TTY-02 - MikroB SA

Komentarze

Transkrypt

TTY-02 - MikroB SA
Zakład Elementów i Systemów
Automatyki Przemysłowej „MikroB” S.A.
ZARZĄD, BIURO HANDLOWE: 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7 tel. (062) 730-96-10, 730-96-11 fax 730-96-30
BIURA PROJEKT.-KONSTR.: 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Krotoszyńska 35 tel. (062) 737-49-10 fax 737-49-30
INTERNET: www.mikrob.pl E-mail1: [email protected] E-mail2: [email protected]
TTY-02
Konwerter pętla prądowa/RS232C
1.
Przeznaczenie i funkcja
Urządzenie TTY-02 jest przeznaczone do stosowania w obwodach dwukierunkowej
transmisji szeregowej w przypadku gdy zachodzi potrzeba konwersji sygnału standardu
RS232C na sygnał prądowy (konwerter nie zawiera w sobie źródeł prądowych) i na odwrót.
Oprócz w/w konwersji sygnałów TTY-02 daje moŜliwość pełnego oddzielenia
galwanicznego komunikujących się urządzeń. Do zasilania elektroniki po stronie RS232C
wykorzystano sygnały logiczne +DTR i -RTS ze złącza RS232C. Właściwe ustawienie
stanu tych sygnałów i tym samym podanie napięcia zasilającego do TTY-02 sygnalizuje
dioda świecąca oznaczona Uz . Pracę torów transmisyjnych sygnalizują dwie pozostałe
diody oznaczone : TxD i RxD ( oznaczenia sygnałów „widzianych” ze strony RS232C tzn. TxD jest to sygnał nadawany przez RS232C , a RxD odbierany przez RS232C ).
2.
Dane techniczne
Szybkość transmisji ..........................................................
Długość linii .....................................................................
Znamionowy prąd pętli prądowych (źródła zewnętrzne)..
Napięcie izolacji ..............................................................
9600 bit/s
1000 m
20 mA ±10%
1500 V AC
TTY-02
- 4.7.1 -
3.
Podłączenie
Sygnały RS232C są wyprowadzone na piny złącza D-Sub 25 Ŝeńskiego.
Sygnały pętli prądowej są wyprowadzone na piny złącza D-Sub 25 męskiego.
D-Sub 25 - Ŝeńskie
TxD
G-232
RxD
D-Sub 25 - męskie
RS
232
CL
+IT
-IT
+IR
-IR
-RTS
+DTR
gdzie :
IT - pętla nadawcza ( RS232C ⇒ Pętla prądowa )
IR - pętla odbiorcza ( RS232C ⇐ Pętla prądowa )
Konwerter powinien być umieszczony jak najbliŜej urządzenia wyposaŜonego w złącze
RS232C ( np. COM2 w komputerze ). Jako pętle prądowe naleŜy zastosować dwie pary
skrętek nieekranowanych. W przypadku duŜego poziomu zakłóceń na obiekcie naleŜy
stosować kabel ekranowany z ekranem jednostronnie podłączonym do masy .
TTY-02
- 4.7.2 -
Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej