oświadczenie woli

Komentarze

Transkrypt

oświadczenie woli
………………………………………………
……………………………………
(imię i nazwisko)
(miejscowość, data)
………………………………………………
………………………………………………
(adres)
………………………………………………
(telefon kontaktowy)
OŚWIADCZENIE WOLI
W związku z planowaną inwestycją budowy sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej*
nieujętej w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym przy ul. ………………………….....
w miejscowości ………………………………………… na dz. nr …………......... obręb
………………………………… oświadczam, że jestem zainteresowany rozbudową sieci
z własnych środków.
Zwracam się z wnioskiem o zawarcie umowy przedwstępnej, określającej zasady realizacji
i przekazania na majątek ZWiUK "EKOWOD" Sp. z o.o. sieci wodociągowej/kanalizacji
sanitarnej*.
………………………………………………..
podpis (pieczątka)
*- niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty