SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU Program

Komentarze

Transkrypt

SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU Program
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
SZKOŁA PODSTAWOWA W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU
Program zajęć
dydaktyczno-wyrównawczych
z języka polskiego
Założenia programowe:
Program zajęć jest zgodny z programem nauczania języka polskiego w klasach IV-VI.
Uwzględnia realizację podstawowych treści programowych.
Uczniowie doskonalą swoje umiejętności ortograficzne i językowe z zakresu szkoły
podstawowej; uzupełniają braki wiedzy i umiejętności logicznego myślenia; czytania ze
zrozumieniem, a także rozwiązywania testów przygotowujących do sprawdzianu.
Cel główny:
 zmniejszenie dysproporcji i wyrównanie szans edukacyjnych oraz zwiększenie
możliwości skutecznego kontynuowania nauki na dalszych etapach
edukacyjnych (wyrównanie braków w podstawowych wiadomościach,
 rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem, pisania, mówienia).
Cele szczegółowe:
 przypomnienie, utrwalenie zasad ortografii i interpunkcji,
 uzupełnienie wiadomości i umiejętności z nauki o języku,
 doskonalenie techniki czytania i umiejętności czytania ze zrozumieniem,
 doskonalenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi (z troską o styl,
składnię i poprawność językową),
 bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w
różnych formach wypowiedzi.

wyrobienie nawyku korzystania ze słowników i innych źródeł informacji.
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
Realizacja programu:
 uczniowie spotykają się po lekcjach, w ustalonym terminie, na realizację zajęć
przeznaczono 58 godzin
Treści nauczania:
Nr
Tematyka zajęć
Czynności i osiągnięcia uczniów:
1.
Przypomnienie zasad pisowni
wyrazów z ó i u - ćwiczenia
- znają zasady,
- potrafią je wykorzystać w praktyce,
- umieją korzystać ze słownika ortograficznego
2.
Przypomnienie zasad pisowni
wyrazów z rz i ż - ćwiczenia
- znają zasady,
- potrafią je wykorzystać w praktyce,
- umieją korzystać ze słownika ortograficznego
3.
Przypomnienie zasad pisowni
wyrazów z ch i h - ćwiczenia
- znają zasady,
- potrafią je wykorzystać w praktyce,
- umieją korzystać ze słownika ortograficznego
4.
Inne reguły ortograficzne:
5.
Odmienne części mowy:
6.
Nieodmienne części mowy
7.
Części zdania
8.
Zdania złożone
- pisownia zakończeń rzeczowników
- formy trybu przypuszczającego
- mała i wielka litera
- znają zasady,
- potrafią je wykorzystać w praktyce,
- umieją korzystać ze słownika ortograficznego
- koniugacja czasownika
- deklinacja rzeczowników,
przymiotników, liczebników i
zaimków
- rozpoznają części mowy
- potrafią odmienić czasownik; określić jego
formę fleksyjną
- potrafią odmienić rzeczownik, przymiotnik,
liczebnik i zaimek oraz określić ich formę
fleksyjną
- potrafią wskazać przysłówki, przyimki,
spójniki
- potrafią rozpoznać w zdaniu : podmiot i
orzeczenie, a także przydawkę, dopełnienie i
okoliczniki
- sporządzają wykresy zdań pojedynczych
- potrafią odróżnić zdania współrzędnie od
podrzędnie złożonych
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„Kurs na Jaraczewo – wyrównywanie szans uczniów i uczennic”
9.
Czytanie ze zrozumieniem
10.
Doskonalenie form wypowiedzi
11.
Przypomnienie podstawowych
pojęć literackich
12.
Doskonalenie umiejętności
rozwiązywania testów
- znają spójniki zdań złożonych współrzędnie
- potrafią na podstawie przeczytanego tekstu
odpowiedzieć na pytania z nim związane
- potrafią samodzielnie zredagować:
opis, opowiadanie, streszczenie, zaproszenie
przemówienie, zawiadomienie,
charakterystykę, list
- pamiętają o poprawnej konstrukcji różnych
form wypowiedzi (trójdzielność, akapity,
specyfika słownictwa, zastosowanie wielkich
liter)
- znają pojęcia: wiersz, wers, strofa, rym
- rozpoznają środki artystyczne: epitet,
porównanie, przenośnia, wyrazy
dźwiękonaśladowcze
- umieją rozwiązać test w przewidzianym
czasie
Przewidywane osiągnięcia uczniów:
Poprzez systematyczny udział w zajęciach uczniowie powinni nadrobić zaległości w
posiadanej wiedzy i umiejętnościach oraz utrwalić wiedzę zdobytą na lekcjach języka
polskiego. Zajęcia wyrównawcze powinny pomóc uczniom w uzyskaniu pozytywnych
wyników z języka polskiego.
Opracowała:
mgr Anna Andrzejczak
.……………………………………..
podpis
63-233 Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
tel. (062) 740 80 21: (062) 740 80 22
fax (062) 740 80 21
e-mail: [email protected]
www.jaraczewo.pl

Podobne dokumenty