Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą”

Komentarze

Transkrypt

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą”
Statut
Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Nowego
w Zabrzu „Z kulturą”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
1.
Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Nowego w Zabrzu „Z kulturą”, zwane dalej Stowarzyszeniem
działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o
stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79 poz 855 z późn. zmianami ) i posiada osobowość prawną.
2.
Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
3.
Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Zabrzu.
4.
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5.
Stowarzyszenie może używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami,
o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na
zasadzie pełnej autonomii.
7.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
8.
Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy, to jest „Z kulturą”.
Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia
1.
Głównym celem Stowarzyszenia jest propagowanie kultury i twórczości teatralnej, a
szczególnie wspieranie działalności Teatru Nowego w Zabrzu.
2.
Za cele szczegółowe swojego działania Stowarzyszenie uznaje:
Strona 1 z 9
1)
szerzenie kultury teatralnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych: wspieranie twórczości
scenicznej w różnorodnych formach organizacyjnych i artystycznych (w tym amatorskiego ruchu
teatralnego); propagowanie uczestnictwa w życiu teatralnym, wiedzy o teatrze, edukacji przez teatr;
2)
podnoszenie rangi teatru w życiu społecznym; pielęgnowanie tradycji narodowych oraz
rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3)
upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
4)
działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
5)
wyrównywanie szans osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej;
6)
przeciwdziałanie patologiom społecznym;
7)
inspirowanie do poszukiwania i kreowania nowych działań artystycznych i edukacyjnych oraz
związków teatru z różnymi dziedzinami sztuki, nauki i życia społecznego;
8)
krzewienie kultury i estetyki żywego słowa;
9)
rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczestników ruchu teatralnego;
10)
doskonalenie wiedzy i umiejętności animatorów kultury teatralnej;
11)
prowadzenie działalności charytatywnej;
12)
wspieranie twórczości lokalnych artystów i środowisk twórczych;
13)
kształtowanie społeczności lokalnej, przy poszanowaniu jej prawa do godności i wolności, w
tym wolności od wszelkich nałogów;
14)
upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości takich jak:
wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń;
15)
stwarzanie warunków do nawiązywania oraz utrwalania więzi międzyludzkich ponad
wszelkimi podziałami;
16)
wspieranie kultury fizycznej i turystyki.
3.
Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez:
Strona 2 z 9
1)
skupianie osób i grup tworzących, popularyzujących oraz wspierających kulturę teatralną,
stwarzanie im warunków do samorealizacji w działalności społecznej, artystycznej i edukacyjnej;
2)
wspieranie amatorskich zespołów teatralnych i parateatralnych poprzez udzielanie im pomocy
metodycznej i organizacyjnej, promocję najwartościowszych poszukiwań i dokonań twórczych;
3)
organizowanie i prowadzenie działań z zakresu edukacji teatralnej;
4)
zdobywanie i przygotowywanie publiczności teatralnej poprzez propagowanie wartościowych
przedstawień, informacji i wiedzy o teatrze;
5)
współpracę i porozumienia z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi, uczelniami,
administracją państwową i lokalną, ciałami samorządowymi, środkami masowego przekazu,
organizacjami pozarządowymi, podmiotami gospodarczymi, grupami twórczymi oraz osobami
fizycznymi;
6)
udział w międzynarodowym ruchu teatralnym;
7)
prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów i seminariów teatralnych dla uczestników i
animatorów ruchu teatralnego;
8)
organizowanie publicznej działalności artystycznej – festiwali, konkursów, przeglądów oraz
przedstawień teatralnych, estradowych, zdarzeń parateatralnych;
9)
prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej myśl teatralną, doświadczenia
pracy artystycznej i edukacyjnej, informacje o życiu teatralnym;
10)
organizację imprez charytatywnych;
11)
współpracę z osobami niepełnosprawnymi;
12)
promowanie właściwych postaw, wzorców i norm społecznych;
13)
przystosowywanie dzieci i młodzieży do przestrzegania przyjętych norm i zasad współżycia
społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy, podnoszenie poziomu kultury
osobistej oraz eliminowania zaburzeń w zachowaniu;
14)
wypowiadanie się w sprawach publicznych będących przedmiotem zainteresowania
Stowarzyszenia;
15)
przyznawanie nagród osobom realizującym cele stowarzyszenia;
16)
prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej;
Strona 3 z 9
17)
przeprowadzanie publicznych zbiórek pieniężnych oraz darowizn rzeczowych;
18)
pozyskiwanie środków na realizację celów określonych w statucie;
19)
organizowanie wydarzeń sportowych.
4.
Działalność wskazana w niniejszym rozdziale prowadzona jest w sferze zadań
publicznych organizacji pożytku publicznego i może być prowadzona jako odpłatna lub nieodpłatna
działalność statutowa.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Wspierających,
3) Honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim, która złoży wypełnioną deklarację
członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
3. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy
od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację co najmniej dwóch członków
zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty
podjęcia uchwały o przyjęciu nowego członka. W razie odmowy przyjęcia na członka,
zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na
ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie
najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne i nie przysługuje od
niego odwołanie.
4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia;
2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu;
3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia;
4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z
jego statutowymi celami;
5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem
głosu.
5. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał Stowarzyszenia;
2) czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
Strona 4 z 9
3) regularnie opłacać składki członkowskie;
4) dbać o mienie Stowarzyszenia;
5) dbać o dobrą opinię Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna,
zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która
zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie
pisemnej deklaracji.
7. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działać w
Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
8. Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób
prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać
do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty, dotyczące podejmowanych przez
Stowarzyszenie zadań.
9. Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych
świadczeń i przestrzegania postanowień zawartych w podpisanej deklaracji.
10. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona
dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
11. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu
Stowarzyszenia.
12. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
13. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa
wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach
Stowarzyszenia. Poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
14. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
2) skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres dwóch
lat;
3) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu,
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia;
4) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę
prawną.
15. Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do
Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie
rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad.
16. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.
Strona 5 z 9
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”;
2) Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej „Zarządem”;
3) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia
mogą tę samą funkcję pełnić nieograniczoną ilość kadencji.
3. W przypadku zmniejszenia się pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania
kadencji, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5. Walne zebrania mogą być:
1) Zwyczajne
2) Nadzwyczajne.
6. Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze oraz raz na
cztery lata jako sprawozdawczo – wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego
terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej 14 dni przed terminem
Walnego Zebrania.
7. Nadzwyczajne walne zebranie zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy;
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
3) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty
zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane.
9. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w
obecności powyżej 50% ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
10. W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a jego
ważność nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na nim członków.
11. Kompetencje Walnego Zebrania:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
2) podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu;
Strona 6 z 9
3) podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i
przeznaczenia jego majątku;
4) wybór prezesa i członków Zarządu: wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, członka zarządu
oraz Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego;
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
6) nadawanie godności członka honorowego;
7) ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
8) decydowanie o zbyciu majątku trwałego Stowarzyszenia;
9) ustalanie wysokości składek członkowskich.
12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, w tym Prezesa, wiceprezesa, sekretarza,
skarbnika i członka zarządu.
13. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej 50% ogólnej
liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
14. Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
15. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
16. Kompetencje Zarządu:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
2) kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi;
3) zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków,
zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów
państwowych;
4) sporządzanie sprawozdań z działalności;
5) realizowanie uchwał Walnego Zebrania;
6) uchwalanie regulaminów wewnętrznych;
7) zwoływanie Walnych Zebrań;
8) uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych;
9) przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających;
10) rozpatrywanie sporów
Stowarzyszenia;
pomiędzy
członkami,
powstałych
na
tle
działalności
11) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich.
17. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia
członków.
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) bieżące kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia;
Strona 7 z 9
i składa się z trzech
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń z kontroli i żądanie
wyjaśnień;
3) wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania;
4) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z
wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu.
19. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej
członków.
20. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach
Stowarzyszenia.
21. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem
doradczym.
Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa
1.
Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1) nieruchomości;
2) ruchomości;
3) prawa majątkowe;
4) wpływy ze składek członkowskich;
5) subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej;
6) wpływy z działalności statutowej;
7) dochody z majątku Stowarzyszenia;
8) dotacje i kontrakty.
2.
Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie
może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
3.
Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania
majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, uprawniony jest Zarząd.
4.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes
Stowarzyszenia. We wszystkich sprawach majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw
w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są prezes i członek Zarządu działający łącznie.
5.
Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do
jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie,
członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym
Strona 8 z 9
pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z
tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”;
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego
organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów
lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu
Stowarzyszenia;
4) nabywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich Osoby bliskie, na
zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1.
Zmiany Statutu, jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego
Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych
do głosowania.
2.
W razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania następuje w drugim terminie, a ważność
przyjętych uchwał nie jest zdeterminowana liczbą obecnych na Walnym Zebraniu członków.
3.
Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany
podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
4.
W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję
Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje
i stowarzyszenia, nie nastawione na osiąganie zysku, o celach możliwie najbliższych celom, dla
realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek
Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.
Strona 9 z 9

Podobne dokumenty