CENTRALNA KOM:SJA DO SPRAW STOPN‖ TYTUヒ OW

Komentarze

Transkrypt

CENTRALNA KOM:SJA DO SPRAW STOPN‖ TYTUヒ OW
CENTRALNA KOM:SJA
DO SPRAW STOPN‖ TYTUヒ OW
Warszawa, 9 stycznia 2014 r.
tel.22 826-82-38: tel./ fax. 22 656 63 28
e-mail : [email protected]
Palac Kultury l Nauki
00‐ 901
VVarszawa
Nr BcK― ∨‐L-6612/13
DZIEKAN
Wydzialu Nauk Geograficznych
iGeologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytulow, na podstawie art. 18 a ust.5 ustawy zdnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie
sztuki (Dz.U. 22003 r., nr6s, poz. sgs, Dz.U. z2oo5 r., nr 164, poz. 1365, Dz. u.z2011 r., nr
84, poz. 455), zvtana dalej ustawa, informuje, iz w dniu 9 stycznia 2e14 r. powolala komisjq
habilitacyjnq, w sklad ktorej wchodzq:
1. przewodniczqcy
komisji - prof. Ewa Slaby - lnstytut Nauk Geologicznych pAN
w Warszawie,
2. sekretarz
komisji
-
prof. Janusz Skoczylas
-
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu,
3. recenzent - dr hab. Marek Awdankiewicz - Uniwersytet wroclawski,
4. recenzent - prof. Marek Michalik - Uniwersytet Jagielloflski w Krakowie,
5. recenzent - prof. Andrzej Muszynski - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w poznaniu,
6. czlonek komisji - prof. Ryszard Kryza - Uniwersytet wroclawski,
7. czlonek komisji - dr hab. Andrzej Macias - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu,
w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego Pana dr. Andrzeja GAI-ASlA, wszczqtego
w dniu 12 czerwca 2013 r. dziedzinie nauk o ziemi, w dyscyplinie geologia.
Jednocze6nie zwracamy siq do Rady Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z uprzejmq proSbq o powiadomienie,
w imieniu
Centralnej Komisji, ww. os6b o powolaniu ich w sklad przedmiotowej komisji oraz o przekazanie
dokumentacil Kandydata.
ⅥノzalaCZeniu centralna Komisia przekazule dOkumentaciQ,
ustawy,w formie papierowei.
Do wiadomoSci:
dr Andrzel GalaS
o ktorej mowa w art. 18a ust.
1

Podobne dokumenty