(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS656

Komentarze

Transkrypt

(Dako Autostainer/Autostainer Plus) Nr kat. IS656
FLEX
Monoclonal Mouse
Anti-Human CD19
Clone LE-CD19
Ready-to-Use
(Dako Autostainer/Autostainer Plus)
Nr kat. IS656
Przeznaczenie
Do badań diagnostycznych in vitro.
Przeciwciało FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human CD19, klon LE-CD19, Ready-to-Use (Dako
Autostainer/Autostainer Plus) jest przeznaczone do stosowania w immunohistochemii w aparatach Dako
Autostainer/Autostainer Plus. Przeciwciała te znakują komórki B w tkankach prawidłowych i nowotworowych.
Interpretacja kliniczna wystąpienia lub braku barwienia musi być uzupełniona przez badania morfologiczne, z
wykorzystaniem odpowiednich prób kontrolnych, i powinna być przeprowadzana przez doświadczonego patologa, z
uwzględnieniem historii choroby pacjenta i innych badań diagnostycznych.
Podsumowanie
i wyjaśnienie
CD19 to glikoproteina transbłonowa o masie cząsteczkowej 120 kDa (Mr = 95 000) (1). CD19 naleŜy do nadrodziny
immunoglobulin z dwiema domenami pozakomórkowymi typu C2 (2). Cząsteczki tego białka są niezbędne do
transdukcji sygnałów regulujących rozwój, aktywację i róŜnicowanie limfocytów B (1). Ekspresję CD19, poza
komórkami dendrytycznymi grudek chłonnych, wykazują wyłącznie prawidłowe i nowotworowe komórki B. Białko to
nie występuje natomiast w komórkach T, monocytach i granulocytach (2). Białko CD19 pojawia się na wczesnym
etapie dojrzewania komórek B, prawdopodobnie w późnej fazie prekursorowej, mniej więcej na etapie zmiany
konfiguracji cięŜkich łańcuchów Ig. Jego ekspresja utrzymuje się następnie we wszystkich fazach dojrzewania
komórek B i zanika po terminalnym zróŜnicowaniu do komórek plazmatycznych (2). Immunologiczne metody detekcji
ekspresji białka CD19 są przydatne ze względu na fakt, Ŝe w białaczkach i chłoniakach z komórek B rzadko
dochodzi do utraty epitopu (3). Opisano przypadki ekspresji białka CD19 w niektórych komórkach ostrych białaczek
mielocytarnych (2).
Patrz dokument “Ogólne instrukcje wykonywania odczynów immunohistochemicznych” firmy Dako lub następujące
części instrukcji do systemu detekcji IHC: 1) Zasady procedury, 2) Niezbędne materiały niedostarczone z zestawem,
3) Przechowywanie, 4) Przygotowanie preparatu, 5) Wykonanie odczynu, 6) Kontrola jakości, 7) Rozwiązywanie
problemów, 8) Interpretacja wyniku odczynu, 9) Ograniczenia metody.
Odczynnik
dostarczony
Gotowe do uŜycia mysie przeciwciało monoklonalne jest dostarczane w postaci ciekłej w buforze zawierającym
białko stabilizujące i azydek sodu w stęŜeniu 0,015 mol/L.
Klon: LE-CD19. Izotyp: IgG1, kappa.
Immunogen
Peptyd syntetyczny składający się z końca C białka CD19 sprzęŜonego z KLH (hemocyjaniną z Megathura crenulata).
Swoistość
W testach Western blot lizatów z komórek Raji (chłoniak Burkitta) i komórek Jurkat (T-ALL) w środowisku
utleniającym, przeciwciała znakowały w komórkach Raji prąŜek masy 95 kDa, odpowiadającej masie białka CD19,
natomiast w przypadku komórek Jurkat nie stwierdzono prąŜka.
Środki ostroŜności
1. Do stosowania przez wyszkolony personel.
2. Produkt zawiera azydek sodu (NaN3), substancję chemiczną silnie toksyczną w czystej postaci. Azydek sodu,
zastosowany w produkcie w stęŜeniu, które nie jest sklasyfikowane jako niebezpieczne, moŜe reagować z
elementami kanalizacji wykonanymi z ołowiu i miedzi, powodując nagromadzenie silnie wybuchowych azydków
metali. Po usunięciu spłukać duŜą ilością wody, aby zapobiec nagromadzeniu się azydku metalu w kanalizacji.
3. Podobnie jak w przypadku wszelkich materiałów pochodzących ze źródeł biologicznych, naleŜy stosować
właściwe procedury postępowania.
4. W celu uniknięcia kontaktu z oczami i skórą naleŜy nosić odpowiednie osobiste wyposaŜenie ochronne.
5. Niewykorzystany roztwór utylizować zgodnie z lokalnymi, wojewódzkimi i krajowymi rozporządzeniami.
Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze 2–8 °C. Nie stosowa ć po upływie terminu waŜności podanego na fiolce. Jeśli odczynniki
są przechowywane w warunkach innych niŜ podane powyŜej, uŜytkownik musi zweryfikować takie warunki. Nie ma
oczywistych oznak wskazujących na niestabilność produktu. Dlatego jednocześnie z badaniem próbek pochodzących
od pacjenta, naleŜy wykonywać kontrole dodatnie i ujemne. W wypadku nieoczekiwanego wyniku odczynu, którego
nie moŜna wyjaśnić róŜnicami w procedurach laboratoryjnych, gdy podejrzewa się problem z przeciwciałem, naleŜy
się skontaktować z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Przygotowanie
próbek
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Przeciwciała mogą być wykorzystane do znakowania utrwalonych formaliną skrawków zatapianych w parafinie.
Preparaty tkankowe naleŜy pociąć na skrawki o wymiarach około 4 µm.
Wymagane jest poddanie cieplnemu odmaskowaniu antygenu (HIER) z uŜyciem Dako PT Link (nr kat.
PT100/PT101). Szczegółowe instrukcje zawiera Instrukcja uŜytkownika aparatu PT Link. Optymalne wyniki uzyskuje
się w wyniku wstępnej obróbki tkanek przy uŜyciu roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH
(50x) (nr kat. K8010/K8004).
Skrawki zatapiane w parafinie: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
(119511-001)
Dako Denmark A/S
IS656/PL/SSM/2009.01.20 str. 1/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17
tkankowych, zalecana jest procedura 3 w 1 z uŜyciem odczynnika Dako PT Link. Postępować według procedury
wstępnej obróbki tkanek, zamieszczonej w ulotce roztworu EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x)
(nr kat. K8010/K8004). Uwaga: Po przeprowadzeniu barwienia skrawki muszą być odwodnione, oczyszczone
zakryte za pomocą środka do trwałego zatapiania.
Odparafinowane skrawki: Do obróbki wstępnej utrwalonych w formalinie i zatopionych w parafinie skrawków
tkankowych, zalecane jest uŜycie odczynnika Dako PT Link i przeprowadzenie procedury opisane dla skrawków
parafinowych. Po zakończeniu barwienia szkiełka naleŜy zatopić w wodnym lub trwałym środku do zatapiania.
W trakcie przygotowywania oraz podczas procedury znakowania immunohistochemicznego skrawki nie powinny
wyschnąć. W celu uzyskania lepszego przylegania skrawków do szkiełek podstawowych, zaleca się stosowanie
szkiełek FLEX IHC Microscope Slides (nr kat. K8020).
Procedura barwienia
oraz materiały
wymagane, ale
niedostarczane
Zalecanym systemem wizualizacji jest EnVision FLEX+, High pH (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat.
K8010). Kolejne kroki barwienia oraz czasy inkubacji zaprogramowano wstępnie w oprogramowaniu aparatów Dako
Autostainer/Autostainer Plus, przy uŜyciu następujących protokołów:
Protokół wzorcowy: FLEXRTU2 (200 µL dozowanych odczynników) lub FLEXRTU3 (300 µL dozowanych odczynników)
Autoprogram: CD19 (bez barwienia kontrastowego) lub CD19H (z barwieniem kontrastowym)
Dla etapu „Auxiliary” naleŜy ustawić opcję „rinse buffer ” w programach barwienia ≤10 szkiełek. W przypadku
programów barwienia >10 szkiełek etap Auxiliary naleŜy ustawić na „none”. Zapewnia to porównywalne czasy płukania.
Wszystkie procedury inkubacji naleŜy równieŜ przeprowadzać w temperaturze pokojowej. Szczegółowe informacje
zawiera instrukcja obsługi odpowiedniego aparatu. Jeśli protokoły nie są dostępne w uŜywanym aparacie Dako
Autostainer, naleŜy skontaktować się z działem wsparcia technicznego firmy Dako.
Optymalne warunki mogą się zmieniać w zaleŜności od rodzaju materiału i sposobów jego przygotowania, i powinny
być określone indywidualnie w kaŜdym laboratorium. Aby moŜliwe było wykonanie oceny przez patologów z róŜnym
nasileniem odczynu preparatów, naleŜy skontaktować się z działem obsługi/obsługą techniczną firmy Dako, w celu
uzyskania informacji dotyczącej zmiany programowania protokołu. NaleŜy upewnić się, Ŝe działanie
zmodyfikowanego protokołu jest prawidłowe – w tym celu naleŜy ocenić, czy odczyn jest taki jak opisany w części
„Charakterystyka wydajnościowa”.
Zalecane jest barwienie kontrastowe hematoksyliną przy uŜyciu EnVision FLEX Hematoxylin, (Dako
Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. K8018). Zaleca się stosowanie niewodnego, trwałego środka do zatapiania.
Równolegle z odczynami na materiale pochodzącym od pacjentów, naleŜy wykonywać dodatnie i ujemne próby
kontrolne z uŜyciem identycznego protokołu. Dodatnia kontrola tkankowa powinna obejmować migdałki i okręŜnicę,
natomiast we wszystkich dodatnich preparatach komórki/struktury powinny wskazywać odczyn reakcji taki jak
opisany dla tej tkanki w części „Charakterystyka wydajnościowa”. Zalecana kontrola ujemna to FLEX Negative
Control, Mouse, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) (nr kat. IS750).
Interpretacja
wybarwienia
Komórki znakowane przez przeciwciała wykazują odczyn błonowy.
Charakterystyka
działania
Tkanki normalne: W migdałku, komórki B ze strefy płaszcza i ośrodków rozmnaŜania wykazują umiarkowany lub
silny odczyn W okręŜnicy rozproszone komórki plazmatyczne wykazują odczyn z zakresu od umiarkowanego do
silnego. Przeciwciało znakuje prawidłowe i reaktywne komórki B innych badanych tkanek, w tym nerek, płuc, trzustki,
stercza i Ŝołądka.
Tkanki patologiczne: Przeciwciała dawały odczyn w nowotworowych komórkach B w 30 przebadanych preparatach
chłoniaków z komórek B.
Piśmiennictwo
1.
Sato S, Tedder TF. CD Guide. CD19. In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert SM, Mason DY,
Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing VI. White cell differentiation antigens. Proceedings of the 6th
International Workshop and Conference; 1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New York, London: Garland Publishing
Inc.; 1997. p. 1123-4.
2.
Sato S, Tedder TF. BC3. CD19 workshop panel report In: Kishimoto T, Kikutani H, von dem Borne AEG, Goyert
SM, Mason DY, Miyasaka M, et al., editors. Leucocyte typing VI. White cell differentiation antigens. Proceedings
of the 6th International Workshop and Conference; 1996 Nov 10-14; Kobe, Japan. New York, London: Garland
Publishing Inc.; 1997. p. 133-5.
3.
Leong AS-Y, Copper K, Leong FJW-M. Manual of diagnostic antibodies for immunohistology. London: Oxford
University Press; 1999. p. 67-8.
Objaśnienie symboli
N ume r ka ta log owy
Tempe ratura
prze chow ywan ia
Zu Ŝyć p rzed
Wyró b medyczny do
d ia gno styki in vi tro
Zawa rto ść w ysta rcza na
<n> testów
Produ cent
S prawd zić w instrukcj i
sto sowa nia
Nu mer serii
(119511-001)
Dako Denmark A/S
IS656/PL/SSM/2009.01.20 str. 2/2
| Produktionsvej 42 | DK-2600 Glostrup | Denmark | Tel. +45 44 85 95 00 | Fax +45 44 85 95 95 | CVR No. 33 21 13 17

Podobne dokumenty