federacji rosyjskiej

Komentarze

Transkrypt

federacji rosyjskiej
SUB Hamburg
A/563778
POLITYKA ZAGRANICZNA
FEDERACJI ROSYJSKIEJ
Wybrane aspekty stosunków
z Polską, Ukrainą i Białorusią
Pod redakcją
Lubomira Zyblikiewicza
Marka Czajkowskiego
Piotra Bajora
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Spis treści
Wstęp
7
I. Rosja
HHxapeB, BHeuiiwa nojiHTHKa coBpeMeHHoń POCCHH
11
Marek Czajkowski, Geostrategiczne uwarunkowania polityki zagranicznej
Federacji Rosyjskiej (szansę rozwojowe i zagrożenia)
31
Agnieszka Bryc, Mechanizm polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej
43
ApTĆM KocopyKOB, CoBpeMeHHaa POCCHH B ycjioBHax rjio6ann3au.HH
55
Anna Głąb, Integracja Federacji Rosyjskiej ze strukturami instytucjonalnymi
gospodarki światowej w świetle prowadzonej polityki zagranicznej
Marcin Tarnawski, Polityka zagraniczna Rosji - kontynuacja, ewolucja
czy rewolucja?
66
79
HpHHa BHUiHeBCKaa, CHHepreraneciCHe npoueccbi B npoTHBocTOHHHH
POCHHCKOH Oe/jepaiiHH H CTpaH BOCTOHHOH EBponbi
Konrad Piątkowski, Sojusze polityczne Federacji Rosyjskiej jako istotny
element strategii mocarstwowej
93
98
II. Polska
Martynika Sabat, Stosunki polsko-rosyjskie. Rozbieżności interesów
strategicznych
117
Katarzyna Klatka-Urbaniak, Polska: przedmiot czy podmiot w amerykańsko-rosyjskiej rozgrywce wokół tarczy antyrakietowej?
129
Agata Krzywdzińska, Wizerunek Rosji w polskich tygodnikach opinii
w okresie pierwszej kadencj i Władimira Putina (2000-2004)
149
III. Ukraina
Rafał Kęsek, Kwestia stacjonowania Floty Czarnomorskiej FR na Ukrainie
jako istotny element stabilności stosunków rosyjsko-ukrainskich
165
6
Spis treści
Tomasz Kapuśniak, Polityka energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec
Ukrainy: ciągłość i zmiana
171
Piotr Bajor, „Nadwyrężone partnerstwo" - Stosunki rosyjsko-ukraińskie
w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki
179
BonoflHMHp HaripHHH, „Fa3OBa BińHa" 2009 poicy: BHyTpiuiHbopociHCbKHH,
yKpaiHCbKO-pOCiHCbKHH Ta pOCiHCbKO-CBponeHCbKHH KOHTeKCTH
191
Mikołaj Banaszkiewicz, Perspektywa czarnomorska w polityce zagranicznej
Rosji i Ukrainy
197
Anna Sawicka, Rosja wobec „pomarańczowej rewolucji" na Ukrainie
206
Paweł Kost, Stanowisko Ukrainy wobec rosyjskich koncepcji integracji
obszaru postradzieckiego
216
IV. Białoruś
Jerzy Gordziejew, Stosunki białorusko-rosyjskie (1991-2008)
231
Miłosz Papla, Białoruś: protektorat Rosji, pogranicze Europy czy sworzeń
geopolityczny Europy Środkowo-Wschodniej
239
EorgaH Hepnac, PoccHHCico-6ejiopyccKne OTHomeHHH B 3HepreTHHecKOH
c<|>epe
254
Noty biograficzne
259

Podobne dokumenty