ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14

Komentarze

Transkrypt

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
Na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Ustala się przeciętne normy zużycia wody dla poszczególnych odbiorców usług, stanowiące podstawę
ustalania ilości pobranej wody w razie braku wodomierza głównego.
§ 2.
Normy, o których mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Infrastruktury: M.Pol
W porozumieniu:
Minister Środowiska
Załącznik do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r.(poz. 70)
PRZECIĘTNE NORMY ZUŻYCIA WODY DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW
Tabela 1.
Gospodarstwa domowe
Tabela 2.
Podlewanie ogródków przydomowych i upraw rolniczych
Tabela 3.
Usługi
Tabela 4.
Fermy i obiekty inwentarskie
Tabela 5.
Obsługa pojazdów mechanicznych, maszyn rolniczych i warsztatów
Tabela 6.
Zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
Tabela 7.
Roboty budowlane
Tabela 8.
Chemiczna ochrona roślin
Tabela 9.
Obiekty wojskowe resortów obrony i spraw wewnętrznych
Tabela 1. Przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca
w gospodarstwach domowych
Przeciętne normy zużycia wody
Lp.
Wyposażenie mieszkania w instalacje
dm3/Mieszkańca
m3/Mieszkańca
⋅dobę
⋅miesiąc
1
2
3
4
1 Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji),
30
0,9
pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego
2 Wodociąg, ubikacja bez łazienki
50 -60*
1,5-1,8*
3 Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej
70-90*
2,10-2,70*
wody
4 Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej
2,4-3,0*
wody (piecyk węglowy, gazowy – gaz z butli,
80 -100*
elektryczny, bojler)
5 Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody
4,2-5,4*
do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej
140-160*
lub blokowej)
* Wartości niższe odnoszą się do budynków podłączonych do zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych,
wartości wyższe odnoszą się do budynków podłączonych do sieci kanalizacyjnych.
Tabela 2 Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków przydomowych i upraw
rolniczych
Jednostka
Przeciętne normy
Lp.
Wyszczególnienie
odniesienia
zużycia wody
(j.o.)
dm3/j.o.·dobę
1
2
3
4
1
Ogródek przydomowy, działka rekreacyjna1
m2
2,5
m2
2
Uprawy w szklarniach i tunelach foliowych2
4,0
3
Pieczarkarnie3
m2
5,0
Przyjmuje się, że przeciętnie podlewanie upraw odbywa się w ciągu:
1) 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09
2) 20 dni/m-c w ciągu całego roku
3) 30 dni/m-c w ciągu całego roku
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Tabela 3 Przeciętne normy zużycia wody w usługach
Jednostka
Przeciętne normy zużycia wody
Rodzaj zakładu
odniesienia
m3/j.o. · miesiąc
dm3/j. o. · dobę
(j.o.)
I. Ochrona zdrowia i opieka społeczna
Żłobki
a) dzienne
b) tygodniowe
Przychodnie lekarskie, ośrodki
zdrowia
Izby porodowe
Szpitale ogólne wielooddziałowe
Sanatoria z hydroterapią
Apteki
Domy małego dziecka, rencisty i
pomocy społecznej
Przedszkola
a) dzienne
b) tygodniowe, miesięczne
1 dziecko
j.w.
130
150
3,9
4,5
jeden zatrudniony
1 łóżko
1 łóżko
j.w.
1 zatrudniony
16
500
650
700
100
0,48
15,0
19,5
21,0
3,0
1 łóżko
II. Oświata i nauka
175
5,3
1 dziecko
j.w.
40,0
150,0
1,0
4,5
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Szkoły
a) bez stołówki
1 uczeń
15,0
b) ze stołówką
j.w.
25,0
Szkoły zawodowe i szkoły wyższe
a) bez laboratoriów
1 uczeń (student)
15,0
b) z laboratoriami
j.w.
25,0
Internaty i domy studenckie
j.w.
100
Szkoły z internatami
1 uczeń
100
Placówki wychowania
pozaszkolnego
a) bez stołówki
j.w.
15,0
b) ze stołówką
j.w.
25,0
Zakłady opiekuńczo-wychowawcze
(domy dziecka, pogotowia
opiekuńcze, ośrodki szkoleniowowychowawcze)
a) bez natrysków
1 łóżko
80,0
b) z natryskami
j.w.
160,0
Instytuty i placówki naukowobadawcze
a) bez laboratoriów
1 zatrudniony
15,0
b) z laboratoriami
j.w.
25,0
III. Kultura i sztuka
Muzea
1 zwiedzający
10,0
Kina
1 miejsce
12,0
Teatry
j.w.
15,0
Domy kultury
j.w.
15,0
Biblioteki i czytelnie
1 korzystający
15,0
IV. Sport i turystyka
Hotele i motele kat. lux (*****)
1 miejsce nocleg.
200,0
a) z zapleczem gastronomicz.
j.w.
250,0
Hotele kat. (****)
j.w.
150,0
Hotele kat. (***)
j.w.
100,0
Hotele pozostałe
j.w.
80,0
Pensjonaty i domy wypoczynkowe
a) kategorii I
j.w.
200,0
b) kategorii II
j.w.
150,0
c) kategorii III
j.w.
100,0
Schroniska i domy wycieczkowe
a) kategorii I
j.w.
150,0
b) kategorii II
100,0
j.w.
c) kategorii III
j.w.
80,0
Obozowiska turystyczne
1. campingi
a) kategorii I
j.w.
133,0
b) kategorii II
j.w.
100,0
c) kategorii III
j.w.
66,0
2. pola biwakowe
j.w.
33,0
Pływalnie kryte
1 korzystający
160,0
Pływalnie otwarte
a) wyczynowe
1 korzystający
200,0
b) o wykorzystaniu masowym
j.w.
400,0
Sale i hale sportowe z zapleczem
sanitarnym dla ćwiczących
1 ćwiczący
66,0
V. Handel, gastronomia i usługi
Restauracje, jadłodajnie
1 miejsce
100,0
0,45
0,8
0,45
0,8
2,4
2,4
0,45
0,80
2,4
4,8
0,45
0,80
0,3
0,36
0,45
0,45
0,45
6,0
7,5
4,5
3,0
2,4
6,0
4,5
3,0
4,5
3,0
2,4
4,0
3,0
2,0
1,0
4,8
6,0
12,0
2,0
3,0
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Bary
Kawiarnie, bary kawowe
Sklepy z asortymentem czystych
produktów (sklepy tekstylne,
odzieżowe, obuwnicze, galanteria
skórzana, drogeria, “butiki” itp.)
Sklepy ze sprzedażą gotowych
produktów spożywczych (sklepy
spożywcze, mięsne itp.)
Sklepy z artykułami przetwórstwa
spożywczego (garmażeryjne,
ciastkarskie, wyrób lodów, sklepy
rybne)
Kwiaciarnie i sklepy zoologiczne
Zakłady usługowe (szewc,
zegarmistrz, krawiec, optyk)
Zakłady pralnicze
Zakłady fryzjerskie i kosmetyczne
Zakłady fotograficzne – fotografia
czarno-biała i kolorowa
Magle
a) zwykły
b) elektryczno-parowy
Łaźnie
Szalety publiczne
Zakłady pracy z wyjątkiem
określonych w poz.43
Zakłady pracy
a) w których wymagane jest
stosowanie natrysków
b) przy pracach szczególnie
brudzących lub ze środkami
toksycznymi
j.w.
j.w.
150,0
25,0
4,5
0,8
1 zatrudniony
30,0
0,9
j.w.
40,0
1,2
j.w.
j.w.
40-100*
80,0
1,2-3,0
2,4
1 zatrudniony
15,0
0,45
1 kg bielizny
17
lub odzieży
1 zatrudniony
150,0
4,5
Przeciętne normy zużycia wody ustala się indywidualnie w
oparciu o warunki techniczne i ilość zatrudnionych
1 zatrudniony
j.w.
1 korzystający
1 urządzenie = 1 wc
VI. Zakłady pracy
50,0
150,0
200,0
100,0
1,5
4,5
6,0
3,0
1 zatrudniony
15,0
0,45
j.w.
60,0
1,5
j.w.
90,0
2,25
* W zależności od asortymentu sklepu
Tabela 4 Przeciętne normy zużycia wody w fermach i obiektach inwentarskich
Przeciętne normy zużycia wody
Jednostka
obiekty i fermy
obiekty
odniesiewielkotowaro-wego
Lp.
Zwierzęta
m3/mieinwentarskie
nia
m3/miesiąc
przemysłowego
drobnotowarowe
siąc
(j.o.)
chowu
dm3/j.o. · dobę
dm3/j.o. · dobę
1
2
3
4
5
6
7
1
Konie
1 zwierzę
50
1,5
65
2,00
źrebięta
1 zwierzę
30
0,90
40
1,20
2
Krowy
a) mleczne i sztuki
1 zwierzę
2,10
3,60
70
120
wyrośnięte
1 zwierzę
1,00
1,20
35
40
b) bydło mleczne
(do 1,5 roku)
1 zwierzę
1,20
1,80
40
60
c) jałówki i bukaty
powyżej 1,5 roku
1 zwierzę
80
2,40
100
3,00
d) buhaje
Świnie
a) tuczniki
b) prosięta do 4 mcy
c) maciory z
przychówkiem
d) knury
Kozy, owce
a) dorosłe
b) jagnięta
3
4
1
5
6
7
8
9
1
1
1
1
zwierzę
zwierzę
zwierzę
zwierzę
20
10
70
25
0,60
0,30
2,1
0,75
30
15
50
35
0,90
0,45
1,50
1,00
1 zwierzę
1 zwierzę
8
5
0,27
0,15
10
7
0,30
0,21
2
Drób
a) brojlery
b) kury
c) kaczki
d) gęsi
e) indyczki
Nutrie
a) chów wodny
- sztuki dorosłe
- matki z młodymi
b) chów suchy
- sztuki dorosłe
- matki z młodymi
Lisy, norki
Króliki
Lecznice weterynaryjne
- zwierzęta małe
- zwierzęta duże
3
4
5
6
7
0,3
1,0
11
17
2,0
0,01
0,03
0,33
0,51
0,06
0,5
1,4
16,5
23
4,0
0,015
0,042
0,50
0,70
0,12
1 zwierzę
1 zwierzę
30
45
0,90
1,40
1
1
1
1
zwierzę
zwierzę
zwierzę
zwierzę
6
8
6
0,6
0,20
0,20
0,20
0,02
8
11
8
1
0,24
0,33
0,24
0,03
1 zwierzę
1 zwierzę
40
80
–
–
50
100
1,25
2,50
1
1
1
1
1
ptak
ptak
ptak
ptak
ptak
Tabela 5. Przeciętne normy zużycia wody dla obsługi pojazdów mechanicznych, maszyn
rolniczych i warsztatów
Lp.
Rodzaj pojazdu, warsztatu
1
2
Pojazdy mechaniczne
a) a)
traktor, przyczepa; 4-krotne mycie
pojazdu w m-cu. Zużycie wody na 1
mycie
b) b)
samochód ciężarowy, wóz
asenizacyjny; 3-krotne mycie pojazdu w
m-cu. Zużycie wody na 1 mycie
c) c)
samochód osobowy; 3-4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie wody na 1 mycie
d) d)
inne pojazdy rolnicze; 4-krotne
mycie w m-cu. Zużycie na 1 mycie
Silniki (poza elektrycznymi na 1 kW)
Warsztaty remontowe, kowalskie
1
2
3
Jednostka
odniesienia
(j.o.)
3
Przeciętne normy zużycia wody
dm3/j.o.
m3/j.o.·miesiąc
mycie
4
5
1 szt.
300
1,20
1 szt.
500
1,50
1 szt,
175
0,53
1 szt.
1 szt.
1 obrabiarka,
palenisko itp.
600
15
40
2,40
0,45
1,2
Tabela 6. Przeciętne normy zużycia wody w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego
Lp.
1
2
Zakłady mleczarskie
a) wyrób masła
b) wyrób sera
c) zlewnie mleka
Browary, rozlewnie piwa,
wytwórnie napojów bezalkoholowych
Piekarnie
Rzeźnie
a) bydło
- - sztuki duże
- - sztuki małe
b) trzoda chlewna
c) konie
Przetwarzanie mięsa:
a) Zakłady przetwórstwa mięsnego oraz
wytwórnie wyrobów garmażeryjnych
b) fabryki konserw
1
2
3
4
5
Jednostka odniesienia
(j.o.)
Rodzaj zakładu
6
Punkt skupu zboża i nasion
7
Laboratoria
8
9
Wytwórnie makaronów
Gorzelnie i cukrownie
10
Garbarnie
− skórki duże
− skórki małe
3
Przeciętne normy
zużycia wody
m3/j.o.
4
1000 dm3 mleka
1000 dm3 mleka
1000 dm3 mleka
1000 dm3 piwa
lub produktu
1000 kg pieczywa
1
1
1
1
1
3,0
4,0
0,3
5,0
2,0
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
0,3
0,1
0,5
0,35
1 t wyrobu
50,0
35,0
1 m2 pow.
użytkowej/m-c
1 m2 pow.
użytkowej/m-c
1000 kg wyrobu
1000 dm3 spirytusu
1000 kg cukru
0,5
0,1
1,4
115,0
1 szt.
1 szt.
1,0
0,5
Tabela 7 Przeciętne normy zużycia wody dla robót budowlanych
Lp.
Rodzaj czynności
1
1
2
2
Płukanie żwiru, piasku, tłucznia
Wykonanie betonu plastycznego, gaszenie wapnem
3
Wykonanie betonu, zaprawy cementowej, wapiennej,
muru z kamienia
Wykonaniu muru z cegieł
4
Jednostka
odniesienia
(j.o).
3
1 m3
1 m3 betonu
1 t wapna
Przeciętne normy
zużycia wody
m3/j.o.
4
0,75
1 m3
0,15
1000 szt.
0,1
3,0
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tabela 8 Przeciętne normy zużycia wody do chemicznej ochrony roślin środkami:
a – owadobójczymi; b – grzybobójczymi; c – chwastobójczymi
Przeciętne
Przeciętne normy
Środek
Jednostka
normy
zużycia wody
Rodzaj upraw
chemiczny x odniesienia zapotrzebowania
Łącznie na
3
m /j.o.
ilość zabiegów
(j.o.)
wody
zabiegi
rok
m3/j.o. zabieg
m3/ha rok
2
3
4
5
6
7
Drzewa owocowe
– młode
ax4
ha
0,5
2,0
bx8
ha
0,5
4,0
cx2
ha
0,3
0,6
6,6
– stare
ax5
ha
1,5
7,5
b x 10
ha
1,5
15,0
cx2
ha
0,5
1,0
23,5
Krzewy jagodowe
ax4
ha
0,5
2,0
bx4
ha
0,5
2,0
cx1
ha
0,3
0,3
4,3
Kapusta
ax3
ha
0,3
0,9
c x 1,5
ha
0,3
0,45
1,35
Cebula
ax1
ha
0,3
0,3
bx2
ha
0,3
0,9
cx2
ha
0,3
0,6
1,8
Pomidory
bx2
ha
0,6
1,2
cx1
ha
0,3
0,3
1,5
Ogórki
ax2
ha
0,3
0,6
bx2
ha
0,6
1,2
cx1
ha
0,3
0,3
2,1
Fasola
ax1
ha
0,3
0,3
bx2
ha
0,6
1,2
c x 1,5
ha
0,3
0,45
1,95
Groszek zielony,
buraki ćwikłowe,
ax2
ha
0,3
0,6
marchew
1,05
c x 1,5
ha
0,3
0,45
Pozostałe warzywa
ax2
ha
0,3
0,6
b x 0,5
ha
0,6
0,3
c x 1,5
ha
0,3
0,45
1,35
Rzepak
ax2
ha
0,45
0,9
bx1
ha
0,50
0,5
1,4
Ziemniaki
ax2
ha
0,45
0,9
bx3
ha
0,5
1,5
2,4
Buraki
(a+b) x 3
ha
0,45
1,35
cx1
ha
0,45
0,45
1,8
Lucerna nasienna
(a+b) x 3
ha
0,8
2,4
2,4
Groch
(a+b) x 2
ha
0,45
0,9
cx1
ha
0,4
0,4
1,3
Chmiel
ax2
ha
2,0
4,0
bx6
ha
2,0
12,0
16,0
Zboża
bx2
ha
0,4
0,8
cx1
ha
0,45
0,45
1,25
Kukurydza
ax1
ha
0,4
0,4
0,4
Truskawki
ax1
ha
0,4
0,4
bx2
ha
1,0
2,0
cx1
ha
0,4
0,4
2,8
Len
ax1
ha
0,4
0,4
cx1
ha
0,4
0,4
0,8
Tytoń
ax2
ha
0,4
0,8
0,8
21
odkażanie ziemi
pod rozsadę
Mycie i płukanie
sprzętu ochrony
roślin
bx1
ha
1 zabieg
1,6
1,6
1,6
½ pojemności zbiornika opryskiwacza
Tabela 9 Przeciętne normy zużycia wody dla obiektów wojskowych – resortów obrony i
spraw wewnętrznych
Lp.
1
1
2
3
Wyszczególnienie obiektu
Jednostka odniesienia
(j.o.)
2
3
Budynki koszarowe, sztabowe, administra-cyjne,
szkoleniowe, gospodarcze z przyborami
sanitarnymi:
- z zimną i ciepłą wodą
1 żołnierz w
zbiorowym
zakwaterowaniu
– z zimną i ciepłą wodą
1 żołnierz zawodowy
lub pracownik cywilny
Kuchnie i stołówki,
1 konsument
kasyna,
1 konsument
kluby oficerskie
1 konsument
Mycie pojazdów wojskowych i straży pożarnej
1 pojazd
Przeciętne normy
zużycia wody
3
m3/j.o.
dm /j.o. ·
dobę
· miesiąc
4
5
200
6,0
50
140
120
50
1500/1
pojazd 1
mycie
1,5
4,2
3,6
1,5