Wzmacnianie systemu zapewnienia bezpieczeństwa pasz i

Komentarze

Transkrypt

Wzmacnianie systemu zapewnienia bezpieczeństwa pasz i
Streszczenie
Raport roczny
2013
1
t
t
s
Wzmacnianie systemu
zapewnienia bezpieczeństwa
pasz i odpowiedzialności
społecznej
Streszczenie
Liczba firm posiadających certyfikat GMP+ wzrosła do 12,576 (+4.4%). Również w roku
2013 powitaliśmy firmę Verband Deutscher Verkehrunternehmen in Germany jako
nowego partnera, zwiększając tym samym liczbę firm partnerskich do 29. Nasz styl
pracy przewiduje właczenie członków oraz partnerów we wszystkie nasze działania.
Partnerzy mają prawo zgłaszać kandydatów do komitetu ekspertów, co zapewnia
szeroki i zrównoważony udział różnych zainteresowanych stron w procesie decyzyjnym.
Przypadek aflatoksyny
W roku 2013 zmierzyliśmy sie z problemem występowania aflatoksyny w kukurydzy z
rejonu Bałkanów. Spowodował on potrzebę weryfikacji róznych aspektów naszego
systemu GMP+ Feed Certification scheme, jak równiez oceny sposobu reagowania na
zagrożenie bezpieczeństwa. Wypracowano odpowiednie poprawki, obejmujace między
innymi system wczesnego ostrzegania oraz sankcje. Ponadto wprowadzono dalszą
harmonizację tymczasowego systemu wymogów monitoringu dla aflatoksyny.. Te
działania prowadzone były wspólnie z innymi europejskimi systemami zapewniania
bezpieczeństwa pasz, przy dużym udziale naszych podkomitetów oraz International
Expert Committee.
Inne aktualizacje systemu dotyczyły procedury dla oleju palmowego, etykietowania pasz
objętego zakresem systemu GMP+, wymogów dotyczących kontroli pozostałości (w
szczególnosci antybiotyków) oraz opracowania procedury z wymogami dla użycia
zywności w paszach. Dzięki ciagłym aktualizacjom moduł GMP+ FSA spełnia najwyższe
mozliwe standardy odnośnie bezpieczeństwa pasz.
Dokonaliśmy aktualizacji Polityki Wzajemnego Uznawania. Oznacza to, że firmy
certyfikowane w ramach jednego systemu mogą dostarczać swoje produkty do (firm
certyffikowanych) innego systemu zapewniającego bezpieczeństwo pasz. Pozwala to
firmom na zmniejszenie nakładów i kosztów oraz omijanie barier w handlu.
W 2013 roku odnowiliśmy porozumienie o wzajemnym uznawaniu z FAMI-QS.
Akceptujemy nawzajem swoje certyfikaty bez żadnych warunków dodatkowych. Poza
tym uzgodnilismy wspóne prowadzenie prac nad akredytacją, jak równiez dostarczanie
technicznego wsparcia z zakresu bezpieczeństwa pasz firmom paszowym na całym
świecie.
Wspólnie z FAMI-QS zamierzamy stworzyć niezależne i sprawdzone narzędzia dla
umożliwienia analiz porównawczych (benchmarkingu) systemów zapewnienia
bezpieczeństwa pasz. Dla poprawy przejrzystości i umożliwienia porównań na
wszystkich etapach sektora paszowego powołalismy, wspólnie z przedstawicielami
przemysłu paszowego, międzynarodową platformę współpracy (zwaną Feed Schemes
Observatory; FSO). Projekt FSO ma na celu utworzenie systemu analiz porównawczych
(benchmarkingu) dla systemów działających w sektorze paszowym, jak równiez
zbudowanie pomostu dla komunikacji pomiędzy uczestnikami łańcucha paszowego oraz
organami tworzącymi regulacje.
Ponadto w 2013 roku doszło dwukrotnie do spotkania wielu firm zarządzajacych
europejskimi systemami zapewnienia bezpieczeństwa pasz, w formie tak zwanego
Okrągłego Stołu, którego GMP+ Inernational była jednym z inicjatorów. Dyskutowano o
wielu kwestiach interesujących wszystkie strony, takich jak dalszy rozwój
poszczególnych systemów, akredytacja oraz harmonizacja.
GMP+ International przedstawiła pierwszy projekt Roadmap for Crisis Communication
(Mapy Drogowej dla Komunikacji w razie Kryzysu). Podjęto decyzję o wykorzystywaniu
tego projektu celem zgromadzenia doświadczeń.
2
t
Zaangażowanie członków i partneróws
Wspólpraca z innymi systemami
s
W roku 2013 koncentrowaliśmy nasze działania na dalszym umacnianiu systemu
zapewnienia bezpiecznych pasz oraz odpowiedzialności społecznej przy ich
wytwarzaniu. Wspólnie z naszymi członkami oraz partnerami przeprowadziliśmy
ewaluację naszego systemu certyfikacji oraz oferowanych usług. Pozwoliło to na dalsze
doskonalenie już istniejacych oraz wprowadzenie nowych usług.
Streszczenie
W 2013 roku opublikowany został pierwszy standard systemu Responsible Biomass
Certification scheme. Koncentruje się on na zagwarantowaniu, że biomasa, używana
jako koenzym, jest zgodna z wymogami specjanymi z zakresu ochrony środowiska i
może być bezpiecznie użyta w procesie fermentacji celem wytworzenia – obok
bioenergii – bezpiecznego produktu do uzycia jako nawóz.
Kolejny standard jest w opracowaniu, koncentruje sie on na zapewnieniu, że dostaczana
biomasa jest zgodna z wymogami Renewable Energy Directive (Dyrektywy Energii
Odnawialnej).
Feed Support Products (Usługi Wspierające Pasze)
Dostarczamy informacji i wiedzy poprzez tak zwane Feed Support Products. W ramach
FSP oferujemy różne źródła informacji w sposób interaktywny (linki do odpowiednich
danych). Pomaga to firmom przy wdrażaniu własnych sysytemów HACCP
dostosowanych do ich potrzeb. Odpowiedzialność za przygotowanie i wdrożenie nadal
spoczywa na firmach certyfikowanych GMP+. FSP to interaktywna baza danych
dostępna na naszej stronie internetowej (przy użyciu loginu) dla wszystkich firm
certyfikowanych GMP+ oraz dla zatwierdzonych organizacji certyfikujących. FSP
dotyczy rozmaitych aspektów systemu GMP+ FC scheme: ocena ryzyka, monitoring
wyników badań, standardy dla produktów i karty danych.
W tym roku opracowaliśmy zasady działania oferowanych usług FSP w zakresie
utrzymania (zawartości) GMP+ Risk Assessments Feed Materials (Ocena Ryzyka dla
Materiałów Paszowych, GMP+ Fact Sheets Undesirable Substances (Karty Danych
Substancji Niepożądanych) oraz naszego własnego planu monitoringu. Zawartość
poszczególnych produktów ulega ciągłym zmianom, z uwagi na nowe przepisy prawa,
regulacje, pojawiające się zagrożenia oraz nowe osiągnięcia naukowe. Zmiany obejmują
nowe materiały paszowe/produkty, zagrożenia, nowe kombinacje ‘produkt-zagrożenie’
oraz nowe standardy (przepisy prawa).
W styczniu GMP+ International zaoferowała nowy produkt pomocny przy gromadzeniu i
udostępnianiu wyników badań: bazę danych GMP+ Monitoring database. Ta baza
danych jest usługą dodatkową oferowaną przez GMP+ International wszystkim firmom
certyfikowanym GMP+, bez opłat. Firmy mogą konfigurować własne bazy danych dla
zarządzania wynikami badań. Ponadto istnieje możliwość generowania raportów z
wyników badań, otrzymywania alertów w razie przekroczenia standadu dla produktu
oraz dzielenia się wynikami analiz z innymi (klientami indywidualnymi lub grupami
członków).
Duża motywacja zespołu
Wszystkie działania w 2013 roku były możliwe dzięki zaangażowaniu i dużej motywacji
całego zespołu GMP+ International. Pragniemy dostarczać naszym klientom
wartościowe usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa pasz oraz odpowiedzialności
społecznej przy ich wytwarzaniu, z uwzględnieniem stale zmieniającychi się przepisów
prawa, wymaganiań rynku, najnowszych osiągnięć naukowych i doświadczenia
praktycznego, z którymi to wyzwaniami muszą się mierzyć nasi członkowie i partnerzy.
W ten sposób przyczyniamy się również do wytwarzania bezpiecznych i
zrównoważonych produktów pochodzenia zwierzęcego dla konsumentów.
3
t
Począwszy od roku 2013 system GMP+ Feed Safety Assurance scheme działa pod
nazwą GMP+ Feed Certification scheme. Do modułu GMP+ Feed Safety Assurance
(GMP+ FSA), dołączono nowy moduł, zwany GMP+ Feed Responsibility Assurance
(GMP+ FRA). Nowy moduł zawiera standardy dla zapewnienia pasz odpowiedzialnych
społecznie. Główny cel to stworzenie uczestnikom GMP+ możliwości certyfikacji z
obydwu modułów: Feed Safety Assurance oraz Feed Responsibility Assurance w
ramach jednego systemu certyfikacji. Pozwala to na uniknięcie nakładania sie
wymogów, zapewnia jednolite standardy i warunki oraz pozwala na ograniczenie
obciążeń administracyjnych.
s
Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność Społeczna
Streszczenie
Pełny tekst raportu rocznego w języku angielskim
GMP+ International
[email protected]
www.gmpplus.org
Feed
for
Food
s
All rights reserved.
The information in this
publication may be consulted
as long as this is done for your
own, non-commercial use.
For other desired uses, prior
written permission should
be obtained from GMP+
International B.V.
Colophon:
Text: GMP+ International
Design: www.bb-go.nl
4