Załącznik nr 1 - RIPH w Gliwicach

Komentarze

Transkrypt

Załącznik nr 1 - RIPH w Gliwicach
ń
ą
IN N
OWACYJ NA
GOSPODARKA
\,ii ii rl :t-i;i :r ! f l;i
I
L i' ;,irili.
tjil:.:r.
Ą
UNIA EUROPEJSI(A
Klcster
'l
l
j 1';l rjil'L]
iLBł|EJ5(,
Fu|lBL']5z
łnŻVrloJtj ąa6 nNALNFńo
]. f' r<l i'i':ń'_
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
Szczegółowy opis Przedmiotu Zakupu
1akup sprzętu do laboratorium nowoczesnych
liczników i elektroniki w ramach projektu pt.
,rUtworzenie centrum pomia roworozliczeniowego dla niektórych sektorów
infrastruktura lnych oraz dzlałalności
prosumenckiej"
Utwo rzen ie centru m pom ia rowo-rozl icze n iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalnościprosumenckiej''
,,
NIPH
ulzwycięstw?':'ł?l:',,"#tffi
fl
'ł11,:,'-'.'3iiff lJi!ł,''5,:ii!ł3ł'3J!'3?."ł
e-mail: [email protected],
www.riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
-F
NOWACYJ NA
COSPTDAR KA
IN
i,lr:,:lli-:i.1,i iIl.'r"l r ;' l,i
Klastpr
i.rjil1.::.1
UNIA EUROPEJ'XA
iLEE}TFJ5{ FLJNDLJS;
ąa)7'''Ja] lt; ĘFc,:l']hALr'lEi(,
r----ltl
t.".1
ttl "'
r
Projekt współfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
l. Wykaz pozycji przewidzianych do zamówienia.
Specyfikacja określafunkcjonalność urządzeńlsprzętu/oprogramowania/elementów
elektronicznych, nie zaśjego nazwę własną' Gdziekolwiek Zamawiający wskazuje nazwę
własną, służy to
urządzeń / spr zętu / oprogra
wyłącznie określeniu funkcjonalności zamawianych
m
owa
n
i
a.
Wszystkie urządzenia /sprzęt/oprogramowanie
tech
!l.
n
icznych
l
u
o
wymienionych poniżej parametrach
b równoważnych spełn iają wymogi Za m awiającego'
Warunki ogó!ne Wymagane od Wykonawcy:
1.
Ż'
3'
4.
5.
6.
Itt.
Transport na koszt dostawcy sprzętu f oprogramowania.
Gwarancja zgodnie z opisem dla każdego zadania'
Koszty dostawy w cenie zamówienia'
Dokumentacja.
Serwis przez okres gwarancji.
Wsparcie przez okres gwarancji.
opis przedmiotu zamówienia
czĘśĆA _URzĄDzENlA
Zadanie 1. Zakup liczników
Wykaz pozycjizamawianych w ramach zadania:
Ilość
Miara
7.
Licznik ciepła z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu - UH 50
t
Kpl.
2.
Licznik energii cieplnej - T230
I
Kpl.
3.
lnteligentny licznik energii elektrycznej - licznik E450.
I
Kpl.
4.
Licznik energii elektrycznej E350
1
Kpl.
5.
Licznik energii elektrycznej 2MG310CR4.000b.03
t
Kpl.
6.
Li
1
Kpl.
7.
Wodomierz wyposażony w nadajnik radiowy WMBUs, Js sMART Js 1,6-02
1
Kpl.
8.
Gazomierz miechowy domowy RF1 z liczydłem serii ,,e"
I
Kpl.
9.
Gazomierz BK-G
1
Kpl.
Lp. Nazwa urządzenia
l9l
czn i k
en
R]IPH
ergi i
e e kt
I
1.
rycznej ZMD 4I0CT 44.0009 / EZz
6M / I3O
V
t,2
c{
(6
L
P
(n
,,
Utwo rze
n
ie centru m pom iarowo-rozliczen iowe go
d!a niektórych sektorów infrastrukturatnych orazdziałalnościprosumenckiej''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicac-h
łł-1oo Gliwńe, 1g1.'+48 32331 37 27,faks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www. riph.com.pl, www.klaster' riph com pl
ul. Zwycięstwa so,
4/::
IN
r)
NOWACYJ T{A
C05PODARKA
\łi.]ia
!!i. ! rF'l'
l
l_ 1, l,pii]l'ł(':'!i
Ęl==I:..
uNlA €URoPEJsxA
itjRÓFEJl( FUNDL]l7
ĘÓzŁ/llcllJ arGioNAt NEc(]
Projekt wspołfinansowany ze ŚrodkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
t.
Licznik ciepła z ultradźwiękowym przetwornikiem przepływu (L|cznik UH 50)
opis wymagań:
1.
Przelicznik musi posiadać możliwośćzamontowania na ścianie lub bezpośrednio na
przetworn iku.
2.
Dla ciepłomierzy o przepływie Qn do 60m3/h zasilanie przelicznika i przetwornika
przepływu z tej samej wymiennej baterii (okres eksploatacji minimum 5 lat) lub
zasilacza. Dla przepływomierzy o Qn powyżej 60m3/h zasilanie przepływomierza i
przelicznika z osobnych baterii lub zasilaczy. Wymiana baterii zasilającej nie może być
związana z koniecznością ponownej kalibracji, ponownego programowania lub legalizacji
kiejkolwiek częściskładowej ciepłom ierza.
ja
3.
4.
5.
6.
7.
8'
9.
Zdjęcie obudowy przelicznika nie może powodować braku zasilania dla przelicznika a co
za tym idzie braku pomiaru.
Zakres pomiaru temperatury minimum 2-I75oC
Stopień ochrony obudowy minimum lP54 wg z EN 60529
Temperatura otoczenia co najmniej 5-55oC
Wilgotność< 93 % względna
Współpraca z czujnikami Pt500
Przelicznik musi być wyposażony w pamięć stałą w celu trwałego zachowania
w przypadku zaniku zasilania: danych pomiarowych, parametrów kalibracyjnych oraz
programu sterującego.
].0. Przelicznik musi być wyposażony w zlącze optyczne umożliwiające komunikację
z komputerem PC za pomocą uniwersalnej głowicy optycznej.
11. Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia programu narzędziowego do konfiguracji
ciepłomierzy W ramach jednej dostawy. Nie dopuszcza się dodatkowych kosztów
związanych z takim oprogramowaniem wybiegających poza zakres obecnej dostawy.
12. Przelicznik musi być przystosowany do rozbudowy o dodatkowe moduły co najmniej
. moduł impulsowy cE/cV
o
o
o
o
o
o
o
lll
o:
moduł CL (bierna pętla prądowa 2OmA,wg EN 143a-3)
moduł M-Bus z 2 wejściamiimpulsowymi (EN 1'434, EN 13757)
moduł analogowy o/4...ŻomA
modut radiowy 433 MHz z 2 wejściamiimpulsowymi
moduł Rs-485 z 2 wejściamiimpulsowymi
moduł LoN Works FTT-1OA
moduł GSM/GPRS z 2 wejściamiimpulsowymi
R]IPH
,,
Utwozen ie centrum pom iarowo-rozliczen iowego
d!a niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej'!
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
32331 37 27,taks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www.riph.com.pl, www.klaster. riph.com.pl
ul. Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice, tel.: +48
cĘ
(6
o
L
P
<Ą
INNOWACYJhIA
GOSPODARKA
jr
'1,ir
o
i .i
I
I
i
r'....'L
)
L
tli /,'
L
r
lr1!i)J tl
l.:
r)
Klcster
:.1l
UNIA EUROPEJSI(A
:t'EBpEls{ F|'.'NnłsZ
ąÓllł{a]]tJ ąt6 DlrALl'lFno
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
moduł wirelessMBus 868 MHz, wg. EN 13757-4 (z protokołem [email protected]
tryb T1)
Dostawca musi posiadać takie moduły jako dodatkowe wyposażenie w swojej ofercie'
Przelicznik musi posiadać możliwośćmontażu dwu modułów komunikacyjnych jednocześnie.
komunikacyjnych musi odbywać się bez
koniecznościzerwania cech zabezpieczających czyli ponownej legalizacji oraz rozłączenia
zasilania przelicznika a co za tym idzie wstrzymania pomiaru na przeliczniku.
lub zmiana modułów
L3.
Zainstalowanie
L4.
Przelicznik powinien posiadać ze1ar czasu rzeczywistego zasilany
z głównej baterii
przelicznika.
15. Przelicznik winien posiadać niezależny dodatkowy rejestrator danych który przechowuje
równocześnie wybrane dane w rejestrach pamięciw interwałach:
o godzinowych z co najmniej z ostatnich 720godzin
o dobowych z co najmniej z ostatnich 365 dni
o miesięcznych z co najmniej z ostatnich 48 miesięcy
. rocznych z co najmniej z ostatnich 10 lat
Dane zapisywane W poszczególnych archiwach (godzinowe, dobowe, miesięczne, roczne)
mogą być dowolnie wybierane i konfigurowane za pomocą programu i głowicy optycznej'
Wartości maksymalne muszą być zapisywane jako średniaarytmetYczna z dokonanych
pomiarów. Rejestr godzinowy zawiera dane średniez przedziału godzinowego, pozostałe
rejestry muszą mieć możliwośćuśredniania danych w interwale godzinowym lub dobowym.
16. Przelicznik musi posiadać rejestrator zdarzen który zapamiętuje minimum 64 ostatnie
zdarzenia. Musi też mieć sygnalizowania kodów błędów podczas ich trwania'
17. Wymagane parametry dostępne na wyświetlaczu
o zużycie energii cieplnej [GJ]
o objętośćwody sieciowej [m3]
o energia cieplna na koniec miesiąca (min 36m-cy) [cJ]
. objętośćwody cieplna na koniec miesiąca (min 36m_cy) [m3]
o szczytowe wartości mocy na koniec miesiąca [kW]
o szczytowe wartości przepływu na koniec miesiąca [m3/h]
o wskazanie z dwóch dodatkowych wejśćwodomierzowych [m3]
o przepływ chwilowy [m3 na h]
o moc chwilowa [kW]
o chwilowe wartościtemperatury zasilania, powrotu oraz rożnicy temperatur [oC]
o
.
o
tll
data i czas
czas pracy urządzenia [godz']
kod błędu
RIIPH
Utwo rze n e c e ntru m p o m a rowo'r ozliczeniowe g o
oraz działalnościprosumenckiej''
infrastrukturalnych
dla niektórych sektorów
,,
i
BiuroProjektu:RegionalnalzbaPzemysłowo-HandlowawGliwicach
łł_ioo Gliwńe' 1g|" +48 32331 37 27,faks'' +48 32 238 96 30'
ul. Zwycięstwa so,
'
i
e-mail: [email protected],
www.riph.com'pl'wwwklaster'riph'com
pl
IN
-)
NOWACYJ NA
Ęl==ly
COSPODARKA
\
i,dJ[r,irir;l
Pro
::TF;1-
l.i ir
jektwsnółf
uNlA €URoPEJsKA
FuNPU5f
E|".:ROFFJS{i
3pi,l]rj{-'li:
inans;;vnay'"6*""'5"#':ffł:l"Jfi
llozt{ctu Rt61(}NALNE60
:il;#:l$::o
juRegionalnego
18. obudowa przelicznika wskazującego musi być wyposażona w elementy, integralnie z nią
związane, zapewniające przymocowanie kabli sygnałowych przetwornika przepływu i
czujników temperatury W sposób uniemożliwiający wyciągnięcie ich z obudowy
przelicznika.
19. Wymagane oznakowanie każdego przelicznika naniesione w sposób trwały i czytelny:
. nazwa lub znak producenta
a
oznaczenie CE
znak fabryczny
rok produkcji
a
numer fabryczny
a
a
znak typu (jeżeli został nadany), lub oznakowanie metrologiczne wynikające
o
z
procedury oceny zgodności
wartościgra n iczne za kresu różn icy tem peratu r
wartościgraniczne zakresu tem peratur
rodzaj czujników tem peratu ry
miejsce pomiaru objętości(zasilanie - powrót) przewodowych
stopień ochrony obudowy
a
a
a
o
a
ŻO.Przelicznik musie mieć możliwośćpodłączenia dodatkowych wodomierzy.Z mozliwością
wpisania numeru wodomierza stanu początkowego i wartościimpulsowania wodomierza
21'
Mieć możliwośćpodłączenia czujników temperatury PT100 lub PT500,
2 lub
4
przewodowych
22.
Wszystkie ciepłomierze muszą być dostosowane do komunikacji radiową opartej
Wireless MBus. l wyposażone w aktywny (włączony) moduł wireless MBus 868 MHz, wg
EN I3757-4 z protokołem [email protected] tryb T1' Nie dopuszcza się
zastosowa
n
ia
i
n
nych protokołów rad iowej ko m u nikacj
i.
23. Przepływ QP=0,6
24. Wszystkie urządzenia powinny być urządzeniami nowymi mieć aktualną legalizację i być
wyprodukowanymi w roku dostawy' Ciepłomierz musi być zgodny z:
o
o
o
o
o
NormQ PN-EN 1434
Ustawa Prawo
\l-l r- l l
l
z dnia L1 maja 2001 r. (Dz' U'
którym powinny odpowiadać ciepłomierze
P rrpH
I
miarach
63/ŻooL poz. 636
z
późniejszymi zmianami),
UstaWQ o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z 2004 poz.
ŻO87 z późniejszymizmianamiw szczególności Dz' U z2006 r. NR249, poz. 1'834),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2006 r. W sprawie
zasadniczych wymaga ń dla przyrządów pomiarowych (Dz. U. 3/2oo7 poz. 27),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21grudnia 2Oo7 r.w sprawie wymagań,
r.l
L:J
r
o
i ich
podzespoły oraz
,,Utworzenie centrum
pomiarowo-rozliczeniowego
dIa niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalnościprosumenckiej''
ul zwycięstw?:E
i
szczegółowego
"n
< /r
?l'.',"s'atrŁł1x'ii];Biiff{"Ji!ł,',5,ii!ł3ł'3J![1"ł
www.riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl "l,
4f
e-mail: [email protected],
E
v)
n
IN N
OWACYJ NA
COSPODARKA
!,
;:i,,!l )t i! :i I I ll:: I r.
.:, i.:'a jlf";r.l:ri-
r)
Klcsfer
ll rlnir
UNIA EUROPEJgKA
i !.Ral.r
E.l!{
Fr.,r\ DL"rS
7
łl)?ńoJU Ę'6 llt\tti'lFao
.
Projekt wspÓłfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli (Dz. U. 2/2008 poz' Ż),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2Oo7 r' w sprawie rodzajów
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli (Dz' U. 3/Żoo8 poz. 13),
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej
kontrol i metrologic znej przyrządów pom a rowych Dz. U' 5/2008 poz. 29).
i
(
25. Wymagania dotyczące przetworników przepływu:
a
a
a
o
Ustrój pomiarowy - ultradźwiękowy
Tolerancja błędu przetwornika przepływu- klasa 2 wg PN-EN1434 potwierdzona
Certyfikatem
Stopień ochrony obudowy minimum dla średnic
do DN100 lP54 wg z EN 60529od DN100 lP67 wg z EN 60529
Maksymalna temperatura pracy ciągłej dla średnic
do DN100 t=L3OoCod DN100 t=200 oC
Pozycja pracy - pozioma, pionowa
Ciśnienienominalne:
o wersja gwintowana - PN16
o wersja kołnierzowa - PN25 PN40
Pojedynczy komplet ciepłomierza musi posiadać dwa półśrubunkiz uszczelkami przy
połączeniu gwintowanym, lub dwie uszczelki przy połączeniu kołnierzowym.
Wymagane oznakowanie każdego egzemplarza przetwornika przepływu (naniesione
w sposób trwały i czytelny):
o nazwa lub znak producenta
o oznaczenie CE
o znak fabryczny
o rok produkcji
o numer fabryczny
o znak typu (jeżeli został nadany), lub oznakowanie metrologiczne wynikające
o z procedury oceny zgodności
o wartościgraniczne przepływu
o wartośćciśnienianominalnego
o kierunek przepływu
o charakterystyka sygnału wyjściowego (np. impulsowanie)
o średnicanominalna
26. Wymagania dotyczące par czujników temperatury
Pomiar temperatury w zakresie 0-150 oC.
o
o
o
tll
Element pomiarowy Pt500.
Tuleje ochronne powinny być przystosowane do nałożenia plomb zabezpieczających
R]]PH
\o
o
li
P
U)
,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego .-,til
d!a niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckie'f_j
uzwycęstw?:t:!!".{{iffj::11i:łBii$lJi;y'"'*1li!ł3ł'3J"ós1"ł/^k
pl
e-mail: [email protected] pl, www. riph.com.pl, www. klaster. riph.com
Ą
INNOWACYJhIA
Kloster
6OSPODARKA
(l
l_
\
;l
ł l':aja1_'r
;]
F
/'' l
.'.''.
UNIA EUROPEJ5KA
;:|l"i] t.i r-]:;a
il)RoPEll{| FLli'łBt]si
ąolt''/o Jlj
B16]
ol\At NEco
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
przed wysunięciem czujników po zainstalowaniu na obiekcie.
27. Moduł komunikacyjny M-Bus G4 z 2 wejściamiimpulsowymi zgodny z normą EN1434-3
EN
i
13757
28' Moduł radiowy wireless M-Bus 868MHz, protokół komunikacyjny T1 w standardzie oMS
(Open Metering System).
2.
Licznik energii cieplnej do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym (Licznik
r23o).
opis wymagań:
1.
Ultradźwiękowe ciepłomierze do instalacji niskoparametrowych
Ż'
Ciepłomierze muszą mieć możliwośćzdjęcia obudowy i wymiany baterii
3.
Ciepłomierze muszą umożliwiać montaż wewnątrz co najmniej modułów:
o MBus
. Wyjśćimpulsowych
o wirelessMBus 868 MHz, wg EN t3757-4 z protokołem openMeteringSystem(r) tryb
TL
4.
Wszystkie ciepłomierze muszą być dostosowane do komunikacji radiową opartej
Wireless MBus. l wyposazone w aktywny (włączony) moduł wirelessMBus 868 MHz, wg
EN L3757-4 z protokołem openMeteringSystem(r) tryb T1. Nie dopuszcza się
zastosowa n ia i n nych p rotokołów rad iowej kom u n i kacj i'
5.
W
ramach postępowania należy dostarczyć oprogramowanie narzędziowe do
konfigu racj i ciepłom ierzy'
6.
7.
Przepływ QP=O,6
Wszystkie urządzenia powinny być urządzeniami nowymi mieć aktualną legalizację i być
wyprodukowanymi w roku dostawy. Ciepłomierz musi być zgodny z:
o NormQ PN-EN 1434
o Ustawa Prawo o miarach z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. 63/Ż001 poz' 636 z
późniejszymi zmianami),
o UstaWQ o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia Żo02 r. (Dz. U. z 2004 poz.
2087 z późniejszymi zmianami w szczególności Dz. U z2006 r. NR249, poz. t834),
o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia Ż006 r. W sprawie
zasadniczych wymaga ń dla przyrządów pomiarowych (Dz. U.3/2oo7 poz. Ż7),
o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2L grudnia Ż0o7 r. w sprawie wymagań, r\
którym powinny odpowiadać cieptomierze i ich podzespoły oraz szczegółowego 'i
o
li
!
lll
RIPH
,,Utworzenie centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dta niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalnościprosumenckiej''
ul'
zwycięstw?:'ł
'
Ż".',"#tffiL':,',1i:];3iiffr#!ł:,5.:l1!ł3ł,3Jts
e-mail: [email protected],
www.riph.com.pl,
,(7
t!l'
T(:'1 , ,,,
www.klaster.riph.com.pl
,F
IN
COSPODARKA
j\
\
li
i] 1-r t r
ł*
;i iJ it
Projekt
8.
9'
,ł\
NOWACYJ NA
]1
"
t'
i]
| l{-)
j i'] a]
:i
Klester
uNrA EURoPETsKo
:I.RCFFJS<.rUlO'-';:
lozl,,.5lt, ĘtcL]hnlNr.o
l--'. t I
I
l
'...'
I
I
wsnółfinansj}nal',""6fi""5"#::fł""l"Jfi::;:#:'3siilojuRegionalnego
zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli (Dz. U. 2/2OOB poz.2),
o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia2007 r. w sprawie rodzajów
przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz
zakresu tej kontroli (Dz. U. 3/Żoo8 poz. 13),
o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz' U' 5/Żoo8 poz.29).
Moduł komunikacyjny M-Bus G4 z Ż wejściamiimpulsowymi zgodny z normą EN1434-3 i
13757
Moduł radiowy wireless M-Bus 868MHz, protokół komunikacyjny T1w standardzie oMS
(Open Metering System).
EN
3.
lnteligentny licznik energii elektrycznej llcznik E450.
opis wymagań:
t. Pomiar kombi (energia czynna i bierna)dwukierunkowy
2. Trzyfazowy czteroprzewodowy Moduł komunikacji:
3. Dwukierunkowa komunikacja do systemu pomiarowego ze zintegrowaną komunikacją
4.
5.
6.
7.
PLC
lnterfejs M-Bus:
Przewodowy M-Bus obsługujący L urządzenie multi-energetyczn e (gaz, woda, ciepło)
Wejściaiwyjścia:
o Jedno wejście cyfrowe skonfigurowane jako SO,alert lub zdalna komenda rozłącznika
0 do 2 wyjśćprzekaźnikowych
o Wyjście1': Przekaźnik elektroniczny lub mechaniczny zatrzaskowy
o WyjścieŻ: Przekaźnik mechaniczny zwierny- optyczny port dla lokalnego odczytu,
konfiguracji i parametryzacji
Przyciski/klawisze sterowania:
o Klawisz przewijania dla wyświetlacza
o Przycisk rozłącznika (podświetlany)
o Plombowany klawisz resetu i funkcji ustawiania
Wyświetlacz LCD:
. 8 cyfr dla wyświetlania wartości rejestrów
o Prezentacja na wyświetlaczu wskaźników faz, kierunku przepływu energii, trybu biegu
jałowego, alarmu, jednostek pomiarowych, stanu kondensatora oraz stanu
rozłącznika
o Jednostki pomiarowe dla różnych mediów energetycznych
Wewnętrzny rozłącznik:
o Pełne odłączenie energii
o opcjonalne odłączenie przewodu neutralnego
o 5 trybóW pracy
. ZgodnY z normami lEc 62052-21 i EN 62053-Ż1'
o
@
CO
o
t-
p
(/)
r9
R]IPH
Utwo rzen ie centru m pom ia rowo-rozl icze n ioweg o
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
,,
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30,
e-mail: [email protected], www. riph. com. pl, www.klaster. riph.com.pl
INNoWACYJNA
6o5PoDARKA
\'lśi'rl'li,'!'ri"5tF;1'l'i]'tl!l'i)]'i|)!ł
.\
ł)r
K le stg'r
).i]1!(iliilJii.
.iłji,:yi?,:i'"i$
ło7ltcJ.j Ę:.ioNALNtfo
t1.|..1tn!l
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
8'
Napięcie
o Napięcie znamionowe Un3 x 230/400 VAC
o Poszerzony zakres napięcia pracy 80% _ 1'L5% Un
9.
Częstotliwość
. częstotliwośćznamionowa fn 50 Hzz lEC
1-0. Prąd
o
o
Prąd bazowy lb 5 A
Prąd maksymalny lmax
o pomiarowy 100 A
o termiczny 100 A
o Prąd zwarciowy 10 ms 30 x lmax
11. Dokładnośćpomiaru
o
o
energia czynna,
o zgodnie zlEC6Ż05Ż-71'/62053-21 klasa 1|ub 2
energia bierna,
o zgodnie z IEC 62053-23 klasa 2
4.
Licznik energii elektrycznej E350
opis wymagań:
Licznik energii elektrycznej rejestrujący energię czynną i bierną we wszystkich sieciach
trójfazowych czteroprzewodowych (ZMF100) oraz trójfazowych trójprzewodowych (ZFF100)'
1. ogólna charakterystyka:
. Napięcie
o Napięcie znamionowe Un3 x230/4o0V;
o Zakres napięcia pracy 80% - 1'1'5% Un
2' Częstotliwość:
o
o
Częstotliwośćznamionowa fn 50 Hz
toleran Ąa
t
Ż%
3. Prąd:
o
o
Prąd bazowy lb do wyboru: 5, 10, 20 lub 40 A
Prąd maksymalny lmax
o pomiarowy do wyboru: 80 lub 100 A
o termiczny 100 A
o\
CO
4. Dokładnośćpomiaru:
LI
RJIPH
L
,,Utworzenle centrum pomiarowo-rozliczeniowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
aP
?
Ł' ,/{
ul.
zwycięstw?:E
?l'.'"łJ';ffifl5,ę':,'ł!iiffrJi!ł,''5.:li!J'3ł'3J"ós1"ł ,,'' 'l,od
e-mail: [email protected],
www.riph.com.pl,
www.klaster.riph.com.pl
,A/3
IN N
-)
OWACYJ NA
Klastpr
6OSPODARKA
'' -'|i'l|li]l't;l
llt::
uNrA EURoPErsx^
l':' ;'l i;lii||łi:i1l
)t
]
',j'i
near' rll ;n15i
l- 't -. ' I
it.RcfFl(.<F|.1\ll'r..;i I
t.)7','{'a|lt,ątc|.:'\.ll\lF.^
l''..'
I
l
ł1|łi:
Projekt Współf;nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
enerBia czynna,
o zgodnie z IEC 62053-21 klasa 1
energia bierna,
o zgodnie z IEC 62053-23 klasa 2
5,
6.
lnterfejsy komunikacyjne:
o lnterfejs optyczny:
o typ szeregowy, dwukierunkowy
o protokół zgodny zlEC 62056-2!
I
nterfejs elektryczny:
o lnterfejs do modułu AMR zg. z lEC 6Żo56-Ż1'(odczyt danych, sterowanie taryfowe)
7. Rozszerzenie o GPRS
5.
Licznik energii elektrycznej 2MG310CR4.000b.03.
opis wymagań:
1. Napięcie:
o 3 x ŻŻ0/380V do 240/aL5Y
2.
Częstotliwość:
o
Znamionowa fn 50 lub 60 Hz
3. Prąd:
o
.
Prąd bazowy lb do wyboru: 5, 10, 20 lub 40 A
Prąd maksymalny lmax
o
o
pomiarowy do wyboru: 40, 60,80, 100 lub 125 A
termiczny I25 A
4. Dokładnośćpomiaru:
o
o
5.
I
o
wg lEC 62o53-ŻL klasa
1.
Energia bierna,
o
wg IEC 62053-23 klasa 2
nterfejsy kom u n i kacyj n e:
5'1 lnterfejs optyczny zgodny zlEC 62056-Ż1'
o
o
El
Energia czynna,
O
rł
Rodzaj szeregowy, asynchroniczny,półdupleks
(6
o
Maks. prędkośćtransmisji 19,200 bps
R]IPH
P
V)
,,
Utwo rze
n
i
e
c e nt ru
m po
m ia
rowo
-r
ozliczeniowe
g
o
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w
ul' Zwycięstwa 36, 44-1oo Gliwice, 1g|.; +48 32331 37 27, faks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www riph.com. pl, www. klaster. riph'com pl'
-)
Klesfpr
ńffi''?ł,$:{]#:,,'
o
o
o
.
o
o
.
o
o
o
o
o
UNlA €URoPEJsXA
iLBOttFJS{ FtiNOt,r!I
ąozv\loJt.} Rt6 nNALNaao
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Protokoły lEC 62056-27 idlms
lnterfejs RS232 (zasilany i niezasilany)zgodny z DIN 61393 / DIN 66259
Rodzaj szeregowy, asymetryczny, asynchroniczny, dwukierunkowy
Tryb pracy inteligentny lub przezroczysty
Napięcie znamionowe E9 VDC
Napięcie maksymalne E15 VDC
Napięcie minimalne E5 VDC
Maks. prędkośćtransmisji 38'400 bps
Protokoły lEC 62056-2I idlms
Maks' długośćlinii zależna od warunków otoczenia i kabla połączeniowego 30 m
lzolacja względem licznika 4 kVAc/sO Hz,
1-
min
odstęP izolacyjny ) 6.3 mm
5.2 lnterfejs RS485 zgodny z ISO-8482
o
o
o
o
o
o
o
o
o
.
Rodzaj szeregowy, symetryczny, półdupleks
Zakres napięcia znamionowego _7 do +12 VDC
Stan binarny 1 różnica napięć
<
-0'2 V
Stan binarny 0 różnica napięć
>
0.2 V
Maks. prędkośćtransmisji 38'400 bps
Maks. liczba terminali,,slave" 31
Protokoły lEC 6Ż056-Ż1' i dlms
Maks. długośćlinii zależna od warunków otoczenia i kabla połączeniowego ś1000 m
lzolacja względem licznika 4 kVAc/sO Hz, 1 min
odstęp izolacyjny ) 6.3 mm
5.3 lnterfejs CS zg. z IEC 62056-21/ DIN 66258
o
o
o
o
o
o
o
o
.
Rodzaj szeregowy, dwukierunkowy, pętla prądowa
Napięcie znamionowe bez obciążenia 24vDc
Maks. napięcie bez obciązenia 30 VDC
Stan binarny 1 10-30 mA
Stanbinarny0ś2mA
Maks' prędkośćtransmisji 9600 bps
Protokoły lEC 62o56-2t idlms
lzolacja względem licznika 4 kVAc/sO Hz, 1 min
r-ł
odstęp izolacyjny ) 6.3 mm
11(E
ti
P
v)
rll
NPH
Utworze n ie centrum pom ia rowo-rozl icze n ioweg o
dla niektórych sektorów infrastrukturatnych oraz'działalnościprosumenckiój"
,,
ul zwycięstw?l'ł
,
(
!l'-',"ł;';ff''.::,1,:,'-!3iiffiJi;ł,',łTi!ł3łr3J!'31'ł
e-mail: [email protected]'pl, www.riph.com.pl,
www.klaster.riph.com'pl
f
'i,,
,/).
źffi'
rF
INNOWACYJhIA
GOSPODARKA
'!
6.
i
( !t
l:
j
i.)
s
;i
:, tta
ir'
i.
i.
a,
1,
i'.:ll tl
ill
Klaster
:Ji
UNlA €uRoPEJ5XA
;t RBFEls{l FL|NBl'lŚ:
łi]zi(.c JLJ Ę t6 t-]l'i Al'NE6o
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Liczn i k energi i el ektrycznej ZM D410CT 44.OOO9 I E22:
opis wymagań:
1. Napięcie:
o
o
Napięcie znamionowe Un3 xŻ2ol38oV doŻ4ol4t5V
Zakres napięcia 80 do 1'I5%
2' Prąd
o
.
Prąd znamionowy ln 1 A,2 A,5 A, 5 | | 1 A
Prąd maksymalny lmax
o
o
o
o
o
Pomiarowy 1A 2 A, 10 A
Pomiarowy Ż A,5 A2o0%ln
Pomiarowy 5l
ll
A6A
Termiczny 7 A,2 A, 5 A, 5l l 1 A 12 A
Prąd zwarciowy (przez 0.5 s) 20 x lmax
3. Dokładnośćpomiaru:
o
o
4.
5.
Energia czynna,
o
wg IEC 62053-21' klasa L
Energia bierna,
o
wg lEC 6Ż053-Ż3 dokładność1%
Wyświetlacz:
o
o
o
o
o
I
Rodzaj: wyświetlacz ciek|okrystaliczny LCD
Wielkośćcyfr w polu wartości8 mm
Liczba pozycji pola wartości do 8
Wielkośćcyfr w polu indeksu 6 mm
Liczba pozycji pola indeksu do 8
nterfejsy kom
u n
i
kacyj ne:
5.1' lnterfejs optyczny zgodny zlEC6Ż056-ŻI
o Rodzaj szeregowy, dwukierunkowy, półdupleks
o
o
6. Jed
o
g
Maks. prędkośćtransmisji 9600 b/s
Protokoły lEC 6Żo56-ŻL i dlms
nostki komunikacyjne:
ETHERNET
R]IPH
,,
Utworzen ie centrum pomiarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicai
36,44-'lo0 Gliwice, 1ę|" +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30'
ul. Zwycięstwa
e-mail: [email protected],
www. riph.com. pl, www klaster.riph.com.pl
IN
6OSPODARKA
'i,\ i :1f :il f'' ;i';It
Pro
7.
*)
TVOWACYJ NA
:1"
|'
\
/', i,i't-)
I f
UNIA EUROPEJ'KA
Et]RcpElEX] rL]NBu5Ż
.łÓ7\'lo Jtj R t6]r]hAt NFGÓ
Klaster
i (.:!(.
jekt*'ou'n"H:yn"3""6"'J:j5"#':ffł:l'ji:i*:#:t*"ń:o
juRegionalnego
Wodomierz wyposażony w nadajnik radiowy WMBUSJS SMART
_
Js 1,6_02
opis wymagań:
1.
2.
3'
4.
5.
6.
7.
8.
9'
średnica nominalna :].5mm
Ciągły strumień objętości: I,6m3/h
Maksymalnystrumień objętości:2m3/h
Próg rozruchu:6dm3/h
Zakreswskazań:100000
Gwint krócca:vo"
Moduł radiowy:AT-WMBUs-08
Zasięg odczytu w terenie otwartym:< 300m
Format protokołu danych: Wireless M-Bus MBUs 868 MHz oMs T1
10. Zakres częstotliwości:868,95 MHz
11. Moc wyjściowa:10 mW /50 a
12. Stopień ochrony: lP65
8.
Gazomierz miechowy domowy RFl z liczydlem serii,,e"
opis wymagań
L' Maksymalne ciśnienierobocze: (bar) 0,5
2' Zalecane maks. ciśnienierobocze: (bar)0,1z zapewnieniem trwałościogniowej (HTB)
3' Przepływ maksymalny: (m3/h) 2,5
4' Połączenia: Gwintowane
5' Rozmiar kroćcow: 5/4
6' Rozstaw : (mm) z5o, L3),jednokróćcowe
7. Wyposazenie standardowe: Nadajnik impulsów,
8.
kod kreskowy zgodny z Wym' PGN|G,
metalowy kołnierz utrudniający kradzież gazu, Liczydło typu Cyble
Wyposażenie dodatkowe: Port szeregowy M-Bus slave bezprzewodowy: EN13757-4
9.
Gazomierz BK-G1.6M /L3OVt,z
opis wymagań
1. obciążenie maksymalne [Qmax]: Ż,5 m3/h
2. obciązenie minimalne [Qmin]:0,016 m3/h
3. objętośćcykliczna komory pomiarowej [V]: 1,2 dm3
4. Rozstaw króćców: 130 mm
5. Maksymalne ciśnienie robocze [Pmax] 10 kPa _ wykonanie wysokotemperaturowe
cĘ
r{G
T1=650"C; 50 kPa
Temperatura otoczenia [tm]: od -25 "C do +55 "C
7. Temperatura gazu [tg]: od -25 "C do +55 "C
6.
tll
NIPH
o
Ir
P
<Ą
Utworze n ie centru m pom ia rowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastruktura|nych oraz działalnościprosumenckiej''
'(
,,
'''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30,
e-mail: [email protected],
www. riph.com.pl, www.klaster. riph.com.pl
.
.a\
ł)r
INN9WA6YJNA
GOSPODARKA KlOlterf
'i'';iiiJl}i:'i;:'
!1':'1 l'
;' :.,;i)]i'lłi(
UNlAEURoPErsl(A
.".;,';i['-1:ll:i'Y$;
)| l'11r r!,!l!.!i.. _'11('-'int.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
8. Zakres pomiarowy liczydła: 99999,999 m3
9' Próg rozruchu: 3 dm3/h
10. Nadajnik impulsów (opcja): 1 imp. = 0,01
m
lV. Dokumenty
Urządzenia muszą posiadać wszystkie Wymagane prawem certyfikaty
obrotu na terenie RP.
i
dopuszczenia do
Wymagane dokumenty, które muszą być dostarczone z dostawą:
o
o
o
Karta gwarancyjna/lub procedura zgłoszeń serwisowych,
Dowód dostawy,
lnstrukcja obsługi.
V. Gwarancja
o
Gwarancja standardowa(minimum 12 miesiące od daty dostawy)'
Vl. Wymagania dotyczące dostawy
o
o
Dostawa
do
miejsca
na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego przez
Zamawiającego na koszt Dostawcy.
Dostawa urządzeń od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.00.
Vll. Wymaganla dodatkowe
Cena ofertowa każdego przedmiotu zamówienia powinna obejmować całkowity koszt
wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszt dostawy urządzeń
.
ś
r{(!
o
L
P
V)
tll
N]PH
Utworzen ie centrum pomiarowo-rozliczen iowego
d!a niektórych sektorów infrastrukturalnych orazdziałalności prosumenckiej''
,,
-h
({,
ut zwycięstw?'!'ł :l:',"#%ffi:.':,',1i:ł3iiffi#!y:,5,"'i1!ł3ł,3J"ós1"ł
e-mail: [email protected],
www.riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
/-4'
,r,
/ą
r)
INNOWACYJNA
COSPODARKA
'\łci:if)*,l'r;:
51
ił';li .i
UNIA EUROPEJSXA
Klester
!)ł]r.]L:!1
t{]r{Dtr!Ż
łc}ziĘa,lll
'URcFr'J9(
Ęt lf] hi l !!FCo
EI
Projekt wspÓłflnansowany ze Środkow eu.p"i.rl"go'aunou..u Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Zadanie 2. Zakup element w elektronicznych
Wykaz pozycjizamawianych w ramach zadania:
Lp.
Tvp
Kategoria
Etykieta
Obudowa
Tolerancja
Napięcie
Opis
Producent
Kod producenta
1
SMD
CAP
1
00n/50
cAP_0603
10%
50
CAP
SAMSUNG
CL'IOBl 04KBsNNNC
'100
SMD
X7R chip capacitor
2
1
00n/1 6
cAP_0402_HD_lPC
10%
't6
X7R chip capacitor
CAP
CLO5Bl04KOsNNNC
900
J
SMD
SAMSUNG
1
u/50
cAP_1206
100/"
50
SMD
TDK
100
CAP 1812
c3216X7R't H105K160A8
47uhO
20%
10
X5R chip capacitor
SMD
CAP
CAP
X7R chip capacitor
4
TDK
c4532XsR1A476M
100
0n/50
cAP_0402_HD_tPC
10%
50
X7R chip capacitor
6
SMD
CAP
SAMSUNG
CLO5Bl O3KB5NNNC
4.7pl5O
cAP_0402_HD_tPC
200
5%
50
COG chip capacitor
7
MURATA
SMD
CAP
4.7nl50
CAP
GRMl 555C1 H4R7CZO1D
100
10%
50
X7R chip capacitor
SAMSUNG
CLO5B472KB5NNNC
100
330u/35
'l50cLz
20v.
35
330 UF, 35V, 105'C lowlmp 0.06ohm
PANASONIC
EEEFP1V33lAP
30
0805
20v.
't0
X5R chip capacitor
AVX
O8O5ZD226MAT2A
120
0603
1l\o
10
XsR chip capacitor
KEMET
c0603c475K8PACTU
450
50
COG chip capacitor
SAMSUNG
CLO5C1 5OJB5NNNC
200
50
COG chip capacitor
SAMSUNG
CL05C4TOJB5NNNC
100
2k
X7R chip capacitor
MULTICOMP
MC1 20681 02K202CT
100
SMD connector
CHYAO SHIUNN
JS-1 261 -02
15
SMD
CAP
9
SMD
10
SMD
11
SMD
1
O4O2
HD IPC
1010
llość(szt.)
12
SMD
13
SMD
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
14
SMD
CONN
1x2p 2.omm
coN Js
15
SMD
CONN
3,5mm audio 3-pole
coNN_sT_l 1G_130_0_TR
Audio conn SMD 3-pole, 3,5mm jack
SMD
CONN
Sun Rise Comp. Ltd.
16
Micro SD
sT_1 I G_130_00_TR
25
112C_TXAR_Ro1
Micro SD connector SMD
11
SMD
1'l2C-TBAR-R02
17
CONN
ATTEND
SIM CONN
SIM CARD 115A
SIM zlacze gniazdo karty SIM smd
ATTEND
1
18
SMD
CONN
UFL HRS
CON U.FL-R-SMT
UFL Male
HIROSE
u. FL-R-SMT-1 (1 0)
19
SMD
CONN
mPCle SMD+
2xLatch
coN mPcle
mPcle Life
50 times; ATTEND z
lapkamimocujacymi, 56mm
ATTEND
1 1
20
SMD
CONN
2,5mm audio 4-pole
coN N_sT_42G_170_V0_TR
Audio conn SMD 4-pole, 2,5mm jack
Sun Rise Comp. Ltd.
ST 42G L7O VO TR
l0
22ul1O
4.7ullO
cAP
cAP
5pi50
cAP_0402_HD_tPC
47p150
cAP_0402_HD_tPC
1nl2k
cAP_1206
1
10%
1261 02
A1
RO2
l9A
1sA-ADAo-R02
l1
42
9A-56A00-R02 SET
10
21
SMD
DIODE
Shottky 2Al60V
Mini2-F3-B SC-1098
60
22
SMD
DB2W6O4OOL
20
Transil_U_600W
D-SMA_DO.z14AA
ShottkyDiodetrr 1zns 0,6V @ 2A
PANASONIC
DIODE
39
transil iednostronny
STM
SMA6T3gAY
20
23
SMD
DIODE
Shottky 2Al20V
sMA DO-214AC
20
ShottkyDiode 0,5V @ 2A SMA 200pF
DIODES
8.2204-13-F
30
rn
r-{(6
t<
P
U)
tll
NPH
dIa
,,
Utwo rzen ie centru m pom ia rowo-rozl icze
n
ioweg o
niekt rych sektor w infrastrukturalnych orazdziałalnościprosumenckiej''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
32331 37 27,taks.' +48 32 238 96 30,
e-mail: [email protected], www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
ul. Zwycięstwa 36,44-100 Gliwice, tel.: +48
r)
INNOWACYJNA
GOSPODARKA
j:,|)!]i'Ł
3Tiłrlr,.
^\4!
;1
ul,łlA URoPEJsKA
;unsrEJ9X F|.ll.lnti!7
tlF('o
Klasfer
;;''}lłi':)!':
)d . J.1!r
r.rr,l)
ąÓ7i.t'olt j REf'iil NAl
till
t'.'l
ii irltr {i!.{,
Projekt wspÓłfinansowany ze środk w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
1
Dual shottkydiode, 1opF, trr=sns,
VISHAY
BAT54S-G3
SEMTECH
sMF05C
JU
transil iednostronny
STM
SMA6T6VTAY
40
30
Dual shottkydiode, commonKatode
VISHAY
BAT54C-G3
50
D SMA DO-214A4
6.7
transil jednostronny
STM
SMA6T6WAY
50
soD
30
ShottkyDiodetrr 4ns 0,43V @ 0.54
[email protected] 14
ON
MBRO53OT1 G
30
33V
PoliFuse SMD
LITTELFUSE
201 611 00/33DR
20
30v
PoliFuse SMD
LITTELFUSE
'120610'l6wR
70
DC/DC CONVERTER WITH ECO.
TI
TPS54140DGO
11
soT23-3
30
DIODE
5Vt12V
sc70_6L
5t'12
DIODE
Transil
D-SMA-DO-214AA
6.7
Shottky
25
SMD
DIODE
26
SMD
27
SMD
SMD
VISHAY
BAT54S
DIODE
DIODE
29
SMD
DIODE
30
SMD
DIODE
31
SMD
FUSE
u
600W
sor23-3
BAT54C
6.7_U_600w
shottky
0.5ł30V
MBRO53O
OBQOl sTRPBF
ShottkyDiode 0,32V @ 1A SMB
15
SMD
zo
1ł15V
sMB_403A_DO-21444
24
11A
FUSE
123
2O.I6L
IFSM=600mA, 0,[email protected]
TVS DiodeArray For ESD and LatchUpProtection
30
32
SMD
FUSE
160mA
RES_1206
JJ
SMD
rc
TPS54140
MSOPl 0_DQG_S_PDSO_Gl
34
SMD
tc
TP56209O-ADJ
QFNl 6_RGT-S-PVQFN-N1 6
2.5-6
3A High Efficientsynchronous Step
Down Converter with DCSTM Control
TI
TP562O9ORGTT
11
35
SMD
tc
iMX233 BGA
BGA169 iMX23
5V
ARM926 freescale BGA processor
FREESCALE
MCIMX233CJM4C
t0
JO
SMD
tc
TLW0430 3.0V
soT23_5_DBV_R-PDSO-G 5
24V
TLw0430 3.0V LDO=400mV Voltage
regulator 24V DC max, lq 3uA
TI
TLV/043ODBVT
20
37
SMD
rc
DDRm 32M x 16CY58, CL3 2OOMHZ
FBGA_60_1
2.3 - 2.7
32M x 16 mobile DDR
MICRON
MT46V32M16CY-sB
38
SMD
tc
LAN9514I.JZX
OFN64N
LAN 10/100 controller and USB hub
SMSC/Microchip
LAN9514I-JZX
1'l
39
SMD
tc
DIODE ESD, USB
sc74MD SOT457
5.5
Ultra lowcapacitancequadruplerailłorail ESD protection usb2.0
NXP
PRTRsVOU4D,125
100
40
SMD
lc
Mlc2026-1YM
solcsM
2.7 - 5.5
DUal Channel Power distribution
MICREL
Mlc2026-1YM
22
41
SMD
tc
MCP1316MT29ME/OT
soT-23-OT5_M
2.5
VoltageSupervisor and watchdog, 5Pin SOT-23, Extended Temperature,
Tape and Reel
MICROCHIP
MCP1316MT-29ME/OT
20
PCF8563
sotcEM
1.0 - 5.5
RTC WITH 64 RAM 0,24u4
NXP
PCF8563T/F4.1
42
SMD
tc
0x1 2.5
0
3.5 - 42
1.5-A, 42V STEP DOWN
SWIFTil
MODE
Switch, active high
1
2
lT:J
21
12
\o
r((!
o
tr
P
v)
pt
RIIPH
,,
Utwo rze
n
ie centru m pom iarowo-rozl iczen ioweg o
dla niekt rych sektor w infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiei''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-1 oo Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
t
/i,
,P"
IN
rx
NOWACYJ NA
Klcster
COSPODARKA
\!4Ei.-.1i:;r:j!',.,r
5TF':,:l ': .'. irt:rlnt! rlj
1|l
)..1
r(l'l),1l
!l/ll
.i!
UI''IIA
EUROPEJ9KA
iERGPFJ9ł(l El'JllD'J!Ż
łOzi|t'$ltj fi lrJ]o raAt tlF6(}
r_I
1.".t
t.t
{ł
Projekt wsp łfinansowany ze środk w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Proqramu Operacvine
43
SMD
tc
LSM3O3DLHC 3D
acc + mag
LGAl 4_3x5x1
2.16-3.6
Ultra compact high performance e-
compass 3D accelerometer and 3D
magnetometer module
44
SMD
tc
ADM3485
sotcEM
45
SMD
tc
LMR1O5.IsYMFE
3.0MHz
SOT23-5-DBV-R.PDSO-G
3.0 - 3.6
0.6-4.5
5
10 Mbpslnteroperable with 5 V logic
485 driver logic
LMRl 051 5 SIMPLE [email protected]
5.5Vin, 1.5A 3.0MHz Step-Down
Voltage Regulator in SOT-23 and
ST
LSM3O3DLHC
1',I
Analog Devices
ADM3483ARZ
22
TI
LMR1O5.IsYMFE/NOPB
20
MURATA
NFM4'1 PC2O4F1H3
20
PULSE
HX1
WE
74451022
15
TDK
sLF70s5T-220M1 R7-3PF
'15
COILCRAFT
xFL4020-1 02MEC
15
WE
7440690220
WSON
46
SMD
IND
40dB min.
NFM4lP l806
47
SMD
IND
ETH 1188
soP16-Hl t02
48
SMD
IND
2.2u
WE-PD3
20%o
49
SMD
IND
22u 1.74
tND_S1F7055
20%
50
SMD
IND
1u 6A
IND-XFL4O2O
20%
51
SMD
IND
22u 1A
wE_TPC_8015
20%
SMD
IND
[email protected]
2A
RES
0603
25%
2A Rdc=o,05 SRF 250MHz
MURATA
BLMl 8KG221 SN1 D
50
53
SMD
IND
00MHz
RES
0603
25%
24 Rdc=o,1 5 SRF 250MHz
WE
742792641
150
54
SMD
IND
90ohm
WE.CNSW
250/"
90oHm 100MHz 370mA 50V Rdc=o,3
SRF120MHz USB 2.0
WE-MIDCOM
744232090
40
55
SMD
IND
2.2u 0,6A
tND 1210
20%
powerinductor 74omA Rdc=o.2
SMD
PANASONIC
LED
Green LED ra
HSMx-C680_GREEN
ELJLA2R2KF
56
30
5
Diode LED SMD Angle
LED
Red LED
LED-0603-RED
t
KPA.3O,I OSGD
57
SMD
KINGBRIGHT
50
Diode LED SMD [email protected]
LED
Green LED
LED-0603-GREEN
KP-,I608SURCK
58
SMD
KINGBRIGHT
50
5
LED
Red LED ra
5
60
SMD
osc
HSMx-C680 RED
KP- l 608SGC
'100
SMD
KINGBRIGHT
59
Diode LED SMD 2.2V @ 20mA
Diode LED SMD Angle
KINGBRIGHT
KPA.3O1 OSURC
32.768k
50
9HT1O
30ppm
SMD 3,2xl,smm nal
TXC
9HTl 0-32.768KAzF-T
22
61
SMD
osc
24MHz 50ppm
ASDMB_2.00_2.50
50ppm
24MHZ MEMS Oscillator [email protected],3V
ABRACON
ASDMB-24,OOOMHZ.LC-T
12
[email protected]
1A
l
50v
Ethernet
2,2u
1
1
0/1
00 magnetics
,8A Rdc=0,021 SRF1 20MHz
shieldedpowerinducto|I .7A
Rdc=0,065
shieldedpowerinductor
6A Rdc=0,0
shieldedpowerinductor
1A Rdc=0,27
srf64MHz
SRF 6MHz
'1.8
- 3.3
1
2
1
88NL
11
N
r-ł
(6
o
p
(,/)
LI
NPH
Utworzen ie centru m pom ia rowo-rozl icze n iowego
dla niekt rych sektor w infrastrukturalnych oraz działatnościprosumencki i''
,,
Biuro
PĄektu: Regionalna lzba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice, tel': +48
e-mail: [email protected],
32331 37 27,faks: +48 32 238 96 30
www'riph.com.pl, www.klaste;'Ęh
;"*;i
A
.ą
r)\
INNOWACYJNA
9'9: |''''9'?tR
UNIA EUROPEJ9KA
Klas'fer
ri'.
x
{
:URCFflS{
łozit3JtJ R;]alfl
aL,lNDti57
HAt ilEflo
]']5j' r1af 1ł il'i]!|4itn1;
Projekt wsp łf'inansowany ze Środk w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
9t ovYlt tE
62
SMD
osc
25MHz 50ppm
ASDMB_2.00 2.50
63
SMD
RES
56k 1%
RES_0402_HD_lPC
64
SMD
RES
2k5%
65
SMD
RES
470k 1%
bb
SMD
RES
52.3k
RES
RES
RES
67
SMD
RES
68
SMD
69
70
50ppm
25MHZ MEMS Oscillator [email protected],3V
ABRACON
ASDMB.25.OOOMHZ-LC-T
12
50
Resistor 0402 l% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF0563TCE
400
50
Resistor 0402 5% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGJ0202TCE
200
3.3
1.8
HD IPC
O4O2 HD IPC
O4O2 HD IPC
1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF0474TCE
200
1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
MULTICOMP
MCMR04X5232FTL
100
180k 1%
RES_0402_HD_tPC
1o/o
50
Resistor 0402 'l% 0,063W
ROYAL OHM
O4O2WGFO'184TCE
'100
RES
330R
5%
50
Resistor 0402 5% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGJ0331TCE
200
SMD
RES
10k
1%
50
Resistor 0402 1% 0.063W
ROYAL OHM
O4O2WGFO1 O3TCE
400
SMD
RES
110k 1%
RES O4O2 HD IPC
RES O4O2 HD IPC
RES O4O2 HD IPC
1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF0
14TCE
200
71
SMD
RES
150k 1%
RES_0402_HD
tPc
1%
50
Resistor 0402 'l% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF01 54TCE
200
72
SMD
RES
1k
RES_0402_HD_lPC
1Vo
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF0102TCE
200
SMD
RES
100k 1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF0 l04TcE
200
SMD
RES
220R
HD IPC
O4O2 HD IPC
1%
74
RES
RES
50
Resistor 0402 5% 0.063w
ROYAL OHM
0402wGJ0221TCE
200
75
SMD
RES
12k
RES_0402_HD_tPC
1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
04O2WGFO123TCE
100
76
SMD
RES
49.9R 1%
RES_0402_HD_tPC
1o/o
50
Resistor 0402 l% 0,063W
MULTICOMP
MCMR04Xl 242FTL
200
77
SMD
RES
120R 5%
5%
50
Resistor 0402 5% 0,063W
ROYAL OHM
O4O2WGJO121TCE
500
SMD
RES
12.4k
O4O2
1%
50
Resistor 0402 1% 0.063W
MULTICOMP
MCMRO4Xl 242FTL
'100
79
SMD
RES
22R1%
RES
RES
RES
O4O2
78
1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGF022oTCE
200
80
SMD
RES
't
5o/o
50
Resistor 0402 5% 0,063W
ROYAL OHM
0402wGJ0'l0oTcE
100
81
SMD
RES
75R
1%
50
Resistor 0805 1% 0,125W
ROYAL OHM
OEOsWAF 75R TsE
100
82
SMD
RES
OR
5%
50
Resistor 0402 5% 0.063W
ROYAL OHM
040zwcJ000oTcE
300
83
SMD
RES
47k 1oń
RES 0805
RES O4O2 HD IPC
RES O4O2 HD IPC
1%
50
Resistor 0402 1% 0,063W
ROYAL OHM
040zwcF0473TCE
200
84
SMD
RES
120R 5%
RES_1206
50
Resistoll206
YAGEO
RC1 206JR-071 20RL
100
ot
SMD
RES
4s.3k
50
Resistor 0402 1% 0,063W
MULTICOMP
MCMRO4X4532FTL
100
86
SMD
RES
100k B=4330K
RES-0402 HD-|PC
RES O4O2 HD IPC
TERMISTOR, NTC,
PANASONIC
ERTJOESl04F
50
87
SMD
TRANSIST
OR
P-Channel MOSFET
88
SMD
TRANSIST
N/P Mosfet
89
SMD
OR
TRANSIST
OR
10/"
1o/o
1%o
0R 5%
1%
1%
IRLML64O2
NX3008CB
MBT39O4DW1
O4O2
O4O2
HD IPC
HD IPC
O4O2 HD IPC
RES_0402_HD_tPC
1Vo
1%
sVo o,25W
O4O2 4330K
l
soT23-3
-20v
P-Channel MOSFET
IR
IRLML64O2TRPBF
30
soT363 SC88
30v
Complemetary N/P Mosfet 200mA
NXP
NX3OOECBKS
30
40v
ON SEMICONDUCTOR MBT39O4DW1T1 G - BIPOTAR
ON
MBT39O4DW1T1G
30
soT363 SC88
TRANSISTOR x2 hFE 100-300
@
r{
Cs
o
t<
P
cr-)
pt
NPH
Utwo rzen ie ce ntru m pom aa rowo-rozl iczen iowego
dla niekt rych sektor w infrastrukturalnych orazdziałalnościprosumenckiej''
,,
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice, tel.: +48 3233'l 37 27,faks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www. riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
KA
GoSPoDAR
'NN.WA.YJNA
ą
Ą
K la Sf e r
Projekt wsp łfinansowany ze ŚrodkÓw
w ramach P
amu
UNIA EUROPEJSKA
:(,EĆl:E l1< F|']l]Dl.;!Ż
ąÓ:ii;a)lt'
ą:,:,
fJtiAt \ltc'o
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
90
SMD
TRANSIST
OR
2x N mosfet
NX3OOSNB
soT363 SC88
30v
91
THT
BATT
5.5mAh 3.0V
MECH MS621FE FL1'IE
3.0v
92
THT
CONN
2x5p XY
CON J320M XY 2x5 JST
o?
THT
CONN
Conec 4p
Profinet
94
THT
CONN
USB
95
THT
CONN
Conec M12 Profinet
Male 4P + cable 2m
96
THT
CONN
1xsp l.27mm
CON_PlNlxs_THT_1.27
THT 1,27 goldpin
CONNFLY
DS1 031 -01 -1'5P8BV3-1
97
THT
CONN
1x3p 2.54mm
CON_PlN1X3_THT
THT 2,s4 goldpin
TME
zL20
-03G
.10
98
MECH
CONN
5 pin X-doł
Receptacle J-FAT-S-i Reversetype X
JST
OsJFAT-SBXGF-1
10
99
MECH
CONN
5 pin
Receptacle J-FAT-S-i Normaltype Y
JST
O5JFAT-SAYGF-1
10
100
MECH
CONN
SMA PCB Edge
101
MECH
MODI]LE
MC8705
SIERRAWIRELESS
MC8705
10
102
MECH
MODULE
WM-294 WLAN
cc&c
WM-294 3.3V
Karta
8GB USD Card
KingStone Class 4
'103
lnne
pamięci
A
M1
RAU
NXP
NX3OOSNBKS
LithiumManganeseDioxiderechargeabl
SEIKO
INSTRUMENTS
MS621 FE.FL1
JST
S1
ebattery
2x5p XY JST PCB
CON_M1 2D_4plsp_M_F_CO
2D
dual N mosfet
M
connector
30
1
E
OB-F32MK-GGXYR
M12D RA THT PROFINET; Conec
CONEC
USB-A-UP-RA
USB Type A, Single Upright Right
Angle
MOLEX
0673298000
CONEC
sAL-1 2D-RS4.2-2tG6
10944
M1 2
lP67
Y-g ra
SMA SMD GND42mils
MOD WM.294
MECH-MICROSD
malePROFlNET+cable
;
Conec,
'10
SAL-12D-FKHW4 43
NEC
-
10
I
01229E
1
(t
10
43-
10
10
SMA Female, PCB Edge
3.0-36
mPcle GSM/UMTS module MC8795
3.3
WLAN RTL8188 MODULE
compatible
usDcard 8GB CLASS4
SWISSBIT
+ e)d. ant.
SFSD81 92N 1 BW,I MT-E-OG.
111
t0
'10
Gdzie:
SMD
THT
Mech.
lnne
- element montowany powierzchniowo
-
element przewlekany (oznaczy kolorem iak niŹej)
_
elementy mechaniczne (śrubki, podkładki, okablowanie, obudowa, itp.)
_
element montowany inaczej niż ww.
o\
r{(ś
t<
l,
(Ą
rg
R]IPH
Utworzen ie centru m pom iarowo-rozl iczen iowego
dla niekt rych sektor w infrastrukturalnych oraz działaInościprosumenckiej''
,,
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo_Handlowa w Gliwicach
ul' Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice' tel.: +48 32 331 37 27 , taks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www.riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
ltl
(y
tl
7-',,)-
IN N
-)
OWACYJ NA
COSPODARKA
Ęl.ę=I:.'
\,,i:i.t|)i-lr.'ij: :JIl:rrt l r :'l !;,i.]jiri1l!,
l--;.._]
S/ I .
'. . .'
l
uNrA EURoPErsxo
:t-ELlrEl!{ rL.VnL
ło:it.Jt, łtó L'Nnl^,lr..Ć
I
I
Projekt współfinansowany ze ŚrodkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
Vl. Wymagania dotyczące dostawy
o
o
Dostawa
do
miejsca
na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego przez
Zamawiającego na koszt Dostawcy.
Dostawa urządzeń od poniedziałku do piątku W godzinach 8'00 do 14.00.
VIt. Wymagania dodatkowe
Cena ofertowa każdego przedmiotu zamówienia powinna obejmować całkowity koszt
wykonania przedmiotu zamówienia W tym koszt dostawy elementów elektronicznych'
V!
ll. Gwarancja standardowa
O
N(!
t<
P
(n
pl
R]IPH
,,
Utwozenie centrum pomiarowo'rozliczeniowego
dIa niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ął-1oo Gliwice, tel.: +48 32 331 37 27, faks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected], www' riph.com.pl, www.klaster.riph.com pl
ul. Zwycięstwa so,
.-.:;)
<A/.
\t
u
INNOWACYJNA
COSPODARKA
j,':;'
\
j'l i]
!j
l l
ł1l'ł'1!l
li
:
*l.
i
i}
r)
l
|'1
Klaster
l :. :it:
]f 11,r:l r.ń,1
i{ .! rJL
n1t
UNIA EUROPEJSXA
rLRÓPE J5<: Fl"]tlDL,łs Ż
RF6: if hAt.NE..tO
ąo7v/clti
łli
Projekt Współfinansowany ze środkÓw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
czĘsc
B
- oPRoGRAMoWAN!E
Zadan ie 3. Za ku p oprogra mowa nia specia istycznego
I
środowisko progra mistyczne
L.
PAKIET OPROGRAMOWANIA MATLAB
- 2 osobne licencje
Przedmiotem zamóWienia jest środowisko programistyczne typu MATLAB lub równoważne,
które powinno umozliwiać rozwijanie algorytmów, wizualizację, analizę danych oraz
prowadzenie obliczeń numerycznych w takich dziedzinach jak: przetwarzanie sygnałów,
przetwarzanie obrazów, telekomunikacja. Dodatkowo powinno mieć możliwośćwspółpracy
ze środowiskiem symulacyjnym takim jak SlMULlNK lub podobne.
oprogramowanie powinno posiadać:
L
2'
Zintegrowany język programowania wysokiego poziomu.
Narzędzia do importu danych.
3. Mozliwośćintegracji własnego kodu C, Java, Fortran.
4. lnteraktywne narzędzia do śledzenia i wizualizacji danych (2D i 3D).
5. Wbudowane funkcje obliczeniowe (algebra liniowa, statystyka, analiza
6.
7.
8'
9.
częstotliwościowa, optym a lizacja ),
Narzędzie weryfikujące kod pod kątem występujących błędów i rekomendujące
modyfikacje u możliwiające uzyska n ie n ajwyższej wyd ajności.
Narzędzie obliczające czas, jakijest wymagany na wykonanie każdej linii z kodu.
Narzędzie analizujące pliki pod kątem różnic, zależnościi wydajności.
obszerne i dające się powiększać biblioteki zdefiniowanych bloków'
10. SubskrypĄa 12 miesięcy
Dodatkowo jedna licencja Wymaga rozszerzenia o następujące moduły:
L.
2.
3.
Signal Processing Toolbox,
Data AquisitionToolbox,
System ldentificationToolbox.
r-ł
NG
L
P
U)
llt
R]IPH
Utworzen ie centrum pom iarowo-rozliczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej''
,,
til|,,!
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w Gliwicach7 tt
ul. Zwycięstwa 36,44-100 Gliwice' te|.: +48 32331 37 27,faks: +4832238 96 30,-----e-mail: [email protected], www.riph.com.pl, www.klaster'riph.com'pl
|
,-.*ł-
INNOWACYJNA
COSPODARKA
'\.:l i''1
lrc ł.' i IF.' | | jl
il!i].J
Ą
l..]
UNIA EUROPE'5XA
rLRoFE]5{, Fl'''l'lnusŻ
ąolt]ilo Ju iaGlcN ALNFrJo
Klaster
t']l{:
Projekt współflnansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
z.
śnooowlsKo sYMULACYJNE slMULINK -
1 licencja
Wymagania techniczne
Przedmiotem zamówienia jest środowisko symulacyjne typu slMULlNK lub równoważne,
które powinno umożliwiać projektowanie układóW sterowania oraz pozwalać dokładnie
symulować, implementować i kontrolować przetwarzanie sygnałów, telekomunikację i inne
systemy zdefiniowane w dziedzinie czasu. Ponadto środowisko powinno być wyposażone w
narzędzia do modelowania i projektowania specyficznych zadań oraz generacji kodu,
implementacji algorytmów, testowania i weryfikacji' Powinno ono zapewniać bezpośredni
dostęp do szerokiego wachlarza narzędzi do budowy algorytmów, analizy i wizualizacji
danych oraz obliczeń numerycznych. lstotną cechą oprogramowania powinna być możliwość
8o o
specyficzne właściwości
do symulacji systemów przestrzeni
telekomunikacji, przetwarzania sygnałów oraz modelowania systemów mechanicznych i
rozszerzenia
elektrycznych.
oprogramowanie powinno posiadać:
t'
2.
3.
4.
5.
6.
Zintegrowany język programowania wysokiego poziomu.
Narzędzia do importu danych.
Możliwośćintegracji własnego kodu C, Java, Fortran.
lnteraktywne narzędzia do śledzeniai wizualizacji danych (2D i 3D)'
Wbudowane funkcje obliczeniowe (algebra liniowa, statystyka, analiza
częstotliwościowa, optymalizacja),
Narzędzie weryfikujące kod pod kątem występujących błędów i rekomendujące
modyfi kacje u możliwiające uzyska n ie n ajwyższej wydajności.
Narzędzie obliczające czas, jaki jest wymagany na wykonanie każdej linii z kodu.
7.
8. Narzędzie analizujące pliki pod kątem różnic, zależnościiwydajności.
9. obszerne i dające się powiększać biblioteki zdefiniowanych bloków.
10. lnteraktywny edytor graficzny umożliwiający łączyći zarządzać diagramami bloków.
11' Zdolnośćzarządzania złoŹonymi projektami poprzez segmentację modelu
i
hierarchizację komponentów projektu'
12' Eksplorer modelu nawigujący, tworzący konfigurujący przeszukujący wszystkie
sygnały, parametry i właściwości
modelu'
tll
R]IPH
Utworzen ie ce ntru m pom iarowo-rozl iczen iowego
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz działalnościprosumenckiej'' ',
,,
Gliwicacl---r
Biu ro Projektu : Regionalna lzba Pzemysłowo-Hand lowa w
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice, tel.: +48 32331 37 27,taks: +48 32 238 96 30'
e-mail: [email protected],
www.riph.com.pl, www.klaster.riph.com.pl
IN
-)
NOWACYJ NIA
Klcster
6OSPODARKA
..ll..l
\.:\
rL
il.'.1
I
i r'\ ,. i 'li.llli
UNIA EUROPEJSKA
!t R*Ft]!{l Fu\nL:]Ż
Elf
zlł..clLj ntó:|3h.ĄLN!ĘCl
Projekt wspołfinansowany ze środkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego lnnowacyjna Gospodarka
13. Zdolność do komunikowania się z innymi programami symulacyjnymi i dołączania
ręcznie pisanego kodu wtącznie z algorytmami środowiskamatematycznego MATLAB
lub podobnego,
14. Możliwośćuruchamiania symulacji W systemach w dziedzinie czasu interaktywnie lub
za pomocą symulacji batch dla wartościstało- lub zmiennoprzecinkowych.
15. Funkcje interaktywnego definiowania wejśći wyjśćpodglądowych do określenia
zachowania się modelu.
16. Graficzny debugger do sprawdzania wyników symulacji i diagnozowania
nieoczekiwanego zachowania się projektu'
].7. Pełen dostęp do
środowiska matematycznego (MATLAB lub podobnego) w celu
analizy i wizualizacji danych, rozszerzania interfejsu graficznego oraz definiowania
danych i parametrów modelu.
18. Narzędzia diagnozy i analizy modelu pozwalające upewnić się, czy modeljest spójny
i
wykryć błędy modelowania.
19. Możliwośćrozbudowania o narzędzia pozwalające generowania z zaprojektowanego
modelu zgodnego bitowo i czasowo kodu VHDL iVerliog.
20. 5ubskrypcja w cenie na 12 miesięcy.
Wymagania dotyczące dostawy
Dostawa
do
miejsca
na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej wskazanego przez
Zamawiającego na koszt Dostawcy.
Dostawa urządzen od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do L4.00.
CĘ
N
CE
g
R]IPH
E
(n
Utworze n ie centrum pom ia rowo-rozl icze n ioweg o
dla niektórych sektorów infrastrukturalnych oraz'działalności prosumencriE;;'
,,
-ir
l|
30, \
-;tź"
Biuro Projektu: Regionalna lzba Pzemysłowo-Handlowa w ctiwlcaci''
ul. Zwycięstwa 36' 44-100 Gliwice' tel.: +48 32331 37 27,'faks: +48 32 238 96
e_mail: [email protected]' www.riph.com.p|, www.klaster.riph'com.pi

Podobne dokumenty