Plik źródłowy - Gmina Dębe Wielkie

Komentarze

Transkrypt

Plik źródłowy - Gmina Dębe Wielkie
10. Restrukturyzacja obszaru Gminy Dębe Wielkie
Obszar Gminy Dębe Wielkie znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji społecznogospodarczej. Obecny typowo rolniczy charakter Gminy stwarza szczególnie trudną sytuację
na rynku pracy. Osoby bezrobotne mają bardzo ograniczone szanse na znalezienie
zatrudnienia na obszarze Gminy. Stanowi to bezpośrednią podstawę i motywację dla władz
Gminy Dębe Wielkie do przeprowadzenia gruntowanej oceny możliwości odnowy społecznogospodarczej i restrukturyzacji terenu gminy. Wyrazem tej woli jest zaprogramowanie działań
na poziomie zadań wpisanych do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębe Wielkie.
Niniejszy rozdział identyfikuje najważniejsze uwarunkowania dla procesów
restrukturyzacyjnych, planowanych do realizacji w Gminie Dębe Wielkie.
Proces restrukturyzacji Gminy Dębe Wielkie jest odpowiedzią na postępującą
degradację społeczną i gospodarczą terenów gminy, zwłaszcza w sferze społecznej oraz
spadające znaczenie w całym regionie.
Restrukturyzację należy rozumieć jako zintegrowany proces, polegający na świadomie
zapoczątkowanym procesie zmian społecznych,
ekonomicznych i przestrzennych w
zdegradowanych częściach Gminy, przyczyniającym się do poprawy jakości życia mieszkańców,
ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych, a także przywrócenia ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju.
Istota restrukturyzacji w Gminie Dębe Wielkie
Restrukturyzacja jako potencjalna główna oś rozwojowa Gminy Dębe Wielkie,
Restrukturyzacja to długofalowa wizja odbudowy utraconych walorów gospodarczych, zwłaszcza w
odniesieniu do upadających przedsiębiorstw i zakładów,
Restrukturyzacja to szansa na umocnienie podstawowych funkcji i charakteru gminy
(gospodarczych, usługowych, mieszkaniowych i rekreacyjno-wypoczynkowych),
Restrukturyzacja to szansa na dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy oraz racjonalne
kształtowanie ładu przestrzennego,
Restrukturyzacja to szansa dla wielu mieszkańców na pozytywną zmianę w poziomie życia,
Restrukturyzacja to wreszcie szansa rozwoju dla osób najbardziej zagrożonych patologiami
społecznymi i wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Obszary podlegające procesom restrukturyzacji w Polsce borykają się z wieloma
problemami społecznymi i gospodarczymi. Wysoka stopa bezrobocia, niski poziom
wykształcenia ludności, wysoki udział dochodów ze źródeł socjalnych powodują, że nawet
podstawowe potrzeby gospodarcze i społeczne na tych obszarach nie są zaspokajane w
odpowiednim
stopniu.
Społeczność
obszarów
restrukturyzowanych
wymaga
przekwalifikowania i aktywizacji. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym rozwój nowych
sektorów działalności gospodarczej w terenie jest zły stan infrastruktury technicznej. Wymaga
ona rozbudowy i modernizacji.
Restrukturyzacja gospodarcza
Obszar Gminy Dębe Wielkie wymaga zmiany struktury, głównie gospodarczej, w celu
optymalizacji wykorzystania zasobów w dostosowaniu do popytu wewnętrznego i
zewnętrznego. Zgodnie z definicją restrukturyzacja gospodarcza pociąga za sobą
zmiany w strukturze społecznej i politycznej, zmianę elit. Powoduje zatem z reguły opór
grup zagrożonych utratą znaczenia (dochodów, prestiżu, wpływów) i często podejmowanie działań zachowawczych, neutralizujących zmiany. Restrukturyzacja może
mieć charakter spontaniczny (dostosowanie do zmian w otoczeniu przy braku działań
władz) bądź wymuszony decyzjami wynikającymi z interwencji państwa (programu
restrukturyzacji). Ponadto, wyróżnia się restrukturyzację podmiotową (zmiany własności),
przedmiotową (struktury branżowe), terytorialną (zmiany w układzie przestrzennym).
Zasadniczym celem procesu restrukturyzacji obszaru Gminy Dębe Wielkie jest:
Przeciwdziałanie bezrobociu i negatywnym zjawiskom na rynku pracy
poprzez stymulowanie ożywienia gospodarczego i społecznego Gminy, a
także zwiększenie jej potencjału gospodarczego, w tym poprzez nadanie
terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych
Powyższy cel zasadniczy zostanie zrealizowany poprzez zaprogramowanie rozwoju
infrastrukturalnego, gospodarczego i społecznego w ramach działań zawartych w Planie
Rozwoju Lokalnego.
Analizując najważniejsze problemy społeczno-gospodarcze Gminy Dębe Wielkie należy stwierdzić,
iż kierunki jakie powinny przyjąć zaprogramowane działania Władz Gminy, w tym poprzez wdrożenie
ustaleń Planu Rozwoju Lokalnego, to promocja i wspieranie przedsiębiorczości lokalnej, a także
odnowa utraconych walorów gospodarki lokalnej, co powinno stanowić fundament promocji gminy i
aktywizacji zawodowej różnych grup społecznych, zwłaszcza tych zagrożonych wykluczeniem oraz
długotrwałym bezrobociem. Restrukturyzacja Gminy powinna być także nakierowana na
wyrównywanie szans różnych grup społecznych, w tym młodzieży z rodzin patologicznych, osób
niepełnosprawnych, a także w horyzoncie długoletnim ma na celu stworzenie odpowiedniego
zaplecza dla potencjalnych inwestorów.
Przewidywane rezultaty działań restrukturyzacyjnych w Gminie Dębe Wielkie:
•
Przekształcenie charakteru restrukturyzowanych obszarów poprzez
wykorzystanie ich walorów społecznych, gospodarczych i ekologicznych,
•
Przeciwdziałanie strukturalnemu bezrobociu oraz narastającym patologiom
społecznym, występującym zwłaszcza wśród ludzi młodych długotrwale
pozostających bez pracy,
•
Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez zaangażowanie w
restrukturyzacyjne, zwłaszcza w odniesieniu do działań tzw. „miękkich”,
•
Uruchomienie długoletniej współpracy (na zasadach partnerstwa) Władz Gminy z
organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie,
•
Osiągnięcie wymiernego i kwantyfikowanego efektu w postaci przyrostu miejsc pracy
oraz wzrostu dochodów budżetu Gminy,
•
Promocja gospodarcza Gminy
mazowieckim, ale w całym kraju,
•
Osiągnięcie efektu synergii dzięki wspólnym inicjatywom Gminy i jej partnerów,
•
Zwiększenie wiarygodności Gminy w oczach inwestorów prywatnych oraz
korporacyjnych.
Dębe
Wielkie
nie
tylko
w
pełne
procesy
województwie
Najważniejszym problemem gospodarczym Gminy jest bezrobocie. Działania Władz Gminy Dębe
Wielkie powinny koncentrować się na tworzeniu sprzyjających warunków dla rozwoju małych i
średnich przedsiębiorstw, gdyż to one w największym stopniu są w stanie tworzyć nowe miejsca pracy.
Dlatego też tak istotna jest poprawa stanu infrastruktury technicznej, w tym budowa sieci
kanalizacji sanitarnej i budowa dróg. Istotne też jest wykorzystanie potencjału rozwoju usług oraz
turystyki i rekreacji. Są to kolejne dziedziny, w których możliwe jest powstanie nowych miejsc pracy.
Obszar Gminy Dębe Wielkie charakteryzuje się szczególnie trudną sytuacją zwłaszcza
na rynku pracy. Występujące bezrobocie charakteryzuje się wysokim poziomem bezrobocia
długookresowego i trwałego, zwłaszcza dotykając ludzi młodych, w tym absolwentów szkół.
Niski poziom wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych decyduje o słabej mobilności
zawodowej mieszkańców Gminy. Wśród mężczyzn dominują bezrobotni z wykształceniem
podstawowym ukończonym i nieukończonym, a wśród kobiet – z wykształceniem
zasadniczym zawodowym. Bezrobocie jest o tyle niekorzystne, że ponad 1/3 ogółu
bezrobotnych pozostaje bez pracy więcej niż 12 miesięcy. Liczbę zarejestrowanych
bezrobotnych według okresu poszukiwania pracy w Gminie Dębe Wielkie (dane: Narodowy
Spis Powszechny 2002 rok) prezentuje poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Ogółem
Według okresu poszukiwania pracy
do 3 miesięcy
4 - 12
włącznie
13 miesięcy
Nieustalony
i więcej
Ogółem
550
83
276
187
4
Mężczyźni
301
47
155
97
2
Kobiety
249
36
121
90
2
Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań”, GUS 2002 rok
Bezrobotni ogółem wg czasu poszukiwania pracy
300
250
200
150
100
50
0
do 3 miesięcy włącznie
4 - 12
13 miesięcy
Nieustalony
Struktura ludności Gminy Dębe Wielkie jest korzystna dla jej dalszego rozwoju społecznogospodarczego. Ludność Gminy według płci i ekonomicznych grup wieku prezentuje
poniższe zestawienie:
Wyszczególnienie
Ogółem
Ogółem
Mężczyźni
Kobiety
8046
3977
4069
W wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat)
2028
1034
994
Produkcyjnym (18-59/64 lata)
4827
2546
2281
Mobilnym (18-44 lata)
3260
1676
1584
Niemobilnym (45-59/64 lata)
1567
870
697
Poprodukcyjnym (60/65 lat i więcej)
1191
397
794
w tym:
Źródło: Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań”, GUS 2002 rok
Ludność Gminy wg ekonomicznych grup wieku
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
pr
ieku
Ww
pro
zed
ym
cyjn
du k
(0-1
Pr o
7 la
t)
ym
cyjn
duk
-5
(18
9/6
4 la
)
cej)
ta)
lat a
wię
4 la
44
9/6
lat i
5
185
(
/6
(45
ym
(60
ym
bi ln
ym
biln
Mo
cyj n
mo
k
u
ie
N
rod
Po p
ta)
Konieczne jest stworzenie dogodnych warunków dla procesów rozwojowych w sektorze
prywatnym, głównie poprzez prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych sprzyjających
korzystnym warunkom inwestowania (dodatkowe miejsca pracy, wykorzystanie rolniczego
potencjału). Planowana budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz dróg gminnych przyczyni się do
wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej obszaru całej Gminy.
Ludność Gminy Dębe Wielkie jest relatywnie młoda, co oznacza jednak, iż w przyszłości
należy się liczyć z faktem wystąpienia wzmożonego zapotrzebowania na miejsca pracy w
samej Gminie lub nadwyżki podaży siły roboczej ponad potrzeby Gminy i możliwość
wyjazdów do pracy do Warszawy. W celu wykorzystania walorów turystycznych i
przyrodniczych Gminy niezbędne są inwestycje mające na celu poprawę stanu
wewnątrzgminnego układu komunikacyjnego komunikacji gminnej (modernizacja dróg
gminnych, chodniki, oświetlenie uliczne, parkingi, ścieżki rowerowe) oraz inwestycje
proekologiczne (wodociągi, kanalizacja).
Dużym problemem dla Gminy Dębe Wielkie jest odpływ ludzi młodych, zwłaszcza
do większych ośrodków, w tym Mińska Mazowieckiego i Warszawy. Młodzi ludzie nie
dostrzegając szansy na rozpoczęcie życia zawodowego, odpowiadającego ich aspiracjom,
decydują się na migrację w poszukiwaniu lepszych warunków do edukacji, pracy czy
codziennego życia. W rezultacie Gmina traci duża część swojego potencjału intelektualnego,
który w przyszłości rzutowałby w dużym stopniu na warunki i tempo rozwoju społecznogospodarczego.
Zadaniem Władz Gminy Dębe Wielkie jest przeciwdziałanie temu niekorzystnemu
zjawisku, m.in. poprzez zaprogramowane działania ukierunkowane na uatrakcyjnienie
obszaru gminy, zarówno w płaszczyźnie społeczno-gospodarczej, jak i czysto
infrastrukturalnej.
Istotnym problemem jest struktura ludności Gminy wg poziomu wykształcenia.
Większość mieszkańców posiada wykształcenie podstawowe. W ogólnej liczbie ludności
Gminy Dębe Wielkie1, osoby z wykształceniem wyższym stanowiły - 3,8%, średnim - 26,6%,
zasadniczym zawodowym - 28,4%, podstawowym - 34,6%, niepełnym podstawowym - 6%.
Ludność w wieku 13 lat i więcej według poziomu wykształcenia i grup wieku prezentuje
poniższy wykres:
Wykształcenie mieszkańców
2500
2000
1500
1000
500
0
Wyższe
Policeal-ne
Średnie
Zasadni-cze Podstaw. Podst. nieu- Nieustalo-ny
zawodo-we ukończo-ne kończone
poziom
Na obszarze Gminy Dębe Wielkie przeważa ludność z wykształceniem podstawowym i
zasadniczym zawodowym. Taki poziom wykształcenia ludności wiejskiej ogranicza postęp
technologiczny w produkcji oraz wykorzystanie możliwości wsparcia rozwoju ze środków
unijnych.
Ogólnie ponad połowa wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych na obszarze Gminy
ma mniej niż 34 lata.
1
Dane na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego 2002 rok
Niższe wykształcenie ludności wiejskiej w porównaniu z miejską utrudnia
konkurowanie jej o atrakcyjne miejsca pracy i jest czynnikiem hamującym
proces migracji z rolnictwa.
Łączy się to z biernością w samorealizacji aktywności zawodowej i niskiej aspiracji w tym
zakresie.
Ogólnie, najważniejsze problemy natury gospodarczej występujące w Gminie Dębe
Wielkie, rzutujące na kondycję ekonomiczną mieszkańców można przedstawić następująco:
stale zbyt duży odsetek ludzi pracujących w rolnictwie,
niedostateczne wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, zwłaszcza małych, rodzinnych firm,
niedorozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (całkowity brak sieci kanalizacji sanitarnej),
niedostatecznie rozwinięty wewnątrzgminny układ drogowy.
Do najważniejszych problemów Gminy Dębe Wielkie związanych ze sferą społeczną
możemy zaliczyć:
zła sytuacji na rynku pracy – potrzeba tworzenia warunków dla powstawania nowych miejsc
pracy, wysoki koszt utrzymania jednego ucznia w szkołach wiejskich, który jest wielokrotnie
wyższy od kosztów w dużej szkole, mała liczba mieszkańców z wyższym wykształceniem –
(przeważają osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym, podstawowym i zasadniczym
zawodowym), poprawa stanu bazy lokalowej i wyposażenia placówek oświatowych, aby były
one w stanie zapewnić odpowiedni poziom kształcenia dzieci i młodzieży, niewystarczające
działania ukierunkowane na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży – potrzeba
budowy obiektów sportowych, aktywizacji działalności kulturalnej, niewystarczające
działania edukacyjne dla dorosłych – kursy, szkolenia dotyczące działalności gospodarczej,
agroturystyki, produkcji zdrowej żywności, brak dostatecznej opieki lekarskiej dla dzieci w
szkołach, brak miejsc, w których młodzież może aktywnie spędzać czas takich, jak boiska
sportowe, kluby młodzieżowe, centrum rekreacji, park miejski, kino czy basen, wzrost liczby
osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej - z roku na rok wzrasta
wysokość świadczeń socjalnych zarówno w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy, jak i na 1
zasiłkobiorcę, narastanie zjawisk o charakterze przestępczym (chuligaństwo, kradzieże,
alkoholizm).
Planowane działania o charakterze infrastrukturalnym, w tym zwłaszcza przebudowa
lokalnego systemu transportowego oraz budowa systemu kanalizacji sanitarnej jest jedną z
odpowiedzi władz gminy na postępującą degradację ekonomiczną i społeczną. Poprawa
funkcjonalności układu transportowego będzie mierzalnym działaniem przyczyniającym się
do poprawy konkurencyjności i znaczenia regionalnego obszaru gminy. Pozwoli zatem
złagodzić negatywne skutki procesów gospodarczych zachodzących w ostatnich latach,
głównie w branży przemysłowej.
Władze Gminy Dębe Wielkie, dostrzegając natychmiastową potrzebę poprawy ogólnej
sytuacji ekonomicznej zadecydowały o określeniu strategicznych kierunków działań na
najbliższe lata. Kierunki te zostały przedstawione na poziomie Strategii Zrównoważonego
Rozwoju Gminy Dębe Wielkie do 2015 roku oraz Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dębe Wielkie.
Jednym z nich jest wzrost atrakcyjności obszaru Gminy, zwłaszcza w odniesieniu do
inwestorów i pracodawców prywatnych. Warunkiem osiągnięcia trwałego wzrostu
konkurencyjności gminy jest sprawnie funkcjonujący układ transportowy, systemy kanalizacji
sanitarnej i wodociągi, które będąc w przyszłości silną stroną Gminy, stanowiłby o
możliwościach lokowania na jej obszarze nowych zakładów przemysłowych oraz małych i
średnich przedsiębiorstw.
Niezbyt korzystnie przedstawia się ogólna struktura podmiotów gospodarczych
występujących w gminie. Dominują niewielkie firmy, głównie zajmujące się drobnym
handlem i usługami. Brakuje dużych i prężnie działających podmiotów, zwłaszcza tych
charakteryzujących się wysokim potencjałem innowacyjnym. Niski potencjał wynikający z
braku dużych przedsiębiorstw może stać się w przyszłości poważnym hamulcem rozwoju
całej Gminy.
Tabela: Struktura podmiotów gospodarczych w gminie wg rodzaju działalności (dane Urzędu Gminy):
Rodzaj działalności
2004r.
2005r.
ilość
ilość
Placówki handlowe stacjonarne
68
68
Handel obwoźny
300
325
Mechanika pojazdowa
90
95
Usługi stolarskie
30
35
Usługi elektryczne
40
41
Usługi wodno-kanalizacyjne
62
70
Usługi transportowe
85
85
Inne usługi
65
62
Razem
2004r.
2005r.
740
782
Struktura podmiotów gospodarczych w Gminie Dębe Wielkie
350
300
250
200
150
2004
100
2005
50
0
ne
y
e
y
e
ie
wa
c yj
arn
tow
rsk
c zn
oź n
z do
i za
j on
por
tol a
k try
o ja
nal
s
obw
s
p
tac
a
le
n
l
i
s
k
e
e
a
tra
ug
e
nd
ni k
ugi
ow
dno
Usł
ugi
Ha
Usl
c ha
wo
ndl
Usł
Me
Ha
ugi
ł
s
U
gi
sł u
eu
Inn
Struktura podmiotów gospodarczych w 2005 roku
Inne usługi
Usługi
transportowe
Handel stacjonarny
Usługi wodnokanalizacyjne
Uslugi elektryczne
Handel obwoźny
Usługi stolarskie
Mechanika
pojazdowa
Źródło: dane Urzędu Gminy
Ważnym problemem występującym w Gminie Dębe Wielkie jest spadek zatrudnienia
w dotychczasowych przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych. Wiele firm, w trosce o
utrzymanie się na trudnym rynku, zdecydowało się obniżyć koszty funkcjonowania poprzez
redukcję etatów pracowniczych. Sytuację tą przedstawia poniższa tabela, w której porównano
liczbę zatrudnionych osób w roku 2000 i 2005 w wybranych przedsiębiorstwach działających
na obszarze Gminy:
Lp.
NAZWA ZAKŁADU
Liczba zatrudnionych Liczba zatrudnionych
w 2000 r.
w 2005 r.
1 CHEMA Spółdzielnia pracy w Olesinie
126
79
2 ZPG SANTOCHEMIA
104
80
3 BLISTER - BOX Sp. z o.o.
95
92
4 SC EWA
28
23
5 INCO VERITAS
120
25
6 PECUS
220
0
Liczba zatrudnionych w wybranych przedsiębiorstwach w Gminie
250
200
150
2000
100
2005
50
0
CHEMA
ZPG
BLISTER - BOX
SANTOCHEMIA Sp. z o.o.
SC EWA
INCO VERITAS
PECUS
Źródło: Dane Urzędu Gminy
Na terenie Gminy, ze względu na jej rolniczy charakter, brak jest dużych zakładów
przemysłowych. Dość dobrze natomiast rozwinął się sektor usługowy związany z
budownictwem, transportem, handlem i naprawami. Większość mieszkańców wsi utrzymuje
się jednak z dochodów uzyskiwanych w rolnictwie. Zauważalny w ostatnich latach proces
marginalizacji rolnictwa jako źródła dochodu rodzin wiejskich, w tym przede wszystkim
rodzin rolniczych, wymusił poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, jak również
zatrudnienia. Samozatrudnienie czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
na bazie istniejących potencjałów turystycznych i krajobrazowych może przyczynić się do
dynamicznego rozwoju istniejących potencjałów usług i handlu obsługujących ruch
turystyczny, agroturystyczny i weekendowy ruch rekreacyjno – sportowy, głównie
mieszkańców Warszawy.
Lokalizacja inwestycji i przedsiębiorstw na terenie Gminy, jak również rozwój jego
zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej wymagają podniesienia atrakcyjności regionu oraz
wyrównania dysproporcji w rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej gminy.
Długofalowa polityka Władz Gminy Dębe Wielkie zakłada więc różnego typu inwestycje
służące wyżej wymienionym celom. Mają one za zadanie poprawić konkurencyjność Gminy
poprzez odpowiednią dostępność komunikacyjną, zgodny z europejskimi standardami poziom
życia społeczności lokalnej oraz odpowiednie przygotowanie terenu dla potencjalnych
inwestorów oraz dobry stan środowiska przyrodniczego. Do najważniejszych zadań w tym
względzie zaliczyć można:
•
modernizacja dróg gminnych o znaczeniu lokalnym,
•
budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami.
•
poprawa jakości ulic (nawierzchni, chodników, stanu jezdni),
•
pełne pokrycie gminy siecią wodociągową i kanalizacyjną,
•
intensywna promocja Gminy poprzez przedsięwzięcia gospodarcze,
•
zagospodarowanie terenu Gminy pod względem turystycznym
i rekreacyjno-wypoczynkowym.
Nakłady inwestycyjne Gminy wynikają z założeń prowadzonej polityki
zrównoważonego rozwoju i możliwości budżetowych. Odzwierciedlają też wieloletnie
wytyczne zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego.
Koniecznym będzie stworzenie dogodnych warunków dla procesów rozwojowych w
sektorze prywatnym, głównie poprzez prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych sprzyjających
korzystnym warunkom inwestowania (dodatkowe miejsca pracy, wykorzystanie rolniczego potencjału).
Planowane do realizacji zadania o charakterze infrastrukturalnym, ujęte w niniejszym Planie Rozwoju
Lokalnego,
przyczynią się do wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej obszaru całej Gminy.
Podsumowując analizę uwarunkowań społeczno-gospodarczych restrukturyzacji obszaru
Gminy Dębe Wielkie należy podkreślić, iż w celu wykorzystania walorów gospodarczych
Gminy niezbędne są inwestycje mające na celu poprawę stanu wewnątrzgminnego układu
komunikacyjnego Gminy (modernizacja dróg gminnych, chodniki, oświetlenie uliczne,
parkingi, ścieżki rowerowe) oraz inwestycje proekologiczne (wodociągi, kanalizacja).
Oczekuje się, iż w wyniku realizacji i wdrażania projektów zawartych w Planie
Rozwoju Lokalnego Gminy Dębe Wielkie i w odniesieniu do działań
restrukturyzacyjnych pojawią się następujące efekty:
•
Aktywizacja gospodarcza i społeczna mieszkańców Gminy,
•
Ograniczenie zjawiska bezrobocia, w tym bezrobocia strukturalnego
•
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Gminy,
•
Wyższe dochody z rozwoju gospodarczego czerpane przez lokalne społeczności (MSP,
mieszkańców) uczestniczące w projektach restrukturyzacyjnych,
•
Wzrost dochodów budżetu Gminy, które umożliwią lepsze zaspokajanie potrzeb
społecznych,
•
Aktywizacja społeczna grup zagrożonych wykluczeniem i patologiami, w tym zwłaszcza
młodzieży kończącej edukację (absolwentów szkół),
•
Wsparcie Małych Średnich Przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorców (inkubatory
przedsiębiorczości i inne),
•
Powstanie nowych oraz umocnione istniejących miejsc pracy,
•
Pozyskanie inwestorów instytucjonalnych,
•
Absorpcja funduszy pomocowych Unii Europejskich w projektach związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym,
•
Rozwój (budowa, adaptacja, modernizacja) infrastruktury niezbędnej do rozwoju
gospodarczego i społecznego oraz ochrony środowiska przyrodniczego,

Podobne dokumenty