upoważnienia - KolorowyMikser.pl

Komentarze

Transkrypt

upoważnienia - KolorowyMikser.pl
............................................................
(Miejscowość i data)
UPOWAŻNIENIE
do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego
Upoważniam Agencję Celną Laserjetspedition s.c. z siedzibą
ul. Przejazdowa 25, 05-800 Pruszkowo, REGON 141012376, NIP 534-235-93-62
do odprawy przesyłki o numerze ….................................…................ zawierającej
…..................................................................................... oraz do podjęcia na rzecz:
…................................................................................................................................
(imię i nazwisko)
….....….....….............................................................................................................
(adres zameldowania na pobyt stały) (kod i miejscowość)
....................................................................................................................................
(nr dokumentu tożsamości)
(PESEL)
…................................................................................................................
(telefon)
(e-mail)
wszelkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego za granicą określonych w
przepisach Wspólnotowego Kodeksu Celnego, Prawa Celnego i Podatkowego.
Wyrażam zgodę na udzielanie dalszego upoważnienia zgodnie z art.77 ustawy Prawo celne.
Niniejsze upoważnienie ma charakter jednorazowy.
Upoważniający oświadcza, że bierze na siebie odpowiedzialność prawną za treść
dokumentów przekazanych Upoważnionemu w związku z powyższym upoważnieniem.
..................................................................
(podpis upoważniającego)
Potwierdzenie przyjęcia upoważnienia
Do niniejszego upoważnienia należy dołączyć kserokopię dokumentu tożsamości tzn. prawo
jazdy, paszport lub dowód osobisty, którego skan można wysłać również na podany
poniżej adres mailowy.
Drodzy Klienci!
Nasz sklep sprzedaje przedmioty poprzez pośrednictwo. Dlaczego pośrednictwo? Otóż
nasza firma nie kupuje od polskiego monopolisty, gdyż urządzenia musielibyśmy sprzedawać po
cenach z góry ustalonych. Jest on kupowany przez nas bez dodatkowych pośredników już na
ostatecznego klienta.
W związku z tym nie posiadamy towaru na miejscu w Polsce. Zamówienia są wysyłane z zagranicy,
co wiąże się z odprawą celną, a ta jest wykonywana przez współpracującą z nami Agencję Celną z
Pruszkowa. Aby Państwa paczka mogła być odprawiona, niezbędne jest udzielenie
pełnomocnictwa. Formularz upoważnienia wysyłany jest listem poleconym wraz z zaadresowaną i
opłaconą białą kopertą zwrotną, w której należy wysłać wypełnione i podpisane upoważnienie wraz
z kserokopią dokumentu tożsamości (dokument tożsamości można też wysłać na poniższe adresy email) tzn. prawo jazdy, paszport lub dowód osobisty. Mimo takiej niedogodności jesteśmy pewni,
że oferowane przez nasz sklep ceny, rekompensują to. Wysłanie listu w jak najszybszym terminie
pozwoli zrealizować nam zamówienie w czasie określonym w zamówieniu. Wszystkie opłaty
związane z odprawą celną są pokrywane przez sklep i wartość złożonego przez Państwa
zamówienia się nie zmienia.
Gwarantujemy satysfakcję z zakupu i dziękujemy za polecanie naszego sklepu.
Prowadzimy również własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w cenach średnio o połowę
niższych od tych w autoryzowanym serwisie KitchenAid. Więcej w zakładce ,,Serwis,, na stronie
naszego sklepu:
Pracownicy Agencji Celnej:
Kamil Kowalczyk
[email protected]
Edyta Mizgalska
[email protected]

Podobne dokumenty