druk OFERTA Fiat Seicento

Komentarze

Transkrypt

druk OFERTA Fiat Seicento
...................................... , dnia .........................
/ pieczątka Wykonawcy /
Zarząd
Powiatu Nowotomyskiego
ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl
OFERTA
Ja/My niżej podpisany/i……………………………………………………………………….
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
NIP: …………………………………………..Regon : ………………………………………
Nr tel : ………………………Nr fax : ……………………e-mail : …………………………
Składam/y ofertę zakupu samochodu osobowego marki FIAT SEICENTO za kwotę:
cena nabycia ……………………………………………………………………. zł
(słownie …………………………………………………………………………...)
Jednocześnie oświadczam, iż:
- zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w Ogłoszeniu
o przetargu na sprzedaż samochodu,
- akceptuję warunki udziału w ww. przetargu,
- zapoznałem się ze stanem oferowanego pojazdu/ nie zapoznałem się ze stanem oferowanego
pojazdu i jestem świadomy odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin *
- zapoznałem się i akceptuję treść umowy sprzedaży
- uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni,
- wyrażam zgodę, aby w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej pod
względem oferowanej ceny, kwota wadium została zaliczona na poczet ceny.
W załączeniu:
- dowód wniesienia wadium, odpis z właściwego rejestru
- parafowany wzór umowy
____________________________
Czytelny podpis Oferenta
* niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty