pobierz - Łańcut

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Łańcut
NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109
PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA
ne
raficz
nt
onfro
kie K
ńcuc
otog
acje F
IV Ła
wa,
zjerst cji
y
r
f
z
Poka u i styliza
jaż
maki
13
ry 20
pon
tor i S
„Opo
wieśc
a
Anim
i Liry
czne”
- wie
czór
ultu
sor K
autor
ski
owe
o-film
zt
Wars
a
jn
ewizy
ty tel
Spis treści
- Informacja Burmistrza
str. 2
- Z obrad Rady Miasta Łańcuta
str. 3
- Zadania do realizacji
str. 5
- Sprawdź gdzie teraz będziesz
str. 7
głosował w wyborach!
- Inwestorzy zainteresowani
str. 8
podstrefą SSE Euro-Park Mielec
- Koncepcja zagospodarowania
str. 9
dworca autobusowego
- Inwestycje drogowe w Mieście
str. 9
- Trwa rozbudowa Oczyszczalni
str. 10
Ścieków w Woli Dalszej
- Już wkrótce uroczyste otwarcie
str. 12
Filii MDK
- Remont sieci wodociągowej
str. 12
w ulicy Kraszewskiego
- Łańcut – Miasto przyjazne inwestorom
str. 13
- Modernizacja źródła ciepła
str. 14
w „Ciepłowni Łańcut"
- „Czas na aktywność w mieście Łańcut"
str. 15
- Z życia Związku Emerytów
str. 15
- Nowy sprzęt specjalistyczny
str. 16
dla łańcuckiej Straży Pożarnej
- Z historii Łańcuta
str. 17
- Uczciliśmy pamięć Rodziny Ulmów
str. 19
- Szpital w Łańcucie laureatem
str. 20
plebiscytu Eskulap 2013
- Z życia Stowarzyszenia ŁUTW
str. 21
- Blok Miejskiej Biblioteki Publicznej
str. 23
- Jak dziadek nauczył mnie marzyć
str. 26
- „Przedszkolak przyjacielem Węgier"
str. 26
- Wielki sukces „Pierwszaków"
str. 27
z łańcuckiej „Dwójki"
- „Akademia zdrowego przedszkolaka”
str. 27
- „ANIMATOR”- blok Miejskiego Domu Kultury
str. 28
- Blok Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
str. 33
- Stal Łańcut
str. 34
- Reprezentacja Łańcuta Mistrzem Polski
str. 36
Fot. E. Soński, Impresje wiosenne
Wydawca: Urząd Miasta Łańcuta, Pl. Sobieskiego 18, 37-100 Łańcut, tel: (17) 2490413; tel/fax: (17) 2252021, e-mail: [email protected]
Redakcja: Agnieszka Cieślicka, Skład graficzny: Marek Hepnar, Korekta: Katarzyna Pilch, Fotografie: Edward Soński,
MDK w Łańcucie, ul. Kościuszki 15, tel: (17) 2252294, e-mail: [email protected], [email protected]
Druk: Zakład Poligraficzny "Techgraf", Nakład: 5000 egzemplarzy
Wydawca zastrzega sobie prawo do wyboru i redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca nie zwraca materiałów nie zamówionych.
Artykuły podpisane odzwierciedlają jedynie poglądy ich autorów-wydawca nie odpowiada za ich treść. Zastrzega się możliwość błędów w druku.
kwiecień 58/2014
1
Informacja Burmistrza
Pierwsze miesiące nowego roku już za nami. Poprzedni, 2013 rok
możemy zaliczyć do szczególnie udanych, zarówno pod
względem wszelkich inicjatyw, jak i rozwoju lokalnego. Rok ten
pozostawił po sobie szereg zakończonych inwestycji: nowych
i wyremontowanych dróg, chodników, obiektów sportowych,
także odrestaurowanych kamienic w centrum miasta, nowych
obiektów handlowych oraz pięknego hotelu, będącego wizytówką
Łańcuta. To w roku 2013 za kwotę bliską 40 mln zł rozpoczęliśmy
realizację ogromnej inwestycji, jaką jest rozbudowa
i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej. Za kwotę
3,6 mln zł uzbroiliśmy tereny w dzielnicy Podzwierzyniec,
należące do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK
MIELEC. Za ponad 3,67 mln zł wybudowaliśmy także
i wyposażyliśmy nowy obiekt, w którym swoją siedzibę znalazła
F i l i a M i e j s k i e g o D o m u K u l t u r y. Z p o w o d z e n i e m
przeprowadziliśmy również reformę w zakresie gospodarowania
odpadami komunalnymi w Mieście.
Rok 2014 przyniósł nam nowe wyzwania i nowe zadania do
realizacji. Budżet, który uchwaliliśmy pozwala ze spokojem
patrzeć w przyszłość. Daje nam możliwość kontynuowania wielu
ważnych dla miasta i jego mieszkańców przedsięwzięć, a także
rozpoczęcia kolejnych. Robimy wszystko, aby w jak najszybszym
czasie Podstrefa Łańcut wchodząca w skład SSE EURO-PARK
MIELEC została w całości udostępniona inwestorom. Wiemy, że
jest to ogromna szansa nie tylko dla przedsiębiorców, ale przede
2
wszystkim dla mieszkańców
mających problemy ze
znalezieniem zatrudnienia.
Dzięki stworzeniu Podstrefy
w naszym mieście przybędzie
kilkaset nowych miejsc pracy.
Mamy nadzieję, że nowo
otwarta Filia Miejskiego Domu
Kultury spełni oczekiwania nie
tylko mieszkańców dzielnicy
Podzwierzyniec, ale i całego
Łańcuta. Z dużym zadowoleniem podchodzimy też do planów
powstania Centrum Komunikacji Miasta Łańcuta. Koncepcja
zagospodarowania dworca autobusowego, jaką zaproponowała
firma Widamid Sp. z o.o. spotkała się z aprobatą większości
Radnych Rady Miasta Łańcuta i mieszkańców. Dołożymy wielu
starań, aby wraz z powstaniem nowoczesnego Centrum
Komunikacji uporządkować publiczny transport zbiorowy na
terenie Łańcuta tak, aby jak najlepiej służył on mieszkańcom.
Czekają nas również liczne inwestycje drogowe. Już w miesiącu
kwietniu rozpoczną się prace przy przebudowie ulic Zielonej
i Szenwalda. W planach mamy także przebudowę ulic Sokoła
i Matejki. W roku bieżącym przeznaczyliśmy pieniądze na
projekty związane m.in. z przebudową dróg, termomodernizacją
budynków, uzbrojeniem terenów inwestycyjnych i mieszkalnych.
kwiecień 58/2014
Rada Miasta Łańcuta
Dzięki nim chcemy być jak najlepiej przygotowani do nowego
rozdana finansowego UE na lata 2014-2020. Wiemy, że w ramach
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego będzie możliwość
sfinansowania wielu ważnych dla Miasta rozwiązań i chcemy
wykorzystać tą szansę.
W 2014 roku kontynuowane są prace przy modernizacji źródła
ciepła w miejskiej spółce „Ciepłownia Łańcut". Inwestycja
wartości 2, 2 mln zł, mająca na celu poprawę efektywności
energetycznej wytwarzanego ciepła, zostanie zakończona w IV
kwartale 2014 r. Do końca września przewidujemy również
zakończenie prac budowlanych w Oczyszczalni Ścieków
w Woli Dalszej, a także związanych z termomodernizacją
budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Na tę inwestycję
przeznaczyliśmy z budżetu Miasta już ponad 1,78 mln zł.
Widoczne są już efekty realizowanego przez Miasto Łańcut
Z obrad Rady Miasta
Łańcuta
XXXIV Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 stycznia 2014 r.
Na XXXIV Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące
uchwały:
Uchwała Nr XXXIV/259/2014 w sprawie uchwalenia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miasto Łańcut
na lata 2014-2020
Uchwałą Nr XXXIV/259/2014 Rada Miasta Łańcuta uchwaliła
Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 20142020 Gminy Miasto Łańcut. W dokumencie wyodrębniono cztery
główne cele strategiczne:
skuteczny system opieki nad dzieckiem,
ochrona zdrowia,
integracja społeczna osób niepełnosprawnych i starszych,
przeciwdziałanie bezrobociu oraz wykluczeniu społecznemu.
Strategia jest podstawowym dokumentem niezbędnym przy
realizacji wielu zadań gminy, stanowi podstawę ubiegania się
o dofinansowanie wielu projektów opracowywanych
i realizowanych zarówno przez jednostki organizacyjne gminy,
jak i przez organizacje pozarządowe.
Uchwała Nr XXXIV/260/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2014 rok
Stosownie do obowiązku wynikającego z ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Rada Miasta
uchwaliła Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2014 rok dla Miasta Łańcuta.
kwiecień 58/2014
projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion w Mieście Łańcut". Dzięki niemu 30
gospodarstw domowych z terenu Łańcuta otrzymało zestawy
komputerowe wraz z oprogramowaniem oraz zapewniony na
okres pięciu lat dostęp do Internetu. W jednostkach podległych
miastu, powstały też pracownie komputerowe z wolnym dostępem
do Internetu.
Na ten rok zaplanowaliśmy również szereg mniejszych i nie
wymienionych w tym miejscu zadań. Szczegółowy plan,
wynikający z uchwały budżetowej na rok 2014, znajdziecie
państwo w niniejszym numerze biuletynu, dlatego szczerze
zachęcam do lektury.
Burmistrz Miasta Łańcuta
Stanisław Gwizdak
Program określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki
alkoholizmu, a skierowany jest do grup społecznych związanych
z problemem uzależnień, bądź zagrożonych prawdopodobieństwem
jego wystąpienia. Inicjatywy realizowane w ramach Programu
skierowane są do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
uwikłanych w problemy wynikające z nadużywania alkoholu, bądź
narkotyków. Uchwała Nr XXXIV/261/2014 w sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020
Powyższą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014-2020. Do celów
szczegółowych programu należy:
 ograniczanie używania środków psychoaktywnych przez
mieszkańców Łańcuta,
 podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat zjawiska
narkomanii, problemów związanych z używaniem środków
psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku,
 zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych
w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez
organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych
i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych,
udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalno-bytowej
rodzinom, w których występują problemy narkotykowe.
Uchwała Nr XXXIV/262/2014 w sprawie uchwalenia Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2020
Rada Miasta Łańcuta uchwaliła Program Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2020, którego głównym celem
jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar
przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności pomocy
rodzinom dotkniętym tym problemem.
3
Rada Miasta Łańcuta
Uchwała Nr XXXIV/263/2014 w sprawie uchwalenia Programu
Wspierania Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2016
Niniejszą uchwałą Rada Miasta uchwaliła Program Wspierania
Rodziny Gminy Miasto Łańcut na lata 2014-2016. Przedmiotowy
dokument przedstawia kierunki działań zmierzających do
tworzenia warunków rozwoju rodziny i dzieci oraz opieki nad
dzieckiem, szczególnie tych rodzin, które znajdują się w trudnej
sytuacji życiowej. Celem programu jest wspieranie rodzin
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych oraz promowanie społecznie pożądanego
modelu rodziny przy ścisłej współpracy samorządu, organizacji
pozarządowych i innych instytucji zajmujących się rodziną.
Uchwała Nr XXXIV/264/2014 w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania
„Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie dożywiania"na lata
2014-2020
Rada Miasta Łańcuta uchwaliła wieloletni program osłonowy
w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasto Łańcut w zakresie
dożywiania" na lata 2014-2020, którego głównym celem jest
ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej.
Uchwała Nr XXXIV/265/2014 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w ramach wieloletniego programu
wspierania finansowego gmin „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania"na lata 2014-2020
Rada Miasta wyraziła zgodę na podwyższenie do 150% kryterium
dochodowego, uprawniającego do przyznania w ramach
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie
dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata
2014 -2020, nieodpłatnej pomocy w formie posiłku, świadczenia
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych m.in.:
dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub
niepełnosprawnym.
Uchwała Nr XXXIV/266/2014 w sprawie udzielenia Gminie
Miasto Rzeszów dotacji celowej na wspólną realizację zadania
pn.: „Opracowanie Strategii ZIT Rzeszowskiego Obszaru
Funkcjonalnego"
Rada Miasta udzieliła dotacji celowej Gminie Miasto Rzeszów
w kwocie 1 844,21 zł w celu wspólnej realizacji zadania
polegającego na opracowaniu dokumentu pn. „Strategia ZIT
Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego", który będzie
dokumentem umożliwiającym gminom współpracującym
w ramach Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizację
Z i n t e g r o w a n y c h I n w e s t y c j i Te r y t o r i a l n y c h ( Z I T )
4
z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 (RPO
WP) oraz projektów komplementarnych do ZIT, korzystających
z innych źródeł dofinansowania, w tym krajowych programów
operacyjnych.
Uchwała Nr XXXIV/267/2014 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
przy ul. Armii Krajowej w Łańcucie
Rada Miasta uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu położonego przy ul. Armii Krajowej
w Łańcucie o powierzchni około 2,5 ha.
Uchwała Nr XXXIV/268/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu
Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na rok 2014
Powyższą uchwałą Rada Miasta zatwierdziła Plan Pracy Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Łańcuta na 2014 r.
Ponadto na XXXIV Sesji Rada przyjęła Plany Pracy
poszczególnych Komisji oraz Plan Pracy Rady Miasta Łańcuta na
rok 2014.
XXXV Sesja Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2014 r.
Na XXXV Sesji Rada Miasta Łańcuta podjęła następujące
uchwały:
Uchwała Nr XXXV/269/2014 w sprawie ustalenia dni i godzin
otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego,
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla
ludności na terenie miasta Łańcuta
Uchwałą Nr XXXIV/269/2014 Rada Miasta Łańcuta ustaliła
godziny otwierania oraz zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych dla ludności na terenie miasta Łańcuta.
Uchwała Nr XXXV/270/2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na
działalność Kierownika Miejskiego Zarządu Budynków
w Łańcucie
Niniejszą uchwałą Rada Miasta rozpatrzyła skargę Wspólnoty
Mieszkaniowej na działalność Kierownika Miejskiego Zarządu
Budynków w Łańcucie.
Ponadto na XXXV Sesji Rada podjęła Apel do Marszałka
Województwa Podkarpackiego w sprawie przebudowy odcinka
ulicy Mościckiego – drogi wojewódzkiej nr 887 w Łańcucie,
w zakresie przebudowy chodnika i odwodnienia jezdni w obrębie
istniejącego pasa drogowego.
Wszystkie Uchwały Rady Miasta udostępnione są w Biuletynie
Informacji Publicznej, na stronie http:/lancut.biuletyn.net/
w zakładce Rada Miasta.
kwiecień 58/2014
Urząd Miasta Łańcuta
ZADANIA DO REALIZACJI WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014
17 grudnia 2013 roku Rada Miasta Łańcuta przyjęła uchwałę
budżetową Miasta Łańcuta na rok 2014. 31 marca br. Uchwałą
Nr XXXVI/291/2014 wprowadzono zmiany w budżecie.
Aktualny plan zadań do realizacji wynikający z nowej
uchwały przedstawia się następująco:
DOCHODY
Na rok 2014 w budżecie miasta zaplanowano dochody
w wysokości 52 403 773,09 zł w tym 48 071 467,09 zł dochodów
bieżących oraz 4 332 306 zł z tytułu dochodów majątkowych. Na
dochody budżetu składają się subwencje i dotacje, wpływy
z podatków i opłat – w tym z opłat skarbowych i od czynności
cywilnoprawych, udziały w podatkach dochodowych od osób
fizycznych i prawnych, dochody z majątku gminy, dochody
jednostek budżetowych gminy oraz pozostałe wpływy.
Ponad połowę dochodów, bo ponad 26 mln zł stanowią wpływy
z podatków, w tym przede wszystkim z podatku od
nieruchomości, od czynności cywilnoprawnych, podatku rolnego,
środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych, a także od osób fizycznych. Znaczną część
dochodów stanowią subwencje i dotacje z budżetu państwa.
WYDATKI
Zaplanowane na rok 2014 wydatki wynoszą 53 777 199,09 zł,
w tym 46 882 418 zł stanowią wydatki bieżące. Składają się na nie
wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych, administrację,
pomoc społeczną, koszty odbioru odpadów komunalnych, koszty
obsługi długu, bezpieczeństwo, koszty oświetlenia, utrzymania
bieżącego i napraw dróg gminnych. Blisko połowa wydatków
bieżących to koszty związane z oświatą gminną i wychowaniem.
Znaczną część budżetu Miasto przeznaczy także na opiekę
społeczną.
Chcąc przybliżyć wysokość i przeznaczenie wydatków
prezentujemy je w układzie poszczególnych, wybranych działów
na podstawie tzw. klasyfikacji budżetowej:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zaplanowano 5 300 zł
z przeznaczeniem dla Izby Rolniczej w Rzeszowie
LEŚNICTWO – przeznaczono 21 200 zł na bieżące utrzymanie,
konserwację oraz ubezpieczenie lasu Bażantarnia oraz na
wynagrodzenie leśniczego.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – w budżecie Miasta na remonty,
przebudowy i utrzymanie dróg zaplanowano łącznie 3 698 716 zł
Drogi gminne
Za kwotę 2 691 028 zł zaplanowane zostały remonty i utrzymanie
dróg gminnych, w tym dofinansowanie przebudowy
ul. Szenwalda (1 180 028 zł) oraz sfinansowanie kwotą 150 000 zł
przebudowy ul. Sokoła. Do działań zaplanowanych na rok bieżący
należą także:
kwiecień 58/2014
- wykonanie chodnika przy ul. Paderewskiego (100 000 zł),
- przebudowa chodnika przy ul. Kasprowicza (135 000 zł),
- przebudowa ul. Matejki (100 000 zł),
- przebudowa chodnika przy ul. Chopina (50 000 zł),
-projekty przebudowy dróg miejskich: Składowa, Boczna
Kasprowicza, Piekarska, Dąbrowskiego (40 000 zł),
-projekt budowy drogi łączącej ulice Potockich i Górne
(25 000 zł),
- opracowanie koncepcji rewitalizacji ulicy Zamkowej z dostępem
do przyległych ulic (25 000 zł).
Pozostałą kwotę przeznacza się m.in. na remonty bieżące,
naprawy nawierzchni dróg i chodników, utrzymanie kanalizacji
deszczowej, odnowienie oznakowania poziomego i pionowego
jezdni, utrzymanie alei zabytkowych czy zieleni w pasach
drogowych.
 Drogi powiatowe Zaplanowane jest dofinansowanie kwotą
806 488 zł przebudowy ul. Zielonej, co stanowi 63% całości
inwestycji.
 Drogi wojewódzkie
Na 2014 r. przeznaczono 150 000 zł na pomoc finansową dla
Województwa Podkarpackiego na budowę chodnika przy ulicy
Mościckiego oraz 16 200 zł na budowę tras rowerowych w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW)
Poza tym w budżecie na rok bieżący zabezpieczono fundusze
w kwocie 85 000 zł na remonty przystanków autobusowych
(5 000 zł) oraz budowę zatoki autobusowej przy ul. Kościuszki
(80 000 zł).
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – Miasto na utrzymanie
gminnych budynków i lokali mieszkalnych przeznacza 896 029 zł
oraz 459 900 zł - na utrzymanie gruntów i lokali użytkowych.
W ramach remontów Miasto planuje przeznaczyć 50 000 zł na
przebudowę lokali mieszkalnych w budynku komunalnym w Woli
Małej. Na odszkodowania za tereny przejęte pod budowę i wykup
gruntów przeznaczy dodatkowo 173 000 zł.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Miasto przeznaczy łącznie
30 300 zł na opracowanie decyzji w sprawie warunków zabudowy,
na decyzję celu publicznego, a także na dofinansowanie Projektu
„Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego
Obszaru Funkcjonalnego",
INFORMATYKA – zaplanowano 328 857 zł na realizację
Projektu PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji
Publicznej oraz na wydatki związane z utrzymaniem trwałości
Projektu „Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu – eInclusion w Mieście Łańcut".
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – budżet zakłada
przeznaczenie 4 659 632 zł m.in. na pokrycie kosztów związanych
5
Urząd Miasta Łańcuta
z administracją rządową, obsługą Rady Miejskiej,
funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, promocją Miasta,
wykonaniem infrastruktury pod wystawy plenerowe, a także
sfinansowaniem projektu termomodernizacji budynku przy ulicy
Piłsudskiego, w którym mieści się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA - zakładamy kwotę 153 302 zł na
wsparcie bieżącej działalności Komendy Powiatowej Policji,
ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Miasta
Łańcuta, tj. OSP Podzwierzyniec, OSP Przedmieście i OSP
Miasto, na utrzymanie systemów alarmowych oraz na
finansowanie zadań zarządzania kryzysowego, a także na
monitoring Miasta.
OŚWIATA I WYCHOWANIE – zabezpieczamy kwotę
ok. 23 mln zł, co stanowi 43% całego budżetu Miasta, na wydatki
bieżące placówek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów, w tym przede wszystkim na
wynagrodzenia nauczycieli, ale także na utrzymanie obiektów. Na
zadania związane z termomodernizacją, przebudową przyłącza,
wewnętrznej instalacji wodociągowej i przeciwpożarowej
w Szkole Podstawowej nr 2 przeznaczy łącznie 1 165 000 zł.
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych wynoszą w 2014 roku
2 167 700 zł. Miasto zabezpieczyło również środki na dowożenie
uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz
na prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych. W planach
znalazło się także opracowanie projektów termomodernizacji
Przedszkoli Nr 1 i Nr 5, projektu adaptacji budynku mieszkalnego
przy Zespole Szkół nr 1 na bibliotekę szkolną i świetlicę dla dzieci
6-letnich, a także sfinansowanie budowy ogrodzenia Przedszkola
Nr 3
OCHRONA ZDROWIA – zaplanowana kwota 450 000 zł,
stanowiąca wpływy z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż
alkoholu, obejmuje realizację Miejskiego Programu
Przeciwdziałaniu Narkomanii i finansowanie zadań Miejskiego
Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
POMOC SPOŁECZNA – założono 6 721 643 zł na pokrycie
kosztów m.in. świadczeń rodzinnych, zasiłków alimentacyjnych
oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego, na dodatki mieszkaniowe, zasiłki
rodzinne i pielęgnacyjne, usługi opiekuńcze, jak również na
utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA – w budżecie na 2014 r. zabezpieczono łącznie
2 999 097 zł na wydatki związane z: gospodarką odpadami
(1 372 280 zł), utrzymaniem oświetlenia i wykonaniem projektu
modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie Miasta
Łańcuta (810 000 zł). Sezonowe oczyszczanie miasta wyniesie
326 700 zł, utrzymanie zieleni - 32 417 zł, a na gospodarkę
ściekową i ochronę wód przeznaczono 136 000 zł, w tym na:
- projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Wandy Rutkiewicz
( 40 000 zł),
- projekt kanalizacji sanitarnej przy ul. Kąty ( 15 000 zł),
-projekt kanalizacji sanitarnej między ulicami Traugutta
i Mościckiego (20 000 zł),
- projekt uzbrojenia Osiedla Księże Górki (50 000 zł).
Poza tym za kwotę 130 000 zł planowane jest sfinansowanie
wykonania projektu uzbrojenia terenów inwestycyjnych
w infrastrukturę drogową, media oraz oświetlenie uliczne
w dzielnicy Podzwierzyniec (80 000 zł) oraz projektu
zagospodarowania terenu koło Stawu Browarnego celem
włączenia go do strefy terenów rekreacyjnych ( 50 000 zł).
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
– przeznacza się na ten cel 2 042 000 zł, z czego dotacje dla
instytucji kultury – na finansowanie działalności statutowych,
utrzymanie obiektów oraz remonty dla:
- Miejskiego Domu Kultury w kwocie 1 250 000 zł
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 740 000 zł
Dodatkowo MDK otrzyma 50 000 zł na zagospodarowanie
terenów wokół Filii przy ul. Podzwierzyniec.
KULTURA FIZYCZNA - w budżecie na rok 2014 na wydatki
związane z działalnością sportową przeznaczono 3 679 471 zł,
z czego większość, bo 2 430 471 zł zaplanowano na utrzymanie
i funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w tym
na wymianę sauny parowej. W tym 100 000 zł przeznaczono m.in.
na zadania:
- budowa boiska do gry w boule (15 000 zł),
-wykonanie elewacji budynku socjalno-szatniowego przy
stadionie (40 000 zł),
- doposażenie placów zabaw (10 000 zł)
- zakup maszyny do pielęgnacji lodowiska (15 000 zł).
Pozostałą sumę przeznaczono na dotacje dla wspierania
działalności klubów sportowych (110 000 zł), zakup materiałów
z przeznaczeniem na nagrody rzeczowe (4 000 zł). Na wykonanie
koncepcji i projektu zjazdu do Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji zabezpieczono 35 000 zł.
UM
E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O WAW C Z A –
przeznaczono 791 888 zł na prowadzenie świetlic szkolnych oraz
na pomoc materialną dla uczniów, w tym na stypendia.
6
kwiecień 58/2014
Urząd Miasta Łańcuta
SPRAWDŹ GDZIE TERAZ BĘDZIESZ GŁOSOWAŁ W WYBORACH !
W związku ze zmianą przepisów wprowadzonych Kodeksem wyborczym, w mieście dokonano zmian granic i siedzib Obwodowych
Komisji Wyborczych. Kolorem czerwonym zaznaczono ulice, których mieszkańcy głosować będą w innych miejscach niż dotychczas.
kwiecień 58/2014
7
Urząd Miasta Łańcuta
INWESTORZY ZAINTERESOWANI PODSTREFĄ
SSE EURO-PARK MIELEC W ŁAŃCUCIE
Na podstawie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.,
zarządzającą Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK
MIELEC, w skład której wchodzi Podstrefa Łańcut, trwają
procesy związane z udostepnieniem terenów inwestycyjnych
w Łańcucie należących do Strefy, w formie przetargu na
użytkowanie wieczyste na okres 40 lat. Na stronie internetowej
Urzędu Miasta, w zakładce Oferty Inwestycyjne Miasta Łańcuta,
zamieszczono wykazy działek, które są przeznaczone pod
działalność dla przyszłych Inwestorów.
1 kwietnia odbył się pierwszy przetarg kompleksu działek
o łącznej powierzchni ponad 3 ha, przy cenie wywoławczej
2 0 6 0 0 0 0 z ł + VAT. I n w e s t o r, k t ó r y z a o f e r o w a ł
2 080 000 zł + VAT wygrał przetarg i zamierza prowadzić
działalność gospodarczą w zakresie przemysłu przetwórczego,
zaakceptowaną przez Zarząd SSE.
Drugi zestaw działek o powierzchni przekraczającej 3,7 ha
przygotowywany jest dla sześciu Inwestorów, spełniających
kryteria prowadzenia działalności w strefie ekonomicznej. Ich
ceny wywoławcze wahają się w granicach 25 000 - 420 000 zł.
Jeżeli terminy zostaną dotrzymane, to całość terenów
wchodzących w skład strefy zostanie udostępniona Inwestorom
do końca czerwca br. Jest ogromna szansa, że dzięki Podstrefie
Łańcut powstanie kilkaset nowych miejsc pracy. To bardzo dobra
wiadomość dla mieszkańców naszego miasta, w którym realna
stopa bezrobocia waha się w granicach 16%. Nie ulega
wątpliwości, że stworzenie w Łańcucie przyjaznej dla
przedsiębiorców strefy gospodarczej, z możliwością uzyskania
przez nich prawa do ulg i zwolnień podatkowych, było dobrym
posunięciem Burmistrza Miasta Łańcuta i Rady Miasta.
Podstrefa Łańcut leży w dogodnym układzie komunikacyjnym.
Bliskość połączenia kolejowego E30, portu lotniczego w Jasionce,
a także głównych szlaków komunikacji drogowej, w tym przede
wszystkim drogi międzynarodowej E40 i węzła Łańcut na
autostradzie A4 w Woli Małej to elementy sprzyjające
prowadzeniu działalności gospodarczej. Miasto w ubiegłym roku
za kwotę 3,6 mln zł zakończyło uzbrajanie omawianych terenów.
Na realizację projektu „Przygotowanie infrastruktury terenów
inwestycyjnych szansą dla rozwoju miasta Łańcuta" otrzymało
dofinansowanie równe 2,8 mln zł w ramach Programu Rozwoju
Polski Wschodniej. Dzięki temu może zapewnić przedsiębiorcom
zaczynającym swoją działalność w Strefie sieć wodociągową,
kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz drogi wewnątrz
podstrefy z chodnikami po obydwu stronach. Dysponenci sieci
gazowej i elektrycznej deklarują zabezpieczenie gazu i energii
elektrycznej stosownie do potrzeb przedłożonych przez
Inwestorów.
Agnieszka Cieślicka
Fot. E. Soński, Podstrefa Łańcut
8
kwiecień 58/2014
Urząd Miasta Łańcuta
KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DWORCA AUTOBUSOWEGO
ORAZ UPORZĄDKOWANIA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
NA TERENIE ŁAŃCUTA
dwa miejsca zatrzymania z zatoczkami.
Na XXXVI Sesji Rady Miasta z dnia 31 marca 2014 r. radni
wyrazili wolę, aby zagospodarować dworzec przy zbiegu ulic
Sikorskiego i Kościuszki według koncepcji, którą przedstawiła
firma Widamid Sp. z o.o. Spółka zobowiązała się do przebudowy
dworca autobusowego w zamian za zagospodarowanie części
działki o powierzchni 40a pod działalność usługowo-handlową,
w dzierżawę na okres 30 lat.
H
UL.
I
SZK
CIU
KOŚ
H
I
UL. SIKO
I
L
M
RSKIEG
L
O
W związku z niekorzystną sytuacją komunikacyjną, w jakiej
znalazło się Miasto Łańcut jeszcze przed 1 września 2013 roku,
kiedy to Firma przewozowa Arriva zamknęła swój Oddział
w Łańcucie i zlikwidowała wszystkie obsługiwane połączenia,
Burmistrz Miasta Łańcuta Stanisław Gwizdak podjął inicjatywę
mającą na celu uporządkowanie publicznego transportu
w mieście. Według koncepcji zaproponowanej przez Burmistrza
i uwzględniającej uwagi Radnych Rady Miasta Łańcuta, wszelkie
podejmowane działania powinny zmierzać w kierunku jak
najszybszego doprowadzenia do sytuacji, aby na przystanki
komunikacyjne przy ul. Cetnarskiego mogły wjeżdżać tylko
autobusy o rzeczywistej masie całkowitej do 5 t. (potocznie busy
do 22 osób). By ułatwić mieszkańcom korzystanie z transportu
publicznego wszystkie autobusy powinny rozpoczynać lub
kontynuować trasę przez lub od dworca zlokalizowanego przy
ul. Sikorskiego. Busy natomiast byłyby zobowiązane do
przejazdu przez centrum Miasta, na którym zostaną wyznaczone
M
N
G
Droga do dworca
F
B
D
A
E
D
B
C
A
G
F
E
A=40a
B+C=64,4a
C
Koncepcja zagospodarowania dworca
zaproponowana przez Inwestora,
przewiduje podział obiektu na:
A część komercyjną,
B część dworca autobusowego dla
przewozu osób w transporcie drogowym,
C część przeznaczoną na miejsca
postojowe dla autobusów turystycznych.
Wstępna wizualizacja dworca autobusowego aut. mgr inż. arch. Marty Oczkowskiej
INWESTYCJE DROGOWE W MIEŚCIE
Miasto przeznaczyło w bieżącym roku ok. 3,7 mln zł na
inwestycje związane z remontami, przebudową i utrzymaniem
dróg na terenie Łańcuta.
W miesiącu kwietniu rozpoczęły się prace przy przebudowie
dwóch ważnych ulic: Szenwalda i Zielonej. Miasto na
dofinansowanie remontu ulicy Zielonej, mimo iż jest to droga
powiatowa, przeznaczy z budżetu ponad 800 tys. zł. W ramach
tego zadania wykonana zostanie przebudowa nawierzchni jezdni
i chodników, regulacja poboczy oraz remont kanalizacji
deszczowej.
Za przebudową ulicy Szenwalda mieszkańcy miasta postulowali
kwiecień 58/2014
Dojazd autobusów do części B i C
zapewniony zostanie poprzez
wydzielony pas drogi od
ul. Sikorskiego z wyjazdem
w kierunku ul. Kościuszki, natomiast
dojazd samochodów osobowych do
części komercyjnej A
z ul. Sikorskiego.
Agnieszka Cieślicka
wielokrotnie. W roku ubiegłym za kwotę 60 tys. zł został
wykonany jej projekt. W roku bieżącym miasto zrealizuje tę, wartą
2,4 mln zł inwestycję i dofinansuje ją w połowie. Pozostałą kwotę
pozyskało z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych tzw.
schetynówek. Projekt przewiduje przebudowę oraz poszerzenie
jezdni do 5 metrów, budowę chodnika w przeważającej części po
obu stronach, budowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę
kolidującej infrastruktury technicznej. Zostanie wykonana
również brakująca część oświetlenia ulicznego aż do drogi
krajowej nr 4. W związku z brakiem terenów pod budowę, Miasto
zostanie zmuszone wejść na działki przyległe i zapłacić
odszkodowania właścicielom. Zakończenie obu inwestycji
przewiduje się na październik 2014 r.
9
Realizowane projekty
Fot. E. Soński, Ul. Padarewskiego
Fot. P. Dubiel, Ul. Zielona
Ponadto w roku bieżącym Miasto planuje następujące inwestycje:
- przebudowę ul. Sokoła (150 tys. zł),
- przebudowę ul. Matejki (100 tys. zł),
- budowę chodnika przy ul. Paderewskiego (100 tys. zł),
- przebudowę chodnika przy ul. Chopina (50 tys. zł),
- przebudowę chodnika przy ul. Kasprowicza (135 tys. zł),
- opracowanie projektów przebudowy dróg miejskich: Składowa,
Boczna Kasprowicza, Piekarska i Dąbrowskiego (40 tys. zł)
W planach na 2014 rok znalazła się także budowa za kwotę
80 tys. zł zatoczki autobusowej w ciągu drogi krajowej nr 4 przy
ul. Kościuszki, która będzie rozwiązaniem tymczasowym,
tj. funkcjonującym do czasu przebudowy drogi krajowej na
odcinku Łańcut-Głuchów.
Rada Miasta na wniosek Burmistrza Miasta Łańcuta Stanisława
Gwizdaka wesprze Marszałka Województwa Podkarpackiego
kwotą 150 tys. zł w realizacji projektu budowy chodnika przy
ul. Mościckiego.
Agnieszka Cieślicka
Trwa rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Woli Dalszej
Istniejąca oczyszczalnia funkcjonuje od 1 czerwca 1996 r.
Wybudowana została dla oczyszczania ścieków komunalnych
i przemysłowych z terenu miasta Łańcuta, gminy Łańcut, części
gminy Czarna, gminy Białobrzegi i gminy Rakszawa.
W celu dostosowania technologii oczyszczania ścieków do
wymogów Unijnej Dyrektywy 91/271/EWG oraz
unowocześnienia procesu i dostosowania gospodarki osadowej do
współpracy z instalacjami utylizacji osadów ściekowych, należało
istniejące obiekty zmodernizować i wybudować nowe.
Rozbudowa i przebudowa działającej obecnie oczyszczalni
spowoduje polepszenie jakości ścieków oczyszczonych
odprowadzanych do odbiornika i usprawnienie procesu
stabilizacji osadów, jak również ich przetwarzania oraz dalszego
wykorzystania jako źródła energii.
Zakres rozbudowy i przebudowy oczyszczalni obejmuje:
 usprawnienie węzła mechanicznego oczyszczania ścieków,
w tym budowę osadnika wstępnego i pompowni cyrkulacji osadu
wstępnego;
budowę trzeciego ciągu ściekowego składającego się z reaktora
biologicznego i dwóch osadników wtórnych;
 budowę instalacji termicznej dezintegracji i higienizacji
osadów;
budowę komory fermentacyjnej;
budowę stacji wstępnego i końcowego odwadniania osadów;
budowę instalacji oczyszczania i magazynowania biogazu oraz
węzła spalania biogazu w kogeneratorze;
budowę suszarni słonecznej osadów ściekowych;
10
 rozbudowę istniejącego budynku administracyjnolaboratoryjnego.
Projekt „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli
Dalszej" realizowany jest przez Łańcucki Zakład Komunalny
Sp. z o.o. z siedzibą w Łańcucie. Projekt dofinansowany jest
z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, na podstawie
umowy zawartej w dniu 9 lipca 2013 roku, pomiędzy
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie a Łańcuckim Zakładem Komunalnym
Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Andrzeja
Antosza.
Fot. arch. Budowa suszarni słonecznej
W toku przeprowadzonego postępowania przetargowego na
rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej
w ramach projektu „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
kwiecień 58/2014
Realizowane projekty
ścieków w Woli Dalszej" współfinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa
w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - Gospodarka
wodno – ściekowa, w I kwartale 2013 roku wyłoniono
wykonawcę tejże inwestycji, firmę INSTAL KRAKÓW S.A.
Całkowity koszt rozbudowy oczyszczalni wyniesie około
40 mln zł, bezzwrotna dotacja z Funduszu Spójności to kwota
22 150 439,97 zł.
Fot. P. Dubiel, Na terenie budowy
Na koniec 2013 roku zawansowanie robót związanych
z rozbudową i przebudową oczyszczalni ścieków wyniosło 45%.
Dotychczas wykonano wszystkie prace konstrukcyjnobudowlane. Zostały wybudowane obiekty takie jak: osadnik
wstępny, pompownia części pływających z osadnika wstępnego
i zagęszczacza, pompownia pośrednia ścieków, ciąg reaktora
biologicznego wraz z pompownią osadu recyrkulowanego, dwa
osadniki wtórne, pompownia części pływających z osadników
wtórnych, pompownia cyrkulacyjna osadu wstępnego, komora
zbiorcza osadów biologicznych, zagęszczacz osadu wstępnego,
komora fermentacji, zbiornik osadu przefermentowanego,
budynek wielofunkcyjny, studnia kondensatu i suszarnia
słoneczna. Wykonane zostały również fundamenty pod zbiornik
biogazu, separator H2S, węzeł rozdzielczo-pomiarowy
i pochodnię biogazu. Rozbudowany został istniejący budynek
techniczno-socjalny.
Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynków. Równolegle
z robotami wykończeniowymi trwa kompletowanie urządzeń
niezbędnych do wyposażenia rozbudowywanej oczyszczalni. Do
chwili obecnej w pomieszczeniu krat gęstych zamontowana
została trzecia krata schodkowa z praską skratek, zespół płukania
i odwadnia z przenośnikami śrubowymi. W hali dmuchaw
zamontowano nową dmuchawę na potrzeby napowietrzania
reaktorów biologicznych. Krata rzadka koszowa została
zastąpiona kratą rzadką zgrzebłową, mechaniczną. Zamontowano
stacjonarną instalację do automatycznego poboru prób.
Utworzono punkt zlewny – instalację typowej kontenerowej stacji
zlewczej o przepustowości ok. 70 m3/h. W budynku
wielofunkcyjnym zamontowano pompy osadu, natomiast
w suszarni słonecznej przewracarkę osadu. W najbliższym okresie
planowana jest dostawa agregatu kogeneracyjnego oraz instalacji
do hydrolizy termicznej osadu.
W całym okresie realizacji inwestycji oczyszczalnia funkcjonuje
w pełnym zakresie.
Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych wraz
z rozruchem technologicznym oczyszczalni planowany jest na
30 września 2014 roku.
ŁZK
Fot. arch.
ŁAŃCUCKI ZAKŁAD KOMUNALNY Sp. z o. o, ul. Traugutta 20, 37-100 Łańcut –
JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT
„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej”
Umowa o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-333/12-00
w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej
15 tys. RLM priorytetu I- Gospodarka wodno ściekowa
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Fot. arch.
kwiecień 58/2014
11
Realizowane projekty
Już niedługo, bo 29 maja br. nastąpi oficjalne otwarcie Filii
Miejskiego Domu Kultury. Z tej okazji 1 czerwca w dzielnicy
Podzwierzyniec odbędzie się impreza plenerowa, podczas której
przewidujemy szereg atrakcji przeznaczonych zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych.
Budynek filii z dniem 1 kwietnia został oddany do użytkowania
i wraz z terenem przyległym przekazany Dyrektorowi Miejskiego
Domu Kultury. W obiekcie przystosowanym dla osób
niepełnosprawnych, wyposażonym w panoramiczną windę,
funkcjonuje już pracownia komputerowa, wyposażona w ramach
projektu Moc Internetu – Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion w Mieście Łańcut. Przygotowywana
jest również pracownia plastyczna oraz pomieszczenie
przeznaczone na studio telewizyjne dla TV Łańcut. W budynku
znajduje się sala widowiskowa mieszcząca 200 osób, a także sala
konferencyjna z kinem domowym. W przestronnym holu
okoliczna młodzież może zagrać w tenisa stołowego, bilard lub
piłkarzyki. W przyszłości planowane jest stworzenie w filii kina
„Gabinet Plus", koła fotograficznego oraz zespołu muzycznego
i tanecznego. Do dyspozycji jest kuchnia z całym zapleczem
gastronomicznym. Swoją siedzibę znalazły tu Filia Miejskiej
Biblioteki Publicznej, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza
Straż Pożarna, a Łańcucki Szczep Harcerski planuje utworzenie
harcówki. Koszt inwestycji włącznie z zakupem wyposażenia
wyniósł ponad 3,76 mln zł i został w całości pokryty ze środków
budżetu Miasta.Decyzją Radnych Rady Miasta Łańcuta, część
budynku o powierzchni ok. 400 m 2 , położona od strony
ul. Podzwierzyniec zostanie sprzedana Starostwu Powiatowemu.
Należąca do powiatu spółka, jaką jest Centrum Medyczne, będzie
prowadziła tam swoją działalność.
Inicjatywę budowy nowego obiektu przeznaczonego na Filię
Miejskiego Domu Kultury podjął w 2008 r. Burmistrz Miasta
Łańcuta Stanisław Gwizdak, po uzyskaniu akceptacji Rady
Miasta. Spowodowana była ona złym stanem technicznym
budynku, w którym dotychczas mieścił się osiedlowy Dom
Kultury. Pogarszający się z roku na rok stan obiektu nie pozwalał
na jego dalszą eksploatację. Prace przy budowie nowego Domu
Kultury rozpoczęły się w 2010 r. i trwały trzy lata.
Agnieszka Cieślicka
Remont sieci wodociągowej
w ulicy Kraszewskiego
W drugiej połowie kwietnia br. Łańcucki Zakład Komunalny
Sp. z o.o. przystąpi do remontu sieci wodociągowej wraz
z odgałęzieniami na długości 1200 m w ulicy Kraszewskiego
w Łańcucie. Prowadzona inwestycja wprowadzi pewne
12
Fot. E. Soński, Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej
Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa
Fot. E. Soński, Hol główny
utrudnienia w postaci okresowych braków wody, zwężenia jezdni,
wyłączenia z ruchu chodnika dla pieszych, wykopów w pasie
drogowym. W celu zminimalizowania tych niedogodności remont
wodociągu podzielono na 14 etapów, po około 100 m. Na czas
wykonywanych prac zostanie wprowadzona zmiana organizacji
ruchu na wydzielonych odcinkach. Przedmiotowa inwestycja
opiewa na sumę ok. 500 000 zł. Inwestor stopniowo będzie
odtwarzał nawierzchnię jezdni oraz chodnika. Planowany termin
zakończenia inwestycji to 30.06.2014r.
ŁZK
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
ŁAŃCUT – MIASTO PRZYJAZNE INWESTOROM
Oprócz Podstrefy Łańcut należącej do Specjalnej Strefy
Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, Łańcut posiada
atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane w północnej części
miasta, przy ulicach Polnej oraz Żeromskiego. Zainteresowanym
inwestorom przypominamy, iż oferty dotyczące powyższych
terenów widnieją na stronie Urzędu Miasta, w zakładce Oferty
Inwestycyjne Miasta Łańcuta.
Jedną z firm, która swoją kolejną halę produkcyjną ulokowała
właśnie w tej części miasta jest Bester Sklejki Sp. J. To rodzinna
firma, działająca od ponad 30 lat w branży drzewnej. Produkuje
sklejki profilowane mające zastosowanie jako elementy
m. in. krzeseł, mebli i wyposażenia wnętrz.
Historia powstawania i rozwoju firmy jest dość typowa.
Początkowo zakład usługowy produkujący meble, prowadzony
przez Pana Stanisława Bester, zdobywa uznanie na rynku
lokalnym i zamienia się w firmę prywatną zatrudniającą najpierw
czworo, później coraz więcej pracowników. Firma zaczyna
produkować elementy giętoklejone, wprowadzać nowe wzory,
rozbudowywać siedzibę.
NADAJEMY MEBLOM KSZTAŁT
O tym jaka jest obecna sytuacja firmy na rynku nie tylko lokalnym,
rozmawiam z jednym z jej właścicieli Panem Adamem Bester
Sytuacja na rynku produkującym meble oraz jego elementy
stawia coraz większe wyzwania. Jak Firma radzi sobie
z rosnącymi wymaganiami klientów?
Można śmiało powiedzieć, że konkurencja w branży jest globalna.
Sprzedaż na rynek krajowy, gdzie liczy się głównie cena i ciągłe
obniżanie kosztów produkcji, rozwija się w niewielkim stopniu,
dynamicznie zaś rozwijamy eksport. Mamy klientów
w większości europejskich krajów, a nasze produkty często
wędrują na inne kontynenty.
Ciągle testujemy nowe rozwiązania, nowe materiały
i usprawniamy produkcję. Ponieważ jestem częstym gościem
kwiecień 58/2014
innych zakładów, obserwuję ich produkcję i wyposażenie. Mogę
więc nieskromnie powiedzieć, iż mamy nowoczesną fabrykę.
Naszym dużym atutem jest posiadanie linii do produkcji łuszczki –
niezbędnego półproduktu do produkcji sklejek. Dzięki temu
kontrolujemy proces produkcyjny od samego początku, a tym
samym jakość finalnego produktu. W przeszłości nasza produkcja
była zbyt mała, zaś kooperanci dostarczali półprodukt
nieterminowo oraz niskiej jakości. To skłoniło nas do budowy
zakładu. Systematycznie inwestujemy w park maszynowy.
Posiadamy nowoczesną, w pełni automatyczną kotłownię na
zrębki, centrum obróbcze sterowane numerycznie, nowoczesną
specjalistyczną szlifierkę do fornirów, zakupioną w zeszłym roku
wraz z systemem odpylania.
W zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę z Politechniką
Rzeszowską w zakresie szczupłego produkowania.
Uczestniczymy aktywnie w projektach unijnych, pozyskując
środki na rozwój firmy.
Obok nowoczesnego parku maszynowego sądzę, iż
najważniejszym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie
sukcesu jest zaangażowanie pracowników, zwłaszcza tych
z pierwszej linii, oraz kultura pracy. Pomimo iż jest coraz lepiej, to
pod tym względem dużo nam brakuje do krajów zachodnich.
W latach 2010-2011 Firma wybudowała halę produkcyjną, teraz
przystąpiła do budowy kolejnej. Co może Pan powiedzieć o jej
lokalizacji i przeznaczeniu?
Pierwsze kroki dotyczące rozbudowy zakładu poczyniliśmy
w 2011 roku, kiedy jeszcze na dobre nie zadomowiliśmy się
w nowym miejscu. Braliśmy pod uwagę zarówno trwające latami
procedury administracyjne, jak i długofalowy plan rozwoju
zakładu. Na dzień dzisiejszy najbardziej brakuje nam
nowoczesnej automatycznej lakierni i ta w pierwszym kroku
będzie przy zwiększonej powierzchni zainstalowana. W nowej
hali mieszczącej się przy ul. Żeromskiego będzie również miejsce
na magazyn, więcej pras i maszyn stolarskich, w tym kolejne
centrum obróbcze sterowane numerycznie, bez którego nie
wyobrażam sobie dziś pracy. W planach mamy również
utworzenie modelarni, dzięki której zintensyfikujemy prace
badawczo – rozwojowe.
Jak rozbudowa Firmy wpłynie na poziom produkcji oraz
zatrudnienie? Jaka jest obecna sytuacja w Firmie ?
2014 rok zaczął się dobrze. Spodziewamy się wzrostu sprzedaży
w stosunku do roku ubiegłego. Ciągle pracujemy nad
pozyskaniem nowych klientów. Poprzedni 2013 rok, pomimo
rosnącej sprzedaży, był słaby jeśli chodzi o marże, udało się nam
jednak utrzymać załogę, nawet z niewielkim wzrostem. Aktualnie
zatrudniamy 61 osób, prawdopodobnie w tym roku przyjmiemy
jeszcze 2-3. Około 30% załogi stanowią kobiety. Mieszana załoga
zdecydowanie wpływa na lepszą kulturę pracy.
Na dzień dzisiejszy produkujemy kilka tysięcy części do mebli
dziennie. Budowa nowej hali z pewnością pozwoli
13
Wydarzenia społeczne
na powiększenie mocy produkcyjnych. Jednakże naszym celem
jest raczej coraz większa automatyzacja i optymalizacja procesów
produkcyjnych, a przez to uzyskiwanie coraz lepszej jakości
wyrobów, niż dążenie do dużych ilości. Chcemy wysłać z zakładu
możliwie jak najbardziej przetworzony produkt. Pojawiają się
również pytania klientów o kompletny montaż krzeseł, co
świadczy o dużym zaufaniu naszych klientów do oferowanej
jakości. Sądzę, że po zrealizowaniu inwestycji zatrudnienie może
znaleźć dodatkowe 20 osób, nie tylko pracowników bezpośrednio
produkcyjnych.
Czy uważa Pan, że Łańcut jest miastem sprzyjającym
inwestorom?
„Ciepłownia Łańcut” Sp. z o.o. na przełomie 2013 i 2014 roku
rozpoczęła modernizację źródła ciepła, mającą na celu poprawę
efektywności energetycznej wytwarzania ciepła oraz
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Łańcucie i w jego
okolicach.
Modernizacja będzie polegała na demontażu kotła parowego typu
OR 10 i montażu na jego miejscu kotła wodnego typu WR 8,
wykonanego w technologii ścian szczelnych wraz z układem
odpylania spalin, zapewniającym emisję pyłów poniżej
100 mg/Nm3. Konieczność zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
pyłowych od 1 stycznia 2016 r. do w/w wartości wynika
z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r.
w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 95, poz. 558).
Modernizacja źródła - dzięki podniesieniu sprawności
wytwarzania ciepła (mniejsze zużycie węgla) – spowoduje
również istotne zmniejszenie emisji do atmosfery zanieczyszczeń
gazowych.
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń w skali roku w (Mg/rok)
przedstawia poniższa tabela:
14
Z pewnością dużym atutem jest położenie i komunikacja miasta
ze światem. Dla nas podstawowym walorem była lokalizacja
fabryki. Jest ona najlepsza, nawet porównując z sąsiednimi
miastami. Gotowe do wejścia tereny inwestycyjne dla inwestorów
są zdecydowanie czynnikiem przyciągającym. Przy dobrej cenie
działek miasto powinno szybko znaleźć zainteresowanie wśród
inwestorów. Na pewno zarówno Burmistrz Miasta Łańcuta, jak
i pracownicy Urzędu Miasta życzliwie do nas podchodzą.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów.
Wywiad przeprowadziła Agnieszka Cieślicka
Fot. E. Soński, Ciepłownia Łańcut
W dniu 6 listopada 2013 r. spółka zawarła umowę pożyczki
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Rzeszowie. Kwota pożyczki wynosi 2.236 tys. zł.
Pożyczka z WFOŚiGW stanowić będzie ok. 80 % planowanych
nakładów (netto) na realizację zadania. Pozostała część będzie
finansowana z nadwyżki finansowej spółki z lat 2013 i 2014.
Zakończenie modernizacji jest planowane na IV kwartał 2014 r.
Realizacja zadania nie spowoduje wzrostu cen ciepła
oferowanego przez Ciepłownię.
Ciepłownia Łańcut Sp. z o.o.
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
„Czas na aktywność w mieście Łańcut" – kolejny rok realizacji projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie informuje, że
w dniu 28 lutego 2014r zakończył się proces rekrutacji osób
chętnych do wzięcia udziału w projekcie systemowym „Czas na
aktywność w mieście Łańcut" w roku 2014.
W procesie wyłaniania grupy osób, które zostały skierowane do
uczestnictwa w projekcie, wzięto pod uwagę określone
w ogłoszeniu rekrutacyjnym wymagania pożądane, zgodnie
z przyjętymi zasadami oceny zawartymi w „Zasadach
przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów
systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" z dnia 1 stycznia 2013r.
W związku z wyczerpaniem planowanego limitu przyjęć nie
przewiduje się możliwości ogłoszenia kolejnej rekrutacji na rok
2014. Do uczestnictwa w projekcie w roku 2014 skierowano
14 osób (12 kobiet i 2 mężczyzn), które zostaną poinformowane
indywidualnie o wyniku rekrutacji.
Z powodu ograniczonego w przedmiotowym zakresie budżetu,
niestety nie możemy objąć działaniami w ramach aktywnej
integracji wszystkich chętnych. Dodatkowo została utworzona
czteroosobowa lista rezerwowa. Osoby znajdujące się na liście
rezerwowej będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku
rezygnacji osoby, która została skierowana z listy podstawowej
lub w kolejnej edycji – w roku 2015. Informacje w tym zakresie
będą przekazywane indywidualnie.
Osoby, które zostały zakwalifikowane do uczestnictwa
w projekcie, zobowiązane są do wyrażenia pisemnej zgody na
udział w projekcie systemowym „Czas na aktywność w mieście
Łańcut" i zawarcia kontraktu socjalnego. Zgoda będzie
podpisywana w miejscu i terminie uzgodnionym z osobą
zakwalifikowaną do uczestnictwa w projekcie.
Kolejny proces rekrutacji uczestników projektu na rok 2015
rozpocznie się od 1 stycznia 2015 r. i trwać będzie do
31 stycznia 2015r.
Zespół Projektowy
Z ŻYCIA ZWIĄZKU EMERYTÓW
Alfred Maczuga, którzy złożyli seniorom najserdeczniejsze
życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności oraz przekazali
na ręce Przewodniczącej Czesławy Pankowskiej symboliczne
wiązanki kwiatów. W trakcie uroczystości 6 par małżeńskich,
długoletnich członków, wyróżniono podziękowaniami w formie
dyplomów za zaangażowanie i dotychczasową działalność. Przy
akompaniamencie, zespołu muzycznego odśpiewano tradycyjne
„sto lat" oraz hymn emerytów.
Również uroczysty charakter miało spotkanie opłatkowe, na
które 15 stycznia br., przybyli zaproszeni goście w osobach:
Ks. Prałata Władysława Kenara i Z-cy Burmistrza Henryka
Pazdana. Złożyli oni uczestnikom spotkania najlepsze życzenia
noworoczne, a po odśpiewaniu kolęd podzielili się tradycyjnym
opłatkiem.
W obu uroczystościach, po części oficjalnej i smacznym obiedzie,
W ostatnim czasie Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Łańcucie zorganizował dla
swoich członków dwie uroczystości: „Dzień Seniora” oraz
spotkanie opłatkowe, które odbyły się w pięknej sali balowej
Hotelu Łańcut. Wyjątkowo uroczysty charakter miało
zaplanowane na 15 listopada 2013 r. „Święto Seniora", w którym
uczestniczyło ponad 120 członków Związku oraz zaproszonych
gości. To dla seniorów Zespół Pieśni i Tańca „Mały Łańcut" pod
kierownictwem Urszuli Opałki przygotował wspaniałe
widowisko taneczne, które spotkało się z bardzo życzliwym
przyjęciem i wprowadziło uczestników spotkania w miły nastrój.
Jak zawsze na spotkanie przybyli zaproszeni goście, w tym
Zastępca Burmistrza Miasta Łańcuta Henryk Pazdan oraz
Przewodniczący Oddziału Okręgowego PZERiI w Rzeszowie
Fot. J. Bałtowski, Uczestnicy uroczystości
kwiecień 58/2014
do zabawy zachęcał Zespół
„MEGREZ", serwując
zebranym piękne melodie.
Chwile odpoczynku
przepełnione były
wspólnymi wspomnieniami,
a przy akompaniamencie
akordeonu i skrzypiec
śpiewano piosenki
biesiadne. Radość
ze wspólnego przebywania
udzieliła się wszystkim.
PZERiI
Fot. J. Bałtowski, Życzenia od Burmistrza
15
Wydarzenia społeczne
NOWY SPRZĘT SPECJALISTYCZNY DLA ŁAŃCUCKIEJ STRAŻY POŻARNEJ
14 lutego 2014 r. w Muzeum-Zamku w Łańcucie odbyła się narada
kadry kierowniczej PSP województwa podkarpackiego
z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza. W naradzie
uczestniczyli: Krystyna Skowrońska-poseł na Sejm RPPrzewodnicząca Poselskiego Zespołu Strażaków, Małgorzata
Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki, Władysław
Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, dowódcy,
kierownicy służb i instytucji, przedstawiciele ochotniczych straży
pożarnych, związków zawodowych, komendanci miejscy,
powiatowi PSP oraz kadra kierownicza KW PSP.
Podczas narady, której celem było podsumowanie działalności
podkarpackich strażaków za 2013 rok, nastąpiło przekazanie
i poświęcenie samochodów i sprzętu specjalistycznego dla
podkarpackich jednostek PSP. Łańcucka straż otrzymała
urządzenia hydrauliczne do ratownictwa technicznego. Ważnym
punktem spotkania było podpisanie pre-umowy pomiędzy
Marszałkiem Województwa Podkarpackiego a Podkarpackim
Komendantem Wojewódzkim PSP na realizację projektu „Zakup
pojazdów specjalnych ratownictwa wysokościowego, wodnego,
technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek
ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej
woj. podkarpackiego" w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
na wartość 10 667 000 zł. W ramach projektu do Komendy
w Łańcucie trafi samochód specjalistyczny z wyposażeniem
sprzętu do ochrony dróg oddechowych.
Fot. A. Grzyb, Narada kadry kierowniczej
Fot. A. Grzyb, Przekazany sprzęt
Fot. A. Grzyb Przekazanie i poświęcenie sprzętu specjalistycznego
W styczniu br. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
podpisała list intencyjny podjęcia współpracy z Polskim
Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Związkiem
Dealerów Samochodów w celu zwiększenia skuteczności
prowadzonych działań ratowniczych. Aby ułatwić proces
ratowniczy i przyspieszyć wydobycie pasażerów z rozbitego
pojazdu, związki zaproponowały wdrożenie w Polsce
europejskiego systemu „Karta ratownicza pojazdu".
16
Co to jest „Karta ratownicza pojazdu"?
Karta ratownicza („rescue sheet") to zestandaryzowana
informacja, która na karcie papierowej w formacie A4 przedstawia
schemat pojazdu z zaznaczonymi najważniejszymi dla służb
ratowniczych elementami umiejscowienia wzmocnień karoserii,
rozmieszczenia poduszek bezpieczeństwa, czy też gazowych
napinaczy pasów. Pozornie zwykła kartka papieru wożona
w samochodzie pozwala często skrócić czas akcji ratowniczej
o 30 procent, o 6 – 9, często decydujących, minut. Pozornie zwykła
kartka papieru może uratować Ci życie!
Więcej informacji na stronach: http://kartyratownicze.pl/ ,
http://www.straz-lancut.pl/
PSP Łańcut
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
Ich zwyczaje i kultura od wieków budziły ciekawość, ale
i podejrzliwość. Wielu z nich zasymilowało się w Polsce, wielu
zmuszonych było opuścić nasz kraj. Żydzi, sąsiedzi
zamieszkujący polskie miasteczka, osiedlili się także
w Łańcucie, stanowiąc blisko czterdzieści procent ogólnej
liczby mieszkańców...
Abre Judei to prawdopodobnie pierwszy uchwytny źródłowo
mieszkaniec Łańcuta narodowości żydowskiej, którego nazwisko
widnieje pod datą 1554 rok. Kilka lat później odnotowano
informacje o istnieniu w Łańcucie w pełni ukształtowanej gminy
żydowskiej zwanej kahałem. Jeden z właścicieli Łańcuta –
Krzysztof Pilecki nie życzył sobie, aby Żydzi osiedlali się
w obrębie murów miejskich, jednak przez dziesiątki lat ich
liczebność rosła, a książę Stanisław Lubomirski, właściciel
i budowniczy łańcuckiego zamku, zatrudnił u siebie Żyda
w charakterze – jak byśmy to dzisiaj powiedzieli – głównego
księgowego. Żydzi znani byli z pożyczania pieniędzy na wysoki
procent, wynajmowali swoje kamienice, wielu z nich było
doskonałymi rzemieślnikami, lekarzami, adwokatami czy
uzdolnionymi muzykami. Na marginesie wspomnijmy, że
z pobliskiego Rzeszowa wywodził się niejaki Nokhem
Sternheim- muzyk i śpiewak wychowywany w tradycji
chasydzkiej. Przebywając przed I wojną w USA pisał piosenki dla
wytwórni filmowych w Hollywood. Zginął w 1942 r. w getcie
rzeszowskim. Z pewnością pamiętają państwo popularny film
„Konsul” z Piotrem Fronczewskim w roli głównej. Kanwą dla
scenariusza była prawdziwa historia. Urodzony w Rzeszowie
Jacek ben Silberstein vel Czesław Śliwa znany był ze swoich
wyczynów, głównie jako fałszywy konsul we Wrocławiu. Dzięki
bujnej fantazji i urokowi osobistemu potrafił przekonać do siebie
wielu ludzi, którzy uwierzyli, że istotnie był konsulem Republiki
Austrii. Posługiwał się fałszywą pieczątką i dokumentami. Ojciec
Silbera, rzeszowski Żyd - Ascher Juda Silber był przemysłowcem
i filantropem. Miał w przedwojennym Rzeszowie Parową
Fabrykę Najprzedniejszych Likierów. Zakupił także dworek
w Błażowej, był prezesem Rzeszowskiej Żydowskiej Gminy
Wyznaniowej, a także opiekował się opuszczonymi żydowskimi
dziećmi. Jacek Silber w czasie II wojny światowej został oddany
na wychowanie do polskiej rodziny, w obawie przed
prześladowaniem ze strony Niemców. Ukrywał się do końca
kwiecień 58/2014
wojny pod zmienionym nazwiskiem i jako Czesław Śliwa
(nazwisko jego opiekunów) wyjechał po wojnie do Bytomia
i Wałbrzycha. W 1969 roku założył fikcyjny konsulat we
Wrocławiu. Niesamowite, ale udało mu się nawet złożyć listy
uwierzytelniające w Radzie Państwa. Został skazany na siedem lat
więzienia. Zmarł w 1971 roku w więzieniu w Wołowie,
prawdopodobnie wykonując tzw. "połyk" w celu wymuszenia
przeniesienia do placówki o wyższym standardzie.
Szynk u Berka i rabunek żydowskich sklepów
W przedwojennym Łańcucie wiele kamienic w obrębie Rynku
należało do rodzin żydowskich. Żydzi prowadzili zakłady
usługowe i szynki. Na przykład w pobliżu skrzyżowania ulic
Paderewskiego i 3 Maja, tu gdzie dzisiaj znajduje się kompleks
usługowo-handlowy, przed wojną mieścił się tzw. „Szynk
u Berka”. W obrębie ulic Wałowej, Rzeźniczej i Kowalskiej Żydzi
w XIX wieku mieli swoją dzielnicę. Zamieszkiwali także ulicę
Ottona z Pilczy, zwaną wówczas Druckerówką (Łazienną),
posiadając tu swój dom kultury, a także łaźnię rytualną. Łaźnia ta
służyła po wojnie polskim mieszkańcom miasta. Nieposiadający
w swych domach bieżącej wody, co tydzień korzystali z jej
dobrodziejstw. Ulicę tą zwano także Ciemną, gdyż po wojnie
zbierał się tu tzw. „szemrany element” i amatorzy mocnych
trunków... Żydzi zajmowali się handlem, prowadzili w mieście
liczne sklepy i z tymi sklepami wiąże się pewna historia.
11 listopada 1918 roku podczas zjazdu delegatów ludowych
z całego regionu, który odbywał się w Łańcucie, doszło do
masowych włamywań do żydowskich sklepów. Co ciekawe,
w akcji plądrowania tych sklepów nie uczestniczyli mieszkańcy
Łańcuta - sprawcami zajścia byli biedni wieśniacy z okolic
Rzeszowa, którzy przybyli do miasta na wspomniany zjazd.
Obywatele żydowscy stanęli w obronie swojego dobytku.
Komisarz Polskiej Komisji Likwidacyjnej, Tadeusz Spiss, wraz
z łańcucianami rozpędzili bandę grasujących chłopów. Na drugi
dzień wezwano nawet specjalny oddział wojska z Krakowa,
jednak obeszło się bez rozlewu krwi i poważniejszych
incydentów.
Afera plakatowa i święty cadyk
Wzajemne sąsiedztwo Polaków i Żydów powodowało często
zadrażnienia, a młodzież kierowana ciekawością wobec
odrębnych zwyczajów, „dla draki” uciekała się do żartów
17
Wydarzenia społeczne
i psikusów w stosunku do swoich „sąsiadów”. Jedną z takich
sytuacji, która miała miejsce przed wojną, była akcja rozlepiania
w mieście przez grupę łańcuckich gimnazjalistów afiszy
przedstawiających ich żydowskiego kolegę, muzyka, który
trzymał za ogon cielę. Napis na rozklejonych plakatach brzmiał:
"Glanzberg gra na ciele..." Zdarzyło się, iż w żydowskie święto
Yom Kippur, kiedy to Żydzi uczestniczyli w wieczornym
nabożeństwie, obejmującym publiczne wyznawanie grzechów
i wspominanie zmarłych, grupy łańcuckiej młodzieży zbierały się
przy łańcuckiej synagodze, pokazując wychodzącym z niej
Żydom pomalowane na czarno, wydrążone dynie z otworami
i świecą w środku, co wzbudzało powszechny przestrach... (zob.
J. Grubka, Żydzi łańcuccy, mps. niepublikowany, Kraków 1992,
sygn. 689/III - ZR MBPŁ).
Gmina żydowska posiadała w mieście swój dom modlitwy.
Pierwsze wzmianki o drewnianej bożnicy żydowskiej pochodzą
z siedemnastego stulecia. W 1726 roku kahał żydowski rozpoczął
starania o budowę nowej bożnicy. Ówczesny właściciel miasta,
książę marszałek Stanisław Lubomirski, wydał zgodę na budowę
nowego obiektu pod warunkiem wszak... że nie będzie ona wyższa
niż zabudowania kościoła parafialnego i miejskiego ratusza.
Fot. E. Soński, Łańcucka Synagoga
Obiekt wybudowano do 1761 roku. Na środku wielkiej sali stoi
tzw. "bima", podwyższenie na Torę z czterema kolumnami wokół
podtrzymującymi baldachim. Oprócz wielkiej "Sali Modlitw",
w południowo-zachodniej części Synagogi znajduje się mniejsze
pomieszczenie - tzw. sala lubelska z zachowanymi malowidłami
m.in. zwierząt występujących w Biblii. Nazwa sala lubelska
wzięła się stąd, że w XIX wieku, podczas swojej podróży do
Lublina, zatrzymał się tutaj cadyk Jakub Izaak Horowitz.
Horowitz zwany łańcuckim świętym cadykiem, uważany był za
jednego z najważniejszych cadyków. W łańcuckiej synagodze
dysponował swoim własnym pokojem, gdzie przyjmował gości
i prowadził uczone dysputy. Pomieszczenie to jest miejscem wielu
pielgrzymek żydowskich. W czasie II wojny światowej Niemcy
próbowali podpalić Synagogę - spłonął nawet tzw. "babiniec",
jednak po osobistej interwencji hrabiego Alfreda III Potockiego
udało się ten cenny zabytek ocalić.
Zapach Raju...
Na terenie Łańcuta zachowało się kilka cmentarzy żydowskich.
Najstarszy, z początku osiemnastego wieku, mieści się na
wzgórzu przy ul. Moniuszki i ze względu na spoczywające tutaj
doczesne szczątki cadyka Naftalego Horowitza, zmarłego
18
w Łańcucie w drodze z Ropczyc do Lublina, jest do dzisiaj
odwiedzany przez ludność żydowską z całego świata. Kim był ów
słynny cadyk? Pochodził z Ropczyc i był mistrzem kabalistycznej
interpretacji Tory. Napisał także do niej komentarz.
Fot. E. Soński, Kirkut przy ul. Moniuszki
Podczas swojej podróży do Lublina przybył do Łańcuta
i przejeżdżając obok cmentarza niespodziewanie kazał zatrzymać
powóz i rzekł: Pachnie tutaj Rajem. Gdy tylko wypowiedział te
słowa, źle się poczuł. Zmarł w Łańcucie 8 maja 1827 roku, a jego
grób znajduje się na tym właśnie cmentarzu. Z kolei przy obecnej
ul. Traugutta mieści się kolejny kirkut założony w latach
sześćdziesiątych XIX wieku. Skrywa on szczątki osób
narodowości żydowskiej, pomordowanych przez okupanta
hitlerowskiego. W 1942 roku Niemcy rozstrzelali w tym miejscu
kilkuset łańcuckich Żydów, a macewy z tego cmentarza używane
były przez oprawców do utwardzania dróg. Część macew z obu
cmentarzy przechowywana jest we wnętrzu synagogi do dziś.
Bohaterowie z Markowej
Szczególnie ciężkim okresem dla Żydów były czasy ostatniej
wojny. W Łańcucie ludność żydowską prześladował znany nam
już Kokott. Z zimną krwią zabijał żydowskie matki i dzieci,
np. niedaleko żydowskiej rzeźni strzelał do dziewczyny której
matka wyniosła przed dom pieniądze, po czym i ją zastrzelił.
Potrafił strzelać do żydowskiej dziewczyny, zostawić ją ranną (na
ul. Wałowej), pójść do domu po naboje i wrócić, aby ją dobić.
W lipcu 1942 roku kwestię Żydów w Łańcucie próbował
„rozwiązać” inny gestapowiec - pochodzący z Jarosławia Franz
Schmidt, zwany katem z Jarosławia. Kiedy ktoś z dawnych
znajomych próbował pozdrowić go po polsku: „Cześć Franek”, bił
niemiłosiernie. Aparat sprawiedliwości Niemieckiej Republiki
Federalnej wytropił go w 1977 roku. Jednak biegli orzekli, że
cierpi na... niedołęstwo umysłowe, co więcej - w teście na
inteligencję jego wyniki oscylowały w przedziale
charakterystycznym dla...imbecyli. Wśród łańcuckich Żydów
działy się wówczas dantejskie sceny – wielu próbowało przekupić
Schmidta, aby przybił specjalną pieczątkę w dokumentach,
oznaczającą pozostanie na miejscu.
Bardzo wielu było Polaków, którzy ratowali w okupacyjnej
rzeczywistości osoby o narodowości żydowskiej. Rodzina Ulmów
z Markowej - Wiktoria i Józef wraz z szóstką dzieci (Stanisławem,
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
Barbarą, Władysławem, Franciszkiem, Antonim i Marią) w czasie
Dziewulski i Wilde oraz czterej funkcjonariusze policji
ostatniej wojny udzieliła schronienia dwóm żydowskim
granatowej, którzy "osłaniali akcję", w tym Leś. Sam "osławiony
rodzinom. Ulmowie przyjęli Gołdę i Laykę Goldman z małą
łańcucki kat" Kokott zastrzelił troje z członków rodziny Ulmów,
córeczką oraz Szallów – ojca z czterema synami. Żydzi ukrywali
wypowiadając przy tym słowa: "Patrzcie, jak giną polskie świnie,
się u nich od jesieni 1942 roku do 24 marca 1944 roku.
które przechowują Żydów..."
Zadenuncjował ich posterunkowy policji granatowej z Łańcuta,
We wrześniu 2003 r. rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny
Włodzimierz Leś, z pochodzenia Ukrainiec. Leś ożenił się
Ulmów wraz z innymi bohaterskimi męczennikami czasów
i zamieszkał w Łańcucie. Początkowo
II wojny światowej. Dieken nigdy nie
pomagał Szallom, jednak kiedy
został osądzony. Dożył spokojnie
dowiedział się, że grozi za to kara śmierci
emerytury w Esens w Republice
wyrzucił ich z domu. Przywłaszczył sobie
Federalnej Niemiec, gdzie był...
ich majątek. Żydzi postanowili więc
policjantem. Zmarł w 1969 roku. Kokotta
upomnieć się o swoje mienie. To „przelało
wytropiono przypadkowo w Czechach
czarę goryczy” - Leś doniósł na nich
w 1957 roku. 30 sierpnia 1958 roku
Niemcom. 24 marca 1944 roku we
rzeszowski sąd wojewódzki skazał go na
wczesnych godzinach rannych, przed
karę śmierci. Rada Państwa skorzystała
gospodarstwo Ulmów zajechały furmanki
jednak z prawa łaski i zamieniono mu karę
z czterema żandarmami niemieckimi
początkowo na dożywocie, a później na
i czterema policjantami z tzw. granatowej
25 lat więzienia. Karę odbywał
policji. Dowódcą akcji był por. Elert
w więzieniu w Raciborzu, jednak nie
Dieken - żandarm z Łańcuta. Jako pierwsi
doczekał końca wyroku i w 1980 r. zmarł.
zginęli, jeszcze podczas snu, dwaj bracia
Podczas procesu przyznał się do zabójstwa
Fot. arch. W.J. Ulmowie
Szallowie oraz jedna z sióstr Gołda
tylko jednego Żyda, wymawiając się
Goldman. Potem żandarmi zastrzelili
strachem przed przełożonymi. W akcji
trzeciego z braci Szallów, następnie Laykę Goldman wraz
brali udział również dwaj inni niemieccy żandarmi: Dziewulski
z małym dzieckiem, a na końcu pozostałych Szallów. Z kolei
i Wilde. Nie udało się ustalić, co stało się z nimi po wojnie.
Ulmów wyprowadzono przed dom i z zimną krwią zamordowano.
Włodzimierza Lesia "polskie podziemie" zastrzeliło 10 września
Nie oszczędzili nawet Wiktorii, mimo iż była w ostatnim miesiącu
1944 roku. Ale było z nim jeszcze trzech policjantów
ciąży. Porucznik Dieken podjął też decyzję o zabiciu wszystkich
granatowych, których losów nie udało się ustalić...
dzieci Ulmów, aby, jak potem przyznał, „nie było z nimi kłopotu”.
Arkadiusz Bednarczyk
W zbrodni oprócz Diekena brali udział żandarmi: Kokott,
28 października 2013 r. Radni Sejmiku Województwa
Podkarpackiego podjęli uchwałę, w której ustanowili rok 2014
R o k i e m R o d z i n y U l m ó w. W 2 0 1 4 r. , a d o k ł a d n i e j
24 marca minęła bowiem 70. rocznica śmierci rodziny, która, jak
czytamy w uzasadnieniu
d o u c h w a ł y, j e s t
symbolem wszystkich
P o l a k ó w
zamordowanych przez
Niemców podczas II
wojny światowej za
udzielanie pomocy
Żydom.
W 1 9 9 5 r. U l m o w i e
zostali uhonorowani
tytułem „Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata”.
W roku 2003 rozpoczął
się proces ich
beatyfikacyji, a rok
kwiecień 58/2014
później w Markowej odsłonięto pomnik poświęcony ich pamięci.
Co roku w to miejsce przyjeżdżają pielgrzymi z całego świata,
głównie narodowości żydowskiej. Obecnie we wsi budowane jest
Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów .
Władze Miasta Łańcuta także postanowiły uczcić pamięć
zamordowanej rodziny z Markowej.
Fot. E. Soński, Uroczyste otwarcie i poświęcenie ulicy im. Rodziny Ulmów
19
Wydarzenia społeczne
Fot. E. Soński, Pomnik pamięci rodziny Ulmów w Markowej
Na mocy uchwały z dnia 17 grudnia 2013 roku droga łącząca ulice
Mościckiego, przebiegającej obok cmentarza katolickiego,
i Traugutta, przy której mieści się żydowski kirkut, otrzymała imię
Rodziny Ulmów. Na datę uroczystego nadania nazwy
i poświęcenia ulicy, wybrano dzień 70. rocznicy ich śmierci - 24
marca br.
Nadanie jednej z łańcuckich ulic imienia rodziny Ulmów to wyraz
szacunku łańcucian dla wielkiego bohaterstwa i poświęcenia, a
także uznania członków tej rodziny za moralny wzorzec dla nas
wszystkich. – podkreślał podczas uroczystości Burmistrz Miasta
Łańcuta Stanisław Gwizdak. - Pamięć ta nie powinna zamykać się
w granicach miejscowości, w której Ulmowie żyli i zginęli.
Jesteśmy zobowiązani przypominać o ich poświęceniu także poza
Markową, w naszym mieście.
Agnieszka Cieślicka
11 lutego 2014 r. w Międzynarodowym Dniu Chorego odbyło
się rozstrzygnięcie XIII plebiscytu ESKULAP 2013.
W kategorii najlepsza Placówka Medyczna Województwa
Podkarpackiego, Kapituła Plebiscytu I miejsce przyznała
Centrum Medycznemu w Łańcucie.
Dla szpitala jest to ogromne
wyróżnienie, które z jednej
strony jest zwieńczeniem
dotychczasowych wysiłków
z drugiej zaś motywatorem do
dalszej pracy – podkreśla
Prezes Centrum Medycznego
w Łańcucie Krzysztof
Przyśliwski, który na
uroczystej gali odebrał
statuetkę wraz z dyplomem dla
najlepszej Placówki Medycznej. - Na stały, konsekwentny rozwój
szpitala nakłada się wiele elementów. Właściwe zarządzanie nie
byłoby możliwe bez współpracy całego zespołu – zaznacza prezes
i dodaje – W kierowaniu placówką zawsze staramy się stworzyć
optymalne warunki zarówno dla pracowników jak i dla pacjentów,
ale to przede wszystkim personel medyczny stoi bezpośrednio przy
pacjencie, dbając o jego zdrowie i prawidłową opiekę.
O szpitalu…
W lipcu 2009 r. roku publiczny szpital powiatowy w Łańcucie
został przekształcony w pierwszą i dotąd jedyną w województwie
spółkę prawa handlowego pod nazwą „Centrum Medyczne
w Łańcucie” sp. z o.o. Od tego czasu do końca 2013 r. spółka
zainwestowała w rozwój szpitala blisko 18 mln zł. Dzięki
dofinansowaniu z funduszy unijnych wybudowano nowoczesny
kompleks neurologiczno – rehabilitacyjny specjalizujący się
w leczeniu i rehabilitacji pacjentów z udarem mózgu, a także
leczenia neuroinfekcji. Możliwości diagnostyczne zostały
poszerzone o pracownie tomografii komputerowej oraz rezonansu
magnetycznego. W Centrum funkcjonują jedyne w województwie
stacjonarny i dzienny oddział psychiatrii dla dzieci i młodzieży,
a także unikatowe oddziały paliacji z hospicjum domowym oraz
n o w o o tw ar ty o d d ział g er iatr ii. C en tr u m in w es tu je
w infrastrukturę związaną z opieką długoterminową. W styczniu
br. oddano do użytku zmodernizowany i rozbudowany Zakład
20
Fot. E. Soński, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Handzlówce
Opiekuńczo – Leczniczy w Handzlówce. Rozpoczyna także
inwestycję pn. Podkarpackie Kliniczne Centrum Opieki
Geriatrycznej i Długoterminowej. W 2013 roku zakończono
kompleksową termomodernizację obiektów szpitalnych. Dzięki
projektowi PSIM szpital zakończył proces kompleksowej
informatyzacji. Obecnie finalizowana jest również nowatorska
w kraju umowa partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie
budowy pawilonu dla oddziałów zabiegowych. W najbliższym
czasie rozpocznie się budowa nowego pawilonu dla potrzeb
klinicznego oddziału zakaźnego zabezpieczającego populację
aglomeracji rzeszowskiej.
Szpital posiada akredytację CMJ, certyfikat ISO, status „szpitala
bez bólu”. Placówka dysponuje 270 łóżkami szpitalnymi w 16
oddziałach oraz 80 łóżkami w dwóch zakładach opieki
długoterminowej. Centrum Medyczne w Łańcucie z rocznym
obrotem na poziomie 56 mln złotych zatrudnia 670 pracowników
i osiągnęło na koniec 2013 roku dodatni wynik finansowy.
Agnieszka Tarnawska
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
NASZA CODZIENNOŚĆ
„Dni i noce z nami biegną,
a my z nimi ku przodowi,
w trudzie tworząc piękno, piękno,
które znów służy trudowi."
Konstanty Ildefons Gałczyński
To już siedem lat minęło, kiedy Łańcucki Uniwersytet Trzeciego
Wieku rozpoczął swoją działalność. Dni biegną, a my „z nimi ku
przodowi". Wykonujemy swoje zadania, realizujemy cele, by
spełniać się w wieku dojrzałym, dawać radość sobie i innym, czuć
się potrzebnym, by jesień życia była bogatsza, spełniona.
Z każdym rokiem urozmaicamy ofertę zajęć, wzbogacamy wiedzę
i umiejętności. Wykłady, praca w grupach zainteresowań,
turystyka, spotkania integracyjne, wypełniają kolejne dni
tygodnia. Już od poniedziałkowych godzin porannych wielu
słuchaczy ŁUTW rozpoczyna zajęcia w pomieszczeniach
Miejskiego Domu Kultury. Plastycy – amatorzy kształcą swój
warsztat i zdobywają wiedzę z historii sztuki pod kierunkiem
artystki Barbary Marii Skałbani. Podczas tych zajęć powstają
prace o różnorodnej tematyce, a dorobek grupy istniejącej od 2009
roku jest dość pokaźny (około 20 wystaw). Ostatni semestr
zaowocował poplenerową wystawą „Bieszczadzka jesień
w malarstwie i fotografii" oraz prezentacją prac w Galerii MDK.
Zorganizowaliśmy również dwie indywidualne wystawy.
Obecnie zespół liczy 17 osób, a przewodniczy mu Regina Trojnar.
Również w poniedziałki inna grupa naszych słuchaczy udaje się
do hali MOSiR, aby pod fachowym okiem instruktora wykonywać
ćwiczenia gimnastyczne. Ta forma rekreacji cieszy się dużym
powodzeniem, ponieważ wszechstronna gimnastyka daje
pożądane efekty zdrowotne. Zajęcia zespołu odbywają się też w
piątek, a organizacją grupy zajmuje się koleżanka Danuta
Przybysz – Szul. Niejako kontynuacją gimnastyki korekcyjnej jest
uprawiany przez sporą grupę Nordic Walking i aqua gimnastyka.
Zajęcia dwóch grup w basenach odbywają się we wtorki i środy,
a organizują je koleżanki Maria Goszczyńska i Urszula Sławęcka.
Fot. arch. Wystawa grupy rękodzieła artystycznego
kwiecień 58/2014
Bardzo aktywnie pracuje grupa rękodzieła artystycznego, której
przewodniczy koleżanka Krystyna Lewicka. W pierwszym
semestrze koleżanki przygotowały piękne kartki z życzeniami na
święta Bożego Narodzenia i dekoracje stołów z okazji „Opłatka".
Na zorganizowanej wystawie można było podziwiać obrazy
haftowane metodą krzyżykową na lnie, bombki choinkowe,
obrusy, serwety robione szydełkiem i wykonane różnymi
technikami haftu, w tym richelieu i Toledo. Wystawę
zaprezentowała rozgłośnia Polskiego Radia w Rzeszowie.
Jeden raz w miesiącu, w poniedziałkowe popołudnia, spędzamy
czas w Muzeum – Zamku. Pani Teresa Fabijańska – Żurawska,
prowadząca 45-cio osobową grupę, wspólnie z kustoszami
i adiunktami muzeum, opracowała ciekawy program spotkań.
Tematyka i kolejność wykładów zostały pomyślane jako cykl
obrazujący życie i działalność poszczególnych właścicieli zamku.
W tym roku akademickim wprowadzono również do programu
spotkania integracyjne, które odbywają się w wybrany
poniedziałek miesiąca, w restauracji „Vis a Vis". Przy kawie,
muzyce, wspólnym śpiewaniu można miło spędzić czas.
Spotkania organizuje kolega Zbigniew Frączek.
Istniejący od 2008 roku uniwersytecki chór pod kierunkiem
kanclerz Otylii Piechowskiej ma w swoim dorobku dziesiątki
koncertów, kilka nagród, wiele dyplomów.
Fot. E. Soński, „Chór Kameralny Cantabile”
W minionym semestrze koncertowano na uroczystej Mszy świętej
inaugurującej kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, obchodach Święta Niepodległości, rodzinnym
kolędowaniu zorganizowanym przez MDK i spotkaniu
opłatkowym. Zajęcia tej grupy, liczącej 28 osób, odbywają się dwa
razy w tygodniu. Mimo że praca w chórze wymaga żmudnych
przygotowań, dużej dyscypliny i dyspozycji czasowej, daje wiele
satysfakcji i zadowolenia. W XI semestrze grupa przyjęła nazwę
„Chór kameralny Cantabile", a przewodnictwo oddano w ręce
koleżanki Mirosławy Pleśniak.
Wykorzystanie komputera jest w XXI wieku niezbędne
21
Wydarzenia społeczne
w codziennym życiu aktywnych ludzi. Nic więc dziwnego, że
żądnych tej wiedzy jest coraz więcej. W naszych strukturach
wyłoniły się trzy grupy informatyczne, dwie dla zaawansowanych
i jedna dla początkujących. Zajęcia prowadzi informatyk Tomasz
Sander, a grupami koordynuje kolega Aleksander Cwynar.
Powodzeniem cieszą się również comiesięczne wtorkowe
spotkania w grupach zdrowego żywienia i ogrodniczo –
zielarskiej. Koleżanka Elżbieta Klimza troszczy się o nasze
zdrowie, przygotowując pyszne produkty, które należy
wykorzystać w diecie. Różnego rodzaju sałatki, dietetyczne
potrawy z mąki, kaszy, sera, owoców i warzyw, mięsa i ryb można
znaleźć w przepisach przygotowanych przez prowadzącą zajęcia.
Bardzo ciekawie przedstawia właściwości ziół koleżanka
Genowefa Zawora. Z pasją opowiada o cennych ziołach
przyprawowych, leczniczych właściwościach różnych roślin
i ostrzega przed spożywaniem tych trujących.
Co dwa tygodnie spotykają się pasjonaci fotografii. 20-sto
osobowa grupa uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez
instruktora Zdzisława Świecę i społecznie, przez naszego kolegę
Józefa Bałtowskiego.
Fot. E. Soński, Plener fotograficzny
Uczestnictwo w trzech plenerach fotograficznych stworzyło
wspaniałą okazję do utrwalania w obiektywie zabytków
i przyrody, pozwoliło uchwycić klimat i urok odwiedzanych
miejsc. Prace które powstały, zostały zaprezentowane na
wystawie poplenerowej „Bieszczadzka jesień w malarstwie
i fotografii" oraz styczniowej prezentacji prac w Galerii MDK.
Kronikę grupy fotograficznej prowadzi przewodnicząca Alicja
Pelc.
Kilkanaście osób zainteresowanych nauką języka angielskiego
spotyka się w każdą środę i piątek. Pod kierunkiem wykładowcy
22
Barbary Lew słuchacze pokonują bariery językowe, by sprawniej
i ze zrozumieniem posługiwać się tym językiem w mowie i piśmie.
Grupie tej przewodniczą Anna Smorul i Barbara Bijak.
Czwartkowe wykłady audytoryjne poruszają bardzo istotne
tematy związane z ochroną zdrowia, historią, sztuką, prawem
i stwarzają możliwość poznania ciekawych ludzi. Gościli u nas
między innymi: prof. dr Zbigniew Ćwiąkalski, prof. Jan Kukuła,
dr Krystyna Leśniak – Moczuk, artystka Krystyna Mazurówna,
przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia,
lekarze, pracownicy Muzeum – Zamku.
Ważne miejsce w harmonogramie zajęć zajmują sesje wyjazdowe
i wycieczki turystyczne organizowane przez prowadzącą grupę
turystyczną koleżankę Irenę Chmiel i współorganizatorkę
turystyki Alicję Pelc. W minionym semestrze zwiedzaliśmy Biecz,
Stary i Nowy Sącz, Grybów, Pogórze Strzyżowskie,
podziwialiśmy wystawę szopek bożonarodzeniowych na
krakowskim rynku, zwiedziliśmy fabrykę i muzeum bombek
choinkowych w Nowej Dębie.
Zespół „Żywego słowa" spotyka się w każdy czwartek. Osoby
zainteresowane poezją, sztuką teatralną, przygotowują
prezentacje utworów na różne okazje. M.in.wysłuchaliśmy
doskonałej interpretacji poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
w wykonaniu koleżanki Marii Dobrzańskiej – Krauz w dniu
inauguracji roku akademickiego, a w listopadzie grupa
przedstawiła inscenizację „II cz. Dziadów" Adama Mickiewicza.
Przygotowała również humorystyczną scenkę „V cz. Dziadów"
z okazji z Dnia Kobiet. Zainteresowanie pracą w zespole jest coraz
większe, obecnie grupa liczy 15 osób, a prowadzi ją Maria
Dobrzańska – Krauz.
Bardzo cenne są dla nas wyjazdy do teatru i filharmonii. O nasze
przeżycia duchowe troszczy się koleżanka Elżbieta Dobrzańska,
koordynator pracy grup z ramienia Zarządu UTW. W minionym
semestrze mieliśmy okazję obejrzeć spektakl pt. „OLD LOVE"
w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej. W Filharmonii
Podkarpackiej wysłuchaliśmy przebojów muzyki estradowej
i musicalowej i zachwycaliśmy się baletem „Giselle"
w wykonaniu Lwowskiego Zespołu Baletowego.
Nad realizacją prac UTW czuwa Zarząd pod przewodnictwem
kanclerz Otylii Piechowskiej i Rada Programowa, którą kieruje
przewodnicząca Elżbieta Nowicka.
Krystyna Paczocha
Kronikarz
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
Fot. arch.
Nasza biblioteka wspólnie z Kingą Turek, studentką Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, zorganizowały wystawę malarstwa
Dominiki Guły i rzeźby Tomasza Florka. Wernisaż wystawy
odbył się 28 marca. Dominika i Tomasz są absolwentami Liceum
Plastycznego w Rzeszowie, aktualnie studiują na Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. Po otwarciu wystawy artyści opowiedzieli
gościom o swoich zainteresowaniach, pasjach i emocjach, które
towarzyszą im w pracy twórczej. Dominika swoje obrazy maluje
właśnie głównie „emocjami", Tomasz natomiast w rzeźbie skupia
się na anatomii ludzkiego ciała.
Beata Lęcznar
5 lutego zmarła
REGINA SCHÖNBORN
Urodziła się 18 grudnia 1937
w Baranowicach, na kresach II
Rzeczpospolitej. Przez całe dorosłe
życie, do 2000r., związana była
z Rzeszowem. Po śmierci męża
zamieszkała w Soninie. Regina
SchÖnborn była członkiem
rzeszowskiego oddziału Związku Literatów Polskich, laureatką
wielu nagród, m.in. Prezydenta Miasta Rzeszowa za całokształt
twórczości (1999) oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego
za szczególne osiągnięcia w dziedzinie literatury (2000). Należała
do Polskiego Związku Niewidomych Koło Łańcut.
Do najpopularniejszych tomików wierszy Pani Reginy należą:
„Po prostu Róża” (2003) „Przez dotyk. Podróż do gwiazd” (2010)
„Żeby nam nie umknęły… Jaśminy” (2013)
Krystyna Maczuga-Długosz
kwiecień 58/2014
23
Wydarzenia społeczne
POWIADOMIENIA SMS I PROLONGATA PRZEZ INTERNET W MBP
W nowym roku nasza placówka wprowadziła kolejne
usprawnienia w obsłudze czytelników. W styczniu podpisaliśmy
umowę z Firmą SMSAPI - nowoczesną platformą do masowej
wysyłki wiadomości SMS, a także uruchomiliśmy moduł do
wysyłania powiadomień SMS programu bibliotecznego
SOWA2/MARC21.
W wyniku tych działań czytelnicy, którzy przy zapisie podali do
kontaktu nr telefonu komórkowego, otrzymają SMS-owe
powiadomienie o przetrzymaniu wypożyczonych pozycji. Usługa
ta jest bezpłatna dla czytelników. Czytelnik ponosi tylko kary
regulaminowe za przetrzymanie książek.
Równolegle wysyłane są e-maile przypominające o zbliżającym
się terminie zwrotu książek, o przetrzymaniu i o książkach
zarezerwowanych do odbioru. Powiadomienia SMS oraz e-maile
generowane są automatycznie przez system biblioteczny.
W lutym uruchomiona została także usługa prolongaty
wypożyczonych książek przez internet. Jeżeli nie upłynął termin
zwrotu wypożyczonych pozycji oraz jeżeli książki nie są
zamówione przez innego czytelnika, po zalogowaniu na swoje
konto można przedłużyć termin wypożyczenia o kolejny miesiąc.
Data prolongaty liczona jest od dnia prolongowania, nie od dnia
zwrotu. W razie potrzeby dalsza prolongata – o kolejny miesiąc –
może być dokonana tylko przez pracownika.
Czytelnicy mają także możliwość zamawiania i rezerwowania
książek przez internet. W ubiegłym roku z tej usługi skorzystało
3 273 osób.
Małgorzata Szpunar
BEZPŁATNY DOSTĘP DO E-CZYTELNI LIBRA IBUK
W styczniu wspólnie z pięcioma innymi placówkami podpisaliśmy
umowę licencyjną z Wydawnictwem Naukowym PWN na użytkowanie
elektronicznych wersji publikacji udostępnionych przez Wydawcę
w systemie ibuk.pl.
Biblioteki wspólnie wykupiły dostęp do 359 pozycji z różnych dziedzin
wiedzy. Oprócz nich czytelnicy mają dostęp do 141 publikacji
darmowych. Jednorazowo z 1 książki elektronicznej może korzystać
5 czytelników. Dla czytelników MBP korzystanie z e-czytelni LIBRA
IBUK jest bezpłatne.
Co należy zrobić, by korzystać z e-czytelni IBUK LIBRA
z komputera domowego:
1. Zostać czytelnikiem MBP
2. Wejść na stronę www.libra.ibuk.pl
3. Jednorazowo zarejestrować się na koncie My IBUK wpisując: swój
adres e-mail, hasło, powtórzone hasło i zaakceptować regulamin.
4. Zalogować się do serwisu IBUK LIBRA przy pomocy adresu e-mail
i podanego hasła. Przy pierwszym logowaniu system zapyta o kod
aktywacyjny (PIN).
Uwaga! PIN wydawany jest przez agendy biblioteczne Miejskiej
24
Biblioteki Publicznej w Łańcucie, aby go otrzymać należy:
- wysłać e-mail na adres [email protected] z prośbą
o udostępnienie PIN-u (przy zgłoszeniu prosimy podać swoje imię
i nazwisko oraz numer z plastikowej karty bibliotecznej – wówczas
e-mailem zwrotnym prześlemy PIN),
- zwrócić się bezpośrednio do najbliższej agendy MBP z prośbą
o wydanie kodu.
Zapraszamy !
Małgorzata Szpunar
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
Każdy z nas wraca pamięcią do okresu dzieciństwa, z którym
kojarzą nam się bohaterowie ulubionych bajek. Muzeum
Dobranocek w Rzeszowie powstało w 2008 roku, dzięki
pomysłowi Wojciecha Jamy – kolekcjonera, który przekazał
miastu latami gromadzony zbiór dobranockowych pamiątek.
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 mieli okazję brać udział
w zajęciach edukacyjnych z cyklu „Wędrujące Dobranocki”.
Spotkanie odbyło się 19 lutego w łańcuckiej bibliotece.
Na początku uroczystości Panie Beata Nowak-Żurawska i Magda
Meder z Muzeum Dobranocek opowiedziały o przygodach
Małego Pingwina Pik-Poka, następnie zadawały zagadki.
Uczniowie doskonale znali odpowiedzi na każde zadane pytanie.
Spotkanie zakończyliśmy emisją odcinków filmu
anonimowanego o przygodach Pingwina. Na zajęciach nasi
czytelnicy mogli także obejrzeć maskotki znane z dobranocek:
Krecik, Reksio, Kiwaczek, Wilk i Zając. Dużą atrakcją spotkania
była też wystawa plakatów użyczonych z części kolekcji
muzeum ph. „Zimowe Dobranocki”, które można było oglądać
przez miesiąc marzec. Oglądanie kolekcji jest świetną zabawą dla
dzieci, a u trochę starszych gości budzi wiele miłych wspomnień
i pozwala wrócić choć na chwilę do czasów dzieciństwa.
Fot. arch. Wędrujące dobranocki
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Katarzynie Lubas
i pracownikom za miłe przeżycia i zapraszamy na następne
„Wędrujące Dobranocki”.
Danuta Rybińska-Gwizdak
Czytelnia Główna, po modernizacji przeprowadzonej w ubiegłym
roku, uzyskała nowoczesny i estetyczny wygląd. Czytelnicy
korzystający z Czytelni mają do dyspozycji:
- księgozbiór popularno-naukowy z wolnym dostępem do półek
- bogate zbiory regionalne
- prasę codzienną i archiwalną
- IBUKA (książki elektroniczne)
-10 stanowisk komputerowych z bezpłatnym dostępem do
internetu
Modernizacja pomieszczenia Czytelni Głównej i wyposażenie
w nowoczesne meble biblioteczne było możliwe dzięki środkom
finansowym pozyskanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w wysokości 200 000 zł oraz dotacji celowej
otrzymanej z Urzędu Miasta Łańcuta w kwocie 67 000 zł. Za
uzyskane dofinansowanie przeprowadzono także remont
pomieszczeń magazynowych oraz zamontowano nowoczesne
regały samojezdne do magazynowania zwartego.
W ramach Programu realizowanego przez Miasto Łańcut „Moc
Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
e-Inclusion w Mieście Łańcut” Czytelnia otrzymała
10 nowoczesnych stanowisk komputerowych. Mamy nadzieję, że
wyremontowane pomieszczenia spodobają się mieszkańcom
naszego miasta i powiatu.
Małgorzata Szpunar
kwiecień 58/2014
Fot. E. Soński, Pracownia komputerowa
Fot. E. Soński, Czytelnia Główna
25
Wydarzenia społeczne
Fot. M. Szylar, II d prezentuje swoje modele
Fot. M. Szylar, Prezentacja modeli
Ve z e n d i p r o w a d z i ł a z d z i e ć m i 5 - 6 l e t n i m i z a j ę c i a
z zastosowaniem metod pedagogiki węgierskiej. Dzieci
pracowały w 5 grupach wykonując rożne zadania, między innymi
robiły ciasto na pyszne tradycyjne węgierskie ciasteczka. Podczas
prowadzonych zajęć dzieci i nauczycielki uczyły się wspólnie
węgierskiego tańca ludowego. Na zakończenie spotkania dzieci
zostały obdarowane książeczkami węgierskimi z tłumaczeniem
na język polski: „O przyjaźni polsko- węgierskiej dla
przedszkolaków i uczniów klas młodszych". Spotkanie polsko
–węgierskie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Łańcucie upłynęło
w miłej przyjacielskiej atmosferze, bo przecież Polak – Węgier
dwa bratanki … Lengyel, Magyar – két jó barát….
PM nr 2
Fot. arch. Polsko - węgierskie spotkanie
Pod takim tytułem realizowany jest w Przedszkolu Miejskim Nr 2
w Łańcucie kolejny program autorski mający na celu przybliżanie
dzieciom wiedzy o zaprzyjaźnionych krajach, i miastach. W dniu
14 lutego, w ramach współpracy między przedszkolami, odbyło
się kolejne spotkanie z udziałem gości ze Słonecznego
Przedszkola z Balmazujvaros na Węgrzech. Dotychczasowe
spotkania były okazją do sprawdzenia, jaką wiedzę o naszych
krajach i miastach opanowały dzieci w zaprzyjaźnionych
przedszkolach. W godzinach przedpołudniowych pani Zsusa
26
Fot. arch. „O przyjaźni polsko - węgierskiej” ...
kwiecień 58/2014
Wydarzenia społeczne
Gazeta codzienna „Nowiny” po raz kolejny ogłosiła konkurs
na „Najsympatyczniejszą Pierwszą Klasę”. Zgłoszenie do
konkursu polegało na wysłaniu zdjęcia klasy do dziennika
Nowiny. Plebiscyt cieszył się ogromną popularnością wśród
podkarpackich pierwszoklasistów. Wzięło w nim udział 148 klas.
Miano najsympatyczniejszej klasy oraz atrakcyjne nagrody
sprawiły, że walka o tytuł była bardzo emocjonująca, a polegała na
zdobyciu jak największej liczby głosów, które wysyłane były za
pomocą SMS.
Ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łańcucie zgłoszenia do plebiscytu
wysłały klasy Ia, Ib, Ic i Id. Rywalizacja między „Pierwszakami”
z Podkarpacia była ogromna, a wyniki zmieniały się z minuty na
minutę. Można je było śledzić na stronie internetowej i w gazecie
Nowiny.
W tę sympatyczną zabawę włączyła się cała
społeczność szkolna, rodzice i nauczyciele. Laureatami
plebiscytu Nowin zostało 15 klas pierwszych
z Podkarpacia. Pierwszaki z SP nr 2 im. ks. Jana
Twardowskiego zajęły III i X miejsca. Nasza radość
jest tym większa, że pierwszy raz w krótkiej historii
plebiscytu wśród laureatów znalazły się dwie klasy
z jednej szkoły, i to właśnie naszej „Dwójki”.
III miejsce zajęła klasa I b – wychowawczyni
mgr M. Szpunar. Na „Najsympatyczniejszych
Pierwszaków”z klasy Ib oddano 622 głosy. Klasa
w nagrodę otrzyma dwudniowy pobyt na zielonej
szkole w Siedlisku Janczar w Pstrągowej.
X miejsce zajęła klasa I a – wychowawczyni
mgr L. Szyszka. Na klasę Ia oddano 337 głosów.
Pierwszaki tego oddziału w nagrodę dostaną
zaproszenie do stadniny koni w Leśnej Woli, gdzie
Fot. arch. Ekologiczne wypieki
kwiecień 58/2014
dzieci będą mogły „zakosztować” jazdy na kucyku, pieczonej
kiełbaski i uczestniczyć w atrakcyjnych grach i zabawach.
To jednak nie wszystkie atrakcje związane z tym wielkim
zwycięstwem. W dniu 16 stycznia naszą szkołę odwiedziły
dziennikarka i fotoreporterka gazety Nowiny. Panie
pogratulowały sukcesu w rankingu klasie Ib i wręczyły nagrody
wszystkim uczniom tej klasy. Każde dziecko dostało parasolkę,
koszulkę, kubek i długopis z logo Nowin oraz książeczkę z serii
„Było sobie życie”. Cała klasa otrzymała pamiątkowe tableau.
Tableau otrzymali również laureaci X miejsca – Ia oraz uczestnicy
Plebiscytu – Ic i Id. Zdjęcia te będą zdobić korytarze naszej szkoły
i zachęcać przyszłe roczniki do udziału w kolejnych edycjach tej
przyjemnej zabawy.
Iwona Szurlej
Fot. arch. Klasa I b
Czasy, w których żyjemy naznaczone są różnorodnymi
zagrożeniami. Jesteśmy zasypywani informacjami o zbyt dużym
promieniowaniu, zatruciu środowiska, żywności modyfikowanej
i wielu, wielu innych. Zrodziła się więc tęsknota za tym, co minęło
– życiem w zgodzie z naturą, za byciem „eko”, zdrową żywnością.
Szczególnie dużo uwagi przykłada się w związku z tym do
zdrowego żywienia dzieci i młodzieży.
W obecnym roku szkolnym Przedszkole Miejskie Nr 4 podjęło
działania służące wykształceniu w dzieciach nawyku dbania
o przyszłość naszej planety, a co za tym idzie nas samych. Dzieci
poznają podstawowe zasady ekologii, uczą się poszanowania dla
świata roślin i zwierząt. Ponadto już kolejny rok włączamy się do
akcji proponowanych przez portal Akademia Zdrowego
Przedszkolaka, który podejmuje tematy dotyczące prawidłowego
żywienia dzieci oraz ich rozwoju. Dzięki materiałom
27
Wydarzenia kulturalne
Fot. arch. Spotkanie z pszczelarzem
otrzymywanym od organizatorów, nasi wychowankowie
w ciekawy sposób zapoznają się z produktami służącymi zdrowiu
i zdrowym trybem życia. Akcja Akademii „Zboża zjadamy,
energię z nich mamy” była okazją do poznania najważniejszego
piętra PIRAMIDY ŻYWIENIA, czyli produktów będących
źródłem węglowodanów, białek i tłuszczów, a więc
podstawowych składników dobrze zbilansowanej diety.
Przedszkolaki poznały różne rodzaje zbóż, ziaren, wyroby
piekarskie oraz ich znaczenie dla prawidłowego rozwoju
i zdrowia. Próbowały jak smakuje słonecznik, orzeszki, pestki
dyni, suszone owoce i warzywa, musli. Zrozumiały, że niezdrowe
produkty można zastąpić równie smacznymi i służącymi zdrowiu.
Poznały różne rodzaje mąki, w tym mąki gruboziarniste. Zdobytą
wiedzę teoretyczną miały okazję zastosować podczas pieczenia
chleba.
Kolejną akcją cieszącą się dużym zainteresowaniem była:
„Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę
dbamy”, w ramach której odbyło się spotkanie z panem
pszczelarzem. Nasz gość przybliżył dzieciom etapy rozwoju
pszczół i zwyczaje panujące w ich królestwie. Nasi milusińscy
dowiedzieli się jak bardzo pracowitymi stworzeniami są te owady
i co produkują. Aby przybliżyć dzieciom życie pszczół, pan
pszczelarz przywiózł ze sobą m.in. plansze, ramki, wosk,
pszczelarską siatkę ochronną i miniaturowy szklany ul, w którym
znajdowały się pszczoły. Dużą atrakcją dla dzieci było bezpieczne
oglądanie przez lupę wnętrza szklanego ula z żywymi pszczołami,
próbowanie prawdziwego miodu na wafelku oraz prezent dla
każdego dziecka: słoiczek miodu i własnoręcznie wykonana przez
dziecko świeczka z wosku. Spotkanie z panem pszczelarzem było
dla przedszkolaków bardzo interesujące, dostarczyło wielu
pozytywnych emocji.
Polecamy organizowanie tego typu spotkań innym przedszkolom
i szkołom, gdyż powrót do natury oglądanej z bliska to szansa dla
rosnącego pokolenia naszych dzieci. Ekologia to już nie tylko
moda, ale i obowiązek kształtowania zdrowego trybu życia.
Anna Sidor, Agata Pusz
21
Tegoroczna statuetka Animatora Kultury powędrowała do dr Zofii
Byczkowskiej, wieloletniego choreografa Zespołu Pieśni i Tańca
„Łańcut", a na co dzień adiunkta na Wydziale Chemii Politechniki
Rzeszowskiej. Natomiast za wsparcie dla działań kulturalnych
mianem Sponsora Kultury uhonorowany został Łańcucki Zakład
Komunalny z prezesem Andrzejem Antoszem na czele.
28
kwiecień 58/2014
Wydarzenia kulturalne
Statuetki Animatora Kultury i Sponsora Kultury przyznawane są
przez Miejski Dom Kultury w Łańcucie raz do roku dwóm
osobom lub firmom, które w sposób szczególny wyróżniły się
swoją pracą na rzecz łańcuckiej kultury lub wspierały lokalne
działania kulturalne. Członkami Kapituły jest dyrektor MDK
Andrzej Piechowski oraz instruktorzy: Aurelia Piekło, Magdalena
Cwynar, Małgorzata Boćkowska i Marek Hepnar.
Tegoroczna Gala odbyła się w sobotę 25 stycznia w sali
widowiskowej MDK. Zanim na scenę zaproszeni zostali laureaci
tegorocznej edycji, dla łańcuckich widzów wystawiony został
musical „Dziewczynka z Zapałkami" w reżyserii Kamila
Dobrowolskiego. Na scenie wystąpili także „podopieczni"
tegorocznego „Animatora Kultury”, czyli tancerze Zespołu Pieśni
i Tańca „Łańcut”.
Fot. E. Soński, ZPiT „Łańcut”
Uroczystego otwarcia Konfrontacji dokonali Zastępca Burmistrza
Miasta Łańcuta Henryk Pazdan, dyrektor Miejskiego Domu
Kultury Andrzej Piechowski oraz uznany fotograf Zbigniew
Girszing. W stronę twórców skierowane zostały liczne słowa
uznania. Artystom wręczone zostały również dyplomy.
Podziękowania trafiły także do seniora łańcuckich fotografów,
nauczyciela i niewątpliwego wzoru dla wielu pasjonatów tej
dziedziny, pana Zbigniewa Girszinga.
Kolejna odsłona Konfrontacji miała miejsce tydzień później,
14 lutego, tym razem w sali wystawowej Miejskiej Biblioteki
Publicznej. Tam wystawę pod tytułem „Portret Średniowiecza"
przygotował wieloletni członek FotoKlubu, Mariusz Skomra.
Fot. E. Soński,
7 lutego pasjonaci fotografii z Łańcuta i okolic rozpoczęli
IV Łańcuckie Konfrontacje Fotograficzne. Organizowana przez
działający przy Miejskim Domu Kultury FotoKlub impreza to
rodzaj święta i podsumowania całorocznej pracy członków klubu
jak i jego sympatyków. W ramach Konfrontacji w łańcuckim
MDK odbył się pokaz diaporam i prezentacji multimedialnych
oraz wernisaż wystawy fotografii autorstwa członków FotoKlubu.
Fot. arch. Wernisaż wystawy M. Skomry
Pod takim hasłem odbyły się mini warsztaty telewizyjno –
filmowe zorganizowane przez redakcję TV Łańcut w ramach
programu ferii zimowych Miejskiego Domu Kultury w Łańcucie.
Celem zajęć skierowanych do uczniów szkół podstawowych było
obudzenie ciekawości pracą dziennikarza, operatora kamery,
aktora czy reżysera. Dzieci zapoznały się z narzędziami, z których
na co dzień korzysta operator kamery i same wypróbowały ich
działanie. Czekały na nich też takie wyzwania jak odegranie
krótkiej scenki komediowej i stworzenie scenorysu. Na kolejne
warsztaty dla dzieci i młodzieży zapraszamy już w wakacje.
Fot. P. Dubiel, Warsztaty filmowe dla dzieci
kwiecień 58/2014
29
Wydarzenia kulturalne
Fot. E. Soński
Jak co roku w Miejskim Domu Kultury adepci
fryzjerstwa z Zespołu Szkół nr 3 w Łańcucie
przygotowali dla mieszkańców niezwykły pokaz fryzur,
makijażu i stylizacji sylwetki ubiorem. I jak co roku
zaskoczyli niezwykłymi pomysłami i perfekcyjną
aranżacją. W tym roku zostaliśmy zaproszeni do domku
dla lalek – Doll's House. 9 marca uczniowie technikum
fryzjerskiego, a także goście z węgierskiej szkoły
w Jasapati zaprezentowali się w stylizacjach duchem
wyjętych z naszego dzieciństwa. Pokaz został
zrealizowany w ramach projektu pn. „Podkarpacie stawia
na zawodowców”. Imprezę wzbogacił występ
działającego przy Miejskim Domu Kultury zespołu
tanecznego RYTM.
Dużą popularnością cieszyły się koncerty pod hasłem „Spotkanie
z Bluesem". Zorganizował je Miejski Dom Kultury przy
współpracy i z inicjatywy radnego miejskiego Jana Grabowskiego
oraz z pomocą licznych sponsorów. Pierwsze spotkanie miało
miejsce 29 stycznia w sali widowiskowej MDK Łańcut, gdzie
wystąpił zespół The Blues Experience. Grupa z Rybnika zagrała
własne utwory oraz standardy bluesowe i rockowe, dzięki
świetnemu instrumentarium i charyzmie wokalistki Anny PawlusSzczypior wywołując burzę oklasków na widowni. Drugi koncert
w ramach „Spotkań z Bluesem" odbył się 23 lutego w holu
MOSiR. W kameralnej atmosferze zaprezentował się tam
gitarzysta zespołu Dżem, Jerzy Styczyński w duecie z wokalistką
Urszulą Fryzką, która łańcucianom zaśpiewała najpiękniejsze
rockowe ballady. Nie zabrakło też solowego popisu mistrza gitary.
Oba koncerty przyciągnęły na widownie po kilkuset miłośników
bluesowego brzmienia.
5S0IĘCY
TY
Fot. E. Soński
Fot. E. Soński
30
Tegoroczne hasło Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
„Na ratunek" znalazło w Łańcucie duży odzew. Tutaj w sztabie
umiejscowionym w Miejskim Domu Kultury rozliczało się
193 wolontariuszy. Zwieńczeniem całodniowej zbiórki, która
odbyła się 12 stycznia, był koncert finałowy zorganizowany w sali
widowiskowej MDK. Dla włączających się w akcję wystąpiły
lokalne zespoły taneczne i muzyczno – wokalne oraz soliści.
Wieczorem na scenie zagrały młodzieżowe zespoły rockowe. Nie
zabrakło tradycyjnej aukcji, podczas której wylicytować można
było np. stylową lampę czy lustro w ozdobnej ramie. Za najwyższą
kwotę, bo aż za 500 zł nabyta została rzeźba artysty Eugeniusza
Nuckowskiego. Dochód z całości aukcji wyniósł 2 152 zł.
22 Finał WOŚP w Łańcucie należy uznać za udany i owocny.
Całość zebranej kwoty wyniosła 50 468 zł 96 gr. A wszystko dzięki
ofiarności mieszkańców, datkom do puszek, przekazanym na
aukcję przedmiotom, występom charytatywnym, a także
bezinteresownej pomocy sponsorów.
kwiecień 58/2014
Wydarzenia kulturalne
Fot. E. Soński, Uczestnicy „Garnca”
Organizowany już od pięciu lat Wojewódzki Przegląd
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tańca Ludowego
GARNIEC w Łańcucie cieszy się niesłabnącą popularnością. A to
najlepszy dowód na to, że grupy taneczne, które na warsztat biorą
sobie to co związane z naszym obyczajem i tradycją, mają się
bardzo dobrze.
Na tegoroczny Garniec, który miał miejsce 28 marca w Miejskim
Domu Kultury w Łańcucie, z całego Podkarpacia zjechały
w sumie 24 zespoły tańca ludowego. Pierwsze miejsca zajęli
w drugiej kategorii Zespół Pieśni i Tańca „Małe Rochy"
z Sędziszowa Małopolskiego, natomiast w trzeciej, drugi rok
z rzędu, ZPiT „Hanka" z Głogowa Małopolskiego. Imprezę jak co
roku zorganizował Miejski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca "Łańcut" z inicjatorem Urszulą
Opałką na czele. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął
Burmistrz Miasta Łańcuta, Stanisław Gwizdak.
Dużo przyjemności i zasłużonej satysfakcji sprawił członkom
najstarszej grupy łańcuckiego Zespołu Pieśni i Tańca wyjazd do
węgierskiego miasta partnerskiego. Balmazújváros, miasto
położone niedaleko Debreczyna, obchodzi w tym roku jubileusz
nadania praw miejskich. Organizując okolicznościowy koncert
poproszono o przyjazd i gościnny występ grupę z Łańcuta. I tak
14 marca w tamtejszym Domu Kultury, obok tancerzy z Węgier i
Rumunii, wystąpili Polacy. Barwne, wzbudzające podziw stroje,
muzyka w wykonaniu kapeli ludowej, żywiołowy taniec i szczere
uśmiechy zostały nagrodzone głośnymi brawami widzów. Pobyt
w zaprzyjaźnionym Balmazújváros, miłe przyjęcie ze strony
gospodarzy, możliwość zobaczenia pięknego miasta na długo
pozostawią ślad w pamięci członków zespołu i kapeli.
Fot. A. Cieślicka, ZPiT „Łańcut” na Węgrzech
kwiecień 58/2014
Fot. M. Pieniążek
Kabaret Moralnego Niepokoju
i satyryk Piotr Bałtroczyk byli
gośćmi Miejskiego Domu
Kultury w Łańcucie. Dzięki
programom zaprezentowanym
8 grudnia 2013 r. i 23 marca
2014 r. mieszkańcy regionu
mogli na kilkadziesiąt minut
skutecznie zapomnieć
o „szarówce" codziennego
życia. Salwy śmiechu wylewały
się z widowni zarówno podczas
skeczów z najnowszego
programu KMN „Pogoda na
Suma" jak i świętowania
„Drugiej 50-tki Piotra
Bałtroczyka". Nieopanowany
śmiech, rechot i chichotanie
dobiegające z każdego kąta
MDKowskiej sali dały
podstawy by sądzić, że nic tak
nie cieszy Polaków jak wspólne
nabijanie się… często z siebie
samych.
31
Wydarzenia kulturalne
Człowiek w otoczeniu przyrody w dążeniu ku
wartościom podstawowym - recenzja zbioru utworów
Adama Opałki
Opowieści liryczne Adama Opałki stanowią pewien zwarty
tematycznie zbór wierszy odnoszących się do codziennego
bytowania człowieka osadzonego w bogactwie szeroko
pojętej przyrody.
Autor w niektórych wierszach wyraźnie
podkreśla więź człowieka z przyrodą na
podstawie obserwacji, dzięki której
jednostka określona dochodzi do
świadomości ograniczoności własnego
jestestwa oraz w konsekwencji śmierci.
Poruszana przez Opałkę tematyka
metafizyczna jest niejako
przypomnieniem dla człowieka,
egzystującego w rzeczywistości
codziennej, czym tak naprawdę jest
życie na tzw. „doczesnym łez
padole" oraz jaka jest jego wartość
w dążeniu ku życiu po śmierci.
W tym kontekście religijnym
spowiedź i pokuta stają się niejako
jednym z warunków sine qua non
niezbędnych dla osiągnięcia
nieśmiertelności.
W Opowieściach lirycznych daje
się także odczuć wyraźny lęk
autora przed cierpieniem i samotnością.
Inną wartością wynikającą z treści ogólnej omawianych wierszy
jest pewien sposób dążenia jednostki do wytyczonego celu, do
sławy; w pewnym sensie, w tym miejscu możemy mówić
o swojego rodzaju kategorii nieograniczoności wolności, do
której właśnie Opałka niejednokrotnie się odwoływał. W tym też
kontekście owy sposób dążenia jednostki do zdobywania celów
określonych można porównać z Heideggerowską kategorią
32
bytowania ku – najpierw ku sławie, ku pieniądzom a ostatecznie
ku śmierci.
Opałka w jednym z wierszy metaforycznie odnosząc się do
zachowań zwierząt uczynił ciekawy zabieg poznawczy
polegający na „uczłowieczeniu" ich zachowań, w ten sposób
podkreślając pewien sposób relacji wzajemnej opartej na
przyjaźni zachodzącej pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem.
W końcowej części tomiku Opałki Opowieści liryczne
autor w sposób interesujący wyraża
kategorię podstawową, która jest
niewątpliwie jednym z priorytetów
wśród wartości ludzkich, mianowicie
opisuje relacje miłosne kobiety do
mężczyzny na tle przyrody.
Są to tylko niektóre motywy omówione
przeze mnie w niniejszym krótkim
opracowaniu ogólnym.
W tomiku Opowieści lirycznych Adama
Opałki przeplatają się wielorakie wątki
odnoszące się nie tylko do przyrody jako
takiej, ale także do wartości podstawowych,
będących niejako swojego rodzaju głównymi
wytycznymi dla człowieka w poruszaniu się
wśród międzyludzkich relacji wzajemnych,
w zakresie rzeczywistości codziennej.
Omawiany tomik, w moim przekonaniu
z pewnością stanowi cenny wkład do kultury,
jak też może przyczynić się do autorefleksji
potencjalnego czytelnika wokół tak ważnej
problematyki egzystencjalnej, która dotyka
k a ż d e go człowieka.
dr Dariusz Szkutnik
Dariusz SzkutnikAbsolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorat w zakresie
filozofii uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim, swoje badania
prowadzi w zakresie filozofii przyrody.
kwiecień 58/2014
Wydarzenia sportowe
Organizatorem Konkursu – Plebiscytu był Burmistrz Miasta
Łańcuta Stanisław Gwizdak i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Łańcucie. Najlepszych sportowców i trenerów wybierała
Kapituła, której przewodniczył Krzysztof Szczepaniak.
Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 24 lutego br w hali
MOSiR podczas meczu koszykówki o mistrzostwo I ligi Sokół
Łańcut – Start Lublin. Najlepszym sportowcom i trenerom
nagrody, puchary i dyplomy wręczali: Bogdan Romaniuk –
Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Stanisław
Gwizdak – Burmistrz Miasta Łańcuta i Jerzy Hałka – Dyrektor
MOSiR Łańcut. Okazjonalne patery ufundował i wręczył
Kazimierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP.
NAJLEPSZY SPORTOWIEC
NAJLEPSZY TRENER
Adam Bielecki – LUKS Zieloni Łańcut. Trener klubowy mistrzyń
i rekordzistek Polski Marty i Moniki Sroczyk, Macieja Macha
i Andrzeja Paszko. Od wielu lat trener i wychowawca wielu
zawodników i zawodniczek, medalistów Mistrzostw Polski
i Świata w sportach siłowych.
WYRÓŻNIENIA
Łukasz Bielecki–Trener wychowawca młodzieży zespołu
kadetów Sokół Łańcut
Dariusz Kaszowski – Trener zespołu seniorów PTG Sokół Łańcut
Adam Naróg– Trener wychowawca trampkarzy ŁKS Stal Łańcut.
Paweł Włodyka – Trener II ligowej drużyny KS „Pegaz” Łańcut
oraz najmłodszych adeptów tenisa.
NAJLEPSZY MŁODZIEŻOWIEC ŁAŃCUTA
TALENT 2013 ROKU
M i c h a ł K a z i m i ro w i c z – R e p r e z e n t a n t P o d k a r p a c i a
w koszykówce kategorii kadet. Jeden z najzdolniejszych
koszykarzy Sokoła w kategoriach młodzieżowych.
WYRÓŻNIENIA
Piotr Cyrnek, Bartosz Fryń, Maciej Mach, Krzysztof
Mierzwa, Andrzej Paszko
Fot. arch. Najlepsi sportowcy 2013 roku
1. Michał Baran – koszykówka – PTG „Sokół” Łańcut. Jeden
z najlepszych rozgrywających I ligi. Już 7 sezon reprezentuje
barwy Sokoła. W meczu z SIDEN Toruń 06.04.2013r (78:69)
zdobył 17 pkt i zanotował 6 asyst.
2. Marta Sroczyk – wyciskanie sztangi leżąc – LUKS „Zieloni”
Łańcut. 4- krotna złota medalistka Mistrzostw Polski. Ustanowiła
dwa rekordy Polski. Ma na swoim koncie IV miejsce
w Mistrzostwach Świata Juniorek i I miejsce w Pucharze Polski.
3. Monika Sroczyk – wyciskanie sztangi leżąc – LUKS „Zieloni”.
Srebrny medal w Mistrzostwach Polski Juniorek. Ustanowiła
rekord Polski Juniorek do lat 23. Zdobyła IV miejsce
w Mistrzostwach Świata Juniorek do lat 23 oraz Złoty medal
w Pucharze Polski.
4. Damian Pieloch – koszykówka – PTG „Sokół” Łańcut. Jeden
z najlepszych skrzydłowych w I lidze i najlepiej rzucających
za 3 pkt.
5. Krzysztof Marcinowski – tenis stołowy – KS „Pegaz” Łańcut.
Lider i najskuteczniejszy zawodnik II ligowej drużyny tenisa
stołowego KS Pegaz Łańcut. W sezonie 2013/2014 na 26
rozegranych meczy wygrał 24. Jest indywidualnym Mistrzem
Świata Strażaków i Mistrzem Polski Strażaków.
Zwycięzca I Grand Prix Polski weteranów w kategorii 40-49 lat.
kwiecień 58/2014
WYRÓŻNIENIE SPECJALNE
za całokształt osiągnięć w sporcie łańcuckim
WŁODZIMIERZ LISZKA
Jeden z najlepszych piłkarzy i trenerów w historii Stali Łańcut.
Całą karierę grał na pozycji bramkarz. Kolejno w następujących
klubach: KS Łagiewniki Kraków (1946-1950), OWKS Kraków
(1950-1953), Garbarnia Kraków (1954-1960). W tym klubie
(Garbarnia) przez dwa sezony występował w I lidze (obecna
ekstraklasa). Rozegrał także historyczny mecz w barwach Wisły
Kraków z „Rapidem” Wiedeń (1:1) i został bohaterem tego meczu,
szeroko opisywanym w ogólnopolskiej prasie sportowej („Sport”,
„Przegląd Sportowy”, „Tempo”).
W grudniu 1960 roku Włodzimierz Liszka opuścił Kraków
i przeniósł się do Łańcuta, gdzie reprezentował Stal Łańcut do
zakończenia kariery w 1971 roku. Wtedy, w wieku 41 lat, rozegrał
swój ostatni mecz Stal Łańcut – JKS Jarosław. Po uzyskaniu
kwalifikacji trenerskich został trenerem. Wielokrotnie
odznaczany i wyróżniony, m.in.: Złotą Odznaką PZPN, Złotą
Odznaką Okręgowych Związków Piłki Nożnej w Rzeszowie
i Przemyślu. Był także zwycięzcą konkursu gazety sportowej
„Tempo” na najlepszego piłkarza rzeszowszczyzny. Niezwykle
skromny, lubiany i zasłużony dla łańcuckiego sportu.
33
Wydarzenia sportowe
OGÓLNOPOLSKI MARATON PŁYWACKI "OTYLIADA 2014"
Fot. K. Pilawa Uczestnicy „Otyliady 2014”
W nocy z soboty na niedzielę (1-2 marca), między godziną 18.00
a 6.00 rano, na pływalni krytej naszego ośrodka odbyły się jedne
z ogólnopolskich zawodów z cyklu Maraton Pływacki
"Otyliada – 2014". Całonocne pływanie przyciągnęło na nasz basen
41 uczestników nie tylko z Łańcuta. Najstarszym uczestnikiem był
p.Wiesław Sondej (52 l.) z Sokołowa, najstarszą uczestniczką
p. Renata Szczęch (38 l.) z Łańcuta, najmłodszy zawodnik to Bartosz
Cyran (12 l.) z Łańcuta, a najmłodszą zawodniczką była Eliza Szczęch
(6 l.) z Łańcuta. Łączny dystans osiągnięty przez uczestników to 276
km i 980 m! Panie przepłynęły 79,35 km , zaś panowie 197,63 km.
Najlepszy wynik osiągnęła p. Martyna Zając z Przeworska – 21,5 km.
SUKCES PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 W ŁAŃCUCIE
13 lutego 2014 r. w hali MOSiR w Łańcucie odbył się Półfinał
Wojewódzki Gimnazjady w koszykówce chłopców. W zawodach
startowały Gimnazja z Błażowej, Przeworska, Przemyśla oraz
z Łańcuta. Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy trenera
Roberta Cyburta z Gimnazjum nr 1 w Łańcucie, którzy
bezapelacyjnie wygrali wszystkie mecze i awansowali do ścisłego
finału wojewódzkiego.
Wyniki turnieju:
rejonu)
Tabela końcowa
1. Gimnazjum nr 1 Łańcut
2. Gimnazjum nr 2 Przemyśl
3. Gimnazjum nr 1 Przeworsk
4. Gimnazjum w Błażowej
Fot. arch. Drużyny startujące w zawodach
HALOWY TURNIEJ
TURNIEJ PIŁKI
PIŁKI NOŻNEJ
NOŻNEJ O
O PUCHAR
PUCHAR DYREKTORA
DYREKTORA MOSIR
MOSIR ŁAŃCUT
ŁAŃCUT
HALOWY
"STAL ŁAŃCUT
ŁAŃCUT CUP
CUP 2014"
2014" JUNIORZY
JUNIORZY STARSI
STARSI
"STAL
Fot. arch.
34
W dniu 23 lutego w Hali w Łańcucie
w s p ó l n i e z M O S i R
zorganizowaliśmy turniej o Puchar
Dyrektora MOSiR w Łańcucie „Stal
Łańcut CUP 2014” Rocznik 1995
i młodsi. W turnieju wystartowało
sześć drużyn. Mecze rozgrywano
systemem każdy z każdym. Nasi
wychowankowie zagrali w turnieju
pod kierownictwem nowego trenera - Marka Mączki i zajęli
wysokie II miejsce. Skład: Inglot, Piekarz, Noga, Nowicki,
Mroszczyk, Słonina, Barnat, Wałczyk, Dykas, Hawro, Woś.
kwiecień 58/2014
Wydarzenia sportowe
Zwycięzcą turnieju została drużyna Pogoni Leżajsk, która
wygrała wszystkie mecze. Tabela końcowa wygląda następująco:
I - Pogoń Leżajsk 15 pkt / 23:0
II - Stal Łańcut 9 pkt / 5:7
III - Włókniarz Rakszawa 9 pkt / 7:9
IV - Strug Tyczyn 6 pkt / 6:8
V - Sawa Sonina 3 pkt / 3:14
VI - Orzeł Przeworsk 3 pkt / 5:11
Najlepszy strzelec - Czarniecki Grzegorz / Pogoń Leżajsk
Najlepszy zawodnik - Inglot Michał / Stal Łańcut
Najlepszy bramkarz - Mazur Dominik / Pogoń Leżajsk
Na zakończenie turnieju Puchary i Dyplomy wręczał Dyrektor
MOSiR Jerzy Hałka, Prezes ŁKS Stal Łańcut Leszek Lizak
i Wiceprezes ŁKS Stal Łańcut Sławomir Sopel.
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJO PUCHAR BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA
"STAL ŁAŃCUT CUP 2014"
W dniu 9 marca w Hali w Łańcucie wspólnie z Urzędem Miasta
i MOSiR zorganizowaliśmy turniej o Puchar Burmistrza Miasta
Łańcuta „Stal Łańcut CUP 2014” Rocznik 1997 i młodsi. Do
Łańcuta przyjechało sześć drużyn: Błękit Żołynia, Orły Rzeszów,
Włókniarz Rakszawa, Stal Rzeszów, Strug Tyczyn, Orzeł Wólka
Niedźwiedzka. Jako gospodarze wystawiliśmy dwie drużyny: Stal
Łańcut I - rocznik 97, skład: Łukasz Cieślakowski, Mateusz
Witek, Arek Hawro, Grzegorz Słonina, Krystian Guzek, Bartek
Chmiel, Mateusz Stafa, Krystian Adamarek, Damian Smycz oraz
Stal Łańcut II - rocznik 98, skład: Wojtek Cwynar, Łukasz Kraska,
Gabriel Kochman, Mateusz Pelc, Jakub Bielec, Dominik Cyburt,
Bartek Wróbel, Joachim Janota, Jakub Plesnar, Michał Karolak,
Jakub Kunusz.
Walka o mistrzowski tytuł rozpoczęła się od eliminacji
grupowych. Zwycięzcą turnieju została drużyna Orła Wólka
Niedźwiedzka, na drugim miejscu uplasowała się Stal Rzeszów,
a trzecie miejsce zajął zespół Włókniarza Rakszawa. Podopieczni
Sławka Sopla zagrali na koniec turnieju o piąte miejsce. Lepsza
w rzutach karnych okazała się Stal Łańcut rocznik 97.
Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Pytel – Stal Rzeszów.
Najlepszym strzelcem okazał się Łukasz Kraska. Najlepszym
bramkarzem został Paweł Mączka – Orzeł Wólka Niedźwiedzka.
Na zakończenie turnieju Puchary, Dyplomy, Medale i Nagrody
wręczali w zastępstwie Burmistrza Miasta Łańcuta - Jerzy Hałka
Dyrektor MOSiR i Prezes Łańcuckiego Klubu Sportowego Stal
Łańcut Leszek Lizak. Wręczono również medale dla najlepszych
zawodników wszystkich drużyn:
1. ORZEŁ WÓLKA NIEDŹWIEDZKA – Mateusz Serafin
2. STAL RZESZÓW – Kacper Barański
3. WŁÓKNIARZ RAKSZAWA – Grzegorz Buszta
4. BŁĘKIT ŻOŁYNIA – Przemysław Kowalski
5. STAL ŁAŃCUT 97 – Arkadiusz Hawro
6. STAL ŁAŃCUT 98 – Łukasz Kraska
7. ORŁY RZESZÓW – Mateusz Hadała
8. STRUG TYCZYN – Kamil Klęsk
Fot. arch. Stal Łańcut
HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MOSiR
"STAL ŁAŃCUT CUP 2014”
16 marca w hali w Łańcucie wspólnie z MOSiR zorganizowaliśmy
turniej o Puchar Dyrektora MOSiR „Stal Łańcut CUP 2014”
Rocznik 1999 i młodsi. Do Łańcuta przyjechało siedem drużyn:
Orły Rzeszów, Włókniarz Rakszawa, Heiro Rzeszów, Strug
Tyczyn, Czarni Kraczkowa, Jawor Krzemienica oraz Arka
Albigowa. Zwycięzcą turnieju została drużyna Stali Łańcut, która
w meczu finałowym pokonała Orły Rzeszów 5:3, na trzecim
miejscu uplasował się Strug Tyczyn, a czwarte miejsce zajął
zespół Heiro Rzeszów. Podopieczni trenera Adama Naroga grali
w składzie: Maciej Szczepanik, Adrian Lizak, Nikodem
kwiecień 58/2014
Maruszak, Paweł Balawender, Piotr Balawender, Oskar Lipski,
Szymon Dzwonnik, Radosław Sroczyk, Nikodem Rachwał.
Na zakończenie turnieju najlepsze zespoły i zawodnicy odebrali
puchary i dyplomy, które wręczyli Dyrektor MOSiR Jerzy Hałka
oraz Prezes Stal Łańcut Lesław Lizak i Wiceprezes Stal Łańcut
Sławomir Sopel.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Oskar Lipski – Stal
Łańcut, najlepszym strzelcem Mateusz Wojtenowski – Orły
Rzeszów, a najlepszym bramkarzem Maciej Szczepanik – Stal
Łańcut.
35
Wydarzenia sportowe
Wręczono również medale dla najlepszych zawodników
poszczególnych drużyn:
1. Stal Łańcut – Piotr Balawender
2. Orły Rzeszów – Mateusz Hadała
3. Strug Tyczyn – Miłosz Bialic
4. Heiro Rzeszów – Jakub Brudek
5. Arka Albigowa – Karol Wawrzaszek
6. Czarni Kraczkowa – Gabriel Kudyba
7. Włókniarz Rakszawa – Sebastian Decowski
8. Jawor Krzemienica – Szymon Bieniasz
Na koniec chcielibyśmy bardzo podziękować Burmistrzowi
Miasta Łańcuta Panu Stanisławowi Gwizdakowi oraz Panu
Dyrektorowi MOSiR Panu Jerzemu Hałce za pomoc
w organizacji Turniejów, sędziom za przeprowadzenie
poszczególnych zawodów: Henrykowi Maciejewskiemu,
Wiesławowi Gronostalskiemu, Robertowi Cyburtowi
i Tadeuszowi Narogowi, także Bartoszowi Witkowi
sprawującemu opiekę medyczną oraz Pawłowi Lenczykowi.
Fot. arch. Zwycięska drużyna
ŁKS Stal Łańcut
REPREZENTACJA ŁAŃCUTA DRUŻYNOWYM MISTRZEM POLSKI
W dniach 15-16 marca 2014 r. w Tarnobrzegu zostały rozegrane
XXIII Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn Juniorek i Juniorów
do lat 18, 20, 23 i Seniorów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Eliminacje do Mistrzostw Świata w Duńskim Rodby.
Sportowcy z Łańcuta, przygotowywani przez dr. Adama
Bieleckiego, po raz kolejny udowodnili, że w Polsce nie mają
sobie równych. Zawodnicy Ludowego Uczniowskiego Klubu
Sportowego ,,Zieloni" Łańcut wywalczyli w turnieju
dziewiętnaście medali, w tym 10 - złotych, 6 - srebrnych i 3 brązowe.
Fot. arch. LUKS „Zieloni”
Wyniki końcowe:
Marta Sroczyk – w kategorii wagowej do 52kg wynikiem 92.5 kg
zdobyła trzy złote medale w grupie wiekowej do lat 20, 23
i seniorek, poprawiając własny Rekord Polski o 15kg.
Monika Sroczyk – w kat. wagowej do 57kg wynikiem 100kg
zdobyła dwa złote medale w grupie wiekowej do lat 23 i seniorek,
poprawiając własny Rekord Polski o 10 kg.
Sylwia Sędłak – zdobyła srebrny medal w wadze do 63kg
36
w grupie wiekowej do lat 18 i 20 (120 kg).
Łukasz Słysz – zdobył dwa złote medale w wadze do 59kg
w grupie wiekowej do lat 23 (120 kg).
Paweł Porębny - zdobył dwa srebrne medale w wadze do 59kg
w grupie wiekowej do lat 18 i 20 (105kg).
Paszko Andrzej – zdobył dwa złote i srebrny medal w wadze do
66 kg w grupie wiekowej do lat 20, 23 i seniorów, wynikiem
165.5kg ustanowił nowy Rekord Polski Juniorów do lat 20.
Hubert Kłak – zdobył złoty medal w kat. wag. do 66 kg w grupie
wiekowej do lat 18 (122.5kg).
Damian Szeliga – zdobył srebrny medal w kat. wag. do 66 kg
w grupie wiekowej do lat 18 (120kg).
Maciej Mach – zdobył brązowy medal w kat. wag. do 66 kg
w grupie wiekowej do lat 18 (115kg).
Wojciech Puchalik – zdobył srebrny medal w kat. wag. do 74 kg
w grupie wiekowej do lat 18 i brązowy w grupie wiekowej do lat
20 (150kg).
Andrzej Kołodziej – zdobył brązowy medal w kat. wag. do 74 kg
w grupie wiekowej do lat 18 (147.5kg).
Reprezentanci Łańcuta oprócz zdobytych statuetek i medali
zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej w kategorii kobiet w grupie
wiekowej do lat 23 i seniorek. W kategorii mężczyzn w grupie
wiekowej do lat 18 i 20.
W imieniu młodzieży, za okazaną pomoc w przygotowaniu
wyjazdu na mistrzostwa serdecznie dziękuję Pani dr Annie
Sokołowskiej - dyrektorowi PZOPP w Łańcucie, dyrektorowi
ZST w Łańcucie mgr. inż. Markowi Miezinowi i prezesowi Banku
Spółdzielczego w Łańcucie Panu mgr. Szczepanowi
Kozłowskiemu.
Adam Bielecki
kwiecień 58/2014

Podobne dokumenty