Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2016

Komentarze

Transkrypt

Zadania egzaminacyjne sesji jesiennej 2016
1
Pieczątka organizatora
Egzaminu Państwowego
INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCEGO
TEST NR 172116
* Test składa się ze 180 zadań egzaminacyjnych obejmujących całość
zagadnień z bloku specjalistycznego i ogólnozawodowego.
* Przewidywany czas na rozwiązywanie testu: 180 minut.
* Odpowiedzi proszę udzielać na załączonym formularzu odpowiedzi.
* Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź można otrzymać 1 punkt.
* Zaliczenie testu następuje po uzyskaniu 70% prawidłowych odpowiedzi
tj. 126 punktów.
* Wynik rozpatrywany jest w dwóch kategoriach: pomyślny, niepomyślny.
Z e względu na elektroniczną formę sprawdzania
należy przestrzegać następujących zaleceń:
wyników
egzaminu,
=> Proszę uważnie przeczytać treść zadań egzaminacyjnych. Spośród 4
proponowanych odpowiedzi wybrać jedną i zaznaczyć starannie
ołówkiem (zgodnie z WZOREM ZAZNACZANIA znajdującym się w lewym
górnym rogu Formularza odpowiedzi do testu).
=> Zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi traktowane jest jako
odpowiedź błędna.
=> Zaznaczoną pomyłkowo odpowiedź należy starannie wytrzeć gumką i
wyraźnie zaznaczyć wybraną odpowiedź.
=> Na formularzu odpowiedzi nie można stosować korektora.
Życzymy powodzenia
Państwowa Komisja Egzaminacyjna
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
TEST NR 172116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Koszty całkowite zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu leczniczego
są to koszty:
A . podstawowych usług zdrowotnych oferowanych przez
zakład,
B . inwestycji i materiałów,
C . działalności administracyjnej zakładu,
D . będące sumą kosztów stałych i zmiennych zakładu.
Zadanie 2.
W modelu stosunków międzyludzkich /human relation/ najlepszym
sposobem motywowania jest:
A . pomoc pracownikom w spełnianiu ich osobistych celów,
B . wytworzenie u pracowników poczucia użyteczności
wykonywanej
przez
nich
pracy
i
umożliwienie
zaspokojenia potrzeb społecznych,
C . pozwolenie n a większą swobodę w podejmowaniu decyzji
przez pracownika dla dobra organizacji,
D . w sposób zindywidualizowany określić jak najlepiej
wykorzystać potencjalne zasoby tkwiące w każdym
pracowniku.
Zadanie 3.
Pozytywne i negatywne następstwa konfliktu zależą od:
A . poziomu konfliktu,
B . struktury organizacji,
C . kultury organizacji,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 4.
Celem każdego systemu opieki zdrowotnej jest zaspakajanie
potrzeb zdrowotnych ludności. Potrzeby zdrowotne, formy i
możliwości ich zaspokojenia stanowią jedną z głównych debat
podejmowanych w zakresie polityki zdrowotnej. Które z niżej
wymienionych stwierdzeń jest prawdziwe, w stosunku d o najwyżej
rozwiniętych gospodarczo krajów?
A . potrzeby
zdrowotne
są
zazwyczaj
mniejsze
od
istniejących możliwości ich zaspokojenia,
B . potrzeby zdrowotne s ą zazwyczaj większe o d możliwości
ich zaspokojenia,
C . potrzeby zdrowotne s ą zazwyczaj równe możliwościom ich
realnego zaspokojenia,
D . żadne z tych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 5.
Proces gospodarowania zasobami ludzkimi w organizacjach
obejmuje:
A . planowanie zasobów ludzkich, nabór kandydatów, dobór
odpowiednich pracowników, wprowadzanie d o pracy,
zwalnianie z pracy,
B . awansowanie,
szkolenie
i
doskonalenie,
ocenę
efektywności,
C . wszystkie działania wymienione w punktach A i B,
D . żadne z działań wymienionych w punktach A,B, C.
Zadanie 6.
Co to jest rachunek kosztów?
A . stan środków pieniężnych w kasie,
B . rozliczenie z tytułu świadczeń wykonanych n a rzecz
pracowników,
C . ogół
czynności
zmierzających
do
ustalenia
i
zinterpretowania wyrażonych w pieniądzu wysokości
różnych nakładów dokonanych w jednostce gospodarczej w
określonym czasie i z określonym przeznaczeniem,
D . dowód wpłaty środków pieniężnych na konto firmy.
Zadanie 7.
Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego w zależności o d stażu pracy
przewiduje kodeks pracy?
A . 2 0 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż
10 lat, 26 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat,
B . 1 0 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż
10 lat, 14 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat,
C . 1 4 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż
10 lat, 22 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat,
D . 1 0 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż
10 lat, 20 dni - jeżeli pracuje więcej niż 10 lat.
Zadanie 8.
Krótki opis prezentujący domenę działania firmy, jej cele i
ambicje, cechy wyróżniające oraz uzasadnienie istnienia
przedsiębiorstwa to:
A . wizja przedsiębiorstwa,
B . misja przedsiębiorstwa,
C . strategia przedsiębiorstwa,
D . kultura przedsiębiorstwa.
Zadanie 9.
Kto może być kierownikiem zakładu pielęgnacyjno - opiekuńczego?
A . wyłącznie
lekarz
posiadający
pierwszy
stopień
specjalizacji,
B . wyłącznie lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie
geriatrii,
C . wyłącznie lekarz bez względu na stopień specjalizacji,
D . pielęgniarka posiadająca wymagane kwalifikacje.
Zadanie 10.
Obecnie zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji powinno
mieć funkcję:
A . operacyjną,
B . strategiczną,
C . pomocniczą,
D . menedżerską.
Zadanie 11.
Rada społeczna w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą
powołana przez jednostkę samorządu terytorialnego jest organem
inicjującym i opiniotwórczym podmiotu, który j ą utworzył oraz
organem doradczym dla:
A . kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej,
B . ordynatora w szpitalu klinicznym,
C . kierownika regionalnego centrum krwiodawstwa,
D . dyrektora
wojewódzkiej
stacji
sanitarno-epidemiologicznej.
Zadanie 12.
Jednym z ważniejszych elementów, poza misją i określeniem wizji
zarządzania strategicznego, jest triada strategiczna:
A . organizacja, nabywca-pacjent, konkurencja,
B . domena
działania,
strategiczna
przewaga,
cele
strategiczne,
C . stanowisko pracy, statut szpitala, rozporządzenia
wykonawcze,
D . pacjent, organizacja, personel medyczny.
Zadanie 13.
Celem programu MEDICAID /USA/ jest:
A . ułatwienie korzystania wyłącznie z opieki szpitalnej,
B . ułatwienie
korzystania
wyłącznie
z
opieki
ambulatoryjnej,
C . umożliwienie korzystania z opieki zdrowotnej rodzinom o
najniższym poziomie dochodów,
D . zapewnienie świadczeń hospicyjnych dla osób których
zgonu można oczekiwać przed upływem 6-ciu miesięcy.
Zadanie 14.
Liczba pracowników bezpośrednio podległych kierownikowi danego
szczebla ustalona przepisami organizacyjnymi to:
A . zasięg kierowania,
B . potencjalna rozpiętość kierowania,
C . formalna rozpiętość kierowania,
D . styl kierowania.
Zadanie 15.
Efektywność opieki zdrowotnej to:
A . system zakazów, nakazów, wartości ekonomicznych i
moralnych niezbędnych w opiece zdrowotnej,
B . przyjęty prawem i utrwalony system norm organizacji,
polityka kadrowa i system nagradzania pracowników,
C . organizowanie opieki zdrowotnej w najlepszy sposób tak,
a b y zapewnić optymalne wykorzystanie istniejących
zasobów materialnych, finansowych i osobowych w celu
zaspokojenia potrzeb zdrowotnych społeczeństwa,
D . maksymalne wykorzystanie zasobów systemu opieki
zdrowotnej w celu uzyskania maksymalnych wyników
finansowych.
Zadanie 16.
Na jakim przekonaniu opiera się teoria Y?
A . ludzie są z natury leniwi,
B . ludzie zawsze wymagają kontroli,
C . ludzi
cechuje
wysoki
poziom
pomysłowości,
samodzielności i samokontroli,
D . ludziom należy im dokładnie uświadomić, co mają robić.
Zadanie 17.
W zarządzaniu jakością w zakładach opieki zdrowotnej podmiotem
jest:
A . lekarz,
B . pacjent,
C . płatnik,
D . dyrekcja zakładu.
Zadanie 18.
Celem podstawowym analizy procesów składających się n a
funkcjonowanie organizacji jest:
A . stwierdzenie, czy i w jakim stopniu każdy z nich
przyczynia
się
do
sprawnej
realizacji
celów
organizacji,
B . ustalenie, czy w jakim stopniu s ą one zgodne z
procedurami określonymi w przepisach organizacyjnych,
C . określenie, w jakim stopniu przyczyniają się one d o
realizacji celów pracowników,
D . zbadanie rzeczywistego ich przebiegu i porównanie z
planowanym.
Zadanie 19.
N a czym polega istota procesu podejmowania decyzji
kierowniczych?
A . przygotowaniu rozpoznawalnych i realnych wariantów
(alternatyw) decyzji, wybraniu najlepszego z nich w
danych warunkach działania i wprowadzeniu podjętej
decyzji w życie,
B . udziale partnerów procesu zarządzania organizacją w
przygotowaniu rozpoznawalnych i realnych wariantów
(alternatyw) decyzji,
C . zebraniu i analizie informacji niezbędnych d o podjęcia
racjonalnej decyzji,
D . analizie skutków wprowadzenia w życie określonego
wariant decyzji (dla siebie, całej organizacji, zespołu
pracowniczego oraz otoczenia organizacji).
Zadanie 20.
Bilans jest to:
A . niedobór środków pieniężnych w kasie,
B . dokument informujący o stanie majątkowym i finansowym
przedsiębiorstwa oraz źródłach jego finansowania
sporządzony na określony dzień,
C . zestawienie grup kategorii majątkowych (aktywów) wg.
kryterium płynności,
D . dwustronne zestawienie wartości majątkowych wg.
kryterium stopnia zużycia.
Zadanie 21.
Do czynników analizy PEST NIE należy czynnik:
A . kulturowy
B . polityczny
C . technologiczny
D . ekonomiczny
Zadanie 22.
Trendy demograficzne, zmiany polityczne, regulacje prawne s ą
typowym przykładem otoczenia:
A . dalszego firmy, na które firma nie ma wpływu,
B . bliższego, na które firma nie ma wpływu,
C . bliższego, które wpływa na działalność firmy,
D . dalszego, na które firma ma wpływ.
Zadanie 23.
Wskaźnikiem płynności finansowej zakładu opieki zdrowotnej jest
stosunek:
A . środków pieniężnych n a rachunku bankowym zakładu d o
zobowiązań zakładu wobec instytucji publicznych,
B . wartości zapasów zakładu do zobowiązań wobec dostawców,
C . środków obrotowych zakładu d o zobowiązań wobec
pracowników,
D . aktywów bieżących do pasywów bieżących zakładu.
Zadanie 24.
Zgodnie z nurtem harvardzkim, kluczową
negocjacyjnym odgrywa:
A . przygotowanie do negocjacji,
B . emocje,
C . psychologia,
D . postawy negocjatorów.
rolę
w
procesie
Zadanie 25.
Pielęgniarka/położna ubezpieczenia zdrowotnego:
A . jest świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o
udzialanie świadczeń opieki zdrowotnej,
B . jest świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jest
zatrudniona albo wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z
którym Fundusz zawarł uwowę,
C . jest zatrudniona przez świadczeniodawcę, z którym
Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej,
D . wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz
zawarł umowę.
Zadanie 26.
W jakim kraju powstała idea
zdrowotnej?
A . Stanach Zjednoczonych,
B . Kanadzie,
C . Wielkiej Brytanii,
D . Hiszpanii.
akredytacji
placówek
opieki
Zadanie 27.
C z y pielęgniarka/położna może zostać kierownikiem samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej?
A . absolutnie nie, b o kierownikiem musi być lekarz lub
inna osoba posiadająca wyższe kwalifikacje prawnicze i
ekonomiczne,
B . tak, bez żadnych warunków,
C . tak, pod warunkiem, ż e posiada wykształcenie wyższe i
c o najmniej 5 letni staż pracy n a stanowisku
kierowniczym,
D . nie, bo zabraniają tego przepisy prawne.
Zadanie 28.
Planowanie zatrudnienia to:
A . określanie
liczby
pracowników
niezbędnych
dla
funkcjonowania organizacji,
B . stały proces obejmujący określenie potrzeb personalnych
organizacji w wymiarze ilościowym i jakościowym,
C . określenie kwalifikacji pracowników,
D . ustalanie czasu pracy i rodzaju umów o pracę w
organizacji.
Zadanie 29.
D R G - Jednorodne Grupy Pacjentów - jest systemem finansowania
usług medycznych charakterystycznym m.in. dla:
A . szpitala,
B . podstawowej opieki zdrowotnej,
C . całej opieki zdrowotnej,
D . tylko dla stomatologii.
Zadanie 30.
Procedura medyczna to:
A . dająca się wyodrębnić część świadczenia zdrowotnego,
będąca jednocześnie nośnikiem kosztów,
B . rozmieszczenie zasobów zakładu pomiędzy różne rodzaje
świadczeń zdrowotnych,
C . sposób postrzegania potrzeb i wymagań pacjenta-klienta,
D . relacje między kadrą kierowniczą zakładu opieki
zdrowotnej różnych szczebli.
Zadanie 31.
Ogół zamierzeń i kierunków działań dotyczących jakości,
wyznaczanych i formalnie wyrażanych przez ścisłe kierownictwo
jednostki organizacyjnej, to:
A . zapewnienie jakości,
B . system jakości,
C . polityka jakości,
D . plan jakości.
Zadanie 32.
Polityka zdrowotna jest, to:
A . całokształt działań podejmowanych w państwie i
społeczeństwie dla zapewnienia najwyższego poziomu
ochrony zdrowia ludności, a w tym adekwatnej d o potrzeb
opieki zdrowotnej,
B . podejmowanie działań n a rzecz umacniania zdrowia osób
chorych i zdrowych,
C . racjonalne działanie mające n a celu niwelowanie
nierówności społecznych w dziedzinie zdrowia i opieki
zdrowotnej
poprzez
lepsze
rozmieszczenie
i
wykorzystanie zasobów opieki zdrowotnej, lepszy dostęp
do niej, ukierunkowany na poprawę jakości życia,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 33.
W Polsce w ostatnich latach upowszechnione zostały świadczenia
w ramach "chirurgii jednego dnia". C o jest główną zaletą i
cechą "chirurgii jednego dnia":
A . zmniejszenie liczby hospitalizacji,
B . duże efekty psychologiczne,
C . zmniejszenie kosztów hospitalizacji,
D . zredukowanie czasu oczekiwania na leczenie.
Zadanie 34.
Najważniejsze uprawnienia powiatu w odniesieniu d o podmiotów
leczniczych to:
A . uprawnienia związane z własnością mienia,
B . uprawnienia związane z obsadą stanowiska kierownika
zakładu,
C . decyzje dotyczące rozwoju zakładu związane z polityką
inwestycyjną,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 35.
J a k nazywa się sposób pokonywania oporu wobec zmian polegający
n a przekręcaniu faktów i liczb tak, aby wydawały się bardziej
atrakcyjne?
A . manipulacja,
B . przymus,
C . obrona,
D . odrzucenie.
Zadanie 36.
W jaki sposób odbywa się otwarcie ofert dotyczących świadczenia
usług zdrowotnych złożonych w NFZ?
A . poufny,
B . jawny ale tylko dla określonej grupy świadczeniodawców,
C . jawny dla wszystkich, którzy złożyli oferty,
D . tylko w obecności zainteresowanego oferenta.
Zadanie 37.
Pielęgniarka oddziałowa jest osobą, która czuwa nad utrzymaniem
dobrej atmosfery w pracy, przywiązuje dużą wagę d o wzajemnych
kontaktów międzyludzkich. Uważa, ż e ludzie stawiają opór i s ą
niechętni, gdy nakłania się ich d o ciężkiej pracy. Jaki styl
kierowania stosuje przedstawiona pielęgniarka oddziałowa?
A . wysoka orientacja n a zadania, niska orientacja n a
ludzi,
B . wysoka orientacja na zadania i ludzi,
C . wysoka orientacja n a ludzi, niska orientacja n a
zadania,
D . niska orientacja na ludzi i zadania.
Zadanie 38.
Konto księgowe służy do:
A . gromadzenia środków pieniężnych,
B . rejestracji jednorodnych operacji gospodarczych,
C . rejestracji tylko sumy zapisu operacji gospodarczych,
D . gromadzenia informacji finansowych niezbędnych
podejmowania decyzji.
do
Zadanie 39.
Akredytacja jako metoda powstała na początku XX wieku w Stanach
Zjednoczonych. Jej powstanie było zdeterminowane niską jakością
opieki szpitalnej w USA w tym okresie. C o t o jest akredytacja
zakładu opieki zdrowotnej?
A . licencja wystawiana przez ministerstwo zdrowia zakładom
opieki zdrowotnej, które mają zgodnie z wymogami
odpowiedni poziom sanitarny i techniczny pomieszczeń, a
także aparatury medycznej i sprzętu,
B . wpis d o rejestru wojewody stwierdzający, ż e zakład
opieki zdrowotnej spełnia wymagania i jest dopuszczony
do rozpoczęcia działalności,
C . podejmowanie działań w przypadkach ocen negatywnych
otrzymanych od ankietowanych pacjentów,
D . zewnętrzny proces oceny funkcjonowania zakładu opieki
zdrowotnej, dobrowolnie poddającego się takiej ocenie,
która polega n a ustalaniu stopnia zgodności z wcześniej
znanymi standardami.
Zadanie 40.
Kontrola strategiczna w przedsiębiorstwie ocenia przede
wszystkim:
A . w jaki sposób są obsługiwani klienci,
B . jaka jest kondycja finansowa przedsiębiorstwa,
C . n a ile przedsiębiorstwo dostosowuje się d o zmian w
otoczeniu,
D . jaka jest jakość najważniejszych produktów firmy.
Zadanie 41.
Planowanie zatrudnienia pracowników n a różnych szczeblach
zarządzania, to zespół:
A . czynności zmierzających d o alokacji wszystkich zasobów
podmiotu,
B . czynności zmierzających d o racjonalnego rozmieszczenia
zasobów pracowniczych, niezbędnych d o optymalnego
wykonania pracy w danym czasie,
C . działań polegających n a określeniu organizacyjnych
elementów pracy, a zwłaszcza samodzielności, ustaleniu
gdzie i kiedy praca powinna być wykonana,
D . działań polegających n a określeniu procesu doskonalenia
zawodowego, przeciwdziałaniu wypalenia zawodowego.
Zadanie 42.
Etap, w którym pracownicy zaczynają godzić się z nowymi
technikami i procesami pracy to:
A . internalizacja,
B . odrzucenie,
C . odmowa,
D . adaptacja.
Zadanie 43.
Formalizacja instytucji to:
A . wyodrębnienie wszystkich elementów z jakich składa się
organizacja,
B . określenie wielkości części tworzących organizację,
C . liczba przepisów określających zadania do realizacji,
D . utrwalenie n a piśmie celów i zadań, zasad, reguł oraz
wzorców działań poszczególnych elementów organizacji.
Zadanie 44.
Według Liz Clarke najważniejszym elementem skutecznego
wprowadzenia zmiany jest:
A . współpraca z zespole,
B . komunikacja,
C . cele zmian,
D . wynikające z e zmiany korzyści dla pracowników
organizacji.
Zadanie 45.
Biznes plan to:
A . schemat organizacyjny przedsiębiorstwa,
B . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona
koncepcja działania przedsiębiorstwa i jego wieloletnia
projekcja przyszłości,
C . dokument decyzyjny, w którym jest przedstawiona
koncepcja działania przedsiębiorstwa i jego wieloletnia
zaszłość historyczna,
D . system zaopatrzenia i dystrybucji dostaw i usług tzw.
łańcuch dostaw.
Zadanie 46.
Jakość opieki pielęgniarskiej jest to:
A . stopień zgodności działań pielęgniarek z procedurami
medycznymi,
B . wysoka satysfakcja pacjentów i ich rodzin z pracy
pielęgniarki w zakładzie opieki zdrowotnej,
C . stopień, w jakim opieka ta, wykazując zgodność z
profesjonalną wiedzą, przyczynia się d o osiągnięcia
pożądanych efektów w stanie zdrowia osób (populacji)
oraz zwiększa ich zdolność d o samoopieki lub
samopielęgnacji,
D . stopień, w jakim opieka t a zwiększa zdolność pacjentów
do samoopieki lub samopielęgnacji.
Zadanie 47.
C z y umowa o pracę zawarta n a czas określony lub n a czas
wykonywania określonej pracy albo
n a okres próbny
przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu p o upływie
trzeciego miesiąca ciąży ulega przedłużeniu?
A . tak, do dnia porodu,
B . tak, do ostatniego dnia urlopu macierzyńskiego,
C . taka umowa nie ulega przedłużeniu,
D . tak, do końca urlopu wychowawczego.
Zadanie 48.
O d czego głównie zależy skuteczność wprowadzania zmian w
podmiocie leczniczym?
A . uczestnictwa kierownictwa podmiotu leczniczego,
B . pisemnego przesłania skierowanego d o wszystkich
pracowników przez dyrektora podmiotu leczniczego,
C . wprowadzenia zmian w jednej części podmiotu, które
wywołają zmiany w całym podmiocie leczniczym,
D . dokładnego poznania nowych zasad funkcjonowania
podmiotu przez wszystkich jego pracowników - partnerów
procesu zmiany.
Zadanie 49.
Proces zarządzania strategicznego w organizacji
następujące elementy:
A . misję i wizję organizacji,
B . misję i strategię przyjętą dla organizacji,
C . wizję i strategię organizacji,
D . misję, wizję i strategię organizacji.
obejmuje
Zadanie 50.
Zachorowalność jest to iloraz:
A . liczby osób niepełnosprawnych w określonym czasie d o
liczby osób narażonych na kalectwo w tym samym czasie,
B . liczby osób niepełnosprawnych do liczby osób zdrowych,
C . liczby osób, które zachorowały w określonym czasie d o
liczby osób narażonych na określoną chorobę w tym samym
czasie,
D . liczby osób niepełnosprawnych i inwalidów d o liczby
osób zdrowych na danym terenie.
Zadanie 51.
Jaki powinien być pierwszy etap przygotowania szkolenia
poprzedzającego wprowadzanie zmian?
A . wyrywkowa ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
B . przeszkolenie kadry kierowniczej, potem personelu,
C . ocena potrzeb w zakresie szkolenia,
D . przygotowanie środków technicznych niezbędnych d o
szkolenia.
Zadanie 52.
Która z cech NIE jest cechą dobrego negocjatora:
A . nieustępliwość,
B . umiejętność argumentowania,
C . kreatywność,
D . asertywność.
Zadanie 53.
Graficzny
obraz
przedstawiający
poszczególne
części
organizacji, ich funkcje oraz zachodzące pomiędzy nimi
zależności (więzi organizacyjne) to:
A . koncepcja funkcjonowania organizacji w środowisku,
B . krytyka organizacji,
C . schemat organizacyjny,
D . statut organizacji.
Zadanie 54.
Które z następujących stwierdzeń NIE jest prawdziwe:
A . N F Z nie finansuje kosztów wyżywienia i zakwaterowania
ubezpieczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i
zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
B . ubezpieczonemu nie przysługują szczepienia ochronne
inne niż zlecone do wykonania przez Ministra Zdrowia,
C . ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia zdrowotne
wraz z zaopatrzeniem w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze oraz lecznicze środki techniczne,
D . ubezpieczonemu
nie
przysługują
wszystkie
wysokospecjalistyczne procedury medyczne.
Zadanie 55.
Prawidłowa budowa stanowiska pracy, t o zapewnienie zgodności
następujących elementów:
A . obowiązków w stosunku d o zwierzchników, obowiązków d o
podwładnych, obowiązków w stosunku d o środowiska
społecznego,
B . obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności,
C . wkomponowania stanowiska pracy w strukturę, określenia
zakresu zadań, oceny powierzonych obowiązków,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 56.
Która cecha określa sposób, w jaki dyskutowane s ą sprawy
podczas negocjacji, gdy strony dążą do współpracy?
A . rozmowa toczy się jedynie z myślą o związanych z
interesami problemach,
B . w rozmowie formułuje się alternatywne rozwiązania,
C . w rozmowie punkty rozbieżne s ą formułowane tylko z
uwzględnieniem własnego interesu,
D . przestrzega się surowych, ustalonych reguł, wyszukiwane
są sprzeczności i słabe strony argumentów przeciwnika.
Zadanie
Koszty
przez:
A.
B.
C.
D.
57.
z a badania profilaktyczne pracowników ponoszone s ą
oddziały wojewódzkie NFZ,
samorządy terytorialne,
pracodawcę,
urzędy pracy.
Zadanie 58.
Współczesne podejście d o zmiany
traktować zmianę w kategorii zmiany:
A . dostosowawczej,
B . kompleksowej,
C . uczestniczącej,
D . strukturalnej.
organizacyjnej
nakazuje
Zadanie 59.
Jakie s ą zalety wprowadzenia negocjatora d o rozmów w celu
rozwiązania konfliktu między grupą pracowników?
A . utrata kontroli nad wynikiem procesu negocjacji,
B . okazanie braku samodzielności,
C . poprawa atmosfery negocjacji, publiczna krytyka,
D . szansa osiągnięcia lepszego porozumienia.
Zadanie 60.
Co to jest wskaźnik rentowności zakładu opieki zdrowotnej?
A . zdolność zakładu d o wywiązywania się z bieżących
zobowiązań finansowych,
B . stosunek kosztów zakładu d o kosztów zakładów
konkurencyjnych,
C . stosunek przychodów całkowitych zakładu z e sprzedaży
usług zdrowotnych d o kosztów całkowitych świadczenia
tych usług,
D . stosunek aktywów bieżących d o pasywów bieżących
zakładu.
Zadanie 61.
Celem polityki kadrowej jest:
A . zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
B . dobór n a stanowiskach pracy takich pracowników, którzy
gwarantują realizację zadań organizacji,
C . prawidłowe wykorzystanie kwalifikacji zawodowych i
uzdolnień osobistych pracowników,
D . odpowiedź B i C.
Zadanie 62.
N a czym polega zjawisko synergii w organizacjach (zespołach
pracowniczych)?
A . rozłożeniu działań indywidualnych w czasie i w
przestrzeni,
B . prognozowaniu przyszłych działań indywidualnych i
zbiorowych,
C . rywalizowaniu podmiotów działających (człowieka lub
grupy ludzi) o zdobycie większego wpływu n a
funkcjonowanie organizacji (części organizacji),
D . współdziałaniu podmiotów działających (człowieka lub
grupy ludzi) prowadzącym d o sprawniejszej realizacji
celów, niż gdyby każdy z tych podmiotów działał osobno.
Zadanie 63.
Usługi stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia
zdrowotnego są opłacane przez:
A . NFZ dla wszystkich ubezpieczonych,
B . N F Z jedynie z a tzw. podstawowy pakiet świadczeń
stomatologicznych,
C . NFZ jedynie dla dzieci do 14 roku życia,
D . pacjenta w całości, gdyż ubezpieczenie nie pokrywa
kosztów usług stomatologicznych.
Zadanie 64.
Miarami stopnia formalizacji są:
A . liczba przepisów, określających cele, zadania, oraz
sposoby ich realizacji,
B . stopień szczegółowości przepisów,
C . stopień rygorystyczności, dotkliwości sankcji grożących
w przypadku niezastosowania się do przepisów,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 65.
Podstawowe zadania, jakie m a d o wypełnienia system opieki
zdrowotnej to:
A . zapewnienie całej populacji możliwie pełnego zakresu
świadczeń medycznych,
B . zapewnienie usług i świadczeń medycznych n a możliwie
najwyższym poziomie,
C . systematyczne wdrażanie działań doskonalących system i
umożliwiających
satysfakcję
świadczeniobiorców
i
personelu realizującego usługi,
D . wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 66.
Solidaryzm społeczny jako jedna z zasad ubezpieczenia
zdrowotnego oznacza, że:
A . ubezpieczenie jest powszechne i obowiązkowe,
B . koszty indywidualnych świadczeń zdrowotnych s ą
ponoszone przez ogół ubezpieczonych,
C . składka ma charakter redystrybucyjny,
D . wszystkie wyżej wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 67.
Co powinno być końcowym etapem wprowadzania zmian?
A . kontrola efektywności wprowadzanych zmian,
B . wdrożenie programu przedsięwzięć,
C . rozpoznanie źródeł konfliktu,
D . opracowanie listy problemów do rozwiązania.
Zadanie 68.
Podstawą udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych
ze środków publicznych przez NFZ jest:
A . umowa o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, zawarta
między świadczeniodawcą
a dyrektorem oddziału
wojewódzkiego Funduszu,
B . porozumienie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,
zawarte między świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału
wojewódzkiego Funduszu,
C . oświadczenie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej,
zawarte między świadczeniodawcą a dyrektorem oddziału
wojewódzkiego Funduszu,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 69.
Oferta złożona n a początku negocjacji, o charakterze
wygórowanego żądania, zakładająca zapas n a konieczne ustępstwa
to:
A . dolna linia,
B . punkt aspiracji,
C . pozycja otwarcia,
D . przedział akceptacji.
Zadanie 70.
Na podstawy sprawnego działania składają się:
A . cechy i wytyczne sprawnego działania,
B . wytyczne sprawnego działania i warunki sprawnego
działania,
C . cechy i warunki sprawnego działania,
D . cechy sprawnego działania, wytyczne sprawnego działania
i warunki sprawnego działania.
Zadanie 71.
Rozwój zasobów ludzkich jest to:
A . doskonalenie pracowników,
B . nabór, dobór i selekcja pracowników,
C . celowe podejmowanie różnorodnych przedsięwzięć w celu
wzbogacenia wiedzy, rozwijania zdolności, kształtowania
wartości, postaw, motywacji, umiejętności oraz dbanie o
kondycję fizyczną i psychiczną pracowników,
D . dbanie o kondycję fizyczna i psychiczną pracowników.
Zadanie 72.
Na czym polegają funkcje podstawowe zakładu opieki zdrowotnej?
A . określaniu i utrzymywaniu kierunku funkcjonowania
zakładu,
B . prognozowaniu kierunków i celów funkcjonowania zakładu,
C . udzielaniu świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia,
D . wspieraniu realizacji funkcji będących racją istnienia
zakładu w otoczeniu społecznym i ekonomicznym.
Zadanie 73.
Więzi organizacyjne t o powiązania pomiędzy elementami struktury
organizacyjnej, które mogą być:
A . hierarchiczne, funkcjonalne, techniczne, informacyjne,
B . hierarchiczne,
funkcjonalne,
celowościowe,
informacyjne,
C . funkcjonalne, strukturalne, wynikowe, celowościowe,
D . hierarchiczne,
strukturalne,
podporządkowane,
stanowiskowe.
Zadanie 74.
Racjonalny dobór kadr w organizacji oznacza:
A . zatrudnianie pracowników n a określone stanowiska
zgodnie z wykształceniem,
B . pozostawienie w organizacji pracowników najlepszych,
C . określenie wymaganych i pożądanych kwalifikacji
zawodowych oraz cech osobowości pracownika n a każdym
stanowisku pracy,
D . świadome wiązanie ludzi o określonych cechach z pracami
określonego rodzaju, tak b y w optymalny sposób
wykorzystać właściwości pracowników i zapewnić wysoką
efektywność ich pracy.
Zadanie 75.
Zobowiązania finansowe obejmują:
A . kredyty bankowe i pożyczki, zobowiązania z tytułu
emisji dłużnych papierów wartościowych i zobowiązania z
tytułu opcji kupna/sprzedaży,
B . zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, amortyzacji, środków
trwałych,
C . zobowiązania z tytułu dostaw i usług, zakupu samochodu,
spłaty pożyczki,
D . środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym.
Zadanie 76.
N a które z wymienionych niżej pytań powinien odpowiadać dobrze
przygotowany plan działania:
A . które zadania muszą być podjęte dla realizacji celu,
B . kto ma wykonać zadania służące realizacji celu,
C . kiedy należy wykonać zadania służące realizacji celu,
D . na wszystkie pytania wymienione w punkatach A, B, C.
Zadanie 77.
Do elementów kultury organizacji NIE należą:
A . normy,
B . wartości,
C . artefakty,
D . zasoby ludzkie.
Zadanie 78.
Skarb Państwa reprezentowany w Polsce przez Wojewodę może
utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie:
A . jednostki budżetowej,
B . jednoosobowej działalności gospodarczej,
C . spółki partnerskiej,
D . grupowej praktyki zawodowej.
Zadanie 79.
N a jakie cele podmiot leczniczy może otrzymać dotację o d
samorządu terytorialnego?
A . realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i
urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję
zdrowia,
B . pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji
osób wykonujących zawody medyczne,
C . inwestycje, w tym zakup wysoko specjalistycznej
aparatury i sprzętu medycznego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 80.
Zapewnienie
świadczeń
profilaktyczno-leczniczych
i
rehabilitacyjnych n a najwyższym poziomie, adekwatnie d o poziomu
wiedzy oraz zasad dobrej praktyki, to:
A . zapewnienie jakości opieki medycznej,
B . uzyskanie wysokiego kontraktu n a usługi rehabilitacyjne
zakładowi opieki zdrowotnej,
C . uzyskanie wysokiego wyniku finansowego niepublicznemu
zakładowi opieki zdrowotnej,
D . ograniczenie wydatków zakładu opieki zdrowotnej n a
procedury medyczne niestandardowe.
Zadanie 81.
Podstawowym celem działalności marketingowej podmiotu opieki
zdrowotnej jest:
A . określenie bieżących celów funkcjonowania zakładu i
sposobów ich realizacji,
B . badanie stopnia zadowolenia pacjentów-klientów z
jakości świadczonych usług zdrowotnych,
C . określenia standardów jakości usług zdrowotnych,
D . zwiększenie konkurencyjności oferty świadczonych przez
podmiot usług zdrowotnych.
Zadanie 82.
Która z niżej wymienionych cech m a wpływ n a powstanie rynku
usług zdrowotnych?
A . kontraktowanie usług zdrowotnych,
B . rozwój prywatnego sektora usług zdrowotnych,
C . prawa pacjenta,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 83.
Rzetelna ocena efektywności pracowników jest elementem procesu:
A . utrzymywania zasobów ludzkich w organizacji,
B . motywowania pracowników w organizacji,
C . nagradzania pracowników w organizacji,
D . karania pracowników w organizacji.
Zadanie 84.
D . Keyser proponuje cztery strategie wprowadzania zmian. NIE
zalicza się do nich:
A . powiadomienie,
B . sprzedawanie,
C . uczestniczenie,
D . przymus.
Zadanie 85.
Stosowany podczas argumentacji szyk nestoriański polega na:
A . przedstawianiu argumentów mocnych n a początku i n a
końcu wypowiedzi,
B . przedstawianiu jednego niepodważalnego argumentu n a
końcu wypowiedzi,
C . przedstawianiu przy uzasadnieniu swojego stanowiska
tylko trzech argumentów,
D . powtarzaniu jednego argumentu d o momentu przekonania
drugiej strony do swoich racji.
Zadanie 86.
Powszechny system ubezpieczeń zdrowotnych w e Francji oparty
jest na:
A . przychodach o d osób pracujących i w części n a
transferach
budżetu
państwa,
czyli
przychodach
pochodzących z podatków,
B . tylko na przychodach od osób pracujących,
C . tylko na przychodach budżetu pochodzących z podatków,
D . dotacjach celowych państwa.
Zadanie 87.
Popyt n a opiekę zdrowotną jest uzależniony o d wielu elementów,
do których zaliczamy:
A . istnienie poza cenowych barier dostępu do usług,
B . personel medyczny,
C . cały personel i jego stosunek do pacjenta,
D . istnienie cenowych barier dostępu do usług.
Zadanie 88.
Akceptowanie
siebie
i
innych,
tolerancja,
umiejętność
słuchania, asertywność, otwartość, elastyczność i twórczość,
jako przejawy dojrzałości społecznej sprzyjają podjęciu
rozwiązania konfliktu metodą:
A . kompromisu,
B . współpracy,
C . walki,
D . unikania.
Zadanie 89.
Która z niżej wymienionych cech polityki kadrowej NIE dotyczy
samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/podmiotu
leczniczego?
A . ustalanie własnych zasad zatrudniania pracowników,
B . własna polityka wynagrodzeń,
C . ustalony
przez
ministerstwo
zdrowia
taryfikator
płacowy,
D . ustalanie własnych zasad zatrudniania pracowników i
własna polityka wynagrodzeń.
Zadanie 90.
Strategia negocjacyjna unikania polega na:
A . częściowej rezygnacji jednej z e stron negocjacji z e
swoich oczekiwań,
B . wycofaniu się strony z sytuacji konfliktowej i
niepodejmowaniu żadnych aktywnych działań,
C . ukrywaniu niektórych argumentów przed przeciwnikiem
negocjacyjnym,
D . stosowaniem perswazji i nacisku.
Zadanie 91.
Pacjenci, konkurencja, dostawcy i lokalna społeczność należą
do:
A . otoczenia bliższego firmy,
B . otoczenia dalszego firmy,
C . segmentu wewnętrznego,
D . segmentu branżowego.
Zadanie 92.
Ocena 360 stopni t o ocena pracownicza polegająca n a ocenie
pracownika przez:
A . krąg współpracujących osób,
B . kolegów z organizacji,
C . odbiorców usług wewnątrz instytucji,
D . podwładnych.
Zadanie 93.
Organizacja zdecentralizowana to organizacja:
A . w której uprawnienia d o podejmowania decyzji s ą
równomiernie rozłożone n a poszczególnych szczeblach
organizacyjnych,
B . w której decyzje strategiczne należą d o naczelnego
kierownictwa organizacji, a decyzje taktyczne i
operacyjne (bieżące) należą d o pozostałych szczebli
kierowniczych,
C. o
wysokim
stopniu
zorganizowania
działań
na
kierowniczych i wykonawczych stanowiskach pracy,
D . w której uprawnienia d o podejmowania decyzji należą d o
kierowników znajdujących się n a najwyższym szczeblu
organizacji, a odpowiedzialność n a szczeblu średnim i
podstawowym.
Zadanie 94.
Podstawowym czynnikiem przewagi konkurencyjnej zakładu opieki
zdrowotnej jest umiejętność:
A . zapewnienia trwałości wprowadzanych zmian,
B . korzystania z sukcesów odnoszonych w przeszłości,
C . prognozowania przyszłości w oparciu o przeszłość,
D . szybkiego
identyfikowania
zmian
w
otoczeniu
zewnętrznym.
Zadanie 95.
Kierowanie zmianą jest:
A . decyzją,
B . przymusem,
C . procesem,
D . doskonaleniem organizacji.
Zadanie 96.
Negatywne opinie n a temat opieki, uzyskane w badaniach
satysfakcji pacjentów, są podstawą do:
A . wnioskowania o ukaranie pracowników,
B . analizy i określenia kierunków poprawy jakości,
C . powtórnego badania satysfakcji pacjentów,
D . powołania zespołu ds. jakości opieki.
Zadanie 97.
Podział
otoczenia
na:
ekonomiczne,
technologiczne,
polityczno-prawne, demograficzne należy do procesu:
A . segmentacji otoczenia organizacji,
B . segregacji rynku w otoczeniu zewnętrznym organizacji,
C . wyróżnienia grup o cechach jednorodnych,
D . określenia obszarów o jednakowym stopniu ważności
wpływów.
Zadanie 98.
Twórcą klasycznej teorii organizacji jest:
A . Frederick W.Taylor,
B . Henry L.Gantt,
C . Henri Fayol,
D . Robert Owen.
Zadanie 99.
Kariera zawodowa to:
A . rozwój zawodowy jednostki w toku jej życia,
B . awans pracownika w zakładzie pracy,
C . uzyskiwanie nagród przez pracownika,
D . podnoszenie kwalifikacji pracowników.
Zadanie 100.
Co to jest podaż świadczeń zdrowotnych?
A . potrzeby i wymagania pacjentów-klientów w zakresie
świadczeń zdrowotnych,
B . ogół świadczeń zdrowotnych, odpowiadających wymaganym
standardom, oferowanych przez podmioty d o tego
uprawnione, mających zaspokoić potrzeby i wymagania
pacjentów-klientów,
C . prognozowana ilość i jakość świadczeń zdrowotnych w
okresach przyszłych,
D . ogół
relacji
między
świadczeniodawcami
i
świadczeniobiorcami usług zdrowotnych.
Zadanie 101.
Fundamentalne zasady rachunkowości to:
A . zasada wiernego obrazu i ostrożnej wyceny aktywów i
pasywów,
B . zasada
wiernego
obrazu,
zasada
memoriałowa,
współmierności, zasada kontynuacji działania, ostrożnej
wyceny majątku,
C . bezstronne ujawnianie informacji,
D . grupowanie informacji wg. ich ważności.
Zadanie 102.
Podstawowe funkcje zarządzania to:
A . planowanie, kierowanie, kontrolowanie, motywowanie,
delegowanie,
B . planowanie, kierowanie, przewodzenie, decydowanie,
motywowanie,
C . planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie,
D . kierowanie, oddelegowywanie, ocenianie, kontrolowanie.
Zadanie 103.
Do klasycznych funkcji zarządzania NIE zalicza się:
A . planowanie,
B . negocjowanie,
C . kontrolowanie,
D . organizowanie.
Zadanie 104.
Jakie podstawowe zalety ma rekrutacja wewnętrzna pracowników?
A . znajomość
organizacji,
poczucie
stabilizacji,
samozadowolenie pracowników,
B . polityka awansowania z wewnętrznym zwiększeniem
lojalności i zwiększonego wysiłku, samozadowolenie
pracowników, zapewnienie awansu,
C . znajomość
organizacji,
pobudzenie
lojalności
i
zwiększonego wysiłku, mniejsze koszty zatrudnienia,
D . poczucie stabilizacji, samozadowolenia pracowników,
zapewnienie awansu.
Zadanie 105.
Jeżeli chcesz coś przemyśleć, zyskać n a czasie, wytrącić drugą
stronę z równowagi, b o czas działa n a twoją korzyść, a według
ciebie nadeszła pora n a ocenę dotychczasowego przebiegu
negocjacji, wykorzystasz taktykę:
A . cudzym śladem,
B . ultimatum,
C . donikąd,
D . salami.
Zadanie 106.
System ocen pracowniczych w zakładzie opieki zdrowotnej
powinien obejmować:
A . pracowników medycznych,
B . wszystkich pracowników zakładu,
C . medyczną kadrę kierowniczą,
D . kadrę kierowniczą medyczną i administracyjną.
Zadanie 107.
C o jest warunkiem sprawnej komunikacji między partnerami
funkcjonowania podmiotu opieki zdrowotnej i procesu zmian w
zakładzie?
A . posługiwanie się dowolnie przez siebie wybranym
językiem,
B . możliwie największy zakres informacji,
C . komunikacja jednostronna,
D . dostosowanie formy przekazu do percepcji odbiorców.
Zadanie 108.
Plan finansowy podmiotu leczniczego t o przyszłe przepływy
finansowe:
A . zakładu w wybranych jego sferach funkcjonowania,
B . związane z kształtowaniem liczby i kompetencji
pracowników,
C . związane z kształtowaniem i wykorzystaniem zasobów
rzeczowych zakładu,
D . które mają wpływać i wypływać z zakładu w okresie
objętym planem związane z kosztami, przychodami i
wynikiem finansowym zakładu.
Zadanie 109.
Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce jest oparte na zasadach:
A . równego traktowania obywateli oraz solidarności
społecznej,
B . zapewnienia ubezpieczonemu swobodnego dostępu d o
świadczeń zdrowotnych,
C . wolnego wyboru świadczeniodawców,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 110.
Racjonalne gospodarowanie zasobami ludzkimi w celu zapewnienia
sukcesu organizacji na rynku polega na:
A . ograniczaniu zatrudnienia z e względu n a obciążenie
budżetu firmy,
B . zastosowaniu zróżnicowanych form zatrudniania,
C . systematycznym
zwiększaniu
zatrudnienia
dla
optymalizacji działań firmy,
D . przyciąganiu, rozwoju i utrzymywaniu efektywnie
działającej kadry.
Zadanie 111.
Nowoczesne metody rozwiazywania konfliktów oparte są na:
A . współdziałaniu,
B . mediacji,
C . negocjacji,
D . dyskusji.
Zadanie 112.
Co jest przeciwieństwem strategii współpracy w negocjacjach?
A . kompromis,
B . ustępstwo,
C . rywalizacja,
D . współpraca.
Zadanie 113.
SWOT to:
A . analiza konkurencji,
B . analiza zasobów kadrowych,
C . program komputerowy przydatny w analizie mocnych i
słabych stron przedsiębiorstwa,
D . analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa oraz
szans i zagrożeń w jego otoczeniu.
Zadanie 114.
Która z przyczyn NIE jest powodem, dla której pracownicy boją
się wprowadzenia zmian?
A . niepewność i strach przed nieznanym,
B . wprowadzana zmiana spowoduje, że stracą pracę,
C . zagrożenie dla własnych interesów,
D . niechęć do wykonywania pracy ciągle w ten sam sposób.
Zadanie 115.
W zarządzaniu ludźmi rolę samokontroli zachowań, bardziej
akcentuje kontrola:
A . biurokratyczna,
B . angażująca pracowników,
C . końcowa,
D . wstępna.
Zadanie 116.
Jakie s ą wspólne cele polityki społecznej i polityki zdrowotnej
państwa?
A . działania n a rzecz długiego życia i dobrego zdrowia
całej populacji,
B . ochrona zdrowia w środowisku pracy,
C . bezpieczeństwo socjalne i ochrona zdrowia,
D . sposób organizowania instytucji wchodzących w skład
systemu zdrowotnego.
Zadanie 117.
W etyce zarządzania ważnym elementem jest m.in. polityka firmy,
sposób traktowania pracowników, podział nagród, jednak n a
szczególną uwagę zasługują trzy obszary:
A . stosunek pracowników d o siebie, stosunek firmy d o
innych podmiotów gospodarczych, stosunek pracownika do
firmy,
B . stosunek firmy d o pracownika, stosunek pracownika d o
firmy,
stosunek
firmy
do
innych
podmiotów
gospodarczych,
C . obszar świata interesów, obszar wzorców zachowań
pracowników, obszar klimatu w organizacji,
D . przestrzeganie praw pracowników, interes społeczny,
zasady uczciwości w gospodarce rynkowej.
Zadanie 118.
Rekrutacja pracowników jest procesem składającym się z kilku
etapów. Jakie są to etapy?
A . nabór pracowników, alokacja zasobów, ustalenie
kwalifikacji na danym stanowisku,
B . przygotowanie planu zatrudnienia, określenie wymagań,
ustalenie metod i źródeł pozyskiwania pracowników,
przyjmowanie ofert,
C . selekcja
pracowników,
przeprowadzenie
wywiadów,
zatrudnianie na okres próbny,
D . przygotowanie planu zatrudnienia, określenie wymagań,
ustalenie metod i źródeł, pozyskiwania pracowników,
przyjmowanie ofert, alokacja i nabór.
Zadanie 119.
Źródła finansowania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa to:
A . kapitał
własny,
zobowiązania
długoterminowe
zobowiązania krótkoterminowe,
B . zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,
C . kredyt bankowy i pożyczka,
D . środki finansowe.
i
Zadanie 120.
W pracy menedżera występują funkcje kierowania i zarządzania,
które:
A . wzajemnie się wykluczają,
B . spełniają
odmienne
lecz
istotne
funkcje
w
organizacjach,
C . są właściwie tymi samymi, potrzebnymi funkcjami,
D . są niepotrzebne na niższych szczeblach kierowniczych.
Zadanie 121.
Finansowanie ochrony zdrowia przez budżet centralny lub budżety
lokalne, gwarancja państwa w zakresie dostępności d o świadczeń
zdrowotnych, wolny dostęp d o świadczeń wszystkich obywateli,
niewielki udział pacjenta w kosztach leczenia, t o cechy
systemu:
A . ubezpieczeniowego Bismarcka,
B . historycznego Siemaszki,
C . Beveridge'a,
D . żadna z wymienionych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 122.
K t o powołuje radę społeczną samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej:
A . wojewoda jako przedstawiciel rządu,
B . marszałek
odpowiedzialny
za
kreowanie
polityki
zdrowotnej w regionie,
C . podmiot, który utworzył zakład leczniczy,
D . sąd, który zarejestrował samodzielny zakład.
Zadanie 123.
Które z niżej przedstawionych stwierdzeń jest poprawne?
Największe możliwości poprawy funkcjonowania organizacji daje
analiza:
A . wybranych procesów składających się n a funkcjonowanie
organizacji,
B . indywidualnych
wyników
pracy
pracowników
na
stanowiskach organizacyjnych,
C . hierarchicznej
struktury
organizacyjnej
charakteryzującej się pionowym podporządkowaniem i
rozbudowanymi działami funkcjonalnymi,
D . systemowa
organizacji
uwzględniająca
wzajemne
powiązania między strategią organizacji, procesami
składającymi się n a jej funkcjonowanie i działaniami
pracowników na stanowiskach pracy.
Zadanie 124.
T Q M (kompleksowe zarządzanie jakością) opiera się n a kilku
zasadach, jedną z nich jest znajomość klienta wewnętrznego.
Klientem wewnętrznym jest:
A . pacjent, który przebywa w placówce,
B . pracownicy danej placówki,
C . świadczeniobiorcy,
D . firmy kooperujące z podmiotem leczniczym.
Zadanie 125.
Komisja konkursowa NFZ, przed podpisaniem umowy z e
świadczeniodawcą, m a obowiązek przeprowadzić negocjacje, c o
najmniej z:
A . jednym oferentem,
B . dwoma oferentami,
C . trzema i więcej oferentami,
D . nigdzie nie jest określona liczba oferentów.
Zadanie 126.
Obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych w Polsce
wykonują:
A . organy administracji rządowej,
B . jednostki samorządu terytorialnego,
C . Narodowy Fundusz Zdrowia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 127.
Która z cech jest charakterystyczna dla usług medycznych?
A . niematerialność,
B . spójność,
C . podzielność,
D . nieefektywność.
Zadanie 128.
J a k nazywa się wydzielanie n a zewnątrz zadań, które dla danego
przedsiębiorstwa nie są zadaniami kluczowymi?
A . insourcing,
B . dywersyfikacja pionowa,
C . dywersyfikacja pozioma,
D . outsourcing.
Zadanie 129.
Struktura organizacyjna t o ogół stosunków między częściami
zorganizowanej całości oraz między nimi, a całością. Z e względu
na rozpiętość kierowania wyróżniamy struktury:
A . hierarchiczne, funkcjonalne, techniczne, sztabowe,
B . smukłe, płaskie,
C . służbowe, funkcjonalne, rzeczowe, czasowe,
D . smukłe, płaskie, rozgałęzione, sztabowe.
Zadanie 130.
Jakie działania należy podjąć, aby zmienić negatywne
nastawienia pracowników do zmian?
A . stworzyć pracownikom możliwości uzewnętrznienia swoich
obaw,
B . przedstawić kontrargumenty świadczące o tym, jakie
skutki przyniosą zmiany,
C . spowodować, b y zmiana objęła wszystkie sfery
funkcjonowania zakładu,
D . sprawić, aby proces zmian przebiegał gwałtownie.
Zadanie 131.
Które z niżej przedstawionych stwierdzeń jest poprawne? Dla
sprawnego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej odpowiednie
kompetencje w dziedzinie organizacji i zarządzania powinni
posiadać kierownicy:
A . na wszystkich szczeblach organizacyjnych zakładu,
B . na szczeblu naczelnym zakładu,
C . średniego i podstawowego szczebla zakładu,
D . w sferze finansowej funkcjonowania zakładu.
Zadanie 132.
Negocjacje jest to:
A . sposób sprawowania władzy organizacyjnej,
B . jedna z technik usprawniania pracy w zakładzie opieki
zdrowotnej,
C . styl zarządzania prezentowany przez kierownika,
D . jedna
z
metod
rozwiązywania
konfliktów
interpersonalnych.
Zadanie 133.
Amortyzacja środków trwałych jest to:
A . wskaźnik kosztów i korzyści,
B . wyrażone w jednostkach pieniężnych zużycie środków
trwałych za pewien okres czasu,
C . stany poszczególnych składników majątku,
D . koszt zakupu zużytego środka trwałego.
Zadanie 134.
Czy ubezpieczony ma prawo wyboru pielęgniarki i położnej POZ?
A . tak, lecz pielęgniarki i położnej związanej umową z
NFZ,
B . tak, gdy pielęgniarka jest zatrudniona przez lekarza
rodzinnego,
C . tak, ale tylko podczas pobytu w szpitalu,
D . nie.
Zadanie 135.
Wydajność opieki zdrowotnej oznacza, że świadczenia osiągają:
A . najwyższą jakość przy najwyższym koszcie,
B . najwyższą jakość przy najniższym koszcie,
C . najwyższą jakość przy stałym koszcie,
D . najniższą jakość przy najniższym koszcie.
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI
TEST NR 181216
GRUPA 1
Zadanie 1.
Jakie jest najgroźniejsze powikłanie przedłużonej intubacji?
A . obrzęk głośni,
B . zwężenie podgłośniowe krtani,
C . odleżyna skóry nosa,
D . obrzęk krtani.
Zadanie 2.
Upośledzenie motoryki przewodu pokarmowego u chorego
nieprzytomnego jest spowodowane:
A . brakiem odżywiania chorego w sposób naturalny,
B . podażą opioidów,
C . unieruchomieniem chorego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 3.
Wprowadzenie u osoby dorosłej d o krwi większej ilości roztworu
hipotonicznego (ponad 100 ml):
A . nie wywołuje zmian w krwinkach czerwonych,
B . powoduje ucieczkę wody z krwinek czerwonych, a w
efekcie kurczenie się krwinek,
C . powoduje przewodnienie krwinek, a w efekcie ich
hemolizę,
D . początkowo B, a następnie C.
Zadanie 4.
Ciągły pomiar ciśnienia śródczaszkowego - ICP wykonujemy z a
pomocą czujnika:
A . nadoponowego,
B . podoponowego,
C . podpajęczynówkowego,
D . odpowiedź A i B prawidłowa.
Zadanie 5.
W klinicznym zastosowaniu BIS (ang. bispectral index),
rekomendowana wartość dla znieczulenia ogólnego wynosi:
A . 20-0,
B . 40-65,
C . 70-80,
D . 80-90.
Zadanie 6.
8-letni chłopiec jest przygotowywany d o zabiegu założenia
przetoki
tętniczo-żylnej
na
lewym
ramieniu,
w
celu
przeprowadzania hemodializ. Którego miejsca dostępu dożylnego
należy unikać?
A . prawy nadgarstek,
B . lewy nadgarstek,
C . żyła szyjna zewnętrzna,
D . żyła odpiszczelowa.
Zadanie 7.
Przy założonej kontrapulsacji wewnątrzaortalnej pielęgniarka
kontroluje:
A . diurezę oraz temperaturę kończyny, w której założony
jest cewnik d o kontrapulsacji, zabarwienie, czucie i
przepływ w naczyniach włosowatych kończyn,
B . pracę respiratora, charakter wydzieliny z drzewa
oskrzelowego,
C . napięcie mięśniowe oraz zakres ruchów w stawach,
D . zaleganie treści żołądkowej.
Zadanie 8.
Optymalizacja krążenia w przypadku dawcy narządów polega na:
A . utrzymaniu średniego ciśnienia tętniczego w granicach
70-110 mmHg, OCZ 6-12 mmHg przy zastosowaniu dopaminy w
dawce 10 mikrogramów/kg mc/min.,
B . utrzymaniu ciśnienia skurczowego na poziomie 35-45 mmHg
przy zastosowaniu wentylacji zastępczej,
C . utrzymanie ciśnienia skurczowego na poziomie minimum 60
mmHg bez konieczności wentylacji,
D . wszystkie opisane powyżej zasady postępowania s ą
prawidłowe.
Zadanie 9.
Pacjent w trakcie operacji resekcji żołądka z powodu perforacji
wrzodu musi mieć przetoczoną krew. Jakie s ą najgroźniejsze
powikłania poprzetoczeniowe?
A . odczyny hemolityczne,
B . objawy hemolizy poprzetoczeniowej,
C . wstrząs septyczny,
D . odczyny alergiczne.
Zadanie 10.
Jakiej szerokości mankiet jest stosowany u dzieci d o pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi?
A . 1/3 szerokości ramienia dziecka,
B . 2/3 szerokości ramienia dziecka,
C . 1/2 szerokości ramienia dziecka,
D . szerokości całego ramienia dziecka.
Zadanie 11.
Hiperbaryczny roztwór środka d o znieczulenia regionalnego m a
zastosowanie w znieczuleniu:
A . zewnątrzoponowym,
B . podpajęczynówkowym,
C . krzyżowym,
D . we wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 12.
W 1 minutę p o urodzeniu noworodek m a tętno poniżej 100
uderzeń/min, nieregularny oddech, obwodową sinicę, jest wiotki,
brak reakcji n a odsysanie z gardła. Ocena noworodka w skali
Apgar wyniesie:
A . 1 punkt,
B . 3 punkty,
C . 4 punkty,
D . 5 punktów.
Zadanie 13.
Niedobór tlenu w ustroju lub tkance to:
A . hipestezja,
B . hipotonia,
C . hipoksja,
D . hipotrepsja.
Zadanie 14.
Objawami zbyt płytkiego znieczulenia u dzieci są:
A . bradykardia, wzrost ciśnienia, poruszanie się,
B . tachykardia, oziębienie ciała, osłabienie tonów serca,
C . bradykardia, pocenie się, dreszcze,
D . tachykardia, pocenie się, wzrost lub spadek ciśnienia
systemowego.
Zadanie 15.
Najbardziej odpowiednia temperatura centralna ciała u chorego z
oparzeniem to około:
A . 35˚C,
B . 36˚C,
C . 37˚C,
D . 38˚C.
Zadanie 16.
O niedokrwieniu mięśnia sercowego w zapisie EKG świadczy:
A . odwrócony QRS,
B . wąski QRS,
C . o ś zespołu QRS i wychylenie zespołów poprzedza przerwę
wyrównawczą,
D . obniżenie lub uniesienie odcinka ST.
Zadanie 17.
Który z czynników ryzyka wystąpienia odleżyn NIE jest oceniany
w skali Norton?
A . stan świadomości,
B . ból,
C . aktywność, zdolność poruszania się,
D . czynność zwieraczy.
Zadanie 18.
Powikłaniem żywienia pozajelitowego NIE jest:
A . hiperglikemia,
B . zakrzepica żylna,
C . posocznica związana z zakażeniem cewnika,
D . dodatni bilans azotowy.
Zadanie 19.
Podczas znieczulania pacjenta d o operacji plastyki błony
bębenkowej, stosowanie podtlenku azotu:
A . jest przeciwwskazane,
B . nie ma ograniczeń do jego stosowania,
C . powinno być przerwane n a 1 5 minut przed wszczepieniem
protezy,
D . powinno być przerwane po wszczepieniu protezy.
Zadanie 20.
Jeżeli w czasie przetaczenia krwi wystąpią objawy wstrząsu
należy natychmiast:
A . odłączyć przetaczaną krew, butelkę z krwią razem z
aparatem d o toczenia zabezpieczyć celem przesłania d o
punktu krwiodawstwa i pobrać do badania krew chorego,
B . rozpocząć postępowanie zmierzające d o opanowania
wstrząsu,
C . odłączyć przetaczaną krew i pobrać d o badania krew
chorego,
D . przetoczyć inną butelkę krwi zgodną grupowo i z e zgodną
krzyżówką.
Zadanie 21.
Długotrwałe unieruchomienie pacjenta powoduje zaburzenia
funkcjonowania całego organizmu. Najwcześniej pojawia się:
A . spadek ilości krwi krążącej i zmniejszenie pojemności
wyrzutowej serca,
B . ograniczenie ruchomości i przykurcze w stawach,
C . zaburzenia odżywiania i odleżyny,
D . osłabienie siły mięśniowej i zanik mięśni.
Zadanie 22.
Dotyk jest istotną składową komunikowania pozawerbalnego
pielęgniarki z pacjentem, n a oddziałach intensywnej terapii
dominuje dotyk:
A . ochronny,
B . proceduralny,
C . chłodny,
D . opiekuńczy.
Zadanie 23.
Która z arytmii jest typowa dla niedoboru magnezu:
A . zespół Brugadów,
B . zespół Torsades de Pointes,
C . tachykardia zatokowa,
D . bloki odnóg pęczka Hissa.
Zadanie 24.
Rozpoznanie śmierci mózgu opiera się n a stwierdzeniu
nieodwracalnej jego funkcji. Postępowanie jest dwuetapowe. Etap
drugi obejmuje badanie reakcji:
A . źrenic n a światło, odruchu rogówkowego, próby
kalorycznej, reakcji bólowej n a bodziec bólowy,
odruchów kaszlowych i wymiotnych, odruchu ocznomózgowego, bezdechu, eeg,
B . źrenic n a światło, odruchu rogówkowego, próby
kalorycznej, reakcji bólowej n a bodziec bólowy,
odruchów kaszlowych i wymiotnych, odruchu ocznomózgowego, bezdechu,
C . źrenic n a światło, odruchu rogówkowego, próby
kalorycznej, eeg, tomografii komputerowej,
D . bólowej n a bodziec bólowy, odruchów kaszlowych i
wymiotnych, odruchu oczno- mózgowego, bezdechu,
tomografii komputerowej.
Zadanie 25.
W celu przygotowania dziecka karmionego piersią d o zabiegu w
trybie "jednego dnia", ostatnie karmienie należy przeprowadzić
na:
A . 3 godziny przed zabiegiem,
B . 4 godziny przed zabiegiem,
C . 6 godzin przed zabiegiem,
D . 8 godzin przed zabiegiem.
Zadanie 26.
Przy pomiarze ośrodkowego ciśnienia żylnego, u pacjenta
leżącego n a wznak, zerowym punktem odniesienia n a klatce
piersiowej jest punkt przecięcia się:
A . linii biegnącej w I V przestrzeni międzyżebrowej z linią
pachową środkową,
B . linii pachowej przedniej z linią biegnącą w VII
przestrzeni międzyżebrowej,
C . płaszczyzny strzałkowej i linii pachowej tylnej,
D . linii biegnącej o d wyrostka mieczykowatego z linią
pachową środkową.
Zadanie 27.
Wartość prawidłowa pH (odczynu) krwi wynosi:
A . 8,35 - 9,45,
B . 7,35 - 7,45,
C . 6,45 - 6,55,
D . 4,25 - 5,15.
Zadanie 28.
Najczęstszą przyczyną nagłego zatrzymania krążenia u dzieci
jest niedotlenienie spowodowane:
A . urazem głowy,
B . niedrożnością dróg oddechowych,
C . niewydolnością krążenia,
D . stanem drgawkowym.
Zadanie 29.
Głównym kationem płynu zewnątrzkomórkowego jest:
A . potas,
B . sód,
C . magnez,
D . wapń.
Zadanie 30.
Wentylacja płuc typu IMV (ang. Intermittent
ventilation) jest to wentylacja:
A . przerywana, wymuszona,
B . wspomagana ciśnieniem,
C . ciśnieniami dodatnio - ujemnymi,
D . przerywanymi ciśnieniami dodatnimi.
mandatory
Zadanie 31.
Bezdech to:
A . zaprzestanie oddychania n a 15-20 sekund lub krótsze,
któremu towarzyszy bradykardia,
B . brak oddechu powyżej 1 minuty,
C . spadek saturacji poniżej 90%,
D . zatrzymanie oddechu w fazie wydechu.
Zadanie 32.
Jakie są typowe objawy nadczynności tarczycy?
A . bradykardia, niedociśnienie, ospałość,
B . tachykardia, niedociśnienie, nadpobudliwość,
C . nadciśnienie tętnicze, ospałość,
D . wzmożona pobudliwość, tachykardia, nadciśnienie.
Zadanie 33.
Dawka sukcynylocholiny stosowana d o głębokiego zwiotczenia
mięśni wynosi u osoby dorosłej:
A . 1-1,5 mg/kg masy ciała,
B . 4-4,5 mg/kg masy ciała,
C . 5-5,5 mg/kg masy ciała,
D . 6-6,5 mg/kg masy ciała.
Zadanie 34.
Asystolia to:
A . częstoskurcz komorowy z wąskimi zespołami QRS,
B . migotanie komór,
C . migotanie przedsionków,
D . brak czynności elektrycznej serca.
Zadanie 35.
N a etapie wyprowadzania pacjenta z e znieczulenia ogólnego,
najpóźniej nastąpi:
A . przywrócenie
świadomości
i
odruchów
gardłowo-krtaniowych,
B . powrót czynności czuciowych,
C . przywrócenie siły mięśniowej i świadomości,
D . pełny powrót czynności układu autonomicznego.
Zadanie 36.
Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi n a kończynie dolnej
pacjent powinien:
A . leżeć n a brzuchu, kończynę dolną należy podtrzymywać
nieco przygiętą w stawie kolanowym, a tony Korotkowa
należy osłuchiwać w dole podkolanowym,
B . siedzieć n a krześle, a tony Korotkowa należy osłuchiwać
w dole podkolanowym,
C . leżeć n a plecach, kończynę dolną należy podtrzymywać
nieco przygiętą w stawie kolanowym, a tony Korotkowa
osłuchiwać w dole podkolanowym,
D . leżeć w pozycji półwysokiej, kończynę dolną należy
podtrzymywać wyprostowaną w stawie kolanowym, a tony
Korotkowa osłuchiwać w dole podkolanowym.
Zadanie 37.
Przy przepływie 1 2 l/min., zawartość butli o pojemności 2,7
litra wypełnionej tlenem sprężonym do 80 atmosfer wystarczy na:
A . 15 min. tlenoterapii,
B . 18 min. tlenoterapii,
C . 21 min. tlenoterapii,
D . 35 min. tlenoterapii.
Zadanie 38.
Usprawnianie lecznicze układu oddechowego u krytycznie chorych
polega między innymi n a ćwiczeniach oddechowych,do których NIE
zaliczamy ćwiczeń:
A . oddechowych symetrycznych lub asymetrycznych,
B . oddechowych statycznych,
C . odksztuszania i efektywnego kaszlu,
D . biernych właściwych.
Zadanie 39.
Przeciek płucny powstaje wówczas, gdy przepływająca przez płuca
krew nie uczestniczy w wymianie gazowej. W warunkach
fizjologicznych u zdrowego dorosłego człowieka przeciek płucny:
A . nie występuje,
B . dotyczy 2-5% pojemności minutowej serca,
C . dotyczy 10-15% pojemności minutowej serca,
D . powoduje duszność wdechową.
Zadanie 40.
Priorytetem w leczeniu zatoru płynem owodniowym jest:
A . podanie leków wazoaktywnych,
B . przetoczenie preparatów krwiopochodnych,
C . intubacja
dotchawicza
i
rozpoczęcie
wentylacji
mechanicznej,
D . przetaczanie dużych objętości płynów infuzyjnych.
Zadanie 41.
Aparatura d o anestezji u dzieci musi spełniać następujące
warunki:
A . mieć minimalną przestrzeń martwą,
B . powodować minimalne opory oddechowe,
C . skutecznie eliminować CO2,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 42.
Chory w e wstrząsie hipowolemicznym wymaga szybkiego
uzupełnienia płynów w tym zastosowania "bolusu płynowego" z 500
m l 0,9% NaCl, 500 m l PWE, 500 m l Ringera. Pacjent wymaga
kaniulacji. Za najwłaściwsze dojście naczyniowe uznaje się:
A . wprowadzenie d o naczynia centralnego cewnika 8-9F i
długości 14 cm,
B . zapewnienie dojścia obwodowego kaniulą 14 G,
C . zapewnienie dojścia obwodowego kaniulą c o najmniej 1,2
mm,
D . wszystkie podane powyżej rodzaje cewników umożliwiają
jednakowo sprawne wykonanie w/w procedury.
Zadanie 43.
Kardioplegia polega na zatrzymaniu pracy serca:
A . w rozkurczu p o podaniu roztworów o dużej zawartości
potasu,
B . w skurczu po gwałtownym schłodzeniu mięśnia sercowego,
C . w skurczu po zastosowaniu kardiowersji,
D . w rozkurczu po zastosowaniu defibrylacji.
Zadanie 44.
W trakcie wykonywania próby kalorycznej, będącej jednym z
obowiązkowych badań odruchów pniowych u potencjalnych dawców
narządowych, ocenia się wystąpienie:
A . odruchów kaszlowych,
B . ruchu gałek ocznych,
C . ruchu mięśni oddechowych,
D . ruchu mięśni prostowników.
Zadanie 45.
Pacjent, który nie otwiera oczu w reakcji n a bodziec bólowy,
n i e mówi i nie wykazuje najmniejszej reakcji motorycznej n a ból
może otrzymać wg skali GCS:
A . 1 pkt,
B . 3 pkt,
C . 8 pkt,
D . 15 pkt.
Zadanie 46.
Wzrost temperatury ciała o 1˚C n a dobę u dorosłego człowieka,
powoduje wzrost utraty płynów o:
A . 100 ml,
B . 500 ml,
C . 50 ml,
D . 200 ml.
Zadanie 47.
Stany zagrożenia życia u najmłodszych
dotyczą układów:
A . oddechowego i krążenia,
B . oddechowego i OUN,
C . oddechowego i pokarmowego,
D . krążenia i moczowego.
dzieci
najczęściej
Zadanie 48.
Układając kończyny górne chorego leżącego n a plecach, należy
pamiętać żeby:
A . nie odwodzić ramienia o więcej niż 90 ˚,
B . ułożyć ramię poniżej poziomu tułowia,
C . ramię zrotować na zewnątrz,
D . ułożyć głowę w jednoczesnej rotacji i bocznym zgięciu.
Zadanie 49.
Pomiar ciśnienia przez cewnik zaklinowany w obwodowym
odgałęzieniu tętnicy płucnej (tzw. ciśnienie zaklinowania PCWP)
jest zgodny z zapisem ciśnienia:
A . w prawym przedsionku,
B . w lewym przedsionku,
C . w prawej komorze serca,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 50.
W przypadku trudności w interpretacji zapisu EKG, w
zróżnicowaniu asystolii i niskonapięciowego migotania komór
należy:
A . bezwzględnie wykonać defibrylację,
B . wykonać kardiowersję,
C . wykonać uciskanie klatki piersiowej,
D . wykonać uderzenie przedsercowe.
Zadanie 51.
Do amin katecholowych NIE należy:
A . dopamina,
B . efedryna,
C . adrenalina,
D . noradrenalina.
Zadanie 52.
D o natychmiastowego rozpoznania pomyłkowej intubacji
przełyku służy:
A . pulsoksymetria,
B . kapnometria,
C . ocena zabarwienia powłok skórnych,
D . alarm wysokiego ciśnienia w drogach oddechowych.
Zadanie 53.
Wskazaniem do użycia maski krtaniowej jest:
A . spodziewane wystąpienie trudnej intubacji,
B . zwiększone ryzyko aspiracji,
C . niedrożność w okolicy krtani,
D . ograniczenie otwierania ust.
do
Zadanie 54.
Kompleksowa opieka terapeutyczno-pielęgnacyjna nad dawcą
narządów, polega na:
A . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji,
B . zapewnieniu odpowiedniej wentylacji i diurezy,
C . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji, utrzymaniu normotermii,
D . stabilizacji układu krążenia, zapewnieniu należytej
wentylacji, utrzymaniu normotermii, wyrównaniu zaburzeń
elektrolitowych i biochemicznych, utrzymaniu diurezy.
Zadanie 55.
Łzawienie i /lub mruganie w znieczuleniu opioidami i
podtlenkiem azotu jest/są objawem:
A . drażniącego wpływu gazu anestetycznego na gałkę oczną,
B . przedawkowania tych leków,
C . niewystarczającej anestezji,
D . odpowiedzi A i B są poprawne.
Zadanie 56.
W przypadku rozpoznania bradykardii, lekiem z wyboru jest
atropina, którą należy podawać według schematu:
A . 1 m g i.v. jeśli jest konieczne dawkę t ę powtarzać c o 3
minuty,
B . 5 0 -100 mikrogram i.v., jeśli jest konieczne dawkę t ę
powtarzać co 3 - 5 minut,
C . 5 0 0 mikrogram i.v., jeśli jest konieczne dawkę t ę
powtarzać c o 3 - 5 minut, a ż d o uzyskania dawki
całkowitej 3 mg.
D . Atropina nie jest lekiem z wyboru w leczeniu
bradykardii.
Zadanie 57.
Do którego znieczulenia stosuje się strzykawkę niskooporową?
A . nasiękowego,
B . podpajęczynówkowego,
C . zewnątrzoponowego,
D . splotu ramiennego.
Zadanie 58.
Typowa triada objawów tamponady serca to:
A . wysokie OCŻ + ciche tony serca + paradoksalna amplituda
tętna,
B . zapadnięte żyły szyjne + tachykardia + sinica,
C . duża amplituda tętna + sinica + wysokie OCŻ,
D . wysokie OCŻ + wysokie ciśnienie tętnicze + ciche tony
serca.
Zadanie 59.
Podstawowym sposobem n a przerwanie ostrego napadu porfirii jest
podanie:
A . erytropoetyny,
B . glukozy,
C . wazopresyny,
D . diazepamu.
Zadanie 60.
Test Allena służy do:
A . oceny sprawności krążenia w obrębie ręki,
B . wykalibrowania linii tętniczej,
C . pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego,
D . identyfikacji położenia wkłucia centralnego.
Zadanie 61.
Pacjent wymaga ułożenia d o zabiegu operacyjnego n a boku.
Konsekwencją zastosowania tej pozycji może być wystąpienie:
A . bólu pleców, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów
nerwowych, szczególnie splotu ramiennego,
B . spadeku RR, zaburzenia wentylacji płuca uciśniętego,
C . obrażenia
krtaniowo
tchawiczego
w
wyniku
nieprawidłowej rotacji głowy podczas układania n a stole
operacyjnym,
D . podwichnięcia głowy kości promieniowej.
Zadanie 62.
W porfirii przeciwwskazane jest stosowanie:
A . propofolu,
B . tiopentalu,
C . fentanylu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 63.
Pompa, zbiornik kardiotomijny, oksygenator i wymiennik ciepła
to elementy składowe:
A . dializatora,
B . urządzenia do kontrpulsacji wewnątrzaortalnej,
C . urządzenia do krążenia pozaustrojowego,
D . aparatu do autotransfuzji.
Zadanie 64.
W celu zapobiegania powikłaniom, wynikającym z unieruchomienia
u chorych leczonych n a OIT, konieczne jest prowadzenie działań
rehabilitacyjnych
obejmujących:
1.usprawnianie
układu
oddechowego, 2.usprawnianie układu sercowo-naczyniowego, 3 .
usprawnianie układu kostno-stawowego, 4 . muzykoterapię i
psychoterapię elementarną. Pielęgniarka uprawniona jest d o
samodzielnego, bez zlecenia lekarskiego, prowadzenia działań
przyłóżkowych w zakresie:
A . pkt. 1,
B . pkt. 2,
C . pkt. 3,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 65.
Działanie znieczulające bupiwakainy jest:
A . takie samo jak lidokainy,
B . 4-krotnie silniejsze od lidokainy,
C . słabsze niż lidokainy,
D . 10-krotnie silniejsze od lidokainy.
Zadanie 66.
Dziecku z anafilaksją należy podać 150 mikrogramów adrenaliny.
Ampułkę 1 ml 0,1% adrenaliny należy rozcieńczyć do:
A . 10 ml i podać 1,5 ml,
B . 10 ml i podać 0,5 ml,
C . 20 ml i podać 15 ml,
D . 20 ml i podać 1,5 ml.
Zadanie 67.
D o powikłań występujących podczas cewnikowania naczyń
centralnych zalicza się:
A . uszkodzenie
tętnicy
szyjnej,
podobojczykowej,
zaburzenia rytmu serca, zakrzepicę żylną,
B . krwawienie do jamy opłucnej, zator powietrzny,
C . uszkodzenie
nerwów
(splotu
ramiennego,
nerwu
przeponowego, nerwu krtaniowego wstecznego),
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 68.
W czasie trwania zabiegu operacyjnego wykonywanego w
znieczuleniu ogólnym, wystąpiła hipotermia, prawdopodobnie
wywołana:
A . ciężkimi zaburzeniami wodno-elektrolitowymi i spadkiem
poziomu magnezu,
B . obniżeniem temperatury ciała podczas trwania zabiegu
operacyjnego,
C . zaburzeniami ośrodka termoregulacji w znieczuleniu
ogólnym,
przetaczaniem
niedogrzanych
płynów
infuzyjnych,
otwarciem
jam
ciała,
obniżeniem
temperatury panującej na sali operacyjnej,
D . bezruchem pacjenta podczas trwania zabiegu
i
zwiotczeniem mięśni.
Zadanie 69.
Skala Mallampatiego określa:
A . warunki intubacji dotchawiczej,
B . ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa,
C . odległość pomiędzy krtanią a brzegiem żuchwy,
D . ruchomość w stawach skroniowo - żuchwowych.
Zadanie 70.
Do oceny głębokości sedacji NIE używa się skali:
A . Ramsaya,
B . Cooka,
C . SAS,
D . Glasgow.
Zadanie 71.
W celu skutecznego zahamowania krzepnięcia krwi podczas
krążenia pozaustrojowego, przed jego rozpoczęciem należy u
dorosłego pacjenta podać dożylnie heparynę w dawce:
A . 100 j.m/kg m.c,
B . 200 j.m/kg m.c,
C . 300 j.m/kg m.c,
D . 500 j.m/kg m.c.
Zadanie 72.
Czynniki ryzyka aspiracji treści żołądkowej to:
A . okres okołooperacyjny, zaburzenia świadomości,
B . karmienie przez sondę nosowo - żołądkową, krwotok
żołądkowo - jelitowy,
C . sztuczne udrażnianie dróg oddechowych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 73.
Nagły spadek EtCO2 i wzrost ciśnienia w drogach oddechowych,
zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego i odgłos
"młyńskiego koła" nad sercem to objawy:
A . odmy prężnej,
B . hipowolemii,
C . zatoru tłuszczowego,
D . zatoru powietrznego.
Zadanie 74.
W zatruciu paracetamolem można zastosować lek antagonistyczny:
A . glukagon,
B . flumazenil,
C . acetylocysteinę,
D . atropinę.
Zadanie 75.
Resuscytację krążeniowo-oddechową u topielca należy rozpocząć
od:
A . 30 uciśnięć klatki piersiowej
B . 5 oddechów ratowniczych,
C . Defibrylacji elektrycznej,
D . Ogrzania ciała topielca do temperatury 36˚C.
Zadanie 76.
Przednerkowa niewydolność nerek spowodowana jest:
A . hipowolemią lub niewydolnością serca,
B . martwicą kanalików nerkowych,
C . hiperwolemią,
D . niedrożnością moczowodów.
Zadanie 77.
Które z wymienionych stanów s ą odpowiedzialne z a występowanie
hipowentylacji?
A . wystąpienie zwiększonego oporu w drogach oddechowych,
zmniejszenie podatności klatki piersiowej i/lub obrzęk
płuc,
B . obecność wokół lub wewnątrz pęcherzyka płynu
wysiękowego lub przesiękowego,
C . zaburzenia napędu oddechowego, przerwanie przewodnictwa
nerwowego między ośrodkiem oddechowym a mięśniami
oddechowymi, niewydolność mięśni oddechowych,
D . wszystkie
wymienione
przyczyny
prowadzą
do
hipowentylacji.
Zadanie 78.
G d y zostanie nagle przerwane pozajelitowe podawanie glukozy i
aminokwasów, a u chorego zaobserwujesz nagły ból głowy, zlewne
poty, wzmożone pragnienie, zaburzenia orientacji, parestezje i
drgawki, należy wykonać badania poziomu:
A . glukozy,
B . potasu,
C . sodu,
D . fosforu.
Zadanie 79.
Zespół objawów: spadek ciśnienia tętniczego, rozszerzenie żył
szyjnych, ściszenie szmerów oddechowych i słabsza ruchomość
klatki piersiowej jest charakterystyczny dla:
A . obturacji górnych dróg oddechowych,
B . odmy prężnej,
C . zespołu ostrej niewydolności oddechowej,
D . tamponady serca.
Zadanie 80.
Pielęgniarka może okresowo pozostać bez anestezjologa w trakcie
znieczulenia, gdy anestezjolog został wezwany do:
A . przeprowadzenia reanimacji innego chorego,
B . zakwalifikowania innego chorego do zabiegu,
C . zlecenia badań innemu choremu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 81.
W zaburzeniach oddychania u dzieci: przyspieszony oddech,
udział dodatkowych mięśni oddechowych, rzężenia i tachykardia,
są objawami:
A . obturacji górnych dróg oddechowych,
B . wzmożonego wysiłku oddechowego,
C . zapalenia płuc,
D . tetralogii Fallota.
Zadanie 82.
J a k zmienia się przestrzeń martwa
zaintubowaniu dorosłego człowieka?
A . zmniejsza się,
B . zwiększa się,
C . pozostaje bez zmian,
D . początkowo
zmniejsza
się,
zwiększeniu.
dróg
a
oddechowych
następnie
po
ulega
Zadanie 83.
Brak czucia n a języku i n a wargach, metaliczny posmak,
oczopląs, zawroty głowy, niewyraźna mowa to objawy:
A . wzrostu ciśnienia wewnątrzczaszkowego,
B . toksycznej reakcji ośrodkowego układu nerwowego n a
anestetyki wziewne,
C . toksycznej
reakcji
na
niedepolaryzujące
środki
zwiotczające,
D . toksycznej reakcji ośrodkowego układu nerwowego n a leki
znieczulenia regionalnego.
Zadanie 84.
D o znieczulenia z wentylacją jednego płuca najczęściej używa
się:
A . rurek o podwójnym świetle,
B . rurek zbrojonych,
C . rurek Guedela,
D . masek krtaniowych.
Zadanie 85.
Pierwszym i najprostszym elementem leczenia objawowego zatoru
płucnego jest:
A . tlenoterapia,
B . leczenie przeciwzakrzepowe,
C . resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
D . postępowanie przeciwbólowe.
Zadanie 86.
Zapobieganie depresji krążeniowej podczas indukcji znieczulenia
polega na:
A . ułożeniu
pacjenta
podczas
indukcji
w
pozycji
Trendelenburga,
B . podaniu dożylnie koloidów lub krystaloidów,
C . zastosowanie wentylacji 100% tlenem,
D . podanie podczas indukcji znieczulenia 1mg adrenaliny
i.v.
Zadanie 87.
W częstoskurczu komorowym lekiem z wyboru jest:
A . naparstnica,
B . propranolol,
C . atropina,
D . amiodaron.
Zadanie 88.
Do zespołu objawów poprzetoczeniowej hemolizy krwi zalicza się:
A . hipotensję,
gorączkę,
duszność,
bóle
w
klatce
piersiowej oraz w okolicy lędźwiowo - krzyżowej,
B . hipertensję, bóle w klatce piersiowej, pokrzywkę, świąd
skóry,
C . hipertensję, zaburzenia świadomości, bladość skóry,
D . hipotensję, obniżenie temperatury ciała, bóle w klatce
piersiowej.
Zadanie 89.
Do czterech klasycznych objawów zatoru wodami płodowymi należą:
A . zaburzenia oddychania, sinica,
spadek ciśnienia
tętniczego, utrata przytomności,
B . tachykardia,
wzrost
RR,
pobudzenie
ruchowe,
zaczerwienienie powłok skórnych,
C . zaburzenia rytmu serca, spadek ciśnienia tętniczego,
utrata przytomności,
D . zaburzenia rytmu serca, wzrost ciśnienia tętniczego,
utrata przytomności.
Zadanie 90.
Zakłócenia pracy pulsoksymetru NIE są spowodowane:
A . niedostatecznym przepływem obwodowym,
B . interferencją z nieprawidłowymi hemoglobinami,
C . interferencją z barwnikami,
D . ułożeniem kończyny poniżej poziomu serca.
Zadanie 91.
Poszkodowanych w stanie zagrożenia życia, wymagających pilnego
leczenia i transportu do szpitala oznacza się kolorem:
A . czerwonym,
B . żółtym,
C . zielonym,
D . czarnym.
Zadanie 92.
Test bezdechu wykonywany w celu rozpoznania śmierci mózgu, jest
dodatni p o stwierdzeniu braku reakcji n a wzrost PaCO2 d o
wartości co najmniej:
A . 20 mmHg,
B . 30 mmHg,
C . 40 mmHg,
D . 60 mmHg.
Zadanie 93.
Fiolka zawiera 5 0 m l 2 % lignokainy. Jaką objętość tego leku
należy nabrać d o strzykawki, aby pacjent o masie ciała 8 0 k g
otrzymał dawkę 1 mg/kg masy ciała?
A . 0,8 ml,
B . 2 ml,
C . 4 ml,
D . 8 ml.
Zadanie 94.
Szybkie podanie katecholamin w e wlewie kroplowym może
spowodować:
A . obniżenie
ciśnienia
tętniczego
z
jednoczesnym
zwolnieniem akcji serca,
B . podwyższenie ciśnienia tętniczego oraz przyśpieszenie
czynności serca do migotania komór włącznie,
C . obniżenie
ciśnienia
tętniczego
i
częstoskurczu
komorowego,
D . podwyższenie
ciśnienia
tętniczego
i
bradykardię
zatokową.
Zadanie 95.
Który z wymienionych środków zwiotczających mięśnie prążkowane,
ulega rozkładowi głównie w wyniku eliminacji Hofmanna?
A . atracurium,
B . pancuronium,
C . wecuronium,
D . miwacurium.
Zadanie 96.
D o powikłań metabolicznych związanych z prowadzonym żywieniem
pozajelitowym zalicza się:
A . hipoglikemię, hiperglikemię, niewydolność oddechową,
B . hipomagnezemię, hipermagnezemię,
C . mocznicę, kwasicę mleczanową,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 97.
Który sposób przywracania i utrzymania drożności
oddechowych jest bezprzyrządowy?
A . wprowadzenie rurki ustno- gardłowej,
B . intubacja dotchawicza,
C . odgięcie głowy do tyłu i uniesienie żuchwy,
D . tracheotomia.
dróg
Zadanie 98.
Odruch „oczu lalki”, występujący niekiedy
pozostającego w śpiączce, świadczy o uszkodzeniu:
A . móżdżku,
B . nerwu okoruchowego,
C . nerwu odwodzącego,
D . pnia mózgu.
u
pacjenta
Zadanie 99.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące kardioplegii stosowanej
podczas zabiegu kardiochirurgicznego:
A . zatrzymuje pracę serca w fazie rozkurczu,
B . poprawia tolerancję mięśnia sercowego na niedokrwienie,
C . jest to farmakologiczne zatrzymanie pracy serca,
D . zatrzymuje pracę serca w fazie skurczu.
Zadanie 100.
Działanie którego leku ustępuje najszybciej?
A . fentanylu,
B . sufentanylu,
C . remifentanylu,
D . alfentanylu.
Zadanie 101.
Antagonistą fentanylu jest:
A . neostigmina,
B . nalokson,
C . norepinefryna,
D . nitrazepam.
Zadanie 102.
Najwcześniejszym klinicznym objawem ostrej niewydolności
oddechowej jest/są:
A . sinica obwodowa,
B . szybki i płytki oddech,
C . pobudzenie psychoruchowe i zaburzenia świadomości,
D . spadek tętna, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 103.
O prawidłowej perfuzji nerek u noworodków i dzieci świadczy
diureza godzinowa:
A . mniejsza bądź równa 0,5 ml/kg/godz., niezależnie o d
wieku dziecka,
B . 0,5 ml/kg/godz. u noworodków, 2 ml/kg/godz. u dzieci,
C . 2 ml/kg/godz. u noworodków, 1 ml/kg/godz. u dzieci,
D . większe bądź równe 3 ml/kg/godz., niezależnie o d wieku
dziecka.
Zadanie 104.
Objawem hipertermii złośliwej NIE jest:
A . skurcz mięśni żwaczy i mięśni szkieletowych,
B . gwałtowny wzrost temperatury ciała,
C . wzrost pCO2,
D . spadek pCO2.
Zadanie 105.
Trombolitykiem NIE jest:
A . warfaryna,
B . tkankowy aktywator plazminogenu,
C . streptokinaza,
D . wszystkie powyższe są trombolitykami.
Zadanie 106.
Najważniejszym wskazaniem do zastosowania hemoperfuzji jest:
A . ciężkie zatrucie drogą pokarmową, z potencjalnie
śmiertelnym stężeniem w e krwi substancji o małym
powinowactwie do białek,
B . poziom kreatyniny wyższy od 5,7 mg%,
C . objawy zespołu mocznicowego,
D . przeciążenie płynami, nie reagujące na diuretyki.
Zadanie 107.
Prowadząc żywienie pozajelitowe nie powinno się podawać d o żył
obwodowych roztworów o osmolarności większej niż:
A . 1200 mOsm/l,
B . 1000 mOsm/l,
C . 900 mOsm/l,
D . 800 mOsm/l.
Zadanie 108.
Przerwanie ciągłości rdzenia kręgowego powyżej czwartego
segmentu szyjnego u człowieka, prowadzi do braku:
A . realizacji ruchów lokomocyjnych,
B . połączenia układu pozapiramidowego,
C . połączenia ośrodków oddechowych pnia mózgu z jądrami
ruchowymi mięśni oddechowych, zwłaszcza przepony,
D . połączenia z układem autonomicznym.
Zadanie 109.
Premedykacja do zabiegów okulistycznych ma na celu:
A . uspokojenie chorego, zapobieganie wystąpieniu odruchu
kaszlu w okresie śródoperacyjnym,
B . zmniejszenie lęku i pobudzenia, zapobieganie nudnościom
i wymiotom pooperacyjnym, stabilizację ciśnienia
wewnątrzgałkowego,
C . zmniejszenie lęku i pobudzenia, wydzielania śliny i
zwiększenia osobniczej tolerancji na ból,
D . zapobieganie nudnościom i wymiotom pooperacyjnym,
obniżenie diurezy.
Zadanie 110.
Przed indukcją znieczulenia ogólnego kobietę ciężarną należy
ułożyć:
A . na plecach,
B . z przechyleniem na lewą stronę,
C . z przechyleniem na prawą stronę,
D . w pozycji Trendelenburga.
Zadanie 111.
Jaka jest główna przyczyna wstrząsu kardiogennego?
A . zmniejszenie objętości krwi krążącej,
B . spadek rzutu minutowego serca,
C . zmniejszenie oporu obwodowego,
D . spadek ciśnienia krwi.
Zadanie 112.
Przy operacji zeza najczęstszymi zagrożeniami są:
A . zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, odruchy oczno sercowe,
B . hipotermia złośliwa, pooperacyjne nudności i wymioty,
C . odruchy oczno - sercowe, pooperacyjne nudności i
wymioty, silny ból,
D . odruchy oczno - sercowe, hipertermia złośliwa.
Zadanie 113.
MAC-awake to stężenie anestetyku, przy którym 50% badanych:
A . spełnia polecenie otwarcia oczu,
B . m a zablokowaną odpowiedź adrenergiczną n a bodziec
bólowy,
C . nie wykazuje reakcji ruchowej na bodziec bólowy,
D . n i e m a odruchu kaszlowego n a wprowadzenie rurki
intubacyjnej.
Zadanie 114.
Rurki intubacyjne o podwójnym świetle, najczęściej zakładane s ą
w zabiegach:
A . chirurgii klatki piersiowej,
B . w obrębie twarzoczaszki,
C . kardiochirurgicznych,
D . u chorych dializowanych.
Zadanie 115.
Utrata krwi jest przyczyną:
A . przewodnienia izotonicznego,
B . odwodnienia izotonicznego,
C . odwodnienia hipertonicznego,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 116.
Nitrogliceryna podawana dożylnie może być stosowana w celu:
A . zmniejszenia rzutu serca,
B . zwiększenia rzutu serca,
C . podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi,
D . przywrócenia akcji serca.
Zadanie 117.
N a blok operacyjny został przywieziony pacjent z urazem
wielonarządowym w stanie ciężkim. Chory jest bardzo wyziębiony.
W jaki sposób należy wyprowadzić pacjenta z hipotermii w tym
przypadku?
A . ogrzać kocem,
B . przetaczać ogrzane płyny infuzyjne,
C . podać środki przeciwbólowe,
D . przetoczyć krew.
Zadanie 118.
Na ciśnienie wewnątrzgałkowe NIE wpływa:
A . ciśnienie tętnicze krwi,
B . anestetyki i środki zwiotczające,
C . temperatura ciała,
D . zewnętrzny ucisk oka.
Zadanie 119.
Pojemniki z pozostałością p o przetoczeniu krwi lub jej
składników, wraz z zestawami d o przetoczenia, opisane
nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną
przetoczenia, należy przechowywać w temperaturze o d 2°C d o 6°C
przez:
A . 2 dni,
B . 3 dni,
C . 4 dni,
D . 5 dni.
Zadanie 120.
W związku z niewydolnym oddechem bezpośrednio p o operacji
pacjent wymaga sztucznej wentylacji płuc. Wartości PCO2=80,
HCO3 = 24, BB=48 mEq /l, BE=0, pH=7,2 odpowiadają:
A . kwasicy oddechowej wyrównanej,
B . kwasicy oddechowej niewyrównanej,
C . alkalozie oddechowej wyrównanej,
D . alkalozie oddechowej niewyrównanej.
Zadanie 121.
Ampułka zawiera 1 0 m l leku o stężeniu 10%. Oznacza to, ż e leku
w ampułce jest:
A . 0,1 mg,
B . 0,01 g,
C . 0,1 g,
D . 1 g.
Zadanie 122.
Niedokrwienie ściany dolnej charakterystyczne dla zawału serca
objawia się nieprawidłowym zapisem EKG w następujących
odprowadzeniach:
A . I; aVL; V2- V5,
B . III; aVL,
C . II; III; aVF
D . II; III; V5- V6.
Zadanie 123.
W celu zapobiegania hipotonii dializacyjnej należy zastosować:
A . niskie stężenie sodu w płynie dializacyjnym,
B . obniżenie temperatury płynu dializacyjnego d o 34-36°C,
zwiększenie stężenia sodu w płynie dializacyjnym,
C . zwiększenie ultrafiltracji,
D . podawanie leków osmotycznie czynnych.
Zadanie 124.
Do bilansu płynów NIE wlicza się:
A . koloidów,
B . preparatów krwi i osocza,
C . wszystkie płyny podane dożylnie podlegają wpisowi,
D . krystaloidów.
Zadanie 125.
Który z podanych leków jest antagonistą benzodwuazepin?
A . narcan,
B . prostygmina,
C . flumazenil,
D . protamina.
Zadanie
Roztwór
A.
B.
C.
D.
126.
amiodaronu do podania dożylnego należy rozpuścić w:
5% roztworze glukozy,
0,9% NaCl,
płynie Ringera,
10% roztworze glukozy.
Zadanie 127.
Barotrauma jest powikłaniem mogącym wystąpić w czasie
stosowania wentylacji mechanicznej i jest spowodowana:
A . stosowaniem zbyt wysokich ciśnień
w drogach
oddechowych,
B . stosowaniem zbyt niskich ciśnień,
C . miejscową aktywacją mediatorów reakcji zapalnej,
D . zwiększonym ciśnieniem w klatce piersiowej.
Zadanie 128.
Hipokaliemii poniżej 3 mmol/l towarzyszą:
A . wysokie załamki T w zapisie EKG,
B . poszerzenie zespołów QRS,
C . tężyczka,
D . zaburzenia rytmu serca, osłabienie mięśniowe, kurcze.
Zadanie 129.
Niedotlenione niemowlęta s ą zwykle areaktywne i wiotkie.
Niedotlenienie u dzieci starszych objawia się niepokojem,
pobudzeniem lub sennością.
A . pierwsze zdanie jest prawdziwe, drugie fałszywe,
B . pierwsze zdanie jest fałszywe, drugie prawdziwe,
C . obydwa zdania są fałszywe,
D . obydwa zdania są prawdziwe.
Zadanie 130.
Celem postępowania pielęgniarskiego przy oczyszczaniu drzewa
tchawiczo - oskrzelowego NIE jest:
A . utrzymanie drożności dróg oddechowych,
B . zapobieganie niedodmie,
C . zapobieganie infekcjom dróg oddechowych,
D . zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego (ICP).
Zadanie 131.
Hipoksemia to:
A . obniżenie saturacji tętniczej powodujące obniżenie
zawartości tlenu,
B . spadek paO2 powodujący obniżenie wysycenia hemoglobiny
tlenem,
C . obniżenie zawartości tlenu we krwi tętniczej,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 132.
Pielęgniarka może samodzielnie (bez zlecenia lekarza) wykonywać
usprawnianie ruchowe pacjenta, w zakresie:
A . siadania,
B . pionizacji,
C . nauki chodzenia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 133.
Zbyt wąski mankiet w czasie pomiaru ciśnienia tętniczego metodą
pośrednią spowoduje, iż pomiar będzie:
A . zaniżony,
B . zawyżony,
C . zaniżony lub adekwatny, w zależności o d ułożenia
kończyny,
D . nie będzie różnicy w pomiarze.
Zadanie 134.
Na zwichnięcie chrząstki nalewkowatej wskazują:
A . dolegliwości ze strony gardła,
B . owrzodzenia gardła,
C . stridor, duszność,
D . zwężenie tchawicy.
Zadanie 135.
U pacjenta lat 2 2 znieczulonego ogólnie, w czasie trwania
zabiegu operacyjnego wrodzonej wady wzroku wystąpiła
bradykardia, jest to efekt:
A . pobudzenia receptorów histaminowych,
B . pojawienia się odruchu oczno-sercowego,
C . wystąpienia
hipotermii
i
ciężkich
zaburzeń
wodno-elektrolitowych,
D . zastosowania podczas znieczulenia anestetyku wziewnego
- sevofluranu.
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE
TEST NR 191016
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o kliniki kardiochirurgii trafił 62-letni mężczyzna z
podejrzeniem tętniaka rozwarstwiającego aorty. Dominujący objaw
kliniczny, to:
A . duszność spoczynkowa,
B . nagły, bardzo silny, piekący ból w klatce piersiowej
szerzący się do jamy brzusznej i okolicy lędźwiowej,
C . migotanie przedsionków,
D . duszność wysiłkowa.
Zadanie 2.
Główną przyczyną krwiomoczu makroskopowego (zwłaszcza z e
skrzepami) s ą nowotwory nerek i dróg moczowych, przede
wszystkim:
A . nerek,
B . moczowodów,
C . pęcherza moczowego,
D . cewki moczowej.
Zadanie 3.
W celu zmniejszenia ryzyka powikłań metabolicznych u chorych
żywionych pozajelitowo pielęgniarka powinna:
A . kontrolować zawartość worka w kierunku zmętnienia,
odbarwienia, precypitacji,
B . stale monitorować parametry życiowe, oceniać stan
świadomości, prowadzić dobowy bilans płynów, pobierać
krew na badania biochemiczne,
C . kontrolować położenie zgłębnika bezpośrednio p o
założeniu i przed każdym karmieniem,
D . przestrzegać zasad aseptyki przy każdej obsłudze
dostępu do żyły.
Zadanie 4.
W jakiej pozycji należy ułożyć pacjenta po urazie głowy:
A . uniesienie głowy pod kątem 15° w stosunku d o osi
tułowia,
B . uniesienie głowy pod kątem 30° w stosunku d o osi
tułowia,
C . płasko z e zgiętymi kończynami dolnymi w stawach
kolanowych i biodrowych,
D . w pozycji przeciwwstrząsowej.
Zadanie 5.
Wynicowanie pęcherza moczowego, jest to:
A . przemieszczeni cewki moczowej w kierunku dokroczowym,
B . niecałkowite zamknięcie się rynienki cewkowej p o
stronie brzusznej prącia,
C . niecałkowite zamknięcie się rynienki cewkowej p o
stronie grzbietowej,
D . ubytek przedniej ściany jamy brzusznej, przedniej
ściany pęcherza i cewki moczowej.
Zadanie 6.
Pierwszy i często jedyny objaw nowotworu jądra to:
A . bolesne powiększenie jądra,
B . niebolesne powiększenie jądra,
C . obrzęk moszny,
D . ropienie jądra.
Zadanie 7.
Wrodzone wady serca o charakterze siniczym, wymagające
interwencji chirurgicznej w celu skorygowania wady, to:
A . ubytek przegrody międzykomorowej, przetrwały przewód
tętniczy,
B . ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, koarktacja
aorty,
C . tetralogia
Fallota,
przełożenie
wielkich
pni
tętniczych,
D . atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej, wypadanie
płatka zastawki trójdzielnej.
Zadanie 8.
Zator tętniczy w większości przypadków rozpoczyna się nagle.
Charakterystyka objawów bólowych w zatorowości tętnic kończyn
dolnych, to:
A . bardzo silny ból n a obwodzie kończyny, nasila się przy
próbie wykonania ruchu, ustępuje p o podaniu leków
przeciwbólowych,
B . umiarkowany ból n a obwodzie kończyny, nie m a związku z
wykonywaniem ruchów, nie wymaga podawania środków
przeciwbólowych,
C . bardzo silny ból n a obwodzie kończyny, nasila się przy
próbie wykonania ruchu, nie ustępuje p o lekach
narkotycznych,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 9.
Florę bakteryjną zakażenia moczowego stanowią przede wszystkim
liczne pałeczki Gram-ujemne stale obecne w jelicie grubym, w
tym zwłaszcza:
A . Candida albicans,
B . Escherichia coli,
C . Cytomegalovirus,
D . Trichomonas.
Zadanie 10.
Krwiaki śródczaszkowe stanowią zagrożenie dla życia z e względu
na możliwość:
A . wytworzenia przetoki tętniczo - jamistej,
B . pojawienia się objawów odmóżdżeniowych,
C . wgłobienia pnia mózgu i uszkodzenia ośrodka krążenia i
oddychania,
D . silnego krwawienia i wstrząsu krwotocznego.
Zadanie 11.
Podczas transportu chorego p o zabiegu torakochirurgicznym z
bloku operacyjnego d o oddziału intensywnej opieki medycznej NIE
należy zamykać ani zaginać drenów, gdyż nawet minimalny
przeciek powietrza może doprowadzić do powstania:
A . krwiaka w jamie opłucnej,
B . przetoki oskrzelowej w kikucie oskrzela,
C . ujemnego ciśnienia w jamie opłucnej,
D . odmy prężnej i zatrzymania krążenia.
Zadanie 12.
Głównym anionem płynu zewnątrzkomórkowego jest:
A . sód,
B . chlor,
C . potas,
D . fosforany.
Zadanie 13.
Wskaż właściwe zalecenia dotyczące pielęgnacji protezy piersi.
A . z e względu n a możliwość uszkodzenia protezy nie należy
stosować na pływalni lub podczas kąpieli w morzu,
B . z e względu n a możliwość uszkodzenia protezy nie można
stosować podczas kąpieli słonecznych,
C . protezę należy codziennie myć mydłem, spłukiwać wodą i
osuszać ręcznikiem frotte,
D . protezę należy codziennie dezynfekować łagodnym
preparatem n a bazie alkoholu, pozostawiać d o
wyschnięcia, a następnie talkować.
Zadanie 14.
Rokowanie w oparzeniach zdecydowanie pogarsza:
A . opóźnienie chłodzenia rany oparzeniowej,
B . ostrożne prowadzenie resuscytacji płynowej,
C . współistnienie urazu wziewnego,
D . istnienie
oparzeń
o
różnym
stopniu
wywołanych czynnikiem mieszanym.
ciężkości,
Zadanie 15.
Zapobieganie powstawaniu owrzodzeń i krwawień z przewodu
pokarmowego we wstrząsie oparzeniowym polega na:
A . założeniu sondy dożołądkowej i stałej aspiracji
zalegającej treści,
B . podawaniu inhibitorów pompy protonowej lub inhibitorów
receptorów H2,
C . podawaniu kwasu traneksamowego (Exacyl) i adrenaliny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 16.
Źródłem większości zatorów płucnych, jest:
A . prawa komora serca,
B . zakrzepica żyły miednicy małej,
C . zakrzepica żył kończyn górnych,
D . zakrzepica żył głębokich kończyn dolnych.
Zadanie 17.
D o grupy ran narażonych n a zakażenie tężcem tzw."tężcorodnych"
należą:
A . rany powierzchowne, mało zanieczyszczone, bez tkanek
martwiczych, rany spowodowane ostrzem noża,
B . rany
powierzchowne
dotyczące
twarzy,
lekko
zanieczyszczone, z lekkim krwawieniem,
C . głębokie rany szarpane z martwicą tkanek, zabrudzone
ziemią,
rany
kłute,
postrzałowe,
rozległe
rany
oparzeniowe,
D . rany rozległe, bez zanieczyszczeń, cięte, bez kontaktu
z ziemią, wszystkie rany oparzeniowe.
Zadanie 18.
Noworodek z wytrzewieniem wrodzonym lub przepukliną pępowinową
w ramach profilaktyki choroby krwotocznej, przed zabiegiem
operacyjnym otrzymuje:
A . witaminę K,
B . witaminę B12,
C . heparynę drobnocząsteczkową,
D . preparaty żelaza.
Zadanie 19.
Zagrożenie zakażenia wirusem HIV zależy od:
A . stanu układu immunologicznego osoby zarażonej, ilości
materiału zakaźnego, upływu czasu od wniknięcia wirusa,
B . ilości
materiału
zakaźnego,
wadliwego
układu
immunologicznego, wrażliwości na zakażenie,
C . zakaźności
szczepu
wirusa,
stanu
układu
immunologicznego osoby narażonej, ilości materiału
zakaźnego,
D . potencjalnej zakaźności osoby zarażonej, upływu c o
najmniej 6 miesięcy o d zarażenia, wadliwego układu
immunologicznego zarażonego i osoby narażonej.
Zadanie 20.
Pacjent w I I dobie p o operacji m a założony zgłębnik w celu
odciążenia przewodu pokarmowego
z zalegającej treści.
Zapobiegając powikłaniom płucnym, należy zastosować:
A . ułożenie chorego w pozycji półwysokiej, gimnastykę
oddechową,
B . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej, zgłębnik o wąskim
przekroju,
C . naukę techniki oddychania polegającej n a spłyceniu
oddechu,
D . przepłukiwanie zgłębnika p o każdej porcji jedzenia
podanej choremu.
Zadanie 21.
Objawami sugerującymi wystąpienie powikłań
opatrunku unieruchamiającego n a kończynie,
wymieniowe, Z WYJĄTKIEM:
A . zaburzenia ruchów palców,
B . zaburzenia czucia na obwodzie kończyny,
C . zasinienia skóry stopy lub ręki,
D . braku bólu kończyny.
po
są
założeniu
wszystkie
Zadanie 22.
Postępowanie
nieoperacyjne
w
uwięźniętej
przepuklinie
pachwinowej u chłopców w 1 miesiącu życia polega n a uzyskaniu
rozluźnienia mięśni brzucha (sedacji) oraz:
A . zastosowaniu okładu wysychającego n a powłoki brzuszne
oraz masowaniu powłok zgodnie ze wskazówkami zegara,
B . zastosowaniu cewnika wprowadzonego doodbytniczo, przez
który podawane jest powietrze regulowane manometrem,
C . ułożeniu dziecka w pozycji n a boku, w czasie nie
dłuższym niż 1,5 - 2 godzin o d momentu uwięźnięcia, z
uniesionymi kończynami dolnymi,
D . ułożeniu dziecka w pozycji leżącej z uniesionymi nogami
wraz z dolną połową ciała pod kątem 40° n a okres nie
dłuższy niż 1,5 - 2 godzin od momentu uwięźnięcia.
Zadanie 23.
Przyczyną znacznego stopnia zaburzeń hemodynamicznych,
wymagających uzupełnień u noworodka, jest utrata krwi w ilości
około:
A . 30 ml,
B . 50 ml,
C . 100 ml,
D . 150 ml.
Zadanie 24.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi resuscytacji:
A . w zatrzymaniu krążenia pierwotnie kardiogennym
wentylacja w początkowej fazie NZK jest ważniejsza niż
uciskanie klatki piersiowej,
B . w trakcie prowadzenia RKO należy stosować przerwy w
celu oceny rytmu serca i badania tętna,
C . w trakcie prowadzenia RKO faza relaksacji powinna trwać
dłużej niż faza nacisku,
D . sprawdzanie tętna n a tętnicy szyjnej (lub innej
tętnicy) nie jest dokładną metodą potwierdzania
obecności lub braku krążenia i dotyczy t o zarówno
ratowników bez wykształcenia medycznego, jak i
personelu medycznego.
Zadanie 25.
Wykonanie
zabiegu
operacyjnego
w
trybie
planowym
przeciwwskazane jest w sytuacji:
A . wystąpienia gorączki, zmian skórnych niewiadomego
pochodzenia,
B . nieżytu górnych dróg oddechowych (ból gardła, kaszel,
katar), w pierwszych dniach cyklu miesięcznego u
kobiet,
C . wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszonego
tętna i oddechów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 26.
I l e pokarmu należy podać maksymalnie jednorazowo pacjentowi
karmionemu przez zgłębnik żołądkowy metodą porcji w ciągu pół
godziny?
A . 200-250 ml,
B . 300-350 ml,
C . 400-450 ml,
D . 500 ml.
Zadanie 27.
Czynniki
epidemiologiczne,
tzw.
zewnętrzne,
sprzyjające
rozwojowi kamicy moczowej, to:
A . siedzący tryb życia (pracy),
B . mała ilość spożywanych płynów, dieta bogatobiałkowa,
C . czynniki rasowe i dziedziczne,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 28.
Niepokojącą objętością krwi pojawiającą się w ciągu godziny w
drenażu p o zabiegu torakochirurgicznym i zmuszającą lekarzy d o
rozważenia konieczności reoperacji, jest objętość powyżej:
A . 100 ml,
B . 150 ml,
C . 200 ml,
D . 250 ml.
Zadanie 29.
Przekazanie chorego n a oddział macierzysty, p o operacji
przeprowadzonej w znieczuleniu przewodowym z zastosowaniem
blokad nerwów obwodowych wymaga:
A . stałego pooperacyjnego nadzoru przez anestezjologa i
chirurga naczyniowego,
B . wysokiego ułożenia kończyny na podpórce lub szynie,
C . zapobiegania obrażeniom kończyny, która pozostaje
jeszcze znieczulona,
D . założenia pończoch uciskowych na kończynę.
Zadanie 30.
Według standardów żywienia dojelitowego, jedynym pewnym
potwierdzeniem
prawidłowej
lokalizacji
końca
zgłębnika
wprowadzanego w celu żywienia dożołądkowego jest:
A . prześwietlenie z podaniem kontrastu przez zgłębnik,
B . osłuchanie nadbrzusza stetoskopem po podaniu powietrza,
C . aspirowanie treści żołądkowej i sprawdzenie jej pH,
D . odgłos bulgotania w żołądku po podaniu 50 ml wody.
Zadanie 31.
Znieczulenie przewodowe polega na:
A . wstrzyknięciu środka miejscowo znieczulającego d o
przestrzeni podpajęczynówkowej,
B . wstrzyknięciu środka miejscowo znieczulającego d o
przestrzeni zewnątrzoponowej,
C . wstrzyknięciu środka znieczulającego w okolicy pni
nerwów,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 32.
Chory został przyjęty d o oddziału kardiochirurgii w trybie
nagłym z ostrą poinfekcyjną niewydolnością zastawki mitralnej.
Pacjent jest w trakcie diagnostyki przed zabiegiem operacyjnym.
A b y zapobiec zachłystowemu zapaleniu płuc nie powinien
przyjmować (przed operacją) pokarmów stałych około :
A . 1-2 h,
B . 2-4 h,
C . 4-6 h,
D . 6-8 h.
Zadanie 33.
Krwiaki okularowe towarzyszące złamaniu podstawy czaszki
powstają przy złamaniu:
A . tylnego dołu czaszki,
B . przedniego dołu czaszki,
C . środkowego dołu czaszki,
D . środkowego oraz tylnego dołu czaszki.
Zadanie 34.
Patologiczny, przetrwały ból p o operacji lub p o urazie
charakteryzuje się:
A . częstą opornością n a analgetyki opioidowe lub
nieopioidowe,
B . obecnością dłuższą niż 3 miesiące,
C . utrzymywaniem się, mimo wygojenia się tkanek,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 35.
P o założeniu drenu d o jamy opłucnej podłączamy g o d o drenażu
ssącego o sile ssania 15-20 c m słupa wody. Jeżeli mimo tego
płuco nie rozpręża się, siłę ssania możemy zwiększyć do:
A . 25 cm słupa wody,
B . 30 cm słupa wody,
C . 35 cm słupa wody,
D . 40 cm słupa wody.
Zadanie 36.
W e wczesnym okresie pooperacyjnym opieka pielęgniarska powinna
mieć n a celu zapobieganie hipoksji i hiperkapnii, które mogą
wynikać z:
A . zaburzeń
wodnoelektrolitowych
związanych
z
patomechanizmem choroby,
B . odwodnienia z powodu wymiotów i stosowania diety
ścisłej,
C . hipowentylacji lub niedrożności dróg oddechowych,
D . zmniejszenia objętości krwi krążącej i objętości
wyrzutowej serca oraz niedostatecznego ukrwienia
tkanek.
Zadanie 37.
Tężyczka, występująca najczęściej kilkanaście/kilkadziesiąt
godzin po zabiegu operacyjnym, jest spowodowana:
A . pooperacyjną niedoczynnością przytarczyc w wyniku ich
usunięcia lub uszkodzenia unaczynienia,
B . przełomem tyreotoksycznym jako następstwem niewłaściwie
leczonej
nadczynności
tarczycy
w
okresie
przedoperacyjnym,
C . zapadnięciem chrząstek tchawicy,
D . uszkodzeniem nerwu krtaniowego górnego i/lub nerwu
krtaniowego wstecznego.
Zadanie 38.
Objawy takie jak: obrzęki, podwyższone OCŻ, zaczerwienienie
skóry, zwiększona ciepłota ciała, pragnienie, zaburzenia
świadomości, senność, hipernatremia, świadczą o:
A . przewodnieniu hipotonicznym,
B . przewodnieniu izotonicznym,
C . przewodnieniu hipertonicznym,
D . odwodnieniu hipertonicznym.
Zadanie 39.
Najczęstszą przyczyną krwawienia z przewodu pokarmowego w
okresie do 2 roku życia dziecka, jest krwawienie:
A . z uchyłku Meckela,
B . błony śluzowej żołądka,
C . z przetoki aortalno-jelitowej,
D . w chorobie Leśniowskiego-Crohna.
Zadanie 40.
Pielęgniarka prowadzi obserwację pooperacyjną pacjenta p o
wymianie zastawki mitralnej z wszczepionym rozrusznikiem serca.
Ocena tętna u takiego chorego, ma na celu:
A . uzyskanie bieżących wyników tętna chorego,
B . ocenę wydolności mięśnia sercowego,
C . ocenę prawidłowości działania układu stymulującego,
D . ocena tętna ma ograniczone znaczenie.
Zadanie 41.
Profilaktyka palucha koślawego (haluksa) będzie polegała n a
unikaniu:
A . niefizjologicznego obuwia z wąskim przodem i/lub n a
wysokim obcasach,
B . długotrwałej pozycji stojącej,
C . nadwagi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 42.
Jedną jednostkę krwi pełnej lub koncentrat krwinek czerwonych
należy przetoczyć w czasie nie dłuższym niż:
A . 30 minut,
B . 1 godzinę,
C . 2 godziny,
D . 4 godziny.
Zadanie 43.
W walce z bólem pooperacyjnym i pourazowym lek przeciwbólowy
należy podać optymalnie, gdy n a 10-stopniowej skali VAS Visual Analoge Scale, pacjent zgłasza ból na poziomie:
A . 3-4 punkty,
B . 5-6 punktów,
C . 7-8 punktów,
D . 9-10 punktów.
Zadanie 44.
Pacjent p o zabiegu operacyjnym przeprowadzonym w znieczuleniu
zewnątrzoponowym powinien przyjąć pozycję:
A . płaską z głową uniesioną pod kątem 30˚,
B . płaską z głową uniesioną pod kątem 45˚ - 60˚,
C . płaską z głową odgiętą ku tyłowi,
D . półwysoką, na grzbiecie/
Zadanie 45.
Pourazowy wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z przewodów
nosowych, usznych lub spływanie płynu p o tylnej ścianie gardła,
jest objawem wskazującym na:
A . wgniecenie kości czaszki,
B . złamanie podstawy czaszki z uszkodzeniem opony twardej,
C . krwawienie podpajęczynówkowe z powstaniem krwiaka
wewnątrzmózgowego,
D . krwawienie dokomorowe.
Zadanie 46.
Badanie palpacyjne piersi u chorej, należy przeprowadzić w
pozycjach:
A . stojącej przed lustrem,
B . siedzącej lub stojącej,
C . pozycja nie ma wpływu na wynik badania,
D . siedzącej lub stojącej, leżącej na plecach.
Zadanie 47.
Przed wykonaniem urografii konieczne jest oznaczenie w surowicy
krwi stężenia:
A . mocznika,
B . kreatyniny,
C . bilirubiny,
D . kwasu moczowego.
Zadanie 48.
U chorych z e wstrząśnieniem mózgu, u których jest rozpoznane
l u b podejrzane złamanie dołu przedniego czaszki, NIE zaleca się
wykonania:
A . cewnikowania pęcherza moczowego,
B . punkcji lędźwiowej,
C . zgłębnikowania żołądka przez nos,
D . zgłębnikowania żołądka przez usta.
Zadanie 49.
Pielęgnacja cewników pozostawionych w drogach moczowych powinna
mieć n a uwadze m . in. zapobieganie zakażeniu. Pielęgniarka w
profilaktyce zakażeń układu moczowego, powinna zwrócić
szczególną uwagę na:
A . dużą podaż płynów u chorego,
B . stosowanie zamkniętego systemu drenażu moczu,
C . wymianę worków i cewników w g obowiązujących zasad
aseptyki i antyseptyki oraz utrzymywanie drożności
cewników,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 50.
Płyny kardioplegiczne stosowane podczas operacji n a otwartym
sercu ochraniają mięsień sercowy przed niedokrwieniem, poprzez:
A . całkowite zatrzymanie czynności elektrycznej serca,
B . całkowite zatrzymanie czynności mechanicznej serca,
C . zmniejszenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 51.
Przyczyną pogrubienia i stwardzenia skóry wokół stomii tzw.
hiperkeratozy, u niektórych pacjentów z wyłonioną stomią, może
być:
A . nieprawidłowy dobór środków pielęgnujących tj. płynów
do kąpieli, mydeł,
B . ciągły kontakt części przylepnej woreczka ze skórą,
C . naprzemienne występowanie biegunek, zaparć,
D . uczulenie n a kremy i preparaty ochronne stosowane n a
skórę.
Zadanie 52.
W płukaniu pęcherza moczowego, aby nie wywołać bolesnych
skurczów mięśnia wypierającego, płyn stosowany d o płukania
podaje się w porcjach po:
A . 30 - 40 ml,
B . 60 - 70 ml,
C . 90 - 100 ml,
D . 150 - 200 ml.
Zadanie 53.
Endoskopowa choloangiopankreatografia wsteczna (ECPW) jest
badaniem, w trakcie którego:
A . przy użyciu długiego kolonoskopu możliwe jest badanie
dystalnego odcinka jelita cienkiego,
B . możliwa jest ligacja żylaków przełyku, endoprotezowanie
przełyku lub wpustu, wykonywanie cysto gastrostomii,
C . możliwe
jest
pobieranie
wycinków
do
badania
histopatologicznego
ze
zmian
zlokalizowanych
w
tchawicy, oskrzelach głównych i płatowych,
D . przez cewnik wprowadzony kanałem biopsyjnym instrumentu
d o brodawki Vatera podaje się środek kontrastowy i pod
skopią rentgenowską można zobrazować drogi żółciowe
oraz przewód trzustkowy.
Zadanie 54.
Po wykonanej gastrektomii u pacjentów występują niedobory:
A . witaminy B12, witaminy K, magnezu, wapnia,
B . witaminy K, kwasu foliowego, żelaza,
C . witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, magnezu,
D . witaminy B12, witaminy D, kwasu foliowego, żelaza.
Zadanie 55.
Czynniki ryzyka posocznicy szpitalnej to:
A . podeszły wiek chorego,
B . cewnikowanie pęcherza moczowego,
C . immunosupresja nabyta lub wrodzona,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 56.
W sytuacji pobierania moczu n a posiew o d chorego z założonym
cewnikiem d o pęcherza moczowego, prawidłowe działanie polega
na:
A . podstawieniu jałowego zbiorniczka pod zewnętrznie
odkażony i odłączony od worka cewnik,
B . pobraniu próbki moczu przez zanurzenie końcówki cewnika
w naczynku do zbiórki moczu,
C . odkażeniu zewnętrznej powierzchni cewnika, wkłuciu się
jałową igłą d o jego światła i aspiracji moczu d o
jałowej strzykawki,
D . pobraniu moczu do badania z worka na mocz.
Zadanie 57.
U osób starszych, p o zabiegach
usprawniające należy podejmować:
A . później niż u innych pacjentów,
B . możliwie jak najszybciej,
C . w trzeciej dobie po zabiegu,
D . w czwartej dobie po zabiegu.
Zadanie 58.
Preparatem krwi wolnym o d ryzyka
wirusowych jest/są:
A . koncentrat krwinek czerwonych,
B . krioprecypitat,
C . albuminy,
D . świeżo mrożone osocze.
operacyjnych
przeniesienia
leczenie
chorób
Zadanie 59.
Pielęgniarka opiekując się chorym z założonym wyciągiem
szkieletowym musi zastosować się d o następujących zasad
(zaznacz zdanie FAŁSZYWE):
A . pościel i odzież nie może kolidować z elementami
wyciągu ze względu na możliwość zmiany jego parametrów,
B . pacjent powinien być obracany n a boki przynajmniej c o 2
godziny,
C . ciężarki nie powinny opierać się o bloczki, ramę łóżka,
ani opadać na podłoże,
D . urządzenie wyciągowe powinno być odkryte, aby łatwo
było kontrolować jego stan i działanie.
Zadanie 60.
Do roztworów koloidowych NIE należy:
A . Dekstran 40, Dekstran 70,
B . Gelafusin, Plasmagel,
C . roztwór Ringera, 10% roztwór Glukozy,
D . skrobia hydroksyetylowa.
Zadanie 61.
W leczeniu zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych w obrębie
kończyny dolnej NIEWŁAŚCIWE jest postępowanie polegające na:
A . rozległym nacięciu przedziałów powięziowych w celu
obniżenia ciśnienia tkankowego,
B . pozostawienia otwartych ran p o nacięciu przedziałów
powięziowych lub pokrycia ich przeszczepami,
C . stosowaniu okładów z lodu, unoszenia kończyny,
zakładania opatrunków uciskowych,
D . odbarczeniu przedziału przedniego, a przy braku poprawy
konieczne
jest
wycięcie
strzałki
i
odbarczenie
pozostałych przedziałów powięziowych.
Zadanie 62.
Po
zabiegu
operacyjnym
w
obrębie
jamy
brzusznej,
przeciwwskazane jest prowokowanie diurezy:
A . w pozycji leżącej,
B . z zastosowaniem ciepłych okładów lub polewania krocza
ciepłą wodą,
C . przed zakończeniem zleconej terapii płynowej,
D . przed podaniem leku przeciwbólowego.
Zadanie 63.
Powikłaniem pooperacyjnym wczesnym NIE jest:
A . ból rany pooperacyjnej,
B . retencja moczu,
C . zakażenie rany,
D . duszność.
Zadanie 64.
W odniesieniu d o leczenia przeciwbólowego p o zabiegu
operacyjnym osób starszych, prawdziwe jest stwierdzenie:
A . zalecane jest stosowanie morfiny i barbituranów w celu
ułatwienia odpoczynku,
B . w starszym wieku charakterystyczne jest zwiększenie
odczuwania bólu,
C . wrażliwość n a leki przeciwbólowe obniża się i skraca
ich czas działania,
D . zaleca się regularne stosowanie małych dawek leków
przeciwbólowych, unikanie morfiny i barbituranów.
Zadanie 65.
U noworodka zapadnięty brzuch przy rozszerzonej klatce
piersiowej oraz trudności w oddychaniu s ą charakterystycznymi
objawami:
A . odmy opłucnowej,
B . wrodzonej przepukliny przeponowej,
C . obecności płynu w opłucnej,
D . zapalenia płuc.
Zadanie 66.
Hipokaliemia może prowadzić do:
A . bradykardii, zatrzymania akcji serca,
B . zwiększonej pobudliwości nerwowo
- mięśniowej,
zmniejszonej kurczliwości mięśnia sercowego,
C . tachykardii,
zaburzenia
rytmu
serca,
osłabienia
perystaltyki jelit,
D . wymiotów,
zaparć,
osłabienia
siły
mięśniowej,
odwodnienia i niewydolności krążenia.
Zadanie 67.
W złamaniu niestabilnym kręgosłupa szyjnego:
A . stosuje się unieruchomienie kręgosłupa z a pomocą
wyciągu przymocowanego do czaszki klamrą Crutchfielda,
B . stosuje się kołnierze szyjne wykonane indywidualnie dla
każdego chorego,
C . najważniejsze
jest
leczenie
przeciwbólowe
i
rozluźniające mięśnie,
D . unieruchomienie
utrzymuje
się
do
ustąpienia
dolegliwości.
Zadanie 68.
Wskazaniem d o wykonania ureterorenoskopii
usunięcia kamieni z dróg moczowych, jest:
A . tzw. "droga kamicza",
B . kamica odlewowa nerki,
C . kamień w uchyłku kielicha nerkowego,
D . żadne z wymienionych.
(URS),
celem
Zadanie 69.
Najbardziej charakterystycznym objawem dla stłuczenia pnia
mózgu jest:
A . bradykardia,
B . hipotermia,
C . obniżenie napięcia mięśniowego,
D . tachypnoe.
Zadanie 70.
W czasie zabiegu operacyjnego dochodzi d o przerwania ciągłości
skóry, c o stwarza możliwość zakażenia miejsca operowanego.
Objawem ogólnoustrojowym miejscowego zakażenia jest:
A . ból,
B . gorączka,
C . rozejście się brzegów rany,
D . zaczerwienienie.
Zadanie 71.
Bezpośrednio p o zabiegu operacyjnym wycięcia migdałków, dziecko
powinno być ułożone w pozycji:
A . płaskiej na plecach,
B . półwysokiej,
C . wysokiej z pochyleniem do przodu,
D . płaskiej na brzuchu lub na boku.
Zadanie 72.
Charakterystyczne objaw zakrzepicy żył głębokich, t o między
innymi:
A . wzmożone ocieplenie, wyczuwalne tętno n a tętnicy
grzbietowej stopy, obrzęk tkanek miękkich,
B . zwiększona tkliwość i spoistość goleni, wzmożone
ocieplenie, umiarkowana bladość kończyny,
C . obniżona temperatura kończyny, bladość kończyny,
niewyczuwalne tętno na tętnicy grzbietowej stopy,
D . obniżona temperatura kończyny, bardzo silna bolesność
kończyny.
Zadanie 73.
Powikłaniami przepukliny oponowo-rdzeniowej u noworodka s ą
wszystkie wymienione. WYJĄTKIEM jest:
A . pęcherz neurogenny,
B . zniekształcenie stóp i stawów,
C . nawracające zakażenie układu moczowego,
D . małogłowie.
Zadanie 74.
Niemowlę, u którego doszło do wgłobienia jelit, oddaje stolec:
A . zielony, papkowaty, cuchnący,
B . odbarwiony, jasny, papkowaty ze śluzem,
C . z domieszką krwistego śluzu (tzw. galaretka malinowa),
D . zaparty, uformowany, twardy, ciemnobrązowy.
Zadanie 75.
U chorych odżywianych dojelitowo z obniżoną odpornością,
stosuje się diety wzbogacone w:
A . argininę i/lub glutaminę, kwasy tłuszczowe, kwas
rybonukleinowy,
B . oligosacharydy i polisacharydy,
C . białko, cukry proste i/lub glukozę,
D . odpowiedź A i B jest prawidłowa.
Zadanie 76.
W jakim czasie, przed planowanym zabiegiem operacyjnym należy
odstawić doustne leki antykoncepcyjne:
A . w dniu operacji,
B . 1 tydzień przed operacją,
C . 6 tygodni przed operacją,
D . 6 miesięcy przed operacją.
Zadanie 77.
U osób starszych początek działania leku jest:
A . opóźniony, a działanie wydłużone,
B . przyspieszony, a działanie krótkotrwałe,
C . opóźniony i działanie krótkotrwałe,
D . zależne od rodzaju podawanego leku.
Zadanie 78.
Działania pielęgniarskie w profilaktyce przełomu nadnerczowego,
w bezpośrednim okresie pooperacyjnym u pacjenta p o usunięciu
guza nadnerczy, polegają między innymi na:
A . systematycznej
kontroli
przesiąkania
opatrunku,
podawaniu antybiotyków zgodnie ze zleceniem,
B . kontroli przyjmowania hormonów steroidowych przez
pacjenta zgodnie z e zleceniem, systematycznej kontroli
ciśnienia tętniczego krwi,
C . podawaniu leków przeciwbólowych, edukacji w zakresie
zalecanych ćwiczeń oddechowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 79.
W leczeniu hipokaliemii NIE należy przetaczać roztworów KCL d o
żyły obwodowej o stężeniu:
A . >20 mmol/500 ml,
B . >40 mmol/500 ml,
C . >50 mmol/500 ml,
D . >60 mmol/500 ml.
Zadanie 80.
Natychmiastowe postępowanie w powikłaniu potransfuzyjnym p o
podaniu krwi niezgodnej w układzie AB0 polega na:
A . okresowym przerwaniu przetoczenia, zmianie miejsca
dostępu dożylnego, powiadomieniu przełożonego,
B . przerwaniu przetoczenia, zachowaniu dostępu dożylnego,
podłączeniu choremu NaCl 0,9%, powiadomieniu lekarza
dyżurnego i pracowni serologicznej,
C . sprawdzeniu danych pacjenta, przerwaniu przetoczenia,
usunięciu dostępu dożylnego,
D . przepłukaniu dostępu dożylnego NaCl 0,9%, zwolnieniu
przepływu transfuzji.
Zadanie 81.
Synergiczny system zaopatrzenia stomii składa się z:
A . worka z przymocowanym przylepcem,
B . płytki z pierścieniem i worka,
C . płytki i worka z określoną średnicą,
D . płytki bez pierścienia i worka.
Zadanie 82.
W e wczesnym okresie wstrząsu dystrybucyjnego, skóra pacjenta
jest:
A . zimna, wilgotna, blada,
B . ciepła, sucha, zaczerwieniona,
C . czasem z wysypką uczuleniową,
D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Zadanie 83.
Do groźnych powikłań po przeszczepie serca, należy/ą:
A . zakażenia bakteryjne,
B . zakażenia grzybicze,
C . odrzucenie przeszczepu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 84.
D o najczęściej występujących objawów choroby Cushinga
zaliczamy:
A . obniżenie ciśnienia tętniczego, napadowe: bóle głowy,
uczucie kołatania serca, poty, skąpomocz,
B . wielomocz, nadmierne pragnienie, suchą skórę, zanik
tkanki tłuszczowej,
C . nadciśnienie
tętnicze,
cukrzycę,
otyłość,
twarz
,,księżyc w pełni", osłabienie mięśniowe, rozstępy
skóry,
D . problemy z poruszaniem się, wychudzenie lub otyłość,
arytmię serca, migrenowe bóle głowy.
Zadanie 85.
Badaniem decydującym o rozpoznaniu zarośnięcia przełyku, jest:
A . napotykanie oporu przy wprowadzaniu zgłębnika,
B . RTG przewodu pokarmowego,
C . badanie przełyku z użyciem kontrastu,
D . założenie sondy Sengstakena.
Zadanie 86.
D o oddziału chirurgii został przyjęty pacjent z bardzo silnym
bólem w nadbrzuszu o charakterze opasującym. Lekarz podejrzewa
ostre
zapalenie
trzustki.
Działania
pielęgniarskie
zmniejszające dolegliwości bólowe to wszystkie, Z WYJĄTKIEM:
A . wyjaśnienia przyczyny bólu,
B . stosowania okładu z lodu na okolicę trzustki,
C . obniżenia progu bólowego,
D . pomocy w przyjęciu wygodnej pozycji w łóżku.
Zadanie 87.
Nieinwazyjną metodą leczenia zachowawczego przewlekłej
niewydolności żylnej, jest kompresjoterapia, inaczej terapia
uciskowa. Wskaż zdanie NIEPRAWDZIWE:
A . kompresjoterapia poprawia efektywność pompy mięśniowej,
zmniejsza zastój żylny i przywraca prawidłowe warunki
hydrostatyczne dla odpływu krwi żylnej,
B . leczenie uciskiem zmniejsza objętość krwi zalegającej w
układzie żył powierzchownych, powodując przez t o
przyspieszenie przepływu krwi w żyłach układu
głębokiego,
C . stopień rozciągnięcia opaski uciskowej powinien się
zwiększać w kierunku proksymalnym, w przeciwnym razie
dojdzie do dystalnego zastoju żylnego,
D . kompresjoterapia może zwiększać pojemność minutową
serca o ok. 5 % , dlatego jest niewskazana u chorych z
niewydolnością serca.
Zadanie 88.
Opatrunki alginianowe NIE są wskazane do stosowania na rany:
A . w których mogą wystąpić krwawienia różnego pochodzenia,
B . suche, pokryte martwymi, czarnymi tkankami,
C . zainfekowane, z torbielami, jamami i przetokami,
D . wytwarzające duże ilości wysięku, włóknika, ropy.
Zadanie 89.
Celowe podanie chemioterapeutyków przed zabiegiem operacyjnym
nazywa się chemioterapią:
A . adiuwantową,
B . neoadiuwancyjną,
C . paliatywną,
D . prozapalną.
Zadanie 90.
Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u każdego noworodka z
opóźnionym opróżnieniem ze smółki, do:
A . 12 godzin,
B . 24 godzin,
C . 36 godzin,
D . 48 godzin.
Zadanie 91.
Obraz kliniczny uszkodzenia rdzenia kręgowego zależy o d
wysokości uszkodzenia. Uszkodzenie rdzenia w odcinku szyjnym,
na wysokości C5 charakteryzuje:
A . porażenie przepony i czterech kończyn, chory nie może
oddać moczu i bezwiednie oddaje stolec,
B . zachowany oddech przeponowy, występuje porażenie
czuciowe i ruchowe wszystkich kończyn i dodatkowych
mięśni oddechowych,
C . porażenie tułowia i kończyn dolnych, pęcherza i odbytu,
D . wiotkie porażenie kończyn dolnych, pęcherza i odbytu.
Zadanie 92.
Do wtórnych następstw niedożywienia NIE należy:
A . upośledzenie odporności,
B . wzrost częstości zakażeń,
C . zaburzenie gojenia się ran,
D . wzrost chorobowości i śmiertelności.
Zadanie 93.
Częstym powikłaniem p o operacjach kardiochirurgicznych jest
tamponada serca. Objawem sugerującym powstanie tamponady, zanim
zostaną wykonane badania diagnostyczne, jest:
A . zwiększony wyciek
z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
B . nagłe zatrzymanie drenażu z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
C . zmniejszony wyciek z drenów pozostawionych w
śródpiersiu,
D . ocena drenażu nie ma istotnego znaczenia.
Zadanie 94.
N a izbę przyjęć trafił pacjent z objawami silnego, tępego bólu
w okolicy lędźwiowej, promieniującego d o podbrzusza i
wewnętrznej strony uda. Chory był niespokojny, zwymiotował i
uskarżał się n a wcześniejsze problemy z oddawaniem moczu.
Objawy takie mogą wskazywać na:
A . posocznicę moczową,
B . ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek,
C . ostre zapalenie pęcherza moczowego,
D . atak kolki nerkowej.
Zadanie 95.
Drenaż wewnętrzny w urologii t o zabieg stosowany w celu
ułatwienia swobodnego odprowadzenia moczu:
A . z nerki d o pęcherza moczowego przy pomocy cewnika J J
(podwójnie zagiętego),
B . z pęcherza moczowego przez cewnik Foleya,
C . z nerki poprzez nefrostomię,
D . z pęcherza moczowego poprzez cystostomię.
Zadanie 96.
D o najczęstszych objawów odrzucenia przeszczepionej nerki
należą:
A . zwiększenie ilości wydzielanego moczu, dyskomfort i ból
w okolicy lędźwiowej, obniżenie ciśnienia tętniczego
krwi,
B . zmniejszenie ilości wydzielanego moczu, powiększenie i
bolesność przeszczepu, złe samopoczucie, gorączka,
podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
C . stała ilość wydzielanego moczu, krwiomocz, obniżenie
temperatury
ciała,
apatia,
obniżenie
ciśnienia
tętniczego krwi,
D . wydzielanie moczu z zawartością krwi, bóle i
powiększenie obwodu brzucha, niestabilne ciśnienie
tętnicze krwi, podwyższenie temperatura ciała.
Zadanie 97.
Zalecaną grupą opatrunków w leczeniu miejscowym rany
oparzeniowej,
w
przypadku
kolonizacji
bakteryjnej,
są
opatrunki:
A . hydrowłókniste,
B . hydrożelowe,
C . zawierające srebro,
D . siatkowe.
Zadanie 98.
Aktualne wytyczne resuscytacji dotyczące dzieci starszych
zalecają:
A . stosowanie uciśnięć klatki piersiowej z a pomocą dwóch
palców,
B . częstotliwość
uciśnięć
klatki
piersiowej
powinna
wynosić co najmniej 100/min i nie więcej niż 120/min,
C . n i e należy doprowadzać d o całkowitej relaksacji klatki
piersiowej po fazie uciśnięcia,
D . głębokość uciśnięć klatki piersiowej powinna wynosić
1 / 2 wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej (ok. 3
cm).
Zadanie 99.
Pielęgnując noworodka p o operacji z powodu niedrożności
odbytnicy, w szczególności należy:
A . utrzymać drożność zgłębnika założonego do żołądka,
B . prowadzić bilans płynów,
C . rygorystycznie dbać o higienę krocza,
D . często zmieniać woreczki stomijne.
Zadanie 100.
55-letni pacjent został przyjęty d o oddziału urologicznego z
objawami utrudnionego oddawania moczu. Pacjent uskarżał się n a
gwałtowne parcie n a pęcherz oraz oddawanie moczu przerywanym i
wąskim strumieniem. Objawy takie mogą świadczyć o:
A . kolce nerkowej,
B . kamicy moczowej,
C . zakażeniu górnych dróg moczowych,
D . łagodnym rozroście gruczołu krokowego.
Zadanie 101.
P o zabiegu przezcewkowej elektroresekcji gruczolaka stercza
(TURP), wymagane jest zastosowanie stałego płukania pęcherza
moczowego, którego celem jest:
A . zapobieganie tamponadzie pęcherza moczowego przez
tworzące się skrzepy,
B . umożliwienie odpływu moczu p o zabiegu w obrębie cewki
moczowej,
C . wypłukiwanie bakterii z pęcherza moczowego, mogących
doprowadzić do infekcji górnych dróg moczowych,
D . utrzymanie drożności cewnika moczowego.
Zadanie 102.
Pielęgniarka w opiece pooperacyjnej nad pacjentem p o
elektroresekcji guza prostaty, oprócz standardowej obserwacji
niepokojących objawów z e strony układu moczowego, powinna
zwrócić szczególną uwagę n a czynność serca, z e względu n a
możliwość wystąpienia:
A . hiponatremii,
B . hiperkaliemii,
C . hipokaliemii,
D . hipernatremii.
Zadanie 103.
SIRS, to:
A . zaburzenia sercowo - oddechowe,
B . zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej,
C . zaburzenia wielonarządowe,
D . zaburzenia mózgowe.
Zadanie 104.
Ćwiczenie efektywnego kaszlu polega na:
A . kaszlu na szczycie wydechu lub przerywanym wydechu,
B . kaszlu na szczycie wdechu lub przerywanym wdechu,
C . kaszlu na szczycie wdechu i wydechu,
D . kaszlu na przerywanym wdechu lub przerywanym wydechu.
Zadanie 105.
Do objawów zatoru tętnicy płucnej NIE zalicza się:
A . bradykardii,
B . przyspieszonej czynności serca,
C . bólu w klatce piersiowej,
D . duszności.
Zadanie 106.
Do zakrzepicy żył głębokich dochodzi w efekcie:
A . zastoju żylnego,
B . nieprawidłowości w budowie ściany żylnej,
C . zmian w składzie krwi,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 107.
Odma samoistna pierwotna, bez wyraźnych objawów klinicznych
zwłaszcza u ludzi młodych może być leczona zachowawczo. Płuco w
stanie nierozprężonym może pozostawać przez okres nie dłuższy
niż:
A . 1-5 dni,
B . 4-8 dni,
C . 5-10 dni,
D . 10-14 dni.
Zadanie 108.
O wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym u chorego p o urazie
mózgowo- czaszkowym mogą świadczyć objawy:
A . podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia,
zaburzenia oddechu,
B . obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, tachykardia,
zaburzenia oddechu,
C . jednostronne zwężenie źrenicy, podwyższenie ciśnienia
tętniczego krwi, bradykardia,
D . zaburzenia
przytomności,
niedowład
nerwu
X,
przyspieszenie tempa oddychania.
Zadanie 109.
Głównymi objawami klinicznymi ostrego brzucha, są:
A . dolegliwości dyspeptyczne, umiarkowane podwyższenie
temperatury ciała, ból brzucha,
B . wzmożone napięcie powłok brzucha, ból brzucha
nasilający się przy kaszlu i ruchach, zaburzenia
oddawania moczu,
C . nudności, falowe bóle o charakterze kolkowym z
następującą biegunką,
D . b ó l brzucha, nudności i wymioty, zatrzymanie gazów i
stolca, krwawienie do przewodu pokarmowego.
Zadanie 110.
O prawidłowym pH płynów ustrojowych decydują w głównej mierze:
A . hormon antydiuretyczny (ADH) i uczucie pragnienia,
B . czynniki nieprzenikające przez błony komórkowe (sód,
potas, glukoza, mannitol) i czynniki łatwo przenikające
przez błony komórkowe (mocznik, etanol, glikol
etylenowy),
C . wodorowęglany, białczany, hormon antydiuretyczny,
D . układy buforowe krwi i tkanek, płuca, nerki.
Zadanie 111.
W przygotowaniu przedoperacyjnym niemowlęcia z wrodzonym
przerostowym zwężeniu odźwiernika, istotne jest:
A . podanie środków przeczyszczających,
B . odbarczanie przewodu pokarmowego przez cztery kolejne
dni,
C . wyrównanie
zaburzeń
wodno-elektrolitowych
i
kwasowo-zasadowych,
D . poprawa stanu odżywienia.
Zadanie 112.
Chlustające wymioty u miesięcznego niemowlęcia są typowe dla:
A . martwiczego zapalenia jelit,
B . choroby Hirschsprunga,
C . wgłobienia jelit,
D . wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika.
Zadanie 113.
Niedokrwienie trzewne występujące we wstrząsie może powodować:
A . zaburzenia perystaltyki jelit, zmiany krwotoczne błony
śluzowej przewodu pokarmowego, ostre zapalenie
trzustki,
B . przyspieszenie skurczów serca, niedokrwienie mięśnia
sercowego, zaburzenia rytmu serca,
C . zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego,
D . zmniejszoną wymianę tlenu między krwią włośniczkową a
światłem pęcherzyków płucnych, hiperwentylację.
Zadanie 114.
Oddech paradoksalny u dziecka jest stanem zagrożenia życia i
charakteryzuje się:
A . intensywną pracą skrzydełek nosowych, zapadaniem się
dołów nadobojczykowych,
B . poziomym ustawieniem żeber i jednoczesnym wypchnięciem
jamy brzusznej do góry,
C . zapadaniem klatki piersiowej, zaciąganiem żeber i
mostka przy jednoczesnym wypchnięciu jamy brzusznej d o
góry,
D . zapadaniem klatki piersiowej, zaciąganiem żeber,
zapadaniem się pęcherzyków płucnych.
Zadanie 115.
Leczenie, które polega n a stosowaniu leków przeciwbólowych i
przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu gimnastyki oddechowej
stosuje się w przypadku:
A . stłuczenia płuca,
B . odmy podskórnej,
C . stłuczenia skóry i mięśni,
D . złamania żebra.
Zadanie 116.
Stężenie antygenu rakowego (CEA) może być podwyższone i NIE
musi wiązać się z procesem nowotworowym, u:
A . kobiet w połogu,
B . kobiet ciężarnych,
C . osób palących tytoń,
D . osób z nadczynnością tarczycy.
Zadanie 117.
Pacjentowi z ostrym zapaleniem trzustki przeciwbólowo NIE
podamy:
A . Tramalu,
B . Morfiny,
C . Metamizolu,
D . Buskolizyny.
Zadanie 118.
Do żył obwodowych w żywieniu pozajelitowym podajemy roztwory:
A . o osmolarności > 800mOsm/l,
B . o osmolarności < 800mOsm/l,
C . o niskiej zawartości kalorii i azotu,
D . prawidłowe B i C.
Zadanie 119.
Ultrasonografia (USG) t o metoda obrazowania polegająca n a
analizie ultradźwięków odbitych o d badanego narządu. Nie jest
to metoda diagnostyki w przypadku chorób:
A . stawów,
B . nadnerczy,
C . jamy brzusznej,
D . dwunastnicy.
Zadanie 120.
Prawidłowe ułożenie chorego, który miał wykonaną koronarografię
i angioplastykę wieńcową, to:
A . pozycja siedząca z lekko opuszczonymi kończynami,
B . pozycja leżąca z wyprostowaną kończyną dolną, opatrunek
uciskowy na 24 h,
C . pozycja leżąca z kończyną dolną zgiętą w kolanie pod
kątem 90 stopni, opatrunek uciskowy na 24 h,
D . pozycja leżąca z lekko uniesionymi kończynami.
Zadanie 121.
Najważniejsze przeciwwskazania d o uruchomienia
leczonego w oddziale chirurgii są następujące:
A . bradykardia <35uderzeń/min.,
B . stan podgorączkowy, nudności, ból głowy,
C . niestabilne nadciśnienie tętnicze krwi,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
chorego
Zadanie 122.
Konsultacja laryngologiczna w leczeniu operacyjnym nadczynności
tarczycy pozwala na:
A . lokalizację wola zamostkowego lub śródpiersiowego,
ocenę węzłów chłonnych,
B . ocenę rozmieszczenia tkanki tarczycowej, ocenę aplazji
tarczycy,
C . ocenę czynności i prawidłowego ułożenia strun głosowych
oraz krtani,
D . ocenę guzków zawartych w obrębie tarczycy.
Zadanie 123.
Bezpieczne przechowywanie pobranych od dawcy narządów - serca i
płuc nie powinno być dłuższe, niż:
A . 1-3 godziny,
B . 4-6 godzin,
C . 10-15 godzin,
D . 15-18 godzin.
Zadanie 124.
Odma prężna związana jest z następującymi czynnikami:
A . tchawica przemieszcza się na stronę urazu,
B . po stronie urazu stwierdza się głuchy odgłos,
C . leczenie polega n a dekompresji przez nakłucie i
wprowadzenie drenu zanurzonego w butli poniżej poziomu
płynu,
D . leczenie polega n a sztucznej wentylacji i intensywnej
terapii oddechowej.
Zadanie 125.
D o oceny stanu świadomości i reaktywności chorego stosuje się
skalę śpiączki GCS. Ile punktów w skali Glasgow otrzyma
pacjent, który ma pełną świadomość?
A . 8 punktów,
B . 10 punktów,
C . 15 punktów,
D . 20 punktów.
Zadanie 126.
W celu potwierdzenia u pacjenta rozpoznania podejrzenia raka
gruczołu krokowego, wykonuje się następujące badania:
A . badanie per rectum i oznaczenie antygenu gruczołu
krokowego (PSA),
B . ultrasonografię przezodbytniczą (TRUS)
i biopsję
gruczołu krokowego,
C . USG i oznaczenie antygenu gruczołu krokowego (PSA),
D . badanie per rectum, oznaczenie antygenu gruczołu
krokowego (PSA), ultrasonografię przezodbytniczą (TRUS)
i biopsję gruczołu krokowego.
Zadanie 127.
Najczęstszą przyczyną konwersji głębokości oparzenia, jest:
A . zakażenie rany oparzeniowej,
B . wychłodzenie chorego,
C . leczenie chirurgiczne oparzenia,
D . uraz wziewny.
Zadanie 128.
Stosując drucianą szynę Kramera d o unieruchomień doraźnych,
należy przestrzegać następujących zasad, Z WYJĄTKIEM:
A . szynę modeluje się na kończynie zdrowej,
B . szynę trzeba wymościć watą i osłonić występy kostne,
C . szynę zakłada się samodzielnie, powoli i ostrożnie,
D . szyna musi być odpowiedniej długości.
Zadanie 129.
W przypadku podejrzenia złamania miednicy wskazany jest szybki
transport do specjalistycznego ośrodka medycznego:
A . w pozycji leżącej n a plecach z nogami wyprostowanymi w
stawach biodrowych i kolanowych,
B . w pozycji leżącej n a plecach z lekko zgiętymi stawami
biodrowymi i kolanowymi,
C . w czasie transportu wskazane jest podanie morfiny w
celu zwalczania bólu,
D . w celu leczenia operacyjnego złamania.
Zadanie 130.
Na skutek ucisku spowodowanego gipsem może dojść do:
A . zespołu z niedokrwienia Volkmanna,
B . przykurczu ischemicznego Volkmanna,
C . zespołu Sudecka,
D . porażenia nerwu (najczęściej zagrożony jest nerw
strzałkowy n a kończynie dolnej i nerw promieniowy n a
kończynie górnej).
Zadanie 131.
W okresie niemowlęcym zespół ostrego
najczęściej:
A . zapalenie wyrostka robaczkowego,
B . wgłobienie jelitowe,
C . martwicze zapalenie jelit,
D . powikłania uchyłku Meckla.
brzucha
powoduje
Zadanie 132.
Kontrpulsacja
wewnątrzaortalna
jest
metodą
leczenia
niewydolności serca. Istotnym, możliwym powikłaniem, n a które
pielęgniarka obserwująca pacjenta, powinna zwrócić uwagę, jest:
A . niedowład kończyny,
B . niedokrwienie kończyny,
C . zator tętnicy płucnej,
D . znaczne podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 133.
Stulejkę leczy się operacyjnie po:
A . 6 m.ż.,
B . 12 m.ż.,
C . 2 r.ż.,
D . 3 r.ż.
Zadanie 134.
50-letni pacjent z ustabilizowanym nadciśnieniem tętniczym,
regularnie
przyjmujący
leki,
przygotowywany
do
cholecystectomii, zostanie zakwalifikowany w g skali ASA d o
kategorii:
A. I ,
B. II,
C . III,
D. IV.
Zadanie 135.
Pęcherz neurogenny powstaje w wyniku:
A . uszkodzeniu unerwienia pęcherza moczowego w przebiegu
zabiegu operacyjnego,
B . uszkodzenia moczowodów podczas urazu mechanicznego,
C . poprzecznego uszkodzenia rdzenia kręgosłupa w odcinku
szyjnym,
D . występowania powikłań po długotrwałym cewnikowaniu.
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE
TEST NR 200816
GRUPA 1
Zadanie 1.
Pacjent chorujący o d 5 lat n a cukrzycę typu 2 , przebywa w
szpitalu n a obserwacji. C o powinna zrobić pielęgniarka w
pierwszej kolejności jeżeli pacjent zgłasza bóle głowy i
pocenie się:
A . zmierzyć temperaturę i podać środki obniżające ciepłotę
ciała,
B . zmierzyć poziom glukozy we krwi,
C . wywietrzyć salę i podać środki p/bólowe,
D . podać chłodne płyny do picia.
Zadanie 2.
D o zadań poradni diabetologicznych działających n a obszarze
Polski należy:
A . realizowanie szkoleń w zakresie samokontroli i
prawidłowego stylu życia,
B . podejmowanie działań zmierzających d o rozwoju opieki
środowiskowej, społecznej oraz prawnej uwzględniającej
potrzeby chorego na cukrzycę,
C . współpracowanie z e stowarzyszeniami i organizacjami
działającymi na rzecz osób chorych na cukrzycę,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 3.
J a k najlepiej zabezpieczyć pacjenta przed omyłkowym podaniem
niewłaściwej insuliny w przypadku przyjmowania przez chorego
dwóch rodzajów insulin?
A . oznakować opakowanie z insuliną,
B . oznakować peny np. przylepcem,
C . zastosować dwa kolory penów,
D . pacjent powinien zmienić wkład z insuliną przed każdym
jej podaniem.
Zadanie 4.
Objawy cukrzycy, to:
A . zmniejszenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie
(polidypsja),
wielomocz
(poliuria),
osłabienie,
wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu zapalnego
układu moczowego, polifagia (zwiększony apetyt),
nieprawidłowe gojenie się ran, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),
B . zmniejszenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie
(polidypsja),
obniżone
łaknienie,
skąpomocz,
wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu zapalnego
układu moczowego, nieprawidłowe gojenie się ran,
zaburzenia widzenia (zmiany oczne),
C . zwiększenie
masy
ciała,
wzmożone
pragnienie
(polidypsja),
wielomocz
(poliuria),
osłabienie,
wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu zapalnego
układu moczowego, obniżony apetyt, zaburzenia widzenia
(zmiany oczne),
D . zmniejszenie masy ciała, wzmożone pocenie, anuria,
osłabienie, wystąpienie zmian ropnych skóry lub stanu
zapalnego układu moczowego, polifagia (zwiększony
apetyt), nieprawidłowe gojenie się ran, zaburzenia
widzenia (zmiany oczne).
Zadanie 5.
C o powinien zrobić 1 5 letni chłopiec, który lubi grać w piłkę
nożną, ale po grze często występuje u niego hipoglikemia?
A . kategorycznie zaniechać uprawiania sportu,
B . spożyć dodatkową ilość wymienników tłuszczowych,
C . zmniejszyć dawkę insuliny i spożyć dodatkowe WW,
D . przed wysiłkiem odpocząć.
Zadanie 6.
G d y pojawią się modzele n a stopie, pacjent chorujący n a
cukrzycę powinien:
A . wymoczyć nogi w gorącej wodzie i usunąć modzele,
B . najlepiej zgłosić się do podologa,
C . nałożyć maść na odciski i po kilku dniach wyciąć je,
D . zetrzeć pumeksem.
Zadanie 7.
Pełny profil glikemii obejmuje pomiary:
A . rano (na czczo), przed każdym głównym posiłkiem,120
minut po każdym głównym posiłku, przed snem, o godzinie
24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,
B . rano (na czczo), 120 minut p o każdym głównym posiłku,
przed snem,
C . 1 2 0 minut p o każdym głównym posiłku, przed snem, o
godzinie 24.00, w godzinach 2.00-4.00 rano,
D . przed każdym posiłkiem, 9 0 minut p o każdym głównym
posiłku, przed snem, o godzinie 24.00, w godzinach
2.00-4.00 rano.
Zadanie 8.
Indeks glikemiczny, to:
A . procentowo szybkość wzrostu stężenia glukozy w e krwi p o
spożyciu produktu zawierającego 50g węglowodanów, w
stosunku do czystej glukozy,
B . tempo wchłaniania się węglowodanów z przewodu
pokarmowego do krwi,
C . stosunek w diecie węglowodanów prostych do złożonych,
D . lista produktów węglowodanowych.
Zadanie 9.
Do objawów kwasicy mleczanowej należą:
A . obniżenie p H krwi poniżej 7,00, stężenie kwasu
mlekowego > 5 mmol/l, znaczna hiperglikemia,
osłabienie, nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha,
majaczenie, oddech kwasiczy, odwodnienie, hipotonię,
hipotermię, wstrząs,
B . obniżenie p H krwi poniżej 7,30, stężenie kwasu
mlekowego > 5 mmol/l, glikemia może być podwyższona lub
w granicach normy, osłabienie, nudności, wymioty,
biegunka, bóle brzucha, majaczenie, oddech kwasiczy,
odwodnienie, hipotonię, hipotermie, oligurię,
C . wzmożone pragnienie, suchość jamie ustnej, wielomocz,
osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, senność,
nudności i wymioty, bóle brzucha, bóle w klatce
piersiowej, hiperglikemia powyżej 600 mg/dl, obecność
ciał ketonowych w moczu, pH krwi poniżej 7,00,
D . hiperosmolarność powyżej 320 mOsm/kg, brak kwasicy,
czasem nieznaczna ketonuria, hipernatremia, wzrost
stężenia mocznika, kreatyniny i kwasu moczowego,
występują objawy uszkodzenia ośrodkowego układu
nerwowego.
Zadanie 10.
Mężczyzna, 5 0 lat, leczony z powodu cukrzycy typu 2 , przebywa w
szpitalu, w ciężkim stanie, z bólami brzucha, mdłościami i
wymiotami. Stwierdzono ogólne osłabienie organizmu, istnieje
podejrzenie kwasicy mleczanowej. Jakie badanie może potwierdzić
podejrzenie lekarza?
A . poziomu cukru w moczu oraz ketonuria,
B . równowagi kwasowo-zasadowej,
C . poziomu mleczanu we krwi,
D . poziomu mleczanu w moczu.
Zadanie 11.
Celami edukacji terapeutycznej, są:
A . wpływ n a wiedzę o chorobie, postawę wobec niej, zmiana
roli pacjenta z biernego "wykonawcy" zleceń n a
aktywnego, współodpowiedzialnego i współuczestniczącego
w procesie terapii, nadrzędnym zadaniem jest poprawa
jakości życia chorego na cukrzycę,
B . poinstruowanie o właściwych zachowaniach wobec sytuacji
kryzysowych - przedstawienie gotowych projektów;
decydowanie
za
pacjenta
o
dawkach
leków
hipoglikemizujących, ilości i kaloryczności spożywanych
posiłków (pacjent biernym wykonawcą zaleceń),
C . poszerzenie wiedzy pacjenta z zakresu jednostki
chorobowej i samokontroli,
D . osiągniecie większej samodzielności przez pacjenta.
Zadanie 12.
Działaniem celowym w profilaktyce cukrzycy typu 2 jest:
A . zmniejszenie zapadalności n a cukrzycę wśród osób
predysponowanych lub o zwiększonym ryzyku zachorowania,
B . jak najszybsze wykrycie choroby,
C . zapobieganie
powikłaniom
związanym
z
chorobą
podstawową,
D . tylko wczesne wykrywanie choroby.
Zadanie 13.
Jaki rodzaj aktywności fizycznej należy zalecić pacjentowi
chorującemu n a cukrzycę, u którego lekarz nie stwierdził
przeciwwskazań?
A . przeciąganie liny, podnoszenie ciężarów, jazda n a
rowerze, jogging,
B . turystykę, marsz, jogging, pływanie, badminton, jazdę
na rowerze,
C . jazdę na rowerze, pływanie, podnoszenie ciężarów,
D . przeciąganie liny, turystykę, marsz, badminton, jazdę
na rowerze.
Zadanie 14.
Kryteriami wyrównania cukrzycy są:
A . HbA1c, gospodarka lipidowa, ciśnienie tętnicze krwi,
glikemia n a czczo i przed posiłkami, glikemia
poposiłkowa,
B . HbA1c, glikemia n a czczo i przed posiłkami, glikemia
poposiłkowa,
C . gospodarka lipidowa, glikemia n a czczo i przed
posiłkami, glikemia poposiłkowa,
D . HbA1c, ciśnienie tętnicze krwi, glikemia n a czczo i
przed posiłkami, glikemia poposiłkowa.
Zadanie 15.
"Metaliczny smak w ustach" jest jednym z objawów ubocznych
działania leku należącego do grupy:
A . pochodnych sulfonylomocznika,
B . pochodnych tiazolidinedionu,
C . biguanidów,
D . inhibitorów alfa-glukozydazy.
Zadanie 16.
W standardzie opieki nad kobietą w ciąży celem wczesnej
diagnostyki cukrzycy ciążarnych obowiązkowe jest wykonanie
testu obciążenia glukozą (75g) przy prawidłowej glikemii n a
czczo:
A . w pierwszym trymestrze ciąży,
B . w trzecim trymestrze ciąży,
C . pomiędzy 24 a 28 tygodniem ciąży,
D . w 36 tygodniu ciąży.
Zadanie 17.
Mikroangiopatia dotyczy naczyń krwionośnych:
A . żylnych,
B . tętniczych,
C . o średnicy > 100nm,
D . o średnicy < 100nm.
Zadanie 18.
W posiłku osoby korzystającej z osobistej pompy insulinowej, w
wymiennikach białkowo-tłuszczowych jest przewaga tłuszczu. Jaki
rodzaj bolusa zalecisz pacjentowi, jeżeli w niedługim czasie p o
spożyciu posiłku (1-1,5 godziny) nie jest planowana aktywność
ruchowa?
A . zwykły,
B . standardowy,
C . przedłużony,
D . złożony.
Zadanie 19.
Przyczyną mikroalbuminurii, jest:
A . uszkodzenie kłębuszków nerkowych,
B . zespół nerczycowy,
C . zakażenie dróg moczowych,
D . duża ilość węglowodanów w diecie.
Zadanie 20.
Kryteria rozpoznania cukrzycy, z wyjątkiem kobiet w ciąży, to:
A . objawy hiperglikemii i glikemia przygodna > lub = 200
mg/dl, dwukrotnie glikemia n a czczo > lub = 126 mg/dl,
glikemia w 120 minucie OGTT według WHO > lub = 200
mg/dl,
B . objawy hiperglikemii i glikemia przygodna > lub = 200
mg/dl, glikemia n a czczo <100 mg/dl, glikemia w 120
minucie OGTT> lub = 180 mg/dl,
C . glikemia przygodna > lub = 140 mg/dl niezależnie o
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia n a czczo
> lub = 126 mg/dl (dwukrotnie stwierdzenie wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT > lub = 200 mg/dl,
D . glikemia przygodna > lub = 126 mg/dl niezależnie o d
obecności typowych objawów cukrzycy, glikemia n a czczo
> lub = 200 mg/dl (dwukrotnie stwierdzenie wartości),
glikemia w 120 minucie OGTT >140-199 mg/dl.
Zadanie 21.
Wskazaniem d o rozpoczęcia insulinoterapii
wartości glikemii jest:
A . ciąża,
B . życzenie pacjenta,
C . cukrzyca związana z mukowiscydozą,
D . wszystkie prawidłowe.
niezależnie
od
Zadanie 22.
Celem leczenia nadciśnienia tętniczego krwi u chorych n a
cukrzycę, jest uzyskanie wartości ciśnienia tętniczego poniżej:
A . 110/70 mmHg,
B . 120/80 mmHg,
C . 130/80 mmHg,
D . 140/90 mmHg.
Zadanie 23.
Wskaźnik masy ciała BMI (Body Mass Index) równy 27, świadczy o:
A . niedowadze,
B . prawidłowej masie ciała,
C . nadwadze,
D . otyłości.
Zadanie 24.
Wśród czynników ryzyka podlegających modyfikacji, wymienia się:
A . czynnik genetyczny,
B . zaburzenia lipidowe,
C . starszy wiek,
D . przebyty udar.
Zadanie 25.
Ostry zespół wieńcowy oraz planowane zabiegi rewaskularyzacji
są bezwzględnym wskazaniem do:
A . monoterapii doustnej (metformina i lek inkretynowy),
B . insulinoterapii prostej (metformina i insulina bazowa),
C . podskórnego leczenia insuliną,
D . dożylnego leczenia insuliną.
Zadanie 26.
Jaką skuteczną w stosunku d o dziecka, metodę edukacji należy
zastosować w prowadzeniu zajęć na temat hipoglikemii?
A . wykład oraz zaopatrzenie rodziców w literaturę do domu,
B . dyskusję,
C . wykład połączony z prezentacją zdjęć obrazujących
hipoglikemię,
D . n i e m a znaczenia rodzaj metody - jeżeli ktoś chcę się
nauczyć, to każda metoda jest dobra.
Zadanie 27.
W razie wątpliwości c o d o typu cukrzycy, u pacjenta
przeprowadza się badanie:
A . test doustnego obciążenia glukozą (OGTT),
B . system ciągłego pomiaru glikemii (CGM),
C . stężenie peptydu C w surowicy,
D . ocena wrażliwości tkanek na działanie insuliny.
Zadanie 28.
Jakie działania, poza dodatkową dawką insuliny, należy podjąć u
młodej pacjentki chorej n a cukrzycę, gdy poziom cukru w e krwi
jest bardzo wysoki?
A . ograniczyć ilość płynów podawanych doustnie,
B . nawodnić pacjentkę,
C . pomóc dziewczynce w samoobsłudze,
D . prowadzić tlenoterapię.
Zadanie 29.
Które objawy świadczą o niedocukrzeniu nocnym?
A . poranne bóle głowy,
B . niski poziom cukru na czczo,
C . obecność acetonu w moczu,
D . podwyższona temperatura ciała.
Zadanie 30.
Metoda
funkcjonalnej
intensywnej
insulinoterapii
(FIT)
realizowana jest przez:
A . wielokrotne
wstrzyknięcia
insuliny
krótko
lub
szybkodziałającej przed głównymi posiłkami, a także
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie,
B . wielokrotne
wstrzyknięcia
insuliny
krótko
lub
szybkodziałającej przed głównymi posiłkami, oraz
podawanie insuliny bazowej 1-2 razy dziennie; podskórną
infuzję z zastosowaniem osobistej pompy,
C . wstrzykiwanie mieszanek insulinowych lub analogowych 2
razy dziennie oraz dodatkowo wstrzykiwanie insuliny
krótkodziałąjącej przed obiadem,
D . stosowanie podskórnej infuzji z zastosowaniem osobistej
pompy.
Zadanie 31.
Ocena psychologiczna ukierunkowana n a pacjenta chorującego n a
cukrzycę obejmuje:
A . sytuację społeczną i życiową, jakość życia chorego,
B . postawy przekonania i zmartwienia oraz obowiązki
związane z chorobą,
C . poczucie wpływu n a przebieg choroby, ocenę stylu
radzenia sobie z chorobą, ocenę objawów depresyjnych,
lękowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 32.
W leczeniu cukrzycy i przewlekłego zapalenia trzustki, istotne
jest przestrzeganie takich zaleceń jak:
A . spożywanie potraw i napojów zawierających węglowodany
proste,
B . posiłki częste i duże objętościowo,
C . różna pora posiłków,
D . ograniczenie w diecie produktów z wysokim indeksem
glikemicznym.
Zadanie 33.
J a k powinien zachować się 10-letni chłopiec leczony intensywną
insulinoterapią w chwili wystąpienia hipoglikemii, gdy poziom
cukru wynosi 40 mg%?
A . zastosować regułę 15/15,
B . zjeść parówkę,
C . położyć się i spokojnie odczekać, a ż poczuje się
lepiej,
D . zmierzyć poziom acetonu w moczu.
Zadanie 34.
Zjedzenie 1WW dostarczy organizmowi:
A . 40 kcal,
B . 90 kcal,
C . 120 kcal,
D . 80 kcal.
Zadanie 35.
Prewencja pierwotna cukrzycy polega na:
A . ukierunkowaniu ogólnopopulacyjnym poprzez wprowadzenie
prozdrowotnych zmian d o trybu życia, ograniczenie
zaburzeń środowiskowych wpływających n a zagrożenie
wystąpienia
cukrzycy
oraz
na
ukierunkowaniu
selektywnym, polegającym n a stosowaniu prewencji w
wypadku jednostek lub grup odznaczających się
szczególnie wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę,
B . badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycy, które
należy przeprowadzić raz w ciągu trzech lat u każdej
osoby powyżej 4 5 roku życia oraz niezależnie o d wieku u
osób z grup ryzyka,
C . zapobieganiu lub ograniczeniu powstawania późnych
powikłań cukrzycy,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 36.
Opracowując program edukacyjny dla chorych n a cukrzycę,
pierwszym etapem jest:
A . plan edukacji,
B . wstępna ocena potrzeb,
C . wyznaczenie celów,
D . ocena skuteczności.
Zadanie 37.
Edukacja chorych na cukrzycę typu 1, powinna obejmować:
A . zasady samokontroli, naukę wykonywania iniekcji
insuliny i regulowania dawek,
B . rozpoznawanie hipoglikemii, umiejętność jej prewencji i
leczenia oraz umiejętność oceny wpływu wysiłku
fizycznego na stężenie glukozy,
C . podstawy prawidłowego żywienia i ocenę wpływu
składników
pożywienia
na
poziom
glikemii
i
zapotrzebowania na insulinę,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 38.
Glukagon można podać:
A . dożylnie,
B . podskórnie,
C . domięśniowo,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 39.
Przewlekłe stany zapalne jamy ustnej u osoby z cukrzycą,
doprowadziły d o niedoboru żelaza. Głównym źródłem żelaza w
polskiej racji pokarmowej jest:
A . produkt zbożowy,
B . szpinak,
C . ziemniak,
D . kiwi.
Zadanie 40.
Zespół stopy cukrzycowej jest powikłaniem cukrzycy, którego
objawy związane są z:
A . niedokrwieniem zależnym od miażdżycy i mikroangiopatii,
B . neuropatią stopy,
C . zakażeniem,
D . wszystkie wyżej wymienione .
Zadanie 41.
Produktem, który nie wymaga bolusa insuliny w leczeniu CSII w
przypadku ciągłego uczucia głodu jest:
A . kasza gryczana, gruboziarnista,
B . ugotowany (al dente) na sypko brązowy ryż,
C . pokrojone w talarki dwie, surowe, średnie marchewki,
D . kiszona kapusta z niewielką ilością oliwy i przypraw.
Zadanie 42.
Największym niebezpieczeństwem dla pacjentów z cukrzycą p o
zabiegu są zakażenia. Rozwojowi zakażeń sprzyja:
A . hipoglikemia,
B . hiperglikemia,
C . u każdego pacjenta z cukrzycą istnieje takie same
niebezpieczeństwo, nie zależy t o o d stopnia wyrównania
metabolicznego,
D . wysoki poziom TG.
Zadanie 43.
Wskaźnikiem autoimmunologicznej destrukcji komórek beta
trzustki w cukrzycy typu 1 są:
A . autoprzeciwciała skierowane przeciw komórkom beta wysp
trzustki (ICA) i autoprzeciwciała skierowane przeciw
insulinie (IAA),
B . autoprzeciwciała skierowane przeciw dekarboksylazie
kwasu glutaminowego (GAD65),
C . autoprzeciwciała
skierowane
przeciw
fosfatazom
tyrozynowym (IA-2, IA-2beta),
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 44.
Pielęgniarka zmienia pacjentowi z cukrzycą opatrunek n a ranie
pooperacyjnej p o amputacji palucha. Obserwując ranę zwraca
uwagę na:
A . wielkość i głębokość rany,
B . rodzaj wydzieliny i wielkość rany,
C . samopoczucie chorego,
D . temperaturę ciała w okolicy rany.
Zadanie 45.
Pacjent
leczony
metodą
intensywnej
insulinoterapii,
przygotowywany jest d o zabiegu operacyjnego przewodu
pokarmowego, c o wymaga stosowania przez kilka dni diety
ścisłej. Zamiast posiłku zaleca się:
A . picie wody niegazowanej w ilości 200 ml na godzinę,
B . podawanie w e wlewie kroplowym 5 % roztworu glukozy 3 x
dziennie,
C . zamiast posiłku podłączenie 10% roztworu glukozy,
insuliny i potasu,
D . zamiast posiłku zastosowanie żywienia pozajelitowego.
Zadanie 46.
W okresie okołooperacyjnym, aby uzyskać wyrównanie glikemii
należy utrzymywać stężenie glukozy w e krwi w bezpiecznych
granicach, tj.:
A . 70-110 mg/dl (3,9-6,1mmol/l),
B . 100-140 mg/dl (5,6-7,8 mmol/l),
C . 100-180 mg/dl (5,6-10,0 mmol/l),
D . 120-200 mg/dl (6,7-11,1 mmol/l).
Zadanie 47.
Pacjent z cukrzycą typu 1 , p o zabiegu operacyjnym żołądka
otrzymuje według wskazań lekarskich kroplówkę z 5 % glukozy z
potasem, oraz insulinę z osobnego zbiornika, rozpuszczoną w 5 0
m l 0,9% NaCl. Szybkość podawania insuliny i wlewu jest zależna
od:
A . poziomu HBA1c,
B . aktualnej glikemii,
C . wagi ciała pacjenta,
D . poziomu fruktozaminy.
Zadanie 48.
U młodego pacjenta chorego n a cukrzycę, gdy poziom cukru w e
krwi jest bardzo wysoki należy bezzwłocznie wykonać badanie:
A . C-peptydu,
B . HBA1c,
C . poziomu acetonu,
D . poziomu TG.
Zadanie 49.
Katecholaminy w procesie cukrzycy pełnią ważną rolę. Działanie
adrenaliny ma duże znaczenie fizjologiczne podczas:
A . snu,
B . większych wysiłków,
C . okresu między posiłkami,
D . hiperglikemii.
Zadanie 50.
Pacjent, spożywając jedynie wymienniki węglowodanowe, stosuje
bolus:
A . prosty,
B . złożony,
C . korekcyjny,
D . przedłużony.
Zadanie 51.
Celem pobytu dziecka z cukrzycą typu 1 w oddziale
specjalistycznym jest:
A . ocena
i
poprawa
stanu
wyrównania
cukrzycy,
rehabilitacja, utrzymanie ciągłości ogólnego rozwoju
intelektualnego i kulturalnego, aktywna edukacja osoby
z cukrzycą,
B . odpoczynek,
poczucie
bezpieczeństwa,
aktywność
fizyczna, edukacja diabetologiczna,
C . ocena i poprawa stanu wyrównania cukrzycy, nabycie
wiedzy z zakresu radzenia sobie z cukrzycą w domu,
rekreacja, wypoczynek i rehabilitacja,
D . wypoczynek, zabawa, aktywność fizyczna, kontynuowanie
nauki szkolnej, poczucie bezpieczeństwa.
Zadanie 52.
Prawidłowo fałd skórny d o wykonania wstrzyknięcia insuliny.
Wskaż stwierdzenie nieprawidłowe:
A . formuje się całą dłonią,
B . formuje się kciukiem i palcem wskazującym,
C . należy utrzymać przez całą iniekcję,
D . zwolnić po wycofaniu igły.
Zadanie 53.
Hipoglikemia związana z wysiłkiem, może wystąpić:
A . zaraz po wysiłku,
B . 12-14 godzin po wysiłku,
C . w trakcie wysiłku,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 54.
W przygotowaniu chorego n a cukrzycę typu 1 d o zabiegu
operacyjnego:
A . należy przerwać podawanie insuliny,
B . insulinoterapię stosować tylko w przypadku glikemii >
200 mg/dl (11,1 mmol/l),
C . nie wolno przerywać insulinoterapii,
D . należy włączyć leczenie pochodnymi sulfonylomocznika .
Zadanie 55.
W okresie około-operacyjnym u chorych n a cukrzycę mamy d o
czynienia
ze
splotem
reakcji
stresu
psychonerwowego,
endokrynnego i metabolicznego. Zmiany metaboliczne w odpowiedzi
na stres operacyjny to:
A . hiperglikemia,
B . stała hipoglikemia,
C . obniżenie glukoneogenezy,
D . obniżenie poziomu elektrolitów.
Zadanie 56.
Do rozwoju kwasicy ketonowej prowadzi:
A . niedobór insuliny,
B . wzrost stężenia hormonów kontrregulacyjnych,
C . odwodnienie,
D . prawidłowe A, B i C.
Zadanie 57.
Zjawisko brzasku wywołane jest:
A . raz niskim, a raz wysokim stężeniem glukozy we krwi,
B . niskim stężeniem glukozy w e krwi w nocy, wysokim
stężeniem glukozy we krwi rano,
C . zwiększonym wydzielaniem hormonu wzrostu,
D . wysokim porannym poziomem glukozy we krwi i w moczu.
Zadanie 58.
W zapewnieniu wysokiej jakości medycznej i organizacyjnej
opieki diabetologicznej niezbędne jest:
A . zapewnienie kadrowych i ekonomicznych gwarancji
doskonalenia opieki diabetologicznej, ukierunkowanie n a
diabetologię opartą na medycznych dowodach naukowych,
B . gwarancja pełnej dostępności d o nowoczesnej opieki
diabetologicznej zgodnie z e wskazaniami medycznymi,
kompleksowość tej opieki, obejmująca także prewencję,
C . zapewnienie jawności ekonomicznej warunków opieki,
gwarancja
nadzoru
specjalistycznego,
pozarządowe
wsparcie ekonomiczno-społeczne: rozwój fundacji, nowe
działania
organizacji
społecznych
we
wspieraniu
lecznictwa,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 59.
Pielęgniarka ucząc obsługi pena zwraca uwagę, że:
A . ilość jednostek insuliny w jednym "kliknięciu" (jednej
kresce) jest zależna od rodzaju pena,
B . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) jest zawsze jedna
jednostka insuliny,
C . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) s ą zawsze dwie
jednostki insuliny,
D . w jednym "kliknięciu" (jednej kresce) jest zawsze 0,5
jednostki insuliny.
Zadanie 60.
W systemie "jednego dnia" można planować zabieg operacyjny:
A . u chorych n a cukrzycę leczonych metodą intensywnej
insulinoterapii, cechujących się dobrym wyrównaniem
metabolicznym,
B . u chorych n a cukrzycę typu 2 dotychczas skutecznie
leczonych dietą lub dietą i metforminą,
C . u wszystkich chorych na cukrzycę typu 1 i typu 2,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 61.
Produkty przeciwwskazane w diecie bezglutenowej, to:
A . mąka kukurydziana, mąka ryżowa, ryż, mąka sojowa,
B . proso, kasza jaglana, mąka ziemniaczana, skrobia
pszenna bezglutenowa,
C . mąka pszenna, mąka żytnia, płatki owsiane, jęczmień,
D . kasze i mąka gryczana, kasza kukurydziana, skrobia
kukurydziana.
Zadanie 62.
Które z wymienionych czynników s ą strategiczne przy ocenie
kosztów leczenia osób chorych na cukrzycę?
A . ograniczenie liczby wizyt w poradni diabetologicznej,
B . edukacja w kierunku zapobiegania powikłaniom w
cukrzycy,
C . zmniejszenie częstości badania hemoglobiny glikowanej,
D . instruktaż w zakresie podawania insuliny, czas
przeznaczony n a dostarczanie materiałów edukacyjnych o
cukrzycy.
Zadanie 63.
J a k często dziecko chore n a cukrzycę powinno przyjmować
posiłki, aby uniknąć hipoglikemii?
A . 6 razy dziennie,
B . 3 razy dziennie,
C . co 1 godzinę,
D . co 20 minut.
Zadanie 64.
Do
powikłań
mikroangiopatycznych
zalicza
wymienione, Z WYJĄTKIEM:
A . retinopatii,
B . neuropatii,
C . neuropatycznego owrzodzenia stopy,
D . zmian miażdżycowych tętnic obwodowych.
Zadanie 65.
Który produkt spożywczy zaleci pielęgniarka
rozpoznaną hipoglikemią reaktywną?
A . owoce tropikalne,
B . płatki śniadaniowe wysoko przetworzone,
C . pieczywo razowe na zakwasie,
D . herbatniki i krakersy.
się
poniżej
pacjentowi
Zadanie 66.
Hipoglikemię najczęściej mogą spowodować leki doustne z grupy:
A . biguanidów,
B . pochodnych sulfonylomocznika,
C . inhibitorów glukozydazy,
D . leki doustne nie są przyczyną hipoglikemii.
Zadanie 67.
Glukagon powoduje wyraźne:
A . zmniejszenie wydzielania insuliny,
B . zwiększenie wydzielania insuliny,
C . zmniejszenie wydzielania insuliny w warunkach stresu,
D . zwiększenie wydzielania insuliny w warunkach stresu.
z
Zadanie 68.
Żywienie w cukrzycy opracowuje się indywidualnie dla danego
pacjenta. Dlatego podczas planowania żywienia, należy brać pod
uwagę:
A . płeć, wiek i wzrost,
B . wiek, wzrost oraz rzeczywistą masę ciała,
C . płeć, wiek, wzrost, masę ciała rzeczywistą, należną
masę ciała, aktywność fizyczną (wykonywana praca), oraz
stan fizjologiczny (ciąża, karmienie piersią) i choroby
współistniejące,
D . n i e m a potrzeby ustalania indywidualnego żywienia dla
pacjenta chorego na cukrzycę.
Zadanie 69.
Krew włośniczkową d o pomiaru glikemii można uzyskać z miejsc
alternatywnych. Metody AST nie zaleca się:
A . podczas choroby,
B . w trakcie wysiłku fizycznego,
C . d o 2 godzin p o posiłku kiedy następuje szybki wzrost
stężenia glukozy we krwi,
D . wszystkie prawidłowe.
Zadanie 70.
Analogi insuliny szybko i krótkodziałającej można podać:
A . 0 - 15 min przed posiłkiem,
B . w trakcie posiłku,
C . po posiłku,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 71.
W celach profilaktycznych chory n a cukrzycę powinien mieć
wykonywane badanie dna oka:
A . 1 x do roku,
B . 1 x na kwartał,
C . podczas każdej wizyty u diabetologa,
D . pierwszy raz podczas pierwszej wizyty u lekarza,
następny raz w chwili gdy wystąpią niepokojące objawy
zaburzenia widzenia.
Zadanie 72.
Jednym z czynników sprzyjających rozwojowi
moczowych u pacjenta chorego na cukrzycę jest:
A . podwyższony cholesterol,
B . zawartość glukozy w moczu,
C . zbyt duża ilość węglowodanów w diecie,
D . zbyt duża zawartość tłuszczów w diecie.
infekcji
dróg
Zadanie 73.
Przeciwwskazaniem do wykonywania wysiłku fizycznego w cukrzycy
typu 2 jest wartość glikemii powyżej:
A . 150 mg%/dl,
B . 200 mg%/dl,
C . 250 mg%/dl,
D . 300 mg%/dl.
Zadanie 74.
Przyczyną hipoglikemii, wynikającą z nadmiaru insuliny
egzogennej jest:
A . nieprawidłowa adaptacja dawki insuliny d o aktualnego
poziomu glikemii,
B . zmiana kinetyki wchłaniania insuliny,
C . prawidłowe A i B,
D . nieprawidłowe A i B.
Zadanie 75.
Błonnik pokarmowy, aby regulował pracę przewodu pokarmowego,
zapobiegał zaparciom, obniżał stężenie cholesterolu w surowicy
i poprawiał tolerancję glukozy, powinien być spożywany w
ilości:
A . 10-15 g/dobę,
B . 15-20 g/dobę,
C . 25-40 g/dobę,
D . 45-60 g/dobę.
Zadanie 76.
Leczenie osoby chorej n a cukrzycę i anoreksję powinno być
prowadzone przez:
A . zespół diabetologiczny,
B . psychologa,
C . zespół diabetologiczny i psychiatrę,
D . gastrologa i zespół diabetologiczny.
Zadanie 77.
Używając pena d o wstrzykiwania insuliny, przed ustawieniem
właściwej dawki należy:
A . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
dołu,
B . wypuścić 1 0 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
góry,
C . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz igłą d o
góry, obserwując czy pojawi się ona na czubku igły,
D . wypuścić 1-2 j insuliny trzymając wstrzykiwacz poziomo,
obserwując czy pojawi się ona na czubku igły.
Zadanie 78.
W trakcie podawania insuliny w dożylnym wlewie w pompie
infuzyjnej, pielęgniarka powinna:
A . monitorować
glikemię
i
prowadzić
dokumentację
diabetologiczną,
B . monitorować RR i wpisywać w kartę gorączkową,
C . monitorować tętno i wpisywać w kartę bilansu płynów,
D . rozmawiać z pacjentem.
Zadanie 79.
Do grup ryzyka wystąpienia cukrzycy zaliczamy:
A . osoby z nadwagą lub otyłością [BMI > lub = 2 5 kg/m2
i/lub obwód w talii > 8 0 c m (kobiety); > 9 4 c m
(mężczyźni)],
B . osoby mało aktywne fizycznie,
C . kobiety z zespołem policystycznych jajników,
D . wszystkie wyżej wymienione grupy osób.
Zadanie 80.
D o grupy kosztów pośrednich ponoszonych w leczeniu cukrzycy
zaliczamy:
A . badania diagnostyczne, nakłady poniesione n a leki,
absencja w pracy,
B . leczenie ambulatoryjne, leczenie szpitalne,
C . koszty wcześniejszych rent i emerytur, koszty zwolnień
i czasowej nieobecności w pracy, koszty opieki
bezpośredniej oraz opieki w domu,
D . wizyty u lekarzy różnych specjalności, nakłady
poniesione na insulinoterapię, badania diagnostyczne.
Zadanie 81.
Które z wymienionych dokumentów stanowią podstawę d o
opracowania programów profilaktycznych w obszarze diabetologii?
A . Ustawa o Zawodach Pielęgniarki i Położnej; Ustawa o
Zawodzie Lekarza,
B . Narodowy Program Zdrowia,
C . Standard kwalifikacji zawodowych,
D . Deklaracja St. Vincent.
Zadanie 82.
Przy prowadzeniu intensywnego trybu życia i nieregularnym
spożywaniu posiłków pacjent chorujący n a cukrzycę, najbardziej
narażony jest na:
A . wystąpienie powikłań późnych,
B . hipoglikemię,
C . zawał mięśnia sercowego z powodu stresu,
D . nerwice.
Zadanie 83.
Przy redukcji masy ciała u osoby otyłej chorującej n a cukrzycę
i dnę moczanową, zaleca się:
A . głodówkę i szybkie odchudzanie,
B . dietę niskowęglowodanową z dużą zawartością białka
zwierzęcego i tłuszczu,
C . dietę wzbogaconą w oleje roślinne i ryby,
D . wypijanie małej ilości płynów.
Zadanie 84.
Jakie znaczenie m a leczenie insuliną, glukozą, potasem w
okresie okołooperacyjnym?
A . zapobieganie
wystąpieniu
infekcji,
zakażenia,
wystąpieniu ketozy,
B . zmniejszenie ryzyka zgonu i powikłań, uzyskanie
prawidłowego gojenia się rany, uniknięcie hiperglikemii
lub hipoglikemii,
C . zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym oraz uniknięcie
wystąpienia hipoglikemii,
D . profilaktyka urazów i powikłań związanych z zabiegiem
operacyjnym.
Zadanie 85.
W przypadku kobiet, które miały cukrzycę stwierdzoną w czasie
ciąży (GDM), pielęgniarka w dniu wypisu p o porodzie, informuje
o konieczności wykonania:
A . hemoglobiny glikowanej po upływie 4 tygodni od porodu,
B . pomiaru poziomu cukru za rok od porodu,
C . doustnego testu tolerancji glukozy (50g) p o upływie
6-12 tygodni od porodu,
D . doustnego testu tolerancji glukozy (75g) p o upływie
6-12 tygodni od porodu.
Zadanie 86.
Poziom acetonu w moczu u 8-letniego dziecka chorego n a
cukrzycę, należy mierzyć:
A . 2 razy dziennie,
B . zawsze po hipoglikemii,
C . wtedy, gdy cukier w e krwi jest powyżej 240 mg% oraz w
czasie dodatkowej choroby,
D . raz dziennie, rano.
Zadanie 87.
W terapii cukrzycy zalecanym celem leczenia glikemii
poposiłkowej u pacjentów z cukrzycą typu1 w samokontroli jest:
A . glikemia <180mg/dl (10,0 mmol/l) 2 h po posiłku,
B . glikemia <140mg/dl (7,8 mmol/l) 2 h po posiłku,
C . glikemia <200mg/dl (11,1 mmol/l) 2 h po posiłku,
D . glikemia <126mg/dl (7,0 mmol/l) 2 h po posiłku.
Zadanie 88.
Zmieniając opatrunek n a ranie pooperacyjnej p o amputacji
palucha, pielęgniarka wykorzystuje czas n a edukację chorego w
zakresie pielęgnacji stóp. W celu ogrzania stóp pielęgniarka
poleca choremu:
A . noszenie bawełnianych skarpet,
B . rozgrzewanie termoforem,
C . gorące kąpiele,
D . stosowanie poduszki elektrycznej.
Zadanie 89.
Stężenie glukozy we krwi włośniczkowej na czczo, jest:
A . takie same jak w osoczu krwi żylnej,
B . o około 20 mg/dl niższe niż w osoczu krwi żylnej,
C . o około 20 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylne,
D . o około 30 mg/dl wyższe niż w osoczu krwi żylnej.
Zadanie 90.
Jakie działania niezbędne s ą d o uwzględnienia w procesie
pielęgnowania osób chorych na cukrzycę?
A . planowanie sposobów zaspakajania potrzeb, zapewnienie
wykonywania zaplanowanego postępowania oraz ocena
osiąganych efektów,
B . pomoc pacjentowi w podejmowaniu przez niego aktywności
prowadzącej do poprawy zdrowia,
C . zaspokojenie
indywidualnych
potrzeb
zdrowotnych
człowieka ujmowanego jako bio-psycho-społeczna jedność,
D . organizowanie wyposażenia placówki celem zapewnienia
wykonania
planowanych
działań
pielęgnacyjno-opiekuńczych.
Zadanie 91.
Samokontroli pomiaru glikemii, należy dokonywać:
A . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu
krwi,
B . n a glukometrze, który podaje wynik badania w e krwi
pełnej,
C . kalibracja glukometru d o osocza nie m a znaczenia
podczas samokontroli,
D . n a glukometrze, który podaje wynik badania w osoczu, w
przypadku używania glukometru skalibrowanego d o krwi
pełnej - otrzymany wynik należy pomnożyć przez 1,11 aby
przeliczyć na stężenie w osoczu.
Zadanie 92.
Która insulina m a największy wpływ n a stężenie glukozy w e krwi
przed obiadem?
A . o przedłużonym działaniu podana wieczorem,
B . krótkodziałająca wstrzyknięta rano,
C . o przedłużonym działaniu wstrzyknięta rano,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 93.
W zapobieganiu śpiączce hipermolalnej istotne znaczenie ma:
A . niedopuszczanie d o wystąpienia hipoglikemii u ludzi
starszych,
B . odpowiednia ilość wymienników węglowodanowych w diecie,
C . niedopuszczenie d o nadmiernego odwodnienia u ludzi
starszych,
D . odpowiednia ilość białka w diecie.
Zadanie 94.
Jak wzrokowo można rozróżniać insuliny ludzkie?
A . krótko i szybkodziałająca jest zawiesiną, a o
przedłużonym i długodziałająca klarowna,
B . krótkodziałająca jest klarowna, a o przedłużonym
działaniu jest zawiesiną,
C . zarówno krótko jak i długodziałająca są klarowne,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 95.
Mikroalbuminuria to:
A . dobowa utrata albumin z moczem 30-300mg/d,
B . dobowa utrata albumin z moczem 300-500mg/d,
C . dobowa utrata albumin z moczem do 30mg/d,
D . minimalna utrata białka z moczem, która nie
istotnego znaczenia.
ma
Zadanie 96.
Pacjent z cukrzycą typu 2 leczony zadawalająco dietą i
Metforminą (glikemia w dobowym profilu < lub =140 mg/dl) przed
zabiegiem operacyjnym w systemie "jednego dnia" powinien:
A . przyjmować insulinę metodą intensywnej insulinoterapii
czynnościowej,
B . zastosować metodę insulinoterapii konwencjonalnej,
C . dołączyć do Metforminy insulinę bazową,
D . odstawić Metforminę n a c o najmniej 2 4 godziny przed
planowanym zabiegiem operacyjnym.
Zadanie 97.
Jakie są właściwości tłuszczów zwierzęcych?
A . s ą zbudowane z kwasów nasyconych i powodują częste
hipoglikemie,
B . s ą zbudowane z kwasów tłuszczowych nasyconych i
zawierają cholesterol,
C . obfitują w kwasy tłuszczowe nienasycone i zawierają
dużo cholesterolu,
D . s ą zbudowane z kwasów tłuszczowych jednonasyconych i
powodują zaburzenia trawienia.
Zadanie 98.
Modyfikując dawkę insuliny krótkodziałąjącej,
u osoby
stosującej intensywną funkcjonalną insulinoterapię, należy
zwrócić uwagę na:
A . aktualny poziom glikemii,
B . wielkość
i
energetyczność
planowanego
posiłku,
uwzględniając wymienniki węglowodanowe,
C . wielkość i czas trwania wysiłku,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 99.
W przypadku hipoglikemii wywołanej stosowaniem pochodnych
sulfonylomocznika, przeciwwskazaniem jest podanie:
A . węglowodanów szybkowchłaniających się 10-20 g (1-2 WW),
B . 200-250 ml soku owocowego lub coli,
C . Glukagonu,
D . herbaty słodzonej 3-4 łyżeczkami cukru.
Zadanie 100.
D o zasad postępowania zapobiegającego zespołowi stopy
cukrzycowej zalicza się poniżej wymienione, Z WYJĄTKIEM:
A . normalizacji glikemii,
B . codziennego oglądania stóp,
C . właściwego doboru obuwia,
D . codziennej kąpieli powyżej 15 minut.
Zadanie 101.
Wskaźnik zapadalności to:
A . liczba nowych zachorowań n a cukrzycę w odniesieniu d o
populacji ogólnej w okresie np. roku,
B . liczba nowych zachorowań n a cukrzycę w procentach,
promilach lub w przeliczeniu n a 100 tys. mieszkańców w
odniesieniu do populacji ogólnej w okresie np. roku,
C . liczba nowych zachorowań n a cukrzycę w procentach,
promilach lub w przeliczeniu n a 1 mln mieszkańców w
odniesieniu do populacji ogólnej
D . częstość występowania cukrzycy w populacji ogólnej w
procentach, promilach lub w przeliczeniu n a 100 tys.
mieszkańców.
Zadanie 102.
G d y dziecko chore n a cukrzycę lubi ciągle coś chrupać, c o można
mu zaproponować?
A . orzeszki solone,
B . marchewkę,
C . sezamki,
D . chipsy.
Zadanie 103.
Które mięsa i/lub wędliny należy ograniczać dziecku choremu n a
cukrzycę?
A . parówki,
B . szynkę drobiową,
C . gotowanego kurczaka,
D . chudą wołowinę.
Zadanie 104.
D o mechanizmów przyspieszających rozwój i postęp nefropatii
cukrzycowej należy:
A . zła kontrola metaboliczna cukrzycy,
B . białkomocz,
C . nadciśnienie tętnicze krwi,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 105.
Jak obliczyć wskaźnik masy ciała [BMI]:
A . od wzrostu w centymetrach odjąć 100,
B . podzielić wzrost w metrach d o kwadratu przez masę
ciała,
C . podzielić masę ciała przez wzrost w metrach d o
kwadratu,
D . jest to stosunek obwodu talii do obwodu bioder.
Zadanie 106.
Prawidłowe wartości gospodarki lipidowej, to:
A . stężenie cholesterolu całkowitego>175 mg/dl,
LDL<100 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,
B . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL>70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl,
C . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL<40 mg/dl,
D . stężenie cholesterolu całkowitego<175 mg/dl,
LDL<70 mg/dl oraz frakcji HDL>40 mg/dl.
Zadanie 107.
U chorych n a cukrzycę intensywny wysiłek
przeciwwskazany:
A . u osób z retinopatią proliferacyjną,
B . w przypadku kwasicy cukrzycowej,
C . u chorych z neuropatią obwodową,
D . u wszystkich wymienionych.
frakcji
frakcji
frakcji
frakcji
fizyczny
jest
Zadanie 108.
Jednym z niepożądanych działań insuliny może być występujący
zanik tkanki podskórnej ( w miejscu wstrzyknięć insuliny) w
postaci ,,dołów". Zmiany te określamy jako:
A . lipodystrofia,
B . lipohipertrofia,
C . dystrofia,
D . akropachia.
Zadanie 109.
Obserwując ranę pooperacyjną kikuta, możemy przypuszczać, ż e
gojenie jest nieprawidłowe jeżeli:
A . w okolicy ogniska chorobowego występuje zaczerwienienie
i obrzęk,
B . ukrwienie tkanek w okolicy ogniska chorobowego jest
dobre,
C . stwierdza się dobre krążenie oboczne (barwa i
ucieplenie skóry,
D . ognisko martwicy jest wyraźnie odgraniczone o d
otoczenia.
Zadanie 110.
W czasie insulinoterapii szczególną uwagę należy zwrócić na:
A . objawy hipoglikemii,
B . poziom TG,
C . czynność serca,
D . wysokość RR.
Zadanie 111.
Skuteczność działania insuliny zależy o d wielu czynników,
dlatego
przy
przygotowywaniu
i
wstrzykiwaniu
należy
przestrzegać zasad. Proszę wskazać nieprawidłowe stwierdzenie.
A . w przypadku wymiany wkładu należy wyjąć insulinę z
lodówki 1-2 godziny przed iniekcją, gdyż podanie zimnej
insuliny jest bolesne,
B . należy właściwie dobrać miejsce iniekcji w zależności
o d rodzaju insuliny, stężenia glukozy w e krwi i
planowanych zajęć,
C . inulinę podajemy śródskórnie,
D . igły do wstrzykiwacza są jednorazowego użytku.
Zadanie 112.
K t o powinien uczestniczyć w zespole medycznym, który będzie
opiekował się chorym na cukrzycę?
A . lekarz diabetolog, pielęgniarka dyplomowana, psycholog,
B . lekarz medycyny, pielęgniarka dyplomowana, konsultanci
innych specjalności,
C . lekarz
diabetolog,
pielęgniarka
diabetologiczna,
dietetyk, psycholog,
D . lekarz
pediatra,
pielęgniarka
diabetologiczna,
dietetyk.
Zadanie 113.
W okresie nefropatii z objawami niewydolności nerek, leczenie
dietetyczne obejmuje uzyskanie prawidłowego BMI i ograniczenie
hiperfiltracji przez:
A . zwiększenie podaży białka do 1 g/kg n.m.c.,
B . zwiększenie podaży białka ponad 1 g/kg n.m.c.,
C . zmniejszenie podaży białka do 0,6g/kg n.m.c.,
D . zmniejszenie podaży białka do 0,8 g/kg n.m.c.
Zadanie 114.
Hormony działające antagonistycznie w stosunku do insuliny to:
A . glikogen, aminy katecholowe, kortyzol, hormon wzrostu,
B . adrenalina, noradrenalina, hormon wzrostu, glukoza,
kortyzol,
C . glukagon, aminy katecholowe, hormon wzrostu, kortyzol,
D . adrenalina, noradrenalina, glukoza, hormon wzrostu,
glikogen, kortyzol.
Zadanie 115.
Z e względu n a specyfikę choroby rodzice dziecka chorego n a
cukrzycę przede wszystkim powinni być:
A . informowani o postępach leczenia,
B . włączeni w proces leczenia,
C . pouczeni o sposobie leczenia,
D . zapoznani z opisem zastosowanego leczenia.
Zadanie 116.
Pacjent lat 5 4 trafił d o laboratorium, w celu wykonania badań
diagnostycznych w kierunku cukrzycy. W pobranej próbce krwi
żylnej n a czczo wynik glukozy wyniósł 144mg/dl (8,0 mmol/l).
Pacjentowi należy:
A . podać doustnie roztwór z 50g glukozy i pobrać dwie
próbki krwi n a oznaczenie poziomu glukozy p o 6 0 min i
120 min,
B . podać doustnie roztwór z 75g glukozy i pobrać trzy
próbki krwi n a oznaczenie poziomu glukozy p o 30min, 6 0
min i 120 min,
C . podać doustnie roztwór z 75g glukozy i pobrać krew n a
oznaczenie poziomu glukozy po 60 min i 120 min,
D . n i e podawać roztworu glukozy (przerwać wykonywanie
testu OGGT), powtórnie wykonać oznaczenie glikemii n a
czczo innego dnia.
Zadanie 117.
Przed pójściem d o przedszkola dziecka chorego n a cukrzycę matka
powinna:
A . zaopatrzyć personel przedszkola w broszurki wskazujące
jak postępować w razie hipoglikemii,
B . poprosić zespół z poradni cukrzycowej o pomoc w
odpowiednim przeszkoleniu personelu przedszkola,
C . rozwiesić w przedszkolu plakaty informujące jak
postępować w razie hipoglikemii,
D . poprosić personel, aby powiadomił lekarza lub kogoś z
rodziny, jak dziecko poczuje się źle.
Zadanie 118.
Ocena skuteczności programów edukacyjnych, to:
A . metody pośrednie (testy z pytaniami wielokrotnego
wyboru), metody bezpośrednie (obserwacja), ocena
jakości życia,
B . metody pośrednie (testy z pytaniami wielokrotnego
wyboru),
C . metody bezpośrednie (obserwacja),
D . ocena jakości życia.
Zadanie 119.
Planując edukację osób w podeszłym wieku należy uwzględnić
problemy:
A . współistnienie innych chorób, postępujące obniżenie
sprawności
psychofizycznej,
powikłania
cukrzycy,
powikłania leczenia,
B . współistnienie innych chorób, postępujące obniżenie
sprawności psychofizycznej,
C . współistnienie innych chorób, postępujące obniżenie
sprawności psychofizycznej, powikłania cukrzycy,
D . współistnienie innych chorób, powikłania cukrzycy,
powikłania leczenia.
Zadanie 120.
Pacjent z cukrzycą, lat 55, leczony metodą konwencjonalną, m a
problem z utrzymaniem prawidłowych poziomów cukru we krwi. Aby
zapobiec hipoglikemii, pacjent powinien w pierwszej kolejności:
A . zmniejszać dawkę insuliny,
B . zapewnić regularną podaż węglowodanów w diecie,
C . unikać wysiłku fizycznego,
D . spożywać więcej tłuszczów.
Zadanie 121.
Mikrotętniaki oraz punkcikowate wybroczyny,
charakterystyczne dla:
A . retinopatii nieproliferacyjnej,
B . retinopatii proliferacyjnej,
C . retinopatii przedproliferacyjnej,
D . zaćmy.
są
bardzo
Zadanie 122.
Wskaż produkty niezalecane w przypadku zaparć u osób z
cukrzycą:
A . mąka razowa lub żytnia z niskiego przemiału,
B . pieczywo jasne, biały ryż, kasza manna,
C . mięso i przetwory mięsne, ryby, wedliny,
D . kasze gruboziarniste, ryż brązowy, otręby.
Zadanie 123.
Prewencja pierwotna cukrzycy typu 2 polega na:
A . redukcji nadmiernej masy ciała,
B . systematycznym stosowaniu wysiłków fizycznych,
C . prewencyjnym
stosowaniu
niektórych
leków
metforminy, akarbozy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
np.
Zadanie 124.
Wynik HbA1c (hemoglobina glikowana), wskazuje:
A . na częstość występowania hiperglikemii,
B . średnie wartości glikemii w ostatnich 12 tygodniach,
C . na powtarzające się stany hipoglikemii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 125.
Chłopcu leczonemu insuliną, zdarzają się w czasie lekcji
zaburzenia orientacji. Nie potrafi tego zjawiska dokładnie
scharakteryzować, ale wie, ż e zawsze w takiej chwili nie może
się skoncentrować. Jak powinien zachować się w takiej sytuacji?
A . zwolnić się z lekcji i pójść do domu aby odpocząć,
B . spożyć natychmiast węglowodany proste,
C . wyjść na świeże powietrze,
D . napić się wody mineralnej.
Zadanie 126.
Zmiany o typie stawu Charcota, najczęściej występują w okolicy:
A . pięty,
B . palców,
C . śródstopia,
D . powierzchni grzbietowej stopy.
Zadanie 127.
Przeciwwskazaniem d o stosowania pochodnych sulfonylomocznika
jest/są:
A . cukrzyca typu 1,
B . ciąża,
C . ostry zawał mięśnia sercowego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 128.
Wskazaniami d o oznaczenia ciał ketonowych u pacjenta z cukrzycą
typu 1 są/jest:
A . dodatkowe ostre schorzenia wikłające cukrzycę,
B . glikemia > 300 mg/dl u pacjentów chorujących n a
cukrzycę typu 1 , oraz przy wystąpieniu objawów kwasicy
ketonowej (nudności, wymioty, bóle brzucha),
C . ciąża,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 129.
Przeciwskazaniem względnym d o wykonywania wysiłku fizycznego
NIE jest:
A . glikemia powyżej 250 mg/dl oraz acetonuria,
B . niedokrwistość,
C . nadciśnienie tętnicze powyżej 140/90 mmHg,
D . otyłość.
Zadanie 130.
Bezwzględnym przeciwskazaniem do kierowania pojazdami jest:
A . hiperglikemia,
B . nawracająca ciężka hipoglikemia (co najmniej dwa
przypadki ciężkiej hipoglikemii w okresie ostatnich12
miesięcy),
C . słaba ostrość widzenia,
D . podwyższona
wartość
glikemii
w
godzinach
popołudniowych.
Zadanie 131.
Cukrzyca jest chorobą społeczną, ponieważ
występowania w danej populacji przekracza :
A . 0,5% ogółu społeczeństwa,
B . 1% ogółu społeczeństwa,
C . 2% ogółu społeczeństwa,
D . 3% ogółu społeczeństwa.
częstość
jej
Zadanie 132.
W dniu zabiegu operacyjnego pacjentowi z cukrzycą podawana jest
insulina we wlewie dożylnym. Zaleca się kontrolę glikemii:
A . co 1 godzinę, przez cały okres infuzji glukozy,
B . c o 1 godzinę, a p o stabilizacji glikemii w kolejnych 3
pomiarach co 2 godziny,
C . co 2 godziny, niezależnie od glikemii,
D . tylko na zlecenie lekarza.
Zadanie 133.
Cukrzyca typu 2 charakteryzuje się:
A . przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo, często
dotyczy osób otyłych, niekiedy u dorosłych objawia się
uporczywą czyracznością, zgorzelą stopy, grzybicą,
nerwobólami lub nagłymi zaburzeniami wzroku,
B . początek jest burzliwy, występuje spadek masy ciała
mimo nadmiernego łaknienia, wzmożone pragnienie i
wielomocz, skłonność d o rozwoju ketozy, ogólne
osłabienie,
C . przebieg jest łagodny, występuje otyłość, wzmożona
diureza,
D . przebieg może być ostry lub łagodny, obserwuje się
liczne zmiany n a skórze, zaburzenia wzroku, nadmierne
łaknienie, wzmożone pragnienie i wielomocz, skłonność
do ketozy.
Zadanie 134.
Wysoki indeks glikemiczny pokarmu, powoduje:
A . wolny wzrost glikemii,
B . szybkie podwyższenie poziomu cukru,
C . nie ma wpływu,
D . średni wzrost glikemii.
Zadanie 135.
Wskazaniem d o kwalifikacji chorych z cukrzycą typu 2 d o
zabiegów z zakresu chirurgii metabolicznej jest:
A . wskaźnik masy ciała u każdego chorego z BMI>25 kg/m2,
B . wskaźnik masy ciała z BMI 30-35 kg/m2,
C . wskaźnik masy ciała z BMI>35 kg/m2 przy współistnieniu
dodatkowych schorzeń (nadciśnienie tętnicze, zaburzenia
lipidowe),
D . schorzenie
psychiatryczne
kontrolowane
farmakologicznie.
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE
TEST NR 211616
GRUPA 1
Zadanie 1.
Zaraźliwość jest:
A . t o zdolność zarazka d o inwazji i wytwarzania odczynu
infekcyjnego u osoby wrażliwej,
B . jest miarą ciężkości choroby i może być znacznie
zróżnicowana,
C . jest dawką czynnika zakaźnego potrzebną d o wywołania
zakażenia,
D . t o ilość czynnika zakaźnego potrzebna d o przeniesienia
zakażenia.
Zadanie 2.
U osoby zakażonej wirus odry znajduje się w wydzielinie jamy
nosowo - gardłowej i w łzach:
A . na 4-5 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
B . na 1-3 dni przed wystąpieniem gorączki i kaszlu,
C . w momencie wystąpienia gorączki i kaszlu,
D . w 1 dobie po wystąpieniu gorączki i kaszlu.
Zadanie 3.
Czynnikiem ryzyka zakażeń miejsca operowanego jest czas
operacji, który powinien być mierzony od:
A . przywiezienia pacjenta n a salę operacyjną d o momentu
wywiezienia pacjenta po zabiegu z tej sali,
B . położenia pacjenta n a stole operacyjnym d o przełożenia
na wózek po zabiegu,
C . momentu znieczulenia do momentu wybudzenia,
D . nacięcia skóry do jej pełnego zamknięcia.
Zadanie 4.
Dokumentację realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych prowadzoną w postaci pisemnej lub
elektronicznej uważa się z a zabezpieczoną przed uszkodzeniem,
jeżeli są spełnione warunki:
A . zapewniona jest dostępność wyłącznie dla osób
uprawnionych,
B . jest chroniona przed przypadkowym lub nieuprawnionym
zniszczeniem,
C . s ą zastosowane metody i środki ochrony dokumentacji,
których skuteczność w czasie ich zastosowania jest
powszechnie uznawana,
D . łącznie wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 5.
Najlepiej rozwinięty układ immunologiczny u człowieka ma układ:
A . oddechowy,
B . pokarmowy,
C . moczowy,
D . płciowy.
Zadanie 6.
Wskaż, jakie drobnoustroje odpowiedzialne s ą z a zakażenia u
pacjentów w oddziale intensywnej terapii:
A . drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego,
B . własna flora pacjenta,
C . drobnoustroje pochodzące od innych pacjentów,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 7.
Makroekonomiczna analiza kosztów zakażeń szpitalnych uwzględnia
koszty:
A . tylko pacjenta,
B . tylko świadczeniodawcy (szpitala),
C . płatnika (NFZ),
D . z perspektywy całego społeczeństwa.
Zadanie 8.
Leczenie zatrucia toksyną botulinową polega n a postępowaniu
objawowym i bardzo wczesnym podaniu:
A . streptomycyny,
B . wancomycyny,
C . antytoksyny końskiej,
D . penicyliny i klindamycyny.
Zadanie 9.
Które z określeń najlepiej charakteryzuje enterokrwotoczne
serotypy Escherichia coli - EHEC?
A . wywołują objawy podobne do czerwonki bakteryjnej,
B . są odpowiedzialne za biegunki podróżnych,
C . produkują toksynę podobną d o toksyny Shigella, s ą
przyczyną krwawych biegunek, krwotocznego zapalenia
jelita
grubego
oraz
zespołu
hemolityczno
mocznicowego,
D . s ą przyczyną biegunek związanych z nieokreślonymi
czynnikami przylegania i agregacji.
Zadanie 10.
D o najważniejszych czynników ryzyka zakażenia laseczką
beztlenową Clostridium difficile należą:
A . spożywanie drobiu, jaj nieznanego pochodzenia,
B . spożywanie mleka lub produktów mlecznych, ciast
nieznanego pochodzenia,
C . spożywanie przeterminowanych konserw,
D . zaawansowany
wiek
chorego,
antybiotykoterapia,
hospitalizacja.
Zadanie 11.
Clostridium perfringens należące d o laseczek będących przyczyną
infekcji przyrannych, w tym zgorzeli gazowej oraz zatruć
pokarmowych, występuje w środowisku (gleba, woda, ścieki), ale
może także kolonizować:
A . drogi płciowe,
B . przewód pokarmowy,
C . układ nerwowy,
D . zarówno przewód pokarmowy jak i drogi płciowe.
Zadanie 12.
Najważniejszym czynnikiem w efektywnym nadzorze nad zakażeniami
jest:
A . codzienny kontakt członków zespołu kontroli zakażeń
szpitalnych z personelem oddziałów,
B . organizowanie
zebrań
komitetu
kontroli
zakażeń
szpitalnych raz na kwartał,
C . organizowanie
zebrań
zespołu
kontroli
zakażeń
szpitalnych jeden raz w tygodniu,
D . raportowanie zarejestrowanych zakażeń i patogenów
alarmowych.
Zadanie 13.
W ciężkich, zagrażających życiu infekcjach najważniejsze w
otrzymaniu wyniku badania mikrobiologicznego jest:
A . szybkość otrzymania wyniku,
B . wykonanie badania kilkoma metodami,
C . potwierdzenie wyniku dodatkowo w innym laboratorium,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 14.
„ 5 momentów higieny rąk WHO” zawiera wskazania d o wykonania
higieny rąk ułożone w kolejności:
A . przed kontaktem z pacjentem, przed czystą aseptyczną
procedurą, p o kontakcie z płynami ustrojowymi, p o
kontakcie z pacjentem, przed kontaktem z otoczeniem
pacjenta,
B . przed kontaktem z pacjentem, przed czystą aseptyczną
procedurą, p o kontakcie z płynami ustrojowymi, p o
kontakcie z pacjentem, p o kontakcie z otoczeniem
pacjenta,
C . przed kontaktem z pacjentem, przed kontaktem z
otoczeniem
pacjenta,
przed
wykonaniem
czystej,
aseptycznej
procedury,
po
wykonaniu
czystej,
aseptycznej procedury, po kontakcie z pacjentem,
D . przed kontaktem z pacjentem, przed czystą aseptyczną
procedurą, p o kontakcie z krwią i płynami ustrojowymi,
po kontakcie z pacjentem, po opuszczeniu sali pacjenta.
Zadanie 15.
D o wdrożenia i zapewnienia funkcjonowania systemu oceny ryzyka
zakażenia związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
obowiązani są:
A . członkowie zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członkowie komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . kierownicy podmiotów leczniczych,
D . wszystkie wyżej wymienione osoby.
Zadanie 16.
Przy wyborze miejsca założenia cewnika obwodowego brane s ą pod
uwagę przede wszystkim:
A . wiek pacjenta i stan układu żylnego,
B . przewidywany czas utrzymania cewnika w żyle,
C . odporność żyły na podawane leki i płyny,
D . występowanie powikłań po wcześniejszych kaniulacjach.
Zadanie 17.
Zabiegi sanitarne t o działania podejmowane w celu zapobiegania
oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych:
A . służące poprawie higieny osobistej, w tym mycie i
strzyżenie,
B . służące poprawie higieny pomieszczeń,
C . służące poprawie higieny odzieży,
D . wymienione w A, B i C.
Zadanie 18.
Śmiertelność jest to:
A . liczba zgonów zaistniałych w badanej populacji w danym
czasie,
B . liczba zgonów populacji ogółem lub liczba zgonów w
podziale, np. wg wieku, płci,
C . odsetek zgonów n a ściśle określoną chorobę spośród
ogólnej liczby chorych na tę chorobę,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 19.
W celu ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi
przez szkodliwe czynniki biologiczne pracodawca jest obowiązany
do stosowania:
A . wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie
lub ograniczających stopień tego narażenia,
B . tylko środków ochrony zbiorowej,
C . wyłącznie środków ochrony osobistej,
D . obowiązek taki spoczywa wyłącznie na pracowniku.
Zadanie 20.
Szkarlatyna jest chorobą zakaźną, której rezerwuarem jest
człowiek. Źródłem zarażenia może być:
A . chory na płonicę człowiek,
B . zdrowy nosiciel,
C . chory na błonicę człowiek,
D . poprawne odpowiedzi A i B.
Zadanie 21.
Choroba Legionistów bez objawów zapalenia płuc to:
A . Gorączka Pontiac,
B . Zespół Hoigne,
C . Choroba Creutzfeldta-Jakoba,
D . Gorączka Ebola.
Zadanie 22.
Wirus HDV wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu D jest:
A . rotawirusem odpowiedzialnym z a zespół nabytego
upośledzenia odporności,
B . niekompletnym, "ułomnym" wirusem namnażającym się
jedynie w obecności HBV,
C . pierwszym markerem infekcji wykrywalnym w surowicy p o
6-ciu tygodniach po zakażeniu,
D . jedynym wirusem powodującym zakażenie u osób z obniżoną
odpornością immunologiczną.
Zadanie 23.
Nadtlenek wodoru jest używany w metodzie sterylizacji:
A . parą wodną,
B . tlenkiem etylenu,
C . formaldehydem,
D . plazmą.
Zadanie 24.
Jakie s ą źródła drobnoustrojów wywołujących zapalenie płuc u
pacjentów wentylowanych sztucznie?
A . personel medyczny (ręce),
B . respirator (nawilżacz, połączenia rurowe, pułapki
wodne),
C . jama ustna, żołądek (sonda nosowa żołądkowa),
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 25.
Szczepionki służące d o przeprowadzania obowiązkowych szczepień
ochronnych zakupuje:
A . osoba poddająca się szczepieniu,
B . kierownik zakładu opieki zdrowotnej z budżetu
jednostki,
C . minister właściwy d o spraw zdrowia zgodnie z przepisami
o zamówieniach publicznych,
D . świadczeniodawca ze środków publicznych.
Zadanie 26.
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej s ą
przekazywane:
A . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu,
B . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej,
C . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby
zakaźnej,
D . państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub
państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu
właściwemu dla miejsca zamieszkania pacjenta opisanego
w zgłoszeniu.
Zadanie 27.
Najważniejszym ogólnym czynnikiem predysponującym d o rozwoju
zakażenia układu moczowego jest:
A . zastój moczu,
B . częste oddawanie moczu,
C . zaparcia,
D . krwawienia z dróg rodnych.
Zadanie 28.
Zakażenie Helicobacter pylori odgrywa
patogenezie:
A . wrzodów żołądka i dwunastnicy,
B . guzów nerek,
C . zakażeń górnych dróg oddechowych,
D . owrzodzeń podudzi.
istotną
rolę
w
Zadanie 29.
Najistotniejszą funkcją klimatyzacji w szpitalu jest:
A . ogrzewanie powietrza i usuwanie zapachów,
B . ochładzanie i osuszanie powietrza,
C . nawilżanie i usuwanie kurzu z powietrza,
D . oczyszczanie
powietrza
z
zanieczyszczeń
mikrobiologicznych.
Zadanie 30.
Transmisja wirusa Ebola następuje przez:
A . bezpośredni kontakt z krwią, wydalinami i wydzielinami
osoby zakażonej,
B . zachlapanie oraz aerozolizację wydzielinami osoby
zakażonej,
C . bezpośredni kontakt ze zwłokami osoby zakażonej,
D . drogi zakażenia opisane w punktach A, B, C.
Zadanie 31.
Przyczynami oporu wobec zmian jest:
A . duża pewność siebie,
B . niepewność i obawy przed poniesieniem osobistej straty,
C . precyzyjnie określony cel działania,
D . posiadanie doświadczenia zawodowego.
Zadanie 32.
Częstość występowania sepsy odcewnikowej przy założonym cewniku
centralnym rośnie proporcjonalnie do:
A . ciężkości choroby pacjenta,
B . rodzaju cewnika, z którego wykonana jest kaniula,
C . liczby portów/kanałów cewnika,
D . wymiany kadry pielęgniarskiej.
Zadanie 33.
D o zakażeń przenoszonych drogą powietrzno - pyłową należy
między innymi:
A . gruźlica,
B . krztusiec,
C . paciorkowcowe zapalenia gardła,
D . meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.
Zadanie 34.
Profilaktyka zakażeń związana z przetaczaniem krwi i preparatów
krwiopochodnych jest oparta o:
A . stosowanie sterylnego sprzętu jednorazowego użytku,
B . kontrolę dawców,
C . profilaktyczne podawanie antybiotyków biorcom krwi,
D . wymienione procedury w pkt. A i B.
Zadanie 35.
Lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia
przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego poprzedzone
jest wykonanie szczepienia:
A . tylko obowiązkowego,
B . tylko zalecanego,
C . obowiązkowego, a tylko w niektórych przypadkach
zalecanego,
D . zarówno obowiązkowego jak i zalecanego.
Zadanie 36.
Sytuacja prawna wprowadzona n a danym obszarze w związku z
ryzykiem wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w
ustawie działań zapobiegawczych, to:
A . stan epidemii,
B . stan zagrożenia epidemicznego,
C . nadzór epidemiologiczny,
D . nadzór sanitarny.
Zadanie 37.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli
wewnętrznej w obszarze realizacji działań zapobiegających
szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, powtórną kontrolę
przeprowadza się nie później niż w terminie:
A . 1 miesiąca od daty przekazania raportu,
B . 3 miesięcy od dnia przekazania raportu,
C . 1 miesiąca od daty przeprowadzenia kontroli,
D . 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia kontroli.
Zadanie 38.
W rozpoznaniu czynnego zakażenia CMV zasadnicze znaczenie mają:
A . badania serologiczne jedynie przeciwciał klasy IgG,
B . badania serologiczne przeciwciał klasy IgM, IgG,
C . hodowla wirusa,
D . odczyn Paula- Bunnela-Dawidsona.
Zadanie 39.
D o zakażenia otrzewnej związanego z leczeniem dializą
otrzewnową, przy założonym n a stałe cewniku dializacyjnym, może
dojść:
A . przez światło cewnika,
B . poprzez ujście zewnętrzne,
C . przez tunel cewnika,
D . wszystkimi wymienionymi drogami.
Zadanie 40.
U pacjenta z obniżoną odpornością i z objawami rozsianego
półpaśca należy zastosować typ izolacji:
A . powietrzno-kropelkowej,
B . kontaktowej,
C . powietrzno-pyłowej i kontaktowej,
D . wyłącznie standardowej.
Zadanie 41.
Najważniejszą bezpośrednią przyczyną amputacji kończyn dolnych
u chorych z cukrzycą jest:
A . występowanie chorób współistniejących,
B . infekcja,
C . stan psychofizyczny chorego,
D . występowanie przyczyn określonych w A, B i C.
Zadanie 42.
Dokumentacja z realizacji działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych jest prowadzona w układzie:
A . alfabetycznym,
B . terytorialnym,
C . chronologicznym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 43.
D o zakażeń pałeczkami Legionella pneumophila w warunkach
szpitalnych dochodzi:
A . drogą oddechową,
B . drogą pokarmową,
C . drogą naruszenia ciągłości tkanek,
D . przez bezpośredni kontakt.
Zadanie 44.
Laseczki Clostridium difficile bytują w:
A . glebie,
B . przewodzie pokarmowym zwierząt,
C . przewodzie pokarmowym człowieka,
D . wszystkich wyżej wymienionych miejscach.
Zadanie 45.
Noworodek, który p o porodzie w szpitalu zostaje oddzielony o d
matki, ulega kolonizacji florą:
A . matki,
B . szpitalną,
C . członków rodziny uczestniczących w porodzie,
D . swoją własną nabytą w łonie matki.
Zadanie 46.
Chorobotwórcze szczepy Salmonella
zakażenia:
A . salmonelozy,
B . dur brzuszny,
C . bakteriemię i posocznicę,
D . wszystkie wyżej wymienione.
powodują
następujące
Zadanie 47.
W procesie dochodzenia d o praktyki opartej n a rzetelnych
dowodach naukowych można wyodrębnić kilka etapów. Pierwszy etap
to:
A . szacowanie potrzeby zmian w praktyce, kształtowanie
nawyku poddawania jej w wątpliwość,
B . synteza dowodów naukowych, polegająca n a dotarciu d o
sprawdzonej wiedzy naukowej, jej umiejętna analiza,
synteza i ocena,
C . plan zmian praktyki, opracowany n a podstawie
najmocniejszych i najbardziej obiektywnych argumentów,
D . wdrożenie i ocena skutków wprowadzonych zmian w
praktyce.
Zadanie 48.
Pierwotne zapalenie otrzewnej:
A . rozwija
się
po
niepowodzeniu terapii,
zarówno
chirurgicznej, jak i antybiotykoterapii,
B . rozwija się w wyniku masowego przedostawania się
drobnoustrojów z jelita lub dróg moczowo-płciowych d o
jamy otrzewnej,
C . rozwija się w sposób podstępny i trudny d o uchwycenia,
bez wyraźnego źródła zakażenia,
D . spowodowane jest drobnoustrojami o potencjalnie niskiej
zjadliwości, a potencjalnie znacznej lekooporności, w
wyniku wcześniejszego leczenia.
Zadanie 49.
Źródłem zakażenia wirusem EBV (Epstein Barr virus) jest:
A . krew i ślina,
B . płyn mózgowo-rdzeniowy,
C . kał i mocz,
D . pot i łzy.
Zadanie 50.
Opracowanie planów i kierunków sytemu zapobiegania i zwalczania
zakażeń szpitalnych należy do zadań:
A . członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członków komitetu terapeutycznego,
C . członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . kierowników podmiotów leczniczych.
Zadanie 51.
Z e względu n a możliwość wystąpienia zapalenia wsierdzia u
pacjentów p o wszczepieniu protez zastawkowych serca, należy
bardzo szybko rozpoznawać i właściwie leczyć między innymi:
A . zapalenie zatok obocznych nosa,
B . ropne zakażenia skóry,
C . zakażenia układu moczowego,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 52.
Monitorowanie oddziału p o wygaszeniu ogniska epidemicznego
polega na:
A . wykonywaniu okresowych badań środowiskowych,
B . analizie zakażeń w oddziale z a miesiąc poprzedzający
wystąpienie ogniska,
C . wykonywaniu okresowych badań u personelu,
D . kontroli aktualnej sytuacji w oddziale z e zwróceniem
uwagi na zalecone zasady postępowania.
Zadanie 53.
Kierownik podmiotu leczniczego jest zobowiązany d o przekazania
raportu końcowego z wygaszenia ogniska epidemicznego właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie:
A . 1 5 dni o d daty jego sporządzenia i zakończenia
wygaszenia ogniska epidemicznego,
B . 1 5 dni o d daty rozpoczęcia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
C . 3 0 dni o d daty rozpoczęcia wygaszenia ogniska
epidemicznego,
D . 3 0 dni o d daty zakończenia wygaszenia ogniska
epidemicznego.
Zadanie 54.
W szpitalu główne kierunki monitorowania bieżącej sytuacji
epidemiologicznej obejmują wskaźniki:
A . epidemiologiczne,
B . kliniczne,
C . laboratoryjne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 55.
Profilaktyka infekcji HCV w warunkach szpitalnych polega na:
A . badaniu dawców krwi na obecność przeciwciał anty HCV,
B . stosowaniu sprzętu jednorazowego użytku w e wszystkich
możliwych sytuacjach,
C . stosowaniu d o dezynfekcji sprzętu wielorazowego użytku
preparatów o pełnym spektrum działania bójczego,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 56.
Podanie antybiotyku i/lub chemioterapeutyku w sposób
umożliwiający eradykację drobnoustrojów odpowiedzialnych z a
zakażenie w ognisku infekcji, z uwzględnieniem właściwości
farmakodynamiki i farmakokinetyki leku u danego pacjenta,
dokonując wyboru w oparciu o wynik badania mikrobiologicznego
to antybiotykoterapia:
A . empiryczna,
B . celowana,
C . okołozabiegowa,
D . profilaktyczna.
Zadanie 57.
W przypadku pacjenta z ostrą biegunką o etiologii zakaźnej,
który nie kontroluje oddawania stolca, należy zastosować
izolację:
A . standardową,
B . powietrzno-kropelkową,
C . kontaktową,
D . ochronną.
Zadanie 58.
Do zakażenia rotawirusem dochodzi głównie drogą:
A . powietrzno-pyłową,
B . fekalno-oralną,
C . powietrzno-kropelkową,
D . krwi.
Zadanie 59.
Główne elementy zagrożenia epidemiologicznego w oddziałach
intensywnej terapii wynikają z następujących przyczyn:
A . pierwotnie ciężkiego stanu hospitalizowanych pacjentów,
B . stosowanych sposobów leczenia i monitorowania chorych,
a w szczególności wentylacji mechanicznej,
C . szczególnych cech oddziałowej flory bakteryjnej,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 60.
Zakażenie miejsca operowanego obejmujące narządy i jamy ciała w przypadku, gdy nie wprowadzono implantu rozwija się w okresie
do:
A . 30 dni od operacji,
B . 60 dni od operacji,
C . 6 miesięcy od operacji,
D . 12 miesięcy od operacji.
Zadanie 61.
Dane gromadzone w rejestrze zakażeń szpitalnych i czynników
alarmowych muszą być przechowywane przez okres:
A . nie krótszy niż 10 lat,
B . nie krótszy niż 15 lat,
C . nie krótszy niż 20 lat,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 62.
Drobnoustroje mogą przedostawać się n a powierzchnię cewnika
naczyniowego w następujących sytuacjach:
A . w kontakcie cewnika z florą skórną pacjenta, obecną w
miejscu wkłucia cewnika,
B . drogą hematogenną poprzez osiadanie n a powierzchni
cewnika drobnoustrojów obecnych w łożysku naczyniowym,
C . w czasie obsługi linii infuzyjnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 63.
Zgłoszenia
podejrzenia
lub
rozpoznania
wystąpienia
niepożądanego odczynu poszczepiennego d o państwowego
powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca
powzięcia podejrzenia jego wystąpienia dokonuje:
A . pielęgniarka lub położna epidemiologiczna,
B . przewodniczący zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
C . lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje
niepożądany odczyn poszczepienny,
D . kierownik zakładu opieki zdrowotnej.
Zadanie 64.
W przypadku zastosowania obowiązkowej hospitalizacji, izolacji
l u b kwarantanny, obowiązek powiadomienia rodziny lub osoby
wskazanej przez osobę poddaną obowiązkowej hospitalizacji,
izolacji lub kwarantannie o zastosowaniu tego środka spoczywa
na:
A . kierowniku jednostki, w której wykonywana jest
obowiązkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna,
B . pielęgniarce
epidemiologicznej
zatrudnionej
w
zakładzie, w którym zastosowano wymienione środki
zaradcze,
C . kierowniku zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
D . przedstawicielu służby, który dopomógł w wykonaniu
obowiązku hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny
osoby (np. policja).
Zadanie 65.
Wirus varicella-zoster znajduje się u osób chorych n a ospę
wietrzną w:
A . wydzielinie nosa,
B . wydzielinie gardła,
C . zawartości wykwitów pęcherzykowych,
D . prawidłowa odpowiedź A, B i C.
Zadanie 66.
D o zakażenia wirusem ospy wietrznej (wrota zakażenia varicella
- zoster) dochodzi najczęściej poprzez:
A . drogę pokarmową,
B . układ oddechowy,
C . kontakt płciowy,
D . naruszenie ciągłości tkanek.
Zadanie 67.
Pierwszym i najważniejszym etapem dekontaminacji wyrobów
medycznych jest:
A . mycie,
B . dezynfekcja manualna,
C . dezynfekcja maszynowa,
D . sterylizacja.
Zadanie 68.
Nadzór polegający n a dokonaniu wyboru poszczególnych jednostek
(szpitali,
poradni),
gdzie
dokonywana
jest
rejestracja
przypadków w sposób możliwie kompletny, to definicja:
A . nadzoru epidemiologicznego biernego,
B . nadzoru epidemiologicznego czynnego,
C . nadzoru epidemiologicznego wybiórczego,
D . specjalnego systemu nadzoru.
Zadanie
Swoista
A.
B.
69.
profilaktyka czynna polega na podaniu:
osocza ozdrowieńców,
szczepionek
zawierających
określone
drobnoustrojów,
C . antybiotyku,
D . preparatów zawierających aminokwasy.
antygeny
Zadanie 70.
N a możliwość wystąpienia zakażenia podczas ekspozycji zawodowej
pielęgniarki, położnej wpływa/ją:
A . rodzaj ekspozycji,
B . głębokość rany,
C . poziom wiremii u osoby będącej źródłem ekspozycji,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 71.
Parametr krytyczny, to:
A . parametr istotny dla procesu sterylizacji, który wymaga
monitorowania,
B . parametr istotny dla procesu sterylizacji, który wymaga
okresowego kontrolowania,
C . parametr nieistotny dla procesu sterylizacji, który nie
wymaga monitorowania,
D . parametr nieistotny dla procesu sterylizacji, jednak
wymaga stałego kontrolowania.
Zadanie 72.
W diagnostyce zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych stosowane s ą
badania:
A . ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego,
B . posiew płynu mózgowo-rdzeniowego,
C . posiew krwi,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 73.
Rozsiew patogenów z rany oparzeniowej ( z ogniska pierwotnego)
zależny jest od:
A . głębokości i rozległości rany,
B . czynnika infekcyjnego,
C . ładunku patogenu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 74.
Z wtórnym zakażeniem krwi mamy do czynienia, jeżeli:
A . występuje zakażenie uogólnione związane z cewnikiem
naczyniowym,
B . występuje zakażenie miejscowe związane z cewnikiem
naczyniowym,
C . źródłem zakażenia krwi jest drobnoustrój pochodzący z
innego miejsca zakażenia występującego w ustroju,
D . jeżeli nie znaleziono źródła zakażenia.
Zadanie 75.
Termin dezynsekcja oznacza:
A . zwalczanie szkodliwych owadów i innych stawonogów
środkami chemicznymi, fizycznymi lub biologicznymi,
B . zwalczanie środkami chemicznymi, fizycznymi lub
biologicznymi szkodliwych gryzoni,
C . wniknięcie i namnażanie się biologicznego czynnika
chorobotwórczego w organizmach żywych,
D . reakcje
zachodzące
pomiędzy
antygenem,
a
przeciwciałami.
Zadanie 76.
Osoba zakażona HIV lub chora n a AIDS może zastrzec dane
umożliwiające jej identyfikację. W takim przypadku zgłoszenie
lub rejestr zawierają:
A . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, wiek, płeć,
nazwę powiatu właściwego z e względu n a miejsce
zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,
B . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, PESEL, płeć,
nazwę powiatu właściwego z e względu n a miejsce
zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,
C . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, wiek, płeć,
adres zamieszkania, rozpoznanie kliniczne zakażenia lub
choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia,
D . inicjały imienia i nazwiska lub hasło, datę urodzenia,
płeć,
adres
zamieszkania,
rozpoznanie
kliniczne
zakażenia lub choroby zakaźnej oraz drogę zakażenia.
Zadanie 77.
Wirus zapalenia wątroby typu C jest wirusem:
A . DNA należącym do rodziny Picornaviridae,
B . DNA należącym do rodziny Hepadnaviridae,
C . RNA należącym do rodziny Flaviviridae,
D . RNA należącym do rodziny Picornaviridae.
Zadanie 78.
Odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona n a zakażenie, w
celu
zapobieżenia
szerzeniu
się
chorób
szczególnie
niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, to:
A . izolacja,
B . kohortacja,
C . kwarantanna,
D . nadzór epidemiologiczny.
Zadanie 79.
D o materiałów potencjalnie zakaźnych w przypadku ekspozycji
zawodowej NIE zaliczamy:
A . płynu owodniowego,
B . potu,
C . płynu otrzewnowego,
D . płynu mózgowo-rdzeniowego.
Zadanie 80.
Dnia 2 7 września 2004 roku w Sztokholmie zostało powołane d o
życia Europejskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób.
Uzgodniono akronim nazwy nowej instytucji - obecnie jest to:
A . EEA,
B . ECDC,
C . EFSA,
D . EMCDDA.
Zadanie 81.
Zasadniczym elementem każdego standardu, w tym standardu
higienicznego s ą kryteria, czyli mierniki, które stanowią
podstawę jego oceny. Są to kryteria:
A . struktury i wyniku,
B . struktury, procesu i wyniku,
C . procesu, wyniku i wartościowania,
D . struktury, rezultatu i doskonałości.
Zadanie 82.
Grzybice przewodu pokarmowego najczęściej s ą wywoływane przez
grzyby z rodzaju:
A . Aspergillus,
B . Candida,
C . Cryptococcus,
D . Pneumocystis.
Zadanie 83.
Opracowanie i aktualizacja standardów farmakoprofilaktyki i
farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu należy d o
zadań:
A . członków zespołu kontroli zakażeń szpitalnych,
B . członków komitetu terapeutycznego,
C . kierowników podmiotów leczniczych,
D . członków komitetu kontroli zakażeń szpitalnych.
Zadanie 84.
Największe ryzyko występowania i namnażania bakterii z rodzaju
Legionella w instalacjach wodociągowych związane jest z
instalacjami wody:
A . zimnej chlorowanej,
B . ciepłej,
C . zimnej,
D . zimnej ozonowanej.
Zadanie 85.
Drożdżaki Candida parapsilosis s ą odpowiedzialne głównie z a
zakażenia:
A . narządowe,
B . cewników naczyniowych,
C . układowe,
D . płuc.
Zadanie 86.
Zgodnie z wytycznymi WHO dotyczącymi higieny rąk czas trwania
procedury mycia rąk przy użyciu wody i mydła powinien wynosić:
A . 15 sekund,
B . 20-30 sekund,
C . 40-60 sekund,
D . 90 sekund.
Zadanie 87.
Systematyczne zbieranie i analiza danych n a temat zakażeń, a n a
i c h podstawie wydawanie odpowiednich zaleceń i informacji przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych to:
A . obserwacja,
B . raportowanie danych dyrektorowi,
C . gromadzenie danych,
D . nadzór nad zakażeniami.
Zadanie 88.
Z a chorobotwórczość gronkowców koagulazo - ujemnych (CNS)
odpowiedzialna jest przede wszystkim zdolność:
A . do wytwarzania toksyn,
B . do przetrwania w środowisku,
C . do niszczenia komórek fagocytów,
D . wytwarzania zewnątrzkomórkowego śluzu uczestniczącego w
tworzeniu biofilmu na powierzchni tworzyw.
Zadanie 89.
HBV może przetrwać na przedmiotach, meblach i w pomieszczeniach
zabrudzonych krwią i płynami ustrojowymi i nadal może stanowić
źródło zakażenia przez:
A . kilka minut,
B . kilka godzin,
C . co najmniej 1 tydzień,
D . nieokreślony czas.
Zadanie 90.
Wystąpienie wstrząsu toksycznego jest efektem działania:
A . koagulazy,
B . hialuronidazy,
C . TSST,
D . eksfoliatyny.
Zadanie 91.
Badanie przesiewowe to badanie epidemiologiczne:
A . w którym pomiary narażenia są dokonywane po wystąpieniu
zachorowań,
B . przeprowadzone w krótkim okresie czasowym pozwalającym
n a określenie w populacji proporcji osób posiadających
cechę będącą przedmiotem badania,
C . osób bezobjawowych w celu sklasyfikowania ich jako
zagrożonych lub niezagrożonych wystąpieniem choroby,
która jest przedmiotem tego badania,
D . w którym dokonywany jest opis lub analiza cech lub
zdarzeń w populacji bez ingerencji badacza w przedmiot
badania.
Zadanie 92.
Zakażenie oportunistyczne to zakażenie:
A . dwóch lub większej liczby pacjentów tym samym szczepem
drobnoustroju w wyniku przeniesienia z jednego pacjenta
na drugiego,
B . przenoszone z ogniska pierwotnego d o innych tkanek i
narządów drogą krwi,
C . drobnoustrojami, które w warunkach zdrowia nie powodują
choroby, s ą chorobotwórcze tylko dla osób z niedoborami
odporności,
D . które m a miejsce podczas trwania porodu lub p o
porodzie.
Zadanie 93.
Naturalnym rezerwuarem meningokoków jest:
A . człowiek,
B . kleszcz,
C . chore zwierze,
D . środowisko chorego.
Zadanie 94.
Aeracja (degazacja) wymagana jest w Polsce p o prawidłowo
przeprowadzonym procesie sterylizacji:
A . formaldehydem,
B . tlenkiem etylenu,
C . plazmą,
D . parą wodną.
Zadanie 95.
Człowiek zaraża się Toxoplasma gondii:
A . drogą pokarmową spożywając surowe lub półsurowe mięso
zawierające cysty pierwotniaka,
B . w wyniku transfuzji krwi lub preparatów krwiopochodnych
oraz transplantacji narządów,
C . drogą przezłożyskową w okresie parazytemii u matki,
kiedy tachyzoity przenikają przez łożysko d o tkanek
płodu,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej drogami.
Zadanie 96.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorym n a zespół
ostrej niewydolności oddechowej SARS podlegają obowiązkowej
kwarantannie przez okres nie dłuższy niż:
A . 5 dni,
B . 7 dni,
C . 10 dni,
D . 21 dni.
Zadanie 97.
Zakażenia pierwotne wirusem cytomegalii następują drogą:
A . układu oddechowego lub drogą płciową,
B . pokarmową przez brudne ręce,
C . układu krwionośnego,
D . układu moczowego.
Zadanie 98.
W celu wykrycia zapalenia cewki moczowej o etiologii Chlamydia
trachomatis u pacjentki, najlepiej wykonać:
A . badanie ogólne moczu,
B . bakteriologiczne badanie moczu,
C . badanie wydzieliny z szyjki macicy oraz tylnego
sklepienia pochwy,
D . badanie materiału pobranego w wyniku biopsji z szyjki
macicy.
Zadanie
Listeria
A.
B.
C.
D.
99.
monocytogenes wykazuje tropizm do:
komórek płodu, łożyska i ośrodkowego układu nerwowego,
komórek układu naczyniowego,
komórek układu moczowego,
komórek układu pokarmowego.
Zadanie 100.
Sprzątanie sali operacyjnej p o zabiegu operacyjnym rozpoczynamy
od:
A . odsunięcia od ścian sprzętów ruchomych,
B . dezynfekcji ścian i innych powierzchni pionowych,
C . mycia dezynfekcyjnego stołu operacyjnego,
D . usunięcia z sali odpadów i brudnej bielizny.
Zadanie 101.
W stosunku d o pacjenta z czynną gruźlicą należy zastosować
izolację:
A . ochronną,
B . powietrzno - kropelkową,
C . powietrzno - pyłową,
D . standardową.
Zadanie 102.
Podczas przewożenia pacjenta, u którego założono cewnik d o
pęcherza moczowego, worek do zbiórki moczu należy:
A . położyć
na
wózku,
na
którym
pacjent
jest
transportowany,
B . położyć na brzuchu transportowanego chorego,
C . zawiesić na statywie powyżej poziomu pacjenta,
D . zawiesić na wieszaku poniżej poziomu pacjenta.
Zadanie 103.
Zgodnie z Klasyfikacją szkodliwych czynników biologicznych dla
zdrowia w środowisku pracy, Mycobacterium tuberculosis znajduje
się w grupie zagrożenia:
A. 1 ,
B. 2 ,
C. 3 ,
D. 4 .
Zadanie 104.
Warunki bezpiecznej terapii infuzyjnej to:
A . zwalidowane warunki przygotowywania leków,
B . użycie bezpiecznego sprzętu i ograniczenie interwencji
personelu w układ infuzyjny,
C . użycie bezpiecznego sprzętu i częsta interwencja
personelu w układ infuzyjny,
D . odpowiedzi zawarte w A i B.
Zadanie 105.
Pielęgniarki i położne s ą narażone n a działanie czynników
biologicznych, z e względu n a stały, bezpośredni kontakt z
chorym pacjentem. Czynniki biologiczne, należące d o grupy
trzeciej, oznaczają takie czynniki:
A . które
wywołują
ciężkie
choroby
u
ludzi,
są
niebezpieczne dla pracowników a rozprzestrzenianie
czynników
w
populacji
ludzkiej
jest
bardzo
prawdopodobne; zazwyczaj nie istnieją w stosunku d o
nich skuteczne metody profilaktyki lub leczenia,
B . które mogą wywoływać u ludzi ciężkie choroby, s ą
niebezpieczne dla pracowników a rozprzestrzenianie ich
w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne;
zazwyczaj istnieją w stosunku d o nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,
C . które mogą wywoływać choroby u ludzi, mogą być
niebezpieczne dla pracowników, ale rozprzestrzenianie
i c h w populacji ludzkiej jest mało prawdopodobne;
zazwyczaj istnieją w stosunku d o nich skuteczne metody
profilaktyki lub leczenia,
D . przez które wywołanie chorób u ludzi jest mało
prawdopodobne.
Zadanie 106.
Zakaźność prątków gruźlicy wynika z:
A . trudnego
do
ograniczenia
rozprzestrzeniania
się
bakterii drogą powietrzną,
B . długiego czasu (nawet przez wiele lat) pozostawania w
stanie zdolnym do życia poza organizmem człowieka,
C . dużej
odporności
na
wiele
leków
i
środków
dezynfekcyjnych,
D . przyczyn opisanych w A, B i C.
Zadanie 107.
Szczyt epidemii to:
A . pojedyncze zachorowania występujące w okresie wygasania
epidemii,
B . formalne uznanie określonego terenu z a teren objęty
epidemią,
C . epidemia pochodząca z jednego źródła zakażenia,
D . okres wystąpienia najwyższej liczby zachorowań w czasie
epidemii.
Zadanie 108.
W przypadku, gdy doszło d o kontaktu materiału zakaźnego lub
potencjalnie zakaźnego ze śluzówkami należy niezwłocznie:
A . kilkakrotnie przepłukać błony śluzowe i spojówki wodą
lub 0,9% NaCl,
B . przepłukać błony śluzowe i spojówki wodą, a następnie
preparatem antyseptycznym,
C . przepłukać błony śluzowe i spojówki 0,9% NaCl, a
następnie preparatem antyseptycznym,
D . przepłukać błony śluzowe i spojówki preparatem z grupy
antyseptyków.
Zadanie 109.
Zgodnie z definicją klas czystości pola operacyjnego, Klasa III
(skażone) określa:
A . ranę operacyjną, w której nie dochodzi d o styczności z e
zmianami zapalnymi oraz do otwarcia układu oddechowego,
pokarmowego, płciowego, moczowego,
B . ranę operacyjną, w której dochodzi d o otwarcia układu
oddechowego, pokarmowego, płciowego, moczowego w
stopniu kontrolowanym, bez nadmiernego skontaminowania
pola operacyjnego,
C . otwarte, świeże rany powypadkowe, operacje bez
zachowania zasad sterylności (np. otwarty masaż serca)
l u b z e znacznym wyciekiem treści z przewodu
pokarmowego, oraz w przypadku, gdy dochodzi d o
styczności z ostrymi, nieropnymi zmianami zapalnymi,
D . stare rany pourazowe z martwymi fragmentami tkanek,
oraz gdy dochodzi d o styczności z aktywnym stanem
zapalnym lub perforacją jelit.
Zadanie 110.
U chorych leczonych w oddziałach intensywnej terapii najwyższe
jest ryzyko wystąpienia:
A . szpitalnego zapalenia płuc,
B . zakażenia miejsca operowanego,
C . sepsy,
D . zakażenia skóry i tkanek miękkich.
Zadanie 111.
Wymagania dla materiałów włókienniczych przeznaczonych n a
fartuchy chirurgiczne i obłożenia z e względu n a spełniane przez
nie funkcje dotyczą tych samych parametrów:
A . odporności na przenikanie mikroorganizmów na sucho i na
mokro,
B . braku cząstek zanieczyszczających materiał, które mogą
być uwolnione w wyniku działania mechanicznego,
C . odporności na przesiąkanie cieczy,
D . wymienionych w punktach A, B, i C.
Zadanie 112.
Ryzyko zakażeń drożdżakowatych jest większe u:
A . wcześniaków,
B . chorych n a cukrzycę i osób narażonych n a macerację
naskórka przez wilgoć,
C . osób leczonych immunosupresyjnie,
D . wszystkich wymienionych w odpowiedziach A, B i C.
Zadanie 113.
Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby
zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
przesyła lekarz lub kierownik szpitala:
A . przesyłką priorytet w kopertach opatrzonych adresem
zwrotnym nadawcy i symbolem "ZLK",
B . faxem, z potwierdzeniem odbioru przez państwowego
inspektora sanitarnego,
C . z a pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci
zaszyfrowanej, jeżeli pozwalają n a t o możliwości
techniczne nadawcy i odbiorcy,
D . wszystkimi wymienionymi wyżej sposobami.
Zadanie 114.
Bakteria lub inny drobnoustrój wyhodowany bezpośrednio z
materiału klinicznego n a podłożu mikrobiologicznym jest
określany jako:
A . izolat,
B . szczep,
C . klon,
D . genom.
Zadanie 115.
Enzymy warunkujące oporność bakterii na antybiotyki B-laktamowe
to:
A . nukleotydylotransferazy,
B . B-laktamazy,
C . acetylotransferazy,
D . fosfotransferazy.
Zadanie 116.
Do zasad okołozabiegowej profilaktyki antybiotykowej należy:
A . podanie antybiotyku przed cięciem skórnym,
B . spektrum odpowiednie do procedury zabiegowej,
C . podanie
śródoperacyjnej dawki
antybiotyku
przy
operacjach długich,
D . wszystkie wyżej wymienione zasady.
Zadanie 117.
Drzwi do izolatki muszą być zamknięte w przypadku izolacji:
A . kontaktowej,
B . powietrzno-pyłowej,
C . powietrzno-kropelkowej,
D . standardowej.
Zadanie 118.
Monitorowanie,
to
ciągłe
zbieranie
i
analiza
danych
epidemiologicznych o:
A . określonej chorobie,
B . grupie chorób,
C . wszystkich zdarzeniach zdrowotnych mających znaczenie
dla występowania i szerzenia się chorób w populacji,
D . wszystkich wyżej wymienionych przypadkach w celu oceny
sytuacji epidemiologicznej.
Zadanie 119.
Większość zakażeń miejsca operowanego to zakażenia:
A . powierzchowne,
B . głębokie,
C . narządów,
D . jam ciała.
Zadanie 120.
Jaką czynność należy wykonać u pacjenta z cewnikiem
naczyniowym, u którego nagle pojawi się gorączka, złe
samopoczucie, dreszcze i spadek ciśnienia tętniczego, gdy
podejrzewamy bakteriemię?
A . monitorować ciśnienie tętnicze krwi co 6 godzin,
B . usunąć cewnik, wykonać badania bakteriologiczne i
włączyć leczenie,
C . w miejscu wkłucia zastosować maść z antybiotykiem,
D . wyłącznie zmienić opatrunek.
Zadanie 121.
Postępowanie w przypadku wystąpienia ogniska epidemicznego
wymaga
przestrzegania
zasad
ograniczających
ryzyko
przeniesienia zakażenia. Zalecana metoda izolacji pacjenta z
objawami zakażenia skóry wywołanego przez Staphylococcus aureus
MRSA powinna uwzględniać:
A . tylko kropelkową drogę przenoszenia zakażenia,
B . przede wszystkim kontaktową drogę przenoszenia
zakażenia,
C . tylko powietrzno - pyłową drogę przenoszenia zakażenia,
D . tylko powietrzno - kropelkową drogę przenoszenia
zakażenia.
Zadanie 122.
Osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z chorymi n a ospę
prawdziwą, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi
epidemiologicznemu, przez okres NIE dłuższy niż:
A . 10 dni,
B . 5 dni,
C . 21 dni,
D . 2 dni.
Zadanie 123.
Osoby przebywające n a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej s ą
obowiązane n a zasadach określonych w ustawie o zapobieganiu i
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi d o podawania się
m.in.:
A . hospitalizacji, leczeniu i izolacji,
B . poekspozycyjnemu profilaktycznemu stosowaniu leków i
szcepieniom,
C . badaniom sanitarno-epidemiologicznym,
D . wszystkim wyżej wymienionym działaniom.
Zadanie 124.
Reakcja potransfuzyjna i anemia hemolityczna s ą przykładem
nadmiernej odpowiedzi immunologicznej o dużym nasileniu p o
powtórnym podaniu antygenu. S ą t o reakcje nadwrażliwości o
typie:
A . nadwrażliwości typu I - anafilaktycznego,
B . nadwrażliwości typu II - cytotoksycznego,
C . nadwrażliwości typu III - kompleksów immunologicznych,
D . nadwrażliwości typu IV - komórkowego.
Zadanie 125.
Terapia empiryczna oparta jest na:
A . analizie statystycznej dotyczącej występowania w danym
środowisku i zakażeniu poszczególnych patogenów i ich
lekowrażliwości,
B . danych z piśmiennictwa dotyczących skuteczności
klinicznej konkretnych antybiotyków,
C . analizie kosztów antybiotyków w szpitalu,
D . założeniach ujętych w punktach A i B.
Zadanie 126.
Czynniki pozakomórkowe decydujące o chorobotwórczości
Streptococcus pyogenes to między innymi:
A . egzotoksyna A i B,
B . białko M, które tworzy struktury tworzące fimbrie,
C . białko F uczestniczące w adhezji do komórek nabłonka,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 127.
D o gromadzenia w szpitalu informacji o zakażeniach szpitalnych
i czynnikach alarmowych oraz prowadzenia rejestru zakażeń
szpitalnych i czynników alarmowych są obowiązani:
A . dyrektorzy ds. pielęgniarstwa,
B . rady nadzorcze szpitali,
C . radcy prawni szpitali,
D . kierownicy szpitali lub podmiotów leczniczych, w skład
których wchodzi szpital.
Zadanie 128.
Immunosupresja jest:
A . stanem obniżonej aktywności immunologicznej organizmu,
objawiającym się osłabieniem lub zahamowaniem
odpowiedzi immunologicznej,
B . przykładem testu skórnego, który objawia się w postaci
twardego, zaczerwienionego obrzęku,
C . stanem, w którym przeciwciała oraz limfocyty atakują
nasze własne tkanki,
D . stanem, gdy powstające autoprzeciwciała powodują
zaburzenie czynności narządów lub tkanek.
Zadanie 129.
Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu E szerzy się drogą:
A . krwi,
B . pokarmową,
C . seksualną,
D . żadną z wyżej wymienionych.
Zadanie 130.
U NIESZCZEPIONEJ przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
pielęgniarki, która zakuła się igłą o d pacjenta z dodatnim
antygenem HBs (+) należy przeprowadzić:
A . uodpornienie czynne,
B . uodpornienie bierne,
C . uodpornienie czynno-bierne,
D . podać preparaty nieswoiście zwiększające odporność.
Zadanie 131.
Zakażenia w kardiochirurgii związane są głównie z:
A . istniejącym zakażeniem w sąsiadujących tkankach,
B . wszczepieniem ciała obcego,
C . angioplastyką,
D . wszystkimi powyższymi.
Zadanie 132.
Drobnoustroje odpowiedzialne za zakażenia miejsca operowanego:
A . zawsze są takie same,
B . różnią się w zależności o d anatomicznej lokalizacji
operacji,
C . różnią się w zależności od zespołu operacyjnego,
D . różnią
się
w
zależności
od
profilaktyki
okołooperacyjnej.
Zadanie 133.
Szczepienie przeciwko WZW B jest szczepieniem obowiązkowym,
wykonywanym u:
A . noworodków i niemowląt,
B . osób przewlekle chorych,
C . osób przygotowywanych do zabiegów operacyjnych,
D . osób wymienionych w B i C.
Zadanie 134.
Kwalifikacje wymagane dla specjalisty d o spraw mikrobiologii członka zespołu kontroli zakażeń szpitalnych to:
A . posiada specjalizację w dziedzinie mikrobiologii i c o
najmniej 3-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty
laboratoryjnego
w
szpitalnym
laboratorium
mikrobiologicznym,
B . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
medycznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym wykonującym badania n a rzecz
szpitali,
C . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
klinicznej i c o najmniej 2-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w laboratorium
mikrobiologicznym,
D . posiada
specjalizację
w
dziedzinie
mikrobiologii
lekarskiej i c o najmniej 3-letnie doświadczenie w
zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym.
Zadanie 135.
D o jakiej kategorii ryzyka należą endoskopowe kleszczyki
biopsyjne
i
jaki
muszą
posiadać
stopień
czystości
mikrobiologicznej przed użyciem do badania?
A . wysokiego ryzyka i muszą być sterylne,
B . ten sprzęt nie wchodzi w kontakt z tkankami,
C . kategorii średniego ryzyka i mogą być poddawane
dezynfekcji,
D . niskiego ryzyka i wystarczy je poddać myciu.
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE
TEST NR 220516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Który z czynników uniemożliwia ubieganie się o świadczenia
pomocy społecznej?
A . bezrobocie,
B . brak obywatelstwa polskiego,
C . alkoholizm,
D . brak zezwolenia n a pobyt stały bądź brak statusu
uchodźcy.
Zadanie 2.
U osób w wieku podeszłym w obrazie klinicznym w przebiegu
zapalenia płuc często brak jest:
A . duszności, kaszlu, odkrztuszania,
B . objawów niewydolności krążenia,
C . objawów upośledzonej funkcji nerek,
D . objawów splątania, zaburzeń orientacji.
Zadanie 3.
W pracy z chorym z afazją NIE należy:
A . stawiać pytań, n a które chory może odpowiadać
skinieniem głowy, mimiką, gestami,
B . wycofywać się z rozmowy,
C . formułować krótkich, prostych zdań,
D . zachęcać chorego do mówienia wielokrotnie w ciągu dnia.
Zadanie 4.
Niewidoma chora w podeszłym wieku może prezentować zmiany
charakterologiczne:
A . afazję ruchową, brak labilności emocjonalnej,
B . upośledzenie rozumienia wypowiadanych przez nią słów,
C . zmniejszenie gotowości lękowej,
D . upośledzenie orientacji, zwiększenie gotowości lękowej,
podejrzliwość, labilność emocjonalną.
Zadanie 5.
U pacjentki lat 6 8 leczonej z powodu nadciśnienia tętniczego
oraz choroby wieńcowej została zdiagnozowana cukrzyca typu II.
Chorą należy poinformować o konieczności zmiany stylu życia aby
zapobiec wystąpieniu powikłań. Jaki czynnik m a największy wpływ
na trwałą zmianę zachowań pacjenta?
A . motywacja zewnętrzna,
B . lęk przed zganieniem przez lekarza,
C . motywacja wewnętrzna,
D . świadomość złego stylu życia.
Zadanie 6.
Chory lat 6 8 hospitalizowany z powodu nowotworu płuca jest
obecnie w terminalnej fazie choroby. Występuje silna duszność,
dokuczliwy ból oraz niepokój pacjenta. Złagodzenie bólu u
chorego polega na:
A . wstrzymywaniu się jak najdłużej o d zastosowania
opioidów,
B . podawaniu opiodów na żądanie,
C . stosowaniu monoterapii,
D . stosowaniu opioidów wg schematu regularnego dawkowania.
Zadanie 7.
Pierwsze objawy retinopatii cukrzycowej to:
A . mikrotętniaki widoczne jako czerwone plamki o ostrych
granicach w obszarze otaczającym tarczę nerwu
wzrokowego i plamkę,
B . punktowe, płomykowe lub plamiste krwotoki siatkówkowe,
C . gromadzenie się płynu w plamce i obrzęk plamki,
D . nawracające krwotoki d o ciała szklistego, którym
towarzyszy odwarstwienie siatkówki.
Zadanie 8.
Pozytywne starzenie się polega n a wykorzystaniu przez człowieka
dostępnych m u zasobów, dzięki temu stawanie się starszą osobą
może być wartościowym doświadczeniem. D o zasobów, które można
wykorzystać, aby starzeć się w sposób pozytywny należą:
A . wrodzone predyspozycje psychiczne (odwaga), cechy
indywidualne (wartości, postawy, przekonania),
B . warunki środowiskowe (stosowane procedury medyczne,
warunki mieszkaniowe, wykonywanie różnych zajęć),
C . cechy indywidualne (wartości, postawy, przekonania),
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 9.
W oddziale przebywa 70-letnia pacjentka, u której doszło d o
zapalenia żyły podudzia prawego z powodu zakażenia okolicy
wkłucia wenflonu. W trakcie leczenia wystąpiła zakrzepica żył
głębokich. Chora w tej sytuacji powinna:
A . bezwzględnie leżeć w łóżku,
B . wychodzić tylko do ubikacji,
C . wychodzić tylko d o ubikacji i wykonywać odpowiednie
ćwiczenia w łóżku,
D . dużo chodzić.
Zadanie 10.
U
70-letniej
pacjentki
występują
objawy
wysiłkowego
nietrzymania moczu. Jaki jest najlepszy sposób doraźnej pomocy
chorej?
A . cewnikowanie pęcherza moczowego,
B . stosowanie zaopatrzenia higienicznego,
C . stosowanie leków przeciwkaszlowych,
D . stosowanie przyklejanych zbiorniczków na mocz.
Zadanie 11.
Który z wymienionych środków należy użyć d o pielęgnacji skóry
wokół stomii?
A . benzyny,
B . eteru,
C . ciepłej wody z dodatkiem mydła,
D . 3% wody utlenionej.
Zadanie 12.
A b y prawidłowo zaplanować pielęgnację nieuleczalnie chorego, u
którego występują odleżyny, należy w pierwszej kolejności
podjąć następujące czynności:
A . sprawdzić jakie chory przyjmuje leki,
B . dokonać oceny stopnia rozwoju odleżyn z a pomocą
zalecanych narzędzi oceny,
C . ocenić miejsca narażone na powstanie odleżyn,
D . dokonać oceny wydolności funkcjonalnej nieuleczalnie
chorego.
Zadanie 13.
W zaburzeniach krążenia obwodowego należy obserwować:
A . tętno i ciśnienie tętnicze krwi oraz zakres ruchów,
B . temperaturę, tętno, czucie i natężenie bólu,
C . temperaturę i tętno, kolor skóry, zakres ruchów, czucie
i natężenie bólu,
D . temperaturę, tętno, kolor skóry i zakres ruchów.
Zadanie 14.
Który rodzaj obrzęku występujący u osób starszych, przyjmuje
postać ostrą, zagrażającą życiu?
A . obrzęk w chorobach nerek,
B . obrzęk płuc,
C . obrzęk powiek,
D . obrzęk stawów.
Zadanie 15.
Deficyt tętna oznacza:
A . niezgodność częstości akcji serca i częstości tętna
mierzonego na obwodzie,
B . brak tętna u chorego,
C . różnica między wielkością zmierzonego tętna u chorego a
normą przyjętą dla danej populacji,
D . żadne z określeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 16.
Dieta pacjentki z otyłością powinna być:
A . ubogobiałkowa, ubogowęglowodanowa,
B . bogatoenergetyczna, ubogoresztkowa,
C . bogatowęglowodanowa, bogatobiałkowa,
D . ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa.
Zadanie 17.
Pedagogikę starzenia się i starości określa się terminem:
A . paidagogiki,
B . geragogiki,
C . andragogiki,
D . pedomorfozy.
Zadanie 18.
Powikłaniem żylaków odbytu jest:
A . wrzodziejące zapalenie jelita grubego,
B . wypadnięcie żylaków,
C . powstanie polipów jelita grubego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 19.
J a k długo można utrzymać drożny cewnik silikonowy w pęcherzu
moczowym?
A . 1 tydzień,
B . do 2-ch tygodni,
C . 1 miesiąc,
D . kilka miesięcy.
Zadanie 20.
Komponując dietę starszego człowieka ważne jest uzupełnianie
wit. B12, gdyż w sytuacji niedoboru tej witaminy mogą pojawiać
się następujące objawy:
A . pogarszająca się sprawność poznawcza,
B . niedokrwistość megaloblastyczna,
C . nietrzymanie moczu, hipotonia ortostatyczna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 21.
W leczeniu osteoporozy starczej najczęściej stosuje się dietę
bogatą w białko oraz w:
A . hormony płciowe,
B . witaminę D3 i sole wapnia,
C . sole wapnia, fosforu i magnezu,
D . witaminę D3 i hormony płciowe.
Zadanie 22.
Dystans chromania wieńcowego to:
A . objaw chorobowy polegający n a występowaniu bólów
kurczowych w kończynach dolnych w czasie chodzenia,
zmuszający chorego do zatrzymania się,
B . czas o d momentu zatrzymania się chorego, u którego
wystąpił ból, d o chwili ustąpienia dolegliwości
bólowych,
C . długość drogi, jaką chory może przejść bez bólu
wieńcowego,
D . wielkość obszaru niedokrwienia mięśnia sercowego.
Zadanie 23.
Przyczyną powiększania się języka u osób starszych (zespół
gerojęzykowy) jest:
A . zmniejszone wydzielanie śliny,
B . zmniejszenie liczby kubków smakowych,
C . przejęcie przez język funkcji zębów w procesie żucia,
zwłaszcza miażdżenia pokarmów,
D . źle dopasowana proteza zębowa.
Zadanie 24.
Z a granicę ludzkiej starości w g Światowej Organizacji Zdrowia
umownie przyjmuje się wiek:
A . 60 lat,
B . 65 lat,
C . 70 lat,
D . 75 lat.
Zadanie 25.
Trening umiejętności praktycznych ma służyć:
A . podtrzymaniu efektów leczenia i zapobieganiu nawrotom
choroby,
B . utrzymaniu pacjenta w naturalnym środowisku życiowym i
wzmacnianiu jego samodzielności,
C . "odbarczeniu" osób bliskich pacjentowi i zapewnianiu
bezkonfliktowych stosunków z domownikami,
D . kontroli
wydolności
adaptacyjnej
pacjenta
po
zakończeniu leczenia szpitalnego.
Zadanie 26.
Które z poniższych czynności kończą naukę chodzenia p o długim
unieruchomieniu w łóżku spowodowanym złamaniem?
A . chodzenie przy pomocy balkonika,
B . spacery z pomocą innych osób,
C . chodzenie z laską,
D . chodzenie po różnych podłożach, pochylniach.
Zadanie 27.
Przyczyną uszkodzenia mózgu w przebiegu marskości wątroby jest:
A . zatrzymywanie w organizmie toksycznych produktów
przemiany materii,
B . niedokrwienie mózgu,
C . niedostateczny poziom osoczowych czynników krzepnięcia
krwi,
D . wzrost odsetka gammaglobulin.
Zadanie 28.
Niedokrwistość u osoby starszej może prowadzić do:
A . zapalenia płuc,
B . ostrego zapalenia migdałków podniebiennych,
C . niedotlenienia mózgu i otępienia,
D . niewydolności nerek.
Zadanie 29.
Chorzy n a cukrzycę NIE powinni używać kwasowego preparatu d o
leczenia nagniotków, ponieważ preparat:
A . może powodować powstawanie owrzodzeń,
B . pogłębia powstałe nagniotki,
C . wywołuje zmiany troficzne skóry,
D . sprzyja wystąpieniu grzybicy paznokci.
Zadanie 30.
Zadania pielęgniarki w rehabilitacji osób starszych
obejmują:
A . tworzenia atmosfery bezpieczeństwa,
B . aktywizacji w zakresie czynności samoobsługowych,
C . wspomagania procesu rehabilitacji,
D . prowadzenia fizykoterapii.
NIE
Zadanie 31.
W przyszpitalnym ośrodku rehabilitacyjnym jest wdrażany
kompleksowy program treningów dla pacjentów kilku wyraźnie
sprofilowanych
oddziałów
m.
in.
psychogeriatrycznego,
internacyjno-psychiatrycznego, leczenia uzależnień, leczenia
nerwic i psychoz. Zespół Programowy ośrodka m a zaproponować
rodzaje treningów, ich przeznaczenie dla poszczególnych grup
pacjentów i miejsca realizacji. Treningiem udziału w e własnym
leczeniu powinni być objęci:
A . wszyscy pacjenci leczeni farmakologicznie,
B . pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi i zespołami
otępienia,
C . pacjenci z zaburzeniami nerwicowymi i uzależnieniem o d
leków,
D . pacjenci zwalniani z e szpitala i kontynuujący leczenie
farmakologiczne w ramach opieki domowej i poradnianej.
Zadanie 32.
Proszę wskazać prawidłowe określenie dotyczące paniki
oddechowej:
A . oznacza napad duszności połączony z lękiem, wynikający
również z czynników psychosocjalnych i emocjonalnych
nakładających się na istniejącą duszność,
B . związana jest głównie z wysiłkiem i ruchem chorego
(poruszaniem się i przemieszczaniem),
C . n i e nasila się przy nieprawidłowej kontroli objawów, w
związku z postępem choroby, może wiązać się z lękiem
przed śmiercią, i nieuregulowaniem spraw życiowych,
D . n a panikę oddechową pozostają bez wpływu działania
takie, jak: wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,
opanowanie hiperwentylacji przez wolniejszy i głębszy
oddech,
stosowanie
beznodiazepin,
efektywne
komunikowanie z chorym, wzmocnienie zaufania chorego do
personelu.
Zadanie 33.
Które z poniższych narzędzi jest testem oceniającym stan
odżywienia osób p o 6 5 roku życia, możliwym d o wykorzystania
przez pielęgniarkę?
A . MNA,
B . MMSE,
C . GDS,
D . VAS.
Zadanie 34.
68-letnia pacjentka przybyła d o szpitala z objawami nasilającej
s i ę duszności, osłabienia oraz obrzęków kończyn dolnych. Chora
jest otyła, m a płytki oddech, tętno 120 n a minutę oraz sinicę.
Rozpoznano przewlekłą niewydolność krążeniowo-oddechową oraz
migotanie przedsionków. W jaki sposób należy ułożyć chorą?
A . n a łóżku z uniesioną górną częścią tułowia, n a prawym
boku, ramiona ułożone d o góry podparte podpórkami,
plecy podparte zwiniętym kocem,
B . n a łóżku z uniesioną górną częścią tułowia, podpartą
poduszkami, uniesione i lekko zgięte ramiona n a
poduszkach lub podpórkach, dół kolanowy należy
podeprzeć i zastosować okresowo podpórkę pod stopy,
C . płasko n a lewym boku, kończyny dolne lekko uniesione d o
góry, podparte poduszkami, plecy podparte zwiniętym
kocem,
D . n a fotelu w pozycji siedzącej, ramiona opuszczone n a
kolanach, nogi opuszczone, ustawione na podpórce.
Zadanie 35.
Deficyt samoobsługi u starszego pacjenta z chorobą Alzheimera
może wynikać z:
A . niedożywienia,
B . przewlekłych i postępujących zaburzeń poznawczych,
C . zmniejszenia sprawności manualnej rąk i nietolerancji
wysiłku,
D . spowolnienia psychoruchowego i poczucia starości.
Zadanie 36.
Wśród przyczyn utrudniających zasypianie i utrzymanie snu u
osób w wieku podeszłym zaliczamy:
A . odstawienie leków uspakajających,
B . przewlekłe choroby somatyczne i ich leczenie,
C . depresję i demencję,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 37.
Ostrość słuchu w przebiegu procesu starzenia zmniejsza się z
powodu:
A . utraty
możliwości
odbierania
tonów
o
niskiej
częstotliwości,
B . zwiększenia elastyczności błony bębenkowej ucha,
C . szybkiego samooczyszczania zewnętrznego przewodu
słuchowego,
D . atrofii nerwu słuchowego.
Zadanie 38.
W ramach edukacji zdrowotnej rodzin osób z zaburzeniami
psychicznymi, instruktaż dotyczący farmakoterapii pacjenta:
A . jest zawsze wskazany i użyteczny,
B . jest pożądany w przypadku pacjentów z otępieniem
starczym,
C . jest konieczny w przypadku pacjentów lekozależnych,
D . nie jest potrzebny.
Zadanie 39.
Pielęgniarka, w celu poprawy mechaniki oddychania u chorych z
zapaleniem płuc może bez zlecenia lekarskiego ułożyć pacjenta:
A . płasko na plecach, prowadzić gimnastykę oddechową,
B . na boku, stosować inhalację,
C . w pozycji wysokiej, prowadzić gimnastykę oddechową,
D . w pozycji siedzącej z pochyleniem d o przodu, podać
tlen.
Zadanie 40.
W zaawansowanej chorobie Parkinsona pojawiają się objawy
niepożądane stosowania lewodopy, m . in. fluktuacje ruchowe
polegające n a przeplataniu się okresów dobrej sprawności
ruchowej z okresami pogorszenia ruchowego. Faza, w której
pielęgniarka może współpracować z pacjentem z e względu n a dobrą
sprawność ruchową, to:
A . faza "free-time",
B . faza "on",
C . faza "on-off",
D . faza "off".
Zadanie 41.
Głównym celem, d o którego dąży się w pielęgnowaniu opartym o
model Callisty Roy jest:
A . takie
przygotowanie
pacjenta,
aby
optymalnie
przystosował się do zmian wywołanych chorobą,
B . oddziaływanie n a warunki, które s ą niezbędne, aby
pacjent sam radził sobie ze swymi problemami,
C . pomoc rodzinie w wypracowaniu mechanizmu radzenia sobie
w sytuacji zmian wywołanych chorobą,
D . przygotowanie
pacjenta
i
jego
rodziny
oraz
oddziaływanie n a warunki, które s ą niezbędne b y pacjent
s a m radził sobie z e swymi problemami, zaś system
społeczny
jakim
jest
jego
rodzina
optymalnie
przystosował się do zmian wywołanych chorobą.
Zadanie 42.
Odzyskiwanie i utrzymywanie szeregu podstawowych funkcji
starego organizmu z a pomocą psychoterapii, leków, diety i
fizykoterapii to:
A . rewalidacja,
B . rewitalizacja,
C . resuscytacja,
D . regurgitacja.
Zadanie 43.
Chorego z objawami obrzęku płuc należy w pierwszej kolejności
ułożyć w pozycji:
A . siedzącej, otworzyć okno i pozostawić samego,
B . półsiedzącej,
C . wysokiej, podać płyny do picia i zapewnić spokój,
D . wysokiej z opuszczonymi nogami, podać tlen, uspokoić.
Zadanie 44.
Postacią niedożywienia, w przebiegu którego dochodzi d o
wyraźnego zmniejszenia masy mięśniowej i zapasów tłuszczu w
ustroju, przy prawidłowej zawartości białka w narządach, jest:
A . marasmus,
B . kwashiorkor,
C . anergia,
D . jadłowstręt psychiczny późny.
Zadanie 45.
W czynnym okresie reumatoidalnego zapalenia stawów dozwolone
jest stosowanie ćwiczeń:
A . biernych,
izometrycznych,
rozluźniających
i
oddechowych,
B . oddechowych czynnych, w odciążeniu, rozluźniających,
C . czynnych
w
odciążeniu,
wolnych,
oddechowych,
rozluźniających,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 46.
Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych
przyczyn wymagają pomocy innych osób, a s ą jej pozbawione,
przysługuje (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej), pomoc w
formie:
A . stałej dopłaty d o kosztów ponoszonych z a świadczenie
usług przez osoby realizujące opiekę w miejscu
zamieszkania, jednak w kwocie nie większej niż 70%
miesięcznego dochodu,
B . bezpłatnego
zaopatrzenia
w
leki
i
środki
do
pielęgnacji,
C . usług
opiekuńczych
lub
specjalistycznych
usług
opiekuńczych,
D . bezpłatnej opieki medycznej.
Zadanie 47.
69-letni mężczyzna zostaje poddany resekcji górnego płata płuca
prawego
z powodu guza. Priorytetowym celem opieki
pielęgniarskiej w tej sytuacji jest:
A . ukierunkowana gimnastyka oddechowa,
B . szybkie uruchomienie chorego,
C . zastosowanie diety bogatobiałkowej,
D . zapobieganie odleżynom.
Zadanie 48.
Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ. Czy ból nowotworowy może wykazywać
oporność na działanie silnych leków opioidowych?
A . n i e - z a pomocą silnych leków opioidowych można
uśmierzyć każdy ból, skuteczność zależy od dawki leku,
B . t a k - u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową
występują rodzaje bólu niepoddającego się leczeniu
silnymi opioidami,
C . t a k - n a działanie silnych opioidów nie jest wrażliwy
ból duchowy,
D . b ó l neuropatyczny jest częściowo wrażliwy n a działanie
opioidów.
Zadanie 49.
W czasie uruchamiania pacjenta z niedowładem jednostronnym,
podstawową zasadą postępowania jest:
A . wykonywanie ruchu zawsze od strony niedowładnej,
B . wykonywanie ruchu zawsze od strony zdrowej,
C . n i e m a znaczenia, o d której strony wykonywany jest
ruch,
D . wykonywanie ruchu zawsze uzależnione jest o d decyzji
rehabilitanta.
Zadanie 50.
Obniżenie nastroju i aktywności, utrudnione zasypianie i/lub
przedwczesne budzenie się oraz bezsenność u ludzi starszych,
wynika z obniżonego poziomu:
A . melatoniny,
B . tyreotropiny,
C . lutropiny,
D . estradiolu.
Zadanie
Pacjent
zauszny
A.
51.
lat 8 5 jest niedosłyszący. Otrzymał aparat słuchowy
na prawe ucho. Do chorego należy mówić:
nieco wolniej, średnio głośno, stojąc p o stronie
założonego aparatu,
B . j a k d o innych osób, ponieważ aparat wyrównuje osłabiony
słuch,
C . nieco wolniej, średnio głośno, stojąc p o stronie ucha
bez aparatu,
D . nieco wolniej, bardzo głośno, stojąc na wprost chorego.
Zadanie 52.
Pielęgnując skórę chorego z niedowładem należy:
A . dezynfekować tylko miejsca narażone na odleżyny,
B . codziennie dokładnie myć i osuszać całe ciało chorego
oraz natłuszczać,
C . stosować dezodoranty,
D . używać płatków kosmetycznych.
Zadanie 53.
Pacjent lat 7 0 leczy się n a cukrzycę I I typu, stosuje 4
wstrzyknięcia insuliny. Trafił n a SOR, ponieważ wracając z
pracy n a działce stracił przytomność n a ulicy. Przyczyną
incydentu była hipoglikemia. Przed planowanym wysiłkiem
fizycznym, mężczyzna powinien:
A . zjeść dodatkową kanapkę,
B . nie
wstrzykiwać
sobie
insuliny
po
posiłku
poprzedzającym wysiłek,
C . wstrzyknąć większą dawkę insuliny,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 54.
W ocenie zagrożenia powstawania odleżyn NIE stosuje się skali:
A . Douglas,
B . Norton,
C . Barthel,
D . Dutch.
Zadanie 55.
Informacje na temat skuteczności edukacji pacjenta uzyskasz:
A . prosząc o wypełnienie obiektywnego testu sprawdzającego
wiedzę pacjenta,
B . uzyskując potwierdzenie, czy pacjent odebrał informację
zgodnie z intencją nadawcy,
C . uzyskując informację o d rodziny chorego czy pacjent
przestrzega zaleceń,
D . sprawdzając dokumentację i wyniki badań chorego.
Zadanie 56.
Przy niedokrwieniu kończyny dolnej badanie tętna należy wykonać
na tętnicy:
A . grzbietowej stopy, podkolanowej i piszczelowej tylnej,
B . grzbietowej stopy,
C . grzbietowej stopy i podkolanowej,
D . piszczelowej tylnej.
Zadanie 57.
Przeciwwskazaniem do zastosowania kinezyterapii jest:
A . niedowład kończyny dolnej,
B . wysoka temperatura ciała (powyżej 38˚C),
C . niepełny zakres ruchu w stawach,
D . obecność porażenia spastycznego.
Zadanie 58.
Fusowate wymioty są wynikiem:
A . zaburzonego trawienia i wchłaniania tłuszczów przez
nadmiar lecytyny,
B . hydrolizy białek przez pepsynę soku żołądkowego i
peptydazy soku jelitowego,
C . zalegania krwi w żołądku,
D . niedoboru witamin E i K.
Zadanie 59.
Co jest podstawą efektywnego prowadzenia edukacji pacjenta?
A . szybkie wdrażanie poznanych informacji, umiejętności i
zachowań bez konieczności utrwalania,
B . komunikacja interpersonalna wykorzystująca werbalne i
niewerbalne sposoby porozumiewania się,
C . prowadzenie edukacji z każdym pacjentem bez względu n a
jego gotowość uczenia się,
D . komunikacja interpersonalna wykorzystująca tylko
werbalne sposoby porozumiewania się.
Zadanie 60.
Odwodnienie hiperosmolarne prowadzące d o śpiączki jest częściej
spotykane u ludzi w starszym wieku, ponieważ:
A . mają oni osłabione poczucie pragnienia i straty wody
spowodowane diurezą nie są wyrównywane,
B . piją duże ilości płynów, ale jest też duża utrata
elektrolitów,
C . odczuwają pragnienie ale ograniczają picie płynów,
D . nie stosują zleconych leków przeciwcukrzycowych.
Zadanie 61.
O przewodnieniu pacjenta świadczą następujące objawy:
A . zwolniona akcja serca, wzrost ciśnienia tętniczego
krwi,
B . przyspieszona akcja serca, wzrost ciśnienia tętniczego
krwi,
C . wzrost masy ciała, skąpomocz,
D . obrzęki, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
Zadanie 62.
Idealny opatrunek d o leczenia ran przewlekłych spełnia
następujący warunek:
A . utrzymuje odpowiednią wilgotność rany,
B . wielkość - opatrunek nie obejmuje powierzchni całej
rany, zapewniając w ten sposób wentylację,
C . struktura opatrunku - wiąże się trwale z raną,
D . jest nieprzepuszczalny dla gazów i pary wodnej.
Zadanie 63.
D o powstawania odleżyn u chorych w terminalnej fazie choroby
nieuleczalnej w istotnym stopniu przyczyniają się następujące
czynniki wewnętrzne:
A . nacisk i tarcie,
B . wyniszczenie organizmu oraz niedobór albumin i
niedokrwistość,
C . wilgoć i niewygoda chorego,
D . zaniedbania pielęgnacyjne.
Zadanie 64.
Przeciwwskazaniem do wykonania masażu jest:
A . występowanie zakrzepów,
B . gorączka powyżej 38˚ C,
C . wczesny okres po zwichnięciu kończyny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 65.
Chora lat 7 4 m a zaawansowaną miażdżycę naczyń. O d 2 lat jest
unieruchomiona z powodu porażenia lewostronnego i zaniku mięśni
w wyniku wylewu krwi d o mózgu. Chora zgłasza kłucie w klatce
piersiowej, ból brzucha. Ponadto wystąpiła duszność, suchy
kaszel, suchość warg, narastająca temperatura. Powłoki skórne
s ą blade i spocone. Zastosowano tlenoterapię. Przeciwskazane
jest podawanie chorej tlenu:
A . przez miękkie maseczki,
B . przez okulary podtrzymujące rurkę doprowadzającą tlen,
C . cewnikiem bezpośrednio do ust,
D . cienkim cewnikiem do jamy nosowo-gardłowej.
Zadanie 66.
Nykturia to:
A . bezmocz,
B . kropelkowe oddawanie moczu,
C . częstomocz,
D . nocne oddawanie moczu.
Zadanie 67.
Bakteria oznaczona skrótem MRSA jest częstą przyczyną zakażeń
wewnątrzszpitalnych, co oznacza ten skrót?
A . nowy szczep Streptococcus pneumoniae,
B . nowy szczep Serratia marcescens,
C . gronkowiec koagulazoujemny,
D . gronkowiec oporny na Metycylinę.
Zadanie 68.
Badanie profilaktyczne gruczołu krokowego u mężczyzn powyżej 5 0
r.ż. zalecane przez Polski Komitet Zwalczania Raka powinno być
wykonywane:
A . co 3 - 5 lat,
B . co 2 lata,
C . raz na rok,
D . raz na 5 - 10 lat.
Zadanie 69.
Najczęstszym bezpośrednim powikłaniem zapalenia płuc jest:
A . zastoinowa niewydolność krążenia,
B . rozedma płuc,
C . dychawica oskrzelowa,
D . zapalenie oskrzeli.
Zadanie 70.
Prawidłowa opieka nad osobą z nietrzymaniem moczu powinna
przede wszystkim obejmować:
A . wspieranie poczucia własnej wartości chorego,
B . rozmowy z chorym tylko o zachowaniu higieny i sposobie
pielęgnacji,
C . ograniczenie spożywania płynów,
D . założenie cewnika na stałe.
Zadanie 71.
Instruowanie pacjenta o znaczeniu systematyczności leczenia,
potrzebie ścisłego przestrzegania zaleceń lekarza w odniesieniu
d o stosowania i dawkowania leków, a także o możliwych skutkach
ubocznych leczenia farmakologicznego jest nieodzowne w stosunku
do:
A . pacjentów z otępieniem starczym,
B . pacjentów leczonych neuroleptykami,
C . pacjentów
leczonych
lekami
o
właściwościach
uzależniających,
D . pacjentów zwalnianych z e szpitala d o domu z zaleceniem
kontynuowania leczenia farmakologicznego.
Zadanie 72.
Terapia pracą ma na celu:
A . zapewnienie pacjentom racjonalnej aktywności,
B . wypełnienie czasu wolnego pacjentów, jak również
przysposobienie do samodzielności zawodowo-zarobkowej,
C . obniżenie kosztów utrzymania pacjentów poprzez
angażowanie ich d o prac gospodarczych n a rzecz
szpitala,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 73.
W trakcie menopauzy i w okresie pomenopauzalnym u kobiet
dochodzi do:
A . obniżenia
poziomu
cholesterolu
i
stężenia
triglicerydów,
B . wzrostu cholesterolemii i stężenia triglicerydów,
C . podwyższenia stężenia triglicerydów, przy poziomie
cholesterolu utrzymanym w granicach normy,
D . podwyższenia poziomu estrogenów.
Zadanie 74.
Przyczyną bezpośrednią większości złamań szyjki kości udowej u
osób starszych jest:
A . otyłość,
B . nadmierna aktywność ruchowa,
C . upadek,
D . złe odżywianie się.
Zadanie 75.
Pielęgniarka może dokonywać oceny sprawności funkcjonalnej
osoby starszej wykorzystując następujące narzędzia:
A . test MMSE, skala Norton, skala Hoena-Yara, BMI,
B . skala ADL i IADL, skala Barthel, test MMSE, GDS, testy
równowagi i chodu,
C . skala Barthel, skala CBO, skala Katza,
D . test UP&GO, test Tinetti, skala Bradena, skala Douglas.
Zadanie 76.
Do czynników spowalniających proces starzenia należą:
A . aktywność fizyczna, właściwe odżywianie,
B . eliminacja nałogów, czynny udział w życiu społecznym,
C . podtrzymywanie kontaktów rodzinnych i społecznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 77.
Źródłem danych o przeszłości zdrowotnej chorego, pozyskiwanych
przez pielęgniarkę dla celów diagnozy pielęgniarskiej NIE może
być pacjent geriatryczny, jeśli:
A . jego stan zdrowia jest ciężki,
B . chory udziela informacji w obecności osób trzecich,
C . występuje u chorego otępienie znacznego stopnia,
D . pacjent nie słyszy i nie mówi (występują zaburzenia
słuchu i mowy).
Zadanie 78.
Chory z niewydolnością nerek dializowany otrzewnowo powinien
stosować dietę:
A . ubogobiałkową, bogatotłuszczową, bogatopotasową,
B . bogatobiałkową, ubogowęglowodanową, ubogofosforanową,
C . ubogowęglowodanową, bogatopotasową, bogatosodową,
D . bogatobiałkową, ubogotłuszczową, ubogopotasową.
Zadanie 79.
Dalekowzroczność starcza spowodowana jest:
A . zaćmą,
B . uszkodzeniem szlaków wzrokowych,
C . starczym zwyrodnieniem plamki,
D . utratą elastyczności soczewki.
Zadanie 80.
Poniższe twierdzenia dotyczą podawania podskórnego leków w
opiece paliatywnej. Wskaż odpowiedź BŁĘDNĄ:
A . leki podaje się przez założoną podskórnie igłę
"motylek",
B . leki d o podawania podskórnego stosuje się z reguły p o
przygotowaniu w jednej strzykawce,
C . leki d o podawania podskórnego stosuje się w postaci
wlewu
ciągłego
lub
powtarzanych
regularnych
wstrzyknięć,
D . drogą podskórną podaje się tylko opioidy.
Zadanie 81.
Jakie s ą objawy przedawkowania glikozydów nasercowych
(hiperdygitalizacji)?
A . bradykardia, nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia
widzenia
oraz
zaburzenia
rytmu
serca,
blok
przedsionkowo-komorowy, migotanie komór,
B . bladość
powłok
skórnych,
krótkotrwała
utrata
świadomości, niskie a czasami nieoznaczalne ciśnienie
tętnicze krwi, przyspieszenie akcji serca,
C . przyspieszona akcja serca, znaczne obniżenie ciśnienia
tętniczego krwi, zaburzenia z e strony ośrodkowego
układu nerwowego, zaburzenia psychiczne, nitkowate
tętno,
D . utrata przytomności, drgawki kloniczne, zwolniona akcja
serca, trzepotanie przedsionków, duszność, wymioty.
Zadanie 82.
Przyszłościowym kierunkiem prac n a rzecz starszego pokolenia
winien być:
A . solidaryzm międzypokoleniowy,
B . umieszczenie wszystkich osób starych w Domach Opieki
Społecznej,
C . pomoc w bezbolesnym odejściu z tego świata (eutanazja
wspomagana),
D . pozostawienie ludzi starych samym sobie.
Zadanie 83.
Przyczyną niedokrwistości mikrocytarnej u pacjenta w wieku
geriatrycznym może być:
A . monotonna, uboga w żelazo dieta,
B . nadmierna utrata żelaza wraz z moczem,
C . utrata żelaza z potem,
D . zmiany zanikowe błony śluzowej przewodu pokarmowego.
Zadanie 84.
W dużym procencie przypadków przyczyną wysokiej śmiertelności z
powodu złamania szyjki kości udowej jest/są głównie:
A . udar mózgu lub wklinowanie pnia mózgu,
B . zakażenia ogólnoustrojowe,
C . zawał serca lub niewydolność krążenia,
D . zapalenie płuc lub zator płucny.
Zadanie 85.
O łagodnym przeroście gruczołu krokowego świadczy:
A . krwiomocz, ból w okolicy lędźwiowej,
B . częste oddawanie moczu, uczucie parcia na pęcherz,
C . skąpomocz, zaburzenia pracy nerek,
D . wielomocz powodujący częste oddawanie moczu.
Zadanie 86.
W reumatoidalnym zapaleniu stawów zmiany chorobowe postępują/
obejmują:
A . od obwodu do centrum,
B . od centrum do obwodu,
C . tylko duże stawy,
D . nie ma reguły.
Zadanie 87.
Interwencje kryzysowe w psychiatrii polegają na:
A . pomocy
lekarskiej
udzielanej
pacjentom
szpitala
znajdującym się w stanie zagrożenia życia,
B . stosowaniu środków przymusu bezpośredniego wobec
pacjentów stwarzających zagrożenie dla życia własnego
albo innych osób,
C . specyficznym postępowaniu leczniczo-rehabilitacyjnym z
pacjentami, u których p o okresowej poprawie stanu
psychicznego wystąpiło gwałtowne i znaczne pogorszenie,
D . możliwie wczesnym ujawnianiu osób bezpośrednio
zagrożonych wystąpieniem zaburzeń psychicznych i
udzielaniu i m szybkiej oraz dostosowanej d o potrzeb
pomocy i opieki zdrowotnej.
Zadanie 88.
U pacjentki lat 6 9 występują długotrwały ból okolicy jamy
brzusznej i zaparcia. Chora zaobserwowała niewielką ilość krwi
w stolcu a także zgłosiła wzdęcia i brak apetytu. Zdiagnozowano
uchyłkowatość jelita grubego. Charakterystycznym objawem
mogącym wystąpić w tej jednostce chorobowej jest ból i uciskowa
wrażliwość:
A . w prawym dole biodrowym,
B . żołądka,
C . w lewym dole biodrowym,
D . odbytu.
Zadanie 89.
Twarz pacjenta z chorobą Parkinsona:
A . bardzo wyraźnie ukazuje emocje,
B . jest maskowata,
C . charakteryzuje się występowaniem tików,
D . charakteryzuje się opadaniem kącika ust.
Zadanie 90.
Pacjentka lat 7 2 hospitalizowana z powodu udaru krwotocznego
mózgu. Ogólny stan zdrowia ciężki: źrenice równe, słabo
reagujące n a światło, chrapliwy oddech, skóra blada z cechami
niewielkiej sinicy, brak odruchów połykania i kaszlu.
Prowadzona jest karta obserwacyjna. Jakie parametry chorej
należy notować w stałych odstępach czasowych w karcie
obserwacyjnej?
A . tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddechy, temperaturę,
stan przytomności, szerokość źrenic i reakcje n a
światło, rodzaj i rozległość niedowładu,
B . tętno, ciśnienie tętnicze krwi, oddechy, temperaturę,
C . stan przytomności, szerokość źrenic i reakcje n a
światło,
D . tętno, ciśnienie tętnicze krwi, temperaturę, stan
przytomności, rodzaj i rozległość niedowładu.
Zadanie 91.
Nietolerancja pokarmów, zwłaszcza mleka, powodująca wzdęcia i
biegunki spowodowana jest najczęściej, zmniejszającą się wraz z
wiekiem aktywnością:
A . amylazy,
B . laktazy,
C . lipazy,
D . peptydazy.
Zadanie 92.
W celu zapobiegania odleżynom, które mogą powstać podczas
poruszania się n a wózku inwalidzkim, chory powinien podpierać
się na poręczach wózka, co:
A . 6 godzin i unosić pośladki na 10 s,
B . 3 godziny i unosić pośladki na 5 s,
C . 2 godziny i unosić pośladki na 5 s,
D . 10-15 minut i unosić pośladki na około 15 sekund.
Zadanie 93.
Główną przyczyną otępienia u osób w podeszłym wieku jest/są:
A . uraz mózgu,
B . zmiany zwyrodnieniowe mózgu,
C . choroba psychiczna,
D . ostre zatrucia pokarmowe.
Zadanie 94.
W celu opróżnienia pęcherza moczowego u chorego z paraplegią w
pożądanym czasie należy:
A . założyć cewnik na stałe,
B . zwiększyć podaż płynów do 5 litrów na dobę,
C . prowadzić "trening" pęcherza moczowego,
D . opróżniać pęcherz moczowy tylko w pozycji leżącej.
Zadanie 95.
Chory lat 6 5 został przyjęty d o szpitala z zaburzeniami
krążenia obwodowego powodującymi chromanie przestankowe i ból
lewej nogi. Aby zmniejszyć lub usunąć dolegliwości wywołane
niedokrwieniem należy:
A . ograniczyć poruszanie się chorego d o minimum, ogrzewać
chorą kończynę,
B . motywować chorego d o aktywności w miarę możliwości,
nogę ułożyć niżej niż głowę, zmniejszyć zużycie tlenu
przez oziębienie chorej kończyny,
C . unieruchomić chorego w łóżku do czasu ustąpienia bólu,
D . ułożyć chorego w łóżku w pozycji płaskiej z nogą
uniesioną do góry, kończynę ogrzewać.
Zadanie 96.
Jakich zaleceń dotyczących żywienia należy udzielić choremu z e
świeżo rozpoznaną chorobą Parkinsona?
A . ograniczenie spożycia błonnika i płynów,
B . ograniczenie spożycia białka,
C . zwiększenie spożycia błonnika,
D . zwiększenie spożycia lipidów.
Zadanie 97.
Jaki jest wskazany zakres ruchów u chorej w reumatoidalnym
zapaleniu stawów w okresie nasilenia objawów?
A . zaprzestanie wszelkich ruchów żeby nie obciążać jej
wysiłkiem fizycznym,
B . wykonywanie ruchów biernych i w miarę możliwości
czynnych oraz pionizowanie chorej aby nie dopuścić d o
przykurczy,
C . zaprzestanie wszelkich ruchów biernych i czynnych żeby
nie uszkodzić chorych stawów,
D . wykonywanie czynnych, intensywnych ćwiczeń żeby nie
dopuścić do przykurczy i zaniku mięśni.
Zadanie 98.
Podstawowym walorem zintegrowanej pracy grupowej jest:
A . możliwość objęcia oddziaływaniami w tym samym czasie
większej liczby pacjentów,
B . oszczędność
czasu
personelu
leczniczo-rehabilitacyjnego,
C . niskie koszty organizowania opieki nad pacjentami,
D . racjonalne aktywizowanie chorych i zapobieganie
pogłębianiu się ich niepełnosprawności.
Zadanie 99.
Towarzystwo gerontologiczne zrzesza:
A . biologów pracujących na rzecz medycyny,
B . tylko lekarzy ze specjalizacją geriatryczną,
C . wyłącznie personel medyczny,
D . przedstawicieli wielu dyscyplin działających n a rzecz
osób starych.
Zadanie 100.
W celu poprawy zdolności rozumienia u chorego z afazją czuciową
(sensoryczną) należy:
A . w rozmowie z chorym używać mimiki, gestów,
B . nie zwracać uwagi na intonację wypowiedzi,
C . poprawiać błędne wypowiedzi chorego,
D . nie stosować rysunków w rozmowie z chorym.
Zadanie 101.
Chory lat 7 0 został przywieziony d o szpitala z objawami udaru
mózgowego. Jest nieprzytomny, oddech regularny, widoczny
niedowład połowiczy prawostronny. Zapobieganie zapaleniu płuc
polega na:
A . profilaktycznej antybiotykoterapii w pierwszych dniach
po udarze,
B . stosowaniu zmiany pozycji, oklepywaniu i nacieraniu
klatki piersiowej,
C . inhalowaniu,
D . stosowaniu siedzącej pozycji ułożeniowej.
Zadanie 102.
Który z wymienionych aspektów jest istotny przy rozpoznawaniu
potrzeb chorego i jego bliskich?
A . ocena odległości od stacji paliatywnej opieki domowej,
B . rozmowa o pobycie w szpitalu,
C . przeprowadzenie dokładnego wywiadu, ocena stanu zdrowia
i badanie fizykalne,
D . opowiadanie o swoim samopoczuciu.
Zadanie 103.
Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:
A . posiada dyplom ukończenia studiów wyższych o kierunku
humanistycznym i legitymuje się c o najmniej 2 letnim
stażem pracy w instytucjach pomocy społecznej,
B . posiada dyplom pracownika socjalnego lub ukończyła
studia wyższe o kierunkach: praca socjalna, polityka
społeczna,
socjologia,
psychologia,
pedagogika
i
resocjalizacja,
C . ukończyła studia wyższe o kierunku medycznym z e
specjalizacją w zakresie pracy socjalnej albo polityki
społecznej,
D . posiada dyplom ukończenia policealnego studium
pracowników socjalnych lub instruktorów terapii
zajęciowej.
Zadanie 104.
D o zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych
przez gminy należą:
A . zlecanie i finansowanie badań,
B . przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
C . prowadzenie ośrodka doskonalenia zawodowego,
D . doradztwo metodyczne dla ośrodków pomocy społecznej i
pracowników socjalnych.
Zadanie 105.
Jednym z e skutków unieruchomienia jest wzrost stężenia glukozy
i
insuliny
we
krwi
sprzyjający
rozwojowi
zespołu
metabolicznego, który polega na współistnieniu:
A . sarkopenii,
żylnej
chorobie
zakrzepowo-zatorowej,
odleżyn,
B . otyłości pośladkowo-udowej, hipoglikemii, zmniejszeniu
masy mięśniowej,
C . hipoglikemii, hipotonii ortostatycznej, wzrostu ilości
wapnia wydalanego z moczem,
D . dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, hiperglikemii,
otyłości brzusznej.
Zadanie 106.
W jaki sposób należy ustalić hierarchię ważności problemów
pielęgnacyjnych i potrzeb chorego w starszym wieku?
A . zapewniając zabezpieczenie materialne i kontakty
sąsiedzkie,
B . umożliwiając spacery,
C . przeprowadzając wywiad i badanie fizykalne,
D . angażując rodzinę chorego.
Zadanie 107.
Którą z e skal należy zastosować, aby ustalić zdolność osoby w
podeszłym wieku d o samodzielnego funkcjonowania oraz określić
zakres opieki pielęgniarki i interwencji leczniczej?
A . skalę Norton,
B . skalę Tinetti,
C . Całościową Ocenę Geriatryczną,
D . skalę Barthel.
Zadanie 108.
C o należy d o podstawowych czynności pielęgniarki podczas
stosowania tlenoterapii?
A . ustalenie stężenia podawanej mieszanki tlenowej,
B . usunięcie (zabezpieczenie) protezy zębowej pacjenta,
C . pielęgnacja jamy ustnej i nosowej,
D . pielęgnacja spojówek.
Zadanie 109.
Lekarz zlecił pacjentowi notowanie nazw, ilości i godzin
przyjmowania przepisanych leków. Uprzedza g o też, ż e będzie
oczekiwał krótkich relacji o samopoczuciu p o zażyciu leków, a
pielęgniarkę zobowiązuje d o specjalnego nadzoru nad pacjentem i
szczegółowego instruowania g o o sposobie postępowania w
przypadku odczuwania zawrotów głowy, zaburzeń równowagi i
wystąpienia uczucia niepokoju. Opisane wyżej postępowanie
lekarza i pielęgniarki składa się na:
A . psychoterapię, uzupełniającą leczenie farmakologiczne,
B . trenowanie udziału pacjenta we własnym leczeniu,
C . psychoedukację pacjenta,
D . profesjonalne, antystresowe traktowanie pacjenta.
Zadanie 110.
W niewyrównanej marskości wątroby z żółtaczką stosuje się
dietę:
A . wysokobiałkową i wysokotłuszczową z ograniczeniem
węglowodanów,
B . wysokobiałkową i niskotłuszczową z ograniczeniem
węglowodanów,
C . niskotłuszczową
i
niskobiałkową
z
przewagą
węglowodanów,
D . wysokotłuszczową
i
niskobiałkową
z
przewagą
węglowodanów.
Zadanie 111.
Chora
lat
70
podczas
upadku
doznała
złamania
szyjkowo-krętażowego
kości
udowej
lewej.
Zastosowano
endoprotezoplastykę stawu biodrowego. W początkowej fazie
rehabilitacji u chorej zastosowano ćwiczenia izometryczne,
podczas których kończynę operowaną należy:
A . utrzymywać w pełnym wyproście tylko w stawie biodrowym,
B . utrzymywać w pełnym wyproście w stawie biodrowym i
kolanowym,
C . zginać w stawie biodrowym,
D . zginać w stawie biodrowym i kolanowym.
Zadanie 112.
Które elementy programu opieki nad osobą w podeszłym wieku mają
największe znaczenie w profilaktyce upadków?
A . kinezyterapia,
B . psychoterapia,
C . fizykoterapia,
D . balneoterapia.
Zadanie 113.
Skórę, na którą ma być naklejony plaster z Fentanylem należy:
A . pozostawić bez przygotowania,
B . przetrzeć środkiem dezynfekcyjnym, jeśli jest owłosiona
należy ją ogolić,
C . umyć wodą bez użycia środków drażniących, osuszyć,
usunąć owłosienie,
D . ogolić, gazikiem osuszyć pot i nakleić plaster.
Zadanie 114.
Ryzyko rozwoju odleżyn stwierdza się, stosując skalę z wynikiem
równym:
A . skala Douglas - wynik równy 3 0 punktom i powyżej bardzo wysokie ryzyko,
B . skala DUTCH CONSENSUS PREVENTION OF BEDSORES CBO - 17
punktom lub niższym,
C . skala Norton - 14 punktom lub niższym,
D . skala Waterlow - 8 punktom lub wyższym.
Zadanie 115.
Ból trzewny jest:
A . t o ostry, paraliżujący, przeszywający ból, ściśle
zlokalizowany, często stymulowany ruchami, może
utrzymywać się dłużej,
B . t o samoistny lub sprowokowany ból, palący, piekący,
przeszywający, kłujący, któremu może towarzyszyć
allodynia, hiperpatia, hiperalgezja,
C . bólem
o
charakterze
ucisku,
głęboki,
słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,
D . bólem, w którym występują nagły początek, natężenie
umiarkowane d o zazwyczaj silnego i krótki czas trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).
Zadanie 116.
Depresja w wieku podeszłym może mieć nietypowy przebieg. Jednym
z e specyficznych jej objawów jest somatyzacja depresji, która
polega na:
A . występowaniu
zaburzeń
pamięci
(postać
rzekomootępienna),
B . podawaniu objawów typowych dla chorób somatycznych
(maski depresji tj. bezsenność, lęk, zespoły bólowe),
C . występowaniu urojeń hipochondrycznych, winy i grzechu,
D . występowaniu myśli samobójczych.
Zadanie 117.
Najczęściej wysiłkowe nietrzymanie moczu występuje u:
A . starszych mężczyzn ciężko pracujących fizycznie,
B . nieródek,
C . wieloródek,
D . alkoholików.
Zadanie 118.
Propulsją nazywamy:
A . drobnofaliste ruchy głowy potakujące albo przeczące,
B . drżenie głosu,
C . skłonność chorego do podążania do przodu,
D . chodzenie drobnymi krokami.
Zadanie 119.
Postępująca choroba Alzheimera doprowadzi z czasem u pacjenta
d o pojawienia się trudności w komunikowaniu się z otoczeniem.
Pielęgniarka przygotowując opiekunów do tego okresu powinna:
A . wyjaśnić rodzinie, ż e rozmowa z chorym nie m a sensu,
ponieważ chory i tak nie rozumie i nie jest w stanie
odpowiadać,
B . wyjaśnić rodzinie, ż e należy stosować różne techniki
porozumiewania się (pozawerbalne), a przede wszystkim
poznać wzajemne reakcje partnerów rozmowy,
C . wprowadzić w komunikacji chorego i głównego opiekuna
język migowy, który umożliwi porozumiewanie się,
wyeliminować rozmowę werbalną,
D . wyjaśnić rodzinie, ż e należy wybrać wspólnie z chorym
jedną, najdogodniejszą dla obu stron technikę
porozumiewania się i ciągle tylko j ą stosować,
niezależnie od innych możliwości komunikowania się.
Zadanie 120.
U pacjenta w starszym wieku hospitalizowanego z powodu
zapalenia płuc, aby nie doszło do powikłań należy zastosować:
A . profilaktykę przeciwzakrzepową, gimnastykę oddechową i
ogólnousprawniającą,
B . dietę bogatobiałkową i leczenie spoczynkowe,
C . profilaktykę przeciwzakrzepową,
D . ciągłą tlenoterapię oraz leczenie spoczynkowe.
Zadanie 121.
Celem rehabilitacji leczniczej dla przewlekle chorych jest:
A . zapobieganie szybkiej demineralizacji kośćca,
B . zapobieganie powstawania przykurczów mięśni,
C . umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 122.
Mężczyzna lat 8 0 o d niedawna przebywa w domu "spokojnej
starości". Współlokatorzy przebywający z nim skarżą się, ż e
jest niegrzeczny i arogancki. Pacjent jest w dość dobrej formie
fizycznej. Jednak kilkakrotnie zdarzyło m u się zgubić w
budynku, nie mógł odnaleźć swojego pokoju. Ostatnio pacjent
wypełnił swą szafkę przedmiotami znalezionymi w czasie
spacerów, w większości s ą t o rzeczy bezwartościowe bądź zużyte.
W tym przypadku należy:
A . wyrzucić przedmioty, przekonując pacjenta o ich niskiej
wartości,
B . wyrzucić przedmioty pod nieobecność pacjenta, a później
przekonać go, że wcale ich nie miał,
C . uzgodnić z pacjentem usunięcie części przedmiotów i
pozostawienie tych rzeczy, które s ą dla niego
szczególnie ważne,
D . nakłonić pacjenta do wyrzucenia przedmiotów.
Zadanie 123.
Cechą odróżniającą zawał mięśnia sercowego od bólów dławicowych
w przebiegu choroby wieńcowej serca jest:
A . częstotliwość akcji,
B . stan przytomności,
C . charakter i czas trwania dolegliwości,
D . temperatura ciała.
Zadanie 124.
Rosnące zapotrzebowanie n a usługi pielęgniarskie i lekarskie w
populacji "poprodukcyjnej" jest spowodowane:
A . nasilającym się niedołęstwem starczym,
B . psychozami starczymi, otępieniem starczym,
C . chorobami przewlekłymi np. cukrzycą,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 125.
Który z poniższych zwrotów jest słuszny w pracy z chorym z
otępieniem?
A . proszę rozebrać się i wejść do wanny,
B . teraz pomogę pani przy kąpieli,
C . proszę wstać z łóżka, ubrać szlafrok i pójść d o
łazienki,
D . czy ma pani teraz ochotę na kąpiel?
Zadanie 126.
Najważniejsze
walory
rehabilitacyjne
terapii
polegają na oddziaływaniu na sprawność:
A . manualną pacjentów,
B . psychiczną pacjentów,
C . społeczną pacjentów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
zajęciowej
Zadanie 127.
Wiodącym celem w pielęgnowaniu osób starszych jest:
A . pielęgnowanie w czasie choroby,
B . niwelowanie dolegliwości somatycznych,
C . doraźna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych,
D . nauczanie samoopieki w ograniczonej sprawności.
Zadanie 128.
Na hipotonię ortostatyczną NIE wpływa:
A . cukrzyca,
B . choroba Parkinsona,
C . osteoporoza,
D . alkoholizm.
Zadanie 129.
Objawy ostrzegawcze toksyczności morfiny to:
A . splątanie, nudności, senność, szpilkowate źrenice,
B . lęk, szerokie źrenice, wzmożona perystaltyka przewodu
pokarmowego,
C . ślinotok, biegunka, podwyższona ciepłota ciała,
D . spazm mięśniowy, bolesność w jamie ustnej, depresja.
Zadanie 130.
W przebiegu cukrzycy u osób w wieku podeszłym wśród powikłań
dominuje:
A . retinopatia cukrzycowa,
B . neuropatia cukrzycowa,
C . nefropatia cukrzycowa,
D . miażdżyca tętnic wieńcowych.
Zadanie 131.
Rozpoznanie ostrej niewydolności oddechowej potwierdzają:
A . wywiad, badanie plwociny, badanie fizykalne,
B . wywiad, badanie bronchoskopowe, badanie plwociny,
C . wywiad, badanie fizykalne, badanie gazometryczne krwi,
D . badanie plwociny, badanie bronchoskopowe, badanie
spirometryczne.
Zadanie 132.
Sprawując opiekę nad pacjentem z chorobą Parkinsona zwrócisz
uwagę n a czas przyjmowania preparatu lewodopy względem czasu
przyjmowania posiłków, zwłaszcza bogatobiałkowych:
A . wskazane jest przyjmowanie leku w trakcie posiłku, b o
pozwala t o n a zmniejszenie częstości występowania i
nasilania się objawów ubocznych,
B . wskazane jest podawanie leku p o przyjęciu posiłku, gdyż
zwiększa to jego wchłanianie z przewodu pokarmowego,
C . należy lek podawać choremu około 3 0 minut przed
posiłkiem,
D . n i e m a znaczenia czas przyjmowania leku względem czasu
przyjmowania posiłków.
Zadanie 133.
W leczeniu bólu nowotworowego niektóre preparaty p/bólowe
wykazują efekt pułapowy. Określ, które to leki:
A . opioidy,
B . leki z drugiego szczebla w standardzie WHO, NLPZ,
C . petydyna i fentanyl,
D . morfina i fentanyl.
Zadanie 134.
Postępowanie u pacjenta z osteoporozą, p o złamaniu żeber,
polega na:
A . założeniu opaski unieruchamiającej klatkę piersiową,
B . ograniczeniu się d o podania leków przeciwbólowych i
przeciwkaszlowych oraz prowadzeniu ostrożnej gimnastyki
oddechowej,
C . obserwowaniu pacjentki,
D . namawianiu do chodzenia.
Zadanie 135.
Skierowanie na turnus rehabilitacyjny wnioskuje:
A . zespół orzekający o stopniu niepełnosprawności,
B . komisja lekarska,
C . lekarz,
D . rehabilitant albo instruktor terapii zajęciowej.
PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE
TEST NR 232516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Do następstw zespołu policystycznych jajników zaliczamy:
A . ryzyko raka endometrium,
B . chorobę niedokrwienną serca,
C . cukrzycę,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Rekonstrukcję pochwy u dziewczynki najlepiej wykonać:
A . do 2 miesiąca życia,
B . do 2-go roku życia,
C . przed rozpoczęciem współżycia płciowego,
D . w wieku przedszkolnym.
Zadanie 3.
Jakie zaburzenia występują w zespole Klinefeltera?
A . powiększone gruczoły sutkowe,
B . powiększone jądra,
C . zaburzone proporcje długości tułowia
kończyn,
D . nadmierne owłosienie i umięśnienie.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
do
długości
4.
z przeciwwskazań do inseminacji homologicznej są:
choroby dziedziczne np. hemofilia,
nadciśnienie tętnicze,
palenie tytoniu przez kobietę,
otyłość.
Zadanie 5.
Większość kobiet osiąga orgazm przez:
A . stymulację pochwy przy współżyciu,
B . stymulację piersi,
C . stymulację pośladków,
D . pobudzenie łechtaczki.
Zadanie 6.
Odległą konsekwencją doznanego przez kobietę gwałtu może być:
A . depresja psychiczna,
B . gniew,
C . pobudliwość psychiczna,
D . pobudliwość seksualna.
Zadanie 7.
Kłykciny kończyste spowodowane są najczęściej przez:
A . wirus opryszczki płciowej,
B . swoiste zakażenie bakteryjne,
C . wirus brodawczaka,
D . drożdżaki.
Zadanie 8.
W badaniu przesiewowym, w kierunku wirusa HIV, stosowany jest
test:
A . Friedmana,
B . Nitrazynowy,
C . Elisa,
D . Marchettiego.
Zadanie 9.
W wyniku jadłowstrętu psychicznego dochodzi do:
A . zaniku pulsacyjnego wydzielania GnRH (gonadoliberyny),
B . obniżenia w surowicy stężenia LH,
C . obniżenia w surowicy stężenia estradiolu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 10.
Histeroskopia pozwala na ocenę:
A . wszystkich warstw błony śluzowej macicy, jajowodów,
zwłaszcza ich drożności,
B . powierzchni błony śluzowej kanału szyjki macicy, budowę
jamy macicy, macicznych ujść jajowodów,
C . długości kanału szyjki macicy, perystaltyki jajowodów,
ich drożności i długości,
D . rozmiarów jamy macicy, jej kształtu i grubości
poszczególnych warstw endometrium.
Zadanie 11.
Pacjentka zgłasza silny ból wargi sromowej nasilający się przy
chodzeniu i uniemożliwiający siedzenie. Położna podejrzewa:
A . ostre zapalenie cewki moczowej,
B . ostre zapalenie gruczołu Bartholina,
C . waginozę bakteryjną,
D . kłykciny kończyste.
Zadanie 12.
D o wrodzonych wad rozwojowych narządów płciowych, które s ą
skutkiem zaburzeń różnicowania płciowego, dochodzi w wyniku:
A . nieprawidłowości rozwoju przewodów płciowych Müllera,
B . nieprawidłowości rozwoju zatoki moczowo-płciowej,
C . wszystkie wymienione,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 13.
Ekshibicjonizm to:
A . potrzeba eksponowania narządów płciowych obcym,
nieoczekującym tego osobom,
B . potrzeba eksponowania narządów płciowych dzieciom,
C . rodzaj zaburzenia osobowości, charakteryzujący się
potrzebą koncentracji uwagi otoczenia na sobie,
D . skłonność d o obnażania się z a pieniądze (np.
striptease).
Zadanie 14.
Pierwsze objawy zespołu pokastracyjnego występują u kobiety:
A . w pierwszym tygodniu po zabiegu,
B . między 7 a 30 dniem po zabiegu,
C . w drugim miesiącu po zabiegu,
D . w trzecim miesiącu po zabiegu.
Zadanie 15.
Najczęstszą grupą powikłań p o rozszerzonym wycięciu macicy s ą
powikłania:
A . neurologiczne,
B . przetoka pochwowo-odbytnicza,
C . urologiczne,
D . torbiele limfatyczne.
Zadanie 16.
Transseksualizm jest to:
A . brak akceptacji własnej płci,
B . poczucie przynależności do płci odmiennej,
C . poczucie przynależności do obu płci,
D . brak przynależności do jakiejkolwiek płci.
Zadanie 17.
Badanie
radiologiczne
polegające
na
wykonaniu
wielu
poprzecznych radiogramów w odległości kilku milimetrów jeden o d
drugiego to:
A . rezonans magnetyczny,
B . scyntygrafia,
C . sensytometria,
D . tomografia komputerowa.
Zadanie 18.
Przerwanie ciąży obecnie w Polsce może być dokonane przez
lekarza, w przypadku gdy:
A . ciąża jest wynikiem gwałtu,
B . kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C . w ciąży jest bardzo młoda dziewczyna,
D . ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.
Zadanie 19.
Które objawy są charakterystyczne dla raka trzonu macicy?
A . nieregularne krwawienia u starszych kobiet
menopauzie,
B . silne bóle w podbrzuszu,
C . nie ma objawów charakterystycznych,
D . obecność płynu w jamie brzusznej.
po
Zadanie 20.
W pierwszej godzinie p o zabiegu operacyjnym baczna obserwacja
stanu ogólnego i ginekologicznego pacjentki powinna odbywać
się:
A . co 5 minut,
B . co 10 minut,
C . co 15 minut,
D . co 30 minut.
Zadanie 21.
Jakie jest podłoże metrorrhagia juvenilis?
A . nadczynność kory nadnerczy,
B . niedomoga ciałka żółtego,
C . nieprawidłowa
czynność
podwzgórze-przysadka-jajnik,
D . karłowatość przysadkowa.
układu
Zadanie 22.
Pełną dojrzałość młodego człowieka można określić posługując
się kryteriami:
A . dojrzałości biologicznej,
B . dojrzałości psychicznej,
C . dojrzałości społecznej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 23.
Rozpoznanie mięśniaków stanowi bezwzględne przeciwwskazanie do
podawania:
A . estrogenów,
B . progesteronu,
C . oxytocyny,
D . żelaza.
Zadanie 24.
W pierwszych dobach p o operacjach ginekologicznych n a stan
psychoemocjonalny pacjentek najbardziej wpływa:
A . pomoc w zmianie pozycji ciała,
B . zwalczanie bólu pooperacyjnego,
C . dopilnowanie rytmu snu i odpoczynku,
D . przekazanie wiedzy o higienie rany pooperacyjnej.
Zadanie 25.
P o operacji ginekologicznej (przed, którą oczyszczono dolny
odcinek przewodu pokarmowego), kobieta powinna oddać stolec:
A . do końca pierwszej doby,
B . do 3 doby,
C . do 4 doby,
D . do 5 doby.
Zadanie 26.
W sytuacji gdy uczennica zachodzi w ciążę, a ciąża, poród lub
połóg powodują niemożliwość zaliczenia w terminie egzaminów
ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 7 stycznia 1993r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży jest
zobowiązana d o wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminu
dogodnego dla kobiety w okresie nie dłuższym niż:
A . 6 tygodni,
B . 3 miesiące,
C . 6 miesięcy,
D . 12 miesięcy.
Zadanie 27.
Pobranie materiału d o oceny biocenozy pochwy, zależy o d czasu
jaki upłynął od:
A . ostatniego stosunku płciowego,
B . stosowania płukania pochwy,
C . ostatniego badania przez pochwę,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 28.
Jakie postępowanie zalecane jest u kobiety, u której doszło d o
rozejścia rany pooperacyjnej?
A . bandażowanie brzucha,
B . bezwzględne leżenie w łóżku,
C . dieta,
D . ponowne zszycie powłok brzusznych.
Zadanie 29.
Zaburzenie psychosomatyczne, charakteryzujące się napadami
żarłoczności, p o których występuje bardzo silna potrzeba
prowokowania wymiotów, to?
A . zaburzenia łaknienia,
B . anoreksja,
C . jadłowstręt psychiczny,
D . bulimia.
Zadanie 30.
O d którego roku życia
mammograficzne?
A . od 20 roku życia,
B . od 30 roku życia,
C . od 40 roku życia,
D . od 50 roku życia.
wskazane
są
okresowe
badania
Zadanie 31.
W Narodowym Programie Zwalczania Chorób Nowotworowych zostały
określone, dla populacji polskiej, wytyczne określające zasady
wykonywania badań genetycznych oraz profilaktyki w rodzinach
wysokiego ryzyka. Badanie stanu genu BRCA1 wykonuje się:
A . u pacjentek z rozpoznaną chorobą nowotworową piersi
i/lub jajnika,
B . u krewnych pierwszego stopnia, jeśli pacjentka chora n a
raka piersi i/lub raka jajnika już nie żyje,
C . u pacjentek chorych n a raka piersi tylko w e wczesnym
stadium zaawansowania klinicznego,
D . odpowiedz A i B są prawidłowe.
Zadanie 32.
Działanie biologiczne i metaboliczne progesteronu polega na:
A . rozpulchnianiu
i
przekrwieniu
mięśnia
macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zwiększaniu diurezy,
B . rozpulchnianiu
i
przekrwieniu
mięśnia
macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, obniżaniu ciepłoty
ciała,
C . rozpulchnianiu
i
przekrwieniu
mięśnia
macicy,
zagęszczaniu śluzu szyjkowego, zmniejszaniu diurezy,
zwiększaniu ciepłoty ciała,
D . progesteron odpowiada z a przygotowanie śluzówki macicy
d o ciąży, utrzymanie ciąży a nie m a działania
metabolicznego.
Zadanie 33.
Jaka jest przyczyna powstania zaśniadu groniastego?
A . stosowane środki antykoncepcyjne degenerujące komórkę
jajową,
B . nieprawidłowości
żywieniowe,
brak
składników
pokarmowych,
C . genetyczne, nieprawidłowości w różnicowaniu się tkanki
zarodkowej,
D . zetknięcie się z e szkodliwymi czynnikami n a początku
ciąży.
Zadanie 34.
Zapalenie przydatków występuje najczęściej u:
A . kobiet w okresie dojrzałości,
B . kobiet w okresie okołomenopauzalnym,
C . dziewcząt tuż przed menarche,
D . dziewczynek w okresie pokwitania.
Zadanie 35.
Metodą leczenia dysplazji szyjki macicy z wyboru jest:
A . elektrokoagulacja,
B . elektrokonizacja,
C . resekcja szyjki macicy,
D . resekcja macicy.
Zadanie 36.
Najistotniejszym zmysłem w odczuwaniu bodźców seksualnych przez
człowieka jest zmysł:
A . wzroku,
B . słuchu,
C . dotyku,
D . powonienia.
Zadanie 37.
Jakie objawy są charakterystyczne dla raka endometrium?
A . krwawienia w okresie menopauzy,
B . powiększający się obwód brzucha,
C . krwawienia kontaktowe,
D . guzek w piersi.
Zadanie 38.
Obowiązujące standardy opieki okołoporodowej zalecają, aby w
ciąży o fizjologicznym przebiegu badanie ultrasonograficzne
wykonane było:
A . 4 razy,
B . 5 razy,
C . 6 razy,
D . 7 razy.
Zadanie
Rozwój
przez:
A.
B.
C.
D.
39.
narządów płciowych wewnętrznych jest determinowany
płeć psychologiczną,
fenotyp,
chromosomy płciowe,
płeć gonadalną.
Zadanie 40.
Uderzenia gorąca, nadmierna potliwość, zaburzenia snu,
drażliwość,
depresyjne
zmiany
nastroju,
zaburzenia
koncentracji, zawroty i bóle głowy, bóle stawów, kołatanie
serca to objawy wchodzące w skład:
A . skali Granuma,
B . skali Bishopa,
C . indeksu Kuppermanna,
D . indeksu Manninga.
Zadanie 41.
Podstawowe znaczenie w diagnostyce rozrostów i nowotworów
trofoblastu ma oznaczenie:
A . poziomu gonadotropiny kosmówkowej,
B . poziomu laktogenu łożyskowego,
C . poziomu gonadotropin przysadkowych,
D . oznaczenie stężenia estrogenów i progesteronu.
Zadanie 42.
Jakie leczenie wskazane jest u kobiety, u której stwierdzono
zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczane d o CIN
III?
A . leczenie przeciwzapalne,
B . konizacja szyjki macicy lub wycięcie części szyjki,
C . hysterectomia radykalna,
D . hysterectomia i chemioterapia.
Zadanie 43.
D o czynników wirusowych i bakteryjnych mogących mieć wpływ n a
powstawanie nowotworów zaliczyć należy:
A . wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), wirus Epsteina-Barr,
wirus zapalenia wątroby typu B(HBV),
B . wirus mięsaka Kaposiego, wirus ludzkiej białaczki
T-komórkowej typu 1 i 2,
C . Helicobacter Pylori,
D . prawidłowe są wszystkie odpowiedzi.
Zadanie 44.
Który z e składników morfotycznych krwi jest
wrażliwy na działanie leków chemioterapeutycznych?
A . erytrocyty,
B . trombocyty,
C . eozynofile,
D . neutrofile.
najbardziej
Zadanie 45.
Okres kilku lat przed ostatnią miesiączką określamy jako:
A . menopauza,
B . premenopauza,
C . postmenopauza,
D . perimenopauza.
Zadanie 46.
Wodobrzusze jest objawem charakterystycznym dla nowotworu:
A . szyjki macicy,
B . sromu,
C . jajników,
D . macicy.
Zadanie 47.
Jednym z e sposobów określenia okresu płodności u kobiety jest
ocena stanu szyjki macicy. Niski poziom estrogenów powoduje:
A . obniżenie, stwardnienie szyjki macicy i zamknięcie jej
ujścia,
B . przemieszczenie k u górze, "zmiękczenie" szyjki macicy i
otwarcie jej ujścia,
C . obniżenie i "zmiękczenie" szyjki macicy i otwarcie jej
ujścia,
D . uniesienie k u górze, stwardnienie szyjki macicy i
otwarcie jej ujścia.
Zadanie 48.
Które objawy świadczą o wystąpieniu krwotoku wewnętrznego p o
zabiegu operacyjnym?
A . wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi, obniżenie
wartości tętna, bladość powłok,
B . bladość powłok, podwyższenie temperatury ciała,
podwyższenie wartości ciśnienia tętniczego krwi,
C . silny
ból
w
obrębie
jamy
brzusznej,
wzrost
częstotliwości tętna i ciśnienia tętniczego krwi,
D . obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, wzrost
częstotliwości tętna, bladość powłok.
Zadanie 49.
Płeć człowieka genetycznie ustala się:
A . w momencie zapłodnienia,
B . w 3 miesiącu życia wewnątrzmacicznego,
C . w drugiej połowie ciąży,
D . pod koniec ciąży.
Zadanie 50.
Która tkanka organizmu cechuje się największą wrażliwością n a
promieniowanie jonizujące?
A . nerwowa,
B . mięśniowa,
C . łączna,
D . limfatyczna.
Zadanie 51.
D o rozwoju patogennej flory w pochwie u młodych dziewcząt,
szczególnie usposabia:
A . wąska pochwa,
B . ogólna obniżona odporność organizmu,
C . niedobór androgenów,
D . zasadowe pH pochwy.
Zadanie 52.
U kobiet, u których wynik testu BRCA1 jest pozytywny i obecna
jest mutacja genu wykonuje się badania profilaktyczne od:
A . 25 roku życia,
B . 30 roku życia,
C . 35 roku życia,
D . 40 roku życia.
Zadanie 53.
Zespół Mayera-Taganroskiego-Kustnera-Hausera to:
A . wrodzony brak pochwy i innych struktur pochodzących z
przewodów Mullera,
B . obojnactwo rzekome męskie,
C . obojnactwo rzekome żeńskie,
D . obojnactwo prawdziwe.
Zadanie 54.
Jakie hormony podawane s ą w celu wywoływania krwawienia w
sytuacji opóźniania się miesiączki?
A . estrogeny,
B . androgeny,
C . gonadotropiny,
D . progesteron.
Zadanie 55.
Kłykciny kończyste t o zmiany o charakterze łagodnym wywołane
zakażeniem HPV (papilloma virus). Najczęściej rozpoznawany jest
typ wirusa:
A . 6, 11,16,
B . 11,18,22,
C . 6, 40, 56,
D . 1, 11, 40.
Zadanie 56.
Wskazaniem d o chirurgicznego przygotowania jelit przed operacją
ginekologiczną jest:
A . histerektomia laparoskopowa z powodu mięśniaków,
B . histrektomia pochwowa z powodu całkowitego wypadania
macicy,
C . zaawansowana endometrioza z możliwością wyprowadzenia
kolostomii,
D . operacja TOT.
Zadanie 57.
N a występowanie raka endometrium szczególnie narażone s ą
kobiety:
A . z nadwagą ciała,
B . wieloródki,
C . żyjące w gorszych warunkach socjoekonomicznych,
D . chore na niedociśnienie tętnicze.
Zadanie 58.
W trakcie zbliżenia seksualnego występują kolejno fazy:
A . pobudzenie, plateau, orgazm, odprężenie,
B . pobudzenie, orgazm, plateau, odprężenie,
C . pobudzenie, orgazm, odprężenie,
D . pobudzenie, plateau I, orgazm, plateau II, odprężenie.
Zadanie 59.
D o technik wspomaganego rozrodu jako procedur terapeutycznych
mających na celu uzyskanie ciąży NIE zalicza się:
A . unasienienie domaciczne,
B . hodowla komórek jajowych w warunkach laboratoryjnych,
C . mikroinseminacja,
D . naprotechnologia.
Zadanie 60.
Objawy uderzenia gorąca, nadmierną potliwość, zaburzenia snu,
drażliwość w okresie klimakterium można niwelować za pomocą:
A . hormonów przysadki mózgowej,
B . witamin A, D, E, B,
C . fitoestrogenów,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 61.
U nieletnich ofiar przemocy seksualnej z penetracją zaleca się
przeprowadzenie antybiotykoterapii składającej się z:
A . ceftriaksonu i azytromycyny,
B . metronidazolu,
C . biofuroksymu i cefazolinu,
D . prawidłowe odpowiedzi to A i B.
Zadanie
Zaśniad
A.
B.
C.
D.
62.
groniasty prosty jest to:
rak kosmówki,
zwyrodnienie kosmówki,
rak płodu,
zwyrodnienie płodu.
Zadanie 63.
Pochwica jest to:
A . stały skurcz mięśni pochwy,
B . nawracający ból narządów płciowych przed stosunkiem,
C . nawracający lub utrzymujący się mimowolny skurcz mięśni
zewnętrznej jednej trzeciej części pochwy, który
utrudnia penetrację,
D . okresowy, mimowolny skurcz mięśni pochwy, penetracja
jest możliwa.
Zadanie 64.
Kompletna i prawidłowo przeprowadzona wizyta profilaktyczna w
gabinecie ginekologicznym składa się z:
A . pobrania wymazu cytologicznego,
B . wykonania USG piesi,
C . badania ginekologicznego, wykonania USG dopochwowego,
zbadania piersi i pobrania wymazu cytologicznego,
D . badania ginekologicznego.
Zadanie 65.
Należy zaniechać leczenia cytostatykami, gdy liczba leukocytów
spadnie poniżej:
A . 5 tysięcy/mm3,
B . 4 tysięcy/mm3,
C . 5 tysięcy/mm3,
D . 2 tysięcy/mm3.
Zadanie 66.
Odma podskórna należy do powikłań towarzyszących:
A . ultrasonografii,
B . histeroskopii,
C . laparoskopii,
D . kontroli jamy macicy.
Zadanie 67.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o wykonania histeroskopii
są/jest:
A . mięśniaki macicy,
B . macica z przegrodą,
C . zapalenie przydatków,
D . obecność wkładki wewnątrzmacicznej.
Zadanie 68.
Fizjologiczny cykl erekcji obejmuje następujące fazy:
A . spoczynku, obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia,
B . obrzmienia, wydłużenia, usztywnienia, spoczynku,
C . spoczynku, wydłużenia, obrzmienia, usztywnienia,
D . usztywnienia, wydłużenia, obrzmienia, spoczynku.
Zadanie 69.
Zjawisko wczesnego dojrzewania biologicznego to:
A . deformacja rozwoju,
B . akceleracja rozwoju,
C . dysonans rozwoju,
D . percepcja rozwoju.
Zadanie 70.
Najczęstszym zaburzeniem seksualnym u mężczyzn jest:
A . wytrysk przedwczesny,
B . wytrysk opóźniony,
C . bolesna ejakulacja,
D . ból po stosunku.
Zadanie 71.
Która z poniższych wskazówek dotyczących cytodiagnostyki jest
słuszna?
A . materiał cytologiczny powinien być pozyskany przed
badaniem palpacyjnym,
B . materiał cytologiczny powinien być pozyskany p o badaniu
palpacyjnym,
C . materiału cytologicznego nie pobiera się w tym samym
dniu, w którym jest badanie dwuręczne,
D . przed pobraniem materiału cytologicznego należy
zdezynfekować pochwę.
Zadanie 72.
Podawanie kobietom w okresie przedkoncepcyjnym preparatów
zawierających kwas foliowy i jod, w celu zapobiegania urodzeniu
dziecka z wadami rozwojowymi, jest przykładem zastosowania:
A . profilaktyki pierwotnej,
B . prewencji wtórnej,
C . prewencji trzeciorzędowej,
D . edukacji zdrowotnej.
Zadanie 73.
Położna, która NIE wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy
n i ż 5 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie m a obowiązek
odbyć przeszkolenie, trwające nie dłużej niż:
A . 1 miesiąc,
B . 3 miesiące,
C . 6 miesięcy,
D . 1 rok.
Zadanie 74.
Dysgenezja gonad, jest to wada rozwojowa jajnika, oznaczająca:
A . jajniki szczątkowe bez pęcherzyków jajnikowych,
B . zupełny brak jajników,
C . prawidłowo zbudowane jajniki nie pełniące swych
funkcji,
D . jajniki wymagające substytucji hormonalnej.
Zadanie 75.
Badanie kolposkopowe pozwala na ocenę:
A . nabłonka szyjki macicy,
B . kanału szyjki macicy,
C . nabłonka szyjki macicy i kanału szyjki macicy,
D . nabłonka szyjki macicy, kanału szyjki macicy oraz
endometrium.
Zadanie 76.
Pojęcie dyspareunia oznacza:
A . brak satysfakcji seksualnej,
B . bolesność odczuwana podczas stosunku bez obkurczenia
sromu,
C . bolesność odczuwana podczas stosunku spowodowana,
obkurczeniem sromu,
D . niemożność penetracji.
Zadanie 77.
Które kobiety należą d o grupy ryzyka wystąpienia raka szyjki
macicy?
A . przyjmujące przez wiele lat preparaty gestagenowe,
B . mające wynik BMI powyżej 30,
C . zmieniające często partnerów seksualnych,
D . stosujące antybiotykoterapię.
Zadanie 78.
Jakie hormony odpowiadają z a pojawienie się u dziewczynki
owłosienia na wzgórku łonowym i pod pachami?
A . estrogeny,
B . progesteron,
C . androgeny,
D . tyroksyna.
Zadanie 79.
Zespół feminizujących jąder jest wynikiem braku reaktywności
tkanek płodowych na:
A . androgeny,
B . estrogeny,
C . sterydy nadnerczowe,
D . progesteron.
Zadanie 80.
W ocenie płodności kobiety należy przede wszystkim uwzględnić:
A . długość cykli miesięcznych,
B . czas krwawienia miesiączkowego,
C . czy występuje jajeczkowanie,
D . jakie dolegliwości zdarzają się w cyklu.
Zadanie 81.
D o powstawania wad wrodzonych narządów płciowych dochodzi
najczęściej:
A . w pierwszych 3 tygodniach po zapłodnieniu,
B . między 8-10 tygodniem ciąży,
C . między 14-16 tygodniem ciąży,
D . w II trymestrze ciąży.
Zadanie 82.
W pełnym zespole stwardnienia rozsianego, u kobiet obserwuje
się:
A . obniżoną pobudliwość płciową,
B . nadmierną pobudliwość płciową,
C . zanik potencji płciowej,
D . zbyt szybki orgazm.
Zadanie 83.
Która tkanka organizmu ludzkiego jest najmniej wrażliwa n a
promieniowanie?
A . nerwowa,
B . limfatyczna,
C . mięśniowa,
D . łączna.
Zadanie 84.
Rzekomy brak miesiączki jest to określenie miesiączki:
A . która występowała przez kilka miesięcy, a potem
zanikła,
B . występującej dość regularnie, ale skąpej,
C . utajonej, spowodowanej wadami dróg rodnych,
D . która jest zahamowana przez stosowanie preparatów
hormonalnych.
Zadanie 85.
I l e urlopu macierzyńskiego może wykorzystać pracownica w ciąży
przed przewidywaną datą porodu?
A . 1 tydzień,
B . co najmniej 3 tygodnie,
C . nie wiecej niż 6 tygodni,
D . cały przysługujący urlop.
Zadanie 86.
Nadrzędnym ośrodkiem odpowiedzialnym
miesiączkowego jest/są,
A . hipokamp,
B . podwzgórze,
C . przysadka mózgowa,
D . jajniki.
za
przebieg
cyklu
Zadanie 87.
Jakie badania dodatkowe s ą wykonywane rutynowo u kobiet z
rozpoznanym nowotworem piersi?
A . USG wątroby, RTG płuc, scyntygrafia kości,
B . scyntygrafia tarczycy, RTG płuc, arteriografia nerek,
C . USG wątroby, scyntygrafia tarczycy, RTG płuc,
D . tomografia komputerowa głowy, scyntygrafia kości, USG
wątroby.
Zadanie 88.
Obecnie istnieje nowy system, który oprócz zmian zaliczanych d o
C I N I-III, zawiera obrazy morfologiczne, w przypadku infekcji
wirusem HPV. Ten system to:
A . system Papanicolau,
B . system Bethesda,
C . system Richardsona,
D . system TNM.
Zadanie 89.
W wyborze metody leczenia nadżerki uwzględnia się przede
wszystkim:
A . równowagę hormonalną organizmu,
B . wrażliwość na leki,
C . przebyte choroby,
D . wiek i plany prokreacyjne.
Zadanie 90.
Objawem klinicznym wstrząsu krwotocznego ( z utratą krwi 20-40%
objętości krwi krążącej) jest diureza godzinowa wynosząca
poniżej:
A . 30 ml/h,
B . 50 ml/h,
C . 60 ml/h,
D . 70 ml/h.
Zadanie 91.
Objawy psychiczno - somatyczne występujące
przekwitania wynikają z:
A . niedoboru gonadotropin,
B . niedoboru progesteronu,
C . niedoboru estrogenów,
D . wysokiego stężenia estrogenów.
w
okresie
Zadanie 92.
Najczęściej występującymi nowotworami jajnika są guzy:
A . endometrialne,
B . śluzowe,
C . surowicze,
D . Brennera.
Zadanie 93.
Badanie genetyczne, w pierwotnym braku miesiączkowania,
rozpoczyna się od oceny chromatyny płciowej z nabłonka:
A . pochwy,
B . jamy macicy,
C . jamy ustnej,
D . jamy nosowej.
Zadanie 94.
Technika kriochirurgiczna polega na:
A . wycinaniu zmiany specjalnym nożem,
B . zastosowaniu urządzenia pod prądem,
C . niszczeniu tkanki za pomocą niskich temperatur,
D . użyciu pewnych środków farmakologicznych.
Zadanie 95.
Do zakażenia wirusem HIV NIE dochodzi podczas:
A . kontaktów seksualnych,
B . korzystania ze wspólnych urządzeń sanitarnych,
C . transplantacji narządów,
D . przetaczania preparatów krwi.
Zadanie 96.
Jeśli nasienie pochodzi o d męża t o sztuczne zapłodnienie nazywa
się:
A . homologicznym,
B . heterologicznym,
C . analogicznym,
D . dyslogicznym.
Zadanie 97.
Uporczywy świąd i serowate upławy to objawy:
A . bakteryjnego zapalenia pochwy,
B . drożdżakowego zapalenia pochwy,
C . rzęsistkowicy,
D . zapalenia gruczołu przedsionkowego większego.
Zadanie 98.
Dziecko matki z HIV seropozytywnej d o czasu wykluczenia jego
zakażenia powinno być poddane tylko szczepieniu:
A . BCG,
B . WZW B,
C . różyczką,
D . polio.
Zadanie 99.
W diagnostyce ciąży ektopowej dominującą rolę odgrywa:
A . badanie ginekologiczne,
B . badanie ultrasonograficzne,
C . badanie ultrasonograficzne i ilościowe oznaczenie
B-HCG,
D . jakościowe
oznaczenie
B-HCG
i
badanie
ultrasonograficzne.
Zadanie 100.
Punktem wyjścia procesu nowotworowego raka szyjki macicy jest
zwykle:
A . część pochwowa szyjki macicy,
B . kanał szyjki macicy,
C . granica między nabłonkiem gruczołowym a płaskim tarczy
części pochwowej,
D . tylna warga szyjki macicy.
Zadanie 101.
Z czego powstaje torbiel skórzasta?
A . z mezodermy,
B . z ektodermy,
C . z entodermy,
D . ze wszystkich trzech listków zarodkowych.
Zadanie 102.
Jakie preparaty hormonalne stosuje się w przypadku leczenia
raka sutka?
A . hormony przysadki mózgowej,
B . antyestrogeny i progestageny,
C . hormony kory nadnerczy,
D . hormony tyreotropowe.
Zadanie 103.
Kobiety, które NIE podjęły karmienia piersią lub o d początku
stosują dokarmianie dziecka, należy uznawać z a niepłodne
(zgodnie z zaleceniami WHO) tylko przez pierwsze:
A . 2 tygodnie po porodzie,
B . 3 tygodnie po porodzie,
C . 4 tygodnie po porodzie,
D . 6 tygodni po porodzie.
Zadanie
Stopień
że:
A.
B.
104.
III według subiektywnej oceny twardości prącia oznacza,
prącie jest większe, ale nie twarde,
twardość prącia wystarcza d o penetracji, ale pełna
twardość nie zostaje osiągnięta,
C . prącie jest twarde, ale nie wystarczające d o odbycia
stosunku,
D . prącie jest w pełni sztywne i twarde.
Zadanie 105.
Profilaktyka nietrzymania moczu obejmuje:
A . regularne ćwiczenia wzmacniające mięśnie dna miednicy,
B . zapobieganie otyłości, zwalczanie zaparć,
C . leczenie zakażeń układu moczowego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 106.
P o ewakuacji zaśniadu groniastego, zalecane jest stosowanie
antykoncepcji przez:
A . 3 miesiące,
B . 6 miesięcy,
C . 1 rok,
D . 2 lata.
Zadanie 107.
Jaką przerwę między ciążami powinna zachować kobieta, aby
zbytnio nie obciążać swojego organizmu?
A . 1 rok,
B . 2-3 lata,
C . 4-5 lat,
D . więcej niż 5 lat.
Zadanie 108.
I l e dni przed oddaniem nasienia d o badania, mężczyzna powinien
zachować abstynencję płciową?
A . jeden dzień,
B . dwa, trzy dni,
C . cztery do siedmiu dni,
D . więcej niż siedem dni.
Zadanie 109.
Płeć psychiczna jest t o identyfikacja płciowa i wynikające stąd
poczucie przynależności do osobników płci żeńskiej lub męskiej:
A . ukształtowana w pierwszych latach życia,
B . ujawniająca się n a krótko przed okresem dojrzewania
płciowego,
C . ma swój początek w okresie płodowym,
D . ujawnia się tuż po zakończeniu procesu dojrzewania.
Zadanie 110.
Hormonoterapia wykorzystywana
nowotworowych:
A . pochwy,
B . jajowodu,
C . trzonu macicy,
D . szyjki macicy.
jest
w
leczeniu
Zadanie 111.
Rzęsistkowica jest chorobą infekcyjną wywołaną przez:
A . Trichomonas vaginalis,
B . Treponema pallidum,
C . Neisseria gonorrhoeae,
D . nie ma odpowiedzi prawidłowej.
chorób
Zadanie 112.
Które witaminy mają właściwości antyoksydacyjne, zmniejszające
ryzyko wystąpienia nowotworu?
A . B1, B6, C,
B . A, D, E,
C . A, E, C,
D . B6, E, D.
Zadanie 113.
W celu szybkiego wykrycia rzęsistka pochwowego, najczęściej
wykonuje się:
A . badanie pH pochwy,
B . rozmaz barwiony,
C . rozmaz w kropli NaCl,
D . posiew.
Zadanie 114.
Późnym objawem popromiennym w leczeniu nowotworów szyjki macicy
jest:
A . zanik kory nadnerczy,
B . zwężenie moczowodów,
C . leukoplakia sromu,
D . brodawczak pęcherza moczowego.
Zadanie 115.
Skuteczność poszczególnych metod antykoncepcyjnych ocenia się
na podstawie?
A . oceny kobiet stosujących daną metodę,
B . liczby urodzeń w danym roku w danym kraju,
C . indeksu HCG,
D . wskaźnika Pearla.
Zadanie 116.
Zgodnie z polskim prawem granica wieku dopuszczalnych zachowań
seksualnych wynosi:
A . 16 lat,
B . 14 lat,
C . 15 lat,
D . 13 lat.
Zadanie 117.
Jaki test stosowany jest w e wczesnym wykrywaniu raka szyjki
macicy?
A . Elisa,
B . Kramera,
C . Papanicolaou,
D . Inslera.
Zadanie 118.
Zgodnie z obowiązującym w kraju prawem, matka przed i p o
urodzeniu dziecka m a prawo d o szczególnej pomocy władz
publicznych. Zapis ten znajduje odzwierciedlenie w:
A . Ustawie z dnia 6 listopada 2018r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta,
B . Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia
1997r.,
C . Ustawie z dnia 1 5 kwietnia 2011r. o podmiotach
leczniczych,
D . Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 0 września
2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie
fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu
oraz opieki nad noworodkiem.
Zadanie 119.
Definicja gwałtu obejmuje każdy kontakt seksualny, d o którego
dochodzi:
A . bez świadomej zgody jednej ze stron,
B . gdy zastosowano przemoc fizyczną,
C . g d y istniała groźba zastosowania przemocy fizycznej w
stosunku do ofiary, jak i innej osoby,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 120.
Zmiany dysplastyczne w nabłonku szyjki macicy zaliczone d o CIN
III, wskazują na:
A . zmiany zapalne,
B . rak przedinwazyjny,
C . rak inwazyjny,
D . mięśniak szyjki macicy.
Zadanie 121.
Rzeżączkowe zapalenie pochwy charakteryzują upławy:
A . żółte, ropne,
B . białe, serowate,
C . surowiczo-krwiste,
D . brązowe.
Zadanie 122.
Jakiej operacji NIE wykonuje się drogą pochwową?
A . plastyki szyjki macicy,
B . wyłuszczania guzów jajnika,
C . wyłuszczania torbieli gruczołu Bartholina,
D . wycięcia macicy.
Zadanie 123.
Liszaj biały rozpoznawany jest na podstawie:
A . objawów klinicznych,
B . badań hormonalnych,
C . badania histopatologicznego,
D . rozmazu cytologicznego.
Zadanie 124.
Podczas frakcjonowanego łyżeczkowania jamy macicy materiał d o
badania histopatologicznego pobiera się:
A . tylko z jamy macicy,
B . w pierwszej kolejności z jamy macicy a później z kanału
szyjki macicy,
C . w pierwszej kolejności z kanału szyjki macicy, a
później z jamy macicy,
D . z kanału szyjki macicy.
Zadanie 125.
Do wykonania próby Schillera stosowany jest:
A . błękit metylowy,
B . roztwór jodu,
C . roztwór kwasu mlekowego,
D . roztwór kwasu octowego.
Zadanie 126.
Odczynem pojawiającym się tylko u noworodków płci żeńskiej,
spowodowanym wpływem hormonów matczynych, jest:
A . mlecznobiała lub krwista wydzielina w ujściu pochwy,
B . rumień noworodkowy,
C . plamy mongolskie,
D . gorączka fizjologiczna.
Zadanie 127.
Brachyterapia jest t o leczenie nowotworów kobiecych narządów
płciowych poprzez:
A . napromienianie jednoetapowe,
B . radioterapię śródtkankową,
C . naświetlanie drzewa oskrzelowego,
D . napromienianie z zewnątrz.
Zadanie 128.
Rekomendowane metody antykoncepcji dla kobiet z SM to:
A . DTA,
B . Depo-Provera,
C . prezerwatywa,
D . odpowiedź A i C są prawidłowe.
Zadanie 129.
Największą rolę w etiopatogenezie raka endometrium przypisuje
się:
A . uwarunkowaniom genetycznym,
B . działaniu androgenów,
C . działaniu estrogenów,
D . obciążeniom rodzinnym.
Zadanie 130.
Wskaźnik Pearla jest iloczynem całkowitej liczby
planowanych ciąż pomnożonych przez:
A . 1000 i całkowitej liczby miesięcy stosowania
metody,
B . 1200 i całkowitej liczby miesięcy stosowania
metody,
C . 6 0 0 i całkowitej liczby miesięcy stosowania
metody,
D . 1 0 0 i całkowitej liczby miesięcy stosowania
metody.
nie
danej
danej
danej
danej
Zadanie 131.
Komórki
zwane
koilocytami,
uwidocznione
w
badaniu
cytoonkologicznym szyjki macicy charakteryzują zakażenie:
A . wirusem HPV,
B . rzęsistkiem pochwowym,
C . wirusem cytomegali (CMV),
D . chlamydią trachomatis.
Zadanie 132.
Zapalenie błony śluzowej macicy jest spowodowane zakażeniem
wstępującym, z wyjątkiem:
A . rzęsistkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
B . rzeżączkowego zapalenia błony śluzowej macicy,
C . zapalenia błony śluzowej macicy spowodowanego przez
chlamydię,
D . gruźliczego zapalenia błony śluzowej macicy.
Zadanie 133.
Jakie jest postępowanie diagnostyczne w przypadku podejrzenia
rozpoznania raka szyjki macicy?
A . pobranie rozmazu cytologicznego za pomocą kolposkopu,
B . pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy i wyskrobin z
kanału szyjki i jamy trzonu macicy,
C . wykonanie łyżeczkowania jamy trzonu macicy i
histeroskopii,
D . pobranie krwi z dróg rodnych n a ewentualną obecność
komórek nowotworowych.
Zadanie 134.
Zadaniem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom
przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie s ą oni
w stanie sami pokonać. Działania te mają zmierzać do:
A . usamodzielnienia się pojedynczych osób,
B . usamodzielniania się rodzin,
C . integracji osób, rodzin ze środowiskiem,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 135.
Ostry rybi zapach wydzieliny pochwowej jest charakterystyczny
dla:
A . grzybiczego zapalenia pochwy,
B . bakteryjnego zapalenia pochwy,
C . rzęsistkowicy,
D . infekcji wirusem opryszczki.
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE
TEST NR 240616
GRUPA 1
Zadanie 1.
W przypadku bólu w klatce piersiowej u 30-letniego mężczyzny w
pierwszej kolejności należy wykonać:
A . EKG,
B . RTG - aby wykluczyć złamanie żeber, potem EKG,
C . RTG, b o EKG jest niekonieczne ponieważ w tym wieku
choroby serca nie występują,
D . USG.
Zadanie 2.
Wskazaniem d o stałej elektrostymulacji jest utrwalony lub
nawracający blok:
A . przedsionkowo-komorowy III˚,
B . przedsionkowo-komorowy I˚,
C . pozawałowy,
D . mechaniczny.
Zadanie 3.
Pacjentka 47-letnia z wadą zastawki mitralnej, utrwalonym
migotaniem przedsionków leczona digoxyną, lekami moczopędnymi
oraz inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA) została
przyjęta d o szpitala z powodu wymiotów, żółtego widzenia,
szmerów, zaburzeń rytmu serca oraz halucynacji. Dolegliwości t e
wynikają najprawdopodobniej z:
A . zatrucia digoxyną,
B . przedawkowania leków moczopędnych,
C . przedawkowania IKA,
D . interakcji leków z pokarmami.
Zadanie
Trening
A.
B.
C.
D.
4.
w rehabilitacji kardiologicznej opiera się na zasadzie:
stopniowego obciążania,
systematyczności,
cykliczności,
wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 5.
W prawidłowym rytmie zatokowym załamek P jest:
A . ujemny w odprowadzeniach I, II i dodatni w aVR,
B . dodatni w I, II, aVF i ujemny w aVR,
C . dodatni w I, II i aVR,
D . ujemny w II, III i aVF.
Zadanie 6.
Leków przeciwzakrzepowych NIE powinno się podawać drogą:
A . doustą,
B . dożylną,
C . domięśniową,
D . podskórną.
Zadanie 7.
D o najważniejszych czynników ryzyka miażdżycy z grupy chorób
współistniejących należą:
A . udar mózgu, hiperglikemia,
B . nadciśnienie tętnicze, cukrzyca,
C . osteoporoza, retinopatia,
D . niewydolność nerek, polineuropatia.
Zadanie 8.
Pacjent 40-letni p o angioplastyce naczyń wieńcowych pali
papierosy. Ryzyko zaostrzenia choroby niedokrwiennej serca u
tego pacjenta zależy od:
A . czasu palenia i ilości wypalanych papierosów,
B . czasu palenia, a nie zależy o d ilości wypalanych
papierosów,
C . ilości wypalanych papierosów, nie zależy o d czasu
palenia,
D . u mężczyzn zależy od czasu palenia u kobiet nie.
Zadanie 9.
Które z niżej wymienionych enzymów lub substancji s ą markerami
martwicy mięśnia sercowego?
A . AST,
B . Troponina,
C. CK,
D . Leukocytoza.
Zadanie 10.
Perikarditis to:
A . zapalenie osierdzia,
B . zapalenie wsierdzia,
C . zakażenie rany,
D . infekcja mostka.
Zadanie 11.
15-letnią pacjentkę przyjęto d o szpitala z powodu ubytku
przegrody międzyprzedsionkowej. D o jakiej grupy schorzeń
zaliczamy w/w jednostkę chorobową?
A . do nabytych wad serca,
B . do wrodzonych wad serca,
C . do chorób zapalnych serca,
D . do niezapalnych chorób serca.
Zadanie 12.
30-letni pacjent zgłosił się d o lekarza skarżąc się n a bóle,
uczucie ziębnięcia i zaburzenia czucia w obrębie kończyn
dolnych. Lekarz stwierdził u pacjenta chorobę Buergera. Choroba
Buergera jest to:
A . miażdżyca zarostowa tętnic,
B . zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń,
C . jeden z typów nerwicy naczyniowej,
D . wrodzona wada serca.
Zadanie 13.
Zaletą badania - monitorowanie EKG metodą Holtera jest to, że:
A . angażuje pacjenta czasowo w trakcie badania,
B . daje możliwość analizy występujących zaburzeń rytmu
wywoływanych wzmożoną aktywnością fizyczną,
C . daje możliwość analizy występujących zmian w zapisie
EKG retrospektywnie,
D . daje możliwość analizy występujących zaburzeń rytmu
serca lub stwierdzenia tzw. cichego niedokrwienia
zapisanych w czasie normalnej, codziennej aktywności
chorego.
Zadanie 14.
J a k długo trwa leczenie przeciwzakrzepowe
wszczepienia zastawki mechanicznej?
A . 3 miesiące,
B . 6 miesięcy,
C . 2 lata,
D . do końca życia.
Zadanie 15.
Nadciśnienie tętnicze dzielimy na:
A . samoistne, pierwotne,
B . pierwotne, wtórne,
C . wtórne, nerkowe,
D . wrodzone, wtórne.
po
zabiegu
Zadanie 16.
Alkohol etylowy w sposób istotny wpływa na stężenie frakcji:
A . LDL cholesterolu,
B . VLDL cholesterolu,
C . HDL cholesterolu,
D . nie wpływa na frakcje cholesterolu.
Zadanie 17.
Regularny wysiłek fizyczny:
A . nie wpływa na wartości ciśnienia tętniczego krwi,
B . wpływa niekorzystnie na poziom lipidów,
C . niekorzystnie wpływa na wskaźnik aktywacji płytek krwi,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 18.
Przetrwały przewód tętniczy jest pozostałością fizjologicznego
w życiu płodowym połączenia między tętnicą płucną, a aortą.
Kiedy dochodzi d o trwałego zamknięcia
i zarośnięcia
przetrwałego przewodu tętniczego?
A . w pierwszych 2 dniach życia,
B . w 8 tygodniu życia,
C . w pierwszych 2 tygodniach życia,
D . w pierwszych 30 dniach życia.
Zadanie 19.
Najbardziej powszechną przyczyną zatrzymania krążenia u dzieci
w stanie zagrożenia życia lub z urazem jest:
A . hiperkalemia i hipokalemia
B . hiperkapnia i tamponada serca
C . hipoksja i hipowolemia
D . zatorowość płucna
Zadanie 20.
P o 2 0 minutach trwania resuscytacji osoba odpowiedzialna z a jej
prowadzenie powinna rozważyć, czy należy j ą kontynuować, czy
t e ż przerwać. W takiej sytuacji należy przeanalizować
następujące informacje:
A . przyczynę zatrzymania krążenia, stan zdrowia pacjenta
przed zatrzymaniem krążenia,
B . wiek, miejsce w jakim doszło d o zatrzymania krążenia
(świadkowie zdarzenia),
C . ilość podanych dawek adrenaliny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 21.
U pacjenta p o angioplastyce, wykonanej z powodu ostrego zespołu
wieńcowego bez zawału serca, można rozpocząć wdrażanie ćwiczeń
fizycznych w dobie:
A. 2 ,
B. 3 ,
C. 4 ,
D. 5 .
Zadanie 22.
W celu monitorowania ciśnienia w tętnicy płucnej zakłada się:
A . cewnik do pomiaru ciśnienia w lewym przedsionku serca,
B . wkłucie centralne,
C . cewnik Swana - Ganza,
D . elektrodę endokawitarną.
Zadanie 23.
Napad MAS to:
A . nagle powstający blok serca, pracującego d o tej pory w
normalnym lub zaburzonym rytmie, powodujący zupełne
ustanie skurczów komór,
B . nagle powstający blok serca, pracującego d o tej pory w
zaburzonym rytmie, powodujący zupełne ustanie skurczów
tętnic,
C . niedrożność końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic
biodrowych, spowodowanej miażdżycą,
D . niedrożność końcowego odcinka aorty brzusznej i tętnic
biodrowych, spowodowanej zatorem.
Zadanie 24.
Biopsję serca wykonuje się u pacjentów z podejrzeniem:
A . wady zastawki trójdzielnej aorty,
B . choroby wieńcowej,
C . utrwalonego migotania przedsionków,
D . kardiomiopatii.
Zadanie
Obrzęki
A.
B.
C.
D.
25.
pochodzenia sercowego umiejscowione są najczęściej:
na twarzy, rzadziej na kończynach,
uogólnione,
na kończynach dolnych i górnych,
na najniżej położonych częściach ciała.
Zadanie 26.
Najczęstszą przyczyną zwężenia lewego ujścia żylnego jest:
A . wirusowe zapalenie mięśnia sercowego,
B . gorączka reumatyczna,
C . kardiomiopatia zastoinowa,
D . zapalenie osierdzia.
Zadanie 27.
Jednym z elementów terapii reperfuzyjnej u pacjentów z objawami
STEMI
jest
leczenie
fibrynolityczne.
Fibrynoliza
jest
najbardziej skuteczna, jeżeli terapię rozpocznie się nie
później niż w pierwszych:
A . 2-3 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów,
B . 6 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów,
C . 12 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów,
D . 24 godz. od momentu wystąpienia pierwszych obajwów.
Zadanie 28.
Korzyści z rehabilitacji kardiologicznej obejmują
wydolności wysiłkowej i:
A . zmniejszenie objawów dławicowych,
B . zmniejszenie objawów duszności,
C . zmniejszenie objawów chromania,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Czas o d odklemowania aorty,
zewnątrzustrojowego, to okres:
A . reperfuzji,
B . oksygenacji,
C . perfuzji,
D . wentylacji.
Zadanie 30.
Które spośród
najszybciej?
A . tabletki
B . tabletki
C . tabletki
D . plastry.
podanych
do
preparatów
"podjęzykowe",
do ssania,
przyjmowane doustnie,
poprawę
zakończenia
krążenia
nitrogliceryny
działają
Zadanie 31.
Jednym z podstawowych elementów terapii u pacjenta z ostrym
zespołem wieńcowym jest zmniejszenie bólu w klatce piersiowej.
Znajdź twierdzenie FAŁSZYWE:
A . lekiem z wyboru jest morfina, zwłaszcza w przypadku
bólu opornego na działanie nitratów,
B . morfinę należy podawać dożylnie, w dawkach 3-5 mg,
powtarzanych c o kilka minut, a ż d o ustąpienia bólu w
klatce piersiowej,
C . w leczeniu przeciwbólowym u pacjenta z ostrym zespołem
wieńcowym
należy
stosować
niesterydowe
leki
przeciwzapalne,
D . morfina m a dodatkowe korzystne działanie uspokajające i
powoduje ograniczenie stosowania leków sedatywnych.
Zadanie 32.
Pacjent lat 2 2 został przyjęty d o szpitala w celu diagnostyki
częstych omdleń i drgawek. W patofizjologii układu krążenia
występowanie omdleń i drgawek świadczy o:
A . napadzie MAS (Morgani-Adams-Stokes),
B . zwężeniu lewego ujścia żylnego,
C . wstrząsie kardiogennym,
D . padaczce.
Zadanie 33.
Najczęstsze powikłania po operacjach zastawkowych to:
A . tętniak rozwarstwiający aorty,
B . powikłania zakrzepowo-zatorowe,
C . wypadanie płatka zastawki dwudzielnej,
D . zapalenie płuc.
Zadanie 34.
Pacjent hospitalizowany z powodu zawału mięśnia sercowego p o
zatrzymaniu krążenia i skutecznej reanimacji, skarży się n a
ogólne osłabienie. W celu zmniejszenia dolegliwości, pacjenta
poddano rehabilitacji. Prawidłowy wysiłek fizyczny powoduje:
A . zwiększenie zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen,
B . zwiększenie zapotrzebowania n a tlen i spadek objętości
wyrzutowej,
C . wzrost zapotrzebowania n a tlen i wzrost objętości
wyrzutowej,
D . spadek zapotrzebowania n a tlen oraz wzrost objętości
wyrzutowej.
Zadanie 35.
Pierwsze objawy przedawkowania antykoagulantów to:
A . ból w klatce piersiowej,
B . krwawienia, wylewy podskórne,
C . nudności, wymioty,
D . zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 36.
D o szpitala przyjęto 37-letniego pacjenta w celu wykonania
operacyjnej
wymiany
zastawki
aortalnej.
Chory
jest
zakwalifikowany do autotransfuzji. Autotransfuzja to:
A . przetaczanie krwi pacjentowi w trakcie zabiegu
operacyjnego,
B . rozcieńczanie krwi odpowiednimi płynami,
C . przetaczanie krwi choremu przed zabiegiem operacyjnym,
D . przetaczanie choremu jego własnej krwi wcześniej
pobranej.
Zadanie 37.
C z y uporczywy kaszel może być ubocznym objawem leków
stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
A . tak, świadczy o przedawkowaniu glikozydów naparstnicy,
B . tak, jest objawem ubocznym stosowania inhibitorów
konwertazy angiotensyny,
C . nie, jest objawem infekcji,
D . tak, świadczy o zbyt małej dawce leków moczopędnych.
Zadanie 38.
Pierwsze
czynności
pielęgniarskie
wobec
pacjentki
hospitalizowanej z powodu świeżego zawału mięśnia sercowego,
to:
A . zebranie dokładnego wywiadu chorobowego,
B . sprawdzenie, czy pacjentka posiada z e sobą niezbędne
rzeczy przydatne w czasie pobytu w szpitalu np.:
pidżama, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów itd.,
C . ułożenie chorej n a łóżku z twardym podłożem,
podłączenie aparatury monitorującej, założenie kaniuli
do żyły obwodowej, wykonanie EKG,
D . dokładne
wypełnienie
indywidualnej
dokumentacji
medycznej obowiązującej w oddziale.
Zadanie 39.
By-passy są metodą leczenia polegającą na:
A . udrożnieniu tętnicy wieńcowej z a pomocą wprowadzonego
do niej specjalnego cewnika z balonikiem,
B . wykonaniu pomostów tętniczych lub żylnych, omijających
niedrożne odcinki tętnic wieńcowych,
C . umieszczeniu wewnątrz naczynia metalowej, nierdzewnej
siateczki, której zadaniem jest podtrzymywanie ściany
tętnicy wieńcowej w pozycji otwartej,
D . rewaskularyzacji mięśnia sercowego poprzez podanie
środków farmakologicznych do tętnic wieńcowych,
Zadanie 40.
U chorego, u którego prowadzona jest kontrapulsacja
wewnątrzaortalna, pielęgniarka powinna zwracać szczególnie
uwagę na:
A . temperaturę ciała chorego,
B . zabarwienie skóry, tętno obwodowe i temperaturę kończyn
dolnych,
C . tętno na tętnicach obwodowych kończyn górnych,
D . prawidłowe umiejscowienie balonu do kontrapulsacji.
Zadanie 41.
"Złotym standardem" służącym d o potwierdzenia albo wykluczenia
organicznej choroby wieńcowej jest:
A . test wysiłkowy,
B . koronarografia,
C . wielowarstwowa tomografia komputerowa,
D . scyntygrafia perfuzyjna mięśnia sercowego.
Zadanie 42.
III stopień niewydolności krążenia oznacza:
A . duszność spoczynkową,
B . znaczne
dolegliwości
przy
zwykłych
wysiłkach
fizycznych,
C . umiarkowane dolegliwości przy zwykłych wysiłkach
fizycznych,
D . brak dolegliwości przy zwykłych wysiłkach fizycznych.
Zadanie 43.
Lekiem powodującym zamknięcie drożnego przewodu tętniczego
Botalla jest:
A . prostin VR,
B . indometacyna,
C . naparstnica,
D . striadyna.
Zadanie 44.
Którą z poniższych wartości ciśnienia tętniczego krwi należy
uznać za prawidłową dla okresu niemowlęcego?
A . 120/80 mm Hg,
B . 105/65 mm Hg,
C . 90/60 mm Hg,
D . 100/65 mmHg.
Zadanie 45.
Zespół
obturacyjnego
bezdechu
sennego
objawia
się
współwystępowaniem dwóch z pięciu objawów:
A . częste wybudzanie
w
czasie
snu, upośledzenie
koncentracji w ciągu dnia, sen nie przynoszący
odpoczynku, uczucie duszenia w nocy, chrapanie,
B . częste wybudzanie w czasie snu, niemożność wybudzenia
się rano, brak tchu, pocenie się,
C . upośledzenie koncentracji w ciągu dnia, niemożność
wybudzenia się rano, brak tchu w ciągu dnia, pocenie
się nad ranem,
D . chrapanie w czasie zaśnięcia, sen nie przynoszący
odpoczynku, duszność i zatykanie w czasie snu, pocenie
się nad ranem, ból głowy.
Zadanie 46.
Badanie ultrasonograficzne wewnątrznaczyniowe polega na:
A . obrazowaniu blaszek miażdżycowych,
B . wykryciu zwężenia, poszerzenia (tętniaki), niedrożności
naczyń oraz zmian w ścianach tętnic i ustaleniu blaszki
miażdżycowej,
C . wykryciu zwężeń wieńcowych spowodowanych zakrzepicą,
D . podawaniem kontrastu do naczyń wieńcowych, wykrywaniu
zwężeń w tętnicach wieńcowych.
Zadanie 47.
Ocena dziecka
A . oceny
B . oceny
(B),
C . oceny
D . oceny
w stanie zagrożenia życia rozpoczyna się od:
drożności dróg oddechowych (A) i oddychania (B),
układu krążenia (A) i drożności dróg oddechowych
układu krążenia (A) i oddychania (B),
układu krążenia (A) i stanu świadomości (B).
Zadanie 48.
W oddziale kardiochirurgii d o zabiegu przygotowywana jest
17-letnia dziewczyna z rozpoznaniem CoA. Jaką wadę oznacza
skrót CoA?
A . zwężenie cieśni aorty,
B . atrezję zastawki trójdzielnej,
C . stenozę aortalną,
D . przerwanie łuku aorty.
Zadanie 49.
Reanimacja dziecka przez dwóch ratowników powinna przebiegać
zgodnie ze schematem:
A . 2 oddechy:15 uciśnięć klatki piersiowej,
B . 2 oddechy:30 uciśnięć klatki piersiowej,
C . 5 oddechów:15 uciśnięć klatki piersiowej,
D . 1 oddech:5 uciśnięć klatki piersiowej.
Zadanie 50.
Do późnych powikłań zawału serca zaliczamy:
A . pęknięcie ściany serca,
B . ostra niewydolność krążenia,
C . przewlekła niewydolność krążenia,
D . nagły zgon.
Zadanie 51.
Blok przedsionkowo - komorowy I ˚ zostanie rozpoznany u dziecka,
gdy:
A . czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego ulega
wydłużeniu,
B . okresowo wypada jeden skurcz komorowy,
C . w sposób nieregularny wypada załamek P,
D . całkowicie
przerwane
jest
przewodzenie
przedsionkowo-komorowe.
Zadanie 52.
Długotrwale przebiegające nadciśnienie tętnicze jest czynnikiem
przyspieszającym rozwój:
A . choroby niedokrwiennej serca,
B . niewydolności oddechowej,
C . zaburzeń metabolicznych,
D . zaburzeń elektrolitowych.
Zadanie 53.
Bradykardia zatokowa to czynność akcji serca poniżej:
A . 100 uderzeń na minutę,
B . 80 uderzeń na minutę,
C . 60 uderzeń na minutę,
D . 40 uderzeń na minutę.
Zadanie 54.
Jakie badania dodatkowe mogą potwierdzić ostre zapalenie
osierdzia?
A . OB, morfologia z opisem leukocytów,
B . EKG, echokardiografia, rtg klatki piersiowej,
C . wymaz bakteryjny z tylnej ściany gardła i antybiogram,
D . dokładne
osłuchanie
tonów
serca
przez
kilku
specjalistów.
Zadanie 55.
Badanie angiograficzne tętnic wieńcowych uwidacznia:
A . morfologię tętnic, ewentualne zwężenia i niedrożność
tętnic,
B . czynność lewej komory serca,
C . obecność zmian miażdżycowych w tętnicach,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 56.
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) t o takie, które
organizm:
A . może sam syntetyzować,
B . nie może sam syntetyzować,
C . częściowo sam wytwarza, a częściowo ich źródłem jest
pokarm,
D . n i e syntetyzuje, a jedynym ich źródłem s ą tłuszcze
zwierzęce.
Zadanie 57.
Który z podanych objawów klinicznych może być spowodowany
hipokaliemią?
A . zaburzenia rytmu serca w tym migotanie komór,
B . bradykardia lub asystolia serca,
C . wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D . biegunka.
Zadanie 58.
Niewydolność układu krążenia u dzieci może wystąpić pod
postacią:
A . wstrząsu,
B . zastoinowej niewydolności krążenia,
C . zaburzeń rytmu serca, zapalenia osierdzia,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 59.
Źródłem błonnika pokarmowego są:
A . otręby owsiane, musli owsiane, jęczmień,
B . nasiona roślin strączkowych, produkty sojowe,
C . jabłka, żurawiny, porzeczki, agrest,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 60.
Pacjent 41-letni z rozpoznanym napadowym migotaniem
przedsionków o nieustalonym czasie trwania jest przygotowywany
d o umiarowienia czynności serca. W takich przypadkach stosuje
s i ę doustne antykoagulanty np. Sintrom. W celu monitorowania
działania leku oznacza się:
A . wskaźnik protrombinowy,
B . czas kaolinowo-kefalinowy,
C . czas krwawienia,
D . czas krzepnięcia.
Zadanie 61.
Każdy chory z chorobą układu sercowo-naczyniowego realizujący
kinezyterapię powinien mieć określoną intensywność treningu i
wielkość obciążeń treningowych. Najważniejszymi metodami oceny
intensywności wysiłku są:
A . skala nasilenia duszności MRC, test Tinetti,
B . tętno treningowe, odczucie zmęczenia według skali
Borga,
C . klasyfikacja Forrestera, skala TIMI,
D . klasyfikacja Killipa-Kimballa, ocena siły mięśniowej
Medical Research Council (MRC).
Zadanie
Lekiem
jest/są:
A.
B.
C.
D.
62.
działającym antagonistycznie w stosunku d o heparyny
witamina K,
siarczan protaminy,
kwas acetylosalicylowy,
pochodne kumaryny.
Zadanie 63.
Jakie są przyczyny ostrego zapalenia osierdzia?
A . infekcje wirusowe i bakteryjne, gruźlica, zawał mięśnia
sercowego,
B . ostry krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego,
C . infekcje wirusowe i bakteryjne, zatory tętnicze,
D . zawał mięśnia sercowego, tężec, zatrucia.
Zadanie 64.
N a ulicy leży nieprzytomny mężczyzna. N a podstawie badania
stwierdzono brak tętna, brak oddechu. Należy podjąć czynności
reanimacyjne zachowując odpowiednią niżej podaną kolejność
postępowania:
A . przywrócenie
krążenia,
przywrócenie
oddechu,
udrożnienie dróg oddechowych,
B . przywrócenie krążenia, udrożnienie dróg oddechowych,
przywrócenie oddechu,
C . przywrócenie oddechu, udrożnienie dróg oddechowych,
przywrócenie krążenia,
D . udrożnienie dróg oddechowych, przywrócenie oddechu,
przywrócenie krążenia.
Zadanie 65.
Czynniki zwiększające prawdopodobieństwo rozwarstwienia aorty:
A . płeć żeńska, niskie ciśnienie tętnicze,
B . płeć męska, wiek 50-60 lat, niskie ciśnienie tętnicze,
C . płeć męska, nadciśnienie tętnicze, zespół Marfana,
D . nie ma żadnych.
Zadanie 66.
U 37-letniego pacjenta jest wykonywany zabieg operacyjny przy
zastosowanu krążenia pozaustrojowego i hipotermii. Zabieg
polega n a wszczepieniu sztucznej zastawki aortalnej. Hipotermia
w zabiegach wszczepienia sztucznej zastawki aortalnej polega
na:
A . obniżeniu temperatury ciała poniżej normy,
B . samoistnej utracie ciepła przez organizm,
C . ograniczeniu pracy poszczególnych narządów,
D . utrzymaniu normalnej temperatury organizmu.
Zadanie 67.
Do powikłań mogących wystąpić w wyniku unieruchomienia należą:
A . odleżyny, zapalenie żył powierzchniowych, zakażenie
dróg oddechowych,
B . odleżyny, zaburzenia rytmu serca, zapalenie żył
głębokich,
C . odleżyny, zapalenie żył głębokich, zakażenie dróg
oddechowych,
D . zaburzenia rytmu serca, zapalenie żył głębokich,
zakażenie dróg oddechowych.
Zadanie 68.
Wykazano, ż e mały, umiarkowany i regularny wysiłek u pacjentów
z nadciśnieniem tętniczym powoduje:
A . identyczne lub większe efekty hipotensyjne niż ciężki
trening,
B . identyczne lub mniejsze efekty hipotensyjne niż ciężki
trening,
C . stały wzrost wartości ciśnienia tętniczego krwi,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 69.
Tętnica piersiowa wewnętrzna jest najczęściej używana d o
pomostowania gałęzi przedniej zstępującej lewej tętnicy
wieńcowej (LAD) ze względu na:
A . łatwość pobrania,
B . brak żył do pobrania,
C . dobre wyniki odległe takiego pomostu,
D . nieodkładanie się blaszek miażdżycowych.
Zadanie 70.
W Polsce, przy pobieraniu tkanek i narządów o d dawców zmarłych
obowiązuje zasada zgody domniemanej (brak sprzeciwu). Sprzeciw
może być wyrażony w formie:
A . wpisu do centralnego rejestru,
B . oświadczenia pisemnego z własnoręcznym podpisem,
C . oświadczenia w chwili przyjęcia d o szpitala lub w
czasie pobytu w szpitalu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 71.
W etipatogenezie rozwoju pierwotnego nadciśnienia tętniczego
najważniejsze znaczenie mają:
A . czynniki środowiskowe, wiek, palenie papierosów,
B . styl życia, mała aktywność fizyczna,
C . uwarunkowania
genetyczne,
otyłość,
nadużywanie
alkoholu,
D . płeć, spożywanie dużych ilości soli, typ osobowości.
Zadanie 72.
Pacjent przyjęty d o oddziału z e zdiagnozowanym wstrząsem
kardiogennym. Na zawał serca jako przyczynę wstrząsu wskazują:
A . rozpoznane zaburzenia endokrynologiczne,
B . zaburzenia krążenia mózgowego w wywiadzie,
C . częste bóle dławicowe w wywiadzie, obecność zaburzeń
rytmu serca,
D . choroby nerek w wywiadzie.
Zadanie 73.
P o transfuzji krwi należy przechować w lodówce pojemnik z
pozostałościami przetaczanej krwi lub jej składnika wraz z
zestawem do przetaczania przez:
A . 1 miesiąc,
B . 24 godziny,
C . 72 godziny,
D . żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 74.
W stanie ostrego zawału mięśnia sercowego, d o najczęstszych
powikłań zagrażających życiu chorego należą:
A . nadciśnienie
tętnicze
krwi,
udar
mózgu,
ostra
niewydolność nerek,
B . ostra niewydolność oddechowa, wstrząs hipowolemiczny,
blok przedsionkowo-komorowy,
C . zaburzenia
rytmu
serca,
obrzęk
płuc,
wstrząs
kardiogenny,
D . niewydolność
serca,
kardiomiopatia,
zapalenie
osierdzia.
Zadanie 75.
Chromanie przestankowe to objaw:
A . obecności żylaków podudzi,
B . niedoboru potasu,
C . miażdżycy tętnic kończyn dolnych,
D . zaburzeń krążenia limfatycznego
dolnych.
w obrębie kończyn
Zadanie 76.
Najbardziej wartościowych informacji o stanie wypełnienia
łożyska naczyniowego dostarcza:
A . ośrodkowe ciśnienie żylne,
B . ciśnienie tętnicze krwi mierzone metodą krwawą,
C . dokładnie prowadzony bilans płynów,
D . krzywa platyzmograficzna.
Zadanie 77.
Niedomykalność zastawki aorty charakteryzuje się:
A . wzrostem ciśnienia tętniczego krwi skurczowego i
rozkurczowego,
B . wzrostem ciśnienia tętniczego krwi skurczowego i
spadkiem ciśnienia rozkurczowego,
C . wzrostem ciśnienia rozkurczowego i spadkiem ciśnienia
skurczowego,
D . ciśnienie skurczowe i rozkurczowe są w granicach normy.
Zadanie 78.
Kobieta w wieku 5 0 lat została przyjęta d o szpitala z obrzękiem
płuc.
U pacjentki występują objawy: silna duszność,
odkrztuszanie pienistej wydzieliny podbarwionej n a różowo,
przepełnione żyły szyjne. D o obrzęku płuc dochodzi najczęściej
w:
A . ostrej niewydolności prawokomorowej,
B . ostrej niewydolności lewokomorowej,
C . przewlekłej niewydolności prawokomorowej,
D . przewlekłej niewydolności lewokomorowej.
Zadanie 79.
24-letni pacjent jest przyjęty d o Kliniki Kardiochirurgii z
rozpoznaniem niedomykalności zastawki aortalnej. Pacjent został
zakwalifikowany d o wszczepienia zastawki homogennej. C o t o jest
zastawka homogenna?
A . zastawka pobrana z ludzkich zwłok,
B . zastawka pobrana z serca zwierzęcego,
C . sztuczna zastawka aortalna,
D . płatki zastawki ludzkiej na sztucznym pierścieniu.
Zadanie 80.
U 70-letniej chorej z niewydolnością krążenia występują obrzęki
i wodobrzusze. W pielęgnacji chorego z obrzękami należy:
A . prowadzić dobową zbiórkę moczu,
B . prowadzić bilans płynów i codzienną kontrolę masy
ciała,
C . kontrolować ilość wypijanych płynów,
D . kontrolować ilość wydalanego moczu.
Zadanie 81.
Która z chorób występująca u matki może mieć negatywny wpływ na
układ bodźcotwórczo - przewodzący w okresie życia płodowego?
A . mukowiscydoza,
B . cukrzyca,
C . kolagenoza,
D . osteoporoza.
Zadanie 82.
Podczas toalety drzewa oskrzelowego u chorego zaintubowanego,
przy włączonym ssaniu ssaka elektrycznego niedozwolone s ą ruchy
cewnika do odsysania do przodu, gdyż może to doprowadzić do:
A . infekcji,
B . krwawienia,
C . odmy opłucnowej,
D . odcinkowej niedodmy.
Zadanie 83.
Wadą zastawek mechanicznych w porównaniu d o zastawek
biologicznych jest:
A . konieczność stosowania leczenia przeciwzakrzepowego
przez całe życie chorego,
B . wyższy odsetek powikłań zakrzepowo-zatorowych i
zapalenia wsierdzia
w porównaniu d o zastawki
biologicznej,
C . niższa trwałość i wyższe ryzyko reoperacji,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 84.
Badanie Holterowskie stosowane w diagnostyce choroby
niedokrwiennej serca to badanie wykonywane:
A . w spoczynku, podczas snu trwającego 8 godzin,
B . przy obciążeniu wysiłkiem na bieżni trwającym 30 minut,
C . 6 0 minut p o wystąpieniu bólu wieńcowego p o podaniu 1 0
mg Sorbonitu pod język,
D . w czasie codziennej życiowej aktywności pacjenta i
trwające 24 godziny.
Zadanie 85.
Hiperkapnia jest to:
A . zmniejszenie utlenowania krwi,
B . zwiększenie utlenowania krwi,
C . zmniejszenia zawartości dwutlenku węgla we krwi,
D . zwiększenie zawartości dwutlenku węgla we krwi.
Zadanie 86.
Dla uzupełnienia niedoborów potasu chory powinien spożywać:
A . wyłącznie mięso,
B . owoce, warzywa, soki owocowe,
C . słodycze, warzywa, mięso,
D . orzechy, mięso, nabiał.
Zadanie 87.
Migotanie przedsionków należy do zaburzeń rytmu serca typu:
A . nadkomorowych,
B . komorowych,
C . zaburzenia w przewodzeniu bodźców,
D . nie należy do żadnej z wymienionych grup.
Zadanie 88.
Tetralogia Fallota t o ciężka wada serca obejmująca zespół
następujących anomalii:
A . otwór
w
przegrodzie
międzyprzedsionkowej,
międzykomorowej, zwężenie aorty oraz przełożenie dużych
pni tętniczych,
B . zwężenie ujścia pnia płucnego, ubytek przegrody
międzykomorowej, przerost prawej komory i prawostronne
przemieszczenie aorty nad przegrodę międzykomorową,
C . przerost lewej komory, zwężenie aorty, ubytek w
przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie
międzykomorowej,
D . zwężenie pnia płucnego, przemieszczenie aorty, ubytek w
przegrodzie międzyprzedsionkowej, ubytek w przegrodzie
międzykomorowej.
Zadanie 89.
Do objawów ostrego odrzutu przeszczepionego serca należą:
A . gorączka, powiększona wątroba,
B . zaburzenia rytmu serca pochodzenia przedsionkowego i
komorowego,
C . duszność, osłabienie, ciche i głuche tony serca,
wypełnione i tętniące żyły szyjne,
D . wszyskie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 90.
Komisurotomia to:
A . przecięcie spoideł zastawek,
B . szmery serca,
C . nerwica serca,
D . niemiarowość serca.
Zadanie 91.
W ostrej lewokomorowej niewydolności krążenia układa się
pacjenta w pozycji siedzącej w celu:
A . zmniejszenia obciążenia następczego,
B . zmniejszenia obciążenia wstępnego,
C . zmniejszenia zapotrzebowania na tlen,
D . nie ma wpływu.
Zadanie 92.
Śluzak przedsionka powinien być operowany, ponieważ:
A . powoduje obturację ujścia mitralnego,
B . występuje możliwość powstania zatorów z powierzchni
śluzaka,
C . powoduje zaburzenia rytmu serca,
D . powoduje spadki ciśnienia tętniczego krwi z utratą
przytomności.
Zadanie 93.
Postępowaniem z wyboru w trzepotaniu i migotaniu komór serca u
niemowlęcia jest:
A . kardiowersja elektryczna,
B . podanie leku umiarawiającego,
C . defibrylacja,
D . stymulacja elektrodą przezprzełykową.
Zadanie 94.
W 12-standardowych odprowadzeniach EKG, odprowadzeniami
przedsercowymi są:
A . aVR, aVL, aVF,
B . V1 - V6,
C . I, II, III, aVR, aVL, aVF,
D . I, II, III, V1, V2,V3.
Zadanie 95.
Chorego po zabiegach kardiochirurgicznych można ekstubować:
A . p o upływie 1 2 godzin o d zakończenia zabiegu, przy
prawidłowych wynikach gazometrycznych krwi,
B . g d y jest przytomny, w pełnym kontakcie, z wydolnym
układem oddechowym i nerkami, stabilny hemodynamicznie,
z ustabilizowanym drenażem ze śródpiersia,
C . g d y jest przytomny, stężenie tlenu w mieszaninie
oddechowej wynosi 60%, a ciśnienie końcowo wydechowe
(PEEP) jest powyżej 3 mmHg,
D . g d y jest przytomny, stabilny a wyniki gazometryczne
krwi pobrane p o 3 0 min. oddychania w trybie SIMV s ą
prawidłowe.
Zadanie 96.
Najwięcej powikłań zakrzepowo-zatorowych występuje w ciagu
pierwszych 1 4 miesięcy o d implantacji mechanicznej zastawki. W
i c h profilaktyce najważniejsze jest odpowiednie postępowanie
przeciwzakrzepowe z zastosowaniem pochodnych kumaryny. Dla
większości protez zaleca się utrzymywanie INR (znormalizowany
czas protrombinowy) na poziomie:
A . 1,5 - 2,5,
B . 2,5 - 3,5,
C . 3,5 - 4,5,
D . 4,5 - 6,0.
Zadanie 97.
Koarktacja aorty jest to:
A . rozszerzenie aorty,
B . zwężenie cieśni aorty,
C . miażdżyca aorty,
D . tętniak aorty.
Zadanie 98.
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest/są:
A . ostre schorzenia infekcyjne i gorączkowe,
B . zapalenie mięśnia sercowego, osierdzia lub wsierdzia,
C . krytyczne zwężenie drogi odpływu z lewej komory,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 99.
W procentowym rozkładzie dobowego zapotrzebowania człowieka na
energię węglowodany powinny stanowić około:
A . 20%,
B . 40%,
C . 60%,
D . 80%.
Zadanie 100.
Przebywająca w oddziale pooperacyjnym 5-letnia dziewczynka p o
operacji n a otwartym sercu jest podłączona d o kardiomonitora.
Przyłóżkowy monitoring zapisu EKG NIE dostarcza informacji o:
A . częstości tętna,
B . zaburzeniach rytmu serca,
C . zaburzeniach elektrolitowych,
D . zwiększonym ukrwieniu mięśnia sercowego.
Zadanie 101.
P o operacji wszczepienia protez zastawkowych, w celu
profilaktyki odległych powikłań pooperacyjnych, choremu należy
zalecić:
A . dbanie o systematyczną aktywność fizyczną i masę ciała,
B . unikanie przemęczania i wychłodzenia organizmu,
C . regularną kontrolę stomatologiczną i kardiologiczną,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 102.
Przez kardioplegię rozumiemy:
A . utrzymanie serca w fazie skurczu,
B . pobudzenie serca do pracy,
C . przywrócenie rytmu zatokowego,
D . chemiczne
zatrzymanie
czynności
mechanicznej serca.
elektrycznej
i
Zadanie 103.
W czasie transportu serca d o przeszczepu trzeba chronić j e
przed skutkami niedokrwienia, w tym celu należy:
A . przeszczepić serce w czasie nie dłuższym niż 30-40 min,
B . transportować
schłodzone
serce
w
płynie
kardioplegicznym, w temp. 4-8˚C, w specjalnym
pojemniku, nie dłużej niż 3 godz.,
C . schłodzić serce w pojemniku z lodem, c o znacznie
wydłuża czas transportu,
D . umieścić serce w schłodzonym roztworze Ringera, w
specjalnym, szczelnym pojemniku.
Zadanie 104.
Najwięcej magnezu zawierają produkty takie jak:
A . kefir lub jogurt, produkty mączne,
B . zielone warzywa, ziemniaki, pomidory,
C . ser biały i żółty, drożdże,
D . soja, fasola, kakao, płatki zbożowe.
Zadanie 105.
Powikłaniem zabiegu kardiowersji może być:
A . infekcja dróg moczowych,
B . udar krwotoczny mózgu,
C . poparzenie termiczne skóry,
D . zmiana osobowości.
Zadanie 106.
D o zadań pielęgniarki wobec pacjenta leczonego środkami
moczopędnymi należy prowadzenie:
A . DZM, pomiaru obwodów ciała, kontroli składu
elektrolitów,
B . bilansu płynów, codziennego pomiaru masy ciała,
przygotowanie i mobilizowanie pacjenta d o stosowania
odpowiedniej diety,
C . bilansu płynów, pomiaru obwodów ciała, pomocy w
utrzymaniu higieny ciała,
D . DZM, codziennego pomiaru masy ciała, uzupełnianie
niedoborów białkowych.
Zadanie 107.
Kardiowersja to:
A . powtórna operacja serca,
B . wielokrotna defibrylacja,
C . zsynchronizowana ze skurczami komory defibrylacja,
D . powtórne otwarcie klatki piersiowej z powodu utraty
dużej krwi.
Zadanie 108.
Podstawą kwalifikacji pacjenta z chorobami układu krążenia d o
kinezyterapii jest badanie kliniczne uzupełnione o:
A . EKG
spoczynkowe,
elektrokardiograficzną
próbę
wysiłkową,
B . badania
laboratoryjne
(morfologia,
elektrolity,
kreatynina, glukoza we krwi, badanie ogólne moczu),
C . badanie echokardiograficzne,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 109.
Czy sternotomia to:
A . rozejście się mostka,
B . szycie mostka,
C . pośrodkowe otwarcie klatki piersiowej,
D . boczne otwarcie klatki piersiowej.
Zadanie 110.
U pacjenta z hyperkaliemią K>6 mmol/l w zapisie EKG stwierdza
się wysokie spiczaste załamki:
A. T ,
B. P ,
C. R ,
D. S .
Zadanie 111.
Czy okres menopauzalny ma wpływ na ciśnienie tętnicze?
A . nie, nie ma wpływu,
B . tak, ma wpływ na obniżenie jego wartości,
C . tak, ma wpływ na podwyższenie jego wartości,
D . tak, ma wpływ jeśli współistnieją choroby kobiece.
Zadanie 112.
W krążeniu pozaustrojowym stosuje się kardioplegię, ponieważ
konieczne jest zatrzymanie serca w fazie rozkurczu:
A . o b a stwierdzenia s ą prawdziwe i pozostają z e sobą w
związku przyczynowym,
B . pierwsze twierdzenie jest prawdziwe, drugie twierdzenie
jest fałszywe,
C . o b a twierdzenia s ą fałszywe i nie m a między nimi
związku przyczynowego,
D . pierwsze twierdzenie jest fałszywe, drugie prawdziwe.
Zadanie 113.
W celu wykonania zapisu EKG należy założyć elektrody kończynowe
według następującego schematu:
A . elektroda czerwona - prawa noga, elektroda czarna prawa ręka, elektroda żółta - lewa noga, elektroda
zielona - lewa ręka,
B . elektroda czerwona - prawa ręka, elektroda żółta - lewa
ręka, elektroda zielona - lewa noga, elektroda czarna prawa noga,
C . elektroda czarna - lewa noga, elektroda czerwona - lewa
ręka, elektroda żółta - prawa ręka, elektroda zielona prawa noga,
D . elektroda zielona - prawa ręka, elektroda żółta - prawa
noga, elektroda czarna - lewa ręka, elektroda czerwona
- lewa noga.
Zadanie 114.
Migotanie komór jest zaburzeniem rytmu serca prowadzącym d o
wystąpienia:
A . wstrząsu hipowolemicznego,
B . obrzęku płuc,
C . nagłego zatrzymania krążenia,
D . przełomu nadciśnieniowego.
Zadanie 115.
U 70-letniego pacjenta kilka dni p o operacji wymiany stawu
biodrowego pojawiła się nagła duszność, ból w klatce piersiowej
i okresowo krwioplucie. W zapisie EKG obecna była tachykardia
zatokowa 130 uderzeń/min z licznymi nadkomorowymi zaburzeniami
rytmu i świeży blok prawej odnogi pęczka Hisa. Jakie
rozpoznanie jest najbardziej prawdopodobne?
A . zatorowość płucna,
B . zapalenie osierdzia,
C . zawał serca,
D . przełom nadciśnieniowy.
Zadanie 116.
U 52-letniego pacjenta z e świeżym, niepowikłanym zawałem
mięśnia sercowego rozpoczęto rehabilitację. Warunki, które
powinny być spełnione w czasie wykonywania ćwiczeń to:
A . przewietrzony pokój,
B . wygodna, niekrępująca odzież,
C . pacjent powinien być minimum 2 godziny po posiłku,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 117.
Chcąc zbadać deficyt tętna, pielęgniarka powinna zbadać tętno
na tętnicy promieniowej i dokonać pomiaru:
A . ciśnienia tętniczego krwi,
B . częstości akcji serca,
C . częstości tętna na drugiej tętnicy promieniowej,
D . ośrodkowego ciśnienia żylnego.
Zadanie 118.
Aminy katecholowe stosowane we wczesnym okresie pooperacyjnym,
po zabiegu założenia żylnych pomostów aortalno-wieńcowych:
A . zwiększają częstość uderzeń serca n a minutę, działają
przeciwbólowo,
B . powodują
przyspieszenie
oddechów,
zmniejszają
krzepliwość krwi,
C . zwiększają rzut serca i ciśnienie tętnicze krwi,
D . zwiększają krzepliwość krwi, powodują bradykardię.
Zadanie 119.
Podczas przemieszczania się w obrębie łóżka chory p o zabiegu n a
otwartym sercu powinien unikać:
A . zginania kończyn dolnych,
B . siadania z wykorzystaniem drabinki,
C . podpierania się na nadgarstkach,
D . podtrzymywania opatrunku na ranie pooperacyjnej.
Zadanie
Potas w
A.
B.
C.
D.
120.
organizmie człowieka odgrywa istotną rolę w:
mechanizmie skurczu mięśni i ich pobudliwości,
mechanizmach odpornościowych organizmu,
regulacji neurohormonalnej,
utrzymaniu stałości płynów wewnątrzustrojowych.
Zadanie 121.
U pacjentów leczonych preparatami nitrogliceryny, mogą wystąpić
następujące objawy niepożądane:
A . obniżenie wartości ciśnienia tętniczego krwi, odruchowe
przyspieszenie czynności serca, zaczerwienie twarzy,
bóle głowy,
B . wzrost
ciśnienia
tętniczego
krwi,
tachykardia,
zaczerwienie powłok skórnych, zawroty głowy,
C . pieczenie, drętwienie kończyn dolnych, świąd i zmiany
zabarwienia skóry,
D . nudności, wymioty, czasami biegunka, osłabienie.
Zadanie 122.
U dziecka z wrodzoną, siniczą wadą serca stwierdzono
policytemię. Policytemia jest wynikiem:
A . zmniejszonego przepływu płucnego,
B . ostrego niedotlenienia,
C . przewlekłej hipoksemii,
D . zmniejszonej produkcji amin katecholowych.
Zadanie 123.
W celu oceny zaawansowania niewydolności serca powszechnie
stosuje się klasyfikację:
A . Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYHA),
B . Kanadyjskiego Towarzystwa Chorób Serca i Naczyń (CCS),
C . Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK),
D . Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA).
Zadanie 124.
Który z niżej wymienionych stanów
fizjologicznym u dzieci?
A . tachykardia,
B . niemiarowość oddechowa,
C . bradykardia,
D . tachypnoe.
może
być
objawem
Zadanie 125.
Kontrapulsację /IABP/ najczęściej
wstępującej przez tętnicę:
A . ramieniową,
B . promieniową,
C . szyjną,
D . udową.
zakłada
się
do
aorty
Zadanie 126.
Mężczyzna 50-letni p o przebytej operacji kardiochirurgicznej
został wypisany d o domu p o 2 8 dniach hospitalizacji. W trakcie
pobytu w szpitalu był rehabilitowany. Rehabilitację poszpitalną
niekontrolowaną można prowadzić w:
A . szpitalu,
B . przychodni rejonowej,
C . sanatorium,
D . domu pacjenta.
Zadanie 127.
40-letnia kobieta z otyłością, z zaburzeniami lipidowymi i
cukrzycą typu 2 leczy się z powodu choroby niedokrwiennej
serca. Cukrzyca w takim przypadku:
A . zwiększa ryzyko zawału,
B . pogarsza przebieg zawału,
C . wpływa negatywnie na przeżycie po zawale,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 128.
Rehabilitacja po zabiegach kardiochirurgicznych NIE obejmuje:
A . nauki oddychania przeponowego lub segmentarnego,
B . nauki efektywnego kaszlu,
C . biernych i czynnych zmian pozycji,
D . pełnego uruchomienia po upływie tygodnia.
Zadanie 129.
Do wczesnych powikłań zawału serca zaliczamy:
A . powikłania zatorowo - zakrzepowe,
B . tętniak serca,
C . przewlekłą niewydolność krążenia,
D . zaburzenia rytmu i przewodnictwa.
Zadanie 130.
U chorych z niewydolnością serca należy unikać lub stosować z
ostrożnością następujące leki:
A . inhibitory
enzymu
konwertującego
angiotensyny
(inhibitory ACE),
B . niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
C . beta - blokery,
D . diuretyki.
Zadanie 131.
Nakłucie jamy osierdziowej t o zabieg diagnostyczny i leczniczy
wykonywany u chorych pod kontrolą Echokardiografii w stanie
zagrożenia życia w przypadku:
A . zapalenia osierdzia na tle wirusowym,
B . tamponady serca,
C . zawału mięśnia sercowego,
D . zapalenia wsierdzia.
Zadanie 132.
Do
najczęstszych
powikłań
po
zastosowaniu
krążenia
pozaustrojowego należą między innymi:
A . krwawienia, niedokrwistość, niewydolność krążenia,
B . posocznica, upośledzenie funkcji nerek, zaburzenia
rytmu serca,
C . owrzodzenia śluzówek żołądka, niewydolność wątroby,
atonia żołądka i jelit,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 133.
Test Allena służy do oceny:
A . dokładności pomiaru ciśnienia tętniczego krwi,
B . odpływu krwi żylnej z kończyny,
C . krążenia obocznego, gdy zostanie zamknięta tętnica
promieniowa,
D . ośrodkowego ciśnienia żylnego.
Zadanie 134.
D o czynników ryzyka chorób układu krążenia NIE poddających się
modyfikacji zaliczamy:
A . palenie tytoniu, małą aktywność fizyczną, dietę
wysokotłuszczową,
B . wiek, płeć, rodzinne występowanie chorób n a tle
miażdżycy,
C . choroby współistniejące typu cukrzyca, nadciśnienie
tętnicze,
D . podwyższony
poziom
cholesterolu
całkowitego,
LDL-cholesterolu, trójglicerydów.
Zadanie 135.
Nagłe zatrzymanie krążenia powstaje najczęściej w mechanizmie:
A . asystolii,
B . migotania przedsionków,
C . migotania komór,
D . rozkojarzenia elektromechanicznego.
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE
TEST NR 250716
GRUPA 1
Zadanie 1.
Kiedy należy rozpocząć przygotowanie pacjenta z e schyłkową
niewydolnością nerek do transplantacji nerki?
A . w momencie rozpoznania postępującej przewlekłej choroby
nerek,
B . w momencie rozpoczęcia dializoterapii,
C . w momencie gdy znajdzie się dawca nerki,
D . w dniu zabiegu transplantacji.
Zadanie 2.
Badaniem obrazującym tętnice nerkowe jest:
A . arteriografia,
B . urografia,
C . wentrykulografia,
D . uretrografia.
Zadanie 3.
Pacjent po transplantacji nerki NIE powinien być szczepiony:
A . szczepionką przeciw gruźlicy,
B . szczepionką przeciw tężcowi,
C . szczepionką przeciw różyczce,
D . szczepionką przeciw grypie.
Zadanie 4.
W procesie pielęgnowania największy nacisk kładzie się n a
zakres i charakter relacji interpersonalnych pielęgniarki z:
A . pacjentem i jego rodziną,
B . członkami zespołu terapeutycznego,
C . innymi pielęgniarkami,
D . pielęgniarką oddziałową, pielęgniarką naczelną
i
lekarzem dyżurnym.
Zadanie 5.
D o rozpoznania ostrego uszkodzenia nerek (AKI) w pediatrii
wprowadzono następującą klasyfikację, n a podstawie której
ocenia się AKI:
A . RIFLE,
B . P-RIFLE,
C . Forrestera,
D . Ransona.
Zadanie 6.
Podstawowym objawem klinicznym u dziecka z zespołem nerczycowym
jest:
A . krwinkomocz i bakteriomocz,
B . masywny białkomocz oraz obrzęki,
C . makroskopowy krwiomocz oraz gorączka,
D . nadciśnienie tętnicze i utrata masy ciała.
Zadanie 7.
W leczeniu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek powszechnie
stosuje się ludzką rekombinowaną erytropoetynę (EPO). Podawanie
EPO:
A . przyczynia się d o pogorszenia jakości życia tych
chorych,
B . powoduje obniżenie poziomu hematokrytu,
C . zmniejsza stężenie adrenaliny i noradrenaliny,
D . może indukować nadciśnienie tętnicze i pogarszać
kontrolę ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 8.
Badanie, dzięki któremu możemy ocenić
pęcherzowo-moczowodowego u dziecka, to:
A . USG,
B . urografia,
C . cystografia mikcyjna,
D . nakłucie nadłonowe.
stopień
Zadanie 9.
Nerkowe (miąższowe) ostre uszkodzenie nerek
spowodowane:
A . pierwotnymi chorobami nerek,
B . ostrą martwicą cewek nerkowych,
C . zmniejszoną perfuzją nerek,
D . chorobami drobnych naczyń nerkowych.
Zadanie 10.
Pollakisuria to:
A . częste oddawanie moczu,
B . bolesne oddawanie moczu,
C . nocne oddawanie moczu,
D . małomocz.
odpływu
NIE
jest
Zadanie 11.
Metodą nerkozastępczą z wyboru u niemowląt i małych dzieci z
PChN jest:
A . hemodializa,
B . dializa otrzewnowa,
C . transplantacja nerki,
D . transplantacja pre–emptive.
Zadanie 12.
Niedokrwistość w przewlekłej chorobie nerek spowodowana jest:
A . zaburzoną funkcją przysadki mózgowej,
B . nieadekwatnym wydzielaniem erytropoetyny przez komórki
śródmiąższowe nerek,
C . nadmiarem żelaza, które hamuje erytropoezę,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 13.
Nefropatia cukrzycowa jest jednym z przewlekłych powikłań
cukrzycy typu I i typu II. Zaliczana jest do:
A . mikro- i makroangiopatii,
B . makroangiopatii,
C . mikroangiopatii,
D . zmian zwyrodnieniowych nerek.
Zadanie 14.
Najczęstszą przyczyną PChN w populacji dziecięcej są:
A . wady układu moczowego,
B . kłębuszkowe zapalenia nerek,
C . choroby układowe,
D . nefropatia cukrzycowa.
Zadanie 15.
Opieka pielęgniarska wobec pacjenta p o przeszczepieniu nerki
obejmuje opiekę:
A . przeddializacyjną, dializacyjną i sródtransplantacyjną,
B . w oddziałach dializy pozaustrojowej i oddziałach
nefrologicznych,
C . w oddziale pooperacyjnym, oddziale transplantacyjnym,
przygotowanie pacjenta do wypisu ze szpitala,
D . przedoperacyjną oraz przyłóżkową tuż po operacji.
Zadanie 16.
Typową lokalizacją cewnika permanentnego jest/są:
A . żyła szyjna wewnętrzna lewa,
B . żyły podobojczykowe,
C . żyła szyjna wewnętrzna prawa,
D . żyły udowe, podobojczykowe.
Zadanie 17.
J a k często określane jest miano przeciwciał anty-HBs u chorych
dializowanych otrzewnowo?
A . 1 x 1 rok,
B . 1 x 5 lat,
C . 2 x 1 rok,
D . 4 x1 rok.
Zadanie 18.
P o wykonaniu przetoki z naczyń własnych część żylna przetoki
musi "dojrzeć" czyli ulec tak zwanej arterializacji. Z a
najkrótszy czas trwania tego procesu uważa się:
A . 3-4 miesiące,
B . 2-3 tygodnie,
C . 4-6 tygodni,
D . 1-3 tygodnie.
Zadanie 19.
Zaletami wczesnego kierowania d o zabiegu przeszczepienia nerki
w okresie przeddializacyjnym jest:
A . optymalne przygotowanie fizyczne i emocjonalne pacjenta
do zabiegu,
B . uniknięcie powikłań sercowo-naczyniowych i innych
częstych w okresie dializoterapii,
C . uniknięcie uciążliwości leczenia dializami (m. in.
wytworzenie dostępu naczyniowego),
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 20.
Najczęstszym czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego
u dzieci jest:
A . Pseudomonas,
B . Proteus,
C . Staphylococcus,
D . Escherichia coli.
Zadanie 21.
Obecność w moczu ponad 80% erytrocytów wyługowanych o
zmienionym
kształcie
(tzw.
erytrocytów
dyzmorficznych)
przemawia za:
A . schyłkową niewydolnością nerek,
B . zakażeniem układu moczowego,
C . nowotworem nerki,
D . chorobą kłębuszków nerkowych.
Zadanie 22.
Najczęstszą przyczyną zgonu pacjentów z PChN
nerkozastępczo w Polsce są:
A . infekcyjne powikłania dializy otrzewnowej,
B . nowotwory,
C . powikłania sercowo-naczyniowe,
D . naciek płynu do opłucnej.
leczonych
Zadanie 23.
Najczęstszym zaburzeniem równowagi kwasowo-zasadowej u pacjenta
z ostrym uszkodzeniem nerek i przewlekłą chorobą nerek jest:
A . kwasica nieoddechowa,
B . kwasica oddechowa,
C . zasadowica nieoddechowa,
D . zasadowica oddechowa.
Zadanie 24.
Homeostaza ustrojowa czyli regulacja stałości środowiska
wewnętrznego polega na utrzymaniu:
A . hiperkalcemii, izojonii, izohydrii, izoosmii,
B . hiperfosfatemii, izowolemii, izoosmii, izohydrii,
C . izowolemii, izojonii, izoosmii, izohydrii,
D . izowolemii, izoosmii, izojonii, hipernatremii.
Zadanie 25.
Zespół nerczycowy charakteryzuje się białkomoczem:
A . <3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
hiperlipidemią,
obrzękami,
B . >3,5
g/dobę,
hipoalbuminemią,
hiperlipidemią,
obrzękami,
C . 3,0-3,5 g/dobę, hiperalbuminemią, przesiękami d o jam
ciała,
D . >3,5 g/dobę, hipoalbuminemią, obrzękami, hipolipidemią.
Zadanie 26.
Pielęgniarka jest uprawniona d o wykonywania samodzielnie, bez
zlecenia lekarskiego świadczeń medycznych obejmujących
przygotowanie chorych ( i ich rodzin) leczonych metodami: CADO,
A D O i hemodializą d o współudziału w prowadzonym leczeniu, pod
warunkiem:
A . odbycia
kursu
kwalifikacyjnego
w
dziedzinie
pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią,
B . odbycia kursu specjalistycznego,
C . specjalizacji z pielęgniarstwa nefrologicznego,
D . uzyskania tytułu licencjata.
Zadanie 27.
Pyuria to:
A . wielomocz,
B . ropomocz,
C . wałeczkomocz,
D . bakteriomocz.
Zadanie 28.
D o przyczyn wczesnej dysfunkcji nerki przeszczepionej należą
czynniki związane z:
A . dawcą,
B . okresem niedokrwienia,
C . opracowaniem chirurgicznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Standardami opieki pielęgniarskiej nazywamy:
A . zasady
i
sposób
postępowania
w
opiece
nad
poszczególnymi grupami pacjentów, wyodrębnionymi n a
podstawie np. stanu zdrowia czy jednostki chorobowej,
B . zbiór wymagań, norm, które określają uzgodniony,
możliwy d o zrealizowania poziom wykonywania praktyki
pielęgniarskiej,
C . zbiór zasad i procedur postępowania pielęgniarskiego
podczas wykonywania przez pielęgniarkę różnych
zabiegów,
D . zbiór algorytmów i procedur pielęgniarskich.
Zadanie 30.
Dializa otrzewnowa jest nazywana wewnątrzustrojową dlatego, ż e
odbywa się wewnątrz organizmu pacjenta i wykorzystuje naturalną
błonę jako błonę dializacyjną. N a błonie tej zachodzą dwa
zjawiska:
A . dyfuzja i ultrafiltracja,
B . dyfuzja i osmoza,
C . dyfuzja i konwekcja,
D . konwekcja i osmoza.
Zadanie 31.
Jaki parametr jest zbędny w ocenie stanu odżywienia chorego
hemodializowanego:
A . wynik 7-punktowej subiektywnej oceny stanu odżywienia,
B . iloczyn wapniowo-fosforanowy,
C . wskaźnik masy ciała,
D . stężenie albumin w surowicy.
Zadanie 32.
Jakie grupy czynników mogą powodować zanieczyszczenie chemiczne
wody:
A . cząstki zawieszone w wodzie (koloidy),
B . substancje rozpuszczone w wodzie (organiczne i
nieorganiczne),
C . mikroorganizmy i endotoksyny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 33.
Diagnoza pielęgniarska wg teorii D. Orem stanowi:
A . rozpoznanie rodzaju i stopnia deficytu w zakresie
samoopieki,
B . określenie problemu lub potrzeby opartego/-ej n a
zgromadzonych danych - pacjent wstępnie identyfikuje
problem zdrowotny,
C . rozpoznanie potrzeb sygnalizowanych przez pacjenta i
środowiska,
D . ocenę stanu zdrowia podmiotu opieki.
Zadanie 34.
Metodą leczenia z wyboru pacjentów z e schyłkową niewydolnością
nerek i cukrzycą typu 1 jest:
A . hemodializa,
B . dializa otrzewnowa,
C . przeszczep nerki,
D . równoczesny przeszczep nerki i trzustki.
Zadanie 35.
Najgroźniejszym powikłaniem hiperkaliemii jest/są:
A . nudności i wymioty,
B . obrzęk mózgu,
C . skandowana mowa,
D . zaburzenia rytmu serca.
Zadanie 36.
Kontrolę bilansu wodnego i utrzymanie tzw. "suchej masy ciała"
w dializie otrzewnowej uzyskujemy przez:
A . zastosowanie
różnych
stężeń
glukozy
w
płynie
dializacyjnym,
B . stosowanie polimerów i aminokwasów (1x/dobę),
C . procesy dyfuzji i ultrafiltracji osmotycznej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 37.
D o czynników przyczyniających się d o wzrostu masy ciała u
pacjentów po przeszczepieniu nerki należą:
A . poprawa apetytu i poprawa w odczuwaniu smaku,
B . wpływ leków immunosupresyjnych,
C . konieczność stosowania diety o zwiększonej podaży
białka,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 38.
Podaj zastosowanie obliczania eGFR:
A . ocena
zewnątrzwydzielniczej
funkcji
nerek
określenie stadium przewlekłej choroby nerek,
B . diagnozowanie glomerulopatii,
C . diagnozowanie nowotworów nerek,
D . pomiar przepływu krwi przez nerki.
oraz
Zadanie 39.
D o najważniejszych czynników mających wpływ n a jakość
pobieranych narządów i ich wyniki przeszczepiania należą:
A . przyczyna śmierci mózgu,
B . współistniejące urazy,
C . czas pobytu w OIT,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 40.
Koordynacją działań w zakresie transplantacji nerek w Polsce
zajmuje się:
A . EDTNA/ERCA,
B . Poltransplant,
C . Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantologicznych z siedzibą w Krakowie,
D . Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Instytutu
Chirurgii w Warszawie.
Zadanie 41.
Pozanerkowe ostre uszkodzenie nerek jest spowodowane:
A . pierwotnymi chorobami nerek,
B . niedrożnością dróg moczowych,
C . zmniejszoną perfuzją nerek,
D . zapaleniem naczyń.
Zadanie 42.
Jednym z najniebezpieczniejszych powikłań stosowania heparyny
jako środka antykoagulacyjnego w hemodializie jest:
A . dyslipidemia,
B . wypryski skórne,
C . hipoaldosteronizm,
D . małopłytkowość.
Zadanie 43.
Zespół niespokojnych nóg jest objawem:
A . encefalopatii mocznicowej,
B . neuropatii autonomicznej,
C . polineuropatii,
D . mononeuropatii.
Zadanie 44.
Do zaburzeń czynności pęcherza moczowego u dzieci zaliczamy:
A . moczenie dzienne i nocne,
B . parcie naglące,
C . hipofunkcję pęcherza moczowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 45.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o leczenia nerkozastępczego
metodą dializy otrzewnowej jest/są:
A . otyłość,
B . choroby jelit,
C . zakażenia skórne,
D . zrosty otrzewnowe uniemożliwiające przepływ dializatu.
Zadanie 46.
Wczesnym okresem po przeszczepieniu nerki nazywamy:
A . pierwsze 3 doby po przeszczepie,
B . pierwszy tydzień po przeszczepie,
C . pierwszy miesiąc po przeszczepie,
D . pierwsze 3 miesiące po przeszczepie.
Zadanie 47.
Podstawą prawidłowej opieki nad dzieckiem z PChN w okresie
leczenia zachowawczego są:
A . regularne kontrole w poradni nefrologicznej,
B . wykonywanie pomiarów antropometrycznych i badań
laboratoryjnych,
C . wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 48.
W prewencji osteoporozy potransplantacyjnej należy stosować:
A . zmniejszenie dawki leków immunosupresyjnych,
B . ograniczenie aktywności fizycznej,
C . coroczne badanie densytometryczne,
D . preparaty wapnia i witaminy D.
Zadanie 49.
Najczęstszym patogenem będącym przyczyną zapaleń tunelu i
wyjścia cewnika na skórę jest:
A . Staphylococcus aureus,
B . Staphylococcus epidermidis,
C . Staphylococcus viridaus,
D . Enterococcus.
Zadanie 50.
Szron mocznicowy w przewlekłej chorobie nerek spowodowany jest:
A . dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B . średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C . niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D . brakiem mocznika w osoczu krwi.
Zadanie 51.
Przypadek urgens na liście oczekujących umieszcza się:
A . oczekujących n a przeszczep nerki, którzy jeszcze nie
zostali zgłoszeni do Krajowej Listy Oczekujących,
B . biorców
zarejestrowanych
w
Krajowej
Liście
Oczekujących, wymagających szybkiego przeszczepienia
nerki z powodu braku możliwości dalszego dializowania,
C . pacjentów
przewlekle
dializowanych
nie
zakwalifikowanych do przeszczepu nerki,
D . osoby p o przeszczepie nerki wymagające pilnej
konsultacji z lekarzem kwalifikującym do przeszczepu.
Zadanie 52.
Alloprzeszczep jest to przeszczep wykonywany:
A . w obrębie tego samego ustroju,
B . pomiędzy osobnikami identycznymi genetycznie,
C . pomiędzy różnymi osobnikami tego samego gatunku,
D . pomiędzy osobnikami różnych gatunków.
Zadanie 53.
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony
dodatni objaw Goldflama, który świadczy o schorzeniach w
obrębie:
A . nerek,
B . wątroby,
C . śledziony,
D . trzustki.
Zadanie 54.
Zmiękczanie wody t o jeden z etapów uzdatniania wody d o potrzeb
dializoterapii. Na tym etapie z wody usuwane są pierwiastki:
A . wapń i żelazo,
B . żelazo i sód,
C . wapń i magnez,
D . chlor i wapń.
Zadanie 55.
Przygotowanie dializatora d o zabiegu przez płukanie g o solą
fizjologiczną i płynem dializacyjnym jest konieczne, ponieważ:
A . dokładnie usuwane s ą w ten sposób pozostałości z
procesów
technologicznych
(np.
glicerol),
środki
sterylizujące (np. tlenek etylenu) oraz powietrze,
B . zwiększa się możliwość wykrzepiania w kapilarch
dializatora,
C . uzyskuje się w ten sposób mniejszą powierzchnię
dializatora,
D . zmniejsza się w ten sposób klirens dializatora dla
małych i średnich cząsteczek.
Zadanie 56.
Przy wystąpieniu hemolizy dializacyjnej należy:
A . przerwać zabieg hemodializy oraz przetoczyć krew
pozostałą w dializatorze i w drenach,
B . n i e przerywać zabiegu hemodializy i podać 0,9% chlorek
sodu, płyn wieloelektrolitowy,
C . wydłużyć
zabieg
hemodializy
i
zmniejszyć
ultrafiltrację,
D . natychmiast przerwać zabieg nie przetaczając krwi
pozostałej w dializatorze i w drenach.
Zadanie 57.
Wskaż badanie, które NIE jest standardowe w ocenie zaburzeń
gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorego z PChN:
A . stężenie fosforanów w surowicy,
B . stężenie wapnia w surowicy,
C . stężenie PTH w surowicy,
D . stężenie 1,25(OH2) D3 w surowicy.
Zadanie 58.
Do objawów zapalenia otrzewnej zalicza się:
A . bóle głowy, nudności, wysokie ciśnienie tętnicze krwi,
spadek masy ciała,
B . b ó l brzucha, nudności, wymioty, gorączkę, zmętnienie
płynu dializacyjnego, biegunkę,
C . zaczerwienienie
ujścia
cewnika,
obrzęki,
wzrost
ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała,
D . mętny płyn dializacyjny, obrzęki, wzrost ciśnienia
tętniczego krwi, duszność.
Zadanie 59.
Najważniejszym sposobem eliminowania toksyn podczas ciągłej
tętniczo-żylnej i żylno-żylnej hemofiltracji jest:
A . dyfuzja,
B . konwekcja,
C . czas trwania zabiegu dializy,
D . rodzaj błony dializatora.
Zadanie 60.
Przyczyną zakrzepicy tętnicy nerkowej w nerce przeszczepionej
może być:
A . nasilona miażdżyca u dawcy i/lub biorcy,
B . niskie ciśnienie tętnicze biorcy nerki,
C . ostre odrzucanie przeszczepu,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 61.
Obserwując dziecko p o wykonaniu punkcyjnej biopsji nerki
zwracamy uwagę na:
A . obrzęki,
B . zabarwienie moczu,
C . bradykardię,
D . zabarwienie powłok skórnych.
Zadanie 62.
D o czynników ryzyka wystąpienia cukrzycy potransplantacyjnej
należą:
A . starszy wiek, otyłość, występowanie cukrzycy w
rodzinie,
B . rasa czarna, cukrzyca u dawcy, otyłość,
C . immunosupresja, dieta bogata w tłuszcze, starszy wiek,
D . brak aktywności fizycznej, niedożywienie, występowanie
cukrzycy w rodzinie.
Zadanie 63.
Jakie badanie pozwala n a rozpoznanie zakrzepicy żyły nerkowej u
noworodków i niemowląt?
A . USG,
B . USG z oceną dopplerowską,
C . Biopsja nerki,
D . Tomografia komputerowa.
Zadanie 64.
Do oceny zaburzeń czynności przeszczepionej nerki służy:
A . tomografia komputerowa,
B . ultrasonografia dopplerowska,
C . biopsja przeszczepu nerkowego,
D . angiografia.
Zadanie 65.
Najczęstszą przyczyną wtórnego nadciśnienia tętniczego jest:
A . zwężenie tętnicy lub tętnic nerkowych,
B . zapalenie tętnic,
C . zaburzenia hormonalne,
D . torbiele nerek.
Zadanie 66.
D o rutynowych zadań pielęgniarki u pacjenta dializowanego
otrzewnowo należy wymiana drenu łączącego, które wykonuje się
co:
A . co 6 tygodni,
B . co 3 miesiące,
C . co 6 miesięcy,
D . co 9 miesięcy.
Zadanie 67.
O d czego głównie zależy ilość przyjmowanych płynów u pacjentów
homodializowanych?
A . wagi ciała,
B . czasu hemodializy,
C . resztkowej funkcji nerek,
D . rodzaju dializatora.
Zadanie 68.
Objaw pienienia się moczu w zespole nerczycowym spowodowany
jest obecnością w moczu:
A . białka,
B . lipidów,
C . fosforanów,
D . glukozy.
Zadanie 69.
W sytuacjach nagłych pielęgniarka:
A . może samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego wykonać
intubację dotchawiczą pod warunkiem posiadania tytułu
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w zakresie
anestezjologii i intensywnej opieki,
B . n i e może pod żadnym pozorem samodzielnie wykonywać
intubacji dotchawiczej, ponieważ należy t o wyłącznie d o
obowiązków lekarza,
C . może samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego wykonać
intubację dotchawiczą pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego
w
dziedzinie
pielęgniarstwa
w
zakresie anestezjologii i intensywnej opieki,
D . zawsze powinna samodzielnie wykonać intubację
dotchawiczą, jeśli uzna, ż e jest ona niezbędna w celu
ratowania życia chorego.
Zadanie 70.
Test PET służy do oceny:
A . szybkości transportu otrzewnowego dla kreatyniny i
glukozy,
B . stanu nawodnienia pacjenta,
C . stopnia ultrafiltracji,
D . określenia stężenia kreatyniny i glukozy.
Zadanie 71.
Pacjenci leczeni z a pomocą dializy otrzewnowej powinni spożywać
białko w ilości:
A . 1,0-1,2 g/kg/d,
B . 1,2-1,4 g/kg/d,
C . 1,4-1,6 g/kg/d,
D . 0,8-1,0 g/kg/d.
Zadanie 72.
D o oceny funkcji nerek oraz określenia stadium PChN należy
określić:
A . stężenie kreatyniny,
B . stężenie cystatyny C,
C . wielkość filtracji kłębuszkowej,
D . stężenie kreatyniny i mocznika.
Zadanie 73.
Zalecenia dietetyczne dla pacjentów dializowanych otrzewnowo
powinny obejmować:
A . dietę niskokaloryczną u chorych z otyłością w celu
redukcji masy ciała,
B . dietę
wysokobiałkową
o
obniżonej
zawartości
węglowodanów
w
celu
kontroli
glikemii
oraz
hipertrójglicerydemii,
C . dietę niskobiałkową,
D . dietę wysokobiałkową i hipolipemiczną.
Zadanie 74.
U pacjenta z obrzękami pochodzenia nerkowego do najważniejszych
działań pielęgniarskich należy:
A . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi uniesionymi n a
poziomie serca, prowadzenie bilansu wodnego, pomiar
obrzęków, ważenie,
B . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej z zastosowaniem
udogodnień podanie leków rozkurczowych, kontrola
parametrów hemodynamicznych,
C . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi ułożonymi
poniżej poziomu serca, prowadzenie dobowej zbiórki
moczu, pędzlowania jamy ustnej,
D . ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, prowadzenie
dobowej
zbiórki
moczu,
podawanie
leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.
Zadanie 75.
Profilaktyka wystąpienia reakcji depresyjnych u chorych
rozpoczynających leczenie za pomocą dializoterapii polega na:
A . wyjaśnieniu choremu bezpośrednio przed zabiegiem
konieczności zastosowania hemodializy,
B . fizycznym
przygotowaniu
chorego
w
okresie
przeddializacyjnym do rozpoczęcia dializoterapii,
C . zwlekaniu z informowaniem chorego o konieczności
rozpoczęcia hemodializy w celu niwelowania stresu,
D . edukowaniu chorego o d chwili kiedy otrzyma pierwszą
informację o swojej chorobie (niewydolność nerek), o
postępowaniu z chorobą, metodach dializoterapii i
innych zaleceniach pielęgniarki i lekarza.
Zadanie 76.
D o oceny stanu odżywienia pacjenta dializowanego
wykorzystać:
A . wywiad dietetyczny, metody antropometryczne,
B . metody biochemiczne,
C . modelowanie kinetyczne dializy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
należy
Zadanie 77.
Oddawanie moczu w sposób kontrolowany w czasie dnia kształtuje
się u dziecka ok.:
A . 1 r.ż.,
B . 2 r.ż.,
C . 3 r.ż.,
D . 4 r.ż.
Zadanie 78.
D o czynników determinujących swoistość terapii nerkozastępczej
u dzieci zaliczamy:
A . młody wiek pacjenta,
B . niewielkie rozmiary ciała,
C . kaliber światła naczyń,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 79.
Arteriografia nerkowa u dzieci t o badanie
diagnostyce:
A . odpływu pęcherzowo-moczowodowego,
B . nadciśnienia tętniczego krwi,
C . kamicy nerkowej,
D . zakażeń układu moczowego.
wykonywane
w
Zadanie 80.
Skrót EDTNA/ERCA odnosi się do:
A . Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantacyjnych/Europejskiego Towarzystwa Opieki
Nefrologicznej,
B . Europejskiego
Towarzystwa
Dializ
i
Transplantacji/Europejskiego
Towarzystwa
Nefrologicznego,
C . Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i
Transplantologicznych,
D . kierunków leczenia nerkozastępczego w Europie.
Zadanie 81.
Konwekcja w hemodializie polega na:
A . procesie przenikania substancji rozpuszczonych przez
błonę półprzepuszczalną wskutek ruchu cząstek wody
wywołanego różnicą ciśnień hydrostatycznych,
B . przenikaniu cząsteczek wody i substancji o masie
cząsteczkowej 33000 daltonów wywołane tym samym
ciśnieniem hydrostatycznym,
C . usuwaniu wody i substancji w niej rozpuszczonych przez
błonę dializacyjną o względnie dużej przepuszczalności
zgodnie z gradientem stężeń,
D . ruchu cząsteczek rozpuszczonych w osoczu przez pory o
dużej wielkości w błonie półprzepuszczalnej błony
dializacyjnej zgodnie z gradientem stężeń.
Zadanie 82.
Podstawowym warunkiem, który musi być spełniony między dawcą i
biorcą, aby dokonać przeszczepu nerki jest:
A . zgodność głównych grup krwi dawcy i biorcy oraz
czynnika Rh,
B . zgodność antygenów transplantacyjnych,
C . zgodność głównych grup krwi oraz ujemny wynik próby
krzyżowej między limfocytami dawcy i surowicą biorcy,
D . zgodność antygenów transplantacyjnych HLA i stopień
Immunizacji.
Zadanie 83.
Proces pielęgnowania jako metoda pracy pielęgniarki może być
zastosowany:
A . w opiece nad pacjentem nefrologicznym, gdzie liczba
pielęgniarek
jest
adekwatna
do
zapotrzebowania
pacjentów na opiekę,
B . tylko
w
poradni
nefrologicznej
i
środowiskowo-rodzinnej,
C . wszędzie - n a oddziałach nefrologicznych, w stacjach
dializ,
oddziałach
transplantacyjnych,
poradniach
nefrologicznych i środowiskowo-rodzinnych,
D . w e wszystkich ośrodkach opieki nefrologicznej, które s ą
wyposażone w specjalistyczny, niezbędny d o opieki
nefrologicznej sprzęt.
Zadanie 84.
D o czynników predysponujących d o zakażeń grzybiczych u
pacjentów po przeszczepieniu nerki zaliczamy:
A . długotrwałe leczenie antybiotykami, cukrzycę, wysokie
dawki steroidów,
B . wentylację
mechaniczną,
stosowanie
cewników
moczowodowych,
C . immunosupresję,
D . odpowiedź A i C.
Zadanie 85.
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla:
A . przewlekłej choroby nerek,
B . ostrego uszkodzenia nerek,
C . zakażenia układu moczowego,
D . kolki nerkowej.
Zadanie 86.
D o najczęstszych powikłań nieimmunologicznych występujących u
pacjentów po przeszczepieniu nerki należą:
A . zakażenia,
B . apoptoza, martwica cewek nerkowych,
C . krwawienia,
D . pęknięcie przeszczepu.
Zadanie 87.
Wykonując pomiar ciśnienia tętniczego krwi u dzieci metodą
manometryczną, należy założyć mankiet tak, aby obejmował:
A . 1/3 długości ramienia,
B . 2/3 długości ramienia,
C . 1/2 długości ramienia,
D . szerokość mankietu nie ma wpływu na wartość pomiaru.
Zadanie 88.
Klirens dializatora (KD) określa:
A . stężenie mocznika podczas dializy,
B . dawkę dializy,
C . objętość krwi oczyszczonej z danej
jednostce czasu,
D . objętość dystrybucji (V).
substancji
w
Zadanie 89.
Wielkość dyfuzji w hemodializie zależy od:
A . gradientu stężeń danej substancji, wielkości cząsteczek
i ich masy cząsteczkowej, rodzaju błony dializacyjnej,
przepływu krwi i płynu dializacyjnego,
B . ciśnienia przezbłonowego (TMP), wielkości cząsteczek,
rodzaju błony dializacyjnej,
C . współczynnika ultrafiltracji (Kuf) właściwego dla danej
błony dializacyjnej, grubości błony i wielkości porów,
oraz powierzchni dializatora,
D . ciśnienia
przezbłonowego
(TMP),
współczynnika
ultrafiltracji (Kuf) oraz gradientu stężeń danej
substancji,
wielkości
cząsteczek
i
ich
masy
cząsteczkowej.
Zadanie 90.
Objawami zespołu podkradania są:
A . bóle w okolicy przetoki i obrzęk kończyny,
B . bladość kończyny w dystalnej części o d przetoki i
zwężenie przetoki,
C . zamknięcie przetoki, ból w jej okolicy,
D . b ó l i bladość nasilająca się przy ruchach i uniesieniu
kończyny.
Zadanie 91.
Najczęstszą przyczyną zapalenia ujścia cewnika jest:
A . przeciek płynu w okolicy wyprowadzenia cewnika z powłok
brzusznych,
B . ból podczas wypuszczania płynu dializacyjnego,
C . niewłaściwa edukacja higieniczna pacjenta,
D . nadżerka okolicy zewnętrznej mufki.
Zadanie 92.
Najczęściej proponowanym rodzajem treningu fizycznego w
rehabilitacji ruchowej w przewlekłej chorobie nerek jest
trening:
A . wytrzymałościowy,
B . siłowy,
C . obwodowy,
D . nie zaleca się żadnego rodzaju treningu.
Zadanie 93.
Najczęstszym powikłaniem w czasie zabiegu hemodializy jest/są:
A . zespół LYELL'a,
B . hipotonia śróddializacyjna,
C . świąd skóry,
D . kurcze mięśniowe.
Zadanie 94.
Do przewlekłych powikłań dializacyjnych NIE należy:
A . amyloidoza dializacyjna,
B . encefalopatia mocznicowa,
C . świąd skóry,
D . polineuropatia mocznicowa.
Zadanie 95.
Przy monitorowaniu dobowego bilansu
uwzględniać:
A . płynów podanych i.v.,
B . preparatów krwi i osocza,
C . leków podanych w pompach,
D . płynów podanych per os.
płynów
NIE
należy
Zadanie 96.
Czynnikiem sprzyjającym występowaniu zakażenia układu moczowego
u dzieci jest:
A . przyjmowanie większej ilości płynów,
B . płeć żeńska,
C . częste opróżnianie pęcherza moczowego,
D . picie kwaśnych soków.
Zadanie 97.
Izostenuria (gęstość moczu w granicach 1,010-1,012), świadczy o
braku zdolności cewek d o zagęszczania moczu i występuje w
następujących stanach chorobowych:
A . zespole nerczycowym,
B . niewydolności nerek,
C . nowotworach nerek,
D . moczówce prostej.
Zadanie 98.
D o najczęstszych patogenów wywołujących zakażenia szpitalne n a
oddziałach hemodializoterapii należą:
A . bakterie Gram–dodatnie,
B . bakterie Gram–ujemne,
C . grzyby,
D . wirusy.
Zadanie 99.
Najczęstszym nowotworem występującym
transplantacji nerki jest:
A . nowotwór nerki,
B . nowotwór jelita grubego,
C . nowotwór skóry,
D . nowotwór piersi.
u
pacjentów
po
Zadanie 100.
U chorego podczas porannej wymiany, w płynie dializacyjnym
pojawił się włóknik, drenaż jest mały poniżej 2 litrów, chory
odczuwa ból w dolnej części brzucha, m a ciągle zaparcia. C o
należy zrobić, aby pacjent poczuł się lepiej?
A . podać heparynę 500-1000 j heparyny n a 1000 m l płynu
dializacyjnego do jamy otrzewnowej,
B . podać leki wzmagające perystaltykę jelit i biegunkę,
C . skierować pacjenta do szpitala,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 101.
Jednym z kluczowych wykładników zaburzeń gospodarki
wapniowo-fosforanowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek,
jest:
A . hipofasfatemia,
B . hipercholesterolemia,
C . azotemia,
D . hiperfosfatemia.
Zadanie 102.
Primary nurse jest pojęciem, którym określa się:
A . pielęgniarkę,
wyróżniającą
się
w
zespole
tzw.
przodującą,
B . pielęgniarkę, która jako jedyna wykonuje wszystkie
niezbędne dla realizacji celów opieki zadania w
stosunku d o pacjenta o d chwili przyjęcia g o d o szpitala
aż do jego opuszczenia,
C . jedną pielęgniarkę, mającą d o dyspozycji kilka
pielęgniarek,
z
którymi
realizuje
opiekę
nad
pacjentem(ami) ale pod jej kontrolą pozostaje pacjent
o d chwili przyjęcia g o d o szpitala a ż d o momentu jego
opuszczenia,
D . pielęgniarkę pracującą wyłącznie w podstawowej opiece
zdrowotnej.
Zadanie 103.
Wskazaniem do biopsji nerki jest:
A . białkomocz o nieznanej etiologii,
B . skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek,
C . schyłkowa niewydolność nerek,
D . wada rozwojowa nerek.
Zadanie 104.
Odwrócona osmoza polega na:
A . filtracji wody pod wysokim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje,
B . filtracji wody pod niskim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.
Usuwa ponad 8 5 % zanieczyszczeń jonowych oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,
C . filtracji wody pod wysokim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.
Usuwa ponad 9 5 % zanieczyszczeń jonowych oraz
niejonowych, w tym tak małych cząsteczek jak glukoza,
D . filtracji wody pod średnim ciśnieniem ( z zastosowaniem
bardzo wydajnej pompy) przez półprzepuszczalną błonę
zatrzymującą rozpuszczone w niej jeszcze substancje.
Zadanie 105.
NIEPRAWDĄ jest, że plazmafereza:
A . wykonywana jest u pacjentów z ostrym przednerkowym
uszkodzeniem nerek z powodu oparzenia,
B . polega n a oddzielaniu i usuwaniu osocza o d elementów
morfotycznych krwi, sprowadza się d o usuwania wraz z
osoczem zawartych w nim czynników chorobotwórczych,
C . wymaga stosowania antykoagulacji w trakcie wykonywania
zabiegu,
D . wspomaga leczenie immunosupresyjne chorób o charakterze
immunologicznym.
Zadanie 106.
Śladowy białkomocz:
A . zawsze świadczy o uszkodzeniu nerek,
B . jest typowym objawem przewlekłej choroby nerek I
stadium,
C . może wystąpić fizjologicznie np. przy długotrwałej
pozycji stojącej,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 107.
Pacjenci o niskim transporcie otrzewnowym, aby osiągnąć
zamierzone wartości klirensów wymagają:
A . długich wymian o dużej objętości płynu dializacyjnego,
B . częstych wymian o krótkim czasie zalegania,
C . dostosowania dializy do ich stylu życia,
D . automatycznej dializy otrzewnowej z e skróceniem czasu
zalegania z płynem lub zastosowania ikodekstryny.
Zadanie 108.
Pielęgniarka jest odpowiedzialna między innymi z a "HOME
DELIVERY"- co oznacza to określenie?
A . dializę domową,
B . system zaopatrywania i dostarczania płynów i sprzętu
dializacyjnego do domu,
C . metodę prowadzonej dokumentacji dializy poza szpitalem,
D . typ cyklera i serwis techniczny.
Zadanie 109.
Objawem świadczącym o przewodnieniu w ostrym uszkodzeniu nerek
NIE jest/są:
A . podwyższone ciśnienie żylne,
B . obwodowe obrzęki,
C . rytm galopujący,
D . ochłodzenie obwodowych części ciała (palce rąk, nóg).
Zadanie 110.
Otrzewna ścienna zaopatrywana jest w krew przez:
A . tętnicę krezkową górną, tętnice nadbrzuszne,
międzyżebrowe, tętnicę wątrobową,
B . tętnice
krzyżowe,
tętnice
międzyżebrowe,
lędźwiowe,
C . tętnice lędźwiowe, tętnice międzyżebrowe,
krezkową górną,
D . tętnice
nadbrzuszne,
tętnice
lędźwiowe,
międzyżebrowe, tętnice krzyżowe.
tętnice
tętnice
tętnicę
tętnice
Zadanie 111.
Konsekwencją obecności przeciwciał anty-HLA u biorcy jest
wysokie zagrożenie wystąpienia:
A . odrzucenia narządu,
B . chorób sercowo-naczyniowych,
C . nowotworów,
D . cukrzycy potransplantacyjnej.
Zadanie 112.
Wpływ na wybór opcji dializy otrzewnowej ma/mają:
A . sprawność fizyczna i manualna, zachowana resztkowa
funkcja nerek, aktywność zawodowa, duża odległość o d
ośrodka hemodializy, dobre warunki mieszkaniowe,
B . brak dostępu naczyniowego, kandydaci d o przeszczepienia
nerki, choroba sercowo - naczyniowa, cukrzycowa choroba
nerek, liberalizacja diety,
C . żadna z powyższych,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 113.
Wymień przeciwwskazania do rezonansu magnetycznego wynikające z
działania pola magnetycznego o wysokim natężeniu (0,2-3,0T):
A . stan
po
wszczepieniu
stymulatora
serca
i
neurostymulatora,
B . stan po wszczepieniu elektrycznego implantu usznego,
C . obecność metalicznych ciał obcych w gałce ocznej i
ferromagnetycznych klipsów naczyniowych n a tętnicach
wewnątrzczaszkowych, klaustrofobia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 114.
Czynnikami odpowiedzialnymi z a rozwój zakażeń bakteryjnych u
biorcy po przeszczepieniu nerki są:
A . neutropenia i agresywna immunosupresja,
B . stosowanie cewników moczowych naczyniowych,
C . zakażenie płynu konserwującego nerkę,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 115.
Najczęstszą przyczyną zgonów wśród pacjentów p o transplantacji
nerki są/jest:
A . zakażenia,
B . nowotwory,
C . choroby sercowo-naczyniowe,
D . przewlekła nefropatia przeszczepu.
Zadanie 116.
W e wczesnym okresie p o przeszczepieniu
dochodzi do rozwoju infekcji:
A . wirusem CMV,
B . wirusem zapalenia wątroby,
C . wirusem EBV,
D . wirusem ospy wietrznej.
nerki
najczęściej
Zadanie 117.
Najczęstszą przyczyną schyłkowej niewydolności nerek jest:
A . kłębuszkowe zapalenie nerek,
B . nefropatia nadciśnieniowa,
C . nefropatia cukrzycowa,
D . wielotorbielowate zapalenie nerek.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
118.
z objawów amyloidozy dializacyjnej jest/są:
zmiany osobowości,
otępienie postępujące,
zespół cieśni nadgarstka,
zaburzenia mowy.
Zadanie 119.
Hemodializa sekwencyjna polega na:
A . stosowaniu
intensywnej
ultrafiltracji
z
użyciem
dializatora o wysokim współczynniku ultrafiltracji,
B . zastosowaniu dializatora z błoną półprzepuszczalną o
dużych porach,
C . rozdzieleniu procesu dyfuzji i ultrafiltracji w czasie
hemodializy,
D . profilowaniu stężenia sodu w płynie dializacyjnym.
Zadanie 120.
Glukoza w płynie dializacyjnym pełni rolę czynnika:
A . osmotycznego,
B . regulującego zapotrzebowanie na insulinę,
C . dyfuzji,
D . absorbcji otrzewnowej.
Zadanie 121.
D o najczęstszych powikłań bakteryjnych
przeszczepieniu nerki należą:
A . zakażenia układu moczowego,
B . zakażenie układu oddechowego,
C . zakażenia rany,
D . zakażenia zespoleń moczowych.
u
chorego
po
Zadanie 122.
D o głównych objawów wskazujących n a rozpoznanie cukrzycy
potransplantacyjnej należą:
A . wzmożone pragnienie, zwiększenie ilości oddawanego
moczu,
B . osłabienie, zmiany ropne na skórze,
C . częste zakażenia układu moczowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
123.
z pierwszych objawów polineuropatii mocznicowej jest:
zespół niespokojnych nóg,
symetryczna poliartropatia,
parestezje w zakresie czterech pierwszych palców,
zaburzenia metaboliczne (hiperkalcemia, hiponatremia,
hipoglikemia).
Zadanie 124.
D o powikłań późnych związanych z obecnością
naczyniowego NIE należy:
A . zakażenie,
B . zakrzepica cewnika,
C . odma opłucnowa,
D . zwężenie lub zrośnięcie żyły centralnej.
cewnika
Zadanie 125.
Jakie ograniczenie potasu n a dobę mają pacjenci dializowani
otrzewnowo?
A . 6 g na dobę,
B . 4 g na dobę,
C . 2 g na dobę,
D . nie mają żadnych ograniczeń potasu w diecie.
Zadanie 126.
Podstawowym i niezbędnym warunkiem d o wprowadzenia założeń
Primary Nursing do praktyki jest:
A . znajomość teoretyczna założeń Primary Nursing przez
pielęgniarki,
B . samodzielność
i odpowiedzialność pielęgniarki
w
pielęgnowaniu,
C . chęć pielęgniarek d o pracy według założeń Primary
Nursing,
D . posiadanie przez pielęgniarki wyższego wykształcenia.
Zadanie 127.
Nefron jest t o podstawowa jednostka czynnościowo-morfologiczna
nerki. Zaznacz jego prawidłową budowę anatomiczną:
A . kora i rdzeń,
B . cewka bliższa, pętla Henlego, cewka dalsza i cewka
zbiorcza,
C . kłębuszek nerkowy z aparatem przykłębuszkowym,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 128.
Wykonując PET - TEST u dziecka dializowanego otrzewnowo
oceniamy:
A . adekwatność dializy otrzewnowej,
B . przepuszczalność otrzewnej,
C . ultrafiltrację,
D . poziom białka w dializacie.
Zadanie 129.
Elementem układu wstępnego uzdatniania wody d o celów
dializoterapii jest kolumna węglowa. Zapewnia ona bardzo
skuteczne usuwanie z wody:
A . zanieczyszczeń organicznych i związków chloru,
B . pierwiastków takich jak sód i potas,
C . jonów wapnia i magnezu,
D . metali ciężkich.
Zadanie 130.
Czynniki wpływające n a progresję przewlekłej choroby nerek
niepodlegające modyfikacji terapeutycznej to:
A . niedokrwistość,
B . palenie papierosów,
C . podeszły wiek,
D . nadwaga i otyłość.
Zadanie 131.
Przy jakim ciśnieniu przezbłonowym TMP może powstać wsteczna
ultrafiltracja?
A . kiedy ciśnienie TMP jest mniejsze od 50 mmHg,
B . g d y powstaną mikropęknięcia cienkiej, kilkumikronowej
grubości błony dializacyjnej, a ciśnienie TMP wzrośnie
do 500 mmHg,
C . g d y ciśnienie przezbłonowe TMP jest bardzo wysokie ok.
500 mmHg,
D . g d y mała jest powierzchnia dializatora, a zadana
ultrafiltracja jest duża.
Zadanie 132.
Jednym z pierwszych objawów uszkodzenia nerek w chorobie
nadciśnieniowej jest występowanie:
A . mikroalbuminurii,
B . białkomoczu,
C . erytrocyturii,
D . izostenurii.
Zadanie 133.
Do metod zapewniania jakości opieki zdrowotnej zaliczamy:
A . skuteczność, dostępność, indywidualizacja,
B . bezpieczeństwo, etyczność, profesjonalizm,
C . badanie
satysfakcji
pacjentów,
certyfikaty,
akredytacja,
D . komunikowanie się z pacjentem, udział w diagnozowaniu i
leczeniu, wykonywanie zleceń lekarskich.
Zadanie 134.
Najczęstszą przyczyną niezadawalającej odpowiedzi n a leczenie
erytropoetyną jest:
A . niedobór żelaza,
B . przewlekłe stany zapalane,
C . błędy w podaży leku,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 135.
Najczęstszym rodzajem zaburzeń psychicznych spotykanych u
chorych przewlekle dializowanych jest/są:
A . zespoły otępienne,
B . zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia depresyjne,
D . zespół splątaniowy.
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE
TEST NR 261816
GRUPA 1
Zadanie 1.
D o bezwzględnych przeciwwskazań d o żywienia dojelitowego NIE
należy:
A . martwicze zapalenie jelit,
B . mechaniczna niedrożność przewodu pokarmowego,
C . krwawienie do przewodu pokarmowego,
D . perforacja jelita.
Zadanie 2.
Do czynników ryzyka martwiczego zapalenia jelit NIE należy:
A . wcześniactwo,
B . mała urodzeniowa masa ciała,
C . przetrwały przewód tętniczy,
D . nadczynność tarczycy.
Zadanie 3.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka to:
A . tachypnoe powyżej 60 min,
B . tachykardia powyżej 160/min,
C . napady bezdechu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 4.
Wilgotność powietrza n a poziomie 6 0 - 80% rekomendowana jest
dla noworodków o masie ciała:
A . < 500 g,
B . 500 - 1000 g,
C . 1000 - 1500 g,
D . > 1500 g.
Zadanie 5.
Ruchomość żuchwy podczas ssania pozwala n a ocenę nerwu
czaszkowego:
A . trójdzielnego,
B . twarzowego,
C . językowo-gardłowego,
D . błędnego.
Zadanie 6.
Przyczyną retinopatii wcześniaków jest:
A . uszkodzenie naczyń siatkówki spowodowane zaburzeniami
równowagi
między
procesami
oksydacyjnymi
i
antyoksydacyjnymi,
B . obliteracja naczyń siatkówki w wyniku działania wolnych
rodników,
C . niedotlenienie naczyń siatkówki,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 7.
Określając dojrzałość noworodka w zmodyfikowanej skali Ballard
oceniamy:
A . kąt zgięcia dłoni,
B . objaw przeskakiwania,
C . objaw szarfy,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 8.
Wskazaniem do żywienia troficznego jest:
A . zaburzenie odruchu połykania u noworodka,
B . martwicze zapalenie jelit,
C . krwawienie z przewodu pokarmowego,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 9.
Wśród objawów klinicznych sepsy u noworodka, wymienia się:
A . nadpobudliwość, senność, niechęć d o ssania i zaleganie
treści pokarmowej, wzdęcie brzucha,
B . zaburzenia
napięcia
mięśniowego,
hipo
lub
hipernatremię, zaburzenia perfuzji obwodowej,
C . tachykardię lub bradykardię, tachypnoe lub bezdechy,
czasem zaburzenia krzepnięcia krwi,
D . wszystkie powyższe objawy.
Zadanie 10.
Proszę wskazać zalecaną kolejność nakłuwania żył u noworodka:
A . żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły
nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły czaszkowe, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,
B . żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły grzbietu
dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły czaszkowe, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,
C . żyły dołu łokciowego, żyły nadgarstka, żyły grzbietu
dłoni, żyły grzbietu stopy, żyły czaszkowe, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej,
D . żyły czaszkowe, żyły grzbietu dłoni, żyły grzbietu
stopy, żyły nadgarstka, żyły dołu łokciowego, żyły
okolicy kostki przyśrodkowej.
Zadanie 11.
P o porodzie pielęgniarka, położna dokonuje m . in. pomiaru
obwodu głowy, klatki piersiowej oraz długości ciała noworodka.
Obwód głowy mierzony jest taśmą centymetrową w wymiarze:
A . podpotyliczno - czołowym,
B . bródowo - ciemieniowym,
C . podpotyliczno - ciemieniowym,
D . czołowo - potylicznym.
Zadanie 12.
Metoda rehabilitacyjna dążąca d o zahamowania nieprawidłowych
odruchów oraz normalizacji napięcia mięśniowego to metoda:
A . Vojty,
B . Glena Domana,
C . NDT - Bobath,
D . M. Block.
Zadanie 13.
Odruch Hering - Brenera, to odruch:
A . pozwalający n a wytworzenie ujemnego ciśnienia w
opłucnej,
B . zapobiegający aspiracji płynu do pęcherzyków płucnych,
C . pozwalający na bierną fazę oddychania,
D . pozwalający na aktywną fazę oddychania.
Zadanie 14.
Wśród przyczyn zaburzonego przepływu krwi
predysponującego do NEC-u, NIE wymienia się:
A . hipoksji,
B . hipotensji,
C . hipostezji,
D . hipoksemii.
w
jelitach,
Zadanie 15.
U noworodka w okresie pierwszego miesiąca życia przyrost masy
ciała powinien wynosić:
A . 200 gramów - 300 gramów,
B . 500 gramów - 600 gramów,
C . 800 gramów - 900 gramów,
D . powyżej 1000 gramów.
Zadanie 16.
U noworodków będących w e wstrząsie hipowolemicznym,
nieodpowiadającym n a resuscytację, wskazana jest podaż płynów
wypełniających łożysko naczyniowe. Roztworami rekomendowanymi w
leczeniu hipowolemii są:
A . 0,9% NaCl, mleczan Ringera,
B . glukoza 10%, mleczan Ringera,
C . glukoza 5%, 0,9% NaCl,
D . glukoza 5%, płyn Ringera.
Zadanie 17.
Noworodek z hipotrofią:
A . posiada masę ciała poniżej 10 centyla,
B . posiada masę ciała poniżej 2500g,
C . wykazuje cechy zahamowania wzrostu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 18.
Odruch ssania pobudzają:
A . smak kwaśny,
B . smak gorzki,
C . smak słony,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 19.
Noworodek w 2-dobie życia, z porodu kleszczowego, którego
następstwem było duże wgniecenie kości czołowej. U dziecka
wystąpiło nadmierne napięcie mięśniowe oraz zwracanie pokarmu
bezpośrednio po próbie karmienia. Objawy te wskazują na:
A . atrezję przełyku,
B . wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
C . mózgowe porażenie dziecięce,
D . pęknięcie kości czaszki.
Zadanie 20.
W postępowaniu przedoperacyjnym u noworodka z gastroschizą
najbardziej istotne znaczenie ma:
A . zaopatrzenie
gastroschizy
jałowym,
wilgotnym
opatrunkiem w sterylnym worku nylonowym, założenie
cewnika d o żołądka i okresowe odsysanie treści
żołądkowej oraz powietrza,
B . zaopatrzenie gastroschizy jałowym, suchym opatrunkiem i
monitorowanie czynności życiowych,
C . monitorowanie czynności życiowych i założenie zgłębnika
do żołądka,
D . umieszczenie noworodka w inkubatorze i zaopatrzenie
gastroschizy jałowym opatrunkiem.
Zadanie 21.
Dysplazja oskrzelowo - płucna (BPD - Bronchopulmonary
Dysplasia), nazywana przewlekłą chorobą płuc (CLD - Chronic
Lung Disease), manifestuje się następującymi objawami:
A . przyspieszeniem oddechu (tachypnoe) i nieprawidłowym
oddechem (dyspnoe),
B . rzężeniem drobno - i średniobańkowym,
C . niedotlenieniem, wzrostem stężenia dwutlenku węgla w e
krwi, zmianami w obrazie RTG,
D . prawidłowe odpowiedzi A, B, C.
Zadanie 22.
Podczas wykonywania czynności resuscytacyjnych u noworodka
należy:
A . kciukami rytmicznie uciskać dolną część mostka,
B . kciukami rytmicznie uciskać górną część mostka,
C . wykonywać wdech ratunkowy trwający około 1 sekundy,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 23.
U zdrowego noworodka, w ciągu kilkudziesięciu minut p o
porodzie, dochodzi d o normalizacji oddechów. Ich częstotliwość
na minutę powinna wynosić:
A . 15 - 20,
B . 20 - 30,
C . 40 - 60,
D . 60 - 80.
Zadanie 24.
Stolce przejściowe u noworodka, to stolce:
A . o żółtym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
B . wodniste o zielonym zabarwieniu,
C . o brązowo - zielonym zabarwieniu i luźnej konsystencji,
D . wodniste o żółtym zabarwieniu.
Zadanie 25.
Choroba hemolityczna objawia się u:
A . płodu i noworodka,
B . matki dziecka,
C . matki i płodu,
D . ojca dziecka.
Zadanie 26.
Wcześniaka urodzonego przed ukończeniem 28 tygodnia ciąży:
A . osusza się bezpośrednio po porodzie,
B . okrywa ciepłą pieluchą,
C . umieszcza się bezpośrednio p o porodzie w foli
plastikowej bez uprzedniego osuszenia skóry,
D . umieszcza się bezpośrednio p o porodzie w foli
plastikowej po osuszeniu skóry.
Zadanie 27.
Czynnościowe zamknięcie przewodu tętniczego następuje zazwyczaj
w ciągu:
A . 1-2 godzin po porodzie,
B . 3-4 godzin po porodzie,
C . 6-8 godzin po porodzie,
D . 10-15 godzin po porodzie.
Zadanie 28.
U noworodka przedwcześnie urodzonego, niedobór surfaktantu
prowadzi do nasilającej się niedodmy, co powoduje:
A . zmniejszenie wysiłku oddechowego,
B . zaburzenie stosunku wentylacji do perfuzji,
C . zmniejszenie napięcia powierzchniowego w pęcherzykach
płucnych,
D . zwiększenie podatności płuc.
Zadanie 29.
Metodę wspomagania własnego oddechu dziecka przez zapewnienie
ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych oznacza się
skrótem:
A . nACP,
B . CPAP,
C . nCPA,
D . CPCP.
Zadanie 30.
Colostrum to:
A . układ odpornościowy układu oddechowego,
B . mleko z dużą zawartością IgA,
C . wszystkie klasy przeciwciał,
D . wszystkie grupy komórek odpornościowych.
Zadanie 31.
J a k należy prawidłowo układać głowę noworodka z wrodzonym
kręczem szyi?
A . układać dziecko tylko n a brzuchu, z głową odwiedzioną w
stronę kręczu,
B . pozwolić dziecku układać głowę w dowolną stronę,
ponieważ przykurcz mięśnia ustępuje samoistnie w
krótkim czasie po urodzeniu,
C . umieścić zabawki nad łóżeczkiem dziecka p o stronie
kręczu, co umożliwi mu właściwą pozycję głowy,
D . pochylić głowę i skręcić bródkę dziecka w stronę zdrową
oraz podłożyć poduszkę pod głowę, uniemożliwiając jej
obrócenie w stronę kręczu.
Zadanie 32.
U noworodka urodzonego z masą ciała <1000 gramów, średnie
ciśnienie tętnicze krwi w pierwszej dobie życia wynosi około:
A . 25 mmHg,
B . 40 mmHg,
C . 50 mmHg,
D . 60 mmHg.
Zadanie 33.
N a ramionach i grzbiecie 2-dniowego noworodka zaobserwowano
rozległą martwicę tkanki podskórnej. Zmiana ta:
A . wynika z anemizacji dziecka,
B . może wiązać się z zaburzeniami gospodarki wapniowej,
C . wymaga postępowania farmakologicznego,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 34.
Nadmierne wydzielanie śliny przez nos i usta u noworodka w
krótkim czasie po urodzeniu może być objawem:
A . porażenia nerwu przeponowego,
B . niedrożności przełyku,
C . krwawienia dootrzewnowego,
D . wzdęcia brzuszka.
Zadanie 35.
Pierwotniakiem powodującym IUGR jest:
A . Toxoplasma gondii,
B . cytomegalia,
C . różyczka,
D . wirus opryszczki.
Zadanie 36.
Objawem wynikającym z zarośnięcia nozdrzy tylnych u noworodka
NIE jest:
A . znaczny wysiłek oddechowy,
B . nasilająca się sinica podczas próby oddychania przez
nos,
C . nasilająca się sinica podczas płaczu dziecka,
D . wyciek wydzieliny śluzowej z nosa.
Zadanie 37.
Badanie objawu Barlowa w wykrywaniu dysplazji stawów biodrowych
u noworodka polega na:
A . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o oznacza dodatni wynik testu, jest t o inaczej objaw
przeskakiwania,
B . zastosowaniu manewru, który reponuje zwichnięte biodro,
c o oznacza ujemny wynik testu, jest t o inaczej objaw
przeskakiwania,
C . próbie dokonania zwichnięcia biodra, które świadczy o
jego niestabilności, inaczej objaw wyważania,
D . próbie dokonania zwichnięcia biodra, które świadczy o
jego stabilności, inaczej objaw przeskakiwania.
Zadanie 38.
W jakiej odległości o d lamp naświetlających powinien znajdować
się noworodek poddawany fototerapii?
A . 10 - 20 cm,
B . 20 - 30 cm,
C . 40 - 50 cm,
D . 60 - 80 cm.
Zadanie 39.
Prawidłowe ułożenie noworodka poddawanego resuscytacji, polega
na zastosowaniu pozycji Trendelenburga pod kątem:
A . 10˚ - 15˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
B . 1 0 ˚ - 15˚ d o podłoża, głowa nie może być nadmiernie
odgięta ani przygięta,
C . 15˚ - 20˚ do podłoża, głowa w maksymalnym odgięciu,
D . 3 0 ˚ d o podłoża, głowa nie może być nadmiernie odgięta
ani przygięta.
Zadanie 40.
Powikłaniem po cewnikowaniu żyły pępkowej jest:
A . krwotok,
B . zaburzenia rytmu serca,
C . odruchowe obkurczenie naczyń kończyn dolnych,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 41.
D o niefarmakologicznych sposobów zmniejszania bólu u noworodka
należy:
A . podanie smoczka do ssania,
B . używanie tzw. "gniazdek" noworodkowych,
C . zmniejszenie natężenia światła i hałasu,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 42.
O głębokiej hipotermii noworodka mówimy wówczas, gdy ciepłota
ciała wynosi poniżej:
A . 37˚C,
B . 36˚C,
C . 35˚C,
D . 34˚C.
Zadanie 43.
U noworodka, krwiak podokostnowy czaszki:
A . jest niebolesną zmianą, a skóra nad nim jest
najczęściej zasiniona, bez odczynu zapalnego,
B . niekiedy prowadzi d o znacznej anemizacji dziecka,
zwłaszcza przy współistnieniu zaburzeń krzepnięcia,
C . może ulec zropieniu, c o najczęściej m a związek z
zakażeniem wewnątrzmacicznym,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 44.
Specyficznymi
objawami
klinicznymi
wcześniaków NIE jest/są:
A . słaby przyrost masy ciała,
B . bladość powłok,
C . trudności w karmieniu,
D . drgawki.
niedokrwistości
u
Zadanie 45.
Wykonywany u noworodka test Apt jest t o badanie, które pozwala
na:
A . ocenę zewnętrznych cech fizycznych,
B . ocenę neurologiczną,
C . zróżnicowanie krwi dziecka z krwią matki,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 46.
D o intubacji dziecka o masie ciała o d 1000 d o 2000 gramów (28 3 4 tydz. ciąży), należy zastosować rurkę o wymiarze wewnętrznym
(średnicy):
A . 3,5 mm,
B . 3,0 mm,
C . 2,5 mm,
D . 2,0 mm.
Zadanie 47.
Zespołem genetycznym spowodowanym trisomią chromosomów
autosomalnych NIE jest zespół:
A . Downa,
B . Patau,
C . Edwardsa,
D . Turnera.
Zadanie 48.
W zespole Pierre'a Robina występują jednocześnie:
A . znaczne cofnięcie żuchwy, zapadanie się języka w
kierunku gardła, rozszczep podniebienia,
B . znaczne cofnięcie żuchwy, rozszczep wargi i wyrostka
zębodołowego szczęki,
C . zapadanie się języka w kierunku gardła, rozszczep
podniebienia i wargi,
D . znaczne cofnięcie żuchwy, rozszczep podniebienia i
wargi.
Zadanie 49.
Badanie przesiewowe w kierunku fenyloketonurii powinno być
wykonane w ciągu pierwszych:
A . 12 godzin życia,
B . 24 godzin życia,
C . 72 godzin życia,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 50.
Powiększanie się szwów czaszkowych i ciemiączka u noworodka
sugeruje:
A . zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
B . obrzęk mózgu,
C . krwiak podtwardówkowy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 51.
Wśród czynników wpływających n a ograniczenie czasu intubacji i
wentylacji mechanicznej wyróżnia się między innymi tolerowanie
hiperkapnii podczas odzwyczajania o d wentylacji. Dopuszczalna
wówczas hiperkapnia to:
A . Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
> 7,22,
B . Pa CO2 = 65 mmHg-75 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
> 7,10,
C . Pa CO2 = 50 mmHg-75 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
< 7,10,
D . Pa CO2 = 50 mmHg-65 mmHg pod warunkiem utrzymywania pH
< 7,22.
Zadanie 52.
Minimalne żywienie troficzne wprowadzane u wcześniaków t o
żywienie:
A . enteralne (do 15 ml/kg mc./dobę),
B . parenteralne,
C . pozajelitowe,
D . enteralne lub parenteralne w zależności o d stanu
dziecka.
Zadanie 53.
Późna żółtaczka związana z karmieniem naturalnym (tzw.
żółtaczka pokarmu kobiecego) rozwija się:
A . p o d koniec 1 tygodnia życia i może trwać d o 1 2 tygodni,
stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza 1 7 mg/dl,
a l e czasem dochodzi d o 3 0 mg/dl, obniża się zwykle
znacznie w ciągu 2 4 - 7 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią,
B . p o d koniec 1 miesiąca życia i może trwać d o 1 2
miesięcy, stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza
1 7 mg/dl, ale czasem dochodzi d o 3 0 mg/dl, obniża się
zwykle znacznie w ciągu 2 4 - 7 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią,
C . p o d koniec 1 tygodnia życia i może trwać d o 1 2
miesięcy, stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza
1 7 mg/dl, ale czasem dochodzi d o 3 0 mg/dl, obniża się
zwykle znacznie w ciągu 2 4 - 7 2 godzin p o zaprzestaniu
karmienia piersią,
D . p o d koniec 1 miesiąca życia i może trwać d o 1 2 tygodni,
stężenie bilirubiny zazwyczaj nie przekracza 1 2 mg/dl,
a l e czasem dochodzi d o 1 5 mg/dl, obniża się zwykle
znacznie w ciągu 1 2 godzin p o zaprzestaniu karmienia
piersią.
Zadanie 54.
J a k często należy zmieniać płyny d o nawilżania
oddechowych przy zastosowaniu respiratora u noworodka?
A . raz na dobę,
B . co 2 doby,
C . co 3 doby,
D . co 4 doby.
gazów
Zadanie 55.
J a k należy postępować przy zakładaniu cewników d o żył
obwodowych u noworodka?
A . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym i dokonać
wkłucia,
B . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym, odczekać
minimum 15-30 sekund i dokonać wkłucia,
C . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym, odczekać 1
minutę i dokonać wkłucia,
D . przetrzeć skórę środkiem dezynfekcyjnym, odczekać 2
minuty i dokonać wkłucia.
Zadanie 56.
W celu pobrania krwi włośniczkowej u noworodka donoszonego
położna/pielęgniarka powinna używać jałowego mikrolancetu o
długości ostrza:
A . do 2,5 mm,
B . do 3,5 mm,
C . do 5,0 mm,
D . do 5,5 mm.
Zadanie 57.
Szerokie szwy czaszkowe oraz duże ciemiączka mogą sugerować:
A . małogłowie,
B . wczesne zarastanie szwów czaszkowych,
C . wrodzoną niedoczynność tarczycy,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 58.
Amniopunkcja wykonana przed 1 5 tygodniem ciąży wiąże się z
ryzykiem:
A . poronienia,
B . wystąpienia wad stóp,
C . wystąpienia przepukliny płodowej,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie
Do cech
A.
B.
C.
D.
59.
tetralogii Fallota NIE należy:
ubytek przegrody międzykomorowej,
przerost prawej komory,
zwężenie drogi odpływu z prawej komory,
połączenie prawej i lewej tętnicy płucnej.
Zadanie 60.
Pierwsza pomoc podczas zaburzeń oddychania u dziecka z zespołem
Pierre'a Robina, polega na:
A . ułożeniu dziecka n a brzuchu i wysunięciu żuchwy d o
przodu,
B . ułożeniu dziecka na brzuchu i odśluzowaniu,
C . prowadzeniu wentylacji przy pomocy worka Ambu,
D . ułożeniu dziecka na boku.
Zadanie 61.
U noworodka donoszonego, o hiperglikemii świadczy poziom
stężenia glukozy w surowicy krwi wynoszący powyżej:
A . 110 mg/dl,
B . 120 mg/dl,
C . 130 mg/dl,
D . 150 mg/dl.
Zadanie 62.
Jedną z metod leczenia żółtaczki u noworodków jest fototerapia.
W praktyce rozważa się zastosowanie fototerapii u zdrowych,
donoszonych noworodków przy stężeniu bilirubiny powyżej:
A . 5 mg/dl w 2 dobie życia, 1 7 mg/dl w 3 dobie życia, 2 2
mg/dl w późniejszych dobach życia,
B . 1 2 mg/dl w 2 dobie życia, 1 5 mg/dl w 3 dobie życia, 1 7
mg/dl w późniejszych dobach życia,
C . 5 mg/dl w 3 dobie życia, 1 5 mg/dl w 4 dobie życia, 1 7
mg/dl w późniejszych dobach życia,
D . 1 2 mg/dl w 1 dobie życia, 1 5 mg/dl w 2 dobie życia, 1 7
mg/dl w późniejszych dobach życia.
Zadanie 63.
Obrzęk piersi u kobiet karmiących jest wynikiem:
A . patologicznej budowy piersi,
B . wzrostu poziomu progesteronu i poziomu prolaktyny,
C . spadku poziomu progesteronu i wzrostu poziomu
prolaktyny,
D . nieprawidłowej techniki karmienia.
Zadanie 64.
Jaka jest najważniejsza zasada w profilaktyce zakażeń
zakładowych?
A . kontrola skuteczności sterylizacji,
B . częste mycie i dezynfekcja rąk,
C . naświetlanie pomieszczeń lampą bakteriobójczą,
D . codzienna zmiana ubrania personelu.
Zadanie 65.
Badanie stanu neurologicznego noworodka polega m.in. n a ocenie
zachowań dziecka w czterech płaszczyznach: procesy gotowości d o
kontaktów, procesy motoryczne, kontrola stanu fizycznego,
odpowiedź na stres. Skalę tę opracował:
A . Ballard,
B . Brazelton,
C . Zawitkowski,
D . Dubovitz.
Zadanie 66.
Podstawą rozpoczęcia kompleksowej opieki nad noworodkiem z
rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest:
A . korekcja nieprawidłowości anatomicznych,
B . udzielenie
matce
wsparcia
emocjonalnego
i
informacyjnego, które powinno rozpocząć się już w
czasie porodu,
C . ustalenie indywidualnego i bezpiecznego dla dziecka
sposobu odżywiania,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 67.
Podczas sprawowania opieki nad noworodkiem z wrodzoną chorobą
metaboliczną
wyczuwasz
karmelowy
zapach
moczu.
Najprawdopodobniej masz do czynienia z:
A . fenyloketonurią,
B . chorobą syropu klonowego,
C . hipermetioninemią,
D . kwasicą izowalerianową.
Zadanie 68.
W zespole RDS (Respiratory Distress Syndrome), wyróżnia się
trzy rodzaje bezdechów: centralne, zaporowe i mieszane.
Bezdechy zaporowe:
A . polegają n a zaprzestaniu ruchów oddechowych wskutek
braku stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,
B . polegają n a zaprzestaniu ruchów oddechowych wskutek
braku stymulacji z e strony ośrodka termoregulacji w
wyniku hipotermii,
C . s ą związane z e wzrostem oporu oddechowego w obrębie
jamy nosowo - gardłowej i krtani,
D . s ą związane z e zmniejszeniem się oporu oddechowego w
obrębie klatki piersiowej.
Zadanie 69.
Z a obiektywną metodę rozpoznawania hipoksji u noworodka
uznawane jest wykrycie kwasicy metabolicznej w tętniczej krwi
pępowinowej. O kwasicy mówimy, kiedy p H tętniczej krwi
pępowinowej ma wartość:
A . poniżej 7,20,
B . poniżej 7,35,
C . poniżej 7,40,
D . poniżej 7,45.
Zadanie 70.
Na okres adaptacji noworodka NIE ma/mają wpływu:
A . choroby ojca,
B . choroby matki,
C . przebieg porodu,
D . leki stosowane w czasie ciąży i porodu.
Zadanie 71.
Zgodnie z założeniami Amerykańskiej Akademii Pediatrii (AAP),
zapotrzebowanie
energetyczne
rosnącego,
urodzonego
przedwcześnie noworodka sięga:
A . 1004 kJ/kg mc./dobę (240 kcal),
B . 502 kJ/kg mc./dobę (120 kcal),
C . 251 kJ/ kg mc./dobę (60 kcal),
D . 126 kJ/ kg mc./dobę (30 kcal).
Zadanie 72.
Objawy ostrej niewydolności oddechowej u noworodka z e strony
układu krążenia to:
A . tachykardia > 160/min, bradykardia z zatrzymaniem
krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja,
skóra marmurkowata, sinica, bladość,
B . bradykardia
z
zatrzymaniem
krążenia
włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, skóra marmurkowata,
sinica, bladość, wciąganie mięśni oddechowych,
C . tachykardia > 100/min, bradykardia z zatrzymaniem
krążenia włącznie, zaburzenia rytmu serca, hipotensja,
sinica, wciąganie mięśni oddechowych,
D . bradykardia
z
zatrzymaniem
krążenia
włącznie,
zaburzenia rytmu serca, hipotensja, sinica, wciąganie
mięśni oddechowych, drgawki, pobudzenie.
Zadanie 73.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących krwawień około- i
dokomorowych u noworodków jest FAŁSZYWE:
A . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
ciężki przebieg kliniczny,
B . krwawienia podpajęczynówkowe występują często i mają
łagodny przebieg kliniczny,
C . krwawienia około - i dokomorowe dotyczą głównie
wcześniaków urodzonych przed 32 tygodniem ciąży, z masą
ciała poniżej 1500 gramów,
D . powikłaniem krwawień III i IV° może być wodogłowie
pokrwotoczne.
Zadanie 74.
Odwracanie głowy przez noworodka w kierunku światła oraz
zdolność skupienia wzroku na przedmiocie pojawia się w:
A . 1-2 tygodniu życia,
B . 2-3 tygodniu życia,
C . 3-4 tygodniu życia,
D . 4-5 tygodniu życia.
Zadanie 75.
Wykonując u noworodka badanie w kierunku mukowiscydozy, należy
pobrać:
A . krew włośniczkową z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca,
B . krew włośniczkową z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,
C . krew żylną z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 1, 2, 3 palca,
D . krew żylną z bocznej lub przyśrodkowej okolicy
podeszwowej pięty lub z bocznych powierzchni dystalnych
paliczków - 2, 3, 4 palca.
Zadanie 76.
Podczas leczenia metodą Infant Flow należy zapewnić noworodkowi
m . in. wygodną pozycję ułożeniową. Najwłaściwszą pozycją jest
ułożenie go:
A . płasko na twardym podłożu na plecach,
B . pod kątem 45˚ do podłoża na boku,
C . p o d kątem 15˚-20˚ d o podłoża (na plecach, brzuchu lub
boku),
D . płasko na twardym podłożu na boku.
Zadanie 77.
Wiek rozwojowy u dziecka odpowiada poziomowi rozwoju w
odniesieniu do średnich mierników określonych dla:
A . populacji,
B . danej rodziny,
C . grupy wiekowej,
D . płci.
Zadanie 78.
Bardzo ważne jest stosowanie kwasu foliowego, jako profilaktyka
wrodzonych otwartych wad cewy nerwowej. Polski Zespół Ekspertów
zaleca przyjmowanie kwasu foliowego w dawce:
A . 0,04 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 4 mg dziennie,
B . 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą i
d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 8 mg dziennie,
C . 0 , 4 m g dziennie przez 3 miesiące przed planowaną ciążą
i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast dla kobiet, u
których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy nerwowej u
dzieci 4 mg dziennie,
D . 0 , 4 mikrograma dziennie przez 3 miesiące przed
planowaną ciążą i d o 1 2 tygodnia jej trwania, natomiast
d l a kobiet, u których w wywiadzie s ą otwarte wady cewy
nerwowej u dzieci 0,4 mg dziennie,
Zadanie 79.
P o którym miesiącu życia dziecka dodatni wynik przeciwciał anty
HIV świadczy o jego zakażeniu?
A . po pierwszym miesiącu,
B . po piątym miesiącu,
C . po dziesiątym miesiącu,
D . po piętnastym miesiącu.
Zadanie 80.
Bezdech przeponowy w okresie noworodkowym to:
A . bezdech związany z e zmęczeniem i niewydolnością
przepony w następstwie nadmiernej pracy przy wentylacji
płuc o małej podatności,
B . bezdech związany z e zmęczeniem i niewydolnością
przepony w następstwie nadmiernej pracy przy wentylacji
płuc o dużej podatności,
C . przerwanie czynności oddechowej w następstwie braku
stymulacji ze strony ośrodka oddechowego,
D . bezdech związany z niedrożnością dróg oddechowych,
która prowadzi d o nadmiernej pracy oddechowej przepony,
zmęczenia noworodka i ostatecznie hipowentylacji.
Zadanie 81.
Pierwsze ruchy płodu wieloródka zaczyna odczuwać w:
A . 12 tygodniu ciąży,
B . 16 tygodniu ciąży,
C . 18 tygodniu ciąży,
D . 22 tygodniu ciąży.
Zadanie 82.
Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B , dziecko należy
zaszczepić:
A . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - wewnętrzną część
uda,
B . domięśniowo dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,
C . śródskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda,
D . podskórnie dawką 0,5 ml, w środkowo - zewnętrzną część
uda.
Zadanie 83.
Wśród najczęstszych niepożądanych objawów leczenia wad serca
prostaglandynami, obserwuje się:
A . bradykardię,
B . drgawki,
C . bezdechy,
D . hipotensję.
Zadanie 84.
W ocenie rozwoju fizycznego, masa ciała dziecka powyżej 9 0
centyla dla wieku i płci oznacza:
A . dziecko eutroficzne,
B . dziecko hipotroficzne,
C . dziecko hipertroficzne,
D . brak prawidłowej opdowiedzi.
Zadanie 85.
Który z wymienionych czynników m a największy wpływ n a
zmniejszenie się liczby porodów przedwczesnych?
A . warunki socjalno-bytowe matki,
B . poziom kultury matki,
C . poziom opieki medycznej,
D . styl życia matki.
Zadanie 86.
Saturacja to wyrażony w procentach stosunek:
A . tlenu do dwutlenku węgla,
B . oksyhemoglobiny do całkowitej ilości hemoglobiny,
C . tlenu do całkowitej hemoglobiny,
D . tlenu do oksyhemoglobiny.
Zadanie 87.
U dużego odsetka noworodków, w ciągu pierwszych 4 8 godzin
życia, pojawia się zmiana skórna pod postacią zwartych 1-3 m m
biało - żółtych grudek na zaczerwienionym podłożu. Jest/są to:
A . odczyn ciążowy,
B . potówki głębokie,
C . rumień toksyczny,
D . plamy mongolskie.
Zadanie 88.
Powikłaniem zespołu aspiracji smółki (MAS) jest:
A . zatykanie oskrzelików, pułapka powietrzna,
B . rozdęcie płuc, odma,
C . zespół nadciśnienia płucnego,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 89.
Które
z
poniższych
schorzeń
NIE
jest
bezwzględnym
przeciwwskazaniem do karmienia piersią ze strony matki?
A . narkomania,
B . niewydolność krążenia IV° według NYHA,
C . gruźlica aktywna,
D . ciężka choroba psychiczna.
Zadanie 90.
Cechą charakterystyczną drugiego stopnia pieluszkowego
zapalenia skóry (PZS) jest:
A . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,
B . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy pośladków, ponadto może obejmować okolicę
krzyżową i podbrzusze,
C . rumień i powierzchowne złuszczanie się naskórka w
okolicy narządów płciowych, pośladków i pachwin,
D . pojawienie się grudki, krostki, bądź powierzchownej
nadżerki, które mogą tworzyć sączące zmiany z
nasileniem odczynów zapalnych w obrębie pachwin, fałdów
skórnych, z nadżerkami bakteryjnymi i grzybiczymi.
Zadanie 91.
Drgawki subtelne u noworodka urodzonego przedwcześnie,
występują w postaci:
A . objawów ocznych, ruchów policzków, warg, języka, ruchów
kończyn typu pływanie, boksowanie, pedałowanie,
zaburzenia wegetatywne i bezdechy,
B . gwałtownych skurczów mięśni zginaczy,
C . przetrwałego ułożenia kończyn lub asymetrycznego
ułożenia tułowia,
D . rytmicznych skurczów części ciała, s ą wolne, z
częstotliwością 1-3 sekundy.
Zadanie 92.
Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE:
A . w ciągu pierwszych 2 4 godzin życia 90% noworodków nie
oddaje moczu,
B . mocz noworodka w pierwszych dniach życia m a ciemną
barwę z powodu dużej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,
C . mocz noworodka w pierwszych dniach życia m a słomkową
barwę z powodu małej zawartości krystaloidów moczanów i
fosforanów,
D . w ciągu kolejnych dni życia, objętość moczu wydalanego
przez noworodka wynosi o d 1 d o 2 ml/kg/godzinę i jest
zależna od ilości podawanych płynów.
Zadanie 93.
U noworodka, utrata ciepła następuje poprzez:
A . konwekcję,
B . przewodzenie,
C . parowanie,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 94.
Pielęgniarka, położna, która zaobserwuje
u
noworodka
przedwcześnie urodzonego występujące o d pierwszych godzin
życia: przyspieszone, nieregularne oddechy z widocznym
wysiłkiem oddechowym - zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
pracę skrzydełek nosa, stękanie wydechowe albo bezdechy oraz
nasilającą się sinicę, może podejrzewać:
A . zespół zaburzeń oddychania,
B . zapalenie płuc,
C . posocznicę,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 95.
D o działań pielęgniarskich wspierających w warunkach
szpitalnych
kontakty
rodziców
z
dzieckiem
urodzonym
przedwcześnie należą:
A . stworzenie rodzicom przyjaznych warunków w oddziale, w
którym przebywa ich dziecko,
B . włączanie rodziców w czynności pielęgnacyjne wykonywane
u noworodka,
C . uczenie i wdrażanie rodziców w opiekę "metodą kangura",
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 96.
D o objawów klinicznych zespołu zaburzeń oddychania u noworodka
urodzonego przedwcześnie NIE należy:
A . stękanie wydechowe,
B . zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych,
C . anuria,
D . bezdech.
Zadanie 97.
Lekiem podstawowym stosowanym podczas resuscytacji noworodka
jest:
A . adrenalina,
B . epinefryna,
C . wodorowęglan sodu,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 98.
Ciśnienie tętnicze krwi noworodka zależy o d dojrzałości
życia. Średnie wartości u noworodka donoszonego to:
A . ciśnienie skurczowe 5 0 - 7 0 mmHg, a rozkurczowe
mmHg,
B . ciśnienie skurczowe 7 5 - 8 0 mmHg, a rozkurczowe
mmHg,
C . ciśnienie skurczowe 8 5 - 9 0 mmHg, a rozkurczowe
mmHg,
D . ciśnienie skurczowe 5 0 - 7 0 mmHg, a rozkurczowe
mmHg.
i doby
25 - 45
50 - 55
35 - 55
50 - 55
Zadanie 99.
Bardzo małe ciemiączko u noworodków jest charakterystyczne dla:
A . małogłowia,
B . wczesnego zarastania szwów czaszkowych,
C . wcześniaków,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 100.
Głównym czynnikiem zmniejszającym ryzyko zaburzeń oddychania,
stosowanym w profilaktyce RDS (respiratory distress syndrome)
jest:
A . utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała noworodka,
B . podawanie surfaktantu noworodkowi,
C . normalizacja ciśnienia krwi u noworodka,
D . prenatalne
podawanie
matce
przed
porodem
glikokortykosteroidów.
Zadanie 101.
Prawidłowy zakres wartości ph krwi noworodka wynosi:
A . 7,15 - 7,35,
B . 7,25 - 7,35,
C . 7,30 - 7,40,
D . 7,35 - 7,45.
Zadanie 102.
Występujące w pierwszej dobie życia noworodka objawy:
nieregularny oddech połączony z wysiłkiem, bladość powłok
skórnych, zapadnięty (łódkowaty) brzuch, sugerują:
A . wrodzoną przepuklinę pępkową,
B . porażenie nerwu twarzowego,
C . gastroschizę,
D . wrodzoną przepuklinę przeponową.
Zadanie 103.
D o niepożądanych działań opioidów stosowanych w zwalczaniu bólu
u niedojrzałego noworodka należy:
A . sztywność mięśniowa,
B . biegunka,
C . tachykardia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 104.
Do przyczyn drgawek zwykle NIE należy:
A . niedotlenienie okołoporodowe,
B . krwawienia śródczaszkowe,
C . zaburzenia metaboliczne,
D . zespół zaburzeń oddychania.
Zadanie 105.
Umiejętność zwiększania przemiany materii w odpowiedzi n a
dyskomfort termiczny pojawia się u dziecka:
A . około 28-30 tygodnia życia,
B . po 37 tygodniu życia,
C . około 35 tygodnia życia,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.
Zadanie
Podczas
A.
B.
C.
D.
106.
transportu lotniczego noworodka należy:
otworzyć sondę dożołądkową,
opróżnić baloniki w cewnikach,
opróżnić mankiety do mierzenia ciśnienia tętniczego,
odpowiedzi A, B, C są prawidłowe.
Zadanie 107.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o karmienia piersią, z e strony
noworodka jest:
A . fenyloketonuria,
B . rozszczep wargi i podniebienia,
C . choroba syropu klonowego,
D . galaktozemia.
Zadanie 108.
Który z niżej wymienionych czynników m a największy wpływ n a
zwiększenie laktacji?
A . chęć karmienia piersią (motywacja),
B . częste karmienie i odciąganie pokarmu,
C . przyjmowanie dużej ilości płynów,
D . karmienie według ustalonych godzin.
Zadanie 109.
W przypadku noworodka, bezdech to przerwa w oddychaniu powyżej:
A . 30 sekund oraz bradykardia poniżej 60/min.,
B . 20 sekund oraz bradykardia poniżej 80/min.,
C . 15 sekund oraz tachykardia powyżej 100/min.,
D . 10 sekund oraz tachykardia powyżej 110/min.
Zadanie 110.
Badania przesiewowe u noworodków należą do działań z zakresu:
A . profilaktyki pierwotnej,
B . profilaktyki wtórnej,
C . profilaktyki trzeciorzędowej,
D . prewencji.
Zadanie 111.
Zastosowanie płytki podniebiennej u dzieci z rozszczepem
podniebienia wpływa na:
A . poprawę wyglądu dziecka,
B . kształtowanie się rozszczepionej szczęki i prawidłową
technikę karmienia,
C . profilaktykę drażnienia błony śluzowej jamy ustnej
pokarmem i śliną,
D . kształtowanie się i rozwój rozszczepionej wargi górnej
u dziecka.
Zadanie 112.
Wodorowęglan sodu podawany dożylnie noworodkowi należy
rozcieńczyć z wodą do injekcji:
A . w stosunku 1:2,
B . w stosunku 1:1,
C . w stosunku 2:1,
D . wodorowęglan sodu nigdy nie powinien być rozcieńczany
przy podaży dożylnej.
Zadanie 113.
Pierwsza wizyta profilaktyczna kobiety, która podejrzewa, ż e
jest w ciąży powinna się odbyć:
A . najwcześniej w 6.tygodniu ciąży,
B . najwcześniej w 10.tygodniu ciąży,
C . najwcześniej w 12.tygodniu ciąży,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 114.
Zalecaną u noworodków metodą badań przesiewowych słuchu jest
ocena fotoemisji akustycznej - OAE. Jest t o badanie wykonywane
w:
A . 1 dobie życia,
B . 2 dobie życia,
C . 3 dobie życia,
D . 4 dobie życia.
Zadanie 115.
Wskaż odpowiedź prawdziwą dotyczącą tlenoterapii noworodków:
A . tlen jest lekiem potencjalnie niebezpiecznym i może
doprowadzić do uszkodzenia narządu wzroku oraz płuc,
B . tlen należy przed podaniem ogrzać (temperatura
34˚-37˚C) i nawilżyć (wilgotność względna 90 - 100%),
C . w czasie leczenia tlenem konieczna jest kontrola
gazometryczna prężności tlenu we krwi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 116.
W celu drenażu segmentów górnych płatów dolnych płuc, należy
noworodka ułożyć w pozycji:
A . na plecach,
B . na brzuchu,
C . na boku z uniesieniem pod kątem 30˚,
D . na boku z obniżeniem pod kątem 30˚.
Zadanie 117.
U noworodków w pierwszych dniach życia może wystąpić śladowa
przejściowa:
A . proteinuria,
B . glikozuria,
C . leukocyturia,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 118.
Okres perinatalny, w odniesieniu d o dziecka, trwa o d poczęcia
do:
A . porodu,
B . końca 1 tygodnia życia po porodzie,
C . końca 1 miesiąca życia po porodzie,
D . końca 3 miesiąca życia po porodzie.
Zadanie 119.
Skuteczna fototerapia prowadzona u noworodka,
zmniejszyć stężenie bilirubiny całkowitej o:
A . 1-2 mg/dl w ciągu 4-6 godzin jej prowadzenia,
B . 5 mg/dl w ciągu 4-6 godzin jej prowadzenia,
C . 1 mg/dl w ciągu 12 godzin jej prowadzenia,
D . 2 mg/dl w ciągu 12 godzin jej prowadzenia.
powinna
Zadanie 120.
U wcześniaków, niedokrwistość pochodzenia jatrogennego jest
wynikiem:
A . niedoboru witaminy E,
B . częstego pobierania krwi do badań,
C . krwawień,
D . wzmożonej hemolizy.
Zadanie 121.
Jeżeli z jakichś przyczyn immunoglobulina anty - D nie została
podana kobiecie przed upływem 7 2 godzin o d porodu, można i
należy ją podać maksymalnie:
A . do 7 dnia po porodzie,
B . do 10 dnia po porodzie,
C . do 20 dnia po porodzie,
D . do 28 dnia po porodzie.
Zadanie 122.
Wśród objawów klinicznych zaburzeń oddychania pochodzenia
krążeniowo-płucnego u noworodka wymienia się:
A . oddechy - powyżej 60/minutę,
B . sinicę,
C . wzmożony wysiłek oddechowy,
D . przesunięcie śródpiersia.
Zadanie 123.
Które z poniższych objawów mogą wskazywać n a fizjologiczny
refluks żołądkowo - jelitowy u noworodka?
A . noworodek ulewa i sporadycznie wymiotuje ale chętnie j e
i prawidłowo się rozwija,
B . objawy wyraźnie zmniejszają się z tygodnia n a tydzień,
a epizodom ulewania nie towarzyszą żadne inne objawy,
C . narastanie objawów wiąże się z e zwiększaniem zjadanej
wraz z wiekiem objętości pokarmu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawdziwe.
Zadanie 124.
Stosowanie leków sedacyjnych pomaga w ustabilizowaniu stanu
ogólnego noworodka podczas transportu. Wskaż stwierdzenie
NIEPRAWDZIWE:
A . d o leków sedacyjnych należą Luminal, Dormicum,
Gardenal,
B . Dormicum można stosować u wszystkich noworodków
niezależnie od masy ciała i stopnia dojrzałości,
C . n i e należy stosować leków sedacyjnych u dziecka
podłączonego do nCPAP,
D . leki sedacyjne stosuje się w przypadku konieczności
transportu dziecka zaintubowanego i podłączonego d o
sztucznej wentylacji.
Zadanie 125.
Objaw Arlekina, polega na tym, że:
A . przy położeniu dziecka n a boku skóra górnej połowy
ciała jest zaczerwieniona, a dolnej lekko zaróżowiona z
zaznaczoną granicą między nimi,
B . przy położeniu dziecka n a plecach skóra dolnej połowy
ciała jest zasiniona, a górnej zaczerwieniona z lekko
uwidaczniającą się granicą między nimi,
C . przy położeniu dziecka n a boku skóra dolnej połowy
ciała jest zaczerwieniona, a górnej blada z wyraźnie
zaznaczoną granicą między nimi, przebiegającą w linii
środkowej ciała,
D . przy położeniu dziecka n a brzuchu skóra dolnej połowy
ciała jest zaczerwieniona, a górnej zasiniona z
wyraźnie zaznaczoną granicą między nimi.
Zadanie 126.
Sinica u noworodka jest dostrzegalna gdy:
A . PaO2 jest wyższe niż 5 0 mmHg i zawiera 5 %
hemoglobiny,
B . PaO2 jest równe 5 0 mmHg i zawiera 4 %
hemoglobiny,
C . PaO2 jest równe 4 0 mmHg i zawiera 3 %
hemoglobiny,
D . PaO2 jest niższe niż 4 0 mmHg i zawiera 6 %
hemoglobiny.
Zadanie 127.
Proszę wskazać n a schorzenie matki
występowania makrosomii u noworodka:
A . nadczynność tarczycy,
B . cukrzyca,
C . fenyloketonuria,
D . wszystkie powyższe.
zredukowanej
zredukowanej
zredukowanej
zredukowanej
predysponujące
do
Zadanie 128.
Pomiar ciśnienia tętniczego krwi u noworodka metodą inwazyjną
polega na założeniu kaniuli do:
A . obwodowego naczynia żylnego,
B . prawego przedsionka serca,
C . naczynia
tętniczego
(np.
tętnicy
pępowinowej,
promieniowej),
D . pnia płucnego.
Zadanie 129.
Przyczyną zespołu zaburzeń oddychania noworodka jest:
A . niedobór surfaktantu,
B . niedojrzałość płuc,
C . zespół aspiracji smółki,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 130.
W badaniu reakcji n a światło u noworodka, odruch Peipera polega
na:
A . wystąpieniu oczopląsu,
B . wystąpieniu zeza,
C . ruchu gałek odwrotnie do ruchu głowy,
D . zaciśnięciu powiek.
Zadanie 131.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczące postępowania z
odciągniętym wcześniej pokarmem matki jest FAŁSZYWE?
A . pokarm raz rozmrożony nie nadaje się d o powtórnego
zamrożenia,
B . n i e należy mieszać z e sobą mleka odciągniętego w różnym
czasie oraz świeżo odciągniętego z rozmrożonym,
C . pokarm przed podaniem dziecku wystarczy podgrzać d o
temperatury około 36˚- 37˚C,
D . p o rozmrożeniu pokarm kobiecy można przechowywać w
lodówce do 48 godzin.
Zadanie 132.
W opiece nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym istotne
znaczenie m a zapobieganie bezdechom. D o działań wdrażanych
samodzielnie przez pielęgniarkę neonatologiczną należą:
A . utrzymywanie prawidłowej temperatury ciała noworodka,
B . stosowanie stymulacji dotykowej,
C . wprowadzenie do farmakoterapii metyloksantyn,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B.
Zadanie 133.
Techniką transfuzji wymiennej, która jest mniej obciążająca dla
układu krążenia noworodka i polega n a równoczesnym odciąganiu
krwi z tętnicy i podawaniu jej do żyły, jest technika:
A . izowolumeryczna,
B . jednego naczynia,
C . naczyń połączonych,
D . paradoksu hydrostatycznego.
Zadanie 134.
"Objaw zachodzącego słońca", polega na tym, że:
A . g d y dziecko patrzy w lewą stroną, źrenica prawego oka
ulega powiększeniu,
B . g d y dziecko patrzy n a wprost, m a źrenice częściowo
przesłonięte przez górną powiekę, a pod źrenicą
widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty dolną
powieką,
C . g d y dziecko patrzy n a wprost, m a źrenice częściowo
przesłonięte przez dolną powiekę, a nad źrenicą
widoczny jest rąbek białkówki nieprzykryty górną
powieką,
D . g d y dziecko patrzy w prawą stronę, powieki oka lewego
są zamknięte.
Zadanie 135.
Różowo-czerwona plama u noworodka, spowodowana miejscowym
rozszerzeniem naczyń, zlokalizowana n a brzegach górnych powiek,
n a czole powyżej nasady nosa, n a górnej wardze, n a granicy
głowy i karku, tuż powyżej linii owłosienia, to:
A . plama mongolska,
B . objaw arlekina,
C . bociani dziób,
D . potówki czerwone.
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE
TEST NR 271716
GRUPA 1
Zadanie 1.
W jaki sposób można wywołać u dziecka odruch Moro?
A . poprzez drażnienie zewnętrznej powierzchni stopy
dziecka,
B . poprzez drażnienie palcem kącika ust,
C . poprzez nagłe oświetlenie twarzy dziecka,
D . poprzez gwałtowne uderzenie w materac, n a którym leży
dziecko.
Zadanie 2.
U chorego z e świeżym udarem mózgu, zagrożonego wieloma
powikłaniami,
w tym obrzękiem mózgu, odwodnieniem,
hiperglikemią, hipersekrecją gruczołów błony śluzowej oskrzeli
i in., zastosowano różne działania zmniejszające ich dynamikę.
Wskaż działanie, które jest PRZECIWWSKAZANE u chorego:
A . ułożenie płaskie z uniesieniem głowy o 30 stopni,
B . ułożenie płaskie z uniesieniem nóg o 30 stopni,
C . podawanie środków odwadniających,
D . stosowanie hyperwentylacji kontrolowanej.
Zadanie 3.
Tymektomia jest zabiegiem polegającym na:
A . usunięciu części wstępującej dróg ruchowych,
B . usunięciu grasiczaka,
C . usunięciu części zstępujących dróg ruchowych,
D . usunięciu nerwiakowłókniaka.
Zadanie 4.
Niedowład spastyczny powstaje w wyniku uszkodzenia:
A . neuronu ruchowego obwodowego,
B . narządu ruchu,
C . układu pozapiramidowego,
D . neuronu ruchowego ośrodkowego.
Zadanie 5.
Odrębnościami urazów głowy u dzieci jest możliwość wystąpienia:
A . wgłobienia, złamań, przejściowej ślepoty, krwiaka
podokostnowego,
B . obrzęku twarzy, rosnących złamań, przejściowej afazji,
krwiaka podokostnowego, drgawek,
C . wymiotów, rosnących złamań, przejściowej przeczulicy,
krwiaka podokostnowego, drgawek,
D . nagłego obrzęku mózgu, rosnących złamań, przejściowej
ślepoty, krwiaka podokostnowego, drgawek.
Zadanie 6.
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z zespołem
zaniedbywania jednostronnego powinno charakteryzować się:
A . angażowaniem tylko strony "zaniedbywanej",
B . ustawieniem szafki przyłóżkowej od strony "zdrowej",
C . stosowaniem bodźców akustycznych, wzrokowych i
dotykowych, kierujących uwagę chorego n a stronę
"zaniedbywaną",
D . angażowaniem tylko strony "zdrowej".
Zadanie 7.
W
drugiej
dobie
po
operacyjnym
usunięciu
krwiaka
śródczaszkowego u chorego nasilił się ból głowy, zaczął słabiej
reagować n a bodźce z powodu senności. Rozwinął się intensywny
obrzęk okolicy oczodołów i żuchwy. W celu złagodzenia
dolegliwości i obrzęku twarzy pielęgniarka powinna:
A . uspokoić chorego, ż e jest t o naturalne zjawisko p o
kraniotomii czołowej lub czołowo-skroniowej, wykonać
zimny okład łagodzący dyskomfort,
B . wykonać ocenę pola operacyjnego, podać środki
przeciwzapalne i przeciwbólowe zgodnie z e zleceniem
lekarza,
C . podać leki odwadniające ponieważ narastające objawy
świadczą o rozwijającym się obrzęku mózgu,
D . poinformować lekarza, który zleci badanie n a tomografię
komputerową.
Zadanie 8.
Nadmierne powiększenie czaszki z widocznym rozstępem szwów
czaszkowych, powiększenie ciemiączek i zespół wzmożonego
ciśnienia śródczaszkowego świadczy o wystąpieniu:
A . małogłowia,
B . dziurowatości mózgu,
C . wgniecenia podstawy czaszki,
D . wodogłowia.
Zadanie 9.
W czasie wypadku samochodowego, 10-letnia Magda doznała
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego. Jakie zagrożenie występuje
u Magdy w związku z występującym u niej płynotokiem nosowym?
A . zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych,
B . zaburzenia oddychania,
C . zaburzenia powonienia,
D . zespół wodogłowia.
Zadanie 10.
8-letni chłopiec p o powrocie z wakacji n a Mazurach poczuł się
źle. Początkowo lekarz rodziny podejrzewał infekcję górnych
dróg oddechowych. Obecnie kieruje chłopca d o szpitala z
podejrzeniem boreliozy. W obserwacji pielęgniarskiej, w
pierwszym okresie choroby należy zwrócić szczególną uwagę n a
występowanie:
A . drgawek, dreszczy,
B . nudności, braku apetytu,
C . zaparć lub biegunki,
D . zmian na skórze w postaci rumienia.
Zadanie 11.
Jakie problemy pojawiają się u pacjentów z dystrofią mięśniową?
A . tylko trudności w chodzeniu i częste upadki w związku z
osłabieniem i zanikiem mięśni,
B . dyzartria, dysfagia, zaburzenia ostrości wzroku oraz
trudności w chodzeniu,
C . występują trudności w chodzeniu związane z osłabieniem
i zanikiem mięśni oraz utrata ostrości wzroku
spowodowana zaćmą,
D . pacjent pomimo osłabienia mięśni nie m a trudności w
chodzeniu.
Zadanie 12.
W e wzmożonym ciśnieniu wewnątrzczaszkowym w późnej fazie
rozwoju występuje:
A . oddech ataktyczny Biota,
B . oddech Cheyne-Stokesa,
C . oddech pogłębiony,
D . duszność.
Zadanie 13.
Jedną z cech charakterystycznych dla uszkodzenia pojedynczych
korzeni nerwowych jest/są:
A . przeczulica,
B . porażenia,
C . zaburzenia troficzne,
D . ubytki czucia.
Zadanie 14.
U pacjenta z e stwardnieniem rozsianym wystąpiły kliniczne
objawy uszkodzenia mózgu, m . in. zaburzenia widzenia. Czego
wynikiem jest, nieprzyjemne dla chorej, podwójne widzenie?
A . niedowładu mięśni ruchowych gałki ocznej,
B . nadczynności ruchowej mięśni gałki ocznej,
C . uszkodzenia nerwów czuciowych gałki ocznej,
D . stwardnienia rogówki gałki ocznej.
Zadanie 15.
Odruch podeszwowy Babińskiego możemy stwierdzić u zdrowego,
prawidłowo rozwijającego się dziecka do:
A . 2-3 miesiąca życia,
B . 6 miesiąca życia,
C . pierwszego roku,
D . drugiego roku życia.
Zadanie 16.
Przy uszkodzeniu grupy włókien nerwu błędnego (n. X ) u pacjenta
z rozpoznanym nerwiakiem nerwu VIII szczególną uwagę należy
zwrócić na:
A . czynność trawienia, ponieważ może wystąpić odruch
wymiotny,
B . odruch połykania, który może być zaburzony i może
objawiać się krztuszeniem,
C . pionizację pacjenta, ponieważ mogą wystąpić zaburzenia
równowagi,
D . żadne z wymienionych powikłań nie m a związku z
uszkodzeniem nerwu błędnego.
Zadanie 17.
U pacjenta kilkakrotnie wystąpiły następujące objawy: nagły
średnio silny ból głowy, niedowład połowiczy prawostronny,
zaburzenia mowy. Objawy trwały zwykle około pół godziny i nie
pozostawiły żadnych objawów ubytkowych. Wyżej wymienione objawy
są najbardziej charakterystyczne dla:
A . napadu ischemicznego,
B . krwawienia podpajęczynówkowego,
C . zatoru mózgu,
D . krwotoku mózgowego.
Zadanie 18.
Cechy zespołu Hornera to:
A . zwężenie
źrenicy,
zwężenie
szpary
powiekowej,
zaburzenia wydzielania potu na twarzy,
B . zwężenie źrenicy, niedomykalność powiek, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,
C . rozszerzenie źrenicy, niedomykalność powiek, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy,
D . rozszerzenie źrenicy, opadnięcie powieki, zaburzenia
wydzielania potu na twarzy.
Zadanie 19.
U pacjenta, z e stwardnieniem rozsianym, wystąpił trzeci ostry
rzut choroby. Rozpoczęto leczenie kortykosterydami. Jaki system
opieki powinna zastosować pielęgniarka w stosunku d o chorego w
ostrym rzucie choroby?
A . pełnej samodzielności chorego,
B . wspierająco - edukacyjny,
C . częściowo kompensacyjny,
D . całkowicie kompensacyjny.
Zadanie 20.
Pacjent (lat 32) został przyjęty d o oddziału psychiatrycznego z
powodu utrzymujących się od dwóch tygodni silnych napadów lęku.
Podczas przyjęcia d o szpitala chory niechętnie nawiązuje
kontakt, jest nieufny. Pacjent z objawami lęku, budzi się w
nocy, jest przerażony, krzyczy. Jak w takiej sytuacji powinna
postąpić pielęgniarka?
A . włączyć oświetlenie nocne,
B . zastosować unieruchomienie pasami bezpieczeństwa,
C . uspokoić pacjenta przyciszonym głosem, posiedzieć przy
nim,
D . podać leki uspokajające.
Zadanie 21.
Jakie zwiastuny będą sygnałem dla pielęgniarki, ż e pacjent jest
w stanie zapowiadającym delirium tremens?
A . częste oddawanie moczu, nasilony lęk, duszność,
B . bóle głowy, duża senność, nawykowe zaparcia,
C . nasilony lęk, nadwrażliwość n a bodźce słuchowe i
wzrokowe, krótkotrwałe omamy w porze nocnej,
D . nasilająca się duszność, omdlenia, biegunka.
Zadanie 22.
Porozumiewając się z pacjentem z afazją ruchową należy:
A . zachęcać pacjenta d o mówienia i powstrzymywać się o d
krytyki,
B . stosować tylko komunikację pozawerbalną,
C . zmuszać pacjenta do mówienia,
D . korygować nieprawidłowe wypowiedzi chorego.
Zadanie 23.
Nagłe odstawienie steroidu podawanego długo i w dużych dawkach
może spowodować wystąpienie:
A . padaczki,
B . objawów krwawienia z błony śluzowej żołądka,
C . objawów niewydolności kory nadnerczy,
D . zaburzeń lękowych.
Zadanie 24.
Który z wymienionych niżej objawów należy d o grupy objawów
wytwórczych w schizofrenii?
A . anhedonia,
B . stępienie afektu,
C . urojenia,
D . apatia.
Zadanie 25.
Zespół zaniedbywania połowiczego to:
A . zaniedbywanie czynności higienicznych,
B . ignorowanie bliskiej i dalekiej przestrzeni p o stronie
niesprawnej,
C . trudności z odwzorowaniem nieskomplikowanego rysunku,
D . zaburzenie działania po stronie niesprawnej.
Zadanie 26.
Choroba Alzheimera jest to:
A . proces obejmujący zmiany wsteczne związane z miażdżycą,
B . rozlany proces zanikowy mózgu z otępieniem,
C . szczególna postać porażenia postępującego,
D . sprawa organiczna mózgowa przejawiająca się głównie
zespołem amentywnym.
Zadanie 27.
Śpiączka jest:
A . głębokim, jakościowym zaburzeniem świadomości,
B . zarówno zaburzeniem jakościowym jak i ilościowym,
C . głębokim, ilościowym zaburzeniem przytomności,
D . prostym zaburzeniem przytomności.
Zadanie 28.
U pacjenta z e stwardnieniem rozsianym wystąpiły kliniczne
objawy uszkodzenia mózgu, m . in. zaburzenia widzenia. Jaka jest
przyczyna występującego u chorej zaburzenia ostrości wzroku?
A . wzmożone ciśnienie śródczaszkowe,
B . występujące w gałce ocznej krwawe wybroczyny,
C . uszkodzenie
kory
mózgowej
w
okolicy
płacika
przyśrodkowego,
D . zapalenie nerwu wzrokowego.
Zadanie 29.
Zaburzenia mowy u pacjentów z dłużej trwającą chorobą
Parkinsona polegające n a przyspieszeniu mowy, bełkotliwości
szczególnie w sytuacjach napięcia emocjonalnego to:
A . afazja motoryczna,
B . afazja sensoryczna,
C . dysfazja,
D . dyzartria.
Zadanie 30.
Jakiego typu uszkodzenie układu nerwowego, w przebiegu
stwardnienia rozsianego, powoduje wystąpienie ubytkowych
objawów neurologicznych?
A . mechaniczne uszkodzenie kory mózgowej,
B . biochemiczne
zaburzenie
przewodnictwa
neurosynaptycznego,
C . uszkodzenie osłonek mielinowych włókien nerwowych,
D . obniżenie perfuzji krwi w tkance nerwowej.
Zadanie 31.
Chory jest negatywnie nastawiony d o życia. Zaniepokojona matka
pacjenta dzwoniła d o pielęgniarki z informacją, ż e syn żegnał
s i ę z nią przez telefon. Jak pielęgniarka zareaguje n a taki
sygnał?
A . powiadamia lekarza i zapewnia choremu całodobową ścisłą
obserwację i nadzór,
B . rozmawia z chorym na temat telefonu od matki,
C . prosi pacjenta o rozwagę,
D . tłumaczy choremu o zaletach życia.
Zadanie
Obsesje
A.
B.
C.
D.
32.
są to:
objawy psychotyczne,
myśli lękowe,
natrętne myśli i impulsy,
objawy podświadomego konfliktu.
Zadanie 33.
A b y zapobiec obrzękowi mózgu, pacjenta z udarem należy ułożyć w
pozycji:
A . leżącej na wznak,
B . wysokiej - Fowlera,
C . leżącej z głową uniesioną pod kątem 3 0 stopni w
stosunku do tułowia,
D . Trendelenburga.
Zadanie 34.
U pacjenta występuje zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego
( w wyniku rozwoju gruczolaka). Przyczyną zespołu Cushinga jest
zwiększone wydzielanie przez przysadkę mózgową:
A . ACTH,
B . prolaktyny,
C . somatotropiny,
D . gonadotropin.
Zadanie 35.
Objawami dysrefleksji autonomicznej u pacjenta p o urazie
rdzenia kręgowego są:
A . pocenie się, zaczerwienienie twarzy, ból głowy,
bradykardia, napadowe ciężkie nadciśnienie tętnicze,
uczucie "zatkania nosa",
B . pocenie się, bladość twarzy, ból głowy, tachykardia,
napadowe, ciężkie nadciśnienie tętnicze, uczucie
"zatkania nosa",
C . suchość w ustach, zaczerwienienie twarzy, ból głowy,
tachykardia,
D . pobudzenie, biegunka, bradykardia.
Zadanie 36.
Urojenia są to:
A . zaburzenia postrzegania,
B . nieprawidłowe tworzenie myśli,
C . fałszywe przekonania,
D . zaburzenia w postrzeganiu własnego ciała.
Zadanie 37.
Jakie działanie musi bezwzględnie podjąć pielęgniarka, jeżeli u
chorego stwierdzono agresję czynną?
A . unieruchomić chorego i powiadomić o tym lekarza,
B . pozwolić pacjentowi odreagować negatywne emocje,
C . zastosować metodę perswazji,
D . czekać, aż pacjent sam się uspokoi.
Zadanie 38.
Otępienie charakteryzują:
A . zaburzenia funkcji poznawczych, zmiany osobowości z
wybuchowością, zaburzenia układu ruchu, zaburzenia
emocjonalne z chwiejnością i drażliwością,
B . zaburzenia funkcji poznawczych, iluzje, mutyzm,
C . nieprzestrzeganie norm społecznych, urojenia,
D . zaburzenia układu ruchu, afazja.
Zadanie 39.
Chory p o zabiegu neurochirurgicznym został przewieziony n a salę
pooperacyjną. Obserwacja chorego bezpośrednio p o zabiegu
neurochirurgicznym w obrębie głowy ukierunkowana jest
szczególnie na występowanie objawów:
A . moczówki prostej,
B . dyzartrii,
C . wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego,
D . zaburzeń połykania.
Zadanie 40.
W czasie napadu padaczkowego należy:
A . przytrzymać chorego w czasie drgawek,
B . zabezpieczyć język przed przygryzieniem,
C . ułożyć chorego na wznak,
D . podłożyć pod głowę coś miękkiego.
Zadanie 41.
Chory p o operacji tętniaka mózgu czuł się dobrze, był
przytomny, zorientowany bez zaburzeń ogniskowych. W miesiąc p o
przebytym zabiegu operacyjnym tętniaka mózgu, zaobserwowano,
zaburzenia świadomości, chory skarżył się n a zawroty głowy,
pojawiło się nietrzymanie moczu i stolca. Powyższe objawy
świadczą o:
A . zsunięciu się klipsa z tętniaka,
B . powstaniu wodogłowia,
C . powstaniu przewlekłego krwiaka,
D . wytworzeniu się drugiego tętniaka w innym miejscu.
Zadanie 42.
Który z wymienionych zabiegów obniżających napięcie mięśniowe
NIE jest zalecany w spastyczności w stwardnieniu rozsianym?
A . ułożenie chorego wyłączające wyzwalanie odruchów
antygrawitacyjnych i obronnych,
B . masaż segmentarny,
C . gorące kąpiele,
D . masaż kostką lodu.
Zadanie 43.
W chodzie móżdżkowym uwidacznia się "asynergia tułowia", c o
oznacza, ż e chory wskutek zakłóconej koordynacji tułowia i
kończyn dolnych ma postawę:
A . pochyloną do przodu,
B . pochyloną w stronę prawą lub lewą,
C . wygiętą do tyłu,
D . nadmiernie wyprostowaną.
Zadanie 44.
Jaka jest różnica pomiędzy dyskopatią a spondylozą?
A . dyskopatia t o choroba krążka międzykręgowego dotycząca
jednej przestrzeni międzykręgowej; spondyloza toczy się
n a wielu poziomach kręgosłupa z często towarzyszącymi
odczynami kościotwórczymi oraz cechami niestabilności
kręgosłupa,
B . dyskopatia t o choroba krążka międzykręgowego, a
spondyloza to choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
C . dyskopatia t o choroba krążka międzykręgowego, a
spondyloza to skrzywienie kręgosłupa,
D . dyskopatia t o całkowite wypadnięcie jądra miażdżystego,
a spondyloza - częściowe.
Zadanie 45.
Zmiany skórne w postaci drobnych pęcherzyków wypełnionych
treścią surowiczą pojawiające się n a miejscach odpowiadającym
dermatomom są charakterystyczne dla:
A . ospy,
B . stwardnienia guzowatego mózgu,
C . półpaśca,
D . alergii.
Zadanie 46.
W czasie wypadku samochodowego, 10-letnia dziewczynka doznała
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego. Jakie może być następstwo
otwartego urazu czaszkowo-mózgowego u dziewczynki?
A . obrzęk tętnicy szyjnej wewnętrznej,
B . rozerwanie opony twardej,
C . wystąpienie dystrofii mięśniowej,
D . powstanie ogniska demielinizacji w mózgu.
Zadanie 47.
U dzieci z zespołem Downa, występuje:
A . wodogłowie, koślawość stóp, bruzdy poprzeczne dłoni,
krótkie kończyny,
B . długie kończyny, wady układu krążenia, płaska potylica,
zmarszczki nakątne,
C . obniżenie napięcia mięśniowego, upośledzenie umysłowe,
płaska potylica, krótkogłowie, bruzdy poprzeczne dłoni,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 48.
C z y u pacjenta z rozrusznikiem serca można wykonać badanie
metodą rezonansu magnetycznego?
A . rozrusznik serca nie stanowi przeciwwskazania d o
wykonania badania MRI,
B . można, ale pacjent musi być przynajmniej 2 miesiące p o
wszczepieniu rozrusznika,
C . można, jeśli pacjent podpisze specjalne oświadczenie z e
względu n a to, ż e rozrusznik może ulec uszkodzeniu w
polu magnetycznym,
D . jest t o bezwzględne przeciwwskazanie d o wykonania
badania.
Zadanie 49.
W opisowej ocenie stanu przytomności, senność charakteryzuje
się:
A . silną tendencją d o zasypiania, n a tle ogólnie
zmniejszonej aktywności psychoruchowej z zaburzeniami
orientacji,
B . silną tendencją d o zasypiania, n a tle ogólnie
zwiększonej aktywności psychoruchowej,
C . brakiem stanu czuwania i reakcją jedynie n a silne,
powtarzalne bodźce zewnętrzne,
D . tendencją d o występowania okresów pobudzeń i reakcji
obronnych.
Zadanie 50.
Jaka jest główna przyczyna wystąpienia późnej padaczki, p o
urazie czaszkowo-mózgowym?
A . predyspozycje genetyczne,
B . operacyjne leczenie skutków urazu głowy,
C . blizna glejowa w tkance mózgowej,
D . zaburzenie przytomności chorego.
Zadanie 51.
Pacjentkę z zespołem maniakalnym zaczęto leczyć neuroleptykami
w postaci iniekcji domięśniowych. W przypadku odmowy przyjęcia
leków, pielęgniarka powinna:
A . odstąpić od podania leku,
B . p o konsultacji
z lekarzem zastosować przymus
bezpośredni i podać lek,
C . zamiast podania leku unieruchomić pacjentkę pasami
bezpieczeństwa,
D . potajemnie
dodać
lek
do
jedzenia
w
formie
rozpuszczonej.
Zadanie 52.
W piśmiennictwie opisuje się zasadę cewnikowania jałowego
jednorazowego wykonywane z częstotliwością co:
A. 3h,
B. 2h,
C . 6-8h,
D . 12h.
Zadanie 53.
Objawami ubocznymi stosowania trójpierściennych
przeciwdepresyjnych, są:
A . niepokój,
B . biegunka,
C . podwyższenie ciśnienia tętniczego krwi,
D . suchość w jamie ustnej.
leków
Zadanie 54.
N a czym polega profilaktyka zakażeń dróg moczowych u chorych z
pęcherzem neurogennym?
A . dokładne
przestrzeganie
czasu
cewnikowania,
przynajmniej cztery razy dziennie, picie około półtora
litra płynów dziennie, przestrzeganie zasad higieny
osobistej,
B . cewnikowanie dwa razy dziennie, picie 2-3 litrów płynów
n a dobę, przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki
przy cewnikowaniu,
C . zacewnikowanie pacjenta n a stałe, picie 2-3 litrów
płynów n a dobę, przestrzeganie zasad aseptyki i
antyseptyki,
D . zacewnikowanie pacjenta n a stałe, picie półtora litra
płynów n a dobę, przestrzeganie zasad higieny osobistej
pacjenta.
Zadanie 55.
Zapobieganie marskości pęcherza moczowego u chorego z założonym
cewnikiem Foleya po urazie rdzenia kręgowego, polega na:
A . okresowym zaciskaniu cewnika,
B . unikaniu zaciskania cewnika,
C . zakładaniu worka n a mocz poniżej poziomu pęcherza
moczowego,
D . zakładaniu worka n a mocz powyżej poziomu pęcherza
moczowego.
Zadanie 56.
Charakterystyczny dla stwardnienia rozsianego objaw Lhermitta
polega na:
A . przechodzeniu prądu przez plecy przy przygięciu głowy,
B . bólu w kończynach dolnych przy próbie ich podniesienia
d o góry przy wyprostowanych stawach kolanowych i
biodrowych,
C . niemożności wyprostowania kończyn dolnych w stawach
kolanowych przy zgiętych stawach biodrowych,
D . uczuciu sztywności karku przy próbie przygięcia brody
do mostka.
Zadanie 57.
Objawami zespołu majaczeniowego są między innymi:
A . zaburzenia rytmu snu i czuwania, agresja, dysfagia,
B . zaburzenia
pamięci
i
dezorientacja,
zaburzenia
jelitowe,
C . omamy i iluzje, zaburzenia rytmu snu i czuwania,
zaburzenia pamięci i dezorientacja,
D . zwiększenie lub zmniejszenie aktywności ruchowej,
apraksja.
Zadanie 58.
N a ostry dyżur przywieziono 12-letniego chłopca p o wypadku
komunikacyjnym. U dziecka stwierdzono zmiany zastoinowe na dnie
oka, pęknięcie kości czaszki oraz poszerzenie jednej źrenicy.
Chłopiec
jest
nieprzytomny.
Lekarz
stwierdził
krwiaka
nadoponowego. Jakie jest najczęstsze źródło krwawienia
nadoponowego?
A . uszkodzenie naczyniaka tętniczo-żylnego,
B . pęknięcie wodniaka podtwardówkowego,
C . stłuczenie powierzchni mózgu,
D . uszkodzenie tętnicy oponowej środkowej.
Zadanie 59.
Zespół opuszkowy występuje w uszkodzeniu:
A . pnia mózgu,
B . podwzgórza,
C . kory mózgu,
D . rdzenia kręgowego.
Zadanie 60.
Chory p o urazie kręgosłupa m a objawy porażenia kończyn dolnych
i zaburzenia czynności zwieraczy. W badaniu USG jamy brzusznej
wykonanym w 3 godzinie p o wypadku nie stwierdzono uszkodzenia
narządów wewnętrznych jamy brzusznej. Nie wysłuchuje się
perystaltyki jelit. Stolec zalegający z powodu atonii jelit w
pierwszej fazie po urazie usuwa się z pomocą:
A . wlewki doodbytniczej,
B . wydobycia ręcznego,
C . lewatywy,
D . założenia suchej rurki.
Zadanie 61.
U 52-letniej pacjentki występuje w ostatnich kilku miesiącach
coraz większe obniżenie nastroju. Skarży się n a zmęczenie,
słabość, suchość skóry oraz łamliwość włosów. N a c o szczególnie
należy zwrócić uwagę opiekując się chorym w stanie depresyjnym?
A . utrzymanie kontaktu z chorym,
B . zapobieganie samobójstwu i samouszkodzeniu się chorego,
C . udzielenie pomocy pacjentowi w adaptacji d o warunków
szpitalnych,
D . obserwowanie zachowania i wypowiedzi pacjenta.
Zadanie 62.
Jednostronny ból promieniujący torem podrażnionego korzenia
nerwowego, nasilający się pod wpływem kaszlu, kichania, parcia
na stolec występuje w zespole:
A . uszkodzenia nerwu obwodowego,
B . wielonerwowym,
C . korzeniowym,
D . ogona końskiego.
Zadanie 63.
Które działanie powinna podjąć pielęgniarka w związku z e
stosowaną u pacjenta hemodylucją?
A . obserwację stanu odwodnienia,
B . obserwację krwawienia do śluzówek i jam ciała,
C . monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
D . mierzenie obwodu podudzi.
Zadanie 64.
Ruchy mimowolne to:
A . rytmiczne ruchy oscylujące przeważnie o niewielkiej
amplitudzie, dotyczące głównie dystalnych odcinków
kończyn,
B . dowolne skurcze mięśni, długotrwałe lub przerywane,
C . zaburzenia wykonywania celowych czynności ruchowych,
D . ruchy powstające w sposób niezamierzony i zwykle
niemożliwe do opanowania.
Zadanie 65.
N a jakie powikłania jest narażony chory n a miastenię, w związku
z długotrwałą sterydoterapią?
A . biegunki, zmiany skórne,
B . osteoporozę, nadciśnienie tętnicze,
C . uszkodzenie wątroby, hipoglikemię,
D . uszkodzenie szpiku, gorączkę.
Zadanie 66.
Prowadząc edukację chorego z e stwardnieniem rozsianym, u
którego zostało zastosowane leczenie immunomodulujące, (np.
terapia interferonami z grupy beta) należy uwzględnić
informacje w zakresie identyfikacji objawów niepożądanych:
A . objawów podwyższonego ciśnienie śródczaszkowego,
B . reakcji skórnych w miejscu podania leku,
C . wzrostu stężenia poziomu neuroprzekaźników,
D . wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe.
Zadanie
Dodatni
A.
B.
C.
D.
67.
objaw Babińskiego świadczy o:
uszkodzeniu ośrodkowego neuronu ruchowego,
uszkodzeniu odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
uszkodzeniu drogi pozapiramidowej,
ucisku ogona końskiego przez wpadnięty
międzykręgowy.
krążek
Zadanie 68.
Działaniami pielęgniarskimi, które NIE sprzyjają łagodzeniu
objawów napadu klasterowego bólu głowy, jest/są:
A . eliminacja czynników zewnętrznych (ograniczenie ilości
światła, wyciszenie radia i rozmów),
B . wietrzenie pomieszczenia,
C . zalecenie przyjęcia pozycji leżącej,
D . uspokojenie pacjenta.
Zadanie 69.
W wyniku wystąpienia zmian ogniskowych w czołowym płacie mózgu
pojawiają się zaburzenia o charakterze:
A . zaburzeń orientacji w przestrzeni,
B . niedowidzenia połowiczego,
C . apatii i braku zahamowań z odruchami prymitywnymi,
D . połowicze zaburzenia czucia.
Zadanie 70.
Pokonywanie bólu w stopniu czwartym w terminalnej fazie choroby
według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia polega n a
podawaniu:
A . n a każdą prośbę pacjenta leków takich jak Kwas
Acetylosalicylowy, Paracetamol, Indometacyna,
B . doustnym Morfiny i innych opioidów n a każdą prośbę
pacjenta,
C . Morfiny i pozajelitowo innych opioidów n a każdą prośbę
pacjenta,
D . Morfiny i innych opioidów pozajelitowo z wyprzedzeniem
czasu końca działania leku o 0,5-1 godziny, aby
oszczędzić choremu nawrotu bólu.
Zadanie 71.
Jakie mogą być następstwa wykonywania iniekcji w kończynę
objętą niedowładem?
A . zaburzenia prawidłowego wchłaniania leków i ryzyko
powstania infekcji,
B . nasilenie niedowładów,
C . ograniczenie sprawności pacjenta,
D . nasilenie dolegliwości bólowych.
Zadanie 72.
Objaw "koła zębatego" występujący w chorobie Parkinsona to:
A . szereg następujących p o sobie oporów, spowodowanych
skurczami mięśni, które wyczuwa się jako przerywany
opór podczas biernego rozciągania mięśnia,
B . opór wyczuwany podczas zginania i prostowania kończyny
związany ze sztywnością mięśniową i drżeniem,
C . równoczesne występowanie sztywności mięśniowej i
drżenia podczas prostowania kończyny,
D . osłabienie mięśni kończyn dolnych, utrata czucia bólu i
temperatury.
Zadanie 73.
Przełom cholinergiczny objawia się:
A . potami, zaburzeniami oddechowymi, wzrostem napięcia
mięśniowego,
B . zaburzeniami
oddechowymi,
nadpobudliwością,
rozszerzeniem źrenic,
C . rozszerzeniem
źrenic,
drgawkami,
zaburzeniami
przytomności,
D . zwężeniem źrenic, zaburzeniami oddechowymi, biegunką.
Zadanie 74.
Jakie elementy obejmuje ocena stanu świadomości wg GCS (Glasgow
Coma Scale)?
A . ocenę odpowiedzi ruchowej, słownej, reakcję źrenic,
B . ocenę mowy i ruchu,
C . ocenę
odpowiedzi
słownej,
ruchowej,
odruchy
patologiczne,
D . ocenę odpowiedzi słownej, ruchowej, reakcję otwierania
oczu.
Zadanie 75.
Pacjent został przyjęty d o oddziału neurologicznego z powodu
bardzo silnego bólu głowy. Pacjent opisuje, ż e ból pojawił się
nagle, dając wrażenie uderzenia w tył głowy. Bólowi
towarzyszyły sztywność karku, wymioty oraz krótkotrwała utrata
przytomności (pacjent nie wie jak długo). Powyższe objawy mogą
wskazywać na wystąpienie krwawienia podpajęczynówkowego (SAH).
P o badaniu angiograficznym, które wykazało obecność tętniaka
pacjent może chodzić:
A . p o 1 2 godzinach, ponieważ takie s ą zasady opieki nad
pacjentem po cewnikowaniu tętnicy udowej,
B . po 2 godzinach, po usunięciu opatrunku uciskowego,
C . pacjent nie może chodzić d o czasu wykonania zabiegu
operacyjnego, ponieważ takie s ą zasady opieki p o
krwawieniu podpajęczynówkowym,
D . pacjent może zacząć chodzić dopiero następnego dnia.
Zadanie 76.
Jaki jest obraz kliniczny uszkodzenia nerwu obwodowego?
A . niedowład spastyczny odpowiednich grup mięśniowych,
osłabienie lub zniesienie odruchów przewodzonych przez
dany nerw, drżenie pęczkowe mięśni,
B . zanik mięśni, zaburzenia czucia (tylko głębokiego) w
obszarze skóry unerwionej przez dany nerw, bóle i
parestezje,
C . zaburzenia
szybkości
przewodnictwa
nerwowego,
zaburzenia troficzne i powydzielnicze, niedowład lub
porażenie wiotkie odpowiednich grup mięśniowych, zanik
mięśni,
D . elektromiograficzne cechy uszkodzenia neurogennego,
zaburzenia czucia (tylko głębokiego) w obszarze
unerwionym przez dany nerw, bóle i parestezje.
Zadanie 77.
Objawami niepożądanymi stosowania leków immunomodulacyjnych w
terapii stwardnienia rozsianego s ą wszystkie poniższe, Z
WYJĄTKIEM:
A . wzrostu temperatury, bólami mięśni, dreszczami,
B . reakcji miejscowej w miejscu wstrzyknięcia leku,
C . wzrostu stężenia enzymów wątrobowych i uczucia ucisku w
klatce piersiowej,
D . biegunki, nudności i wymiotów.
Zadanie 78.
Pacjentka hospitalizowana w oddziale urazowym z powodu urazu
kręgosłupa w odcinku piersiowym. U chorej występują zaburzenia
w oddawaniu moczu. W jakim okresie o d urazu rozpoczyna się
wyrabianie automatyzmu pęcherza moczowego?
A . po 2-3 dniach,
B . pod koniec pierwszego tygodnia,
C . na przełomie drugiego i trzeciego tygodnia,
D . powyżej 3 miesięcy.
Zadanie 79.
Odruchowa reakcja dziecka n a gwałtowną zmianę pozycji lub
głośny hałas, utrzymująca się d o około 4 miesiąca życia, t o
odruch:
A . Galanta,
B . Pereza,
C . Babińskiego,
D . Moro.
Zadanie 80.
Dziewczynka 3,5-letnia z mózgowym porażeniem dziecięcym, m a
niesprawny narząd mowy: małą ruchomość warg, języka,
podniebienia, która wynika z porażeń oraz zmiennego napięcia
mięśniowego. Porażenie oraz zmienne napięcie mięśniowe w
obrębie narządów mowy prowadzą także do:
A . nudności, wymiotów,
B . trudności z połykaniem, gryzieniem, żuciem,
C . trudności z koncentracją,
D . trudności w zakresie uśmiechania się.
Zadanie 81.
Wymień struktury anatomiczne biorące udział w wytwarzaniu płynu
mózgowo-rdzeniowego:
A . komory boczne,
B . sploty naczyniówkowe,
C . struktury podkorowe,
D . wodociąg Sylwiusza.
Zadanie 82.
Działania dotyczące aktywności ruchowej
niedokrwiennym mózgu wymagają:
A . leczenia spoczynkowego przez okres
B . bardzo wczesnego aktywizowania
ograniczeń ruchowych, zmiany
ułożenia, ćwiczeń biernych,
C . rehabilitacji, którą rozpoczyna
tygodniach od udaru,
D . stosowania tylko ćwiczeń biernych.
pacjenta p o udarze
6 tygodni,
pomimo istniejących
pozycji, właściwego
się
po
około
2
Zadanie 83.
W oddziale neuroinfekcji przebywa chłopiec z rozpoznaną chorobą
Heinego-Medina. Które drobnoustroje wywołują tę chorobę?
A . wirus poliomyelitis,
B . paciorkowiec beta-hemolizujący,
C . gronkowiec złocisty,
D . pałeczka z grupy Shigella.
Zadanie 84.
Objawy krwotoku podpajęczynówkowego to:
A . drżenia spoczynkowe,
B . bóle kręgosłupa,
C . przewlekłe bóle głowy,
D . nagły ból głowy, nudności i wymioty.
Zadanie 85.
Do pierwotnych przyczyn zaburzeń świadomości NIE należy:
A . krwotok podpajęczynówkowy,
B . uraz czaszkowo-mózgowy,
C . zatrucie układu nerwowego tlenkiem węgla,
D . padaczka.
Zadanie 86.
D o oddziału neurologicznego przyjęto pacjenta z podejrzeniem
krwotoku podpajęczynówkowego. Chory miał krótkotrwałe
zaburzenie przytomności. Obecnie jest przytomny, ale senny,
występują objawy oponowe. Które działanie powinna bezwzględnie
zastosować pielęgniarka u chorego bezpośrednio p o przyjęciu d o
szpitala?
A . tlenoterapię,
B . ćwiczenia ruchowe,
C . wysokie ułożenie chorego w łóżku,
D . unieruchomienie chorego w łóżku.
Zadanie 87.
Pacjent p o ciężkim udarze krwotocznym nie wydaje żadnych
dźwięków i nie otwiera oczu mimo stymulacji, reaguje odruchowym
wycofaniem kończyny n a ból. Jego stan w skali Glasgow ocenisz
na:
A . 3 punkty GCS,
B . 4 punkty GCS,
C . 6 punkty GCS,
D . 8 punkty GCS.
Zadanie 88.
Próba Romberga jest:
A . próbą zbornościową polegającą n a staniu n a baczność
najpierw z otwartymi oczami, a następnie z zamkniętymi,
B . próbą zbornościową polegającą n a staniu n a baczność
najpierw z zamkniętymi oczami, a następnie z otwartymi,
C . badaniem odruchów polegającym n a staniu n a baczność
najpierw z otwartymi oczami, a następnie z zamkniętymi,
D . badaniem układu ruchu polegającym na staniu na baczność
najpierw z otwartymi oczami, a następnie z zamkniętymi.
Zadanie 89.
Objawem odkorowania są:
A . kończyny górne zgięte w stawie łokciowym i nadgarstku,
a dolne wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,
B . kończyny górne wyprostowane w stawie łokciowym,
nawrócone i zgięte w nadgarstku, kończyny dolne
wyprostowane w stawach kolanowym i skokowym,
C . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i biodrowych
i górne w stawach łokciowych i nadgarstkowych,
D . kończyny dolne zgięte w stawach kolanowych i
biodrowych, ręka zaciśnięta w pięść.
Zadanie 90.
Objawem zespołu Brown - Sequarda jest:
A . niedowład spastyczny p o stronie przeciwnej d o ogniska
chorobowego,
B . zaburzenie czucia głębokiego p o stronie ogniska, czucia
bólu
i temperatury p o stronie przeciwnej
do
uszkodzenia,
C . brak czucia głębokiego,
D . obustronny niedowład spastyczny.
Zadanie 91.
W stosunku d o pacjenta z urojeniami i halucynacjami z e strony
pielęgniarki wskazane jest/są:
A . kontrola emocjonalna,
B . niepotwierdzanie ani niezaprzeczanie tym objawom,
C . improwizacja,
D . próby perswadowania występowania objawów.
Zadanie 92.
Przeprowadzanie tzw. zabiegu Credego bez polecenia lekarza może
prowadzić do:
A . powstania żylaków odbytu, nadmiernego wzrostu ciśnienia
w drogach moczowych niosące ryzyko uszkodzenia nerek,
B . powstania żylaków, nadmiernego wzrostu ciśnienia w
drogach moczowych niosące ryzyko uszkodzenia nerek,
C . wystąpienia biegunek, nadmiernego wzrostu ciśnienia w
drogach moczowych niosące ryzyko uszkodzenia nerek,
D . powstania bólów brzucha, nadmiernego pobudzenia
chorego.
Zadanie 93.
Drżenie, sztywność mięśni oraz niepewny chód chorego z chorobą
Parkinsona może ustąpić na chwilę, jeżeli choremu:
A . będziemy zwracać uwagę, aby chodził prawidłowo,
B . poradzimy, aby chodził w takt muzyki,
C . poradzimy, aby chodził z obciążeniem,
D . poradzimy, aby chodził długimi krokami.
Zadanie 94.
W znacznej części przypadków zespół Guillain-Barre poprzedzony
jest:
A . infekcją dróg oddechowych,
B . infekcją dróg moczowych,
C . niewydolnością krążenia,
D . zapaleniem wątroby.
Zadanie 95.
Dodatni objaw Brudzińskiego świadczy o procesie chorobowym
toczącym się w obrębie:
A . korzeni nerwowych,
B . opon mózgowych,
C . nerwów obwodowych,
D . tkanki mózgowej.
Zadanie 96.
Neuralgia jest to rodzaj bólu:
A . receptorowego,
B . przewodowego,
C . ośrodkowego,
D . obwodowego.
Zadanie 97.
Trzymiesięczne dziecko jest w pierwszej dobie p o operacyjnym
założeniu zastawki Pudenza. Które objawy mogą świadczyć o
nieprawidłowym funkcjonowaniu zastawki?
A . biegunka, ciemiączko prawidłowo napięte,
B . brak apetytu, ciemiączko zapadnięte,
C . wymioty, ciemiączko prawidłowo napięte,
D . wymioty, ciemiączko mocno napięte.
Zadanie 98.
Reedukacja pęcherza neurogennego przy cewnikowaniu stałym
polega na:
A . utrzymaniu stałego odpływu moczu,
B . zaciskaniu cewnika i otwieraniu go 2 razy dziennie,
C . zaciskaniu cewnika i otwieraniu g o 2 razy dziennie oraz
stosowaniu opukiwania nadłonowego przed każdym
opróżnieniem,
D . zaciskaniu cewnika i otwieraniu g o c o 2-3 godziny z
dłuższą przerwą nocną.
Zadanie 99.
Jaki jest cel podawania choremu sterydów przed planowaną
operacją w obrębie głowy?
A . obniżenie ciśnienia tętniczego krwi,
B . ułatwienie przepływu naczyniowego w mózgu,
C . zmniejszenie wytwarzania płynu mózgowo - rdzeniowego,
D . zmniejszenie reakcji obrzękowej tkanki mózgowej.
Zadanie 100.
W "0" dobie p o zabiegu operacyjnym z powodu guza tylnego dołu
czaszki NAJWAŻNIEJSZYM jest:
A . kontrola wydolności oddechowej,
B . prowadzenie godzinowej zbiórki moczu,
C . pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
D . kontrola wyników badań laboratoryjnych, głównie
elektrolitów.
Zadanie 101.
Stwardnienie zanikowe boczne należy do chorób:
A . neuronu ruchowego,
B . neuronu czuciowego,
C . demielinizacyjnych,
D . układu pozapiramidowego.
Zadanie 102.
Dlaczego należy unikać podkładania wałków pod kolana u chorego
leżącego?
A . utrudnia odpływ krwi żylnej,
B . utrudnia napływ krwi tętniczej,
C . utrudnia odpływ krwi tętniczej,
D . utrudnia napływ krwi żylnej.
Zadanie 103.
U pacjentki rozpoznano chorobę Huntingtona. Który objaw
neurologiczny NIE jest swoisty dla tej choroby?
A . ruchy atetotyczne,
B . ruchy pląsawicze,
C . zaniki mięśniowe,
D . otępienie.
Zadanie 104.
U chorej p o urazie kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia kręgowego,
zdecydowano o repozycji złamania kręgosłupa szyjnego n a
wysokości C7-C8 przez zastosowanie wyciągu czaszkowego
bezpośredniego. Jaką czynność powinna wykonać pielęgniarka p o
zmianie pozycji ciała chorej, w związku z założonym wyciągiem
czaszkowym?
A . odłączyć obciążenie wyciągu na okres 1 godziny,
B . naprzemiennie zmniejszać i zwiększać obciążenie wyciągu
czaszkowego,
C . stopniowo zwiększać obciążenie wyciągu o 10 dag,
D . dokonać kontroli zachowania osiowego ciągu na czaszkę.
Zadanie 105.
Guzy kanału kręgowego według ich lokalizacji dzielimy na:
A . ośrodkowe i obwodowe,
B . ogniskowe i rozsiane,
C . wewnątrz i zewnątrztwardówkowe,
D . wewnątrz i zewnątrzotrzewnowe.
Zadanie 106.
Pielęgniarka prowadzi systematyczną obserwację chorego p o
operacji neurochirurgicznej. Przeciekający opatrunek krwistą
wydzieliną u chorego powinien być zmieniony natychmiast,
głównie ze względu na:
A . możliwość obniżenia składników morfotycznych krwi,
B . niebezpieczeństwo zakażenia rany operacyjnej,
C . wystąpienie u chorego poczucia zagrożenia,
D . nieestetyczny wygląd chorego.
Zadanie 107.
Zachowania pielęgniarki wobec prowokacyjnych działań pacjenta
np. groźby popełnienia samobójstwa polegają na:
A . dążeniu d o współpracy z pacjentem, zachęcaniu pacjenta
do opisu przeżyć,
B . ignorowaniu gróźb, izolacji pacjenta,
C . zachowaniu dystansu, pouczaniu,
D . starać się spełnić oczekiwania pacjenta.
Zadanie 108.
Opadnięcie stopy i upośledzenie jej grzbietowego zgięcia
świadczy o ucisku wywieranym przez krążek międzykręgowy n a
korzeń:
A. S1,
B. L4,
C. L5,
D . Th 12.
Zadanie 109.
Objawami ubocznymi trójpierściennych leków p/depresyjnych są:
A . ortostatyczny
spadek
ciśnienia
tętniczego
krwi,
nudności, sedacja, nieostre widzenie, nadwrażliwość n a
światło, zwiększenie masy ciała,
B . zwiększenie masy ciała, biegunki, bezsenność,
C . utrata masy ciała, zaburzenia funkcji seksualnych, bóle
głowy,
D . myśli samobójcze, suchość w jamie ustnej, zaparcia.
Zadanie 110.
Postawa i chód w rozwiniętej chorobie Parkinsona wygląda
następująco:
A . sylwetka pochylona, kończyny dolne zgięte w stawach
kolanowych, chód drobnymi kroczkami z pocieraniem
podeszwami o podłogę,
B . sylwetka sztywna, wyprostowana, głowa pochylona, chód
drobnymi kroczkami,
C . sylwetka sztywna, wyprostowana z odgiętą d o tyłu głową,
chód kosiarza,
D . sylwetka pochylona, kończyny dolne zgięte w stawach
kolanowych, chód kosiarza.
Zadanie 111.
D o najczęstszych zaburzeń spotykanych w chorobach jąder
podstawy należą ruchy pląsawicze. Są to ruchy:
A . mimowolne, szybkie, nieskoordynowane, nie mające stałej
postaci,
B . powolne, powodujące nadmierne wyprostowanie palców
dłoni,
C . szybkie,
naprzemienne
ruchy
palców
(liczenie
pieniędzy),
D . pozbawione należytej "miary", ich zasięg i kierunek
jest zaburzony.
Zadanie 112.
Nadmierna męczliwość mięśni wskutek zaburzeń przewodnictwa
nerwowo - mięśniowego to:
A . miotonia,
B . miastenia,
C . miopatia,
D . dystrofia.
Zadanie 113.
U chorego p o udarze z objawami hemiplegii w okresie początkowym
choroby należy utrzymać wkłucie dożylne, w związku z leczeniem
i podażą płynów. Jakie rozwiązanie w takiej sytuacji uznałabyś
za najlepsze?
A . wkłucie podobojczykowe,
B . lewa lub prawa kończyna górna i dolna,
C . wkłucie w nogę lub rękę po stronie nieporażonej,
D . częste zmiany miejsca wkłucia.
Zadanie 114.
Afazja ruchowa polega na:
A . utracie zdolności rozumienia mowy,
B . utracie zdolności mówienia,
C . trudności w nazywaniu pokazywanych przedmiotów,
D . całkowitej niezdolności mówienia i rozumienia mowy.
Zadanie 115.
Do podstawowych objawów depresji zalicza się:
A . obniżenie nastroju,
B . zaburzenia świadomości,
C . agresję słowną i fizyczną,
D . nasiloną aktywność ruchowa.
Zadanie 116.
W celu potwierdzenia płynotoku nosowego,
wyciekający płyn na oznaczenie poziomu:
A . sodu,
B . potasu,
C . glukozy,
D . chlorków.
pobiera
się
Zadanie 117.
Które objawy wskazują na występowanie krwiaka podtwardówkowego?
A . poszerzenie obu źrenic, zwolnienie tętna, wzrost
ciśnienia tętniczego krwi,
B . poszerzenie jednej źrenicy, zwolnienie tętna, wzrost
ciśnienia tętniczego krwi,
C . poszerzenie jednej źrenicy, przyspieszenie tętna,
wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
D . poszerzenie obu źrenic, przyspieszenie tętna, spadek
ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 118.
U 10-miesięcznego dziecka istnieje podejrzenie mózgowego
porażenia dziecięcego w postaci obustronnego porażenia
kurczowego. Pielęgniarka prowadzi obserwację aktywności
ruchowej dziecka. Pielęgniarka układa dziecko w pozycji n a
brzuchu. Jak zachowa się dziecko?
A . dziecko prawidłowo raczkuje,
B . dziecko nie wykonuje żadnych ruchów,
C . dziecko pełza za pomocą kończyn górnych,
D . dziecko utrzymuje kończyny dolne zgięte, w odwiedzeniu.
Zadanie 119.
Pacjentka jest w pierwszej dobie p o operacji tętniaka mózgu.
Jest wybudzona, w dobrym kontakcie słownym. Jakiego zalecenia
powinna przestrzegać pielęgniarka podczas stosowania u chorej
nimodypiny?
A . ogrzać lek przed podaniem,
B . ochłodzić lek przed podaniem,
C . chronić lek przed światłem słonecznym,
D . podać lek w krótkim czasie.
Zadanie 120.
Objawy niedowładu spastycznego to:
A . zniesienie odruchów w zajętej kończynie, zanik mięśni,
odruchy patologiczne,
B . wzmożenie odruchów głębokich, odruchy patologiczne,
wzmożenie napięcia mięśniowego,
C . wzmożenie napięcia mięśniowego, odruchy patologiczne,
drżenie pęczkowe mięśni,
D . wzmożone napięcie mięśniowe, zniesienie odruchów w
zajętej kończynie, klonusy.
Zadanie 121.
Apetyt zostaje pobudzony w warunkach fizjologicznych, gdy:
A . zwiększa się wydzielanie enzymów trzustkowych,
B . wzrasta stężenie cukru we krwi,
C . zmniejsza się poziom insuliny we krwi,
D . spada stężenie cukru we krwi.
Zadanie 122.
P o badaniach specjalistycznych u trzymiesięcznego dziecka
lekarz stwierdził wodogłowie niekomunikujące. Jakiego koloru
jest prawidłowy płyn mózgowo - rdzeniowy u niemowląt?
A . lekko różowy,
B . krwisty,
C . wodojasny,
D . żółty.
Zadanie 123.
W ocenie orientacji allopsychicznej pytamy pacjenta o:
A . imię i nazwisko,
B . miejsce, w którym się znajduje,
C . datę,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 124.
Ocena nerwu trójdzielnego polega na:
A . zbadaniu czucia twarzy, wykazaniu opadnięcia kącika ust
i rozszerzenia szpary powiekowej,
B . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, wykazaniu
rozszerzenia szpary powiekowej,
C . zbadaniu czucia twarzy, odruchu rogówkowego, czynności
mięśni żucia,
D . wykazaniu opadnięcia kącika ust, spłyceniu bruzdy
nosowo-wargowej i rozszerzeniu szpary powiekowej.
Zadanie 125.
Charakterystyczną w ocenie stanu funkcjonalnego pacjenta z e
stwardnieniem rozsianym, jest skala:
A . Barthel,
B . EDSS,
C . Lovetta,
D . FIM.
Zadanie 126.
Dlaczego nie należy podawać łącznie leków przeciwpadaczkowych z
roztworem glukozy?
A . istnieje
możliwość
wystąpienia
tolerancji
leku,
szczególnie fenytoiny,
B . istnieje możliwość wytrącania się leku, szczególnie
fenytoiny,
C . istnieje możliwość przedawkowania leków, szczególnie
fenytoiny,
D . istnieje możliwość antagonistycznego działania leków,
szczególnie fenytoiny.
Zadanie 127.
Jak długo trwa szok rdzeniowy?
A . kilka godzin,
B . kilka dni,
C . około 3 tygodni,
D . około 2 miesięcy.
Zadanie 128.
Jakie badania należy przeprowadzić u pacjenta z podejrzeniem
miastenii, aby potwierdzić rozpoznanie?
A . tomografię komputerową lub rezonans magnetyczny,
B . próby
farmakologiczne
(test
z
Polstygminą),
elektromiografię oraz oznaczenie przeciwciał przeciwko
receptorom acetylocholiny,
C . próby
farmakologiczne
(test
z
Polstygminą),
elektromiografię, biopsję mięśnia,
D . elektromiografię, biopsję mięśnia, magnetyczny rezonans
jądrowy.
Zadanie 129.
W
chwili
przyjęcia
do
szpitala
pacjenta
po
urazie
komunikacyjnym, stwierdzono paraplegię kończyn dolnych, brak
uszkodzeń struktur kostnych i aparatu więzadłowego. Powrót
czynności (ruchu i czucia) następował przez okres 2 tygodni.
Czynności zwieraczy były prawidłowe. Obraz taki przemawia za:
A . całkowitym poprzecznym porażeniem rdzenia,
B . wstrząśnieniem lub stłuczeniem rdzenia,
C . zespołem Browen-Sequarda,
D . uszkodzeniem wyrostków kolczystych lub poprzecznych.
Zadanie 130.
U chorego w okresie szoku rdzeniowego występuje zaburzenie
napięcia mięśniowego, które ma charakter?
A . spastyczny,
B . plastyczny,
C . wiotki,
D . dystoniczny.
Zadanie 131.
Występujące u pacjentki wrażenie, ż e jest szpiegowana przez
mafię należy do objawów psychotycznych nazywanych:
A . halucynacjami psychicznymi,
B . halucynoidami,
C . urojeniami ksobnymi,
D . urojeniami prześladowczymi.
Zadanie 132.
W ocenie przebiegu wstrząsu pourazowego istotna jest ocena
ciśnienia tętniczego krwi i diurezy. Jakie wartości ciśnienia
skurczowego krwi określa się jako tzw. próg nerkowy?
A . 80 mmHg,
B . poniżej 60 mmHg,
C . poniżej 40 mmHg,
D . poniżej 75 mmHg.
Zadanie 133.
Stan padaczkowy polega na:
A . występowaniu napadów padaczkowych, między którymi chory
jest w pełni świadomy,
B . występowaniu jednego, długiego napadu z utratą
przytomności,
C . występowaniu kilku napadów w ciągu nocy,
D . występowaniu napadów padaczkowych, między którymi chory
nie odzyskuje świadomości.
Zadanie 134.
Przygotowanie pacjenta do badania angiograficznego polega na:
A . wyjaśnieniu n a czym polega badanie i jak m a się
zachować, badanie nie wymaga przygotowania fizycznego,
B . ogoleniu okolicy pachwiny i pozostaniu n a czczo 1 2
godzin przed badaniem,
C . wyjaśnieniu jak m a się zachować podczas badania i
pozostaniu n a czczo przez około 8 godzin, ponieważ
badanie najczęściej jest wykonywane w znieczuleniu
ogólnym,
D . wyjaśnieniu n a czym polega badanie i jak m a się
zachować, pozostaniu n a czczo przez minimum 4 godziny
przed badaniem, ponieważ wykonywane jest najczęściej w
znieczuleniu miejscowym, ewentualnie ogolić pachwinę.
Zadanie 135.
Apraksja jest to?
A . niezdolność mowy,
B . niezdolność d o wykonywania wyuczonych,
czynności ruchowych,
C . niezdolność postrzegania barw i kształtów,
D . niezdolność czytania.
celowych
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE
TEST NR 281316
GRUPA 1
Zadanie 1.
Świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
przysługują dorosłym i dzieciom. U osób dorosłych jednostkami
chorobowymi kwalifikującymi do tego rodzaju leczenia są:
A . nowotwory, choroby wywołane przez HIV,
B . następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu
nerwowego, kardiomiopatie,
C . układowe zaniki pierwotne zajmujące OUN, owrzodzenia
odleżynowe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Bisfosfoniany s ą lekami często podawanymi w przerzutach choroby
nowotworowej d o kości powodującej hiperkalcemię. Najlepszą
drogą podania Bisfosfonianów jest:
A . tylko droga podskórna,
B . tylko droga domięśniowa,
C . droga dożylna,
D . tylko droga doustna z e względu n a bardzo dobre
wchłanianie z przewodu pokarmowego.
Zadanie 3.
Drenaż limfatyczny to specyficzny rodzaj masażu polegający na:
A . ćwiczeniach ruchowych, ręcznym drenażu limfatycznym,
kompresjoterapii,
B . ręcznym drenażu limfatycznym, masażu relaksacyjnym,
bandażowaniu,
C . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach oddechowych,
krioterapii,
D . ćwiczeniach ruchowych, ćwiczeniach przeciwzakrzepowych,
przerywanej kompresji pneumatycznej.
Zadanie 4.
Jakie powikłania w obrębie jamy ustnej mogą wystąpić w trakcie
lub po zakończeniu leczenia teleradioterapią?
A . suchość i ból w jamie ustnej,
B . zaburzenia smaku,
C . uczucie zesztywnienia szczęk i trudności z jedzeniem,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 5.
Późne powikłania podawania Cisplatyny to:
A . leukopenia,
B . neuropatia obwodowa,
C . reakcje alergiczne,
D . uszkodzenie nefronów.
Zadanie 6.
Mastopatia jest to:
A . zmiana złośliwa piersi,
B . zmiana złośliwa jajnika,
C . przerost gruczołu piersiowego u mężczyzn,
D . zmiana łagodna piersi.
Zadanie 7.
Jakie objawy świadczą o wystąpieniu u chorego niedokrwistości?
A . bladość powłok skórnych, szara skóra, niepokój,
pobudzenie ruchowe,
B . zmęczenie, osłabienie, duszność, ból głowy, zawroty
głowy, omdlenia, tachykardia,
C . bladość powłok skórnych, szara skóra, niepokój,
pobudzenie ruchowe, gorączka, nudności, tachykardia,
D . zaburzenia rytmu serca, krwawienia z dziąseł, suchość
jamy ustnej, duszność, ból głowy.
Zadanie 8.
Nadmierna ekspozycja n a promienie
czynnik ryzyka:
A . białaczek,
B . raka skóry i czerniaka,
C . nowotworów kości,
D . nowotworów siatkówki oka.
Zadanie
Zespoły
A.
B.
C.
ultrafioletowe
stanowi
9.
paraneoplastyczne to:
zespoły czynników ryzyka powodujących nowotwory,
zespoły objawów wywołanych nowotworami,
zespoły objawów towarzyszących nowotworom niezależnie
od miejscowego wzrostu lub rozsiewu,
D . zespoły leczenia niekonwencjonalnego w nowotworach.
Zadanie 10.
Kobieta, lat 33, w trzeciej dobie p o limfadenektomii pachowej z
powodu czerniaka, zgłasza pogorszenie samopoczucia o d godzin
porannych, temperatura ciała 37,2°C, w obrębie rany
pooperacyjnej tkanki napięte, bolesne. Przyczyną opisanej
sytuacji jest:
A . zastój chłonki z następowym zakażeniem rany,
B . spadek odporności pacjentki,
C . reakcja na utratę krwi podczas zabiegu operacyjnego,
D . późny odczyn poprzetoczeniowy n a krew podaną podczas
zabiegu operacyjnego.
Zadanie 11.
W radioterapii onkologicznej ok. 30-50 % chorych leczonych jest
z założeniem uzyskania efektu paliatywnego. Przeciwwskazaniem
do stosowania radioterapii paliatywnej są m. in.:
A . bóle spowodowane przerzutami d o kości, bóle w klatce
piersiowej w przebiegu raka płuc,
B . onkologiczne stany nagłe: ucisk rdzenia kręgowego,
zespół żyły głównej górnej,
C . ostry rozpad guza nowotworowego,
D . przerzuty do mózgu.
Zadanie
Podanie
A.
B.
C.
D.
12.
Paklitakselu poprzedza:
premedykacja steroidowa i przeciwhistaminowa,
nawodnienie,
podanie leków uspokajających,
wykonanie lewatywy.
Zadanie 13.
Zespół Pancoasta:
A . charakteryzuje się bólami z a mostkiem promieniującymi
do lewej ręki, nudnościami, dusznością wysiłkową,
B . objawia się dusznością, bólem promieniującym d o żuchwy,
brakiem apetytu, nudnościami,
C . charakteryzuje się obrzękiem twarzy i szyi, dusznością,
zaburzeniami świadomości,
D . t o zespół bólowy o cechach neuralgii ramiennej,
dotyczący barku i łopatki, z promieniowaniem d o
ramienia, przedramienia oraz 4 i 5 palca ręki.
Zadanie 14.
W przygotowaniu pacjenta d o podania chemioterapii dopęcherzowo
należy uwzględnić następujące informacje:
A . przed podaniem leków należy wypić litr płynów i nie
opróżniać pęcherza, p o podaniu leków należy oddać mocz
i dużo chodzić,
B . 2 godziny przed podaniem leków nie wolno oddawać moczu,
wolno przyjmować płyny i należy leżeć po zabiegu,
C . należy ograniczyć przyjmowanie płynów i opróżnić
pęcherz moczowy przed podaniem leków, p o zakończeniu
wlewu powstrzymać się o d oddawania moczu oraz leżeć
przez około 1 godzinę,
D . n i e ograniczać przyjmowania płynów, opróżnić pęcherz
moczowy, p o zakończeniu wlewu jak najszybciej oddać
mocz.
Zadanie 15.
Nowotwór wieku dziecięcego tzw. Guz Wilmsa, jest nowotworem:
A . tkanek miękkich,
B . kości płaskich,
C . nerek,
D . centralnego układu nerwowego.
Zadanie 16.
Który rodzaj markerów nowotworowych m a największe znaczenie w
monitorowaniu raka jajnika?
A . CA 125,
B . PSA,
C . HCG, AFP,
D . CEA.
Zadanie 17.
Edukując pacjenta w zakresie prawidłowego wykonywania inhalacji
należy udzielić wskazówek zawierających informacje:
A . zabieg minimum 1 godz. p o posiłku, oddech spokojny i
głęboki, 14-16 oddechów n a minutę, 2 godziny p o
inhalacji wstrzymać się o d picia zimnych napojów i
palenia papierosów,
B . zabieg minimum 1 godz. p o posiłku, oddech głęboki 2 0
- 2 4 razy n a minutę, należy powstrzymać się o d
odkrztuszania wydzieliny,
C . w trakcie inhalacji oddychać spokojnie i głęboko 14-16
oddechów n a minutę, pozycja siedząca z wyprostowanymi
plecami, dowolne płyny i posiłki można spożywać
bezpośrednio przed i po zabiegu,
D . oddech spokojny i głęboki 20-24 razy n a minutę, pozycja
siedząca z wyprostowanymi plecami, nie należy płukać
ust po inhalacji.
Zadanie 18.
W przypadku wynaczynienia etopozydu, n a miejsce wynaczynienia
należy położyć okład:
A . zimny,
B . ciepły,
C . nie stosuje się okładu,
D . naprzemienny ciepło-zimno.
Zadanie 19.
TENS jest:
A . jedną ze skal badających jakość życia,
B . przezskórną elektryczną stymulacją nerwu,
C . objawem patologicznym w zakresie jamy brzusznej,
D . skalą badającą natężenie dolegliwości bólowych.
Zadanie 20.
Pneumonektomia t o zabieg operacyjny stosowany w leczeniu raka
płuca, polega na wycięciu:
A . płata płuca,
B . płuca,
C . drzewa oskrzelowego,
D . segmentu płuca.
Zadanie 21.
J a k najdłuższe utrzymanie i wykorzystanie drogi dojelitowej
żywienia chorych na nowotwór złośliwy zapobiega:
A . powstawaniu odleżyn,
B . zanikowi mięśni kończyn dolnych oraz pomaga w
prawidłowej ruchomości stawów,
C . zanikowi mikrokosmków jelitowych oraz pomaga w
utrzymaniu prawidłowej flory jelitowej,
D . powstawaniu zespołu Cushinga.
Zadanie 22.
Wykorzystywana w onkologii skala Zubroda/ECCOG/WHO służy d o
oceny:
A . stopnia powikłań pooperacyjnych,
B . sprawności chorego,
C . natężenia bólu,
D . zaawansowania choroby nowotworowej.
Zadanie 23.
Kinezyterapia w e wczesnym (do 6 doby) okresie p o
odtwórczej piersi obejmuje:
A . ćwiczenia
oddechowe,
przeciwzakrzepowe,
barkowej,
B . przechodzenie d o siadu z pozycji leżącej
pozycję boczną, z zakazem używania drabinki,
C . chodzenie z użyciem balkonika z oparciem
przedramionach, w pozycji pochylonej,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
operacji
obręczy
poprzez
się n a
Zadanie 24.
C o ile lat, w profilaktyce nowotworów jelita grubego jest
zalecane wykonywanie kolonoskopii:
A . 1 rok,
B . 2 lata,
C . 5 lat,
D . 10 lat.
Zadanie 25.
Samokontrola piersi powinna być wykonana w:
A . I fazie cyklu miesiączkowego,
B . II fazie cyklu miesiączkowego,
C . III fazie cyklu miesiączkowego,
D . IV fazie cyklu miesiączkowego.
Zadanie 26.
Jakie
grupy
leków
zawiera
pierwszy
stopień
analgetycznej?
A . lek wspomagający,
B . analgetyk nieopioidowy, lek wspomagający,
C . słaby opioid, lek wspomagający,
D . silny opioid, analgetyk nieopioidowy.
Zadanie 27.
Radioterapia
znalazła
zastosowanie
w
nowotworowych jako metoda:
A . samodzielna,
B . skojarzona,
C . ratunkowa, paliatywna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
leczeniu
drabiny
chorób
Zadanie 28.
Organizatorem
kształcenia
podyplomowego
w
dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego może zostać:
A . uczelnia,
B . szkoła prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w
dziedzinie nauk medycznych,
C . medyczna jednostka badawczo-rozwojowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Zaburzenie recyrkulacji limfocytów w obrzęku limfatycznym
powoduje:
A . złamania patologiczne,
B . upośledzenie miejscowej odporności i może prowadzić d o
nawracających stanów zapalnych i róży,
C . ból podtrzymywany współczulnie,
D . niedowład połowiczy po stronie operowanej.
Zadanie 30.
U chorych zagrożonych wystąpieniem zespołu DIC, obserwację
pielęgniarską ukierunkowujemy szczególnie na:
A . występowanie krwawień, wybroczyn, "siniaków",
B . nagły, duży skok temperatury ciała,
C . pojawienie się uczucia zmęczenia, senności,
D . przyrost masy ciała.
Zadanie 31.
Dekstranomery to nowoczesne opatrunki które:
A . mają bardzo dużą zdolność pochłaniania wysięku i
zbudowane są z ziaren polimeru,
B . powstają z włókien alginianu wapnia z alg morskich i
mają dużą chłonność,
C . zawierają węgiel aktywowany i neutralizują nieprzyjemny
zapach,
D . powodują uwodnienie tkanek martwiczych i mają
ograniczoną zdolność pochłaniania wysięku.
Zadanie 32.
Jakie są wskazania do leczenia rozrostu trofoblastu?
A . utrzymujące się większe stężenie HCG w 3
oznaczeniach,
B . zmniejszające się stężenie HCG w dwóch
oznaczeniach,
C . stężenie HCG <20 000 mj./ml utrzymujące
tygodniach od usunięcia ciąży zaśniadowej,
D . utrzymujące się większe stężenie HCG w 2
oznaczeniach.
kolejnych
kolejnych
się p o 4
kolejnych
Zadanie 33.
Najczęstszą przyczyną zgonów mężczyzn z powodu nowotworów
złośliwych stanowi rak:
A . gruczołu krokowego,
B . płuca,
C . jądra,
D . pęcherza moczowego.
Zadanie 34.
Chory z rakiem płuca lewego otrzymuje w celu opanowania bólu 3 0
m g preparatu morfiny zażywanego doustnie, c o 4 godziny. Ile
będzie wynosiła dobowa dawka morfiny dla tego pacjenta?
A . 220 mg,
B . 180 mg,
C . 120 mg,
D . 60 mg.
Zadanie 35.
Celem rehabilitacji społecznej u chorych n a nowotwór, u których
wystąpiły powikłania w postaci niedowładów i porażeń jest:
A . odzyskanie jak największej niezależności społecznej i
powrót do aktywnego życia społecznego,
B . zorganizowanie
choremu
pomocy
profesjonalnych
pracowników medycznych i socjalnych,
C . objęcie chorego programem usprawniania n a oddziale
rehabilitacji,
D . zorganizowanie możliwości pobytu w domu opieki
społecznej.
Zadanie 36.
Pacjent, lat 55, zakwalifikowany d o chemioterapii i leczony
Docetaxelem z powodu nawrotowego raka płuca. Podczas podawania
leku doszło d o jego wynaczynienia. N a miejsce wynaczynienia
należy zastosować:
A . dimetylosulfotlenek (DMSO) i zimny okład,
B . dimetylosulfotlenek (DMSO) i ciepły okład,
C . hialuronidazę i zimny okład,
D . tiosiarczan sodu i ciepły okład.
Zadanie 37.
Jeśli stosowanie u pacjenta 100 m g tramadolu w odstępie 4
godzin, nie niweluje dolegliwości bólowych należy:
A . podwoić dawkę leku,
B . potroić dawkę leku,
C . podawać 100 mg tramadolu w odstępie 2 godzin,
D . zastosować
leki
z
wyższego
poziomu
drabiny
analgetycznej.
Zadanie 38.
Jakie objawy związane z leukopenią mogą świadczyć o pogorszeniu
stanu zdrowia pacjenta?
A . wzrost temperatury powyżej 38°C, dreszcze, niepokój,
spadek ciśnienia,
B . niepokój lub pobudzenie psychoruchowe, trudności w
porozumiewaniu się, ból głowy,
C . świąd skóry i drobna wysypka na ciele,
D . b ó l w klatce piersiowej, zmiany w EKG, omdlenia i
mroczki przed oczami.
Zadanie 39.
Jaka jednostka koordynuje pracą szpitali onkologicznych w
Polsce?
A . Międzynarodowa Unia do Walki z Rakiem,
B . Europejska Szkoła Onkologii,
C . Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie,
D . Instytut Badań Jądrowych.
Zadanie 40.
Jednym z częstych objawów towarzyszących pacjentom opieki
paliatywnej, jest astenia, która oznacza:
A . wysychanie jamy ustnej,
B . problemy z mówieniem,
C . zmęczenie/osłabienie,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 41.
Przerzut nowotworu d o układu kostnego lub wątroby stwierdza się
na podstawie zwiększonej aktywności w surowicy:
A . fosfatazy kwaśnej,
B . dehydrogenazy mleczanowej,
C . fosfatazy alkalicznej,
D . prawidłowa B i C.
Zadanie 42.
B ó l przebijający dzieli się n a dwa typy
incydentalny) i cechuje się:
A . powolnym narastaniem (ok. 3 0 min.),
(ok. 3-5 min.),
B . szybkim narastaniem (ok. 3-5 min.),
min.).
C . szybkim narastaniem (ok. 3-5 min.),
(ok. 3-5 min.),
D . powolnym narastaniem (ok. 3 0 min.),
min.).
(spontaniczny
i
krótkim trwaniem
trwaniem (ok. 3 0
krótkim trwaniem
Zadanie 43.
Brachyterapię dzielimy w zależności od:
A . aktywności źródła promieniowania,
B . czasu trwania napromieniowania,
C . rodzaju izotopu promieniotwórczego
D . planowania leczenia - rekonstrukcji 3D.
trwaniem (ok. 3 0
Zadanie 44.
Kolpomikroskopia jest:
A . badaniem histologicznym materiału pobranego w czasie
konizacji,
B . metodą oceny nabłonka szyjki macicy w celu wybrania
miejsca, z którego pobiera się wycinek,
C . badaniem wyskrobin z szyjki macicy,
D . pobraniem wycinka z owrzodziałej zmiany szyjkowej.
Zadanie 45.
Standardy opieki pielęgniarskiej odnoszą się d o szczegółowych
standardów praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych, które
służą do:
A . opracowania zasad
i norm opisujących sposób
postępowania pielęgniarskiego podczas wykonywania
złożonych zabiegów medycznych,
B . określenia zasad i sposobu postępowania w opiece nad
poszczególnymi grupami pacjentów, wyodrębnionymi n a
podstawie przyjętego kryterium,
C . opracowania i wdrożenia w konkretnych warunkach zakładu
opieki zdrowotnej,
D . prowadzenia badań naukowych.
Zadanie 46.
Osoba, która przebyła chorobę nowotworową:
A . powinna wyłączyć się z życia zawodowego,
B . może powrócić do pracy, należy ją do tego zachęcać,
C . powinna tylko skupić się n a życiu zawodowym aby uciec
od myślenia o chorobie,
D . warto, aby tylko skupiła się n a przyjemnościach i
unikała życia zawodowego.
Zadanie 47.
Objawem popromiennego zapalenia płuc u osoby dorosłej NIE
jest/są:
A . kaszel,
B . gorączka,
C . nudności, wymioty,
D . narastająca duszność.
Zadanie 48.
Odczyn popromienny miejscowy na sucho łagodzi:
A . jałowy opatrunek przyklejony plastrem,
B . talkowanie Alantanem i wietrzenie,
C . kąpiel całego ciała pod prysznicem,
D . noszenie obcisłej bielizny.
Zadanie 49.
Pacjent onkologiczny w trakcie badań klinicznych szczególnie
wymaga:
A . kontaktu z rodziną,
B . monitorowania stanu wybranych układów i narządów,
C . specjalnej diety,
D . objęcia programem edukacyjnym.
Zadanie 50.
U 46-letniej kobiety występują nieregularne miesiączki oraz
upławy, co należy doradzić kobiecie?
A . zasugerować, ż e powyższe objawy s ą sygnałem
zbliżającego się przekwitania,
B . nakłonić kobietę do kontroli ginekologicznej,
C . skłonić kobietę d o obserwowania objawów przez okres 1
roku,
D . wyjaśnić,
i ż wymienione objawy
s ą zjawiskiem
fizjologicznym w tym wieku.
Zadanie 51.
Promocja nowotworu jest to:
A . etap, w którym czynnik karcinogenny przedostaje się d o
komórki,
B . czas,
który
upłynął
od
zadziałania
czynnika
rakotwórczego d o klinicznego ujawnienia się nowotworu
złośliwego,
C . etap, w którym następuje wzrost nowotworowo zmienionych
komórek ich odróżnicowanie i namnażanie,
D . etap, w którym zainicjowana komórka przechodzi szereg
zmian, prowadzących d o nabycia cech morfologicznych i
biochemicznych komórki nowotworowej.
Zadanie 52.
Wskazaniami do wysokiego ułożenia tułowia są:
A . zaburzenia świadomości p o znieczuleniach, stany p o
operacjach płucnych, stany porażenia połowiczego,
B . usunięcie
płata,
segmentu
lub
całego
płuca,
niewydolność krążeniowo-oddechowa,
C . wstrząs, stany porażenia połowiczego, usunięcie płata,
segmentu lub całego płuca,
D . niewydolność krążeniowa, stany p o amputacjach piersi,
kończyn dolnych, znieczulenie rdzeniowe.
Zadanie 53.
D o stanów nagłego zagrożenia życia w onkologii, spowodowanych
obecnością nowotworu lub będących następstwem leczenia
przeciwnowotworowego, zalicza się:
A . zespół ucisku rdzenia kręgowego, tamponadę serca,
zespół żyły głównej górnej, niedrożność przewodu
pokarmowego, zaburzenia metaboliczne,
B . pęknięcie tętniaka aorty, krwawienie z pęcherza
moczowego, zespół żyły głównej górnej, zaburzenia
metaboliczne,
C . złamania
patologiczne
kości,
zwężenie
zastawki
mitralnej, ostrą zatorowość płucną, posocznicę,
D . krwawienie z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy,
osłabienie siły mięśniowej, niedosłuch.
Zadanie 54.
Późnym odczynem popromiennym ze strony układu oddechowego jest:
A . krwioplucie,
B . kaszel,
C . duszność,
D . zwłóknienie płuc.
Zadanie 55.
Pacjentka lat 6 0 z rozpoznaniem raka szyjki macicy. Zastosowano
leczenie promieniami Co-60 - teleradioterapia. Jakie mogą
wystąpić wczesne objawy popromienne?
A . uszkodzenie pęcherza moczowego i odbytnicy,
B . nudności,
C . osłabienie,
D . utrata masy ciała.
Zadanie 56.
Jaką diagnozę może sugerować pozytywny wynik na krew utajoną?
A . białaczkę,
B . raka okrężnicy i odbytnicy,
C . raka przełyku,
D . raka krtani.
Zadanie 57.
Obecność białka monoklonalnego w surowicy lub moczu,
osteolityczne zmiany w kościach oraz postępujące uszkodzenie
nerek to objawy typowe dla:
A . ziarnicy złośliwej,
B . szpiczaka mnogiego,
C . ostrej białaczki szpikowej,
D . przewlekłej białaczki limfocytowej.
Zadanie 58.
A b y zapobiec zastoinowemu zapaleniu ślinianek przyusznych u
pacjentów karmionych przez przetokę odżywczą zaleca się:
A . mycie zębów przynajmniej 2 razy dziennie,
B . stosowanie okładów na szyję,
C . żucie bezcukrowej gumy lub ssanie cukierków przy braku
przeciwwskazań,
D . płukanie ust naparem ziołowym.
Zadanie 59.
C o jest najczęstszą przyczyną zgonów w ciągu pierwszych 3
miesięcy po zabiegu przeszczepienia szpiku kostnego?
A . niewydolność nerek,
B . infekcje,
C . zawał serca,
D . niewydolność wątroby.
Zadanie 60.
Jakie s ą podstawowe współczynniki używane w epidemiologii
onkologicznej?
A . inicjacja, progresja, promocja,
B . zachorowalność, śmiertelność, chorobowość, umieralność,
C . ekspresja nowotworu, charakter histopatologiczny,
D . "case-control" test, oszacowanie statystyczne.
Zadanie 61.
Który marker nowotworowy monitoruje leczenie raka krtani?
A . żaden,
B . HCG (gonadotropina kosmówkowa),
C . AFP (alfa-fetoproteina),
D . GGTP (glutamylotransferaza).
Zadanie 62.
Pacjentka lat 2 3 z podejrzeniem guza mózgu została skierowana
n a wstępne badania diagnostyczne. Chora jest w 1 2 tygodniu
ciąży. Które badanie można wykonać u tej chorej w zakresie
diagnostyki guza mózgu?
A . rezonans magnetyczny,
B . tomografię komputerową,
C . badanie ultrasonograficzne,
D . rentgen czaszki.
Zadanie 63.
Wczesne objawy niepożądane przy podawaniu Cyklofosfamidu to:
A . przebarwienie skóry,
B . przebarwienie paznokci,
C . wysypka,
D . metaliczny smak w ustach.
Zadanie 64.
Rehabilitacja psychospołeczna powinna być prowadzona:
A . przed rozpoczęciem leczenia, w trakcie oraz p o leczeniu
(np. po wykonaniu zabiegu operacyjnego),
B . tylko przed leczeniem aby przygotować pacjenta d o
następstw leczenia (np. chemioterapii),
C . tylko
w
trakcie
intensywnego
leczenia
(np.
radioterapii),
D . tylko po leczeniu (np. amputacji).
Zadanie 65.
Późne powikłania z e strony układu krążenia, p o zastosowaniu
teleterapii w obszarze klatki piersiowej to:
A . uszkodzenie mięśnia sercowego,
B . zakrzepowe zapalenie żył,
C . zwłóknienie naczyń krwionośnych,
D . krwawienia dojamowe.
Zadanie 66.
Odmianą radioterapii jest teleterapia, w której źródło
napromieniania:
A . znajduje się w bezpośrednim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,
B . znajduje się w bliskim kontakcie z napromieniowaną
tkanką,
C . pochodzi z pól zewnętrznych,
D . jest zwykle umieszczone śródjamowo.
Zadanie 67.
Rehabilitacja mowy chorych p o usunięciu krtani polega n a
wytworzeniu mowy przełykowej. Obejmuje ćwiczenia:
A . bezdźwięcznego wydechu, nauki głośnej mowy oraz nauki
akcentowania,
B . dźwięcznego wydechu, użycia dźwięcznego wydechu d o
wytworzenia głosu, nauki szybkiej mowy oraz eliminacji
szmerów oddechowych,
C . obręczy barkowej i mięśni karku, głośnego kaszlu
niezbędnego do wytworzenia mowy,
D . użycia bezdźwięcznego wydechu d o wytworzenia głosu,
skróceniu czasu wydawania głosu oraz nauki szybkiej i
skandowanej mowy.
Zadanie 68.
Przeciętny typowy model, norma, wzorzec, profesjonalnie
uzgodniony poziom wykonawstwa jakiegoś działania, stosownie d o
grupy pacjentów, który jest osiągalny, mierzalny, pożądany to:
A . standard,
B . procedura,
C . instrukcja,
D . algorytm.
Zadanie 69.
Jakie badanie stanowi podstawę do rozpoznania nowotworu jądra?
A . biopsja cienkoigłowa jądra,
B . tomografia komputerowa miednicy małej,
C . badanie histopatologiczne usuniętego jądra,
D . badanie ultrasonograficzne jądra.
Zadanie 70.
Jednostką sprawującą nadzór nad realizacją kształcenia
podyplomowego jest:
A . Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i
Położnych,
B . Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych,
C . Minister właściwy do spraw zdrowia,
D . Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.
Zadanie 71.
Usunięcie naczyń i węzłów chłonnych w trakcie onkologicznego
zabiegu operacyjnego powoduje:
A . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości chorych uruchomienie nie wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz ich regeneracja przywracają równowagę odpływu
chłonki w przeciągu 6-12 miesięcy p o leczeniu nowotworu
złośliwego,
B . bezwzględną niewydolność limfatyczną w kończynie - nie
ma możliwości przywrócenia równowagi odpływu chłonki,
C . tylko względną niewydolność limfatyczną w kończynie - u
większości chorych uruchomienie nie wykorzystanych
dotychczas naczyń chłonnych, rozwój krążenia obocznego
oraz ich regeneracja przywracają równowagę odpływu
chłonki p o około 3 6 miesiącach p o leczeniu nowotworu
złośliwego,
D . wystąpienie słoniowacizny kończyny w okresie około 6
miesięcy.
Zadanie 72.
Jaka dieta jest zalecana przy napromienianiu jamy brzusznej?
A . bezmleczna, bezglutenowa,
B . małosolna, wysokobiałkowa,
C . przetarta, bezresztkowa,
D . lekkostrawna, bezsolna.
Zadanie 73.
Cyklofosfamid należy do grupy:
A . antybiotyków,
B . antymetabolitów,
C . leków alkilujących,
D . alkaloidów roślinnych.
Zadanie 74.
Przeciwwskazaniem do wykonywania ćwiczeń oddechowych jest:
A . niewydolność oddechowa, niedawno przebyty krwotok
płucny,
B . suchy kaszel, mała ruchomość klatki piersiowej i
przepony,
C . kaszel mokry, osłabiona siła mięśni oddechowych,
D . mała ruchomość obręczy klatki piersiowej, obręczy
barkowej i kręgosłupa.
Zadanie 75.
Na poziom stresu pielęgniarki onkologicznej mają wpływ:
A . obciążenia psychiczne, obowiązki zawodowe traktowane w
kategoriach straty, zagrożenia i sztywnych norm,
B . obowiązki zawodowe ujmowane jako wyzwania i poczucie
skuteczności zawodowej,
C . niskie zarobki i braki w wyposażeniu oddziałów,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 76.
Tamoksyfen, stosowany w onkologii jest lekiem:
A . cytostatycznym,
B . hormonalnym,
C . syntetycznym,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 77.
U pacjentki chorującej n a raka trzonu macicy, leczonej
napromienianiem wystąpiła biegunka. Opieka pielęgniarska polega
na:
A . zgłoszeniu lekarzowi powikłania związanego z leczeniem,
wykonywanie zleceń lekarskich,
B . obserwacji w kierunku odwodnienia, zaleceniu spożywania
zwiększonej ilości płynów, zaleceniu d o picia wody
mineralnej niegazowanej,
C . poinformowaniu pacjentki, ż e powikłanie t o jest
naturalne i nie należy podejmować żadnych czynności,
D . obserwacja w kierunku odwodnienia, obserwacja ilości,
charakteru
i
częstości
wypróżnień,
zalecenia
dietetyczne, pomoc w utrzymaniu higieny.
Zadanie 78.
Lobektomia, t o zabieg operacyjny
chirurgicznym nowotworów:
A . CUN,
B . płuc,
C . wątroby,
D . krtani.
wykonywany
w
leczeniu
Zadanie 79.
Które z poniższych sformułowań określa pojęcie "skrining"?
A . działania wśród osób bez objawów choroby w celu
wykrycia choroby w okresie bezobjawowym lub
przedklinicznym,
B . profilaktyka w zakresie koszt-efekt; pomiar częstości
występowania choroby nowotworowej w wybranej części
kraju,
C . profilaktyka trzeciej fazy,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 80.
N ó ż cybernetyczny "CyberKnife" jest nieinwazyjną metodą
leczenia wykorzystywaną głównie do leczenia nowotworów:
A . trzustki,
B . nerki,
C . CUN,
D . płuc.
Zadanie 81.
Ośrodki oferujące pewien ściśle określony zakres świadczeń,
ograniczony d o jednej skomplikowanej metody lub specjalizujące
s i ę w terapii jednej lub kilku rzadkich chorób, reprezentują
następujący poziom referencyjności:
A . poziom I,
B . poziom II,
C . poziom III,
D . poziom S.
Zadanie 82.
Najsilniejszym, naturalnie występującym karcynogenem w rozwoju
nowotworów skóry u ludzi jest:
A . promieniowanie UVA,
B . promieniowanie UVB,
C . promieniowanie UVC,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 83.
Pacjent w I dobie p o totalnej laryngectomii, stabilny oddechowo
i krążeniowo, oddycha samodzielnie, m a założoną rurkę
tracheostomijną i sondę d o żołądka. W jakiej pozycji należy
ułożyć pacjenta po powrocie z sali pooperacyjnej?
A . Flowera,
B . Semi-Flowera,
C . płaskiej na plecach,
D . na prawym boku.
Zadanie 84.
U chorych napromienianych n a obszar jamy brzusznej zaleca się
wg Joanny Tajer i Janusza Medera zmianę diety:
A . miesiąc przed i w trakcie napromieniowań,
B . przez okres prowadzenia napromieniowań i w trzy
miesiące po ich zakończeniu,
C . miesiąc po zakończeniu napromieniowań,
D . nie ma potrzeby zmiany diety.
Zadanie 85.
Dla zespołu rozpadu guza nowotworowego charakterystyczne są:
A . zaburzenia metaboliczne, ostra niewydolność nerek,
zespół DIC, zaburzenia rytmu serca,
B . zaburzenia odżywiania, zespół DIC, ostra niewydolność
wieńcowa, hipoglikemia,
C . zaburzenia
wchłaniania,
niewydolność
nerek,
niewydolność lewokomorowa, obrzęki uogólnione,
D . zaburzenia metaboliczne, drgawki, niedowład połowiczy,
powiększenie śledziony.
Zadanie
Cechę T
A.
B.
C.
D.
86.
w czerniaku określa się rutynowo na podstawie:
tomografii komputerowej,
ultrasonografii,
badania fizykalnego,
badania histopatologicznego.
Zadanie 87.
Rama stereotaktyczna zakładana jest, gdy:
A . pacjent
jest
przygotowywany
do
napromieniania
śródpiersia,
B . pacjent jest przygotowywany d o brachyterapii guza
mózgu,
C . wykonywana jest kolposkopia,
D . doszło do zastoju chłonki.
Zadanie 88.
Przy podawaniu odżywek doustnych u pacjentów chorujących n a
choroby nowotworowe należy pamiętać aby:
A . wprowadzać j e szybko, w celu uniknięcia objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,
B . wprowadzać j e stopniowo, w celu uniknięcia objawów
nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego,
C . wprowadzać j e w g zasady 2+1 ( 2 dni bardzo szybko, 1
dzień bardzo powoli),
D . n i e powinno się podawać odżywek doustnych w trakcie
leczenia onkologicznego tylko w terminalnym okresie
choroby.
Zadanie 89.
Mężczyzna, lat 52, chory na raka płuca w zaawansowanym stadium.
Przeciwbólowo leczony opioidami o przedłużonym działaniu w
ustalonych dawkach. O d około tygodnia u pacjenta zaczęły
występować (zwykle podczas kaszlu i gwałtownych ruchów)
napadowe, krótko trwające bóle o stopniu nasilenia 5 w skali
VAS. Bóle o wyżej wymienionym charakterze s ą charakterystyczne
dla:
A . nieskutecznego leczenia przeciwbólowego,
B . zaawansowanej choroby nowotworowej,
C . bólów przebijających,
D . nieprawidłowego metabolizmu przyjmowanych leków.
Zadanie 90.
Sprawując opiekę nad pacjentem z objawami zespołu żyły głównej
górnej (ZŻGG) zwrócisz uwagę na:
A . utrzymanie drożności dróg oddechowych, obserwację
oddechu, obserwację obrzęku i zasinienia twarzy,
parametrów życiowych i stanu świadomości pacjenta,
B . monitoring wkłuć dożylnych w obrębie kończyny objętej
procesem chorobowym,
C . obserwację stanu świadomości chorego, gdyż wskazuje o n
na nasilenie objawów,
D . obserwację i monitoring oddechu pacjenta pod kątem
wystąpienia świstu oddechowego.
Zadanie 91.
Napromienianie narządu rodnego metodą brachyterapii polega na:
A . dojamowym napromienianiu,
B . śródtkankowym napromienianiu,
C . napromienianiu przez powłoki brzuszne,
D . śródoperacyjnym napromienianiu.
Zadanie 92.
Jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia to:
A . HRQL,
B . ESAS,
C . HNPCC,
D . RSCL.
Zadanie 93.
Bandażowanie kończyny z obrzękiem chłonnym ma na celu:
A . unieruchomienie kończyny i ochronę przed urazami,
B . zatrzymanie narastania obrzęku poprzez zmniejszenie
przepływu żylno - limfatycznego,
C . utrwalenie drenażu limfatycznego, zwiększenie przepływu
żylno - limfatycznego,
D . zapobieganie ostremu zapaleniu żył głębokich.
Zadanie 94.
Wystąpienie raka sutka w zależności o d miesiączkowania wzrasta
przy:
A . wczesnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium,
B . wczesnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
C . późnej pierwszej miesiączce, wczesnym klimakterium,
D . późnej pierwszej miesiączce, późnym klimakterium.
Zadanie 95.
Celami działań PSPO jest:
A . wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia i
doskonalenia
podyplomowego,
stała
edukacja
profesjonalna, udział w kształceniu i doskonaleniu
modelu opieki onkologicznej w Polsce,
B . wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki
pielęgniarstwa onkologicznego oraz wymiana doświadczeń
z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i z a
granicą,
C . podnoszenie i utrzymanie wysokiej jakości świadczeń
pielęgniarskich w opiece onkologicznej i profilaktyce
chorób nowotworowych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 96.
Pacjent lat 70, p o częściowym usunięciu krtani i jednej struny
głosowej, z powodu nowotworu krtani. Pacjent p o zabiegu nie
powinien mówić, co najmniej przez:
A . 12 godzin,
B . 24 godziny,
C . 48 godzin,
D . 72 godziny.
Zadanie 97.
W jakim dokumencie p o raz pierwszy zdefiniowano termin
"promocja zdrowia"?
A . Karta Praw Człowieka,
B . Deklaracja Barcelońska,
C . Karta Ottawska,
D . Deklaracja Promocji Zdrowia.
Zadanie 98.
Które z badań profilaktycznych ukierunkowanych n a raka szyjki
macicy należy zaproponować kobiecie?
A . USG narządów jamy brzusznej,
B . zwykłe badanie ginekologiczne,
C . badanie cytologiczne,
D . badanie tomograficzne.
Zadanie 99.
Neutropenia jest stanem, w którym stwierdza się:
A . zwiększoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
B . zmniejszoną liczbę granulocytów obojętnochłonnych,
C . zmniejszoną liczbę granulocytów kwasochłonnych,
D . zmniejszoną liczbę granulocytów zasadochłonnych.
Zadanie 100.
Jakie parametry powinny być kontrolowane w trakcie leczenia
Erytropoetyną?
A . ciśnienie tętnicze krwi,
B . temperatura,
C . oddechy,
D . tętno.
Zadanie 101.
Najczęstszym umiejscowieniem raka jelita grubego jest:
A . odbytnica i esica,
B . kątnica,
C . okrężnica poprzeczna,
D . okrężnica wstępująca.
Zadanie 102.
P o jakim okresie o d zastosowania brachyterapii mogą wystąpić
odczyny popromienne późne?
A . kilka godzin po brachyterapii,
B . tydzień po brachyterapii,
C . 6 tygodni po brachyterapii,
D . pół roku po brachyterapii.
Zadanie 103.
Biopsja gruboigłowa to:
A . badanie materiału tkankowego lub komórkowego podczas
zabiegu chirurgicznego,
B . badanie mikroskopowe fragmentu tkanki pochodzącej z e
zmiany,
C . badanie histologiczne wałeczka tkankowego pobranego z e
zmiany,
D . badanie cytologiczne komórek pobranych z e zmiany w
postaci rozmazu na szkiełku podstawnym.
Zadanie 104.
Pacjentka z rozpoznaniem raka piersi poddawana monoterapii
Vinorelbiną. Podczas podawania tego leku należy pamiętać o tym,
że lek podaje się w:
A . dużym rozcieńczeniu i w szybkim wlewie,
B . małym rozcieńczeniu i szybkim wlewie,
C . dużym rozcieńczeniu i powolnym wlewie,
D . małym rozcieńczeniu ale powolnym wlewie.
Zadanie 105.
W trakcie zbierania wywiadu pielęgniarka dowiaduje się o
stosowaniu przez pacjenta alternatywnych metod leczenia
(leczenie farmakologiczne):
A . pielęgniarka niezwłocznie powinna powiadomić o tym
lekarza prowadzącego,
B . t a informacja nie jest ważna dla przebiegu procesu
leczenia,
C . pielęgniarka
powinna
wyjaśnić
pacjentowi
niebezpieczeństwo stosowania tych leków,
D . pielęgniarka powinna wyjaśnić niebezpieczeństwa tej
metody leczenia, jednocześnie wskazując t e które s ą
skuteczne, powiadomić o tym lekarza prowadzącego.
Zadanie 106.
Zmiany nowotworowe w rdzeniu kręgowym w odcinku szyjnym mogą
spowodować:
A . niedowład połowiczy ciała,
B . bezwład całkowity ciała,
C . niedowład prawej kończyny górnej,
D . niedowład prawej kończyny dolnej.
Zadanie 107.
Koanalgetyki oraz leki łagodzące objawy niepożądane można
stosować:
A . tylko w I stopniu drabiny analgetycznej,
B . tylko w II stopniu drabiny analgetycznej,
C . tylko w III stopniu drabiny analgetycznej,
D . w każdym stopniu drabiny analgetycznej.
Zadanie 108.
Jakie parametry powinny być kontrolowane przy występowaniu
wymiotów w niedrożności jelit?
A . poziom wapnia,
B . poziom mocznika,
C . poziom kreatyniny,
D . poziom elektrolitów.
Zadanie 109.
Z e względu n a założenia I I fazy badań klinicznych chorzy muszą
mieć sprawność:
A . > 70 według Karnofsky'go,
B . > 50 według Karnofsky'go,
C . 100 według Karnofsky'go,
D . sprawność pacjenta nie jest ważna.
Zadanie 110.
Profilaktycznym badaniem rutynowym u pacjentów z zespołem
Lyncha jest:
A . kolonoskopia,
B . rektoskopia,
C . gastroskopia,
D . sigmoidoskopia.
Zadanie 111.
Jakie s ą objawy wysięku d o jamy otrzewnej u pacjentek w
zaawansowanej fazie raka jajnika?
A . obrzęki, uczucie dyskomfortu w podbrzuszu,
B . duszność, obrzęk twarzy,
C . bolesne uczucie rozpierania i rozciągania brzucha,
uczucie "zgagi", obrzęk kończyn dolnych, duszność,
D . objawy niestrawności.
Zadanie 112.
Celem edukacji pielęgniarek onkologicznych w okresie adaptacji
zawodowej jest:
A . zdobycie wiedzy, opanowanie praktyczno-operacyjne
algorytmów,
procedur,
standardów
opieki
pielęgniarskiej,
B . nabycie umiejętności pracy zespołowej,
C . przyjęcie refleksyjnej, otwartej postawy wobec pracy
zawodowej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 113.
Ustalając wskazania d o transplantacji szpiku należy wziąć pod
uwagę:
A . rozpoznanie z uwzględnieniem fazy choroby, czasu
trwania i poprzedniego leczenia,
B . wiek i stan biologiczny,
C . choroby współistniejące,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 114.
Trepanobiopsja to badanie polegające na:
A . nakłuciu rękojeści mostka i pobraniu szpiku kostnego,
B . nakłuciu i pobraniu z talerza kości biodrowej szpiku
kostnego i bloczku kostnego,
C . pobraniu punktatu z dowolnej kości długiej,
D . nakłuciu i pobraniu szpiku z talerza kości biodrowej.
Zadanie 115.
Wyniszczenie jest objawem często spotykanym u pacjentów
pozostających pod opieką paliatywną, inaczej nazywamy je:
A . anoreksją,
B . kacheksją,
C . sarkopenią,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 116.
Biopsja węzła wartowniczego to:
A . nakłucie i pobranie d o badania materiału z węzła
chłonnego pierwszego n a drodze spływu chłonki z obszaru
zmiany pierwotnej,
B . nakłucie i pobranie materiału d o badania z dowolnego
węzła chłonnego na obszarze zmiany pierwotnej,
C . nakłucie i pobranie d o badania materiału z węzła
chłonnego, który jako pierwszy uległ powiększeniu,
D . nakłucie i pobranie d o badania materiału z węzła
chłonnego pierwszego z zastojem chłonki.
Zadanie 117.
Radioterapia objawowa w raku szyjki macicy ma na celu:
A . trwałe wyleczenie,
B . zahamowanie na pewien czas rozwoju nowotworu,
C . zmniejszenie dolegliwości związanych z chorobą,
D . poprawę odległych efektów leczenia, w powiązaniu z e
skojarzonym leczeniem radykalnym.
Zadanie 118.
Kancerogeneza jest procesem wieloetapowym, etapy występują p o
sobie w kolejności:
A . promocja, inicjacja, progresja,
B . inicjacja, promocja, progresja,
C . progresja, inicjacja, promocja,
D . żadne z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 119.
Skala wzrokowo-analogowa (VAS) służy d o samooceny bólu przez
chorego, ból jest bardzo silny, nie d o wytrzymania gdy n a skali
pacjent pokazuje:
A . powyżej 50 mm,
B . powyżej 60 mm,
C . powyżej 70 mm,
D . powyżej 80 mm.
Zadanie 120.
Kształcenie podyplomowe mające n a celu uzyskanie przez
pielęgniarkę, położną kwalifikacji d o wykonywania określonych
czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych,
zapobiegawczych,
diagnostycznych,
leczniczych
lub
rehabilitacyjnych to:
A . szkolenie specjalizacyjne,
B . kurs kwalifikacyjny,
C . kurs specjalistyczny,
D . kurs dokształcający.
Zadanie 121.
Który z wymienionych czynników został rozpoznany w historii
nowotworów jako pierwszy karcynogen?
A . aflatoksyny (pleśń),
B . wirus brodawczaka ludzkiego,
C . dym tytoniowy,
D . sadza.
Zadanie 122.
Wskazaniem do paliatywnego napromieniania chorego jest/są:
A . łagodzenie bólu, przerzuty d o kości, przerzuty d o
mózgu,
B . złamania na skutek urazów,
C . bóle przewlekłe, choroby skórne,
D . przerzuty do mózgu, nawracające bóle gardła i krtani.
Zadanie 123.
Wskazaniem d o przyjęcia pacjenta d o stacjonarnego oddziału
medycyny paliatywnej/hospicyjnej NIE jest/są:
A . paliatywna chemioterapia,
B . niemożliwy do opanowania w warunkach domowych ból lub
inny dokuczliwy objaw,
C . wykonanie doraźnych zabiegów instrumentalnych,
D . wskazania socjalne lub konieczność zapewnienia
odpoczynku rodzinie pacjenta.
Zadanie 124.
Celem terapii tkanek miękkich związanej z bliznami powstałymi
po leczeniu nowotworów jest:
A . poprawa zakresu ruchów, zmniejszenie bolesności tkanek
otaczających bliznę,
B . utrzymanie prawidłowej postawy ciała poprzez poprawę
ruchomości tkanek,
C . uwolnienie blizn z e "sklejeń" z głębiej położonymi
tkankami,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 125.
Formowanie kikuta p o amputacji kończyny dolnej uzyskujemy
poprzez:
A . ścisłe bandażowanie opaską elastyczną,
B . naciskanie kikutem na twardą powierzchnię,
C . zakładanie wilgotnej, ciepłej, elastycznej, obcisłej
skarpety,
D . ćwiczenia mięśni kikuta.
Zadanie 126.
Bóle koincydencyjne, występujące u chorych n a nowotwory
złośliwe, to bóle:
A . związane z chorobą nowotworową,
B . nie związane z chorobą nowotworową,
C . związane z leczeniem p/nowotworowym,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 127.
U chorych z małopłytkowością NIE jest wskazane uprawianie
sportów:
A . pływania,
B . jazdy na rowerze stacjonarnym,
C . gry w piłkę nożną,
D . nordic walking.
Zadanie 128.
Jakie badania potwierdzą niektóre powikłania po Cisplatynie?
A . klirens kreatyniny i poziom mocznika,
B . EKG,
C . spirometria,
D . dobowa zbiórka moczu n a poziom cukru i białko Bence
Jonesa.
Zadanie 129.
Którą z wymienionych diet należy propagować w profilaktyce
nowotworów?
A . wysokobiałkową i wysokotłuszczową,
B . niskotłuszczową, świeże owoce i warzywa,
C . bogatą w tłuste mleko i sery,
D . zawierającą twarde margaryny.
Zadanie 130.
Z podanych poniżej czynników wskaż te, które mają wpływ n a
obniżenie progu bólowego:
A . depresja,
B . leki przeciwdepresyjne,
C . rozproszenie uwagi,
D . sen.
Zadanie 131.
Pacjenci chorzy n a nowotwory, przygotowywani d o transplantacji
szpiku kostnego, poddawani s ą fazie przygotowawczej, która
polega na:
A . znalezieniu dawcy szpiku kostnego identycznego dla
wszystkich antygenów istotnych dla przeszczepu,
B . pobraniu szpiku kostnego od dawcy,
C . odizolowaniu pacjenta od jego środowiska,
D . podawaniu dużych dawek środków chemioterapeutycznych
oraz/lub radioterapii.
Zadanie 132.
Długotrwałym i uciążliwym powikłaniem po wulwektomii jest:
A . obrzęk kończyn dolnych,
B . nietrzymanie moczu,
C . zapalenie cewki moczowej,
D . powstanie odleżyn.
Zadanie 133.
Głównym zagrożeniem po całkowitej resekcji płuca jest:
A . zawał płuca,
B . odma opłucnowa,
C . przesunięcie śródpiersia,
D . niedrożność drenu opłucnowego.
Zadanie 134.
Metoclopramidu NIE stosuje się w przypadku:
A . leczenia opioidami,
B . przewlekłych zaparć,
C . całkowitego zamknięcia światła jelita,
D . częściowego czynnościowego zaburzenia drożności.
Zadanie 135.
Zespół ostrej lizy guza cechuje:
A . powiększenie wątroby, obwodu brzucha, żylaki przełyku,
B . silne bóle trzewne oraz zagrażającą niedrożność jelit,
C . owrzodzenie skóry w okolicy węzłów chłonnych lub zmian
nowotworowych z zagrażającym krwotokiem,
D . spadek wartości klirensu kreatyniny, wzrost kreatyniny
oraz kwasu moczowego, bezmocz.
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE
TEST NR 291116
GRUPA 1
Zadanie 1.
W przypadku bezobjawowego tętniaka aorty brzusznej wskazaniem
do operacji jest:
A . średnica tętniaka > 3 cm,
B . średnica tętniaka > 4,5 cm,
C . średnica tętniaka > 9 cm,
D . bezobjawowy tętniak aorty brzusznej nie jest wskazaniem
do operacji.
Zadanie 2.
Jednym z etapów zabiegów operacyjnych w chirurgii jest tzw.
"szkieletowanie". Dotyczy ono?
A . usunięcia płatów tarczycy,
B . plastyki przepukliny,
C . resekcji żołądka,
D . usunięcia pęcherzyka żółciowego.
Zadanie 3.
Nóż Otisa stosowany jest do:
A . poszerzenia ujścia cewki moczowej,
B . przecięcia błony bębenkowej,
C . opony twardej,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 4.
Jaka jest najczęstsza przyczyna krwawienia z żylaków przełyku?
A . choroba wrzodowa żołądka,
B . choroba wrzodowa dwunastnicy,
C . nadciśnienie wrotne,
D . przepuklina przełykowa.
Zadanie 5.
Sala operacyjna septyczna to:
A . specjalnie wydzielona sala przeznaczona d o wykonywania
wyłącznie zabiegów septycznych,
B . sala operacyjna, w której przeprowadzona została
operacja u pacjenta z e zgorzelą, ropniem, p o świeżo
przebytej żółtaczce zakaźnej,
C . sala operacyjna, gdzie w wyniku kontroli czystości
mikrobiologicznej powietrza stwierdzono więcej niż 100
JTK/m³,
D . sala operacyjna zamknięta, wyłączona z codziennego
użytkowania.
Zadanie 6.
Postępowaniem z wyboru u pacjentów z przednim zwichnięciem
stawu ramiennego jest jak najszybsza repozycja:
A . zwichnięcia w znieczuleniu dożylnym ogólnym przy pełnym
zwiotczeniu mięśni,
B . zwichnięcia w znieczuleniu miejscowym,
C . zwichnięcia bez znieczulenia,
D . otwarta i zeszycie torebki stawowej.
Zadanie 7.
Antyseptyka to:
A . postępowanie polegające n a posługiwaniu się sprzętem
jałowym,
B . postępowanie polegające n a wykonaniu czynności w
warunkach sterylnych,
C . postępowanie mające n a celu zapobieganie zakażeniom
poprzez eliminowanie drobnoustrojów w żywych tkankach,
D . czynność aseptyczna.
Zadanie 8.
Rozmaz cytologiczny komórek pobranych z tarczy części pochwowej
i kanału szyjki macicy jest powszechnym badaniem przesiewowym w
kierunku stanów przedrakowych i raka szyjki macicy. Wyniki
rozmazów cytologicznych klasyfikuje się w/g:
A . skali Nortona,
B . skali Papanicolaou,
C . skali Loveta,
D . skali Waterloo.
Zadanie 9.
W czasie operacji tętniaka aorty brzusznej może dojść d o
uszkodzenia:
A . moczowodów i jelit,
B . żyły głównej dolnej,
C . żył biodrowych wspólnych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 10.
Jakiej metody NIE stosujemy obecnie w chirurgii zaćmy?
A . zepchnięcia soczewki do komory ciała szklistego,
B . krioekstrakcji,
C . fakoemulsyfikacji,
D . zewnątrztorebkowego usunięcie zaćmy.
Zadanie 11.
Leczenia operacyjnego wymagają kręgozmyki:
A . dysplastyczne z postępującym ześlizgiem,
B . ze stałymi bólami krzyża,
C . z objawami neurologicznymi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 12.
W sytuacji nagłej i konieczności natychmiastowego operowania
pacjenta można zrezygnować z:
A . założenia cewnika do pęcherza moczowego,
B . kontroli stanu czystości pacjenta, kąpieli,
C . prawidłowego ułożenia pacjenta na stole operacyjnym,
D . sprawdzenia czy pacjent m a ruchomą protezę zębową,
soczewki.
Zadanie 13.
Narządem najczęściej wykorzystywanym d o odtworzenia ciągłości
przewodu pokarmowego po resekcji przełyku jest:
A . żołądek,
B . jelito czcze,
C . jelito kręte,
D . okrężnica.
Zadanie 14.
Operacja według Andersona i Hynesa dotyczy plastyki:
A . moczowodu i miedniczki nerkowej,
B . przedsionka jamy ustnej,
C . napletka,
D . małżowiny usznej.
Zadanie 15.
W państwach Europy Zachodniej ważną rolę w ochronie zdrowia
pełnią kolory służące d o umownego różnicowania rzeczy i stref
tzw. jałowych, czystych i brudnych. Strefę jałową wyznacza
kolor:
A . niebieski,
B . żółty,
C . zielony,
D . czerwony.
Zadanie 16.
Roztwór kardioplegiczny podawany pacjentom podczas operacji
kardiochirurgicznych ma temperaturę:
A . 3-5 stopni C,
B . 8-10 stopni C,
C . 28-32 stopni C,
D . żadna z powyższych odpowiedzi.
Zadanie 17.
W przypadku śródoperacyjnego uszkodzenia rękawiczki należy:
A . zdezynfekować miejsce uszkodzenia środkiem alkoholowym
przez 2 minuty,
B . założyć kolejną rękawiczkę na uszkodzoną,
C . założyć nową jałową rękawiczkę,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 18.
D o wskazań kwalifikujących pacjenta d o przeszczepienia wątroby
NIE należy:
A . rozsiany rak wątrobowokomórkowy,
B . marskość pozapalna wątroby,
C . choroby metaboliczne np. choroba Wilsona,
D . marskość kryptogenna.
Zadanie 19.
Część wiertarki elektrycznej, której używamy
otwarcia kości czaszki, to:
A . szczypce kostne,
B . piła oscylacyjna,
C . kraniotom,
D . sternotom.
d o płatowego
Zadanie 20.
Standard kwalifikacji zawodowej określić należy jako:
A . normy
wymagań
dla
wykonania
zbioru
zadań
przyporządkowanych danemu zawodowi,
B . zbiór przepisów prawnych regulujących przydatność danej
grupy zawodowej,
C . normy wymagań opisujące zbiór niezbędnych umiejętności,
wiadomości
a
także
określające
metody
oceny
przydatności zawodowej kandydatów,
D . zwyczajowo przyjęte i opisane normy przydatności
zawodowej.
Zadanie 21.
Zastawki pobrane z ludzkich zwłok przechowuje się w banku
tkanek długoterminowo w:
A . temperaturze ciekłego azotu,
B . pojemnikach z aldehydem glutarowym,
C . płynnym roztworze antybiotyku,
D . lodówce, w temperaturze +4˚C.
Zadanie 22.
Skutki nieprawidłowego leczenia lub braku leczenia choroby
zezowej to:
A . dwojenie obrazu,
B . niedowidzenie,
C . brak widzenia obuocznego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 23.
Choroba zawodowa to:
A . choroba wywołana działaniem szkodliwych dla zdrowia
czynników środowiska pracy, znajdująca się w urzędowym
wykazie chorób zawodowych,
B . każda choroba wywołana działaniem szkodliwych czynników
środowiska pracy,
C . choroba o etiologii przemysłowej,
D . choroba wywołana czynnikiem zakaźnym.
Zadanie 24.
U 38-letniego pacjenta palącego papierosy zaobserwowano
owrzodzenie z ropną wydzieliną. Objęta zmianami kończyna dolna,
chłodna w dotyku, obrzęknięta i blada. Wykonano angiografię i
stwierdzono postępujące zwężenia tętnic kończyn dolnych w
odcinku kolanowym, cechujące się stanem zapalnym i
"korkociągowym" unaczynieniem obocznym. Schorzenie rozpoznane u
tego młodego pacjenta to:
A . zator tętnicy podkolanowej,
B . zakrzepica żył głębokich,
C . przewlekła niewydolność żylna,
D . choroba Buergera.
Zadanie 25.
Operację usunięcia pęcherzyka żółciowego można wykonać metodą
laparoskopową lub otwartą. Metoda otwarta usunięcia pęcherzyka
żółciowego zapoczątkowana została przez:
A . Rydygiera,
B . Pateya,
C . Langenbucha,
D . Basiniego.
Zadanie 26.
Wzierniki
Still'e,
Mathieu,
wzierniki:
A . moczowodowe,
B . pochwowe,
C . odbytnicze,
D . pęcherzowe.
Kallmorgen,
Kristeller'a
to
Zadanie 27.
W przypadku złamań trzonu kości promieniowej NIE jest stosowane
zespolenie:
A . przy użyciu płytki nadkostnej,
B . gwoździem Kuntschera,
C . drutem Kirshnera,
D . prętem Rusha.
Zadanie 28.
Zabieg tympanoplastyczny ma na celu:
A . rekonstrukcję aparatu przewodzącego dźwięk w uchu
środkowym,
B . usunięcie wszystkich chorobowo zmienionych komórek
powietrznych wyrostka sutkowego,
C . usunięcie guza jamy bębenkowej,
D . drenaż błędnika kostnego z usunięciem błędnika
błoniastego.
Zadanie 29.
Najczęściej występującą ciążą ektopową, jest ciąża:
A . jajnikowa,
B . jajowodowa,
C . szyjkowa,
D . śródścienna.
Zadanie 30.
Radykalne wycięcie macicy to operacja sposobem:
A . Neugebauer Le Forte,
B . Waya,
C . Wertheima,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 31.
U pacjenta p o amputacji kończyny dolnej z powodu niedokrwienia
wystąpiły następujące objawy: bardzo silny ból, trudny d o
zniesienia, połączony z uczuciem napięcia. Podczas ucisku
okolicy
rany,
wyczuwalne
trzeszczenia
podskórne,
charakterystyczny mdły i przykry zapach, obrzęk i rumień,
skórne pęcherze wypełnione surowiczo-krwawym bądź posokowatym
płynem lub wyciek podobnej treści z rany. Jaka to infekcja?
A . gronkowiec złocisty,
B . zgorzel gazowa,
C . pałeczka ropy błękitnej,
D . wirusowa.
Zadanie 32.
Przeciwwskazaniem do tympanoplastyki jest:
A . porażenie nerwu twarzowego,
B . brak rezerwy słuchowej,
C . perlak,
D . nie ma przeciwwskazań.
Zadanie 33.
U pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca:
A . wskazane jest używanie koagulacji jednobiegunowej
(monopolarnej) pod warunkiem prawidłowego założenia
elektrody biernej,
B . całkowicie zabronione jest używanie koagulacji jedno- i
dwubiegunowej,
C . dozwolone
używanie
koagulacji
jednobiegunowej
(monopolarnej) i dwubiegunowej (bipolarnej),
D . zalecane jest używanie koagulacji dwubiegunowej
(bipolarnej).
Zadanie 34.
Przeciwskazaniem do adrenalektomii laparoskopowej jest:
A . powiększenie
nadnercza
z
podejrzeniem
procesu
złośliwego (nieostre granice, zakrzepy żylne),
B . guz chromochłonny,
C . gruczolak wywołujący zespół Cushinga,
D . jednostronny gruczolak wywołujący zespół Conna.
Zadanie 35.
Wymień, które Instrumentarium NIE stosujemy w kardiochirurgii:
A . retraktor tęczówkowy,
B . haki (Cooleya, Zenkera, Carpentiera),
C . atraumatyczne kleszcze chwytające Allisa,
D . zgryzacz kostny (Luera).
Zadanie 36.
Leczenie przedinwazyjnej egzofitycznej postaci raka sromu u
młodej pacjentki polega na:
A . brachyterapii LDR poprzedzonej leczeniem operacyjnym,
B . radykalnym wycięciu sromu z węzami chłonnymi
pachwinowymi,
C . prostym wycięciu sromu z następczą radioterapią,
D . wycięciu ogniska nowotworu z marginesem zdrowej tkanki.
Zadanie 37.
Wskazaniem to wytworzenia czasowej stomii kałowej NIE jest:
A . guz odbytnicy 2-3 cm od brzegu odbytu,
B . wygojenie przetoki kałowej,
C . wygojenie zespolenia jelitowego,
D . wygojenie zapalenia otrzewnej w wyniku zapalenia z
uchyłka jelita grubego z perforacją.
Zadanie 38.
Bezwzględnym wskazaniem d o pilnej operacji dyskopatii w odcinku
lędźwiowo-krzyżowym NIE jest:
A . narastający niedowład stopy,
B . porażenie stopy,
C . upośledzenie czynności zwieracza pęcherza moczowego,
D . upośledzenie czucia i odruchów.
Zadanie 39.
W przypadku wystąpienia stopy cukrzycowej owrzodzenie jest
pochodzenia:
A . infekcyjnego,
B . wirusowego,
C . neuropatycznego,
D . niedokrwiennego.
Zadanie 40.
O ściśnięciu klatki piersiowej świadczy wystąpienie:
A . zaburzeń oddechowych,
B . licznych wybroczyn n a twarzy i szyi wraz z obrzękiem
tych okolic,
C . bólu przy wdechu, kaszlu i ruchach ciała,
D . trzepotania śródpiersia, oddechu opacznego.
Zadanie 41.
Jakiego rodzaju gazu używa się d o wytworzenia odmy w jamie
brzusznej podczas operacji laparoskopowych?
A . tlenku azotu,
B . dwutlenku azotu,
C . tlenku węgla,
D . dwutlenku węgla.
Zadanie 42.
W jakim celu podczas operacji wyłuszczania gruczolaka stercza
wykonuje się obustronne podwiązanie i przecięcie nasieniowodów?
A . w celu zminimalizowania ryzyka nawrotu choroby,
B . jako profilaktyka zapalenia najądrzy,
C . w celu odbarczenia najądrzy,
D . w celu zmniejszenia napięcia w obrębie stercza.
Zadanie 43.
Zmniejszenie ryzyka przeniesienia infekcji z a pomocą rąk można
uzyskać poprzez:
A . używanie jałowych rękawic,
B . brak widocznych skaleczeń na dłoniach,
C . zastosowanie na pole operacyjne folii chirurgicznej,
D . mycie rąk pod bieżącą wodą z użyciem mydła płynnego,
wycieranie ręcznikiem jednorazowym, dezynfekcję skóry
r ą k alkoholowym roztworem środka antyseptycznego,
ochronę rąk za pomocą sterylnych rękawiczek.
Zadanie 44.
W ramach "chirurgii jednego dnia" operuje się:
A . wyłącznie pacjentów dorosłych,
B . dzieci
i dorosłych
- wiek pacjenta nie jest
przeciwwskazaniem do zabiegu w systemie dziennym,
C . pacjentów w dobrym ogólnym stanie zdrowia, nie
obciążonych innymi, poważnymi schorzeniami, mających
możliwość szybkiego transportu d o domu oraz zapewnioną
opiekę w domu,
D . pacjentów długo oczekujących na zabieg.
Zadanie 45.
P o aspiracji ciała obcego d o drzewa tchawiczo-oskrzelowego
jeżeli nie doszło do jego wykrztuszenia należy wykonać:
A . bronchoskopię,
B . mediastinoskopię,
C . endoskopię przewodu pokarmowego,
D . chirurgiczne otwarcie klatki piersiowej w miejscu
uwięźnięcia ciała obcego.
Zadanie 46.
Wosku kostnego używamy w:
A . kardiochirurgii,
B . neurochirurgii,
C . ortopedii,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 47.
ESWL to zabieg:
A . kruszenia kamieni falami uderzeniowymi,
B . oglądania kamieni aparatem RTG przy pomocy ramienia C,
C . założenia cewnika do nerki,
D . podania kontrastu do układu moczowego.
Zadanie 48.
Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej występuje na skutek:
A . niedrożności lub zwężenia początkowego odcinka tętnicy
podobojczykowej,
B . zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej,
C . zwężenia tętnicy szyjnej zewnętrznej,
D . zwężenia tętnicy szyjnej wspólnej.
Zadanie 49.
Urazowe pęknięcie śledziony objawiające się objawami "ostrego
brzucha" jest wskazaniem do:
A . leczenia zachowawczego,
B . leczenia operacyjnego-szycia śledziony,
C . leczenia operacyjnego z użyciem kleju tkankowego,
D . splenektomii.
Zadanie 50.
Sterylizacja plazmowa NIE wymaga:
A . mycia wstępnego,
B . dezynfekcji,
C . degazacji,
D . dekontaminacji.
Zadanie 51.
Która z wymienionych patologii
neurochirurgicznej:
A . tętniak naczyń mózgowych,
B . naczyniak żylny,
C . naczyniak jamisty,
D . malformacja tętniczo-żylna.
NIE
wymaga
interwencji
Zadanie 52.
Gąbkę garamycynową należy zastosować w zabiegach ortopedycznych
do operacji:
A . zespolenia kości promieniowej w trybie operacji
planowej,
B . zespolenia kości ramiennej,
C . protezoplastyki rewizyjnej,
D . endoprotezy stawu kolanowego.
Zadanie 53.
Mechanizm powstawania przepukliny krążka międzykręgowego polega
na:
A . tworzeniu się zmian zwyrodnieniowych,
B . przemieszczaniu kręgów,
C . wypadnięciu
jądra
miażdżystego
przez
pierścień
włóknisty,
D . uszkodzeniu opony twardej.
Zadanie 54.
Przy wykonywaniu zabiegów kardiochirurgicznych z zastosowaniem
krążenia pozaustrojowego typowo kaniule wprowadza się przez:
A . tętnicę płucną i lewy przedsionek,
B . lewą komorę i prawy przedsionek,
C . aortę i prawy przedsionek,
D . aortę i lewą żyłę płucną górną.
Zadanie 55.
Sprzęt ochronny stosowany d o ochrony personelu bloku
operacyjnego przed ekspozycją n a zakażenia wirusowe, bakteryjne
itp. zaliczany jest do:
A . sprzętu ochrony osobistej,
B . wyrobów medycznych,
C . wyrobów sanitarnych,
D . wyrobów jałowych.
Zadanie 56.
P o zakończonym zabiegu operacyjnym sprzęt medyczny poddawany
jest
dezynfekcji,
myciu
i
wyjaławianiu.
Rozróżniamy
sterylizację wysokotemperaturową i niskotemperaturową, d o
której zaliczamy sterylizację plazmową. W sterylizacji typu
Sterrad NIE należy sterylizować:
A . materiałów o niskiej absorpcyjności,
B . materiałów wrażliwych na wysoką temperaturę i wilgoć,
C . materiałów o dużym przekroju,
D . materiałów z celulozy.
Zadanie 57.
Zaciski (klemy) naczyniowe służą do:
A . zamknięcia napływu i odpływu krwi z operowanych naczyń
krwionośnych i protez naczyniowych,
B . zbliżenia brzegów zespalanego naczynia lub przeszczepu,
C . precyzyjnego posługiwania się atraumatyczną igłą,
D . zaciskania drenów wprowadzonych do łożyska rany.
Zadanie 58.
N a sali operacyjnej rozpoczęło się standardowe pobranie nerki
lewej o d dawcy spokrewnionego żywego. Jakiej długości moczowód
się pobiera?
A . cały moczowód,
B . maksymalnej długości,
C . około 2 cm,
D . około 3 cm.
Zadanie 59.
Do tamponady żylaków przełyku zastosujesz zgłębnik:
A . Fogartyego,
B . Foleya,
C . Sengstakena-Blackemorea,
D . Thiemana.
Zadanie 60.
Jednym
z
ważnych
elementów
profilaktyki
zakażeń
wewnątrzszpitalnych jest właściwa, ciągła dezynfekcja rąk. W
przypadku jakiej ekspozycji ważniejszym o d dezynfekcji rąk jest
w pierwszej kolejności ich dokładne umycie pod bieżącą wodą?
A . Micrococcus Species,
B . Staphylococcus epidermidis,
C . Staphylococcus Species koagulozo-ujemny,
D . Clostridium Difficile.
Zadanie 61.
Do wczesnych powikłań chirurgicznych stomii jelitowej należy:
A . obrzęk stomii,
B . martwica stomii,
C . przetoka okołostomijna,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 62.
Egzenteracja, to usunięcie:
A . powieki,
B . gałki ocznej z zachowaniem powiek, spojówki i mięśni
zewnętrznych oka,
C . zawartości gałki ocznej z zachowaniem twardówki,
D . całej zawartości oczodołu.
Zadanie 63.
Pistoletowe zgryzacze używane w neurochirurgii d o delikatnego
usuwania niewielkich fragmentów kości to:
A . Zderkiewicze,
B . Kerrisony,
C . Lamboty,
D . Listony.
Zadanie 64.
Pielęgniarka obowiązana jest przestrzegać następujących zasad
wynikających z praw pacjenta:
A . respektować prawo pacjenta d o intymności i godności
osobistej podczas udzielania świadczeń medycznych,
B . realizować
świadczenia
pielęgniarskie
za
zgodą
pacjenta,
o
ile
jest
on
zdolny
ją
wyrazić
(sformułować),
C . poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia
przez niego zgody, o możliwych skutkach jego decyzji
oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił
swoje zdanie,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 65.
Litotrypsja jest to:
A . karmienie pozajelitowe,
B . kruszenie kamieni nerkowych oraz moczowodowych,
C . wenesekcja,
D . punkcja stawu kolanowego.
Zadanie 66.
Najpoważniejszym powikłaniem przewlekłej niewydolności żylnej
jest:
A . owrzodzenie goleni,
B . odleżyna na pięcie,
C . martwica palucha,
D . stopa cukrzycowa.
Zadanie 67.
Jakie jest wskazanie do wykonania biopsji stereotaktycznej?
A . dobry stan ogólny chorego,
B . łagodny charakter guza,
C . duży guz powodujący "efekt masy",
D . guz zlokalizowany w okolicy niedostępnej operacyjnie.
Zadanie 68.
Do wykonywania zabiegów usznych sala operacyjna wyposażona musi
być w:
A . nóż ultradźwiękowy,
B . aparat RTG,
C . mikroskop operacyjny,
D . ultrasonograf.
Zadanie 69.
Adenotom Beckmanna oraz adenotom L a Force'a, t o narzędzia
znajdujące się w zestawie do zabiegu?
A . tracheotomii,
B . rynotomii bocznej,
C . usunięcia migdałka gardłowego,
D . ossiculoplastica.
Zadanie 70.
Cewnik Fogarty'ego do embolektomii:
A . służy do rozszerzania światła naczynia żylnego,
B . podaje sie operatorowi zawsze z mandrynem,
C . służy do rozszerzenia układu tętniczego,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 71.
Przewlekły objawowy krwiak podtwardówkowy,
najczęściej:
A . z dostępu przez kraniotomię,
B . z dostępu przez kraniektomię,
C . drenażem komorowym,
D . z dostępu przez trepanopunkcję.
Zadanie 72.
Wyprostne złamanie kości promieniowej to złamanie:
A . Bennett'a,
B . Roland'a,
C . Colles'a,
D . Burton'a.
leczony
jest
Zadanie 73.
U pacjentów powyżej 7 0 roku życia z e złamaniem szyjki kości
udowej leczeniem z wyboru jest:
A . zespolenie przy pomocy prętów Endera,
B . zespolenie gwoździopłytką,
C . zastosowanie protezy połowiczej stawu biodrowego,
D . leczenie
zachowawcze
z
zastosowaniem
wyciągu
szkieletowego.
Zadanie
ASD to:
A.
B.
C.
D.
74.
ubytek przegrody międzykomorowej,
ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
niedomykalność zastawki mitralnej,
niedomykalność zastawki trójdzielnej.
Zadanie 75.
D o rewaskularyzacji naczyń wieńcowych wykorzystuje się
najczęściej:
A . żyły pobrane uprzednio od innego dawcy przechowywane w
ciekłym azocie,
B . protezy Gore-Tex o średnicy 4 - 5 mm,
C . tętnice promieniowe,
D . własne żyły i tętnice chorego pobrane jednoczasowo.
Zadanie 76.
Z a wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane
przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło:
A . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
zwykłych czynności albo poleceń przełożonych,
B . podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika
czynności w interesie pracownika,
C . podczas czynności wykonywanych z inicjatywy pracownika
na własną odpowiedzialność,
D . na polecenie współpracownika.
Zadanie 77.
Rhizotomia przezskórna jest metodą leczenia:
A . dyskopatii szyjnej,
B . dystonii,
C . neuralgii trójdzielnej,
D . zespołu Cushinga.
Zadanie 78.
Sprawdzenie drożności jajowodu p o wyłuszczeniu jaja płodowego
następuje za pomocą:
A . oceny wzrokowej jajowodu,
B . przepłukiwania światła jajowodu roztworem 0,9% NaCl,
C . wprowadzenia sondy główkowej cienkiego cewnika
Thiemana, Nelatona, lub sondy moczowodowej,
D . śródoperacyjnego badania ultrasonograficznego.
Zadanie 79.
Celem zachowania czystości onkologicznej podczas wykonywania
zabiegu chirurgicznego jest:
A . niedopuszczenie
do
kolonizacji
rany
operacyjnej
drobnoustrojami,
B . utrzymanie
rany
w
wysokim
stopniu
czystości
mikrobiologicznej,
C . zabezpieczenie pola operacyjnego przed rozsiewem
komórek nowotworowych i wznową miejscową nowotworu,
D . zapobieganie
zakażeniu
u
chorych
z
obniżoną
odpornością.
Zadanie 80.
Operacja polegająca n a ułożeniu pętli jelita cienkiego obok
siebie i zeszyciu ich krezki to operacja:
A . Hartmanna,
B . Nobla,
C . Whipple'a,
D . Childs-Philipsa.
Zadanie 81.
P o otwarciu jam ciała instrumentującej pielęgniarce operacyjnej
NIE wolno podawać chirurgowi:
A . serwet zabezpieczonych nitką barytową,
B . małych, luźnych, nieumocowanych na narzędziu gazików,
C . trzywarstwowych serwet,
D . niewchłanialnych serwet.
Zadanie 82.
Zewnętrzne monitorowanie jakości można określić jako:
A . ciągły i nieustanny proces podnoszenia jakości,
B . proces, w którym czynnik zewnętrzny dla usługodawcy
ocenia jakość dostarczanych usług zdrowotnych w sposób
rutynowy i systematyczny,
C . weryfikację zgodności ze standardami,
D . wdrażanie nowo opracowanych procedur i standardów.
Zadanie 83.
W celu uwidocznienia naczyń mózgowych
najlepszym badaniem jest:
A . tomografia komputerowa,
B . rezonans magnetyczny,
C . angiografia,
D . zdjęcie radiologiczne.
lub
rdzeniowych
Zadanie 84.
Operacje n a gruczole krokowym wykonać można z wielu dostępów.
Który z poniżej wymienionych jest dostępem przezcewkowym?
A . Hryntschaka - Harrisa,
B . Millina,
C . TUR,
D . IPOM.
Zadanie 85.
Uciskowa neuropatia nerwu pośrodkowego najczęściej występuje na
skutek przerostowego zapalenia pochewek ścięgien zginaczy w
kanale nadgarstka. Stan ten objawia się bólem i drętwieniem
kciuka, wskaziciela i palca środkowego. Najskuteczniejszym
sposobem leczenia jest:
A . przecięcie troczka zginaczy i więzadła poprzecznego,
B . dostawowe podanie sterydów,
C . doustne leki przeciwzapalne,
D . zabiegi rehabilitacyjne.
Zadanie 86.
Sporządzanie planów zabiegów operacyjnych
operacyjnego ma na celu:
A . dobre jego wykorzystanie,
B . usprawnienie organizacji pracy,
C . zapobieganie rozwojowi infekcji szpitalnych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
dla
bloku
Zadanie 87.
W celu zapewnienia najlepszej jakości usług, pielęgniarka
operacyjna powinna ukończyć:
A . kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,
B . specjalizację z pielęgniarstwa operacyjnego,
C . kursy
dokształcające
z
zakresu
pielęgniarstwa
operacyjnego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 88.
W czasie częściowej resekcji żołądka doszło d o uszkodzenia
tętnicy krezkowej dolnej doprowadzającej krew d o 1/3 okrężnicy
poprzecznej, okrężnicy zstępującej, esowatej i górnej części
odbytnicy. Taki rodzaj uszkodzenia definiuje się jako:
A . uszkodzenie autogenne,
B . uszkodzenia mezogenne,
C . uszkodzenie jatrogenne,
D . uszkodzenie pletyzmogenne.
Zadanie 89.
Wyłuszczenie (na ślepo) blaszek miażdżycowych n a długim odcinku
podczas udrożnienia tętnicy szyjnej wykonuje się za pomocą:
A . strippera,
B . cewnika Fogarty'ego,
C . nożyczek Potts'a,
D . prawidłowe odpowiedź A i C.
Zadanie 90.
Powietrze sali operacyjnej musi cechować się w pełni
monitorowaną
czystością.
Jedną
z
metod
kontroli
mikrobiologicznej czystości powietrza jest metoda sedymentacji.
Polega ona na:
A . pobraniu wymazów z e ścian sali operacyjnej, sprzętu i
aparatury medycznej,
B . zasysaniu powietrza do próbnika powietrza,
C . pobraniu wycisków z np. materaca stołu operacyjnego,
stolika Mayo, aparatu do znieczulenia,
D . wystawieniu otwartej płytki z podłożem stałym n a 3 0
minut w przestrzeni sali operacyjnej.
Zadanie 91.
Pacjentka została przyjęta d o oddziału otolaryngologicznego z
powodu utrudnionego pasażu powietrza przez nos. Stwierdzono
deformacje szkieletu nosa. Pacjentkę zakwalifikowano d o
septoplastyki. Zabieg operacyjny rozpoczyna cięcie:
A . w przedsionku nosa z naruszeniem błony śluzowej,
B . w przedsionku nosa bez naruszenia błony śluzowej,
C . na powierzchni błony śluzowej,
D . w dowolnym miejscu jamy nosowej.
Zadanie 92.
Rekonstrukcja tkanek odtwarzanych z płatów skóry własnej
pacjenta może być wykonywana jako przeszczep pełnej lub
niepełnej grubości skóry. D o pobrania płata skórnego z samego
naskórka służy:
A . nóż Humby'ego,
B . nóż Wecka,
C . aparat Meeka,
D . dermatom.
Zadanie 93.
Protokół pielęgniarki operacyjnej służy między innymi do:
A . dokumentowania pracy pielęgniarki operacyjnej,
B . rejestrowania czasu trwania zabiegu,
C . notowania ilości zużytego materiału, leków,
chirurgicznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
szwów
Zadanie 94.
Oparzenie gałki ocznej wapnem może spowodować:
A . odwarstwienie siatkówki,
B . porażenie nerwu wzrokowego,
C . martwicę rogówki i twardówki,
D . podwichnięcie soczewki.
Zadanie 95.
Korzyści, jakie odnosi pacjent z zabiegu operacyjnego
przeprowadzonego w ramach "chirurgii jednego dnia" to:
A . ograniczanie stresu, unikanie rozstania z rodziną,
krótsze oczekiwanie na zabieg, szybszy powrót do pracy,
B . zapewnienie opieki tylko przez najbliższą rodzinę,
C . mniej
formalności
związanych
z
przyjęciem
i
kwalifikacją do zabiegu oraz wypisem ze szpitala,
D . odciążenie kosztami związanymi z transportem pacjenta
d o domu, ponieważ t o szpital ponosi opłaty przewozu
chorego.
Zadanie 96.
Badanie brzucha m a n a celu stwierdzenie ewentualnych zmian w
wielkości narządów, ich przemieszczenie lub zniekształcenie,
stanu zapalnego, nowotworowych lub zapalnych guzów, płynu w
jamie otrzewnowej. Jest t o przesiewowe badanie, które
rozpoczyna się:
A . osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją, oglądaniem,
B . oglądaniem, osłuchiwaniem, opukiwaniem, palpacją,
C . palpacją, oglądaniem, opukiwaniem, osłuchiwaniem,
D . opukiwaniem, palpacją, osłuchiwaniem, oglądaniem.
Zadanie 97.
Klasyczną operacją żylaków jest operacja Babcocka. Polega ona
na:
A . wprowadzeniu d o żyły odpiszczelowej sondy, której
zakończenie (oliwkę) doprowadza się d o temperatury (-80
stopni Celcjusza),
B . wprowadzeniu
do
światła
żyły
odpiszczelowej
elastycznej, metalowej sondy, którą przeprowadza się
przez całą żyłę i usuwa sie j ą wraz z sondą p o jej
wcześniejszym podwiązaniu,
C . ostrzyknięciu światła żylaka środkiem chemicznym, który
uszkadzając śródbłonek prowadzi d o reakcji zapalnej i
zarośnięcia naczynia,
D . podpowięziowym
podwiązaniem
i
przecięciem
żył
przeszywających.
Zadanie 98.
Maksymalny czas przechowywania trzustki do przeszczepu wynosi:
A . 6 h,
B . 15 h,
C . 20 h,
D . 48 h.
Zadanie 99.
Ostry, sprzęt jednorazowy np. igły, skalpel p o użyciu należy
umieszczać bezpośrednio d o tego przeznaczonych pojemnikach.
Pojemnik ten należy wymienić, gdy:
A . codziennie,
B . gdy zapełniony jest do 2/3 objętości,
C . gdy wypełniony jest do połowy objętości,
D . gdy wypełniony jest w całości.
Zadanie 100.
Pacjenta z przewlekłą niewydolnością nerek zakwalifikowano d o
wytworzenia
pierwszego
dostępu
naczyniowego
(przetoki
tętniczo-żylnej) d o kaniuli dializacyjnej. Pierwszy, stały
dostęp naczyniowy (przetokę tętniczo-żylną) d o hemodializy
wykonuje się:
A . sposobem Cimino,
B . poprzez wytworzenie przetoki z wszczepieniem protezy
PTFE,
C . poprzez wytworzenie przetoki ramiennej z żyły własnej
pacjenta,
D . poprzez założenie tymczasowego cewnika d o żyły
centralnej.
Zadanie 101.
Która z cech jest charakterystyczna dla zespołu Fallota?
A . ubytek przegrody międzyprzedsionkowej,
B . przesunięcie aorty w lewo,
C . zwężenie zastawki trójdzielnej,
D . ubytek w przegrodzie międzykomorowej.
Zadanie 102.
Technika operacji przeszczepu serca polega na połączeniu:
A . serca dawcy z żyłami płucnymi biorcy,
B . przedsionków biorcy z komorami dawcy,
C . komór biorcy z aortą i pniem płucnym dawcy,
D . o b u przedsionków, aorty i tętnicy płucnej dawcy i
biorcy.
Zadanie 103.
Jaką drogą wykonuje się transplantację szpiku?
A . drogą dotętniczą,
B . drogą dożylną,
C . poprzez nakłucie kolca biodrowego,
D . poprzez nakłucie mostka.
Zadanie 104.
Założenia
teoretyczne,
na
których
opiera
się
polskie
pielęgniarstwo, t o w pierwszej kolejności prace takich osób
jak:
A . T. Kulczyńska, H. Chrzanowska,
B . F. Nightingale, V. Henderson, D. Orem,
C . Z. Szlenkierówna, J. Iżycka,
D . E. Rabowska, W. Żurawska.
Zadanie 105.
Laminektomia jest to:
A . zdjęcie łuku kręgowego po jednej stronie,
B . zdjęcie całego łuku kręgowego wraz
kolczystym,
C . nacięcie więzadła podłużnego tylnego,
D . inaczej "fenestracja".
Zadanie 106.
Usunięcie nerki najczęściej
operacyjnego:
A . przezotrzewnowego,
B . pozaotrzewnowego,
C . piersiowo-brzusznego,
D . brzusznego.
wykonywane
z
jest
wyrostkiem
z
dostępu
Zadanie 107.
Marsupializacja to:
A . podłużne nacięcie krocza,
B . usunięcie gruczołu piersiowego z zachowaniem mięśni
ściany klatki piersiowej,
C . nacięcie torbieli jajnika,
D . przyszycie brzegów torbieli/ropnia d o skóry przedsionka
pochwy w przypadku torbieli/ropni gruczołu Bartholina.
Zadanie 108.
Nacięcie miąższu nerki wykonuje się najczęściej w celu:
A . poszerzenia nerki,
B . usunięcia kamienia z kielicha nerkowego,
C . wypełnienia pęcherza,
D . poprawienia ukrwienia.
Zadanie 109.
Leczenie operacyjne choroby Buergera to najczęściej:
A . implantacja protezy aortalno-dwuudowej,
B . endarteriectomia tętnicy biodrowej,
C . sympatektomia lędźwiowa,
D . embolektomia.
Zadanie 110.
A b y uwidocznić przepuklinę lub wypuklinę dyskową w pierwszym
etapie fenestracji, nacina się w postaci klapki lub okienka
więzadło:
A . podłużne tylne,
B . podłużne przednie,
C . międzyłukowe-żółte,
D . nadkolcowe.
Zadanie 111.
J a k nazywa się zabieg operacyjny wykonywany w przypadku
zwężenia zastawki dwudzielnej?
A . by-pass,
B . klinowe wycięcie zwężenia,
C . nacięcie miejsca zwężenia,
D . komisurotomia.
Zadanie 112.
Operacja przy użyciu taśmy prolenowej jest wskazana przy:
A . każdym rodzaju nietrzymania moczu,
B . tylko wysiłkowym nietrzymaniu moczu,
C . wysiłkowym i złożonym nietrzymaniu moczu,
D . tylko złożonym nietrzymaniu moczu.
Zadanie 113.
Sprzęt medyczny dłuższy niż 1,5 metra o średnicy mniejszej niż
2 m m z e względu n a ograniczenie w penetracji czynnika
sterylizującego NIE może być sterylizowany w:
A . sterylizacji radiacyjnej,
B . sterylizacji w ciekłym kwasie nadoctowym,
C . sterylizacji formaldehydem,
D . sterylizacji plazmowej.
Zadanie 114.
W przypadku kamieni umiejscowionych w miedniczce nerkowej
wykonuje się endoskopowe usunięcie kamieni moczowych z nerki
drogą przezskórnego nakłucia układu kielichowo-miedniczkowego
(nefrolitotomia). W kolejnym etapie zabiegu d o nacięcia powięzi
należy przygotować:
A . uretrotom,
B . nożyczki typu Mayo,
C . pętlę z nożem,
D . lumbotom.
Zadanie 115.
Jednym z etapów zabiegu częściowego usunięcia gruczołu
tarczowego z powodu wola nadczynnego w stanie eutyreozy jest
przecięcie:
A . skóry, tkanki podskórnej i mięśnia pośrodkowego szyi,
B . skóry, tkanki podskórnej i mięśnia szerokiego szyi,
C . skóry, tkanki podskórnej i mięśnia podłużnego szyi,
D . skóry, tkanki podskórnej i mięśni przyśrodkowych,
prawego i lewego szyi.
Zadanie 116.
Szpital wytwarzający wyroby medyczne tylko dla własnych potrzeb
proces sterylizacji zobowiązany jest walidować. Jednakże
walidacja ta NIE wymaga:
A . kontroli stacji sanitarno-epidemiologicznej,
B . kontroli zespołu do spraw zakażeń,
C . udziału jednostki certyfikującej,
D . nadzoru pielęgniarki epidemiologicznej.
Zadanie 117.
Kolejność planowanych zabiegów operacyjnych m a istotne
znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa operowanemu choremu.
Która z wymienionych niżej operacji powinna być wykonana w
danym dniu jako ostatnia?
A . przepuklina pachwinowa,
B . żylaki kończyn dolnych,
C . częściowa resekcja żołądka,
D . amputacja piersi.
Zadanie 118.
Wkłucie
centralne
zakładane
prewencyjnie
do
operacji
neurochirurgicznych, ma służyć w ewentualnym leczeniu:
A . zatoru tłuszczowego,
B . zatoru powietrznego,
C . udaru niedokrwiennego,
D . skurczu naczyniowego.
Zadanie 119.
Pielęgniarka operacyjna przygotowuje instrumentarium i materiał
dodatkowy d o wykonania pomostu omijającego u pacjenta z
rozpoznaną chorobą wieńcową. Jakie narzędzia należy przygotować
do pomiaru światła i drożności naczyń wieńcowych?
A . obturatory,
B . rozszerzadła Guyon'a,
C . sondy,
D . hegary.
Zadanie 120.
Dekortykacja polega na:
A . wycięciu ropniaka wraz z miąższem płucnym w
zaawansowanych przypadkach,
B . ewakuacji ropniaka wraz z wycięciem jego komory,
C . usunięciu resztkowej jamy ropniaka wraz z tkanką
płucną,
D . odkorowaniu i pełnym usunięciu pogrubionej opłucnej
tzw. "pancerza" ograniczającego ruchomość płuc.
Zadanie 121.
Zespół Meigsa charakteryzują następujące objawy:
A . wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, duży guz jajnika,
B . wodobrzusze, płyn w jamie opłucnej, przerzuty do płuc,
C . płyn w jamie opłucnej, guz jajnika, hepatomegalia,
D . guz jajnika, hepatomegalia, przerzuty do płuc.
Zadanie 122.
D o zabiegu operacyjnego został przywieziony pacjent, który
poufnie poinformował pielęgniarkę, ż e jest nosicielem wirusa
HIV. Pielęgniarka powinna:
A . zachować tajemnicę,
B . poinformować kierownika bloku,
C . poinformować zespół operacyjno-anestezjologiczny,
D . odmówić przyjęcia pacjenta do zabiegu.
Zadanie 123.
Skuteczność sterylizacji monitoruje się wskaźnikami fizycznymi,
chemicznymi i biologicznymi. Wskaźnikiem biologicznym jest/są:
A . arkusz testowy Bowie - Dick,
B . odpowiednia temperatura,
C . odpowiedni czas działania czynnika sterylizującego,
D . fiolkowe spory bakteryjne z bakteryjną pożywką.
Zadanie 124.
Hospitalizacja pacjenta spowodowana powikłaniami zabiegów
przeprowadzonych w ramach zabiegów "chirurgii jednego dnia"
wykluczyć zdarza się, gdy:
A . występuje duża utrata krwi, duży obrzęk w miejscu
operowanym, s ą trudności z wybudzeniem pacjenta, ból
pooperacyjny utrzymuje się długo,
B . znieczulenie ogólne lekarz połączył z e znieczuleniem
miejscowym,
C . zabieg przedłużył się, a lekarz nie uprzedził o tym
pacjenta,
D . pacjent nie otrzymał dość jasnych wskazówek n a temat
postępowania z raną pooperacyjną.
Zadanie 125.
MASTOPATIA jest to:
A . niebolesne powiększenie sutka u mężczyzn,
B . zmiana sutka zależna od zaburzeń hormonalnych,
C . usunięcie sutka z wycięciem węzłów chłonnych pachowych
albo bez ich wycięcia,
D . stan przednowotworowy sutka.
Zadanie 126.
W miażdżycy kończyn wykonuje się zabiegi łagodzące, gdy nie m a
warunków d o operacji naprawczej. Który z wymienionych zabiegów
operacyjnych w chorobach naczyń ma właśnie taki charakter?
A . embolectomia,
B . thromboendarteriectomia,
C . sympatectomia,
D . by-pass.
Zadanie 127.
Allotransplantacja szpiku to:
A . pobranie szpiku o d osoby chorej, kiedy szpik nie jest
zajęty przez proces chorobowy i przeszczepienie g o tej
samej osobie w okresie późniejszym,
B . przeszczepienie komórek szpiku dawcy zmarłego osobie
chorej,
C . przeszczepienie komórek szpiku dawcy zdrowego osobie
chorej,
D . pobranie komórek szpiku osoby chorej, kiedy szpik nie
jest zajęty przez proces chorobowy i przeszczepienie g o
innej osobie w okresie późniejszym.
Zadanie 128.
D l a zmniejszenia urazu psychicznego pacjenta i jego rodziny
związanego z pobytem w szpitalu najważniejsze jest:
A . skrócenie do minimum czasu pobytu w szpitalu,
B . podawanie leków uspokajających,
C . przebywanie co najmniej 2 osób z pacjentem,
D . zapobieganie powikłaniom.
Zadanie 129.
N i e stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej przekazywanie przez
pielęgniarkę informacji o stanie zdrowia podopiecznego:
A . innym członkom zespołu terapeutycznego,
B . innym członkom zespołu terapeutycznego z e względu n a
potrzeby procesu pielęgnowania,
C . innym członkom zespołu terapeutycznego z e względu n a
potrzeby procesu leczniczo-pielęgnacyjnego,
D . innym członkom zespołu terapeutycznego z e względu n a
stan psychiczny pacjenta.
Zadanie 130.
D o zespolenia naczyń tętniczych (bok d o boku) używamy szwów
chirurgicznych atraumatycznych:
A . wchłanianych naturalnych,
B . wchłanianych syntetycznych,
C . niewchłanialnych jedwabnych,
D . niewchłanialnych syntetycznych.
Zadanie 131.
Torakotomia to:
A . otwarcie jamy klatki piersiowej d o operacji n a
tchawicy,
B . otwarcie jamy klatki piersiowej do operacji na grasicy,
C . prawidłowa odpowiedź A i B,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 132.
Które z dokumentów medycznych prowadzonych w bloku operacyjnym
pomagają w określeniu kosztów wykonanej procedury u danego
pacjenta?
A . księga zabiegów operacyjnych i znieczulenia,
B . protokół
pielęgniarki
operacyjnej
i
pielęgniarki
anestezjologicznej,
C . książka
raportów
pielęgniarki
operacyjnej
i
pielęgniarki anestezjologicznej,
D . indywidualna karta zleceń.
Zadanie 133.
Przy złamaniu trzonu kości piszczelowej NIE powinno być
stosowane zespolenie:
A . płytką,
B . gwoździem śródszpikowym,
C . drutem Kirshnera,
D . z użyciem stabilizatora zewnętrznego.
Zadanie 134.
Jakie są przyczyny powstania stulejki?
A . wada wrodzona,
B . krótkie wędzidełko,
C . częste zakażenia dróg moczowych,
D . niewłaściwa pielęgnacja prącia w okresie dziecięcym.
Zadanie 135.
Czym pokryte zostanie siodło tureckie w przypadku operacji
przysadki mózgowej?
A . poprzez założenie szwu,
B . kawałkiem sztucznego tworzywa,
C . gąbką hemostatyczną,
D . fragmentem powięzi i tkanki tłuszczowej, pobranej z
brzucha.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
TEST NR 301516
GRUPA 1
Zadanie 1.
Celem usprawniania pacjenta z niedowładem połowiczym jest
wdrożenie g o d o samoobsługi. Pacjent wydolny w zakresie
samoobsługi to pacjent:
A . używający wszystkich narządów, także mniej sprawnych,
B . używający narządów sprawnych i zastępujący nimi mniej
sprawne,
C . korzystający z pomocy innych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 2.
Specjalista zajmujący się osobami niewidomymi to:
A . surdopedagog,
B . tyflopedagog,
C . oligofrenog,
D . logopeda.
Zadanie 3.
Jakie jest kryterium diagnostyczne zespołu zaburzeń lękowych
uogólnionych?
A . napady lęku z ostrym doznaniem lęku,
B . unikanie
określonych
sytuacji,
przedmiotów
lub
wyobrażeń,
C . patologiczna obawa zachorowania na ciężką chorobę,
D . wyolbrzymione lub patologiczne zamartwianie się.
Zadanie 4.
Sprawowanie czynnej opieki nad zdrowymi niemowlętami o d 6
tygodnia życia należy do kompetencji:
A . lekarza specjalisty,
B . pielęgniarki rodzinnej,
C . położnej środowiskowej,
D . pielęgniarki szkolnej.
Zadanie 5.
U pacjenta p o udarze, u którego wystąpiła perseweracja,
pielęgniarka powinna:
A . delikatnie przerwać wypowiedź, podsuwając wcześniej
inne słowo, zdanie lub ruch zanim zacznie się
powtarzanie,
B . nie przerywać wypowiedzi i czynności wykonywanych przez
pacjenta,
C . zachęcać do wykonywania wyuczonych czynności,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 6.
Jakich wskazówek powinna udzielić pielęgniarka rodzicom w
zakresie pielęgnacji skóry dziecka z zespołem Downa?
A . skóra dziecka powinna być zmiękczana i masowana,
B . zwrócić należy uwagę n a właściwą pozycję ciała dziecka,
chroniącą przed odleżynami,
C . skóra dziecka powinna być smarowana maściami
antybakteryjnymi,
D . skóra dziecka powinna być wysuszana przez stosowanie
odpowiednich kosmetyków.
Zadanie 7.
Najbardziej niepokojące objawy uboczne działania leków
stosowanych w psychiatrii to:
A . suchość w ustach, przybieranie na wadze,
B . nadmierna wrażliwość oczu n a światło i słońce,
zaparcia,
C . zawroty głowy, zmęczenie,
D . sztywność mięśni, wewnętrzny niepokój.
Zadanie 8.
Do „wielkich problemów geriatrycznych” zaliczamy:
A . zaburzenia równowagi i upadki,
B . choroby układu krążenia,
C . choroby metaboliczne,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 9.
Zniekształcenia w stawach o typie tzw. "łabędzich szyjek" jest
charakterystyczne dla:
A . ChZS,
B . RZS,
C . ZZSK,
D . POCHP.
Zadanie 10.
Terapia zajęciowa to:
A . leczenie farmakologiczne połączone z e zorganizowaniem
choremu zajęć i wykonywaniem czynności manualnych,
B . leczenie i usprawnianie z a pomocą określonych
czynności, zajęć lub pracy,
C . metoda komunikowania werbalnego i pozawerbalnego z
osobami w podeszłym wieku,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 11.
Zdolność wykonywania ruchów naprzemiennych to:
A . diadochokineza,
B . koordynacja,
C . zborność ruchowa,
D . akatyzja.
Zadanie 12.
W celu zapobiegania przykurczom stawowym konieczne jest:
A . prawidłowe odżywianie chorego,
B . codzienne wykonywanie ćwiczeń,
C . stosowanie materaca magnetycznego,
D . pozostawienie chorego w łóżku.
Zadanie 13.
Pacjent z e stwardnieniem rozsianym, m a zleconą doustną kurację
kortykosterydami, leki powinien przyjąć:
A . 1 godzinę po spożyciu śniadania,
B . wcześnie rano,
C . przed spożyciem obiadu,
D . w dogodnej dla siebie porze.
Zadanie 14.
Zespół stopy cukrzycowej jest to:
A . zespół zmian w obrębie naczyń, nerwów, skóry, mięśni i
kości stopy osoby chorej na cukrzycę,
B . wczesne powikłanie występujące u osoby chorej n a
cukrzycę,
C . zmiana w obrębie palców stopy u osoby chorej n a
cukrzycę,
D . zespół zmian występujący tylko u chorych n a cukrzycę
typu I.
Zadanie 15.
Ostra psychoza t o stan chorobowy o nagłym początku,
charakteryzujący się poważnym zaburzeniem związków człowieka z
rzeczywistością, do nich zaliczamy:
A . schizofrenia (powolny początek), tiki, dyskinezy,
B . paranoja,
schizofrenia
(ostry
początek),
zespoły
dysocjacyjne,
C . choroby efektywne, depresja, mania,
D . choroby demencyjne, choroby afektywne.
Zadanie 16.
Udar mózgu to:
A . powolnie narastające, naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się
dłużej niż przez 24 godziny,
B . naczyniopochodne ogniskowe lub uogólnione zaburzenia
funkcji mózgu utrzymujące się tylko do 24 godzin,
C . nagle rozpoczynające się naczyniopochodne ogniskowe lub
uogólnione zaburzenia funkcji mózgu utrzymujące się
dłużej niż przez 24 godziny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 17.
Pielęgniarka rodzinna w czasie wizyty w środowisku zostaje
poproszona o obejrzenie niemowlęcia 4 miesięcznego. Matka
skarży się, i ż dziecko słabo ssie, często się zachłystuje.
Zachowania dziecka sugerują znaczne opóźnienie rozwojowe. Który
z objawów zaobserwowanych u dziecka może nasuwać podejrzenia
mózgowego porażenia dziecięcego?
A . brak odruchu Landara,
B . brak odruchu błędnikowego,
C . zaciśnięta pięść z zamkniętym kciukiem,
D . przetrwały odruch Moro.
Zadanie 18.
Dotyk pielęgniarki często zalecany wobec przewlekle chorych
może być stosowany wobec chorych psychicznie:
A . w panicznym lęku,
B. w
czasie
gdy
nie
ma
ostrych
objawów
psychopatologicznych,
C . z urojeniami,
D . z omamami słuchowymi.
Zadanie 19.
Typ
przebiegu
klinicznego
stwardnienia
rozsianego
charakteryzujący
się
progresją
choroby
po
okresie
rzutowo-remisyjnym to postać:
A . rzutowo-remisyjna,
B . pierwotnie postępująca,
C . wtórnie postępująca,
D . postępująco-rzutowa.
Zadanie 20.
U pacjentów objętych opieką paliatywną/długoterminową, a
leczonych długotrwale morfiną pojawia się objaw uboczny pod
postacią zaparć. Postępowanie pielęgniarki w profilaktyce
polegać będzie na:
A . kontrolowaniu częstości oddawania stolca, ograniczeniu
przyjmowania pokarmów zawierających błonnik,
B . kontrolowaniu częstości oddawania stolca, edukowaniu
pacjenta w kierunku zalecanej diety i aktywności
ruchowej, podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia
senesu,
C . edukowaniu pacjenta w kierunku zalecanej diety i
aktywności ruchowej, przyjmowaniu n a dobę powyżej 2
litrów gazowanych płynów,
D . podawaniu herbaty przeczyszczającej z liścia pokrzywy.
Zadanie 21.
W celu obniżenia spastyczności mięśni można stosować:
A . ćwiczenia rozluźniające i tonolizę,
B . elektrostymulację,
C . laser biostymulujący,
D . ćwiczenia z dużym oporem.
Zadanie 22.
W rozpoznawaniu cukrzycy u osób starszych istotne znaczenie ma:
A . glikemia na czczo,
B . krzywa cukrzycowa,
C . poliuria,
D . badanie poposiłkowe glikemii 1-2 godz. po posiłku.
Zadanie 23.
Insulina wstrzyknięta podskórnie, najszybciej wchłania się, gdy
jest podana w okolice:
A . brzucha,
B . ramion,
C. ud,
D . pośladków.
Zadanie 24.
Zaburzenia polegające n a braku świadomości i zaprzeczeniu
obecności choroby i istniejącego deficytu neurologicznego np.
niedowładu nosi nazwę:
A . anozodiaforii,
B . agnozji,
C . apraksji,
D . anosognozji.
Zadanie 25.
W celu zapobiegania przykurczom p o amputacji n a wysokości
podudzia należy stosować prawidłowe układanie polegające n a
ułożeniu kikuta:
A . na płaskim równym podłożu,
B . na poduszce w zgięciu w stawie kolanowym,
C . w zgięciu w stawie biodrowym,
D . na specjalnej skrzynce.
Zadanie 26.
Reumatoidalne zapalenie stawów w wieku podeszłym należy
różnicować przede wszystkim z:
A . ZZSK,
B . Osteoporozą,
C . Polimialgią,
D . ChZS.
Zadanie 27.
Chory lat 65, cztery lata p o operacji torakochirurgicznej z
powodu usunięcia płata prawego płuca w wyniku Ca. Obecnie
przebywa w oddziale opieki długoterminowej z powodu
pogarszającego się stanu zdrowia, z podejrzeniem choroby
Alzheimera. O czym powinniśmy pomyśleć w pierwszej kolejności,
gdy chory często kaszle i ma "charczący" oddech?
A . o podaniu środków miejscowo znieczulających, c o
wytłumia kaszel,
B . o częstym odsysaniu wydzieliny z dróg oddechowych,
C . o podaniu środków zmniejszających ilość wydzieliny w
drzewie oskrzelowym,
D . o piciu celem rozluźnienia wydzieliny i lepszego
odkrztuszania.
Zadanie 28.
Skierowanie do zakładu opiekuńczego wydaje:
A . lekarz z POZ, pielęgniarka,
B . lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
C . pielęgniarka środowiskowa,
D . pracownik medyczny.
Zadanie 29.
W okresie poszpitalnym bardzo ważne dla rehabilitacji pacjentów
psychicznie chorych jest:
A . prowadzenie promocji zdrowia psychicznego,
B . psychoedukacja pacjenta i rodziny,
C . edukacja rodziny,
D . postawa akceptacji rodziny wobec chorego.
Zadanie 30.
Do
Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego,
celem
dalszego
usprawniania i opieki, został przyjęty pacjent p o udarze mózgu,
z afazją czuciową. Problemy pielęgnacyjne związane będą z
trudnością nawiązania kontaktu, ponieważ afazja czuciowa t o
trudności:
A . czytania, liczenia, pisania,
B . rozumienia mowy,
C . w doborze słów,
D . w artykulacji słów.
Zadanie 31.
Zdolność zastępowania n a drodze odtwarzania utraconych funkcji
poprzez pracę odpowiedzialnego z a nią, a częściowo tylko
uszkodzonego narządu lub całkowite przejęcie tej funkcji przez
symetryczny zdrowy narząd nosi nazwę:
A . adaptacji,
B . regeneracji,
C . kompensacji,
D . akceptacji.
Zadanie 32.
Przeciwwskazaniem do stosowania opasek uciskowych u pacjenta w
profilaktyce żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest:
A . świeża zakrzepica żylna,
B . otyłość pacjenta,
C . długotrwałe unieruchomienie,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 33.
Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?
A . starość jest chorobą,
B . starość nie jest chorobą, ale toruje drogę patologii,
C . starość to zespół ułomności i niesprawności,
D . starość t o proces patologicznych zmian w organizmie
człowieka.
Zadanie 34.
Chory lat 2 5 z następującymi objawami: wielomówny, nadmiernie
ruchliwy, dowcipkujący, miewał ciągle nowe pomysły, nie
dokończył żadnej nowo podjętej pracy. P o przyjęciu d o szpitala
u chorego wystąpiła gonitwa myśli, wzmożona aktywność
psychoruchowa. Pacjent miał trudności z zaśnięciem, mało spał w
nocy, budził się wcześnie rano. Zaobserwowano urojenia
wielkościowe oraz prześladowcze. Chory wykazywał dysforię,
chwilami agresję oraz brak poczucia stanu chorobowego. Świadczy
to o zespole:
A . depresyjnym,
B . maniakalnym,
C . paranoicznym,
D . otępiennym.
Zadanie 35.
Chora lat 6 4 jest p o urazie czaszkowo-mózgowym z niedowładem
połowiczym, cewnik Foleya d o pęcherza moczowego założony n a
stałe. Stwierdza się objawy zespołu psychoorganicznego. Bóle
brzucha, mętny mocz, gorączka świadczą o:
A . nieprawidłowej diecie,
B . obecności cukru w moczu,
C . infekcji układu moczowego,
D . nieprawidłowym bilansie płynów.
Zadanie 36.
Hiperalimentacja polega na:
A . podawaniu preparatów witaminowych we wlewie kroplowym w
ciągu dnia,
B . cyklicznym wlewie dożylnym preparatów odżywczych przez
12-16 godzin,
C . stałym wlewie płynów przez pompę infuzyjną przez całą
dobę,
D . podawaniu preparatów odżywczych w porze posiłków drogą
doustną.
Zadanie 37.
W terapii zaburzeń mowy dziecka z mózgowym porażeniem
dziecięcym szczególnie zwracamy uwagę na:
A . ćwiczenia mające na celu wywołanie prawidłowych głosek,
B . naukę dźwięków sylabowych,
C . ćwiczenia oddechowe i naukę prawidłowego toru dźwięków
nosowych,
D . ćwiczenia ssania, gryzienia, żucia.
Zadanie 38.
Urojenia to:
A . fałszywe sądy, których chory nie weryfikuje mimo
dowodów ich błędności,
B . zaburzenia toku myślenia,
C . uporczywy strach przed pewnymi sytuacjami lub
przedmiotami,
D . niezgodne z rzeczywistością wyobrażenie wypełniające
lukę pamięciową.
Zadanie 39.
U pacjenta p o udarze mózgu Body Mass Index (BMI) wynoszący 2 3
oznacza:
A . niedowagę,
B . normę,
C . nadwagę,
D . otyłość.
Zadanie 40.
Ułożenie głowy pacjenta niepełnosprawnego z podwyższonym
napięciem mięśniowym w łóżku wymaga:
A . ułożenia głowy tak, aby była ona wyraźnie odchylona w
kierunku klatki piersiowej,
B . ułożenia głowy tak, aby była odchylona do tyłu,
C . ułożenie głowy w podanym przypadku nie ma znaczenia,
D . wszystkie odpowiedzi są błędne.
Zadanie 41.
Nieprawidłowa tolerancja glukozy (ang. IGT) to:
A . glikemia na czczo 100-125 mg/dl,
B . dwukrotne stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej n a
czczo równe lub wyższe od 126 mg/dl,
C . stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej w 120 minucie
doustnego testu tolerancji glukozy pomiędzy 140 a 200
mg/dl,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 42.
Kompleksowe
działania
w
zakresie
rehabilitacji
upośledzonych obejmują następujące sfery:
A . psychiczną, domową, rodzinną,
B . społeczną, ruchową, psychiczną, zawodową,
C . szkolną, społeczną, interpersonalną,
D . zawodową, towarzyską, psychiczną.
dzieci
Zadanie 43.
Przeciwwskazaniem przyjęcia d o zakładu opiekuńczo-leczniczego
jest stan chorego:
A . po przebytym urazie kręgosłupa,
B . kwalifikujący go do hospitalizacji,
C . w wieku podeszłym, któremu towarzyszą choroby o
charakterze przewlekłym,
D . po amputacji kończyn dolnych.
Zadanie 44.
N a zmniejszenie częstości występowania zakażeń układu moczowego
u osób w podeszłym wieku wpływa:
A . stosowanie środków łagodnie zakwaszających mocz np.
wit. C,
B . leczenie przewlekłych zaparć,
C . regularne przyjmowanie płynów,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 45.
Radioterapia jest jedną z metod leczenia choroby nowotworowej,
która polega n a leczniczym stosowaniu promieniowania
jonizującego.
Radioterapię
ze
względu
na
technikę
napromieniowania dzielimy na:
A . radioterapię i elektroterapię,
B . teleradioterapię i brachyterapię,
C . brachyterapię i stymuloterapię,
D . teleradioterapię i elektroterapię.
Zadanie 46.
Jaskra jest schorzeniem charakteryzującym się:
A . podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym,
B . stanem zapalnym rogówki,
C . błoniastym zapaleniem spojówek,
D . opryszczką rogówki.
Zadanie 47.
D l a osób potrzebujących, z e względu n a stan zdrowia, pomocy
medycznej czasowej (na czas rekonwalescencji, rehabilitacji),
t j . opieki pielęgniarskiej i lekarskiej, ale niewymagających
hospitalizacji proponowana jest opieka:
A . w zakładach opiekuńczo-leczniczych,
B . w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
C . w domu chorego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 48.
Świadczeniodawca może dokonać bezpłatnego wyboru lekarza POZ:
A . Jeden raz w roku,
B . Trzy razy w roku,
C . Raz na dwa lata,
D . Co pół roku.
Zadanie 49.
Chory lat 5 9 jest p o amputacji naczyniowej kończyny dolnej
prawej n a wysokości 1/2 podudzia. Pacjent zgłasza silne bóle w
okolicy stopy i podudzia, które zostały amputowane. Kikut
będzie miał tendencję do przykurczu:
A . odwiedzeniowego w stawie biodrowym,
B . przeprostnego w stawie kolanowym,
C . zgięciowego w stawie kolanowym,
D . zgięciowo-odwiedzeniowego w stawie biodrowym.
Zadanie 50.
Pierwszym objawem niewydolności serca u osób starszych,
niezależnie od przyczyny jest:
A . powiększenie wątroby w wyniku jej przekrwienia,
B . sinica dystalnych części ciała,
C . pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego,
D . zmniejszenie przepływu tkankowego oraz przesączania
kłębuszkowego.
Zadanie 51.
Zaburzenia odżywienia p o udarze mózgu związane s ą najczęściej
z:
A . zespołem zaniedbywania połowiczego,
B . dysfagią,
C . zwiększonym katabolizmem,
D . zaburzeniami poznawczymi.
Zadanie 52.
Jakie objawy mogą wystąpić w przebiegu dużego napadu histerii?
A . toniczne prężenia i kloniczne drgawki,
B . objaw Babińskiego,
C . przygryzienie języka i mimowolne zmoczenie się,
D . senność po napadzie.
Zadanie 53.
Pacjenta,
lat
70,
przebywającego
w
zakładzie
opiekuńczo-leczniczym, przeniesiono d o oddziału neurologicznego
z powodu wystąpienia zaburzeń równowagi, niezborności ruchów,
skandowanej mowy. Objawy mogą świadczyć o uszkodzeniu:
A . lewej półkuli mózgu,
B . pnia mózgu,
C . móżdżku,
D . rdzenia kręgowego.
Zadanie 54.
Pielęgniarka n a wizycie patronażowej w środowisku ogląda 5
miesięczne niemowlę. Matka skarży się n a występujące u dziecka
chlustające wymioty, ale nie zgłosiła się d o pediatry gdyż
dziecko prawidłowo przybiera n a wadze. Skóra dziecka szorstka.
W czasie oględzin dziecka pielęgniarka wyczuwa mysi zapach. Czy
pielęgniarka powinna bezwzględnie polecić matce wizytę u
pediatry?
A . nie, gdyż dziecko prawidłowo przybiera n a wadze: daje
szczegółowe zalecenia pielęgnacji skóry,
B . nie, umawia się z matką n a kontrolną wizytę z a miesiąc
i daje zalecenia pielęgnacyjne, c o d o karmienia i
higieny,
C . tak, gdyż podejrzewa cukrzycę,
D . tak, gdyż podejrzewa fenyloketonurię.
Zadanie 55.
Odleżyna III stopnia charakteryzuje się:
A . martwicą powięzi i mięśni,
B . zaczerwienieniem i obrzękiem skóry,
C . obrzękiem tkanek i pęcherzami,
D . martwicą obejmującą skórę do tkanki podskórnej.
Zadanie 56.
Co jest podstawowym warunkiem rozwoju mowy dziecka?
A . prawidłowy słuch dziecka,
B . typ osobowości dziecka,
C . postawa rodziców i kontakt z nimi,
D . możliwość kontaktu z rówieśnikami.
Zadanie 57.
Jakie wyróżnia się objawy negatywne w schizofrenii?
A . urojenia, omamy, zaburzenia myślenia,
B . obniżenie napędu, zaburzenie treści myślenia,
C . anhedonia, wycofanie społeczne, obniżenie napędu,
niedomoga woli, zaburzenie treści myślenia,
D . obniżenie napędu, niedomoga woli, zaburzenia treści
myślenia, wycofanie społeczne, urojenia, omamy.
Zadanie 58.
Stan padaczkowy u osoby rozpoznaje się, gdy:
A . n i e odzyskuje przytomności między napadami lub
częściowy napad ruchowy trwa nieprzerwanie,
B . ma w ciągu doby około 10 ataków,
C . ataki przebiegają z objawami agresji,
D . atak padaczki przebiega z elementami urojeniowymi i
omamami słuchowymi.
Zadanie 59.
W pielęgnacji pacjentów p o udarze mózgu, pielęgniarki stosują
ułożenia funkcjonalne poprawne, które mają na celu:
A . stymulację organizmu d o korzystnej reorganizacji
uszkodzonego mózgu,
B . zapobieganie przykurczom mięśniowym,
C . zapobieganie odleżynom,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 60.
W celu uniknięcia nadmiernego natlenienia podczas stosowania
tlenoterapii należy robić przerwy w podawaniu tlenu co:
A . 10-15 minut,
B . 15-30 minut,
C . 30-60 minut,
D . 60-90 minut.
Zadanie 61.
Za rodzaj działalności leczniczej uznaje się:
A . stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz
ambulatoryjne,
B . świadczenia szpitalne, POZ, specjalistyczne świadczenia
ambulatoryjne,
C . świadczenia POZ, szpitalne, specjalistyczne świadczenia
ambulatoryjne, świadczenia transportu sanitarnego,
D . świadczenia POZ, szpitalne, specjalistyczne świadczenia
ambulatoryjne, wysokospecjalistyczne.
Zadanie 62.
"All In One" w hiperalimentacji oznacza podawanie:
A . żywienia w systemie jednego worka,
B . żywienia za pomocą pompy infuzyjnej,
C . preparatów kolejno w oddzielnych butelkach,
D . preparatów w jednym worku do gastrostomii.
Zadanie 63.
Chora lat 6 0 o d miesiąca jest leczona farmakologicznie
preparatami doustnie z powodu cukrzycy typu II. Nie stosuje
diety. Zgłasza duże pragnienie. U chorej w pierwszej kolejności
należy:
A . skontrolować poziom cukru we krwi,
B . zapewnić duże ilości płynów,
C . ograniczyć ilość przyjmowanych płynów,
D . odstawić preparaty doustne.
Zadanie 64.
Wskaż, w jakim przypadku pacjent skierowany d o szpitala
psychiatrycznego będzie przyjęty:
A . gdy są wolne miejsca w szpitalu,
B . g d y lekarz w Izbie Przyjęć p o zbadaniu zakwalifikuje
pacjenta do leczenia szpitalnego,
C . gdy pacjent wyrazi zgodę na leczenie w szpitalu,
D . p o zbadaniu przez lekarza i podpisaniu zgody n a
leczenie, a jeżeli nie wyraża zgody t o może być
przyjęty d o szpitala, jeżeli zagraża bezpośrednio
własnemu życiu lub życiu i zdrowiu innych.
Zadanie 65.
Osteoporoza polega na:
A . stopniowym zmniejszaniu się masy kostnej,
B . zwiększeniu masy kostnej,
C . powstawaniu osteofitów na krawędziach kręgów,
D . tworzeniu skostnień okołostawowych.
Zadanie 66.
D o zakładu opieki długoterminowej dla psychicznie i nerwowo
chorych został skierowany pacjent, z którym rodzina nie mogła
sobie poradzić w domu ponieważ stale widział i słyszał swoich
rodziców i inne osoby, którzy m u stale coś nakazywali. Jakiego
rodzaju zaburzenia pojawiły się u pacjenta?
A . zaburzenia spostrzegania,
B . omamy wzrokowe, słuchowe,
C . omamy imperatywne,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 67.
W terapii i opiece nad dzieckiem upośledzonym najistotniejszym
elementem jest:
A . poznanie przyczyny upośledzenia,
B . czasu, kiedy zadziałał czynnik uszkadzający,
C . nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,
D . poznanie środowiska dziecka.
Zadanie 68.
Pacjent lat 3 0 trafił d o izby przyjęć szpitala z powodu bardzo
silnego, nagłego bólu głowy, jakiego dotąd nigdy nie miał oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się o d kilku godzin.
Postępowaniem diagnostycznym z wyboru jest:
A . monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi,
B . badanie głowy z użyciem tomografii komputerowej,
angiografia tętnic mózgowych,
C . kontrolowanie czynników krzepliwości krwi,
D . wykonywanie co kilka godzin badania EKG.
Zadanie 69.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego o profilu ogólnym przyjmowani
są pacjenci głównie ze względu na:
A . wskazania społeczne np. złe warunki mieszkaniowe,
B . wskazania społeczne np. brak opieki osób bliskich,
C . wskazania medyczne,
D . występowanie terminalnej fazy choroby nowotworowej.
Zadanie 70.
Jedną z głównych cech wszystkich postaci mózgowego porażenia
dziecięcego jest:
A . opóźnienie neurologiczne,
B . upośledzenie czuciowe,
C . opóźnienie rozwoju motorycznego,
D . upośledzenie kinetyczne.
Zadanie 71.
Mikroangiopatia w przebiegu cukrzycy obejmuje:
A . nefropatię, neuropatię, miażdżycę,
B . neuropatię, retinopatię, stopę cukrzycową,
C . neuropatię, nefropatię, retinopatię,
D . retinopatię, neuropatię, zakażenia bakteryjne.
Zadanie 72.
Za czynniki przyspieszające wystąpienie osteoporozy uważane są:
A . obniżona podaż witaminy D i brak ekspozycji n a
promieniowanie słoneczne, niska podaż wapnia,
B . unieruchomienie i/lub mało aktywny tryb życia,
C . alkoholizm, palenie tytoniu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 73.
Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki długoterminowej s ą
realizowane:
A . w warunkach stacjonarnych i domowych,
B . świadczenia gwarantowane s ą udzielane zgodnie z e
wskazaniami
aktualnej
wiedzy
medycznej,
z
wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych
innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej,
ludowej lub orientalnej,
C . tylko dla pacjentów poszpitalnych,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 74.
Zjawisko polegające n a niewydolności jednego narządu u osób w
podeszłym wieku z postępującym szybko pogarszaniem się funkcji
kolejnych narządów to:
A . zjawisko tzw. starości fizjologicznej,
B . efekt domina,
C . postępujące zniedołężnienie starcze,
D . zjawisko zespołu zaburzeń procesów poznawczych.
Zadanie 75.
Aby uzyskać automatyzm pęcherza moczowego należy:
A . wymieniać cewnik co 2 tygodnie,
B . rozpocząć opukiwanie okolicy nadłonowej i okresowo
powtarzać cewnikowanie w zależności o d ilości moczu
zalegającego w pęcherzu,
C . pozostawić cewnik na stałe,
D . ograniczyć ilość przyjmowanych płynów.
Zadanie 76.
Prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, placówek
opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych
należy do zadań:
A . własnych gminy,
B . własnych powiatu,
C . wojewody,
D . burmistrza.
Zadanie 77.
Mechanizm obronny projekcji polega na:
A . nieświadomym rzutowaniu swoich wad i niepowodzeń n a
innych ludzi,
B . nieadekwatnym usprawiedliwianiu swojego postępowania,
C . zastępowaniu celów, których nie można osiągnąć, przez
cele osiągalne,
D . wyrażaniu swoich nieakceptowanych przez otoczenie
popędów w formie akceptowanej.
Zadanie 78.
Jakie substancje oprócz pochodnych opium należą do opiatów?
A . Cannabis, Marihuana, Haszysz,
B . LSD, Meskalina, Psylocybina,
C . pochodne morfiny, kodeiny, środki syntetyczne, np.
Petydyna, Fentanyl,
D . Amfetamina, Fenmetrazyna.
Zadanie 79.
Osobie, która z e względu n a trudną sytuację życiową, wiek,
niepełnosprawność
lub
chorobę
potrzebuje
wsparcia
w
funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w
zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w
szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie
opuszczającej
rodzinę
zastępczą,
całodobową
placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy może
być przyznany pobyt w:
A . mieszkaniu prywatnym,
B . mieszkaniu chronionym,
C . DPS,
D . ZOL.
Zadanie 80.
Jaki typ myślenia jest charakterystyczny
upośledzeniem w stopniu umiarkowanym?
A . konkretno-obrazowy,
B . logiczny,
C . kojarzeniowy,
D . abstrakcyjny.
dla
dzieci
z
Zadanie 81.
Pojęciem bólu totalnego określa się:
A . ból stały umiejscowiony w kilku okolicach ciała,
B . ból o podłożu psychogennym,
C . b ó l występujący u kresu życia łączący cierpienie
somatyczne, psychiczne i duchowe,
D . ból przebijający nakładający się na ból podstawowy.
Zadanie 82.
U dzieci cukrzyca spowodowana jest:
A . niedoborem insuliny z powodu niewydolności komórek Beta
wysepek Langerhansa,
B . względnym niedoborem insuliny,
C . niewłaściwą dietą,
D . niedożywieniem.
Zadanie 83.
Zespół psychoorganiczny charakteryzują:
A . euforia, zaburzenia funkcji zwieraczy,
B . zaburzenia pamięci, sprawności myślenia i orientacji,
brak krytycyzmu,
C . napady padaczkowe i obniżenie nastroju,
D . zaburzenia równowagi i spastyczność.
Zadanie 84.
C o t o jest biegunka rzekoma z przelania i jak należy postępować
w przypadku jej wystąpienia?
A . powikłanie długotrwałego zaparcia stolca - należy
zastosować różne środki i sposoby przeczyszczające,
B . zwykła biegunka - należy zastosować środki zapierające,
C . powikłanie zaparcia stolca - należy zastosować środki
zapierające,
D . zwykła biegunka - należy zastosować tylko odpowiednią
dietę.
Zadanie 85.
Ustawa z 1 5 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej definiuje
podmiot leczniczy, którym mogą być:
A . przedsiębiorcy,
B . samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
C . jednostki budżetowe,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 86.
Pacjent chory na cukrzycę:
A . powinien natychmiast przejść na rentę,
B . może pracować w każdym zawodzie,
C . powinien wykonywać pracę umożliwiającą regularny tryb
życia,
D . może pracować jako zawodowy kierowca.
Zadanie 87.
Najczęstszym powikłaniem pionizacji jest:
A . zaburzenie widzenia,
B . zaburzenie oddychania,
C . spadek
ciśnienia
tętniczego
ortostatyczne,
D . oddanie moczu i stolca.
krwi
i
omdlenie
Zadanie 88.
W celu obiektywnej oceny nietrzymania moczu u osoby starszej,
przewlekle chorej wykonasz:
A . godzinny test podpaskowy,
B . dobową zbiórkę moczu,
C . 24 - godzinną ocenę nietrzymania moczu,
D . urografię.
Zadanie 89.
Które z wymienionych świadczeń pieniężnych jest świadczeniem z
pomocy społecznej?
A . zasiłek rodzinny,
B . pomoc dla rodzin zastępczych,
C . dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
D . dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Zadanie 90.
Halucynoidy to:
A . omamy węchowe, do których chory ma stosunek krytyczny,
B . krótkotrwałe omamy wzrokowe,
C . omamy smakowe związane z urojeniami,
D . iluzje, które występują przy zasypianiu.
Zadanie 91.
D o zakładu opiekuńczo-leczniczego został przyjęty pacjent z
upośledzoną zdolnością d o samodzielnej zmiany pozycji.
Pielęgniarki dokonały oceny ryzyka wystąpienia odleżyn,
posługując się skalą:
A . Cambella,
B . Nortona,
C . Bradena,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 92.
Pacjent z niedowładem połowiczym może mieć znacznie ograniczoną
orientację przestrzenną (zespół zaniedbywania połowiczego). W
takim przypadku podstawą postępowania pielęgnacyjnego powinna
być koncepcja pielęgnowania wg:
A . D. Orem,
B . B. Bobath,
C . B. Neuman,
D . C. Roy.
Zadanie 93.
Celem Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych jest:
A . zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory,
B . osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie
wczesnego wykrywania nowotworów,
C . utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności
zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych
regionach kraju,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 94.
D l a osób z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym zalecana jest
dieta:
A . lekkostrawna,
bogata
w
białko
i
witaminy
z
ograniczeniem węglowodanów, podaż płynów 2 litry/dobę,
B . wysokobiałkowa z podażą płynów do 1 litra/dobę,
C . wysokotłuszczowa z podażą płynów 3 litrów/dobę,
D . nie ma ograniczeń dietetycznych.
Zadanie 95.
W rewalidacji i pielęgnacji dziecka upośledzonego bardzo
istotnym czynnikiem dla jego dalszego rozwoju będzie:
A . wzmacnianie motywacji i przeżycia sukcesu,
B . ochrona przed negatywnym środowiskiem rówieśników,
C . analiza zachowania dziecka w grupie rówieśniczej,
D . pomoc w ustaleniu niepełnosprawności i ochrona dziecka.
Zadanie 96.
Zespół zaniedbywania połowiczego jest charakterystyczny dla:
A . niedowładu prawostronnego,
B . niedowładu lewostronnego,
C . niedowładów wiotkich,
D . RIND.
Zadanie 97.
Chory lat 3 8 jest p o amputacji urazowej kończyny dolnej lewej
n a wysokości 1/2 uda. Usprawnianie rozpoczęto kilka dni p o
zabiegu operacyjnym. Rana pooperacyjna wygojona. Chory jest
najbardziej narażony na przykurcz:
A . wyprostny w stawie biodrowym po stronie amputowanej,
B . przywiedzeniowy w stawie biodrowym p o stronie
amputowanej,
C . wyprostno-przywiedzeniowy w stawie biodrowym po stronie
amputowanej,
D . zgięciowo-odwiedzeniowy w stawie biodrowym p o stronie
amputowanej.
Zadanie 98.
Pacjent z chorobą Parkinsona leczony Lewodopą m a trudności w
rozpoczęciu i kontynuowaniu ruchu. Obserwuje się czasami
obszerne ruchy mimowolne kończyn i tułowia (fluktuacje ruchowe
- dyskinezy). Występują trudności w połykaniu, które związane
są z:
A . niechęcią pacjenta do jedzenia,
B . spowolnieniem funkcji mięśni gardła i przełyku,
zmniejszeniem częstotliwości ruchów przełykania,
C . zmęczeniem pacjenta,
D . niewłaściwą dietą.
Zadanie 99.
Która z zasad rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych mówi o
wieloaspektowym oddziaływaniu?
A . dostępności,
B . kompleksowości,
C . powszechności,
D . stopniowania trudności.
Zadanie 100.
Pacjent lat 3 0 trafił d o izby przyjęć szpitala z powodu bardzo
silnego, nagłego bólu głowy, jakiego dotąd nigdy nie miał oraz
wymiotów. Ból i wymioty utrzymują się o d kilku godzin. Przy
wystąpieniu nagłego, bardzo silnego bólu głowy z wymiotami
należy myśleć o:
A . krwotoku podpajęczynówkowym,
B . zapaleniu zatok obocznych nosa,
C . zatruciu pokarmowym,
D . chorobach krwi.
Zadanie 101.
Trening umiejętności społecznych daje rezultaty u pacjentów, u
których:
A . wypowiedzi s ą spójne, brak jest uporczywych halucynacji
i urojeń oraz zaburzeń myślenia,
B . jest przewaga objawów pozytywnych,
C . jest przewaga objawów negatywnych,
D . wypowiedzi s ą niespójne, zaburzone myślenie, ale nie m a
urojeń i halucynacji.
Zadanie 102.
W jaki sposób powinna postąpić pielęgniarka, aby przerwać u
chorej napad lęku z hiperwentylacją?
A . podać torebkę papierową d o ust chorej i polecić, aby d o
niej oddychała,
B . podać środek uspokajający,
C . być obecną przy chorej i czekać, aż napad ustąpi,
D . zalecić chorej wstrzymywanie oddechu.
Zadanie 103.
RIND to:
A . przemijający napad niedokrwienny mózgu,
B . odwracalny niedokrwienny ubytek neurologiczny,
C . udar mózgu dokonany,
D . niedokrwienny postępujący udar mózgu.
Zadanie 104.
Pacjent lat 4 6 p o przebytym udarze mózgowym został
zakwalifikowany d o rehabilitacji. Zakres ćwiczeń oparto n a
podstawie: dokładnego wywiadu psychofizycznego z okresu przed
udarem oraz ocenie siły poszczególnych mięśni w określonych
pozycjach i przy określonym ruchu. W tym celu posłużono się
metodą:
A . Clarka,
B . Lovetta,
C . Kabata-Kaisera,
D . Barthela.
Zadanie 105.
W jaki sposób będzie oddziaływać pielęgniarka n a chorego z
zaawansowanym zespołem otępiennym?
A . siłą perswazji,
B . przeciwstawiając się jego woli,
C . przyjmując postawę nadopiekuńczości,
D . na płaszczyźnie emocjonalnej.
Zadanie 106.
C o jest podstawą wszelkiej terapii i opieki nad dzieckiem
upośledzonym umysłowo?
A . poznanie przyczyny upośledzenia,
B . czas, w którym zadziałał czynnik uszkadzający,
C . nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem,
D . poznanie środowiska dziecka.
Zadanie 107.
Dziecko lat 8 , uczeń szkoły specjalnej. Chłopiec motorycznie
opóźniony. Mowa sepleniąca. Dziecko m a okresowo nietrzymanie
moczu pod postacią mimowolnego oddawania moczu. Dziecko bardzo
wrażliwe, nadpobudliwe ruchowo. O d czego zależy rodzaj wady
wymowy?
A . intelektu dziecka,
B . funkcji języka i wad zgryzu dziecka,
C . rozwoju motorycznego dziecka,
D . środowiska rodzinnego.
Zadanie 108.
Vasculitis - t o ciężkie powikłanie reumatoidalnego zapalenia
stawów i objawia się:
A . uogólnionym zapaleniem małych naczyń,
B . suchym zapaleniem rogówki i spojówki,
C . osłabieniem funkcji mięśni oraz ich zanikiem,
D . przeprostem stawów międzypaliczkowych.
Zadanie 109.
Do całościowej oceny geriatrycznej wykorzystuje się skalę:
A . COG,
B . Webstera,
C . Douglasa,
D . Benoit.
Zadanie 110.
Test Berg umożliwia ocenę:
A . sprawności pacjentów po udarach mózgu,
B . zaburzeń równowagi chorego,
C . zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny,
D . zaburzeń równowagi, możliwości lokomocyjnych
zapotrzebowania pacjenta na sprzęt ortopedyczny.
oraz
Zadanie 111.
W oddziale znajduje się chory przytomny, lecz nie możemy
nawiązać z nim kontaktu, oczy otwarte, wzrok ufiksowany, oddech
własny. Z wywiadu wynika, ż e chory m a zachowany rytm snu i
czuwania, oraz przebył zatrzymanie krążenia z długotrwałą
reanimacją. Stan taki nazywamy:
A . śpiączką,
B . osłupieniem,
C . apalicznym,
D . hypoglikemią.
Zadanie 112.
Całościowe zaburzenia rozwojowe u dzieci i młodzieży dotyczą:
A . autyzmu, choroby Hashimoto,
B . zespołu Aspergera, Autyzmu, Zespołu Retta,
C . zespołu Cushinga, Zespołu Aspergera,
D . pląsawica, Autyzmu atypowego.
Zadanie 113.
Uszkodzenie rdzenia kręgowego n a poziomie kręgów szyjnych jest
przyczyną wystąpienia:
A . hemiplegii prawostronnej,
B . hemiplegii lewostronnej,
C . paraplegii,
D . tetraplegii.
Zadanie 114.
U pacjenta z cyklofrenią tendencje samobójcze mogą wystąpić w
fazie:
A . maniakalnej,
B . depresyjnej,
C . remisji,
D . depresji z pobudzeniem ruchowym.
Zadanie 115.
Zwrot gałek ocznych w kierunku uszkodzenia charakterystyczny
jest dla:
A . niedowładu prawostronnego,
B . niedowładu lewostronnego,
C . zespołu zaniedbywania połowiczego,
D . RIND.
Zadanie 116.
Haloperidol to lek zaliczany do grupy:
A . anksjolityków,
B . leków przeciwdepresyjnych,
C . leków przeciwparkinsonowskich,
D . neuroleptyków.
Zadanie 117.
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia powołuje i odwołuje:
A . Rada Funduszu,
B . Prezes Rady Ministrów,
C . Minister Zdrowia po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu,
D . Minister Zdrowia.
Zadanie 118.
Osoby p o 65. roku życia z e względu n a obniżone wchłanianie i
przemianę wit. D w aktywne metabolity, powinny spożywać
dziennie nie mniej niż:
A . 100 j.m. wit. D,
B . 200-300 j.m. wit. D,
C . 400-800 j.m. wit. D,
D . 1000-1200 j.m. wit. D.
Zadanie 119.
Choremu podczas stosowania brachyterapii personel medyczny
powinien zapewnić odpowiednie warunki aby pacjent:
A . czuł się bezpiecznie, znał zasady postępowania podczas
stosowania terapii i po jej zakończeniu,
B . odczuwał profesjonalną opiekę i wsparcie psychiczne z e
strony personelu medycznego,
C . miał pozytywne nastawienie d o procesu leczenia i
stosował się do zaleceń,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 120.
Chory lat 5 0 agresywny, zagrażający życiu własnemu oraz zdrowiu
innych, z udokumentowaną chorobą psychiczną. Hospitalizowany
b e z wyrażenia zgody z użyciem przymusu. W oddziale dostał ataku
agresji, chorego unieruchomiono. P o zastosowanym leczeniu
nastąpiła znaczna poprawa stanu zdrowia. Podczas agresji szału,
unieruchamiając chorego należy przytrzymać go:
A . w stawach,
B . za kości długie,
C . za tułów,
D . za kości krótkie.
Zadanie 121.
Jaka jednostka w systemie pomocy społecznej, realizuje zadania
z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności d o celów
pozarentowych?
A . Zakład Ubezpieczeń Zdrowotnych,
B . Powiatowy
zespół
ds.
orzekania
o
stopniu
niepełnosprawności,
C . Gminny
zespół
ds.
orzekania
o
stopniu
niepełnosprawności w ramach zadań zleconych,
D . Komisja ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności przy
Pełnomocniku Wojewody ds. osób niepełnosprawnych.
Zadanie 122.
Pionizacja bierna polega na:
A . stopniowym zwiększaniu pochylania łóżka lub stołu
pionizacyjnego,
B . stawianiu chorego przy łóżku,
C . stawianiu chorego przy balkoniku pachowym,
D . stawianiu chorego przy barierkach.
Zadanie 123.
D o skal punktowych oceny ryzyka rozwoju odleżyn zaliczamy
skalę:
A . Becka,
B . Braden,
C . Brazeltona,
D . Borga.
Zadanie 124.
Jak nazywamy nieregularne, krótkie skurcze pojedynczych pęczków
włókien mięśniowych, bez efektu ruchowego?
A . mioklonie,
B . fascykulacje,
C . tiki,
D . drżenie.
Zadanie 125.
W celu zmniejszenia obrzęków stawów u chorego na RZS należy:
A . ograniczyć ilość płynów,
B . stosować intensywne ćwiczenia,
C . stosować zabiegi parafinowe na obrzęknięte stawy,
D . stosować farmakoterapię.
Zadanie 126.
Który z działów psychologii klinicznej zajmuje się dziećmi
upośledzonymi?
A . oligofrenopsychologia,
B . surdopsychologia,
C . tyflopsychologia,
D . neuropsychologia.
Zadanie 127.
Opieka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach domowych
powinna polegać na:
A . wyręczaniu chorego w czynnościach dnia codziennego z
uwagi na nieporadną samoopiekę,
B . ograniczaniu aktywności życiowej i farmakologiczne
uspokajanie ze względu na ryzyko urazów fizycznych,
C . włączaniu chorego w życie rodzinne i ćwiczeniu jeszcze
istniejących umiejętności,
D . stałym dozorze i dyskretnym ograniczaniu samodzielności
chorego w celu zapewnienia m u jak największego
bezpieczeństwa.
Zadanie 128.
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nadzorowana
jest przez:
A . Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,
B . Prezesa Rady Ministrów,
C . Ministra Zdrowia,
D . Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji.
Zadanie 129.
Opracowana przez Wagnera lecznicza pięciostopniowa klasyfikacja
zmian obserwowanych n a stopie kwalifikuje powierzchowne,
przewlekłe owrzodzenie, bez tendencji do gojenia jako:
A . stopień 0,
B . stopień 1,
C . stopień 2,
D . stopień 3.
Zadanie 130.
Podczas toalety wieczornej u pacjenta, u którego założono
opatrunek gipsowy n a lewą kończynę dolną, zaobserwowałaś
zaczerwienienie, obrzęk, stwardnienie, pęcherz wypełniony
płynem
surowiczym
w
okolicy
kości
krzyżowej,
co
zakwalifikowałaś jako:
A . odparzenie,
B . odleżynę I stopnia,
C . odleżynę II stopnia,
D . odleżynę III stopnia.
Zadanie 131.
Które z niżej wymienionych objawów wskazują n a chorobę
psychiczną?
A . złudzenia,
B . urojenia,
C . fobie,
D . rozkojarzenie myślenia.
Zadanie 132.
Jak wygląda mowa u dziecka z autyzmem?
A . mowa dziecka zniekształcona, bełkotliwa o typie
dyslalii,
B . echolalia, przekształcanie słów,
C . zacinanie się, trudności z e zbudowaniem zdania i
rozpoczęciem słowa,
D . dziecko nie odbiega w rozwoju mowy od rówieśników.
Zadanie 133.
Objawy jak: triada Charcota, parestezje, ataksja, labilność
uczuć,
osłabienie
siły
mięśniowej,
spastyczność,
charakterystyczne są dla:
A . choroby Parkinsona,
B . choroby Alzheimera,
C . stwardnienia rozsianego,
D . urazów kręgosłupa szyjnego.
Zadanie 134.
U pacjenta z chorobą Parkinsona drżenie, sztywność mięśni oraz
niepewny chód może ustąpić na chwilę, jeżeli pielęgniarka:
A . będzie zwracać choremu uwagę, aby chodził prawidłowo,
B . poradzi choremu, aby chodził w takt muzyki,
C . poradzi choremu, aby chodził z obciążeniem,
D . poradzi choremu, aby chodził długimi krokami.
Zadanie 135.
Do podstawowych zaburzeń spostrzegania należą:
A . złudzenia,
B . omamy,
C . złudzenia i omamy,
D . pseudohalucynacje.
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ
TEST NR 311916
GRUPA 1
Zadanie 1.
Strategie radzenia sobie z chorobą i jej leczeniem, jakie
stosują dzieci to:
A . zewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, aktywność,
B . zewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, bierność,
C . wewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, bierność,
D . wewnętrzne przeżywanie, wymiana informacji, bierność
lub aktywność.
Zadanie 2.
Przedmiotem badań psychoimmunologicznych zmierzających d o
zwiększenia sił obronnych organizmu jest m.in.:
A . asertywność,
B . test psychologiczny,
C . wizualizacja,
D . test odpornościowy.
Zadanie 3.
N a kompleksową fizjoterapię (CPT) w obrzęku limfatycznym składa
się kilka elementów. Które z poniższych można do nich zaliczyć?
A . drenaż limfatyczny ręczny i pneumatyczny,
B . bandażowanie kończyny za pomocą bardzo elastycznych nie
uciskających bandaży o delikatnym splocie,
C . unieruchomienie kończyny,
D . prawidłowe A i B.
Zadanie 4.
O przedawkowaniu morfiny świadczy zniesienie bólu oraz:
A . senność, zwolnienie częstości oddechów,
B . pobudzenie, zwolnienie częstości oddechów,
C . senność, przyspieszenie częstości oddechów,
D . senność, wzrost ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 5.
Stworzenie pojęcia bólu wszechogarniającego, które stanowiło
podstawę d o wprowadzenia holistycznej opieki nad umierającym
dzieckiem, zawdzięczamy:
A . Cicely Saunders,
B . Jackowi Łuczakowi,
C . Tomaszowi Dangelowi,
D . żadnemu z wymienionych.
Zadanie 6.
D o potrzeb rodziny podczas opieki nad pacjentem u schyłku życia
zalicza się potrzebę:
A . kontaktów społecznych i samorealizacji,
B . nadania znaczenia tej sytuacji i zadbania o własne
potrzeby,
C . nadania znaczenia tej sytuacji i nie koncentrowanie sie
na własnych potrzebach,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie
Zgodnie
się:
A.
B.
C.
D.
7.
z polskim prawem, przez pojęcie "eutanazja" rozumie
zabicie człowieka w stanie terminalnym,
zastosowanie leków opioidowych w okresie agonii,
niepodejmowanie reanimacji w okresie agonii,
zabicie człowieka n a jego życzenie i pod wpływem
współczucia.
Zadanie 8.
C z y wskazane jest odsysanie z jamy ustnej i drzewa oskrzelowego
u osób w agonii?
A . jest zalecane ponieważ podnosi n a duchu rodzinę i
innych chorych,
B . jest zalecane ponieważ większość chorych dobrze j e
znosi,
C . rzadko jest zalecane, ponieważ może przysporzyć
dodatkowych cierpień umierającemu,
D . chorego należy odsysać w regularnych odstępach
czasowych.
Zadanie 9.
O d 2009 r . w Polsce uległy zmianie zasady kwalifikacji
dorosłych chorych d o objęcia opieką paliatywną. Wskaż
prawidłowe wskazania:
A . nowotwór, owrzodzenie nowotworowe, niewydolność
oddechowa, kardiomiopatia,
B . procesy neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba
Alzheimera,
C . choroba Creutzfeldta i Jakoba, nowotwór, odleżyna,
kardiomiopatia,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 10.
Która droga podawania leków
trombocytopenii?
A . doustna,
B . podskórna i doustna,
C . dożylna,
D . domięśniowa.
jest
przeciwwskazana
przy
Zadanie 11.
Często spotykamy się z sytuacją, w której rodziny pacjentów nie
radzą sobie z problemami, manifestując t o wprost w trakcie
rozmowy. Będąc w takiej sytuacji - podczas rozmowy z rodziną pielęgniarka powinna przede wszystkim:
A . przerwać dyskusję i skierować rodzinę do psychologa,
B . powiedzieć "wie pani, każdy kiedyś przez t o przejdzie,
musi pani być silna",
C . spokojnie, uważnie wysłuchać pacjenta i ewentualnie
zaproponować pomoc psychologa,
D . p o prostu przerwać dyskusję - wysłuchiwanie pacjentów
nie jest zadaniem pielęgniarki.
Zadanie 12.
O d którego roku życia dziecka, lekarz m a prawny obowiązek
udzielenia dziecku przystępnej informacji o jego stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych i
leczniczych, wynikach leczenia i rokowaniu?
A . od 12 roku życia,
B . od 14 roku życia,
C . od 16 roku życia,
D . od 18 roku życia.
Zadanie 13.
"Próg bólowy" jest to:
A . okres tolerancji bólu,
B . moment, w którym człowiek zaczyna odczuwać ból,
C . okres długotrwałego bólu,
D . brak tolerancji na ból.
Zadanie 14.
N I E jest
w zakresie działania Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej zrzeszającego pielęgniarki
działające w opiece paliatywnej:
A . inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających d o
opracowania i stałego doskonalenia przepisów prawnych
regulujących
działalność
pielęgniarek
opieki
paliatywnej
B . wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki
pielęgniarstwa opieki paliatywnej,
C . prowadzenie działalności pożytku publicznego,
D . propagowanie
wśród
społeczeństwa
idei
opieki
paliatywnej i hospicyjnej.
Zadanie 15.
Co to są bóle przebijające?
A . wszystkie bóle występujące w chorobie nowotworowej,
B . podstawowe bóle w chorobie nowotworowej,
C . przemijające, napadowe bóle nakładające się n a
dotychczas istniejące dolegliwości,
D . nie reagujące na stosowane leczenie przeciwbólowe.
Zadanie 16.
Odrębność świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej o d
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej w polskim prawodawstwie reguluje:
A . ustawa z dnia 1 5 kwietnia 2011 r . o działalności
leczniczej z późn. zm.,
B . ustawa z dnia 2 7 sierpnia 2004 r . o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych z e środków publicznych
z późn. zm.,
C . rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 9 października
2013 r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej,
D . rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 2 listopada
2013 r . w sprawie świadczeń gwarantowanych z świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej.
Zadanie 17.
Przeciwwskazaniem d o objęcia dziecka domową opieką paliatywną,
są/jest:
A . trudne warunki mieszkaniowe i ubóstwo,
B . alkoholizm lub/i choroby psychiczne u obojga opiekunów,
C . prawidłowa odpowiedź A i B,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 18.
N a jakie objawy uboczne u pacjenta pielęgniarka powinna zwrócić
uwagę podczas podawania morfiny?
A . pobudzenie psychoruchowe, splątanie,
B . nudności, wymioty, biegunka,
C . wybroczyny krwawe, siniaki,
D . wymioty, zaparcia, senność, zaburzenia równowagi,
splątanie.
Zadanie 19.
U pacjenta będącego w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej,
w pielęgnacji owrzodzenia odleżynowego, głównym celem usuwania
martwiczych tkanek jest:
A . doprowadzenie do całkowitego wygojenia rany,
B . zapobieganie powikłaniom,
C . przyspieszenie gojenia,
D . eliminacja bólu.
Zadanie 20.
Który z wymienionych niżej objawów niepożądanych jest typowy
dla octanu megestrolu?
A . zaparcia,
B . biegunka,
C . zwiększone ryzyko zakrzepów żylnych,
D . nudności i wymioty.
Zadanie 21.
NIE jest złamaniem tajemnicy zawodowej:
A . przekazanie
niezbędnych
informacji
o
pacjencie
lekarzowi sądowemu,
B . g d y jej zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu pacjenta
oraz innym osobom,
C . podanie
do
publicznej
wiadomości
informacji
umożliwiających identyfikacje chorego,
D . prawidłowa jest odpowiedź A i B.
Zadanie 22.
W jaki sposób morfina jako lek przeciwbólowy działa n a ośrodek
oddechowy?
A . zwiększa poczucie duszności, nasila lęk i niepokój,
B . zwiększa wrażliwość ośrodka oddechowego na podwyższenie
lub obniżenie dwutlenku węgla lub tlenu we krwi,
C . zmniejsza poczucie duszności, łagodzi lęk i niepokój,
D . zwiększa ilość oddechów.
Zadanie 23.
Wśród zasad etycznych postępowania pielęgniarki wymienia się
m.in. zasadę sprawiedliwości, rozpatrywaną jako:
A . świadczenie usług korzystnych z punktu widzenia zdrowia
i życia podopiecznych,
B . równoważenie pożytków i szkód,
C . nakaz równego traktowania całej populacji, niezależnie
od pozycji społecznej i ekonomicznej, rasy i płci,
D . okazywanie troski o całego pacjenta, dostrzeganie i
uwzględnianie jego potrzeb.
Zadanie 24.
Wskaż wskazania do przetaczania krwi u chorych w zaawansowanej
fazie choroby nowotworowej:
A . każdy przypadek udokumentowanych badaniami niskich
wartości morfotycznych krwi chorego,
B . po każdym krwotoku,
C . wystąpienie objawów związanych z anemią ograniczających
aktywność dzienną chorego i sprawiających m u duże
dolegliwości,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 25.
Maskami chroniącymi opiekuna osoby umierającej przed
zaangażowaniem i cierpieniem z powodu straty osoby bliskiej s ą
maski:
A . chłodnego profesjonalisty,
B . mistyka i chłodnego profesjonalisty,
C . chłodnego profesjonalisty i osoby wplątanej w cudze
tragedie,
D . mistyka, chłodnego profesjonalisty i osoby wplątanej w
cudze tragedie.
Zadanie 26.
Postępowanie niezgodne z etyką zawodową
położnych podlega rozpatrzeniu przez:
A . sąd pielęgniarek i położnych,
B . sąd powiatowy,
C . sąd najwyższy,
D . pracodawcę.
Zadanie 27.
Jakie dokumenty dotyczą praw dziecka chorego?
A . Karta ACT,
B . Karta praw dziecka śmiertelnie chorego,
C . prawidłowe odpowiedzi A i B.
D . żadna z powyższych odpowiedzi.
pielęgniarek
i
Zadanie 28.
Metoda PCA (analgezja kontrolowana przez pacjenta) w leczeniu
bólu przewlekłego u dzieci:
A . może być zastosowna z powodzeniem u dzieci o d ok. 7
r.ż.,
B . n i e jest zalecana ponieważ stanowi zagrożenie dla
dziecka, które łatwo może przedawkować lek opioidowy,
C . n i e powinna być w ogóle stosowana u dzieci z e względu
n a ich małą dojrzałość i odpowiedzialność z a swoje
czyny,
D . jest metodą kontrowersyjną nawet u dorosłych i dlatego
nie może być stosowana u dzieci.
Zadanie 29.
Roztwór d o płukania jamy ustnej stosowany u chorego leczonego
antymetabolitami powinien mieć odczyn:
A . kwaśny,
B . alkaliczny,
C . obojętny,
D . nie ma żadnego znaczenia.
Zadanie 30.
Drgawki polegające n a bezpośrednio p o sobie występujących
skurczach i rozkurczach całych grup mięśniowych n a skutek
pobudzenia kory mózgowej to:
A . drgawki toniczne
B . drgawki kloniczne
C . parestezje
D . drżenia patologiczne
Zadanie 31.
Zdrowie w modelu pielęgniarstwa transkulturowego Madelaine
Leiniger ujmowane jest jako:
A . tylko brak choroby (ułomności),
B . zdefiniowany w danej kulturze poziom dobrostanu, wysoko
praktykowany i wartościowany,
C . poziom wyrażanej troski o siebie i innych,
D . równowaga pomiędzy brakiem a dobrostanem.
Zadanie 32.
Tolerowanie przyzwyczajeń (np. używki) u chorego w stanie
terminalnym służy poprawie jego jakości życia. W którym z
poniższych przypadków należy jednak odstąpić od tej zasady?
A . chory z rakiem płuca, z dusznością opanowaną lekami
wypala około 30 papierosów dziennie,
B . chory z nieuregulowaną cukrzycą posterydową leczoną
insuliną spożywa o różnych porach dnia znaczne ilości
słodyczy,
C . chory z przerzutami d o wątroby, aktualnie bez
dolegliwości preferuje tłuste smażone potrawy,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 33.
Autogenny trening relaksacyjny Schultza polega na:
A . pracy z wyobraźnią i przekonaniami,
B . pracy z e zdarzeniami z przeszłości poprzez stopniowe
ich przypominanie,
C . wzmocnieniu objawów lęku i doprowadzeniu do paniki,
D . uczeniu się koncentracji n a wrażeniach płynących z
mięśni i rozluźnianiu dużych grup mięśniowych.
Zadanie 34.
Co to jest teleradioterapia?
A . radioterapia stosowana wewnętrznie,
B . wykorzystanie
do
leczenia
promieniotwórczych,
C . radioterapia stosowana zewnętrznie,
D . stosowanie leczniczo ciepła suchego.
pierwiastków
Zadanie 35.
Ból trzewny jest:
A . ostry,
paraliżujący,
przeszywający
ból,
ściśle
zlokalizowany, często stymulowany ruchami, może
utrzymywać się dłużej,
B . samoistny lub sprowokowany ból, palący, piekący,
przeszywający, kłujący, któremu może towarzyszyć
alodynia, hiperpatia, hiperalgezja,
C . bólem
o
charakterze
ucisku,
głęboki,
słabo
zlokalizowany, również ból kolkowy,
D . bólem, w którym występują nagły początek, natężenie
umiarkowane d o zazwyczaj silnego i krótki czas trwania
(może być samoistny lub aktywowany ruchem).
Zadanie 36.
Lekami podawanymi do końca życia (w okresie umierania), są:
A . analgetyki, leki uspakajające, leki przeciwdrgawkowe,
hioscyna,
B . analgetyki, leki uspakajające, leki przeciwdrgawkowe,
leki przeciwcukrzycowe,
C . analgetyki, leki uspakajające, leki hipotensyjne, leki
przeciwcukrzycowe,
D . analgetyki,
leki
przeciwcukrzycowe,
leki
przeciwdrgawkowe, hioscyna.
Zadanie 37.
Hanna Chrzanowska zapoczątkowała w Polsce w XX wieku:
A . opiekę stacjonarną dla przewlekle chorych,
B . domową opiekę pielęgniarską,
C . opiekę nad matką i dzieckiem,
D . szpitalną opiekę dla osób uzależnionych.
Zadanie 38.
Zaparcia NIE są spowodowane:
A . spożywaniem pokarmów małoresztkowych,
B . substancjami osmotycznie czynnymi, niewchłanianymi
przez nabłonek jelitowy,
C . zmniejszoną perystaltykę jelita grubego,
D . obecnością przeszkody mechanicznej w obrębie jelita
grubego.
Zadanie 39.
D o podstawowych (najczęściej wymienianych) potrzeb, wspólnych
dla większości opiekunów chorego NIE należy/ą:
A . bycie przy chorym,
B . uzyskanie informacji o stanie chorego,
C . psychiczne wsparcie w bliskich osobach,
D . akceptacja.
Zadanie 40.
Czy gniew jest jednym z elementów procesu żałoby?
A . nie, gniew nie jest przeżywany przez osoby w żałobie,
B . tak, ale tylko w przypadku odejścia osoby blisko
spokrewnionej,
C . tak, ale tylko w przypadku tak zwanej żałoby
patologicznej,
D . tak, gniew (często nieuświadamiany) jest jednym z
elementów żałoby.
Zadanie 41.
Czynniki wewnętrzne warunkujące adaptację społeczno-zawodową
pielęgniarek to:
A . środowisko pracy, wyznaczenie opiekuna,
B . warunki organizacyjne, ekonomiczne, fizyczne,
C . kwalifikacje zawodowe i osobowość,
D . stan fizyczny danej osoby i warunki fizyczne środowiska
pracy.
Zadanie 42.
Do objawów ubocznych stosowania morfiny NIE należy:
A . zaparcie,
B . senność,
C . rozszerzenie źrenic,
D . depresja ośrodka oddechowego.
Zadanie 43.
Która z poniższych informacji dotyczących pracy wolontariuszy
NIE jest prawdziwa?
A . wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać
wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych
świadczeń, jeśli obowiązek takich kwalifikacji i
wymagań wynika z odrębnych przepisów,
B . należy zapoznać wolontariusza z warunkami bezpiecznego
wykonywania świadczeń, informować jak unikać zagrożeń,
a jeśli charakter świadczeń tego wymaga, zapewnić
środki ochrony indywidualnej,
C . obowiązkiem wolontariusza jest sumienne wykonywanie
zadań oraz dbanie o powierzony m u przez organizację
majątek.
D . wolontariuszowi nie przysługuje prawo złożenia prośby o
wydanie m u pisemnego zaświadczenia lub opinii o
wykonywaniu przez niego świadczeń.
Zadanie 44.
Duszność nasilająca się przy pochyleniu ciała d o przodu, bóle
głowy, bóle w klatce piersiowej, obrzęk, zaczerwienienie lub
sinica twarzy to objaw:
A . wysięku opłucnego,
B . zespołu ucisku na rdzeń kręgowy w odcinku szyjnym,
C . zespół żyły głównej górnej,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 45.
O neuropatycznym komponencie bólu zgłaszanego przez dziecko
świadczy/ą:
A . piekący i przeszywający charakter bólu,
B . odczucie wyzwalanych raz n a jakiś czas impulsów w
okolicy ciała objętej bólem,
C . brak lub słaba reakcja na morfinę,
D . wszystkie wymienione stwierdzenia.
Zadanie 46.
Jakie pozytywne cele można osiągnąć przez zabawę z dzieckiem?
A . wprowadzenie dziecka w świat fantazji,
B . potęgowanie agresji i chęci zemsty,
C . diagnoza etapu rozwojowego dziecka oraz diagnoza
rodzinna, nawiązanie kontaktu, terapia,
D . wzbudzenie nadpobudliwości.
Zadanie 47.
Opieka paliatywna realizowana jest przez:
A . niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
B . publiczne zakłady opieki zdrowotnej i stowarzyszenia,
C . publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
stowarzyszenia i grupy nieformalne,
D . tylko szpitale i podstawową opiekę zdrowotną.
Zadanie 48.
Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za powstawanie nowotworów
złośliwych w populacji ludzkiej są czynniki:
A . wynikające ze stylu życia,
B . zależne od uwarunkowań genetycznych,
C . zależne od czynników zakaźnych,
D . wynikające z zanieczyszczeń środowiska.
Zadanie 49.
Gdy chory umiera, należy zachęcać rodzinę do:
A . mówienia d o chorego, ponieważ słuch jest najdłużej
odczuwanym zmysłem,
B . stania w polu widzenia chorego, ponieważ wzrok jest
najdłużej odczuwanym zmysłem,
C . dotykania chorego, ponieważ dotyk jest najdłużej
odczuwanym zmysłem,
D . wyjścia z pomieszczenia, ponieważ chory potrzebuje
spokoju.
Zadanie 50.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację na temat bólu występującego u
dziecka z chorobą nowotworową:
A . b ó l występuje przede wszystkim w zaawansowanej fazie
choroby nowotworowej,
B . mogą występować tzw. bóle incydentalne,
C . główne rodzaje bólu dotyczą zajęcia tkanek miękkich,
kości, trzewi i układu nerwowego,
D . skuteczna walka z bólem wpływa n a jakość życia dzieci z
chorobą nowotworową.
Zadanie 51.
Biologicznym aspektem śmierci zajmuje się nauka o nazwie:
A . tanatologia,
B . psychotanatologia,
C . tanatologia medyczna,
D . tanatologia społeczna.
Zadanie
Podczas
A.
B.
52.
przekazywania niepomyślnych informacji pacjentowi:
należy zawsze mówić całą prawdę,
liczbę
informacji
dostosować
do
liczby
pytań
rozpatrując czy chory chce więcej informacji i czy jest
w stanie je przyjąć,
C . czasami można stosować tzw. "kłamstwo nieszkodliwe" aby
chronić pacjenta,
D . należy p o rozmowie pozostawić g o samego aby uzyskane
informacje mógł spokojnie przemyśleć.
Zadanie 53.
Wskaż zdanie fałszywe. Przetoki spowodowane s ą najczęściej
naciekaniem narządów w przebiegu:
A . nowotworów jamy brzusznej - naciekanie jelit i powłok
brzusznych,
B . nowotworów
szyjki
macicy
przetoki
pochwowo-pęcherzowo-odbytnicze,
C . nowotworów sromu, odbytnicy, krtani, jamy ustnej,
węzłów chłonnych,
D . zespołu Guillaina - Barre'go.
Zadanie 54.
Zielone światło d o rozpoczęcia badań naukowych w opiece
paliatywnej dała Deklaracja:
A . Helsińska,
B . Poznańska,
C . Brytyjska,
D . Norymberska.
Zadanie 55.
Proces adaptacji d o choroby nowotworowej może przebiegać n a
płaszczyźnie:
A . analitycznej,
korzystającej
z
doświadczeń
z
dzieciństwa,
B . represywnej, skupiającej uwagę na chorym,
C . sensytywnej, skłaniającej d o koncentrowania się n a
chorobie,
D . poznawczej i emocjonalnej.
Zadanie 56.
Skrót DNR oznacza:
A . stosowanie urządzeń technicznych w celu podtrzymywania
funkcji życiowych nieuleczalnie chorego,
B . polecenie niewdrażania resuscytacji w stosunku d o
pacjenta u którego nastąpiło zatrzymanie krążenia lub
oddychania,
C . stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymywania
funkcji życiowych nieuleczalnie chorego,
D . odstąpienie o d leczenia przedłużającego życie n a rzecz
opieki paliatywnej.
Zadanie 57.
W porównaniu d o morfiny podawanej drogą doustną, morfina
podawana dożylnie wywiera działanie na organizm:
A . takie samo,
B . dwu - trzykrotnie silniejsze,
C . pięciokrotnie silniejsze,
D . siedmiokrotnie silniejsze.
Zadanie 58.
D o podstawowych zasad postępowania z przewlekle chorym
dzieckiem w terminalnej fazie choroby należą wszystkie
poniższe, z WYJĄTKIEM:
A . aktywnego towarzyszenia dziecku i szczerego wyjaśniania
trudnych sytuacji,
B . fizycznego kontaktu rodzica z chorym dzieckiem,
C . dotrzymywania słowa, przyrzeczeń i obietnic,
D . zatajenia przed nim z a wszelką cenę faktu zbliżającej
się śmierci.
Zadanie 59.
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej m a swoją
siedzibę w:
A . Warszawie,
B . Poznaniu,
C . Gdańsku,
D . Częstochowie.
Zadanie 60.
Opieka holistyczna to:
A . profesjonalna opieka pielęgniarska,
B . opieka sprawowana nad personelem z "zespołem wypalenia
zawodowego",
C . całościowa opieka nad chorym i jego rodziną,
D . nowoczesna metoda leczenia chorych w terminalnej fazie.
Zadanie 61.
Szczególnie ważne dla przebiegu żałoby s ą takie elementy
charakteryzujące rodzinę, jak:
A . liczba osób w rodzinie, liczba dzieci w rodzinie,
miejsce zamieszkania,
B . wiek zmarłego, płeć zmarłego, miejsce zamieszkania,
struktura rodziny,
C . pozycja zmarłego w strukturze rodziny, etap rozwoju
rodziny, struktura rodziny,
D . struktura rodziny, osoba przekazująca informacje,
obecność osoby duchownej podczas żałoby.
Zadanie 62.
Zmiennymi medycznymi wpływającymi na jakość życia są:
A . relacje pacjent - zespół terapeutyczny,
B . osobowość i style radzenia,
C . wsparcie rodziny/przyjaciół,
D . osierocenie (żałoba).
Zadanie 63.
Znajdź NIEPRAWDZIWĄ odpowiedź spośród zasad sprawowania opieki
paliatywnej nad dziećmi:
A . szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka,
B . akceptacja nieuniknionej śmierci jako naturalnego
zakończenia nieuleczalnej choroby,
C . dopuszczenie w najlepszym interesie dziecka metod
mających n a celu intencjonalne skrócenie życia i okresu
cierpień dziecka,
D . niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużania
życia dziecka.
Zadanie 64.
W hierarchii potrzeb określonych przez Jean Watson w modelu
pielęgniarstwa humanistycznej troskliwości wyższymi potrzebami
są potrzeby:
A . przeżycia (biofizyczne),
B . integrujące (psychosocjalne),
C . funkcjonalne (psychofizyczne),
D . egzystencjalne.
Zadanie 65.
L ę k przed śmiercią głęboko tkwiący w istocie ludzkiej, nie
dający się całkowicie wyeliminować zwany jest lękiem:
A . tanatycznym,
B . oswojonym,
C . psychologicznym,
D . społecznym.
Zadanie 66.
Przekazywanie niepomyślnych informacji choremu:
A . jest procesem, który ma swoją dynamikę rozwojową,
B . ma znaczenie tylko dla rodziny pacjenta,
C . nie jest istotne,
D . n i e przekazuje się choremu niepomyślnych informacji z e
względu na obciążenie psychiczne.
Zadanie 67.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Najczęstszymi przyczynami świądu w
chorobie nowotworowej są:
A . wysuszenie, zmacerowanie naskórka,
B . choroby skóry (nacieki nowotworowe, grzybice, alergie
kontaktowe, świerzb),
C . choroby wewnętrzne (hipoglikemia, choroba niedokrwienna
serca, odwodnienie),
D . czynniki psychogenne.
Zadanie 68.
Towarzysząc choremu podczas agonii:
A . należy zachować spokój i ciszę,
B . należy podawać środki przeciwbólowe do końca,
C . b e z względu n a zachowanie towarzyszących osób - ważne,
że chory nie jest sam,
D . prawidłowe są odpowiedzi A i B,
Zadanie 69.
Zalecając terapię komplementarną należy podkreślić:
A . korzystne doznania terapeutyczne i ich różnorodność,
B . rzadki
oraz
powierzchowny
kontakt
i
relacje
pacjent-terapeuta,
C . towarzyszący terapii brak świadomości jej efektywności
i bezpieczeństwa,
D . fakt podejmowania na świecie szeroko rozpowszechnionych
badań i ocen klinicznych dotyczących medycyny
niekonwencjonalnej.
Zadanie 70.
Opieka psychopaliatywna jest częścią opieki paliatywnej
nastawioną n a usuwanie lub zmniejszanie objawów choroby lub jej
następstw za pomocą środków psychologicznych. Obejmuje ona:
A . pacjenta,
B . rodzinę chorego,
C . zespól leczący,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 71.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE. Chory wyniszczony w okresie
terminalnym:
A . powinien otrzymywać posiłki często, w małych ilościach,
te na które ma ochotę,
B . powinien mieć codziennie kontrolowaną wagę ciała,
C . nie powinien być zmuszany do jedzenia,
D . powinien przyjmować posiłki w towarzystwie innych osób.
Zadanie 72.
Celem ingerencji hormonalnej u 50-letniej kobiety z rozpoznanym
nowotworem piersi jest:
A . zniszczenie komórek nowotworowych,
B . uniemożliwienie dalszego rozwoju nowotworu,
C . zmniejszenie wymiarów guza,
D . profilaktyka nowotworów.
Zadanie 73.
Czynniki obniżające nadzieję u chorego w stanie terminalnym to:
A . zbliżająca się śmierć,
B . brak szacunku dla chorego, opuszczenie i osamotnienie,
C . kontrola bólu i innych objawów,
D . czynniki zewnętrzne nie mają wpływu n a obniżenie
nadziei.
Zadanie 74.
Wizualizacja jest techniką terapeutyczną:
A . polegającą jedynie na nauce oddechu przeponowego,
B . polegającą n a uczeniu się koncentracji n a wrażeniach
płynących z narządów,
C. w
której
wykorzystuje
się
aktywne
sterowanie
wyobraźnią, przeżywanie ("oglądanie") wyobrażanych
sytuacji i obrazów wywołujących różne emocje,
D . w której wykorzystuje się pobudzenie napięcia mięśni
szkieletowych w skutek przeżywania lęku.
Zadanie 75.
Pacjentka lat 55, z rakiem narządów rodnych, w okresie
terminalnym. Mężatka, dorosłe dzieci. Jest świadoma rozpoznania
i konsekwencji choroby. Pozornie pogodzona z losem. Stara się w
miarę możliwości włączyć w problemy rodzinne. Chciałaby jak
najdłużej żyć. Miewa okresy przygnębienia i lęku, czasem
gniewu, poczucie małowartościowości i winy. Jaki jest cel
wstępnej rozmowy?
A . ustalenie stopnia zaawansowania choroby i aktualnych
dolegliwości,
B . ocena aktualnego stanu psychicznego,
C . ocena dotychczasowego postępowania terapeutycznego
celem wprowadzenia ewentualnych zmian,
D . ustalenie c o chora wie o swojej chorobie, określenie
j e j problemów i potrzeb w sferze somatycznej,
psychicznej, duchowej i socjalnej.
Zadanie 76.
Ocena jakości życia dokonywana przez przeszkolonego opiekuna, w
stałych odstępach czasu, n a podstawie dokładnej obserwacji jest
stosowana w przypadku kiedy:
A . u chorego występują znacznie nasilone, widoczne
dolegliwości,
B . u wszystkich chorych poddawanych ocenie jakości życia w
celu konfrontacji prawdziwości ich własnych ocen z
opinią zespołu i ewentualnego uśrednienia danych,
C . chory z e względu n a ograniczenia sprawności umysłowej
n i e jest w stanie wiarygodnie odpowiedzieć n a pytania
zawarte w skali służącej ocenie jakości życia,
D . żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 77.
Prawidłowa komunikacja między personelem a chorymi pacjentami w
nieuleczalnej fazie choroby powinna polegać na:
A . układzie partnerskim, obie strony s ą ważne, a
komunikacja jest procesem dwukierunkowym,
B . układzie patriarchalnym, opartym n a autorytecie
lekarza, który wie lepiej od pacjenta,
C . bezosobowym, pozbawionym emocji przekazie,
D . obojętnym wysłuchaniu chorego.
Zadanie 78.
Pacjent w zaawansowanej fazie choroby nowotworowej, z napadami
paniki oddechowej, osłabiony, nie pozwala, aby ułożyć g o w
łóżku. Prawidłowe postępowanie w tej sytuacji to:
A . zadbanie o bezpieczeństwo, uspokajanie werbalne
pacjenta i układanie go w łóżku,
B . tłumaczenie pacjentowi o konieczności położenia się d o
łóżka,
C . podanie morfiny i benzodwuazepiny n a zlecenie lekarza,
czuwanie przy chorym, które pozwoli m u przebywać w
pozycji dla niego dogodnej,
D . podanie leków uspokajających n a zlecenie lekarza,
ułożenie pacjenta w łóżku.
Zadanie 79.
Leki adjuwantowe (wspomagające) to:
A . niesteroidowe
leki
przeciwzapalne
i
paracetamol
wspomagające działanie opioidów n a wyższych szczeblach
drabiny analgetycznej,
B . leki stosowane doraźnie przy bólach przebijających,
C . leki nie działające bezpośrednio przeciwbólowo, ale
pomagające zwalczać ból poprzez różne mechanizmy
działania,
D . silne opioidy, które nie powinny być stosowane u
chorych z bólem przewlekłym.
Zadanie 80.
Jaki jest najważniejszy element w pielęgnacji
zespołem żyły głównej górnej?
A . postępowanie przeciwodleżynowe,
B . uzupełnienie niedoborów białkowych,
C . utrzymanie drożności dróg oddechowych,
D . zapobieganie zaparciom.
chorego
z
Zadanie 81.
Który/e z niżej podanych objawów towarzyszy/ą zespołowi ucisku
na rdzeń kręgowy?
A . ból,
B . zaburzenia ruchowe i czucia,
C . śpiączka,
D . prawidłowe odpowiedzi A i B.
Zadanie 82.
Adaptacja do sytuacji choroby musi uwzględniać cele:
A . poradzenia sobie z samą chorobą, jej problemami,
leczeniem,
B . poradzenia sobie z e zmianami w życiu, jakie wywołała
choroba,
C . prawidłowe są odpowiedzi A i B,
D . żadne z powyższych stwierdzeń nie jest prawdziwe.
Zadanie 83.
Które z poniżej zamieszczonych stwierdzeń dotyczących zasad
efektywnego leczenia przeciwbólowego NIE jest prawdziwe?
A . l e k należy podawać w stałych odstępach czasu, aby jego
stężenie stale przekraczało próg terapeutyczny dawkowanie zgodnie z czasem trwania aktywności leku,
B . wyboru leku oraz jego dawki dokonuje się n a podstawie
skuteczności terapeutycznej leku i pierwszeństwo
dotyczy drogi doustnej,
C . podawanie leków przeciwbólowych wymaga oceny i
monitorowania występowania ewentualnych objawów
niepożądanych
oraz
podejmowania
działań
zapobiegawczych,
D . kortykosteroidy jako koanalgetyki dołącza się wyłącznie
d o silnych opioidów (na III poziomie drabiny
analgetycznej).
Zadanie 84.
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących działania morfiny w
leczeniu duszności u chorych w opiece paliatywnej jest/są
prawdziwe?
A . morfina stabilizuje niewłaściwy tor oddechowy i
nadmierną wentylację u chorych z dusznością w opiece
paliatywnej, zwalnia oddech, czyni g o bardziej wydajnym
i zmniejsza uczucie duszności,
B . morfina może wywoływać depresję oddechową - n a którą
jednak nie mają wpływu odwodnienie, pogorszenie
czynności wątroby, utrata masy ciała, a także
stosowanie amitryptyliny zwiększającej biodostępność
morfiny,
C . skuteczniejsza niż morfina jest kodeina i można j ą
stosować co 12 godzin w depresji oddechowej,
D . stwierdzenia A i C są prawdziwe.
Zadanie 85.
Które z podanych niżej narzędzi uwzględniają ocenę stanu
somatycznego?
A . STAS,
B . kwestionariusz QLQ-C30,
C . Rotterdamska Lista Objawów,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 86.
Podstawą leczenia bólu nowotworowego, według WHO
stosowanie:
A . metod medycyny niekonwencjonalnej,
B . leków przeciwbólowych,
C . masaży, okładów, akupunktury,
D . oddziaływania psychicznego np. hipnozy, medytacji.
jest
Zadanie 87.
Pielęgniarki opiekujące się chorymi terminalnie mogą podjąć
pewne działania, pozwalające n a uniknięcie wyczerpania
fizycznego i psychicznego. Między innymi wskazane/a, jest:
A . pomniejszanie
znaczenia
kontaktu
z
chorym
i
przytłumienie własnych przeżyć,
B . dbanie o dobry humor, unikanie fizycznego kontaktu z
chorym, ograniczenie empatii w stosunku d o pacjenta i
jego rodziny,
C . właściwa organizacja godzin pracy, organizacja pracy w
zespole poprzez dzielenie odpowiedzialności z a pewne
decyzje i wspieranie się,
D . właściwa organizacja godzin pracy, rutynowe wykonywanie
zabiegów przy pacjencie.
Zadanie 88.
Przyczyną zapalenia jamy ustnej u dzieci poddawanych
chemioterapii jest:
A . nadmierne przestrzeganie zasad higieny i mechaniczne
ścieranie warstw nabłonka,
B . zawsze zmniejszone wydzielanie śliny przez ślinianki,
C . nadmierne namnażanie komórek macierzystych,
D . uszkodzenie śluzówki n a skutek nieprawidłowego
różnicowania się nabłonka.
Zadanie 89.
U pacjenta z wodobrzuszem należy:
A . ograniczać ilość pokarmów,
B . dokonywać regularnych pomiarów obwodu brzucha,
C . podawać pokarmy zawierające sól,
D . prawidłowe A i B.
Zadanie 90.
Zaznacz twierdzenie FAŁSZYWE dotyczące opieki paliatywno hospicyjnej:
A. w
opiece paliatywno-hospicyjnej priorytetem jest
stosowanie środków nieproporcjonalnych,
B . opieka paliatywna ceni życie, ale także uznaje
umieranie za proces naturalny,
C . celem opieki paliatywnej nie jest ani przyspieszenie
ani opóźnianie momentu śmierci,
D . opieka paliatywna m a n a celu poprawę jakości życia
chorych oraz wspieranie ich rodzin.
Zadanie 91.
Objawy wspólne dla schyłkowej fazy chorób nowotworowych i
innych chorób przewlekłych postępujących to:
A . duszność,
B . ból,
C . osłabienie, wyniszczenie,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 92.
Z a postępowanie niezgodne z etyką zawodową, pielęgniarka ponosi
odpowiedzialność:
A . zawodową,
B . prawną,
C . cywilną,
D . karną.
Zadanie 93.
U chorych objętych opieką paliatywną, nadzieja leży u podstaw:
A . uczuć pozytywnych,
B . uczuć negatywnych,
C . pesymistycznego podejścia do życia,
D . negatywnego wpływu na przebieg choroby.
Zadanie 94.
Jakie powinno być zachowanie zespołu w czasie pierwszej wizyty
w domu pacjenta?
A . zapoznać się z dokumentacją medyczną i zastosować
leczenie według wynikających z niej wskazań,
B . poprzedzić wgląd w dokumentację wywiadem dotyczącym
obecnej choroby,
C . rozpocząć wizytę o d przedstawienia się poszczególnych
członków zespołu hospicyjnego, udzielić wyczerpującej
informacji o zasadach współpracy i dopiero wtedy
przystąpić do dalszych czynności,
D . z e względu n a dolegliwości pacjenta zastąpić wywiad z
nim rozmową z rodziną.
Zadanie 95.
Termin kryptoeutanazja oznacza:
A . przyspieszenie śmierci z powołaniem się n a dobro
chorego lub jego bliskich,
B . niepodejmowanie kroków mających zapobiegać śmierci,
C . zabicie człowieka bez jego wiedzy i woli, z powołaniem
się na dobro chorego lub jego bliskich,
D . zabicie człowieka n a jego żądanie i pod wpływem
współczucia.
Zadanie 96.
Które z podanych stwierdzeń najpełniej odnosi się d o definicji
opieki paliatywnej?
A . t o aktywna całościowa opieka nastawiona n a zaspokojenie
wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz
jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w
okresie żałoby,
B . t o aktywna holistyczna opieka świadczona pacjentom
zakażonym wirusem HIV,
C . t o opieka świadczona dla osób przewlekle chorych przez
zespół wielodyscyplinarny,
D . t o wszechstronna opieka świadczona w celu zaspokojenia
potrzeb biologicznych i społecznych chorego.
Zadanie 97.
Mechanizm obronny, występujący w procesie żałoby, polegający n a
wycofywaniu się, izolacji społecznej, fantazjowaniu, poniżaniu
się, to:
A . somatyzacja,
B . identyfikacja,
C . reakcje upozorowane,
D . ucieczka.
Zadanie 98.
Wskaż twierdzenie FAŁSZYWE. W profilaktyce odleżyn u chorych w
terminalnej fazie choroby nowotworowej:
A . priorytetem jest uzupełnienie niedoborów białka i vit.
C,
B . zawsze należy brać pod uwagę komfort chorego,
C . częstotliwość
zmiany
pozycji
ciała
zależy
od
indywidualnej tolerancji na ucisk każdego chorego,
D . skórę osoby zagrożonej odleżynami kontrolujemy w
trakcie każdej zmiany pozycji i podczas czynności
pielęgnacyjnych.
Zadanie 99.
W ramach świadczeń gwarantowanych ostateczną decyzję o
zakwalifikowaniu chorego d o objęcia specjalistyczną opieką
paliatywną i hospicyjną podejmuje:
A . pielęgniarka POZ,
B . lekarz POZ,
C . pielęgniarka opieki paliatywnej,
D . lekarz opieki paliatywnej.
Zadanie 100.
Celem
rozmowy
terapeutycznej
w
opiece
paliatywnej
przeprowadzanej z chorym NIE jest:
A . zmiana osobowości chorego, aby lepiej funkcjonował w
sytuacji choroby,
B . pomoc choremu w zrozumieniu jego problemów, sytuacji, w
jakiej się znajduje,
C . pomoc w znalezieniu właściwych sposobów postępowania i
rozwiązania problemów,
D . podtrzymanie psychiczne i rozładowanie emocjonalne.
Zadanie 101.
Co to jest mechanizm obronny?
A . emocje, pojawiające się c o jakiś czas w trudnych
sytuacjach, które odsuwają lęk i depresję, nie
pozwalają na adaptację do trudnej sytuacji,
B . emocje chroniące osobę przed nadmiernymi reakcjami,
C . reakcje pozwalające przez określony czas odsunąć lęk,
depresję, które pozwalają n a oswojenie i zaadaptowanie
s i ę d o trudnej sytuacji, ukierunkowane n a poprawę stanu
emocjonalnego,
D . emocje odsuwające lęk, przez c o utrudniają adaptację d o
trudnej i stresującej sytuacji.
Zadanie 102.
Jakie są wskazania do podawania leków podskórnie?
A . nudności i wymioty oraz problemy z połykaniem,
B . ciężki stan chorego uniemożliwiający przyjmowanie leków
doustnie oraz złe wchłanianie leków z przewodu
pokarmowego,
C . niechęć chorego do połykania leków,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 103.
Przy odleżynie IV˚, zasadniczym celem w pielęgnowaniu jest:
A . niedopuszczenie do dalszego powiększania się ubytku,
B . zapobieganie powikłaniom,
C . niwelowanie nieprzyjemnego zapachu,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 104.
Opieka u schyłku życia (end-of-life-care) koncentruje się na:
A . optymalnym leczeniu przeciwnowotworowym,
B . optymalnym kontrolowaniu objawów fizycznych
i
psychologicznych, jak i n a wsparciu społecznym,
duchowym, informacyjnym, emocjonalnym chorego oraz jego
rodziny,
C . radykalnym leczeniu przyczynowym,
D . leczeniu mającym n a celu przedłużenie przeżycia
chorego.
Zadanie 105.
Targowanie się jako jeden z etapów umierania:
A . jest próbą zawarcia układu, w celu opóźnienia wydarzeń,
B . to uzyskanie jak najlepszej ceny za życie,
C . jest nieistotne,
D . zmienia spojrzenie na świat pacjenta.
Zadanie 106.
U osób z ograniczoną sprawnością umysłową, d o oceny jakości
życia i kontroli objawów możemy wykorzystać:
A . skalę ESAS, rotterdamską listę objawów (RSCL), ocenę
kontroli objawów metodą STAS,
B . narzędzie d o badania sprawności funkcjonalnej EFAT,
narzędzie oceny komfortu ECAF, Skale oceny zachowania
BRS,
C . skalę VAS, skalę oceny poznawczej CAS i krótką skalę
oceny stanu psychicznego MMSE),
D . żadne z powyższych.
Zadanie 107.
Pierwotnie słowo euthanatos oznaczało:
A . śmierć przychodzącą zbyt wcześnie,
B . śmierć szybką i bezbolesną,
C . śmierć we właściwym czasie,
D . śmierć po osiągnięciu wysokiego wieku.
Zadanie 108.
Wskaż zdanie prawdziwe:
A . najczęstszymi nowotworami będącymi przyczyną zgonów
mężczyzn w Polsce są nowotwory płuc,
B . najczęstsze z e względu n a zachorowalność nowotwory
złośliwe u kobiet w Polsce to nowotwory piersi,
C . bezwzględna liczba nowotworów złośliwych w Polsce,
zwłaszcza u mężczyzn stale rośnie,
D . wszystkie powyższe zdania są prawdziwe.
Zadanie 109.
Preferowanym miejscem sprawowania opieki
hospicyjnej jest:
A . szpitalny oddział opieki paliatywnej,
B . hospicjum stacjonarne,
C . zakład opiekuńczo-leczniczy,
D . dom chorego.
paliatywnej
i
Zadanie 110.
Jakie powinny być relacje pomiędzy zespołem hospicyjnym, a
chorym i jego rodziną w końcowym etapie choroby, krótko przed
śmiercią?
A . systematyczna opieka tzn. wizyty w określone dni,
podawanie koniecznych w tym etapie choroby leków,
B . stała dyspozycyjność zespołu hospicyjnego tzn. wizyta
n a każdą prośbę pacjenta, poza wymaganymi działaniami
medycznymi poświęcenie możliwie maksymalnej ilości
czasu n a podtrzymanie psychiczne i duchowe chorego i
rodziny,
C . propozycja pobytu w oddziale szpitalnym z e względu n a
nasilone objawy somatyczne,
D . propozycja przeniesienia d o oddziału opiekuńczego z e
względu na fizyczne i psychiczne przeciążenie rodziny.
Zadanie 111.
Dominującym objawem grzybiczego zakażenia jamy ustnej jest/są:
A . biały nalot lub intensywne zaczerwienienie śluzówek bez
nalotu,
B . owrzodzenie w jamie ustnej,
C . suchość w jamie ustnej,
D . zajady w kącikach ust.
Zadanie 112.
Satysfakcja chorego i jego rodziny z e sprawowanej opieki jest
istotnym wskaźnikiem jakości opieki medycznej. Przy ocenie
satysfakcji z opieki należy wziąć pod uwagę:
A . organizację opieki,
B . skuteczność opieki wyrażoną stopniem kontroli objawów,
C . komunikację między personelem medycznym a chorym,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 113.
Interdyscyplinarność (międzydyscyplinarność) zespołu opieki
paliatywnej opiera się na:
A . wykorzystaniu wiedzy innych osób reprezentujących kilka
dziedzin w proces pewnego "świadczenia usług",
B . współpracy członków zespołu, którzy przy pomocy
charakterystycznych dla reprezentowanej dziedziny ujęć
tematu, starają się ustalić nowe podejście,
C . dążeniu każdego z członków zespołu d o wyznaczonego
przez siebie celu,
D . współpracy wybranych członków zespołu, którzy przy
pomocy
charakterystycznych
dla
reprezentowanej
dziedziny ujęć tematu, wybierają standardowy sposób
postępowania.
Zadanie 114.
Ból przebijający powinien być leczony:
A . zwiększeniem dawki stosowanego opioidu o przedłużonym
działaniu,
B . podawaniem
dawek
"ratunkowych"
opioidów
krótkodziałających,
C . podawaniem nieopioidowych leków przeciwbólowych, np.
paracetamol w postaci musującej lub metamizol,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 115.
Jedna z zasad opieki paliatywnej t o zasada podwójnego skutku.
Polega ona na:
A . zaniechaniu
działań
w
kierunku
sztucznego
podtrzymywania życia,
B . działaniach zmierzających d o złagodzenia uciążliwego
d l a chorego objawu, podejmowanych pomimo istnienia
ryzyka skrócenia życia chorego,
C . czynieniu dobra, tj. leczeniu, udzielaniu pomocy,
zmniejszając cierpienie chorego,
D . stosowaniu zasady primum non nocere.
Zadanie 116.
Etapy reakcji n a niepomyślne rokowanie charakteryzuje to, ż e
wszystkie stadia występują:
A . zawsze w tej samej kolejności, trwają podobny okres
czasu u wszystkich pacjentów,
B . zawsze, w tej samej kolejności, mogą trwać różny okres
czasu u różnych pacjentów,
C . zawsze w różnej kolejności, mogą trwać różny okres
czasu u różnych pacjentów,
D . n i e zawsze, mogą występować w różnej kolejności, mogą
trwać różny okres czasu u różnych pacjentów.
Zadanie 117.
W czasie badania pacjenta lat 45, chory otwiera oczy n a silny
ucisk w okolicy mostka odpychając rękę badającego. N a zadane
pytania używa nieprawidłowych słów, nieprawidłowych określeń
swego stanu. Świadomość pacjenta według skali Glasgow wynosi:
A . 14 punktów,
B . 12 punktów,
C . 11 punktów,
D . 10 punktów.
Zadanie 118.
Próby uściślenia definicji jakości życia tak, aby mogła znaleźć
zastosowanie w medycynie doprowadziły d o stworzenia nowego
pojęcia: jakość życia uwarunkowana stanem zdrowia (HRQL).
Pojęcie to definiowane jest jako:
A . funkcjonalny efekt choroby i jej leczenia odbierany
przez pacjenta,
B . ocena własnego położenia życiowego dokonana w okresie
choroby oraz leczenia i uwzględniającą ich szczególną
rolę,
C . prawidłowe są stwierdzenia A i B,
D . wszystkie stwierdzenia są błędne.
Zadanie 119.
Zapotrzebowanie na opiekę paliatywną jest spowodowane:
A . wzrostem liczby osób umierających n a skutek choroby
nowotworowej i AIDS,
B . poszerzeniem zakresu świadczeń opieki paliatywnej o
inne choroby somatyczne,
C . starzeniem się społeczeństwa,
D . wszystkimi wymienionymi.
Zadanie 120.
Istotą kacheksji jest nieprawidłowy metabolizm:
A . węglowodanów,
B . węglowodanów i tłuszczów,
C . białek i węglowodanów,
D . węglowodanów, białek i tłuszczów.
Zadanie 121.
Do najczęściej występujących nowotworów u dzieci zaliczamy:
A . mięsaki tkanek miękkich, nowotwory tarczycy,
B . guzy gonad i zarodkowe, nowotwory nabłonkowe,
siatkówczak,
C . guzy wątroby, mięsak Ewinga, mięsak kościopochodny,
D . białaczki, chłoniaki, guzy OUN, guzy lite.
Zadanie 122.
Na jakich częściach ciała wykonuje się akupunkturę?
A . wyłącznie na uszach i kończynach,
B . wyłącznie na tułowiu,
C . na wszystkich częściach ciała,
D . wszystkie odpowiedzi są fałszywe.
Zadanie 123.
D o błędów w komunikacji z pacjentem objętym opieką paliatywną
NIE należy:
A . pochopne udzielanie rad i zdawkowe uspokajanie,
B . minimalizowanie i "normalizacja" uczuć,
C . składanie obietnic bez pokrycia,
D . słuchanie i neutralność.
Zadanie 124.
"Ocenę własnego położenia życiowego dokonaną w okresie choroby
oraz leczenia i uwzględniającą ich szczególną rolę" definiuje
pojęcie:
A . jakości życia uwarunkowanej stanem zdrowia (HRQL),
B . jakości życia uwarunkowanej chorobą (DRQL),
C . jakości funkcjonowania w chorobie,
D . jakości życia uwarunkowanej leczeniem.
Zadanie 125.
Które z opisanych poniżej pojęć, działań lub koncepcji NIE jest
zgodne z teorią Madalaine M . Leininger - modelem pielęgniarstwa
transkulturowego?
A . troskliwość kulturowa - t o określenie tych poznanych
wartości, wierzeń i wzorców ekspresji, które asystują
wspierają i ułatwiają innemu człowiekowi lub grupie
zachowanie dobrostanu, poprawianie ludzkiej kondycji
bądź sposobów życia a także radzenie sobie z ułomnością
i ze śmiercią,
B . różnorodność kulturowa troskliwości jest określeniem
d l a tej zmienności znaczeń, wzorców , wartości, symboli
troskliwości, które zostały wytworzone w ludzkiej
kulturze dla celów określonych powyżej,
C . braki w zapewnieniu troskliwej opiekuńczości zgodnej z
kulturą, wywołują stres, kulturowe konflikty i /albo
trudności etyczne zaburzające współdziałanie,
D . uniwersalizm powinien zostać wyparty przez czynniki
związane z etapem rozwojowym oraz procesami poznawczymi
i zmianami środowiska zewnętrznego.
Zadanie 126.
Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą z przewlekłymi
schorzeniami ograniczającymi życie:
A . rozpoczyna się o d momentu rozpoznania schorzenia i trwa
niezależnie o d tego, czy dziecko otrzymuje, czy nie,
leczenie ukierunkowane na chorobę,
B . ma na celu wspieranie rodziny,
C . jest aktywną, całościową opieką, obejmującą elementy
fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 127.
D o negatywnych mechanizmów obronnych spotykanych u personelu
medycznego opieki paliatywnej, wynikających z pracy z
umierającymi, należą:
A . działania w kierunku podnoszenia kwalifikacji,
B . ucieczka w instrumentalność, rutynę,
C . empatyczny ciepły kontakt z pacjentem,
D . rozładowanie własnych emocji.
Zadanie 128.
Która z poniższych metod niefarmakologicznych m a udowodnione
działanie w opanowywaniu skrajnej duszności u dziecka w okresie
terminalnym?
A . nacieranie chorego dziecka wonnymi olejkami,
B . zastosowanie wiatraka z e strumieniem powietrza
skierowanego na twarz,
C . częste inhalacje z pary wodnej,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 129.
Wskazaniem d o sedacji u nieuleczalnie chorych dzieci jest,
m.in.:
A . prośba świadomego, umierającego pacjenta, motywowana
cierpieniem nie do zniesienia,
B . trudny do opanowania ból,
C . krzyk mózgowy ( po wykluczeniu bólu jako przyczyny),
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 130.
W algorytmie ewaluacji efektywności opieki paliatywnej,
pierwszy etap ewaluacji dotyczy:
A . badania skriningowego sprawności umysłowej,
B . ogólnej oceny jakości życia i kontroli objawów,
C . szczegółowej oceny dominujących objawów,
D . oceny bólu.
Zadanie 131.
Pewne predyspozycje osobowości, jak niska samoocena, bierność,
duża zależność od opinii, sprzyjają występowaniu:
A . zespołu znużenia,
B . zespołu wypalenia,
C . postawy "świętoszka",
D . zespołu lękowego.
Zadanie 132.
Warunkiem zastosowania inwazyjnych metod leczenia bólu jest:
A . właściwy poziom składników morfologicznych krwi,
B . dobry ogólny stan zdrowia,
C . świadoma, pisemna zgoda pacjenta na zabieg,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 133.
Ból kostny to ból:
A . głęboki, rwący, miejscowy, zwiększający się podczas
ruchu,
B . rozlany, trudny d o zlokalizowania, nasilający się przy
zmianie pozycji,
C . piekący, rozlany,
D . tępy, gniotący, promieniujący.
Zadanie 134.
Wskaż NIEPRAWIDŁOWĄ informację n a temat zasad leczenia bólu
nowotworowego u dzieci:
A . podawanie leków przeciwbólowych odbywa się zgodnie z
drabiną analgetyczną,
B . leki przeciwbólowe podaje się w stałych odstępach
czasowych,
C . w odróżnieniu o d dorosłych u dzieci dobiera się
najlepszą drogę podania leku,
D . w leczeniu przeciwbólowym uwzględnia się wiek dziecka.
Zadanie 135.
Zwrócenie uwagi chorego w stanie terminalnym n a teraźniejszość
jest:
A . warunkiem osiągnięcia dobrej jakości życia,
B . niepotrzebnym odwracaniem uwagi o d istotnych spraw d o
"załatwienia",
C . odebraniem nadziei,
D . możliwe d o osiągnięcia tylko przez długotrwałą
psychoterapię.
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE
TEST NR 320916
GRUPA 1
Zadanie
Poprzez
A.
B.
C.
D.
1.
chemioterapię przedoperacyjną można osiągnąć:
znaczne zmniejszenie guza,
całkowitą remisję guza,
chcemy zapobiec pęknięciu guza w czasie operacji,
wszystkie odpowiedzi są właściwe.
Zadanie 2.
W monitorowaniu terapii wodno-elektrolitowej u dziecka
ciężkim stanie odwodnienia NIE uwzględnia się:
A . szczegółowego bilansu podaży i strat,
B . oceny diurezy i osmolarności moczu,
C . oceny stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy,
D . systematycznej oceny stężenia enzymów wątrobowych.
w
Zadanie 3.
Dziecko z rozpoznanym zespołem krótkiego jelita (SBS). Typowym
objawem zaburzeń trawienia w zespole krótkiego jelita jest:
A . refluks żołądkowo przełykowy,
B . biegunka tłuszczowa,
C . kamienie kałowe,
D . nadkwasota.
Zadanie 4.
D o objawów muskarynopodobnych w przełomie cholinergicznym w
miastenii należą:
A . zlewne poty, biegunka, mdłości, wymioty, bóle brzucha,
zaburzenia oddechowe,
B . nużliwość, drżenie mięśni, zaburzenia oddechowe,
C . niepokój lub senność, zaburzenia przytomności, zwężenie
źrenic,
D . stany majaczenia, dyskinezy, zaburzenia świadomości.
Zadanie 5.
Neuroblastoma to guz:
A . części współczulnej układu autonomicznego,
B . zewnątrzoponowy,
C . wewnątrzrdzeniowy,
D . wywodzący się z nerwów obwodowych.
Zadanie 6.
Które z niżej wymienionych badań diagnostycznych będzie
najbardziej
pomocne
w
ustaleniu
rozpoznania
krwiaka
nadtwardówkowego?
A . punkcja lędźwiowa,
B . rentgen czaszki w trzech projekcjach,
C . tomografia komputerowa głowy,
D . ultrasonografia głowy.
Zadanie 7.
Przyczyną wirylizacji jest:
A . niedobór żeńskich hormonów,
B . nadmiar androgenów,
C . nadmiar kortyzolu,
D . niedobór aldosteronu.
Zadanie 8.
Nowoprzyjęty d o oddziału pacjent, będący nosicielem wirusa HIV,
powinien poinformować o swoim nosicielstwie:
A . ordynatora,
B . lekarza leczącego,
C . pielęgniarkę,
D . nie ma takiego obowiązku.
Zadanie 9.
Przyspieszona akcja serca w okresie niemowlęcym spowodowana
jest:
A . zwężonym światłem naczyń,
B . niedorozwojem mięśnia sercowego,
C . zmniejszoną objętością wyrzutową serca oraz wydolnością
wysiłkową,
D . niedorozwojem krążenia płucnego.
Zadanie 10.
C o decyduje o fizjologicznym czy patologicznym charakterze
żółtaczki?
A . stopień zażółcenia powłok skórnych,
B . stopień zażółcenia białkówek oczu,
C . poziom bilirubiny we krwi,
D . poziom hemoglobiny.
Zadanie 11.
W celu wykrycia nietolerancji glutenu NIE wykonuje się:
A . testów skórnych z glutenem,
B . oznaczenia przeciwciał przeciwgliadynowych (AGA),
C . oznaczenia przeciwciał przeciw endomysium (EmA),
D . biopsji jelita cienkiego.
Zadanie 12.
D o mierników pozytywnych stanu zdrowia populacji dzieci należy
między innymi:
A . wskaźnik skuteczności leczenia,
B . ocena rozwoju dziecka,
C . wskaźnik zaburzeń odżywienia,
D . współczynnik urodzeń noworodków powyżej 3 4 tygodnia
ciąży.
Zadanie 13.
O czym może świadczyć wynik badania bakteriologicznego moczu, w
którym stwierdzono mieszaną florę bateryjną?
A . zakażeniu dróg moczowych,
B . zanieczyszczeniu próbki moczu,
C . ogólnoustrojowym zakażeniu,
D . zakażeniu szpitalnym krzyżowym.
Zadanie 14.
P o d koniec okresu wczesnego dzieciństwa poziom rozwoju
społecznego charakteryzuje się:
A . chęcią nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
B . niechęcią do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
C . zabawami indywidualnymi,
D . chęcią do przebywania z dorosłymi.
Zadanie 15.
W leczeniu przewlekłych chorób oskrzeli i płuc d o podstawowych
metod leczniczych ułatwiających ewakuację wydzieliny zaliczamy:
A . tylko drenaż oskrzeli,
B . tylko gimnastykę oddechową,
C . drenaż oskrzeli i gimnastykę oddechową,
D . gimnastykę oddechową i podawanie małej ilości płynów d o
picia.
Zadanie 16.
Który z poniższych objawów wskazywałby n a wrodzone przerostowe
zwężenie odźwiernika?
A . wymioty fusowate,
B . wymioty chlustające,
C . częste ulewania,
D . występowanie czkawki.
Zadanie 17.
Proces adaptacji rodziców d o choroby przewlekłej dziecka
przebiega
w
czterech
fazach.
Faza
konstruktywnego
przystosowania się do sytuacji choroby dziecka polega na:
A . odrzuceniu trafności ustalonej diagnozy, pojawieniu się
złości, lęku, napięcia, strachu, występują problemy z
koncentracją,
B . reorganizacji życia w rodzinie - towarzyszy temu
nadzieja i poczucie wpływu n a wydarzenia; intensywnym
kontakcie rodziców z dzieckiem, który pozytywnie wpływa
na jego stan psychiczny i efekty leczenia,
C . poczuciu
niesprawiedliwości,
beznadziejności,
bezradności, zagubieniu i winie
D . trudności w myśleniu o przyszłości swojej i dziecka,
skoncentrowaniu na chwili obecnej, zagubieniu.
Zadanie 18.
Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w sprawie
żywienia niemowląt to:
A . karmienie naturalne jest najlepsze dla dziecka,
B . niemowlęta należy karmić piersią i dokarmiać mlekiem
modyfikowanym gdy jest to potrzebne,
C . niemowlęta należy wyłącznie karmić piersią d o 4-6
miesiąca
życia,a
następnie
podawać
żywność
uzupełniającą mleko matki, przy utrzymywaniu karmienia
piersią do końca 1, a najlepiej 2 roku życia,
D . karmienie piersią jest zjawiskiem fizjologicznym i u
każdej kobiety po porodzie jest uruchomiona laktacja.
Zadanie 19.
Które z poniższych stwierdzeń najpełniej definiuje zespół
Münchhausena?
A . zespół zaburzeń posttraumatycznych
z objawami
dysocjacyjnymi u dziecka,
B . doświadczenie zespołu negatywnych emocji i przeżyć w
związku z sytuacją kryzysową w rodzinie,
C . wywołanie objawów chorobowych u drugiej osoby w celu
osiągnięcia własnych korzyści,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 20.
Dziecku trudno wstać z podłogi. Z a dystrofią
występującą w chorobie Duchenn'a przemawia objaw:
A . drżenia mięśni w okolicy łydek,
B . wspinania się po sobie,
C . przyjmowania pozycji żaby,
D . przyjmowania pozycji scyzorykowej.
mięśniową
Zadanie 21.
Jakie czynności będą najważniejsze w przypadku pojawienia się
duszności u dziecka 4-letniego z zapaleniem płuc?
A . ułożenie na wznak,
B . zapewnienie dużej ilości płynów do picia,
C . ułożenie w pozycji półsiedzącej i podanie nawilżonego
tlenu,
D . wykonanie fizykoterapii.
Zadanie 22.
Zespół dyskinezy rzęsek to zbiór objawów wynikających z:
A . hipersekrecji śluzu,
B . nieprawidłowej ruchomości rzęsek,
C . hipoplazji płuc,
D . nieprawidłowego funkcjonowania kanału chlorkowego.
Zadanie 23.
Wymień metodę profilaktyki swoistej w zapobieganiu zakażeniom
wewnątrzszpitalnym:
A . stosowanie sprzętu jednorazowego użytku,
B . przestrzeganie zasad postępowania
z materiałem
biologicznym,
C . traktowanie pacjentów jako potencjalnie zakaźnych,
D . szczepienie personelu i chorych grup ryzyka.
Zadanie 24.
Anatomiczno-czynnościową przyczyną zaburzeń krążenia w okresie
noworodkowym może być:
A . niedorozwój mięśnia sercowego,
B . niecałkowite zarośnięcie otworu owalnego i przewodu
Botalla,
C . krótkość tętnic,
D . niedorozwój krążenia płucnego.
Zadanie 25.
Najważniejsza funkcją rodziny w której rodzice uzyskują
informację o niepełnosprawności ich dziecka jest:
A . skupienie uwagi i poświęcenie czasu choremu dziecku,
B . pomoc matce w opiece nad niepełnosprawnym dzieckiem,
C . otoczyć
dziecko
niepełnosprawne
„parasolem”
nadopiekuńczości,
D . nauczyć dziecko niepełnosprawne samoakceptacji i
pozytywnego stosunku do ludzi.
Zadanie 26.
Który z poniższych czynników m a wpływ n a układ kalendarza
szczepień w danym roku?
A . wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia,
B . kształtowanie się sytuacji epidemiologicznej danych
chorób zakaźnych,
C . budżet
przeznaczany
na
bezpłatne
szczepienia
obowiązkowe,
D . wykonawstwo szczepień z lat poprzednich.
Zadanie 27.
Za wyborem dostępu do żył centralnych przemawia:
A . konieczność przetoczenia płynów z dużą szybkością,
B . różnorodność płynów do przetoczenia w jednym okresie,
C . konieczność długotrwałego leczenia płynami,
D . wskazanie d o jak najmniejszego rozcieńczania płynu w
szybkim strumieniu krwi.
Zadanie 28.
Zespół środków i metod, których celem jest poprawa wszystkich
zaburzonych funkcji to:
A . rewalidacja,
B . rehabilitacja,
C . stymulacja,
D . adaptacja,
Zadanie 29.
Rozpoczynając intensywne leczenie cytostatykami i Encortonem w
ostrej białaczce limfoblastycznej, dziecku należy zapewnić:
A . dietę bogatotłuszczową,
B . możliwość odwiedzin,
C . zminimalizowanie ryzyka wystąpienia infekcji,
D . używanie mydła w płynie i łagodnych kosmetyków.
Zadanie 30.
Do najczęstszych powikłań cytomegalii wrodzonej należą:
A . wodogłowie, opóźnienie umysłowe,
B . owrzodzenia skóry, łuszczyca,
C . niedorozwój przedniego odcinka oka, głuchota,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 31.
U dziecka będącego w stanie astmatycznym, NIE stosuje się:
A . leków uspokajających,
B . leków steroidowych,
C . tlenoterapii,
D . leków alfa-adrenergicznych.
Zadanie 32.
Napięcie spastyczne zmniejsza się przez:
A . kąpiel w chłodnej wodzie,
B . układanie kończyn w wyproście,
C . krioterapię,
D . kąpiel w ciepłej wodzie.
Zadanie 33.
Typowymi objawami zapalenia płuc wywołanego przez bakterie
typowe są:
A . spadek masy ciała,
B . gorączka, dreszcze,
C . duszność, tachypnoe, kaszel początkowo suchy,
D . odpowiedzi B i C są prawidłowe.
Zadanie 34.
Uporczywe dążenie d o obniżenia masy ciała poprzez jedzenie
coraz mniejszych porcji a ż d o zupełnego głodzenia się, prowadzi
d o znacznego spadku masy ciała, a organizm d o skrajnego
wyniszczenia, nawet śmierci, towarzyszy temu także utrata
miesiączki.
Przedstawiony opis charakterystyczny jest dla:
A . żarłoczności psychicznej,
B . jadłowstrętu psychicznego,
C . uzależnień od opioidów,
D . zaburzeń zachowania.
Zadanie 35.
U chłopca ciśnienie przekraczało poziom 9 5 centyla i ciśnienie
skurczowe wynosiło 128 mmHg. Jakie zalecenia powinni otrzymać
rodzice chłopca?
A . zgłosić się do poradni leczenia nadciśnienia,
B . rozpocząć leczenie farmakologiczne natychmiast według
zleceń,
C . powtórzyć pomiar z a 1-2 tygodnie wykonując 3 badania
ciśnienia tętniczego,
D . wykonać
badania
laboratoryjne:
morfologię,
OB,
jonogram.
Zadanie 36.
8 - miesięczne dziecko trafiło d o szpitala z powodu zapalenia
płuc. Wiek dziecka wpływa n a rozwój negatywnych stanów
emocjonalnych spowodowanych hospitalizacją.Najskuteczniejszym
działaniem pielęgniarki mającym n a celu łagodzenie negatywnych
stanów emocjonalnych dziecka jest:
A . zachęcanie matki do pozostania i opieki nad dzieckiem,
B . zapoznanie dziecka z innymi pacjentami w oddziale,
C . zagospodarowanie czasu wolnego dziecka poprzez zabawę,
D . zapoznanie dziecka ze sprzętem medycznym do wykonywania
zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych.
Zadanie 37.
Największy odsetek alergii pokarmowych występuje u dzieci:
A . w okresie szkolnym,
B . ze środowisk miejskich,
C . do 2 roku życia,
D . ze środowisk wiejskich.
Zadanie 38.
Podstawowym leczeniem wodogłowia narastającego jest:
A . zabieg operacyjny,
B . farmakoterapia,
C . rehabilitacja,
D . nakłucie dokomorowe.
Zadanie 39.
Choroba
Gravesa-Basedowa
jest
zależna
autoimmunologicznego i jest przyczyną:
A . nadczynności tarczycy,
B . niedoczynności kory nadnerczy,
C . niedoczynności tarczycy,
D . nadczynności kory nadnerczy.
od
procesu
Zadanie 40.
Rodzice dziecka chorego n a padaczkę powinni być pouczeni o
konieczności:
A . wykonywania kontrolnego EEG co 2 miesiące,
B . zgłaszania się do kontroli 1 raz w miesiącu,
C . notowania spostrzeżeń co do liczby i rodzaju napadów,
D . stosowania diety eliminacyjnej.
Zadanie 41.
Jakie badanie należy wykonać b y potwierdzić
refluksu pęcherzowo-moczowodowego?
A . cystografię mikcyjną,
B . ultrasonografię nerek,
C . punkcję nerki,
D . dobową zbiórkę moczu na poziom białka.
rozpoznanie
Zadanie 42.
Lęk u dziecka 8-miesięcznego demonstrowany jest poprzez:
A . agresję,
B . moczenie nocne,
C . wzmożoną duszność,
D . płacz i kurczowe trzymanie się matki.
Zadanie 43.
Zespół nabytego niedoboru odporności oznacza się skrótem:
A . ADHD,
B . HIV,
C . AIDS,
D . HBV.
Zadanie 44.
Dziewczynka 5-letnia została przyjęta n a oddział z e złamaniem
lewego podudzia z dużym obrzękiem i krwiakiem w miejscu
złamania. W znieczuleniu ogólnym wykonano repozycję złamania i
założono opatrunek gipsowy udowy okrężny. Układając dziecko w
łóżeczku zwracamy uwagę na ułożenie chorej kończyny, w pozycji:
A . dowolnej tak jak wygodnie jest dziecku,
B . poniżej tułowia,
C . uniesionej do góry z podpartym kolanem, podudziem,
D . uniesionej d o góry z podpartym kolanem, podudziem i
piętą.
Zadanie 45.
Zjawisko lateralizacji dotyczy:
A . właściwego odczytywania liter,
B . właściwego słyszenia głosek,
C . właściwego powtarzania głosek,
D . przewagi jednej strony ciała nad drugą.
Zadanie 46.
Obraz kliniczny kłębkowego zapalenia nerek charakteryzuje
występowanie:
A . obrzęków i nadciśnienia,
B . bladości powłok skórnych,
C . bólu stawów i stanów podgorączkowych,
D . skąpomoczu i bolesności przy oddawaniu moczu.
Zadanie
Dziecko
A.
B.
C.
D.
47.
z zespołem Pierre Robin układamy:
na wznak,
na brzuchu,
w pozycji Trendelenburga,
w pozycji anty-Trendelenburga.
Zadanie 48.
Integralną częścią opieki terminalnej jest:
A . opieka nad rodziną umierającego dziecka,
B . przejęcie przez personel czynności życia codziennego,
C . szkolenie dziecka w kierunku samopielęgnacji,
D . niedopuszczenie do pogodzenia się ze śmiercią.
Zadanie
Przełom
A.
B.
49.
miasteniczny jest to:
nagłe pocenie się, łzawienie, ślinotok, utrata apetytu,
nagłe wystąpienie niewydolności mięśni oddechowych,
zaburzeń w połykaniu,
C . nagłe wystąpienie zaburzeń widzenia, łzawienie,
D . nasilenie się objawu apokamnozy.
Zadanie 50.
Dieta dziecka z mukowiscydozą powinna być:
A . wysokoenergetyczna,
B . bogatobiałkowa,
C . uzupełniona witaminami A, D, E i K,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 51.
Jakie zmiany dysmorficzne może stwierdzić pielęgniarka podczas
badania dziecka z zespołem Downa?
A . dysgenezje gonad,
B . nisko osadzone uszy, małą żuchwę, wady serca,
C . skośne szpary powiekowe, mały nos, wysoko wysklepione
podniebienie,
D . płacz
przypominający
koci,
małogłowie,
szeroko
rozstawione oczy.
Zadanie 52.
Wymiotów nie wolno wywoływać w przypadku zatrucia:
A . lekami,
B . środkami żrącymi,
C . grzybami trującymi,
D . glikolem.
Zadanie 53.
D o oddziału przyjęto dwumiesięczne niemowlę z biegunką,
wymiotami i zmianami skórnymi nasilonymi szczególnie n a
policzkach. Niemowlę jest karmione sztucznie.U dziecka
rozpoznano:
A . celiakię,
B . zespół złego wchłaniania,
C . alergiczną nietolerancję mleka krowiego,
D . zakażenie pasożytnicze przewodu pokarmowego.
Zadanie 54.
O d około 2 m-ca życia, dziecko bada cechy przedmiotów poprzez
wkładanie ich do ust. Jest to efektem:
A . zachowanego odruchu ssania,
B . wrażliwości błony śluzowej jamy ustnej,
C . swędzenia dziąseł,
D . zwiększonej wrażliwości dotykowej warg niemowlęcych.
Zadanie 55.
Niekorzystną
sytuacją
dla
rozwoju
osobowości
dziecka
niepełnosprawnego jest:
A . brak indywidualnego nauczania,
B . brak rodzeństwa,
C . stosowanie wymagań dziecku,
D . stawianie dziecka w pozycji osoby uprzywilejowanej.
Zadanie 56.
Przyczynami akceleracji rozwoju są:
A . predyspozycje psychiczne dziecka,
B . zaburzenia hormonalne matki w czasie ciąży,
C . zaburzenia hormonalne dziecka,
D . uwarunkowania genetyczne i środowiskowe.
Zadanie 57.
Który objaw świadczy o przedawkowaniu witaminy D3?
A . biegunka,
B . pocenie się główki,
C . utrata apetytu,
D . różaniec krzywiczy.
Zadanie 58.
3-letnia dziewczynka z mózgowym porażeniem dziecięcym typu
spastycznego
przyjęta
po
raz
trzeci
do
oddziału
rehabilitacyjnego w celu usprawnienia ruchowego. Rodzice
dziecka wykazują duże zaangażowanie, posiadają wiedzę i
umiejętności w zakresie metod usprawniania dziecka. W
postępowaniu pielęgnacyjnym u dziewczynki istotne jest:
A . zmniejszenie spastyczności mięśni,
B . unieruchomienie stawów,
C . zwiększenie napięcia mięśni,
D . ułożenie w pozycji półwysokiej.
Zadanie 59.
W szkole rozpoznano, ż e kilku uczniów przyjmuje środki
uzależniające. D o objawów świadczących o wąchaniu przez dzieci
kleju, należy:
A . krwawienie z nosa, katar, kaszel, nudności, wymioty,
zapalenie spojówek,
B . zaparcia, wysypka plamista, wzrost temperatury ciała,
przyspieszenie toku myślenia,
C . łamliwość włosów i paznokci, wymioty, zaparcia, katar,
wzrost ciśnienia,
D . podwyższenie temperatury ciała, rozszerzenie źrenic,
leukocytoza, bezsenność.
Zadanie 60.
W obrazie klinicznym ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych
dominuje triada objawów:
A . stany podgorączkowe, drgawki, zmiany zapalne w płynie
mózgowo-rdzeniowym,
B . prawidłowa ciepłota, objawy oponowe pod postacią objawu
Brudzińskiego,
zmiany
zapalne
w
płynie
mózgowo-rdzeniowym,
C . obniżona temperatura, niedowłady połowicze, zmiany
zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym,
D . gorączka, objawy oponowe pod postacią sztywności karku,
zmiany zapalne w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Zadanie 61.
Przerzuty nowotworowe do kości podstawy czaszki powodują:
A . ataksję móżdżkową,
B . krwiak okularowy,
C . chaotyczne ruchy gałek,
D . bladość powłok.
Zadanie 62.
Jaki jest cel leczenia przeciwbólowego?
A . doprowadzenie d o stanu, w którym chory jest wolny o d
bólu, nie jest zbyt senny, jest aktywny fizycznie i
umysłowo,
B . zniwelowanie bólu uniemożliwiającego chodzenie i
poprawę nastroju,
C . usunięcie strachu i rozdrażnienia chorego oraz poprawa
ogólnego samopoczucia pacjenta,
D . eliminacja częściowa bólu, zmniejszenie napięcia
fizycznego, odprężenie psychiczne.
Zadanie 63.
Pierwotne zaburzenia odporności należy podejrzewać u dzieci:
A . z przewlekłą białaczką limfatyczną,
B . z zaburzeniami metabolicznymi,
C . które chorują n a ciężkie i uporczywe zakażenia
bakteryjne, wirusowe i grzybicze, najczęściej górnych i
dolnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego czy
skóry,
D . niedożywionych.
Zadanie 64.
Gruczoł tarczycowy może ulegać okresowemu przerostowi w
okresie:
A . niemowlęcym,
B . przedszkolnym,
C . wczesnoszkolnym,
D . pokwitania.
Zadanie 65.
Której z wymienionych kości NIE zaleca się jako miejsca d o
pobierania szpiku u niemowląt i małych dzieci?
A . piszczelowej,
B . mostka,
C . tylnego grzbietu kości biodrowej,
D . kolca przedniego grzebienia biodrowego.
Zadanie 66.
Leczenie żywieniowe w biegunce ostrej polega na:
A . karmieniu wyłącznie mieszankami przemysłowymi,
B . wprowadzeniu diety bezglutenowej stosowanej przez całe
życie,
C . wprowadzeniu żywienia pozajelitowego,
D . rozpoczęciu p o 3-4 godzinach nawodnienia, karmienia
naturalnego a u dzieci starszych diety lekkostrawnej.
Zadanie 67.
Drenaż oskrzeli wykonuje się zależnie o d rozległości i
charakteru zmian oskrzelowych:
A . 1 - 3 razy dziennie, przed posiłkami i 3 0 minut p o
podaniu leków mukolitycznych,
B . 2 - 5 razy dziennie, przed posiłkami i 3 0 minut bez
podania leków mukolitycznych,
C . 1 - 3 razy dziennie, p o posiłku i 3 0 minut p o podaniu
leków mukolitycznych,
D . 1 raz dziennie zaraz po podaniu leków mukolitycznych.
Zadanie 68.
Tężyczka jest zespołem objawów:
A . nadpobudliwości nerwowej,
B . nadpobudliwości układu nerwowego
obwodowego,
C . nadpobudliwości mięśniowej,
D . apatii i senności.
ośrodkowego
i
Zadanie 69.
W realizacji procesu pielęgnowania nad noworodkiem p o porodzie
fizjologicznym jest zapobieganie rzeżączkowemu zapaleniu
spojówek. W tym celu do 30 min po porodzie należy wykonać:
A . odśluzowanie noworodka przez delikatne odessanie
wydzieliny z gardła i nosa,
B . ocenę zachowań noworodka,
C . zabieg Credégo,
D . szczepienie BCG.
Zadanie 70.
Podstawą leczenia celiakii jest:
A . stosowanie przez całe życie diety z wykluczeniem
produktów zawierających: pszenicę, żyto, jęczmień,
B . stosowanie przez całe życie diety z wykluczeniem
produktów zawierających: kukurydzę, ryż, grykę,
C . d o 6 rż. wykluczenie z diety produktów zawierających:
pszenicę, żyto, jęczmień,
D . stosowanie przez całe życie diety z wykluczeniem warzyw
i owoców.
Zadanie 71.
Wskaż, którą lokalizację guza sugeruje objaw Hornera:
A . głowy i szyi,
B . brzucha,
C . miednicy,
D . węzłów chłonnych.
Zadanie 72.
Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież,
przyczynia się głównie do:
A . zaburzeń psychicznych, chorób zakaźnych,
B . nadciśnienia,
C . otyłości,
D . chorób układu krążenia.
Zadanie 73.
3-miesięczne niemowlę ułożono n a plecach n a pieluszce,
następnie gwałtownym ruchem pociągnięto z a pieluchę. U dziecka
nastąpiło rozrzucenie rąk i ich wyprostowanie wraz z
wyprostowaniem palców oraz kończyn dolnych. P o czym nastąpiło
zgięcie i przywiedzenie rąk, oraz zgięcie kończyn dolnych. Jaki
odruch wystąpił u dziecka w opisie pytania?
A . chwytny "małpi",
B . Babińskiego,
C . Moro,
D . cofania.
Zadanie 74.
Jednym z problemów pielęgnacyjnych u dziecka z kłębuszkowym
zapaleniem nerek jest obniżona odporność. Pielęgniarka
zapobiega ewentualnym zakażeniom poprzez:
A . izolację dziecka od potencjalnych źródeł zakażenia,
B . dbanie o higienę osobistą dziecka,
C . przestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki w czasie
zabiegów,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 75.
D o przyczyn okołoporodowych mózgowego porażenia dziecięcego NIE
należą:
A . niedotlenienie,
B . zatrucie,
C . uraz okołoporodowy,
D . krwawienie do mózgu.
Zadanie 76.
Które z poniższych objawów charakterystyczne s ą dla przewlekłej
niewydolności nerek?
A . zmniejszenie wydalania wody w nocy (nykturia),
upośledzenie zagęszczania moczu,
B . podwyższone stężenie kreatyniny, mocznika, fosforu i
jonu wodorowego,
C . podwyższenie aktywności LDH,
D . Odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 77.
Badanie widzenia barwnego przeprowadza się u:
A . dzieci czteroletnich,
B . dzieci sześcioletnich,
C . dzieci dziesięcioletnich,
D . młodzieży czternastoletniej.
Zadanie 78.
Metody diagnostyczne stosowane w diagnostyce rozstrzeni
oskrzeli:
A . morfologa z rozmazem, zdjęcie przeglądowe klatki
piersiowej,
B . bronchoskopia, badanie gazometrii krwi tętniczej,
C . badanie czynnościowe układu oddechowego, odczyn
tubrkulinowy,
D . zdjęcie przeglądowe klatki piersiowej, tomografia
komputerowa wysokiej rozdzielczości, bronchoskopia.
Zadanie 79.
Zakażenie jatrogenne u dziecka wywołują:
A . stosowane inwazyjne metody diagnostyki i leczenia,
B . wady wrodzone,
C . choroby przewlekłe,
D . odrębności wieku dziecięcego polegające n a tym, ż e
dzieci
najmniej
poddają
się
rygorom,
zasadom
postępowania.
Zadanie 80.
Dokończ zdanie. Głowa noworodka:
A . jest mała, stanowi 1/2 długości ciała,
B . stanowi 3/4 długości ciała,
C . jest proporcjonalna,
D . jest nieproporcjonalnie duża, stanowi
ciała.
1/4
długości
Zadanie 81.
Dziecko w 3 dobie p o zabiegu operacyjnym choroby Hirschsprunga
m a wzdęty, twardy brzuch, z sondy spływa ciemnozielona treść.
Pacjent nie oddaje stolca, ani gazów. Stan ogólny dziecka jest
ciężki. U dziecka rozpoznano:
A . kamicę nerkową,
B . zapalenie otrzewnej,
C . niedrożność jelit,
D . zarośnięty przełyk.
Zadanie 82.
Wiek kostny oceniamy na podstawie:
A . pomiaru długości i wysokości ciała,
B . BMI,
C . zdjęcia radiologicznego,
D . skali Tannera.
Zadanie 83.
C o jest bezpośrednią przyczyną duszności występującej w czasie
napadu astmy oskrzelowej?
A . skurcz oskrzeli i obrzęk błony śluzowej oskrzeli,
B . obrzęk błony śluzowej nosa,
C . hyperwentylacja,
D . obrzęk krtani.
Zadanie 84.
Pomocne badania w ustaleniu rozpoznania wrodzonego przerostu
nadnerczy to poziom:
A . kortyzolu,
aldosteronu,
17-hydroprogesteronu,
elektrolitów,
B . kreatyniny, azotu pozabiałkowego, potasu,
C . potasu, enzymów trzustki oraz wątroby,
D . sodu, mocznika i kreatyniny.
Zadanie 85.
Najczęstsza przyczyna występowania drgawek u niemowląt to:
A . gwałtowne narastanie gorączki,
B . zaburzenia wodno-elektrolitowe,
C . stany alergiczne,
D . czynniki zakaźno-toksyczne.
Zadanie 86.
Stymulacja metodą Vojty nie przyniesie efektu lub będzie
szkodliwa, jeśli:
A . dziecko będzie nie wyspane,
B . dziecko nie chce ćwiczyć,
C . podczas ćwiczeń dziecko jest ubrane,
D . ćwiczenia odbywają się na miękkim podłożu.
Zadanie 87.
Zgodnie z Komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie
Programu Szczepień Ochronnych na rok 2015, w ciągu 24 godzin po
urodzeniu lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem
dziecka z oddziału noworodkowego, powinny być wykonane
szczepienia noworodka jednocześnie przeciw:
A . Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B (pierwsza dawka),
Błonicy,
B . Gruźlicy, Krztuścowi,
C . Gruźlicy i Wirusowemu Zapaleniu Wątroby typu B
(pierwsza dawka),
D . Błonicy, Tężcowi i Krztuścowi.
Zadanie 88.
O ostatecznym rozpoznaniu białaczki limfoblastycznej decyduje:
A . obraz krwi obwodowej,
B . powiększenie węzłów chłonnych,
C . obraz szpiku kostnego,
D . powiększenie wątroby i śledziony.
Zadanie 89.
Najczęstszym powikłaniem założenia zewnątrzczaszkowej zastawki
odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy jest:
A . zakażenie wirusowe,
B . nadmierne odkształcenie zastawki,
C . spadek ciśnienia śródczaszkowego,
D . zakażenie bakteryjne.
Zadanie 90.
Test Hirschberga jest to:
A . badanie ustawienia gałek ocznych,
B . badanie odbicia światła na rogówkach,
C . ocena ruchów gałek ocznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie
Roztwór
A.
B.
C.
D.
91.
hipertoniczny płynu, to taki, w którym ciśnienie:
osmotyczne jest równoważne ciśnieniu krwi,
krwi wzrasta wraz z podawaniem płynu,
osmotyczne jest większe niż w roztworze izotonicznym,
osmotyczne jest niższe niż w roztworze izotonicznym.
Zadanie 92.
15-miesięczna dziewczynka przebywa w oddziale. U dziecka
występuje brak łaknienia, wymioty, zaparcia, poliuria, wzmożone
pragnienie, ciśnienie tętnicze krwi wynosi 120 /85 mmHg.
Występowanie powyższych objawów może świadczyć o:
A . hipercalcemii,
B . hipocalcemii,
C . hipercaliemii,
D . hipocaliemii.
Zadanie 93.
Najczęstszym i najistotniejszym
cytostatyków jest:
A . ototoksyczność,
B . hepatoksyczność,
C . mielosupresyjność,
D . nefrotoksyczność.
niepożądanym
działaniem
Zadanie 94.
Achondroplazja jest to najczęstsza postać:
A . asymetrycznego skrócenia kończyn,
B . zaburzenia segmentacji kręgów,
C . dysplazji letalnej,
D . karłowatości krótkokończynowej.
Zadanie 95.
Do oceny stopnia zaburzeń świadomości używamy skali:
A . Biota,
B . Glasgow,
C . Ballard,
D . Lileya.
Zadanie 96.
Unieruchomienie dziecka podczas leczenia reumatoidalnego
zapalenia stawów wynika z:
A . ogromnego osłabienia,
B . współistnienia zakażeń układu oddechowego,
C . dolegliwości bólowych,
D . zmniejszenia wydolności układu krążenia.
Zadanie 97.
Dzieci p o zabiegu operacyjnym przepukliny oponowo-rdzeniowej
wymagają zazwyczaj opieki:
A . neurologa,
B . neurochirurga,
C . ortopedy,
D . kompleksowej.
Zadanie 98.
3-letnia dziewczynka urodzona o czasie, z wrodzonym brakiem
kończyn górnych n a wysokości stawów łokciowych. W przypadku
braku obu kończyn górnych należy dbać o, aby:
A . b y ł pełny zakres ruchów w stawach biodrowych i
kolanowych,
B . nie występowały bóle fantomowe,
C . nie występowało uczucie kończyn fantomowych,
D . nie występował obrzęk kikutów.
Zadanie 99.
Biegunka ostra cechuje się:
A . oddaniem 3 lub więcej płynnych lub półpłynnych stolców
n a dobę, względnie stolców zawierających krew, ropę lub
śluz, utrzymuje się do 2 tygodni,
B . oddaniem 2 płynnych lub półpłynnych stolców na dobę,
C . oddaniem
większej
liczby
stolców,
niekiedy
o
nieprawidłowym składzie (krew, ropę) trwająca powyżej 3
tygodni,
D . zaburzeniem
trawienia
jelitowego
wynikającym
z
pierwotnego wrodzonego defektu enzymatycznego jelit.
Zadanie 100.
Charakterystyczne objawy: powiększenie i rozdęcie brzucha,
utrudnione łaknienie z postępującą dystrofizacją, pusta bańka
odbytnicy w badaniu per rectum, p o badaniu często wytryskuje
duża ilość mas kałowych i gazów występujące w okresie
niemowlęcym świadczą o:
A . chorobie Leśniowskiego-Crohna,
B . chorobie wrzodowej,
C . chorobie Hirschsprunga,
D . refluksie żołądkowo-przełykowym.
Zadanie 101.
W I dobie p o implantacji zastawki komorowo-otrzewnowej
obserwując dziecko należy zwrócić szczególną uwagę n a objawy
związane z:
A . obserwacją źrenic,
B . wzrastaniem ciśnienia śródczaszkowego,
C . diurezą,
D . odżywianiem.
Zadanie 102.
Wysoka liczba leukocytów w moczu występuje w:
A . moczówce prostej,
B . zespole nerczycowym,
C . zakażeniu układu moczowego,
D . skąpomoczu.
Zadanie 103.
Błędy w realizacji żywienia u młodzieży szkolnej:
A . nieregularne spożywanie posiłków i zbyt długie przerwy
między posiłkami, nadmierne spożywanie produktów typu
fast food oraz słodzonych napojów gazowanych,
B . ograniczenie spożycia soli i produktów solonych,
C . ograniczenie spożycia cukru i słodyczy,
D . codzienne spożywanie 2 porcji produktów z grupy: mięso,
ryby, jaja, rośliny strączkowe.
Zadanie 104.
Jakość opieki nad dzieckiem hospitalizowanym gwarantuje m. in.:
A . zindywidualizowana opieka dostosowana d o potrzeb
odbiorcy,
B . zindywidualizowana opieka bez oceny potrzeb odbiorcy,
C . zindywidualizowana opieka oparta o ocenę tylko potrzeb
dokonanych przez pielęgniarkę,
D . opieka zadaniowa dostosowana do potrzeb odbiorcy.
Zadanie 105.
Urodzenie dziecka z wadą cewy nerwowej powoduje zaliczenie
matki d o grupy zwiększonego ryzyka. Kobietom z tej grupy zaleca
się:
A . przyjmowanie kwasu foliowego przed kolejna ciążą w
dawce 4 m g dziennie, spożywanie produktów mącznych
wzbogaconych w kwas foliowy
B . w dawce 0.001 mg /100 g mąki,
C . modyfikację diety i dobór produktów spożywczych,
D . podawanie leków zmniejszających wchłanianie metioniny 4
tygodnie przed zajściem w ciążę.
Zadanie 106.
Które z wymienionych poniżej objawów świadczą z największym
prawdopodobieństwem o występowaniu astmy u dziecka?
A . ciągły kaszel z odkrztuszaniem dużych ilości ropnej
wydzieliny, brak przyrostu masy ciała,
B . brak apetytu, bóle brzucha, częste kichanie i wodnisty
katar,
C . duszność wdechowa, szczekający kaszel, częste zapalenia
krtani,
D . częste występowanie świszczącego oddechu, napadowy
suchy kaszel, duszność wydechowa.
Zadanie 107.
Do głównych objawów nadczynności tarczycy należą:
A . ospałość, bradykardia, otyłość,
B . wole, niepokój, tachykardia,
C . wole, brak łaknienia, obniżone ciśnienie tętnicze,
D . wole, zaburzenia rytmu serca, krótkowzroczność.
Zadanie 108.
W sferocytozie dochodzi do:
A . szybszego niszczenia erytrocytów przez śledzionę,
B . szybszego niszczenia erytrocytów przez wątrobę,
C . upośledzonego wytwarzania erytrocytów przez szpik,
D . nadmiernego wytwarzania erytrocytów przez szpik.
Zadanie 109.
Jakich wskazówek udzielisz matce odnośnie ułożenia dziecka w
trakcie dializy otrzewnowej?
A . dziecko może się poruszać i przyjąć pozycję dla niego
wygodną,
B . dziecko powinno leżeć w pozycji płaskiej,
C . dziecko może leżeć w pozycji półwysokiej,
D . powinno leżeć n a boku, c o ułatwia odpływ płynu
dializacyjnego.
Zadanie 110.
Pielęgniarka obserwując dziecko z urazem głowy powinna zwracać
uwagę n a ciśnienie tętnicze i tętno. Wysokie RR, bradykardia w
urazach czaszki nasuwają podejrzenie wzmożonego ciśnienia
śródczaszkowego. Objawy te wskazują na:
A . wstrząs hipowolemiczny,
B . wgłobienie,
C . uszkodzenie odcinka szyjnego kręgosłupa,
D . wstrząs neurogenny.
Zadanie 111.
Badanie symetrii klatki piersiowej i okolicy lędźwiowej podczas
skłonu w przód pozwala na wykrycie:
A . nadmiernej lordozy,
B . nadmiernej kifozy,
C . odstających łopatek,
D . bocznego skrzywienia kręgosłupa.
Zadanie 112.
A b y złagodzić ból i niemiłe odczucie związane z podawaniem
leków drogą dożylną, należy:
A . spryskać miejsce wkłucia preparatem odkażającym,
B . przed wkłuciem zastosować ciepłą, relaksacyjną kąpiel,
C . 1/2 godz. przed wkłuciem podać doustny lek p/bólowy,
D . zastosować krem EMLA na okolice wkłucia.
Zadanie 113.
W przypadku zidentyfikowania fenyloketonurii (PKU) rozpoczyna
się:
A . bezzwłocznie
leczenie
dietą
z
ograniczeniem
fenyloalaniny,
B . miesiąc p o rozpoznaniu leczenie dietą z ograniczeniem
fenyloalaniny,
C . bezzwłocznie leczenie dietą niskobiałkową,
D . bezzwłocznie leczenie o d podawania witaminy B 6 i
witaminy C.
Zadanie 114.
Dziecko wymaga dodatkowej, wnikliwej kontroli przebiegu
rozwoju, gdy:
A . pozycja centylowa mierzonego parametru usytuowana jest
na 50 centylu,
B . pozycja centylowa usytowana jest między 2 5 a 7 5
centylem,
C . pozycja centylowa usytuowana jest między 1 0 a 9 0
centylem,
D . występują nagłe zmiany pozycji centylowej lub
"wędrowanie"
z
kanału centylowego
do
kanału
centylowego.
Zadanie 115.
Test Guthriego służy do:
A . oceny wieku płodowego,
B . oceny wydolności oddechowej,
C . wykrycia hypotyreozy,
D . wykrycia fenyloketonurii.
Zadanie 116.
Celem ćwiczeń relaksacyjnych jest:
A . wytłumienie pobudzenia motorycznego oun,
B . wzmożenie napięcia mięśniowego,
C . wzmożenie odruchów podstawy,
D . umożliwienie wykonania samodzielnego ruchu.
Zadanie 117.
Pierwszym objawem klinicznym u pacjentów z guzem Wilmsa jest:
A . krwiomocz,
B . zakażenie układu moczowego,
C . gorączka,
D . wyczuwalny guz w jamie brzusznej.
Zadanie 118.
Podczas napadu anoksemicznego u starszego dziecka postępowanie
polega na:
A . wykonaniu intubacji,
B . umożliwieniu przyjęcia pozycji kucznej, uspokojeniu go,
oraz na podaniu płynów dożylnych i tlenoterapii,
C . wykonaniu kardiowersji,
D . rozpoczęciu farmakoterapii przeciwnadciśnieniowej.
Zadanie 119.
D o wad wrodzonych serca przebiegających z sinicą NIE zalicza
się:
A . zespół Fallota,
B . atrezja zastawki trójdzielnej,
C . przetrwały przewód tętniczy,
D . przełożenie wielkich pni tętniczych.
Zadanie 120.
Dziecko niewidome powinno być jak najwcześniej objęte opieką
specjalistyczną, aby zapobiec:
A . wystąpieniu innych wad,
B . opóźnieniu w rozwoju,
C . deformacjom twarzy,
D . odciążyć rodziców.
Zadanie 121.
Dzieci chore na jadłowstręt psychiczny w okresie leczenia:
A . wymagają bardzo ścisłego nadzoru podczas posiłków,
B . nie powinny być kontrolowane podczas posiłku,
C . nie powinny leżeć po posiłkach,
D . zawsze wymagają żywienia przez zgłębnik żołądkowy.
Zadanie 122.
Zasada konkretyzacji wykorzystywana podczas nauczania dzieci
niewidomych polega na:
A . dotykowej obserwacji rzeczywistości,
B . opisowych informacjach,
C . odwoływaniu się do doświadczeń,
D . stosowaniu modeli do sformułowania pojęć.
Zadanie 123.
Głównym zadaniem pielęgniarki w opiece nad dzieckiem
przewlekłą niewydolnością nerek jest:
A . ocena stanu świadomości,
B . prowadzenie bilansu płynów,
C . obserwacja zachowania dziecka,
D . pomiar ciepłoty ciała.
z
Zadanie 124.
Bardzo charakterystycznym objawem osteogenesis imperfekta jest:
A . ciemno zielony odcień twardówek,
B . głęboko niebieski odcień twardówek,
C . niski poziom wapnia całkowitego w surowicy,
D . niski poziom wapnia zjonizowanego w surowicy.
Zadanie 125.
Choroba Kawasakiego najczęściej występuje u:
A . osób dorosłych,
B . młodzieży,
C . dzieci w wieku 7-14 lat,
D . < 5. rż.
Zadanie 126.
Objawy chorobowe klasycznej galaktozemii ujawniają się:
A . po rozpoczęciu karmienia piersią,
B . w 2 miesiącu życia,
C . po wprowadzeniu soków owocowych,
D . po zakończeniu karmienia piersią.
Zadanie 127.
Zapobieganie krzywicy to przykład profilaktyki:
A . nieswoistej,
B . swoistej,
C . drugorzędowej, wtórnej,
D . trzeciorzędowej.
Zadanie 128.
Występujące u noworodka: przedłużająca się żółtaczka, sucha,
chłodna skóra, senność, trudności w karmieniu, duży język, mogą
świadczyć o:
A . chorobie Graves-Basedowa,
B . wrodzonej niedoczynności tarczycy,
C . chorobie Reya,
D . Zespole Nabytego Upośledzenia Odporności.
Zadanie 129.
Najczęstszym zakażeniem oportunistycznym w przebiegu AIDS jest:
A . salmonelloza,
B . Rota-Virus,
C . pneumocystoza,
D . toksoplazmoza.
Zadanie 130.
U 7-tygodniowego niemowlęcia stwierdza się żółte zabarwienie
powłok skórnych, odbarwione gliniaste stolce, ciemno brunatne
zabarwienie moczu.Rozpoznanie choroby
należy
postawić
najpóźniej do:
A . 2 miesiąca życia,
B . 6 miesiąca życia,
C . 12 miesiąca życia,
D . 2 roku życia.
Zadanie 131.
Jakie zwiastuny mogą zapowiadać napad padaczki?
A . senność, duszność, wymioty,
B . silne krótkotrwałe bóle głowy,
C . lekkie drażnienie i mrowienie kończyn,
D . chwilowy bezruch z zaburzeniami węchu (odczuwanie
przykrych zapachów).
Zadanie 132.
Celem prowadzania profilaktycznych badań lekarskich u dzieci
jest wczesne wykrycie:
A . wad postawy,
B . wad serca,
C . zaburzeń rozwoju i zdrowia,
D . dysfunkcji psychicznych.
Zadanie 133.
Przeciwskazaniem d o karmienia piersią z e strony dziecka może
być:
A . niezdolność d o skutecznego ssania (rozległa wady
anatomiczna w postaci rozszczepu wargi i podniebienia),
B . ciężki stan, wcześniactwo, wady wrodzone serca, w
których odruch ssania jest zbyt dużym wysiłkiem i wiąże
się z dużym ryzykiem zachłyśnięcia,
C . galaktozemia, wrodzony niedobór laktazy,
D . wszystkie powyżej.
Zadanie 134.
Kikut poamputacyjny m a tendencje d o ustawiania się w
nieprawidłowych pozycjach ze względu na:
A . zbyt wczesne założenie protezy,
B . zaburzenia równowagi poszczególnych grup mięśniowych,
C . zbyt wczesne podjęcie rehabilitacji,
D . długo utrzymujący się obrzęk po amputacji.
Zadanie 135.
Czynniki, które decydują już w momencie zapłodnienia w sposób
nieodwracalny o wielu właściwościach człowieka, np. jego płci,
budowie, funkcji, tempie rozwoju należą do:
A . czynników egzogennych,
B . czynników endogennych,
C . czynników środowiskowych,
D . czynników hormonalnych.
PIELĘGNIARSTWO POŁOŻNICZE
TEST NR 332416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Główna przyczyna zgonów okołoporodowych wśród noworodków w
Polsce to:
A . choroba hemolityczna,
B . wcześniactwo,
C . uraz okołoporodowy,
D . wady wrodzone.
Zadanie 2.
Charakterystycznym objawem niewydolności cieśniowo-szyjkowej
jest:
A . skracanie się części pochwowej szyjki macicy,
B . twardnienie brzucha,
C . sączenie płynu owodniowego,
D . bóle w okolicy krzyżowej.
Zadanie 3.
Wskazaniem do preindukcji porodu jest:
A . łożysko centralnie przodujące,
B . ciąża fizjologiczna w 32 tygodniu ciąży,
C . położenie poprzeczne płodu,
D . ciąża po terminie porodu.
Zadanie 4.
Ocena na 8 punktów wg skali Apgar oznacza noworodka:
A . w bardzo dobrym stanie bez żadnych nieprawidłowości,
B . dobrze rokującego, wymagającego obserwacji,
C . wymagającego leczenia i wnikliwej obserwacji,
D . źle rokującego wymagającego pobytu na oddziale IOM.
Zadanie 5.
Pojawienie się krwi w odchodach pod koniec trzeciego tygodnia
połogu pozwala przypuszczać, że u kobiety:
A . zaczyna się miesiączka,
B . występuje zaburzenie w inwolucji miejsca łożyskowego,
C . występuje niedokrwistość poporodowa,
D . występują niedobory witaminowe.
Zadanie 6.
Wśród objawów klinicznych cholestazy wewnątrzwątrobowej, oprócz
umiarkowanej lub ciężkiej żółtaczki występuje głównie:
A . ból głowy,
B . zaburzenia widzenia,
C . świąd skóry,
D . wzmożone pragnienie.
Zadanie 7.
Jedną z pierwszych czynności wykonywanych u noworodka zdrowego
bezpośrednio po urodzeniu jest:
A . ułożenie noworodka "skóra do skóry",
B . odpępnienie noworodka,
C . odśluzowanie,
D . założenie identyfikatora na rączki noworodka.
Zadanie 8.
Mianem bradykardii określa się:
A . wartość podstawowej czynności serca płodu 110-150
u/min,
B . poniżej 100 u/min,
C . powyżej 150 u/min,
D . wszystkie nieprawidłowe.
Zadanie 9.
Która faza I-szego okresu porodu trwa najdłużej?
A . utajona,
B . przyspieszenia,
C . maksymalnego wzrostu,
D . zwolnienia.
Zadanie 10.
Jakie jest niebezpieczeństwo rozkojarzenia czynności skurczowej
mięśnia macicy II stopnia?
A . pęknięcie macicy,
B . oddzielenie łożyska,
C . pęknięcie szyjki macicy,
D . zahamowanie postępu porodu.
Zadanie 11.
Relaktacja jest to:
A . wzniecenie procesu wydzielania mleka,
B . przywrócenie funkcji gruczołów piersiowych,
C . zaprzestanie funkcji gruczołów piersiowych,
D . proces produkcji mleka.
Zadanie 12.
W jakim terminie podaje się kobiecie immunoglobulinę, jeśli p o
porodzie u noworodka stwierdzono Rh(+), a matka ma Rh(-)?
A . do 72 godzin po porodzie,
B . do 86 godzin po porodzie,
C . do 92 godzin po porodzie,
D . do 7 dób po porodzie.
Zadanie 13.
Które z deceleracji NIE świadczą o niedotlenieniu płodu:
A . wczesne,
B . późne,
C . złożone,
D . zmienne.
Zadanie 14.
Cechami charakterystycznymi skurczów przepowiadających są:
A . krótki czas ich trwania,
B . niebolesność,
C . nieregularność,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 15.
Stany przejściowe noworodka to:
A . spadek masy ciała,
B . wzrost ciepłoty ciała,
C . żółtaczka fizjologiczna, fizjologiczny
ciała,
odczyny
ciążowe,
rumień
fizjologiczny wzrost ciepłoty ciała,
D . spadek ciepłoty ciała.
Zadanie
Jednym
A.
B.
C.
D.
spadek masy
noworodkowy,
16.
z pierwszych objawów okresu pokwitania jest:
pojawienie się białej śluzowatej wydzieliny w pochwie,
pojawienie się drobnych wycieków z sutków,
gwałtowny wzrost owłosienia głowy,
zahamowanie wzrostu.
Zadanie 17.
I l e krwi traci kobieta podczas fizjologicznego oddzielania się
łożyska?
A . do 100 ml,
B . 100-200 ml,
C . 200-300 ml,
D . więcej niż 300 ml.
Zadanie 18.
Polskie Towarzstwo Położnych jest członkiem:
A . ICN,
B . ICM,
C . PTG,
D . PTD.
Zadanie 19.
Przepełniony pęcherz moczowy w pierwszych godzinach
porodzie:
A . może spowodować rozkurczenie mięśnia macicy,
B . sprzyja obkurczeniu mięśnia macicy,
C . nie wpływa na stan obkurczenia mięśnia macicy,
D . zmniejsza krwawienie z dróg rodnych.
Zadanie 20.
Hipoksemia to:
A . mała zawartość
B . mała zawartość
C . duża zawartość
D . duża zawartość
tlenu
tlenu
tlenu
tlenu
we
we
we
we
krwi
krwi
krwi
krwi
po
tętniczej,
żylnej,
tętniczej,
żylnej.
Zadanie 21.
Zakrzepowe zapalenie żył głębokich w połogu charakteryzuje się
następującymi objawami:
A . zaczerwienieniem żylaków, bolesnym ich zgrubieniem,
wzrostem temperatury ciała,
B . obrzękiem i bólem kończyny, zwolnionym tętnem ,
wzrostem RR,
C . uciepleniem skóry kończyny, obniżeniem RR, marmurkowym
zabarwieniem skóry,
D . bólem
kończyny,
powiększeniem
jej
obwodu,
przyspieszeniem tętna.
Zadanie 22.
Przyczyną swędzenia skóry (zwłaszcza n a brzuchu) w trzecim
trymestrze ciąży może być:
A . nadmiar estrogenów,
B . nadmiar progesteronu,
C . spadek gonadotropin,
D . nadmiar tkanki tłuszczowej.
Zadanie 23.
Prawidłowy skurcz porodowy rozpoczyna się w okolicy:
A . ujścia macicznego jajowodów,
B . dolnego odcinka,
C . dna macicy,
D . cieśni szyjki.
Zadanie 24.
Objawy kliniczne infekcji HPV (wirus brodawczaka ludzkiego)
osiągają największe rozmiary i są bardziej rozprzestrzenione u:
A . kobiet nieciężarnych,
B . ciężarnych,
C . położnic,
D . kobiet po 40 roku życia.
Zadanie 25.
Zespół
Couvelair'a
(udar
maciczno
łożyskowy)
następstwem:
A . poronienia,
B . ciąży obumarłej,
C . łożyska przodującego,
D . łożyska przedwcześnie odklejającego się.
Zadanie
Zaśniad
A.
B.
C.
D.
26.
groniasty jest to:
rak kosmówki,
zwyrodnienie kosmówki,
rak płodu,
zwyrodnienie płodu.
Zadanie 27.
Proces retrakcji to:
A . wydłużanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
B . skracanie włókien mięśniowych trzonu macicy,
C . wydłużanie włókien mięśniowych dolnego odcinka,
D . skracanie włókien mięśniowych dolnego odcinka.
Zadanie 28.
Fizjologiczny spadek masy ciała noworodka, to ubytek:
A . do 5 % masy urodzeniowej,
B . 6-10 % masy urodzeniowej,
C . 11-15 % masy urodzeniowej,
D . powyżej 15 %.
Zadanie 29.
Śluz w okresie płodnym staje się:
A . obfity, przejrzysty, rozciągliwy,
B . skąpy, mętny, rozciągliwy,
C . obfity, mętny, twardy-nierozciągliwy,
D . skąpy, przejrzysty, twardy-nierozciągliwy.
jest
Zadanie 30.
Według klasyfikacji ICD-10 depresja poporodowa rozwija się:
A . w ciągu 48 godzin po porodzie,
B . do 4 tygodni po porodzie,
C . do 6 tygodni po porodzie,
D . do roku, a nawet 2 lat po porodzie.
Zadanie 31.
N a jakiej wysokości znajduje się mięsień macicy w 5 dniu
połogu:
A . 2 palce pod pępkiem,
B . 3 palce pod pępkiem,
C . w połowie odległości między pępkiem a spojeniem,
D . 2 palce nad spojeniem.
Zadanie 32.
Decydując się na hormonalną antykoncepcję należy zawsze:
A . korzystać z doświadczeń kobiet stosujących dany
preparat,
B . przeczytać ulotkę,
C . zasięgnąć porady lekarskiej i wykonać badania,
D . poszukać w piśmiennictwie czy nie jest przeciwwskazana.
Zadanie 33.
Nadmierna czynność skurczowa macicy z podwyższonym napięciem
podstawowym jest niebezpieczna dla matki, ponieważ:
A . przedłuża poród,
B . grozi pęknięciem macicy,
C . grozi wzrostem ciśnienia tętniczego krwi,
D . grozi odklejeniem siatkówki oka.
Zadanie 34.
Mechanizm wstawiania się główki d o płaszczyzny wchodu jest
uwarunkowany:
A . wielkością główki,
B . kształtem wchodu miednicy mniejszej,
C . długością sprzężnej przekątnej,
D . właściwym rozstawieniem talerzy kości biodrowych.
Zadanie 35.
Krótkotrwałe, przemijające przyspieszenie czynności serca
płodu, o c o najmniej 1 5 uderzeń n a minutę w stosunku d o
czynności podstawowej, trwające 15 sekund lub dłużej to:
A . oscylacja zawężona,
B . deceleracja wczesna,
C . tachykardia,
D . akceleracja.
Zadanie 36.
Faza cyklu, która zaczyna się pierwszego dnia cyklu, a kończy
się w przeddzień pojawienia się objawów płodności, to:
A . faza przedowulacyjnej niepłodności względnej,
B . faza płodności,
C . faza poowulacyjnej niepłodności bezwzględnej,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 37.
Który czynnik sprzyja wystąpieniu RDS?
A . wrodzone wady serca,
B . porażenie nerwu przeponowego,
C . niedojrzałość noworodka,
D . zarośnięcie nozdrzy tylnych.
Zadanie 38.
Charakterystycznym objawem dystocji barkowej jest:
A . opóźniony d o kolejnego skurczu macicy czwarty zwrot
główki,
B . objaw Küstnera,
C . objaw "żółwia",
D . objaw Ahlfelda.
Zadanie 39.
Prawidłowe pozycje podczas karmienia piersią to:
A . pozycja klasyczna, pozycja krzyżowa,
B . pozycja spod pachy-futbolowa,
C . pozycja na boku, pozycja na plecach,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
Zadanie 40.
Nazwa "sprzężna prawdziwa" odnosi się do:
A . sprzężnej anatomicznej,
B . sprzężnej położniczej,
C . sprzężnej zewnętrznej,
D . sprzężnej przekątnej.
Zadanie 41.
Pionierem idei porodu naturalnego był:
A . G. D. Read,
B . F. Lamaze,
C . M. Odent,
D . S. Kitzinger.
Zadanie 42.
Co to jest oligospermia?
A . zmniejszona liczba plemników w nasieniu,
B . zwiększona liczba plemników w nasieniu,
C . brak plemników w ejakulacie,
D . brak ruchów plemników w ejakulacie.
Zadanie 43.
U noworodka podejrzanego o żółtaczkę fizjologiczną można
zaobserwować:
A . pobudliwość,
B . senność,
C . częste ssanie,
D . większy przyrost masy ciała.
Zadanie 44.
Deceleracje późne bez następczych akceleracji w zapisie ktg s ą
objawem:
A . ucisku główki w kanale rodnym,
B . poważnego zagrożenia płodu,
C . ucisku części przodującej na pępowinę,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 45.
Konsekwencją stymulacji owulacji u kobiety, może być:
A . niepłodność,
B . oziębłość płciowa,
C . zaburzenie statyki macicy,
D . ciąża mnoga.
Zadanie 46.
Jakie powikłania przebiegu obumarłej ciąży s ą najgroźniejsze
dla życia i zdrowia matki?
A . uogólnione zatrucie organizmu,
B . zaburzenia akcji serca,
C . zaburzenia ze strony układu moczowego,
D . zaburzenia krzepnięcia.
Zadanie 47.
W przypadku niedowładu macicy jest ona:
A . duża i miękka,
B . duża i twarda,
C . mała i miękka,
D . mała i twarda.
Zadanie 48.
Jaki jest zasadniczy cel propagowania gimnastyki mięśni krocza?
A . utrzymanie prawidłowej postawy ciała,
B . zapobieganie wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
i
zaburzeniom statyki narządu rodnego,
C . zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym w obrębie
miednicy małej,
D . przyspieszenie gojenia się rany po nacięciu krocza.
Zadanie 49.
Według klasyfikacji obrażeń krocza w czasie porodu w g
Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, boczne nacięcie krocza to:
A . I stopień,
B . II stopień,
C . III stopień,
D . IV stopień.
Zadanie 50.
Co może być przyczyną tężcowego skurczu macicy?
A . małowodzie,
B . nieprawidłowe zachowanie rodzącej,
C . wady trzonu macicy,
D . niewspółmierność porodowa.
Zadanie 51.
Kobiecie chorej n a padaczkę w celu zmniejszenia zagrożeń dla
płodu, wskazane jest w okresie przedkoncepcyjnym i w czasie
ciąży profilaktyczne zażywanie:
A . vit A i C,
B . vit E i kwasu askorbinowego,
C . vit B i kwasu foliowego,
D . vit. D i K oraz soli mineralnych.
Zadanie
Hormon
A.
B.
C.
D.
52.
LH ( lutotropina) wydzielany jest przez:
jajnik,
przysadkę mózgową,
podwzgórze,
korę nadnerczy.
Zadanie 53.
Jaki jest wpływ progesteronu n a perystaltykę jelit w okresie
ciąży?
A . przyspiesza perystaltykę na początku ciąży,
B . zwalnia perystaltykę w I połowie ciąży,
C . zwalnia perystaltykę w czasie całej ciąży,
D . nie ma żadnego wpływu.
Zadanie 54.
Kobieta chora na cukrzycę:
A . nie powinna karmić piersią,
B . powinna karmić, ale dopiero 2-3 dni po porodzie,
C . powinna karmić, ale dopiero 2 tygodnie po porodzie,
D . może karmić bez żadnych ograniczeń.
Zadanie 55.
Obserwowany podczas wstawiania się główki płodu tzw. objaw
Gaussa jest wskazaniem do:
A . szybkiego zakończenia porodu,
B . przebicia pęcherza płodowego,
C . podłączenia kroplówki z Oksytocyną,
D . wnikliwej obserwacji czynności serca płodu.
Zadanie 56.
Jakie są objawy przełomu tarczycowego w trakcie porodu?
A . obfity krwotok w III okresie porodu i tachykardia,
B . bradykardia i spadek ciśnienia tętniczego krwi,
C . temperatura ciała poniżej 36,6˚C i obniżone ciśnienie
tętnicze krwi,
D . wysoka temperatura ciała i zaburzenia elektrolitowe.
Zadanie 57.
J a k często należy osłuchiwać czynność serca płodu w II-gim
okresie porodu?
A . co 10 minut,
B . co 15 minut,
C . co 2 skurcze,
D . po każdym skurczu.
Zadanie
Zgodnie
jako:
A.
B.
C.
D.
58.
z założeniami promocji zdrowia "zdrowie" określane jest
zasób,
cel,
dążenie,
zasób i cel.
Zadanie 59.
KTG-kardiotokografia jest to monitorowanie:
A . czynności serca płodu w okresie ciąży,
B . czynności skurczowej mięśnia macicy w czasie porodu,
C . położenia płodu i usadowienia łożyska,
D . czynności serca płodu z jednoczesną rejestracją
czynności skurczowej mięśnia macicy.
Zadanie 60.
Niepłodność laktacyjna spowodowana jest:
A . wysokim stężeniem prolaktyny,
B . niskim stężeniem prolaktyny,
C . wahaniem stężenia prolaktyny,
D . nie ma związku ze stężeniem prolaktyny.
Zadanie 61.
Trzeci chwyt Leopolda pozwala na ocenę:
A . jaka część płodu znajduje się w dnie macicy,
B . jaka część płodu znajduje się po obu stronach macicy,
C . zstępowanie części przodującej do miednicy,
D . jaka część płodu przoduje i jaki jest jej stosunek d o
wchodu miednicy.
Zadanie 62.
Odgięcie główki w mechanizmie porodu prawidłowego to:
A . I zwrot,
B . II zwrot,
C . III zwrot,
D . IV zwrot.
Zadanie 63.
Składnik
mleka
kobiecego,
który
ośrodkowego układu nerwowego, to:
A . laktoza,
B . kazeina
C . cholesterol,
D . żelazo.
ułatwia
mielinizację
Zadanie 64.
Ciąża ektopowa umiejscawia się najczęściej w:
A . bańce jajowodu,
B . cieśni jajowodu,
C . strzępkach jajowodu,
D . w jajniku.
Zadanie 65.
O atonii macicy w III okresie porodu mówimy gdy:
A . macica reaguje na zabiegi skurczem, ale rozkurcza się,
B . macica nie reaguje skurczem mimo podjętych działań,
C . macica naprzemiennie się kurczy i rozkurcza,
D . grozi pęknięcie macicy na skutek hiperstymulacji.
Zadanie 66.
W profilaktyce konfliktu serologicznego p o porodzie
cięcie cesarskie należy podać:
A . 50 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
B . 150 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
C . 250 mikrogramów immunoglobuliny anty-D,
D . 300 mikrogramów immunoglobuliny anty-D.
przez
Zadanie 67.
Wskaż cechę nieprawidłowego przystawienia dziecka do piersi:
A . czubek nosa i broda dotykają piersi,
B . otoczka nie marszczy się,
C . usta dziecka wywinięte na zewnątrz,
D . kąt między górną a dolną wargą jest kątem ostrym.
Zadanie 68.
Pod koniec 1 tygodnia po porodzie odchody połogowe są:
A . żółtawe,
B . krwiste,
C . brunatne,
D . białoszare.
Zadanie 69.
Które
badanie
diagnostyczne
potwierdza
cholestazę
wewnątrzwątrobową?
A . morfologia krwi z rozmazem,
B . poziom methemoglobiny i czasu krzepnięcia,
C . poziom cholesterolu i lipazy,
D . poziom
fosfatazy
alkalicznej
i
aminotransferazy
alaninowej.
Zadanie 70.
Do oceny natężenia bólu służy skala:
A . neuroleptoanalgetyczna,
B . wizualno-analogowa (VAS),
C . ASO,
D . wszystkie powyższe skale.
Zadanie 71.
Proszę wskazać definicję dystocji barkowej:
A . poród odbywa się samoistnie z opóźnieniem zwrotu
zewnętrznego główki,
B . dochodzi do zahamowania porodu,
C . dochodzi do zhamowania porodu na skutek dyskoordynacji
czynności skurczowej,
D . dochodzi d o zahamowania porodu w końcowej fazie
drugiego okresu porodu n a skutek niemożności urodzenia
się barków płodu.
Zadanie 72.
Zalety masażu dziecka to:
A . stymulacja układu krążenia dziecka, usprawnienie
procesu oddychania oraz układu odpornościowego,
przynosi ulgę w kolkach jelitowych,
B . spowalnia usuwanie produktów przemiany materii,
C . zmniejsza stężenie serotoniny,
D . osłabia napięcie mięśni.
Zadanie 73.
Pedagogika prenatalna:
A . ma na celu przygotowanie rodzącej do porodu,
B . jest jedną z metod prowadzenia zajęć w szkole rodzenia,
C . przygotowuje rodziców do opieki nad noworodkiem,
D . obejmuje oddziaływania wychowawcze wobec dziecka w
okresie jego wewnątrzmacicznego rozwoju.
Zadanie 74.
Który okres ciąży jest optymalny pod względem przygotowywania
się do rodzicielstwa w szkole rodzenia?
A . I trymestr,
B . II trymestr,
C . III trymestr,
D . Nie ma znaczenia.
Zadanie 75.
W przypadku pęknięcia szyjki macicy z dróg rodnych wydobywa się
krew:
A . ciemnoczerwona,
B . zhemolizowana,
C . jasnoczerwona,
D . rozwodniona.
Zadanie 76.
Za ojca polskiej psychoprofilaktyki położniczej uznano:
A . Jana Lesińskiego,
B . Witolda Michałowicza,
C . Adama Cekańskiego,
D . Włodzimierza Fijałkowskiego.
Zadanie 77.
Stosowanie zimnych okładów na piersi:
A . nie wpływa na laktację,
B . ma na celu pobudzenie laktacji,
C . hamuje laktację,
D . ułatwia przystawienie dziecka do piersi.
Zadanie 78.
Czy
czynna,
prątkująca
gruźlica
u
matki
stanowi
przeciwwskazanie do karmienia piersią?
A . tak, bezwzględne,
B . tak, ale tylko w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C . tak, ale tylko w okresie noworodkowym,
D . nie stanowi.
Zadanie 79.
Deceleracje późne są objawem:
A . ostrej niewydolności maciczno- łożyskowej,
B . snu płodu,
C . zespołu żyły głównej dolnej,
D . zespołu Gaussa.
Zadanie 80.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem d o śródporodowego znieczulenia
zewnątrzoponowego jest:
A . cholestaza,
B . zaburzenie krzepnięcia krwi,
C . nadciśnienie,
D . odklejenie siatkówki u matki.
Zadanie 81.
Który z niżej wymienionych objawów jest charakterystyczny dla
zwichnięcia stawu biodrowego?
A . trudności z wyprostowaniem kończyn dolnych,
B . objaw przeskakiwania w stawie,
C . łatwość odwiedzenia w stawie,
D . zasinienie skóry w okolicy zwichnięcia.
Zadanie 82.
Przygotowanie d o sprawowania opieki rodzicielskiej nad
noworodkiem powinno obejmować między innymi:
A . podstawowe informacje o niemowlęciu,
B . naukę pielęgnacji w warunkach domowych,
C . edukację w zakresie stymulacji rozwoju niemowlęcia,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 83.
W
mleku
kobiecym
znajduje
się
wiele
substancji
przyspieszających rozwój mózgu dziecka. D o takich substancji
NIE należy:
A . cholesterol,
B . tłuszcze,
C . cysteina i tauryna,
D . czynnik bifidogenny.
Zadanie 84.
Wczesne zaciśnięcie pępowiny zalecane jest u noworodków:
A . matek z niedokrwistością,
B . matek zakażonych wirusem HIV,
C . z porodu bliźniaczego,
D . wszystkie powyższe są prawdziwe.
Zadanie 85.
Powrót cyklu miesiączkowego po porodzie uzależniony jest od:
A . działania progesteronu,
B . intensywności działania estrogenów,
C . uruchomienia się sprzężenia zwrotnego między przysadką
i podwzgórzem a jajnikami,
D . intensywności działania oksytocyny.
Zadanie 86.
Dzień położnej, od 1994 roku, obchodzony jest w Polsce:
A . 8 stycznia,
B . 8 marca,
C . 8 maja,
D . 8 lipca.
Zadanie 87.
Jaki jest główny objaw kliniczny łożyska przodującego
ujawniający się w pierwszym okresie porodu?
A . gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego krwi,
B . gwałtowny wzrost tętna,
C . obfite krwawienie,
D . gwałtowne odpłynięcie płynu owodniowego p o wystąpieniu
gwałtownych skurczów porodowych.
Zadanie 88.
Amnioskopia to:
A . oglądanie dolnego bieguna jaja płodowego,
B . zabieg polegający n a przerwaniu ciągłości
płodowych,
C . oglądanie stopnia rozwierania się szyjki macicy,
D . zabieg nałożenia szwu okrężnego na szyjkę macicy.
Zadanie 89.
W jakim okresie ciąży występuje
indukowane ciążą?
A . po 1 tygodniu ciąży,
B . po 4 tygodniu ciąży,
C . po 10 tygodniu ciąży,
D . po 20 tygodniu ciąży.
nadciśnienie
błon
tętnicze
Zadanie 90.
Pewny objaw ciąży to:
A . powiększenie brzucha,
B . zmiany w obrębie szyjki macicy,
C . dodatni wynik próby ciążowej,
D . wyczucie ruchów płodu.
Zadanie 91.
Który z wymienionych czynników NIE predysponuje d o wystąpienia
atonii macicy?
A . pozycja wertykalna w czasie porodu,
B . wielowodzie lub ciąża mnoga,
C . poród przyspieszony,
D . nieprawidłowe prowadzenie III okresu porodu.
Zadanie 92.
Czynniki predysponujące do wystąpienia zatoru płynem owodniowym
to:
A . nadmierna czynność skurczowa macicy,
B . indukcja porodu/ stymulacja czynności skurczowej,
C . inwazyjne zabiegi podczas porodu,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 93.
Jakie najczęściej występują powikłania spowodowane obecnością
mięśniaków w okresie ciąży?
A . zaburzenia III okresu porodu,
B . zaburzenia laktacji,
C . nieprawidłowe gojenie się naciętego krocza,
D . powstanie krwiaka w okolicy krocza.
Zadanie 94.
Szew okrężny z szyjki macicy należy planowo zdjąć:
A . w 36 tygodniu ciąży,
B . w 38 tygodniu ciąży,
C . w 40 tygodniu ciąży,
D . gdy rozpocznie się poród.
Zadanie
U dzieci
A.
B.
C.
D.
95.
karmionych piersią:
częściej występują zaparcia,
rzadziej występuje zapalenie ucha środkowego,
częściej występuje martwicze zapalenie jelit,
rzadziej występuje prawidłowy zgryz.
Zadanie 96.
Typ asymetryczny IUGR rozpoznaje się gdy:
A . obwód brzucha jest mniejszy od obwodu głowy,
B . obwód brzucha jest większy od obwodu głowy,
C . obwód brzucha i głowy jest taki sam,
D . odpowiedzi A i C są prawidłowe.
Zadanie 97.
Pacjentka będąca w pierwszej dobie p o porodzie skarży się, ż e
n i e może obracać się w łóżku z powodu bólu w okolicy spojenia
łonowego. Może to nasuwać podejrzenie:
A . powstania krwiaka w okolicy rany krocza,
B . rozejścia się spojenia łonowego,
C . zatoru żyły miednicy mniejszej,
D . rozpoczynającego się ropnia jajnika.
Zadanie 98.
Rzęsistkowica wywoływana jest przez:
A . bakterie,
B . wirusy,
C . pierwotniaki,
D . drożdże.
Zadanie 99.
Do czynników ryzyka dystocji barkowej NIE należy:
A . cukrzyca matki,
B . otyłość matki,
C . nadciśnienie tętnicze u matki,
D . ciąża przenoszona.
Zadanie 100.
Wysokość dna macicy w 24-tym tygodniu ciąży znajduje się n a
poziomie:
A . 2-3 palce poniżej pępka,
B . na wysokości pępka,
C . 2-3 palce powyżej pępka
D . wszystkie fałszywe.
Zadanie 101.
Stosunek osi długiej płodu do długiej osi macicy to definicja:
A . położenia płodu,
B . ustawienia płodu,
C . ułożenia płodu,
D . wstawiania się.
Zadanie 102.
Obrzęk sutków zaobserwowany u noworodka zaliczany jest do grupy
stanów:
A . patologicznych,
B . zaburzeń wodno-elektrolitowych,
C . przejściowych,
D . zaburzeń metabolicznych.
Zadanie 103.
Łożysko przodujące jest uważane z a jedno z najpoważniejszych
powikłań położniczych, ponieważ może zagrażać:
A . życiu matki,
B . życiu dziecka,
C . życiu matki i dziecka,
D . zdrowiu matki.
Zadanie 104.
Objawy zwiastujące poród to:
A . obniżenie się dna macicy, odejście czopa śluzowego,
pojawienie się skurczów przepowiadających,
B . regularna czynność skurczowa mięśnia macicy,
C . bóle w okolicy krzyżowej kręgosłupa,
D . krwotok.
Zadanie 105.
Trzeci zwrot główki w mechanizmie porodowym nazywa się:
A . odgięciowy,
B . rotacyjno-postępowy,
C . przygięciowo- odgięciowy,
D . rotacyjny.
Zadanie 106.
Powikłaniem przedwczesnego pęknięcia błon płodowych może być:
A . zakażenie, niedotlenienie , hipoplazja płuc płodu,
B . zakażenie, deformacje płodu, hipotermia,
C . niedotlenienie, hipotermia, nieprawidłowe ułożenie
płodu,
D . hipotermia, hipoplazja płuc i deformacje płodu.
Zadanie 107.
Jednym z objawów ostrej fazy rzęsistkowicy występującej u
kobiet są:
A . obfite, szarożółte, pieniste upławy,
B . obfite serowate upławy,
C . kłykciny płaskie,
D . obfite ropne upławy.
Zadanie 108.
W której z poniżej przedstawionych sytuacji
dochodzi do porodu przedwczesnego?
A . w konflikcie serologicznym w układzie Rh,
B . w cukrzycy,
C . w niewydolności cieśniowo-szyjkowej,
D . w niedokrwistości ciążowej.
najczęściej
Zadanie 109.
Środek ciężkości ciała u kobiety w okresie ciąży przesuwa się:
A . ku przodowi i ku dołowi,
B . ku przodowi i ku górze,
C . ku tyłowi i ku górze,
D . ku tyłowi i ku dołowi.
Zadanie 110.
Jaki charakter powinna mieć porada genetyczna?
A . dyrektywny,
B . informacyjny,
C . obligatoryjny,
D . nakazowy.
Zadanie 111.
Żółtaczka fizjologiczna najczęściej występuje:
A . w 1-ej dobie po porodzie,
B . w 2-3-ej dobie po porodzie,
C . w 5-6-tej dobie po porodzie,
D . 10-14 dni po porodzie.
Zadanie 112.
Informacje dotyczące karmienia niemowląt powinny dotyczyć:
A . zalet karmienia naturalnego,
B . technik karmienia naturalnego,
C . zaburzeń i wspomagania laktacji,
D . wszystkich wymienionych.
Zadanie 113.
Pogrubienie fałdu karkowego (>3mm) u płodu widoczne w badaniu
USG może sugerować:
A . obrzęk płodu,
B . makrosomię płodu,
C . zespół Downa u płodu,
D . deformację kręgów szyjnych płodu.
Zadanie 114.
Odchody krwiste to:
A . lochia rubra,
B . lochia fusca,
C . lochia flava,
D . lochia alba.
Zadanie 115.
Średnia dobowa ilość energii, która powinna być uzyskiwana z
pożywienia przez kobietę karmiącą jedno dziecko to:
A . ok. 1500 kcal,
B . ok. 1800 kcal,
C . ok. 2400 kcal,
D . ok. 2900 kcal.
Zadanie 116.
Szczepionkę BCG wykonuje się w okolicy mięśnia:
A . ramiennego prawego,
B . udowego lewego,
C . ramiennego lewego,
D . pośladkowego prawego.
Zadanie 117.
Który hormon odpowiada za uwolnienie komórki jajowej?
A . progesteron,
B . prolaktyna,
C . luteotropina,
D . folitropina.
Zadanie 118.
Ostatecznym gospodarzem pierwotniaka Toxoplasma gondi, jest:
A . kot,
B . pies,
C . świnia,
D . krowa.
Zadanie 119.
W której z wymienionych sytuacji można obecnie legalnie wykonać
zabieg przerwania ciąży?
A . gdy ciąża jest wynikiem przestępstwa (gwałtu),
B . gdy kobieta ma trudne warunki socjalno-bytowe,
C . gdy ciąża jest u bardzo młodej kobiety,
D . gdy ciąża komplikuje plany życiowe kobiety.
Zadanie 120.
Na czynność skurczową mięśnia macicy działanie hamujące ma:
A . prolaktyna,
B . katecholaminy,
C . oksytocynaza,
D . estrogeny.
Zadanie 121.
Jaki hormon jest odpowiedzialny z a wzrost podstawowej ciepłoty
ciała w cyklu miesiączkowym?
A . progesteron,
B . estrogeny,
C . androgeny,
D . gonadotropina kosmówkowa.
Zadanie 122.
Które z e wskazanych badań diagnostycznych jest "bezpieczne" dla
ciężarnej z łożyskiem przodującym?
A . per vaginam,
B . amnioskopia,
C . fetoskopia,
D . USG.
Zadanie 123.
Wczesne zaciśnięcie pępowiny powinno nastąpić p o urodzeniu
dziecka do:
A . 15 sekund,
B . 30 sekund,
C . 45 sekund,
D . 1 minuty.
Zadanie 124.
Częste karmienie piersią sprzyja zmniejszonej intensywności
żółtaczki fizjologicznej, ponieważ:
A . przyspiesza
wydalanie
bilirubiny
przez
przewód
pokarmowy,
B . ułatwia wchłanianie bilirubiny,
C . wiąże nadmiar krążącej we krwi bilirubiny,
D . nie ma to znaczenia.
Zadanie 125.
Fizjologiczna niedokrwistość u ciężarnych spowodowana jest:
A . zmniejszaniem się liczby krwinek czerwonych,
B . rozpadem krwinek czerwonych,
C . zwiększeniem się objętości osocza,
D . utrudnionym wchłanianiem żelaza w tym okresie.
Zadanie 126.
Jakim badaniem można w sposób najbardziej obiektywny i szybki
potwierdzić wewnątrzmaciczną śmierć płodu?
A . palpacyjnym,
B . ultrasonograficznym,
C . hormonalnym,
D . osłuchiwaniem.
Zadanie 127.
Kiedy następuje anatomiczne zamknięcie otworu owalnego?
A . zaraz po urodzeniu dziecka,
B . w pierwszym tygodniu życia dziecka,
C . pod koniec okresu noworodkowego,
D . w dalszych miesiącach życia dziecka.
Zadanie 128.
Czynność oddechową należy oceniać u noworodka spokojnego, a
prawidłowa częstość oddechów wynosi:
A . powyżej 16/min,
B . od 20-25/min,
C . poniżej 32/min,
D . 40-60/min.
Zadanie 129.
U ciężarnych z rozpoznaniem raka gruczołu piersiowego stwierdza
się przerzuty do węzłów chłonnych:
A . tak samo często jak poza ciążą,
B . rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u pierwiastek,
C . rzadziej niż poza ciążą, ale tylko u kobiet przed 3 0
r.ż.,
D . częściej niż poza ciążą.
Zadanie 130.
Wynik badania wewnętrznego: główka znajduje się w e wchodzie
miednicy, szew strzałkowy w wymiarze prostym, ciemię tylne
bliżej spojenia łonowego, sugeruje:
A . niskie poprzeczne ustawienie główki,
B . wysokie proste ustawienie główki,
C . asynklityzm przedni,
D . asynklityzm tylny.
Zadanie 131.
W przypadku spożycia alkoholu, przez kobietę stosującą
termiczną metodę regulacji poczęć, należy:
A . zrezygnować z pomiaru podstawowej ciepłoty ciała w dniu
następnym,
B . zapamiętać datę spożycia alkoholu,
C . odnotować ten fakt w karcie temperaturowej,
D . zapisać ten fakt w kalendarzyku.
Zadanie 132.
Promocja zdrowia zgodnie z Kartą Ottawską to:
A . umożliwianie jednostkom i grupom zwiększania kontroli
zdrowia i jego poprawianie,
B . umożliwianie jednostkom i grupom dostępu d o jednostek
zorganizowanej ochrony zdrowia,
C . obowiązki urzędów w podnoszeniu zdrowotności narodów,
D . współodpowiedzialność urzędów krajów wysokorozwiniętych
za zdrowie narodów rozwijających się.
Zadanie 133.
Jaki jest charakter bólu odczuwanego przez pacjentkę z
podejrzeniem przedwczesnego oddzielenia prawidłowo usadowionego
łożyska?
A . ciągły,
B . tylko w czasie skurczu,
C . ból tylko w przerwie międzyskurczowej,
D . krótkotrwały ból bez związku z czynnością skurczową.
Zadanie 134.
Mięsień macicy pobudzany jest jednocześnie z dwóch ośrodków, a
krzywa tokograficzna m a charakter dwugarbny. Jest t o obraz
charakterystyczny dla:
A . hipotonicznej czynności skurczowej,
B . hipertonicznej czynności skurczowej,
C . rozkojarzenia czynności skurczowej I stopnia,
D . rozkojarzenia czynności skurczowej II stopnia,
Zadanie 135.
Mleko początkowe - siara NIE powoduje:
A . zwiększenia perystaltyki jelit dziecka,
B . zwiększenia odporności organizmu dziecka,
C . zmniejszenia
nasilenia
żółtaczki
fizjologicznej
dzieci,
D . zwiększenia odporności organizmu matki.
u
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE
TEST NR 341416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Celem postępowania rehabilitacyjnego NIE jest:
A . niedopuszczenie do objawów choroby szpitalnej,
B . odreagowanie emocjonalne,
C . odbudowanie nawyków kontaktów społecznych
środowiskiem,
D . włączenie chorego w czynne życie społeczne.
ze
Zadanie 2.
Wysokiej rangi dokument zaczyna się zdaniem: "Uznając, ż e
zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym
człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi
należy d o obowiązków państwa ...". Powyższe zdanie zawarte jest
w:
A . Ustawie o działalności leczniczej,
B . Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego,
C . Projekcie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego",
D . Karcie Ottawskiej.
Zadanie 3.
Podstawowym elementem kontaktu psychoterapeutycznego jest:
A . negatywizm,
B . postawa karząca,
C . altruizm,
D . akceptacja.
Zadanie 4.
D o mechanizmów obronnych stosowanych w zniekształcaniu według
Sieka należą:
A . wypieranie, sublimacja, racjonalizacja,
B . zaprzeczanie, idealizacja, intelektualizacja,
C . introjekcja, tłumienie, konwersja,
D . projekcja, kompensacja, regresja.
Zadanie 5.
W stosunku d o osób chorych psychicznie niezbędne jest
stosowanie specyficznych zasad rehabilitacji psychiatrycznej,
do których należą:
A . zasada ograniczenia trudności i zasada obniżonej
stymulacji,
B . zasada
partnerstwa
i
zasada
wielostronności
oddziaływań,
C . zasada ograniczonego zaufania i zasada jednostronności
oddziaływań,
D . zasada ograniczonego zaufania i zasada wieloetapowości
działań.
Zadanie 6.
Aktywne słuchanie jest jedną z podstawowych technik
komunikowania się z chorym psychicznie. Cechy aktywnego
słuchania to niżej wymienione z WYJĄTKIEM:
A . postawa otwarta i życzliwa wobec chorego,
B . koncentracja n a formie komunikatu, a nie n a jego
sensie,
C . motywacja do słuchania chorego,
D . obserwacja sygnałów niewerbalnych chorego.
Zadanie 7.
Psychoedukacja rodziny pacjenta chorego n a schizofrenię polega
m. in. na:
A . rozpoznaniu potrzeb społecznych rodziny,
B . udzielaniu rodzinie częstych informacji o stanie
zdrowia pacjenta,
C . uczeniu dostrzegania wczesnych sygnałów ostrzegawczych
przed nawrotem choroby,
D . uczeniu sposobów wyręczania pacjenta w obowiązkach, z
którymi sobie nie radzi.
Zadanie 8.
Ostre zatrucie litem charakteryzuje się:
A . drżeniem, ataksją, wzmożonym napięciem mięśni,
B . bólami i zawrotami głowy, sennością,
C . przyrostem masy ciała, obrzękami,
D . spadkiem siły mięśniowej i zaparciami.
Zadanie 9.
Z a rozwój działań promujących zdrowie, według Karty Ottawskiej,
odpowiada przede wszystkim:
A . ochrona zdrowia,
B . całe społeczeństwo,
C . samorządy terytorialne,
D . administracja państwowa.
Zadanie 10.
Stwierdzenie, ż e zaburzenia psychiczne mogą być wynikiem
powstania reakcji emocjonalnych nieadekwatnych d o rodzaju
wywołującego je bodźca jest zgodne z:
A . teorią behawioralną,
B . psychoanalizą,
C . koncepcjami humanistycznymi,
D . teoriami systemowymi.
Zadanie 11.
Najczęściej samobójstwo popełniają osoby cierpiące na:
A . depresję, schizofrenię, alkoholizm,
B . schizofrenię, zaburzenia osobowości,
C . zaburzenia
urojeniowe,
zaburzenia
osobowości,
zaburzenia reaktywne,
D . zaburzenia osobowości, zaburzenia psychoseksualne,
zaburzenia lękowe.
Zadanie 12.
Do metod podtrzymujących kontakt i komunikację NIE zalicza się:
A . poświadczenia,
B . odzwierciedlenia,
C . informowania,
D . klaryfikowania.
Zadanie 13.
Pacjent z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
charakteryzuje się:
A . trudnością w abstrakcyjnym myśleniu,
B . brakiem przewidywania następstw swego działania,
C . zdolnością do prostej konwersacji,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 14.
Zdrowie psychiczne rozumiane jako przystosowanie się jednostki
d o jej środowiska materialnego i ludzkiego przy osiągnięciu
maksymalnego powodzenia i szczęścia zostało zdefiniowane przez:
A . Światową Organizację Zdrowia w roku 1946,
B . Menningera w roku 1946,
C . Fromma w roku 1941,
D . Hadfielda w roku 1952.
Zadanie 15.
Zespół abstynencyjny NIE występuje po odstawieniu:
A . opiatów,
B . alkoholu,
C . substancji halucynogennych,
D . kanabinoli.
Zadanie 16.
Trwałe zaburzenia pamięci po zabiegach elektrowstrząsowych:
A . nie występują,
B . występują częściej u chorych leczonych zabiegami
jednostronnymi, niż dwustronnymi,
C . występują częściej u chorych leczonych zabiegami
dwustronnymi, niż jednostronnymi,
D . występują u takiego samego odsetka pacjentów, jak
zaburzenia pamięci przemijające.
Zadanie 17.
W
początkowej
fazie
orientacji
relacji
terapeutycznej
pielęgniarki-pacjenta, wypowiedzi i zachowanie pacjenta NIE
wykazują:
A . lęku, bezsilności,
B . pobudzenia,
C . ograniczenia w zaspokajaniu potrzeb i czynności życia
codziennego,
D . ufności i pewności siebie.
Zadanie 18.
Pomoc w wyjaśnianiu lub wyjaśnianie ustnych i pisemnych skarg
osób leczonych w szpitalu psychiatrycznym należy d o
szczegółowych zadań:
A . ordynatora oddziału psychiatrycznego,
B . pracownika socjalnego,
C . Rzecznika Praw Pacjenta,
D . psychologa.
Zadanie 19.
Podczas zbierania danych o pacjencie z zespołem otępiennym
pielęgniarka powinna korzystać ze skali:
A . Barthel,
B . Eysencha,
C . PANSS,
D . Wechslera.
Zadanie 20.
Desensytyzacja to:
A . metoda behawioralnego oduczania reakcji lękowych,
B . trening asertywności,
C . metoda aktywnego słuchania,
D . metoda psychoterapii elementarnej.
Zadanie 21.
Różne formy wpływania n a środowisko społeczne w celu
doprowadzenia d o zmiany funkcjonowania jednostki określa się
pojęciem:
A . socjoterapia,
B . psychoterapia,
C . pomoc i wsparcie psychiczne,
D . psychorehabilitacja.
Zadanie 22.
Pierwszym
elementem
interwencji
terapeutycznej
przy
trudnościach w podejmowaniu aktywności ruchowej u pacjentów z
zaburzeniami depresyjnymi jest:
A . zachęcanie pacjenta do podejmowania aktywności,
B . szukanie zainteresowań pacjenta,
C . zorganizowanie czasu wolnego,
D . obserwowanie i poznawanie możliwości chorego.
Zadanie 23.
Zjawisko przeniesienia możliwe d o wystąpienia w przebiegu
psychoterapii indywidualnej polega na:
A . przypisywaniu relacji z terapeutą i jemu samemu cech,
jakie miały inne ważne w życiu pacjenta osoby i
relacje,
B . przypisywaniu relacji z pacjentem i jemu samemu cech,
jakie miały inne ważne w życiu terapeuty osoby i
relacje,
C . wnoszeniu przez psychoterapeutę w relację z pacjentem
własnych przeżyć i trudności,
D . żadne z powyższych.
Zadanie 24.
Do psychiatrycznych stanów nagłych NIE zaliczamy:
A . majaczenia,
B . napadu padaczkowego,
C . zachowania agresywnego i autoagresywnego,
D . nagłego stanu lękowego.
Zadanie 25.
Model
pielęgniarstwa
oparty
na
fazach
pielęgniarka-pacjent to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . H. Peplau.
relacji
Zadanie 26.
Celem komunikowania się terapeutycznego u pacjentów
uzależnieniem NIE jest:
A . wzrost umiejętności radzenia sobie ze stresem,
B . poznanie metod unikania używek,
C . wzrost umiejętności społecznych,
D . wzmocnienie poczucia skuteczności.
z
Zadanie 27.
Umiejętności ćwiczone podczas treningu "program powrotu d o
społeczeństwa" powinien nabyć każdy pacjent wypisywany z e
szpitala do środowiska, a szczególnie:
A . pacjent po pierwszym epizodzie depresyjnym,
B . przewlekle chory po długim odizolowaniu szpitalnym,
C . chory po leczeniu na oddziale detoksykacyjnym,
D . pacjent przyjęty bez zgody z powodu zachowań
agresywnych.
Zadanie 28.
Do objawów osiowych depresji typu endogennego NIE należą:
A . obniżenie podstawowego nastroju,
B . osłabienie tempa procesów psychicznych i ruchowych,
C . lęki i urojenia dotyczące własnej osoby,
D . objawy somatyczne i zaburzenia rytmów biologicznych.
Zadanie 29.
Choroba psychiczna wyzwala u chorego postawę:
A . altruistyczną,
B . egocentryczną,
C . wrogości wobec samego siebie, rodziny i otoczenia,
D . sprzyjającą komunikowaniu się.
Zadanie 30.
W psychiatrii do stanów wyjątkowych zalicza się:
A . afekt patologiczny,
B . zamroczenie przysenne,
C . upicie patologiczne,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 31.
Disulfiram jest lekiem stosowanym:
A . w zwalczaniu skutków uzależnienia od opiatów,
B . wspomagająco u chorych uzależnionych o d alkoholu,
którzy chcą pozostawać w abstynencji,
C . w leczeniu przewlekłej schizofrenii,
D . w leczeniu lekoopornej depresji.
Zadanie 32.
Autyzm wczesnodziecięcy rozwija się w wieku przed upływem:
A . 3 roku życia,
B . 4 roku życia,
C . 5 roku życia,
D . 6 roku życia.
Zadanie 33.
Elementy podstawowego modelu interwencji kryzysowej to:
A . określenie problemu, zapewnienie wsparcia, stworzenie
planu postępowania,
B . zapewnienie bezpieczeństwa, zapewnienie wsparcia,
C . określenie problemu, stworzenie planu zapewniającego
pacjentowi bezpieczeństwo, ocena działań,
D . określenie
problemu,
zapewnienie
bezpieczeństwa,
zapewnienie wsparcia, przeanalizowanie alternatyw,
stworzenie planu, zdobycie zobowiązania.
Zadanie 34.
D o prawidłowo ukształtowanych potrzeb człowieka warunkujących
utrzymanie zdrowia psychicznego NIE należą:
A . potrzeby narcystyczne,
B . potrzeba osiągnięć,
C . potrzeba wpływania na swoje życie,
D . potrzeba akceptacji siebie i innych.
Zadanie 35.
Technika, która eliminuje wrażenie pośpiechu, zwraca uwagę n a
kontakt pozawerbalny, wpływając przez t o pozytywnie n a emocje
pacjenta to:
A . odzwierciedlenie,
B . milczenie terapeutyczne,
C . poświadczenie,
D . klaryfikacja.
Zadanie 36.
W ostrych psychozach NIE występują zaburzenia:
A . myślenia,
B . spostrzegania,
C . świadomości,
D . nastroju.
Zadanie 37.
D o oceny społecznego zachowania się chorego n a schizofrenię
służy skala:
A . PANSS,
B . Becka,
C . Winga,
D . obserwacji zachowania pacjenta w g G . Hoeningfelda i C .
Kletta.
Zadanie 38.
C e l opieki pielęgniarskiej u pacjentów z zaburzeniami
odżywiania polegający n a wzmocnieniu przez osobę chorą własnego
obrazu siebie i uzyskanie przez nią samoakceptacji wynika z
następującego problemu:
A . braku poczucia bezpieczeństwa w pierwszych dniach
leczenia,
B . lęku przed hospitalizacją,
C . braku poczucia własnej wartości,
D . braku poczucia choroby i odrzucenie pomocy.
Zadanie 39.
Wśród czynników zagrażających zdrowiu psychicznemu w miejscu
zamieszkania wymienia się m. in.:
A . zagrożenie narastającą przestępczością,
B . brak umiejętności działań twórczych,
C . nieumiejętność bronienia własnych spraw,
D . nieumiejętność radzenia sobie z zadaniami życiowymi.
Zadanie 40.
Do zaburzeń afektywnych zaliczamy:
A . zespół zależności alkoholowej,
B . zespoły paranoiczne,
C . zaburzenia dysocjacyjne,
D . zaburzenia depresyjne nawracające.
Zadanie 41.
Skuteczność fototerapii istotnie zmniejsza kuracja:
A . karbamazepiną,
B . solami litu,
C . naparem z melisy,
D . lekami przeciwpsychotycznymi.
Zadanie 42.
Diagnoza pielęgniarska powinna być:
A . całościowa,
B . oparta wyłącznie na naukowym dorobku pielęgniarstwa,
C . zawsze oparta na diagnozie lekarskiej,
D . oparta głównie o doświadczenie zawodowe pielęgniarki.
Zadanie 43.
Definiowaniem i opisem poszczególnych objawów zaburzeń procesów
psychicznych i zaburzeń zachowania zajmuje się:
A . nozologia,
B . semiologia,
C . psychopatologia ogólna,
D . psychopatologia szczegółowa.
Zadanie 44.
Przyczyną utrudnionego komunikowania
schizofrenią NIE jest:
A . paniczny lęk,
B . stan regresji,
C . ufność i realistyczne myślenie,
D . wycofanie się.
się
pacjenta
ze
Zadanie 45.
D o najczęstszych negatywnych postaw rodziny wywołujących nawrót
choroby należy:
A . nadmierne uwikłanie i krytycyzm,
B . reakcja obawy,
C . tendencja do izolacji,
D . przekazywanie pacjentowi informacji o leczeniu.
Zadanie 46.
W racjonalnej terapii zaburzeń związanych z e stresem obowiązuje
zasada łączenia farmakoterapii z:
A . terapią zajęciową,
B . ergoterapią,
C . psychoterapią skoncentrowaną na urazie,
D . psychoterapią rodzinną (systemową).
Zadanie 47.
Złośliwy zespół poneuroleptyczny (ZZPN) charakteryzuje się
zaburzeniami:
A . świadomości, tachykardią, hipertermią, drgawkami,
sztywnością mięśni,
B . pamięci, bradykardią, hipotermią, wiotkością mięśni,
C . świadomości,
zaburzeniami
połykania,
hipotermią,
sztywnością mięśni,
D . pamięci, porażeniem mięśni, świądem i zaczerwienieniem
skóry.
Zadanie 48.
Skala Hamiltona służy do oceny stanu pacjenta:
A . z otępieniem,
B . ze schizofrenią,
C . z depresją,
D . uzależnionego od alkoholu.
Zadanie 49.
Przedstawicielem tzw. neuroleptyków klasycznych NIE jest:
A . haloperidol,
B . promazyna,
C . olanzapina,
D . pernazyna.
Zadanie 50.
Ujmowanie w formie słownej i pisemnej tego, c o powinno być
realizowane dla dobra podmiotu i jeśli t o możliwe - przy jego
aktywnym udziale to:
A . rozpoznanie stanu podmiotu opieki i jego środowiska,
B . formułowanie planu opieki pielęgniarskiej,
C . formułowanie celów opieki,
D . ocena wyników pielęgniarskich.
Zadanie 51.
Komunikowanie się z pacjentem w lęku należy zacząć od:
A . odizolowania od czynników wywołujących lęk,
B . zebrania
informacji
na
temat
psychologicznych
okoliczności wystąpienia lęku i jego diagnozowania,
C . odwracania uwagi od objawów lęku,
D . aktywnego udziału w różnych formach aktywności.
Zadanie 52.
Trudności w przestrzeganiu zaleceń leczniczych przez chorych
psychicznie sprzyjają następujące czynniki choroby psychicznej:
A . przewlekły charakter schorzenia,
B . płeć,
C . aktywność zawodowa,
D . pozostawanie lub nie w związku małżeńskim.
Zadanie 53.
Samobójstwo łączące cechy samobójstwa oraz zabójstwa i
polegające n a tym, ż e sprawca jeszcze przed zdarzeniem decyduje
s i ę n a poszerzenie grona osób, c o d o których śmierć wydaje m u
się konieczną, określamy pojęciem samobójstwa:
A . egoistycznego,
B . altruistycznego,
C . anomicznego,
D . rozszerzonego.
Zadanie 54.
Podstawowe i powszechnie aprobowane wskazania d o zastosowania
leków przeciwpsychotycznych w schizofrenii obejmują:
A . stany remisji,
B . ostre stany psychotyczne,
C . stany rezydualne i przewlekłe,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie
Zasada
in. na:
A.
B.
C.
D.
55.
partnerstwa w rehabilitacji psychiatrycznej polega m .
tolerancji negatywnych zachowań,
poszanowaniu praw i indywidualności pacjenta,
stosowaniu metody dyrektywnej,
postawie nadopiekuńczej.
Zadanie 56.
Efektywna komunikacja pacjenta z depresją NIE może polegać na:
A . długich rozmowach na tematy osobiste,
B . krótkich, częstych rozmowach na neutralne tematy,
C . na uważnym słuchaniu,
D . nie naleganiu na odpowiedź.
Zadanie 57.
Przygotowując pacjenta d o zabiegu elektrowstrząsów, w dniu
zabiegu należy sprawdzić czy:
A . pacjent jest n a czczo lub przynajmniej 3 godziny p o
posiłku,
B . chory m a usunięte protezy zębowe, spinki z włosów,
biżuterię, okulary, aparat słuchowy,
C . chory oddał przed zabiegiem mocz.
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 58.
Agresja realizowana przez różnego rodzaju zaniechania, to;
A . agresja czynna,
B . agresja z przeniesieniem,
C . agresja bierna,
D . nie jest agresja.
Zadanie 59.
Głównym warunkiem, jaki musi spełniać chory psychicznie by mógł
być leczony w domu jest brak:
A . zgody chorego na leczenie szpitalne,
B . zagrożenia dla chorego lub otoczenia,
C . zgody rodziny na leczenie szpitalne,
D . oddziału stacjonarnego w miejscu zamieszkania pacjenta.
Zadanie 60.
W kompleksowym leczeniu zaburzeń lękowych wykorzystuje się
procedurę Jacobsona, której istota polega na:
A . wyobrażeniu stanu spokoju i bezpieczeństwa w
sprzyjających
okolicznościach
zewnętrznych
(ograniczenie bodźców typu światło, hałas, wygodna
pozycja ciała),
B . sugerowaniu choremu stanu uczucia ciężkości i ciepła
kolejno w kończynach a następnie w całym ciele,
C . wzbudzaniu stanu relaksacji poprzez rozładowania
napięcia mięśniowego n a drodze celowego wywołania
maksymalnego napięcia a następnie powolnego ich
rozluźniania,
D . odwróceniu uwagi o d stanu lęku i związanego z nim
napięcia dzięki zastosowaniu muzykoterapii.
Zadanie 61.
D l a określenia przypadków uzależnienia o d alkoholu lub innej
substancji
psychoaktywnej,
współistniejącego
z
innym
zaburzeniem psychicznym, używa się terminu:
A . "podwójnej diagnozy",
B . "podwójnego uzależnienia",
C . dekompensacji psychotycznej,
D . współuzależnienia.
Zadanie 62.
Sztywnością zasad moralnych, nietolerancją w tej sferze,
przesadnym poczuciem odpowiedzialności, poczuciem niepewności,
nawracającymi
wątpliwościami,
a
także
dążeniem
do
perfekcjonizmu cechuje się osobowość:
A . eksplozywna,
B . dyssocjalna,
C . anankastyczna,
D . zależna.
Zadanie 63.
Według Aleksandrowicza jednym z objawów zaburzeń czynnościowych
w sferze czynności somatycznych jest/są:
A . niepokój,
B . natrętne czynności,
C . niedowidzenie, niedosłyszenie,
D . nastawienie hipochondryczne.
Zadanie 64.
W przypadku, kiedy pacjent m a urojenia lub omamy pielęgniarka
powinna:
A . podjąć próbę ich wyperswadowania,
B . kategorycznie im zaprzeczać,
C . zachęcić pacjenta do opisu przeżyć,
D . zmienić temat rozmowy.
Zadanie 65.
Na podstawie standardu opieki pielęgniarskiej budowane są:
A . rekomendacje,
B . certyfikaty jakości,
C . procedury,
D . akredytacje.
Zadanie 66.
Zasadą społeczności terapeutycznej NIE jest:
A . zasada demokracji,
B . zasada permisywności,
C . zasada partnerstwa,
D . zasada konsensu.
Zadanie 67.
Przy zaburzeniach nerwicowych i wynikających z nich zakłóceń
relacji chorego z otoczeniem NIE należy:
A . okazywać choremu zainteresowania, zrozumienia, empatii
i akceptacji,
B . n i e nawiązywać z pacjentem rozmowy n a temat jego
relacji z rodziną i podkreślać wartości jaka stanowi
rodzina,
C . podkreślać mocnych stron jego osobowości,
D . stosować technik aktywnego słuchania.
Zadanie 68.
D o kompleksowości w oddziaływaniach z zakresu rehabilitacji
psychiatrycznej odnoszą się w szczególny sposób zasady:
A . powtarzalności oddziaływań i wielostronności metod,
B . wielostronności metod i optymalnej stymulacji,
C . optymalnej stymulacji i wielokierunkowości oddziaływań,
D . wielokierunkowości oddziaływań i wielostronności metod.
Zadanie 69.
Najskuteczniejszą metodą zwiększenia skrupulatności chorych w
stosowaniu się do zaleceń lekarskich jest:
A . przymusowe podawanie leków,
B . przekonywanie przez personel i rodzinę, aby chory
przyjął leki,
C . rozmowa z lekarzem wyjaśniająca konieczność stosowania
leków,
D . uczenie
pacjentów
współudziału
we
własnej
farmakoterapii.
Zadanie 70.
Profilaktyka farmakologiczna zaburzeń afektywnych obejmuje
podawanie:
A . soli litu (np. węglanu litu), karbamazepiny (np.
Tegretol, Amizepin), kwasu walproinowego (np. Depakine
Chrono),
B . amizepiny, tranxeny, piracetamu (np. Nootropil),
karbamazepiny (np. Tegretol, Amizepin),
C . soli
litu
(np.
węglan
litu),
nicergolina
(np.
Nicergolin), winpocetyna (Vinpoton),
D . kwasu walproinowego (np. Depakine Chrono), klorazepatu
(np. Tranxena), piracetanu (np. Nootropil).
Zadanie 71.
Prawdopodobieństwo zrealizowania tendencji samobójczych jest
większe jeżeli:
A . w rodzinie chorego nie było przypadków samobójstwa,
B . pacjent jest w stanie psychotycznym,
C . otoczenie nie akceptuje tego sposobu rozwiązania
problemów,
D . chory nie nadużywa alkoholu.
Zadanie
Zdrowie
A.
B.
C.
D.
72.
człowieka w najkrótszym ujęciu zależy od:
aktywności własnej i determinacji,
poziomu opieki medycznej,
priorytetów danego kraju,
konkretnych warunków życiowych, czyli
standardu życia.
poziomu
i
Zadanie 73.
Depresję przebiegającą z zaburzeniami snu, zespołami lękowymi
oraz różnorodnymi dolegliwościami bólowymi nazywamy depresją:
A . agitowaną,
B . z zahamowaniem,
C . maskowaną,
D . psychotyczną.
Zadanie 74.
D o składników poczucia koherencji w g Antonowsky'ego NIE należy
poczucie:
A . zrozumiałości,
B . zdrowia i integracji międzyludzkiej,
C . zaradności,
D . sensowności.
Zadanie 75.
D o zachowań niewłaściwie podtrzymujących komunikację między
pielęgniarką a pacjentem należy:
A . uspokajanie i pocieszanie,
B . odrzucenie,
C . aprobata lub dezaprobata,
D . zgadzanie się lub nie zgadzanie się.
Zadanie 76.
P o dokonaniu samouszkodzenia przez pacjenta w postępowaniu
pielęgniarskim NIEODPOWIEDNIE jest:
A . dokonanie krytycznej oceny takiego zachowania,
B . okazywanie zrozumienia,
C . wyrażanie współczucia,
D . dążenie
d o wytworzenia więzi terapeutycznej
z
pacjentem.
Zadanie 77.
D o najczęściej występujących zaburzeń psychicznych
podeszłego należą:
A . lęki nocne,
B . depresja,
C . zaburzenia obsesyjno - kompulsyjne,
D . zaburzenia nerwicowe.
wieku
Zadanie 78.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem z zaburzeniami psychicznymi
powinna być zorientowana na:
A . chorobę i jej przebieg,
B . pacjenta i jego rodzinę,
C . najważniejsze objawy chorobowe,
D . sumienne wykonywanie zleceń.
Zadanie 79.
Jaki rodzaj koncepcji genezy depresji, zakładający, i ż osoby u
których występują stany depresyjne, jeszcze przed zachorowaniem
posiadają negatywny obraz siebie, zaproponował A. Beck?
A . koncepcję "wyuczonej bezradności",
B . koncepcję poznawczą (kognitywną),
C . koncepcje behawioralne,
D . koncepcje psychoanalityczne.
Zadanie 80.
Nadmierna stymulacja jest to:
A . aktywizowanie chorego do działania,
B . deprywacja sensoryczna,
C . stawianie pacjentowi zbyt trudnych zadań,
D . system form pomocy zmierzającej d o
samodzielności.
uzyskania
Zadanie 81.
Dezadaptacja społeczna w schizofrenii cechuje się:
A . nadmiarem kontaktów społecznych,
B . ograniczeniem lub brakiem możliwości pełnienia ról
społecznych,
C . próbami samobójczymi,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 82.
Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przejawiającym
zachowania agresywne i gwałtowne jest:
A . zapewnienie bezpieczeństwa pacjentowi i otoczeniu,
B . zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym u agresywnego
pacjenta,
C . kształtowanie zachowań samokontroli u pacjenta,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 83.
Podstawą pracy podczas treningu behawioralnego jest:
A . nawiązanie kontaktu z chorym,
B . rozpoczynanie
i
kończenie
treningów
o
wyznaczonym,
C . poddawanie ocenie zachowań pacjenta,
D . stosowanie wzmocnień pozytywnych.
czasie
Zadanie 84.
O efektywności treningu aktywnego udziału pacjentów w e własnym
leczeniu decyduje:
A . sprawne funkcjonowanie poznawcze oraz czas trwania
choroby,
B . wyrównany wyjściowy poziom wiedzy chorych i liczba
przebytych hospitalizacji,
C . czas
trwania
choroby
i
liczba
przebytych
hospitalizacji,
D . sprawne funkcjonowanie poznawcze i wyrównany wyjściowy
poziom wiedzy chorych.
Zadanie 85.
Priorytetowym zadaniem zespołu terapeutycznego w opiece nad
osobą z anoreksją jest:
A . szybkie wdrożenie leczenia psychoterapeutycznego,
B . edukacja w zakresie prawidłowego odżywania,
C . utrzymanie chorej w dobrej kondycji fizycznej,
D . kierowanie myślenia chorej na pozytywne emocje.
Zadanie 86.
U dzieci z zespołem nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi
występują:
A . deficyt uwagi, moczenie nocne,
B . problemy z utrzymaniem uwagi, z kontrolą impulsywności
i nadmierna ruchliwość,
C . moczenie nocne, problem z zasypianiem, duży niepokój
psychoruchowy,
D . trudności szkolne, moczenie wtórne, skłonność d o
agresji.
Zadanie 87.
Sesję treningu umiejętności społecznych rozpoczyna/ją:
A . powitanie uczestników, podanie tematu zajęć
i
przypomnienie tematyki całego cyklu treningów,
B . powitanie uczestników i demonstracja umiejętności przez
terapeutę,
C . powitanie uczestników i rozdanie zadań domowych,
D . indywidualne ćwiczenia wszystkich uczestników.
Zadanie 88.
Które z poniższych stwierdzeń NIE charakteryzuje Grupy Balinta?
A . forma psychologicznej edukacji, uwrażliwiająca n a
psychologiczną warstwę kontaktu z pacjentami,
B . grupowe spotkania, podczas których uczestnicy pod
kierunkiem doświadczonego psychoterapeuty wspólnie
omawiają wybrane przykłady swoich kontaktów z
pacjentami, poszukując ukrytych przyczyn napotykanych w
tych kontaktach trudności,
C . szkolenia tego typu mają charakter cykliczny i
długotrwały,
D . seminaria szkoleniowe, których uczestnikami s ą pacjenci
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodziny.
Zadanie 89.
Wysoka skuteczność stosowania fluoksetyny została potwierdzona
w leczeniu:
A . bulimii,
B . schizofrenii,
C . zespołu paranoidalnego,
D . nerwicy lękowej.
Zadanie 90.
Utrudnione
komunikowanie
się
pacjenta
z
zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej z innymi osobami może
charakteryzować się:
A . ciągłym mówieniem,
B . mało elastycznym sposobem myślenia,
C . dosłowną interpretacją zachowań innych ludzi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 91.
Które z poniższych zachowań pielęgniarki s ą wskazane w opiece
n a d pacjentem z zespołem maniakalnym w sytuacji, gdy nie wyraża
on zgody na proponowane przez nią czynności wobec jego osoby?
A . dyskusja z pacjentem, aż do osiągnięcia celu,
B . jednoznaczne polecenie tego, co chory ma robić,
C . cierpliwe nakłanianie pacjenta n a wyrażenie zgody n a
proponowane czynności pielęgniarki,
D . spokojne, ale zdecydowane i konsekwentne oznajmienie
choremu, że zamierza się wykonać zleconą czynność.
Zadanie 92.
Cele pielęgnowania pacjenta z zaburzeniami
wynikają przede wszystkim z:
A . historii choroby pacjenta,
B . rozpoznania pielęgniarskiego,
C . objawów psychopatologicznych depresji,
D . ze zleceń lekarskich.
psychicznymi
Zadanie 93.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?
A . w kontakcie z chorym agresywnym należy starannie
maskować własny lęk,
B . rozmowę z chorym pobudzonym psychomotorycznie należy
prowadzić zawsze wg wcześniej ustalonego planu,
C . z pacjentem agresywnym należy rozmawiać cicho,
D . obecność bliskiej rodziny pacjenta agresywnego może
nasilić jego zachowania agresywne.
Zadanie 94.
Procesy przetwarzania informacji z pamięcią, uwagą, programami
i regułami funkcjonowania intelektualnego należą d o jednej z e
struktur warunkujących prawidłowe funkcjonowanie psychiczne
człowieka:
A . struktury biologicznej,
B . struktury emocjonalno-motywacyjnej,
C . struktury informacyjno-poznawczej,
D . struktury socjodemograficznej.
Zadanie 95.
Przyjęcie w trybie nagłym osoby psychicznie chorej d o szpitala
psychiatrycznego bez zgody wymaga zatwierdzenia przez
ordynatora w ciągu:
A . 12 godzin od chwili przyjęcia,
B . 24 godzin od chwili przyjęcia,
C . 36 godzin od chwili przyjęcia,
D . 48 godzin od chwili przyjęcia.
Zadanie 96.
Wyznacznikiem poprawnie nawiązanej relacji terapeutycznej jest:
A . świadomość zespołu terapeutycznego celów i zadań jakie
mają być osiągnięte,
B . podporządkowanie pacjenta,
C . umiejętność nacisku n a pacjenta w celu kontynuowania
wątku,
D . szukanie przez pacjenta pozamedycznych źródeł wiedzy.
Zadanie 97.
Treningu umiejętności społecznych NIE należy prowadzić u osób:
A . z e schizofrenią w czasie trwania przewlekłych objawów
psychotycznych,
B . z obniżonym poziomem funkcjonowania społecznego,
C . z zespołem depresyjnym,
D . w czasie trwania ostrych objawów psychotycznych.
Zadanie 98.
Kryterium diagnostycznym zaburzenia zachowania (F91) wg ICD-10
NIE jest/są:
A . powtarzające się zachowanie dyssocjalne, agresywne lub
buntownicze,
B . trwałość, utrzymywanie się tego samego wzoru zachowań w
czasie,
C . zaburzenia trwające krócej niż 6 m-cy,
D . n i e stwierdza się objawów: schizofrenii, manii,
całościowych
zaburzeń
rozwoju,
zaburzeń
hiperkinetycznych, ani depresji.
Zadanie 99.
Dobro pacjenta wymaga ubezwłasnowolnienia. Kto kieruję t ę
sprawę do prokuratora?
A . kierownik zakładu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
B . pielęgniarka opiekująca się bezpośrednio chorym,
C . lekarz leczący chorego,
D . pielęgniarka oddziałowa.
Zadanie 100.
Obecnie głównym wskazaniem d o neurochirurgicznego leczenia
zaburzeń psychicznych (psychochirurgii) są:
A . zaburzenia osobowości,
B . zespół serotoninowy, złośliwy zespół neuroleptyczny,
C . ciężkie zaburzenia obsesyjno-kompulsywne prowadzące d o
ciężkiego
inwalidztwa
lub
silnych
tendencji
samobójczych,
D . ostra śmiertelna katatonia.
Zadanie 101.
Który z mechanizmów obronnych występujących u pacjenta może być
szczególnie utrwalony poprzez postawę nadopiekuńczości
pielęgniarki?
A . projekcja,
B . racjonalizacja,
C . regresja,
D . konwersja.
Zadanie 102.
D o przyczyn endogennych wywołujących zaburzenia psychiczne
należą czynniki:
A . związane z predyspozycją genetyczną,
B . patogenne i procesy chorobowe,
C . związane z nieprawidłowym rozwojem,
D . związane z e społecznym uczeniem się oraz sytuacjami i
wydarzeniami powodującymi stres psychiczny.
Zadanie 103.
Najważniejszym czynnikiem skutecznej psychoterapii jest:
A . rodzaj i siła związku między terapeutą a pacjentem,
B . rodzaj psychoterapii,
C . rodzaj schorzenia pacjenta,
D . różnica wieku pomiędzy pacjentem a psychoterapeutą.
Zadanie 104.
Teoria oparta n a potrzebach Maslowa, reprezentująca 1 4
podstawowych potrzeb, które mogą podlegać deficytom w związku z
chorobą to teoria pielęgnowania wg:
A . V. Henderson,
B . D. Orem,
C . S.C. Roy,
D . F. Nightingale.
Zadanie 105.
Faza krytyczna uzależnienia od alkoholu rozpoczyna się:
A . w momencie pojawienia się luk pamięciowych,
B . wraz z wystąpieniem wielodniowych ciągów,
C . od utraty kontroli nad piciem,
D . wówczas, kiedy człowiek przekona się, ż e alkohol,
potrafi uśmierzać różne przykre stany emocjonalne.
Zadanie 106.
Pojęcie zespołu presuicydalnego wprowadził do suicydologii:
A . Erwin Ringel,
B . Yeates Conwell,
C . Donald Gibbson,
D . Emile Durkheim.
Zadanie 107.
Stupor dyssocjacyjny zakwalifikowany d o ciężkiej i ostrej
reakcji na stres najczęściej objawia się:
A . znacznym zmniejszeniem lub nieobecnością ruchów
dowolnych,
B . zwiększeniem reakcji na hałas,
C . nadmierną reakcją na dotyk,
D . światłowstrętem.
Zadanie 108.
Celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z depresją w
przebiegu choroby dwubiegunowej jest m. in.:
A . zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego,
B . obniżenie
autyzmu,
obniżenie
lęku,
niwelowanie
symptomów psychotycznych,
C . obniżenie lęku, wyrównanie nastroju, przywrócenie
aktywności ruchowej,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 109.
Negatywnym wymiarem zdrowia psychicznego w g Stakesa i Komisji
Europejskiej jest:
A . wysoki poziom samooceny,
B . poczucie koherencji,
C . poczucie własnej skuteczności,
D . opis zaburzeń psychicznych z a pomocą istniejących
klasyfikacji.
Zadanie 110.
Pozytywna postawa wobec własnej osoby w zakresie samooceny to:
A . samorealizacja,
B . samostanowienie,
C . samoodtrącenie,
D . samoakceptacja.
Zadanie 111.
Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) t o obecnie
intensywnie badana metoda możliwa do zastosowania w leczeniu:
A . zaburzeń depresyjnych,
B . zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych,
C . zespołu stresu pourazowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 112.
Skala Mattisa służy do oceny:
A . otępienia,
B . nasilenia depresji,
C . zaburzeń świadomości,
D . nasilenia reakcji nerwicowych.
Zadanie 113.
Pielęgniarka, która w trakcie rozmowy z pacjentem używa języka
dziecinnego, mówi zbyt słodkim tonem głosu, mówi d o ludzi
starszych np.: dziadku, babciu, to posługuje się:
A . racjonalizacją uczuć,
B . patronowaniem,
C . moralizowaniem,
D . bronieniem się.
Zadanie 114.
Zespół Cotarda to:
A . pojęcie odnoszące się d o osób starszych, opuszczonych i
skrajnie zaniedbanych,
B . postać
depresji
psychotycznej
z
urojeniami
hipochondrycznymi i nihilistycznymi często występująca
u osób w starszym wieku,
C . pojęcie określające znaczne zaburzenie ruchowe,
D . upośledzenie uwagi z lękiem uogólnionym.
Zadanie 115.
Zaburzenia afektywne z szybką zmianą faz (rapid cycling), t o
szczególna odmiana ChAD typu I lub II, w której liczba nawrotów
chorobowych wynosi co najmniej:
A . 2 w ciągu roku,
B . 4 w ciągu roku,
C . 6 w ciągu roku,
D . 8-10 w ciągu roku.
Zadanie 116.
Według Jellinka, palimpsesty alkoholowe t o charakterystyczny
objaw fazy alkoholizmu:
A . wstępnej,
B . ostrzegawczej (zwiastunowej),
C . krytycznej,
D . przewlekłej.
Zadanie 117.
Cechą psychoterapii dynamicznej jest:
A . objaśnianie natury choroby,
B . wypracowanie optymalnych metod adaptowania się d o
choroby,
C . ujawnianie
i
analizowanie
procesów
zarówno
interpsychicznych jak i interpersonalnych,
D . udzielanie porad i poszukiwanie nowych strategii
postępowania.
Zadanie 118.
Z brakiem zdrowia psychicznego kojarzy się:
A . umiejętność radzenia sobie z
sytuacjami,
B . poczucie zależności od otoczenia,
C . potrzebę wpływania na swoje życie,
D . umiejętność oszczędzania.
różnymi
trudnymi
Zadanie 119.
Ryzyko wystąpienia tzw. piorunującej postaci złośliwego zespołu
neuroleptycznego występuje:
A . podczas zbyt szybkiego zwiększania dawki neuroleptyku,
B . u osób wyniszczonych, odwodnionych, z e schorzeniami
neurologicznymi,
C . podczas leczenia skojarzonego: neuroleptyki wraz z
solami litu lub z karbamazepiną,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 120.
Postępowanie pielęgniarskie wobec pacjenta z objawami zespołu
lękowego zmierza do:
A . obniżenia poziomu lęku,
B . zmniejszenia częstości napadów lęku,
C . nauczenie pacjenta jak m a sobie radzić z niektórymi
objawami choroby,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 121.
Która z poniższych zasad bezpieczeństwa w kontakcie z chorym
prezentującym zachowania agresywne jest NIEPRAWDZIWA?
A . stój przed pacjentem lub za nim,
B . poruszaj się spokojnie, ręce trzymaj zawsze w polu
widzenia pacjenta,
C . n i e kłóć się, nie wydawaj rozkazów, nie pokazuj ż e masz
inne zdanie, dopóki nie jest to absolutnie konieczne,
D . zachowaj właściwy odstęp o d pacjenta (przestrzegaj
zasady "dwóch kroków").
Zadanie 122.
Pielęgniarka opiekuje się pacjentem, pracownikiem banku,
przyjętym d o szpitala z powodu depresji. Podczas rozmowy z
pielęgniarką pacjent powiedział, ż e gnębi g o świadomość
poważnej defraudacji, d o której nie może się przyznać, ponieważ
grozi m u proces sądowy oraz być może kara więzienia. Jeżeli
sprawa zostanie wykryta i rozpocznie się śledztwo, to:
A . pielęgniarka będzie przesłuchiwana jako świadek,
B . nie wolno przesłuchiwać pielęgniarki,
C . decyzja o udziale w sprawie należy do pielęgniarki,
D . lekarz leczący chorego może zwolnić pielęgniarkę z
tajemnicy zawodowej.
Zadanie 123.
Habituacja, to inaczej:
A . uzależnienie psychiczne,
B . uzależnienie fizyczne,
C . detoksykacja,
D . objawy abstynencyjne.
Zadanie 124.
N a zwiększanie stanu świadomości człowieka w odniesieniu d o
chwili obecnej tj. tego, c o się dzieje "tu i teraz"
ukierunkowana jest:
A . terapia poznawcza Becka,
B . psychoterapia Gestalt,
C . logoterapia Franka,
D . neopsychoanaliza.
Zadanie 125.
Jedna z poniższych zasad utrudnia wyrażenie przez chorego z
zaburzeniami psychicznymi problemów emocjonalnych:
A . dawanie pacjentowi czasu n a znalezienie właściwych słów
do wyrażenia uczuć,
B . bycie empatycznym,
C . stawianie pytań zamkniętych,
D . pytanie o kwestie psychospołeczne i problemy fizyczne.
Zadanie 126.
Typ impulsywny osobowości chwiejnej emocjonalnie przejawia się:
A . zachowaniami gwałtownymi lub zagrażającymi otoczeniu
przy jednoczesnym braku przewidywania ich konsekwencji,
B . brakiem tolerancji n a frustrację i krytykę objawiającym
się zachowaniem neurotycznym,
C . zamiłowaniem do porządku, ładu i czystości,
D . biernym podporządkowaniem otoczeniu.
Zadanie 127.
Pacjentka,
przewlekle
chora
na
schizofrenię,
straciła
mieszkanie oraz umiejętności niezbędne d o samodzielnego życia.
Przebywa więc w szpitalu głównie z e względów społecznych i
ograniczonych możliwości opieki środowiskowej. Udzielanie
osobie chorej psychicznie pomocy finansowej, rzeczowej oraz
innych świadczeń wchodzi w zakres pojęcia:
A . opieka społeczna,
B . pomoc społeczna,
C . oparcie społeczne,
D . usługi opiekuńcze.
Zadanie 128.
Zachowanie się personelu wobec pacjentów
agresywnych powinno uwzględniać zasadę:
A . zainteresowania,
B . rzeczowości,
C . stanowczości,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
gwałtownych
i
Zadanie 129.
Ciężka encefalopatia, której początkowe objawy kliniczne
sprowadzają się d o upośledzenia zapamiętywania a ż d o całkowitej
jego utraty, przy relatywnie dobrej pamięci wydarzeń dawnych
to:
A . zespół Korsakowa,
B . przewlekła halucynoza alkoholowa,
C . charakteropatia alkoholowa,
D . żadne z wymienionych.
Zadanie 130.
Celem terapii kognitywnej A. Becka jest osiągnięcie u pacjenta:
A . zmniejszenia poziomu lęku,
B . rozwiązania trudności interpersonalnych,
C . reorganizacji osobowości,
D . modyfikacji specyficznych schematów poznawczych.
Zadanie 131.
Podstawowym wskazaniem do stosowania soli litu jest:
A . profilaktyka
farmakologiczna
choroby
afektywnej
dwubiegunowej,
B . zlikwidowanie objawów wytwórczych,
C . opanowanie objawów pobudzenia psychoruchowego,
D . potencjalizacja działania leków nootropowych.
Zadanie 132.
W kontakcie terapeutycznym z chorym depresyjnym należy:
A . pocieszać chorego,
B . dociekać i ukierunkowywać do analizy przyczyn smutku,
C . roztaczać wizję lepszych dni i szybkiej poprawy,
D . wykazywać zainteresowanie choremu poprzez poświęcenie
mu czasu, towarzyszenie w milczeniu.
Zadanie 133.
Jakie zachowanie pielęgniarki jest pożądane w kontakcie z
chorym z objawami lęku?
A . wykazanie empatii i tolerancji, kontakt indywidualny,
nie wyperswadowanie lęku,
B . nie
bagatelizowanie
odczuć
chorego,
kontakt
indywidualny, wyperswadowanie lęku,
C . pozostawienie pacjenta w samotności i ciszy p o próbie,
wyperswadowanie lęku,
D . okazanie tolerancji i życzliwości oraz zaproponowanie
spaceru z grupą pacjentów.
Zadanie 134.
Klasyfikacja diagnoz w odniesieniu d o pielęgnowania jest ważna,
bowiem:
A . określa
istotę
poznania
stanowiącego
przedmiot
pielęgniarstwa,
B . orientuje
na
fenomen
pielęgniarstwa
(w
tym
pielęgnowania),
C . ułatwia wymianę informacji pomiędzy pielęgniarkami,
odbiorcami usług pielęgniarskich i innymi osobami
wchodzącymi w skład zespołu opiekuńczego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 135.
Zdanie "zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem
osobistym" sugeruje, że lecząc chorego psychicznie należy:
A . dążyć do poprawy zdrowia za wszelką cenę,
B . uznać, ż e wszystkie środki i metody lecznicze s ą
uprawnione,
C . mieć wzgląd n a inne dobra osobiste, a nie tylko n a cele
zdrowotne,
D . pominąć niechęć, opór i wyobrażenia pacjenta o
leczeniu.
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE
TEST NR 352816
GRUPA 1
Zadanie 1.
W świeżym zawale ściany dolnej występują charakterystyczne
uniesienia ST w odprowadzeniach:
A . II,III, aVF,
B . I, aVL,
C . V3-V4,
D . V1-V4, aVL.
Zadanie 2.
Czynniki które składają się na jakość w opiece zdrowotnej, to:
A . wynik leczenia, sposób i warunki w jakich przebiega
proces, relacja ponoszonych kosztów d o uzyskiwanych
skutków,
B . komfort i atmosfera usług, warunki socjalne zakładu,
wykwalifikowany personel,
C . najdroższy sprzęt medyczny, uzyskanie certyfikatu
jakości,
D . praca w zespołach terapeutycznych.
Zadanie 3.
Dekontaminacja przewodu pokarmowego z użyciem węgla
aktywowanego jest przeciwwskazana w przypadku zatrucia:
A . metalami,
B . aspiryną,
C . paracetamolem,
D . lekami z grupy blokerów kanału wapniowego.
Zadanie 4.
Osoby z objawami ostrej reakcji na stres (ORS):
A . n i e sprawiają trudności w prowadzeniu działań
ratowniczych,
B . mogą sprawiać trudności w prowadzeniu działań
ratowniczych, ale można ich zostawić samych sobie,
C . wymagają zlekceważenia ich zachowania i dalszego
prowadzenia działań ratowniczych,
D . przy braku możliwości zapewnienia i m należytej opieki
wymagają rozważenia podania krótko działających
benzodiazepin.
Zadanie 5.
Monitorując parametry mechaniki układu oddechowego u chorego
leczonego respiratorem, stwierdzono nagłe obniżenie ciśnienia w
drogach oddechowych. Sytuacja taka spowodowana może być
następującą przyczyną, za WYJĄTKIEM:
A . rozłączenia obwodu oddechowego,
B . przecieku mieszaniny oddechowej z obwodu oddechowego,
C . zagięcia się rurki intubacyjnej,
D . opróżnienia
mankietu
uszczelniającego
rurkę
intubacyjną.
Zadanie 6.
Zasady wspierania poszkodowanych w kontakcie bezpośrednim to:
A . aktywność i zdecydowanie,
B . unikanie pośpiechu i impulsywnego działania,
C . chęć zrozumienia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
W przerwaniu stanu drgawkowego lekami pierwszego rzutu są:
A . benzodwuazepiny,
B . barbiturany tlenowe,
C . barbiturany siarkowe,
D . fenytoina.
Zadanie 8.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem jeżeli w akcji
ratunkowej biorą udział jednostki KSRG, ich dowódca jest
automatycznie kierującym działaniami ratowniczymi, a więc
dowódcą wszystkich służb, także medycznych z WYJĄTKIEM:
A . katastrofy budowlanej,
B . wypadku masowego,
C . aktów terroru,
D . katastrofy kolejowej.
Zadanie 9.
Charakterystyczną dla hipotermii zmianą w EKG jest:
A . niewielki dodatni załamek w miejscu połączenia zespołu
QRS z odcinkiem ST ( fala Osborne'a),
B . tachykardia zatokowa z przedwczesnymi skurczami
przedsionkowymi i komorowymi,
C . bradykardia zatokowa z ujemnym odchyleniem po załamku
T,
D . skrócony odcinek PR z falą U.
Zadanie 10.
Charakteryzując
właściwości
miejsca
pracy
personelu
pielęgniarskiego w różnych podmiotach leczniczych, według
danych opublikowanych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i
Zdrowia, można przyjąć, ż e w codziennej praktyce najczęściej
identyfikowanymi zagrożeniami są:
A . czynniki biologiczne, czynniki psychofizyczne, czynniki
chemiczne, fizyczne,
B . czynniki psychofizyczne, czynniki chemiczne, fizyczne,
związane z organizacją pracy,
C . czynniki psychofizyczne, czynniki chemiczne, fizyczne,
biologiczne, względy osobowe, związane z organizacją
pracy,
D . czynniki psychofizyczne, czynniki chemiczne, fizyczne,
biologiczne, związane z organizacją pracy.
Zadanie 11.
W wyniku zatkania światła wyrostka robaczkowego może dojść d o
stanu zagrożenia życia i zdrowia z powodu:
A . zaparcia,
B . uwięźnięcia,
C . przewodnienia,
D . zgorzeli i przedziurawienia.
Zadanie 12.
W reakcji anafilaktycznej lekiem z wyboru jest:
A . atropina podawana i.v,
B . adrenalina i.m,
C . hydrokortison i.v,
D . adrenalina s.c.
Zadanie 13.
Szpilkowate źrenice, depresja ośrodka oddechowego, zaburzenia
świadomości - wymienione objawy kliniczne s ą typowe dla
toksydromów:
A . sympatykomimetycznych,
B . cholinergicznych,
C . cholinolitycznych,
D . narkotycznych.
Zadanie 14.
Odpowiedzialność odnosi się do moralnego lub prawnego obowiązku
ponoszenia konsekwencji z a rezultaty podejmowanych działań.
Pracownicy ochrony zdrowia są odpowiedzialni za:
A . pacjenta,
B . grupę zawodową,
C . własne decyzje,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 15.
Jednostkami systemu NIE są:
A . szpitalne oddziały ratunkowe,
B . centra urazowe,
C . zespoły ratownictwa medycznego,
D . wszystkie wyżej wymienione są jednostkami systemu.
Zadanie 16.
D o podstawowych umiejętności ratownika w zakresie udzielania
pomocy psychologicznej ofiarom, należy:
A . rzeczowość,
B . przedmiotowe traktowanie,
C . rozważne, dokładne i powolne działanie,
D . brak spójności.
Zadanie 17.
Największym ryzykiem związanym ze złamaniem miednicy jest:
A . krwotok do przestrzeni zaotrzewnowej,
B . uszkodzenie pęcherza moczowego,
C . przerwanie cewki moczowej,
D . rozejście spojenia łonowego.
Zadanie 18.
Przeciwwskazania bezwzględne d o leczenia fibrynolizą pacjentów
z rozległym zawałem mięśnia sercowego stanowią poniższe stany,
z WYJĄTKIEM:
A . uraz lub nowotwór CUN,
B . przebyty kiedykolwiek udar krwotoczny lub udar o
nieznanej etiologii,
C . znane zaburzenia układu krzepnięcia,
D . wstrząs kardiogenny.
Zadanie 19.
Do określenia stopnia sedacji ma zastosowanie skala:
A . Aldretea,
B . Norton,
C . Cambridge,
D . TISS.
Zadanie 20.
D o podjęcia decyzji o udzielaniu pomocy n a miejscu wypadku
przez przygodnego świadka zdarzenia konieczne s ą następujące
warunki:
A . zauważenie zdarzenia, znajomość właściwych form
udzielania pierwszej pomocy, realizacja decyzji,
B . branie odpowiedzialności,
C . zauważenie zdarzenia, zinterpretowanie zdarzenia jako
nagły wypadek, branie odpowiedzialności, znajomość
właściwych form udzielania pierwszej pomocy,
D . zauważenie zdarzenia, zinterpretowanie zdarzenia jako
nagły wypadek, branie odpowiedzialności, znajomość
właściwych form udzielania pierwszej pomocy, realizacja
decyzji.
Zadanie 21.
Podstawą działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego
n a terenie województwa jest wojewódzki plan działania. Jest o n
sporządzany na okres:
A . 1 roku,
B . 2 lat,
C . 3 lat,
D . 4 lat.
Zadanie 22.
U 3 letniego dziecka miejsce wykonania dostępu doszpikowego w
części bliższej piszczeli znajduje się na:
A . przednio-przyśrodkowej powierzchni piszczeli, 1-2 c m k u
dołowi od guzowatości piszczeli,
B . przednio-bocznej powierzchni piszczeli, 1-2 c m k u
dołowi od guzowatości piszczeli,
C . przednio-przyśrodkowej powierzchni piszczeli, 1-2 c m k u
górze od guzowatości piszczeli,
D . przednio-bocznej powierzchni piszczeli, 1-2 c m k u górze
od guzowatości piszczeli.
Zadanie 23.
Segregacja medyczna, którą posługują się służby ratownicze
podczas akcji ratunkowej jest:
A . dwustopniowa,
B . trzystopniowa,
C . czterostopniowa,
D . pięciostopniowa.
Zadanie 24.
D o szpitalnego oddziału ratunkowego przywieziono 20-letniego
poszkodowanego z wypadku samochodowego. Pacjent jest przytomny,
m a suchą, ciepłą i zaczerwienioną skórę, ciśnienie tętnicze
krwi 90/60 mmHg, tętno 9 0 uderzeń/minutę. Skarży się n a
mrowienie i drętwienie palców kończyn dolnych i zaburzenia
czucia. U poszkodowanego należy podejrzewać:
A . złamanie obu kończyn dolnych,
B . wstrząs neurogenny,
C . wstrząs hipowolemiczny,
D . wstrząśnienie mózgu.
Zadanie 25.
N a miejscu zdarzenia znajduje się dziecko w wieku 3 lat p o
upadku z widoczną raną głowy. Wstępna ocena neurologiczna: oczy
otwiera n a ból, płacze oraz cofa kończyny górne prowokowane
bólem. W skali Glasgow dziecko otrzyma:
A . 6 punktów,
B . 8 punktów,
C . 9 punktów,
D . 12 punktów.
Zadanie 26.
Międzynarodowa pomoc w katastrofach prowadzona jest przez
jednostki zrzeszone w ramach:
A . Organizacji Narodów Zjednoczonych,
B . Paktu Północnoatlantyckiego,
C . Unii Europejskiej,
D . wszystkich wyżej wymienionych.
Zadanie 27.
Nagłe zdarzenie wymagające użycia sił i środków w liczbie
przekraczającej możliwości lokalnych służb ratowniczych, gdzie
konieczna jest pomoc poza lokalnych służb ratowniczych
określane jest jako:
A . zdarzenie mnogie,
B . zdarzenie masowe,
C . katastrofa,
D . zdarzenie jednostkowe.
Zadanie 28.
Pacjent skarży się n a silny, palący ból umiejscowiony w
nadbrzuszu, o d wczoraj oddaje smoliste stolce, brzuch jest
twardy, deskowaty. Należy podejrzewać:
A . krwawienie z żylaków przełyku,
B . krwawienie z pękniętego wrzodu żołądka,
C . zapalenie wyrostka robaczkowego,
D . zapalenie pęcherza moczowego.
Zadanie 29.
Postępowanie wstępne w przypadku Ostrego Zespołu Wieńcowego
obejmuje podanie tlenu oraz:
A . metoprololu, adrenaliny, nitrogliceryny,
B . nitrogliceryny, dopaminy, morfiny,
C . morfiny, dopaminy, metoprololu,
D . nitrogliceryny, aspiryny, morfiny.
Zadanie 30.
4 letnie dziecko, w ciężkim stanie ogólnym, wysoko
gorączkujące, z przyspieszonym oddechem, broniące się przed
położeniem, najchętniej przyjmujące pozycję siedzącą. Zgłasza
b ó l gardła, zwraca uwagę silne ślinienie - dziecko nie jest w
stanie połykać śliny. Jego głos jest stłumiony. Obraz kliniczny
może sugerować zapalenie:
A . krtani,
B . nagłośni,
C . gardła,
D . płuc.
Zadanie 31.
Pierwszą czynnością przy udzielaniu pierwszej pomocy ofiarze
wypadku komunikacyjnego jest:
A . opatrywanie obrażeń,
B . badanie stanu poszkodowanego,
C . zabezpieczenia miejsca wypadku,
D . niezwłoczne zawiadomienie pogotowia ratunkowego.
Zadanie 32.
Zatrzymanie krążenia trwające ponad 3-4 minuty może spowodować
nieodwracalne zmiany w:
A . sercu,
B . płucach,
C . korze mózgowej,
D . rogówce oka.
Zadanie 33.
Które z reakcji emocjonalnych występujących podczas wypadków
masowych i katastrof najbardziej utrudniają przeprowadzenie
akcji ratowniczej?
A . reakcje depresyjne,
B . reakcje nadmiernego pobudzenia,
C . poważne reakcje somatyczne,
D . panika.
Zadanie 34.
D o SOR przywieziono pacjenta z powodu ostrego zatrucia
alkoholem. Chory skarży się n a silne bóle brzucha, wymioty,
zawroty głowy. W badaniu stwierdzono - tachykardię około 130
uderzeń/minutę, liczba oddechów 25, p H = 6,7, niedobór zasad BE 20 mmol/l. Powyższy obraz kliniczny sugeruje:
A . zatrucie glikolem etylenowym,
B . zatrucie alkoholem metylowym,
C . prawdziwe A i B,
D . zatrucie alkoholem etylowym.
Zadanie 35.
Dysponujesz 2 0 m l fiolką zawierającą 2 % Lignocainę.
sporządzenia 100 ml roztworu 0,25% użyjesz:
A . 1,25 ml Lignocainy + 98,75 ml 0,9% NaCl,
B . 2,5 ml Lignocainy + 97,5 ml 0,9% NaCl,
C . 12,5 ml Lignocainy + 87,5 ml 0,9% NaCl,
D . 15 ml Lignocainy + 85ml 0,9% NaCl.
Do
Zadanie 36.
Udrażniając drogi oddechowe możemy użyć m.in. rurki lub maski.
Zakładamy j ą n a ślepo, jest skonstruowana tak, żeby założyć j ą
d o przełyku, m a dwa porty, które s ą połączone odpowiednio dwoma
mankietami: przełykowym i gardłowym, jest przyrządem
jednorazowym, występuje w dwóch rozmiarach, jej wadą jest to,
ż e jest wykonana z twardego tworzywa. Powyższy opis wskazuje
na:
A . rurkę nosowo - gardłową,
B . rurkę krtaniową LT,
C . rurkę dwuświatłową typu Combitube,
D . maskę krtaniową LMA.
Zadanie 37.
Podawanie środków wymiotnych i substancji neutralizujących jest
przeciwwskazane w przypadku:
A . zatrucia teofiliną,
B . zatrucia preparatami naparstnicy,
C . połknięcia substancji żrących,
D . przedawkowania benzodiazepin.
Zadanie 38.
Noworodki, które nie mają tętna i nie oddychają, s ą wiotkie i
n i e mają odruchów, ich skóra jest blada lub sina, według skali
Apgar otrzymają:
A . 0 pkt,
B . 1 pkt,
C . 2 pkt,
D . 3 pkt.
Zadanie 39.
Leczenie wstrząsu hipowolemicznego bez podawania koncentratu
krwinek czerwonych jest możliwe w przypadku utraty krwi
krążącej do:
A . 10% objętości,
B . 15% objętości,
C . 25% objętości,
D . 30% objętości.
Zadanie 40.
Uciskania klatki piersiowej należy prowadzić w następujący
sposób, z WYJĄTKIEM:
A . ręce należy ułożyć na "środku klatki piersiowej",
B . z częstością 100-120/min.,
C . czas relaksacji do uciśnięcia powinien być jak 2:1,
D . u dorosłych wykonujemy je z użyciem obu rąk.
Zadanie 41.
Pacjent będący w hipotermii umiarkowanej ogrzewany metodami
biernymi i czynnymi zewnętrznymi:
A . ma zmniejszone zapotrzebowanie na płyny,
B . ma zwiększone zapotrzebowanie na płyny,
C . ogrzewanie nie wpływa na zapotrzebowanie płynowe,
D . nawadnianie
uzależniamy
od
uczucia
pragnienia
zgłaszanego przez pacjenta.
Zadanie 42.
U chorego z ostrą oligurią, zjawisko konwekcji wykorzystywane
jest podczas:
A . ciągłej tętniczo – żylnej hemodializy,
B . ciągłej żylno – żylnej hemodializy,
C . przerywanej tętniczo – żylnej hemodializy,
D . żadnej z powyższych.
Zadanie 43.
Obszary wchodzące w skład szpitalnego oddziału ratunkowego, to:
A . sala operacyjna,
B . sala endoskopowa,
C . obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć,
D . prawidłowa odpowiedź A i B.
Zadanie 44.
Zdarzenie mnogie jako działanie w sytuacji zdarzeń masowych
definiujemy jako:
A . zdarzenie, w którym w szybkim czasie udaje się osiągnąć
tzw. fazę konsolidacji, czyli zapewnienie adekwatnej
liczby zespołów do realizacji działania,
B . zdarzenie gdzie liczba poszkodowanych oraz ich ciężkość
doznanych obrażeń przewyższa możliwości reagowania
jednostek w danym terenie,
C . zdarzenie, w którym dochodzi d o naruszenia w obszarze
infrastruktury i możliwości funkcjonowania, reagowania
na skutki zdarzenia,
D . zdarzenie gdzie liczba jednostek w danym terenie
przewyższa ciężkość obrażeń poszkodowanych.
Zadanie 45.
Po próbie nastawienia zwichniętego barku należy:
A . sprawdzić tętno n a tętnicy promieniowej nastawianej
kończyny,
B . sprawdzić zakres ruchu w stawie barkowym,
C . unieruchomić kończynę opatrunkiem Desaulta,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 46.
Pacjent 3 0 minut p o tępym urazie brzucha w wyniku wypadku
komunikacyjnego, wcześniej nie chorujący. W badaniu fizykalnym
brzuch wzdęty, napięty, żywo bolesny. Ciśnienie tętnicze: 90/50
mmHg, tachykardia. W morfologii krwi WBC 21 tys. w mm3, RBC 1,5
mln w mm3. Najbardziej prawdopodobne rozpoznanie to:
A . ostre zapalenie wyrostka robaczkowego,
B . zapalenie otrzewnej,
C . masywne krwawienie do jamy brzusznej,
D . perforacja jelita.
Zadanie 47.
Przez rzeczywistą rozpiętość kierowania należy rozumieć liczbę:
A . osób, którymi kierownik rzeczywiście bezpośrednio i
skutecznie kieruje,
B . bezpośrednio podwładnych formalnie podporządkowanych
kierownikowi,
C . osób bezpośrednich podwładnych, którymi dany kierownik
może w danych, normalnych warunkach skutecznie
kierować,
D . osób pośrednio podwładnych, którymi kierownik zmiany
może w danych, normalnych warunkach skutecznie
kierować.
Zadanie 48.
Części składowe tzw. "Triady śmierci" to:
A . kwasica, koagulopatia, hipotermia,
B . kwasica, hipertermia, koagulopatia,
C . spadek ciśnienia, hipotermia, podwyższone tętno > 100
uderzeń/minutę,
D . spadek ciśnienia < 90 mmHg, kwasica, koagulopatia.
Zadanie 49.
U osób które spożyły muchomora sromotnikowego typowymi objawami
zatrucia są: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka. U osób
przytomnych płukanie żołądka należy wykonać, gdy czas o d
momentu spożycia NIE przekroczył:
A . 6 h,
B . 10 h,
C . 16 h,
D . niezależnie od czasu jaki upłynął.
Zadanie 50.
W przypadku nieprzewidzianym w Kodeksie Etyki Zawodowej
Pielęgniarki i Położnej Rzeczpospolitej Polskiej, pielęgniarka
powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w:
A . ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej,
B . orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych,
C . kodeksie Etyki Zawodowej Lekarzy,
D . odpowiedzi A i B są prawidłowe.
Zadanie 51.
Swoistą
odtrutką
po
rozpoznaniu
fosfoorganicznymi jest:
A . relanium,
B . nalokson,
C . atropina,
D . wodorowęglan sodu.
zatrucia
związkami
Zadanie 52.
Stałe zapewnienie wystarczającego poziomu obsad pod względem
liczby i kompetencji, wdrożenie bezpiecznych praktyk d o systemu
świadczonej opieki, zagwarantowanie pacjentowi poufnego
charakteru
opieki,
jakość
żywienia,
dostępność
usług
wspierających to kryteria:
A . ilości świadczonych usług w oddziale ratunkowym,
B . oceniające wyniki leczenia,
C . jakości opieki,
D . dostępności usług.
Zadanie 53.
D o określenia warunków intubacji dotchawiczej i przewidywania
stopnia trudności w jej wykonaniu, NIE służy:
A . skala Mallampatiego,
B . skala Norton,
C . skala Cormacka - Lehana,
D . ocena odległości tarczowo - bródkowej.
Zadanie 54.
Zasada etyczna zobowiązująca d o uwzględniania prawa człowieka
d o samodzielnego decydowania o swoich planach i działaniach,
wymagająca poszanowania swobody w dokonywaniu indywidualnych
wyborów, opartych n a osobistych wartościach i przekonaniach
jednostki to:
A . bioetyka (bioethics),
B . dobroczynienie (beneficence),
C . emotywizm (emotivism),
D . autonomia (autosomy).
Zadanie 55.
Jeżeli w przypadku użycia AED defibrylacja nie jest zalecana
należy:
A . sprawdzić tętno lub oznaki krążenia,
B . odkleić elektrody i ułożyć poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej,
C . n i e odklejając elektrod ułożyć poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej,
D . postępować zgodnie z poleceniami głosowymi AED.
Zadanie 56.
Piątym ogniwem „łańcucha przeżycia” s ą działania podejmowane
przez:
A . świadków zdarzenia,
B . dyspozytora medycznego,
C . zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia,
D . lekarza systemu w szpitalnym oddziale ratunkowym.
Zadanie 57.
PAD, oznacza dostępność defibrylatora:
A . dla każdego ratownika medycznego i przedmedycznego,
B . w każdym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i każdej
karetce,
C . w miejscach publicznych dla wszystkich osób,
D . na każdym oddziale szpitalnym.
Zadanie 58.
Zachowanie tłumu w obliczu stresu i sytuacji trudnych
charakteryzujące się krótszym lub dłuższym zamroczeniem
świadomości, powodującym ucieczki n a skutek rzeczywistego lub
urojonego niebezpieczeństwa, określane jest jako:
A . strach,
B . mobilizacja,
C . panika,
D . destrukcja.
Zadanie 59.
Odpowiedź organizmu n a stres w pracy przejawiający się utratą
troski o ludzi z którymi się pracuje, polegający n a traktowaniu
pacjentów w sposób zdystansowany i mechaniczny to:
A . zespół wypalenia zawodowego,
B . ostra reakcja na stres,
C . przytępienie emocjonalne,
D . strategia zróżnicowania (dyferencjacja).
Zadanie 60.
U pacjentki z objawami nagłej, niewyjaśnionej tachypnoe,
duszności i tachykardii, niestabilnej hemodynamicznie będziesz
podejrzewał:
A . zatrucie tlenkiem węgla,
B . zatorowość płucną,
C . przedawkowanie marihuany lub wdychanie oparów
rozpuszczalników,
D . tamponadę serca.
Zadanie 61.
Odpowiedzialność z a ludzkie życie, ratowanie zdrowia, kontakt z
cierpieniem i śmiercią, nadmierne przeciążenie pracą, braki
kadrowe,
przestarzały
wadliwy
sprzęt,
niedostateczne
wynagrodzenie to:
A . nieswoiste stresory, które towarzyszą w codziennej
pracy pielęgniarki ratunkowej,
B . subiektywne
odczucia
pacjenta
w
kontakcie
z
pielęgniarką,
C . swoiste stresory, które towarzyszą w codziennej pracy
pielęgniarki ratunkowej,
D . obiektywne odczucia pielęgniarki w codziennym kontakcie
z pacjentem SOR.
Zadanie 62.
Główne cechy tłumu to:
A . impulsywność,
B . zmienność i drażliwość,
C . podatność na sugestie i łatwowierność,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 63.
Celem edukacji społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy jest:
A . poprawienie skuteczności i redukcja kosztów leczenia,
B . właściwe wstępne postępowanie,
C . uzyskanie optymalnego poziomu wiedzy z zakresu
pierwszej pomocy,
D . trafne rozpoznanie zatrzymania krążenia, oddechu,
zadławienia, oraz prawidłowe prowadzenie podstawowych
zabiegów resuscytacyjnych.
Zadanie 64.
Prowadząc resuscytacje krążeniowo-oddechową u małego dziecka,
wobec niemożności uzyskania obwodowego dostępu dożylnego możemy
podawać leki:
A . domięśniowo, w odpowiednio zwiększonej dawce,
B . podskórnie w okolicę ramienia dziecka, a następnie
unieść kończynę do góry,
C . podjęzykowo, przy zabezpieczonych przed zachłyśnięciem
drogach oddechowych,
D . do jamy szpikowej.
Zadanie 65.
I l e punktów w skali Glasgow przyznasz choremu, który: otwiera
oczy tylko w odpowiedzi n a głos, wykazuje reakcje obronną n a
ból, używa kończyny b y oprzeć się zadawanemu bólowi, jest
splątany i mówi nieskładnie?
A . 15 pkt.,
B . 9 pkt.,
C . 6 pkt.,
D . 11 pkt.
Zadanie 66.
Najczęstszą przyczyną zgonu przy zatruciach trójcyklicznymi
lekami przeciwdepresyjnymi jest/są:
A . zaburzenia rytmu serca,
B . stan padaczkowy,
C . zespół zaburzeń oddychania (ARDS),
D . DIC.
Zadanie 67.
Aminą katecholową z wyboru w leczeniu zaburzeń kurczliwości
serca w przebiegu wstrząsu septycznego jest:
A . epinefryna,
B . norepinefryna,
C . dopamina,
D . dobutamina.
Zadanie 68.
Mnogie obrażenia ciała to uszkodzenia:
A . c o najmniej dwóch okolic ciała, z których każde z
osobna wymaga leczenia szpitalnego,
B . dwóch lub więcej okolic ciała, z których c o najmniej
jedno wymaga leczenia szpitalnego,
C . dwóch lub większej ilości okolic ciała,
D . c o najmniej dwóch okolic ciała, przynajmniej jedno z
nich jest stanem zagrożenia życia.
Zadanie 69.
Do nadkomorowych zaburzeń rytmu serca NIE należy:
A . migotanie przedsionków,
B . trzepotanie przedsionków,
C . migotanie komór,
D . tachyarytmie zatokowe.
Zadanie 70.
W sprawach o naprawienie szkody osobie, która poniosła szkodę
n a mieniu powstałą w następstwie podjęcia przez nią medycznych
działań ratowniczych lub udzielania pierwszej pomocy orzeka w
drodze decyzji:
A . wojewoda,
B . starosta,
C . wojewoda w uzgodnieniu ze starostą,
D . minister zdrowia.
Zadanie 71.
W przypadku drenażu jamy opłucnowej, nacięcie skóry powinno
znajdować się dokładnie:
A . pod żebrem,
B . nad żebrem,
C . nie ma znaczenia, ważne jest by zostało wykonane,
D . pod kątem Ludwiga.
Zadanie 72.
Który z podanych objawów podmiotowych lub przedmiotowych jest
charakterystyczny dla niedomykalności zastawki aortalnej:
A . obecność trzeciego tonu serca (S3),
B . rumieniec na policzkach,
C . objaw Kussmaula,
D . zwiększenie amplitudy skurczowo
- rozkurczowej
ciśnienia tętniczego.
Zadanie 73.
Cechy powiększonego prawego przedsionka w zapisie EKG w postaci
wysokiego, spiczastego załamka P s ą widoczne w następujących
odprowadzeniach:
A . V3 i V4,
B . I i V3,
C . II i V1,
D . V4 i V5.
Zadanie 74.
U pacjentów z poważnymi oparzeniami płomieniem lub prądem o
wysokim
napięciu,
zabarwienie
moczu
wskazujące
na
hemoglobinurię lub mioglobinurię jest:
A . pomarańczowe,
B . czerwonobrunatne,
C . czarne,
D . zielonkawe.
Zadanie 75.
W celu stwierdzenia istnienia hipotonii ortostatycznej pomiar
ciśnienia tętniczego u pacjenta należy wykonać:
A . w pozycji leżącej,
B . po pionizacji pacjenta,
C . w pozycji leżącej i po pionizacji pacjenta,
D . prawidłowa tylko odpowiedź B.
Zadanie 76.
Wypadek masowy to:
A . ograniczone wydarzenie, którego następstwa można
opanować za pomocą posiadanych środków,
B . dowolne wydarzenie, powodujące powstanie wystarczająco
dużej liczby ofiar, aby zakłócić normalny tryb pracy
służb ratowniczych i szpitali,
C . wydarzenie
nadzwyczajne,
ze
znaczną
liczbą
poszkodowanych i rozległymi skutkami ekologicznymi,
D . wszystkie wyżej wymienione są prawidłowe.
Zadanie
Lekiem
jest:
A.
B.
C.
D.
77.
najczęściej stosowanym u osób z zatorowością płucną
heparyna,
dopamina,
witamina K,
nitrogliceryna.
Zadanie 78.
Zespół zmiażdżenia może być przyczyną masywnych przemieszczeń
płynów u ofiar. W związku z tym należy pamiętać, ż e przed
uwolnieniem zmiażdżonej części ciała należy pacjentom podać
dożylnie płyny:
A . 0,5 l/ h,
B . do 1 l/ h,
C . do 1,5 l/ h,
D . 2 l/ h.
Zadanie 79.
Do poznawczych oznak stresu u pracowników NIE zalicza się:
A . utraty pamięci,
B . drażliwości,
C . afazji wzrokowej,
D . problemów z liczeniem.
Zadanie 80.
D o środków podnoszących próg pobudliwości mięśnia sercowego
oraz zapobiegające nawrotowi migotania komór p o skutecznej
defibrylacji zaliczamy:
A . Adrenalinę, lidokainę, bretylium,
B . Lidokainę, amiodaron, labetalol,
C . Siarczan magnezu, mebendazol, amiodaron,
D . Mebendazol, bretylium, amiodaron, lidokainę.
Zadanie
Aspekty
A.
B.
C.
81.
zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach to:
polityka personalna, budowanie systemów,
planowanie zasobów ludzkich, polityka personalna,
kierowanie rozwojem pracowników
i szkoleniami,
administrowanie zasobami ludzkimi,
D . polityka personalna, planowanie zasobów ludzkich,
budowanie systemów, kierowanie rozwojem pracowników i
szkoleniami, administrowanie zasobami ludzkimi.
Zadanie 82.
Pewnym kryterium śmierci pacjenta w hipotermii jest:
A . niemożność przywrócenia krążenia po ogrzaniu pacjenta,
B . brak odruchu rogówkowego,
C . brak objawu "oczu lalki",
D . brak odruchów głębokich.
Zadanie 83.
Hiperwentylacja w resuscytacji krążeniowo - oddechowej jest:
A . wskazana,
B . niewskazana,
C . bezwzględnie konieczna,
D . nie ma znaczenia.
Zadanie 84.
Lekiem stosowanym w celu odwrócenia depresji oddechowej
spowodowanej
działaniem
niedepolaryzujących
środków
zwiotczających jest:
A . flumazelin,
B . atropina,
C . nalokson,
D . neostygmina.
Zadanie 85.
W szpitalnym oddziale ratunkowym pielęgniarka odpowiedzialna
jest za dokumentację przetoczeń. Dokumentacja przetoczeń to:
A . indywidualna historia choroby,
B . książka raportów pielęgniarskich,
C . odpowiedzi A i B oraz książka transfuzyjna,
D . brak prawidłowej odpowiedzi.
Zadanie 86.
Pacjent uderzony w czasie pracy w klatkę piersiową ciężkim
elementem. Wykazuje nasilone objawy niewydolności oddechowej. W
czasie badania stwierdzono przepełnienie żył szyjnych,
hipotensję, osłabienie szmeru oddechowego nad prawą połową
klatki piersiowej i przesunięcie tchawicy w stronę lewą. U
pacjenta podejrzewamy:
A . odmę prężną,
B . wiotką klatkę piersiową,
C . tamponadę serca,
D . stłuczenie płuca.
Zadanie 87.
Organami właściwymi d o rozpatrywania spraw z zakresu
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych jest:
A . Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd
Administracyjny,
B . Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Międzynarodowa
Rada Pielęgniarek,
C . Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd
Pielęgniarek i Położnych,
D . Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd
Administracyjny.
Zadanie 88.
C z y podczas segregacji wstępnej (przesiewowej) dokonuje się
bezprzyrządowego udrożnienia dróg oddechowych?
A . nie, b o pacjenci z niedrożnością dróg oddechowych nie
rokują przeżycia,
B . tak, bo jest to podstawowy sposób postępowania,
C . tak, ale tylko wtedy, gdy jest na to czas,
D . nie, bo jest to działanie drugorzędne.
Zadanie 89.
Wskaż zdanie FAŁSZYWE. Spodnie antywstrząsowe (MAST - medical
anti-shock trousers):
A . służą
do
centralizacji
krążenia
we
wstrząsie
hipowolemicznym,
B . i c h zastosowanie jest przeciwwskazane w złamaniach
kończyn dolnych,
C . system MAST składa się z 1-3 komór powietrznych, które
napompowywane s ą powietrzem, podobnie jak mankiet w
aparacie do pomiaru ciśnienia tętniczego,
D . zdejmując MAST nigdy nie należy opróżniać wszystkich
segmentów równocześnie.
Zadanie 90.
W przypadku którego preparatu, zachodzi interakcja z roztworem
Ringera?
A . 5% roztwór glukozy,
B . 6% HAES,
C . 7,5% NaCl,
D . preparaty krwi.
Zadanie 91.
Zgodnie z teorią Antonovskyego poszukiwanie czynników
odpowiedzialnych z a utrzymanie zdrowia pomimo działania n a
organizm silnego stresu stanowi poczucie:
A . deprywacji,
B . koherencji,
C . ambiwalencji,
D . destrukcji.
Zadanie 92.
System Ratownictwa Medycznego w Polsce zakłada 3 zasadnicze
podmioty pracy dla pielęgniarki systemu, z WYJĄTKIEM:
A . CPR,
B . KOIT,
C . ZRM, w tym LZRM,
D . SOR.
Zadanie 93.
Pomiaru
wysycenia
krwi
tętniczej
tlenem,
pulsoksymetrem, NIE powinno się stosować:
A . w niedokrwistości,
B . w hipotensji,
C . w zatruciu tlenkiem węgla,
D . we wstrząsie neurogennym.
mierzonego
Zadanie 94.
34-letni mężczyzna postrzelony w prawą okolicę pachwinową.
Stwierdzono krwawienie tętnicze, którego nie można powstrzymać
bezpośrednim uciskiem. Pacjent jest zdezorientowany, spocony i
m a słabe nitkowate tętno n a obwodzie. Jak należy przetaczać
płyny i.v. w przypadku tego pacjenta?
A . wolny wlew kroplowy,
B . szybkość przetaczania płynów i ich objętość nie wyższe
n i ż konieczne d o utrzymania odpowiedniej perfuzji
obwodowej,
C . bardzo szybkie przetaczanie płynów; podać c o najmniej
dwa litry, następnie ponownie ocenić stan pacjenta,
D . w tej sytuacji nie należy podawać kroplówki.
Zadanie 95.
Jeśli powikłaniem zawału mięśnia sercowego jest
Dresslera to rozwija się on licząc od ostrej fazy zawału:
A . od 4 do 8 godzin,
B . od 12 do 24 godzin,
C . od 24 do 72 godzin,
D . od 1 tygodnia do kilku miesięcy.
zespół
Zadanie 96.
Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej przebiega z objawami:
A . ostrego obrzęku płuc,
B . hipotensji,
C . bradykardii zatokowej,
D . rzadko daje objawy.
Zadanie 97.
Segregowanie poszkodowanych (triage) to:
A . kwalifikacja ofiar wypadku według priorytetu leczenia,
z uwzględnieniem w pierwszym rzędzie osób wymagających
natychmiastowego działania,
B . kwalifikacja ofiar wypadku którym leczenie można
czasowo odłożyć,
C . kwalifikacja według wstępnie rozpoznanej jednostki
chorobowej i osób zmarłych,
D . wszystkie powyższe.
Zadanie 98.
Zasada selekcji rannych n a miejscu zdarzenia masowego polega
na:
A . ratowaniu jak największej liczby poszkodowanych,
B . ratowaniu
w
pierwszej
kolejności
najmniej
poszkodowanych,
C . jak najszybszej ocenie liczby ofiar śmiertelnych,
D . ratowaniu tych, którzy mogą być przydatni w udzielaniu
pomocy innym.
Zadanie 99.
Informacje, które zostały poznane w związku z pełnioną funkcją,
wykonywaną
pracą,
działalnością
publiczną,
społeczną,
gospodarczą lub naukową stanowią zakres tajemnicy:
A . cywilnej,
B . zawodowej,
C . karnej,
D . przed pacjentem.
Zadanie 100.
U dzieci poniżej 5 roku życia d o płukania żołądka wykorzystuje
się:
A . płyn wieloelektrolitowy,
B . węgiel aktywowany,
C . 0,9 % roztwór NaCl,
D . glikol polietylenowy.
Zadanie 101.
Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci dla
osób z obowiązkiem interwencji przebiega w kolejności:
A . bezpieczeństwo, nie reaguje, głośno wołaj o pomoc,
udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo - 5 oddechów ratowniczych, brak oznak życia
1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy
ratownicze, 1 5 uciśnięć, p o 1 minucie zadzwoń 112 lub
999,
B . n i e reaguje, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 5
oddechów ratowniczych, brak oznak życia - 3 0 uciśnięć
klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 1 5 uciśnięć,
po 1 minucie zadzwoń 112 lub 999,
C . bezpieczeństwo, nie reaguje, głośno wołaj o pomoc,
udrożnij drogi oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha
prawidłowo - 2 oddechy ratownicze, brak oznak życia 1 5 uciśnięć klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze,
30 uciśnięć, po 1 minucie zadzwoń 112 lub 999,
D . bezpieczeństwo, głośno wołaj o pomoc, udrożnij drogi
oddechowe i sprawdź oddech, nie oddycha prawidłowo - 2
oddechy ratownicze, brak oznak życia - 1 5 uciśnięć
klatki piersiowej, dwa oddechy ratownicze, 1 5 uciśnięć,
po 1 minucie wezwij zespół resuscytacyjny.
Zadanie 102.
System Jump START wykorzystuje d o oceny stanu świadomości
dziecka skalę:
A . IRTS,
B . APGAR,
C . GLASGOW,
D . AVPU.
Zadanie 103.
Mechanizmem, który najczęściej doprowadza d o zgonu u pacjentów
z masywnym krwiopluciem jest:
A . uduszenie,
B . masywna zastoinowa niewydolność krążenia,
C . DIC
(zespół
rozsianego
wykrzepiania
wewnątrznaczyniowego),
D . wykrwawienie.
Zadanie 104.
Spośród niżej wymienionych czynności, d o zakresu kwalifikowanej
pierwszej pomocy medycznej udzielanej przez ratowników NIE
należy:
A . podejmowanie decyzji o transporcie poszkodowanych d o
ośrodków leczniczych,
B . zapewnienie komfortu cieplnego,
C . tamowanie krwotoków,
D . udrożnienie dróg oddechowych przy pomocy rurki ustnogardłowej.
Zadanie 105.
W czasie znieczulania chorych operowanych w trybie nagłym
istnieje niebezpieczeństwo aspiracji treści żołądkowej d o dróg
oddechowych, aby je zmniejszyć należy:
A . wprowadzić przed znieczuleniem zgłębnik d o żołądka oraz
użycie środków zobojętniających kwaśną treść żołądkową
i zmniejszających jej objętość,
B . jeśli wystąpią wymioty zastosować manewr Sellicka,
C . wentylować chorych z szczelnie przylegającą maską
twarzową,
D . wcześnie zastosować środki zwiotczające i oksygenację
czynną.
Zadanie 106.
P o stwierdzeniu migotania komór (VF), w warunkach pomocy
przedszpitalnej, należy:
A . prowadzić BLS przez 1-3 minut,
B . natychmiast podać leki antyarytmiczne,
C . natychmiast rozpocząć RKO, wykonać defibrylację i
ponownie uciskać klatkę piersiową,
D . żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
Zadanie 107.
Prawidłowa pierwsza dawka amiodaronu podawana w trakcie
resuscytacji wynosi:
A . 300 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
B . 300 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl,
C . 150 mg rozcieńczone w 20 ml 5% glukozy,
D . 150 mg rozcieńczone w 20 ml 0,9% NaCl.
Zadanie 108.
Najbardziej efektywną wymianę gazową u chorego z bezdechem
można uzyskać poprzez:
A . intubację ustno – tchawiczą,
B . zastosowanie maski krtaniowej,
C . wykonanie konikotomii,
D . wykorzystanie maski twarzowej, rurki T z przewodem
tlenowym, źródła tlenu z przepływomierzem i generując
przerywane dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych z a
pomocą tego układu.
Zadanie 109.
D o SOR przywieziono 27-letniego poszkodowanego potrąconego
przez samochód. Podczas badania przedmiotowego u pacjenta
stwierdzono objaw Greya-Turnera oraz objaw Cullena będące
konsekwencją krwawienia pozaotrzewnego. Objawy t e kolejno
oznaczają:
A . wybroczyny krwawe n a bocznych powierzchniach brzucha
oraz wybroczyny krwawe wokół pępka,
B . poszerzone naczynia żylne dookoła pępka oraz wybroczyny
w okolicy krzyżowej,
C . ból w prawym dolnym kwadrancie jamy brzusznej wywołany
uciskiem w lewym dolnym kwadrancie brzucha oraz
wybroczyny wokół pępka,
D . wybroczyny n a bocznych powierzchniach brzucha oraz
poszerzone naczynia żylne dookoła pępka.
Zadanie 110.
Mężczyzna, jadący bez pasów bezpieczeństwa, został poszkodowany
w wyniku kolizji z innym pojazdem, uderzając klatką piersiową w
kierownicę, która wskutek tego się odkształciła. Pacjent skarży
s i ę n a silny ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem.
W czasie badania przedmiotowego stwierdzono trzeszczenie,
bolesność klatki piersiowej i nieprawidłową ruchomość jej
ścian. U pacjenta podejrzewamy:
A . odmę prężną,
B . tamponadę serca,
C . wiotką klatkę piersiową (cepowatą),
D . stłuczenie płuc.
Zadanie 111.
W ciągu 7 2 godzin u pacjenta, który uległ podtopieniu występuje
wysokie ryzyko:
A . choroby kesonowej,
B . ostrej niewydolności oddechowej,
C . hipertermii,
D . sepsy.
Zadanie 112.
Podstawowym ogniwem w systemie ratownictwa polegającym n a
przyjmowaniu, kwalifikacji i selekcji zgłoszeń alarmowych jest:
A . Centrum Powiadamiania Ratunkowego,
B . Szpitalny Oddział Ratunkowy,
C . Sztab Kryzysowy,
D . Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zadanie 113.
D o SOR przywieziono pacjenta z objawami wstrząsu n a skutek
masywnego krwotoku zewnętrznego. Stwierdzono podwyższenie
stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, a p o założeniu
cewnika d o pęcherza moczowego uzyskano 5 0 m l moczu. Objawy t e
świadczą o tym, że u pacjenta rozwinęła się:
A . ostra pozanerkowa niewydolność nerek,
B . ostra martwica cewek nerkowych,
C . ostra przednerkowa niewydolność nerek,
D . odmiedniczkowe zapalenie nerek.
Zadanie 114.
Występujące u dziecka 2 - letniego objawy tj.: spadek masy
ciała, wysuszenie błon śluzowych, obniżenie napięcia skóry,
szaro - marmurkowy kolor skóry, świadczą o:
A . zapaleniu płuc,
B . hipoksemii,
C . odwodnieniu,
D . upośledzeniu czynności nerek.
Zadanie 115.
W przypadku przedawkowania ß-blokerów należy zastosować:
A . salbutamol,
B . atropinę,
C . digoxin,
D . glukagon.
Zadanie 116.
32-letnia kobieta skarżąca się n a bóle brzucha w ostatnich 1 2
godzinach. Ból nasila się. Ostatnia miesiączka wystąpiła 8
tygodni temu. W czasie badania pacjentki stwierdzono: brzuch
wzdęty i deskowaty, tkliwy przy opukiwaniu. Powłoki skórne
blade, ciśnienie skurczowe 7 0 mmHg. Objawy t e mogą wskazywać
na:
A . mięśniaki macicy,
B . ciążę pozamaciczną,
C . poronienie zagrażające,
D . skręcenie torbieli i jajnika.
Zadanie 117.
Lekiem zwiotczającym depolaryzującym jest:
A . pankuronium,
B . sukcynylocholina,
C . atrakurium,
D . pipekuronium.
Zadanie 118.
Zmniejszenie siły mięśni szkieletowych mogą powodować
neurotoksyny jadu kleszczy leśnych Gór Skalistych i kleszczy
psich. Jady tych kleszczy zawierają substancje hamujące
uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych w płytkach
nerwowo- mięśniowych. Szczególnie wrażliwe s ą małe dzieci.
Jeżeli w porę nie podejmiemy leczenia może dojść d o wiotkiego
porażenia mięśni i śmierci dziecka.
Leczenie polega na:
A . szybkim podaniu antybiotyku w warunkach szpitalnych,
B . obserwacji dziecka na oddziale intensywnej terapii,
C . szybkim usunięciu kleszcza,
D . wykonywaniu okładów w miejscu ukąszenia i obserwacji w
szpitalnym oddziale ratunkowym.
Zadanie 119.
Wskaż
zdanie
FAŁSZYWE.
Przed
podjęciem
transportu
poszkodowanego z miejsca wypadku do szpitala należy pamiętać:
A . pacjentów z urazem głowy należy układać zawsze n a
płasko,
B . pacjentkę ciężarną należy układać tak, b y następowało
przemieszczenie macicy w lewo,
C . intubacja ciężko rannego pacjenta podczas transportu
często kończy się źle - o drożność dróg oddechowych
trzeba zadbać wcześniej,
D . d o transportu pacjentów splątanych i stawiających opór
fizyczny przystępuje się dopiero p o identyfikacji
przyczyny i podjęciu właściwego leczenia, z e zwróceniem
szczególnej uwagi na niedotlenienie mózgu.
Zadanie 120.
Kluczem efektywnego zarządzania relacjami
szpitalnym oddziale ratunkowym jest:
A . szybkość działania,
B . kompleksowość działania,
C . wybiórczość leczenia,
D . indywidualizacja leczenia.
z
pacjentem
w
Zadanie 121.
Najpopularniejszą
techniką
cewnikowania
wewnętrznych/centralnych jest technika:
A . Safara,
B . Seldingera,
C . Edwardsa,
D . Szylenbusha.
żył
Zadanie 122.
Do nieaktywnych postaci hemoglobiny należy:
A . methemoglobina,
B . oksyhemoglobina,
C . hemoglobina płodowa,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 123.
Mamy d o czynienia z katastrofą autobusu przewożącego dzieci d o
szkoły. W autobusie było 2 4 osoby w wieku o d 9 - 1 4 lat. N a
miejscu zdarzenia dokonujesz segregacji według schematu Jump
START. Zaznacz prawidłową odpowiedź:
A . podczas czynności segregacyjnych w przypadku braku
oddechu p o udrożnieniu dróg oddechowych uznajemy
dziecko za zmarłe,
B . podczas czynności segregacyjnych w przypadku braku
oddechu p o udrożnieniu dróg oddechowych przystępujemy
do czynności reanimacyjnych,
C . podczas czynności segregacyjnych w przypadku braku
oddechu po udrożnieniu dróg oddechowych u dziecka celem
dalszej segregacji dodatkowo oceniamy tętno obwodowe,
D . podczas czynności segregacyjnych w przypadku braku
oddechu udrożniamy drogi oddechowe z a pomocą rurki
ustno - gardłowej.
Zadanie 124.
W celu oczyszczenia dróg oddechowych z zaaspirowanej wody, u
pacjenta po epizodzie tonięcia, należy:
A . ułożyć poszkodowanego w pozycji na boku,
B . zastosować uciskanie nadbrzusza,
C . ułożyć poszkodowanego n a brzuchu, w pozycji głową d o
dołu,
D . n i e m a potrzeby oczyszczania dróg oddechowych z
zaaspirowanej wody.
Zadanie 125.
D o SOR zgłosił się pacjent, który skarży się n a ból w
nadbrzuszu o nagłym początku promieniujący d o pleców oraz
nudności i wymioty. W badaniu przedmiotowym stwierdzasz
tkliwość jamy brzusznej oraz obronę mięśniową. Ból nieco
zmniejsza się przy pochyleniu ciała d o przodu. W wywiadzie
pacjent podaje częste nadużywanie alkoholu o d kilkunastu lat .
U tego chorego podejrzewasz:
A . ostry zespół wieńcowy,
B . ostre zapalenie trzustki,
C . zapalenie pęcherzyka żółciowego,
D . zapalenie wyrsotka robaczkowego.
Zadanie 126.
Nagłą śmierć sercową (SCD, ang. sudden cardiac death)
rozpoznajemy gdy zgon z przyczyn sercowych nastapił nagle, a
objawy poprzedzające wystąpiły nie wcześniej niż przed:
A . 0,5 h,
B . 1 h,
C . 1,5 h,
D . 2 h.
Zadanie 127.
Wartość energii skutecznej podczas defibrylacji
pierwszego i kolejnych wyładowań wynosi:
A . 2 J/kg,
B . 3 J/kg,
C . 4 J/kg,
D . 9 J/kg.
dzieci
dla
Zadanie 128.
Obszar zarządzania kryzysowego to:
A . system ratowniczy,
B . system porządku publicznego,
C . polityka społeczna,
D . wszystkie wyżej wymienione.
Zadanie 129.
Wyrównując ciężką hipopotasemię należy:
A . przetoczyć choremu Calcium chloratum z szybkością nie
przekraczającą 10 mEq/godzinę,
B . przetoczyć
Kalium chloratum
z
szybkością
nie
przekraczającą 10 mEq/godzinę,
C . podać 2 tabletki preparatu Kalipoz,
D . przetoczyć Kalium chloratum z szybkością 4 0 – 6 0
mEq/godzinę.
Zadanie 130.
Kardiowersja elektryczna bezpiecznie i szybko przywraca rytm
zatokowy w przypadku wystąpienia:
A . bradyarytmii,
B . zaburzeń spontanicznego krążenia,
C . tachyarytmii,
D . migotania komór.
Zadanie 131.
Skala oceny ciężkości urazu SCU określa poniższe parametry, z
WYJĄTKIEM:
A . stanu świadomości,
B . częstości oddechów,
C . ciśnienia skurczowego,
D . diurezy godzinowej.
Zadanie 132.
Zakres czynności ratunkowych, d o których upoważnione s ą osoby
pracujące w szpitalnych oddziałach ratunkowych określone
zostały jako leczenie:
A . zachowawcze,
B . pilne,
C . ratunkowe,
D . specjalistyczne.
Zadanie 133.
Epinefrynę zastosujesz w niżej wymienionych sytuacjach,
WYJĄTKIEM:
A . zatrzymania krążenia,
B . anafilaksji,
C . padaczki,
D . zapalenia krtani.
z
Zadanie 134.
Zakażenie obejmujące wiele narządów lub układów, bez konkretnej
lokalizacji, najczęściej o etiologii wirusowej przy objawach
niewskazujących na inne zakażenia to:
A . głębokie zakażenie miejsca nacięcia,
B . powierzchowne zakażenie w miejscu nacięcia,
C . zakażenie narządu/przestrzeni,
D . zakażenie uogólnione.
Zadanie 135.
Do zwężenia zastawki aorty NIE przyczynia się:
A . reumatyczne zapalenie wsierdzia,
B . miażdżyca,
C . bradykardia zatokowa,
D . wrodzone wady serca.
PIELĘGNIARSTWO RODZINNE
TEST NR 360116
GRUPA 1
Zadanie 1.
Celem ćwiczeń oddechowych jest utrzymanie lub przywrócenie
prawidłowego funkcjonowania układu oddechowego przez:
A . zwiększenie ruchomości klatki piersiowej, poprawę siły
mięśniowej przepony, mięśni międzyżebrowych oraz
pomocniczych mięśni oddechowych,
B . udrożnienie drzewa oskrzelowego,
C . zwiększenie pojemności płuc,
D . zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej.
Zadanie 2.
Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje:
A . organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej,
B . wojewoda,
C . starosta powiatu prowadzący dom pomocy społecznej,
D . prawidłowa odp. A i C.
Zadanie 3.
Materac p/odleżynowy spełnia swoją rolę terapeutyczną, jeżeli:
A . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem nie można wyczuć
wzniosłości kostnych,
B . wsuwając dłoń pod materac z pacjentem można wyczuć
wzniosłości kostne,
C . uciskając obiema dłońmi od góry materac wyczuwa się dno
łóżka,
D . uciskając obiema dłońmi o d góry materac nie wyczuwa się
dna łóżka.
Zadanie 4.
Związek między równością w zdrowiu a dostępnością d o świadczeń
zdrowotnych był priorytetem:
A . I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1988
roku - Adelajda,
B . I I I Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1991
roku - Sundsvall,
C . I V Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w 1997
roku - Dżakarta,
D . Globalnej Konferencji Promocji Zdrowia w 2000 roku Meksyk
Zadanie 5.
Pielęgniarka w ramach edukacji pacjentki p o mastektomii powinna
zwrócić szczególną uwagę na:
A . zmniejszenie aktywności społecznej pacjentki,
B . podtrzymanie stałego kontaktu z pielęgniarką rodzinną,
C . samokontrolę pozostałej piersi,
D . opracowanie planu zakupów, zajęć domowych.
Zadanie 6.
Podstawę d o rozwoju pielęgniarstwa rodzinnego w Polsce
stworzyła:
A . sytuacja braku możliwości zabezpieczenia opieki
stacjonarnej chorym zgodnie z potrzebami,
B . ekonomizacja systemu ochrony zdrowia i reforma
podstawowej opieki zdrowotnej,
C . niedostateczna liczba miejsc dla chorych w domach
pomocy społecznej,
D . chęć całkowitego usamodzielnienia się pielęgniarek
zatrudnionych w strukturach POZ.
Zadanie 7.
Gluten jest białkiem pochodzenia roślinnego, znajdującego się w
następujących ziarnach zbóż:
A . pszenica, żyto, owies, ryż,
B . pszenica, jęczmień, owies, żyto,
C . pszenica, jęczmień, ryż, owies,
D . żyto, owies, ryż, jęczmień.
Zadanie 8.
Standardy służą przede wszystkim:
A . obiektywnej ocenie jakości pielęgnowania,
B . chronią pacjenta przed otrzymywaniem usług niskiej
jakości,
C . chronią pacjenta przed realizacją świadczeń przez osoby
niekompetentne,
D . wszystkie odpowiedzi są poprawne.
Zadanie 9.
Podaj objawy, które świadczą o niedocukrzeniu:
A . pragnienie, wielomocz, przyspieszony głęboki oddech,
B . przyspieszona czynność serca, drżenie rąk, pocenie się,
C . niskie ciśnienie tętnicze, zmniejszone napięcie mięśni,
wąskie źrenice,
D . zwolniona czynność serca, odwodniona skóra, wyschnięte
błony śluzowe.
Zadanie 10.
D o oceny ryzyka
wykorzystujemy:
A . skale ADL,
B . skale IADL,
C . test Tinetti,
D . test Taylor.
wystąpienia
u
podopiecznego
upadku
Zadanie 11.
Pielęgniarka może posłużyć się Testem Webera do oceny:
A . jednostronnej utraty słuchu,
B . przewodnictwa kostnego i powietrznego,
C . pomiaru aktywności funkcjonalnej słuchu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 12.
Wykorzystywanie możliwości i potencjału ludzi zamieszkujących w
społeczności lokalnej to metoda:
A . grupowa,
B . indywidualnego przypadku,
C . środowiskowa,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 13.
Pacjentka chora n a schizofrenię, obecnie pobudzona ruchowo,
która słyszy wrogie głosy i twierdzi, ż e ludzie cały czas j ą
obserwują, cierpi na urojenia:
A . prześladowcze,
B . wielkościowe,
C . depresyjne,
D . hipochondryczne.
Zadanie 14.
W przypadku zastosowania modelu B . Neuman diagnoza
pielęgniarska będzie polegała na:
A . ocenie deficytu samoopieki,
B . ocenie stopnia oddziaływania bodźców n a procesy
adaptacyjne,
C . ocenie zakresu i charakteru stresorów działających n a
człowieka,
D . ocenie
problemów
w
aspekcie
czynności
życia
codziennego.
Zadanie 15.
Kwalifikacja pacjenta d o pielęgniarskiej opieki długoterminowej
domowej dokonywana jest za pomocą skali:
A . Glasgow,
B . Douglas,
C . Waterlow,
D . Barthel.
Zadanie 16.
Socjalizacja to:
A . kształtowanie się poglądów polityczno-społecznych,
B . proces uspołecznienia, uczenia się bycia członkiem
grupy,
C . proces zdobywania wiedzy,
D . okres wieku starszego.
Zadanie 17.
U pacjenta z nietrzymaniem moczu stosujemy trening pęcherza
moczowego polegający na:
A . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicynapinanie i rozluźnianie mięśni otaczających cewkę
moczową,
B . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie pośladkowe,
C . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha oraz
mięśnie pośladkowe,
D . stosowaniu ćwiczeń wzmacniających mięśnie dna miednicy
i brzucha.
Zadanie 18.
Pielęgniarstwo
rodzinne
jest
działem
pielęgniarstwa
w
podstawowej opiece zdrowotnej obejmującym opieką rodzinę:
A . w środowisku zamieszkania, nauki i pracy,
B . poszczególnych jej członków w środowisku ich życia i
zamieszkania,
C . w sytuacji choroby i zagrożenia chorobą,
D . w sytuacji zdrowia i zagrożenia chorobą w środowisku
zamieszkania i pracy.
Zadanie 19.
Najbardziej korzystny zakres udzielonej pomocy osobie
niepełnosprawnej to:
A . wyręczanie chorego we wszystkich czynnościach,
B . równowaga między udzieloną a potrzebną pomocą,
C . nadmiar pomocy,
D . udzielanie pomocy na wyraźne życzenie chorego.
Zadanie 20.
Światowa Organizacja Zdrowia opracowała skuteczne i bezpieczne
zasady
terapii
przeciwbólowej.
Trójstopniowa
drabina
analgetyczna jest standardem w leczeniu bólu przewlekłego.
Tramadol w drabinie analgetycznej:
A . jest
zasadniczym
lekiem
I
stopnia
drabiny
analgetycznej,
B . jest
zasadniczym
lekiem
II
stopnia
drabiny
analgetycznej,
C . jest
zasadniczym
lekiem
III
stopnia
drabiny
analgetycznej,
D . nie jest lekiem ujętym w drabinie analgetycznej.
Zadanie 21.
Definitywna diagnoza raka sutka, może być dokonana w oparciu o
następującą metodę diagnostyczną:
A . mammografię,
B . ultrasonografię,
C . biopsję,
D . badanie nukleomagnetyczne.
Zadanie 22.
Obowiązek zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania choroby
zakaźnej:
A . spoczywa n a lekarzu POZ, który w ciągu 1 2 godzin musi
zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie choroby zakaźnej d o
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
B . spoczywa n a lekarzu POZ, który w ciągu 2 4 godzin musi
zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie choroby zakaźnej d o
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
C . spoczywa zarówno n a lekarzu POZ jak i pielęgniarce POZ,
którzy w ciągu 4 8 godzin muszą zgłosić podejrzenie lub
rozpoznanie
choroby
zakaźnej
do
Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej,
D . spoczywa n a pielęgniarce POZ, która w ciągu 1 2 godzin
musi zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie choroby
zakaźnej do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.
Zadanie 23.
Najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn w Polsce jest
nowotwór:
A . krtani,
B . żołądka,
C . gruczołu krokowego,
D . płuc.
Zadanie 24.
Głównymi chorobami zawodowymi pracowników służby zdrowia są:
A . grzybice,
B . zatrucia pokarmowe,
C . wirusowe zapalenie wątroby typu B i typu C,
D . grypa i zespoły grypopodobne.
Zadanie 25.
Korzystnym typem relacji opiekuńczych w rodzinie osób chorych i
niepełnosprawnych jest:
A . równowaga pomiędzy niezbędną opieką i pielęgnacją a
faktycznie uzyskiwaną pomocą,
B . znaczny nadmiar opieki,
C . nieznaczny niedobór opieki,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 26.
D o najczęstszych objawów świadczących o występowaniu raka
piersi należą:
A . stwardnienie, zgrubienie piersi, niebolesny guzek,
B . zmiana barwy skóry, wciąganie brodawki sutkowej,
C . wyciek z brodawki, powiększenie węzłów pachowych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 27.
W chorobach układu oddechowego spirometryczne badanie
czynnościowe pozwala określić:
A . pojemność życiową,
B . objętość wydechową,
C . samodzielność pacjenta w zakresie wydolności przy
czynnościach codziennych, aktywności rekreacyjnej i
aktywności zawodowej,
D . pojemność oddechową.
Zadanie 28.
Socjalizacyjna funkcja rodziny polega na:
A . wprowadzeniu dziecka
w świat kultury danego
społeczeństwa,
B . przygotowaniu
do
samodzielnego
pełnienia
ról
społecznych,
C . kształtowaniu
u
dziecka
procesu
ideologiczno-światopoglądowego,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 29.
Przyczyną charakterystycznej pałeczkowatości palców rąk może
być:
A . rak oskrzela,
B . bakteryjne zapalenie wsierdzia,
C . marskość wątroby,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 30.
Do pośrednich dróg szerzenia się zakażeń zalicza się:
A . drogę powietrzno - kropelkową i powietrzno - pyłową,
B . ukąszenia i zadrapania przez zwierzęta,
C . kontakty bezpośrednie z chorymi,
D . drogę łożyskową w czasie ciąży.
Zadanie 31.
W kamicy moczanowej zaleca się:
A . dietę mleczną, warzywa, owoce, soki, mięso gotowane,
B . szpinak, rośliny strączkowe,
C . wywary, mięso, tłuszcze, napoje gazowane,
D . potrawy mięsne smażone.
Zadanie 32.
Jaką pozycję ciała powinna przyjąć chora w czasie napadu
duszności w przebiegu dychawicy oskrzelowej?
A . wysoką z podparciem,
B . półleżącą na lewym boku,
C . siedzącą z podparciem ze spuszczonymi nogami,
D . siedzącą z pochyleniem do przodu.
Zadanie 33.
Wyrazem aktywności społeczności lokalnej jest działalność:
A . samorządu terytorialnego,
B . stowarzyszeń i fundacji,
C . grup samopomocy,
D . wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 34.
Z programu profilaktyki chorób układu krążenia realizowanego w
POZ mogą skorzystać:
A . świadczeniobiorcy, którzy uzyskali > 5 punktów w skali
SCORE,
B . świadczeniobiorcy obojga płci po 45 roku życia,
C . mężczyźni p o 4 5 roku życia oraz kobiety p o 5 0 roku
życia,
D . świadczeniobiorcy obojga płci w 35, 40, 45, 5 0 i 5 5
roku życia.
Zadanie 35.
Podopieczna lat 72, otyła, w pełnym kontakcie psychicznym.
Mieszka
z
córką
w licznej trzypokoleniowej rodzinie.
Podopieczną krępuje nietrzymanie moczu. Jakiej rady udzielisz
podopiecznej by zminimalizować jej problem?
A . zmieniać bieliznę po każdym zamoczeniu,
B . założyć ceratkę (folię),
C . założyć cewnik,
D . korzystać z wkładek pochłaniających mocz.
Zadanie 36.
W czasie gimnastyki oddechowej stosowanej u podopiecznych
powietrze nabierane jest przez:
A . jamę nosową a wydychane przez jamę ustną, przy czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech,
B . jamę nosową a wydychane przez jamę ustną, przy czym
wydech powinien trwać dłużej niż wdech,
C . przez jamę nosową a wydychane przez jamę ustną, przy
czym wdech i wydech powinien trwać tyle samo,
D . jamę ustną a wydychane przez jamę nosową, przy czym
wdech powinien trwać dłużej niż wydech.
Zadanie 37.
Które badania laboratoryjne należy wykonać p o ustąpieniu
ostrych objawów kamicy żółciowej?
A . morfologię krwi,
B . poziom bilirubiny i transaminaz,
C. OB,
D . elektrolity.
Zadanie 38.
Rana ziarninująca wg skali kolorowej opisywana jest kolorem:
A . żółtym,
B . czerwonym,
C . czarnym,
D . różowym.
Zadanie 39.
Do wielkich problemów geriatrycznych NIE należą:
A . upośledzenie narządu wzroku oraz słuchu,
B . upadki,
C . przewlekła niewydolność układu oddechowego,
D . zaburzenia funkcji zwieraczy.
Zadanie 40.
Diagnozę pielęgniarską formułuje się po:
A . rozpoznaniu środowiska,
B . realizacji zadań,
C . opracowaniu planu opieki,
D . wejściu do środowiska.
Zadanie 41.
Zadania pielęgniarki w strukturach organizacji pozarządowych
związane są z udzielaniem wsparcia:
A . informacyjnego,
B . emocjonalnego,
C . rzeczowego,
D . wszystkie wymienione odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 42.
Programując rehabilitację dla chorych n a stwardnienie rozsiane
należy uwzględnić:
A . różny stopień zaawansowania choroby,
B . ogólny stan chorego,
C . postać choroby,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 43.
W każdym przypadku rozpoznania raka piersi obowiązuje ustalenie
jego stopnia rozwoju według:
A . systemu /klasyfikacji/ TNM,
B . skali Winga,
C . skali Honigfelda i Kalleta,
D . skali Childa.
Zadanie 44.
Jaki cel m a prowadzenie rehabilitacji u osoby chorej n a
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa?
A . rozciągnięcie mięśni klatki piersiowej,
B . wzmocnienie mięśni obręczy ramiennej,
C . opóźnienie
procesu
usztywniania
i
zapobiegania
deformacjom,
D . wzmocnienie mięśni obręczy miednicy.
Zadanie 45.
Przyjmuje się, ż e w przypadku nagłego zatrzymania krążenia,
nieodwracalne zmiany w mózgu następują po:
A . 2 minutach,
B . 4 minutach,
C . 8 minutach,
D . 10 minutach.
Zadanie 46.
Ból spowodowany nowotworem lub jego przerzutami należy do grupy
dolegliwości bólowych:
A . pooperacyjnych, fantomowych,
B . stawów i kręgosłupa,
C . rozrastania się guza nowotworowego,
D . koincydencyjnych.
Zadanie 47.
Udzielając wsparcia/pomocy rodzinie w zakresie poradnictwa,
pielęgniarka doradca musi brać zawsze pod uwagę:
A . dobro rodziny jako całości,
B . interes społeczności lokalnej,
C . potrzeby psychiczne jednostki,
D . oczekiwania określonej grupy na wsparcie.
Zadanie 48.
Zespół Klinefeltera charakteryzuje się:
A . niskim wzrostem, brakiem cech dojrzewania płciowego,
pierwotnym brakiem miesiączki,
B . zaburzonymi proporcjami długości tułowia d o długości
kończyn (kończyny długie), jądra małe, niepłodność u
mężczyzn,
C . zaburzonymi proporcjami długości tułowia d o długości
kończyn (kończyny krótkie), jądra małe, często
niepłodność u mężczyzn,
D . niskim wzrostem, upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim, wadą serca.
Zadanie 49.
Która z podanych wartości wskaźnika masy ciała (BMI) wskazuje
na otyłość?
A . <20 kg/m2,
B . 20-24,9 kg/m2,
C . 25-29,9 kg/m2,
D . >30 kg/m2.
Zadanie 50.
Jedną z metod wykorzystywanych w edukacji zdrowotnej jest
,,burza mózgów", która:
A . jest odmianą dyskusji, której cel stanowi znalezienie
dużej liczby pomysłów na rozwiązanie jednego problemu,
B . polega n a wykorzystaniu przeszłych zdarzeń d o
kształtowania umiejętności i zdolności wytwarzania
różnych wariantów rozwiązywania jednego problemu,
C . polega n a zbiorowym rozwiązywaniu sytuacji problemowej
określonej w opisie sytuacji,
D . oparta jest na wymianie myśli między uczestnikami.
Zadanie 51.
Genogram to zapis graficzny rodziny, który informuje nas o:
A . chorobach występujących w danej rodzinie,
B . więziach występujących w danej rodzinie,
C . strukturze danej rodziny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 52.
Podopieczna lat 7 8 z ograniczoną sprawnością, mieszka sama. Jej
emerytura wynosi 640 z ł miesięcznie. D o kogo należy zgłosić
potrzebę pomocy socjalnej?
A . rodziny,
B . komitetu parafialnego,
C . Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
D . przyjaciół, sąsiadów.
Zadanie 53.
Apel o uznanie społeczności lokalnej z a miarodajne źródło
opinii n a temat zdrowia, jej warunków życia i dobrego
samopoczucia został zamieszczony w:
A . Karcie Ottawskiej,
B . Deklaracji Bolońskiej,
C . Traktacie Akcesyjnym,
D . Dyrektywach Unii Europejskiej.
Zadanie 54.
W ocenie stanu odżywienia wykorzystujemy wskaźnik masy ciała
(BMI). Przyjmuje się, ż e pacjent jest prawidłowo odżywiony
jeżeli wynik BMI wynosi:
A . > 30 kg/metr kwadratowy,
B . od 18,5 do 24,99 kg/metr kwadratowy,
C . od 20,99 do 24,99 kg/metr kwadratowy,
D . od 16,99 do 19,99 kg/metr kwadratowy.
Zadanie 55.
Edukacja zdrowotna jako forma wsparcia rodziny osoby z chorobą
nowotworową powinna dotyczyć:
A . wiedzy o chorobie nowotworowej,
B . specyfiki choroby, jej następstw, rodzaju bólu i metod
jego zwalczania, sposobu życia z chorobą nowotworową,
C . zaburzeń ze strony innych układów,
D . profilaktyki zakażeń.
Zadanie 56.
W kamicy wapniowej zaleca się:
A . mleko, jaja, sery topione,
B . orzechy, rodzynki, potrawy z dużą ilością soli,
C . mięso zwierzęce, twaróg,
D . cielęcinę, wołowinę, chude ryby, warzywa.
Zadanie 57.
Wymień objawy, które mogą stanowić zagrożenie dla życia
pacjentki chorującej na wrzodziejące zapalenie jelita grubego?
A . nadmierna pobudliwość,
B . alergia,
C . obrzęki,
D . odwodnienie i gorączka.
Zadanie 58.
Reakcje negatywne, których doświadcza człowiek starszy w
rodzinie, są to:
A . ukrywanie związków pokrewieństwa, izolowanie osoby
starszej o d towarzyskiego życia rodziny, wrogość,
agresja fizyczna,
B . aktywne uczestnictwo osoby starszej w życiu rodzinnym,
C . nadopiekuńczość rodziny,
D . wycofanie się człowieka chorego z kontaktów, próba
manipulowania rodziną.
Zadanie 59.
Choroba Alzheimera to:
A . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów,
B . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku połączeń synaptycznych mózgowia,
C . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów i zwiększenia połączeń synaptycznych
mózgowia,
D . postępujący proces otępienny, w którym dochodzi d o
zaniku neuronów i połączeń synaptycznych mózgowia.
Zadanie 60.
Jakie czynności może samodzielnie podjąć pielęgniarka rodzinna
w domu pacjenta d o czasu przybycia lekarza w przypadku
wystąpienia u pacjenta obrzęku płuc?
A . podanie płynu do picia,
B . ułożenie pacjenta w pozycji siedzącej z e spuszczonymi
nogami,
C . założenie kaniuli d o żyły obwodowej i podłączenie wlewu
kroplowego z 0,9% NaCl,
D . ułożenie pacjenta w pozycji Trendelenburga.
Zadanie 61.
Udzielając pierwszej pomocy w złamaniu kończyny należy:
A . kończynę ułożyć w najmniej bolesny dla chorego sposób i
unieruchomić za pomocą bandaża, chusty, szyny,
B . zastosować zimne i przeciwobrzękowe okłady a następnie
unieruchomić kończynę ściśle owijając bandażem
elastycznym,
C . unieruchomić złamaną kończynę w ułożeniu w jakim się
znajduje, powinno ono obejmować c o najmniej dwa
sąsiednie stawy,
D . obserwować kończynę w celu orientacyjnego rozpoznania
złamania, nastawić kości w osi kończyny, unieruchomić
obejmując dwa sąsiednie stawy.
Zadanie 62.
Hemofilia jest skazą krwotoczną, która:
A . rozwija się u płci męskiej, podczas gdy kobiety mogą
być nosicielkami,
B . rozwija się zarówno u kobiet jak i u mężczyzn,
C . rozwija się u kobiet, podczas gdy płeć męska może być
nosicielem,
D . rozwija się u mężczyzn, którzy są nosicielami.
Zadanie 63.
Jakie czynniki usposabiają d o wystąpienia i utrzymywania się
przewlekłego zapalenia trzustki?
A . alkoholizm, powtarzające się zakażenia dróg żółciowych,
B . nadmiar białka w diecie,
C . nadmiar węglowodanów w diecie,
D . zwiększenie aktywności fizycznej.
Zadanie 64.
Główną przyczyną obrzęku limfatycznego (chłonnego) jest:
A . zakażenie rany pooperacyjnej,
B . zaburzenie odpływu chłonki,
C . zwłóknienie tkanki podskórnej i tłuszczowej
powięzi,
D . zanik gruczołów potowych.
oraz
Zadanie 65.
Holizm w odniesieniu do pielęgniarstwa oznacza:
A . lepsze zrozumienie roli zawodowej jaką może, powinna i
jest w stanie pełnić pielęgniarka,
B . świadczenie opieki w e wszystkich stanach zdrowia i
choroby i w e wszystkich obszarach życia pacjenta przy
wykorzystaniu przez pielęgniarkę posiadanych przez
siebie umiejętności,
C . skoncentrowanie się n a pojedynczym pacjencie i jego
chorobie,
D . szersze spojrzenie na problemy zdrowotne.
Zadanie 66.
Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje działania polegające n a
zapobieganiu:
A . występowaniu chorób,
B . rozwojowi choroby przez wczesne rozpoznanie i skuteczne
leczenie,
C . utrwalaniu się niepomyślnych skutków choroby przez
między innymi rehabilitację,
D . rozwojowi powikłań późnych choroby.
Zadanie 67.
N a jakie objawy należy zwrócić szczególną uwagę u chorych, u
których występuje depresja?
A . obniżoną koncentrację,
B . obniżenie masy ciała,
C . urojenia,
D . myśli i tendencje samobójcze.
Zadanie 68.
Twórczynią teorii samoopieki jest:
A . Florecja Nightingale,
B . Virginia Henderson,
C . Callista Roy,
D . Dorothy Orem.
Zadanie 69.
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza stwarzanie
możliwości uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej,
podejmowanie działań zmierzających d o ograniczenia barier
utrudniających i m funkcjonowanie w społeczeństwie, refundacja
części kosztów pobytu n a turnusach rehabilitacyjnych, orzekanie
w pierwszej instancji o stopniu niepełnosprawności, t o zadania
dla:
A . pomocy społecznej,
B . powiatu,
C . Centrum Pomocy Rodzinie,
D . starosty.
Zadanie 70.
Następstwem leczenia raka piersi upośledzającym sprawność
fizyczną jest między innymi:
A . obrzęk naczynioruchowy Quinckego,
B . zaburzenie równowagi,
C . obrzęk limfatyczny kończyny,
D . obrzęk zastoinowy.
Zadanie 71.
Jednym z typów osobowości jest intraweryk, który:
A . całą swoją aktywność i uwagę zwraca niejako ,,do
wewnątrz", n a siebie, nie ujawnia swoich emocji, jest
zamknięty przed światem,
B . kieruje swoje działania ,,na zewnątrz", uzewnętrzniając
swoje uczucia, szuka kontaktów z innymi,
C . silnie przeżywa wszelkie emocje i łatwo rezygnuje z
działania,
D . silnie przeżywa wszelkie emocje i nie rezygnuje z
działania.
Zadanie 72.
W terapii nerwicy histerycznej należy zastosować:
A . farmakoterapię,
B . psychoterapię,
C . socjoterapię,
D . terapię behawioralną.
Zadanie 73.
Wzmożone napięcie mięśniowe w chorobie Parkinsona można
zmniejszyć przez:
A . oziębienie ciała,
B . ogrzanie ciała,
C . leżenie w czasie wypoczynku z podpartym tułowiem,
D . n i e m a żadnego sposobu n a zmniejszenie wzmożonego
napięcia mięśniowego.
Zadanie 74.
Rozpoznanie zespołu parkinsonowego można postawić, gdy u
pacjenta występuje spowolnienie ruchowe oraz jeden z poniższych
objawów:
A . drżenie spoczynkowe o częstotliwości 4-6 Hz,
B . nietrzymanie moczu,
C . obniżone napięcie mięśniowe,
D . postępujący zanik mięśni.
Zadanie 75.
Jaki charakter bólu występuje w rwie ramieniowej?
A . napadowy, biegnący wzdłuż nerwu,
B . piekący, o typie przechodzenia prądu wzdłuż nerwu,
C . ciągły, rozlany tuż pod powierzchnią skóry,
D . tępy, świdrujący głęboko pod powierzchnią skóry.
Zadanie 76.
Głównym zagrożeniem życia i zdrowia ludności w Polsce stanowią
choroby:
A . nerek,
B . metaboliczne,
C . układu krążenia,
D . alergiczne.
Zadanie 77.
U 54-letniej pacjentki p o operacji wola tarczycy zaobserwowano
objawy: obrzęk powiek, suchą skórę i wypadanie włosów. Kobieta
stała się senna i znacznie zwiększyła masę ciała. Wymienione
objawy świadczą o:
A . zaburzeniach wodno-elektrolitowych,
B . niedoborze magnezu,
C . niedoczynności tarczycy,
D . nadczynności tarczycy.
Zadanie 78.
Wskaż, jaką rolę pełni pielęgniarka w realizacji programu
działań na rzecz zdrowia społeczności?
A . inspirującą i konsolidującą liderów,
B . doradcy w działaniach na rzecz zdrowia,
C . inspirującą i konsolidującą liderów oraz doradcy w
działaniach na rzecz zdrowia,
D . mediatora i rzecznika spraw pacjenta.
Zadanie 79.
Choroba została uznana za dewiację społeczną przez:
A . Światową Organizację zdrowia (WHO),
B . Talcotta Parsonsa,
C . Alfreda Schultza,
D . Barbarę Woynarowską.
Zadanie 80.
Pacjentka z nowotworem narządów rodnych poddana została
radioterapii. Pielęgniarka opiekująca się chorą zauważyła, ż e
stała się ona senna, m a okresowe trudności z nawiązaniem
kontaktu słownego, wystąpiły nudności i wymioty, brak apetytu.
Objawy te wskazują na wystąpienie zespołu:
A . Hoigné,
B . popromiennego,
C . Meigsa,
D . Reitera.
Zadanie 81.
Wyróżniamy trzy modele edukacji zdrowotnej. Który model jest
najbliższy idei promocji zdrowia?
A . edukacja zdrowotna zorientowana na chorobę,
B . edukacja zdrowotna zorientowana na czynniki ryzyka,
C . edukacja zdrowotna zorientowana na zdrowie,
D . edukacja zdrowotna zorientowana n a zdrowie i czynniki
ryzyka.
Zadanie 82.
Test Fagerstoma jest narzędziem służącym do oceny:
A . stopnia uzależnienia od alkoholu,
B . stopnia uzależnienia od nikotyny,
C . stopnia uzależnienia od substancji psychoaktywnych,
D . pomiaru niezależności funkcjonalnej.
Zadanie 83.
Tradycyjne podejście w edukacji zdrowotnej odnosi się do:
A . świadomego stworzenia sposobności d o uczenia się, które
w
konsekwencji ułatwiałoby dokonanie wcześniej
określonej zmiany,
B . prowadzenia cyklu szkoleń dla szerokich rzeszy
słuchaczy,
C . prowadzenia działań skierowanych jedynie n a zachowanie
jednostek,
D . prowadzenia działań wychowawczych wśród dzieci i
młodzieży.
Zadanie 84.
Spacerując z osobą chorą na Parkinsona korzystne jest:
A . chodzenie " w nogę" z chorym (wykrokowi nogą lewą
chorego towarzyszy wykrok nogą lewą jego zdrowego
partnera) trzymając się za rękę,
B . chodzenie "nie w nogę" w parze trzymając się z a rękę
(wykrokowi nogą lewą chorego powinien towarzyszyć
wykrok nogą prawą jego zdrowego partnera),
C . chodzenie przed chorym trzymając go za obie ręce,
D . chodzenie obok chorego posuwistymi krokami p o podłożu,
bez odrywania stóp od podłoża.
Zadanie
W celu
poziom:
A.
B.
C.
D.
85.
stwierdzenia niedoczynności tarczycy należy oznaczyć
kortyzolu,
elektrolitów,
enzymów zapalnych,
TSH.
Zadanie 86.
Najczęściej spotykane zaburzenia dotyczące sfery psychicznej w
przebiegu stwardnienia rozsianego to:
A . depresja lub euforia,
B . lekkie otępienie,
C . zespoły hipochondryczne lub histeryczne,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 87.
Wykrywanie problemów zdrowotnych w danej populacji i sprzężone
dalsze postępowanie w przypadku odchyleń o d stanu zdrowia
zapewnia system:
A . badań bilansowych,
B . czynnego poradnictwa,
C . badań przesiewowych,
D . opieki lekarsko - pielęgniarskiej.
Zadanie 88.
Pojęcie zdrowia w znaczeniu jednostkowym w ujęciu WHO to:
A . proces kształtujący zdrowie poprzez promowanie i
zapobieganie czynnikom ryzyka,
B . brak odchylenia od stanu ,,normalnego",
C . stan zupełnej pomyślności fizycznej, psychicznej i
społecznej, a nie jedynie brak choroby lub ułomności,
D . higiena
osobista,
otoczenia,
żywienia,
pracy
i
wypoczynku,
wychowanie
zgodnie
z
zasadami
bezpieczeństwa osobistego i zbiorowego.
Zadanie 89.
Półpasiec wywołuje:
A . enterowirus,
B . wirus świnki,
C . reaktywowany wirus ospy wietrznej,
D . wirus odry.
Zadanie 90.
Do oceny natężenia bólu u podopiecznego stosujemy:
A . skalę wzrokowo-analogową VAS,
B . skalę Tinetti,
C . skalę Norton,
D . skalę Waterlow.
Zadanie 91.
Okresowe, niekontrolowane napady objadania się i następujące p o
nich zachowania zapobiegające przyrostowi masy ciała to:
A . anoreksja,
B . bulimia,
C . ortoreksja,
D . jedzenie kompulsywne.
Zadanie 92.
Etapy umierania, przez które przechodzi pacjent to:
A . zaprzeczenie i izolacja, gniew i bunt, targowanie się,
depresja, pogodzenie się z myślą o śmierci,
B . gniew i bunt, targowanie się, depresja, pogodzenie się
z myślą o śmierci, euforia,
C . zaprzeczenie i izolacja, asertywność, targowanie się,
depresja, pogodzenie się z myślą o śmierci,
D . zaprzeczenie i izolacja, gniew i bunt, targowanie się,
euforia, pogodzenie się z myślą o śmierci.
Zadanie 93.
Najlepszą metodą oceniającą narastanie obrzęków u pacjenta
jest:
A . pomiar masy ciała,
B . badanie palpacyjne okolicy kostek,
C . pomiar tkanki tłuszczowej,
D . pomiar tętna i ciśnienia tętniczego krwi.
Zadanie 94.
Celem pielęgniarki rodzinnej według koncepcji pielęgniarstwa
podanej przez Dorothy Orem jest:
A . uzyskanie korzystnych warunków higienicznych i stanu
higieny,
B . uzyskanie optymalnego poziomu "radzenia sobie" jako
mechanizmu adaptacji rodziny d o zmian związanych z
chorobą,
C . uzyskanie
optymalnego
poziomu
samoopieki
i
samopielęgnacji,
D . zabezpieczenie zaspokojenia potrzeb.
Zadanie 95.
Określ rodzaj bólu występującego w półpaścu?
A . rwący i piekący,
B . napadowy i kłujący,
C . łagodny i stały,
D . rozlany, trudny do lokalizacji.
Zadanie 96.
Drogi zakażenia wirusem HIV to:
A . używanie wspólnej toalety, sztućców,
B . pocałunek, kontakty seksualne,
C . kontakty seksualne, krew, pokarm matki,
D . używanie wspólnej pościeli, krew.
Zadanie 97.
Jedną z metod postępowania leczniczego w obrzęku limfatycznym
jest zastosowanie ucisku powierzchniowego poprzez zastosowanie
bielizny uciskowej. Przeciwwskazaniem d o takiego działania
jest/są:
A . wysuszenie bądź owrzodzenie skóry, niewydolność
krążenia prawokomorowa, uogólniona infekcja,
B . współistniejące choroby naczyń, róża, obrzęk palców,
zakażenia bakteryjne skóry,
C . głębokie fałdy skórne, przesączanie limfy, świąd skóry,
zaburzenia czucia, zmiany troficzne skóry,
D . nadmierna wrażliwość skóry, parestezje, obrzęk palców,
obrzęk limfatyczny znacznego stopnia.
Zadanie 98.
Epidemia to:
A . występowanie choroby wśród ludności n a określonym
terenie w liczbie utrzymującej się przez wiele lat n a
podobnym poziomie,
B . nadmierna zapadalność na określoną chorobę w określonej
czasowo i terytorialnie populacji ludzkiej,
C . rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych n a określonym
terytorium,
D . zachorowalność na choroby zakaźne na określonym terenie
utrzymujące się przez kilka lat.
Zadanie 99.
U pacjenta z kwasicą oddechową jednym z objawów jest oddech
Kussmaula, który polega na:
A . stopniowym narastaniu częstości i głębokości oddechu
oraz zwalnianiu g o a ż d o bezdechu, cykle t e powtarzają
się,
B . stopniowym narastaniu częstości przy zachowanej stałej
głębokości oddechu oraz zwalnianiu g o a ż d o bezdechu,
cykle te powtarzają się,
C . przyśpieszeniu i pogłębieniu oddechu,
D . wystąpieniu
po
kilku
oddechach
krótkotrwałego
zatrzymania oddechu.
Zadanie 100.
Opracowanie planu opieki to etap procesu pielęgnowania:
A. I ,
B. II,
C . III,
D. IV.
Zadanie 101.
Podczas
zabiegu
cholecystektomii
wykonywanego
metodą
laparoskopową, wprowadzany jest gaz d o jamy brzusznej. D o około
2 - 3 doby p o zabiegu pacjent może odczuwać ból w innym miejscu
niż zabieg tj.:
A . w okolicy ramion, obojczyków, potylicy, barków,
B . b ó l z a mostkiem, promieniujący d o ramion, drętwienie
palców rąk,
C . uogólniony ból, ciężkość w klatce piersiowej, trudności
w oddychaniu,
D . ból głowy, zawroty głowy, szum w uszach.
Zadanie 102.
Pacjentka przewlekle chora jest unieruchomiona w łóżku, ułożona
n a materacu p/odleżynowym. W okolicy kości krzyżowej występuje
odleżyna n a etapie ziarninowania. Którą z e skal zastosujesz dla
oceny zmian odleżynowych u pacjentki?
A . Norton,
B . Douglas,
C . Torrance'a,
D . Waterlow.
Zadanie 103.
Model determinant zachowania wskazuje na:
A . zachowania kształtowane przez panujące trendy,
B . analizę postaw ukierunkowanych na zachowania zdrowotne,
C . potrzebę realistycznego nastawienia wobec świata,
D . konieczność wolnego wyboru w podejmowaniu decyzji
dotyczących zdrowia.
Zadanie 104.
Planując opiekę nad chorym, pielęgniarka NIE powinna zastosować
następującej procedury:
A . oceny stanu chorego,
B . rozpoznania problemów pielęgnacyjnych i określenia
przewidywanych wyników działania,
C . planowania, działania,
D . pozostawienia oceny wyników dla lekarza.
Zadanie 105.
Jedną
z
form
maltretowania/krzywdzenia
dziecka
zaniedbywanie. Związane jest ono z:
A . użyciem siły fizycznej wobec dziecka,
B . wykorzystaniem seksualnym dziecka,
C . psychicznym znęcaniem się nad dzieckiem,
D . niezaspokajaniem podstawowych potrzeb dziecka.
jest
Zadanie 106.
Obrzęk śluzowaty jest klinicznym objawem świadczącym o:
A . niedoczynności tarczycy,
B . nadczynności tarczycy,
C . niedoczynności przytarczyc,
D . nadczynności podwzgórza.
Zadanie 107.
Zasadniczą rolę w leczeniu zesztywniejącego zapalenia stawów
kręgosłupa i zapobieganiu kalectwu odgrywa:
A . ziołolecznictwo,
B . leczenie ruchem,
C . naświetlania,
D . elektrolecznictwo.
Zadanie 108.
Sytuacje, które należy uznać z a szczególnie korzystne dla
wzmocnienia i potęgowania zdrowia to:
A . podstawowy poziom wykształcenia rodziców,
B . struktura rodziny, gdzie dominuje matka,
C . brak więzi emocjonalnych,
D . silna motywacja d o odpowiedzialnego kształtowania
warunków i stylu życia sprzyjających zdrowiu.
Zadanie 109.
W bólu umiarkowanym sklasyfikowanym jako stopień drugi
podajemy:
A . analgetyk opioidowy do zwalczania bólu,
B . analgetyk opioidowy d o leczenia bólu umiarkowanego +
lek wspomagający,
C . analgetyk opioidowy d o leczenia bólu słabego i
umiarkowanego + lek wspomagający + lek nieopioidowy,
D . analgetyk nieopioidowy + lek nieopioidowy.
Zadanie 110.
Na możliwości opiekuńcze rodziny mają wpływ takie czynniki jak:
A . wiedza i umiejętności członków rodziny,
B . funkcjonowanie emocjonalne (więzi),
C . struktura rodziny,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 111.
Lipoatrofia poinsulinowa to:
A . powikłanie śpiączki poinsulinowej,
B . zanik tkanki tłuszczowej,
C . przerost tkanki tłuszczowej w miejscach podawania
insuliny,
D . powikłanie stosowania nieoczyszczonych preparatów
insulin.
Zadanie 112.
D o świadczeń rehabilitacyjnych świadczonych przez pielęgniarkę
rodzinną zalicza się:
A . masaż,
B . światłolecznictwo,
C . wodolecznictwo,
D . usprawnianie ruchowe.
Zadanie 113.
N a układ elektrostymulujący niekorzystnie
elektromagnetyczne pochodzące z:
A . telefonu komórkowego,
B . telewizora,
C . odkurzacza,
D . golarki elektrycznej.
wpływa
pole
Zadanie 114.
Cele edukacji dorosłych odnoszą się do:
A . umiejętności dokonywania wyborów,
B . procesów personalizacji pojmowanej jako czynne
kształtowanie samego siebie i kierowanie własnym
wyborem spośród tych możliwości jakie otwiera przed
jednostką współczesne życie,
C . dostarczenia informacji n a temat czynników wpływających
negatywnie na zdrowie,
D . umiejętności dostosowania się d o zmieniających się
warunków życia.
Zadanie 115.
Pacjentowi z wszczepionym stymulatorem serca p o zagojeniu się
rany NIE wolno:
A . brać prysznica,
B . korzystać z suszarki do włosów,
C . nosić na ramionach ciężkiego plecaka,
D . korzystać z sprzętu kuchennego np. tostera, miksera,
krajalnicy elektrycznej.
Zadanie 116.
Które z wymienionych działań NIE m a istotnego znaczenia w
zapobieganiu infekcjom układu moczowego u pacjenta z założonym
cewnikiem do pęcherza moczowego?
A . przyjmowanie co najmniej 2 l płynu dziennie,
B . spożywanie produktów oraz płynów zakwaszających mocz,
C . przestrzeganie zasad aseptyki w czasie wymiany cewnika,
D . wskazanie pacjentowi konieczności ograniczenia ilości
przyjmowanych płynów w późnych godzinach wieczornych.
Zadanie 117.
Długotrwałe unieruchomienie pacjenta powoduje zagrożenie w
postaci:
A . podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi,
B . zaostrzenia objawów chorobowych,
C . zastoinowego zapalenia płuc,
D . wydłużenia czasookresu trwania choroby.
Zadanie 118.
Jedną z cech nowoczesnego pielęgniarstwa rodzinnego jest:
A . dominacja świadczeń wykonywanych n a zlecenie lekarza
POZ,
B . wysokie znaczenie edukacji zdrowotnej i doradztwa oraz
upodmiotowienie pacjenta,
C . koncentracja na chorobie i człowieku chorym,
D . orientacja na zaspokojenie potrzeb podopiecznych.
Zadanie 119.
Zachowania ANTYZDROWOTNE to zachowania:
A . wynikające z uwarunkowań klimatycznych,
B . kultywujące tradycje w zakresie zachowań zdrowotnych,
C . mające n a celu stosowanie diet oraz wysiłku fizycznego
rekompensujących straty wynikające z charakteru
wykonywanej pracy,
D . podejmowane przez człowieka, które w sposób bezpośredni
l u b pośredni wpływają n a pogorszenie jego stanu
zdrowia.
Zadanie 120.
Podstawę leczenia dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym
stanowi:
A . leczenie farmakologiczne,
B . leczenie dietetyczne,
C . psychoruchowe usprawnianie,
D . leczenie
farmakologiczne
połączone
z
leczeniem
dietetycznym.
Zadanie 121.
Skrining to badanie zaliczone do badań:
A . profilaktycznych,
B . przesiewowych,
C . diagnostyczno - leczniczych,
D . leczniczych.
Zadanie 122.
Wśród licznych źródeł informacji o rodzinie i jej członkach, z a
podstawowe
źródło
danych
do
postawienia
diagnozy
pielęgniarskiej przyjmuje się:
A . własną inicjatywę pielęgniarki w zakresie gromadzenia
informacji,
B . dokumentację szpitalną i ambulatoryjną pacjenta,
C . informację udzielaną przez samego pacjenta i jego
rodzinę,
D . informacje przekazywane przez lekarzy i rodzinę.
Zadanie 123.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym:
A . ludzie uczą się dbać o zdrowie własne,
B . ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w
której żyją,
C . człowiek wykorzystuje zdobytą wiedzę w sposób
efektywny,
D . ludzie uczą się dbać o zdrowie najbliższych.
Zadanie 124.
Opieka pielęgniarska w POZ oparta jest o:
A . rejonizację,
B . wolny wybór pielęgniarki,
C . pierwszą wizytę u pielęgniarki,
D . miejsce pracy.
Zadanie 125.
Najczęstszym powikłaniem przewlekłej niewydolności krążenia
pochodzenia sercowego jest:
A . arytmia serca,
B . tachykardia i podwyższone ciśnienie tętnicze krwi,
C . obrzęk płuc,
D . spadek masy ciała.
Zadanie 126.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:
A . nie ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
B . ustępuje po podaniu podjęzykowo nitrogliceryny,
C . ma charakter ucisku i pieczenia w okolicy mostka,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 127.
Pod pojęciem kacheksja rozumiemy:
A . nadżerki w przewodzie pokarmowym,
B . zespół wyniszczenia nowotworowego,
C . zaburzenia połykania,
D . utratę łaknienia.
Zadanie 128.
Podstawą rehabilitacji kardiologicznej zarówno w prewencji
pierwotnej, jak i wtórnej jest:
A . regularna aktywność fizyczna, głównie o charakterze
wytrzymałościowym (marsz, bieg, jazda na rowerze),
B . trening fizyczny,
C . trening oporowy,
D . aktywność ruchowa.
Zadanie 129.
U pacjentki lat 7 8 występuje zespół otępienny. Jakich wskazówek
udzielisz rodzinie podopiecznej?
A . nie zwracać uwagi na podopieczną,
B . zachowania te są typowe dla wieku podopiecznej,
C . podawać środki uspakajające w przypadku pobudzenia i
agresji podopiecznej,
D . zgłosić lekarzowi rodzinnemu i rozpocząć proces
diagnozowania zaburzeń u podopiecznej.
Zadanie 130.
Diagnoza pielęgniarska - z e względu n a diagnozowany przedmiot dzieli się na:
A . diagnozę fazy, prognozy, znaczenia, typologiczną,
przyczyny,
B . diagnozę
grupy
społecznej
i
diagnozę
lokalną/środowiskową,
C . diagnozę stanu fizycznego i diagnozę psychologiczną,
D . diagnozę indywidualną, diagnozę grupową (np. rodzinną),
diagnozę społeczności lokalnej.
Zadanie 131.
Środowiskowe czynniki ryzyka działające bezpośrednio n a zdrowie
człowieka to:
A . zagrożenia ekologiczne,
B . zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby,
C . konflikty w środowisku zamieszkania, w które uwikłany
jest człowiek, rodzina,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 132.
Wieloczynnikową ideę uwarunkowań zdrowia, określoną przez
Lalonde'a, stanowi:
A . koncepcja pola zdrowotnego,
B . model akcji zdrowotnej,
C . model przekonań zdrowotnych,
D . stopniowalny system teoretyczny w procesie życia.
Zadanie 133.
Proces pielęgnowania jest dynamiczną metodą pracy. W Polsce
przyjął się 4 etapowy proces. Jedną z jego faz jest ustalenie
planu
opieki.
Proszę
zaznaczyć,
który
etap
procesu
pielęgnowania zawiera tę fazę:
A . rozpoznanie,
B . planowanie,
C . realizacja,
D . ocena.
Zadanie 134.
Edukacja zdrowotna osiąga swój cel, gdy:
A . kończy się na poziomie zdobytej wiedzy,
B . kończy się na poziomie zdobytych umiejętności,
C . dociera d o tych struktur psychicznych, które regulują
zachowanie człowieka, postawy, nawyki, systemy
wartości,
D . kończy się na poziomie zdobytej wiedzy i umiejętności.
Zadanie 135.
U pacjenta z rakiem żołądka szczególną uwagę należy zwrócić na:
A . elastyczność skóry,
B . właściwe odżywianie,
C . bilans płynów,
D . obwód brzucha.
PIELĘGNIARSTWO ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
TEST NR 370316
GRUPA 1
Zadanie 1.
Holistyczna koncepcja zdrowia zakłada między innymi traktowanie
człowieka jako "części całości", oznacza to, postrzeganie
zdrowia człowieka w kontekście:
A . wzajemnie powiązanych ze sobą wymiarów,
B . relacji z innymi ludźmi,
C . zachowań i praktyk religijnych,
D . czynników, które wpływają n a zdrowie, w tym głównie
stylu życia i warunków, w jakich żyje człowiek.
Zadanie 2.
Praca pielęgniarki szkolnej ukierunkowana jest na:
A . zapobieganie chorobom,
B . promocję zdrowia,
C . działania rehabilitacyjne,
D . wykonywanie zabiegów higienicznych.
Zadanie 3.
Świadczenia
diagnostyczne
w
pielęgniarstwie
środowiska
nauczania i wychowania to:
A . ocenianie
stanu
sanitarno-higienicznego
i
bezpieczeństwa w placówce nauczania i wychowania oraz
warunków nauczania w szkole,
B . wykonywanie
testów
przesiewowych,
zgodnie
z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,
C . współdziałanie
z
dyrekcją
szkoły
w
zakresie
rozwiązywania problemów zdrowotnych uczniów/wychowanków
oraz eliminowanie czynników zagrażających ich zdrowiu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 4.
W którym kanale siatki centylowej
prawidłowy rozwój masy ciała dziecka?
A . 0-10 centyli,
B . 10-90 centyli,
C . 5-93 centyle,
D . 3-30 centyli.
zawierać
się
będzie
Zadanie 5.
Która z wymienionych poniżej zasad przestrzegania higieny jamy
ustnej jest prawidłowa w profilaktyce próchnicy zębów i chorób
przyzębia wieku dziecięcego?
A . d o czyszczenia zębów używa się szczoteczki z włókien
syntetycznych, którą zmienia się co pół roku,
B . czas szczotkowania zębów powinien wynosić 1 minutę,
C . należy ograniczyć podawanie między posiłkami słodyczy i
słodkich napojów,
D . czyszczenie zębów należy rozpocząć około 3 roku życia
dziecka.
Zadanie 6.
Które dane będą przydatne w przygotowaniu się d o pierwszych
odwiedzin w środowisku ucznia?
A . dotyczące miejsca zamieszkania,
B . osobowe,
C . dotyczące poglądów, sytuacji materialnej,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 7.
Jakie konsekwencje mogą wywołać częste krwawienia z nosa u
dzieci w wieku szkolnym?
A . brak energii życiowej,
B . znaczną niedokrwistość,
C . tylko osłabienie,
D . ogólne zmęczenie.
Zadanie 8.
Różnice między doradztwem a poradnictwem zdrowotnym polegają m.
in. na tym, że:
A . w doradztwie problem powstaje najczęściej najpierw w
świadomości doradcy, zaś w poradnictwie problem ten
uświadamia sobie w pierwszej kolejności osoba radząca
się,
B . w doradztwie radzący się jest bardziej aktywny, zaś w
poradnictwie bardziej bierny,
C . w doradztwie słabo wyeksponowana jest rola doradcy w
procesie rozwiązywania problemu, zaś w poradnictwie
doradca dominuje nad osobą radzącą się,
D . w poradnictwie problem powstaje najczęściej najpierw w
świadomości doradcy, zaś w doradztwie problem ten
uświadamia sobie w pierwszej kolejności osoba radząca
się.
Zadanie 9.
Którego z wymienionych zawodów NIE polecisz uczennicy chorej n a
cukrzycę?
A . tancerki, pielęgniarki,
B . księgowej, bibliotekarki,
C . krawcowej, sekretarki,
D . nauczycielki, dietetyczki.
Zadanie
Zakresy
Lalonda
A.
10.
polityki zdrowotnej w oparciu o koncepcję "pól zdrowia"
to:
polityka
nastawiona
na
organizowanie
działań
edukacyjnych,
B . polityka nastawiona na finansowanie ochrony zdrowia,
C . polityka
nastawiona
na
kształtowanie
zachowań
prozdrowotnych, zajmująca się ochroną środowiska,
organizacją opieki zdrowotnej,
D . polityka
nastawiona
na
współczesne
problemy
społeczności.
Zadanie 11.
Wybierz zdanie prawdziwe. Wyróżniamy trzy typy (modele)
edukacji zdrowotnej charakteryzujące się m. in. tym że:
A. w
"edukacji
uczestniczącej"
komunikacja
jest
jednokierunkowa,
B . w "edukacji promującej" jest komunikatywne łączenie,
C. w
"edukacji
autorytatywnej"
komunikacja
jest
dwukierunkowa,
D. w
"edukacji
promującej"
komunikacja
jest
jednokierunkowa.
Zadanie 12.
Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, ż e czynnikiem,
który w największym stopniu wpływa n a stan zdrowia człowieka
jest:
A . prowadzony przez człowieka styl życia,
B . poziom środowiskowych warunków zdrowotnych,
C . wyposażenie i cechy genetyczne człowieka,
D . sprawność i poziom systemu ochrony zdrowia.
Zadanie 13.
Które z wymienionych poniżej czynników
endogennych?
A . genetyczne,
B . odżywianie człowieka,
C . poziom wykształcenia rodziców,
D . bodźce emocjonalne.
zalicza
się
do
Zadanie 14.
Wstępna identyfikacja chorób, zaburzeń lub wad poprzez
zastosowanie testów i innych szybkich metod badań pozwalających
n a wyodrębnienie w populacji osób, które prawdopodobnie mają
daną chorobę (zaburzenie) i osób, które prawdopodobnie jej nie
mają, to według definicji WHO:
A . badanie profilaktyczne,
B . bilanse zdrowia,
C . powszechne profilaktyczne badanie lekarskie,
D . testy przesiewowe.
Zadanie 15.
W modelu edukacji zdrowotnej zorientowanej n a chorobę, celem
oddziaływań na odbiorcę jest uświadomienie:
A . związku między czynnikami ryzyka a możliwością
wystąpienia choroby,
B . zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem
czynników ryzyka,
C . znaczenia konkretnego czynnika ryzyka n a wystąpienie
choroby,
D . wpływu konkretnego czynnika ryzyka n a wystąpienie
poszczególnych objawów choroby.
Zadanie 16.
Największy negatywny wpływ n a proces dojrzewania płciowego
odgrywa:
A . klimat,
B . tradycje społeczne,
C . przewlekłe niedożywienie,
D . warunki bytowe.
Zadanie 17.
Informowanie ucznia o celu wykonywanych zabiegów i badań oraz
przekazywanie m u informacji o ich wynikach w sposób zrozumiały
d l a ucznia w danym wieku, a także wykonywanie testów
przesiewowych i innych badań, wymagających odsłaniania ciała
oraz zbieranie wywiadu i przeprowadzanie innych rozmów z
uczniem bez obecności osób trzecich, stanowi standard
dotyczący:
A . przeprowadzania testów przesiewowych,
B . kierowania postępowaniem poprzesiewowym w stosunku do
uczniów z dodatnimi wynikami testów,
C . przestrzegania prawa ucznia d o informacji, prywatności,
intymności i poszanowania godności osobistej oraz
zachowania tajemnicy zgodnie z prawami pacjenta,
D . przestrzegania prawa ucznia d o informacji, prywatności,
intymności i poszanowania godności osobistej.
Zadanie 18.
Objawy takie jak intensywne tempo wzrastania, zmiany
neurohormonalne, zmienność nastrojów oraz niepokój ruchowy, s ą
charakterystyczne dla:
A . wieku przedszkolnego,
B . okresu dojrzewania,
C . okresu młodzieńczego,
D . wieku dojrzałego.
Zadanie 19.
Prowadząc zajęcia z wychowania zdrowotnego należy:
A . uczyć sposobów wzmacniania zdrowia fizycznego
psychicznego,
B . przekazywać wiedzę n a temat diagnostyki chorób
rokowania,
C . uczyć umiejętności samoleczenia,
D . przekazywać najnowsze osiągnięcia medycyny.
Zadanie 20.
Ryzyko powtórzenia się próby samobójczej ucznia jest większe:
A . gdy młody człowiek chętnie rozmawia na ten temat,
B . w przypadku wielokrotnych prób autoagresji,
C . gdy próba była podjęta w otoczeniu innych osób,
D . gdy próba była spontaniczna.
i
i
Zadanie 21.
N a zajęcia lekcyjne wezwano pielęgniarkę szkolną, ponieważ
zasłabła 14-letnia uczennica. Pielęgniarka zorientowała się, ż e
uczennica jest bardzo wychudzona. N a pytanie, c o zjadła n a
śniadanie uczennica odpowiedziała, ż e g o nie jadła, ponieważ
się odchudza. Jak powinna postąpić pielęgniarka w tej sytuacji?
A . zrobić uczennicy herbatę i odesłać do domu,
B . udzielić pomocy i skontaktować się z rodzicami
uczennicy,
C . nie informować pedagoga szkolnego o incydencie,
D . udzielić uczennicy pomocy i pouczyć, ż e przychodzenie
bez śniadania jest właściwe.
Zadanie 22.
Kształtując postawę zdrowotną ucznia należy wziąć pod uwagę
jego:
A . możliwości, umiejętności, motywację,
B . wiedzę, umiejętności, motywację,
C . możliwości, wiedzę, warunki,
D . umiejętności, warunki, motywację.
Zadanie 23.
Pierwsza Konferencja Europejskiej
Zdrowie odbyła się w:
A . 1997 w Salonikach,
B . 1985 w Genewie,
C . 1999 w Dublinie,
D . 2001 w Kopenhadze.
Sieci
Szkół
Promujących
Zadanie 24.
Edukacja zdrowotna, w której ekspert posiada ogólną wiedzę i
umiejętności a odbiorca zna warunki, w których żyje, pragnie
podzielić się wiedzą n a ten temat z ekspertem, p o t o b y
poprawić własny stan zdrowia udoskonalając warunki, w jakich
żyje, określana jest jako edukacja:
A . autorytatywna,
B . profilaktyczna,
C . promująca,
D . uczestnicząca.
Zadanie 25.
Ocena stopnia zapewnienia profilaktycznej opieki zdrowotnej
prowadzona jest n a podstawie analizy danych z formularzy
sprawozdawczych:
A . MZ-11 "Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w
placówkach oświatowo-wychowawczych",
B . MZ-06 "Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad uczniami w szkołach",
C . MZ-08 "Roczne sprawozdanie o opiece zdrowotnej w
placówkach oświatowo-wychowawczych",
D . MZ-06 "Sprawozdanie z wykonania zadań opieki
profilaktycznej w placówkach oświatowo-wychowawczych".
Zadanie 26.
Pielęgniarka sprawująca profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami powinna współpracować z:
A . lekarzem dentystą,
B . radą pedagogiczną,
C . organizacjami i instytucjami działającymi n a rzecz
dzieci i młodzieży,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 27.
Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami chorymi przewlekle,
niepełnosprawnymi
to
ważny
element
profilaktyki
trzeciorzędowej, której celem NIE jest:
A . pomoc w radzeniu sobie z chorobą i zaakceptowanie swego
stanu,
B . przeciwdziałanie izolacji społecznej prowadzącej d o
wtórnego inwalidztwa społecznego,
C . wyrabianie umiejętności samooceny swego stanu zdrowia i
kondycji,
D . zapobieganie wystąpieniu choroby.
Zadanie 28.
Program testów przesiewowych i powszechnych profilaktycznych
badań lekarskich dzieci i młodzieży realizowany jest w ramach
profilaktyki:
A . I fazy,
B . II fazy,
C . III fazy,
D . edukacji zdrowotnej.
Zadanie 29.
Z a niskorosłe uznaje się dzieci,
odpowiada wartości:
A . poniżej 3 centyla,
B . pomiędzy 3-5 centylem,
C . powyżej 5 centyla,
D . żadna z powyższych.
których
wysokość
ciała
Zadanie 30.
Anonimowa ankieta n a temat narkotyków przeprowadzona wśród
uczniów szkoły średniej, wykazała niepokojące wyniki.
Pielęgniarka szkolna podjęła działania edukacyjne mające n a
celu zwalczanie narkomanii oraz uświadamianie uczniom jej
następstw. Który z pracowników szkolnych powinien wspomóc
pielęgniarkę?
A . pedagog szkolny,
B . psycholog szkolny,
C . cała kadra pedagogiczna,
D . wychowawcy poszczególnych klas.
Zadanie 31.
Dziecko z e stwierdzoną cukrzycą, bez zmian w obrębie naczyń i
poza okresem niewyrównania glikemii, powinno:
A . ćwiczyć bez ograniczeń,
B . ćwiczyć regularnie,
C . wyeliminować aktywność fizyczną,
D . znacznie zwiększyć aktywność fizyczną.
Zadanie 32.
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wybrana przez
świadczeniobiorcę planuje i realizuje kompleksową opiekę
pielęgniarską i pielęgnacyjną nad świadczeniobiorcą w miejscu
zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania
świadczenia w zakresie:
A . edukacji zdrowia i leczenia chorób,
B . promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
C . świadczeń opiekuńczo-wychowawczych,
D . świadczeń opiekuńczych.
Zadanie 33.
10-letni chłopiec jest zamknięty w sobie, nie bierze udziału w
dyskusji n a lekcji, nie chce odpowiadać n a pytania, unika zabaw
z rówieśnikami. Wychowawca klasy zgłosił problem pielęgniarce
szkolnej. Jakie działania powinna podjąć pielęgniarka w tej
sytuacji?
A . zapoznać się z kartą zdrowia dziecka,
B . zapoznać się z sytuacją rodzinną dziecka,
C . przedstawić problem na radzie pedagogicznej,
D . nie podejmować żadnych działań.
Zadanie 34.
Jakie s ą etapy cyklu działań zorganizowanych w edukacji
zdrowotnej?
A . diagnoza, realizacja, weryfikacja, wykonanie,
B . diagnoza, planowanie, realizacja, ocena,
C . diagnoza, realizacja, weryfikacja, ocena,
D . planowanie, diagnoza, wykonanie, ocena.
Zadanie 35.
Główne źródło finansowania Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi:
A . budżet państwa,
B . darowizny indywidualnych osób,
C . lokaty bankowe,
D . składki osób ubezpieczonych.
Zadanie 36.
W przypadku lekkiego przebiegu astmy uczeń:
A . jest niezdolny do zajęć z wychowania fizycznego,
B . jest zdolny d o zajęć wychowania fizycznego
ograniczeniami,
C . nie powinien jeździć na rowerze,
D . może uprawiać sport bez ograniczeń.
z
Zadanie 37.
Uczennica drugiej klasy szkoły podstawowej z powodu porażenia
mózgowego porusza się przy pomocy wózka. Jakie działania należy
podjąć w stosunku d o dzieci zdrowych, aby zaakceptowały
niepełnosprawną koleżankę?
A . zorganizować
szkolenie
na
temat
"ludzie
niepełnosprawni",
B . zorganizować szkolenie n a temat "jak powinny być
traktowane
dzieci,
które
nie
akceptują
niepełnosprawnych kolegów",
C . poinformować dzieci, ż e d o ich klasy będzie chodziło
dziecko niepełnosprawne,
D . n a każdy dzień należy zaplanować dyżury dla dzieci
zdrowych w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawną
koleżanką.
Zadanie 38.
Finansowanie świadczeń z zakresu medycyny szkolnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna, realizowanych przez pielęgniarki
szkolne opiera się na:
A . ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej,
B . ustalonej rocznej stawce kapitacyjnej, korygowanej
współczynnikiem odpowiednim dla typu szkoły i populacji
uczniów,
C . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji,
D . miesięcznym zestawieniu świadczeń realizowanych w danej
populacji, korygowanym współczynnikiem odpowiednim dla
typu szkoły i populacji uczniów.
Zadanie 39.
Instruktorka zajęć n a basenie zauważyła, ż e 10-letnia
dziewczynka o d pewnego czasu stała się zamknięta w sobie,
smutna i nie chce się rozbierać d o pływania. P o krótkiej
obserwacji dziecka instruktorka domyśliła się, ż e dziewczynka
może być molestowana seksualnie. O swoich przypuszczeniach
poinformowała pielęgniarkę. Jakie działania powinny być
bezwzględnie podjęte w tej sytuacji?
A . poinformowanie dziewczynki o przypuszczeniu, ż e jest
molestowana seksualnie,
B . pouczenie dziewczynki, aby nie mówiła nikomu o
zaistniałej sytuacji,
C . zaopatrzenie dziewczynki w środki antykoncepcyjne,
D . poinformowanie pedagoga szkolnego
o zaistniałej
sytuacji.
Zadanie 40.
Wśród strategii mających n a celu wzmocnienie zdrowia
psychicznego
dzieci
i
młodzieży
wyróżniamy
podejście
promocyjne, które polega na:
A . edukacji rodziców pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,
B . szkoleniu nauczycieli pod kątem wczesnego rozpoznawania
zaburzeń,
C . szkoleniu nauczycieli i rodziców pod kątem wczesnego
rozpoznawania zaburzeń,
D . stosowaniu
technik
poznawczych
np.
rozwijaniu
umiejętności rozwiązywania problemów interpersonalnych,
treningu radzenia sobie ze stresem.
Zadanie 41.
W którym roku higienistka (pielęgniarka szkolna) otrzymała
status pielęgniarki środowiskowej - środowiska nauczania i
wychowania?
A . 1989,
B . 1985,
C . 1990,
D . 1988.
Zadanie 42.
Który z niżej wymienionych czynników NIE stanowi zagrożenia dla
zdrowia ucznia:
A . duży hałas,
B . zachowania prozdrowotne,
C . stres,
D . zachowania agresywne.
Zadanie 43.
Pielęgniarka pracująca w szkole powinna stosować między innymi
system pomocy wspierająco-uczący o charakterze regulacyjnym,
rozwojowym (tzw. uczenie, wspieranie). Autorem tego systemu
jest:
A . C. Roy,
B . V. Henderson,
C . F. Nightingale,
D . D. Orem.
Zadanie 44.
Jakie istnieją formy krzywdzenia dzieci?
A . przemoc w rodzinie, w szkole, na podwórku,
B . przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbywanie,
C . maltretowanie,
pornografia,
bicie,
zmuszanie
do
jedzenia, głodzenie,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 45.
Jednym z elementów służących poprawie opieki zdrowotnej s ą
standardy medyczne, wprowadzenie ich ma na celu:
A . ułatwienie korzystania z aktualnej wiedzy medycznej i
poprawę procesu podejmowania decyzji przez personel
medyczny,
B . poprawę jakości świadczonych usług medycznych i
optymalizację kosztów świadczeń zdrowotnych,
C . zabezpieczenie przed prawnymi skutkami niepowodzeń, w
przypadku postępowania zgodnie z wytycznymi,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 46.
Przygotowując uczniów d o udzielania pomocy w napadzie padaczki
zwrócisz uwagę na:
A . unieruchomienie choremu kończyn górnych i dolnych,
B . utrzymanie chorego w pozycji siedzącej,
C . zabezpieczenie chorego przed uszkodzeniem ciała,
szczególnie głowy w czasie drgawek,
D . podanie choremu wody do picia.
Zadanie 47.
Kryterium diagnostycznym dla dziewcząt z jadłowstrętem
psychicznym NIE jest:
A . utrata masy ciała powyżej 15% masy należnej dla
wysokości ciała lub ubytek c o najmniej 25% masy ciała z
okresu przedchorobowego,
B . u dziewcząt już miesiączkujących brak c o najmniej
jednego kolejnego krwawienia miesięcznego,
C . nasilony lęk przed zwiększeniem masy ciała i otyłością,
mimo rzeczywistej niedowagi,
D . zaburzony sposób, w jaki masa ciała, jego kształty i
wymiary są postrzegane i przeżywane przez pacjenta.
Zadanie 48.
Wspieranie pracowników szkoły i rodziców w tworzeniu w szkole i
w domu warunków oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi
psychospołecznemu dziecka, możliwości przeżywania sukcesów,
kształtowaniu poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia
sobie w sytuacjach trudnych, z problemami emocjonalnymi,
zwłaszcza w okresie dojrzewania, t o zadania pielęgniarki
szkolnej należące do:
A . profilaktyki pierwszorzędowej,
B . profilaktyki drugorzędowej,
C . profilaktyki trzeciorzędowej,
D . powyższy zestaw działań nie mieści się w obszarze
proponowanych działań profilaktycznych wchodzących w
zakres kompetencji pielęgniarki szkolnej.
Zadanie 49.
Kluczowym czynnikiem, decydującym o efektach promocji zdrowia
wszystkich ludzi w społeczeństwie jest:
A . zaangażowanie wszystkich pracowników instytucji ochrony
zdrowia w działaniach edukacji zdrowotnej,
B . poprawa standardu życia społeczeństwa,
C . doprowadzenie d o sytuacji, w której społeczeństwo
będzie definiowało problemy, podejmowało decyzje i
współuczestniczyło w zmienianiu determinantów zdrowia,
D . wpływanie na zmianę stylu życia jednostki.
Zadanie 50.
Nauczanie zachowań asertywnych w ramach edukacji zdrowotnej
służy:
A . rozwojowi intelektualnemu,
B . radzeniu sobie z przemocą w szkole,
C . radzeniu sobie ze stresem,
D . radzeniu sobie z obowiązkami szkolnymi.
Zadanie 51.
W publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, w
pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia, zapewnia się
temperaturę co najmniej:
A . 22˚C,
B . 20˚C,
C . 18˚C,
D . 15˚C.
Zadanie 52.
Rodzina kształtuje u dziecka nawyki prozdrowotne. Jakie funkcje
pełni w tej sytuacji pielęgniarka?
A . sprawdzające,
B . planujące,
C . wspomagające i pomocnicze,
D . weryfikujące.
Zadanie 53.
Obecnie kompetencje i zadania realizowane przez pielęgniarkę
środowiska nauczania i wychowania określa:
A . ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 1 5
lipca 2011 r . (Dz. U . z 2011r. N r 174, poz. 1039 z
późn. zm.)
B . rozporządzenie M Z z 07.11.2007r. w sprawie rodzaju i
zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez
pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego (Dz. U. z 2007r., nr 210, poz. 1540),
C . rozporządzenie M Z z 2005r. w sprawie zakresu zadań
lekarza, pielęgniarki, położnej podstawowej opieki
zdrowotnej (Dz. U . z 2005r., nr, 214, poz. 1816) a
także umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 54.
U ucznia z rozpoznaną cukrzycą w sytuacji utraty przytomności
na skutek hipoglikemii należy w pierwszej kolejności:
A . podać doustnie glukozę,
B . wstrzyknąć glukagon,
C . wstrzyknąć insulinę,
D . oznaczyć ciała ketonowe w moczu.
Zadanie 55.
J a k należy postępować w sytuacjach, gdy metody wychowawcze
stosowane przez rodziców wobec swojego dziecka są niewłaściwe?
A . skontaktować rodziców z poradnią rodzinną,
B . udzielić rodzicom nagany,
C . poinformować o sytuacji policję,
D . żadna z powyższych.
Zadanie 56.
Organizacja i przygotowanie lekarskich badań profilaktycznych
przez pielęgniarkę polega na:
A . przygotowaniu odpowiednich formularzy, poinformowaniu
rodziców i wychowawców klas, wpisaniu wyników testów
przesiewowych,
zebraniu
Kart
po
zakończeniu
profilaktycznych badań lekarskich,
B . poinformowaniu rodziców i wychowawców klas, wpisaniu
wyników testów przesiewowych, zachowaniu odpowiedniej
kolejności
przekazywania
kart
pielęgniarka,
nauczyciel, rodzic, lekarz oraz zebraniu Kart p o
zakończeniu profilaktycznych badań lekarskich,
C . przygotowaniu odpowiednich formularzy, poinformowanie
wychowawców
klas,
wpisaniu
wyników
testów
przesiewowych,
zebranie
Kart
po
zakończeniu
profilaktycznych badań lekarskich,
D . przygotowaniu odpowiednich formularzy, poinformowanie
rodziców i wychowawców klas, wpisaniu wyników testów
przesiewowych.
Zadanie 57.
Maturzysta prosi pielęgniarkę o udzielenie wskazówek jak
skutecznie przygotować się d o egzaminu dojrzałości. Z podanych
wariantów wybierz spełniający zasady higieny pracy umysłowej:
A . systematyczna nauka przeplatana różnymi formami
wypoczynku oraz regularne spożywanie posiłków,
B . wielogodzinna nauka wspomagana kroplami uspokajającymi
przed snem,
C . systematyczna nauka wspomagana dużą ilością kawy i
herbaty,
D . systematyczna nauka wspomagana napojami pobudzającymi.
Zadanie 58.
Które z poniższych wskazówek dotyczących przygotowania wagi
lekarskiej do pomiarów masy ciała dzieci są prawidłowe?
A . ustawić wagę w pozycji poziomej, tarować p o każdych 1 0
pomiarach,
B . ustawić wagę w pozycji poziomej, tarować p o każdym
pomiarze,
C . ustawić wagę w lekkim pochyleniu w kierunku tylnym,
tarować wagę tylko przed rozpoczęciem pomiarów,
D . ustawić wagę w lekkim pochyleniu d o przodu, tarować
zależnie od wieku dzieci.
Zadanie 59.
Jakie objawy świadczą o maltretowaniu emocjonalnym dziecka?
A . wyrażanie lęku przed rodzicami, niechętne powroty d o
domu, unikanie bliskich kontaktów z dorosłymi,
B . płaczliwość,
wybuchowość,
zmiana
osobowości,
"wyzywające" zachowanie się, ucieczki z domu,
C . moczenie nocne, zachowania antyspołeczne, szukanie
różnych znajomości,
D . niska samoocena, ssanie palca, zaburzenia snu,
pseudodojrzałość w zachowaniu, agresywność, uległość,
próby samobójcze.
Zadanie 60.
Najkorzystniejszą porą w ciągu dnia d o podejmowania wysiłku, c o
powinien uwzględniać rozkład zajęć ucznia, są godziny:
A . 8.00-12.00,
B . 10.00-14.00,
C . 12.00-17.00,
D . nie ma to znaczenia.
Zadanie 61.
C o wykrywa pielęgniarka szkolna z a pomocą testu przesiewowego
Cover-test?
A . obecność zeza,
B . zaburzenia widzenia barw,
C . uszkodzenie słuchu,
D . zaburzenia statyki ciała.
Zadanie 62.
8-letnia uczennica rozpoczęła naukę w klasie integracyjnej.
Dziewczynka z powodu porażenia mózgowego porusza się na wózku.
Matka obawia się negatywnych postaw społecznych uczniów szkoły
wobec jej dziecka. Jakie działania należy podjąć, aby dziecko
nie czuło się odosobnione w klasie?
A . prowadzić zajęcia pod kątem dziecka niepełnosprawnego,
B . organizować wspólne zabawy integrujące grupę,
C . włączyć dziecko niepełnosprawne d o zabaw jako
obserwatora,
D . zaproponować indywidualny tok nauczania dla dziecka.
Zadanie 63.
Etap planowania w procesie pielęgnowania związany jest z:
A . gromadzeniem danych, przygotowaniem dawcy opieki,
przygotowaniem biorcy opieki,
B . ustalaniem celu opieki, dobieraniem osób, działań i
sprzętu d o zadań oraz formułowaniem planu opieki
pielęgnacyjnej,
C . stawianiem diagnozy pielęgniarskiej, formułowaniem
planu opieki pielęgniarskiej,
D . formułowaniem
planu
opieki
pielęgniarskiej,
przygotowaniem dawcy opieki, stawianiem diagnozy
pielęgniarskiej.
Zadanie 64.
Profilaktyka choroby reumatycznej u dzieci polega głównie na:
A . stosowaniu diety niskokalorycznej,
B . ograniczeniu wysiłku fizycznego,
C . unikaniu sportów zimowych,
D . leczeniu i zapobieganiu zakażeniom paciorkowcowym.
Zadanie 65.
Najbardziej istotne w planowaniu działań profilaktycznych w
zakresie palenia tytoniu jest:
A . uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu,
B . wyrobienie
przekonania
wśród
uczniów
o
ich
odpowiedzialności za własne zdrowie,
C . uświadomienie uczniom kosztów związanych z paleniem
tytoniu,
D . poznanie stylu życia uczniów.
Zadanie 66.
Znajomość problematyki, celów zajęć, wieku audytorium, warunków
lokalowych jest przydatna pielęgniarce szkolnej w:
A . doborze form i metod pracy w zakresie promocji zdrowia,
B . sporządzaniu planu pracy,
C . udzielaniu wsparcia emocjonalnego,
D . udzielaniu pierwszej pomocy w urazach.
Zadanie 67.
Wczesnym objawem hipoglikemii u dziecka z cukrzycą NIE jest:
A . uczucie głodu,
B . osłabienie,
C . zlewny pot,
D . napad drgawek.
Zadanie 68.
D o najczęstszych przyczyn upośledzenia umysłowego dziecka NIE
zalicza się:
A . urazów okołoporodowych,
B . zakażeń wewnątrzłonowych,
C . czynników genetycznych,
D . wad układu krążenia.
Zadanie 69.
W czasie zajęć w klasie pierwszej zauważyła Pani, ż e dziecko
posługuje się lewą ręką w czasie rysowania. Jak zareagujesz?
A . będę go namawiała do malowania prawą ręką,
B . będę żartem starała się wyperswadować tę skłonność,
C . zabronię posługiwania się lewą ręką,
D . n i e podejmę żadnych działań bez konsultacji z
psychologiem.
Zadanie 70.
Po urazie głowy w przypadku krwiaka nadtwardówkowego:
A . objawy szybko narastają stanowiąc zagrożenie życia,
B . objawy ujawniają się w przeciągu 48 godzin po urazie,
C . następuje wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa,
D . następuje obniżenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Zadanie 71.
Główną przyczyną negatywnych postaw w stosunku do osób chorych
na epilepsję jest:
A . izolacja rodziców dzieci chorych na epilepsję,
B . nieświadomość n a temat choroby i nieumiejętność
radzenia sobie w sytuacji napadu ataku,
C . nietolerancyjność społeczeństwa,
D . brak wychowania.
Zadanie 72.
W 1970 roku WHO ogłosiło listę czynników warunkujących zdrowie
indywidualnej osoby i społeczeństwa. Wśród tych czynników NIE
wymieniono:
A . zapewnienia dobrych warunków mieszkaniowych,
B . uzyskania odpowiedniego wykształcenia,
C . zorganizowania powszechnie dostępnych świadczeń ochrony
zdrowia,
D . możliwości gromadzenia oszczędności.
Zadanie 73.
W działaniach n a rzecz ochrony i promocji zdrowia uczniów biorą
udział:
A . szkoła i ochrona zdrowia,
B . uczeń, szkoła i rodzice,
C . uczeń, szkoła, rodzice i pracownicy ochrony zdrowia,
D . tylko pracownicy ochrony zdrowia.
Zadanie 74.
Uczeń pierwszej klasy gimnazjum przychodzi d o pielęgniarki
szkolnej z problemem polegającym n a tym, ż e podczas udzielania
odpowiedzi ustnych n a lekcji jąka się. T o powoduje, z e uczeń
n i e zabiera głosu n a lekcji, skraca swoje wypowiedzi i przez t o
otrzymuje gorsze oceny. Cała t a sytuacja męczy g o bardzo i
chciałby coś z tym zrobić. Jaką fachową formę pomocy
zaproponujesz?
A . rozmowę z wychowawcą,
B . spotkanie z dyrektorem,
C . rozmowę z rodzicami, zasugerowanie wizyty u psychologa
i logopedy,
D . zajęcia z surdopedagogiem.
Zadanie 75.
Uczniów, którzy z e względów zdrowotnych wymagają dodatkowych
ćwiczeń korekcyjnych kwalifikuje się d o grupy wychowania
fizycznego:
A. As,
B. B ,
C. Bk,
D. C .
Zadanie 76.
Kwalifikacji ucznia do zajęć z wychowania fizycznego dokonuje:
A . lekarz n a podstawie wyników badania podmiotowego i
badań specjalistycznych,
B . lekarz n a podstawie wyników badania podmiotowego,
przedmiotowego
i
badań
specjalistycznych
oraz
laboratoryjnych,
C . pielęgniarka na podstawie orzeczenia lekarskiego,
D . pielęgniarka na podstawie wyników badania podmiotowego.
Zadanie 77.
Pielęgniarka przeprowadziła wywiad wśród dzieci nauczania
początkowego n a temat ich sposobu odżywiania i ulubionych
potraw. Z analizy uzyskanych informacji zorientowała się, ż e
większość dzieci odżywia się nieprawidłowo. Jakie czynniki w
głównej mierze mają wpływ n a sposób odżywiania dzieci w tym
wieku?
A . zwyczaje rodzinne w zakresie odżywiania,
B . poziom wiedzy uczniów n a temat zasad zdrowego
odżywiania,
C . poziom wykształcenia rodziców,
D . plan zajęć w szkole.
Zadanie 78.
Masę ciała odpowiadającą wartości BMI między 25-30 uznaje się
za:
A . niedowagę,
B . normę,
C . nadwagę,
D . otyłość.
Zadanie 79.
Według którego modelu pielęgnowania, zadaniem pielęgniarki jest
przygotowanie pacjenta d o znalezienia optymalnego sposobu
radzenia sobie z problemami jakie napotyka on i jego rodzina?
A . B. Neumen,
B . C. Roy,
C . V. Henderson,
D . D. Rogers.
Zadanie 80.
U dwunastoletniego chłopca chorego n a lekką postać astmy w
czasie lekcji wystąpiło uczucie duszności. Oddech chłopca był
świszczący, wystąpił suchy kaszel i uczucie ciasnoty w klatce
piersiowej. W tej sytuacji chłopiec powinien przyjąć leki z
grupy:
A . glikokortykosterydów,
B . krótko działających beta 2-mimetyków,
C . mukolityków,
D . antyhistaminowych.
Zadanie 81.
Wybierając określony problem, którego rozwiązania podejmujesz
s i ę poprzez realizację swojego programu promocji zdrowia,
należy pamietać, aby wziąć pod uwagę następujące kryteria
ważności tego problemu:
A . ostrość problemu - jego wymiar zdrowotny,
B . częstość występowania problemu i jego lokalny
charakter,
C . negatywne konsekwencje w innych niż zdrowotnych
obszarach,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 82.
Podstawowym zadaniem nowoczesnej edukacji zdrowotnej jest
przede wszystkim:
A . wspomaganie
w
tworzeniu
nowoczesnej
edukacji
zdrowotnej, zapobieganie chorobom i pomnażanie
potencjału zdrowia,
B . podporządkowanie założeniom nowoczesnej prewencji i
edukacji,
C . wspomaganie tworzenia warunków dla zmiany podejmowanie wysiłków n a rzecz wzrostu kompetencji
jednostek i grup w sferze samodzielnego działania n a
rzecz zdrowia, n a różnych poziomach organizacji życia
społecznego,
D . wspomaganie tworzenia nowoczesnej edukacji zdrowotnej i
rozwiązywanie problemów
n a różnych poziomach
organizacji życia społecznego.
Zadanie 83.
Pielęgniarka realizuje program edukacji zdrowotnej w szkole
podstawowej n a temat "Wpływ aktywności fizycznej n a prawidłową
masę ciała". Jakie czynniki, związane bezpośrednio z uczniem,
należy uwzględnić planując program ćwiczeń fizycznych dla
uczniów szkoły podstawowej?
A . n i e m a takiej potrzeby, program powinien być jednakowy
dla każdego ucznia,
B . wiek uczniów,
C . masę ciała uczniów,
D . płeć uczniów.
Zadanie 84.
15-letnia dziewczynka o d pewnego czasu stała się apatyczna,
zamknięta w sobie, nie przejawia żadnej aktywności. Twierdzi ż e
d o niczego się nie nadaje, ż e nic nie potrafi dobrze zrobić.
Dziewczynka zaniedbuje życie towarzyskie, straciła apetyt.
Lekarz pediatra nie stwierdził u niej żadnej choroby. Jakie
działania podejmiesz jako pielęgniarka w tej sytuacji?
A . polecisz konsultację u psychologa,
B . przeprowadzisz rozmowę z koleżankami,
C . zastosujesz terapię lekami uspakajającymi,
D . nie podejmiesz żadnych działań.
Zadanie 85.
Działania promujące zdrowie ucznia głównie powinny odbywać się
w ścisłej współpracy z:
A . grupą rówieśniczą i szkołą,
B . psychologiem i szkołą,
C . rodziną i szkołą,
D . psychologiem i grupą rówieśniczą.
Zadanie 86.
Powikłaniem w otyłości u dzieci i młodzieży w wieku szklonym
NIE jest:
A . koślawość kolan,
B . płaskostopie,
C . izolacja społeczna,
D . niedociśnienie.
Zadanie 87.
Wyróżnia
się
trzy
typy
(modele)
edukacji
zdrowotnej
uwzględniające rodzaj relacji między nadawcą i odbiorcą
informacji oraz konsekwencje cech tej relacji n a skuteczność
podejmowanych działań edukacyjnych. Która z odpowiedzi zawiera
poprawne nazwy trzech modeli (typów) edukacji zdrowotnej?
A . autorytatywna, profilaktyczna, promująca,
B . profilaktyczna, uczestnicząca, promująca,
C . profilaktyczna, autorytatywna, uczestnicząca,
D . autorytatywna, uczestnicząca, promująca.
Zadanie 88.
W celu uzyskania najpełniejszej informacji o uczniu niezbędnej
do rozpoznania jego stanu, wykorzystuje się:
A . obserwację, wywiad, pomiar, analizę dokumentacji
medycznej,
B . obserwację, wywiad,
C . analizę dokumentacji medycznej, obserwację,
D . pomiar, obserwację i wywiad.
Zadanie 89.
7-letni
chłopiec
sprawia
problemy
wychowawcze.
Jest
nadpobudliwy, nie potrafi skoncentrować uwagi podczas lekcji,
bywa agresywny w stosunku d o kolegów, wykazuje brak dojrzałości
emocjonalnej. Z rozmowy z rodzicami wynika, ż e chłopiec
traktowany jest przez nich bardzo ozięble. Rodzice stawiają
przed nim bardzo duże wymagania. Ojciec chłopca uważa, ż e tylko
ostre wychowanie może zrobić z niego porządnego człowieka. Jaki
czynnik jest istotny w planowaniu opieki nad dzieckiem, u
którego występuje brak dojrzałości emocjonalnej?
A . zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa,
B . zapewnienie dziecku miejsca w świetlicy p o lekcjach,
aby mogło w spokoju przygotować się do zajęć,
C . rozwijanie w dziecku zainteresowań,
D . zastosowanie
wobec
dziecka
właściwej
metody
wychowawczej.
Zadanie 90.
Społeczno-ekologiczny model zdrowia, stanowiący podstawę
promocji zdrowia, zakłada istnienie:
A . nierównego dostępu d o zdrowia zależnego o d cech
położenia społecznego, takich jak płeć, dochód, wiek,
poziom wykształcenia,
B . równego dostępu d o zdrowia niezależnie o d cech
położenia społecznego, takich jak wiek, poziom
wykształcenia, płeć, dochód,
C . nierównego dostępu d o zdrowia zależnego o d cech
biologicznych jednostki,
D . równego dostępu d o zdrowia niezależnie o d cech
biologicznych jednostki.
Zadanie 91.
Podstawą finansowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez
pielęgniarkę szkolną jest:
A . liczba uczniów, przygotowana w oparciu o tzw. listy
uczniów, potwierdzone podpisem dyrektora szkoły,
B . bilans kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych przez
pielęgniarkę szkolną w środowisku nauczania i
wychowania,
C . liczba wykonywanych testów przesiewowych, zgodnie z
obowiązującym programem i obowiązującymi procedurami,
D . t y p szkoły, w której realizowane s ą świadczenia
pielęgniarskie.
Zadanie 92.
Ocena dojrzałości szkolnej uczniów uwzględnia obecnie:
A . ocenę rozwoju procesów poznawczych, sprawności
ruchowej, rozwój społeczny i emocjonalny, zasób
wiadomości i umiejętności,
B . wiek kalendarzowy ucznia,
C . iloraz inteligencji,
D . wyniki bilansu zdrowotnego 6-latka.
Zadanie 93.
W 2001 roku powstało Krajowe Stowarzyszenie Pielęgniarek
Medycyny Szkolnej broniące interesów tej grupy zawodowej.
Siedziba stowarzyszenia znajduje się w:
A . Łodzi,
B . Warszawie,
C . Szczecinie,
D . Poznaniu.
Zadanie
Jednym
Zdrowie
na:
A.
B.
C.
94.
z zadań szkolnych koordynatorów Szkoły Promującej
jest pozyskiwanie rodziców d o współpracy, która polega
pokazaniu rodzicom efektów nauczania,
zapraszaniu rodziców na spotkania z nauczycielami,
pokazaniu
rodzicom
ich
osobistych
korzyści,
przekazywaniu oczekiwań wobec rodziców, pytaniu o
zdanie,
D . zapraszaniu na wspólne imprezy.
Zadanie 95.
Prawo d o korzystania z e świadczeń zdrowotnych ubezpieczonego
pracownika mają:
A . niepełnoletnie dzieci,
B . członkowie
rodziny,
pozostający
na
utrzymaniu
pracownika lub nieposiadający własnych dochodów,
C . współmałżonek,
D . dzieci bez względu na wiek.
Zadanie 96.
Profilaktyczna opieka zdrowotna sprawowana nad dziećmi i
młodzieżą NIE obejmuje:
A . kierowania
postępowaniem
poprzesiewowym
oraz
sprawowania opieki nad uczniami objętymi tym
postępowaniem,
B . badania w zakresie zdrowotnej gotowości szkolnej
uczniów,
C . doradztwa dyrektorowi szkoły w sprawie warunków
bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków
sanitarnych w szkole,
D . organizowania profilaktycznych badań lekarskich.
Zadanie 97.
Które z poniższych zaleceń przekażesz dziecku z dychawicą
oskrzelową oraz/lub jego rodzicom w ramach przygotowania d o
aktywnego trybu życia z chorobą?
A . unikanie wysiłków fizycznych przy zanieczyszczeniu
powietrza (zapylenie, dym tytoniowy itp.),
B . nauczenie dziecka oddychania przez usta,
C . unikanie jakichkolwiek wysiłków fizycznych,
D . wypicie przed wysiłkiem fizycznym chłodnego napoju.
Zadanie 98.
Świadczenia w zakresie profilaktyki podejmowane przez
pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania obejmują:
A . udział w projektowaniu i programowaniu zajęć z edukacji
zdrowotnej w placówce nauczania i wychowania,
B . przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
C . realizowanie programów profilaktycznych,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 99.
W edukacji zdrowotnej należy zwracać uwagę n a fakt, ż e ryzyko
związane z paleniem tytoniu jest:
A . odwracalne, a utrzymanie się zwiększonego ryzyka p o
zaprzestaniu palenia tytoniu uwarunkowane jest płcią
palącego i jego wiekiem,
B . odwracalne, a utrzymywanie się zwiększonego ryzyka p o
zaprzestaniu palenia tytoniu zależy o d intensywności
palenia i okresu jaki upłynął od jego zaprzestania,
C . odwracalne i mija natychmiast p o zaprzestaniu palenia
tytoniu,
D . nieodwracalne.
Zadanie 100.
Pielęgniarka szkolna najczęściej wypełnia funkcję:
A . promowania zdrowia, opiekuńczą,
B . opiekuńczą, terapeutyczną,
C . terapeutyczną, promowania zdrowia,
D . wychowawczą, terapeutyczną.
Zadanie 101.
Która z niżej wymienionych cech procesu pielęgnowania mówi o
tym, ż e model opieki pielęgniarskiej można stosować w
odniesieniu d o pacjenta indywidualnego, a także jego środowiska
(uczeń - klasa - szkoła)?
A . wieloetapowość,
B . ciągłość i dynamika,
C . uniwersalność,
D . logiczność i następstwo czasowe.
Zadanie 102.
W przypadku świerzbu typowym umiejscowieniem zmian n a skórze
jest/są:
A . palce rąk, pachwiny, pępek, pachy, nadgarstki,
B . pępek, łokcie, spojenie łonowe,
C . okolice otworów naturalnych ciała,
D . klatka piersiowa, pośladki, głowa.
Zadanie 103.
Jakie należy podjąć działania, kiedy uczeń został ugryziony
przez nieznanego psa w czasie przerwy lekcyjnej?
A . przemyć ranę wodą z mydłem, obficie wypłukać, założyć
jałowy opatrunek, uspokoić dziecko i odesłać na lekcje,
B . zaopatrzyć ranę jałowym opatrunkiem, uspokoić dziecko i
zawiadomić rodziców,
C . przemyć ranę roztworem rivanolu, uspokoić dziecko i
odesłać do domu pod opieką koleżanki,
D . przemyć ranę wodą z mydłem, obficie wypłukać i założyć
jałowy opatrunek, uspokoić dziecko i powiadomić
rodziców.
Zadanie 104.
U młodzieży endogenny zespół depresyjny typu "czystej depresji"
objawia się:
A . somatycznymi
objawami
lęku
i
zachowaniami
hipochondrycznymi,
B . cichą rezygnacją, obniżonym nastrojem i napędem,
C . trudnościami w nauce, poczuciem bezsensu życia,
D . zmiennością nastroju i autodestrukcyjnymi zaburzeniami
zachowania.
Zadanie 105.
Narodowy Fundusz Zdrowia, p o zawarciu umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w środowisku nauczania i
wychowania, przekazuje do właściwego wojewody następujące dane:
A . nazwę i adres świadczeniobiorcy,
B . miejsce udzielania uczniom profilaktycznych świadczeń
opieki zdrowotnej,
C . liczbę osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami
na terenie danej szkoły,
D . liczbę uczniów skierowanych d o placówek ochrony zdrowia
w danym roku.
Zadanie 106.
Pielęgniarka, higienistka szkolna albo położna prowadzą
dokumentację medyczną uczniów, która jest przechowywana w
gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w
szkole przez okres:
A . funkcjonowania danej szkoły,
B . pobierania nauki w danej szkole i 1 roku p o jej
ukończeniu przez ucznia,
C . pobierania nauki w danej szkole i 5 lat p o jej
ukończeniu przez ucznia,
D . pobierania nauki w danej szkole.
Zadanie 107.
Podstawą nowego systemu opieki zdrowotnej nad uczniem jest
koncepcja:
A . profilaktyki chorób,
B . promocji zdrowia,
C . rozwoju ucznia,
D . rehabilitacji ucznia.
Zadanie 108.
Przeciętne dziecko w wieku szkolnym (6-12 lat) w ciągu roku
rośnie średnio około:
A . 5 cm,
B . 3 cm,
C . 1 cm,
D . 7 cm.
Zadanie 109.
Marketing społeczny obejmuje wykorzystanie mass mediów d o
rozgłaszania wiadomości tak rozlegle jak t o możliwe. Marketing
może być wykorzystany w edukacji zdrowotnej. Spośród poniższych
zdań wybierz jedno twierdzenie prawdziwe:
A . przy użyciu mass mediów informacja zdrowotna może być
łatwo mylona z edukacją zdrowotną,
B . poprzez mass media można łatwo przekazywać
skomplikowane informacje, np. współoddziaływanie
czynników ryzyka w chorobie,
C . poprzez mass media łatwo można nauczyć ludzi
skomplikowanych
technik
profilaktycznych
i
współdziałania społecznego,
D . poprzez mass media można wpłynąć n a zmianę podejścia i
poglądy ludzi o ściśle ustalonych poglądach.
Zadanie 110.
W przypadku mukowiscydozy preparaty enzymów trzustkowych
powinny być podawane dziecku:
A . w dwóch porcjach, na początku i w trakcie posiłku,
B . 15-30 minut przed każdym posiłkiem,
C . bezpośrednio po zjedzonym posiłku,
D . czas podawania leku nie odgrywa istotnej roli.
Zadanie 111.
Jakie
3
płaszczyzny
uwzględnia
analiza
pielęgniarskich?
A . diagnostyczne, realizacji, wynikowe,
B . zadaniowe, realizacji, wynikowe,
C . zadaniowe, diagnostyczne, realizacji,
D . diagnostyczne, zadaniowe, wynikowe.
standardów
Zadanie 112.
Według promocji zdrowia kontrolę nad zdrowiem należy rozumieć w
znaczeniu możliwości i konieczności:
A . wglądu w e własne zdrowie i przejawiania troski o własne
zdrowie,
B . uczestniczenia w badaniach przesiewowych,
C . systematycznego przeprowadzania badań profilaktycznych,
D . wykonywania badań w ramach bilansu zdrowia.
Zadanie 113.
Padaczka zaliczana jest do chorób społecznych, ponieważ:
A . m a długotrwały przebieg a niezwykłość objawów wywołuje
niechęć do chorych na padaczkę,
B . wiele osób choruje, c o stanowi duże obciążenie dla
społeczeństwa,
C . z e względu n a duże rozpowszechnienie i przewlekły
przebieg ma wpływ na chorego, jego rodzinę i otoczenie,
D . z e względu n a przewlekły i długotrwały przebieg
wywołuje zmiany w zachowaniu chorego.
Zadanie 114.
Najczęstszymi dolegliwościami u dzieci z koarktacją aorty w
wieku szkolnym są:
A . duszność, kaszel, sinica ust i nosa,
B . bóle głowy, krwawienia z nosa, bóle kończyn dolnych,
C . kołatanie serca, omdlenia ortostatyczne, uczucie
duszności,
D . bóle zamostkowe, drętwienie kończyn górnych, zaburzenia
widzenia.
Zadanie 115.
Aktywność fizyczna jest niezbędna d o prawidłowego rozwoju
fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego
i
społecznego
dziecka. Jest więc ona podstawowym elementem:
A . terapii zaburzeń i chorób, zapobiegania chorobom,
B . zdrowego stylu życia, radzenia sobie ze stresem,
C . zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, radzenia
sobie ze stresem, terapii zaburzeń i chorób,
D . pożądanego stylu życia, radzenia sobie z e stresem,
zapobiegania chorobom.
Zadanie 116.
Które z poniżej opisanych 6-letnich dzieci będzie miało
największe trudności z adaptacją szkolną (przygotowaniem d o
nauki)?
A . dziecko, które czasami prosi o powtarzanie słów,
czasami rozlewa napoje, jest ruchliwe, podczas
rysowania przyciska mocno kredki do papieru,
B . dziecko, które często się potyka, m a trudności z
zapinaniem guzików, m a kłopoty z orientacją w czasie,
bardzo często jest rozdrażnione,
C . dziecko, które chodzi sprawnie, m a trudności z
wycinaniem drobnych części, czasami jest w złym
humorze, jest pewne siebie,
D . dziecko, które chodzi sprawnie, czasami prosi o
powtarzanie słów, czasami zostawia zabawki n a placu
zabaw.
Zadanie 117.
Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad
uczniami NIE obejmują:
A . grupowej profilaktyki próchnicy zębów,
B . testów przesiewowych,
C . edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców,
D . ponadobowiązkowych szczepień ochronnych.
Zadanie 118.
W ochronie i promowaniu zdrowia uczniów powinni uczestniczyć:
A . rodzice, uczeń, szkoła, ochrona zdrowia,
B . rodzice, nauczyciele, ochrona zdrowia,
C . uczeń, nauczyciele, ochrona zdrowia,
D . rodzice, nauczyciele, pielęgniarka.
Zadanie 119.
Werbalne techniki gromadzenia informacji przez pielęgniarkę
szkolną dla potrzeb diagnozy to:
A . obserwacja,
B . analiza dokumentów,
C . pomiar masy ciała,
D . rozmowa, wywiad.
Zadanie 120.
Pielęgniarka w szkole, z e względu n a dużą samodzielność w
podejmowaniu decyzji oraz zadania, jakie realizuje n a rzecz
ucznia, zobowiązana jest d o zastosowania zasad "sprawnego
działania",
zwanych
inaczej
"zasadami
działania
zorganizowanego", określanymi jako:
A . diagnoza pielęgniarska,
B . proces pielęgnowania,
C . model ograniczonego pielęgnowania,
D . model zależnego pielęgnowania.
Zadanie 121.
Otyłość pierwotna jest spowodowana:
A . zachwianiem równowagi pomiędzy podażą energii, a jej
wydatkowaniem,
B . uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
C . zaburzeniami hormonalnymi,
D . niedoczynnością tarczycy.
Zadanie 122.
Jeżeli u dziecka chorego n a cukrzycę wystąpi nagły głód,
osłabienie, bladość, drżenie rąk, należy natychmiast podać:
A . insulinę krótkodziałającą,
B . kostki cukru do ssania,
C . zupę mleczną,
D . Kalium effervescens.
Zadanie 123.
Niedobór masy ciała u dzieci i młodzieży t o zaburzenie, w
którym:
A . wartość wskaźnika BMI badanej osoby usytuowana jest
poniżej 10 centyla dla płci i wieku,
B . wartość wskaźnika BMI badanej osoby usytuowana jest
poniżej 5 centyla dla płci i wieku,
C . wartość wskaźnika BMI u dziewcząt usytuowana jest
poniżej 10 centyla,
D . wartość wskaźnika BMI u chłopców usytuowana jest
poniżej 10 centyla.
Zadanie 124.
Który z wymienionych etapów procesu pielęgnowania kończy
postawienie diagnozy pielęgniarskiej?
A . IV etap,
B . II etap,
C . I etap,
D . III etap.
Zadanie 125.
W kształtowaniu u uczniów zachowań zdrowotnych w szkole równie
ważne jak edukacja zdrowotna jest:
A . poziom wiedzy uczniów,
B . wiek uczniów,
C . sytuacja ekonomiczna rodziny ucznia,
D . sytuacja zdrowotna ucznia w szkole.
Zadanie 126.
Który z niżej wymienionych modeli pielęgnowania opiera się n a
koncepcji medycyny holistycznej i nawiązuje do teorii stresu:
A . C. Roy,
B . V. Henderson,
C . B. Neumen,
D . D. Orem.
Zadanie 127.
Pielęgniarka szkolna zapewnia dostępność d o świadczeń w
wymiarze czasu pracy:
A . w zależności o d liczby uczniów objętych opieką, ale nie
mniej niż 10 godzin tygodniowo,
B . o d poniedziałku d o piątku w godzinach o d 7.30 d o
godziny 15.00,
C . codziennie przez 7 godzin i 35 minut,
D . proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką.
Zadanie 128.
Dokończ zdanie. W kontekście definicji promocji zdrowia,
rozumianej jako "proces umożliwiający ludziom kontrolę nad
własnym zdrowiem oraz poprawę zdrowia":
A . promocja zdrowia jest znaczącym elementem edukacji
zdrowotnej,
B . edukacja zdrowotna, obok polityki społecznej, jest
znaczącym elementem promocji zdrowia,
C . promocja zdrowia jest jednym z zadań edukacji
zdrowotnej,
D . edukacja zdrowotna ma cele inne niż promocja zdrowia.
Zadanie 129.
Zaplanowała Pani wykonanie testu przesiewowego d o wykrywania
podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Otrzymała Pani
informację o d uczniów, ż e w dniu dzisiejszym będą pisać próbny
egzamin gimnazjalny. Jaką należy podjąć decyzję w tej sytuacji?
A . wykonać test przesiewowy przed rozpoczęciem egzaminu,
B . przełożyć wykonanie testu przesiewowego n a następny
dzień,
C . wykonać test przesiewowy po zakończeniu egzaminu,
D . przełożyć wykonanie testu przesiewowego, a termin
uzgodnić z wychowawcą klasy.
Zadanie
Zgodnie
jako:
A.
B.
C.
130.
z koncepcją promocji zdrowia - zdrowie jest traktowane
brak choroby,
dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne,
potencjał jakim człowiek dysponuje, który powinien
rozwijać i chronić,
D . pozytywny stan człowieka.
Zadanie 131.
Do pomiaru wysokości ciała, głowa ucznia powinna być ustawiona:
A . tak, aby dolne krawędzie otworów usznych i dolne
krawędzie oczodołów znajdowały się n a tym samym
poziomie,
B . w płaszczyźnie uszno-ocznej, tak aby górne krawędzie
otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów znajdowały
się na tym samym poziomie,
C . tak, aby dolne krawędzie otworów usznych i górne
krawędzie oczodołów znajdowały się n a tym samym
poziomie,
D . tak, aby górne krawędzie otworów usznych i górne
krawędzie oczodołów znajdowały się n a tym samym
poziomie.
Zadanie 132.
Edukacja zdrowotna oparta n a przekazie informacji, obejmująca
element poznawczy i moralny, w której przekaz przebiega o d
osoby posiadającej wiedzę d o osoby pragnącej j ą zdobyć, a
przekazywanie wiedzy w ramach tego rodzaju edukacji połączone
jest z precyzyjnymi wskazówkami, c o powinno być zrobione a
czego należy unikać, aby nie stracić zdrowia, t o typ edukacji
zdrowotnej określanej jako edukacja:
A . autorytatywna,
B . profilaktyczna,
C . promująca,
D . uczestnicząca.
Zadanie 133.
Celem profilaktyki wtórnej jest:
A . zapobieganie ewentualnemu wystąpieniu zaburzenia stanu
zdrowia poprzez swoiste lub nieswoiste działania,
B . zapobieganie skutkom choroby poprzez pomoc w utrzymaniu
dobrej kondycji psychofizycznej,
C . identyfikacja grup ryzyka, wykrycie objawów zaburzenia
i podjęcie działań naprawczych dla zahamowania rozwoju
zaburzenia,
D . zapobieganie skutkom choroby poprzez przeciwdziałanie
izolacji społecznej.
Zadanie 134.
Na lekcjach wychowania fizycznego, dzieci ze skoliozą powinny:
A . być zwolnione z ćwiczeń,
B . ćwiczyć bardziej intensywnie,
C . brać udział tylko w biegach,
D . mieć wprowadzone niewielkie modyfikacje ćwiczeń.
Zadanie 135.
Podstawą rozpoczęcia działań promujących zdrowie ucznia jest:
A . diagnoza stanu indywidualnej osoby, rodziny n a tle
społeczności lokalnej, środowiskowej,
B . stworzenie warunków do prowadzenia działań,
C . nawiązanie współpracy z ośrodkiem promocji zdrowia,
D . zaplanowanie działań promujących zdrowie.
PIELĘGNIARSTWO ZACHOWAWCZE
TEST NR 380416
GRUPA 1
Zadanie 1.
Osteofity to:
A . wyrośla kostne,
B . owrzodzenia występujące wokół stawów,
C . alergiczne odczyny skórne,
D . stwardnienia w warstwie podchrzęstnej stawów.
Zadanie 2.
Prawidłowa liczba płytek krwi wynosi:
A . 150 - 400 mln/mm3.
B . 150 - 400 tys./mm3,
C . 100 - 150 tys./mm3,
D . 4 – 10 tys./mm3,
Zadanie 3.
Pacjenta do rektoskopii należy ułożyć w pozycji:
A . płaskiej,
B . kolankowo-łokciowej,
C . Trendelenburga,
D . Fowlera.
Zadanie 4.
Pierwsze zmiany chorobowe w grzybicy paznokci
zazwyczaj:
A . na wolnym brzegu płytki paznokciowej,
B . od strony prawego wału bocznego,
C . od strony lewego wału bocznego,
D . wszystkie odpowiedzi prawidłowe.
powstają
Zadanie 5.
D o czynników osobniczych zachorowania n a astmę oskrzelową NIE
należą:
A . predyspozycje genetyczne,
B . palenie bierne i czynne,
C . nadreaktywność oskrzeli,
D . alergie, płeć żeńska.
Zadanie 6.
Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 1 4
fundamentalnych potrzeb, jeśli o n sam nie m a k u temu
odpowiedniej siły, woli lub wiedzy - t o rola pielęgniarki
według teorii:
A . D. Orem,
B . F. Nightingale,
C . V. Henderson,
D . B. Neuman.
Zadanie 7.
Jakie zmiany w przewodzie pokarmowym s ą charakterystyczne u
osoby w wieku podeszłym?
A . wzmożenie produkcji soków trawiennych,
B . obniżona kwaśność soku żołądkowego,
C . zwiększenie ruchliwości przewodu pokarmowego,
D . rozrost błony śluzowej i włókien mięśniowych przewodu
pokarmowego.
Zadanie 8.
Wchłanianie wapnia z pożywienia utrudniają:
A . związki fityny,
B . związki fosforu,
C . witamina D,
D . cukier mleczny.
Zadanie 9.
Nagły bardzo silny ból stawu, często stawu śródstopno paliczkowego
pierwszego,
obrzęk,
bolesność
dotykowa,
zaczerwieniona i napięta skóra w okolicy stawu. Napad bólowy
przeważnie zaczyna się nad ranem. Opis ten charakterystyczny
jest dla:
A . zespołu Sjogrena,
B . poliglobulii,
C . dny moczanowej,
D . reumatoidalnego zapalenia stawów.
Zadanie 10.
Celem działań pielęgniarki w opiece nad pacjentem, u którego
występuje nietrzymanie moczu jest:
A . stwierdzenie przyczyny nietrzymania moczu,
B . zapobieganie infekcjom układu moczowego, odleżynom,
C . prowadzenie bilansu płynów,
D . zapobieganie moczeniu się chorego.
Zadanie 11.
Warunkiem
normalizacji
funkcjonowania
organizmu
w
niedoczynności tarczycy jest uzyskanie eutyreozy poprzez
stosowanie indywidualnie dobranej dawki hormonu tarczycy.
Pielęgniarka jest uczestnikiem w farmakoterapii pacjenta. Jaka
zasada obowiązuje przy stosowaniu hormonów tarczycy?
A . l e k powinien być przyjmowany n a czczo 30-60 min. przed
posiłkiem,
B . zaleca się przyjmowanie w trakcie śniadania,
C . przed snem, co najmniej 3 godz. po ostatnim posiłku,
D . prawidłowa odp. A i C.
Zadanie 12.
Afazja, zaburzenia orientacji i zachowania, pamięci świeżej, a
następnie odległej i powolny podstępny początek, charakteryzuje
chorobę:
A . chorobę Alzheimera,
B . otępienie czołowo-skroniowe,
C . stwardnienie rozsiane,
D . chorobę Lewy'ego.
Zadanie 13.
Starczą dalekowzroczność, określa się jako:
A . zwyrodnienie plamki żółtej (AMD),
B . presbyacusis,
C . presbyopię,
D . kataraktę.
Zadanie 14.
Fibrynogen - białko, które bierze
krzepnięcia krwi, jest wytwarzany w:
A . grasicy,
B . śledzionie,
C . wątrobie,
D . kościach.
udział
w
mechanizmie
Zadanie 15.
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w
klatce piersiowej, który:
A . nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
B . ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny,
C . trwa 20-30 minut i więcej,
D . prawidłowa odpowiedź A i C.
Zadanie 16.
Objawami przedawkowania opioidów
przewlekle chorego NIE jest:
A . zwolnienie oddechów <10/min,
B . słaba reakcja na światło,
C . zaburzenie świadomości,
D . biegunka.
(morfiny)
u
pacjenta
Zadanie 17.
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla:
A . zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,
B . reumatoidalnego zapalenia stawów,
C . choroby zwyrodnieniowej stawów,
D . osteoporozy.
Zadanie 18.
Neisseria gonorrhoeae wywołuje:
A . kiłę,
B . rzeżączkę,
C . drożdżycę pochwy,
D . opryszczkę pospolitą.
Zadanie 19.
Utratę masy i siły mięśniowej w procesie starzenia, potęgowaną
przez zmniejszenie aktywności fizycznej i współistniejące
choroby, określa się jako:
A . kserostomia,
B . fizjoskleroza,
C . sarkopenia,
D . polipragmazja.
Zadanie 20.
Zwiększenie masy ciała u pacjenta z zaawansowaną niewydolnością
serca jest spowodowane:
A . zwiększeniem całkowitej masy tłuszczu,
B . zwiększeniem beztłuszczowej masy ciała,
C . zwiększeniem obrzęków,
D . kacheksją.
Zadanie 21.
Do skazy naczyniowej wrodzonej zaliczamy:
A . plamicę Henocha-Schonleina,
B . chorobę Rendu-Oslera-Webera,
C . plamicę starczą,
D . żadna z wymienionych.
Zadanie 22.
Palce pałeczkowate występują u osób z:
A . siniczą wadą wrodzoną serca,
B . zawałem mięśnia sercowego,
C . migotaniem przedsionków,
D . chorobą niedokrwienną serca.
Zadanie 23.
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest
leczenia kardiologicznego w sytuacji:
A . niewydolności serca,
B . zawału podwsierdziowego,
C . zaburzeń rytmu serca,
D . zaburzeń przewodzenia.
metodą
inwazyjnego
Zadanie 24.
Postępowanie terapeutyczne w toczniu rumieniowatym układowym
obejmuje:
A . unikanie zakażeń,
B . regularne kontrole lekarskie,
C . ochrona przed promieniowaniem słonecznym,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 25.
Skala Lovetta ocenia siłę:
A . mięśni,
B . chrząstki,
C . przyczepu,
D . ścięgien.
Zadanie 26.
Przy doustnym leczeniu przeciwzakrzepowym zatorowości płucnej
INR (Międzynarodowy Współczynnik Znormalizowany - International
Normalization Ratio) powinien wynosić:
A . do 0.9,
B . 1-1.9,
C . 2.0 - 3.0,
D . 3.1 - 4.0.
Zadanie 27.
Koronarografia polega n a obrazowaniu z a pomocą promieni
rentgenowskich po wybiórczym podaniu środka cieniującego:
A . tylko dużych naczyń żylnych,
B . zmiany w krążeniu płucnym,
C . zarysu i wielkość serca,
D . tętnic lub pomostów aortalnych.
Zadanie 28.
D o szybko i krótkodziałających beta2-mimetyków wziewnych NIE
należy:
A . salbutamol,
B . fenoterol,
C . salmeterol,
D . terbutalina.
Zadanie 29.
Według teorii D . Orem system pielęgniarstwa wspierająco uczący jest typowy dla:
A . kompensowania niezdolności do samoopieki,
B . kompensowania ograniczeń w samoopiece,
C . asystowania w samoopiece,
D . asystowania tylko wtedy, gdy brak (podopiecznemu) sił,
woli, wiedzy.
Zadanie 30.
U pacjenta z obrzękami pochodzenia nerkowego do najważniejszych
działań pielęgniarskich należy:
A . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi uniesionymi n a
poziomie serca, prowadzenie bilansu wodnego, pomiar
obrzęków, ważenie,
B . ułożenie pacjenta w pozycji płaskiej z zastosowaniem
udogodnień podanie leków rozkurczowych, kontrola
parametrów hemodynamicznych,
C . ułożenie pacjenta z kończynami dolnymi ułożonymi
poniżej poziomu serca, prowadzenie dobowej zbiórki
moczu, pędzlowania jamy ustnej,
D . ułożenie pacjenta w pozycji bezpiecznej, prowadzenie
dobowej
zbiórki
moczu,
podawanie
leków
antyhistaminowych, natłuszczanie skóry.
Zadanie 31.
Do typowych objawów gruźlicy zalicza się:
A . podwyższenie temperatury ciała,
B . nocne poty,
C . utratę apetytu i spadek masy ciała,
D . wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 32.
W oddziale przebywa 55-letnia pacjentka, która o d 3 tygodni
jest unieruchomiona
z powodu przewlekłej zastoinowej
niewydolności krążenia. Przy próbie pionizacji pojawia się ból
w łydce, lekkie zasinienie kończyny oraz różnica w obwodach
kończyn. U chorej należy podejrzewać:
A . hipotonię ortostatyczną,
B . zakrzepicę żył głębokich,
C . zmiany w układzie ruchowym,
D . rwę kulszową.
Zadanie 33.
Masywny krwotok z górnego odcinka przewodu pokarmowego prowadzi
do wstrząsu:
A . hipowolemicznego,
B . septycznego,
C . kardiogennego,
D . neurogennego.
Zadanie 34.
D o powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego szczególnie
predysponuje:
A . płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie
poniżej 1000 ml. płynów na dobę,
B . przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych,
otyłość, długotrwała hospitalizacja,
C . długotrwała
antybiotykoterapia,
niesprawność
w
poruszaniu się, klimakterium,
D . płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona
odporność.
Zadanie 35.
Preparaty żelaza głównie wchłaniają się z:
A . dwunastnicy, jelita cienkiego,
B . jelita grubego, żołądka,
C . jamy ustnej, kątnicy,
D . okrężnicy, jelita cienkiego.
Zadanie 36.
Otyłość typu centralnego, z otłuszczeniem tułowia i karku, z
poduszeczkami tłuszczowymi w dołach nadobojczykowych, szczupłe
kończyny, twarz "księżycowata" oraz "byczy kark" t o cechy
charakterystyczne dla:
A . cukrzyca typu I,
B . cukrzyca typu II,
C . choroba Addisona,
D . zespołu Cushinga.
Zadanie 37.
N a wyliczenie dawki insuliny okołoposiłkowej u chorego
leczonego metodą intensywnej funkcjonalnej insulinoterapii
/FIT/ mają wpływ:
A . kaloryczność posiłku,
B . stosunek
wymienników
białkowo-tłuszczowych
do
węglowodanów,
C . zachowanie proporcji pomiędzy białkami, tłuszczami i
węglowodanami,
D . poziom glikemii przed posiłkiem, ilość wymienników
węglowodanowych w posiłku, zaplanowany wysiłek
fizyczny.
Zadanie 38.
Charakterystycznym
objawem
prawokomorowej NIE jest:
A . powiększenie się wątroby,
B . sinica palców rąk, nóg,
C . zwiększenie masy ciała,
D . duszność typu orthopnoe.
przewlekłej
niewydolności
Zadanie 39.
Kwasica oddechowa może powodować:
A . hipokaliemię,
B . hiperkaliemię,
C . zwiększenie powinowactwa hemoglobiny do tlenu,
D . pobudzenie układu krążenia.
Zadanie 40.
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest:
A . owrzodzenie,
B . rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,
C . powierzchniowy obrzęk,
D . uszkodzenie naskórka.
Zadanie 41.
Mianem odczynu białaczkowego określa się:
A . leukocytozę przekraczającą 3 0 x 109/l i znaczne
"przesunięcie w lewo",
B . znaczną leukopenię 1,5 x 109/l komórek i "przesunięcie
w prawo",
C . zespół objawów charakterystycznych dla ostrej białaczki
szpikowej,
D . zespół objawów charakterystycznych dla ciężkich
niedokrwistości.
Zadanie 42.
W profilaktyce chorób układu krążenia zaleca się ograniczenie
podaży sodu do 2-3 g na dobę, co oznacza, że:
A . można dosalać potrawy solą kuchenną w ilości 2-3 g n a
dobę,
B . nie należy dosalać potraw,
C . należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny,
D . prawidłowe odpowiedzi B i C.
Zadanie 43.
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u
dorosłych jest:
A . asystolia,
B . migotanie przedsionków,
C . migotanie komór,
D . trzepotanie komór.
Zadanie 44.
Obserwując chorego z niewydolnością wątroby pielęgniarka
powinna zwrócić szczególną uwagę na:
A . występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne,
B . aktywność
psychomotoryczną
chorego
oraz
stan
świadomości,
C . reakcje na bodźce zewnętrzne,
D . rodzaj niewydolności wątroby.
Zadanie 45.
Który z następujących czynników NIE zwiększa ryzyka wystąpienia
choroby niedokrwiennej serca?
A . cukrzyca,
B . wysokie stężenie lipidów HDL,
C . nadciśnienie tętnicze,
D . palenie papierosów.
Zadanie 46.
Ostrym łagodnym powikłaniem poprzetoczeniowym jest:
A . ostry odczyn hemolityczny,
B . reakcja alergiczna,
C . zakażenie bakteryjne,
D . przeciążenie krążenia.
Zadanie 47.
Który z objawów fizykalnych i dolegliwości jest najbardziej
charakterystyczny dla niewydolności lewokomorowej?
A . poszerzenie żył szyjnych,
B . wodobrzusze,
C . duszność w pozycji leżącej,
D . obrzęki krążeniowe.
Zadanie 48.
U osób starszych, w wyniku podwyższonego stężenia glukozy w e
krwi, sporadycznie może wystąpić:
A . wzmożone pragnienie,
B . wielomocz, nietrzymanie moczu,
C . osłabienie pamięci, nasilenie objawów demencji,
D . zaburzenia widzenia.
Zadanie 49.
Test obciążenia glukozą wykonywany jest w celu:
A . ustalenia dawek insuliny w cukrzycy jawnej,
B . rozpoznania cukrzycy utajonej,
C . sprawdzenia reakcji organizmu w wyrównanej cukrzycy,
D . oceny glikozurii.
Zadanie 50.
D o roli społecznej drugorzędowej pełnionej przez człowieka
według modelu adaptacyjnego C. Roy NIE należy:
A . rola matki,
B . rola wychowawcza,
C . rola opiekuńcza,
D . rola terapeutyczna.
Zadanie 51.
W edukacji chorego z cukrzycą typu 2 jednym z ważnych elementów
terapii cukrzycy jest zachęcanie d o aktywności fizycznej, jako
niefarmakologicznej metody leczenia insulinooporności. Wskaż
NIEPRAWDZIWE twierdzenie dotyczące aktywności fizycznej:
A . uwrażliwia komórki na insulinę,
B . poprawia bilans energetyczny,
C . obniża ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego,
D . zwiększa zagrożenie osteoporozą.
Zadanie 52.
W e wczesnej diagnostyce klinicznej świeżego zawału serca,
największe znaczenie posiada oznaczenie:
A . troponiny sercowej,
B . dehydrogenazy mleczanowej,
C . aminotransferazy asparaginowej,
D . aminotransferazy alaninowej.
Zadanie 53.
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy NIE jest/są:
A . bradykardia,
B . tachykardia,
C . nudności,
D . zmęczenie.
Zadanie 54.
Które z podanych pokarmów s ą przeciwwskazane dla chorego z
zespołem jelita drażliwego w okresie biegunek?
A . zupy zabielane śmietaną,
B . słaba herbata,
C . woda mineralna niegazowana,
D . chude gotowane ryby.
Zadanie 55.
Zadaniem priorytetowym w pielęgnowaniu pacjenta z ostrą
białaczką szpikową jest:
A . przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego,
B . ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym,
C . poprawa kondycji fizycznej,
D . właściwe odżywienie chorego.
Zadanie 56.
Szron mocznicowy w przewlekłej niewydolności nerek spowodowany
jest:
A . dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi,
B . średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
C . niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi,
D . brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta.
Zadanie 57.
W śpiączce hipometabolicznej należy pacjentowi podać:
A . insulinę,
B . glukagon,
C . tyroksynę,
D . potas.
Zadanie 58.
Do rozwoju zastoinowej marskości wątroby predysponuje:
A . lamblioza,
B . przewlekła niewydolność krążenia lewokomorowa,
C . niewydolność żylna,
D . przewlekła niewydolność krążenia prawokomorowa.
Zadanie 59.
Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku
podeszłym można dokonać przy użyciu:
A . testu Tinetti, skali Bradena,
B . testu rysowania zegara, MMSE, AMTS,
C . skali Barthel, ADL, IADL, TUG,
D . skali Norton, GDS, wskaźnika BMI.
Zadanie 60.
W przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc, uszkodzenie płuc jest
wynikiem palenia papierosów, ale także następstwem:
A . uwolnienia mediatorów, m.in. histaminy, enzymów
proteolitycznych,
B . niedoboru antyproteaz, głównie Alfa1-antytrypsyny,
C . zwiększenia stężenia ogólnego IgE,
D . wytwarzania leukotrienów, prostaglandyny.
Zadanie 61.
Stanem bezpośredniego zagrożenia życia NIE jest odma:
A . prężna,
B . obustronna,
C . z krwiakiem opłucnej,
D . podskórna.
Zadanie 62.
Zespół Lyella oraz zespół Stevensa i Johnsona:
A . t o ciężkie, zagrażające życiu stany, rozwijające się w
wyniku wielonarządowej niepożądanej reakcji na leki,
B . charakteryzują się martwicą naskórka prowadzącą d o jego
spełzania, tworzeniem się nadżerek n a błonach
śluzowych,
C . s ą t o postaci tej samej choroby, a głównym kryterium
podziału jest pole powierzchni spełzania naskórka,
D . wszystkie powyższe stwierdzenia są prawdziwe.
Zadanie 63.
Nadczynność tarczycy może wystąpić na skutek stosowania:
A . amiodaronu,
B . hydrocortyzonu,
C . cortineffu,
D . solu-medrolu.
Zadanie 64.
Krioprecypitat p o rozmrożeniu należy przetoczyć choremu w
ciągu:
A . dowolnego czasu,
B . 15 minut,
C . 30 minut,
D . 1 godziny.
Zadanie 65.
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może
wystąpić u osoby:
A . leczonej kilka miesięcy diklofenakiem z powodu choroby
stawów,
B . leczonej pridinolem z powodu parkinsonizmu,
C . leczonej insuliną dłużej niż 10 lat,
D . stosującej doustne środki antykoncepcyjne.
Zadanie 66.
Charakterystyczne objawy podmiotowe astmy to:
A . napadowa duszność, głównie wydechowa, świszczący
oddech, kaszel,
B . duszność wdechowa, świszczący oddech, kaszel,
C . duszność głównie wdechowa, kaszel wilgotny, gorączka,
D . kaszel z odksztuszaniem, krwioplucie, przyspieszony
oddech.
Zadanie 67.
Przy monitorowaniu dobowego bilansu
uwzględniać:
A . płynów podanych iv,
B . preparatów krwi i osocza,
C . żywienia pozajelitowego,
D . płynów podanych per os.
płynów
NIE
należy
Zadanie 68.
Które z podanych poniżej produktów może spożywać pacjent z
rozpoznaną kamicą wapniową nerek?
A . gruszki, sery topione, ziemniaki,
B . jabłka, masło, marchew,
C . sery białe, kawa naturalna, kasza gryczana,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 69.
Przeciwwskazaniami do oklepywania klatki piersiowej są:
A . nowotwór w obrębie klatki piersiowej, odma opłucnowa,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,
B . zapalenie płuc, przewlekła obturacyjna choroba płuc,
zatorowość płucna, ostra niewydolność płucna,
C . mukowiscydoza, gruźlica, osteoporoza, niewydolność
serca,
D . przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, choroby
płuc śródmiąższowe.
Zadanie 70.
Bóle głodowe s ą objawem charakterystycznym występującym w
chorobie:
A . wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B . wrzodowej dwunastnicy,
C . wrzodowej żołądka,
D . zapaleniu błony śluzowej żołądka.
Zadanie 71.
Pancytopenia, to:
A . obniżenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
B . obniżenie wszystkich elementów morfotycznych krwi,
C . podwyższenie poziomu wszystkich rodzajów granulocytów,
D . podwyższenie wszystkich elementów morfotycznych krwi.
Zadanie 72.
Najczęstszą przyczyną niedoboru żelaza w grupie niedokrwistości
niedoborowych, jest:
A . niewystarczająca podaż,
B . upośledzone wchłanianie,
C . wzmożone zapotrzebowanie,
D . utrata wskutek przewlekłych krwawień.
Zadanie 73.
Spirometria podstawowa, jako badanie czynnościowe układu
oddechowego, służy między innymi d o oceny wskaźnika Tiffaneau,
który jest:
A . natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1),
B . ilorazem FEV1 i VC,
C . szczytowym przepływem wydechowym (PEF),
D . pojemnością życiową (VC).
Zadanie 74.
Brachyterapia jest t o wprowadzenie d o zajętego chorobowo
odcinka oskrzela:
A . wewnątrz oskrzelowego stentu,
B . izotopu promieniotwórczego,
C . platyny,
D . substancji z grupy porfiryn.
Zadanie 75.
Wskazaniem do nakłucia stawu jest/są:
A . uzyskanie materiału do badania,
B . usunięcie płynu,
C . podanie leku,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 76.
Konsekwencją granulocytopenii jest:
A . obniżony poziom wszystkich elementów morfotycznych krwi
i wzrost podatności n a krwawienie z naturalnych otworów
ciała,
B . podwyższony poziom wszystkich elementów morfotycznych
krwi i związane z tym ryzyko wystąpienia zatorów i
zakrzepów,
C . zmniejszenie odporności i wzrost podatności n a
zakażenie,
D . zwiększone ryzyko na krwawienia i krwawienia samoistne.
Zadanie 77.
Dokonując pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, mankiet uciskający
ramię należy wypełnić powietrzem:
A . d o poziomu około 10-20 m m H g powyżej palpacyjnie
stwierdzanego momentu zniknięcia tętna n a tętnicy
promieniowej,
B . d o poziomu około 20-30 m m H g powyżej palpacyjnie
stwierdzanego momentu zniknięcia tętna n a tętnicy
promieniowej,
C . d o momentu odczuwanego i zgłaszanego przez pacjenta
bólu,
D . zawsze do poziomu 180-190 mm Hg.
Zadanie 78.
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie:
A . kolchicyny 0,5mg /d,
B . allopurinolu>300/dl,
C . probenecydu>300/dl,
D . kwasu acetylosalicylowego <3,0/d.
Zadanie 79.
Ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, cechujący się
wysoką temperaturą ciała oraz szybkim przebiegiem wskazują n a
rozpoznanie:
A . róży,
B . trądzika różowatego,
C . obrzęku naczynioruchowego Quinckego,
D . wyprysku kontaktowego.
Zadanie 80.
Źródłem żelaza hemowego są między innymi:
A . orzechy,
B . brokuły,
C . podroby,
D . ryby.
Zadanie 81.
U chorych n a astmę, przed bronchoskopią należy wykonać badania
na APTT, INR, liczbę płytek krwi, oraz:
A . odstawić acenokumarol,
B . podać lek rozszerzający oskrzela,
C . podać heparynę,
D . wykonać gazometrię z krwi tętniczej.
Zadanie 82.
Obrzęk naczynioruchowy Quinckiego zajmuje najczęściej:
A . twarz, wargi, błony śluzowe jamy ustnej, gardła,
krtani, części odsiebne kończyn, narządy płciowe,
B . klatkę piersiową i kończyny górne,
C . klatkę piersiową i kończyny dolne oraz narządy płciowe,
D . brzuch, narządy płciowe oraz kończynę dolną lewą.
Zadanie 83.
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/są:
A . uczucie silnego pragnienia,
B . suchość błon śluzowych,
C . obrzęki obwodowe ciała,
D . zaburzenia psychiczne.
Zadanie 84.
Kwaśne P h kału świadczy o zaburzeniu trawienia i zaburzeniu
wchłaniania:
A . węglowodanów,
B . tłuszczy,
C . białka,
D . błonnika.
Zadanie 85.
W edukacji pacjentki z rozpoznanym toczniem układowym NIE
należy zalecać:
A . ekspozycji na słońce i promieniowanie UVB.,
B . stosowania odzieży bawełnianej, przewiewnej,
C . stosowania kremów z filtrem ochronnym <15,
D . stosowania hormonalnej terapii estrogennej.
Zadanie 86.
U pacjentów z cukrzycą istnieje możliwość sprawdzenia
wyrównania cukrzycy, poprzez wykonanie badania poziomu:
A . hemoglobiny glikozylowanej,
B . hemoglobiny rekombinowanej,
C . retikulocytów,
D . leukocytozy.
Zadanie 87.
Wskazaniem do leczenia bariatrycznego otyłości jest:
A . otyłość III stopnia,
B . otyłość II stopnia,
C . otyłość I I stopnia, połączona z przynajmniej jedną
poważną chorobą związaną z otyłością,
D . prawidłowe odpowiedzi A i C.
Zadanie 88.
Dojrzały erytrocyt żyje w układzie krążenia około:
A . 1-2 dni,
B . miesiąca,
C . 120 dni,
D . pół roku.
Zadanie 89.
Pacjent, u którego w leczeniu stosuje się glikokortykosterydy,
powinien stosować dietę:
A . niskotłuszczową, bez ograniczeń płynowych,
B . bogatą w produkty wysokoenergetyczne,
C . bezsolną oraz unikać spożywania nadmiaru płynów,
D . warzywno-owocową, z ograniczeniem garbników.
Zadanie 90.
Według Lalonda do czynników ryzyka zachorowania należą:
A . styl życia, kontakty seksualne, szczepienia,
B . czynniki genetyczne, warunki pracy i mieszkania, opieka
zdrowotna,
C . choroby zakaźne, czynniki środowiskowe, ochrona
zdrowia, zmiany klimatyczne,
D . styl życia, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne,
ochrona zdrowia.
Zadanie 91.
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest:
A . ponaparstnicowe zaburzenie rytmu,
B . napadowy częstoskurcz nadkomorowy,
C . migotanie przedsionków,
D . trzepotanie przedsionków.
Zadanie 92.
Które z zachowań NIE jest charakterystyczne dla pacjenta z
nadczynnością tarczycy?
A . osłabienie i zmęczenie,
B . spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach,
C . nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość,
D . drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów.
Zadanie 93.
Do objawów hipoglikemii NIE należy:
A . głód, drżenie, osłabienie,
B . podniecenie, niepokój, poty, bladość, bóle głowy,
C . nadmierne pragnienie,
D . kołatanie, szybkie bicie serca.
Zadanie 94.
Następujące zmiany w EKG - całkowicie niemiarowy rytm, trudne
d o zróżnicowania załamki P przy widocznych drobnych
pofałdowaniach linii izoelektrycznej, świadczą o:
A . częstoskurczu komorowym,
B . bloku przedsionkowo-komorowym,
C . bradykardii,
D . migotaniu przedsionków.
Zadanie 95.
Powiększenie śledziony, bladość skóry, zażółcenie powłok,
zażółcenie śluzówek t o odchylenia w badaniu fizykalnym typowe
dla niedkorwistości:
A . z niedoboru kwasu foliowego,
B . z niedoboru żelaza,
C . hemolitycznej,
D . pokrwotocznej.
Zadanie 96.
Mocz zdrowego dorosłego człowieka, pobrany w warunkach pełnej
aseptyki:
A . zawiera nieliczne bakterie,
B . nie zawiera patogenów,
C . zawiera nieliczne grzyby,
D . zawiera nieliczne pierwotniaki.
Zadanie 97.
Pacjent z rozpoznaniem niedokrwistości z niedoboru żelaza m a
zalecone przyjmowanie w warunkach domowych per o s preparatów
żelaza. Wchłanianie żelaza ułatwia przyjmowanie:
A . magnezu,
B . kwasu acetylosalicylowego,
C . kwasu acetylocholinowego,
D . kwasu askorbinowego.
Zadanie 98.
Drżenie spoczynkowe, sztywność mięśniowa oraz spowolnienie
ruchowe t o triada objawów klinicznych Choroby Parkinsona.
Pojawia się n a skutek postępującego i znacznego niedoboru
neuroprzekaźnika, którym jest:
A . acetylocholina,
B . dopamina,
C . adrenalina,
D . serotonina.
Zadanie 99.
Główną rolę w tworzeniu w 1911 r . w Krakowie pierwszej szkoły
nowoczesnego pielęgnowania odegrały:
A . Hanna Chrzanowska, Zofia Szlenkier,
B . Maria Epstein, Anna Rydlówna,
C . Maria Babicka-Zachertowa, Maria Jędrzejewska,
D . Maria Starowiejska, Jadwiga Suffczyńska.
Zadanie 100.
Określenie „leukocyty” obejmuje kilka rodzajów krwinek:
A . granulocyty, monocyty, limfocyty,
B . makrofagi, limfocyty, monocyty,
C . mieloblasty, promielocyty, mielocyty,
D . promielocyty, mielocyty, makrofagi.
Zadanie 101.
Pacjent p o nocnym wypoczynku odkrztusza duże ilości ropnej
wydzieliny, w której możemy odróżnić warstwy i jest t o
charakterystyczne dla:
A . palaczy,
B . nieżytu oskrzeli i ropnia płuc,
C . rozstrzeni oskrzeli,
D . nowotworu płuc.
Zadanie 102.
Nieprzyjemny zapach odkrztuszanej ropnej plwociny świadczy
zazwyczaj o zakażeniu:
A . beztlenowcami,
B . tlenowcami,
C . prątkiem gruźlicy,
D . wirusowym.
Zadanie 103.
Opiekując się pacjentką leczoną chemioterapeutykami w okresie
intensywnego wypadania włosów, należy:
A . wzmocnić poczucie własnej wartości u chorej,
B . zaproponować noszenie chusteczki lub peruki,
C . poinformować
chorą
o
przejściowym
charakterze
dolegliwości,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 104.
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię,
co oznacza:
A . bolesne oddawanie moczu,
B . konieczność oddawania moczu w nocy,
C . obecność białka w moczu,
D . zwiększone wydalanie moczu.
Zadanie 105.
Duże ryzyko p o przeszczepieniu nerki w pierwszym roku stanowi
proces ostrego odrzucenia. Wskaż grupę objawów, które świadczą
o ostrym odrzuceniu przeszczepu nerki:
A . spadek RR, zwiększenie diurezy, gorączka,
B . wzrost RR, zmniejszenie diurezy, stany podgorączkowe,
ból w okolicy przeszczepu,
C . zmiany w zachowaniu, drażliwość, podwyższony próg
bólowy,
D . nadwrażliwość na światło, nudności, wymioty.
Zadanie 106.
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w:
A . prawokomorowej niewydolności krążenia,
B . krwotoku,
C . odwodnieniu,
D . wstrząsie anafilaktycznym.
Zadanie 107.
W zespole jelita drażliwego głównym problemem pielęgnacyjnym,
jest:
A . szybki ubytek masy ciała,
B . narastające niedobory pokarmowe,
C . zaburzenia lękowe, depresyjne,
D . biegunka z domieszką krwi.
Zadanie 108.
Priorytetowym działaniem w leczeniu ostrej biegunki, jest:
A . natychmiastowe podanie antybiotyków bez określania
antybiogramu,
B . natychmiastowe podanie antybiotyków p o określeniu
antybiogramu,
C . zastosowanie środków zapierających,
D . wyrównanie zaburzeń wodno-elektrolitowych.
Zadanie 109.
U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie
należy ograniczyć:
A . mięso drobiowe,
B . gotowane warzywa,
C . chude ryby,
D . mleko pasteryzowane.
Zadanie 110.
Czynnikami, które NIE podlegają modyfikacji w przewlekłej
niewydolności nerek, to:
A . niedokrwistość, hiperlipidemia, płeć męska,
B . niskie wyjściowe GFR (współczynnik przesączania
kłębuszkowego), starszy wiek,
C . nadciśnienie tętnicze, palenie tytoniu,
D . niskie stężenie albuminy, hiperglikemia.
Zadanie 111.
Enteroskopia jest to badanie za pomocą fiberoskopu:
A . jelita cienkiego,
B . dróg żółciowych,
C . jelita grubego,
D . dróg wątrobowych.
Zadanie 112.
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest charakterystyczna
dla chorego z zaawansowaną marskością wątroby?
A . spadek odporności, brak łaknienia, bolesne parcie n a
stolec,
B . uogólnione obrzęki, silny opasujący ból w nadbrzuszu,
bóle głowy,
C . odczuwanie świądu skóry, wodobrzusze, zaburzenia
świadomości,
D . spadek masy ciała, niepokój z powodu kołatania serca,
częste oddawanie dużej ilości moczu,
Zadanie 113.
D o skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn
NIE należy skala:
A . Douglas,
B . Norton,
C . Glasgow,
D . Waterlow.
Zadanie 114.
D o szpitala został przyjęty pacjent z bólami brzucha o
charakterze napadowym (falowym), zatrzymaniem gazów i stolca
(wzdęcia), wymiotujący treścią cuchnącą o zabarwieniu
brunatno-zielonym (tzw. "wymioty kałowe"). Powyższe objawy
świadczą o:
A . chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy,
B . krwawieniu z żylaków przełyku,
C . niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego,
D . atonii żołądka.
Zadanie 115.
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy:
A . dodatni objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni p o
stronie kolki,
B . ujemny objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni
podbrzusza,
C . dodatni objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni p o
stronie kolki,
D . ujemny objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni
podbrzusza.
Zadanie 116.
Prawidłowa kolejność czynności wykonywanych przez osobę chorą
na cukrzycę, to:
A . pomiar stężenia glukozy w e krwi, wstrzyknięcie
insuliny, spożycie posiłku,
B . wstrzyknięcie insuliny, pomiar glukozy w e krwi,
spożycie posiłku,
C . spożycie
posiłku,
pomiar
glukozy,
wstrzyknięcie
insuliny,
D . spożycie posiłku, wstrzyknięcie insuliny, pomiar
glukozy.
Zadanie 117.
Które objawy niepożądane występują w trakcie
enalapril maleate?
A . bóle i zawroty głowy,
B . kaszel,
C . zmęczenie, skurcz mięśni szkieletowych,
D . wszystkie wymienione.
stosowania
Zadanie 118.
Stopień zaawansowania niewydolności serca można ocenić stosując
klasyfikację:
A . Katz,
B . NYHA,
C . Norton,
D . Barthel.
Zadanie 119.
Najczęstsze skutki uboczne stosowania szybko i krótko
działających Beta2-mimetyków wziewnych, to:
A . bradykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie mięśniowe,
hipokaliemia,
B . tachykardia, zaburzenia rytmu serca, drżenie mięśniowe,
hipokaliemia,
C . bradykardia, uczucie suchości w jamie ustnej, drżenie
mięśniowe, hipokaliemia,
D . tachykardia,
kaszel,
gorzki
smak
w
ustach,
hiperkaliemia, hiperglikemia.
Zadanie 120.
Podstawowym badaniem w rozpoznaniu ZZSK (zesztywniającego
zapalenia stawów kręgosłupa) jest badanie:
A . czynnika RF i CRP,
B . radiologiczne,
C . biochemiczne,
D . skriningowe.
Zadanie 121.
Prawidłowo przeprowadzony pomiar ciśnienia tętniczego krwi u
pacjentów w podeszłym wieku otrzymujących leki hipotensyjne
obejmuje pomiar w pozycji:
A . siedzącej i leżącej,
B . stojącej,
C . leżącej,
D . siedzącej, leżącej i stojącej.
Zadanie 122.
Programy rehabilitacji chorych na POChP obejmują:
A . ćwiczenia oddechowe,
B . ogólnousprawniające ćwiczenia fizyczne,
C . edukację chorego i jego bliskich,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 123.
Jeden wymiennik białkowo-tłuszczowy /WBT/, to:
A . 100g białka i 100g tłuszczu,
B . zawartość 10g białka i tłuszczu w 100g produktu,
C . każde 100 kcal pochodzące z białek i tłuszczów,
D . 100 kcal pochodzące z węglowodanów.
Zadanie 124.
W opracowywaniu standardów uwzględniane s ą następujące
kryteria:
A . wiedzy, zamierzeń, celów organizacji,
B . struktury, procesu, wyników,
C . zamierzeń, jakości, doświadczenia,
D . informacyjne, regulacyjne, przepisów prawa.
Zadanie 125.
Z wykwitów pierwotnych powstaje:
A . plama,
B . pęcherzyk,
C . guzek,
D . nadżerka.
Zadanie 126.
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie:
A . zakażenie wirusem HCV ujawnia się często n a etapie
przewlekłego zapalenia wątroby lub marskości wątroby,
B . w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C
stosuje się interferon alfa,
C . zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby,
D . przetrwanie antygenemii HBs ponad 6 miesięcy wskazuje
na przewlekłe zapalenie wątroby.
Zadanie 127.
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest szczególnie
charakterystyczna dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą?
A . obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry,
B . świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności,
C . wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe,
D . obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia.
Zadanie 128.
Objawy z e strony skóry takie jak: skóra nieznacznie zażółcona
(cytrynowożółta, woskowa), włosy przedwcześnie posiwiałe s ą
charakterystyczne dla niedokrwistości:
A . aplastycznej,
B . z niedoboru żelaza,
C . z niedoboru witaminy B12,
D . pokrwotocznej.
Zadanie 129.
Zmiany w wyglądzie zewnętrznym pacjenta: powiększenie rąk i
stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy, obrzęk
tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała - to obraz kliniczny:
A . zespołu lub choroby Cushinga,
B . obrzęku śluzowatego w przebiegu niedoczynności
tarczycy,
C . akromegalii,
D . otyłości.
Zadanie 130.
Atopia t o dziedziczna skłonność d o nadmiernego wytwarzania
immunoglobulin klasy:
A . IgA,
B . IgE,
C . IgG,
D . IgM.
Zadanie 131.
Grzybice właściwe dotyczące naskórka,
wywołane są przez:
A . dermatofity,
B . drożdżaki,
C . grzyby drożdżopodobne,
D . pleśniowce.
włosów
i
paznokci
Zadanie 132.
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe?
A . zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji
nerek,
B . u chorych z przewlekłą mocznicą ilość wydalanego moczu
w ciągu doby nie przekracza 400 ml,
C . dieta bogata w mięso, sery, sól kuchenną, sprzyja
powstawaniu kamicy szczawianowej,
D . niedokrwistość towarzyszy zawsze objawom przewlekłej
niewydolności nerek.
Zadanie 133.
Które z poniższych stwierdzeń jest FAŁSZYWE?
A . nerki pełnią zadanie narządu wewnątrzwydzielniczego
oraz wydalniczego,
B . w nerkach wytwarzany jest enzym renina,
C . w nerkach wytwarzany jest hormon erytropoetyna,
D . niedobór erytropoetyny prowadzi do poliglobulii.
Zadanie 134.
Wskaż, który z objawów przedmiotowych i podmiotowych w obrazie
klinicznym raka pęcherza moczowego NIE występuje:
A . częstomocz,
B . bolesne parcie na mocz,
C . krwinkomocz,
D . masywny krwiomocz.
Zadanie 135.
Czynnikami nieinfekcyjnymi sprzyjającymi wystąpieniu zapalenia
mięśnia sercowego są:
A . wirusy ECHO, wirus Coxsackie A i B, paciorkowiec A,
B . gorączka reumatyczna, zespół SARS, naświetlania
śródpiersia,
C . reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie naczyń o
charakterze
autoimmunologicznym,
naświetlania
śródpiersia,
D . reumatoidalne zapalenie stawów, paciorkowiec A , zespół
SARS.
BLOK OGÓLNOZAWODOWY
Zadanie 136.
Co to jest UPS?
A . oprogramowanie pozwalające n a przesuwanie ikon n a
pulpicie za pomocą myszki,
B . zapora systemu Windows, chroniąca komputer przed
nieautoryzowanym użytkownikiem,
C . program komputerowy powodujący zmniejszenie zużycia
energii
elektrycznej
przez
jednostkę
centralną
komputera,
D . urządzenie
zewnętrzne,
dostarczające
energii
elektrycznej d o komputera podczas krótkich przerw w
zasilaniu sieci energetycznej.
Zadanie 137.
Do szmerów patologicznych NIE zaliczamy:
A . pęcherzykowego,
B . świstów,
C . bronchofonii,
D . trzeszczenia.
Zadanie 138.
Celem ćwiczeń utrwalających w procesie nauczania jest:
A . kształtowanie, utrwalanie i doskonalenie umiejętności
podejmowania decyzji,
B . kształtowanie, utrwalanie i doskonalenie umiejętności
praktycznych,
C . kształtowanie, utrwalanie i doskonalenie komunikowania,
D . kształtowanie,
utrwalanie
i
doskonalenie
procesów
twórczych.
Zadanie 139.
Najmniejszą jednostką informacji w informatyce jest:
A. bajt,
B. bit,
C. piksel,
D. znak.
Zadanie 140.
W przewlekłych chorobach płuc, przebiegających
paznokcie są:
A . pokryte dołkami,
B . naznaczone białymi przebarwieniami,
C . zaokrąglone i wypukłe,
D . łamliwe i kruche.
z
hipoksją,
Zadanie 141.
W
sytuacji
podejrzenia
kamicy
pęcherzyka
żółciowego,
kolkowy umiejscowiony jest w:
A . prawym podżebrzu lub śródbrzuszu,
B . lewym podżebrzu,
C . lewym podżebrzu, promieniujący do lewej łopatki,
D . prawym podbrzuszu.
Zadanie 142.
W badaniu EKG, cecha jest to:
A . najwyższe wychylenie zespołu QRS,
B . wzorcowe wychylenie linii izoelektrycznej,
C . amplituda zespołu RS,
D . szybkość przesuwu papieru.
Zadanie
Badanie
A.
B.
C.
D.
143.
fizykalne płuc po stronie odmy wykazuje wypuk:
bębenkowy, osłabienie szmerów oddechowych,
stłumiony, osłabienie szmerów oddechowych,
bębenkowy, zaostrzenie szmerów oddechowych,
stłumiony, zaostrzenie szmerów oddechowych.
ból
Zadanie 144.
LAN, to:
A . jeden z protokołów połączeniowych,
B . arkusz kalkulacyjny,
C . język programowania,
D . rodzaj sieci komputerowej.
Zadanie 145.
Dążąc
do
zmiany
zachowań
pacjentów
np.:
w
zakresie
prozdrowotnego stylu życia, należy:
A . oddziaływać na zachowania danej osoby,
B . określić pożądany kierunek zmian w zachowaniu,
C . być nastawionym pozytywnie do pacjenta,
D . przestrzegać wszystkich wymienionych.
Zadanie 146.
Którego świadczenia NIE może wykonać pielęgniarka?
A . prowadzenie
rehabilitacji
przyłóżkowej
w
celu
zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,
B . prowadzenia
usprawniania
ruchowego
(siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi),
C . aktywizacja podopiecznych z wykorzystaniem elementów
terapii
zajęciowej
pod
warunkiem
odbycia
kursu
specjalistycznego,
D . ustalenia
rozpoznania
rehabilitacyjnego
i
określenia
zakresu podejmowania działań.
Zadanie 147.
Tiki, to niezależne od woli pacjenta:
A . groteskowe, wykręcone pozycje, często korpusu ciała,
B . wolne, wykręcające, wijące ruchy w obrębie twarzy,
dalszych części kończyn,
C . krótkie, nieregularne, powtarzające się, skoordynowane
ruchy,
D . rytmiczne, powtarzające się, dziwaczne ruchy twarzy i
jamy ustnej.
Zadanie 148.
Wykres Ishikawy:
A . pozwala na znalezienie przyczyn wad,
B . jest narzędziem kontroli usług medycznych,
C . jest narzędziem stosowanym tylko w przemyśle,
D . jest narzędziem stosowanym w zarządzaniu personelem.
Zadanie 149.
Podział kompetencji w zakresie opieki
wskazuje jednoznacznie, ż e decydującym
zdrowotnej w skali państwa jest:
A . wojewoda,
B . właściwy minister,
C . obywatel,
D . marszałek województwa.
zdrowotnej w Polsce
o kierunkach polityki
Zadanie 150.
Triada ekologiczna zakłada, i ż d o powstania choroby potrzebne
jest/są:
A . drobnoustroje, czynniki genetyczne,
B . czynniki fizyczne i chemiczne,
C . środowisko
sprzyjające
rozwojowi
choroby,
organizm
podatny na zachorowanie,
D . wszystkie wymienione.
Zadanie 151.
Prowadząc wywiad z pacjentem podejrzewanym o raka przełyku,
należy zwrócić szczególną uwagę na zgłaszany przez niego objaw:
A . niechęci do pokarmów mięsnych,
B . utrudnionego połykania pokarmów stałych (dysfagia),
C . szybkiego bicia serca, pocenia się rąk i nóg,
D . naprzemiennych biegunek i zaparć.
Zadanie 152.
Ostry zespół splątaniowy związany z nadużywaniem alkoholu może
być wywołany przez:
A . hipoglikemię,
B . hipermagnezemię,
C . hipokalcemię,
D . hiperkaliemię.
Zadanie 153.
Komunikowanie się
w sytuacji konfliktowej jest najbardziej
konstruktywne kiedy:
A . obie strony ścierają się ze sobą,
B . znajdzie się ktoś, kto by w konflikcie pośredniczył,
C . jest dobrze przemyślane,
D . ma na celu stworzenie sprawiedliwej zgody.
Zadanie
Jedną z
A.
B.
C.
D.
154.
metod aktywizujących jest:
pogadanka,
pokaz,
"burza mózgów",
wykład klasyczny.
Zadanie 155.
Celem
działalności
Światowej
Organizacji
Zdrowia
jest
zagwarantowanie przez państwo:
A . prawa jednostki do jak najlepszego zdrowia,
B . prawa do jak najlepszej opieki zdrowotnej,
C . dostępu
do
świadczeń
zdrowotnych,
a
realizowane
świadczenia powinny być odpowiedniej jakości,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 156.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada
2007r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych,
diagnostycznych, leczniczych
i
rehabilitacyjnych udzielanych
przez
pielęgniarkę
albo
położną
samodzielnie
bez
zlecenia
lekarskiego, pielęgniarka nieposiadająca tytułu specjalisty w
dziedzinie
pielęgniarstwa,
może
wykonywać
następujące
czynności, Z WYJĄTKIEM:
A . stosowania tlenoterapii,
B . zakładania zgłębnika do żołądka i odbarczania treści,
C . płukania pęcherza,
D . wykonywania zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna.
Zadanie 157.
Błona śluzowa pokrywająca przegrodę i małżowiny
alergicznym nieżycie nosa, jest:
A . czerwona, naczynia krwionośne obkurczone,
B . obrzmiała i czerwona,
C . obrzmiała i blada,
D . obrzmiała i pokryta nadżerkami.
nosowe
w
Zadanie 158.
Proces pielęgnowania jest:
A . metodą pracy pielęgniarki,
B . teorią pielęgniarstwa,
C . modelem pielęgnowania,
D . formą pracy pielęgniarki.
Zadanie 159.
Podejście
systemowe
poznawczego:
A . B. Neuman,
B . J. Travelbee,
C. C. Roy,
D . F. Abdellah.
stanowi
podstawę
teoretyczną
modelu
Zadanie 160.
Szczepienia ochronne społeczeństwa, t o
profilaktyką:
A . III fazy,
B . II fazy,
C . I fazy - działaniami nieswoistymi,
D . I fazy - działaniami swoistymi.
działania
związane
z
Zadanie 161.
Żółtaki płaskie na powiekach, świadczyć mogą o:
A . zaburzeniu gospodarki kwasowo-zasadowej,
B . zaburzeniu gospodarki białkowej,
C . zaburzeniu gospodarki lipidowej,
D . zaburzeniu gospodarki węglowodanowej.
Zadanie 162.
Metodologia badań naukowych w szerszym znaczeniu to:
A . to samo co metodyka,
B . nauka o metodach działalności naukowej,
C . nauka
o
rodzajach
i
strukturze
czynności
naukowotwórczych,
D . nauka o poprawnych sposobach postępowania w toku całego
procesu badawczego.
Zadanie 163.
W nadczynności tarczycy spowowdowanej chorobą Graves-Basedowa,
NIE występuje:
A . drżenie języka,
B . gładka i ciepła skóra,
C . bradykardia,
D . tachykardia.
Zadanie 164.
Do zaburzeń jakościowych świadomości NIE należy:
A . osłupienie,
B . delirium,
C . zespół zamroczeniowy,
D . śpiączka.
Zadanie 165.
Pierwszoplanowym
postępowaniem
u
pacjenta
po
epizodzie
tonięcia, jest:
A . udrożnienie dróg oddechowych i prowadzenie wentylacji,
B . dążenie do usunięcia zalegającej wody,
C . dążenie do przywrócenia normotermii,
D . wykonanie bezpośredniego masażu serca.
Zadanie 166.
Odpowiedzialność zawodową ponoszą pielęgniarki
i położne,
które:
A . nie znają kodeksu etyki zawodowej,
B . postępują sprzecznie z zasadami etyki zawodowej,
C . nie
znają
ustawy
o
samorządzie
pielęgniarek
i
położnych,
D . postępują sprzecznie z zaleceniami przełożonego.
Zadanie 167.
Zazwyczaj efektem następujących po sobie zmian jest:
A . ewolucja,
B . rewolucja,
C . rozwój organizacji,
D . poprawa warunków pracy.
Zadanie 168.
Dyzartria, jest to:
A . utrata głosu, rozumowanie prawidłowe,
B . zmiana siły, barwy i tonacji głosu, który brzmi jak
chrypka lub szept,
C . mowa
nosowa,
niewyraźna,
ale
treść
zachowana
uszkodzona kontrola mięśni warg, języka, podniebienia
lub gardła,
D . zaburzenie "tworzenia" lub rozumienia mowy, w wyniku
uszkodzenia ośrodków mowy w korze mózgu.
Zadanie 169.
W ocenie palpacyjnej obwodowych węzłów chłonnych pacjenta,
ocenia się:
A . ich wielkość i konsystencję,
B . stopień przesuwania do podłoża i możliwość izolacji,
C . reakcję zapalną (ocieplenie, bolesność),
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
Zadanie 170.
Zapalenie ucha środkowego możemy rozpoznać, gdy reakcję bólową
wywoła:
A . ucisk na przeciwskrawek małżowiny,
B . ucisk za małżowiną,
C . poruszanie małżowiną,
D . próba Webera.
Zadanie 171.
W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?
A. w
czwartej
przestrzeni
międzyżebrowej
po
stronie
prawej,
B . gdziekolwiek w okolicy serca,
C . w drugiej przestrzeni międzyżebrowej p o prawej stronie
mostka,
D . w drugiej przestrzeni międzyżebrowej p o lewej stronie
mostka.
Zadanie 172.
Pielęgniarka realizuje świadczenia pielęgniarskie:
A . zawsze z a zgodą podopiecznego, o ile jest zdolny j ą
wyrazić,
B . n i e pytając pacjenta o zgodę, gdyż w momencie przyjęcia
do szpitala podpisał już zgodę na opiekę,
C . tylko w tych przypadkach, gdy zabieg jest inwazyjny,
D . zależnie od ustaleń przełożonego.
Zadanie 173.
Ból osierdziowy:
A . charakteryzuje ostry początek,
B . jest odczuwalny za mostkiem lub wzdłuż mostka,
C . łagodnieje
w
pozycji
siedzącej,
z
pochyleniem
przodu,
D . wszystkie odpowiedzi są prawidłowe.
do
Zadanie 174.
Jakie zadania określają cele działalności organizacji?
A. ogólne,
B . szczegółowe,
C . elastyczne,
D . czasowe.
Zadanie 175.
Język pacjenta pokryty jest grubą warstwą białego nalotu, który
jest usuwalny szpatułką, co sugeruje:
A . infekcję drożdżakową,
B . aftowe zapalenie jamy ustnej,
C . leukoplakię,
D . język geograficzny.
Zadanie 176.
Arkusz obserwacyjny to:
A . spis codziennych czynności,
B . odnotowywanie najważniejszych wydarzeń,
C . jedna z technik standaryzowanych,
D . załącznik do sprawdzenia z pewnego okresu pracy.
Zadanie
Do cech
A.
B.
C.
D.
177.
planowania strategicznego NIE należy:
kompleksowość,
dynamika,
długotrwałość,
elastyczność.
Zadanie 178.
Pacjent przywieziony przez karetkę oddycha regularnie ok. 8
razy n a minutę, źrenice s ą znacznie zwężone. Oddech pacjenta
jest prawdopodobnie wynikiem depresji ośrodka oddechowego
spowodowanego przez:
A . kokainę,
B . opioidy,
C . benzodiazepiny,
D . wyłącznie heroinę.
Zadanie 179.
Reakcja konsensualna w czasie badania odruchu źrenic n a światło
polega na:
A . równoczesnym
zwężeniu
źrenicy
jednego
oka,
przy
oświetleniu drugiego,
B . równoczesnym rozszerzeniu źrenicy jednego oka, przy
oświetleniu drugiego,
C . braku reakcji źrenicy jednego oka, przy oświetleniu
drugiego,
D . prawidłowa odpowiedź B i C.
Zadanie 180.
Socjologiczna koncepcja zdrowia, koncentruje się na:
A . profilaktyce i walce z chorobą,
B . promocji zdrowia i walce z chorobą,
C . zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych populacji,
D . życiu
codziennym
całej
populacji,
a
nie
tylko
na
ludziach
znajdujących
się
w
sytuacji
zagrożenia
chorobą.

Podobne dokumenty