Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i

Komentarze

Transkrypt

Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i
Zmiany paradygmatów rozwoju jako
uwarunkowania regionalnych i lokalnych
polityk innowacji w Polsce
• Krzysztof Szołek
• •
Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej
• Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
•
•
Rozwój społeczno-gospodarczy oznacza
wzrost gospodarczy połączony ze
zmianami jakościowymi zachodzącymi w
strukturze gospodarki na płaszczyźnie:
•
rzeczowej,
•
własnościowej
•
instytucjonalnej
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Akcentowanie przemian jakościowych wiąże
się
z
upowszechnianiem
nowego
paradygmatu
rozwoju
społecznogospodarczego,
postfordyzmu
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Postfordyzm – cechy:
•
swobodny rozwój przeważa
rozwojem centralnie sterowanym,
•
efektywność
jest
ważniejszym niż równość,
•
różnorodność jest bardziej pożądana
niż jednolitość
nad
kryterium
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Fordyzm
Postfordyzm
Proces
produkcji
Praca
ekonomia
skali,
uniformizacja,
standaryzacja
robotnik
wykonuje
proste,
pojedyncze
czynności
negocjacje
zbiorowe
wielość
zadań
pracownika
indywidualiz
acja,
negocjacje
na szczeblu
lokalnym
bądź firmy
ekonomia
jakości
(economy of
scope),
produkcja
małoseryjna,
elastyczna
Państwo
Ideologia
Polityka
rządów
masowa
konsumpcja,
uspołecznieni
e
instrumenty
keynesowskie,
„państwo
dobrobytu”
konsumpcja
zindywidualiz
owana,
kultura
„Yuppie"
deregulacja,
„społeczeńst
wo
samowystar
czalne”
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Nowe pojęcie:
„neofodyzm” lub „fordyzm soft”
• rozwój produkcji seryjnej produktów zróżnicowanych
dzięki zastosowaniu elastycznej automatyzacji i
technologii informatycznych,
•
oparcie
produkcji
na
formach
regulacji
zdefiniowanych w dobie fordyzmu lub stanowiących
ich syntezę
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Rolą władz regionalnych i lokalnych jest
ograniczenie niepewności w sferze:
• gospodarczej
• społecznej
• przestrzennej
• kulturowej
Możliwe jedynie w warunkach zwiększania
adaptacyjności gospodarki regionów i subregionów, ich
zdolności szybkiego dostosowywania się do nowych
wyzwań gospodarki opartej na wiedzy
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Ograniczenie niepewności
• możliwe w warunkach zwiększania adaptacyjności
gospodarki regionów i subregionów,
•ich zdolności szybkiego dostosowywania się do
nowych wyzwań gospodarki opartej na wiedzy,
• wymaga odstąpienia od wielu utrwalonych praktyk
administracyjnych
Zmiany paradygmatów rozwoju jako uwarunkowania regionalnych i lokalnych polityk innowacji w Polsce
Krzysztof Szołek
Należy ograniczać próby ręcznego
zarządzania rozwojem przez
samorządowe władze regionalne i lokalne
na rzecz:
•
tworzenia technicznych i społecznych warunków do
kreowania i absorpcji innowacji korzystnych dla danego
obszaru
• wspierania inicjatyw przedsiębiorców i innowatorów
• ograniczania horyzontów planowania
• rozbudowy zdolności do reagowania na zmianę
• redukowania destrukcyjnych opóźnień powodowanych przez
zawiłe i niejednoznaczne procedury
• zastępowanie priorytetów nominalnych proaktywnymi
• skoncentrowanie się na obszarach, na których występuje
dążenie do zmian i otwarcie na zmiany

Podobne dokumenty