List Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze „Paged

Komentarze

Transkrypt

List Prezesa Zarządu Szanowni Akcjonariusze „Paged
List Prezesa Zarządu
Szanowni Akcjonariusze „Paged” Spółki Akcyjnej,
Powierzam Państwa lekturze skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej „Paged” S.A.
za 2006 rok.
W okresie minionego roku udało się zrealizować szereg przedsięwzięć służących
restrukturyzacji oraz rozwojowi Grupy Kapitałowej Paged. W efekcie struktura Grupy uległa
dalszemu uproszczeniu i znajduje się u progu osiągnięcia swojego docelowego kształtu. W
2006 roku sprzedane zostały kolejne mniejszościowe oraz zbędne, z biznesowego punktu
widzenia, pakiety akcji bądź udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych, dokonano
połączenia 3 spółek produkcyjno-handlowych segmentu meblowego w jeden podmiot, jak
również zakończono likwidację tych spółek, których cel istnienia ustał. Jednocześnie „spółkamatka” zwiększyła swoje zaangażowanie kapitałowe w swoich kluczowych spółkach
zależnych, które zajmowały się z rozwijaniem i modernizacją posiadanego zaplecza
produkcyjnego i umacnianiem sieci dystrybucji towarów, zarówno w kraju (Paged Kontrakt
Sp. z o.o.), jak i za granicą (ZUMCONTRACT, Inc.). Szczegółowy opis podjętych działań
zamieszczono w sprawozdaniu Zarządu.
Za główną porażkę 2006 roku uznać należy niewykonanie prognozy Grupy Kapitałowej
Paged w odniesieniu do skonsolidowanych przychodów netto ze sprzedaży produktów,
towarów i materiałów oraz w odniesieniu do zysku netto przypadającego na akcjonariuszy
jednostki dominującej (osiągnięte przychody były niższe o 4,5% w stosunku do przychodów
przedstawionych w prognozie przekazanej do wiadomości publicznej w dniu 7 stycznia 2006
r., zaś osiągnięty zysk był niższy o niemal 46% od zysku prognozowanego). Przyczyny
odnotowanych odchyleń od prognoz zostały przedstawione w raporcie bieżącym nr 8/2007 z
19 lutego 2007 roku. Część z nich miała charakter losowy, lecz części z nich z pewnością
można było uniknąć, gdyż były one efektem błędów i niedociągnięć ze strony zarządzających
spółkami zależnymi. Zarząd „Paged” S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby tego typu zjawiska
nie miały miejsca w przyszłości. Przeprowadzone na początku bieżącego roku zmiany
personalne można chyba uzna za trafne, gdyż przynoszą już wymierne efekty w postaci
poprawy wyników i jakości zarządzania.
Najważniejszym wyzwaniem, stojącym w 2007 roku przed Zarządem „Paged” S.A. jest
doprowadzenie do powstania dynamicznej i efektywnej ekonomicznie Grupy Kapitałowej,
która sprosta oczekiwaniom klientów oraz wyzwaniom stawianym przez konkurentów
branżowych. Środkiem do osiągnięcia tych celów będzie m.in. uproszczenie struktury
powiązań kapitałowych pomiędzy spółkami brytyjskimi (spółki zależne od Paged Meble
S.A.) oraz przeprowadzenie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie pierwszej
oferty publicznej akcji spółki Paged Meble S.A., w wyniku czego spółka ta pozyska środki na
planowane inwestycje.
Wyrażam nadzieję i przekonanie, iż rok 2007 przyniesie Akcjonariuszom „Paged” S.A.
korzyści w postaci utrzymania wysokiej wyceny akcji Spółki, adekwatnej do bieżącej
kondycji Grupy Kapitałowej Paged i jej pespektyw na lata następne.
Krzysztof Bukowski
Prezes Zarządu „Paged” S.A.
Warszawa, 4 czerwca 2007 r.
Global Reports LLC
GRUPA KAPITAŁOWA
PAGED SA
02-274 Warszawa, ul. Mineralna 7
Opinia i raport
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
Global Reports LLC
Opinia niezależnego biegłego rewidenta
dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej
PAGED SA
Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej PAGED SA w Warszawie, na które składa się:
–
–
–
–
–
–
wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę 234.170 tys. zł;
skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 12.710 tys. zł (w tym przypisany akcjonariuszom
podmiotu dominującego 11.013 tys. zł) ;
zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.925 tys. zł;
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku o
9.796 tys. zł;
dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie zostało sporządzone metodą pełną.
Za sporządzenie sprawozdania skonsolidowanego odpowiada Zarząd podmiotu
dominującego.
Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności
tego sprawozdania finansowego.
Badanie sprawozdania skonsolidowanego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:
1) rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,
nr 76, poz. 694),
2) norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych
Rewidentów,
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy
w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o
sprawozdaniu.
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez
jednostki powiązane zasad rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w
przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – podstaw z których wynikają liczby i
informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania
finansowego.
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.
Global Reports LLC
Naszym zdaniem, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PAGED SA,
obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:
− przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i
finansowej badanej grupy kapitałowej PAGED SA na 31 grudnia 2006 roku, jak też jej
wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku,
− zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo, to jest zgodnie z
zasadami
rachunkowości,
wynikającymi
z
Międzynarodowych
Standardów
Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz
związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej,
a w zakresie nie uregulowanym w tych standardach – stosownie do wymogów ustawy o
rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie
prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
− jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego
przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2
ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19
października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych, a zawarte w nim informacje finansowe, pochodzące ze
zbadanego sprawozdania skonsolidowanego, są z nim zgodne.
Katowice, 1 czerwca 2007
BDO Numerica Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
Oddział Katowice
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Przeprowadzający badanie
Leszek Kramarczuk
Biegły Rewident
nr ident. 1920/289
Global Reports LLC
Działający w imieniu BDO Numerica Sp. z
o.o.
dr André Helin
State Authorized
Public Accountant
Biegły Rewident 90004/502
Prezes BDO Numerica Sp. z o.o.
GRUPA KAPITAŁOWA
PAGED SA
02-274 Warszawa, ul. Mineralna 7
Raport uzupełniający opinię
z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
Global Reports LLC
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
SPIS TREŚCI
I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU
2
II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
8
III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU
12
1
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU
1. Dane identyfikujące podmiot dominujący
1.1 Nazwa i forma prawna
Firma przedsiębiorstwa brzmi: PAGED Spółka Akcyjna.
1.2 Siedziba Spółki
Siedziba Spółki mieści się w Warszawie przy ul. Mineralnej 7.
1.3 Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności podmiotu dominującego jest działalność związana z zarządzaniem
holdingami. Natomiast przedmiotem działalności grupy kapitałowej Paged SA jest przede
wszystkim produkcja mebli, płyt, sklejek oraz sprzedaż (hurtowa i detaliczna) materiałów
drzewnych i mebli.
1.4 Podstawa działalności
Spółka działa na podstawie:
- statutu sporządzonego w formie aktu notarialnego 8 lipca 1994 roku (Rep. A Nr 1271/94),
wraz z późniejszymi zmianami, oraz
- kodeksu spółek handlowych.
1.5 Rejestracja w Sądzie Gospodarczym
4 czerwca 2001 roku Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, XX
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, pod numerem
KRS – 0000015401.
1.6 Rejestracja w Urzędzie Skarbowym i Wojewódzkim Urzędzie Statystycznym
NIP
NIP UE
REGON
526-10-09-095
PL 5261009095
010800595
1.7 Wysokość kapitału podstawowego oraz jego zmiany w badanym roku obrotowym
Kapitał podstawowy na 31 grudnia 2006 roku wynosił 18.716 tys. zł i dzielił się na 9.357.875
akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. W badanym roku na podstawie uchwały z 31 maja
2006 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpiło obniżenie kapitału podstawowego
o 412 tys. zł, w związku z umorzeniem 205.885 akcji zwykłych na okaziciela, nabytych przez
Spółkę za wynagrodzeniem w okresie od 11 sierpnia do 27 grudnia 2005 roku.
Na 31 grudnia 2006 roku Spółka posiadała 96.542 akcje zwykłe na okaziciela przeznaczone
do umorzenia, których ilość do dnia sporządzenia niniejszego raportu wzrosła do 357.875
akcji.
2
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
20 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o umorzeniu
357.875 akcji zwykłych na okaziciela nabytych przez Spółkę w okresie od 26 września 2006
roku do 24 stycznia 2007 roku oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.716
tys. zł do kwoty 18.000 tys. zł.
Do akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, na 31
grudnia 2006 roku należeli:
13,6% głosów
- Edmund Mzyk
13,5% głosów
- Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych
10,7% głosów
- YAWAL SA
- Skarbiec TFI S.A.
7,1% głosów
- PIONEER AKCJI POLSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 5,1% głosów
1.8 Zarząd Spółki
W badanym okresie Zarząd stanowił Krzysztof Bukowski – Prezes Zarządu.
1.9 Zatrudnienie
Zatrudnienie na 31 grudnia 2006 roku wynosiło 7 osób.
2. Skład grupy kapitałowej na dzień bilansowy
2.1. Podmiot dominujący
PAGED SA
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
-
Rodzaj opinii z badania
-
3
Global Reports LLC
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
115.066 tys. zł
11.518 tys. zł
22.263 tys. zł
BDO Numerica Sp. z o.o.
ul. Postępu 12, Warszawa
Bez zastrzeżeń
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
2.2. Podmioty zależne
Paged Meble SA
Siedziba
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
Rodzaj opinii z badania
ul. Cieszyńska 99, Jasienica
Pełna
-
100%
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
107.751 tys. zł
126.927 tys. zł
2.901 tys. zł
BDO Numerica Sp. z o.o.
Bez zastrzeżeń
Paged Handel SA
Siedziba
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
-
ul. Mineralna 7, Warszawa
Pełna
-
Rodzaj opinii z badania
-
100%
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
11.201 tys. zł
24.288 tys. zł
1.240 tys. zł
Biuro Biegłego Rewidenta
Dorota Kowalska, Częstochowa
Bez zastrzeżeń
-
ul. Mazurska 1, Morąg
Pełna
-
75,3%
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
100.314 tys. zł
122.822 tys. zł
7.838 tys. zł
DORADCA Auditors Sp. z o.o.,
Gdańsk
Bez zastrzeżeń
Paged-Sklejka SA
Siedziba
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
-
Rodzaj opinii z badania
-
4
Global Reports LLC
-
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
Meble Jarocin-Biura i Hotele Sp. z o.o.
Siedziba
-
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym (pośredni)
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
-
ul. Powstańców Wielkopolskich
1, Jarocin
Pełna
-
100%
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
39 tys. zł
1.982 tys. zł
(89) tys. zł
sprawozdanie finansowe nie było
badane
W poprzednim okresie spółka działała pod nazwą Fabryka Mebli Giętych Sp. z o.o.
Fabryka Mebli – Gostyń Sp. z o.o.
Siedziba
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym (pośredni)
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
ul. Ks. F. Olejniczaka 4, Gostyń
Pełna
-
100%
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
3.363 tys. zł
10.136 tys. zł
6 tys. zł
sprawozdanie finansowe nie było
badane
-
Nowy Swarzędz Sp. z o.o.
Siedziba
-
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym (pośredni)
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
-
5
Global Reports LLC
-
Ul. Grzybowska 76/78,
Warszawa
Pełna
100 %
31 grudnia 2006
1 października – 31 grudnia 2006
646 tys. zł
3.631 tys. zł
107 tys. zł
sprawozdanie finansowe nie było
badane
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
Paged Karpaty Ltd.
Siedziba
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym (pośredni)
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
-
Dubrynyczi, Ukraina
Pełna
-
99,7 %
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
641 tys. zł
108 tys. zł
(284) tys. zł
sprawozdanie finansowe nie było
badane
POLISH TIMBER PRODUCTS Ltd
Siedziba
-
Cap House, 9-12 Long Lane
Londyn
pełna
Metoda konsolidacji
Udział podmiotu dominującego w kapitale
zakładowym (pośredni)
Data sporządzenia sprawozdania finansowego
Okres objęty sprawozdaniem finansowym
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Wynik finansowy
Podmiot uprawniony do badania
Rodzaj opinii z badania
-
100%
31 grudnia 2006
1 stycznia – 31 grudnia 2006
19.270 tys. zł
63.954 tys. zł
1.464 tys. zł
Kemsley&Co., Anglia
Bez zastrzeżeń
Podstawą konsolidacji spółki POLISH TIMBER PRODUCTS Ltd było skonsolidowane
sprawozdanie finansowe obejmujące tę spółkę oraz spółki zależne Woodways Imports,
Limited i Buk Limited.
2.3. Jednostki stowarzyszone
9 lutego 2006 roku nastąpiło przeniesienie prawa własności, wycenianych metodą praw
własności w poprzednich okresach sprawozdawczych, akcji Fabryki Papieru Piechowice SA.
Akcje zostały zbyte w ich wartości księgowej wynikającej z wyceny na 31 grudnia 2005 roku
(3.056 tys. zł).
2.4. Podmioty wyłączone z konsolidacji
Ze względu na nieistotne wielkości, nie została objęta konsolidacją spółka Serwis - Sklejka
Sp. z o .o w Morągu.
6
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
3. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe
Przedmiotem badania było skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od
1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
– wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
– skonsolidowany bilans sporządzony na 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 234.170 tys. zł;
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku
wykazujący zysk netto w wysokości 12.710 tys. zł (w tym przypisany akcjonariuszom
podmiotu dominującego w kwocie 11.013 tys. zł);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym przypisanym do podmiotu
dominującego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o 3.925 tys. zł;
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu
środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku o 9.796
tys. zł;
– dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego
badanie
Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok zostało przeprowadzone
przez BDO Numerica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów
uprawnionych do badania, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, pod nr
523, zgodnie z wyborem dokonanym przez Radę Nadzorczą podmiotu dominującego oraz z
postanowieniami umowy o badanie z 23 czerwca 2006 roku. W wykonaniu przedmiotu tej
umowy podmiot uprawniony reprezentował biegły rewident Leszek Kramarczuk (nr
ewidencyjny 1920/289).
Oświadczamy, że podmiot uprawniony BDO Numerica Sp. z o.o. oraz biegły rewident badający
opisane sprawozdanie finansowe spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
o badanym sprawozdaniu - zgodnie z art. 66 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości.
W trakcie przeprowadzanego badania nie nastąpiły ograniczenia jego zakresu.
5. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni
Podstawą bilansu otwarcia było skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone za
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, które było badane przez BDO Polska Sp. z o.o.
(obecnie BDO Numerica Sp. z o.o.) i uzyskało opinię bez zastrzeżeń.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku
zostało zatwierdzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 29 czerwca 2006 roku.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Paged SA za 2005 rok zostało
opublikowane w Monitorze Polskim „B” nr 392, poz. 2266, z 2 marca 2007 roku.
7
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
II. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Poniżej przedstawiono wybrane wielkości z bilansu, rachunku zysków i strat oraz
podstawowe wskaźniki finansowe.
1. Skonsolidowany bilans
(w tys. zł)
AKTYWA
% sumy
bilansowej
31.12.06
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych
Rzeczowe aktywa trwałe
Należności długoterminowe
Inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa obrotowe
Zapasy
Należności krótkoterminowe
Inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
PASYWA
Kapitał własny
Kapitał własny przypisany do podmiotu
dominującego
Kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał z aktualizacji wyceny
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek
powiązanych
Wynik z lat ubiegłych
Wynik netto roku bieżącego
Kapitał mniejszości
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
Rezerwy długoterminowe
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
Rezerwy krótkoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
Fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
SUMA PASYWÓW
% sumy
bilansowej
31.12.04
49,9
0,1
0,7
44,2
3,7
1,2
117 469
387
827
97 648
81
12 567
5 959
50,7
0,2
0,4
42,1
5,4
2,6
114 428
486
827
94 971
133
14 198
3 813
50,8
0,1
0,4
42,2
0,1
6,3
1,7
117 366,0
51 349
37 728
24 883
3 406
50,1
21,9
16,1
10,6
1,5
113 887
50 975
40 145
21 029
1 738
49,2
22,0
17,3
9,1
0,8
110 608
43 708
42 185
22 587
2 128
49,2
19,5
18,7
10,1
0,9
-
-
343
0,1
-
-
234 170
100,0
231 699
100,0
225 036
100,0
144 330
61,7
140 405
60,6
133 435
59,3
130 579
18 716
(4 294)
4 705
55,8
8,0
(1,8)
2,0
127 753
19 128
(4 603)
5 133
55,1
8,2
(2,0)
2,2
121 508
20 191
(1 499)
5 395
54,0
9,0
(0,7)
2,4
(185)
100 624
11 013
13 751
(0,1)
43,0
4,7
5,9
(84)
89 928
18 251
12 652
0,0
38,8
7,9
5,5
(1 255)
77 150
21 526
11 927
(0,6)
34,3
9,6
5,3
26 624
1 988
11,3
0,8
19 918
1 578
8,6
0,7
16 793
1 435
7,5
0,6
4 148
20 488
63 216
1 278
59 029
2 485
424
1,8
8,7
27,0
0,5
25,2
1,1
0,2
2 985
15 355
71 376
4 190
64 647
2 136
403
1,3
6,6
30,8
1,8
27,9
0,9
0,2
1 473
13 885
74 808
3 168
66 347
2 432
2 861
0,7
6,2
33,2
1,4
29,4
1,1
1,3
234 170
100,0
231 699
100,0
225 036
100,0
8
Global Reports LLC
% sumy
bilansowej
116 804
316
1 545
103 500
8 682
2 761
Aktywa długoterminowe przeznaczone do
sprzedaży
SUMA AKTYWÓW
31.12.05
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Podstawowe wielkości skonsolidowanego rachunku zysków i strat kształtujące wynik
finansowy w latach 2004-2006 przedstawiały się następująco:
Wyszczególnienie
2006
2005
Przychody ze sprzedaży
Koszty działalności operacyjnej, sprzedaży
i ogólnego zarządu
Wynik ze sprzedaży
Saldo pozostałych przychodów i kosztów
operacyjnych
Saldo przychodów i kosztów finansowych
Zysk (strata) na sprzedaży całości lub
części udziałów jednostek
podporządkowanych
Udział w zyskach (stratach) jednostek
stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z
metodą praw własności
Podatek dochodowy
Udziały mniejszości
Wynik finansowy netto
2004
% do
przych.
318 911
100,0
tys. zł
% do
przych.
304 618
100,0
tys. zł
304 497
14 414
95,5
4,5
281 812
22 806
92,5
7,5
273 763
25 295
91,5
8,5
3 946
1 377
1,2
0,4
731
(152)
0,2
0,0
(172)
3 578
(0,1)
1,2
-
-
40
0,0
39
0,0
7 027
1 697
11 013
2,2
0,5
3,5
(657)
2 513
2 004
18 251
(0,2)
0,8
0,7
6,0
103
5 330
1 987
21 526
0,0
1,8
0,7
7,2
tys. zł
% do
przych.
299 058
100,0
Zrealizowane w 2006 roku przez grupę kapitałową przychody ze sprzedaży, w stosunku do
2005 roku, wzrosły o 4,7%. Dotyczące zrealizowanych przychodów ze sprzedaży koszty
działalności operacyjnej wzrosły o 8,0%, co spowodowało obniżenie wyniku ze sprzedaży o
36,8%.
Spadek zysku z działalności operacyjnej został częściowo zredukowany znacznie
korzystniejszymi w badanym roku niż w poprzednim okresie wynikami z pozostałych
działalności operacyjnych oraz działalności finansowej.
W badanym roku znacznie wzrosły obciążenia podatkiem dochodowym, a w szczególności
rozliczeniami podatku odroczonego.
Zysk przypadający na udziały mniejszości ukształtował się w poszczególnych latach na
zbliżonym poziomie.
Zysk netto w 2006 roku, w porównaniu z 2005 i 2004 rokiem, był niższy odpowiednio o
39,6% i o 48,8%.
9
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
3. Podstawowe wskaźniki finansowe
2006
2005
2004
4,7%
7,9%
9,6%
Rentowność kapitału własnego
wynik finansowy netto
kapitał własny
8,4%
14,3%
17,7%
Rentowność netto sprzedaży
wynik finansowy netto
przychody ze sprzedaży produktów i towarów
3,5%
6,0%
7,2%
Rentowność brutto sprzedaży
wynik ze sprzedaży
przychody ze sprzedaży produktów i towarów
4,5%
7,5%
8,5%
Wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe
2,0
1,8
1,7
Wskaźnik płynności II
aktywa obrotowe ogółem - zapasy
zobowiązania krótkoterminowe
1,1
1,0
1,0
Szybkość spłaty należności w dniach
średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni
przychody ze sprzedaży produktów i towarów
36
38
36
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach
średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni
koszty działaności operacyjnej
28
39
34
Szybkość obrotu zapasów
średni stan zapasów x 365 dni
koszt sprzedanych produktów
79
80
78
Stopa zadłużenia
zobowiązania - fundusze specjalne
kapitał własny
0,6
0,6
0,7
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
kapitał własny
liczba akcji
14,0
13,4
12,0
1,2
1,9
2,1
Rentowność majątku
wynik finansowy netto
suma aktywów
Zysk na jedną akcję
zysk netto
liczba akcji
Spadek w 2006 roku zysku ze sprzedaży oraz zysku netto, w stosunku do lat ubiegłych,
spowodował pogorszenie wszystkich wskaźników rentowności.
10
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
W badanym roku, w porównaniu do lat ubiegłych, uległy poprawie wskaźniki płynności, a w
szczególności wskaźnik płynności I. Wskaźniki płynności kształtują się na poziomie
uznawanym za zadawalający.
Wskaźniki szybkości spłaty należności i zobowiązań, oraz szybkości obrotu zapasami uległy
skróceniu odpowiednio o 2 dni, 11 dni oraz 1 dzień.
Stopa zadłużenia pozostała na tym samym poziomie.
W 2006 roku wzrosła wartość księgowa na jedną akcję, przy jednoczesnym obniżeniu zysku
netto na jedną akcję.
Sytuację finansową grupy kapitałowej Paged SA należy ocenić pozytywnie, nie stwierdzono
zagrożenia kontynuacji grupy kapitałowej.
11
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU
1. Zastosowane zasady konsolidacji sprawozdań finansowych
1.1. Zasady rachunkowości
Podmioty objęte skonsolidowanym sprawozdaniem grupy kapitałowej PAGED SA stosują
tożsame zasady i metody wyceny poszczególnych pozycji aktywów i pasywów.
Sprawozdania finansowe podmiotów objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
zostały sporządzone na ten sam dzień bilansowy, co sprawozdanie finansowe podmiotu
dominującego.
1.2. Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej PAGED SA zostało sporządzone
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały
zatwierdzone przez Unię Europejską, a w sprawach nieuregulowanych powyższymi
standardami, zgodnie z wymogami ustawy z o rachunkowości oraz wydanymi na jej
podstawie przepisami wykonawczymi.
Podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiła
dokumentacja konsolidacyjna, sporządzona na podstawie wymogów rozporządzenia Ministra
Finansów z 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez
jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek
powiązanych, obejmująca między innymi:
− sprawozdania finansowe podmiotów objętych konsolidacją,
− zestawienie korekt i wyłączeń konsolidacyjnych,
− ustalenie kapitału mniejszości,
− ustalenie wyniku na sprzedaży spółki stowarzyszonej.
1.3. Metoda konsolidacji
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie sprawozdań
finansowych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej i zestawione w taki sposób,
jakby grupa kapitałowa stanowiła jedną jednostkę.
Podmiot dominujący i podmioty zależne zostały skonsolidowane metodą pełną.
Udziały podmiotu dominującego w objętych konsolidacją podmiotach zależnych zostały
ustalone na podstawie udziałów bezpośrednich oraz pośrednich.
Przy konsolidacji bilansu oraz rachunku zysków i strat metodą pełną podlegały
sumowaniu wszystkie odpowiednie pozycje aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów
jednostki dominującej i podmiotów zależnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006
roku. W przypadku spółki zależnej Nowy Swarzędz Sp. z o.o. konsolidacji podlegało
sprawozdanie za okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku.
W toku konsolidacji dokonano odpowiednich wyłączeń i korekt w zakresie wzajemnych
należności i zobowiązań, papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu, kapitału
12
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
własnego oraz przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonanych między jednostkami
objętymi konsolidacją.
Ponadto wyłączeniom podlegała wartość posiadanych udziałów przez jednostkę dominującą
w kapitałach jednostek zależnych.
Kapitał mniejszości w jednostkach zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem
finansowym ustalono na podstawie udziału udziałowców mniejszościowych we własności
podmiotów zależnych, według stanu na dzień bilansowy.
2. Wprowadzenie do skonsolidowanego
informacje i objaśnienia
sprawozdania
finansowego,
dodatkowe
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, informacja dodatkowa oraz
objaśnienia do sprawozdania finansowego zostały sporządzone w sposób kompletny i
poprawny.
3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo i
wykazuje prawidłowe powiązanie ze skonsolidowanym bilansem oraz skonsolidowanym
rachunkiem zysków i strat.
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony prawidłowo i
rzetelnie odzwierciedla strumienie pieniężne w grupie kapitałowej.
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony poprzez:
− sumowanie odpowiednich pozycji rachunków przepływu środków pieniężnych jednostek
zależnych objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym,
− dokonanie korekt konsolidacyjnych, polegających na wyłączeniu przepływów pieniężnych
między jednostkami objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej
Zarząd podmiotu dominującego sporządził sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
które jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz uwzględnia
przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 19 października 2005 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności są zgodne z informacjami zawartymi w
zbadanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej za 2006 rok.
13
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PAGED SA za 2006 rok
6. Oświadczenie kierownictwa jednostki dominującej
Zarząd PAGED SA złożył pisemne oświadczenie o nie pominięciu żadnych informacji, które
mogłyby mieć istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe, wykazaniu
wszelkich zobowiązań warunkowych oraz wszystkich istotnych zdarzeń dotyczących grupy
kapitałowej, które nastąpiły po dniu bilansowym.
Katowice, 1 czerwca 2007
BDO Numerica Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Nr ewidencyjny 523
Oddział Katowice
al. Korfantego 2
40-004 Katowice
Przeprowadzający badanie
Leszek Kramarczuk
Biegły Rewident
nr ident. 1920/289
Działający w imieniu BDO Numerica Sp. z o.o.
dr André Helin
State Authorized
Public Accountant
Biegły Rewident 90004/502
Prezes BDO Numerica Sp. z o.o.
14
Global Reports LLC
BDO Numerica sp. z o.o.
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
PAGED S.A.
SKONSOLIDOWANE ROCZNE
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
sporządzone wg. MSR za okres 01-01-2006 do 31-12-2006
WARSZAWA, czerwiec 2007
Global Reports LLC
1
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Spis treści:
1. Wybrane dane finansowe.
2. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
3. Skonsolidowany bilans.
4. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.
5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym.
6. Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych.
7. Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Global Reports LLC
2
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
w tys. zł
Wybrane dane finansowe sprawozdania
skonsolidowanego
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej
III. Zysk (strata) brutto
IV. Zysk (strata) netto przypisany do podmiotu dominującego
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej
VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem
IX. Aktywa razem
X. Zobowiązania i rezerwy
XI. Zobowiązania długoterminowe
XII. Zobowiązania krótkoterminowe
XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego
XIV. Kapitał zakładowy
XV. Liczba akcji
XVI. Rozwodniona liczba akcji
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
dane za okres
od 01-01-2006
do 31-12-2006
318 911
18 360
19 737
11 013
28 542
-7 553
-11 193
9 796
234 170
89 840
20 488
58 583
130 579
18 716
9 357 875
9 357 875
1,18
1,18
13,95
13,95
w tys. EURO
dane za okres
od 01-01-2005
do 31-12-2005
304 618
23 537
22 768
18 251
20 923
-7 854
-7 224
5 845
231 699
91 294
15 355
63 516
127 753
19 128
9 563 760
9 563 760
1,91
1,91
13,36
13,36
dane za okres
od 01-01-2006
do 31-12-2006
81 791
4 709
5 062
2 824
7 320
-1 937
-2 871
2 512
61 122
23 450
5 348
15 291
34 083
4 885
9 357 875
9 357 875
0,30
0,30
3,64
3,64
dane za okres
od 01-01-2005
do 31-12-2005
75 713
5 850
5 659
4 536
5 200
-1 952
-1 796
1 453
60 029
23 653
3 978
16 456
33 098
4 956
9 563 760
9 563 760
0,47
0,47
3,46
3,46
Przeliczenie wybranych danych finansowych za rok 2006 na EURO
- do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano kurs średni ogłoszony na dzień bilansowy
przez Narodowy Bank Polski, który na dzień 31.12.2006 roku wynosił 3,8312 zł (
porównywalnie 31.12.2005 kurs 3,8598 zł)
- do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat zastosowano kurs stanowiący średnią
arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na
ostatni dzień kaŜdego zakończonego miesiąca z okresu sprawozdawczego.
I tak:
*dla danych za 2006 r. zastosowano średnią z następujących średnich kursów:
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
31.01.2006
28.02.2006
31.03.2006
30.04.2006
31.05.2006
30.06.2006
31.07.2006
31.08.2006
30.09.2006
31.10.2006
30.11.2006
31.12.2006
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3,8285
3,7726
3,9357
3,8740
3,9472
4,0434
3,9321
3,9369
3,9835
3,8871
3,8166
3,8312
średnia arytmetyczna -
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
3,8991 zł
*dla danych za 2005 r. zastosowano średnią z następujących średnich kursów:
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na
31.01.2005
28.02.2005
31.03.2005
30.04.2005
31.05.2005
30.06.2005
31.07.2005
31.08.2005
30.09.2005
31.10.2005
30.11.2005
31.12.2005
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
r.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
4,0503
3,9119
4,0837
4,2756
4,1212
4,0401
4,0758
4,0495
3,9166
3,9893
3,9053
3,8598
średnia arytmetyczna -
Global Reports LLC
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
zł
4,0233 zł
3
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2006
1. Informacje ogólne
a) działalność podstawowa
"Paged" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 zarejestrowana
została w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego nr, KRS 15401
Spółka występuje jako podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej i jest na rynku
regulowanym w sektorze przemysłu drzewnego.
Przedmiotem działalności określonej w par. 2 statutu Paged S.A. realizowanej w bieŜącym
okresie przez Spółkę jest działalność:
1) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 74.14.Z;
2) działalność związana z zarządzaniem holdingami PKD 74.15.Z;
3) pozostałe formy udzielania kredytów PKD 65.22.Z;
4) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z;
5) zagospodarowanie i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek PKD 70.11.Z;
6) kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z;
7) wynajem nieruchomości na własny rachunek PKD 70.20.Z;
8) wynajem maszyn i urządzeń biurowych PKD 71.33.Z;
9) wynajem pozostałych maszyn i urządzeń PKD 71.34.Z;
b) opis działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A.
„Paged” S.A. zaniechała działalność operacyjną przenosząc ją do spółek zaleŜnych i obecnie
pełni funkcję doradczo – ekspercką spółki holdingowej, świadcząc dla swoich spółek córek
róŜnego rodzaju usługi (udostępniania znaku towarowego, przetwarzania danych, doradcze i
inne).
Działalność Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. opiera się obecnie na trzech segmentach:
-
meblowym
Wykaz jednostek wchodzących w skład segmentu meblowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. na dzień
31.12.2006 r.
a) nazwa jednostki
Meble Jarocin-Biura i
(ze wskazaniem
Hotele Sp. z o.o
Fabryka Mebli Nowy Swarzędz Sp.
Paged Meble S.A
(poprzednia
formy prawnej)
Gostyń Sp. z o.o
z o.o
nazwa:Fabryka Mebli
Giętych Sp. z o.o.)
b) siedziba
c) przedmiot
przedsiębiorstwa
d) charakter
dominacji
e) zastosowana
metoda konsolidacji
g) procent
posiadanego kapitału
h) udział w ogólnej
liczbie głosów na
walnym
zgromadzeniu
Global Reports LLC
Jarocin
Jasienica
Gostyń
Warszawa
produkcja mebli
produkcja mebli
produkcja mebli
produkcja mebli
pośredni
bezpośredni
pośredni
pośredni
pełna
pełna
pełna
pełna
100
100
100
100
100
100
100
100
4
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
W 2005 roku nastąpiło połączenie „Paged – Fabryki Mebli” Sp. z o.o. oraz „PAGED-WEFEM”
S.A. Rozliczone metodą nabycia a powstała wartość firmy wyniku tego połączenia 2 695 tys.
zł w sprawozdaniu skonsolidowanym podlega eliminacji. Spółka PAGED-WEFEM do
momentu połączenia była konsolidowana metodą pełną. W III kwartale 2006 r. zakończone
zostało połączenie „Paged – Fabryki Mebli” Sp. z o.o. z „Paged Meble” S.A. oraz „Paged
Rzeszowskie Fabryki Mebli ” S.A. Rozliczenie połączenia nastąpiło metodą łączenia
udziałów .Paged Meble S.A i Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A do momentu połączenia
konsolidowane były metodą pełną. W dniu 31 lipca 2006r. sąd rejestrowy w Bielsku-Białej
dokonał wpisu połączenia spółek, a w dniu 1 sierpnia 2006r. zmiany firmy spółki „PagedFabryki Mebli” Sp. z o.o. na Paged Meble Sp. z o.o. W dniu 2 kwietnia 2007r zostało
zarejestrowane przekształcenie spółki Paged Meble Sp.z o.o. na spółkę akcyjną.
-
produkcji sklejki i płyt
Wykaz jednostek wchodzących w skład segmentu produkcja sklejki i płyt Grupy Kapitałowej „Paged” S.A.
na dzień 31.12.2006 r.
a) nazwa jednostki
Paged-Sklejka S.A.
Serwis- Sklejka Sp. z o.o.
(ze wskazaniem
formy prawnej)
b) siedziba
Morąg
Morąg
c) przedmiot
produkcja sklejki
produkcja sklejki
przedsiebiorstwa
d) charakter
bezpośrednia
pośredni
dominacji
e) zastosowana
wyłączona z konsolidacji ze względu na
metoda
pełna
nieistotność
konsolidacji
g) procent
posiadanego
75,29
35
kapitału
h) udział w ogólnej
liczbie głosów na
75,29
35
walnym
zgromadzeniu
-
handlowym
Wykaz jednostek wchodzących w skład segmentu handlowego Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. na dzień
31.12.2006 r.
a) nazwa
Paged Handel Polish Timber
Paged
jednostki (ze
BUK Ltd
Zumcontract
Woodways Ltd
SA
Products Ltd
wskazaniem
Kontrakt
Inc
formy prawnej)
b) siedziba
Wielka
Wielka
Wielka
Poznań
Warszawa
USA
Brytania
Brytania
Brytania
c) przedmiot
działalność
działalność
działalność
działalność
działalność
działalność
przedsiebiorst
handlowa
handlowa
handlowa
handlowa
handlowa
handlowa
wa
d) charakter
pośrdenia
pośrednia
pośrednia
bezpośrednia
pośrednia
pośrednia
dominacji
e)
zastosowana
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
pełna
metoda
konsolidacji
g) procent
posiadanego
100
100
90
100
100
88,64
kapitału
h) udział w
ogólnej liczbie
głosów na
100
100
90
100
100
88,64
walnym
zgromadzeniu
Global Reports LLC
5
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
2. Istotne zasady rachunkowości
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2006 rok zawiera porównywalne dane
finansowe za 2005 rok.
a) oświadczenie o zgodności
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z
wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”), które
zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a w zakresie nieuregulowanym powyŜszymi
standardami zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2002 r., nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie
przepisów wykonawczych oraz zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz.
1744).
b) podstawa sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest przedstawione w zł, która jest walutą
funkcjonalną jednostki dominującej i spółek zaleŜnych i stowarzyszonych, a wszystkie
wartości, o ile nie jest to wskazane inaczej, podane są w tysiącach (tys. zł). Skonsolidowane
sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z
wyjątkiem instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu
kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę i jednostki Grupy Kapitałowej w
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagroŜenie
kontynuowania przez nie działalności. W 2006 grupa stosowała te same zasady
rachunkowości co opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym
zgodnie z MSSF na 31 grudnia 2005 r.
Zasady rachunkowości są jednolite w ramach Grupy Kapitałowej.
c) zasady konsolidacji
- Spółki zaleŜne
Spółkami zaleŜnymi są jednostki kontrolowane przez Paged SA. Kontrola występuje w
sytuacji kiedy Paged SA posiada, bezpośrednio lub pośrednio, zdolność do kierowania
polityką finansową i operacyjną jednostki gospodarczej w celu osiągnięcia korzyści
ekonomicznych z jej działalności. Do rozliczenia zakupu jednostek zaleŜnych stosowana jest
metoda nabycia. Jednostki zaleŜne podlegają konsolidacji w okresie od dnia objęcia nad nimi
kontroli przez Grupę, a przestają podlegać konsolidacji od dnia ustania kontroli. Podmioty
zaleŜne podlegają konsolidacji metodą pełną.
- Spółki stowarzyszone
Jednostka stowarzyszona to jednostka, na którą Grupa wywiera znaczący wpływ, ale nie
sprawuje kontroli. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zawierają udział Grupy w
wynikach jednostek stowarzyszonych od momentu uzyskania znaczącego wpływu na
jednostkę do dnia kiedy ten wpływ ustaje. Inwestycja Grupy w jednostce stowarzyszonej jest
ujmowana metodą praw własności. Udział Grupy w stratach jednostki stowarzyszonej jest
ujmowany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym do wysokości inwestycji, chyba Ŝe
Grupa jest prawnie lub zwyczajowo zobligowana do dokonania płatności w imieniu jednostki
stowarzyszonej.
Global Reports LLC
6
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
- Transakcje podlegające eliminacji
Wzajemne rozliczenia, transakcje oraz niezrealizowane zyski bądź straty (pod warunkiem, Ŝe
nie są przesłanką utraty wartości) podlegają eliminacji. Niezrealizowane zyski bądź straty z
transakcji z jednostkami stowarzyszonymi są eliminowane do wysokości udziału Grupy w
jednostkach stowarzyszonych, w korespondencji z udziałem Grupy w jednostkach
stowarzyszonych.
d) rzeczowe aktywa trwałe
Rzeczowe aktywa trwałe są ujmowane według cen nabycia lub kosztów poniesionych na ich
wytworzenie, rozbudowę bądź modernizację po pomniejszeniu o dotychczas dokonane
odpisy amortyzacyjne a takŜe odpisy z tytułu utraty ich wartości (opisane w punkcie y).
Cena nabycia obejmuje kwotę wydatków poniesionych z tytułu nabycia, rozbudowy i/lub
modernizacji oraz koszty finansowania zewnętrznego.
Rzeczowe aktywa trwałe są amortyzowane metodą liniową w okresie przewidywanego
uŜytkowania danego środka trwałego. Przewidywany okres uŜytkowania wynosi:
Budynki
Maszyny i urządzenia
Środki transportu
Pozostałe środki trwałe
10 - 50 lat
5 - 12 lat
5 - 8 lat
5 - 10 lat
Grunty nie są amortyzowane.
Wydatki poniesione na remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłuŜenia okresu
uŜytkowania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W
przeciwnym wypadku są kapitalizowane.
Nieruchomości inwestycyjne są ujmowane według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Po początkowym ujęciu wartość nieruchomości inwestycyjnej pomniejszona jest o umorzenie
i odpisy z tytułu utraty wartości ( opisane w punkcie y).
Nieruchomości inwestycyjne są usuwane z bilansu w przypadku ich zbycia lub stałego
wycofania danej nieruchomości z uŜytkowania., gdy nie są spodziewane Ŝadne przyszłe
korzyści z jej sprzedaŜy. Wszelkie zyski lub straty wynikające z usunięcia nieruchomości
inwestycyjnej z bilansu są ujmowane w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym
dokonano takiego usunięcia.
e) Wartości niematerialne
Wartość firmy z tytułu przejęcia jednostki gospodarczej jest początkowo ujmowana według
ceny nabycia stanowiącej nadwyŜkę kosztu połączenia jednostek gospodarczych nad
udziałem jednostki przejmującej w wartości godziwej netto moŜliwych do zidentyfikowania
aktywów, zobowiązań i zobowiązań warunkowych przejmowanej jednostki. Po początkowym
ujęciu, wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o łączne
dotychczas dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (opisane w punkcie y).
Wartość firmy poddawana jest weryfikacji pod kątem ewentualnej utraty wartości corocznie
lub częściej – w przypadku gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na
ewentualną utratę jej wartości bilansowej. Test na utratę wartości przeprowadza się raz w
roku na dzień bilansowy.
W przypadku spółek wycenianych metodą praw własności, wartość firmy jest zawarta w
wartości netto inwestycji w spółkach stowarzyszonych.
Pozostałe wartości niematerialne są ujmowane według cen nabycia lub kosztów
poniesionych na ich wytworzenie po pomniejszeniu o dotychczas dokonane odpisy
amortyzacyjne a takŜe odpisy z tytułu utraty ich wartości (opisane w punkcie y).
Pozostałe wartości niematerialne są amortyzowane według metody liniowej w okresie ich
przewidywanego uŜytkowania. Przewidywany okres uŜytkowania wartości niematerialnych
wynosi od 3 do 7 lat.
Global Reports LLC
7
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Wartości te poddawane są weryfikacji pod kątem utraty wartości corocznie lub częściej – w
przypadku gdy zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na utratę ich wartości
bilansowej (opisane w punkcie y).
Wydatki dotyczące wartości niematerialnych, które nie powodują ulepszenia lub przedłuŜenia
okresu ich uŜytkowania są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. W
przeciwnym wypadku są kapitalizowane.
f) Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty
Środki pienięŜne i ekwiwalenty środków pienięŜnych obejmują środki pienięŜne w banku i
kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym okresie zapadalności nie przekraczającym
trzech miesięcy. Środki finansowe w walutach obcych są wyceniane wg. kursu NBP z dnia
bilansowego.
g) Pochodne instrumenty finansowe
Grupa jest stroną umów denominowanych w walutach obcych zawierających wbudowany
instrument pochodny. W przypadku nabycia instrumentu finansowego Grupa ocenia czy
charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyko z nim związane są ściśle powiązane z
charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającym oraz czy instrument
finansowy zawierający wbudowany instrument finansowy i umowę zasadniczą jest
wyceniany według wartości godziwej (zmiany w wartości godziwej ujmowane są w rachunku
zysków i strat). Grupa ocenia równieŜ czy odrębny instrument, którego charakterystyka
odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu
pochodnego. Wbudowane instrumenty pochodne związane z umowami denominowanymi w
walutach obcych powszechnie stosowanymi na rynku krajowym dla tego typu umów nie są
wydzielane z umowy zasadniczej. JeŜeli wbudowany instrument finansowy nie jest ściśle
powiązany z charakterem umowy zasadniczej i ryzykiem z niej wynikającym i odpowiada
cechom instrumentu pochodnego to wbudowany instrument pochodny wykazuje się w
księgach rachunkowych odrębnie od umowy zasadniczej i wycenia w wartości godziwej.
Zmiany w wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat.
Instrumenty pochodne wprowadzone są do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień
bilansowy w wartości godziwej. Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń i wszelkie
zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat.
h) PoŜyczki
Do poŜyczek zalicza się aktywa finansowe powstałe na skutek wydania bezpośrednio drugiej
stronie kontraktu środków pienięŜnych, towarów lub usług, z wyjątkiem aktywów finansowych
przeznaczonych do sprzedaŜy w krótkim terminie. PoŜyczki udzielone są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu, po pomniejszeniu o odpisy z tytułu utraty wartości (opisane w
punkcie x). Odsetki naliczone ujmowane są w przychodach finansowych w okresie, którego
dotyczą. Grupa tworzy odpisy aktualizujące wartość naliczonych wątpliwych odsetek.
i) Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
Do krótkoterminowych aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy zaliczane są aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych
wynikających z krótkoterminowych zmian cen. Krótkoterminowe aktywa finansowe są
ujmowane początkowo w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości godziwej.
Zyski lub straty z wyceny aktywów finansowych są ujmowane w rachunku zysków i strat, w
przychodach lub kosztach finansowych.
j) Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy są to aktywa finansowe nie będące instrumentami
pochodnymi, które zostały zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŜy lub nie zostały
zaliczone do innej kategorii aktywów finansowych. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaŜy
są wprowadzane do ksiąg w cenie nabycia i wyceniane na dzień bilansowy w wartości
godziwej.
Global Reports LLC
8
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Niezrealizowane zyski i straty uwzględnia się w kapitale z aktualizacji wyceny. W przypadku
oprocentowanych instrumentów dłuŜnych zaliczanych do tej kategorii odsetki wyliczone są
metodą efektywnej stopy procentowej oraz odnoszone do rachunku zysków i strat.
k) Usunięcie z bilansu instrumentów finansowych
Instrument finansowy zostaje usunięty z bilansu, gdy Grupa traci kontrolę nad prawami
umownymi składającymi się na dany instrument finansowy. Zazwyczaj ma to miejsce w
przypadku sprzedaŜy instrumentu lub gdy wszystkie przepływy środków pienięŜnych
przypisane danemu instrumentowi przechodzą na niezaleŜną stronę trzecią.
l) Transakcje w walutach obcych
Walutą funkcjonalną (wyceny) i walutą prezentacji sprawozdania finansowego spółki PAGED
S.A i jej spółek zaleŜnych i stowarzyszonych jest polski złoty (zł). WyraŜone w walutach
obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich
przeprowadzenia odpowiednio po kursie:
kupna lub sprzedaŜy walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta dana jednostka
Grupy dla rozliczenia danej transakcji – w przypadku operacji sprzedaŜy lub kupna walut lub
operacji zapłaty naleŜności lub zobowiązań,
średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba Ŝe
w zgłoszeniu celnym lub innym wiąŜącym daną jednostkę Grupy dokumencie ustalony został
inny kurs – w przypadku pozostałych operacji.
Zyski lub straty kursowe powstałe w wyniku przeliczenia na dzień bilansowy aktywów i
zobowiązań wyraŜonych w walutach obcych lub w wyniku rozliczenia naleŜności lub
zobowiązania wyraŜonego w walucie obcej są księgowane jako przychody lub koszty
finansowe w rachunku zysków i strat. Na dzień bilansowy Grupa wycenia wyraŜone w
walutach obcych składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim
kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski.
m) NaleŜności
NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŜności wykazuje się w wysokości
zamortyzowanego kosztu, z zachowaniem zasady ostroŜnej wyceny. Wartość naleŜności
aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego na wszystkie naleŜności, których
ściągalność jest wątpliwa, zaliczanego odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych
lub do kosztów finansowych – zaleŜnie od rodzaju naleŜności, której dotyczy odpis
aktualizujący.
n) Zapasy
Zapasy wyceniane są według rzeczywistych cen ich nabycia lub kosztów ich wytworzenia nie
wyŜszych od cen sprzedaŜy netto. Cena sprzedaŜy netto stanowi moŜliwą do uzyskania w
dniu bilansowym cenę sprzedaŜy bez naleŜnego podatku od towarów i usług pomniejszoną o
rabaty i upusty oraz o koszty związane z przystosowaniem zapasów do sprzedaŜy i
doprowadzenia jej do skutku.
Koszty poniesione na doprowadzenie kaŜdego składnika zapasów do jego aktualnego
miejsca i stanu – zarówno w odniesieniu do bieŜącego, jak i poprzedniego okresu – są
ujmowane w następujący sposób:
- materiały – w cenie nabycia
- produkty gotowe – koszt bezpośrednich materiałów i robocizny oraz odpowiedni narzut
pośrednich kosztów produkcji ustalony przy załoŜeniu normalnego wykorzystania mocy
produkcyjnych z wyłączeniem kosztów finansowania zewnętrznego.
Rozchody materiałów wyceniane są wg zasady FIFO. Zapasy, które zostały uszkodzone,
utraciły całkowicie lub częściowo swoją przydatność, zmniejszyły się ich ceny sprzedaŜy, nie
wykazują ruchu, wycenia się według wartości netto moŜliwej do uzyskania. Odpisy od tych
Global Reports LLC
9
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
zapasów do ich wartości netto tworzy się na koniec kaŜdego kwartału. W kolejnym okresie
dokonuje się nowego oszacowania wartości netto moŜliwej do uzyskania.
o) Kapitały własne
- Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy jednostki dominującej jest kapitałem zakładowym Grupy i wykazywany
jest w wartości nominalnej zarejestrowanych akcji, wynikającej ze statutu Spółki i wpisu do
Krajowego Rejestru Sądowego.
- Akcje własne nabyte w celu umorzenia
Nabyte akcje własne ujmuje się w cenie zakupu, powiększonej o koszty transakcji, które
mogą być bezpośrednio przypisane do nabycia. Zakupione akcje własne są ujmowane w
pozycji „akcje własne” i prezentowane jako pomniejszenie kapitałów własnych.
- Kapitał z aktualizacji wyceny
Kapitał ten stanowi róŜnice między wartością netto środków trwałych przed i po wycenie.
RóŜnice z aktualizacji wyceny dotyczące rozchodów środków trwałych przenosi się na wynik
lat ubiegłych. Aktualizacja środków trwałych ujęta w kapitale z aktualizacji przeprowadzona
była na dzień 01 stycznia 1995 roku.
- RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
- Wynik z lat ubiegłych
Wynik z lat ubiegłych, ujmuje wszystkie kapitały zapasowe i rezerwowe, niepodzielone wyniki
z lat ubiegłych podmiotu dominującego i spółek zaleŜnych w wielkości wynikającej z
procentowego udziału w kapitale własnym spółek zaleŜnych.
- Zysk strata netto w kwocie wykazanej w rachunku zysków i strat.
p) Podatek dochodowy
Podatek wykazany w rachunku zysków i strat składa się z części bieŜącej i odroczonej.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym jest
ujmowany bezpośrednio w kapitale własnym.
BieŜące obciąŜenie podatkiem dochodowym jest naliczane zgodnie z przepisami
podatkowymi.
Podatek odroczony jest ustalany przy uŜyciu metody zobowiązań bilansowych dla wszystkich
róŜnic przejściowych (róŜnic pomiędzy wartością podatkową i księgową składników aktywów
i zobowiązań) oraz straty podatkowej do rozliczenia, z wyjątkiem:
sytuacji, gdy aktywa lub rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego
ujęcia składnika aktywów bądź zobowiązania w wyniku transakcji niestanowiącej połączenia
jednostek gospodarczych i transakcja ta w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik
finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową, oraz
róŜnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zaleŜnych lub
stowarzyszonych gdy terminy odwracania się róŜnic przejściowych podlegają kontroli i gdy
jest prawdopodobne, Ŝe w dającej się przewidzieć przyszłości róŜnice przejściowe nie ulegną
odwróceniu.
RóŜnice przejściowe powstają głównie w konsekwencji róŜnicy w amortyzacji podatkowej i
rachunkowej oraz róŜnic czasowych w rozpoznaniu przychodów lub kosztów dla celów
podatkowych i rachunkowych. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy
na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według
przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub
rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę stawki podatkowe prawnie lub faktycznie
obowiązujące na dzień bilansowy.
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są ujmowane w takiej wysokości, w
jakiej jest prawdopodobne, Ŝe zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli
wykorzystać ujemne róŜnice przejściowe lub straty podatkowe do rozliczenia. Wartość
bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana
na kaŜdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniŜeniu o tyle, o ile przestało być
prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego
Global Reports LLC
10
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
q) Rezerwy
Rezerwy tworzone są wówczas, gdy na Grupie ciąŜy obowiązek (prawny lub zwyczajowo
oczekiwany) wynikający ze zdarzeń przeszłych, i gdy prawdopodobne jest, Ŝe wypełnienie
tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści
ekonomiczne, oraz moŜna dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania. W
przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wielkość rezerwy jest
ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych przepływów pienięŜnych do wartości
bieŜącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe
wartości pieniądza w czasie oraz ewentualne ryzyka związane z danym zobowiązaniem.
r) Świadczenia pracownicze
Grupa stosuje wycenę aktuarialną w celu ustalenia wartości bieŜacej przyszłych zobowiązań
dotyczących odpraw emerytalnych oraz związanych z nimi kosztów bieŜącego zatrudnienia.
s) Oprocentowane kredyty bankowe i poŜyczki
W momencie początkowego ujęcia, wszystkie kredyty bankowe i poŜyczki są ujmowane w
wartości godziwej, pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub poŜyczki. Po
początkowym ujęciu oprocentowane kredyty i poŜyczki są następnie wyceniane według
zamortyzowanej ceny nabycia, przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
t) Dotacje
JeŜeli istnieje uzasadniona pewność, Ŝe dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną
wszystkie związane z nią warunki, wówczas dotacje są ujmowane w wartości godziwej w
pozycji „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wartość dotacji jest odpisywana do
rachunku zysków i strat jako pozostałe przychody operacyjne równolegle do odpisów
amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z otrzymanej
dotacji.
u) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług i pozostałe zobowiązania
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania są ujmowane i
wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych lub naliczonych. Nie wystąpiły w
Paged S.A. przesłanki wskazujące, Ŝe wpływ wartości pieniądza w czasie jest na tyle istotny
iŜ naleŜałby ustalić wartość tych zobowiązań przez zdyskontowanie prognozowanych
przyszłych przepływów pienięŜnych do wartości bieŜącej .
v) Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostroŜności,
obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych lub naleŜnych od kontrahentów
środków z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w następnych okresach
sprawozdawczych.
w) Ujmowanie przychodów
Przychody ze sprzedaŜy obejmują naleŜne lub uzyskane kwoty ze sprzedaŜy wyrobów
gotowych, towarów lub usług (pomniejszone o zwroty, rabaty i upusty). Przychody ze
sprzedaŜy wykazywane są w wartości netto, tj. pomniejszone o naleŜny podatek od towarów
i usług (VAT).
- SprzedaŜ towarów i produktów
Przychody są ujmowane jeŜeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do
towarów i produktów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów moŜna ustalić
w wiarygodny sposób.
- Świadczenie usług
Przychody z tytułu świadczenia usług są ujmowane w momencie wykonania usługi.
- Odsetki
Global Reports LLC
11
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
- Dywidendy
Dywidendy są ujmowane w momencie ustalenia praw akcjonariuszy do ich otrzymania.
x) Informacje dotyczące segmentów działalności
Informacje o segmentach działalności są oparte o segmenty branŜowe i geograficzne.
Segment branŜowy jest dającym się wyodrębnić obszarem działalności Grupy, w ramach
którego następuje dystrybucja towarów lub świadczenie usług, który podlega ryzyku i
charakteryzuje się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów róŜnym od tych, które są
właściwe dla innych segmentów branŜowych. Segment geograficzny jest dającym się
wyodrębnić obszarem jednostki gospodarczej, w ramach której następuje dystrybucja
towarów lub świadczenie usług w określonym środowisku ekonomicznym, który podlega
ryzyku i charakteryzuje się poziomem zwrotu z poniesionych nakładów inwestycyjnych,
róŜnym od tych, które są właściwe dla innych obszarów działających w odmiennym
środowisku ekonomicznym.
y) Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
Na kaŜdy dzień bilansowy aktywa spółek wchodzących w skład Grupy, za wyjątkiem
zapasów (opisane w punkcie o) i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
(opisane w punkcie q), dla których naleŜy stosować inne procedury wyceny, są analizowane
pod kątem występowania przesłanek utraty ich wartości. W przypadku istnienia takiej
przesłanki, Grupa dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej (wartość wyŜsza z dwóch:
wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaŜy oraz wartości uŜytkowej). Za wartość
uŜytkową uznaje się sumę zdyskontowanych przyszłych korzyści ekonomicznych, które
przyniesie dany składnik aktywów.
W przypadku, gdy wartość bilansowa danego składnika aktywów przewyŜsza jego wartość
odzyskiwalną, uznaje się utratę jego wartości i dokonuje odpisu aktualizującego jego wartość
do poziomu wartości odzyskiwalnej. Odpisy aktualizujące dokonuje się w cięŜar rachunku
zysków i strat.
Na kaŜdy dzień bilansowy Grupa ocenia czy wystąpiły przesłanki wskazujące, Ŝe dokonany
w poprzednich okresach sprawozdawczych odpis aktualizujący jest zbędny lub teŜ za
wysoki. W takim przypadku odpis lub jego część jest odwracany i wartość danego aktywa
jest przywracana do wysokości, jaką miałoby ono gdyby nie dokonano wcześniej odpisu
aktualizującego wartość (przy uwzględnieniu umorzenia). Odwrócenie odpisu
aktualizującego ujmowane jest w rachunku zysków i strat.
Odpisy aktualizujące wartość bilansową wartości firmy nie są odwracane.
z) Koszty finansowania zewnętrznego
Koszty finansowania zewnętrznego są ujmowane w rachunku zysków i strat przy uŜyciu
efektywnej stopy procentowej w okresie, którego dotyczą, z wyjątkiem sytuacji kiedy moŜna
je bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu składnika rzeczowych
aktywów trwałych. W tym przypadku koszty są aktywowane.
aa) Dywidendy wypłacone
Zobowiązanie z tytułu wypłaty dywidendy jest rozpoznawane w momencie uchwały Walnego
Zgromadzenia zatwierdzającej wypłatę dywidendy.
ab) Jednostki powiązane
Na potrzeby sprawozdania finansowego do jednostek powiązanych zalicza się: znaczących
akcjonariuszy/udziałowców, spółki zaleŜne i stowarzyszone, członków Zarządów i Rad
Nadzorczych spółek wchodzących w skład Grupy, ich najbliŜsze rodziny oraz podmioty przez
nich kontrolowane.
ac) Nowe standardy rachunkowości i interpretacje Komitetu ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (KIMSF)
Grupa nie skorzystała z moŜliwości wcześniejszego zastosowania nowych standardów i
interpretacji, które zostały juŜ opublikowane oraz zatwierdzone przez Unię Europejską lub
przewidziane do zatwierdzenia w najbliŜszej przyszłości, a które wejdą w Ŝycie po dniu
bilansowym.
Global Reports LLC
12
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
SKONSOLIDOWANY BILANS
w tys. zł
Nota stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
Aktyw a
I. Aktywa trwałe
1. Wartości niematerialne , w tym:
- wartość firmy
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych
3. Rzeczowe aktywa trwałe
4. NaleŜności długoterminowe
5. Inwestycje długoterminowe
5.1. Nieruchomości
5.2. Wartości niematerialne
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych, w tym:
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
wyceniane metodą praw własności
- udziały lub akcje w jednostkach zaleŜnych i
współzaleŜnych nie objętych konsolidacją
b) w pozostałych jednostkach
5.4. Inne inwestycje długoterminowe
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
II. Aktywa obrotowe
1. Zapasy
2. NaleŜności krótkoterminowe
1
2
3
4,5
6
8 682
8 383
117 469
387
60
827
97 648
81
12 567
8 725
299
0
3 842
3 784
3 256
528
7
8
9
3 . NaleŜności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych
4. Inwestycje krótkoterminowe
4.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
c) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
5. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
III. Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaŜy
Aktywa razem
116 804
316
60
1 545
103 500
299
58
2 761
2 761
117 366
51 349
36 982
5 959
5 959
113 887
50 975
40 145
746
10
11
12
24 883
24 883
234 170
21 029
21 029
4 431
3 415
13 183
1 738
343
231 699
144 330
130 579
18 716
-4 294
4 705
140 405
127 753
19 128
-4 603
5 133
-185
-84
100 624
11 013
13 751
26 624
1 988
4 148
20 488
63 216
1 278
58 583
89 928
18 251
12 652
19 918
1 578
2 985
15 355
71 376
4 190
63 516
1 904
22 979
3 406
Pasywa
I. Kapitał własny
A. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominujacego
1. Kapitał zakładowy
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
3. Kapitał z aktualizacji wyceny
13
14
4. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
6. Zysk (strata) netto
B. Kapitały mniejszości
II. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
1. Rezerwy długoterminowe
2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
3. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
1. Rezerwy krótkoterminowe
2. Zobowiązania krótkoterminowe
3 . Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób
prawnych
4. Fundusze specjalne
5. Rozliczenia miedzyokresowe
Pasywa razem
Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego
Liczba akcji/ udziałów
Wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł)
Rozwodniona liczba akcji
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję/udział (w zł)
POZYCJE POZABILANSOWE
1. Inne (z tytułu)
- weksle obce indosowane
Pozycje pozabilansowe, razem
Global Reports LLC
15
16
17
18
19
20
446
1 131
21
2 485
424
234 170
2 136
403
231 699
22
130 579
9 357 875
13,95
9 357 875
13,95
127 753
9 563 760
13,36
9 563 760
13,36
22
Nota stan na 31.12.2006
23
0
0
stan na 31.12.2005
282
282
282
13
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
SKONSOLIDOWANY
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i
materiałów, w tym:
1. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług
2. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (I-II)
IV. Koszty sprzedaŜy
V. Koszty ogólnego zarządu
VI. Zysk (strata) na sprzedaŜy (III-IV-V)
VII. Pozostałe przychody operacyjne
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Dotacje
3. Inne przychody operacyjne
VIII. Pozostałe koszty operacyjne
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne koszty operacyjne
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)
X. Przychody finansowe
1. Dywidendy i udziały w zyskach
2. Odsetki
3. Zysk ze zbycia inwestycji
4. Aktualizacja wartości inwestycji
5. Inne
XI. Koszty finansowe
1. Odsetki
2. Strata ze zbycia inwestycji
3. Aktualizacja wartości inwestycji
4. Inne
XII. Zysk (strata) na sprzedaŜy całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych
Nota
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Zysk (strata) netto
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Global Reports LLC
rok 2006
rok 2005
318 911
304 618
258 920
59 991
236 635
199 301
37 334
82 276
21 479
46 383
14 414
9 805
859
599
8 347
5 859
143
24
5 692
18 360
8 888
8
1 017
1 412
3 728
2 723
7 511
2 153
446
4 030
882
236 931
67 687
217 326
164 782
52 544
87 292
20 712
43 774
22 806
6 264
757
61
5 446
5 533
33
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)
XIV. Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych i
wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw
własności
XV. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV)
XVI. Podatek dochodowy
a) część bieŜąca
b) część odroczona
XVII. Zysk (strata) netto (XV-XVI)
Przypadający na:
Udziałowców jednostki dominującej
Udziały mniejszości
w tys. zł
591
4 942
23 537
6 907
12
1 099
831
1 492
3 473
7 059
2 967
2 216
208
1 668
40
19 737
23 425
-657
34
35
36
36
19 737
7 027
2 615
4 412
12 710
22 768
2 513
3 877
-1 364
20 255
11 013
1 697
18 251
2 004
11 013
9 357 875
1,18
9 357 875
1,18
18 251
9 563 760
1,91
9 563 760
1,91
14
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM
KAPITALE WŁASNYM
I. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego na początek
okresu (BO)
I.a. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego na początek
okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych
1. Kapitał zakładowy na początek okresu
1.1. Zmiany kapitału zakładowego
a) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu
2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- zakup
b) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenia akcji (udziałów)
2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
a) zmniejszenia (z tytułu)
- sprzedaŜ środków trwałych
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
4. RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
5.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do
danych porównywalnych
a) zwiększenia (z tytułu)
- podziału zysku z lat ubiegłych
- rozchodowanie środków trwałych
b) zmniejszenia (z tytułu)
- przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
- umorzenia akcji (udziałów)
- wypłacona dywidenda
- pozostałe korekty konsolidacyjne
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
6. Wynik netto
a) zysk netto
II. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego na koniec
okresu (BZ )
III. Kapitał mniejszości na pocztątek okresu (BO)
a) zwiększenia (z tytułu)
- wynik roku bieŜącego
- nabycie udziałów
- zwiększenie udziału mniejszościowego
b) zmniejszenia (z tytułu)
- zmniejszenie udziału mniejszościowego
- wyłączenie spółki zaleŜnej z konsolidacji
- róŜnice kursowe
IV. Kapitał mniejszości na koniec okresu (BZ)
V. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)
Global Reports LLC
w tys. zł
rok 2006
rok 2005
127 753
121 508
127 753
121 508
19 128
-412
412
412
18 716
-4 603
-309
0
309
309
-4 294
5 133
-428
428
428
4 705
-185
108 179
108 179
20 191
-1 063
1 063
1 063
19 128
-1 499
3 104
11 559
11 559
8 455
8 455
-4 603
5 395
-262
262
262
5 133
-84
77 150
77 150
108 179
77 150
264
20 170
19 908
262
7 392
264
7 819
2 692
4 548
579
100 624
100 624
11 013
11 013
89 928
89 928
18 251
18 251
130 579
127 753
12 652
1 697
1 697
11 926
1 829
1 745
7
77
1 103
891
177
35
12 652
140 405
598
598
13 751
144 330
7 392
15
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK
PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH
A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej - metoda
pośrednia
I. Zysk (strata) netto
II. Korekty razem
1. Zyski (straty) mniejszości
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw
własności
3. Amortyzacja
4. (Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej
7. Zmiana stanu rezerw
8. Zmiana stanu zapasów
9. Zmiana stanu naleŜności
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i
kredytów
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
12. Podatek dochodowy zapłacony
13. Inne korekty
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)
B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych
2. Z aktywów finansowych, w tym:
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
3. Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych
aktywów trwałych
2. Na aktywa finansowe, w tym:
- nabycie aktywów finansowych
- odsetki
- inne wwydatki na aktywa finansowe
3. Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)
C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej
I. Wpływy
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów
kapitałowych oraz dopłat do kapitału
2. Kredyty i poŜyczki
3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych
3. Inne wpływy finansowe
II. Wydatki
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
3. Inne, niŜ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
2. Spłaty kredytów i poŜyczek
3. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych
4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
6. Odsetki
7. Inne wydatki finansowe
Global Reports LLC
w tys. zł
rok 2006
rok 2005
11 013
17 529
1 697
18 251
2 672
2004
657
12 714
-263
1 043
-2 036
2 557
520
2 230
11293
-586
306
-5117
1167
-7267
2092
-1 141
2295
2 200
-2 417
425
28 542
-2703
-1860
391
20 923
14 837
13 483
944
1 061
13 287
10 832
8
0
2 447
606
22 390
12 259
11 584
4
364
307
163
21 337
16 698
14 182
5 692
5 217
7 082
6 504
54
524
73
475
-7 553
-7 854
7 699
17 734
150
25
6 740
547
262
18 892
2 795
4 548
15 590
2 119
24 958
11 564
8 552
170
8 639
1 107
1 337
1 323
167
1 587
1 984
77
III. Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)
-11 193
-7 224
D. Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym:
- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych
F. Środki pienięŜne na początek okresu
G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:
9 796
9 797
5 845
5 845
13 183
22 979
7 338
13 183
16
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Nota 1.
WARTOŚCI NIEMATERIALNE
stan na 31.12.2006
a) wartość firmy
b) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości
c) inne wartości niematerialne
Wartości niematerialne razem
stan na 31.12.2005
60
253
3
316
60
218
109
387
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH (wg grup rodzajowych)
nabyte koncesje,
patenty, licencje i
podobne wartości,
w tym:
wartość firmy
a) wartość brutto wartości
niematerialnych na początek okresu
Wartości
niematerialne
razem
inne wartości
niematerialne
89
2082
128
2299
0
310
2
11
100
321
102
d) wartość brutto wartości
niematerialnych na koniec okresu
89
2390
39
2518
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie)
na początek okresu
29
1740
29
1798
0
397
399
-2
7
65
-58
404
464
-60
29
2137
36
2202
60
253
3
316
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- planowana
- sprzedaŜ
g) skumulowana amortyzacja
(umorzenie) na koniec okresu
j) wartość netto wartości niematerialnych
na koniec okresu
WARTOŚCI NIEMATERIALNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
a) własne
Wartości niematerialne i prawne razem
316
316
387
387
Nota 2.
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
a) wartość firmy - jednostki zaleŜne
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem
ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEśNE
a) wartość firmy na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
-zakup udziałów Nowy Swarzędz Sp. z o.o.
c) zmniejszenia (z tytułu)
-odpis wartości fimry Paged Meble S.A.
b) wartość firmy na koniec okresu
WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK ZALEśNYCH ( specyfikacja)
- Paged Meble S.A.
- Paged Sklejka S.A.
- Nowy Swarzędz Sp. z o.o.
- Paged Handel S.A.
Wartość firmy jednostek podporządkowanych, razem
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
1 545
1 545
stan na 31.12.2006
827
996
996
278
278
1 545
stan na 31.12.2006
129
996
420
1 545
stan na 31.12.2005
827
827
stan na 31.12.2005
827
0
0
827
stan na 31.12.2005
278
129
420
827
17
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 3.
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
stan na 31.12.2006
a) środki trwałe, w tym:
- grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)
- budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej
- urządzenia techniczne i maszyny
- środki transportu
- inne środki trwałe
b) środki trwałe w budowie
Rzeczowe aktywa trwałe, razem
stan na 31.12.2005
98 485
9 885
33 762
51 365
1 433
2 040
5 015
103 500
91 338
9 549
33 184
45 349
1 394
1 862
6 310
97 648
Rzeczowe aktywa trwałe stanowią zabezpieczenie kredytów bankowych do wysokosci 37 575 tys. zł
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA)
stan na 31.12.2006
a) własne
b) uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:
- leasing
- pozostałe
Środki trwałe bilansowe razem
ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
stan na 31.12.2005
96 785
88 581
1 700
2 757
1 415
2 557
98 485
2 272
485
91 338
(wg grup rodzajowych)
grunty (w tym
budynki, lokale i
prawo uzytkowania
obiekty inŜynierii
wieczystego
lądowej i wodnej
gruntu)
urządzenia
techniczne i
maszyny
środki transportu inne środki trwałe
Środki trwałe,
razem
a) wartość brutto środków trwałych na początek okresu
9549
53085
105256
4698
3156
175744
b) zwiększenia (z tytułu)
c) zmniejszenia (z tytułu)
d) wartość brutto środków trwałych na koniec okresu
e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek
okresu
f) amortyzacja za okres (z tytułu)
- amortyzacja za rok
g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec
okresu
j) wartość netto środków trwałych na koniec okresu
471
135
9885
11359
714
63730
33457
1234
137479
811
26
5483
760
7
3909
46858
2116
220486
18135
54008
2769
1716
76628
0
11833
11833
32106
32106
1281
1281
153
153
45373
45373
0
29968
86114
4050
1869
122001
9885
33762
51365
1433
2040
98485
Nota 4.
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
stan na 31.12.2006
- pozostałe
NaleŜności długoterminowe netto
NaleŜności długoterminowe brutto
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys/USD
tys. zł
NaleŜności długoterminowe, razem
Global Reports LLC
stan na 31.12.2005
0
0
stan na 31.12.2006
81
81
81
stan na 31.12.2005
0
0
81
25
81
81
18
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 5.
ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH)
stan na 31.12.2006
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
- ulepszenie budynków i budowli
c) zmniejszenia (z tytułu)
- umorzenie
d) stan na koniec okresu
stan na 31.12.2005
8 725
0
0
342
342
8 383
9 054
4
4
333
333
8 725
Nota 6.
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
stan na 31.12.2006
a) w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i stowarzyszonych wycenianych
metodą praw własności
- udziały lub akcje
stan na 31.12.2005
0
3 256
3 256
b) w jednostkach zaleŜnych i współzaleŜnych niepodlegających konsolidacji
0
- udziały lub akcje
c) w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- transakcje zabezpiczajace (cirsy, opcje)
Długoterminowe aktywa finansowe, razem
528
528
58
58
299
14
285
299
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH
stan na 31.12.2006
3 842
stan na 31.12.2005
a) stan na początek okresu
3 842
5 140
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych
3 256
4 020
528
884
- w jednostkach zaleŜnych i współzaleŜnych niepodlegających konsolidacji
- pozostałe udziały lub akcje
b) zwiększenia (z tytułu)
- pozostałe
c) zmniejszenia (z tytułu)
- likwidacja spółki
- sprzedaŜ akcji, udziałów
- rozwiązanie odpisów aktual. akcje i udziały sprzedane lub zlikwidowane
d) stan na koniec okresu
- udziały lub akcje w jednostkach zaleŜnych i współzaleŜnych wycenione
metoda praw własnosci
- w jednostkach zaleŜnych i współzaleŜnych niepodlegających konsolidacji
- pozostałe
58
236
285
285
3 828
910
4 521
-1 603
299
6 454
7 752
3 842
3 256
14
528
285
58
UDZIAŁY LUB AKCJE
Nazwa podmiotu
PHU Meble Sp. z o.o.
Polskie Meble Sp. z o.o.
Razem (stan na 31.12.2006)
Global Reports LLC
Rodzaj
aktywów
udział
udział
Udział w
kapitale
zakładowym
3,85%
3,48%
Wartość
nabycia
Wartość
bilansowa
10
4
14
10
4
14
19
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 7.
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym: ( tytuły)
2. Zwiększenia
- wynik na róŜnicach kursowych
- rezerwa na nagrody, ekwiwalnety i odprawy, urlopy
- odsetki , dyskonto weksli
- płace, składki ZUS
- odpis aktualizujący na zapas magazynowy
- odpis aktualizujący wartość majątku
- nierozliczona starta z lat ubiegłych
- transakcje zabezpieczające
- rezerwa na naleŜności
- rezerwa na sparwy sądowe
- inne
3. Zmniejszenia
- wynik na róŜnicach kursowych
- rezerwa na sparwy sądowe
- rezerwa na nagrody, ekwiwalnety i odprawy, urlopy
- odpis aktualizujący wartość majątku
- rozliczona strata z lat ubiegłych
- odsetki, dyskonto weksli
- aktualizacja długoterminowych aktywów finansowych
- transakcje zabezpieczające
- rozwiązanie rezerwy na naleŜności
- inne
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem, w tym:
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
5 959
3 813
535
2
12
6 890
526
66
11
3 152
46
82
49
344
3 733
115
37
322
356
1 843
716
126
22
62
2 761
703
1 612
126
18
676
4 744
425
34
2 728
848
329
2
114
3
261
5 959
Nota 8.
ZAPASY
a) materiały
b) półprodukty i produkty w toku
c) produkty gotowe
d) towary
Zapasy, razem
stan na 31.12.2006
15 454
6 734
13 456
15 705
51 349
stan na 31.12.2005
20 417
7 060
10 762
12 736
50 975
Zapasy stanowią zabezpieczenie kredytów bankowych do wysokosci 19 595 tys. zł
W 2006 roku utworzono odpisy na zapasy w kwocie 242 tys. zł, rozwiazano odpisy na kwotę 2 038 tys. zł.
Wartosć zapasów ujeta jako koszt w rachunku zysków i strat wynosiła.234 975 tys. zł i jest prezentowana jako
koszty sprzedanych produktów i materiałów.
Nota 9.
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
- z tytułu dostaw i usług
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz
innych świadczeń
- pozostałe naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem
- odpisy aktualizujące wartość naleŜności
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
36 713
39 222
3 984
5 391
2 460
43 157
6 175
36 982
2 001
46 614
6 469
40 145
20
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
b) zmniejszenia (z tytułu)
Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych
na koniec okresu
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys/USD
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys/EUR
tys. zł
b3. jednostka/waluta tys/GBP
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
NaleŜności krótkoterminowe, razem
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY:
a) do 1 miesiąca
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) naleŜności przeterminowane
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE
(BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIE SPŁACONE W
OKRESIE:
a) do 1 miesiąca
b) powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy
c) powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy
d) powyŜej 6 miesięcy do 1 roku
e) powyŜej 1 roku
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)
f) odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług,
przeterminowane
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto)
w tys. zł
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
6 469
2 248
2 542
8 825
506
2 862
6 175
6 469
stan na 31.12.2006
23 136
20 021
1 412
4 125
2 426
9 198
1 124
6 394
304
43 157
stan na 31.12.2006
14 737
4 040
34
2
17 900
36 713
5 184
31 529
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
27 981
18 633
1 208
3 940
2 366
9 093
938
5 278
322
46 614
stan na 31.12.2005
10 600
7 576
38
1 775
19 233
39 222
6 329
32 893
stan na 31.12.2005
7 733
2 584
1 575
1 734
4 274
17 900
9 227
3 060
946
761
5 239
19 233
5 184
6 275
12 716
12 958
Nota 10.
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE
a) w jednostkach powiazanych
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- weksle
b w pozostałych jednostkach
- udziały lub akcje
- odpisy aktualizujace krótkoterminowe akcje i udziały
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju)
- weksle
- udzielone poŜyczki
- odpisy aktualizujace udzielone pozyczki
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju):
- inne aktywa pienięŜne
- operacje zabezpieczajace typu forward, cirs, opcje
g) środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne
- środki pienięŜne w kasie i na rachunkach
- lokaty bankowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
0
1 904
1 904
177
1 727
22 979
6 157
16 822
24 883
stan na 31.12.2005
4 431
4 431
4 431
3 415
2 166
-2 166
456
456
242
-242
2 959
2 959
13 183
13 113
70
21 029
21
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys/EUR
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys/USD
tys. zł
b3. jednostka/waluta tys/GBP
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem
w tys. zł
stan na 31.12.2006
11 932
11 047
1 816
6 958
1 225
3 566
94
523
22 979
stan na 31.12.2005
3 742
9 441
492
1 901
580
1 891
998
5 615
34
13 183
Nota 11.
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
a) czynne rozliczenia międzyokresowe, w tym :
- ubezpieczenia samochodów
- ubezpieczenia majątkowe
- koszty najmu do rozliczenia w następnych okresach
- koszty reklamy
- ubezpieczenie naleŜności
- pozostałe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem
stan na 31.12.2006
3 406
71
4
2 271
1 060
3 406
stan na 31.12.2005
1 738
11
64
1 070
17
8
568
1 738
Nota 12.
AKTYWA DŁUGOTERMINOWE PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY
- działki
Aktywa długoterminowe przeznaczone do sprzedaŜy ,razwm
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
0
stan na 31.12.2005
343
343
22
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 13.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)
Rodzaj
Seria /
Rodzaj akcji uprzywilejowania
emisja
akcji
Rodzaj
ograniczenia
praw do akcji
Liczba
akcji
Wartość serii /
emisji wg
wartości
nominalnej
Sposób
pokrycia
kapitału
Data
rejestracji
Prawo do
dywidendy
(od daty)
udziałami w
10 127 Paged Sp. z 18-11-1994 01-01-1994
o.o.
A
na okaziciela
5 063 500
B
na okaziciela
1 012 700
2 026 gotówka
22-12-1995 01-01-1995
Nota
14.
C
na okaziciela
2 000 000
1 281 675
9 357 875
4 000 gotówka
2 563 gotówka
16-07-1996 01-01-1996
05-01-1998 01-01-1998
D
na okaziciela
Liczba akcji razem
Kapitał zakładowy, razem
Wartość nominalna jednej akcji 2,00 zł
18 716
Nota 14.
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE
Liczba
Wartość wg ceny nabyciaWartość bilansowa
Cel nabycia
96 542
2 795
2 795 w celu umorzenia
261333
1499
1499 nabyte przez podmiot zaleŜny Paged Meble S.A. w celu sprzedaŜy
Nota 15.
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI
Stan na początek okresu
a) zwiększenia (z tytułu)
- wynik roku bieŜacego
- nabycie udziałów
- zwiększenie udziału mniejszościowego
b) zmniejszenia (z tytułu)
- róŜnice kursowe
- wyłączenie spółi zaleŜnej z konsolidacji
- zmniejszenie udziału mniejszociowego
Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
12 652
1 938
1 938
839
839
13 751
11 926
1 829
1 745
7
77
1 103
35
177
891
12 652
Nota 16.
REZERWY DŁUGOTERMINIWE
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
2. Pozostałe rezerwy w tym:
- pozostałe
Rezerwy długoterminowe , razem
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) rozwiązanie (z tytułu)
d) stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG
TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia (z tytułu)
c) stan na koniec okresu
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
1 988
0
1 988
stan na 31.12.2006
1 496
82
82
1 578
stan na 31.12.2005
1 496
492
1 988
stan na 31.12.2006
1 435
297
236
1 496
stan na 31.12.2005
0
0
82
82
23
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 17.
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU
DOCHODOWEGO
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek
okresu, w tym:
2. Zwiększenia
- odsetki od naleŜności
- niezrealizowane dyskonto weksli
- amortyzacja ŚT
- dodatnie róŜnice kursowe z wyceny bilansowej
- wycena majątku finansowego
- transakcje zabezpieczajace
- pozostałe
3. Zmniejszenia
- dyskonto weksli
- amortyzacja ST
- transakcje zabezpieczajace
- odsetki od naleŜności
- zrealizowane róŜnice kursowe
- pozostałe
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec
okresu, razem
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
2 985
4 699
1 768
16
7
963
292
0
347
143
605
11
4
402
9
16
163
4 237
12
30
562
2 152
650
402
429
5 951
51
216
4 148
2 985
9
1 986
3 689
Nota 18.
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
- kredyty i poŜyczki
- inne zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY
a) powyŜej 1 roku do 3 lat
b) powyŜej 3 do 5 lat
Zobowiązania długoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA)
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
19 885
603
20 488
stan na 31.12.2006
19 316
1 172
20 488
stan na 31.12.2006
stan na 31.12.2005
13 559
1 796
15 355
stan na 31.12.2005
12 214
3 141
15 355
stan na 31.12.2005
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys/EUR
tys. zł
b2. jednostka/waluta tys/USD
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
11 077
9 411
1 646
6 306
598
1 745
1 360
10 669
4 686
1 214
4 686
Zobowiązania długoterminowe, razem
20 488
15 355
24
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK
Nazwa (firma) jednostki
Siedziba
Kwota kredytu / poŜyczki wg
umowy
zł
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
WFOŚiGW
BZ W BK S.A.
Bank BPH S.A.
200 EUR
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
Olsztyn
2.209 EUR
1 000
5 833
1.434 EUR
3000
PLN
2000
PLN
3000
PLN
Warszawa
5 221 1363 EURO
3 649 1250 USD
Kredyt Bank S.A.
Warszawa
328 86 EURO
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Bank BPH S.A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Olsztyn
Warszawa
5 221 1363 EURO
3 649 1250 USD
Kredyt Bank S.A.
Warszawa
328 86 EURO
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
1360 556111JPY
1341 350 EURO
1000 PLN
Zabezpieczenia
2 899
od
28.02.2007r.
do
28.02.2010r.
raty po
322.200
PLN płatne
co kwartał
hipoteka zwykła w kwocie
1.718.340EUR, hipoteka
kaucyjna do kwoty
187.300EUR, weksel in
blanco, zastaw rejestrowy na
środkach trwałych wraz z
cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
350
prowizja
przygotowawcza
0,85% EIRIBOR
1M+2% marŜy dla
kredytu wyraŜonego
w EUR zaś dla
kredytu wyraŜonego
w PLN WIBOR
350 PLN 1M+2% marŜy
od
31.03.2007r.
do
30.09.2009r.
raty po
50.000 PLN
płatne co
kwartał
weksel in blanco oraz
zastaw rejestrowy na
środkach trwałych wraz z
cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
3 980
prowizja
przygotowawcza
0,6% EIRIBOR
1M+1,35% marŜy,
od 16.09.2005
EURIBOR 1M+1,2%
marŜy
3.980 PLN
31.03.2007r
do
30.03.2012r.
raty po
234.000
PLN płatne
co kwartał
weksel in blanco zastaw
rejestrowy na środkach
trwałych stanowiących
przedmiot kredytowania na
podst.umowy 05/016/05
wraz z cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
1 050
0,3% redyskonta
1.050 PLN wksli
od
31.03.2007r.
do
20.09.2009r.
raty po
150.000
PLN płatne
co kwartał
weksel in blanco oraz
umowa przewłaszczenia
środków trwałych wraz z
cesją praw z polisy
ubezpieczeniowej
1 200
prowizja
przygotowawcza
0,4%, WIBOR
1.200 PLN 1M+0,9% marŜy
od
31.01.2007r.
Do
31.10.2010r.
Raty płatne
co kwartał w
wys.100.000
,00 PLN
zastaw rejestrowy na
środkach trwałych na
podst.umowy z dnia
30.11.2005r.wraz z cesją
praw z polisy
ubezpieczeniowej
664
prowizja
przygotowawcza
0,5%, WIBOR
664 PLN 1M+1% marŜy
od
31.01.2007r.
Do
31.07.2011r.
Raty płatne
co kwartał w
wys.160.000
,00 PLN
umowa przewłaszczenina
zabezpieczenie zapasów
magazynowych, zastaw
rejestrowy na maszynach i
urządzeniach,cesja praw z
polisy ubezpieczeniowej
5 221,00 1363 EURO
1 745,00 598 USD
184 PLN
PLN
Termin
spłaty
od
28.02.2007r.
do
28.11.2008r.
raty po
weksel in blanco oraz
29.300,00
przewłaszczenie środków
PLN płatne trwałych wraz z cesją praw
co kwartał
z polisy ubezpieczeniowej
prowizja
przygotowawcza
0,85% EIRIBOR
1M+2% marŜy dla
kredytu wyraŜonego
w EUR zaś dla
kredytu wyraŜonego
w PLN WIBOR
2.899 PLN 1M+2% marŜy
965 252 EURO
1000 PLN
Warunki
oprocentowania
prowizja
przygotowawcza
0,8% EIRIBOR
147 PLN 1M+1,75% marŜy
1360 556111JPY
1341 350 EURO
Kredyt Bank S.A.
147
waluta
120 31 EURO
1360 556111JPY
3000
Kwota kredytu / poŜyczki
pozostała do spłaty
zł
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Global Reports LLC
O/Olsztyn
waluta
664
LIBOR + 1,25 pkt.proc.
30.08.2008
LIBOR + 1,25 pkt.proc.
30.08.2008
hipoteka kaucyjna do kwoty
10.270 tys.zł, cesja praw z
polisy ubezpieczeniowej
nieruchomości we
Włocławku,Jaworzu
EURIBOR 1M+1,25pkt
31.12.2008
proc
przewłaszczenie Centrum
obróbczego BACCI JET 5AXIS CNC z cesją praw z
polisy ubezpieczenia
LIBOR 1M + 1,25 pkt proc
31.10.2008
hipoteka kaucyjna do kwoty
58948 tys.JPY na prawie
wieczystego uŜytkowania
gruntów i budynkach w
Jasienicy wraz z cesją polis
ubezpieczeniowych
EURIBOR 1M+1,25pkt
31.12.2010
proc
hipoteka kaucyjna do kwoty
400 tys. Euro na prawie
wieczystego uŜytkowania
nieruchomości połoŜonej w
Gostyniu wraz z cesją polisy
ubezpieczeniowej
nieruchomość
W IBOR 1M + 1,25pkt 31.10.2008
proc
hipoteka kaucyjna do kwoty
1300 tys.zł na nieruchomość
we Włocławku wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej,
przewłaszczenie maszyn i
urządzeń na wartość 611
tys.zł
prowizja
przygotowawcza
0,5%, WIBOR
664 PLN 1M+1% marŜy
od
31.01.2007r.
Do
umowa przewłaszczenina
31.07.2011r. zabezpieczenie zapasów
Raty płatne magazynowych, zastaw
co kwartał w rejestrowy na maszynach i
wys.160.000 urządzeniach,cesja praw z
,00 PLN
polisy ubezpieczeniowej
120 31 EURO
hipoteka kaucyjna do kwoty
10.270 tys.zł, cesja praw z
polisy ubezpieczeniowej
nieruchomości we
LIBOR + 1,25 pkt.proc.30.08.2008 Włocławku,Jaworzu
LIBOR + 1,25 pkt.proc.30.08.2008
przewłaszczenie Centrum
obróbczego BACCI JET 5AXIS CNC z cesją praw z
polisy ubezpieczenia
EURIBOR 1M+1,25pkt31.12.2008
proc
1360 556111JPY
hipoteka kaucyjna do kwoty
58948 tys.JPY na prawie
wieczystego uŜytkowania
gruntów i budynkach w
Jasienicy wraz z cesją polis
LIBOR 1M + 1,25 pkt proc
31.10.2008 ubezpieczeniowych
965 252 EURO
hipoteka kaucyjna do kwoty
400 tys. Euro na prawie
wieczystego uŜytkowania
nieruchomości połoŜonej w
Gostyniu wraz z cesją polisy
ubezpieczeniowej
nieruchomość
EURIBOR 1M+1,25pkt31.12.2010
proc
184 PLN
hipoteka kaucyjna do kwoty
1300 tys.zł na nieruchomość
we Włocławku wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej,
przewłaszczenie maszyn i
urządzeń na wartość 611
tys.zł
WIBOR 1M + 1,25pkt 31.10.2008
proc
5 221,00 1363 EURO
1 745,00 598 USD
25
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 19.
REZERWY KRÓTKOTERMINOWE
1. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne
2. Pozostałe rezerwy w tym:
- rezerwa na sprawy sądowe
- rezerwa na badanie sprawozdania finansowego
- pozostałe
stan na 31.12.2006
388
890
90
800
- rezerwy na przyszłe koszty napraw wynajmowanych nieruchomości
- rezerwa na koszty reklamy
Rezerwy krótkoterminowe , razem
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW)
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia
c) wykorzystanie
d) rozwiązanie
e) stan na koniec okresu
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH
a) stan na początek okresu
b) zwiększenia
c) wykorzystanie
d) rozwiązanie
e) stan na koniec okresu
stan na 31.12.2005
567
3 623
445
79
1 770
1 115
1 278
stan na 31.12.2006
567
250
262
167
388
stan na 31.12.2006
3 623
508
3 033
208
890
214
4 190
stan na 31.12.2005
473
240
107
39
567
stan na 31.12.2005
4 206
1 011
827
767
3 623
Nota 20.
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
- z tytułu dostaw i usług,
- zaliczki otrzymane na dostawy
- kredyty i poŜyczki,
- zobowiązania wekslowe
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- z tytułu wynagrodzeń
- inne zobowiązania finansowe, w tym:
- usługi, dostwy niefakturowane
- pozostałe
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA
WALUTOWA)
a) w walucie polskiej
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)
b1. jednostka/waluta tys/EUR
tys. zł
b3. jednostka/waluta tys/USD
tys. zł
b4. jednostka/waluta tys/GBP
tys. zł
pozostałe waluty w tys. zł
Zobowiązania krótkoterminowe, razem
Global Reports LLC
stan na 31.12.2006
30 008
75
17 618
4 806
2 378
3 698
3 698
58 583
stan na 31.12.2006
43 225
15 358
707
2 708
36
105
2 131
12 163
382
58 583
stan na 31.12.2005
21 903
2
25 909
1 719
6 221
1 980
5 782
17
5 765
63 516
stan na 31.12.2005
43 768
19 748
2 563
9 902
737
2 404
938
5 617
1 825
63 516
26
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK
Nazwa (firma)
jednostki
NORD/LB Bank
Polska S.A.
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
Siedziba
zł
Warszawa
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
BPH PBK S.A
BRE Bank S.A.
BRE Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
BRE Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
O/Olsztyn
Olsztyn
Kredyt Bank S.A.
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Global Reports LLC
Kwota kredytu / poŜyczki wg
umowy
waluta
3000
500 PLN
9.500PLN
3.400 PLN
2.300 PLN
328 86 EURO
1341 350 EURO
1000 PLN
5500 PLN
1341 350 EURO
1000 PLN
5500 PLN
Kwota kredytu / poŜyczki
pozostała do spłaty
zł
PLN
waluta
6 152
3 143
2 300
640
117
1 289
200
936
400
600
Termin
spłaty
oprocentowanie wg.
PLN WIBOR 1M+marŜa
12.09.2007
1,1 %
0
130
Warunki
oprocentowania
WIBOR 1M+1,3%
130 PLN marŜy
Zabezpieczenia
Hipoteka kaucyjna na kwote
3,5 mln PLN na prawie
wieczystego uzytkowania
gruntu działki połoŜonej w
Kostrzyniu nad Odrą i
odrebnej własności budynku
na tej dziłace oraz prawie
wieczystego uzytkowania
gruntu 3 działek w
Inowrocławiu i odrębnej
własności budynków
połoŜonych na tych dziłkach.
weksel in blanco i zastaw
rejestrowy na zapasach
surowca drzewnego , zastaw
rejestrowy na srodkach
trwałych i cesja praw z polisy
30.03.2007r. ubezpieczeniowej
prowizja
przygotowawcza;
0,5% WIBOR
6.152 PLN 1M+1,0% marŜy
umowa przewłaszczenia
rzeczy ruchomych na
zabezpieczenie zapasów,
zastaw rejestrowy na
zapasach i cesja praw z
polisy ubezpieczeniowej
oraz pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem
01.08.2007r. bieŜącym
WIBOR 1M+1,0%
3.143 PLN marŜy
weksel in blanco i zastaw
rejestrowy na zapasach
surowca drzewnego , zastaw
rejestrowy na srodkach
trwałych i cesja praw z polisy
30.03.2007r. ubezpieczeniowej
2.300
640
117
1.289
200
936
400
600
120 31 EURO
322 84 EURO
246 PLN
1023 PLN
prowizja
przygotowawcza;
0,6% WIBOR
PLN 1M+1,4% marŜy
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
umowa przewłaszczenia
rzeczy ruchomych na
zabezpieczenie zapasów,
zastaw rejestrowy na
zapasach o wartości
1.170.000 PLN i cesja praw
z polisy ubezpieczeniowej
oraz pełnomocnictwo do
dysponowania rachunkiem
01.08.2007r. bieŜącym
EURIBOR 1M+1,25pkt
31.12.2008
proc
przewłaszczenie Centrum
obróbczego BACCI JET 5AXIS CNC z cesją praw z
polisy ubezpieczenia
EURIBOR 1M+1,25pkt
31.12.2010
proc
hipoteka kaucyjna do kwoty
400 tys. Euro na prawie
wieczystego uŜytkowania
nieruchomości połoŜonej w
Gostyniu wraz z cesją polisy
ubezpieczeniowej
nieruchomość
WIBOR 1M + 1,25pkt 31.10.2008
proc
hipoteka kaucyjna do kwoty
1300 tys.zł na nieruchomość
we Włocławku wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej,
przewłaszczenie maszyn i
urządzeń na wartość 611
tys.zł
WIBOR O/N +
1,25pkt proc
hipoteka kaucyjna do kwoty
3500 tys.zł na
nieruchomościach w
Jaworzu, Jasienicy wraz z
cesją polisy
ubezpieczeniowej,
przewłaszczenie zapasów
zlokalizowanych we
Włocławku do kwoty 6000
tys.zł, przewłaszczenie
maszyn i urządzeń na kwotę
1210 tys.zł wraz z cesjami
polis ubezpieczeniowych
31.08.2007
322 84 EURO
hipoteka kaucyjna do kwoty
400 tys. Euro na prawie
wieczystego uŜytkowania
nieruchomości połoŜonej w
Gostyniu wraz z cesją polisy
ubezpieczeniowej
nieruchomość
EURIBOR 1M+1,25pkt31.12.2010
proc
246 PLN
hipoteka kaucyjna do kwoty
1300 tys.zł na nieruchomość
we Włocławku wraz z cesją
polisy ubezpieczeniowej,
przewłaszczenie maszyn i
urządzeń na wartość 611
tys.zł
WIBOR 1M + 1,25pkt 31.10.2008
proc
1023 PLN
hipoteka kaucyjna do kwoty
3500 tys.zł na
nieruchomościach w
Jaworzu, Jasienicy wraz z
cesją polisy
ubezpieczeniowej,
przewłaszczenie zapasów
zlokalizowanych we
Włocławku do kwoty 6000
tys.zł, przewłaszczenie
maszyn i urządzeń na kwotę
1210 tys.zł wraz z cesjami
31.08.2007 polis ubezpieczeniowych
WIBOR O/N +
1,25pkt proc
27
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 21.
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
stan na 31.12.2006
- dyskonto weksli
- pozostałe
- dotacje
- przedpłaty
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem
stan na 31.12.2005
8
270
146
68
118
206
11
403
424
Nota 22.
Wyliczenie wartości księgowej na 1 akcję
wartość kapitału własnego na 31.12.2006 r. 130 579 tys.
Ilość akcji 9 357 875
wartość księgowa na 1 akcję 13,95 zł
wartość kapitału własnego na 31.12.2005 r. 127 753 tys.
Ilość akcji 9 563 760
wartość księgowa na 1 akcję 13,36 zł
Nota 23.
ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK
POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU)
stan na 31.12.2006
1. Inne (z tytułu)
- weksle obce indosowane
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych,
stan na 31.12.2005
282
282
282
0
Nota 24.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW I USŁUG
(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)
a) sprzedaŜ produktów
b) sprzedaŜ usług, w tym :
- usługi wynajem powierzchni
- usługi przetwarzania danych
- znak towarowy
- inne usługi wynajmu
- usługi transportowe
- usługi cięcia
- pozostałe usługi
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług, razem
rok 2006
rok 2005
249 564
9 356
2 339
631
225 826
11 105
2 563
819
68
89
6 229
258 920
170
44
67
7 442
236 931
W danych za 2005 rok została skorygowana błędnie zaprezetnowana wartośc sprzedaŜy usług-znak towarowy
w wysokości 8 847 tys. zł. Kwota ta zwiększa wartość sprzedanych usług.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW I USŁUG
(STRUKTURA TERYTORIALNA)
a) kraj
b) eksport
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem
rok 2006
75 429
183 491
258 920
rok 2005
70 586
166 345
236 931
W związku z błędną prezentacją w 2005 roku struktury sprzedaŜy w kraju i na eksport dane powyŜsze zostały
skorygowane do prawidłowych wartości.
Nota 25.
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE
DZIAŁALNOŚCI)
- sprzedaŜ towarów
- sprzedaz materiałów
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I
MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA)
rok 2006
58 146
1 845
59 991
rok 2006
rok 2005
66 052
1 635
67 687
rok 2005
a) kraj
b) eksport
19 787
40 204
21 480
46 207
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem
59 991
67 687
W związku z błędną prezentacją w 2005 roku struktury sprzedaŜy w kraju i na eksport dane powyŜsze zostały
skorygowane do prawidłowych wartości.
Global Reports LLC
28
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 26.
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU
a) amortyzacja
b) zuŜycie materiałów i energii
c) usługi obce
d) podatki i opłaty
e) wynagrodzenia
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)
Koszty według rodzaju, razem
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość
ujemna)
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna)
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
rok 2006
rok 2005
12 714
112 658
66 156
4 378
50 304
12 486
12 188
270 884
-1 213
10 672
104 648
55 111
3 894
39 649
10 277
8 280
232 531
-746
-2 508
-2 517
-21 479
-46 383
199 301
-20 712
-43 774
164 782
Nota 27.
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
rok 2006
a) rozwiązanie odpisów lub rezerwy na :
-na naleŜności
-na przewidywane straty
-na zapasy
-na sprawy sądowe
b) pozostałe
-odpisane zobowiązania przedawnione i umorzone
-odszkodowania
-pozostałe
-ujawnione nadwyzki aktywów obrotowych
-umorzenie podatku od nieruchomości
Inne przychody operacyjne, razem
rok 2005
4 502
2 295
169
2 038
3 546
2 418
565
384
179
1 900
14
209
1 488
157
32
5 446
3 845
376
1 366
2 103
8 347
Nota 28.
INNE KOSZTY OPERACYJNE
rok 2006
rok 2005
3 172
2 312
242
29
312
277
a) utworzenie odpisów lub rezerwy na :
-na naleŜności
-na zapasy
-na przewidywane straty
-na sprawy pracownicze
-pozostałe
-na sprawy sądowe
b) pozostałe
-odpisane naleŜności przedawnione i umorzone
-darowizna majątku obrotowego
-koszty związane z wykorzystaniem znaku firmy
-reklamacje
majątku obrotowego
- nierozliczone konto dostaw materiałów niefakturowanych
- VAT niepodlegający odliczeniu
- nierozliczone saldo przychodów przyszłych okresów
- darowizny
- reklamacje
- likwidacja wyrobów, towarów i materiałów
- rozliczenie inwenatryzacji
- zapłacone odszkodowania, kary i grzywny
- odpisanie przedawnionych i niesiągalnych naleŜności
- koszty związane z powodzią w Sędziszowie
-pozostałe
Inne koszty operacyjne, razem
3 855
919
2 520
21
261
40
94
1 087
295
93
2 520
32
37
16
289
175
46
46
62
251
377
122
365
676
63
5 692
662
4 942
Nota 29.
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
a) odsetki z rachunków bankowych
b) odsetki od nalezności
c) dyskonto weksli
d) inne odsetki
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem
Global Reports LLC
rok 2006
rok 2005
281
93
259
384
1 017
154
141
374
430
1 099
29
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 30.
INNE PRZYCHODY FINANSOWE
rok 2006
a) wynik na obrocie wierzytelnościami
b) wynik na róŜnicach kursowych
c) pozostałe
- wynik na transakcjach zabezpieczających
- inne
d) odpisy zwiększające wartość naleŜności finansowych
e) wynik na aporcie majatku finansowego
Inne przychody finansowe, razem
rok 2005
130
130
2 684
1 684
825
189
340
3 473
907
1 534
1 534
282
2 723
Nota 31.
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK
rok 2006
a) odsetki od kredytów
b) odsetki od poŜyczek
c) dyskonto weksli
d) odsetki od zobowiązań
e) inne odsetki
f) koszty leasingu finansowego
g) dyskonto
h) pozostałe
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem
rok 2005
1 914
2 284
6
77
256
214
29
3
98
2 967
113
126
2 153
Nota 32.
INNE KOSZTY FINANSOWE
rok 2006
a) wynik na obrocie wierzytelnościami
b) wynik na róŜnicach kursowych
c) pozostałe
Inne koszty finansowe, razem
rok 2005
224
431
227
882
1 016
150
502
1 668
Nota 33.
ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAśY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI
UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH
rok 2006
a) zysk ze sprzedaŜy udziałów i akcji
- w jednostkach zaleŜnych
Zysk (strata) na sprzedaŜy całości lub części udziałów jednostek
podporządkowanych, razem
rok 2005
40
40
0
40
Nota 34.
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY
1. Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)
2. RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)
a. Trwałe róŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym
b. Przejściowe róŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą
opodatkowania podatkiem dochodowym
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym
4. Podatek dochodowy według stawki 19%
5. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki podatku
6. Podatek dochodowy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji
podatkowej
rok 2006
rok 2005
19 737
22 768
-26 909
9 054
-51 747
9 431
24 838
-377
-7 172
3 807
-1 208
13 714
4 247
-370
2 615
3 877
7. Podatek odroczony
4 412
-1 364
8.Podatek dochodowy razem
7 027
2 513
Nota 35.
ZYSK (STRATA) NETTO
a) zysk (strata) netto jednostki dominującej
b) zyski (straty) netto jednostek zaleŜnych
d) zyski (straty) netto jednostek stowarzyszonych
e) korekty konsolidacyjne
Zysk (strata) netto
Global Reports LLC
rok 2006
22 253
13 423
-24 663
11 013
rok 2005
10 482
16 649
-657
-8 223
18 251
30
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 36.
Dane liczbowe do wyliczenia straty/zysku na jedną akcję
zysk/strata za 2006 r. 11 352 tys. zł
liczba akcji/udziałów 9 357 875
zysk na 1 akcję/udział 1,18 zł
zysk/strata za 2005 r. tys. 18 251 zł
liczba akcji 9 563 760
strata na 1 akcję/udział 1,91zł
Nota 37
Informacje dotyczące segmentów działalności
Przychody
SprzedaŜ na zewnątrz
SprzedaŜ między segmentami
Przychody ogółem
Wynik
Wynik segmentu
Nieprzypisane koszty całej grupy
Zysk operacyjny
Przychody finansowe
Koszty finansowe
Zysk przed opodatkowaniem
Podatek dochodowy
Zysk netto
Pozostałe informacje
Aktywa segmentu
Zobowiązania segmentu
Segment
meblowy
Segment
sklejkowy
Pozostałe
nieprzypisane
do segmentów
87 551
1 759
691
9 866
88 242
11 625
Segment
handlowy
112 886
29 063
141 949
116 715
6 107
122 822
-2 259
10 430
3 998
11 771
5 343
4 169
1 244
2 925
986
1 618
9 798
1 960
0
114 784
37 362
3 418
5 109
Wyłączenia
Wartość
skonsolidowana
-45 727
318 911
0
318 911
6 840
0
-649
18 360
283
56
4 225
1 521
2 704
20 554
250
27 144
5 175
21 969
-24 720
244
-25 125
-2 873
18 360
8 874
7 511
19 723
7 027
12 696
100 314
41 165
30 471
10 714
115 707
1 270
-129 090
-16 025
232 186
74 486
12 410
6 257
778
702
92
646
Skonsolidowane zobowiązania ogółem
Wydatki inwestycyjne
Amortyzacja
16 698
12 714
Nota 38
Informacje dotyczące segmentów geograficznych
Przychody za okres
Polska
Wielka Brytania
Pozostałe kraje Europy
Azja
Ameryka Płn. I Płd.
Australia
Afryka
Razem
Suma aktywów na dzień
od 01.01.do
od 01.01.do
31.12.2005
31.12.2006
31.12.2005
31.12.2006
92 066
95 216
213 462
216 412
79 090
83 159
18 237
15 774
101 624
111 689
14 106
11 367
16 115
14 842
3 496
1 492
2 637
125
0
304 618
318 911
231 699
232 186
Przychody za okres
Waluta przychodów
PLN
GBP
EUR
USD
pozostałe waluty
Razem
Global Reports LLC
od 01.01.do od 01.01.do
31.12.2005
31.12.2006
92 959
96 915
77 745
82 134
91 831
104 028
34 458
33 024
7 625
2 809
304 618
318 911
31
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 39
Instrumenty finansowe
Stan na 31 grudnia 2006 r.:
Dane ogólne o instrumentach finansowych:
1. PoŜyczki udzielone:
a) lokaty bankowe: 16 822 tys. zł
Pozbawione ryzyka lub o niskim ryzyku inwestycje krótkoterminowe, instrumenty płynne typu overnight lub do
2-4 tygodni,
2. Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
a) forwardy - 1 768 tys. zł
b) cirsy - 436 tys. zł
c) opcje - 26 tys. zł
Instrumenty powyŜsze maja na celu ograniczenie ryzyka wahań kursów walut.
3. Zobowiązania finansowe:
a) kredyty bankowe: 37 503 tys. zł
Kredyty inwestycyjne i obrotowe płatne do 2010 r.Informacje na temat oprocentowania i wraunków spłat
znajduja się w nocie o długoterminowych i krótkoterminowych kredytach bankowych.
Nota 40
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
Nazwa jednostki
Paged S.A.
Paged Meble S.A.*
Paged Handel S.A.
Paged Sklejka S.A.
Nowy Swarzędz Sp. z o.o.
Meble Jarocin-Biura i Hotele Sp. z o.o.
Fabryka Mebli Gostyń Sp. z o.o.
Paged Karpaty
Polish Timber Products Ltd.
SUMA
Stan
Stan
Stan
Stan
Zakupy w SprzedaŜ w
Zakupy w SprzedaŜ w
naleŜności na zobowiązań
naleŜności na zobowiązań
2006 r.
2006 r.
2005 r.
2005 r.
31.12.2006 na 31.12.2006
31.12.2005 na 31.12.2005
3 375
12
140
9 866
2 832
183
10 044
5 717
1 970
7 817
24 306
8 181
10 288
33 842
44 150
12
1 389
6 481
182
1 230
6 582
393
1 367
1 404
4 248
6 107
1 282
1 409
3 980
6 358
15
2 620
3 710
66
0
0
0
1 982
374
3 303
1 945
1 596
922
2 709
31
780
518
0
334
33
0
148
17
2
3 108
22 376
509
1 625
456
19 881
755
12 433
12 433
45 727
45 727
14 325
14 311
65 003
65 003
* dane za 2005 obejmuja zbiorczo dane Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o, Paged Meble S.A., RZFM S.A.
Nota 41
Informacje o zatrudnieniu
Zatrudnienie w 2006 roku w Grupie „Paged” S.A. przedstawiało się następująco:
- Pracownicy ogółem: 2 376 osób, w tym:
- Pracownicy umysłowi: 340 osób,
- Pracownicy fizyczni: 2 022osób,
- Pracownicy na urlopie wychowawczym: 14.
Zatrudnienie w 2005 roku w Grupie „Paged” S.A. przedstawiało się następująco:
- Pracownicy ogółem: 2 304 osób, w tym:
- Pracownicy umysłowi: 302 osób,
- Pracownicy fizyczni: 2 001 osób,
- Pracownicy na urlopie wychowawczym: 12.
Nota 42
Wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd
Krzysztof Bukowski
Rada Nadzorcza
Wojciech Błaszczyk
Michał Błach
Piotr Knapiński
Adam Szlempo
Tomasz Wójcik
Razem
Kwota ( tys. zł )
1 030,3
72,0
60,0
60,0
60,0
60,0
1 342,3
Wynagrodzenia otrzymane ze spółek zaleŜnych i stowarzyszonych z tytułu pełnienia funkcji we władzach
(Zarząd lub Rada Nadzorcza) tych jednostek:
Krzysztof Bukowski
Wojciech Błaszczyk
Piotr Knapiński
Razem
Kwota (tys. zł)
99,0
8,0
55,5
162,5
Wynagrodzenie wypłacone w Grupie Paged w 2005 roku Członkom Zarządu wynosiło 1 093 tys. zł a Członkom
Rad Nadzorczych 392 tys. zł.
Global Reports LLC
32
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 43
Planowane i poniesione nakłady inwestycyjne i na ochronę środowiska.
Poniesione nakłady inwestycyjne w 2006 roku wyniosły:16 698 tys. zł
Planowane nakłady inwestycyjne szacowane są na 47 000 tys. zł.
Szczegółowy opis poniesionych i planowanych nakładów znajduje się w sprawozdaniu zarządu.
Nota 44
Znaczące zdarzenia jakie miały miejsce po dniu bilansowym
Znaczące wydarzenia po dniu bilansowym zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu w punkcie VII,VIII i IX.
Nota 45
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i
porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzanymi i opublikowanymi sprawozdaniami
finansowymi.
Dane na
31.12.06 wg
sprawozdania
za IV kwartał
116 909
114 400
Dane na
31.12.06 w
sprawozdaniu
rocznym
116 804
117 366
AKTYWA
231 309
234 170
-2 861
I. Kapitał własny
A. Kapitał własny
przypisany do
podmiotu
dominującego
1. Zysk z lat
ubiegłych
2. Zysk netto
II. Kapitały
mniejszości
II. Zobowiązania i
rezerwy
długoterminowe
III. Zobowiązania i
rezerwy
krótkoterminowe
PASYWA
144 818
131 031
144 330
130 579
488
452
Wybrane pozycje
I. Aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowe
RóŜnica
105
-2 966
99976
100624
-648
11 695
13 787
11 013
13 751
682
36
17 128
27 052
-9 924
69 363
62 788
6 575
231 309
234 170
-2 861
Korekty powyŜsze sa wynikiem zmiany danych bilansowych w podmiotach zaleŜnych.Ponadto dla celów
porównawczych dane dotyczace naleŜności i zobowiązań zostały skorygowane o naleŜności i zobowiązania z
tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, które w sprawozdaniu w 2005 roku były w wykazane w
łacznej kwocie naleŜności lub zobowiązan krótkoterminowych. PowyŜsze korekty wpłynęły na zmianę danych
ujetych w notach za 2005 rok dotyczące naleŜności i zobowiązań krókoterminowych oraz przepływów
pienięŜnych z działalności operacyjnej
Global Reports LLC
33
PAGED S.A.
skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2006
w tys. zł
Nota 46.
Podmiot wyłączony z konsolidacji ze względu na nieistotną wielkość danych bilansowych, udziały tego podmiotu
są w całości objęte odpisem.
1. Serwis Sklejka Sp. z o.o., ul. Mazurska 1, 14-300 Morąg, - Paged Sklejka posiada 35%
udziałów w kapitale (podmiot stowarzyszony)
Wybrane pozycje
Dane na
31.12.05
Dane na
31.12.06
I. Aktywa trwałe
II. Aktywa obrotowe
0
347
0
404
AKTYWA
347
404
-62
-69
-246
-162
-93
0
-184
0
410
650
348
650
I. Kapitał własny
1. Zysk z lat
ubiegłych
2. Zysk netto
II. Zobowiązania i
rezerwy
długoterminowe
III. Zobowiązania i
rezerwy
krótkoterminowe
PASYWA
PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data
Imię Nazwisko
01-06-2007 Krzysztof Bukowski
Stanowisko/Funkcja
Podpis
Prezes Zarządu
PODPIS OSOBY , KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data
Imię Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
Podpis
01-06-2007 Maria Kaczmarek
Global Reports LLC
34
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
„Paged” S.A. w 2006 roku
I. WaŜniejsze zdarzenia, w tym równieŜ inwestycje, mające istotny wpływ na
działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w
dalszych latach.
Spółki z Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. w 2006 roku kontynuowały rozpoczęte w roku
ubiegłym działania zmierzające do uporządkowania struktury posiadanych przez siebie akcji i
udziałów. Zbędna część majątku finansowego została juŜ sprzedana natomiast część akcji
spółek zaleŜnych jest dokupowana, w celu zwiększenia w nich zaangaŜowania kapitałowego.
1. zakup akcji, udziałów:
1.1. własnych przez „Paged” S.A.
W 2006 roku „Paged” S.A kupiła 96.542 akcji własnych za cenę 2.795,1 tys. zł.
W dniu 24 stycznia 2007 roku „Paged” S.A. nabyła w transakcji pakietowej pozasesyjnej od
Paged Meble Sp. z o.o (spółka zaleŜna) 261.333 akcji własnych za cenę 6.141,3 tys. zł.
Średnia cena nabycia 1 akcji wyniosła 23,50 zł .
Po zawarciu ww. transakcji „Paged” S.A. posiada 357.875 akcji własnych, które stanowią
3,82% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 2,00 zł kaŜda.
Spółka nabyła ww. akcje ze środków własnych.
„Paged” S.A. nabywała akcje własne w celu ich umorzenia (zgodnie z upowaŜnieniem
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 31 maja 2006r).
W dniu 20 marca 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „Paged” S.A. podjęło
uchwałę o umorzeniu 357.875 akcji zwykłych na okaziciela nabytych przez Spółkę w okresie
od 26 września 2006 r. do 24 stycznia 2007 roku oraz obniŜeniu kapitału zakładowego Spółki
z kwoty 18.715.750,- zł do kwoty 18.000.000,- zł. (raport bieŜący nr 14 z 21 marca 2007r).
1.2. „Paged – Rzeszowskie Fabryki Mebli” S.A.
W dniu 20 lutego 2006 roku „Paged – Fabryki Mebli” Sp. z o.o. (spółka zaleŜna od „Paged”
S.A.) nabyła od osoby fizycznej 279 akcji „Paged-Rzeszowskie Fabryki Mebli” S.A., które
stanowiły 0,03% jej kapitału zakładowego. W wyniku powyŜszej transakcji udział „PagedFabryki Mebli” Sp. z o.o. w kapitale zakładowym „Paged-Rzeszowskie Fabryki Mebli” S.A.
zwiększył się z 90,70% do 97,73%;.
Zakup ww. liczby akcji został sfinansowany ze środków własnych.
1.3. ZUMCONTRACT INC
W dniu 6 marca 2006 r. w Urzędzie Sekretarza Stanu Północna Karolina, USA została
zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ZUMCONTRACT, Inc. z
siedzibą w Charlotte, Północna Karolina, USA;
31.200 udziałów nowo załoŜonej spółki, które stanowią 88,64% kapitału zakładowego i
ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki nabyła i objęła Buk Limited z
siedzibą w Risby koło Bury St. Edmunds, Wielka Brytania (spółka pośrednio zaleŜna od
Paged S.A. ).
1.4. „Paged-Sklejka” S.A.
„Paged” S.A., systematycznie realizując proces skupowania akcji “Paged-Sklejka” S.A.,
kupiła w dniu 14 lipca 2006 r. od jej akcjonariuszy mniejszościowych – osób fizycznych,
Strona 1 z 21
Global Reports LLC
3.080 sztuk akcji. „Paged” S.A. kupowała ww. akcje ze środków własnych po cenie 5 zł netto
za sztukę. Zakupione akcje stanowiły 0,06% udziału w kapitale i w głosach na walnym
zgromadzeniu „Paged-Sklejka” S.A. i w wyniku tych transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale
zakładowym spółki zwiększył się do 75,29%.
Spółka nadal dąŜyła będzie do skupowania akcji od pozostałych akcjonariuszy
mniejszościowych.
1.5. Paged Meble Sp. z o.o
W dniu 12 maja 2006 roku „Paged” S.A. nabyła od podmiotu nie powiązanego 1 udział w
spółce Paged Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy; w wyniku transakcji udział „Paged”
S.A. w kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się z 99,882% do 100,00%;
1.6. „Paged Handel” SA
Walne Zgromadzenie „Paged Handel” S.A. w dniu 31 maja 2006r. podjęło uchwałę o
przymusowym wykupie 2.277 akcji na okaziciela akcjonariuszy reprezentujących 0,69%
kapitału zakładowego.
W dniu 18 sierpnia 2006 r. Zarząd „Paged Handel” S.A. przekazał Paged S.A. 2.277 akcji na
okaziciela „Paged Handel” S.A., które zostały wydane w miejsce dokumentów akcji
uniewaŜnionych na mocy uchwały Zarządu tej spółki w trybie art. 358 par. 1 w związku z art.
418 par. 2a Kodeksu spółek handlowych, tj. w związku z realizowanym przymusowym
wykupem przez „Paged” S.A. 2.277 akcji od akcjonariuszy mniejszościowych „Paged
Handel” S.A.
Z dniem 18 sierpnia 2006 r. „Paged Handel” S.A. stała się spółką jednoosobową, której
jedynym akcjonariuszem jest „Paged” S.A.
1.7. Nowy Swarzędz Sp. z o.o
W dniu 25 września 2006 r. Paged Meble Sp. z o.o. nabyła od nie powiązanego podmiotu
22.800 udziałów w spółce „Nowy Swarzędz” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które
stanowiły 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników; w wyniku
transakcji udział Paged Meble Sp. z o.o. w kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się z
0,00% do 100,00%
2. SprzedaŜ akcji (udziałów), zmniejszenie zaangaŜowania kapitałowego:
2.1. sprzedaŜ akcji Płyty Karlino S.A.
W dniu 31 stycznia 2006 r. „Paged” S.A. zbyła całość posiadanych akcji „Płyty Karlino” S.A.
w upadłości z siedzibą w Warszawie na rzecz nie powiązanego inwestora krajowego; w
wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki zmniejszył się z
9,32% do 0,00%;
2.2. sprzedaŜ akcji Fabryki Papieru Piechowice S.A.
W dniu 09 lutego 2006 roku został spełniony ostatni z warunków, które zostały określone w
warunkowej umowie sprzedaŜy akcji spółki Fabryka Papieru Piechowice S.A. z siedzibą w
Piechowicach z 3 listopada 2005 r., tj. „Paged” S.A. otrzymał od WEPA Papierfabrik AFH
GmbH czek bankierski na kwotę 3.056.448,- zł tytułem zapłaty ceny za akcje, zaś „Paged”
S.A. przekazał spółce WEPA odcinek zbiorowy obejmujący 95.514 sztuk akcji zwykłych
imiennych Fabryki Papieru Piechowice S.A. Tym samym z dniem 9 lutego 2006 r. nastąpiło
przeniesienie własności akcji, które stanowiły 28,69% kapitału zakładowego tej spółki na
nowego właściciela - spółkę WEPA Papierfabrik AFH GmbH z siedzibą w Arnsberg –
Müschede w Niemczech. O zawarciu warunkowej umowy sprzedaŜy 95.514 sztuk akcji
Strona 2 z 21
Global Reports LLC
zwykłych imiennych Fabryki Papieru Piechowice S.A. z siedzibą w Piechowicach Zarząd
„Paged” S.A. informował w raporcie bieŜącym nr 96/2005 z 3 listopada 2005 r.
2.3. sprzedaŜ akcji Grupa Polskie Składy Budowlane S.A.
W dniu 1 sierpnia 2006 r. „Paged Handel” S.A. całość posiadanych akcji Grupa Polskie
Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Busku Zdroju na rzecz nie powiązanego podmiotu; w
wyniku transakcji udział „Paged Handel” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki zmniejszył się
z 0,065% do 0,00%;
2.4. sprzedaŜ udziałów w Paged Westphalen GmbH w upadłości
W dniu 21 września 2006 r. "Paged" S.A. zbył całość posiadanych udziałów w spółce Paged
Westphalen GmbH w upadłości z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) na rzecz nie powiązanego
podmiotu; w wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki
zmniejszył się ze 100% do 0,00%;
2.5. sprzedaŜ udziałów w Towarzystwie Gospodarczym Meblopol Sp. z o.o
W dniu 29 września 2006 r. Paged Meble Sp. z o.o. zbyła całość posiadanych udziałów, w
spółce Towarzystwo Gospodarcze Meblopol Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na rzecz nie
powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział Paged Meble Sp. z o.o. w kapitale
zakładowym tej spółki zmniejszył się ze 0,67% do 0,00%;
2.6. sprzedaŜ akcji „AQUA” S.A.
W dniu 12 grudnia 2006 r. Paged Meble Sp. z o.o. zbyła całość posiadanych przez siebie, tj.
4.874 akcje „AQUA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej na rzecz nie powiązanego
podmiotu; w wyniku transakcji udział Paged Meble Sp. z o.o. w kapitale zakładowym tej
spółki zmniejszył się ze 0,04% do 0,00%;
2.7. sprzedaŜ akcji ITALMEX S.p.A. Import-Export w likwidacji
W dniu 6 października 2006 r. „Paged” S.A. zbyła 4.637 akcji a w dniu 29 grudnia 2006 r.
13.345 akcji spółki ITALMEX S.p.A. Import-Export w likwidacji z siedzibą w Gorgonzola
(Włochy) na rzecz nie powiązanego podmiotu; w wyniku tych transakcji udział „Paged” S.A.
w kapitale zakładowym tej spółki zmniejszył się z 2,25% do 0,00%.
3. Zakończenie likwidacji, upadłości i inne:
3.1. Zakończenie likwidacji „PPD Polpłyt” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy
W dniu 9 stycznia 2006 r. sąd rejestrowy dokonał wykreślenia z rejestru przedsiębiorców
KRS spółki Przemysł Płyt Drewnopochodnych „POLPŁYT” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Bydgoszczy w związku z zakończeniem likwidacji tej spółki; „Paged” S.A. wraz z innymi
podmiotami z Grupy Paged posiadał udziały, które stanowiły łącznie 84,52% kapitału
zakładowego PPD „POLPŁYT” Sp. z o.o. w likwidacji;
PPD Polpłyt znajdował się w likwidacji od 22 kwietnia 2005 r. (informacja ta została
przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieŜącym nr 39/2005 ).
3.2. Zakończenie likwidacji „Paged Południe” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Postanowieniem sądu rejestrowego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. wpisana
została do rejestru przedsiębiorców informacja o zakończeniu likwidacji Paged Południe Sp.
z o.o. w likwidacji – w związku z podjęciem w dniu 31 maja 2006 r. przez Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania likwidacyjnego tej spółki
– oraz o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
Strona 3 z 21
Global Reports LLC
Paged S.A. był właścicielem 52 udziałów o łącznej wartości nominalnej 910.000 zł,
stanowiących 100% kapitału zakładowego Paged Południe Sp. z o.o. w likwidacji i takiej
samej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki. Udziały te były objęte
częściowym odpisem aktualizującym ich wartość (381,6 tys. zł)
Paged Południe Sp. z o.o. znajdowała się w stanie likwidacji od 1 maja 2005 r. (informacja ta
została przekazana do wiadomości publicznej w raporcie bieŜącym nr 42/2005).
II. Inne waŜniejsze zdarzenia, które miały istotny wpływ na działalność Grupy
Kapitałowej „Paged” S.A., i które nastąpiły w 2006 roku.
Przewidywany rozwój
„Paged” S.A. działa na zasadzie typowej spółki holdingowej, świadcząc dla swoich spółek –
córek usługi udostępniania znaku towarowego i przetwarzania danych. Spółka zaniechała
działalności operacyjnej przenosząc ją do spółek zaleŜnych. KaŜda ze spółek sama
podejmuje bieŜące decyzje inwestycyjne i operacyjne, jednak przy duŜym wsparciu
merytorycznym ze strony „Paged” S.A.
Zarząd Spółki „Paged” nadal dąŜył będzie do rozwijania powiązań kapitałowych z innymi
spółkami z branŜy, by rozwijać między nimi współpracę i zwiększać ich efektywność.
„Paged” S.A. podejmuje działania promujące znak towarowy „Paged”, co powinno zwiększyć
rozpoznawalność produktów spółek naleŜących do Grupy przez klientów. Promocja znaku
towarowego zwiększy rozpoznawalność samych produktów jak i poszczególnych spółek na
rynku krajowym i zagranicznym.
Działalność Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. skupia się na trzech obszarach działalności
związanych z przemysłem drzewnym:
Produkcja i sprzedaŜ mebli
Ten obszar działalności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. opiera się na spółkach
produkcyjnych tj. Paged Meble Sp. z o.o (od 2 kwietnia 2007r. przekształcona w spółkę
akcyjną) i Fabryka Mebli Gostyń Sp. z o.o oraz wyspecjalizowanych spółkach handlowych
(powiązanych kapitałowo z Paged Meble Sp. z o.o. ) tj. Paged Kontrakt Sp. z o.o, Nowy
Swarzędz Sp. z o.o , Zumcontract Inc. z siedzibą w USA i spółkach brytyjskich (PTP, BUK i
Woodways).
Od 25 września 2006 roku w grupie Paged znajduje się spółka Nowy Swarzędz Sp. z o.o
zajmująca się sprzedaŜą na rynek wschodni oraz do sieci detalicznej w kraju mebli
produkowanych przez zakłady grupy (głównie Gostyń ).
Spółki BUK i Paged Kontrakt zajmują się sprzedaŜą kontraktową mebli do sieci hotelowych i
gastronomicznych. Spółka BUK jest liderem w tym segmencie na rynku brytyjskim, Paged
Kontrakt działa na rynku krajowym (spółka została powołana w październiku 2005 roku ),
spółka Zumcontract Inc. zajmuje się sprzedaŜą kontraktową na rynku amerykańskim (spółka
powstała w marcu 2006r.)
W 2006 roku poziom przychodów uzyskanych przez spółki grupy meblowej przekroczył 180
mln zł z czego ok. 34% realizowane jest przez spółki zagraniczne. Ponadto ok. 60%
przychodów polskich spółek tej grupy uzyskiwane jest ze sprzedaŜy eksportowej (poza
grupę). Głównymi krajami, do których kierowany jest eksport to (poza Wielką Brytanią 27,8% udział w sprzedaŜy eksportowej z czego 23,% do spółek grupy Paged): Niemcy
(13,2% udziału w sprzedaŜy eksportowej), Japonia (10,3%), USA (9%), Holandia (7,8%),
Francja (6,2%) i Rosja (4,6%).
Strona 4 z 21
Global Reports LLC
Od roku 2001 Grupa Kapitałowa „Paged” S.A. konsekwentnie realizuje strategię polegającą
na restrukturyzacji, w tym uproszczeniu, swojej struktury i dąŜeniu do utworzenia – na bazie
istniejących spółek parterowych branŜy meblowej – jednego podmiotu, który będzie
prowadził działalność w zakresie produkcji i handlu meblami.
W 2005 roku nastąpiło połączenie „Paged – Fabryki Mebli” Sp. z o.o. oraz „PAGED-WEFEM”
S.A. W III kwartale 2006 r. zakończone zostało połączenie „Paged – Fabryki Mebli” Sp. z
o.o. z „Paged Meble” S.A. oraz „Paged Rzeszowskie Fabryki Mebli ” S.A. W dniu 31 lipca
2006r. sąd rejestrowy w Bielsku-Białej dokonał wpisu połączenia spółek, a w dniu 1 sierpnia
2006r. zmiany firmy spółki „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o na Paged Meble Sp. z o.o.
Połączenie spółek zajmujących się handlem i produkcją mebli w obrębie Grupy Kapitałowej
„Paged” S.A. ma na celu stworzenie jednego, silnego podmiotu gospodarczego, którego
skala działalności pozwoli na skorzystanie z efektów synergii przedsiębiorstw. Oczekuje się
istotnego wzmocnienia pozycji rynkowej podmiotów, występujących zarówno w roli nabywcy
surowców i materiałów do produkcji, jak i w roli sprzedawcy swoich wyrobów. Przewiduje się
równieŜ znaczne obniŜenie kosztów działalności podmiotu po inkorporacji.
Paged Meble Sp. z o.o uzyskała w 2006r. (łącznie z podmiotami połączonymi) przychody ze
sprzedaŜy w wysokości 126,9 mln zł.
Spółka w tym okresie poniosła znaczące koszty związane z połączeniem m.in. wdroŜenie
zintegrowanego systemu informatycznego IFS, koszty wycen, opinii, badania i sądowe.
Niebagatelny wpływ na ujemne wyniki operacyjne Spółki (strata 2,4 mln zł) miały takŜe
następujące wydarzenia/odpisy:
- powódź w zakładzie w Sędziszowie Małopolskim w czerwcu 2006, która oprócz strat
materialnych spowodowała przestój w produkcji na ok. 2 tygodnie
- zaksięgowanie odpisów aktualizujących naleŜności na kwotę 760 tys. zł,
- rozliczenie odchyleń na półwyrobach na wyroby gotowe w spółce przejmowanej (Paged
Meble S.A.), która spowodowała dodatkowe obciąŜenie kosztami wytworzenia na ok. 720
tys. zł,
- zawiązanie rezerw z tytułu niewykorzystanych urlopów - 440 tys. zł ,
- utworzenie rezerw na świadczenia emerytalne z tytułu wyceny aktuarialnej 345 tys. zł (związana z przejściem pracowników roŜnych spółek pod jeden regulamin)
Wśród czynników powodujących wzrost kosztów wytworzenia w 2006r jest takŜe wzrost
kosztów materiałów produkcyjnych, wynagrodzeń, usług obcych i energii.
B)
Produkcja sklejki i płyt
Jedyną spółką w tym segmencie jest „Paged – Sklejka” S.A. Przychody ze sprzedaŜy w
2006 roku wyniosły 122,8 mln zł i były wyŜsze od przychodów analogicznego okresu roku
ubiegłego o 13,9 mln zł tj. o 12,8% . RównieŜ i w przypadku tej spółki, większość
przychodów - 62,4% - realizowanych jest na rynkach zagranicznych. 92% eksportu
realizowana jest na rynku europejskim, pozostałe 8% przychodów z eksportu osiągana jest
na rynku USA. Nadal najwaŜniejszym rynkiem eksportowym dla Spółki był rynek niemiecki,
jednak udział tego rynku w sprzedaŜy eksportowej zmniejszył się z 56,7% do 46,6% dzięki
pozyskaniu nowych klientów z Europy Środkowej, Francji i Hiszpanii.
Głównym źródłem wpływów firmy jest sprzedaŜ sklejek, płyt stolarskich i oklein. Udział w
sprzedaŜy w 2006 roku sklejek wyniósł 83,2%, płyty stolarskiej 8,6%, okleiny 4,6%, zaś
pozostałych produktów 3,6%.
W 2006 roku Spółka umocniła pozycję zdecydowanego lidera i największego producenta płyt
sklejkowych i stolarskich w Polsce.
„Paged-Sklejka” S.A. stale inwestując znaczne kwoty, posiada bardzo nowoczesne linie
produkcyjne co pozwala produkować jej sklejkę o najwyŜszej światowej jakości, Spółka nadal
dąŜyła będzie do rozwoju własnego asortymentu zarówno pod względem jakości jak i jego
Strona 5 z 21
Global Reports LLC
ilości.
„Paged-Sklejka” S.A. uzyskała w 2006 roku zysk netto w wysokości 7,8 mln zł , wyŜszy o
15,7% ( o 1,0 mln )od zysku wypracowanego w 2005 roku.
C)
Handel produktami przemysłu drzewnego
Ta działalność Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. opiera się na działającej w Polsce spółce
akcyjnej „Paged Handel” .
„Paged Handel” S.A. prowadzi działalność polegającą na krajowej sprzedaŜy produktów
drewnopochodnych dla budownictwa oraz przemysłu meblarskiego. SprzedaŜ odbywa się
poprzez sieć składów handlowych działających na zasadzie agencyjnej.
W 2006 roku sprzedaŜ prowadzona była przez 8 składów handlowych z czego 3 połoŜone
były na nieruchomościach stanowiących własność Spółki, 2 na nieruchomościach
stanowiących własność „Paged” S.A. i 3 na nieruchomościach dzierŜawionych od podmiotów
spoza grupy. Składy te prowadzą handel artykułami spółek powiązanych i innymi
produktami, które nie są wobec nich konkurencyjne.
W 2006 roku „Paged Handel” S.A. uzyskała przychody w wysokości 24,3 mln zł tj. o 1,7 mln
(o 7,5%) wyŜsze od przychodów 2005 roku.
Spółka kontynuowała politykę pełnej kontroli kosztów przy optymalizacji warunków zakupów i
sprzedaŜy w celu zwiększenia poziomu realizowanych marŜ. Dzięki realizacji tych zamierzeń
(w 2006 roku spadek kosztów o 4,8% w tym kosztów zarządu o 14,2% w porównaniu do roku
poprzedniego) oraz korzystnej koniunkturze na rynku budowlanym Spółka wypracowała w
2006 roku zysk na sprzedaŜy w wysokości 0,6 mln zł przy 0,2 mln zł w analogicznym okresie
roku ubiegłego. Zysk netto ogółem za 2006 rok wyniósł 1,2 mln zł w tym 0,4 mln ze
sprzedaŜy środków trwałych.
III. WaŜniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego
Grupa nie prowadzi takich badań.
IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa
Sytuacja finansowa „Paged” S.A. jest stabilna. Przewidywany poziom stałych dochodów
pozwala na realizację zamierzeń inwestycyjnych w finansowy majątek trwały w spółkach
zaleŜnych.
Podobnie przedstawia się sytuacja spółek zaleŜnych od „Paged” S.A.
Poczynione wysokie nakłady inwestycyjne – głównie w „Paged-Sklejka” – sprawiły, Ŝe
sprzedawane produkty stały się bardzo konkurencyjne i jakościowo atrakcyjne dla klientów.
Rokuje to uzyskiwanie wysokich i stabilnych przychodów ze sprzedaŜy. Spółki produkcyjne
Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. realizują takŜe róŜne działania aktywizujące sprzedaŜ,
równieŜ na rynkach zagranicznych.
„Paged” S.A. nie posiada obecnie Ŝadnych zobowiązań kredytowych, realizuje swe plany ze
środków własnych.
Wszystkie Spółki Grupy generują dodatnie przepływy pienięŜne, w 2006 roku
skonsolidowany rachunek przepływów pienięŜnych wykazuje wzrost środków pienięŜnych o
5.845 tys. zł.
Zarówno Paged” S.A. jak i Spółki Grupy regulują swoje zobowiązania wobec dostawców,
banków oraz publiczno-prawne, nie ma teŜ problemów z pozyskaniem finansowania na
zamierzone inwestycje produkcyjne. Nie ma obecnie Ŝadnego zagroŜenia co do moŜliwości
zachwiania ich płynności.
Potwierdzeniem są utrzymujące się wysokie wskaźniki płynności .
Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. wg stanu na koniec roku kształtowały
się następująco:
Strona 6 z 21
Global Reports LLC
Wskaźnik płynności I
aktywa obrotowe ogółem
zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności II
aktywa obrotowe ogółem – zapasy
zobowiązania krótkoterminowe
2006 r.
2,0
2005 r.
1,8
1,1
1,0
W 2006 roku nastąpił wzrost sumy bilansowej o 2.471 tys. zł tj. o 1,1%.( suma bilansowa na
dzień 31.12.2006r – 234.170 tys. zł) W strukturze aktywów Grupy Kapitałowej „Paged” S.A.
aktywa trwałe stanowią 49,9% (w tym 44,2% to rzeczowe aktywa trwałe ) natomiast aktywa
obrotowe 50,1% (w tym: zapasy 21,9%, naleŜności 15,8%, środki pienięŜne i inne aktywa
pienięŜne 9,8%). Największa dynamika wzrostu wartości aktywów wystąpiła w środkach
pienięŜnych i innych aktywach pienięŜnych – 174,3% ( wzrost o 9.796 tys. zł).
W strukturze pasywów Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. na dzień 31.12.2006 roku
największy udział ma kapitał własny – 61,6% (144.330 tys. zł) w tym kapitał przypisany do
podmiotu dominującego – 55,8% . Zobowiązania stanowią 37,3% ogólnej sumy pasywów w
tym zobowiązania długoterminowe – 8,7%, zobowiązania krótkoterminowe – 25,2%.
W 2006 roku nastąpił wzrost kapitałów własnych o 3.925 tys. zł tj. o 2,8% w tym kapitału
przypisanego do podmiotu dominującego o 2.826 tys. zł tj. o 2,2%.
Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2006r. w porównaniu do stanu na 31.12.2005r.
utrzymują się w zasadzie na tym samym poziomie (zmniejszyły się o 0,6% tj.o 485 tys. zł) .
W strukturze zobowiązań ogółem nastąpił spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych
(o 5.618 tys. zł tj. o 8,7%) oraz wzrost zobowiązań długoterminowych (o 5.133 tys. zł tj. o
33,4%).
V. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich
określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów,
towarów i usług (jeŜeli są istotne), albo ich grup w sprzedaŜy ogółem, a takŜe
zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym.
Osiągane przez spółki (Paged Meble, Fabrykę Mebli Gostyń i Paged Sklejka) przychody w
podziale na grupy produktów przedstawiały się następująco:
Krzesła, fotele, sofy
Meble skrzyniowe
Stoły
Ławy
Towary i materiały
Pozostałe wyroby i usługi
Sklejka
Okleina i formatki okleinowe
Płyty stolarskie
Razem sprzedaŜ
2006
64 266
30 929
21 052
2 633
9 526
19 946
100 479
5 521
10 419
264 771
% w 2006
24,3%
11,7%
8,0%
1,0%
3,6%
7,5%
37,9%
2,1%
3,9%
100,00%
2005
99 316
25 694
31 540
1 771
8 208
11 874
89 838
5 562
7 744
281 547
% w 2005
35,3%
9,1%
11,2%
0,6%
2,9%
4,2%
31,9%
2,0%
2,8%
100,00%
Ze względu na specyfikę prowadzonej sprzedaŜy, informacje dotyczące „Paged” S.A. zostały
pokazane w osobnym zestawieniu.
Podstawą działalności „Paged” S.A. było świadczenie usług:
w zakresie udostępniania znaku towarowego „Paged”,
Usługa polegająca na udostępnianiu znaku towarowego jest świadczona wyłącznie dla
krajowych spółek zaleŜnych od „Paged" S.A. Opłata z tym związana jest uzaleŜniona od
Strona 7 z 21
Global Reports LLC
wielkości osiąganych przez spółkę zaleŜną przychodów i od jej pozycji na rynku.
przetwarzania danych,
W 2002 roku „Paged” S.A. zakupiła program finansowo – księgowy od firmy IFS Poland Sp.
z o.o., który jest na bieŜąco aktualizowany. System ten udostępniany jest przez Spółkę
podmiotom od niej zaleŜnym. Z tego tytułu „Paged” S.A. uzyskuje przychody. Obecnie
„Paged” S.A. udostępnia ww. system 3 spółkom powiązanym: Paged Meble S.A., „Paged
Handel” S.A. i „YAWAL” S.A.
najmu,
„Paged” S.A. osiąga przychody z tytułu wynajmu powierzchni magazynowo – biurowych
połoŜonych w Nowym Koniku k. Warszawy i Kostrzyniu nad Odrą. Dodatkowo Spółka w
2006 roku dzierŜawiła powierzchnię biurową w Poznaniu wynajmując ją innemu podmiotowi.
Największe przychody z tytułu najmu Spółka uzyskuje z nieruchomości połoŜonej w Nowym
Koniku .
przychody z tytułu
znaku towarowego
przetwarzania danych
wynajmu
pozostałe
SUMA
w tys. zł
9.093,4
630,9
1.729,8
63,2
11.517,3
udział %
78,95%
5,48%
15,02%
0,55%
100,00%
Przychody realizowane dla podmiotów objętych konsolidacją są wyłączone w sprawozdaniu
skonsolidowanym.
VI. Informacje o rynkach zbytu, w podziale na krajowe i zagraniczne oraz zmianach w
źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, ze wskazaniem
uzaleŜnienia od jednego lub kilku odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział
jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaŜy
ogółem – nazwy dostawcy lub odbiorcy, jego udziały w sprzedaŜy lub zaopatrzeniu
oraz jego formalne powiązania ze Spółką.
W wyniku zmian restrukturyzacyjnych dokonanych w latach poprzednich „Paged” S.A. nie
prowadzi działalności handlowej. Jej przychodami są przychody z tytułu świadczenia usług
(udostępniania znaku towarowego, najmu i przetwarzania danych). Usługi te świadczone są
głównie dla krajowych spółek powiązanych. W roku 2006 „Paged” S.A. nie zmieniła głównych
źródeł swoich przychodów, jakimi są krajowe spółki zaleŜne. Około 86% przychodów ze
sprzedaŜy realizowane jest w wyniku umów właśnie ze spółkami zaleŜnymi.
Spółki „Paged” S.A. oraz „Paged Handel” S.A. przychody ze sprzedaŜy uzyskują wyłącznie
na rynku krajowym.
W spółkach meblowych udział sprzedaŜy krajowej wynosi ok. 40%, a eksportowej ok. 60%.
W segmencie meblowym do największych eksportowych rynków zbytów naleŜy rynek
europejski. Do najwaŜniejszych rynków zbytu naleŜy Wielka Brytania (28% wartości
eksportu), Niemcy (13,2%). Japonia (10,3%),Holandia (7,8%) i Francja (6,2%). Znaczącym
rynkiem zbytu jest równieŜ rynek amerykański (ok. 9%). Wśród najwaŜniejszych rynków
zbytu segmentu nastąpiły drobne zmiany (polegające na zmianie ich kolejności), niemniej
grupa krajów do których eksport jest największy nie zmieniła się.
„Paged Sklejka” 62,4 % wartości przychodów ze sprzedaŜy osiąga z eksportu.
Tradycyjnie rynek niemiecki jest dominującym rynkiem w sprzedaŜy eksportowej tej Spółki.
Wartość eksportu do tego kraju kształtuje się na poziomie ok. 47% ogólnej wartości
sprzedaŜy eksportowej. Pozostałe znaczniejsze kierunki sprzedaŜy eksportowej to : Holandia
(9% wartości eksportu), USA (7,9%), Czechy (7,8%) i Dania (7,1%).
W roku bieŜącym nie nastąpiły znaczące zmiany w źródłach zaopatrzenia i nie moŜna mówić
Strona 8 z 21
Global Reports LLC
o uzaleŜnieniu się którejkolwiek ze spółek od jednego dostawcy.
VII. Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej , w tym znanych
umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami oraz umowach ubezpieczenia,
współpracy lub kooperacji.
Spółka nie posiada informacji o znaczących dla działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej
„Paged” S.A. umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.
Spółki Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. posiadają zawarte umowy ubezpieczenia
1. od ognia i innych zdarzeń losowych budynków i budowli.
2. ubezpieczenie środków trwałych oraz zapasów.
3. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
•
Znaczące transakcje (inne niŜ handlowe) zawarte w Grupie Kapitałowej „Paged”
S.A. w 2006 roku
1. 10 stycznia 2006 roku „Paged” S.A. podpisała z YAWAL SYSTEM Sp. z o.o
porozumienie wekslowe, na mocy którego Yawal System Sp. z o. o wykupiła przed
terminem dwa weksle własne o wartości nominalnej 2.000 tys. zł kaŜdy (wg umowy
termin wykupu weksli upływał 28 lutego i 31 marca 2006r).
2. 09 lutego 2006 roku zrealizowana została umowa sprzedaŜy akcji spółki Fabryka Papieru
Piechowice S.A. z siedzibą w Piechowicach za kwotę 3.056.448,- zł .
3. Zakup w marcu 2006 r. przez „Paged” S.A. 29.704 akcji Jelfa S.A. za łączną kwotę 2.740
tys. zł.
4. 26 kwietnia 2006 roku „Paged” S.A. nabył weksle własne YAWAL S.A. na łączną kwotę
nominalną 500,0 tys. zł. z terminem wykupu 20.07.2006r. (weksle zostały wykupione
zgodnie z terminem ).
5. SprzedaŜ w kwietniu 2006 r. przez „Paged” S.A. 29.704 akcji Jelfa S.A. za łączną kwotę
2.762,5 tys. zł.
6. 21 czerwca 2006 r. „Paged Fabryki Mebli” Sp. z o.o z siedzibą w Jasienicy, której jedynym
wspólnikiem jest „Paged” S.A. dokonała zakupu przedsiębiorstwa Gostyńskiej Fabryki
Mebli Spółki z o.o. z siedzibą w Gostyniu od syndyka masy upadłości tej spółki za kwotę
1,7 mln zł,
7. w dniu 21 czerwca 2006 r. „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. wydzierŜawiła na rzecz
„Fabryki Mebli – Gostyń Sp. z o. o z siedzibą w Gostyniu zorganizowaną część
przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcji mebli w Gostyniu
8. Paged Fabryki Mebli Sp. z o.o. wykupiła (zgodnie z terminem) od Polish Timber Products
Ltd (spółka zaleŜna od „Paged Meble” S.A.) weksle własne na łączną kwotę 300,0 tys. GBP
spłacając tym samym całość zobowiązań wekslowych wobec tej Spółki
9. 27 września 2006 roku Paged S.A. zakupiła weksle własne Spółki Nowy Swarzędz Sp. z
o.o na kwotę 526,7 tys. zł.
10. 20 grudnia 2006 roku Paged Handel S.A. dokonała transakcji sprzedaŜy na rzecz
podmiotu niepowiązanego prawa uŜytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkami w
Płocku za łączną kwotę 675 tys. zł.
Strona 9 z 21
Global Reports LLC
Schemat Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. wg stanu na 31.12. 2006 roku.
"Paged" S.A.
podmiot dominujący
SPÓŁKI ZALEśNE
Paged Meble Sp. z o.o.
100%
Nowy Swarzędz Sp. z o.o.
100%
POLISH TIMBER PRODUCTS Ltd (Wielka Brytania)
100%
Paged Karpaty Ltd (Ukraina)
99,656%
Fabryka Mebli – Gostyń Sp. z o.o.
100%
Meble Jarocin – Biura i Hotele
Sp. z o.o. 100%
PHU MEBLE Sp. z o.o.
3,85%
WOODWAYS IMPORTS (Wielka Brytania)
100%
BUK Ltd (Wielka Brytania)
90%
Paged Kontrakt Sp. z o.o.
100%
ZUMCONTRACT, Inc. (USA)
88,64%
POLSKIE MEBLE Producenci Mebli i PW Sp. z o.o.
2,41%
VITROMINEX Ltd (Wielka Brytania)
5,00%
Paged S.A.
2,79%
PAGED-SKLEJKA S.A.
75,29%
Serwis Sklejka Sp. z o.o.
35,00%
PAGED HANDEL S.A.
100%
VIII. Informacje powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych „Paged” S.A. z innymi
podmiotami oraz wskazanie głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery
wartościowe, instrumenty finansowe i nieruchomości), w tym
inwestycji kapitałowych dokonanych poza grupą oraz opis metod ich finansowania.
Informacja na temat zmian organizacyjno – kapitałowych w Grupie Kapitałowej
„Paged” S.A. w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
1) w dniu 9 stycznia 2006 r. sąd rejestrowy dokonał wykreślenia z rejestru przedsiębiorców
KRS spółki Przemysł Płyt Drewnopochodnych „POLPŁYT” Sp. z o.o. w likwidacji z
siedzibą w Bydgoszczy w związku z zakończeniem likwidacji tej spółki; „Paged” S.A.
wraz z innymi podmiotami z Grupy Paged posiadał udziały, które stanowiły łącznie
84,52% kapitału zakładowego PPD „POLPŁYT” Sp. z o.o. w likwidacji;
2) w dniu 25 stycznia 2006 r. zostało zarejestrowane podwyŜszenie kapitału zakładowego
spółki „Fabryka Mebli Giętych” Sp. z o.o. (spółka w 100% zaleŜna od „Paged Meble”
S.A.) z kwoty 25.000,- zł do kwoty 50.000,- zł na drodze podwyŜszenia wartości
nominalnej udziałów z 0,50 zł do 1,00 zł;
3) w dniu 27 stycznia 2006 r. zostało zarejestrowane podwyŜszenie kapitału zakładowego
„Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. z kwoty 52.800.000,- zł do kwoty 84.800.000,- zł, tj. o
Strona 10 z 21
Global Reports LLC
kwotę 32.000.000,- zł, aportem w postaci 2.187.776 akcji „Paged Meble” S.A. z siedzibą
w Jasienicy; wpis tej zmiany do rejestru przedsiębiorców KRS został dokonany w dniu 30
stycznia 2006 r.; w wyniku zmiany udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki
zwiększył się z 99,81% do 99,88%;
4) w dniu 31 stycznia 2006 r. „Paged” S.A. zbyła całość posiadanych akcji „Płyty Karlino”
S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie na rzecz nie powiązanego inwestora
krajowego; w wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki
zmniejszył się z 9,32% do 0,00%;
5) w dniu 9 lutego 2006 r. „Paged” S.A. zbyła całość posiadanych akcji Fabryki Papieru
Piechowice S.A. z siedzibą w Piechowicach na rzecz nie powiązanego inwestora
zagranicznego; w wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki
zmniejszył się z 28,69% do 0,00%;
6) w dniu 20 lutego 2006 r. „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. nabyła od podmiotu nie
powiązanego (osoby fizycznej) 279 akcji „Paged-Rzeszowskie Fabryki Mebli” S.A. z
siedzibą w Sędziszowie Małopolskim; w wyniku transakcji udział „Paged-Fabryki Mebli”
Sp. z o.o. w kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się z 97,70% do 97,73%;
7) w dniu 6 marca 2006 r. w Urzędzie Sekretarza Stanu Północna Karolina, USA została
zarejestrowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ZUMCONTRACT,
INC z siedzibą w Charlotte, Północna Karolina, USA; Buk Limited z siedzibą w Risby koło
Bury St. Edmunds, Wielka Brytania, nabyła i objęła 31.200 udziałów nowo załoŜonej
spółki, które stanowiły 88,64% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na
Zgromadzeniu Wspólników tej spółki;
8) w dniu 28 kwietnia 2006 r. została otwarta likwidacja spółki ITALMEX Import-Export
S.p.A. z siedzibą w Gorgonzola (Włochy).
9) w dniu 12 maja 2006 r. „Paged” S.A. nabyła od podmiotu nie powiązanego 1 udział w
spółce „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy; w wyniku transakcji
udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się z 99,882% do
100,00%;
10) w dniu 12 maja 2006 r. sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany firmy spółki „Horeka Meble”
Sp. z o.o. oraz zmiany siedziby tej spółki; nowa firma brzmi: „Paged Kontrakt” Sp. z o.o.,
zaś nową siedzibą jest Poznań (dotychczas: Warszawa);
11) w dniu w dniu 21 czerwca 2006 r. została zawarta umowa zakupu przedsiębiorstwa
Gostyńskiej Fabryki Mebli Spółki z o.o. z siedzibą w Gostyniu od syndyka masy upadłości
tej spółki. Kupującym była Paged-Fabryki Mebli Spółka z o.o. z siedzibą w Jasienicy,
której jedynym wspólnikiem jest Paged S.A.;
12) w dniu 21 czerwca 2006 r. „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. wydzierŜawiła na rzecz
„Fabryka Mebli-Gostyń” Spółki z o.o. z siedzibą w Gostyniu zorganizowaną część
przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcji mebli w Gostyniu.
13) w dniu 14 lipca 2006 r. „Paged” S.A. odkupiła od 4 osób fizycznych 3.080 akcji „Paged –
Sklejka” S.A. z siedzibą w Morągu; w wyniku tych transakcji udział „Paged” S.A. w
kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się z 75,23% do 75,29%;
14) w dniu 31 lipca 2006 r. sąd rejestrowy w Bielsku-Białej dokonał wpisu połączenia spółek
„Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy z „Paged Meble” S.A. w
Jasienicy z siedzibą w Jasienicy oraz z „Paged-Rzeszowskie Fabryki Mebli” S.A. z
siedzibą w Sędziszowie Małopolskim; tym samym „Paged Meble” S.A. oraz „PagedRzeszowskie Fabryki Mebli” S.A. zostały wykreślone z rejestru przedsiębiorców, a cały
majątek tych spółek został przeniesiony do spółki „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o.;
15) w dniu 1 sierpnia 2006 r. sąd rejestrowy w Bielsku-Białej dokonał wpisu zmiany firmy
spółki „Paged-Fabryki Mebli” Sp. z o.o. na Paged Meble Sp. z o.o.;
Strona 11 z 21
Global Reports LLC
16) w dniu 1 sierpnia 2006 r. „Paged Handel” S.A. zbyła 10, tj. całość posiadanych akcji
Grupa Polskie Składy Budowlane S.A. z siedzibą w Busku Zdroju na rzecz nie
powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział „Paged Handel” S.A. w kapitale
zakładowym tej spółki zmniejszył się z 0,065% do 0,00%;
17) w dniu 18 sierpnia 2006 r. „Paged” S.A. nabyła 2.277 akcji na okaziciela „Paged Handel”
S.A. na drodze przymusowego wykupu tych akcji od akcjonariuszy mniejszościowych; w
efekcie udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym tej spółki zwiększył się z 99,31% do
100,00%;
18) w dniu 21 września 2006 r. „Paged” S.A. zbyła całość posiadanych udziałów w spółce
Paged Westphalen GmbH w upadłości z siedzibą w Hamburgu (Niemcy) na rzecz nie
powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale zakładowym
tej spółki zmniejszył się ze 100% do 0,00%;
19) w dniu 25 września 2006 r. Paged Meble Sp. z o.o. nabyła od nie powiązanego podmiotu
22.800 udziałów w spółce „Nowy Swarzędz” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które
stanowiły 100% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników; w
wyniku transakcji udział Paged Meble Sp. z o.o. w kapitale zakładowym tej spółki
zwiększył się z 0,00% do 100,00%;
20) w dniu 29 września 2006 r. Paged Meble Sp. z o.o. zbyła całość posiadanych przez
siebie, tj. 2 udziały, w spółce Towarzystwo Gospodarcze Meblopol Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu na rzecz nie powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział Paged Meble
Sp. z o.o. w kapitale zakładowym tej spółki zmniejszył się ze 0,67% do 0,00%;
21) w dniu 6 października 2006 r. „Paged” S.A. zbyła 4.637, tj. część posiadanych akcji spółki
ITALMEX S.p.A. Import-Export w likwidacji z siedzibą w Gorgonzola (Włochy) na rzecz
nie powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale
zakładowym tej spółki zmniejszył się z 2,25% do 1,67%;
22) w dniu 12 grudnia 2006 r. Paged Meble Sp. z o.o. zbyła całość posiadanych przez siebie,
tj. 4.874 akcje „AQUA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej na rzecz nie
powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział Paged Meble Sp. z o.o. w kapitale
zakładowym tej spółki zmniejszył się ze 0,04% do 0,00%;
23) w dniu 29 grudnia 2006 r. „Paged” S.A. zbyła 13.345, tj. całość posiadanych akcji spółki
ITALMEX S.p.A. Import-Export w likwidacji z siedzibą w Gorgonzola (Włochy) na rzecz
nie powiązanego podmiotu; w wyniku transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale
zakładowym tej spółki zmniejszył się z 1,67% do 0,00%;
INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN ORGANIZACYJNO – KAPITAŁOWYCH W GRUPIE
PAGED w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 01 czerwca 2007 r.
1. W dniu 14 marca 2007 r. Nowy Swarzędz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka w
100% zaleŜna od Paged Meble Sp. z o.o.) dokonała sprzedaŜy na rzecz podmiotu nie
powiązanego 300.000 udziałów w spółce „Previs” Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w
Częstochowie, stanowiących 100% kapitału zakładowego „Previs” Sp. z o.o. w likwidacji i
100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki,
2. W dniu 15 marca 2007 r. Paged Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy (spółka w 100%
zaleŜna od „Paged” S.A.) nabyła na drodze zakupu od Polish Timber Products Ltd z siedzibą
w Londynie (spółka w 100% zaleŜna od Paged Meble Sp. z o.o.), 100.000 udziałów w
spółce Woodways Imports Ltd z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania., stanowiących 100%
kapitału zakładowego Woodways Imports Ltd i 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników
tej spółki,
3. W dniu 2 kwietnia 2007 r. sąd rejestrowy w Bielsku-Białej dokonał wpisu spółki Paged
Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy do rejestru przedsiębiorców w związku z przekształceniem
Strona 12 z 21
Global Reports LLC
Paged Meble Sp. z o.o. z siedzibą w Jasienicy w spółkę akcyjną; całość akcji została objęta
przez „Paged” S.A.
4. W dniu 19 kwietnia 2007 r. została rozwiązana spółka VITROMINEX Ltd z siedzibą w
Bristolu (Polish Timber Products Ltd posiadała 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu tej
spółki);
5. W dniu 15 maja 2007 r. „Paged” S.A. odkupiła od 2 osób fizycznych 480 akcji „Paged–
Sklejka” S.A. z siedzibą w Morągu; w wyniku tych transakcji udział „Paged” S.A. w kapitale
zakładowym tej spółki zwiększył się z 75,29% do 75,30%;
6. W dniu 31 maja 2007 r. Polish Timber Products Ltd. (spółka w 100%zaleŜna od Paged
Meble S.A. odkupiła od mniejszościowego wspólnika (osoba fizyczna) udziały stanowiące
10% w kapitale zakładowym spółki Buk Ltd; w ramach zapłaty za udziały Buk Ltd
mniejszościowy wspólnik otrzymał udziały stanowiące 7,5% w kapitale zakładowym Polish
Timber Products Ltd oraz dodatkową rekompensatę gotówkową; w wyniku transakcji udział
Polish Timber Products Ltd S.A. w kapitale zakładowym Buk Ltd zwiększył się z 90,00% do
100,00%; zaś udział Paged Meble S.A. w kapitale zakładowym Polish Timber Products Ltd
zmniejszył się ze 100,0% do 92,5%
7. W dniu 31 maja 2007 r. Polish Timber Products Ltd dokonała przejęcia przedsiębiorstwa
spółki Buk Ltd, przejmując tym samym jej całą działalność handlową; w tym samym
momencie spółka Polish Timber Products Ltd zmieniła swoją firmę na Buk Ltd oraz siedzibę
z dotychczasowej: „Londyn” na nową „Risby, Bury St Edmunds”, zaś spółka Buk Ltd zmieniła
swoją firmę na Oldbuk Ltd i zostanie wkrótce poddana likwidacji w celu rozwiązania.
IX. Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli jednorazowa lub łączna wartość
kilku transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy
stanowi wyraŜona w złotych równowartość kwoty 500.000 EURO.
W 2006r Paged Meble Sp. z o.o otrzymała od Polish Timber Products (spółka zaleŜna)
dywidendę w wysokości 860 tys. GBP.
Opis transakcji w tym z podmiotami zaleŜnymi dotyczące kupna lub sprzedaŜy udziałów i
akcji znajduje się w powyŜszych fragmentach komentarza.
Poza transakcjami dotyczącymi majątku finansowego podmioty Grupy Paged dokonywały
wzajemnych transakcji związanych z ich działalnością operacyjną tj.
- Paged S.A. (podmiot dominujący) uzyskuje od spółek powiązanych przychody z tytułu
udostępniania znaku towarowego, przetwarzania danych i najmu powierzchni
magazynowych ( za 2006 rok -9.866 tys. zł)
- Paged – Sklejka S.A. ze sprzedaŜy wyrobów do Paged Handel S.A. (za 2006 rok – 5.833
tys. zł),
- Paged Meble Sp. z o.o ze sprzedaŜy wyrobów do spółek handlowych Grupy Paged –
głównie zagranicznych (za 2006 rok przychody ze sprzedaŜy do spółek powiązanych
wyniosły 24.306 tys. zł).
- Fabryka Mebli – Gostyń Sp. z o.o ze sprzedaŜy wyrobów do spółek handlowych Grupy
Paged ( za 2006 rok – 2.709 tys. zł).
X. Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach poŜyczki według terminów ich
wymagalności oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach.
Szczegółowe zestawienie wszystkich zobowiązań kredytowych znajduje się w notach
objaśniających do bilansu skonsolidowanego.
Spółki w 2006 roku nie udzielały poręczeń i gwarancji.
XI. Informacje o udzielonych poŜyczkach, z uwzględnieniem terminów ich
wymagalności, a takŜe poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem
poŜyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym.
Strona 13 z 21
Global Reports LLC
W 2006 roku Polish Timber Products z siedzibą w Wielkiej Brytanii udzieliła poŜyczki spółce
ZUMCONTRACT Inc. z siedzibą w USA w wysokości 1 mln USD z terminem spłaty do 12
maja 2009 roku.
Pozostałe Spółki w 2006 roku nie udzielały poŜyczek.
XII. Opis wykorzystania wpływów z emisji
W roku 2006 „Paged” S.A. nie przeprowadzała emisji papierów wartościowych.
XIII. Objaśnienie róŜnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie
rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok.
Zarząd „Paged” S.A. raportem bieŜącym
56/2006 skorygował prognozę wyników
finansowych dla Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. na rok 2006 podaną w raporcie bieŜącym
nr 9/2006 z dnia 7 stycznia 2006 roku.
Prognoza podana w raporcie 9/2006
dane w tys.
PLN
1. przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów
2. zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
333 950
20 350
Przedstawiona prognoza zysku netto na 2006 rok uwzględniała zysk ze sprzedaŜy
akcji Paged SA. przez spółkę zaleŜną w kwocie 1.650 tys. zł. Prognozowany wynik bez
uwzględniania wyniku sprzedaŜy akcji wynosił 18.700 tys. zł.
W związku z tym, Ŝe Zarządy Paged S.A. i spółki zaleŜnej podjęły decyzję, iŜ sprzedaŜ akcji
zostanie zrealizowana w ramach grupy tj. Paged S.A. nabędzie akcje własne od spółki
zaleŜnej w celu umorzenia, zysk na sprzedaŜy akcji nie będzie uwzględniany w wyniku
skonsolidowanym.
Ponadto na podstawie danych finansowych za 3-y kwartały 2006 r. oraz na podstawie
przewidywań spółek zaleŜnych od "Paged" S.A., Zarząd ocenił, iŜ z uwagi na:
- niedoszacowanie kosztów połączenia trzech spółek meblowych (w dniu 31 lipca 2006r. sąd
rejestrowy w Bielsku-Białej dokonał wpisu połączenia spółek o czym informowano w raporcie
bieŜącym 42/2006 z 2 sierpnia 2006r).
- niŜszej – zwłaszcza w III kwartale 2006r – sprzedaŜy spółek meblowych z uwagi na dłuŜszą
niŜ załoŜono przerwę w produkcji i sprzedaŜy w związku z połączeniem (przygotowanie do
połączenia, inwentaryzacje, wprowadzanie danych do systemu informatycznego),
- wyŜsze niŜ przyjęto w pierwszym okresie funkcjonowania straty nowo powstałych spółek
handlowych „Paged Kontrakt” i Zumkontrakt (USA),
- niedoszacowanie na etapie sporządzania prognozy rozliczenia aktywów z tytułu
odroczonego podatku dochodowego (przyjęto, iŜ z uwagi na nierozliczone straty podatkowe
z lat ubiegłych do wysokości tych strat nie wystąpi podatek dochodowy),
prognoza na poziomie zysku netto nie zostanie zrealizowana.
Zarząd podtrzymał podaną w raporcie bieŜącym nr 9/2006 prognozę odnośnie wielkości
przychodów netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów natomiast prognoza zysku
netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej obniŜona została do kwoty
15.500 tys. zł.
Zarząd „Paged” S.A. raportem bieŜącym 8/2007 ponownie skorygował prognozę wyników
finansowych dla Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. na rok 2006.
Po korekcie prognoza przedstawiała się następująco:
1. przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów: 320.000 tys. zł
Strona 14 z 21
Global Reports LLC
2. zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej: 11.700 tys. zł
Korekta prognozy spowodowana była :
a) w odniesieniu do „Paged-Sklejka” S.A.
- wystąpieniem powaŜnych trudności przy pozyskaniu i wywozie surowca drzewnego z
lasów polskich, jak równieŜ rosyjskich, w związku z brakiem dostępności wielu obszarów
leśnych (nietypowe warunki atmosferycznych - dodatnie temperatury),
- pojawieniem się zakłócenia w rytmiczności zaplanowanych dostaw surowca pochodzenia krajowego oraz importowanego z Rosji, co wymusiło konieczność produkcji
sklejki z dostępnego drewna niŜszej jakości oraz konieczność zastępowania drewna
liściastego droŜszym drewnem iglastym,
- w związku z powyŜej wymienionymi czynnikami niŜszym od zakładanego poziomu
produkcji i wartości sprzedaŜy oraz wyŜszymi kosztami wytworzenia wyrobów,
b) w odniesieniu do Paged Meble Sp. z o.o. oraz pozostałych spółek zaleŜnych:
- po sporządzeniu wycen aktuarialnych utworzeniem wyŜszych niŜ zakładano rezerw na
świadczenia emerytalne pracowników oraz rezerw z tytułu nie wykorzystanych urlopów,
- pojawieniem się przesłanek uzasadniających dokonanie dodatkowych odpisów
aktualizujących wartość naleŜności,
Faktyczne przychody ze sprzedaŜy wyniosły 318 911 tys. zł tj. były o 0,3 % niŜsze od
prognozowanych, natomiast wynik netto wyniósł 11 013 tys. zł tj. był o 5,9% niŜszy od
wielkości prognozowanej.
XIV. Ocena zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem
zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, ze wskazaniem
ewentualnych zagroŜeń oraz działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu
przeciwdziałania tym zagroŜeniom.
„Paged” S.A. na bieŜąco reguluje swoje zobowiązania wobec kontrahentów oraz
publicznoprawne. Spółka na koniec 2006 roku nie posiadała Ŝadnych zobowiązań
kredytowych. RównieŜ kaŜda ze spółek zaleŜnych od „Paged” S.A. stara się na bieŜąco
regulować swoje zobowiązania. U Ŝadnej ze spółek Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. nie
występuje zagroŜenie niewywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, w tym zobowiązań
kredytowych.
XV. Ocena moŜliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji
kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem
moŜliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.
1. „Paged” S.A.
„Paged” S.A. zainteresowana jest zwiększaniem udziału w „Paged-Sklejka” S.A. (aktualnie
posiada 75,29% w kapitale zakładowym i w głosach na jej walnym zgromadzeniu ),
sukcesywnie kontynuuje skupowanie akcji „Paged-Sklejka” S.A. od jej akcjonariuszy – osób
fizycznych. W 2006 roku „Paged” S.A. odkupiła od osób fizycznych łącznie 3 080 akcji
„Paged-Sklejka” S.A., które stanowiły 0,07 % w kapitale zakładowym i w głosach na jej
walnym zgromadzeniu. Cena zakupu 1 akcji wynosi 5,00 zł. „Paged” S.A. zamierza nadal
skupować akcje „Paged Sklejka” od osób fizycznych. Do skupienie pozostało jeszcze
48.920, kaŜda za 5,00 zł co daje łączna kwotę inwestycji w wysokości 244,6 tys. zł.
Ponadto Spółka na bieŜąco monitoruje zaawansowanie procesu skierowania do sprzedaŜy
pakietu akcji „Paged-Sklejka” S.A. będących w posiadaniu Skarbu Państwa.
W dniu 31 maja 2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upowaŜniło Zarząd do
nabywania w okresie do 31 grudnia 2007 roku akcji własnych spółki, za kwotę nie większą
niŜ 10.000 tys. zł w celu ich późniejszego umorzenia.
W 2006 roku „Paged” S.A kupiła 96.542 akcji własnych oraz w dniu 24 stycznia 2007 roku
Strona 15 z 21
Global Reports LLC
261.333 akcji własnych. Łączna wartość nakładów poniesionych przez Spółkę na nabycie
tych akcji wyniosła 8.946,8tys. zł.
Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych.
2. „Paged-Sklejka” S.A.
Spółka w 2006 roku poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie 12,4 mln zł. Główną inwestycją
wykonaną w 2006 roku było uruchomienie w Morągu układu obróbki termicznej drewna
łącznie z linią do manipulacji kłód oraz automatyczną linią do łączenia forniru. W zakładzie w
Ełku uruchomiono instalację odzysku ciepła oraz prasę krótkiego taktu do foliowania. W 2007
roku Spółka planuje ponieść nakłady inwestycyjne w kwocie 13,0 mln zł, będą one głównie
skierowane na zakup linii do suszenia forniru oraz rozbudowę hali produkcyjnej wydziału
sklejek w Morągu. Środki finansowe na te nakłady będą pochodziły ze środków własnych
oraz z kredytów.
3. Paged Meble Sp. z o.o (aktualnie Paged Meble SA)
Spółka w 2006 roku poniosła nakłady inwestycyjne w wysokości 3,1 mln zł z czego 1 mln na
zakup maszyn i urządzeń.
Na 2007 rok planowane jest poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 34,2 mln zł z
czego 31,2 mln zakup nieruchomości oraz maszyn i urządzeń do nowouruchamianego
zakładu produkcyjnego w Jarocinie.
XVI. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności
gospodarczej za 2006 rok, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub
nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik.
Wszystkie istotne zdarzenia i czynniki nietypowe mające wpływ na działalność gospodarczą
w roku 2006, w tym transakcje sprzedaŜy majątku, udziałów i akcji zostały omówione we
wcześniejszych elementach komentarza.
XVII. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju
Grupy Kapitałowej „Paged” S.A. oraz opis perspektyw rozwoju działalności
gospodarczej Spółek co najmniej do końca trwającego roku obrotowego, z
uwzględnieniem elementów strategii rynkowej wypracowanej przez Spółki.
1. Sytuacja finansowa „Paged” S.A., jako typowej spółki dominującej w grupie kapitałowej,
zaleŜy od kondycji finansowej spółek do niej naleŜących, gdyŜ większość realizowanych
przychodów pochodzi z tytułu opłat za korzystanie ze znaku słowno – graficznego „Paged”.
Spółka zarządza swoimi wolnymi środkami pienięŜnymi tak by uzyskiwać z nich jak
najwyŜszą stopę zwrotu.
W 2007 roku planowane jest połączenie „Paged” S.A. z „Paged Handel” S.A. (spółka w
100% zaleŜna od Paged S.A. ). Połączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie art.
492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Paged
Handel na Paged S.A. , bez podwyŜszania kapitału zakładowego Paged S.A. i bez
wydawania akcji PAGED w zamian za akcje Paged Handel S.A. .
W dniu 19 lutego 2007 r. podpisany został list intencyjny w sprawie zamiaru połączenia
(raport bieŜący nr 9 z 19 lutego 2007r).
2. Kondycja finansowa spółek zaleŜnych.
Uzyskiwane przychody ze sprzedaŜy przez spółki zaleŜne w znacznej mierze zaleŜą od
kursów walut rozliczeniowych (tj. EUR, GBP i USD).
W celu ochrony przed ryzykiem na jakie Spółki są naraŜone z tego tytułu (dotyczy głównie
moŜliwości dalszej aprecjacji PLN) naleŜności walutowe wynikające ze sprzedaŜy
Strona 16 z 21
Global Reports LLC
eksportowej zabezpieczone są przed niekorzystnymi zmianami przy pomocy terminowych
instrumentów walutowych takich jak forward czy opcje.
3. Ryzyko zmiany stóp procentowych.
Spółki zaleŜne zaciągnęły kredyty, których koszt opiera się na zmiennej stopie procentowej.
4. Paged Meble Sp. z o.o po okresie zmian organizacyjnych (formalne zakończenie
konsolidacji spółek meblowych w jedną spółkę) zamierza skupić się na optymalizacji
procesów produkcyjnych mających na celu efektywne zaspokojenie potrzeb klientów przy
osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów finansowych. W tym celu zakupiona zostanie
nieruchomość w Jarocinie ( po upadłych Jarocińskich Fabrykach Mebli ), gdzie uruchomiony
zostanie oddział produkcyjny w zakresie mebli skrzyniowych do biur, hoteli i mieszkań.
Pozwoli to na scentralizowanie produkcji mebli skrzyniowych w jednym zakładzie
produkcyjnym. Produkcja odbywać się będzie na nowych nowoczesnych maszynach co
spowoduje utrzymanie kosztów wytworzenia na dotychczasowym poziomie pomimo wzrostu
cen materiałów. Ponadto planowane jest wdroŜenie nowych technologii lakierowania –
przejście na barwniki i lakiery wodne
W zakresie polityki sprzedaŜy, kontynuowane będzie eliminowanie rynków i klientów
słabo- lub nierentownych (produkcja przerobowa pod obcymi markami) na korzyść rozwijania
współpracy lub pozyskiwania odbiorców na rynkach zapewniających godziwą marŜę.
Ponadto prowadzone będą działania w zakresie uporządkowania i wypromowania marek
będących w posiadaniu spółki. Docelowo spółka operować będzie trzema markami tj.:
Paged Meble – oferta mebli do mieszkań średniej klasy
Meble Jarocin – oferta mebli do gabinetów, hoteli, restauracji itp.
Woodways – oferta mebli do mieszkań klasy premium.
XVIII. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania „Paged” S.A. i grupą kapitałową.
W 2006 roku nie wystąpiły Ŝadne istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania
„Paged” S.A. i grupą kapitałową.
XIX. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących „Paged” S.A. w ciągu
ostatniego roku obrotowego, zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób
zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających, w szczególności prawo do
podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji;
RADA NADZORCZA
W okresie od 1 stycznia 2006 r. do dnia przekazania niniejszego raportu do publicznej
wiadomości nie nastąpiły Ŝadne zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej Spółki.
ZARZĄD
Na dzień przekazania raportu Zarząd Spółki jest jednoosobowy, stanowi go Krzysztof
Bukowski – Prezes Zarządu.
W okresie od 1 lipca 2005 roku do dnia sporządzenia niniejszej informacji skład Zarządu
„Paged” S.A. nie uległ zmianie.
PROKURENCI
Prokurentem Spółki (prokura łączna) jest Sebastian Kuciński.
Do dnia sporządzenia niniejszej informacji prokura nie została odwołana.
Zgodnie ze statutem spółki Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą .
Zarząd nie jest upowaŜniony do podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji.
Strona 17 z 21
Global Reports LLC
XX. Umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące
rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska
bez waŜnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu
połączenia emitenta przez przejęcie.
Nie ma zawartych takich umów.
XXI. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów
motywacyjnych lub premiowych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej
formie), wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej z
osób zarządzających i nadzorujących „Paged” S.A. bez względu na to czy były
one zaliczone w koszty, czy teŜ wynikały z podziału zysku, oraz wartość
wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach
jednostek podporządkowanych.
Według danych Spółki wynagrodzenia wypłacone przez „Paged” S.A. w 2006 roku
Zarządowi i Radzie Nadzorczej wyniosły:
Zarząd
Krzysztof Bukowski
Rada Nadzorcza
Wojciech Błaszczyk
Michał Błach
Piotr Knapiński
Adam Szlempo
Tomasz Wójcik
Razem
Kwota ( tys. zł )
1 030,3
72,0
60,0
60,0
60,0
60,0
1 342,3
Wynagrodzenia otrzymane ze spółek zaleŜnych i stowarzyszonych z tytułu pełnienia funkcji
we władzach (Zarząd lub Rada Nadzorcza) tych jednostek:
Osoba
Krzysztof Bukowski
Wojciech Błaszczyk
Piotr Knapiński
Tomasz Wójcik
Adam Szlempo
Michał Błach
RAZEM
Kwota (tys. zł)
99,0
8,0
55,5
0,0
0,0
0,0
162,5
XXII. Wartość wszystkich nie spłaconych poŜyczek udzielonych przez „Paged” S.A.
osobom zarządzającym i nadzorującym oraz ich osobom bliskim (oddzielnie), a takŜe
udzielonych im gwarancji i poręczeń (oddzielnie).
W roku 2006 Spółka nie udzieliła poŜyczek, gwarancji ani poręczeń osobom zarządzającym,
nadzorującym i ich osobom bliskim.
XXIII. Określenie łącznej liczby wszystkich akcji „Paged” S.A. oraz akcji i udziałów w
jednostkach grupy kapitałowej Spółki „Paged”, będących w posiadaniu osób
zarządzających i nadzorujących (dla kaŜdej osoby oddzielnie).
Strona 18 z 21
Global Reports LLC
Zarząd "Paged" S.A.
Krzysztof Bukowski – Prezes
Sebastian Kuciński – Prokurent
RAZEM
Rada Nadzorcza "Paged" S.A.
Wojciech Błaszczyk
Piotr Knapiński
Tomasz Wójcik
Adam Szlempo
Michał Błach
RAZEM
Udział w
Liczba
głosach na
posiadadzień
nych akcji
31.12.2005
na dzień
31.12.2005
41.000
0,43
0
0
41.000
0,43
Udział w
Liczba
głosach na
posiadadzień
nych akcji
31.12.2006
na dzień
31.12.2006
0
0
0
0
0
0
Liczba
posiadanych akcji
na dzień
01.06.2007
0
0
0
Liczba
Udział w
posiadagłosach na
nych akcji
dzień
na dzień
31.12.2005
31.12.2005
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
Liczba
Udział w
posiadagłosach na
nych akcji
dzień
na dzień
31.12.2006
31.12.2006
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
0
Liczba
posiadanych akcji
na dzień
01.06.2007
0
10
0
0
0
10
Statut „Paged” S.A. nie przewiduje Ŝadnych uprawnień (opcji) w odniesieniu do akcji Spółki
„Paged” S.A. na rzecz Zarządu lub Rady Nadzorczej.
XXIV. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty
zaleŜne co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
„Paged” S.A.
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (wg stanu na dzień
31 grudnia 2006 r.):
1) Mzyk Edmund
Aleksandria, ul. Rolnicza 13, 42-274 KONOPISKA
• liczba akcji: 1.275.126
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 13,63%
2) Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Wawelska 52/54 , 00-922 WARSZAWA
• liczba akcji: 1.265.000
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 13,52%
3) YAWAL Spółka Akcyjna
ul. Lubliniecka 35, 42-284 HERBY
• liczba akcji: 1.000.000
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 10,69%
4) Skarbiec TFI S.A.
ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 WARSZAWA
• liczba akcji: 660.487
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 7,06%
5) PIONEER AKCJI POLSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY
ul. Domaniewska 41, 02-672 WARSZAWA
• liczba akcji: 481.402
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 5,14%
Strona 19 z 21
Global Reports LLC
Akcjonariusze posiadający ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (wg stanu na dzień
01 czerwca 2007 r.):
1) Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie
ul. Wawelska 52/54 , 00-922 WARSZAWA
• liczba akcji: 1.265.000
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 13,52%
2) YAWAL Spółka Akcyjna
ul. Lubliniecka 35, 42-284 HERBY
• liczba akcji: 1.000.000
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 10,69%
3) PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
ul. Wołoska 5, 02-675 WARSZAWA
• liczba akcji: 972.724
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 10,39%
4) OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rondo ONZ 1, 00-124 WARSZAWA
• liczba akcji: 935.786
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 9,99%
5) Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Al. Jerozolimskie 123 A, 02-017 WARSZAWA
• liczba akcji: 500.503
• udział w kapitale zakładowym (=głosów na Walnym Zgromadzeniu): 5,35%
UWAGA: powyŜsze dane, dotyczące struktury akcjonariatu „Paged” S.A., zostały zebrane i
przedstawione z zachowaniem naleŜytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 01
czerwca 2007 r., jednakŜe mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna –
sprzedaŜy akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.
XXV. Informacje o znanych emitentowi zawartych w ciągu ostatniego roku obrotowego
umowach (w tym równieŜ zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy „Paged” S.A.
Zarząd YAWAL S.A. (poprzednia nazwa Al-Pras S.A ) poinformował, Ŝe w dniu 27.04.2005 r.
zawarł ze spółką Erste Securities S.A. z siedzibą w Warszawie umowę, zgodnie z którą
YAWAL S.A. lub podmiot przez niego wskazany nabędzie w terminie do dnia 27.04.2006 r.
od Erste Securities S.A. lub od podmiotu wskazanego przez Erste Securities S.A. akcje
„Paged” S.A. w ilości 500.000 sztuk 4,95%) i cenie jednostkowej 13,00 zł. Cena nabycia akcji
„Paged” S.A. powiększona zostanie o koszty finansowe, nie odbiegające od warunków
rynkowych. Jako zabezpieczenie zawartej umowy YAWAL S.A. ustanowił na rzecz Erste
Securities S.A. blokadę na 1.000.000 sztuk akcji „Paged” S.A.
Raportem bieŜącym nr 14/2006 z dnia 17.03.2006 roku Zarząd YAWAL S.A. poinformował,
Ŝe zrealizował powyŜszą umowę.
Paged S.A. nie posiada informacji o zawarciu innych umów, w wyniku których mogą w
przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych
akcjonariuszy.
Strona 20 z 21
Global Reports LLC
XXVI. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne
uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień.
Papiery tego rodzaju nie występują w Spółce.
XXVII. Informacja o systemie kontroli programów akcji pracowniczych
W Spółce oraz w Grupie nie wdroŜono programu akcji pracowniczych.
XXVIII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności
papierów wartościowych emitenta oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania
prawa głosu przypadających na akcje emitenta.
Ograniczenia takie w stosunku do akcji Spółki nie występują.
XXIX. informacje o umowie z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania
finansowego
„Paged” S.A. zawarła umowę o dokonanie przeglądu i badania sprawozdania finansowego w
dniu 23 czerwca 2006 roku z firmą BDO Polska Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (obecnie
BDO Numerica sp. z o.o z siedzibą w Warszawie).
Umowa zawarta została na przeprowadzenie przeglądu śródrocznego jednostkowego i
skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na dzień 30
czerwca 2006 r. oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego sporządzonego według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r.,
Łączne wynagrodzenie określone w umowie za przeprowadzenie badania i przeglądu za
2006 rok wynosi 66 000 zł , za 2005 rok wynagrodzenie audytorów wyniosło 60 000 zł.
.....................................
Krzysztof Bukowski
Prezes Zarządu
Strona 21 z 21
Global Reports LLC

Podobne dokumenty