Dokumentacja techniczna

Komentarze

Transkrypt

Dokumentacja techniczna
15-756 Białystok ul. Swobodna 58/24
tel/fax +48 85 654 38 44 tel. kom. +48 506 110 199
Dokumentacja techniczna
Wykonanie ogrodzenia działki
Utwardzenie terenu na dojeździe do budynku
Temat:
Remont pomieszczeń wewnętrznych
15-034 Białystok
ul. Biała 13/33
Adres:
Dz. Nr 1419
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Inwestor:
15-434 Białystok ul. Biała 13/33
Opracował:
tech. bud. Wojciech Adam Kucharz
upr. bud. Bł 152/83
AB
AutoCad LT PL 343-50888948
Luty 2010 r.
Spis treści
Dane ogólne
str. 3
Analiza stanu istniejącego
str. 4
Ogólne załoŜenia projektowe
str. 4
Zestawienie powierzchni
str. 4
Elementy projektowane
str. 5
Uwagi konserwatorskie
str. 6
Zabezpieczenia przeciwpoŜarowe
str. 6
Rysunki
Szkic sytuacyjny działki
rys. A-0
Ogrodzenie - rozwiniecie
rys. A-1
Ogrodzenie – przęsło, brama przesuwna, bramka
rys. A-2
Rzut pomieszczeń wewnętrznych
rys. A-3
DANE OGÓLNE:
Obiekt:
Wykonanie ogrodzenia terenu od frontu budynku i ulicy Zamenhofa
Remont pomieszczeń wewnętrznych
Inwestor:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
15-440 Białystok ul. Malmeda 8
Jednostka projektowa
KosztBud
15-756 Białystok ul. Swobodna 58/24
tel. (85) 654 38 44
Autor projektu:
tech. bud. Wojciech Kucharz upr. bud. BŁ 152/83
tel. 506 110 199
Podstawa opracowania
-
Umowa pomiędzy inwestorem a jednostką projektową.
Obowiązujące przepisy i warunki techniczne
Inwentaryzacja stanu istniejącego.
PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest ogrodzenia łącznie z bramką i bramą wjazdową. Wykonanie
cokołu betonowego, cokołu z cegły klinkierowej i ogrodzenia z profili stalowych i stali kwadratowej.
Montaż bramki i bramy przesuwnej. Wykonanie utwardzenia terenu na podjeździe do budynku.
Uporządkowanie terenu i zagospodarowanie terenów zielonych. Demontaż istniejącego ogrodzenia
niskiego w narożniku od strony ul. Zamenhofa.
Remont pomieszczenia WC osób niepełnosprawnych, wydzielenie ciągu komunikacyjnego
oraz podział pomieszczenia socjalnego na WC i pomieszczenie sanitarne.
ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO
Od frontu budynku jest teren otwarty. Po granicy działki znajduje się chodnik. Od szczytu
budynku od ulicy Zamenhofa po granicy działki istnieje ogrodzenie stalowe niskie i wysokie
przeznaczone do demontażu.
Istniejące pomieszczenie sanitarne osób niepełnosprawnych do modernizacji. Pomieszczenie
socjalne ze zlewozmywakiem i muszlą ustępową. Przejście do pomieszczenia ogólnego przez pokój
kierownika.
OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
Projektuje się wykonanie ogrodzenia wraz z fundamentem betonowym cokołem i cokołem z
cegły klinkierowej. Na wprost wejściu do budynku projektuje się wykonanie w ogrodzeniu bramki i
bramy wjazdowej. Projektuje się również bramę wjazdową od strony ul. Zamenhofa. Konstrukcja
ogrodzenia z profili stalowych zamkniętych, sztachety ze stal kwadratowej walcowanej. Bramy
przesuwane zasilane elektrycznie, sterowana pilotem. Utwardzenie terenu z kostki betonowej.
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW
Dane metryczne
- całkowita długość ogrodzenia
- 82,13 m
- wysokość ogrodzenia
-150 cm
- szerokość bramy przesuwnej
- 392 cm
- szerokość bramki
- 103 cm
- wysokość fundamentu nad terenem - 0-10 cm
- zagłębienie fundamentu
- 80 cm
- szerokość fundamentu
- 20 cm
- wysokość cokołu
- 27 cm
- szerokość cokołu
- 25 cm
- powierzchnia utwardzenia terenu
- podest przed drzwiami
- pomieszczenie WC
- pomieszczenie socjalne
- 35,40m2
- 2,80m2
- 5,80 m2
- 6,07 m2
ELEMENTY PROJEKTOWANE
Wyburzenia, demontaże, rozbiórki
Ogrodzenie
- demontaż istniejące ogrodzenie niskie i wysokie od strony ul. Zamenhofa
- rozbiórka cokół betonowy od strony ul. Zamenhofa.
- materiały uzyskane z rozbiórki wywieź na wysypisko, złomować
Pomieszczenia wewnętrzne
- demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
- wykucie ościeżnic okiennych i drzwiowych
- skucie okładzin ściennych
- zerwanie posadzek PCV i z płytek kamionkowych
Elementy konstrukcyjno – budowlane
Ogrodzenie, teren
Fundament betonowy
- fundament betonowy z betonu B15, szerokość 20cm, wysokość 0-10cm nad terenem, zagłębienie
ok. 80cm. Powierzchnia cokołu nad terenem zatarta na gładko, Górna powierzchnia cokołu ze
spadkiem od ulicy.
Izolacja
- izolacja przeciwwilgociowa na połączeniu fundamentu i cokołu wykonana z zapraw izolacyjnych np.
Atlas Woder S
Cokół
- cokół z cegły klinkierowej. Pierwsza warstwa cegła na płask prostopadle do ogrodzenia, druga
warstwa cegła na płask równolegle do ogrodzenia, trzecia warstwa cegły na rąb. Cegła na rąb
dwustronnie zaokrąglona. Cegła w miejscu uskoku pełna.
Ogrodzenie
- konstrukcja ogrodzenia stalowa z profili zamkniętych. Słupki ogrodzenia 70x70x5mm od góry
zamknięte kopułkami czterospadowymi, poprzeczki przęseł 30x50x5mm, sztachety ze stali
kwadratowej 12x12mm. Łączenie elementów przez spawanie na całej długości styku. Zabezpieczenie
antykorozyjne 2x farba antykorozyjna, 2x farba chlorokauczukowa kolorze brązowym.
Bramy przesuwne
- brama konstrukcji z profili stalowych zamkniętych, sztachety ze stali kwadratowej 12x12mm
(analogicznie jak ogrodzenie). Łączenie elementów przez spawanie na całej długości styku.
Zabezpieczenie antykorozyjne 2x farba antykorozyjna, 2x farba chlorokauczukowa kolorze brązowym.
Fundament betonowy z betonu B15 dostosować do wybranej bramy i napędu. Napęd bramy
elektryczny. Bramy otwierana obustronnie zdalnie pilotem (w komplecie z bramą 5 pilotów). Zasilanie
bramy z budynku przewodem elektrycznym YDY 3x2,5mm2 ułożonym w ziemi w rurce osłonowej.
Głębokość ułożenia przewodu min. 60cm. Przewód oznaczyć taśmą ostrzegawczą ułożoną 30cm nad
przewodem. Zabezpieczenie wyłącznikiem nadmiarowy 16A.
Bramka
- bramki konstrukcji z profili stalowych zamkniętych, sztachety ze stali kwadratowej 12x12mm.
Łączenie elementów przez spawanie na całej długości styku. Bramkę wyposażyć w zamek z klamką
i wkładką bębenkową. Stosowane wyposażenie winno być odporne na warunki atmosferyczne.
Zabezpieczenia antykorozyjne
- wszystkie elementy metalowe malowane 2x farbą antykorozyjna i 2x farbą nawierzchniowa
chlorokauczukową.
Utwardzenie terenu na dojeździe do budynku
- rozebrać istniejące obrzeża chodnikowe, ustawić obrzeża (z demontażu) wydzielając teren do
utwardzenia, korytować na głębokość 30cm, wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10cm,
podbudowę z kruszywa naturalnego 10cm, ułożyć kostkę betonową gr. 8cm na podsypce cementowo
– piaskowej 5cm. Dopasować kostkę betonową do istniejącej.
Podest pod przed drzwiami wejściowymi
- w miejscu wykonania podestu rozebrać istniejącą kostkę betonową, ustawić obrzeża (z demontażu)
wydzielając podest, wykonać podsypkę z piasku gr. 10cm, ułożyć kostkę betonową gr.6cm na
podsypce cementowo – piaskowej (z demontażu).
Wysokość podestu 12cm, spadek 1% od budynku
Roboty ziemne, tereny zielone, roboty uzupełniające.
- wszystkie wykopy wykonać ręcznie, zachować szczególną ostrożność w miejscu przecięcia z
przyłączem gazowym i energetycznym oraz przy nowo ułożony światłowodzie – drzewo na rogu z
lewej strony od wejścia do budynku. Grunt w zasypywanych wykopach zagęścić. Gruntu
rozplantować wzdłuż ogrodzenia po obu jego stronach w miejscu wskazanym w dokumentacji.
Ukształtować teren ze spadkiem od ogrodzenia.
- w miejscach wykonywanych robót ziemnych wykonać trawniki z wcześniejszym wykonaniem
podłoża z warstwy ziemi urodzajnej min. 5cm.
- nadmiar ziemi wywieźć na wysypisko.
- uzyskany z rozbiórki złom wywieź na wysypisko (stanowi własność wykonawcy)
- wykonać drobne naprawy nawierzchni chodników i dróg dojazdowych powstałe w wyniku wymiany
ogrodzenia.
Pomieszczenia wewnętrzne
Instalacje sanitarne
- wykonać nowe podejścia dopływowe i odpływowe, zamontować nowe urządzenia zgodnie
z załączonym rysunkiem, w sanitariacie osób niepełnosprawnych umywalka i muszla sedesowa
przystosowana do specyfiki użytkownika.
Ścianki działowe
- wykonać wydzielenie ciągu komunikacyjnego ścianką GK 12,5mm na konstrukcji stalowej 75mm
oraz wydzielenie sanitariatu z pomieszczenia socjalnego ścianką z płyt GKBI 12,5mm na konstrukcji
stalowej 100mm. Ścianki izolować wełną mineralną 70 i 100 mm,
Tynki ścian i sufitów
- tynki zagruntować, uzupełnić ubytki i pomalować 2x farą emulsyjną w kolorze białym
Okładzina ścian
- ściany licować płytkami glazury min. 20x25cm, spoina wąska, kolory do uzgodnienia z inwestorem
Posadzki
- na posadzkach ułożyć płytki gres antypoślizgowy, spoina wąska, kolory do uzgodnienia z inwestorem
Stolarka
- ościeżnice drewniane, skrzydła drzwi płytowe lakierowane, do WC z małą szybą
Roboty malarskie
- tynki malowane farbą emulsyjną, elementy drewniane i metalowe malowane farbą ftalową.
Roboty dodatkowe
- zamontować uchwyty dla osób niepełnosprawnych zgodnie z rysunkiem.
UWAGI KONSERWATORSKIE
Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Projekt podlega uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE
- nie dotyczą
UWAGI KOŃCOWE
1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlega ochronie prawa autorskiego.
2. WYTYCZNE WYKONAWCZE Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy prowadzić zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych" oraz
obowiązującymi normami, instrukcjami i sztuką budowlaną zachowując przepisy BHP. Stosować
materiały posiadające aktualne aprobaty. Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze

Podobne dokumenty