Panorama Trzebnicka 13(56)/2014

Komentarze

Transkrypt

Panorama Trzebnicka 13(56)/2014
NR 13 (56)/2014
data wydania 11.07.2014 Rondo zamiast świateł
Specjalna
strefa
ekonomiczna
Trwają przygotowania do jej
utworzenia w Trzebnicy.
Str. 2
Więcej str. 10-11
budżet
obywatelski
Szczegóły realizacji
dwu pierwszych zadań,
które zwyciężyły
w głosowaniu.
Str. 6
Ujeździec Mały
z dużą świetlicą
Kilka dni temu miało miejsce
otwarcie ofert na realizację
tej inwestycji.
Str.4
Buduj
z nami
zy dwa newralgiczne
skrzyżowania w mieście
zostaną przebudowane
na ronda? Jest na to duża
szansa – mówi burmistrz Marek
C
Długozima - dlatego chcę zaproponować kolejny etap usprawniania organizacji ruchu. Wszystko
po to, by ruch samochodowy był
bardziej płynny, a przechodnie
mogli szybko i bezpiecznie przemieszczać się po Trzebnicy – dodaje. Koncepcja budowy rond dotyczy skrzyżowań: ul. Prusickiej,
Milickiej, Witosa i Bochenka oraz
ul. Milickiej z H. Brodatego i Roosevelta. Dodatkowym usprawnieniem ruchu ma być utworzenie
kolejnych miejsc parkingowych,
tym razem przy ul. Bochenka.
Str. 9
Wybierz okna OKNOPLAST w jednym z atrakcyjnych pakietów promocyjnych :
wejdź na www.oknoplast.com.pl i odpowiedz na pytanie „Dlaczego warto wybrać OKNOPLAST?”.
Sprawdź szczegóły promocji w najbliższym salonie OKNOPLAST.
PARTNER HANDLOWY: DAGMA, TRZEBNICA, ul.Teatralna 2A, tel. 71 387 21 22, 601 798 840
- także używane -
2
Subiektywnym
okiem gospodarza
Od momentu rozpoczęcia procedury projektowania drogi ekspresowej S5 w pobliżu Trzebnicy
rozpocząłem starania mające na
celu wykorzystanie jej przebiegu
dla rozwoju przedsiębiorczości w
Gminie Trzebnica oraz utworzenia
nowych miejsc pracy. Naturalną
konsekwencją utworzenia drogi
szybkiego ruchu pomiędzy Trzebnicą a Wrocławiem jest bowiem
zwiększenie atrakcyjności Trzebnicy dla potencjalnych inwestorów
tworzących znaczną liczbę miejsc
pracy. Z tego względu już podczas
opracowywania koncepcji przebiegu drogi ekspresowej S5 po terenie
naszej gminy aktywnie zabiegałem
o przebieg trasy i lokalizację węzła
drogowego w bezpośrednim sąsiedztwie Trzebnicy, kosztem alternatywnego przebiegu bliżej Obornik Śląskich. Ostatecznie udało
mi się przeforsować korzystny dla
Trzebnicy przebieg drogi szybkiego ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie miasta. Znając już ostateczny
przebieg projektowanej trasy S5 w
Gminie Trzebnica kolejnym etapem zabiegów o pozyskanie nowych inwestorów było zapewnienie
w powstającym wówczas najważniejszym dokumencie planistycznym Gminy Trzebnica- Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
rozległych terenów inwestycyjnych
wzdłuż planowanej trasy szybkiego ruchu S5 w obrębach geodezyjnych sołectw Będkowo, Marcinów
i Nowy Dwór. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Trzebnica głosami radnych z klubu
radnych Marka Długozimy oraz
radnych koalicyjnych Trzebnica
2000 Plus, przy sprzeciwie radnych
opozycyjnych zostało uchwalone
we wrześniu 2012 roku. Jak już
wielokrotnie wcześniej zapewniałem na terenach tych planuje ulokować Gminną Strefę Aktywności
Gospodarczej o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. W tym celu
w czerwcu tego roku spotkałem się
z Panem Sławomirem Sprawką,
Zastępcą Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych oddział we
Wrocławiu.
Zdecydowana bowiem
większość terenu, na którym zaplanowana została Strefa Aktywności Gospodarczej zarządzana
jest przez Agencję Nieruchomości
Rolnych. Moja propozycja utworzenia na terenie Agencji strefy
aktywności gospodarczej spotkała
się ze zdecydowanym poparciem,
gdyż inicjatywa w tym zakresie
leży wyłącznie po stronie gminy i
jest to wyłącznie kompetencja gminy. Na tym etapie starań pojawił się
problem długotrwałej i kosztownej
procedury odrolnienia omawianych nieruchomości, na których
planowana jest trzebnicka strefa.
Przygotowania do utworzenia w Trzebnicy pierwszej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej - podstrefy
ca 2014 roku spotkałem się wraz z
sekretarzem Danielem Buczakiem
z panem Rafałem Jurkowlańcem,
Prezesem Zarządu Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznejnajprężniej moim zdaniem działającej strefy na Dolnym Śląsku.
Propozycja utworzenia w Trzebnicy podstrefy Legnickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej spotkała się
ze zdecydowanym poparciem Pana
Prezesa, który wyraził opinię, że
zaproponowane położenie trzebnickiej podstrefy będzie w kontekście rychłej budowy drogi ekspresowej S5 bardzo atrakcyjne dla
potencjalnych inwestorów. Na spotkaniu tym ustalone zostały kolejne
kroki zmierzające do utworzenia
▶ Pierwszym krokiem w kierunku utorzenia w Trzebnicy Gminnej Strefy Inwe-
stycyjnej przy planowanej trasie S-5 było ujęcie ich w nowym Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego, a kolejnym - spotkanie w Agencji
Nieruchomości Rolnych z zastępca prezesa - Sławomirem Sprawką. Burmistrz
Marek Długozima zaproponował wówczas przyłączenie tych terenów do miasta,
co znacznie przyspieszy i uprości procedurę przeznaczenia tych terenów pod inwestycję. Kolejnym działaniem w tym zakresie są rozpoczęte rozmowy o przyłączeniu tych terenów do Legnickiej Specjalnej strefy Ekonomicznej.
Pan Dyrektor zgodził się z moją
propozycją, aby uniknąć procedury odrolnienia poprzez włączenie
omawianych terenów przewidzianych pod zakłady pracy w obręb
geodezyjny miasta Trzebnica. W
ten sposób, włączając omawiane
nieruchomości w granice miasta
automatycznie ulegną one odrolnieniu. W tym celu niebawem
rozpocznę procedurę stosownej
zmiany dokumentów planistycznych gminy. Równocześnie rozpocząłem starania związane z utworzeniem na omawianym terenie
podstrefy jednej z działających na
Dolnym Śląsku Specjalnych Stref
Ekonomicznych. W dniu 9. czerw-
w Trzebnicy podstrefy Legnickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Warto nadmienić, w ramach planowanej podstrefy planowana jest
budowa zakładu produkcyjnego
firmy FM Państwa Trawińskich,
która docelowo ma zatrudniać 800
osób. W chwili obecnej prowadzone są prace przygotowawcze w celu
powstania tego zakładu.
Podczas spotkania założycielskiego i konstytuującego władze Trzebnickiej Rady Biznesu
w 2013 roku zaproponowałem,
aby jednym z pierwszych naszych
wspólnych działań było wypracowanie systemu ulg podatkowych
dla nowo powstających przedsiębiorstw, którego myślą przewodnią jest utworzenie nowych miejsc
pracy. Stosowną uchwałę zawierającą pakiet ulg i zwolnień dla nowo
powstałych przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy planuję przedstawić radnym na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która
odbędzie się we wrześniu. Dzięki
temu będzie możliwe stworzenie
atrakcyjnej oferty inwestycyjnej
dla potencjalnych przedsiębiorców,
w skład której wejdą m.in. zapewnienia czasowych zwolnień od
podatków lokalnych. Działania te
wpisują się pozytywny klimat dla
rozwoju przedsiębiorczości w Gminie Trzebnica, którego dowodem są
powstające nowe miejsca pracy.
Warto nadmienić, że tereny
podstrefy nie będą podlegały żadnym ograniczeniom ewentualnych
stref ochrony uzdrowiskowej, jeżeli miastu Trzebnica uda się uzyskać status uzdrowiska lub status
obszaru ochrony uzdrowiskowej.
Omawiane tereny inwestycyjne
zaplanowane zostały bowiem poza
planowanymi strefami ochrony
uzdrowiskowej, które ograniczone zostaną wyłącznie do terenów
znajdujących się w sąsiedztwie terenów rekreacyjnych ul. Leśnej i
Lasu Bukowego oraz sołectw do
niego przylegających. W związku
z tym chciałbym uspokoić, że terenów inwestycyjnych nie będą krępowały w żaden sposób przepisy
ustawy uzdrowiskowej, jak próbuje
sugerować lokalna opozycja i Pan
Starosta. W związku z planowanym utworzeniem w Trzebnicy
podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej już dzisiaj spotykam się z
zainteresowaniem potencjalnych
inwestorów, którzy poszukują
atrakcyjnych lokalizacji pod budowę swoich zakładów, co w sposób
znaczący przyczyni się do powstania nowych miejsc pracy i polepszenia koniunktury gospodarczej
naszej gminy oraz zwiększenia jej
dochodów.
3
4
Ujeździec Mały będzie miał piękną świetlicę
W czwartek 3 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
odbyło się otwarcie ofert na budowę świetlicy wiejskiej
w Ujeźdźcu Małym. Do urzędu wpłynęły trzy oferty.
Najniższą cenę ofertową brutto, tj. 639.500,00 zł, zaproponował PPHU EKSPORT-IMPORT Władysław Skiba
Usługi Ogólnobudowlane z Milicza.
Samorząd
ną drogę, teraz będziemy mogli
tą drogą dojść do nowoczesnej
świetlicy, w której, mam nadzieję,
zgodnie z zapewnieniem Burmistrza, zorganizujemy już tegoroczne mikołajki – zakończyła.
-Cieszy mnie bardzo fakt, że
systematycznie i z wielką regularnością powiększamy bazę naszej
gminnej infrastruktury. Najlepiej
widać to właśnie na przykładzie
Ujeźdźca Małego, gdzie w tamtym roku oddaliśmy do użytku
drogę, wybudowaliśmy plac zabaw, teraz powstanie tam nowoczesna świetlica – powiedział
burmistrz Marek Długozima. Takie inwestycje mają miejsce na
terenie całej naszej gminy, staramy się równoważyć rozwój miasta
i terenów wiejskich, tak by każdemu żyło się tutaj dobrze, by każdy miał dostęp do nowoczesnej
świetlicy czy boiska, a dzieci w
bezpiecznych warunkach mogły
uczyć się i rozwijać – zakończył.
◀
Sebastian Hawryliszyn
W zakres prowadzonych prac
w ramach budowy świetlicy w
Ujeźdźcu Małym będą wchodzić:
roboty przygotowawcze, roboty
ziemne, wykonanie prac budowlanych, montaż instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej,
budowa sanitariatów oraz ich
wyposażenie, osadzenie okien i
drzwi, docieplenie budynku oraz
roboty wykończeniowe. W mającej powstać świetlicy znajdziemy
takie pomieszczenia jak: szatnię,
kuchnię, salę spotkań o metrażu
116 m2, toalety, pomieszczenie
gospodarcze, a także hol i wiatrołap. Powierzchnia inwestycji to
łącznie ponad 170 m2.
- Jestem niezwykle szczęśliwa, że zyskamy tak wspaniałą, w
pełni nową świetlicę. W Ujeźdźcu Małym, który wbrew nazwie
wcale aż taki mały nie jest, mamy
wielu mieszkańców, jest także
liczna grupa dzieci. Teraz wreszcie będziemy mieli miejsce, w
którym w świetnych warunkach
będziemy mogli się spotykać, bawić – powiedziała sołtys Teresa
Niechwiej. - Chciałabym bardzo
podziękować panu burmistrzowi
Markowi Długozimie za pamięć o
nas. W ubiegłym roku dostaliśmy
nowy plac zabaw, odremontowa-
▶ Sołtys Ujeźdźca Małego Teresa Niechwiej.
Świetlica mająca powstać w
Ujeźdźcu Małym to kolejny etap
rozwoju tej miejscowości, jest
już tam odremontowana droga i
nowoczesny plac zabaw. Warto
również wspomnieć, że kolejne
inwestycje w infrastrukturę sołectw zbliżają się do końca (place
zabaw w Masłowcu i Świątnikach), a świetlica w Komorówku
ma przejść gruntowny remont.
▶ Od lewej: Sołtys Ujeźdźca Małego Teresa Niechwiej, burmistrz Marek Długozima, Zbigniew Zarzeczny - naczelnik wydziału
techniczno-inwestycyjnego oraz Zbigniew Mroziński, Monika Białas, Stanisław Koszałko, Jerzy Chomkowicz - pracownicy wydziału TI.
PROMOCJA
NOWOŚĆ
tylko u NAS
• PODKŁADY
• LAKIERY
• PAPIERY ŚCIERNE
:
a
nk
he
oc
FILTRY: OLEJU, POWIETRZA, PALIWA
FRONTÓW MEBLOWYCH
KROMAX
.B
W
s.
.K
ul
30 zł L
14 zł L
MOBIL 10W40 18 zł L
SUPEROL CC40 8 zł L
HIPOL GL4 80W90 10 zł L
HYDRAULICZNY HL46 7 zł L
PŁYN DO CHŁODNIC-37 5 zł L
OLEJ 5W30
MOBIL 15W40
akcesoria lakiernicze
do malowania:
oraz
kupon rabatowy
10%
5
Kongres NSZZ „Solidarność” w Trzebnicy
23
czerwca w hotelu Trzebnica, odbył się 24 Sprawozdawczo - Wyborczy Kongres Sekretariatu Metalowców
NSZZ "Solidarność" na kadencję 2014-2018. Na zaproszenie przewodniczącego Rady Sekretariatu Metalowców
NSZZ "Solidarność" Bogdana Szozdy, specjalnym gościem
kongresu był burmistrz Marek Długozima.
były porównywalne warunki życia w całej Europie, że staracie się
chronić miejsca i warunki pracydodał na zakończenie burmistrz.
Sekretariat Metalowców NSZZ
„Solidarność” został założony
na wspólnym Kongresie trzech
Sekcji: Hutnictwa, Metalowców
i Przemysłu Okrętowego. Jest
jedynym polskim związkiem zawodowym afiliowanym przez
Europejską Federację Metalowców (EMF) oraz Międzynarodową Federację Metalowców.
Sekretariat Metalowców skupia
8 sekcji krajowych obejmujących swoim zasięgiem działania
pracowników przemysłu metalowego od metalurgii (produkcja metali) po produkcję sprzętu
elektronicznego. [jus]
◀
Samorząd
Swoją obecnością zaszczycił m.in.
Prezes Europejskich Związków
Zawodowych (General Secretary industriALL European Trade
Union) Ulrich Eckelmann.
Podczas spotkania, o zabranie głosu poproszono również
burmistrza Marka Długozimę,
który przedstawił krótką historię
Trzebnicy i zaprosił do zwiedzania miasta.
- To dla nas ogromne wyróżnienie, że tak ważne wydarzenie
ma miejsce w Trzebnicy i dla
mnie szczególny powód do dumy,
że mogę tu z Państwem być w tak
zaszczytnym gronie. Ruch Solidarnościowy zawsze był bliski
mojemu sercu, szczególnie w kontekście 25 - lecia wolnych wyborów, których rocznicę niedawno
świętowaliśmy i które stworzyły
podwaliny pod prawdziwą polską
samorządność.
Cieszę się, że również dziś, w
wolnym i demokratycznym państwie nadal walczycie o to, aby
▶ Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność” odbył się w Trzebnicy.
KLIWO ul. Milicka 30 e Trzebnica
e-mail: [email protected]
www.kliwo.pl
NOWE OSIEDLE
Kup mieszkanie
od 30 do 72 m2
1m2 3600 zł brutto
NOWE KOMFORTOWE MIESZKANIA
Wrocławska
Leśna
H
Leśna
Armii Krajowej
1
aja
1M
ja
Ma
budynek A
termin oddania:
30.03.2014
Leśna
budynek B
termin oddania:
31.12.2014
Korczaka
H
Trzebnica
OSTATNIE MIESZKANIE I LOKALE
ul. Korczaka
od 42 do 82 m2
lub jeszcze większe przy łączeniu mieszkań.
termin budowy: rozpoczęcie - wiosna 2014
zakończenie - 2015
W każdym budynku winda i garaż podziemny
z wystarczającą ilością miejsc parkingowych.
Żmigród
Budynek
już po
odbiorze
Rezerwacje mieszkań: Przyjdź, zarezerwuj już dziś!
Do czasu rozpoczęcia budowy gwarancja promocyjnej
ceny po podpisaniu umowy rezerwacyjnej.
Mieszkania dostępne na stronie internetowej i w siedzibie firmy.
tel. 607 930 032 / 603 634 387
Trzebnica
ul. Św.Jadwigi II
6
Budżet Obywatelski realizowanie zwycięskich zadań
Po weryfikacji zgłoszonych projektów stworzono
listę 12 zadań spełniających wymogi formalne
udziału w głosowaniu mieszkańców. Na propozycje ze wspomnianej listy zadań do realizacji oddano w naszej gminie imponującą liczbę blisko 4
tysięcy głosów. Środki przeznaczone na realizację
zadań to 100 000 zł.
kami życia społecznego i reprezentują wysoki poziom zaangażowania w sprawy lokalne. Mam
też nadzieję, że za rok frekwencja
będzie jeszcze wyższa, planuję
bowiem zwiększyć wielkość środków przewidzianych na kolejną
edycję budżetu obywatelskiego
– powiedział burmistrz Marek
Długozima.
Zgłoszone do realizacji zadania były bardzo różnorodne – dotyczyły m.in. remontu świetlicy,
doposażenia placu zabaw, budowy progu zwalniającego, ale także
bardziej nietypowych projektów,
jak budowa toru ziemnego dla
rowerów, parku do trenowania
psów, czy siłowni plenerowych.
Zwyciężył projekt – remont podwórka w Trzebnicy wraz z wykonaniem placu zabaw. Drugie
miejsce zajął projekt dotyczący
upamiętnienia trzebnickiej kolejki wąskotorowej, który również
będzie realizowany.
◀
Samorząd
Burmistrz Marek Długozima
zainicjował w tym roku w naszej gminie projekt konsultacji
społecznych w formie budżetu
obywatelskiego. Mieszkańcy najpierw mieli możliwość zgłosić
propozycje zadań.
Zaangażowanie mieszkańców naszej gminy w zgłaszaniu zadań do
realizacji oraz zbieraniu głosów
i informowaniu innych o tym
projekcie pokazuje, że ta forma
demokracji bezpośredniej oraz
konsultacji społecznych zdała egzamin i została dobrze przyjęta.
Jest to bardzo budujący wniosek,
potwierdzający, że mieszkańcy
gminy Trzebnica potrafią się zintegrować, zaangażować w życie
wspólnoty, jaką tworzymy, zależy
im na rozwoju naszego miasta i
terenów wiejskich.
- Podejmując decyzję o wprowadzeniu budżetu obywatelskiego chciałem pobudzić rozwój
społeczeństwa
obywatelskiego
oraz wzmocnić zaangażowanie
mieszkańców w procesie zarządzania gminą i podejmowania
decyzji odnośnie realizacji społecznych zadań i inicjatyw. Nie
spodziewałem się tak dużego
poruszenia i odzewu, ale jest to
niezwykle miłe zaskoczenie, pokazujące, że mieszkańcy naszej
gminy są świadomymi uczestniR
wania podwórka bloków i kamienic ulic: Daszyńskiego, Sienkiewicza i Kościelnej.
Prace zostaną wykonane w
dwóch etapach – najpierw zbudowany zostanie plac zabaw, później
utworzona będzie jezdnia i miejsca parkingowe.
Zadanie II
- upamiętnienie kolejki
wąskotorowej
▶ Prace będą przebiegać w dwóch etapach. Najpierw wybudowany zostanie plac zabaw, a potem jezdnia i parking.
▶Spotkanie z mieszkańcami, na którym omówiono wstępną koncepcję projektu.
Zadanie I
- modernizacja podwórka
Zadanie, które zdobyło ponad
950 ważnie oddanych głosów
mieszkańców gminy Trzebnica,
plasując się na pierwszej pozycji,
będzie zrealizowane jeszcze w
tym roku. Podwórko bloków i kamienic ulic: Daszyńskiego, Sienkiewicza i Kościelnej zyska nowy
wygląd. Powstanie plac zabaw dla
dzieci, zamontowane zostanie
oświetlenie, a nawierzchnia droE
K
L
A
▶ Jednym z inicjatorów organizacji rajdów trasa kolejki wąskotorowej i jej upamiętnienia jest Tomasz Łamasz (w środku).
M
A
gi i miejsc parkingowych będzie
wyrównana.
W celu uzgodnienia koncepcji i wysłuchania szczegółów
pomysłów mieszkańców tego
osiedla, burmistrz Marek Długozima wraz z pracownikami –
Katarzyną Styperek z wydziału
architektury i urbanistyki oraz
Moniką Białas z wydziału techniczno-inwestycyjnego spotkali
się z mieszkańcami i przedstawicielami wszystkich wspólnot
mieszkaniowych, które korzystają z tego podwórka, by omówić
projekt zagospodarowania dostępnej przestrzeni.
Spotkanie dotyczyło ustalenia
wstępnej koncepcji zagospodaroR
E
K
L
Rajd trasą kolejki wąskotorowej,
który odbył się w zeszłym roku po
raz pierwszy, pokazał, że w gminie znajduje się wielu miłośników
nieistniejącej od lat kolejki. Stąd
pomysł, by upamiętnić tę formę
transportu, która przez lata łączyła Trzebnicę z Wrocławiem i Miliczem. Ponad 600 ważnie oddanych głosów zdobytych w ramach
budżetu obywatelskiego i drugie
miejsce w klasyfikacji końcowej
potwierdzają aprobatę mieszkańców dla tego pomysłu.
Na skwerze przy rondzie na ul.
Wrocławskiej i 1 Maja, zamontowany zostanie pamiątkowy
tabor kolejki wąskotorowej –
fragment trakcji wąskotorowej,
lokomotywa i wagon osobowy
lub towarowy. Obok umieszczona zostanie tablica informacyjna z krótkim kalendarium oraz
zdjęciami Trzebnickiej Kolejki
Wąskotorowej. Projekt ten będzie jednocześnie jedną z atrakcji planowanej trasy rowerowej,
wiodącej przybliżoną linią kolejki
wąskotorowej. Będzie można dojechać nią aż do Milicza. Obecnie
trwają prace projektowe.
Pomysłodawcą
upamiętnienia kolejki wąskotorowej w
Trzebnicy jest Tomasz Łamasz,
który zainicjował także rajdy fragmentem trasy kolejki.
II edycja tej imprezy odbędzie
się w sobotę 19 lipca (szczegóły na plakacie na stronie 32 ).
SPROSTOWANIE
W wydaniu gazety „Panorama
Trzebnicka" nr 11 z dn. 13.06.2014
przy tabeli z wynikami głosowania błędnie wpisano liczbę głosów na zadanie pn. „Doposażenie placu zabaw w miejscowości
Skarszyn", gdzie podano liczbę 24
a powinno być 270 oraz przy zadaniu pn. „Ziemny tor rowerowy
typu Pump Track", gdzie podano
488, a powinno być 242. Za pomyłkę przepraszamy.
A
M
[jot]
A
7
Przedszkole nr 1 otwarcie ofert na na budowę placu zabaw
W poniedziałek 7 lipca
w Urzędzie Miejskim w
Trzebnicy miało miejsce
otwarcie ofert na budowę
placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 im. Krasnala
Hałabały. Ofertę złożyła firma Free Kids s.c. A. Gąsiorek, Z. Adruszewski z Trzęsowic (199 012,00 zł brutto).
Samorząd
◀
▶ To miejsce zmieni wkrótce swoje oblicze. Stanie tutaj nowoczesny plac zabaw.
ty dostosowane będą do potrzeb
przedszkolaków w różnym wieku.
I tak powstaną wydzielone strefy
dla najmłodszych, dla maluchów,
dla starszaków, a także strefa edukacyjna oraz mini boisko. Wszystkie te strefy będą wyposażone w
odpowiednie do wieku urządzenia
zabawowe. W projekcie zadbano
również o miejsce piknikowe oraz
o scenę. Już we wrześniu bieżącego
roku dzieci będą mogły korzystać z
nowego placu zabaw.
Szczegóły dotyczące prowadzenia inwestycji omówione były
jeszcze w czerwcu na specjalnym
spotkaniu Burmistrza Marka
Długozimy z założycielką fundacji Golden Tulip panią Katarzyną
Sebastian Hawryliszyn
Realizacja tej inwestycji jest
współfinansowana przez fundację
Golden Tulip Państwa Trawińskich, dla których nie jest to pierwsza tego typu inwestycja w Gminie
Trzebnica związana z poprawą
życia najmłodszych mieszkańców.
Przypomnijmy, że wcześniej fundacja zakupiła sprzęt multimedialny do pracowni językowej w Szkole
Podstawowej nr 2 oraz dofinansowała szczepienia dla dzieci.
Nowoczesny plac zabaw będzie
spełniał najwyższe normy bezpieczeństwa. Jego różne elemen-
▶ Burmistrz Marek Długozima uzgadnia szczegóły budowy placu zabaw przy
Przedszkolu im. Krasnala Hałabały z Katarzyną Trawińską, założycielką Fundacji
Golden Tulip. W czerwcowym spotkaniu udział wzięli także: Monika Białas, z wydziału techniczno-inwestycyjnego, asystentka fundacji Ewa Wyciślok, dyrektor
przedszkola oraz projektant inwestycji.
uwaga mieszkańcy
Trawińską. - Ogromnie się cieszę,
że udało mi się po raz kolejny nawiązać współpracę z Państwem
Trawińskimi i ich fundacją Golden
Tulip, dzięki czemu zrealizujemy
kolejny duży projekt w naszej gminie. – Tak sprawę porozumienia na
drodze do kolejnej wspólnej inwestycji komentował Burmistrz Marek Długozima - Korzystając z okazji chciałbym podziękować Pani
Katarzynie za otwartość na propozycje, chęć współpracy i ogromne
zaangażowanie w realizację wspólnych przedsięwzięć. Działalność
fundacji Państwa Trawińskich jest
godna podziwu. Tym bardziej cieszy fakt, że obok wielkich projektów, jak budowa szkoły czy szpitala
w Mozambiku, fundacja wspiera
także lokalne inicjatywy. Mam nadzieję, ze nasza współpraca będzie
nadal tak efektywna i owocna – zakończył.
Fundacja Golden Tulip powstała
w 2009 r. z inicjatywy Katarzyny i
Artura Trawińskich. Jej celem jest
organizowanie i niesienie pomocy dobroczynnej, humanitarnej,
rozwojowej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obecnie
fundacja prowadzi szereg działań,
w tym budowę szkoły i szpitala w
Mozambiku.
Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,
a wspomnień nikt nam nie odbierze,
zawsze będą z nami.
Dotarł do nas niepokojący komunikat, że do Pacjentów telefonuje firma podszywająca się pod Trzebnickie Centrum
Medyczne ZDRÓJ (przychodnia rejonowo-specjalistyczna)
i proponuje bezpłatny, 45 - minutowy masaż w domu Pacjenta, rzekomo finansowany dzięki Dotacjom Unijnym.
Pragniemy poinformować, że nie prowadzimy bezpłatnych
masaży w domach Pacjentów ze środków unijnych. Opieka
rehabilitacyjna, której udzielamy, związana jest z umową
jaką zawarliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia i podlega procedurze dyktowanej przez Narodowy Fundusz. Bez
naszej wiedzy i zgody firma wykorzystała nazwę naszej przychodni oraz nazwiska naszych pracowników. W związku z
powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za oferowane
masaże. Nie wiemy czy osoba masująca posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Przestrzegamy Państwa przed
nieuczciwymi praktykami służącymi manipulacji i chęci
uzyskania korzyści majątkowych związanych z rzekomym
świadczeniem usług masażu .
Ewelinie Gładysz
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci
Mamy
składają
burmistrz Marek Długozima oraz koleżanki i koledzy z pracy
Pracownicy Trzebnickiego Centrum Medycznego ZDRÓJ
R
miedź
mosiądz
brąz
aluminium
cynk
ołów
akumulatory
kwasówka
puszki alu.
alufelgi
chłodnice alu.
wióry alu.
nikiel
makulatura
folia
stal
zeta-recycling.pl
E
K
L
A
M
A
[email protected]
NAJWYŻSZE
CENY SKUPU
w regionie
za dostarczony towar
PŁACIMY
GOTÓWKĄ
PUNKT SKUPU SUROWCÓW WTÓRNYCH
♦ posiadamy własny specjalistyczny transport
♦ na życzenie klienta podstawiamy kontener
♦ możliwość negocjacji cen przy większych ilościach towaru
♦ oferta dla przedsiębiorstw i klientów indywidualnych
POZNAŃ
ul. 1 MAJA
PRZEDSZKOLE
ul.
1-go Maja 3 Trzebnica
tel.
882 826 813 / 606 902 645
WROCŁAW
8
Aktywni Seniorzy Gminy Trzebnica
Od 28 lutego do 30 czerwca trwał cykl spotkań programu
Aktywny Senior, przygotowany przez gminne Trzebnickie Centrum Medyczne ZDRÓJ i przeznaczony dla osób
starszych. 9 lipca nastąpiło uroczyste zamknięcie pierwszej edycji programu. Podziękowania uczestnikom wręczyli prezes TCM ZDRÓJ Anna Imielska oraz burmistrz
Marek Długozima, który zapowiedział także uruchomienie trzebnickiej karty seniora.
◀
Zdrowie
28 lutego w Urzędzie Miejskim
odbyło się spotkanie informacyjne dla seniorów oraz prelekcje
przygotowane przez lekarza rodzinnego, psychoterapeutę, dietetyka, fizjoterapeutę. Była to także
okazja do zaprezentowania komputerowej animacji nowego budynku przychodni w Trzebnicy.
Od 3 marca natomiast rozpoczęły
się zajęcia, mające na celu różne rodzaje aktywności fizycznej.
Można także było obyć wizytę
lekarską połączoną z oceną stanu
zdrowia i wykonaniem podstawowych badań laboratoryjnych
oraz badania EKG, pomiaru ciśnienia i poziomu cukru.
Co tydzień prowadzona była rehabilitacja w wodzie, rehabilitacja
ogólnorozwojowa w sali gimnastycznej oraz zajęcia nordic walking. Raz w miesiącu uczestnicy
spotkań mogli skorzystać z zabiegów masażu suchego.
Program zakończył się wizytą
lekarską i podsumowaniem indywidualnym dla każdego z uczestników.
- Jesteście dla nas ważni na równi z młodym pokoleniem, bo bez
was, waszej wiedzy i waszego doświadczenia nie byłoby nas. Dlatego z taką troską ja, i cała gmina
Trzebnica, podchodzimy do tematu opieki zdrowotnej. Wiem,
jak ważnym jest, by wszyscy, zarówno ci starsi, jak i ci młodsi
mieli możliwość korzystania z
programów takich jak ten – powiedział burmistrz Marek Długozima. I dodał, że w najbliższym
czasie zostanie uruchomiony
program dla seniorów, podobny
do tego, jaki funkcjonuje dla dużych rodzin z gminy Trzebnica,
uprawniający posiadaczy kart do
korzystania z różnego rodzaju
zniżek.
Podsumowując pierwszą edycję
programu Aktywny Senior, pre-
▶ Pracownicy TCM ZDRÓJ prowadzący zajęcia w ramach programu Aktywny Senior, burmistrz Marek Długozima oraz prezes Anna
Imielska wręczyli podziękowania uczestnikom cyklu spotkań prozdrowotnych.
zes TCM ZDRÓJ Anna Imielska
powiedziała: - Pokazujemy, że
nie trzeba wcale wielkich nakładów sił, by zadbać o siebie, przestrzegać zdrowej diety czy uprawiać wysiłek fizyczny. Chcemy
wszystkie osoby starsze zachęcić
do zrobienia czegoś dla siebie, bo
jako trzebniccy seniorzy zasługujecie Państwo na chwilę czasu
dla siebie, na zadbanie o własne
ja. Warto dodać, że druga edycja
programu Aktywny senior zostanie uruchomiona już we wrześniu. Zachęcamy do skorzystania
z oferty gminnego Trzebnickiego
Centrum Medycznego ZDRÓJ.
(kas)
Prezydent dziękuję za trzebnicką kartę
Pod koniec czerwca burmistrz
Marek Długozima odebrał podziękowania nadesłane przez
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. - Za Kartę „Trzebnicka Rodzina 3 plus”, która jest
wyrazem troski o dobro rodzin
wielodzietnych i wrażliwość na
ich potrzeby oraz za włączenie
się w budowanie dobrego klimatu
dla rodzin w Polsce – czytamy w
liście.
R
OKNA
E
- Dla nas to ogromny zaszczyt
– mówi burmistrz Marek Długozima i dodaje: -Pan Prezydent
Bronisław Komorowski wraz
z małżonką mocno wspierają
wszelkie inicjatywy na rzecz rodziny, które realizują samorządy.
To podziękowanie pokazuje raz
jeszcze, że Trzebnica na mapie
prorodzinnych działań w Polsce
jest zauważalna, ma swoje miejsce.
K
DRZWI
L
Przypomnijmy, że karta Trzebnicka Rodzina 3+ działa od lipca
2013 roku. Jest wyrazem troski o
rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gminy Trzebnica.
Rodziny, które się nią posługują
mogą korzystać z wielu zniżek i
ulg. Więcej informacji na stronie
www.trzebnica.pl
(ewe)
A
M
A
ROLETY PODŁOGI
NR 1 w Trzebnicy
godziny otwarcia:
pon-pt: 10 - 17
sobota: 9 - 13
tel. 605 986 600
608 250 663
[email protected]
[email protected]
www.tomfloor.pl
DORADZTWO
SPRZEDAŻ
MONTAŻ
E DA
Z
R
P
S
R
ul. Wrocławska 3 (pawilon)
Ż
A
N
L
ATA ŁY
A
NARCTYMENT
ASO
9
Brzyków z nowym boiskiem
Samorząd
◀
Prace przeprowadzi firma
Budmel – Korty Boiska Sportowe, Tadeusz Molus z Trzebnicy.
Boisko wyposażone zostanie w:
słupki do siatkówki, siatkę z linką stalową i antenkami, bramki
do piłki ręcznej, tablice do koszykówki wraz z obręczą oraz z siatką z łańcucha, a także w słupek do
koszykówki.
- Kolejna miejscowość zyska
dostęp do nowoczesnego, w pełni wyposażonego boiska. Ta inwestycja, jak i kolejne przetargi
We wtorek 1 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy
podpisano umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Brzykowie”. W skład prowadzonych prac mają wchodzić: budowa boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej, utwardzenie kostką
terenu wokół boiska, zamontowanie ogrodzenia oraz wyposażenie boiska.
na boiska w sołectwach gminy
Trzebnica, pokazuje jak dobrze
realizujemy strategię zrównoważonego
rozwoju
terenów
wiejskich. Wciąż powstają też
nowe place zabaw oraz świetlice. Wszystko po to, by zapewnić
komfortowe warunki dla prawi-
dłowego rozwoju, edukacji, ale
też zabawy, dzieci i młodzieży
mieszkającej w Trzebnicy oraz
sołectwach – podsumował burmistrz Marek Długozima.
- Bardzo przyjemnie patrzeć
na nasze sołectwo, jak pięknieje w
oczach. Dopiero co otwieraliśmy
▶W podpisaniu umowy udział wzięli od lewej: Tadeusz Cepiel - sołtys Brzykowa, burmistrz Marek Długozima, Tadeusz Molus z firmy BUDMEL oraz Stanisław Koszałko pracownik wydziału techniczno-inwestycyjnego.
plac zabaw czy świetlice, teraz będziemy mieli nowoczesne boisko
– powiedział sołtys Tadeusz Cepiel.
Mające powstać w Brzykowie
boisko sportowe, to nie jedyna
tego typu inwestycja w gminie
Trzebnica. Podobne ma powstać
w Szczytkowicach, wyremontowany zostanie również kompleks
boisk sportowych przy Szkole
Podstawowej nr 3.
[seb]
Renowacja i rozbudowa placów zabaw
Burmistrz Marek Długozima podpisał umowy na renowację placu zabaw przy pl. Pio
nierów Ziemi Trzebnickiej oraz na rozbudowę placu zabaw w Kobylicach. Prace będzie
wykonywała firma Free Kids s.c. z Zawoni. Urządzenia zabawowe zostaną również wymienione na placu zabaw pomiędzy sądem a ul. Św. Jadwigi (za Pizzerią Palermo).
Samorząd
◀
W ramach zadania związanego z
renowacją placu zabaw znajdującego się przy pl. Pionierów Ziemi
Trzebnickiej, wykonane zostaną: demontaż starych urządzeń
zabawowych oraz wyposażenia
dodatkowego, montaż nowych,
w tym – zestawu sprawnościowego, modelu wozu strażackiego,
piaskownicy, huśtawek wahadłowych i wagonowych, karuzeli
typu pająk, bujaka sprężynowego
i innych. Renowacja ma się zakończyć do dnia 31 lipca. Kolejnym etapem renowacji miejskich
placów zabaw będzie wymiana na
nowe wysłużonych już urządzeń
zabawowych pomiędzy Sądem
Rejonowym i ul. Św. Jadwigi – za
pizzerią Palermo.
W Kobylicach natomiast, obok
istniejącego placu zabaw, ma
powstać park linowy. W skład
zadania wchodzi: przygotowanie terenu pod budowę, montaż
urządzeń zabawowych tj. zestawu
zabawowego i piramidy linowej
oraz montaż ławek.
[seb]
▶ Plac zabaw przy pl. Pionierów Ziemi Trzebnickiej zostanie odnowiony.
R
E
K
L
A
M
A
NOWO OTWARTY dział firmy
TOOBET SYSTEM
produkcja
STUDNI
SZCZELNYCH
w Trzebnicy
10
Rewolucja w organizacji ruchu!
nań
Poz
M
ka
cz
ili
.M
ul
ilic
Bank
Spółdzielczy
zainstalowała na tym skrzyżowaniu światła drogowe. Rozwiązanie to było w tamtym czasie jedynym możliwym i akceptowanym
przez GDDKiA, które poprawiało
sytuację związaną ze wspomnianymi wyżej problemami włączenia się do ruchu i przejścia przez
ulice. Proponowane wówczas
rozwiązanie spełniło swoją funkcję, lecz jak wiadomo – światła
powodują czasowe zatrzymanie
ruchu, co przy dużym natężeniu
ruchu tworzy korki. Dlatego burmistrz Marek Długozima postanowił ponownie podjąć rozmowy w sprawie utworzenia ronda
na tym skrzyżowaniu, oraz na
skrzyżowaniu ul. Milickiej z H.
Wysepki na
przejsciach dla
pieszych ułatwiają bezpieczne
przejscie przez
jezdnię.
sa
ito
l. W
Bank
PKO
z
.B
ks
Milic
ul. M
ilicka
ul. H. Pobo
żnego
u
ul.
Targ
owis
ko
Skrzyżowanie przy ul. Milickiej, Bochenka, Prusickiej i Witosa jest jednym z największych
i jednocześnie najbardziej ruchliwych. Problemy z włączeniem się
do ruchu i skrętem w lewo z dróg
podporządkowanych oraz długie
oczekiwanie pieszych na możliwość przejścia przez ruchliwe
jezdnie sprawiły, że w 2008 roku,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – właściciel
części wspomnianych dróg, w porozumieniu z Gminą Trzebnica,
cka
◀
Samorząd
rusi
ul. P
Czy dwa newralgiczne skrzyżowania w mieście zostaną
przebudowane na ronda? Jest na to duża szansa – mówi
burmistrz Marek Długozima - dlatego chcę zaproponować kolejny etap usprawniania organizacji ruchu.
Wszystko po to, by ruch samochodowy był bardziej płynny, a przechodnie mogli szybko i bezpiecznie przemieszczać się po Trzebnicy – dodaje. Koncepcja budowy rond
dotyczy skrzyżowań: ul. Prusickiej, Milickiej, Witosa i
Bochenka oraz ul. Milickiej z H. Brodatego i Roosevelta.
Dodatkowym usprawnieniem ruchu ma być utworzenie
kolejnych miejsc parkingowych, tym razem przy ul. Bochenka.
nk
a
D
Bank
BZ WBK
ław
c
ro
W
ul. Roosevelta
ul.
he
oc
Urząd Miejski
NOWY
SUPERMARKET
DINO
o
eg
ski
yń
asz
ick
Mil
a
go
date
Bro
ul.
śnic
a
Ole
.
ul. H
ki
iusz
ul. T. Kośc
Brodatego, na którym włączenie
do ruchu jest również bardzo
trudne. Jak wiadomo, ronda spowalniają ruch, ale nie wstrzymują
go na dłuższy czas. Dzięki temu
zachowana jest płynność ruchu,
a kierowcy zmuszeni są do wyhamowania, co bezpośrednio przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pieszych jak i samych
R
E
K
L
A
kierowców. Dlatego od wielu lat
ronda są na zachodzie Europy
najbardziej skutecznym i często
stosowanych rozwiązaniem komunikacyjnym. Podobna tendencja jest także zauważalna na coraz
większej liczbie polskich dróg.
Jestem po spotkaniu z przedstawicielami GDDKiA oraz dyrektorem Dolnośląskiej Służby Dróg i
M
A
Kolei Leszkiem Lochem, któremu
przedłożyłem koncepcję utworzenia rond na wspomnianych
skrzyżowaniach. Ustaliliśmy dwa
warianty – albo gmina przejmie
drogi przy tych skrzyżowaniach
na własność albo je wydzierżawi. Oba rozwiązania umożliwiają
wykonanie przez gminę tej inwestycji – powiedział burmistrz i
11
dodał: Podczas spotkania doszliśmy również do porozumienia
w sprawie długo oczekiwanego
przejścia dla pieszych przez ulicę H. Brodatego, bo do tej pory
mieszkańcy tej ulicy oraz ulicy
Piwnicznej mieli z tym duży problem. Najbliższe bowiem przejście znajduje się dopiero przy ul.
Milickiej idąc w stronę targowiska. Teraz – dzięki dobrej współpracy z dyrektorem Lochem - to
się na szczęście zmieni. W tym
miejscu pragnę podziękować
dyrektorowi DSDiK Leszkowi
Lochowi za zrealizowane już do
tej pory wspólne inwestycje drogowe na terenie gminy. Wierzę, że
nasza współpraca nadal będzie się
układała pomyślnie, na czym po
raz kolejny skorzystają mieszkańcy i przejeżdżający przez naszą
piękną gminę kierowcy.
Podczas spotkania ustalono
również, że DSDiK udostępni
teren przy stacji kolejowej w Brochocinie, by gmina mogła uporządkować ten teren i wykonać
tam plac zabaw dla dzieci. Warto przypomnieć, że pod koniec
ubiegłego roku w części budynku
stacji kolejowej gmina utworzyła
nową świetlicę wiejską.
Dyrektor Leszek Loch: Bardzo
się cieszę, że wraz z gminą możemy wykonać kolejne zadanie
mające na celu usprawnienie organizacji ruchu w mieście. Zależy
nam na tym, by stosowane rozwiązania
zn
Po
Jestem przekonany, że jeśli
uda się zrealizować dwa ronda na
kluczowych trzebnickich skrzyżowaniach i tym samym wyeliminować światła, to znacznie
usprawnimy płynność ruchu przy
jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Jestem ciekawy, co Państwo
sądzicie o tym pomyśle, dlatego
zachęcam do dyskusji za pomo-
cą Facebooka na mojej stronie:
ww.facebook.com/marekdlugozima oraz na oficjalnym fanpage’u
naszej gminy:
▶ www.facebook.com/trzebnica
[jus]
Klasztor
ań
i
wig
Komentarz burmistrza
Marka Długozimy:
d
. Ja
w
Ś
ul.
e
och
ul. B
nka
lny
zk a
ies
k m
yne
bud
▶ Burmistrz Marek Długozima i naczelnik wydziału techniczno-inwestycyjnego Zbi-
gniew Zarzeczny (z prawej) przedstawiają Dyrektorowi DSDiK Leszkowi Lochowi ( z
lewej) koncepcję utworzenia rond w Trzebnicy.
Klasztor
planowany
PARKING
Wrocław
R
rna
aszto
ul. Kl
▶ Dodatkowe ustalenia podczas spotkania burmistrza z dyrektorem Lochem dotyczy-
ły uporządkowania terenu przy stacji kolejowej w Brochocinie oraz możliwości postawienia na nim placu zabaw podobnego jak ten z Masłowca, zaprezentowany na zdjęciu
powyżej.
a
ołęk
Dług
E
K
L
A
M
A
12
Rozstrzygnięcie konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 1
W wyniku rozstrzygniętego konkursu na dyrektora Gimnazjum nr 1 im.
Księcia Henryka Brodatego w Trzebnicy, burmistrz
Marek Długozima powołał
na to stanowisko Elżbietę
Nowak.
Samorząd
◀
Oficjalne wręczenie powołania
odbyło się podczas zakończenia
roku szkolnego we wspomnianej
szkole.
Dwa lata temu powierzyłem
pani Elżbiecie Nowak obowiązki
▶ Burmistrz Marek Długozima wręcza akt powołania na dyrektora Elżbiecie Nowak.
▶ Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum nr 1.
dyrektora Gimnazjum nr 1. Przez
ten czas pokazała, że jest osobą
kompetentną, podejmuje dużo
konany, że pod jej kierunkiem,
szkoła będzie się nadal rozwijać
i odnosić sukcesy edukacyjne –
ciekawych inicjatyw, a nasza dotychczasowa współpraca układała się pomyślnie. Jestem prze-
podsumował burmistrz.
[jus]
Boisko SP3 będzie zmodernizowane
W środę 2 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło
się otwarcie ofert na modernizację boiska wielofunkcyjnego, boiska piłkarskiego i urządzeń lekkoatletycznych
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy. Do urzędu
wpłynęły dwie oferty. BUD–ZIEM Sp. z o.o. z Pszenna
zaproponowała kwotę ofertową brutto w wysokości 1 510
000,00 zł, natomiast Budmel – Korty Boiska Sportowe, Tadeusz Molus z Trzebnicy – 1 393 590,00 zł.
Samorząd
◀
Zadanie obejmuje przebudowę
i modernizację szkolnego kompleksu sportowego. Po jego zakończeniu uczniowie będą mogli
korzystać z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową, obejmującego dwa pełnowymiarowe boiska do gry: w
koszykówkę, siatkówkę, tenisa i
piłkę ręczną, boiska piłkarskiego
z trawą syntetyczną oraz z 4-torowej bieżni do biegu na 60 m,
a także skoczni do skoku w dal i
trójskoku. Boiska zostaną ogrodzone, a w projekcie przewidziano także elementy małej architektury, jak ławki i kosze. Wytyczone
zostaną również ścieżki z kostki
betonowej oraz trawnik. Z boiska wielofunkcyjnego uczniowie
będą mogli korzystać od września, natomiast boisko piłkarskie
ma być gotowe w listopadzie.
Inwestycja ta będzie swojego
rodzaju zwieńczeniem rozwoju
infrastruktury w Szkole Podstawowej nr 3. Stosunkowo niedawno powstała tam nowa hala sportowa oraz stołówka z kuchnią, a
także nowoczesny i spełniający
najwyższe wymogi bezpieczeństwa plac zabaw dla dzieci.
- Teraz przyszedł czas na modernizację boisk sportowych
oraz bieżni, znajdujących się przy
szkole, do której uczęszcza ponad
600 dzieci – powiedział burmistrz
Gminy Trzebnica Marek Długozima i dodał: - Konsekwentnie i
R
E
▶ Wizualizacja kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.
systematycznie przeprowadzamy
różnego rodzaju remonty, modernizacje, rozbudowy, zakupujemy
nowy sprzęt, staramy się zapewK
L
A
nić dzieciom z gminy jak najlepsze warunki nauki i rozwoju, bo
inwestycja w rozwój dzieci jest
także inwestycją w rozwój całego
M
A
naszego społeczeństwa – zakończył burmistrz.
(seb)
13
Remonty dróg i chodników
▶ Zakończył się także remont chodnika na ulicy Głowackiego, drogowcy zdemontowali starą konstrukcje i ▶ Również na ulicy Polnej zakończył się remont chodnika, w czasie jego trwania zdarta została stara betonopołożyli nową kostkę brukową. Warto wspomnieć, że w ramach tego zadania wyremontowany został również wa kostka, usunięto krawężniki, położono nową kostkę brukową, wydzielono pas na którym parkować mogą
auta. Całość inwestycji przeprowadziła firma BRUKARSTWO M. Krzak z Trzebnicy.
podjazd prowadzący do osiedla na ulicy Wałowej. Prace prowadzi firma BRUKARSTWO M. Krzak z Trzebnicy.
Młodej Parze,
aby czerpała samą radość
z odkrywania piękna małżeństwa
oraz satysfakcji z budowania
udanego przymierza
dwóch kochających się osób.
Wszystkiego najlepszego
na nowej drodze życia
Kamili i Pawłowi
Kuryłowiczom
składa burmistrz
Marek Długozima
▶ Ulica Teatralna powoli nabiera ostatecznego kształtu. Ekipa remontowa zakończyła już montaż nowej in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Wojska Polskiego, wykopy zostały zasypane
ziemią, a całość jest przygotowywana pod położenie nawierzchni asfaltowej. Na wspomnianym odcinku zakończyły się również prace związane z budową chodników, zainstalowano także nowe lampy z energooszczędnym
oświetleniem. Na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Prusickiej trwają prace związane z instalacją
wodno-kanalizacyjną oraz demontaż starych chodników. Prace prowadzi firma Firma Gembiak-Mikstacki z Krotoszyna.
R
E
K
teatralna
L
A
M
A
14
Wakacyjna szkoła rodzenia
Zdrowie
◀
Edyta Bąk
Wraz z rozpoczęciem wakacji
pojawiła się okazja dla wszystkich
przyszłych rodziców chcących
uczestniczyć w zajęciach w szkole rodzenia „Wesołe brzuszki”.
Warsztaty mają formę spotkań
w weekendy, dając szansę przyszłym rodzicom na przygotowanie do najważniejszych chwil w
ich życiu. Warto wspomnieć, że w
gminie Trzebnica realizowanych
jest wiele prorodzinnych projektów. Obok karty dla dużych
rodzin, są także programy dla seniorów.
Zajęcia w weekendowej szkole
rodzenia „Wesołe Brzuszki” odbywać będą się w każdą sobotę
sierpnia w Trzebnickim Centrum
Medycznym ZDRÓJ. Każde spotkanie będzie rozpoczynać się o
godzinie 9.00 i będzie trwać 3 godziny. Szkoła skierowana jest do
mam, jak i przyszłych tatusiów i
przygotowuje ich do tak ważnej
▶ Podczas zajęć w ramach szkoły rodzenia „Wesołe Brzuszki” przyszli rodzice nauczą
się wielu praktycznych umiejętności, min. jak prawidłowo zawiązać chustę do noszenia
dziecka.
życiowej roli oraz daje pewnego
rodzaju komfort poruszania się w
kolejnych etapach tego pięknego
okresu.
Spotkania z przyszłymi rodzicami prowadzone są przez wykwalifikowanych
specjalistów.
Pierwsze spotkanie obejmuje tematykę psychoprofilaktyki pło-
Nordic walking
sposób na wakacje
Wakacje to okres spowolnienia i odpoczynku. W ten
letni czas, kiedy każdy nasyci się nim do woli i poczuje
chęć urozmaicenia wolnych chwil, znajdzie w Trzebnicy
na to sposób. A mianowicie dla wszystkich tych, którzy
wykażą odrobinę silnej woli, istnieje okazja przyłączenia
się do grupy treningowej Nordic Walking, pod patronatem
Trzebnickiego Centrum Medycznego ZDRÓJ.
Zdrowie
dowej, ćwiczenia ogólnorozwojowe i warsztaty chustonoszenia.
Drugie spotkanie przygotowuje
do porodu, również do porodu
rodzinnego. Kolejne spotkanie
ma formę warsztatu z masażu
Shantala, zapoznanie się z najbliższymi miesiącami w rozwoju
dziecka i tym, jak wspomagać
sportu jest praktycznie brak ograniczeń wiekowych oraz mnóstwo
korzyści jakie mogą wyniknąć z
tej aktywności ruchowej. Podczas
1,5 godzinnego treningu można
zadbać o swoje dobre samopoczucie i dostarczyć sobie odpowiednią dawkę endorfiny wydzielanej
podczas ruchu. A dzięki systematycznym i właściwie przeprowadzonym treningom każdy może
◀
Edyta Bąk
Dzisiaj Nordic Walking stał
się jedną z najpopularniejszych
form rekreacji w naszym kraju. W
większości parków, na skwerach,
deptakach czy chodnikach wsi i
miast widać grupy roześmianych
ludzi w każdym wieku, maszerujących z kijkami. Co ważne, owa
dyscyplina nie wymaga wielkiego
wkładu finansowego, specjalnych
terenów do treningu czy wysoko wyspecjalizowanego sprzętu
sportowego. Tak naprawdę wystarczą chęci i para niedrogich
kijków.
Ogromną zaletą tej formy
▶ Zajęcia Nordic Walking prowadzone są przez instruktorki z Trzebnickiego Centrum
Medycznego ZDRÓJ.
R
E
K
L
A
jego rozwój. Ostatnie spotkanie
– czwarte – porusza tak ważny
temat, jak „mama w połogu”, jak
prawidłowo karmić piersią czy
pielęgnować noworodka. Zajęcia
przebiegają w ciepłej i rodzinnej
atmosferze, gdzie do współpracy
zostali zaproszeni specjaliści wielu dziedzin, aby podzielić się swoją wiedzą z przyszłymi rodzicami.
Warsztaty prowadzą położna i fizjoterapeutka - Magda Majcher
i Marta Rataj, lekarz-ginekolog
dr Banach, instruktor chustonoszenia i masażu Shantala Anna
Libera-Zawadka i wielu innych
specjalistów. Podczas ostatnich
już przedwakacyjnych zajęć w
szkole rodzenia, przyszli rodzice
zachęcali wszystkich chętnych
do skorzystania z ciekawej oferty.
– Na zajęciach jest bardzo sympatycznie i rodzinnie. Przyswoiliśmy bardzo dużo wiedzy z każdej
dziedziny. Bardzo ciekawe i pożyteczne były spotkania ze specjalistami. Polecamy szkołę rodzenia,
nie ma się czego bać – zachęcał
jeden z przyszłych tatusiów.
Kolejną ciekawą ofertą przygotowaną przez TCM „Zdrój” jest
Nordic Walking dla kobiet ciężarnych, który odbył się pierwszy
raz 7 lipca na Placu Pielgrzyma.
Zajęcia oczywiście są mniej forsowne, ale na pewno wpłyną na
dobre samopoczucie przyszłych
mam i ich kondycję fizyczną.
Dla pań uczestniczących w szkole rodzenia zajęcia są bezpłatne,
natomiast dla pozostałych jest to
koszt 10 złotych jednorazowo.
Należy wspomnieć, że od
września przyszli rodzice mogą
zapisywać się do tygodniowej
szkoły rodzenia. Zajęcia odbywać
się będą w Trzebnickim Parku
Wodnym ZDRÓJ we wtorki o
godzinie 17.00. Łącznie odbdzie
się osiem spotkań. Cykl obejmuje
zajęcia warsztatowe, wykłady teoretyczne oraz ćwiczenia. Wszystkich chętnych przyszłych rodziców zapraszamy bardzo gorąco
na każdą formę zajęć – zachęca
Anna Libera-Zawadka. – Nasza
szkoła pomaga rodzicom odnaleźć się w nowej rzeczywistości
i wyzwolić potężne pokłady siły
i rodzicielstwa, jakie drzemią w
każdym. Proszę kontaktować się
z nami pod numerem telefonu
697-923-153, ewentualnie zapraszamy na naszą stronę internetową:
▶ www.tcmz.trzebnica.pl
zwiększyć wydajność swojego
organizmu, poprawić koordynację ruchową i wzmocnić układ
mięśniowy, nie obciążając sobie
przy tym stawów. Znajomość poprawnej techniki chodzenia może
przynieść same korzyści, a wolny
czas, który z reguły spędza się
przed telewizorem czy komputerem można wypełnić treningiem
w doborowym towarzystwie.
Tak też się dzieje w grupie treningowej Nordic Walking, która
prowadzona jest przez świetnie
przygotowane instruktorki: Annę
Wapińską, Martę Rudzińską, Renatę Doros, Magdalenę Kumór
i Dorotę Kwiatkowską z Trzebnickiego Centrum Medycznego
ZDRÓJ. Panie w profesjonalny
sposób prowadzą grupę i umiejętnie wprowadzają w tajniki
poprawnego chodu, każdego nowego uczestnika treningów. Idealnym miejscem do spotkań jest
trzebnicki Las Bukowy, którego
zaletą jest bardzo urozmaicony teren i otaczająca chodziarzy
piękna przyroda. Uczestnicy treningów tworzą bardzo zintegrowaną grupę, gdzie śmiech i dobry
humor nie odstępuje ich choćby
na jedną chwilę. Panie trenujące
w grupie bez chwili zastanowienia wymieniają zalety Nordic
Walking. Grażyna z Trzebnicy,
jako pierwsza uzasadniła swoje uczestnictwo w treningach:
- Sprawa jest bardzo prosta, dla
mnie Nordic jest walką ze swoimi
słabościami i lenistwem. Jest to
super okazja do rozruszania kręgosłupa i siebie. Natomiast Izę z
Nowego Dworu, treningi mobilizują do wyjścia z domu i są świetną okazją do poprawy kondycji.
Zosia z Trzebnicy chwali sobie
doborowe towarzystwo w grupie,
a przy okazji rozrusza się po pracy. Natomiast Jola z Trzebnicy zauważyła poprawę samopoczucia
i chwali sobie przede wszystkim
bliski kontakt z przyrodą podczas treningów. Wszystkie panie
zgodnie stwierdziły, że przygotowują się do przyszłorocznych
Mistrzostw Nordic Walking w
Trzebnicy, aby godnie reprezentować na nich swoje miasto,
również nie omieszkały skierować prośby do burmistrza Marka
Długozimy o wsparcie w postaci
koszulek reprezentacji Trzebnicy.
A dla niezdecydowanych pasjonatów kijków są jeszcze wolne miejsca, wystarczy odrobina chęci i
może wakacyjny, pierwszy krok
zamieni się w całoroczny trening.
Informacje dla zainteresowanych
na stronie:
M
A
▶ www.tcmz.trzebnica.pl
15
Kolejne place zabaw na ukończeniu
Zakończyła się budowa
placu zabaw w Masłowcu.
Prace wykonywała firma
Free Kids A. Gąsiorek, Z.
Andruszewski z Trzęsawic.
Odbiór techniczny przeszedł plac zabaw w miejscowości Świątniki. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „APIS” J.
Oziębło z Jarosława.
Samorząd
◀
Sebastian Hawryliszyn
W zakres zamówienia w Masłowcu wchodziło zaprojektowanie
i budowa placu zabaw. Zamontowanie elementów zabawowych, takich jak: karuzela typu pająk, bujak
pojedynczy, huśtawka linowa, huśtawka wahadłowa oraz inne.
- Bardzo cieszymy się z faktu,
że dzieci z naszej wioski zyskują miejsce, w którym będą mogły
▶Burmistrz Marek Długozima podczas wizytacji nowego placu zabaw w towarzystwie
sołtys Ireny Hamkało oraz pracownika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Moniki
Białas.
▶ Na nowym placu zabaw zamontowano kolorowe i atrakcyjne urządzenia zabawowe.
spędzać swój wolny czas, a nasza
malownicza miejscowość dzięki
temu wypięknieje. Plac zabaw jest
zlokalizowany w takim miejscu
naszego sołectwa, w którym mieszka najwięcej dzieci. Jestem bardzo
wdzięczna panu burmistrzowi, że
zaangażował się w naszą sprawę,
teraz pozostanie nam już tylko wybudowanie świetlicy. - mówi pani
Irena Hamkało, sołtys Masłowca.
Plac zabaw wizytował również
burmistrz Marek Długozima, któ-
dzać czas, rozwijać swoje pasje, ale
także integrować się czy bawić- powiedział Marek Długozima. – Ta
świetlica nie spełnia oczekiwań
mieszkańców, nie zachęca do jej
odwiedzania, wspólnymi siłami
musimy to zmienić – zakończył
burmistrz.
W Świątnikach również zakończyły się prace budowlane, a plac
zabaw pozytywnie przeszedł odbiór techniczny. - Jestem bardzo
zbudowany tym, że nasza miejsco-
ry na prośbę sołtys Ireny Hamkało odwiedził wspomnianą wiejską
świetlicę w Masłowcu. Po zapoznaniu się z jej stanem, obiecał Pani
Sołtys zabezpieczenie środków w
przyszłorocznym budżecie na prace projektowe związane z remontem. - To dla nas bardzo ważne, by
obok nowoczesnego placu zabaw w
każdej miejscowości była również
piękna świetlica, tak by zarówno
młodzież, jak i dorośli mieli miejsce, w którym mogą wspólnie spę-
wość w samym jej środku zyska
tak wspaniałe i kolorowe miejsce,
w którym nasze dzieci będą mogły
się bezpiecznie bawić – mówi sołtys
Jan Bojakowski. - Cieszy mnie również fakt, że powoli centrum naszej
wioski zaczyna ożywać. Wcześniej,
korzystając z gminnego funduszu
sołeckiego, postawiliśmy wiatę, teraz powstaje ten wspaniały plac zabaw, wszystko zmierza w dobrym
kierunku - kończy sołtys.
Postępy prac w Szkole Muzycznej
Samorząd
◀
Nieprzerwanie trwają prace związane z wykończeniem Szkoły
Muzycznej w Trzebnicy. Zakończył się montaż okien, trwa malowanie ścian w pomieszczeniach
przeznaczonych na klasy oraz w
korytarzach. Montaż schodów
wewnętrznych został wykonany
w pięćdziesięciu procentach, trwa
instalacja lamp, wykonane zostały wylewki pod płyty PCV.
Jak mówi inspektor nadzoru
Ryszard Siwik – wszystkie prace
przebiegają pomyślnie, w szybkim tempie, budowa postępuje
zgodnie z harmonogramem.
Co do zewnętrznego stanu budynku, wykonane zostały elewacje zachodnia, wschodnia i północna.
[seb]
R
Nowo otwarty
SKLEP
E
K
L
A
M
A
KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE ROLNICTWA
NAWOZY ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN PASZE DLA ZWIERZĄT SPRZĘT
5%
BILU
Szczytkowice 17 w pobliżu Trzebnicy
tel. kom. 664 02 47 22, 662 232 081
RABATU
NA ASORTYMENT
STIHL
PIŁY, KOSIARKI
GODZINY OTWARCIA
pon-pt. 8-17 sob. 8-15
16
Nasz komentarz
Od dawna już obserwujemy
„ciekawe" wpisy starosty Roberta
Adacha na jego profilu prowadzonym na portalu społecznościowym FB, który służy jako profil
prywatny i zawodowo-publiczny
jednocześnie. Nie wiadomo bowiem, czy jego autor wypowiada
się jako starosta, samorządowiec,
członek partii PO czy jako zwykły
Robert – rowerzysta, biegacz, miłośnik różnych innych przyjemności życia. Bo trochę tam polityki, trochę prywaty, trochę t-shirtów, zdjęć z wakacji i jednocześnie
garniturowych wizyt polityków,
trochę olbrzymich bukietów na
urodziny i oczywiście spora dawka krytyki – wiadomo pod czyim
adresem. Jednym słowem wszystkiego po trosze i w zasadzie – bez
zasad...
Pokaż mi swój profil na facebooku,
a powiem Ci kim jesteś – można
sparafrazować słynne powiedzenie. I coś w tym musi być. Wystarczy poczytać wpisy i już wiadomo
– kogo lubi, kogo hołubi, kogo
lekceważy, a kogo nienawidzi.
W tym ostatnim prym wiedzie
oczywiście trzebnicki burmistrz
Marek Długozima, bo wszystko
cokolwiek zrobi jest zdaniem starosty – złe, nieekonomiczne, nieuprawnione, nieuzasadnione, za
drogie, za dużo, za mało, za często, za rzadko, za długo, za krótko
i za gęsto.
Ostatnio starosta na profilu odnosi się do budowy basenu w Żmigrodzie. Według niego basen ten
zaskakuje cenami znacznie niższymi niż w Trzebnicy. Oto cytaty
z wpisów starosty na facebooku:
[...] Zarząd nad basenem prowadzi Zespół Placówek Kultury.
Tym sposobem Burmistrz Robert Lewandowski zaoszczędził
kilkaset tysięcy na kosztach
działalności spółki. Zastanawiam się czy obiekty wybudowane za pieniądze publiczne
powinny być nastawione na komercyjną działalność.
[…] Basen w Trzebnicy został
wybudowany za olbrzymie
gminne, europejskie i marszałkowskie pieniądze nie po to, by
cenę za bilet ustalał wolny rynek
[…]
Jednak, gdy ktoś chciał kwestię tę skomentować i wyjaśnić w
imieniu prezesa trzebnickiego basenu Dariusza Drukarczyka, jego
post wylądował w koszu. Szkoda,
bo wiele by to mogło wyjaśnić. My
publikujemy jego fragment, który
w całości ukazał się na stronie internetowej Kuriera Trzebnickiego.
A oto on: […] basen w Żmigrodzie to basen odkryty, który będzie
czynny wyłącznie przez 2-3 miesiące w roku (zakładając że będzie
w tym okresie pogoda). Tego typu
obiekty funkcjonują na zasadzie
kąpieliska wodnego i cennik mają
zawsze nieporównywalnie niższy,
ze względu na niższe koszty utrzymania takiego obiektu. Nie można
porównywać ze sobą dwóch skrajnie różnych obiektów. Trzebnicki
Park Wodny funkcjonuje cały rok
bez względu na pogodę i ceny są
tak skalkulowane, aby mieszkańcy
naszej gminy jak najmniej do niego dokładali ze swoich podatków.
Zawsze można obniżyć znacznie cenę biletów, ale wtedy koszty
funkcjonowania będą tak wysokie,
Kłamstwo jest ucieczką słabych
że nikt nie będzie mógł pozwolić
sobie na utrzymanie całorocznie
działającego kompleksu. To by
dopiero była pożywka dla przeciwników basenu. Warto wiedzieć, że
z trzebnickiego Aquaparku korzystają również mieszkańcy okolicznych powiatów oraz mieszkańcy
Wrocławia. W związku z tym,
jeżeli ceny biletów wstępu w trzebnickim basenie byłyby maksymalnie niskie, to straty powstałe w ten
sposób wyrównać musiałaby Gmina Trzebnica. Tym samym Gmina
Trzebnica dotowałaby tanie bilety
wstępu dla osób spoza naszej gminy (głównie z Wrocławia). Teraz
Pan Starosta ma zastrzeżenia do
cen biletów, że za wysokie (choć
ma zerową wiedzę na temat kalkulacji cen biletów). Gdyby ceny
biletów były niskie, a strata by była
na olbrzymim poziomie, to wtedy
Pan Starosta grzmiałby, że strata za duża, a bilety za tanie (choć
też miałby zerową wiedzę o szczegółach kalkulacji cen biletów). No
cóż. Tak to już jest jak się nie ma
pomysłów na zarządzanie na swoim podwórku, wtedy trzeba próbować dawać dobre rady innym choć
też się nie ma na ten temat wiedzy.
Proponuję, żeby zamiast krytykowania działalności Trzebnickiego
Parku Wodnego (na który nie wydał Pan powiatowych wśrodków
budżetowych, a którym chwali się
Pan w powiatowych materiałach
promocyjnych dotyczących inwestycji dotowanych z Unii Europejskiej) zajął się Pan optymalizacją
działalności powiatowego szpitala w Trzebnicy, który rokrocznie
generuje wielomilionowe straty.
Skoro Panu staroście tak bardzo
leży na sercu równy dostęp do
usług Trzebnickiego Parku Wodnego, to dlaczego nie zapewnił Pan
uczniom podległych Panu szkół
powiatowych zajęć z wychowania
fizycznego- nauki pływania na
trzebnickim basenie ? Włodarze
z Trzebnicy oraz ościennych gmin
takie zajęcia dla swoich uczniów
zapewnili, co procentuje właśnie
teraz podczas wyjazdów wakacyjnych młodzieży nad wodę. […]
Widać, że Pana wiedza na temat
spółek jest na poziome zerowym,
czego potwierdzeniem może być
fakt, że mimo licznych Pana zapowiedzi nie udało się Panu przekształcić szpitala powiatowego w
spółkę, co pozwoliłoby na częściowe oddłużenie szpitala, które sięga
obecnie ponad 20 000 000 zł.
Jak widać nie wszyscy podzielają opinię starosty, tyle tylko, że nie
mogą się z nim podzielić na facebooku, bo jest na cenzurowanym.
A ponoć to gazeta burmistrza jest
jednostronna. Jak to się nazywa...
nie hipokryzja przypadkiem?
Kolejny wpis starosty:
Pamiętajcie, że roczne koszty wydawania gazety propagandowej to około 500 tys.
pln, może mniej gazet a więcej
wsparcia dla realnych potrzeb
mieszkańców.
A może trochę więcej prawdy
panie starosto? Żeby osiągnąć taką
kwotę gazeta musiałaby wychodzić kilka razy w tygodniu. Ciekawa kalkulacja. Pamiętajmy także i
o tym, że ponad połowę kosztów
pokrywają reklamy, o które toczy
bój jeden z lokalnych tygodników.
Panie starosto, kłamstwo powtarzane tysiąc razy nie zawsze staje
się prawdą. Koszty wydawania
Panoramy Trzebnickiej w cały
ubiegłym roku były po pomniejszeniu o wpływy z publikacji reklam ponad pięciokrotnie niższe,
niż nieprawdziwie podaje to pan
starosta.
Następny cytat autorstwa starosty:
Ponoć w Trzebnicy na ulicy wrocławskiej ma powstać kolejny
market. Przywileje dla zaprzyjaźnionych
przedsiębiorców,
korzystne warunki zabudowy,
przystępowanie w iście ekspresowym tempie do przekształcania gruntów rolnych na budowlane ale tylko dla nielicznych,
tylko 50 miejsc parkingowych
dla marketu a obok działka ,na
której ma powstać inkubator
przedsiębiorczości w planie zagospodarowania terenu w prezencie od burmistrza dostaje
wymóg aż 350 miejsc parkingowych [...]
Ponoć w starostwie ma powstać
Stowarzyszenie
Wędrujących
Dżinsów i laboratorium Dextera...
Dodatkowo starosta zapowiedział
sprzedaż działek na księżycu.
Prom startuje w każdy ostatni
piątek miesiąca z parkingu, gdzie
niegdyś miał stanąć inkubator
przedsiębiorczości, a do budowy
którego nie doszło, bo burmistrz
dokonał dywersji. To oczywiście
spowoduje migracje ludności z
Trzebnicy, niż demograficzny i
wyludnienie miasta. Znikną małe
sklepiki, duże tym bardziej, zakłady i firmy. A wszystko to przez
burmistrza...
Żarty na bok. Trudno się czasami połapać w tych wszystkich
zarzutach starosty wobec burmistrza. Jakiś czas temu pojawił się
informacja, że niespłacone długi
szpitala powiatowego to też jego
wina. Bo powiat nie mógł sprzedać działki, bo burmistrz miał
tę sprzedaż jakoby utrudniać – a
pieniądze z działki miały iść na
zobowiązania szpitala. Starosta
zapomniał chyba jednak, iż dług
jest wielomilionowy, a pieniądze
ze sprzedaży to kropla w morzu
potrzeb. Ale ktoś przecież musi
być winny. Najlepiej burmistrz, a
jeśli nie on, to chociażby dyrektor
szpitala, którego odwołano nagle
i w iście ekspresowym trybie. A
przecież chwilę wcześniej starosta
chwalił dyrektora, poklepywał po
ramieniu, rozbił sobie z nim fotki
na tle placówki... po czym błyskawicznie wyrzucił. Można więc
wierzyć staroście?
Czy burmistrz daje przywileje
dla zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw? Czy tylko nielicznym
przekształca działki rolne na budowlane? Czyż nie byłoby to niezgodne z prawem? A jeśli tak, to
dlaczego starosta tego nie zgłosi
do odpowiednich organów. Czyżby tylko umiał się skarżyć do
radia i sprzyjającej mu lokalnej
gazety? Pomawianie bez podawania konkretów świadczy tylko
o niedojrzałości starosty w pełnieniu funkcji publicznej. Takimi
pomówieniami starosta obraża
również przedsiębiorców, którzy
inwestują w naszej gminie dając
nowe miejsca pracy i tym samym
psuje wizerunek gminy Trzebnica
odstraszając od niej potencjalnych
inwestorów. Cechą dobrego samorządowca i polityka jest powścią-
gliwe wygłaszanie swoich opinii,
tym bardziej tych krytycznych.
Plotki i historie typu „ponoć”,
„prawdopodobnie”, „słyszałem”,
„ludzie mi mówili” są na poziomie przedszkolaka, a nie gospodarza powiatu.
Swego czasu w wywiadzie
starosta posunął się nawet do
stwierdzenia, że burmistrz kogoś
zastraszał, komuś groził… Jednak sam nic z tym nie zrobił... Nie
zawiadomił żadnych organów, nie
pomógł „zastraszanym”. Kiedyś
także „ponoć” widział też jak firma ściąga azbest z jednego z dachów na terenie gminy Trzebnica i
bezceremonialne zrzuca go na ziemię, co stwarzało zagrożenie dla
zdrowia mieszkańców... Sam nie
omieszkał się tym pochwalić na
spotkaniu w sprawie składowiska.
I co? I nic... Nie zadzwonił na policję, nie dał znać do odpowiednich
służb. Wsiadł na rower i odjechał.
Czy burmistrz zachowuje się
w podobny sposób? Nie. Nie komentuje publicznie działalności
starosty. Cechą bowiem dobrego
samorządowca jest gotowość do
przyjęcia krytyki własnej osoby
oraz sposobu zarządzania. Starosta jest mistrzem w krytykowaniu, natomiast zupełnie nie potrafi odnaleźć się w sytuacji, gdy
ostrze krytyki skierowane jest w
jego stronę.
Wracając jednak do informacji
odnośnie budowy kolejnego marketu. Plotkę tę zdążyła już nawet
zdementować NOWa, ale starosta
nadal w nią wierzy.
I kolejna sprawa. Plan zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru, w skład którego wchodzi między innymi działka, którą
starosta próbował kilkukrotnie i
bezskutecznie sprzedać (wydając
na ten cel niemałe publiczne pieniądze), a teraz planuje zagospodarować na potrzeby (drugiego
chyba już po planowanym w oficynie przy ul. Leśnej) inkubatora
przedsiębiorczości - przewiduje
powstanie 100 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 5 miejsc dla autokarów na
potrzeby obsługi komunikacyjnej
planowanego w sąsiedztwie parku
archeologicznego homo- erectusa.
Warto wskazać, że podana liczba miejsc parkingowych dotyczy
obszaru znacznie większego niż
działka, o której pisze starosta.
I kolejny cytat:
[...] Może w końcu ktoś pomyśli
że kolejny market to katastrofa
już będących w agonii sklepikarzy, a bez sensu wydawane
pieniądze np gazeta, granitowe
kule za 5000 tys sztuka, drzewko szczęścia za kilkadziesiąt tysięcy, próg zwalniający w rynku
na kilka miesięcy za kilkadziesiąt tysięcy, czy też uszczelnienie stawu za 2,2 mln pln, te pieniądze powinniśmy przeznaczyć
choćby na ważniejsze wydatki
publiczne"
A czy starosta pomyślał o
mieszkańcach, którzy nie są sklepikarzami? Przecież to zdecydowanie większa grupa osób niż
sklepikarze. Może trzebniczanie
są zadowoleni? Może im się to podoba? Może nie muszą jechać do
Wrocławia na zakupy, może dzięki temu mogą skorzystać z promocji i obniżek cen. Może to dobry
sposób na zróżnicowanie rynku i
większy wybór dla mieszkańców?
Wielu mieszkańców innych gmin
marzyłoby o takiej różnorodności
w ofercie sklepów. Markety to także nowe miejsca pracy dla samych
mieszkańców. Dlaczego starosta
staje się rzecznikiem tylko jednej
grupy ludzi? A co z pozostałymi?
I dalej. Granitowe kule za 5000
zł sztuka– kłamstwo, drzewko
szczęścia za kilkadziesiąt tysięcy –
bzdura, próg zwalniający na kilka
miesięcy za kilkadziesiąt tysięcy
– bzdura. Próg po przebudowie
ul. Daszyńskiego zostanie zamontowany w innym nowym miejscu.
Uszczelnienie stawu za 2,2 mln zł
– nieprawda, bo to zadanie było
przeprowadzone bezgotówkowo
w ramach rekompensaty za przekroczenie terminu przez firmę
przy innej inwestycji. Gmina nie
wydała na ten cel sugerowanych
przez starostę pieniędzy. Panie
starosto, a skąd więc takie wiadomości?
Jak widać - starosta bardzo
mocno przejmuje się wszystkimi
działaniami, jakie mają miejsce w
gminie Trzebnica. Można by rzec
- wręcz nimi żyje. Krytykuje basen, pomysł przywrócenia miastu
statusu uzdrowiska, kwaterę do
deponowania azbestu na składowisku odpadów w Marcinowie,
która de facto funkcjonuje od początku działalności tego składowiska, a starosta budzi się dopiero
przed wyborami.
Żadna gmina w powiecie nie
wzbudza takich negatywnych
emocji u starosty, jak właśnie
Trzebnica. Dlaczego? Bo tu rządzi
Marek Długozima. To właśnie on
kilka lat temu utworzył własny
komitet wyborczy i bez pomocy
Platformy Obywatelskiej zdecydowanie wygrał wybory, czego
lokalna PO nie może mu chyba
do dzisiaj wybaczyć. Musi więc
ponieść karę. Musi dostać cięgi,
musi ugiąć się i paść na kolana.
Ale żeby do tego doprowadzić,
trzeba mu bardzo mocno w tym
pomóc – mówiąc nieprawdę, naginając fakty, nasyłać radio i inne
ulubione „media”. Oczywiście
najlepiej każdą rozmowę – czy to
z sołtysem, czy mieszkańcem, samorządowcem politykiem, urzędnikiem czy kimkolwiek sprowadzać do dygresji, że wszytko co
złe, to wina burmistrza.
A może tę energię skierowaną
przeciwko burmistrzowi warto
wykorzystać na swoim podwórku? Może postarać się zyskać jakiegoś inwestora, wszak to kolejne
miejsca pracy, może warto zająć
się wielomilionowym długiem
szpitala, może warto wybudować
coś nowego, a nie tylko remontować stare? Może warto pieniądze
przeznaczone na ekskluzywne
koncerty dla garstki osób, głównie
urzędników, przeznaczyć na inny,
bardziej przydatny cel. Może warto sobie odpuścić nieuzasadnioną
krytykę, plotki i kłamstwa, bo to
staje się nudne, dziecinne niegodne reprezentanta mieszkańców.
Warto też przy okazji pamiętać, że kłamstwo, jak mówił
Stendhal, jest jedyną ucieczką słabych....
Redakcja
17
FIRMY z których jesteśmy dumni - cykl artykułów o przedsiębiorcach
Żłobek i przedszkole w promieniach słońca
- Wszelkie działania jakie podejmujemy ukierunkowane są
na dziecko, jego potrzeby oraz wszechstronny rozwój osobowości. Słoneczko jest miejscem, w którym dzieci mogą
optymalnie rozwinąć swój potencjał – kreatywność, twórczą
ekspresję, ciekawość, spontaniczność, naturalną radość oraz
otwartość na innych ludzi i świat – mówi Aleksandra Kabat
-Baran, dyrektorka przedszkola „Słoneczko” przy ul. Bochenka
w Trzebnicy i zaprasza do zapisywania pociech w placówce.
Małgorzata Derecka
Centrum Edukacji i Zabawy „Słoneczko” funkcjonuje od
dwóch lat. Od zeszłego roku jest
niepubliczną placówką oświatową
świadczącą usługi edukacyjno
-wychowawcze dla dzieci w wieku
przedszkolnym i żłobkowym od
1 roku do lat 5. - Nasza placówka
jest kameralna, funkcjonują w niej
dwie grupy wiekowe: przedszkolna
przeznaczona dla dzieci od 3 do 5
lat oraz grupa żłobkowa dla dzieci
od 1 roku do lat 3. Na dzień dzisiejszy do grupy przedszkolnej uczęszcza 15 dzieci, a do grypy młodszej
10 osób. Tak małe grupy pozwalają
nam na indywidualne podejście do
każdego dziecka – wyjaśnia dyrektor.
Nowatorsko w placówce
W przedszkolu „Słoneczko” nauczyciele wykorzystują nowatorskie formy, narzędzia oraz metody
pracy np. metodę edukacji matematycznej E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, metodę
M.Bogdaniwicz,
wspomaganie samodzielności w
myśl metody Marii Montessori,
metodę Klanzy Zofii Zaorskiej,
metodę Weroniki Sherborne, metodę Batii Strauss oraz metodę globalnego czytania Glenna Domana.
W codziennej pracy realizujemy
podstawę programową wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem nowoczesnego narzędzia pracy jakim jest tablica interaktywna.
Wykorzystywanie nowych technologii w edukacji zwiększa na pewno atrakcyjność oraz efektywność
zajęć edukacyjnych.
Każdy dzień zarówno w przedszkolu, jak i żłobku - przed śniadaniem rozpoczyna się zajęciami
muzyczno-ruchowymi.
Potem
dzieci uczestniczą w zajęciach
edukacyjnych zgodnie z podstawą programową MEN, a dzieci
żłobkowe uczestniczą w zabawach
edukacyjnych, wspierających rozwój ruchowy, plastycznych czy zajęciach wyciszających. Wszystkie te
zajęcia dostosowane są do rozwoju
psychofizycznego dziecka. Po zajęciach dzieci mają czas na swobodną
zabawę w sali albo na przedszkolR
E
nym placu zabaw, który jest dostosowany także do najmłodszych
dzieci i spełnia wszelkie wymogi
bezpieczeństwa. O godzinie 11 jest
czas na zupkę, a po posiłku dzieci
odpoczywają na leżaczkach. Podczas odpoczynku panie opiekunki
W skład czesnego wliczone są
zajęcia dodatkowe, które są najbardziej wskazane dla dzieci w tym
wieku. Oprócz codziennych zajęć
porannych
umuzykalniających
prowadzone są zajęcia rytmiczne
oraz z gimnastyki ogólnorozwojo-
▶Dyrektor Aleksandra Kabat- Baran pokazuje tablicę interaktywną.
realizują naprzemiennie bajkoterapię i muzykoterapię. O godzinie 14
dzieci jedzą drugie danie i bawią się
swobodnie w salach albo na dworze. Czas popołudniowy nauczyciele przeznaczają także na prace
indywidualną z dziećmi. Ok. godz.
16 dzieci spożywają podwieczorek.
Posiłki są dostarczane przez firmę
cateringową.
Zajęcia dodatkowe
K
L
A
wej i korekcyjno-kompensacyjnej.
Dzieci mogą również uczestniczyć
w lekcjach z j. angielskiego oraz dodatkowych ponadprogramowych
zajęciach plastycznych. W roku
następnym przedszkole planuje
uruchomienie zajęć nauki pływania na basenie.
- Czesne w naszym przedszkolu
wynosi 395 zł, natomiast w grupie
żłobkowej ze względu na kameralność grupy oraz zaangażowanie
większej ilości personelu 495 zł.
M
A
Wyżywienie jest dodatkowo płatne
i odliczane za każdy dzień nieobecności dziecka w placówce - wylicza
A. Kabat-Baran.
Placówka współpracuje z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną
w Trzebnicy, dzieci są badane pod
względem logopedycznym w celu
jak najszybszego zdiagnozowania
ewentualnych wad wymowy.
„Słoneczko” uczestniczy także
w różnorodnych działaniach kulturalnych m.in. przedstawieniach
teatralnych oraz iluzjonistycznych,
w festiwalu dziecięcym „Biedronka” . W ramach cyklu „poznajemy
zawody” dzieci gościły policjantkę, ratownika medycznego a także
pielęgniarkę i rehabilitantkę. Odwiedziły także pocztę oraz gabinet
stomatologiczny.
Największą popularnością w
przedszkolu cieszą się uroczystości
z udziałem rodziców. W tym roku
dzieci przygotowywały przedstawienia z okazji „Pasowania na
Przedszkolaka”, „Dnia Rodziny”
oraz „Zakończenia Roku”.
- Na koniec roku przedszkolnego została przeprowadzona ankieta
ewaluacyjna, anonimowa wśród
wszystkich rodziców naszych
dzieci, w której w 100 % rodzice
odpowiedzieli, że są zadowoleni z
opieki w naszej placówce – mówi
dyrektor i zaznacza, że placówka
dysponuje jeszcze ostatnimi miejscami na nowy rok przedszkolny.
Więcej informacji pod nr telefonu
503 912 694 oraz na stronie
▶www.sloneczkotrzebnica.pl.
18
STRAŻ MIEJSKA Apel straży miejskiej
71 / 388 81 14
STRAŻ POŻARNA
71 / 312 07 88
Awaria butli z gazem
W poniedziałek, 28 czerwca na
ulicę Św. Jadwigi do lokalu gastronomicznego została wezwana
jednostka Straży Pożarnej. W pomieszczeniu budynku ulatniał się
z butli gaz. Po przybyciu jednostki
straży okazało się, że został uszkodzony zawór butli i niebezpieczny
Straż Miejska apeluje do kierowców o zwracanie szczególnej uwagi
na wprowadzane zmiany w or-
propan-butan wypełnił pomieszczenia. Butla została usunięta na
zewnątrz budynku i zabezpieczona. Jeden z pracowników restauracji został odwieziony do pobliskiego szpitala z objawami zatrucia. Na
akcję przybyło czterech strażaków
i jedna jednostka, a trwała ona ponad pół godziny.
Potrącony pieszy
W dniu 29 czerwca na trasę przebiegającą przez sołectwo Doma-
ganizacji ruchu na terenie miasta
Trzebnica. Poruszanie się pojaz-
nowice o godzinie 22.35 wezwano
jednostkę trzebnickiej Straży Pożarnej do pieszego, potrąconego
przez samochód marki Audi A4.
Po przybyciu jednostki na miejsce
zastano już policję i zespół ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze straży zabezpieczyli i oświetlili teren wypadku do momentu,
kiedy karetka z rannym odjechała
do szpitala. W akcji, która trwała
ponad godzinę, brało udział czterech strażaków i jedna jednostka.
dem „na pamięć” wiąże się z przykrymi konsekwencjami. Strażnicy
również informują, że tylko w ciągu pierwszego tygodnia wakacji,
zlecili usunięcie na parking depozytowy czterech pojazdów pozostawionych przez kierujących w
miejscach zabronionych i stwarzających zagrożenie w ruchu drogowym lub go utrudniających.
Z trawnika do szpitala
Awanturnik w domu
Plama oleju
W dniu 2 lipca na wezwanie Policji
o godzinie 17.15 na ulicę Ks. Bochenka przybyła jednostka Straży
Pożarnej. Na miejscu okazało się,
że awanturujący syn zamknął się w
mieszkaniu, nie pozwalając wejść
matce do środka. Funkcjonariusze
straży udzielili pomocy policji w
wyważaniu drzwi, używając sprzętu hydraulicznego. Mieszkanie
przekazano właścicielce. Na akcje
przybyło 4 strażaków i jedna jednostka. Trwała ona ok. 45 minut.
W piątek, 4 lipca została wezwana
jednostka Straży Pożarnej do rozlanej plamy oleju od ulicy Mostowej do Wrocławskiej, o szerokości
0,5 m i długości 400 mb. Plama została zneutralizowana sorbentem,
natomiast droga została przekazana komendantowi Straży Miejskiej.
Akcja trwała ok. 40 minut. Wzięło
w niej udział trzech strażaków i 1
jednostka.
W dniach 07 i 08 lipca przy szpitalu
im. Jadwigi Śląskiej leżał na trawniku bezdomny mężczyzna. Sytuacja ta wywołała szereg zgłoszeń do
wszystkich służb na terenie miasta.
Kilkukrotnie w stosunku do mężczyzny podejmowały czynności
patrole Policji, Straży Miejskiej,
zespoły ratownictwa medycznego,
na miejscu były również pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w
Trzebnicy. Jak ustalono, bezdomny
mężczyzna, mieszkaniec sąsiedniego powiatu, został przywieziony
do szpitala celem leczenia, lecz nie
wyraził na nie zgody i na własne żądanie opuścił szpital. Pomimo namów mężczyzna odmawiał przyjęcia jakiejkolwiek pomocy ze strony
służb, nie wyrażał zgody na powrót
do szpitala, ani na przewiezienie go
do placówki opiekuńczej. Dopiero
w dniu 8 lipca w godzinach popołudniowych, dzięki namowom
ze strony jednego z mieszkańców
Trzebnicy, który zaangażował się w
udzielenie pomocy bezdomnemu,
zgodził się na powrót do szpitala.
Pijany kierowca -śmiertelne niebezpieczeństwo
19
Projekt trzebniczanina na Kickstarterze!
Grzegorz Zieliński. Trzebniczanin, sportowiec, a także wynalazca. Startujący w prestiżowych zawodach ekstremalnego kolarstwa górskiego i odnoszący na tym polu liczne sukcesy,
postanowił zrewolucjonizować rynek rowerów. Grzegorz stworzył innowacyjny system napędzający rower, w którym łańcuch zamknięty jest w specjalnej przestrzeni, dzięki czemu nie ulega
zabrudzeniom i uszkodzeniom podczas jazdy. Aby jego projekt o nazwie Nuseti został wprowadzony do produkcji, potrzebne są fundusze. W ich zebraniu ma pomóc akcja na popularnym
serwisie crowdfundingowym – Kickstarter.
Społeczeństwo
mistrzowi Markowi Długozimie
podczas spotkania w Urzędzie
Miejskim, gdy odbierał gratulacje
za swoje ostatnie osiągnięcia spor-
◀
Kickstarter to portal, na którym
przeprowadzane są zbiórki pieniędzy w celu sfinansowania różnorodnych projektów. Portal, który
wspiera ciekawe pomysły osób, posiadających marzenie, pasję, wizję,
ale nie mających wystarczających
funduszy, by je urzeczywistnić. Jest
to także strona o zasięgu międzynarodowym, prowadzona w języku angielskim. Dzięki niej udało
się zrealizować tysiące mniejszych
i większych projektów, często bardzo zaawansowanych technologicznie i innowacyjnych.
Każdy może zamieścić swój pomysł, który pragnie zrealizować, a
na który potrzebuje środków finansowych. Pozostali użytkownicy, na
podstawie opisu, zdjęć, wizualizacji czy filmików mogą deklarować
kwoty, jakie chcą wpłacić, by pomóc uruchomić projekt. Fundusze
▶ Grzegorz Zieliński i jego rower z innowacyjnym systemem napędzania.
▶ Grzegorz wraz z burmistrzem i swoim tatą - Bogusławem Zielińskim (z lewej) - ko-
larzem, trenerem i jednym z założycieli Kolarskiego Klubu Rowerowego „Trzebnica”
działającego przy TCKIS, którego celem jest przede wszystkim propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży.
zbierane są w wyznaczonym czasie
(np. 60 dni), a kwota niezbędna do
rozpoczęcia realizacji pomysłu jest
określana na samym początku.
Wyznaczone są także różne progi
dobrowolnych wpłat oraz pewnego rodzaju pakiety, jakie otrzyma
wpłacający, gdy tylko projekt zostanie zrealizowany. Podsumowując, w oparciu o małe i dobrowolne
wpłaty, ale od dużej ilości użytkowników, których pomysł zainteresuje, można pomóc w realizacji
czyjegoś marzenia.
Zachęcamy do obejrzenia filmiku pokazującego innowacyjność
pomysłu Grzegorza Zielińskiego
oraz do zapoznania się z informacjami dotyczącymi roweru Nuseti
na stronie Kickstarter, ale także
do rozpowszechniania informacji
o zbiórce. Pomóżmy trzebniczaninowi zrewolucjonizować światowy
rynek rowerowy!
O rewolucyjnym pomyśle Grzegorz Zieliński opowiadał bur-
towe (4. miejsca w Mistrzostwach
Świata Masters w kolarstwie górskim). Burmistrz z zainteresowaniem wysłuchał szczegółów projektu konstrukcji innowacyjnego
systemu oraz o planach pojawienia
się Nuseti na Kickstarterze, obiecując ze swojej strony wsparcie w
zakresie promocji pomysłu i akcji
zbierania funduszy na jego realizację.
[kas]
Zdrowia, szczęścia i błogosławieństwa
Ks. Zbigniew Kondracki, proboszcz parafii w Cerekwicy, w
niedzielę 29 czerwca świętował
piękny jubileusz 50-lat kapłaństwa.
Po uroczystej Mszy św., którą odprawił jubilat, najserdeczniejsze
życzenia składali parafianie, bliscy
oraz sołtys wsi Cerekwica i radny Rady Miejskiej Edward Sikora,
burmistrz Marek Długozima wraz
z małżonką, a także wiceburmistrz
Jerzy Trela.
Ksiądz Zbigniew przyjął święcenia kapłańskie w 1964 roku we
Wrocławiu. Od 37 lat jest proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w
Cerekwicy, a pod opieką ma również kościół filialny pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Masłowie. Swój jubileusz
przeżywał przede wszystkim w
gronie bliskich, parafian, a także
współbraci - obecni byli bowiem
▶ Ks. proboszcz Zbigniew Kondracki z burmistrzem Markiem Długozimą i jego małżonką Elżbietą, wiceburmistrzem Jerzym Trelą, sołtysem Cerekwicy Edwardem Sikorą
księża z pobliskich parafii m.in.
z Zawoni, z Trzebnicy, z BoleściR
E
na i z Łoziny. Piękną uroczystość
przygotowali mieszkańcy, którzy
licznie zgromadzeni na niedzielnej
K
L
A
▶ Podczas uroczystego nabożeństwa. Były kwiaty, życzenia i podziękowania.
uroczystości dziękowali za dar kapłaństwa ks. Zbigniewa i prosili o
M
łaski i błogosławieństwo dla swojego kapłana na kolejne lata pełnienia
posługi.
(ewe)
A
Zapraszamy do nowego
SALONU OPTYCZNEGO
godziny otwarcia pn-pt. 9.30 - 18 sob. 10 -13
Trzebnica ul. Obrońców Pokoju 29A tel. 600 795 059
20
Co skrywała kapsuła czasu?
W poprzednim numerze Panoramy Trzebnickiej informowaliśmy o niecodziennym znalezisku – kapsule
czasu, która znajdowała się pod krzyżem na sygnaturce
– małej wieży na dachu bazyliki. W tym oraz kolejnym
numerze postaramy się przybliżyć czytelnikom treść materiałów znalezionych w kapsule.
Historia
więc w uroczystość odpustową
ku czci św. Bartłomieja Ap., przez
Katolicki Urząd Parafialny w
Trzebnicy. Wzorem podobnych
dokumentów wylicza on osoby
piastujące najważniejsze stanowiska w Kościele, począwszy od
papieża Piusa XI, arcybiskupa
rady parafialnej, organista, kościelny. Dokument kończą słowa
ówczesnego proboszcza ks. Alfreda Hübnera, który z pobożnością
pisze o tym wydarzeniu, jakim
był remont sygnaturki wyrażając
nadzieję, że odnowiona – stanie
się pamiątką dla przyszłych po-
◀
Patrycja Król
Papiery i monety
Przypomnijmy. W kapsule znaleziono cztery dokumenty: dwa
z 1934 roku, jeden z 1839 roku,
a najstarszy i zarazem najbardziej zniszczony datowany jest na
rok 1728. Oprócz tego do puszki wrzucono 3 srebrne monety z
czasów cesarza Karola VI, pieczęć
woskową parafii oraz fragmenty
woskowego agnuska – medalionu zrobionego z białego wosku
z odciśniętym wizerunkiem Baranka Bożego i Jana Chrzciciela, który święcony był osobnym
ceremoniałem przez papieża – w
tym przypadku Benedykta XIII.
Dzięki pomocy pana Leszka Warzochy udało się przetłumaczyć
odnalezione dokumenty na język
polski.
Sierpień 1934 roku
Pierwszy z dokumentów pochodzących z 1934 roku datowany
jest na 20 sierpnia. Podpisany jest
przez przedstawiciela Pruskiego
Urzędu Państwowego Budownictwa Lądowego, a nawiązuje
on do rozbiórki starej wieżyczki
(1723 rok) pochodzącej jeszcze
z czasów średniowiecza. W dokumencie zaznaczono, że była
"stara i wysłużona". Jej ówczesny
wygląd przedstawiony jest na obrazie znajdującym się w głównym
ołtarzu w kaplicy św. Jadwigi, na
którym nasza Święta trzyma w
ręku kościół – bazylikę w kształcie z początków XVIII wieku,
jeszcze ze starą sygnaturką. Jak
widać na zamieszczonym obok
tłumaczeniu, w 1727 roku rozpoczęła się budowa nowej, barokowej wieżyczki, którą ukończono
w maju następnego roku. Autor
sporządził listę dokumentów,
które wówczas znaleziono w
przeczytać na skanie, społeczeństwo przeżywało śmierć "wielce
szanownego prezydenta Rzeszy"
Paula von Hindenburga, która
nastąpiła 3 tygodnie wcześniej,
a także przejęcie pełni władzy
przez Adolfa Hitlera. Mianował
się on Führerem i kanclerzem
Rzeszy dokładnie 2 sierpnia 1934
roku, a więc tylko 3 tygodnie
przed włożeniem kompletu dokumentów do kuli pod wyremontowaną sygnaturką. Dziś zdumiewać, a nawet szokować mogą
słowa autora tekstu, który stwierdził: "Należy cieszyć się z tego,
że po odsunięciu marksizmu
narodowy socjalizm ponownie
nawiązuje do tradycji i oświadcza, że państwo bez religii jest
niemożliwe". - Trzeba pamiętać,
że autor tych słów nie posiadał tej
wiedzy, którą my posiadamy - nie
znał jeszcze przecież tych wydarzeń, które nastąpiły w następnych miesiącach i latach. Słowa te
zostały napisane zaledwie rok po
dojściu do władzy Hitlera, który
w tym czasie nie objawił do końca
swoich prawdziwych zamiarów
i intencji i próbował jeszcze wtedy stwarzać pozory – mówi proboszcz, ks. Jerzy Olszówka SDS.
- Jednym z elementów takiej gry
pozorów było podpisanie w roku
1933 konkordatu między III Rzeszą a Stolicą Apostolską, dającym
złudne nadzieje na unormowanie
relacji państwo – Kościół katolicki. Słowa te świadczą również o
tym, jak przerażająca była wizja
zwycięstwa marksizmu, skoro w
zestawieniu z nim narodowy socjalizm witano z nadzieją.
Ów dokument na początku zawiera fragment pisma odręcznego, którego do tej pory nie udało
się odczytać.
Co dalej?
▶ Fragment wizerunku św. Jadwigi trzymającej bazylikę z początków XVIII wieku,
ze starą sygnaturką. Obraz ten znajduje się w głównym ołtarzu kaplicy św. Jadwigi.
głowicy wieży. Większość tych
rzeczy wrzucono ponownie do
nowej kapsuły czasu, dołączając
dwa nowe dokumenty. (fot. oryginały i tłumaczenia). Pierwszym
był wspomniany wyżej dokument
Pruskiego Urzędu Państwowego
Budownictwa Lądowego, a drugim sporządzony 24 sierpnia, a
▶ Na chwilę przed otwarciem znalezionej Kapsuły. Przy otwarciu obecni byli m.in.
wrocławskiego kard. Adolfa Bertrama, archiprezbitera – czyli
dziekana dekanatu trzebnickiego
z siedzibą w Zawoni – ks. Eugeniusza Flassinga oraz miejscowe
duchowieństwo.
Wymienione
są tu także osoby zaangażowane
w życie parafialne – członkowie
proboszcz Jerzy Olszówka, burmistrz Marek Długozima oraz prof. Jacek Witkowski i prof. Romuald Kaczmarek z Wrocławia.
koleń.Ks. Hübner kończy dokument łacińską sentencją „Quod
Deus bene vertat”, co można
przetłumaczyć: “Co niech Bóg w
dobro obróci”.
Do władzy dochodzi Hitler
W tym samym dokumencie znaleźć można odniesienia do sytuacji politycznej i nastrojów panujących w Trzebnicy. Jak możemy
▶ Niewielki zwój skrywał niezwykłe dokumenty.
Decyzją ks. proboszcza Jerzego
Olszówki zawartość odnalezionej
kapsuły czasu zostanie dokładnie skopiowana i udokumentowana, po czym całość wróci na
swoje miejsce. W tym momencie
na odczytanie i przetłumaczenie
czekają jeszcze pozostałe dokumenty z kapsuły. W kolejnym
numerze Panoramy Trzebnickiej
przybliżymy treść trudniejszych
do rozszyfrowania dokumentów.
Wkrótce prace przy remoncie
dachu, na który spadł krzyż, dobiegną końca. Wtedy też na sygnaturce zostanie ponownie zamontowany nowy krzyż, a do kuli
obok starej kapsuły trafi również
nowa, przygotowana przez Parafię i pracowników Urzędu Miejskiego.
21
Katolicki Urząd Parafialny Trzebnica na Śląsku
Trzebnica na Śląsku
dnia ………… 193…
Informacje historyczne
odnośnie budowy wieżyczki nad skrzyżowaniem nawy
środkowej i poprzecznej w kościele św. Bartłomieja
w Trzebnicy
Ta wieżyczka wieńczy budowlę, która w
swoich podwalinach liczy ponad 700 lat i jest
świadkiem żarliwej wiary przeszłości, świadkiem sztuki sakralnej minionych dni.
Odbudowana, niech rozbłyśnie nowym pięknem i niech stanie się dla przyszłych pokoleń pamiątką przeszłości i napomnieniem dla
przyszłości; napomnieniem, że ludzie zależni
są od Stwórcy i że w swojej religijnej aktywności muszą spłacić Mu daninę czci. Żarliwe
życie wiarą przysłuży się dobru nie tylko Kościoła, ale całego państwa.
Quo Deus bene vertat.
Trzebnica, dnia 24 sierpnia 1934
Hübner
archiprezbiter
1723 rozbiórka starej, wysłużonej, średniowiecznej wieżyczki
20.2.1727
początek budowy nowej barokowej
wieżyczki
30.5.1728
ukończenie budowy
Podczas dużej renowacji kościoła w latach 1931, 1933/34
odremontowano konstrukcję drewnianą wieży od samej
podstawy i wykonano miedziane pokrycie.
Podczas otwarcia głowicy wieży znaleziono:
1 dokument pergaminowy w języku łacińskim w znacznym stopniu zniszczony (przekazano do archiwum państwowego)
1 kronikę budowy barokowej wieżyczki
1 personalia miasta Trzebnicy z roku 1839 (umieszczone
tam przy okazji otwarcia głowicy wieży podczas remontu dachu)
3 monety z czasu panowania Cesarza Karola VI Habsburga
1 pieczęć woskową z roku 1728
1 pieczęć kościelną z roku 1839
Trzebnica na Śląsku
dnia ………… 193…
W roku zbawienia 1934
niniejsza wieżyczka została odrestaurowana z polecenia po
przejęciu wszelkich kosztów przez państwowy patronat kościoła św. Bartłomieja. [fragment odręczny nieczytelny]
W chwili obecnej głową kościoła rzymsko-katolickiego jest
papież Pius XI.
Na czele archidiecezji wrocławskiej stoi Jego Eminencja arcybiskup kardynał dr Adolf Bertram.
Archiprezbiteratowi trzebnickiemu przewodzi archiprezbiter ks. Eugen Flassig z Zawoni powiat Trzebnica.
W samej Trzebnicy proboszczem jest archiprezbiter Alfred
Hübner, wikarymi Konrad Rieger i Emil Brzoska. Pełnomocnikiem patronatu biorącym regularnie udział w posiedzeniach
rady parafialnej jest adwokat Liedtke z Trzebnicy.
Do rady parafialnej należą panowie: Liedtke, Piechulek,
Jantke Max, Jantke J., Sacher, Feige, Heinhold, Menzel, Scholz
O., Schreiber, Schubert, Beschorner, Baschwitz, Becker, Neugebauer, Sarembe, Soffke, Vogel, dr Winkler, Scholz H..
Urząd rektora chóru sprawuje nauczyciel Franz Seidel. Organistą jest emerytowany nauczyciel Alois Metzner. Kościelnym Josef Suchantke. Kirchmann jest Reinhold Hippe.
Obecnie wszyscy jesteśmy jeszcze pod wrażeniem śmierci naszego wielce szanownego prezydenta Rzeszy generała
feldmarszałka Hindenburga, który zmarł 2 sierpnia 1934 r. i
pochowany został 7 sierpnia w Tannenbergu. Pełną władzę
przejął kanclerz Adolf Hitler, który rezygnuje z tytułu prezydenta Rzeszy i nazywa siebie Führerem i kanclerzem Rzeszy.
Należy cieszyć się z tego, że po odsunięciu marksizmu narodowy socjalizm ponownie nawiązuje do tradycji i oświadcza,
że państwo bez religii jest niemożliwe.
Wrocław, dnia 20 sierpnia 1934
Pruski Urząd Państwowy Budownictwa Lądowego II
z up. Mende
R
Katolicki Urząd Parafialny
Trzebnica na Śląsku
E
K
L
A
M
A
KANCELARIA
FINANSOWA
Oferujemy Kredyty hipoteczne,
gotówkowe, leasing i wiele innych
30 banków w jednym miejscu
Szanuj swój czas - zajmiemy sie formalnościami
Przyjdź, sprawdź nas
Jesteśmy mobilni
kancelariafinansowa.trzebnica
ul.
W. Witosa 2
tel.
519 374 749
Trzebnica
GODZINY OTWARCIA: pn-pt. 9-18 sob. 9-14
e-mail: [email protected]
22
Powitanie lata w sołectwach
W sobotę 5 lipca mieszkańcy Szczytkowic i Raszowa na festynach wiejskich świętowali przywitanie lata. W Szczytkowicach impreza odbywająca się na boisku wiejskim i
w jego okolicach, miała charakter bardziej sportowy – odbył się tam finał rozgrywek
gminnych o Puchar Burmistrza. Trofeum zdobyli zawodnicy Sparty Skarszyn. Nie brakowało również atrakcji dla najmłodszych – główna to oczywiście wizyta Super Kota.
Raszów również postawił na dzieci i w malowniczym zakątku, tuż obok dawnego folwarcznego pałacu, zorganizował wiele atrakcji dla maluchów.
Społeczeństwo
▶ W Raszowie lato powitano także tanecznie.
dziankach oraz zabawach integracyjnych.
◀
W czasie trwania festynu przyznawano również nagrody za najpiękniejsze przydomowe ogrody.
Sebastian Hawryliszyn
Dyplomy oraz róże z rąk burmistrza Marka Długozimy oraz sołtys Bożeny Durbajło otrzymali:
▶ w kategorii ogrody przy zabudowie powstałej po 1990 r.: Małgorzata i Bogdan Mrowiec,
▶ w powstałej do 1990 r.: Jolanta i
Jan Maciołek.
▶ Wyróżnienie za niekonwencjonalne połączenie egzotyki z naturą
otrzymał Czesław Konopacki.
Szczytkowice
W Szczytkowicach wszystkie dzieci, które zdecydowały się
przyjść z rodzicami na festyn, witał
Super Kot, który pozował do zdjęć
i uczestniczył w licznych grach i
zabawach dla najmłodszych. W
programie imprezy oprócz głównego wydarzenia, to jest Gminnego Turnieju Piłkarskiego o Puchar
Burmistrza, znalazły się również
takie atrakcje jak: pokaz tresury
psów, zabawy z chustą animacyjną,
pokaz gigantycznych baniek, miniturniej piłki nożnej, malowanie
twarzy, budowanie z dużych klocków i wiele innych.
W turnieju piłkarskim zwyciężyła drużyna Sparty Skarszyn,
drugie miejsce zajął Błysk Kuźniczysko, a podium zamknął Orzeł
Biedaszków Wielki. Zwycięzcy
otrzymali nagrody oraz okazałe
puchary z rąk burmistrza Marka
Długozimy. Festyn zakończył się
imprezą taneczną. - Warto przypomnieć, że w Szczytkowicach w
tym roku odbywać się będą dożynki gminne, był to więc swoistego
rodzaju test, który wypadł bardzo
pomyślnie – powiedziała Marta
Piasecka, sołtys miejscowości. Cieszy mnie zainteresowanie ludzi,
którzy tak licznie przybyli na nasz
festyn, a także to, że wszystkie gry
i zabawy, jakie zaplanowaliśmy dla
naszych najmłodszych, cieszyły
się dużym zainteresowaniem. Nie
pozostaje mi nic innego, jak tylko
zaprosić wszystkich na dożynki, na
pewno razem będziemy się wspaniale bawić – zakończyła.
Całość festynu zakończyła impreza taneczna prowadzona przez
zespół didżejów „Dance Party”.
▶ Zwycięzcy Turnieju Gminnego o Puchar Burmistrza w Szczytkowicach - Sparta Skarszyn.
▶ Super Kot – Maskotka Gminy Trzebnica pojawił się na festynie w Szczytkowicach i
rozdawał dzieciom upominki.
▶ Na festynie nie zabrakło seniorek z Raszowa. Od lewej: Marianna Kurowska, Bro-
▶ Rozgrywkom piłki nożnej w Szczytkowicach towarzyszyły liczne atrakcje i zabawy
dla najmłodszych.
▶ Jedną z głównych atrakcji dla dzieci podczas festynu w Raszowie stanowił wóz stra-
nisława Tatarek, Jania Kasprzyk podczas rozmowy z Burmistrzem Markiem Długozimą
oraz sołtys Bożeną Durbajło.
Raszów
Podczas festynu w Raszowie
również przygotowano wiele atrakcji dla najmłodszych, o co zadbało
Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, którego animatorzy zabawiali
dzieci do późnych godzin popołudniowych. Z atrakcji dla nich przygotowanych warto wspomnieć o
wozie strażackim, recyklingowych
zajęciach plastycznych rozwijających wyobraźnię, słodkich niespo-
żacki.
23
Noc Kupały w Kuźniczysku
W ubiegły weekend, w sobotę 28 czerwca w Kuźniczysku odbyła się po raz drugi „Noc
Kupały – festyn ognia i wody”. Impreza odbyła się pod patronatem burmistrza Marka
Długozimy.
Społeczeństwo
▶Sołtys wioski Grażyna Pasiecznik z paniami z zespołu Alebabki.
◀
- Ciekawa nazwa festynu jest
związana bezpośrednio z historią
i położeniem wsi. Kuźniczysko to
wieś tematyczna „Ognia i wody”.
Wieś ognia – ponieważ w pobliżu Kuźniczyska istniały dawniej
demarki, w których wypalano z
tzw. rudawca żelazo. Do dziś wiele
budynków jest budowanych z rudawca, gdyż jest to kamień lokalny
- podkreśliła sołtys Grażyna Pasiecznik. - Wioska wody, bo w okolicy jest kilka małych strumyczków
w tym Sąsiecznica, w której ponoć
nawet można znaleźć chronionego
pstrąga potokowego- dodała.
Gości powitali: sołtys Kuźniczyska oraz dwaj współorganizatorzy
sobotniego przedsięwzięcia Grzegorz Lewiński oraz Marcin Pietrasik, którzy zaprosili przybyłych do
wspólnego biesiadowania.
Program imprezy był bardzo
ciekawy- pojawili się min. motocykliści w ryczącej paradzie, żonglerzy ogniem czy strażacy z czeszowskiej OSP, którzy przygotowali
specjalny pokaz. Nie zabrakło także licznych konkursów i loterii fantowej. Głównymi atrakcjami tego
wieczoru były występy zespołów –
Alebabek oraz słynnej już Trzynastej w Samo Południe, której koncert mógł odbyć się dzięki wsparciu
burmistrza gminy Trzebnica.
Godnym podziwu było także zaangażowanie mieszkańców
Kuźniczyska w organizację imprezy – trzeba bowiem zaznaczyć,
że wielu z nich włożyło sporo wysiłku, a przede wszystkim serca,
w przygotowania. Imponującym
przykładem sąsiedzkiej współpracy jest świeżo wybudowana muszla
koncertowa, na powstanie której
materiały zakupiono oczywiście
ze środków funduszu sołeckiego
uchwalonego przez gminę, lecz
sam pomysł, projekt, wykonanie –
jednym słowem każdy etap budowy wraz z najdrobniejszymi szczegółami – to zasługa sporej grupy
mieszkańców Kuźniczyska.
▶Dzieci mogły uczestniczyć w kon-
kursie na uplecenie najpiękniejszego
wianka z ziół i kwiatów.
▶ Współorganizatorzy
imprezy- Grzegorz Lewiński i Marcin Pietrasik.
▶ Burmistrz Marek Długozima z zespołem Trzynasta w Samo Południe, finalistów ostatniej edycji X Factor. Wśród nich trzebniczanin– Michał Bednarz (pierwszy z prawej).
Miłą,
r o dzinną
atmosferę
imprezy podkreślał mocno fakt
nieangażowania
zewnętrznego
cateringu, gdyż całą obsługę zapewnili mieszkańcy Kuźniczyska
z pomocą zaprzyjaźnionych rodzin
z Trzebnicy i innych okolicznych
miejscowości. Na wygłodniałych
czekały smakowite kiełbaski, szaszłyki czy karczek z grilla, nie zabrakło też tradycyjnej pajdy chleba
ze smalcem i miejscowych kiszonych ogóreczków i kapusty,, oraz
ciasta domowej roboty, a spragnieni mieli do dyspozycji szeroki wybór napojów. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych – oprócz
istniejącego na terenie placu zabaw,
dzieci mogły poskakać na udostępnionej trampolinie, poćwiczyć
celność rzutów piłką do celu, pobawić się w ringo czy bule pod opieką
animatorów, a także wziąć udział
w licznych konkursach z nagrodami, z których najwięcej emocji dostarczył - zgodny z tradycją Nocy
Kupały - konkurs na uplecenie najpiękniejszego wianka z ziół i kwiatów.
Tuż przed koncertem Trzyna-
stej w Samo Południe, burmistrz
Gminy Trzebnica – Marek Długozima, przekazał na ręce organizatorów nagrody dla zwycięzców
loterii biletowej w postaci karnetów
do trzebnickiego Parku Wodnego
ZDRÓJ.
Kolejną atrakcją była parada
motocykli. Właściciele wspaniałych „ognistych rumaków” z dumą
prezentowali swe maszyny, umożliwiając wszystkim chętnym nie tylko zrobienie sobie pamiątkowych
zdjęć przy motorach, lecz także
krótką przejażdżkę, co było nie
lada gratką dla zainteresowanych.
Przybycie grupy motocyklistów
zbiegło się w czasie z rozpoczęciem
koncertu zespołu „TRZYNASTA
W SAMO POŁUDNIE”, a gdy zespół zadedykował wykonanie jednego utworu specjalnie dla nich,
motocykliści w podzięce aktywnie
wsparli zespół, przydając „mocy”
dźwiękom klasyki rocka charakterystyczną grą… silników swoich
maszyn!
Po koncercie organizatorzy
zaprosili wszystkich do zabawy
tanecznej na parkiecie, a w międzyczasie rozlosowano naprawdę
ogromną ilość nagród w loterii
fantowej dla wszystkich posiadaczy
▶ Jedną z atrakcji festynu w Kuźniczysku była parada motocykli. Z prawej Krzysztof
Lewczak, jeden z inicjatorów festynu.,
biletów wstępu.
Równo o północy, nastąpił wyczekiwany punkt kulminacyjny
imprezy - puszczanie tzw. „Lampionów Szczęścia”, nadając niejako
tej chwili nieco podniosłej tajemniczości, gdy lampiony unosząc
się majestatycznie, niosły ku niebu
wypowiadane po cichu życzenia…
Fundusze zebrane podczas
festynu zostaną przekazane na
remont podniszczonego, zabytkowego, drewnianego, opuszczonego kościółka poewangelickiego
w Kuźniczysku.
Podziękowanie
Organizatorzy festynu „Noc Kupały – festyn ognia i wody” w
Kuźniczysku, składają serdeczne
podziękowania Burmistrzowi
Gminy Trzebnica oraz sponsorom do których należą: „Niezły
Młyn” z Czeszowa, Sklep „Lemoniada” Czeszów, Es-Bud, Ew
-Mar, piekarnia Czwojda z Krotoszyna oraz firma Tarczyński.
Dziękujemy także tym wszystkim, którzy pomogli w organizowaniu festynu.
Sołtys i Rada Sołecka
Kuźniczyska
Sportowo w Cerekwicy
22
czerwca w parku wiejskim w Cerekwicy odbył się
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa wsi Cerekwica
Edwarda Sikory. W rozgrywkach wzięły udział 4 drużyny: Sparta Cerekwica, KS Cerekwica, Masłovia Masłów
oraz Burza Świątniki. Spotkaniom przewodniczył sędzia
Emil Kosoń.
Sport
◀
Drużyny z Cerekwicy wystąpiły w
nowych strojach ufundowanych
przez sołtysa. Zespoły prezentowały wysoki poziom gry, przy
czym podczas meczów nie brakowało waleczności ze strony każdej
drużyny. Turniej rozgrywany był
systemem „każdy z każdym”. O
zwycięstwie zadecydowała różnica bramek strzelonych.
Rozgrywki cieszyły się dużym
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1
Sparta Cerekwica
2
Burza Świątniki
3
KS Cerekwica
4
Masłovia Masłów
zainteresowaniem,
przyciągając wielu kibiców, którzy mocno
dopingowali swoich faworytów.
Mimo deszczu drużyny nie zrezygnowały z gry. Największe brawa
za waleczność i ambicję otrzymała drużyna z Masłowa.
otrzymał kiełbaskę, napoje oraz
lody zakupione z funduszu sołeckiego. Oprawą muzyczną zajął się
Zdzisław Franczak. Po raz pierwszy zostało wykorzystane nagłośnienie zakupione z funduszu sołeckiego.
Na zwycięzców czekały puchary oraz nagrody rzeczowe
ufundowane przez sołtysa wsi
Cerekwica, Edwarda Sikorę oraz
przewodniczącą Rady Sołeckiej
Magdalenę Sikorę.
Poza turniejem odbył się mecz
dwóch drużyn z Cerekwicy: Żonaci kontra Kawalerowie. Zwyciężyła drużyna żonatych 3:2.
Nagrodą dla obu drużyn była
skrzynka piwa ufundowana przez
sołtysa.
Każdy z przybyłych gości
▶ Cerekwickie drużyny, biorące udział w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Sołtysa wsi
Cerekwica Edwarda Sikory
24
Matematyczne sukcesy SP Nr 3 Trzebnica
W minionym roku szkolnym
uczniowie SP 3 w Trzebnicy wielokrotnie stawali na podium w
konkursach matematycznych.
Współpraca nauczycieli z Fundacją Matematyków Wrocławskich,
działającą przy Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego, daje możliwość poszerzenia oferty konkursów, w których
uczniowie mogą wziąć udział. Są
to konkursy na bardzo wysokim
poziomie, wymagające specjalne-
go przygotowania i zastosowania
zdobytej wiedzy w niestandardowy sposób. Rywalizacja jest duża,
bo w finałach bierze udział zazwyczaj ponad 100 osób ze szkół
Dolnego Śląska. Tym bardziej cieszy fakt, że nasi uczniowie należą
do grona najlepszych.
Bardzo interesujący jest konkurs Lingwistyki Matematycznej
„Wieża Babel”. Łączy on w sobie
wiedzę o języku polskim oraz
umiejętność syntetycznego i ana-
litycznego myślenia, formułowania i badania hipotez. Uczniowie
muszą poradzić sobie również z
zadaniami dotyczącymi obcych,
czasami zupełnie wymyślonych
języków. Na podstawie logicznego wnioskowania tłumaczą i zapisują wyrazy i zdania. Rozpoznają
zapisy liczbowe. W minionym
roku szkolnym w finale konkursu
SP 3 w Trzebnicy reprezentowało
5 uczniów. Dwoje z nich zostało
laureatami. Justyna Krzemień za-
jęła III miejsce, a Kornel Krawiec
VIII.
Wysoki poziom wiedzy matematycznej, jaki reprezentują nasi
uczniowie, został potwierdzony
także podczas konkursów powiatowych.
W konkursie „Sprawnie liczę”
dla klas IV Mateusz Borecki zajął
I miejsce, a Gert Bouwman – II.
W „Mistrzu rachunku” dla klas V
Martyna Bogumiła była druga, a
Szymon Śródka czwarty. Również
szóstoklasiści zaprezentowali się
świetnie. W konkursie „Potęga”
Jakub Franczak zajął I miejsce, a
Kornel Krawiec III.
Sukcesy naszych uczniów dają
wiele radości i utwierdzają nas w
przekonaniu, że systemowa praca
nad rozwijaniem zainteresowań
przynosi wymierne efekty.
Opracowała Jowita Dziwak
Ciekawa noc w bibliotece Kuźniczysko
Dnia 13 czerwca 2014 roku w
bibliotece szkolnej w Kuźniczysku
doszło do spotkania 16 uczniów
klas III-VI i nie byłoby w tym nic
nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że
spotkanie to miało na celu przeżycie wspólnej nocy w bibliotece. Był
to rodzaj wyróżnienia ich za przeczytanie największej ilości książek.
Uczniowie stawili się w szkole
punktualnie o godz. 18.00 i z niecierpliwością oczekiwali, zapowiedzianych przez p. Marlenę Surówkę
– bibliotekarkę, atrakcji.
Spotkanie rozpoczęło się zajęciami integracyjnymi, dzięki którym wszyscy stali się jedną wielką
czytelniczą rodziną. Nie mogło za-
braknąć czytania książek – zaproszona p. Dyrektor SP w Kuźniczysku przeczytała ciekawe fragmenty
książki Joanny Olech „Dynastia
Miziołków”. Po wspólnie przygotowanej kolacji odbyły się zajęcia
plastyczne, prowadzone przez p.
Ewelinę Gryniuk. Dzieci wykonywały linoryty swoich ulubionych
postaci książkowych. Po wieczornej przechadzce po Kuźniczysku
poszczególne grupy wzięły udział
w podchodach w bibliotece. Wszyscy przyłożyli się do niełatwych
zadań aż trudno było wyłonić zwycięzców. I znowu kolejne spotkanie
z Miziołkiem, tym razem czytali
uczniowie. O północy rozpoczęła
się dyskoteka w piżamach – przednia zabawa. Emocje były tak duże,
że nikomu nie chciało się spać,
dlatego p. Marlena czytała bajki
na dobranoc. W sobotę nikogo nie
trzeba było budzić, wszyscy wstali
wczesnym rankiem. Po śniadaniu
kolejne spotkanie z Miziołkiem
oraz zabawy pod nazwą „Czy znasz
polskie przysłowia?”, wszystkim
podobały się kalambury literackie.
O godzinie 11:00 wszyscy uczestnicy niechętnie odjechali do domów,
pocieszali się tylko tym, że w przyszłym roku taką noc w bibliotece
można z pewnością powtórzyć.
[as]
Sukcesy ze „Świetlikiem” Ujeździec Wielki
Dzieci z klas I-III SP w Ujeźdźcu Wielkim brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk
Przyrodniczych "Świetlik". Turniej przebiegał w dwóch etapach:
przygotowawczym oraz finałowym. W etapie przygotowawczym dzieci wykonywały pod
kierunkiem nauczycieli Krystyny
Maj i Małgorzaty Smakowskiej
zestaw doświadczeń, natomiast
etap drugi to test finałowy. W
tych zmaganiach uczniowie odnieśli znaczące sukcesy. Nagrodę główną zdobyła Agata Lajcht,
nagrodę Amelia Niewiadomska,
Na zielonej szkole
W dniach od 9 do 13 czerwca 2014
uczniowie klas piątej i szóstej ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie uczestniczyli w „Zielonej Szkole”, która odbyła się w Niechorzu.
Harmonogram na każdy dzień
był ściśle zaplanowany przez
organizatorkę wyjazdu – Annę
Leszczyńską – Janik.
W trakcie kilkudniowego
pobytu dzieci zwiedziły wiele interesujących miejsc. Były w
Kołobrzegu, Międzyzdrojach i
Świnoujściu. Na miejscu, w Niechorzu korzystały z różnorodnych atrakcji. Okazało się, że
wśród dzieci były takie, które nie
gościły jeszcze nad Bałtykiem.
W Świnoujściu weszli na najwyższą Latarnię Morską znajdująca się na polskim wybrzeżu.
Każdego roku wychowawcy kl. 0
przy SP w Kuźniczysku organizują
uroczyste spotkanie z okazji tzw.
Dnia Rodziny. W tym roku takie
spotkanie odbyło się 14 czerwca.
Dzieci przedstawiły dla swoich
rodziców oraz przybyłych gości
Boleścin
Udali się także do Fortu Gerharda, zwanego również Fortem
Wschodnim, gdzie odbyło się
szkolenie wojskowe z zakresu
czynności podstawowych. Każdy
zdał egzamin, otrzymał certyfikat i został mianowany na stopień
wojskowy kosyniera.
W Niechorzu pierwsze kroki
skierowali nad morze. Widoki
były przepiękne. Na pewno długo
pozostaną w naszych wspomnieniach.
Drugiego dnia dzieci wyjechały do Międzyzdrojów. Po drodze
zatrzymali się w Trzęsaczu, który znany jest przede wszystkim
z ruin gotyckiego kościoła na
klifie. Z malowniczego Trzęsacza
uczniowie udali się do Rezerwatu
Żubrów, następnie do wsi Wapnica, aby podziwiać Turkusowe
Jeziorko. Na końcu dotarliśmy do
Dzień Rodziny
wyróżnienia Alicja Reptak, Tomasz Kozakiewicz, Szymon Szady, Alicja Janusz i Kozakiewicz
Kinga. Koordynator
Beata Kowalska
filmowej stolicy Polski – Międzyzdrojów.
Kolejny dzień wycieczkowicze
spędzili w Kołobrzegu. Najpierw
udali się na poligon wojskowy, na
którym czuli się, jak bohaterowie
filmu „Czterej pancerni i pies”,
bowiem uczestniczyli w przejażdżce wojskowym sprzętem
pancernym, następnie strzelali
z wiatrówki. Pobyt w tym mieście zakończyli rejsem statkiem
– Santa Maria, który dla wielu dzieci stał się niesamowitym
przeżyciem. Uczniowie zobaczyli
również Pomnik Zaślubin
z Morzem. Ostatniego dnia udali się na plażę, aby pożegnać się z
morzem, szumem jego fal i śpiewem mew.
[ann]
Kuźniczysko
przygotowany program artystyczny, którego częścią były wierszyki
i piosenki. Wręczyły również własnoręcznie przygotowane laurki z
okazji Dnia Matki i Dnia Ojca.
Piękna pogoda jednak nie pozwoliła na dłuższe siedzenie w bu-
dynku i świętowanie przeniosło się
na plac szkolny. Dzieci bawiły się na
placu zabaw, a rodzice mogli spokojnie porozmawiać .
Wychowawca kl.0
- Bożena Pieniądz
Podziękowanie
Może za rok znowu będziemy oddychać świeżym, morskim powietrzem, słuchać szumu morskich
fal i poczujemy złocisty piach pod
stopami. Jednak w naszej pamięci
pozostaną wspomnienia, niezapo-
mniane wrażenia, dzięki którym z
uśmiechem będziemy myśleć o pobycie na Zielonej Szkole. Dziękuję
burmistrzowi Gminy Trzebnica –
Markowi Długozimie za wsparcie
finansowe.
Anna Leszczyńska-Janik
Plener
Syzyf? Nie, skuteczny nauczyciel!
W Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, 20 czerwca
odbyły się warsztaty „Ile rozumiem, ile stosuję, co
zmienię”. W zajęciach uczestniczyły dzieci z kl. IIB,
w której wychowawczynią jest Jadwiga Michalak.
Zdrowie
słodyczy i słodkich napojów. Oto
kilka propozycji:
- raz w miesiącu podczas rodzinnego popołudnia gier planszowych,
-raz w miesiącu podczas rodzinnego wyjścia do kina,
◀
Jak w kilku słowach opisać ich
przebieg? Energia, entuzjazm,
praktyczna wiedza! Dzieci bardzo chętnie, z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w każdej
zabawie. Nie obawiały się pytań,
same zadawały ich mnóstwo!
Dzięki ugruntowanym i praktykowanym podstawom wiedzy
o zdrowym odżywianiu, można
było bez obaw poruszyć temat
trudniejszy np. co to znaczy, że
niewłaściwym
odżywianiem
możemy spowolnić swój metabolizm, czy niezdrowy tryb życia
może objawiać się nerwowością i
czy faktycznie słodycze to samo
zło. Tego rodzaju tematy można
poruszać wyłącznie w grupach
dzieci z wysoką świadomością
żywieniową. Nie zapominajmy,
że to 9- atki.
Maja Ogrodnik, Mikołaj Czarnocki, Beniamin Bartoszek chętnie uczestniczyli w pokazie, który
ułatwił zrozumienie jak funkcjonujemy po zjedzeniu właściwie
zbilansowanego posiłku, źle zbilansowanego i bez śniadania. Po
krótkiej rozmowie, dzieci same
▶ Uczniowie prezentują kolorowy i co ważne - własnoręcznie wykonany plakat dotyczący zdrowego odżywiania.
zaszeregowały słodkie płatki
śniadaniowe do grona słodyczy
i bardzo kreatywnie wymyślały
zasady spożywania fast foodów,
R
- na urodzinach kolegów
Słowo klucz to umiar!!! Wszyscy zgodziliśmy się, że możemy
zjeść coś niezdrowego od czasu
E
K
L
A
do czasu. Swoje propozycje dzieci napisały w Kartach postanowień, które zostały przekazane
Rodzicom i zgodnie z wolą dzieci
powinny być przedyskutowane
podczas rodzinnej narady. Na
Kartach postanowień znalazły
się również produkty/ potrawy
których dzieci jeszcze nie jadły
ale mimo oporu spróbują. Tak na
marginesie, drodzy Rodzice, czy
Piotrek spróbował paprykę? Klasa
i sam Piotrek mieli wątpliwości :)
Świadomość żywieniowa dzieci i ich zaangażowanie podczas
warsztatu były jednoznacznym
świadectwem skutecznej i entuzjastycznej pracy Pani Wychowawczyni, która we współpracy z
Rodzicami osiągnęła wielki sukces. Dzieci doskonale wiedziały
dlaczego lepiej zjeść zrobiony w
domu owocowy koktajl z jogurtem naturalnym, sezonowymi
owocami i miodem zamiast kupionego „owocowego” jogurtu i
zepsuły mi zaplanowaną pogadankę o niezdrowych słodkich
napojach wyciągając z plecaków
wodę :)
Mam nadzieję, że z tego przykładu wszyscy będą czerpać garściami, bo praca nad prawidłowymi nawykami żywieniowymi
jest mozolna, ale nie syzyfowa.
Niech dzieci z 2b i Ich wspaniała Jadwiga Michalak będą dowodem, że warto!!!
[kat]
M
A
25
plastyczny
i Bartłomiejki
W dniach 14-24 sierpnia w
Trzebnicy odbędzie się III
Międzynarodowy Plener Plastyczny. Plener zakończy się
dużym festynem parafialnym
pod nazwą Bartłomiejki.
Organizatorami
tegorocznego
wydarzenia są: dom zakonny
Salwatorianów, parafia św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi
w Trzebnicy, Gmina Trzebnica,
Starostwa we Wrocławiu i Trzebnicy oraz Hotel Trzebnica. Patronat medialny nad wydarzeniem
objęła Panorama Trzebnicka. W
tym roku na plener malarski zaproszonych zostało 14 artystów
z Polski, Ukrainy oraz Maroka.
Każdy z nich specjalizuje się w
innej dziedzinie sztuki. Będzie
więc malarstwo, metaloplastyka,
fotografia, grafika czy tkanina i
biżuteria artystyczne. Nie zabraknie także spotkań autorskich, na
które organizatorzy zapraszają
wszystkich trzebniczan. Szczegóły już wkrótce.
Wernisaż prac obędzie się 24
sierpnia o godz. 15.30 w ramach
festynu parafialnego Bartłomiejki. Kuratorami III Międzynarodowego Pleneru Plastycznego są:
ks. Bogdan Giemza SDS (naczelny) oraz Janusz Łozowski (artystyczny).
[jot]
26
Kultura
◀
sekcje tckis
◁
Przedwakacyjne show Formacji DeFormacji
Taneczne zakończenie roku
fot. Justyna Łukasiewicz
W obiektywie
Sekcja fotograficzna działająca
przy Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu to grupa ludzi, która ceni sztukę jaką jest fotografia.
Dzięki możliwości odbywania spotkań mogą dyskutować, szukać pomysłów, odkrywać i wprowadzać w
życie swoje wizje fotograficzne.
tro wypełniona była po brzegi, a
dziewczęta dały przepiękny pokaz
swoich umiejętności.
tematu, jaki uczestnicy mają zrealizować. Sekcja fotograficzna była
obecna na I Mistrzostwach Gminy
Trzebnica w Nordic Walking, Zaduszkach Jazzowych, balu karnawałowym, wernisażach fotografii
oraz Rodzinnym Turnieju Gier
Planszowych. Ciekawym zada-
▶ Owocem całorocznej pracy są przepiękne zdjęcia fotograficzne.
Zajęcia w minionym roku zaowocowały dwiema wystawami „Magnolia w Trzebnicy” i „Dziewczyna
z Trzebnicy” oraz mnóstwem zdjęć
mających na celu zastosowanie teorii w praktyce.
W okresie zimowym zajęcia
odbywały się w pomieszczeniu.
Tam uczestnicy poznawali rodzaje
oświetlenia, sprawdzali jak działa
długie naświetlanie oraz wykonali projekt „Cztery Ściany. Brak
Ściany”. Gdy pogoda dopisywała
wychodzili w plener, by szukać inspiracji w mieście, ludziach, bądź
w przyrodzie. Wyjścia poprzedzał
krótki wykład i przedstawienie
▶ Ostatni przed wakacjami występ Formacji DeFormacji pod wodzą Ani Wojtkowiak
-Williams,
Sekcja tańca nowoczesnego prowadzona jest przez panią Justynę
Łukasiewicz. Ten rok zaowocował
uczestnictwem w zajęciach licznej
grupy zainteresowanych – zarówno starszej, jak i młodszej.
▶ Taneczny pokaz wieńczący tegoroczną pracę sekcji.
26 czerwca sekcja tańca nowoczesnego
zakończyła
rok
działalności. Tego dnia sala Re-
powrócą tuż po przerwie wakacyjnej. Czas odpoczynku z pewnością
będzie dla młodzieży okazją do wykorzystania zdobytych na zajęciach
umiejętności. Wszystkim życzymy
udanych wakacji i do zobaczenia
we wrześniu!
Patrycja Król
niem był projekt „Codzienność”,
który został zrealizowany pod kątem zaadaptowania przestrzeni
wystawowej Stara Kręgielnia. Sekcję fotograficzną tworzą pozytywni
ludzie, którzy nastawieni są na realizację celów fotograficznych oraz
poznawanie nowych ludzi mieszkających w gminie. Od września
sekcja rusza z nowymi pomysłami i
planami. Mają nadzieję, że uda im
się wprowadzić do zajęć fotografię
analogową. Wszystkich miłośników fotografii już teraz zapraszamy
do dołączenia do sekcji w nowym
roku szkolnym.
Katarzyna Koćma
fot. Paulina Franczak
telezakupy Mango, a to zapalenie
spojówek czy bezwład ruchowy...
Całość koordynowała Ania Wojtkowiak-Williams – człowiek, który naprawdę mocno kocha to, co
robi. Wszyscy członkowie Formacji
rzetelnie rozwijali swoje wspaniałe
talenty i z pewnością zarówno oni,
jak ich wielbiciele nie mogą się doczekać kolejnych występów – a te
Dziewczynki, razem z panią Justyną, przygotowały kilka różnych
choreografii m.in. broadway jazz,
afro, dancehall, disco (grupa starsza) oraz hip hop, choreografie do
piosenek dla dzieci Majki Jeżowskiej czy do utworu z musicalu
Grease (grupa młodsza).
Na zakończenie sezonu sekcja
przygotowała taneczny pokaz
wieńczący ich tegoroczną pracę.
Na pokazie nie zabrakło rodziców,
babci, dziadków, kolegów i koleżanek.
[łuk]
Mażoretki zakończyły rok
fot. Sylwia Idzik
W środowy wieczór 25 czerwca w Sali Kinowej sekcja Formacja
DeFormacja pożegnała się na czas
wakacji ze swoimi uczestnikami
oraz widzami. Małe show z udziałem publiczności – bo w tym Formacja nie ma sobie równych – jak
zwykle porwało i rozbawiło zebranych. Pojawiły się zabawne scenki
rodem z codziennego życia – a to
▶ Uroczyste zakończenie roku Trzebnickich mażoretek AIDA.
26 czerwca, w czwartek, na Hali
Sportowej odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego sekcji
Trzebnickich Mażoretek AIDA.
Istotnym punktem programu był
występ kadetek, po którym głos
zabrał burmistrz Gminy Trzebnica, Marek Długozima - dziękując za wsparcie rodziców, ich
zaangażowanie i piękne występy
dzieci (między innymi przy okazji otwarcia deptaka). Były kwiaty,
prezenty, mnóstwo serdeczności, a
nawet łzy wzruszenia! Na zakończenie burmistrz życzył zebranym
wspaniałych wakacji. Uśmiechy
nie schodziły z twarzy mażoretek.
Ten uroczysty dzień z pewnością
na długo pozostanie w ich pamięci!
[ulat]
Bajka muzyczna na wakacje
Koniec czerwca to czas pożegnań z rokiem szkolnym. Zdecydowanie najbardziej spektakularne
odbyło się 25 czerwca o godz. 17 w
Sali Kinowej za sprawą sekcji baletowej prowadzonej przez Katarzynę Kmiecik. Ten dzień na długo zostanie w pamięci zarówno młodych
aktorów – tancerzy, jak i ich rodzin,
które wypełniły wszystkie miejsca
siedzące i stojące w sali.
Spektakl jest autorskim pomysłem instruktora Katarzyny
Kmiecik, która od 3 lat prowadzi
w Trzebnickim Centrum Kultury
i Sportu sekcję baletową. "Wiosna
Radosna" oparta jest na niezwykle
popularnej w latach 80. bajce muzycznej dla dzieci pod tym samym
tytułem, do której tekst napisał
Piotr Łosowski, a muzykę skomponował Artur Żalski. Płyta z nagraniem bajki stanowiła podkład dla
warstwy artystycznej w wykonaniu
sekcji baletowej działającej przy
TCKiS.
Emocje, które dawało się wyczuć na wszystkich korytarzach
Centrum na długo przed rozpoczęciem spektaklu, sięgnęły zenitu,
kiedy dzieci pojawiły się na scenie.
Urocze żabki, zajączki i inne leśne
zwierzątka stanęły w obronie Wiosny, którą próbował uwięzić Król
Dziubal Bury. Jak to zwykle w bajkach bywa, wszystko skończyło się
szczęśliwie, a Wiosna jako najpiękniejsza z pór roku wciąż zachwyca.
Gromkimi brawami nagradzana była każda scenka, w której
swoje niebywałe talenty taneczno
-aktorskie prezentowali nasi milusińscy. Piękne, baletowe pozy, kolorowe, zwiewne stroje i uśmiechy na
twarzach dzieci sprawiały, że widowisko oglądało się niezwykle lekko i przyjemnie. Dumni rodzice,
dziadkowie, rodzeństwo i przyjaciele najmłodszych gminy Trzebnica byli zachwyceni całością. Warto
że aż brakuje mi słów – zaczął
Burmistrz. - Ogromnie się cieszę,
że miałem przyjemność podziwiać ten dzisiejszy występ. Dawno
nie uczestniczyłem w tak pięknym
przedstawieniu. Dziękuję pani Kasi
▶ Wiosna Radosna w wykonaniu młodych tancerzy sekcji baletowej.
tu wspomnieć, że sukces jest efektem współpracy opiekunki sekcji z
rodzicami dzieci, którzy sami uszyli stroje dla swoich pociech. Wspaniale wkomponowała się również
scenografia, która przypominała
las dzięki żywym drzewkom. Dawno nikt otrzymał tak wielkich braw
i okrzyków zachwytu, jak mali
trzebniccy artyści – przez scenę
przewinęło ich się kilkadziesiąt!
Poruszony widowiskiem był burmistrz Marek Długozima, który
powiedział: - Jestem tak zachwycony tym, co dzisiaj zobaczyłem,
za ogrom dotychczasowej pracy
oraz rodzicom za współtworzenie
tego wspaniałego przedsięwzięcia
i z serca gratuluję wszystkim dzieciom – dodał.
Również Artur Gajowy - przedstawiciel rodziców zabrał głos i
w imieniu wszystkich wyraził
wdzięczność za pracę, wręczając instruktorce bukiet kwiatów.
Wzruszona opiekunka sekcji na
koniec zaprosiła wszystkich na poczęstunek do Sali Retro.
Patrycja Król
27
Wakacje trwają w najlepsze
Rozpoczęły się wakacje w gminie Trzebnica. Czas, na
który z utęsknieniem czekali najmłodsi, chętni mogą
wypełnić atrakcyjnymi propozycjami przygotowanymi
przez Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu.
Kultura
Pod czujnym okiem animatorów
zarówno młodsi, jak i nieco starsi
bawią się w najlepsze.
Pierwszy dzień tradycyjnie już
upłynął pod znakiem zabaw integracyjnych, a po wzajemnym
◀
Patrycja Król
W poniedziałek 7 lipca rozpoczął się pierwszy projekt pod nazwą
„Wyspa Skarbów Kultury”. Biorą w
nim udział wszystkie dzieci, które
wcześniej zapisały się na warsztaty. Trzebnicka Wyspa, położona
z dala od zgiełku miasta, każdego
dnia tętni życiem, rozbrzmiewa
śmiechem i muzyką. Wszystko za
sprawą dzieci, które już od godzin
porannych chętnie i licznie przychodzą w to wyjątkowe miejsce.
▶ Projekt Wyspa Skarbów Kultury cieszył się dużym zainteresowaniem najmłodszych.
Zakończenie roku
Już na pierwszy rzut oka widać, że 27 czerwca 2014 to chyba
najszczęśliwszy dzień dla każdego ucznia. Uroczysta akademia, długie pożegnania, ostatni
dzwonek – tak oto spędzili ten
dzień absolwenci Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ujeźdźcu
Wielkim, którzy w piękny sposób
Ujeździec Wielki
zostali też uhonorowani przez
uczniów klas młodszych. Wspominając ich 3 lata nauki i czas
spędzony w murach tej szkoły,
obdarowali ich upominkami, życząc samych sukcesów na dalszej
drodze edukacji. Elementem kulminacyjnym było przedstawienie
prezentacji multimedialnej, na
której udokumentowane zostały
najpiękniejsze chwile przeżyte
w szkole. Nie ukrywając łez, absolwenci klas VI i III gimnazjum
żegnali się z nauczycielami i wychowawcami, którym, jak twierdzą, zawdzięczają wszystko, co
najlepsze.
[bet]
poznaniu się przystąpiliśmy do
malowania kolorowych prac.
Oczywiście ci, którzy nie chcieli
malować, do niczego nie byli zmuszani. Do wyboru jest przecież
jeszcze badminton, ringo, frisbee,
hula-hop czy różnego rodzaju piłki, a także gry planszowe. Jedno
jest pewne – na wyspie nikt się nie
nudzi!
Drugi dzień spędziliśmy pod
znakiem teatru. Dzięki Ani Williams z działającej przy TCKiS
Formacji DeFormacji uczestnicy
warsztatów poznali tajniki różnych
form teatralnych, w dwóch drużynach bawili się w odgadywanie
przedstawianych zawodów, stroili
przeróżne miny, a chyba najlepszą
zabawą było przygotowanie i odegranie scenek przy użyciu jednego
przedmiotu. Z wszystkich zadań
wywiązali się znakomicie. Środa
była dniem typowo muzycznym.
Tworzyliśmy różne instrumenty, ale także mogliśmy posłuchać
uzdolnionych rodziców oraz kolegów i koleżanek... była gitara
elektryczna,akustyczna, basowa,
keyboard, skrzypce i mnóstwo tak
zwanych przeszkadzajek. Wspólnie muzykowaliśmy, jednak deszcz
nieco pokrzyżował plany, co zaowocowało ciekawą zabawą w zgadywanie wygwizdywanych przez
opiekunów melodii. W czwartek
motywem przewodnim będą bajki,
zaś w piątek czeka nas rodzinne biwakowanie przy ognisku.
Kolejny tydzień będzie nosił nazwę „W poszukiwaniu wakacyjnej
przygody” i będzie prowadzony
wraz z trzebnickimi harcerzami z
ZHP. W trzecim tygodniu uczestnicy warsztatów zamienią Wyspę z
miejsce przygód rodem z pirackich
opowieści! Nie obejdzie się bez zbudowania statku – a to dopiero początek...
Dzięki uprzejmości firmy Markiza, każdego dnia uczestnicy projektów dostają słodkie bułeczki, a
organizatorzy zapewniają także
wodę mineralną. Dzieci doskonale
się razem bawią – chętnie i z pasją
wykonują polecenia instruktorów,
są szczere, radosne i odważne. Po
każdym dniu zostaje masa wspomnień, które z pewnością będą im
długo towarzyszyć.
28
Ze skarbca kulturowego
Gm i ny T r z ebn ic a
dziedzictwo kulturowe
Małych Ojczyzn
G M I N Y T R Z E B N I C A
CEREKWICA
Leontyna Gągało
Ślady osadnictwa prehistorycznego na terenie wsi potwierdzają
znaleziska przedmiotów z epoki
kamienia, brązu i żelaza, a szczególnie z okresu kultury łużyckiej
– osada i cmentarzysko ciałopalne
(ok. 1500-500 lat p.n.e.). Poświadczone są również ślady osadnicze
z okresu wczesnego średniowiecza
oraz osady średniowiecznej.
Jest to bardzo stara wieś. Jej
nazwy notowane były od połowy
XII w.: Cireuice (1155), Cirquich
(1203), Czirczwicza (1228), Cerequiz (1243) Cerequic (1251), Czerequicz (1252), Cerekwiz (1267),
Cyrekwicz (1301), Cirquicz (1326),
Cirkowicz
(1417),
Cirekowitz
(1579), Zirckwitz (1638), Zirckvitz
(1748), Zirkwiz (1785). Potem Zirkwitz do 1945 r. – następnie Cerekwica.
Według Stanisława Rosponda nazwa osady wywodzi się od
staropolskiego wyrazu cyrkiew,
cerkiew, cerekiew, który oznacza
świątynię katolicką. Ponadto wyraz ten jest zapożyczony z germańskiego kirkö (dziś niem. Kirche).
Dopiero od XVI w. mianem tym
określano świątynię obrządku prawosławnego.
Pierwsza wiadomość o tej
osadzie pochodzi z 1138 r. Wieś
należała wtedy do biskupstwa
wrocławskiego. O jej lokalizacji
zadecydowało położenie osady na
trasie Wrocław-Milicz. Dobra biskupie sięgały aż do Milicza, który był jego własnością i siedzibą
kasztelani. Odległość między tymi
ośrodkami wynosiła ok. 60 km. W
połowie drogi powstała Cerekwica, jako punkt postojowy i noclegowy dla podróżnych. Wówczas
w ciągu jednego dnia można było
pokonać około 30 km.
Przed 1146 r. Władysław II
Wygnaniec przeniósł stary targ
z Trzebnicy do Cerkwicy i nadał
go kanonikom wrocławskim. W
1203 r. jego wnuk, Henryk Brodaty
ustanowił nowy targ w Trzebnicy.
Ponieważ powstanie tego targu powodowało straty w dochodach targu w Cerkwicy, książę zgodził się
wypłacać rokrocznie 7 grzywien
srebra odszkodowania biskupom
wrocławskim.
12 marca 1252 r. książę wrocławski, Henryk III zezwolił biskupowi Tomaszowi I lokować
Cerekwicę jako miasto na prawie
niemieckim. Założycielem miasta
był Bertold, ojciec Heinricha, sołtysa w Zawoni. Jednak biskup przy
lokacji zastrzegł sobie wójtostwo,
które potem sprzedał wraz z sołectwem i 4 łanami sołtysowi Michaelowi von Schamrkow.
Mieszkańcy miasta – obok istniejącego już kościoła p.w. św.
Wawrzyńca – wymierzyli rynek
i wytyczyli ulice. Miasto było
otwarte, nie posiadało murów. W
1267 r. za zgodą biskupa wójt podjął decyzję o budowie poza granicami miasta nowego szpitala dla
ubogich.
W XIV w. Cerekwica składała się z miasta, folwarku kapituły
katedralnej i kościoła. Kiedy powstała świątynia trudno określić.
Podlegała ona dziekanowi katedralnemu we Wrocławiu. Kanonicy posiadali tu również swój dom.
W 1643 r. na Cerekwicę najechali
Szwedzi, którzy spalili miasteczko
i murowany kościół. W połowie
XVII w. w mieście powstała szkoła
parafialna.
Wyrazem powstania samorządu miejskiego w Cerkwicy był
herb. Wizerunek herbu wskazuje,
▶ Pałac w Cerkwicy. Kartka z 1909 r.
że miasto swoje pochodzenie zawdzięcza biskupstwu wrocławskiemu. Pośrodku czerwonego
pola tarczy herbowej umieszczony jest pastorał, którego koniec
sięgający dolnej krawędzi tarczy
okalają płomienie ognia. Obraz
godła uzupełniają dwie białe lilie
umieszczone symetrycznie po obu
stronach pastorału. Pastorał i białe
lilie na czerwonym tle to symbole
władzy i godności biskupów wrocławskich. Właściwy herb diecezji
wrocławskiej ma sześć białych lilii na czerwonym tle. W heraldyce
średniowiecznej kwiat lilii oznaczał atrybut świętości związanej z
Janem Chrzcicielem.
Rozwój Cerkwicy jako miasta
został zahamowany, możliwe że
z uwagi na konkurencję oddalonej o 5 km Trzebnicy oraz wojny i
zarazy, które nawiedzały ten gród.
Jeszcze w 1638 r. wymieniana była
jako oppidum – miasto. W 1740 r.
figurowała już jako osada targowa.
W końcu stała się wsią. Jedynym
widomym świadectwem dawnej
pozycji Cerekwicy został herb
tego miasta. Miasto zamarło, a
jego symbol żyje w dziejach ziemi
trzebnickiej.
W 1785 r. we wsi był kościół katolicki, plebania, szkoła katolicka i
szpital dla ubogich oraz 17 gospodarstw kmiecych, 36 – zagrodniczych, 10 – chałupniczych, młyn
wodny, wiatrak i folwark biskupi.
Cerekwica liczyła 338 mieszkańców, wszyscy byli katolikami. W
1810 wieś posiadała targ i liczyła
już 400 ludzi, którzy żyli w 72 domach.
Po sekularyzacji dóbr kościelnych w 1810 r. majątek w Cerekwicy przejęło państwo pruskie.
W 1814 r. król Fryderyk Wilhelm
III podarował go feldmarszałko-
wi Gerhardowi Leberechtowi von
Blücherowi i jego potomkom w
nagrodę za jego zasługi w wojnie
z Napoleonem. Blücher nigdy nie
odwiedził Cerkwicy. Krótko był
jej właścicielem. Przed śmiercią w
1819 r. sprzedał tę majętność lub
przegrał, ponieważ słynął z hulaszczego trybu życia i zamiłowania do hazardu.
Nowym panem majątku został
Karl Hans Debschütz z Boleścina
(1777-1843). Za jego czasów – wg
danych statystycznych z 1830 r. –
w Cerekwicy był folwark, browar,
gorzelnia, młyn wodny, wiatrak,
92 domy i 570 mieszkańców. Był
też pałac. W 1843 r., po śmierci pierwszego właściciela z rodu
Debschützów, następcą został jego
syn, Karl Friedrich (Fritz) von
Debschütz, który sam administrował majątkiem. W 1845 r. liczba
mieszkańców wsi i dóbr wynosi-
domach żyło 435 mieszkańców,
którzy użytkowali 365 ha ziemi.
Zła gospodarka i nieuczciwość zarządcy dóbr spowodowała
ogromne zadłużenie majątku. Dług
wyniósł jeden milion marek. Maksymilian von Debschütz sprzedał
rodową posiadłość i zamieszkał w
Trzebnicy.
Zadłużone dobra razem z pałacem kupił w 1900 r. za 1.075.000
marek, hrabia Franciszek Karol
von Ballestrem – niemiecki przemysłowiec i polityk. Hrabia Franciszek Karol był prawnukiem Jahanna Ballestrema (1709-1757),
który urodził się w północnych
Włoszech i nosił rodowe nazwisko
Ballestrero di Castellengo, oraz
imiona: Giovanni (Jan) Baptysta
Angelo. Pradziad po przybyciu na
Śląsk zmienił nazwisko Ballestrero na bardziej niemiecko brzmiące Ballestrem. Franciszek Karol
▶ Cerekwica: sklep, pałac, kościół św. Wawrzyńca, szkoła, w środku
pomnik wojenny na przedwojennej kartce.
ła już 739 osób (544 katolików i
195 ewangelików), a ilość domów
wzrosła do 96. Jednak ta pozytywna prognoza demograficzna
załamała się. W 1852 r. we wsi wybuchła cholera, która zabrała 100
istnień ludzkich.
W 1864 r. Karl Friedrich (Fritz)
zbudował nową rezydencję rodu
Debschützów. Była to budowla
dwukondygnacyjna w stylu neogotyckim, nakryta wysokimi dachami. Upiększały ją liczne ryzality
zwieńczone wysokimi szczytami
i ośmioboczna górująca nad pałacem wieża. Elewacje rezydencji ozdabiały neogotyckie detale:
gzymsy, nadokienniki, krenelaż,
sterczyny. Pałacowi towarzyszyło
postromantyczne założenie parkowe. Karl Friedrich (Fritz) był doskonałym ogrodnikiem i wielkim
miłośnikiem lasów. Założył piękny
park, w którym zasadził wiele cennych gatunków drzew i krzewów,
w tym egzotycznych.
Zmarł 29 grudnia 1879 r. w
Cerkwicy. Nie ożenił się i był bezdzietny. Majątek odziedziczył jego
bratanek, Maximilian Karl Henry
Sylvius von Debschütz, który przejął go w 1880 r. Nowy właściciel
dotychczas był marynarzem w
stopniu kapitana porucznika. Nie
znał się ani na administrowaniu
dóbr, ani na rolnictwie. Dlatego zarząd nad majątkiem powierzył inspektorowi Augustowi Menelowi.
W 1886 r. dobra należące do
Maximiliana liczyły 512 ha, w tym
453 ha pól uprawnych, 42 ha łąk, 1
ha pastwisk, 4 ha lasów, 12 ha dróg
i podwórzy. Na folwarku hodowano 45 koni, 152 sztuki bydła rogatego, w tym 61 krów, 1000 owiec,
25 świń. W majątku był też browar
i cegielnia. W dobrach mieszkało
131 osób. Natomiast na wsi, w 73
(1834-1910), miał dziewięcioro
dzieci, w tym sześciu synów. Każdemu z nich kupił posiadłość na
Śląsku. Drugim z kolei synem był
Jan Baptysta (1866-1929) żonaty z
baronówną Erną von Saurma von
zu der Jeltsch (1869-1946), któremu
▶ Herb miasta Cerekwica.
przekazał
majątek
w Cerkwicy.
Hrabia Jan Baptysta w 1905 r.
dokupił majątek ziemski w Sędzicach (307 ha). W 1901 r. urodził się
mu jedyny syn, Franciszek-Georg,
który w 1925 r. poślubił baronównę
Juliannę von Saurma-Jeltsch. Zamieszkali w sąsiednich Sędzicach.
Areał dóbr w Cerekwicy wynosił 513 ha, w tym 443 ha pól
uprawnych, 40 ha łąk, 5 ha lasów,
5 ha parku i ogrodu, 25 ha dróg i
podwórzy. W gospodarstwie hodowano bydło śląskie i wschodnio-fryzyjskie, uprawiano ziemniaki, buraki cukrowe, len i zboże.
Folwarkiem zarządzał inspektor
Körnich. Pomagało mu dwóch
asystentów i jeden leśniczy. Za rządów hrabiego Jana Baptisty majątek uległ zmniejszeniu. W 1926 r.
liczył już tylko 489 ha. Trzy lata
później hrabia Jana Baptista umarł.
Został pochowany w nowo zbudowanej krypcie grobowej. Właścicielką dóbr w Cerekwicy została
wdowa po nim, hrabina Erna von
Ballestrem. Nie zbyt dobrze zarządzała majątkiem. Jego współwłaścicielami stały się również banki.
Areał dóbr pod koniec jej rządów
wynosił już tylko 421,8 ha. Folwarkiem administrował nadinspektor
Motzek.
W drugiej połowie XIX w. obok
dóbr szlacheckich w Cerkwicy
istniały również dobra chłopskie.
Posiadał je m.in. Paul von Salich.
Z czasem, ok. 1917 r. weszły one
w skład (120 ha) majoratu Jaszyce.
Właścicielem dóbr chłopskich był
też Louis Casper, który kupił ok.
1884 r. cegielnię wraz z włościami o powierzchni 83 ha. Jego syn,
Max Casper (1866-1945) urodzony
w Cerekwicy, był słynnym profesorem weterynarii i dyrektorem
Instytutu Weterynarii Uniwersytetu we Wrocławiu.
Kościół katolicki, p.w. św.
Wawrzyńca, początkowo drewniany, od XV w. murowany, podczas
najazdu szwedzkiego w 1643 r.
został spalony. Po jego odbudowie,
na przełomie XVIII i XIX wieku
świątynia została rozbudowana.
W 1901 r. hrabina Erna, z okazji
urodzin syna, Franciszka-Georga
ufundowała dla tego kościoła piękną marmurową chrzcielnicę, która
została wykonana w Monachium.
W 1910 wzniesiono 32 m wieżę
kościelną, a w 1911 r. zamontowano na niej zegar. W 1923 r. zainstalowano 3 dzwony. Jeden z nich
odlano ku czci poległych w czasie
I wojny światowej mieszkańców
parafii Cerekwica. Podczas II wojny światowej zdjęto dwa dzwony i
przetopiono dla celów wojennych.
Właściciele ziemscy Cerekwicy
– Debschützowie i Ballestremowie
– dbali nie tylko o własne dobra,
ale również pomagali społeczności wiejskiej: inicjowali postęp
techniczny, obejmowali patronat
nad kościołem, szkołą i szpitalem. Wspierali wieś finansowo w
budowie nowych jak i remontach
starych obiektów użyteczności
publicznej. Dbali też o ich wyposażenie. Jan Baptysta wspierał też
działalność straży pożarnej (1911)
i klubu sportowego.
W 1908 r. Cerekwica uzyskała
połączenie telefoniczne, a w 1913
r. rozpoczęła się elektryfikacja wsi.
W 1907 r. została zbudowana nowa
szkoła.
W dniu 24 sierpnia 1903 r. hrabiów Ballestremów w Cerekwicy
odwiedził książę Fryderyk Henryk, który reprezentował cesarza
podczas obchodów 700. rocznicy
fundacji klasztoru w Trzebnicy.
Natomiast Debschütz, w 1906
r. witał cesarza Wilhelma II w
Trzebnicy, podczas jego wizyty w
kościele i klasztorze trzebnickim.
W styczniu 1945 r. mieszkańcy
Cerekwicy i rodzina hrabiowska
ze służbą opuścili wieś, uciekając przed wojskami sowieckimi.
Wkraczające do wsi wojska Armii
Czerwonej splądrowały wieś i spaliły część budynków mieszkalnych
i pałac, który spłonął doszczętnie,
a wraz z nim zmagazynowane w
rezydencji cenne księgozbiory bibliotek wrocławskich.
Po II wojnie światowej, Śląsk
wrócił do Polski, a w Cerekwicy
osiedlili się polscy osadnicy, którzy dopisują dalszy ciąg dziejów tej
wioski.
29
Marynki 2014
konany przez firmę „Beza” Adama
Kosowskiego z Obornik Śląskich.
Firma ta już zgodnie ze zwyczajem
od 11 lat w ten sposób honoruje
naszą królową. Janina Klin, która
Zbigniew Lubicz-Miszewski
Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej po raz kolejny zorganizowało w tym roku obchody
urodzin „Marynki” – Marii Karoliny Leszczyńskiej – królowej Francji, która urodziła się w Trzebnicy,
23 czerwca 1703 r. w Polskiej Wsi,
na dawnym przedmieściu Trzebnicy, w miejscu, które od 1810 r.
znajduje się na terenie miasta. Gdy
Katarzyna Leszczyńska – matka
Marynki – udała się z pielgrzymką do grobu św. Jadwigi, nadszedł
czas rozwiązania. Jedną z zakonnic klasztoru cysterek była krewna
Stanisława Leszczyńskiego – wojewodzianka podlaska Konstancja ▶ Ozdobny tort prezentuje Marianna Słomska z Marynką i królem Leszczyńskim.
Leszczyńska. Marynka rodziła
się w nieistniejącym dziś dworku
(obecnie ul. Ogrodowa 5). Dworek
ten należał do Grzegorza Thomasa,
książęcego poborcy podatkowego.
Pierwsze obchody „Marynek”
zorganizowane przez TMZT odbyły się w 300 rocznicę jej urodzin
(w 2003 r.) i były zorganizowane
z dużym rozmachem i „pompą”.
Oprócz sympozjum naukowego
zorganizowano wtedy przemarsz
z orkiestrą do restauracji „Staromiejska”, gdzie przygotowano
pierwszą Biesiadę Polsko-Francuską. Pamiątką po tej imprezie jest
portret Marii Leszczyńskiej, który
z inicjatywy Czesława Czternastka został zakupiony przez członków Rady Miejskiej i rok później
został zawieszony w sali ślubów
trzebnickiego ratusza i witraż z
wizerunkiem Marii Leszczyńskiej
zamontowany na frontonie bu- ▶ Solenizantka Janina Klin z Zenobią Kulik.
dynku restauracji „Staromiejskiej”
(obecnie mieści się tam Żłobek miejsc) zebrani obejrzeli prezenta„Czerwony Balonik”) – w miejscu cję multimedialną przygotowaną tego właśnie dnia obchodziła swoi skomentowaną przez Leontynę je imieniny została uhonorowana
urodzenia.
We wtorek 24 czerwca 2014 r. Gągało „Maria Leszczyńska – kró- przez prezesa TMZT Zbigniewa
o godz. 18.30 w sali konferencyj- lowa Francji”. W pewnej chwili Lubicz-Miszewskiego i wiceprenej trzebnickiego ratusza odbyła na salę uroczyście wkroczyli król zes Leontynę Gągało wiankiem
się XII Biesiada z okazji 311. uro- Stanisław Leszczyński i Marynka. świętojańskim z czerwonych róż i
dzin Marynki. W holu już czekała Przedstawili scenkę historyczną bukietem róż od Towarzystwa – z
królowa (makieta naturalnej wy- pt. „Decyzja Stanisława Leszczyń- serdecznymi życzeniami i podzięsokości), która zapraszała gości skiego o wyprawie po polską koro- kowaniem za coroczne uświetniana biesiadę. Na sali eksponowana nę”. W strojach z epoki wystąpili: nie występem chóru naszej biesiajest wystawa poświęcona rodzi- Krzysztof Jurewicz – w roli króla dy Marynkowej.
nie Marii Leszczyńskiej i rodowi polskiego Stanisława Leszczyń- Urodzinowy tort konsumowaLeszczyńskich. Biesiadę uświetnił skiego oraz Monika Kruszona jako no przy stołach ozdobionych chowystęp chóru „Mozaika” ze Skar- Marynka – królowa Francji. Oby- rągiewkami Polski, Francji i Unii
szyna pod kierownictwem Jani- dwoje są uczniami Gimnazjum nr Europejskiej. Wśród gości była
delegacja z Jarocina reprezentująca
ny Klin. W trakcie imprezy chór 1 w Trzebnicy.
wykonał hymn Francji i zapre- Po projekcji multimedialnej tamtejszy oddział PTTK. Po deguzentował wiązankę piosenek fran- wniesiono na salę duży tort, pięk- stacji tortu i lampki francuskiego
cuskich i wiele piosenek biesiad- nie przyozdobiony „jadalnym” ko- czerwonego wina i po odczytaniu
nych. Przy pełnej sali (aż zabrakło lorowym portretem Marynki, wy- przez L. Gągało legendy o „ZaguR
E
K
L
A
▶ Kwiat paproci znalazła pani Wawruszczak z Bolęcina.
▶ Wspólne śpiewanie w Diabelskim Wąwozie.
bionym pierścieniu Marynki w noc
świętojańską” zakończono część
biesiadną. Zachęceni tą legendą
uczestnicy udali się na wyprawę do
Piekielnego Wąwozu – na poszukiwanie kwiatu paproci i pierścienia
Marynki. Po drodze wykonano
zdjęcie uczestników wyprawy
pod witrażem Marynki. Gdy już
się zmierzchało, po odśpiewaniu
paru piosenek biesiadnych i piosenek „świętojańskich” i po krótkim
wykładzie L. Gągało o tradycjach
nocy świętojańskiej (ten, kto znajdzie kwiat paproci tej nocy miał
mieć zapewnione bogactwo i dostatek) uczestnicy, poprzedzeni
przez harcerzy pod egidą Przemka
Świderskiego, z pochodniami,
ruszyli w dół Piekielnym Wąwozem. Mrok wąwozu rozświetlały
światełka, które rozmieścili po obu
stronach wąwozu harcerze. Gdzieniegdzie pojawiały się światełka
świetlików – robaczków święM
tojańskich. Wielu uczestników
(również dzieci) z okrzykami radości znajdowało kwiaty paproci,
ale najpiękniejszy, promieniujący
niezwykłym pulsującym światłem, znalazła pani Wawruszczak
z Boleścina. W pewnym momencie wszyscy usłyszeli okrzyk Tadeusza Szopińskiego z TMZT,
który znalazł pierścień Marynki.
Po oczyszczeniu i wypolerowaniu
został on potem uroczyście przekazany do Muzeum Regionalnego
TMZT. Ok. godz. 22.30 uczestnicy
naładowani pozytywną energią i
pełni nadziei na spełnienie życzeń
związanych ze znalezieniem kwiatu paproci, rozeszli się z zapewnieniem ponownego biesiadnego spotkania w przyszłym roku. Impreza
ta była sfinansowana przez Urząd
Gminy w Trzebnicy. Dziękujemy
firmie Kompan za bezpłatne wykonanie zaproszeń i plakatów.
A
TABLET
PENTAGRAM
EON PRIX 2 DUALCORE 7”
godziny otwarcia pon-pt 9.30-17.30 sobota 10-14
ilość produktów ograniczona
cena 199,-
30
Piast Gliwice na obozie w Trzebnicy!
Występujący w Ekstraklasie Piast Gliwice przebywał
w dniach 25.06- 8.07 na obozie w Trzebnicy. Zespół z
Górnego Śląska przygotowywał się w naszym mieście
do rozgrywek sezonu 2014/2015, które rozpoczynają
się w drugiej połowie lipca. Gliwiczanie gościli w Hotelu Trzebnica, trenowali na Stadionie Miejskim Fair
Play Arena, a swoje siły regenerowali w Trzebnickim
Parku Wodnym ZDRÓJ. Rozegrali również w Trzebnicy
cztery mecze kontrolne. Zmierzyli się kolejno: ze Śląskiem Wrocław, Chrobrym Głogów, Miedzią Legnica
i Polonią Trzebnica.
Sport
Said 79), Adrian Klepczyński (Paweł Moskwik 46) - Tomasz Podgórski (Radosław Murawski 60),
Carles Martinez (Łukasz Hanzel
46), Mohamed Amine Hadj Said
(Lukas Bajer 30), Gerard Badía
(Matej Izvolt 46), Kamil Wilczek
(Tomas Docekal 60) - Ruben
Jurado (Wojciech Kędziora 46).
Trener: Angel Perez Garcia
Kolejne dwa starcia Piasta miały
miejsce cztery dni później (2.07.
br.). Jednego dnia gliwiczanie za-
(II połowa) Sławomir Janicki
(Mariusz Rzepecki 60) - Michał
Szałek, Michał Michalec, Łukasz
Bogusławski (Adam Samiec 67),
Jakub Kiełb, Damian Piotrowski
(Damian Sędziak 65), Krzysztof Ulatowski, Mateusz Szałek,
Karol Danielak (Maciej Rybak
78), Krystian Pieczara, Łukasz
Szczepaniak (Jakub Ałdaś 71).
Trener: Ireneusz Mamrot
Piast Gliwice: Jakub Szumski Bartosz Szeliga (Marcin Radze-
Lenkiewicz 46), Daniel Feruga
(Bartosz Nowak 65), Mateusz
Szczepaniak (Bartosz Machaj 60),
Wojciech Łobodziński, Patryk
Szymański (Marcin Garuch 46).
Trener: Wojciech Stawowy
Piast Gliwice: Jakub Szmatuła Mokwa (Krzysztof Hałgas 67),
Csaba Horvath, Jan Polak, Paweł
Moskwik - Błażej Nowak, Carles
Martinez, Radosław Murawski,
Tomasz Podgórski, Gerard Badía
(Marcin Radzewicz 74) - Tomas
◀
Kamil Kwaśniak
Ten obóz i przyjazd do naszego miast Piasta Gliwice jest
historyczny z kilku względów.
Co prawda w Trzebnicy, a konkretniej w Hotelu Trzebnica,
wielokrotnie już zatrzymywały
się drużyny z Ekstraklasy, które
nasze urokliwe miasto wybierały
na bazę przed meczami ligowymi
ze Śląskiem we Wrocławiu. Nigdy
wcześniej jednak żaden zespół z
najwyższej ligi nie gościł u nas na
dwutygodniowym obozie przygotowawczym do nowego sezonu.
Pierwszy raz w Trzebnicy zagrały
ze sobą dwie drużyny występujące w Ekstraklasie. Również po
raz pierwszy w historii trzebnicka
Polonia zmierzyła się z ekipą reprezentującą piłkarską elitę naszego kraju.
W godzinach popołudniowych, 25 czerwca popularne Piastunki zameldowały się w Hotelu
Trzebnica. Następnego dnia podopieczni hiszpańskiego trenera
Angela Pereza Garcii rozpoczęli
treningi na Stadionie Miejskim
Fair Play Arena. Po pierwszych
krótkich zajęciach udali się do
Bucza. Tam zagrali pierwszy sparing, w którym zremisowali 1-1
z Zawiszą Bydgoszcz. Po meczu
powrócili do Trzebnicy i zaczęły się intensywne treningi i seria
sparingów na naszym stadionie.
Pierwszy mecz kontrolny na Fair
Play Arenie gliwiczanie rozegrali w sobotę 28.06., a rywalem był
inny reprezentant Ekstraklasy
– Śląsk Wrocław. Obie drużyny
wystawiły najsilniejsze składy.
Dzięki temu na murawie Fair
Play Areny gościliśmy gwiazdy
naszej Ekstraklasy: Sebastiana
Milę, Marco Paixao, Tomasza
Podgórskiego i Rubena Jurado.
Mecz był bardzo zacięty i wcale
nie wyglądał jak typowy sparing.
Zobaczyliśmy sporo walki, ale też
kilka ciekawych akcji z obydwu
stron. Pierwsi skutecznie jedną z
nich zakończyli piłkarze Piasta,
których na prowadzenie w 23.
minucie wyprowadził kapitan
- Tomasz Podgórski. Piastunki
niedługo jednak cieszyły się z wyniku 1-0. Cztery minuty później
wyrównanie Śląskowi dał Robert
Pich. Jeszcze przed przerwą na
prowadzenie wojskowych wyprowadził Flavio Paixao. W drugiej
połowie zobaczyliśmy jeszcze
jedną bramkę. W samej końcówce spotkania wynik na 3-1 dla
Śląska ustalił Sebino Plaku.
Mecz mógł się podobać licznie zgromadzonej publiczności,
która dopingiem wsparła WKS,
ale także miło przyjęła drużynę z
Górnego Śląska.
▶ Piłkarze Piasta po jednej z wizyt w Trzebnickim Parku Wodnym ZDRÓJ, z dziećmi przebywającymi tam na półkolonii.
▶ Mecz Piasta ze Śląskiem był tak zacięty, jak spotkania ligowe.
PIAST GLIWICE 1-3
ŚLĄSK WROCŁAW
Podgórski 23 - Pich 27, F. Paixao
45, Plaku 90
Sędziowie: Sebastian Tarnowski
(arbiter główny, Trzebnica), Mateusz Maj (asystent I, Trzebnica) i Tomasz Białek (asystent II,
Drezdenko)
Widzów: 1000
Śląsk Wrocław: Wojciech Pawłowski (Jakub Wrąbel 42) - Paweł
Zieliński (Tadeusz Socha 46, Tomasz Hołota 60), Rafał Grodzicki (Juanito 46), Mariusz Pawelec,
Kamil Dankowski (Krzysztof
Ostrowski 46) - Robert Pich (
Waldemar Gancarczyk 46, Paweł Uliczny 82), Lukáš Droppa
(Tom Hateley 46), Tomasz Hołota (Patryk Misik 46), Sebastian Mila (Mateusz Machaj 46),
Flávio Paixão (Sebino Plaku 46)
- Marco Paixão (Karol Angielski
46). Trener: Tadeusz Pawłowski
Piast Gliwice: Alberto Cifuentes
Martinez (Jakub Szumski 60)
- Bartosz Szeliga (Przemysław
Szymiński 60), Jan Polak (Kornel
Osyra 46), Csaba Horvath (Jan
Polak 60, Mohamed Amine Hadj
grali dwa mecze, a ich rywalami
były kolejno dwa dolnośląskie
zespoły, reprezentanci pierwszej
ligi: Chrobry Głogów i Miedź
Legnica. Chrobry, beniaminek
pierwszej ligi, okazał się wyraźnie
lepszy od Piastunek. Głogowianie
sprawili niespodziankę i pokonali wyżej notowanego rywala 4-1.
Trenerem Chrobrego jest Ireneusz
Mamrot - wieloletni zawodnik, a
później trener TSSR Polonii, którą wprowadził w 2009 roku do III
ligi. Widać trzebnickie boisko jest
nadal przychylne panu trenerowi
Mamrotowi i drużynom przez
niego prowadzonym.
PIAST GLIWICE 1-4
CHROBRY GŁOGÓW
Janczyk 74 (k) - Danielak 29, 43,
Szczepaniak 41, Pieczra 61
Widzów: 100
Chrobry Głogów: (I połowa)
Amadeusz Skrzyniarz (Sławomir
Janicki 30) - Krzysztof Ziemniak,
Łukasz Bogusławski, Michał Michalec, Adam Samiec - Karol Danielak, Mateusz Hałambiec, Rafał
Figiel, Damian Sędziak, Damian
Piotrowski - Łukasz Szczepaniak.
▶ Trener gliwiczan Angel Perez Garcia żywiołowo reagował na poczynania swoich zawodników na boisku.
wicz 65), Adrian Klepczyński
(Krzysztof Hałgas 46), Kornel
Osyra, Szymon Paskuda (Sebastian Kubik 46) - Matej Izvolt, Łukasz Hanzel, Mohamed Amine
Hadj Said, Ruben Jurado (Nowak
65), Łukasz Winiarczyk (Piotr
Kwaśniewski 46) - Wojciech Kędziora (Dawid Janczyk 65). Trener: Angel Perez Garcia
Kilka godzin po meczu z głogowianami gliwiczanie zagrali z Miedzią Legnica i pierwszy
raz wygrali w Trzebnicy. Rozstrzygnięcie w tym meczu padło
szybko, bo już w szóstej minucie.
Strzelcem zwycięskiej bramki był
Radosław Murawski.
PIAST GLIWICE 1- 0
MIEDŹ LEGNICA
Murawski 6
Widzów: 100
Miedź Legnica: Aleksander Ptak
(Andrzej Bledzewski 46) - Ireneusz Brożyna (Patryk Kiełpiński
46), Tomasz Midzierski (Jakub
Księżniakiewicz 72), Adrian Woźniczka, Mariusz Zasada, Adrian
Cierpka, Keon Daniel (Damian
Docekal (Dawid Janczyk 77). Trener: Angel Perez Garcia
Następnie Piast wrócił do treningów, a w sobotę 5 lipca pojechał
na towarzyski mecz do pobliskiego Żmigrodu. W spotkaniu
dwóch Piastów padł remis 1-1,
ale gliwiczanie zagrali w mocno
okrojonym składzie.
Ostatnim meczem, jaki ekipa
z Gliwic rozegrała podczas obozu w Trzebnicy, było spotkanie
z TSSR Polonią, w dniu 8 lipca.
O tym niezwykłym wydarzeniu
dla całej trzebnickiej społeczności piłkarskiej piszemy w osobnym artykule. Po meczu z białoniebieskimi piłkarze, trenerzy i
działacze Piast Gliwice bardzo
zadowoleni opuszczali Trzebnicę.
Ogólne wrażenia drużyny i sztabu gliwiczan z pobytu w Trzebnicy były niezwykle pozytywne.
Byli pod wrażeniem obiektu i
stanu jego przygotowania. Wielce
prawdopodobne, że górnoślązacy
jeszcze nie raz zawitają do naszego miasta.
31
Lekcja futbolu
We wtorek 8 lipca Polonia, która kilka dni wcześniej
utrzymała się oficjalnie w III lidze, zmierzyła się na Stadionie Miejskim Fair Play Arena z Piastem Gliwice. Trzebniczanie okazali się bardzo gościnni dla zespołu z Górnego Śląska i przegrali wysoko 0-7.
Sport
◀
Kamil Kwaśniak
Ten mecz był ostatnim dla
Piastunek podczas obozu w
Trzebnicy. Dla biało-niebieskich
natomiast było to pierwsze spotkanie kontrolne przed sezonem
2014/2015. Początek meczu nie
zapowiadał tak wysokiej porażki.
Trzebniczanie przez pierwsze pół
godziny grali z wyżej notowanym
rywalem jak równy z równym.
Nasza drużyna była dobrze zorganizowana w defensywie i na
niewiele pozwalała ekipie z Gliwic. Niestety, w 32. minucie gry
rozwiązał się worek z bramkami
dla przedstawiciela Ekstraklasy.
Pierwszy na listę strzelców wpisał
się Ruben Jurado, który z najbliższej odległości pokonał bezradnego Karola Buchlę. Siedem minut
później nasz bramkarz skapitu-
lował po raz drugi, a strzelcem
gola został Kamil Wilczek. W
przerwie szkoleniowcy obu drużyn dokonali wielu roszad personalnych i obraz gry uległ zupełnie
zmianie. Druga połowa to dominacja Piasta. Piłkarze z Gliwic
urządzili sobie ostre strzelanie.
Cztery trafienia zaliczył doświadczony Wojciech Kędziora. Jednego gola dołożył Słowak Matej
Izvolt. Bramka tego ostatniego,
strzelona z 20. metrów, w samo
okienko była ozdobą meczu. Rozmiary porażki mogły być trochę
mniejsze. Mogliśmy zdobyć honorową bramkę, ale jeden z naszych piłkarzy w sytuacji sam na
sam z... bramką, trafił w słupek.
Nasi piłkarze dostali solidną lekcję futbolu. Miejmy nadzieję, że
każdy wyciągnie odpowiednie
wnioski z tego wysoce niekorzystnego wyniku i nauka nie
pójdzie w las.
Na nasze usprawiedliwienie
należy dodać, że w przeciwień-
▶ Jakub Psiurka walczy o piłkę z Czechem Tomasem Docekalem.
stwie do meczu gliwiczan w Żmigrodzie (gdzie z innym przedstawicielem III ligi padł remis 1-1),
przeciwko naszej drużynie zespół
Piasta wyszedł w pełnym składzie
i grał na poważnie.
POLONIA TRZEBNICA
0-7 PIAST GLIWICE
Rubén Jurado 32, Kamil Wilczek
39, Matej Ižvolt 65, Wojciech Kę-
dziora 56, 69 (k), 84, 87
Widzów: 200
Polonia Trzebnica: (I połowa)
Karol Buchla – Maciej Ciosek,
Maciej Waliszczak, Dariusz Zalewski, Tomasz Szczepek - Jakub
Dmuch, Krystian Jajko, Sławomir
Kołodziej, Rafał Bucki – Szymon
Łasiński, zawodnik testowany. (II
połowa) Marek Prokopczyk (Marek Pająk 67) – Krzysztof Suchecki, Jacek Nawrot Jakub Suder,
Kolarskie sukcesy Szerszeni Trzebnica
Miesiąc czerwiec obfitował w kolarskie imprezy z cyklu Pucharu Polski z udziałem amatorów tej dyscypliny
z KSS Szerszenie – Trzebnica.
Sport
◀
8 czerwca Supermaraton Jastrzębi Łaskich tradycyjnie przywitał zawodników niezwykle
piękną (zdaniem niektórych nawet zbyt piękną) słoneczną pogodą. Fakt ten z pewnością miał
wpływ na rekordową frekwencję
Szerszeni. Było nas tam 14 osób
i aż 6 razy reprezentowaliśmy
nasze miasto na podium. Najlepsze wyniki w swoich kategoriach
uzyskali: I miejsca na dystansie
MINI – 73 km: Wiesława Prokopczyk z czasem 2:14:06, Małgorzata Kocik – 2:17:15 oraz Marcin
Rau – 1:58:56. II miejsca na tym
dystansie zajęli: Zenon Janiak
– 2:00:48 oraz Mariusz Gniado
– 2:04:30. Na dystansie MEGA –
146 km, w kategorii M6, II miej-
▶ Małgorzata Kocik w oczekiwaniu na
puchar za zajęcie I miejsca w kategorii K5
w Supermaratonie Jastrzębi Łaskich.
sce zajął Antoni Kaźmierczak
osiągając imponującą prędkość
jazdy 28,99 km/godz.
W Choszcznie, 14 czerwca w
Supermaratonie „Pętla Drawska” nie uczestniczyliśmy aż tak
licznie, niemniej jednak byliśmy
bardzo skuteczni i do Trzebnicy
wróciliśmy z trofeami. Pomimo
przeciwności, na przekór deszczom, wiatrom a nawet gradowi, walcząc dzielnie z trudnymi
warunkami pogodowymi i własnymi słabościami, osiągnęliśmy
nie lada rezultaty. Jako pierwsza
w swojej kategorii na dystansie
MINI (96 km) dojechała do mety
Wiesława Prokopczyk ze średnią
prędkością jazdy 29,7 km/godz.,
wyprzedzając swoją rywalkę aż
o ponad 40 minut. Na dystansie
MEGA (152 km) nasze miasto i
nasze stowarzyszenie reprezen-
▶ Marcin Rau - zdobywca I miejsca w Łasku.
▶ Marian Przybylski - zdobywca I miejsca w Maratonie Choszczeńskim w kategorii M5,
dystans MEGA
tował na pierwszym miejscu na
podium Marian Przybylski, który swój dystans pokonał w czasie
4:15:50. Godny podziwu sukces
odnotował na swoim koncie także Alojzy Pawlaczek, nasz Szerszeń z Pudliszek, który wjechał na
metę jako czwarty zawodnik na
dystansie MINI z czasem o niecałe tylko 2 minuty gorszym od
swojego rywala w kategorii M6.
W ten oto sposób Szerszenie
rozsławiają nasze miasto w Polsce nie tylko organizując szeroko
znaną, wspaniałą imprezę – Maraton Kolarski „Żądło Szerszenia”, który na stałe wpisał się już
w kalendarz Pucharu Polski w
Maratonach Rowerowych. Dzięki tej dobrze zorganizowanej i
▶Antoni Każmierczak odbiera puchar za zajęcie II miejsca na dystansie MEGA M6 w Łasku.
Piotr Reczka – Jakub Dmuch
(Maciej Ciosek 67), Paweł Pytlarz, Przemysław Marduła, Piotr
Pająk – Jakub Psiurka, zawodnik
testowany.
Trener: Sławomir Kołodziej
Piast Gliwice: (I połowa) Alberto
Cifuentes Martínez - Tomasz Mokwa, Jan Polak, Csaba Horvath,
Krzysztof Hałgas, Carles Martínez, Radosław Murawski, Łukasz Hanzel, Tomasz Podgórski,
Kamil Wilczek, Ruben Jurado.
(II połowa) Jakub Szmatuła (Jakub Szumski 60) - Kornel Osyra,
Jan Polak (Szymon Paskuda 61),
Adrian Klepczyński (Krzysztof
Hałgas 66), Paweł Moskwik, Mohamed Amine Hadj Said, Matej
Izvolt, Bartosz Szeliga, Wojciech
Kędziora, Tomas Docekal, Radosław Murawski (Dawid Janczyk
62). Trener: Angel Perez Garcia
Już w sobotę (12.07) kolejna gra
sparingowa polonistów. Rywalem
będzie nasza imienniczka z Leszna. Mecz zagramy na wyjeździe,
początek o godzinie 11:00. Po
spotkaniu w Lesznie rozegramy
jeszcze trzy gry kontrolne, zanim
9 sierpnia rozpoczniemy zmagania w sezonie 2014/2015. Oto ich
plan: 1. Polonia Trzebnica – Ślęza Wrocław, 19.07.2014, miejsce
do uzgodnienia. 2. MKS Oława
– Polonia Trzebnica, 26.07.2014,
Oława. 3. Polonia Trzebnica –
Bystrzyca Kąty Wrocławskie,
2.08.2014, miejsce do uzgodnienia.
uznanej w świecie kolarskim imprezie oraz czynnym udziale naszych zawodników w maratonach
tego cyklu, Szerszeni Trzebnica
nie trzeba nikomu przedstawiać.
Wszyscy Trzebnicę witają serdecznie.
Tak też było w Niechorzu, 21
czerwca na maratonie Bike Rewal
System, gdzie również zmagając
się z potężnym wiatrem zapisaliśmy na koncie Szerszeni kilka
dumnych sukcesów.
Miejsca klasyfikowane na podium zajęli: Małgorzata Kocik I miejsce, dystans MINI 76 km,
kategoria K5 szosa, czas 2:33:21,
Wiesława Prokopczyk – I miejsce,
dystans MINI 76 km, kategoria
K4 szosa, czas 2:38:24, Marian
Przybylski – III miejsce, dystans
MEGA 152 km, kategoria M5
szosa, czas 4:11:08.
Do końca sezonu kolarskiego
mamy jeszcze sporo czasu. Życzę więc wszystkim miłośnikom
kolarstwa satysfakcji z sukcesów,
zarówno tych większych, jak i
tych mniejszych, a przede wszystkim czerpania radości z jazdy na
rowerze, dobrego samopoczucia i
dużo miłych spotkań na trasie.
[wp]
▶ Wiesława Prokopczyk na I miejscu podium w Choszcznie.
32
Z okazji Waszego
pięknego jubileuszu
szczerze życzymy, by każdy kolejny rok
przynosił radość ze wspólnego, zgodnego życia.
Byście dalej się kochali, mimo upływających
dni i lat.
Niech Pan Bóg Wam błogosławi
darząc obfitymi łaskami
i zdrowiem.
Kochanym Jubilatom
Kazimierze i Bogdanowi
Sokołowskim
z okazji 50. rocznicy ślubu najlepsze życzenia
składa syn Jarek z rodziną
To Wasza rocznica. Może być szczególną
okazją do tego, by się zatrzymać
i spojrzeć wstecz na to,co osiągnęliście
w ciągu Waszego małżeństwa.
Jest to czas zarezerwowany
na wspomnienia radosnych chwil
oraz rozwiązanych problemów.
To czas na podziękowanie Bogu
za rozwój Waszej miłości
i trwałości Waszego małżeństwa.
Iwonie i Jarosławowi
Sokołowskim
z okazji 25. rocznicy ślubu
wszystkiego co najlepsze
składają córki
Weronika, Marta
i Kinga
Podziękowania za wielkie serce
wi za warzywa, Adamowi Kosowskiemu za wspaniały tort, Mariuszowi Raczyk i Rafałowi Sadownik
z orkiestry „Ramires” za wspaniałą
muzykę, rodzinie i wszystkim, tym
którzy chcieli pozostać anonimowi.
Dziękuję za wielkie serca, w swoim
imieniu, jak i Przemka. Nie ukrywam, że potrzebujemy wsparcia
do przebudowy wnętrza domu,
aby usprawnić i ułatwić poruszanie się po nim chłopcom, proszę o
wsparcie w dowolnej formie, każda
złotówka od darczyńców jest cenna
i każda pomoc. Będziemy bardzo
zobowiązani – powiedziała na koniec pani Marta.
Edyta Bąk
Dla każdego nastolatka momentem przełomowym w życiu
jest przysłowiowa „osiemnastka”. W piątkowy wieczór, 4 lipca obchodził swój wielki dzień Przemek Kolczak, wchodzący w
dorosłość mieszkaniec Jaźwin. Na wspaniale zorganizowanej
imprezie nie zabrakło rodziny i przyjaciół, którzy zabawą uczcili
przełomowy moment w życiu chłopca.
Przemek jest typowym, uśmiechniętym nastolatkiem, jak tysiące
jego rówieśników. Niestety przez
całe swoje życie boryka się z problemem zdrowotnym, od urodzenia choruje na dystrofię mięśniową
typu Beckera i Duchena. Chłopiec
musi być pod stałą opieką lekarzy
i rehabilitantów, ponieważ postępująca choroba z roku na rok robi
ogromne spustoszenie w jego organizmie. Mimo tak ogromnych
przeciwności losu, chłopiec wspaniale organizuje sobie czas zajmując się rękodzielnictwem, nie
unika kontaktów z rówieśnikami,
uczęszcza do szkoły, po prostu żyje.
Przemek ma ogromne wsparcie
w swojej mamie, która stara się ze
wszystkich sił, aby chłopiec nie czuł
się inny od rówieśników. Mama
Przemka wzbudza u wszystkich
wielki podziw za walkę z wielkimi
przeciwnościami losu, a jej ciężka,
czasami ponad ludzkie siły praca
jest godna wielkiego szacunku.
Należy wspomnieć, że Przemek ma
starszego brata – Marcina, który
boryka się z podobnym problemem
zdrowotnym.
Jednym z marzeń Przemka była
właśnie taka huczna „osiemnastka”. A odbyła się ona oczywiście
dzięki mamie chłopca, ale również dzięki wsparciu radnej Rady
Miejskiej Barbary Trelińskiej oraz
wielu ludzi dobrej woli, którzy nie
wahali się pomóc. Mama Przemka
chciała serdecznie podziękować
wszystkim tym, którzy pokazali,
że mają wielkie serce dla jej syna.
▶ Przemek ( drugi z prawej) z rodzicami i bratem.
– Jestem bardzo wdzięczna za pomoc w zorganizowaniu urodzin
mojego Przemka. Chciałabym serdecznie podziękować za podarowane produkty Ewie Miziniak z
warzywniaka, Grzegorzowi Nowakowskiemu ze sklepu „Guguś”, Syl-
westrowi Utratnemu z „Wisienki”,
Marianowi Zaustowiczowi, Zakładom Mięsnym – Smolarek, Bożenie i Mirosławowi Dzikom z hurtowni, Urszuli Pyszel z Hurtowni
„Ulmar”, Grzegorzowi Ustymczuk
z Hurtowni „Elban”, panu Zbysio-
Indywidualne wpłaty można kierować z dopiskiem „kolczaki”
na konto:
45 1240 1994 1111 0000 2495 6839
50-420 WROCŁAW
UL. TRAUGUTTA 112
BUDYNEK E
10
Przyprawa
do piwa
Brudas
Odnawia
zabytki
Z piorunami
Dom
żaka
13
19
2
KRZYŻÓWKA
… Smerf, z białą
brodą
Był nim
Homer
Pokryty
blachą
1
Na nim
mówca
Górska
łąka
9
17
4
Męski
zarost
Pława
z jeziora
Wcześniejsza
zapłata
Próba
przewrotu
polit.
Ogólnie
uznany
zwrot
Huczna
zabawa
Część
kolumny
Narzucanie
innym swej woli
Kryje
Koniec
dziurę
kanału
klasztorny.
Czerw
lub Ogród
rury
6
Gruzińska
stolica
Ciepły
pantofel
domowy
Zna go
iluzjonista
Niebies- Telewika na
zyjna
niebie debata
Szedł
suchą
szosą
Gorąca
magma
Czołg
weteran
2
4
5
6
7
12
KUPON KRZYŻÓWKOWY
dwutygodnika NR 13(56)
9
10
11
12
13
14
15
imię i nazwisko
telefon
16
17
17
Czerw
18
19
Huczna
zabawa
Część
kolumny
11
Gruzińska
stolica
Kurort
na
Krymie
16
6
Niebies- Telewika na
zyjna
niebie debata
Szedł
suchą
szosą
Remanentowy
wykaz towarów
w sklepie
15
8
Bije o
burtę
Turner
z CNN
Zna go
iluzjonista
Sport
Łukasza
Kubota
Ciemno-biały
koń
5
Gorąca
magma
Czołg
weteran
12
14
Inaczej
georginia
7
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
2
3
4
5
6
7
Trzebnica zatrzymana w kadrze
▶ Stare kino na ul. ks. Bochenka. Rok 1970.
Cienki,
stalowy
sznurek
Żółty
owoc z
tropiku
Kryje
dziurę
Fotograficzne atelier
Roman Chandoha – dowódca
Jednostki Strzeleckiej „Strzelec”,
trzebnicki fotograf, który w latach
1963 – 1999, uwiecznił w kadrze
wiele ciekawych i zmienionych
przez lata miejsc miasta Trzebnicy
i jego okolic. W swojej fotograficznej pracowni, pan Roman posiada
setki zdjęć zrobionych z potrzeby
Męski
zarost
Pława
z jeziora
Ogólnie
uznany
zwrot
18
Roślina
z
rzepami
▶ Fontanna przy ul. ks. Bochenka. 1980 rok.
serca, czy chwili. Kontynuacją cyklu zdjęć są fotografie najciekawszych zakątków miasta z lat 70. i
80. Tym razem zdjęcia prezentują
miejsca i budynki, które zmieniły
swoją funkcję i uległy przeobrażeniu w przeciągu ostatnich 40 lat.
Pierwsze zdjęcie pokazuje budynek Biblioteki położonej w Parku
Miejskim, z 1987 roku, w którym
obecnie mieści się Sąd Rejonowy.
Kolejne zdjęcie przedstawia znane
4
Ciepły
pantofel
domowy
1
Edyta Bąk
13
2
Był nim
Homer
Pokryty
blachą
Próba
przewrotu
polit.
14
georginia
8
Dawny
symbol
chwały
Miasto i port
na Honsiu
9
Koniec
kanału
lub rury
Inaczej
Nagroda do odebrania w sekretariacie
TCKiS.
3
Roślina
na
cukier
19
Wcześniejsza
zapłata
Narzucanie
innym swej woli
Litery z pól ponumerowanych utworzą rozwiązanie końcowe.
1
10
Na
głowie
Wykreowany
wizerunek artysty biskupa
Z piorunami
Dom
żaka
3
Nagrodę w wysokości 50 zł zaŁukasza
rozwiązanie hasła krzyżówki
Kubota
- Sfałszowany dokument, z numeru 12 PT otrzymuje:
7
Blada pora dnia
1
Cukier trzcinowy
Rozwiązanie z numeruSport
12 (55)
Grażyna Wojtkowska
5
Przyprawa
do piwa
Brudas
8
Bije o
burtę
Turner
z CNN
Ciemno-biały
koń
Odnawia
zabytki
Na nim
mówca
Górska
łąka
Remanentowy
Osoby, które nadeślą lub dostarczą osobiście
do redakcji (TCKiS ul. Prusicka 12)
wykaz towarów
rozwiązaną krzyżówkę wraz z załączonym
kuponem, wezmą udział w losowaw sklepie
15 w wysokości 50 zł.
niu nagrody
Rodzaj
sera z
pleśnią
… Smerf, z białą
brodą
Kurort
na
Krymie
16
Z
klamką
i futryną
11
18
Roślina
z
rzepami
Cienki,
stalowy
sznurek
Żółty
owoc z
tropiku
3
Cukier trzcinowy
33
Miasto i port
na Honsiu
wszystkim
trzebniczanom miejsce
„przy fontannie”, przy ulicy Ks.
Bochenka i widok starej
fontanny z 1980 roku. Trzecie zdjęcie
prezentuje widok na budynek „Starego kina” przy ulicy Ks. Bochenka
z 1970 roku, w którym dzisiaj znajdują się sklepy.
▶ Budynek Biblioteki. 1987 rok.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
34
TVprogram
Program telewizyjny 11.07 - 24.07.2014
Sześć dni, siedem nocy
TVP 1, niedziela 20.07, godz. 20.25
Robin Monroe jest neurotyczną i wiecznie zaganianą dziennikarką. Mimo
że praca jest dla niej najważniejsza, stara się ułożyć sobie także życie prywatne. Od pewnego czasu spotyka się z Frankiem. Mężczyzna proponuje jej
spędzenia tygodniowego urlopu na egzotycznej wyspie. Robin zgadza się.
Frank w rajskim krajobrazie prosi ukochaną o rękę. Robin z radością przyjmuje oświadczyny. Tę sielską atmosferę przerywa im niestety szef kobiety.
Prosi, by Monroe przerwała wakacje i załatwiła ważną sprawę służbową na
pobliskim Tahiti. Podczas lotu tropikalna burza zmusza ich do lądowania na
bezludnej wyspie. Maszyna zostaje uszkodzona. Rozbitkowie muszą usunąć
awarię lub czekać, aż ktoś przyjdzie im na ratunek.
Dzień, który odmienił twoje życie
TVP 2, piątek 11.07, godz. 1.10
Taksówkarz Robert Duval (Jacques Gamblin) jest nałogowym palaczem. Mężczyzna wiedzie życie u boku Marie-Jeanne (Zabou Breitman), która do czasu założenia rodziny była artystką o ekscentrycznych upodobaniach. Małżonkowie dochowali się trojga dzieci: ambitnego Alberta (Pio
Marmai), nieżyciowego romantyka Raphaëla (Marc-André Grondin) i niepokornej Fleur (Déborah François). Robert ma żal do swego nieżyjącego
ojca za to, że zafundował im dom, którego on nie jest w stanie utrzymać z niewielkiej pensji kierowcy. Z kolei Marie-Jeanne z niepokojem obserwuje, jak jej dwaj synowie wyfruwają z rodzinnego gniazda. Podczas gdy Albert zostaje chirurgiem plastycznym i szybko się usamodzielnia,
Raphaël po nieudanych próbach wejścia w dorosłość wraca do rodziców i oddaje się nowemu hobby. Tymczasem szesnastoletnia Fleur angażuje
się w pierwszy poważny związek z mężczyzną i przechodzi inicjację seksualną.
Naciągacze
TVN, wtorek 22.07, godz. 20.50
Dziewiąte wrota
Butelki zwrotne
Dean Corso (Johnny Deep) to wytrawny nowojorski bibliofil i poszukiwacz starodruków, doświadczony ekspert, a zarazem pozbawiony
skrupułów handlarz. Pewnego dnia zgłasza się do niego Boris Balkan
(Frank Langella), tajemniczy kolekcjoner, który zleca mu nietypowe
zadanie. Balkan jest właścicielem jednego z trzech istniejących na
świecie egzemplarzy XVII-wiecznej satanistycznej księgi „Dziewięć
Wrót Królestwa Cieni”. Corso ma odnaleźć dwa pozostałe i sprawdzić,
czy dzieło należące do kolekcjonera jest autentyczne. Dean przyjmuje
zlecenie i wyrusza na poszukiwania do Europy. Nie wie jednak, że został wciągnięty do gry, w której udział bierze sam Szatan…
Zbliżający się do emerytury nauczyciel, Josef Tkaloun, po nieprzyjemnym
incydencie rezygnuje z pracy w szkole. Zamiast jednak dołączyć do swoich
przyjaciół i oddawać się błogiemu lenistwu, szuka nowej pracy. Niebawem
zatrudnia się w punkcie skupu butelek w hipermarkecie. Rodzina i znajomi
mężczyzny są wstrząśnięci, zadając sobie pytanie, jak osoba inteligentna
i wykształcona może sobie pozwolić na taki „upadek społeczny”. Nowe zajęcie psuje i tak nie najlepsze relacje z żoną. Josef nie może również liczyć
na zrozumienie córki, która ma dość własnych problemów. Mimo to Józef
pogodnie patrzy na swoje życie, a kontakt z klientami, a przede wszystkim
atrakcyjnymi klientkami, powoduje wiele zabawnych sytuacji.
Polsat, piątek 11.07, godz. 21.55
Roy i Frank (Sam Rockwell) stanowią parę świetnie dobranych drobnych
oszustów, którzy wyspecjalizowali się w naciąganiu prostych ludzi na
drobne sumy. Hurt stanowi podstawę ich egzystencji. Właśnie zajmują się
sprzedażą bezpośrednią systemów do oczyszczania wody, za które każą sobie płacić dziesięciokrotnie więcej niż wynosi rzeczywista wartość instalacji. Wmawiają swoim ofiarom, że za zakup czekają wspaniałe nagrody;
wycieczki, samochody i kosztowności. Wszystko to kłamstwo oczywiście.
Niespodziewanie Roy poznaje Angelę (Alison Lohman). Okazuje się, że to
czternastoletnia córka Roya, który dotąd nie miał pojęcia o jej istnieniu…
TVP 2, niedziela 13.07, godz. 0.10
Łatwa dziewczyna
Kobiety pragną bardziej
Jak kochać, to we dwoje
Opowieść o relacjach damsko-męskich. Akcja rozgrywa się w Baltimore. Znudzona żona rozważa, czy nie odejść od męża, który ją zaniedbuje. Dlaczego
zaniedbuje? Bo ma romans z inną kobietą, w której na dodatek zakochał się
inny samotny mężczyzna. On z kolei mógłby znaleźć szczęście u boku dziewczyny, która ma na jego punkcie obsesję, gdyby tylko zwrócił na nią uwagę.
Aranżuje ona niby-przypadkowe spotkania z obiektem swoich uczuć. Podczas jednego z nich poznaje przyjaciela swojego ukochanego.
Michel i Vincent przyjaźnią się od lat, choć prezentują zupełnie odmienne podejście do kobiet i związków. Pierwszy z nich jest niepoprawnym
romantykiem, który wierzy w miłość od pierwszego wejrzenia. Drugi zaś
jest notorycznym podrywaczem, dla którego liczy się tylko seks. Zbieg
okoliczności sprawia, że na drodze obu mężczyzn nagle pojawiają się Angele i Nathalie. Obaj panowie pod wpływem nowych znajomości zmieniają
się i zaczynają patrzeć na życie z innej perspektywy...
TVN, sobota 12.07, godz. 20.00
TVP 2, środa 16.07, godz. 20.10
© www.telepress24.com [email protected]
Polsat, środa 23.07, godz. 20.35
Jak większość nastolatek Olive Penderghast chce być popularna. Chce tak
bardzo, że na pytanie koleżanki jak spędziła weekend, naprędce wymyśla
ekscytującą i mocno pikantną historyjkę o upojnej nocy z przystojnym studentem. Ale to małe kłamstewko zaczyna żyć własnym życiem i nagle wszyscy zaczynają plotkować. Dziewczyna jest zaskoczona nagłą sławą i... zaczyna
jej się to podobać. Już nie jest niewidzialna, każdy o niej słyszał. Fantazyjne
stroje i wyzywające zachowanie to teraz jej znaki firmowe. Spirala plotek wiruje coraz szybciej i wkrótce reputacja Olive jest już w totalnej ruinie. A właśnie pojawia się pewien chłopak, na którego opinii akurat bardzo jej zależy. Tylko jak to wszystko teraz odkręcić? Jak udowodnić, że nie jest zdzirą,
wywłoką, latawicą, łatwą flirciarą, tylko sympatyczną młodą dziewczyną?
TVP 1
8.10 Polityka przy kawie
8.30 Supah Ninjas - X (15) - serial
8.55 Big Time Rush - Bardzo Ważny
Teledysk (18) - serial
9.30 Przygody psa Cywila (2) Eksternista - serial
10.10 Morza i oceany - Osobliwości
mórz i oceanów, cz. 13. Malediwy - serial dok.
11.10 Druga szansa II (9) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.45 Człowiek i Orki - film dok.
13.50 Wszystko przed nami (37 - 38)
- telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polskie Wakacje
15.30 Klan (2565) - telenowela
15.55 MacGyver - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Mistrz grilla 2014
17.35 Miłość nad rozlewiskiem (3)
- serial
18.30 Ranczo (58) - Obcy krajowcy
- serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Piąty Stadion
20.30 Lato z Bardotką - film fabularny
22.15 Mundial 2014 - Podsumowanie
23.10 Anatomia prawdy (9) - serial
0.00 MacGyver - serial
1.05 Agent Cody Banks 2. Cel
Londyn - film fabularny, USA,
Kanada, reż. Kevin Allen, wyk.
Frankie Muniz, Anthony Anderson, Hannah Spearritt, Daniel
Roebuck
2.45 Notacje - Jerzy Kulej. Nigdy nie
leżałem na deskach - cykl dok.
3.00 Pogotowie rachunkowe - reality show
3.50 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.05 Mundial 2014 - Podsumowanie 9.05
Wyścigi samochodowe 9.40 Złote transmisje - MŚ w pn. ‘82 - Polska - Francja, Hiszpania 10.40 Złote transmisje - MŚ w pn.
‘82 - Polska - Francja, Hiszpania 11.45
Mundial 2014 12.45 Mundial 2014 13.45
Mundial 2014 14.45 Mundial 2014 15.45
Mundial 2014 16.00 Mundial 2014 - Podsumowanie 17.05 Echo Brazylii - felieton
17.20 Mundial 2014 18.20 Mundial 2014
19.20 Mundial 2014 20.20 Mundial 2014
21.10 Piąty stadion 21.25 Legendy futbolu - Pele - serial dok. 22.00 Mundial 2014
- Podsumowanie 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Boks - Gala WSB. Azerbejdżan
- Kuba - Finał 1.05 Zakończenie dnia
TVP 1
5.55 SpongeBob Kanciastoporty
- Balowicz (12) - serial
6.30 Wielkie Sanktuaria Polski
- Świątynia Opatrzności Bożej
6.55 Pełnosprawni (61) - magazyn =
7.15 Las bliżej nas - magazyn
7.35 Rok w ogrodzie
8.00 Dzień dobry w sobotę
8.25 Naszaarmia.pl - magazyn
8.55 Polskie drogi (6) - serial
10.35 Człowiek i Orki - film dok.
11.40 Okrasa łamie przepisy
12.15 Naturalnie Zakręceni
12.45 Jaka to melodia?
13.25 Chichot losu (5) - serial
14.25 Opole 2014 - Przeżyjmy to
jeszcze raz
15.05 Agent Cody Banks 2. Cel
Londyn - film fabularny, USA,
Kanada, reż. Kevin Allen, wyk.
Frankie Muniz, Anthony Anderson, Hannah Spearritt, Daniel
Roebuck
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Komisarz Alex (15) - Nieme
krzyki - serial
18.30 Ojciec Mateusz (85) - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.15 Piąty Stadion - Pamietam jak dziś
20.25 Piraci z Karaibów. Skrzynia
umarlaka - film przygodowy,
USA, reż. Gore Verbinski, wyk.
Johnny Depp, Orlando Bloom,
Keira Knightley, Jack Davenport,
Bill Nighy
23.05 Agent pod przykryciem (1)
Undercover - serial
0.10 Operacja Samum - film sensacyjny, Polska, reż. Władysław
Pasikowski, wyk. Marek Kondrat,
Radosław Pazura, Anna Korcz,
Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Tadeusz Huk, Krzysztof
Globisz, Jerzy SkolimowskI
1.50 Agent pod przykryciem (1)
Undercover - serial
2.55 Biała wizytówka (2) Sweet
home - serial
TVP SPORT
8.05 Mundial 2014 - Podsumowanie
9.05 Pełnosprawni - magazyn dla niepełnosprawnych 9.35 Mundial 2014
- W57 - W58 11.45 Mundial 2014 - W59
- W60 14.00 Tenis ziemny - Turniej ATP
Mercedes Cup, Stuttgart - 1 finału 16.00
Tenis ziemny - Turniej ATP Mercedes
Cup, Stuttgart - 1 finału 18.15 Mundial
2014 - Podsumowanie 19.15 Echo Brazylii - felieton 19.30 Żeglarstwo - Mistrzostwa Europy w klasie RS. X 20.00 Piąty
stadion 20.05 Mundial 2014 - Studio.
Co jest grane? 21.20 Studio Plaża 21.25
Mundial 2014 - studio. mecz o 3 miejsce
21.50 Mundial 2014 - mecz o 3 miejsce
0.50 Sportowy Wieczór 1.00 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
5.45 Mikołajek (8 - 9) - serial anim.
6.15 Lokatorzy (82) Sport to zdrowie - serial komediowy
6.50 M jak miłość (557 - 558) - serial
8.45 Herkules (35) - Moc - serial
9.40 Czterdziestolatek (10)
- Pocztówka ze Spitzbergenu,
czyli oczarowanie - serial
10.50 Barwy szczęścia (1115) - serial
11.30 Na dobre i na złe (325) Przekleństwo Touerette’a - serial
12.30 Familiada - teleturniej
13.10 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - Dolny Śląsk
i Opolskie
14.10 The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - Łódzkie
15.10 Tancerze (5) - serial obyczajowy
16.10 M jak miłość (1039) - serial
17.05 Herkules (35) Moc - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Baron24 (7) - Kandydat na
męża - serial komediowy
20.05 Rodzinka.pl (111) - Oświecenie
- serial komediowy
20.35 Rodzinka.pl (112) - Gips - serial
komediowy
21.15 Lato Zet i Dwójki 2014 - Słubice - koncert
22.20 Lato Zet i Dwójki 2014 - Słubice - koncert
23.20 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (2) - serial sensacyjny
0.10 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (3) - serial sensacyjny
1.00 Piąty Stadion
1.10 Dzień, który odmienił twoje
życie - film obyczajowy, Francja,
reż. Remi Bezancon, wyk. Jacques
Gamblin, Zabou Breitman, Deborah Francois, Marc - Andre Grondin, Pio Marmai
3.05 Pitbull (30) - serial policyjny TVP
4.00 Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (3) - serial sensacyjny
4.45 Zakończenie dnia
PSN
7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 9.55 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 10.55 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2014 12.00 Polsat Sport
News Sport Flash 12.07 Magazyn Futbol
Mundial 13.10 MotoGP Motocyklowe
MŚ 2014 14.05 MotoGP Motocyklowe
MŚ 2014 15.05 MotoGP Motocyklowe
MŚ 2014 16.00 Polsat Sport News Sport
Flash 16.07 Magazyn Atleci 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 Siatkówka
Liga Światowa 19.00 Polsat Sport News
Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga Światowa 20.30 Żużel Mistrzostwa w jeździe
parami 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Lekkoatletyka Diamond League
TVP 2
6.10 Gruzińscy Swanowie. Między
tradycją a nowoczesnością
- film dok.
7.00 M jak miłość (1057) - serial
8.00 Pytanie na śniadanie
10.30 Sztuka życia - Olga Jankowska
- nowela dok.
10.55 Czarne chmury (4) - Przeprawa - serial
11.55 Daleko od szosy (4) - Oczekiwanie - serial
13.20 Bliskie i groźne spotkania
Steve’a (5) seria 2 - serial dok.
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Rodzinka.pl (99) - Święty
Walenty - serial komediowy
15.10 Rodzinka.pl (100) - Razem
i osobno - serial komediowy
15.40 Słowo na niedzielę
15.50 Alternatywy 4 (1) - Przydział
- serial komediowy
17.00 Matrix czyli 1000 kabaretowych światów - XXII Przegląd
Kabaretów PaKA 2006
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Kulisy - Postaw na milion
19.05 Postaw na milion - teleturniej
20.05 Międzynarodowy Festiwal
- Romane Dyvesa - Cygańskie
Dni - Gorzów Wlkp.
21.15 Piąty Stadion - Pamietam jak
dziś
21.20 Studio Plaża
21.25 Mundial 2014 - studio
21.50 Mundial 2014 - mecz o 3 miejsce
0.25 Studio Plaża
0.35 Szalom na Szerokiej - koncert
finałowy, cz. 3 - koncert
1.50 W przebraniu mordercy - thriller, USA, reż. Brian De Palma, wyk.
Michael Caine, Nancy Allen, Keith
Gordon, Angie Dickinson
3.45 Butelki zwrotne - komedia,
Czechy, Wielka Brytania, Dania,
reż. Jan Sverak, wyk. Zdenek Sverak, Daniela Kolarova, Tatiana Vilhelmova, Jiri Machacek
PSN
7.07 Lekkoatletyka Diamond League 9.00
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 12.00
Polsat Sport News Sport Flash 12.07 Magazyn ATP World Tour Uncovered 2014
12.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014
14.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014
14.35 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014
15.05 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07
Siatkówka Liga Europejska kobiet 19.00
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Magazyn IAAF World Athletics 19.50 Siatkówka Liga Europejska kobiet 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 23.00 Lekkoatletyka Diamond League 0.00 Polsat Sport News Sportowe
podsumowanie dnia
6.30
6.50
7.55
8.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.00
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Harry Potter i czara ognia - film
przygodowy, Wielka Brytania,
USA 2005, reż. Mike Newell,
wyk. Emma Watson, Rupert
Grint, Brendan Gleeson, Michael
Gambon, Alan Rickman, Maggie
Smith, Robbie Coltrane,
23.10 Wyspa doktora Moreau - horror, USA 1996, reż. John Frankenheimer, wyk. Marlon Brando,
Val Kilmer, David Thewlis, Fairuza Balk, Ron Perlman, Marco
Hofschneider, Temuera Morrison
1.10 Kuba Wojewódzki - talk show
2.10 Uwaga! - program interwencyjny
2.25 Sekrety Magii
3.45 Rozmowy w toku - talk show
POLSAT
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
20.10 Małolaty u taty - komedia familijna, USA, 2003, reż. Steve Carr,
wyk. Eddie Murphy, Hailey Noelle
Johnson, Jimmy Bennett
21.55 Dziewiąte wrota - horror, USA,
Francja, Hiszpania, 1999, reż.
Roman Polański, wyk. Johnny
Depp, Frank Langella, Lena Olin,
Emmanuelle Seigner
Dean Corso to wytrawny nowojorski bibliofil i poszukiwacz starodruków, doświadczony ekspert,
a zarazem pozbawiony skrupułów handlarz. Pewnego dnia
zgłasza się do niego Boris Balkan,
tajemniczy kolekcjoner, który
zleca mu nietypowe zadanie…
0.45 Żołnierze kosmosu II - Bohater Federacji - film sci - fi, USA,
2004, reż. Phil Tippett, wyk. Billy
Brown, Colleen Porch, Cy Carter
2.40 Tajemnice losu
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.15 Inforozmowa 19.35 INFObiznes 19.50 Pogoda 19.57 Dziś wieczorem
20.12 Forum 20.44 Flesz - Serwis Info
20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08
Pogoda 21.15 Puls Polski 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór
23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po przecinku - rozmowa 1.15
Dziś wieczorem 1.30 Forum 2.02 Flesz
- Serwis Info 2.10 Serwis Info
5.30 Uwaga! - program interwencyjny
5.50 Mango - Telezakupy
7.55 Top wings - program rozrywkowy
8.30 Dzień dobry wakacje
11.00 Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
12.00 Project Runway
13.00 X Factor - program rozrywkowy
14.35 TOP GEAR 21
16.00 Sekrety chirurgii - reality show
17.00 Surowi rodzice - reality show
18.00 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.45 Uwaga! - program interwencyjny
21.55
22.55
23.55
1.50
2.55
3.55
5.00
6.00
7.30
8.00
8.30
10.00
10.35
12.20
14.05
16.00
17.20
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków
Scooby Doo i Brygada Detektywów
Ewa gotuje
Scooby Doo: Na wyspie Zombie - film anim., USA, 1998
Małolaty u taty - komedia familijna, USA, 2003, reż. Steve Carr
Twoja Twarz Brzmi Znajomo
13 Posterunek
Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.00 Kobiety pragną bardziej
- komedia, Holandia, Niemcy,
USA 2009, reż. Ken Kwapis,
wyk. Scarlett Johansson, Jennifer
Aniston, Ben Affleck, Jennifer
Connelly, Drew Barrymore, Justin
Long, Bradley Cooper, Ginnifer
Goodwin
22.45 Gran Torino - film obyczajowy,
Niemcy, USA 2008, reż. Clint
Eastwood, wyk. Clint Eastwood,
Christopher Carley, Bee Vang,
Ahney Her, Brian Haley, Geraldine
Hughes
1.05 Gliniarz z Beverly Hills II
- komedia, USA 1987, reż. Tony
Scott, wyk. Eddie Murphy, Judge
Reinhold, John Ashton, Jürgen
Prochnow, Ronny Cox, Brigitte
Nielsen, Allen G, Dean Stockwell
3.10 Uwaga! - program interwencyjny
3.25 Sekrety Magii
EUROSPORT
8.30 Brazilmania 8.45 Kolarstwo. Tour de
France Etap 7. 10.15 Kolarstwo. LeMond
on Tour 10.30 Watts 11.30 Brazilmania
11.45 Żużel. Mistrzostwa Europy, 12.30
Wyścigi samochodowe. World Series by
Renault, Nürburgring, Niemcy 13.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 7. 14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo.
Tour de France Etap 8. 17.30 Kolarstwo.
LeMond on Tour 17.45 Kajakarstwo. Mistrzostwa Europy, Niemcy 19.00 Bom
Dia Rio 19.10 Żużel. Mistrzostwa Europy 20.30 Copacabana 21.00 Sporty walki. Superkombat, World Grand Prix Series
22.00 Jeździectwo. Global Champions
Tour, Estoril, Portugalia 23.30 Kolarstwo.
Tour de France Etap 8. 0.00 Copacabana
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00
Debata TVP INFO - program publicystyczny 18.30 Reportaż TVP INFO - reportaż 18.55 INFOrmacje 19.15 Pogoda
19.20 Równo - ważni - magazyn 19.53
Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 20.43
Flesz - Serwis Info 20.50 Pogoda 21.00
Serwis Info 21.10 Pogoda 21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama
Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień
23.40 Serwis Info 0.40 Sportowy Wieczór
1.00 Dziś wieczorem 1.15 Minęła 20ta
1.50 Flesz - Serwis Info
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Michał Urbaniak
7.20 Punkt krytyczny - serial
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Dennis znów rozrabia - komedia, USA 1998, reż. Charles T.
Kanganis, wyk. Don Rickles, George Kennedy, Justin Cooper, Betty
White, Brian Doyle - Murray
21.40 Quigley na Antypodach
- western, Australia, USA 1990,
reż. Simon Wincer, wyk. Tom Selleck, Laura San Giacomo, Alan
Rickman, Chris Haywood
0.05 Mentalista - serial sensacyjny
1.05 Adwokat - film sensacyjny, USA
1998, reż. Steven Zaillian, wyk.
John Travolta, Robert Duvall, Tony
Shalhoub, William H. Macy
3.25 Sekrety Magii
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.15 Kobieta w lustrze - telenowela
15.15 Hela w opałach - serial
15.45 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
19.30 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Lasko - pociąg śmierci - film
akcji, Niemcy 2006, reż. Diethard
Küster, wyk. Mathis Landwehr,
Arnold Vosloo, Stephan Bieker
22.05 Kult - thriller, USA, Kanada,
Niemcy 2006, reż. Neil LaBute,
wyk. Nicolas Cage, Ellen Burstyn,
Leelee Sobieski
0.10 Płytko pod ziemią - horror, USA
2004, reż. Sheldon Wilson, wyk.
Timothy V. Murphy, Stan Kirsch,
Lindsey Stoddart
2.10 No problem!
2.35 Dyżur
3.00 JRG w akcji
3.25 Dyżur
13.45 Ukryta prawda 14.45 Kuchenne
koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje 16.05 Złoty interes - serial 17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Mamy was! 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.00 Wojny magazynowe 21.00 Ostre cięcie 21.45
Express - informacje 22.00 Ola w trasie
22.30 Usterka 23.00 Nagie Newsy - serial
23.30 Kulisy porno biznesu - serial
16.55
21.55
22.55
0.50
2.55
3.55
5.00
Benny Hill
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Jej Szerokość Afrodyta
Tuż przed tragedią
Zaklinacz psów
Galileo
Czysta chata
Tuż przed tragedią
STOP Drogówka
Bruce Lee - Legenda Kung Fu II
- film biograficzny, Chiny, 2008,
wyk. Chan Kwok - Kwan
Spotkanie rodzinne - komediodramat, Wielka Brytania, 2010,
reż. Yoav Factor, wyk. Timothy
Spall
Galileo
Bez wyjścia - thriller, USA, 2009,
reż. John Murlowski, wyk. Brian
Dietzen, Meredith Monroe
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Odkupienie - film fabularny,
USA, 1995, reż. Kristine Peterson,
wyk. Greg Latter, Mark Dacascos
Red Line - Czerwona linia
- film sensacyjny, Holandia,
Kanada, 1997, reż. Tibor Takács,
wyk. Mark Dacascos, Rutger
Hauer
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
TVP HISTORIA
7.00 Afisz kulturalny 7.15 Ogniem i mieczem - serial 8.20 Rewizjoniści - film dok.
9.25 Pograbek - film obyczajowy 10.55
Gwiazdy śpiewają w piątek 12.05 Echo
- dramat 12.40 Mała Apokalipsa - film
fabularny 14.40 Powrót do ulubionych…
- Jeszcze nie raz 15.25 Ogniem i mieczem
- serial 16.30 Rozmowy o literaturze i nie
tylko… - Joanna Bator 17.10 Rewizjoniści
- film dok. 18.15 Pograbek - film obyczajowy 19.45 Informacje kulturalne 20.10
Mad Men s. V - serial 21.15 Kino festiwalowe - Serafina - dramat, Francja 23.25
Informacje kulturalne 23.45 Mad Men s.
V - serial 0.45 Śmiertelne zmęczenie - komedia 2.15 Joanna Kondrat - koncert
7.30 Zamki kresowe Rzeczypospolitej
- Dubno 8.00 Wielcy marzyciele - serial
dok. 9.05 Sława i chwała (1) - serial 10.05
Flesz historii (189) 10.25 Igrzyska - wojna bez broni - cykl dok. 10.50 Zaproszenie - Bóg dał, Bug wziął 11.20 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 11.50 Lotnicy
kosmonauci - film dok. 13.00 Koło historii
13.40 Spór o historię - Debata 14.20 Szerokie tory - reportaż 14.50 Architektura
Warszawy 15.00 Było, nie minęło 15.40
Sensacje XX wieku - cykl dok. 16.40 Cafe
Historia (11) „Szpiedzy. Hans Kloss - prawda a mit” - program publicystyczny 17.00
Sława i chwała (2) Zawierucha - serial
18.05 Kalendarium historyczne - program
publicystyczny 18.40 Polska i świat z historią w tle - Koleje losu pewnej fabryki 19.00
Dziennik telewizyjny - 11.7.1989 20.00
Okręty II wojny światowej - film dok. 21.15
Było, nie minęło 21.45 Sensacje XX wieku
- cykl dok. 22.45 Szerokie tory - reportaż
23.20 S jak szpieg - Przypadki pewnego
radiotelegrafisty 23.50 Ballada o lekkim
zabarwieniu erotycznym (5) - serial
Sobota, 12.07.2014
TV 4
6.00
6.35
6.55
7.15
7.35
8.35
9.35
10.35
11.40
12.40
13.50
14.50
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza
10.00 Mam talent - wersja amerykańska
11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4music 14.00
Rodzina zastępcza 15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00
Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30
Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć na 1000
sposobów 21.30 Bestie z morza - horror
23.30 Krzyżościan - dramat kryminalny
TVP KULTURA
TV TRWAM
14.00 Król Dawid - film fabularny 14.50
Enigma 15.00 Koronka do Miłosierdzia
Bożego 15.20 Ogień Boży - ks. Ignacy
Kłopotowski - film 15.50 Pytasz i wiesz
16.00 Informacje dnia 16.10 Siódmy sakrament 16.40 Golgota Jasnogórska - autorstwa Jerzego Dudy Gracza 17.00 Z pamiętnika podróżnika . 17.30 Reportaż dnia
18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia
18.15 Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela”
19.00 Warto zauważyć… W mijającym tygodniu 19.30 Program dla dzieci 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50
Myśląc Ojczyzna21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Teresa - film fabularny
(USA 2004), 23.35 Święty na każdy dzień
23.40 Ze slumsów do Bosco Boys - film
TV6
TTV
Stopklatka
19.00
20.00
20.10 Spider - Man 2 - film sci - fi,
USA, 2004, reż. Sam Raimi, wyk.
Tobey Maguire, Bruce Campbell,
Cliff Robertson, Daniel Gillies, J.K.
Simmons, Rosemary Harris, Vanessa Ferlito, Kirsten Dunst
Minęły dwa lata o czasu, kiedy
spokojny chłopak o łagodnym usposobieniu, Peter Parker,
odszedł od swojej ukochanej,
z którą związany był od wielu lat
- Mary Jane Watson. Wtedy to
właśnie podjął decyzję, że życie
jego będzie podporządkowane
nie uczuciom lecz odpowiedzialności za “ludzkość”.
22.45 Ryzykanci - film akcji, USA,
1997, reż. Hark Tsui, wyk. Jean
- Claude Van Damme, Dennis
Rodman, Mickey Rourke
0.50 Lustro - horror, Korea Płd, 2003
3.15 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
Daleko od noszy
Księga Dżungli
Księga Dżungli
Tom & Jerry Kids 3
Scooby & Scrappy Doo Show
Scooby & Scrappy Doo Show
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Galileo - jak to możliwe
Kłamczuch
Galileo Extra
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
Scooby & Scrappy Doo Show
Scooby & Scrappy Doo Show
Zero bezwzględne - film katastroficzny, Kanada, 2006, reż.
Robert Lee, wyk. Erika Eleniak,
Jeff Fahey
STOP Drogówka
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Kocice
To był dzień
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
6.00 Good Bye Lenin! - komedia 8.30 Andzia - film anim. 9.30 Argentyńska lekcja - film dok. 10.40 Akcja pod Arsenałem
- dramat wojenny 12.40 Miesiąc nad jeziorem - film kostiumowy 14.35 Tajniak z klasą - komedia kryminalna 16.30 Filip z konopi - komedia 18.15 Yamakasi - Współcześni
Samurajowie - film sensacyjny 20.00 VI
Batalion - film wojenny 22.35 Od zmierzchu do świtu - film kryminalny
POLSAT
TVN
Piątek, 11.07.2014
TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
TVP INFO
EUROSPORT
8.30 Brazilmania 8.45 Kolarstwo. Tour de
France Etap 6. 9.45 Kolarstwo. LeMond
on Tour 10.00 Żużel. Elitserien 11.30 Brazilmania 11.45 Watts 12.45 Kolarstwo.
Tour de France Etap 6. 14.00 Kolarstwo.
LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo. Tour
de France Etap 7. 15.15 Kolarstwo. Tour de
France Etap 7. 16.15 Kolarstwo. Tour de
France Etap 7. 17.30 Kolarstwo. LeMond
on Tour 17.45 Żużel. Mistrzostwa Europy 19.00 Bom Dia Rio 19.10 Watts 19.55
DRWALE, STIHL TimbersportS SERIES. Trofeum mistrzów 20.30 Jeździectwo. FEI
Nations Cup, Falsterbo, Szwecja 21.30
Copacabana 22.05 Boks 0.00 Kolarstwo.
LeMond on Tour 0.15 Kolarstwo. Tour de
France Etap 7.
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
35
TVN 7
5.40
6.45
8.50
9.55
10.55
12.30
13.25
14.40
17.30
19.30
21.40
23.25
1.35
3.40
Szymon Majewski Show
Mango - Telezakupy
Dwóch i pół - serial komediowy
Złoty chłopak - serial
Dennis znów rozrabia - komedia, USA 1998, reż. Charles T.
Kanganis, wyk. Don Rickles, George Kennedy, Justin Cooper, Betty
White, Brian Doyle - Murray
Pod odłoną nocy - serial
Czterej pancerni i pies - serial
Brzydula - serial obyczajowy
Szczeniackie wojsko - komedia,
USA 1995, reż. Nick Castle, wyk.
Damon Wayans, Karyn Parsons,
William Hickey, Michael Ironside,
Albert Hall, Steven Martini
Wakacje w krzywym zwierciadle - komedia, USA 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy Chase,
Imogene Coca, Beverly D’Angelo,
Randy Quaid, Eddie Bracken
Nie tylko taniec - komedia,
USA 2009, reż. Damien Dante
Wayans, wyk. Shoshana Bush,
Damon Wyans Jr, Essence Atkins,
Christina Murphy
Ostatni sprawiedliwy - film
sensacyjny, USA 1996, reż. Walter
Hill, wyk. Bruce Willis, Christopher
Walken, Bruce Dern, Alexandra
Powers, David Patrick Kelly
Sekrety Magii
Druga strona medalu - talk show
PULS
6.00
6.30
7.00
7.55
9.00
10.05
11.55
13.35
14.50
16.55
19.00
19.30
20.00
21.50
23.40
1.45
2.35
3.20
Dyżur
W blasku fleszy
Taki jest świat
Steve Irwin - łowca krokodyli
- serial
Niewiarygodne sceny z życia
zwierząt - przyrodniczy
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Złota gęś - baśń
Barbie: Księżniczka i piosenkarka - film anim.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Kot w butach - baśń
Galaxy Quest - komedia, USA
K - 9: Prywatny detektyw
- komedia, USA 2002
Pingwiny z Madagaskaru - serial
Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
Prawo pięści - film akcji, USA
2008, reż. David Jackson, wyk.
Max Martini, Nick Chinlund, Jane
Park Smith, Max Perlich
Rasa - film sensacyjny, RPA,
USA, Niemcy 2006, reż. Nicholas
Mastandrea, wyk. Michelle Rodriguez, Oliver Hudson, Taryn Manning
Rzeka śmierci - film przygodowy, USA 1989, reż. Steve
Carver, wyk. Michael Dudikoff,
Robert Vaughn, Donald Pleasence, Herbert Lom
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
Z archiwum policji
Stopklatka
TTV
TV6
6.00 Doktor Żywago cz. 2 - film kostiumowy 8.30 Andzia - film anim. 9.10 Podróż za
jeden uśmiech - film młodzieżowy 11.00
Yamakasi - Współcześni Samurajowie
- film sensacyjny 12.55 Tootsie - komedia
15.25 Rzeka życia - dramat obyczajowy
17.50 Roxanne - komedia 20.00 Sin City
- Miasto grzechu - thriller 22.35 Pulp Fiction - thriller 1.45 VI Batalion - film wojenny 4.20 Champion - film sensacyjny
11.15 Odlotowy ogród 11.45 Wojny magazynowe 13.45 Licytuj i niszcz 14.45 Czysty zysk - serial 15.45 Express - informacje 16.05 Kartoteka 17.10 Orły za kółkiem
17.45 Express - informacje 18.02 Tymczasem na plaży 18.05 Ola w trasie 18.40 Luksusowe zachcianki 19.45 Express - informacje 20.00 Największe Zbrodnie Stulecia
21.00 4 wesela 22.00 Usterka 23.00 Ukryte pragnienia 0.00 Nagie Newsy - serial
9.15 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 10.45
Przyjaciel z zaświatów - film familijny
12.40 Zaginiony wojownik - film biograficzny 15.00 Na granicy śmierci 16.00 Zaklinacz psów 17.00 Obcy wewnątrz nas
18.00 Grunwald - film dok. 19.00 Grunwald cz. 2 - film dok. 20.00 Galileo 21.00
Rude Tube 21.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem 22.30 Zagadki kryminalne
23.35 Ryzykowna gra - film akcji
TV TRWAM
10.15 Myśląc Ojczyzna10.35 Polski Punkt
Widzenia 11.00 Kropelka radości 12.00
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20
Warto zauważyć… W mijającym tygodniu
12.50 Z pamiętnika podróżnika 13.20
Siódmy sakrament 13.50 Słowo życia
13.55 Teresa - film fabularny 15.30 Powrót do Domu Ojca 16.00 Informacje
dnia 16.10 Mocni w wierze. 16.40 Sanktuaria Polskie. - sanktuaria 17.00 Z Parlamentu Europejskiego - program publicystyczny 17.30 Reportaż dnia 18.00 XXII
Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na
Jasną Górę. Różaniec. Apel Jasnogórski.
- transmisja 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Radio Maryja
- radio dla każdego 22.55 Święty na każdy dzień 23.00 Radio Maryja - Radio inne
niż wszystkie
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Rycerze
i rabusie - serial 8.25 Rejs - komedia 9.50
Informacje kulturalne 10.15 Studio Kultura
- Rozmowy 10.50 Prowokator - dramat
12.30 Miss Nikki i Tiger Girls - film dok.
14.05 Wystrzał - film TVP 15.30 Koncert
życzeń - Irena Santor 16.40 Opowiedz
mi o deszczu - dramat 18.25 Studio Kultura - Rozmowy 19.05 Klasyczne albumy rocka - Elton John - Goodbye Yellow
Brick Road 20.10 Wieczór kinomana - Nie
zestarzejemy się razem - dramat 22.05
Lulu - film obyczajowy 0.05 Rockowy
początek nocy - Deep Purple z orkiestrą
- Montreux 2011 1.15 Jak narkotyk - dramat 3.45 3 dni wolności - film dok.
TVP HISTORIA
7.30 Zamki kresowe Rzeczypospolitej
- Łuck 8.00 Eldorado - polowanie na legendę - film dok. 9.05 Panny i wdowy
(3) - serial 10.05 Znak Orła (10) - serial 10.40 Koło historii - Szkic do życiorysu 11.25 Okręty II wojny światowej - film
dok. 12.45 Ocalić od zapomnienia - magazyn 13.25 Polska i świat z historią w tle
13.50 Dzika Polska - serial dok. 14.25
Szerokie tory - reportaż 15.00 Flesz historii (189) 15.25 Dzieje Kultury Polskiej
16.30 Pochodzenie człowieka (9) - serial dok. 17.10 Panny i wdowy (4) - serial
18.05 Znak Orła (11) - serial 18.40 Kalendarium historyczne 19.10 Dziennik telewizyjny - 12.7.1989 19.50 Polskie orlęta na
pakistańskim niebie - film dok. 21.00 Tajemnice Doliny Nilu (1) - serial 21.45 Sen
o Morzach i Koloniach - film dok. 22.40
Pradawni bogowie (5) - Inkowie - cykl
dok. 23.20 Dom (20) - Powrót z dalekiej
podróży - serial 1.00 Zamki kresowe Rzeczypospolitej - Łuck 1.25 Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813 - 1868. - film dok.
2.00 Nuklearne gry - film dok.
36
TVP 1
6.05 SpongeBob Kanciastoporty
- Ach! (17) - serial
6.30 My Wy Oni - magazyn
7.00 Transmisja Mszy Świętej
8.00 Tydzień
8.25 Kung Fu Panda Legenda o niezwykłości (18) - serial
8.50 Ziarno - magazyn
9.35 Janosik (6) - Worek talarów
- serial
10.35 Nie ma jak Polska - magazyn
11.05 Program rozrywkowy
11.55 Między ziemią a niebem
12.00 Anioł Pański, Watykan
12.10 Między ziemią a niebem
12.50 Przystań (3) - Przyjaciółki
- serial
13.45 Wild Arabia - Dzika Arabia
- Ruchome piaski - serial dok.
14.50 Śmierć rewolwerowca
- western, USA, reż. Don Siegel,
Robert Toten, wyk. Richard Widmar, John Saxon, Kent Smith,
Mercer Harris
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Komisarz Alex (16) - Feralne
zdjęcie - serial
18.20 Jaka to melodia?
18.55 Studio Plaża
19.20 Mundial 2014
- Ceremonia Zamknięcia
19.35 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.20 Piąty Stadion - Recepta na
sukces
20.25 Mundial 2014 - studio
20.50 Mundial 2014 - FINAŁ
23.25 Studio Plaża
23.30 Samotność w sieci - film obyczajowy, Polska, reż. Witold Adamek, wyk. Magdalena Cielecka,
Andrzej Chyra, Szymon Bobrowski, Kinga Preis, Anna Dymna,
Agnieszka Grochowska, Ruby
Rosales, Jan Englert, Piotr Chodzeń, Paweł Kukiz
1.50 Moja Misja - film dok.
3.15 Śmierć rewolwerowca
- western, USA
TVP SPORT
8.00 Mundial 2014 - mecz o 3 miejsce
10.15 Niezapomniane mecze biało - czerwonych 10.55 Mundial 2014 - Podsumowanie 12.55 Wyścigowe samochodowe
MP - KIA Picanto 13.30 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Rybnik 16.00 Tenis
ziemny - Turniej ATP Mercedes Cup, Stuttgart - FINAŁ 18.15 Żeglarstwo - Mistrzostwa Europy w klasie RS. X 18.45 Echo
Brazylii - felieton 19.05 Mundial 2014
- Ceremonia Zamknięcia 20.15 Piąty stadion 20.20 Studio Plaża 20.25 Mundial
2014 - studio 20.50 Mundial 2014 - FINAŁ
23.45 Studio Plaża 23.50 Mundial 2014
- Studio. Dzień na Mundialu 1.05 Sportowa niedziela 1.20 Zakończenie dnia
TVP 1
8.10 Polityka przy kawie
8.35 Supah Ninjas - Magnificus (16)
- serial
8.55 Big Time Rush (19) - serial
9.35 Przygody psa Cywila (3) - serial
10.10 Uroczystości Grekokatolickie
Świętych Apostołów Piotra
i Pawła
11.10 Druga szansa II (10) - serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.45 Magia wielkiego błękitu, cz. 1.
Egzotyczna Azja - serial
13.50 Wszystko przed nami (39 - 40)
- telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polskie Wakacje
15.30 Klan (2566) - telenowela
16.00 MacGyver - serial
17.00 Teleexpress
17.15 Pogoda
17.25 Mistrz grilla 2014 - felieton
17.35 Miłość nad rozlewiskiem (4)
- serial
18.30 Ranczo (59) - Doktor Wezół
- serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.25 Mundial 2014 - Podsumowanie
Mistrzostw Świata w Brazylii
22.35 Agent nr 1 - film sensacyjny,
Polska, reż. Zbigniew Kuźmiński,
wyk. Karol Strasburger, Monika
Sołubianka, Barbara Bargiełowska, Stojczo Mazgałow, Tadeusz
Białoszyński, Józef Para, Zdzisław
Tobiasz, Aleksander Iwaniec,
Bogumił Simeonow, Wiktor Grotowicz
0.25 MacGyver - serial
1.30 Persona non grata - dramat,
Polska, Rosja, Włochy, reż. Krzysztof Zanussi, wyk. Zbigniew Zapasiewicz, Nikita Michałkow, Jerzy
Stuhr, Daniel Olbrychski, Maria
Bekker, Andrzej Chyra, Remo
Girone, Victoria Zinny
3.35 Pogotowie rachunkowe - reality show
TVP SPORT
8.00 Sportowa niedziela 8.30 Mundial
2014 - FINAŁ 10.45 Siatkówka plażowa
- Plaża Open - Rybnik - Finał kobiet 11.45
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Rybnik
- Finał mężczyzn 12.45 Tenis ziemny - Turniej ATP Mercedes Cup, Stuttgart - FINAŁ
13.45 Tenis ziemny - Turniej ATP Mercedes Cup, Stuttgart - FINAŁ 14.20 Skandia
Maraton MTB 14.35 Mundial 2014 - mecz
o 3 miejsce 16.35 Triathlon 17.25 Opowieść sentymentalna 18.15 Mundial 2014
- FINAŁ 20.25 Podsumowanie Mundialu
23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Rybnik - Finał
kobiet 0.25 Siatkówka plażowa - Plaża
Open - Rybnik - Finał mężczyzn 1.20 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
6.00 Ostoja (124) - magazyn przyrodniczy
6.30 M jak miłość (1058) - serial
7.30 Zmiennicy (4) - Typowa logika
damsko - męska - serial
8.40 Zmiennicy (5) - Safari - serial
9.55 Sekrety Morza Śródziemnego
(1) - serial
10.50 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Sawanna
11.20 Makłowicz w podróży - Korfu
“Wyspa bukoliczna”
11.55 Gwiazdy w południe - Tajemnica mojego sukcesu - komedia, USA, reż. Herbert Ross,
wyk. Michael J. Fox, Helen Slater,
Richard Jordan
14.00 Familiada - teleturniej
14.35 Rodzinka.pl (101) - Bez mieszkania - serial komediowy
15.00 Rodzinka.pl (102) - Nawarzyłeś
piwa, to teraz je pij - serial
15.35 Mundial 2014 - skrót
16.30 Na dobre i na złe (556) - Zdradliwe przyjemności - serial
17.25 Na sygnale (2) Ratujcie mojego
tatę - serial fabularyzowany TVP
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Dzięki Bogu już weekend - program rozrywkowy
20.10 Kapitan Ron - komedia, USA, reż.
Thom Ebernhardt, wyk. Kurt Russell, Martin Short, Benjamin Salisbury, Mary Kay Place
22.00 Czas honoru (69) - Ultimatum
Rainera - serial
23.00 Nie tylko Gustlik - film dok.
0.00 Piąty Stadion - Recepta na sukces
0.10 Kocham kino na bis - Butelki
zwrotne - komedia, Czechy,
Wielka Brytania, Dania
2.00 Tajemnica mojego sukcesu
- komedia, USA
3.55 Zakończenie dnia
5.30
5.50
7.55
8.25
8.30
11.00
11.35
12.10
13.10
14.10
15.55
18.00
19.00
19.30
19.35
19.45
20.00 Gliniarz z Beverly Hills II
- komedia, USA 1987, reż. Tony
Scott, wyk. Eddie Murphy, Judge
Reinhold, John Ashton, Jürgen
Prochnow, Ronny Cox, Brigitte
Nielsen, Allen G, Dean Stockwell
22.10 Życzenie śmierci IV - film sensacyjny, USA 1987, reż. J. Lee
Thompson, wyk. Charles Bronson, Kay Lenz, John P. Ryan, Perry
Lopez, George Dickerson
0.15 Ocalić Grace - serial
1.20 Uwaga! - program interwencyjny
1.35 Sekrety Magii
PSN
7.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07
MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 11.00
Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Siatkówka plażowa World Tour Szwajcaria
13.00 Polsat Sport News Sport Flash 13.07
Siatkówka Liga Światowa 15.00 Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Magazyn Polska 2014 17.00 Polsat Sport News
Sport Flash 17.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet 19.00 Polsat Sport News Sport
Flash 19.07 Lekkoatletyka Diamond League 21.00 Polsat Sport News Sport Flash
21.07 Siatkówka Liga Światowa 22.45
Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Żużel Mistrzostwa
w jeździe parami 0.00 Polsat Sport News
9.25
11.00
13.15
16.00
17.45
18.50
19.30
20.00
22.00
23.00
Nowy dzień z Polsat News
Jeźdźcy smoków
Jeźdźcy smoków
Scooby Doo i Brygada Detektywów
Scooby Doo i najeźdźcy z kosmosu - film anim., USA, 2000
Karate Kid 2 - film familijny,
USA, 1986, reż. John Avildsen
Spider - Man 2 - film sci - fi,
USA, 2004, reż. Sam Raimi, wyk.
Tobey Maguire, Bruce Campbell,
Cliff Robertson, Daniel Gillies,
Donna Murphy, Elizabeth Banks,
Vanessa Ferlito, Kirsten Dunst
Miodowe lata
Nasz nowy dom
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Twoja Twarz Brzmi Znajomo
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Głosy - serial
0.00 Sekret mojej córki - dramat kryminalny, Kanada, 2007, reż. Douglas Jackson, wyk. Jennifer Grant,
Nina Dobrev, Mary Catherine
Brent, chłopak nastoletniej Justine
Dysert, i jego brat dokonują
napadu na sklep jubilerski, w którym pracuje matka dziewczyny.
Reggie poważnie rani Alberta,
syna właściciela sklepu. W tym
czasie Justine stoi na czatach.
Rabusie i dziewczyna uciekają
z miejsca przestępstwa. Jej matka
wzywa policję, która rozpoczyna
śledztwo. Denise próbuje sama
rozwikłać sprawę.
2.00 Magazyn sportowy
6.00
6.45
7.00
9.00
9.55
11.10
12.10
13.20
15.10
17.20
19.00
20.00
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00
Prawdę mówiąc - magazyn 18.30 Szerokie tory 18.55 INFOrmacje 19.20 Pogoda
19.30 Równo - ważni - magazyn 20.01
Dziś wieczorem 20.19 Minęła 20ta 20.35
Serwis Info 20.40 Bez retuszu - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowa niedziela 23.50 Woronicza 17 1.05 Bez
retuszu - magazyn 2.10 Panorama Dnia
3.05 Pogoda 3.35 Głos Mediów - magazyn 4.05 Dziś wieczorem 4.20 Minęła 20ta
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.50
21.50
22.50
23.50
0.45
1.20
1.35
2.55
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Surowi rodzice - reality show
Sekrety chirurgii - reality show
Agenci NCIS VIII - serial sensacyjny, USA
Kamuflaż II - serial sensacyjny
Co za tydzień - magazyn
Uwaga! - program interwencyjny
Sekrety Magii
Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Sporty Motorowe. Weekend
w sportach motorowych 8.45 Kolarstwo.
Tour de France Etap 9. 9.45 Kolarstwo. LeMond on Tour 10.00 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone 11.30 Kolarstwo. Tour de
France Etap 9. 12.45 Kolarstwo. LeMond
on Tour 13.00 Kolarstwo. Tour de France
Etap 10. 17.45 Kolarstwo. LeMond on Tour
18.00 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone
19.45 Kajakarstwo. Mistrzostwa Europy,
Niemcy 20.45 Watts 21.00 Pro wrestling.
Tydzień z WWE 21.30 Pro wrestling. Vintage Collection 22.30 Jeździectwo. Magazyn wyścigów konnych Ascot 22.45
Kolarstwo. Tour de France Etap 10. 23.45
Kolarstwo. LeMond on Tour 0.00 Kajakarstwo. Mistrzostwa Europy, Niemcy
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.00 MEGA HIT - Wulkan - film katastroficzny, USA, 1997, reż. Mick
Jackson, wyk. Tommy Lee Jones,
John Corbett, Anne Heche, Gaby
Hoffman, Don Cheadle
Geolodzy rejestrują w Los
Angeles wzmożoną aktywność
tektoniczną. Wkrótce centrum
miasta zostaje zalane przez rzekę
lawy, która niszczy wszystko co
napotka na drodze. Miasto ogarnia panika.
22.20 Nożownik - thriller sensacyjny,
USA, 2003, reż. William Friedkin,
wyk. Tommy Lee Jones, John Finn,
Jose Zuniga, Benicio Del Toro, Connie Nielsen, Leslie Stefanson
0.20 Enigma - dramat wpjenny,
USA, Wielka Brytania, 2001, reż.
Michael Apted, wyk. Dougray
Scott, Jeremy Northam, Kate
Winslet, Nikolaj Coster - Waldau
2.55 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama
Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień
23.35 Sportowy Wieczór 23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po
przecinku - rozmowa 1.15 Dziś wieczorem 1.30 Minęła 20ta
Benny Hill
Przyjaciele z Kieszonkowa
Jej Szerokość Afrodyta
Galileo - jak to możliwe
Przygody Tintina. Kłopoty
z profesorem - film anim.
Galileo
Zaklinacz psów
Wyspa zła - film przygodowy,
USA, 2004, reż. Jack Perez, wyk.
Carmen Electra, Daniel Letterle,
Mary Winstead
Ostatni patrol - dramat sensacyjny, USA, Izrael, 2000, reż. Sheldon Lettich, wyk. Brook Parker,
Dolph Lundgren, Joe Burke
Zaginiony synek - dramat,
USA, Niemcy, 2006, reż. Brian
Trenchard - Smith, wyk. Chace
Crawford, Crag Sheffer
Galileo
Narodziny Legendy: IP MAN
- film biograficzny, Hong Kong,
2008, reż. Herman Yau, wyk. Biao
Yuen, Hung Kam - Bo Sammo
Niezwyciężony - film akcji,
Kanada, USA, 2010
Układy
STOP Drogówka
Integracja
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
7.35 Didier - film familijny 9.45 Akeelah i jej nauczyciel - dramat obyczajowy 12.00 Rozważni i romantyczni: klub
miłośników Jane Austen - komediodramat 14.10 Czarodziejskie buty Jimmyego
- komedia 16.30 Tajniak z klasą - komedia
kryminalna 18.25 Filip z konopi - komedia
obyczajowa 20.00 Cztery pokoje - komedia 22.00 Jackie Brown - film kryminalny
1.10 Brudna forsa - film sensacyjny
TV TRWAM
8.00 XXII Pielgrzymka Rodziny Radia
Maryja na Jasną Górę 15.20 Słowo życia
15.25 Święty na każdy dzień 15.30 Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Rzymu 2013 16.00 Informacje dnia 16.10
Koncert życzeń 17.00 Starożytne tajemnice Biblii (10), Arka Noego - prawda czy
mit - film 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł
Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na
każdy dzień 19.30 Jezus Królestwo bez
granic - syn marnotrawny - film 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Vatican magazine 22.10 Jak My to widzimy 22.40 Kim jest Papież Franciszek - film
23.25 Święty na każdy dzień 23.30 Nadzieja na słońce - film
POLSAT
TVN
6.30
6.50
7.55
8.30
0.30
1.35
2.35
2.55
3.55
5.00
TVP INFO
EUROSPORT
8.30 Brazilmania 8.45 Kolarstwo. Tour de
France Etap 8. 10.00 Kolarstwo. LeMond on
Tour 10.15 Kajakarstwo. Mistrzostwa Europy, Niemcy 11.30 Brazilmania 11.45 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault,
Nürburgring 13.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 8. 14.00 Kolarstwo. LeMond on
Tour 14.15 Kolarstwo. Tour de France Etap
9. 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45
Kajakarstwo, Mistrzostwa Europy, Niemcy
19.00 Bom Dia Rio 19.10 Wioślarstwo. PŚ,
Lucerna 20.00 Copacabana 20.30 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone superpole 22.00
Sporty Motorowe 22.15 Kolarstwo. Tour de
France Etap 9. 22.45 Kolarstwo. LeMond on
Tour 23.00 Copacabana 23.35 Superbike.
MŚ, Stany Zjednoczone
TVP 2
7.05 M jak miłość (559 - 560) - serial
8.55 Herkules (36) - Ostatnia nauka
Chejrona - serial
9.50 Czterdziestolatek (11) - Cudze
nieszczęście, czyli świadek
obrony - serial
10.50 Barwy szczęścia (1116) - serial
11.30 Na dobre i na złe (326) - Na
przystanku - serial
12.30 Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze
12.45 Nabożeństwo ewang. - met.
w Klarysewie - relacja
13.45 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Gdzieś w Afryce
14.20 Szkoła życia (14) - Nowy chłopak - nowela dok.
15.15 Tancerze (6) - To tylko miłość
- serial obyczajowy
16.15 Mundial 2014 - skrót.
17.05 Herkules (36) - Ostatnia nauka
Chejrona - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.25 Baron24 (8) - Francuski skarb
- serial komediowy
20.10 Neo - nówka rządzi - program
kabaretowy
21.15 07 zgłoś się (15) - Skok śmierci
- serial
22.40 Czy świat oszalał? - Trzydzieści lat wojny w imię Boga (2)
- cykl dok. reż. Thomas Johnson
23.45 Na sygnale (13 - 14) - serial
fabularyzowany TVP
0.40 Aida (13) ost. - serial komediowy
1.40 Trzydzieści lat wojny w imię
Boga (2) - cykl dok.
2.45 Życie jako śmiertelna choroba
przenoszona drogą płciową
- dramat obyczajowy, Polska, reż.
Krzysztof Zanussi, wyk. Zbigniew
Zapasiewicz, Krystyna Janda,
Tadeusz Bradecki, Monika Krzywkowska, Paweł Okraska, Szymon
Bobrowski, Stanisława Celińska,
Aleksander Fabisiak
4.30 Zakończenie programu
6.00
7.45
8.20
8.50
TV 4
22.10
PSN
7.07 Magazyn Polska 2014 8.40 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2014 9.10 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 9.40 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 10.10 Magazyn ATP
World Tour Uncovered 2014 11.00 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 12.20 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 14.00 MotoGP
Motocyklowe MŚ 2014 16.00 Polsat Sport
News Sport Flash 16.07 Żużel Mistrzostwa
w jeździe parami 19.00 Polsat Sport News
Sport Flash 19.07 Lekkoatletyka Diamond
League 21.00 Polsat Sport News Sport
Flash 21.07 Siatkówka plażowa World
Tour Szwajcaria 22.45 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn Atleci 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień dobry wakacje
Co za tydzień - magazyn
Dzieciaki
Sama słodycz
Prawo Agaty - serial
Pan niania - komedia, USA 1992,
reż. Michael Gottlieb, wyk. Hulk
Hogan, Sherman Hemsley, Austin
Pendleton, Robert Gorman,
Madeline Zima
Szkoła uczuć - film obyczajowy,
USA 2002, reż. Adam Shankman,
wyk. Shane West, Mandy Moore,
Peter Coyote, Daryl Hannah, Lauren German
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport
Męskie granie 2014
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
POLSAT
TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
0.05
1.05
2.15
3.05
5.00
Daleko od noszy
Księga Dżungli
Księga Dżungli
Tom & Jerry Kids 3
Scooby & Scrappy Doo Show
Scooby & Scrappy Doo Show
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
Scooby & Scrappy Doo Show
Scooby & Scrappy Doo Show
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Układy
Spadkobiercy
I like it
To był dzień
Polska 2014 - magazyn siatkarski
4MUSIC
Niedziela, 13.07.2014
TVN 7
PULS
5.45 Szymon Majewski Show
6.45 Mango - Telezakupy
8.50 Milion lat przed naszą erą
- film przygodowy, Wielka Brytania 1966, reż. Don Chaffey, wyk.
John Richardson, Raquel Welch,
Robert Brown, Percy Herbert,
Martine Beswick
10.55 Czterej pancerni i pies - serial
12.10 Brzydula - serial obyczajowy
14.55 Wakacje w krzywym zwierciadle - komedia, USA 1983, reż.
Harold Ramis, wyk. Chevy Chase,
Imogene Coca, Beverly D’Angelo,
Randy Quaid, Eddie Bracken
17.00 Prawdziwe serce - film przygodowy, USA 1997, reż. Catherine Cyran, wyk. Kirsten Dunst,
Zachary Ty Bryan, August Schellenberg, Dey Young, Michael
Gross
19.00 Gra pozorów - serial
20.00 Ostatni sprawiedliwy - film
sensacyjny, USA 1996, reż. Walter
Hill, wyk. Bruce Willis, Christopher
Walken, Bruce Dern, Alexandra
Powers, David Patrick Kelly
22.10 Mentalista - serial sensacyjny
23.10 Mściciel - film sensacyjny, USA
2006, reż. Robert Markowitz,
wyk. Sam Elliott, Timothy Hutton,
James Cromwell, William Hope,
David Hayman
1.00 Sekrety Magii
3.05 Druga strona medalu - talk show
6.00 Dyżur
6.30 No problem!
7.00 Steve Irwin - łowca krokodyli
- serial
8.00 Jan Paweł II - serial
9.00 Wojciech Cejrowski. Boso
- Etiopia - serial dok.
9.30 Wojciech Cejrowski. Boso
- Etiopia - serial dok.
10.10 Aukcja w ciemno - reality TV
11.10 Walka o bagaż - serial dok.
12.10 Pamiętniki Barbie - film anim.
13.50 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Roszpunka - baśń
15.05 Hokus - pokus - komedia, USA
17.05 Jaskiniowiec z Kalifornii
- komedia, USA 1992
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
19.30 Pingwiny z Madagaskaru - serial
20.00 Kingsajz - komedia, Polska 1987,
reż. Juliusz Machulski, wyk. Jacek
Chmielnik, Katarzyna Figura,
Jerzy Stuhr, Jan Machulski, Leonard Pietraszak, Maciej Kozłowski
22.25 Blond ambicja - komedia, USA
2007, reż. Scott Marshall, wyk.
Jessica Simpson, Luke Wilson,
Rachael Leigh Cook, Andy Dick
0.10 American Pie: Księga miłości
- komedia, USA 2009, reż. John
Putch, wyk. Bug Hall, Kevin M.
Horton, Brandon Hardesty
2.10 Kręcimy z gwiazdami
3.10 Taki jest świat
TTV
14.45 4 wesela 15.45 Express - informacje
16.05 Ola w trasie 16.40 Orzeł czy reszka?
17.45 Express - informacje 18.02 Tymczasem na plaży 18.05 Usterka 18.40 Wojny
magazynowe 19.45 Express - informacje
20.00 Wojny przewoźników 21.00 Świat
bez fikcji 21.30 PANIC 9 - 1 - 1 - serial 22.30
Kossakowski. Szósty zmysł. Ukraina - program obyczajowy 23.00 Czysty zysk - serial 0.00 Nie do wiary
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Rycerze i rabusie - serial 8.25 Opowiedz mi
o deszczu - dramat 10.05 Informacje
kulturalne 10.30 Łowca - ostatnie starcie
- film przygodowy 12.15 Cyrograf dojrzałości - film TVP 13.20 Klasyczne albumy
rocka - Elton John 14.25 Gwiazdy opery
- Pavarotti i przyjaciele 15.50 Rejs - komedia 17.15 Niedziela z… Andrzejem Grabowskim - Lekcje pana Kuki - film obyczajowy 20.05 Para na życie - komedia
21.55 Bella vista - film dok. 23.05 Guliwer
2000 - film anim. 23.10 Wizjonerzy 23.15
Super N. - Most - film anim. 23.35 Przytul
mnie - dramat 1.05 Młoda Polska - Ludzie
normalni - film obyczajowy
TV6
9.30 Przyjaciele z Kieszonkowa 10.10
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 11.20 Pinocchio - film anim. 13.00 Mistrzowie
miecza, cz. 1 - film przygodowy 14.55
Spotkanie rodzinne - komediodramat
17.00 Zaklinacz psów 18.00 Na granicy
śmierci 19.00 47 dni wśród rekinów - film
dok. 20.00 Włatcy móch 21.00 Śmierć
na 1000 sposobów 21.30 Seks w wielkim
mieście 23.30 Odjazd - komedia
TVP HISTORIA
7.30 Zamki kresowe Rzeczypospolitej
- Ołyka i Klewań 8.00 Tajemnice Watykanu (3 - 4) - serial dok. 9.15 Panny i wdowy (4) - serial 10.10 Znak Orła (11) - serial
10.45 Dzieje Kultury Polskiej 11.55 Nuklearne gry - film dok. 13.00 Wisła od źródła
do ujścia (1) - film dok. 14.10 Wielka Gra
- teleturniej 15.10 Jadzia - komedia 16.40
Przełomowe dni (1) - cykl dok. 17.10 Panny i wdowy (5) - serial 18.05 Znak Orła (12) Cena milczenia 1331 - serial 18.40
Kalendarium historyczne - Przed sierpniem był lipiec - film dok. 19.10 Dziennik
telewizyjny - 13.7.1989 19.50 Legenda 27
Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK - film dok.
20.45 Flesz historii (189) 21.05 C. K. Dezerterzy, cz. I - komedia 22.45 Pradawni
bogowie (6) - cykl dok. 23.20 Dom (21)
- serial 1.05 Zamki kresowe Rzeczypospolitej - Ołyka i Klewań 1.30 Grzesiuk,
chłopak z ferajny - film dok. 2.40 Zaśpiewajmy to jeszcze raz - To ziemia 3.15 Zakończenie dnia
Poniedziałek, 14.07.2014
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Artur Boruc
7.20 Punkt krytyczny - serial
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Dopóki śmierć nas nie rozłączy
- film sensacyjny, Niemcy 2008,
reż. Edzard Onneken, wyk. Muriel
Baumeister, Bernhard Schir, Henning Baum, Aylin Tezel
21.55 Gra pozorów - serial
22.55 Zabójcza gra - film sensacyjny,
USA 2009, reż. Robert Kurtzman,
wyk. Sean Patrick Flanery, Joe
Pantoliano, Amanda Wyss, Carmen Serano
0.55 Sekrety Magii
3.00 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.25 Kobieta w lustrze - telenowela
15.25 Hela w opałach - serial
15.55 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Pingwiny z Madagaskaru - serial
19.30 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
20.55 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
21.55 Trzynasty apostoł - serial
0.05 Grendel - film sensacyjny, USA
2006, reż. Nick Lyon, wyk. Ben
Cross, Marina Sirtis, Chris Bruno
2.00 Kręcimy z gwiazdami
3.00 Taki jest świat - pod lupą
3.50 JRG w akcji
4.15 Menu na miarę
4.40 Z archiwum policji
5.05 Menu na miarę
5.30 Z archiwum policji
Stopklatka
TTV
TV6
6.00 Didier - film familijny 8.15 Andzia
- film anim. 8.50 Pieczone gołąbki - komedia 10.50 Tootsie - komedia 13.15
Rozważni i romantyczni: klub miłośników Jane Austen - komediodramat 15.25
Roxanne - komedia 17.40 Akeelah i jej
nauczyciel - dramat obyczajowy 20.00
Krzyżacy cz. I - film historyczny 21.55
Krzyżacy cz. II - historyczny 23.40 Cztery
pokoje - komedia
13.45 Ukryta prawda 14.45 Na noże
15.45 Express - informacje 16.05 Komornik 16.35 Drogowi piraci 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie
przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.05 Wojny
magazynowe 20.35 Usterka 21.10 Ola
w trasie 21.45 Express - informacje 22.00
Ostre cięcie 22.45 Sekretne operacje - serial 23.45 Wiem, co jem. Bosacka na tropie
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza 10.00
Mam talent - wersja amerykańska 11.00
Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Skład
osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 20.00
Galileo 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 Operacja Delta Force 4 - film akcji
23.35 Rajski wirus - dramat
TV TRWAM
10.00 Informacje dnia 10.15 Rozmowy
niedokończone 11.35 Po co nam wykopaliska (9 odc. ) - film 12.00 Modlitwa
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20
By odnowić oblicze ziemi 13.20 Koncert
życzeń 14.10 Kim jest Papież Franciszek
- film 14.55 Święty na każdy dzień 15.00
Kruszynka - film 15.40 Słowo życia 15.50
Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia
16.10 Wspomnienia z Wilna 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie.
17.20 Słowo życia 17.25 Święty na każdy
dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Święty na
każdy dzień 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Sztuka przebaczenia - film
fabularny 23.45 Slumgirls - film
TVP KULTURA
7.15 Ogniem i mieczem - serial 8.20 Ptaszyn - życiorys jazzmena - film dok. 9.20
Grzeszny żywot Franciszka Buły - film
obyczajowy 11.10 Poniedziałek z piosenką 12.05 Kryształ - film TVP 12.40 Statyści
- komedia 14.50 Tischnera historia filozofii po góralsku - Podhalański Tales - Stasek
Nędza z Pardałówki 15.00 Tischnera historia
filozofii po góralsku - Podhalański Anaksymander - Stefek Łaciok z Chyźnego 15.25
Ogniem i mieczem - serial 16.30 Sztuka
czytania 17.10 Ptaszyn - życiorys jazzmena
- film dok. 18.10 Grzeszny żywot Franciszka
Buły - film obyczajowy 20.10 Mad Men s.
V - serial 21.10 Gry uliczne - film fabularny
23.05 Mad Men s. V - serial
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 14 lipca - felieton
7.30 Zamki kresowe Rzeczypospolitej
- Ostróg 8.00 Święty Graal - film dok.
9.00 Sława i chwała (2) - serial 10.05 Spór
o historię - Debata 10.45 Zaproszenie
- Pirat w Grodzie Sędomira 11.15 Okrasa
łamie przepisy 11.45 Krzyżacy. Powstanie, potęga i upadek - film dok. 12.50 C.
K. Dezerterzy, cz. I - komedia 14.25 Z Sarnak do Londynu - film dok. 15.00 Było, nie
minęło 15.35 Sensacje XX wieku - cykl
dok. 16.30 Flesz historii (190) 17.00 Sława i chwała (3) - serial 18.15 Kalendarium
historyczne - dokument 19.05 Dziennik
telewizyjny - 14.7.1985 19.45 Pierwsza
wojna światowa (1) - serial 20.30 Polska
i świat z historią w tle 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku - cykl dok.
22.40 Krzyżacy - reportaż 23.20 Delegat
- Jan Piekałkiewicz - film dok. 0.25 Bez
komentarza - Bitwa pod Grunwaldem
- cykl dok. 1.00 Zamki kresowe Rzeczypospolitej - Ostróg 1.30 Jadzia - komedia
2.50 Zakończenie dnia
37
TVP 1
8.10
8.35
9.00
9.35
10.15
11.10
12.00
12.05
12.20
12.45
13.50
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.35
18.30
19.30
20.20
22.00
22.55
23.50
0.55
2.30
2.40
3.35
4.05
Polityka przy kawie
Supah Ninjas (17) - serial
Big Time Rush (20) - serial
Przygody psa Cywila (4) - serial
Śluby Rycerskie - dokument
Druga szansa II (11) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Pakujemy - reportaż
Magia wielkiego błękitu, cz. 2.
Australia i Oceania - serial
Wszystko przed nami (41 - 42)
- telenowela
Wiadomości, Pogoda
Polskie Wakacje
Klan (2567) - telenowela
MacGyver - serial
Teleexpress, Pogoda
Mistrz grilla 2014 - felieton
Miłość nad rozlewiskiem (5)
- serial
Ranczo (60) - Włoski rozłącznik - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
W krainie dreszczowców - Złodziej marzeń - thriller, Kanada,
reż. Tristan Dubois, wyk. Rachel
Leigh Cook, Graham Abbey
1920. Wojna i miłość (1)
- Powrót - serial, reż. Maciej
Migas, wyk. Jakub Wesołowski, Wojciech Zieliński, Tomasz
Borkowski, Lesław Żurek, Michał
Żurawski, Marek Bukowski, Eryk
Lubos, Mirosław Baka, Marek
Lewandowski, Marek Kalita
W garniturach (7) - serial
MacGyver - serial
Złodziej marzeń - thriller,
Kanada, reż. Tristan Dubois,
wyk. Rachel Leigh Cook, Graham
Abbey
Notacje - Bronisław Geremek.
Wygraliśmy - cykl dok.
Pogotowie rachunkowe - reality show
Zagadkowa Jedynka - teleturniej
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Podsumowanie Mundialu 9.00 Podsumowanie Mundialu 10.00 Żeglarstwo
- Mistrzostwa Europy w klasie RS. X 10.30
Mundial 2014 - W57 - W58 11.30 Mundial
2014 - W57 - W58 12.35 Rajdowe samochodowe MŚ - Rajd Polski 13.30 Mundial
2014 - W59 - W60 14.30 Mundial 2014
- W59 - W60 15.35 Rajdowe samochodowe MŚ - Rajd Polski 16.25 Drużyna
Górskiego 16.50 Podsumowanie Mundialu 18.50 Mundial 2014 - mecz o 3 miejsce
19.50 Mundial 2014 - mecz o 3 miejsce
21.00 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Rybnik - Finał kobiet 22.00 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Rybnik - Finał mężczyzn 23.00 Sportowy Wieczór
23.25 Mundial 2014 - FINAŁ
TVP 1
8.10
8.30
8.55
9.30
10.10
11.10
12.00
12.05
12.25
12.45
13.50
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.35
18.30
19.30
20.25
20.40
22.45
23.45
1.25
2.30
3.20
3.30
4.20
5.10
Polityka przy kawie
Supah Ninjas (18) - serial
Big Time Rush (21) - serial
Przygody psa Cywila (5) - serial
Magia wielkiego błękitu, cz. 2.
Australia i Oceania - serial
Druga szansa II (12) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magazyn Rolniczy
Magia wielkiego błękitu, cz. 3.
Olśniewająca Ameryka Południowa - serial
Wszystko przed nami (43 - 44)
- telenowela
Wiadomości, Pogoda
Polskie Wakacje
Klan (2568) - telenowela
MacGyver - serial
Teleexpress, ogoda
Mistrz grilla 2014 - felieton
Miłość nad rozlewiskiem (6)
- serial
Ranczo (61) - Honor i zęby
trzonowe - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Piłka nożna - kwalifikacje do
Ligi Mistrzów. Legia Warszawa - Saint Patrick’s Athletic
Piłka nożna - kwalifikacje do
Ligi Mistrzów. Legia Warszawa - Saint Patrick’s Athletic
1920. Wojna i miłość - serial
Serdeczne porozumienie
- komedia, Francja, reż. Vincent
De Brus, wyk. Daniel Auteuil, Christian Clavier, Jennifer Saunders,
Francois Levntal
MacGyver - serial
Amerykanin w PRL - u - film
dok.
Notacje - Jerzy Kawalerowicz.
Niczego nie żałuję - cykl dok.
Pogotowie rachunkowe - reality show
W garniturach (7) - serial
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.05 Mundial 2014 - Australia - Hiszpania,
Holandia - Chille 9.05 Mundial 2014 - Australia - Hiszpania, Holandia - Chille 10.15
Mundial 2014 - Kamerun - Brazylia, Chorwacja - Meksyk 11.15 Mundial 2014 - Kamerun - Brazylia, Chorwacja - Meksyk
12.30 Tenis ziemny - Turniej ATP Mercedes
Cup, Stuttgart - FINAŁ 14.00 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Birmingham. Finał 15.35
Mundial 2014 - FINAŁ 17.50 Najszybsi ludzie świata 18.35 Strong Men - PŚ
- Krynica Zdrój 19.35 Żeglarstwo - Mistrzostwa Europy w klasie RS. X 20.10 Piłka nożna - kwalifikacje do Ligi Mistrzów.
Legia Warszawa - Saint Patrick’s Athletic
23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Podsumowanie Mundialu 2014
TVN
TVP 2
6.00
6.35
7.05
8.05
9.05
9.55
11.05
11.35
12.40
13.15
13.45
14.25
15.15
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30
20.10
22.00
22.50
23.50
0.55
1.50
3.40
4.45
5.35
Mikołajek (12 - 13) - serial
Festiwal nadziei - reportaż
M jak miłość (561) - serial
M jak miłość (562) - serial
Herkules (37) - serial
Czterdziestolatek (12) - Nowy
zastępca, czyli meteor - serial
Barwy szczęścia (1117) - serial
Na dobre i na złe (327) - Cierpienia scenarzysty - serial
Familiada - teleturniej
Na sygnale (14) - serial
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat
Szkoła życia (15) - Hazard
- nowela dok.
Tancerze (7) Kwestia zaufania
- serial obyczajowy
M jak miłość (1040) - serial
Herkules (37) - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Baron24 (9) - Pijane kury
- serial komediowy
Skrzydlate świnie - film obyczajowy, Polska, reż. Anna Kazejak, wyk. Paweł Małaszyński, Piotr
Rogucki, Olga Bołądź, Karolina
Gorczyca, Cezary Pazura, Agata
Kulesz, Eryk Lubos, Witold Dębicki, Andrzej Grabowski
Zabójcze umysły (52) - serial
Zabójcze umysły (53) - serial
Świat bez fikcji - Hava nagila
- film dok.
Na linii strzału (38) - serial
Skrzydlate świnie - film obyczajowy, Polska, reż. Anna Kazejak, wyk. Paweł Małaszyński, Piotr
Rogucki, Olga Bołądź, Karolina
Gorczyca, Cezary Pazura, Agata
Kulesz, Eryk Lubos, Witold Dębicki, Andrzej Grabowski
Hava nagila - film dok.
Dr House - s. VIII (166) - serial
Zakończenie programu
PSN
7.07 Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka
plażowa World Tour Szwajcaria 11.00 Polsat
Sport News Sport Flash 11.07 Lekkoatletyka
Diamond League 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 MotoGP Motocyklowe
MŚ 2014 15.00 Polsat Sport News Sport
Flash 15.07 Siatkówka plażowa World Tour
Szwajcaria 17.00 Polsat Sport News Sport
Flash 17.07 Siatkówka Liga Światowa 19.00
Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet 21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka Liga Światowa 22.45 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn Atleci 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
6.30
6.50
7.55
8.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
20.50 Eksplozja - film sensacyjny, USA
1994, reż. Stephen Hopkins, wyk.
Jeff Bridges, Tommy Lee Jones,
Lloyd Bridges, Forest Whitaker,
Suzy Amis
23.15 Kuba Wojewódzki - talk show
0.20 Prawo Agaty - serial obyczajowy
1.15 Terminator: Kroniki Sary Connor - serial
2.15 Uwaga! - program interwencyjny
2.30 Sekrety Magii
3.50 Rozmowy w toku - talk show
TVP 2
TVN
6.30 Uwaga! - program interwencyjny
6.50 Mango - Telezakupy
7.55 Detektywi - program kryminalny
8.30 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
9.10 Rozmowy w toku - talk show
10.10 Bitwa o dom
11.10 Dr House I - serial obyczajowy
12.10 Szpital - program obyczajowy
13.10 Ukryta prawda - program obyczajowy
14.10 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
14.55 Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
16.00 Rozmowy w toku - talk show
17.00 Ukryta prawda - program obyczajowy
18.00 Szpital - program obyczajowy
19.00 Fakty, Sport, Pogoda
19.50 Uwaga! - program interwencyjny
20.05 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
PSN
20.50 Czas patriotów - film sensacyjny, USA 1992, reż. Phillip
Noyce, wyk. Harrison Ford, Anne
Archer, Patrick Bergin, Sean Bean,
Thora Birch, James Fox, Samuel
L. Jackson, Polly Walker, J.E. Freeman, James Earl Jones, Richard
Harris
23.10 Siła pomsty - film sensacyjny,
USA 1986, reż. Sam Firstenberg,
wyk. Michael Dudikoff, Steve
James, James Booth, Bill Wallace,
John P. Ryan
1.20 Uwaga! - program interwencyjny
1.35 Sekrety Magii
2.55 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 10.00 Watts 11.00 Żużel. Elitserien
12.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 10.
14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15
Kolarstwo. Tour de France Etap 11. 17.30
Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Żużel.
Elitserien 18.45 Lekka Atletyka. Mityng
EAA, Lucerna 20.25 Wednesday Selection 20.30 Jeździectwo. FEI Nations Cup,
Falsterbo, Szwecja 20.45 Jeździectwo.
Magazyn Riders Club 20.50 Magazyn.
Wydarzenia miesiąca 20.55 Golf. PGA European Tour, Scottish Open, Wielka Brytania 21.25 Golf. Euro Tour, British Ladies
Open, Szkocja 22.25 Golf Club 22.30
Yacht Club 22.35 Wednesday Selection
22.40 Kolarstwo. Tour de France Etap 11.
TV 4
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Biblia - serial
6.00
6.35
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.00 Żar - thriller, USA, 2002, reż.
Craig reż. Baxley, wyk. Portia de
Rossi, Jonas Chernick, Joseph
Campanella, Kari Matchett
Jackie Lawrence i jej mąż Matt
to świeżo poślubieni nowojorczycy, którzy starają się zrealizować ideał nowoczesnego życia.
Szansa na jego zrealizowanie
pojawia się szybciej niż mogliby
się spodziewać. Mili starsi ludzie
proponują im zamieszkanie za
grosze w jednym z luksusowych
apartamentów kamienicy, w której sami mieszkają. Jackie i Matt
bez chwili wahania postanawiają
skorzystać z okazji. Ich szczęście
nie trwa jednak długo.
23.55 Bohater z wyboru - thriller, USA,
2008, reż. Smrz Brian, wyk. Cuba
Gooding Jr, Kim Coates, Norman
Reedus, Ray Liotta, Tommy Flanagan
2.55 Tajemnice losu
0.05
1.05
1.25
1.50
2.50
3.55
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
20.05
4.25
5.00
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama
Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień
23.35 Sportowy Wieczór 23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po
przecinku - rozmowa 1.15 Dziś wieczorem 1.30 Minęła 20ta
Stopklatka
TV TRWAM
13.30 Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
do Rzymu 2013 14.00 Sztuka przebaczenia - film fabularny 15.50 Pytasz i wiesz
16.00 Informacje dnia 16.10 Kalejdoskop
młodych. 16.40 Bitwa pod Grunwaldem
17.00 Aromatyczne inspiracje. 17.20 Słowo
życia 17.25 Święty na każdy dzień 17.30
Reportaż dnia 18.00 Modlitwa Anioł Pański
18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone. 19.25 Święty na każdy dzień
19.30 Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Grunwald 1410
- rys historyczny i znaczenie bitwy pod
Grunwaldem - film 22.45 Uroczysta prezentacja obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”
23.05 Święty na każdy dzień 23.10 Dom
Uzdrowienia Chorych w Głogowie - film
POLSAT
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, ogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.35 Kocham cię, Beth Cooper
- komedia romantyczna, USA,
2009, reż. Chris Columbus, wyk.
Hayden Panettiere, Jack Carpenter, Lauren Storm, Lauren London
Gdy Denis Cooverman - największy frajer w liceum, podczas swojej
mowy pożegnalnej ogłosił swoją
miłość do Beth Cooper - najpopularniejszej dziewczyny w szkole.
Wszyscy oniemieli. Jednak prawdziwym szokiem jest wizyta Beth
oraz jej dwóch najlepszych przyjaciółek w domu Denisa.
22.40 Wieczny student - komedia,
USA, Niemcy, 2002, reż. Walter
Becker, wyk. Ryan Reynolds, Teck
Holmes, Tara Reid, Tim Matheson
0.35 Pociąg do Darjeeling - komedia
przygodowa, USA, 2007, reż. Wes
Anderson, wyk. Owen Wilson,
Adrien Brody, Amara Karan
2.33 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Twoja Sprawa - magazyn 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór
23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po przecinku - rozmowa 1.15
Dziś wieczorem 1.30 Minęła 20ta
Daleko od noszy
Księga Dżungli
Tom & Jerry Kids 3
Scooby & Scrappy Doo
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
Star Wars: The Clone Wars
STOP Drogówka
Na krawędzi
Operacja Delta Force 4 - film
akcji, USA, 1999, reż. Roper Mark,
wyk. Greg Collins, Joe Lara, Williams Justin, Johnny Messner,
Gary Hudson
Spadkobiercy
Interwencja
Interwencja
To był dzień
Magazyn Puncher 2014
Magazyn Atleci Polsat Sport
2014
IAAF World Athletics - magazyn lekkoatletyczny 2014
4MUSIC
5.40 Jeden dzień w PRL - film dok. 6.50
Rzeka życia - dramat obyczajowy 9.20 Andzia - film anim. 10.00 Czarodziejskie buty Jimmyego - komedia 12.15 Orzeł - film
wojenny 14.35 Dowód - dramat 16.40
Krzyżacy cz. I - film historyczny 18.35
Sherlock Holmes i tajny szyfr - film przygodowy 20.00 Wieczór kawalerski 20.00
Odznaka - thriller 22.10 Skazany na piekło - thriller 0.15 Nic śmiesznego - komedia
TVP INFO
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 10.
10.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 10.45
Kajakarstwo. Mistrzostwa Europy, Niemcy
11.45 Superbike. MŚ, Stany Zjednoczone
13.30 Żużel. Elitserien 14.30 Watts 15.30
Kolarstwo. Tour de France Etap 10. 17.30
Kolarstwo. LeMond on Tour 7.45 Żużel.
Elitserien 18.55 Sporty Motorowe. Tuesday Night Speed Date 19.00 Żużel. Elitserien 21.00 Wyścigi samochodowe. World
Series by Renault, Nürburgring 21.30
Motocross. MŚ, Hyvinkaa 22.00 Wyścigi samochodowe. Tropheo Abarth Europe
22.30 Wyścigi samochodowe. F3 Mistrzostwa Europy, Moskwa 23.00 Superbike.
MŚ, Stany Zjednoczone 23.55 Sporty Motorowe. Tuesday Night Speed Date
5.55 Mikołajek (14 - 15) - serial
6.25 Ślepy Maks - Żyd poszukiwany
- reportaż
6.55 M jak miłość (563 - 564) - serial
8.50 Herkules (38) - Najemnik
- serial
9.45 Czterdziestolatek (13) - Kozioł
ofiarny, czyli rotacja - serial
10.55 Barwy szczęścia (1118) - serial
obyczajowy
11.35 Na dobre i na złe (328) Rysownik roku - serial
12.40 Familiada - teleturniej
13.10 Na sygnale (15) - serial
13.45 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Pustynia
14.20 Szkoła życia (16) - Włoska
przygoda - nowela dok.
15.10 Tancerze (8) - Chwila szczerości - serial obyczajowy
16.15 M jak miłość (1041) - serial
17.05 Herkules (38) - Najemnik - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Baron24 (10) - Zdrada - serial
komediowy
20.10 Kino relaks - Jak kochać, to
we dwoje - komedia, Francja,
reż. Dominique Farrugia, Arnaud
Lemort, wyk. Clovis Cornillac, Virginie Efira, Manu Payet, Annelise
Hesme
21.55 Na sygnale (15) - serial fabularyzowany TVP
22.25 Na sygnale (16) - serial fabularyzowany TVP
22.55 Dr House - s. VIII (166) - serial
obyczajowy, USA
23.50 Dr House - s. VIII (167) - serial
obyczajowy, USA
0.45 Titanic. Po katastrofie. - film
dok. reż. Marion Milne
2.25 Nowa (8) - serial
3.25 Neo - nówka rządzi - program
kabaretowy
4.30 Dr House - s. VIII (167) - serial
obyczajowy, USA
5.20 Zakończenie dnia
7.07 Lekkoatletyka Diamond League 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 11.00 Polsat Sport News Sport Flash 11.07 Siatkówka Liga Światowa 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet 15.00 Polsat Sport News Sport
Flash 15.07 MotoGP Motocyklowe MŚ
2014 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Siatkówka Liga Światowa 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Siatkówka
plażowa World Tour Szwajcaria 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 23.00 Magazyn PUNCHER 0.00 Polsat
Sport News Sportowe podsumowanie dnia
POLSAT
TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
22.15
0.05
1.05
1.30
1.55
2.55
3.55
5.00
Daleko od noszy
Księga Dżungli
Księga Dżungli
Tom & Jerry Kids 3
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Allan Quatermain i Świątynia Czaszek - film przygodowy,
USA, 2008
Pająki - horror sci - fi, USA,
2000, reż. Gary Jones, wyk. Lana
Parrilla, Josh Green, Oliver Macready, Nick Swarts, David Carpenter,
Mark Phelan
Osobliwości kulturowe
Interwencja
Interwencja
To był dzień
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
8.05 Andzia - film anim. 8.35 Andzia
- Krzywa wieża w Pizie - film anim. 8.55
Tess - film kostiumowy 12.35 Sherlock Holmes i tajny szyfr - film przygodowy 14.00
Iluzjonista - film kostiumowy 16.25 Krzyżacy cz. II - film historyczny 17.55 Komedia
małżeńska - komedia obyczajowa 20.00
Śmiech na sali 20.00 Nic śmiesznego - komedia 22.00 Wieczór panieński - komedia
23.50 Skazany na piekło - thriller
TV TRWAM
11.50 Lusaka Bauleni - film 12.00 Modlitwa Anioł Pański 12.03 Informacje dnia
12.20 Gość Oczekiwany - Zofia Kossak
- teatr 14.05 Grunwald 1410 - rys historyczny i znaczenie bitwy pod Grunwaldem - film 14.50 Biblio Ojczyzno moja
- film 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Na zdrowie. 16.30 Bioetyczny detektyw - film 16.50 Święty
na każdy dzień 17.00 Po stronie prawdy
18.00 Modlitwa Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Prawdziwie spadła z nieba - film 23.00 Krzyż i wieże - film 23.55
Święty na każdy dzień
Wtorek, 15.07.2014
TVN 7
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.20 Punkt krytyczny - serial sensacyjny
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
16.30 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Zabójcza gra - film sensacyjny,
USA 2009, reż. Robert Kurtzman,
wyk. Sean Patrick Flanery, Joe
Pantoliano, Amanda Wyss, Carmen Serano
22.05 Pamiętniki wampirów - serial
grozy, USA
23.00 Amerykański ninja III: Krwawe
łowy - film sensacyjny, USA
1989, reż. Cedric Sundstrom,
wyk. David Bradley, Steve James,
Marjoe Gortner, Michele Chan
1.00 Czterej pancerni i pies - serial
2.20 Sekrety Magii
4.25 Druga strona medalu - talk show
TTV
15.45 Express - informacje 16.05 Komornik 16.35 Drogowi piraci 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie
przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.05 Wojny
magazynowe 20.35 Luksusowe zachcianki 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski. Szósty zmysł. Ukraina - program
obyczajowy 22.30 Insekty atakują - serial
23.30 Tancerki nocy - serial
TVP KULTURA
7.15 Ogniem i mieczem - serial 8.15 Campo di Fiori - film dok. 9.00 Jasminum
- film obyczajowy 11.00 Klasyczny wtorek 12.00 Polski bohater współczesny
- film dok. 12.25 Testament doktora Mabuse - dramat 14.35 Poczet aktorów polskich - Bogumił Kobiela - film dok. 15.35
Ogniem i mieczem - serial 16.40 Rozmowy poSzczególne - z Andrzejem Wajdą
rozmawia Agnieszka Holland 17.20 Campo di Fiori - film dok. 18.00 Jasminum
- film obyczajowy 20.10 25 lat wolności
- Szczęśliwego Nowego Jorku - film obyczajowy 21.55 Admirał - film biograficzny
0.05 Młoda Polska - Muka! - dramat
PULS
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
11.55 Hela w opałach - serial
12.25 Zbuntowany anioł - telenowela
14.15 Kobieta w lustrze - telenowela
15.10 Hela w opałach - serial
15.40 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Resident Evil: Apokalipsa
- film akcji, Francja, Niemcy, USA,
Wielka Brytania 2004, reż. Alexander Witt, wyk. Milla Jovovich,
Sienna Guillory, Oded Fehr, Thomas Kretschmann, Mike Epps
21.55 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
22.55 Lasko - pociąg śmierci - film
akcji, Niemcy 2006, reż. Diethard
Küster, wyk. Mathis Landwehr,
Arnold Vosloo, Stephan Bieker
1.00 Mała Brytania - serial
2.25 Taki jest świat
3.05 Muzyczne życzenia
3.50 Dyżur
4.10 JRG w akcji
TV6
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza
10.00 Mam talent - wersja amerykańska 11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Otchłań
namiętności 17.00 Nie igraj z aniołem
18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 Afera w Strefie 51 - film sci - fi
23.35 Śmiertelna pogoń - film akcji
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 15 lipca - felieton 7.30
Miejsce z historią 7.55 Izabela Katolicka
- film dok. 9.05 Sława i chwała (3) - serial 10.05 Flesz historii (190) 10.20 Cafe
Historia - program publicystyczny 10.45
Zaproszenie - Miasto innym na wzór
zbudowane 11.10 Makłowicz w podróży
11.40 Warownie pogranicznych szlaków
- felieton 11.55 Pierwsza wojna światowa (1) - serial 12.50 Delegat - Jan Piekałkiewicz - film dok. 14.00 Bitwa pod Grunwaldem - cykl dok. 14.40 Było, nie minęło
15.10 Sensacje XX wieku - cykl dok. 16.20
Grunwald 1960 - reportaż 17.00 Sława i chwała (4) - serial 18.10 Kalendarium historyczne - Legenda Grunwaldu - film dok. 19.15 Dziennik telewizyjny
- 15.7.1989 20.05 Pierwsza wojna światowa (2) - serial dok. 21.00 Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku - cykl dok.
22.40 Papierowy żołnierz - dramat 0.45
Miejsce z historią - Nowy Wiśnicz - Perła
baroku 1.10 Dwie Joasie - komedia 2.45
Zakończenie dnia
Środa, 16.07.2014
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Zbigniew Boniek
- talk show
7.20 Punkt krytyczny - serial sensacyjny
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Mały Nowy Jork - komedia,
Francja, USA 2009, reż. James
DeMonaco, wyk. Ethan Hawke,
Vincent D’Onofrio, Seymour Cassel, Julianne Nicholson
22.05 Alfie - komedia, Wielka Brytania, USA 2004, reż. Charles Shyer,
wyk. Jude Law, Marisa Tomei,
Omar Epps, Nia Long, Jane Krakowski, Sienna Miller, Susan
Sarandon
0.15 Podkomisarz Brenda Johnson
- serial kryminalny
1.20 Bogaci bankruci - serial
2.00 Sekrety Magii
4.05 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.25 Kobieta w lustrze - telenowela
15.20 Hela w opałach - serial
15.50 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Jaguar - film przygodowy, Francja 1996, reż. Francis Veber, wyk.
Patrick Bruel, Harrison Lowe, Jean
Reno, Patricia Velasquez, Danny
Trejo
22.05 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
23.00 Trzynasty apostoł - serial
1.05 Dyżur
1.40 W blasku fleszy
2.10 No problem!
2.40 Dyżur
3.00 JRG w akcji
3.25 Dyżur
3.50 JRG w akcji
4.15 Menu na miarę
4.30 Z archiwum policji
TTV
TV6
14.45 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje
16.05 Drogowi piraci 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie
przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.05 Wojny
magazynowe 20.35 Ross Kemp w świecie zbrodni 21.45 Express - informacje
22.00 Usterka 22.30 Orzeł czy reszka?
23.30 Nagie Newsy - serial
8.00 Galileo 9.00 Rodzina zastępcza
10.00 Mam talent - wersja amerykańska 11.00 Jak oni śpiewają 13.00 4MUSIC
14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Otchłań
namiętności 17.00 Nie igraj z aniołem
18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć
na 1000 sposobów 21.30 Seks w wielkim
mieście 23.30 Sekret z przeszłości - thriller
TVP KULTURA
7.15 Sława i chwała Verborgenheit - serial 8.25 Viva Maria! - film dok. 8.40 Muzykanci Gace z Radomskiego - film dok.
9.25 Wielki bieg - dramat 11.15 Młoda
Kultura - Camero Cat - koncert 11.50 Diabeł - film TVP 12.35 Podkręć jak Beckham
- komedia 14.35 Pieprz i wanilia - Tropem
złota. Colca. najgłębszy kanion świata.
15.25 Sława i chwała Verborgenheit - serial 16.35 Wydarzenie aktualne 17.10 Viva
Maria! - film dok. 17.30 Muzykanci Gace
z Radomskiego - film dok. 18.10 Wielki
bieg - dramat 20.10 25 lat wolności - Pułapka - film sensacyjny 22.20 Studio Kultura - Andrzej Fidyk 22.25 Yodok Stories
- film dok. 0.00 Kot w Paryżu - film anim.
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 16 lipca - felieton
7.30 Miejsce z historią 7.55 Trzej Królowie - film dok. 8.40 Ex Libris 9.00 Sława
i chwała (4) - serial 10.05 Polska i świat
z historią w tle 10.25 Dzika Polska - serial dok. 10.55 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza 11.35 Pierwsza wojna światowa (2) - serial 12.30 Umarłem, aby żyć
- dramat wojenny 14.10 Partyzanci trzech
puszcz - film dok. 14.45 Było, nie minęło 15.15 Sensacje XX wieku - cykl dok.
16.15 Spór o historię - Krzyżacy - Debata
17.00 Sława i chwała (5) Gospodarstwa
i ogrody - serial 18.10 Kalendarium historyczne - Zestrzelony nad Czechosłowacją - film dok. 19.05 Dziennik telewizyjny
- 16.7.1989 19.45 Pierwsza wojna światowa (3) - serial dok. 20.45 Ex Libris 21.00
Było, nie minęło 21.40 Sensacje XX wieku - cykl dok. 22.40 Krzyżacy. Powstanie,
potęga i upadek - film dok. 23.45 Więźniowie świętego Michała - film dok. 0.40
Miejsce z historią 1.05 Papierowy żołnierz
- dramat 3.05 Zakończenie dnia
38
TVP 1
8.10 Polityka przy kawie
8.30 Supah Ninjas - Kopniak (19)
- serial
8.55 Big Time Rush (22) - serial
9.35 Przygody psa Cywila (6) - serial
10.10 Magia wielkiego błękitu, cz. 3.
Olśniewająca Ameryka Południowa - serial
11.10 Druga szansa II (13) - serial
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.25 Smaki polskie - magazyn
12.45 Magia wielkiego błękitu, cz. 4.
Piękna Europa - serial
13.50 Wszystko przed nami (45 - 46)
- telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polskie Wakacje
15.30 Klan (2569) - telenowela
15.55 MacGyver - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.20 Mistrz grilla 2014 - felieton
17.30 Miłość nad rozlewiskiem (7)
- serial
18.30 Ranczo (62) - Przymus rekreacji - serial
19.30 Wiadomości, Sport, Pogoda
20.30 Ojciec Mateusz (86) - serial
21.15 Wrzuć na luuuz - serial
21.25 Sprawa dla reportera
22.25 1920. Wojna i miłość (3)
- Pierwsze uderzenie - serial
23.20 Lato z Polskim Dokumentem
- Sposób na kryzys - film dok.
0.25 MacGyver - serial
1.25 Serdeczne porozumienie
- komedia, Francja, reż. Vincent
De Brus, wyk. Daniel Auteuil, Christian Clavier, Jennifer Saunders,
Francois Levntal
3.05 Notacje - Elżbieta Zawacka.
Umiałam chodzić przez granice - cykl dok.
3.20 Pogotowie rachunkowe - reality show
4.10 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
4.45 Zakończenie dnia
6.05
6.40
7.15
9.10
10.05
11.05
11.35
12.40
13.15
13.45
14.20
15.15
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30
20.10
21.15
22.10
23.00
1.45
3.35
4.25
5.00
TVP SPORT
8.00 Mundial 2014 - Włochy - Urugwaj,
Kostaryka - Anglia 10.15 Mundial 2014
- Japonia - Kolumbia, Grecja - WKS 12.20
Tenis ziemny - Turniej WTA - Eastbourne.
A Radwanska - A Pavlyuchenkova 15.35
Piłka nożna - kwalifikacje do Ligi Mistrzów. Legia Warszawa - Saint Patrick’s
Athletic 17.30 Skandia Maraton MTB
17.50 Gwiazdy biegów długich 18.35
Triathlon 19.35 Opowieść sentymentalna
20.35 Jeździectwo - CSIO Sopot - Konkurs GP, cz. 1 - relacja 21.15 Jeździectwo
- CSIO Sopot - Konkurs GP, cz. 2 - relacja
22.20 Futbol nie całkiem fair 23.00 Sportowy Wieczór 23.20 Żużel - Nice Polska
Liga. Carbon Start Gniezno - PGE Marma
Rzeszów
11.10
12.00
12.10
12.45
13.50
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.35
18.30
19.30
20.25
22.15
23.05
23.55
0.55
2.30
2.45
3.35
4.05
Polityka przy kawie
Supah Ninjas (20) - serial
Big Time Rush (23) - serial
Przygody psa Cywila (7) - serial
Magia wielkiego błękitu, cz. 4.
Piękna Europa - serial
Zwykła/niezwykła rodzinka
(1) - serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magia wielkiego błękitu, cz. 5.
Oszałamiająca Afryka - serial
Wszystko przed nami (47 - 48)
- telenowela
Wiadomości, Pogoda
Polskie Wakacje
Klan (2570) - telenowela
MacGyver - serial
Teleexpress, Pogoda
Mistrz grilla 2014 - felieton
Miłość nad rozlewiskiem (8)
- serial
Ranczo (63) - Przewroty
kopernikańskie - serial
Wiadomości, Sport, Pogoda
Lato z Bardotką - Viva Maria!
- komedia, USA, reż. Louis Malle,
wyk. Brigitte Bardot, Jeanne
Moreau, George Hamilton
1920. Wojna i miłość (4)
- Zdrada - serial
Anatomia prawdy (10) - serial
MacGyver - serial
Taxi 4 - komedia, Francja, reż.
Pierre Morel, wyk. Samy Naceri,
Frederic Diefenthal, Bernard Farcy
Notacje - Halina Machulska.
Zupa wiśniowa z pestkami
Pogotowie rachunkowe - reality show
Zagadkowa Jedynka - teleturniej
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Mundial 2014 - Nigeria - Argentyna,
Bośnia - Hercegowina - Iran 10.15 Mundial 2014 - Honduras - Szwajcaria, Ekwador - Francja 12.30 Niedokończona historia 13.20 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Rybnik - Finał kobiet 14.20 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Rybnik - Finał
mężczyzn 15.20 Piłka nożna - niezapomniane mecze 15.55 Piłka nożna - niezapomniane mecze 17.50 Mundial 2014
- mecz o 3 miejsce 20.00 David Beckham
- arytokrata futbolu 20.45 Jeździectwo
- PŚ WKKW Strzegom - cross - relacja
22.25 Mike Tyson, legenda boksu - reportaż 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Żużel
- Nice Polska Liga. Polonia Bydgoszcz - KŻ
Orzeł Łódź 1.10 Zakończenie dnia
Mikołajek (16 - 17) - serial
Lokatorzy (83) - serial
M jak miłość (565 - 566) - serial
Herkules (39) - serial
Czterdziestolatek (14)
- Sprawa Małkiewicza, czyli
kamikadze - serial
Barwy szczęścia (1119) - serial
Na dobre i na złe (329)
- Uprowadzenie - serial
Familiada - teleturniej
Na sygnale (16) - serial
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - W drodze do
Himba
Szkoła życia (17) - nowela dok.
Tancerze (9) - Premiera - serial
M jak miłość (1042) - serial
Herkules (39) - Dzień Sądu
- serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Baron24 (11) - Apetyt na
ogórki - serial komediowy
SuperPAKA czyli Kabareton 30
- lecia 2014 - widowisko
SuperPAKA czyli Kabareton 30
- lecia 2014 - widowisko
Zaginiony (5) - serial sensacyjny
Wygnanie - dramat, Rosja, Belgia, reż. Andriej Zwiagincew, wyk.
Konstantin Ławronienko, Aleksandr Bałujew, Maksim Shibayev,
Maria Bonnevie
Jak kochać, to we dwoje
- komedia, Francja, reż. Dominique Farrugia, Arnaud Lemort,
wyk. Clovis Cornillac, Virginie
Efira, Manu Payet, Annelise
Hesme
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (4) - serial sensacyjny
Art Noc. R. U. T. A. Beat &
Power of the Horns Brass
Ensemble - koncert
Zakończenie dnia
6.30
6.50
7.55
8.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.50
10.50
11.30
12.35
13.10
14.10
15.10
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30
20.05
20.40
21.10
21.45
22.50
23.50
0.45
3.00
4.00
4.50
Mikołajek (18 - 19) - serial
Lokatorzy (84) - serial
M jak miłość (567 - 568) - serial
Herkules (40) - serial
Czterdziestolatek (15) - Kosztowny drobiazg, czyli rewizyta
- serial
Barwy szczęścia (1120) - serial
obyczajowy
Na dobre i na złe (330) Konferencyjny pojedynek - serial
Familiada - teleturniej
The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - Górny Śląsk
The Voice of Poland - Przesłuchania w ciemno - Warszawa
Tancerze (10) Protest - serial
obyczajowy
M jak miłość (1043) - serial
Herkules (40) Miłość bierze
urlop - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Baron24 (12) - Teściowa
w sieci - serial komediowy
Rodzinka.pl (113) - Nowe
gniazdo - serial komediowy
Rodzinka.pl (114) - Dziadkowie kontratakują - serial
Rodzinka.pl (115) - Rywalizacja ojciec - syn - serial
Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (4) - serial sensacyjny
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (5) - serial sensacyjny
Za wszelką cenę - dramat, USA,
reż. Clint Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Hilary Swank, Morgan
Freeman, Jay Barruchell
Pitbull (31) - serial policyjny TVP
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (5) - serial sensacyjny
Zakończenie dnia
PSN
7.07 Golf The Open Championship 9.00
Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet 11.00 Polsat
Sport News Sport Flash 11.07 Lekkoatletyka Diamond League 13.00 Polsat Sport
News Sport Flash 13.07 Magazyn Polska
2014 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet
17.00 Polsat Sport News Sport Flash 17.07
Formuła 1 GP Niemiec 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Magazyn Atleci 19.45 Koszykówka Mecz towarzyski
22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn IAAF
World Athletics 0.00 Polsat Sport News
Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Magazyn Futbol Mundial
POLSAT
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.35
19.40
19.50
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport
Rajd Hiszpanii - program
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
20.00 Zabójcza broń - film sensacyjny,
USA 1987, reż. Richard Donner,
wyk. Mel Gibson, Danny Glover,
Gary Busey, Mitchell Ryan, Tom
Atkins, Darlene Love
22.15 Ojciec chrzestny - film sensacyjny, USA 1972, reż. Francis Ford
Coppola, wyk. Marlon Brando,
Al Pacino, James Caan, Robert
Duvall, Al Lettieri, John Cazale,
Richard Castellano, Diane Keaton,
Talia Shire, Richard Conte, Sterling
Hayden, John Marley
1.50 Kuba Wojewódzki - talk show
2.55 Uwaga! - program interwencyjny
3.10 Sekrety Magii
4.30 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.35 Kolarstwo. Tour de France Etap 12.
9.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 9.45
Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna
11.15 Watts 12.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 12. 14.00 Kolarstwo. LeMond on
Tour 14.15 Kolarstwo. Tour de France
Etap 13 15.15 Kolarstwo. Tour de France
Etap 13 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour
17.45 Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja 19.30
Strongman. Giants Live, Warszawa, Polska
20.00 Strongman. Giants Live, Warszawa,
Polska 20.30 Boks : J. Makabu (Kongo)
- J. Gomez (Kuba) 22.30 Rajdy Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy,
Estonia 23.00 Kolarstwo. Tour de France
Etap 13. 0.00 Kolarstwo. LeMond on Tour
0.15 Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja
TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
Daleko od noszy
Księga Dżungli
Księga Dżungli
Tom & Jerry Kids 3
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Prawo do zemsty - thriller, USA,
2001, reż. Scott Ziehl, wyk. Rob
Lowe, Jonathan Banks, Kelly
Rowland, Terrence ‚T.C.’ Carson
22.00 Odjazd - komedia, USA, 1997
reż. Stave Wang, wyk. Mark
Dacascos, Kadeem Hardison,
John Pyper - Ferguson, Brittany Murphy
0.25 Jaś Fasola
Stopklatka
6.00 Krzyżacy cz. II - film historyczny
7.40 Andzia - film anim. 8.40 Dowód
- dramat 10.50 Mężczyzna moich marzeń - komedia 12.40 Rzeka życia - dramat obyczajowy 15.10 Emma - komedia romantyczna 17.45 Stań przy mnie
- film familijny 19.30 Poza fikcją 19.30 Życie przed Tobą - film dok. 20.00 Kino jest
kobietą 20.00 Ja wam pokażę! - komedia
22.35 Zajście awaryjne - komedia
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama
Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień
23.35 Sportowy Wieczór 23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po
przecinku - rozmowa 1.15 Dziś wieczorem 1.30 Minęła 20ta
TV TRWAM
15.00 Lawa - Polska po 10 kwietnia 2010
- film 15.35 Patroni Polski 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę 16.45 Słowo życia
16.50 Święty na każdy dzień 16.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela”
17.00 Chryste ratuj (Opactwo Cystersów
w Mogile - Kraków) - film 17.25 Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia
18.00 Modlitwa Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Program edukacyjny dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 21.00 Apel
Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40
Polski Punkt Widzenia 22.00 Król Dawid
- film fabularny 23.00 Stara i Nowa Bazylika Świętego Piotra - film 23.55 Święty na
każdy dzień
POLSAT
TVN
6.30
6.50
7.55
8.30
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.05 Słyszeliście o Morganach?
- komedia romantyczna, USA,
2009, reż. Marc Lawrence, wyk.
Hugh Grant, Jesse Liebman, Mary
Steenburgen, Natalia Klimas
Hugh Grant i Sarah Jessica Parker
w rozkosznej komedii, opowiadającej o tym, że miłość może
pojawić się w najbardziej zaskakujących okolicznościach. Dwójka
nowojorczyków, Paul i Meryl mają
już dosyć ratowania swojego małżeństwa. Kiedy jednak stają się
jedynymi świadkami brutalnego
morderstwa, policja w ramach
programu ochrony przenosi ich do
Wyoming - razem.
22.15 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku
23.15 Belfer: Zwycięzca bierze
wszystko - thriller, USA, 1999,
reż. Robert Radler, wyk. Treat Williams, James Black, Rebecca Staab
1.00 Zakończenie programu
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 11.
9.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 9.45
Żużel. Elitserien 10.30 Wyścigi samochodowe. World Series by Renault, Nürburgring, Podsumowanie 11.00 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 12.00 Watts
13.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 11.
14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15
Kolarstwo. Tour de France Etap 12. 17.30
Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Lekka Atletyka. Mityng EAA, Lucerna 19.00
Watts 20.00 Sporty walki. Total KO 21.00
Sporty walki. Fight Club 23.00 Kolarstwo.
Tour de France Etap 12. 0.00 Kolarstwo.
LeMond on Tour 0.15 Watts 0.30 Lekka
Atletyka. Mityng EAA, Lucerna
TVP 2
5.35
6.10
6.40
8.35
9.35
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
21.50 Żar z nieba - film katastroficzny, Niemcy 2008, reż. Gregor
Schnitzler, wyk. Susanna Simon,
Johannes Brandrup, Birge Schade,
Jochen Nickel, Hubertus Hartmann
23.55 Tożsamość szpiega - serial sensacyjny, USA
0.50 Uwaga! - program interwencyjny
1.05 Sekrety Magii
2.25 Rozmowy w toku - talk show
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka plażowa World Tour Szwajcaria
9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07
Siatkówka Liga Światowa 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 MotoGP Motocyklowe MŚ 2014 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Siatkówka plażowa World
Tour Szwajcaria 15.00 Polsat Sport News
Sport Flash 15.07 Lekkoatletyka Diamond
League 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Wyścigi Rallycrossowe MŚ 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka Liga Europejska kobiet 21.00 Magazyn
Polska 2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn
PUNCHER 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
TVP 1
8.10
8.30
8.55
9.30
10.10
TVN
TVP 2
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
20.10 Małolaty na obozie - komedia
familijna, USA, 2007, reż. Fred
Savage, wyk. Cuba Gooding Jr,
Dallin Boyce, Lochlyn Munro
21.55 Egzorcyzmy Emily Rose - thriller, USA, 2005, reż. Scott Derrickson, wyk. Laura Linney, Campbell
Scott, Colm Feore, Tom Wilkinson
Nastolatka Emily Rose staje się
ofiarą ataku demonicznych mocy.
Poddana egzorcyzmom umiera,
a ksiądz, który je przeprowadzał
zostaje oskarżony o zaniedbanie i w konsekwencji, śmierć
dziewczyny. W sądzie broni go
sceptycznie nastawiona do całej
sprawy prawniczka, która jednak w miarę odkrywania prawdy
zaczyna sobie zdawać sprawę
z istnienia potężnych nadprzyrodzonych sił.
0.20 Dzikie żądze 2 - thriller, USA
2.35 Tajemnice losu
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski
17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes 19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy 19.57 Dziś wieczorem 20.12 Forum
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda
21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski 21.40 Studio LOTTO 21.50
Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama
Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień
23.35 Sportowy Wieczór 23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po
przecinku - rozmowa 1.15 Dziś wieczorem 1.30 Forum 2.02 Flesz - Serwis Info
TV 4
6.00
6.35
7.05
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
21.55
22.55
23.55
1.30
1.55
3.00
4.00
5.00
Daleko od noszy
Księga Dżungli
Księga Dżungli
Tom & Jerry Kids 3
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Galileo - jak to możliwe
Kłamczuch
Galileo Extra
Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu
Star Wars: The Clone Wars
Star Wars: The Clone Wars
Rajski wirus - dramat, USA,
Niemcy, 2003, reż. Brian Trenchard - Smith, wyk. Lorenzo
Lamas, Ralf Moeller
STOP Drogówka
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Zdrada w sieci
Interwencja
To był dzień
4MUSIC
mała Czarna
4MUSIC
Stopklatka
6.00 Tess - film kostiumowy 9.35 Andzia
- film anim. 10.15 Faustyna - film biograficzny 11.50 Iluzjonista - film kostiumowy 14.05 Chłopi cz. 1 - Boryna - film obyczajowy 15.55 Robinson Crusoe - film
przygodowy 17.50 Sprawa Kramerów
- dramat 20.00 Ostatni skok - film sensacyjny 22.15 Cop Land - film kryminalny
0.30 Blair Witch Project - horror 2.15 Blair
Witch 2: Ksiega cieni - horror
TV TRWAM
12.20 Benedykt XVI i jego niemiecka ojczyzna - film 13.45 Święty na każdy dzień
13.50 Hwange - film 14.00 Król Dawid
- film fabularny 14.50 Święty na każdy
dzień 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego 15.20 Sequela - Pójdź za mną - film
15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia
16.10 Siódmy sakrament 16.40 Wenezuela - San Felix - film 17.00 Z pamiętnika
podróżnika . 17.30 Reportaż dnia 18.00
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Westerplatte Młodych 18.55 Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 19.00
W mijającym tygodniu 19.30 Program dla
dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Siedem dni w Utopii - film fabularny
23.35 Zambia - Lufubu - film
Czwartek, 17.07.2014
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Jerzy Dziewulski
- talk show
7.20 Punkt krytyczny - serial
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Alfie - komedia, Wielka Brytania, USA 2004, reż. Charles Shyer,
wyk. Jude Law, Marisa Tomei,
Omar Epps, Nia Long, Jane Krakowski, Sienna Miller, Susan
Sarandon
22.15 Wybrani - serial sensacyjny, USA
23.15 Łowca snów - horror, USA/
Kanada 2003, reż. Lawrence
Kasdan, wyk. Morgan Freeman,
Thomas Jane, Jason Lee, Damian
Lewis, Timothy Olyphant, Tom
Sizemore, Donnie Wahlberg
2.00 Sekrety Magii
4.05 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
11.55 Hela w opałach - serial
12.25 Zbuntowany anioł - telenowela
14.15 Kobieta w lustrze - telenowela
15.15 Hela w opałach - serial
15.45 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Goście, goście 2 - komedia,
Francja 1998, reż. Jean - Marie
Poiré, wyk. Jean Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin, Marie
- Anne Chazel
22.20 Smok: historia Bruce’a Lee
- film akcji, USA 1993, reż. Rob
Cohen, wyk. Jason Scott Lee, Lauren Holly, Robert Wagner
1.00 Black - film akcji, Francja 2009,
reż. Pierre Laffargue, wyk. Jean
Gab’1, Carole Karemera, François
Levantal, Anton Yakovlev, Christophe Aquillon
3.10 Kręcimy z gwiazdami
3.55 JRG w akcji
4.25 Taki jest świat
TTV
14.45 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje
16.05 Drogowi piraci 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie
przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.05 Wojny
magazynowe 21.10 Wojny przewoźników
21.45 Express - informacje 22.00 Nie do
wiary 22.30 Koszmarna wyprawa - serial
23.30 Drogowi piraci 0.30 Druga Twarz
TVP KULTURA
7.15 Sława i chwała Zawierucha - serial
8.20 Decrescendo - film dok. 9.05 Sublokator - komedia 10.45 Jabłka - film obyczajowy 11.30 Muzyka świata w czwartek 12.25 Sceny nocne - film fabularny
14.25 Godzina szczerości - Urszula Sipińska 15.30 Sława i chwała Zawierucha - serial 16.40 Sztuka czytania - s. IV - magazyn 17.15 Decrescendo - film dok. 17.45
Powrót do natury - film anim. 17.50 Galapagos - film anim. 18.00 Donos - film
anim. 18.25 Sublokator - komedia 20.10
Kobra - Śmierć w samochodzie - spektakl teatralny 21.35 Pianista - dramat 0.10
Wszystkie niewidzialne dzieci - dramat
2.30 Hebron moja ziemia - film dok.
TV6
9.00 Rodzina zastępcza 10.00 Mam talent - wersja amerykańska 11.00 Jak oni
śpiewają 13.30 Mega Chichot 15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00 Strażnik
Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube
21.30 Eksperyment z rekinami - film dok.
22.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem 23.35 Wściekła pięść - film sensacyjny
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 17 lipca - felieton
7.30 Miejsce z historią 7.55 Wicekról Palafox - film dok. 9.00 Sława i chwała (5)
- serial 10.10 Koło historii 10.50 Przyrodnicze opowieści Włodzimierza Puchalskiego 11.25 Makłowicz w podróży 12.00
Pierwsza wojna światowa (3) - serial dok.
13.00 Dziewczyny - film dok. 13.25 Krzyżacy. Powstanie, potęga i upadek - film
dok. 14.30 Testament żołnierza Legionów
15.10 Było, nie minęło 15.45 Sensacje XX
wieku - cykl dok. 16.40 Polska i świat z historią w tle 17.00 Sława i chwała (6) - serial 18.10 Kalendarium historyczne 19.10
Dziennik telewizyjny - 17.7.1989 19.50
Pierwsza wojna światowa (4) - serial
dok. 20.45 Kobiety Białego Domu - Letitia i Julia Tyler - cykl dok. 21.00 Było, nie
minęło 21.35 Sensacje XX wieku) - cykl
dok. 22.45 Szerokie tory - reportaż 23.15
Czarny serial - Rotunda - cykl dok. 23.45
Ballada o lekkim zabarwieniu erotycznym
(5) - serial dok. 0.25 Milicyjny PRL - Proces Zdzisława Marchwickiego 1.05 Miejsce z historią
Piątek, 18.07.2014
TVN 7
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ 2: Maciej Wisławski
- talk show
7.20 Punkt krytyczny - serial
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Prawdziwe serce - film przygodowy, USA 1997, reż. Catherine Cyran, wyk. Kirsten Dunst,
Zachary Ty Bryan, August Schellenberg, Dey Young, Michael Gross
22.00 Rzymskie wakacje - komedia,
USA 1953, reż. William Wyler,
wyk. Gregory Peck, Audrey
Hepburn, Eddie Albert, Hartley
Power, Harcourt Williams, Margaret Rawlings
0.25 Mentalista - serial sensacyjny
1.30 Mr. Majestyk - film sensacyjny,
USA 1974, reż. Richard Fleischer,
wyk. Charles Bronson, Al Lettieri,
Linda Cristal, Lee Purcell
3.35 Sekrety Magii
PULS
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
15.30 Hela w opałach - serial
16.00 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Cyborg 2: szklany cień - film
akcji, USA 1993, reż. Michael
Schroeder, wyk. Angelina Jolie,
Elias Koteas, Jack Palance
22.05 Prawo pięści - film akcji, USA
2008, reż. David Jackson, wyk.
Max Martini, Nick Chinlund, Jane
Park Smith, Max Perlich
23.55 Zabójcze sąsiedztwo - horror,
USA 2010, reż. Andrew Paquin, wyk.
Brian Geraghty, Rachel Blanchard,
Anna Paquin, Stephen Moyer
1.45 W blasku fleszy
2.15 No problem!
2.45 Dyżur
3.00 JRG w akcji
3.25 Dyżur
TTV
TV6
14.45 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje 16.05 Złoty interes - serial 17.10 Blisko ludzi 17.45
Express - informacje 18.05 Wielkie przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka 19.45
Express - informacje 20.00 Wojny magazynowe 21.00 Ostre cięcie 21.45 Express
- informacje 22.00 Ola w trasie 22.30
Usterka 23.00 Nagie Newsy - serial 23.30
Kulisy porno biznesu - serial
10.00 Mam talent - wersja amerykańska 11.00 Tylko muzyka. Must be the music 13.00 4MUSIC 14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie
igraj z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo
21.00 Śmierć na 1000 sposobów 21.30
Pająki - horror sci - fi 23.30 Oddział specjalny: Wyspa śmierci - film akcji
TVP KULTURA
7.15 Sława i chwała - serial 8.25 Pocałunek Putina - film dok. 9.35 Zmartwychwstanie Jana Wióro - film TVP 11.00
Gwiazdy śpiewają w piatek 12.10 Gdzie
jesteś, Luizo? - film TVP 12.50 Lourdes
- film fabularny 14.40 Mały Książę wśród
innych - reportaż 15.25 Sława i chwała
Wojenka - serial 16.30 Rozmowy o literaturze i nie tylko… - Jurij Andruchowycz
17.10 Pocałunek Putina - film dok. 18.20
Zmartwychwstanie Jana Wióro - film TVP
19.45 Informacje kulturalne 20.10 Pogorzelisko - dramat 22.20 Informacje kulturalne 22.45 Tamara i mężczyźni - komedia 0.45 Młoda Kultura - N. O. T. - koncert
1.30 Pogorzelisko - dramat
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 18 lipca - felieton
7.30 Miejsce z historią 7.55 Nieznana Białoruś - cykl dok. 8.30 Czarnobylski szlak
profesora Bondarzewskiego 9.00 Sława
i chwała (6) - serial 10.00 Flesz historii
(190) 10.20 Kobiety Białego Domu - Letitia i Julia Tyler 10.30 Igrzyska - wojna bez
broni - Bojkoty, cz. 2 1976 - 1992 - cykl
dok. 10.55 Zaproszenie - Z Ziemi pod ziemię 11.20 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza 11.55 Pierwsza wojna światowa
(4) - serial dok. 12.55 Koło historii 13.45
Spór o historię - Debata 14.20 Szerokie tory - reportaż 14.55 Było, nie minęło
15.30 Sensacje XX wieku - cykl dok. 16.35
Cafe Historia (12) - program publicystyczny 17.00 Sława i chwała (7) - serial 18.05
Kalendarium historyczne 19.00 Dziennik
telewizyjny - 18.7.1988 19.40 Pierwsza
wojna światowa (5) - serial dok. 20.30
Polska i świat z historią w tleX wieku - cykl
dok. 22.40 Szerokie tory - reportaż 23.10
Czarny serial - Śmierć pod gruzami - cykl
dok. 23.45 Ballada o lekkim zabarwieniu
erotycznym (6) - serial dok.
39
TVP 1
5.45 SpongeBob Kanciastoporty
- Słodki ciężar (18) - serial
6.15 Wielkie Sanktuaria Polski
- Częstochowa - cykl dok.
6.45 Pełnosprawni (62) - magazyn
dla niepełnosprawnych
7.05 Las bliżej nas - magazyn
7.25 Rok w ogrodzie
7.45 Dzień dobry w sobotę
8.15 Naszaarmia.pl - magazyn
8.45 Polskie drogi (7) - serial
10.30 Magia wielkiego błękitu, cz. 5.
Oszałamiająca Afryka - serial
11.30 Okrasa łamie przepisy - Kuchnia na przedwiośniu
12.05 Naturalnie Zakręceni
12.40 Jaka to melodia?
13.20 Chichot losu (6) - Zdrada - serial
14.20 Program rozrywkowy
15.05 Viva Maria! - komedia, Francja,
Włochy, reż. Louis Malle, wyk.
Brigitte Bardot, Jeanne Moreau,
George Hamilton, Paulette Dubost
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.30 Komisarz Alex (17) - Niewidomy świadek - serial
18.30 Ojciec Mateusz (87) - serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 Tmobile
20.15 Pogoda
20.25 Hellboy. Złota Armia - film
akcji, USA, Niemcy, reż. Guillermo del Toro, wyk. Ron Perlman,
Selma Blair, Doug Jones, Luke
Goss, Anna Walton
22.35 Agent pod przykryciem (2)
Undercover - serial
23.40 Zabić Sekala - dramat obyczajowy, Polska, Czechy, Francja,
Słowacja, reż. Vladimir Michalek,
wyk. Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Agnieszka Sitek, Jiri Bartoska, Vlasta Chramostova, Josef
Somr, Ludovit Cittel
1.45 Agent pod przykryciem (2)
Undercover - serial
2.50 Biała wizytówka (3) - serial
3.55 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Mundial 2014 - USA - Niemcy, Portugalia - Ghana 10.10 Mundial 2014 - Korea Płd. - Belgia, Algieria - Rosja 12.30 Futbol nie całkiem fair - reportaż 13.00 Tenis
ziemny - Turniej WTA - Bastad. 1 15.05
Niedokończona historia, cz. 2 - Nowa era
- reportaż 16.05 Złote chwile polskiego
sportu 16.45 Dzień na wyścigach - Sopot
2014 - Derby Półkrwi 17.45 Mundial 2014
- FINAŁ 20.10 Lance Armstrong - historia upadku - cykl dok. 20.45 Tenis ziemny
- Turniej WTA - Bastad. 22.25 Ben Johnson - niepokorny banita - reportaż 23.00
Sportowy Wieczór 23.10 GOL - magazyn
23.20 Żużel - Nice Polska Liga. GKM Grudziądz - PGE Marma Rzeszów 1.10 Zakończenie dnia
TVP 1
7.00
8.00
8.25
8.55
9.35
10.35
11.05
11.55
12.00
12.10
12.50
14.10
15.15
17.00
17.30
18.20
18.55
19.30
20.05
20.10
20.25
22.10
23.15
1.05
2.10
3.40
Transmisja Mszy Świętej
Tydzień
Kung Fu Panda (19) - serial
Ziarno - magazyn
Janosik (7) - serial
Nie ma jak Polska - magazyn
Program rozrywkowy
Między ziemią a niebem
Anioł Pański
Między ziemią a niebem
Przystań (4) - Zuza - serial
Superinteligentne zwierzęta,
cz. 1 - cykl dok.
Joe Kidd - western, USA, reż.
John Sturges, wyk. Robert Duvall,
John Saxon, Clint Eastwood
Teleexpress, Pogoda
Komisarz Alex (18) - Niebezpieczny pościg - serial
Jaka to melodia?
Słodkie życie - Wolna chata
- sitcom
Wiadomości, Sport
TdP
Pogoda
Sześć dni, siedem nocy - komedia romantyczna, USA, reż. Ivan
Reitman, wyk. Harrison Ford,
Anne Heche, David Schwimmer,
Jacqueline Obradors, Temuera
Morrison
Agent pod przykryciem (3)
Undercover - serial
Lekcje pana Kuki - film obyczajowy, Polska, Austria, reż. Dariusz
Gajewski, wyk. Łukasz Garlicki,
August Diehl, Nadia Cameron
- Blakey, Andrzej Grabowski,
Anna Przybylska, Mirosław Zbrojewicz, Łukasz Simlat, Krzysztof
Stroiński, Tomasz Karolak, Lech
Mackiewicz
Agent pod przykryciem (3)
Undercover - serial
Joe Kidd - western, USA, reż.
John Sturges, wyk. Robert Duvall,
John Saxon, Clint Eastwood
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Mundial - Podsumowanie 9.05 Piłka nożna - kwalifikacje do Ligi Mistrzów.
Legia Warszawa - Saint Patrick’s Athletic 10.55 Z archiwum TVP 11.10 Zapasy - Memoriał Władysława Pytlasińskiego, styl klasyczny, Gdańsk - Finały 14.15
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź
- Finał kobiet 15.30 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź - Finał mężczyzn
17.05 Lekkoatletyka - Memoriał Janusz
Sidły - Sopot 19.20 Tenis ziemny - Turniej
WTA - Bastad. FINAŁ 21.05 Tenis ziemny
- Turniej ATP w Poznaniu - Finał gry pojedynczej 23.00 Sportowa niedziela 23.25
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź
- Finał kobiet 0.25 Siatkówka plażowa
- Plaża Open - Łódź - Finał mężczyzn
TVP 2
6.05
7.00
8.00
10.35
11.00
12.00
13.20
14.00
14.40
15.10
15.40
15.50
17.00
18.00
18.55
19.05
20.05
21.15
22.20
23.20
1.45
3.35
Czas meduzy - film dok.
M jak miłość (1059) - serial
Pytanie na śniadanie
Sztuka życia (72), Halina
Frąckowiak - nowela dok.
Czarne chmury (5) - Czarna
sakwa - serial
Daleko od szosy (5) - Pod prąd
- serial
Bliskie i groźne spotkania
Steve’a (6) seria 2 - serial dok.
Familiada - teleturniej
Rodzinka.pl (103) - Czas na
zmiany - serial komediowy
Rodzinka.pl (104) - Wiek
fizyczny vs wiek mentalny
- serial komediowy
Słowo na niedzielę
Alternatywy 4 (2) - Przeprowadzka - serial komediowy
L jak Laskowik, T jak TEY
- Z tyłu sklepu
Panorama, Sport, Pogoda
Kulisy - Postaw na milion
Postaw na milion - teleturniej
XVI Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2014 - widowisko rozrywkowe
XVI Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2014 - widowisko rozrywkowe
XVI Mazurska Noc Kabaretowa - Mrągowo 2014 - widowisko rozrywkowe
Za wszelką cenę - dramat, USA,
reż. Clint Eastwood, wyk. Clint
Eastwood, Hilary Swank, Morgan
Freeman, Jay Barruchell
Senność - film obyczajowy,
Polska, reż. Magda Piekorz,
wyk. Małgorzata Kożuchowska, Michał Żebrowski, Krzysztof Zawadzki, Joanna Orleańska, Rafał Maćkowiak, Bartosz
Obuchowicz, Dorota Pomykała,
Andrzej Grabowski
Zakończenie dnia
5.30
5.50
7.55
8.30
11.00
12.00
13.00
14.35
16.00
17.00
18.00
19.00
19.30
19.35
19.45
PSN
7.07 Siatkówka Liga Światowa 9.00 Polsat Sport News Sport Flash 9.07 Formuła 1
GP Niemiec 11.00 Polsat Sport News Sport
Flash 11.07 Magazyn ATP World Tour Uncovered 2014 11.45 Wyścig Porsche Super
Cup 2014 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 F3 - Euroformula Open Silverstone 14.00 Polsat Sport News Sport Flash
14.07 Magazyn Polska 2014 16.00 Polsat
Sport News Sport Flash 16.07 Golf The
Open Championship 20.00 Polsat Sport
News Sport Flash 20.07 Siatkówka plażowa World Tour Holandia 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn
IAAF World Athletics 22.45 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia
23.00 Formuła 1 GP Niemiec
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Top wings - program rozrywkowy
Dzień dobry wakacje
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Project Runway
X Factor - program rozrywkowy
TOP GEAR 21
Sekrety chirurgii - reality show
Surowi rodzice - reality show
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Fakty, Sport
Rajd Hiszpanii
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
8.45 Scooby Doo i Brygada Detektywów
10.15 Ewa gotuje
10.55 Scooby Doo i najeźdźcy z kosmosu - film anim.
12.35 Małolaty na obozie - komedia
familijna, USA, 2007, reż. Fred
Savage, wyk. Cuba Gooding Jr,
Dallin Boyce, Lochlyn Munro
14.05 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
16.00 13 Posterunek
17.20 Hell’s Kitchen - Piekielna
Kuchnia
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Wytańczyć marzenia - film
obyczajowy, USA 2006, reż. Liz
Friedlander, wyk. Antonio Banderas, Alfre Woodard, Rob Brown,
Yaya DaCosta, John Ortiz, Jenna
Dewan
22.25 Podróż przedślubna - komedia,
USA 1999, reż. Bronwen Hughes,
wyk. Ben Affleck, Sandra Bullock,
Maura Tierney, Steve Zahn, Blythe
Danner, Ronny Cox
0.40 Gliniarz z Beverly Hills III
- komedia, USA 1994, reż. John
Landis, wyk. Eddie Murphy, Jon
Tenney, Joey Travolta, Eugene
Collier, Jimmy Ortega
2.40 Rajd Hiszpanii
2.45 Uwaga! - program interwencyjny
3.00 Sekrety Magii
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 13.
9.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 9.45
Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja 11.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 13. 11.45
Kolarstwo. LeMond on Tour 12.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 14. 14.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 14. 16.00
Kolarstwo. Tour de France Etap 14. 17.30
Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Piłka nożna. ME U - 19, Węgry: Bułgaria
- Niemcy 20.00 Piłka nożna. ME U - 19,
Węgry: Portugalia - Izrael 22.15 Rajdy
Samochodowe. FIA Rajdowe Mistrzostwa Europy, Estonia 22.45 Kolarstwo.
Tour de France Etap 14. 0.15 Kolarstwo.
LeMond on Tour 0.30 Piłka nożna. ME
U - 19, Węgry: Bułgaria - Niemcy
TVP 2
5.05 Bliskie i groźne spotkania
Steve’a (6) seria 2 - serial dok.
5.40 100% Natury (2) - Hrubieszów
- cykl dok.
6.15 M jak miłość (1060) - serial
7.10 Zmiennicy (6 - 7) - serial
9.20 Sygnał - Wolność - reportaż
9.55 Sekrety Morza Śródziemnego (2)
- serial dok.
10.50 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Gambia
11.25 Makłowicz w podróży - Korfu
12.05 Gwiazdy w południe - Ojciec
panny młodej - komedia, USA,
reż. Charles Shyler, wyk. Steve
Martin, Diane Keaton, Kimberly
Williams, Kieran Culkin
14.00 Familiada - teleturniej
14.40 Rodzinka.pl (105) - Wakacje
w Gdyni - serial komediowy
15.05 Rodzinka.pl (106) - Nareszcie
sami - serial komediowy
15.45 Międzynarodowy Festiwal
- Romane Dyvesa - Cygańskie
Dni - Gorzów Wlkp. - widowisko
16.30 Na dobre i na złe (557) - serial
17.25 Na sygnale (3) - Poród - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.55 Dzięki Bogu już weekend
- program rozrywkowy
20.05 Lato Zet i Dwójki 2014 - Zielona Góra - koncert
21.10 Lato Zet i Dwójki 2014 - Przebój lata - koncert
22.15 Czas honoru (70) - serial
23.15 Maestro Rodzinski - film dok.
0.30 Senność - film obyczajowy, Polska, reż. Magda Piekorz, wyk.
Małgorzata Kożuchowska,
Michał Żebrowski, Krzysztof
Zawadzki, Joanna Orleańska
2.25 Jańcio Wodnik - film obyczajowy, Polska, reż. Jan Jakub Kolski,
wyk. Franciszek Pieczka, Grażyna Błęcka Kolska, Bogusław
Linda, Katarzyna Aleksandrowicz,
Olgierd Łukaszewicz
4.15 Zakończenie dnia
POLSAT
5.30
5.50
7.55
8.25
8.30
10.55
11.00
11.25
11.55
12.55
13.55
15.45
18.00
19.00
19.30
19.35
19.40
19.45
20.00
20.10 Spider - Man 3 - film sci - fi,
USA, 2007, reż. Sam Raimi, wyk.
Tobey Maguire, Bruce Campbell,
Bryce Dallas Howard
Peter Parker ostatecznie odnalazł równowagę między swoimi
uczuciami do M.J., a obowiązkamisuperbohatera. Na horyzoncie
gromadzą się jednak burzowe
chmury. Kostium Petera nagle
zmienia kolor na czarny, a jego
moc staje się jeszcze większa.
Zmienia się jednak także Peter.
22.55 Uniwersalny żołnierz: Powrót
- film sci - fi, USA, 1999, reż. Mick
Rodgers, wyk. Jean - Claude VanDamme, Justin Lazard, Heidi Schanz
0.45 Wzgórza mają oczy 2 - horror,
USA, 2007, reż. Martin Weisz,
wyk. Michael McMillian, Daniella
Alonso, Michael Bailey
2.40 Tajemnice losu
6.00
6.45
7.00
7.20
7.40
8.40
9.50
10.50
11.50
12.50
13.55
14.55
17.20
TVN
POLSAT
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Maja w ogrodzie
Akademia ogrodnika
Dzień dobry wakacje
Wakacje pod prąd
Co za tydzień - magazyn
Dzieciaki
Sama słodycz
Prawo Agaty - serial obyczajowy
Kosmiczny mecz - film familijny,
USA 1996, reż. Joe Pytka, wyk.
Michael Jordan, Wayne Knight,
Theresa Randle
Areszt domowy - film familijny,
USA 1996, reż. Harry Winer, wyk.
Jamie Lee Curtis, Kevin Pollak
Ugotowani - program kulinarno
- rozrywkowy
Fakty, Sport
Rajd Hiszpanii
Kroniki Męskiego grania 2014
Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
Gliniarz z Beverly Hills III
- komedia, USA 1994, reż. John
Landis, wyk. Eddie Murphy, Jon
Tenney, Joey Travolta, Eugene
Collier, Jimmy Ortega
6.00 Nowy dzień z Polsat News
7.45 Jeźdźcy smoków
8.45 Scooby Doo i Brygada Detektywów
9.15 Scooby Doo i cyberpościg - film
anim., USA, 2001
10.50 Karate Kid 3 - film familijny,
USA, 1989, reż. John G. Avildsen
13.05 Spider - Man 3 - film sci - fi,
USA, 2007, reż. Sam Raimi
16.00 Miodowe Lata
17.45 Nasz nowy dom
18.50 Wydarzenia, Sport, Pogoda
19.30 Świat według Kiepskich
20.00 Twoja Twarz Brzmi Znajomo
22.00 CSI: Kryminalne zagadki Miami
23.00 Głosy - serial
22.10 15 minut - film sensacyjny, USA,
Niemcy 2001, reż. John Herzfeld,
wyk. Robert De Niro, Edward
Burns, Kelsey Grammer, Avery
Brooks, Melina Kanarkedes
0.35 Ocalić Grace - serial
1.35 Rajd Hiszpanii
1.40 Wakacje pod prąd
1.45 Uwaga! - program interwencyjny
2.00 Sekrety Magii
EUROSPORT
8.30 Wyścigi samochodowe. Auto GP,
Austria 9.00 GP 3. Hockenheim, Niemcy 10.00 Piłka nożna. ME U - 19, Węgry: Portugalia - Izrael 11.45 Wyścigi samochodowe. Porsche Supercup, Niemcy
12.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 14.
14.00 Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15
Kolarstwo. Tour de France Etap 15. 17.30
Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Żużel.
Mistrzostwa Europy 21.00 Futsal. Malaga
Finał 22.30 Sporty Motorowe. Weekend
w sportach motorowych 22.45 Jeździectwo. Rolex Grand Slam, Aachen 23.45
Kolarstwo. Tour de France Etap 15. 1.00
Kolarstwo. LeMond on Tour 1.15 Sporty
Motorowe. Weekend w sportach motorowych
22.00
23.00
1.00
3.10
4.10
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
10.00 Informacje dnia 10.35 Polski Punkt
Widzenia 11.00 Kropelka radości 12.00
Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20
Warto zauważyć… 12.50 Z pamiętnika podróżnika 13.20 Siódmy sakrament 13.50
Słowo życia 13.55 Siedem dni w Utopii
- film fabularny 15.30 Powrót do Domu
Ojca 16.00 Informacje dnia 16.10 Mocni
w wierze. 16.40 Sanktuaria Polskie 17.00
Z Parlamentu Europejskiego 17.30 Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Przegląd katolickiego tygodnika
„Niedziela” 19.30 Program dla dzieci 20.00
Informacje dnia 20.20 Różaniec 21.00
Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia
21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Historia
Królowej Estery cz. 1 - film fabularny 23.05
Wykłady w więzieniach - film
TV 4
6.00
6.45
7.00
7.20
8.20
9.25
11.00
12.00
13.00
15.00
16.55
19.00
20.00
0.00 Rodzinne grzechy - dramat,
USA, 2004, reż. Graeme Clifford,
wyk. Kirstie Alley, Deanna Milligan,
Will Patton, Kathleen Wilhoite
Brenda Geck przez wiele lat
uchodziła wśród sąsiadów za
wzorową obywatelkę, matkę
i żonę. Była gorliwą parafianką,
znaną ze swej hojności na cele
dobroczynne. Nigdy nikomu
nie odmówiła pomocy. Słowem
- chodzący ideał. Rzeczywistość była jednak zupełnie inna.
Pewnego razu do prokuratora
Philipa Rothmana zgłasza się niejaka Maria Devereaux. Wraz ze
swoją matką mieszkała u rodziny
Gecków. Chce opowiedzieć, co
tam widziały i przeżyły.
2.00 Magazyn sportowy
4.00 Tajemnice losu
5.00 Wstawaj! Gramy!
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00
Prawdę mówiąc - Marek Piekarczyk (105)
- magazyn 18.30 Szerokie tory 18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis sportowy 19.15
Pogoda 19.20 Pożyteczni.pl 19.53 Dziś
wieczorem 20.11 Minęła 20ta 20.30 Serwis Info 20.40 Bez retuszu - magazyn
21.40 Studio LOTTO 21.48 Flesz - Panorama Dnia 21.50 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia na dzień 23.35 Sportowa niedziela 23.55 Woronicza 17 1.10
Bez retuszu - magazyn 2.15 Panorama
Dnia 3.10 Pogoda 3.15 Sportowa niedziela
3.35 Głos Mediów - magazyn
Benny Hill
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Jej Szerokość Afrodyta
Tuż przed tragedią
Zaklinacz psów
Galileo
Czysta chata
Tuż przed tragedią
STOP Drogówka
Zbroja Boga - film przygodowy,
Hong Kong, 1987
Wyspa zła - film przygodowy,
USA, 2004, reż. Jack Perez, wyk.
Carmen Electra, Daniel Letterle,
Mary Winstead
Galileo
Śmiertelna pogoń - film USA,
2011, reż. Lawrence Silverstein,
wyk. Faris Sean, Tamer Hassan
CSI: Kryminalne zagadki Miami
Amerykański Yakuza - film
akcji, USA, 1993
Najemnik - film akcji, USA, 1997,
reż. Avi Nesher, wyk. Ed Lauter,
John Ritter, Olivier Gruner, Robert
Culp
4music
mała Czarna
4music
6.00 Życie przed Tobą - film dok. 6.35
Chłopi cz. 1 - film obyczajowy 8.30 Andzia
- film anim. 9.15 Robinson Crusoe - film
przygodowy 10.55 Stań przy mnie - film
familijny 12.50 Emma - komedia romantyczna 15.25 Ja wam pokażę! - komedia 17.50 Moja dziewczyna - film familijny 20.00 Wieczór panieński - komedia
21.50 1941 - komedia wojenna 0.25 Zajście awaryjne - komedia, Niemcy
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.05 Serwis Info 17.15 Teleexpress
Extra 17.30 Puls Polski - magazyn 18.00
Debata TVP INFO - program publicystyczny 18.30 Reportaż TVP INFO - reportaż
18.55 INFOrmacje 19.10 Serwis sportowy
19.15 Pogoda 19.20 Równo - ważni - magazyn 19.53 Dziś wieczorem 20.08 Minęła 20ta 20.43 Flesz - Serwis Info 20.50
Pogoda 21.00 Serwis Info 21.10 Pogoda
21.15 Puls Polski - magazyn 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór
23.50 Puls Polski - magazyn 0.25 Dziś
wieczorem 0.40 Minęła 20ta
Sobota, 19.07.2014
TV 4
19.00
20.05
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka Liga Światowa 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Formuła 1
GP Niemiec 11.00 Golf The Open Championship 15.00 F3 - Euroformula Open Silverstone 16.00 Polsat Sport News Sport
Flash 16.07 Golf The Open Championship
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07
Formuła 1 GP Niemiec 22.45 Polsat Sport
News Sportowe podsumowanie dnia
23.00 Siatkówka plażowa World Tour
Holandia 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 0.15 Siatkówka plażowa World Tour Holandia 1.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 1.15 Siatkówka plażowa World Tour
Holandia
TVN
22.30
2.10
3.15
4.15
5.00
Benny Hill
Przyjaciele z Kieszonkowa
Przyjaciele z Kieszonkowa
Jej Szerokość Afrodyta
Galileo - jak to możliwe
Tintin: Świątynia słońca - film
anim., Belgia, Francja, 1969
Galileo
Zaklinacz psów
Ostatni patrol - film sensacyjny,
USA, Izrael, 2000, reż. Sheldon
Lettich, wyk. Brook Parker, Dolph
Lundgren, Joe Burke
Diabelskie wiatry - film katastroficzny, USA, Kanada, 2003,
reż. Gilbert M. Shilton, wyk. Ira
Schwartz
Zabójcza piękność - czarna
komedia, USA, 1999, reż. Michael
Patrick Jann, wyk. Denise
Richards, Ellen Barkin, Kirsten
Dunst, Kirstie Alley
Galileo
IP MAN - film biograficzny Hong
Kong, 2010
JFK - dramat kryminalny, USA,
1991, reż. Oliver Stone, wyk. Gary
Oldman, Jack Lemmon, Joe Pecsi,
Kevin Costner, Sissy Spacek,
Tommy Lee Jones, Walter Mathau
Układy
4music
mała Czarna
4music
Stopklatka
6.00 Wniebowzięci - komedia obyczajowa 7.00 Komedia małżeńska - komedia
obyczajowa , 9.05 1941 - komedia wojenna 11.40 Moja dziewczyna - film familijny
13.45 Ostatni templariusz cz. 1 - film przygodowy 15.35 Sprawa Kramerów - dramat 17.45 Iluzjonista - film kostiumowy
20.00 Filadelfia - dramat 22.40 Ostatni
skok - film sensacyjny 0.50 Utajona furia
- horror 2.55 Austeria - dramat
TV TRWAM
9.25 Święty na każdy dzień - wspomnienie, 9.30 Msza Święta 10.30 Trinity Goodheart - film fabularny 12.00 Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 12.20
Wieś to też Polska 13.30 By odnowić oblicze ziemi 14.25 Niebieska jabłoń - film
fabularny 16.00 Informacje dnia 16.10
Koncert życzeń 17.00 Starożytne tajemnice Biblii (12), Samson i Dalila - film 17.30
Reportaż dnia 18.00 Anioł Pański 18.05
Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Z cyklu: Święty na każdy dzień 19.30 Jezus Królestwo bez granic
- syn marnotrawny - film 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Vatican magazine 22.10 Jak My to widzimy
22.40 Jakby w zwierciadle - film 23.35 Filipiny - reportaż
TVN 7
6.00
7.05
9.10
10.05
12.05
13.00
14.15
17.05
19.30
21.50
23.50
1.55
4.00
Szymon Majewski Show
Mango - Telezakupy
Złoty chłopak - serial
Zatrzymani w czasie - film
przygodowy, USA 2002, reż.
Jonathan Frakes, wyk. Jesse Bradford, Paula Garcés, French Stewart, Michael Biehn
Pod osłoną nocy - serial S - F
Czterej pancerni i pies - serial
wojenny, Polska
Brzydula - serial obyczajowy
Rzymskie wakacje - komedia,
USA 1953, reż. William Wyler,
wyk. Gregory Peck, Audrey
Hepburn, Eddie Albert, Hartley
Power, Harcourt Williams
Szeregowiec Benjamin - komedia, USA 1980, reż. Howard Zieff,
wyk. Goldie Hawn, Eileen Brennan, Armand Assante, Robert
Webber, Harry Dean Stanton
Przywódca - komedia, USA
2003, reż. Chris Rock, wyk. Chris
Rock, Bernie Mac, Dylan Baker,
Nick Searcy, Lynn Whitfield, Robin
Givens, James Rebhorn
Uciekinier - film S - F, USA 1987,
reż. Paul M. Glaser, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Maria Conchita
Alonso, Yaphet Kotto, Jim Brown,
Jesse Ventura, Erland Van Lidth
Sekrety Magii
Druga strona medalu - talk show
TTV
11.45 Wojny magazynowe 13.45 Wielkie
przeprowadzki - serial 14.45 Czysty zysk
- serial 15.45 Express - informacje 16.05
Kartoteka 17.10 Orły za kółkiem 17.45 Express - informacje 18.02 Tymczasem na
plaży 18.05 Ola w trasie 18.40 Luksusowe zachcianki 19.45 Express - informacje
20.00 Największe Zbrodnie Stulecia 21.00
4 wesela 22.00 Usterka 23.00 Ukryte
pragnienia 0.00 Nagie Newsy - serial
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Królewskie sny - serial 8.50 Hydrozagadka - film
TVP 10.10 Informacje kulturalne 10.35
Studio Kultura - Rozmowy 11.15 Jedenaste przykazanie - film TVP 13.00 Ambasador - film dok. 14.50 Zupełnie inna historia - film anim. 15.10 Koncert życzeń
- Śpiewa Anna German - recital 15.50
Koncert życzeń - Anna German 16.20
Wybrzeże moskitów - dramat 18.30 Studio Kultura - Rozmowy 19.05 Klasyczne albumy rocka - U2 - The Joshua Tree
20.10 Angel - film obyczajowy 22.15 Żona doskonała - komedia 0.10 Rockowy
początek nocy - Deep Purple z orkiestrą
- Montreux 2011, cz. 2 - koncert
PULS
6.00
6.30
7.00
7.50
8.55
10.00
11.50
13.35
14.45
16.50
19.00
20.00
21.50
23.45
2.20
3.10
Dyżur
W blasku fleszy
Taki jest świat
Steve Irwin - łowca krokodyli
- serial
Niewiarygodne sceny z życia
zwierząt - serial
Między ziemią a niebem - film
familijny, USA 2002
Barbie jako Księżniczka Wyspy
- film anim.
Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Rumpelstiltskin - baśń,
Niemcy 2009
Jaguar - film przygodowy
Kingsajz - komedia, Polska 1987,
reż. Juliusz Machulski, wyk. Jacek
Chmielnik, Katarzyna Figura,
Jerzy Stuhr, Jan Machulski
Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
Zlecenie na śmierć - film akcji,
Kanada 2010, reż. Dolph Lundgren, wyk. Dolph Lundgren, Stefanie von Pfetten, Samantha Mathis
Dracula II: Odrodzenie - horror,
USA 2003, reż. Patrick Lussier,
wyk. Stephen Billington, Jason
Scott Lee, Jason London
Twister - film katastroficzny,
USA 1996, reż. Jan de Bont, wyk.
Helen Hunt, Bill Paxton, Cary
Elwes, Jami Gertz
Taki jest świat
Kręcimy z gwiazdami
TV6
10.15 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 11.45
Przygody Tintina: Kłopoty z profesorem
- film anim. 12.55 Moje szczęśliwe Gwiazdy - komedia sensacyjny 15.00 Na granicy
śmierci 16.00 Zaklinacz psów 17.00 Obcy
wewnątrz nas 18.15 Mistrzowie miecza,
cz. 1 - film przygodowy 20.00 Galileo 21.00
Rude Tube 21.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem 22.30 Zagadki kryminalne
23.30 Ochrona - thriller sensacyjny
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 19 lipca - felieton 7.25
Miejsce z historią - Żyrardów - Stolica lnu
7.50 Wielka Pętla Wielkopolski - film dok.
9.05 Panny i wdowy (5) - serial 10.00
Znak Orła (12) - serial 10.35 Koło historii
- Tak żyć warto było 11.25 Pierwsza wojna światowa (5) - serial dok. 12.20 Gdynia była pierwsza - film dok. 13.15 Zamek
w Montresor 13.55 Dzika Polska - serial
dok. 14.25 Szerokie tory - reportaż 15.00
Flesz historii (190) 15.25 Krakowskie oblicza kultury - Złota jesień krakowskiego
średniowiecza - cykl dok. 16.25 Przełomowe dni (2) - cykl dok. 17.05 Gniewko
syn rybaka, cz. 1 - serial 18.10 Znak Orła (13) - serial 18.40 Ex Libris - magazyn
19.00 Dziennik telewizyjny - 19.7.1989
19.50 Przeżyć Afganistan - film dok.
21.00 Tajemnice Doliny Nilu (2) - serial
dok. 21.40 Rok 1863 - film dok. 22.55
Polska i świat z historią w tle - Zamek
w Montresor 23.40 Dom (22) - Miłość to
tylko obietnica - serial 1.20 Miejsce z historią - Żyrardów - Stolica lnu 1.35 Zagubiony żołnierz Hitlera - film dok.
Niedziela, 20.07.2014
TVN 7
PULS
5.05 Szymon Majewski Show
7.05 Mango - Telezakupy
9.10 Prawdziwe serce - film przygodowy, USA 1997, reż. Catherine Cyran, wyk. Kirsten Dunst,
Zachary Ty Bryan, August Schellenberg, Dey Young, Michael
Gross
11.10 Czterej pancerni i pies - serial
wojenny, Polska
12.30 Brzydula - serial obyczajowy
15.15 Pół żartem, pół serio - komedia, USA 1959, reż. Billy Wilder,
wyk. Jack Lemmon, Tony Curtis,
Marilyn Monroe, Joe E. Brown,
George Raft, Pat O’Brien
17.40 Szeregowiec Benjamin - komedia, USA 1980, reż. Howard Zieff,
wyk. Goldie Hawn, Eileen Brennan, Armand Assante, Robert
Webber, Harry Dean Stanton
20.00 Uciekinier - film S - F, USA 1987,
reż. Paul M. Glaser, wyk. Arnold
Schwarzenegger, Maria Conchita
Alonso, Yaphet Kotto, Jim Brown,
Jesse Ventura, Erland Van Lidth
22.10 Mentalista - serial sensacyjny
23.10 Siedem - film sensacyjny, USA
1995, reż. David Fincher, wyk.
Brad Pitt, Morgan Freeman,
Richard Roundtree, Kevin Spacey,
Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey
1.50 Sekrety Magii
3.55 Druga strona medalu - talk show
5.50 Dyżur
6.20 No problem!
6.50 Steve Irwin - łowca krokodyli
- serial
7.55 Jan Paweł II - serial
8.50 Wojciech Cejrowski. Boso
10.00 Aukcja w ciemno - reality TV
10.55 Walka o bagaż - serial dok.
11.55 Barbie i magiczne baletki - film
anim.
13.35 Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm: Król Drozdobrody
- baśń, Niemcy 2008
14.45 piękna i Bestia - baśń, Niemcy
16.40 Goście, goście 2 - komedia,
Francja 1998, reż. Jean - Marie
Poiré, wyk. Jean Reno, Christian
Clavier, Muriel Robin
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Twister - film katastroficzny,
USA 1996, reż. Jan de Bont, wyk.
Helen Hunt, Bill Paxton
22.30 Resident Evil: Apokalipsa
- film akcji, Francja, Niemcy, USA,
Wielka Brytania 2004, reż. Alexander Witt, wyk. Milla Jovovich,
Sienna Guillory, Oded Fehr
0.15 Wojownicy - film przygodowy,
USA, Irlandia, Litwa 2002, reż.
Byron W. Thompson, wyk. Joanna
Pacula, Rutger Hauer, Molly Culver
2.10 Kręcimy z gwiazdami
3.10 Taki jest świat
3.50 JRG w akcji
TTV
15.45 Express - informacje 16.05 Ola
w trasie 16.40 Kulinarne wyprawy Gordona Ramsaya 17.45 Express - informacje
18.02 Tymczasem na plaży 18.05 Usterka
18.40 Wojny magazynowe 19.45 Express
- informacje 20.00 Wojny przewoźników
21.00 Świat bez fikcji 21.30 PANIC 9 - 1 - 1
- serial 22.30 Kossakowski. Szósty zmysł.
Ukraina - program obyczajowy 23.00
Czysty zysk - serial
TVP KULTURA
7.00 Informacje kulturalne 7.25 Królewskie sny - serial 8.50 Wybrzeże moskitów - dramat 10.55 Informacje kulturalne 11.25 Władca Pierścieni - film anim.
13.45 Klasyczne albumy rocka - U2 14.50
Gwiazdy opery - Koncert Trzech Tenorów
15.55 Hydrozagadka - film TVP 17.15 Niedziela z… Arturem Barcisiem - Braciszek
- dramat 20.10 Niedziela z… Arturem Barcisiem - Dwa księżyce - film TVP 22.40
Wilczęta - film dok. 23.40 Powrót do natury - film anim. 23.45 Galapagos - film
anim. 23.55 Donos - film anim. 0.20 Nie
mów nikomu - thriller 2.40 Młoda Polska
- Muka! - dramat 3.20 Klasyczne albumy
rocka - The Doors. Mr Mojo Risin
TV6
9.30 Przyjaciele z Kieszonkowa 9.50 Ninjago - Mistrzowie Spinjitzu 10.50 Przyjaciel z zaświatów - film familijny 12.40
Mistrzowie miecza 14.50 Zaginiony synek - dramat 16.40 Jak zostać milionerem
18.00 Na granicy śmierci 19.00 Eksperyment z rekinami - film dok. 20.00 Włatcy móch 21.00 Śmierć na 1000 sposobów
21.30 Seks w wielkim mieście 23.30 Droga sześciu strun - komedia sci - fi
TVP HISTORIA
7.20 Był taki dzień - 20 lipca - felieton
7.30 Miejsce z historią 7.50 Tajemnice Watykanu (5) - Bazylika nad grobem
- serial dok. 8.25 Tajemnice Watykanu
(6) - Papieskie gospodarstwo - serial dok.
9.00 Gniewko syn rybaka, cz. 1 - Zdrada
- serial 10.05 Znak Orła (13) Dwa podarunki 1331 - serial 10.40 Krakowskie oblicza kultury - Złota jesień krakowskiego
średniowiecza - cykl dok. 11.40 Zagubiony żołnierz Hitlera - film dok. 12.45 Wisła
od źródła do ujścia (2). Od ujścia Dunajca
do ujścia Narwi - film dok. 13.50 Wielka
Gra - teleturniej 14.50 Zapomniana melodia - komedia 16.25 Przełomowe dni (3)
- cykl dok. 17.00 Gniewko syn rybaka, cz.
2 - Znak Orła - serial 18.05 Znak Orła (14)
Najwyższa godność 1331 - serial 18.40
Kalendarium historyczne 19.05 Dziennik
telewizyjny - 20.7.1989 19.50 Wilczy szaniec - film dok. 21.00 C. K. Dezerterzy, cz.
II - komedia 22.15 Z archiwum IPN 22.45
Kronikarz czasu wojny - film dok. 23.35
Dom (23) - serial 1.10 Miejsce z historią
1.30 Tata zza żelaznej kurtyny - film dok.
40
TVP 1
8.10
8.30
8.55
9.30
10.10
Polityka przy kawie
Supah Ninjas (21) - serial
Big Time Rush (24) - serial
Magiczne drzewo (6) - serial
Superinteligentne zwierzęta,
cz. 1 - cykl dok.
11.10 Zwykła/niezwykła rodzinka (2)
- serial
12.00 Wiadomości
12.10 Agrobiznes
12.45 Magia wielkiego błękitu, cz. 6.
Tajemnicza Ameryka Północna
13.50 Wszystko przed nami (49 - 50)
- telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polskie Wakacje
15.30 Klan (2571) - telenowela
16.00 MacGyver - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Mistrz grilla 2014 - felieton
17.35 Miłość nad rozlewiskiem (9)
- serial
18.30 Ranczo (64) - Nad Solejuków
i Wargaczów domem - serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.04 TdP
20.10 Pogoda
20.20 Mistrzowie komedii - Żandarm z Saint - Tropez - komedia, Francja, reż. Jean Girault,
wyk. Louis de Funes, Genevieve
Grade, Michel Galabru
22.15 Umarłem, aby żyć - dramat
wojenny, Polska, reż. Stanisław
Jędryka, wyk. Zygmunt Hubner,
Halina Łabonarska, Marek Walczewski, Wojciech Wysocki, Jerzy
Zass, Anna Ciepielewska, Joanna
Jedryka, Ryszarda Hanin
23.55 MacGyver - serial
1.00 Żandarm z Saint - Tropez
- komedia, Francja, reż. Jean
Girault, wyk. Louis de Funes,
Genevieve Grade, Michel Galabru
2.40 Notacje - Andrzej Łapicki.
Teatr i wojna - cykl dok.
2.50 Gwiazdy na 60 lat TVP - przeżyjmy to jeszcze raz…
6.00
6.30
7.00
8.55
9.50
10.55
11.30
12.30
12.45
13.45
14.20
15.10
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30
20.10
21.05
22.30
23.00
23.45
0.45
1.40
2.10
2.55
4.50
TVP SPORT
8.30 Sport w TVP - obrazki z wystawy
9.40 Tenis ziemny - Turniej ATP w Poznaniu 11.35 Zapasy - Memoriał Władysława
Pytlasińskiego 13.15 Siatkówka plażowa
- Plaża Open - Łódź 15.20 Lekkoatletyka - Memoriał Janusz Sidły - Sopot 17.15
Tenis ziemny - Turniej WTA - Bastad. FINAŁ 18.55 Skandia Maraton MTB 19.20
Zapasy - Memoriał Władysława Pytlasińskiego, styl klasyczny, Gdańsk - Finały
21.00 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Łódź - Finał kobiet 22.00 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź - Finał mężczyzn 23.00 Sportowy Wieczór 23.25 Tenis ziemny - Turniej ATP w Poznaniu - Finał
gry pojedynczej 1.20 Zakończenie dnia
11.10
12.00
12.10
12.45
13.50
15.00
15.15
15.30
15.55
17.00
17.25
17.35
18.30
19.30
20.05
20.10
20.15
20.30
22.10
23.00
23.50
0.50
2.25
2.40
4.15
Polityka przy kawie
Supah Ninjas (22) - serial
Big Time Rush (25) - serial
Magiczne drzewo (7) - serial
Magia wielkiego błękitu, cz. 6.
Tajemnicza Ameryka Północna
Zwykła/niezwykła rodzinka (3)
- serial
Wiadomości
Agrobiznes
Magia wielkiego błękitu, cz. 7.
Niesamowita Antarktyka
Wszystko przed nami (51 - 52)
- telenowela
Wiadomości, Pogoda
Polskie Wakacje
Klan (2572) - telenowela
MacGyver - serial
Teleexpress, Pogoda
Mistrz grilla 2014 - felieton
Miłość nad rozlewiskiem (10)
- serial
Ranczo (65) - Pakt z czartem
- serial
Wiadomości, Sport
Tmobile
TdP
Pogoda
Druga szansa - thriller, Kanada,
reż. JC Lord, wyk. Melissa George,
Ryan Scott Greene, Ellen Dubin
1920. Wojna i miłość (5) - Braterstwo - serial
W garniturach (8) - serial
MacGyver - serial
Druga szansa - thriller, Kanada,
reż. JC Lord, wyk. Melissa George,
Ryan Scott Greene, Ellen Dubin
Notacje - Jadwiga Barańska.
Nie grałam sama siebie
Empire Records - komedia, USA,
reż. Allan Moyle, wyk. Anthony
LaPaglia, Renée Zellweger, Liv
Tyler, Maxwell Caulfield
Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.05 Mundial 2014 - Brazylia - Chile 11.05
Mundial 2014 - Kolumbia - Urugwaj 13.30
Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź
- Finał mężczyzn 14.30 Multimedaliści
- gwiazdy transmisji sportowych - reportaż 15.25 Sport w TVP - obrazki z wystawy, cz. II - cykl dok. 16.35 Tenis ziemny
- Turniej ATP w Poznaniu - Finał gry pojedynczej 18.30 Pełnosprawni - magazyn
dla niepełnosprawnych 19.00 Siatkówka plażowa - Plaża Open - Łódź - Finał
kobiet 20.00 Siatkówka plażowa - Plaża
Open - Łódź - Finał mężczyzn 21.05 Lekkoatletyka - Memoriał Janusz Sidły - Sopot 23.00 Sportowy Wieczór 23.15 GOL
- magazyn 23.25 Zapasy - Memoriał
Władysława Pytlasińskiego
Mikołajek (20 - 21) - serial
Coś dla Ciebie - magazyn
M jak miłość (569 - 570) - serial
Herkules (41) - serial
Czterdziestolatek (16) - serial
Barwy szczęścia (1121) - serial
Na dobre i na złe (331)
Samotny ojciec - serial
Ja to mam szczęście! - ulubione
skecze
Nabożeństwo Kościoła Ewang.
- Ref. w Pstrążnej - relacja
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Wioska Himba
Szkoła życia (18) - Ognisko
domowe - nowela dok.
Tancerze (11) Uwierzyć w siebie - serial obyczajowy
M jak miłość (1044) - serial
Herkules (41) - Klątwa mumii
- serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Baron24 (13) - Jednoręki bandyta - serial komediowy
XIV Festiwal Kabaretowy
w Koszalinie 2008 - Autostrada do śmiechu - widowisko
07 zgłoś się (17) - Ślad rękawiczki - serial
Czy świat oszalał? - Korea
Północna z ukrycia - cykl dok.
Czy świat oszalał? - W obronie
dzieci Syrii - cykl dok.
Na sygnale (15 - 16) - serial
fabularyzowany TVP
Instynkt (1) - serial kryminalny
Korea Północna z ukrycia - cykl
dok. reż. John Sweeney
W obronie dzieci Syrii - cykl
dok. reż. Darren Conway
Kochankowie Roku Tygrysa
- film obyczajowy, Polska, Chiny,
reż. Jacek Bromski, wyk. Michał
Żebrowski, Li Min, Sum Ji Feng,
Zmao Feng Xia, Norbert Nowakowski
Zakończenie programu
6.30
6.50
7.55
8.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.50
21.50
22.50
23.50
0.50
1.25
1.40
3.00
9.50
11.00
11.35
12.40
13.15
13.45
14.20
15.10
16.15
17.05
18.00
18.50
19.30
20.10
22.20
23.10
23.55
0.55
1.50
3.55
4.55
5.40
Mikołajek (22 - 23) - serial
Wolność i wiara - reportaż
M jak miłość (571) - serial
M jak miłość (572) - serial
Herkules (42) - Pamięć nie
blednie - serial
Czterdziestolatek (17) - Cwana
bestia, czyli kryształ - serial
Barwy szczęścia (1122) - serial
Na dobre i na złe (332) - Niewybuch - serial
Familiada - teleturniej
Na sygnale (17) - serial
Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Himba
Szkoła życia (19) - Rozwód
- nowela dok.
Tancerze (12) U kresu sił - serial
M jak miłość (1045) - serial
Herkules (42) - Pamięć nie
blednie - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Baron24 (14) - Święto kina
- serial komediowy
Ostre psy - komedia sensacyjna,
USA, reż. Edgar Wright, wyk.
Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Paddy Considine, Martin
Freeman
Zabójcze umysły (54) - serial
Zabójcze umysły (55) - serial
W drodze - film dok.
Na linii strzału (39) - serial
Ostre psy - komedia sensacyjna,
USA, reż. Edgar Wright, wyk.
Simon Pegg, Nick Frost, Jim Broadbent, Paddy Considine, Martin
Freeman
W drodze - film dok.
Dr House - s. VIII (168) - serial
obyczajowy, USA
Zakończenie programu
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka Liga Światowa 9.00 Polsat
Sport News Sport Flash 9.07 Siatkówka
Liga Światowa 11.00 Polsat Sport News
Sport Flash 11.07 F3 - Euroformula Open
Silverstone 13.00 Polsat Sport News Sport
Flash 13.07 Magazyn Polska 2014 15.00
Polsat Sport News Sport Flash 15.07 Formuła 1 GP Niemiec 17.00 Polsat Sport
News Sport Flash 17.07 Siatkówka plażowa World Tour Holandia 19.00 Polsat
Sport News Sport Flash 19.07 Żużel Elite League 21.00 Polsat Sport News Sport
Flash 21.07 Wyścig Porsche Super Cup
2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn
PUNCHER 0.00 Polsat Sport News
Kamuflaż II - serial sensacyjny
Co za tydzień - magazyn
Uwaga! - program interwencyjny
Sekrety Magii
Rozmowy w toku - talk show
8.30 Sporty Motorowe. Weekend w sportach motorowych 8.45 Kolarstwo. Tour
de France Etap 15. 10.45 Kolarstwo. LeMond on Tour 11.00 Piłka nożna. ME U
- 19, Węgry: Portugalia - Izrael 12.30 Piłka nożna. ME U - 19, Węgry: Portugalia - Izrael 13.30 Piłka nożna. ME U - 19,
Węgry: Portugalia - Izrael 14.00 Żużel.
Mistrzostwa Europy 15.00 Kolarstwo.
Tour de France Etap 15. 16.00 Kolarstwo.
Tour de France Etap 15. 17.00 Kolarstwo.
LeMond on Tour 17.15 Szermierka. MŚ,
Kazań, Rosja 19.45 Watts 20.45 Watts
21.00 Pro wrestling. Tydzień z WWE 21.30
Pro wrestling. Vintage Collection 22.30
Żużel. Mistrzostwa Europy 23.30 Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
6.30
6.50
7.55
8.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
20.50 Naciągacze - komedia, USA
2003, reż. Ridley Scott, wyk.
Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohman, Bruce Altman, Bruce
McGill
23.10 Kuba Wojewódzki - talk show
0.10 Prawo Agaty - serial obyczajowy
1.10 Terminator: Kroniki Sary Connor - serial
2.10 Uwaga! - program interwencyjny
2.25 Sekrety Magii
3.45 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Jeździectwo. Rolex Grand Slam, Aachen, SHOWJUMPING 9.30 Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja 11.30 Watts 12.00
Kolarstwo. Tour de France Etap 15. 14.00
Kolarstwo. LeMond on Tour 14.15 Kolarstwo. Tour de France Etap 16. 17.30
Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Piłka nożna. ME U - 19, Węgry: Niemcy
- Serbia 19.55 Sporty Motorowe. Tuesday Night Speed Date 20.00 Żużel. Elitserien 21.00 Żużel. Mistrzostwa Europy 22.00 Rajdy Samochodowe. ERC od
środka 22.25 Sporty Motorowe. Tuesday Night Speed Date 22.30 Kolarstwo.
Tour de France Etap 16. 23.45 Kolarstwo.
LeMond on Tour 0.00 Piłka nożna. ME
U - 19, Węgry: Niemcy - Serbia
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
8.35
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.10 MEGA HIT - Wschodzące
słońce - thriller sensacyjny, USA,
1993, reż. Philip Kufman, wyk.
Sean Connery, Wesley Snipes
Japoński koncern próbuje wykupić amerykańską firmę komputerową. Podczas przyjęcia zorganizowanego przez Japończyków
ginie amerykańska prostytutka.
Kapitan John Connor i jego
partner Webster Smith wkraczają na bardzo niebezpieczną
ścieżkę. Dochodzenie od samego
początku napotyka trudności
i kłopoty, ponieważ klientami
ofiary byli członkowie amerykańskiego senatu i japońscy biznesmeni powiązani z yakuzą.
22.50 44 minuty - film sensacyjny, USA,
2003, reż. Yves Simoneau, wyk.
Michael Madsen, Alex Meneses,
Clare Carey, Douglas Spain
0.40 Joshua - thriller, USA, 2007
2.50 Tajemnice losu
20.00
20.30
21.00
22.00
23.00
0.05
1.05
2.15
3.10
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
9.25 Słowo życia 9.30 Vatican magazine 10.00 Informacje dnia 10.15 Rozmowy niedokończone 11.30 Ja głuchy - film
12.00 Modlitwa Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 By odnowić oblicze
ziemi 13.20 Koncert życzeń 14.10 Jakby
w zwierciadle - film 15.10 Passau 15.45
z cyklu: „Święty na każdy dzień 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10
Wspomnienia z Wilna 16.30 Tydzień z Ziemi Świętej 16.50 Świadkowie. 17.20 Słowo życia 17.25 z cyklu: „Święty na każdy
dzień 17.30 Reportaż dnia 18.00 Spotkanie Rodziny Radia Maryja 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Święty na
każdy dzień 21.00 Apel Jasnogórski 21.20
Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 To znów ja - film fabularny
23.40 Pokonać Tsunami - film
POLSAT
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
20.10
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
Akt odwagi - film USA, 2012,
reż. Mike McCoy Scott Waugh,
wyk. Alex Veadov, Jason Cottle,
Rorke Denver, Roselyn Sanchez
22.35 Niesłusznie skazany - dramat obyczajowy, USA, 2010, reż. Tom McLoughlin, wyk. Julia Ormond, Mahershala
Ali, Lisa Arrindell Anderson
Główną bohaterką tej niesamowitej, bo prawdziwej historii jest
Janet Gregory, w postać której wcieliła się Julia Ormond. Ta
matka samotnie wychowująca
dziecko, poświęciła 22 lata swojego życia, by doprowadzić do
uwolnienia niewinnego mężczyzny - Afroamerykanina niesłusznie skazanego za gwałt na dziewczynce z sąsiedztwa.
0.20 Odwrócić przeznaczenie - thriller
kryminalny, Meksyk, USA, 2007,
reż. Jieho Lee, wyk. Kevin Bacon,
Andy Garcia, Brendan Fraser
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50
To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info
0.50 Po przecinku - rozmowa 1.15 Dziś
wieczorem 1.30 Minęła 20ta
Daleko od noszy
Komisarz Rex
Tom & Jerry Kids 3
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Legendy Chima
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Śmierć na 1000 sposobów
Śmierć na 1000 sposobów
Galileo
Galileo
Układy
Spadkobiercy
I like it
To był dzień
Polska 2014 - magazyn siatkarski
4music
6.00 Argentyńska lekcja - film dok. 7.15
Zwycięstwo - film wojenny 9.10 Andzia
- film anim. 10.00 Chłopi cz. 1 - film obyczajowy 11.55 Szaleństwa panny Ewy
- film młodzieżowy 13.55 Henry Poole powrócił - komedia 15.55 Iluzjonista
- film kostiumowy 18.20 Ostatni templariusz cz. 1 - film przygodowy 20.00 Kino
z historią 20.00 Silverado - dramat 22.45
Filadelfia - dramat
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50
To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info
0.50 Po przecinku - rozmowa 1.15 Dziś
wieczorem 1.30 Minęła 20ta
TVN
TVP 2
5.55
6.25
6.55
7.55
8.55
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House I - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Surowi rodzice - reality show
Sekrety chirurgii - reality show
Agenci NCIS VIII - serial sensacyjny, USA
POLSAT
EUROSPORT
PSN
7.07 Siatkówka plażowa World Tour
Holandia 9.00 Polsat Sport News Sport
Flash 9.07 F3 - Euroformula Open Silverstone 11.00 Polsat Sport News Sport Flash
11.07 Formuła 1 GP Niemiec 13.00 Polsat
Sport News Sport Flash 13.07 Wyścig Porsche Super Cup 2014 15.00 Polsat Sport
News Sport Flash 15.07 Magazyn Polska
2014 17.00 Polsat Sport News Sport Flash
17.07 Siatkówka Liga Światowa 19.00 Polsat Sport News Sport Flash 19.07 Siatkówka plażowa World Tour Holandia
21.00 Polsat Sport News Sport Flash 21.07
Siatkówka Liga Światowa 22.45 Polsat
Sport News Sportowe podsumowanie
dnia 23.00 Magazyn ATP World Tour Uncovered 2014 0.00 Polsat Sport News
TVP 1
8.10
8.35
9.00
9.35
10.10
TVN
TVP 2
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
0.00
1.00
1.45
2.50
3.55
4.25
5.00
Daleko od noszy
Komisarz Rex
Tom & Jerry Kids 3
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Legendy Chima
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
STOP Drogówka
Na krawędzi
Operacja Delta Force 5 - film
akcji, USA, 2000, reż. Yossi
Wein, wyk. Thomas Trae, Pepper
Sweeney, Todd Jensen, Anthony
Bishop, Gray Lawson, David
Dukas
Spadkobiercy
Interwencja
To był dzień
Magazyn Puncher 2014
Magazyn Atleci Polsat Sport
2014
IAAF World Athletics - magazyn lekkoatletyczny 2014
4music
Stopklatka
8.40 Genesis - film dok. 10.15 Cwał - komedia 12.35 Niedźwiadek - film przygodowy 14.35 Królowa - film biograficzny 16.40 Komedia małżeńska - komedia
obyczajowa 18.40 Sherlock Holmes - kobieta w zieleni - film przygodowy 20.00
Wieczór kawalerski 20.00 Amerykanin - dramat sensacyjny 22.10 Silverado
- dramat 0.50 Yamakasi - Współcześni
Samurajowie - film sensacyjny
TV TRWAM
12.20 Maria Magdalena - film fabularny 13.45 Bitwa pod Płowcami - pierwsza
Victoria nad Zakonem Krzyżackim 1331
14.00 To znów ja - film fabularny 15.35
Matki dzieci niczyich - film 15.50 Pytasz
i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Kalejdoskop młodych. 16.45 Kikomeko 2
- film 17.00 Aromatyczne inspiracje. 17.20
Słowo życia 17.25 Święty na każdy dzień
17.30 Reportaż dnia 18.00 Modlitwa
Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15
Rozmowy niedokończone. 19.25 Święty
na każdy dzień 19.30 Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec
20.50 Myśląc Ojczyzna 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia 22.00 Pionierzy - film
fabularny 23.35 Święty na każdy dzień
23.40 Proboszcz w kapeluszu - film
Poniedziałek, 21.07.2014
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ: Jerzy Iwaszkiewicz
- talk show
7.20 Punkt krytyczny - serial sensacyjny
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
16.30 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 247 dni - film sensacyjny, Niemcy
2011, wyk. Oliver Dommenget,
Veronica Ferres, Herbert Knaup,
Vladimir Burlakow
22.25 Gra pozorów - serial
23.25 Striptiz - film sensacyjny, USA
1996, reż. Andrew Bergman,
wyk. Demi Moore, Burt Reynolds,
Armand Assante, Ving Rhames,
Robert Patrick, Paul Guilfoyle
1.50 Sekrety Magii
3.55 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.20 Kobieta w lustrze - telenowela
15.20 Hela w opałach - serial
15.50 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
20.55 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
21.55 Trzynasty apostoł - serial
0.25 Wojak Churchill - komedia,
Wielka Brytania 2004, reż. Peter
Richardson, wyk. Christian Slater,
Neve Campbell, Antony Sher
2.00 Kręcimy z gwiazdami
2.55 Taki jest świat - pod lupą
3.40 Dyżur
4.00 JRG w akcji
4.25 Menu na miarę
4.40 Z archiwum policji
5.05 Menu na miarę
5.30 Z archiwum policji
TV6
TTV
13.45 Ukryta prawda 14.45 Na noże
15.45 Express - informacje 16.05 Komornik 16.35 Drogowi piraci 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie
przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.05 Wojny
magazynowe 20.35 Usterka 21.10 Ola
w trasie 21.45 Express - informacje 22.00
Ostre cięcie 22.45 Sekretne operacje - serial 23.45 Wiem, co jem. Bosacka na tropie
TVP KULTURA
10.05 Mam talent - wersja amerykańska
11.00 Tylko muzyka. Must be the music
13.00 4music 14.00 Rodzina zastępcza
15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj
z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00
Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00
Śmierć na 1000 sposobów 21.30 Operacja
Delta Force 5 - film akcji 23.30 JFK - dramat kryminalny
TVP HISTORIA
8.25 Władysław Szpilman 1911 - 2000
- własnymi słowami - film dok. 9.40 Horror w Wesołych Bagniskach - film TVP 11.10
Poniedziałek z piosenką 12.20 Brzydkie kaczątko - film fabularny 13.05 Ludzie i bestie, cz. 1 - dramat wojenny 14.55 Tischnera historia filozofii po góralsku - Podhalański
Anaksymenes - Józek Staszel z Marusyny
15.05 Tischnera historia filozofii po góralsku - Podhalański Heraklit z Efezu - Jędrzek
Chmura z Pyzówki 15.25 Sława i chwała
- serial 16.35 Sztuka czytania 17.15 Władysław Szpilman 1911 - 2000 - własnymi słowami - film dok. 18.25 Horror w Wesołych
Bagniskach - film TVP 20.10 Nic - dramat
21.35 Buddenbrookowie - film kostiumowy
7.30 Miejsce z historią 7.50 Święci
i grzesznicy. Historia papiestwa, cz. 1 - cykl
dok. 9.00 Sława i chwała (7) - serial 10.05
Spór o historię - Debata 10.45 Zaproszenie - Generały ten kanał budowały 11.10
Okrasa łamie przepisy 11.40 Czarne tulipany - film dok. 12.40 Kłodzko w średniowieczu - film dok. 13.10 C. K. Dezerterzy, cz. II - komedia 14.30 Z archiwum
IPN - Cud Lubelski - magazyn 14.55 Było,
nie minęło 15.35 Sensacje XX wieku - cykl
dok. 16.40 Flesz historii (191) 17.00 Na
kłopoty… Bednarski (1) - serial 18.10 Kalendarium historyczne - film dok. 19.00
Dziennik telewizyjny - 21.7.1989 19.45
Pierwsza wojna światowa (6) - serial dok.
20.35 Flesz historii (191) 21.00 Było, nie
minęło 21.40 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 1 - cykl dok. 22.10 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 2
- cykl dok. 22.40 Podaj cegłę czyli polski
socrealizm - film dok. 23.45 Wszyscy jesteśmy wymyśleni - film dok. 0.55 Miejsce z historią - Otwock miasto z klimatem
1.20 Zapomniana melodia - komedia
Wtorek, 22.07.2014
TVN 7
PULS
5.15 We Dwoje - program rozrywkowy
6.35 W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
7.20 Punkt krytyczny - serial sensacyjny
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Striptiz - film sensacyjny, USA
1996, reż. Andrew Bergman,
wyk. Demi Moore, Burt Reynolds,
Armand Assante, Ving Rhames,
Robert Patrick, Paul Guilfoyle
22.25 Pamiętniki wampirów - serial
grozy, USA
23.25 Mr. Majestyk - film sensacyjny,
USA 1974, reż. Richard Fleischer,
wyk. Charles Bronson, Al Lettieri,
Linda Cristal, Lee Purcell
1.30 Czterej pancerni i pies - serial
2.50 Sekrety Magii
4.55 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.20 Kobieta w lustrze - telenowela
15.15 Hela w opałach - serial
15.45 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Wujaszek Buck - film familijny,
USA 1989, reż. John Hughes,
wyk. John Candy, Macaulay Culkin, Jean Louisa Kelly, Garrett M.
Brown
22.05 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
23.00 Atak dinozaurów - film sensacyjny, USA 2010, reż. Colin Ferguson, wyk. Raoul Trujillo, Kirsty
Mitchell, Steven Brand
0.55 Mała Brytania - serial
2.05 Taki jest świat
2.55 Muzyczne życzenia
3.35 Dyżur
4.00 JRG w akcji
4.40 Z archiwum policji
TTV
16.05 Komornik 16.35 Drogowi piraci
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie przeprowadzki - serial
18.40 Kartoteka 19.45 Express - informacje 20.05 Wojny magazynowe 20.35 Luksusowe zachcianki 21.45 Express - informacje 22.00 Kossakowski. Szósty zmysł.
Ukraina - program obyczajowy 22.30 Insekty atakują - serial 23.30 Tancerki nocy
- serial 0.00 Ukryte pragnienia
TVP KULTURA
7.15 Sława i chwała - serial 8.25 Urodzeni
dla Rzeszy - film dok. 9.35 Sztuczki - film
obyczajowy 11.15 Klasyczny wtorek 12.10
Ludzie i bestie, cz. 2 - dramat wojenny
14.15 Zbigniew Cybulski - film dok. 15.20
Sława i chwała - serial 16.30 Rozmowy poSzczególne - z Krzysztofem Pendereckim rozmawia Marcin Gmys 17.10
Urodzeni dla Rzeszy - film dok. 18.20
Sztuczki - film obyczajowy 20.10 25 lat
wolności - Patrzę na ciebie, Marysiu - film
obyczajowy 21.30 Vatel - film kostiumowy , Francja 23.20 Młoda Polska - Pokój
- film kr.metr 0.05 Kino nocne - Ki - film
obyczajowy 1.55 25 lat wolności - Patrzę
na ciebie, Marysiu - film obyczajowy
TV6
10.05 Mam talent - wersja amerykańska
11.00 Tylko muzyka. Must be the music
13.00 4music 14.00 Rodzina zastępcza
15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj
z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00
Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 Allan Quatermain i Świątynia Czaszek - film przygodowy 23.35
Sztuka zabijania - film sensacyjny
TVP HISTORIA
7.25 Z kamerą po kraju - Lidzbarku Warmiński 7.55 Święci i grzesznicy. Historia
papiestwa, cz. 2 - cykl dok. 9.00 Na kłopoty… Bednarski (1) - serial 10.05 Flesz historii (191) 10.20 Polska i świat z historią
w tle 10.40 Zaproszenie - W Bramie Bieszczadów 11.10 Makłowicz w podróży 11.40
Pierwsza wojna światowa (6) - serial dok.
12.35 Krótki kurs historii PZPR - film dok.
13.20 Pałac - film dok. 14.55 Było, nie minęło 15.25 Sensacje XX wieku - cykl dok.
16.35 35 lat PRL 22 lipca 1979 - cykl dok.
17.10 Na kłopoty… Bednarski (2) - serial
18.15 Kalendarium historyczne - film dok.
19.05 Dziennik telewizyjny - 22.7.1989
19.45 Pierwsza wojna światowa (7) - serial 20.40 Z archiwum IPN 21.15 Było, nie
minęło 21.50 Sensacje XX wieku - Zaginione archiwa, cz. 3 - cykl dok. 22.20 Sensacje XX wieku - Tajna kwatera /1/ - cykl
dok. 22.50 Prywatne niebo - film obyczajowy 0.20 Dziewczyny do wzięcia - film
TVP 1.10 Z kamerą po kraju 1.30 My, szeregowi członkowie partii - film dok. 2.15
Hydrozagadka - film TVP
41
TVP 1
8.10
8.35
9.00
9.35
10.10
Polityka przy kawie
Supah Ninjas (23) - serial
Big Time Rush (26) - serial
Magiczne drzewo (8) - serial
Magia wielkiego błękitu, cz. 7.
Niesamowita Antarktyka
11.10 Zwykła/niezwykła rodzinka (4)
- serial
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.25 Magazyn Rolniczy
12.45 Opowieści o Yellowstone (1).
Zima - cykl dok.
13.50 Wszystko przed nami (53 - 54)
- telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polskie Wakacje
15.30 Klan (2573) - telenowela
15.55 MacGyver - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Mistrz grilla 2014 - felieton
17.35 Miłość nad rozlewiskiem (11)
- serial
18.30 Ranczo (66) - serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.05 TdP
20.09 Lotos Polish Open
20.15 Pogoda
20.30 Piłka nożna - kwalifikacjach do
Ligi Mistrzów. Saint Patrick’s
Athletic - Legia Warszawa
22.50 1920. Wojna i miłość (6)
- Ucieczka - serial
23.45 Empire Records - komedia, USA,
reż. Allan Moyle, wyk. Anthony
LaPaglia, Renée Zellweger, Liv
Tyler, Maxwell Caulfield
1.25 MacGyver - serial
2.25 Lotnicy kosmonauci - film dok.
3.25 Notacje - Jerzy Maksymiuk.
Wszystko dla orkiestry
3.40 W garniturach (8) - serial
4.30 Zakończenie dnia
5.55 Mikołajek (24 - 25) - serial
6.25 Polacy w Rzymie i Watykanie
- cykl dok.
6.55 M jak miłość (573 - 574) - serial
8.55 Herkules (43) - serial
9.50 Czterdziestolatek (18) - serial
11.05 Barwy szczęścia (1123) - serial
11.40 Na dobre i na złe (333) - serial
12.40 Familiada - teleturniej
13.15 Na sygnale (18) - serial
13.45 Wojciech Cejrowski - boso
przez świat - Ludzie buszu
14.25 Szkoła życia (20) - W potrzasku - nowela dok.
15.10 Tancerze (13) Magiczne
pastylki - serial obyczajowy
16.15 M jak miłość (1046) - serial
17.05 Herkules (43) Urocze,
potworne maleństwo - serial
18.00 Panorama, Sport, Pogoda
18.50 Jeden z dziesięciu - teleturniej
19.30 Baron24 (15) - Potęga miłości
- serial komediowy
20.10 Tata i małolata - komedia, Francja, USA, reż. Steve Miner, wyk.
Gerard Depardieu, Katherine
Heigi, James Dalton, Lauren Hutton, Faith Prince
21.50 Na sygnale (17) - serial fabularyzowany TVP
22.20 Na sygnale (18) - serial fabularyzowany TVP
22.50 Dr House - s. VIII (168) - serial
obyczajowy, USA
23.45 Dr House - s. VIII (169) - serial
obyczajowy, USA
0.45 Ninja - wojownicy cienia - film
dok.
1.35 Czerwoni miliarderzy - film
dok. reż. Jorg Winter
2.10 Nowa (9) - serial
3.05 XIV Festiwal Kabaretowy
w Koszalinie 2008 - Autostrada do śmiechu - widowisko
4.00 Dr House - s. VIII (169) - serial
obyczajowy, USA
4.50 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Mundial 2014 - Holandia - Meksyk
10.15 Deyna - film dok. 11.05 Golf - Lotos
Polish Open 2014 - Pasłęk 11.20 Golf - Lotos Polish Open 2014 - Pasłęk 12.30 Golf
- Lotos Polish Open 2014 - Pasłęk 14.05
Red Bull Air Race 2014 15.05 Złote transmisje. IO Moskawa 1980 16.50 Zapasy - Memoriał Władysława Pytlasińskiego, styl klasyczny, Gdańsk - Finały 18.30
Z archiwum TVP 18.40 Golf - Lotos Polish Open 2014 - Pasłęk 20.10 Piłka nożna - kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Saint
Patrick’s Athletic - Legia Warszawa 23.00
Sportowy Wieczór 23.25 Lekkoatletyka
- Memoriał Janusz Sidły - Sopot 1.15 Zakończenie dnia
TVP SPORT
8.00 Mundial 2014 - Kostaryka - Grecja
11.05 Mundial 2014 - Francja - Nigeria
13.30 Siatkówka plażowa - Plaża Open
- Cieszyn - Finał mężczyzn 14.30 WKKW
- Festiwal jeździecki Baborówko 15.30
Golf - Lotos Polish Open 2014 - Pasłęk
17.00 Piłka nożna - kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Saint Patrick’s Athletic - Legia Warszawa 18.00 Piłka nożna - kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Saint Patrick’s
Athletic - Legia Warszawa 19.05 Red Bull
- Seanson Review 20.05 Pełnosprawni 20.35 Złote transmisje. IO Barcelona
22.30 WKKW Festiwal jeździecki Baborówko 23.00 Sportowy Wieczór 23.20
Złote transmisje. Eliminacje LM 1995 1.10
Zakończenie dnia
6.30
6.50
7.55
8.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.50
10.55
11.35
12.40
13.10
13.45
14.20
15.10
16.15
17.05
18.00
18.50
19.25
20.10
21.10
22.05
22.55
0.35
2.40
3.35
4.30
Mikołajek (26 - 27) - serial
Lokatorzy (85) - serial
M jak miłość (575 - 576) - serial
Herkules (44) - serial
Czterdziestolatek (19) - Z dala
od ludzi, czyli coś swojego
- serial
Barwy szczęścia (1124) - serial
Na dobre i na złe (334) - Panna
młoda - serial
Familiada - teleturniej
Na sygnale (19) - serial fabularyzowany TVP
Wojciech Cejrowski - boso przez
świat - W krainie duchów
Szkoła życia (21) - Prawdziwa
matka - nowela dok.
Tancerze (14) W imię zasady
- serial obyczajowy
M jak miłość (1047) - serial
Herkules (44) - Zielonooki
potwór - serial
Panorama, Sport, Pogoda
Jeden z dziesięciu - teleturniej
Baron24 (16) - Samochód
w życiu mężczyzny - serial
komediowy
Mariolka Prawdę ci powie
- widowisko rozrywkowe
Mariolka Prawdę ci powie
- widowisko rozrywkowe
Zaginiony (6) - serial sensacyjny
Kocham kino - Chrzest - dramat, Polska, reż. Marcin Wrona,
wyk. Tomasz Schuchardt, Wojciech Zieliński, Natalia Rybicka
Wyspa - film przygodowy,
USA, reż. Michael Ritchie, wyk.
Michael Caine, David Warner,
Colin Jeavons
Kryminalne zagadki Las Vegas
- s. XI (6) - serial sensacyjny
Art Noc. Gooral i Mazowsze
- koncert
Zakończenie dnia
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Siatkówka Liga Światowa 9.00 Polsat Sport
News Sport Flash 9.07 Siatkówka plażowa World Tour Holandia 11.00 Polsat Sport
News Sport Flash 11.07 Wyścig Porsche
Super Cup 2014 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Siatkówka Liga Światowa 15.00 Polsat Sport News Sport Flash
15.07 Formuła 1 GP Niemiec 17.00 Polsat
Sport News Sport Flash 17.07 F3 - Euroformula Open Silverstone 19.00 Polsat Sport
News Sport Flash 19.07 Siatkówka plażowa World Tour Holandia 21.00 Magazyn
Polska 2014 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Magazyn
PUNCHER 0.00 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia
POLSAT
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.55
16.00
17.00
18.00
19.00
19.50
20.05
20.50
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House II - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje - program
kulinarno - rozrywkowy
21.50 Wulkan - miniserial katastroficzny, Niemcy, reż. Uwe JansonUwe Janson, wyk. Matthias
Koeberlin, Katharina Wackernagel, Yvonne Catterfeld, Heiner
Lauterbach, Armin Rohde
23.50 Tożsamość szpiega - serial sensacyjny, USA
0.45 Uwaga! - program interwencyjny
1.00 Sekrety Magii
2.20 Rozmowy w toku - talk show
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 17.
9.15 Kolarstwo. LeMond on Tour 9.30
Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja 10.30 Lekka Atletyka. MŚ juniorów, Eugene, Stany
Zjednoczone 11.00 Lekka Atletyka. MŚ juniorów, Eugene, Stany Zjednoczone 12.00
Kolarstwo. Tour de France Etap 17. 12.45
Kolarstwo. LeMond on Tour 13.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 18. 15.00 Kolarstwo. Tour de France Etap 18. 17.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 17.45 Piłka nożna.
ME kobiet U - 19, Norwegia Półfinał 20.00
Sporty walki. Superkombat, World Grand
Prix Series 22.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 18. 23.45 Kolarstwo. LeMond on
Tour 0.00 Piłka nożna. ME kobiet U - 19,
Norwegia Półfinał
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
22.05
20.35 Łatwa dziewczyna - komedia,
USA, 2010, reż. Gluck Will, wyk.
Emma Stone, Amanda Bynes,
Badgley Penn, Gigandet Cam
Jak większość nastolatek Olive Penderghast chce być popularna. Chce
tak bardzo, że na pytanie koleżanki
jak spędziła weekend, naprędce
wymyśla ekscytującą i mocno
pikantną historyjkę o upojnej nocy
z przystojnym studentem. Ale to
małe kłamstewko zaczyna żyć
własnym życiem i nagle wszyscy
zaczynają plotkować o Olive.
22.25 Wieczny student 2 - komedia,
USA, 2006, reż. Mort Nathan,
wyk. Kal Penn, Anthony Cozens,
Daniel Percival, Glen Barry
0.30 Udław się - komediodramat,
USA, 2008, reż. Clark Gregg, wyk.
Sam Rockwell, Kathryn Alexander,
Kelly Macdonald, Teodorina Bello
2.30 Tajemnice losu
0.10
1.05
1.30
1.55
3.00
4.00
5.00
Stopklatka
TV TRWAM
12.00 Modlitwa Anioł Pański 12.03 Informacje dnia 12.20 Święty nie rodzi się po
śmierci - film 13.25 Zambia - kraj misyjny
- film 13.55 Święty na każdy dzień 14.00
Pionierzy - film fabularny 15.35 Święty na
każdy dzień 15.40 Dobra wiara, dobre tricki - film 15.50 Pytasz i wiesz 16.00 Informacje dnia 16.10 Na zdrowie. 16.30
Bioetyczny detektyw - film 16.50 Święty
na każdy dzień 17.00 Po stronie prawdy
18.00 Modlitwa Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Program dla dzieci 20.00 Informacje dnia
20.20 Różaniec 21.00 Apel Jasnogórski
21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt
Widzenia 22.00 Śladami Mojżesza - film
22.50 Watykan - film 23.40 Ks. B. Markiewicz - wielki wychowawca młodzieży
POLSAT
6.00
8.20
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
14.45
15.50
16.15
16.45
17.45
18.50
19.30
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Ślubna gorączka
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TV 4
6.00
6.30
7.35
8.05
9.00
10.00
11.00
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
20.00
20.00 Julie i Julia - film biograficzny,
USA, 2009, reż. Nora Ephron,
wyk. Meryl Streep, Amy Adams,
Stanley Tucci, Chris Messina
Julie Powell to trzydziestoletnia
sekretarka, która mieszka współcześnie w Nowym Jorku i marzy
o karierzy pisarki, ale bez powodzenia. Pewnego dnia postanawia
ona zmienić swoje życie, wprowadzając w czyn szalony pomysł
- w ciągu roku przygotuje wszystkie, 524 przepisy z legendarnej
książki kucharskiej, autorstwa Julii
Child - “Mastering the Art of French
Cooking”, a swoje doświadczenia
kulinarne adeptka tej sztuki będzie
opisać na swoim blogu.
22.30 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku
23.30 Belfer: przegrana nie wchodzi
w grę - film akcji, USA, 2001, reż.
Robert Radler, wyk. Treat Williams,
Bill Nunn, Patrick Kilpatrick
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Puls Polski - magazyn 21.40 Studio LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51 Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00 Z dnia
na dzień 23.35 Sportowy Wieczór 23.50
To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info
0.50 Po przecinku - rozmowa 1.15 Dziś
wieczorem 1.30 Minęła 20ta
Daleko od noszy
Komisarz Rex
Tom & Jerry Kids 3
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Legendy Chima
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Odwet - film sensacyjny, USA,
1997, reż. Art Camacho, wyk.
Gary Daniels, Gregory McKinney
Pająki 2: Morski koszmar - horror, USA, 2001, reż. Sam Firstenberg, wyk. Greg Cromer, Harel
Noff, Stephanie Niznik, Richard
Moll, Daniel Quinn
Osobliwości kulturowe
Interwencja
Interwencja
To był dzień
4music
mała Czarna
4music
9.45 Andzia - film anim. 10.20 Komedia
małżeńska - komedia obyczajowa 12.20
Sherlock Holmes - kobieta w zieleni - film
przygodowy 13.45 Krzyżacy cz. I - film
historyczny 15.40 Rzeka życia - dramat
obyczajowy 18.10 Motylem jestem, czyli
romans czterdziestolatka - komedia obyczajowa 20.00 Śmiech na sali 20.00 Jak
za dawnych czasów - komedia 22.05
Wściekły - film kryminalny
TVP INFO
5.59 Serwis Info, Pogoda, Serwis sportowy co pół godziny 16.30 Puls Polski - magazyn 17.15 Teleexpress Extra 17.30 To jest
temat - magazyn 18.00 Twoje Info 18.28
Po przecinku - rozmowa 18.50 INFOrmacje 19.10 Inforozmowa 19.30 INFObiznes
19.45 Pogoda 19.50 Serwis sportowy
19.57 Dziś wieczorem 20.12 Minęła 20ta
20.44 Flesz - Serwis Info 20.52 Pogoda 21.00 Serwis Info 21.08 Pogoda 21.15
Twoja Sprawa - magazyn 21.40 Studio
LOTTO 21.50 Flesz - Panorama Dnia 21.51
Panorama Dnia 22.50 Pogoda 23.00
Z dnia na dzień 23.35 Sportowy Wieczór
23.50 To jest temat - magazyn 0.25 Twoje Info 0.50 Po przecinku - rozmowa 1.15
Dziś wieczorem 1.30 Minęła 20ta
TVN
6.30
6.50
7.55
8.30
Nowy dzień z Polsat News
13 Posterunek
Malanowski i Partnerzy
Dzień, który zmienił moje życie
Dlaczego ja?
Pielęgniarki
Trudne sprawy
Miodowe lata
Dzień, który zmienił moje życie
Wydarzenia, Pogoda
Interwencja
Dlaczego ja?
Trudne sprawy
Wydarzenia, Sport, Pogoda
Świat według Kiepskich
TV 4
20.00
EUROSPORT
8.30 Kolarstwo. Tour de France Etap 16.
9.30 Kolarstwo. LeMond on Tour 9.45
Żużel. Elitserien 10.30 Lekka Atletyka. MŚ
juniorów, Eugene 12.00 Kolarstwo. Tour
de France Etap 16. 13.15 Kolarstwo. LeMond on Tour 13.30 Kolarstwo. Tour de
France Etap 17. 17.30 Kolarstwo. LeMond
on Tour 17.45 Szermierka. MŚ, Kazań
19.45 Magazyn. Kampus 20.25 Jeździectwo. Rolex Grand Slam, Aachen 21.30
Magazyn Riders Club 21.35 Golf. European Tour Kobiet, German Open 21.50 Golf
Club 21.55 Żeglarstwo. Extreme Sailing
Series, Rosja 22.25 Yacht Club 22.40 Kolarstwo. Tour de France Etap 17. 23.45 Kolarstwo. LeMond on Tour 0.00 Szermierka. MŚ, Kazań, Rosja
TVP 2
5.50
6.20
6.55
8.50
9.50
Uwaga! - program interwencyjny
Mango - Telezakupy
Detektywi - program kryminalny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Rozmowy w toku - talk show
Bitwa o dom
Dr House II - serial obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Ukryta prawda - program obyczajowy
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Kuchenne rewolucje
Rozmowy w toku - talk show
Ukryta prawda - program obyczajowy
Szpital - program obyczajowy
Fakty, Sport, Pogoda
Uwaga! - program interwencyjny
W - 11 Wydział Śledczy - program kryminalny
Wulkan - miniserial katastroficzny, Niemcy, reż. Uwe JansonUwe Janson, wyk. Matthias
Koeberlin, Katharina Wackernagel, Yvonne Catterfeld, Heiner
Lauterbach, Armin Rohde
22.45 Yamakasi II: Synowie wiatru
- film sensacyjny, Francja, Wielka
Brytania, Hiszpania 2004, reż.
Julien Seri, wyk. Williams Belle,
Chau Belle Dinh, Malik Diouf,
Charles Perriere
0.40 Uwaga! - program interwencyjny
0.55 Sekrety Magii
2.15 Rozmowy w toku - talk show
PSN
7.00 Polsat Sport News Sport Flash 7.07
Magazyn Polska 2014 9.00 Polsat Sport
News Sport Flash 9.07 Siatkówka plażowa World Tour Holandia 11.00 Polsat
Sport News Sport Flash 11.07 Siatkówka
Liga Światowa 13.00 Polsat Sport News
Sport Flash 13.07 Siatkówka plażowa
World Tour Holandia 15.00 Polsat Sport
News Sport Flash 15.07 Siatkówka Liga
Światowa 17.00 Polsat Sport News Sport
Flash 17.07 F3 - Euroformula Open Silverstone 19.00 Polsat Sport News Sport Flash
19.07 Formuła 1 GP Niemiec 21.00 Polsat
Sport News Sport Flash 21.07 Magazyn
PUNCHER 22.45 Polsat Sport News Sportowe podsumowanie dnia 23.00 Wyścig
Porsche Super Cup 2014
TVP 1
8.10 Polityka przy kawie
8.35 Supah Ninjas (24) - serial
9.05 Szatan z siódmej klasy (1)
- Niech żyje cesarz i jeszcze
kilka innych osób - serial
10.00 Opowieści o Yellowstone (1).
Zima - cykl dok.
11.10 Zwykła/niezwykła rodzinka (5)
- serial
12.00 Wiadomości
12.05 Agrobiznes
12.25 Smaki polskie - Kaczka z grilla
- magazyn kulinarny
12.45 Opowieści o Yellowstone (2).
Lato - cykl dok.
13.50 Wszystko przed nami (55 - 56)
- telenowela
15.00 Wiadomości, Pogoda
15.15 Polskie Wakacje
15.30 Klan (2574) - telenowela
15.55 MacGyver - serial
17.00 Teleexpress, Pogoda
17.25 Miłość nad rozlewiskiem (12)
- serial
18.30 Ranczo (67) - Kozi róg - serial
19.30 Wiadomości, Sport
20.10 TdP
20.15 Pogoda
20.30 Ojciec Mateusz (88) - Czekolada - serial
21.20 Wrzuć na luuuz - serial
21.30 Sprawa dla reportera
22.30 1920. Wojna i miłość (7)
- W okopach - serial
23.25 Lato z Polskim Dokumentem
- Wszystko jest możliwe
0.25 MacGyver - serial
1.30 Błękitna fala 2 - film przygodowy, USA, reż. Mark Elliot, wyk.
Sasha Jackson, Elizabeth Mathis,
Ben Miliken
3.30 Notacje - Lech Ordon. Nie stałem na scenie z halabardą
3.40 Zagadkowa Jedynka - teleturniej
4.10 Zakończenie dnia
TVN
TVP 2
22.05
0.00
1.55
3.00
4.00
5.00
Daleko od noszy
Komisarz Rex
Tom & Jerry Kids 3
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Galileo Extra
Nie igraj z aniołem
Otchłań namiętności
Komisarz Rex
Daleko od noszy
Strażnik Teksasu
Mistrz kuchni: Gordon Ramsay
Kłamczuch
Galileo Extra
Legendy Chima
Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów
Przywódca - film sensacyjny,
USA, 1997, reż. Tim Hunter, wyk.
Mary Parker, Matthew Modine
W sieci wspomnień - film sensacyjny, USA, 2010, reż. Robert
Lieberman, wyk. Erica Cerra,
Steve Austin
Osobliwości kulturowe
To był dzień
4music
mała Czarna
4music
Stopklatka
5.45 Szczęśliwy Teksańczyk - western 6.50
Niedźwiadek - film przygodowy 8.50 Andzia - film anim. 9.30 Cwał - komedia 11.40
Królowa - film biograficzny 13.45 Yamakasi - Współcześni Samurajowie - film sensacyjny 15.35 Akeelah i jej nauczyciel - dramat
obyczajowy 17.50 La Bamba - film biograficzny 20.00 Kino jest kobietą 20.00 Mamuśka - dramat 22.40 Poza fikcją 22.40
Armadillo - wojna jest w nas - film dok.
TV TRWAM
14.55 Święty na każdy dzień 15.00 Śladami Św. Stanisława Kostki - film 15.40 Tam
gdzie modlili się dawni papieże - film 15.50
Pytasz i wiesz. 16.00 Informacje dnia 16.10
Z wędką nad wodę w Polskę i Świat. - program rozrywkowy, premiera 16.45 Słowo
życia 16.50 Święty na każdy dzień 16.55
Przegląd katolickiego tygodnika „Niedziela” 17.00 Ogrody papieskie - film 17.25
Święty na każdy dzień 17.30 Reportaż dnia
18.00 Modlitwa Anioł Pański 18.05 Informacje dnia 18.15 Rozmowy niedokończone 19.25 Święty na każdy dzień 19.30
Program edukacyjny dla dzieci 20.00 Informacje dnia 20.20 Różaniec 20.50 Głos
Polski 21.00 Apel Jasnogórski 21.20 Informacje dnia 21.40 Polski Punkt Widzenia
22.00 Król Dawid - film fabularny 23.00
Jan Paweł II - Papież Stulecia - film
Środa, 23.07.2014
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ: Adam Małysz
7.20 Punkt krytyczny - serial
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Syriana - film obyczajowy, USA
2005, reż. Stephen Gaghan, wyk.
George Clooney, Matt Damon,
Jeffrey Wright, Chris Cooper,
William Hurt, Tim Blake Nelson,
Amanda Peet, Christopher Plummer, Alexander Siddig
22.40 Potwory naszych czasów
- komedia, Włochy 2009, reż.
Enrico Oldoini, wyk. Diego Abatantuono, Carlo Buccirosso,
Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello,
Angela Finocchiaro
0.50 Podkomisarz Brenda Johnson
- serial kryminalny
1.50 Bogaci bankruci - serial
2.35 Sekrety Magii
4.40 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.30 Kobieta w lustrze - telenowela
15.30 Hela w opałach - serial
16.00 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Rekin w Wenecji - film przygodowy, USA 2008, reż. Danny Lerner, wyk. Stephen Baldwin, Hilda
van der Meulen, Giacomo Gonnella
21.50 CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas - serial
22.50 Trzynasty apostoł - serial
1.15 W blasku fleszy
2.00 No problem!
2.30 Dyżur
3.00 JRG w akcji
3.25 Dyżur
3.50 JRG w akcji
4.15 Menu na miarę
4.30 Z archiwum policji
5.05 Menu na miarę
TTV
13.45 Ukryta prawda 14.45 Kuchenne
koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje 16.05 Drogowi piraci
17.10 Blisko ludzi 17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie przeprowadzki - serial
18.40 Kartoteka 19.45 Express - informacje 20.05 Wojny magazynowe 20.35 Ross
Kemp w świecie zbrodni 21.45 Express
- informacje 22.00 Usterka 22.30 Orzeł
czy reszka? 23.30 Nagie Newsy - serial
TVP KULTURA
7.15 Sława i chwała - serial 8.25 Historia Cyganki - film dok. 9.25 Jutro idziemy
do kina - film fabularny 11.15 Babu Król
- koncert 12.00 Błękitny pokój - film TVP
12.45 Wróżby kumaka - dramat 14.30
Pieprz i wanilia - Tropem złota. Wyspy pływające 15.20 Sława i chwała - serial 16.30
Wydarzenie aktualne 17.10 Historia Cyganki - film dok. 18.05 Jutro idziemy do
kina - film fabularny 20.10 25 lat wolności - Tydzień z życia mężczyzny - film obyczajowy 21.50 Studio Kultura - Jacek Bławut 21.55 Filmy Jacka Bławuta - Szczur
w koronie - film dok. 22.55 Korespondent
- dramat 0.40 Ludzie Boga - dramat 2.55
Performance - Interakcje
TV6
9.05 Rodzina zastępcza 10.05 Mam talent - wersja amerykańska 11.00 Tylko
muzyka. Must be the music 13.00 4music
14.00 Rodzina zastępcza 15.00 Otchłań
namiętności 17.00 Nie igraj z aniołem
18.00 Mindfreak - iluzjonista Criss Angel 18.30 Skład osobliwości 19.00 Strażnik Teksasu 20.00 Galileo 21.00 Śmierć
na 1000 sposobów 21.30 Seks w wielkim
mieście 23.20 Sekret siostry - thriller
TVP HISTORIA
7.30 Miejsce z historią - Świątniki Górne
- kowale i dzwonnicy 7.50 Święci i grzesznicy. Historia papiestwa, cz. 3 - cykl dok.
9.00 Na kłopoty… Bednarski (2) - serial
10.00 Polska i świat z historią w tle 10.20
Flesz historii (191) 10.45 Dzika Polska - serial dok. 11.15 Podróże kulinarne Roberta
Makłowicza 11.45 Pierwsza wojna światowa (7) - serial dok. 12.45 Po własnym
pogrzebie - dramat 14.10 Łyżeczka życia
- film dok. 14.40 Było, nie minęło 15.15
Sensacje XX wieku - cykl dok. 16.15 Spór
o historię - Debata 17.00 Na kłopoty…
Bednarski (3) - serial 18.05 Kalendarium
historyczne - film dok. 19.05 Dziennik
telewizyjny - 23.7.1989 19.45 Pierwsza
wojna światowa (8) - serial 20.35 Polska
i świat z historią w tle 21.00 Było, nie minęło 21.35 Sensacje XX wieku - cykl dok.
22.40 Riese - Tajemnice wykute w skale
- dokument 23.50 Marie Springer to ja
- film dok. 0.40 Miejsce z historią - Świątniki Górne - kowale i dzwonnicy 1.05 Pułkownik Kwiatkowski - komediodramat
3.15 Zakończenie dnia
Czwartek, 24.07.2014
TVN 7
PULS
5.30 We Dwoje - program rozrywkowy
6.50 Męski Typ: Rafał Sonik - talk
show
7.20 Punkt krytyczny - serial sensacyjny
8.15 Sąd rodzinny - program sądowy
9.15 Sędzia Anna Maria Wesołowska
10.15 Kobra: Oddział specjalny
- serial sensacyjny
11.20 Mango Telezakupy
12.55 Sąd rodzinny - program sądowy
13.55 Sędzia Anna Maria Wesołowska
14.55 Szpital - program obyczajowy
15.55 Brzydula - serial obyczajowy
17.00 Lekarze - serial obyczajowy
18.00 Agenci NCIS - serial sensacyjny
19.00 Dr House VI - serial obyczajowy
20.00 Elizabethtown - komedia, USA
2005, reż. Cameron Crowe, wyk.
Orlando Bloom, Kirsten Dunst,
Susan Sarandon, Alec Baldwin,
Bruce McGill, Judy Greer
22.35 Wybrani - serial sensacyjny, USA
23.40 Freddy kontra Jason - horror,
USA, Włochy 2003, reż. Ronny
Yu, wyk. Robert Englund, Ken
Kirzinger, Monica Keena, Jason
Ritter, Kelly Rowland
1.45 Sekrety Magii
3.50 Druga strona medalu - talk show
4.20 Druga strona medalu - talk show
6.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
7.00 Nash Bridges - serial
8.00 Medicopter - serial
9.00 Nowe przygody Robin Hooda
- serial
10.00 Xena: wojownicza księżniczka
- serial
11.00 Łowcy skarbów - serial
12.00 Hela w opałach - serial
12.30 Zbuntowany anioł - telenowela
14.20 Kobieta w lustrze - telenowela
15.20 Hela w opałach - serial
15.50 Don Matteo - serial
17.00 Boso przez świat - serial dok.
18.00 Łowcy skarbów - serial
19.00 Kung Fu Panda: Legenda o niezwykłości - serial
20.00 Juwanna Mann - komedia, USA
2002, reż. Jesse Vaughan, wyk.
Miguel A. Núnez Jr, Vivica A. Fox,
Kevin Pollak, Ginuwine, Christopher Simmons
21.55 Obcy krewni - komedia, USA,
Niemcy 2006, reż. Greg Glienna,
wyk. Danny DeVito, Kathy Bates,
Ron Livingston, Neve Campbell
23.50 Bez kontroli - komedia, Francja 2006, reż. Raffy Shart, wyk.
Michaël Youn, Hél?ne Fougerolles
de, Hippolyte Girardot, Thierry
Lhermitte, Patrick Timsit
1.30 Kręcimy z gwiazdami
2.35 Dyżur
3.00 JRG w akcji
TTV
TV6
14.45 Kuchenne koszmary Gordona Ramsaya 15.45 Express - informacje
16.05 Drogowi piraci 17.10 Blisko ludzi
17.45 Express - informacje 18.05 Wielkie
przeprowadzki - serial 18.40 Kartoteka
19.45 Express - informacje 20.05 Wojny
magazynowe 21.10 Wojny przewoźników
21.45 Express - informacje 22.00 Nie do
wiary 22.30 Koszmarna wyprawa - serial
23.30 Drogowi piraci 0.30 Druga Twarz
10.05 Mam talent - wersja amerykańska
11.00 Tylko muzyka. Must be the music
13.00 4music 14.00 Rodzina zastępcza
15.00 Otchłań namiętności 17.00 Nie igraj
z aniołem 18.00 Mindfreak - iluzjonista
Criss Angel 19.00 Strażnik Teksasu 20.00
Galileo 21.00 Rude Tube 21.30 Zepsute
wakacje - film dok. 22.30 Zbrodnie, które wstrząsnęły światem 23.30 Zabójcze
promienie - film katastroficzny
TVP KULTURA
7.15 Sława i chwała - serial 8.20 Sześć
tygodni - film dok. 8.50 Wygrany
- film obyczajowy 11.00 Muzyka świata w czwartek 12.10 Miasto płynie - film
anim. 12.40 Goodbye Rockefeller - film
fabularny 14.25 Godzina szczerości - Jerzy Połomski 15.35 Sława i chwała - serial 16.45 Sztuka czytania - s. IV - magazyn 17.15 Sześć tygodni - film dok. 17.45
Oskar - film anim. 17.55 Minuta ciszy
- film anim. 18.00 Wygrany - film obyczajowy 20.10 Amerykańska guma do żucia
“Pinky - spektakl teatralny 21.55 Miasto
ślepców - thriller, Kanada 0.10 Kino nocne
- Urga - dramat 2.20 Cinema komunisto
- film dok. 3.25 Pasmo kontemplacyjne
TVP HISTORIA
7.30 Miejsce z historią - Nowy Wiśnicz
7.55 Święci i grzesznicy, cz. 4 - cykl dok.
9.00 Na kłopoty… Bednarski (3) - serial
10.05 Koło historii - Studencki eter 10.40
Przyrodnicze opowieści Włodzimierza Puchalskiego - Puszcza - cykl dok. 11.15 Makłowicz w podróży 11.50 Pierwsza wojna
światowa (8) - serial dok. 12.40 Polska
i świat z historią w tle 13.05 Riese - Tajemnice wykute w skale 14.10 Marie Springer to ja - film dok. 15.00 Było, nie minęło
15.35 Sensacje XX - cykl dok. 16.35 Polska
i świat z historią w tle 17.00 Na kłopoty…
Bednarski (4) - serial 18.10 Kalendarium
historyczne 19.05 Dziennik telewizyjny
- 24.7.1989 19.45 Pierwsza wojna światowa (9) Zmienne koleje losu The War to
End Wars 1914 - 1918 - serial dok. 20.30
Nitro Mania - film dok. 21.00 Było, nie
minęło 21.40 Sensacje XX wieku - cykl
dok. 22.50 Szerokie tory - reportaż 23.30
Czarny serial - Śmierć pod gruzami - cykl
dok. 0.00 Ballada o lekkim zabarwieniu
erotycznym (6) - serial 0.35 Kuba - Hawana - cykl dok. 1.20 Miejsce z historią
42
ważne telefony
URZĄD MIEJSKI W TRZEBNICY
71 312 06 11
71 312 06 42
71 312 01 45
Burmistrz przyjmuje:
w sprawach skarg i wniosków
OKULISTA
PEDIATRA-NEONATOLOG
lek. dr Anna Białek-Szymańska
specjalista chorób oczu
dr przyjmuje: soboty 10 - 14
Trzebnica ul. Daszyńskiego 35
lek. med.
komputerowe badanie wzroku
mierzenie ciśnienia aplanatem
badanie dna oka
usuwanie ciał obcych
dobór soczewek kontaktowych
czynny: pon. - pt. w godz. 10-18
ul. W. Jagiełły 9
STOMATOLOG
lek med Irena Dudek-Zaborowska
lek. dent.
z zabiegami leczniczo-kosmetycznymi
w ZAKŁADZIE OPTYCZNYM
REJESTRACJA tel. 601 754 974
DERMATOLOG
Stanisława Marcjoniak
specjalista dermatolog-wenerolog
Trzebnica ul. Wiosenna 26 (boczna ul. Polnej)
Trzebnica
ZAKRES działalności gabinetu:
- wizyty lekarskie na NFZ obowiązuje
wcześniejsza rejestracja tel. 71 387 06 03
pon. i czw. 13 - 18 / wt. i śr. 8 - 13
- wizyty prywatne / tel. 669 070 396
- prywatne zabiegi leczniczo kosmetyczne (specjalistyczna pielęgnacja twarzy i stóp, usuwanie odcisków)
Anna Binek tel. 726 162 805
stomatologia zachowawcza
stomatologia dziecięca
protetyka
chirurgia
STOMATOLOG
specjalista chorób dzieci i neonatologii
Przyjmuje codziennie po uprzedniej
rejestracji telefonicznej.
71 312 11 62
502 670 316
tel.
OKULISTA
PEDIATRA-ALERGOLOG
Gabinet USG
lek. med. Maria Banaś-Wojtowicz
specjalista chorób oczu i optometrysta
Anna Puchała
specjalista radiolog
i PRACOWNIA OPTYCZNA
Trzebnica ul. H. Pobożnego 15/XII
wejście od ulicy Milickiej
specjalista pediatrii i alergologii
Rejestracja:
TRZEBNICA ul. Kościuszki 10
71 387 22 67 / 607 40 58 47
środa od 16.00
czynny: pon. - pt. w godz. 13-19
www.okulistatrzebnica.pl
pełen zakres badań okulistycznych
OCT - optyczna koherentna tomografia
komputerowe pole widzenia
LOGOPEDA
mgr
Dominika Surma
logopeda, pedagog
•diagnoza i terapia dzieci,
młodzieży i dorosłych
tel.
604 337 967
e-mail:
[email protected]
Judyta Łukaniec
po wcześniejszym uzgodnieniu
telefonicznym.
tel. 602
159 230
NEUROLOG
lek. med.
Monika Susz-Kołodyńska
Trzebnica
ul. Piaskowskiego 25
rejestracja
telefoniczna
dr n. med.
Tomasz Harań
Trzebnica
ul. Obornicka 41e
(koło stadionu)
TRZEBNICA
ul. M. Konopnickiej 9
Rejestracja tel. 607 817 491
Zofia i Bartłomiej
Kaczmarzyk
pełen zakres usług
stomatologicznych
rejestracja
71 387 27 78
605 175 050
tel.
Godziny przyjęć:
pon. i czw.
wt. i śr.
9:00 - 15.30
14:00 - 19:00
ul.
Trzebnica
Prusicka 1
pon./wt./czw. w godz. 8 - 20
śr./pt. w godz. 12 - 20
tel. 71 312 15 10
601 721 805
PSYCHODIETETYK
STOMATOLOG
mgr Iwona Grzeżułkowska
dr n. med.
psycholog, psychodietetyk
• leczenie nadwagi i otyłości
• indywidualnie dopasowane
jadłospisy
• dieta w chorobach
• żywienie dzieci
• grupa wsparcia dla osób
odchudzających się
Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica
ul. H. Pobożnego 24A
513 128 911
tel. 722 395 256
www.emvit.pl
Justyna Składnik
specjalista stomatologii
zachowawczej z endodoncją
NOWY GABINET
Trzebnica
ul. św. Jadwigi 19 a
czynne od poniedziałku do soboty
rejestracja telefoniczna
603 233 932
Psycholog
LARYNGOLOG
LARYNGOLOG
STOMATOLOG
Małgorzata Janicka - Gałka
lek. med.
praktyka laryngologiczna
lek. stom.
•psychologia dziecięca
•psychoterapia pozytywna
•muzykoterapia
dogłębno komórkowa
Pomoc w sytuacjach: problemów osobistych, rodzinnych, stresu, zaburzeń skupienia uwagi i koncentracji, ADHD, autyzmu,
nerwic, stanów lękowych.
Piotr Kołodyński
Trzebnica
ul. Piaskowskiego 25
rejestracja
telefoniczna
Przyjmuje: Trzebnica, Wrocław
Rejestracja: 607 930 577
www.psycho-terapeuta.com.pl
PEDAGOG
OLIGOFRENOPEDAGOG
Monika Lenio
•zajęcia terapeutyczne:
indywidualne, grupowe
•terapia prowadzona
w środowisku domowym
•konsultacje problemowe, porady
•spotkania edukacyjne
Centrum Zdrowia EMVIT
Trzebnica
ul. H. Pobożnego 24 A
tel.
663 504 422
Dr nauk med.
Piotr Pastuszek
choroby uszu, nosa, gardła i krtani
badania videoendoskopowe
zabiegi operacyjne
TRZEBNICA
ul. Kościuszki 10 (przychodnia)
503 014 969
FONO
CENTRUM PROTETYKI SŁUCHU
• APARATY SŁUCHOWE
• profesjonalny dobór
• bezpłatne badanie słuchu
• raty, wypożyczenia
• baterie, akcesoria
Trzebnica
ul. H. Pobożnego 13
(wejście od ul. Milickiej)
tel. 71 387 12 76
Gabinet czynny
pon. – śr. 8 – 16.30
czw. – pt. 8 – 15.30
Rejestracja
tel. 607 09 99 00
Ewa Zgliczyńska-Duda
NOWY GABINET
Trzebnica
ul. J. Korczaka 1E
(wejście od strony parkingu przy ul.
A. Krajowej na osiedlu Zdrój)
• stomatologia zachowawcza
• stomatologia dziecięca
• protetyka, ortodoncja
tel.607636024 / 713870938
Weterynarz
Weterynarz
lek. wet.
gabinet weterynaryjny iatros
Ewa Okręglicka
Trzebnica
ul. B. Głowackiego 16
(naprzeciwko PZU)
Godziny przyjęć:
pon. / śr. / pt. 10 - 18
wt. / czw.
8 - 17
sob.
9 - 14
tel.
601 061 222
lek. wet. Stanisław Dzimira
lek. wet. Ewa Michalska
Trzebnica
ul. 1 Maja 3
tel. 71/312 09 85 / 601 76 29 57
zaprasza: pon. / śr. / pt. 11 - 19
wt. / czw.
8 - 14
sob.
10 - 14
Oferujemy badania diagnostyczne, zabiegi profilaktyczne i lecznicze, karmy i diety
lecznicze, suplementy, diety oraz specjalistyczne porady.
w każdą środę
w godz. od 16 do 16:15
w sprawach lokalowych
w każdy pierwszy wtorek
miesiąca w godz. od 13 do 16
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
dyżur w każdą środę
w godz.13-16
w sprawie skarg i wniosków
w każdą środę
w godz. od 15:30 do 16
WYDZIAŁY
URZĘDU MIEJSKIEGO
WYDZIAŁ
TECHNICZNO-INWESTYCYJNY
71 388 81 81
71 312 06 11, wew. 281
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI
NIERUCHOMOŚCIAMI
71 388 81 54
71 312 06 11, wew. 254
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I URBANISTYKI
71 388 81 51
71 312 06 11, wew. 251
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I
SPRAW OBYWATELSKICH
71 388 81 44
71 312 06 11, wew. 244
WYDZIAŁ ROLNICTWA
I OCHRONY ŚRODOWISKA
71 388 81 77
71 312 06 11, wew. 277
WYDZIAŁ FINANSOWY
71 388 81 55,
71 312 06 11, wew. 255
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
71 388 81 36
71 312 06 11, wew. 236
WYDZIAŁ PROMOCJI
71 388 81 13
71 312 06 11, wew. 402
URZĄD STANU CYWILNEGO
71 388 81 37
71 388 81 16
71 388 81 99
STRAŻ MIEJSKA W TRZEBNICY
71 388 81 14
ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ
71 387 15 92
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
71 312 05 27
TRZEBNICKIE CENTRUM
KULTURY I SPORTU
71 312 09 47
BIBLIOTEKA MIEJSKA
71 312 12 43
HALA SPORTOWA
71 312 11 71
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ
SPOŁECZNYCH
71 388 75 00
71 388 75 80
SĄD REJONOWY
71 312 12 13
POWIATOWY URZĄD PRACY
71 312 11 54
71 387 11 38
SZPITAL ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
71 312 09 20
71 312 09 13
Trzebnickie centrum
medyczne zdrój
71 387 28 38
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ ERGO
71 310 99 56
71 310 99 92
POGOtowie
wodno-kanalizacyjne
71 310 12 16
43
ogłoszenia drobne
nieruchomości
Spr zedam
Kawalerka(13) cena do uzgodnienia pilne, tel. 767 220 149 lub 506 042 791.
kawalerkę(6) w Trzebnicy 34 m², wysoki parter. Tel. 663 810 769.
Kawalerka 36,5m² w centrum Trzebnicy przy deptaku tel. 790 558 208.
mieszkanie(13) 3-pokojowe w domu
dwurodzinnym 94 m2, przy ul. Wojska
Polskiego. Tel. 661 285 141.
mieszkanie(13) w Bytomiu; 2 pokoje,
kuchnia, łazienka, ok. 65 m2, na 2 piętrze
w kamienicy, ogrzewanie elektryczne,
cena do uzgodnienia. Tel. 669 005 110.
mieszkanie(13) 3-pokojowe, blok, 2p.,
65mkw., piwnica, ogródek, pomieszczenie gosp., 155 000 zł, Skarszyn. Tel. 691
597 421
mieszkanie (12) w Trzebnicy, 2 pokoje,
kuchnia, balkon, IV piętro. Cena: 143 tys.
(do negocjacji). Tel. 514 236 027
Mieszkanie (11) w Trzebnicy, do remontu, o powierzchni 100 m², w
przedwojennej kamienicy, II piętro. Tel.
609 110 868
mieszkanie (11) w Trzebnicy, 96 m2,
dwupoziomowe. Tel. 664 219 182,
dzwonić wieczorem.
mieszkanie (9) w Trzebnicy TANIO,
60m², na III piętrze, po remoncie, w
pełni wyposażona kuchnia. Tel. 690
439 024.
mieszkanie (9) własnościowe, 42 m2,
w Trzebnicy, przy ul. Wrocławskiej 5, z
ogródkiem około 100 m2, po kapitalnym remoncie. Tel. 601 410 040.
mieszkanie (9) 3 pok. 52m² (blok,
parter), w centrum Trzebnicy przy ul.
Słonecznej 3. Lokal spółdzielczo własnościowy z KW. Cena 178000 zł. do
negocjacji. Tel. kontaktowy 501 155
305 lub 505 052 510.
mieszkanie (9) 54 m², 1 piętro, centrum Trzebnicy, spółdzielczo – własnościowe. Tel 732 891313.
mieszkanie (8) Przestronne - 56 m²,
usytuowane na II piętrze bloku w
spokojnej części Trzebnicy. Osiedle
przy ul. Obornickiej. Nieruchomość
złożona z: przedpokoju, łazienki, wc,
kuchni, sypialni, pokoju dziecięcego i
salonu z balkonem + piwnica. Mieszkanie jest umeblowane i wykończone,
nie wymagające żadnych remontów.
Mieszkanie wyposażone we własny
piec ogrzewania centralnego i ciepłej
wody użytkowej. Cena: 260.000 zł ; do
negocjacji. Tel.694 421 748.
Mieszkanie (7) w Trzebnicy, 3 pokojowe na 2 piętrze koło rynku, 59,2m²,wyposażona kuchnia, osobno łazienka
-wc, piwnica, cena do uzgodnienia. Tel.
506 657 952.
mieszkanie (7) 4 pokojowe w Trzebnicy, 74 m², 1 piętro. Tel. 512 279 707.
mieszkanie (6) w Trzebnicy, 2 pokojowe, 42 m², cena 150 tys. do negocjacji,
71 387 15 06.
Mieszkanie (6) 2 pokojowe, parter, w
Trzebnicy, nowe budownictwo, sprzedam lub wynajmę 697 060 991.
mieszkanie (4) na 3 piętrze, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka, 98 m², w Trzebnicy przy
u. Św. Jadwigi. Tel. 607 565 297.
Mieszkanie (4) 2-pokojowe (39 m²) w
centrum Trzebnicy, blisko Rynku. Pokój z
aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka, przedpokój, pomieszczenie
gospodarcze. Mieszkanie na 3 piętrze
(bez windy), gotowe do zamieszkania,
w budynku z 2009r, ogrzewanie piecem
dwufunkcyjnym gazowym. Dobra lokalizacja, blisko do sklepów, przychodni, pkp i pks.
W cenie w pełni wyposażona kuchnia. Cena:
175 tys. (do negocjacji). Tel: 512 360 506.
mieszkanie (4) słoneczne 3 pokojowe w
centrum Trzebnicy na 3 piętrze. Cena do
uzgodnienia. Tel. 511 908 050.
mieszkanie(4) 38 m² w centrum Trzebnicy, umeblowane. Tv, Internet, w atrakcyjnej cenie. Tel. 721 743 565.
mieszkanie sprzedam lub zamienię
własnościowe bezczynszowe 43m²
plus działka własnościowa 31 arów.
Węgrzynów, na mieszkanie w Trzebnicy lub Obornikach Śląskich. Tel .784
434 667.
mieszkanie 2-pokojowe (43m²) z
balkonem, w centrum Trzebnicy, po
kapitalnym remoncie. (ul. Ks. Bochenka). Do zamieszkania od zaraz. Tel. 664
785 691.
MiEszkanie w centrum Trzebnicy 60
m², po remoncie (nowoczesny styl),
umeblowane, w pełni wyposażone
(meble, dywany, lampy, zastawa kuchenna), tel. 667 901 157.
mieszkanie 67m² w domu jednoro-
APTEKI
Dyżury nocne aptek:
w dniach 7-13 lipca
apteka Przy Ratuszu
ul. Obornicka 1
w dniach 14-20 lipca
apteka Lege Artis
ul. ks. Bochenka 49
w dniach 21-27 lipca
apteka Panaceum
ul. Daszyńskiego 65
dzinnym w centrum Trzebnicy, cena
275 tys., tel 502 826 516.
mieszkanie 77 m² na IV piętrze, 3
pokoje – wyremontowane, w centrum
Trzebnicy, 260 tys. do negocjacji, tel.
667 672 204.
mieszkanie o pow. 69,70 m², na parterze kamienicy, położone w Prusicach,
centrum miasta. Mieszkanie składa się z
pokojów: 22 m², 17 m² 15 m², przedpokoju, kuchni i łazienki. Mieszkanie po remoncie, podłogi w pokojach - mozaika
drewniana jesion, nowe okna, drewniane parapety. W wyposażeniu mieszkania pozostają (w bardzo dobrym stanie)
meble kuchenne, kuchenka elektryczno-gazowa, lodówka, meble w przedpokoju. Do mieszkania przynależą dwa
pomieszczenia gospodarcze, piwnica,
wspólny ogródek na tyłach budynku.
Kontakt pod nr tel. kom. 604 99 16 34.
mieszkanie w Trzebnicy przy ul.
Głowackiego o pow. 54 m², 2 pokoje
(o pow. 19,5 m² i 11,3 m²) , łazienka 3,6
m², kuchnia 6,8 m² , przedpokój 7,8 m²,
z balkonem zabudowanym + piwnica,
tel. 667 100 949; 71 312 02 64.
Mieszkanie 4-pokojowe, po remoncie o pow. 72 m² w centrum Trzebnicy.
Tel. 798 267 177.
mieszkanie 43 m² i działkę 30-to
arową w bardzo bliskiej odległości od
granic Trzebnicy. Działka z widokiem
na Ślężę. Na działce można się wybudować po złożeniu w gminie planu
zagospodarowania przestrzennego.
Cena-proszę o kontakt. Tel 71 387 09
88, 784 434 667.
Dom (12) wolno stojący z lat 70-tych na
wsi, budynek gospodarczy, na działce
13 a. Tel. 663 951 072.
Dom (10) stare zabudowanie plus gospodarcze w cenie 60 tyś. Tel. po 18
godz 669 508 108.
dom (11) 5 km od Trzebnicy w Komorowie z budynkiem gospodarczym
(działka 1500m2). 4 pokoje (ponad
100m2). Więcej informacji allegro.pl.
190 tys. tel. 603 393 684.”
dom(8) w Wiszni Małej 200m2, lata
90,działka 21arów+2 garaże i pomieszczenie gospodarcze. Cena do uzgodnienia. Tel. 606 322 944.
dom(8) w Obornikach Śląskich 2009r.
energooszczędny 119m², wykończony
i urządzony (AGD, kuchnia, 2 łazienki). Ogrzewanie: CO Gaz + Kominek
szamotowy na drewno. Więcej zdjęć:
www.sotal.pl/dom Cena 480 000 PLN.
tel. 783 376 097.
dom (9) w Brzykowie z lat 80-tych na działce 9 arów wraz z zabudowaniami gospodarczymi, oraz pole 1,44 hektara za domem, w tym 1 hektar wiśni oraz maszyny
do uprawy wiśni. Tel. 661 851 943.
dom z lokalem usługowym w centrum Trzebnicy, ekstra lokalizacja, 310
m², cena 989.000 zł, więcej informacji
na vividdom.pl i pod nr 603 807 428.
Dom Księginice (Kobylice) nowy, działka 2020 m², dom 160 m², cicha okolica,
piękne położenie, zbudowany z bdb.
materiału do wykończenia. Cena 355 tys.
zł. Trzebnica, nr tel. 794 538 784.
willa(4) do sprzedania 1/2 willi, powierzchnia mieszkalna 120,9 m²., centrum Trzebnicy, blisko PKP, pomieszczenia gospodarcze i garaż - 60 m²., na
działce 437 m². Tel. 607 636 024.
grunt(6) rolno - budowlany, 8,77 ha z
opracowanym studium, atrakcyjna lokalizacja, 20 km od Wrocławia bezpośrednio przy drodze nr 5. Wrocław - Poznań,
okolice Trzebnicy, blisko media, możliwość podziału. Cena: 80 tys. zł. Tel. 724
139 552.
grunt rolny 1,6 ha na działki budowlane w tym 2 działki budowlane po
10,5 ara z warunkami zabudowy. Ujeździec Wielki. Tel. 668 30 21 27.
pole, grunt IV klasa 87 arów. Tel. 663 382
932.
sad w Droszowie o pow. 2 ha, altana,
ogrodzony z drzewami owocowymi (wiśnie, czereśnie, porzeczki). Tel 669 351 078.
działka(13) budowlana o pow. 1000
m² w Trzebnicy, piękna , spokojna okolica zdrojowa. Cena 140zł/m². Tel. 603
768 077.
działka(13) budowlana o powierzchni
1577 m2 plus udział w drodze wewnętrznej 1/3 tj. 102m² - razem 1679 m². Położona jest na skraju wsi Malczów, w okolicy
są atrakcyjne tereny rekreacyjne lasy,
ścieżki rowerowe i spacerowe. W 2010
r. została wydana decyzja o warunkach
zabudowy dla domu jednorodzinnego i garażu wolno stojącego. Prąd przy
działce – wydane warunki przyłączenia,
woda przy działce - złożono wniosek o
wydanie warunków przyłączenia. Cena
działki 63 zł / m2. Tel. 538 342 371.
działka(10) budowlana w Szczytkowicach, 20 arów koło stawu, cena 50 tyś.
Tel. po 18 godz 669 508 108.
działka(10) budowlana w Miennicach
gmina Wisznia Mała, 15 arów. Tel. 728 482 555.
działka(9) budowlana w Czeszowie 13
arów, obok Hotelu Niezły Młyn. Cena do
uzgodnienia. Tel. 783 364 224.
działka(9) przy ul. Wiosennej w atrakcyjnym miejscu, cichym i spokojnym
w Krynicznie, 12 arów, droga dojazdowa, możliwość przyłączenia mediów,
więcej informacji przy ul. Spacerowej
23. Tel. 691 194 440, 880 221 094.
Działka(7) w Komorowie 9 arów,
uzbrojona, posiada warunki zabudowy, zalany fundament na dom + garaż
130 m². Położona przy drodze asfaltowej, wjazd z obniżonym chodnikiem.
W sąsiedztwie budowane jest osiedle
domków jednorodzinnych, atrakcyjne
położenie. Tel. 696 680 148.
działka(6) budowlana o powierzchni
15 arów, Gmina Wisznia Mała – Miennice.
Tel 668 420 544.
działka(4) budowlana z zabudowaniami, Ligota Trzebnicka, 65 arów, tel:
605 277 387.
działka 31 arów, 3 km od Trzebnicy.
Tel. 784 434 667.
działka budowlana w Skokowej
1400 m2. Cena do uzgodnienia. Tel.
609 280 480.
działka siedliskowa w Trzebnicy z pozwoleniem na budowę o pow. 0,5 ha. Tel.
669 351 078.
Działka budowlana w Trzebnicy,
o pow. 358m², na działce prąd, w ulicy woda, kanalizacja, wydane warunki
zabudowy, mapka do celów projektowych, tel. 663 342 744 (po godz.17.).
działka Pilnie! Tanio! Budowlana 15
arów z mediami w Wiszni Małej. Bardzo dobry dojazd, ul. Szkolna, lub zamienię działkę na mieszkanie w Trzebnicy do II piętra. Cena do uzgodnienia.
Tel. 785 410 362.
Działka budowlana w miejscowości
Szczodre koło Długołęki. 3000 metrów
kwadratowych, uzbrojona (prąd, woda)
ładnie położona, w pobliżu las, staw i
park. Blisko Wrocławia (10 minut drogi)
oraz Długołęki (5 minut drogi). Na miejscu prywatny żłobek, a w Długołęce
wszystkie szkoły (podstawówka, gimnazjum i liceum). Cena 200 000 zł do
negocjacji, tel. 693 332 646.
działka budowlana 700 m² w Obornikach Śl. Tel. 784 462 131.
działka rolna w ok. Węgrzynowa, ogrodzona, 30 arów w połowie obsadzona
drzewami owocowymi, tel. 71 387 13 98.
działki (10) budowlane w Szczytkowicach (woda, prąd), ładna okolica, dużo
zieleni, droga dojazdowa: asfalt, 10 arów,
16 arów. Cena do uzgodnienia. Tel. 699
991 561.
działki (9) 2 sztuki w Krynicznie po 12
arów w atrakcyjnym miejscu. Tel. 880
221 094, 691 194 440.
działki (5) budowlane o powierzchni 11
arów z wydaną decyzją na budowę w
powiecie trzebnickim – Gmina Zawonia
cena do uzgodnienia. Tel. 725 147 283
lub 667 909 102.
działki (5) 3sztuki, budowlane, 2 po 15
arów, jedna 25 arów, dużo zieleni, blisko
szosy, Brochocin. Tel. 781 409 731.
działki (4) budowlane w Komorowie z
mediami, ładna okolica, ok. 0,12 ha każda,
cena do uzgodnienia. Tel. 71/312 31 05.
działki budowlane, KOBYLICE , woda,
prąd, kanalizacja. Tel. 695 243 494.
działki budowlane w Kałowicach koło
Zawoni lub zamienię na mieszkanie. 695
220 186.
pawilon(13) gastronomiczno - handlowy w bardzo dobrym punkcie Trzebnicy - przy wejściu do BricoMarche, obok
Netto i stacji benzynowej. Pawilon posiada prąd z podlicznikiem, wodę, kanalizację, klimatyzację, wyposażony w
lodówki, zamrażarkę, uzyskał odbiór sanepidu. Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej od zaraz. Cena ok. 20
000 zł. Osoby zainteresowane prosimy o
telefon na nr - 601 173 174.
lokal usługowo-handlowy w cen-
trum Trzebnicy, 54 m², cena 289.000,-,
więcej informacji na vividdom.pl i pod nr
603 807 428.
Budynek (7) mieszkalny z halą produkcyjno-usługową na działce 0 ar, częściowo p. utwardzonej. Okolice Trzebnicy. Tel 605 045 514.
Garaż(5) z płyty obornickiej o wym. 6
m x 11 m. w Szczytkowicach. Cena do
uzgodnienia. Tel. 663 382 932.
kupię
mieszkanie (9) małe w Trzebnicy lub
najbliższych okolicach. Tel. 515 141 210.
MIEJSCE postojowe (9) w garażu/
komórce dla motocykla w Trzebnicy
(preferowana ul. Wałowa i okolice). Tel.
693 221 881.
mieszkanie (5) 2 pokojowe, ok 50m² w
Trzebnicy. Tel. 661 159 994, 697 071 094.
z amienię
kawalerkę(13) w Bytomiu (27 m², pokój, kuchnia, łazienka, 7 piętro, winda) na
kawalerkę w Trzebnicy. Tel 669 005 110.
mieszkanie (11) komunalne w Nоwym
Dworze 60 m2, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, duży balkon, centralne ogrzewanie etażowe – na mniejsze w Trzebnicy 2 pokojowe. Tel. 693 539 079 po
godz. 17-tej.
mieszkanie (8) własnościowe 53m²
(2 pokojowe, osobna kuchnia, wc, łazienka, piwnica, duży balkon, blok lata
90) w centrum Trzebnicy ul. Św. Jadwigi na większe 3 pokojowe z dopłatą.
Tel.503 340 037.
mieszkanie(6) własnościowe we Wrocławiu, media miejskie, pierwsze piętro,
25 m2: pokój, kuchnia, łazienka, przy ul.
Sudeckiej na mieszkanie w Trzebnicy. Tel.
609 339 580.
mieszkanie 2 pokojowe (w centrum
Trzebnicy ul. Prusicka 1 na 2 piętrze w
bloku) na większe 3 pokojowe, do remontu bez dopłaty. Tel. 668 371 516.
mieszkanie (trzy pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój)w Trzebnicy przy
ul. Bochenka z większego na mniejsze-dwupokojowe na parterze lub
1piętrze z dopłatą również w Trzebnicy. Tel. 694 041 958.
mieszkanie 37 m² przy ul. Żeromskiego w Trzebnicy na 3 piętrze na większe,
z dopłatą. tel. 696 393 831.
mieszkanie komunalne 42m² na I
piętrze na mniejsze, tel. 502 826 516.
poszukuję do wynajęcia
lokal(13) poszukuję części lokalu do
wynajęcia, około 10 m², na parterze w
Trzebnicy. Tel.71 312 38 55, 781535 800.
Mam do wynajęcia
kawalerka(12) w Trzebnicy, od zaraz.
Tel. 885 774 591.
Mieszkanie(13) 2 pokojowe w centum
Trzebnicy, wyposażone, zamykany parking, do wynajęcia od zaraz. Tel. 693
332 672.
Mieszkanie (12) w Obornikach Śląskich.
39m², 2 pokoje, łazienka, kuchnia. Położenie w spokojnej zielonej okolicy
w centrum Obornik Śl. Koszt wynajmu: 800 PLN + zużycie mediów (prąd,
woda). Tel. 667 587 778.
mieszkanie (9) w Trzebnicy 2-pokojowe.
Tel. 503 820 716.
kawalerka(4) 32 m², komfortowo
wyposażona, ul Henryka Pobożnego
w Trzebnicy, cena 900 zł/mc. Tel 504
997 251.
mieszkanie (7) 50 m² w domku jednorodzinnym z balkonem. Tel. 531
676 805.
mieszkanie (5) od zaraz mieszkanie
w Trzebnicy 2 pokojowe na parterze
z umeblowaną i wyposażoną kuchnią
i łazienką oraz z wyjściem na ogród
(możliwość grillowania, rozłożenia basenu itp.). Tel. 502 616 533.
mieszkanie (5) 3 pokojowe mieszkanie w centrum Trzebnicy. 59 m², wyposażona kuchnia, podstawowe umeblowanie, tel. 603 383 173.
mieszkanie (5) 3-pokojowe w Trzebnicy
w Rynku, na parterze. Tel. 693 332 646.
mieszkanie (4) 48m², 2 pokojowe,
umeblowane w Trzebnicy. 950 zł +
opłaty. Od miesiąca maja br. Tel. 603
153 963.
mieszkanie w Zawoni 45 m², 600 zł
+ rachunki. Tel. 784 989 227
mieszkanie 54 m², 2 pokoje z balkonem od strony parku na pierwszym
piętrze (nad Galerią Kwiatów) przy ulicy Bochenka 26, tel. 607 930 580.
mieszkanie w centrum Trzebnicy 3
pokojowe 60m² na 2 piętrze z kominkiem ,roletami antywłamaniowymi,
kuchnia częściowo wyposażona oraz
szafy wnękowe w pokojach. Tel. 788
960 430.
mieszkanie (3) Szukam w Trzebnicy. Tel.
609 378 807.
kiosk/lokal(12) dobra lokalizacja
- róg Daszyńskiego/Rynek, punkt z
50-letnią tradycją, wolny od 01.08.2014,
cena do negocjacji, tel 508 492 500 i
504 960 118.
lokal(13) handlowy Posiadam do wynajęcia w Trzebnicy Rynek 18, 30m² wc,
Bezpłatne ogłoszenia drobne przyjmujemy:
na kuponie ogłoszeniowym w sekretariacie Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12
lub telefonicznie: 71 3120947 / 66 50 86 997 oraz przez e-mail: [email protected]
co. Tel. 604 210 198.
lokal (12) o powierzchni 87 m², lokalizacja przy nowo-wybudowanym deptaku, na parterze (w miejscu punktu:
wszystko po 5 zł), cena do negocjacji,
tel 508 492 500 i 504 960 118.
LOKAL (część lokalu) ok 6m² z możliwością powiększenia przy ulicy św.
Jadwigi (w solarium). Tel. 71 312 03 70,
kom. 605 368 993.
lokal(11) klimatyzowany, użytkowy w
nowym budownictwie przy ul. Św. Jadwigi w Trzebnicy. Lokal o powierzchni
25m2 przystosowany do działalności w
branży kosmetycznej, leczniczej. Tel.
605 918 889.
lokal usługowy, sprzedam lub wydzierżawię 47 m² na osiedlu „Zdrój” w
Trzebnicy. Tel. 608 697 330.
lokal użytkowy, Trzebnica, tanio. Tel.
535 885 885.
garaż nr kontaktowy: 609 379 216.
pomieszczenie
gospodarcze,
magazynek, piwnica okolice Rynku.
Trzebnica. Cena 300 zł, 609 088 871.
odstąpię
działka ogrodowa(13) w Rodzinych
Ogrodach Działkowych “Tulipan” przy
ul. Obornickiej. Pow. 3 ary, altanka,
drzewa owocowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 726 342 333.
działka ogrodowa(12) z altanką
podpiwniczoną, 3 ary, cena do uzgodnienia. Działka ogrodowa „Tulipan” w
kierunku na Oborniki. Oddam po zbiorach. Tel. 694 209 424.
Ogród działkowy(10) w Trzebnicy
POD Grunwald (kierunek na Oleśnicę,
380 m², zagospodarowana (truskawki,
czarna porzeczka, jabłka, czereśnie,
wiśnie, aronia, maliny). Tel. 783 364 224.
cena 1200 zł do negocjacji.
dam pracę
kucharz(13) pomoc kuchenna, zatrud-
nię - do Restauracji PALERMO w Trzebnicy przy ul. Jana Pawła II 1. Tel. 668 374 650.
Mechanik Samochodowy(12) 55114 Strzeszów ul. Ozorowicka 28, www.
perfectservice-strzeszow.pl, tel 71 312
82 21, 515 878 742.
Praca dodatkowa(12) Firma zajmująca się pożyczkami gotówkowymi poszukuje pracowników. Tel. 664 026 816.
stylistka paznokci(9) Salon urody
„ZDRÓJ” w Trzebnicy przy ul. Korczaka. Tel.
608 697 330 lub 788 063 648.
Pomoc do cukierni (10) Cukiernia
Trzebnica. Tel.691 283 007.
Pakowaczkę(10) Piekarnia Trzebnica.
Tel. 691 283 007.
Pracownik gospodarczy(10) Praca
Trzebnica. Tel. 691 283 007.
Piekarz(10) Piekarnia Trzebnica. Tel. 691
283 007.
Cukiernik (10) Cukiernia Trzebnica. tel.
691 283 007.
sprzedawców(9) do sklepu meblowego przy ul. Sułowskiej we Wrocławiu/Psarach. Mile widziane doświadczenie w podobnej branży. Wymagana
obsługa kasy fiskalnej oraz ogólna znajomość prac biurowych. Tel. 71 714 24
56, e mail: [email protected]”
Praca fizyczna(7) poszukuję murarzy z doświadczeniem. Praca na terenie
Wrocławia. Tel. 782 657 210.
elektryk (6)
elektromechanik
z
Trzebnicy lub okolic, doświadczenie,
instalacje elektryczne, układy sterowania,automatyka, prawo jazdy kat.
B. Dyspozycyjność kontakt [email protected]
interia.pl Tel. 601 766 545.
Dodatkowa(3) Wystarczy że jesteś
pełnoletni i masz trochę wolnego czasu, a chcesz dorobić trochę gotówki to
zadzwoń pod numer tel: 535-352-130
lub napisz na adres mailowy; [email protected]
wp.pl i umów się na spotkanie, a pomogę Ci spełnić Twoje marzenia. Praca
lekka i przyjemna i nie jest to akwizycja!!! Praca przy kosmetykach.
konsultantka(2) Zostań konsultantką MARIZA, bezpłatna rejestracja, darmowy katalog, marża 30%, brak obowiązku składania zamówień co miesiąc.
e-mail: [email protected], www.mariza
-ula.webnode.com
praca dodatkowa firma zajmująca
się działem odszkodowań, wynagrodzenie prowizyjne. Tel. 535 885 885.
sekretarkę zatrudnię do biura na terenie Trzebnicy (mile widziana studentka
studiów zaocznych). Zakres obowiązków:
umawianie klientów zgodnie z kalendarzem, sprawdzanie zdolności kredytowej
klienta, obliczanie składek ubezpieczeniowych, obsługa faksu, podstawowa obsługa komputera. Oferujemy: pracę w miłej
atmosferze, podstawę + prowizję, możliwość rozwoju. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz ze zdjęciem
na adres mailowy: [email protected]
gmail.com
SZUKAM pracy
Złota rączka(13) masz problemy remontowo -budowlane, zadzwoń 698
052 769.
opiekunka(7) Podejmę pracę Uczciwa zorganizowana Pani podejmę każdą pracę. Pracowałam w służbie zdrowia przez 25 lat, sprzątanie, opieka nad
osobą starszą. Tel. 605 655 612.
44
opiekunka(7) do dziecka lub osób
starszych, we Wrocławiu, Trzebnicy,
Obornikach Śląskich. Tel. 531 676 805.
OPIEKUNKA(7) ŻŁOBKOWA poszukuje
pracy w Trzebnicy. Chciałam powiedzieć że bardzo lubię dzieci oraz się
nimi zajmować. Praca z dziećmi sprawia mi radość. Posiadam doświadczenie w opiece nad dziećmi. Jestem
zainteresowana pracą w godzinach
rannych na umowę o pracę: na pół etatu lub cały etat. Tel. 667 131 413.
korepetycje (7) Studentka pomoże
w lekcjach uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Tel. 697 936 979.
POMOC APTECZNA(7) poszukuje pracy
w Trzebnicy. 7-letni staż pracy w zawodzie. Jestem zainteresowana pracą w
godzinach rannych na umowę o pracę:
na pół etatu lub na cały etat. Tel. 667
131 413.
prasowanie (6) profesjonalne koszul i
inne z odbiorem i dowozem. Tel. 661 139 043.
Korepetycje (6) z Matematyki, liceum,
gimnazjum. Tel 603 548 603.
lekcjE śpiewu(6) nauczycielka dyplomowana muzyki udziela lekcji śpiewu,
gry na skrzypcach i fortepianie, prowadzi zajęcia z rytmiki i relaksującą i odstresowującą muzykoterapię. Tel. 509
170 171.
pomoc medyczna(6) w gabinecie w
Trzebnicy. Chętnie posprzątam gabinet. Jestem zainteresowana pracą w
godzinach rannych na pół etatu lub
cały etat. Będę wdzięczna Państwu za
przyjęcie mnie do pracy. Bardzo proszę
o kontakt: 667 131 413.
OPIEKUNKA(5) Nauczycielka przedszkola zaopiekuje się dzieckiem w wieku od 6 m-cy do 5 lat. Tel. 794 963 856.
praca dodatkowa(5) Młoda kobieta
podejmie dodatkową pracę: sprzątanie
mieszkań, biur, domów lub w sklepie
mięsnym. Tel. 785 220 965.
SPRZĄTANIE (5) mieszkań, domów,
okien, kompleksowo. Jestem osobą odpowiedzialną z dużym doświadczeniem.
Tanio. Tel. 663 743 576.
krawcowa(4) Z dużym doświadczeniem. Tel. 781 982 605.
korepetycje z matematyki. Tel. 605
463 106.
opiekunka opieka nad dzieckiem,
do starszej osoby, sprzątanie itp. Tel.
725 080 038.
KOREPETYCJE Udzielam korepetycji
z j. angielskiego, tel. 607 475 211.
PRACA dowolna Kobieta na emeryturze, w pełni zdrowa i sprawna poszukuje pracy i zaopiekuje się też dzieckiem. Tel. 695 588 722.
Sprzedawca szuka pracy na terenie
Trzebnicy, tel. 797 253 276.
praca dorywcza Pan szuka pracy
dorywczej w Trzebnicy lub okolicy, tel.
693 598 581.
LOGISTYK Absolwent logistyki przyjmie
pracę w ramach stażu, tel. 723 396 377.
Sprzedawca szuka pracy na terenie Trzebnicy. Tel. 601 525 420 (branża
odzieżowa).
Tokarz z uprawnieniami CNC podejmie pracę. Posiadam uprawnienia
na wózki widłowe. Tel. 609 512 270.
Proszę dzwonić po godz 15.
praca fizyczna mężczyzna, 36 lat,
bez nałogów, wykształcenie techniczne, kurs wózków widłowych, prawo
jazdy, spawanie MAG 135, dobra znajomość j. angielskiego, szuka pracy
fizycznej na terenie powiatu trzebnickiego lub wołowskiego. Kontakt: tel.
783 835 181.
Sprzedawca szuka pracy na terenie
Trzebnicy, tel. 797 253 276.
Zaopiekuję się dzieckiem tel. 601
525 420.
sprzątanie domów, mieszkań, mycie
okien, itp. Jestem odpowiedzialną i miłą
osobą. Tel. 782 400 657.
moto / budowlane / agd
Spr zedam
Volkswagen (13) golf 4, GTI 2,3 benzyna 170 PS, nawigacja. Xenony, czarny,
climatronik ful opcja, alu felgi, 2 kpl kół,
przebieg 170 tyś km., rok 2001, 11.900 zł.
Tel. 665 938 440.
Volkswagen (11) Passat B5 FL kombi,
2005r, 1.9TDI, Przebieg 186600, bezwypadkowy, klimatyzacja, hak, podgrzewane fotele, 2 x Alu-felgi. Cena 19.000 zł.
Tel 664 910 373, proszę dzwonić po 17.
seat(11) toledo 98r., 1.8 benzyna na części. Tel. 663 342 735.
Renault(11) Megan classic, pojemność
1.6, 2850 zł. Tel 888 511 223.
BMW(10) 320d Touring, 2004 rok, szary
metalic, przebieg 285 tys. km., skórzana
tapicerka, 6-biegowy, szyberdach, 4x
elektryczne szyby, czujniki parkowania,
przyciemniane tylne szyby, klimatyzacja.
Tel. 607 532 512.
Audi (10) A6 2001 rok, 2.5 TDI 180 km,
srebrny, Navi, telefon, skórzane fotele, alu
16”, climatronik, ważne opłaty. Możliwa
zamiana. Tel. 726 626 429.
OPEL(9) ASTRA II ROK 1999, 1598 cm3;
(Moc 75 KM / 55 kW) - BENZYNA, kolor - CZARNY METALIK, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki
powietrzne, immobiliser centralny
zamek,autoalarm, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa.
Auto sprawne, serwisowane na bieżąco, godne polecenia!!! Zapraszam do
oglądania w Obornikach Śląskich. Tel.
602 437 262.
AUDI (9) A4 1.9 TDI 2000r., AUTOMAT
273 tys. Km, -el. szyby i lusterka, podgrzewane siedzenia i lusterka, klimatyzacja, radio CD Sony. CENA: 10.000 zł.
Tel. 691 556 746.
audi (9) A3 attraction, 1998r., poj. 1.6 benzyna, przebieg 185 000 km, czerwony,
klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, 3
drzwiowy, zadbany, I właściciel w kraju.
Cena 9000 zł (do negocjacji). Tel 71 387 01
87 lub 604 923 726.
CITROEN (9) XANTIA KOMBI 1.9 TD 1998
silnik w b. dobrym stanie. Zarejestrowany - na chodzie. Cena do uzgodnienia. Tel: 793 02 33 99 .
samochód ciężarowy(9) LT 6-garowy, o poj. 2,5 litra, skrzyniowiec z
nową paką, dł. paki 3,8 m, 3-osobowa
kabina, 1988 rok. Ubezpieczenie do
końca grudnia, przegląd do końca
października, możliwość przewozu
1750 kg. Cena 4000 zł. Tel. 691 194 440.
motorynkA(9) Cena 350 zł. Ujeździec
Wielki. Tel. 668 302 127.
Volkswagen (6) Transporter T3 rok
prod. 1989, silnik 1.7 TDI. Stan dobry. Po remoncie blacharki i silnika. Tel. 600 905 862.
Nissan (6) Primera 2003r., limuzyna,
1.8 benzyna, przebieg 163 000 km., full
opcja: nawigacja, kamera cofania, pełna elektryka, itp., stan idealny, 12 800 zł.
Trzebnica. Tel. 665 938 440.
BMW(6) 3 1998 r. model E36 - wszystkie
części blacharskie i mechaniczne, silnik
2,5 TDS, stan bardzo dobry, niskie ceny.
Trzebnica, Tel. 665 938 440.
Fiat(3) Tico Dewoo rok prod. 1999, Cena
1800 zł. Tel. 665 280 739.
Citroen (2) Xantia 1. 8i, automat, rok
prod. 1996, OC i przegląd ważny do 16
grudnia 2014 roku, srebrny, stan bardzo
dobry, sprawny, dodatkowo kpl kół letnich. Cena 2400 zł. Tel. 71312 49 06, 665
938 440.
Bus(4) Ford Transit rok produkcji 1998
granatowy stan dobry ,oc, przegląd, cena
4500. Tel. 600 516 080.
przyczepa(11) rolnicza 4T na niskich
kołach z zakładkami, zarejestrowana,
cena 5800 zł. Tel. 883 481 027.
siewnik (11) zbożowy Poznaniak, rok
produkcji 1989, stan bardzo dobry,
cena 1900 zł, Tel. 883 481 027.
przyczepa(6) roln. wywrotkę SAN D-45
sprawna, garażowana, podłoga metalowa gładka -8900zł. PŁUG GRUDZIĄDZ
-1500zł. Tel. 697 051 167.
CIĄGNIK(8) 360-3P w bardzo dobrym
stanie, nowe opony, akum, w 2006r
kapitalny remont, zarej.opł OC. Ciągnik jest garażowany- 17000zł. PŁUG
GRUDZIĄDZ -900zł. Tel. 697 051 167.
silnik(13) do remontu 3l 3.0 DCI Renault Versati. Tel. 790 748 492.
silnik elektryczny 3-fazowy,
370W, 2800 obr./min., drugi 180W,
2800 obr./min. Cena: 70 zł za dwie
sztuki. Tel. 607 050 846.
grill-maskownica(11) do golfa IV,
przedni, tuning, 70 zł. Tel. 505 838 073.
grill-maskownica(5) przedni do
Golfa 4, radio samochodowe GVC, radio
samochodowe Panasonic, piłę spalinową Stil 0.28, przełącznik świateł i przełącznik kierunkowskazów do Golfa 4,
wzmacniany widelec trekowy do roweru (koło 0.28) .Tel. 505 838 073.
lampy(11) tylne, diodowe do golfa IV
hatchback. Tel. 505 838 073.
radio(11) samochodowe JVC 4x45W.
Tel. 505 838 073.
Bagażnik (10) dachowy Volksawena na
narty. Długość 230 cm z pałąkami. Cena
520 zł. Tel. 726 626 423.
części (9) do VW Foxa 2007 rok, nowe
siedzenia podgrzewane z czujnikiem
antyalarmowym ( 3 komplety), całe
wyposażenie środka samochodu . Tel.
691 194 440.
szyby(9) do VW golf i innych samochodów. Tel. 691 194 440.
drzwi (9) do BMW E90 coupe sport,
rok prod. 2007, drzwi kompletne lekko
uszkodzone. Cena 300 zł. Tel. 691 194 440.
drzwi (9) do VW Foxa, białe kompletne. Cena 350 zł. Tel. 691 194 440.
bagażnik (8) samochodowy na rowery. Tel. 661 625 125.
rozruszniki (3) 2 sztuki i 2 alternatory
do Forda fiesty. Cena 60 zł / szt. Tel. 665
280 739.
OPONY(12) cztery zimowe brigestone
rozm. 195/65 r 15 + felgi 15 300zł. tel.
660 440 377.
Felgi(8) z oponami 225/50 R17; Felgi:
5x112 8JxH2 ET 55; Opony: 225/50 R17
94W Dunlop. Preferowany odbiór osobisty. Tel. 788 292 795 [email protected]
OPONY(8) LETNIE 4szt. BARUM 185/65
R14 używane jeden sezon. Stan idealny. Tel. 883 777 247.
opony(7) letnie Goodyear 205/55/16
w dobrym stanie wysokość bieżnika
od 5-6 mm dot opon 0507.Opony są
na felgach stalowych Honda Accord
z 2007 roku. Wymiary felgi Rozmiar:
6.5JJx16 Rozstaw śrub: 5x114.3 ET (odsadzenie): 55 CH (otwór centralny): 64
Odpowiadam na e mail [email protected]
koła(7) 5 sztuk do fiata 126 P (opony
letnie) 15 zł/szt. Tel. 697 730 903.
FELGI komplet metalowych do Mercedesa (5,5), Tel. 694 216 036.
FELGI ALUMINIOWE (siedemnastki),
6,5 cala, rozmiar 112, do passata P6 /
sharana lub galaxy, CENA 550 zł. Tel.
505 838 073.
koła zimowe, felgi stalowe, 2 szt. 175
x 65 x 14 120 zł. tel. 697 120 620.
opony(3) zimowe Dunlop do samochodu terenowego 235/17 R 15, głębokość
bieżnika 7 mm, 400 zł za 4 sztuki. Tel 606
597 711.
opony(2) do ciężarówki roz. 295 x 80r
22,5. Cena 250 zł / sztukę. Tel. 71 312 49
06, 665 938 440.
opony zimowe roz. 205/55 R16: 4
sztuki. Tel. 794 579 228.
opony zimowe 195/65 R15: 4 sztuki. Tel.
794 579 228.
opony motocyklowe i do skuterów,
różne wymiary, cena 50 zł/szt., tel. 530
920 663.
agregat(13) prądotwórczy 2400 VAT.
Cena 600 zł. Tel. 532 531 433.
kuchnię(13) gazową. Cena 200 zł. Tel. 532
531 433.
pralkę(13) atomatyczną . Cena 350 zł.
Tel. 532 531 433.
zamrażarkę(12) 3 szufladową. Tel 661
851 943.
lodówko-zamrażarka(11) 200 zł,
Tel. 500 023 342.
kosiarka(11) spalinowa, samojezdna
do trawy. Tel. 695 220 186.
spawarka(11) Enhel, bez termowłącznika, 220V, mało gabarytowa, 450 zł. Tel.
505 838 073.
wkrętarka(11) akumulatorową 9,6V,
Metebo, 150 zł. Tel. 505 838 073.
piła(11) spalinowa Stihl model 028, 600
zł. Tel. 505 838 073.
heblarkA(11) wieloczynnościowa (strugarka, frezarka, grubościówka) 250 zł. Tel.
500 023 342.
kosiarka(11) elektryczną 60 zł. Tel. 500
023 342.
kuchenka(11) gazowa Amica 200 zł.
Tel. 500 023 342.
piekarnik (9) do zabudowy firmy
Amica, stan bardzo dobry, cena do
uzgodnienia tel. 660 730 798
border(8) 3 szt bardzo dobrej jakości,
długość jednej szt to 5 mb, wysokość
13,5 cm. Polecam - cena za 3 szt. 45zł.
Tel. 605 113 822.
border(8) 5 szt, bardzo dobrej jako-
ści- wyprodukowane w Polsce. Długość 5 mb, wysokość 13,5 cm. Cena za
5 szt 75 zł. Tel. 605 113 822.
505 195 016.
betoniarka(4) 250, w pełni sprawna.
Rawicz. Tel. 784 627 695.
kabina prysznicowa(4) Aquaform,
szklana półokrągła, otwierana, 80cm,
kabina prysznicowa otwierana, 90cm,
szkło przyciemniane, skrzydła drzwi wewnętrzne 10szt - różne, tarcza diamentowa ALFA, do cięcia ceramiki, rozmiar:
200/25,4/22,2mm, tarcza diamentowa
DSA, rozmiar: 180/2,2/5/22,2mm, szafa z
drzwiami przesuwnymi, regały sklepowe,
cena do negocjacji, odbiór w Trzebnicy.
Tel. 693 653 700.
piłę(3) do drzewa (krajzega), sprawna,
stan bardzo dobry, prod. niemieckiej, 450
zł. Tel 606 597 711.
kompresor(3) trzycylindrowy kompletny, stan bardzo dobry - 1050 zł. Tel
606 597 711.
winda dekarska(2) Tel. 663 382 932.
łaty budowlane (2) - 6/4, krótkie odcinki. Tel. 663 951 072.
bateriA zlewozmywakową i do umywalki. Tel. 694 216 036.
SZTACHETY drewniane na płot, zabejcowane, 200 sztuk, tel. 609 712 403.
okno plastikowe dwuskrzydłowe o
wym. 220 cm x 125 cm, Tel. 694 216 036.
CHLAPACZE 4 szt., oryginalne volkswagena, do golfa 3 / combi / sedana. CENA
70 zł. Tel. 505 838 073.
stemple drewniane po budowie
ok. 150-160 szt 4zł/szt. Tel. 693 280 747.
piecyk kaflowy elektryczny, Tel.
694 216 036.
zamrażarkę(8) Predom Polar, używana (widoczne ślady użytkowania),
w bardzo dobrym stanie – silnik super sprawny, wys. 85 cm, szer.50 cm,
głębokość 60 cm. Cena 180 zł. Tel. 603
101 689.
czołowa do pracy na mokro 1800 Szlifierka
kątowa czołowa PRAw 130 służy do obróbki „na mokro” powierzchni wykonywanych
z betonu, kamienia i materiałów ceramicznych stosowanych w budownictwie. Na
wyposażeniu podstawowym jest uchwyt
szybkomocujący PUPc130 szlifierka jest
nowa , nieużywana. polecam. Cena 800 zł.
Tel. 693 280 780.
Dekoder(12) Cyfrowy Cyfra+. Cena 45zł.
Tel. 534 666 552.
spliter(12) bezprzewodowy Clone+
wraz z dwoma kartami. Cena 200zł. Tel.
534 666 552.
golarkA(12)Philips HQ 8170. Cena 60zł.
Tel. 534 666 552.
rowery / wózki
Spr zedam
gołębie (12) garłacze, różne kolory, TA-
wózek(13) trzykołowy, grafitowy MI-
Telewizor(12) Thomson Black Diva 29
KADO OXFORD dla dziecka od 0 – 24
miesiąca, gondola i spacerówka, pompowane koła, torba na akcesoria gratis.
Tel. 693 431 485.
rower(13) młodzieżowy. Cena 60 zł. Tel.
532 531 433.
rower(11) składak, prod. niemieckiej,
Tel. 505 838 073.
rowery(11) damskie 3 sztuki - od 50 do
100 zł. Tel. 500 023 342.
rower holenderski(8) z silnikiem
spalinowym. Tel. 607787998.
bojler(8) 250 l, elektryczny,,3 fazowy,stary lecz nieużywany.Cena 150 zł. Tel
606 322 944.
pustaki (11) budowlane (gazobeton)
wym. 240x240x590, 48 sztuk. Tel. 887
400 886.
kominki (6) wentylacyjne dachowe
nowe. Tel. 534 666 552.
Szlifierka(6) Celma kątowa sieciowa
Cena 70 zł. Tel. 532 531 433.
tapczniki(13) jednoosbowe 2 sztuki.
Cena za szt. 70 zł. Tel. 532 531 433.
Drukarkę(12) laserową HP LaserJet
2300n wraz z dodatkowym nowym tonerem. Stan techniczny bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia. Tel. 534 666 552.
wózek (7) nowy spacerowy Oskar czerwony. Tel. 664 133 343.
rower górski (4) FELT 600. Cena
1500 zł. Tel. 796 013 299.
wózek dziecięcy trzyfunkcyjny, gondola, spacerówka, pokrowiec przeciwdeszczowy, kolor kremowy, na kołach pompowanych. Cena: 200 zł do negocjacji.
Żmigród, tel. 888 794 989.
wózek gondolę zieloną, cena 100
zł i nosidełko czarne, cena 100 zł, do
wózka firmy quinny speed cabrio, stan
idealny. Tel. 663 277 000.
NIO, tel. 60 577 387
cali + magnetowid Thomson 150zł. tel.
660 440 377.
żelazko(12) BRAUN 15zł. tel. 660 440 377.
żelazko(12) Philips 20zł. tel. 660 440 377.
czajnik (12) elektryczny Philips 20zł. tel.
660 440 377.
czajnik (12) elektryczny Tefal Gold 25zł.
tel. 660 440 377.
nawilżacz powietrza(12) 20zł. tel.
660 440 377.
Podręczniki (12) do klasy 2 Gimnazjum (Szkoła nr 1 w Trzebnicy) cena za
komplet 120 zł. Tel: 797 253 276.
torba wędkarska(12) i pokrowiec
na wędziska firmy Tandem Bails. Cena
250zł. Tel. 534 666 552
maszyna do szycia(12) walizkowa
na korbkę. Tel 661 851 943.
wędki (12) 2 sztuki firmy Tandem Baits +
kołowrotek PHANTOM 10000fs + drobne akcesoria. GRATIS: karton odżywek.
Cena do uzgodnienia. Tel. 534 666 552
RTv / MEBLE / różne
Spr zedam
Kocięta(13) brytyjskie po rodowodowych rodzicach. Do odbioru od 16 sierpnia. Cena 800 zł. Informacje i rezerwacja
Oborniki Śl, tel. 667 587 778.
owczarki (11) kaukaskie 9 tygodniowe.
Cena 700 zł / szt. Tel. 784 627 695.
butla(11) do wina 70 zł. Tel. 500 023 342.
szafa(11) bardzo duża, dębowa – an-
tyk. Tel. 695 220 186.
szafA(10) nowa, nieużywana, „senator”,
kolor frontów ciemny brązowy, wymiary
dł. 170 cm, wys. 180 cm, gł. 60 cm. Tel. 607
723 072, Proszę dzwonić w dniach pon.,
wt., śr. w godz. 14.00 - 20.00.
Wersalka(10) rozkładana używana dł.
210 cm złożona 90 cm, po rozłożeniu 140
cm (stan jak nowa). Cena 650 zł. Numer
kontaktowy 501 480 000.
pojemniki (6) 4 sztuki, po 1000 L połączone węzłami i zaworami kulowymi
oraz stojak. Tel. 661 851 943.
wkład kominkowy(6) Nowy Maja 12
kW lewy BS (szyby łączone bez szprosa).
Możliwość podłączenia wkładu oraz wykonanie zabudowy wg indywidualnego
projektu. Cena 2700zl. Tel. 693 280 780.
nowe
,sterowane pilotem, na kółkach, poczwórnie łamane, cena 1250 zł. Tel. 600
742 402.
łóżko rehabilitacyjne(13)
stal zbrojeniowa(5) sprzedam, do
odbioru własnego, tel. 603 383 173.
siatka ogrodzeniowa(5) budowlana - sprzedam, ok 60 mb z demontażu oraz słupki drewniane sosna, do
montażu ogrodzenia, odbiór własny,
tel. 603 383 173.
bagażnik (5) samochodowy na rower, 3
sztuki. Cena 200 zł / sztukę. Tel. 609 712
403.
hydrofor(4) mało używany. Tel. 600
516 080.
brama garażowa(4) uchylna o
wym. 2,2 m wys. x 2,6 m szer. Cena
700 zł. Tel. 781 982 605.
brama garażowa(4) firmy Krispol,
nieużywana, kolor jasny dąb, wym.
Szer. 242 x wys. 224. Cena: 800 zł. Tel.
Biurko(10) firmy BRW, jak nowe, dł 100
cm, szer 49 cm, wys 74 cm, cena 150 zł,
tel. 605 113 822.
aparat tlenowy(13) do tlenoterapii,
po wymianie filtrów i firmowym przeglądzie technicznym, cena 1050 zł. Tel.
600 742 402.
materac(13) nowy do łóżka rehabilitacyjnego, cena 100 zł Tel. 600 742 402
schodołaz(13) cena 3050 zł. Tel. 600
742 402
wózek elektryczny(13) nowy sterowany joystickiem, cena 2950 zł. Tel. 600
742 402
ponton(13) dwuosobowy . Cena 200 zł.
Tel. 532 531 433.
butle do wina(13) o pojemności 45 L.
Monitor(10) Benq 19 G900 wad led,
prawie nieużywany, kolor srebrno-czarny cena 220 zł, tel. 605 113 822.
45
fotele (3) 2 sztuki – nowe, z obicia z
komplet wypoczynkowy(9) (wer-
salka i dwa fotele), kolor ciemnoniebieski oraz leżankę młodzieżową w
kolorze miodowym, mało używane.
Tel 71 387 24 97 lub 795 433 644.
kocięta(9) syberyjskie z rodowodem,
rasa dla alergików. Informacje na stronę
www.syberyjskie.eu, Tel. 730 791 858.
szczenięta(9) owczarka niemieckiego,
po rodowodowych rodzicach użytkowych stróżująco-obronnych. Szczenięta
są grubej kości, czarne podpalane, odrobaczone i zaszczepione. Tel. 601 805 222.
ZIEMNIAKI (8) denar , sadzeniaki w ilości 200 kg. Tel.71 387 14 06.
kury(8) młode, do końca czerwca. Tel.
602 303 471.
Computer Art’s(8) czasopismo + CD.
Numery: 22/2001, 56-59/2004, 61-69/
2005, 70-78/2006, 80-88/2007, 90-99
/2008, 100-111 /2009, 128-129/2010,
130-139/2011, 142, 145-146/2012. Cena
za sztukę 5 zł, Cena za całość 100 zł
(ok. 80 sztuk). Tel. 783 376 097.
drewno opałowe(8) w workach
raszlowych, cena: 7zł za worek. Przy
większych ilościach możliwość negocjacji ceny. Tel. 601 750 241 lub 601
140 098.
wózek inwalidzki (7) nowy, mało
używany. Tel. 781 982 605.
tapczan (7) 1-osobowy, młodzieżowy,
kolor miodowy. Tel. 795 433 644 lub 71/
387 24 97
wersalka(7) + 2 pufy-krzesła, kolor
ciemnoniebieski. Tel. 795 433 644 lub
71/ 387 24 97
pralka(7) Zanussi. Tel. 795 433 644 lub
71/ 387 24 97.
kuchenka(7) gazowa 4-palnikowa z
piekarnikiem. Tel. 795 433 644 lub 71/
387 24 97.
stolik (7) kuchenny składany + 3 taborety. Tel. 795 433 644 lub 71/ 387 24 97.
stoliki (7) pod telewizor, jasne drzewo,
jasny popiel. Tel. 795 433 644 lub 71/
387 24 97.
komoda(7), kolor ciemnoniebieski. Tel.
795 433 644 lub 71/ 387 24 97.
szafki (7) kuchenne + zlewozmywak
1-komorowyz szafką. Tel. 795 433 644
lub 71/ 387 24 97.
sprzęt kuchenny(7) drobny Tel. 795
433 644 lub 71/ 387 24 97.
lektury(7) na CD szkolne - Zemsta,
Balladyna, Szatan z siódmej klasy, W
pustyni i w puszczy, Robinson Crusoe,
Ania z Zielonego Wzgórza. 10 zł za szt.
Tel. 692 942 363.
aparat(6) Fujifilm s2980 w bardzo
dobrym stanie, mało używany. Zoom
optyczny. Cena 380 zł. Tel. 530 886 003.
łóżka polowe (6) sztuk 2. Tel. 661 625
125.
drewno(6) brzozowe z transportem,
600 zł, przyczepa / gałęziówka 120 zł/m
grubizna. Tel. 510 540 015.
telewizor(5) Philips, Sprzedam z płaskim kineskopem + oryginalną szafką
pod TV, cena 200 zł, Tel 505 838 073.
pralka(5) Zanussi, kuchenkę gazową, zlewozmywak jednokomorowy,
lodówkę, stół pod TV, jasną komodę,
ławę, wersalkę +2 fotele, stół kuchenny
składany, ciemną szafę trzydrzwiową,
karnisze metalowe 1.20 m - szt., szafki
wiszące i stojące kuchenne. Tel 71 387
24 97, 795 433 644.
piekarnik(5) elektryczny, stan bardzo
dobry, bardzo mało używany, tanio.
Tel. 514 399 495.
maszyna do pisania(4) elektryczna
OLIMPIA. Tel. 796 013 299.
wózek inwalidzki (4) nowy z ruchomym oparciem, nieużywany, cena 480
zł oraz schodołaz 2500 zł Tel. 698 206
764.
koncentrator tlenu(4) Cena 1050
zł. Tel. 698 206 764.
łóżko rehabilitacyjne (4) hydrauliczne, wielofunkcyjne, łamane w 4
pozycjach, z funkcją siedzącą, wysięgnik, sterowane pilotem, na kółkach
hamowanych, barierki, cena 1250 zł
Tel. 698 206 764.
meble (4) nowe typu kuchenne, kolor
frontów: niebieski, boki - sosna, blat meblowy 3 metry, tel. 607 723 072, proszę
dzwonić w dniach: poniedziałek, wtorek,
środa i piątek w godz. 14:00 – 20:00.
owczarki niemieckie (4) długowłose, 6-cio tygodniowe. Cena 350 zł / szt.
Rawicz. Tel. 784 627 695.
SOFA(4) rozkładana, tanio, 2 osobowa,
skóra ekologiczna, brązowa. Używana,
50 zł tel. 603 327 709.
krzesło(3) IKEA, białe, obrotowe do
biurka w idealnym stanie. Tel. 609 280 480.
biurko(3) jasne, w idealnym stanie. Tel.
609 280 480.
materiału. Cena do uzgodnienia. Tel.
609 280 480.
komplet wypoczynkowy(3) w idealnym stanie, ze skóry, sofa i 2 fotele.
Cena do uzgodnienia. Tel. 609 280 480.
Termoloki (3) firmy BABYLISS jak
nowe. Cena 80 zł. Tel. 660 925 250.
Łóżko sosnowe 1-osobowe z drabinką, bez materaca, pod łóżkiem miejsce
na zabawę, wym. 96 cm x 200 cm, wysokość: 70 cm. Tel. 693 280 762.
wersalka NOWA rozkładana z Twardogóry. Tel. 604 068 164; 71 315 03 73.
Sofa rozkładana TANIO! 2-osobowa, materiał kratka zielona ok. 150 cm szerokości. Używana, 50 zł. Tel. 501 384 855.
Łóżko piętrowe, sosnowe z pojemnikami na pościel, + 2 materace, o wym.
180 x 90. Cena 700 zł, tel. 607 574 424.
TELEWIZOR SHARP (nowy, używany
tygodnie), 3 lata gwarancji, 32 cale, full
HD + DVB, możliwość podłączenia internetu. CENA 850 zł. Tel. 505 838 073.
Huśtawka(6) produkt polski, dla dzieci
do 25 kg stan bardzo dobry cena 150 zł.
Tel. 605 113 822.
BUTY(9) damskie trekingowe BRONX
huśtawka na baterie dla dziecka
numer 38, z prawdziwej skóry, używane kilka razy, Cena 60 zł. Tel. 783 376 097.
marki FISHER PRICE. Huśta w dwóch
kierunkach, dla dziecka od pierwszych
dni życia do 2 lat. Stan bardzo dobry.
POLECAM SERDECZNIE Cena: 150 zł.
Tel. 690 439 024 Trzebnica.
akcesoria dla dzieci
Spr zedam
fotelik(13) samochodowy CARLO
BABY ACTIV od 0 – 11 kg, zielono – seledynowy, jak nowy. Tel. 693 431485
łóżeczko(13) dziecięce drewniane 120
x 60 z materacem, ochraniacz gratis.
Tel. 693 431 485.
Sab SIMPLEX(12) niemieckie krople
na kolki dla noworodków, oryginalne.
Data ważności 07.2016. Cena 35 zł. Tel.
793 032 094.
łóżeczko(12) dziecięce sosnowe białe
z materacem + baldachim, stan –jak
nowe. Tel. 660 925 250 .
łóżeczko(12) turystyczne oraz fotelik
do karmienia Fisher Price. Tanio. Tel.
693 431 485.
Przewijak (12) dla dziecka z wanienką
Tel. 661 625 125.
łóżko(12) sosnowe IKEA z materacem dla dziecka, długość 150 cm, cena 150 zł.
trampolinę(12) używaną, stan bardzo
dobry. Tel 661 851943.
hustawka(12) drewnianą, (12) dwuosobową, używana. Tel 661 851943.
Leżaczek (11) Fisher Price Kick&Play. Wibracje, światło, dźwięk. Sprawny 100%
- używany przez jedno dziecko. Polecam! Cena 45 zł. Tel. 603 803 712.
NOSIDEŁKO(6) do przenoszenia dziec-
ka,regulowane paski,cena 20 zł. Tel 605
113 822.
BUJAK urocza żyrafa, stabilne głębokie siedzisko na kołach lub bujakach.
Stan dobry (zdarta farba na kołach).
Cena 50 zł tel. 662985912.
Huśtawka(6) pokojowa rozkładana
dla dziecka. Tel. 661 625 125.
Przewijak (6) dla dziecka z wanienką.
Tel. 661 625 125.
łóżeczko(5) dziecięce firmy GLUCK,
solidne w pięknym kasztanowym wybarwieniu. Dodatkowo materac antyalergiczny z pokrowcem na suwak
umożliwiającym pranie. Polecam gorąco, łóżeczko jak nowe!!! okazja zapraszam!!! Cena 250 zł. Odbiór osobisty. Tel
665 481 079.
Ubranka(9) dla dziewczynki, pajacyki
pluszowe, śpioszki, sukieneczki - rozm. 55 78 cm. Stan bardzo dobry. Cena od 5 zł za
sztukę. Tel. 662 985 912.
BUTY(8) damskie GINO ROSSI numer 38,
NOWE nieużywane z prawdziwej skóry, w bardzo modnym w tym sezonie
kolorze miodowym. Cena 30 zł. Tel.
783 376 097.
Dobok (8) do TAEKWON-DO oryginalny + 3 pasy, rozm.140 cm cena 100 zł.
Tel. 605 113 822.
UBRANIA
Spr zedam
sukniA ślubnA(11) piękna Tradizia, fir-
my Margarett. Zapraszam do przymierzenia. Cena 500 zł. Tel. 667 932 634.
piaskownicę(9) plastikową z pokrywą
do ogrodu w kolorze granatowym. Tel. 71
312 43 88.
piaskownicę(9) plastikową z pokrywą
do ogrodu w kształcie żółwia w kolorze
zielonym. Tel. 71 312 43 88.
stolik (9) dziecięcy plastikowy w kolorze
różowym. Cena 15 zł. Tel. 71 312 43 88.
krzesełka(9) 4 sztuki, dziecięce, plastikowe do ogrodu. Cena 5 zł / szt. Tel. 71 312
43 88.
Wózeczek (9) – pchacz firmy fisher price, stabilny, z melodią i możliwością
umieszczenia lalki na siedzisku, bezpiecznie umożliwia stawianie pierwszych kroków. Stan bardzo dobry, Cena 40 zł. Tel.
662 985 912.
łóżeczko(5) metalowe w kolorze złotym, na sprężynach, wym. 130 x 60, na
kółkach, z materacem. Tel. 603 368 183.
łóżko(5) dziecięce piętrowe drewniane IKEA, dwustronne, Łóżko jest sprawne, niezniszczone. Wymiary łóżka:
99x209 cm wys.116 cm ( wys.88 cm do
ostatniego stopnia drabinki). Materac:
90x200 cm. Pod łóżkiem dobry schowek na zabawki, tel. 603 383 173.
biurko(5) dziecięce kolor jesion,
drzwiczki niebieskie, do kompletu łóżko dziecięce IKEA drewniane oraz półka na książki. Można nabyć osobno lub
w komplecie, tel. 603 383 173.
łóżeczko(5) dziecięce, drewniane z
nowym materacem. Cena 170 zł. Tel. 609
712 403.
karuzelA(4) do łóżeczka dla chłopca z
bateriami + chodzik niebieski, stan bardzo dobry. Cena 50 zł. Tel. 660 925 250.
wózek dziecięcy dla lalek, niebieski, mało
używany, cena 100 zł. Tel. 693 79 01 06.
Łóżeczko-kołyska z szufladą,
drewniane, materac gratis. Kołyska
obecnie zdemontowana. Stan (BDB-),
cena 160 zł. Tel: 668 360 255.
ŁóŻECZKO - kolor miód z nadrukiem
misia 120 na 60 plus materac kokos
pianka oraz ochraniacz. Stan bardzo
dobry. Cena 170 zł. Tel. 662 985 912.
Kimono(8) firmy „Blitz” gruby materiał
rozm.140 cm cena 50 zł. Tel. 605 113 822.
sukienka(10) bardzo ładną młodzieżową na ramiączkach z bolerkiem. Ozdobiona cekinami stan idealny. Nie ma
podanego rozmiaru, jest podany wzrost
152-160 cm. 692 942 363.
suknię ślubną(7) w bardzo dobrym
stanie wraz z bolerkiem, cena 300zł. O
więcej informacji proszę o kontakt. Tel.
725 248 886.
Huśtawka(9) firmy fisher - price- stan
bardzo bobry, regulacja stopnia huśtania,
melodia. Cena 50 zł. tel. 662 985 912.
ubrania(9) markowe dla chłopca
wzrost 152 cm: koszule, spodnie, swetry, bluzy, bluzki, katana dżinsowa. (od
10 zł za szt). Tel. 693 280 762.
fotelik dmuchany / siedzisko dla
dziecka od 6-m-ca ze stolikiem edukacyjnym firmy COTOONS. Stolik można
łatwo demontować. Stan idealny. Cena
45 zł. Tel. 662 985 912.
mata do zabawy(8) posiada interak-
tywne elementy cena 32 zł, tel. 783
376 097.
buty(9) damskie skórzane roz. 38, śred-
nia cena od 45 zł do 60 zł. Tel. 693 280
762.
przewijak (6) niebieski,usztywniany na
łóżeczko, stan bardzo dobry. Tel.605 113 822.
odtwarzacz kaset dla dziecka
marki FISHER PRICE. Stan bardzo dobry.
Bardzo prosty w obsłudze. POLECAM
SERDECZNIE Cena: 30 zł. Tel. 690 439
024 Trzebnica.
Duża paka(6) ubrania w rozmiarze 104
dla dziewczynki, 46 sztuk cena 130 zł, w
skład zestawu wchodzą: 11 spodni (1 różowe dżinsowe, 2 różowe dresowe - jedne
trochę zmechacone, 2 beżowe, 4 granatowe dżinsowe, 1 fioletowe, 1 brązowe),
1 pidżama wrzosowa (góra i spodnie), 1
getry fioletowe, 1 sukienka dżinsowa (typ
ogrodniczki, są małe plamy), 1 sukienka w
kratę, 3 bluzy (w tym 1 czerwona trochę
zmechacona), 3 sweterki, 1 bolerko jasnoniebieskie z konikiem, 7 - bluzki z krótkim
rękawem (1 ma rozmiar 116, ale pasuje
raczej na 104), 12 szt +1 gratis - bluzki z
długim rękawem, (1 bluzeczka gratis bo
ma dziurki w materiale), 3 rajstopy, 1 kalesonki, 1 czapka (kolor wrzosowy) tel. 60
2635 569,
46
Nowo Otwarty Punkt
Kompleksowe USŁUGI POGRZEBOWE
TRZEBNICA, ul. Daszyńskiego 13
• profesjonalizm • szacunek • estetyka • powaga
INFORMACJA - 24H 730 50 70 75
gwarancja niskich cen
KAMIENIARSTWO - NAGROBKI
suknię ślubną(6) rozm.36-38 kolor
ecru; spódnica + gorset+ bolerko (welon
i buty) Całość sukni bardzo ładna. Suknia
zakupiona w salonie AGORA cena do negocjacji. Bardzo tanio . Polecam. Tel. 693
871 264.
śpiworki (6) do sprzedania 2 szt, cena
20 zł za szt. Tel. 605 113 822.
UBRANKA dla dzieci z polaru (roz.62)-15
zł, zimowy (roz.74)-20zł, biały (roz.68)-30zł,
kurtka Reserved (roz.74)-35zł, Tel.605 113
822.
ubranka(3) dla maluszka od rozmiaru 56
do 78 (ok. 1,5 roku) w tym śpioszki, pluszowe pajacyki, kurteczki, kombinezony, body,
sukienki itp. Ubranka dla dziewczynki w stanie bardzo dobrym. Tel. 662 985 912.
suknię ślubną białą - o rozmiarze
34/36 na wzrost 170 cm. Do sukni gratis
rękawiczki i welon. Jest jednoczęściowa z zapięciem gorsetowym i szarfą na
szyi. Skromna i wygodna. Kupiona w
salonie. Cena: 500 zł. Tel: 512 360 506.
Suknię ślubną i dodatki tanio, tel.
691 946 461.
komplet ubranek dla dziewczynki
w wieku: 2 - 3 latka. W skład wchodzą
m. in: kurtka zimowa, 3 kurtki wiosenne, 5 czapek, 11 bluzek d. r., 1 bluza, 6
sukienek, 6 par spodni, 2 pary butów
sportowych, 3 pary kapci, 2 pary balerinek, 1 sandały + gratisy. POLECAM
SERDECZNIE. Cena: 100 zł. Tel. 690 439
024 Trzebnica.
CIĘCIE WIERCENIE
BETONÓW ŻELBETÓW
ROZBIÓRKI
tel.
Magiczna Kraina
MYDLARNIA
ul. Sienkiewicza 3A
55-100 Trzebnica
ubrania(5) sprzedam ubrania dla
dziewczynki na sezon wiosna - lato,
wiek 2-9 lat cena od 5 zł za sztukę.
Trzebnica. Tel.603 283 075.
ubrania dziecięce (chłopiec) 0 - 3
lata, cena od 5 zł za sztukę. Ubrania w
bardzo dobrym stanie. Telefon kontaktowy 609 247 066.
Glicerynowe mydełka na wagę,
Sole i pudry do kąpieli, Mydełka
marsylskie, syryjskie, Nawilżające kule, babeczki z masłem shea
i kakaowym, pielęgnacja ciała,
Świece Yankee Candle, olejki zapachowe, eteryczne
wypożyczalnia
maszyn
i narzędzi
budowlanych
----- ROBOT ----rusztowania,
młoty wyburzeniowe,
zagęszczarki, agregaty,
drabiny i inne...
Trzebnica/ul. Jędrzejowska 51
pn - pt 10 -17 sob 10- 13
ubranka po mojej córeczce. Spód-
Ubranka(4) dla dziewczynki w roz-
miarze 56-62, cena od 6zł za sztukę.
Ubrania są w bardzo dobrym stanie,
polecam. Tel. 665 598 187, Trzebnica.
sukieneczkę(4) (wiek 6-12 miesięcy)
Tel. 693 790 106.
sukienkę(4) dla dziewczynki na wzrost
około 152-160 cm. Bardzo ładna ubrana
dwa razy. Stan idealny doskonała na różne uroczystości. Tel. 692 942 363.
suknię ślubną(3) rozmiar 36. Stan
bardzo dobry. Biały miękki atłas. Góra
wykończona koronką z białymi cekinami. Podoba wstawka na dole sukni. W
zestawie bolerko. Cena 1000 zł (możliwość negocjacji ceny). Tel. 605 061 812.
niczki rozmiar: 9, 12, 18 miesięcy, cena
5 zł za sztukę, sukieneczki rozmiar: 74,
80, 86, cena 10 zł za sztukę, spodnie
ocieplane rozmiar: 9, 12, 18 miesiecy,
cena 12 zł za sztukę, sweterki rozmiar:
6-12 miesięcy, cena 12 zł. Ubranka są w
bardzo dobrym stanie. Tel: 664785691.
600 056 413
Kosmetyki takich firm jak:
Organique, Lavea, Yankee Candle, Bomb Cosmetics
tel. 886 587 715
tel./fax 71 387 49 09
www.rent-robot.com
kupię / szuk am
oddam z a darmo
książki(13) do kl. IV Szkoły Podstawo-
gruz(11) budowlany (cegła, dachówka).
Transport we własnym zakresie. Trzebnica. Tel. 507 566 594.
wej nr 2 w Trzebnicy. Tel. 501 202 357.
motocykl(12) WSK, KOMAR, PANONIA,SHL. Trzebnica tel. 662 021 437.
koryto(12) poniemieckie z czerwonego piaskowca tel. 503 032 094.
ciągnik (12) stan obojętny tel. 726 626
423.
Koło młyńskie (11) granitowe lub z
piaskowca Tel. 503 032 094.
książki (11) naukowe, popularnonaukowe, beletrystykę, przedwojenne. Tel.
669 969 306.
Kosiarkę(9) elektryczną do trawy. Tel.
515 141 210.
gruz(9) Przyjmę - Bzyków. Tel. 605 515
028.
samochód(3) Syrena z lat 70- tych. Tel.
663 388 533.
rzutnik „ANIA” wraz z bajkami. Tel.
604 25 95 77.
P.T
Dworce i przystanki
Kurs 1
1
NOWY DWÓR (pętla)
6:06
2
SZPITAL (kierunek miasto)
6:08
3
BIEDRONKA (kierunek miasto)
6:10
4
TARG
6:12
5
PKS/URZĄD MIEJSKI
6:14
6
RYNEK/FONTANNA
6:16
7
STADION
6:18
8
INTERMARCHE
6:22
9
DWORZEC KOLEJOWY
6:24
10
WROCŁAWSKA
6:26
11
ARMII KRAJOWEJ
6:27
12
AQUAPARK N/Ż
13
PRZEDSZKOLE NR 1
6:28
14
BAR GWIAZDKA
6:30
15
RYNEK/KSIĘGARNIA
6:32
16
POLNA
6:34
17
SZKOŁA PODST. NR 3
6:36
18
PIWNICZNA/TARG
6:39
19 BIEDRONKA (kierunek szpital)
6:41
20 SZPITAL (kierunek Nowy Dwór) 6:43
Kurs 2
6:58
7:00
7:02
7:04
7:06
7:08
7:10
7:14
7:16
7:18
7:19
7:20
7:22
7:24
7:26
7:28
7:31
7:33
7:34
Kurs 3
7:36
7:38
7:40
7:42
7:44
7:46
7:48
7:52
7:54
7:56
7:57
7:58
8:00
8:02
8:04
8:06
8:09
8:11
8:13
Kurs 4
8:16
8:18
8:20
8:22
8:24
8:26
8:28
8:32
8:34
8:36
8:37
8:38
8:40
8:42
8:44
8:46
8:49
8:51
8:53
swój czas na naukę gry na gitarze!
W moim „ Studio Gitary nabędziesz
wiedzę i umiejętności w cenie juz od
35 zł za godz., nauka na wszystkich poziomach od początkującego - po mistrzowsku.Trzebnica przy ul. 1-go Maja
,”Studio Gitary Tomasz Śliwak-Orlicki.
Tel 601 186 547.
Kurs 5
9:04
9:06
9:08
9:10
9:12
9:14
9:16
9:20
9:22
9:24
9:25
9:26
9:28
9:30
9:32
9:34
9:37
9:39
9:41
Kurs 6
10:00
10:02
10:04
10:06
10:08
10:10
10:12
10:16
10:18
10:20
10:21
10:22
10:24
10:26
10:28
10:30
10:33
10:35
10:37
Kurs 7
11:25
11:27
11:29
11:31
11:33
11:35
11:37
11:41
11:43
11:45
11:46
11:47
11:48
11:50
11:52
11:54
11:56
11:59
12:01
12:03
Kurs 8
12:15
12:17
12:19
12:21
12:23
12:25
12:27
12:31
12:33
12:35
12:36
12:37
12:38
12:40
12:42
12:44
12:46
12:49
12:51
12:53
Udzielę
prywatnej
pożyczki
pod zastaw
Spłacę komornika
i inne zobowiązania
Oddłużę,
wyczyszczę bik,
pomogę pozyskać
kredyt bankowy
tel.
791 740 344
Miejsce
na Twoją
fiszkę
reklamową
12,20 zł netto
15,00 zł brutto
Kurs 9 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13
13:07
13:48
14:30
15:12
16:00
13:09
13:50
14:32
15:14
16:02
13:11
13:52
14:34
15:16
16:04
13:13
13:54
14:36
15:18
16:06
13:15
13:56
14:38
15:20
16:08
13:17
13:58
14:40
15:22
16:10
13:19
14:00
14:42
15:24
16:12
13:23
14:04
14:46
15:28
16:16
13:25
14:06
14:48
15:30
16:18
13:27
14:08
14:50
15:32
16:20
13:28
14:09
14:51
15:33
16:21
13:29
14:10
14:52
15:34
16:22
13:30
14:11
14:53
15:35
16:23
13:32
14:13
14:55
15:37
16:25
13:34
14:15
14:57
15:39
16:27
13:36
14:17
14:59
15:41
16:29
13:38
14:19
15:01
15:43
16:31
13:41
14:22
15:04
15:46
16:34
13:43
14:24
15:06
15:48
16:36
13:45
14:26
15:08
15:50
16:38
47
SŁODKIE
CO NIE CO
ręcznie robione lizaki, cukierki,
praliny, ciastka, kawa, herbata
słodkie bukiety: weselne,
urodzinowo-imieninowe, podziękowania dla rodziców oraz gości
NOWOŚĆ! Lizaki z życzeniami!
Trzebnica ul.Kościelna 2
tel. 695 470 178
PARAPETY
ZEWNĘTRZNE
CHCESZ NI(e-) PALIĆ ?
1) E-pap. od 69 zł
2) Baterie od 49 zł
3) Olejki od 9,90 zł (NOWE SMAKI!)
4) Za zakup 9 (w dowolnym czasie) olejków 10-ty za 1 zł
POSTAW NA JAKOŚĆ! NIE KUPUJ CHIŃSZCZYZNY!
Cały asortyment na stronie: www.esmokingworld.com
USŁUGI
PRODUCENT CERAMIX
ul. MOSTOWA 12 A
Mecalac
SZYMANÓW
tel.
605 331 903
Paweł Madaliński
Skarszyn 48 Trzebnica
[email protected]
www.podokienniki-ceramix.pl
ZABIEG PIELĘGNACYJNY
SCHUDNIJ
◆ piling
◆ oczyszczanie
◆ nawilżanie
◆ odmładzanie
100% GWARANCJI - trwały rezultat
Firma Kamyjka oferuje
Pranie i
czyszczenie
dywanów, wykładzin
tapicerki meblowej
i samochodowej
GRATIS: dojazd, odplamianie,
odkurzanie, neutralizacja przykrych
zapachów, usuwanie gumy do żucia,
plasteliny itp.
Dodatkowo oferujemy specjalistyczne
czyszczenie antyalergiczne z impregnacją
antyalergenną (działanie do 6 miesięcy)!
tel. 603-232-261
www.kamyjka.pl
◆ oczyszczanie organizmu
◆ dożywianie organizmu
◆ wzmocnienie
do trzeciej warstwy skóry naskórka twarzy
- wzrost odporności
Odmładzające kremy
zamiast kosztownych zabiegów
Niesamowita różnica
już po pierwszym zabiegu.
NIE CZEKAJ! Umów się już dziś!
◆ zmiana nawyków
żywieniowych
tracąc kilogramy
zyskujesz na zdrowiu
komputerowa analiza składu ciała
tel. 71 312 38 55 / 781 535 800
[email protected]
nowo otwarty
warsztat samochodowy
lakiernictwo, odnowa lakieru
Blacharstwo
tel. 516 815 011
przeglĄdy techniczne
797 282 584
montowanie szyb samoch.
autoserwis
mechanika
Trzebnica
auto części
ul.
1 Maja 3
pomoc drogowa
auto złom
(wjazd na teren”Chemikaz”)
skup aut za gotówkę
czyszczenie tapicerki odkurzaczem karcher
dla stałych klientów rabaty
Echo
Kolonie
letnie
- montaż, wymiana i naprawa
dla młodych
detektywów
instalacji wodnej, Co, kanalizacyjnej i gazowej
- montaż urządzeń gazowych:
piece, podgrzewacze wody,
kuchenki itp. wraz z poświadczeniem gwarancji
tel. 692 297 554
[email protected]
12,20 zł netto
15,00 zł brutto
Maciej Nowak
Trzebnica ul. H.Brodatego 18/1
tel. 604 15 15 13
Firma
883 38 03 96
e-mail: [email protected]
Firma świadczy usługi:
KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE, DOCZYSZCZANIE
domów-mieszkań-biur-budów, mycie okien
CZYSZCZENIE dywanów, tapicerki meblowej, samochodowej, żaluzji pionowych
OBSZYWANIE wykładzin i chodników
PIELĘGNACJA, SPRZĄTANIE NAGROBKÓW usługa całoroczna i jednorazowa
PIASKOWANIE elewacji i fasad, czyszczenie strumieniowo-ścierne, mycie elewacji
USUWANIE GRAFFITI
ODŚNIEŻANIE dachów, posesji prywatnych - pielęgnacja terenów zielonych
Pracujemy na maszynach i środkach firmy karcher
e-palenie
www.bills.pl
RZUĆ PALENIE!!!
kiosk BRICOMARCHE
zapraszamy codziennie w godz. 8-20
gwarancja cen producenta - autoryzowany przedstawiciel
akcesoria, liquidy, grzałki, clearomizery, ładowarki, baterie,
kartomizery...
- LIQUID 10 ml 9,90 zł - GRZAŁKI 8,9 zł
sprowadzamy każdy towar z naszej strony www: bills.pl
BARDZO DYŻY WYBÓR
PRASY
TYTONIU PAPIEROSÓW
zespół muzyczny
TAN DEM
wesela
zabawy
imprezy
okolicznościowe
Pomagamy
osobom poszkodowanym
w wypadkach oraz w innych
problemach prawnych.
Paweł
608 741 173
Józef
691 804 655
Sprawdź
czy przysługuje ci odszkodowanie.
Obornicka 41B Trzebnica
www.tan-dem.cba.pl TANIO
Hydraulik
instalacje
sanitarne i gazowe
fiszkę
reklamową
Szkodliwych, śmierdzących, drogich! Możesz zaoszczędzić nawet 400 zł miesięcznie!!!! Koniec
z kaszlem i przykrym zapachem! W ofercie:
k op a r k o
ładowarka
601 70 58 63
71 / 387 81 90
na Twoją
NIE PAL PAPIEROSÓW!
i WEWNĘTRZNE
tel.
Miejsce
Przyjdź do sklepu z E-pap. elektronicznymi
ul. WITOSA 16 (Obok Urzędu Miasta / Stary Zegarmistrz)
Jarosławiec 2014
11-23 LIPCA 2014
KOSZT: 1470 zł
535 885 885
OSKAR GSM.pl
www.
TELEFONY KOMÓRKOWE
CB RADIA . NAWIGACJE
skup . sprzedaż . akcesoria . serwis
pogwarancyjne naprawy telefonów komórkowych
Trzebnica
ul. W. Witosa 18
tel. 71 387 48 45
kom. 511 511 011
ALDITUR Aldona Komur
tel: 600655033
e-mail: [email protected]
[email protected]
DWUTYGODNIK SAMORZĄDOWY GMINY TRZEBNICA
Wydaje:
Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu
Nakład 15 000 egzemplarzy
Zespół redakcyjny:
Barbara Ulatowska, Patrycja Król, Edyta Bąk,
Sebastian Hawryliszyn, Kinga Baumgart,
Kamil Kwaśniak, Agata Stępień, Ewa Miedzwiecka.
OPRACOWANIE graficznE:
Aleksandra Latos
Reklama: Małgorzata Derecka
e-mail: [email protected]
tel. 66 50 86 997
Adres redakcji: TCKiS, ul. Prusicka 12,
tel. 71 312 09 47, wew. 43, dyżury redakcji: od
poniedziałku do piątku w godz. 7-15.
Redaktor prowadząca:
Agnieszka Pruszkowska-Jarosz
e-mail: [email protected]
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
i charakter reklam i ogłoszeń. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tytułów i adiustacji tekstów bez naruszenia głównej myśli autora.
48
Na Pucharze Polski NW w Pakościu
Masz ju¿ doœæ wdychania py³u z pi³owanych paznokci i ha³asu???
Zapraszam do Studia Stylizacji Paznokci na
ul. Piaskowskiego 15 w Trzebnicy.
Zapewniam Pañstwu komfortowe i relaksacyjne warunki zabiegu na
najnowoczeœniejszym i najcichszym sprzêcie dostêpnym na rynku
wyposa¿onym w poch³aniacz py³u z u¿yciem najlepszych materia³ów.
Pierwszy m-c rabat
30%.
Dla sta³ych klientów karty z rabatem
VIP.
Jedyny taki salon w Trzebnicy.
Kolejny raz silna grupa gminnych sportowców amatorów wybrała się na zawody Pucharu Polski w Nordic Walking, tym razem
do Pakościa koło Poznania. Gminę Trzebnica reprezentował klub
sportowy Skarszyn oraz mieszkańcy Trzebnicy Damian Król a także
Chłodecka Marta.
Panie z klubu sportowego Sparta
Skarszyn zajęły miejsca od piątego
do ósmego, Chłodecka Marta zajęła miejsce drugie, a Damian Król w
swojej kategorii wiekowej miejsce
czwarte.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwe
że zajęłyśmy takie wysokie miejsca, że tak godnie reprezentujemy
Gminę Trzebnica – powiedziała
Jolanta Janusiewicz z klubu Sparta Skarszyn. - Z startu na start
idzie nam coraz lepiej, ale czuje,
że nie powiedziałyśmy jeszcze
ostatniego zdania. Dla nas jest też
ważnym to, żeby pomagać innym,
pokazywać im, że sport to nie ból,
ale zdrowie. Dlatego też zdecydowaliśmy się być wolontariuszami,
podczas Pucharu Polski osób niepełnosprawnych, który odbędzie
się w październiku w Trzebnicy–
zakończyła.
Skład Sparty: Kożuszek Elżbieta,
Kożuszek Maria, Jolanta Janusiewicz, Danuta Szydełko, Alicja Nowak, Piotr Janik.
[seb]

Podobne dokumenty