` ProfesorAsP Grzegorf Bednarski Kraków 09.09.2015 Akademia

Komentarze

Transkrypt

` ProfesorAsP Grzegorf Bednarski Kraków 09.09.2015 Akademia
' ProfesorAsPGrzegorfBednarski
Kraków09.09.2015
W Krakowie
Akademia
sztukPięknych
m8r.tukaszaGila
Ocenap.acydoktorskieji dorobkuartystycznego
część
1
msr.ŁukaszaGi|a
ocena dorobkt]tWórczegoi a.tystycznego
dyp|om
Urodzonyw 1982rokuW RzeszowiePanŁukaszGiIw 2010 rokuz wyróżnieniemuzyskał
pracownimaIarstwa
profesora
W
stanistawa
Białogłowicza
uniwersytecie
magistrasztukiw
rzeszowskim.
sztukipiękneInstytutt]
sftukPięknych
Po kiIku|atachpodjął
studiadoktoranckje
nakierunku
prof'
w 2015rokupod kierunkiem
im' JanaKochanowskiego
w Kie|cach,
któreukończył
Uniwersytetu
L,rszuIiś|usarczk.
i fostafyone
Dyp|omskładat
się z kilkunastuobrazóWopartychna motywieDro8iKrzyżowej
pofytywnieprzyjętei ocenione.
pracęw macierzystej
z
uczelni'zreaIizowatkiIkacyklów ma|arskich
W 2010roku rozpoczął
.,5|ady
.,Ecce
,,Przestrzenie
życia,'i
homo,,.fapoznawszysięz
to:
samotności,,,
którychnajważniejsze
panam8r.ŁukaszaGi|a,za pozytywnaocenąinnychrecenzentów,wysoko
dorobkiemartystycznym
dorobek.
oceniamdotvchczasowv
część2
mgr'Łukasza
Gi|apt'
ocenapracydoktorskiej
.,FragmentY
a abstrakcją,,
obecnościobraz,międzyf]guracją
podkierunkiem
profesorurszuIi
napisaną
PanŁukaszGi|przedstawił
do ocenyplacędoktorską
pierwszejjakoopisupracydoktorskieji dru8iej
zawierajqcej
sięw dwóch częściach:
slusarczYk,
to zostało
zawierającej
materiałiIustracyjny
orazstreszczenie
opisupracydoktorskiej.Przedstawione
sztukip|astyczne,
ie|ektronicznej'
PracępanaŁukasza
Gi|aw dziedzinie
w formiedrukowanej
W
im'JanaKochanowskiego
sztukipiękne,
oceniamfa radąwYdziału
Uniwersytetu
dyscypIinie
pozytywnie.
Kie|cachWydziałuPeda8o8icznoArtystyczne8o
je5ttekstembardzoosobistymjednoznacznie
Pracapisemnapt.,,Fragmenty
o becności...,,
się do praktykiartystycznej ma|arza.Na dwunastustronachańYstaodnosi5ięnie tylko
odnoszącym
z sztukQi maIarstwem.
do tematufi8ury,i|edo Własnych
doświadczeń
przezpanaŁukaszaGila oceniambardzopozytywnie,
tak w cyk|ach
DorobekzaprezentowanY
ja
przewod
przedstawionym
'
Ja
kość
a
rtystyczn
a nie
do
u doktorskiego
wcześn
iejszych k i W tym
przedstawiaWysokipoziomańystyczny,wyraŹniewpisującsięw
podIegażadnymzastrzeżeniom,
tradycjępo|skiegoma|arstwawspółczesnego.
Biało8łowicza,
który nauczył
studiaańystycznepanŁukaszGiIukończyłu profesorastanisława
go,jaksampiszeobserwować
i szkicownika.
Tak
okoprzezdoświadczenie
naturę,ćW;czyć
rysunku
.,szkicownik
pierwsząmyś|ą
a
stałsię d|amniepomostempomiędzydoświadczeniem,
autor pisze:
zaowocowaloostatnim
finatnymdfiełem,,'Możnafaryzykowaćstwierdzenieżeto dośWiadczenie
i inspiracji'
doświadczen
zestawemobrazów,będącympods!mowaniemwszystkichwcześniejszych
jaksamautorpisze,
choćtak naprawdę
odniesieniem
i modułem,
Figuraludzkajestd|amaIarfapodstawowym
kondycja
artystęinteresuje
bardziej
intencjonaInie
i aIuzyjnie'
W tejformu|e8eneraInie
istnieje
jak pjszena stroniedwunastei wieIorakimiWymiaramije8o
egzystencji,
a
współczesneBo
człowieka
ciałojesttylkoodniesieniemdo figuryjakoformy'Wydajesię to głównymtrzonemfaintereśowań
. maIarzai nie podIe8ato jakimko|wiek
dyskusją.
Jasnoformułuje
to w obrazachna różnesposoby,za
pomocQbarwy(strona10)która,jestuzależniona
od emocjiiwpłYwu
otoczenia,
zmianjakieW nim
piszena stroniedziewiątej
dom,widokfokna itd.Na dodatekjak
o cyk|u
zachodząpracown;a,
i czerwieniamifigura
Iudzka
stajesiępejzażem.
W tymmiejscuautor
swoichpracżółcieniami
powołuje
stanisława
Rodzińskiego.
Z resztqto spostrzeżenie
czy uwagao twórczości
się na tWórczość
jest
Rodzińskiego na wskroś
ciekawai bardzoosobista.
jedno.
leszcze
z czegobierzesiętwórczość
ma|arkaŁukaszaGi|a?Piszeo tym wyraŹniesam w
referacie.Przedewszystkimmłodyma|arzodwołujesię do twórczości
Bacona,Pqgowskiej
cfy
sienickiego.Do Wspomnianych
artystówmożnaby dopisaćautorowijeszczeinnych,z obszaru
malarstwapo|skjego.
Prfychodfimi na myś|
BrYkalski,
Tymosfewskia możenawetAnnaTrojanowska
w obrazachabstlakcyjnych.
To sa wszystkoartyści
zapomniani,związanife sztukąprzełomuIat50 i
jest
60 tychw których,atuzyjneopisywanieświata cechqcharakterystyczna.
i|eprzezzamysł
odbywasięto wszystkoo czympjszePanŁl]kaszGj|,nie poprzeznaś|adownictwo
i doświadczenie
maIarskiezwiQzaneściś|e
z tradycjqo którejpowyżejnapisałem.
odbywasię to z
i
zaangażowa
niem.
fjednej
Bacon
niepokój,
Pqgowska.
ruch,
sienicki.
cisza,
róźnąsiłą
strony
skupienie,medytacja.
panaGi|asQ
Te charakterystyczne
cechyposfcze8ó|nych
maIarzy,wyodrębnionew tekście
potrzebneW Wtasnejpracyartystycznej.
artyście
Itrudnoz takąana|ifąsię nie f8odzić'człowiekw
obrazachpanaŁukasza
GiIachcebyćsymbo|em,
znakiemo charakterze
magicznym,
czyjaksam
.,w
pisze: ręczmaticznym,,.
pogodfićtejakbYsprzeczneelementy.ciało,fi8uręiformę
Udałosię młodemuartyście
Rysunekimaterię' MaIarstwoto,iestaIułne. Wszystkow nim nie przedstawja|ecz
abstrakcyjną.
jedyniesu8eruje'
odnosisiędo zmYsłowe8o
odczuwania
śwjata
widziaInego,
nie
opisowąformq'IeczdajĘcq
sYgnaĘza pomocąmaterii,barwY.IiniiitworzYnatej bauie'
operL]jqce8o
język,który ma odpowiedziećna zadanytematw
o okreś|onej
tradycjimalarskiej20 wieku,Własny
postaciczystoabstrakcyjnej.
Konkluzia
w 15.stu
Pracapisemnajestjednoznacfnym
opisempracyartystycznej,
którąartystaWykonał
swojeprzemyś|enia
nadsztukąwłasnQ
obrazachi kilkunasturysunkach.Bardzocjekawiesformułowat
jak i nadinspiracjami,
ja
(Gadacr,
Hernas)
takartystycznymik intelektualnymi
Heidegger,
Cassirer,
jest bardzo
W konk|ufjistwierdzamżeprzedstawiony
dorobeki opis pracydoktorskiej,
panaŁukasza
z e|ementamiodnoszącymisię
oryginaInym
wkładem
Gi|aw rozwójsztukiWspó|czesnej
i symbolu'
Ta
do światopog|adu
i antropologicznych
rozważań
na stykumaIarstwa,
znaku,przedmiotu
przeżyć
egzystencjaIna
o uniwersaInYm
charakterze
iemocji.stwie.dzam
że
twórczośćjest
8łęboko
zreaIizowane
zostało
dziełostworzoneprzezartystę,stanowiąceprzedmiotpowyższejoceny,
ijestdziełem
ory8inaInym
bezźadnych
wadprawnych.
samodzieInie
Artystycznego
Uniwersytetuim.Jana
UznajęWniosekRadyWydziałuPeda8o8iczno.
panu
ŁukaszowiGi|owiza całkowicie
Kochanowskiego
W Kie|cacho nadanietytułudoktora
uzasadnione.
Z poważaniem'
),ft'^hL
'
ProleŚorAsPGrfegor/Bt*)
,
,
,

Podobne dokumenty