Załączniki do regulaminów ubezpieczeniowych funduszy

Komentarze

Transkrypt

Załączniki do regulaminów ubezpieczeniowych funduszy
inwestycje
Załączniki
do regulaminów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych
do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
AXA – Portfel Stabilnego Wzrostu
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
AXA – Portfel Zrównoważony
Otwarte fundusze inwestycyjne lub instytucje wspólnego inwestowania
o profilu akcyjnym oraz otwarte fundusze inwestycyjne lub instytucje
wspólnego inwestowania o profilu dłużnym.
Otwarte fundusze inwestycyjne lub instytucje wspólnego inwestowania
o profilu akcyjnym oraz otwarte fundusze inwestycyjne lub instytucje
wspólnego inwestowania o profilu dłużnym.
Otwarte fundusze
inwestycyjne
lub instytucje wspólnego
inwestowania o profilu
akcyjnym
Otwarte fundusze
inwestycyjne
lub instytucje wspólnego
inwestowania o profilu
akcyjnym
Otwarte fundusze
inwestycyjne
lub instytucje wspólnego
inwestowania o profilu
dłużnym
Otwarte fundusze
inwestycyjne
lub instytucje wspólnego
inwestowania o profilu
dłużnym
Arka BZ WBK FIO
– Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
Investor Obligacji FIO
Arka BZ WBK FIO
– Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
Investor Obligacji FIO
Investor Akcji Dużych Spółek FIO
Skarbiec FIO – Subfundusz
Instrumentów Dłużnych
Skarbiec-Obligacja
Investor Akcji Dużych Spółek FIO
Skarbiec FIO – Subfundusz
Instrumentów Dłużnych
Skarbiec-Obligacja
AXA FIO – AXA
Subfundusz Obligacji
AXA FIO – AXA
Subfundusz Obligacji
AXA FIO – AXA Subfundusz
Antyinflacyjny
AXA FIO – AXA Subfundusz
Antyinflacyjny
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
ING Parasol FIO
– ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
ING Parasol FIO
– ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
Legg Mason Akcji FIO
Legg Mason Akcji FIO
Noble Funds FIO – Subfundusz Noble Fund Akcji
Noble Funds FIO – Subfundusz Noble Fund Akcji
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich
PKO Akcji FIO
PKO Akcji FIO
PKO Akcji Nowa Europa FIO
PKO Akcji Nowa Europa FIO
Skarbiec FIO – Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja
Skarbiec FIO – Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja
UniFundusze FIO – Subfundusz UniKorona Akcje
UniFundusze FIO – Subfundusz UniKorona Akcje
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji „Big Players”
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji „Big Players”
AXA FIO – AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation (AAA)
AXA FIO – AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation (AAA)
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji
Noble Funds FIO – Subfundusz Noble Fund
Akcji Małych i Średnich Spółek
Noble Funds FIO – Subfundusz Noble Fund
Akcji Małych i Średnich Spółek
UniFundusze FIO – Subfundusz UniAkcje
Małych i Średnich Spółek
UniFundusze FIO – Subfundusz UniAkcje
Małych i Średnich Spółek
Quercus Parasolowy SFIO – Quercus Subfundusz Agresywny
Quercus Parasolowy SFIO – Quercus Subfundusz Agresywny
ING Parasol FIO – ING Subfundusz Selektywny
ING Parasol FIO – ING Subfundusz Selektywny
AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel. 22 555 00 00, fax 22 555 00 52, www.axa.pl
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRS 41216, NIP 521-10-36-859, Kapitał zakładowy: 417 640 000 zł – wpłacony w całości
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego
AXA – Portfel Akcji
Otwarte fundusze inwestycyjne lub instytucje wspólnego inwestowania
o profilu akcyjnym oraz otwarte fundusze inwestycyjne lub instytucje
wspólnego inwestowania o profilu dłużnym.
Otwarte fundusze
inwestycyjne
lub instytucje wspólnego
inwestowania o profilu
akcyjnym
Otwarte fundusze
inwestycyjne
lub instytucje wspólnego
inwestowania o profilu
dłużnym
Arka BZ WBK FIO
– Subfundusz Arka BZ WBK Akcji
Investor Obligacji FIO
Investor Akcji Dużych Spółek FIO
Skarbiec FIO – Subfundusz
Instrumentów Dłużnych
Skarbiec-Obligacja
Załącznik do Regulaminu ubezpieczeniowych
funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów
w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych
otwartych
Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w jednostki uczestnictwa jednego otwartego funduszu inwestycyjnego:
1) AXA – Arka BZ WBK Akcji
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Arka BZ WBK FIO –
Subfundusz Arka BZ WBK Akcji.
2) AXA – Arka BZ WBK Zrównoważony
3)
AXA FIO – AXA
Subfundusz Obligacji
AXA FIO – AXA Subfundusz
Antyinflacyjny
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO
4)
5)
6)
ING Parasol FIO
– ING Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Arka BZ WBK FIO –
Subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony.
AXA – Investor Akcji Dużych Spółek
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Investor Akcji Dużych
Spółek FIO.
AXA – Investor Gold Otwarty
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Investor Parasol SFIO
Subfundusz Investor Gold Otwarty.
AXA – Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Investor Top 50
Małych i Średnich Spółek FIO.
AXA – Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Investor Zabezpieczenia
Emerytalnego FIO.
AXA – ING Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości
Legg Mason Akcji FIO
7)
Noble Funds FIO – Subfundusz Noble Fund Akcji
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa ING Parasol FIO – ING
Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości.
8) AXA – ING Selektywny
Pioneer FIO Subfundusz Pioneer Akcji Polskich
PKO Akcji FIO
PKO Akcji Nowa Europa FIO
Skarbiec FIO – Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja
UniFundusze FIO – Subfundusz UniKorona Akcje
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji „Big Players”
AXA FIO – AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation (AAA)
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa ING Parasol FIO – ING
Subfundusz Selektywny.
9) AXA – ING Środkowoeuropejski Sektora Finansowego
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa ING Parasol FIO – ING
Subfundusz Środkowoeuropejski Sektora Finansowego.
10) AXA – Legg Mason Akcji
AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Legg Mason Akcji FIO.
11) AXA – Legg Mason Strateg
Noble Funds FIO – Subfundusz Noble Fund
Akcji Małych i Średnich Spółek
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Legg Mason Strateg FIO.
12) AXA – Noble Fund Akcji
UniFundusze FIO – Subfundusz UniAkcje
Małych i Średnich Spółek
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Noble Funds FIO –
Subfundusz Noble Fund Akcji.
13) AXA – Noble Fund Mieszany
Quercus Parasolowy SFIO – Quercus Subfundusz Agresywny
ING Parasol FIO – ING Subfundusz Selektywny
14)
15)
16)
17)
18)
19)
2
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Noble Funds FIO –
Subfundusz Noble Fund Mieszany.
AXA – Pioneer Akcji Amerykańskich
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Pioneer Akcji Amerykańskich FIO.
AXA – Pioneer Akcji Polskich
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Pioneer FIO Subfundusz
Pioneer Akcji Polskich.
AXA – Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Pioneer Funduszy Globalnych Specjalistyczny FIO Subfundusz Dochodu i Wzrostu Rynku
Chińskiego.
AXA – PKO Akcji
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa PKO Akcji FIO.
AXA – PKO Akcji Nowa Europa
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa PKO Akcji Nowa Europa FIO.
AXA – PKO Akcji Rynku Japońskiego
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa PKO Światowy Fundusz Walutowy Specjalistyczny FIO – Subfundusz PKO Akcji Rynku
Japońskiego.
20) AXA – PKO Stabilnego Wzrostu
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa PKO Stabilnego Wzrostu FIO.
21) AXA – Skarbiec III Filar
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec-III Filar.
22) AXA – Skarbiec Akcja
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO – Subfundusz Akcji Skarbiec-Akcja.
23) AXA – Skarbiec Obligacja
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO – Subfundusz Instrumentów Dłużnych Skarbiec-Obligacja.
24) AXA – Skarbiec Ochrony Kapitału
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec-Ochrony Kapitału.
25) AXA – Skarbiec Spółek Wzrostowych
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Skarbiec FIO – Subfundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych
AXA – UniKorona Akcje
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa UniFundusze FIO –
Subfundusz UniKorona Akcje.
AXA – UniKorona Zrównoważony
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa UniFundusze FIO –
Subfundusz UniKorona Zrównoważony.
AXA – UniBezpieczna Alokacja
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa UniFundusze FIO –
Subfundusz UniBezpieczna Alokacja.
AXA – Akcji „Big Players”
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji „Big Players”.
AXA – Equity AAA (Active Asset Allocation)
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Equity AAA (Active Asset Allocation).
AXA – Antyinflacyjny
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Antyinflacyjny.
AXA – Akcji
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Akcji.
AXA – Obligacji
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Obligacji.
AXA – Lokacyjny
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Lokacyjny.
AXA – Zrównoważony
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Zrównoważony.
AXA – Stabilnego Wzrostu
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa AXA FIO – AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu.
AXA – Quercus Selektywny
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Quercus Parasolowy
SFIO – Quercus Subfundusz Selektywny.
AXA – Quercus lev
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Quercus Parasolowy
SFIO – Quercus Subfundusz lev.
39) AXA – Quercus Agresywny
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Quercus Parasolowy
SFIO – Quercus Subfundusz Agresywny.
40) AXA – Noble Fund Timingowy
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Noble Funds FIO –
Subfundusz Noble Fund Timingowy.
41) AXA – Noble Fund Global Return
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Noble Funds FIO –
Subfundusz Noble Fund Global Return.
42) AXA – Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Noble Funds FIO –
Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek.
43) AXA – Noble Fund Africa
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Noble Funds SFIO –
Subfundusz Noble Fund Africa.
44) AXA – UniAkcje Małych i Średnich Spółek
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa UniFundusze FIO –
Subfundusz UniAkcje Małych i Średnich Spółek.
45) AXA – Superfund Trend Bis Powiązany
Całkowita alokacja w jednostki uczestnictwa Superfund Trend Bis
Powiązany FIO.
3
Załącznik do Regulaminu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych
o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych
Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych o całkowitej alokacji aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych:
Nazwa funduszu zagranicznego,
w którego tytuły uczestnictwa
lokowane są aktywa funduszu
Waluta, w której ustalana jest
cena tytułów uczestnictwa
funduszu zagranicznego
AXA – Europe Emerging
Fundusz inwestycyjny AXA World Funds
– Subfundusz AXA WF Framlington Europe Emerging
EUR
AXA – Europe Real Estate Securities
Fundusz inwestycyjny AXA World Funds
– Subfundusz AXA WF Framlington Europe Real Estate Securities
EUR
AXA – Europe Small Cap
Fundusz inwestycyjny AXA World Funds
– Subfundusz AXA WF Framlington Europe Small Cap
EUR
AXA – Euro Relative Value
Fundusz inwestycyjny AXA World Funds
– Subfundusz AXA WF Framlington Euro Relative Value
EUR
AXA – Optimal Income
Fundusz inwestycyjny AXA World Funds
– Subfundusz AXA WF Framlington Optimal Income
EUR
AXA – Talents
Fundusz inwestycyjny AXA World Funds
– Subfundusz AXA WF Framlington Talents
EUR
AXA – BlackRock Latin American
Fundusz inwestycyjny BlackRock Global Funds
– Subfundusz Latin American Fund
USD
AXA – BlackRock Local Emerging
Markets Short Duration Bond
Fundusz inwestycyjny BlackRock Global Funds
– Subfundusz Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund
USD
AXA – BlackRock New Energy
Fundusz inwestycyjny BlackRock Global Funds
– Subfundusz New Energy Fund
USD
AXA – BlackRock World Gold
Fundusz inwestycyjny BlackRock Global Funds
– Subfundusz World Gold Fund
USD
AXA – BlackRock World Mining
Fundusz inwestycyjny BlackRock Global Funds
– Subfundusz World Mining Fund
USD
AXA – HSBC BRIC Markets Equity
Fundusz inwestycyjny HSBC Global Investment Funds
– Subfundusz BRIC Markets Equity
USD
AXA – HSBC Climate Change
Fundusz inwestycyjny HSBC Global Investment Funds
– Subfundusz Climate Change
USD
AXA – HSBC Global Emerging Markets Equity
Fundusz inwestycyjny HSBC Global Investment Funds
– Subfundusz Global Emerging Markets Equity
USD
AXA – HSBC Indian Equity
Fundusz inwestycyjny HSBC Global Investment Funds
– Subfundusz Indian Equity
USD
AXA – JPMorgan Emerging
Europe Middle East and Africa Equity
Fundusz inwestycyjny JPMorgan Funds
– Subfundusz Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
USD
AXA – JPMorgan Highbridge
Statistical Market Neutral
Fundusz inwestycyjny JPMorgan Investment Funds
– Subfundusz Highbridge Statistical Market Neutral Fund
USD
AXA – Templeton Asian Growth
Fundusz inwestycyjny Franklin Templeton Investment Funds
– Subfundusz Templeton Asian Growth Fund
USD
AXA – Templeton Global Bond (PLN)
Fundusz inwestycyjny Franklin Templeton Investment Funds
– Subfundusz Templeton Global Bond Fund
PLN
AXA – Templeton Global Bond (USD)
Fundusz inwestycyjny Franklin Templeton Investment Funds
– Subfundusz Templeton Global Bond Fund
USD
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Jarosław Bartkiewicz
Janusz Arczewski
4560912
Nazwa
funduszu

Podobne dokumenty