Rejestr osób korzystających z Wypożyczalni Sprzętu

Komentarze

Transkrypt

Rejestr osób korzystających z Wypożyczalni Sprzętu
Rejestr osób korzystających z Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
L.p.
Opis
Zawartość
1.
Nazwa zbioru danych
Rejestr osób korzystających z Wypożyczalni Sprzętu
Rehabilitacyjnego
2.
Administrator danych
PCPR w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
3.
Przedstawiciel administratora
danych (art 31a ustawy)
4.
Podstawa prawna
Zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie
danych jej dotyczących,
Przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy, gdy
osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest
to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem
umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
5.
Cel przetwarzania danych w
zbiorze
Prowadzenie rejestru wypożyczanego sprzętu
rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych
Zawieranie umów cywilno-prawnych
6.
Opis kategorii osób
Osoby niepełnosprawne
opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych
7.
Sposób zbierania danych
Od osób, których dane dotyczą
8.
Sposób udostępniania danych
Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa
9.
Zakres przetwarzania danych w
zbiorze
Nazwiska i imiona, data urodzenia, miejsce urodzenia,
adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny
PESEL, seria i numer dowodu osobistego, orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
bądź równoważne innych organów orzeczniczych,
stan zdrowia
10.
Przekazywanie danych do państwa
trzeciego
11.
Data wpisu
12.
Data aktualizacji
20.02.2009

Podobne dokumenty