Mistrzostwa Świata w Gminie Postomino

Komentarze

Transkrypt

Mistrzostwa Świata w Gminie Postomino
Egzemplarz bezpłatny
Miesięcznik Gminy Postomino
Szept
nr 259
Postomina
WYDARZENIA
INFORMACJE
HISTORIA
K U LT U R A
TURYSTYKA
SPORT
ROZRYWKA
ISSN 1429-6578
www.postomino.pl
szept.postomino.pl
Rok XXII
czerwiec
2011
Mistrzostwa Świata w Gminie Postomino
Gmina Postomino będzie organizatorem
Mistrzostw Świata Jachtów Sterowanych
Radiem w 2013 roku.
Zawody odbędą się od 23 sierpnia
do 4 września 2013 roku na jeziorze
Wicko, pomost w Jezierzanach i Łącku.
Powierzenie organizacji zawodów
o takiej randze, przez Międzynarodowy
Związek Żeglarski, jest wydarzeniem
niemal epokowym w dziejach gminy.
Jest to efekt czynionych starań w tej
sprawie, przez włodarzy gminy
i Grzegorza Kukowskiego instruktora
sekcji w UKS „Czarni” Pieszcz,
wielokrotnego medalisty mistrzostw
krajowych i uczestnika zmagań
światowych, oraz dobra organizacja
kilku eliminacji i Mistrzostw Polski w tej
dyscyplinie sportu, na pomostach
w Marszewie, Łącku i Jezierzanach.
Sza
Nominacje do finału
konkursu
„Laur Gospodarności”
Ze 165 zgłoszonych podmiotów do
konkursu „Laur Gospodarności”,
Kapituła Konkursu nominowała do finału
3 6 k a n d y d a t ó w ( g m i n y, b a n k i
spółdzielcze i Lokalne Grupy Działania).
O statuetkę Lauru Gospodarności
gminy ubiegają się w trzech
kategoriach. Z województwa
zachodniopomorskiego w finale
znalazły się gminy Postomino i Recz
(w kategorii harmonijny rozwój i rozwój
kapitału społecznego). Zwycięzców
drugiej edycji poznamy już 4 czerwca
podczas Gali na Zamku Królewskim
w Warszawie.
Dawid Mazurek
w światowej
czołówce
Podczas
tegorocznych
mistrzostw świata jachtów
stertowanych radiem
(16 – 29 kwietnia br. w Linz –
Pichlingersee - Austria) Dawid Mazurek
z UKS „Czarni” Pieszcz (instruktor
Grzegorz Kukowski), w swoim
światowym debiucie, zajął doskonałe 4.
miejsce w klasie w klasie F 5-E,
w kategorii juniorów.
Sza
Kolejne dofinansowania
dla Gminy Postomino w ramach schetynówek
Gmina Postomino otrzymała
dofinansowanie do projektu pn.
„Przebudowa ulic Klifowej,
Wydmowej i Grzejszczaka w
Jarosławcu” w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 – 2011. To już 3
inwestycja jaka będzie zrealizowana
ze środków NPPDL. Dofinansowanie
do projektu wynosi 573.500 zł - 50%
kosztów kwalifikowanych.
Przedmiotem projektu jest
przebudowa 533 mb dróg.
Dodatkowo wybudowana zostanie
sieć kanalizacji sanitarnej oraz
chodniki wzdłuż ulicy Grzejszczaka.
Mały DYG nominowany
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Tańca w Lęborku odbył się
Ogólnopolski Festiwal Taneczny.
Brały w nim udział dwa nasze zespoły.
Mały DYG zajął II miejsce,
a DYG III. To ogromny sukces
zwłaszcza, że młodsza grupa została
zaproszona do udziału
w Międzynarodowym Festiwalu
Artystycznym w Kielcach, który
odbywać się będzie od 11 do 25 lipca
2011 roku. Festiwal w Lęborku bardzo
podobał się naszym tancerkom.
Wszystkie zespoły są tam zawsze
nagradzane statuetkami i dyplomami.
Uczestnicy otrzymują poczęstunek
i napoje oraz mogą zjeść smaczny
i pożywny obiad. W czasie festiwalu
panuje miła atmosfera.
W tym roku impreza pobiła
rekord popularności, bo zatańczyło
na niej ok. 750 tancerzy i tancerek
całej Polski.
Krystyna Gąsiorowska
Krystian i Andrzej wystartują w Szwecji
Zachodniopomorski Związek
Lekkiej Atletyki powołał do udziału
w VII Igrzyskach Krajów Bałtyckich
(30.6 – 4.07.br. w Szwecji) Krystiana
Bonowicza (400 m) i Andrzeja
Krajewskiego (800 i 1500)
zawodników Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Wieża” (trener Janusz
Rolbiecki), a Damian Gałkowski jest
rezerwowym (800 i 1500 m).
Sza
2
czerwiec 2011
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
IX sesja VI kadencji Rady Gminy Postomino
Co uradza gminna władza
Rada Gminy po zapoznaniu się ze
sprawozdaniem Wójta Gminy
z wykonania budżetu za 2010 rok, opinii
komisji stałych, wnioskiem Komisji
Rewizyjnej oraz z uchwałą Regionalnej
Izby Obrachunkowej z 20 maja br.
podjęła uchwały w sprawie:
>> rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2010 rok,
>> udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy za 2010 rok (jednogłośnie).
Radni podjęli ponadto uchwały
w następujących sprawach:
>> zmiany uchwały własnej z 2009 roku
w sprawie poboru podatku rolnego,
leśnego, od nieruchomości, opłat
w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso (zmiana związana
z wyborami sołtysów),
>> zmian w budżecie na 2011 rok.
Dokonano zwiększenia
i przeniesienia dochodów
i wydatków. Po dokonanych
zmianach budżet zamyka się kwotą
29 914.883 zł po stronie dochodów,
kwotą 31 163 786 zł po stronie
wydatków, a deficyt w kwocie 1 207
903 zł zostanie pokryty pożyczką
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, pożyczką z Banku
Gospodarki Krajowej na
wyprzedzające finansowanie,
kredytami inwestycyjnymi i wolnymi
środkami na rachunku bieżącym,
>> zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy na lata 20112016,
>> określenia zakresu i formy informacji
o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze,
>> powołania zespołu ds. wydania opinii
o kandydatach na ławników (Daniel
Pakos, Renata Zarzycka, Adam
Pruske),
>> zmiany uchwały własnej w sprawie
>>
§
>>
>>
przystąpienia do opracowania
zmiany miejscowego planu >>
zagospodarowania
przestrzennego dla zespołu
elektrowni wiatrowych w obrębie >>
Marszewo i Królewo – obszar nr 2
wspólnotom mieszkaniowym
Marszewo-Zachód,
dotacji ze środków budżetowych na
wyrażenia zgody na sprzedaż
budowę przydomowych
nieruchomości gruntowej,
oczyszczalni ścieków (przyjęto
położonej w m. Rusinowo (na rzecz
regulamin w tej sprawie),
użytkowników wieczystych),
>> zmiany uchwały własnej z 1997 roku
wyrażenia zgody na nabycie
w sprawie zasad zwrotu niektórych
nieruchomości gruntowej
świadczeń udzielanych przez
położonej w obrębie geodezyjnym
Gminny Ośrodek Pomocy
m. Rusinowo (pozwoli to na
Społecznej („wydatki na pokrycie
uniknięcie opłat z tytułu
kosztów wyżywienia dziecka
umieszczenia urządzeń
będącego uczniem szkoły
infrastruktury w cudzym gruncie podstawowej lub gimnazjum nie
sieci wodociągowej i kanalizacji
podlegają zwrotowi jeżeli dochód
sanitarnej),
rodziny nie przekracza 150 %
wyrażenia zgody na
kryterium dochodowego
wydzierżawienie na okres powyżej
wynikającego z ustawy o po mocy
3 lat nieruchomości gruntowej
społecznej”).
położonej w m. Postomino (na
Sza
rzecz dotychczasowego
dzierżawcy),
wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości w obrębie
geodezyjnym Pałowo,
przyznania osobom fizycznym,
Sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Postomino w 2010 roku
Budżet zamknął się po stronie
dochodów kwotą 27 813 641,64 zł,
z czego dotacje na zadania zlecone
gminie wyniosły 3 161 977,36 zł, co
stanowi 11,4 % ogółu zrealizowanych
dochodów.
Planowane dochody zostały
wykonane w 95,8 % i wzrosły
w stosunku do uchwały budżetowej
o 15,6 %.
Plan dochodów był zmieniany
w ciągu roku 18 razy, głównie z tytułu
pozyskania środków pozabudżetowych na realizację własnych
zadań bieżących i inwestycyjnych oraz
uzyskania dodatkowych dotacji
z budżetu państwa zarówno na
realizację zadań zleconych ustawami
jak i własnych zadań bieżących.
Struktura uzyskanych dochodów
gminy w 2010 roku ukształtowała się
następująco:
1) Dochody własne gminy
w kwocie 14 085 456,29 zł i stanowią
50,6% % ogółu dochodów, w tym:
a) wpływy z podatku rolnego
wyniosły 793 119,67 zł co stanowi 2,9
% ogółu dochodów
b) wpływy z podatku od
nieruchomości 6 756 123,04 zł co
stanowi 24,3 % ogółu dochodów
c) wpływy z podatku leśnego 92
870,57 zł co stanowi 0,3 % ogółu
dochodów
d) wpływy z podatku od środków
transportowych 46 713,41 zł co
stanowi 0,2 % ogółu dochodów
e) wpływy z podatku od spadków
i darowizn, opłaty
produktowej i od działalności
gospodarczej 40 017,31 zł co stanowi
0,1 % ogółu dochodów
f) wpływy z opłaty skarbowej 39
098,97 zł co stanowi 0,1 % ogółu
dochodów
g) wpływy z opłaty targowej 133
217,00 zł co stanowi 0,5 % ogółu
dochodów
h) wpływy z opłaty miejscowej
588 693,58 zł co stanowi 2,1 % ogółu
dochodów
i) wpływy z opłaty eksploatacyjnej
6 589,44 zł
j) wpływy z opłat za użytkowanie
wieczyste 858 332,46 zł co stanowi 3,1
% ogółu dochodów
k) wpływy z opłat za zezwolenia
na sprzed.alkoholu 188 261,48 zł co
stanowi 0,7 % ogółu dochodów
I) wpływy z różnych opłat 561
593,20 zł co stanowi 2,0 % ogółu
dochodów
m) dochody z najmu i dzierżawy
166 729,58 zł co stanowi 0,6 % ogółu
dochodów
n) wpływy z przekształcenia
użytk. wieczystego 5 152,22 zł
o) wpływy z usług 406 432,19 zł
co stanowi 1,5 % ogółu dochodów
p) wpływy z różnych dochodów
103 743,85 zł co stanowi 0,4 % ogółu
dochodów
q) odsetki 107 457,79 zł co
stanowi 0,4 % ogółu dochodów
r) otrzymane grzywny, mandaty
i inne kary 974 698,64 zł co stanowi 3,5
% ogółu dochodów
s) wpłaty z tyt. sprzedaży
nieruchomości 478 892,24 zł co
stanowi 1,7 % ogółu dochodów
t) wpływy z podatku od czynności
cyw.-praw. 309 352,00 zł co stanowi
1,1% ogółu dochodów
u) wpływy z pod. doch. od osób
fizycznych 1 236 476,00 zł co stanowi
4,4 % ogółu dochodów
v) wpływy z pod. doch. od osób
prawnych 11 672,42 zł
w) otrzymane darowizny
pieniężne 75 280,00 zł co stanowi 0,3
% ogółu dochodów
x) wpływy nadwyżki śr.obrot. zakł.
budź, 24 410,08 zł co stanowi 0,1 %
ogółu dochodów
y) wpływy z tyt. nadwyżki doch.
własnych 60 844,56 zł co stanowi 0,2 %
ogółu dochodów
z) dochody związane z realiz.
zad, zlec, 19 684,59 zł co stanowi 0,1 %
ogółu dochodów
2) Subwencje ogólne z budżetu
państwa 6 751 083,00 zł co stanowi
24,3 % ogółu dochodów
3) Dotacje celowe z bp na
realizację zadań zlec. 3 161 977,36 zł
co stanowi 11,4 % ogółu dochodów
4) Dotacje celowe z bp na dofin.
zadań wł. bież. 568 938,39 zł co
stanowi 2,0 % ogółu dochodów
5) Dotacje celowe w ramach
progr. Z UE 565 177,76 zł co stanowi
2,0 % ogółu dochodów
6) Dotacje celowe z bp na podst.
poroz. z B.Św. 93 144,84 zł co stanowi
0,3 % ogółu dochodów
7) Dotacje z fund. cel.na
realizację zad. bieżących 15 000,- zł co
stanowi 0,1 % ogółu dochodów
8) Środki pozyskane z innych
źródeł na zad.bież, 20 000,- zł co
stanowi 0,1 % ogółu dochodów
9) Rekompensaty utraconych
doch. w podatkach 4 321,- zł
10) Środki pozyskane z innych
źródeł na zad. inwest. 25 000,- zł co
stanowi 0,1 % ogółu dochodów
11) Dotacje celowe na progr
inwest. Z UE 434 424,- zł co stanowi
1,6 % % ogółu dochodów
12) Wpływy z tyt. pomocy fin.
między jst na inwest. 398 800,- zł co
stanowi 1,4 % ogółu dochodów
13) Dotacje celowe z bp na realiz.
inwestycji 1 690 319,- zł co stanowi 6,1
% ogółu dochodów
Większość planowanych
dochodów budżetu gminy na 2010 rok,
została zrealizowana w wielkościach
planowanych lub przekraczając te
wielkości za wyjątkiem planu wpływów
z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości, które zostały
wykonane w 19,2 % planowanych
wpływów. Niewykonanie planu
dochodów z tego tytułu było skutkiem
braku popytu na nabywanie
nieruchomości gminnych stawianych
do sprzedaży w drodze przetargów
nieograniczonych.
Niewykonanie planowanych
wpływów z tytułu podatku rolnego,
leśnego i od środków transportowych
spowodowane zostało klęskami
żywiołowymi , które dotknęły rolników
z naszej gminy, zmniejszając ich
dochodowość i możliwość regulowania
wszystkich zobowiązań. Mimo tego
w 2010 roku wpływy z tytułu różnych
podatków i opłat zostały zrealizowane
łącznie w 105,3 %.
Dotacje na realizację zadań
z zakresu pomocy społecznej nie
zostały wykorzystane w planowanych
wielkościach, ponieważ przyznane
dotacje przekraczały faktyczne
potrzeby, uwzględniając ustawowe
kryteria zasad przyznawania
świadczeń z zakresu pomocy
społecznej. Wszystkie
niewykorzystane dotacje z budżetu
państwa zostały zwrócone do budżetu
Wojewody Zachodniopomorskiego do
końca grudnia 2010 roku.
2) Wydatki budżetu zostały
wykonane w kwocie 30 790100,50 zł,
co stanowi 95,1 % ogółu planowanych
wydatków po zmianach, z czego
wydatki na zadania zlecone ustawami
z zakresu administracji rządowej
wyniosły 3 161 977,36 zł i zostały
zrealizowane w 97,8 % ogółu
planowanych wydatków.
W stosunku do Uchwały
budżetowej wydatki zostały
zwiększone o 16,0 %, Wszystkie
zmiany w planowanych wydatkach
zostały wprowadzone uchwałami Rady
Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy.
Wykonanie wydatków
w poszczególnych rozdziałach
klasyfikacji budżetowej nie zostało
przekroczone.
Planowane zadania gospodarcze
i inwestycyjne zostały zrealizowane
w 95,6 %. Termin zakończenia budowy
„Orlika 2012" przy Zespole Szkół
w Jarosławcu został przedłużony do 30
czerwca 2011 r. ze względu na warunki
pogodowe, z tego też powodu nie
została zakończona modernizacja
„małej uliczki” w Postominie. Natomiast
budowa „Orlika 2012" przy Zespole
Szkół w Postominie została przerwana,
mimo przyznanych środków na
dofinansowanie tej inwestycji w łącznej
kwocie 641 000 zł, ze względu na
nierzetelnego wykonawcę, który
opóźnił rozpoczęcie realizacji
inwestycji i wobec niesprzyjających
warunków atmosferycznych nie było
możliwości zakończenia tej inwestycji
w planowanym okresie. Umowa z tym
wykonawcą została zerwana.
Inwestycja drogowa pod nazwą
„Poprawa standardu i jakości lokalnej
sieci drogowej przez przebudowę
i modernizację drogi gminnej PatowoNosalin" współfinansowana ze
środków europejskich została
zrealizowana częściowo, zgodnie
z harmonogramem rzeczowofinansowym.
Inwestycję współfinansowaną ze
środków europejskich pod nazwą
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami na terenie istniejącej
zabudowy w m. Łącko oraz
przebudowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody w m. Postomino"
również została zrealizowana
częściowo (I etap) tj. dokonano
modernizacji stacji uzdatniania wody
w m Postomino, a budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w m. Łącko
zostanie zakończona w 2011 roku,
zgodnie z harmonogramem rzeczowofinansowym. Na częściowe
sfinansowanie tej inwestycji do czasu
uzyskania dofinansowania z budżetu
Unii Europejskiej została zaciągnięta
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
3
c.d.: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Postomino w 2010 roku
pożyczka na wyprzedzające
finansowanie z Banku Gospodarstwa
Krajowego Oddział w Pile w kwocie
658 565,75 zł.
Inwestycja pod nazwą
„Przebudowa ul. Nadmorskiej
i Jantarowej oraz budowa ulic:
Szkolnej, Krokusowej i Bzowej
c) na dożywianie uczniów
w szkołach 140 970,00 zł
d) na zakup pomocy
dydaktycznych - „Radosna szkoła” 12
000,00 zł
e) na wydatki komisji
kwalifikacyjnych awansowanych
nauczycieli 276,00 zł
ul. Nadmorska w Jarosławcu
Jarosławcu" została dofinansowana
w kwocie 1 362 319 zł z budżetu
państwa w ramach „Narodowego
Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych2008-2011" i została
zrealizowana z prawie 4-miesięcznym
opóźnieniem. Wykonawcy potrącono
z wynagrodzenia kary umowne
w kwocie 523 679,85 zł.
Wydatki na inwestycje
zaplanowane w uchwale budżetowej
w kwocie 5 800 673 zł zostały
przekroczone o 49,8 % i wyniosły 8 689
544,49 zł. Wydatki inwestycyjne
stanowią 28,2 % ogółu wydatków.
Zgodnie z zarządzeniami
Wojewody Zachodniopomorskiego
i planem finansowym wydatków na
zadania zlecone gminie ustawami
z zakresu administracji rządowej
wydatkowano kwotę 3 161 977,36 zł na
zadania jak niżej:
a) zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
rolnikom 505 951,01 zł
b) utrzymanie administracji
rządowej 61 600,00 zł
c) na realizację zadań
Naczelnych Organów władzy
państwowej 1 138,00 zł
d) na wydatki związane ze
spisem rolnym 16 492,00 zł
e) na wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 17 313,00 zł
f) na wybory do rady gminy 16
179,00 zł
g) na pomoc społeczną 20
017,91 zł
h) na zasiłki rodzinne,
pielęgnacyjne I na fundusz
alimentacyjny 2 523 286,44 zł.
Ponadto otrzymano dotacje
z budżetu państwa na dofinansowanie
własnych zadań bieżących w kwocie
634 563,65 zł, z czego zwrócono do
b u d ż e t u W o j e w o d y
Zachodniopomorskiego kwotę 65
625,26 zł ze względu na kryteria
przyznawania dotowanych świadczeń,
a kwotę 568 938,39 zł wydatkowano
jak niżej:
a) na pomoc materialna dla
uczniów - stypendia 48 410,00 zł
b) na pomoc materialną dla
uczniów - wyprawki szkolne 16 127,12
zł
f) na składki ubezpieczenia
zdrowotnego dla osób korzystających
z pomocy społecznej 6 623,78 zł
g) na zasiłki i pomoc w naturze
143 417,73 zł
h) na zasiłki stałe 84 105,76 zł
i) na dofinansowanie bieżącej
działalności GOPS 117 008,00 zł.
j) Na dofinansowanie zadań
inwestycyjnych gmina otrzymała
z budżetu państwa środki finansowe
w kwocie 1 690 319,00 zł i wydatkowała
je, jak niżej:
a) na przebudowę ulicy
Nadmorskiej w Jarosławcu w ramach
„Narodowego Programu Budowy Dróg
Lokalnych 2008-2011" 1 362 319,00 zł
b) na budowę boiska „0rlik-2012"
w Jarosławcu 328 000,00 zł
Ponadto uzyskaliśmy środki
finansowe na realizację zadań
inwestycyjnych w łącznej kwocie 858
224,00 zł z przeznaczeniem na:
1) budowę boiska „0rlik-2012"
z Urzędu Marszałkowskiego
w Szczecinie w kwocie 333 000,00 zł
2) na przebudowę ul.
Nadmorskiej - Stefan Kwiatkowski
„Arka" w Jarosławcu 15 000,00 zł
3) na przebudowę ul.
Nadmorskiej - Igor Kwiatkowski „Rafa"
w Jarosławcu 5 000,00 zł
4) na przebudowę ul.
Nadmorskiej z Gminy Sławno 5 000,00
zł
5) na budowę zatok
autobusowych w Staniewicach ze
Starostwa Powiatowego 35 800,00 zł
6) na przebudowę ul.
Nadmorskiej w Jarosławcu ze
Starostwa Powiatowego 30 000,00 zł
7) ma budowę drogi PałowoNosalin z budżetu Unii Europejskiej
434 424,00 zł
Gmina pozyskała również środki
pozabudżetowe na realizację zadań
bieżących w łącznej kwocie 763 602,60
zł z przeznaczeniem na:
1) na realizację Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich z Banku Św. 93 144,84 zł
2) na realizację Programu Kapitał
ludzki - Szansa na rozwój - realiz.przez
GOPS 136 515,60 zł
3) na realizacje Programu Kapitał
Ludzki - „Edukacja przedszkolan
trampoliną do sukcesu najmłodszych
mieszkańców gminy" realizowany
w czterech świetlicach wiejskich 316
997,14 zł
4) na realizacje Programu Kapitał
Ludzki - „Rozwój bez granic"
realizowany przez Szkołę Podstawową
Staniewicach 111 665,02 zł
5 ) n a r e a l i z a c j ę
międzynarodowego przeglądu
zespołów artystycznych w ZS
Postomino 15 000,00 zł
6) na koszty nauki pływania
uczniów klas V z Ministerstwa Sportu
15 000,00 zł
7) na rozwój gminy i organizację
imprez kulturalnych i sportowych
z darowizn 75 280,00 zł.
Planowano wydatki na realizację
programów i projektów z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskie oraz innych środków
pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających
zwrotowi w łącznej kwocie 536 232 zł,
z tego na realizację zadań bieżących
325 687 zł i na wydatki inwestycyjne
210 545 zł.
Wydatki na programy
finansowane z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych środków
pochodzących ze źródeł
zagranicznych niepodlegających
zwrotowi w 2010 roku wyniosły łącznie
1 900 469,83 zł, z tego na zadania
bieżące 561 006,75 zł, w tym na:
1) realizację Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich (z Banku Światowego trzeci, końcowy rok realizacji
programu) 93 144,84 zł,
2) realizację Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.
„Edukacja przedszkolna trampoliną do
sukcesu najmłodszych mieszkańców
Gminy Postomino" (drugi, z trzech lat
realizacji) 271 335,29 zł,
3) realizację Projektu „Rozwój
bez granic" w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
realizowanego przez Szkołę
Podstawowąw Staniewicach (drugi,
z trzech lat realizacji) 67 594,87
zł,Księgi rachunkowe gminy i jej
jednostek podległych nie wykazują na
koniec roku 2010 zobowiązań
wymagalnych.
4) realizację projektu
systemowego „Szansa na rozwój" na
terenie Powiatu Sławieńskiego
w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki z Europejskiego
Funduszu Społecznego
realizowanego przez Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Postominie
Remiza Rusinowo
(trzeci, z pięciu lat realizacji) 128
931,75 zł,
Na zadania inwestycyjne własne
gminy:
1) modernizacja drogi Pałowo Nosalin -1 etap 457 162,17
zł inwestycja zostanie zakończona
w 2011 roku
2) Budowę pomostu widokowego
nr 1 w Jezierzanach 63 791,00 zł,
3) Remont i modernizację Sali
wiejskiej w Rusinowie 150 006,66 zł,
4) Budowę sieci kanalizacji
sanitarnej z przyłączami na
terenie istniejącej zabudowy w m.
Łącko i modernizację stacji uzdatniania
wody w m. Postomino 668 503,25 zł
(została zmodernizowana stacja
uzdatniania wody w m. Postomino,
natomiast budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Łącku zostanie, zgodnie
z harmonogramem zakończona
wyniosły 88 972,24 zł. Przy czym na
wydatki majątkowe z przychodów
własnych zakładu budżetowego
osiągniętych zarezerwowano kwotę 96
000,00 zł. Na koniec roku
budżetowego nie odnotowano
zobowiązań wymagalnych.
Dochody własne utworzone przy
Zespole Szkół w Jarosławcu uzyskały
przychody w kwocie 304 567,91 zł,
natomiast wydatki wyniosły 337 009,50
zł, w tym wpłata do budżetu 60 844,56
zł. Na koniec roku budżetowego stan
środków na rachunku dochodów
własnych wynosił 0 zł.
Środki Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska z bilansu
otwarcia na 1.01.2010 r. w kwocie 52
877,53 zł zasiliły rachunek budżetu,
a rachunek wydzielony został
zlikwidowany.
Łączne wpływy związane
ul. Krokusowa w Jarosławcu
w 2011 roku).
Zakład budżetowy - pn. „Agencja
Mienia Gminnego i Spraw Publicznych
w Postominie" otrzymał dotacje
przedmiotowe w łącznej kwocie 316
390,79 zł, z tego na:
ź
produkcję i dostarczanie
wody 1 890,79 zł,
ź
utrzymanie cmentarzy
komunalnych 55 800,00 zł,
ź
działalność komunalną
w zakresie ładu i porządku
w Jarosławcu 258 700,00 zł.
Planowane dochody po
zmianach, w kwocie 4 110 800,00 zł,
zakładu budżetowego pn. „Agencja
Mienia Gminnego i Spraw Publicznych
w Postominie" zostały wykonane
w 95,8 % i wyniosły 3 936 713,14 zł,
natomiast planowane wydatki zostały
zrealizowane w kwocie 4 111 432,57 zł,
co stanowi 99,7 % ogółu planowanych
wydatków.
Wobec powyższego środki
obrotowe na koniec roku budżetowego
zostały zmniejszone o 174 719,43 zł i
z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska wyniosły
96 414,94 zł, natomiast na wydatki
związane z ochroną środowiska w
2010 roku przeznaczono kwotę 108
5.30 zł.
Udzielono dotacji na realizację
zadań z zakresu kultury fizycznej
stowarzyszeniom w kwocie 202 600,00
zł po uprzednim rozpisaniu konkursu
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Ponadto udzielono dotacji
podmiotowej w łącznej kwocie 738
178,97 zł na realizację zadań
statutowych dla Zespołu Szkół
Niepublicznych w Korlinie.
Biblioteka Publiczna
w Postominie otrzymała dotację
podmiotową w kwocie 85 000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań
statutowych. Przychody ogółem
w Bibliotece Publicznej w Postominie
zostały zrealizowane w kwocie 87
644,40 zł, natomiast wydatki wyniosły
84 317,39 zł. Niewykorzystana dotacja
w kwocie 3 252,61 zł została zwrócona
do budżetu w ustawowym terminie.
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie w 2010 roku otrzymało
z budżetu gminy dotację podmiotową
w łącznej wysokości 1 187 840 zł, którą
w całości wydatkowano na zadania
statutowe określone w planie rzeczowo
-finansowym. Łączne przychody
Centrum wyniosły 1 336 892,97 zł,
natomiast wydatki zostały
zrealizowane w łącznej kwocie
1 334 451,41 zł. Na koniec roku
budżetowego CKiS nie wykazuje
zobowiązań wymagalnych.
Udzielono również w 2010 roku
dotacji celowych na zadania własne
realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych,
a mianowicie:
4
czerwiec 2011
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
c.d.: Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Postomino w 2010 roku
Świetlica Rusinowo
1) dofinansowanie współpracy
samorządów w ramach usług dla
ludności 8 400,00 zł
2) dofinansowanie budowy
chodników przy drodze powiatowej we
Wszedzieniu 114 203,18 zł
3) dofinansowanie budowy ronda
w Kaninie i modernizacji drogi
wojewódzkiej 272 224,36 zł
4) dofinansowanie kosztów
działalności Powiatowego Nadzoru
Budowlanego 5 000,00 zł
5) dofinansowanie innych
wspólnych przedsięwzięć na rzecz
rozwoju gminy 2 400,00 zł.
Udzielono dotacji celowych
podmiotom nienależącym do sektora
finansów publicznych na ochronę dóbr
kultury i tradycji, poprzez
dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich obiektów
zabytkowych w kwocie 50 000 zł oraz
na wyrównywanie szans rodzinom
znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej w kwocie 11 000 zł.
Planowane wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż alkoholu
w 2010 roku zostały wykonane w 101,9
% i wyniosły 188 261,48 zł, natomiast
wydatki na realizację gminnego
programu przeciwdziałania
alkoholizmowi i narkomanii zostały
zrealizowane w 80,5 % i wyniosły 164
791,76 zł,
W trakcie realizacji budżetu na
pokrycie planowanego deficytu
budżetowego oraz na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań zaciągnięto
kredyt w łącznej kwocie 5 749 645 zł
oraz pożyczkę na wyprzedzające
finansowanie w kwocie 658 565,75 zł.
W trakcie roku budżetowego
spłacono kredyty i pożyczki w łącznej
kwocie 3 415 280 zł oraz udzielono
pożyczki Gminie Dębnica Kaszubska
na wyprzedzające finansowanie
projektu pn. „Remont i adaptacja
budynku szkoły na Centrum
Partnerstwa Lokalnego w Krzyni",
którego Gmina Postomino jest
członkiem w kwocie 16 450 zł.
Ponadto Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej umorzył częściowo pożyczkę
na budowę wodociągu w Nosalinie
w kwocie 300 000 zł.
Łączne zobowiązania z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek na
koniec roku 2010 wyniosły 12 852
800,65, w tym pożyczka na
wyprzedzające finansowanie zadań
finansowanych ze środków Unii
Europejskiej w kwocie 658 565,65 zł.
Budżet gminy za 2010 rok
zamknął się deficytem w kwocie 2976
458,86 zł, który został pokryty
pożyczką z BGK na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych
ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej oraz i kredytami na
sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego.
b) inne grunty 0,7747 ha .
Jednostki organizacyjne Gminy
prowadzą działalność w oparciu
o mienie komunalne tj.:
- Szkoły Podstawowe oraz
Zespoły Szkół posiadają w swojej
dyspozycji grunty o łącznej
powierzchni 8,1945 ha wraz
z obiektami dydaktycznymi tj.6
obiektów dydaktycznych,3 sale
gimnastyczne, stołówka, 2 boiska
wielofunkcyjne,
- Agencja Mienia Gminnego
i Spraw Publicznych posiada w swojej
dyspozycji i zarządza następującym
mieniem komunalnym:
a) 8 cmentarzami o pow. 6,51 ha;
b) 10 ujęciami wody wraz
z hydroforniami, drogami
dojazdowymi, o łącznej pow. gruntów
3,1621 ha;
c) dwiema oczyszczalniami
ścieków wraz z przepompowniami,
terenami izolacyjnymi, które zajmują
teren o łącznej powierzchni 10,8214
- przekształcono prawo
użytkowania wieczystego w prawo
własności gruntów o pow. 0,1301 ha,
- udział 1/2 części
w nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym.
W zakresie infrastruktury
drogowej wykonano:
- przebudowę nawierzchni dróg
o długości 1.614 mb w miejscowości
Jarosławiec, tj. ulic: Nadmorskiej,
Jantarowej, Szkolnej, Krokusowej,
Bzowej. Dotychczasową żużlową
i gruntową nawierzchnię dróg
przebudowano na nawierzchnię
wykonaną z kostki typu POLBRUK.
Ponadto wybudowano wzdłuż części
dróg chodniki dla pieszcyh. Wartość
robót - 2 727 499,23zł.
- wybudowano zatokę
autobusową w miejscowości
Staniewice wraz z chodnikiem w ciągu
drogi powiatowej - łączna wartość
wykonanych prac 74.636,00 zł,
- przebudowano chodniki
Pomost w Jezierzanach
Informacja o stanie
mienia komunalnego
w 2010 roku
Według stanu na dzień 31
grudnia 2010 r. gmina dysponowała:
ogólna powierzchnia gruntów - 665,19
ha.
Gmina dysponuje gruntami
Skarbu Państwa oraz osób fizycznych
na podstawie:
-umów najmu i użyczenia (grunty
pod lokalizację witaczy, wiat
przystankowych, terenów
komunikacyjnych, zejść na plażę,
tereny kąpielisk, placów zabaw, dróg), na podstawie umowy użyczenia
zawartej z Wojewódzką Komendą
Policji w Szczecinie - Gmina użytkuje
pomieszczenia przeznaczone na
siedzibę Straży Gminnej,
-na podstawie porozumienia
zawartego z Zarządem Powiatu
Sławieńskiego zarządza odcinkiem
drogi powiatowej JezierzanyJarosławiec o długości 3.550 mb, obowiązywało również porozumienie
zawarte z Urzędem Morskim
w Słupsku dot. sezonowego
utrzymania plaż w okresie od
1 czerwca do 30 września każdego
roku.
Sposób zagospodarowania
posiadanych gruntów na dzień 201012-31 przedstawia się następująco:
- dzierżawa gruntów na
podstawie zawartych umów o łącznej
powierzchni 68,25 ha w tym:
a) na cele rolne, ogrodniczo warzywne - 39,7400 ha;
b) prowadzenie działalności
rybackiej (jeziora) 27,1300 ha;
c) inne cele (m.in. sezonowa
działalność handlowa) 1,2818 ha,
d) wodociąg komunalny wraz
z hydrofornią 0,1000 ha,
- grunty pozostające
w użytkowaniu wieczystym osób
fizycznych i prawnych 25,5326 ha ,
- grunty pozostające
w użytkowaniu na podstawie umów
nieodpłatnego użyczenia 1,7837 ha,
w tym:
a) deputaty nauczycielskie 1,009
ha;
ha,
d) jednym wysypiskiem śmieci
o pow. 1,78 ha;
e) innymi nieruchomościami
o łącznej pow.0,8951ha ,
f) sieci wodociągowe i kanalizacji
sanitarnej.
Z dniem 1 stycznia 2010 roku
rozpoczęła działalność instytucja
kultury tj. Centrum Kultury i Sportu
w Postominie. Na cele prowadzonej
działalność przekazano w użyczenie
nieruchomości o łącznej powierzchni:
26,8845 ha oraz świetlice wiejskie,
boiska, wyposażenie placów zabaw,
Punkt Informacji Turystycznej
w Jarosławcu wraz z wyposażeniem,
Ośrodek „Przywodny" w Jarosławcu
wraz z wyposażeniem, wyposażenie
świetlic wiejskich, instrumenty
muzyczne kapeli „Pieńkowianie",
wyposażenie biurowe siedziby
Centrum.
Ponadto gmina dysponuje: 47
lokalami mieszkalnymi w tym 5 lokali
socjalnych oraz 3 lokalami użytkowymi
(sklepy).
Gmina nabyła grunty o pow. 11,
2678 ha o łącznej wartości 321.654.00
zł z przeznaczeniem na realizację
zadań własnych.
Sprzedano nieruchomości
o łącznej powierzchni 55.495 m kw. za
kwotę 1.723.521,81 zł netto w tym:
- 3 lokale mieszkalne
o powierzchni użytkowej 185,59 m2
oraz grunty przynależne do lokali,
- 7 działek przeznaczonych pod
zabudowę o łącznej powierzchni
13.347 m2 ,
o długości 416 mb wraz z dziesięcioma
miejscami postojowymi w ciągu drogi
powiatowej w miejscowości Staniewice
(I etap), wartość wykonanych prac
251.942,00 zł,
- wykonano I etap budowy drogi
Pałowo-Nosalin o długości 828 mb,
łączna wartość wykonanych prac 903.711,34 zł
- przebudowano drogi
wewnętrzne o długości 161 mb na
trenie osiedla mieszkaniowego
w Pieńkowie, łączna wartość
wykonanych prac 335.774,53 zł
- urządzono place zabaw
w miejscowościach: Tyn, Kłośnik,
Łężek, Chudaczewko, Nosalin,
Masłowice, Rusinowo, Górsko, Kanin,
Marszewo o łącznej o wartości
127.526,60- zł.
2. Przebudowano i zmodernizowano stację uzdatniania wody
w Postominie - wartość wykonanych
prac 1.200.494,68 zł.
3. Wybudowano drewnianą wiatę
rekreacyjną w miejscowości
Pieńkówko o wartości 35.136,00 zł.
4. Przeprowadzono remont
budynku kaplicy cmentarnej w Łącku wartość wykonanych prac 41.000,00
zł.
5. Przeprowadzono remont
siedziby Straży Gminnej w obiekcie
dzierżawionym od Komendy
Wojewódzkiej Policji.
6. Wybudowano pomost
widokowy na jeziorze Wicko
w miejscowości Jezierzany - wartość
wykonanych prac 183.154,21 zł.
7. Rozbudowano istniejącą
remizę OSP (pomieszczenia
garażowe) w miejscowości
Chudaczewo, wartość wykonanych
prac 58.607,00 zł.
8. Przeprowadzono remont
świetlicy wiejskiej w Rusinowie wartość wykonanych prac 322.238,00
zł.
9. Zakończono budowę remizy
strażackiej w miejscowości Rusinowocałkowity koszt zadania 429.406,00 zł.
Wyciąg uchwały w sprawie
rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2010 rok.
1. Po rozpatrzeniu:
a) sprawozdania finansowego
b) sprawozdania z wykonania
budżetu gminy Postomino za rok 2010,
które zamyka się kwotami:
- plan po zmianach - dochody
29.040.029,67 zł (w tym zdania
zlecone 3.232.111,01 zł); - wydatki:
32.363.809,67 zł (w tym zdania
zlecone 3.232.111,01 zł),
- wykonanie - dochody
27.813.641,64 zł (w tym dotacje na
zadania zlecone 3.161.977,36 zł); wydatki 30.790.100,50 zł (w tym na
zadania zlecone 3.161.977,36 zł)
Deficyt:
- plan 3.323.780,00 zł
- wykonanie 2.976.458.86 zł
Rada Gminy Postomino
zatwierdza sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2010.
Serdecznie dziękuję!
Było mi bardzo przyjemnie, gdy
Rada Gminy, podczas majowej sesji,
udzieliła mojej osobie jednomyślnego
absolutorium za wyniki uzyskane
w 2010 roku. Jestem świadom tego,
że nie jest to tylko ocena mojej
działalności, ale dla wielu tych, którzy
nie szczędzili sił i chęci do brania
aktywnego udziału w tym dziele.
Wspólnym wysiłkiem udało się sporo
zdziałać w zakresie poprawy stanu
naszych dróg i chodników, jakości
wody i jej przesyłu, budowy i remontu
świetlic oraz remiz strażackich,
budowy nowych placów zabaw dla
dzieci, poprawy warunków pracy
placówek oświatowych, rozwoju
wszelkich form sportoworekreacyjnych. A wszystko to dla
dobra ogólnego naszej gminnej
społeczności.
Składam serdeczne
podziękowania wszystkim radnym
naszego gminnego samorządu,
sołtysom i członkom rad sołeckich,
stowarzyszeniom działających na
rzecz lokalnych społeczności,
pracownikom naszego Urzędu Gminy
i instytucji podległych, dyrektorom
i pracownikom placówek oświatowych.
Janusz Bojkowski
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
Daniel Pakos
komendantem gminnym
Ochotniczej Straży Pożarnej
Podczas Zjazdu Gminnego OSP
(Wilkowice – 05.br.) powołano Daniela
Pakosa na funkcję komendanta
gminnego, którą uprzednio od 10 lat
pełnił, Kazimierz Borsut.
Daniel Pakos od urodzenia
mieszkaniec Wilkowic (rocznik 1968)
prowadzi gospodarstwo rolne
w Wilkowicach, pracuje zawodowo
w postomińskim Centrum Kultury
i Sportu, od 28 lat w mundurze druhastrażaka, żona Ewa, syn Szymon,
córka Milena, sołtys Wilkowic, radny
gminnego samorządu.
Sza
5
Chrzest przy pomoście w Łącku
7 maja br. przy pomoście nad
jeziorem Wicko w Łącku miało miejsce
niecodzienne wydarzenie. Jacht typu
D-zet, który przez kilka lat pływał do
wodach jeziora w Solinie, będący
własnością Mirka Lamkowskiego ze
Szkoły Żaglowej MAGOLA otrzymał
nazwę s/y MILA i będzie w najbliższym
sezonie letnim do dyspozycji turystów
na jeziorze Wicko. Matką chrzestną
była Bożena Lamkowska, przy asyście
Jadwigi Krakowskiej przewodniczącej
gminnego samorządu i Zdzisława Kani,
naczelnika OSP w Łącku.
Sza
Podziękowania
Sołecki Dzień Dziecka
w Chudaczewie
Zarząd OSP w Chudaczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim
sponsorom za pomoc w organizacji jubileuszu 65- lecia istnienia naszej jednostki
oraz wójtowi Gminy Postomino Januszowi Bojkowskiemu za upiększenie terenu
remizy OSP poprzez sfinansowanie wyłożenia polbrukiem podjazdów pod
boksy garażowe oraz zakup pompy szlamowej na potrzeby jednostki.
Ważna informacja
zmiany w obsłudze podatników
W związku z likwidacją stanowiska Inspektora ds. obsługi kasy, a tym
samym kasy w Urzędzie Gminy Postomino z dniem 1 maja 2011 roku
wszystkie wpłaty i wypłaty będą realizowane w Banku Spółdzielczym
w Ustce Oddział w Postominie.
W niedzielę 29 maja przy remizie
OSP w Chudaczewie odbył się Sołecki
Dzień Dziecka. Plac zabaw, miejsce
na ognisko, zielony teren przy remizie
oraz otwarta sala tworzą wspaniałe
miejsce dla rekreacyjnych rodzinnych
spotkań.
Wpłat należy dokonywać na konto nr 34 9315 0004 0021 2012 2000 0010.
Podatnicy, którzy otrzymali prawomocne decyzje podatkowe winni
wpłacać podatki do sołtysa lub do banku mimo iż w decyzji jest napisane, że
podatki można wpłacać do kasy Urzędu Gminy Postomino.
Już od rana pogoda niestety nie
zachęcała do świętowania, ale na
szczęście na czas dziecięcych zabaw
przestało padać i zrobiło się ciepło.
Dzień Dziecka miał sportoworekreacyjny charakter - były gry
zręcznościowe, konkurencje
sportowe, konkursy z nagrodami oraz
mnóstwo zabawy i uśmiechu. Rodzice
aktywnie uczestniczyli we wszystkich
konkurencjach- w skoku w worku,
w przeciąganiu liny, w malowaniu
postaci z zamkniętymi oczami, mamy
cierpliwie pełniły rolę modelek
podczas, gdy ich pociechy pracowicie
Sołtysi podobnie jak dotychczas rozliczą się z przyjętych wpłat na
podstawie kontokwitariusza w księgowości podatkowej, a następnie
dokonają wpłaty podatków w banku na konto Urzędu Gminy.
Od wpłat podatkowych i niepodatkowych na konto Urzędu Gminy
dokonywanych w banku nie będą pobierane opłaty prowizyjne przez bank.
wykonywały makijaż. Miejscowy plac
zabaw nawet przez chwilę też nie
pozostawał pusty, a w piaskownicy
bawiło się mnóstwo maluchów, które
bardzo chętnie wzięły udział
w sportowym torze
przeszkód.
Na
zakończenie
spotkania wszyscy
mogli poczęstować się domowym
ciastem oraz pieczoną kiełbaską.
Aleksandra Kurek
Wypłaty będą realizowane przez bank na podstawie przedłożonych
przez Urząd Gminy zatwierdzonych list i poleceń.
Ważna informacja
w związku ze zmianą organizacji
pracy Urzędu Gminy w Postominie
i powierzeniem Gminnemu Ośrodkowi
Pomocy Społecznej w Postominie realizacji:
źświadczeń rodzinnych,
źfunduszu alimentacyjnego,
źpomocy materialnej dla uczniów
uprzejmie informuję, że od maja 2011 r. świadczenia te wypłacane
będą za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Postominie w terminie od
dnia 20 każdego miesiąca do dnia 25 każdego miesiąca. Osoby, które
zainteresowane są przekazywaniem tych świadczeń na konta osobiste
zobowiązane są niezwłocznie do otwarcia rachunku bankowego (założenia
konta) w Banku Spółdzielczym w Postominie bądź w dowolnym banku
i powiadomienia pisemnie tutejszego Ośrodka o numerze tego konta
w terminie do dnia 16 maja 2011 r. Jednocześnie informuję, że bezwzględnie
przy odbiorze tych świadczeń należy posiadać zawsze aktualny dowód
osobisty.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Krystyna Ślebioda
6
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Postomino
Festyn Integracyjny w Staniewicach
Im się po prostu chciało chcieć.
Skrzyknęli się do wykonania
wspólnego zadania, któremu nadano
tytuł festynu integracyjnego. I było
integracyjnie, bo przybyli mieszkańcy
Staniewic, Wilkowic, Nosalina,
Mazowa i Chudaczewka, młodzi
i jeszcze młodsi, wszyscy pełni zapału
do wzięcia udziału we wspólnej
zabawie, po uprzednich solidnych
przygotowaniach. Do wspólnej zabawy
włączyli się sołtysi tych miejscowości
i rady sołeckie. Wilkowice serwowały
strażacką grochówkę (laureatka
konkursu kulinarnego festynu „Gmina
Postomino na falach do Europy”), grill
ze smacznymi kiełbaskami to domena
Krzysztofa Ciróga z Nosalina z młodą
załogą, ciasta domowego wypieku
rodem ze Staniewic, loteria fantowa to
dzieło Marszewa i Chudaczewka,
przepysznie parzona kawa i herbata,
napoje zimne; gry i zabawy ruchowe
dla dorosłych i dzieci (organizacja
i wykonanie – nauczyciele
staniewickiej szkoły), na boisku mecz
piłkarski dwóch drużyn w różnym
wieku (nie było ani zwycięzców, ani
pokonanych). Wspaniałe popisy
taneczne i wokalne wykonawców
szkolnych, furorę robiły krasnale. I to
wszystko odbywało się bez kropelki
nawet piwa. Chciało by się zakrzyknąć
„ b r a w o o r g a n i z a t o r z y, b r a w o
uczestnicy”.
Sza
Dziękujemy
Krasnalowe śpiewanie
Ewa i Janusz Bojkowscy zadebiutowali
w rajdzie rowerowym, którego uczestnicy
zawitali na festyn
Krakowiaczek
Aktywni bylo gośćmi festynu
W kolejce po los szczęścia
Balony ruszyły do nieba
Dyrektor Bogumiła RomanStruś,wraz z Gronem Pedagogicznym
i uczniami Szkoły Podstawowej
w Staniewicach składają
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
Wójtowi Gminy Postomino Panu
Januszowi Bojkowskiemu,
Przewodniczącej Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie Pani
Te r e s i e R y s z t a k , G m i n n e m u
Koordynatorowi Działań
Profilaktycznych Pani Mirosławie
Lemtis za wsparcie finansowe na
rzecz działań promujących zdrowy tryb
życia a także Radzie Rodziców
i pracownikom Szkoły Podstawowej
w Staniewicach, sołtysowi Staniewic
Pani Bronisławie Siwiuk, sołtysowi
Wilkowic Panu Danielowi Pakosowi,
sołtysowi Nosalina Panu Krzysztofowi
Ciróg, sołtysowi Mazowa
i Chudaczewka Panu Janowi Antosik
Członkom Rad Sołeckich oraz
mieszkańcom
Mazowa
i Chudaczewka, Staniewic, Wilkowic
i Nosalina, a także Radnej Pani Emilii
Foryś, Dyrektorowi Agencji Mienia
Gminnego i Spraw Publicznych
w Postomie Panu Bogdanowi
Szlawskiemu, właścicielce Farmy
Zdrowia i Urody „Eden” Pani Sabinie
Jezierskiej,
Panu Adrianowi
Pawłowskiemu, za ogromną
życzliwość, współpracę oraz
zaangażowanie w przygotowanie
i organizację Festynu Integracyjnego
„Postaw na Rodzinę”.
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
7
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze w sołectwach
Kampania dobiegła końca. Odbyły
się ostatnie zebrania będące znakomitą
okazją do podsumowania minionych
czterech lat, spotkań z włodarzami
gminy, do rozmów o przyszłości sołectw
i perspektyw rozwoju całej gminy.
Dokonano wyboru sołtysów i rad
sołeckich.
W Pałowie sołtysem wybrana
została Elżbieta Pacak, a do rady
sołeckie weszli Jacek Goszcz, Tomasz
Kukowski, Grzegorz Kukowski.
W Pałówku sołtysem wybrano
Krzysztofa Urbańskiego, a do rady
sołeckiej weszli Robert Wanago,
Stanisław Bąk i Leszek Koniuk.
W Pieńkowie sołtysowanie
ponownie powierzono Leszkowi
Podemskiemu, a do rady sołeckiej
weszli Przemysław Przybylski, Anna
Wielgat, Anna Wasilewska, Agnieszka
Salwowska, Wiesława Dankowska.
W Pieńkówku sołtysem ponownie
wybrano Annę Rój, a w skład rady
sołeckiej weszli Jarosław Pela, Mariola
Sobczak, Zbigniew Andrik, Małgorzata
Dybiec.
W Pieszczu ponownie sołtysuje
Zenon Morka, a do rady sołeckie weszli
Mariusz Piotrowski, Ewelina Cuper,
Grażyna Pietrzak, Anna Olszowiec,
Janina Kalina.
W Postominie sołtysem został
wybrany Marek Domżałowicz, a do rady
sołeckiej weszli Krzysztof Ugorski,
Paweł Mielczarek, Janusz Sowiński,
Anetta Szaryńska.
W Tyniu sołtysowanie powierzono
Janowi Twarowskiemu, a do rady
sołeckiej weszli Adam Wnuczek,
Barbara Kasica, Teresa Czarnuch.
Sza
Zenon Morka - Pieszcz
Elżbieta Pacak - Pałowo
Krzysztof Urbański - Pałówko
Marek Domżałowicz - Postomino
Jan Twarowski - Tyn
Anna Rój - Pieńkówko
Leszek Podemski - Pieńkowo
8
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Postomino
Sołtysi i rady sołeckie w cyfrach i liczbach
i Piotr Żuchowski (wszyscy ponad 20
lat),
>> do „najwcześniej” urodzonych
zaliczamy Jadwigę Krakowska, Janinę
Grzejszczak i Helenę Adamską,
natomiast do najmłodszych – Marię
Lech-Szajner, Katarzynę Nieradkę
i Pawła Sadowskiego,
W 28 sołectwach dokonano:
>> wyboru 12 „nowych” sołtysów
(Chudaczewo, Dzierżęcin, Jezierzany,
Karsino, Królewo, Mazów, Nosalin,
Pałowo, Pałówko, Postomino, Tyn
i Złakowo),
(Łącko), Grażyna Kosmalska
(Marszewo), Elżbieta Pacak (Pałowo),
Anna Rój (Pieńkówko), Bronisława
Siwiuk (Staniewice),Marzena
Kurzyńska (Rusinowo), Maria LechSzajner (Wszedzień), Katarzyna
Nieradka (Złakowo),
>> łączny wiek sołtysów to
>> 14 kobietom (czyli pół na pół)
powierzono tę odpowiedzialną funkcję
– Helena Adamska (Bylica), Wioletta
Jasińska (Dzierżęcin),Henryka
Szymańska (Jezierzany), Janina
Grzejszczak (Kanin), Urszula
Matuszak (Karsino), Grażyna Skuza
(Królewo), Jadwiga Krakowska
1464 lata, czyli średnia wieku - 52,3
lat (dobry wiek do sprawowania
odpowiedzialnych społecznych
funkcji),
>> średni staż w pełnieniu funkcji
to 5,7 lat, a najwyższym stażem
legitymują się Jadwiga Krakowska,
Helena Adamska, Jan Małolepszy
>> do rad sołeckich wybrano
103
przedstawicieli lokalnych
społeczności, w tym 47 kobiet,
>>
8
rad pracować będzie
w składzie 5-osobowym,
17
w 3-
osobowym a 3 w 4-osobowym,
>> w 2 sołectwach wybrano
same kobiety; w Staniewicach
sołtysem Bronisława Siwiuk, w radzie
sołeckiej Agnieszka Erwardt, Justyna
Stachowicz, Monika Chuchała, Iwona
Wiktor, a w Dzierżęcinie sołtysem
została Wioletta Jasińska przy radzie
sołeckiej w składzie Monika Patyk,
Agnieszka Jasińska, Łucja Kujawa,
>> 3 męskie składy. Sami
mężczyźni sprawować będą władzę
sołecką w Jarosławcu – sołtys Piotr
Żuchowski, rada sołecka Krzysztof
Bugowski, Stefan Kwiatkowski (junior),
Wojciech Gajewski, Grzegorz Kapica,
Paweł Koźliński, w Mazowie – sołtys
Jan Antosik, rada sołecka Zygmunt
Hetmański, Eugeniusz Hutman,
Brunon Andrik oraz w Pałówku – sołtys
Krzysztof Urbański, rada sołecka
Robert Wanago, Stanisław Bąk,
Leszek Koniuk,
>> w 2 przypadkach kobiety
pełnić będą funkcje przy męskich
składach rad, mianowicie w Pałowie
sołtys Elżbieta Pacak, a w składzie
rady Jacek Goszcz, Tomasz Kukowski,
Grzegorz Kukowski oraz Złakowie
sołtys Katarzyna Nieradka, a w radzie
Andrzej Nowak, Ryszard Gwizdała,
Czesław Gwiazda,
>> nie zanotowano (0)
przypadku aby sołtys-mężczyzna
współpracował z żeńskim składem
rady sołeckiej,
>> radni naszego gminnego
samorządu pełnią funkcje sołtysów –
Paweł Czechowski (Chudaczewo),
Jadwiga Krakowska (Łącko), Daniel
Pakos (Wilkowice), a Stanisław
Chabowski (Górsko) sprawuje mandat
radnego samorządu powiatowego,
natomiast radny Janusz Sowiński jest
w składzie rady sołeckiej (Postomino),
>> Aleksandra Kurek, Zdzisław
Ludwikowski, Paweł Sadowski, Daniel
Pakos, Andrzej Sałata, Maria LechSzajner, Katarzyna Nieradka (sołtysi i
członkowie rad sołeckich) pracują
zawodowo w administracji
samorządowej,
>> w Pałowie do rady sołeckiej
weszli Grzegorz Kukowski (ojciec)
i Tomasz Kukowski (syn).
Sza
Włodarzy z sołtysami gospodarskie rozmowy
Kadencja 2010-2014
W sali konferencyjnej urzędu (25
maja br.) odbyło się uroczyste
spotkanie sołtysów poprzedniej
i obecnej kadencji. Janusz Bojkowski,
wójt gminy, przy słodkim stole, złożył
Kadencja 2006-2010
gratulacje tym, którzy wygrali
demokratyczną rywalizację
o przewodniczenie w swoich lokalnych
społecznościach, podziękował
sołtysom poprzedniej kadencji za to
wszystko, co wnieśli do wspólnego
gminnego dzieła, wręczając każdemu
pąsową różę i skromny upominek.
W słowie wstępnym nawiązał do roli
i znaczenia funkcji sołtysa
w organizowaniu pracy lokalnej.
Mimo, że spotkanie miało
uroczysty charakter to nie brakło
zapytań dotyczących bieżących spraw.
Zebranych zapoznano z realizacja
zadań inwestycyjnych, problemami
obrony cywilnej, opieki społecznej,
świątecznej opieki medycznej,
budownictwa oraz kultury, sportu
i turystyki.
Sza
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
9
Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP
4. P r z y j ę c i e p r o g r a m u
działania Oddziału Gminnego na lata
2011-2016.
Oto skład nowego Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Postominie:
7 maja 2011 r. w Wilkowicach
odbył się Zjazd Oddziału Gminnego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w Postominie.
Zjazd przyjął uchwały
w następujących sprawach:
1. Przyjęcie sprawozdania
z działalności Zarządu i Komisji
Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP
RP w za lata 2006-2010 oraz
udzielenie absolutorium ustępującemu
Zarządowi Oddziału Gminnego.
2. Powołanie składu Zarządu
Oddziału Gminnego.
3. Wybór delegatów na Zjazd
Oddziału Powiatowego Związku OSP
RP.
Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego:
źPrezes – Janusz Bojkowski
ź Wiceprezesi – Kazimierz Borsut
i Mariusz Franczak
źSekretarz – Piotr Grzejszczak
źSkarbnik – Marek Domżałowicz
źKomendant Gminny – Daniel Pakos
ź Członek prezydium – Krzysztof
Dydyna
Członkowie Zarządu:
Stanisław Bukowski, Ireneusz
Ciołak, Rafał Chocianowski, Stefan
Garlin, Zdzisław Kania, Mirosław
Kijanka, Zenon Morka, Kazimierz
Ordon, Wiesław Plopa, Zygmunt Paź,
Mariusz Żakowski.
Przedstawicielami Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Postominie w Zarządzie Oddziału
Powiatowego będą: Janusz Bojkowski,
Piotr Grzejszczak, Daniel Pakos,
Kazimierz Borsut i Zenon Morka.
Delegatami na Zjazd Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Powiatu
Sławieńskiego wybrani zostali:
Aleksandra Kurek, Stefan Garlin,
Kazimierz Ordon, Zbyszek
Rudnikowski, Krzysztof Urbański,
Marek Domżałowicz, Krzysztof
Dydyna, Piotr Pakos.
Piotr Grzejszczak
Nasza delegacja w Gminie Limanowa
2 1 - 2 2 m a j a 2 0 11 r. n a
zaproszenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Męcinie gm. Limanowa
przebywała delegacja strażaków
z naszej Gminy. Zarząd Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Postominie
reprezentowali: Prezes Zarządu – Wójt
Janusz Bojkowski, Sekretarz Zarządu
Piotr Grzejszczak oraz Komendant
Gminny OSP Daniel Pakos.
W dniu 22 maja OSP Męcina
otrzymywała nowy samochód bojowy
Mercedes i przy tej okazji
zrealizowaliśmy pomysł przekazania
pomocy dla poszkodowanych
w powodzi w 2010 roku, a mianowicie
przekazaliśmy motopompę pływającą
NIAGARA, którą zakupiono ze
środków przeznaczonych na
organizację ubiegłorocznych gminnych
zawodów sportowo-pożarniczych,
z których nasi strażacy zrezygnowali,
aby przekazać pomoc innym.
Nasz dar sprawił strażakom
z Męciny wiele radości.
Przebywając w Gminie
Limanowa spotkaliśmy się z bardzo
serdecznym przyjęciem ze strony
władz Gminy oraz strażaków.
Podziękowania
dla włodarza
Przed remizą w Męcinie: od lewej Franciszek Bieda zastępca wójta gminy
Limanowa, Władysław Pazdan wójt gminy Limanowa, P. Grzejszczak,
J. Bojkowski, D. Pakos w towarzystwie strażaków z OSP Męcina
Mieszkańcy Jarosławca składają Januszowi Bojkowskiemu podziękowania za
zainicjowanie i zrealizowanie pomysłu nawiązania współpracy z TV Polsat na emisję
obrazów pogodowych Live z naszej miejscowości. Przyjeżdżający do nas wczasowicze
informują, że trafili tutaj dzięki właśnie tej formie promocji. Serdeczne dzięki !!!
Motopompa dla OSP Męcina
Podziękowania dla sponsorów
Podziękowania dla sponsorów od Zarządu i członków OSP Chudaczewo:
1. AMGiSP Postomino – Bogdan Szlawski
2. Megawat Postomino – Kazimierz Ordon
3. Ośrodek ARKA Jarosławiec – Stefan Kwiatkowski
4. Agromor Sławno – R. Niemczura P. Łuczak
5. Piekarnia Sławno – S. i Cz. Orłowscy
6. ZPM Bobrowiczki – M. G. Sendeccy
7. Zakład Elektryczny – R. i S. Kowalscy
8. Zakład Hydrauliczny – Wiesław Gawęda
9. Piekarnia TAJA – R. Tama
10.Ośrodek RAFA Jarosławiec – Igor Kwiatkowski
11.Sklep Spożywczy J. J. Sowińscy – Postomino
12. Krzysztof Galek – Królewo
13. Centrum Kultury i Sportu w Postominie
Konkurs na logo
Zespół Szkół Społecznych
w Korlinie ogłasza konkurs na logo
szkoły.
Projekt znaku graficznego (logo)
powinien być uniwersalny, wykonany
dowolną techniką oraz składać się z 2
podstawowych elementów: sygnetu
(symbolu graficznego) i logotypu
(graficznie przedstawionej nazwy
szkoły).
Prace należy składać w wersji
elektronicznej i papierowej do dnia 10
czerwca 2011 roku do sekretariatu
Zespołu Szkól Społecznych w Korlinie.
Dla zwycięzcy przewidziana jest
atrakcyjna nagroda.
Zapraszamy do udziału
w konkursie i życzymy ciekawych
pomysłów.
Regulamin konkursu znajduje się
na stronie internetowej szkoły:
www.szkolakorlino.pl
10
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Postomino
65 lat strażaków
Poczty sztandarowe
W listopadzie 1945 roku kilku
mieszkańców Chudaczewo podjęło
inicjatywę założenia Ochotniczej
Straży Pożarnej. Wśród założycieli byli
Edward Wieliński, Józef Michalak, Jan
Kozina.
Dzięki podjętej inicjatywie
powstała organizacja, której głównym
zadaniem była ochrona życia i mienia
przed pożarami.
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Akt włączenia został przekazany
podczas uroczystości obchodów 50lecia i nadania jednostce sztandaru.
Od tego czasu minęło już 17 lat.
Charakter nieco się zmienił. Wielu
spośród aktywnych członków
wyjechało za granicę, część pracuje w
systemie zmianowym, co nie pozwala
już na tak duże zaangażowanie
Przecięgcie wstęgi do nowego garażu - na pierwszym planie Aleksandra Kurek, w tle Wójt Janusz Bojkowski
Flaga na maszt
Obecnie OSP liczy ponad 80
członków, a wśród nich są dziewczęta
i chłopcy w wieku 12-15 lat, 16-18 lat
oraz kobiety i mężczyźni. Wszystkie te
osoby tworzą zgraną brać strażacką
w Chudaczewie. Jednostka od roku
1995 włączona jest do Krajowego
To one przygotowały
przepyszny poczęstunek
własnego czasu wolnego na
działalność.
Od roku 2006 OSP z aktywnym
udziałem sołectwa Chudaczewo
rozwija życie kulturalno- społeczne.
Regularnie organizowane są zajęcia
podczas zimowych ferii szkolnych,
Ks. Mirosław Kosior poświęcił figurkę FLORIANA. Po lewej prezesi - Janusz Bojkowski i Kazimierz Borsut,
a po prawej prezes Zarządu Powiatowego - Henryk Lompert
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
11
z Chudaczewa
prowadzona jest świetlica dla dzieci i
młodzieży,
organizowane są
różnorodne spotkania, wyjazdy
i wycieczki dla młodszych, ale też i dla
starszych mieszkańców Chudaczewa
i Ronina.
Tak więc zakres działalności OSP
rozszerza się z każdą dekadą.
Obecnie po wyborach w marcu
br. Zarząd OSP tworzą: Kazimierz
Borsut - prezes, Wojciech Straszakwiceprezes, Piotr Wieliński- naczelnikwiceprezes, Paweł Czechowskiskarbnik, Marian Wawrzyniakgospodarz, Aleksandra Kureksekretarz, Maciej Sztejnbis- członek
zarządu.
Nowy zarząd stanął przed
sporym wyzwaniem- organizacją
uroczystości 65-lecia OSP.
Uroczystość odbyła się 14 maja
b r. p r z e d b u d y n k i e m r e m i z y
w Chudaczewie. Wśród zaproszonych
gości witaliśmy Wójta Gminy
Postomino Janusza Bojkowskiego,
Jana Krawczuka - członka Zarządu
gości byli również przedstawicieli
gminnych instytucji: dyrektor AMGiSP
Bogdan Szlawski oraz dyrektor CKiS
Agnieszka Czarnuch, a także Jadwiga
Krakowska- przewodnicząca Rady
gminy Postomino oraz Wanda
Fronczak- radna miejscowego okręgu.
Uroczystość rozpoczęła się mszą
św., na którą strażacy przybyli
w szpalerze prowadzonym przez
Młodzieżową Orkiestrę Dętą pod
przewodnictwem Marcina
Rąpalskiego. Po mszy wszyscy
zgromadzili się na placu przy budynku
remizy OSP. Uroczystość prowadził
sekretarz gminnego ZOSP RP dh Piotr
Grzejszczak, z ramienia OSP dh
Maciej Sztejnbis. Podczas oficjalnej
części uroczystości nastąpiło
poświęcenie nowego boksu
garażowego i jego oficjalne otwarcie
oraz poświęcenie figury św. Floriana
partona strażaków. Aktu poświęcenia
dokonał proboszcz Parafii Barzowiceks. Mirosław Kosior.
Uroczystość 65-lecia była
Uhonorowanie za zasługi
Zaproszeni goście
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Województwa Zachodniopomorskiego, Starostę SławieńskiegoAndrzeja Wiśniowskiego, Prezesa
Powiatowego Zarządu ZOSP RP Henryka Lomperta, przedstawiciela
Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej - kpt. Piotra
Słupskiego, przedstawicieli gminnych
jednostek ochotniczej straży pożarnej,
przedstawicieli OSP Pęplino i Zaleskie
oraz przedstawicieli straży pożarnej
pochodzących z partnerskiej Gminy
Trinwillershagen z Niemiec. Wśród
również okazją do wyróżnienia
strażaków odznaczających się
szczególnym zaangażowaniem
w życie jednostki - wręczono medale za
zasługi dla pożarnictwa, odznaki
strażak wzorowy oraz za wysługę lat.
Po zakończonej części oficjalnej
nastąpił wspólny posiłek, był
przygotowany grill, grochówka
i muzyka w wykonaniu Pawła Cichego.
A.K.
Strażacy na uroczystej zbiórce
12
czerwiec 2011
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
Sportowo-rekreacyjne współzawodnictwo sołectw 2011
Przed startem
Przebiegliśmy przez Łącko
Ładna, słoneczna pogoda
z dość silnym wiatrem od jez.
Wicko, soczysta, budząca się
zieleń, rozkwitające kwiaty,
odgłosy kwaczących kaczek
w przyjeziornych trzcinach a do
tego krystalicznie czyste
powietrze były ogromnymi
atutami tej biegowej imprezy
i jak zwykle gościnnego Łącka.
Sędzią głównym zawodów
był Kazimierz Gąsiorowski.
Starterem biegu był Jarosław
Kwiatek – Komendant Straży
Gminnej w Postominie, której
funkcjonariusze tradycyjnie,
wspólnie ze strażakami OSP
Łącko pod wodzą Zdzisława
Kani zabezpieczali trasę biegu.
Ratownicy z grupy Andrzeja
Ruta dbali o bezpieczeństwo
zawodników od strony
medycznej. Obsługę
sekretariatu zapewniła Danuta
Rąpalska, a sprawami
technicznymi zajął się Karol
Kolej. Nad całością jak zwykle
czuwał Zdzisław Ludwikowski –
specjalista ds. sportu w CKiS.
Przez całą trasę tempo
zawodnikom dyktował Grzegorz
Antosik (Masłowice), mocno
naciskany przez Kacpra
Maciasa (Jezierzany) i Dawida
Ciesielskiego (reprezentant
Postomina), którzy w tej
kolejności minęli linię mety.
Wśród kobiet rywalizację
toczyły Laura Bąk (Pałówko)
z Pauliną Porożyńską i Karoliną
Czaplicką (obie z Jezierzan).
Reprezentacje sołectw
liczyły po 4 osoby, w tym
1 kobieta (w większości),
zdarzały się też „1-osobowe
drużyny”. W drużynowej
klasyfikacji kolejność była
następująca:
1. Pieńkówko
2. Masłowice
3. Łącko
4. Jezierzany
5. Nosalin
6. Pieszcz
7. Postomino
8. Nacmierz
9. Jarosławiec
10. Pałówko
11. Królewo
12. Wszedzień
13. Wilkowice
14. Korlino
N a j s t a r s z y m i
zawodnikami byli: Maria LechSzajner (Wszedzień) i
Stanisław Oszmiański
(Pałówko).
Najmłodsi to: Agnieszka
Olszowiec (Pieszcz), Kornelia
Wanago, Laura Bąk, Dorota
Oszmiańska (wszystkie
z Pałówka) i Krystian Świetlak
(Wszedzień).
Najlepsze w konkurencji kobiet
z sędzią głównym
Kazimierzem Gąsiorowskim
Wśród samorządowców
pobiegli: Maria Lech-Szajner
(sołtys Wszedzienia) i Janusz
Sowiński (Radny Rady Gminy
w Postominie, reprezentant
Postomina).
Swoim zawodnikom jak
zwykle kibicowali sołtysi: Anna
Rój z Pieńkówka, Grażyna
Skuza z Królewa, Jadwiga
Krakowska z Łącka, Paweł
Sadowski z Korlina, Krzysztof
Ciróg z Nosalina, Jan
Małolepszy z Masłowic, Jan
Chabowski z Nacmierza.
Najlepsi wśród mężczyzn
z organizatorami
i sędzią głównym
Całość zawodów
zakończyło wspólne pieczenie
kiełbasek na ognisku oraz
rozdanie pucharów, dyplomów
i nagród, wręczanych przez
Agnieszkę Czarnuch –
dyrektora CKiS.
Zdzisław Luidwikowski
XIV Współzawodnictwo Sportowo-Rekreacyjne
Sołectw Gminy Postomino 2011 - punktacja ogólna
Podziękowanie
W związku z przejściem na emeryturę chciałbym
serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom
Gminy Postomino za miłą i serdeczną współpracę, jak
i pomoc w obowiązkach służbowych.
listonosz Jan Stopa
Życzenia
Zaraz po starcie 58
osobowa grupa zawodników
(w tym 19 kobiet) z 14 sołectw
ruszyła szukać śladów
Bogusława X w Biegu
Przełajowym wokół Łącka,
zaliczanym do punktacji jako
czwarta konkurencja XIV
Współzawodnictwa SportowoRekreacyjnego Sołectw Gminy
Postomino w br. Biegowi
przyświecała ogólnopolska
akcja pn. „Polska Biega” i 20lecie wspólnego biegania
mieszkańców i członków Klubu
Biegacza „Bryza” na terenie
gminy Postomino. Zauważalna
była „historia w tle” – na trasie
nie brakowało brukowych dróg,
„pamiętających” zamierzchłe
czasy, „kłaniających się w pas”
ponad 300-letnich lip, przy
górującej nad wszystkim wieży
gotyckiego kościoła.
Serdeczne życzenia imieninowe
dużo zdrowia i słonecznych dni
dla Marysi, Danusi, Janiny i Halinki
życzy kol. Krysia z resztą kapeli "Pieńkowianie"
Przepraszam
Pawła Gąbkę z Masłowic za fatalne przeinaczenie
nazwiska w poprzednim numerze gazety.
Sławoj Zawada
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
Korliński Dzień Rodziny
W niedzielę 15 maja w sali
wiejskiej w Łącku Rada Rodziców
zorganizowała Dzień Rodziny dla
uczniów Zespołu Szkół Społecznych
i ich rodziców.
W programie były występy
artystyczne najmłodszych uczniów
naszej szkoły oraz wspólne
miedzypokoleniowe zabawy
sportowo- rekreacyjne.
Dzieci z przedszkola i „zerówki”
zaprezentowały
się tanecznie,
natomiast uczniowie ze szkoły
podstawowej przygotowali wierszyki
okolicznościowe bawiąc uczestników
spotkania wspaniałą recytacją.
Następnie po słodkim
poczęstunku przyszedł czas na
konkurencje sportowe oraz pokaz
umiejętności pożarniczych.
Dziewczęta z Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej przygotowały pokaz
bojówki strażackiej - ćwiczenia
przygotowującego do gaszenia
pożaru. Pod czujnym okiem
naczelnika OSP Łącko Zdzisława
Kanii zaprezentowały bojówkę, która
zakończenia się wiosennym
deszczem z armatki umieszczonej na
wozie bojowym.
Dzieci wraz z rodzicami
uczestniczyli w skokach w workach,
ekologicznej sztafecie rodzinnej,
tatusiowie rzucali piłką lekarską do
celu, a dzieci piłeczką do wiszącej
butelki. Były też biegi z bombką na
łyżeczce, trening hula-hop,
przeciąganie liny oraz tradycyjny już
Wiosennie w Królewie
W Świetlicy Środowiskowej
w Królewie zajęcia coraz częściej
przenoszą się na świeże powietrze.
Aura pozwala bawić się i malować na
dworze. Mamy na to wspaniałe
warunki.
Bardzo cieszą uczestników
wyjazdy na basen. Są one ogromną
atrakcją dla małych i dużych.
W zajęciach i wyjazdach towarzyszy
grupie świetliczan wolontariuszka pani
Agnieszka Walentynowicz, której
bardzo serdecznie dziękujemy.
Kazimierz Gąsiorowski
mecz siatkówki, w którym
uczestniczyli pracownicy szkoły,
wychowawcy, rodzice oraz uczniowie.
Na zakończenie strażacy
przygotowali ognisko, przy którym
upiekliśmy smaczne kiełbaski.
Wspaniała zabawa przy pięknej
wiosennej choć nieco chłodnej,
pogodzie pozwoliła nam na spędzenie
czasu w gronie rodzinnym przy
wspólnych zabawach, wśród
dziecięcych okrzyków radości
i zadowolenia.
Serdecznie dziękuję Paniom
z Rady Rodziców oraz rodzicom
zaangażowanym w przygotowanie
naszego spotkania, za wspaniałe
ciasta i pięknie przygotowaną salę
wiejską. Składam też serdeczne
podziękowania Zdzisławowi Kani za
przygotowanie boiska oraz ogniska,
a także nauczycielom i pracownikom
szkoły za przygotowanie
różnorodnych i zabawnych
konkurencji.
Aleksandra Kurek
2011 czerwiec
13
14
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Postomino
I Przegląd Twórczo
20 maja 2011 r. w świetlicy
wiejskiej Łącku odbył się I Przegląd
Twórczości Artystycznej
Przedszkolaków. To niecodzienne
wydarzenie skupiło 154 młodych
artystów i co najmniej taką samą grupę
rodziców i dziadków, którzy wiernie
kibicowali swoim milusińskim.
Przegląd składał się z konkursu
plastycznego pt. „Moja rodzina i ja”,
organizowanego w ramach kampanii
„Postaw na rodzinę”.
III miejsce – Olimpia Pruske
z Pieńkowa – Pracownia „GAMMA”
przy Centrum Kultury i Sportu oraz
Patrycja Skrzeczkowska
wyróżnienia: Nel Sadowska
z Korlina – Pracownia „GAMMA” przy
Centrum Kultury i Sportu oraz Szymon
Andrik – Społeczne Przedszkole
w Korlinie
w kategorii 5-latki – wpłynęło 37
prac:
I miejsce – Wiktoria Salwowska
z Pieńkowa – Pracownia „GAMMA”
przy Centrum Kultury i Sportu
w Postominie oraz Aleksandra Falkus –
Oddział Przedszkolny
II miejsce – Milena Pakos
z Wilkowic – Pracownia „GAMMA” przy
Centrum Kultury i Sportu oraz Michaela
Walczak – Oddział Przedszkolny
w Staniewicach i Antoni Sochacki –
Do konkursu plastycznego
przystąpiło 5 oddziałów
przedszkolnych: Postomino A.
Postomino B, Staniewice, Pieszcz,
Korlino oraz 3 punkty przedszkolne:
„Mali sportowcy” z Postomina, „Mali
artyści” z Kanina, „Mali odkrywcy”
z Pałowa, a także podopieczni
Społecznego Przedszkola w Korlinie.
umiejętności na scenie. Występy
artystyczno-wokalne pod wspólną
nazwą „Scena dla malucha” odbyły się
w trzech formach prezentacji –
teatralnych, tanecznych i wokalnomuzycznych.
Na konkurs przesłano 120 prac
z przedszkoli oraz prac indywidualnych
(dzieci nie uczęszczające do
przedszkoli).
Na posiedzeniu komisji
konkursowej 18 maja br. Jury wyłoniło
laureatów konkursu:
w kategorii 3-latki – wpłynęło 5
prac;
I miejsce – Tymoteusz Gierlach
z Postomina – Pracownia „GAMMA”
przy Centrum Kultury i Sportu
II miejsce – Alicja Ciechanowska
z Pieńkowa
III miejsce – Jakub Morawski –
Społeczne Przedszkole w Korlinie
wyróżnienie: Angelika Laska –
Społeczne Przedszkole w Korlinie
w kategorii 4-latki – wpłynęło 28
prac:
I miejsce – Ada Piorunowska
z Pieńkowa
II miejsce – Paulina
Manuszewska – Punkt Przedszkolny
„Mali artyści” z Kanina oraz Nikola
Korejwo – Punkt Przedszkolny „Mali
sportowcy” z Postomina
prac:
I miejsce – Ines Schönwald
z Pieńkowa oraz Oskar Lech-Szajner
z Wszedzienia – Pracownia „GAMMA”
przy Centrum Kultury i Sportu
II miejsce – Adam Majbroda –
Oddział Przedszkolny w Postominie
oraz Małgorzata Łukasik
z Chudaczewo i Hubert Salabura –
Punkt Przedszkolny „Mali artyści”
z Kanina
III miejsce – Aleksandra
Dankowska – Punkt Przedszkolny
„Mali sportowcy” z Postomina oraz
Karolina Cesak z Pieńkowa –
Pracownia „GAMMA” przy Centrum
Kultury i Sportu
wyróżnienie: Kacper Dziewięcki –
Oddział Przedszkolny w Postominie
w kategorii 6-latki – wpłynęło 50
Oddział Przedszkolny w Postominie
III miejsce – Otylia Pruskie
z Pieńkowa – Pracownia „GAMMA”
przy Centrum Kultury i Sportu oraz
Małgorzata Walczak – Oddział
Przedszkolny w Postominie i Malwina
Taraska – Społeczne Przedszkole
w Korlinie
wyróżnienia: Marcel Skrobek –
Oddział Przedszkolny w Staniewicach,
Dominik Garlin – Oddział Przedszkolny
w Postominie, Agata Foryś – Oddział
Przedszkolny w Staniewicach,
Aleksandra Ciechanowska z Pieńkowa
– Pracownia „GAMMA” przy Centrum
Kultury i Sportu i Amelia Szymańska –
Społeczne Przedszkole w Korlinie
W piątkowy, słoneczny dzień do
Łącka zawitały przedszkolaki (mali
i duzi) aby zaprezentować swoje
Do form teatralnych zgłosiło się 6
przedszkoli, do form wokalnomuzycznych zgłosiły się 4 zespoły, 3
solistki i 1 duet, natomiast w tańcu
zaprezentowały się 4 zespoły.
Wykonawcy zaprezentowali
bardzo wysoki poziom swych
umiejętności. Występy były wesołe,
kolorowe, choć nie zabrakło też łez
wywołanych ogromną tremą
maluchów. Występy maluchów
oglądali i mocno im kibicowali rodzice,
dziadkowie, ciocie, wujkowie oraz
opiekunki-przedszkolanki.
Po 2,5 godzinnym występie Jury
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
2011 czerwiec
15
ści Przedszkolaków
„Mali sportowcy” z Postomina –
piosenka „Wszyscy jesteśmy
wyjątkowi”, opiekun Helena Galat-Kuc
wyróżnienie: Zespół
„Krasnoludki” z Oddziału
Przedszkolnego z Zespołu Szkół
w Postominie – piosenka „Niegrzeczne
myszki”, opiekun Beata Wiórko
wyróżnienie – Milena Pakos
z Wilkowic – piosenka „Jestem
przedszkolakiem”, opiekun – mama
Ewa Pakos
w składzie: Jadwiga Kakowska –
przewodnicząca Rady Gminy, Sołtys
Łącka, Elżbieta Rudzka –
Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Postominie oraz Agnieszka
Czarnuch – dyrektor Centrum Kultury
i Sportu udało się na obrady.
W tym czasie wręczono nagrody
dla zwycięzców konkursu
plastycznego. Z ramienia organizatora
nagrody wręczyła – artysta plastyk –
Jadwiga Czerwińska – instruktor
Pracowni Sztuk Pięknych ”GAMMA”.
Nagrody w postaci książek
ufundowane zostały przez Centrum
Kultury i Sportu, a dla wszystkich,
którzy brali udział w konkursie
przekazano upominki i dyplomy
ufundowane przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w ramach kampanii
„Postaw na rodzinę”.
Po trudnych obradach wyłoniono
laureatów I Przeglądu Twórczości
Artystycznej Przedszkolaków.
Zmagania teatralne:
I miejsce – Punkt Przedszkolny
„Mali artyści” z Kanina – teatrzyk
„Kaczka i Bocian”, opiekun Iza
Wąsiewska-Kulas
II miejsce – Punkt Przedszkolny
„Mali sportowcy” z Postomina –
teatrzyk „Przygody Helenki” autorstwa
Ewy Sudeckiej i Ewy Zakrzewskiej,
opiekun Helena Gałat-Kuc
III miejsce – Oddział
Przedszkolny „Wesołe słoneczka”
z Zespołu Szkól w Postominie –
teatrzyk „Zgubione korale”, opiekun
Hanna Matuszczak
wyróżnienie: Oddział
Przedszkolny ze Szkoły Podstawowej
w Staniewicach – teatrzyk „Zdrowe
zęby – piękny uśmiech”, opiekun
Renata Zbąszyńska
wyróżnienie: Punkt Przedszkolny
„Mali odkrywcy” z Pałowa – teatrzyk
„Na straganie” Jana Brzechwy, opiekun
Agnieszka Kowal
wyróżnienie: Oddział
Przedszkolny z Zespołu Szkól
w Pieszczu – teatrzyk „Spotkanie na
łące”, opiekun Magdalena OchockaGastół
Zmagania wokalno-muzyczne:
I miejsce – Zespół „Wesołe
krasnoludki” z Oddziału
Przedszkolnego ze Szkoły
Podstawowej w Staniewicach –
piosenka „Wesołe krasnoludki”,
opiekun Renata Zbąszyńska
II miejsce – Oddział Przedszkolny
z Zespołu Szkól w Pieszczu – piosenka
„Łąka”, opiekun Magdalena OchockaGastół
III miejsce – Anastazja Michalska
– solistka z Oddziału Przedszkolnego
z Zespołu Szkól w Postominie –
piosenka „Po łące biega lato”, opiekun
Beata Wiórko
wyróżnienie: Wiktoria Salwowska
i Aleksandra Ciechanowska – duet
z Punktu Przedszkolnego „Mali
sportowcy” w Postominie – piosenka
„Kocham Cię”, opiekun Helena GałatKuc
wyróżnienie: – Natalia Dydyna
z Rusinowa – piosenka „Papatki”,
opiekun – mama, Grażyna Dydona
wyróżnienie: Punkt Przedszkolny
Formacje taneczne:
I miejsce – Zespół Taneczny
„Calineczka” z Punktu Przedszkolnego
„Mali sportowcy” w Postominie, taniec
„Jezioro łabędzie”, opiekun Helena
Gałat-Kuc
II miejsce – Zespół Taneczny
„Krasnale” z Przedszkola Społecznego
w Korlinie, taniec „Kujawiak”, opiekun
Agnieszka Szwed i Małgorzata
Korowajczyk
III miejsce – Zespół Taneczny
„Krakowiaczek” z Oddziału
Przedszkolnego w Szkole
Podstawowej w Staniewicach, taniec
„Krakowiaczek”, opiekun Renata
Zbąszyńska
wyróżnienie: Zespół Taneczny
„Tańczące Krasnoludki” z Przedszkola
Społecznego w Korlinie, taniec
„Krakowiaczek”, opiekun Agnieszka
Szwed i Małgorzata Korowajczyk
Każdy uczestnik biorący udział
w Przeglądzie otrzymał pamiątkowy
dyplom oraz drobny upominek.
Przygotowano też poczęstunek dla
maluchów. Można było spróbować
słodkich pączków, pysznego ciasta,
popijając soczki lub gorącą herbatkę.
Laureaci za miejsca I-III otrzymali
dodatkowo nagrody rzeczowe.
Organizatorzy składają
serdecznie podziękowania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Łącku
oraz mieszkańcom Sołectwa Łącko za
pomoc i włączenie się w organizację
tego niecodziennego wydarzenia.
Gorące podziękowania kierowane są
do pań: Jadwigi Krakowskiej, Marty
Wrzesień i Agnieszki Postraszyńskiej,
które poświęciły swój czas i wspomogły
nas w organizacji tego kulturalnego
święta. Podziękowania kierowane są
również Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Postominie za
dofinansowanie Przeglądu oraz pani
Jadwigi Czerwińskiej za
przygotowanie dekoracji i pomoc
w organizacji przedsięwzięcia.
M. L-Sz.
Pomysłodawca przeglądu jest Maria Lech-Szajner - pracownik Centrum
Kultury i Sportu.
16
czerwiec 2011
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
Jarosławiec i okolica w sztuce (2)
w Darłowie)
3. Otto Kuske: Zagroda
w Rusinowie, 1940 , akwarela, 37x48
cm (Muzeum w Darłowie)
4
Obecna gmina postomińska była
tematem akwarel Otto Kuske'go artysty urodzonego w 1886 roku
w Dretyniu w pobliżu Miastka. Kuske
był absolwentem Królewskiej Szkoły
Sztuk Pięknych w Berlinie (1912).
Przez wiele lat uczył rysunku
w Szczecinie i Koszalinie. Brał też
czynny udział w pracach Pomorskiego
Związku Artystów.
z Karlem Rosenowem, założycielem
muzeum powiatowego w Darłowie .
K. Rosenow nabył dla Muzeum
35 obrazów Kuskego, w tym serię 10
akwarel „Pomorskie chałupy"
przedstawiających ziemię sławieńską
(1940). Kilka z nich przedstawia widoki
z gminy Postomino.
Artysta wystawiał też swoje prace
w darłowskiej placówce, na wystawach
2
1
***
Letnie miesiące w latach 30-tych
spędzał w Jarosławcu artysta
pochodzący z Darłowa Richard Zenke
(ur. w 1901). Po ukończeniu
gimnazjum w Darłowie i uzyskaniu
matury w Kołobrzegu (w 1919 roku)
ukończył seminarium nauczycielskie
w Bytowie (w 1921 r.), a następnie
studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Berlinie i uzyskał dyplom profesora
szkół średnich. W 1926 roku rozpoczął
pracę w szkole średniej w Pile. W 1935
roku przeniósł się do Królewca. Tu
pracował w szkole średniej i był
jednocze śnie metodykiem
wychowania plastycznego
w kuratorium stolicy Prus Wschodnich.
Zarówno podczas pobytu w Pile, jak
również w Królewcu dużo maluje
i wystawia swoje prace. Jedna
z wystaw miała miejsce w 1941 roku
na Zamku w Darłowie (wspólnie z Otto
Kuske). Nosiła tytuł „Pomorscy
malarze i ich strony rodzinne".
Po wojnie, w 1949 roku, R. Zenke
wrócił do pracy w szkolnictwie. W 1967
roku przeszedł na emeryturę i zajął się
tylko sztuką. Rok później zamieszkał
w Hamm nad rzeką Sieg. Tu zmarł
w 1980 roku w wieku 79 lat..
plastycznego. W 1962 roku wyszła za
mąż i wyjechała do Danii.
Prowadziła kursy malarstwa
w Grecji oraz we Włoszech. Odbyła
liczne podróże m.in. do Anglii , Francji,
Szwecji, Grenlandii, Włoch, Grecji,
Rosji, Litwy, Polski. W 1999 roku brała
udział w II Polsko-Niemieckim Plenerze Plastycznym w Jarosławcu. Od
1996 roku mieszka w Nyborg w Danii.
Morze, plaża, las sosnowy
towarzyszą jej od dziecka. Także ona podobnie jak ojciec - maluje
nadmorskie krajobrazy i przyrodę.
Podpis do ilustracji:
7. Renate Zenke-Mortensen:
Mały klif, 1999, akwarela, 35x44,5 cm
Jan Sroka
6
3
W tym okresie tematyka prac
Kuske'go to przede wszystkim ludzie
z nizin społecznych oraz miejsca
pracy: kraina przemysłu w Szczecinie
i Dolinie Odry oraz port.
W 1936 roku - w wieku 52 lat –
zrezygnował z pracy w szkole. Dużo
podróżował . Przemierza też wzdłuż
i wszerz Pomorze - rysując i malując
pomorskie krajobrazy, lasy, jeziora,
wybrzeże i bardzo dużo architektury.
W 1937 roku powstaje cykl 15
litografii „ Z biegiem Wieprzy"
przedstawiających krajobrazy
pomorskie.
Podczas II wojny światowej
musiał podjąć pracę nauczyciela w Koszalinie. Wtedy zawarł bliską przyjaźń
w 1941, 1942 i 1943 roku.
Część obrazów Kusego znajduje
się w zbiorach darłowskiej placówki.
W końcu lat 30-tych i na początku
lat 40-tych O. Kuske malował przede
wszystkim pomorskie krajobrazy.
Powstała swego rodzaju
dokumentacja Pomorza. Być może
przeczuwał, że straci bezpowrotnie
strony rodzinne. Zmarł tuż po
zakończeniu II wojny światowej, na
początku maja 1945 roku.
Podpisy do ilustracji:
1. Otto Kuske: Kościół w Łącku,
ok. 1949, 55x80 cm (Muzeum
w Darłowie)
2. Otto Kuske: Staniewice, 1940,
akwarela, 37x48 cm (Muzeum
Artysta miał dwie pasje - pracę
pedagogiczną i twórczość artystyczną.
Ucząc starał się pobudzić wyobraźnię
młodzieży. Często odwoływał się do
sztuki ludowej. Starał się przekonać
uczniów, że za pomocą sztuki można
walczyć z szerzącym się coraz bardziej
materializmem. Od uczniów wymagał
przede wszystkim my ślenia,
umiejętności techniczne miały być
tylko środkiem do osiągnięcia
artystycznego celu.
W sztuce był przywiązany do
tradycji.. Jego ulubionymi malarzami
byli Caspar Dawid Friedrich
i Rembrandt.
Krajobraz Pomorza i Bałtyk - to
najczęstsze motywy jego licznych
obrazów olejnych, akwarel, pasteli
i szkiców. Drugą grupę stanowią
portrety.
Podpisy do ilustracji:
4. Budynek w Jarosławcu,
w którym rodzina Richarda Zenke
spędzała wakacje w latach 30-tych.
Obok budynku córka Renate (1999
rok)
5. Richard Zenke: Wydmy nad
jeziorem Wicko, tempera, 59,5x43,5
cm (Muzeum w Darłowie)
6. Richard Zenke: Chata Hansa
Langa w Łącku, tempera, 47x34,5 cm
(Muzeum w Darłowie).
***
Ta l e n t a r t y s t y c z n y o j c a
odziedziczyła jego córka Renate
Zenke - Montensen (urodziła się
w 1932 roku w Pile). Studia plastyczne
odbyła w Akademii Sztuk Pięknych
w Stuttgarcie. Od 1958 roku była
nauczycielką wychowania
5
7
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
17
„Wiatr ma w kieszeniach miliard skrzypiec”
Wanda Chotomska wpisuje Lenie dedykację
Laureatka
ze swoją opiekunką
W sobotę, 21 maja w sali Polskiej
Filharmonii Symfonia Baltica
w Słupsku, nastąpiło rozstrzygnięcie
XXVII Konkursu Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży Gimnazjalnej pod
patronatem Prezydenta Miasta
Słupska. Celem konkursu było
podkreślenie znaczenia wypowiedzi
we współczesnym świecie oraz
zachęcenie środowisk polonijnych do
podejmowania prób literackich
w języku polskim. Zainteresowanie
konkursem od lat jest bardzo duże. Co
roku bierze w nim udział ponad 400
szkół z całej Polski i wielu środowisk
polonijnych. Tegoroczna komisja
konkursowa - pod przewodnictwem
poetki Wandy Chotomskiej – wyłoniła
laureatów w kategoriach poezji i prozy,
wśród których znalazła się nasza
uczennica ze Szkoły Podstawowej w
Postominie – Lena Jeżewska. Wiersze
Leny: „Bogata jesień” i „Trudne
pytania” umieszczone zostały w 20.
wydaniu książki z wierszami i
opowiadaniami laureatów
zatytułowanej „Wiatr ma w kieszeniach
miliard skrzypiec”. To ogromny sukces
zarówno naszej uczennicy, jak i jej
wychowawczyni oraz opiekunki –
Krystyny Gąsiorowskiej, która
otrzymała od organizatorów specjalne
podziękowania za inspirowanie,
wspieranie i rozwijanie młodych
talentów literackich oraz uczestnictwo
w ich artystycznym sukcesie.
Gratulując tak wspaniałego sukcesu,
poetka Wanda Chotomska jedną ze
swych dedykacji poświęciła dyrektor
Zespołu Szkół w Postominie – Halinie
Wendzie, ponieważ sukces ucznia jest
także osiągnięciem całej społeczności
szkolnej. Świadczy bowiem o dobrej
polityce oświatowej zarówno Dyrekcji,
jak i organu prowadzącego szkołę
z Wójtem Gminy Postomino –
Januszem Bojkowskim. I chyba
rzeczywiście wiatr ma w zanadrzu
miliony skrzypiec, trzeba tylko
umiejętnie dostrzec, co komu w duszy
gra.
Pomorskie Spotkania Taneczne Master Freeze Crew
Dziewczęta z Zespołu Tańca
„Mały DYG” uczestniczyły
w I Pomorskich Spotkaniach
Tanecznych w Darłowie. Spotkały się
tam zespoły z Darłowa, Krup,
Połczyna, Jasienia, Potęgowa,
Złocieńca, Postomina i Karlina.
Nasze tancerki wywalczyły
I miejsce w swojej kategorii tanecznej.
Otrzymały okazały puchar, medale
i przepiękny dyplom. Krystyna
Gąsiorowska została nagrodzona za
choreografię tańca „Bez granic”.
Dziewczynki podobały się nie tylko
jurorom, ale także licznie
zgromadzonej publiczności.
Serdeczne podziękowania dla
rodziców dziewcząt z zespołu „Mały
DYG”, którzy dowieźli dzieci na występ
własnymi samochodami.
Krystyna Gąsiorowska
Na scenie Sławieńskiego Domu
Kultury w dniu 7 maja 2011 r.
zatańczyły najlepsze zespoły
i formacje taneczne z terenu powiatu
sławieńskiego. Umiejętności taneczne
zespołów oceniało jury w składzie:
Elżbieta Rus, Krzysztof Himkowski
i Jarosław Wojciechowski. Komisja 5
zespołom przyznała wyróżnienie, a 4
zakwalifikowała do etapu
wojewódzkiego Konfrontacji
Tanecznych, które odbędą się 11
czerwca br. w Szczecinie.
Wyróżnione zespoły to: „Bauns”
i „Baunsik z STS Studio Tańca Steps
w Krupach, prowadzone przez Annę
Dąbrowską, „Dyg” z Zespołu Szkół
w Postominie, opiekun Krystyna
Gąsiorowska, „Master Freeze Crew”
z CKiS w Postominie, opiekun Marcin
Grzybowski, Ognisko baletowe „Igła”
z SDK, opiekun Gabriela Keller Janus.
Do Szczecina pojadą z SDK
„Technical Fighter” z tańcem „Lęk”
i ”Teatr Tańca „Igła” z tańcem „Szklane
uczucia”, z Zespołu Szkół
w Postominie „Mały Dyg” z tańcem
„Bez granic” oraz z STS Studio Tańca
Steps Darłówko „ADHD” z tańcem
„Powrót”.
Gratulujemy.
18
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Najlepsze w powiecie
Tancerki z zespołu „Mały DYG”
i „DYG” wzięły udział w Powiatowym
Przeglądzie Tańca w Sławnie.
Tegoroczny przegląd stal na bardzo
wysokim poziomie artystycznym.
Młodsze dziewczęta zatańczyły jak
zwykle przebojowo, pokonały
rywalizujące z nimi zespoły z Krup,
Sławna i Darłowa uzyskując tytuł
laureata oraz nominację na
Wo j e w ó d z k i P r z e g l ą d Ta ń c a
w Szczecinie. W grupie do lat 15 walka
była również zaciekła. Nasze
dziewczęta zatańczyły „Avatara”
najlepiej jak umiały i wywalczyły
wyróżnienie.
Krystyna Gąsiorowska
Akademia w Pieszczu
Od stycznia do końca maja w Świetlicy
Środowiskowej w Pieszczu realizowany był
program Świetlicowa Akademia Umiejętności.
W ramach zajęć świetlicy dzieci brały udział
w zajęciach plastycznych, literackich,
profilaktycznych, sportowych i tanecznych.
Rywalizowały o punkty i nagrody, ale przede
wszystkim doskonale się bawiły. Najwspanialej
wypadły zajęcia grupowe w tym konkursy
plastyczne na plakaty, zajęcia kulinarna oraz
sportowe. Podsumowanie programu odbędzie się
na uroczystym spotkaniu pod koniec czerwca.
W ramach zajęć profilaktycznych uczestnicy
świetlicy wezmą również udział w kampanii „Postaw
na rodzinę”. Zorganizujemy festyn rodzinny z okazji
Dnia Rodziny.
K K Gąsiorowscy
Postomino
Promocja Gminy
– „Pieńkowianie” na targach
Kapela ludowa „Pieńkowianie”,
która działa już od prawie 27 lat na
terenie gminy Postomino aktywnie
włącza się w promocję naszej małej
ojczyzny. Od wielu lat reprezentuje
lokalne dziedzictwo kulturowe na wielu
przeglądach, jarmarkach i festiwalach.
Nie sposób zliczyć wszystkich ich
występów.
Rok 2011 jest szczególnie
„pracowity” dla członków Kapeli.
Oprócz przeglądów i festiwali oraz
prezentacji, w których rokrocznie biorą
udział (tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Seniora, Dzień Inwalidy, imprezy
gminne, przeglądy w Debrznie,
Kwidzynie i wielu, wielu innych)
„Pieńkowianie” reprezentowali gminę
Postomino w styczniu (21-22)
w Berlinie na targach Grüne Woche.
Ostatnio swym udziałem
promowali gminę Postomino na
Targach AgroTravel w Kielcach.
Podczas 4-dniowych prezentacji od 14
do 17 kwietnia 2011 r. rozdysponowali
mnóstwo broszur, ulotek, informatorów
wśród odwiedzających targi,
zapraszając na letni wypoczynek nad
morze.
Z kolei 8 maja 2011 r. wraz
z Powiatem Sławieńskim wzięli udział
w XX targach Turystycznych MARKET
TOUR „Piknik nad Odrą” w Szczecinie.
Ludowe granie przypadło do gustu
wielu odwiedzającym targi, którzy
razem z „Pieńkowianami” śpiewali ich
piosenki.
„Pieńkowianie”, określani już
przez niektórych jako „nasze dobro
narodowe” w specyficzny i bardzo
intensywny sposób od lat promują
gminę Postomino.
DZIĘKUJEMY.
W najbliższym czasie będzie
można ich zobaczyć w Lipianach,
Jarosławcu i Kwidzynie.
A.Cz
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
19
Galeria grafik Przemka Brzezińskiego
W Centrum Kultury
i Sportu co wtorek
odbywają się zajęcia
z zakresu tworzenia
grafik komputerowych.
Dziś przedstawiamy
galerię grafik
wykonanych przez
Przemka Brzezińskiego.
Kącik poetycki
Święty Franciszku…
Święty Franciszku z Asyżu
rozumiesz mowę Przyrody.
W ramionach
wiejskiego krzyża
Przydrożny krzyż na skraju wsi
samotny ubogi
w płaszczu białych brzóz
bierze w ramiona pola i drogi
Łąki pachną koniczyną
lipowy zapach wieś odurza
Krzyż tak głęboko wrósł w horyzont
że niebo spadało do stóp wzgórza
Dwugłos na temat śmierci drzewa
1
Nie umiem zapomnieć śmierci drzewa.
Nie potrafię zapomnieć jak go zabijano.
Och to przeraźliwe zawodzenie piły,
ten łoskot upadku, jęk łamanych gałęzi.
Nie umiem przeboleć śmierci drzewa.
Nie potrafię zapomnieć: kos w nim śpiewał.
Słońce poprzez liście przelewało ciepło
w słodycz owocu soczystą i lepką.
Zapraszamy na Gunter Machemehl (1911-1970) Akwarele. Wystawa w 100.
rocznice urodzin - 28 maja 2011 r. (sobota) godz. 18:00, KLIF SPA - Jarosławiec,
ul. Nadmorska 17.
Wystawę bezpłatnie będzie można oglądać do dnia 7 czerwca 2011r. Od 8
do 30 czerwca 2011 r. ekpozycja będzie udostępniona do zwiedzania w Centrum
Kultury i Sportu w Postominie.
W bibliotece
Nie potrafię zapomnieć, jak go zabijano.
Niósł się ten łoskot przez dolinę rano
i zanim słońce zaczęło szukać jego korony,
już go nie było, tylko pień tkwił w ziemi.
Garbią się wierzby wśród kamieni
wiara rozpływa się strumieniem
Krzyż błogosławi swoich wiernych
i uspakaja ich sumienia
Kobieta otulona w chustę
przyklęka w ciszy i skupieniu
O jaką błogość w cieniu ramion
daje jej wiara i cierpienie
Patrzę na symbol wiary ojców
modlitwy matek słyszę ciche
i wzrok kieruję ku niebiosom
dajcie mi wiarę w ich modlitwę
Zofia Kamińska-Smalewska
Serce jak liść opadły. – Jak ta nagość boli.
Było tu drzewo. Mieszkały w nim wiatry.
Ptaki skrzydłami omiatały przestrzeń
i tak jakoś ciepło robiło się na duszy,
że gniazda, pisklęta, miodne spadzie, pszczoły,
wolne soboty, niedziele…
Te g o r o c z n y T Y D Z I E Ń
BIBLIOTEK 8-15 MAJA, upłynął pod
hasłem
BIBLIOTEKA PO DRODZE, NIE
MIJAM- WCHODZĘ, Biblioteka
Publicznie w Postominie
zorganizowała trzydniowe zajęcia dla
dzieci zatytułowane ZRÓB PREZENT
DLA SWOJEJ MAMY. Dzieci wykonały
piękne kwiaty z bibuły, zakładki do
książek, laurki, nie zabrakło też zabaw
z książką oraz zagadek literackich.
R.Zielonka
Ty dałeś siłę zwykłemu kundlowi
by z płonącego domu
mógł wynieść ślepe kocięta
i nie przestając ani na chwilę
wachlować je swym językiem
pełnym radości ,że niesie ulgę
zupełnie bezbronnym.
To pies uratował swą panią
kiedy zasłabła na łące
to on ogrzewał ją swym ciałem
podczas nocy chłodnych
to dzięki niemu przeżyła.
Ty rozumiesz mowę zwierząt
mówią wieloma językami –jak ludzie
rozumieją –jak ludzie
i czują tak jak ludzie
którzy nie do końca się spełniają
w swoim człowieczeństwie.
Jesteś mi bliski
Święty Franciszku
w świecie obłudy i fałszu
wyciągam ku Tobie ręce.
Jadwiga Michalak
Tylko ślad w ziemi. Widziałem też w niebie
Na wsi zawsze były kapliczki
ranę tak bolesną, jakbym widział siebie.
przydrożne miejsca modlitwy.
Pytam Cię zatem – nie zrozum mnie źle Panie –
Czy drzewo krzyża także zmartwychwstanie? To one wyznaczają rytm życia
nie tylko niedzielnego.
2
Przyjrzyj się pustce co przechodzi w światło,
Każda wieś ma swoją Matkę Boską
w której na krótko pojawia się księżyc,
tylko Jezus jest ciągle taki sam
gdzie gwiazdy świecą się i gasną,
wiszący na krzyżu.
jakiś ptak, zagubiona chmura, ale nic poza tym. przypomina tajemnicę życia po życiu.
Ot zwyczajna dziura, a było tu drzewo.
A teraz popatrz: powietrze na wylot,
nagi horyzont, pusty prześwit w dłoni.
Nie tylko wzroku nie ma gdzie zatrzymać.
Biblioteka po drodze,
nie mijam wchodzę
Wiejskie kapliczki
Przemoczone ulewą skrzydła gołębia
nakarmiłeś chlebem
napoiłeś jak przystało
z przekrzywionym łebkiem zasnął
na Twym ramieniu
by odpocząć przed podróżą
i przesłać wieści tam
by spełniły swą misję.
I co pozostało? A co w nas zostanie,
gdy wiatr odleci zabierając zieleń?
Ptak gniazda nie zbuduje, w sercu nie zaśpiewa,
święta spowszednieją, zrdzewieją niedziele.
Ludzie dbają o swoje kapliczki
sadzą kwiaty, zapalają świece.
Płoną w nich historie wyszeptane
Matce Boskiej-skargi i łzy.
Wymodlone prośby i żarliwe słowa
zapewnienia o pobożności.
A Matka Boża jak każda matka
cierpliwie wysłucha w milczeniu
da czas na przemyślenia
raz powziętych decyzji
i siłę opartą na wierze głębokiej
w słuszność zdroworozsądkową.
„Święto Kochanej Mamy”
Bardzo uroczysty
Taki ulubiony,
Szkoda że raz w roku
Przez nas obchodzony
Co dzień pamiętamy
Że to właśnie mama
Na świat nas wydała
Za to jest Kochana
Często też się zdarza
Że już jej nie mamy
O swojej mamuni
Zawsze pamiętamy
Kochamy was wszystkie
Urocze mateńki
Co dzień pamiętamy
Życzenia składamy
Oby wiecznie żyły
Nas nie opuszczały
I do swego serca
Zawsze przytulały.
Te małe ołtarzyki
pieszczone rękami gospodyń
aby Matce Bożej niczego nie brakowało
żyją rytmem zmieniających się pór roku
i nigdy się nie zmieniają
Z szacunkiem i pozdrowieniami
Po niezwykłym drzewie zwykła dziura w niebie. pomimo politycznych wichrów
Dla Mam z życzeniami
wiejących z różnych stron świata.
Henryka Tychończuk
Jan Stanisław Smalewski
Jadwiga Michalak
20
czerwiec 2011
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
„Bezpieczeństwo dla wszystkich” Pomagamy czworonogom
Uczniowie kl.III b ze Szkoły
Podstawowej w Postominie w ramach
ogólnopolskiego programu
„Bezpieczeństwo dla wszystkich”
zwyciężyli w konkursie miesiąca –
kwiecień. Jesteśmy szczęśliwi, że
nasza praca i zaangażowanie w
realizację zadań promujących
bezpieczeństwo na drodze została
dostrzeżona przez administratora -
Renault. Torby na biodro zostaną
dobrze wykorzystane i posłużą do
zwiększenia bezpieczeństwa naszych
uczniów podczas wycieczek.
Dziękujemy.
Koordynator programu
„Bezpieczeństwo dla wszystkich”
Ewa Kulczak - Leśniewska
Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Staniewicach oraz Zespołów Szkół
w Pieszczu i Postominie w kwietniu
rozpoczęli akcję związaną
z gromadzeniem suchej karmy oraz
innych rzeczy potrzebnych do
pielęgnacji zwierząt: psów i kotów ze
Schroniska w Słupsku
Konkurs ortograficzny
klas III - rozstrzygnięty!
Akcja zakończyła się wspólnym
wyjazdem do schroniska w dniu
16.05.2011
Wszyscy uczestnicy bardzo
serdecznie zostali przyjęci przez
pracowników schroniska. Dyrektor
obiektu przybliżył nam pracę
opiekunów zwierząt oraz problemy
i radości związane z prowadzeniem
tego miejsca dla porzuconych
zwierząt .
Wspaniała pani Krysia
opowiedziała nam o losach swoich
podopiecznych oprowadzając po
terenie
Zwiedzenie tego miejsca bardzo
wzruszyło młodych uczestnikówprzyszłych wolontariuszy .Najbardziej
poruszyły ich losy zwierząt
porzuconych przez swoich właścicieli.
Zdają sobie sprawę ,że opieka
nad zwierzętami jest bardzo
odpowiedzialna i nie można traktować
ich jak maskotek .
Wszyscy zdeklarowali , że to nie
jest ich jedyna akcja , którą podjęli we
wzajemnej współpracy.
Z tego miejsca apelujemy
o odpowiedzialne podejmowanie
decyzji , ponieważ „pies to najlepszy
przyjaciel człowiek”
Pedagodzy szkolni
Magdalena Woropaj-Stepień
Małgorzata Banasiak
Katarzyna Grygorcewicz
„Trzymaj Formę”
12 maja br. odbył się kolejny, XI
już konkurs z zakresu ortografii
polskiej na poziomie klas trzecich. Do
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sławnie
przybyło kilkudziesięciu uczniów
z gmin powiatu sławieńskiego. Tak
duża liczba uczestników zaskoczyła,
ale i ucieszyła organizatorów.
Świadczy bowiem o rosnącym
zainteresowaniu mową ojczystą wśród
naszych dzieci.
Postomiński ZS reprezentowały
cztery uczennice: Karolina Bury,
Małgorzata Galek, Lena Jeżewska
i Martyna Kania. Dziewczęta osiągnęły
wysokie wyniki, wykazując się bardzo
dobrą znajomością zasad
ortograficznych, o czym świadczy
nagrodzona, piąta pozycja Leny.
Gratulujemy wychowawczyniom:
Krystynie Gąsiorowskiej i Ewie
Kulczak – Leśniewskiej oraz życzymy
kolejnych, wspaniałych sukcesów.
M.J.
Wiosennie
w Staniewicach
W roku szkolnym 2010-2011 po
raz kolejny nasza szkoła przystąpiła
do ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Trzymaj Formę” pod
nazwą projektu „Silny zdrowy - do
nauki i zabawy zawsze gotowy”.
Głównymi celami projektu była:
promocja zdrowego stylu życia, trwała
zmiana nawyków żywieniowych
i zwiększenie zainteresowań dzieci
i młodzieży aktywnością podczas
celów i korzyści z realizacji projektu
.Kolejne etapy związane były
z realizacją wcześniej opracowanych
planów i zadań .
W czasie trwania naszej
działalności profilaktycznej mogliśmy
się cieszyć dużym zaangażowaniem
ze strony rodziców, którzy wspierali
nas w organizowaniu wielu działań
profilaktycznych .
Wszyscy uczestnicy pozytywnie
Skrzyknęli się i ochoczo przystąpili do pracy na dwóch klombach przy
przystanku autobusowym i parkingu koło szkoły.
Sza
Polski Związek Wędkarski Koło „Karaś” Postomino zaprasza wędkarzy
z koła na:
Zawody Wędkarskie
Spławikowe Lipieniowe
05 czerwiec 2011. Rozpoczęcie o godz. 5.00. Zbiórka w miejscowości
Pieńkówko (koło starego mostu) W a ż n e !!! Zapisy osobiste lub pod numerami
telefonów (500205892) (516186140) (602538243)
Ostatecznie w miejscu zbiórki
każdego dnia oraz jak największe
zaangażowanie rodziców w
działalność profilaktyczną związaną z
programem „Trzymaj Formę”
Pierwszy etap projektu polegał
na zapoznaniu z programem
–przedstawienie ogólnych założeń,
ocenili program i jego realizację.
Zwracali uwagę, że z roku na rok
przybywa dzieci i młodzieży
z problemami z wagą ciała
i psychicznymi zaburzeniami
związanymi z tym problemem.
Uczniowie w swoich pracach
edukowali się i uczyli innych
w zakresie tematów np:
- co jemy
- owoce i warzywa
- konserwanty powiedz im nie
- zdrowie na talerzu - co kryje się
w tym co jemy
- sport to zdrowie
- jak aktywnie i zdrowo spędzać czas
- jakie wyzwania i korzyści niosą
różne dziedziny sportowe
- obliczanie BMI
- wartość energetyczna posiłków,
układanie jadłospisów
Koordynator szkolny
Magdalena Woropaj-Stępień
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
III Marsz na azymut
19 i 20 maja w Stanicy
Harcerskiej „Leśna Polana”
w Jarosławcu odbyła się trzecia już
edycja Marszu na azymut o Puchar
Komendanta Placówki Straży
Granicznej w Darłowie z okazji
dwudziestej rocznicy powołania tejże
formacji. Patrole z 13 Darłowskiej
Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Szare Szeregi”, 17
Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej „Zawisza” ze Sławna, 18
Drużyny Harcerskiej im. Ratowników
Morskich z Dąbek, 25
02 maja w hali sportowej w
Postominie odbył się V Halowy Turniej
Piłki Nożnej Oldboyów z okazji Święta
Konstytucji 3 maja o puchar Prezesa
klubu UKS „Wieża” Postomino.
Do udziału w rozgrywek zgłosiły
się cztery ekipy: KS Kończewo,
Exstreme Sławno, Grający Wieczorami
Sławno i ekipa Megawat Postomino.
System rozgrywek był każdy z każdym
oraz runda rewanżowa. Po I kolejce
spotkań na czoło tabeli uplasowała się
drużyna Megawat Postomino
wygrywając wszystkie dotychczasowe
mecze i wyprzedzając o 6 punktów KS
Kończewo. Runda rewanżowa nie
przyniosła zmiany lidera.
Ostateczne miejsca w turnieju:
źI miejsce Megawat Postomino 15 pkt.
źII miejsce Extreme Sławno 11 pkt.
źIII miejsce KS Kończewo 10 pkt.
źIV miejsce Grający Wieczorami
Sławno 1 pkt.
W turnieju wyłoniono najlepszego
zawodnika, został nim Tomasz
Szopiński z Exstrem Sławno
a najlepszym bramkarzem Zbigniew
Warczyk także ze Sławna. Oldboyem
turnieju został Ryszard Domżałowicz
z Megawat Postomino.
Wszystkie uczestniczące drużyny
otrzymały okolicznościowe dyplomy
i puchary a najlepszy zawodnik,
bramkarz i oldboy nagrody rzeczowe
ufundowane przez głównego
organizatora turnieju klub UKS ”Wieża”
Postomino.
M. Domżałowicz
Nowe awanse do
Finału Wojewódzkiego
z Gimnazjum Miejskiego nr 1
w Sławnie stanęły w do rywalizacji, by
przy pomocy mapy i busoli zdobyć
wspaniały puchar, ufundowany przez
majora Mikołaja Kaczanowicza.
wysłuchali także koncertu
w wykonaniu Orkiestry Dętej
O c h o t n i c z e j St r a ż y Po ż a r n e j
z Iwanowic, którzy w „Leśnej Polanie”
przygotowywali się do udziału w 43
Festiwalu Orkiestr Dętych w Sławnie.
Ognisko swoją obecnością zaszczycił
p. Adam Drapała, wice wójt Gminy
Postomino. Następnego dnia,
reprezentacje wzięły udział
w uroczystości obchodów 20-lecia
„Pograniczników” w Darłowie. Rajd
został przygotowany
i przeprowadzony wspólnie
z Komendą Hufca ZHP Sławno,
noszącego imię Wojsk Ochrony
Pogranicza. Funkcję komendanta
pełnił por. SG Marcin Kruszczyński,
instruktor Kręgu „Sami Swoi”.
hm. Jacek Błaszczyk
Biuro KH ZHP Sławno
Pieńkówko w Paprotach
2 maja 12 osobowa grupka
młodzieży biorąca udział
w półrocznym programie ''Równać
Szanse" odwiedziła gospodarstwo
agroturystyczne państwa Rybickich
w Paprotach. Młodzież wzięła udział
w licznych grach terenowych
w labiryntach. Zapoznała się
z funkcjonowaniem wsi "Wioska
labiryntów i źródeł". Zafascynowani
grą terenową pragną zrobić podobną
21
Halowy Turniej Oldboyów
W tym, podobnie jak i w 2009 roku
bezkonkurencyjnymi okazali się
harcerze z Postomina (Związek
Drużyn ZHP Gminy Postomino),
którzy na czele z drużynową phm.
A n n ą We g n e r w y k a z a l i s i ę
największymi umiejętnościami
z zakresu terenoznawstwa
i znajomością wiedzy
o zaprzyjaźnionej formacji.
Wieczorem, 19.05 uczestnicy rajdu
wzięli udział w ognisku i oprócz gawęd
komendanta hufca hm. Ryszarda
Sobczaka oraz Druha Mikołaja
Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej im. ppor. Emilii
Gierczak z Postomina, 27 Drużyny
Harcerskiej „Zdobywcy” z Ostrowca
oraz reprezentacja harcerzy starszych
2011 czerwiec
w swojej miejscowości
z wykorzystaniem walorów swojej
wsi.
Wyjazd do Paprot jak i inne
działania z młodzieżą w Pieńkówku są
możliwe dzięki prowadzonemu od
stycznia programowi "Równać
Szanse" skierowanemu do młodzieży
z małych miejscowości. Celem
programu jest podniesienie własnej
s a m o o c e n y, u m i e j ę t n o ś ć
samodzielnego i aktywnego
planowania własnej przyszłości oraz
zachęcenie ludzi młodych w lokalne
działania .
Program "Równać Szanse"
prowadzony jest przez
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju
i aktywności Pieńkowo-Pienkówko
"Razem Lepiej" a koordynatorem
projektu jest Elżbieta Bosak
z Pieńkówka. Program
współfinansowany jest przez PolskoAmerykańską Fundację Wolności
oraz Polską Fundację Dzieci
i Młodzieży.
E.B
W czwartek 18 maja 2011 r. na
Stadionie im. Zbigniewa Galka
w Postominie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Gimnazjady 2010/2011
w Indywidualnej Lekkiej Atletyce.
Przyjechali najlepsi lekkoatleci
z gimnazjów naszego powiatu. Stawką
zawodów były tytuły „Mistrzów
Powiatu”, medale i dyplomy ale przede
wszystkim awanse do Finału
Wojewódzkiego. Duży sukces odnieśli
uczniowie Gimnazjum w Postominie.
Uzyskali 9 awansów do Finału
Wojewódzkiego: Monika Kasica
w biegu na 100 m i rzucie dyskiem,
Dominika Sułek w biegu na 300 m,
Kinga Bryl w biegu na 100 m, Kamila
Ciesielska w skoku w dal, sztafeta
dziewczęca 4x100 m (w składzie:
Marta Wituszyńska, Kamila Ciesielska,
Monika Kasica i Dominika Sułek), Ariel
Ślebioda w biegu na 1000 m, Mariusz
Majrowski w biegu na 2000 m, Marcin
Grzebielucha w rzucie oszczepem
i sztafeta chłopięca 4x100 m
(w składzie: Paweł Lipiński, Marcin
Grzebielucha, Adrian Ufniarz i Patryk
Bednarczyk). Z naszej gminy awans
też uzyskała uczennica Gimnazjum
w Jarosławcu Oktawia Figurska
w skoku wzwyż. Były też i srebrne
medale: Kamila Ciesielska II miejsce
w biegu na 100 m, Dominika Sułek
w biegu na 300 m, Marta Wituszyńska
w rzucie oszczepem, Agnieszka
Siudek w pchnięciu kulą (z Gimnazjum
w Pieszczu), sztafeta dziewczęca
4x100 m z Gimnazjum w Pieszczu oraz
brązowe medale: Paweł Lipiński
w biegu na 100 m, Kacper Dybiec
w biegu na 2000 m, Marcin
Grzebielucha w pchnięciu kulą
(wszyscy z Gimnazjum w Postominie),
Jagoda Czyżykowska w rzucie
oszczepem, Przemysław Kurkul
w biegu na 300 m (oboje z Gimnazjum
w Pieszczu), sztafeta chłopięca 4x100
m z Gimnazjum w Pieszczu i Marcel
Siwek w skoku wzwyż z Gimnazjum
w Jarosławcu. Gratulujemy zdobytych
miejsc i awansów do Finału
Wojewódzkiego.
Kazimierz Gąsiorowski
Mistrzostwa Polski w Karate
14 maja 2011 w Mielnie odbyły
się XXXVIII Mistrzostwa Polski
Seniorów Karate Kyokushin.
W zawodach, które są jednymi
z najważniejszych w Polsce wzięło
udział 99 zawodników z 41 ośrodków,
w tym wielu byłych i aktualnych
medalistów mistrzostw Europy. Na
imprezie nie zabrakło również
reprezentantów UKS Wieży
Postomino. Wystartowali w nich
Agnieszka Cicha, Monika Cicha oraz
Ł u k a s z C i c h y. M i m o b a r d z o
wyrównanych i emocjonujących walk
nie udało im się jednak dotrzeć do
finałów. Mamy jednak nadzieję, że za
rok pójdzie im znacznie lepiej oraz
życzymy sukcesów w następnych
zawodach.
Łukasz Cichy
22
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Postomino
Biegali z najlepszymi w województwie
Po raz pierwszy rozegrano
Mistrzostwa Powiatu w Biegach
Rozstawnych – Sztafetach w ramach
Gimnazjady 2010/2011. Zawody
odbyły się 5 maja 2011 r. na Stadionie
im. Zbigniewa Galka w Postominie.
W sztafecie szwedzkiej (100 m,
200 m, 300 m i 400 m) wśród
dziewcząt I miejsce zajęła nasza
sztafeta z Gimnazjum w Postominie w
składzie: Marta Wituszynska, Kamila
Ciesielska, Monika Kasica i Dominika
Sułek.
Wśród chłopców także
zdecydowanie wygrała sztafeta
z Gimnazjum w Postominie
w składzie: Kacper Zdrzeniecki,
Marcin Grzebielucha, Paweł Lipiński
i Ariel Ślebioda.
W sztafetach 4 x 100 m
dziewczęta z Gimnazjum w Pieszczu
w składzie: Laura Bąk, Kornelia
Wanago, Angelika Lech i Agnieszka
Siudek zajęły I miejsce a chłopcy II
miejsce, dziewczęta z Gimnazjum
w Postominie zajęły IV miejsce
a chłopcy III miejsce.
Dwie sztafety szwedzkie
z Gimnazjum w Postominie i sztafeta
dziewczęca 4x100 m z Gimnazjum
w Pieszczu zakwalifikowały się do
Finału Wojewódzkiego.
19 maja 2011 r. w Policach odbył
się Finał Wojewódzki Gimnazjady
2010/2011 w Biegach Rozstawnych –
Sztafetach. Naszą gminę i powiat
reprezentowały trzy sztafety:
dziewczęca 4x100 m, dziewczęca
i chłopięca szwedzka. Nasi uczniowie
biegali wśród najlepszych
w województwie.
Sztafeta szwedzka dziewczęca
z Gimnazjum w Postominie
w składzie: Marta Wituszyńska,
Kamila Ciesielska, Monika Kasica
i Dominika Sułek zajęła XI miejsce,
Sztafeta szwedzka chłopięca
z Gimnazjum w Postominie
w składzie: Patryk Bednarczyk, Adrian
Ufniarz, Marcin Grzebielucha i Ariel
Ślebioda zajęła XIII miejsce i sztafeta
dziewczęca 4x100 m z Gimnazjum
w Pieszczu w składzie: Laura Bąk,
Kornelia Wanago, Angelika Lech
i Agnieszka Siudek zajęła XIII miejsce.
Gratulujemy zajętych miejsc.
Kazimierz Gąsiorowski
Pobiegli w Sławnie, zdobyli punkty w ramach Grand Prix
W sobotę, 21 maja 2011 r.
rozegrany został XV Bieg Święców
w Sławnie. Na 10-cio kilometrowej,
historycznej trasie ze
średniowiecznego grodziska
położonego między Sławskiem a
Wrześnicą wystartowało 140
zawodników, w tym 21 kobiet.
Najtrudniejszym etapem na trasie
okazał się pierwszy fragment trasy
– mocno podmokły teren z licznymi
kałużami i błotem po nocnych
opadach. Dalszy, utwardzony
odcinek to z kolei walka
z dystansem, upałem i własną
słabością zawodników.
W XV Biegu Święców
najszybciej linię mety minął Leonid
Rybak z Ukrainy. Czas zwycięzcy
30:51 min. Drugi na mecie
zameldował się Tadeusz Zblewski
(Talex Borzytuchom) – 31:20 min.
trzeci – Piotr Pobłocki (UKS
Ekonomik Maratończyk) – 31:30
min.
Wśród pań najszybsza była
Alena Berasilowa z Mińska
(Achilles Leszno) – 35:05 min.
druga Kamila Pobłocka (UKS
Ekonomik Maratończyk) – 40:36
min., trzecia Agnieszka Matyka
z Malechowa (KS Olszewski
i Synowie) – 42:44 min.
Tradycyjnie już postomińscy
biegacze wzięli udział w Biegu
Święców. 9 zawodników i 1
zawodniczka reprezentowali
Gminę Postomino walcząc tym
samym o kolejne punkty
w Otwartym Biegowym GRAND
PRIX mieszkańców Gminy
Postomino i Klubu Biegacza
„Bryza” z okazji 20. rocznicy
wspólnego biegania.
Najlepszymi okazali się:
۰
Damian Gałkowski –
UKS „Wieża” Postomino – 10
miejsce w kat. open, czas: 34:43
(10 miejsce w kat. mężczyzn i 1
miejsce w kat. mężczyzn do 19 lat)
۰
Grzegorz Antosik – KB
„Bryza” Postomino – 14 miejsce
w kat. open, czas: 36:33 (13
miejsce w kat. mężczyzn i 2
miejsce w kat. mężczyzn 30-39 lat)
۰
Tomasz Salabura – KB
„Bryza” Postomino – 44 miejsce
w kat. open, czas: 42:16 (42
miejsce w kat. mężczyzn i 12
miejsce w kat. mężczyzn 30-39 lat)
۰
Dawid Ciesielski – KB
„Bryza” Postomino – 64 miejsce
w kat. open, czas: 45:24 (60
miejsce w kat. mężczyzn i 4
miejsce w kat. mężczyzn do 19 lat)
۰ Zbigniew Jakuszczonek
– KB „Bryza” Postomino – 68
miejsce w kat. open, czas: 46:04
(64 miejsce w kat. mężczyzn i 16
miejsce w kat. mężczyzn 30-39 lat)
۰ Stanisław Oszmiański –
KB „Bryza” Postomino – 72
miejsce w kat. open, czas: 46:30
(67 miejsce w kat. mężczyzn i 13
miejsce w kat. mężczyzn 50-59 lat)
۰ Jacek Antosik – KB „Bryza”
Postomino – 88 miejsce w kat.
open, czas: 48:32 (80 miejsce
w kat. mężczyzn i 22 miejsce w kat.
mężczyzn 30-39 lat)
۰ Janusz Sowiński – KB
„Bryza” Postomino – 104 miejsce
w kat. open, czas: 51:28 (94
miejsce w kat. mężczyzn i 15
miejsce w kat. mężczyzn 40-49 lat)
۰
Jarosław Nożyński
z Pieszcza – 117 miejsce w kat.
open, czas: 54:16 (106 miejsce
w kat. mężczyzn i 17 miejsce w kat.
mężczyzn 20-29 lat)
۰ Ewa Brzostowska – KB
„Bryza” Postomino – 127 miejsce
w kat. open, czas: 58:21 (14
miejsce w kat. kobiet i 1 miejsce
w kat. kobiet 30-39 lat)
Bieżąca klasyfikacja
w ramach Grand Prix znajduje się
na stronie Centrum Kultury
i Sportu: www.ckis.postomino.pl
Najbliższy bieg w ramach
Grand Prix odbędzie się podczas
Mitingu Lekkoatletycznego na
stadionie im. Z. Galka
w Postominie w dniu 17 czerwca
br.
Z.L.
20.000 zł
SKT „Aktywni” w Postominie
otrzymało dofinansowanie z
Ministerstwa Sportu i Turystyki w
wysokości 20.000zł na rok 2011
na organizację pięciu imprez
Nornic Walking.
Postomino
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
23
Trampkarze najwyżej w tabelach
Tr a m p k a r z e U K S
„Wieża” Postomino (trener
Maciej Pominkiewicz) radzą
sobie całkiem nieźle
w swojej grupie. Po
rozegraniu 12-tu meczy
w sezonie 2010/2011
zajmują 2-gie miejsce w 4
grupie tuż za drużyną
„Orzeł” z Wałcza.
Ich starsi koledzy
z UKS „Wieża” Postomino
(trener Ireneusz Czyż),
grający w 1 gr. A klasy
zajmują 8 miejsce.
Nieźle radzi sobie
drużyna „Floriana” Łącko
(trener Zdzisław Kania).
Obecnie zajmuje 6-te
miejsce w 1 grupie B klasy.
Trampkarze UKS „Wieża”
Florian
Regaty jachtów sterowanych
radiem w Jezierzanach
Dobiegły końca Ogólnopolskie
Regaty Jachtów Żaglowych
Sterowanych radiem w klasie F5-M
i F5-E, które odbyły się na jeziorze
Wicko w Jezierzanach. Organizatorem
Regat był Uczniowski Klub Sportowy
„Czarni” Pieszcz, reprezentowany
przez instruktora sekcji modelarskiej –
Grzegorza Kukowskiego. Jak i w roku
ubiegłym organizatorów wspomagało
Centrum Kultury i Sportu w Postominie
oraz Urząd Gminy Postomino.
Do eliminacji w klasie FS-E
przystąpiło 35 modelarzy z terenu całej
Polski. Wśród seniorów najlepszy
okazał się Julian Damaszk z „Blizy”
Wejherowo, zaś w klasyfikacji juniorów
zwyciężył Szymon Cyra
reprezentujący również „Blizę”. Na 17
miejscu wśród seniorów uplasował się
reprezentant „Czarnych” Pieszcz –
Łukasz Piasecki. Z kolei wśród
juniorów miejsca 8, 9 i 11 - zajęli
odpowiednio – Dawid Mazurek, Maciej
Klimek i Karol Bąk. Karol otrzymał
wyróżnienie wśród młodzików.
Z kolei w klasie F5-M
wystartowało 12 zawodników. Wśród
seniorów zwyciężył Tomasz Kukowski
z „Blizy” Wejherowo. Wśród juniorów
najlepszym okazał się Dawid
Mazurek z UKS „Czarni” Pieszcz.
Miejsca 4 i 5 wśród juniorów zajeli
także reprezentanci „Czarnych” –
odpowiednio: Karol Bąk i Maciej
Klimek.
Pełne wyniki regat można
zobaczyć na stronie CKIS:
www.ckis.postomino.pl.
A.Cz.
Puchar Pomorza w Nordic Walking
Janusz Bojkowski tuż przed startem
29 maja 2011, w Jarosławcu, na
bardzo trudnej ale atrakcyjnej trasie
(kostka brukowa, plaża, dukty leśne)
wystartowała trzecia edycja imprezy,
z u d z i a ł e m 11 8 z a w o d n i c z e k
i zawodników, w tym 21 osób z Aktywni
Postomino, a wśród nich wójt gminy
Janusz Bojkowski z małżonką Ewą. Na
pięć kilometrów najszybsi byli: Irena
Kołpak, Tomasz Kozakowski, a na 10km:
Elżbieta Wojciechowska i Piotr
Brzozowski (SKF Aktywni Postomino).
Sza
Janusz Bojkowski na podium (trzecie miejsce w kategorii wiekowej)
Sprzedam samochód
Fiat Cinquecento
rok 1997
tel. 600 814 947
Ewa Bojkowska (z numerem 888) i Renata Zarzycka (865) na trasie
Alicja Kukowska na najwyższym stopniu podium
24
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Awans młodych trójboistów
W środę 25 maja 2011 r. na
stadionie im. Zbigniewa Galka
w Postominie odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Igrzysk Młodzieży Szkolnej
2010/2011 w Indywidualnym Trójboju
Lekkoatletycznym Dziewcząt
i Chłopców. Wzięli w nich udział
najlepsi młodzi lekkoatleci naszego
powiatu.
Wśród dziewcząt najlepszą
trójboistą okazała się Klaudia
Macurek z SP 1 w Sławnie – 170pkt.,
druga była nasza zawodniczka
Klaudia Białowąs z SP w Postominie –
165 pkt. a trzecie miejsce przypadło
Weronice Zieleniewicz z SP 1
w Sławnie – 165 pkt.
W poszczególnych konkurencjach
miejsca były następujące:
Bieg na 60 m:
1. Klaudia Białowąs z SP Postomino
(9,24 sek.)
2. Klaudia Macurek z SP 1 Sławno
(9,52 sek.)
3. Weronika Zieleniewicz z SP 1
Sławno (9,63 sek.)
Skok w dal:
1. Klaudia Białowąs z SP
Postomino (3,98 m)
2. Oktawia Kaszewska z SP
Lejkowo (3,93 m)
3. Weronika Zieleniewicz
z SP1 Sławno (3,90 m)
Rzut piłeczka palantową:
1. Julia Wasiel z SP 3
Darłowo (37,5 m)
2. Klaudia Mazurek z SP 1
Sławno (37 m)
3. Nikola Olchowi z SP 3
Darlowo (34 m)
Wśród chłopców
bezkonkurencyjny był nasz
zawodnik Michał Gruntowicz
z SP Pieszcz –
190 pkt, przed
K a c p r e m
Kucharskim z SP1
Sławno – 144 pkt.
a trzecie miejsce zajął
Marcin Bojke z SP Lejkowo
–
1 4 1
p k t .
W poszczególnych
konkurencjach triumfowali:
Bieg na 60 m:
1. Michał Gruntowicz z SP
Pieszcz (8,83 sek.)
2. Maciej Andrik z SP
Pieszcz (9,54 sek)
3. Oskar Rybarczyk z SP 3
Darłowo (9,78 sek.)
Skok w dal:
1. Michał Gruntowicz z SP
Pieszcz (4,30 m)
2. Sylwester Łopata z SP
Lejkowo (4,24 m)
3. Marcin Bojke z SP
Lejkowo (4,20 m)
Rzut piłeczką palantową:
1. Kacper Kucharski z SP 1 Sławno
(61,5 m)
2. Jan Kurkul z SP Pieszcz (57,5 m)
3. Michał Gruntowicz z SP Pieszcz
(56,5 m)
Awans do Finału
Wojewódzkiego wśród dziewcząt
uzyskały: Klaudia Macurek, Klaudia
Białowąs i Weronika Zieleniewicz
a wśród chłopców: Michał Gruntowicz,
Kacper Kucharski i Marcin Bojke (na
podium obok).
Postomino
Europejski Tydzień
Sportu w Chudaczewie
Tydzień wcześniej 18 maja 2011
r. na stadionie w Postominie odbyły się
M i s t r z o s t wa P o w i a t u I g r z y s k
Młodzieży Szkolnej 2010/2011
w Drużynowym Czwórboju
Lekkoatletycznym Dziewcząt
i Chłopców. Wśród dziewcząt I
miejsce zajęło SP w Lejkowie, II
miejsce – SP Niemica i III miejsce – SP
Od 26 maja do 1 czerwca
w Chudaczewie panuje sportowa
atmosfera. Społeczność wiejska na
czele ze świetlicą wiejską, sołtysem
i strażakami z OSP biega, skacze, gra
w piłkę, jeździ na rowerze- ogólnie
mówiąc uprawia sport i poprawia
kondycję.
W sobotę 28 maja
zorganizowaliśmy sportowe spotkania
na boisku wiejskim- wszyscy
uczestnicy mieli mnóstwo frajdy z tych
sportowych potyczek.
A.K.
Tadeusz Diak rekordzistą Polski
Z prawdziwym zadowoleniem
informujemy, że Tadeusz Diak,
uczestnik zmagań na stadionie im.
Zbigniewa Galka w ramach wieloboju
AKTYWNI +, podczas rozgrywanych
w Sopocie (7 maja br.) , Mistrzostw
Polski Weteranów w Rzutach zdobył
trzy medale: złoty, srebrny i brązowy.
Postomino, a wśród chłopców
I miejsce SP Lejkowo, II miejsce – SP
nr3 w Darłowie i III miejsce SP nr1
w Sławnie.
Kazimierz Gąsiorowski
W kategorii wiekowej M 55, ustanowił
nowy rekord Polski w pchnięciu kulami
(1,5, 2 i 2,5 kg) w tzw. speerorama (trzy
rzuty) uzyskując wynik 76,96 m. Będzie
on uczestniczył w Mistrzostwach
Świata w Rzutach w węgierskim Tata
(12-14.08.br.)
Sza
Turniej Coca Cola Cup
Drużyna dziewcząt i chłopców
postomińskiego Gimnazjum
uczestniczyła w turnieju rozegranym
w Malechowie (druga eliminacja).
Drużyna dziewcząt uplasowała się na
drugim, a chłopców na miejscu
trzecim. Awans do finału
wojewódzkiego wywalczyły drużyny
w Malechowa.
Sza
43. Festiwal Orkiestr Dętych w Sławnie
Majowe spotkanie (22 maja br.)
zgromadziło 10. orkiestr dętych – Koszalin,
Lwówek, Postomino (kapelmistrz Marcin
Rąpalski i Andrzej Kaczyński, choreografia
Krystyna Gąsiorowska), Budzyń, Sławno,
Łobez, Iwanowice, Szamocin, Rogoźno,
Świdwin. Pięciu zespołom towarzyszyły
mażoretki (nasze dziewczyny uzyskały
wyróżnienie). Było to prawdziwe święto
muzyki. Wszystkie zespoły uczestniczące
w paradnym przemarszu na placu ks.
kardynała Stefana Wyszyńskiego
i w sławieńskim amfiteatrze zostały
nagrodzone zasłużonymi brawami licznie
zgromadzonej publiczności. Szczególnie
serdecznie powitano w amfiteatrze
Stanisława Poprawskiego, tego który to
święto wymyślił 43 lata temu, a do
niedawna prowadził nasza młodzieżową
orkiestrę.
Sza
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
Ariel Śleboda i Mariusz Majrowski
uzyskali niezłe czasy w biegu na 800
m. – odpowiednio 2.16,41 i 2.23,82.
Andrzej Krajewski w biegu na 3000 m
juniorów uzyskał czas 9.11,03 – rekord
życiowy (5 miejsce), a Damian
Gałkowski na 1500 m. juniorów –
4.13,10 (12 miejsce). ( Foto 4 –
Kasica, Bojkowska, Ciesielska,
Bonowicz, Majrowski, Wituszyńska)
Start w mistrzostwach okręgu
juniorów i juniorów młodszych
(Gdańsk – 28.05.br.) to kolejne dobre
miejsca i wyniki; 4.miejsce Moniki
Kasica w biegu na 200 m. (27,53),
rekord życiowy Marty Wituszyńskiej
w rzucie oszczepem – 26,24 m.,
Krystian Bonowicz zajął 1. miejsce
w biegu na 400 m juniorów młodszych
wynikiem 50.74, co jest jego nowym
rekordem życiowym
W zawodach tych uczestniczyli
młodzi zawodnicy trenujący m.in.
w klubach sportowych z Chojnic,
Gdańska, Tczewa, Bydgoszczy,
Brodnicy, Sztumu, Elbląga, Sopotu,
Kościerzyny, Szczecina, Słupska,
Koszalina.
Sza
Ogłoszenie
zdrowego trybu życia czym jest bez
wątpienia przebywanie na Łonie natury
a zwłaszcza nad wodą gdzie nie
zawsze przecież chodzi o łowienie ryb.
Spotkanie nad woda z rodzinami może
być naprawdę piękne.
Zgłoszenie uczestnictwa
w imprezie należy dokonać do
18.06.2011 osobiste lub pod numerami
tel. 500205892
516186140
602538243. Opłata od dorosłego
uczestnika 15.zł. Poniżej 18 roku 10
Polski Związek Wędkarski Koło
„Karaś” informuje i zaprasza na drugie
integracyjne spotkanie rodzin
wędkarskich w dniu 19.06.2011 roku
o godz. 14.00. Spotkanie ma na celu
pr z y b l i ż e n i e c z ł o nk o m r o dz i n
wedkarzy rzemiosła wędkarskiego od
strony praktycznej. Propagowanie
10 maja 2011 roku w obecności
kilku wędkarzy z koła KARAŚ zostało
przeprowadzone zarybianie jezior
Pieńkowo i Marszewo przez PZW
okręg Koszalin kroczkiem karpia i lina.
Może po dwóch latach bez zarybień,
200 kilogramów ryby, czyli około 700
szt. nie jest to ilość jakaś imponująca
ale zawsze coś. W większości były to
sztuki nie wymiarowe i tu pojawia się
problem a mianowicie zabieranie tych
małych ryb do domu. Jak wiadomo
karp do 30 cm. jest to ryba nie
wymiarowa a wymiar ochronny dla lina
to 25 cm.
W dwóch wymienionych
przypadkach można wziąć z łowiska
w ciągu doby tylko po dwie sztuki. Jak
zł. Miejscem spotkania będzie jezioro
Pieńkowo.
Zarząd Koła „Karaś”
Po obliczeniach wyników nowym
mistrzem koła „KARAŚ” na rok 2011
został Stanisław GOSŁAWSKI
z Postomina wynik końcowy to 4905
gram, I wice mistrzem, wynikiem 4830
czyli tuż, tuż został Marek
WOJCIECHOWSKI ze Staniewic,
II wice mistrzem został Stanisław
KASICA z Tynia osiągając wynik
końcowy 4750 g. Jak widać
rywalizacja wśród seniorów była
bardzo ostra , do „ostatniego gwizdka”.
W niewielkiej kategorii juniorów
mistrzem na rok 2011 wynikiem 2115
gram został Krzysztof LUDWICKI
z Pieńkowa. Tytuł mistrzyni koła na rok
2011 przyznany został pani Bożenie
CZERWIŃSKIEJ ze Sławna, wynik
końcowy to 2360 gram. Zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach
otrzymali puchary, dyplomy oraz
rzeczowe upominki wędkarskie
ufundowane przez koło „KARAŚ”
Postomino.
Ognisko i pieczenie kiełbasek
było ostatnim punktem tak ważnych
zawodów wędkarskich. Punktacja tych
zawodów zaliczana jest do klasyfikacji
ogólnej GRAND PRIX koła 2011.
J.B.
plotki donoszą niektórzy wędkarze
postępują trochę inaczej jak to jest
zapisane w regulaminie PZW. Są to na
razie tylko plotki i może niech tak
zostanie. Karp rośnie bardzo szybko,
za parę lat nie tylko karpiarze ale i my
spławikowcy będziemy mogli cieszyć
się większą sztuką tej ryby. W związku
z tym zwracajmy sobie uwagę . Dbajmy
i dajmy im szansę na spokojne
rośnięcie. W roku bieżącym
przewidziane są jeszcze dwa
zarybienia, latem szczupak oraz
jesienią ponownie karp i lin. Miłych,
spokojnych i dorodnych zasiadek
wędkarskich. Zabierajmy tyle ile nam
potrzeba.
J.B.
VIII Maraton Wedkarski - ogłoszenie
Polski Zwiazek Wędkarski Koło „Karaś” w Postominie informuje, że w
dniach 01-03 lipca 2011 roku odbędzie się kolejny maraton wędkarski,
spławikowo – gruntowy dla wędkarzy z koła „Karaś”. Rozpoczęcie o godz. 18.00
01.07.2011 r. Zakończenie o godz. 10.00 - 03.07.2011 r.
Uwaga!!!
Zgłaszanie uczestnictwa i losowanie stanowisk wedkarskich oraz
omówienie regulaminu maratonu w dniu 26.06.2011 r. o godz. 18.00
Zarząd Koła „Karaś”
Jest Mistrz Koła „Karaś” na rok 2011
Pogoda tego ranka była jak
wymarzona. Cichutko, spokojnie, woda
bez jakiejkolwiek maleńkiej falki na
powierzchni. Wędkarze stawili się
w wyznaczonym czasie w dość licznym
gronie. Losowanie stanowisk , krótkie
przygotowanie stanowisk przez
zawodników i nareszcie ostatni sygnał
rozpoczynający zawody o szacowny
tytuł mistrza koła „KARAŚ”. Brania były
różne w zależności od wylosowanego
miejsca, umiejętności wędkarskich
i nastawienia czy łowię dużo i małe, czy
też mało za to duże. To drugie
postanowienie nie bardzo się spełniło ,
w tym dniu dużych ryb nie złowiono.
Przewidziano również nagrodę za
największa sztukę ale wyznaczony
limit wagowy powyżej 0,5 kg, nie został
spełniony. Wyznaczone 4 godziny do
wędkowania upłynęły w bardzo
szybkim tempie. Ryb złowiono
mnóstwo, niezliczone ilości sztuk.
Wszystkie humanitarnie w myśl zasady
„złów i wypuść” wróciły do wody, może
kiedyś złowimy je trochę bardziej
wyrośnięte jak teraz. Ważenie ryb
komisja wagowa przeprowadziła
w miejscu wylosowanych stanowisk.
25
Zarybianie
Kolejne sukcesy młodych
lekkoatletów UKS „Wieża”
Wychowankowie Janusza
Rolbieckiego brali udział
w ogólnopolskich kwalifikacyjnych
mitingach lekkoatletycznych
w G r u d z i ą d z u ( 1 4 . 0 5 . b r. )
i w Koszalinie (21.05.br.) plasując się
na czołowych miejscach; Monika
Kasica i Nikola Bojkowska zajęły
3.miejsca w swoich seriach biegu na
100 m., a Kamila Ciesielska była na
5.miejscu. W biegu na 200 m Monika
Kasica była czwarta, a Nikola
Bojkowska szósta. Rzut dyskiem to
bezapelacyjne zwycięstwo Moniki
Kasicy. Krystian Bonowicz zajął
1.miejsce w biegu na 400 m, Damian
Gałkowski był 7. a Andrzej Krajewski
8. na 800 m. W biegu na 1 500 m
Mariusz Majrowski zajął 10.miejsce.
Natomiast w Koszalinie uzyskano
następujące wyniki; Monika Kasica
zajęła 4.miejsce w biegu na 100 m
i była trzecia w biegu na 300 m,
natomiast Kamila Ciesielska była 1
w swojej serii na 100 m. W rzucie
oszczepem Marta Wituszyńska zajęła
3, a Kamila Ciesielska 4. miejsce.
Krystian Bonowicz był dwukrotnie 6.
w biegu na 100 (11,81) i 200 m (23,77).
2011 czerwiec
26
czerwiec 2011
Miesięcznik Gminy Postomino
Postomino
Finaliści postomińskich Czwartków Lekkoatletycznych
Zakończyliśmy zmagania uczniów szkół
podstawowych w ramach Czwartków
Lekkoatletycznych a PKN Orlen. Do finału
ogólnopolskiego (po wybraniu 1 konkurencji
i potwierdzeniu przez warszawskie biuro
czwartków) zakwalifikowani mogą być:
60 m
1998
1. CHYTRA RADOSŁAW – Kurowo – 612 pkt.
2. BIAŁOWĄS MARCIN – Postomino – 361 pkt.
3. SZARYŃSKI MICHAŁ – Postomino – 241 pkt.
4. Piołunkowski Michał – Postomino – 151 pkt.
1999
1. GRUNTOWICZ MICHAŁ – Pieszcz – 624 pkt.
2. ANDRIK MACIEJ – Pieszcz – 374 pkt.
3. CHACHUŁA SZYMON – Staniewice – 283 pkt.
4. Połchowski Michał – Kurowo – 252 pkt.
5. Stachowicz Jakub – Staniewice – 201 pkt.
2000
1. NOWAK SZYMON – Szczenurze – 290 pkt.
2. SZYMICHOWSKI MICHAŁ – Szczenurze – 270
pkt.
3. BRAUER BARTŁOMIEJ – Korlino – 119 pkt.
4. Bartoszek Dominik – Kurowo – 107 pkt.
5. Łągiewczyk Mateusz – Postomino – 72 pkt.
6. Stępień Maciej – Staniewice – 12 pkt.
7. Olszowiec Michał – Pieszcz – 0 pkt.
8. Pakos Szymon – Staniewice – 0 pkt.
1998
1. DERĘGOWSKA MARTYNA – Szczenurze –
561 pkt.
2. DYBIEC ZUZANNA – Postomino – 544 pkt.
3. MAKSIM ANGELIKA – Postomino – 257 pkt.
4. Twarowska Klaudia – Postomino – 239 pkt.
5. Sobczak Katarzyna – Postomino – 229 pkt.
6. Piorunowska Natalia – Postomino – 186 pkt.
1999
1. BIAŁOWĄS KLAUDIA – Postomino – 512 pkt.
2. KOWAL AGNIESZKA – Pieszcz – 265 pkt.
3. BARTOSZEK KAROLINA – Kurowo – 259 pkt.
4. Chocianowska Maja – Postomino – 242 pkt.
5. Ordon Michaela – Postomino – 120 pkt.
6. Jóźwik Karolina – Postomino – 98 pkt.
2000
1. MECHOCKA SYLWIA – Pieszcz – 396 pkt.
2. JUREWICZ ANNA – Postomino – 253 pkt.
3. SZYDŁOWSKA WERONIKA – Postomino –
180 pkt.
4. Surma Aleksandra – Staniewice – 91 pkt.
5. Gąbka Natalia – Staniewice – 0 pkt.
6. Pszon Agnieszka – Staniewice – 0 pkt.
300 m
1998
1. WEJER KACPER – Szczenurze – 32 pkt.
2. ŁOMŻA TOMASZ – Pieszcz – 22 pkt.
1999
1. KURKUL JAN – Pieszcz – 170 pkt.
2000
1. BRONK MATEUSZ – Szczenurze – 59 pkt.
2. ORDON DAMIAN – Postomino – 19 pkt.
1998
1. BOJKE EWA – Szczenurze – 353 pkt.
1999
1. WIDERA BEATA – Szczenurze – 231 pkt.
2000
1. ISKRA KLAUDIA – Szczenurze – 8 pkt.
2. ZIELONKA AMANDA – Pieszcz – 4 pkt.
3. ŁOMŻA ALICJA – Pieszcz – 1 pkt.
600 m
1998
1. HORBACZ JUSTYNA – Szczenurze – 189 pkt.
2. BRONK AGNIESZKA – Szczenurze – 103 pkt.
2000
1. ZIELONKA ADRIANNA – Pieszcz – 155 pkt.
1000 m
1999
1. STANULEWICZ ANDRZEJ – Postomino – 8
pkt.
Rzut piłką palantową
1999
1. GRUNTOWICZ MICHAŁ – Pieszcz – 617 pkt.
2. KURKUL JAN – Pieszcz – 613 pkt.
2000
1. PASTERNAK PATRYK – Pieszcz – 616 pkt.
2. DZIWISZ JAKUB – Pieszcz – 376 pkt.
3. PAKOS SZYMON – Staniewice – 193 pkt.
4. Olszowiec Michał – Pieszcz – 178 pkt.
1998
1. SOBCZAK KATARZYNA – Postomino – 515
pkt.
2. SZEJNA MILENA – Postomino – 208 pkt.
2000
1. ZIELONKA ADRIANNA – Pieszcz – 204 pkt.
Skok w dal
1998
1. SZARYŃSKI MARCIN – Postomino – 327 pkt.
2. BIAŁOWĄS MARCIN – Postomino – 303 pkt.
3. ŁOMŻA TOMASZ – Pieszcz – 230 pkt.
4. Piołunkowski Michał – Postomino – 220 pkt.
5. Wejer Kacper – Szczenurze – 162 pkt.
1999
1. ANDRIK MACIEJ – Pieszcz – 453 pkt.
2. CHACHUŁA SZYMON – Staniewice – 346 pkt.
3. STANULEWICZ ANDRZEJ – Postomino – 248
pkt.
4. Stachowicz Jakub – Staniewice – 67 pkt.
2000
1. NOWAK SZYMON – Szczenurze – 481 pkt.
2. BRONK MATEUSZ – Szczenurze – 342 pkt.
3. SZYMICHOWSKI MICHAŁ – Szczenurze – 280
pkt.
4. Brauer Bartłomiej – Korlino – 274 pkt.
5. Ordon Damian – Postomino – 140 pkt.
6. Stępień Maciej – Staniewice – 119 pkt.
7. Łągiewczyk Mateusz – Postomino – 68 pkt.
8. Surma Kacper – Staniewice – 11 pkt.
1998
1. BOJKE EWA – Szczenurze – 591 pkt.
2. DYBIEC ZUZANNA – Postomino – 550 pkt.
3. DERĘGOWSKA MARTYNA – Szczenurze –
446 pkt.
4. Horbacz Justyna – Szczenurze
– 415 pkt
5. Piorunowska Natalia –
Postomino – 376 pkt.
6. Maksim Angelika – Postomino –
365 pkt.
7. Bronk Agnieszka – Szczenurze
– 324 pkt.
8. Twarowska Klaudia – Postomino – 314 pkt.
1999
1. BIAŁOWĄS KLAUDIA – Postomino – 570 pkt.
2. WIDERA BEATA – Szczenurze – 506 pkt.
3. KOWAL AGNIESZKA – Pieszcz – 505 pkt.
4. Chocianowska Maja – Postomino – 438 pkt.
5. Jóźwik Karolina – Postomino – 337 pkt.
6. Ordon Michaela – Postomino – 236 pkt.
2000
1. ISKA KLAUDIA – Szczenurze – 409 pkt.
2. SZYDŁOWSKA WERONIKA – Postomino –
354 pkt.
3. JUREWICZ ANNA – Postomino – 299 pkt.
4. Łomża Alicja – Pieszcz – 220 pkt.
5. Surma Aleksandra – Staniewice – 181 pkt.
6. Zielonka Amanda – Pieszcz – 115 pkt.
7. Gąbka Natalia – Staniewice – 74 pkt.
8. Chowaniak Oliwia – Pieszcz – 61 pkt.
9. Pszon Agnieszka – Staniewice – 19 pkt.
Nauczycieli i opiekunów proszę o wskazanie
konkurencji, w której zawodnicy sklasyfikowani na
miejscach I-III wystartują w finale ogólnopolskim.
Proszę też o ewentualne potwierdzenie udziału
osób z miejsc IV i dalej do wyjazdu, w przypadku
rezygnacji ze startów w niektórych konkurencjach
zawodników sklasyfikowanych wyżej.
Ostateczne powołanie zawodników do
reprezentacji gminy zostanie dokonane po
potwierdzeniu udziału zawodników przez biuro
czwartków w Warszawie.
Informacje takie jak:
ź Wyniki Finału Gminnego Czwartków
Lekkoatletycznych – 26.05.2011.
ź Punktacja GP do finału ogólnopolskiego
ź Najlepsze wyniki zawodników
ź Rekordy czwartków – edycja 2010-011
znajdują się na stronie internetowej
Centrum Kultury i Sportu w Postominie.
A.Cz.
Postomino
„Gmina Postomino
na falach do Europy”
- dziękujemy
Jak zwykle po bardzo udanej imprezie
„Gmina Postomino na falach do Europy” chcemy
podziękować wielu osobom, bez których szanse
na jej zorganizowanie byłyby dużo mniejsze.
Imprezę zorganizowało Bałtyckie
Stowarzyszenie Agroturystyczne 30 kwietnia
2011r. w Nacmierzu. W roku bieżącym podobnie
jak w latach poprzednich impreza organizowana
była wespół z Wójtem Gminy Postomino,
a patronat honorowy nad imprezą sprawowali
Starosta Sławieński Wojciech Wiśniowski,
Prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej
w Warszawie Wiesław Czerniec, Senator RP
Piotr Zientarski. Dziękujemy serdecznie
Komitetowi Honorowemu, który trzyma piecze
nad impreza już od lat. W jego skład wchodzą:
Janusz Bojkowski jako przewodniczący, Danuta
i Leszek Haratykowie, Halina Wenda , Janina
i Roman Tama, Agnieszka Czarnuch oraz
przedstawiciel BSA. Skład Komitetu
Honorowego nie jest przypadkowy ponieważ
osoby te w większości są zaangażowane
w organizację imprezy od samego początku
a pomoc ich jest olbrzymia. Świadczy o tym fakt,
że Państwo Haratyk oraz Państwo Tama to także
główni sponsorzy imprezy bez których wielkiej
pomocy nie można by było zorganizować naszej
imprezy. Pani Halina Wenda od lat koordynuje
i sprawuje nadzór nad jej częścią artystyczną ,
czego efekty mamy przyjemność oglądać co
roku, a Agnieszka Czarnuch z Centrum Kultury
i Sportu w Postominie współuczestniczy
w organizowaniu imprezy z ramienia samorządu.
Serdecznie im za to dziękujemy. Część
artystyczną tegorocznej imprezy przygotowały
w tym roku: Zespół Szkół w Postominie oraz
Zespół Szkół w Jarosławcu. Serdecznie
dziękujemy zarówno uczniom, którzy
występowali jak i nauczycielom
przygotowującym ich do tych występów.
Nieodzownym punktem naszej imprezy jest
oczywiście występ zespołu „Pieńkowianie” , który
12
LIPIEC
SIERPIEŃ
06-20
04-18
08-22
07-21
05-19
09-23
PONIEDZIAŁEK
Dzierżęcin, Karsino, Kanin,
Masłowice, Ronino,
Chudaczewo, Pieńkowo
WTOREK
Chudaczewko, Mazów, Wilkowice,
Staniewice, Nosalin, Pałówko,
Pałowo, Pieszcz
CZWARTEK
Bylica, Jezierzany, Łącko,
Nacmierz, Rusinowo
09-27
PIĄTEK
Wszedzień, Jarosławiec,
Tyn, Kłośnik, Pieńkówko
10-24
oddano do druku dnia: 03.06.2011
08-22
Redakcja:
Urząd Gminy w Postominie
76-113 Postomino 30
tel.: (059) 810 85 93
email: [email protected]
13
18
10
15
26
3
23
25
17
22
21
9
16
24
4
20
8
5
14
7
Dośrodkowo:
1. judasz
2. pomieszczenie dla drobiu
3. szeroki nóż do wycinania buszu
4. wymaga odpowiedzi
5. finansowa „zachęta” do załatwienia sprawy
7. model kompozycji przestrzennej
8. psych. tworzenie pojęć, wyobrażeń, gra
wyobraźni
9. druga matka
11. starogrecki poemat epicki
12. uczulenie na działanie pewnych ciał
14. wstęp do wyścigu kolarskiego
15. charakterystyczna plamka na skórze
6
Po obwodzie:
4. mniej niż dywizja
9. płaz ogonisaty
10. świętojański insekt
13. doskwierają podczas gorącego lata
16. siekierka
17. miarka krawiecka
18. utrata pamięci
20. dorosła postać owada zdolna do rozrodu
21. wiosenne warzywa
22. popularna przed laty gra młodzieżowa z
wykorzystaniem monety i grzebienia
23. odkryta przyczepa do transportu samochodów
24. terytorialna odmiana języka
25. kuliste miejsce w środku cyrku
26. morski skorupiak
KUPON 06/2011
Szept
Postomina
Chroń
środowisko
06-20
(imię, nazwisko, adres)
10-24
- zaznaczając to pole oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926 z póz. zm.).
SZEPT można znaleźć
również w internecie pod
adresem:
szept.postomino.pl
Wydawca:
2
.............................................................................................
.............................................................................................
ŚRODA
Górsko, Korlino, Królewo,
Marszewo, Postomino, Złakowo
Urząd Gminy w Postominie
Postomino 30
tel.: (059) 810 85 93
email: [email protected]
1
11
dodaje jej wielkiego smaku. Bardzo ważnym
elementem programu jest występ Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Zespołu Szkół w Postominie. To
już ósmy raz członkowie orkiestry
przemaszerowali przez Nacmierz otwierając
nasze święto! Główną gwiazdą imprezy w tym
roku była Słupska Grupa Baletowa „ARABESKA”
oraz Zespół Pieśni oraz Tańca SŁAWNO
i wspaniałe tańce zaprezentowane przez obie
grupy taneczne. To dla ducha, a teraz dla ciała!
Wielką pomoc przy przygotowaniu imprezy
wykazali mieszkańcy Nacmierza: Państwo
Danuta i Zbigniew Rzeczkowscy, Jan i Krystyna
Wieczyńscy, Panie: Anna Kaczorek, Anna
Rogala, naćmierska młodzież oraz członkinie
Bałtyckiego Stowarzyszenia Agroturystycznego.
Bardzo serdecznie Wam dziękujemy!
Dziękujemy także wszystkim panom
z Nacmierza, którzy pomagali przy imprezie od
strony technicznej. Gorące podziękowania
kierujemy do Państwa Kapica z Jarosławca,
Panów Andrzeja Karwackiego, który prowadził
w tym roku imprezę, Panów Kwiatkowskich na
których zawsze można liczyć oraz Pana
Kaczmarka, właściciela hurtowni Magda ze
Sławna.
Za przygotowanie grochówki
serdecznie dziękujemy OSP Wilkowice.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom imprezy wśród których znaleźli się
Radna Sejmiku Województwa
Zachodniopomorskiego Pani Magdalena
Gąsecka, Wice Starosta Sławieński Iwona Najda,
Burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz, Radni
Gminy Postomino oraz Powiatu Sławieńskiego.
Jeszcze raz wszystkim razem za okazaną
pomoc i obecność serdecznie dziękujemy!
W imieniu Zarządu Bałtyckiego
Stowarzyszenia Agroturystycznego
Jarosław Lichacy
CZERWIEC
27
Krzyżówka nr 6/2011
Wywóz nieczystości 2011
MIEJSCOWOŚCI
2011 czerwiec
Miesięcznik Gminy Postomino
07-21
08-22
11-25
12-26
Druk:
Napisz artykuł:
Media Regionalne
Drukarnia Koszalin
ul. Słowiańska 3a,
75-503 Koszalin
tel.: (094) 340 35 98
Redaguje zespół:
- Kazimierz Gąsiorowski
- Piotr Grzejszczak
- Zdzisław Ludwikowski
- Teresa Rysztak
- Marian Sobolewski
- Andrzej Ugorski
- Sławoj Zawada (redaktor naczelny)
- Jerry (skład komputerowy)
Wszelkie materiały, artykuły prosimy
nadsyłać w formie elektronicznej na adres
e-mail: [email protected]
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń,
zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów
oraz przeredagowań nadesłanych
materiałów.
Egzemplarz bezpłatny
Nakład 1500 egz.
Reklama:
W sprawie reklam i ogłoszeń prosimy
dzwonić (059) 810 85 93 lub pisać na adres:
[email protected]
Po rozwiązaniu krzyżówki „koła”,
wpisując wyrazy dośrodkowo i po
obwodzie, należy podliczyć wszystkie
literki „A” występujące w kole,
a następnie wpisać tę liczbę rozwiązanie w kupon. Kupon należy
nadesłać na adres redakcji do końca
czerwca 2011. Czekają atrakcyjne
nagrody - plecakoworki XX
Międzynarodowego Biegu po Plaży Jarosławiec 2010.
Fundatorem nagród jest:
Centrum Kultury i Sportu
w Postominie
Rozwiązanie krzyżówki nr 4/2011 brzmi
następująco:
Bogatego Zająca
Mokrego Dyngusa
Redakcja Życzy
Wśród prawidłowych rozwiązań,
które wpłynęły wylosowano:
1. Roman Czerniawski z Pieszcza
2. Kazimiera Wisowaty z Łącka
3. Małgorzata Pasternak z Ronina
Nagrody do odebrania w Urzędzie
Gminy Postomino, pokój nr 24.
28
czerwiec 2011
Wyjazd do multikina
Śniadanie Biznesowe
Centrum Biznesu FCIP
w Koszalinie ma przyjemność
zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu
Śniadanie Biznesowe/Business
Breakfast pt. „Co dalej w gospodarce
i na rynkach w 2011 i 2012?”, które
odbędzie się 8 czerwca o godzinie
10:00 w w Radio Koszalin S.A., Studio
Koncertowo - Nagraniowe im.
Czesława Niemena, ul. Piłsudskiego
41 w Koszalinie Spotkanie jest
współorganizowane z Bankiem
Zachodnim WBK S.A. w Koszalinie.
Prelegentami spotkania bedą
panowie: Maciej Reluga- Główny
Ekonomista BZWBK oraz Jarosław
Sobierajski- Senior Dealer
5 maja 2011 roku grupa osób
niepełnosprawnych i opiekunów miała
zorganizowany wyjazd do Multikina
w Koszalinie na film RIO 3D,
a w drodze do kina zwiedziliśmy
Sanktuarium Matki Bożej Góra
Chełmska. Osoby niepełnosprawne
były zadowolone z tego wyjazdu
ponieważ jeszcze nie byli w multikinie
w Koszalinie. Komedia była wesoła
i wszystkim się bardzo podobała.
Nasza Przyszłość
Bocian Wojtek
i mam nadzieję, że będzie tak dalej.
Przyzwyczailiśmy się do tego i teraz
oczekujemy małych bocianków.
Ewa Ciórg
Zmieniona trasa
Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami zmieniona zostaje trasa XXI
Międzynarodowego Biegu po Plaży „Jarosławiec 2011″, który odbędzie się 3 lipca
2011 r.
Bez zmian przebiegać będą trasy biegów młodzieżowych i biegu
samorządowego.
Departamentu Usług Skarbu.
Spotkanie skierowane jest
przede wszystkim do właścicieli firm
i osób prowadzących indywidualną
działalność gospodarczą.
Na spotkaniu omówione
zostaną zabezpieczenia stopy
procentowej i kursów walutowych przy
dużych zmiennościach na
poszczególnych rynkach oraz
uzyskamy odpowiedź na pytanie: Co
dalej w gospodarce i na rynkach
w 2011 i 2012?
Uczestnictwo w spotkaniu jest
bezpłatne wyłącznie po potwierdzeniu
udziału. Szczegółowy program
spotkania oraz potwierdzenie udziału
dostępne są na Koszalińskim
Serwisie Gospodarczym
www.biznes.koszalin.pl w „Plikach do
pobrania”.
Osoby zainteresowane
udziałem w spotkaniu prosimy
o wypełnienie potwierdzenia udziału
i odesłanie go drogą elektroniczną na
adres email: [email protected] lub
faksem na numer (094) 347 71 27 do
dnia 3 czerwca 2011 (piątek).
L I C Z B A M I E J S C
OGRANICZONA, DECYDUJE
KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!
Serdecznie zapraszamy do
udziału w Śniadaniu Biznesowym.
„RYBY 2007-2013"
Dnia 18 maja 2011 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Postomino odbyło się szkolenie
dotyczące możliwości uzyskania
funduszy unijnych przez
mieszkańców naszej gminy w ramach
OSI 4 Programu Operacyjnego RYBY
2007-2013. Spotkanie prowadzili
pracownicy Słowińskiej Grupy
Rybackiej: Aleksandra Klimczuk –
Dyrektor Biura oraz Ewelina
Laskowska i Mateusz Mączyńskispecjaliści ds. projektów. Tematyka
szkolenia dotyczyła charakterystyki
PO RYBY 2007-2013 i rodzajów
przedsięwzięć kwalifikujących się do
dofinansowania.
Podziękowanie
Bocian Wojtek przyleciał do
Nosalina 04.04.2011 o godz. 18. Jak
zawsze przywitał się z nami i psem.
Wrócił do wsi, zajął swoje gniazdo i od
tamtej pory codziennie stołuje się
w naszym obejściu. Trwa to już pięć lat
Postomino
Miesięcznik Gminy Postomino
Serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom sołectwa
Postomino za zaufanie i oddanie
swoich głosów w wyborach sołtysa
i rady sołeckiej w Postominie.
Marek Domżałowicz
GOPS informuje
o terminach wypłat świadczeń
rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego przez Bank
Spółdzielczy w Ustce Oddział w
Postominie w 2011r w dniach:
źod 20 do 26 maja
źod 20 do 27 czerwca
źod 20 do 26 lipca
źod 22 do 26 sierpnia
źod 20 do 26 września
źod 20 do 26 października
źod 21 do 25 listopada
źod 15 do 21 grudnia
o d y ż u r a c h w 2 0 11 r.
konsultanta Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Sławnie d o r a d c y d s . o s ó b
niepełnosprawnych w tutejszym
Ośrodku w godzinach od 9:30 do
14:30 w dniach :
- 8 czerwiec 2011r
- 20 lipiec 2011r.
- 31 sierpień 2011r.
- 12 październik 2011r.
- 23 listopad 2011r.
- 29 grudzień 2011r.

Podobne dokumenty