Wniosek o wykorzystanie zdjęć.rtf

Komentarze

Transkrypt

Wniosek o wykorzystanie zdjęć.rtf
............................................................................
Imię i nazwisko
Wrocław ........................................
............................................................................
Nazwa instytucji lub firmy
............................................................................
Adres
............................................................................
Nr telefonu i faxu
............................................................................
E-mail
Wniosek o udostępnienie fotografii
i wyraŜenie zgody na ich wykorzystanie
1. Informacje o wnioskodawcy (instytucja, osoba prywatna, podmiot gospodarczy itp.)
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
2. Osoba prowadząca projekt (imię, nazwisko, funkcja)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Dokładny opis wykorzystania fotografii
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4. Termin realizacji projektu
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Zdjęcia, o które występuje wnioskodawca
Lp.
Numer/nazwa zdjęcia
Autor zdjęcia
1.
Określenie formatu plików:
JPG (3-9 MB), TIFF (30-43 MB)
2.
3.
4.
5.
6. Zdjęcia uzyskane z Biura Promocji Miasta mogą być wykorzystywane jednorazowo
wyłącznie do celów informacyjnych. Zgodnie z obowiązującym prawem niedopuszczalne jest
wykorzystywanie tych zdjęć do celów komercyjnych, np.: na widokówki, koszulki, albumy
fotograficzne, pamiątki itp. Projekty materiałów, na których będą wykorzystane udostępnione
zdjęcia wymagają pisemnej akceptacji Biura Promocji Miasta. Brak akceptacji jest
jednoznaczny z odmową udzielenia zgody na wykorzystanie tych zdjęć.
7. Zobowiązuję się do przesłania do akceptacji Biura Promocji Miasta projektu z wykorzystaniem
otrzymanych fotografii i umieszczenia obok fotografii informacji o jej autorze.
8. WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych powyŜej dla potrzeb
niezbędnych do realizacji wniosku o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych
(zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2002
r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
.............................................................
Podpis wnioskodawcy (pieczątka)
Wnioski moŜna składać w sekretariacie Biura Promocji Miasta, Przejście śelaźnicze 1, lub wysyłać:
faxem pod numer: 071 777 86 91, pocztą elektroniczną pod adres: [email protected] Wnioski
rozpatrywane są w terminie do 10 dni. Informacje o decyzji komisji, moŜna uzyskać w pod numerami
telefonów +48 717 77 84 09 lub +48 717 77 82 10. Zdjęcia udostępniane są drogą elektroniczną,
moŜna je takŜe odebrać osobiście w Biurze Promocji Miasta.

Podobne dokumenty