Pobierz zeszyt 3 - Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych

Komentarze

Transkrypt

Pobierz zeszyt 3 - Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych
Uwaga:
Niniejsza publikacja została opracowana według
stanu na 2004 rok i nie jest aktualizowana.
Zamieszczony na stronie internetowej Komisji
Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej plik PDF jest jedynie
zapisem cyfrowym wydrukowanej publikacji.
Wykaz zalecanych przez Komisję polskich nazw
geograficznych świata (Urzędowy wykaz polskich
nazw geograficznych świata), wraz z aktualizowaną
na bieżąco listą zmian w tym wykazie, zamieszczony jest na stronie internetowej pod adresem:
http://ksng.gugik.gov.pl/wpngs.php.
KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH
POZA GRANICAMI POLSKI
przy Głównym Geodecie Kraju
NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE
ŚWIATA
Zeszyt 3
Afryka
GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII
Warszawa 2004
KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH
POZA GRANICAMI POLSKI
przy Głównym Geodecie Kraju
Maksymilian Skotnicki (przewodniczący), Ewa Wolnicz-Pawłowska (zastępca przewodniczącego),
Izabella Krauze-Tomczyk (sekretarz); członkowie: Stanisław Alexandrowicz, Andrzej Czerny,
Janusz Danecki, Janusz Gołaski, Romuald Huszcza, Marian Jurkowski, Sabina Kacieszczenko,
Dariusz Kalisiewicz, Artur Karp, Ryszard Król, Marek Makowski, Andrzej Markowski,
Jerzy Ostrowski, Henryk Skotarczyk, Andrzej Pisowicz, Mariusz Woźniak,
Bogusław R. Zagórski, Maciej Zych
Opracowanie
Sabina Kacieszczenko, Maksymilian Skotnicki, Ewa Wołk, Bogusław R. Zagórski
Recenzenci
Janusz Danecki (nazewnictwo arabskie), Maciej Zych
Opracowanie redakcyjne
Sabina Kacieszczenko, Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski,
Maksymilian Skotnicki, Maciej Zych
Projekt okładki
Agnieszka Kijowska
© Copyright by Główny Geodeta Kraju
ISBN 83-239-7826-3
Skład komputerowy i druk
Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa
2
Spis treści
Od Wydawcy ....................................................................................................................... 5
Przedmowa .......................................................................................................................... 7
Wprowadzenie ..................................................................................................................... 11
ALGIERIA ......................................................................................................................... 15
ANGOLA ........................................................................................................................... 35
BENIN ............................................................................................................................... 37
BOTSWANA ..................................................................................................................... 38
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO ......................................... 39
BURKINA FASO............................................................................................................... 40
BURUNDI .......................................................................................................................... 41
CZAD .................................................................................................................................. 42
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA ............................................................... 45
DŻIBUTI ............................................................................................................................ 47
EGIPT ................................................................................................................................ 49
ERYTREA ......................................................................................................................... 60
ETIOPIA ............................................................................................................................ 63
GABON .............................................................................................................................. 69
GAMBIA ............................................................................................................................ 70
GHANA .............................................................................................................................. 71
GWINEA .......................................................................................................................… 73
GWINEA BISSAU ........................................................................................................... 74
GWINEA RÓWNIKOWA ................................................................................................ 75
KAMERUN ....................................................................................................................... 77
KENIA................................................................................................................................ 79
KOMORY .......................................................................................................................... 81
KONGO ............................................................................................................................. 82
LESOTHO ......................................................................................................................... 83
LIBERIA ............................................................................................................................ 84
LIBIA ................................................................................................................................. 85
MADAGASKAR ............................................................................................................... 92
MAJOTTA ......................................................................................................................... 95
MALAWI ........................................................................................................................... 96
MALI .................................................................................................................................. 97
MAROKO .......................................................................................................................... 99
MAURETANIA ................................................................................................................ 113
MAURITIUS .................................................................................................................... 117
MOZAMBIK .................................................................................................................... 118
NAMIBIA ......................................................................................................................... 120
NIGER .............................................................................................................................. 122
NIGERIA .......................................................................................................................... 123
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI ..................................................................... 125
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA ................................................................ 129
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA ................................................................. 130
REUNION ......................................................................................................................... 131
RWANDA ......................................................................................................................... 132
SAHARA ZACHODNIA ................................................................................................ 133
SENEGAL ........................................................................................................................ 136
SESZELE .......................................................................................................................... 137
SIERRA LEONE ............................................................................................................. 139
SOMALIA ........................................................................................................................ 140
SUAZI ............................................................................................................................... 142
SUDAN ............................................................................................................................. 143
ŚWIĘTA HELENA ......................................................................................................... 148
TANZANIA ...................................................................................................................... 149
TOGO ............................................................................................................................... 151
TUNEZJA ......................................................................................................................... 152
UGANDA ......................................................................................................................... 158
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ .............................................................................. 160
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA ........................................................ 161
ZAMBIA ........................................................................................................................... 162
ZIMBABWE ..................................................................................................................... 164
4
Od Wydawcy
Opracowywanie i publikowanie wykazów nazw geograficznych, mających na
celu zapewnienie jednoznaczności w posługiwaniu się poprawnym nazewnictwem
geograficznym, należy do istotnych zadań służby geodezyjnej i kartograficznej.
Publikowanie tego typu oficjalnych wykazów nazw geograficznych wynika
również z realizacji rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych, mających na
celu ujednolicenie nazewnictwa geograficznego w obiegu międzynarodowym.
Niniejsza publikacja pt. „Afryka” stanowi zeszyt trzeci NAZEWNICTWA
GEOGRAFICZNEGO ŚWIATA, które zostało opracowane przez Komisję Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski przy Głównym Geodecie
Kraju.
Główny Geodeta Kraju
Przedmowa
W 1954 roku ówczesna Komisja Ustalania Nazw Geograficznych podjęła
szeroko zakrojone prace mające na celu ujednolicenie stosowania nazw geograficznych w Polsce oraz przygotowanie wykazu nazw uznanych za poprawne
i zalecanych do stosowania. O tym, jak żmudne okazało się to zadanie, świadczy
fakt, że dopiero w 1959 roku, a więc po pięciu latach, opublikowano Polskie
nazewnictwo geograficzne świata, opracowane przez L. Ratajskiego, J. Szewczyk
i P. Zwolińskiego, wydane w Państwowym Wydawnictwie Naukowym w Warszawie. Okazało się ono trudnym do przecenienia instrumentem w różnej, przede
wszystkim wydawniczej działalności geograficznej i kartograficznej. Późniejsze,
równie cenne wykazy dotyczyły już tylko nazw spolszczonych, czyli egzonimów.
Były to Polskie nazwy geograficzne świata, wydane staraniem Głównego Geodety
Kraju w kolejnych czterech częściach w latach 1994 –1996.
W pół wieku po rozpoczęciu prac nad tak ważnym dla naszego środowiska
dziełem, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski
rozpoczęła wydawanie Nazewnictwa geograficznego świata, opracowywanego przez
liczne grono specjalistów: geografów, historyków, językoznawców, kartografów.
Czas wydaje się być najwyższy, tak wiele wydarzyło się bowiem w latach, jakie
dzielą nas od ukazania się pierwowzoru. O blisko jedną trzecią zwiększyła się liczba
państw i tych terytoriów zależnych, które wymagają oddzielnego opracowania.
Odpowiednio zwiększyła się liczba języków urzędowych, które oczywiście zawsze
muszą być uwzględniane. Świat stał się znacznie bliższy: dochodzą do nas
wiadomości z najodleglejszych, czasem nieznanych zakątków, do których też często
sami docieramy. Warto więc, abyśmy je nazywali poprawnie. Choćby z tych
powodów przygotowywany obecnie wykaz jest znacznie obszerniejszy, obejmie
bowiem ponad 30 000 nazw.
Uwagi te odnoszą się w szczególny sposób do trzeciego, kolejnego zeszytu
Nazewnictwa, poświęconego Afryce. Na tym kontynencie zmieniło się bowiem
wyjątkowo dużo, przede wszystkim w podziale politycznym, a co za tym idzie
w oficjalnie stosowanym nazewnictwie, w znacznej mierze i coraz częściej
odbiegającym od nazewnictwa okresu kolonialnego.
Również w Polsce w ciągu owych pięćdziesięciu lat zmieniały się zasady,
którymi kierowano się przy ustalaniu zalecanego nazewnictwa. Chodzi przede
wszystkim o poprawność stosowania egzonimów. Początkowo zalecano ich szerokie
używanie, a nawet spolszczanie tych nazw, które w Polsce nie były znane. Działo
się tak głównie w odniesieniu do kontynentu afrykańskiego, chociaż już u źródła
pochodzenie niektórych nazw bywało wątpliwe i przypadkowe. Klasycznym
przykładem jest nazwa Dakaru, w języku wolof oznaczająca tamarynd, na który
wskazali napotkani przez europejskich przybyszy mieszkańcy wybrzeża sądząc, że
chodzi o rosnące w pobliżu drzewo, a nie o pytanie „gdzie jesteśmy?” – albo nazwa
Abidżanu, czyli w języku ebrie „właśnie ścięłam liście”, co oznajmiły podróżnikom
przechodzące kobiety w przekonaniu, że są dopytywane o dokonywane zajęcia.
Nazwy te następnie zniekształcano, dostosowując je do pisowni i brzmienia
w językach mocarstw kolonialnych. Równie niefrasobliwie postępowano też często
w polskim piśmiennictwie, wprowadzając kolejne zmiany. Doprowadzało to
niekiedy do zalecania nazw dziwacznych, nie tylko w terenie nie istniejących, ale
i wymawianych błędnie, jak np. Niamej czy Kajes. Później okazywano znacznie
większą w tym względzie ostrożność. Egzonimów zamieszczonych w wykazach
z lat dziewięćdziesiątych jest już mniej, choć ich liczba wydaje się ciągle nadmierna.
Problem jest jednak bardzo złożony, budzi kontrowersje i zrozumiałe spory.
Oczywiście, nie powinno się usuwać tych nazw, które w polskim języku są
utrwalone i które, świadcząc często o kontaktach łączących nas z odległymi
niekiedy krajami, stanowią część naszego dziedzictwa kulturowego; nie można go
zubażać. Jednocześnie używanie nazw oryginalnych ułatwia kontakty i umożliwia
korzystanie ze źródeł zagranicznych, przede wszystkim z internetu. Chodzi więc
z jednej strony o to, aby chronić te polskie nazwy, które na ochronę zasługują,
a z drugiej strony pozbywać się tych, które wprowadzono pochopnie lub które
wyszły z użycia. Opinie, a zatem i podejmowane w tych sprawach decyzje mogą
być, i istotnie były, bardzo dyskusyjne.
Rozwiązania przyjęte przez Komisję wynikały więc często z gorących
dyskusji i nie są pozbawione subiektywizmu. Kryteria ustalania nazw nie mogą być
bowiem jednoznaczne – tym bardziej, że język jest żywy i zmienne są nasze
doświadczenia. Bywa, że nazwa, która się Komisji nie podoba, zostaje w końcu
zalecona, gdyż jest powszechnie używana i potrzebna. Tak stało się np. z nazwą
Afryka Subsaharyjska, choć przecież nie chodzi oczywiście o tereny leżące „pod”
Saharą.
Równie dyskusyjny jest z pewnością dobór nazw obiektów geograficznych
ujętych w poszczególnych wykazach. Starano się zawsze, aby zawierały one obiekty
największe, najbardziej znaczące i charakterystyczne, najlepiej znane, najczęściej
odwiedzane lub pojawiające się w literaturze. Z założenia przyjęto, że obszerny
będzie dobór przede wszystkim nazw pochodzących z obszarów o niełacińskim
systemie pisma, a więc gdzie kłopoty są największe. Tym należy tłumaczyć
dysproporcje w liczbie podawanych w wykazach obiektów geograficznych, która
tylko częściowo zależała od powierzchni i liczby ludności poszczególnych krajów.
Na uwagę zasługuje szczególnie zestaw nazw dotyczących krajów Maghrebu. Jest
on bardzo rozbudowany ze względu na wyjątkowo skąpą, a zarazem bogatą
w warianty arabską dokumentację toponomastyczną. Duże przeszkody w dotarciu
do stosownych źródeł powodują powszechnie odczuwane trudności w pracach
redakcyjnych, głównie kartograficznych. W tych zestawach, aby ułatwić identyfikację obiektów, zdecydowano się też wyjątkowo na podawanie nazw w języku
francuskim (a także hiszpańskim w przypadku Sahary Zachodniej), choć przestał już
być on tam językiem urzędowym.
Założenia redakcyjne zeszytu zostały przygotowane przez Komitet Redakcyjny Nazewnictwa Geograficznego Świata w składzie: Andrzej Czerny, Sabina
8
Kacieszczenko, Dariusz Kalisiewicz, Izabella Krauze-Tomczyk, Jerzy Ostrowski,
Maksymilian Skotnicki (przewodniczący), Maciej Zych.
Będziemy zobowiązani za wszelkie uwagi, przede wszystkim za uwagi
krytyczne. Przedstawiany zeszyt stanowi wersję skróconą (brak w niej np. skorowidzów i słowniczków terminologicznych); w wersji ostatecznej, całościowej,
wszelkie uzasadnione zmiany mogą być wprowadzone.
Chodzi o dobór obiektów geograficznych, który, mimo dbałości Komisji
o zapewnienie odpowiedniej jednorodności, może się w swej szczegółowości różnić,
bo nie pochodzi od jednego autora: nazewnictwo arabskie opracował B. R. Zagórski
(Sudanu – S. Kacieszczenko), nazewnictwo Erytrei i Etiopii – E. Wołk, nazewnictwo wszystkich pozostałych krajów Czarnej Afryki – M. Skotnicki.
Chodzi także o wszelkie uwagi dotyczące poprawności nazw zaleconych.
Niekiedy mogą one budzić wątpliwości, bo choć ich ustalanie odbywało się z odpowiednią starannością, to jednak napotykało czasem na trudne do pokonania
przeszkody. Mogły one wynikać z braków w materiałach źródłowych, a nawet,
bowiem i to się zdarzało, z różnych, sprzecznych wersji nazewnictwa podawanych
w oficjalnych publikacjach instytucji rządowych lub organów ustawodawczych.
Przewodniczący
Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych
poza Granicami Polski
Maksymilian Skotnicki
9
10
Wprowadzenie
Wykaz Nazewnictwo geograficzne świata. Afryka obejmuje obiekty geograficzne położone we wszystkich krajach kontynentu afrykańskiego, prócz Ceuty
i Melilli, które, wraz z Wyspami Kanaryjskimi, znajdą się w zestawie poświęconym
Hiszpanii. Obejmuje również wyspy zaliczane zwyczajowo do Afryki, bez Sokotry
(w zestawie Jemenu) i Wysp Świętego Edwarda (w zestawie Antarktyki).
Zeszyt rozpoczyna się listą zalecanych nazw wielkich jednostek fizycznogeograficznych lub regionalnych, które swymi wielkościami przekraczają z reguły
powierzchnie kilku krajów, a także oceanów. Następnie zamieszczono nazwy
według państw i terytoriów niesamodzielnych, dla których podano skróconą nazwę
polską i nazwę w obowiązujących w nich językach urzędowych. Z kolei nazwy
poszczególnych obiektów geograficznych ułożono w podziale na kategorie według
następującej kolejności:
– Jednostki administracyjne (z reguły pierwszego rzędu; należy pamiętać, że
podziały są często zmieniane, a więc tu podane nie muszą być aktualne)
– Krainy, regiony (leżące najczęściej w granicach jednego państwa)
– Miejscowości (z reguły większe, bardziej znane, stolice jednostek
administracyjnych)
– Oazy (które są także miejscowościami, ale które na miejscu wyodrębnia się
głównie jako pustynne zespoły osadnicze)
– Studnie (miejsca na ogół niezamieszkane, często etapy na szlakach pustynnych)
– Morza i oceany
– Zatoki, laguny
– Cieśniny
– Jeziora i zbiorniki sztuczne
– Rzeki (stałe, okresowe, epizodyczne)
– Kanały
– Bagna
– Zapory
– Wyspy (i archipelagi)
– Półwyspy
– Przylądki
– Depresje
– Solniska
– Równiny, niziny
– Kotliny
– Wyżyny
– Góry
– Szczyty
– Przełęcze
– Pustynie
11
– Wodospady
– Obszary chronione (przede wszystkim ważniejsze parki narodowe, obiekty z
Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz Światowe Rezerwaty Biosfery)
– Pola naftowe i gazowe, kopalnie
– Zabytki, ruiny
– Miejsca i obiekty szczególne
W zależności od potrzeb i możliwości, niektóre kategorie były łączone,
niekiedy też zasadne okazało się wprowadzenie kategorii szczególnych (jak
„klasztory” w Egipcie).
Hasła odnoszące się do poszczególnych obiektów geograficznych zawierają
nazwę spolszczoną (egzonim), jeśli taka jest zalecana (pisaną kursywą), a następnie
nazwę oryginalną, w języku urzędowym – lub nazwy oryginalne, jeśli obowiązuje
więcej niż jeden język urzędowy; poszczególne wersje językowe są oddzielone
średnikiem; w przypadku niełacińskich systemów pisma podana jest najpierw
transkrypcja, a następnie, po przecinku, transliteracja nazwy oryginalnej. Na
przykład:
Czad; Lac Tchad (fr.); Buhajrat Taszad, Buḩayrat Tashād (arab.)
Jeżeli podawane są nazwy wariantowe (np. Nilometr, Nilomierz), to nazwa
pierwsza w kolejności jest tą, którą Komisja uważa za najwłaściwszą, uznając
jednak pozostałe za dopuszczalne. Jeżeli żadnego pierwszeństwa się nie zaleca
nazwy są oddzielone ukośną kreską /. Czasem podawany jest tylko egzonim;
oznacza to, że dany obiekt geograficzny nie jest nazywany w kraju, w którym jest
położony. Skrótem [hist.] opatrzono nazwy historyczne wybranych obiektów.
Dla nazw zapisanych po arabsku przyjęto system transliteracji na alfabet
łaciński BGN/PCGN (U.S. Board on Geographic Names / Permanent Committee on
Geographical Names for British Official Use) z roku 1972; dla nazw amharskich
zastosowano system transliteracji BGN/PCGN z 1967 roku, a dla nazw w tigrinia
system BGN/PCGN z 1994 roku. Systemy te sa zalecane przez ONZ. Porządkując
nazwy arabskie alfabetycznie przyjęto, że rodzajnik Al- i jego warianty stanowią
integralną część nazwy geograficznej, według nich ustalono więc ów porządek (tak,
jak w indeksach większości ważnych atlasów geograficznych).
Starano się zawsze podawać oficjalne nazwy geograficzne, pochodzące
z narodowych wykazów nazewniczych, oryginalnych map i innych urzędowych
źródeł krajowych lub poważnych wydawnictw międzynarodowych. Nie zawsze
udało się takie znaleźć, często też zalecane nazwy tych samych obiektów nie były
jednakowe. Jak to podkreślono w przedmowie, starano się rozbudować wykazy
nazw dotyczących obszarów z niełacińskim systemem pisma i do których nazewnictwa dotrzeć jest najtrudniej; z tych powodów zdecydowano się zamieścić tak
obszerny wykaz nazw z krajów Maghrebu.
12
Wykaz użytych skrótów:
afr. – afrikaans
ang. – angielski
arab. – arabski
bryt. – brytyjski
dz. – dzielnica
fr. – francuski
hist. – nazwa historyczna
hiszp. – hiszpański
som. – somalijski
13
AFRYKA
Krainy, wielkie regiony
Gwinea
Maghreb
Próg Dolnogwinejski, Wyżyna Dolnogwinejska
Próg Górnogwinejski, Wyżyna Górnogwinejska
Róg Afryki
Sahara
Sahel
Sudan
Wielka Krawędź
Afryka Południowa
Afryka Północna
Afryka Subsaharyjska
Afryka Środkowa
Afryka Wschodnia
Afryka Zachodnia
Bliski Wschód
Czarna Afryka
Dolna Gwinea
Górna Gwinea
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk
Ocean Indyjski
ALGIERIA
Al-Dżaza’ir, Al-Jazā’ir
Język urzędowy: arabski. Ze względu na dostępność dokumentacji toponomastycznej głównie w języku francuskim oraz aby ułatwić identyfikację obiektów, podano także nazwy w
tym języku. W wykazie informację o języku umieszczono tylko przy nazwach francuskich.
Jednostki administracyjne
Adrar, Adrār; Adrar (fr.)
Ajn ad-Difla, ‘Ayn ad-Diflá; Aïn Defla (fr.)
Ajn Tamuszant, ‘Ayn Tamūshant; Aïn
Témouchent (fr.)
Al-Aghwat, Al-Aghwāţ; Laghouat (fr.)
Al-Bajad, Al-Bayāḑ; El Bayadh (fr.)
Al-Bulajda, Al-Bulaydah; Blida (fr.)
Al-Buwajra, Al-Buwayrah; Bouïra (fr.)
Mila, Mīlah; Mila (fr.)
Mu’askar, Mu‘askar; Mascara (fr.)
Mustaghanim, Mustaghānim; Mostaganem (fr.)
Oran; Wahran, Wahrān; Oran (fr.)
Sa’ida, Sa‘īdah; Saïda (fr.)
Satif, Saţīf; Sétif (fr.)
Sidi Bu-l-Abbas, Sīdī Bu-l-‘Abbās; Sidi Bel
Abbès (fr.)
Suk Ahras, Sūq Ahrās; Souk Ahras (fr.)
Sukajkida, Sukaykidah; Skikda (fr.)
Tabassa, Tabassah; Tébessa (fr.)
Tamanghast, Tamanghast; Tamanrasset /
Tamenghest (fr.)
Tibaza, Tībāzā; Tipasa (fr.)
Tihart, Tīhart; Tihert (fr.)
Tilimsan, Tilimsān; Tlemcen (fr.)
Tinduf, Tindūf; Tindouf (fr.)
Tisamsilt, Tisamsīlt; Tissemsilt (fr.)
Tizi Wuzzu, Tīzī Wuzzū; Tizi Ouzou (fr.)
Umm al-Bawaki, Umm al-Bawāqī; Oum
el Bouaghi (fr.)
Warkala, Warqalah; Ouargla (fr.)
Al-Dżalfa, Al-Jalfah; Djelfa (fr.)
Algier; Al-Dżaza’ir, Al-Jazā’ir; Alger (fr.)
Al-Madijja, Al-Madiyyah; Médéa (fr.)
Al-Masila, Al-Masīlah; M'Sila (fr.)
Al-Wadi, Al-Wādī; El Oued (fr.)
An-Na’ama, An-Na‘āmah; Naâma (fr.)
Annaba, ‘Annābah; Annaba / Bône (fr.)
Asz-Szalif, Ash-Shalif; Chéliff / Chlef (fr.)
At-Tarf, Aţ-Ţarf; El Tarf (fr.)
Baszszar, Bashshār; Béchar (fr.)
Batina, Bātinah; Batna (fr.)
Bidżaja, Bijāyah; Béjaïa / Bougie (fr.)
Biskira, Biskirah; Biskra (fr.)
Bu Mirdas, Bū Mirdās; Boumerdès (fr.)
Burdż Bu Urajridż, Burj Bū ‘Urayrīj; Bordj Bou
Arrèridj (fr.)
Chanszala, Khanshalah; Khenchela (fr.)
Dżidżal, Jījal; Jijel (fr.)
Ghardaja, Ghardāyah; Ghardaïa (fr.)
Ghulajzan, Ghulayzān; Rélizane (fr.)
Illizi, Illīzī; Illizi (fr.)
Kalama, Qālamah; Guelma (fr.)
Konstantyna; Kusantina, Qusanţīnah; Constantine
/ Qacentina (fr.)
Krainy, regiony
Akmur, Aqmūr; Aguemour (fr.)
Al-Unk, Al-‘Unq; El Hank (fr.)
Amkid, Amqīd; Amguid (fr.)
Bilad ad-Dajat, Bilād aḑ-Ḑāyāt; Région des Daïa
(fr.)
Bilad Tisras, Bilād Tisrās; Bled Tisseras (fr.)
Isulan Iraghanin, Isūlān Iraghānīn; Isoulane
Erarenine (fr.)
Jatti, Yattī; Yetti (fr.)
Kabylia; Al-Kaba’il, Al-Qabā’il; Kabylie (fr.)
Kabylia Mała; Al-Kaba’il as-Sughra, Al-Qabā’il
aş-Şughrá / Al-Kaba’il as-Sufla, Al-Qabā’il
as-Suflá; Petite Kabylie / Basse Kabylie /
Kabylie des Babors (fr.)
Kabylia Wielka; Al-Kaba’il al-Kubra, Al-Qabā’il
al-Kubrá / Al-Kaba’il al-Ulja, Al-Qabā’il
al-‘Ulyā; Grande Kabylie / Haute Kabylie (fr.)
Kahal Tabalbala, Kaḩal Tabalbālah; Kahal
Tabelbala (fr.)
Kurara, Qūrārah; Gourara (fr.)
Madanna, Madannah; Mdennah (fr.)
Makidan, Maqīdan; Meguidène (fr.)
Muszarrah, Musharraḩ; Mchèrrah (fr.)
Mzab; Wadi Mizab, Wādī Mīzāb; Mzab / M'Zab
(fr.)
Suf, Sūf; Souf (fr.)
Szati az-Zahra, Shāţi’ a - ahrah; Corniche des
Dahra (fr.)
Szati Dżidżal, Shāţi’ Jījal; Corniche de Jijel (fr.)
Szati Szanwa, Shāţi’ Shanwah; Corniche du
Chenoua (fr.)
Tawat, Tawāt; Touat (fr.)
Tell; At-Tall, At-Tall; Tell (fr.)
16
Miejscowości
Ajn Salih, ‘Ayn Şāliḩ; I-n-Salah (fr.)
Ajn Tadalas, ‘Ayn Tadalas; Aïn Tédelès (fr.)
Ajn Taghrut, ‘Ayn Taghrūt; Aïn Taghrout (fr.)
Ajn Taja, ‘Ayn Ţāyah; Aïn Taya (fr.)
Ajn Tamuszant, ‘Ayn Tamūshant; Aïn
Témouchent (fr.)
Ajn Walman, ‘Ayn Walmān; Aïn Oulmène (fr.)
Ajn Wisara, ‘Ayn Wisārah; Aïn Ousséra (fr.)
Ajn Zahab, ‘Ayn Dhahab; Aïn Deheb (fr.)
Akabli, Aqablī; Akabli (fr.)
Akbu, Aqbū; Akbou (fr.)
Akfadu, Akfadū; Akfadou (fr.)
Al-Abadila, Al-‘Abādilah; Abadla (fr.)
Al-Abbadijja, Al-‘Abbādiyyah; El Abadia (fr.)
Al-Abjad Sidi asz-Szajch, Al-Abyaḑ Sīdī
ash-Shaykh; El Abiodh Sidi Cheikh (fr.)
Al-Abjar, Al-Abyār; El Biar (fr.) [dz. Algieru]
Al-Achdarijja, Al-Akhḑariyyah; Lakhdaria (fr.)
Al-Adib al-Arasz, Al-Adīb al-‘Arāsh; El Adeb
Larache (fr.)
Al-Afrun, Al-Afrūn; El Affroun (fr.)
Al-Agha, Al-Āghah; L’Agha (fr.) [dz. Algieru]
Al-Aghwat, Al-Aghwāţ; Laghouat (fr.)
Al-Ajn al-Bajda, Al-‘Ayn al-Bayḑā’; Aïn Beïda
(fr.)
Al-Ajn al-Chadra, Al-‘Ayn al-Khaḑrā’; Aïn
Khadra (fr.)
Al-Ajn as-Safra, Al-‘Ayn aş-Şafrā’; Aïn Sefra
(fr.)
Al-Alija, Al-‘Āliyah; El Alia (fr.)
Al-Amrijja, Al-‘Amriyyah; El Amria (fr.)
Al-Andalus, Al-Andalus; Les Andalouses (fr.)
Al-Ansar, Al-Anşar; El Ançor (fr.)
Al-Arba’a, Al-Arba‘ā’; Larba (fr.)
Al-Arba'a n-Ajt Irasan, Al-Arba‘ā’ n-Āyt Irāthan;
L'Arbaâ Naït Irathèn (fr.)
Al-Arisza, Al-‘Arīshah; El Aricha (fr.)
Al-Arrusz, Al-‘Arrūsh; El Arrouch (fr.)
Al-Attaf, Al-‘Aţţāf; El Attaf (fr.)
Al-Azazika, Al-‘Azāziqah; Azazga (fr.)
Al-Bajad, Al-Bayāḑ; El Bayadh (fr.)
Abalasa, Abalasah; Abalessa (fr.)
Abd al-Maula, ‘Abd al-Mawlá; Abd el Moula (fr.)
Ad-Daja, Aḑ-Ḑāyah; Dhaya (fr.)
Ad-Damus, Ad-Dāmūs; Damous (fr.)
Ad-Dar al-Bajda, Ad-Dār al-Bayḑā’; Dar el Beïda
(fr.)
Ad-Dila, Aḑ-Ḑila‘; Ed Delaâ (fr.)
Ad-Duwajra, Ad-Duwayrah; Douéra (fr.)
Adrar, Adrār; Adrar (fr.)
Aflu, Aflū; Aflou (fr.)
Ajjub, Ayyūb; Youb (fr.)
Ajn ad-Difla, ‘Ayn ad-Diflá; Aïn Defla (fr.)
Ajn Akkar, ‘Ayn ‘Akkār; I-n-Eker (fr.)
Ajn al-Arak, ‘Ayn al-Arak; Aïn el Orak (fr.)
Ajn al-Bard, ‘Ayn al-Bard; Aïn el Berd (fr.)
Ajn al-Bill, ‘Ayn al-Bill; Aïn el Bell (fr.)
Ajn al-Hadżal, ‘Ayn al-Ḩajal; Aïn el Hadjel (fr.)
Ajn al-Hadżar, ‘Ayn al-Ḩajar; Aïn el Hadjar (fr.)
Ajn al-Hammam, ‘Ayn al-Ḩammām; Aïn el
Hammam (fr.)
Ajn al-Himara, ‘Ayn al-Ḩimārah; Aïn el Hamara
(fr.)
Ajn al-Milh, ‘Ayn al-Milḩ; Aïn el Melh (fr.)
Ajn Amkal, ‘Ayn Amqal; I-n-Amguel (fr.)
Ajn Amnas, ‘Ayn Amnās; I-n-Aménas (fr.)
Ajn at-Talaba, ‘Ayn aţ-Ţalabah; Aïn Tolba (fr.)
Ajn at-Turk, ‘Ayn at-Turk; Aïn el Turk (fr.)
Ajn Bassam, ‘Ayn Bassām; Aïn Bessem (fr.)
Ajn Bu Sajf, ‘Ayn Bū Sayf; Aïn Boucif (fr.)
Ajn Bulbul, ‘Ayn Bulbul; I-n-Belbel (fr.)
Ajn Bunjan, ‘Ayn Bunyān; Aïn Bénian (fr.)
Ajn Churman, ‘Ayn Khurmān; Aïn Khermane
(fr.)
Ajn Fakkan, ‘Ayn Fakkān; Aïn Fekan (fr.)
Ajn Fakrun, ‘Ayn Fakrūn; Aïn Fakroun (fr.)
Ajn Ghar, ‘Ayn Ghār; I-n-Rhar (fr.)
Ajn Karma, ‘Ayn Karmah; Aïn Kerma (fr.)
Ajn Karsza, ‘Ayn Karshah; Aïn Kercha (fr.)
Ajn Kazzam, ‘Ayn Qazzām; I-n-Guezzâm (fr.)
Ajn Kirmis, ‘Ayn Kirmis; Aïn Kermès (fr.)
Ajn Mahdi, ‘Ayn Mahdī; Aïn Mahdi (fr.)
Ajn Malila, ‘Ayn Malīlah; Aïn M'Lila (fr.)
17
Al-Madijja, Al-Madiyyah; Médéa (fr.)
Al-Madżadil, Al-Majādil; Medjedel (fr.)
Al-Magha’ir, Al-Maghā’ir; El Meghaïer (fr.)
Al-Mahdijja, Al-Mahdiyyah; Mehdia (fr.)
Al-Maja, Al-Māyah; El Maïa (fr.)
Al-Makta, Al-Maqţa‘; La Macta (fr.)
Al-Manabi, Al-Manābi‘; El Menabha (fr.)
Al-Mansur, Al-Manşūr; El Mansour (fr.)
Al-Mansura, Al-Manşūrah; Mansoûra (fr.)
Al-Mansura, Al-Manşūrah; Mansourah (fr.)
Al-Marsa al-Kabir, Al-Marsá al-Kabīr; Mers
el Kébir (fr.)
Al-Marsa, Al-Marsá; El Marsa (fr.)
Al-Masila, Al-Masīlah; M'Sila (fr.)
Al-Maszrija, Al-Mashriyyah; Mechéria (fr.)
Al-Milh, Al-Milḩ; El Malah (fr.)
Al-Milijja, Al-Mīliyyah; El Milia (fr.)
Al-Mughrar, Al-Mughrār; Moghrar (fr.)
Al-Muhammadijja; Al-Muḩammadiyyah;
Mohammadia (fr.)
Al-Ujun, Al-‘Uyūn; Laâyoune (fr.)
Al-Ukla, Al-‘Uqlah; El Ogla (fr.)
Al-Ulma, Al-‘Ulmah; El Eulma (fr.)
Al-Uwajnat, Al-‘Uwaynāt; El Aouinet (fr.)
Al-Wadi, Al-Wādī; El Oued (fr.)
Al-Wanza, Al-Wanzah; Ouenza (fr.)
Amadghar, Amadghar; Amadror (fr.)
Amizur, Amīzūr; Amizour (fr.)
Amkid, Amqīd, Amguid (fr.)
Ammi Musa, ‘Ammī Mūsá; Ammi Moussa (fr.)
Amsal, Amsal; Amsel (fr.)
Amusza, ‘Amūshah; Amoucha (fr.)
An-Na’ama, An-Na‘āmah; Naâma (fr.)
Annaba, ‘Annābah; Annaba / Bône (fr.)
Arak, Arāk; Arak (fr.)
Ar-Rahawijja, Ar-Raḩawiyyah; Rahouia (fr.)
Ar-Ramszi, Ar-Ramshī; Remchi (fr.)
Arris, ‘Arrīs; Arris (fr.)
Ar-Ruwajba, Ar-Ruwaybah; Rouiba (fr.)
Ar-Ruwajna, Ar-Ruwaynah; Rouina (fr.)
Arziw, Arzīw; Arzew (fr.)
Asla, Aslah; Asla (fr.)
As-Sab, As-Sab‘; Sbaâ (fr.)
Al-Barwakijja, Al-Barwāqiyyah; Berrouaghia
(fr.)
Al-Bulajda, Al-Bulaydah; Blida (fr.)
Al-Burdż, Al-Burj; El Bordj (fr.)
Al-Buwajra, Al-Buwayrah; Bouïra (fr.)
Al-Chadra, Al-Khaḑrā’; Khadra (fr.)
Al-Churub, Al-Khurūb; El Khroub (fr.)
Al-Dżalfa, Al-Jalfah; Djelfa (fr.)
Al-Dżama’a, Al-Jamā‘ah; Djamaâ (fr.)
Al-Dżamila, Al-Jamīlah; Djemila (fr.)
Al-Dżudajwijja, Al-Judaywiyyah; Jdiouia (fr.)
Al-Firtasa al-Gharbijja, Al-Firţāsah
al-Gharbiyyah; Forthassa Rharbia (fr.)
Al-Gharis, Al-Gharīs; Ghriss (fr.)
Al-Ghazawat, Al-Ghazawāt; Ghazaouet (fr.)
Al-Ghufi, Al-Ghūfī; Rhoufi (fr.)
Al-Ghumri, Al-Ghumrī; El Ghomri (fr.)
Algier; Al-Dżaza’ir, Al-Jazā’ir; Alger (fr.)
Al-Hadżar, Al-Ḩajar; El Hadjar (fr.)
Al-Hamil, Al-Ḩāmil; El Hamel (fr.)
Al-Hammadijja, Al-Ḩammādiyyah; Hamadia (fr.)
Al-Harrasz, Al-Ḩarrāsh; El Harrach (fr.)
[dz. Algieru]
Al-Humr, Al-Ḩumr; El Homr (fr.)
Al-Huwajta, Al-Ḩuwayţah; El Haouita (fr.)
Al-Idrisijja, Al-Idrīsiyyah; El Idrissia (fr.)
Al-Kala, Al-Qal‘ah; El Kala (fr.)
Al-Kala, Al-Qal‘ah; Kalâa (fr.)
Al-Kanadisa, Al-Qanādisah; Kénadsa (fr.)
Al-Kantara, Al-Qanţarah; El Kantara (fr.)
Al-Karara, Al-Qarārah; El Guérara (fr.)
Al-Karimijja, Al-Karīmiyyah; El Karimia (fr.)
Al-Kasaba, Al-Qaşabah; Kasbah (fr.)
[dz. Algieru]
Al-Kasr, Al-Qaşr; El Kseur (fr.)
Al-Kubba, Al-Qubbah; Kouba (fr.) [dz. Algieru]
Al-Kulaja, Al-Qulay’ah; El Goléa (fr.)
Al-Kulaja, Al-Qulay‘ah; Koléa (fr.)
Al-Kull, Al-Qull; Collo (fr.)
Al-Kuwajf, Al-Kuwayf; El Kouif (fr.)
Al-Ma al-Abjad, Al-Mā’ al-Abyaḑ; Elma Labiod
(fr.)
Al-Ma’ad, Al-Ma‘ād; El Maâd (fr.)
18
Bani Sulajman, Banī Sulaymān; Béni Slimane
(fr.)
Bani Umran, Banī ‘Umrān; Béni Amrane (fr.)
Bani Wanif, Banī Wanīf; Béni Ounif (fr.)
Barazina, Barāzīnah; Brézina (fr.)
Barika, Bārīkah; Barika (fr.)
Barrijjan, Barriyyān; Bérriane (fr.)
Basbas, Basbās; Besbès (fr.)
Baszszar, Bashshār; Béchar (fr.)
Batina, Bātinah; Batna (fr.)
Battiwa, Baţţīwah; Bettioua (fr.)
Bidżaja, Bijāyah; Béjaïa (fr.)
Bin Aknun, Bin ‘Aknūn; Ben Aknoun (fr.)
Bin Badis, Bin Bādis; Ben Badis (fr.)
Bin Harun, Bin Hārūn; Ben Haroun (fr.)
Bin Muhajdi, Bin Muhaydī; Ben Mehidi (fr.)
Bin Sakran, Bin Sakrān; Bensekrane (fr.)
Bin Sughur, Bin Şughūr; Ben S'Rour (fr.)
Bin Zajrak, Bin Zayraq; Ben Zireg (fr.)
Bir al-Atir, Bi’r al-‘Āţir; Bir el Ater (fr.)
Bir Chadim, Bi’r Khādim; Birkhadem (fr.)
Bir Ghabalu, Bi’r Ghabalū; Bir Ghbalou (fr.)
Bir Kallalijja, Bi’r Qallāliyyah; Bir Ghellalia (fr.)
Bir Murad Ra'is, Bi’r Murād Ra’īs; Birmandreïs
(fr.) [dz. Algieru]
Birin, Bīrīn; Birine (fr.)
Biskira, Biskirah; Biskra (fr.)
Bu Ali, Bū ‘Alī; Bou Ali (fr.)
Bu Alim, Bū ‘Ālim; Boualem (fr.)
Bu Dawwau, Bū Dawwāw; Boudouaou (fr.)
Bu Farik, Bū Fārīk; Boufarik (fr.)
Bu Ghani, Bū Ghanī; Boghni (fr.)
Bu Ghar, Bū Ghār; Boghar (fr.)
Bu Ghuzul, Bū Ghuzūl; Bougzoul (fr.)
Bu Hadżar, Bū Ḩajar; Bou Hadjar (fr.)
Bu Isma’il, Bū Ismā‘īl; Bou Ismaïl (fr.)
Bu Ka’a, Bū Qā‘ah; Bougâa (fr.)
Bu Kadir, Bū Qādīr; Bou Kadir (fr.)
Bu Kara, Bū Qārah; Bougara (fr.)
Bu Kirat, Bū Qirāţ; Bouguirat (fr.)
Bu Kutb, Bū Quţb; Bougtob (fr.)
Bu Mirdas, Bū Mirdās; Boumerdès (fr.)
Bu Nura, Bū Nūrah; Bou Noura (fr.)
As-Sajk, As-Sayq; Sig (fr.)
As-Sanaubar, Aş-Şanawbar; Senoubar (fr.)
[dz. Algieru]
As-Sanija, As-Sāniyah; Es Senia (fr.)
As-Sanijja, Ath-Thaniyyah; Thénia (fr.)
As-Sara’idi, As-Sarā’idī; Seraïdi (fr.)
Aszab, ‘Ashab; Acheb (fr.)
Aszasza, ‘Ashāshah; Achâacha (fr.)
Asz-Szahbunijja, Ash-Shahbūniyyah; Chahbounia
(fr.)
Asz-Szalif, Ash-Shalif; Chéliff / Chlef (fr.)
Asz-Szallal, Ash-Shallāl; Chellal (fr.)
Asz-Szanaszin, Ash-Shanāshin; Chenachène (fr.)
Asz-Szari’a, Ash-Shāri‘ah; Chéria (fr.)
Asz-Szari’a, Ash-Sharī‘ah; Chréa (fr.)
Asz-Szarif, Ash-Shārif; Charef (fr.)
Asz-Szata’ibi, Ash-Shaţā‘ibī; Chetaïbi (fr.)
At-Tajjibat, Aţ-Ţayyibāt; Taïbet (fr.)
At-Tarf, Aţ-Ţarf; El Tarf (fr.)
At-Tursz, Aţ-Ţursh; Et Torch (fr.)
Aulad Dżalal, Awlād Jalāl; Ouled Djellal (fr.)
Aulad Majmun, Awlād Maymūn; Ouled Mimoun
(fr.)
Aulaf, Awlaf; Aoulef (fr.)
Azaffun, ‘Azaffūn; Azeffoun (fr.)
Azzaba, ‘Azzābah; Azzaba (fr.)
Az-Zajtuna, Az-Zaytūnah; Zitouna (fr.)
Az-Zammura, Az-Zammūrah; Zemmora (fr.)
Az-Zijama al-Mansurijja, Az-Ziyāmah
al-Manşūriyyah; Ziama Mansouria (fr.)
Az-Zurajan, Adh-Dhuray‘ān; Dréan (fr.)
Bab al-Hadid, Bāb al-Ḩadīd; Portes de Fer (fr.)
Bab al-Wadi, Bāb al-Wādī; Bab el-Oued (fr.)
[dz. Algieru]
Bajnam, Baynam; Baïnem (fr.)
Ballul, Ballūl; Balloul (fr.)
Bani Abbas, Banī ‘Abbās; Béni Abbès (fr.)
Bani Bahdal, Banī Bahdal; Béni Bahdel (fr.)
Bani Hawa, Banī Hawá; Béni Haoua (fr.)
Bani Jachlaf, Banī Yakhlaf; Béni Ikhlef (fr.)
Bani Jazkan, Banī Yazqan; Béni Isguen (fr.)
Bani Saf, Banī Şāf; Béni Saf (fr.)
19
Chanszala, Khanshalah; Khenchela (fr.)
Charba, Kharbah; Kherba (fr.)
Charrata, Kharrāţah; Kherrata (fr.)
Dahmuni, Dahmūnī; Dahmouni (fr.)
Dali Ibrahim, Dālī Ibrāhīm; Dély Ibrahim (fr.)
[dz. Algieru]
Dallis, Dallīs; Dellys (fr.)
Dar Szujuch, Dār Shuyūkh; Dar Chioukh (fr.)
Darkina, Darqīnah; Darguinah (fr.)
Dżana’in Bu Rizk, Janā’in Bū Rizq; Djeniene
Bou Rezg (fr.)
Dżanat, Jānat; Djanet (fr.)
Dżidżal, Jījal; Jijel (fr.)
Dżilali Bin Amr, Jilālī Bin ‘Amr; Djillali Ben
Amar (fr.)
Dżurf at-Turba, Jurf at-Turbah; Djorf Torba (fr.)
Fadżdż Mazala, Fajj Mazālah; Fedj M'Zala (fr.)
Fajd al-Butma, Fayḑ al-Buţmah; Feidh el Botma
(fr.)
Fakkarat al-Arab, Faqqārat al-‘Arab; Foggaret
el Arab (fr.)
Fakkarat az-Zawa, Faqqārat az-Zawah; Foggaret
ez Zoua (fr.)
Faranda, Farandah; Frenda (fr.)
Ghardaja, Ghardāyah; Ghardaïa (fr.)
Ghulajzan, Ghulayzān; Rélizane (fr.)
Hadżut, Ḩājūţ; Hadjout (fr.)
Hajdara, Ḩaydarah; Hydra (fr.) [dz. Algieru]
Hamakir, Ḩamāqīr; Hamaguir (fr.)
Hammam al-Biban, Ḩammām al-Bībān;
Hammam el Biban (fr.)
Hammam al-Maschutin, Ḩammām al-Maskhūţīn;
Hammam Meskhoutine (fr.)
Hammam Bu Gharara, Ḩammām Bū Gharārah;
Hammam Boughrara (fr.)
Hammam Bu Hadżar, Ḩammām Bū Ḩajar;
Hammam Bou Hadjar (fr.)
Hammam Karkur, Ḩammām Qarqūr; Hammam
Guergour (fr.)
Hammam Malwan, Ḩammām Malwān; Hammam
Melouane (fr.)
Hammam Righa, Ḩammām Rīghah; Hammam
Righa (fr.)
Bu Sa’ada, Bū Sa‘ādah; Bou Saâda (fr.)
Bu Safar, Bū Şafar; Bou Sfer (fr.)
Bu Saldża, Bū Thaljah; Bouteldja (fr.)
Bu Samghun, Bū Şamghūn; Boussemghoun (fr.)
Bu Szawi, Bū Shāwī; Bouchaoui (fr.)
Bu Szukuf, Bū Shuqūf; Bouchegouf (fr.)
Bu Tulajlis, Bū Tulaylīs; Bou Tlèlis (fr.)
Bu Zadżir, Bū Zājir; Bou Zadjar (fr.)
Bu Zaghaja, Bū Zaghāyah; Bouzghaïa (fr.)
Bu Zarri’a, Bū Zarrī‘ah; Bouzaréah (fr.)
Bu-l-Arabi, Bu-l-‘Arabī; Belarbi (fr.)
Bu-l-Hiran, Bu-l-Ḩīrān; Belhirane (fr.)
Bulughin Ibnu Ziri, Būlūghīn Ibnū Zīrī;
Bologhine Ibnou Ziri (fr.) [dz. Algieru]
Bunjan, Bunyān; Béniane (fr.)
Burdż al-Amir Abd al-Kadir, Burj al-Amīr ‘Abd
al-Qādir; Bordj el Emir Abdelkader (fr.)
Burdż al-Bahri, Burj al-Baḩrī; Bordj el Bahri (fr.)
Burdż al-Kifan, Burj al-Kīfān; Bordj el Kiffan
(fr.)
Burdż al-Mana’il, Burj al-Manā’il; Bordj
Menaïel (fr.)
Burdż al-Muchtar, Burj al-Mukhtār; Bordj
Mokhtar (fr.)
Burdż asz-Szakka, Burj ash-Shaqqah; Bordj
de Chegga (fr.)
Burdż Bu Na’ama, Burj Bū Na‘āmah; Bordj
Bounaâma (fr.)
Burdż Bu Urajridż, Burj Bū ‘Urayrīj; Bordj Bou
Arrèridj (fr.)
Burdż Masuda, Burj Mas‘ūdah; Bordj Messouda
(fr.)
Burdż Umar Idris, Burj ‘Umar Idrīs; Bordj Omar
Driss (fr.)
Bu-r-Rahl, Bu-r-Raḩl; Berrahal (fr.)
Chalaf Allah, Khalaf Alláh; Khalfallah (fr.)
Chamis al-Chaszna, Khamīs al-Khashnā’; Khemis
el Khechna (fr.)
Chamis Miljana, Khamīs Milyānah; Khemis
Miliana (fr.)
Chamisati, Khamīsatī; Khemisti (fr.)
Chankat Sidi Nadżi, Khanqat Sīdī Nājī; Khangat
Sidi Nadji (fr.)
20
Hammam Zajd, Ḩammām Zayd; Hammam Zaïd
(fr.)
Hannaja, Hannāyah; Hennaya (fr.)
Hasi al-Ghalla, Ḩasy al-Ghallah; Hassi el Ghella
(fr.)
Hasi ar-Raml, Ḩasy ar-Raml; Hassi R’mel (fr.)
Hasi Bahbah, Ḩasy Baḩbāḩ; Hassi Bahbah (fr.)
Hasi Bu-l-Kubur, Ḩasy Bu-l-Qubūr; Hassi Bel
Guebbour (fr.)
Hasi Mamasz, Ḩasy Mamāsh; Hassi Mamèche
(fr.)
Hasi Masud, Ḩasy Mas‘ūd; Hassi Messaoud (fr.)
Hasi Szabbaba, Ḩasy Shabbābah; Hassi Chebbaba
(fr.)
Highafuk, Highāfuk; Hirhafok (fr.)
Hunajn, Hunayn; Honaïne (fr.)
Husajn Daj, Ḩusayn Dāy; Husseïn Dey (fr.)
[dz. Algieru]
Idalas, Idalas; Idelès (fr.)
Iddis, Iddīs; Eddis (fr.)
Idżili, Ījīlī; Edjéleh (fr.)
Ihrir, Ihrīr; Iherir (fr.)
Ikli, Iqlī; Igli (fr.)
Illizi, Illīzī; Illizi (fr.)
Istanbul, Istānbūl; Stamboul (fr.)
Istidijja, Istīdiyyah; Stidia (fr.)
Kalama, Qālamah; Guelma (fr.)
Kaltat Sidi Sad, Qaltat Sīdī Sa‘d; Gueltat Sidi
Saâd (fr.)
Kamar, Qamār; Guémar (fr.)
Karara, Qarārah; Guérara (fr.)
Karkur, Qarqūr; Guergoûr (fr.)
Karzaz, Karzāz; Kerzaz (fr.)
Kasr al-Buchari, Qaşr al-Bukhārī; Ksar
el Boukhari (fr.)
Kasr al-Hiran, Qaşr al-Ḩīrān; Ksar el Hirane (fr.)
Kasr asz-Szallala, Qaşr ash-Shallālah; Ksar
Chellala (fr.)
Kasr Szira’ijja, Qaşr Shirā‘iyyah; Ksar Chraïa
(fr.)
Kassas, Qaşşāş; Gassès (fr.)
Konstantyna; Kusantina, Qusanţīnah; Constantine
/ Qacentina (fr.)
Kudajjil, Qudayyil; Gdyel (fr.)
Kuraja, Qūrāyah; Gouraya (fr.)
Madghisa, Madghīsah; Medrissa (fr.)
Maghnijja, Maghniyyah; Maghnia (fr.)
Makman Bin Amr, Makman Bin ‘Amr; Mekmène
Ben Amar (fr.)
Makra, Maqrah; Magra (fr.)
Makura, Māqūrah; Magoura (fr.)
Malab, Mal‘ab; Melaâb (fr.)
Malika, Mālikah; Melika (fr.)
Mallaku, Mallākū; Mellakou (fr.)
Mana, Man‘á; Menâa (fr.)
Marhum, Marḩūm; Marhoum (fr.)
Marsa Bin Muhajdi, Marsá Bin Muhaydī; Marsa
Ben Méhidi (fr.)
Marsat, Marsaţ; Morsott (fr.)
Marwana, Marwānah; Merouana (fr.)
Masad, Mas‘ad; Messâad (fr.)
Masra, Masrá; Mesra (fr.)
Maszra Asfa, Mashra‘ Aşfá; Mecherâa Asfa (fr.)
Maszruha, Mashrūḩah; Mechroha (fr.)
Maszunisz, Mashūnish; M'Chounèche (fr.)
Matlili asz-Sza’aniba, Matlīlī ash-Sha‘ānibah;
Metlili Chaâmba (fr.)
Mazuna, Mazūnah; Mazouna (fr.)
Mila, Mīlah; Mila (fr.)
Miljana, Milyānah; Miliana (fr.)
Mindas, Mindās; Mendès (fr.)
Miskijana, Miskiyānah; Meskiana (fr.)
Mu'askar, Mu‘askar; Mascara (fr.)
Mudaurusz, Mudāwrūsh; M'Daourouch (fr.)
Mudukal, Mudūkal; M'Doukal (fr.)
Murajdża, Murayjah; Méridja (fr.)
Musarghin, Musarghīn; Misserghin (fr.)
Mustafa, Muşţafá; Mustapha (fr.) [dz. Algieru]
Mustaghanim, Mustaghānim; Mostaganem (fr.)
Muszaddala, Mushaḑḑalah; M'Chédallah (fr.)
Muzaja, Mūzāyah; Mouzaïa (fr.)
Nadruma, Nadrūmah; Nédroma (fr.)
Nakrin, Naqrīn; Négrine (fr.)
Nasir ad-Din, Nāşir ad-Dīn; Nacereddine (fr.)
Nikawusa, Niqāwusah; N'Goussa (fr.)
Oran; Wahran, Wahrān; Oran (fr.)
21
Suk al-Isnajn, Sūq al-Ithnayn; Souk et Ténine (fr.)
Sukajkida, Sukaykidah; Skikda (fr.)
Sur al-Ghizlan, Sūr al-Ghizlān; Sour el Ghozlane
(fr.)
Sutajl, Suţayl; Stile (fr.)
Szalghum al-Id, Shalghūm al-‘Īd; Chelghoum
el Aïd (fr.)
Szallalat al-Azawira, Shallālat al-‘Adhāwirah;
Chellalat el Adhaouara (fr.)
Szarszal, Sharshāl; Cherchell (fr.)
Szarwin, Sharwīn; Charouïne (fr.)
Tabalbala, Tabalbālah; Tabelbala (fr.)
Tabardaka, Tabardaqah; Taberdga (fr.)
Tabassa, Tabassah; Tébessa (fr.)
Tablat, Ţablāt; Tablat (fr.)
Tachmart, Takhmārt; Takhemaret (fr.)
Tadrart, Tadrārt; Tadrart (fr.)
Tadżmut, Tājmūt; Tadjmout (fr.)
Tadżruna, Tajrūnah; Tadjerouna (fr.)
Taghat, Tāghāt; Tarat (fr.)
Taghauhaut, Taghawhawt; Tarhaouhaout (fr.)
Taghit, Tāghīt; Taghit (fr.)
Taghzut, Taghzūt; Tarhzout (fr.)
Tahifat, Tahīfāt; Tahifet (fr.)
Talagh, Talāgh; Télagh (fr.)
Talaghima, Talāghimah; Telerghma (fr.)
Tamallaht, Tamallaḩt; Tamellaht (fr.)
Tamanghast, Tamanghast; Tamenghest /
Tamanrasset (fr.)
Tamasin, Tamāsīn; Temacine (fr.)
Tanas, Tanas; Ténès (fr.)
Taukrit, Tāwqrīt; Taougrite (fr.)
Taulaka, Ţawlaqah; Tolga (fr.)
Taura, Tawrah; Taoura (fr.)
Taurirt, Tāwrīrt; Taourirt (fr.)
Taurirt Majmun, Tāwrīrt Maymūn; Taourirt
Mimoun (fr.)
Tawaghzut, Tawaghzūt; Taoughzout (fr.)
Tazmalt, Tazmālt; Tazmalt (fr.)
Tazruk, Tazrūq; Tazrouk (fr.)
Tazult, Tāzūlt; Tazoult (fr.)
Tibarghamin, Tibarghamīn; Tiberrhamine (fr.)
Tibaza, Tībāzā; Tipasa (fr.)
Raghaja, Raghāyah; Réghaïa (fr.)
Rakkan, Raqqān; Reggane (fr.)
Ras al-Ma, Ra’s al-Mā’; Râs el Ma (fr.)
Ras al-Wadi, Ra’s al-Wādī; Râs el Oued (fr.)
Sabdu, Sabdū; Sebdou (fr.)
Sabra, Şabrah; Sabra (fr.)
Sadrata, Sadrātah; Sédrata (fr.)
Sa'ida, Sa‘īdah; Saïda (fr.)
Sakamudi, Şaqāmūdī; Sakamody (fr.)
Salasat ad-Dawa'ir, Thalāthat ad-Dawā’ir; Tlétat
ed Douaïr (fr.)
Sali, Sālī; Sali (fr.)
Salim, Salīm; Slim (fr.)
Sanijjat al-Ahad, Thaniyyat al-Aḩad; Théniet
el Had (fr.)
Satif, Saţīf; Sétif (fr.)
Saukar, Şawqar; Sougueur (fr.)
Sidi Ajsz, Sīdī ‘Aysh; Sidi Aïch (fr.)
Sidi Akasza, Sīdī ‘Akāshah; Sidi Akacha (fr.)
Sidi al-Achdar, Sīdī al-Akhḑar; Sidi Lakhdar (fr.)
Sidi al-Adżal, Sīdī al-‘Ajal; Sidi Ladjel (fr.)
Sidi Ali Bu-s-Sajdi, Sīdī ‘Alī Bū-ş-Şaydī; Sidi Ali
Boussidi (fr.)
Sidi Ali, Sīdī ‘Alī; Sidi Ali (fr.)
Sidi Bu Bakr, Sīdī Bū Bakr; Sidi Boubekeur (fr.)
Sidi Bu Midjan, Sīdī Bū Midyán; Sidi Boû
Mediene (fr.)
Sidi Bu-l-Abbas, Sīdī Bu-l-‘Abbās; Sidi Bel
Abbès (fr.)
Sidi Chalid, Sīdī Khālid; Sidi Khaled (fr.)
Sidi Dawud, Sīdī Dāwud; Sidi Daoud (fr.)
Sidi Faradż, Sīdī Faraj; Sidi Frej / Sidi Ferruch
(fr.)
Sidi Hamadusz, Sīdī Ḩamādūsh; Sidi
Hamadouche (fr.)
Sidi Isa, Sīdī ‘Īsá; Sidi Aïssa (fr.)
Sidi Musa, Sīdī Mūsá; Sidi Moussa (fr.)
Sidi Ukba, Sīdī ‘Uqbah; Sidi Okba (fr.)
Silat, Silāt; Silet (fr.)
Suchuna, Sukhūnah; Skhouna (fr.)
Sufajsif, Şufayşif; Sfizef (fr.)
Sufajsifa, Şufayşifah; Sfissifa (fr.)
Suk Ahras, Sūq Ahrās; Souk Ahras (fr.)
22
Wadi al-Alanda, Wādī al-Alandá; Oued
el Alennda (fr.)
Wadi al-Fidda, Wādī al-Fiḑḑah; Oued Fodda (fr.)
Wadi at-Tulajlat, Wādī at-Tulaylāt; Oued Tlélat
(fr.)
Wadi Rahju, Wādī Raḩyū; Oued Rhiou (fr.)
Wadi Samar, Wādī Samār; Oued Smar (fr.)
Wadi Taghija, Wādī Tāghiyah; Oued Taria (fr.)
Wafran, Wafrān; Oufrane (fr.)
Waghlal, Waghlāl; Ourlal (fr.)
Warkala, Warqalah; Ouargla (fr.)
Wazara, Wazarah; Ouzera (fr.)
Zaghara, Zaghārah; Z'Ghara (fr.) [dz. Algieru]
Zalfana, Zalfānah; Zelfana (fr.)
Zamalat al-Amir Abd al-Kadir, Zamālat al-Amīr
‘Abd al-Qādir; Z'Malet el Emir Abdelkader
(fr.)
Zammuri, Zammūrī; Zemmouri (fr.)
Zanzasz, Zanzāsh; Zenzach (fr.)
Zaralida, Zarālidah; Zéralda (fr.)
Zaribat al-Wadi, Zarībat al-Wādī; Zeribet el Oued
(fr.)
Zarzajtin, Zārzaytīn; Zarzaïtine (fr.)
Zawatallaz, Zawātallaz; Zaouatallaz (fr.)
Zighut Jusuf, Zīghūt Yūsuf; Zighout Youcef (fr.)
Zira al-Mizan, Dhirā‘ al-Mīzān; Draâ el Mizan
(fr.)
Zira Bin Chadda, Dhirā‘ Bin Khaddah; Draâ Ben
Khedda (fr.)
Tifalfal, Tifalfal; Tiffelfel (fr.)
Tighanimin, Tighānimīn; Tirhanimine (fr.)
Tighannif, Tighannīf; Tighennif (fr.)
Tihart, Tīhart; Tihert / Tiaret (fr.)
Tikdżda, Tīkjdah; Tikjda (fr.)
Tikzirt, Tiqzirt; Tigzirt (fr.)
Tilghamt, Tilghamt; Tilrhemt (fr.)
Tilimsan, Tilimsān; Tlemcen (fr.)
Timimun, Timīmūn; Timimoun (fr.)
Timkad, Timqād; Timgad (fr.)
Timmudi, Timmūdī; Timmoudi (fr.)
Tin Fuj, Tīn Fūy; Tin Fouye (fr.)
Tin Hinan, Tīn Hīnān; Ti-n-Hinan (fr.)
Tin Zawatin, Tīn Zawātin; Ti-n-Zaouâtene (fr.)
Tinduf, Tindūf; Tindouf (fr.)
Tisamsilt, Tisamsīlt; Tissemsilt (fr.)
Tit, Tīt; Tit (fr.)
Tizi Hibal, Tīzī Hībal; Tizi Hibel (fr.)
Tizi Wuzzu, Tīzī Wuzzū; Tizi Ouzou (fr.)
Tukkurt, Tuqqurt; Touggourt (fr.)
Uhanat, Ūḩānat; Ohanet (fr.)
Uklat al-Fasi, ‘Uqlat al-Fāsī; Oglat el Faci (fr.)
Umasz, Ūmāsh; Oumache (fr.)
Umm al-Bawaki, Umm al-Bawāqī; Oum
el Bouaghi (fr.)
Umm Dżiran, Umm Jīrān; Oum Djerane (fr.)
Ustawali, Usţāwālī; Staouéli (fr.)
Ustura, Usţūrah; Stora (fr.)
Utul, Ūtūl; Outoul (fr.)
Wadi al-Abtal, Wādī al-Abţal; Oued el Abtal (fr.)
Oazy
Ihrir, Ihrīr; Iherir (fr.)
Muwajjat al-Kalba, Muwayyat al-Kalbah; Mouiat
el Kelba (fr.)
Suf, Sūf; Souf (fr.)
Takant, Taqānt; Tegannt (fr.)
Tamasin, Tamāsīn; Temassine (fr.)
Taurirt, Tawrīrt; Taourirt (fr.)
Tazliza, Tazlīzah; Tazliza (fr.)
Adżdir, Ajdīr; Ajdir (fr.)
Al-Gharisa, Al-Gharīşah; El Rherissa (fr.)
Al-Hamma, Al-Ḩāmmah; Oasis du Hamma (fr.)
Bu Rachis, Bū Rakhīş; Bou Rekhis (fr.)
Fakkarat Kaddur, Faqqārat Qaddūr; Foggaret
Kaddour (fr.)
Fukajkirat Sidi Baba, Fuqayqirat Sīdī Bābā;
Fguiguiret Sidi Baba (fr.)
23
Studnie
Hasi al-Chunfus, Ḩasy al-Khunfus; Hassi
el Khannfous (fr.)
Hasi al-Hadur, Ḩasy al-Ḩāḑūr; Hassi el Hadour
(fr.)
Hasi al-Haura, Ḩasy al-Hawrah; Hassi el Hora
(fr.)
Hasi al-Munir, Ḩasy al-Munīr; Hassi el Mounir
(fr.)
Hasi Baruda, Ḩasy Bārūdah; Hassi Barouda (fr.)
Hasi Bu Allala, Ḩasy Bū ‘Allālah; Hassi Bou
Allala (fr.)
Hasi Bu Burnus, Ḩasy Bū Burnūs; Hassi Bou
Bernous (fr.)
Hasi Bu-r-Ruchcham, Ḩasy Bu-r-Rukhkhām;
Hassi Berrekhem (fr.)
Hasi Daula, Ḩasy Dawlah; Hassi Daoula (fr.)
Hasi Dżafu, Ḩasy Jāfū; Hassi Djafou (fr.)
Hasi Fahl, Ḩasy Faḩl; Hassi Fahl (fr.)
Hasi Habadira, Ḩasy Ḩabādirah; Hassi Habadra
(fr.)
Hasi Himana, Ḩasy Ḩīmānah; Hassi Himana (fr.)
Hasi Imulaj, Ḩasy Imūlāy; Hassi Imoulaye (fr.)
Hasi In Akawat, Ḩasy Īn Akawat; Hassi
i-n-Akeouet (fr.)
Hasi Kurd Marjam, Ḩasy Kurd Maryam; Hassi
Kord Meriem (fr.)
Hasi Kuwajrat Musa, Ḩasy Quwayrat Mūsá;
Hassi Gouiret Moussa (fr.)
Hasi Maghrukat, Ḩasy Maghrūkāt; Hassi
Marroket (fr.)
Hasi Mahziz, Ḩasy Mahziz; Hassi Mahzez (fr.)
Hasi Marara, Ḩasy Marārah; Hassi Mrara (fr.)
Hasi Masud, Ḩasy Mas‘ūd; Hassi Messaoud (fr.)
Hasi Musa, Ḩasy Mūsá; Hassi Moussa (fr.)
Hasi Musakkam, Ḩasy Musaqqam; Hassi
Msegguem (fr.)
Hasi Nasil, Ḩasy Nathil; Hassi Ntsel (fr.)
Hasi Ramad, Ḩasy Ramād; Hassi Ramade (fr.)
Hasi Ras al-Irg, Ḩasy Ra’s al-‘Irq; Hassi Râs el
Erg (fr.)
Hasi Safijat Inikal, Ḩasy Şāfiyat Inīqal; Hassi
Safiet Iniguel (fr.)
Admar, Admar; Admer (fr.)
Ajn Abakki, ‘Ayn Abaqqī; I-n-Ebeggi (fr.)
Ajn Afalala, ‘Ayn Afalalah; I-n-Afaleleh (fr.)
Ajn al-Hudżdżadż, ‘Ayn al-Ḩujjāj; Aïn el Hadjadj
(fr.)
Ajn Azzan, ‘Ayn Azzān; I-n-Ezzane (fr.)
Ajn Kalamat, ‘Ayn Kalamat; I-n-Kelemet (fr.)
Ajn Suchuna, ‘Ayn Sukhūnah; Aïn Skhouna (fr.)
Ajn Suf, ‘Ayn Sūf; Aïn Souf (fr.)
Ajn Ziza, ‘Ayn Zīzah; I-n-Ziza (fr.)
Al-Kasdir, Al-Qaşdīr; El Kasdir (fr.)
Amarak Bin Abbas, Amaraq Bin ‘Abbās; Amarg
Ben Abbès (fr.)
An Tim Misau, An Tīm Mīsāw; An ti-m-Misaou
(fr.)
Anasbaraka, Anasbarakah; Anesbaraka (fr.)
Anu In Ataj, Anū Īn Atāy; Anou i-n-Ateï (fr.)
Anu n-Bajdak, Anū n-Baydaq; Anou-n-Bidek (fr.)
Azannazal, Azannazāl; Azennezal (fr.)
Bin Aud, Bin ‘Awd; Benoud (fr.)
Bir al-Amdal, Bi’r al-Amdal; Bir el Amdal (fr.)
Bir al-Hudżdżadż, Bi’r al-Ḩujjāj; Bir el Hadjaj
(fr.)
Bir Dżadid, Bi’r Jadīd; Bir Djedid (fr.)
Bir Ghardaja, Bi’r Ghardāyah; Bir Ghardaïa (fr.)
Bir Ghurafa, Bi’r Ghurāfah; Bir Rhoraffa (fr.)
Bir Saba, Bi’r Sabā’; Bir Seba (fr.)
Bir Sanija, Bi’r Sāniyah; Bir Senia (fr.)
Bu Akaba, Bū ‘Aqabah; Bou Akba (fr.)
Dżubub Abd al-Maula, Jubūb ‘Abd al-Mawlá;
Djeboub Abd el Moula (fr.)
Falau, Falāw; Felaou (fr.)
Ghumajlis, Ghumaylis; Rhemilès (fr.)
Hajran, Ḩayrān; Heïrane (fr.)
Hasi Ahalladżam, Ḩasy Ahallajam; Hassi
Ahelledjem (fr.)
Hasi al-Ahmar, Ḩasy al-Aḩmar; Hassi el Ahmar
(fr.)
Hasi al-Bajd, Ḩasy al-Bayḑ; Hassi el Biodh (fr.)
Hasi al-Chunajk, Ḩasy al-Khunayq; Hassi
el Krenig (fr.)
24
Hasi Sarwanut, Ḩasy Sarwanūt; Hassi Serouenout
(fr.)
Hasi Sattafa, Ḩasy Saţţāfah; Hassi Settafa (fr.)
Hasi Szabbaba, Ḩasy Shabbābah; Hassi Chebbaba
(fr.)
Hasi Tabalbalt, Ḩasy Tabalbalt; Hassi Tabelbalet
(fr.)
Hasi Tabankurt, Ḩasy Tabankurt; Hassi
Tabankort (fr.)
Hasi Taratrat, Ḩasy Taratrāt; Hassi Tartrat (fr.)
Hasi Zukajkir, Ḩasy Dhukaykīr; Hassi Dekikir
(fr.)
Innahas, Innahās; Innahas (fr.)
Kurajzim, Qurayzīm; Grizim (fr.)
Maradiwa, Marādiwah; Meredoua (fr.)
Sajf Fatima, Sayf Fāţimah; Sif Fatima (fr.)
Tighatimin, Tighātimīn; Tirhatimine (fr.)
Timallulin, Timallūlīn; Timellouline (fr.)
Timjawin, Timyāwīn; Timeïaouine (fr.)
Tin al-Kaum, Tīn al-Kawm; Ti-n-Alkoum (fr.)
Tin Raghuh, Tīn Raghuh; Ti-n-Rerhoh (fr.)
Tin Tarabin, Tīn Tarābīn; Ti-n-Tarabine (fr.)
Tinfuszi, Tīnfūshī; Tinfouchy (fr.)
Uklat Barabir, ‘Uqlat Barābir; Oglat Beraber (fr.)
Uklat Maghbura, ‘Uqlat Maghbūrah; Oglat
Marhboura (fr.)
Uwajnat Bu-l-Kara, ‘Uwaynat Bu-l-Qarā’;
Aouinet Bel Egrâ (fr.)
Morza
Morze Śródziemne; Al-Bahr al-Abjad
al-Mutawassit, Al-Baḩr al-Abyaḑ
al-Mutawassiţ; Mer Méditerranée (fr.)
Morze Alborańskie
Zatoki
Chalidż Mustaghanim, Khalīj Mustaghānim; Baie
de Mostaganem (fr.)
Zatoka Algierska; Chalidż al-Dżaza’ir, Khalīj
al-Jazā’ir; Baie d'Alger (fr.)
Zatoka Orańska; Chalidż Wahran, Khalīj
Wahrān; Golfe d'Oran (fr.)
Chalidż Annaba, Khalīj ‘Annābah; Golfe
d'Annaba (fr.)
Chalidż Arziw, Khalīj Arzīw; Golfe d'Arzew (fr.)
Chalidż Bidżaja, Khalīj Bijāyah; Golfe de Béjaïa
(fr.)
Jeziora
Dajat Marsali, Ḑāyat Marsalī; Daïa Morsli /
Grand Lac (fr.)
Dajat Talamin, Ḑāyat Talāmīn; Lac de Telamine
(fr.)
Dajat Umm al-Ghalaz, Ḑāyat Umm al-Ghalāz;
Dayet Oumm el Rhelâz / Lac Barabas (fr.)
Karat al-Machada, Qar‘at al-Makhādah; Garaet
el Mekada / Guerrah el M'Krada (fr.)
Karat al-Milha, Qar‘at al-Milḩah; Ga'raet
el Melha / Lac Melah (fr.)
Karat al-Tujur, Qar‘at aţ-Ţuyūr; Lac des Oiseaux
/ Ga'raet et Touyoûr (fr.)
Asz-Szatt al-Gharbi, Ash-Shaţţ al-Gharbī; Chott
el Rharbi (fr.)
Asz-Szatt asz-Szarki, Ash-Shaţţ ash-Sharqī; Chott
ech Chergui (fr.)
Azirir, Azīrīr; Azirir (fr.)
Az-Zaghiz al-Gharbi, Az-Zāghiz al-Gharbī;
Zahrez Rharbi (fr.)
Az-Zaghiz asz-Szarki, Az-Zāghiz ash-Sharqī;
Zahrez Chergui (fr.)
Dajat Achisza, Ḑāyat Akhīshah; Daïet Akhicha
(fr.)
Dajat Kuwajrat Musa, Ḑāyat Quwayrat Mūsá;
Daïet Gouiret Moussa (fr.)
25
Sabchat Azzal Matti, Sabkhat Azzāl Mattī;
Sebkha Azzel Matti (fr.)
Sabchat Mukarghan, Sabkhat Mukarghan; Sebkha
Mekerrhane (fr.)
Sabchat Timimun, Sabkhat Tīmīmūn; Sebkha
de Timimoun (fr.)
Sabchat Tinduf, Sabkhat Tindūf; Sebkha
de Tindouf (fr.)
Sabchat Wahran al-Kabira, Sabkhat Wahrān
al-Kabīrah; Grande Sebkha d'Oran (fr.)
Szabbi; Shabbī; Chebbi (fr.)
Szatt al-Gharsa, Sha al-Gharşah; Chott
el Rharsah (fr.)
Szatt al-Hudna, Shaţţ al-Ḩuḑnah; Chott el Hodna
(fr.)
Szatt al-Milh, Shaţţ al-Milḩ; Chott el Malah (fr.)
Szatt Malghigh, Shaţţ Malghīgh; Chott Melrhir
(fr.)
Szatt Marwan, Shaţţ Marwān; Chott Merouane
(fr.)
Karat al-Wubajra, Qar‘at al-Wubayrah; Ga'raet
el Oubeïra / Lac Oubeïra (fr.)
Karat at-Tarf, Qar‘at aţ-Ţarf; Garaet et Tarf /
Guerrah Tarf (fr.)
Karat Fazara, Qar‘at Fazārah; Gara'et Fzâra / Lac
Fetzara (fr.)
Karat Tunka, Qar‘at Ţunqah; Ga'raa Tonga / Lac
Tonga (fr.)
Kulmin, Qūlmīn; Lac Goulmine (fr.)
Mardżat al-Makta, Marjat al-Maqţa‘; Marais
de la Macta (fr.)
Mardżat Sidi Abid, Marjat Sīdī ‘Ābid; Merdja
Sidi Abed. (fr.)
Sabchat Ajn Balbala, Sabkhat ‘Ayn Balbalah;
Sebkha Aïn Belbela (fr.)
Sabchat al-Milh, Sabkhat al-Milḩ; Sebkhet
el Melah (fr.)
Sabchat Arziw, Sabkhat Arzīw; Salines d'Arzew
(fr.)
Rzeki
Wadi al-Batha, Wādī al-Baţḩā´; Oued el Botha
(fr.)
Wadi al-Fahl, Wādī al-Faḩl; Oued el Fahl (fr.)
Wadi al-Fidda, Wādī al-Fiḑḑah; Oued Fodda (fr.)
Wadi al-Gharbi, Wādī al-Gharbī; Oued el Rharbi
(fr.)
Wadi al-Hala'il, Wādī al-Ḩalā’il; Oued Hallaïl
(fr.)
Wadi al-Hamanin, Wādī al-Ḩamānin; Oued
el Hamanen (fr.)
Wadi al-Hamiz, Wādī al-Ḩamīz; Oued el-Hamiz
(fr.)
Wadi al-Hamm, Wādī al-Ḩamm; Oued el Ham
(fr.)
Wadi al-Hammam, Wādī al-Ḩammām; Oued
Hammâm (fr.)
Wadi al-Hudżdżadż, Wādī al-Ḩujjāj; Oued
el Hadjadj (fr.)
Wadi al-Kabir, Wādī al-Kabīr; Oued el Kebir (fr.)
Wadi al-Kurajma, Wādī al-Kuraymah; Oued
el Korima (fr.)
Asuf Mallan, Asūf Mallān; Asouf Mellène (fr.)
Fa’id Hamza, Fā’iḑ Ḩamzah; Fâid Hamza (fr.)
Ighzir Idisan, Ighzir Idīsan; Irhzer Ediessane (fr.)
Ighzir Tahru, Ighzir Tahrū; Irhzer Tahrou (fr.)
Ighzir Tin Aghazghaz, Ighzir Tīn Aghazghaz;
Irhzer ti-n-Ararzraz (fr.)
In Takan, Īn Taqan; I-n-Teguen (fr.)
Takrina, Taqrīnah; Tagrina (fr.)
Wadi ad-Dafla, Wādī ad-Daflá; Oued Defla (fr.)
Wadi ad-Dawira, Wādī ad-Dāwirah; Oued
ed Daoura (fr.)
Wadi Aflisas, Wādī Aflīsas; Oued Afflissès (fr.)
Wadi Akmur, Wādī Aqmūr; Oued Aguemour (fr.)
Wadi al-Abd, Wādī al-‘Abd; Oued el Abd (fr.)
Wadi al-Abjad, Wādī al-Abyaḑ; Oued el Abiodh
(fr.)
Wadi al-Akhal, Wādī al-Akḩal; Oued Lekhal (fr.)
Wadi al-Arab, Wādī al-‘Arab; Oued el Arab (fr.)
Wadi al-Attar, Wādī al-‘Aţţār; Oued el Attar (fr.)
Wadi al-Auni, Wādī al-‘Awnī; Oued Laouni (fr.)
26
Wadi Dara, Wādī Dārah; Oued Drâa (fr.)
Wadi Durdur, Wādī Durdūr; Oued Deurdeur (fr.)
Wadi Dżadi, Wādī Jady; Oued Djedi (fr.)
Wadi Dżamal, Wādī Jamal; Oued Djemel (fr.)
Wadi Dżarat, Wādī Jārāt; Oued Djaret (fr.)
Wadi Dżilali, Wādī Jīlālī; Oued Djilali (fr.)
Wadi Dżinan, Wādī Jinān; Oued Djenane (fr.)
Wadi Dżindżan, Wādī Jinjān; Oued Djendjène
(fr.)
Wadi Ghir, Wādī Ghīr; Oued Ghir (fr.)
Wadi Habira, Wādī Ḩābirah; Oued Hâbra (fr.)
Wadi Igharghar, Wādī Igharghar; Oued Irharrhar
(fr.)
Wadi Ihiran, Wādī Ihīran; Oued Ihirene (fr.)
Wadi Ilafigh, Wādī Ilāfigh; Oued Ilaferh (fr.)
Wadi Iligh, Wādī Īligh; Oued Ilerh (fr.)
Wadi In Balgham, Wādī Īn Balgham; Oued
i-n-Belrem (fr.)
Wadi In Hihau, Wādī Īn Hīhāw; Oued i-n-Hihaou
(fr.)
Wadi In Sukki, Wādī Īn Sukkī; Oued in Sokki
(fr.)
Wadi In Wazzal, Wādī Īn Wazzāl; Oued
i-n-Ouzzal (fr.)
Wadi Itigh, Wādī Ītigh; Oued Iterh (fr.)
Wadi Jattal, Wādī Yattal; Oued Ittel (fr.)
Wadi Jusr, Wādī al-Yusr; Oued Isser (fr.)
Wadi Kir, Wādī Qīr; Oued Guir (fr.)
Wadi Lili, Wādī Līlī; Oued Lili (fr.)
Wadi Madżarda, Wādī Majardah; Oued Medjerda
(fr.)
Wadi Majtar, Wādī Mayţar; Oued Maïter (fr.)
Wadi Malghigh, Wādī Malghīgh; Oued Melrhir
(fr.)
Wadi Mallak, Wādī Mallāq; Oued Mellègue (fr.)
Wadi Martutak, Wādī Martūtak; Oued Mertoutek
(fr.)
Wadi Masif, Wādī Masīf; Oued Msif (fr.)
Wadi Masila, Wādī Masīlah; Oued M'Sila (fr.)
Wadi Masin, Wādī Māsīn; Oued Massine (fr.)
Wadi Masud, Wādī Mas‘ūd; Oued Messaoud (fr.)
Wadi Matlili, Wādī Matlīlī; Oued Metlili (fr.)
Wadi Mazzi, Wādī Mazzī; Oued Mzi (fr.)
Wadi al-Makta, Wādī al-Maqţa‘; Oued Macta
(fr.)
Wadi al-Milh, Wādī al-Milḩ; Oued el Malah (fr.)
Wadi Amadghar, Wādī Amadghar; Oued
Amadror (fr.)
Wadi Amdad, Wādī Amdad; Oued Amded (fr.)
Wadi Anfak, Wādī Anfaq; Oued Anfeg (fr.)
Wadi an-Naka, Wādī an-Nāqah; Oued en Naga
(fr.)
Wadi an-Namus, Wādī an-Nāmūs; Oued Namous
(fr.)
Wadi an-Nisa, Wādī an-Nisā’; Oued en Nsa (fr.)
Wadi ar-Raml, Wādī ar-Raml; Oued Rhummel
(fr.)
Wadi Arukam, Wādī Arūkam; Oued Arokam (fr.)
Wadi as-Sajk, Wādī as-Sayq; Oued Sig (fr.)
Wadi as-Sakar, Wādī as-Saqqar; Oued
es Seggueur (fr.)
Wadi as-Sawira, Wādī as-Sāwirah; Oued Saoura
(fr.)
Wadi as-Summam, Wādī aş-Şummām;
Soummam (fr.)
Wadi asz-Szalif, Wādī ash-Shalif; Oued Chéliff
(fr.)
Wadi asz-Szanaszin, Wādī ash-Shanāshin; Oued
Chenachane (fr.)
Wadi at-Tafina, Wādī at-Tāfinah; Oued Tafna
(fr.)
Wadi at-Taht, Wādī at-Taḩt; Oued et Tahat (fr.)
Wadi at-Tawil, Wādī aţ-Ţawīl; Oued Toûîl (fr.)
Wadi Azru, Wādī Azrū; Oued Azrou (fr.)
Wadi Badżadżin, Wādī Bajājin; Hassi Bedjedjène
(fr.)
Wadi Balluh, Wādī Ballūḩ; Oued Ballouh (fr.)
Wadi Barika, Wādī Bārīkah; Oued Barika (fr.)
Wadi Basbas, Wādī Basbās; Oued Besbès (fr.)
Wadi Bitam, Wādī Biţām; Oued Bitam (fr.)
Wadi Bu Ali, Wādī Bū ‘Alī; Oued Bou Ali (fr.)
Wadi Bu Sallam, Wādī Bū Sallam; Oued Bou
Sellam (fr.)
Wadi Bu-l-Hamm, Wādī Bu-l-Ḩamm; Oued Bel
Ham (fr.)
Wadi Chamis, Wādī Khamīs; Oued Khemis (fr.)
27
Wadi Tahifat, Wādī Tahīfāt; Oued Tahifet (fr.)
Wadi Takalus, Wādī Takālus; Oued Takalous (fr.)
Wadi Takisat, Wādī Takīsat; Oued Takisset (fr.)
Wadi Takwijjat, Wādī Takwiyyat; Oued Tekouiat
(fr.)
Wadi Tamanghast, Wādī Tamanghast; Oued
Tamanrasset (fr.)
Wadi Tarika, Wādī Tāriqah; Oued Targa (fr.)
Wadi Tarsat, Wādī Tarsāt; Oued Torset (fr.)
Wadi Tasandżant, Wādī Tasanjant; Oued
Tasendjanet (fr.)
Wadi Tasart, Wādī Tasārt; Oued Tesaret (fr.)
Wadi Tauz, Wādī Tawz; Oued Taouz (fr.)
Wadi Tighmar, Wādī Tighmār; Oued Tirhemar
(fr.)
Wadi Tilijja, Wādī Tīliyyah; Oued Tilia (fr.)
Wadi Timadratin, Wādī Timadrātin; Oued
Timedratine (fr.)
Wadi Timaldżan, Wādī Timaljān; Oued
Timeldjane (fr.)
Wadi Timisit, Wādī Timīsīt; Oued Timissit (fr.)
Wadi Tin Amzi, Wādī Tīn Amzī; Oued
Ti-n-Amzi (fr.)
Wadi Tin Hidżan, Wādī Tīn Hijān; Oued
ti-n-Hadjène (fr.)
Wadi Tin Tarabin, Wādī Tīn Tarābīn; Oued
ti-n-Tarabine (fr.)
Wadi Tirahart, Wādī Tirahart; Oued Tirahart (fr.)
Wadi Tirighin, Wādī Tirighīn; Oued Tiririne (fr.)
Wadi Tisnajt, Wādī Tisnayt; Oued Tisnaïet (fr.)
Wadi Tughunda, Wādī Tughundah; Oued
Tourndo (fr.)
Wadi Wan Tiszkatin, Wādī Wān Tishkātīn; Oued
oua-n-Tichkatine (fr.)
Wadi Warat, Wādī Warat; Oued Ouret (fr.)
Wadi Zaddin, Wādī Zaddīn; Oued Zeddine (fr.)
Wadi Zakrir, Wādī Zaqrīr; Oued Zegrir (fr.)
Wadi Zanati, Wādī Zanātī; Oued Zenati (fr.)
Wadi Zarwa, Wādī Zarwah; Oued Zeroua (fr.)
Wadi Zazigh, Wādī Zāzīgh; Oued Zazir (fr.)
Wadi Ziz, Wādī Zīz; Oued Ziz (fr.)
Wadi Zusfana, Wādī Zūsfānah; Oued Zousfana
(fr.)
Wadi Mijat, Wādī Miyāt; Oued Miat (fr.)
Wadi Mijja, Wādī Miyyah; Oued Mya (fr.)
Wadi Mina, Wādī Mīnā; Oued Mîna (fr.)
Wadi Miskijana, Wādī Miskiyānah; Oued
Meskiana (fr.)
Wadi Mizab, Wādī Mīzāb; Oued Mzab (fr.)
Wadi Muhajkan, Wādī Muhayqan; Oued
Mehaïguene (fr.)
Wadi Nahr Wasil, Wādī Nahr Wāşil; Oued Nahr
Ouassel (fr.)
Wadi Rahju, Wādī Raḩyū; Oued Rhiou (fr.)
Wadi Ratm, Wādī Ratm; Oued Rtem (fr.)
Wadi Safjun, Wādī Safyūn; Oued Sefioun (fr.)
Wadi Safsaf, Wādī Şafşāf; Oued Safsaf (fr.)
Wadi Sajbus, Wādī Saybūs; Oued Seybouse (fr.)
Wadi Saman, Wādī Samān; Oued Samene (fr.)
Wadi Sibau, Wādī Sibāw; Oued Sebaou (fr.)
Wadi Sidi Musa, Wādī Sīdī Musá; Oued Sidi
Moussa (fr.)
Wadi Sidi Nasir, Wādī Sīdī Nāşir; Oued Sidi
Nasseur (fr.)
Wadi Sikkak, Wādī Sikkāk; Oued Sikkâk (fr.)
Wadi Subajsib, Wādī Subaysīb; Oued Sbisseb
(fr.)
Wadi Suf, Wādī Sūf; Oued Souf (fr.)
Wadi Szababa, Wādī Shabābah; Oued Chebaba
(fr.)
Wadi Tabassa, Wādī Tabassah; Oued Tébessa
(fr.)
Wadi Tachammalt, Wādī Takhammalt; Oued
Tekhammalt (fr.)
Wadi Tachammat, Wādī Takhammat; Oued
Tekhammat (fr.)
Wadi Tachmart n-Akli, Wādī Takhmart n-Aklī;
Oued Taremert-n-Akli (fr.)
Wadi Tadant, Wādī Tadānt; Oued Tadeinte (fr.)
Wadi Tadżrut, Wādī Tajrūt; Oued Tadjeraout (fr.)
Wadi Tadżtart, Wādī Tajtārt; Oued Tadjetaret
(fr.)
Wadi Tafasast, Wādī Tafasast; Oued Tafassasset
(fr.)
Wadi Taghat, Wādī Tāghāt; Oued Tarat (fr.)
Wadi Taghit, Wādī Tāghīt; Oued Tarit (fr.)
28
Zapory
Sadd al-Kasab, Sadd al-Qaşab; Barrage de Ksob
(fr.)
Sadd Maszra'at al-Harszaja, Sadd Mashra‘at
al-Ḩarshāyah; Barrage Mechra el Harchaïa (fr.)
Sadd Murad, Sadd Murād; Barrage de Merad (fr.)
Sadd as-Sajk, Sadd as-Sayq; Barrage de Sig (fr.)
Sadd asz-Szurafa, Sadd ash-Shurafā’; Barrage
des Cheurfas (fr.)
Sadd at-Tulajlat, Sadd at-Tulaylāt; Barrage
de Tlélat (fr.)
Sadd Wadi Dżindżan, Sadd Wādī Jinjān; Barrage
de l'Oued Djendjène (fr.)
Sadd Wadi al-Hamiz, Sadd Wādī al-Ḩamīz;
Barrage de l'Oued el Hamiz (fr.)
Sadd Wadi al-Fidda, Sadd Wādī al-Fiḑḑah;
Barrage de l' Oued Fodda (fr.)
Sadd Arziw, Sadd Arzīw; Barrage d'Arzew (fr.)
Sadd Bab al-Hadid, Sadd Bāb al-Ḩadīd; Barrage
des Portes de Fer (fr.)
Sadd Bani Bahdal, Sadd Banī Bahdal; Barrage
de Béni Bahdel (fr.)
Sadd Bu Ghuzul, Sadd Bū Ghuzūl; Barrage
de Bougzoul (fr.)
Sadd Bu Hanifijja, Sadd Bū Ḩanīfiyyah; Barrage
de Bou Hanifia (fr.)
Sadd Dżurf at-Turba, Sadd Jurf at-Turbah;
Barrage de Djorf Torba (fr.)
Sadd Farkuk, Sadd Farqūq; Barrage du Fergoûg
(fr.)
Sadd Fumm al-Kajs, Sadd Fumm al-Qays;
Barrage de Foum Gueïs (fr.)
Sadd al-Gharib, Sadd al-Gharīb; Barrage
du Ghrib (fr.)
Wyspy
Dżazirat al-Musattaha, Jazīrat al-Musaţţaḩah; Île
Plane (fr.)
Dżuzur al-Habibat, Juzur al-Ḩabībāt; Îles Habibas
(fr.)
Półwyspy
Ras Sidi Faradż, Ra’s Sīdī Faraj; Presqu'île de
Sidi Fredj / Presqu'île de Sidi Ferruch (fr.)
Przylądki
Ras Bankut, Ra’s Banqūţ; Cap Bengut (fr.)
Ras Bu Karun, Ra’s Bū Qar‘ūn; Cap Bougaroun
(fr.)
Ras Dallis, Ra’s Dallīs; Pointe de Dellys (fr.)
Ras Falkun, Ra’s Falkūn; Cap Falcon (fr.)
Ras Fikalu, Ra’s Fīqālū; Cap Figalo (fr.)
Ras Ifi, Ra’s Ifī; Cap Ivy (fr.)
Ras Karbun, Ra’s Karbūn; Cap Carbon (fr.)
Ras Tadlas, Ra’s Tadlas; Cap Tedlès (fr.)
Ras Talu, Ra’s Ţalū‘; Râs Talou' / Cap Cavallo
(fr.)
Ras Tanas, Ra’s Tanas; Cap Ténès (fr.)
Ar-Ras al-Abjad, Ar-Ra’s al-Abyaḑ; Cap Blanc
(fr.)
Ras al-Andalus, Ra’s al-Andalus; Cap Lindlès
(fr.)
Ras al-Burdż al-Bahri, Ra’s al-Burj al-Baḩrī; Cap
de Bordj El Bahri / Cap Matifou (fr.)
Ras al-Dżarda, Ra’s al-Jardā’; Pointe Djerda /
Cap Collo (fr.)
Ras al-Hadid, Ra’s al-Ḩadīd; Ras el-Hadid / Cap
de Fer (fr.)
Ras al-Haris, Ra’s al-Ḩāris; Cap de Garde (fr.)
Ras al-Miszat, Ra’s al-Mishāt; Cap Ferrat (fr.)
Ras al-Warda, Ra’s al-Wardah; Cap Rosa (fr.)
29
Doliny, kotliny
Dajat al-Kisrijja, Ḑāyat al-Kisriyyah; Daïet
el Kisria (fr.)
Kotlina Zachodniosaharyjska
Al-Kasi asz-Szarki, Al-Qāsī ash-Sharqī; Gassi
ech Chergui (fr.)
Al-Kasi at-Tawil, Al-Qāsī aţ-Ţawīl; Gassi Touil
(fr.)
Równiny, wyżyny
Sahl al-Mattidża, Sahl al-Mattījah; Plaine
de la Mitidja (fr.)
Sahl asz-Szalif, Sahl ash-Shalif; Plaine du Chéliff
(fr.)
Suf, Sūf; Souf (fr.)
Tahalra, Tahalrā; Tahalra (fr.)
Tasili wan-Ahakkar, Tasīlī Wān Ahakkār; Tassili
oua-n-Ahaggar / Tassili du Hoggar (fr.)
Tidikalt, Tidīkalt; Plaine du Tidikelt (fr.)
Wyżyna Szottów; Al-Hidab al-Ulja, Al-Ḩiḑāb
al-‘Ulyā, Hauts Plateaux / Meseta d'Oran (fr.)
Sahl Admar, Sahl Admar; Plaine d'Admer (fr.)
Asadżrad, Asajrād; Asedjrad (fr.)
Aukar, Awkār; Aoukâr (fr.)
Fadnun, Fadnūn; Plateau du Fadnoun (fr.)
Hadabat al-Hudna, Ḩaḑabat al-Ḩuḑnah; Plaine
du Hodna (fr.)
Hadabat as-Sarsu, Ḩaḑabat as-Sarsū; Plateau
du Sersou (fr.)
Hadabat Tadmajt, Ḩaḑabat Tādmayt; Plateau
du Tademaït (fr.)
Hadabat Tinghart, Ḩaḑabat Tinghart; Plateau
du Tinrhert (fr.)
Góry
Al-Atlas al-Bulajdi, Al-Aţlas al-Bulaydī; Atlas de
Blida / Atlas Blidéen (fr.)
At Titari, At-Tīţarī; Titteri (fr.)
Atakur, Atākūr; Atakor (fr.)
Atlas; Dżibal al-Atlas, Jibāl al-Aţlas / Al-Atlas,
Al-Aţlas; Atlas (fr.)
Atlas Saharyjski; Al-Atlas as-Sahrawi, Al-Aţlas
aş-Şaḩrāwī; Atlas Saharien (fr.)
Atlas Tellski; Al-Atlas at-Talli, Al-Aţlas at-Tallī;
Atlas Tellien (fr.)
Dżabal Aulad Na’il, Jabal Awlād Nā’il; Monts
des Oulad Naïl (fr.)
Dżabal al-Auras, Jabal al-Awrās; Aurès (fr.)
Dżabal Ammur, Jabal ‘Ammūr; Djebel Amour
(fr.)
Dżabal asz-Szilja, Jabal ash-Shilyah; Djebel
Chelia (fr.)
Dżabal Atafajtafa, Jabal Atāfaytafah; Djebel
Atafaïtafa (fr.)
Dżabal Azaz, Jabal Azāz; Djebel Azaz (fr.)
Adrar, Adrār; Adrar (fr.)
Adrar Adżaluhu, Adrār Ajaluhū; Adrar Adjeloho
(fr.)
Adrar Ahallakan, Adrār Ahallakān; Adrar
Ahellakane (fr.)
Adrar Ahnat, Adrār Aḩnāt; Adrar Ahnet (fr.)
Adrar Ikuhahan, Adrār Ikuhāhan; Adrar
Ikohahoene (fr.)
Adrar n-Ifughas, Adrār n-Ifughas; Adrar
des Iforas (fr.)
Adrar Tandżidż, Adrār Tanjīj; Adrar Tendjidj (fr.)
Adrar Timdżardan, Adrār Timjardān; Adrar
Timedjerdane (fr.)
Adżara, Ajarah; Edjereh (fr.)
Adżrar, Ajrār; Adjerar (fr.)
Ahaggar; Dżibal al-Hukkar, Jibāl al-Huqqār;
Ahaggar / Hoggar (fr.)
Aklab Darsa, Aqlāb Darsah; Eglab Dersa (fr.)
Al-Aklab, Al-Aqlāb; El Eglab (fr.)
30
Dżabal Tihart, Jabal Tīhart; Monts de Tihert (fr.)
Dżabal Tilimsan, Jabal Tilimsān; Monts
de Tlemcen (fr.)
Dżabal Unk, Jabal ‘Unq; Djebel Onk (fr.)
Dżabal Warkziz, Jabal Wārkzīz; Djebel Ouarkziz
(fr.)
Dżabal Zamra, Jabal Zamrah; Djebel Zemra (fr.)
Dżibal ad-Daja, Jibāl aḑ-Ḑāyah; Monts de Daïa
(fr.)
Dżibal al-Biban, Jabal al-Bībān; Chaîne
des Bibans (fr.)
Dżibal al-Hudna, Jibāl al-Ḩuḑnah; Monts
du Hodna (fr.)
Dżibal al-Kusur, Jibāl al-Quşūr; Monts des Ksour
(fr.)
Dżibal al-Wanszaris, Jibāl al-Wānsharīs; Massif
de l'Ouarsenis (fr.)
Dżibal an-Namamisza, Jibāl an-Namāmishah;
Monts des Nementcha (fr.)
Dżibal at-Tarara, Jibāl at-Tarārah; Monts
des Traras (fr.)
Dżibal az-Zab, Jibāl az-Zāb; Monts du Zab /
Monts des Zibans (fr.)
Hajr, Hayr; Aïr / Azben (fr.)
Ifatasan, Ifatasan; Ifetesène (fr.)
Masak Mallat, Masāq Mallat; Mesach Mellet (fr.)
Murtafa’at as-Sahil, Murtafa‘āt as-Sāḩil; Collines
du Sahel (fr.)
Muwajdir, Muwaydīr; Mouydir (fr.)
Tadrart, Tadrārt; Tadrart (fr.)
Tafadast, Tafadast; Tefedest (fr.)
Tasili n-Azdżar, Tasīlī n-Azjār; Tassili n-Ajjer
(fr.)
Tasili Tan Tim Misau, Tasīlī Tan Tīm Mīsāw;
Tassili ta-n-ti-m-Misaou (fr.)
Dżabal az-Zahra, Dżabal a - ahrah; Massif
de Dahra (fr.)
Dżabal Babur, Jabal Bābūr; Massif des Babors
(fr.)
Dżabal Bani Szukran, Jabal Banī Shuqrān; Monts
des Béni Chougran (fr.)
Dżabal Barka, Jabal Barqah; Djebel Berga (fr.)
Dżabal Billizma, Jabal Billizmah; Monts
de Belezma (fr.)
Dżabal Bin Tadżin, Jabal Bin Tājīn; Djebel Ben
Tadjine (fr.)
Dżabal Bu Kahil, Jabal Bū Kāḩil; Djebel Bou
Kahil (fr.)
Dżabal Bu Ma’ad, Jabal Bū Ma‘ād; Djebel Bou
Maâd (fr.)
Dżabal Dżurdżura, Jabal Jurjurah; Djebel
Djurdjura (fr.)
Dżabal Farnan, Jabal Farnān; Djebel Fernane (fr.)
Dżabal Idugh, Jabal Īdūgh; Djebel Edough (fr.)
Dżabal In Azzan, Jabal Īn Azzān; Djebel
i-n-Azzène (fr.)
Dżabal Kattara, Jabal Qaţţārah; Djebel Guettara
(fr.)
Dżabal Ma’adid, Jabal Ma‘ādīd; Djebel Maâdid
(fr.)
Dżabal Madżarda, Jabal Majardah; Monts
de la Medjerda (fr.)
Dżabal Naszar, Jabal Nashār; Djebel Nechar (fr.)
Dżabal Sa’ida, Jabal Sa‘īdah; Monts de Saïda (fr.)
Dżabal Sanaliba, Jabal as-Sanālibah; Djebel
Senalba (fr.)
Dżabal Tabassa, Jabal Tabassah; Monts
de Tébessa (fr.)
Dżabal Tasala, Jabal Tasālah; Monts du Tessala
(fr.)
Szczyty
Adrar Tadżurart, Adrār Tajurārt; Adrar Tedjorart
(fr.)
Adrar Tidridżawin, Adrār Tidrījāwīn; Adrar
Tideridjaouine (fr.)
Adrar Tighatimin, Adrār Tighātimīn; Adrar
Tiratimine (fr.)
Adawida, Adāwidah; Adaouda (fr.)
Adrar Ilasan, Adrār Ilāsan; Adrar Ilassène (fr.)
Adrar In Hihau, Adrār Īn Hīhāw; Adrar
i-n-Hihaou (fr.)
Adrar Marjau, Adrār Maryāw; Adrar Mariaou
(fr.)
31
Dżabal Kuruz, Jabal Qurūz; Djebel Grouz (fr.)
Dżabal Mansura, Jabal Manşūrah; Djebel
Mansoura (fr.)
Dżabal Masid, Jabal Masīd; Djebel Msîd (fr.)
Dżabal Sarkut, Jabal Sarkūt; Djebel Serkout (fr.)
Dżabal Sattaf, Jabal Saţţāf; Djebel Settaf (fr.)
Dżabal Szanwa, Jabal Shanwah; Djebel Chenoua
(fr.)
Dżabal Szukszut, Jabal Shukshūt; Djebel
Choukchot (fr.)
Dżabal Talaghtiba, Jabal Talaghtibah; Djebel
Telerhteba (fr.)
Dżabal Tanuszfi, Jabal Tanūshfī; Djebel
Tenoûchfi (fr.)
Dżabal Tawaris, Jabal Ţawārīs; Djebel Touaris
(fr.)
Dżabal Tusza, Jabal Ţūshah; Djebel Toucha (fr.)
Dżabal Wanan, Jabal Wanān; Djebel Ounane (fr.)
Idugh, Īdūgh; Edough (fr.)
Kaf al-Achdar asz-Szarki, Kāf al-Akhḑar
ash-Sharqī; Kef Lakhdar Chergui (fr.)
Kaf Majmuna, Kāf Maymūnah; Kef Mimouna
(fr.)
Karat Akar, Qārat Akār; Gara Ekar (fr.)
Karat Chunfusa, Qārat Khunfusah; Gara
Khannfoussa (fr.)
Kur Ghawa, Qūr Ghāwah; Gour Rhaoua (fr.)
Ras Bani Samir, Ra’s Banī Samīr; Ras Béni Smir
(fr.)
Ras Timadwine, Ra’s Tīmadwīn; Râs Timedouine
(fr.)
Tadrart, Tadrārt; Tadrart (fr.)
Tadżanturt, Tājantūrt; Tadjentourt (fr.)
Tahat, Tāhat; Tahat (fr.)
Tamkut Lalla Chadidża, Tamqūt Lāllah Khadījah;
Tamgout de Lalla Khedidja (fr.)
Tin Takant, Tīn Taqānt; Ti-n-Teganet (fr.)
Tiska, Tīskah; Mont Tiska (fr.)
Adrar Tintadżart, Adrār Tintājart; Adrar Tintejert
(fr.)
Asadżan, Asājan; Assadjène / Assa Aguiène (fr.)
Asakram, Asakram; Assekreme (fr.)
Azau, Azāw; Azao (fr.)
Dżabal Adaf, Jabal Adāf; Djebel Adaf (fr.)
Dżabal Aghar Sula, Jabal Aghar Sūlah; Djebel
Arhar Soula (fr.)
Dżabal al-Hadid, Jabal al-Ḩadīd; Mont du Métal
(fr.)
Dżabal al-Jusr, Jabal al-Yusr; Djebel Isser (fr.)
Dżabal al-Kahla, Jabal al-Kaḩlā’; Djebel el Kahla
(fr.)
Dżabal al-Kufi, Jabal al-Qūfī; Djebel el Goûfi
(fr.)
Dżabal al-Wanszaris, Jabal al-Wānsharīs; Djebel
Ouarsenis (fr.)
Dżabal al-Wanza, Jabal al-Wanzah; Djebel
Ouenza (fr.)
Dżabal al-Wast, Jabal al-Wasţ; Djebel Oust (fr.)
Dżabal Antar, Jabal ‘Antar; Djebel Antar (fr.)
Dżabal as-Sarsu, Jabal as-Sarsū; Plateau
du Sersou / Djebel es Sersou (fr.)
Dżabal az-Zakkar al-Gharbi, Jabal az-Zakkār
al-Gharbī; Djebel Zaccar Rherbi (fr.)
Dżabal az-Zakkar asz-Szarki, Jabal az-Zakkār
ash-Sharqī; Djebel Zaccar Chergui (fr.)
Dżabal Bu Talib, Jabal Bū Ţālib; Djebel Bou
Taleb (fr.)
Dżabal Dira, Jabal Dīrah; Djebel Dira (fr.)
Dżabal Dżuduk, Jabal Judūq; Djebel Djedoug
(fr.)
Dżabal Inan, Jabal ‘Inān; Djebel Anane (fr.)
Dżabal Isa, Jabal ‘Īsá; Djebel Aïssa (fr.)
Dżabal Kasal, Jabal Kasal; Djebel Ksel (fr.)
Dżabal Kurdżuman, Jabal Qurjumān; Djebel
Guerdjoumane (fr.)
Dżabal Kuru, Jabal Qūrū; Djebel Gourou (fr.)
Przełęcze
Sanijjat an-Nazur, Thaniyyat an-Nā ūr; Tenïet
Nador (fr.)
Sanijjat Talmant, Thaniyyat Talmānt; Tenïet
Talmânt (fr.)
32
Sanijjat Umm al-Aszar, Thaniyyat Umm
al-‘Ashar; Oumm el Achar (fr.)
Szabat al-Achira, Sha‘bat al-Ākhirah; Chabet
el Akra (fr.)
Szabat al-Charrata, Sha‘bat al-Kharrāţah; Gorges
de Kherrata (fr.)
Szabat al-Kantara, Sha‘bat al-Qanţarah; Gorges
d'El Kantara (fr.)
Szabat asz-Szifa, Sha‘bat ash-Shīfah; Gorges
de la Chiffa (fr.)
Pustynie
Irk ar-Rawi, ‘Irq ar-Rāwī; Erg er Raoui (fr.)
Irk Azannazal, ‘Irq Azannazāl; Erg Azennezal
(fr.)
Irk Bu Raghat, ‘Irq Bū Rāghāt; Erg Bourarhet
(fr.)
Irk Ikidi, ‘Irq Iqīdī; Erg Iguidi (fr.)
Irk Jabis, ‘Irq Yābis; Erg Iabès (fr.)
Irk Kiljan, ‘Irq Kilyān; Erg Kilian (fr.)
Irk n-Ataram, ‘Irq n-Atāram; Erg-n-Ataram (fr.)
Irk Tasadżfit, ‘Irq Tasajfīt; Erg Tassedjefit (fr.)
Irk Tidżidit, ‘Irq Tijīdīt; Erg Tidjidit (fr.)
Irk Tihudajn, ‘Irq Tīhudāyn; Erg Tihodaïne (fr.)
Irk Tin Marzuka, ‘Irq Tīn Marzūqah; Erg
ti-n-Merzouga (fr.)
Isawan n-Ighargharan, Isāwān n-Igharghāran;
Isaouane-n-Irarraren (fr.)
Isawan n-Tifaghnin, Isāwān n-Tīfaghnīn;
Isaouane-n-Tifernine (fr.)
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá;
Sahara (fr.)
Tanara, Tanarah; Ténéré (fr.)
Tanazruft n-Ahnat, Tanazrūft n-Aḩnat;
Tanezrouft-n-Ahenet (fr.)
Tanazruft, Tanazrūft; Tanezrouft (fr.)
Wielki Erg Wschodni; Al-Irk al-Kabir asz-Szarki,
Al-‘Irq al-Kabīr ash-Sharqī; Grand Erg
Oriental (fr.)
Wielki Erg Zachodni; Al-Irk al-Kabir al-Gharbi,
Al-‘Irq al-Kabīr al-Gharbī; Grand Erg
Occidental (fr.)
Zira al-Bakl, Dhirā‘ al-Baql; Draâ el Baguel (fr.)
Ad-Duchara, Ad-Dūkhārah; Dunes de Dokhara
(fr.)
Adhan Waran, Adḩan Wārān; Edehin Ouarène
(fr.)
Aghrud at-Turba, Aghrud at-Turbah; Orhroud
Torba (fr.)
Erg Szasz; Irk Szasz, ‘Irq Shāsh; Erg Chech (fr.)
Hamadat ad-Dawachil, Ḩamādat ad-Dawākhil;
Hamada ed Douakel (fr.)
Hamadat ad-Dawira, Ḩamādat ad-Dāwirah;
Hamada de la Daoura (fr.)
Hamadat al-Atszan, Ḩamādat al-‘Aţshān;
Hamadet el Atchane (fr.)
Hamadat az-Zira, Ḩamādat adh-Dhirā‘; Hamada
du Drâa (fr.)
Hamadat Kir, Ḩamādat Qīr; Hammada du Guir
(fr.)
Hamadat Tinduf, Ḩamādat Tindūf; Hamada
de Tindouf (fr.)
Hamadat Tinghart, Ḩamādat Tinghart; Hammada
de Tinrhert (fr.)
Hamadat Tunasin, Ḩamādat Tūnāsīn; Hamada
Tounassine (fr.)
Irk Admar, ‘Irq Admar; Erg d'Admer (fr.)
Irk Ajt al-Chawa, ‘Irq Āyt al-Khāwah; Erg Aït
el Khaoua (fr.)
Irk al-Atszan, ‘Irq al-‘Aţshān; Erg el Atchane (fr.)
Irk al-Chabs, ‘Irq al-Khabs; Erg el Krebs (fr.)
Irk al-Muhadżdżabat, ‘Irq al-Muḩajjabāt; Erg
Mehedjibat (fr.)
Irk al-War, ‘Irq al-Wa’r; Erg el Ouar (fr.)
33
Obszary chronione
Ghabat al-Arz, Ghābat al-Arz; Forêt des Cèdres
(fr.)
Ghabat Bu Ma’ad, Ghābat Bū Ma‘ād; Forêt
de Bou Maâd (fr.)
Pola naftowe i gazowe, kopalnie
Al-Kara, Al-Qārah; El Gara (fr.)
Karat Dżubajlat, Qārat Jubaylāt; Gara Djebilet
(fr.)
Al-Kasi asz-Szarki, Al-Qāsī ash-Sharqī; Gassi
ech Chergui (fr.)
Al-Kasi at-Tawil, Al-Qāsī aţ-Ţawīl; Gassi Touil
(fr.)
Al-Kasi, Al-Qāsī; El Gassi (fr.)
Kubbat al-Kulinjas, Qubbat al-Kūlinyās;
Dôme-à-Collenias (fr.)
Maraksan, Maraksan; Mereksen (fr.)
Al-Masdar Gharb, Al-Maşdar Gharb; El Mesdar
Ouest (fr.)
An-Nazla, An-Nazlah; En Nezla (fr.)
Ar- Rakk, Ar-Raqq; Er Regg (fr.)
Tabankurt, Tabankurt; Tabankort (fr.)
Tan Amallal, Tān Amallal; Ta-n-Emellel (fr.)
Tauratin, Tawrātīn; Taouratine (fr.)
Tikanturin, Tīqantūrīn; Tiguentourine (fr.)
Tin Fuj, Tīn Fūy; Tin Fouye (fr.)
Uhanat, Ūḩānat; Ohanet (fr.)
Wadi Mijja, Wādī Miyyah; Oued Mya (fr.)
Wan Taghdart, Wān Taghdart; Oua-n-Taredert
(fr.)
Zarzajtin, Zarzāytīn; Zarzaïtine (fr.)
Ajn Akamil, ‘Ayn Akāmīl; I-n-Akamil (fr.)
Ajn Amnas, ‘Ayn Amnās; I-n-Aménas (fr.)
Ajn Salih, ‘Ayn Şāliḩ; I-n-Salah (fr.)
Al-Akrab, Al-‘Aqrab; El Agreb (fr.)
Asakajfaf, Asakāyfaf; Assekaïfaf (fr.)
Bahr al-Hammar, Baḩr al-Ḩammār; Bahar
el Hammar (fr.)
Barka, Barqah; Berga (fr.)
Al-Burma Gharb, Al-Burmah Gharb; El Borma
Ouest (fr.)
Al-Ghar Szark, Al-Ghār Sharq; Alrar Est (fr.)
Ghurd al-Bakl, Ghurd al-Baql; Rhourde el Baguel
(fr.)
Ghurd al-Hamra, Ghurd al-Ḩamrā’; Rhourde
Hamra (fr.)
Ghurd an-Nisf, Ghurd an-Nişf; Rhourde en Nous
(fr.)
Ghurd asz-Szauf, Ghurd ash-Shawf; Rhourde
Chouf (fr.)
Hasi Mazula, Ḩasy Ma‘zūlah; Hassi Mazoula (fr.)
Haud al-Hamra, Ḩawḑ al-Ḩamrā’; Haoud
el Hamra (fr.)
Haud Barkawi, Ḩawḑ Barkāwī; Haoud Berkaoui
(fr.)
Idżili, Ijīlī; Edjeleh (fr.)
Zabytki, ruiny
Burdż al-Hamraja, Burj al-Ḩamrāyah; Bordj el
Hamraïa (fr.) [fort]
Burdż Fajkan, Burj Faykān; Poste Weygand (fr.)
[fort]
Burdż Fali Sant Mari, Burj Falī Sānt Mārī; Bordj
Flye Sainte-Marie (fr.) [fort]
Burdż Zuwajrik, Burj Zuwayriq; Bordj de
Zouireg (fr.) [fort]
Dżabbaran, Jabbāran; Jabbaren (fr.)
Dżuzajwa, Juzaywah; Dzioua (fr.) [fort]
Ajn al-Hammam, ‘Ayn al-Hammām; Aïn el
Hammam (fr.); Columnata [hist.]
Al-Bunja, Al-Bunyah; El Bénia (fr.)
Al-Chamisa, Al-Khamīsah; Khemissa (fr.)
Al-Dżamila, Al-Jamīlah; Djemila / Cuicul (fr.);
Cuiculum [hist.]
Al-Dżidar, Al-Jidār; Djeddars (fr.)
Al-Ubbad, Al-‘Ubbād; El Eubbad (fr.)
Bidun Chamsa, Bīdūn Khamsah; Poste Maurice
Cortier / Bidon V (fr.) [fort]
34
Pustelnia Karola de Foucauld; Chalwat al-Ab di
Fuku, Khalwat al-Ab dī Fūkū; Ermitage du
Père de Foucauld (fr.)
Sadrata, Sadrātah; Sedrata (fr.)
Sidi Maulaj al-Hasan, Sīdī Mawlāy al-Ḩasan; Sidi
Moulay Lahsene (fr.)
Sur Dżawab, Sūr Jawāb; Sour Djouab (fr.);
Rapidi [hist.]
Tadżmut, Tājmūt; Tadjmout (fr.) [fort]
Talamzan, Talamzān; Talemzane (fr.) [fort]
Timkad, Timqād; Timgad (fr.); Thamugadi [hist.]
Tipasa; Tibaza, Tībāzā; Tipasa (fr.)
Wallan, Wāllan; Ouallène (fr.) [fort]
Zawijat Sidi Musa, Zāwiyat Sīdī Mūsá; Zaouia
Sidi Moussa (fr.)
Grobowiec Królów Numidyjskich; Kubur
ar-Rumijja, Qubūr ar-Rūmiyyah; Kbor Roumia
/ Tombeau de la Chrétienne / Tombeau Royal
Maurétanien (fr.)
Hanszir Mudaurusz, Hanshīr Mudāwrūsh;
Hennchir Mdaourouch / Madaure (fr.);
Madaura [hist.]
Hasi Inifal, Ḩasy Inīfal; Hassi Inifel (fr.) [fort]
Hippona; Hippone (fr.); Hippo Regius [hist.]
Kalat Bani Hammad, Qal‘at Banī Ḩammād; Kalaâ
des Béni Hammad (fr.)
Madghasan, Madghāsan; Le Madracen (fr.)
Maszta al-Chunak, Mashtá al-Khunaq; Mechta el
Kheneg (fr.); Tiddis [hist.]
Nili, Nīlī; Nili (fr.) [fort]
ANGOLA
Angola
Język urzędowy: portugalski
Jednostki administracyjne
Bengo
Benguela
Bié
Cuando-Cubango
Cuanza Norte
Cuanza Sul
Cunene
Huambo
Huíla
Kabinda; Cabinda
Luanda
Lunda Norte
Lunda Sul
Malanje
Moxico
Namibe
Uíge
Zaire
Miejscowości
Benguela
Chissamba
Huambo
Kabinda; Cabinda
Kuito
M’Banza Congo, M’banza
Congo
Malaje
Menongue
Namibie
Lobito
Luanda
Lubango
Lucapa
Luena
35
N’Dalatando / N’dalatando
Saurimo
Uíge
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Oceano Atlântico
Zatoki
Baía do Bengo
Baía de Cabinda
Baía de Diogo Cão
Baía de Namibe
Baía do Benguela
Baía dos Tigres
Rzeki
Chicapa, Rio Chicapa
Chiumbe, Rio Chiumbe
Cuando, Rio Cuando
Cuango, Rio Cuango
Cuanza, Rio Cuanza
Cuilo, Rio Cuilo
Cuito, Rio Cuito
Cunene, Rio Cunene
Kasai; Cassai, Rio Cassai
Kongo; Congo, Rio Congo
Luachimo, Rio Luachimo
Luembe, Rio Luembe
Luena, Rio Luena
Okawango; Cubango, Rio
Cubango
Zambezi; Zambeze, Rio
Zambeze
Przylądki
Cabo de Santa Maria
Cabo de Santa Marta
Ponta Albina
Ponta da Marca
Ponta da Narca
Ponta das Palmeirinhas
Ponta do Padrão
Wyżyny, góry
Bije; Bié, Planalto do Bié
Morro de Môco
Serra Cambonda
Serra da Bandeira
Serra da Chela
Serra da Neve
Serra do Chilengue
Serra do Humbe
Wodospady
Quedas de Caculo Cabaça
Quedas de Francisco José
Quedas de Monte Negro
Quedas do Ruacaná
Obszary chronione
Parque Nacional do Bicuari
Parque Nacional da Mupa
Parque Nacional do Iona
Parque Nacional da Cameia
Parque Nacional de Cangandala
Parque Nacional do Quicama
36
Reserva Natural Integral
do Luando
BENIN
(le) Bénin
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Alibori
Atakora
Atlantique
Borgou
Collines
Couffo
Donga
Littoral
Mono
Ouémé
Plateau
Zou
Krainy, regiony
Wybrzeże Niewolnicze; Côte
des Esclaves
Miejscowości
Abomey
Bohicon
Djougou
Dobo-Tota
Ganvié
Grand-Popo
Kandi
Kotonu; Cotonou
Lokossa
Natitingou
Ouidah
Parakou
Porto-Novo
Sakété
Savalou
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
Zatoki
Lac Ahémè / Lagune d’Ahémè
Lac Nokoué / Lagune de
Nokoué
Lagune de Porto-Novo
Zatoka Beninu; Golfe de Bénin /
Golfe du Bénin
Zatoka Gwinejska; Golfe
de Guinée
Rzeki
Alibori
Couffo / Kouffo
Mékrou / Mekrou
Mono
37
Niger
Ouémé
Pendjari
Sota
Równiny, niziny
Terres de Barre
Góry, szczyty
Atakora, Chaîne de l’Atakora
Mont Sokbaro
Obszary chronione
Parc national de la Pendjari
Parc national du W du Niger
Réserve de la biosphère
de la Pendjari
BOTSWANA
Botswana
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Central
Chobe
Ghanzi
Kgalagadi
Kgatleng
Kweneng
Ngamiland
Ngwaketse
North East
Okavango
South East
Miejscowości
Francistown
Gaborone
Ghanzi
Jwaneng
Kanye
Orapa
Selebi-Phikwe
Serowe
Tshabong
Lobatse
Mahalapye
Maun
Mochudi
Molepolole
Jeziora
Lake Dow / Lake Xau
Lake Ngami
38
Rzeki
Botletle
Chobe
Kwando
Limpopo
Linyanti
Molopo
Okawango; Okavango
Thamalakane
Bagna
Makarikari, Makgadikgadi Pans
Okawango; Okavango,
Okavango Swamps /
Okavango Delta
Pustynie
Kalahari, Kalahari Desert
Obszary chronione
Central Kalahari Game Reserve
Chobe National Park
Gemsbok National Park
Makgadikgadi Pans Game
Reserve
Nxai Pan National Park
Miejsca i obiekty szczególne
Tsodilo [malowidła naskalne]
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO (bryt.)
(the) British Indian Ocean Territory
Język urzędowy: angielski
Oceany
Ocean Indyjski; Indian Ocean
Wyspy
Czagos; Chagos Archipelago
Diego Garcia
Eagle, Eagle Islands
Egmont, Egmont Islands
39
Peros Banhos
Salomon, Salomon Island
BURKINA FASO
(le) Burkina Faso
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Balé
Bam
Banwa
Bazèga
Bougouriba
Boulgou
Boulkiemdé
Comoé
Ganzourgou
Gnagna
Gourma
Houet
Ioba
Kadiogo
Kénédougou
Passoré
Poni
Sanguié
Sanmatenga
Séno
Sissili
Soum
Sourou
Tapoa
Tuy
Yagha
Yatenga
Ziro
Zondoma
Zoundwéogo
Komandjoari
Kompienga
Kossi
Koulpélogo
Kouritenga
Kourwéogo
Léraba
Loroum
Mouhoun
Nahouri
Namentenga
Nayala
Noumbiel
Oubritenga
Oudalan
Krainy, regiony
Gobnangou
Gurma; Gourma
Liptako
Yatenga
Miejscowości
Banfora
Bobo-Dioulasso
Dédougou
Dori
Fada-Ngourma / Fada
N’Gourma
Gaoua
Kaya
Rzeki
Bougouriba
Komoé
40
Koudougou
Ouahigouya
Tenkodogo
Wagadugu; Ouagadougou
Wolta Biała; Nakambé, Volta
Blanche
Wolta Czarna; Mouhoun, Volta
Noire
Wolta Czerwona; Nazinon,
Volta Rouge
Kotliny
Kotlina Środkowego Nigru
Wyżyny, góry
Nakourou / Tena Kourou
Tambao
Obszary chronione
Mare aux Hippopotames
Parc national de l’Arli
Parc national des Deux Balés
Parc national du W
Parc national Tambi-Kaboré
Réserve partielle du Sahel
Réserve totale du Singou
BURUNDI
(le) Burundi (fr.); Uburundi (rundi)
Języki urzędowe: francuski, rundi
Jednostki administracyjne
Bubanza
Bururi
Bużumbura; Bujumbura
Cankuzo
Cibitoke
Gitega
Karuzi
Kayanza
Kirundo
Makamba
Muhinga / Muyinga
Muramuya / Muramvya
Mwaro
Ngozi
Rutana
Ruyigi
Krainy, regiony
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Bubanza
Bururi
Bużumbura; Bujumbura
Gitega
41
Muyinga
Ngozi
Nyanza-Lac
Rumonge
Jeziora
Cohoha Sud, Lac Cohoha Sud
Rweru, Lac Rweru
Rwihinda, Lac Rwihinda
Tanganika; Tanganyika,
Lac Tanganyika
Rzeki
Kamera
Kanyaru
Rusizi
Ruvubu
Wyżyny, góry, szczyty
Bufundu-Mugamba
Heha, Mont Heha
Wyżyna Wschodnioafrykańska
Obszary chronione
Parc national de la Kibira
Parc national de la Rusizi
Parc national de la Ruvubu
CZAD
(le) Tchad (fr.); Taszad, Tashād (arab.)
Języki urzędowe: arabski, francuski. W piśmiennictwie arabskie nazwy geograficzne nie są używane.
Jednostki administracyjne
Assongha (fr.); Asungha, Asunghah (arab.)
Baguirmi (fr.); Baghirmi, Bāghirmī (arab.)
Bahr el Ghazal (fr.); Bahr al-Ghazal, Baḩr
al-Ghazal (arab.)
Bahr Kôh (fr.); Bahr Kuh, Baḩr Kūh (arab.)
Batha Est (fr.); Al-Batha asz-Szarkijja, Al-Baţḩā’
ash-Sharqiyyah (arab.)
Batha Ouest (fr.); Al-Batha al-Gharbijja,
Al-Baţḩā’ al-Gharbiyyah (arab.)
Biltine (fr.); Biltin, Biltīn (arab.)
Borkou (fr.); Burku, Burkū (arab.)
Dababa (fr.); Dababa, Dabābah (arab.)
Ennedi (fr.); Annadi, Annadī (arab.)
Guéra (fr.); Kuwajra, Quwayrah (arab.)
Hadjer el-Hamis (fr.); Hadżar al-Chamis, Ḩajar
al-Khamīs (arab.)
Kabia (fr.); Kabija, Kābiyah (arab.)
Kanem (fr.); Kanim, Kānim (arab.)
Lac (fr.); Al-Buhajra, Al-Buḩayrah (arab.)
Lac Iro (fr.); Buhajrat Iru, Buḩayrat Īrū (arab.)
Logone Occidental (fr.); Lukun al-Gharbi, Lūqūn
al-Gharbī (arab.)
Logone Oriental (fr.); Lukun asz-Szarki, Lūqūn
ash-Sharqī (arab.)
42
Mandoul (fr.); Mandul, Mandūl (arab.)
Mayo Boneye (fr.)
Mayo-Dallah / Mayo-Dala (fr.); Maju Dalla,
Māyū Dāllah (arab.)
Monts de Lam (fr.)
Ndżamena; N’Djamena (fr.); Nadżamina,
Najāmīnā (arab.)
Ouaddaï (fr.); Waddaj, Waddāy (arab.)
Salamat (fr.); Salamat, Salāmāt (arab.)
Sila (fr.); Sila, Sīlah (arab.)
Tandjilé Est (fr.); Tandżili asz-Szarki, Tānjilī
ash-Sharqī (arab.)
Tandjilé Ouest (fr.); Tandżili al-Gharbi, Tānjilī
al-Gharbī (arab.)
Tibesti (fr.); Tibisti, Tībistī (arab.)
Krainy, regiony
Ennedi (fr.); Annadi, Annadī (arab.)
Guéra (fr.); Kuwajra, Quwayrah (arab.)
Kanem (fr.); Kanim, Kānim (arab.)
Ouaddaï (fr.); Waddaj, Waddāy (arab.)
Salamat (fr.); Salamat, Salāmāt (arab.)
Zagaoua (fr.); Zaghawa, Zaghāwah (arab.)
Baguirmi (fr.); Baghirmi, Bāghirmī (arab.)
Bahr el Ghazal (fr.); Bahr al-Ghazal, Baḩr
al-Ghazal (arab.)
Batha (fr.); Al-Batha, Al-Baţḩā (arab.)
Biltine (fr.); Biltin, Biltīn (arab.)
Borku; Borkou (fr.); Burku, Burkū (arab.)
Miejscowości
Abéché (fr.); Abu Szahr, Abū Shahr / Abiszi,
Abišī (arab.)
Abou Déïa (fr.); Abu Daja, Abū Ḑāyah (arab.)
Abou Goulem (fr.); Abu Ghulajm, Abū Ghulaym
(arab.)
Adar (fr.); Adar, Adār (arab.)
Adré (fr.); Adri, Adrī (arab.)
Am Djemena (fr.); Umm Dżumana, Umm
Jumānah (arab.)
Am Himédé (fr.); Umm Humajda, Umm
Ḩumaydah (arab.)
Am Timan (fr.); Umm Timan, Umm Tīmān
(arab.)
Aozou (fr.); Auzu, Awzū (arab.)
Arada (fr.); Arada, Arādah (arab.)
Ati (fr.); Ati, Ātī (arab.)
Baïbokoum (fr.); Bajbukum, Baybukūm (arab.)
Bardaï (fr.); Bardaj, Bardāy (arab.)
Beurkia (fr.); Burkijja, Burkiyyah (arab.)
Biltine (fr.); Biltin, Biltīn (arab.)
Bokoro (fr.); Bukuru, Bukurū (arab.)
Bol (fr.); Bul, Būl (arab.)
Bongor (fr.); Bunghur, Būnghūr (arab.)
Djermaya (fr.); Dżarmaja, Jarmāyah (arab.)
Doba (fr.); Duba, Dūbā (arab.)
Fada (fr.); Fada, Fādah (arab.)
Faya / Faya-Largeau (fr.); Faja, Fāyah (arab.)
Gounou-Gaya (fr.); Kunukaja, Qūnūqāyah (arab.)
Goz-Beïda (fr.); Kauz al-Bajda, Qawz al-Bayḑā’
(arab.)
Guéreda (fr.); Kuwajrida, Quwayridah (arab.)
Hadjer el-Hamis (fr.); Hadżar al-Chamis, Ḩajar
al-Khamīs (arab.)
Kélo (fr.); Kalu, Kalū (arab.)
Koukou (fr.); Kuku, Kūkū (arab.)
Koumra (fr.); Kumra, Kumrah (arab.)
Kyabé (fr.); Kijaba, Kiyābah (arab.)
Laï (fr.); Laj, Lāy (arab.)
Mao (fr.); Mau, Māw (arab.)
Massaguet (fr.); Masakit, Masāqiţ (arab.)
Massenya (fr.); Masanija, Masāniyah (arab.)
Mongo (fr.); Munku, Mūnqū (arab.)
Moundou (fr.); Mundu, Mūndū (arab.)
Moussoro (fr.); Musuru, Muşūrū (arab.)
Naala (fr.); Na’ala, Na‘ālah (arab.)
Ndżamena; N’Djamena (fr.); Nadżamina,
Najāmīnā (arab.)
43
Oum Chalouba (fr.); Umm Szaluba, Umm
Shalūbah (arab.)
Oum Hadjer (fr.); Umm Hadżar, Umm Ḩajar
(arab.)
Ounianga Kebir (fr.); Wananka Kabir, Wananqā
Kabīr (arab.)
Ounianga Serir (fr.); Wananka Saghir, Wananqā
Şaghīr (arab.)
Ouri (fr.); Wari, Warī (arab.)
Pala (fr.); Bala, Bālah (arab.)
Sarh (fr.); Sarh, Sārh (arab.)
Tersef (fr.); Tirsaf, Tirsāf (arab.)
Wour (fr.); Wur, Wūr (arab.)
Zouar (fr.); Zawar, Zawār (arab.)
Jeziora
Czad; Lac Tchad (fr.); Buhajrat Taszad,
Buḩayrat Tashād (arab.)
Fitri, Lac Fitri (fr.); Buhajrat Fitri, Buḩayrat Fitrī
(arab.)
Rzeki
Bahr Azoum (fr.); Bahr Azzum, Baḩr ‘A ūm
(arab.)
Bahr el Azrak (fr.); Al-Bahr al-Azrak, Al-Baḩr
al-Azraq (arab.)
Bahr el Ghazal (fr.); Bahr al-Ghazal, Baḩr
al-Ghazal (arab.)
Bahr Salamat (fr.); Bahr Salamat, Baḩr Salāmāt
(arab.)
Batha (fr.); Bahr al-Batha, Baḩr al-Baţḩā’ (arab.)
Logone (fr.); Bahr Lukun, Baḩr Lūqūn (arab.)
Miski, Enneri Miski (fr.); Wadi Miski, Wādī
Miskī (arab.)
Szari; Chari (fr.); Bahr Szari, Baḩr Shārī (arab.)
Ouadi Matar Sultane (fr.); Wadi Matar as-Sultan,
Wādī Maţar as-Sulţān (arab.)
Równiny, niziny, kotliny
Bodélé (fr.); Budili, Būdīlī (arab.)
Djourab (fr.); Dżurab, Jūrāb (arab.)
Eguey (fr.); Akaj, Āqāy (arab.)
Kotlina Czadu; Bassin du lac Tchad (fr.); Haud
Buhajrat Taszad, Ḩawḑ Buḩayrat Tashād
(arab.)
Dépression du Mourdi (fr.); Munchafad Mauridi,
Munkhafaḑ Mawridī (arab.)
Wyżyny, góry, szczyty
Emi Koussi (fr.); Ami Kusi, Amī Kūsī (arab.)
Ennedi (fr.); Annadi, Annadī (arab.)
Guéra, Massif de Guéra (fr.); Dżabal Kuwajra,
Jabal Quwayrah (arab.)
Guéra, Pic de Guéra (fr.); Ras Kuwajra, Ra’s
Quwayrah (arab.)
Hadjer Katchmiré (fr.); Hadżar Kaszmira,
Ḩajar Kashmīrah (arab.)
Monts Baibélé (fr.); Dżabal Bajbala, Jabal
Baybalah (arab.)
Monts Kaoua (fr.); Dżabal Kawa, Jabal Kāwah
(arab.)
Mourdia (fr.); Al-Mauridijja, Al-Mawridiyyah
(arab.)
Ouaddaï (fr.); Waddaj, Waddāy (arab.)
Tibesti (fr.); Tibisti, Tībistī (arab.)
Toussidé, Pic de Toussidé (fr.); Ras Tusidi, Ra’s
Tūsīdī (arab.)
Turkou (fr.); Turku, Turkū (arab.)
44
Pustynie
Erg du Djourab (fr.); Irk Dżurab, ‘Irq Jūrāb (arab.) Sahara; Sahara (fr.); As-Sahra al-Kubra,
Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá (arab.)
Obszary chronione
Parc national de Manda (fr.); Manda, Mandah
(arab.)
Parc national de Zakouma (fr.); Zakuma,
Zākūmah (arab.)
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGA
(le) Congo
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Bandundu
Bas-Congo
Équateur
Kasaï-Occidental
Kasaï-Oriental
Katanga
Maniema
Nord-Kivu
Province Orientale
Sud-Kivu
Krainy, regiony
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Bandundu
Boma
Bukavu
Bunia
Butembo
Goma
Isiro
Kananga
Kikwit
Kindu
Kinszasa; Kinshasa
Kisangani
Kolwezi
Likasi
45
Lubumbashi
Matadi
Mbandaka
Mbuji-Mayi
Mwene-Ditu
Tshikapa
Uvira
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
Jeziora
Jezioro Alberta; Lac Albert
Jezioro Edwarda; Lac Édouard /
Lac Rutanzige
Kiwu; Kivu, Lac Kivu
Lac Mayi Ndombé / Lac Mai-Ndombé
Lac Tshangalélé
Lac Tumba
Lac Upemba
Malebo, Lac Malebo / Malebo
Pool / Stanley Pool
Mweru; Lac Moero
Tanganika; Lac Tanganyika
Zatoka Burtona; Baie de Burton
Rzeki
Aruwimi
Ituri
Kasai; Kasaï
Kongo; Congo
Kwango
Kwilu
Lulua
Luvua
Sankuru
Tshuapa
Ubangi; Oubangui
Lomami
Lualaba
Luapula
Lufira
Lukenie
Lulonga
Zapory
Inga
Kotliny
Kotlina Konga; Bassin
du Congo
Wyżyny
Wyżyna Ubangi
Góry, szczyty
Góra Stanleya; Mont Stanley
Góry Błękitne; Monts Bleus
Kundelungu, Monts Kundelungu
Malimba, Monts Malimba
Marungu, Monts Marungu
Mitumba, Monts Mitumba
Mugila, Monts Mugila
Mulumbe, Monts Mulumbe
Wodospady
Chutes de Katende
Chutes de la Lufira
Chutes Livingstone
Chutes Ngaliéma
Wodospady Stanleya; Chutes de
Stanley / Chutes Boyoma /
Chutes Tshungu
Wrota Piekieł; Portes d’Enfer
46
Ruwenzori
Szczyt Małgorzaty; Pic
Marguerite
Wirunga; Virunga
Obszary chronione
Parc national de la Garamba
Parc national de Kahuzi-Biega
Parc national de la Maïko
Parc national de la Salonga
Parc national de l’Upemba
Parc national des Virunga
Réserve de faune à okapis
DŻIBUTI
Dżibuti, Jībūtī (arab.); (le) Djibouti (fr.)
Języki urzędowe: arabski, francuski
Jednostki administracyjne
Ali Sabih, ‘Alī Sābiḩ (arab.); Ali Sabieh (fr.)
Duchajl, Dukhayl (arab.); Dikhil (fr.)
Dżibuti, Jībūtī (arab.); Djibouti (fr.)
Tadżura, Tājūrā’ (arab.); Tadjoura (fr.)
Ubuk, Ubūk (arab.); Obock (fr.)
Miejscowości
Ali Adda, ‘Alī ‘Addah (arab.); Ali Addé (fr.)
Ali Sabih, ‘Alī Sābiḩ (arab.); Ali Sabieh (fr.)
Arta, ‘Artah (arab.); Arta (fr.)
Asajla, ‘As‘aylah (arab.); As Ela (fr.)
Balhu, Balḩū (arab.); Balho (fr.)
Bankuwala, Bankuwālah (arab.); Bankooualé (fr.)
Chaur Anghar, Khawr Anghār (arab.); Khor-Angar (fr.)
Danan, Ḑānan (arab.); Dânan (fr.)
Duchajl, Dukhayl (arab.); Dikhil (fr.)
Durra, Durrah (arab.); Dorra (fr.)
Dżibuti, Jībūtī (arab.); Djibouti (fr.)
Faghal, Faghal (arab.); Fagal (fr.)
Hulhul, Hulhul (arab.); Holl-Holl (fr.)
Humbuli, Ḩumbūlī (arab.); Ambouli (fr.)
Jubuki, Yūbūkī (arab.); Yoboki (fr.)
Randa, Randah (arab.); Randa (fr.)
Tadżura, Tājūrā’ (arab.); Tadjoura (fr.)
Tawu, Taw‘ū (arab.); Teoao (fr.)
Ubuk, Ubūk (arab.); Obock (fr.)
Waja, Way‘ah (arab.); Ouéa (fr.)
Morza
Morze Czerwone; Al-Bahr al-Ahmar, Al-Baḩr
al-Aḩmar (arab.); Mer Rouge (fr.)
47
Zatoki
Chalidż Tadżura, Khalīj Tājūrā’ (arab.); Golfe de
Tadjoura (fr.)
Zatoka Adeńska; Chalidż Adan, Khalīj ‘Adan
(arab.); Golfe d'Aden (fr.)
Cieśniny
Bab al-Mandab, Bāb al-Mandab (arab.);
Bab-el-Mandeb (fr.)
Jeziora
Abi Bad, Ābī Bād (arab.); Lac Abé (fr.)
Asal; Bahr Asal, Baḩr ‘Asal (arab.); Lac Assal
(fr.)
Rzeki
Askala, ‘Askalah (arab.); Askela (fr.)
Didalajta, Didālaytā (arab.); Didaleyta (fr.)
Kimbirra, Kimbirrah (arab.); Kimbirre (fr.)
Randali, Randalī (arab.); Randali (fr.)
Wadi Dabadir, Wādī Dabādir (arab.); Oued
Dabadera (fr.)
Wa'ima, Wa‘īmah (arab.); Weima (fr.)
Wyspy
Burdajru, Burdayrū (arab.); Bourdêro / Ouaramos
(fr.)
Dżazirat Musza, Jazīrat Mūshah (arab.); Île
Moucha (fr.)
Dżuzur Musza, Juzur Mūshah (arab.); Îles
Moucha (fr.)
Maskali, Maskalī (arab.); Île Maskali (fr.)
Półwyspy
Baddi Kauma, Baddī Kawmah (arab.); Baddi
Kôma / Presqu'île du Diable (fr.)
Przylądki
Isa Ali, ‘Īsá ‘Alī (arab.); Issa Ali (fr.)
Ras al-Bir, Ra’s al-Bi’r (arab.); Cap Bir (fr.)
Ras Ali, Ra’s ‘Alī (arab.); Cap Ali (fr.)
Ras Dumajra, Ra’s Ḑumayrah (arab.); Cap
Doumêra (fr.)
Ras Duwan, Ra’s Duwān (arab.); Cap Duan (fr.)
Ras Sijjan, Ra’s Siyyān (arab.); Cap Siyyan (fr.)
Ras Ubuk, Ra’s Ubūk (arab.); Cap Obock (fr.)
Kotliny
Kotlina Danakilska; Dankali, Danqalī (arab.);
Danakil / Plaine de l'Afar (fr.)
48
Góry, szczyty
Abajta, ‘Abaytā (arab.); Abeïda (fr.)
Dżabal Mabla, Jabal Mablah (arab.); Monts
Mabla (fr.)
Góry Danakilskie
Musa Ali, Mūsá ‘Alī (arab.); Moussa Ali (fr.)
EGIPT
Misr, Mişr
Język urzędowy: arabski
Jednostki administracyjne
Giza; Al-Dżiza, Al-Jīzah
Ismailia; Al-Isma'ilijja, Al-Ismā‛īliyyah
Kafr asz-Szajch, Kafr ash-Shaykh
Kair; Al-Kahira, Al-Qāhirah
Kina, Qinā
Luksor; Al-Uksur, Al-Uqşur
Marsa Matruh, Marsá Maţrūḩ
Nowa Dolina; Al-Wadi al-Dżadid, Al-Wādī
al-Jadīd
Port Said; Bur Sa'id, Būr Sa‛īd
Sauhadż, Sawhāj
Suez; As-Suwajs, As-Suways
Synaj Południowy; Dżanub Sina, Janūb Sīnā’
Synaj Północny; Szamal Sina, Shamāl Sīnā’
Ad-Dakahlijja, Ad-Daqahliyyah
Al-Bahr al-Ahmar, Al-Baḩr al-Aḩmar
Al-Buhajra, Al-Buḩayrah
Aleksandria; Al-Iskandarijja, Al-Iskandariyyah
Al-Gharbijja, Al-Gharbiyyah
Al-Kaljubijja, Al-Qalyūbiyyah
Al-Minja, Al-Minyā
Al-Minufijja, Al-Minūfiyyah
Asjut, Asyūţ
Asuan; Aswan, Aswān
Asz-Szarkijja, Ash-Sharqiyyah
Bani Suwajf, Banī Suwayf
Damietta; Dumjat, Dumyāţ
Fajum; Al-Fajjum, Al-Fayyūm
Krainy, regiony
Górny Egipt; Al-Wadżh al-Kibli, Al-Wajh
al-Qiblī / As-Sa’id, Aş-Şa‛īd
Misr al-Wusta, Mişr al-Wusţá
Nowa Dolina; Al-Wadi al-Dżadid, Al-Wādi
al-Jadīd
Nubia; Bilad an-Nuba, Bilād an-Nūbah
Ad-Duhajr, Aḑ-Ḑuhayr
Al-Bahrajn, Al-Baḩrayn
Atbaj, ‛Atbāy
Delta Nilu; Dilta an-Nil, Diltā an-Nīl
Dolny Egipt; Al-Wadżh al-Bahri, Al-Wajh
al-Baḩrī / Misr Bahr, Mişr Baḩr
49
Miejscowości
Al-Dżabalajn, Al-Jabalayn; Peth Hathor, Pathyris,
Aphrodithopolis, Krokodilopolis [hist.]
Al-Dżamalijja, Al-Jamāliyyah
Aleksandria; Al-Iskandarijja, Al-Iskandariyyah
Al-Faszn, Al-Fashn
Al-Gharak as-Sultani, Al-Gharaq as-Sulţānī
Al-Hajz, Al-Ḩayz
Al-Hilla, Al-Ḩillah
Al-Kab, Al-Kāb; Necheb [hist.]
Al-Kajs, Al-Qays
Al-Kanatir al-Chajrijja, Al-Qanāţir al-Khayriyyah
Al-Kantara, Al-Qanţarah
Al-Kasr, Al-Qaşr
Al-Kuntilla, Al-Kuntillah
Al-Kurajn, Al-Qurayn
Al-Kusajma, Al-Quşaymah
Al-Kusajr, Al-Quşayr; Leukos Limen, Leuke
Kome [hist.]
Al-Lahun, Al-Lāhūn
Al-Liszt, Al-Lisht; Iczitawi [hist.]
Al-Ma’adi, Al-Ma‛ādī
Al-Ma’alla, Al-Ma‛allah
Al-Mahalla al-Kubra, Al-Maḩallah al-Kubrá
Al-Maks, Al-Maks
Al-Mansura, Al-Manşūrah
Al-Mansza, Al-Manshā; Ptolemais Hermaiou,
Herminou [hist.]
Al-Manzila, Al-Manzilah
Al-Masara, Al-Ma‛şarah
Al-Matarijja, Al-Maţariyyah
Al-Minja, Al-Minyā
Al-Minufijja, Al-Minūfiyyah
Al-Mitmar, Al-Miţmar
Al-Wasita, Al-Wāsiţah
An-Nabk, An-Nabk
An-Nubajra, An-Nubayrah; Naukratis [hist.]
Armant, Armant; en Mont, Hermōnthis,
Hermontis [hist.]
Ar-Rajdanijja, Ar-Raydāniyyah
Asjut, Asyūţ; Lykopolis [hist.]
As-Sajjala, As-Sayyālah
As-Salihijja, Aş-Şāliḩiyyah
Abnub, Abnūb
Abu Durba, Abū Durbah
Abu Hammad, Abū Ḩammād
Abu Kabir, Abū Kabīr
Abu Kir, Abū Qīr; Canopus [hist.]
Abu Rawwasz, Abū Rawwāsh
Abu Rudajs, Abū Rudays
Abu Sir al-Malak, Abū Şīr al-Malaq
Abu Sir, Abū Şīr; Busiris [hist.]
Abu Sir Bana, Abū Şīr Banā
Abu Sir Difinnu, Abū Şīr Difinnū
Abu Tidż, Abū Tīj
Abu Zabal, Abū Za‘bal
Abu Zanima, Abū Zanīmah
Achmim, Akhmīm; Chemnis, Panopolis,
Panospolis [hist.]
Ad-Daba, Aḑ-Ḑab‛ah
Ad-Dakka, Ad-Dakkah; Pselchis [hist.]
Ad-Dalatun, Ad-Dalātūn
Ad-Diwan, Ad-Dīwān
Aghurmi, Aghūrmī
Ajn Suchna, ‛Ayn Sukhnah
Ajn Szams, ‘Ayn Shams [dz. Kairu]
Al-Abbasa al-Gharbijja, Al-‛Abbāsah
al-Gharbiyyah
Al-Abbasa asz-Szarkijja, Al-‛Abbāsah
ash-Sharqiyyah
Al-Alamajn, Al-‛Alamayn
Al-Arisz, Al-‛Arīsh
Al-Aszmunajn, Al-Ashmūnayn; Chmunu,
Hermopolis [hist.]
Al-Atawila, Al-Aţāwilah; Hierakonpolis,
Hierakon [hist.]
Al-Azhar, Al-Azhar [dz. Kairu]
Al-Badari, Al-Badārī
Al-Bahnasa, Al-Bahnasā; Oksyrynchos [hist.]
Al-Barba, Al-Barbá; This, Thinis [hist.]
Al-Barsza, Al-Barshā’
Al-Bawiti, Al-Bawīţī
Al-Burumbul, Al-Burumbul
Al-Chatatiba, Al-Khaţāţibah
50
Dandara, Dandarah; Tentyra [hist.]
Dinszawaj, Dinshawāy
Disuk, Disūq
Dżamsa, Jamsah
Dżirza, Jirzah
Dżunajfa, Junayfah
Dżurf Husajn, Jurf Ḩusayn
Edfu; Idfu, Idfū; Behdet, Dbot, Atbo,
Apollinopolis Magna [hist.]
Esna; Isna, Isnā; Latonpolis [hist.]
Fajum; Al-Fajjum, Al-Fayyūm; Szedet, Arsinoe,
Krokodilopolis [hist.]
Fakus, Fāqūs
Fariskur, Fāriskūr
Fau Kibli, Fa’w Qiblī
Fuwa, Fuwah
Giza; Al-Dżiza, Al-Jīzah
Heliopolis; Misr al-Dżadida, Mişr al-Jadīdah
[dz. Kairu]
Heluan; Hulwan, Ḩulwān
Hiw, Hiw
Hurghada; Al-Ghardaka, Al-Ghardaqah
Ibszawaj, Ibshawāy
Idfina, Idfinā
Idku, Idkū
Ihnasijat al-Madina, Ihnāsiyat al-Madīnah;
Nennesut, Herakleopolis Magna [hist.]
Imbaba, Imbābah
Ismailia; Al-Isma’ilijja, Al-Ismā‛īliyyah
Kafr Abu Manzur, Kafr Abū Mandhūr
Kafr ad-Dawwar, Kafr ad-Dawwār
Kafr asz-Szajch, Kafr ash-Shaykh
Kafr Awad, Kafr ‛Awaḑ
Kafr az-Zajjat, Kafr az-Zayyāt
Kafr Bulin, Kafr Būlīn
Kafr Ramada, Kafr Ramādah
Kair; Al-Kahira, Al-Qāhirah
Kalamszah, Qalamshāh
Kaljub, Qalyūb
Kara, Qārah
Karnak; Al-Karnak, Al-Karnak
Kasr al-Farafira, Qaşr al-Farāfirah
Kasr Karun, Qaşr Qārūn
As-Sallum, As-Sallūm
As-Sama’ina, As-Samā‛inah
As-Sunbullawajn, As-Sunbullāwayn
Asuan; Aswan, Aswān; Swenet, Syene [hist.]
Asz-Szajch Ibada, Ash-Shaykh ‛Ibādah; Antinoe,
Antinoopolis [hist.]
Asz-Szallal, Ash-Shallāl
Asz-Szatt, Ash-Shaţţ
Atfih, Aţfīḩ; Aphrodithon, Afrodithopolis [hist.]
At-Tall al-Kabir, At-Tall al-Kabīr
At-Tarrana, Aţ-Ţarrānah
At-Tina, Aţ-Ţīnah
At-Tur, Aţ-Ţūr
Az-Zajtun, Az-Zaytūn
Az-Zakazik, Az-Zaqāzīq
Az-Zamalik, Az-Zamālik [dz. Kairu]
Balat, Balāţ
Baltim, Balţīm
Bamha, Bamhā
Banha, Banhā
Bani Hasan, Banī Ḩasan
Bani Mazar, Banī Mazār
Bani Murr, Banī Murr
Bani Salama, Banī Salāmah
Bani Suwajf, Banī Suwayf
Baris, Bārīs
Barnis, Barnīs; Berenike, Berenice [hist.]
Bawit, Bāwīţ
Biba, Bibā
Bijala, Biyalā
Bilbajs, Bilbays
Bilkas Kism Awwal, Bilqās Qism Awwal
Biltadż, Biltāj
Bulak, Būlāq [dz. Kairu]
Bulak ad-Dakrur, Būlāq ad-Dakrūr
Bur Fu'ad, Būr Fu’ād
Bur Safadża, Būr Safājah
Charga; Al-Charidża, Al-Khārijah
Dabik, Dabīq
Dahszur, Dahshūr
Dajrut, Dayrūţ
Damanhur, Damanhūr
Damietta; Dumjat, Dumyāţ
51
Sauhadż, Sawhāj
Sidi Barrani, Sīdī Barrānī
Sidi Hunajsz, Sīdī Ḩunaysh
Sinnuris, Sinnūris
Sirjakus, Siryāqūs
Siwa, Sīwah; Ammon [hist.]
Stary Kair; Misr al-Atika, Mişr al-‛Atīqah / Misr
al-Kadima, Mişr al-Qadīmah [dz. Kairu]
Suez; As-Suwajs, As-Suways; Clysma [hist.]
Szabszir, Shabshīr; Nikiu [hist.]
Szarm asz-Szajch, Sharm ash-Shaykh
Szaruna, Shārūnah
Szibin al-Kanatir, Shibīn al-Qanāţir
Szibin al-Kaum, Shibīn al-Kawm
Szirbin, Shirbīn
Szubra, Shubrā [dz. Kairu]
Szubra al-Chajma, Shubrā al-Khaymah
Szubra Chit, Shubrā Khīt
Szubra Wisz, Shubrā Wīsh
Taba, Ţābah
Tahta, Ţahţā
Talcha, Ţalkhā
Tall Atrib, Tall Atrīb; Athribis [hist.]
Tanah, Ţanāḩ
Tanta, Ţanţā
Tima, Ţimā
Timaj al-Amdid, Timay al-Amdīd
Tinnis, Tinnīs
Tunat al-Dżabal, Tūnat al-Jabal
Tunbara, Ţunbārah
Tura, Ţurá
Zafarana, Za‛farānah
Zahab, Dhahab
Zawijat al-Bahr, Zāwiyat al-Baḩr
Zawijat Szammas, Zāwiyat Shammās
Ziftah, Ziftā
Kift, Qifţ; Koptos [hist.]
Kina, Qinā
Kom Ombo; Kaum Umbu, Kawm Umbū;
Ombos [hist.]
Kurusku, Kuruskū
Kus, Qūş
Kuwajsina, Quwaysinā
Luksor; Al-Uksur, Al-Uqşur
Madinat an-Nasr, Madīnat an-Naşr [dz. Kairu]
Madinat as-Sahra, Madīnat aş-Şaḩrā’
Madinat Nasir, Madīnat Nāşir
Maghagha, Maghāghah
Majdum, Maydūm
Majr, Mayr
Mallawi, Mallawī
Manfalut, Manfalūţ
Mankabad, Manqabād
Marsa al-Alam, Marsá al-‛Alam
Marsa Matruh, Marsá Maţrūḩ
Minja al-Kamh, Minyā al-Qamḩ
Mit Ghamr, Mīt Ghamr
Musztahir, Mushtahir
Mut, Mūţ
Nakada, Naqādah
Nuwajbi, Nuwaybi‛
Port Said; Bur Sa'id, Būr Sa‛īd,
Port Taufik; Bur Taufik, Būr Tawfīq
Rafah, Rafaḩ; Rafia [hist.]
Ras Gharib, Ra’s Ghārib
Ras Sudr, Ra’s Sudr
Rosetta; Raszid, Rashīd
Sa al-Hadżar, Şā al-Ḩajar; Sais [hist.]
Sacha, Sakhā; Xois [hist.]
Sakkara, Saqqārah
Samalut, Samālūţ
Samannud, Samannūd; Sebennytos [hist.]
San al-Hadżar al-Kiblijja, Şān al-Ḩajar
al-Qibliyyah; Auaris, Tanis [hist.]
Oazy
Ad-Dachila, Ad-Dākhilah, Al-Wahat ad-Dachila,
Al-Wāḩāt ad-Dākhilah
Al-Bahrijja, Al-Baḩriyyah, Al-Wahat al-Bahrijja,
Al-Wāḩāt al-Baḩriyyah
52
Al-Dżaghbub, Al-Jaghbūb, Wahat al-Dżaghbub,
Wāḩat al-Jaghbūb
Al-Farafira, Al-Farāfirah, Wahat al-Farafira,
Wāḩat al-Farāfirah
Charga; Al-Wahat al-Charidża, Al-Wāḩāt
al-Khārijah
Fajum; Al-Fajjum, Al-Fayyūm
Kara, Qārah, Wahat Kara, Wāḩat Qārah
Siwa, Sīwah, Wahat Siwa, Wāḩat Sīwah
Źródła Mojżesza; Ujun Musa, ‛Uyūn Mūsá
[gorące źródła]
Studnie
Bir Bajli, Bi’r Baylī
Bir Fu’ad, Bi’r Fu’ād
Bir Misaha, Bi’r Misāḩah
Bir Safadża, Bi’r Safājah
Bir Szalatajn, Bi’r Shalatayn
Bir Tarfawi, Bi’r Ţarfāwī
Bir Umm Hibal, Bi’r Umm Ḩibāl
Ajn al-Ma’asir, ‛Ayn al-Ma‛āşir
Ajn Dalla, ‛Ayn Dāllah
Asz-Szabb, Ash-Shabb
Bir Abu al-Husajn, Bi’r Abū al-Ḩusayn
Bir Abu Daradż, Bi’r Abū Daraj
Bir Abu Haszim, Bi’r Abū Hashīm
Bir Abu Minkar, Bi’r Abū Minqār
Morza
Morze Czerwone; Al-Bahr al-Ahmar, Al-Baḩr
al-Aḩmar
Morze Śródziemne; Al-Bahr al-Abjad
al-Mutawassit, Al-Baḩr al-Abyaḑ
al-Mutawassiţ
Zatoki
Chalidż Abu Hasza’ifa, Khalīj Abū Ḩashā’ifah
Chalidż Abu Kir, Khalīj Abū Qīr
Chalidż al-Hikma, Khalīj al-Ḩikmah
Chalidż at-Tina, Khalīj aţ-Ţīnah
Dżunat al-Anfuszi, Jūnat al-Anfūshī
Ghubbat az-Zajt, Ghubbat az-Zayt
Marsa al-Kana’is, Marsá al-Kanā’is
Marsa Matruh, Marsá Maţrūḩ
Marsa Tunduba, Marsá Ţunḑubah
Zatoka Akaba; Chalidż al-Akaba, Khalīj
al-‛Aqabah
Zatoka Arabska; Chalidż al-Arab, Khalīj al-‘Arab
Zatoka Sallumska; Chalidż as-Sallum, Khalīj
as-Sallūm
Zatoka Sueska; Chalidż as-Suwajs, Khalīj
as-Suways
Cieśniny
Bughaz al-Bardawil, Būghāz al-Bardawīl
Cieśnina Tirańska; Madik Tiran, Maḑīq Tīrān
Madik Dżubal, Maḑīq Jūbāl
Jeziora
Buhajrat al-Burullus, Buḩayrat al-Burullus
Buhajrat al-Manzila, Buḩayrat al-Manzilah
Buhajrat Idku, Buḩayrat Idkū
Buhajrat Marjut, Buḩayrat Maryūţ; Mareotis
[hist.]
Birkat Aghurmi, Birkat Aghūrmī
Birkat al-Mallaha, Birkat al-Mallāḩah
Birkat Karun, Birkat Qārūn; Moeris [hist.]
Birkat Siwa, Birkat Sīwah
Birkat Umm Katf, Birkat Umm Qaţf
53
Jeziora Gorzkie; Al-Buhajrat al-Murra,
Al-Buḩayrāt al-Murrah
Jezioro Krokodyli; Buhajrat at-Timsah, Buḩayrat
at-Timsāḩ
Jezioro Nasera; Buhajrat Nasir, Buḩayrat Nāşir
Małe Jezioro Gorzkie; Al-Buhajra al-Murra
as-Sughra, Al- Buḩayrah al-Murrah aş-Şughrá
Wielkie Jezioro Gorzkie; Al-Buhajra al-Murra
al-Kubra, Al-Buḩayrah al-Murrah al-Kubrá
Rzeki
Wadi Araba, Wādī ‛Arabah
Wadi Asjut, Wādī Asyūţ
Wadi at-Tarfa, Wādī aţ-Ţarfah
Wadi Hawaszijja, Wādī Hawāshiyyah
Wadi Kina, Wādī Qinā
Wadi Natasz, Wādī Natash
Wadi Raud A’id, Wādī Rawḑ ‛Ā’id
Damietta; Far Dumjat, Far‛ Dumyāţ
Nil; Nahr an-Nil, Nahr an-Nīl
Rosetta, Far Raszid, Far‛ Rashīd
Wadi al-Allaki, Wādī al-‛Allāqī
Wadi al-Arisz, Wādī al-‛Arīsh
Wadi al-Charit, Wādī al-Kharīţ
Wadi al-Mijah, Wādī al-Miyāh
Kanały
Kanat al-Manzila, Qanāt al-Manzilah
Masrif al-Gharbijja ar-Ra’isi, Maşrif
al-Gharbiyyah ar-Ra’īsī
Masrif Bahr al-Bakar, Maşrif Baḩr al-Baqar
Masrif Bahr Naszart, Maşrif Baḩr Nashart
Turat al-Dżiza, Tur‛at al-Jīzah
Turat al-Mahmudijja, Tur‛at al-Maḩmūdiyyah
Turat al-Mansurijja, Tur‛at al-Manşūriyyah
Turat an-Nubarijjah, Tur‛at an-Nūbāriyyah
Bahr al-Gharak, Baḩr al-Gharaq
Bahr Jusuf, Baḩr Yūsuf
Bahr Tanah, Baḩr Ţanāḩ
Bahr Tira, Baḩr Tīrah
Kanał Ibrahimijski; Turat al-Ibrahimijja, Tur‛at
al-Ibrāhīmiyyah
Kanał Ismailijski; Turat al-Isma’ilijja, Tur‛at
al-Ismā‛īliyyah
Kanał Sueski; Kanat as-Suwajs, Qanāt as-Suways
Zapory
Kanatir ad-Dilta, Qanāţir ad-Diltā
Kanatir Asjut, Qanāţir Asyūţ
Kanatir Isna, Qanāţir Isnā
Kanatir Muhammad Ali, Qanāţir Muḩammad ‛Alī
Kanatir Nadż Hammadi, Qanāţir Naj‛ Ḩammādī
Kanatir Zifta, Qanāţir Ziftá
Sadd ar-Ruwajfi’a, Sadd ar-Ruwayfi‛ah
Sadd Idfina, Sadd Idfinā
Tama Asuańska; Chazzan Aswan, Khazzān
Aswān
Wysoka Tama; As-Sadd al-Ali, As-Sadd al-‛Ālī
Katarakty
Pierwsza Katarakta / I Katarakta; Asz-Szallal alAwwal, Ash-Shallāl al-Awwal
Bagna
Gharrakat al-Bajda, Gharrāqat al-Bayḑā’
Gharrakat al-Barnudżi, Gharrāqat al-Barnūjī
Gharrakat al-Chadra, Gharrāqat al-Khaḑrā’
Gharrakat Szu’ajb, Gharrāqat Shu‛ayb
54
Sabchat al-Bardawil, Sabkhat al-Bardawīl
Sabchat al-Halfa, Sabkhat al-Ḩalfā’
Wyspy
Dżazirat Tiran, Jazīrat Tīrān
Dżazirat Zabardżad, Jazīrat Zabarjad
Dżuzur Abu Minkar, Juzur Abū Minqār
Dżuzur Dżubal, Juzur Jūbāl
Dżuzur Kajsum, Juzur Qaysūm
Elefantyna; Dżazirat Aswan, Jazīrat Aswān
File; Dżazirat Fila, Jazīrat Fīlah
Dżaza’ir Dżiftun, Jazā’ir Jiftūn
Dżazirat ar-Rauda, Jazīrat ar-Rawḑah
Dżazirat as-Sanafir, Jazīrat aş-Şanāfīr
Dżazirat at-Tawila, Jazīrat aţ-Ţawīlah
Dżazirat az-Zamalik, Jazīrat az-Zamālik
Dżazirat Safadża, Jazīrat Safājah
Dżazirat Suhajl, Jazīrat Suhayl
Dżazirat Szakir, Jazīrat Shākir
Półwyspy
Synaj; Szibh Dżazirat Sina, Shibh Jazīrat Sīnā’
Przylądki
Ras Burun, Ra’s Burūn
Ras Matarima, Ra’s Matārimah
Ras Misalla, Ra’s Misallah
Ras Muhammad, Ra’s Muḩammad
Ras Sudr, Ra’s Sudr
Ras Szaratib, Ra’s Sharātīb
Ras Zajt, Ra’s Zayt
Ras al-Adabijja, Ra’s al-Adabiyyah
Ras Alam ar-Rum, Ra’s ‛Alam ar-Rūm
Ras al-Bardawil, Ra’s al-Bardawīl
Ras al-Barr, Ra’s al-Barr
Ras al-Hikma, Ra’s al-Ḩikmah
Ras at-Tin, Ra’s at-Tīn
Ras Banas, Ra’s Banās
Przesmyki
Przesmyk Sueski; Barzach as-Suwajs, Barzakh
as-Suways
Depresje
Munchafad al-Kattara, Munkhafaḑ al-Qaţţārah
Wadi al-Farigh, Wādī al-Fārigh
Wadi an-Natrun, Wādī an-Naţrūn
Wadi ar-Ruwajan, Wādī ar-Ruwayān
Doliny, kotliny
Dolina Dolnego Nilu
Dolina Nilu; Wadi an-Nil, Wādī an-Nīl
Kotlina Libijska
Wyżyny
Dżabal al-Dżalala al-Bahrijja, Jabal al-Jalālah
al-Baḩriyyah
Dżabal al-Dżalala al-Kiblijja, Jabal al-Jalālah
al-Qibliyyah
Hadabat al-Dżilf al-Kabir, Haḑabat Jilf al-Kabīr
Kass Abu Sa’id, Qaşş Abū Sa‛īd
Wyżyna Libijska; Ad-Diffah, Aḑ-Ḑiffah
Wyżyna Synajska; Dżabal at-Tih, Jabal at-Tīh
55
Góry
Dżabal al-Adżma, Jabal al-‛Ajmah
Dżabal al-Dżunajna, Jabal al-Junaynah
Dżabal Hilal, Jabal Hilāl
Dżabal Ju’allik, Jabal Yu‛alliq
Dżabal Maghara, Jabal Maghārah
Dżabal Sumar, Jabal Sūmār
Sinn al-Kazzab, Sinn al-Kadhdhāb
Szczyty
Dżabal Nukrus, Jabal Nuqruş
Dżabal Sabbagh, Jabal Şabbāgh
Dżabal Sahra, Jabal Şaḩrā’
Dżabal Sirbal, Jabal Sirbāl
Dżabal Sza’ib al-Banat, Jabal Shā’ib al-Banāt
Dżabal Umm al-Furud, Jabal Umm al-Furūd
Dżabal Umm Inab, Jabal Umm ‛Inab
Dżabal Umm Mafrud, Jabal Umm Mafrūḑ
Dżabal Umm Szaumar, Jabal Umm Shawmar
Dżabal Zubajr, Jabal Zubayr
Góra Mojżesza, Synaj; Dżabal Musa, Jabal Mūsá
Góra Świętej Katarzyny; Dżabal Katrina, Jabal
Kātrīnā
Ras al-Dżunajna, Ra’s al-Junaynah
Ras Barud, Ra’s Bārūd
Dżabal Abu Duchan, Jabal Abū Dukhān
Dżabal al-Chajjala, Jabal al-Khayyālah
Dżabal al-Fara’id, Jabal al-Farā’id
Dżabal al-Mukattam, Jabal al-Muqaţţam
Dżabal al-Uwajnat, Jabal al-‛Uwaynāt
Dżabal as-Siba’i, Jabal as-Sibā‛ī
Dżabal Babajn, Jabal Bābayn, Dżabal Bu Bani,
Jabal Bū Banī
Dżabal Banat, Jabal Banāt
Dżabal Churm al-Asmar, Jabal Khurm al-Asmar
Dżabal Dalal, Jabal Ḑalāl
Dżabal Gharib, Jabal Ghārib
Dżabal Hamata, Jabal Ḩamāţah
Dżabal Kattar, Jabal Qaţţār
Dżabal Natitjaj, Jabal Natityāy
Przełęcze
Mamarr Mitla, Mamarr Mitlā
Pustynie
Ramlat Humajjir, Ramlat Ḩumayyir
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá
Wielkie Morze Piasku; Bahr ar-Rimal al-Azim,
Baḩr ar-Rimāl al-‛A īm
Al-Ghurd al-Kabir, Al-Ghurd al-Kabīr
Ghurd Abu Muharrik, Ghurd Abū Muḩarriq
Pustynia Arabska, Pustynia Wschodnia; As-Sahra
asz-Szarkijja, Aş-Şaḩrā’ ash-Sharqiyyah
Pustynia Libijska, Pustynia Zachodnia; As-Sahra
al-Libijja, Aş-Şaḩrā’ al-Lībiyyah / As-Sahra
al-Gharbijja, Aş-Şaḩrā’ al-Gharbiyyah
Obszary chronione
Wadi al-Allaki, Wādī al-‛Allāqī
Wadi al-Umajjid, Wādī al-‛Umayyid
Zabytki, ruiny
Abu Dżirab, Abū Jirāb
Abu Simbel; Abu Sunbul, Abū Sunbul
56
Cmentarz Wschodni, Miasto Umarłych; Al Karafa
asz-Szarkijja, Al-Qarāfah ash-Sharqiyyah /
Al-Makabir, Al-Maqābir [nekropolia w Kairze]
Cytadela Kairska; Al-Kala, Al-Qal‛ah, Kalat
al-Dżabal, Qal‘at al-Jabal
Dabud, Dābūd
Dajr al-Madina, Dayr al-Madīnah
Dajr asz-Szilwit, Dayr ash-Shilwīt
Dajr Tasa, Dayr Tāsā
Dolina Królowych; Biban al-Harim, Bībān
al-Ḩarīm / Biban al-Malikat, Bībān al-Málikāt /
Wadi al-Malikat, Wādī al-Málikāt
Dolina Królów; Biban al-Muluk, Bībān al-Mulūk
/ Wadi al-Muluk, Wādī al-Mulūk
Dżabal al-Arak, Jabal al-‛Araq
Dżabal asz-Szams, Jabal ash-Shams
Elefantyna; Dżazirat Aswan, Jazīrat Aswān
File; Fila, Fīlah; Phylae [hist.]
Fort Kaitbaja; Tabijat Ka’itbaj, Ţābiyat Qā’itbāy;
Faros [hist.]
Grobowiec Nefertiti / Grobowiec Nefretete;
Makbarat Nifrititi, Maqbarat Nifrītītī
Grobowiec Tutanchamona; Makbarat
Tutanchamun, Maqbarat Tūtānkhāmūn
Istabl Antar, Işţabl ‛Antar; Speos Artemidos
[hist.]
Kalabisza, Kalābishah
Kalat al-Arisz, Qal‛at al-‛Arīsh
Kantir, Qanţīr; Pi-Ramesse [hist.]
Karara, Karārah; Phylake Hipponos, Hipponon
[hist.]
Kasr Abbas, Qaşr ‛Abbās
Kasr al-Banat, Qaşr al-Banāt; Euhemeria [hist.]
Kasr as-Katadżi, Qaşr al-Qaţājī
Kasr as-Sagha, Qaşr aş-Şāghah
Kasr Ibrim, Qaşr Ibrīm; Primis [hist.]
Kastal, Qasţal
Kau al-Kabir, Qāw al-Kabīr; Antinoupolis,
Antinopolis, Antaiopolis [hist.]
Kaum ad-Dikka, Kawm ad-Dikkah [nekropolia
w Aleksandrii]
Kaum al-Fara’in, Kawm al-Farā‛īn; Buto [hist.]
Abu Szar al-Kibli, Abū Sha‛r al-Qiblī; Myos
Hormos [hist.]
Abydos; Al-Araba al-Madfuna, Al-‛Arābah
al-Madfūnah; Abdżu [hist.]
Ad-Dajr al-Bahri, Ad-Dayr al-Baḩrī
Ad-Dakka, Ad-Dakkah; Pselchis [hist.]
Ad-Dirr, Ad-Dirr
Al-Amira, Al-‛Āmirah
Al-Azhar, Al-Azhar, Dżami’at al-Azhar, Jāmi‛at
al-Azhar [uniwersytet]
Al-Badżawat, Al-Bajawāt
Al-Chaucha, Al-Khawkhah
Al-Dżamhud, Al-Jamhūd
Al-Fustat, Al- Fusţāţ / Fustat Misr, Fusţāţ Mişr
[hist. dz. Kairu]
Al-Hadra, Al-Ḩaḑrā’ [nekropolia w Aleksandrii]
Al-Karn, Al-Qarn
Al-Kata’i, Al-Qaţā’i‛, [hist. stare miasto kairskie]
Al-Kaum al-Ahmar, Al-Kawm al-Aḩmar;
Nechen, Hierakonpolis [hist.]
Al-Kubanijja, Al-Kūbāniyyah
Al-Kula, Al-Kūlah
Al-Kurna, Al-Qurnah
Al-Malkata, Al-Malqaţah
Al-Mustadżidda, Al-Mustajiddah
Al-Umari, Al-‛Umarī
Amada, Amādah
At-Tarif, Aţ-Ţārif
Asz-Szajch Abd al-Kurna, Ash-Shaykh ‛Abd
al-Qurnah
Bab al-Dżasus, Bāb al-Jāsūs
Bab al-Hisan, Bāb al-Ḩişān [grobowiec
Mentuhotepa w Tebach Zachodnich]
Babiljun, Bābilyūn [hist. część Kairu]
Ballana, Ballānah
Birkat Habu, Birkat Hābū
Błękitny Meczet, meczet Aksunkura; Dżami
Aksunkur, Jāmi‛ Āqsunqur [w Kairze]
Charun, Khārūn
Cmentarz Południowy; Al-Karafa al-Kubra,
Al-Qarāfah al-Kubrá [nekropolia w Kairze]
57
meczet Ahmada Ibn Tuluna; Dżami Ahmad Ibn
Tulun, Jāmi‛ Aḩmad Ibn Ţūlūn [w Kairze]
meczet Al-Akmara; Al-Dżami al-Akmar, Al-Jāmi‛
al-Aqmar [w Kairze]
meczet Al-Azhar; Al-Dżami al-Azhar, Al-Jāmi‛
al-Azhar [w Kairze]
meczet Amra Ibn al-Asa; Dżami Amr Ibn al-As,
Jāmi‛ ‛Amr Ibn al-‛Āş [w Kairze]
meczet Ibrahima Tarbany; Dżami Ibrahim
Tarbana, Jāmi‛ Ibrāhīm Tarbānah [w
Aleksandrii]
meczet Kaitbaja; Dżami Ka’itbaj, Jāmi‛ Qā’itbāy
[w Kairze]
meczet Muhammada Alego, Meczet Alabastrowy;
Dżami Muhammad Ali, Jāmi‛ Muḩammad ‛Alī
[w Kairze]
Meczet Pachnidlarzy, meczet Al-Attarin; Dżami
al-Attarin, Jāmi‛ al-‛Aţţārīn [w Aleksandrii]
meczet Proroka Daniela; Dżami an-Nabi Danijal,
Jāmi‛ an-Nabī Dāniyāl [w Aleksandrii]
meczet Sidi Abu al-Abbasa Ahmada al-Mursiego;
Dżami Sidi Abu al-Abbas Ahmad al-Mursi,
Jāmi‛ Sīdī Abū al-‛Abbās Aḩmad al-Mursī
[w Aleksandrii]
meczet sułtana Al-Mansura Kalawuna; Dżami
as-Sultan al-Mansur Kalawun, Jāmi‛ as-Sulţān
al-Manşūr Qalāwūn [w Kairze]
meczet sułtana Al-Mu’ajjada; Dżami as-Sultan
al-Mu’ajjad, Jāmi‛ as-Sulţān al-Mu’ayyad
[w Kairze]
meczet sułtana Hasana; Dżami as-Sultan Hasan,
Jāmi‛ as-Sulţān Ḩasan [w Kairze)]
Memfis; Mit Ruhajna, Mīt Ruḩaynah
Minszat Abu Umar, Minshāt Abū ‛Umar
Misr al-Kahira, Mişr al-Qāhirah [hist. nazwa
części Kairu]
Musa’id, Musā‛id
Nadż al-Madamud, Naj‛ al-Madāmūd
Nadż al-Muharraka, Naj‛ al-Muḩarraqah;
Hierasykaminos [hist.]
Nadż Dandur, Naj‛ Dandūr
Nadż Hammadi, Naj‛ Ḩammādī; Chenoboskion
[hist.]
Kaum al-Hammam, Kawm al-Ḩammām;
Filadelfia [hist.]
Kaum al-Hisn, Kawm al-Ḩişn; Imu, Momemfis
[hist.]
Kaum as-Sultan, Kawm as-Sulţān
Kaum asz-Szukafa, Kawm ash-Shuqāfah
[nekropolia w Aleksandrii]
Kaum Auszim, Kawm Awshīm; Karanis [hist.]
Kaum Dafana, Kawm Dafanah; Daphnae [hist.]
Kaum Madinat Ghurab, Kawm Madīnat Ghurāb
Kaum Madinat Watifa, Kawm Madīnat Wāţifah;
Philoteris [hist.]
Kaum Sidi Jusuf, Kawm Sīdī Yūsuf
Kiman al-Arus, Kīmān al-‛Arūs; Koma, Tkeman,
Tkmene [hist.]
Kiman Faris, Kīmān Fāris; Arsinoe,
Krokodilopolis [hist.]
Kirtasi, Qirţāsī
Kolosy Memnona; As-Sanamat, Aş-Şanamāt /
Timsala Mamnun, Timthālā Mamnūn
Kolumna Pompejusza; Amud as-Sawari, ‘Amūd
as-Sawārī; Serapeum [hist.] [w Aleksandrii]
kościół Marii Panny / kościół "Zawieszony";
Kanisat as-Sitt Marjam, Kanīsat as-Sitt
Maryam / Al-Kanisa al-Mu’allaka, Al-Kanīsah
al-Mu‛allaqah [w Kairze]
kościół Najświętszej Dziewicy-Naczynie Wonnej
Bazylii; Kanisat al-Azra-Kasrijjat ar-Rajhan,
Kanīsat al-‛Adhrā’-Qaşriyyat ar-Rayḩān
[w Kairze]
kościół Świętego Merkurego; Kanisat Abi
as-Sajfajn, Kanīsat Abī as-Sayfayn [w Kairze]
kościół Świętego Sergiusza; Kanisat Abu Sardża,
Kanīsat Abū Sarjah [w Kairze]
Kurnat Mari, Qurnat Mar‛ī
Kusur ar-Ruba’ijjat, Quşūr ar-Rubā‛iyyāt; Kellia
[hist.]
Łamana Piramida Snofru; Al-Haram al-Kazzab,
Al-Haram al-Kadhdhāb [w Dahszurze]
Madinat Habu, Madīnat Hābū; Dżeme [hist.]
Madinat Madi, Madīnat Māḑī
mauzoleum Al-Husajna; Al-Maszhad al-Husajni,
Al-Mashhad al-Ḩusaynī [w Kairze]
58
Tall al-Maschuta, Tall al-Maskhūţah; Heroopolis,
Pitom [hist.]
Tall ar-Rub, Tall ar-Rub‛; Mendes [hist.]
Tall Basta, Tall Basţah; Bubastis [hist.]
Tall Hasan, Tall Ḩasan; Om, Heliopolis [hist.]
Tall Timaj al-Amdid, Tall Timay al-Amdīd
Teby; Tiba, Ţībah
Teby Zachodnie; Tiba al-Gharbijja, Ţībah
al-Gharbiyyah
Tinnis, Tinnīs
Turbat al-Bardawil, Turbat al-Bardawīl
Tuszka, Tūshkah
Umm al-Burajdżat, Umm al-Burayjāt; Tebtynis
[hist.]
Umm al-Ki’ab, Umm al-Qi‛āb
Umm Ubajda, Umm ‛Ubaydah
Unajba, ‛Unaybah
Wadi as-Subu, Wādī as-Subū’
Zawijat al-Amwat, Zāwiyat al-Amwāt; Hebenu
[hist.]
Zawijat al-Arjan, Zāwiyat al-‛Aryān
Zira Abu an-Naka, Dhirā‛ Abū an-Nāqah
[nekropolia w Tebach Zachodnich]
Nilometr, Nilomierz; Al-Mikjas, Al-Miqyās
Piramida Chefrena; Haram Chafri, Haram Khafrī
Piramida Cheopsa; Haram Chufu, Haram Khūfū
Piramida Mykerinosa; Haram Mankauri, Haram
Mankawrī
Piramida Schodkowa Dżosera; Al-Haram
al-Mudarradż, Al-Haram al-Mudarraj
Sfinks; Abu al-Haul, Abū al-Hawl
Świątynia Hatszepsut; Mabad Hatszabsut, Ma‛bad
Hātshābsūt
Tafa, Ţāfah
Tafnis al-Mata’ina, Ţafnīs al-Maţā‛inah;
Tabennesi [hist.]
Tall ad-Dab, Tall aḑ-Ḑab‛; Hatwanit [hist.]
Tall al-Amarina, Tall al-‛Amārinah; Achetaton
[hist.]
Tall al-Farama, Tall al-Farāmah; Peluzjum,
Peluzjon [hist.]
Tall al-Farcha, Tall al-Farkhah
Tall al-Jahudijja, Tall al-Yahūdiyyah; Leontopolis
[hist.]
Tall al-Kulzum, Tall al-Qulzum; Clysma [hist.]
Klasztory
Klasztor Świętego Boromeusza; Dajr al-Baramus,
Dayr al-Barāmūs
Klasztor Świętego Jeremiasza; Dajr Armijas,
Dayr Armiyās
Klasztor Świętego Jerzego; Dajr al-Kiddis Mar
Dżirdżis, Dayr al-Qiddīs Mār Jirjis
Klasztor Świętego Makarego; Dajr Makarijus,
Dayr Maqāriyūs
Klasztor Świętego Menasa; Abu Mina, Abū Mīnā
Klasztor Świętego Pawła; Dajr al-Kiddis Bulus,
Dayr al-Qiddīs Būlus
Klasztor Świętego Szymona; Dajr Siman, Dayr
Sim‛ān
Klasztor Świętej Katarzyny; Dajr al-Kiddisa
Katrina, Dayr al-Qiddīsah Kātrīnā
Biały Klasztor; Ad-Dajr al-Abjad, Ad-Dayr
al-Abyaḑ
Czerwony Klasztor; Ad-Dajr al-Ahmar, Ad-Dayr
al-Aḩmar
Klasztor Archanioła Gabriela; Dajr Abu alChaszaba, Dayr Abū al-Khashabah
Klasztor Panny Marii; Dajr al-Muharrak, Dayr
al-Muḩarrak
Klasztor Syryjczyków; Dajr as-Surjani, Dayr
as-Suryānī
Klasztor Świętego Antoniego; Dajr al-Kiddis
Antun, Dayr al-Qiddīs Anţūn
Klasztor Świętego Apollona; Dajr Anba Abullu,
Dayr Anbā Abūllū
Klasztor Świętego Biszwiego; Dajr Anba Biszwi,
Dayr Anbā Bishwī
59
Inne miejsca i obiekty szczególne
Aleksandria:
Port Wschodni; Al-Mina asz-Szarkijja, Al-Mīnā’
ash-Sharqiyyah; Portus Magnus [hist.]
Port Zachodni; Mina al-Iskandarijja, Mīnā’
al-Iskandariyyah, Al-Mina al-Gharbijja, AlMīnā’ al-Gharbiyyah; Portus Eunostos [hist.]
ERYTREA
Ertra, Ērtra (tigrinia); Iritrija, Irītriyā (arab.); Eritrea (ang.)
Języki urzędowe: tigrinia, arabski, angielski
Jednostki administracyjne
Anseba, Anseba (tigrinia); Ansaba, Ansabah
(arab.); Anseba Region (ang.)
Debub, Debub (tigrinia); Al-Dżanub, Al-Janūb
(arab.); Southern Region (ang.)
Debub Kej Bahri, Debub K’ey Bahrī / Debubawi
Kej Bahri, Debubawī K'ey Bahrī (tigrinia);
Dżanub al-Bahr al-Ahmar, Janūb al-Baḩr
al-Aḩmar (arab.); Southern Red Sea Region
(ang.)
Gasz-Barka, Gash-Barka (tigrinia); Al-Kasz-Al-Baraka, Al-Qāsh-Al-Barakah (arab.); Gash-Barka Region (ang.)
Maykel, Ma'ikel (tigrinia); Al-Mutawassit,
Al-Mutawassiţ (arab.); Central Region (ang.)
Semien Kej Bahri, Semēn K'ey Bahrī / Semienawi
Kej Bahri, Semēnawī K'ey Bahrī (tigrinia);
Szimal al-Bahr al-Ahmar, Shimāl al-Baḩr
al-Aḩmar (arab.); Northern Red Sea Region
(ang.)
Krainy, regiony
Akele Guzaj, Akele Guzay (tigrinia); Akali Kuzaj,
Ākalī Qūzāy (arab.)
Akordet; Ak'ordet (tigrinia); Akurdat, Āqurdāt
(arab.)
Barka, Barka (tigrinia); Al-Baraka, Al-Barakah
(arab.)
Beni Amer, Benī Amer (tigrinia); Banī Amīr, Banī
‘Āmir (arab.)
Gasz, Gash (tigrinia); Al-Kasz, Al-Qāsh (arab.);
Gash (ang.)
Hamasien, Hamasēn (tigrinia); Hamasin, Ḩamāsīn
(arab.)
Keren, Keren (tigrinia); Karan, Karan (arab.)
Sahyl, Sahil (tigrinia); As-Sahil, As-Sāḩil (arab.)
Semhar, Semhar (tigrinia); Samhar, Samhar
(arab.)
Seraje, Seraye (tigrnia); Saraja, Sarāyā (arab.)
60
Miejscowości
Addi Kejih, Addī K'eyīh (tigrinia); Adi Kaja, ‛Ādī
Qāyah (arab.)
Addi Kuala, Addī Kwala (tigrinia); Adi Kawala,
‛Ādī Qawālah (arab.)
Addi Teklezan, Addī Teklezan (tigrinia); Adi
Taklazan, ‛Ādī Taklazān (arab.)
Akordat, Ak'ordat (tigrinia); Akurdat,‛Āqurdāt
(arab.)
Asmara; Asmera, Asmera (tigrinia); Asmara,
Asmarā / Asmará / Asmarah (arab); Asmara
(ang.)
Asseb, Asseb (tigrinia); Asab, ‛Aşab (arab.);
Assab (ang.)
Barentu; Barentu (tigrinia); Barantu, Barantū
(arab.)
Bejlul; Beylul (tigrinia); Bajlul, Baylūl (arab.)
Beraysolie, Bera’isolē (tigrinia); Bahr Asuli, Baḩr
Asūlī (arab.)
Debajsima, Debaysīma (tigrinia); Dubajsima,
Dubaysīmah (arab.)
Dekemhare, Dek'emhare (tigrinia); Dakamhari,
Daqamhārī (arab.)
Dengel, Dengel (tigrinia); Dankal, Danqal (arab.)
Ed, Ēd / Ydi, Idī (tigrinia); Id, ‛Īd (arab.)
Ginda, Gīnda (tigrinia); Ghinda, Ghindah (arab.)
Hymbyrti, Himbirtī (tigrinia); Hinbirti, Hinbirtī
(arab.)
Keren, Keren (tigrinia); Karan, Karan (arab.);
Karen (ang.)
Massaua; Mysyua, Mits'iwa (tigrinia); Musawwa,
Muşawwa‛ (arab.); Massawa (ang.)
Mendefera, Mendefera (tigrinia); Mundafara,
Mundafarah (arab.)
Mersa Fatma, Marsa Fatima (tigrinia); Marsa
Fatima; Marsá Fāţimah (arab.)
Mersa Gulbub, Mersa Gulbub (tigrinia); Marsa
Dżulbub, Marsá Julbūb (arab.)
Mersa Kuba, Mersa Kuba (tigrinia); Marsa Kuba,
Marsá Kūbā (arab.)
Mersa Teklay, Mersa Tek'lay (tigrinia); Marsa
Taklaj, Marsá Taqlāy (arab.)
Nakfa, Nak'fa (tigrinia); An-Nakafa, An-Naqafah
(arab.)
Om Hadżer, Om Hajer (tigrinia); Umm Hadżar,
Umm Ḩajar (arab.)
Sebderat, Sebderat (tigrinia); Sabdarat, Sabdarāt
(arab.)
Senafie, Sen'afē (tigrinia); Sanafi, Sanāfī (arab.)
Tesenej, Teseney (tigrinia); Tasanaj, Tasanāy
(arab.)
Tijo, T'īyo (tigrinia); Tiju, Tiyū (arab.)
Zula, Zula (tigrinia); Zula, Zūlah (arab.)
Morza
Morze Czerwone; Kej Bahyr, K'ey Bahir
(tigrinia); Al-Bahr al-Ahmar, Al-Baḩr
al-Aḩmar (arab.); Red Sea (ang.)
Zatoki
Anfile Bahyr Sellatie, Anfīle Bahir Sellat’ē
(tigrinia); Chalidż Anfila, Khalīj Anfilah (arab.)
Asseb Bahyr Sellatie, Asseb Bahir Sellat'ē
(tigrinia); Chalidż Asab, Khalīj ‘Aşab (arab.)
Beheta Bahyr Sellatie, Beheta Bahir Sellat'ē
(tigrinia); Chalidż Bahta, Khalīj Bahtā (arab.)
Beraysolie Bahyr Sellatie, Bera'isolē Bahir Sellat'ē
(tigrinia); Chalidż Bahr Asuli, Khalīj Baḩr
Asūlī (arab.)
Biejlul Bahyr Sellatie, Bēylul Bahir Sellat'ē
(tigrinia); Chalidż Bajlul, Khalīj Baylūl (arab.)
61
Hauakyl Bahyr Sellatie, Hawakil Bahir Sellat'ē
(tigrinia); Chalidż Hawakil, Khalīj Ḩawāqil
(arab.)
Zula Bahyr Sellatie, Zula Bahir Sellat'ē (tigrinia);
Ghubbat Zula, Ghubbat Zūlah (arab.)
Cieśniny
Bab al-Mandab, Bab al-Māndab (arab.); Bab
el Mandeb (ang.)
Mysyua Sellatie, Mits'iwa Sellat'ē (tigrinia);
Madżaz Musawwa, Majāz Muşawwa‘ (arab.)
Rzeki
Gasz, Gash (tigrinia); Nahr al-Kasz, Nahr al-Qāsh
(arab.)
Mereb Uenz, Mereb Wenz (tigrinia); Marab
Wanz, Marab Wanz (arab.)
Nefhi Szet, Nefhī Shet’ (tigrinia); Nafahit, Nafāḩīt
(arab.)
Tekkezje, Tekkezē (tigrinia)
Anseba Szet, Anseba Shet’ (tigrinia); Ansaba,
Ansabah (arab.)
Baraka, Baraka (tigrinia); Chaur Baraka, Khawr
Barakah (arab.)
Dongollo, Dongollo (tigrinia)
Falkat, Falkat (tigrinia); Falkat, Falkāt (arab.)
Wyspy
Auatib, Awatīb (tigrinia); Hawatib, Hawātib
(arab.)
Az-Zakur, Az-Zaqūr (arab.)
Baka, Baka (tigrinia); Dżabal Baka, Jabal Baqā’
(arab.)
Dahlak Deset, Dahlak Desēt (tigrinia); Dżuzur
Dahlak, Juzur Dahlak (arab.); Dahlak
Archipelago (ang.)
Dahlak Kebyr, Dahlak Kebir (tigrinia); Dahlak
al-Kabir, Dahlak al-Kabīr (arab.); Dahlak Island
(ang.)
Dehel, Dehel (tigrinia); Dahal, Dahal (arab.)
Dyssej, Dissey (tigrinia); Dissaj, Dissāy (arab.)
Erua, Erwa (tigrinia)
Hanisz al-Kabir, Hanīsh al-Kabīr (arab.)
Harmyl, Harmil (tigrinia); Harmil, Harmil (arab.)
Hauakyl, Hawakil (tigrinia); Hawakil, Ḩawāqil
(arab.)
Mahun, Mahun (tigrinia); Mahun, Māhūn (arab.)
Naheleg, Naheleg (tigrinia); Nahladż, Nahlāj
(arab.)
Norah, Norah (tigrinia); Nura, Nūrah / Nachra,
Nakhrah (arab.)
Ysratu, Isratu (tigrinia); Isratu, Isrātū (arab.)
Półwyspy
Buri, Būrī (tigrinia); Buri, Būrī (arab.)
Przylądki
Andebba Jemydyr Zerf Czaf, Andebba Yemidir
Zerf Ch'af (tigrinia); Ras Andabba, Ra’s
Andabbah (arab.)
Ras Arb, Ras Arb (tigrinia); Ras Arab, Ra’s ‘Arab
(arab.)
Ras Degaje, Ras Degayē (tigrinia); Ras Dukajj,
Ra’s Duqayy (arab.)
Ras Dehaneba Jemydyr Zefr Czaf, Ras Dehaneba
YeMidir Zerf Ch'af (tigrinia); Ras Dahannaba,
Ra’s Dahannabah (arab.)
62
Ras Gurmal, Ras Gurmal (tigrinia); Ras Kurnud,
Ra’s Qurnūd (arab.)
Ras Manrek, Ras Manrek (tigrinia); Ras Manrak,
Ra’s Manrak (arab.)
Ras Rahmat, Ras Rahmat (tigrinia); Ras Rahmat,
Ra’s Raḩmāt (arab.)
Ras Syntian, Ras Sintian (tigrinia); Ras Sintijan,
Ra’s Sintiyān (arab.)
Ras Terma Zerf Czaf, Ras Terma Zerf Ch’af
(tigrinia); Ras Darma, Ra’s Darma / Ras Bajlul,
Ra’s Baylūl (arab.)
Kotliny
Kotlina Danakilska; Denkelja, Denkelya
(tigrinia); Dankali, Danqalī (arab.); Dankalia
(ang.)
Wyżyny, góry, szczyty
Dżabal Hamojet, Jabal Hamoyet (tigrinia); Dżabal
Hama’it, Jabal Ḩamā'iţ (arab.)
Fangaga, Fangaga (tigrinia); Dżabal Fankaka,
Jabal Fanqāqah (arab.)
Góry Danakilskie
Malad, Malad (tigrinia); Malad, Malād (arab.)
Musa Ali Terara, Musa Alī Terara (tigrinia); Musa
Ali, Mūsá ‛Alī (arab.)
Ramlu, Ramlu (tigrinia); Ramlu, Ramlū (arab.)
Soyra, Soira (tigrinia); Dżabal Suwajra, Jabal
Suwayrah (arab.); Soira (ang.)
Szekkaj Reba, Shek'k'ay Reba (tigrinia); Szakkaj
Raba, Shaqqāy Rabā (arab.)
Wyżyna Abisyńska
Wyżyna Erytrejska
Yngerszatu, Ingershatu (tigrinia); Inkirszatu,
Inqirshātū (arab.)
Yra, Ira (tigrinia); Dżabal Ira, Jabal Īrā (arab.)
Miejsca i obiekty szczególne
Adulis, Adulīs (tigrinia) [ruiny starożytnego
portu]
Kohajto, K'ohayto (tigrinia); Qohaito (ang.)
[starożytne ruiny]
Metera, Metera (tigrinia) [starożytne ruiny]
ETIOPIA
Itjopja, Ityop’ya
Język urzędowy: amharski
63
Jednostki administracyjne
Addis Abeba, Addīs Abeba
Afar, Afar
Amhara; Amara, Amara
Bienszangul-Gumuz, Bēnshangul-Gumuz
Dyre Daua, Dire Dawa
Gambiela Hyzbocz, Gambēla Hizboch;
Hareri Hyzb, Harerī Hizb
Jedebub Byhierocz, Byhiereseboczynna Hyzbocz;
Yedebub Bihēroch, Bihēresebochinna Hizboch
Oromia; Oromija, Oromīya
Somali; Sumalie, Sumalē
Tigraj; Tygraj, Tigray
Krainy, regiony
Adel, Adel
Agamie, Agamē
Ageu Mydyr, Agew Midir
Ambasel, Ambasel
Arba Gugu, Arba Gugu
Ardżo, Arjo
Asosa, Asosa
Aussa, Awssa
Azebo, Azebo
Borena, Borena
Bulga, Bulga
Buno Bedelie, Buno Bedelē
Butadżyra, Butajira
Bychena, Bichena
Czebo, Ch'ebo
Czerczer, Ch'erch'er
Czylalo, Ch'ilalo
Czylga, Ch'ilga
Degeh Bur, Degeh Bur
Delo, Delo
Dembija, Dembīya
Desje Zurija, Desē Zurīya
Dżemdżem, Jemjem
Dżibat, Jībat
Gajynt, Gayint
Gamo Gofa, Gamo Gofa
Gara Guracza, Gara Guracha
Gara Muleta, Gara Muleta
Gardula, Gardula
Geba, Geba
Geleb, Geleb
Genalie, Genalē
Gimbi, Gīmbī
Goldyja, Goldiya
Gudru, Gudru
Guragie, Guragē
Gurgura, Gurgura
Gursym, Gursim
Gyszie, Gishē
Habro, Habro
Hadija, Hadīya
Hajkoch, Hayk'och
Hamerbako, Hamerbako
Harer Zurija, Harer Zurīya
Horo, Horo
Hulet Aulalo, Hulet Awlalo
Iel Kerie, Ēl Kerē
Issa, Īssa
Jedżu, Yeju
Jerer, Yerer
Jifat, Yīfat
Kebri Dehar, K'ebrī Dehar
Keffa, Keffa
Kelafo, K'elafo
Kembata, Kembata
Kereju, Kereyu
Kielem, K'ēlem
Kobo, K'obo
Kola Dega Damot, K'ola Dega Damot
Kulo Konta, Kulo Konta
Lasta, Lasta
Libo, Lībo
Limu, Līmu
Madżi, Majī
64
Tembien, Tembēn
Tigraj; Tygraj, Tigray
Ticzo, T'īcho
Tymuga, T'imuga
Uabie, Wabē
Uadla Delanta, Wadla Delanta
Uag, Wag
Uardier, Wardēr
Uebera, Webera
Uegera, Wegera
Ueluel, Welwel
Uere Himeno, Were Hīmeno
Ynderta, Inderta
Menagesza, Menagesha
Menz, Menz
Merhabietie, Merhabētē
Metekel, Metekel
Miecza, Mēch'a
Mocza, Mocha
Mota, Mot'a
Ogaden, Ogadēn
Raja, Raya
Sidama, Sīdama
Sor, Sor
Szyrie, Shirē
Tegulet, Tegulet
Miejscowości
Abij Addi, Abiy Addī / Abij Addi, Abī Adī
Abobo, Abobo
Addis Abeba, Addīs Abeba
Addis Alem, Addīs Alem
Addis Zemen, Addīs Zemen
Addi Arkaj, Addī Ark'ay / Addi Arkaj, Adī Ark'ay
Addi Dayro, Addī Da'iro / Addi Dayro, Adī Da'iro
Addigrat, Addīgrat / Addigrat, Adīgrat
Adua, Adwa
Agaro, Agaro
Ajsza, Aysha
Aksum, Aksum
Alamata, Alamat'a
Alemaja, Alemaya
Ankober, Ankober
Arba Myncz, Arba Minch'
Asajta, Asayta
Asbe Teferi, Asbe Teferī
Asosa, Asosa
Assela, Assela
Auasa, Awasa
Babilie, Babīlē
Bahyr Dar, Bahir Dar
Berahylie, Berahilē
Bonga, Bonga
Burie, Burē
Czencza, Ch'encha
Debark, Debark'
Debre Byrhan, Debre Birhan
Debre Markos, Debre Mark'os
Debre Sina, Debre Sīna
Debre Tabor, Debre Tabor
Debre Zejt, Debre Zeyt / Biszoftu, Bīshoftu
Dembi Dolo, Dembī Dolo
Desje, Desē
Dila, Dīla
Dimeka, Dīmeka
Dodola, Dodola
Dyrie Daua, Dirē Dawa
Dżidżiga, Jījīga
Dżimma, Jīmma
Dżinka, Jīnka
Filtu, Fīltu
Fychie, Fichē
Gambiela, Gambēla
Gidolie, Gīdolē
Gimbi, Gīmbī
Ginyr, Gīnir
Goba, Goba
Gog, Gog
Gonder, Gonder
Gorgora, Gorgora
Gorie, Gorē
Gyjon, Giyon / Weliso, Welīso
Hagere Hyjuet, Hagere Hiywet / Ambo, Ambo
Harer, Harer
65
Hosayna, Hosa'ina
Imi, Īmī
Itang, Ītang
Jabielo, Yabēlo
Jirga Alem, Yirga Alem
Kebri Dehar, K'ebrī Dehar
Kelafo, K'elafo
Kembolcza, Kembolcha
Konso, Konso
Korem, Korem
Kybre Mengyst, Kibre Mengist
Lalibela, Lalībela
Majczeu, Maych'ew
Meczara, Mechara
Megalo, Megalo
Mekdela, Mek'dela
Mekelie, Mek'elē
Mena, Mena
Mendi, Mendī
Metu, Metu
Miega, Mēga
Mizan Teferi, Mīzan Teferī
Mojalie, Moyalē
Nazriet, Nazrēt / Adamu, Adamu
Negielie, Negēlē
Nekemtie, Nek'emtē
Robie, Robē
Sekota, Sek'ot'a
Soddo, Soddo
Soderie, Soderē
Szaszemenie, Shashemenē
Szek Hussien, Shek Hussēn
Szylabo, Shilabo
Tendaho, Tendaho
Tiepi, Tēpī
Turmi, Turmī
Ueldija, Weldīya
Uendo Gennet, Wendo Gennet
Uerder, Werder
Uyczalie, Wich'alē
Ynde Syllasje, Inde Sillasē / Szyrie, Shirē
Jeziora
Abbaja Hajk, Abbaya Hayk'
Abie Hajk, Abē Hayk'
Abjata Hajk, Abyata Hayk'
Afambo Hajk, Afambo Hayk'
Afrera Je-czeu Hajk, Afrera Ye-chew Hayk'
Asalie Hajk, Asalē Hayk'
Aszangie Hajk, Ashengē Hayk'
Auasa Hajk, Awasa Hayk'
Czamo Hajk, Ch'amo Hayk'
Czeu Bahyr, Chew Bahir
Czomien Hajk, Ch'omēn Hayk'
Gemari Hajk, Gamarī Hayk'
Hajk Hajk, Hayk' Hayk'
Jezioro Rudolfa; Rudolf Hajk, Rudolf Hayk'
Koka Hajk, K'ok'a Hayk'
Langano Hajk, Langano Hayk'
Szala Hajk, Shala Hayk'
Tana Hajk, T'ana Hayk'
Zyuaj Hajk, Ziway Hayk'
Rzeki
Akobo Uenz, Ak'obo Wenz
Angereb Uenz, Angereb Wenz
Atbara Uenz, Atbara Wenz
Auasz Uenz, Awash Wenz
Baro Uenz, Baro Wenz
Beleges Uenz, Beleges Wenz
Belesa Uenz, Belesa Wenz
Bylatie Shet, Bilatē Shet'
Dabus Uenz, Dabus Wenz
Daua Uenz, Dawa Wenz
Didiesa Uenz, Dīdēsa Wenz
Dynder Uenz, Dinder Wenz
Dżema Uenz, Jema Wenz
Dżuba; Genalie Uenz, Genalē Wenz
66
Fafen Szet, Fafen Shet'
Gibie Uenz, Gībē Wenz
Guder Uenz, Guder Wenz
Muger Uenz, Muger Wenz
Nil Błękitny; Abbaj Uenz, Abbay Wenz
Omo Uenz, Omo Wenz
Tekkezje Uenz, Tekkezē Wenz
Uabi Gestro, Wabī Gestro
Uabi Szebelie Uenz, Wabī Shebelē Wenz
Uelmel Szet, Welmel Shet'
Wyspy na jeziorach
Dek, Dek'
Galila, Galīla
Tullu Gudo, Tullu Gudo
Półwyspy
Półwysep Somalijski
Zagie, Zagē / Zegie, Zegē
Kotliny
Kotlina Danakilska
Góry, wyżyny
Ahmar, Ahmar
Amar, Amar
Bada, Bada
Balie, Balē
Czokie, Ch'ok'ē
Góry Danakilskie; Danakil Bereza, Danakīl
Bereza
Guggu, Guggu
Guraferda, Guraferda
Majgudo, Maygudo
Mendebo, Mendebo
Mengystuo, Mengistwo
Semien, Semēn / Symien, Siemēn
Wyżyna Abisyńska
Wyżyna Somalijska
Yntoto, Int'ot'o
Szczyty
Abba Jaried Terara, Abba Yarēd Terara
Abuje Mieda Terara, Abuye Mēda Terara
Abune Josief Terara, Abune Yosēf Terara
Amba Farit Terara, Amba Farīt Terara
Analu Terara, Analu Terara
Batu Terara, Batu Terara
Belaja Terara, Beleya Terara
Berocz Uoha Terara, Beroch Woha Terara
Buahit Terara, Bwahīt Terara
Chokie Terara, Ch'ok'ē Terara
Czylalo Terara, Ch'ilalo Terara
Gara Muleta, Gara Muleta
Gugie Terara, Gugē Terara
Guna Terara, Guna Terara
Kakka Terara, Kakka Terara
Kecza Terara, K'ech'a Terara
Kollo, K'ollo
Kyddus Jaried Terara, K'iddus Yarēd Terara
Mai Gudo, Mai Gudo
Megazz, Megazz
Musa Ali Terara, Musa Alī Terara
Ras Daszen Terara, Ras Dashen Terara
Silki Terara, Sīlkī Terara
Tulu Demtu Terara, Tulu Demtu Terara
Ueczecza Terara, Wech'ech'a Terara
Uenczi Terara, Wench'ī Terara
Zykuala Terara, Zik'wala Terara
67
Wodospady
Anger, Anger
Auasz, Awash
Baratieri, Baratērī
Fyncz Aberra, Finch' Aberra
Guder, Guder
Huluka, Huluka
Muger, Muger
Sor Uenz, Sor Wenz
Tys Ysat, T'is Isat
Ueb, Web
Obszary chronione
Abjata-Szela Hajk Byhierawi Park, Abyata Shela
Hayk' Bihērawī Park
Auasz Byhierawi Park, Awash Bihērawī Park
Babilie Jezyhon Park, Babīlē Ye-zihon Park
Gambiela Byhierawi Park, Gambēla Bihērawī
Park
Jabielo Jedur Arawīt Park, Yabēlo Ye-dur Arawīt
Park
Jangudi Rassa Byhierawi Park, Yangudī Rassa
Bihērawī Park
Jebalie Teraroch Byhierawi Park, Ye-Balē
Teraroch Bihērawī Park
Jesimien Teraroch Bihierawi Park, Ye-Simēn
Teraroch Bihērawī Park
Kuni-Muktar Jedur Arawit Park, Kunī-Muktar
Ye-dur Arawīt Park
Mago Byhierawi Park, Mago Bihērawī Park
Necz Sar Byhierawi Park, Nech' Sar Bihērawī
Park
Omo Byhierawi Park, Omo Bihērawī Park
Senkelie Bihierawi Park, Senkelē Bihērawī Park
Miejsca i obiekty szczególne
Fasiledes Biete Mengyst, Fasīledes Bēte Mengist
[pałac Fasilidesa, Gonder]
Fasiledes Mewanja, Fasīledes Mewanya [łaźnie
Fasiledesa, Gonder]
Hauylt, Hawilt [starożytne obeliski w Aksum]
Jeha, Yeha [starożytne ruiny]
Je-Sof Omar Uasza, Yesof Omar Washa [jaskinie,
miejsce święte wyznawców islamu]
Kulubi, K'ulubī [miejsce pielgrzymek wyznawców
kościoła etiopskiego]
Kuskuam Debyr, K'usk'wam Debir [ruiny pałacu]
Lalibela, Lalībela [zespół monolitycznych
kościołów]
Merkato, Merkato [największy bazar we
wschodniej Afryce, Addis Abeba]
Tyja, Tiya [starożytne obeliski]
Uehni Amba, Wehnī Amba [ruiny więzienia
cesarskiego]
Yjasu Biete Mengyst, Iyasu Bēte Mengist [pałac
Yjasu, Gonder]
Yntoto, Int'ot'o [siedziba Menelika II, muzeum]
68
GABON
(le) Gabon
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Estuaire
Haut-Ogooué
Moyen-Ogooué
Ngounié
Nyanga
Ogooué-Ivindo
Ogooué-Lolo
Ogooué-Maritime
Woleu-Ntem
Miejscowości
Koulamoutou
Lambaréné
Libreville
Makokou
Masuku
Moanda
Mouila
Oyem
Port-Gentil
Tchibanga
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
Zatoki
Baie du Cap Lopez
Baie de Corisco
Estuaire du Gabon
Zatoka Gwinejska; Golfe de
Guinée
Laguny
Lagune Banio / Lagune Mbanio
Lagune Iguéla
Lagune Ndogo
Lagune Nkomi / Lagune Fernan
Vaz
Jeziora
Alombié, Lac Alombié
Azingo, Lac Azingo
Mandjé, Lac Mandjé
Onangué, Lac Onangué
69
Rzeki
Abanga
Ivindo
Ngounié
Nyanga
Offoué
Ogowe; Ogooué
Wyspy
Banié, Île Banié
Mandji, Île Mandji
Przylądki
Cap Esterias
Cap Lopez
Cap Santa Clara
Pointe Ngombé
Pointe Kouango / Pointe Matouti
Równiny, niziny, kotliny
Bassin de Booué
Bassin de Masuku
Bassin d’Okondja
Plaine de la Ngounié
Plaine de la Nyanga
Wyżyny, góry, szczyty
Bélinga, Monts de Bélinga
Boka-Boka, Massif de Boka-Boka
Chaillu, Massif du Chaillu
Góry Krystaliczne; Monts
de Cristal
Ikoundou
Mayombé, Massif du Mayombé
Mont Iboundji
Mont Pelé
Monts de Ndjolé
Plateaux Batéké
Obszary chronione
Parc national de l'Ivindo
Parc national de Loango
Parc national de la Lopé
Parc national de Minkébé
Parc national de Moukalaba
Parc national des Plateaux
Batékés
GAMBIA
The Gambia
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Bandżul; Banjul
Central River
Lower River
70
North Bank
Upper River
Western
Miejscowości
Bakau
Bandżul; Banjul
Basse Santa Su
Brikama
Farafenni
Jangjangbureh, Georgetown
Serekunda
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean
Rzeki
Gambia, River Gambia
Wyspy
James Island
Obszary chronione
Kiang West National Park
Niumi/Sine Salom National Park River Gambia National Park
GHANA
Ghana
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Aszanti; Ashanti
Brong-Ahafo
Central
Eastern
Northern
Upper East
Upper West
Volta
Western
Wielka Akra; Greater Accra
Krainy, regiony
Aszanti; Ashanti
Złote Wybrzeże; Gold Coast
71
Miejscowości
Akra; Accra
Akosombo
Ashiaman
Bolgatanga
Cape Coast
Ho
Koforidua
Kumasi
Obuasi
Sekondi
Sunyani
Takoradi
Tamale
Tema
Teshi
Wa
Winneba
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean
Zatoki
Keta Lagoon
Songaw Lagoon
Zatoka Beninu; Bight of Benin
Zatoka Gwinejska; Gulf
of Guinea
Jeziora
Lake Bosumtwi
Wolta; Lake Volta
Rzeki
Afram
Ankobra
Birim
Daka
Oti
Tano
Wolta Biała; White Volta
Wolta Czarna; Black Volta
Wolta Czerwona; Red Volta
Wolta; Volta
Przylądki
Cape Saint Paul
Cape Three Points
Kotliny
Kotlina Wolty
Wyżyny, góry
Adans Mounts
Akwapim-Togo Ranges /
Akwapim Hills
Kwahu Plateau
Gambaga Scarp
Gonja
Mampongtin Range
Obszary chronione
Bia National Park
Bui National Park
Digya National Park
Mole National Park
72
Nini-Suhien National Park
GWINEA
(la) Guinée
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Beyla
Boffa
Boké
Coyah
Dabola
Dalaba
Dinguiraye
Dubréka
Faranah
Forécariah
Fria
Gaoual
Guékédou
Kankan
Kérouane
Kindia
Kissidougou
Konakry; Conakry
Koubia
Koundara
Kouroussa
Labé
Lélouma
Lola
Macenta
Mali
Mamou
Mandiana
Nzérékoré
Pita
Siguiri
Télimélé
Tougué
Yomou
Miejscowości
Beyla
Boffa
Boké
Dabola
Dubréka
Faranah
Forécariah
Fria
Kankan
Kindia
Kissidougou
Konakry; Conakry
Kouroussa
Labé
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
73
Macenta
Mamou
Nzérékoré
Siguiri
Télimélé
Tougué
Zatoki
Baie de Sangaréya
Rzeki
Bafing
Dion
Gambie
Kogon
Kolenté
Koliba
Konkouré
Milo
Niger
Sankarani
Tinkisso
Wyspy
Kassa, Île Kassa
Los, Îles de Los
Tamara, Île Tamara
Tristao, Îles Tristao
Przylądki
Cap Verga
Pointe Sallatouk
Wyżyny, góry
Futa Dżalon; Fouta Djalon
Nimba, Monts Nimba
Tamgué, Massif du Tamgué
Obszary chronione
Parc national du Badiar
Parc national du Haut Niger
Réserve naturelle intégrale
des Monts Nimba
Réserve naturelle intégrale
du Massif du Ziama
GWINEA BISSAU
Guiné-Bissau
Język urzędowy: portugalski
Jednostki administracyjne
Bissau
Bafatá
Biombo
Bolama
Cacheu
Gabú
Oio
Quinara
Tombali
74
Miejscowości
Bafatá
Bissau
Bissorã
Bolama
Bubaque
Cacheu
Gabú
Madina do Boé
Oceany
Ocean Atantycki, Atlantyk;
Oceano Atlântico
Zatoki
Baía de Sucujaque
Baía de Varela
Rzeki
Cacheu, Rio Cacheu
Corubal, Rio Corubal
Gêba, Rio Gêba
Mansôa, Rio Mansôa
Wyspy
Bijagós, Arquipélago dos
Bijagós
Bolama, Ilha de Bolama
Bubaque, Ilha de Bubaque
Carache, Ilha de Carache
Caravela, Ilha Caravela
Formosa, Ilha Formosa
Galinhas, Ilhas das Galinhas
Jeta, Ilha de Jeta
Orango, Ilha de Orango
Orangozinho, Ilha de
Orangozinho
Pecixe, Ilha de Pecixe
Roxa, Ilha Roxa
Uno, Ilha de Uno
Przylądki
Cabo Roxo
Ponta Ancaierameda
Ponta Caninocante
Ponta Acudama
Ponta Pelindã
GWINEA RÓWNIKOWA
Guinea Ecuatorial (hiszp.); Guinée équatoriale (fr.)
Języki urzędowe: hiszpański, francuski. Podano nazwy hiszpańskie, nazwy francuskie oznaczono (fr.).
Jednostki administracyjne
Annobón
Bioko Norte
Bioko Sur
75
Centro Sur
Kié-Ntem
Litoral
Wele-Nzas
Krainy, regiony
Mbini
Miejscowości
Bata
Ebebiyin
Evinayong
Luba
Malabo
Mbini
Mongomo
Palé
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océano Atlántico; Océan
Atlantique (fr.)
Zatoki
Golfo de Bonny; Baie de Bonny
(fr.)
Zatoka Gwinejska; Golfo de
Guinea; Golfe de Guinée (fr.)
Rzeki
Muni, Río Muni
Utamboni, Río Utamboni
Wyspy
Annobón, Isla de Annobón
Bioko, Isla de Bioko
Corisco, Isla de Corisco
Elobey Chico, Isla de Elobey
Chico
Elobey Grande, Isla de Elobey
Grande
Islas de Elobey
Wyżyny, góry
Góry Krystaliczne; Montes de
Cristal; Monts de Cristal (fr.)
Monte de Santa Mina
Monte Mitra
76
Pico Basile
KAMERUN
Cameroon (ang.); (le) Cameroun (fr.)
Języki urzędowe: angielski, francuski
Jednostki administracyjne
Adamawa (ang.); Adamaoua (fr.)
Central (ang.); Centre (fr.)
East (ang.); Est (fr.)
Far North (ang.); Extrême-Nord (fr.)
Littoral
North (ang.); Nord (fr.)
North-West (ang.); Nord-Ouest (fr.)
South (ang.); Sud (fr.)
South-West (ang.); Sud-Ouest (fr.)
West (ang.); Ouest (fr.)
Miejscowości
Bafoussam
Bamenda
Bertoua
Buea (ang.); Buéa (fr.)
Duala; Douala
Ebolowa
Edéa
Eséka
Foumban
Garoua
Jaunde; Yaounde (ang.);
Yaoundé (fr.)
Kousséri
Kribi
Kumba
Limbe
Loum
Maroua
Mokolo
Ngaoundéré
Nkongsamba
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean (ang.); Océan
Atlantique (fr.)
Zatoki
Bight of Bonny (ang.); Baie
de Bonny (fr.)
Zatoka Gwinejska; Gulf
of Guinea (ang.); Golfe
de Guinée (fr.)
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Czad; Lake Chad (ang.); Lac Tchad (fr.)
Lagdo Reservoir (ang.); Lac de Lagdo (fr.)
Mbakaou, Lake Mbakaou (ang.); Lac
de Mbakaou (fr.)
77
Ossa, Ossa Lake (ang.); Lac Ossa (fr.)
Rzeki
Benue (ang.); Bénoué (fr.)
Dja
Logone
Mayo Kébi
Mbam
Ntem
Nyong
Sanaga
Szari; Shari (ang.); Chari (fr.)
Vina
Wouri
Przylądki
Campo Point (ang.); Pointe de Campo (fr.)
Cape Nachtigal (ang.); Cap Nachtigal (fr.)
Debundsha Point (ang.); Pointe Debundsha (fr.)
Souellaba Point (ang.); Pointe de Souellaba (fr.)
Kotliny
Kotlina Czadu; Chad Basin (ang.); Bassin
du Lac Tchad (fr.)
Wyżyny, góry
Adamawa (ang.); Adamaoua (fr.)
Bambutu (ang.); Bamboutou (fr.)
Bamenda
Kamerun; Mount Cameroon (ang.); Mont
Cameroun (fr.)
Mandara
Manenguba (ang.); Manengouba (fr.)
Rumpi Hils (ang.); Monts Rumpi (fr.)
Tchabal Mbabo
Obszary chronione
Benue National Park (ang.); Parc national
de la Bénoué (fr.)
Bouba Ndjida National Park (ang.); Parc national
de Bouba Ndjida (fr.)
Campo Reserve (ang.); Réserve de Campo (fr.)
Dja Reserve (ang.); Réserve du Dja
Douala-Edéa Reserve (ang.); Réserve de Douala-Edéa
Faro Reserve (ang.); Réserve du Faro (fr.)
Korup National Park (ang.); Parc national
de Korup (fr.)
Pangar-Djerem Reserve (ang.); Réserve
de Pangar-Djerem (fr.)
Waza National Park (ang.); Parc national
de Waza (fr.)
78
KENIA
Kenya
Języki urzędowe: angielski, suahili
Jednostki administracyjne
Central
Coast
Eastern
Nairobi
North-Eastern
Nyanza
Rift Valley
Western
Krainy, regiony
Wielki Rów Wschodni; Great
Rift Valley
Miejscowości
Eldoret
Embu
Garissa
Kakamega
Kericho
Kisumu
Meru
Mombasa
Nairobi
Nakuru
Nyeri
Thika
Kitale
Lamu
Limuru
Machakos
Malindi
Marsabit
Oceany
Ocean Indyjski; Indian Ocean
Zatoki
Kiwayuu Bay
Manda Pate Bay
Moa Bay
Ungwana Bay
Cieśniny
Pemba Channel
79
Jeziora
Jezioro Rudolfa; Lake Turkana
Jezioro Wiktorii; Lake Victoria
Lake Amboseli
Lake Baringo
Lake Bogoria
Lake Magadi
Lake Naivasha
Lake Natron
Masinga Reservoir
Rzeki
Ewaso Ngiro
Galana
Kerio
Tana
Turkwel
Bagna
Lorian Swamp
Lotagipi Swamps
Wyspy
Lamu, Lamu Island
Manda, Manda Island
Pate, Pate Island
Równiny, niziny
Awara, Awara Plain
Bilesha, Bilesha Plain
Bokhol, Bokhol Plain
Loita Plains
Ngangerabeli, Ngangerabeli
Plain
Ngaso, Ngaso Plain
Serengeti Plains
Wyżyny, góry
Aberdare Range
Białe Wzgórza; White Highlands
Cherangani Hills
Elgon, Mount Elgon
High Lava Plateau
Karapokot Hills
Kenia; Mount Kenya
Kulal, Mount Kulal
Lapurr Range
Loita Hills
Mathews Peak
Mau Hills
Murua Ngithigeri Hills
Ndoto Mountains
Ngong Hills
Nyambeni Range
Nyiru Range
Sekerr Range
Taita Hills
Tugen Hills
Warges
Wyżyna Wschodnioafrykańska
Yatta Plateau
Pustynie
Chalbi Desert
Nyiri Desert
Obszary chronione
Amboseli National Park
Kora National Park
Losai National Reserve
Malindi Marine National Park
Malka Mari National Park
Masai Mara National Reserve
Meru National Park
Mount Kenya National Park
Mount Kulal National Reserve
Nairobi National Park
80
Sibiloi National Park
South Kitui National Reserve
South Turkana National Reserve
Tsavo East National Park
Tsavo West National Park
KOMORY
Komori (komoryjski); (les) Comores (fr.); Al-Kumur, Al-Qumur (arab.)
Języki urzędowe: komoryjski, francuski, arabski. Podane niżej nazwy są używane w języku
komoryjskim i francuskim, jeśli nie zaznaczono inaczej.
Jednostki administracyjne
Mwali (komoryjski); Mohéli (fr.); Muhili, Mūhīlī
(arab.)
Ndzuwani (komoryjski); Anjouan (fr.);
Andżuwan, Anjuwān (arab.)
Wielki Komor; N’gazidja (komoryjski); Grande
Comore (fr.); Andżazidża, Anjazījah (arab.)
Miejscowości
Mutsamudu; Mutsamudu, Mūtsāmūdū (arab.)
Nioumachoua; Nujumaszwa, Nuyūmashwah
(arab.)
Ouani; Wani, Wānī (arab.)
Pomoni; Bumuni, Būmūnī (arab.)
Sima; Sima, Sīmah (arab.)
Bambao; Bambau, Bāmbāw (arab.)
Domoni; Dumuni, Dūmūnī (arab.)
Fomboni; Fumbuni, Fūmbūnī (arab.)
Foumbouni; Fumbuni, Fūmbūnī (arab.)
Miringoni; Miringhuni, Mīrīnghūnī (arab.)
Mitsamiouli; Mitsamjuli, Mītsāmyūlī (arab.)
Moroni; Muruni, Mūrūnī (arab.)
Oceany
Ocean Indyjski; Océan Indien (fr.); Al-Muhit
al-Hindi, Al-Muḩīţ al-Hindī (arab.)
Cieśniny
Kanał Mozambicki; Canal du Mozambique /
Canal de Mozambique (fr.); Madik Muzanbik,
Maḑīq Mūzanbīq (arab.)
Wyspy, archipelagi
Komory; Komori (komoryjski); Comores, Archipel Ndzuwani (komoryjski); Anjouan (fr.);
des Comores (fr.); Al-Kumur, Al-Qumur (arab.)
Andżuwan, Anjuwān (arab.)
Mwali (komoryjski); Mohéli (fr.); Muhili, Mūhīlī
Wielki Komor; N’gazidja (komoryjski); Grande
(arab.)
Comore (fr.); Andżazidża, Anjāzījah (arab.)
81
Góry
Kartala / Karthala
Massif de la Grille (fr.)
Massif du Badjini (fr.)
N’tingui / Ntingui
Trindrini
Obszary chronione
Parc marin de Mohéli (fr.)
Parc national forestier du Mont N’tingui (fr.)
KONGA, DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA → DEMOKRATYCZNA
REPUBLIKA KONGA
KONGO
(le) Congo
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Bouenza
Brazzaville
Cuvette
Cuvette-Ouest
Kouilou
Lékoumou
Likouala
Niari
Plateaux
Pool
Sangha
Miejscowości
Brazzaville
Djambala
Ewo
Impfondo
Kinkala
Loubomo
Madingou
Mossendjo
N’Kayi / Nkayi
Ouésso
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
82
Owando
Pointe-Noire
Sibiti
Jeziora
Stanley Pool
Télé, Lac Télé
Rzeki
Bouenza
Kongo; Congo
Kouilou
Kouyou
Léfini
Likouala aux Herbes
Niari
Sangha
Ubangi; Oubangui
Kotliny
Kotlina Konga; Bassin
du Congo
Wyżyny, góry
Batéké, Plateau Batéké
Chaillu, Monts du Chaillu /
Massif du Chaillu
Leketi, Monts de la Leketi
Mayombé
Mont Berongou
Wyżyna Ubangi
Obszary chronione
Parc national d’Odzala
Réserve de Conkouati
Réserve de la biosphere
de Dimonika
Réserve de la Léfini
LESOTHO
Lesotho
Języki urzędowe: angielski, soto
Jednostki administracyjne
Berea
Butha-Buthe
Leribe
Mafeteng
Maseru
Mohale’s Hoek
Mokhotlong
Qacha’s Nek
83
Quthing
Thaba-Tseka
Miejscowości
Hlotse
Mafeteng
Maputsoe
Maseru
Qacha’s Nek
Teyateyaneng
Rzeki
Makhaleng
Malibamatso
Mohokare
Orange / Senqu
Wyżyny, góry, szczyty
Central Range
Góry Smocze; Drakensberg
Maloti Mountains
Mount-aux-Sources
Thaba Putsoa
Thabana Nthlenyana
Wysoki Weld; High Veld
Wyżyna Weldów
Obszary chronione
Sehlabathebe National Park
LIBERIA
Liberia
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Bomi
Bong
Gbarpolu
Grand Bassa
Grand Cape Mount
Nimba
Rivercess
River Gee
Sinoe
Grand Gedeh
Lofa / Loffa
Margibi
Maryland
Montserrado
Krainy, regiony
Wybrzeże Pieprzowe; Grain
Coast
84
Miejscowości
Bendaja
Bensonville
Bomi Hills
Buchanan
Ganta
Gbarnga
Tubmanburg
Webo
Yekepa
Zwedru
Greenville
Harbel
Harper
Monrovia
Robertsport
Sanniquellie
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean
Rzeki
Cavally
Cess / Cestos
Lofa / Loffa
Mano
Saint John
Saint Paul
Przylądki
Cape Mesurado
Cape Mount
Cape Palmas
Góry, szczyty
Bomi Hills
Bong, Bong Mounts
Niete, Niete Mounts
Nimba, Nimba Mounts / Nimba
Range
Wutivi, Mount Wutivi / Mount
Wuteve
Obszary chronione
Sap National Park
LIBIA
Libija, Lībiyā
Język urzędowy: arabski
Jednostki administracyjne
Adżdabija, Ajdābiyā
Al-Butnan, Al-Buţnān
85
Ghadamis, Ghadāmis
Gharjan, Gharyān
Ghat, Ghāt
Jafran Dżadu, Yafran Jādū
Misrata, Mişrātah
Mizda, Mizdah
Murzuk, Murzuq
Nalut, Nālūt
Sabha, Sabhā
Sabrata wa-Surman, Şabrātah wa-Şurmān
Syrta; Sirt, Sirt
Tadżura wa-an-Nawahi al-Arba’a, Tājūrā’ wa-ān-Nawāḩī al-Arba‘ah
Tarhuna wa-Masallata, Tarhūnah wa-Masallātah
Trypolis; Tarabulus, Ţarābulus
Wadi al-Haja, Wādī al-Ḩayāh
Al-Dżabal al-Achdar, Al-Jabal al-Akhḑar
Al-Dżaghbub, Al-Jaghbūb
Al-Dżifara, Al-Jifārah
Al-Dżufra, Al-Jufrah
Al-Hizam al-Achdar, Al-Ḩizām al-Akhḑar
Al-Katrun, Al-Qaţrūn
Al-Kubba, Al-Qubbah
Al-Kufra, Al-Kufrah
Al-Marakib, Al-Marāqib
Al-Mardż, Al-Marj
Al-Wahat, Al-Wāḩāt
An-Nukat al-Chams, An-Nuqaţ al-Khams
Asz-Szati, Ash-Shāţi’
Az-Zawija, Az-Zāwiyah
Bani Walid, Banī Walīd
Bengazi; Binghazi, Binghāzī
Darna, Darnah
Krainy, regiony
Al-Dżabal al-Gharbi, Al-Jabal al-Gharbī
Al-Dżifara, Al-Jifārah
Al-Harudż al-Abjad, Al-Harūj al-Abyaḑ
Al-Hufra asz-Szarkijja, Al-Ḩufrah ash-Sharqiyyah
Al-Hufra, Al-Ḩufrah
Al-Maghribijja, Al-Maghribiyyah
As-Sahil, As-Sāḩil
As-Sidra, As-Sidrah
Az-Zuwajja, Az-Zuwayyah
Bantabulis, Bantābūlīs
Barka al-Bajda, Barqah al-Bayḑā’
Bir al-Ghanam, Bi’r al-Ghanam
Bir Bin Ghunajma, Bi’r Bin Ghunaymah
Cyrenajka; Barka, Barqah
Fazzan, Fazzān
Kararat al-Hufra, Qarārat al-Ḩufrah
Kararat Dżabir, Qarārat Jābir
Kararat Suwajjid, Qarārat Suwayyid
Marmaryka; Al-Butnan, Al-Buţnān / Barka
al-Bahrijja, Barqah al-Baḩriyyah
Sakifat Tubruk, Saqīfat Ţubruq
Sauf al-Dżin, Sawf al-Jīn
Syrtyka; Sirt, Sirt
Trypolitania, Tarabulus, Ţarābulus
Miejscowości
Abu Kammasz, Abū Kammāsh
Abu Kurajn, Abū Qurayn
Abu Nudżajm, Abū Nujaym
Abu Zajjan, Abū Zayyān
Ad-Dawun, Ad-Dāwūn
Ad-Dirsijja, Ad-Dirsiyyah
Adżdabija, Ajdābiyā
Ajn al-Ghazala, ‘Ayn al-Ghazālah
Akrama, ‛Akramah
Al-Abjar, Al-Abyār
Al-Azizijja, Al-‛Azīziyyah
Al-Bajda, Al-Bayḑā’
Al-Bardi, Al-Bardī
Al-Birka, Al-Birkah
Al-Bumba, Al-Bumbah
Al-Burajka, Al-Burayqah
Al-Chums, Al-Khums
Al-Dżaghbub, Al-Jaghbūb
86
Al-Dżauf, Al-Jawf
Al-Dżausz, Al-Jawsh
Al-Dżumajl, Al-Jumayl
Al-Fatih, Al-Fātiḩ
Al-Fukaha, Al-Fuqahā’
Al-Hanijja, Al-Ḩaniyyah
Al-Kaddahijja, Al-Qaddāḩiyyah
Al-Kajkab, Al-Qayqab
Al-Karabulli, Al-Qarābūllī
Al-Kardaba, Al Qarḑabah
Al-Karjat, Al-Qaryāt
Al-Kasabat, Al-Qaşabāt
Al-Katrun, Al-Qaţrūn
Al-Kawarisza, Al-Qawārishah
Al-Kubba, Al-Qubbah
Al-Kufra, Al-Kufrah
Al-Kuwajfijja, Al-Kuwayfiyyah
Al-Mardż, Al-Marj
Al-Muchajla, Al-Mukhaylá
Al-Udżajlat, Al-‛Ujaylāt
Al-Ukajla, Al-‛Uqaylah
Al-Urban, Al-‛Urbān
Al-Uwajnat, Al-‛Uwaynāt
Al-Watja, Al-Waţyah
Al-Wigh, Al-Wīgh
Anaj, Ānāy
An-Naufalijja, An-Nawfaliyyah
As-Sawani, As-Sawānī
As-Sidra, As-Sidrah
As-Sultan, As-Sulţān
Aszkida, Ashkidah
Asz-Szati, Ash-Shāţi’
Asz-Szuwayrif, Ash-Shuwayrif
At-Tadż, At-Tāj
At-Tamimi, At-Tamīmī
Aubari, Awbārī
Audżila, Awjilah
Az-Zahra, Az-Zahrā’
Az-Zawija, Az-Zāwiyah
Az-Zighan, Az-Zīghan
Az-Zintan, Az-Zintān
Az-Zuwajtina, Az-Zuwaytīnah
Bani Walid, Banī Walīd
Banina, Banīnah
Barkan, Barqan
Bengazi; Binghazi, Binghāzī
Bin Dżawwad, Bin Jawwād
Bin Ghaszir, Bin Ghashīr
Bir al-Ghanam, Bi’r al-Ghanam
Bir Bin Ghunajma, Bi’r Bin Ghunaymah
Birak, Birāk
Bu’ajrat al-Hasun, Bu’ayrāt al-Ḩasūn
Burajk, Burayk
Darjana, Daryānah
Darna, Darnah
Dirdż, Dirj
Dulajm, Dulaym
Dżadu, Jādū
Dżalu, Jālū
Dżanzur, Janzūr
Dżardas al-Abid, Jardas al-‘Abīd
Dżardas al-Ahrar, Jardas al-Aḩrār
Dżarma, Jarmah
Funduk an-Nakkaza, Funduq an-Naqqāzah
Ghadamis, Ghadāmis
Ghadduwa, Ghaddūwah
Gharjan, Gharyān
Ghat, Ghāt
Hun, Hūn
Idri, Idrī
Jafran, Yafran
Kabau, Kābāw
Kambut, Kambūt
Kaminis, Qamīnis
Kar Junus, Qār Yūnus
Kasr Ahmad, Qaşr Aḩmad
Kasr al-Hadżdż, Qaşr al-Ḩājj
Kasr Bu Hadi, Qaşr Bū Hādī
Kasr Libija, Qaşr Lībiyā
Kikla, Kiklah
Kirda, Qirdah
Lamluda, Lamlūdah
Madrusa, Madrūsah
Mafan, Ma‛fan
Marada, Marādah
Marawa, Marāwah
87
Marsa al-Burajka, Marsá al Burayqah
Marsa al-Harika, Marsá al-Ḩarīqah
Martuba, Martūbah
Masallata, Masallātah
Misrata, Mişrātah
Mizda, Mizdah
Murzuk, Murzuq
Musa’id, Musā‛id
Nalut, Nālūt
Ras Adżdir, Ra’s Ajdīr
Ras al-Unuf, Ra’s al-Unūf
Ras at-Tin, Ra’s at-Tīn
Sabha, Sabhā
Sabrata, Şabrātah
Samnu, Samnū
Sawani Fassanu, Sawānī Fassānū
Sawinnu, Sāwinnū
Sidi Rizk, Sīdī Rizq
Sinawan, Sīnāwan
Suk al-Chamis, Sūq al-Khamīs
Suk al-Dżuma, Sūq al-Jum‛ah
Sukna, Sūknah
Sultan, Sulţān
Suluk, Sulūq
Sulunta, Sulunţah
Surman, Şurmān
Susa, Sūsah; Apollonia [hist.]
Syrta; Sirt, Sirt
Szahhat, Shaḩḩāt; Cyrena [hist.]
Szakszuk, Shakshūk
Tadżarhi, Tajarhī
Tadżura, Tājūrā’
Taghrinna, Taghrinnah
Taknis, Tāknis
Tamanhant, Tamanhant
Tamassa, Tamassah
Tamzin, Ţamzīn
Taraghan, Tarāghan
Tarhuna, Tarhūnah
Tarut, Tārūt
Tasawa, Tasāwah
Tawurgha, Tāwurghā’
Tazirbu, Tāzirbū
Tidżi, Tījī
Timisan, Timīsān
Tobruk; Tubruk, Ţubruq
Trypolis; Tarabulus, Ţarābulus
Tukra, Tūkrah
Tummu, Tummū
Umm al-Abid, Umm al-‛Abīd
Uzi, Ūzī
Uzu, Ūzū
Waddan, Waddān
Wanzarik, Wanzarīk
Wanziraf, Wānzīraf
Wau al-Kabir, Wāw al-Kabīr
Wazin, Wāzin
Zalitan, Zalīţan
Zaltan, Zalţan
Zawijat al-Muchajla, Zāwiyat al-Mukhaylá
Zawijat Masus, Zāwiyat Masūs
Zighan, Zīghan
Zilla, Zillah
Zuwajla, Zuwaylah
Zuwara, Zuwārah
Oazy
Al-Dżaghbub, Al-Jaghbūb
Al-Dżufra, Al-Jufrah
At-Tullab, Aţ-Ţullāb
Bazima, Bazīmah
Buma, Būmah
Ghat, Ghāt
Rabjana, Rabyānah
Sarir, Sarīr
Tazirbu, Tāzirbū
Wahat al-Kufra, Wāḩat al-Kufrah
Wahat Dżalu, Wāḩat Jālū
Wau an-Namus, Wāw an-Nāmūs
88
Studnie
Bir al-Uzajm, Bi’r al-‘U aym
Bir al-War, Bi’r al-Wa‛r
Bir Dżufra, Bi’r Jufrah
Bir Zaltan, Bi’r Zalţan
Fuwajt, Fuwayt
Hasi Atszan, Ḩasī ‛Aţshān
Matan as-Sara, Ma‛ţan as-Sārah
Matan Biszara, Ma‛ţan Bishārah
Samad Bu Haszisza, Thamad Bū Ḩashīshah
Suwajnijat al-Hasawina, Suwayniyat
al-Ḩasāwinah
Ujun al-Ghazala, ‘Uyūn al-Ghazālah
Abjar Ajt Bu Saltana, Abyār ‛Ayt Bū Salţanah
Abu Na'im, Abū Nā’im
Ajn asz-Szakika, ‛Ayn ash-Shaqīqah
Ajn az-Zarka, ‛Ayn az-Zarqā’
Al-Irk, Al-‛Irq
As-Sarfaja, Aş-Şarfāyah
Bir al-Adam, Bi’r al-‘Adam
Bir al-Amirijja, Bi’r al-‛Āmiriyyah
Bir al-Ghanam, Bi’r al-Ghanam
Bir al-Hakim, Bi’r al-Ḩakīm
Bir al-Harasz, Bi’r al-Ḩarash
Bir Allak, Bi’r ‘Allāq
Morza
Morze Śródziemne, Al-Bahr al-Abjad
al-Mutawassit, Al-Baḩr al-Abyaḑ al-Mutawassiţ
Zatoki
Chalidż al-Bumba, Khalīj al-Bumbah
Chalidż as-Sidra, Khalīj as-Sidrah
Marsa al-Burajka, Marsá al-Burayqah
Marsa Marzuka, Marsá Marzūqah
Marsa Zawagha, Marsá Zawāghah
Wielka Syrta; Chalidż Sirt, Khalīj Sirt
Zatoka Sallumska; Chalidż as-Sallum, Khalīj
as-Sallūm
Jeziora, solniska, bagna
As-Sabcha al-Kabira, As-Sabkhah al-Kabīrah
Baltat Muhammad, Balţāt Muḩammad
Habit al-Mallaha, Habīţ al-Mallāḩah
Mallahat al-Burajka, Mallāḩat al-Burayqah
Sabchat al-Hamra, Sabkhat al-Ḩamrā’
Sabchat al-Hisza, Sabkhat al-Ḩīshah
Sabchat al-Kunajjin, Sabkhat al-Qunayyin
Sabchat asz-Szuwajrib, Sabkhat ash-Shuwayrib
Sabchat Ghuzajjil, Sabkhat Ghuzayyil
Sabchat Mudżazzam, Sabkhat Mujazzam
Sabchat Tawurgha, Sabkhat Tāwurghā’
Sabchat Umm al-Izam, Sabkhat Umm al-‛I ām
Rzeki
Al-Wadi al-Farigh, Al-Wādī al-Fārigh
Wadi al-Abrak, Wādī al-Abraq
Wadi al-Bajada, Wādī al-Bayāḑah
Wadi al-Bakar, Wādī al-Baqar
Wadi al-Bukajr, Wādī al-Buqayr
Wadi al-Farigh, Wādī al-Fārigh
Wadi al-Hadżal, Wādī al-Ḩajal
Wadi al-Ha’it, Wādī al-Ḩā’iţ
Wadi al-Hamim, Wādī al-Ḩamīm
Wadi al-Karn, Wādī al-Qarn
Wadi al-Kattara, Wādī al-Qaţţārah
Wadi al-Martaba, Wādī al-Martabah
Wadi al-Muwajlih, Wādī al-Muwayliḩ
Wadi an-Naszu, Wādī an-Nashū
Wadi asz-Szati, Wādī ash-Shāţi’
Wadi Awal, Wādī Awāl
89
Wadi Bajj al-Kabir, Wādī Bayy al-Kabīr
Wadi Bu Szubajrim, Wādī Bū Shubayrim
Wadi Bu Tumajjim, Wādī Bū Tumayyim
Wadi Irawan, Wādī Īrāwan
Wadi Ki’am, Wādī Ki‛ām
Wadi Kirza, Wādī Qirzah
Wadi Rawawis, Wādī Rawāwīş
Wadi Sauf al-Dżin, Wādī Sawf al-Jīn
Wadi Tanarut, Wādī Tanārūt
Wadi Tanazzuft, Wādī Tanazzuft
Wadi Targhalat, Wādī Targhalāt
Wadi Umm al-Ara’is, Wādī Umm al-‛Arā’is
Wadi Zamzam, Wādī Zamzam
Wadi Zazmit, Wādī Zāzmit
Wielka Sztuczna Rzeka; An-Nahr as-Sina’i
al-Kabir, An-Nahr aş-Şinā‛ī al-Kabīr
Wyspy
Dżazirat Barda'a, Jazīrat Barda‘ah
Dżazirat Karsa, Jazīrat Karsah
Przylądki
Ras al-Bark, Ra’s al-Barq
Ras al-Hamama, Ra’s al-Ḩamāmah
Ras al-Hilal, Ra’s al-Hilāl
Ras al-Milh, Ra’s al-Milḩ
Ras al-Murajsa, Ra’s al-Muraysah
Ras at-Tin, Ra’s at-Tīn
Ras Misrata, Ra’s Mişrātah
Wyżyny
Dur al-Abrak, Dūr al-Abraq
Dżabal Tarhuna, Jabal Tarhūnah
Hamadat Zaghar, Ḩamādat Zaghar
Wyżyna Libijska; Ad-Diffa, Aḑ-Ḑiffah
Góry
Al-Dżabal al-Achdar, Al-Jabal al-Akhḑar
Al-Harudż al-Aswad, Al-Harūj al-Aswad
Dur al-Fawachir, Dūr al-Fawākhir
Dżabal Akakus, Jabal Akākūs
Dżabal an-Nisf, Jabal an-Nişf
Dżabal as-Sauda, Jabal as-Sawdah
Dżabal Bin Ghunajma, Jabal Bin Ghunaymah
Dżabal Nafusa, Jabal Nafūsah
Dżabal Tadrart, Jabal Tādrārt
Dżabal Waddan, Jabal Waddān
Dżafdżaf as-Saghir, Jafjaf aş-Şaghīr
Dżubajl al-Ala, Jubayl al-‘Alā’
Karat as-Saba, Qārat as Sab‘ah
Masak Mallat, Masāq Mallat
Masak Mastafat, Masāq Mastāfat
Tibisti, Tībistī
Szczyty
Bikku Bitti, Bīkkū Bīttī
Duhun Tarsu, Duhūn Tārsū
Dżabal al-Hasawina, Jabal al-Ḩasāwinah
Dżabal al-Uwajnat, Jabal al-‘Uwaynāt
Dżabal Arkanu, Jabal Arkanū
Dżabal Bu Bani, Jabal Bū Bānī
Dżabal Nukajj, Jabal Nuqayy
Karat Tabu, Qārat Tabū
Kuwajrat Tabu, Quwayrāt Tabū
Lauz Umm an-Na’am, Lawdh Umm an-Na‛ām
Ras al-Mudawwara, Ra’s al-Mudawwarah
Tarsu Musa, Tārsū Mūsá
90
Pustynie
Al-Hamada al-Hamra, Al-Ḩamādah al-Ḩamrā’
Ar-Ramla al-Kabira, Ar-Ramlah al-Kabīrah
Ar-Ramla as-Saghira, Ar-Ramlah aş-Şaghīrah
As-Sarir, As-Sarīr
Hamadat Manghini, Ḩamādat Mānghīnī
Hamadat Murzuk, Ḩamādat Murzuq
Hamadat Tinghart, Ḩamādat Tinghart
Idhan Aubari, Idhān Awbārī
Idhan Murzuk, Idhān Murzuq
Irk al-Idrisi, ‛Irq al-Idrīsī
Irk Ibn Battuta, ‛Irq Ibn Baţţūţah
Pustynia Libijska; As-Sahra al-Libijja, Aş-Şaḩrā’
al-Lībiyyah
Ramlat az-Zallaf, Ramlat az-Zallāf
Ramlat Rabjana, Ramlat Rabyānah
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá
Sahra Sirt, Şaḩrā’ Sirt
Sarir al-Kattusa, Sarīr al-Qaţţūsah
Sarir Kalansziju, Sarīr Kalanshiyū
Sarir Kalansziju ar-Ramli al-Kabir, Sarīr
Kalanshiyū ar-Ramlī al-Kabīr
Sarir Tibisti, Sarīr Tībistī
Tajta, Taytā
Wielki Erg Wschodni; Al-Irk al-Kabir asz-Szarki,
Al-‛Irq al-Kabīr ash-Sharqī
Wielkie Morze Piasku; Bahr ar-Rimal al-Azim,
Baḩr ar-Rimāl al-‛A īm
Pola naftowe
Bahi, Bāhī
Bir Tilakszin, Bi’r Tilākshīn
Daf, Daf
Dajfa, Ḑayfah
Dżalu, Jālū
Haram, Ḩarām
Intisar, Intişār
Kitmir, Qiţmīr
Mabruk, Mabrūk
Madżid, Majīd
Marada, Marādah
Samah, Samāḩ
Sarir, Sarīr
Umm al-Furud, Umm al-Furūd
Zakkut, Zaqqūţ
Zaltan, Zalţan
Zilla, Zillah
Abu al-Hidan, Abū al-Ḩīḑān
Abu Lahib, Abū Lahīb
Ajn Dżarbi, ‛Ayn Jarbī
Al-Aura, Al-‘Awrah
Al-Bajda, Al-Bayḑā’
Al-Dżabal, Al-Jabal
Al-Hamra, Al-Ḩamrā’
Al-Hufra, Al-Ḩufrah
Al-Kuf, Al-Kūf
Al-Kutla, Al-Kutlah
Al-Waha, Al-Wāḩah
Amal, Āmāl
An-Nafura, An-Nāfūrah
Ar-Rakuba, Ar-Rāqūbah
As-Sarir, As-Sarīr
Audżila, Awjilah
Az-Zahra, A - ahrah
Az-Zib, Adh-Dhi’b
Zabytki, ruiny
Al-Fuwajhat, Al-Fuwayhāt [dz. Bengazi]
Al-Kaus, Al-Qawş
Asar Sabrata, Āthār Şabrātah; Sabratha [hist.]
Asar Tulmajsa, Āthār Ţulmaythah; Ptolemais
[hist.]
Cyrena; Szahhat, Shaḩḩāt
Kasr at-Turab, Qaşr at-Turāb; Arae Philaenorum
[hist.]
Libda, Libda; Leptis Magna [hist.]
Mudżazzam, Mujazzam [fort]
91
Kasr al-Wata, Qaşr al-Waţ‛ah
Kasr as-Sahabi, Qaşr aş-Şaḩābī
Kasr Libija, Qaşr Lībiyā
Kusajr ad-Daffa, Quşayr ad-Daffah
Susa, Sūsah; Apollonia [hist.]
Miejsca i obiekty szczególne
Ajn al-Ghazala, ‛Ayn al-Ghazālah [miejsce bitwy]
Al-Adam, Al-‛Adam [baza wojskowa]
Al-Kahira, Al-Qāhirah [miejscowość związana
z rewolucją Al-Kazzafiego]
Bab al-Azizijja, Bāb al-‛Azīziyyah [dz. Trypolisu,
obóz wojskowy z rezydencją Al-Kazzafiego]
Bir al-Hakim, Bi’r al-Ḩakīm [miejsce bitwy]
Matar Ukba Ibn Nafi, Maţār ‛Uqba Ibn Nāfi‛
[baza wojskowa]
Sidi Abu an-Nur, Sīdī Abū an-Nūr [miejsce kultu]
Sidi Dża Billah, Sīdī Jā’ Bi- Ālláh [miejsce kultu]
Sidi Miftah, Sīdī Miftāḩ [miejsce kultu]
Sidi Rahuma, Sīdī Raḩūmah [miejsce kultu]
Sidi Ruwajfi, Sīdī Ruwayfi‛ [miejsce kultu]
Sidi Sa’id, Sīdi Sa‘īd [miejsce kultu]
Sidi Umar, Sīdī ‘Umar [miejsce kultu]
MADAGASKAR
Madagasikara (malgaski); Madagascar (fr.)
Języki urzędowe: malgaski, francuski. Podane nazwy są stosowane w obu językach, jeżeli nie
zaznaczono inaczej.
Jednostki administracyjne
Antananarywa; Antananarivo
Antsira ana, Antsiranana
Fianarantsoa
Mahajanga
Toamasina
Toliara
Miejscowości
Ambatondrazaka
Ambovombe
Amparafaravola
Antananarywa; Antananarivo
Antanifotsy
Antsirabé
Antsira ana, Antsiranana
Nosy Varika
Soanierana-Ivongo
Soavinandriana
Toamasina
Tôla aro, Tôlanaro
Toliara
Faratsiho
Fianarantsoa
Mahajanga
Mahanoro
Manakara
Mananara
Morondava
92
Oceany
Ocean Indyjski; Océan Indien
(fr.)
Zatoki
Helodrano Antongila
Helodrano Bombetoka
Helodrano Fanemotra
Helodrano Mahajamba
Helodrano Narinda
Helodranon Antsira ana,
Helodranon Antsiranana
Cieśniny
Kanał Mozambicki; Lakandranon’ i Mozambika
(malgaski); Canal du Mozambique / Canal de
Mozambique (fr.)
Jeziora
Alaotra, Farihy Alaotra
Amparihmandriambavy, Farihy
Amparihmandriambavy
Antanavo, Farihy Antanavo
Ihotry, Farihy Ihotry
Itasy, Farihy Itasy
Mantasoa, Tobindranon’ i
Mantasoa
Sahambavy, Farihy Sahambavy
Tsiazompaniry, Tobindranon’
i Tsiazompaniry
Tsimanampetsotsa, Farihy
Tsimanampetsotsa
Rzeki
Bemarivo
Betsiboka
Ikopa
Mahajamba
Mahavavy
Manambaho
Manambola / Manambolo
Mananara
Mananjary
Mandrare
Mangoky
Mangoro
Mania
Maningory
Onilahy
Tsiribihina
Kanały
Lakandrano Ampangalana
(malgaski); Canal des
Pangalanes (fr.)
Wyspy
Madagaskar; Madagasikara
(malgaski); Madagascar (fr.)
Nosy Anambo
Nosy Andriamitaroka
Nosy Ankao
Nosy Barren
Nosy Be
Nosy Berafia
Nosy Boraha (malgaski); Nosy
Sainte-Marie (fr.)
93
Nosy Komba
Nosy Lava
Nosy Manitse
Nosy Mitsio
Nosy Radama
Półwyspy
Saikanosy Ampasindava
Saikanosy Masoala
Saikanosy Narinda
Przylądki
Tanjona Angontsy (malgaski);
Cap Est (fr.)
Tanjona Ankaboa (malgaski);
Cap Saint-Vincent (fr.)
Tanjona Anorontany (malgaski);
Cap Saint-Sébastien (fr.)
Tanjona Bobaomby (malgaski);
Cap d’Ambre (fr.)
Tanjona Masoala
Tanjona Vilanandro (malgaski);
Cap Saint-André (fr.)
Tanjona Vohimena (malgaski);
Cap Sainte-Marie (fr.)
Równiny, niziny
Boina
Bongolava
Ikalamavony
Karimbola
Mahafaly
Menabe
Ranotsara
Zomandao
Wyżyny
Ambongo
Analamaitso
Androy
Anjafy
Anjara
Ankara
Kamoro
Kelifely
Mahakira
Marovoalavo
Ankazobe
Bemaraha
Beveromay
Bongolava
Fenoarivo
Horombe
Góry
Ambohitra (malgaski);
Montagne d’Ambre (fr.)
Analavelona
Andringitra
Ankaizina
Ankaratra
Anosy
Beampingaratra
Isalo
Itremo
Ivakoany
Makay
Marojezy
Salo
Tsaratanana
Szczyty
Boby
Enaniliha
Itongafeno
Manongarivo
Maromokotro
Tsiafajavona
Vohibe
Przełęcze
Itremo
Radama
Obszary chronione
Parc national d’Andohahela (fr.)
Parc national d’Ankarafantsika
(fr.)
Parc national de l’Isalo (fr.)
Parc national de Marojezy (fr.)
Parc national de Zahamena (fr.)
94
Réserve naturelle intégrale du
Tsingy de Bemaraha (fr.)
Miejsca i obiekty szczególne
Ambohimanga [ufortyfikowane
wzgórze, kolebka królestwa
Merina]
MAJOTTA (fr.)
Mayotte
Język urzędowy: francuski
Miejscowości
Dzaoudzi
Koungou
Mamoudzou
Sada
Oceany
Ocean Indyjski; Océan Indien
Zatoki
Baie d’Acoua
Baie de Bouéni
Baie de Chiconi
Baie de Longoni
Baie de Mzouazia
Cieśniny
Kanał Mozambicki; Canal
du Mozambique / Canal
de Mozambique
Jeziora
Dziani, Dziani Dzaha
Wyspy
Chissioua Bandrélé
Chissioua Mbouzi
Chissioua Mtsamboro
Grande-Terre
Îles Choazil
Komory; Comores, Archipel
des Comores
Majotta; Mayotte
95
Petite-Terre
Przylądki
Pointe Mahabo
Pointe Sazilé
Rassi Douamounyo
Rassi Ngouja
Szczyty
Mlima Bénara
Obszary chronione
Parc naturel de Sazilé
Réserve marine de la Passe
de Longogori
MALAWI
Malawi (ang.); Malaŵi (chichewa)
Języki urzędowe: angielski, chichewa
Jednostki administracyjne
Balaka
Blantyre
Chikwawa
Chiradzulu
Chitipa
Dedza
Dowa
Karonga
Kasungu
Nkhotakota
Nsanje
Ntcheu
Ntchisi
Phalombe
Rumphi
Salima
Thyolo
Zomba
Likoma
Lilongwe
Machinga
Mangochi
Mchinji
Mulanje
Mwanza
Mzimba
Nkhata Bay
Krainy, regiony
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Blantyre
Karonga
Kasungu
96
Lilongwe
Mangochi
Mzuzu
Salima
Zomba
Jeziora
Chilwa, Lake Chilwa
Malombe, Lake Malombe
Niasa; Lake Malawi
Rzeki
Bua
Dwangwa
Kasitu
Lilongwe
North Rukuru
Shire
South Rukuru
Bagna
Elephant Marsh
Vwaza Marsh
Wyżyny, góry, szczyty
Mlandżi; Mlanje Mountains /
Mulanje Mountains
Mount Hora
Nganda Hill
Nyika Plateau
Sapitwa, Sapitwa Peak
Vipya Plateau
Obszary chronione
Kasungu National Park
Lake Malawi National Park
Nkhota-Kota Game Reserve
Nyika National Park
MALI
(le) Mali
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Bamako
Gao
Kayes
Kidal
Koulikoro
Mopti
Ségou
Sikasso
Timbuktu; Tombouctou
97
Krainy, regiony
Aoukâr
Azaouâd
Bambouk
Gurma; Gourma
Guidimaka
Kaarta
Massina, Macina
Tamesna
Tanezrouft
Miejscowości
Ansongo
Bafoulabé
Bamako
Bandiagara
Bourem
Diamou
Diré
Djenné
Gao
Goundam
Kayes
Kidal
Kita
Koulikoro
Koutiala
Manantali
Mopti
Nioro du Sahel
San
Sangha
Ségou
Sélingué
Sikasso
Taoudenni
Tessalit
Timbuktu; Tombouctou
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Débo, Lac Débo
Do, Lac Do
Faguibine, Lac Faguibine
Garou, Lac Garou
Kabara, Lac Kabara
Lac de Manantali
Lac de Sélingué
Niangay, Lac Niangay
Tanda, Lac Tanda
Rzeki, kanały
Bafing
Bagoé
Bakoye
Bani
Baoulé
Canal du Sahel
Diaka
Falémé
Niger
Sankarani
Senegal; Sénégal
Doliny, kotliny
Kotlina Środkowego Nigru
Vallée de Azaouagh
Vallée du Tîlemsi
Wyżyny, góry, krawędzie
Adrar des Ifôghas / Adrar des
Iforas
Falaise de Bandiagara
Hombori Tondo
Monts Manding
Monts Timétrine
Plateau Dogon
Próg Zachodniosaharyjski
Pustynie
El Hank
El Khnâchîch
Erg Atouila
Erg Szasz, Erg Chech
Erg Oghala
Erg Temachoulene
98
Hamâda el Haricha
Sahara; Sahara
Obszary chronione
Falaise de Bandiagara
Lac Débo
Parc national de la Boucle
du Baoulé
Parc national du Bafing
Réserve du Badinko
Réserve d’Ansongo-Ménaka
Réserve de Douentza
Réserve de Fina
MAROKO
Al-Maghrib, Al-Maghrib
Język urzędowy: arabski. Ze względu na dostępność dokumentacji toponomastycznej głównie w języku francuskim oraz aby ułatwić identyfikację obiektów, podano także nazwy w
tym języku. W wykazie informację o języku umieszczono tylko przy nazwach francuskich.
Jednostki administracyjne
Agadir; Akadir, Akādīr; Agadir (fr.)
Al-Ara'isz, Al-‘Arā’ish; Larache (fr.)
Al-Chamisat, Al-Khamīsāt; Khémisset (fr.)
Al-Dżadida, Al-Jadīdah; El Jadida (fr.)
Al-Husajma, Al-Ḩusaymah; Al Hoceïma (fr.)
Al-Kunajtira, Al-Qunayţirah; Kénitra (fr.)
Al-Ujun, Al-‛Uyūn; Laâyoune (fr.)
An-Nazur, An-Nā ūr; Nador (fr.)
Ar-Raszidijja, Ar-Rashīdiyyah; Er Rachidia (fr.)
Asafi, Āsafī; Safi (fr.)
As-Suwajra, Aş-Şuwayrah; Essaouira (fr.)
Azilal, Azīlāl; Azilal (fr.)
Bani Mallal, Banī Mallāl; Beni Mellal (fr.)
Bin Sulajman, Bin Sulaymān; Ben Slimane (fr.)
Bulman, Būlmān; Boulemane (fr.)
Casablanca; Ad-Dar al-Bajda, Ad-Dār al-Bayḑā’;
Casablanca (fr.)
Chunajfira, Khunayfirah; Khénifra (fr.)
Churajbika, Khuraybikah; Khouribga (fr.)
Fez; Fas, Fās; Fès (fr.)
Fukajk, Fukayk; Figuig (fr.)
Ifran, Ifrān; Ifrane (fr.)
Kalat as-Saraghina, Qal‛at as-Sarāghinah;
El Kelâa des Srarhna (fr.)
Kulmim, Kulmīm; Goulimine / Guelmim (fr.)
Marrakesz; Marrakusz, Marrākush; Marrakech
(fr.)
Meknes; Miknas, Miknās; Meknès (fr.)
Rabat-Sala; Ar-Ribat-Sala, Ar-Ribāţ-Salā;
Rabat-Salé (fr.)
Sattat, Saţţāt; Settat (fr.)
Sidi Kasim, Sīdī Qāsim; Sidi Kacem (fr.)
Szafszawan, Shafshāwan; Chefchaouène (fr.)
Tanger; Tandża, Ţanjah; Tanger (fr.)
Tantan, Ţanţān; Tan-Tan (fr.)
Tarudant, Tārūdānt; Taroudannt (fr.)
Tata, Ţāţā; Tata (fr.)
Taunat, Tawnāt; Taounate (fr.)
Taza, Tāzah; Taza (fr.)
Tetuan; Titwan, Tiţwān; Tétouan (fr.)
99
Tiznit, Tiznīt; Tiznit (fr.)
Wadżda, Wajdah; Oujda (fr.)
Warzazat, Warzāzāt; Ouarzazate (fr.)
Krainy, regiony
Ajt Mirghad, Āyt Mirghād; Âït Morrhad (fr.)
Al-Gharb, Al-Gharb; (le) Gharb (fr.)
Al-Hauz, Al-Hawz, (le) Haouz (fr.)
Al-Kalawa, Al-Kalāwah / Al-Kalawa,
Al-Qalāwah; Glaoua (fr.)
Ar-Rahamina, Ar-Raḩāminah; Rehamna (fr.)
As-Saraghina, As-Sarāghinah; Srarhna (fr.)
As-Sus, As-Sūs; El Sousse / (le) Sousse (fr.)
Asz-Szajazima, Ash-Shayā imah; Chiadma (fr.)
Asz-Szaraka, Ash-Sharāqah; Cheraga (fr.)
Asz-Szawija, Ash-Shāwiyah; Chaouia (fr.)
Bani Zirwal, Banī Zirwāl; Beni Zeroual (fr.)
Dukkala, Dukkālah; Doukkala (fr.)
Dżibala, Jibālah; Jebala (fr.)
Ghumara, Ghumārah; Rhomara (fr.)
Haha, Ḩāḩah; Haha (fr.)
Ifni, Ifnī; Ifni (fr.)
Meseta Marokańska; An-Nadżd al-Mutawassit,
An-Najd al-Mutawassiţ; (le) Meseta Marocain
(fr.)
Sanhadżat as-Sagha’ir, Şanhājat aş-Şaghā’ir;
Senhaja de Sraïr (fr.)
Sufjan, Sufyān; Sefiane (fr.)
Tadila, Tādilah; Tadla (fr.)
Tafilalt, Tāfīlālt; Tafilalet (fr.)
Tifnut, Tifnūt; Tifnoute (fr.)
Za'ir, Zā‛ir; Zaër (fr.)
Zajjan, Zayyān; Zaïane (fr.)
Zammur, Zammūr; Zemmour (fr.)
Miejscowości
Abatich, Abātīkh; Abattekh (fr.)
Adżdir, Ajdīr; Ajdir (fr.)
Afsu, Afsū; Afso (fr.)
Afurar, Afūrar; Afourer (fr.)
Agadir; Akadir, Akādīr; Agadir (fr.)
Aghbala, Aghbalah; Arhbala (fr.)
Aghbalu, Aghbalū; Arhbalou (fr.)
Ahad Aulad Faradż, Aḩad Awlād Faraj; Had
des Oulad Frej (fr.)
Ahad Harrara, Aḩad Ḩarrārah; El Had Harrara
(fr.)
Ahad Kurt, Aḩad Kūrt; Had Kourt (fr.)
Ahfir, Aḩfīr; Ahfir (fr.)
Ajn ad-Dafali, ‛Ayn ad-Dafālī; Âïn Defali (fr.)
Ajn A’isza, ‛Ayn ‛Ā’ishah; Âïn Aïcha (fr.)
Ajn al-Auda, ‛Ayn al-‛Awdah; Âïn el Âouda (fr.)
Ajn as-Safa, ‛Ayn aş-Şafā’; Âïn es Sfa (fr.)
Ajn asz-Sza'ir, ‛Ayn ash-Sha‛īr; Âïn ech Chaïr
(fr.)
Ajn Atik, ‛Ayn ‛Atīq; Âïn Atig (fr.)
Ajn Bani Mathar, ‛Ayn Banī Maţhar; Âïn
Benimathar (fr.)
Ajn Lauh, ‛Ayn Lawḩ; Âïn Leuh (fr.)
Ajn Zi'ab, ‘Ayn Dhi’āb; Âïn Diab (fr.)
[dz. Casablanki]
Ajn Zuhra, ‛Ayn Zuhrah; Âïn Zohra (fr.)
Ajt Attab, Āyt ‛Attāb; Âït Attab (fr.)
Ajt Baha, Āyt Bāḩah; Âït Baha (fr.)
Ajt Bin Haddu, Āyt Bin Ḩaddū; Âït Ben Haddou
(fr.)
Ajt Haddu, Āyt Ḩaddū; Âït Haddou (fr.)
Ajt Hani, Āyt Hānī; Âït Hani (fr.)
Ajt Jazza, Āyt Yazzah; Âït Yazza (fr.)
Ajt Jul, Āyt Yūl; Âït Youl (fr.)
Ajt Jusuf wa-Ali, Āyt Yūsuf wa-‛Alī; Âït Youssef
ou Ali (fr.)
Ajt Mallul, Āyt Mallūl; Âït Melloul (fr.)
Ajt Muhammad, Āyt Muḩammad; Âït
Mohammed (fr.)
Ajt Ridi, Āyt Rīdī; Âït Ridi (fr.)
Ajt Sadan, Āyt Sa‛dān; Âït Saâdane (fr.)
100
Ajt Warir, Āyt Warīr; Âït Ourir (fr.)
Akadir Takundaft, Akādīr Takūndaft; Agadir
Tagoundaft (fr.)
Akalmus, Akalmūs; Aguelmouss (fr.)
Akard Udad, Akard Udād; Aguerd Oudad (fr.)
Akdaz, Akdaz; Agdz (fr.)
Akka, Aqqā; Akka (fr.)
Aklim, Aklīm; Aklim (fr.)
Aknul, Aknūl; Aknoul (fr.)
Akudal, Akūdāl; Agoudal (fr.)
Akuraj, Akūrāy; Agouraï (fr.)
Al-Abida, Al-‛Ābidah; Abda (fr.)
Al-Ahad, Al-Aḩad; El Had (fr.)
Al-Ara'isz, Al-‛Arā’ish; Larache (fr.)
Al-Arbawa, Al-‛Arbāwah; Arbaoua (fr.)
Al-Batil, Al-Bāţil; El Batel (fr.)
Al-Burajdża, Al-Burayjah; El Brija (fr.)
Al-Burdż, Al-Burj; El-Borj (fr.)
Al-Burudż, Al-Burūj; El Borouj (fr.)
Al-Buwajrat, Al-Buwayrāt; Labouirat (fr.)
Al-Chalwa, Al-Khalwah; El Khaloua (fr.)
Al-Chamisat, Al-Khamīsāt; Khémisset (fr.)
Al-Chatawat, Al-Khaţawāt; El Khatouat (fr.)
Al-Dżabha, Al-Jabhah; El Jabha (fr.)
Al-Dżadida, Al-Jadīdah; El Jadida (fr.)
Al-Dżuma, Al-Jum‛ah; Ej Jemaâ (fr.)
Al-Dżurf al-Asfar, Al-Jurf al-Aşfar; El Jorf Lasfar
(fr.)
Al-Dżurf, Al-Jurf; Jorf (fr.)
Al-Funajdik, Al-Funaydiq; Fnideq (fr.)
Al-Hadżib, Al-Ḩājib; El-Hajeb (fr.)
Al-Husajma, Al-Ḩusaymah; Al Hoceïma (fr.)
Al-Irdżan, Al-‛Irjān; El Orjane (fr.)
Al-Isnajn, Al-Ithnayn; Et Tnine (fr.)
Al-Kansara, Al-Kansarah; El Kansera (fr.)
Al-Kara, Al-Qārah; El Gara (fr.)
Al-Kasr al-Kabir, Al-Qaşr al-Kabīr; Ksar el Kebir
(fr.)
Al-Kasr as-Saghir, Al-Qaşr aş-Şaghīr; Ksar
es Srhir (fr.)
Al-Kibab, Al-Qibāb; El Kebab (fr.)
Al-Kunajtira, Al-Qunayţirah; Kénitra (fr.)
Al-Kusajba, Al-Quşaybah; El Ksiba (fr.)
Al-Madik, Al-Maḑīq; M'diq (fr.)
Al-Madżara, Al-Majārah; Mjara (fr.)
Al-Mahdijja, Al-Mahdiyyah; Mehdia (fr.)
Al-Ma’iz at-Tahtani, Al-Ma‛īz at-Taḩtānī; El
Maïz Tahtani (fr.)
Al-Manzil, Al-Manzil; El Menzel (fr.)
Al-Masid, Al-Masīd; Messeïed (fr.)
Al-Maszra, Al-Mashrá; Mechra (fr.)
Al-Muhammadijja, Al-Muḩammadiyyah;
Mohammedia (fr.)
Alnif, Alnīf; Alnif (fr.)
Al-Ujun, Al-‛Uyūn; El Aïoun (fr.)
Alukum, Alūkūm; Alougoum (fr.)
Al-Walidijja, Al-Walīdiyyah; Oualidia (fr.)
Amadżkak, Amajkāk; Amajgag (fr.)
Amarzakan, Amarzakān; Amerzgane (fr.)
Amaschud, Amaskhūd; Ameskroud (fr.)
Amghidil, Amghīdīl; Amerhidil (fr.)
Amizmiz, Amīzmīz; Amizmiz (fr.)
Amluki, Amlūkī; Amlougui (fr.)
Amukar, Amūkar; Amouguèr (fr.)
Amut, Āmut; Amot (fr.)
Anazi, Anāzī; Anezi (fr.)
Anfa, Anfā; Anfa (fr.) [dz. Casablanki]
Ankud, ‛Anqūd; Ankoûd (fr.)
An-Na’ima, An-Na‛īmah; Naïma (fr.)
An-Nazur, An-Nā ūr; Nador (fr.)
An-Nuchajla, An-Nukhaylah; En Nkhila (fr.)
An-Nukub, An-Nuqūb; Nekob (fr.)
Anwal, Anwāl; Anoual (fr.)
Arba’a Ajjasza, Arba‛ā’ ‛Ayyāshah; El Arbaa
Ayacha (fr.)
Arba’a Taurirt, Arba‛ā’ Tāwrīrt; El Arba
de Taourirt (fr.)
Arfud, Arfūd; Erfoud (fr.)
Arkana, Arkānah; Argana (fr.)
Ar-Rajsani, Ar-Rayşānī; Rissani (fr.)
Ar-Ras al-Aswad, Ar-Ra’s al-Aswad; Cabo Negro
(fr.)
Ar-Raszidijja, Ar-Rashīdiyyah; Er Rachidia (fr.)
Ar-Risz, Ar-Rish; Rich (fr.)
Ar-Rummani, Ar-Rummānī; Er Rommani (fr.)
Asafi, Āsafī; Safi (fr.)
101
Asafid, Asāfīd; Assafid (fr.)
Asaka, Asākah; Assaka (fr.)
Asila, Aşīlah; Asilah (fr.)
Asni, Asnī; Asni (fr.)
Assa, Assā; Assa (fr.)
As-Sa’idijja, As-Sa‛īdiyyah; Saïdia (fr.)
As-Suchajrat, Aş-Şukhayrāt; Skhirate (fr.)
As-Suwajra, Aş-Şuwayrah; Essaouira (fr.)
Asz-Szama’ijja, Ash-Shamā‘iyyah; Chemaïa (fr.)
Asz-Szararida, Ash-Sharāridah; Cherarda (fr.)
At-Tawus, Aţ-Ţāwus; Taouz (fr.)
At-Turuk, Aţ-Ţuruq; Touroug (fr.)
Aulad Abd al-Halim, Awlād ‛Abd al-Ḩalīm;
Oulad Abdelhalim (fr.)
Aulad Allal, Awlād ‛Allāl; Oulad Allal (fr.)
Aulad Bu-r-Rahil, Awlād Bu-r-Raḩīl; Oulad
Berrehil (fr.)
Aulad Idris, Awlād Idrīs; Oulad Driss (fr.)
Aulad Razzak, Awlād Razzāq; Oulad Rezzag (fr.)
Aulad Tajma, Awlād Taymā’; Oulad Teïma (fr.)
Aulad Usman, Awlād ‛Uthmān; Oulad Âtmen (fr.)
Aulaf, Awlāf; Aoulef (fr.)
Auli, Awlī; Aouli (fr.)
Auluz, Awlūz; Aoulouz (fr.)
Azammur, Azammūr; Azemmour (fr.)
Azdżan, Azjan; Azjène (fr.)
Azilal, Azīlāl; Azilal (fr.)
Azru, Azrū; Azrou (fr.)
Az-Zuhajlika, Az-Zuḩayliqah; Ez Zhiliga (fr.)
Bab Barrad, Bāb Barrād; Bab Berred (fr.)
Bab Mariklu, Bāb Marīklū; Bab Mareklo (fr.)
Bab Taza, Bāb Tāzah; Bab Taza (fr.)
Badis, Bādis; Bâdes (fr.)
Bajn al-Widan, Bayn al-Wīdān; Bine el Ouidane
(fr.)
Bani Bu Farah, Banī Bū Faraḩ; Beni Bou Frah
(fr.)
Bani Jal, Banī Yāl; Beni Yal (fr.)
Bani Mallal, Banī Mallāl; Beni Mellal (fr.)
Bani Tadżit, Banī Tajīt; Beni Tajjite (fr.)
Bani Walid, Banī Walīd; Beni Oulid (fr.)
Bargha, Barghah; Barrha (fr.)
Bariksza, Barīkshah; Brikcha (fr.)
Barisz, Barīsh; Briech (fr.)
Barkan, Barkān; Berkane (fr.)
Bin Ahmad, Bin Aḩmad; Ben Ahmed (fr.)
Bin Karir, Bin Karīr; Benguerir (fr.)
Bin Sulajman, Bin Sulaymān; Ben Slimane (fr.)
Bin Tajjib, Bin Ţayyib; Ben Tieb (fr.)
Bir Dżadid, Bin Jadīd; Bir Jdid (fr.)
Bir Tamtam, Bi’r Ţamţam; Bir Tamtam (fr.)
Bu Arafa, Bu ‛Arafah; Bou Arfa (fr.)
Bu Azzar, Bū ‛Azzār; Bou Azzer (fr.)
Bu Dżad, Bū Ja‛d; Boujad (fr.)
Bu Iblan, Bū Iblān; Bou Iblane (fr.)
Bu Inan, Bū ‛Inān; Bou Anane (fr.)
Bu Izakarn, Bū Izākarn; Bou Izakarn (fr.)
Bu Mijja, Bū Miyyah; Bou Mia (fr.)
Bu Naka, Bū Nāqah; Bou Naga (fr.)
Bu Sakur, Bū Sakūr; Bou Skour (fr.)
Bu Sakura, Bū Sakūra; Bouskoura (fr.)
Bu Zajnab, Bū Zaynab; Bou Zineb (fr.)
Bu Zunajb, Bū Dhunayb; Boudenib (fr.)
Bu Zunajka, Bū Zunayqah; Bouznika (fr.)
Bujukira, Buyūkirah; Biougra (fr.)
Bu-l-Awan, Bu-l-‛Awān; Boulâouane (fr.)
Bulman, Būlmān; Boulemane (fr.)
Bumaln, Būmāln; Boumalne (fr.)
Burdż al-Kala, Burj al-Qal‘ah; Torres de Alcala
(fr.)
Burdż Bu-l-Furajsat, Burj Bu-l-Furayşāt; Borj
de Bel Frissate (fr.)
Burid, Būrid; Boured (fr.)
Burkan, Burkān; Berkane (fr.)
Bu-r-Raszid, Bu-r-Rashīd; Berrechid (fr.)
Buzu, Buzū; Bzou (fr.)
Casablanca; Ad-Dar al-Bajda, Ad-Dār
al-Bayḑā’; Casablanca (fr.)
Chamis al-Kusajba, Khamīs al-Quşaybah;
Khémis-Ksiba (fr.)
Chamis as-Sahil, Khamīs aş-Şāḩil; Khémis
du Sahel (fr.)
Chamis az-Zamamira, Khamīs az-Zamāmirah;
El Khémis des Zemamra (fr.)
Chamis Bani Bu Farah, Khamīs Banī Bū Faraḩ;
El Khémis de Beni Bou Frah (fr.)
102
Chamisat Aulad Bu Ziri, Khamīsāt Awlād Bū
Zīrī; Khémisset des Oulad Bouziri (fr.)
Chunajfira, Khunayfirah; Khénifra (fr.)
Churajbika, Khuraybikah; Khouribga (fr.)
Dabdu, Dabdū; Debdou (fr.)
Dar al-Ka’id Allal Bu Fanzi, Dār al-Qā’id ‛Allāl
Bū Fanzī; Dar el Caïd Allal Bou Fenzi (fr.)
Dar al-Ka’id al-Mazbuh, Dār al-Qā’id
al-Madhbūḩ; Dar Caïd Medboh (fr.)
Dar al-Ka’id az-Zamzami, Dār al-Qā’id
az-Zamzamī; Dar Caïd Zemzemi (fr.)
Dar ar-Ridżan, Dār ar-Rijān; Dar er Rijene (fr.)
Dar asz-Szawi, Dār ash-Shāwī; Dar Chaoui (fr.)
Dar Bin Karrisz, Dār Bin Karrīsh; Dar Ben
Karriche (fr.)
Dar Bu Izza, Dār Bū ‘Izzah; Dar Bouazza (fr.)
[dz. Casablanki]
Dar Szubajka, Dār Shubaykah; Dar Chebika (fr.)
Dar Walad Ziduh, Dār Walad Zīdūḩ; Dar Ould
Zidouh (fr.)
Dimnat, Dimnāt; Demnate (fr.)
Durajwisz, Duraywish; Driouch (fr.)
Dżama'at at-Talaba, Jamā‛at aţ-Ţalabah; Jemaâ
et Tolba (fr.)
Dżarada, Jarādah; Jerada (fr.)
Dżumat al-Hararisza, Jum‛at al-Ḩarārishah; Jemaâ
Arracha (fr.)
Fakih Bin Salih, Faqīh Bin Şāliḩ; Fkih Ben Salah
(fr.)
Fas al-Bali, Fās al-Bāli‛; Fès el Bali (fr.)
[dz. Fezu]
Fas al-Bali, Fās al-Bāli‛; Fès el Bali (fr.) [miasto]
Fas al-Dżadid, Fās al-Jadīd; Fès el Jedid (fr.)
[dz. Fezu]
Fasik, Fāsik; Fask (fr.)
Fez; Fas, Fās; Fès (fr.)
Fukajk, Fukayk; Figuig (fr.)
Fumm al-Hasan, Fumm al-Ḩasan; Foum
el Hassane (fr.)
Fumm Asaka, Fumm Asākah; Foum Assaka (fr.)
Fumm Zakid, Fumm Zakīd; Foum Zguid (fr.)
Funduk al-Ajn al-Dżadida, Funduq al-‛Ayn
al-Jadīdah; Fondouk el Aïn ej Jdîda (fr.)
Ghafsaj, Ghafsāy; Rhafsaï (fr.)
Hasi Unuz, Ḩasy Unuz; Hassi Onuz (fr.)
Hasi Wanzaka, Ḩasy Wanzakah; Hassi Ouenzga
(fr.)
Idau Markt, Idāw Mārkt; Ida Ou Markt (fr.)
Idau Samlal, Idāw Samlāl; Ida Ou Semlal (fr.)
Idni, Idnī; Idni (fr.)
Idżukak, Ijūkak; Ijoukak (fr.)
Ifran, Ifrān; Ifrane (fr.)
Igharm, Īgharm; Irherm (fr.)
Ikdawun, Ikdāwun; Igdaoun (fr.)
Imasin, Imāsīn; Imassine (fr.)
Imi n-Ifri, Īmī n-Ifrī; Imi n Ifri (fr.)
Imi n-Tanut, Īmī n-Tānūt; Imi n Tanoute (fr.)
Imilszil, Imilshīl; Imilchil (fr.)
Imini, Īmīnī; Imini (fr.)
Imitak, Īmītak; Imitek (fr.)
Imitar, Īmītar; Imiter (fr.)
Imlil, Imlīl; Imlil (fr.)
Imuzzar Idau Tanan, Imūzzār Idāw Tanān;
Imouzzer Ida Ou Tanane (fr.)
Imuzzar Kandar, Imūzzār Kandar; Imouzzer
du Kandar (fr.)
Imuzzar Marmusza, Imūzzār Marmūshah;
Imouzzer des Marmoucha (fr.)
Inazkan, Īnazkān; Inezgane (fr.)
Indżil Ajt al-Hasan, Injīl Āyt al-Ḩasan; Enjil
des Âït Lahsene (fr.)
Isnajn al-Ghijat, Ithnayn al-Ghiyāth; Et Tnine
Rhiat (fr.)
Isnajn Bani Huzajfa, Ithnayn Banī Ḩudhayfah;
Et Tnine de Beni Hadifa (fr.)
Isnajn Sidi al-Jamani, Ithnayn Sīdī al-Yamanī;
Tnine de Sidi el Yamani (fr.)
Isukrid, Īsūkrīd; Issougrid (fr.)
Isz, Īsh; Iche (fr.)
Iszt, Īsht; Icht (fr.)
Itzar, Itzar; Itzer (fr.)
Jusufijja, Yūsufiyyah; Youssoufia (fr.)
Kaddara, Qaddārah; Gueddara (fr.)
Kadusa, Qādūsah; Kadoussa (fr.)
Kaf al-Ghar, Kāf al-Ghār; Kef el Rhar (fr.)
103
Kalat as-Saraghina, Qal‛at as-Sarāghinah;
El Kelâa des Srarhna (fr.)
Kalat Iris, Qal‛at Īrīs; Kala Iris (fr.)
Kalat Makuna, Qal‛at Makūnah; El Kelâa
des Mgouna (fr.)
Kaliz, Kalīz; Gueliz (fr.) [dz. Marrakeszu]
Kandusi, Kandūsī; Kandoussi (fr.)
Karjat Ba Muhammad, Qaryat Bā Muḩammad;
Karia Ba Mohammed (fr.)
Karsif, Karsīf; Guercif (fr.)
Kasabat Tadila, Qaşabat Tādilah; Kasba Tadla
(fr.)
Kasabat Zajdanijja, Qaşabat Zaydāniyyah; Kasba
Zidania (fr.)
Kasr Ajt Ali, Qaşr Āyt ‛Alī; Ksar Âït Ali (fr.)
Kasr Zanaka, Qaşr Zanāqah; Ksar-Zenaga (fr.)
Kudjat Ajt Wafalla, Kudyat Āyt Wafallah; Koudia
Âït Oufella (fr.)
Kulmim, Kūlmīm; Goulimine / Guelmim (fr.)
Kulmima, Kūlmīmah; Goulmima (fr.)
Kunfuza, Qunfudhah; Guenfouda (fr.)
Kurrama, Kurrāmah; Gourrama (fr.)
Kutama, Kutāmah; Ketama (fr.)
Kuwajsir, Quwayşir; Guissèr (fr.)
Lalla Majmuna, Lāllah Maymūnah; Lalla
Mimouna (fr.)
Lalla Watka, Lāllah Wātkah; Lalla Outka (fr.)
Madagh, Madāgh; Madarh (fr.)
Madjuna, Madyūnah; Médiouna (fr.)
Maghrawa, Maghrāwah; Merhraoua (fr.)
Mahamid al-Ghizlan, Maşāmīd al-Ghizlān;
Mhamid el Rhozlane (fr.)
Majsur, Maysūr; Missour (fr.)
Malka al-Widan, Malqá al-Wīdān; Melqa
el Ouidane (fr.)
Mallaha, Mallāşah; Mellaha (fr.)
Marirt, Marīrt; Mrirt (fr.)
Marrakesz; Marrakusz, Marrākush; Marrakech
(fr.)
Martil, Mārtīl; Martil (fr.)
Marzuka, Marzūqah; Merzouga (fr.)
Maski, Maskī; Meski (fr.)
Mastasa, Mastāsah; Mestassa (fr.)
Maszra Bin Abbu, Mashrá Bin ‛Abbū; Mechra
Benâbbou (fr.)
Maszra Bu-l-Kusajri, Mashrá Bu-l-Quşayrī;
Mechra Bel Ksiri (fr.)
Maszra Humadi, Mashrá Ḩumadī; Mechra
Homadi (fr.)
Maul al-Basza, Mawl al-Bāshā; Moul el Bacha
(fr.)
Maulaj Abd Allah, Mawlāy ‛Abd Alláh; Moulay
Abdallah (fr.)
Maulaj Bu Izza, Mawlāy Bū ‛Izzah; Moulay
Bouâzza (fr.)
Maulaj Bu Salham, Mawlāy Bū Salhām; Moulay
Bousselham (fr.)
Maulaj Bu Szita, Mawlāy Bū Shitā’; Moulay
Bouchta (fr.)
Maulaj Ibrahim, Mawlāy Ibrāhīm; Moulay
Brahim (fr.)
Maulaj Idris, Mawlāy Idrīs; Moulay Idriss (fr.)
Maulaj Jakub, Mawlāy Ya‛qūb; Moulay Yakoub
(fr.)
Meknes; Miknas, Miknās; Meknès (fr.)
Midalt, Mīdalt; Midelt (fr.)
Midar, Mīdār; Midar (fr.)
Mighlaft, Mighlaft; Mirhleft (fr.)
Mina Tantan, Mīnā’ Ţanţān; Tan-Tan Plage (fr.)
Miszlifan, Mishlīfan; Michlifène (fr.)
Muchissat, Mukhişşāt; Mokhrisset (fr.)
Musamghir, Musamghīr; Msemrhir (fr.)
Mustakmir, Mustaqmir; Mestigmer (fr.)
Musun, Musūn; Msoun (fr.)
Muzaffarun, Muzaffarūn; Mzefroun (fr.)
Rabat; Ar-Ribat, Ar-Ribāţ; Rabat (fr.)
Raghaja, Raghāyah; Regaïa (fr.)
Rakku, Rakkū; Reggou (fr.)
Ras al-Ajn, Ra’s al-‛Ayn; Ras el Aïn (fr.)
Ras al-Ma, Ra’s al-Mā’; Ras el Ma (fr.)
Rastinka, Rastinkah; Restinga (fr.)
Ribat al-Chajr, Ribāţ al-Khayr; Ribat el Kheyr
(fr.)
Ribat Tinzulin, Ribāţ Tīnzūlīn; Rebat Tinezouline
(fr.)
Sabt Dżazula, Sabt Jazūlah; Sebt des Gzoula (fr.)
104
Sabt Naknafa, Sabt Naknāfah; Sebt des Neknafa
(fr.)
Safru, Şafrū; Sefrou (fr.)
Saka, Şākah; Saka (fr.)
Sakura, Sakūrah; Skoura (fr.)
Sala, Salā; Salé (fr.)
Salwan, Salwān; Selouane (fr.)
Samimu, Şamīmū; Smimou (fr.)
Sammar, Sammār; Sammâr
Sattat, Saţţāt; Settat (fr.)
Sidi Abd al-Dżalil, Sīdī ‛Abd al-Jalīl; Sidi Abd
el Jelil (fr.)
Sidi Abd Allah al-Ghijati, Sīdī‛Abd Alláh
al-Ghiyāţī; Sidi Abdallah des Rhiata (fr.)
Sidi Abd ar-Rahman, Sīdī ‘Abd ar-Raḩmān; Sidi
Abd er Rahmane (fr.) [dz. Casablanki]
Sidi al-Arabi, Sīdī al-‛Arabī; Sidi Larbi (fr.)
Sidi Allal al-Bahrawi, Sīdī ‛Allāl al-Baḩrāwī; Sidi
Allal el Bahraoui (fr.)
Sidi Allal at-Tazi, Sīdī ‛Allāl at-Tāzī; Sidi Allal
Tazi (fr.)
Sidi al-Muchtar, Sīdī al-Mukhtār; Sidi Mokhtar
(fr.)
Sidi Battasz, Sīdī Baţţāsh; Sidi Bettache (fr.)
Sidi Bu Hurijja, Sīdī Bū Hūriyyah; Sidi Bou
Houria (fr.)
Sidi Bu Kanadil, Sīdī Bū Qanādil; Sidi Bouknadel
(fr.)
Sidi Bu Zajd, Sīdī Bū Zayd; Sidi Bouzid (fr.)
Sidi Bu-n-Nur, Sīdī Bu-n-Nūr; Sidi Bennour (fr.)
Sidi Hadżdżadż, Sīdī Ḩajjāj; Sidi Hajaj (fr.)
Sidi Harazim, Sīdī Ḩarāzim; Sidi Harazem (fr.)
Sidi Ifni, Sīdī Ifnī; Sidi Ifni (fr.)
Sidi Isma’il, Sīdī Ismā‛īl; Sidi Smaïl (fr.)
Sidi Jahja, Sīdī Yaḩyá; Sidi Yahia (fr.)
Sidi Jahja al-Gharb, Sīdī Yaḩyá al-Gharb; Sidi
Yahia el Gharb (fr.)
Sidi Kasim, Sīdī Qāsim; Sidi Kacem (fr.)
Sidi Musa, Sīdī Mūsá; Sidi Moussa (fr.)
Sidi Ribat, Sīdī Ribāţ; Sidi Rbate (fr.)
Sidi Sulajman, Sīdī Sulaymān; Sidi Slimane (fr.)
Sikankan, Sikankān; Segangane (fr.)
Sitti Fatima, Sittī Fāţimah; Setti Fatma (fr.)
Suchur ar-Rahamina, Şukhūr ar-Raḩāminah;
Skhour des Rehamna (fr.)
Suk Ahad Dara, Sūq Aḩad Dar‛ah; Souk el Had
du Drâa (fr.)
Suk al-Ahad, Sūq al-Aḩad; Souk el Had (fr.)
Suk al-Isnajn, Sūq al-Ithnayn; Souk el Tnine (fr.)
Suk Arba’a al-Gharb, Sūq Arba‛ā’ al-Gharb; Souk
el Arba du Rharb (fr.)
Suk Arba’a Bani Hassan, Sūq Arba‛ā’ Banī
Ḩassān; Souk Larbaa Beni Hessane (fr.)
Suk Chamis al-Andżira, Sūq Khamīs al-Anjirah;
Souk Khémis des Anjra (fr.)
Suk Chamis Bani Arus, Sūq Khamīs Banī ‛Arūs;
Souk Khémis des Beni Arouss (fr.)
Suk Chamis Isafan, Sūq Khamīs Isāfan; Souk-Khémis-d'Issafèn (fr.)
Suk Dżumat Aulad Abbu, Sūq Jum‛at Awlād
‛Abbū; Souk-Jemaâ des Oulad Abbou (fr.)
Suk Isnajn Dżurf al-Mallah, Sūq Ithnayn Jurf
al-Mallāḩ; Souk et Tnine Jorf el Mellah (fr.)
Suk Isnajn Szatuka, Sūq Ithnayn Shatūkah; Souk
et Tnine des Chtouka (fr.)
Suk Sabt Aulad Nima, Sūq Sabt Awlād Ni‛mah;
Souk Sebt des Oulad Nemâa (fr.)
Suk Sulasa al-Achsas, Sūq Thulāthā’ al-Akhşāş;
Souk-Tleta-des-Akhasass (fr.)
Suk Sulasa al-Gharb, Sūq Thulāthā’ al-Gharb;
Souk et Tleta du Rharb (fr.)
Suk Sulasa Sidi Mubarak Bu Kidra, Sūq Thulāthā’
Sīdī Mubārak Bū Qidrah; Souk et Tleta de Sidi
Embarek Bou Guedra (fr.)
Sulasa al-Hanszan, Thulāthā’ al-Ḩanshān; Et Tleta
Hanchene (fr.)
Sulasa ar-Rajsana, Thulāthā’ ar-Rayşānah;
El Tleta de Reissana (fr.)
Sulasa Azlaf, Thulāthā’ Azlaf; Et Tleta d'Azlef
(fr.)
Sulasa Kutama, Thulāthā’ Kutāmah; Et Tleta
des Ketama (fr.)
Szafszawan, Shafshāwan; Chefchaouène (fr.)
Sziszawa, Shīshāwah; Chichaoua (fr.)
Tabuda, Tabūdah; Tabouda (fr.)
Taddart, Taddart; Taddert (fr.)
105
Tafaghsit, Tafaghsīt; Taferhsit (fr.)
Tafarjat, Tafaryāt; Taferiate (fr.)
Tafilalt, Tāfīlālt; Tafilalt (fr.)
Tafrant Wargha, Tafrānt Warghah; Tafrannt
de l'Ouerrha (fr.)
Tafrawut, Tafrāwut; Tafraoute (fr.)
Tafughalt, Tāfughalt; Taforhalte (fr.)
Taghdżiszt, Taghjīsht; Tarhjichte (fr.)
Taghzut, Taghzūt; Tarhzoute (fr.)
Tahala, Tahālah; Tahala (fr.)
Tahannut, Tahannūt; Tahannaoute (fr.)
Tahir as-Suk, Ţāhir as-Sūq; Tahar Souk (fr.)
Tajdalt, Tāydalt; Taïdalt (fr.)
Tajnist, Tāynīst; Taïneste (fr.)
Takunit, Takūnīt; Tagounite (fr.)
Talambut, Talambūt; Talembote (fr.)
Taliwin, Talīwīn; Taliouine (fr.)
Talmast, Talmast; Talmest (fr.)
Talsint, Talsīnt; Talsinnt (fr.)
Talust, Talūst; Taloust (fr.)
Talwat, Talwat; Telouète (fr.)
Tamakrut, Tamakrūt; Tamegroute (fr.)
Tamalalt al-Dżadida, Tamalalt al-Jadīdah;
Tamelelt Jdida (fr.)
Tamanar, Tamanār; Tamanar (fr.)
Tamara, Tamārah; Tamara (fr.)
Tamasluht, Tamaslūḩt; Tameslouhte (fr.)
Tamasnit, Tamasnīt; Tamesnite (fr.)
Tamattaght, Tamaţţaght; Tamatert (fr.)
Tamnukalt, Tamnūkalt; Tamnougalt (fr.)
Tamri, Tamrī; Tamri (fr.)
Tanger; Tandża, Ţanjah; Tanger (fr.)
Tantan, Ţanţān; Tan-Tan (fr.)
Tarfaja, Ţarfāyah; Tarfaya (fr.)
Targha, Targhah; Tarerha / Targa (fr.)
Tarkist, Tarkīst; Targuist (fr.)
Tarudant, Tārūdānt; Taroudannt (fr.)
Taskala, Taskālah; Taskala (fr.)
Tata, Ţāţā; Tata (fr.)
Taunat, Tawnāt; Taounate (fr.)
Taurirt, Tāwrīrt; Taourirt (fr.)
Tawisit, Tawīsīt; Touissit (fr.)
Taza, Tāzah; Taza (fr.)
Tazarin, Tazārīn; Tazzarine (fr.)
Taznacht, Taznākht; Tazenakht (fr.)
Taztut, Taztūt; Taztot (fr.)
Tetuan; Titwan, Tiţwān; Tétouan (fr.)
Tidaghin, Tidāghīn; Tidarine (fr.)
Tiflat, Tiflāt; Tiflet (fr.)
Tifnit, Tifnīt; Tifnite (fr.)
Tighmi, Tighmī; Tirhmi (fr.)
Tijut, Tiyūt; Tioute (fr.)
Tilimsun, Tilimsūn; Tilemsoun (fr.)
Timadriwin, Tīmādrīwīn; Timadriouine (fr.)
Timhadit, Timhadīt; Timahdite (fr.)
Timidart, Timīdart; Timidert (fr.)
Tinadżdad, Tinajdād; Tinejdad (fr.)
Tindarara, Tindarārah; Tendrara (fr.)
Tinghir, Tinghīr; Tinerhir (fr.)
Tinmal, Tīnmāl; Tine Mel (fr.)
Tiranimin, Tīghanīmīn; Tiranimine (fr.)
Tirwal, Tirwāl; Teroual (fr.)
Tisa, Tīsah; Tissa (fr.)
Tisint, Tīsīnt; Tissint (fr.)
Tit Mallil, Tīt Mallīl; Tit Mellil (fr.)
Tit, Tīt; Tit (fr.)
Tiwin, Tīwīn; Tiouine (fr.)
Tizi Ifri, Tīzī Ifrī; Tizi Ifri (fr.)
Tizi n-Isli, Tīzī n-Islī; Tizi n'Isly (fr.)
Tizi Uzli, Tīzī Ūzlī; Tizi Ouzli (fr.)
Tizighin, Tīzīghīn; Tizirhine (fr.)
Tizki ar-Rams, Tīzkī ar-Ramth; Tizgui Remz (fr.)
Tiznit, Tiznīt; Tiznit (fr.)
Tukkur, Tukkur; Teggour (fr.)
Udwat al-Andalus, ‘Udwat al-Andalus; Adouat
el Andalous (fr.) [dz. Fezu]
Udwat al-Karawijjin, ‘Udwat al-Qarawiyyīn;
Adouat el Karaouine (fr.) [dz. Fezu]
Ujun Dara, ‛Uyūn Dar‛ah; El Aïoun du Drâa (fr.)
Ukajmadan, Ukaymadan; Oukaïmedèn (fr.)
Ulmas, Ūlmās; Oulmès (fr.)
Umasnat, Umasnāt; Oumsnât (fr.)
Unagha, Unāghah; Ounarha (fr.)
Wadi Lau, Wādī Lāw; Oued Laou (fr.)
Wadi Zamm, Wādī Zamm; Oued Zem (fr.)
Wadżda, Wajdah; Oujda (fr.)
106
Zak, Zāk; Zag (fr.)
Zakura, Zākūrah; Zagora (fr.)
Zallidżat Bu Bakr, Zallījat Bū Bakr; Zellija
Boubeker (fr.)
Zanata, Zanātah; Zenata (fr.)
Zawijat Ahansal, Zāwiyat Aḩansāl; Zaouïa
Ahanesal (fr.)
Zawijat Bu Ahmad, Zāwiyat Bū Aḩmad; Zaouïa
Bouahmed (fr.)
Zawijat Sidi Ahmad wa-Musa, Zāwiyat Sīdī
Aḩmad wa-Mūsá; Zaouïa Sidi Ahmed
ou Moussa (fr.)
Zumi, Zūmī; Zoumi (fr.)
Waladżat as-Sultan, Walajat as-Sulţān; Ouljet
es Soltane (fr.)
Warika, Warīkah; Ourika (fr.)
Wartzagh, Wartzāgh; Ourtzagh (fr.)
Warzazat, Warzāzāt; Ouarzazate (fr.)
Watarbat, Watarbāt; Outerbate (fr.)
Watat Aulad al-Hadżdż, Waţāţ Awlād al-Ḩājj;
Outat Oulad el Hajj (fr.)
Wawizaght, Wāwīzaght; Ouaouizarhte (fr.)
Wazzan, Wazzān; Ouezzane (fr.)
Wintikmar, Wīntikmār; Ouintigmar (fr.)
Wirkan, Wīrkān; Ouirgane (fr.)
Zabzat, Zabzāt; Zebzate (fr.)
Zaju, Zāyū; Zaïo (fr.)
Oazy
Fazna, Faznah; Fezna (fr.)
Marzuka, Marzūqah; Merzouga (fr.)
Tinzulin, Tīnzūlīn; Tine Zouline (fr.)
Tudgha, Tudghah; Todrha (fr.)
Wahat Ajt Bucha, Wāḩat Āyt Būkhah; Oasis
d’Âït Boukha (fr.)
Studnie
Ajn Maski, ‛Ayn Maskī; Aïn Meski (fr.)
Ajn Sama’ira, ‛Ayn Şamā’irah; Aïn Semaïera (fr.)
Al-Madfa’ijja, Al-Madfa‛iyyah; El Mdefaïa (fr.)
Al-Urajbid, Al-Uraybiḑ; El Aribid (fr.)
Hasi al-Ahmar, Ḩasy al-Aḩmar; Hassi el Ahmar
(fr.)
Hasi al-Karma, Ḩasy al-Karmah; Hassi el Kerma
(fr.)
Hasi Badud, Ḩasy Badūd; Hassi Bedoud (fr.)
Hasi Bin al-Arabi, Ḩasy Bin al-‛Arabī; Hassi Ben
Larbi (fr.)
Hasi Bu Chuszajba, Ḩasy Bū Khushaybah; Hassi
Bou Khcheïba (fr.)
Hasi Chunajkat Ali, Ḩasy Khunayqat ‛Alī; Hassi
Khenigat Ali (fr.)
Hasi Dafija, Ḩasy Ḑāfiyah; Hassi Defia (fr.)
Hasi Dżurajfijja, Ḩasy Jurayfiyyah; Hassi Jraïfia
(fr.)
Hasi Faukani, Ḩasy Fawqānī; Hassi Fougani (fr.)
Hasi Hasan, Ḩasy Ḩasan; Hassi Hassane (fr.)
Hasi Ibrahim, Ḩasy Ibrāhīm; Hassi Brahim (fr.)
Hasi Makta, Ḩasy Maqţa‛; Hassi M'guetaâ (fr.)
Hasi Mardani, Ḩasy Mardānī; Hassi Merdani (fr.)
Hasi Rahmun, Ḩasy Raḩmūn; Hassi Rahmoun
(fr.)
Hasi Tikisit, Ḩasy Tikīsīt; Hassi Tiguissite (fr.)
Hasi Tilimsi, Ḩasy Tilimsī; Hassi Tilemsi (fr.)
Maghzir al-Afa, Maghdhir al-Af‛á; Merhder Lefâa
(fr.)
Timzilin, Timzīlīn; Timziline (fr.)
Uklat al-Aman, ‛Uqlat al-Amān; Oglat el Amane
(fr.)
Uwajnat al-Hana, Uwaynat al-Hanā; Aouint
Lahna (fr.)
Uwajnat Ighuman, ‛Uwaynat Ighumān; Aouint
Irhomane (fr.)
Morza i oceany
Morze Alborańskie
107
Morze Śródziemne; Al-Bahr al-Abjad
al-Mutawassit, Al-Baḩr al-Abyaḑ
al-Mutawassiţ; Mer Méditerranée (fr.)
Ocean Atlantycki, Atlantyk; Al-Muhit al-Atlasi,
Al-Muḩīţ al-Aţlasī; Océan Atlantique (fr.)
Zatoki, cieśniny
Al-Mardża az-Zarka, Al-Marjah az-Zarqā’; Merja
ez Zerga (fr.)
Chalidż al-Husajma, Khalīj al-Ḩusaymah; Baie
d’Al Hoceïma (fr.)
Chandak Asafi, Khandaq Āsafī; Digue de Safi
(fr.)
Cieśnina Gibraltarska; Bughaz Dżabal Tarik,
Būghāz Jabal Ţāriq / Madik Dżabal Tarik,
Maḑīq Jabal Ţāriq; Détroit de Gibraltar (fr.)
Sabchat Bu Irk, Sabkhat Bū ‛Irq; Sebkhet Bou
Areg (fr.)
Zatoka Tangerska; Chalidż Tandża, Khalīj
Ţanjah; Baie de Tanger (fr.)
Jeziora, solniska
Dajat Ifni, Ḑāyat Ifnī; Lac d'Ifni (fr.)
Dajat Sidi Bu Ghaba, Ḑāyat Sīdī Bū Ghābah;
Lac de Sidi Bourhaba (fr.)
Dajat Szikar, Ḑāyat Shīkar; Daiet Chiker (fr.)
Iriki, Īrīqī; Irigui (fr.)
Sabchat Tah, Sabkhat Tāh; Sebkhet Tah (fr.)
Sabchat Tazgha, Sabkhat Tazghah; Sebkhet
Tazrha (fr.)
Sabchat Tukat, Sabkhat Tūkāt; Sebkhet Toukkat
(fr.)
Sabchat Umm ad-Dab, Sabkhat Umm aḑ-Ḑab‛;
Sebkhet Oum ed Deba (fr.)
Sabchat Zima, Sabkhat Zīmah; Sebkhet Zima (fr.)
Rzeki
Asif Mallah, Asīf Mallāḩ; Assif Mellah (fr.)
Asif Mallul, Asīf Mallūl; Assif Melloul (fr.)
Asif n-Tamazight, Asīf n-Tamāzight; Assif
n'Tamazight (fr.)
Asif Tamraght, Asīf Tamrāght; Assif Tamrarht
(fr.)
Asif Tinkirt, Asīf Tinkirt; Assif Tinkert (fr.)
Szabat Mazar, Sha‛bat Mazār; Chabet Mzar (fr.)
Wadi Achrus, Wādī al-Akhrūs; Oued Akherous
(fr.)
Wadi ad-Dawira, Wādī ad-Dāwirah; Oued Daoura
(fr.)
Wadi Adudu, Wādī Adūdū; Oued Adoudou (fr.)
Wadi Ajt Isa, Wādī Āyt ‛Īsá; Oued Âït Aїssa (fr.)
Wadi Akka, Wādī Aqqā; Oued Akka (fr.)
Wadi Akkaj, Wādī Akkāy; Oued Aggaï (fr.)
Wadi al-Abid, Wādī al-‛Abīd; Oued El Abid (fr.)
Wadi al-Achdar, Wādī al-Akhḑar; Oued Lakhdar
(fr.)
Wadi al-Ahad, Wādī al-Aḩad; Oued El Had (fr.)
Wadi al-Ajjasza, Wādī al-‛Ayyāshah; Oued
el Aїacha (fr.)
Wadi al-Ghira, Wādī al-Ghīrah; Oued el Rhira
(fr.)
Wadi al-Haszaf, Wādī al-Hashaf; Oued el Haschef
(fr.)
Wadi al-Haww, Wādī al-Ḩaww; Oued Lahou (fr.)
Wadi al-Ma, Wādī al-Mā’; Oued el Ma (fr.)
Wadi al-Machazin, Wādī al-Makhāzīn; Oued
Makhazine (fr.)
Wadi al-Malih, Wādī al-Māliḩ; Oued Maleh (fr.)
Wadi Amukran, Wādī Amukrān; Oued Amekrâne
(fr.)
Wadi Ansakmir, Wādī Ansakmīr; Oued Ansegmir
(fr.)
Wadi az-Zajtun, Wādī az-Zayţūn; Oued
ez Zitoune (fr.)
Wadi Baht, Wādī Baht; Oued Beht (fr.)
108
Wadi Bin Chalil, Wādī Bin Khalīl; Oued Ben
Khlil (fr.)
Wadi Bu Fakran, Wādī Bū Fakrān; Oued Bou
Fekrane (fr.)
Wadi Bu Rakrak, Wādī Bū Raqrāq; Oued Bou
Regreg (fr.)
Wadi Bu Sajkur, Wādī Bū Saykūr; Oued
Bousicour (fr.)
Wadi Bu Szan, Wādī Bū Shān; Oued Bou Chane
(fr.)
Wadi Chuman, Wādī Khūmān; Oued Kroumâne
(fr.)
Wadi Dadis, Wādī Dādis; Oued Dadès (fr.)
Wadi Dara, Wādī Dar‛ah; Oued Drâa (fr.)
Wadi Daradir, Wādī Darādir; Oued Drader (fr.)
Wadi Fas, Wādī Fa’s; Oued Fès (fr.)
Wadi Gharis, Wādī Gharīs; Oued Rhériss (fr.)
Wadi Ghis, Wādī Ghīs; Oued Rhîs (fr.)
Wadi Ifran, Wādī Ifrān; Oued Ifrane (fr.)
Wadi Ikam, Wādī Iqām; Oued Iquem (fr.)
Wadi Isli, Wādī Islī; Oued Isly (fr.)
Wadi Kart, Wādī Kart; Oued Kert (fr.)
Wadi Kasab, Wādī Qaşab; Oued Ksob (fr.)
Wadi Karu, Wādī Karū; Oued Grou (fr.)
Wadi Kiku, Wādī Kīkū; Oued Guigou (fr.)
Wadi Kir, Wādī Kīr; Oued Guir (fr.)
Wadi Kurajfila, Wādī al-Kurayfilah; Oued Korifla
(fr.)
Wadi Lau, Wādī Lāw; Oued Laou (fr.)
Wadi Lukus, Wādī Lūkus; Oued Loukkos (fr.)
Wadi Mada, Wādī Maḑá; Oued Mdâa (fr.)
Wadi Maghar, Wādī Maghār; Oued Marhar (fr.)
Wadi Mallulu, Wādī Mallūlū; Oued Melloulou
(fr.)
Wadi Malwijja, Wādī Malwiyyah; Oued
Moulouya (fr.)
Wadi Martin, Wadī Mārtīn; Oued Martin (fr.)
Wadi Masin, Wādī Masīn; Oued Massine (fr.)
Wadi Massa, Wādī Māssah; Oued Massa (fr.)
Wadi Matar, Wādī Maţar; Oued Mter (fr.)
Wadi Muharhar, Wādī Muharhar; Oued Mharhar
(fr.)
Wadi Musun, Wādī Musūn; Oued Msoun (fr.)
Wadi Nafis, Wādī Nafīs; Oued Nfiss (fr.)
Wadi Nakur, Wādī Nakūr; Oued Nekor (fr.)
Wadi Nufajfich, Wādī Nufayfīkh; Oued Nefifikh
(fr.)
Wadi Nun, Wādī Nūn; Oued Noun (fr.)
Wadi Rakk, Wādī Raqq; Oued Regg (fr.)
Wadi Sajad, Wādī Şayād; Oued Seyad (fr.)
Wadi Sidi Salih, Wādī Sīdī Şāliḩ; Oued Sidi
Saleh (fr.)
Wadi Subu, Wādī Subū’; Oued Sebou (fr.)
Wadi Sus, Wādī Sūs; Oued Souss (fr.)
Wadi Szarif, Wādī Shārif; Oued Charef (fr.)
Wadi Szarrat, Wādī Sharrāţ; Oued Cherrate (fr.)
Wadi Szubajka, Wādī Shubaykah; Oued Chebeïka
(fr.)
Wadi Talghamt, Wādī Talghamt; Oued Talrhemt
(fr.)
Wadi Tansift, Wādī Tansīft; Oued Tennsift (fr.)
Wadi Tasawut, Wādī Tasāwut; Oued Tassaout
(fr.)
Wadi Tata, Wādī Ţāţā; Oued Tata (fr.)
Wadi Tazlaft, Wādī Tazlāft; Oued Tazelaft (fr.)
Wadi Tikzirt, Wādī Tikzirt; Oued Tigzerte (fr.)
Wadi Tudgha, Wādī Tudghah; Oued Todrha (fr.)
Wadi Umm ar-Rabi, Wādī Umm ar-Rabī‛; Oued
Oum er Rbia (fr.)
Wadi Wargha, Wādī Warghah; Oued Ouerrha (fr.)
Wadi Warika, Wādī Warīkah; Oued Ourika (fr.)
Wadi Warzazat, Wādī Warzāzāt; Oued
Ouarzazate (fr.)
Wadi Zakid, Wādī Zakīd; Oued Zguid (fr.)
Wadi Zakzal, Wādī Zakzal; Oued Zegzel (fr.)
Wadi Zamm, Wādī Zamm; Oued Zem (fr.)
Wadi Ziz, Wādī Zīz; Oued Ziz (fr.)
Wadi Zusfana, Wādī Zūsfānah; Oued Zousfana
(fr.)
Zapory
Sadd Adżraz, Sadd Ajrāz; Barrage Ajras (fr.)
109
Sadd Allal al-Fasi, Sadd ‛Allāl al-Fāsī; Barrage
Allal el Fassi (fr.)
Sadd Asfalu, Sadd Asfalū; Barrage Asfalou (fr.)
Sadd Bajn al-Widan, Sadd Bayn al-Wīdān;
Barrage Bine el Ouidane (fr.)
Sadd ad-Daurat, Sadd ad-Dawrāt; Barrage Dawrat
(fr.)
Sadd al-Gharas, Sadd al-Gharas; Barrage
El Ghrass (fr.)
Sadd Hasan ad-Dachil, Sadd Ḩasan ad-Dākhil;
Barrage Hassan Addakhil (fr.)
Sadd Ibn Battuta, Sadd Ibn Baţţūţah; Barrage
Ibn Batouta (fr.)
Chazzan Idris al-Awwal, Khazzān Idrīs al-Awwal;
Barrage Idriss Premier (fr.)
Sadd Imfut, Sadd Imfūt; Barrage Imefoute (fr.)
Sadd Indżil, Sadd Injīl; Barrage Enjil (fr.)
Sadd Jusuf Ibn Taszfin, Sadd Yūsuf Ibn Tāshfīn;
Barrage Youssef Ben Tachefine (fr.)
Sadd al-Kansara, Sadd al-Kansarah; Barrage
El Kansera (fr.)
Sadd Kudjat al-Ghurfa, Sadd Kudyat al-Ghurfah;
Barrage Koudiet El Ghorfa (fr.)
Sadd Lalla Takarkust, Sadd Lāllah Takarkūst;
Barrage Lalla Takerkoust (fr.)
Chazzan Lukus, Khazzān Lūkus; Garde
du Loukkos (fr.)
Sadd al-Machazin, Sadd al-Makhāzīn; Barrage
Makhazine (fr.)
Sadd al-Mansur az-Zahabi, Sadd al-Manşūr
adh-Dhahabī; Barrage El Mansour Eddahbi (fr.)
Sadd al-Masira, Sadd al-Masīrah; Barrage
Al Massira; (fr.)
Sadd Maulaj al-Hasan al-Awwal, Sadd Mawlāy
al-Ḩasan al-Awwal; Barrage Moulay Al Hassan
Premier (fr.)
Sadd Maulaj Jusuf, Sadd Mawlāy Yūsuf; Barrage
Moulay Youssef (fr.)
Sadd Muhammad al-Chamis, Sadd Muḩammad
al-Khāmis; Barrage Mohammed V (fr.)
Sadd Muhammad Ibn Abd al-Karim al-Chattabi,
Sadd Muḩammad Ibn ‛Abd al-Karīm
al-Khaţţābī; Barrage Mohammed Ben Abd
el Krim El Khattabi (fr.)
Sadd Nachla, Sadd Nakhlah; Barrage Nakhla (fr.)
Sadd Samir, Sadd Samīr; Barrage Smir (fr.)
Sadd Sidi Isza, Sadd Sīdī ‛Īshah; Barrage Sidi
Echah (fr.)
Sadd Sidi Muhammad Ibn Abd Allah, Sadd Sīdī
Muḩammad Ibn ‛Abd Alláh; Barrage Sidi
Mohammed Ben Abdellah (fr.)
Sadd Sidi Sa'id Maszu, Sadd Sīdī Sa‛īd Ma‛shū;
Barrage Sidi Saïd Maâchou (fr.)
Chazzan Subu, Khazzān Subū’; Garde de Sebou
(fr.)
Sadd at-Tasi min Abril, Sadd at-Tāsi‛ Min Abrīl;
Barrage Avril (fr.)
Sadd Wadi Mallah, Sadd Wādī Mallāḩ; Barrage
de l'Oued Mellah (fr.)
Sadd al-Wahda, Sadd al-Waḩdah; Barrage
Al Wahda (fr.)
Sadd Zamran, Sadd Zamrān; Barrage Zemrane
(fr.)
Wyspy
Dżazirat as-Suwajra, Jazīrat aş-Şuwayrah; Île
d’Essaouira (fr.)
Lajla, Laylá; Leila, (fr.); Perejil, Isla del Perejil
(hiszp.)
Wyspy Purpurowe; Dżaza’ir as-Suwajra, Jazā’ir
aş-Şuwayrah; Îles Purpuraires / Îles d’Essaouira
(fr.)
Przylądki
Ar-Ras al-Aswad, Ar-Ra’s al-Aswad; Cap Negro
(fr.)
Ar-Ras al-Dżadid, Ar-Ra’s al-Jadīd; Cap Nuevo
(fr.)
110
Ras al-Chawwachin, Rā’s al-Khawwākhīn; Pointe
des Pêcheurs (fr.)
Ras al-Hadid, Ra’s al-Ḩadīd; Cap Hadid (fr.)
Ras Asafi, Ra’s Āsafī; Cap Safi (fr.)
Ras at-Tarf, Ra’s aţ-Ţarf; Cap Quilatès / Ras Tarf
(fr.)
Ras Badduza, Ra’s Baddūzah; Cap Beddouza /
Cap Cantin (fr.)
Ras Dara, Ra’s Dar‛ah; Cap Drâa (fr.)
Ras Ghir, Ra’s Ghīr; Cap Rhir (fr.)
Ras Imiswan, Ra’s Īmīswān; Pointe Imessouane
(fr.)
Ras Iszbartal, Ra’s Ishbartāl; Cap Spartel (fr.)
Ras Kabdana, Ra’s Kabdānah; Cap Kebdana /
Cap de l' Eau (fr.)
Ras Salasat Mazari, Ra’s Thalāthat Madhārī / Ras
asz-Szaukat as-Salasa, Ra’s ash-Shawkāt
ath-Thalāthah; Cap des Trois Fourches (fr.)
Ras Sim, Ra’s Sīm; Cap Sim (fr.)
Ras Tarfaja, Ra’s Ţarfāyah / Ras Dżubi, Ra’s Jūbī
/ Ras Jubi, Ra’s Yūbī; Cap Juby / Cap Jubi (fr.)
Ras Targha, Ra’s Targhah; Pointe Tarerha / Pointe
Targa (fr.)
Równiny, doliny, niziny
Al-Abida, Al-‛Ābidah; Abda (fr.)
Ammaln, Ammaln; Ammeln (fr.)
Ar-Rakkam, Ar-Rakkām; Plateau du Rekkam (fr.)
Bani Musa, Banī Mūsá; Beni-Moussa (fr.)
Sahl al-Dżill, Sahl al-Jill; Plaine du Jel (fr.)
Sahl al-Karib, Sahl al-Qārib; Plaine du Gareb (fr.)
Sahl as-Sajs, Sahl as-Says; Plaine du Saïs (fr.)
Sahl at-Tarifa, Sahl aţ-Ţarīfah; Plaine des Triffa
(fr.)
Sahl Tamlalt, Sahl Tamlalt; Plaine de Tamlelt (fr.)
Góry
Antyatlas; Al-Atlas as-Saghir, Al-Aţlas aş-Şaghīr;
Anti-Atlas (fr.)
Atlas; Al-Atlas, Al-Aţlas / Dżibal al-Atlas, Jibāl
al-Aţlas; Atlas (fr.)
Atlas Saharyjski; Al-Atlas as-Sahrawi, Al-Aţlas
aş-Şaḩrāwī; Atlas Saharien (fr.)
Atlas Średni; Al-Atlas al-Mutawassit, Al-Aţlas
al-Mutawassiţ; Moyen Atlas (fr.)
Atlas Tellski; Al-Atlas at-Talli, Al-Aţlas at-Tallī;
Atlas Tellien (fr.)
Atlas Wysoki; Al-Atlas al-Kabir, Al-Aţlas
al-Kabīr; Haut Atlas (fr.)
Dżabal al-Kausar, Jabal al-Kawthar; Massif
du Kousser (fr.)
Dżabal Bani, Jabal Banī; Jebel Bani (fr.)
Dżabal Bani Sanasin, Jabal Banī Sanāsin; Monts
des Beni-Snassène (fr.)
Dżabal Warkziz, Jabal Wārkzīz; Jebel Ouarkziz
(fr.)
Dżubajlat, Jubaylāt; Jebilet (fr.)
Rif; Ar-Rif, Ar-Rīf; Rif (fr.)
Szczyty
Aurir n-Wasil, Awrīr n-Wāşil; Aourir n'Ouassel
(fr.)
Azru Akszar, Azrū Akshar; Azrou Akchar (fr.)
Dżabal Ajjaszi, Jabal ‛Ayyāshī; Jebel Ayachi (fr.)
Dżabal Aklim, Jabal Aklīm; Jebel Aklim (fr.)
Dżabal al-Dżurf, Jabal al-Jurf; Jebel Djorf (fr.)
Dżabal al-Kala, Jabal al-Qal‛ah; Jebel Kelaa (fr.)
Dżabal asz-Szawin, Jabal ash-Shāwin; Jebel ech
Chaouèn (fr.)
Dżabal Aulim, Jabal Awlīm; Jebel Aoulime (fr.)
Dżabal Azru, Jabal Azrū; Jebel Azrou (fr.)
Dżabal Azurki, Jabal Azūrkī; Jebel Azourki (fr.)
Dżabal Bu Arafa, Jabal Bū ‛Arafah; Jebel Bouârfa
(fr.)
111
Dżabal Bu Hilal, Jabal Bū Hilāl; Jebel Bou Hellal
(fr.)
Dżabal Bu Iblan, Jabal Bū Iblān; Jebel Bou Iblane
(fr.)
Dżabal Bu Kulsum, Jabal Bū Kulthūm; Jebel Bou
Keltoum (fr.)
Dżabal Bu Nasir, Jabal Bū Nāşir; Jebel Bou
Naceur (fr.)
Dżabal Habri, Jabal Habrī; Jebel Hebri (fr.)
Dżabal Hamman, Jabal Ḩammān; Jebel Hammane
(fr.)
Dżabal Iwigharasan, Jabal Īwīgharāsan; Jebel
Iouirharassène (fr.)
Dżabal Kandar, Jabal Kandar; Jebel Kandar (fr.)
Dżabal Kisan, Jabal Kīsān; Jebel Kissane (fr.)
Dżabal Kuruz, Jabal Kurūz; Jebel Grouz / Djebel
Grouz (fr.)
Dżabal Kurza, Jabal Kūrzah; Jebel Gourza (fr.)
Dżabal Lakst, Jabal Lakst; Jebel Lakst (fr.)
Dżabal Makku, Jabal Makkū; Jebel Meggou (fr.)
Dżabal Makta al-Hadid, Jabal Maqţa‘ al-Ḩadīd;
Jebel Mokta el Hadid (fr.)
Dżabal Maszkakur, Jabal Mashkakūr; Jebel
Mechkakour (fr.)
Dżabal Muszszan, Jabal Mūshshān; Jebel
Mouchchène (fr.)
Dżabal Saghru, Jabal Şaghrū; Jebel Sarhro (fr.)
Dżabal Sirwa, Jabal Sīrwah; Jebel Siroua (fr.)
Dżabal Tazakka, Jabal Tazakkah; Jebel Tazekka
(fr.)
Dżabal Tidighin, Jabal Tīdīghīn; Jebel Tidirhine
(fr.)
Dżabal Tistwit, Jabal Tīstwīt; Jebel Tistouit (fr.)
Dżabal Tisuka, Jabal Tisūkah; Jebel Tisouka (fr.)
Dżabal Tubkal, Jabal Ţubqāl; Jebel Toubkal (fr.)
Dżabal Zarhun, Jabal Zarḩūn; Jebel Zerhoun (fr.)
Dżabal Watka, Jabal Wātkah; Jebel Outka (fr.)
Ighil Makun, Ighīl Makūn; Irhil M'Goun (fr.)
Kalb ar-Rahl, Qalb ar-Raḩl; Guelb er Rahal (fr.)
Kudjat al-Harsza, Kudyat al-Harshah; Koudiet
el Harcha (fr.)
Miszlifan, Mishlīfan; Michliffène (fr.)
Timasinin, Timasīnīn; Timassinine (fr.)
Przełęcze
Bab Basan, Bāb Basan; Bab Besene (fr.)
Bab Kardus, Bāb Kardūs; Col du Kerdous (fr.)
Bab Zad, Bāb Zād; Col du Zad (fr.)
Bab Zakkuta, Bāb Zakkūţah; Col du Zaggota (fr.)
Brama Tazy; Bab Taza, Bāb Tāzah; Trouée
de Taza (fr.)
Sanijjat as-Sasi, Thaniyyat as-Sāsī; Teniet el Sassi
(fr.)
Tizi n-Labsis, Tīzī n-Labşīş; Tizi-n-Lebsis (fr.)
Tizi n-Taghatin, Tīzī n-Taghātīn; Tizi-n-Tarhatine
(fr.)
Tizi n-Taghattan, Tīzī n-Taghattan; Tizi-n-Tarhettene (fr.)
Tizi n-Talghamt, Tīzī n-Talghamt; Tizi-n-Talrhemt (fr.)
Tizi n-Tast, Tīzī n-Tast; Tizi-n-Test (fr.)
Tizi n-Tinfift, Tīzī n-Tīnfīft; Tizi-n-Tinififfte (fr.)
Tizi n-Tiszka, Tīzī n-Tīshkah; Tizi-n-Tichka (fr.)
Pustynie
Hammadat Dara, Ḩammādat Dar‛ah; Hamada du
Drâa (fr.)
Hammadat Kir, Ḩammādat Kīr / Hammadat Kir,
Ḩammādat Qīr; Hamada du Guir (fr.)
Irk Szibli, ‛Irq Shiblī; Erg Chebli (fr.)
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá;
Sahara (fr.)
Tinfu, Tīnfū; Dunes de Tinfou (fr.)
112
Obszary chronione
Ghiran Szikar, Ghīrān Shīkar; Grottes du Chiker
(fr.)
Hawijat Fariwatu, Ḩāwiyat Farīwatū; Gouffre du
Friouato (fr.)
Kaf al-Mumin, Kāf al-Mu’min; Kef el Moumin
(fr.) [jaskinia]
Malab Jafa, Mal‛ab Yāfā; Cirque de Jaffa (fr.)
Manzar Itu, Man ar Ītū; Paysage d’Ito (fr.)
Ras al-Wadi, Ra’s al-Wādī; Cascades de Ras
el Oued (fr.)
Sus Massa, Sūs Māssah; Sousse-Massa (fr.) [park
narodowy]
Szallalat Uzud, Shallālāt Ūzūd; Cascades
d’Ouzoud (fr.)
Asz-Szallalat al-Uzma, Ash-Shallālāt al-‛Ukmá;
Grandes Cascades (fr.)
Ghabat al-Arz, Ghābat al-Arz; Forêt de Cèdres
(fr.)
Ghabat al-Mamura, Ghābat al-Ma’mūrah; Forêt
de Mamora (fr.)
Ghabat Azru, Ghābat Azrū; Forêt d'Azrou (fr.)
Ghar al-Dżamal, Ghār al-Jamal; Grotte du
Chameau (fr.)
Ghar Ifni n-Ka'id, Ghār Ifnī n-Qā’id; Grotte
d’Ifni-n-Caïd (fr.)
Ghiran Hirakl, Ghīrān Hiraql; Grottes d’Hercule
(fr.)
Zabytki, ruiny
Al-Basra, Al-Başrah; Basra (fr.)
Kasr Firaun, Qaşr Fir‛awn / Walila, Walīlah; Ksar
Pharaoun / Oulila (fr.); Volubilis [hist.]
Kuta, Kūţah; Cotta [hist.]
Liksus, Līksūs; Lixus [hist.]
Nutfijja, Nuţfiyyah; Notfia (fr.)
Sidżilmasa, Sijilmāsah; Sijilmassa (fr.)
Szalla, Shāllah; Chella (fr.)
Tasghimut, Tasghīmūt; Tasrhimout (fr.)
MAURETANIA
Mauritanija, Mawrītāniyā
Język urzędowy: arabski. Ze względu na dostępność dokumentacji toponomastycznej głównie w języku francuskim oraz aby ułatwić identyfikację obiektów, podano także nazwy w
tym języku. W wykazie informację o języku umieszczono tylko przy nazwach francuskich.
Jednostki administracyjne
Adrar, Adrār; l'Adrar (fr.)
Al-Asaba, Al-‛Aşābah; Assaba (fr.)
Al-Barakina, Al-Barākinah; Brakna (fr.)
Al-Haud al-Gharbi, Al-Ḩawḑ al-Gharbī; Hodh El
Gharbi / Hodh Occidental (fr.)
Al-Haud asz-Szarki, Al-Ḩawḑ ash-Sharqī; Hodh
Ech Chargui / Hodh Oriental (fr.)
113
At-Tarariza, At-Tarārizah; Trarza (fr.)
Dachlat Nawazibu, Dakhlat Nawādhībū; Dakhlet
Nouadhibou (fr.)
Insziri, Īnshīrī; Inchiri (fr.)
Kidimaka, Kīdīmākā; Guidimaka (fr.)
Kurkul, Kurkul; Gorgol (fr.)
Nawakszut; Nawakszut, Nawākshūţ / Inwakszut,
Inwākshūţ; Nouakchott (fr.)
Takant, Takānt; Tagant (fr.)
Tiris Zammur, Tīrīs Zammūr; Tiris Zemmour (fr.)
Krainy, regiony
Adafir al-Abjad, Ādāfir al-Abyaḑ; Adâfer
Labiodh (fr.)
Adafir al-Achdar, Ādāfir al-Akhḑar; Adâfer
Lakhdar (fr.)
Adrar, Adrār; Adrar (fr.)
Akszar, Ākshār; Akchâr (fr.)
Al-Barakina, Al-Barākinah; Brakna (fr.)
Al-Haud, Al-Ḩawḑ; Hodh (fr.)
Al-Madżaba al-Kubra, Al-Majābah al-Kubrá;
Majabat al-Koubra (fr.)
Al-Murajja, Al-Murayyah; El Mreyyé (fr.)
At-Tarariza, At-Tarārizah; Trarza (fr.)
Aukar, Āwkār; Aoukâr (fr.)
Hammami, Ḩammāmī; Hammami (fr.)
Idżafan, Ijāfan; Ijâfene (fr.)
Insziri, Īnshīrī; Inchiri (fr.)
Jatti, Yattī; Yetti (fr.)
Karit, Karīţ; Karêt (fr.)
Kidimaka, Kīdīmākā; Guidimaka (fr.)
Madanna, Madannah; Mdennah (fr.)
Maktajr, Maqţayr; Makteïr (fr.)
Szamama, Shamāmah; Chemama (fr.)
Szinkit, Shinqīţ; Chinguetti (fr.)
Takant, Takānt; Tagant (fr.)
Tumajmiszat, Tumaymishāt; Tmeïmîchât (fr.)
Waran, Wārān; Ouarane (fr.)
Zammur, Zammūr; Zemmour (fr.)
Miejscowości
Abu ar-Rudżajmat, Abū ar-Rujaymāt; Bou
Rjeïmat (fr.)
Abu Madid, Abū Madīd; Boumdeïd (fr.)
Abu Tilimit, Abū Tīlimīt; Boutilimit (fr.)
Ajn Ibn Tili, ‛Ayn Ibn Tīlī; Aïn Ben Tili (fr.)
Akdżudżt, Ākjūjt; Akjoujt (fr.)
Alak, Alāk; Aleg (fr.)
Al-Kifa, Al-Kīfah; Kîfa (fr.)
Al-Madżrijja, Al-Majriyyah; Moudjéria (fr.)
An-Nima, An-Ni‛mah; Néma (fr.)
Asz-Szakka, Ash-Shaqqah; Chegga (fr.)
Atar, Āţār; Atar (fr.)
Audżift, Awjift; Oujeft (fr.)
Az-Zuwajrat, Az-Zuwayrāt; Zouérate (fr.)
Basikunu, Bāsīkūnū; Bassikounou (fr.)
Bir Umm Kurajn, Bi’r Umm Qurayn; Bîr
Moghreïn (fr.)
Buki, Būqī; Bogué (fr.)
Dżurajda, Juraydah; Jreïda (fr.)
Fudajrik, Fudayrīk; Fdérik (fr.)
Kajhajdi, Kayhaydī; Kaédi (fr.)
Kansadu, Kansādū; Cansado (fr.)
Mabut, Mabūt; Mbout (fr.)
Makama, Maqāmah; Maghama (fr.)
Makta al-Hadżar, Maqţa‛ al-Ḩajar; Magta-Lahjar
(fr.)
Maudas, Mawdās; Maoudass (fr.)
Mudardara, Mudardarah; Méderdra (fr.)
Nawakszut; Nawakszut, Nawākshūţ / Inwakszut,
Inwākshūţ; Nouakchott (fr.)
Nawamghar, Nawāmghār; Nouamrhar (fr.)
Nawazibu, Nawādhībū; Nouadhibou (fr.)
Rusu, Rūşū; Rosso (fr.)
Silibabi, Sīlībābī; Sélibaby (fr.)
Szinkit, Shinqīţ; Chinguetti (fr.)
Szum, Shūm; Choum (fr.)
Tamszakat, Tamshakat, Tamchakett (fr.)
Tanit, Tānīt; Tanit (fr.)
114
Tidżikdża, Tījīkjah; Tidjikdja (fr.)
Tikant, Tīkant; Tiguent (fr.)
Tinbadgha, Tinbadghah; Timbédra (fr.)
Tiszit, Tīshīt; Tîchît (fr.)
Ujun al-Atrus, ‛Uyūn al-‛Aţrūs; Ayoûn el Atroûss
(fr.)
Wadan, Wādān; Ouadane (fr.)
Walata, Walātah; Oualâta (fr.)
Studnie
Abrariz, Abrārīz; Abrârîz (fr.)
Abu Zib, Abū Dhi’b; Boû Dîb (fr.)
Al-Murajti, Al-Murayţī; El Mreïti (fr.)
Azuki, Āzūkī; Azougui (fr.)
Hasi al-Ghurd, Ḩāsī al-Ghard; Hassi el Rherd (fr.)
Indaghamisza, Indaghāmisha; E-n-Dghâmcha (fr.)
Szar, Shār; Char (fr.)
Talughza, Tālughzah; Talorhza (fr.)
Turin, Tūrīn; Tourine (fr.)
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk; Al-Muhit al-Atlasi,
Al-Muḩīţ al-Aţlasī; Océan Atlantique (fr.)
Zatoki
Dachlat Arkin, Dakhlat Arkīn; Baie d'Arguin (fr.)
Dachlat Nawazibu, Dakhlat Nawādhībū; Dakhlet
Nouadhibou (fr.)
Dachlat Tanit, Dakhlat Tānīt; Baie de Tânît (fr.)
Jeziora, solniska
Sabchat Umm ad-Durus al-Kibli, Sabkhat Umm
ad-Durūs al-Qiblī; Sebkhet Oumm ed Droûs
Guebli (fr.)
Sabchat Umm ad-Durus at-Talli, Sabkhat Umm
ad-Durūs at-Tallī; Sebkhet Oumm ed Droûs
Telli (fr.)
Ar-Rakiz, Ar-Rakīz; Lac Rkiz (fr.)
Sabchat Idżdżil, Sabkhat Ijjil; Sebkhet Ijill (fr.)
Sabchat Natarart, Sabkhat Natārart; Sebkha
de Ntarert (fr.)
Sabchat Szinszan, Sabkhat Shinshān; Sebkha
de Chinchane (fr.)
Sabchat Tindaghamisza, Sabkhat Tindaghāmisha;
Sebkha Te-n-Dghâmcha (fr.)
Rzeki
Nahr Karakuru, Nahr Karākūrū; Marigot de
Karakoro (fr.)
Senegal; Nahr as-Sinighal, Nahr as-Sīnighāl;
Sénégal (fr.)
Wyspy
Arkin, Arkīn; Île d'Arguin (fr.)
Tidra, Tīdrah; Île Tidra (fr.)
Półwyspy
Ar-Ras al-Abjad, Ar-Ra’s al-Abyaḑ; Presqu'île du
Cap Blanc / Península del Cabo Blanco (fr.)
Ras Timiris, Ra’s Tīmīrīs; Presqu'île de Timiris
(fr.)
115
Przylądki
Przylądek Biały; Ar-Ras al-Abjad, Ar-Ra’s
al-Abyaḑ; Cap Blanc / Cabo Blanco (fr.)
Ras Arkin, Ra’s Arkīn; Cap Arguin (fr.)
Ras Timiris, Ra’s Tīmīrīs; Cap Timiris (fr.)
Równiny, niziny
Aftut as-Sahili, Afţūţ as-Sāḩilī; Aftoût es Saheli
(fr.)
Aftut asz-Szarki, Afţūţ ash-Sharqī; Aftoût ech
Chergui (fr.)
Aftut Tumajmiszat, Afţūţ Tumaymishāt; Aftoût
Tmeïmîchât (fr.)
Ar-Riszat, Ar-Rīshāt; Er Rîchât (fr.)
Nizina Senegalu
Kotliny
Kotlina Zachodniosaharyjska
Wyżyny
Al-Asaba, Al-‛Aşābah; Assaba (fr.)
Aukar, Awkār; Aoukâr (fr.)
Próg Zachodniosaharyjski
Góry
Afulla, Afullah; Massif de l'Affollé (fr.)
Zahr Adrar, ahr Adrār; Dhar Adrar (fr.)
Zahr Szinkit, ahr Shinqīţ; Dhar de Chinguetti
(fr.)
Zahr Takant, ahr Takānt; Dhar Tagant (fr.)
Zahr Tiszit, ahr Tīshīt; Dhar Tichitt (fr.)
Szczyty
Al-Hank, Al-Ḩank; El Hank (fr.)
Kalb ar-Riszat, Qalb ar-Rīshāt; Guelb er Rîchât
(fr.)
Kudjat Idżdżil, Kudyat Ijjil; Kediet Ijill (fr.)
Pustynie
Azafal, Azafāl; Azefal (fr.)
Erg Szasz; Arakszasz, Ārakshāsh; Erg Chech (fr.)
Irk Ikidi, ‛Irq Ikīdī; Erg Iguidi (fr.)
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá;
Sahara (fr.)
Zabytki, ruiny
Al-Maksam, Al-Maqsam; El Megsem (fr.)
Audaghast, Awdaghast; Aoudarhost (fr.)
Kunbi Salih, Kunbī Şāliḩ; Koumbi Saleh (fr.)
116
MAURITIUS
Mauritius
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Agalega Islands
Black River
Cargados Carajos Shoals
Flacq
Grand Port
Moka
Pamplemousses
Plaines Wilhems
Port Louis
Rivière du Rempart
Rodrigues
Savanne
Miejscowości
Beau Bassin-Rose Hill
Curepipe
Goodlands
Mahébourg
Port Louis
Port Mathurin
Quatre Bornes
Saint Pierre
Triolet
Vacoas-Phoenix
Oceany
Ocean Indyjski; Indian Ocean
Zatoki
Anse Cunat
Baie de La Grande Rivière
Nord-Ouest
Baie de la Grande Rivière Noire
Baie de la Petite Rivière Noire
Baie des Huitres
Baie du Cap
Baie du Tamarin
Baie du Tombeau
Baie Topaz
Trou d’Eau Douce
Jeziora, zbiorniki sztuczne
La Nicolière
La Ferme
Mare Longue Réservoir
Mare aux Vacoas
Piton du Milieu
Rzeki
Grande Rivière Nord-Ouest
Grande Rivière Sud-Est
117
Rivière du Rempart
Wyspy
Agalega Islands
Cargados Carajos Shoals
Coin de Mire
Île d’Ambre
Île aux Cerfs
Île aux Serpents / Serpent Island
Île Plate
Île Ronde / Round Island
Maskareny; Mascarene Islands
Mauritius
Rodrigues
Saint Brandon
Przylądki
Cap Malheureux
Pointe Citronniers
Pointe des Pêcheurs
Pointe du Tamarin
Pointe Quatre Cocos
Równiny, niziny
Pamplemousse
Plaine de la Rivière du Rempart
Plaine des Roches
Plaines Wilhelms
Quatres Cocos
Góry
Bambou Mountains
Black River Mountains
Blanche Mountains
Moka Mountains
Savanne Mountains
Trois Mamelles
Szczyty
Le Pouce
Montagne du Rempart
Pieter Both
Piton de la Rivière Noire
Obszary chronione
Combo Nature Reserve
Île Plate Nature Reserve
Île Ronde Nature Reserve
Macchabée-Bel Ombre Nature
Reserve
MOZAMBIK
Moçambique
Język urzędowy: portugalski
Jednostki administracyjne
Cabo Delgado
Ciudade de Maputo
118
Gaza
Inhambane
Manica
Maputo
Nampula
Niassa
Sofala
Tete
Zambézia
Krainy, regiony
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Beira
Chimoio
Cuamba
Dondo
Garue
Inhambane
Lichinga
Maputo
Matola
Maxixe
Mocuba
Montepuez
Mozambik; Moçambique
Nacala
Nampula
Pemba
Quelimane
Sngoche
Tete
Xai-Xai
Oceany
Ocean Indyjski; Oceano Indico
Zatoki, cieśniny
Baía de Condùcia
Baía de Inhambane
Baía de Maputo
Baía de Memba
Baía de Sofala
Kanał Mozambicki; Canal
de Moçambique
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Albufeira de Cabora Bassa /
Albufeira de Cahora Bassa
Niasa; Lago Niassa
Rzeki
Chire, Rio Chire
Ligonha, Rio Ligonha
Limpopo, Rio Limpopo
Lugenda, Rio Lugenda
Lúrio, Rio Lúrio
Rovuma, Rio Rovuma
Rzeka Krokodyla; Incomáti, Rio
Incomáti
Save, Rio Save
Zambezi; Zambeze, Rio
Zambeze
Wyspy
Ilha do Bazaruto
Ilha da Inhaca
Ilha Matemo
Ilha Metundo
Mozambik; Ilha de Moçambique
Ilha Quirimba
Ilha Rongui
Ilha Santa Isabel
Ilha Santo António
Ilha Tecomaji
119
Ilha Timbué
Ilha Vamizi
Ilhas do Paraiso
Przylądki
Cabo Delgado
Cabo Pequeve
Cabo de Santa Maria
Ponta de Barra Falsa
Ponta Maunhane
Ponta Nangata
Ponta do Ouro
Ponta Selela
Ponta Závora
Niziny
Nizina Mozambicka
Wyżyny, góry, szczyty
Binga, Monte Binga
Namúli, Serra Namúli
Wyżyna Mozambicka
Obszary chronione
Ilha da Inhaca
Parque Nacional de Arquipélago
do Bazaruto
Parque Nacional de Banhine
Parque Nacional de Zinave
NAMIBIA
Namibia
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Caprivi
Erongo
Hardap
Karas
Khomas
Oshana
Oshikoto
Otjozondjupa
Kunene
Ohangwena
Okavango
Omaheke
Omusati
Krainy, regiony
Bushmanland
Caprivi Strp
Damaraland
Great Namaland
Hereroland
Kaokoland
Kavangoland
Namaland
Owamboland / Ovamboland
120
Wybrzeże Diamentowe;
Diamond Coast
Wybrzeże Szkieletowe; Skeleton
Coast
Miejscowości
Gobabis
Katima Mulilo
Keetmanshoop
Lüderitz
Mariental
Ondangwa
Oranjemund
Oshakati
Otjiwarongo
Rehoboth
Rundu
Swakopmund
Tsumeb
Walvis Bay
Windhuk; Windhoek
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean
Zatoki
Conception Bay
Franciscus Bay
Hottentot Bay
Zatoka Lüderitza; Lüderitz Bay
Zatoka Wielorybia; Walvis Bay
Rzeki
Kunene
Kwando
Okawango; Okavango
Zambezi
Bagna
Etosza; Etosha Pan
Przylądki
Cape Fria
Palgrave Point
Rocky Point
Wyżyny, góry, szczyty
Brandberg
Erongo Mountains
Great Karas Mountains
Kaukau Veld
Khomas Highlands
Königstein
Pustynie
Kalahari, Kalahari Desert
Namib, Namib Desert
Wodospady
Ruacana Falls
Obszary chronione
Ai-Ais Game Park
Caprivi Game Park
Etosha National Park
Mudumu National Park
121
Namib-Naukluft Park
Skeleton Coast Park
NIGER
(le) Niger
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Agadez
Diffa
Dosso
Maradi
Niamey
Tahoua
Tillabéri / Tillabéry
Zinder
Krainy, regiony
Azaouagh
Damergou
Gober
Liptako
Manga
Tamesna
Ténéré
Miejscowości
Agadez
Arlit
Ayorou
Bilma
Birni N’Konni
Niamey
Tahoua
Tessaoua
Tillabéri, Tillabéry
Zinder
Dakoro
Diffa
Dogondoutchi
Dosso
Maradi
Jeziora
Czad; Lac Tchad
Rzeki
Dallol Bosso
Komadougou Yobé
Niger
Równiny, niziny, kotliny
Kotlina Czadu; Bassin du lac Tchad
Kotlina Środkowego Nigru
Talak
Ténéré
122
Wyżyny, góry
Adrar Tamgak
Aïr, Massif de l’Aïr
Bagzane, Monts Bagzane
Djado, Plateau du Djado
Gréboun, Mont Gréboun
Manguéni, Plateau du Manguéni
Taghouaji, Massif de Taghouaji
Tchigaï, Plateau du Tchiga
Pustynie
Grand Erg de Bilma
Sahara; Sahara
Obszary chronione
Parc national du W du Niger
Réserve naturelle intégrale des
addax
Réserve naturelle nationale de
l’Aïr et du Ténéré
NIGERIA
Nigeria
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Abia
Adamawa
Akwa Ibom
Anambra / Anambara
Bauchi
Bayelsa
Benue
Borno
Cross River
Delta
Ebonyi
Edo
Ekiti
Enugu
Federal Capital Territory / Abuja
Federal Territory
Gombe
Imo
Jigawa
Kaduna
Kano
Katsina
Kebbi
Kogi
Kwara
Lagos
Krainy, regiony
Bornu
Delta Nigru; Niger Delta
123
Nassarawa
Niger
Ogun
Ondo
Osun
Oyo / Oyo
Plateau
Rivers
Sokoto
Taraba
Yobe
Zamfara
Wybrzeże Niewolnicze; Slave
Coast
Miejscowości
Aba
Abakaliki
Abeokuta / Abeokuta
Abudża; Abuja
Ado-Ekiti
Akure / Akure
Asaba
Awka
Bauchi
Benin City
Birnin Kebbi
Calabar
Damaturu
Ede / Ede
Enugu
Gombe
Mushin / Musin
Ogbomosho / Ogbomoso
Okene
Onitsha
Oshogbo / Osogbo
Owerri
Oyo / Oyo
Port Harcourt
Sokoto
Umuahia
Uyo
Warri
Yola
Zaria
Gusau
Ibadan
Ife / Ife
Ilesha / Ilesa
Ilorin
Iwo
Jos
Kaduna
Kano
Katsina
Lafia
Lagos
Lokoja
Maiduguri
Makurdi
Minna
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean
Zatoki, laguny
Bight of Bonny
Lagos Lagoon
Lekki Lagoon
Zatoka Beninu; Bight of Benin
Zatoka Gwinejska; Gulf
of Guinea
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Czad; Lake Chad
Kainji Reservoir
Shiroro Reservoir
Rzeki
Benue
Gongola
Hadejia
Kaduna
Kano
Katagum
Komadugu Yobe
Niger
Równiny, niziny, kotliny
Bornu Plains
Kotlina Czadu; Chad Basin
124
Ogun
Sokoto
Wyżyny
Adamawa
Bauczi; Bauchi Plateau
Biu Plateau
Dżos; Jos Plateau
Plateau of Yorubaland
Góry, szczyty
Apata Hills
Chappal Waddi
Shebshi Mountains
Obszary chronione
Chad Basin National Park
Cross River National Park
Gashaka/Gumti National Park
Kainji Lake National Park
Old Oyo National Park
Omo Strict Natural Reserve
Yankari National Park
Miejsca i obiekty szczególne
Sukur [wiejski krajobraz kulturowy,
na liście UNESCO]
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
South Africa (ang.); Suid-Afrika (afr.)
Języki urzędowe: angielski, afrikaans oraz 9 języków bantu; w użyciu jest nazewnictwo w językach
angielskim i afrikaans. Podane niżej nazwy są używane w obu językach, jeśli nie zaznaczono inaczej.
Jednostki administracyjne
Eastern Cape (ang.); Oos-Kaap (afr.)
Free State (ang.); Vrystaat (afr.)
Gauteng
KwaZulu-Natal
Limpopo
Mpumalanga
Northern Cape (ang.); Noord-Kaap (afr.)
North-West (ang.); Noord-Wes (afr.)
Western Cape (ang.); Wes-Kaap (afr.)
Krainy, regiony
Kraj Buszmenów; Bushmanland (ang.);
Bosmanland (afr.)
Natal
Transwal; Transvaal
125
Miejscowości
Msunduzi
Nelspruit
Newcastle
Pietermaritzburg
Polokwane
Port Elisabeth
Pretoria
Soweto
Springs
Tembisa
Uitenhage
Ulindi
Vanderbijlpark
Vereeniging
Welkom
Witbank
Alberton
Benoni
Bisho
Bloemfontein
Boksburg
Botshabelo
Brakpan
Carltonville
Durban
East London (ang.); Oos-Londen (afr.)
Johannesburg
Kapsztad; Cape Town (ang.); Kaapstad (afr.)
Kimberley
Klerksdorp
Krugersdorp
Mmabatho
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk; Atlantic Ocean (ang.);
Atlantiese Oseaan (afr.)
Ocean Indyjski; Indian Ocean (ang.); Indiese
Oseaan (afr.)
Zatoki
Alexander Bay (ang.); Alexanderbaai (afr.)
Algoa Bay (ang.); Algoabaai (afr.)
Kosi Bay (ang.); Kosibaai (afr.)
False Bay (ang.); Valsbaai (afr.)
Saint Sebastian Bay (ang.); Sint Sebastianbaai
(afr.)
Saint Francis Bay (ang.); Sint Francisbaai (afr.)
Saldanha Bay (ang.); Saldanhabaai (afr.)
Walker Bay (ang.); Walkerbaai (afr.)
Zatoka Stołowa; Table Bay (ang.); Tafelbaai (afr.)
Zatoka Świętej Heleny; Saint Helena Bay (ang.);
Sint Helenabaai (afr.)
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Grootvloer
Lake Gariep (ang.); Gariepmeer (afr.)
Lake Saint Lucia (ang.); Sint Luciameer (afr.)
Swartkolkvloer
Rzeki
Caledon, Caledon River (ang.); Caledonrivier
(afr.)
Letuba, Letuba River (ang.); Letubarivier (afr.)
Limpopo, Limpopo River (ang.); Limpoporivier
(afr.)
Magalakwena, Magalakwena River (ang.);
Mogalakwenarivier / Magalakwenarivier (afr.)
Molopo, Molopo River (ang.); Moloporivier (afr.)
Nossob, Nossob River (ang.); Nossobrivier (afr.)
Olifants, Olifants River (ang.); Olifantsrivier (afr.)
Orange, Orange River (ang.); Oranjerivier (afr.)
126
Rzeka Krokodyla; Crocodil River (ang.);
Tugela, Tugela River (ang.); Tugelarivier (afr.)
Krokodilrivier (afr.)
Vaal, Vaal River (ang.); Vaalrivier (afr.)
Rzeka Krokodyla; Crocodile (ang.); Krokodilrivier
(afr.)
Zapory
Lubisi Dam
Mentz Dam
Ncora Dam
Sterkrivierdam
Umtata Dam
Vaal Dam
Allemanskraaldam
Bloemhofdam
Helmsforddam
Grassridge Dam
Grootdraaldam
Kalkfonteindam
Wyspy
Bird Island
Dassco Island
Robben Island (ang.); Robbeneiland (afr.)
Półwyspy
Półwysep Przylądkowy; Cape Peninsula
Przylądki
Cape Columbine (ang.); Kaap Columbine (afr.)
Cape Recife (ang.); Kaap Recife (afr.)
Cape Saint Francis (ang.); Kaap Sint Francis (afr.)
Przylądek Dobrej Nadziei; Cape of Good Hope
(ang.); Kaap die Goeie Hoop (afr.)
Przylądek Igielny; Cape Agulhas (ang.); Kaap
Agulhas (afr.)
Równiny, niziny, kotliny
Karru Małe; Little Karroo (ang.); Klein Karoo
(afr.)
Karru Wielkie; Great Karroo (ang.); Groot Karoo
(afr.)
Nizina Mozambicka
Równina Przylądkowa
Wyżyny
Karru; Karroo (ang.); Karoo (afr.)
Karru Wysokie; High Karroo (ang.); Hoe Karoo
(afr.)
Niski Weld; Bushveld (ang.); Bosveld (afr.)
Średni Weld; Middle Veld (ang.); Middelveld
(afr.)
Wysoki Weld; High Veld (ang.); Hoe Veld (afr.)
Wyżyna Południowoafrykańska
Wyżyna Weldów
Góry, szczyty
Bamboesberg
Bankberg
127
Bokkeveldberge
Dwunastu Apostołów; The Twelve Apostles
(ang.); Twaalf Apostles (afr.)
Góra Stołowa; Table Mountain (ang.); Tafelberg
(afr.)
Góry Czarne; Swartberge / Zwartberg / Zwarte
Bergen (afr.)
Góry Długie; Langeberge
Góry Murchisona; Murchison Range
Góry Przylądkowe; Cape Mountains (ang.)
Góry Smocze; Drakensberge
Góry Śnieżne; Sneeuberge (afr.)
Hexrivierberge
Kamiesberge
Komsberge
Kougaberge
Lebambo Mountains (ang.); Lebomboberge (afr.)
Małe Góry Czarne; Kleine Swartberge / Kleine
Zwarte Bergen (afr.)
Njesuthi
Nuweveldberge
Nuwuveldberge
Outeniekwaberge
Pilanesberg
Roggeveldberge
Sederberge
Stromberg
Suurberge
Swartruggens
Wielkie Góry Czarne; Groote Swartberge / Groote
Zwarte Bergen (afr.)
Winterberge
Witteberge
Pustynie
Kalahari, Kalahari Desert
Wodospady
Augrabies Falls
Obszary chronione
Augrabies Falls National Park (ang.);
Augrabieswaterval Nasionale Park (afr.)
Blyde River Canyon National Reserve
Cape Penisula National Park
Kalahari Gemsbok National Park (ang.);
Nasionale Kalahari gemsbokpark (afr.)
Park Narodowy Krugera; Kruger National Park
(ang.); Nasionale Krugerwildtuin (afr.)
Pilanesberg National Park
Richtersveld National Park
Saint Lucia Marine Reserve (ang.); Saint Lucia
Marien-reservaat (afr.)
West Coast National Park
Miejsca i obiekty szczególne
Mapungubwe [krajobraz kulturowy, na liście
UNESCO]
Sterkfontein [znalezisko antropologiczne]
uKhahlamba [teren rysunków naskalnych]
128
REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
(la) République centrafricaine (fr.); Ködösêse tî Bêafrîka (sango)
Języki urzędowe: sango, francuski. Używa się francuskiego nazewnictwa geograficznego.
Jednostki administracyjne
Bamingui-Bangora
Bangi; Bangui
Basse-Kotto
Haute-Kotto
Haut-Mbomou
Kémo
Lobaye
Mambéré-Kadéï
Mbomou
Nana-Grébizi
Nana-Mambéré
Ombella-Mpoko
Ouaka
Ouham
Ouham-Pendé
Sangha-Mbaéré
Vakaga
Miejscowości
Bambari
Bangassou
Bangi; Bangui
Berbérati
Bossangoa
Bouar
Bria
Carnot
Kaga-Bandoro
Mbaïki
Nola
Rzeki
Chinko
Kotto
Koukourou
Lobaye
Mambéré
Sangha
Szari; Chari
Ubangi; Oubangui
Mbali
Mbari
Mbomou
Ouaka
Ouham
Wyżyny, góry, szczyty
Bakoré, Massif de Bokoré
Bongo, Massif des Bongo
Karé, Monts Karé
Mont Ngaoui
Wyżyna Ubangi
Yadé, Massif du Yadé
Obszary chronione
Parc national André Félix
Prac national du Bamingui-Bangoran
129
Parc national Saint Floris
Réserve de faune de Zémongo
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
Cabo Verde
Język urzędowy: portugalski
Jednostki administracyjne
Boa Vista
Brava
Maio
Monteiros
Paúl
Porto Novo
Praia
Ribeira Grande
Sal
Santa Catarina
Santa Cruz
São Domingos
São Filipe
São Miguel
São Nicolau
São Vicente
Tarrafal
Miejscowości
Mindelo
Porto Novo
Praia
Sal Rei
Santa Maria
São Filipe
Tarrafal
Vila da Ribeira Brava
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Oceano Atlântico
Zatoki, cieśniny
Baía de Sal Rei
Baía de Santa Clara
Baía do Norte
Canal de São Vicente
Wyspy
Boa Vista, Ilha da Boa Vista
Brava, Ilha Brava
Fogo, Ilha do Fogo
Maio, Ilha de Maio
Sal, Ilha do Sal
Santa Luzia, Ilha de Santa Luzia
Wyspy Podwietrzne; Ilhas
Santo Antão, Ilha de Santo
de Sotavento
Antão
Wyspy Zawietrzne; Ilhas
São Nicolau, Ilha de São
de Barlavento
Nicolau
Wyspy Zielonego Przylądka;
São Tiago, Ilha de São Tiago /
Arquipélago de Cabo Verde /
Santiago, Ilha de Santiago
Ilhas do Cabo Verde
São Vicente, Ilha de São Vicente
130
Przylądki
Ponta do Pescadeiro
Ponta do Roque
Ponta Moreia
Ponta Preta
Góry, szczyty
Pico de Cano / Pico de Fogo
Serra do Pico de Antónia
Tope de Coroa
REUNION (fr.)
(la) Réunion
Język urzędowy: francuski
Miejscowości
Le Port
Le Tampon
Saint-André
Saint-Benoît
Saint-Denis
Saint-Louis
Saint-Paul
Saint-Pierre
Oceany
Ocean Indyjski; Océan Indien
Zatoki
Anse des Cascades
Baie de Saint Paul
Cieśniny
Kanał Mozambicki; Canal du
Mozambique / Canal de
Mozambique
Zbiorniki sztuczne
Le Grand Étang
131
Rzeki
Rivière de l’Est
Rivière des Galets
Rivière des Pluies
Rivière des Remparts
Rivière du Mât
Rivière Saint Etienne
Wyspy
Bassas da India, Île Bassas da
India
Europa, Île Europa
Île du Lys
Île Glorieuse, La Grande
Glorieuse
Îles Glorieuses, Les Glorieuses
Juan de Nova, Île Juan de Nova
Maskareny; Mascareignes
Reunion; Réunion
Tromelin, Île Tromelin
Przylądki
Pointe de la Rivière des Galets
Pointe de la Table
Pointe de Langevin
Pointe des Cascades
Pointe des Aigrettes
Równiny, niziny
Plaine des Chicots
Plaines des Fougères
Wyżyny
Plaine des Cafres
Plaine des Palmistes
Góry, szczyty
Cirque de Cilaos
Cirque de Mafate
Cirque de Salazie
Piton de la Fournaise
Piton des Neiges
RWANDA
Rwanda (ang., rwanda); (le) Rwanda (fr.)
Języki urzędowe: angielski, francuski, rwanda. Podane niżej nazwy są używane we wszystkich trzech
językach, jeśli nie zaznaczono inaczej.
Jednostki administracyjne
Butare
Byumba
Cyangugu
Gikongoro
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
132
Kigali-City (ang.); Ville de
Kigali (fr.)
Kigali-Ngali
Ruhengeri
Umutara / Mutara
Krainy, regiony
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Butare
Gisenyi
Gitarama
Kibungo
Kibuye
Kigali
Nyanza
Ruhengeri
Jeziora
Bulera, Lac Bulera (fr.)
Kiwu; Kivu, Lac Kivu (fr.)
Mohasa, Lac Mohasa (fr.)
Mugesera, Lac Mugesera (fr.)
Rugwero, Lac Rugwero (fr.)
Sake, Lac Sake (fr.)
Tsohoha, Lac Tsohoha (fr.)
Rzeki
Akanyaru
Kagera
Nyawarungu
Ruzizi
Wyżyny, góry, szczyty
Karisimbi, Mont Karisimbi (fr.)
Ruhengeri
Wirunga; Virunga, Monts
Virunga (fr.)
Wyżyna Wschodnioafrykańska
Obszary chronione
Parc national de la Kagera (fr.)
Parc national des Volcans (fr.)
SAHARA ZACHODNIA
As-Sahra al-Gharbijja, Aşş-Ş
Şaḩ
ḩrā’ al-Gharbiyyah
Język urzędowy: arabski. Aby ułatwić identyfikację obiektów, podano także nazwy w
językach francuskim i hiszpańskim. W wykazie informację o języku umieszczono tylko przy
nazwach francuskich i hiszpańskich.
133
Jednostki administracyjne
Abu Dżudur, Abū Judūr; Boujdour (fr.); Cabo
Bojador (hiszp.)
Al-Ujun, Al-‛Uyūn; La'youn / Laâyoune (fr.); El
Aaiún (hiszp.)
As-Samara, As-Samārah; Smara (fr.); Semara
(hiszp.)
Wadi az-Zahab, Wādī adh-Dhahab; Oued
Eddahab (fr.); Río de Oro / Uad Eddahab
(hiszp.)
Krainy, regiony
Akarkar, Akarkar; Agargar (fr.); Aguerguer
(hiszp.)
As-Sakija al-Hamra, As-Sāqiyah al-Ḩamrā’; As
Saquia al Hamra (fr.); Saguia el Hamra (hiszp.)
Azafal, Azafāl; Azaffal (fr.); Azéfal (hiszp.)
Jatti, Yattī; Yetti (fr.)
Rio de Oro; Wadi az-Zahab, Wādī adh-Dhahab;
Oued Eddahab (fr.), Río de Oro / Uad Eddahab
(hiszp.)
Tiris, Tīrīs; Tiris (fr.); Tiris (hiszp.)
Zammur, Zammūr; Zemmour (fr.), Zemmur
(hiszp.)
Miejscowości
Abu Dżudur, Abū Judūr; Boujdour (fr.); Cabo
Bojador (hiszp.)
Abu Kura, Abū Kurā‛; Boukra (fr.); Bu Craa
(hiszp.)
Ad-Dachila, Ad-Dākhilah; Ad-Dakhla (fr.); Villa
Cisneros (hiszp.)
Ad-Daura, Ad-Dawrah; Dawra / Daoura (fr.);
Daora (hiszp.)
Ad-Duszajra, Ad-Dushayrah; Dchira (fr.);
Edchera (hiszp.)
Akwinit, Aqwīnīt; Aghouinit (fr.); Agüenit
(hiszp.)
Al-Arkub, Al-‛Arqūb; Al-Argoub (fr.); Aargub
(hiszp.)
Al-Bir al-Hilw, Al-Bi’r al-Ḩilw; Al Bir Lahlou
(fr.); Bir Lehlú (hiszp.)
Al-Dżudajrijja, Al-Judayriyyah; Jdiriya (fr.);
Echdeiría (hiszp.)
Al-Farisijja, Al-Fārisiyyah; El Farciya (fr.);
El Farsía (hiszp.)
Al-Hakkunijja, Al-Ḩaqqūniyyah; El Haggounia
(fr.); Hagunía (hiszp.)
Al-Hauza, Al-Ḩawzah; Hawza / Haouza (fr.);
Hausa (hiszp.)
Al-Kuwajra, Al-Quwayrah; Lagwira / Lagouira
(fr.); La Agüera / La Güera / Güera (hiszp.)
Al-Mahbas, Al-Maḩbas; Al Mahbas (fr.); Mahbés
(hiszp.)
Al-Ujun, Al-‛Uyūn; La'youn / Laâyoune (fr.);
El Aaiún (hiszp.)
As-Samara, As-Samārah; Smara (fr.); Semara
(hiszp.)
Ausard, Awsard; Awsard / Aousard (fr.); Ausert
(hiszp.)
Az-Zuk, Az-Zūq; Zoug (fr.); Zug (hiszp.)
Bir an-Nasran, Bi’r an-Naşrān; Bir Anzarane (fr.);
Bir Enzarán (hiszp.)
Bir Kanduz, Bi’r Qandūz; Bir Gandouz (fr.); Bir
Gandús (hiszp.)
Imlili, Īmlīlī; Imilily (fr.); Imilili (hiszp.)
Kaltat Zammur, Qaltat Zammūr; Galtat Zemmour
(fr.); Guelta Zemmur (hiszp.)
Midżak, Mijāk; Mijek / Miiek (fr.); Miyec (hiszp.)
Mina al-Ujun, Mīnā’ al-‛Uyūn; La'youn Plage /
Laayoune Plage (fr.); Playa de Aaiún (hiszp.)
Tifariti, Tifārītī; Tfarity (fr.); Tifariti (hiszp.)
Tiszla, Tishlah; Techla (fr.); Tichlá (hiszp.)
134
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk; Al-Muhit al-Atlasi,
Al-Muḩīţ al-Aţlasī; Océan Atlantique (fr.);
Océano Atlántico (hiszp.)
Zatoki
Chalidż ad-Dachila, Khalīj ad-Dākhilah; Baie de
Rio de Oro (fr.); Bahía de Río de Oro (hiszp.)
Chalidż as-Sintira, Khalīj as-Sintirah; Golfe de
Cintra (fr.); Bahía de Angra de Cintra (hiszp.)
Jeziora, solniska
Sabchat Aridal, Sabkhat Arīdāl; Sabkhat Aridal
(fr.); Sebjet Aridal (hiszp.)
Sabchat Imlili, Sabkhat Īmlīlī; Sabkhat Imlily
(fr.); Sebjet Imlili (hiszp.)
Sabchat Tah, Sabkhat Tāh; Sabkhat Tah (fr.);
Sebjet Tah (hiszp.)
Rzeki
Wadi Assak, Wādī Assāq; Oued Assaq (fr.); Uad
Assag (hiszp.)
Wadi Atawi, Wādī ‛Aţawī; Oued Atwiy / Oued
Atoui (fr.); Uad Atui (hiszp.)
Wadi al-Chatt, Wādī al-Khaţţ; Oued el Khatt (fr.);
Uad el Jat (hiszp.)
As-Sakija al-Hamra, As-Sāqiyah al-Ḩamrā’; As
Saquia al Hamra (fr.); Saguia el Hamra (hiszp.)
Półwyspy
Ar-Ras al-Abjad, Ar-Ra’s al-Abyaḑ; Presqu'île du
Cap Blanc (fr.); Península del Cabo Blanco
(hiszp.)
Przylądki
Ras al-Kuwajra, Ra’s al-Quwayrah; Cap Lagwira
Ar-Ras al-Aswad, Ar-Ra’s al-Aswad; Pointe
(fr.); Cabo Güera (hiszp.)
Noire (fr.); Puntilla Negra (hiszp.)
Ras Barbas, Ra’s Barbas; Cap Barbas (fr.); Cabo
Przylądek Biały; Ar-Ras al-Abjad, Ar-Ra’s
Barbas (hiszp.)
al-Abyaḑ; Cap Blanc (fr.); Cabo Blanco (hiszp.)
Taraf ar-Rukajbat, Ţaraf ar-Ruqaybāt; Tarf
Ras Abu Dżudur, Ra’s Abū Judūr; Ras Boujdour
Rguibat / Cap Durnford / Pointe Durnford (fr.);
(fr.); Cabo Bojador (hiszp.)
Et-Tarf Ergueiba / Tarf Regueíba / Punta
Ras al-Arkub, Ra’s al-‛Arqūb; Cap Argoub (fr.);
Durnford (hiszp.)
Punta de El Aargub (hiszp.)
Góry, wyżyny
Adrar Sutuf, Adrār Suţūf; Adrar Souttouf (fr.);
Adrar Sotuf (hiszp.)
135
Pustynie
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá;
Sahara (fr.); Sahara, Desierto del Sahara
(hiszp.)
Miejsca i obiekty szczególne
Sidi Ahmad al-Arusi, Sīdī Aḩmad al-‛Arūsī; Sidi
Ahmed La'rousy (fr.), Sidi Ahmed Laarosi
(hiszp.) [ośrodek religijny]
SENEGAL
(le) Sénégal
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Dakar
Diourbel
Fatick
Kaolack
Kolda
Louga
Matam
Saint-Louis
Tambacounda
Thiès
Ziguinchor
Krainy, regiony
Casamance
Ferlo
Kayor
Niayes
Saloum
Miejscowości
Dakar
Diourbel
Fatick
Kaolack
Kidira
Kolda
Louga
Matam
Mbacké
Mbour
Pikine
Richard Toll
Rufisque
Saint-Louis
Tambacounda
Thiès
Ziguinchor
136
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
Jeziora
Lac de Guiers
Rzeki
Casamance
Falémé
Gambie
Saloum
Senegal; Sénégal
Siné
Wyspy
Gorée, Île de Gorée
Îles Betanti
Îles du Saloum
Île de Saint-Louis
Półwyspy
Półwysep Zielonego Przylądka;
Presqu’île du Cap Vert
Presqu’île aux Oiseaux
Przylądki
Almadi; Pointe des Almadies
Cap Skiring
Przylądek Zielony; Cap Vert
Niziny
Nizina Senegalu
Obszary chronione
Parc national des oiseaux du
Djoudj
Parc national du delta du
Saloum
Parc national du Niokolo Koba
Réserve de faune du Ferlo Nord
Réserve de faune du Ferlo Sud
SESZELE
Seychelles (ang., fr.); Sesel (kreolski)
137
Języki urzędowe: angielski, francuski, kreolski. Podane niżej nazwy są używane we wszystkich trzech
językach, jeśli nie zaznaczono inaczej.
Krainy, regiony
Wyspy Wewnętrzne; Inner
Islands (ang.); Îles Proches
(fr.)
Wyspy Zewnętrzne; Outer
Islands (ang.); Îles Éloignées
(fr.)
Miejscowości
Anse Boileau
Anse Royal
Cascade
Victoria
Oceany
Ocean Indyjski; Indian Ocean
(ang.); Océan Indien (fr.)
Wyspy
Aldabra Atoll (ang.); Atoll
d’Aldabra (fr.)
Aldabra, Aldabra Group (ang.),
Groupe d’Aldabra (fr.)
Alphonse, Alphonse Group
(ang.); Groupe Alphonse (fr.)
Amiranty; Amirantes Group
(ang.); Groupe Amirantes (fr.)
Bird Island (ang.); Île aux
Vaches (fr.)
Conception
Cousin (fr.)
Cousine (fr.)
Curieuse
Denis Island (ang.); Île Denis
Desroches
East Sister Island (ang.); Grande
Sœur (fr.)
Farquhar Atoll (ang.); Atoll
de Farquhar (fr.)
Farquhar, Farquhar Group
(ang.); Groupe Farquhar (fr.)
Felicite Island (ang.), Île Félicité
(fr.)
Fregate Island (ang.); Île Frégate
(fr.)
Île Aride (fr.)
Île au Cerf (fr.)
Île Moyenne (fr.)
Île Thérèse (fr.)
La Digue (fr.)
Long Island (ang.); Île Longue
(fr.)
Mahé
Mary Anne Island (ang.);
Marianne (fr.)
North Island (ang.); Île du Nord
(fr.)
Praslin
Providence Atoll (ang.); Atoll
de Providence (fr.)
Round Island (ang.); Île Ronde
(fr.)
Sainte Anne
Seszele; Seychelles Islands
(ang.); Seychelles (fr.); Sesel
(kreolski)
Silhouette
The Sisters (ang.); Les Sœurs
(fr.)
West Sister Island (ang.); Petite
Sœur (fr.)
Szczyty
Mont Dauban
Morne Seychellois
Obszary chronione
Aldabra Atoll Strict Nature
Reserve
Aride Island Special Reserve
Cousin Island Special Reserve
138
Curieuse Marine National Park
Morne Seychellois National
Park
Sainte Anne Marine National
Park
Silhouette Island Special
Reserve
Vallée de Mai National Park
SIERRA LEONE
Sierra Leone
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Eastern
Northern
Southern
Western
Miejscowości
Bo
Bonthe
Freetown
Kenema
Koindu
Makeni
Port Loko
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Atlantic Ocean
Rzeki
Great Scarcies
Little Scarcies
Morro
Rokel
Sewa
Wyspy
Banana Islands
Sherbro Island
Półwyspy
Sierra Leone Peninsula
Turners Peninsula
139
Turtle Islands
Przylądki
Cape Sierra Leone
Góry, wzgórza, szczyty
Bintimani
Gori Hills
Loma, Loma Mountains
Moyamba Hills
Picket Hill
Sankan Biriwa
Sula Mountains
Obszary chronione
Outamba-Kilimi National Park
Tiwai Island Game Reserve
SOMALIA
Soomaaliya (som.); As-Sumal, Aşş-Ş
Şūmāl (arab.)
Języki urzędowe: somalijski, arabski
Jednostki administracyjne
Awdal (som.); Awdal, Awdāl (arab.)
Bakool (som.); Bakul, Bākūl (arab.)
Banaadir (som.); Banadir, Banādir (arab.)
Bari (som.); Bari, Bārī (arab.)
Bay (som.); Baj, Bāy (arab.)
Galguduud (som.); Ghalghudud, Ghalghūdūd
(arab.)
Gedo (som.); Ghidu, Ghīdū (arab.)
Hiiraan (som.); Hiran, Ḩīrān (arab.)
Jubbada Dhexe (som.); Dżubba al-Wusta, Jūbbā
al-Wusţá (arab.)
Jubbada Hoose (som.); Dżubba as-Sufla, Jūbbā
as-Suflá (arab.)
Mudug (som.); Muduk, Mudūq (arab.)
Nugaal (som.); Nughal, Nūghāl (arab.)
Sanaag (som.); Sanagh, Sanāgh (arab.)
Shabeellaha Dexe (som.); Szabili al-Wusta,
Shabīlī al-Wusţá (arab.)
Shabeellaha Hose (som.); Szabili as-Sufla, Shabīlī
as-Suflá (arab.)
Sool (som.); Saul, Sawl (arab.)
Togdheer (som.); Tughdajr, Tūghdayr (arab.)
Woqooyi Galbeed (som.); Kalbid al-Gharbi,
Qalbīd al-Gharbī (arab.)
Krainy, regiony
Puntland (som.)
Somaliland (som.); Sumaliland, Şūmālīla…d
(arab.)
140
Miejscowości
Afgooye (som.); Afkaja, Afqāyah (arab.)
Baki (som.); Baki, Bākī (arab.)
Bandarbeyla (som.); Bandar Bajla, Bandar Baylā
(arab.)
Baraawe (som.); Barawa, Barāwah (arab.)
Baydhabo (som.); Bajdabu, Bayḑābū (arab.)
Beledweyne (som.); Baladwajn, Baladwayn
(arab.)
Berbera (som.); Barbara, Barbarah (arab.)
Boorama (som.); Burama, Būramā (arab.)
Boosaaso (som.); Busasu, Būsāsū / Bandar Kasim,
Bandar Qāsim (arab.)
Bu’aale (som.); Bu’ali, Bu’ālī (arab.)
Burco (som.); Buru, Bur‘ū (arab.)
Buur Gaabo (som.); Bur Kabu, Būr Qābū (arab.)
Cabdukaadir (som.); Abd al-Kadir, ‘Abd al-Qādir
(arab.)
Ceerigaabo (som.); Irighabu, ‘Īrīghābū (arab.)
Dhuusamarreeb (som.); Dusamarrib, Dusāmārrīb
(arab.)
Gaalkacyo (som.); Ghalkaju, Ghālka‘yū (arab.)
Garbahaarrey (som.); Gharbaharaj, Ghārbaḩārāy
(arab.)
Garoowe (som.); Gharuwa, Ghāruwah (arab.)
Hargejsa; Hargeysa (som.); Harghajsa,
Harghaysah (arab.)
Hobyo (som.); Hubja, Hubyā (arab.)
Jamaame (som.); Dżamama, Jamāmah (arab.)
Jawhar (som.); Dżauhar, Jawhar (arab.)
Jilib (som.); Dżilib, Jīlīb (arab.)
Kaambooni (som.); Kambuni, Kāmbūnī (arab.)
Kismaju; Kismaayo (som.); Kismaju, Kīsmāyū
(arab.)
Laas Caanood (som.); Las Anud, Lās ‘Ānūd
(arab.)
Marka (som.); Marka, Mārkah (arab.)
Mogadiszu; Muqdisho (som.); Makdiszu,
Maqdīshū (arab.)
Qardho (som.); Kardu, Qardū (arab.)
Qoryooley (som.); Kurjulaj, Quryūlāy (arab.)
Raas Wed (som.); Ras Wadd, Ra’s Wadd (arab.)
Raguuda (som.); Rakuda, Raqūdah (arab.)
Raimog (som.); Rajmuk, Raymūq (arab.)
Raqaylow Buurdheere (som.); Rakajlu Burdir,
Raqaylū Būrdīr (arab.)
Ras Caddey (som.); Ras Addi, Ra’s ‘Addī (arab.)
Sabawanaag (som.); Sabawanak, Sabawanāq
(arab.)
Safsaaf (som.); Safsaf, Şafşāf (arab.)
Sanaag (som.); Sanak, Sanāq (arab.)
Saylac (som.); Zajla, Zayla‘ (arab.)
Seemade (som.); Simada, Şimādah (arab.)
Shaway (som.); Szawaj, Shāwāy (arab.)
Siidimo (som.); Sidimu, Sīdimū (arab.)
Sinnar (som.); Sinnar, Sinnār (arab.)
Siyaara (som.); Sijara, Siyārah (arab.)
Surweyn (som.); Surwajn, Surwayn (arab.)
Xaafuun (som.); Hafun, Ḩāfūn (arab.)
Xuddur (som.); Huddur, Ḩūddūr (arab.)
Morza i oceany
Morze Arabskie; Bahr al-Arab, Baḩr al-‘Arab
(arab.)
Ocean Indyjski; Badweeynta Xindi (som.);
Al-Muhit al-Hindi, Al-Muḩīţ al-Hindī (arab.)
Zatoki
Zatoka Adeńska, Badyarada Cadmeed (som.);
Chalidż Adan, Khalīj ‘Adan (arab.)
141
Rzeki
Dżuba; Jubba, Webi Jubba (som.); Wadi Dżubba,
Wādī Jūbbā (arab.)
Webi Shabeelle (som.); Wadi Szabili, Wādī
Shabīlī (arab.)
Półwyspy
Półwysep Somalijski
Przylądki
Raas Cadcadde (som.); Ras Adadu, Ra’s ‘Adādū
(arab.)
Gees Gwardafuy (som.); Ras Ghardafuj, Ra’s
Ghardāfūy / Ras Asir, Ra’s Asīr (arab.)
Raas Khansiir (som.); Ras Chanzir, Ra’s Khanzīr
(arab.)
Raas Xaafuun (som.); Ras Hafun, Ra’s Ḩāfūn
(arab.)
Wyżyny, góry
Baxaya (som.); Bahaja, Baḩāyah (arab.)
Buuraha Buur-Dhaab (som.); Dżabal Bur Dab,
Jabal Būr Dāb (arab.)
Buuraha Surud Cad (som.); Dżabal Surud Ad,
Jabal Surūd ‘Ād (arab.)
Shimbiris (som.); Dżabal Szinbiris, Jabal Shīnbirīs
(arab.)
Wyżyna Somalijska
Obszary chronione
Alifuuto (som.)
Badana-Bushbush (som.); Badana-Buszbusz,
Badanah-Bushbush (arab.)
SUAZI
Swaziland (ang.); eSwatini (suazi)
Języki urzędowe: angielski, suazi
Jednostki administracyjne
Hhohho
Lubombo
Manzini
Shiselweni
142
Miejscowości
Big Bend
Lobamba
Manzini
Matsapha
Mbabane
Mhlume
Simunye
Rzeki
Ngwavuma
Lusutfu
Mbuluzi
Mkhondvo
Wyżyny, góry
Emlemle
Góry Smocze; Drakensberge
Lubombo
Obszary chronione
Malolotja Nature Reserve
Mkhaya Nature Reserve
Mlawula/Ndzindza Nature
Reserve
Mlilwane Nature Reserve
SUDAN
As-Sudan, As-Sūdān
Język urzędowy: arabski. Nazewnictwo geograficzne południowej części kraju w wielu przypadkach jest dostępne tylko w wersji angielskiej.
Jednostki administracyjne
A’ali an-Nil, A‛ālī an-Nīl
Al-Bahr al-Ahmar, Al-Baḩr al-Aḩmar
Al-Buhajrat, Al-Buḩayrāt
Al-Dżazira, Al-Jazīrah
Al-Kadarif, Al-Qaḑārif
Al-Wahda, Al-Waḩdah
An-Nil al-Abjad, An-Nīl al-Abyaḑ
An-Nil al-Azrak, An-Nīl al-Azraq
Asz-Szimalijja, Ash-Shimāliyyah
Bahr al-Dżabal, Baḩr al-Jabal
Chartum; Al-Churtum, Al-Khurţūm
Darfur Południowy; Dżanub Dar Fur, Janūb Dār
Fūr
Darfur Północny; Szimal Dar Fur, Shimāl Dār
Fūr
Darfur Zachodni; Gharb Dar Fur, Gharb Dār Fūr
Dżunkali, Junqalī
Ekwatoria Wschodnia; Szark al-Istiwa’ijja, Sharq
al-Istiwā’iyyah
Ekwatoria Zachodnia; Gharb al-Istiwa’ijja, Gharb
al-Istiwā’iyyah
Gharb Bahr al-Ghazal, Gharb Baḩr al-Ghazāl
143
Kassala, Kassalā
Kordofan Południowy; Dżanub Kurdufan, Janūb
Kurdufān
Kordofan Północny; Szimal Kurdufan, Shimāl
Kurdufān
Kordofan Zachodni; Gharb Kurdufan, Gharb
Kurdufān
Nahr an-Nil, Nahr an-Nīl
Sinnar, Sinnār
Szimal Bahr al-Ghazal, Shimāl Baḩr al-Ghazāl
Warab, Wārāb
Krainy, regiony
Al-Butana, Al-Buţānah
Al-Dżazira, Al-Jazīrah
As-Sudud, As-Sudūd
Atbaj, ‛Atbāy
Buma, Bumah
Ekwatoria; Al-Istiwa’ijja, Al-Istiwā’iyyah
Kordofan; Kurdufan, Kurdufān
Marawi, Marawī
Nubia; An-Nuba, An-Nūbah
Miejscowości
Abri, ‛Abrī
Abu Dżubajda, Abū Jubaydah
Abu Hamad, Abū Ḩamad
Abu Uruk, Abū ‛Urūq
Abu Zabad, Abū Zabad
Ad-Dabba, Ad-Dabbah
Ad-Damazin, Ad-Damazīn
Ad-Damir, Ad-Dāmir
Ad-Dindar, Ad-Dindar
Ad-Du’ajn, Ad-Du‛ayn
Ad-Duwajm, Ad-Duwaym
Akasza, ‛Akāshah
Akik, ‛Aqīq
Al-Atrun, Al-‛Aţrūn
Al-Dżazira, Al-Jazīrah
Al-Dżunajna, Al-Junaynah
Al-Fula, Al-Fūlah
Al-Hasahisa, Al-Ḩaşāḩīşā
Al-Hawata, Al-Ḩawātah
Al-Kadarif, Al-Qaḑārif
Al-Manakil, Al-Manāqil
Al-Midżlad, Al-Mijlad
Al-Ubajjid, Al-‛Ubayyiḑ
Al-Udajja, Al-Uḑayyah
An-Nuhud, An-Nuhūd
Ar-Rahad, Ar-Rahad
Ar-Rank, Ar-Rank
Ar-Rusajris, Ar-Ruşayriş
As-Suki, As-Sūkī
Atbara, ‛Aţbarah
Babanusa, Babanūsah
Barbar, Barbar
Bur, Būr
Buram, Burām
Chartum; Al-Churtum, Al-Khurţūm
Chartum Północny; Al-Churtum Bahri,
Al-Khurţūm Baḩrī
Chaszm al-Kirba, Khashm al-Qirbah
Dilling (ang.)
Doka (ang.)
Dongola; Dunkula, Dunqulah
Dunkunab, Dunqunāb
Dżuba, Jūbā
Famaka, Famakah
Faszoda; Al-Faszir, Al-Fāshir
Fathai (ang.)
Gadamai (ang.)
Gogrial (ang.)
Halfa al-Dżadida, Ḩalfā’ al-Jadīdah
Kadukli, Kāduqlī
Karkaudż, Karkawj
Karma an-Nuzul, Karmah an-Nuzul
Karora (ang.)
Kassala, Kassalā
144
Kigille (ang.)
Kinana, Kinānah
Kodok (ang.)
Kurajma, Kuraymah
Kurmuk (ang.)
Kurti, Kūrtī
Kusti, Kūstī
Kutum, Kutum
Lakijat al-Arba’in, Lāqiyat al-Arba‛īn
Li Yubu (ang.)
Maharajba, Maharaybah
Malakal, Malakāl
Marawi, Marawī
Maridi, Marīdī
Miski, Miskī
Muhammad Kaul, Muḩammad Qawl
Nasir, Nāşir
Nijala, Niyālā
Nimule (ang.)
Nuchajla, Nukhaylah
Nzara (ang.)
Omdurman; Umm Durman, Umm Durmān
Port Sudan; Bur Sudan, Būr Sūdān
Paloich (ang.)
Rabak (ang.)
Radom (ang.)
Raga (ang.)
Rufa’a, Rufā‛ah
Rumbik, Rumbīk
Salala, Salālah
Salima, Salīmah
Saudiri, Sawdirī
Sawakin, Sawākin
Sindża, Sinjah
Sinnar, Sinnār
Szandi, Shandī
Szuwak, Shuwak
Talaudi, Talawdī
Tambura (ang.)
Tandalti, Tandaltī
Taukar, Ţawkar
Tonj (ang.)
Torit (ang.)
Towot (ang.)
Tullus (ang.)
Ukwaa (ang.)
Umm Badr, Umm Badr
Umm Daum, Umm Dawm
Umm Ruwaba, Umm Ruwābah
Umm Szauka, Umm Shawkah
Uwajl, Uwayl
Wadi Halfa, Wādī Ḩalfā’
Wad Madani, Wad Madanī
Warab, Wārāb
Wau, Wāw
Yambio (arab.)
Yei (ang.)
Yirol (ang.)
Zalinkaj, Zalinqay
Morza
Morze Czerwone; Al-Bahr al-Ahmar, Al-Baḩr
al-Aḩmar
Zatoki
Chalidż Akik, Khalīj ‛Aqīq
Chalidż Dunkunab, Khalīj Dunqunāb
Jeziora i zbiorniki sztuczne
Buhajrat Abjad, Buḩayrat Abyaḑ
Chazzan ar-Rusajris, Khazzān ar-Ruşayriş
Chazzan Chaszm al-Kirba, Khazzān Khashm
al-Qirbah
145
Chazzan Dżabal al-Aulija, Khazzān Jabal
al-Awliyā’
Jezioro Nasera; Buhajrat Nuba, Buḩayrat Nūbā
Rzeki
Nil Biały; Al-Bahr al-Abjad, Al-Baḩr al-Abyaḑ
Nil Błękitny; Al-Bahr al-Azrak, Al-Baḩr al-Azraq
Nil Górski; Bahr al-Dżabal, Baḩr al-Jabal
Pibor (ang.)
Pongo (ang.)
Sopo (ang.)
Tonj (ang.)
Wadi al-Malik, Wādī al-Malik
Wadi Dżabdżaba, Wādī Jabjabah
Wadi Mukaddam, Wādī Muqaddam
Wadi Odib, Wādī Odib
Wadi Oko, Wādī Oko
Wadi Szakk al-Dżu’ajfir, Wādī Shaqq al-Ju‛ayfir
Bahr al-Arab, Baḩr al-‛Arab
Bahr al-Ghazal, Baḩr al-Ghazāl
Bahr az-Zaraf, Baḩr az-Zarāf
Boro (ang.)
Kuru (ang.)
Lol (ang.)
Nahr ad-Dindar, Nahr ad-Dindar
Nahr Akubu, Nahr Akūbū
Nahr al-Dżur, Nahr al-Jūr
Nahr al-Kasz, Nahr al-Qāsh
Nahr Atbara, Nahr ‘Aţbarah
Nahr Satit, Nahr Satīt
Nahr Saubat, Nahr Sawbāţ
Nil; Nahr an-Nil, Nahr an-Nīl
Kanały
Kanat Dżunkali, Qanāt Junqalī
Katarakty
Czwarta Katarakta / IV Katarakta; Asz-Szallal
ar-Rabi, Ash-Shallāl ar-Rābi‛
Piąta Katarakta / V Katarakta; Asz-Szallal
al-Chamis, Ash-Shallāl al-Khāmis
Szósta Katarakta / VI Katarakta; Asz-Szallal asSabluka, Ash-Shallāl as-Sablūkah
Trzecia Katarakta / III Katarakta; Asz-Szallal asSalis, Ash-Shallāl ath-Thālith
Bagna
As-Sudud, As-Sudūd
Badigeru (ang.)
Kenamuke (ang.)
Kobowen (ang.)
Lotagipi (ang.)
Wyspy
Dżaza’ir Sawakin, Jazā’ir Sawākin
Mukawwar, Mukawwar
Przylądki
Ras Abu Szadżara, Ra’s Abū Shajarah
Ras al-Hadariba, Ra’s al-Ḩadāribah
Ras Kasr, Ra’s Kasr
Ras Szakal, Ra’s Shakal
146
Kotliny
Kotlina Górnego Nilu
Kotlina Nilu Białego
Wyżyny
Darfur; Dar Fur, Dār Fūr
Dżabal Abjad, Jabal Abyaḑ
Kordofan; Kurdufan, Kurdufān
Teiga (ang.)
Góry
Dżabal Kurdufan, Jabal Kurdufān
Dżabal Marra, Jabal Marrah
Góry Nubijskie; Dżibal an-Nuba, Jibāl an-Nūbah
Imatong (ang.)
Szczyty
Dżabal Lotuke, Jabal Lotuke
Dżabal Marra, Jabal Marrah
Dżabal Ubkajk, Jabal Ubqayq
Dżabal Uda, Jabal Ūdah
Dżabal Sabidane, Jabal Sabidane
Dżabal Teljo, Jabal Teljo
Kinyeti (ang.)
Dżabal Asoteriba, Jabal Asoteriba
Dżabal Bolanda, Jabal Bolanda
Dżabal Erba, Jabal Erba
Dżabal Dżurkau, Jabal Jūrqaw
Dżabal Hamoyet, Jabal Hamoyet
Dżabal Is, Jabal Is
Dżabal Kissu, Jabal Kissū
Pustynie
Pustynia Libijska; As-Sahra al-Libijja, Aş-Şaḩrā’
al-Lībiyyah
Pustynia Nubijska; As-Sahra an-Nubijja,
Aş-Şaḩrā’ an-Nūbiyyah
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá
Sahra Bajjuda, Şaḩrā’ Bayyūḑah
Obszary chronione
Marine National Park Sanganeb Atoll (ang.)
National Park Bandingilo (ang.)
National Park Boma (ang.)
National Park Dinder (ang.)
National Park Kidepo (ang.)
National Park Nimule (ang.)
National Park Radom (ang.)
National Park Shambe (ang.)
Southern National Park (ang.)
Zabytki, ruiny
Abu Tulajh, Abū Ţulayḩ
Ajzab, ‛Aydhāb
Al-Kuru, Al-Kūrū
Al-Musawwarat as-Safra, Al-Muşawwarāt
aş-Şafrā`
Amara, ‛Amārah
Az-Zuma, Az-Zūmah
Dżabal Barkal, Jabal Barkal
Dżazirat Saj, Jazīrat Sāy
Ghazali, Ghazālī
Karma an-Nuzul, Karmah an-Nuzul
Kawa (ang.)
Kumna (ang.)
Marawi, Marawī
147
Mergissa (ang.)
Napata (ang.)
Naqa (ang.)
Nuri, Nūrī
Seddenga (ang.)
Sesibi (ang.)
Sinada (ang.)
Stara Dongola; Dunkula al-Atika, Dunqulah
al-‛Atīqah
Sulb (ang.)
Inne miejsca i obiekty szczególne
Faras [zatopione ruiny]
ŚWIĘTA HELENA (bryt.)
Saint Helena
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Święta Helena; Saint Helena
Tristan da Cunha
Wyspa Wniebowstąpienia; Ascension, Ascension
Island
Miejscowości
Edinburgh / Edinburgh of the Seven Seas
Georgetown
Jamestown
Oceany i morza
Ocean Atlantycki, Atlantyk; Atlantic Ocean
Wyspy
Gough Island
Inaccessible Island
Nightingale Island
Tristan da Cunha
Tristan da Cunha Group
Wyspa Świętej Heleny; Saint Helena Island
Wyspa Wniebowstąpienia; Ascension, Ascension
Island
Góry, szczyty
Diana’s Peak
Green Mountain
Queen Mary’s Peak
148
Obszary chronione
Diana’s Peak National Park
TANZANIA
Tanzania
Języki urzędowe: angielski, suahili
Jednostki administracyjne
Arusza; Arusha
Coast (ang.); Pwani (suahili)
Dar es Salaam
Dodoma
Iringa
Kagera
Kigoma
Kilimandżaro; Kilimanjaro
Lindi
Manyara
Mara
Mbeya
Morogoro
Mtwara
Mwanza
North Pemba (ang.); Kaskazini
Pemba (suahili)
North Zanzibar (ang.);
Kaskazini Unguja (suahili)
Rukwa
Ruvuma
Shinyanga
Singida
South Pemba (ang.); Kusini
Pemba (suahili)
South Zanzibar (ang.); Kusini
Unguja (suahili)
Tabora
Tanga
West Zanzibar (ang.); Mjini
Magharibi (suahili)
Krainy, regiony
Uniamwezi; Unyamwezi /
Nyamwezi
Wielki Rów Wschodni; Great
Rift Valley
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Zanzibar
Miejscowości
Arusza; Arusha
Bagamoyo
Dar es Salaam
Dodoma
Iringa
Kigoma-Ujiji
Korogwe
Mwanza
Shinyanga
Songea
Tabora
Tanga
Zanzibar
Marangu
Mbeya
Morogoro
Moshi
Mpanda
Mtwara
Musoma
149
Oceany
Ocean Indyjski; Indian Ocean
Cieśniny
Kanał Zanzibarski; Zanzibar
Channel
Mafia Channel
Pemba Channel
Jeziora
Balangida, Lake Balangida
Eyasi, Lake Eyasi
Jezioro Wiktorii; Lake Victoria
Manyara, Lake Manyara
Natron, Lake Natron
Niasa; Lake Nyasa
Rukwa, Lake Rukwa
Sagara, Lake Sagara
Tanganika; Tanganyika, Lake
Tanganyika
Zatoki jezior
Emin Pasha Gulf
Lukoma Bay
Speke Gulf
Rzeki
Great Ruaha
Igombe
Kagera
Kilombero
Malagarasi
Pangani
Rufiji
Ruvuma
Ugalla
Wami
Wyspy
Bumbire, Bumbire Island
Kome, Kome Island
Mafia, Mafia Island
Maisome, Maisome Island
Pemba, Pemba Island
Rubondo, Rubondo Island
Ukerewe, Ukerewe Island
Zanzibar, Zanzibar Island (ang.),
Unguja (suahili)
Równiny, niziny
Mkata Plain
Serengeti Plain
Wyżyny, góry
Buhoro Flats
Fipa Plateau
Kibo
Kilimandżaro; Kilimanjaro
Kipengere Range
Livingstone Mountains
Loolmalasin
Mahali Mountains
Mbizi Mountains
Meru
Ngorongoro Crater
Nguru Mountains
Nkungwe
Pare Mountains
150
Poroto Mountains
Rubeho Mountains
Step Masajów; Masai Steppe
Uluguru Mountains
Usambara Mountains
Wyżyna Mozambicka
Wyżyna Wschodnioafrykańska
Obszary chronione
Arusha National Park
Katavi National Park
Kilimanjaro National Park
Manyara National Park
Ngorongoro Conservation Area
Ruaha National Park
Rungwa Game Reserve
Selous Game Reserve
Serengeti National Park
Miejsca i obiekty szczególne
Kilwa Kisiwani [ruiny]
Olduvai Gorge [stanowisko
antropologiczne]
Songo Mnara [ruiny]
TOGO
(le) Togo
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Centre
Kara
Maritime
Plateaux
Savanes
Krainy, regiony
Wybrzeże Niewolnicze; Côte des
Esclaves
Miejscowości
Aného
Atakpamé
Bassar
Dapaong
Kara
Kpalimé
Lomé
Nangbéto
Sokodé
Tsévié
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
Zatoki
Zatoka Beninu; Golfe du Bénin
Zatoka Gwinejska; Golfe
de Guinée
151
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Lac Togo
Retenue de Nangbéto
Rzeki
Anié
Haho
Kara
Koumongou
Mono
Oti
Zio
Równiny, niziny
Litimé, Plaine du Litimé
Wyżyny, góry, szczyty
Atakora, Chaîne de l’Atakora
Danyi, Plateau de Danyi
Fazao, Monts du Fazao
Kabyé, Monts Kabyé
Mont Agou
Togo, Monts du Togo
Obszary chronione
Parc national de Fazao
Malfakassa
Parc national de la Kéran
Réserve de faune de l’Oti
TUNEZJA
Tunis, Tūnis / Tunus, Tūnus
Język urzędowy: arabski. Ze względu na dostępność dokumentacji toponomastycznej głównie w języku francuskim oraz aby ułatwić identyfikację obiektów, podano także nazwy w
tym języku. W wykazie informację o języku umieszczono tylko przy nazwach francuskich.
Jednostki administracyjne
Al-Kaf, Al-Kāf; Le Kef / El Kef (fr.)
Al-Kasrajn, Al-Qaşrayn; Kasserine (fr.)
Al-Mahdijja, Al-Mahdiyyah; Mahdia (fr.)
Arjana, Aryānah; L’Ariana / Ariana (fr.)
Badża, Bājah; Béja (fr.)
Bin Arus, Bin ‘Arūs; Ben Arous (fr.)
Bizerta; Banzart, Banzart; Bizerte (fr.)
Dżunduba, Jundūbah; Jendouba (fr.)
Kabis, Qābiş; Gabès (fr.)
Kafsa, Qafşah; Gafsa (fr.)
Kairuan; Al-Kajrawan, Al-Qayrawān; Kaïrouan
(fr.)
152
Sidi Bu Zajd, Sīdī Bū Zayd; Sidi Bou Zid (fr.)
Siljana, Silyānah; Siliana (fr.)
Susa, Sūsah; Sousse (fr.)
Tatawin, Taţāwīn; Tataouine (fr.)
Tauzar, Tawzar; Tozeur (fr.)
Tunis; Tunis, Tūnis /Tunus, Tūnus; Tunis (fr.)
Zaghwan, Zaghwān; Zaghouane (fr.)
Kibili, Qibilī; Kébili (fr.)
Madanin, Madanīn; Médenine (fr.)
Manuba, Manūbah; Manouba (fr.)
Monastur; Al-Munastir, Al-Munastīr; Monastir
(fr.)
Nabul, Nābul; Nabeul (fr.)
Safakis, Şafāqiş; Sfax (fr.)
Krainy, regiony
Al-Arad, Al-A‘rāḑ; Arad (fr.)
Al-Dżarid, Al-Jarīd; El Djerid / Le Djerid (fr.)
Al-Dżifara, Al-Jifārah; Le Jeffara / Djeffara (fr.)
Az-Zahr, A - ahr; le Dahar (fr.)
Nafzawa, Nafzāwah; Nefzaoua (fr.)
Sahel; As-Sahil, As-Sāḩil; Sahel (fr.)
Tell; At-Tall, At-Tall; Tell (fr.)
Miejscowości
Ad-Duwajrat, Ad-Duwayrāt; Douïrat (fr.)
Adżim, Ajīm; Ajim (fr.)
Ajn Darahim, ‘Ayn Darāhim; Aïn Draham (fr.)
Al-Arzat, Al-Arzaţ; Lorzot (fr.)
Al-Dżamm, Al-Jamm; El Djem (fr.)
Al-Dżubajbina, Al-Jubaybīnah; Djebibina (fr.)
Al-Dżudajjida, Al-Judayyidah; Djedeïda (fr.)
Al-Hamma, Al-Ḩāmmah; El Hamma (fr.)
Al-Hammamat, Al-Ḩammāmāt; Hammamet (fr.)
Al-Hawwarijja, Al-Hawwāriyyah; El Haouaria
(fr.)
Al-Kaf, Al-Kāf; Le Kef / El Kef (fr.)
Al-Kala al-Chasiba, Al-Qal‘ah al-Khāşiba; Kalaât
Khasba (fr.)
Al-Kala al-Dżarda, Al-Qal‘ah al-Jardā’; Kalaâ
el-Djerda / Kalaât Djerda (fr.)
Al-Kala al-Kubra, Al-Qal‘ah al-Kubrá; Kalaâ
Kebira (fr.)
Al-Kasrajn, Al-Qaşrayn; Kasserine (fr.)
Al-Mahdijja, Al-Mahdiyyah; Mahdia (fr.)
Al-Mahras, Al-Maḩras; Maharès (fr.)
Al-Marsa, Al-Marsá; La Marsa / El Marsa (fr.)
Al-Matlawi, Al-Matlāwī; Metlaoui (fr.)
Al-Matlin, Al-Matlīn; Metlin / El Metline (fr.)
Al-Miknasi, Al-Miknāsī; Maknassy (fr.)
Al-Muhammadijja, Al-Muḩammadiyyah;
La Mohammédia / El Mohammédia (fr.)
Al-Muknin, Al-Muknīn; Moknine (fr.)
Al-Uwajna, Al-‘Uwaynah; Aouina / El Aouina
(fr.)
Al-Wardanin, Al-Wardanīn; Ouardanine (fr.)
An-Nafida, An-Nafīḑah; Enfida / Enfidaville (fr.)
Arjana, Aryānah; L’Ariana / Ariana (fr.)
Ar-Rijad, Ar-Riyāḑ / Al-Hara as-Saghira /
Al-Ḩārah aş-Şaghīrah; Erriadh / Hara Sghira
(fr.)
Ar-Rudajjif, Ar-Rudayyif; Redeyef (fr.)
As-Sanad, As-Sanad; Sened (fr.)
As-Sawani, As-Sawānī / Al-Hara al-Kabira,
Al-Ḩārah al-Kabīrah; Essouani / Hara Kbira
(fr.)
As-Suchajra, Aş-Şukhayrah; La Skhirra / La
Skhira / El Skhirra / Cekhira (fr.)
Az-Zahibat, Adh-Dhahībāt; Dehibat (fr.)
Badża, Bājah; Béja (fr.)
Bardau, Bārdaw; Bardo (fr.)
Bin Arus, Bin ‘Arūs; Ben Arous (fr.)
Bin Kirdan, Bin Qirdān; Ben Gardane (fr.)
Bir Bu Rukba, Bi’r Bū Ruqbah; Bir Bou Regba
(fr.)
Bizerta; Banzart, Banzart; Bizerte (fr.)
Bu Ghirara, Bū Ghirārah; Bou Grara (fr.)
Burdż al-Chadra, Burj al-Khaḑrā’; Bordj
el Khadra / Bordj el Hattaba / Fort-Saint (fr.)
153
Burdż al-Kastil, Burj al-Qastil; Borj el Castil /
Bordj Castille (fr.)
Burdż as-Sidrijja, Burj as-Sidriyyah; Bordj Cédria
/ Potinville (fr.)
Burdż Bu Rukajba, Burj Bū Ruqaybah; Bordj
Bourguiba / Bordj le Boeuf (fr.)
Duz, Dūz; Douz (fr.)
Dżabal al-Dżallud, Jabal al-Jallūd; Djebel
Djelloud (fr.)
Dżabinjana, Jabinyānah; Djebiniana (fr.)
Dżammal, Jammāl; Djemmel (fr.)
Dżardżis, Jarjīs; Zarzis (fr.)
Dżunduba, Jundūbah; Jendouba / Souk el-Arba
(fr.)
Funduk al-Ukbi, Funduq al-‘Uqbī; Fondouk
el Okbi (fr.)
Furrijjana, Furriyyānah; Feriana (fr.)
Ghar ad-Dima, Ghār ad-Dimā’; Ghardimaou (fr.)
Ghar al-Milh, Ghār al-Milḩ; Ghar el Melah /
Porto-Farina (fr.)
Hadżib al-Ujun, Ḩājib al-‘Uyūn; Hadjeb el Aïoun
(fr.)
Haffuz, Ḩaffūz; Haffouz / Pichon (fr.)
Hajdara, Ḩaydarah; Haïdra (fr.)
Halk al-Wadi, Ḩalq al-Wādī; La Goulette / Halk
el Oued (fr.)
Hammam al-Anf, Ḩammām al-Anf; Hammam Lif
(fr.)
Hammam Bu Rukajba, Ḩammām Bū Ruqaybah;
Hammam Bourguiba (fr.)
Harkala, Harqalah; Hergla (fr.)
Haumat as-Suk, Ḩawmat as-Sūq; Houmt es-Souk
(fr.)
Kabis, Qābiş; Gabès (fr.)
Kafsa, Qafşah; Gafsa (fr.)
Kairuan; Al-Kajrawan, Al-Qayrawān; Kaïrouan
(fr.)
Kallala, Qallālah; Guellala (fr.)
Kamart, Qamarţ; Gammarth / Gamart (fr.)
Kantarat al-Fahs, Qanţarat al-Faḩş; Pont-du-Fahs /
El Fahs (fr.)
Kartagina; Kartadż, Qarţāj; Carthage (fr.)
Kasr al-Halluf, Qaşr al-Ḩallūf; Ksar el Hallouf
(fr.)
Kasr Aulad Sa'id, Qaşr Awlād Sa’īd; Ksar Saïd
(fr.)
Kasr Hallal, Qaşr Hallāl; Ksar Hellal (fr.)
Kasr Szalal, Qaşr Sha’lāl; Ksar Chaâlal (fr.)
Kibili, Qibilī; Kébili (fr.)
Kirmisa, Qirmisah; Guermessa (fr.)
Kulajbijja, Qulaybiyyah; Kélibia (fr.)
Kurba, Qurbah; Korba (fr.)
Kurbus, Qurbuş; Korbous (fr.)
Kurunbalijja, Qurunbāliyyah; Grombalia (fr.)
Kusur as-Saf, Quşūr aş-Şāf; Ksour-Essaf (fr.)
Madanin, Madanīn; Médenine (fr.)
Madżaz al-Bab, Majāz al-Bāb; Mejez el Bab (fr.)
Makrin, Makrīn; Mégrine (fr.)
Maksar, Makthar; Maktar (fr.)
Malita, Malīţah; Mellita (fr.)
Manuba, Manūbah; La Manouba / Manouba (fr.)
Manzil Bu Rukajba, Manzil Bū Ruqaybah;
Menzel Bourgiba (fr.)
Manzil Tamim, Manzil Tamīm; Menzel-Temime
(fr.)
Maris, Mārith; Mareth (fr.)
Masakin, Masākin; M'saken / Msaken (fr.)
Matir, Māţir; Mateur (fr.)
Matmata, Maţmāţah; Matmata (fr.)
Mina al-Kantawi, Mīnā’ al-Qanţāwī; Port
el Kantaoui / El Kantaoui (fr.)
Monastyr; Al-Munastir, Al-Munastīr; Monastir
(fr.)
Nabul, Nābul; Nabeul (fr.)
Nafta, Nafţah; Nefta (fr.)
Nafza, Nafzah; Nefza (fr.)
Nibbar, Nibbar; Nebeur (fr.)
Radis, Rādis; Radès (fr.)
Ramada, Ramādah; Remada (fr.)
Ras al-Dżabal, Ra’s al-Jabal; Ras Djebel (fr.)
Sabiba, Sabībah; Sbiba (fr.)
Sabrijja, Şabriyyah; Sabria (fr.)
Sadżanan, Sajanān; Séjenane (fr.)
Safakis, Şafāqiş; Sfax (fr.)
Sakanis, Şaqānis; Skanès (fr.)
154
Sakijat Sidi Jusuf, Sāqiyat Sīdī Yūsuf; Sakiet Sidi
Youssef (fr.)
Sidi Bu Ali, Sīdī Bū ‘Alī; Sidi Bou Ali (fr.)
Sidi Bu Sa’id, Sīdī Bū Sa’īd; Sidi Bou Saïd (fr.)
Sidi Bu Zajd, Sīdī Bū Zayd; Sidi Bou Zid (fr.)
Sidi Muszrik, Sīdī Mushriq; Sidi Mechrig (fr.)
Siljana, Silyānah; Siliana (fr.)
Subajtila, Subayţila; Sbeïtla (fr.)
Sukra, Sukrah; La Soukra (fr.)
Susa, Sūsah; Sousse (fr.)
Tabarka, Ţabarqah; Tabarka (fr.)
Taburba, Ţaburbah; Tebourba (fr.)
Tabursuk, Tabursuq; Téboursouk (fr.)
Tala, Tālah; Thala (fr.)
Tamaghza, Tamaghzah; Tamerza (fr.)
Tamira, Tāmirah; Tamera (fr.)
Tastur, Tastūr; Testour
Tatawin, Taţāwīn; Tataouine / Foum Tataouine /
Foum Tatahouine (fr.)
Tauzar, Tawzar; Tozeur (fr.)
Tunis; Tunis, Tūnis / Tunus, Tūnus; Tunis (fr.)
Turki, Turkī; Tourki (fr.)
Umm al-Ara'is, Umm al-‘Arā’is; Moularès (fr.)
Uzna, Ūdhnah; Oudna (fr.)
Wazraf, Wadhraf; Oudref (fr.)
Zaghwan, Zaghwān; Zaghouane (fr.)
Oazy
Al-Hamma, Al-Ḩāmmah; El Hamma (fr.)
Al-Widjan, Al-Widyān; El Oudiane (fr.)
Nafta, Nafţah; Nefta (fr.)
Tauzar, Tawzar; Tozeur (fr.)
Morza
Morze Śródziemne; Al-Bahr al-Abjad
al-Mutawassit, Al-Baḩr al-Abjaḑ
al-Mutawassiţ; Mer Méditerranée (fr.)
Zatoki
Chalidż al-Hammamat, Khalīj al-Ḩammāmāt;
Golfe de Hammamet (fr.)
Chalidż Bu Ghirara, Khalīj Bū Ghirārah; Golfe de
Bou-Grara (fr.)
Mała Syrta, Zatoka Kabiska; Chalidż Kabis,
Khalīj Qābiş; Golfe de Gabès (fr.)
Zatoka Tuniska; Chalidż Tunis, Khalīj Tūnis /
Chalidż Tunus, Khalīj Tūnus; Golfe de Tunis
(fr.)
Cieśniny
Cieśnina Sycylijska, Madik Sikillijja, Maḑīq
Şiqilliyyah; Détroit de Sicile (fr.)
Madżaz Dżalita, Majāz Jāliţah; Canal de la Galite
(fr.)
Jeziora, solniska, bagna
Bizerta; Buhajrat Banzart, Buḩayrat Banzart; Lac
de Bizerte (fr.)
Buhajrat Ghar al-Milh, Buḩayrat Ghār al-Milḩ;
Lac de Ghar el Melah / Lagune de Porto Farina
(fr.)
Jezioro Tuniskie; Buhajrat Tunus, Buḩayrat Tūnus
/ Al-Buhajra, Al-Buḩayra; Lac de Tunis /
El Bahira (fr.)
Karat al-Aszkal, Qar‘at al-Ashkal; Garaet
el Ichkeul (fr.)
155
Sabchat Mata al-Ghurra, Sabkhat Matā‘
al-Ghurrah; Sebkhet mta el Rherra (fr.)
Sabchat Sidi al-Hani, Sabkhat Sīdī al-Hāni’;
Sebkha de Sidi el Hani (fr.)
Szatt al-Fidżadż, Shaţţ al-Fijāj; Chott el Fedjedj
(fr.)
Szatt al-Gharsa, Shaţţ al-Gharsah; Chott el Gharsa
(fr.)
Wielki Szott; Szatt al-Dżarid, Shaţţ al-Jarīd; Chott
el-Djerid (fr.)
Sabchat al-Kalbijja, Sabkhat al-Kalbiyyah;
Sebkha Kelbia (fr.)
Sabchat an-Nawal, Sabkhat an-Nawāl; Sebkhet
en Noual (fr.)
Sabchat Arjana, Sabkhat Aryānah; Sebkhet
er Riana (fr.)
Sabchat as-Sidżumi, Sabkhat as-Sījūmī; Sebkha
el Sedjoumi (fr.)
Sabchat asz-Szarita, Sabkhat ash-Sharīţah;
Sebkhet ech Cherita (fr.)
Rzeki
Wadi al-Akarit, Wādī al-‘Akārīt; Oued el Akaret /
Oued Akharit (fr.)
Wadi Challad, Wādī Khallād; Oued Khalled (fr.)
Wadi Madżarda, Wādī Majardah; Oued Medjerda
(fr.)
Wadi Mallak, Wādī Mallāq; Oued Mellègue (fr.)
Wadi Mark al-Lajl, Wādī Marq al-Layl; Oued
Marguellil (fr.)
Wadi Miljan, Wādī Milyān; Oued Miliane (fr.)
Wadi Zurud, Wādī Zurūd; Oued Zéroude (fr.)
Kanały
Kanat Banzart, Qanāt Banzart; Canal de Bizerte
(fr.)
Kanat Tunis, Qanāt Tūnis; Canal Tunis-La
Goulette / Canal de Tunis (fr.)
Wyspy
Al-Dżamur al-Kabir, Al-Jāmūr al-Kabīr; Île
Zembra (fr.)
Al-Dżamur as-Saghir, Al-Jāmūr aş-Şaghīr; Île
Zembretta (fr.)
Dżazirat al-Gharbi, Jazīrat al-Gharbī; Île Gharbi
(fr.)
Dżazirat al-Karmadi, Jazīrat al-Qarmadī; Îlot
Gremdi (fr.)
Dżazirat asz-Szarki, Jazīrat ash-Sharqī / Dżazirat
Karkana, Jazīrat Qarqanah; Île Chergui / Île
Kerkenna (fr.)
Dżazirat Dżalita, Jazīrat Jāliţah; Île Galite (fr.)
Dżerba; Dżazirat Dżarba, Jazīrat Jarbah; Île de
Djerba (fr.)
Dżuzur Karkana, Juzur Qarqanah; Îles Kerkenna
(fr.)
Dżuzur Kurajjat, Juzur Qurayyāt; Îles Kuriates
(fr.)
Półwyspy
Al-Watan al-Kibli, Al-Waţan al-Qiblī; Cap
Bon (fr.)
Przylądki
Ar-Ras at-Tajjib, Ar-Ra’s at-Ţayyib / Ras Azar,
Ra’s Ādhār; Cap Bon / Rass Adder (fr.)
Przylądek Biały; Ar-Ras al-Abjad, Ar-Ra’s
al-Abyaḑ; Cap Blanc (fr.)
156
Przylądek Czarny; Ar-Ras al-Aswad, Ar-Ra’s
al-Aswad; Cap Négro / Cap Nègre (fr.)
Ras al-Ghiran, Ra’s al-Ghīrān; Rass Rhirane /
Rass Ben Sekka (fr.)
Ras Kabudijja, Ra’s Kabūdiyyah; Rass Kaboudia
(fr.)
Ras Mustafa, Ra’s Muşţafá; Rass Mostefa (fr.)
Ras Sarrat, Ra’s Sarrāţ; Cap Serrat (fr.)
Góry
Dżabal Makid, Jabal Ma‘qid; Les Mogods /
Mogods (fr.)
Dżabal Matmata, Jabal Maţmāţah; Djebel
Matmata (fr.)
Dżabal Tabassa, Jabal Tabassah; Monts de
Tébessa (fr.)
Góry Tunezyjskie; Az-Zahr at-Tunusi, A - ahr
at-Tūnusī; Dorsale Tunisienne (fr.)
Iglice Tabarki; Ru'us Tabarka, Ru’ūs Ţabarqah;
Aiguilles de Tabarka (fr.)
Atlas; Al-Atlas, Al-Aţlas / Dżibal al-Atlas, Jibāl
al-Aţlas; Atlas (fr.)
Atlas Saharyjski; Al-Atlas as-Sahrawi, Al-Aţlas
aş-Şaḩrāwī; Atlas Saharien (fr.)
Atlas Tellski; Al-Atlas at-Talli, Al-Aţlas at-Tallī;
Atlas Tellien (fr.)
Dżabal Chumajr, Jabal Khumayr; Kroumirie (fr.)
Dżabal Madżarda, Jabal Majardah; Monts de la
Medjerda (fr.)
Szczyty
Dżabal al-Wast, Jabal al-Wasţ; Djebel Oust (fr.)
Dżabal ar-Rasas, Jabal ar-Raşāş; Djebel Ressas
(fr.)
Dżabal asz-Szanabi, Jabal ash-Sha‘nabī; Djebel
Chambi (fr.)
Dżabal Bu Hadma, Jabal Bū Hadmah; Djebel Bou
Hedma (fr.)
Dżabal Bu Karnajn, Jabal Bū Qarnayn; Djebel
Bou Kornine (fr.)
Dżabal Sidi Abd ar-Rahman, Jabal Sīdī ‘Abd
ar-Raḩmān; Djebel Sidi Abd el Rahmane (fr.)
Dżabal Waslat, Jabal Waslāt; Djebel Ousselat (fr.)
Dżabal Zaghwan, Jabal Zaghwān; Djebel
Zaghouane (fr.)
Pustynie
Irk al-Dżana’in, ‘Irq al-Janā’in; Erg el Djeneïen
(fr.)
Rimal al-Abjad, Rimāl al-Abyaḑ; Rmel el-Abiad
(fr.)
Sahara; As-Sahra al-Kubra, Aş-Şaḩrā’ al-Kubrá;
Sahara (fr.)
Wielki Erg Wschodni; Al-Irk al-Kabir asz-Szarki,
Al-‘Irq al-Kabīr ash-Sharqī; Grand Erg Oriental
(fr.)
Obszary chronione
Al-Aszkal, Al-Ashkal; Ichkeul (fr.)
Zabytki, ruiny
Ad-Dajmas, Ad-Daymās; Ed Dimasse (fr.);
Thapsus [hist.]
Hammam Darradżi, Ḩammām Darrājī / Bulla
Ridżja / Bullā Rījyā; Hammam Derradji (fr.);
Bulla Regia [hist.]
157
Hanszir al-Kasabat, Hanshīr al-Qaşabāt; Hennchir
el Kasbate (fr.); Thuburbo Majus [hist.]
Karkawan, Karkawān; Kerkouane (fr.)
Kartagina; Kartadżanna, Qarţājannah / Kartadż,
Qarţāj; Carthage (fr.); Carthago [hist.]
Kasr Lamsa, Qaşr Lamsā; Ksar Lemsa (fr.);
Limisa [hist.]
Lamta, Lamţah; Lamta / Lemta (fr.); Leptis
Minor, Leptis Parva [hist.]
Rakkada, Raqqādah; Reqqada (fr.)
Sabra al-Mansurijja, Şabrah al-Manşūriyyah;
Çabra-Mançouria (fr.)
Szimtu, Shimţū; Chemtou (fr.), Simitthus [hist.]
Utyka; Abu Szatir, Abū Shāţir / Utik, Ūtīk; Bou
Chateur / Utique (fr.); Utica [hist.]
Zukka, Dhuqqah; Dougga (fr.); Thugga [hist.]
UGANDA
Uganda
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Adjumani
Apac
Arua
Bugiri
Bundibugyo
Bushenyi
Busia
Gulu
Hoima
Iganga
Jinja
Kabale
Kabarole
Kaberamaido
Kalangala
Kampala
Kamuli
Kamwenge
Kanungu
Kapchorwa
Kasese
Katakwi
Kayunga
Kibale
Kiboga
Kisoro
Kitgum
Kotido
Kumi
Kyenjojo
Lira
Luwero
Masaka
Masindi
Mayuge
Mbale
MbararaMoroto
Moyo
158
Mpigi
Mubende
Mukono
Nakapiripirit
Nakasongola
Nebii
Ntungamo
Pader
Pallisa
Rakai
Rukungiri
Sembabule
Sironko
Soroti
Tororo
Wakiso
Yumbe
Krainy, regiony
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Arua
Entebbe
Fort Portal
Gulu
Jinja
Mbale
Mbarara
Mukono
Njeru
Soroti
Kampala
Kasese
Lira
Masaka
Masindi
Jeziora
Bisina, Lake Bisina
Jezioro Alberta; Lake Albert
Jezioro Edwarda; Lake Edward
Jezioro Jerzego; Lake George
Jezioro Wiktorii; Lake Victoria
Kachira, Lake Kachira
Kijanebalola, Lake Kijanebalola
Kioga; Kyoga, Lake Kyoga
Nakivali, Lake Nakivali
Opeta, Lake Opeta
Wamala, Lake Wamala
Rzeki
Achwa / Aswa
Kagera
Katonga
Nil Alberta; Albert Nile
Nil Wiktorii; Victoria Nile
Semliki
Wyspy na Jeziorze Wiktorii
Bugala, Bugala Island
Bukasa, Bukasa Island
Buvuma, Buvuma Island
Kome, Kome Island
Sese Islands
Wyżyny, góry, szczyty
Elgon, Mount Elgon
Góra Stanleya; Mount Stanley
Ruwenzori
Szczyt Małgorzaty; Margherita
Peak
Wirunga; Virunga
Wyżyna Wschodnioafrykańska
Wodospady
Kabalega Falls
Wodospady Owena; Owen Falls
Obszary chronione
Bocora Corridor Game Reserve
Bwindi Impenetrable National
Park
Kabalega Falls National Park
Kidepo Valley National Park
Mount Elgon Forest Reserve
159
Plain Upe Game Reserve
Queen Elisabeth National Park
Ruwenzori National Park
Miejsca i obiekty szczególne
Kasubi [groby królów Bugandy]
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
(la) Côte d’Ivoire
Język urzędowy: francuski
Jednostki administracyjne
Agnéby
Bafing
Bas-Sassandra
Denguélé
Dix-huit Montagnes
Fromager
Haut-Sassandra
Lacs
Lagunes
Marahoué
Moyen-Cavally
Moyen-Comoé
N’Zi-Comoé
Savanes
Sud-Bandama
Sud-Comoé
Vallée de Bandama
Worodougou
Zanzan
Miejscowości
Abengourou
Abidżan; Abidjan
Agboville
Bondoukou
Bouaflé
Bouaké
Daloa
Dimbokro
Ferkessédougou
Gagnoa
Grand-Lahou
Guiglo
Jamusukro; Yamoussoukro
Katiola
Korhogo
Man
Odienné
San-Pédro
Sassandra
Soubré
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Océan Atlantique
Zatoki, laguny
Lagune Aby
Lagune Ebrié
Lagune Tadio
Lagune Tagba
Zatoka Gwinejska; Golfe
de Guinée
160
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Lac d’Ayamé
Lac du Buyo
Lac de Kossou
Rzeki
Bagoé
Bandama
Bandama Blanc
Bandama Rouge
Cavally
Comoé, Komoé
Sassandra
Wolta Czarna; Volta Noire
Zapory
Barrage de Kossou
Przylądki
Cap Palmas
Góry, szczyty
Nimba, Monts Nimba
Tonkoui, Mont Tonkoui
Toura, Monts du Toura
Obszary chronione
Parc national de la Comoé
Parc national de la Marahoué
Parc national du Mont Sangbé
Parc national de Taï
Réserve naturelle intégrale
des monts du Nimba
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
São Tomé e Príncipe
Język urzędowy: portugalski
Jednostki administracyjne
Água Grande
Cantagalo
Caué
Lembá
Lobata
Mé-Zóchi / Mé-Zoxi
Pagué
Miejscowości
Porto Alegre
São Tomé
Santo António
161
Oceany
Ocean Atlantycki, Atlantyk;
Oceano Atlântico
Zatoki
Zatoka Gwinejska; Golfo
da Guiné
Wyspy
Ilhéu Bombom
Ilhéu Caroço
Ilhéu das Cabras
Ilhéu das Rôlas
Pedras Tinhosas
Tinhosa Grande
Tinhosa Pequena
Wyspa Książęca; Ilha
do Príncipe
Wyspa Świętego Tomasza; Ilha
de São Tomé
Przylądki
Ponta do Cruzeiro
Ponta Furada
Ponta Lamaporco
Ponta do Pico Negro
Ponta da Praia das Burras
Góry, szczyty
Pico de Príncipe
Pico de São Tomé
ZAMBIA
Zambia
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Central
Copperbelt
Eastern
Luapula
Lusaka
Northern
North-Western
Southern
Western
162
Krainy, regiony
Pas Miedzionośny; Copperbelt
Wielki Rów Zachodni, Rów
Środkowoafrykański
Miejscowości
Chililabombwe
Chingola
Chipata
Choma
Kabwe
Kafue
Mansa
Mongu
Mufulira
Nchanga
Ndola
Solwezi
Kalulushi
Kasama
Kitwe
Livingstone
Luanshya
Lusaka
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Bangweulu, Lake Bangweulu
Kafue Reservoir
Kampolombo, Lake
Kampolombo
Kariba, Lake Kariba
Lusiwasi, Lake Lusiwasi
Mweru, Lake Mweru
Mweru Wantipa, Lake Mweru
Wantipa
Tanganika; Lake Tanganyika
Rzeki
Chambeshi
Kabompo
Kafue
Kwando
Luampa
Luangwa
Luapula
Luena
Lukusashi
Lunga
Zambezi
Bagna
Bangweulu Swamps
Busanga Swamp
Kafue Flats
Luena Flats
Lukanga Swamp
Zapory
Kafue Dam
Kariba Dam
Lunsemfwa Dam
Mulungushi Dam
Równiny, niziny
Kashiji Plain
Liuwa Plain
Siloana Plain
Wyżyny, góry, szczyty
Mafinga Hills
Mount Mumpu
Muczinga; Muchinga Mountains
Mweshi Hills
Nyika Plateau
Vipama Hills
Zambezi Escarpment
163
Wodospady
Ngonye Falls
Wodospady Wiktorii; Victoria
Falls
Obszary chronione
Kafue National Park
Lunga-Luswishi Game Area
Musalangu Game Area
North Luangwa National Park
Park Narodowy Wodospadów
Wiktorii; Mosi-oa-Tunya
National Park
Sioma Ngwezi National Park
South Luangwa National Park
ZIMBABWE
Zimbabwe
Język urzędowy: angielski
Jednostki administracyjne
Bulawayo
Harare
Manicaland
Mashonaland Central
Mashonaland East
Mashonaland West
Masvingo
Matabeleland North
Matabeleland South
Midlands
Krainy, regiony
Maszona; Mashona
Miejscowości
Bulawayo
Chinhoyi
Chitungwiza
Gweru
Harare
Hwange
Kadoma
Kariba
Kwekwe
Marondera
Masvingo
Mutare
Zvishavane
Jeziora, zbiorniki sztuczne
Kariba, Lake Kariba
Kyle, Lake Kyle
McIlwaine, Lake McIlwaine
Manyame, Lake Manyame
164
Robertson, Lake Robertson
Rzeki
Bembezi
Limpopo
Lundi
Mazoe
Sabi
Sanyati
Shangani
Umniati
Zambezi
Zapory
Kariba Dam
Kyle Dam
McIlwaine Dam
Ngezi Dam
Sebakwe Dam
Wyżyny, góry, krawędzie, szczyty
Inyanga Mountains
Inyangani
Mafungabusi Plateau
Mateke Hills
Matopo Hills
Mavuradonha Mountains
Wodospady
Pungwe Falls
Wodospady Wiktorii; Victoria
Falls
Obszary chronione
Chewore Safari Area
Gonarezhou National Park
Hwange National Park
Mana Pools National Park
Park Narodowy Wodospadów
Wiktorii; Victoria Falls
National Park
Sapi Safari Area
Miejsca i obiekty szczególne
Khami [ruiny miasta]
Wielkie Zimbabwe; Great
Zimbabwe [ruiny miasta]
165
Mount Inyangani
Umvukwe Range
Zambezi Escarpment
KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH
POZA GRANICAMI POLSKI
PRZY GŁÓWNYM GEODECIE KRAJU
www.gugik.gov.pl/komisja
Sekretariat Komisji: ul. Wspólna 2, pokój 3083, 00-926 Warszawa
tel. (22) 661 81 24, fax (22) 628 32 06
e-mail: [email protected]
Publikacje Komisji i Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
dotyczące nazewnictwa geograficznego:
Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny.
Część I. Zbieranie nazw w terenie. Warszawa 2002.
Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny.
Część II. Opracowywanie językowe nazw. Warszawa 2003.
Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych. Przewodnik toponimiczny.
Część III. Stosowanie i rozmieszczanie napisów na mapach. Warszawa 2004.
Nazwy państw świata, ich stolic i mieszkańców. Warszawa 2003.
Publikacje Komisji można nabyć w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Żurawia 3/5, 00-926 Warszawa,
tel. (22) 661 83 54
166

Podobne dokumenty