Instrukcja obsługi PGA 50

Komentarze

Transkrypt

Instrukcja obsługi PGA 50
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-WdroŜeniowe „ARAJ” sp. z o.o.
55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 30
POLSKA
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
I KONSERWACJI
Nagrzewnica powietrza
TermEfekt
PGA 50
Kąty Wrocławskie, 2006
IDENTYFIKACJA WYROBU
.
Nazwa wyrobu: Nagrzewnica powietrza TermEfekt
Model: PGA 50
Kompletna nagrzewnica powietrza składa się z następujących podzespołów:
korpusu nagrzewnicy z układem automatycznej regulacji
palnika olejowego lub gazowego *)
dachu nawiewnego **)
/ dachu z głowicami bądź konfuzora podłączeniowego do instalacji rozprowadzającej /
*) Standardowo palnik dostarcza producent. Producent dopuszcza sprzedaŜ nagrzewnicy bez palnika. W przypadku, gdy
zamawiający bądź montujący dostarcza palnik samodzielnie naleŜy pamiętać, Ŝe palnik powinien posiadać odpowiedni
ceryfikat CE.
**) Producent dopuszcza sprzedaŜ nagrzewnicy bez dachu nawiewnego.
Dodatkowym wyposaŜeniem nagrzewnicy jest kaseta filtracyjna z wkładem filtrującym klasy EU4 (G4) lub innym
określonym przez zamawiającego.
Informacje dotyczące wytwórcy:
• Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - WdroŜeniowe „ARAJ” sp. z o. o
• Adres: Polska, 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Mireckiego 30
• Numer telefonu: (+48 71) 39-13-143
Umiejscowienie tabliczki znamionowej: na ścianie nagrzewnicy.
Producent zapewnia, Ŝe urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane zgodnie z następującymi normami :
PN-EN 291-1, PN-EN 292-2, PN-EN 60204-1.
WPROWADZENIE
.
Niniejszą instrukcję obsługi naleŜy dołączać do wyrobu. Dokładne poznanie treści instrukcji obsługi oraz
przestrzeganie zawartych w niej wskazówek będzie gwarancją długiej i niezawodnej pracy urządzenia. W razie
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści instrukcji oraz samego uŜytkowania wyrobu, naleŜy zwrócić się do dostawcy
lub obsługi serwisowej producenta.
Symbol ostrzegawczy o zagroŜeniu
Wskazuje na waŜną informację dotyczącą zagroŜeń, podaną w instrukcji obsługi.
JeŜeli widzisz ten symbol, strzeŜ się zagroŜenia i uwaŜnie przeczytaj odpowiednią
informację oraz poinformuj o tym innych uŜytkowników!
Spełnienie wymagań dotyczących posługiwania się urządzeniem, dotyczących obsługi i napraw według zaleceń
producenta i ścisłe ich przestrzeganie, stanowi warunek uŜytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Urządzenie powinno być uŜytkowane, obsługiwane i naprawiane wyłącznie przez osoby zaznajomione z jego
szczegółowymi charakterystykami i zapoznane z zasadami postępowania w zakresie bezpieczeństwa.
Przepisy dotyczące zapobiegania wypadkom oraz wszystkie podstawowe przepisy w zakresie bezpieczeństwa i medycyny
pracy powinny być zawsze przestrzegane.
Samowolne zmiany wprowadzone do wyrobu bez zgody producenta mogą zwolnić producenta od odpowiedzialności za
powstałe uszkodzenia lub szkody.
PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA
.
Nagrzewnice powietrza produkowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-WdroŜeniowe "ARAJ" to nowoczesne
urządzenia przeznaczone do ogrzewania i wentylacji czystym powietrzem obiektów przemysłowych i uŜyteczności
publicznej.
Do typowych obiektów zastosowania nagrzewnic naleŜą: warsztaty, hale przemysłowe i handlowe, magazyny, kościoły,
cerkwie, hurtownie, sale widowiskowe, obiekty uzdrowiskowe, obiekty inwentarskie, szklarnie i tunele foliowe, szyby
kopalniane, suszarnie przemysłowe, technologiczne instalacje grzewcze itp.
2
SPIS TREŚCI
.
1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeŜenia
4
2. Charakterystyka techniczna nagrzewnicy powietrza
2.1. Budowa nagrzewnicy
2.1.1. Korpus nagrzewnicy
2.1.2. Palnik
2.1.3. Układ sterowania
2.1.4. Dach nawiewny
2.1.5. Kaseta filtracyjna z wkładem filtrującym
2.2. Zasada działania
2.3. Dane techniczne
2.3.1. Urządzenia zabezpieczające
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
3. Instrukcja uŜytkowania
3.1. Warunki pracy
3.2. Instalacja paliwowa
3.2.1. Olej opałowy lekki
3.2.2. Gaz ziemny lub płynny
3.3. Instalacja odprowadzania spalin
3.4. Wymagania montaŜowe
3.5. Opis uŜytkowania
3.5.1. Włączenie zasilania
3.5.2. Stany alarmowe
3.5.3. Pomiar temperatury
3.5.4. Zanik napięcia zasilania
3.5.5. Tryb pracy - uruchomienie
3.5.6. Tryb pracy - ogrzewanie
3.5.7. Programowanie parametrów uŜytkownika
3.5.8. Wyłączenie nagrzewnicy
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
11
12
4. Konserwacja , przeglądy i regulacja nagrzewnicy
4.1. Codzienny przegląd eksploatacyjny
4.2. Posezonowy przegląd eksploatacyjny
4.3. Przegląd nagrzewnicy przed rozpoczęciem sezonu
4.4. Wykaz usterek
12
12
12
13
13
5. Transport, przemieszczanie i magazynowanie
13
6. Uwagi serwisowe
13
7. Schemat elektryczny nagrzewnicy
13
3
1. UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEśENIA
.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób obsługujących
nagrzewnicę, jak równieŜ osób przebywających w jej pobliŜu naleŜy
przestrzegać następujących zasad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Zapoznać się z instrukcją obsługi i konserwacji oraz warunkami bhp i ppoŜ. obowiązującymi w kraju przeznaczenia .
Nie powierzać obsługi urządzenia osobom nieprzeszkolonym przez autoryzowany serwis firmy PPW „ARAJ” w zakresie
obsługi i eksploatacji oraz osobom nieprzeszkolonym w zakresie bhp i ppoŜ.
Nie dopuszczać do przebywania dzieci w pobliŜu pracującego urządzenia.
Zapewnić swobodny dopływ powietrza do wentylatora nagrzewnicy i palnika (nawiew świeŜego powietrza do spalania).
Zapewnić: odpowiedni przekrój i droŜność przewodu odprowadzającego spaliny oraz systemu wentylacyjnego .
Nie uŜywać otwartego ognia w bezpośrednim otoczeniu urządzenia.
Nie uruchamiać urządzenia przy zdjętych ścianach osłonowych zabezopieczających wentylatory.
Natychmiast wyłączać palnik w przypadku pojawienia się jakichkolwiek oznak nieprawidłowej pracy urządzenia np.
pojawienia się dymu na wylocie przewodu spalinowego.
Nie wyłączać zasilania elektrycznego w czasie pracy urządzenia – przed całkowitym schłodzeniem wymiennika.
Utrzymywać czystość i porządek wokół urządzenia.
Dokonać wentylowania urządzenia przed uruchomieniem, po kaŜdej przerwie w uŜytkowaniu.
Przewody paliwowe zabezpieczyć przed uszkodzeniami i wyciekami paliwa. Ich rozmieszczenie nie powinno utrudniać
natychmiastowego stwierdzenia nieszczelności.
Do napraw i konserwacji urządzeń elektrycznych nagrzewnicy dopuszczać jedynie elektryków posiadających waŜne
uprawnienia.
Obiekt wyposaŜyć w podręczny sprzęt gaśniczy wg przepisów obowiązujących w danym kraju przeznaczenia .
Lokalizacja sprzętu ppoŜ:
miejsce usytuowania sprzętu odpowiednio oznakować
do sprzętu zapewnić swobodny dostęp o szerokości min. 1m
sprzęt powinien być oddalony od źródła ciepła co najmniej 1m
długość dojścia do sprzętu nie powinna być dłuŜsza niŜ 30m.
Sprzęt ppoŜ. naleŜy poddawać przeglądom i konserwacji wg wskazań producenta, jednak nie rzadziej niŜ jeden raz
w roku.
Nagrzewnica zasilana z sieci jednofazowej powinna być podłączona pod gniazdo trójprzewodowe
(L,N,PE) i zabezpieczona bezpiecznikiem 10A.
Wszelkie prace montaŜowe i konserwacyjne naleŜy przeprowadzić przy odłączonym zasilaniu przez
uprawnioną osobę.
Zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
4
DemontaŜu osłon napędów w czasie pracy nagrzewnicy.
Wyjmowania czujnika termostatu bezpieczeństwa w czasie pracy nagrzewnicy.
Przebywania naprzeciwko wziernika komory spalania podczas rozruchu nagrzewnicy.
Ustawiania w pobliŜu nagrzewnicy zbiorników z paliwem.
Rozlewania paliwa w pobliskim sąsiedztwie nagrzewnicy.
Lokalizacji zbiorników paliwa w pobliŜu przejść i przejazdów ( ze względu na łatwe uszkodzenie).
2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA NAGRZEWNICY POWIETRZA
.
2.1. Budowa nagrzewnicy
Rys. 1. Budowa nagrzewnicy PGA 50.
1.
2.
3.
4.
5.
Palnik *)
Wentylator
Termostat regulacyjny
Komora spalania
Wymiennik ciepła
6.
7.
8.
9.
Czujnik termostatu bezp.
Czujnik temp. powietrza
Przycisk termostatu
bezpieczeństwa
Wyłącznik sieciowy
10.
11.
12.
13.
14.
Przewód paliwowy
Filtr paliwa
Kratka wlotu powietrza
Przewód elektryczny, zasilający
Obudowa jednostki grzewczej
15.
16.
17.
18.
Wziernik komory spalania
Wylot spalin
Sterownik jednostki grzewczej
Dach nawiewny / konfuzor
*) Palnik olejowy lub gazowy. W przypadku, gdy zamawiający / montujący dostarcza palnik samodzielnie naleŜy
pamiętać, Ŝe zespół kompletnej nagrzewnicy nadal podlega właściwym Dyrektywom i wymogom w nich zawartym.
2.1.1. Korpus nagrzewnicy
Korpus nagrzewnicy składa się z: obudowy, sekcji wentylacyjnej, komory spalania, wymiennika ciepła. Obudowa jest
konstrukcją samonośną wykonaną z blachy stalowej, ocynkowanej. Pokryty jest ścianami osłonowymi, izolowanymi od
strony wewnętrznej ognioodpornym, sprasowanym materiałem włóknistym. Sekcja wentylacyjna składa się z wentylatora
promieniowego zamocowanego na podporze z elementami tłumiącymi drgania, napędzanego silnikiem elektrycznym.
Komora spalania jest cylindrem, w którym następuje spalanie paliwa. Wymiennik ciepła zbudowany jest z kanałów
o specjalnej konstrukcji zapewniającej maksymalną powierzchnię wymiany ciepła przy zachowaniu minimalnego oporu
przepływu dla spalin i powietrza.
2.1.2. Palnik
W nagrzewnicy PGA 50 stosowane są palniki podmuchowe zasilane olejem opałowym lekkim, gazem ziemnym lub
płynnym, posiadające odpowiednie certyfikaty CE. Budowa zainstalowanego palnika opisana jest w dołączonej, firmowej
instrukcji palnika.
W przypadku, gdy zamawiający / montujący dostarcza palnik samodzielnie naleŜy pamiętać, Ŝe zespół kompletnej
nagrzewnicy nadal podlega właściwym Dyrektywom i wymogom w nich zawartym.
5
2.1.3. Układ sterowania
Nagrzewnica posiada sterownik, który jest urządzeniem wygodnym, nowoczesnym i łatwym w obsłudze. Wykonany
został w technice mikroprocesorowej.
Sterownik wyposaŜony został w czujnik do pomiaru temperatury powietrza wydmuchiwanego z nagrzewnicy, oraz w
jedno wejście cyfrowe do podłączenia termostatu, który steruje pracą nagrzewnicy w zaleŜności od temperatury
otoczenia (Rys.1 ).
UWAGA: Czujnik temperatury powietrza wylotowego (Rys. 1 poz. 7) powinien być mocowany w kanale wylotowym
powietrza lub w jednej z głowic swobodnego wydmuchu.
Sterownik nagrzewnicy stabilizuje temperaturę w pomieszczeniu, oraz steruje procesem spalania paliwa w nagrzewnicy.
Parametry regulacji moŜna dostosować do aktualnych warunków pracy. WyposaŜony został w system ochrony przed
skutkami awarii zasilania, oraz róŜnego rodzaju zakłóceń.
1
7
2
3
5
6
4
Rys. 2. Pulpit sterownika jednostki grzewczej.
1.
2.
3.
Włącznik wentylatora
Włącznik palnika
Przełącznik trybu pracy (obieg
wewnetrzny i obieg zewnętrzny)
4.
5.
Przycisk programowania
Przycisk zmniejszania
parametru nastawy (w trybie
programowania)
6.
7.
Przycisk zwiększania
parametru nastawy (w trybie
programowania)
Wyświetlacz
2.1.4. Dach nawiewny
Producent dostarcza do nagrzewnicy dach z dwiema obrotowymi głowicami bezpośredniego nadmuchu bądź
konfuzor podłączeniowy do instalacji rozprowadzającej ciepłe powietrze.
2.1.5. Kaseta filtracyjna z wkładem filtrującym
Producent przewiduje moŜliwość montaŜu do nagrzewnicy kasety filtracyjnej z wkładem filtrującym. Wkład filtrujący
naleŜy wymieniać w zaleŜności od stopnia zuŜycia.
2.2. Zasada działania
Z dyszy palnika podawane jest paliwo, które łączy się z powietrzem w palną mieszankę. Odpowiednie ciśnienie
powietrza zapewnia wentylator palnika, natomiast łuk elektryczny zapala mieszankę paliwowo - powietrzną. Płomień
powstały przy spalaniu mieszaniny paliwowo - powietrznej w komorze spalania rozgrzewa ją. Przepływające przez komorę
a następnie przez wymiennik ciepła gorące spaliny powodują intensywne rozgrzewanie kanałów wymiennika. Spaliny
wydmuchiwane są przez przewód kominowy do atmosfery.
Wentylator promieniowy umieszczony w dolnej części podgrzewacza zasysa z zewnątrz powietrze przez kratkę
wlotową i tłoczy je pod ciśnieniem do góry, w obszar wymiennika. Powietrze opływa rozgrzaną spalinami komorę spalania
i kanały wymiennika. Na drodze przepływu następuje intensywna wymiana ciepła między spalinami i czystym powietrzem.
Ogrzane powietrze wydmuchiwane jest bezpośrednio lub poprzez kanały do ogrzewanego pomieszczenia. Dzięki
małej bezwładności cieplnej, prawie natychmiast po uruchomieniu urządzenia powietrze osiąga wymaganą
temperaturę,która utrzymywana jest automatycznie dzięki zastosowanym termostatom. Natychmiastowa reakcja
urządzeń na zmianę warunków pogodowych zapewnia optymalny pobór paliwa.
Przy wyłączonym palniku nagrzewnica moŜe realizować tylko funkcje wentylacyjne.
6
2.3. Dane techniczne
Typ nagrzewnicy
j.m.
Moc cieplna
Sprawność
Zasilanie elektryczne
Pobór mocy elektrycznej
Znamionowy przepływ powietrza przy to=20 °C
SpręŜ dyspozycyjny
Przyrost temperatury powietrza
Wymiary dł.x szer. x wys.
Masa bez palnika
Średnica rury wylotu spalin
Maksymalne zuŜycie oleju opałowego lekkiego
Maksymalne zuŜycie gazu ziemnego (GZ 50)
Maksymalne zuŜycie gazu płynnego (propan)
Głośność w odległości 1,5 m od nagrzewnicy
kW
%
V/Hz
kW
m3/h
Pa
°C
mm
kg
mm
l/h
m3/h
kg/h
dB
PGA 50
58
91
230/50
0,9
4 000
140
36
890 x 640 x 1326
130
140
6
6,9
4,7
70
to – temperatura otoczenia
Tabela 1. Dane techniczne nagrzewnicy PGA 50
2.3.1. Urządzenia zabezpieczające
Nagrzewnica wyposaŜona jest w ogranicznik maksymalnej temperatury powietrza ustawiony na 110ºC.
Urządzenia zabezpieczające występujące w palniku nagrzewnicy powinny być wyszczególnione w instrukcji obsługi
palnika.
Stopień ochrony nagrzewnicy z dachem nawiewnym wynosi IP 54.
3. INSTRUKCJA UśYTKOWANIA
.
3.1. Warunki pracy
-
temperatura powietrza zasysanego
temperatura otoczenia nagrzewnicy
wilgotność względna powietrza max
zapylenie max (bez uŜycia filtra powietrza)
napięcie zasilania
pozycja pracy
-25°C ÷ 40°C
-5°C ÷ 40°C
95%
1mg / m3
230/50 Hz
stojąca
3.2. Instalacja paliwowa
Instalacja paliwowa nagrzewnicy powinna być wykonana przez
wykwalifikowanych instalatorów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, wg zatwierdzonego projektu.
Próba szczelności całego układu paliwowego powinna być
przeprowadzona zgodnie z właściwymi przepisami dla miejsca
zainstalowania nagrzewnicy lecz nie rzadziej niŜ raz na 5 lat.
W zaleŜności od zastosowanego palnika nagrzewnica moŜe być zasilana olejem opałowym lekkim, gazem ziemnym
lub gazem płynnym. Jakość spalania w zastosowanych przypadkach naleŜy sprawdzić okresowo zgodnie z przepisami
w miejscu zastosowania nagrzewnicy bądŜ zgodnie z instrukcją obsługi palnika .
7
3.2.1. Olej opałowy lekki
Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, naleŜy stosować olej opałowy lekki o poniŜszych właściwościach:
- lepkość
1,16 - 1,48°E przy 20°C
- wartość opałowa
42 MJ/kg
Zabrania się stosowania benzyny, rozpuszczalników, alkoholi
lub innych paliw łatwopalnych oraz paliwa o złej jakości.
Przy pracy nagrzewnicy w temperaturze poniŜej +8°°C, dla
utrzymania prawidłowej temperatury paliwa zaleca się w obwód
zasilania nagrzewnicy włączyć odpowiedni podgrzewacz paliwa.
Stosowanie niewłaściwego oleju moŜe doprowadzić do:
- zatkania filtru paliwa lub dyszy,
- tworzenia się nagaru na elektrodach układu zapłonowego,
- nieprawidłowej pracy palnika lub jego uszkodzenia.
NaleŜy zwrócić uwagę na odpowietrzenie przewodów paliwowych.
Bezpośrednio przed palnikiem musi być zastosowany filtr paliwa i zawór odcinający.
Magazyn oleju opałowego podlega przepisom budowlanym obowiązującym w miejscu zainstalowania nagrzewnicy.
3.2.2. Gaz ziemny lub płynny
W przypadku stosowania paliwa gazowego naleŜy zachować szczególne środki ostroŜności! Armatura gazowa musi
być szczelna i mieć odpowiedni atest . Bezpośrednio przed palnikiem musi być zastosowany zawór odcinający. Instalacja
gazowa doprowadzająca gaz do palnika nagrzewnicy musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w miejscu
zainstalowania.
Nagrzewnice pracujące na gaz płynny powinny być podłączone do zbiornika w taki sposób, Ŝeby zagwarantować
bezpieczeństwo osobom i otaczającemu środowisku.
3.3. Instalacja odprowadzania spalin
Przewód odprowadzający spaliny powinien spełniać następujące warunki:
musi być szczelny i wykonany z odpowiednich materiałów, aby był odporny na zwykłe napręŜenia
mechaniczne, jak równieŜ agresywne działanie produktów spalania i ich kondensację.
wylot przewodu usytuowanego przy budynku stanowiącym przeszkodę powinien znajdować się min. 0,3m wyŜej
od krawędzi przeszkody (dla kominów usytuowanych w odległości do 1,5m od tej przeszkody)
max odchylenie komina od pionu nie moŜe przekroczyć 30°
powierzchnia przekroju przewodu powinna na całej długości być stała i gładka
przewód powinien być izolowany w celu zabeznagrzewnicazenia go przed zamarzaniem skroplonej pary
Nieprawidłowo wykonana instalacja odprowadzenia spalin
grozi uszkodzeniem palnika oraz poŜarem!
Instalacja odprowadzania spalin wymaga okresowych przegladów
zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w kraju zainstalowania
nagrzewnicy.
3.4. Wymagania montaŜowe
W pomieszczeniu, w którym zainstalowana jest nagrzewnica PGA 50 powinien być zapewniony dopływ powietrza
w ilości zapewniającej prawidłową pracę wentylatora (Tabela 1. – znamionowy przepływ powietrza).
Gdy urządzenie pracuje na powietrzu obiegowym (tylko powietrze z pomieszczenia ogrzewanego) wymagane jest tylko to
by nie zasłaniać kratek wlotowych powietrza.
Gdy korzystamy tylko ze swieŜego powietrza musi być zapewniona i dostarczona odpowiednia ilość tego powietrza, oraz
powinna być sprawna instalacja wentylacyjna.
8
Gdy korzystamy z systemu mieszania powietrza suma powierza dostarczona do nagrzewnicy musi zapewnić prawidłową
pracę wentylatora urządzenia, oraz powinna być sprawna instalacja wentylacyjna.
Nagrzewnicę naleŜy posadowić na utwardzonym podłoŜu (np. betonowym), zgodnie z ogólnymi i miejscowymi
wytycznymi dla nagrzewnic powietrza oraz z przepisami ppoŜ.
Instalacja odprowadzenia spalin powinna być wykonana zgodnie ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi rodzaju
dachu, rodzaju przewodu kominowego i sposobu jego prowadzenia. Przed podłączeniem urządzenia zalecamy
zasięgnięcie rady u właściwego mistrza kominiarskiego.
3.5. Opis uŜytkowania
3.5.1. Włączenie zasilania
Po podłączeniu urządzenia do sieci zasilającej na wyświetlaczu pojawią się 3 kropki, następnie numer wersji
programu zastosowanego w sterowniku, potem znowu 3 kropki i dopiero teraz wyświetlona zostanie temperatura
wylotowa powietrza, a sterownik odczyta ostatnio zaprogramowane nastawy parametrów pracy.
3.5.2. Stany alarmowe
Sterownik rozróŜnia 6 stanów alarmowych. W kaŜdym z nich wyświetlony zostanie numer alarmu. Wyjście ze stanu
alarmu moŜliwe jest tylko po wyłączeniu zasilania. Po uruchomieniu alarmu wentylator zostanie załączony na 5 minut, po
czym zostanie wyłączony. AL6 uruchomi się, jeśli w czasie ogrzewania powietrza z wnętrza pomieszczenia, przy zwartym
termostacie pokojowym temperatura osiągnie wartość Twent=D1, a następnie spadnie do wartości Twent-5°C. Przy obiegu
zamkniętym zalecane jest ustawianie temperatury załączenia wentylatora w dolnym zakresie ustawień D1, to znaczy 1530°C, natomiast D0 (ustawienie temperatury wylotowej nagrzewnicy) powinna być w zakresie o 10° C wyŜsza czyli
między 40-55°C.
Rodzaje alarmów:
•
•
•
•
•
•
AL1
AL2
AL3
AL4
AL5
AL6
rozwarcie czujnika temperatury (np. przecięcie kabla)
odczyt temperatury spoza zakresu (mniej niŜ 0oC)
odczyt temperatury spoza zakresu (więcej niŜ ustawionna fabrycznie)
zwarcie czujnika temperatury
osiągnięcie temperatury krytycznej (ustawionej fabrycznie)
brak paliwa lub uszkodzenie palników – ale tylko w opcji grzanie w obiegu zamkniętym
3.5.3. Pomiar temperatury
Sterownik wskazuje pomiar temperatury w zakresie od -10°C do 55°C. W przypadku awarii czujnika temperatury,
jak równieŜ zmierzenia temperatury z poza określonego wyŜej zakresu sterownik zgłasza awarię czujnika, co powoduje
wyłączenie wszystkich włączonych urządzeń (tj. wentylatora oraz palnika ), oraz przejście do trybu alarmu.
3.5.4. Zanik napięcia zasilania
Sterownik ustawiony jest tak, Ŝe po zaniku napięcia zasilania sterownik podejmie działanie zaleŜne od stanu w jakim
znajdował się przed zanikiem napięcia. Sterownik odczekuje 1 minutę na ustabilizowanie się stanu sieci energetycznej, po
czym powraca do pracy z zaprogramowanymi wcześniej wartościami parametrów.
W czasie oczekiwania na wyświetlaczu podawany jest czas pozostały do jego końca, oraz oznaczenie stanu,
w którym sterownik znajdował się przed zanikiem zasilania: migająca cyfra “2” odpowiada ogrzewaniu powietrza z
wnętrza pomieszczenia natomiast cyfra “3.” odpowiada ogrzewaniu powietrza z zewnątrz pomieszczenia. Wraz z cyframi
migają równieŜ odpowiednie diody (trybu ogrzewania z powietrza z wnętrza lub z zewnątrz).
3.5.5. Tryb pracy – uruchomienie
a) sprawdzić połoŜenie wyłącznika sieciowego, ma być ustawiony na „O”
b) podłączyć wtyczkę do gniazda zasilającego
c) przełączyć wyłącznik zasilania sieciowego w połoŜenie „1”
Po włączeniu zasilania sterownik przechodzi do stanu oczekiwania. Wszystkie urządzenia podłączone do sterownika
są wyłączone. Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona przy pomocy czujnika temperatura powietrza wylotowego
z nagrzewnicy.
9
Naciśnięcie
powoduje włączenie na stałe wentylatora w nagrzewnicau. Kontrolka wentylatora zaczyna mrugać.
Ponowne naciśnięcie
•
wyłącza wentylator, oraz gasi kontrolkę.
Naciśnięcie
powoduje przejście sterownika do stanu ogrzewania powietrza z wnętrza lub z zewnątrz
pomieszczenia w zaleŜności od ostatnio wybranego trybu. Zapalona zostaje odpowiednia kontrolka na przycisku
. Ponowne naciśnięcie przycisku
powoduje przejście do oczekiwania, oraz gasi kontrolkę
.
Wzrost temperatury do wartości D1(parametry uŜytkownika) włączy wentylator, natomiast spadek temperatury do
wartości D1(parametry uŜytkownika) -5°C wyłączy wentylator. Dotyczy to oczywiście przypadku, jeśli wentylator nie
•
został włączony na stałe przyciskiem
.
3.5.6. Tryb pracy – ogrzewanie
a)
b)
c)
d)
sprawdzić połoŜenie wyłącznika sieciowego, ma być ustawiony na „O”
podłączyć wtyczkę do gniazda zasilającego
sprawdzić szczelność instalacji paliwowej i obecność paliwa
przełączyć wyłącznik zasilania sieciowego w połoŜenie „1”
Po włączeniu zasilania sterownik przechodzi do stanu oczekiwania. Wszystkie urządzenia podłączone do sterownika
są wyłączone. Na wyświetlaczu pokazywana jest zmierzona przy pomocy czujnika temperatura wylotowa powietrza
w nagrzewnicy.
1.
Naciśnięcie przycisku
2.
Stan ten sygnalizowany jest zapaleniem się odpowiedniej kontrolki na przycisku
. Ogrzewanie polega na
sterowaniu pracą palnika oraz wentylatorem tak aby temperatura powietrza w pomieszczeniu była stabilna.
3.
Gdy termostat zewnętrzny (pokojowy) jest rozwarty (wskazuje temperaturę powyŜej nastawy) palnik jest
wyłączony. W momencie zwarcia termostatu palnik zaczyna pracować zgodnie z poniŜszym rysunkiem (Rys. 3)
(Twylot to parametr D0 ustawiany przez uŜytkownika)
Temp
powoduje przejście sterownika do stanu ogrzewania.
Palnik 1 OFF
Palnik 1 ON
Twylot=D0
Twylot-D5=0°C
Czas
Rys. 3
4. Podczas ogrzewania powietrza z wnętrza pomieszczenia zwarcie termostatu uruchamia natychmiast wentylator.
5. Podczas ogrzewania powietrza z zewnątrz pomieszczenia wentylator zostanie uruchomiony dopiero gdy temperatura
wylotowa powietrza osiągnie ustawioną przez uŜytkownika Twent (parametr D1), jak pokazano na poniŜszym
rysunku.(Rys. 4) Dotyczy to sytuacji, gdy termostat jest zwarty.
10
Temp
Went. ON
Went. ON
Twent
Twent-5°C
Went. OFF
Czas
Rys. 4
6. Gdy termostat jest rozwarty następuje schładzanie nagrzewnicy. Wentylator zostanie wyłączony, gdy temperatura
spadnie do wartości Twent-5°C , a załączony ponownie, gdy temperatura wzrośnie do Twent. (Rys. 5)
Went. ON
Temp
Went. OFF
Twent
Twent-5°C
Went. OFF
Rys. 5
Czas
3.5.7. Programowanie parametrów uŜytkownika
•
•
Po naciśnięciu przycisku
sterownik przechodzi do trybu programowania, co sygnalizowane jest zapaleniem się
kontrolki na przycisku
. Programowanie nie wpływa na aktualną pracę sterownika.
Za pomocą przycisków strzałek modyfikujemy wartość Ŝądanego parametru. DłuŜsze przytrzymanie strzałki
powoduje automatyczne zwiększanie lub zmniejszanie wartości w zaleŜności od wybranego kierunku zmian. Wartości
są zapętlone, tzn. po dojściu do końca dopuszczalnego zakresu danego parametru przyjmie on wartość
z przeciwnego końca swego zakresu.
•
Po zmodyfikowaniu parametru naleŜy ponownie nacisnąć przycisk
, poniewaŜ kaŜde naciśnięcie przycisku
powoduje zapisanie wartości aktualnie modyfikowanego parametru do pamięci i przejście do programowania
kolejnego.
•
Jeśli przycisk ten nie zostanie wciśnięty przez około 10s od naciśnięcia jednego z przycisków,
spowoduje to wyjście z trybu programowania BEZ ZAPAMIĘTANIA zmodyfikowanego parametru.
,
,
,
11
Kolejność wyświetlania parametrów:
1.
Temperatura wylotowa D0
Dopuszczalny zakres jej zmian jest programowany przez producenta systemu. Identyfikuje ją symbol D0 widoczny
przez chwilę przed wyświetleniem wartości, która określa temperaturę wylotową powietrza w jednostce grzewczej,
przy której wyłączony zostanie palnik lub pierwszy stopień palnika (dotyczy palników z dwoma stopniami pracy).
2.
Temperatura włączenia wentylatora D1
Dopuszczalny zakres jej zmian jest programowany przez producenta nagrzewnicy. Identyfikuje ją symbol D1
widoczny przez chwilę przed wyświetleniem wartości, która określa temperaturę wylotową powietrza w
nagrzewnicau, przy której włączony zostanie wentylator w czasie ogrzewania powietrza z zewnątrz pomieszczenia.
Kolejne naciśnięcie przycisku
spowoduje powrót do stanu z którego wywołano tryb programowania, oraz
zgaszenie kontrolki programowania. MoŜliwe jest zaprogramowanie tylko jednego parametru, pozostawiając drugi
niezmieniony.
3.5.8. Wyłączenie nagrzewnicy
Po zakończeniu wentylacji pomieszczenia:
a) wyłącznik sieciowy przełączyć w pozycję „O”
Po zakończeniu ogrzewania pomieszczenia:
a)
b)
Nacisnąć przycisk
powoduje to wyłączenie palnika nagrzewnicy, (wentylator będzie pracował do
momentu wychłodzenia wymiennika)
wyłącznik sieciowy przełączyć w pozycję „O”
Niedopuszczalnym jest wyłączanie nagrzewnicy
wyłącznikiem sieciowym, gdyŜ grozi to uszkodzeniem
wymiennika ciepła.
4. KONSERWACJA, PRZEGLĄDY I REGULACJA NAGRZEWNICY
.
4.1. Codzienny przegląd eksploatacyjny
W
1.
2.
3.
4.
5.
trakcie przeglądu codziennego naleŜy sprawdzić:
Czystość otoczenia nagrzewnicy.
Czy nie ma wycieków paliwa z układu paliwowego.
Prawidłowość zasilania nagrzewnicy.
Prawidłowość pracy wentylatora.
Stopień zanieczyszczenia filtra powietrza - w razie potrzeby wymienić go (jeŜeli jest zainstalowany).
Sterownik jednostki grzewczej nie wymaga specjalnej konserwacji. Jego klawiatura została wykonana ze
specjalnego rodzaju folii wytrzymałej na wysokie temperatury i większość środków chemicznych. Niedozwolone jest
czyszczenie jej ostrymi przedmiotami, wystarczy co pewien czas przetrzeć wilgotną szmatką płytę czołową.
Wymagania dotyczące konserwacji palnika – patrz instrukcja obsługi palnika .
4.2. Posezonowy przegląd eksploatacyjny
Po zakończeniu sezonu naleŜy:
1. Sprawdzić i ewentualnie oczyścić filtr paliwa oraz odpowietrzyć układ paliwowy. Zapowietrzenie układu
paliwowego jest najczęstszą przyczyną powodującą trudności w uruchomieniu palnika.
2. Sprawdzić prawidłowość pracy palnika. W przypadku stwierdzenia dymienia lub trudności z uruchomieniem palnika
naleŜy przeprowadzić regulację palnika.
3. Oczyścić palnik zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi palnika.
12
W okresie gwarancji wszystkie regulacje palnika naleŜy
powierzyć serwisowi autoryzowanemu przez PPW ARAJ.
Częstą przyczyną nieprawidłowej pracy palnika jest
stosowanie paliwa złej jakości.
Uwaga: W okresie gwarancji jak i po, regulacja palnika i wymiana dysz jest usługą płatną.
4.3. Przegląd nagrzewnicy przed rozpoczęciem sezonu
Właściwe przygotowanie nagrzewnicy do nowego sezonu pozwoli na uniknięcie wielu usterek oraz przyczyni się
do zwiększenia okresu Ŝywotności urządzenia. W tym celu naleŜy sprawdzić, czy zostały wykonane wszystkie punkty
przeglądów codziennego i posezonowego.
4.4. Wykaz usterek
Przy występowaniu zakłóceń naleŜy w pierwszej kolejności sprawdzić podstawowe czynniki niezbędne do
zadziałania palnika:
1. Obecność napięcia w sieci elektrycznej;
2. Prawidłowe podawanie paliwa do palnika: sprawdzić szczelność i droŜność przewodów, oraz czy układ nie jest
zapowietrzony
3. Prawidłowe ustawienie wszystkich urządzeń regulacyjnych (termostat pokojowy i sterownik )
4. Sprawdzić czy wciśnięty jest przycisk termostatu bezpieczeństwa (po odkręceniu osłonki) jeśli nie jest wciśniety to
wcisnąć przycisk – czynność tę wykonać po schłodzeniu wymiennika (najczęstszą przyczyną wybicia przycisku termostatu
bezpieczeństwa jest awaryjne wyłaczenie urzadzenia przy zaniku napięcia w sieci)
5. Sprawdzić czy czujnik temperatury powietrza wylotowego jest zamocowany w kanale wylotowym
powietrza lub w jednej z głowic swobodnego wydmuchu (w przypadku gdy czujnik temperatury znajduje
się bezpośrednio nad lub na wymienniku ciepła, praca nagrzewnicy będzie niestabilna co w konsekwencji
moŜe doprowadzić do uszkodzenia czujnika i awarii nagrzewnicy).
5. TRANSPORT, SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE
.
Nagrzewnicę naleŜy transportować w pozycji pionowej na palecie dostarczonej przez producenta.
Urządzenie przed montaŜem naleŜy składować w suchym miejscu pod zadaszeniem chroniąc je przed uszkodzeniami
mechanicznymi .
6. UWAGI SERWISOWE
.
(zapis ostatnich nastaw i wyregulowań)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
7. SCHEMAT ELEKTRYCZNY NAGRZEWNICY
.
13

Podobne dokumenty