Patella Pro

Komentarze

Transkrypt

Patella Pro
Leczenie bolesności przedniego
przedziału kolana za pomocą ortezy
Patella Pro
Informacja dla lekarzy i fizjoterapeutów
Patella Pro
Orteza z dynamiczną recentralizacją rzepki Patella Pro
Przy 10 – 30° kącie zgięcia stawu kolanowego, gdy rzepka jest luźna i ma ograniczony kontakt z bloczkiem kości udowej,
ryzyko jej zwichnięcia jest szczególnie wysokie. Orteza Patella Pro dzięki dynamicznej recentralizacji utrzymuje fizjologiczny
ruch rzepki w bloczku kości udowej. Siły działające na rzepkę nie zwiększają się proporcjonalnie do kąta zgięcia stawu
kolanowego, tylko odpowiednio dopasowują się do siły działającej bocznie na rzepkę.
2
Otto Bock HealthCare GmbH | 8320 Patella Pro
Zespół bólowy przedniego przedziału kolana nowoczesna terapia ortezą Patella Pro
Orteza Patella Pro zapewnia medializację rzepki pod
każdym kątem zgięcia stawu kolanowego - zawsze
prawidłowa siła podparcia rzepki.
Orteza A
innej firmy
Efekt medializacji
Orteza B
innej firmy
Patella Pro
Pozycja stojąca
Zgięcie
Wyprost
Efekt medializacji rzepki od zgięcia do wyprostu przy zastosowaniu ortezy Patella Pro
przyśrodkowa
medial
45
40
kąt
[°][°]
- zgięcie
Angle
– Knee kolana
flexion
35
30
25
20
15
10
5
0
-1
-2
-4
-5
s[mm]
-3
-6
-7
-8
Neutral
neutralna
Patella Pro Orthosis
-9
boczna
lateral
• Medializacja pod różnym kątem zgięcia bez nadmiernej korekty lub redukcji sił korygujących
* Odniesienia: ISPO World Congress / Orthopaedics + Rehabilitation Technology 2010 trade fair - speaker: Brüggemann, Gert Peter, Prof. Dr., Institute for Biomechanics and
Orthopaedics, German Sports Academy - Patella kinematics controlled by a new knee orthosis - in-vitro study of the Patella Pro orthosis
Cechy i korzyści
• Indywidualne dopasowanie; funkcjonalna i dynamiczna
recentralizacja utrzymująca rzepkę w odpowiednim
miejscu (np. przy wysiłku podczas uprawiania sportu)
• Efekt medializacji przy wyproście zabezpiecza rzepkę w
pozycji stojącej
• Brak ucisku statycznego na rzepkę w celu złagodzenia
naprężeń okolicy podrzepkowej
• Unikanie nachylenia rzepki, co w fazie dynamicznej
odciąża napięcie okolicy dołu podkolanowego
• Łatwe zakładanie i zdejmowanie, bez ucisku na tylną
• Brak ucisku na ścięgno rzepki, aby uniknąć oddziaływania
niepożądanych sił
• Elastyczny materiał zapewnia długotrwałe użytkowanie
ortezy, zwłaszcza w okresie wzmożonej aktywności
pacjenta
• Odprowadzanie wilgoci na zewnątrz przez rozciągliwy
materiał zwiększa propriocepcję, kompresję i idealne
dopasowanie
• Smukły i lekki model ortezy zapewnia duży komfort
noszenia, nawet pod ubraniem
część kolana, oraz maksymalne dopasowanie do pacjenta
8320 Patella Pro | Otto Bock HealthCare GmbH
3
Tło medyczne
Rzepka jest największą trzeszczką w układzie kostnym
blokowanie kolana, ból podczas takich czynności jak
człowieka, zintegrowana w fazie wyprostu ze stawem
kucanie, wchodzenie i schodzenie ze schodów, podczas i po
kolanowym.
aktywności sportowej, ból i sztywność po dłuższym siedzeniu
ze zgiętymi stawami kolanowymi. Objawy kliniczne takie jak
Często pojawiające się terminy takie jak ból przedniej części
odchylenia od prawidłowej osi pionowej kończyn dolnych,
kolana, ból wewnętrznej strony rzepki oraz zespół rzepkowo-
nadmierna ruchomość lub ograniczenie ruchomości w
udowy określają pewną liczbę symptomów, które nie mogą
stawie kolanowym oraz zanik mięśnia czworogłowego, mogą
być przypisane do określonej jednostki chorobowej.
doprowadzić do podobnych dolegliwości bólowych i zwykle
są łatwo diagnozowane przez lekarza lub fizjoterapeutę.
Przy dolegliwościach przedniej części kolana, często
obserwowane są zaniki mięśniowe i zmiany neurologiczne
wynikające z nieodpowiedniego ruchu rzepki w bloczku kości
udowej. Zmniejszona elastyczność tkanek miękkich wokół
stawu kolanowego może spowodować zmiany w naturalnej
biomechanice kolana oraz zwiększyć nienaturalną aktywność
mięśni. W rezultacie nadmierny ucisk na staw rzepkowoudowy może nieodwracalnie uszkodzić powierzchnie
stawowe doprowadzając do bolesnych objawów.
Rozwiązaniem jest leczenie zachowawcze, precyzyjnie
dostosowane do diagnozowanych objawów. Objawy
odczuwalne przez pacjenta to ból okołorzepkowy,
4
Otto Bock HealthCare GmbH | 8320 Patella Pro
Syndrom rzepkowo-udowy może wykazywać zarówno
zmiany zapalne jak i niezapalną fazę ostrego bólu. Leczenie
początkowo skupia się na eliminacji bólu. W zależności od
stopnia podrażnienia, należy ograniczyć aktywność fizyczną,
włączając do terapii zaopatrzenie ortotyczne.
Orteza rzepki Patella Pro z dynamiczną funkcją
recentralizacji, zapewnia funkcjonalne pozycjonowanie
rzepki podczas codziennej aktywności. Rzepka narażona
jest na zwichnięcie szczególnie podczas ruchu w 10-30°
zgięciu/wyproście. Orteza Patella Pro dzięki dynamicznej
funkcji recentralizacji rzepki, przywraca ją do prawidłowej
pozycji na bloczku kości udowej. System pozycjonowania
rzepki i dozowania siły bocznej, który działa niezależnie od
kąta zgięcia stawu kolanowego, zapobiega nadmiernemu
uciskowi bocznemu na rzepkę.
Orteza zapobiega podwichnięciu rzepki, które powoduje
Silna dynamiczna,
zwiększenie ucisku na tkanki miękkie wewnątrz stawu.
recentralizacja w zgięciu 10-30°
Łagodzi ucisk, często wywołujący stan zapalny, co
sprzyja szybkiej regeneracji powierzchni stawowych. Przy
prawidłowym zastosowaniu ortezy, skutkującym odciążeniem
stawu kolanowego, możliwa staje się fizjologiczna aktywacja
mięśnia czworogłowego. Program do ćwiczeń Patella Move
wraz z zastosowaniem ortezy Patella Pro systematycznie
wspierają leczenie zachowawcze.
Dla pacjentów cierpiących na ból przedniego przedziału
kolana, orteza Patella Pro jest nowoczesnym rozwiązaniem
oferującym funkcjonalną, dynamiczną recentralizację
rzepki i może być wykorzystana w trzech fazach leczenia
zachowawczego oraz pooperacyjnego w rzepkowo-udowym
zespole bólowym.
Podstawą leczenia zespołu bólowego rzepkowo-udowego
jest program rehabilitacyjny dostosowany do indywidualnych
objawów klinicznych pacjenta i powinien być koordynowany
przez lekarza, fizjoterapeutę oraz pacjenta. Orteza Patella
Pro zalecana jest przy każdej aktywności ruchowej i
Ciągła, optymalna i dynamiczna recentralizacja
czynnościach wywołujących ból w okolicy rzepki i stawu
bez nadmiernej korekty w zgięciu > 30°
kolanowego.
8320 Patella Pro | Otto Bock HealthCare GmbH 5
Program rehabilitacji
1. Leczenie zachowawcze z ortezą Patella Pro*
(W przypadku dolegliwości przewlekłych, program realizowany jest regularnie)
MOBILNOŚĆ
1
2
3
SIŁA
KOORDYNACJA
FAZA
OSTRA
• odciążenie rzepki za
pomocą Ortezy Patella Pro
z funkcją recentralizacji
rzepki
brak treningu
brak treningu
FAZA
PODOSTRA
• program Patella Move
• recentralizacja rzepki z
ortezą
• rozciągnięcie napiętych
mięśni
• umiarkowany trening siłowy
z możliwym zastosowaniem
ortezy
• program Patella Move z
ortezą
FAZA LECZENIA
POURAZOWEGO
/ PROFILAKTYKA
URAZOWA
• zwiększanie obciążenia z
ortezą
• sporadyczne zdejmowanie
ortezy z mniejszym
obciążeniem
• trening siłowy w
pełnym zakresie
ruchu asymetrycznie i
symetrycznie
• program Patella Move z
ortezą
Zespół bólowy rzepkowo-udowy może objawiać się zarów-
rzepki na swoje miejsce podczas ruchu w zgięciu/wyproście
no zmianami zapalnymi w związku z podrażnieniem tkanek,
kolana pomiędzy kątem 10-30°, wtedy gdy szczególnie
jak i ostrym bólem bez zmian zapalnych, wywołanym
narażona jest na zwichnięcie.
podwyższonym ciśnieniem w stawie rzepkowo-udowym w
przypadku patologicznego uszkodzenia stawu. Patella Pro
W fazie terapii pourazowej nasilamy trening, aby w drugiej jej
jest używana w sposób ciągły w tej fazie zmniejszając pa-
połowie stopniowo ograniczać używanie ortezy do momentu,
tologiczne zmiany. Po fazie ostrego bólu następuje faza po-
gdy mięśnie samodzielnie będą korygować ustawienie rzepki
dostrego bólu, w której można rozpocząć program trenin-
bez pomocy ortezy.
gowy. Trening skupia się na rozciąganiu skróconych mięśni
w obrębie miednicy, biodra i kolana, oraz aktywacji mięśnia
czworogłowego. Orteza Patella Pro pomaga w przywróceniu
Uwaga
Informacje dotyczące rehabilitacji stanowią jedynie ogólne wskazówki i mogą znacznie odbiegać od faktycznego
postępowania w danym przypadku choroby. Program Patella Move został opracowany i sprawdzony przy współpracy
z Clinical Excellence Circle (CEC).
6
Otto Bock HealthCare GmbH | 8320 Patella Pro
2. Leczenie pooperacyjne ortezą Patella Pro*
(W przypadku leczenia operacyjnego zespołu bólowego rzepkowo-udowego)
MOBILNOŚĆ
1
2
3
FAZA 1
STAN ZAPALNY
SIŁA
KOORDYNACJA
• unieruchomienie w
wyproście
brak treningu
brak treningu
• pełna ruchomość z ortezą
Patella Pro
• trening izometryczny mięśni
z ortezą Patella Pro
• program Patella Move
w celu kontroli mięśnia
czworogłowego
• kontrola sprzężenia
zwrotnego
• pełna ruchomość i
stopniowe ograniczanie
użycia ortezy
• trening siłowy w pełnym
zakresie ruchu symetrycznie
i asymetrycznie
• stopniowy trening bez
bólowy możliwie bez ortezy
• program Patella Move
• ćwiczenia w zamkniętym
i otwartym łańcuchu
kinetycznym bez ortezy
do 5 dni
FAZA 2
PROLIFERACJA
do 28 dni
FAZA 3
REMODULACJA
do 42 dni
Leczenie operacyjne jest często konieczne, zwłaszcza w
Orteza Patella Pro pomaga w utrzymaniu fizjologicznego
przypadku nieprawidłowego ruchu rzepki lub niestabilności
ruchu rzepki w bloczku kości udowej i zapewnia optymalne
rzepki. Patologie te są często ze sobą związane,
wyniki leczenia operacyjnego. Nowoczesna funkcja
np. niestabilność rzepki wpływa na jej lateralizację.
recentralizacji pozwala na sprawny trening koordynacji
Pooperacyjny stan zapalny to szeroko pojęty termin. Ostre
mięśniowej.
podrażnienie najpierw wymaga unieruchomienia kolana.
W fazie proliferacji można zwiększyć aktywność przy
Całkowita mobilność powinna być osiągnięta w fazie
zastosowaniu ortezy Patella Pro, oraz wprowadzić trening
remodulacji. W trakcie treningów można stopniowo
izometryczny mięśni. W zależności od siły bólu można
zaprzestać ciągłego używania ortezy, a będzie ona stanowiła
stopniowo zwiększać aktywność w tej fazie.
jedynie zabezpieczenie i wsparcie w osiągnięciu najlepszych
wyników terapii.
* Odniesienia: F. Diemer, V. Sutor (2007)
Praxis der medizinischen Trainingstherapie, Georg Thieme Verlag, Stuttgart, New York, 2007, S. 324ff
Autorzy:
Dr. med. Andreas Kannenberg, Ingo Volker Rembitzki, PT, Certified MT, MLT
8320 Patella Pro | Otto Bock HealthCare GmbH
7
Technical changes reserved.
© Otto Bock · 646A274-PL-03-1108
Otto Bock Polska sp. z o.o.
ul. Koralowa 3 · 61-029 Poznań · Telefon +48 61 6538 250 · Fax +48 61 6538 031 · [email protected] · www.ottobock.pl

Podobne dokumenty