PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY

Komentarze

Transkrypt

PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY
R. 90 - 2014
SPIS TREŚCI
nr 1
1
5
10
13
16
20
24
29
34
42
47
50
55
60
63
66
70
76
Wpływ impulsowych zmian pola elektromagnetycznego na zabezpieczenia
aparatów elektrycznych / Tomasz KISIELEWICZ, Carlo MAZZETTI,
Giovanni Battista LO PIPARO, Bolesław KUCA, Zdobysław
FLISOWSKI
Porównanie współczynnika gęstości momentu silnika tarczowego oraz
silnika cylindrycznego z magnesami trwałymi / Tomasz WOLNIK
Diagnostyka drganiowa węzłów łożyskowych w oparciu o hodograf xy /
Marcin BARAŃSKI, Artur POLAK, Adam DECNER
Prądnica tarczowa do małej elektrowni wiatrowej / Jurij
OWCZYNNIKOW, Dominik WOJTASZCZYK
Projekt i realizacja stanowiska do badań napędów dla lekkich pojazdów
elektrycznych / Piotr BOGUSZ
Mikrokontrolerowy system diagnostyczny do badań silnika Stirlinga /
Bohdan BOROWIK, Barbara BOROWIK
Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej
w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część I - Badania obiektowe /
Ryszard PAWEŁEK, Irena WASIAK
Oddziaływanie przemienników częstotliwości na jakość energii elektrycznej
w układzie potrzeb własnych elektrowni. Część II - Badania symulacyjne /
Irena WASIAK, Piotr GBURCZYK, Ryszard PAWEŁEK
Wyznaczanie orientacji obiektu w przestrzeni z wykorzystaniem naiwnego
filtru Kalmana / Robert BIEDA, Rafał GRYGIEL
Entropia oczekiwana jako miara i kryterium losowości ciągów binarnych /
Marek LEŚNIEWICZ
Niepewność standardowa oceny funkcji korelacji wzajemnej wyznaczanej
metodą warunkowej wartości średniej modułu sygnału / Adam
KOWALCZYK, Anna SZLACHTA, Robert HANUŚ
Prognozowanie technogennych sytuacji awaryjnych w transporcie
kolejowym z wykorzystaniem technik data mining / Tamara SAVCHUK,
Andriy KOZACHUK, Konrad GROMASZEK, Laura SUGUROVA
Przekształcenie macierzy "user-object" w filtrowaniu kolaboracjnym /
Tamara SAVCHUK, Anton SAKALIUK, Waldemar WÓJCIK, Aron
BURLIBAY
Zależność naprężenia od grubości taśmy metalowej, podczas obróbki
cieplnej / Olessya YUCHSHENKO, Waldemar WÓJCIK
Porównanie efektywności modułów fotowoltaicznych pracujących
w układzie nadążnym dwuosiowym i stacjonarnym / Grażyna
FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Artur BUGAŁA
Porównanie metod MPPT paneli fotowoltaicznych (P&O, IC, Fuzzy Logic)
w środowisku Matlab Simulink / Paweł SURMA
Badania opóźnień transmisyjnych w sieciach ZigBee / Beata KRUPANEK,
Ryszard BOGACZ
Modelowanie syntezy metanolu w mikroreaktorze płytowym / Artur
WODOŁAŻSKI
80
84
88
90
95
101
105
111
115
119
122
127
131
136
141
144
149
153
157
Rola transportu jonów podczas elektrochemicznej aktywacji roztworów
wodnych / Karina JANISZ, Igor BORDUN, Vadym PTASHNYK,
Volodymyr POHREBENNYK
Wirtualna platforma programistyczna do komputerowego wspomagania
dużych projektów / Aleksandr NIKITIN
Zabezpieczenia szynowych przełączników kontaktronowych / Mark
KLETSEL, Nariman KABDUALIYEV, Bauyrzhan MASHRAPOV,
Alexander NEFTISSOV
Wykrywanie uszkodzonych prętów silnika indukcyjnego na podstawie
widma częstotliwościowego prądu / Toomas VAIMANN, Anouar
BELAHCEN, Javier MARTINEZ, Aleksander KILK
Symulacja ruchu dwukierunkowego w sieci typu WDM - PON / Radim
SIFTA, Petr MUNSTER, Ondrej KRAJSA, Miloslav FILKA
Analiza czynników stymulujących postęp w użyciu samochodów
elektrycznych na przykładzie Litwy / Darius ANDRIUKAITIS, Nerijus
BAGDANAVICIUS, Vytautas JOKUZIS, Sarunas KILIUS
Projekt i analiza poczwórnego przekształtnika ze sterowanymi spadkami
stosowanego do pracy w warunkach niezrównoważonych i nieliniowych
obciążeń / Majid HOSSEINPOUR, Mustafa MOHAMADIAN, Ali Yazdian
VARJANI
Online współbieżne testowanie błędów w kontrolerach wbudowanych /
Philemon Daniel, Rajeevan Chandel
Modelowanie uziemień w gruncie niejednorodnym / Robert ZIEMBA
Projektowanie procesora sekwencyjnego i symulacja w środowisku
MATLAB/Simulink / Karol SZOSTEK
Analiza rozpływu prądów udarowych w urządzeniu piorunochronnym oraz
połączonej instalacji / Grzegorz KARNAS, Stanisław WYDERKA,
Robert ZIEMBA, Kamil FILIK, Grzegorz MASLOWSKI
Wykrywanie nieprawidłowości działania sieci w oparciu o wykorzystanie
statystycznego współczynnika samopodobieństwa na przykładzie protokołu
HTTP / Mirosław MAZUREK , Paweł DYMORA
Ocena parametrów jakości energii elektrycznej przy realizacji oświetlenia
ulicznego z wykorzystaniem źródeł światła / Małgorzata ŁATKA
Wpływ kompensacji mocy biernej na zawartość harmonicznych na
przykładzie urządzeń kopalnianych / Anna KOZIOROWSKA, Jacek
BARTMAN
Model przepływu energii cieplnej do wymiennika systemu odzyskiwania
energii z głęboko położonych skał / Karol SZOSTEK, Roman SZOSTEK
Badania funkcjonalne generatora udarów do prób odporności awioniki /
Kamil FILIK, Grzegorz KARNAS, Grzegorz MASLOWSKI, Stanisław
WYDERKA, Robert ZIEMBA
Zależności długoterminowe w algorytmie quick-sort / Paweł DYMORA,
Mirosław MAZUREK, Dominik STRZAŁKA
Układ napędowy z silnikiem z magnesami trwałymi o sinusoidalnym
rozkładzie SEM / Tomasz RUDNICKI, Robert CZERWIŃSKI, Andrzej
SIKORA
Analiza procesu ograniczania prądów zwarciowych przez
nadprzewodnikowe ograniczniki prądu / Łukasz ADAMCZYK, Leszek
JAROSZYŃSKI, Marcin KAFARSKI, Tadeusz JANOWSKI, Janusz
KOZAK, Michał MAJKA
161
164
157
171
175
179
182
186
190
193
196
199
202
206
209
213
217
221
224
227
Analiza przyczyn zakłóceń pomiaru CIO, na przykładzie gminnej Stacji
Uzdatniania Wody / Adam KOWALCZYK, Radosław CIEŚLAK, Rafał
CHORZĘPA
Wykorzystanie taśmy nadprzewodnikowe drugiej generacji do uzwajania
transformatorów / Leszek JAROSZYŃSKI, Tadeusz JANOWSKI
Badania porównawcze odpornych na uszkodzenia protokołów
samoadaptacyjnych w sieciach sensorowych / Paweł DYMORA, Mirosław
MAZUREK
Zastosowanie układu Halbacha w bezrdzeniowych silnikach tarczowych /
Tomasz DRABEK, Sebastian LATOSIEWICZ
Badania wstępne turbiny wiatrowej w konfiguracji pionowej w tunelu
aerodynamicznym oraz obliczenia przy użyciu-metody DMS / Damian
MAZUR, Zygmunt SZCZERBA
Konstruowanie automatów sekwencyjnych w środowisku Matlab Simulink /
Karol SZOSTEK
Kształtowanie obciążeń u odbiorców końcowych w oparciu o częstotliwość
napięcia zasilającego / Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI
Typowe przyczyny uszkodzeń eksploatacyjnych transformatorów
energetycznych / Jan KAPINOS, Tadeusz GLINKA, Bronisław DRAK
Identyfikacja warunków pracy transformatora olejowego współpracującego
z układem energoelektronicznym / Tadeusz GLINKA, Waldemar
OLECH, Barbara KULESZ, Andrzej SIKORA
Pomiarowe wyznaczanie parametrów zespołów wytwórczych pracujących
w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym / Stefan PASZEK, Adrian
NOCOŃ, Andrzej BOBOŃ, Łukasz MAJKA, Sebastian BERHAUSEN,
Piotr PRUSKI, Dominik SZUSTER
Możliwości praktycznego zastosowania metody emisji akustycznej do
oceny stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów /
Andrzej CICHOŃ, Sebastian BORUCKI, Jerzy SKUBIS
Deskryptory sygnałów emisji akustycznej generowanych przez nowy
podobciążeniowy przełącznik zaczepów zainstalowany w transformatorze
elektroenergetycznym / Paweł BERGER, Andrzej CICHOŃ
Wyższe harmoniczne w trójuzwojeniowych transformatorach hutniczych
napędów przekształtnikowych / Kazimierz JAGIEŁA, Janusz RAK,
Marek GAŁA, Marian KĘPIŃSKI
Przepięcia wewnętrzne w uzwojeniach transformatorów blokowych /
Edward ANDERSON, Janusz KAROLAK, Józef WIŚNIEWSKI
Nowoczesne rozwiązania techniczne i ich wpływ na wybrane parametry
transformatora blokowego regulacyjnego typu TOBNRLa 290000/400 /
Michał MNICH, Maciej WILK
Produkcja nowych transformatorów w TurboCare Poland S.A.
z zastosowaniem energooszczędnych i innowacyjnych rozwiązań
konstrukcyjnych / Arkadiusz KULIK, Adam KOZAKIEWICZ
Warunki pomiaru własności magnetycznych rdzeni ferromagnetycznych
metoda watomierzową / Wojciech PLUTA, Marian SOIŃSKI
Niestabilność eksploatacyjna parametrów magnetycznych i elektrycznych
blach rdzenia stojana generatora TWW-200-2A / Zbigniew Hilary
ŻUREK, Dariusz BARON
Silniki synchroniczne z magnesami trwałymi o dużej sprawności / Jan
ZAWILAK, Tomasz ZAWILAK
Techniczne przesłanki kierowania transformatorów do remontów
i modernizacji / Waldemar OLECH, Daniel PAWŁOWSKI, Jerzy WOŚ
229
232
236
239
242
245
248
251
254
257
261
266
270
273
277
281
285
288
291
294
297
Poprawna ocena wyników pomiaru emisji wnz maszyn elektrycznych
w zmiennych warunkach mikroklimatycznych / Sławomir SZYMANIEC,
Zbigniew PLUTECKI
Wpływ modernizacji wentylatorów osiowych z tylnymi łopatkami
kierowniczymi na wzrost mocy znamionowej generatorów typu TWW-230 /
Jan ADAMEK, Roman KROK, Eugeniusz PRYSOK, Damian KARDAS,
Rafał MANIARA
Ocena stanu technicznego konstrukcji mechanicznej rdzeni
transformatorów oparta na analizie skumulowanego widma gęstości mocy
mierzonych drgań / Sebastian BORUCKI, Andrzej CICHOŃ, Jerzy
SKUBIS
Konsolidacja czół uzwojenia, metoda wydłużenia okresu eksploatacyjnego
generatorów / Tomasz DUSZA, Szczepan BOJARA, Piotr RUDOLF
Awaria wyłącznika przyczyną uszkodzenia generatora dużej mocy /
Janusz KAROLAK, Jerzy PRZYBYSZ, SYLWIA WRÓBLEWSKA, Paweł
BERGER
Wytrzymałość elektryczna transformatorowych płynów izolacyjnych na
bazie estrów syntetycznych i naturalnych / Paweł RÓZGA
Elementy diagnostyki OFF - oraz ON - LINE w transformatorowych
izolatorach przepustowych / Ryszard SOBOCKI
Wykorzystanie sieci neuronowych w aproksymacji charakterystyk
materiałowych na przykładzie optymalizacji dławika bocznikowego / Paweł
DRZYMAŁA, Henryk WELFLE
Wykrywanie defektów rdzeni maszyn prądu przemiennego metodą
skanowania magnetycznego / Michał RAD, Witold RAMS, Wojciech
KANDORA
Prototyp statecznika elektronicznego umożliwiającego zwiększenie energii
promieniowania świetlnego lamp wyładowczych / Krzysztof TOMCZUK
Badania powierzchni świetlnej kostkowych pulpitów nastawczych / Juliusz
KAROLAK
Analizator plamy świetlnej reflektorów samochodowych - nowa jakość
w badaniach eksploatacyjnych pojazdów / Tomasz TARGOSIŃSKI
Sterowanie zasilaniem barwnych LED-ów oprawy oświetleniowej,
umożliwiające emisję stałego, niezależnego od warunków pracy,
strumienia świetlnego / Eugeniusz CZECH, Irena FRYC
Iluminacja obiektów użyteczności publicznej na przykładzie ratusza
w Jaworze / Rafał KRUPIŃSKI
Odtworzenie na stanowisku laboratoryjnym rozkładów luminancji
występujących w polu widzenia kierowców / Małgorzata ZALESIŃSKA,
Krzysztof WANDACHOWICZ
Weryfikacja metody obliczania odbłyśników opraw oświetleniowych /
Krzysztof WANDACHOWICZ, Wiesław KUCZKO
Audyt energetyczny a zużycie energii elektrycznej w instalacjach
oświetlenia wnętrz / Lech BOROWIK, Marek KURKOWSKI A
Wpływ parametrów obliczeniowych na błędy symulacji oświetlenia
pośredniego metodą Monte Carlo / Andrzej PAWLAK, Krzysztof
ZAREMBA
Przełączalny w zerze sterownik diody laserowej / Marian GILEWSKI
Układy sterowania LED bez sprzężenia zwrotnego / Lech GRODZKI
Światłowody boczne w diagnostyce lamp LED / Maciej ZAJKOWSKI,
Urszula BŁASZCZAK, Jacek KUSZNIER
300
303
307
311
Model głowicy fotometrycznej luksomierza, z elementem korygującym
optymalnie uchyb pomiarowy, spowodowany skośnym padaniem światła
na jej powierzchnię pomiarową / Irena FRYC, Eugeniusz CZECH
Ocena stanu oświetlenia wybranych przejść dla pieszych na podstawie
parametrów natężenia oświetlenia / Piotr TOMCZUK
Analiza wpływu parametrów systemu oświetlenia drogowego na poziom
widoczności / Małgorzata ZALESIŃSKA
Współpraca pantografu z siecią trakcyjną tramwajową na skrzyżowaniu /
Tadeusz MACIOŁEK, Michał GŁOWACZ
315
Letnia szkoła dla młodych doktorantów
317
XV Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie
nr 2
1
5
9
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
63
65
68
72
75
79
85
Modeling of the surface induction hardening process / Jerzy BARGLIK,
Tadeusz WIECZOREK, Albert SMALCERZ
Power balances of AC circuit with nonlinear load / Mirosław WCIŚLlK
Pulse method for estimation thermal diffusivity of induction heated charge /
Adam CIEŚLAK, Jerzy ZGRAJA
Thermal problems in HTS transformer due to inrush current / Grzegorz
KOMARZYNIEC, Tadeusz JANOWSKI, Grzegorz WOJTASIEWICZ,
Michał MAJKA
The quench parameter analysis of the YBCO and MgB2 superconducting
wires / Paweł SURDACKI
The design for a smart high frequency generator for induction heating of
loads / Andrzej FRĄCZYK, Tomasz JAWORSKI, Piotr URBANEK,
Jacek KUCHARSKI
Thermal Dynamics in Thin Layer HTS Tapes in Transient States / Dariusz
CZERWIŃSKI
The control algorithm of two-dimensional temperature field of the rotating
steel cylinder surface / Andrzej FRĄCZYK, Jacek KUCHARSKI
ZVS single-switch inverter for induction heating - optimum operation /
Zbigniew WARADZYN, Aleksander SKAŁA, Bogusław ŚWIĄTEK,
Ryszard KLEMPKA, Roman KIEROŃSKI
Two-inductors Induction Heating Device for PVT Semiconductor Processing /
Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA
Passive LLC and LCCL systems for impedance matching of induction
heating load / Witold KOBOS, Jerzy ZGRAJA
Investigation of phenomena in electric arc with time-frequency
characteristics / Robert KAZAŁA
Computer simulation of induction heating process for system powered
from series inverter / Jerzy ZGRAJA
Fuzzy clustering based algorithm for determination of the two-phase gasliquid flows similarity level / Paweł FIDEREK, Radosław WAJMAN,
Jacek KUCHARSKI
Estimation of phase shift at high frequency induction heating / Krzysztof
STRZECHA, Jerzy ZGRAJA
Methods of increasing the flushing efficiency of automobile catalytic
converters by liquid metal / Agnieszka FORNALCZYK, Sławomir
GOLAK, Roman PRZYŁUCKI
The micro combined heat and power system with Stirling Engine /
Tadeusz JANOWSKI, Krzysztof NALEWAJ, Mariusz HOLUK
Numerical modeling of inductive superconducting fault current limiters /
Michał ŁANCZONT
Identification of spherical model parameters describing the chamber
furnace charge / Mirosław WCIŚLlK, Michał ŁASKAWSKI
Temperature influence on static characteristics of switched reluctance
motor / Mariusz KORKOSZ
Testing fault susceptibility of Java Cards / Janusz CHORKO, Tomasz
KOBYLARZ, Piotr NAZIMEK
Classified information protection requirements and their implementation
method / Tomasz HYLA, Jerzy PEJAŚ
Estimation of the execution time of coarse-grained parallel program loops /
Agnieszka KAMIŃSKA, Włodzimierz BIELECKI
89
93
97
101
105
109
113
117
121
125
128
132
138
142
146
149
152
156
161
165
169
174
179
182
Drupal as an important part of a knowledge management system /
Waldemar KARWOWSKI, Arkadiusz ORŁOWSKI
Grid computing and Cloud computing in scope of JADE and OWL based
Semantic Agents - A Survey / Walery ROGOZA, Michał ZABŁOCKI
Sketch generation from photo to create test databases / Georgy
KUKHAREV, Katarzyna BUDA, Shchegoleva NADEGDA
Testware reorganization with help of test city metaphor / Artur
SOSNÓWKA
Threshold sharing scheme for large files / Imed El FRAY, Tomasz HYLA,
Witold MAĆKÓW, Jerzy PEJAŚ
Low complexity algorithm for multiplying octonions / Aleksandr
CARIOW, Galina CARIOWA
Enhanced ID-based signature scheme / Jacek POMYKAŁA
Monitoring Software Development and Usage / Pawel JANCZAREK,
Janusz SOSNOWSKI
Emulation based software reliability evaluation and optimization /
Sławomir CHYŁEK
Model for the estimation of the execution time of parallel program loops /
Agnieszka KAMIŃSKA, Włodzimierz BIELECKI
Arms animation based on human hierarchical tree model / Maria
SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA
Asynchronous data exchange between locally synchronous blocks
of a GALS system / Damian MODRZYK, Dariusz KANIA
The conception and the implementation of a control system for
servomotors with the application of a wireless network / Zygfryd
GLOWACZ, Jakub WOJCIK
A new approach using Least Squares Support Vector Machines (LS-SVM)
to predict Furan in power transformers / Abdelhalim MAHDJOUBI,
Boubakeur ZEGNINI, Mohammed BELKHEIRI
Improvement on performance of electro-hydraulic central position control
system by adaptive reaching law sliding mode method / Jin Baoquan, Liu
Xin, Zhang Hongjuan
Digital impedance bridge based on a commercial data acquisition card /
Ryszard RYBSKI, Kamil KONTORSKI, Janusz KACZMAREK
The behavior of electric vehicle traction batteries connected in series and
in parallel / Borys BAKUN
The analysis of the diameter of reinforcement, spacing between bars and
the electrical parameters of the concrete on the values of the electric field
intensity / Agnieszka CHOROSZUCHO
Analysis of chosen control parameters influence on properties of electric
vehicle switched reluctance drive / Piotr BOGUSZ
Validity of the FAR validation using Site Reference Method / Tomasz
LISEWSKI
Processing and spectral analysis of the raw EEG signal from the MindWave /
Wojciech SAŁABUN
Analysis of lightning current distribution in lightning protection system and
connected installation / Grzegorz KARNAS, Stanislaw WVDERKA,
Robert ZIEMBA, Kamil FILlK, Grzegorz MASLOWSKI
Influence of geometry lens LED luminaire on the lighting parameters /
Andrzej SZYMANIUK, Krzysztof ZAREMBA
Uncertainty of assessing the effectiveness of object security system /
Marek SZULIM, Katarzyna CIOSK, Marek KUCHTA, Andrzej DUKATA
186
191
195
201
205
209
213
217
221
225
230
234
238
242
Simulation and laboratory investigations of switching power losses in dual
active bridge MOSFET's / Piotr GRZEJSZCZAK, Mieczysław NOWAK,
Roman BARLIK
Unified Power Quality Conditioner / Piotr FABIJAŃSKI
The use of Particle Filter and Neurocontroller for Current Converter Control /
Piotr KOZIERSKI, Marcin LIS, Karol ONOSZKO, Adam GULCZYŃSKI
High frequency DC/OC converter with Silicon Carbide devices - simulation
analysis / Mariusz ZDANOWSKI, Jacek RĄBKOWSKI, Roman BARLIK
Analysis of the calculations cost of selected variants ODE algorithm
parallelization during state observer calculations / Arkadiusz GARDECKI
The phenomenon of asynchronicity opening contacts in the vacuum switch /
Joanna BUDZISZ, Zbigniew WROBLEWSKI
Review of methods of diagnostics of the vacuum in vacuum circuit
breakers / Waldemar CHMIELAK
Modeling of switched reluctance motor and its active power balance /
Mirosław WCIŚLlK, Karol SUCHENIA
The rotor eccentricity and the permanent magnets arrangement on the
rotor influence on the cogging and electromagnetic torque of the lowspeed multi-pole generator / Damian MAZUR
Simulation of multi-zone, multi-frequency induction heating systems /
Marcin WESOŁOWSKI, Ryszard NIEDBAŁA
Modelling of electric energy conditions in region / Wiktoria GRYCAN,
Bogumiła WNUKOWSKA, Zbigniew WRÓBLEWSKI
Development planning of points of common coupling (PCC) in the condition
of risk / Jerzy MARZECKI
Influence of magnetic field with variable frequency at 50 Hz on the human
cardiac chemo-dynamic processes / Juliusz JAKUBASZKO, Dariusz
SZTAFROWSKI, Zbigniew WRÓBLEWSKI
LCL topology variability and a low quality factor Q issue in the VSI-LCL
system / Maciej A. DZIENIAKOWSKI
246
Warsaw University of Technology - Information
245
New books: Techniki zabezpieczeń elektroenergetycznych - Adrian Halinka
(Tadeusz Glinka)
248
Roman Dzieślewski
251
Jerzy Hickiewicz - After Dzieślewski year 2013
nr 3
1
6
10
15
20
24
28
32
36
46
51
58
63
68
75
80
84
Wybrane analizy pracy struktur teletransmisyjnych i teleinformatycznych
w elektroenergetyce / Michał SZEWCZYK
Lokalizator zwarć dla linii elektroenergetycznej z odgałęzieniem skojarzony
z zabezpieczeniami różnicowymi - pomiary impedancji pętli zwarciowej /
Jan IŻYKOWSKI, Eugeniusz ROSOŁOWSKI, Piotr PIERZ,
Przemysław BALCEREK
Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy
działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN
o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część I /
Adrian HALINKA, Marcin NIEDOPYTALSKI
Wykorzystanie niekonwencjonalnych technik decyzyjnych do poprawy
działania zabezpieczenia odległościowego linii napowietrznej WN
o zmiennych w szerokich granicach zdolnościach przesyłowych, część II /
Adrian HALINKA, Marcin NIEDOPYTALSKI
Selektywne wyłączanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć
zakładów przemysłowych - część I / Mariusz TALAGA, Adrian HALINKA,
Michał SZEWCZYK
Selektywne wyłączanie zwarć doziemnych w sieciach średnich napięć
zakładów przemysłowych - część II / Mariusz TALAGA, Adrian
HALINKA, Michał SZEWCZYK
Optymalizacja kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego przy
wykorzystaniu metod heurystycznych / Paweł PIJARSKI, Piotr
KACEJKO
Nowa metoda szacowania możliwości przyłączeniowych generacji
wiatrowej w KSE z uwzględnieniem ograniczeń bilansowych / Piotr
KACEJKO, Michał WYDRA
Praca wyspowa elektrociepłowni miejskiej w warunkach rozległej awarii
katastrofalnej systemu elektroenergetycznego / Ireneusz
GRZĄDZIELSKI, Krzysztof SROKA, Arkadiusz ŁACNY
Estymacja parametrów składowej podstawowej prądu wtórnego
przekładnika prądowego odkształconego na skutek nasycenia rdzenia
magnetycznego / Dominik J. BĄK, Xin Z. DONG, Waldemar REBIZANT
Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w identyfikacji parametrów
wielkości zakłóceniowych / Małgorzata BINEK, Andrzej KANICKI
Współpraca źródeł wiatrowych z PMSG z siecią elektroenergetyczną
w stanach nieustalonych - wybrane zagadnienia / Bernard WITEK
Nowe kryterium sum impedancji algorytmu decyzyjnego obszarowych
zabezpieczeń odległościowych / Adrian HALINKA, Mateusz SZABLICKI
Zastosowanie otwartych technologii informatycznych do budowy
aplikacyjnej infrastruktury Smart Grids / Michał PUDEŁKO, Waldemar
SKOMUDEK
Analiza porównawcza indukcyjnego spadku napięcia na stalowych słupach
kratowych i pełnościennych w warunkach przepływu prądu udarowego /
Waldemar SKOMUDEK, Piotr SZPINDLER
Wymagania normatywne pomiarów synchronicznych w infrastrukturze
elektroenergetyki / Michał SZEWCZYK
Analizy wymagań niezawodnościowych i jakościowych układów i urządzeń
transmisji danych we współczesnej elektroenergetyce / Michał
SZEWCZYK
90
94
98
103
107
111
115
119
124
128
132
136
139
143
147
153
157
161
165
169
172
176
Badanie wpływu działania przełącznika zaczepów transformatora na
stabilność napięciową / Bartosz BRUSIŁOWICZ, Janusz SZAFRAN
Metody stosowane w analizie awaryjnych wyłączeń w sieci
elektroenergetycznej / Andrzej KANICKI
Wpływ wartości parametrów modeli matematycznych zespołów
wytwórczych na wybrane przebiegi nieustalone w Krajowym Systemie
Elektroenergetycznym / Stefan PASZEK, Adrian NOCOŃ, Andrzej
BOBOŃ
Nowa metoda analizy obrazu statystycznego ulotu / Marek
SZADKOWSKI
Analiza efektywności numerycznej metody TO-FE M z wykorzystaniem
metody różnic wstecznych / Marcin SOWA
Analiza parametrów energetycznych i świetlnych iluminacji lobby
wykonanej w technologii LED / Dorota TYPAŃSKA, Łukasz PUTZ
Scalony multiplekser analogowy CMOS dla techniki Spatial Multiplexing /
Carlos E. CAPOVILLA, Humberto X. ARAUJO, Luiz C. KRETLY
Projekt i analiza wzmacniacza do testowania przekaźników
zabezpieczających / Omar A.C. Vilcanqui, Antonio C. de C. Lima, Luiz
A.L. de Almeida
Analiza zachowania się obiektów, ich kontrola i prognoza w przestrzeni
stanów / Valeryi ROGOZA, Joanna BOBKOWSKA
Porównanie przejrzystości powietrza dla różnych lokalizacji ogniw
fotowoltaicznych / Igor PETROVIĆ, Dalibor PURKOVIĆ, Neven MALE
Właściwości metrologiczne przekładnika prądowego wyższych
częstotliwości / Michał KACZMAREK
Wpływ kompensatora szeregowego na pracę zabezpieczenia
odległościowego / Krzysztof SZUBERT
Analiza pola magnetycznego w wibroizolatorze z cieczą
magnetoreologiczną działającą w trybie ściskania / Bogdan SAPIŃSKI,
Andrzej MATRAS
Modelowanie siatkowe obiektów płaskich i przestrzennych
z wykorzystaniem technik komputerowych / Krzysztof POLAKOWSKI,
Jan SIKORA
Dynamiczne procesy w źródłach sekwencyjno-bipolarnych pulsów
zasilających nieliniowe odbiorniki / Zdzisław TRZASKA
Badania eksperymentalne transformatora nadprzewodnikowego 10 kVA /
Grzegorz WOJTASIEWICZ, Michał MAJKA. Janusz KOZAK
Technologia łączenia taśm HTS 2G w uzwojeniach nadprzewodnikowych
urządzeń elektrycznych / Janusz KOZAK, Michał MAJKA
Identyfikacja dźwięków serca za pomocą algorytmu LPC oraz sztucznej
sieci neuronowej / Dawid GRADOLEWSKI, Grzegorz REDLARSKI
DB2 pureXML - zaawansowanie składowanie danych w strukturach
relacyjno-hierarchicznych / Paweł DRZYMALA, Henryk WELFLE
Ocena zgodności pomiędzy charakterystykami prądowo - napięciowymi
modułów PV na podstawie obliczeń matematycznych i pomiarów
w warunkach rzeczywistych / Artur BUGAŁA, Grażyna
FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA
Stabilizacja napięcia wyjściowego generatora reluktancyjnego
przełączalnego / Adam POWRÓZEK, Piotr BOGUSZ
Wyznaczanie charakterystyk współosiowej anteny ze szczeliną powietrzną
używanej do leczenia śródmiąższową hipertermią mikrofalową / Piotr
GAS, Jacek CZOSNOWSKI
179
183
187
191
195
199
203
207
211
215
219
223
227
231
235
239
243
247
251
Badanie konstrukcji młyna elektromagnetycznego z użyciem podczerwieni /
Sebastian STYŁA
Nieniszcząca diagnostyka systemów elektrycznych i urządzeń / Milan
ŠEBÖK, Miroslav GUTTEN, Matej KUČERA, Daniel KORENČIAK,
Tomasz N. KOŁTUNOWICZ
Walidacja modelu matematycznego zabezpieczenia różnicowego / Fyodor
ROMANYUK, Ivan NOVASH, Mikhail LOMAN, Paweł WĘGIEREK,
Marek SZROT
Automatyczna klasyfikacja znaków Polskiego Języka Miganego / Tomasz
DZIUBICH, Julian SZYMAŃSKI
Model empiryczny prądu w obwodzie impulsowego wtryskiwacza gazu /
Jacek CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLlŃSKI, Tomasz ZYSKA, Mariusz
DUK
Badania eksperymentalne wpływu wypełnienia sygnału sterującego na
czas wyłączania impulsowego wtrysku gazu / Mariusz DUK, Jacek
CZARNIGOWSKI, Piotr JAKLlŃSKI, Tomasz ZYSKA, Aigul ISKAKOVA
Łączniki nowe i eksploatowane - porównanie charakterystycznych czasów
działania / Mirosław PAWŁOT
Analiza możliwości wykorzystania hybrydowego autonomicznego systemu
zasilania w budynku mieszkalnym / Mirosław MAZUR, Janusz
PARTYKA, Kairat RAKHIMOV
Poprawa efektywności wykorzystania przyłącza energetycznego elektrowni
wiatrowych / Marek SZMECHTA, Paweł AKSAMIT
Modelowanie generatora fotowoltaicznego pracującego w autonomicznym
systemie bez elektrycznego źródła buforowego / Marek NIECHAJ
Żywice epoksydowe modyfikowane wypełniaczami krzemianowymi / Jan
BURSA, Jerzy POMIANOWSKI
Charakteryzowanie procesu współspalania biomasy z wykorzystaniem
sekwencji obrazu / Andrzej KOTYRA, Gulmira BAZIL, Waldemar
WÓJCIK, Aigul ISKAKOVA
Określenie wskaźnika jakości spalania węgla w przemysłowym kotle
energetycznym / Tomasz ŁAWICKI, Aituar SULEIMENOV
Metoda sterowania zużyciem energii elektrycznej uwzględniająca
zróżnicowane tryby zasilania / Jacek KĘSIK, Dariusz BOBER
Algorytm wykrywania wielokrotności błędów podczas wieloprogowego
dekodowania kodów iteracyjnych / Pavel P. URBANOVICH, Marina
F. VITKOVA, Dmitri M. ROMANENKO
Algorytm do tworzenia zdjęć panoramicznych wykorzystujący błąd
średniokwadratowy / Jakub PĘKSIŃSKI, Grzegorz MIKOŁAJCZAK,
Janusz Paweł KOWALSKI
System spektroskopii elipsometrycznej z promieniowaniem
synchrotronowym w zastosowaniu do badań własności optycznych
szerokopasmowych materiałów dla optoelektroniki / Krzysztof
DORYWALSKI, Aleksy PATRYN, Bohdan ANDRIYEVSKY, Christoph
COBET, Norbert ESSER
Modelowanie systemów sterowania dedykowanych dla źródeł
rozproszonych / Robert JĘRYCHOWSKI, Michał WYDRA
Kompensacja błędu sondy Kelvina na podstawie analizy harmonicznej
sygnału pomiarowego / Andrey K. TYAVLOVSKY, Anatoly L. ZHARIN,
Oleg K. GUSEV, Konrad KIERCZYNSKI
255
260
263
Spektroskopia impedancji - metoda oceny stopnia wyeksploatowania
kołpaków wirników generatorów / Dariusz BARON, Zbigniew Hilary
ŻUREK
Porównanie symulacji komputerowych i wyników pomiarowych modeli
instalacji oświetlenia pośredniego z diodami świecącymi / Andrzej
PAWLAK, Krzysztof ZAREMBA
Programowe generatory PWM do wielokanałowej regulacji jasności
świecenia LED mocy / Wojciech WOJTKOWSKI
267
Nowe książki: Awaryjność maszyn elektrycznych i transformatorów
w energetyce • Bronisław Drak, Tadeusz Glinka, Jan Kapinos, Roman
Miksiewicz, Piotr Zientek / Jan ZAWILAK
268
Kazimierz Tadeusz SZPOTAŃSKI (1887-1966) - patron roku 2014
273
50 Lat Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej
nr 4
1
5
10
15
19
24
28
34
41
45
49
53
59
65
70
74
78
81
Analiza statystyczna danych do prognozowania ultrakrótkoterminowego
produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych / Paweł
PIOTROWSKI
Analiza doboru zmiennych w zadaniu prognozowania ultrakrótkoterminowego
produkcji energii elektrycznej w systemach fotowoltaicznych / Paweł
PIOTROWSKI
Analiza punktowej zupełności i punktowej degeneracji deskryptowych
obwodów elektrycznych przy użyciu odwrotności Drazina / Tadeusz
KACZOREK
Kompatybilność, kompilacja i uruchamianie kodu PL/SQL po stronie
systemu baz danych IBM DB2 10 / Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE
Rzeczywisty rozmiar szczeliny powietrznej oraz pogorszenie właściwości
obwodu magnetycznego w zębach stojana silnika indukcyjnego:
Modelowanie i analiza wpływu wykrawania mechanicznego / Zbigniew
GMYREK
Optymalne rozmieszczenie łączników sekcjonujących w sieci rozdzielczej
średniego napięcia / Wojciech BĄCHOREK
Analiza porównawcza metod wyznaczania transformacji linearyzujących
nieliniowe równania stanu układu / Andrzej ZAWADZKI
Trendy rozwojowe w tekstronice - Rozwiązania tekstroniczne dla ochrony
zdrowia / Ewa SKRZETUSKA
Analiza i projekt hybrydowego uczącego się sterownika w zastosowaniu do
systemu UPS / Mohammad Javad QANAATIAN, Abdoreza RAHMATI
Algorytm genetyczny wykorzystanych do koordynacji rozsyłu energii
z elektrowni wiatrowych i cieplnych / K. DHAYALINI,
S. SATHIYAMOORTHY, C. Christober Asir RAJAN
Bezbateryjny przekształtnik napięcia termoelektrycznego o poziomie 0.1 V
na sygnał napięciowy o poziomie kilku woltów / Mahidur R. SARKER,
Ramizi MOHAMED
Wpływ dodatkowych sprzężeń zwrotnych na tłumienie drgań skrętnych
w układzie napędowym z połączeniem sprężystym o dużej dynamice /
Paweł PAUL, Roman MUSZYŃSKI
Weryfikacja modelu bezszczotkowego silnika prądu przemiennego
w stanach dynamicznych / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy
SKWARCZYŃSKI
Straty mocy i sprawność transformatorów z uzwojeniami
nadprzewodnikowymi wykonanymi z taśmy HTS 2G / Grzegorz
WOJTASIEWICZ
Skuteczność ograniczania prądu transformatorów nadprzewodnikowych
9 kVA / Michał MAJKA, Janusz KOZAK, Grzegorz WOJTASIEWICZ,
Sławomir KOZAK, Tadeusz JANOWSKI
Nowa metoda wytwarzania radiatorów z żebrami do zastosowań
w elektronice / Anna DZIUBIŃSKA, Andrzej GONTARZ
Analiza wpływu cieniowania ogniw PV przez horyzont na parametry pracy
systemu fotowoltaicznego / Damian GŁUCHY, Dariusz KURZ, Grzegorz
TRZMIEL
Wykorzystanie ogniw paliwowych do magazynowania energii ze źródeł
odnawialnych / Damian GŁUCHY, Dariusz KURZ, Grzegorz TRZMIEL
85
92
97
100
104
108
112
116
120
124
128
133
137
141
145
149
153
157
161
165
Wskaźniki jakości dostawy energii elektrycznej w sieci zasilającej
elektrofiltry przemysłowe - analiza przypadku / Jurij WARECKI,
Zbigniew HANZELKA, Michał GAJDZICA
Bezczujnikowe sterowanie silnika wysokoobrotowego PM BLDC przy
pomocy metody bazującej na napięciach międzyfazowych / Dawid
MAKIEŁA, Tomasz TOMASZCZYK
Wstępne pomiary i analiza piorunowego pola elektrycznego
zarejestrowanego na stacji obserwacyjnej w południowo-wschodniej części
Polski / Grzegorz KARNAS, Grzegorz MASLOWSKI
Cieplna analiza typowego modułu stacji GIS metodą sieci cieplnych przy
użyciu programu ATP-EMTP / Mariusz STOSUR, Paweł DAWIDOWSKI,
Marcin SZEWCZYK, Bogusław SAMUL, Przemysław BALCEREK
Analiza zapotrzebowania na energię do oświetlenia drogowego przy
zmiennym natężeniu ruchu / Piotr PRACKI
Prognozowanie krótkoterminowe obciążeń systemów
elektroenergetycznych z wykorzystaniem rozmytych drzew regresyjnych /
Grzegorz DUDEK
Termowizja w elektroenergetycznych sieciach rozdzielczych / Miroslav
HRABČIK, Radomir GOŇO, Stanislav RUSEK
Analiza przydatności metod pomiaru rezystancji powłok
antyelektrostatycznych o nieregularnych kształtach / Lech BOROWIK,
Adam JAKUBAS
Efektywność energetyczna biogazowni / Jiri JANSA, Zdenek HRADILEK,
Petr MOLDRIK
Dobór głównych parametrów przesuwników fazowych dla zachodnich
połączeń transgranicznych KSE / Henryk KOCOT, Roman KORAB,
Maksymilian PRZYGRODZKI, Kurt ŻMUDA
Techniczne i ekonomiczne aspekty instalowania reklozerów w głębi sieci
średniego napięcia / Mirosław KORNATKA, Roman SERAFIN
Efektywność ziemnozwarciowych zabezpieczeń impulsowoprądowych /
Lubomir MARCINIAK
Ternaolumlnescencia obecnie stosowanej porcelany elektrotechnicznej
z użyciem filtru optycznego / Rafał SOBOTA
Zwarcia wewnątrzsystemowe w liniach wysokiego napięcia pracujących na
tych samych konstrukcjach wsporczych / Rafał KUMALA, Paweł SOWA
Zielona Księga - wyzwania dla rozwoju OZE w Polsce / Janusz
SOWINSKI
Diagnostyka zjawisk termicznych w systemach antenowych stacji
nadawczych / Mikołaj BARTLOMIEJCZYK, Milan ŠIMKO, Milan
CHUPÁČ, Štefan HAMACEK
Jednoczesne sterowanie ustawieniami wielu kamer PTZ w systemie
monitoringu wizyjnego CCTV / Marcin BUCZAJ
Sterowanie optymalne procesem spalania / Waldemar WÓJCIK, Konrad
GROMASZEK, Zhibek SHEGEBAYEVA, Baterbek SULEIMENOV,
Burlibay ARON
Badania eksperymentalne wpływu napięcia zasilania na czas otwierania
wtryskiwacza gazu / Piotr JAKLIŃSKI, Jacek CZARNIGOWSKI,
Tomasz ZYSKA, Mariusz DUK
Wykorzystanie metod optymalizacji heurystycznej do minimalizacji
kosztów bilansowania systemu elektroenergetycznego / Piotr KACEJKO,
Paweł PIJARSKI
169
173
177
181
185
189
193
196
199
203
206
210
214
218
221
224
229
232
235
239
242
246
249
Zastosowanie czujników fotooptycznych w torze pomiaru prędkości
i położenia wirnika silnika BLDC / Krzysztof KOLANO
Wykorzystanie wielu kamer do rejestracji ruchu / Piotr KOPNIAK
Metody pomiaru rozkładów wielkości i ładunku kropelek wody rozpylanej
elektrostatycznie / Jacek MAJEWSKI
Strojenie systemu rozpoznawania mowy CMU Sphinx-III dla języka
polskiego / Marcin PŁONKOWSKI, Pavel URBANOVICH
Wykorzystanie rozpoznawania obrazów w sterowaniu komputerowymi
aplikacjami / Tomasz SZYMCZYK
Wpływ sposobu wyznaczania parametrów linii 110 kV na dokładność
obliczeń sieciowych / Piotr MILLER, Marek WANCERZ
Minimalizacja kosztów eksploatacji oświetlenia w wyniku doboru wartości
współczynnika zapasu / Andrzej WIŚNIEWSKI
Wykorzystanie układów dedykowanych w śledzeniu optymalnego punktu
pracy ogniw fotowoltaicznych / Wojciech WOJTKOWSKI
Mikroprocesorowy regulator prądu diod LED dużej mocy / Wojciech
WOJTKOWSKI, Andrzej KARPIUK
Charakterystyki czasowe opraw ze świetlówkami T5 / Krzysztof
ZAREMBA, Andrzej SZYMANIUK
Porównanie metod generacji cech dla rozpoznawania twarzy / Krzysztof
SIWEK, Stanisław OSOWSKI
Rezonans fazy i amplitudy w szeregowym obwodzie RLpCa ułamkowego
rzędu / Janusz WALCZAK, Agnieszka JAKUBOWSKA
Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie
przebiegów mocy chwilowej / Piotr PRUSKI, Stefan PASZEK
Równania wyjściowe do analizy zagadnienia wpływu niesymetrii obciążenia
transformatorów na stopień niesymetrii napięć w sieci / Ryszard
NAWROWSKI, Zbigniew STEIN, Maria ZIELIŃSKA
Wyznaczanie zespolonej przenikalności magnetycznej przez pomiar
zespolonej indukcyjności / Dmitro TRUSHAKOV, Serhiy RENDZINYAK,
Ivanna VASYLCHYSHYN
Ocena zmiany funkcjonalności urządzenia z uwzględnieniem odchylenia
parametrów od wielkości nominalnych i procesów starzenia / Yuriy
BOBALO, Mykola DYVAKZ, Svitlana KRĘPYCH, Petro STAKHIV
Projekt i konstrukcja stanowiska do pomiaru energooszczędności
nadążnych układów pozycjonujących dla ogniw fotowoltaicznych /
Grażyna FRYDRYCHOWICZ-JASTRZĘBSKA, Artur BUGAŁA
Obliczenia optymalizacyjne metodą algorytmu genetycznego na klastrze
komputerowym / Jarosław JAJCZYK
Analiza możliwości odzysku energii przez pojazdy samochodowe / Leszek
KASPRZYK
Porównanie metody sprzężenia zwrotnego i metody optymalizacyjnej
eliminacji harmonicznych napięcia / Kazimierz MIKOŁAJUK, Stanisław
OSOWSKI, Andrzej TOBOŁA
Zastosowanie testu zaniku prądu stałego do estymacji parametrów modelu
turbogeneratora przemysłowego / Łukasz MAJKA, Dominik SZUSTER
Diagnostyka uszkodzeń parametrycznych z wykorzystaniem korelacji
Pearsona / Marek KORZYBSKI, Marek OSSOWSKI
Metoda treningu typu neurofeedback / Paweł NIEDBALSKI, Paweł
OGNIEWSKI, Stefan F. FILIPOWICZ
252
Nowe książki: Marceli Kaźmierski, Waldemar Olech: Diagnostyka
techniczna i monitoring transformatorów / Tadeusz GLINKA
253
Władysław KOŁEK (1914 - 1992) Jubileusz 100-lecia urodzin / Jerzy
HICKIEWICZ
nr 5
1
8
14
20
25
29
35
41
45
50
56
61
64
67
71
75
79
82
Obserwatory prędkości dla bezczujnikowego sterowania maszynami prądu
przemiennego / Zbigniew KRZEMIŃSKI
Ślizgowe sterowanie prędkością silnika indukcyjnego przy wykorzystaniu
zmiennej w czasie prostej przełączającej / Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA,
Grzegorz TARCHAŁA
Dwukierunkowy przekształtnik DC-DC w topologii trójfazowego
podwójnego mostka aktywnego / Tomasz GAJOWIK, Krzysztof RAFAŁ,
Małgorzata BOBROWSKA-RAFAŁ
Adaptacyjne sterowanie nadążnego układu napędowego z wykorzystaniem
wielomianowej aproksymacji krzywej Stribeck'a / Jacek KABZIŃSKI
Metoda optymalizacji parametrów falownika klasy E / Piotr LEGUTKO
Hybrydowy P-PI - ślizgowy regulator położenia i prędkości dla napędu
o zmiennej bezwładności / Stefan BROCK
Adaptacyjny i odporny regulator neuronowy w dwupętlowej strukturze MFC
dla napędu o zmiennych parametrach / Tomasz PAJCHROWSKI
Zastosowanie radialnej sieci neuronowej jako adaptacyjnego regulatora
prędkości napędu dwumasowego / Marcin KAMIŃSKI, Teresa
ORŁOWSKA-KOWALSKA
Stanowisko badawcze do modelowania pracy napędu trakcyjnego
w stanach wywołanych nagłą zmianą prędkości kątowej kół pojazdu /
Piotr CHUDZIK, Andrzej DĘBOWSKI, Tomasz KOLASA, Daniel
LEWANDOWSKI, Grzegorz LISOWSKI, Przemysław ŁUKASIAK,
Rafał NOWAK
Energetycznie kształtowana optymalizacja obciążenia PMSG
w autonomicznej elektrowni wiatrowej jako sterowanym układzie
Hamiltona / Ihor SHCHUR, Andrzej RUSEK, Yurii BILETSKYI
Porównanie wyników symulacji komputerowych i pomiarów parametrów
obwodowych transformatora do bezkontaktowego przekazywania energii /
Zuzanna KRAWCZYK, Marcin NIKONIUK, Jacek STARZYŃSKI,
Bartosz CHABER, Bartłomiej KAMIŃSKI
Wiarygodny system obliczeniowy typu P2P / Michał ZOCHNIAK, Bartosz
SAWICKI
Wieloparametrowa analiza częstotliwościowa liniowych obwodów
parametrycznych / Yuriy SHAPOVALOV, Bohdan MANDZIY
Analiza współpracy podstacji trakcyjnej wyposażonej w 12-pulsowy
prostownik z układem zasilania w stanach dynamicznych / Wiesław
BROCIEK, Robert WILANOWICZ, Stefan FILIPOWICZ
Miara podobieństwa obrazów oparta o odchylenie standardowe stosowana
w cyfrowym znakowaniu wodnym / Cezary ŻURAWSKI, Piotr
SKŁODOWSKI
Półprzewodnikowe przetworniki fotoelektryczne z rozszerzoną dynamiczną
skalą czułości / Roman I. VOROBEY, Oleg K. GUSEV, Andrey
K. TYAVLOVSKY, Konstantin L. TYAVLOVSKY, Alexander I. SYISTUN,
Lyudmila I. SHADURSKAYA, Nadezhda V. YARZHEMBITSKAYA,
Konrad KIERCZYŃSKI
Analiza procesów termicznych w rozdzielczych transformatorach olejowych /
Daniel KORENĆIAK, Miroslav GUTTEN, Milan ŚEBÓK, Matej KUĆERA,
Paweł ZUKOWSKI
Modelowanie chodu robota ortotycznego przy różnych długościach kroku /
Karol BAGIŃSKI, Alicja CEGIELSKA, Jakub WIERCIAK
86
90
94
98
102
106
110
114
118
122
126
130
134
138
142
146
152
153
157
160
Problemy korekcji w hybrydowych pikselowych detektorach
promieniowania / Aleksandra DROZD, Piotr MAJ
Interfejs EMG do sterownika programowalnego PLC / Tomasz GARSTKA,
Marcin KNAPIŃSKI
Nowa metoda monitorowania stanu kontaktu elektrody biomedycznej ze
skórą pacjenta / Zbigniew MARSZAŁEK, Wacław GAWĘDZKI
Porównanie wybranych metod śledzenia markerów przeznaczonych dla
lokalizatorów wizyjnych / Adrian GORAŁ
Struktury optyki zintegrowanej do zastosowań w sensorach
biochemicznych / Paweł KARASIŃSKI
Projekt ultraszybkich układów LVDS w technologii nanometrycznej dla
potrzeb obrazowania w medycynie / Tadeusz SATŁAWA, Piotr KMON
Szybkie, wstępne wyznaczanie płaszczyzny symetrii głowy na podstawie
obrazów pochodzących z tomografii komputerowej / Artur KOS, Andrzej
SKALSKI, Tomasz ZIELIŃSKI
Dyskretyzacja z nadzorem tablic danych przy użyciu wielordzeniowego
procesora karty graficznej (GPU) / Łukasz MACIURA
Koncepcja systemu telemedycznego z komunikacją głosową służącego do
przypominania i zdalnej kontroli zażywania leków przez pacjentów
geriatrycznych i psychiatrycznych / Łukasz MACIURA, Piotr LASEK,
Anna IWANICKA-MACIURA
Pomiary i wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła dla konwekcji
swobodnej w otwartym inkubatorze dla niemowląt / Ziemowit
OSTROWSKI, Marek ROJCZYK, Joanna ŁASZCZYK, Ireneusz
SZCZYGIEŁ, Jan KACZMARCZYK, Andrzej J. NOWAK
Ocena parametrów analizy akustycznej w detekcji patologii mowy / Daria
PANEK
System pomiarowy do rejestracji drżeń parkinsonowskich / Tomasz
ĆWIK, Cezary CIANCIARA, Piotr PIWOWAR
Wykorzystanie składowych głównych z normą L1 do filtracji projekcyjnej /
Tomasz PRZYBYŁA
Modelowanie kształtu struktur tkankowych z wykorzystaniem skanerów
laserowych mobilnych i systemów fringe optic / Andrzej RYNIEWICZ,
Renata KNAPIK, Jerzy SŁADEK, Łukasz BOJKO
Analiza mechanizmu smarowania stawów człowieka w badaniach in vitro
oraz in vivo / Anna M. RYNIEWICZ, Andrzej RYNIEWICZ
Modelowanie koron i ocena dokładności odwzorowania kształtu filarów
protetycznych / Wojciech RYNIEWICZ, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz
BOJKO
Pomiary własności mikromechanicznych tytanu i jego stopu
przeznaczonych na konstrukcje protetyczne / Anna M. RYNIEWICZ,
Łukasz BOJKO, Wojciech RYNIEWICZ
Rekonstrukcja ubytków chrząstki kolana do aplikacji skafoldów / Andrzej
RYNIEWICZ, Wojciech RYNIEWICZ, Anna M. RYNIEWICZ, Łukasz
BOJKO
Oscylometria impulsowa w ocenie stanu drobnych dróg oddechowych /
Waldemar TOMALAK, Jakub RADLIŃSKI, Małgorzata
CZAJKOWSKA-MALINOWSKA
Dopasowanie chmur punktów do powierzchni dla potrzeb przetwarzania
i analizy obrazów medycznych oraz systemów wizyjnych / Andrzej
SKALSKI, Mirosław SOCHA
164
168
172
176
180
189
201
204
207
211
215
222
229
235
240
247
252
256
IV
Wizualizacja multimodalnych danych PET-CT / Mirosław SOCHA, Andrzej
SKALSKI
Wykorzystanie termogramów do oceny wpływu bodźców fizycznych na
procesy metaboliczne w tkankach / Krystyna ROŻEK-PIECHURA,
Aleksandra SKOMUDEK, Waldemar SKOMUDEK
Szerokopasmowy, wieloantenowy odbiornik dla systemu bezprzewodowej
rejestracji potencjałów neuronowych / Paweł TURCZA, Janusz
MŁYNARCZYK
System do wielokanałowej rejestracji elektrycznej aktywności tkanki
nerwowej In Vivo z użyciem matryc mikroelektrod / Mirosław ŻOŁĄDŹ,
Piotr KMON, Jacek RAUZA, Paweł GRYBOŚ Tomasz BŁASIA
Układ PLL z filtrem adaptacyjnym o ruchomej średniej - analiza,
projektowanie, właściwości / Naji Rajai Nasri AMA, Wilson KOMATSU,
Fuad KASSAB JUNIOR, Lourenco MATAKAS JUNIOR
Wykorzystanie ogniw paliwowych w rozproszonych systemach wytwarzania
energii elektrycznej - teoria, modelowanie i przegląd prac badawczych /
Nor Aira ZAMBRI, Azah MOHAMED
Projekt i analiza regulatora napięcia o małym poborze mocy wykonanego
w technologii CMOS 0.18 µm / Md. Syedul Amin, Lim Meng Rong,
Mamun Bin Ibne Reaz, Fazida Hanim Hashim, Noorfazila Kamal
Zabezpieczenie rozdzielnic elektrycznych przed wyładowaniami łukowymi
bazujące na porównaniu prądu niezrównoważenia filtru / Mark KLETSEL,
Bauyrzhan MASHRAPOV
Synteza i optymalizacja parametrów sieci neuronowych do sterowania
nieliniowych obiektów / Mykhaylo PALAMAR, Marek ALEKSANDER,
Volodymyr POHREBENNYK, Mykhaylo STREMBICKYY
Wpływ kwasu askorbinowego na generację wolnych rodników podczas
ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne eksponowane przez
monitory LCD / Gabriela HENRYKOWSKA, Małgorzata LEWICKA,
Maria DZIEDZICZAK-BUCZYŃSKA, Krzysztof PACHOLSKI, Artur
SZCZĘSNY, Andrzej BUCZYŃSKI
Wielozłączowe ogniwa słoneczne / Ewa DUMISZEWSKA, Piotr KNYPS,
Marek WESOŁOWSKI, Włodzimierz STRUPIŃSKI
Wahania napięć w sieciach z rozproszonymi źródłami energii / Maciej
MRÓZ, Zbigniew HANZELKA, Krzysztof CHMIELOWIEC
Wysokoczęstotliwościowe drajwery tranzystorów MOSFET mocy / Piotr
LEGUTKO
Weryfikacja pomiarowa parametrów modelu maszyny elektrycznej
z magnesami trwałymi / Tomasz DRABEK, Andrzej MATRAS, Jerzy
SKWARCZYŃSKI
Mechanizm natychmiastowego przeskoku napięciowego na powierzchni
izolatora kompozytowego o nierównomiernej zwilżalności i zabrudzeniu /
Jacek WAŃKOWICZ
Fizykalne problemy zastosowań nadprzewodników
wysokotemperaturowych w elektroenergetyce / Jacek SOSNOWSKI
Badania zaburzeń elektromagnetycznych na przyłączach energetycznych
odnawialnych źródeł energii / Igor Piotr KURYTNIK, Tomasz DRÓŻDŻ,
Stefan KUCIŃSKI
50 lat działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Wydziału
Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
Nowe książki: Roman Barlik, Mieczysław Nowak - Energoelektronika elementy, podzespoły, układy / Ryszard Strzelecki
nr 6
1
6
12
17
23
29
35
40
45
51
56
61
67
73
79
83
87
91
97
Diagnostyka awarii tranzystorów IGBT falownika napięcia
w bezczujnikowym napędzie indukcyjnym z estymatorem prędkości typu
MRASCC / Piotr SOBAŃSKI, Teresa ORŁOWSKA-KOWALSKA
Sterowanie powtarzalne napięciem wyjściowym falownika przy użyciu
bezpośredniego regulatora rojowego / Bartłomiej UFNALSKI, Lech
M. GRZESIAK
Implementacja w układzie FPGA modulatora 3D-SVM dla przekształtnika
3-poziomowego z sinusoidalnym napięciem wyjściowym / Krystian
ERWIŃSKI, Tomasz TARCZEWSKI, Lech GRZESIAK, Andrzej
WAWRZAK, Kazimierz KARWOWSK
Napęd elektryczny i sterowanie trójkołowego roweru bez przekładni
mechanicznej / Cezary BIELAK, Bogdan FABIAŃSKI, Dariusz
JANISZEWSKI, Krzysztof NOWOPOLSKI, Krzysztof SIEMBAB,
Bartłomiej WICHER, Krzysztof ZAWIRSKI
Trakcyjny napęd grupowy zasilany z falownika, pracującego z obniżoną
częstotliwością przełączeń / Piotr CHUDZIK, Andrzej DĘBOWSKI,
Tomasz KOLASA, Daniel LEWANDOWSKI, Przemysław ŁUKASIAK,
Rafał NOWAK
Formowanie napięć wyjściowych trójfazowego przekształtnika sieciowego /
Artur CICHOWSKI, Piotr BANACH, Wojciech ŚLESZYŃSKI
Analiza wpływu rozmieszczenia konkurencyjnej warstwy Petriego
w neuronowo-rozmytym regulatorze adaptacyjnym na właściwości
dynamiczne układu napędowego / Piotr DERUGO, Mateusz
DYBKOWSKI, Krzysztof SZABAT
Adaptacyjne sterowanie układu dwumasowego z wykorzystaniem
rozmytego filtru Kalmana / Krzysztof DRÓŻDŻ, Krzysztof SZABAT
Predykcyjny algorytm sterowania przekształtnikiem zasilającym silnik
synchroniczny z magnesami trwałymi / Rafał GRODZKI
Symulator turbiny wiatrowej na bazie silnika prądu stałego / Grzegorz
JAREK, Michał JELEŃ, Kazimierz GIERLOTKA
Wykorzystanie techniki filtru cząsteczkowego do estymacji stanu silnika
synchronicznego o magnesach trwałych / Dariusz JANISZEWSKI
Sterowanie adaptacyjne silnikiem liniowym z neuronowym kompensatorem
tarcia strojonym on-line / Marcin JASTRZĘBSKI
Optymalizacja rozpływu mocy biernej w maszynie asynchronicznej
dwustronnie zasilanej / Michał JELEŃ, Grzegorz JAREK, Kazimierz
GIERLOTKA
Model i metoda projektowania wysokoczęstotliwościowego falownika klasy EF /
Zbigniew KACZMARCZYK
Adaptacyjny-neuronowy obserwator Luenbergera zastosowany w estymacji
zmiennych stanu układu dwumasowego / Marcin KAMIŃSKI
Sterowanie falownika klasy DE metodą PWM-FM / Marcin KASPRZAK
Modulator prądu w zmodyfikowanej strukturze szerokopasmowego
sterowanego źródła prądowego / Michał KRYSTKOWIAK
Analiza działania rozszerzonego obserwatora prędkości w szerokim
zakresie zmian prędkości maszyny indukcyjnej / Zbigniew KRZEMIŃSKI,
Daniel WACHOWIAK
Obserwator typu M prędkości kątowej wirnika maszyny asynchronicznej
z estymacją rezystancji stojana i wirnika / Marcin MORAWIEC
103
109
115
121
127
133
138
143
149
154
160
166
172
178
184
188
192
195
198
Sterowanie adaptacyjne silnikiem PMSM z dowolnym rozkładem strumienia /
Przemysław MOSIOŁEK
Trójfazowy mostkowy falownik napięcia o regulowanym napięciu obwodu
pośredniczącego / Łukasz NIEWIARA, Tomasz TARCZEWSKI, Lech
M. GRZESIAK
Tętnienia prądu zasilającego bezszczotkowy silnik prądu stałego / Robert
PIWOWARCZYK, Krzysztof KRYKOWSKI, Janusz HETMAŃCZYK
Algorytm bezpośredniej regulacji mocy z ograniczeniami na mocy i prądzie
maszyny dwustronnie zasilanej pracującej na sieć asymetryczną / Piotr
PURA, Grzegorz IWANSKI
Algorytm sterowania zasobnikiem superkondensatorowym pojazdu
trakcyjnego minimalizujący przesyłowe straty mocy uwzględniający stany
pracy sieci trakcyjnej / Andrzej RADECKI, Piotr CHUDZIK
Wpływ funkcji celu regulatora predykcyjnego na właściwości dynamiczne
napędu dwumasowego / Piotr J. SERKIES
Analiza wpływu uszkodzeń falownika na trajektorie pojazdu mobilnego
z silnikami PM BLDC / Marcin SKÓRA
Przegląd metod monitorowania stanu technicznego tranzystorów mocy /
Wojciech ŚLESZYŃSKI
Zastosowanie logiki rozmytej do diagnostyki uszkodzeń falownika napięcia
w napędzie indukcyjnym / Piotr SOBAŃSKI
Wysokosprawny obwód balansujący w jednofazowym trójpoziomowym
falowniku dwugałęziowym z diodami poziomującymi / Robert STALA
Zastosowanie funkcji kształtu w sterowaniu przekształtnikami
matrycowymi w warunkach asymetrii napięć zasilających / Paweł
SZCZEPANKOWSKI
Układ laboratoryjny napędu z silnikiem PMSM sterowanym z kształtującego
napięcie ciągłe 3-poziomowego falownika napięcia typu NPC / Tomasz
TARCZEWSKI, Lech M. GRZESIAK, Andrzej WAWRZAK, Kazimierz
KARWOWSKI, Krystian ERWIŃSKI
Odtwarzanie prędkości PMSM z wykorzystaniem obserwatora siły
elektromotorycznej / Konrad URBAŃSKI
Przebiegi zmienności impedancji mierzonej na pantografie w systemach
trakcji elektrycznej prądu stałego - porównanie z wynikami badań
eksperymentalnych / Jacopo BONGIORNO, Andrea MARISCOTTI
Niskonapięciowy, szerokopasmowy wzmacniacz klasy AB typu VGA
w technologii 0.18 urn CMOS / Mohammad Arif Sobhan BHUIYAN,
Muhammad Idzdihar Bin IDRIS, Mamun Bin Ibne REAZ, Khairun
Nisa MINHAD, Hafizah HUSAIN
Wpływ nierówności rozchodzenia się fali akusticznej i obwodu wyjściowego
przetwornika na moc transmisyjną oraz sprawność / Milan ŠIMKO, Milan
CHUPÁČ, Miroslav GREGA, Rudolf HRONEC
Wpływ odległości od urządzeń emitujących promieniowanie
elektromagnetyczne na metabolizm tlenowy wybranych elementów
morfotycznych krwi / Gabriela HENRYKOWSKA, Małgorzata LEWICKA,
Artur SZCZĘSNY, Maria DZIEDZICZAK-BUCZYŃSKA, Krzysztof
PACHOLSKI, Andrzej BUCZYŃSKI
Algorytmy stadne w optymalizacji strukturalnej systemów
niezawodnościowych / Joanna KWIECIEŃ, Bogusław FILIPOWICZ
Uniwersalny moduł USB do programowania procesorów sygnałowych na
przykładzie modułów TI DSK6711 i TI DSK6713 / Dariusz KANIA
202
207
216
222
227
232
236
240
243
246
249
253
257
261
265
269
272
275
280
285
Modelowania liniowych analogowych przetworników w oparciu
o równoczesny pomiar charakterystyk amplitudowej i fazowej w programie
LabVIEW / Krzysztof TOMCZYK
Font komputerowy odporny na proces infiltracji elektromagnetycznej /
Ireneusz KUBIAK
Zastosowanie symulacji rozkładu pola elektrycznego w przestrzeni 3D do
oceny procesu inicjacji wyładowań elektrycznych w oleju / Paweł RÓZGA
Rozpęczanie wsadów rurowych w procesie elektrodynamicznego
formowania metali w ujęciu analizy chropowatości i topografii powierzchni /
Borys BOROWIK, Marek KĘSY
Modernizacja sieci hybrydowej HFC w kierunku sieci całkowicie optycznej /
Rafał KRÓLIKOWSKI
Badanie i analiza charakterystyk statycznych polarymetrycznego
przetwornika prąd - kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji światła /
Sławomir Andrzej TORBUS, Patryk DUTKIEWICZ
Diagnostyka drganiowa generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi nowa metoda wykrywania drgań spowodowanych niewyważeniem /
Marcin BARAŃSKI
Pomiar stosunku dwu wielkości metodą iteracyjną / Eugenij
VOLODARSKY, Zygmunt WARSZA, Larysa KOSHEVA
Podstawy adaptacyjnych technik falkowych w zastosowaniu do detekcji
i analizy zespołów QRS / Paweł IRZMAŃSKI, Adam JÓŚKO
Inteligentne sterowanie siecią oświetlenia zewnętrznego / Lech
BOROWIK, Artur CYWIŃSKI
Interwałowe oszacowania wskaźników niezawodności strukturalnej systemów
elektroenergetycznych / Andrey GRISHKEVICH, Maria GRISHKEVICH
Modelowanie matematyczne procesów nieustalonych w wielomaszynowym
układzie napędowym o złożonej transmisji ruchu / Marek LIS
Modelowanie rocznej zmienności obciążeń KSE z uwzględnieniem efektu
eskalacji użytkowania urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych / Jacek ŁYP
Określenie nastaw zabezpieczenia ziemnozwarciowego z falkowymi
kryteriami działania / Lubomir MARCINIAK
Prognozowanie ultrakrótkoterminowe mocy generowanej w odnawialnych
źródłach energii z wykorzystaniem logiki rozmytej / Mirosław PAROL
Oprawy LED - stosowane w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym /
Andrzej WIŚNIEWSKI
Wykorzystanie sztucznej sieci neuronowej do wyznaczania prądu
generatora w układzie napędowym silnik PMSM - generator prądu stałego /
Andriy CHABAN, Marek LIS
Wpływ szczeliny powietrznej na właściwości podwójnie ekranowanego
układu opóźniającego / Sarunas MIKUCIONIS, Vytautas
URBANAVICIUS, Antanas GURSKAS, Audrius KRUKONIS
Zastosowanie procesorów Analog Devices SHARC® oraz Blackfin®
w energoelektronice / Michał GWÓŹDŹ
Laureaci konkursu im. Mieczysława Pożaryskiego
nr 7
1
14
18
23
32
35
39
43
48
55
60
65
70
74
80
84
88
94
99
104
Niebieskie, zielone i białe emitery światła wytwarzane z półprzewodników
AMI-BN / Mariusz RUDZIŃSKI, Marek WESOŁOWSKI, Włodzimierz
STRUPIŃSKI
|∆NSASAC|>4dB-i co dalej? / Jan SROKA
Power converter-based electrochemical battery emulator / Marek
MICHALCZUK, Bartłomiej UFNALSKI, Lech M. GRZESIAK, Piotr
RUMNIAK
Przekształtnikowy emulator baterii elektrochemicznych / Sylwester
ROBAK, Adrian PAWLICKI, Bartosz PAWLICKI
Zastosowanie algorytmu MPPT w ocenie krzywej P-V w niskonapięciowych
systemach fotowoltaicznych / Adam TOMASZUK, Jakub DAWIDZIUK
Wysokosprawny izolowany przekształtnik podwyższający DC/DC
z transformatorami planarnymi do zastosowań w fotowoltaice / Adam
KRUPA, Jakub DAWIDZIUK
Minimalizacja opłat za moc umowną odbiorcy zasilanego z sieci wysokiego
napięcia / Tadeusz BEWSZKO
Wpływ funkcji celu na szeregowanie zadań w robocie mobilnym / Wiesław
MICZULSKI, Piotr POWROŹNIK
Fotonowe detektory promieniowania termicznego (Hg,Zn)Te / Tadeusz
NIEDZIELA
Układ spektrometru izotopowego do zastosowań w miernictwie
przemysłowym / Jerzy WITKOWSKI, Mariusz JAŚNIKOWSKI
Badania symulacyjne hybrydowego przetwornika elektromechanicznego silnik BLDC, generator drgań skrętnych - do wyznaczania częstości drgań
skrętnych układów napędowych / Adam KOCHAM, Tomasz TRAWIŃSKI
Prosta optymalizacja procesu selekcji cech w diagnostyce układów
analogowych / Marek OSSOWSKI, Marek KORZYBSKI
Ocena właściwości metrologicznych opracowanego przyrządu do pomiaru
przepływu moczu / Wojciech WALENDZIUK, Adam IDŹKOWSKI
Metoda analizy stacjonarnego pola termicznego w szynoprzewodzie
rurowym ze zmiennym współczynnikiem przejmowania ciepła na jego
powierzchni / Marek ZARĘBA
Poprawa wydajności energetycznej oświetlenia poprzez wykorzystanie
systemu KNX / Dorota TYPAŃSKA, Tomasz JARMUDA
Zastosowanie pamięci stałej do przetwarzania sygnałów
optoelektronicznego przetwornika położenia / Adam SZCZEŚNIAK, Jacek
SZCZEŚNIAK
Analiza systemu energetycznego ze sterowaną mocą elektrowni wiatrowych
i optymalnym przesyłem mocy / A.L.L. MURARI, H.G. TABARES,
G.A.L. VARGAS, E.A. BELATI, V.A. DE SOUSA, M.B.C. SALLES,
A.J. SGUAREZI FILHO
Zastosowanie metody analizy czułości pierwszego rzędu w systemach
energetycznych / William M. DA ROSA, Edmarcio A. BELATI
Metody UVLS w zastosowaniu do monitorowania stabilności systemu
energetycznego i zapobiegania jego zapaściom / Renuga VERAYIAH,
Azah MOHAMED, Hussain SHAREEF, Izham ZAINAL ABIDIN
Analiza możliwości lokalizowania źródła wyładowania niezupełnego
z wykorzystaniem czterech anten UHV / Juxiong HE, Min LI, Guo CHEN,
Zhi WANG
108
115
119
123
127
131
135
139
144
148
152
156
160
164
168
171
175
179
183
187
Zastosowanie procedur modelowania ekonometrycznego w procesach
programowania i oceny efektywności inwestycji w elektroenergetyce /
Waldemar KAMRAT
Światowe i unijne normatywne dokumenty a rozwój OZE w Polsce / Iva
PAVLOVA-MARCINIAK
Problematyka prognoz generacji wiatrowej w KSE / Tomasz POPŁAWSKI
Ocena zdolności przyłączeniowych Krajowego Systemu Przesyłowego
w perspektywie długoterminowej / Maksymilian PRZYGRODZKI, Rafał
TURCZAK, Rafał GWÓŹDŹ, Sławomir KAŁUŻA
Model matematyczny dynamiki trójmasowego układu zastępczego
z połączeniami sprężystymi na przykładzie odcinka linii technologicznej
walcowania blach grubych / Andrzej RUSEK, Ihor SHCHUR, Marcjan
NOWAK, Marek PATRO
Zabezpieczenia odległościowe linii n-odczepowych (nowe metody
wyznaczania impedancji) / Adrian HALINKA, Mateusz SZABLICKI
Zastosowanie modeli klasy ARX do krótkoterminowego prognozowania
produkcji energii elektrycznej w mikroelektrowniach wiatrowych / Jacek
WASILEWSKI
Wpływ zapadów napięcia wywołanych zwarciami w sieci dystrybucyjnej na
pracę odbiorów przemysłowych. Wybrane zagadnienia / Piotr RZEPKA,
Edward SIWY, Mateusz SZABLICKI, Bernard WITEK
Wpływ rozmiarów radiatora i miejsca włączenia pobudzenia na poziom
emisji promieniowanej / Krzysztof BERNACKI, Artur NOGA
Analiza porównawcza zaburzeń promieniowanych dla bezzałogowych
platform latających z uwzględnieniem elektrycznych układów silnikowych /
Krzysztof BERNACKI, Dominik WYBRAŃCZYK, Adam POPOWICZ,
Dariusz MEISER
Modelowanie rozchodzenia się fal elektromagnetycznych w warunkach
idealnych i rzeczywistych / Marek BUGAJ, Marian WNUK
Problematyka techniczna i prawna konstrukcji urządzeń automatyki
zabezpieczeniowej zgodnych z wymaganiami EMC / Jerzy CHUDORLIŃSKI
Dobór elementów ograniczających amplitudy zaburzeń
elektromagnetycznych w obwodach urządzeń elektronicznych / Artur
DŁUŻNIEWSKI, Łukasz JOHN, Mieczysław LASKOWSKI
Ocena poziomu pola elektromagnetycznego w pobliżu szlaku kolejowego /
Artur DŁUŻNIEWSKI, Łukasz JOHN, Mieczysław LASKOWSKI
Termowizja jako narzędzie weryfikacji stanu elementów ochronnych SMD
podczas badań udarowych / Stanisław GALLA
Modelowanie propagacji piorunowego zaburzenia elektromagnetycznego
nad stratną ziemią / Mariusz GAMRACKI
Szacowanie progów podatności urządzeń infrastruktury krytycznej na
oddziaływanie impulsowego pola elektromagnetycznego dużej mocy /
Andrzej KACZMAREK, Rafał NAMIOTKO
Wyniki pomiarów parametrów elektrycznych zaprojektowanego
i wykonanego aktywnego filtru pasmowo-przepustowego z wielokrotną
pętlą sprzężenia zwrotnego / Piotr KAMIŃSKI, Michał KACZMAREK
Praktyczne przykłady braku kompatybilności elektromagnetycznej dużych
urządzeń / Marek KAŁUSKI, Marek MICHALAK, Karolina SPALT,
Monika SZAFRAŃSKA
Badania harmonicznych prądu zasilania źródeł światła LED dostępnych na
rynku / Andrzej KASPRZAK, Marek ORLIKOWSKI, Dariusz BRODECKI
191
195
199
203
207
210
214
218
222
226
230
234
239
243
247
251
255
259
263
Analiza możliwości powstawania wyładowań niezupełnych podczas
wykonywania PPN metodą "na potencjale" / Wojciech KRAJEWSKI
Filtracja zaburzeń przewodzonych w rezonansowym konwerterze do
zasilania lamp z diodami LED dużej mocy / Sławomir LIGENZA, Cezary
WOREK, Rafał WIDÓREK
Wpływ konstrukcji cewki Rogowskiego w technologii PCB na dokładność
pomiaru prądu / Aleksander LISOWIEC
Identyfikacja zaburzeń elektromagnetycznych w torze zasilania reaktora
plazmowego przy różnych mieszaninach gazowych / Paweł A. MAZUREK
Kalibracja modelu oddziaływań EMC w gnieździe zrobotyzowanym /
Tadeusz MISSALA
Problematyka zabezpieczenia aparatury elektromedycznej przed skutkami
defibrylacji / Jan WIOCHA, Dariusz WÓJCIK Aleksander SOBOTNICKI
Pomiar efektywności ekranowania metodą wykorzystującą generator
impulsów wysokoenergetycznych / Leszek NOWOSIELSKI
Modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych metodą ray-tracingu /
Leszek NOWOSIELSKI, Marian WNUK, Michał SIŁACZUK
Ocena poziomu zakłóceń środowiskowych / Leszek NOWOSIELSKI,
Rafał PRZESMYCKI, Borys BOGDAN
Metoda oceny dodatkowych strat mocy w sieciach elektroenergetycznych
w warunkach odkształcenia napięcia / Igor ZHEZHELENKO, Yuri
SAYENKO, Tatiana BARANENKO, Ryszard PAWELEK
Pomiary porównawcze wyższych harmonicznych napięcia w sieci
przesyłowej 400 kV / Ryszard PAWELEK, Irena WASIAK
Oddziaływanie podstacji trakcyjnej na sieć elektroenergetyczną / Ryszard
PAWELEK
Analiza emisji promieniowanej pojazdów spalinowych / Kazimierz
PIWOWARCZYK, Rafał PRZESMYCKI, Leszek NOWOSIELSKI
Model analityczny impulsu HPEM / Kazimierz PIWOWARCZYK, Marian
WNUK, Leszek NOWOSIELSKI
Identyfikacja interfejsów sprzętowych w systemach współmiejscowych
w oparciu o emisję promieniowaną / Rafał PRZESMYCKI
Metoda pomiaru wycieków elektromagnetycznych w oparciu o emisję
promieniowaną jednostek centralnych PC / Rafał PRZESMYCKI, Marian
WNUK
Wymagania EMC w odniesieniu do urządzeń stosowanych w Siłach
Zbrojnych - Wpływ zmian normy NO-06-A500:2012 na wyniki pomiarów /
Rafał PRZESMYCKI
Wzorcowanie anten prętowych - pasywnych i aktywnych / Piotr TYRAWA
Propozycja nowej grupy tłumików magnetoreologicznych / Bartosz
MINOROWICZ, Frederik STEFANSKI
268
Kazimierz Tadeusz Szpotański, inżynier, przedsiębiorca, działacz społeczny
czy gracz? / Jerzy Hickiewicz
270
IC-SPETO PO RAZ XXXVII
277
XXXVI Walny Zjazd Delegatów SEP
nr 8
1
8
14
18
22
25
30
34
38
42
46
50
53
57
61
65
71
75
80
84
88
Zmodyfikowany układ wytwarzania energii elektrycznej z generatorem
synchronicznym / Piotr SZULAWSKI, Włodzimierz KOCZARA
Mostkowy prostownik rezonansowy klasy E zasilany z falownika napięcia /
Paweł BUŁKOWSKI, Tadeusz CITKO
Zastosowanie rachunku różniczkowego ułamkowego rzędu do
modelowania dynamiki superkondensatorów / Marek ORZYŁOWSKI,
Mirosław LEWANDOWSKI
Redukcja współczynnika THD przez optymalizację częstotliwości
przełączania łrójpoziomowego falownika NPC / Paweł DAWIDOWSKI,
Kacper SOWA, Mariusz STOSUR, Marcin SZEWCZYK, Przemysław
BALCEREK
Analiza prądów w stanach dynamicznych silnika indukcyjnego przy zwarciu
dwufazowym na zaciskach uzwojenia / Paweł DRZYMAŁA, Henryk WELFLE
Opis przestrzeni roboczej manipulatora robota o trzech stopniach swobody
w formie wyrażeń logicznych / Aron Abiluly BURLIBAY, Akambay
Agybayuly BEISEMBAEY, Waldemar WÓJCIK
Metoda porównania różnych nagrań chodu człowieka / Maria
SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA, Jakub SMOŁKA
Metoda identyfikacji uszkodzeń napędu z silnikiem indukcyjnym przy
zastosowaniu analizy falkowej / Bohdan BOROWIK, Marcin TOMCZYK,
Barbara BOROWIK
Analiza porównawcza właściwości metrologicznych dostępnych
przetworników prądowych zastosowanych w obwodach z prądami
odkształconymi / Marcin HABRYCH
Energoelektroniczny filtr aktywny oparty na przekształtnikach
wielokanałowych / Michał GWÓŹDŹ
Policy-Based Routing na przykładzie systemu Vyatta / Dariusz ŻELASKO
Wykorzystanie symulacji komputerowych do poprawy konstrukcji linii
paskowej / Bartosz CHABER, Jacek STARZYŃSKI
Możliwości zdalnego wykrywania par alkoholu w kabinie pojazdu /
Jarosław MŁYŃCZAK, Jan KUBICKI, Krzysztof KOPCZYŃSKI
Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych EMC do eliminacji
zakłóceń w pracy radiowych systemów komunikacyjnych / Adam
MAĆKOWIAK, Krzysztof SIECZKAREK, Monika ŁOBAZIEWICZ
Badania fotometryczne reflektorów samochodowych po 10 latach
eksploatacji / Piotr KAŹMIERCZAK
Częstotliwościowe sterowanie odbiorami w inteligentnych sieciach
elektroenergetycznych - wdrożenia i propozycje / Jerzy MARZECKI,
Bartosz PAWLICKI
Symulacja prostownika mocy z wykorzystaniem programu EMTP-ATP /
Stanislav KOCMAN, Petr ORSÁG, Pavel SOBOTA
Adaptacyjna kompensacja częstotliwości we wzmacniaczu używanym do
badania przekaźników zabezpieczających / Omar A.C. Vilcanqui,
Antonio C. de C. Lima, Luiz A.L. de Almeida
Pasmowy wzorzec napięcia wykorzystujący układ DVBCC / Saweth
HONGPRASIT
Rozwiązanie wielowymiarowe równań Drift-Diffusion z wykorzystaniem
metody ADBOUICKEST / Noreddine BENAIRED, Ali HENNAD
Nowy, trójwejściowy wielofunkcyjny filtr analogowy z niezależnym
strojeniem dobroci i częstotliwości / Aphirak THITINARUEMIT
92
97
101
105
109
113
116
122
127
132
138
144
148
152
157
161
164
168
172
175
178
Symulacja i eksperymentalna weryfikacja algorytmów śledzenia mocy
w systemach fotowoltaicznych / M. Muthuramalingam, P.S. Manoharan
Warunki wdrożenia w Polsce cenowych programów sterowania popytem
dla ograniczenia szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną /
Jerzy ANDRUSZKIEWICZ, Józef LORENC
Koncepcja obszarowego systemu automatyki elektroenergetycznej do
nadzoru autonomicznych struktur sieci SN z lokalnymi źródłami w postaci
źródeł biogazowych / Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA
Systemy automatyki częstotliwościowego odciążania i bilansowania mocy
czynnej obszarów sieciowych / Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA,
Mateusz SZABLICKI
Automatyzacja pracy sieci średniego napięcia a poziom ich niezawodności /
Mirosław KORNATKA
Identyfikacja zakłóceń w wielotorowych różnopoziomowych napięciowo
liniach elektroenergetycznych / Rafał KUMAŁA, Paweł SOWA
Symulacja chaosu ferrorezonansowego za pomocą programu MicroTran /
Katarzyna ŁUSZCZ, Paweł SOWA
Analiza wskaźników dotyczących przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej na poziomie sieci dystrybucyjnych / Mirosław PAROL
Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii / Janusz
SOWIŃSKI
Badania sterowanego elektronicznie silnika z bezpośrednim wtryskiem
benzyny / Dorota TYPAŃSKA, Łukasz PUTZ
Diagnozowanie zagrożeń komunikacji w przemysłowym systemie
sterowania / Marcin BEDNAREK, Tadeusz DĄBROWSKI, Michał
WIŚNIOS
Obliczenia i analiza strat mocy w szynoprzewodowych torach prądowych
pod kątem ich konfiguracji / Robert BERCZYŃSKI, Stanisław Jan KULAS
Badanie jakości predykcji obciążeń elektroenergetycznych za pomocą sieci
neuronowych SVM, RBF i MLP / Tomasz CIECHULSKI, Stanisław
OSOWSKI
Profilometr laserowy do odtwarzania geometrii powierzchni / Piotr
CZAJKA, Wojciech MIZAK, Jacek GALAS, Adam CZYŻEWSKI, Maciej
KOCHANOWSKI, Dariusz LITWIN, Maciej SOCJUSZ
Formowanie przebiegu czasowego pola magnetycznego w przepływomierzu
elektromagnetycznym / Jacek JAKUBOWSKI, Bogumił BRYKALSKI,
Andrzej MICHALSKI
Identyfikacja morfologii zespołów QRS za pomocą wykładników Lipschitza
w transformacie falkowej / Adam JÓŚKO
Ocena funkcjonalności systemu rozpoznawania mówcy dla zdegradowanej
jakości sygnału głosowego / Kamil KAMIŃSKI, Andrzej
P. DOBROWOLSKI, Ewelina MAJDA
Pakiet programowy do badań symulacyjnych zintegrowanych systemów
nawigacyjnych / Piotr KANIEWSKI, Stanisław KONATOWSKI
Wykorzystanie sygnału typu MBS do pomiaru prędkości przepływu
i dyfuzyjności temperaturowej powietrza w anemometrze z falą cieplną /
Dominik KĘSEK, Andrzej RACHALSKI
Zastosowanie klasteryzacji do automatycznej detekcji artefaktów mrugania
oczami w sygnale EEG / Marcin KOŁODZIEJ, Andrzej MAJKOWSKI,
Remigiusz Jan RAK
Algorytmy wygładzania stosowane w zintegrowanym systemie
nawigacyjnym radaru SAR / Stanisław KONATOWSKI, Piotr KANIEWSKI
182
186
192
195
199
205
209
213
216
220
230
236
236
239
243
Zastosowanie sygnałów o projektowanych kształtach do diagnostyki
obiektów wysoko-impedancyjnych metodą spektroskopii impedancyjnej /
Michał KOWALEWSKI
Technologia szerokopasmowa UWB w lokalizacji obiektów w pomieszczeniach
zamkniętych / Tomasz KRASZEWSKI, Grzegorz CZOPIK
Wykorzystanie analizy składowych niezależnych do automatycznej
eliminacji artefaktów mrugania oczami / Daniel KRÓL, Marcin
KOŁODZIEJ, Andrzej MAJKOWSKI, Remigiusz J. RAK
Modelowanie ścieżki wirowej von Karmana przy użyciu pakietu ANSYS
FLUENT / Artur KULIŃCZAK, Grzegorz PANKANIN
Metody selekcji cech diagnostycznych w zastosowaniu do ekspresji genów:
baza danych autyzmu / Tomasz LATKOWSKI, Stanisław OSOWSKI
Ocena powtarzalności punktów kluczowych obrazów twarzy z zakresu
światła widzialnego i podczerwieni / Jolanta PACAN, Jacek JAKUBOWSKI
Aparaturowe ograniczenia pomiaru kinetyki pojemności w metodzie DLTS /
Michał PAWŁOWSKI, Marek PAWŁOWSKI, Marek SUPRONIUK
Rozpoznawanie płci z obrazu twarzy / Michał NASTERNAK, Marcin
KOŁODZIEJ, Andrzej MAJKOWSKI, Remigiusz J. RAK
Analiza porównawcza badań pól powierzchni przekrojów / Tomasz
KOWALUK, Eugeniusz RATAJCZYK
Problemy i dokładności modelowania nieliniowości rdzenia transformatora
energetycznego w środowisku Simulink: badania symulacyjnoeksperymentalne / Zbigniew STAROSZCZYK, Eugeniusz MISIUK
Modelowanie wpływu koncentracji centrów defektowych na rezystywność
monokryształów krzemu / Marek SUPRONIUK, Paweł KAMIŃSKI,
Roman KOZŁOWSKI, Jarosław ŻELAZKO, Michał KWESTARZ, Michał
PAWŁOWSKI
Układ aktywnego mostka zrównoważonego / Bolesław TYNC
Optymalizacja konstrukcji cewki przepływomierza elektromagnetycznego /
Zbigniew WATRAL, Andrzej MICHALSKI, Jacek STARZYŃSKI
Pomiar mocy impulsu elektromagnetycznego zakresu mikrofal / Marian
WNUK, Zdzisław CHUDY
Identyfikacja modelu przedziałowego kąta elewacji orientowanego ogniwa
słonecznego / Krzysztof OPRZĘDKIEWICZ, Witold GŁOWACZ,
Mieczysław ZACZYK, Janusz TENETA, Łukasz WIĘCKOWSKI
nr 9
1
5
9
12
15
19
22
26
29
33
38
42
46
50
54
58
62
66
Skanowanie ciała w zakresie THz i MMW - krótki przegląd i badania własne /
Norbert PAŁKA, Mieczysław SZUSTAKOWSKI, Marek PISZCZEK,
Marcin KOWALSKI, Elżbieta CZERWIŃSKA, Janusz WRÓBEL
Termowizyjne kamery obserwacyjne - budowa, zastosowania i krajowe
możliwości realizacji / Henryk MADURA, Tomasz SOSNOWSKI,
Grzegorz BIESZCZAD
Bezprądowe cynowanie miedzi z roztworów tiomocznikowych / Aneta
ARAŹNA, Grażyna KOZIOŁ, Józef GROMEK, Jerzy BIELIŃSKI
Bezprzewodowe zasilanie sensorów medycznych / Grzegorz BLAKIEWICZ
Zastosowanie wibrometru laserowego do badań dyfuzyjności cieplnej
materiałów stosowanych w elektronice / Leszek BYCHTO
Wpływ samonagrzewania w dławiku na charakterystyki przetwornicy typu
BOOT / Kalina DĘTKA, Krzysztof GÓRECKI
Technika elipsometrii spektroskopowej jako metoda monitorowania jakości
powierzchni materiałów grupy SrxBa1-xNb2O6 / Krzysztof DORYWALSKI,
Aleksy PATRYN
Charakteryzacja tranzystorów MISFET z bramką SiO2/BaTiO3 metodą
pompowania ładunku / Piotr FIREK, Grzegorz GŁUSZKO, Lidia
ŁUKASIAK, Jan SZMIDT, Andrzej JAKUBOWSKI, Mariusz SOCHACKI
Demonstrator kontrolera procesu ładowania akumulatora bazującego na
technologii LiFePO4 dedykowanego dla autonomicznych instalacji
fotowoltaicznych / Wojciech GRZESIAK, Piotr MAĆKÓW, Tomasz MAJ,
Szymon ZAWORA, Paweł GRZESIAK
Modelowanie efektów pasożytniczych w kondensatorach polimerowych /
Aneta HAPKA
Śródoperacyjna metoda obrazowania w podczerwieni ukrwienia tkanek
prawidłowych i patologicznych mózgu / Katarzyna KACZMARSKA,
Zbigniew CZERNICKI, Marta ZĘBALA, Mariusz KASTEK, Tadeusz
PIĄTKOWSKI, Henryk POLAKOWSKI
Analiza możliwości wykrycia ukrytych obiektów na podstawie wielowidmowych
i hiperspektralnych danych / Mariusz KASTEK, Marcin KOWALSKI,
Henryk POLAKOWSKI, Tomasz SOSNOWSKI, Norbert PAŁKA,
Henryk MADURA
Prototypowe dwuwymiarowe filtry żyratorowo-pojemnościowe / Piotr
KATARZYŃSKI, Andrzej HANDKIEWICZ
Ocena postępów rehabilitacji za pomocą testu stabilografii nadążnej /
Zenon KIDOŃ, Jerzy FIOŁKA
Cyfrowy akcelerator wybranych modułów standardu kompresji wideo
H.264 / Miron KŁOSOWSKI, Bogdan PANKIEWICZ, Marek
WÓJCIKOWSKI
Stanowisko do pomiaru jasności monitora z wyświetlaczem OLED /
Jarosław KUBICKI, Tomasz SOSNOWSKI, Henryk MADURA,
Grzegorz BIESZCZAD
Analiza wpływu zmian konstrukcyjnych lasera azotkowego na możliwość
zwiększenia jego wyjściowej mocy optycznej / Maciej KUC, Robert
P. SARZAŁA, Piotr PERLIN
Obrazy wysokiej jakości dla promieniowania X z wykorzystaniem
detektorów pikselowych / Piotr MAJ
69
73
77
80
83
86
91
94
98
101
105
109
113
118
122
127
132
136
140
146
Miniaturowy generator plazmy wykonany techniką LTCC do charakteryzacji
gazów za pomocą optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) / Karol MALECHA,
Henryk Roguszczak, Sergiusz PATELA, Leszek J. GOLONKA
Właściwości elektryczne polimerowych ogniw paliwowych na bazie
modyfikowanych elektrolitów / Marek MALINOWSKI, Agnieszka IWAN,
Grzegorz PAŚCIAK
Zaawansowane metody detekcji w wybranych technikach laserowej
spektroskopii absorpcyjnej / Janusz MIKOŁAJCZYK
Organiczne ogniwa fotowoltaiczne zbudowane na bazie P3HT
i 1,3,4-trifenylo 6-(9-karbazolo)-1 H pirazolo[3,4-b]chinoliny z dodatkiem
nanocząstek / Natalia NOSIDLAK, Robert P. SOCHA, Ewa KULIG,
Jerzy SANETRA
Wpływ temperatury na charakterystyki optyczne i elektryczne diod LED
mocy / Maciej OLEKSY, Jarosław KRAŚNIEWSKI, Włodzimierz JANKE
Określanie schematów pasmowych struktur MOS na podłożu SiC(4H) /
Krzysztof PISKORSKI, Henryk M. PRZEWŁOCKI, Mietek BAKOWSKI
Właściwości optyczne pokryć antyrefleksyjnych dla zastosowań
fotowoltaicznych / Tomasz STAPIŃSKI, Konstanty MARSZAŁEK,
Janusz JAGLARZ
Kompresja dwuwymiarowa DCT w technice przełączanych prądów /
Szymon SZCZĘSNY, Marek KROPIDŁOWSKI, Andrzej HANDKIEWICZ,
Michał MELOSIK, Paweł ŚNIATAŁA
Rezystancyjne czujniki wilgotności oparte na rozwirowywanych szkliwach
krzemowych i stabilizowanej ceramice cyrkonowej / Edyta WRÓBEL,
Piotr KOWALIK, Krzysztof WACZYŃSKI
Transparentne warstwy drukowane PEDOT jako kontakty emiterowe do
aplikacji w elastycznych ogniwach fotowoltaicznych / Katarzyna ZNAJDEK,
Maciej SIBIŃSKI, Krzysztof PRZYMĘCKI, Zbigniew LISIK
Priorytetowe technologie polskiej energetyki w perspektywie 2030 roku /
Katarzyna HALICKA
Możliwości optymalizacji konfiguracji rozległych sieci dystrybucyjnych SN
i nN / Piotr HELT, Piotr ZDUŃCZYK
Prognozowanie dobowej produkcji energii elektrycznej przez turbinę
wiatrową z horyzontem 1 doby / Dariusz BACZYŃSKI, Paweł
PIOTROWSKI
Ekonomiczno-rynkowa metodyka planowania rozwoju sieci przesyłowej /
Maksymilian PRZYGRODZKI, Mieczysław KWIATKOWSKI
Struktury automatyki elektroenergetycznej poprawiające współpracę
źródeł rozproszonych z SEE / Adrian HALINKA, Piotr RZEPKA
Metoda przeprowadzania bilansu energii pomp cieplnych / Jan ŠRÁMEK,
Zdenĕk HRADÍLEK
Krótkoterminowa optymalizacja harmonogramu prac eksploatacyjnych
w farmach wiatrowych / Jacek WASILEWSKI, Dariusz BACZYŃSKI,
Ewa K. FIJOŁEK
Efektywny proces generacji danych w multiprocesorze czasu rzeczywistego /
M. Naeem Shehzad, A.M. Deplanche, Yvon Trinquet, Umer Farooq
Adaptacyjny filtr aktywny do poprawy jakości mocy bazujący na
sterowniku histerezowym fuzzy logic / H.R. Imani JAJARMI, Azah
MOHAMED, H. SHAREEF, SUBIYANTO
Minimalizacja tętnień momentu w silniku bezszczotkowym przy
wykorzystaniu przekształtnika dc typu SEPIC / C. SENTHIL KUMAR,
N.SENTHIL KUMAR, P.RADHIKA
151
157
160
165
170
176
180
183
187
191
197
203
211
217
225
229
234
240
246
Analiza i obliczenia sprzężenia indukcyjnego miedzy liniami
napowietrznymi wysokiego napięcia a rurociągami / Rabah DJEKIDEL,
Djillali MAHI
System diagnozowania ekscentryczności wirnika silnika indukcyjnego /
Aleksandr NOVOZHILOV, Yelena KRYUKOVA, Oxana
ANDREYEVA,Timofey NOVOZHILOV
Wpływ nagrzania żył roboczych górniczych kabli i przewodów oponowych
na czułość nadprądowych zabezpieczeń zwarciowych w sieciach
kopalnianych / Adam HEYDUK, Jarosław JOOSTBERENS
Zdalne monitorowanie wilgotności i temperatury z wykorzystaniem
interfejsu Zigbee / Olivera JANKOVIĆ, Ratko JANKOVIĆ
Struktury komunikacyjne i zarządzanie energią bazujące na wykorzystaniu
reguł w systemach AMI / Adam MARKOWSKI, Emil MICHTA, Robert
SZULIM
Ocena efektywności zakłóceń radiolokacyjnych / Jan MATUSZEWSKI
Możliwości wykorzystania matrycowych mierników luminancji w pomiarach
olśnienia drogowych opraw oświetleniowych / Sebastian SŁOMIŃSKI
Modelowanie i analiza rozpływu temperatury w torach wielkoprądowych
i zestykach / Łukasz KOLIMAS
Zastosowanie modułów XBee do monitorowania narażenia na hałas
pracowników użytkujących nauszniki przeciwhałasowe / Leszek MORZYŃSKI
Electrical Energy Management System in Double Unpredictability Objects /
Marek PAWŁOWSKI, Piotr BORKOWSKI
Automatyczna detekcja wzornika barw w obrazach / Andrzej KORDECKI,
Henryk PALUS
Dwukierunkowa izolowana przetwornica półmostkowa DC-DC
z przyrządami z węglika krzemu jako podstawowy moduł funkcjonalny
wielopoziomowych kaskadowych przekształtników SN / Marek
ADAMOWICZ, Patryk STRANKOWSKI, Jędrzej PIETRYKA, Janusz
SZEWCZYK2, Jarosław GUZIŃSKI
Wykorzystanie tuszu testowego do opanowania technik drukarskich oraz
wstępnej kalibracji procesu wytwarzania układów elektroniki drukowanej /
Jerzy POTENCKI, Anna RYCZEK, Grzegorz TOMASZEWSKI, Mariusz
WĘGLARSKI
Metody wyznaczania kątów z żyroskopów dla filtru komplementarnego na
potrzeby określania orientacji IMU / Rafał GRYGIEL, Robert BIEDA,
Konrad WOJCIECHOWSKI
Rachunek operatorowy dla sygnałów impulsowych i okresowych
w dziedzinie czasu / Konrad HAWRON
Metoda obliczania pełnej i optymalnej kompensacji mocy biernej
nieliniowych odbiorników jednofazowych lub trójfazowych
niesymetrycznych przy zasilaniu źródłami rzeczywistymi sinusoidalnymi /
Adam SKOPEC, Czesław STEC
Wybrane zagadnienia realizacji metody estymacji położenia wirnika silnika
PMSM / Aleksander BODORA, Tomasz BISKUP, Arkadiusz
DOMORACKI, Henryk KOŁODZIEJ, Dariusz PALUSZCZAK
Dwutaktowa realizacja sterowania bitowego / Michał KOBYLECKI,
Dariusz KANIA
Pół wieku Sympozjów Maszyn Elektrycznych / Zdzisław ŻYCKI
nr 10
1
6
11
16
19
23
27
31
37
41
45
50
53
57
60
64
68
71
74
78
Nowa architektura prądnicy do turbin wiatrowych o magnesach trwałych /
Jacek F. GIERAS
Badania eksperymentalne maszyny elektrycznej z magnesami trwałymi
o regulowanym wzbudzeniu / Michał BONISŁAWSKI, Ryszard PAŁKA,
Piotr PAPLICKI, Marcin WARDACH
Oddziaływanie klinów magnetycznych na parametry maszyny elektrycznej
z magnesami i regulacją strumienia / Ryszard PAŁKA, Piotr PAPLICKI,
Marcin WARDACH
Zanik ładunku na izolatorach kompozytowych / Ryszard KACPRZYK,
Adam PELESZ
Ekstrakcja wody z elektroizolacyjnych materiałów włóknistych do metanolu
/ Piotr PRZYBYŁEK
Wpływ parametrów rdzenia i innych uzwojeń transformatora na
charakterystyki odpowiedzi częstotliwościowej uzwojenia / Szymon
BANASZAK, Konstanty M. GAWRYLCZYK
Dynamika zawilgocenia izolacji transformatorów energetycznych
w zależności od konstrukcji / Jarosław GIELNIAK, Hubert MORANDA
Instalacje fotowoltaiczne - aspekty techniczno-ekonomiczne / Radosław
SZCZERBOWSKI
Ochrona przeciwprzepięciowa osłon kabli WN w różnych układach połączeń
żył powrotnych / Dominik DUDA, Marek SZADKOWSKI
Monitoring on-line wysokonapięciowych izolatorów przepustowych
w systemach stacyjnych / Marek ANDRZEJEWSKI, Wiesław GIL,
Przemysław WRONEK
PDtracker - system monitoringu wyładowań niezupełnych
w transformatorze energetycznym / Wojciech SIKORSKI, Krzysztof
WALCZAK
Wybrane aspekty oddziaływania farm wiatrowych na środowisko / Piotr
POŁOCZANIN, Piotr PAPLIŃSKI, Hubert ŚMIETANKA
Stabilizacja spalania rozpylonej strugi paliwa w wysokonapięciowym kanale
plazmowym / Henryk BRZEZIŃSKI, Tadeusz MĄCZKA
Właściwości cieplne oleju mineralnego modyfikowanego nanocząstkami
C6o,TiO2 i Al2O3 / Grzegorz DOMBEK, Zbigniew NADOLNY, Piotr
PRZYBYŁEK
Badanie odporności zespołów awioniki statków powietrznych na narażenia
LEMP / Kamil FILIK
Wytrzymałość elektryczna stosów warystorów tlenkowych
o modyfikowanej powierzchni / Krzysztof KOGUT, Krzysztof
KASPRZYK, Beata ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ
Wyładowania niezupełne w estrze syntetycznym w zależności od
temperatury / Grzegorz MALINOWSKI, Hubert MORANDA, Krzysztof
SIODŁA
Wpływ morfologii kompozytu RBP na odpowiedz dielektryczną / Andrzej
MROZIK
Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matryc
sensorowych / Filip POLAK, Wojciech SIKORSKI, Krzysztof SIODŁA
Impulsy elektryczne wielkiej mocy z subnanosekundowym czasem
narastania / Paweł SZCZUPAK
82
85
90
94
98
102
106
110
114
118
121
125
129
133
137
141
144
148
152
Analiza promieniowania rentgenowskiego generowanego przez
wyładowania niezupełne w układzie ostrze-ostrze / Łukasz NAGI,
Dariusz ZMARZŁY
Modelowanie procesów degradacji układów elektroizolacyjnych
wywołanych impulsami inwertera / Barbara FLORKOWSKA, Marek
FLORKOWSKI, Józef ROEHRICH, Paweł ZYDROŃ
Właściwości dielektryczne poliestrowej żywicy nasycającej modyfikowanej
nanocząstkami przewodzącymi / Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI,
Katarzyna GRYZŁO
Wpływ długotrwałego działania temperatury na właściwości dielektryczne
izolacji epoksy-mika-szkło / Marek ZENKER, Jan SUBOCZ
Wybrane zagadnienia laboratoryjnych pomiarów wysokiego napięcia /
Krzysztof WIECZOREK
Charakterystyka zewnętrzna ogniwa paliwowego typu PEM / Bartosz
CERAN, Paul Anton BERNSTEIN
Nieznormalizowane wymagania i kryteria oceny kompozytowych
wsporczych izolatorów stacyjnych do sieci 110 kV i 220 kV / Jerzy
BIELECKI, Jacek WAŃKOWICZ
Wpływ mikrostruktury na właściwości kwarcowej porcelany
elektrotechnicznej / Przemysław RANACHOWSKI, Feliks REJMUND,
Zbigniew RANACHOWSKI, Andrzej PAWEŁEK, Andrzej
PIĄTKOWSKI, Stanislav KUDELA Jr
Eksperymentalne porównanie dwóch różnych światłowodowych czujników
prądu przeznaczonych do zastosowań w środowisku wielkich prądów /
Tomasz BŁAŻEJCZYK, Henryk SIBILSKI, Krzysztof KRASUSKI
Niestandardowe metody badań ograniczników przepięć w eksploatacji /
Piotr PAPLIŃSKI, Jacek WAŃKOWICZ
Zastosowanie metody SSM w wibroakustycznej diagnostyce
transformatorów energetycznych / Eugeniusz KORNATOWSKI
Narażenia przepięciowe transformatorów w układach z wyłącznikami
próżniowymi / Marek FLORKOWSKI, Jakub FURGAŁ, Maciej
KUNIEWSKI, Piotr PAJĄK
Komplementarne wykorzystanie metody elektrycznej i akustycznej do
analizy modelowych źródeł wyładowań niezupełnych / Dominik DUDA,
Krzysztof MAZNIEWSKI, Marek SZADKOWSKI
Symulacje przepięć przenoszonych przez transformatory energetyczne /
Marek FLORKOWSKI, Jakub FURGAŁ, Maciej KUNIEWSKI
Symulacje przepięć atmosferycznych występujących w sieci
elektroenergetycznej WN dla różnych modeli matematycznych
ograniczników przepięć oraz linii przesyłowych / Piotr ORAMUS, Marek
FLORKOWSKI
Współczesne wymagania i badania przewodów OPGW / January Lech
MIKULSKI
Elektryzacja rozproszonych kropel aerozoli cieczy przewodzących / Marcin
LEWANDOWSKI
Badanie czynników wpływających na zdolność cieczy elektroizolacyjnych
do transportu ciepła / Grzegorz DOMBEK, Zbigniew NADOLNY, Piotr
PRZYBYŁEK
Wybrane aspekty oddziaływania elektrowni na środowisko / Justyna
MICHALAK
157
160
164
168
172
179
188
192
199
203
206
209
214
219
226
230
236
242
Lokalizacja wyładowań niezupełnych - pomiar funkcji przejścia na części
aktywnej transformatora / Janusz SZCZECHOWSKI, Krzysztof SIODŁA,
Peter WERLE
Pomiary wyładowań niezupełnych w izolacji uzwojeń stojana generatora
w trybie on-line i off-line / Jerzy NADACZNY, Piotr ZUBIELIK
Obraz statystyczny wyładowań niezupełnych w oleju I / Marek
SZADKOWSKI, Krzysztof MAZNIEWSKI, Dominik DUDA
Analiza trendu parametrów wyładowań niezupełnych realizowana przez
system monitoringu transformatorów energetycznych PDtracker /
Wojciech SIKORSKI, Krzysztof WALCZAK
Pareto-ABC analiza temperatury żyły kabla wysokiego napięcia / Janusz
TYKOCKI, Andrzej JORDAN
Zastosowanie systemu neurofuzzy do sterowania momentem i mocą.
bierną w podwójnie zasilanym silniku indukcyjnym / R.V. Jacomini,
C.M. Rocha, J. A.T. Altuna, J.L. Azcue, C.E. Capovilla, A.J. Sguarezi
Zabezpieczenie obiektów publicznych z wykorzystaniem identyfikacji
metodą RFID / Radomir ŠČUREK, Martin KONEČNÝ, Daniel
MARŠÁLEK
Minimalizacja parametrów kondensatora bilansującego w jednofazowym
przekształtniku AC-DC / Łukasz STAWIARSKI
Metodologia wyszukiwania lokalizacji inwestycji możliwej do zasilania
z najbliższego źródła średniego napięcia zamiast linii niskiego napięcia /
Tiit HÕBEJÕGI, Anneli REINBERG, Kristjan LAST, Margus LAANETU,
Tarmo MERE, Juhan VALTIN, Arvi HAMBURG
Opracowanie efektywnych metod domieszkowania warstw ZnO glinem
w procesie ALD i optymalizacja tych warstw / Rafał PIETRUSZKA,
Grzegorz LUKA, Bartłomiej S. WITKOWSKI, Łukasz WACHNICKI,
Sylwia GIERALTOWSKA, Konstanty MARSZAŁEK, Tomasz
STAPIŃSKI, Marek GODLEWSKI
Symulacja modelu systemu automatycznej stabilizacji natężenia taśmy
w warunkach dynamicznych w linii do ciągłego cynkowania na gorąco /
Olessya YUCHSHENKO, Waldemar WÓJCIK
Metoda projektowania systemów zorientowanych procesowo oparta na
modelu ontologicznym / Viktor MOKEROV, Waldemar WÓJCIK,
Tatyana BALOVA
Porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym
aktywnym filtrem mocy / Kamil ANTONIEWICZ, Mariusz
MALINOWSKI
Koncepcja sprzętowej filtracji ramek sieciowych dla dedykowanych
urządzeń analizujących sieć Ethernet czasu rzeczywistego / Adam
ZIĘBIŃSKI, Rafał CUPEK, Piotr PIĘKOŚ, Łukasz HUCZAŁA
Porównanie metod interpolacji z wykorzystaniem rzeczywistych danych
ruchu / Jakub SMÓŁKA, Maria SKUBLEWSKA-PASZKOWSKA
Wybrane wyniki testów koordynacji działania zabezpieczeń linii
elektroenergetycznych z wykorzystaniem standardu IEC 61850 / Tomasz
BORATYŃSKI, Emil BARTOSIEWICZ, Marcin JANUSZEWSKI,
Ryszard KOWALIK
Hybrydowy układ kompensacji mocy biernej w systemie zasilania maszyny
wyciągowej w kopalni węgla kamiennego / Tadeusz PŁATEK, Paweł
CICHOMSKI, Andrzej BARANECKI, Tomasz BIERNACIK
Czy światła mijania włączone w dzień wpływają na bezpieczeństwo ruchu
na drogach? / Paweł KĘPA, Wojciech ŻAGAŃ
246
249
253
Dokładność wyznaczania parametrów optycznych obrazów medycznych
z punktu widzenia pomiarów morfometrycznych nagrody Prezesa Rady
Ministrów / Grażyna GILEWSKA
Julian Leopold Ochorowicz (1850-1917)
Konferencja: Inżynieria Wysokich Napięć
nr 11
1
7
11
14
17
20
23
26
29
32
35
39
42
45
48
51
54
58
63
67
70
Active Compensation for a Driving System with Chopper and DC Motor /
Petre-Marian NICOLAE, Ileana-Diana NICOLAE, Dinuţ-Lucian POPA,
Marian-Ştefan NICOLAE
Working and reflected active powers of harmonics generating single-phase
loads / Leszek S. CZARNECKI, Tracy N. TOUPS
State of the art and perspectives of the artificial intelligence usability in
the non-invasive identification of electrical energy appliances / Piotr
BILSKI, Krzysztof LISZEWSKI, Wiesław WINIECKI
The basic parameters characterizing the dynamic properties of the pellistor
sensor / Ryszard BOGACZ, Beata KRUPANEK
Virtual Spectrum Analyser Implementation with Intepolated DFT Algorithm
in Matlab Environment / Przemysław GRZĄŚLEWICZ, Anna DOMAŃSKA
Probabilistic model of transmission delays in homogeneous wireless
system affected by disturbances / Jerzy JAKUBIEC, Beata KRUPANEK
Primary AC voltage standard / Marian KAMPIK, Krzysztof MUSIOŁ,
Michał GRZENIK
Household electrical equipment and their features useful in methods of
identification used in smart metering systems / Ryszard KOWALIK,
Łukasz NOGAL, Marcin JANUSZEWSKI, Desire RASOLOMAMPIONONA
Comparison of DFT and classical algorithm properties in voltage
measurement using a sampling voltmeter / Mariusz KRAJEWSKI
Comparison algorithm of multimodal histograms from wireless
transmission / Beata KRUPANEK, Ryszard BOGACZ
Systems for monitoring electricity consumption in the house / Robert
ŁUKASZEWSKI, Wiesław WINIECKI
Standards in the development of Building Energy Management Systems /
Adam MARKOWSKI
Intelligent Power Substations / Emil MICHTA, Robert SZULIM, Adam
MARKOWSKI, Wiesław MICZULSKI
Evaluation of the measurement system for determination of frequency
characteristics of functional blocks used in AC impedance bridges /
Ryszard RYBSKI, Janusz KACZMAREK, Mirosław KOZIOŁ, Marian
KAMPIK, Edyta DUDEK, Adam ZIÓŁEK
Usage of Open - Source IEC 61850 software solutions for integration of
measuring and control systems / Robert SZULIM
Distributed system of fault recording using data exchange via Ethernet
network / Magdalena ŻUKOWSKA, Marcin JANUSZEWSKI, Ryszard
KOWALIK
LCL Resonant Circuit Industrial Applications / Maciej
A. DZIENIAKOWSKI, Paweł FABIJAŃSKI
Comparison of properties vector current regulator in the dynamic states in
the AC/DC converter / Piotr FALKOWSKI, Marian Roch DUBOWSKI
State-space current controller for the four-leg two-level grid-connected
converter / Andrzej GALECKI, Arkadiusz KASZEWSKl, Lech
M. GRZESIAK, Bartłomiej UFNALSKI
Computational cost-effectiveness of parallelization granularity numerical
integration PECE algorithm / Arkadiusz GARDECKI
A new control method of three-phase current source rectifier / Agata
GODLEWSKA, Andrzej SIKORSKI
74
78
83
87
91
96
100
104
108
113
116
120
123
127
130
133
137
142
147
152
156
162
169
Analytical description of nonlinear capacitance of high-voltage power
switches in estimating switching losses / Piotr GRZEJSZCZAK,
Mieczysław NOWAK, Roman BARLIK
Aspects of the work of a LC output filter in a power electronics voltage
source / Michał GWOŹDŹ
Method of testing 110kV/MV substations development under uncertain
conditions / Jerzy MARZECKI, Bartosz PAWLICKI
Effect of method with perturbation of control parameter on control of buck
converter / Norbert MIELCZAREK
Six-phase symmetrical induction machine under fault states-modelling,
simulation and experimental results / Michał ROLAK, Mariusz
MALINOWSKI
Predictive control of inverter fed induction machine / Dariusz STANDO,
Przemysław CHUDZIK, Artur MORADEWICZ, Rafał MIŚKIEWICZ
Analysis of switched reluctance motor with windings distributed /
Mirosław WCIŚLIK, Karol SUCHENIA
Three-phase, two-level voltage source inverter with SiC Z-FETs / Mariusz
ZDANOWSKI, Jacek RĄBKOWSKI, Roman BARLIK
Miniature X-Ray sources / Anna GÓRECKA-DRZAZGA
Pressure Sensor Based On Optical Fiber With Reduced Coating Diameter /
Bartłomiej GUZOWSKI, Grzegorz TOSIK, Zbigniew MAKIEWICZ
Miniature electron microscope - concept and technology capabilities /
Michał KRYSZTOF, Tomasz GRZEBYK, Anna GÓRECKA-DRZAZGA,
Jan DZIUBAN
Transmission fibre-optic transducer used for a silicon structure's
displacement measurement / Szymon MILCARZ, Jacek GOLEBIOWSKI
Microprocessor device for TEWL coefficient measurement / Marek
PACHWICEWICZ, Jerzy WEREMCZUK
Optical detection method suitable for diaphragm silicon MEMS pressure
sensors / Katarzyna SAREŁO, Anna GÓRECKA-DRZAZGA, Jan DZIUBAN
Monitoring combustion process using image classification / Daniel SAWICKI,
Andrzej KOTYRA
Voltage-to-frequency converter simulation in LabVIEW / Piotr WARDA
Temperature Measurements of Automotive Power Electronic Equipment
with Microchannels Liquid-cooling System / Tomasz WIDERSKI, Ewa
RAJ, Zbigniew LISIK, Przemysław KUBIAK
Development of REFET for Differential Measurements of pH in a Fluidic
System / Michał ZABOROWSKI, Dariusz SZMIGIEL, Piotr GRABIEC
Sensor module for measurements of volatile organic compounds
concentration for miniature flying platforms / Piotr BATOG, Andrzej
SZCZUREK
Method of Selecting the Most Important Power Lines in a Transmission and
Distribution Network / Dalibor VALEK, Radomir SCUREK
An accurate fault detection and location on transmission line using wavelet
based on Clarke's transformation / Makmur SAINI, Abdullah Asuhaimi
Bin MOHD ZIN, Mohd Wazir Bin MUSTAFA, Ahmad Rizal SULTAN
Under Voltage Load Shedding Scheme Using Meta-heuristic Optimization
Methods / Renuga VERAYIAH, Azah MOHAMED, Hussain SHAREEF,
Izham ZAINAL ABIDIN
Traffic Sign Classification based on Neural Network for Advance Driver
Assistance System / Mahammad A. HANNAN, Safat B. WALI, Tan
J. PIN, Aini HUSSAIN, Salina A. SAMAD
173
177
185
189
193
196
200
204
208
212
216
220
224
227
231
235
239
244
248
256
Development of simulation model of electric drive of decoiler / Galina
A. SIVYAKOVA, Sergey Y. ORLOV, Waldemar WÓJCIK, Paweł
KOMADA
Identification of technogenic emergency situations in railway transport
using cluster analysis / Tamara SAVCHUK, Sergiy PETRISHYN, Laura
SUGUROVAS, Andrzej SMOLARZ
Diagnostics of Direct Current generator based on analysis of acoustic
signals with the use of bi-orthogonal wavelet transform and nearest mean
classifier / Adam GŁOWACZ, Witold GŁOWACZ, Zygfryd GŁOWACZ
Application of the model predictive control MPC to induction drive with
elastic coupling / Karol WRÓBEL, Piotr J. SERKIES
Determining of commutation time in PM BLDC motors / Dawid MAKIEŁA
Modular reluctance electric machine / Sergiej GERMAN-GALKIN,
Jarosław HRYNKIEWICZ
The influence of temperature on optical and electrical parameters of
medium and high power LEDs / Piotr SWIETONIOWSKI, Tomasz
BINKOWSKI
Eddy current losses and cogging force and in an MR vibration-isolator in
squeeze mode / Bogdan SAPIŃSKI, Stanisław KRUPA, Andrzej
MATRAS
Implementation of group-based genetic algorithms for economic dispatch
problem in an electrical energetic system / Zbigniew HANDZEL, Mirosław
GAJER
The use of fractal features extracted from radar signals in the process of
specific identification / Janusz DUDCZYK, Adam KAWALEC
The relationship between a reactive power and voltage source sensitivity
in the frequency domain / Maciej SIWCZYŃSKI, Konrad HAWRON
The impact of electron mass to the measurement error of current using
polarimetric sensor / Sławomir Andrzej TORBUS
Analysis of Failures Duration of Rural Low-Voltage Overhead Lines / Jan
C. STĘPIEŃ, Zdzisław MADEJ
Adaptive Neural Network Filter for denoising the phonocardiography signal /
Dawid GRADOLEWSKI, Piotr TOJZA, Grzegorz REDLARSKI
The use of massively parallel processors in additive synthesis / Krzysztof
KONOPKO
A novel implementation algorithm for a fuzzy controller based on the
matrix form of the controller / Piotr DERUGO, Krzysztof SZABAT
Analysis of the impact of photovoltaic generation source on power system
voltage stability / Konrad GRYSZPANOWICZ, Sylwester ROBAK
Hysteresis Modelling in Electromechanical Transducer with Magnetic Shape
Memory Alloy / Bartosz MINOROWICZ, Amadeusz NOWAK, Frederik
STEFANSKI
The concept of embedded solution for voice biometric access system /
Jakub GAŁKA, Mariusz MĄSIOR, Michał SALASA
Bicycle lighting regulations determined by the quality of vision as well as
the European Union legal requirements / Krzysztof Andrzej
WĄSOWSKI, Justyna FRYC, Adam WIĘCKO, Irena FRYC
Oprac. BPK

Podobne dokumenty