KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU

Komentarze

Transkrypt

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU
KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO
FLEXIN
1.
Identyfikacja preparatu. Identyfikacja producenta.
1.1.
Identyfikacja preparatu: FLEXIN
1.2.
Zastosowanie preparatu: impregnat do drewna 1.3.
Identyfikacja producenta: UNICELL POLAND Sp. z o.o. , ul.
Supraślska 25,
16-010 Wasilków, tel. 85/ 7104000, 85/ 7186860; fax 85/ 7186862.
1.4.
Dystrybutor: COLLAGE PPHU ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław, tel. 71/ 3731346
1.5.
Telefon alarmowy: 85/ 7104000, 85/ 7186860.
2.
Skład i informacja o składnikach.
2.1.
2.2.
Skład chemiczny: dyspersje akrylowe, barwniki, zagęstniki, środki repelencyjne, środki stabilizujące, woski.
Składniki niebezpieczne: nie występują.
3.
Identyfikacja zagrożeń.
Bazując na dostępnych dla nas danych, produkt nie został sklasyfikowany jako preparat niebezpieczny. Może być uważany jako
nietoksyczny, nieszkodliwy, niedrażniący i nie powodujący korozji lub utleniania.
4.
Pierwsza pomoc.
Wdychanie: nie jest szkodliwy, w razie potrzeby zapewnić kontakt ze świeżym powietrzem.
Kontakt ze skórą: w ekstremalnych przypadkach podrażnienie, myć skórę wodą z mydłem. Kontakt z okiem: w ekstremalnych
przypadkach może wystąpić lekkie podrażnienie, opłukać oko dużą ilością bieżącej wody przez ok. 10 minut, w razie potrzeby
skorzystać z pomocy lekarskiej.
Połknięcie: skontaktować się z lekarzem.
5.
Postępowanie w przypadku pożaru.
Zagrożenie ogniowe: produkt nie stwarza zagrożenia pożarowego.
Środki gaśnicze: wszelkie dostępne w pobliżu środki gaśnicze, woda, odporna na alkohol piana, proszek, CO2, piasek.
6.
Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska.
Ochrona osobista: noszenie ochronnych okularów i rękawic; unikać ponownego kontaktu ze skórą.
Zabezpieczenie środowiska: chronić przed wyciekami do środowiska.
W przypadku rozlewu: wyrób posypać materiałem absorpcyjnym, zebrać; nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji, wód
gruntowych.
7.
Postępowanie z preparatem i jego magazynowanie.
Postępowanie z preparatem: przestrzegać właściwej higieny pracy; nie jeść i nie pić w miejscu pracy; nie wylewać do kanalizacji.
Magazynowanie: od 5 do 30° C; chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem światła słonecznego; w ujemnych temperaturach
produkt ulega trwałemu uszkodzeniu; nie przechowywać dłużej niż 24 miesięcy bez konsultacji z producentem.
8.
Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej.
W warunkach prawidłowego przetrzymywania produkt nie powoduje narażenia zdrowia.
Zabezpieczenie oczu: okulary ochronne.
Zabezpieczenie rąk: robocze rękawice.
Zabezpieczenie ciała: ubranie robocze.
9.
Właściwości fizyczne i chemiczne.
Forma: ciecz.
Zapach: charakterystyczny.
Lepkość: 1000-2000 mPa.s (Brookfield RVF 20°C spindle 3 spd 20)
Gęstość: ok. 1 g/cm3.
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra.
10.
Stabilność i reaktywność.
Produkt trwały w warunkach przechowywania opisanych w punkcie 7.
11.
Informacje toksykologiczne.
W normalnych warunkach przemysłowych produkt nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, nie zawiera składników toksycznych.
12.
Informacje ekologiczne.
Nie wylewać do ścieków wodnych i kanalizacji. Nie ma szczególnego zagrożenia dla środowiska.
13.
Postępowanie z odpadami.
Nie wyładowywać odpadów bezpośrednio do kanalizacji i zbiorników wodnych. Dostosować się do przepisów państwowych i
lokalnych dotyczących usuwania odpadów.
14.
Informacje o transporcie.
Transport drogowy i kolejowy ADR/RID - nie niebezpieczny
Transport ADNR - nie niebezpieczny
Transport morski IMDG/UN - nie niebezpieczny
Transport powietrzny ICAO/IATA-DGR - nie niebezpieczny
Przesyłanie pocztą kurierską - dozwolony
Identyfikacja: produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w transporcie.
15.
Informacje dotyczące przepisów prawnych.
15.1 Oznakowanie opakowania (etykieta).
Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych preparat nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny, w związku z tym nie
podlega obowiązkowi szczególnego oznakowania na opakowaniu.
15.2 Przepisy prawne
Produkt posiada atest Państwowego Zakładu Higieny.
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz.84 z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i
oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w
sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i
preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu
lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz zawierających je produktów (Dz. U. Nr 168, poz.
1762).
16.
Inne informacje.
16.1.
Informacje prawne.
Wszystkie informacje i dane zawarte w karcie charakterystyki odnoszą się tylko do specyficznych cech produktu. Dane techniczne
zawarte w karcie są podane w dobrej wierze i w zgodzie z posiadaną przez nasze laboratoria wiedzą. Muszą jednak być przyjęte
jako oznaczenia bez gwarancji, jeżeli produkt znajduje się poza naszą kontrolą. Karta charakterystyki nie jest świadectwem jakości
produktu ani ofertą. Producent nie odpowiada w żaden sposób za niewłaściwe wykorzystanie informacji zawartych na tej karcie oraz
wynikające z tego konsekwencje. Odbiorca potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży firmy Unicell Poland
Sp. z o.o.
16.2.
Znaczenie symboli zagrożenia oraz zwrotów R.
Nie dotyczy.
16.3.
Osoby odpowiedzialne.
Autor: Bartłomiej Suwalski
Aktualizacja: Barbara Polkowska
16.4.
16.5.
Wydanie: 24.05.2004 r.
Aktualizacja: 04.09.2007 r.

Podobne dokumenty