OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy

Komentarze

Transkrypt

OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010 (c) 2010 Jerzy
OTWARTY SŁOWNIK POLSKO-WALIJSKI V.02.2010
(c) 2010 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone
Słownik zawiera 20957 słów.
Niniejszy słownik objęty jest licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na
tych samych warunkach 3.0 Polska. Aby zobaczyć kopię niniejszej licencji przejdź
na stronę http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ lub napisz do
Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105,
USA.
Licencja
UTWÓR (ZDEFINIOWANY PONIŻEJ) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE
COMMONS ("CCPL" LUB "LICENCJA"). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB
INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ
DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE.
WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI
OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.
1. Definicje
a."Utwór zależny" oznacza opracowanie Utworu lub Utworu i innych istniejących
wcześniej utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, z wyłączeniem materiałów
stanowiących Zbiór. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Utwór jest utworem
muzycznym, artystycznym wykonaniem lub fonogramem, synchronizacja Utworu w
czasie z obrazem ruchomym ("synchronizacja") stanowi Utwór Zależny w rozumieniu
niniejszej Licencji.
b."Zbiór" oznacza zbiór, antologię, wybór lub bazę danych spełniającą cechy
utworu, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich
dobór, układ lub zestawienie ma twórczy charakter. Utwór stanowiący Zbiór nie
będzie uznawany za Utwór Zależny (zdefiniowany powyżej) w rozumieniu niniejszej
Licencji.
c."Licencja Kompatybilna" oznacza wzór licencji spośród wzorów wskazanych pod
http://creativecommons.org/compatiblelicenses, które zostały uznane przez
Creative Commons za stanowiące co do zasady równoważnik niniejszej Licencji, ze
względu między innymi na to, że licencje takie co najmniej: (i) zawierają
postanowienia mające taki sam cel, znaczenie oraz skutek jak Atrybuty Licencji
niniejszej Licencji; oraz (ii) wyraźnie zezwalają na to, aby utwory zależne
udostępnione na podstawie tych licencji były licencjonowane na niniejszej
Licencji lub na licencji Creative Commons opracowanej dla innego systemu
prawnego o tych samych Atrybutach Licencji, co niniejsza Licencja, lub na
licencji Creative Commons w wersji "Unported" o tych samych Atrybutach Licencji,
co niniejsza Licencja.
d."Rozpowszechnianie" oznacza wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem
oryginału albo egzemplarzy Utworu lub Utworu Zależnego.
e."Atrybuty Licencji" oznacza następujące opisowe określenia licencji wybrane
przez Licencjodawcę i wskazane w tytule niniejszej Licencji: Uznanie autorstwa,
Na tych samych warunkach.
f."Licencjodawca"oznacza osobę fizyczną, osoby fizyczne, jednostkę organizacyjną
lub jednostki organizacyjne oferujące Utwór na zasadach określonych w niniejszej
Licencji.
g."Twórca" oznacza (z zastrzeżeniem Par. 8(g)), w odniesieniu do utworów twórcę
lub podmiot, na rzecz którego prawa autorskie przysługują w sposób pierwotny,
lub w przypadku niemożności ustalenia tych podmiotów, wydawcę lub producenta, a
dodatkowo:
i.w przypadku artystycznych wykonań - aktorów, recytatorów, dyrygentów,
instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz inne osoby w sposób twórczy
przyczyniające się do powstania wykonania;
ii.w przypadku fonogramu lub wideogramu - producenta fonogramu lub wideogramu;
iii.w przypadku nadań programów - organizację radiową lub telewizyjną;
iv.w przypadku pierwszych wydań - wydawcę, który jako pierwszy w sposób zgodny z
prawem opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór, którego czas ochrony
już wygasł, a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępniane;
v.w przypadku wydań naukowych i krytycznych - tego, kto po upływie czasu ochrony
prawa autorskiego do utworu przygotował jego wydanie krytyczne lub naukowe, nie
będące utworem;
vi.w przypadku baz danych niespełniających cech utworu - producenta bazy danych.
h."Utwór" oznacza przedmiot praw autorskich lub praw pokrewnych lub bazę danych
niespełniającą cech utworu udostępniane na podstawie niniejszej Licencji, z
zastrzeżeniem Par. 8(g).
i."Licencjobiorca" oznacza osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną
korzystającą z uprawnień określonych niniejszą Licencją, która nie naruszyła
uprzednio warunków niniejszej Licencji w odniesieniu do Utworu, lub która mimo
uprzedniego naruszenia uzyskała wyraźną zgodę Licencjodawcy na wykonywanie
uprawnień przyznanych Licencją.
j."Publiczne Wykonanie" oznacza publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie
Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie
przez siebie wybranym.
k."Zwielokrotnianie" oznacza wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy
Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową.
2. Dozwolony użytek. Żadne postanowienie niniejszej Licencji nie zmierza do
ograniczenia, wyłączenia lub zawężenia sposobów korzystania nieobjętych prawem
autorskim lub uprawnień wynikających z ograniczeń lub wyjątków od ochrony prawa
autorskiego wynikających z przepisów prawa autorskiego lub innych znajdujących
zastosowanie przepisów.
3. Udzielenie licencji. Zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji,
Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy nieodpłatnej i niewyłącznej
licencji na korzystanie z Utworu na terytorium całego świata, na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich), na następujących polach
eksploatacji:
a.Zwielokrotnianie Utworu, włączanie Utworu do jednego lub więcej Zbiorów,
Zwielokrotnianie Utworu włączonego do Zbiorów;
b.Sporządzanie i Zwielokrotnianie Utworów Zależnych pod warunkiem, że wszelkie
takie Utwory Zależne, w tym wszelkie tłumaczenia na jakimkolwiek nośniku zostały
w rozsądnym zakresie wyraźnie oznaczone, wyróżnione lub w inny sposób zostało na
nich wskazane, że w oryginalnym Utworze dokonano zmian. Na przykład na
tłumaczeniu można umieścić adnotację: „Oryginał utworu został przetłumaczony z
angielskiego na hiszpański”, lub można wskazać, że tłumaczenie „Zawiera zmiany w
stosunku do oryginału”;
c.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworu w tym Utworu włączonego do
Zbiorów;
d.Rozpowszechnianie oraz Publiczne Wykonanie Utworów Zależnych; oraz
e.Pobieranie danych z Utworu oraz ich wtórne wykorzystanie.
f.Dla uniknięcia wątpliwości:
I.Niezbywalne prawo wynagrodzenia i przymusowe pośrednictwo. Jeżeli według prawa
właściwego:
Licencjodawcy przysługuje niezbywalne prawo do wynagrodzenia, lub
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, a Licencjodawca nie może skutecznie wyłączyć takiego
przymusowego pośrednictwa niniejszą Licencją,
to Licencjodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do takiego wynagrodzenia oraz
zastrzega takie przymusowe pośrednictwo bez ograniczeń;
II.Zbywalne prawo wynagrodzenia z tytułu licencji ustawowych oraz przymusowe
pośrednictwo. Jeżeli według prawa właściwego:
Licencjodawca nie może się sprzeciwić wykorzystaniu Utworu na określone sposoby,
a przysługuje mu za to zbywalne prawo do wynagrodzenia,
korzystanie z Utworu w określony sposób jest możliwe jedynie za pośrednictwem
osoby trzeciej, lecz Licencjodawca może wyłączyć takie przymusowe pośrednictwo,
lub
domniemywa się, że osoba trzecia może występować na rzecz Licencjodawcy,
to Licencjodawca zrzeka się takiego wynagrodzenia, przymusowego pośrednictwa
oraz wyłącza takie domniemanie (odpowiednio); oraz
III.Wynagrodzenia umowne oraz członkostwo w organizacji zbiorowego zarządzania.
Licencjodawca zrzeka się wynagrodzenia pobieranego osobiście, bądź za
pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania.
Powyższe uprawnienia Licencjobiorca może wykonywać na wszystkich rodzajach
nośników, we wszystkich rodzajach środków przekazu, oraz we wszystkich aktualnie
znanych formatach. Powyższe uprawnienia obejmują także uprawnienie do
dokonywania modyfikacji Utworu koniecznych z technicznego punktu widzenia w celu
wykonania uprawnień w różnych środkach przekazu, nośnikach lub formatach.
Wszystkie prawa wyraźnie nie udzielone przez Licencjodawcę uważa się za
zastrzeżone, włączając w to w szczególności uprawnienia określone w niniejszym
Paragrafie 3(f) oraz Paragrafie 4(e).
W zakresie, w jakim prawo właściwe wdrażające Dyrektywę Parlamentu Europejskiego
i Rady Nr 96/9 z 11.3.1996 r. o prawnej ochronie baz danych przyznaje
Licencjodawcy prawa wyłączne do Utworu (lub do jego części) stanowiącego bazę
danych niespełniającą cech utworu, Licencjodawca zrzeka się tego prawa. W
przypadku, gdy takie zrzeczenie się jest nieskuteczne w świetle prawa
właściwego, Licencjodawca zobowiązuje się do niewykonywania tego prawa.
4. Ograniczenia. Uprawnienia przyznane w Paragrafie 3 podlegają następującym
ograniczeniom:
a.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonywać Utwór jedynie
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji oraz pod warunkiem dołączenia
kopii niniejszej Licencji lub wskazania wskazania jednolitego identyfikatora
zasobu (URI), pod którym znajduje się tekst niniejszej Licencji do każdego
egzemplarza Utworu Rozpowszechnianego lub Publicznie Wykonywanego.
Licencjobiorca nie może oferować ani narzucać żadnych warunków w związku z
Utworem, które ograniczają postanowienia niniejszej Licencji lub możliwość
korzystającego z Utworu wykonywania uprawnień udzielonych temu korzystającemu
zgodnie z postanowieniami niniejszej Licencji.
Licencjobiorca nie może udzielać sublicencji.
Licencjobiorca nie może zmieniać lub usuwać oznaczeń Utworu odnoszących się do
niniejszej Licencji oraz zawartej w niej klauzuli uchylenia się od
odpowiedzialności na żadnym egzemplarzu Utworu Rozpowszechnianym lub Publicznie
Wykonywanym.
Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór, Licencjobiorca nie ma prawa
stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku do Utworu,
ograniczających możliwość wykonywania praw wynikających z Licencji przez
korzystającego z Utworu, który uzyskał Utwór od Licencjobiorcy.
Niniejszy Paragraf 4(a) stosuje się również do Utworu włączonego do Zbioru,
jednak Licencjobiorca nie jest zobowiązany objąć Zbioru postanowieniami
niniejszej Licencji.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Zbioru, na wezwanie któregokolwiek z
Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym zakresie usunąć ze
Zbioru wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
W przypadku stworzenia przez Licencjobiorcę Utworu Zależnego, na wezwanie
któregokolwiek z Licencjodawców Licencjobiorca jest zobowiązany w rozsądnym
zakresie usunąć z Utworu Zależnego wszelkie oznaczenia wymagane na podstawie
Paragrafu 4(c), wedle wezwania.
b.Licencjobiorca może Rozpowszechniać lub Publicznie Wykonać Utwór Zależny
jedynie udzielając do niego licencji takiej samej jak:
i.niniejsza Licencja;
ii.jakakolwiek późniejsza wersja niniejszej Licencji o tych samych Atrybutach
Licencji co niniejsza Licencja;
iii.licencja Creative Commons opracowana dla innego systemu prawnego o tych
samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja (np. Uznanie autorstwa-Na tych
samych warunkach 3.0 US) lub licencja Creative Commons w wersji "Unported" o
tych samych Atrybutach Licencji co niniejsza Licencja; lub
iv.Licencja Kompatybilna.
W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego Licencji Kompatybilnej,
Licencjobiorca jest zobowiązany stosować się do postanowień takiej Licencji
Kompatybilnej. W przypadku udzielenia do Utworu Zależnego jednej z licencji
wymienionych w pkt. i-iii powyżej ("Licencja Właściwa"), Licencjobiorca jest
zobowiązany stosować się do postanowień Licencji Właściwej i do następujących
postanowień:
V.Licencjobiorca jest zobowiązany dołączyć egzemplarz lub URI Licencji Właściwej
do każdego egzemplarza Utworu Zależnego który Rozpowszechnia lub Publicznie
Wykonuje;
VI.Licencjobiorca nie może oferować lub ustalać jednostronnie warunków
korzystania z Utworu Zależnego, które ograniczają postanowienia Licencji
Właściwej lub możliwość korzystającego z Utworu Zależnego wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej;
VII.Licencjobiorca jest zobowiązany zachować w stanie nienaruszonym wszelkie
odwołania do Licencji Właściwej oraz do klauzul ograniczenia odpowiedzialności
dołączone do każdego egzemplarza Utworu włączonego do Utworu Zależnego, który
Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje;
VIII.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór Zależny, Licencjobiorca
nie ma prawa stosować żadnych skutecznych zabezpieczeń technicznych w stosunku
do Utworu Zależnego, które ograniczają możliwość korzystającego z Utworu
Zależnego uzyskującego Utwór Zależny od Licencjobiorcy wykonywania uprawnień
udzielonych temu korzystającemu na podstawie Licencji Właściwej.
Niniejszy Paragraf 4(b) stosuje się również do Utworu Zależnego włączonego do
Zbioru, jednak poza samym Utworem Zależnym, Licencjobiorca nie jest zobowiązany
objąć Zbioru postanowieniami Licencji Właściwej.
c.Rozpowszechniając lub Publicznie Wykonując Utwór lub jakikolwiek Utwór Zależny
lub Zbiór, Licencjobiorca jest zobowiązany, o ile nie otrzymał wezwania zgodnie
z Paragrafem 4(a), zachować w stanie nienaruszonym wszelkie oznaczenia związane
z prawno-autorską ochroną Utworu oraz zapewnić, stosownie do możliwości
używanego nośnika lub środka przekazu oznaczenie:
I.imienia i nazwiska (lub pseudonimu, odpowiednio) Twórcy, jeżeli zostały one
dołączone do Utworu, oraz (lub) nazwę innych podmiotów jeżeli Twórca oraz (lub)
Licencjodawca wskażą w oznaczeniach związanych z prawno-autorską ochroną Utworu,
regulaminach lub w inny rozsądny sposób takie inne podmioty (np. sponsora,
wydawcę, czasopismo) celem ich wymienienia ("Osoby Wskazane");
II.tytułu Utworu, jeżeli został dołączony do Utworu;
III.w rozsądnym zakresie URI, o ile istnieje, który Licencjodawca wskazał jako
związany z Utworem, chyba że taki URI nie odnosi się do oznaczenia związanego z
prawno-autorską ochroną Utworu lub do informacji o zasadach licencjonowania
Utworu; oraz
IV.z zachowaniem postanowień Paragrafu 3(b), w przypadku Utworu Zależnego,
oznaczenie wskazujące na wykorzystanie Utworu w Utworze Zależnym (np.
"francuskie tłumaczenie Utworu Twórcy," lub "scenariusz na podstawie Utworu
Twórcy").
Oznaczenia wymagane na podstawie niniejszego Paragrafu 4(c) mogą być wprowadzone
w jakikolwiek rozsądny sposób, przy czym w przypadku Utworu Zależnego lub Zbioru
przynajmniej w tych wszystkich miejscach, gdzie uwidocznione są oznaczenia
odnoszące się do twórców pozostałych części lub wkładów w sposób przynajmniej
tak samo widoczny jak te inne oznaczenia, o ile dokonano uwidocznienia oznaczeń
wszystkich twórców pozostałych części lub wkładów.
Dla uniknięcia wątpliwości, Licencjobiorca może wykorzystywać oznaczenia
wymagane w niniejszym Paragrafie wyłącznie dla celów wskazania właściwych
podmiotów w sposób określony powyżej, a wykonując uprawnienia z niniejszej
Licencji, Licencjobiorca nie może w sposób dorozumiany ani wyraźny stwierdzać
lub sugerować istnienia powiązania, poparcia lub aprobaty ze strony Twórcy,
Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych dla Licencjobiorcy lub sposobu
korzystania z Utworu przez Licencjobiorcę, o ile co innego nie wynika z
odrębnego zezwolenia Twórcy, Licencjodawcy oraz (lub) Osób Wskazanych wyrażonego
na piśmie pod rygorem nieważności.
d.Dla uniknięcia wątpliwości, ograniczenia, o których mowa w Paragrafach 4(a) do
4(c), nie mają zastosowania do takich Utworów lub ich części, które spełniają
definicję Utworu w rozumieniu niniejszej Licencji wyłącznie dlatego, że stanowią
bazę danych niespełniającą cech utworu.
e.Niniejsza licencja nie narusza praw osobistych Twórcy ani Licencjodawcy w
zakresie, w jakim prawa te są chronione przez prawo właściwe, a niniejsza
Licencja lub odrębne porozumienie zawarte na piśmie pod rygorem nieważności nie
stanowi skutecznie inaczej.
5. Oświadczenia, Zapewnienia oraz Wyłączenie odpowiedzialności
JEŻELI STRONY NIE POSTANOWIĄ INACZEJ W ODRĘBNYM POROZUMIENIU SPORZĄDZONYM NA
PIŚMIE POD RYGOREM NIEWAŻNOŚCI, LICENCJODAWCA UDOSTĘPNIA UTWÓR W TAKIEJ FORMIE W
JAKIEJ ZAPOZNAŁ SIĘ Z NIM LICENCJOBIORCA I W NAJDALEJ IDĄCYM STOPNIU NA JAKI
POZWALA PRAWO WŁAŚCIWE NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ORAZ NIE UDZIELA ŻADNYCH
GWARANCJI A TAKŻE WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ, CZY TO WYRAŹNĄ, DOROZUMIANĄ CZY INNĄ, W
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH TYTUŁU, MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z UTWORU ZGODNIE Z JEGO
PRZEZNACZENIEM, PRZEZNACZENIA UTWORU DO KONKRETNEGO CELU, CO DO TEGO, ŻE NIE
NARUSZA ON PRAW INNYCH OSÓB, BRAKU JAWNYCH LUB UKRYTYCH WAD, DOKŁADNOŚCI,
WYSTĘPOWANIA LUB NIEWYSTĘPOWANIA WAD WIDOCZNYCH JAK I UKRYTYCH. PRAWO WŁAŚCIWE
MOŻE NIE ZEZWALAĆ NA NIEKTÓRE SPOŚRÓD POWYŻSZYCH WYŁĄCZEŃ, WIĘC MOGĄ ONE NIE
MIEĆ ZASTOSOWANIA.
6. Ograniczenie odpowiedzialności
O ILE PRAWO WŁAŚCIWE NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU LICENCJODAWCA NIE
ODPOWIADA WOBEC LICENCJOBIORCY NA ŻADNEJ PODSTAWIE PRAWNEJ ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE,
PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEJ LICENCJI LUB
WYKORZYSTANIA UTWORU, NAWET JEŻELI LICENCJODAWCA ZOSTAŁ POWIADOMIONY O
MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.
7. Wygaśnięcie
a.Licencja automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez
Licencjobiorcę. W takim przypadku licencje osób, które otrzymały od
Licencjobiorcy Utwór Zależny lub Zbiór, nie wygasają, o ile osoby te nie
naruszają postanowień tych licencji. Paragrafy 1, 2, 5, 6, 7 oraz 8 pozostają w
mocy po wygaśnięciu niniejszej Licencji.
b.Zgodnie z powyższymi postanowieniami Licencja udzielana jest na czas
nieoznaczony (do momentu wygaśnięcia praw autorskich). Niezależnie od tego
Licencjodawca zachowuje prawo do udostępnienia Utworu na innych warunkach, lub
do zaprzestania udostępniania Utworu, z tym jednak zastrzeżeniem, że taka
decyzja Licencjodawcy nie będzie stanowiła wypowiedzenia lub innego rozwiązania
niniejszej Licencji (lub też innej licencji udzielonej na podstawie niniejszej
Licencji), która raz udzielona Licencjobiorcy w pełnym wymiarze obowiązuje
dopóki nie nastąpi jej wygaśnięcie zgodnie z postanowieniem poprzedzającym.
8. Postanowienia różne
a.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór lub Zbiór, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór na takich
samych warunkach jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej Licencji.
b.Za każdym razem, gdy Licencjobiorca Rozpowszechnia lub Publicznie Wykonuje
Utwór Zależny, Licencjodawca oferuje korzystającym licencję na Utwór oryginalny
na takich samych warunkach, jakie uzyskał Licencjobiorca na podstawie niniejszej
Licencji.
c.Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Licencji jest nieważne lub
bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, jego nieważność lub bezskuteczność
nie wpływa na pozostałe postanowienia Licencji. W przypadku braku dodatkowego
porozumienia między stronami, nieważne lub bezskuteczne postanowienie powinno
być interpretowane tak, aby zachować jego ważność i skuteczność oraz brzmienie
możliwe bliskie brzmieniu pierwotnemu.
d.Żadnego z postanowień niniejszej Licencji nie uznaje się za uchylone, a
żadnego naruszenia nie uznaje się za zaakceptowane, dopóki druga strona, pod
rygorem nieważności, nie uzna pisemnie takiego uchylenia lub też nie wyrazi na
piśmie następczego zezwolenia na naruszenie.
e.Niniejsza Licencja zawiera całość postanowień pomiędzy stronami dotyczących
udostępnianego na jej podstawie Utworu. Wszystkie nie ujęte w tej Licencji
postanowienia, porozumienia lub oświadczenia dotyczące Utworu uznaje się za
nieistniejące. Licencjodawcy nie wiążą żadne dodatkowe postanowienia podane mu
do wiadomości przez Licencjobiorcę w jakikolwiek sposób. Wszelkie zmiany
Licencji wymagają umowy pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą wyrażonej na
piśmie pod rygorem nieważności.
f.Ten punkt został pominięty.
g.Wyrażenia użyte w niniejszej Licencji należy rozumieć zgodnie z Ustawą z 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 904 t. jedn. z późn. zm.) oraz zgodnie z Ustawą z 27 lipca 2001 o ochronie
baz danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.), o ile prawem
właściwym jest prawo polskie. W żadnym przypadku zakres niniejszej Licencji nie
może być szerszy niż zakres odpowiedniego prawa wyłącznego określony zgodnie z
przepisami prawa właściwego.
abażur=cysgod
abolicja=amnest
abonent=danysgrifiwr
aborcja=erthyliad
absencja=absenoldeb
absenteizm=absenoldeb
absolucja=gollyngdod
absolut=absoliwt
absolutnie=gwbl
absolutny=absoliwt
absolutorium=rhyddhau
absolutyzacja=absoliwt
absorbent=amsugnol
abstrahowanie=tyniad
abstrakcja=tyniad
abstynencja=ymwrthod
absurdalnie=hurt
absurdalny=hurt
aby=i
acetylenowy=asetylen
acz=er
aczkolwiek=er
adaptacja=addasu
adaptacyjny=addasu
adaptować=addasu
adaptowalny=addasedig
addytywny=ychwanegyn
adekwatność=ddigonol
adekwatny=digonol
adept=fedrus
adhezja=ymlyniad
adiunkt=darlithydd
adiustacja=addasiad
administracja=gweinyddu
administracyjnie=gweinyddol
administracyjny=gweinyddol
administrator=gweinyddwr
administrować=gweinyddu
administrowanie=gweinyddu
admiracja=hedmygedd
admiralicja=morlys
admirator=edmygu
adopcja=mabwysiadu
adoptować=mabwysiadu
adrenalina=adrenalin
adres=cyfeiriad
adresować=cyfeiriad
adresowanie=ymdrin
adresowy=cyfeiriad
adwent=adfent
adwentowy=adfent
adwokacki=atwrnai
adwokat=cyfreithiwr
adwokatura=bar
aeracja=awyru
aerobik=aerobeg
aeroplan=awyren
aerosol=erosol
aerozol=erosol
afekt=hoffter
afektacja=gosod
afektywny=affeithiol
afera=berthynas
afiliacja=tadogaeth
afirmatywny=cadarnhaol
afisz=poster
agencja=asiantaeth
agencyjny=asiantaeth
agent=asiant
agnostyczny=agnostig
agnostyk=agnostig
agregacja=cyfanswm
agregat=uned
agregować=cyfun
agresor=ymosodwr
agresywnie=ymosodol
agresywny=ymosodol
agrochemiczny=agrocemegol
ajent=asiant
akademia=academi
akademicki=academaidd
akademicko=academaidd
akapit=paragraff
akceleracja=cynnydd
akcelerator=cyflymydd
akceptacja=derbyn
akceptować=derbyn
akceptowalny=derbyniol
akceptowanie=derbyn
akcesoria=addurniadau
akcja=rhannu
akcjonariusz=hapddaliwr
akcyjny=cyfalaf
aklamować=clod
akomodować=lle
akompaniament=cyfeiliant
akompaniator=cyfeilydd
akompaniować=hebrwng
akord=tant
akordeon=acordion
akordeonowy=acordion
akr=erw
akredytacja=achredu
akredytacyjny=achredu
akrobacja=driciau
akrobata=acrobat
akronim=acronym
akryl=acrylig
akrylowy=acrylig
aksamit=melfed
aksamitny=melfed
akt=gweithredu
akta=ffeiliau
aktor=actor
aktorski=gweithredu
aktorstwo=gweithredu
aktualizowanie=diweddaraf
aktualnie=cyfredol
aktualność=cyfredol
aktualny=cyfredol
aktyw=gweithredol
aktywista=gweithredwr
aktywizacja=animeiddio
aktywnie=weithgar
aktywność=gweithgaredd
akumulacja=casgliad
akumulator=batri
akumulatorek=hailwefru
akumulatorowy=batri
akumulować=gronni
akupunktura=aciwbigo
akurat=union
akuratny=brydlon
akustyczny=acwstig
akustyka=acwsteg
akuszer=obstetrydd
akuszeria=obstetreg
akuszerka=fydwraig
akwaforta=ysgythriad
akwariowy=acwariwm
akwarium=acwariwm
akwatinta=acwatint
akwizycja=caffael
alarm=larwm
alarmować=larwm
alarmowanie=larwm
alarmowy=argyfwng
albinos=wen
albo=neu
albowiem=ers
album=albwm
ale=ond
alegat=daleb
alejka=lôn
alergia=alergedd
alergiczny=alergedd
alergik=alergeddau
alert=rhybudd
alfabet=wyddor
alfabetyczny=wyddor
algebraicznie=algebraidd
algebraiczny=algebraidd
algorytm=algorithm
aliancki=cynghreiriaid
alians=cynghrair
aliaż=aloi
alienacja=dieithrio
aliteracja=cyflythreniad
alkalia=alcali
alkaliczność=alcalinedd
alkierz=alcof
alkohol=alcohol
alkoholik=alcoholig
alkoholowy=gwirod
alkowa=toriad
almanach=almanac
alokacja=dyraniad
alokować=ddyrannu
alonż=feiciwr
alpinista=mynyddwr
alpinizm=mynydda
altanka=arbor
alteracja=cyffro
alternatywa=amgen
alternatywny=amgen
altówka=fiola
altówkowy=fiola
altowy=sacsoffon
altruistyczny=anhunanol
aluminiowy=alwminiwm
aluminium=alwminiwm
aluzja=awgrym
amalgamat=amalgam
amalgamować=ffiws
amarantowy=magenta
amator=amatur
amatorski=amatur
ambaras=embaras
ambarasować=pos
ambasada=llysgenhadaeth
ambasador=llysgennad
ambasadorski=llysgenhadol
ambicja=uchelgais
ambitnie=uchelgeisiol
ambitny=uchelgeisiol
ambona=pulpud
ambra=ambr
ambulans=ambiwlans
ambulatorium=fferyllfa
ambulatoryjny=ddydd
ameryk=americiwm
ametyst=amethyst
ametystowy=amethyst
amfibia=amffibiaid
amfilada=olyniaeth
amnestia=amnest
amnezja=amnesia
amoniak=amonia
amoniakalny=amonia
amortyzować=glustog
amortyzowanie=glustog
amplifikować=gor-ddweud
amur=glaswellt
anachoreta=meudwy
analgezja=analgesia
analitycznie=ddadansoddol
analityczny=dadansoddol
analityk=dadansoddwr
analiza=dadansoddiad
analizowanie=dadansoddiad
analogiczność=cydraddoldeb
analogiczny=analog
analogon=analog
analogowy=analog
ananas=pinafal
ananasowy=pinafal
anatema=anathema
anatomicznie=anatomeg
anatomiczny=anatomegol
anegdociarz=storïwr
anegdotyczny=anecdotaidd
aneks=atodiad
angaż=ymgysylltu
angażować=ymgysylltu
angielskość=seisnigrwydd
anglojęzyczny=saesneg
angorski=angora
anihilator=dinistrio
anilinowy=methyl
animacja=animeiddio
animator=animeiddiwr
anioł=angel
aniżeli=na
ankieta=arolwg
ankieter=cyfwelydd
ankietować=arolwg
anoda=anod
anodowy=anod
anomalia=anghysondeb
anonim=anhysbys
anonimat=anhysbysrwydd
anonimowo=anhysbys
anonimowość=anhysbys
anonimowy=anhysbys
anons=rhybudd
anonsować=hysbysebu
anoreksja=anorecsia
anormalność=annormaledd
anormalny=annormal
antaba=bollt
antarktyczny=antarctig
antenat=hynafiad
antidotum=gwrthwenwyn
antologia=antholeg
antonim=astroleg
antracyt=golosg
antrakt=rhyngweithio
antropoid=anthropoid
antropologia=anthropoleg
antrykot=llafn
anty=gwrth
antybiotyk=gwrthfiotig
antycypacja=disgwyliad
antycypować=rhagweld
antydepresyjny=iselder
antygen=antigen
antyk=hen
antykorozyjny=cyrydu
antykwariusz=hynafiaethydd
antykwaryczny=hynafiaethydd
antyludowy=gwrthgymdeithasol
antymon=antimoni
antymonowy=antimoni
antypatia=hoffi
antysemityzm=gwrth-semitiaeth
antyseptycznie=antiseptig
antyseptyczny=antiseptig
antyspołeczny=gwrthgymdeithasol
antyteza=antithesis
aortalny=aortig
aparat=camera
aparatura=offer
aparaturowy=offer
apaszka=sgarff
apatia=difaterwch
apelacja=apêl
apelacyjny=apêl
apelować=gwthio
apertura=agorfa
apetyt=archwaeth
aplauz=gymeradwyaeth
aplika=addurn
aplikacyjny=cais
aplikant=hyfforddai
aplikatura=byseddu
apologia=ymddiheuriad
apopleksja=strôc
apostoł=apostol
apostrof=collnod
apostrofa=collnod
apretura=agorfa
aprobata=cymeradwyaeth
aproksymacja=amcangyfrif
apteczny=fferyllol
apteka=fferylliaeth
aptekarz=drygist
aranżacja=trefniant
aranżować=trefnu
arbitralny=mympwyol
archaiczność=hynafol
archaiczny=hynafol
archaizować=dynwared
archanioł=archangel
archeolog=archeolegydd
archeologia=archeoleg
archeologiczny=archeolegol
archidiakon=archddiacon
archidiecezja=archesgobaeth
architekt=pensaer
architektonicznie=bensaernïol
architektoniczny=pensaernïol
architektura=pensaernïaeth
archiwalny=archif
archiwariusz=cofrestrydd
archiwista=archifydd
archiwistyka=archif
archiwizować=archif
archiwizowanie=archif
arcybiskup=archesgob
arcybiskupi=archesgob
arcydzięgiel=angelica
arcydzieło=campwaith
arcykapłan=offeiriad
arcymistrz=gwyddbwyll
areał=ardal
arenda=rhent
arendarz=tafarnwr
areszt=arestiad
aresztant=oediad
aresztować=arestiad
arfa=delyn
argonowy=argon
argument=ddadl
argumentacja=ddadl
arka=arch
arkada=arcêd
arkadowy=arcêd
arktyczny=arctig
arlekin=fraith
armata=gwn
armatni=gwn
armator=perchennog
armia=fyddin
aromaterapia=aromatherapi
aromatoterapia=aromatherapi
aromatyczny=aromatig
arsen=arsenig
arsenał=arsenal
arsenowy=arsenig
arszenik=arsenig
arteria=rhydweli
artretyzm=arthritis
artykuł=erthygl
artykułować=diffinio
artyleria=magnelwyr
artyleryjski=magnelwyr
artylerzysta=saethwr
artysta=artist
artystycznie=artistig
artystyczny=celf
arystokracja=aristocratiaid
arystokrata=aristocrat
arystokratyzm=aristocratiaid
arytmetycznie=rhifyddol
arytmetyczny=rhifyddeg
arytmetyka=rhifyddeg
as=fel
asenizacja=glanweithdra
asercja=arddeliad
asertywność=pendantrwydd
asertywny=pendant
asesor=asesydd
asocjacja=gymdeithas
asortyment=amrediad
aspekt=agwedd
aspiracja=dyhead
aspirata=llaes
aspirować=llaes
asteroida=asteroid
asterysk=seren
astma=asthma
astmatyczny=asthma
astmatyk=asthma
astrofizyka=astroffiseg
astronom=seryddwr
astronomiczny=seryddol
asygnowanie=cyllidebu
asymilacja=cymathu
asymilacyjny=cymathu
asymilować=dderbyn
asysta=cymorth
asystent=cynorthwy-ydd
atak=ymosodiad
atakować=ymosodiad
ateista=atheist
atelier=stiwdio
atestacja=dilysu
atlant=atlas
atłas=sidan
atleta=athletwr
atletyczny=athletaidd
atletyka=athletau
atmosfera=awyrgylch
atmosferyczny=atmosfferig
atomówka=bom
atomowo=atom
atomowy=niwclear
atrakcja=atyniad
atrakcyjnie=deniadol
atrakcyjność=atyniad
atrakcyjny=deniadol
atrament=inc
atrapa=ffug
atrezja=atresia
atrium=atriwm
atut=ased
atypowy=annodweddiadol
audiencja=cynulleidfa
audio=clywedol
audiowizualny=gweledol
audycja=darlledu
audyt=archwiliad
audytor=archwilydd
audytorium=awditoriwm
aukcja=arwerthiant
aukcyjny=arwerthiant
aula=neuadd
aura=naws
aureola=halo
austeria=dafarn
autentyczność=dilysrwydd
autentyczny=ddilys
autentyzm=dilysrwydd
autobiografia=hunangofiant
autobiograficzny=hunangofiannol
autobiografizm=hunangofiannol
autobus=bws
autobusowy=bws
autocysterna=tanc
autograf=lofnod
autografia=lofnod
autografowanie=lofnod
autokar=bws
autokarowy=hyfforddwr
automatyczny=awtomatig
automatyka=awtomatig
automatyzacja=awtomatiaeth
automobilista=modurwr
autonomia=ymreolaeth
autonomicznie=annibynnol
autonomiczność=ymreolaeth
autonomiczny=annibynnol
autopsja=awtopsi'r
autor=awdur
autorament=gefn
autorski=awdur
autorstwo=credyd
autorytarny=awdurdodol
autorytatywny=awdurdodol
autorytet=awdurdod
autostrada=briffordd
autostradowy=draffordd
autystyczny=awtistig
autyzm=awtistiaeth
awal=gwarant
awangarda=blaen
awans=cynnydd
awantura=brawl
awanturniczy=anturus
awanturnik=anturiaethwr
awanturować=brawl
awaria=methiant
awaryjny=argyfwng
awers=ochr
awersja=methu
awitaminoza=ddiffyg
awokado=afocado
aż=tan
azbest=asbestos
azbestowy=asbestos
ażeby=gorchymyn
azot=nitrogen
azotan=nitrad
azotanowy=nitradau
azotawy=nitraidd
azotowy=nitrig
azotyn=nitraid
azymut=asimwth
babka=gu
babrać=ceg
babranina=llanast
bać=ofn
baca=bugail
bachor=brat
backup=gefn
bacznie=agos
baczność=sylw
baczny=barcud
badacz=explorer
badanie=prawf
badawczy=ymchwil
badyl=coesyn
bądź=neu
bagatela=treiffl
bagatelizować=anwybyddu
bagatelizowanie=methu
bagatelka=treiffl
bagatelny=ddibwys
bagaż=bagiau
bagażnik=cefnffyrdd
bagażowy=bagiau
bagier=cloddiwr
bagno=siglen
bagrowanie=carthu
bajczarz=clecs
bajecznie=gwych
bajeczny=gwych
bajt=beit
bakałarz=baglor
bakcyl=germ
bakelit=bakelite
bakteria=bacteriwm
bakteriologia=bacterioleg
bakteryjny=bacteriol
bałagan=llanast
bałaganiarski=anniben
bałaganić=llanast
bałamutny=ddryslyd
balastować=balast
balastowy=balast
baldachim=canopi
baleron=gamwn
balet=bale
baletowy=bale
balia=twb
balkon=balconi
balkonowy=balconi
ballada=baled
balladowy=baled
baloniarstwo=balwn
balonik=balwn
balot=pôl
balotowanie=fyrnau
balowy=bêl
balsamować=bersawr
balsamowy=balm
balustrada=rheiliau
bałwański=dwp
balwierz=barbwr
bambetle=sbwriel
bambosz=sliperi
banalnie=ddibwys
banalny=ddibwys
banan=banana
bananowy=banana
bandera=faner
bania=swigen
banicja=alltud
banita=wahardd
bank=banc
bańka=swigod
bankier=bancwr
bankiet=gwledd
bankietowy=gwledd
banknot=bil
bankowiec=bancwr
bankowość=bancio
bankowy=bancio
bankructwo=fethdalwr
bankrut=fethdalwr
bankrutować=fethdalwr
bankrutowanie=fethdalwr
bant=mechnïaeth
baptysta=bedyddwyr
barak=cwt
baran=ram
baranek=oen
baranina=dafad
barateria=casgen
barbakan=barbican
barbarzyńca=barbariaid
barbarzyński=barbariaid
barbarzyństwo=barbaraidd
bardzo=iawn
barek=bar
baretka=rhuban
bariera=rhwystr
barierka=rhwystr
bark=ysgwydd
barka=cwch
barkarz=cychwr
barkowy=ysgwydd
barłóg=baletau
barok=baróc
barokowy=baróc
barometr=baromedr
baron=barwn
baronet=barwnig
barowy=bariwm
barszcz=cawl
barwa=lliw
barwić=staen
barwnik=llif
barwny=lliw
bary=bariau
baryła=tun
baryłka=casgen
baryton=bariton
barytonowy=bariton
basen=cronfa
basenowy=pwll
basket=basged
baśniowy=gwych
bat=ystlumod
batalia=brwydr
batalion=bataliwn
batalistyczny=brwydr
bateria=batri
batolit=batholith
batożyć=chwip
batuta=hudlath
batyst=lawnt
bawełna=cotwm
bawić=hwyl
bawidamek=dewr
bawidełko=deganau
bawół=byfflo
bawoli=byfflo
baza=sylfaen
bazalt=basalt
bazaltowy=basalt
bażant=ffesant
bazar=basâr
bazarowy=basâr
bazować=adeiladu
bazowy=sylfaen
bazylia=basil
bazylika=basilica
bazylikowy=basilica
bebechy=perfedd
bęben=drum
bębenek=drwm
bębnić=drum
bębnienie=rhuglen
bębnowy=drum
bęc=cynnydd
bęcwał=cwcw
beczka=casgen
beczkować=casgen
beczkowanie=drafft
beczkowy=casgen
beczułka=casgen
bednarski=cowper
bednarz=cowper
befsztyk=stecen
behawioralny=ymddygiadol
bejca=staen
bejcować=staen
bękart=bastard
bekon=moch
bekowisko=rut
bela=byrnau
beletrystyka=ffuglen
belfer=athro
belka=bar
belowanie=isod
bełt=culfor
bełtać=sblash
beneficjant=buddiolwr
beneficjent=buddiolwr
benzen=bensen
benzol=bensen
benzyna=petrol
benzynowy=petrol
berbeć=bach
berlinka=fad
bestia=anifail
bestwić=abwyd
betka=hwyl
bez=dim
bezalkoholowy=meddal
bezapelacyjny=awdurdodol
bezawaryjność=dibynadwyedd
bezbarwnie=dull
bezbłędność=berffaith
bezbłędny=gywir
bezbolesność=ddi-boen
bezbolesny=ddi-boen
bezbożnik=atheist
bezbożny=gwych
bezbrzeżny=ddiddiwedd
bezcelowy=ddibwynt
bezcenny=amhrisiadwy
bezcłowy=ddyletswydd
bezczasowy=bythol
bezczynnie=segur
bezczynność=segur
bezczynny=segur
bezdenny=ddiddiwedd
bezdomność=digartrefedd
bezdomny=ddigartref
bezdrożny=anialwch
bezdrzewny=rhacs
bezdymny=di-fwg
bezecny=budr
bezgłośny=fud
bezgłowy=dwp
bezgraniczny=ddiddiwedd
bezgrzeszny=diniwed
bezimiennie=anhysbys
bezimienny=anhysbys
bezkolizyjny=gwrthdrawiad
bezkompromisowy=digyfaddawd
bezkręgowy=infertebratau
bezkresny=ddiddiwedd
bezkrólewie=interregnum
bezkrytycznie=anfeirniadol
bezkrytyczny=anfeirniadol
bezład=anhrefn
bezlik=haid
bezlistny=anial
bezmierny=ddiddiwedd
bezmózgi=dwp
bezmyślny=anystyriol
beznadzieja=anobaith
beznadziejnie=anobeithiol
beznadziejność=anobaith
beznadziejny=anobeithiol
bezołowiowy=di-blwm
bezosobowo=amhersonol
bezosobowy=amhersonol
bezowocny=llwyddiannus
bezpański=crwydrol
bezpaństwowiec=rhanbarthol
bezpaństwowy=rhanbarthol
bezpieczeństwo=diogelwch
bezpiecznie=ddiogel
bezpiecznik=ffiws
bezpiecznikowy=ffiws
bezpieczny=diogel
bezpłatny=ddim
bezpłodność=anffrwythlondeb
bezpłodny=diheintiedig
bezpodstawnie=gyfiawnhad
bezpodstawny=di-sail
bezpośrednio=uniongyrchol
bezpośredniość=uniongyrchedd
bezpowrotnie=byth
bezprawnie=anghyfreithlon
bezprawność=anghyfreithlon
bezprawny=anghyfreithlon
bezprecedensowy=digynsail
bezproblemowo=hawdd
bezproblemowy=llyfn
bezproduktywny=anghynhyrchiol
bezprzedmiotowy=amherthnasol
bezprzykładny=digynsail
bezradność=diymadferthedd
bezradny=ddiymadferth
bezrobocie=diweithdra
bezrząd=anrhefn
bezsenny=aflonydd
bezsens=nonsens
bezsensowny=ddibwynt
bezsilny=ddi-rym
bezskuteczność=aneffeithiol
bezspornie=glir
bezsprzeczny=diamwys
bezstopniowy=di-dor
bezstronnie=ddiduedd
bezstronność=ddiduedd
bezstronny=diduedd
bezszelestny=fud
bezszwowy=llyfn
bezszynowy=anialwch
bezszypułkowy=sesil
bezterminowy=anghyfyngedig
beztlenowy=treuliad
bezustanny=ddiddiwedd
bezużytecznie=ddiwerth
bezużyteczność=ddiwerth
bezużyteczny=ddiwerth
bezwartościowy=ddiwerth
bezwarunkowo=diamod
bezwarunkowy=diamod
bezwiednie=ddiarwybod
bezwiedny=anymwybodol
bezwład=inertia
bezwładność=inertia
bezwładnościowy=inertia
bezwolność=inertia
bezwolny=goddefol
bezwzględnie=gorfodol
bezwzględny=absoliwt
bezzasadność=di-sail
bezzasadny=di-sail
bezżenny=di-briod
bezzwłocznie=unwaith
białko=protein
białkówka=gornbilen
białkowy=protein
biblia=beibl
biblijnie=beibl
biblijny=beibl
biblioteczny=llyfrgell
biblioteka=llyfrgell
bibliotekarski=llyfrgell
bibliotekarz=llyfrgellydd
bibułka=sigarét
bić=mintys
bicykl=beic
bicz=chwip
biczować=cyflog
biczownik=rap
bieda=tlodi
biednie=gwael
biedny=gwael
biedota=gwael
bieg=cwrs
biegać=rhedeg
bieganie=rhedeg
bieganina=cyffro
biegiem=dros
biegle=rhugl
biegłość=meistrolaeth
biegły=arbenigwr
biegun=polyn
biegunowy=polar
bielak=wen
bielić=dun
bielizna=isaf
bieliźniany=lingerie
bierka=gwiriwr
biernie=goddefol
bierny=goddefol
bierwiono=stwmp
bierzmowanie=cadarnhad
bies=satan
biesiada=gwledd
bieżąco=dyddiad
bieżnia=gwadn
bieżnik=gwadn
bieżny=rasio
bigos=pastai
bijak=ram
bijatyka=brawl
bila=bêl
bilans=cydbwysedd
bilansista=cyfrifydd
bilansować=hafalu
bilard=biliards
bilardowy=pwll
bilateralny=dwyochrog
bilet=tocyn
bileter=casglwr
biletowy=tocyn
biliard=biliards
bilon=ceiniogau
binarny=deuaidd
binokle=llygaid
biochemia=biocemeg
biochemik=biocemegydd
biodro=clun
biodrowy=lap
biograf=cofiannydd
biografia=bywgraffiad
biograficzny=bywgraffyddol
biolog=biolegydd
biologia=bioleg
biologicznie=fiolegol
biologiczny=biolegol
biomechanika=biomecaneg
biomedyczny=fiofeddygol
biometria=biometreg
biometryka=biometreg
biorca=derbynnydd
bioróżnorodność=bioamrywiaeth
biosfera=biosffer
biotechnologia=biotechnoleg
biotechnologiczny=biotechnoleg
biotyczny=biotig
bipolarny=deubegwn
biret=cap
biseksualnie=deurywiol
biseksualny=deurywiol
biskwit=bisgedi
bisować=encôr
bisowanie=encôr
biszkopt=bisgedi
bitewny=brwydr
bitka=brawl
bitmapa=didfap
bitny=beiddgar
bitowy=did
bitumen=bitwmen
bitumin=bitwmen
biuletyn=cylchlythyr
biuralista=clerc
biurko=ddesg
biuro=swyddfa
biurowiec=swyddfa
biurowy=swyddfa
biust=penddelw
biwak=gwersyll
biznes=busnes
biznesmen=busnes
biznesowy=busnes
blacha=plât
błąd=gwall
blado=golau
bladoniebieski=golau
blady=golau
błądzić=byddwch
błagać=beg
blagować=adlam
błahy=ddibwys
blaknąć=pylu
błam=ansawdd
blamaż=warthus
blamować=warthus
blask=ddisgleirdeb
blastoderma=blastoderm
blaszanka=tun
blaszany=tun
blaszka=llafn
błazen=clown
błaźnić=anfri
błędnie=anghywir
błędnik=labyrinth
błędny=annilys
błękit=glas
błękitny=glas
blichtr=sglein
bliski=agos
blisko=agos
bliskość=agos
bliskoznaczny=gyfystyr
blizna=craith
bliźniaczy=wely
bliźniak=wely
błocko=tail
błogość=llawenydd
błogosławienie=bendith
błogosławieństwo=bendith
błogostan=llawenydd
blok=bloc
blokada=bloc
blokować=bloc
blokowanie=bloc
blokowy=bloc
błona=bilen
blondyna=melyn
blondynek=melyn
błonica=difftheria
błoniczy=difftheria
błonowy=bilen
błotnik=troseddwyr
błotnistość=corsydd
błotny=llaid
bluszcz=eiddew
bluszczowy=eiddew
bluzgać=jet
bluźnierczy=gableddus
błyskawica=mellt
błyskawicowy=mellt
błyskawicznie=mellt
błyskawiczny=isel
błyskotliwie=trawiadol
błyskotliwość=ddisgleirdeb
błyskotliwy=gwych
bo=i
boa=môn
bób=ffa
bobik=ffa
bobina=bobin
bobrowy=afanc
bobslej=bob
bochen=torth
bochenek=bara
boczek=moch
bocznica=seidin
bocznie=ochrol
boczny=ochr
boczyć=gwgu
bodziec=symbyliad
bóg=duw
bogacić=gyfoethocach
bogactwo=cyfoeth
bogacz=cyfoethog
bogato=cyfoethog
bogaty=cyfoethog
bogini=dduwies
boginka=nymff
bogobojny=duwiol
bohater=arwr
bohaterski=arwrol
bohatersko=arwrol
bohaterstwo=arwriaeth
bohomaz=dwb
boisko=maes
bój=ofn
bojaźliwy=brawychus
bojaźń=ofn
bojler=bwyler
bojowiec=diffoddwr
bojówka=milisia
bojowy=brwydr
bok=ochr
bokiem=ochr
boks=blwch
bokser=paffiwr
bokserski=bocsio
boksować=bocsio
boksowanie=bocsio
boksyt=bocsit
ból=poen
bolączka=briw
bolec=pin
bolerko=bolero
boleść=poen
boleśnie=boenus
bolesność=poen
bolesny=boenus
bolid=car
bólowy=poen
bomba=bom
bombardować=bom
bombardowanie=bomio
bombowy=bom
bonifikata=disgownt
bonus=bonws
bonusowy=bonws
bor=boron
bór=goedwig
bordiura=ymyl
borealny=gwledydd
borować=tyllu
borowina=fwd
borsuk=moch
borta=delltwaith
borykać=wyneb
borykanie=wynebu
bosak=bachyn
boso=droednoeth
bóstwo=duw
botanicznie=fotanegol
botaniczny=botanegol
botanika=botaneg
bowiem=wir
bożnica=synagog
bóżnica=synagog
bożonarodzeniowy=nadolig
boży=duw
brać=agored
bractwo=cymodlon
bradykardia=bradycardia
brak=dim
brakoróbstwo=gwastraff
brakowanie=brin
brama=giât
bramka=gôl
bramkarz=gôl-geidwad
bramować=cyrion
bramowanie=cyrion
branka=gaethiwo
bransoleta=breichled
bransoletka=breichled
branża=diwydiant
branżowy=diwydiant
bratanica=nith
braterski=brawdol
braterstwo=cymodlon
bratni=brawdol
bratobójczy=coluddyn
brawurowy=beiddgar
brąz=efydd
brązowić=tan
brązowieć=efydd
brązowy=efydd
brednia=sbwriel
brednie=nonsens
bredzenie=deliriwm
brek=brêc
brelok=pendant
brewerie=brawl
brezent=gynfas
brezentowy=gynfas
bród=ford
broda=barf
brodacz=barfog
brodaty=barfog
bródka=barf
brodziec=pibydd
brodzik=padlo
brokat=brocêd
broker=brocer
brokerski=brocer
bromek=bromid
bromowodór=bromid
broń=arf
bronchit=broncitis
bronić=amddiffyn
bronienie=amddiffyn
bronowanie=dirdynnol
broszura=llyfryn
broszurka=llyfryn
broszurować=pwyth
broszurowanie=llyfryn
broszurowy=llyfryn
browar=bragdy
browarnictwo=bragu
brud=baw
brudno=budr
brudny=budr
brudzenie=budr
brudzić=staen
bruk=palmant
brukać=budr
brukowanie=palmantu
brukowy=gwter
brunatny=brown
brunet=tywyll
brutal=creulon
brutalizm=creulondeb
brutalnie=fras
brutalność=creulondeb
brutalny=creulon
brutto=gros
brwi=eiliau
brydżowy=bont
bryg=brig
brygada=frigâd
brygadowy=frigâd
brygadzista=fforman
bryk=crib
brykietownia=patent
bryła=bloc
brylant=diemwnt
brylantowy=diemwnt
bryłowy=solet
bryza=awel
bryzg=sblash
bryzgać=sblash
bryzganie=sblash
brzask=gwawr
brzdąc=cyfanswm
brzęczeć=gwefr
brzegowy=ffin
brzemię=baich
brzemienność=beichiogrwydd
brzemienny=feichiog
brzeszczot=llafn
brzezina=bedw
brzeżny=ymylol
brzmieć=darllen
brzmienie=darllen
brzmieniowy=sain
brzoza=bedw
brzózka=bedw
brzozowy=bedw
brzuch=bol
brzuchacz=bol
brzusiec=fan
brzuszny=abdomen
brzydactwo=hyll
brzydal=braw
brzydki=hyll
brzydko=hyll
buchalter=cyfrifydd
buczyna=ffawydd
buda=cwt
buddyjski=bwdhaidd
buddyzm=bwdhaeth
budka=cwt
budowa=adeiladu
budować=adeiladu
budowanie=adeilad
budowla=adeiladu
budowlany=adeiladu
budownictwo=adeiladu
budowniczy=adeiladu
budulec=coed
budyń=pwdin
budynek=adeilad
budżet=gyllideb
budzik=larwm
bufa=pwff
bufet=bwffe
bufetowy=bwffe
bufka=pwff
bufon=fop
bufor=glustog
buforować=celc
buforowanie=celc
buforowy=glustog
buhaj=tarw
bujać=fib
bujda=fib
bujnie=gwyrddlas
bujność=afiaith
bujny=gwyrddlas
buk=ffawydd
bukiet=arogl
bukłak=potel
bukmacherski=betio
bukowy=ffawydd
buksować=deillio
buła=cwlwm
bułat=cleddyf
bulgotać=swigen
bulić=fforc
bulier=boeler
bułka=gofrestr
bulla=tarw
bulwa=bwlb
bulwersować=drist
bumelant=absennol
buńczuczność=adlam
buńczuczny=bownsio
bungalow=byngalo
bunkier=byncer
bunkrowy=byncer
bunt=wrthryfela
buntować=gwrthryfelwyr
buntownik=gwrthryfelwyr
buraczany=betys
burak=betys
burda=brawl
burmistrz=maer
burtowy=awyr
bury=gladdu
burza=storm
burzan=plygu
burzenie=dymchwel
burzliwie=stormus
burzliwość=gynnwrf
burzliwy=aflonydd
burzowy=storm
burżuazja=bourgeoisie
burżuazyjny=bourgeois
burżuj=bourgeois
burzyć=dinistrio
burzycielski=ddinistriol
busola=cwmpawd
busz=llwyn
but=esgidiau
buta=esgidiau
butan=bwtan
butelka=potel
butelkować=potel
butelkowanie=potelu
butelkowy=potel
butik=ffasiynol
butla=silindr
butwienie=pydredd
buziak=cusanu
by=gan
byczy=tarw
bydle=gwartheg
bydlęcy=gwartheg
bydło=gwartheg
byk=tarw
byle=mor
bylina=parhaol
bylinowy=parhaol
były=oedd
bynajmniej=bell
bystro=gyflym
bystrze=buan
byt=bod
bytność=presenoldeb
bytowy=cartref
bzdura=crap
bzik=fad
bzikowaty=gwallgof
bzowina=hynaf
bzowy=hynaf
całka=annatod
całkiem=eithaf
całkowanie=integreiddio
całkowicie=gwbl
całkowity=cyfanswm
całkowy=annatod
cało=gyfan
całodobowy=cloc
całokształt=gyfan
całość=cyfanswm
całościowo=gyfan
całościowy=cyffredinol
całować=cusanu
całowanie=fochyn
całun=pall
całus=cusanu
ceber=bwced
cebrzyk=bwced
cebula=winwnsyn
cebulka=winwnsyn
cecha=nodwedd
cechowy=urdd
ceduła=dyfyniad
cedzak=hidlydd
cedzić=straen
cęgi=clamp
cegielnia=brics
cegła=brics
ceglany=brics
ceglasty=brics
cel=targed
cela=gell
celebra=ddathliad
celebracja=ddathliad
celebrować=ddathlu
celebrowanie=ddathliad
celka=cell
celnie=clirio
celnik=tafarnwr
celność=cywirdeb
celować=excel
celowanie=nod
celowniczy=golwg
celowo=fwriadol
celowość=dymunoldeb
celowy=fwriadol
celuloza=seliwlos
celulozowy=seliwlos
cement=sment
cementownia=sment
cementowo=sment
cementowy=sment
cena=pris
cenić=drysor
cenny=gwerthfawr
cenotaf=cofadail
cenowy=pris
centra=canolfannau
centrala=pen
centralka=switsfwrdd
centralnie=ganolog
centralny=ganolog
centrować=canolbwyntio
centrum=canola
centryczny=ganolog
centuria=ganrif
cenzus=cyfrifiad
cera=croen
ceramiczny=ceramig
ceramik=cerameg
ceramika=cerameg
cerber=gwarcheidwad
ceregiele=helynt
ceremonia=seremoni
ceremoniał=seremoni
ceremonialny=seremonïol
cerkiew=eglwys
cerkiewny=uniongred
cerować=darn
cerowanie=trwsio
certować=helynt
certyfikat=tystysgrif
cesarski=imperial
cesarstwo=ymerodraeth
cesarz=ymerawdwr
cesja=aseiniad
cętkowanie=brych
cewka=coil
cewnik=cathetr
chałka=sialc
chałupa=cwt
chałupka=bwthyn
chałupniczy=bwthyn
cham=cad
champion=hyrwyddwr
chamski=bras
chaos=anrhefn
chaotyczność=anrhefn
chaotyczny=anhrefnus
chapać=cydio
charakter=natur
charakterystycznie=nodweddiadol
charakterystyczny=nodweddiadol
charakterystyka=nodweddiadol
charakteryzator=cyfansoddiad
chart=siart
charter=siarter
charytatywność=elusen
charytatywny=elusen
charyzmatyczny=carismatig
chaszcze=prysgwydd
chata=cwt
chatka=cwt
chcenie=eisiau
chciwiec=barus
chciwy=barus
chęć=awydd
chędogi=daclus
chełpić=balchder
chełpliwość=adlam
chemia=cemeg
chemicznie=gemegol
chemiczny=cemegol
chemik=fferyllydd
chemikalia=cemegau
chemioterapia=cemotherapi
chemizm=cemeg
chemoterapia=cemotherapi
chętka=hoffi
chętnie=hapus
chętny=awyddus
chimeryk=weledigaethol
chirurg=llawfeddyg
chirurgiczny=llawfeddygol
chleb=bara
chlebek=bara
chlebodajny=ffrwythlon
chlebodawczyni=feistres
chlebowiec=chwilod
chlebowy=bara
chłeptać=lap
chłodnia=oergell
chłodnica=oerach
chłodnik=oerach
chłodno=oer
chłodny=oer
chłodziarka=oergell
chłodzić=oer
chłodziwo=oerydd
chłonka=lymff
chłonny=amsugnol
chłop=werin
chłopięcy=bechgyn
chłopski=werin
chłopstwo=werin
chlor=clorin
chlorek=clorid
chlorkowy=clorid
chloroform=clorofform
chloroformować=clorofform
chloroformowanie=clorofform
chlorowanie=glorineiddio
chlorowiec=halogen
chlorowodór=clorid
chlorowy=clorin
chłostać=lam
chluba=balchder
chlubić=ogoniant
chlubny=gogoneddus
chmara=haid
chmiel=hop
chmielowy=hop
chmura=cwmwl
chmurzenie=cwmwl
choć=er
chochla=hidlwr
chociaż=er
chociażby=leiaf
chodak=glocsen
chodnikowy=palmant
chodzenie=cerdded
chodziarz=cerddwr
chodzik=cerddwr
choinkowy=sbriws
cholernie=uffern
cholesterol=colesterol
cholewka=uchaf
chomąto=warthol
chór=côr
chorągiewka=faner
chóralny=corawl
chorałowy=corawl
chorąży=lluman
choreograf=coreograffydd
choreografia=coreograffi
choroba=clefyd
chorobliwość=morbidrwydd
chorobliwy=erchyll
chorobotwórczy=clefyd
chorobowość=cyffredinolrwydd
chorobowy=salwch
chorować=wael
chórowy=côr
chory=sâl
chów=bridio
chować=cuddio
chrobotać=dechrau
chrobry=dewr
chrom=crôm
chromatografia=cromatograffi
chromosom=cromosomau
chromowy=crôm
chronić=amddiffyn
chronicznie=cronig
chroniczny=cronig
chronienie=diogelu
chronologia=cronoleg
chronologiczny=gronolegol
chronometraż=amseriad
chropowato=fras
chropowaty=garw
chrust=brwsh
chryja=brawl
chrypieć=grât
chrystianizm=cristnogaeth
chrząstka=cartilag
chrząszcz=chwilod
chrzcielny=bedydd
chrzęścić=wasgfa
chrześcijanin=cristnogol
chrześcijański=cristnogol
chrześcijaństwo=cristnogaeth
chrzest=bedydd
chrzęst=wasgfa
chuć=chwant
chuch=pwff
chuchać=anadlu
chuda=tenau
chudo=wael
chudy=tenau
chuliganeria=hwliganiaid
chuliganić=brawl
chuligański=anodd
chuligaństwo=hwliganiaid
chwała=ogoniant
chwalba=canmol
chwalebnie=clod
chwalebny=gogoneddus
chwalić=canmol
chwastobójczy=chwynladdwr
chwat=llafn
chwianie=ysgwyd
chwiejność=ansefydlogrwydd
chwycić=cydio
chwytać=cydio
chwytak=llaw
chwytanie=cipio
chwytliwy=melys
chwytnik=derbynnydd
chwytność=gafael
chybiać=miss
chybić=miss
chybienie=miss
chylenie=plygu
chylić=bwa
chyłkiem=cyfrwys
chytry=cyfrwys
chyżo=gyflym
chyżość=cyflymder
chyży=buan
ciąć=torri
ciąg=llinyn
ciągle=dal
ciągłość=parhad
ciągły=cyson
ciągnięcie=dynnu
ciągnienie=drafft
ciągnik=tractor
ciągnikowy=ddarlun
ciałko=corpws
ciało=corff
ciapka=sblash
ciasno=dynn
ciasny=dynn
ciastowaty=pastai
ciąża=beichiogrwydd
ciążenie=disgyrchiant
ciążowy=beichiogrwydd
cichaczem=gyfrinachol
cicho=tawel
cichość=distawrwydd
cichutko=ysgafn
cichy=fud
cięcie=torri
ciecierzyca=ffacbys
cięciwa=tant
ciecz=hylif
cieczenie=hylifau
cieczowy=hylifol
cięgno=tei
ciek=hylif
ciekawie=diddorol
ciekawość=chwilfrydedd
ciekawostka=chwilfrydedd
ciekawski=chwilfrydig
ciekawy=diddorol
ciekły=hylif
cieknąć=diferu
cieleśnie=corfforol
cielić=fawn
ciemnieć=dim
ciemno=tywyll
ciemnobrązowy=tywyll
ciemnofioletowy=porffor
ciemnoniebieski=tywyll
ciemność=tywyllwch
ciemnoszary=tywyll
ciemnota=anwybodaeth
ciemnozielony=tywyll
ciemny=tywyll
cienias=sugnwr
cienieć=tenau
cienki=fain
cienko=tenau
cienkowarstwowy=tenau
cieplarka=deorfa
cieplica=poeth
cieplik=cynhesrwydd
cieplny=gwres
ciepło=gwres
ciepłomierz=gwres
ciepłota=gwres
ciepłownictwo=ardal
ciepły=poeth
cierń=drain
ciernik=pysgodyn
cierniowaty=pigog
cierniowy=pigog
cierpieć=dioddef
cierpienie=dioddef
cierpiętnik=dioddef
cierpki=acer
cierpko=sur
cierpliwie=amynedd
cierpliwość=amynedd
cierpliwy=claf
ciesielstwo=coed
cieśnina=ceunant
cieszyć=mwynhau
cietrzew=grugiar
ciężar=pwysau
ciężarek=pwysau
ciężarna=feichiog
ciężarny=feichiog
ciężki=trwm
ciężko=caled
ciężkość=difrifoldeb
ciocia=modryb
cios=ergyd
cioteczny=gefnder
ciotka=modryb
ciskanie=lansio
cisnąć=daflu
ciśnięcie=gwasgedd
ciśnienie=gwasgedd
ciśnieniowy=pwysau
cisowy=ywen
ciupa=garchar
ciżba=tyrfa
clić=clic
cło=ddyletswydd
ćma=gwyfyn
cmentarny=fynwent
cmentarz=fynwent
cmentarzysko=fynwent
ćmić=dim
cnota=rhinwedd
cnotliwy=rhinweddol
cny=deilwng
codziennie=dyddiol
codzienność=dyddiol
codzienny=dyddiol
cofać=enciliad
cofanie=dadwneud
cofnięcie=tynnu
cogodzinny=awr
cokół=pedestal
comiesięczny=misol
conocny=nos
córa=merch
córka=merch
coroczny=blynyddol
coś=rhywbeth
cotygodniowy=wythnosol
cóż=wel
cud=gwyrthiol
cudem=gwyrthiol
cudnie=rhyfeddol
cudny=gwych
cudo=rhyfedda
cudotwórca=dewin
cudować=helynt
cudownie=gwych
cudowność=rhyfeddol
cudowny=gwych
cudzoziemiec=tramor
cudzoziemski=tramor
cudzysłów=dyfyniadau
cug=drafft
cugle=awenau
cukier=siwgr
cukrowniczy=siwgr
cukrownik=boeler
cukrzyć=diabetes
cukrzycowy=diabetig
cukrzyk=diabetig
cuma=ffrwyn
cwany=cyfrwys
ćwiartka=chwarter
ćwiczebny=addysg
ćwiczenie=ymarfer
ćwiczyć=arfer
ćwiek=stablau
ćwierć=chwarter
ćwikła=betys
cybuch=bonyn
cycek=titw
cycero=pica
cydr=seidr
cyferblat=mwg
cyfra=digid
cyfrowo=digidol
cyfrowy=digid
cyganić=fib
cygański=sipsiwn
cygaństwo=fib
cyjan=gwyrddlas
cyjanowy=gwyrddlas
cykl=beicio
cykliczny=cylchol
cyklinować=grafu
cyklista=beicio
cylinder=silindr
cylindrowy=silindr
cylindryczny=silindrog
cyna=tun
cynadra=arennau
cynamon=sinamon
cynamonowy=sinamon
cynk=sinc
cynkownia=sinc
cynkowy=sinc
cynować=tun
cynowanie=tun
cynowy=tun
cypel=rhagorol
cyrk=syrcas
cyrkiel=cwmpawd
cyrkowy=syrcas
cyrkulacja=cylchrediad
cyrkulować=ddosbarthu
cyrkumfleks=grom
cyrograf=bond
cyrulik=barbwr
cysta=cyst
cysterna=tancer
cysters=sistersaidd
cysterski=sistersaidd
cytat=cydnabod
cytologia=sytoleg
cytoplazma=cytoplasm
cytowanie=cydnabod
cytrus=sitrws
cytrusowy=sitrws
cytryna=lemwn
cytrynowy=lemon
cywil=sifil
cywilizacja=gwareiddiad
cywilizacyjny=gwareiddiad
cywilnie=sifil
cywilny=statws
czacha=brain
czad=gwefr
czajka=gornchwiglen
czajnik=tegell
czapa=cap
czapka=cap
czapkować=bwa
czapla=crëyr
czapli=crëyr
czaprak=cyfrwy
czara=gobled
czarka=gobled
czarno=du
czarnoksięski=hudolus
czarnoksiężnik=dewin
czarnoskóry=du
czarnoziem=wyddgrug
czarnula=sipsiwn
czarny=du
czarodziej=dewin
czarodziejski=hud
czarodziejstwo=hud
czarownica=wrach
czarownik=dewin
czarowny=urddasol
czart=diafol
czarter=siarter
czarterować=siartredig
czarterowy=siarter
czartyzm=siartiaeth
czas=amser
czasem=amser
czasochłonność=amser
czasochłonny=amser
czasokres=hyd
czasopismo=cylchgrawn
czasownik=ferf
czasownikowy=llafar
czasowy=amser
cząsteczka=moleciwl
cząstka=gronynnau
czasza=bowlen
czaszka=benglog
czaszkowy=cranial
czcigodnie=neilltuol
czcigodny=parchedig
czego=beth
czegokolwiek=dim
czegoś=rhywbeth
czek=gwirio
czekać=aros
czekanie=aros
czekolada=siocled
czekoladka=siocled
czekoladowy=siocled
czekowy=gwirio
czeladź=gweision
czelność=foch
czeluść=pwll
czempion=hyrwyddwr
czemu=felly
czepek=cap
czepiec=cap
czereda=tyrfa
czerep=benglog
czerń=du
czernidło=ddysgl
czerpać=tynnu
czerpak=ennill
czerpanie=tynnu
czerparka=ennill
czerw=mehefin
czerwiec=mehefin
czerwień=coch
czerwonka=dysentri
czerwono=coch
czerwoność=gochni
czerwony=coch
czesać=crib
czesanie=crib
czesanka=frig
cześć=hi
częściowy=rhannol
czesne=modern
często=aml
częstokroć=aml
częstość=amledd
częstotliwość=amledd
częstotliwy=ailadroddol
częsty=aml
człapać=cymysgu
człon=aelod
członek=aelod
członkostwo=aelodaeth
członkowski=aelod
członowy=gymalog
człowieczy=dyn
człowiek=dyn
czmychać=chwip
czochrać=dechrau
czółenko=cwch
czołg=tanc
czołganie=cropian
czołgowy=tanc
czołowy=arwain
czopowanie=pinnau
czopuch=ffliw
czort=diafol
czosnek=garlleg
czosnkowy=garlleg
czterdzieści=deugain
czterdziesty=deugain
czterokrotnie=pedwar
cztery=pedwar
czub=crest
czubatka=gribog
czubaty=gribog
czubek=tip
czucie=teimlad
czuciowy=synhwyraidd
czujka=synhwyrydd
czujnie=barcud
czujnik=synhwyrydd
czujnikowy=synhwyrydd
czujny=rhybudd
czule=gariadus
czułek=corn
czułość=sensitifrwydd
czwarta=chwarter
czwartorzęd=cwaternaidd
czwartorzędowy=cwaternaidd
czworo=pedwar
czworobok=sgwâr
czworokąt=cwad
czworokątny=sgwâr
czworościan=tetrahedron
czy=neu
czyli=hy
czym=beth
czymś=rhywbeth
czyn=gweithredu
czynić=wneud
czynnie=gweithredol
czynnik=ffactor
czynność=gweithrediad
czynnościowy=swyddogaethol
czynny=agored
czynsz=rhent
czynszowy=rhent
czyścibut=esgidiau
czyścić=glân
czyściciel=glanach
czyściwo=glanedydd
czystka=carthu
czysto=pur
czystość=purdeb
czysty=glân
czyszczenie=glanhau
czytać=darllen
czytanie=darllen
czytanka=darllenydd
czytelnia=darllen
czytelnictwo=darllen
czytelnik=darllenydd
czytelność=darllenadwy
czytelny=ddarllenadwy
czytnik=darllenydd
dąbrowa=derw
dać=roi
dąć=ergyd
dach=to
dachówka=deilsen
dachówkowy=teils
dachowy=to
dacza=bwthyn
daleki=bell
daleko=bell
dalekosiężny=bellgyrhaeddol
dalekowschodni=pell
dalekowzroczność=rhagwelediad
dane=data
danie=ddysgl
danina=teyrnged
dar=rhodd
darczyńca=rhoddwr
darmo=ddim
darmozjad=parasit
darń=dywarchen
darniować=dywarchen
darniowanie=tywarchen
darować=rhoi
darowizna=rhodd
dąs=das
datek=rhoi
datować=dyddiad
datowanie=dyddio
datownik=stamp
dawać=roi
dawanie=rhoi
dawca=rhoddwr
dawka=dos
dawkować=weinyddu
dawno=hir
dawny=cyn
dążenie=awydd
dążność=dyhead
dążyć=nod
dbać=gofal
dbałość=gofal
debata=ddadl
debatować=ddadl
dębczak=derw
debel=dyblu
debet=debyd
debetowy=ddebyd
dębina=derw
debit=ddebyd
debiutancki=gyntaf
deblowy=dyblu
dębnik=tan
dębowy=derw
dech=anadl
dęcie=ergyd
decydować=penderfynu
decydowanie=penderfynu
decyzja=penderfyniad
dedukcja=didyniad
dedykacja=ymroddiad
defekt=nam
defensywa=amddiffyn
defensywnie=amddiffynnol
defensywny=amddiffynnol
deficyt=diffyg
deficytowy=brin
definicja=diffiniad
definiować=diffinio
definiowalny=neilltuol
definiowanie=diffiniad
definitywnie=bendant
definitywny=pendant
deforestacja=datgoedwigo
degeneracja=dirywiad
degradacja=dirywiad
degradować=israddio
degustacja=blasu
degustator=blasu
degustować=blas
deka=gram
dekada=degawd
dekantacja=adleoli
dekarstwo=doi
dekatyzacja=stemio
dekatyzować=crebachu
dekatyzowanie=stemio
dekiel=caead
deklaracja=datganiad
deklarować=datgan
deklarowanie=datgan
deko=gram
dekomponować=dadelfennu
dekompozycja=dadelfennu
dekompresja=datgywasgiad
dekontaminacja=diheintio
dekor=addurniadau
dekoracja=addurniadau
dekoracyjność=addurniadol
dekoracyjny=addurniadol
dekorator=addurnwr
dekorowanie=addurniadau
dekować=to
delegalizacja=gwahardd
delektować=fwynhau
delfin=dolffin
deliberacja=myfyrdod
deliberować=bwriadol
delikates=eirin
delikatnie=ychydig
delikatność=danteithfwyd
delikatny=dirwy
delikwent=felon
demencja=dementia
demografia=demograffeg
demograficznie=ddemograffig
demograficzny=demograffeg
demokrata=democrat
demolka=dymchwel
demolować=dorri
demolowanie=dymchwel
demonstracja=arddangos
demonstracyjny=arddangos
demonstrator=arddangos
demonstrować=dangos
demontaż=symud
demontować=dadosod
denerwować=drist
denerwowanie=cyffro
dennik=dyddiadur
denominacja=enwad
denominator=enwadur
dentysta=deintydd
dentystyczny=deintyddol
departament=adran
departamentalny=adrannol
depesza=telegram
depeszować=telegraff
depilować=drin
deponować=blaendal
deportacja=symud
depozyt=blaendal
depozytowy=blaendal
depresja=iselder
depresyjny=iselder
deprymować=iselder
deptak=promenâd
deptanie=sathru
deputacja=dirprwyaeth
deputat=rhandir
deregulacja=dadreoli
dereń=cornel
deresz=roan
dereszowaty=roan
derka=blanced
dermatolog=dermatolegydd
dermatologia=dermatoleg
dermatologiczny=dermatoleg
derogacja=rhanddirymiad
derywat=deilliadol
derywować=deillio
desant=grisiau
desantowiec=ceidwad
desantowy=ymosodiad
descendent=disgynnydd
deseń=patrwm
deser=bwdin
deserowy=bwdin
deska=bwrdd
deskorolka=sgrialu
desperacja=anobaith
desperacki=anobeithiol
desperować=anobaith
despotyzm=gorthrwm
destabilizacja=ansefydlogrwydd
destrukcja=dinistr
destrukcyjny=ddinistriol
destruktywny=ddinistriol
destylacja=ddistyllu
destylacyjny=ddistyllu
desygnacja=enwebiad
desygnować=enwebu
deszcz=glaw
deszczomierz=glaw
detal=manylion
detalicznie=manwerthu
detaliczny=manwerthu
detalista=adwerthwr
detekcja=ddatrys
detektor=synhwyrydd
detektorowy=synhwyrydd
detektyw=ditectif
detektywistyczny=ditectif
detergent=glanedydd
determinacja=penderfyniad
determinanta=ffactor
determinować=benderfynu
determinowanie=benderfynol
dętka=bledren
detoksykacja=dadwenwyno
detonacja=ffrwydrad
detronizacja=glaw
dewastacja=difrod
dewiacja=gwyriad
dewiza=arwyddair
dewocjonalia=ati
dezaprobata=anghymeradwyaeth
dezasemblować=dadosod
dezerterować=anialwch
dezinformować=gamarwain
dezorganizacja=anhrefn
dezorientacja=dryswch
dezorientować=drysu
dezynfekcja=diheintio
dezynfekcyjny=diheintydd
dezynfekować=diheintio
diabeł=diafol
diabetyk=diabetig
diablica=diafol
diadem=coron
diagnostyczny=diagnostig
diagnostyka=diagnosis
diagnoza=diagnosis
diagnozować=diagnosis
diagnozowanie=diagnosis
diagonalnie=lletraws
diagonalny=lletraws
diak=clochydd
dialekt=tafodiaith
dialektologia=tafodieitheg
dializa=dialysis
dialog=deialog
dialogowy=ymgom
diament=diemwnt
diamentowy=diemwnt
diapazon=diapason
diapozytyw=sleid
diariusz=dyddiadur
diaspora=alltud
diecezja=esgobaeth
diecezjalny=esgobaethol
dietetyka=dieteteg
diler=werthwr
dioda=led
diodowy=led
diuszesa=duges
dlaczego=pam
dlatego=felly
dławić=tagu
dławienie=dagu
dławik=tagu
dławnica=chwarren
dłoń=llaw
dłubać=llanast
dłubanie=casglu
dług=dyled
długi=hir
długo=hir
długodystansowy=cerdded
długopis=pen
długość=hyd
długotrwałość=hyd
długowieczność=hirhoedledd
dłużnik=dyledwr
dłużny=dyled
dłużyć=logiau
dłużyca=logiau
dmuchać=ergyd
dmuchanie=chwythu
dmuchawka=meginau
dmuchnięcie=pwff
dnieć=gwawr
dniowy=diwrnod
dno=gwaelod
do=i
doba=nos
dobieg=gofrestr
dobierać=ddewis
dobijać=sgil
dobitnie=gryf
dobór=dewis
doborowy=dewis
dobosz=drymiwr
dobrać=ddewis
dobro=dda
dobrobyt=ffyniant
dobroć=daioni
dobroczynność=elusen
dobroczynny=buddiol
dobroduszny=ddiniwed
dobrotliwie=ddiniwed
dobrotliwy=ddiflas
dobrowolnie=gwirfoddol
dobrowolność=gwirfoddol
dobrowolny=gwirfoddol
dobry=da
dobrze=da
dobyć=dal
dobytek=eiddo
docelowy=targed
docentura=ddarllenwyr
dochód=incwm
dochodowość=cynnyrch
dochodowy=incwm
dochodzenie=ymchwiliad
dochodzić=pwysleisio
dochować=parhau
dochowywać=arsylwi
dociekanie=darganfod
dociekliwie=chwilfrydig
dociekliwość=chwilfrydedd
dociekliwy=chwilfrydig
docierać=cyrraedd
docinek=saethu
dociskowy=gwasgedd
dociśnięcie=gwthio
doczekać=aros
doczepiać=bachiad
doczepny=trelar
dodać=ychwanegu
dodanie=ychwanegu
dodatkowo=ychwanegol
dodatkowy=ychwanegol
dodatni=cadarnhaol
dodatnio=gadarnhaol
dodawać=ychwanegu
dodawanie=ychwanegu
dodruk=ailargraffiad
dofinansowanie=grant
dogadać=siarad
dogadzać=hiwmor
doglądać=goruchwylio
dogłębnie=manwl
dogłębność=manwl
dogłębny=manwl
dogmat=dogma
dogodnie=gyfleus
dogodność=cyfleustra
dogodny=hawdd
dogonić=dal
dogrywka=goramser
doić=bib
dojadać=boenus
dojazd=mynediad
dojeżdżać=cyrraedd
dójka=cloddio
dojrzale=aeddfed
dojrzałość=aeddfedrwydd
dojrzeć=aeddfed
dojrzewać=aeddfed
dojrzewalnia=aeddfedu
dojrzewanie=aeddfedu
dojście=handlen
dok=doc
dokąd=lle
dokądkolwiek=unman
dokądś=rhywle
dokładać=eglur
dokładnie=union
dokładność=cywirdeb
dokładny=union
dokoła=rownd
dokonać=i
dokonanie=wneud
dokończenie=gwblhau
dokończyć=gwblhau
dokonywać=wneud
dokonywanie=wneud
dokooptować=gyfethol
dokopać=cloddio
dokować=doc
dokowanie=doc
dokręcanie=tynhau
dokrętka=cnau
dokrewny=endocrin
dokształcić=addysgu
doktor=doctor
doktorancki=phd
doktorant=phd
doktryna=athrawiaeth
dokuczać=canfod
dokuczanie=annifyrrwch
dokuczliwość=annifyrrwch
dokument=ddogfen
dokumentacja=dogfennau
dokumentalista=ddogfen
dokumentalny=ddogfen
dokumentarny=ddogfen
dokumentować=ddogfen
dokumentowanie=dogfennau
dokupić=brynu
dół=down
dola=llawer
dolać=ail-lenwi
dolarowy=ddoler
dolecieć=hedfan
dolegać=ail
dolegliwość=anhrefn
dolegliwy=boenus
dolewać=arllwys
doliczyć=ychwanegu
dolina=dyffryn
dolny=is
dołować=pwll
dołożyć=wneud
dom=cartref
domagać=galw
domator=domestig
domena=parth
domenowy=parth
domicylować=gartrefi
domieszać=cymysg
dominikanin=dominica
domino=dominos
domknięcie=cau
domniemać=ddyfalu
domniemywać=tybiedig
domofon=intercom
domostwo=dy
domowy=cartref
domyślać=ddyfalu
domyśleć=dychmygu
domyślić=ddyfalu
domyślnie=diofyn
domyślnik=awgrym
domyślny=diofyn
donacja=rhodd
donator=rhoddwr
doniczka=pot
doniesienie=adroddiad
donikąd=unman
doniośle=pwysig
doniosłość=arwyddocâd
doniosły=adrodd
donor=rhoddwr
donosić=adrodd
donosiciel=ailadrodd
donosicielstwo=hysbysu
donośność=cyseiniant
donoszenie=adrodd
dopaść=dal
dopasować=gêm
dopasowywać=gêm
dopasowywanie=cyfateb
dopatrywać=canfod
dopatrzeć=canfod
dopełniać=gyd-fynd
dopełnianie=cwblhau
dopełnić=gwblhau
dopełnienie=gyd-fynd
dopiąć=cwmpawd
dopingować=llonna
dopisać=ychwanegu
dopłacenie=talu
dopływ=llif
dopochwowy=wain
dopóki=tan
doprawdy=wir
doprawić=tymor
doprowadzanie=gwthio
doprowadzenie=arwain
doprowadzić=arwain
dopuścić=caniatáu
dopuszczać=caniatáu
dopuszczalność=dderbyniol
dopuszczalny=dderbyniol
dopuszczenie=rhyddhau
doradca=ymgynghorydd
doradztwo=cyngor
dorastać=dyfu
doraźność=uniongyrchedd
doraźny=crynodeb
dordzeniowy=cefn
doręczać=gwasanaethu
doręczanie=gwasanaeth
doręczenie=gwasanaeth
doręczyć=gwasanaethu
dorobek=allbwn
doroczny=blynyddol
dorodny=golygus
dorosłość=oedolion
dorosły=oedolion
dorównać=gêm
dorożka=cab
dorsz=cod
dorwać=cydio
dorywczo=achlysurol
dorywczy=achlysurol
dorzecze=basn
dorzeczny=synhwyrol
dorzucać=daflu
dorzucenie=ychwanegu
dosadny=swrth
dość=deg
dosięgać=cyrraedd
doskonale=ardderchog
doskonalić=perffaith
doskonałość=berffaith
dosłownie=llythrennol
dosłowność=llythrennol
dosłowny=llythrennol
dosłyszeć=glywed
dośpiewać=canu
dostąpić=etifeddu
dostarczać=cyflenwad
dostarczanie=cyflenwad
dostarczyć=cyflenwad
dostarczyciel=darparwr
dostatecznie=ddigon
dostateczność=digonolrwydd
dostatek=ffyniant
dostatni=ffyniannus
dostatnio=digonolrwydd
dostatniość=cyfoeth
dostawca=cyflenwr
dostawczy=cyflenwi
dostawić=ychwanegol
dostawka=gwely
dostęp=mynediad
dostępnie=hygyrch
dostępność=argaeledd
dostępowy=mynediad
dostojeństwo=urddas
dostojność=eminence
dostojny=deilwng
dostosować=addasu
dostosowanie=addasu
dostosowawczy=addasiad
dostosowywać=addasu
dostosowywanie=aliniad
dostrajanie=tiwnio
dostrojenie=tiwnio
dostrzegać=canfod
dostrzegalnie=amlwg
dostrzegalność=gwelededd
dostrzeganie=canfyddiad
dostrzeżenie=canfyddiad
dostukać=rhuglen
doświadczać=profiad
doświadczalnie=arbrofol
doświadczenie=profiad
doświadczony=profiadol
doświadczyć=profiad
dosyć=deg
doszczętnie=gwbl
doszlifować=prysgwydd
doszukać=canfod
doszukiwać=casglu
dotacja=grant
dotkliwie=difrifol
dotkliwość=difrifoldeb
dotknięcie=cysylltiad
dotrzeć=cyrraedd
dotrzymać=cadw
dotrzymywać=cadw
dotyczyć=pryder
dotyk=cysylltiad
dotykać=cysylltiad
dotykanie=trin
dotykowy=cysylltiad
doustny=llafar
dowcip=jôc
dowcipkować=jôc
dowcipniś=ffraethineb
dowcipny=doniol
dowiedzieć=dysgu
dowód=prawf
dowódca=rheolwr
dowodowy=tystiolaeth
dowodzenie=gorchymyn
dowodzić=gorchymyn
dowództwo=gorchymyn
dowolnie=mympwyol
dowolność=rhyddid
dowolny=unrhyw
doza=dos
doznać=dioddef
doznanie=profiad
dozór=goruchwyliaeth
dozować=weinyddu
dożylny=mewnwythiennol
dożynki=cynhaeaf
drabina=ysgol
drabiniasty=rac
drabinka=ysgol
drabinkowy=ysgol
drąg=polyn
dramat=drama
dramatopisarz=dramodydd
dramaturg=dramodydd
dramaturgia=drama
dramaturgiczny=dramatig
dramatycznie=sylweddol
dramatyczność=drama
dramatyczny=dramatig
dramatyzm=drama
drań=cad
drapać=dechrau
drapak=crafu
drapanie=crafu
draperia=dillad
drapieżnictwo=ysglyfaethu
drapieżny=ysglyfaethus
drapnięcie=bollt
drapowanie=dillad
draśnięcie=grafu
drastycznie=sylweddol
drastyczność=difrifoldeb
drastyczny=syfrdanol
drążek=bar
drążenie=ymarfer
drażetka=bilsen
drażliwy=llidus
drażnienie=symbyliad
drążyć=ennill
dręczenie=artaith
drelich=hwyaden
dren=draen
drenarski=draenio
drenaż=draenio
drenażowy=draenio
drenować=ffos
drenowanie=draenio
dreptanie=baglu
dresiarz=dres
dreszczowiec=gyffrous
dreszczowy=gyffrous
dreszczyk=wefr
drewniany=pren
drewnienie=pren
drewno=coed
drezyna=troli
drgawkowy=tic
drink=diod
drób=dofednod
drobiarski=dofednod
drobiazg=treiffl
drobiazgowość=amgylchiadau
drobina=gronynnau
drobinka=darn
drobne=mân
drobnicowy=pecyn
drobno=dirwy
drobnomieszczański=bourgeois
drobnostka=treiffl
drobnoustrój=ficro-organeb
drobnoziarnisty=dirwy
drobny=dirwy
droczyć=canfod
dróg=ffordd
droga=llwybr
drogi=llwybr
drogo=ddrud
drogocennie=gwerthfawr
drogocenny=werthfawr
drogowskaz=cyfeirio
drozd=fronfraith
drożdże=burum
drożdżówka=bynsen
drożdżowy=burum
drożny=ffordd
drożyna=llwybr
drugi=ail
drugorzędny=uwchradd
drugorzędowy=uwchradd
druh=cydymaith
druid=derwydd
druk=argraffu
drukarka=argraffydd
drukarnia=argraffu
drukarniany=argraffu
drukarski=argraffu
drukarstwo=argraffu
drukarz=argraffydd
drukować=argraffu
drukowalny=argraffadwy
drukowanie=argraffu
drut=gwifren
druzgotać=cytew
drużyna=tîm
drużynowy=tîm
drwal=coedwigwr
drwić=ffug
drwinkować=jôc
dryf=drifft
dryfować=drifft
dryfowanie=drifft
dryft=drifft
dryl=ymarfer
drylować=ymarfer
drzeć=ffurflen
drzewiasty=coediog
drzewko=coed
drzewo=coed
drzewostan=sefyll
drzwi=drysau
drzwiczki=drysau
drzwiowy=drws
dual=ddeuol
dualny=deuol
dublowanie=drych
duch=ysbryd
duchowieństwo=clerigwyr
duchowny=clerigwr
duchowo=ysbryd
duchowość=ysbrydolrwydd
duchowy=ysbrydol
duet=deuawd
duma=balchder
dumać=awen
dumnie=falch
dumny=falch
dumping=dympio
dumpingowy=gwaredu
duplikacja=dyblygu
duplikat=dyblygu
duplikować=dyblygu
durny=dwp
durowy=teiffoid
durszlak=hidlydd
dusić=fudferwi
dusza=enaid
duszpasterski=bugeiliol
duszpasterstwo=weinidogaeth
dużo=llawer
duży=mawr
dwa=dau
dwadzieścia=ugain
dwaj=dau
dwakroć=ddwywaith
dwanaście=deuddeg
dwanaścioro=deuddeg
dwoisty=ddeuol
dwojaki=dau
dwoje=dau
dwójka=dwbl
dwójkowy=deuaidd
dwójnasób=dyblu
dwór=llys
dworek=faenordy
dworkowy=maenorol
dworować=gwawdio
dworski=llys
dworzanin=eunuch
dworzec=orsaf
dwubiegunowość=tensiwn
dwudziestokrotnie=ugain
dwudziesty=ugain
dwujęzycznie=dwyieithog
dwujęzyczność=dwyieithrwydd
dwukropek=coluddyn
dwukrotnie=dwbl
dwumian=binomaidd
dwunastościan=dodecahedron
dwutlenek=carbon
dwuwęglan=soda
dwuznaczność=amwysedd
dychać=anadlu
dychawiczny=asthma
dydaktyczny=dysgu
dydaktyka=dysgu
dyferencja=gwahanol
dyferencjacja=gwahaniaethu
dyferencjał=gwahanol
dyferencjalny=gwahanol
dyfteria=difftheria
dyfteryt=difftheria
dyfundować=gwasgaredig
dyfuzja=tryledu
dyfuzyjny=tryledu
dyg=bob
dygać=bob
dygotanie=ysgwyd
dyktafon=recorder
dyktando=arddweud
dyktat=mynnu
dyktatura=unbennaeth
dyktować=mynnu
dyktowanie=arddweud
dylemat=cyfyng-gyngor
dyliżans=hyfforddwr
dym=mwg
dymek=balwn
dymienie=mwg
dymisja=ymddiswyddiad
dymisjonować=ymddeol
dymny=mwg
dymowy=mwg
dynamicznie=deinamig
dynamiczność=ddeinamig
dynamiczny=deinamig
dynamika=twf
dynamizm=deinamig
dynamizować=fywiogrwydd
dynastia=linach
dynia=pwmpen
dyniowy=pwmpen
dyplom=diploma
dyplomata=ddiplomydd
dyplomatyczny=llysgenhadol
dyplomowy=diploma
dyptych=diptych
dyptyk=diptych
dyrekcja=cyfarwyddwr
dyrektor=cyfarwyddwr
dyrektorować=weinyddu
dyrektorski=rheolaethol
dyrektywa=gyfarwyddeb
dyrygencki=arweinydd
dyrygent=arweinydd
dyrygentura=cynnal
dyscyplina=disgyblaeth
dyscyplinarny=disgyblu
dyscyplinować=disgyblaeth
dyscyplinowanie=ddisgyblu
dyscyplinowany=ddisgybledig
dysharmonia=jar
dyshonor=warthus
dysk=disg
dyskomfort=anghysur
dyskonto=disgownt
dyskontować=diystyru
dyskontowy=disgownt
dyskoteka=disgo
dyskotekowy=disgo
dyskowy=ddisg
dyskrecja=ddisgresiwn
dyskrecjonalny=dewisol
dyskredytować=anfri
dyskredytowanie=anfri
dyskryminacja=gwahaniaethu
dyskryminacyjny=wahaniaethol
dyskryminować=gwahaniaethu
dyskryminowanie=gwahaniaethu
dyskusja=trafod
dyskusyjny=trafod
dyskutować=drafod
dyskutowany=trafod
dyskwalifikacja=gwahardd
dyskwalifikowanie=gwahardd
dysleksja=dyslecsia
dyslokacja=datgymalu
dysocjować=dadelfennu
dysonans=anghysondeb
dysonansowy=anghydnaws
dyspensować=weinyddu
dyspepsja=dyspepsia
dyspergować=wasgaredig
dyspergowanie=gwasgariad
dyspersja=gwasgariad
dysponent=swyddog
dysponować=wedi
dyspozycja=natur
dyspozycyjny=tafladwy
dyspozytornia=anfon
dystans=pellter
dystrakcja=dyspracsia
dystrofia=nychdod
dystrybucja=dosbarthu
dystrybucyjny=dosbarthiad
dystrybuować=dosbarthu
dystrybuowanie=dosbarthu
dystrybutor=dosbarthwr
dystrykt=ardal
dystynkcja=gwahaniaeth
dysza=beipen
dyszeć=anadlu
dyszenie=jet
dyszkant=trebl
dywan=carped
dywanik=rug
dywanowy=carped
dywergencja=gwahaniaeth
dywersja=dargyfeirio
dywidenda=difidend
dywizja=adran
dywizjon=sgwadron
dywizyjny=adrannol
dyzenteria=dysentri
dyżurny=ddyletswydd
dzban=jar
dzbanek=jwg
dżdżownica=genwair
dżdżysty=glawog
dżem=jam
dżentelmen=bonheddig
dżet=jet
dziać=gwau
dziad=dad-cu
dziadek=dad-cu
dziadowski=budr
dziadunio=dad-cu
dziaduś=dad-cu
dział=pennod
działać=gweithredu
działacz=gweithredwr
działalność=gweithredol
działanie=gweithredu
działka=plot
działko=gwn
działkowy=gardd
działo=gwn
działowy=gwn
dzianet=merlyn
dzianie=gwau
dzianina=weu
dziarski=cyflym
dziarsko=ddewr
dziąsło=gwm
dzicz=gwyllt
dziczy=gwyllt
dziczyzna=gêm
dzida=gwaywffon
dzidziuś=babi
dzieciak=plentyn
dzieciątko=babi
dziecięctwo=plentyndod
dziecięcy=plant
dziecina=plentyndod
dziecinnie=plentyn
dzieciństwo=plentyndod
dzieciobójca=fabanladdiad
dzieciobójstwo=fabanladdiad
dzieciuch=plentyn
dziecko=plentyn
dziedzic=etifedd
dziedzictwo=treftadaeth
dziedziczny=etifeddol
dziedziczyć=etifeddu
dziedzina=maes
dziedziniec=iard
dziegieć=tar
dzięgiel=angelica
dzieje=hanes
dziejowy=hanesyddol
dziekan=deon
dziekański=deon
dziękczynienie=ddiolchgarwch
dziękczynny=diolch
dzięki=diolch
dziękować=ddiolch
dziękowanie=diolch
dzielenie=rhannu
dzielić=rhannu
dziełko=llyfryn
dzielnica=ardal
dzielnicowy=plismon
dzielnie=ddewr
dzielny=dewr
dzieło=gwaith
dzień=diwrnod
dziennik=log
dziennikarski=newyddiadurwr
dziennikarstwo=newyddiaduraeth
dziennikarz=newyddiadurwr
dzierżawa=rhent
dzierżawca=tenant
dzierżawny=brydles
dziesiąta=deg
dziesiątkowy=degol
dziesiąty=degfed
dziesięć=deg
dziesięciokrotnie=deg
dziesięcioro=deg
dziesiętny=degol
dziewiarski=gwau
dziewiarstwo=gwau
dziewiąty=nawfed
dziewica=crai
dziewiczość=diniweidrwydd
dziewięć=naw
dziewięcioro=naw
dzieworództwo=parthenogenesis
dzik=baedd
dziki=gwyllt
dziko=gwyllt
dzikość=ffyrnigrwydd
dżin=jin
dżins=jîns
dżinsowy=denim
dziób=bwa
dziobnica=bonyn
dziobowy=bwa
dziś=heddiw
dzisiaj=heddiw
dziura=twll
dziurawy=tyllau
dziurka=twll
dziurkacz=dyrnu
dziurkarka=dyrnu
dziurkować=dyrnu
dziurkowanie=tyllog
dziurkowaty=hydraidd
dziw=rhyfedda
dziwa=rhyfedda
dziwacznie=rhyfedd
dziwaczny=rhyfedd
dziwak=ecsentrig
dziwić=syndod
dziwnie=rhyfedd
dziwny=rhyfedd
dziwo=rhyfedda
dziwoląg=anghenfil
dziwotwór=anghenfil
dziwować=ryfeddu
dziwowisko=ryfeddu
dżonka=sbwriel
dżudo=jiwdo
dżungla=jyngl
dźwięczenie=ffonio
dźwięczność=cyseiniant
dźwięk=sain
dźwiękowy=sain
dźwig=lifft
dźwiganie=codi
dźwignica=craen
dźwigowy=lifft
dzwon=gloch
dzwonek=gloch
dzwonienie=ffonio
dzwonkowy=bell
dzwonnica=gloch
dzwonnik=canu
dzwonowaty=gloch
dzwonowy=gloch
echo=atsain
edukacja=addysg
edukacyjny=addysgol
edukować=addysgu
edycja=argraffiad
edytor=golygydd
edytorski=golygyddol
efekt=effaith
efektownie=trawiadol
efektowność=ddisgleirdeb
efektowny=trawiadol
efektywnie=effeithiol
efektywność=effeithlonrwydd
efektywny=effeithiol
efemeryczny=byrhoedlog
efemeryda=effemera
egiptologia=eifftoleg
egoista=hunanol
egoistyczny=hunanol
egzamin=arholiad
egzaminacyjny=prawf
egzaminator=arholwr
egzekucja=gweithredu
egzekucyjny=gweithredu
egzekutywa=gweithredol
egzekwowalny=gorfodol
egzema=ecsema
egzemplarz=copi
egzotermiczny=ecsothermig
egzotycznie=egsotig
egzotyczny=egsotig
egzotyk=egsotig
egzotyka=egsotig
egzystencja=bodolaeth
ekipa=tîm
eklektyczny=eclectig
eklektyk=eclectig
ekolog=ecolegydd
ekologia=ecoleg
ekologicznie=eco
ekologiczny=ecolegol
ekonometria=econometreg
ekonomicznie=economaidd
ekonomiczność=economi
ekonomiczny=economaidd
ekonomika=economeg
ekonomista=economegydd
ekosystem=ecosystem
ekran=arddangos
ekranizować=sgrinio
ekscentrycznie=ecsentrig
ekscentryczny=gwych
ekscentryk=ecsentrig
ekscerpcja=dyfyniad
ekscytacja=cyffro
ekscytować=gyffrous
ekscytująco=cyffrous
ekskawator=cloddio
ekskluzywny=dethol
ekskursja=teithiau
ekspansja=ehangu
ekspatriować=wasgar
ekspedient=clerc
ekspediować=anfon
ekspedycja=daith
ekspert=arbenigwr
ekspertowy=arbenigol
ekspertyza=arbenigol
eksperyment=arbrawf
eksperymentalnie=arbrofol
eksperymentalny=arbrofol
eksperymentować=arbrawf
eksploatacja=gweithrediad
eksplodowanie=ffrwydrad
eksplorator=explorer
eksplozja=ffrwydrad
eksplozyjny=ffrwydrad
eksponat=arddangos
eksponent=ddehonglwr
eksponować=arddangos
eksporter=allforiwr
ekspozycja=amlygiad
ekspres=coffi
ekspresja=mynegiant
ekspresowo=goryrru
ekspresowy=express
ekspresyjny=mynegiannol
ekspresywny=mynegiannol
ekstatyczny=bodd
ekstaza=ecstasi
ekstensywny=helaeth
eksterier=allanol
ekstra=ychwanegol
ekstrahować=echdynnu
ekstrahowanie=echdynnu
ekstrakcja=echdynnu
ekstrakcyjny=cloddio
ekstrakt=echdynnu
ekstraktor=echdynnu
ekstrapolować=allosod
ekstremalnie=hynod
ekstremalność=eithaf
ekstremalny=eithafol
ekstremista=eithafol
ekstremistyczny=eithafol
ektoderma=ectoderm
ektoplazma=ectoplasm
ekumenicznie=ecwmenaidd
ekwilibrysta=acrobat
ekwipować=paratoi
ekwipunek=offer
ekwiwalencja=gywerthedd
ekwiwalent=cyfwerth
ekwiwalentność=gywerthedd
ekwiwalentny=cyfwerth
elastycznie=hyblyg
elastyczność=hyblygrwydd
elastyczny=hyblyg
elastyna=elastin
elegancki=smart
elegancko=smart
elegant=cain
elegia=marwnad
elekcja=etholiad
elekcyjny=dewisol
elekt=ethol
elektor=etholwr
elektorat=etholaeth
elektorski=etholiadol
elektroda=electrod
elektrodowy=electrod
elektrohydrauliczny=electronig
elektroliza=electrolysis
elektromagnetyczny=electromagnetig
elektromaszynowy=peirianneg
elektromonter=drydanwr
elektron=electronig
elektronicznie=electronig
elektronika=electroneg
elektronowy=electronig
elektrotechnika=trydanol
elektrotermiczny=trydan
elektrowóz=trydan
elektrycznie=trydan
elektryczność=trydan
elektryczny=trydanol
elektryk=drydanwr
element=eitem
elementarnie=elfennol
elementarność=elfennol
elementarny=elfennol
eliminacja=dileu
eliminacyjny=cymwys
eliminować=ddileu
eliminowanie=symud
eliptycznie=cyfagos
eliptyczny=cyfagos
elokwentny=huawdl
emalia=enamel
emaliować=enamel
emaliowy=enamel
emancypacja=rhyddid
emanować=gwasgaredig
emanowanie=tryledu
emblemat=arwyddlun
embolia=emboledd
embriologia=embryoleg
embrion=embryo
embrionalny=embryonig
emeryt=ymddeol
emerytalny=ymddeol
emerytura=pensiwn
emfaza=pwyslais
emigracyjny=alltud
emigrant=alltud
eminencja=eminence
emisja=gollyngiadau
emitent=gyhoeddwr
emitować=rhifyn
emitowanie=allyriadau
emocja=emosiwn
emocjonalnie=emosiynol
emocjonalny=emosiynol
empatia=empathi
empirowy=ymerodraeth
emulator=efelychydd
emulować=efelychu
emulsja=emwlsiwn
emulsyjny=emwlsiwn
endemicznie=endemig
endemiczny=endemig
endogeniczny=mewndarddol
endogenny=mewndarddol
endoplazma=endoplasm
endoskop=endosgop
energetyczny=ynni
energetyka=ynni
energia=ynni
energicznie=egnïol
energiczny=egnïol
energochłonność=dwysedd
energochłonny=ynni-ddwys
enigmatyczny=enigmatig
ententa=entente
entomolog=entomolegwr
entropia=entropi
entuzjasta=gefnogwr
entuzjastycznie=brwdfrydig
entuzjastyczny=brwdfrydig
entuzjazm=brwdfrydedd
entuzjazmować=swigen
enzym=ensymau
enzymatyczny=ensymau
epicki=epig
epiczny=epig
epidemia=epidemig
epidemiczny=epidemig
epidemiolog=epidemioleg
epidemiologia=epidemioleg
epiderma=epidermis
epigramat=epigram
epika=epig
epilepsja=epilepsi
epileptyczny=epileptig
epileptyk=epileptig
epistoła=epistol
epizod=episod
epoka=oedran
epopeja=epig
epos=epig
era=oes
eratyczny=anghyson
erekcja=codi
eremita=meudwy
ergonomia=ergonomeg
ergonomiczność=ergonomeg
ergonomiczny=ergonomig
ergonomika=ergonomeg
erodować=erydu
erozja=erydiad
erozyjny=erydiad
esencja=hanfod
eskadra=sgwadron
eskorta=hebrwng
eskortować=hebrwng
eskortowiec=hebrwng
estetycznie=esthetaidd
estetyczny=esthetig
estetyka=estheteg
estradowy=diddanwr
estymacja=amcangyfrif
estymator=amcangyfrif
eszelon=echelon
eszelonować=echelon
etan=ethan
etanol=ethanol
etap=cam
etapowy=olynol
etat=amser
etatowy=llawn-amser
etażerka=silff
eter=ether
eterowy=ether
eteryczny=olew
etiuda=astudiaeth
etniczny=ethnig
etnografia=ethnograffeg
etnograficzny=ethnograffig
etola=ddwyn
etos=ethos
etui=achos
etycznie=foesegol
etyczny=moesegol
etyk=moeseg
etyka=moeseg
etykieta=label
etykietka=tag
etykietować=label
etykietowanie=labelu
eucharystia=cymun
europejsko=ewro
eutanazja=ewthanasia
ewakuacja=gwagio
ewakuować=symud
ewangelia=efengyl
ewangeliarz=efengylau
ewangeliczny=efengyl
ewangelik=protestannaidd
ewentualnie=bosibl
ewentualność=posibilrwydd
ewentualny=bosibl
ewidencyjny=cofrestru
ewidentnie=amlwg
ewidentny=amlwg
ewokacyjny=atgofus
ewolucjonizm=esblygiad
ewolucyjny=esblygol
ewoluować=esblygu
fabryczny=ffatri
fabryka=ffatri
fabrykant=gwneuthurwr
fabuła=plot
fabularny=nodwedd
fachowiec=arbenigol
fachowo=proffesiynol
fachowy=proffesiynol
facjata=mwg
fagot=baswn
fajans=faience
fajansowy=faience
fajka=pibell
fajkowy=pibell
fajny=oer
faks=ffacs
faksować=ffacs
faksowy=ffacs
fakt=ffaith
faktor=ffactor
faktura=anfoneb
fakturować=anfoneb
fakturowy=bilio
faktycznie=gwirionedd
faktyczny=gwirioneddol
fakultatywny=dewisol
fakultet=gyfadran
fala=ton
fałd=blygu
fałdowanie=plygu
fałdowy=plygu
falistość=ton
falisty=tonnog
falochron=morglawdd
falować=crychu
falowy=ton
falsyfikat=ffug
fałsz=ffug
fałszerski=ffug
fałszerstwo=twyll
fałszowanie=ffug
fałszywie=ffug
fałszywy=ffug
fanaberia=fad
fanfara=ffanffer
fantastycznie=gwych
fantastyczność=gwych
fantastyczny=gwych
fantastyka=gwych
fantazja=ffantasi
fantazjować=rhamant
fantazyjny=ffansi
farba=paent
farbiarnia=llif
farbować=llif
farma=fferm
farmaceuta=fferyllydd
farmaceutyczny=fferyllol
farmakologia=ffarmacoleg
farsa=ffars
farsz=stwffin
fartuch=ffedog
faryzeuszowski=rhagrithiol
fasada=allanol
fasadowy=ffasâd
fascynacja=diddordeb
faseta=agwedd
faska=twb
fasola=ffa
fasolka=ffa
fasolowy=ffa
fason=ffasiwn
fasonować=wyddgrug
fasonowanie=gyr
fasonowany=gyr
fasowanie=bwyd
fastrygować=offer
faszerować=ffars
fatalnie=wael
fatalność=marwolaeth
fatalny=rhyfedd
fatyga=blinder
fatygować=trafferth
faul=budr
faulować=budr
faulowanie=budr
faworyt=hoff
faza=cyfnod
fazowy=cyfnod
febra=twymyn
fechtować=ffens
fechtunek=ffens
federacja=ffederasiwn
federacyjny=ffederal
federalny=ffederal
feeria=sioe
fekalia=ysgarthol
felczer=llawfeddyg
feldmarszałek=cadlywydd
feler=nam
felga=ymyl
felietonista=golofnydd
fenolowy=ffenolig
fenomen=ffenomen
fenomenalnie=anhygoel
fenomenalny=anhygoel
ferajna=gang
feralny=anlwcus
ferie=gwyliau
ferma=fferm
fermentacja=eplesu
fermentowanie=eplesu
fetować=ffair
fiakier=cab
fiasko=methiant
figa=ffigys
figiel=jôc
figlarny=chwareus
figowy=ffigys
figura=ffigwr
figurant=ffug
figuratywny=ffigurol
figurka=ffigwr
figurować=ffigwr
figurowy=clêr
figurynka=cerflun
fikcja=ffuglen
fikcyjny=artiffisial
filantrop=dyngarwr
filantropia=dyngarwch
filantropijny=dyngarol
filar=piler
filet=ffiled
filia=cangen
filialny=cangen
filiżanka=cwpan
film=fideo
filmować=saethu
filmowanie=saethu
filmowy=ffilm
filozof=athronydd
filozofia=athroniaeth
filozoficzny=athroniaeth
filtr=hidlydd
filtrowanie=hidlydd
filut=llwynog
filuterny=cyfrwys
finał=terfynol
finalny=terfynol
finałowy=terfynol
finanse=cyllid
finansjera=arianwyr
finansować=cyllid
finansowanie=cyllid
finansowo=ariannol
finansowy=ariannol
fiołek=fioled
fiolet=porffor
fioletowy=porffor
fiołkowy=fioled
fircyk=fop
firma=cwmni
firmowy=brand
fiskalny=cyllidol
fiskus=trysorlys
fistaszek=gnau
fizjolog=ffisiolegydd
fizjologia=ffisioleg
fizjologiczny=ffisiolegol
fizjoterapeuta=ffisiotherapydd
fizjoterapia=ffisiotherapi
fizycznie=gorfforol
fizyczny=corfforol
fizyk=ffisegydd
fizyka=ffiseg
fizykochemia=corfforol
fizykoterapeuta=ffisiotherapydd
fizykoterapia=ffisiotherapi
flaga=faner
flagowiec=flaenllaw
flagowy=faner
flakon=potel
flakonik=fflasg
flamaster=pen
flanca=eginblanhigion
flancowanie=plannu
flanela=wlanen
flanelowy=wlanen
flaszka=potel
flażolet=harmonig
fleksyjny=berfol
flet=ffliwt
fletnia=ffliwt
fletowy=ffliwt
flisactwo=rafftio
flora=fflora
florystyka=blodau
flota=fflyd
flotowy=fflyd
fluid=hylif
fluktuacja=anwadal
fluorek=fflworid
fluorescencyjny=fflwroleuol
fluorowodór=fflworid
fobia=ffobia
fok=sêl
foka=sêl
fokus=ffocws
folder=ffolder
folga=ffoil
folia=ffoil
folklorystyczny=gwerin
folklorystyka=chwedloniaeth
folwark=fferm
fonem=ffonem
fonetyczny=seinegol
fonetyka=seineg
fonia=deuol
fonologiczny=ffonolegol
foremka=wyddgrug
foremność=cymesuredd
forma=ffurflen
formalnie=ffurfiol
formalność=ffurfioldeb
formalny=ffurfiol
format=fformat
formatować=fformat
formatywny=ffurfiannol
formierski=ffowndri
formować=ffurflen
formuła=fformiwla
formularz=ffurflen
formułka=fformiwla
formułować=wneud
formułowanie=llunio
fornal=priodfab
fornirowanie=plygu
forsa=toes
forsować=gwthio
forsowny=egnïol
forteca=caer
forteczny=caer
fortepian=piano
fortepianowy=piano
fortuna=gyfoeth
fortunny=ffodus
fortyfikowanie=gaerog
forum=fforwm
fosa=ffos
fosfat=ffosffad
fosfor=ffosfforws
fosforan=ffosffad
fosforanowy=ffosffad
fosforawy=ffosfforws
fotel=cadair
fotoamator=ffotograffydd
fotograf=ffotograffydd
fotograficzny=camera
fotografik=ffotograffydd
fotografika=ffotograffydd
fotografować=ffotograff
fotokopia=llungopi
fotokopiarka=xerox
fotomontaż=casgliad
fotoreporter=ffotograffydd
fotosynteza=ffotosynthesis
fotowoltaiczny=ffotofoltaidd
fracht=nwyddau
frachtować=siarter
fragmentacja=darnio
fragmentaryczność=darnio
frajda=hwyl
frakcja=ffracsiwn
frakcyjność=ffracsiynau
frakcyjny=ffracsiynol
frakowy=gwisg
framuga=toriad
frank=agored
franszyza=gormodol
frapować=argraff
frasunek=tristwch
fraszka=treiffl
fretka=ffured
frez=torrwr
frezowanie=melino
front=blaen
fronton=wynebddalen
frontowy=blaen
frustracja=rwystredigaeth
frustrować=rhwystredig
fruwać=hedfan
frytka=ffres
fryz=ffris
fryzjerski=salon
fryzować=crychu
fuksja=dyfwyr
fuksyna=magenta
fular=sgarff
fularowy=foulard
funda=trin
fundacja=sylfaen
fundacyjny=sylfaen
fundament=sylfaen
fundamentalny=sylfaenol
fundator=sefydlydd
fundusz=gronfa
funkcja=swyddogaeth
funkcjonalnie=weithredol
funkcjonalność=swyddogaeth
funkcjonalny=swyddogaethol
funkcjonariusz=swyddog
funkcjonować=swyddogaeth
funkcjonowanie=swyddogaeth
funkcyjnie=weithredol
funkcyjny=swyddogaeth
furaż=porthiant
furażować=porthiant
furgon=faniau
furia=pluog
furkać=gwefr
furkot=gwefr
furmanka=wagen
furtian=porthor
furtka=gât
fuszerka=cyffug
futbol=pêl-droed
futbolista=pêl-droediwr
futbolowy=pêl-droed
futerko=ffwr
futerkowy=ffwr
futro=ffwr
futrować=côt
futrzany=flewog
futrzarski=ffwr
fuzja=ymdoddiad
gabaryt=fesur
gabinetowy=cabinet
gable=talcen
gablota=arddangos
gablotka=arddangos
gach=gariad
gacie=pants
gadać=siarad
gadanie=siarad
gadżet=teclyn
gadzina=fermin
gafel=gaff
gag=ddistewi
gagat=jet
gagatek=jet
gaj=llwyn
gajowy=giper
galaktyka=galaeth
galanteria=dewrder
galareta=jeli
galaretka=jeli
galas=gall
galasowy=gall
gałąź=cangen
galeria=oriel
galeryjka=arcêd
gałęzatka=gwymon
gałgan=rhacs
gałganek=rhacs
galowy=gala
ganek=porth
gangrena=madredd
gap=bwlch
gapienie=syllu
garaż=garej
garażowy=garej
garb=twmpath
garbarnia=tanerdy
garbarski=tan
garbienie=twmpath
garbnik=tan
garbnikowy=tannin
garbować=tan
garderoba=dillad
gardlany=gwddf
gardło=gwddf
gardziel=gwddf
garmażeria=deli
garnąć=cuddle
garncarski=crochenwaith
garncarstwo=crochenwaith
garncarz=crochenydd
garnek=pot
garniec=pot
garnięcie=denu
garnirować=ymyl
garnitur=addas
garnizon=gwarchodlu
garnuszek=pot
gasić=ddiffodd
gąsienica=lindysyn
gąsior=jwg
gaśniczy=tân
gastroenterologia=gastroenteroleg
gastronomia=bwytai
gastryczny=gastrig
gąszcz=llwyn
gaszenie=tân
gatunek=rhywogaethau
gatunkować=ddosbarthu
gatunkowy=rhywogaethau
gawęda=clecs
gawędziarski=siaradus
gawędziarz=storïwr
gawot=gavotte
gaz=nwy
gaża=cyflog
gazik=swab
gazociąg=gweill
gazogenerator=nwy
gazomierz=mesurydd
gazoszczelny=dynn
gazowniczy=nwy
gazowy=nwy
gderać=nag
gderanie=grugiar
gdy=pan
gdyby=os
gdyż=fel
gdzie=lle
gdziekolwiek=unman
gdzieniegdzie=achlysurol
gdzieś=rhywle
gęba=mwg
gej=hoyw
gem=drysor
gemma=drysor
genealogia=achau
genealogiczny=achau
generał=cyffredinol
generalnie=cyffredinol
generalny=cyffredinol
generalski=gyffredinol
generować=cynhyrchu
genetyczny=genetig
genetyka=geneteg
genialnie=gwych
genialność=athrylith
genialny=athrylith
geniusz=athrylith
genotyp=genoteip
genowy=genynnau
gentleman=bonheddig
geodeta=syrfëwr
geofizyczny=geoffisegol
geofizyka=geoffiseg
geograf=daearyddwr
geografia=daearyddiaeth
geograficznie=ddaearyddol
geograficzny=ddaearyddol
geoida=geoid
geolog=daearegwr
geologia=daeareg
geometra=syrfëwr
geometria=geometreg
geometryczny=geometrig
geomorfologia=geomorffoleg
geomorfologiczny=geomorffoleg
german=germaniwm
gerontologia=gerontoleg
gest=weithred
gęstnieć=dewychu
gęsto=drwchus
gęstość=dwysedd
gęsty=dwys
geszeft=dyfalu
giąć=troad
gięcie=plygu
giermek=sgweier
giętki=hyblyg
giętkość=hyblygrwydd
gigant=enfawr
gigantyczny=enfawr
gildia=urdd
gimnastyczny=gymnasteg
gimnastyka=gymnasteg
gimnastykować=ymarfer
gimnazjum=ysgol
gin=jin
ginąć=marw
gipsiarz=plastrwr
gipsować=plastr
girlsa=merched
gisernia=ffowndri
gitara=gitâr
gitarowy=gitâr
gitarzysta=gitarydd
głąb=manwl
glacjologia=rhewlifeg
gladiatorski=gladiator
gładki=llyfn
gładko=llyfn
gładź=gorffen
gładzenie=smwddi
gładzić=strôc
gładzica=lleden
glansowanie=sgleiniog
głaskać=strôc
głaz=clogfeini
glazura=gwydredd
glazurowanie=gwydr
gleba=pridd
głębia=manwl
głębić=cloddio
głębienie=dyfnhau
głęboki=dwfn
głęboko=dwfn
głębokość=manwl
glebowy=pridd
gliceryna=glyserin
glikogen=glycogen
glikoliza=glycolysis
glikoza=glwcos
glin=alwminiwm
glina=clai
gliniany=clai
gliniarz=cop
gliniasty=clai
glinka=clai
glinowy=alwminiwm
glista=llyngyr
globalnie=fyd-eang
globalny=fyd-eang
głód=newyn
głodny=llwglyd
głodowanie=llwgu
głodowy=newyn
głodzenie=llwgu
glon=darn
glorieta=pafiliwn
glosariusz=geirfa
głoska=cyfryngau
głośnik=siaradwr
głośnikowy=siaradwr
głośno=uchel
głośność=cyfrol
głośny=uchel
głosować=pleidleisio
głosowanie=pleidleisio
głosownia=seineg
głowa=pen
głowić=pos
głowica=pen
główka=pen
głównie=bennaf
główny=cynradd
głuchoniemy=fyddar
głuchota=byddardod
głuchy=fyddar
glukoza=glwcos
glukozowy=glwcos
głupi=dwp
głupio=dwp
głuptas=nwdls
głusza=gwyllt
głuszyć=tagu
gmach=adeilad
gmin=bwrdeistrefi
gmina=bwrdeistref
gminny=bwrdeistrefol
gnębicielski=ormesol
gnębienie=gormes
gniadosz=bae
gniady=bae
gniazdko=soced
gniazdo=soced
gniazdować=nyth
gniazdownik=swatio
gniazdowy=soced
gniew=dicter
gniewać=ddig
gniewliwy=llidus
gniewny=ddig
gnieżdżenie=nyth
gnieździć=nyth
gnój=tail
gnojenie=tail
gnuśnie=roi
gnuśny=ddiog
gocki=gothig
godet=gore
godło=arwyddlun
godnie=urddas
godność=urddas
godny=deilwng
gody=priodas
godzenie=cysoniad
godzien=deilwng
godzina=awr
godzinny=awr
godzinowy=awr
godziwość=tegwch
godziwy=deg
gofrować=boglynnu
gofrowanie=rhychog
gogle=gogls
goguś=fop
gokart=cart
gol=nod
gołąb=colomennod
gołąbek=colomen
golarka=eilliwr
golarz=eilliwr
gołębi=adar
gołębiarz=colomennod
golenie=coesau
golf=golff
golfista=golffiwr
golfowy=golff
golizna=noethni
gołoledź=gwydredd
gołosłowny=ofer
gołowąs=cybiau
gonada=gonad
gończy=ci
gondolowy=gondola
goniec=cennad
góra=top
gorąco=poeth
gorączka=twymyn
gorączkowo=eiddgar
gorączkowy=brysur
góral=mynyddwr
gorczyca=mwstard
gorczyczny=mwstard
goreć=gryf
górka=bryn
gorliwie=eiddgar
górność=pathos
górny=uchaf
górotwórczość=orogenesis
górotwórczy=tectonig
górować=excel
górski=mynydd
gorsząco=annerbyniol
gorszyć=sioc
gorzelnictwo=bragu
gorzki=chwerw
gorzknieć=sur
górzysty=mynyddig
gość=gwestai
gościć=cynnal
gościna=lletygarwch
gościniec=briffordd
gościnność=lletygarwch
gościnny=gwestai
gospel=efengyl
gospoda=tafarn
gospodarczy=marchnata
gospodarka=economi
gospodarność=economi
gospodarny=economaidd
gospodarski=fferm
gospodarstwo=cartref
gospodarz=cynnal
gospodarzenie=cynnal
goszczenie=cynnal
gotów=barod
gotowalnia=dresin
gotowanie=coginio
gotówka=arian
gotówkowy=archwiliad
gotowość=parodrwydd
gotowy=barod
gotycki=gothig
gotyk=gothig
goździk=pinc
goździkowy=ewin
gra=gêm
grab=cydio
grabarz=ymgymerwr
grabić=ddwyn
grabież=lladrad
grabieżczy=rheibus
grać=chwarae
graca=hoe
gracja=ras
gracować=hoe
gracz=chwaraewr
gradientowy=graddiant
graduał=graddol
graf=cyfrif
graficznie=graffeg
graficzny=graffeg
grafik=graffeg
grafika=graffeg
grafit=graffit
grafitowy=graffit
gramatura=pwysau
gramatyczny=gramadegol
gramatyk=gramadegau
gramatyka=gramadeg
gramowy=gram
grań=grib
granatowiec=pomgranad
granatowieć=pomgranad
granatowy=glas
graniastosłup=prism
graniasty=onglog
granica=border
graniczenie=cyfagosrwydd
graniczny=border
graniczyć=border
granit=gwenithfaen
granitowy=gwenithfaen
granulat=gronynnau
grapefruitowy=grawnffrwyth
gratulacja=llongyfarch
gratulacyjny=llongyfarch
gratulować=longyfarch
grawer=engrafu
grawerować=ysgythru
grawerowanie=engrafu
grawerski=engrafu
grawerunek=engrafu
grawitacja=disgyrchiant
grawitacyjny=disgyrchiant
grawiura=engrafu
grejpfrut=grawnffrwyth
grejpfrutowy=grawnffrwyth
greka=groeg
gremialnie=corfforol
gremium=corff
gręplować=crib
grób=bedd
grobowiec=beddrod
groch=pys
gród=castell
gromada=clwstwr
gromadny=unedig
gromadzenie=gasgliad
gromadzić=casglu
gromki=uchel
grono=cylch
gronowy=grawnwin
grosiwo=pres
grosz=ceiniog
groszek=pys
groszkowanie=brych
groszkowy=pys
grot=tip
grota=ogof
groteskowo=chwerthinllyd
groźba=bygythiad
grozić=fygwth
groźny=beryglus
grubas=brasterog
grubiański=anghwrtais
grubo=tua
grubość=trwch
grubościenny=trwchus
gruboskórny=anghwrtais
gruboziarnisty=bras
gruby=trwchus
gruchotać=cytew
gruczoł=chwarren
gruda=clod
grudzień=rhagfyr
gruntownie=gwbl
gruntowność=cyflawnder
gruntowny=trylwyr
gruntowy=tir
grupka=cwlwm
grupowanie=grwpio
grusza=gellygen
gruszka=gellygen
gruszkowaty=gellygen
gruszkowy=gellygen
gruz=rwbel
gruzeł=clot
grymaśny=lletchwith
grynszpan=dyfarniad
grypa=ffliw
grypowy=ffliw
gryzienie=brathu
grzać=gwres
grzałka=gwresogydd
grzanka=tost
grzbiet=ôl
grzbietowy=dorsal
grzebać=gladdu
grzebanie=claddu
grzebień=crib
grzebieniowy=crib
grzechot=rhuglen
grzechotać=rhuglen
grzechotka=rhuglen
grzecznie=gwrtais
grzeczność=cwrteisi
grzeczny=gwrtais
grzęda=clwydo
grzejnik=gwresogydd
grzęznąć=sinc
grzyb=ffwng
grzybek=madarch
grzybica=cosi
grzybkowy=trwyn
grzybobranie=madarch
grzybowy=madarch
grzywka=cyrion
grzywna=dirwy
gubernator=llywodraethwr
gubernatorstwo=llywodraethwr
gulasz=cawl
gulgotać=swigen
guma=rwber
gumka=rhwbiwr
gumno=barn
gumować=gwm
gumowy=rwber
gumożywica=resin
gustownie=chwaethus
gustowny=daclus
guwerner=tiwtor
guwernerski=tiwtorial
guzek=crynswth
guzik=botwm
guzikowy=botymau
gwałcić=trais
gwałt=trais
gwałtownie=gyflym
gwałtowność=trais
gwałtowny=finiog
gwara=tafodiaith
gwarancja=warant
gwarancyjny=gwarant
gwarantować=gwarant
gwarantowanie=gwarant
gwardian=gwarcheidwad
gwarny=swnllyd
gwarowy=slang
gwasz=gouache
gwiazda=seren
gwiazdka=seren
gwiazdorski=serol
gwiazdorstwo=enwogrwydd
gwiezdny=serol
gwint=edau
gwintować=tap
gwintownik=edeifion
gwintowy=sgriw
gwizd=chwiban
gwizdać=chwiban
gwizdanie=chwiban
gwizdek=chwiban
gwizdnięcie=chwiban
gwóźdź=hoelen
gzyms=ysgafell
habilitacja=ddarlithydd
habit=arfer
habitat=cynefin
hacel=blaen
haczyk=bachyn
hafciarka=brodwaith
hafciarski=brodwaith
hafciarstwo=brodwaith
haft=brodwaith
haftowanie=brodwaith
hak=bachyn
hakowaty=plygu
hala=neuadd
halabarda=halberd
hałaśliwy=swnllyd
hałasować=rhacs
halka=slip
hall=neuadd
halogenowy=halogen
halowy=neuadd
halsować=offer
halucynogen=jam
hamowanie=atal
hamownia=dyno
hamulec=brêc
hańba=warthus
hańbić=warthus
hańbienie=warthus
handel=fasnach
handlarski=masnachu
handlarz=merchant
handlować=fasnach
handlowanie=masnach
handlowiec=masnachwr
hangar=awyrendy
haniebny=gywilyddus
haploidalny=haploid
haracz=teyrnged
harcerski=sgowtiaid
harcerz=sgowtiaid
hardość=balchder
hardy=gwydn
harfa=delyn
harfiany=delyn
harfowy=telyn
harmider=din
harmonia=cytgord
harmoniczna=harmonig
harmoniczny=harmonig
harmonijnie=cytgord
harmonijność=cytûn
harmonijny=cytûn
harmonika=cytgord
harmonizacja=amcangyfrif
harmonogram=amserlen
harować=fag
hartowanie=caledu
hasło=cyfrinair
hasłowy=ddilysu
hasz=hash
hazard=hapchwarae
hazardowy=peryglus
hebanowy=eboni
hebel=awyren
heca=berthynas
heksadecymalny=hecs
hektar=ha
hektarowy=hectar
hektyczny=brysur
helikopter=hofrennydd
helikopterowy=hofrennydd
hematolog=haematolegydd
hemisfera=hemisffer
hemoglobina=hemoglobin
heraldyczny=herodrol
heraldyk=herodraeth
heraldyka=herodraeth
herb=arfbais
herbaciany=te
herbata=te
herbatka=te
herbatnik=bisgedi
herbicyd=chwynladdwr
herbicydowy=chwynladdwr
heretycki=heretic
heretyk=heretic
herezja=heresi
hermetyczność=aerglos
heroicznie=arwrol
heroiczność=arwrol
heroiczny=arwrol
heroizm=arwriaeth
herold=herald
heros=arwr
heterogeniczny=heterogenaidd
heteroseksualny=heterorywiol
heurystyczny=hewristig
heurystyka=hewristig
hibernacja=gaeafu
hierarchia=hierarchaeth
hierarchicznie=hierarchaidd
hierarchiczność=hierarchaidd
hierarchiczny=hierarchaidd
hierarchizacja=hierarchaidd
higiena=hylendid
higieniczność=hylan
higieniczny=hylan
hiperboliczny=hyperbolig
hiperboloida=hyperboloid
hipiczny=marchogaeth
hipnotyczny=hypnotig
hipnoza=hypnosis
hipostaza=hypostasis
hipoteczny=morgais
hipoteka=morgais
hipotermia=hypothermia
hipotetyczność=damcaniaethol
hipotetyczny=damcaniaethol
hipoteza=ddamcaniaeth
histereza=hysteresis
histeria=hysteria
histopatologia=histopatholeg
historia=hanes
historycznie=hanesyddol
historyczny=hanesyddol
historyjka=stori
historyk=hanesydd
hitleryzm=natsïaeth
hobby=hobi
hodować=bridio
hodowanie=magu
hodowca=ceidwad
hodowla=bridio
hojnie=hael
hojność=haelioni
hojny=hael
hokej=hoci
hokejowy=hoci
hołd=teyrnged
holding=cynnal
hołdowniczy=isafon
holender=iseldireg
holistyczny=gyfannol
hologramowy=hologram
holokaust=holocost
hołota=sbwriel
holować=tynnu
holowanie=olrhain
holowniczy=tynnu
holownik=tynnu
homar=cimwch
homogeniczny=homogenaidd
homologacja=cymeradwyaeth
homoseksualista=hoyw
homoseksualizm=gwrywgydiaeth
homoseksualny=hoyw
honor=anrhydedda
honorarium=ffi
honorować=anrhydedda
honorowanie=cydnabyddiaeth
honorowość=balchder
honorowy=anrhydeddus
hormonoterapia=hormon
horrendalny=ofnadwy
horror=arswyd
horyzont=gorwel
horyzontalnie=llorweddol
horyzontalny=llorweddol
hospicjum=hosbis
hospodar=tywysog
hossa=cynnydd
hostessa=croesawydd
hostia=waffer
hotel=gwesty
hotelarski=lletygarwch
hotelowy=gwesty
hrabia=cyfrif
hrabiowski=cyfrif
hrabstwo=sir
huba=canolbwynt
huczeć=gwefr
huczny=swnllyd
hulajnoga=sgwter
hulanka=ystlumod
humanista=dyneiddiol
humanistyka=dyniaethau
humanizm=dyneiddiaeth
humor=hiwmor
humorystycznie=hiwmor
humorystyczny=doniol
humorystyka=comedi
humus=hwmws
huragan=corwynt
huraganowy=corwynt
hurtownia=cyfanwerthu
hurtownik=cyfanwerthwr
hurtowo=cyfanwerthu
husaria=hwsariaid
hutnictwo=dur
hybryda=hybrid
hybrydowy=hybrid
hydratacja=hydradiad
hydraulicznie=hydrolig
hydrauliczny=hydrolig
hydraulik=plymwr
hydraulika=hydrolig
hydroliza=hydrolysis
hydrologia=hydroleg
hydrologiczny=hydrolegol
hymn=anthem
ich=i
idea=syniad
ideał=delfrydol
idealnie=perffaith
idealny=perffaith
identyfikacja=adnabod
identyfikować=nodi
identyfikowanie=nodi
ideologia=ideoleg
ideologiczny=ideolegol
ideowy=ideolegol
idiomatyzm=idiom
idiosynkratyczny=idiosyncratig
idiotyczny=dwp
idylliczny=hyfryd
igiełkowaty=nodwydd
igła=nodwydd
iglasty=conwydd
iglica=nodwydd
iglicowy=nodwyddau
igłowy=nodwydd
ignorancja=anwybodaeth
ignorancki=anwybodus
ignorant=anwybodus
ignorowanie=anwybyddu
igrać=dis
igraszka=treiffl
igrzyska=gemau
ikra=wyau
ił=llaid
ile=fel
iloczyn=cynnyrch
iłołupek=siâl
ilościowo=cyfrol
ilościowy=meintiol
ilustracja=darlun
ilustracyjny=darlun
ilustrator=darlunydd
ilustrować=ddangos
ilustrowanie=darlun
iluzja=rhith
imaginacja=dychymyg
imaginacyjny=dychmygol
imbir=sinsir
imbirowy=sinsir
imbryk=tegell
imieniny=enw
imiennie=enw
imienny=gwirio
imigrant=mewnfudwyr
imitacja=ffug
imitować=dynwared
imitowanie=dynwared
immunitet=imiwnedd
immunologia=imiwnoleg
immunologiczny=imiwnedd
imperator=ymerawdwr
imperatorski=imperial
imperatyw=hanfodol
imperatywność=hanfodol
imperatywny=gorfodol
imperiał=imperial
imperializm=imperialaeth
imperialny=imperial
imperium=ymerodraeth
impertynencja=foch
impet=momentwm
implantacja=mewnblannu
implementacja=gweithredu
implementować=gweithredu
implikacja=goblygiadau
implikować=awgrymu
implikowanie=ymhlyg
imponować=argraff
impotent=ddiymadferth
impresja=argraff
impresjonista=argraffiadol
impresjonistyczny=argraffiadol
impreza=parti
imprezowy=parti
improwizacja=byrfyfyr
improwizować=fyrfyfyr
impulsowy=pwls
inauguracyjny=agor
incydent=digwyddiad
incydentalny=ddigwyddiad
indagować=holi
indeks=mynegai
indeksacja=mynegeio
indeksować=mynegai
indeksowanie=mynegai
indeksowy=mynegai
independent=annibynnol
indos=cymeradwyaeth
indukcja=sefydlu
indukcyjny=sefydlu
indukować=annog
induktor=anwythydd
indyferentyzm=difaterwch
indygo=indigo
indygotyna=indigo
indygowy=indigo
indyk=twrci
indykacja=arwydd
indykator=dangosydd
indywidualnie=unigol
indywidualny=unigol
indywiduum=unigol
inercja=inertia
infant=babanod
infanteria=troedfilwyr
infekcja=haint
infekcyjny=heintus
infirmeria=ysbyty
inflacja=chwyddiant
inflacyjny=chwyddiant
influenza=ffliw
informacyjny=gwybodaeth
informator=hysbysydd
informatyczny=cyfrifiadur
informatyka=dylunio
informować=hysbysu
informowanie=wybodaeth
infrastruktura=seilwaith
infrastrukturalny=seilwaith
ingerencja=ymyrraeth
ingerować=ymyrryd
ingrediencja=gynhwysyn
inhalacja=anadlu
inhalacyjny=anadlu
inhalator=anadlydd
inhalować=anadlu
inhibicja=atal
inhibitor=atalydd
inicjacja=gychwyn
inicjał=cychwynnol
inicjalizować=ymgychwyn
inicjatywa=fenter
inicjatywność=fenter
inicjować=dechrau
inicjowanie=gychwyn
iniekcja=chwistrelliad
inkasent=ariannydd
inkaso=casgliad
inkasować=casglu
inkasowanie=casglu
inklinacja=gogwydd
inkluzja=cynhwysiant
inkorporować=cynnwys
inkub=deor
inkubacja=deor
inkubator=deorfa
inlet=cilfach
innowacyjny=arloesol
innowator=arloeswr
innowierstwo=heresi
inny=gwahanol
inokulacja=brechu
inscenizacja=gynnal
inscenizator=cyfarwyddwr
inscenizować=ddeddfu
insekt=bryfed
insektycyd=pryfleiddiad
inseminacja=semenu
insert=mewnosod
inskrypcja=arysgrif
inspekcja=arolygiad
inspekcyjny=arolygiad
inspekt=ferw
inspektor=arolygydd
inspektorat=arolygiaeth
inspiracyjny=ysbrydoledig
instalacja=gosod
instalacyjny=gosod
instalować=osod
instalowanie=osod
instancja=enghraifft
instrukcja=cyfarwyddyd
instruktaż=cyfarwyddyd
instruktor=hyfforddwr
instruktorski=hyfforddwr
instruktywny=addysgiadol
instrument=offeryn
instrumentalista=offerynnwr
instrumentalny=offerynnol
instruować=hyfforddi
instruowanie=cyfarwyddyd
instynkt=greddf
instynktownie=reddfol
instynktowny=greddfol
instynktowy=greddfol
instytucja=sefydliadau
instytucjonalny=sefydliadol
instytut=sefydliad
instytutowy=sefydliad
insulina=inswlin
insulinowy=inswlin
insurekcja=wrthryfel
insygnia=arwyddlun
insygnium=arwyddlun
integracja=integreiddio
integracyjny=integreiddio
integralność=cywirdeb
integralny=annatod
integrować=integreiddio
intelektualista=deallusol
intelektualnie=ddeallusol
intelektualny=deallusol
inteligencja=cudd-wybodaeth
inteligent=deallusol
inteligentnie=deallus
inteligentny=smart
intencja=bwriad
intendent=swyddog
intensyfikacja=dwys
intensyfikować=dwysáu
intensywnie=dwys
intensywność=dwysedd
intensywny=dwys
interakcja=rhyngweithio
interakcyjnie=rhyngweithiol
interakcyjność=rhyngweithiol
interakcyjny=rhyngweithiol
interaktywnie=rhyngweithiol
interaktywność=rhyngweithiol
interaktywny=rhyngweithiol
interdyscyplinarny=rhyngddisgyblaethol
interes=diddordeb
interesować=diddordeb
interesująco=diddorol
interfejs=rhyngwyneb
interferencja=ymyrraeth
interferować=ymyrryd
interior=tu
interkom=intercom
interlinia=gofod
interludium=anterliwt
intermedium=anterliwt
internacjonalny=gwefannau
Internet=rhyngrwyd
internetowy=rhyngrwyd
internować=rhyngwladol
interpelant=holwr
interpersonalny=rhyngbersonol
interpretacyjny=deongliadol
interpretator=ddehonglwr
interpreter=cyfieithydd
interwał=egwyl
interwałowy=egwyl
interwencja=ymyrraeth
interwencjonizm=ymyrraeth
interwencyjny=ymyrraeth
interweniować=ymyrryd
interweniowanie=ymyrryd
interwent=ymyrryd
intonacja=goslef
intonować=siant
intranet=mewnrwyd
intratny=broffidiol
introdukcja=cyflwyniad
intruz=lladron
intryga=dirgelwch
intrygancki=diddorol
intryganctwo=diddorol
intrygować=dirgelwch
intrygowanie=diddorol
intuicja=greddf
intuicyjny=sythweledol
intymnie=agos
intymność=agosatrwydd
intymny=agos
inwalida=anabl
inwalidztwo=anabledd
inwazja=goresgyniad
inwazyjny=ymledol
inwencja=dyfeisgarwch
inwentaryzacja=rhestr
inwentaryzować=rhestr
inwentarz=rhestr
inwentarzowy=rhestr
inwestor=buddsoddwr
inwestorski=buddsoddwr
inwestowanie=buddsoddiad
inwestycja=buddsoddiad
inwestycyjny=buddsoddiad
inżynier=peiriannydd
inżynieria=peirianneg
inżynierski=peirianneg
inżynieryjny=peirianneg
iperyt=mwstard
irga=cotoneaster
iron=haearn
ironia=eironi
ironicznie=eironig
ironiczny=eironig
irracjonalizm=afresymol
irracjonalnie=afresymol
irracjonalny=afresymol
irradiacja=arbelydriad
irygacja=ddyfrhau
irygacyjny=ddyfrhau
irygować=ddyfrhau
irys=iris
irytacja=cosi
iść=fynd
iście=gwirioneddol
iskierka=wreichionen
iskra=wreichionen
iskrownik=magneto
iskrowy=wreichionen
istnienie=bodolaeth
istność=hanfod
istota=natur
istotnie=sylweddol
istotność=arwyddocâd
istotny=sylweddol
iteracja=fersiwn
iteracyjny=ailadroddol
iteratywny=ailadroddol
iż=bod
izba=siambr
izobar=isobar
izobara=isobar
izobata=isobath
izoenzym=ensymau
izolacja=inswleiddio
izolacyjność=inswleiddio
izolować=ynysu
izomer=isomer
izoterma=isotherm
izotermiczny=isothermal
ja=i
jabłecznik=seidr
jabłko=afal
jabłkowy=afal
jabłoń=afal
jabłonka=afal
jabłuszko=afal
jąć=ing
jadać=bwyta
jadalny=bwytadwy
jadło=bwyd
jadłodajnia=ffreutur
jadłospis=ddewislen
jadłowstręt=anorecsia
jadowity=wenwynig
jądro=cnewyllyn
jądrowy=niwclear
jagoda=aeron
jagodowy=llys
jajczarski=wy
jajeczko=wy
jajeczny=wy
jajko=wy
jajnik=ofari
jajo=wy
jajowy=wy
jak=fel
jakby=os
jaki=sut
jakikolwiek=unrhyw
jakiś=a
jako=fel
jakobin=jacobin
jakoś=rhywsut
jakość=ansawdd
jakościowo=ansawdd
jakościowy=ansawdd
jakże=sut
jałmużna=daflen
jałmużnik=trugarog
jałowcówka=jin
jałowcowy=ferywen
jałowica=fuwch
jałowiec=ferywen
jałowieć=ferywen
jałówka=fuwch
jałowo=diheintiedig
jałowy=segur
jard=iard
jarmarczny=ffair
jarmark=deg
jarmuż=cêl
jarosz=llysieuol
jarski=llysieuol
jary=trais
jarząbek=grugiar
jarzębina=criafol
jarzeniowy=uwch-fioled
jarzynowy=llysiau
jaskinia=ogof
jaskiniowy=ogof
jaskrawo=disglair
jaskrawość=disgleirdeb
jaskrawy=disglair
jasno=glir
jasnobłękitny=gwyrddlas
jasnoniebieski=glas
jasnoróżowy=pinc
jasność=disgleirdeb
jasny=glir
jasyr=gaethiwo
jaszczur=fadfall
jaszczurczy=fadfall
jaszczurka=fadfall
jawnie=benodol
jawność=cyhoeddusrwydd
jawny=agored
jawor=sycamorwydden
jaźń=hunan
jechać=fynd
jęczmień=barlys
jęczmienny=barlys
jeden=un
jedenasty=ddeg
jedlina=ffynidwydd
jednakowość=unffurfiaeth
jedno=un
jednogłośnie=unfrydol
jednogłośność=unfrydedd
jednokomórkowiec=iau
jednolicie=unffurf
jednolitość=unffurfiaeth
jednolity=unffurf
jednomian=monomial
jednomyślnie=unfrydol
jednomyślność=unfrydol
jednorodnie=unffurf
jedność=undod
jednostajnie=unffurf
jednostka=uned
jednoznacznie=glir
jednoznaczny=unigryw
jędrny=cwmni
jedwab=sidan
jedwabniczy=sidan
jedwabny=sidan
jedynie=unig
jedynka=sengl
jedyny=unig
jedzenie=bwydydd
jejmość=mrs
jeleń=ceirw
jeleni=ceirw
jelito=coluddyn
jelitowy=berfeddol
jelonek=hydd
jemioła=uchelwydd
jeniec=garcharor
jeść=bwyta
jesień=hydref
jesienny=hydref
jesion=lludw
jesionowy=lludw
jeśli=os
jeszcze=a
jętka=nymff
jeż=ddraenog
jezdnia=ffordd
jezdniowy=lori
jezdny=ffrâm
jeżdżenie=marchogaeth
jeździecki=marchogaeth
jeżeli=os
jęzor=tafod
jezuicki=jeswit
jezuita=jeswit
jeżyk=iaith
język=iaith
językowy=iaith
językoznawca=ieithydd
językoznawczy=ieithyddol
jodła=ffynidwydd
jodłowy=ffynidwydd
jodowy=Ïodin
jogurt=iogwrt
jogurtowy=iogwrt
jota=iota
jubel=ymlawenhau
jubilat=pen-blwydd
jubileusz=jiwbilî
jubileuszowy=jiwbilî
juka=tatws
junior=iau
junkier=junker
jurajski=jwrasig
juror=rheithiwr
jurysdykcja=awdurdodaeth
juta=jiwt
jutowy=jiwt
jutro=yfory
jutrzenka=gwawr
jutrzenkowy=dawn
już=eisoes
kabina=cab
kabinowy=caban
kabłąk=mechnïaeth
kablówka=cebl
kacerstwo=heresi
kacerz=heretic
kaczan=cob
kaczka=hwyaden
kaczuszka=hwyaden
kaczy=hwyaden
kadencja=tymor
kadet=cadét
kadm=cadmiwm
kadmowy=cadmiwm
kadr=ad
kadra=staff
kadrować=cnwd
kadrowanie=cnwd
kadrowy=personél
kadry=staff
kaduk=diafol
kadź=taw
kadzić=gwastad
kafel=teil
kafeteria=ffreutur
kaflowy=teil
kaftan=siaced
kaftanik=siaced
kaganek=torch
kaganiec=trwyn
kajać=edifarhau
kajak=caiac
kajakowy=teithiau
kajuta=caban
kakao=coco
kakaowy=coco
kąkol=cocos
kalać=budr
kalafior=blodfresych
kałdun=bol
kalectwo=anabledd
kalendarium=calendr
kalendarz=calendr
kalendarzowy=calendr
kalenica=grib
kalka=olrhain
kalkomania=carbon
kalkulacja=cyfrifiad
kalkulator=cyfrifiannell
kaloria=calorïau
kaloryczność=galorïau
kaloryfer=rheiddiadur
kałuża=pwll
kamera=camera
kameralistyka=siambr
kameralność=agos
kameralny=siambr
kamerzysta=camera
kamica=arennau
kamień=carreg
kamienny=carreg
kamienować=carreg
kamionka=crochenwaith
kamizela=gwasgod
kamizelka=fest
kampania=ymgyrch
kampus=campws
kamrat=cydymaith
kamuflaż=cuddliw
kamuflować=cuddliw
kamuflowanie=cuddliw
kanał=sianel
kanalizacja=garthffos
kanalizacyjny=garthffos
kanalizować=garthffos
kanałowy=sianel
kanapa=soffa
kanarek=dedwydd
kancelaria=swyddfa
kancelista=clerc
kanciasty=onglog
kanclerski=ganghellor
kanclerz=ganghellor
kańczug=chwip
kand=ymgeisydd
kandydacki=ymgeisydd
kandydat=ymgeisydd
kandydować=ymgeisydd
kandydowanie=ymgeisydd
kania=barcud
kanon=canon
kanonier=saethwr
kanonik=canon
kant=ymyl
kantata=cantata
kantem=sawdl
kantylena=cantilena
kantyna=ffreutur
kanwa=gynfas
kapelusz=het
kąpiel=bath
kapiszon=cwfl
kapitał=ecwiti
kapitałowy=ecwiti
kapitan=meistr
kapitański=capten
kapituła=bennod
kapłan=offeiriad
kapłański=offeiriad
kapłaństwo=offeiriadaeth
kaplica=capel
kapliczka=capel
kapral=corporal
kapsel=cap
kapsuła=capsiwl
kapsułka=capsiwl
kaptur=cwfl
kapturek=cap
kapturowy=cwfl
kapuściany=bresych
kapusta=bresych
kapustnik=bresych
kapuza=cwfl
kara=cosb
karabin=reiffl
karabińczyk=bachyn
karabinowy=reiffl
karambol=gwrthdrawiad
karambolować=canon
karanie=cosb
karawaniarski=angladd
karb=radd
karbid=carbid
karbidowy=carbid
karbon=carbonifferaidd
karboński=carbonifferaidd
karbować=crychu
karcenie=disgyblaeth
karciany=cerdyn
karczek=porc
karczma=dafarn
karczmarz=tafarnwr
kardiochirurgiczny=cardiaidd
kardiolog=cardiolegydd
kardiologia=cardioleg
kardiologiczny=cardioleg
kardynał=cardinal
kardynalny=cardinal
kardynalski=cardinal
kareciany=hyfforddwr
karetka=ambiwlans
kariatyda=caryatid
kariera=gyrfa
kark=gwddf
karkołomny=risg
karkówka=gwddf
karlik=gorrach
karłowaty=gorrach
karmazynowy=magenta
karmel=caramel
karmelowy=carmel
karnacja=gwedd
karnawał=carnifal
karnawałowy=carnifal
karność=disgyblaeth
karny=troseddol
karoseria=corff
karoten=caroten
karp=carp
karta=cerdyn
kartel=cartel
kartelowy=cartel
kartka=cerdyn
kartofel=tatws
kartoflanka=tatws
kartoflany=tatws
kartograf=mapiwr
kartografia=cartograffeg
karton=cardbord
kartonik=blwch
kartonowy=cardbord
kartoteka=cofnod
kartridż=cetris
karuzela=carwsél
karuzelówka=carwsél
karuzelowy=carwsél
karygodność=euogrwydd
karygodny=euog
karykaturzysta=cartwnydd
karzeł=gorrach
kasa=diogel
kąsek=did
kaseta=casét
kaseton=coffer
kasetonowy=coffer
kasetowy=casét
kasiarz=paffiwr
kasjer=ariannydd
kaskada=raeadru
kaskadowy=raeadru
kasłać=peswch
kąśliwie=gyflym
kasować=dileu
kasowanie=dileu
kasta=castell
kastowość=castell
kastowy=castell
kastrat=eunuch
kaszel=peswch
kaszkiet=cap
kaszlać=peswch
kaszleć=peswch
kasztel=castell
kat=cat
kąt=ongl
kataklizm=trychineb
katalityczny=catalytig
kataliza=catalysis
katalizator=sbardun
katalog=cyfeiriadur
katalogować=catalog
katalogowy=catalog
katar=qatar
katarakta=cataract
katastrofa=trychineb
katastrofalny=trychinebus
katastroficzny=trychinebus
katedra=cadeirlan
katedralny=cadeirlan
kategoria=categori
kątek=ongl
katolicyzm=gatholig
katolik=catholig
kątomierz=protractor
katować=artaith
katownia=artaith
kątownik=ongl
kątowy=onglog
kaucja=mechnïaeth
kauczuk=rwber
kauczukowy=rwber
kauzalny=achosol
kawa=coffi
kawał=darn
kawałek=darn
kawaler=baglor
kawaleria=marchoglu
kawalerka=llety
kawalerski=baglor
kawaleryjski=marchoglu
kawerna=ogof
kawiarniany=caffi
kawowy=llawer
kazać=bregethu
kazalnica=pulpud
kazanie=bregeth
każdy=bob
kazeina=casein
kazeinowy=casein
kaźń=artaith
kaznodzieja=pregethwr
kaznodziejstwo=pregethu
kciuk=bawd
kędzierzawić=crychu
kędzierzawienie=cyrlio
kędzierzawy=cyrliog
kelner=gweinydd
kelnerski=gweinydd
kempingowy=cartref
kępa=clwstwr
kępka=clwstwr
keramzytowy=graean
keyboard=bysellfwrdd
kibel=toiled
kibic=gefnogwr
kibić=gwasg
kibicować=llonna
kibicowanie=llonna
kiczowaty=ddiwerth
kiecka=sgert
kiedy=pan
kiedykolwiek=erioed
kiedyś=unwaith
kieł=fang
kiełbasa=selsig
kiełbasiany=selsig
kiełbaska=selsig
kielich=cwpan
kieliszek=gwydr
kielnia=trywel
kiełznać=ffrwyn
kiepski=gwael
kiepsko=wael
kierat=felin
kieratowy=felin
kiermasz=deg
kierować=targed
kierowanie=targed
kierowca=gyrrwr
kierownica=olwyn
kierownictwo=weithredwyr
kierownik=pen
kierunek=cyfeiriad
kierunkowskaz=cyfeiriad
kierunkowy=cod
kiesa=pwrs
kieska=pwrs
kieszeń=poced
kieszeniowy=poced
kieszonka=poced
kieszonkowe=poced
kieszonkowy=poced
kijanka=penbwl
kikut=stwmp
kilim=rug
kilkanaście=deg
kilkaset=cant
kilkoro=sawl
kilkunastoletni=harddegau
kilof=ddewis
kilogram=cilogram
kilometr=km
kindżał=dagr
kinematografia=sinema
kineskop=tiwb
kinetyczny=cinetig
kinkiet=wal
kino=ffilmiau
kinooperator=camera
kinowy=sinema
kiosk=ciosg
kiper=blasu
kirkut=fynwent
kiść=bagad
kisiel=jeli
kiszka=perfedd
kiszkowy=enterig
kiszonka=silwair
kit=cit
kiwnięcie=canu
kład=enghraifft
klajster=glud
klakson=corn
kłamca=gelwyddog
kłamczuch=gelwyddog
klamerka=clip
klamka=handlen
kłamliwie=ffug
kłamliwy=ffug
klamra=bwcl
klamrowy=cyrliog
klan=clan
kłaniać=bwa
klanowy=clan
klapa=fflap
klapka=fflap
klapowy=dyfais
klaps=llechi
klarnetowy=clarinét
klarowanie=eglurhad
klarownie=glir
klarowność=eglurder
klarowny=glir
klasa=dosbarth
klaskać=clapio
kląskać=clapio
klaśnięcie=clapio
klasowy=dosbarth
klaster=clwstwr
klasycystyczny=glasurol
klasycznie=clasurol
klasyczny=clasurol
klasyfikacja=dosbarthu
klasyfikacyjny=dosbarthiad
klasyfikator=clasurol
klasyfikować=dosbarth
klasyfikowanie=dosbarthu
klasyk=clasurol
klasyka=clasurol
klasztor=fynachlog
klasztorny=fynachlog
klatka=cawell
klaun=clown
klauzula=cymal
klauzura=caeëdig
klawiatura=bysellfwrdd
klawiaturowy=bysellfwrdd
klawisz=allweddol
klawiszowy=allweddol
kłębek=bêl
kłębić=ymchwydd
kleić=glud
kleisty=gludiog
klej=glud
klejenie=bondio
klejnot=em
klejowy=glud
klęknięcie=bwa
klekot=rhuglen
kleks=blot
klepanie=pat
klepnięcie=pat
kler=clerigwyr
klerycki=clerigol
kleryk=clerigwr
klerykalny=clerigol
klęska=trychineb
kleszcze=dic
kliencki=cleientiaid
klient=cwsmeriaid
klientela=cwsmeriaid
klif=clogwyn
klika=cliciau
klimat=hinsawdd
klimatycznie=hinsawdd
klimatyczny=hinsawdd
klimatyzacyjny=aerdymheru
klin=darn
klinga=llafn
klinicznie=glinigol
kliniczny=clinigol
klinika=clinig
klinować=darn
klinowaty=darn
klinowy=darn
klipa=clip
kliper=gliper
klips=clip
kliringowy=clirio
kliwer=jib
kloc=bloc
klocek=bloc
klockowy=bloc
kłoda=log
kłódka=clo
klonowanie=clonio
kłopot=trafferth
kłopotać=trafferth
kłopotliwie=trafferthus
kłopotliwość=feichus
kłos=blwyddyn
kłosowanie=clustiau
klosz=lens
kloszowy=ffaglu
klozetowy=toiled
klub=clwb
klubowy=clwb
klucz=allweddol
klucznik=stiward
kluczowy=allweddol
kluczyk=allweddol
kłus=trot
kłusować=trot
kmieć=serf
knajpa=tafarn
knajpiany=tafarn
knebel=ddistewi
kneblować=ddistewi
knowanie=dirgelwch
knuć=plot
knur=baedd
knut=chwip
koagulacja=ceulad
koalicja=glymblaid
koalicyjny=glymblaid
kobalt=cobalt
kobaltowy=cobalt
kobiecość=benyweidd-dra
kobiecy=benyw
kobierzec=carped
kobieta=benyw
kobra=cobra
koc=blanced
kochać=cariad
kochanek=gariad
kochanica=is-gapten
kochanie=cariad
kocher=popty
koci=cat
kocioł=boeler
kocyk=blanced
koczować=symud
koczowniczy=nomad
koczownik=nomad
kod=cod
kodon=codon
kodowy=cod
koegzystować=fyw
kofeina=caffein
kofeinowy=caffein
kognat=cytras
kognitywny=gwybyddol
kogo=ohonynt
kogoś=rywun
koherencja=cydlyniad
koherentny=cydlynol
kohorta=garfan
koincydencja=gyd-ddigwyddiad
koja=berth
kojarzenie=gymdeithas
kojarzyć=cysylltiol
kojec=pen
kok=bynsen
kokaina=cocên
kokainowy=cocên
kokarda=bwa
kokardka=bwa
kokosowiec=coco
kokosz=hen
kokota=darten
kokpit=talwrn
koks=golosg
koksować=golosg
koksownia=golosg
koksowniczy=golosg
koktajl=coctel
kolaboracja=cydweithio
kolaborować=cydweithio
kolacja=cinio
kolanko=penelin
kolano=pen-glin
kolanowy=pen-glin
kolarski=beicio
kolarstwo=beicio
kolarz=beicio
kołatać=sgil
kołatka=rhuglen
kolaż=collage
kolba=fflasg
kolczasty=bigog
kołderka=duvet
kołdra=cwilt
kolebka=crud
kolęda=carolau
kolędować=carolau
kolędowy=carolau
kolega=ffrind
kolegiata=colegol
kolegium=coleg
kolegować=cyfeillgarwch
koleina=rut
kolej=hyfforddi
kolejka=ciw
kolejkowanie=ciwio
kolejnictwo=rheilffordd
kolejność=trefn
kolejny=arall
kołek=pin
kolekcja=casgliad
kolekcjoner=casglwr
kolekcjonerski=casglwr
kolekcjonerstwo=casglu
kolekcjonować=casglu
kolekta=casglu
kolektor=casglwr
kolektorowy=casglwr
kolektyw=cyfunol
kolektywny=cyfunol
kolendra=coriander
koleżeńskość=gyfeillgarwch
koleżeństwo=cwmnïaeth
kolia=mwclis
koliba=cwt
koligacja=cysylltiad
kolisty=cylchlythyr
kolizja=gwrthdrawiad
kolizyjność=gwrthdrawiad
kółko=cylch
kołkować=peg
kółkować=peg
kołkowy=cylchlythyr
kółkowy=cylchlythyr
koło=olwyn
kolokwializm=cynhenid
kolokwium=prawf
kolon=boblogaeth
kolonia=boblogaeth
kolonializm=gwladychiaeth
kolonialnie=trefedigaethol
kolonialny=trefedigaethol
kolonijny=gwersyll
kolonizacja=gwladychu
kolonizacyjny=wladfa
kolonizatorstwo=gwladychu
kolor=lliw
kolorować=lliw
kolorowy=lliw
kolorystyczny=lliw
koloryt=lliw
kolosalnie=llawer
kołowacizna=gid
kołowanie=tacsi
kołowrót=chwip
kołowrotek=rîl
kołowy=pastai
kołpak=cap
kolportaż=dosbarthu
kolporter=dosbarthwr
kołtuniasty=diferu
kolumna=colofn
kolumnowy=colofn
kołyska=crud
komandor=capten
komandorski=rheolwr
komar=mosgitos
komarnica=hedfan
kombinacja=cyfuniad
kombinerki=gefail
kombinezon=addas
kombinować=cyfunol
komedia=comedi
komediant=comedïwr
komediopisarz=comedi
komediowy=comedi
komenda=gorchymyn
komendant=rheolwr
komendantura=pencadlys
komentarz=sylwadau
komentator=sylwebydd
komentatorski=sylwebaeth
komentować=sylwadau
komentowanie=sylwadau
komeraż=clecs
komercja=fasnach
komercjalnie=fasnachol
komercjalny=masnachol
komercyjnie=fasnachol
komercyjny=masnachol
kometka=badminton
komfort=cysur
komfortowo=gyfforddus
komfortowy=gyfforddus
komicznie=doniol
komiczność=hiwmor
komiczny=comig
komik=comedïwr
komiks=comig
komiksowy=comig
komin=simnai
kominiarczyk=simnai
kominowy=simnai
komisariat=heddlu
komisarz=comisiynydd
komisja=pwyllgor
komisowy=comisiwn
komitent=prif
komitet=pwyllgor
komiwojażer=gwerthwr
komizm=hiwmor
komnata=siambr
komoda=cist
komora=siambr
komórka=cell
komórkowy=symudol
komorne=rhent
komornik=beili
kompakt=cryno
kompaktowy=cryno
kompan=cydymaith
kompania=cwmni
komparator=cymharydd
komparatystyka=cymharol
kompas=cwmpawd
kompatybilność=gydnaws
kompatybilny=cyd-fynd
kompensacja=iawndal
kompensacyjny=iawndal
kompensata=iawndal
kompetencja=cymhwysedd
kompetentnie=gymwys
kompetentny=cymwys
kompilacja=casglu
kompilator=crynhoydd
kompilować=lunio
kompilowanie=lunio
kompleks=cymhleth
kompleksowość=cymhlethdod
kompleksowy=cymhleth
komplement=canmol
komplet=gosod
kompletnie=gwbl
kompletność=cyflawnder
kompletny=gwblhau
komplikacja=gymhlethdod
komplikować=gymhlethu
komplikowanie=gymhlethdod
komponent=elfen
kompost=compost
kompostować=compost
kompostowy=compost
kompozycja=cyfansoddiad
kompozycyjny=cyfansoddiadol
kompozyt=cyfansawdd
kompozytor=cyfansoddwr
kompozytorski=cyfansoddwr
kompresja=cywasgu
kompromis=cyfaddawdu
kompromisowy=cyfaddawdu
kompromitacja=gwarth
kompromitować=cyfaddawdu
komputer=cyfrifiadur
komputerowy=cyfrifiadur
komtur=rheolwr
komunał=cyffredin
komunalny=gymunedol
komunia=cymun
komunikacja=cyfathrebu
komunikacyjny=cyfathrebu
komunikat=cyfathrebu
komunikatywny=cyfathrebu
komunikować=gyfathrebu
komunikowanie=cyfathrebu
komunista=gomiwnyddol
komunistyczny=gomiwnyddol
komża=alb
koń=ceffyl
konar=cymal
koncentracja=canolbwyntio
koncentracyjny=crynodiad
koncentrat=canolbwyntio
koncentrator=canolbwynt
koncentrować=ffocws
koncentrycznie=consentrig
koncepcja=cysyniad
koncepcyjny=cysyniad
koncept=cysyniad
konceptualny=cysyniadol
koncert=cyngerdd
koncertować=teithiol
koncertowy=cyngerdd
koncesja=consesiwn
koncesjonowanie=trwyddedu
koncesyjny=consesiwn
końcówka=tip
końcowy=terfynol
kończenie=diweddu
kończyć=diwedd
kończyna=cymal
kondensacja=anwedd
kondensacyjny=cyddwyso
kondensator=cynhwysydd
kondensatorowy=cynhwysydd
kondolencja=empathi
kondolencyjny=cydymdeimlad
kondom=condom
kondor=condor
kondotier=aristocrat
konduktometr=dargludedd
konduktor=arweinydd
konduktywność=dargludedd
kondycja=cyflwr
konew=pot
konfederacja=cydffederasiwn
konfekcja=parod
konferansjer=adroddwr
konferencja=gynhadledd
konferować=rhoi
konfidencjonalny=agos
konfident=hyderus
konfigurować=ffurfweddu
konfigurowalny=ffurfweddu
konfirmacja=sancsiwn
konfirmować=sancsiwn
konfiskata=trawiad
konfiskowanie=atafaelu
konfitura=jam
konfitury=jam
konformista=anghydffurfiol
konfrontować=wynebu
konfrontowanie=wynebu
kongregacja=gynulleidfa
kongresowo=confensiwn
koniczyna=meillion
koniec=diwedd
koniecznie=reidrwydd
konieczność=anghenraid
konieczny=ofynnol
koniugować=rhedeg
koniunkcja=cyd
koniunktura=ffyniant
konkluzja=casgliad
konkordat=concordat
konkretnie=pendant
konkurencja=gystadleuaeth
konkurencyjnie=gystadleuol
konkurencyjny=cystadleuol
konkurent=cystadleuwyr
konkurować=gystadlu
konkurs=gystadleuaeth
konkursowy=cystadleuaeth
konnica=marchoglu
konno=ceffyl
konsekracja=gysegru
konsekutywny=olynol
konsekwencja=canlyniad
konsekwentnie=gyson
konsekwentność=cysondeb
konsekwentny=gyson
konsensualny=cydsyniol
konsensus=consensws
konserwa=tun
konserwator=gwarchodwr
konserwatorski=cadwraeth
konserwatysta=ceidwadol
konserwatywnie=ceidwadol
konserwatywny=ceidwadol
konserwatyzm=ceidwadaeth
konserwować=cynnal
koński=ceffyl
konsola=terfynell
konsoleta=terfynell
konsolidacja=atgyfnerthu
konsolowy=terfynell
konsorcjum=consortiwm
konspekt=amlinellol
konspiracja=cynllwyn
konspiracyjny=ddaear
konstabl=gwnstabl
konstatacja=arddeliad
konsternować=siom
konstrukcja=adeiladu
konstrukcyjny=adeiladu
konstruktorski=dylunio
konstruktywnie=adeiladol
konstruktywność=adeiladol
konstruktywny=adeiladol
konstruować=adeiladu
konstruowanie=adeiladu
konstytuanta=cyfansoddol
konstytucja=cyfansoddiad
konstytucyjnie=gyfansoddiadol
konstytucyjny=cyfansoddiadol
konsul=conswl
konsularny=gonsylaidd
konsulat=gennad
konsultant=ymgynghorydd
konsultatywny=ymgynghorol
konsumencki=defnyddwyr
konsument=defnyddwyr
konsumować=defnyddio
konsumpcja=defnydd
konsumpcyjny=defnydd
konsygnacja=llwyth
konsygnacyjny=llwyth
konsylium=cyngor
konsystencja=cysondeb
kontaktowy=cysylltu
kontaminacja=halogiad
kontekst=cyd-destun
kontekstowy=cyd-destunol
kontemplacyjny=myfyrgar
kontemplować=feddwl
kontemplowanie=ystyried
kontener=cynhwysydd
kontenerowiec=cynwysyddion
kontenerowy=cynwysyddion
kontent=cynnwys
kontestator=gwrthryfelwyr
konto=cyfrif
kontrabanda=contraband
kontrahent=contractwr
kontrakcja=cyfyngiad
kontrakt=contract
kontraktowy=contract
kontralt=contralto
kontrast=cyferbyniad
kontrastować=cyferbyniad
kontrastowanie=cyferbyniol
kontrastowość=cyferbyniad
kontrastowy=cyferbyniad
kontrkandydat=gwrthwynebydd
kontroler=rheolwr
kontrowersyjny=dadleuol
kontrybucja=cyfraniad
konturówka=gwefus
kontuzja=anaf
kontynent=cyfandir
kontynentalny=cyfandirol
kontyngent=cwota
kontyngentowy=cwota
kontynuacja=parhad
kontynuować=parhau
kontynuowanie=parhau
konus=côn
konwalia=fanila
konwenans=confensiwn
konwenanse=gonfensiynau
konwencja=confensiwn
konwencjonalny=confensiynol
konwent=fynachlog
konwergencja=cydgyfeirio
konwersacja=sgwrs
konwersyjny=trawsnewid
konwerter=trawsnewidydd
konwertor=trawsnewidydd
konwojent=hebrwng
konwojować=hebrwng
konwojowanie=hebrwng
kooperacja=gydweithredu
kooperacyjny=cydweithredol
kooperować=gydweithredu
kooptować=gyfethol
koordynacja=cydlynu
koordynator=cydlynydd
koordynować=cydlynu
koordynowanie=cydlynu
kopa=gic
kopać=cloddio
kopacz=cloddiwr
kopal=pyllau
kopalina=ffosil
kopalnia=mwynglawdd
kopalniany=mwynglawdd
kopalny=ffosil
kopanie=cloddio
koparka=cloddiwr
kopcować=clamp
kopczyk=twmpath
koper=dil
koperek=dil
koperkowy=dil
koperta=amlen
kopia=copi
kopiarnia=dyblygiadau
kopiec=twmpath
kopiować=copi
kopiowanie=copïau
kopniak=gic
kopnięcie=gic
kopuła=cromen
kopulasty=bwa
kopułka=cromen
kopulować=ffrind
kopułowy=gromen
kopyść=hidlwr
kora=rhisgl
koral=cwrel
koralik=glain
koralowiec=cwrel
koralowy=cwrel
kordialny=cordial
koreferent=gohebydd
korek=cap
korelacja=cydberthynas
korelacyjny=cydberthynas
korelować=cydberthyn
korepetycja=ymarfer
korepetytor=tiwtor
korespondencja=gohebiaeth
korespondencki=gohebydd
korespondent=gohebydd
korespondować=cyfateb
korkować=tagu
korkowanie=rhwystr
kornecista=cornet
kornet=cornet
korona=coron
koronacja=coroni
koronka=les
koronkowy=les
koronny=coron
koronować=coron
korować=plicio
korowanie=cyfarth
korozja=cyrydu
korporacja=gorfforaeth
korporacyjny=corfforaethol
korporał=gorfforol
korpulentność=gordewdra
korpulentny=ordew
korpus=corff
kort=tenis
korupcja=lygredd
korygować=gywir
koryncki=corinthaidd
korytarz=coridor
korytko=cafn
koryto=cafn
korzeń=gwraidd
korzeniowy=gwraidd
korzenny=sbeislyd
korzyść=budd-dal
korzystać=defnydd
korzystanie=defnydd
korzystnie=os
korzystny=cadarnhaol
kosa=bladur
kosaciec=iris
kośba=hel
kość=esgyrn
kościany=esgyrn
kościec=esgyrn
kościelny=eglwys
kościół=eglwys
kościotrup=sgerbwd
koślawy=cam
kosmaty=blewog
kosmetyk=cosmetig
kosmita=estron
kosmodrom=lansio
kosmopolityczny=cosmopolitan
kosmyk=llinyn
kostium=gwisg
kostiumolog=gwisg
kostiumowy=cyfnod
kostka=ciwb
kostnieć=rewi
kosz=basged
koszara=barics
koszarowanie=barics
koszarowy=barics
koszary=barics
koszatka=pathew
koszmar=hunllef
koszmarny=hunllef
koszt=cost
kosztorys=amcangyfrif
kosztorysowanie=costau
kosztować=cost
kosztowanie=blasu
kosztownie=ddrud
kosztowny=ddrud
kosztowy=cost
koszula=crys
koszyk=cart
koszykowy=basged
kot=cat
kotew=angor
kotłować=ymchwydd
kotłownia=boeler
kotłowy=boeler
kotwica=angor
kotwicowisko=angorfa
kotwicowy=angor
kotwiczenie=angor
kotwiczne=angor
kotwiczny=angor
kotwiczyć=angor
kowboj=cowboi
kowbojski=cowboi
koza=gafr
kozetka=gadair
kozi=gafr
kozica=gafr
kozioł=gafr
koziołkować=drist
koźlątko=plentyn
kpiarz=ffraethineb
kpić=ffug
krab=cranc
kradzież=dwyn
krąg=cylch
kraina=tir
kraj=tir
krajać=torri
krajobraz=tirwedd
krajobrazowy=tirlun
krajowiec=brodorol
krajowo=genedlaethol
krajowy=cenedlaethol
krajoznawczy=heicio
krajoznawstwo=golygfaol
kraking=agennu
krakowanie=agennu
kram=stondin
kran=tap
krańcowo=hynod
krańcowość=eithaf
krańcowy=ymylol
kraniec=ymyl
kraść=dwyn
krasnal=gorrach
kraśnieć=gochi
krasnolud=gorrach
krasny=lliw
kraśny=hyfryd
krasomówca=areithiwr
krata=grid
krater=crater
kratka=grid
kratkować=gwiriwr
kratownica=delltwaith
kratowy=delltwaith
krawat=tei
krawatka=tei
krawędź=ymyl
krawędziowy=ymyl
krawężnik=atal
krawiecki=gwnïo
krążek=disg
krążenie=cylchrediad
krążkowy=torrwr
krążyć=dosbarthu
kreacja=creu
kreator=dewin
kreatura=creadur
kreatywność=creadigrwydd
kreatywny=creadigol
kręcenie=twist
kręcić=deillio
kreda=sialc
kredka=creon
kredo=credo
kredyt=credyd
kredytobiorca=benthycwyr
kredytodawca=credydwyr
kredytowy=credyd
kręgarz=geiropractydd
kręgielnia=bowlio
kręgosłup=meingefn
kręgowy=llinyn
krem=hufen
krematorium=amlosgfa
kremowanie=hufen
kremowo=hufen
kremowy=hufen
kreować=creu
krepina=cyrion
krępowanie=ataliaeth
kres=diwedd
kresa=craith
kreska=bar
kreskować=cysgod
kreskowanie=agorfa
kreskowy=bar
kreślarski=darlun
kreślarstwo=blotio
kreślarz=ddrafftsmon
kreślenie=plot
kreślić=plot
kresowiec=gyffiniwr
kretes=llwyr
kreton=calico
kretyński=dwp
krew=gwaed
krewna=cymharol
krewniak=cymharol
krewny=cymharol
krochmal=starts
krochmalenie=starts
krochmalowy=startsh
krocie=drysor
króciec=chwarren
krocz=taith
kroić=torri
krój=torri
krok=cam
krokiet=croce
krokietować=croce
królestwo=deyrnas
królewicz=tywysog
królewski=brenhinol
królica=doe
króliczy=cwningen
królik=cwningen
królować=teyrnasiad
królowanie=deyrnas
kronika=croniclau
kropka=dot
kroplówka=diferu
kropnięcie=saethu
krótki=byr
krótko=byr
krótkodystansowy=byr
krótkofalarstwo=amatur
krótkometrażowy=byr
krótkość=fyr
krótkoterminowy=byr
krótkotrwale=byr
krótkowzroczność=myopia
krowiarz=cowboi
krtań=laryncs
kruchciany=porth
kruchta=porth
kruchy=bregus
krucjata=crwsâd
krucjatowy=crwsâd
kruczenie=gigfran
kruczy=gigfran
kruk=gigfran
krupić=clot
krupier=werthwr
krupon=casgen
kruszec=metel
kruszeć=crymbl
kruszon=esgob
kruszonka=crymbl
kruszywo=cyfun
krwawić=gwaedu
krwawica=gwaedu
krwawienie=gwaedu
krwawy=waedlyd
krwiak=hematoma
krwiodawca=rhoddwr
krwionośny=gwaed
krwisty=prin
krwotok=gwaedlif
kryć=mwgwd
krycie=paru
kryjówka=celc
krykiet=criced
kryminał=trosedd
kryminalista=troseddol
kryminalny=trosedd
kryminologia=troseddeg
krynolina=crinolin
krypta=crypt
kryształ=grisial
kryształek=grisial
kryształowy=grisial
krytycyzm=feirniadaeth
krytycznie=feirniadol
krytycznoliteracki=feirniadaeth
krytyczny=critigol
krytyk=beirniad
krytyka=feirniadaeth
kryzys=argyfwng
kryzysowy=argyfwng
krzak=llwyn
krzem=silicon
krzemian=silicad
krzemianowy=silicad
krzemica=silicosis
krzemień=fflint
krzemienny=fflint
krzemionka=silica
krzemionkowy=silica
krzemowy=silicon
krzepki=cadarn
krzepnięcie=clot
krzepnienie=clot
krzesać=streic
krzesełko=cadair
krzesełkowy=lifft
krzesiwo=fflint
krzesło=cadair
krzew=llwyni
krzewiciel=hyrwyddwr
krztusić=tagu
krzyk=crio
krzykliwy=uchel
krzywa=gromlin
krzywda=niwed
krzywdziciel=gwych
krzywizna=llethr
krzywka=cam
krzywkowy=cam
krzywość=twist
krzyżowanie=croesi
krzyżownica=broga
krzyżyk=croes
ksero=llungopïo
kserokopia=llungopi
ksiądz=offeiriad
książęcy=dug
książka=llyfr
książkowy=llyfr
księga=papur
księgarz=llyfrwerthwr
księgowy=cyfrifydd
księgozbiór=llyfrau
ksylofon=seiloffon
ksywa=llysenw
ksywka=llysenw
kształcenie=hyfforddiant
kształcić=addysgu
kształt=siâp
kształtka=gosod
kształtny=daclus
kształtować=siâp
kto=a
którego=a
który=a
którykolwiek=unrhyw
któryś=un
któryż=pa
ktoś=rywun
któż=a
ku=i
kubatura=ciwbig
kubek=cwpan
kubeł=bwced
kubełek=bwced
kubełkowy=bwced
kubiczny=ciwbig
kuc=merlyn
kucharski=cogydd
kucharstwo=coginio
kuchenka=stôf
kuchenny=cegin
kuchmistrz=cogydd
kuchnia=cegin
kucyk=merlyn
kufel=mwg
kufer=cefnffyrdd
kuferek=cefnffyrdd
kuglarski=syrcas
kukiełka=bypedau
kukiełkowy=bypedau
kukła=bypedau
kuks=rap
kukułka=cwcw
kukurydza=corn
kukurydziany=corn
kula=bêl
kułak=ddwrn
kulbaczyć=cyfrwy
kulbak=halibwt
kulbaka=cyfrwy
kulfon=adael
kulik=gylfinir
kulinaria=coginiol
kulinarny=coginio
kulka=bêl
kulkowy=bêl
kulminacja=ffrwyth
kulminacyjny=uchafbwynt
kulminować=arwain
kulochwyt=casgen
kulomb=coulomb
kulon=gylfinir
kulowy=ball
kult=anodd
kultowy=anodd
kultura=diwylliant
kulturalnie=ddiwylliannol
kulturalny=diwylliant
kulturowy=diwylliannol
kultywacja=wystrys
kultywować=drin
kultywowanie=meithrin
kuluary=lobïo
kumoszka=clecs
kumulacja=casgliad
kumulacyjnie=gronnol
kumulatywny=cronnus
kumulować=cronnus
kupczyć=traffig
kupić=brynu
kupiec=merchant
kupiecki=merchant
kupkówka=berllan
kupno=brynu
kupon=cwponau
kupować=brynu
kupowanie=brynu
kur=ieir
kura=hen
kuracja=triniaeth
kuracyjny=sba
kuratela=gwarchodaeth
kurator=gwarcheidwad
kuratorium=arolygydd
kuratorski=prawf
kurcz=ieir
kurczenie=grebachu
kurczliwość=grebachu
kurczyć=crebachu
kurhan=ferfa
kurier=negesydd
kuriozalny=chwilfrydig
kurkowy=falf
kurkuma=dyrmerig
kurnik=barn
kuropatwa=petrisen
kurort=gyrchfan
kurować=gwellhad
kurs=gyfradd
kursant=myfyrwyr
kursor=cyrchydd
kursywa=italig
kurtka=siaced
kurtuazja=cwrteisi
kurtuazyjny=cwrteisi
kurz=llwch
kurzawa=llwch
kusić=temtio
kusicielski=ddenu
kuśnierski=furier
kustodia=ddalfa
kustosz=ceidwad
kuszenie=demtasiwn
kuter=torrwr
kuźnia=efail
kuźnica=haearn
kuzyn=gefnder
kuzynostwo=cefndryd
kwadra=chwarter
kwadrans=pymtheg
kwadrant=cwadrant
kwadrat=sgwâr
kwadratowy=sgwâr
kwadratura=sgwâr
kwakać=cwac
kwakanie=cwac
kwakier=crynwr
kwakierski=crynwr
kwalifikacja=cymhwyster
kwalifikacyjny=cymhwyster
kwalifikować=gymwys
kwant=cwantwm
kwantowy=cwantwm
kwantum=cwantwm
kwantyfikacja=fesur
kwantyfikować=fesur
kwarc=cwarts
kwarciany=chwarter
kwarcowy=cwarts
kwarcyt=cwarts
kwarcytowy=cwarts
kwarta=chwarter
kwartał=chwarter
kwartalnik=chwarterol
kwartalny=chwarterol
kwartet=pedwarawd
kwas=asid
kwaskowatość=asidedd
kwaskowaty=darten
kwaskowy=asidig
kwaśno=sur
kwaśność=asidedd
kwaśny=sur
kwasota=asidedd
kwasowość=asidedd
kwasowy=asidig
kwatera=pencadlys
kwaterowanie=lletya
kwaterunek=llety
kwaterunkowy=llety
kwękać=grugiar
kwerenda=ymholiad
kwestia=cwestiwn
kwestionariusz=holiadur
kwestionować=cwestiwn
kwestionowanie=holi
kwestor=bwrsar
kwiaciarnia=flodau
kwiaciarz=flodau
kwiat=blodau
kwiatowy=blodau
kwiecie=blodau
kwiecień=ebrill
kwintet=pumawd
kwit=slip
kwitnąć=ffynnu
kwitnięcie=blodeuol
kwitnienie=blodeuol
kwiz=cwis
kwoka=hen
kworum=cworwm
kwota=swm
kwotowy=cwota
łabędź=alarch
łabędzi=alarch
labirynt=drysfa
laborant=labordy
laboratorium=labordy
laboratoryjny=labordy
lać=arllwys
łach=rhacs
łachman=rhacs
łacina=lladin
łaciński=lladin
łącze=cyswllt
łączeniowy=cysylltiad
łączliwość=cysylltedd
łącznica=switsfwrdd
łącznie=cyfanswm
łącznik=golygu
łącznikowy=cyswllt
łączność=cyswllt
łącznościowiec=arwyddwr
łączny=cyfanswm
ląd=tir
ład=gorchymyn
lądem=tir
lądować=tir
lądowanie=grisiau
lądowisko=grisiau
ładownia=dal
lądowy=tir
ładunkowy=cargo
łagodny=ysgafn
łagodząco=lliniaru
łagodzenie=lliniaru
łagodzić=cymedrol
laguna=morlyn
lagunowy=morlyn
laicki=seciwlar
łajno=tail
lakier=paent
lakierowanie=peintio
lakierowy=enamel
łaknąć=newyn
łaknienie=archwaeth
łakomić=brwd
łakomy=barus
laktoza=lactos
lalka=ddol
lalkowy=bypedau
laluś=fop
łamać=egwyl
łamacz=torri
łamanie=torri
lambrekin=pelmet
lamelka=bisgedi
łamigłówka=pos
laminaria=babell
laminat=lamineiddio
laminować=lamineiddio
laminowanie=lamineiddio
łamistrajk=grachen
łamliwość=breuder
łamliwy=brau
lamować=ymyl
lamówka=ymyl
lampa=lamp
lampart=llewpard
lampion=llusern
lampka=golau
lampowy=tiwb
lamus=graneri
lanca=liwt
łańcuch=llinyn
łańcuchowy=cadwyn
łańcuszek=cadwyn
łańcuszkowy=cadwyn
langusta=cimwch
łania=doe
łapać=dal
łapczywie=eiddgar
łapczywy=barus
łapka=trap
larwa=larfa
larwalny=larfa
las=goedwig
lasek=ffyn
laserować=gwydredd
łasić=fawn
łaska=ras
łaskawość=caredigrwydd
łaskawy=grasol
lasować=crymbl
łasować=crymbl
łasy=brwd
latać=hedfan
latania=hedfan
latanie=hedfan
łatanina=trwsio
latarka=torch
latarnia=llusern
latarniany=llusern
latarniowy=llusern
latawiec=barcud
łatek=glytiau
lateks=latecs
lateksowy=latecs
łątka=bypedau
latko=haf
lato=haf
latorośl=saethu
łatwo=hawdd
łatwopalność=fflamadwyedd
łatwopalny=fflamadwy
łatwość=hawdd
łatwy=hawdd
latynoski=lladin
laubzega=jig-so
laureat=enillydd
laurowy=bae
laury=rhwyfau
ława=fainc
lawenda=lafant
lawendowy=lafant
lawinowo=sylweddol
lawirować=offer
ławka=fainc
ławnik=asesydd
lazaret=ysbyty
łaźnia=ager
lazur=glas
lazurowanie=glas
leasingowy=prydlesu
łeb=pen
łebski=glyfar
lecieć=hedfan
lecytyna=lecithin
lecz=ond
leczenie=triniaeth
lecznictwo=therapiwteg
leczniczy=therapiwtig
leczyć=gwellhad
ledwie=prin
ledwo=prin
lędźwie=lwyn
lęg=wy
łęg=coes
legalnie=gyfreithiol
legalność=cyfreithlondeb
legalny=cyfreithiol
legat=gymynrodd
legawiec=pwyntydd
legenda=chwedl
legendarnie=chwedlonol
legendarny=chwedlonol
legia=leng
legion=leng
legionowy=lleng
legislacyjny=deddfwriaethol
legislatura=ddeddfwrfa
legislatywa=ddeddfwrfa
legitymizm=cyfreithlondeb
legnąć=bridio
lęgnąć=bridio
lęgowisko=fagwrfa
lęgowy=bridio
łęgowy=bridio
lej=lew
leja=lew
lejce=awenau
lejek=sianel
lejtnant=is-gapten
lęk=pryder
łęk=cyfrwy
lękać=ofn
lekarski=meddygol
lekarstwo=gwellhad
lekarz=meddyg
lekceważenie=dirmyg
lekceważyć=anwybyddu
lekcja=wers
lekcyjny=wers
lekki=golau
lekko=ychydig
lekkoatleta=athletwr
lekkoatletyczny=athletau
lekkoatletyka=athletau
lekkomyślnie=fyrbwyll
lekowy=pryder
lękowy=pryder
leksem=tocyn
leksykograf=geiriadurwr
lektor=darllenydd
lektorat=ddarlithydd
lektura=darllen
lektyka=sbwriel
lemiesz=llafn
lemoniada=lemonêd
leń=ddiog
leniuch=gwlithod
leniwie=ddiog
leniwy=ddiog
leopard=llewpard
lepić=wyddgrug
lepik=glud
lepki=gludiog
lesbijka=lesbiaid
lesbijski=lesbiad
lesisty=coediog
leśnictwo=coedwigaeth
leśny=goedwig
leszczyna=cyll
leszczynowy=cyll
letarg=gysglyd
lewatywa=enema
lewica=chwith
lewo=chwith
lewy=chwith
leżanka=gadair
łezka=ffurflen
leżnia=waeth
łgarz=gelwyddog
lgnąć=sinc
liberał=rhyddfrydol
liberalizm=rhyddfrydiaeth
liberalnie=rhyddfrydol
liberalny=rhyddfrydol
licencja=trwydded
licencjat=ba
licencjobiorca=trwydded
licencyjny=trwydded
licho=diafol
lichota=tail
lico=wyneb
licować=cytgord
licytacja=arwerthiant
licytacyjny=arwerthiant
licytant=cynigydd
licytować=cais
licytowanie=cynnig
liczbowo=nifer
liczbowy=rhifol
liczebność=nifer
liczebny=cryfder
lider=arweinydd
liga=cynghrair
ligatura=tei
lignina=lignin
likier=gwirod
likwidacja=dileu
likwidacyjny=ddiddymu
lilia=lili
liliowiec=lili
limb=cymal
limes=leim
limfa=lymff
limfatyczny=lymff
limit=terfyn
linearnie=llinellol
linearny=llinellol
lingwista=ieithydd
lingwistyczny=ieithyddol
linia=lein
linijka=lein
liniowiec=leinin
liniowy=llinellol
link=cyswllt
linka=cyswllt
linkowy=sownd
linoleum=leino
lipa=leim
lipiec=gorffennaf
lipowy=leim
liryczny=telynegol
liryka=delynegol
liściasty=collddail
liścień=cotyledon
lisek=llwynog
list=rhestr
lista=rhestr
listewka=slat
listing=rhestr
listonosz=postmon
listopad=tachwedd
listowie=dail
listowny=cardbord
listwa=bar
liszaj=cen
liszajec=impetigo
liszka=lindysyn
litera=pwynt
literacki=llenyddol
literackość=llenyddol
literał=llythrennol
literalnie=llythrennol
literalny=llythrennol
literat=awdur
literatura=economeg
literaturoznawca=ysgolhaig
literaturoznawstwo=llenyddiaeth
liternictwo=llythrennau
literować=sillafu
literowanie=sillafu
literowy=llythyr
litografia=lithograff
litograficzny=lithograffeg
litografować=lithograff
litość=biti
litościwie=biti
litować=biti
litowanie=lithiwm
litowy=lithiwm
litraż=drysau
liturgia=litwrgi
liturgiczny=litwrgaidd
lity=solet
liwr=punt
lizać=lyfu
lizak=lolipop
liźnięcie=lyfu
lizol=lysol
lizus=ymlusgiaid
lobować=lob
łobuzerka=direidi
łobuzerski=ddireidus
locha=hau
lód=iâ
łódka=cwch
lodowacieć=rewi
lodowaty=rhewllyd
lodowcowy=rhewlifol
lodowiec=rhewlif
lodówka=oergell
lodowy=iâ
łodyga=bonyn
łódź=cwch
lodżia=cwch
łodziowy=cwch
logarytmiczny=logarithmig
logicznie=rhesymegol
logiczność=rhesymeg
logiczny=rhesymegol
logika=rhesymeg
logistyka=logisteg
logować=log
logowanie=login
łój=gwêr
lojalność=teyrngarwch
lojalny=ffyddlon
łojowy=gwêr
lokacja=lleoliad
lokaj=bwtler
lokal=lleol
lokalizacja=lleoliad
lokalnie=lleol
lokalność=ardal
lokalny=lleol
lokata=blaendal
lokator=tenant
lokatorski=tenantiaid
łokieć=penelin
lokomotywa=locomotif
lokomotywownia=ddepo
łono=groth
łonowy=cyhoeddus
lont=ffiws
łopata=raw
łopatka=ysgwydd
łopatkowy=stemars
łopot=fflap
łopotać=rhuglen
lord=arglwydd
lornetka=ysbienddrych
łosina=losin
łoskotać=bang
łosoś=eog
łososiowy=eog
losowanie=tynnu
loszka=eurwaith
lot=hedfan
loteria=loteri
loteryjny=loteri
lotnictwo=hedfan
lotniczy=awyr
lotnik=awyrennwr
lotny=gyfnewidiol
łów=yn
łowca=helwyr
łowczy=helwyr
łowić=pysgod
łowiectwo=hela
łowienie=pysgod
łowisko=pysgodfeydd
loża=oriel
łoże=gwely
łóżeczko=cot
łóżko=gwely
łóżkowy=dwbl
łożysko=brych
lub=neu
łubiany=hoffi
lubieżnik=gafr
lubieżność=chwant
lubować=pleser
łuczywo=torch
ludny=orlawn
ludobójca=hil-laddiad
ludobójstwo=hil-laddiad
ludoznawstwo=ethnograffeg
ludwisarnia=clychau
ludwisarz=sefydlydd
ludzki=dynol
ludzko=dynol
lufa=casgen
luk=bylchau
łuk=arc
luka=bwlch
lukier=eisin
łukowy=arc
lukratywnie=elw
lukratywny=broffidiol
luksus=moethus
luksusowo=moethus
luksusowy=moethus
lump=crynswth
lunch=cinio
luneta=telesgop
łup=gwobr
lupa=chwyddwr
łupa=darn
łupać=holltau
łupacz=hadog
łupanie=lamineiddio
łupek=llechi
łupina=plisgyn
łupka=siâl
łupkowy=llechi
łupnięcie=sanau
łuska=raddfa
lusterko=drych
lustrator=arolygydd
lustro=drych
lustrzany=drych
łuszczarnia=melinau
łuszczenie=plicio
łuszczyć=plicio
lut=chwefror
łut=dram
luty=chwefror
luz=clirio
łuza=poced
luzem=swmp
luźno=llac
lwi=llew
lwiątko=cybiau
łyk=sip
łykać=joch
łykanie=llyncu
łykowaty=anodd
łysina=moelni
łysy=moel
łyżkowy=llwy
łyżwiarz=clêr
łyżwowy=cychod
łza=ffurflen
łzawić=crio
łzawienie=dyfrllyd
mać=uffern
machać=don
machina=peiriant
machinacja=rig
machinalnie=fecanyddol
machinalny=mecanyddol
mącić=dim
macica=groth
maciczny=groth
macierz=matrics
macierzanka=teim
macierzyński=mamolaeth
macierzyństwo=famolaeth
maciora=hau
maciorka=benyw
macocha=llysfam
mączka=prydau
mączniak=llwydni
mądrość=ddoethineb
mądry=doeth
madrygał=madrigal
mądrze=smart
magazyn=cylchgrawn
magazynek=cylchgrawn
magazynować=siop
magazynowy=warws
magia=hud
magicznie=hudol
magiczny=hud
magik=dewin
magister=ma
magisterium=ma
magisterski=ma
magistracki=ynadon
magistrala=bws
magistralny=prif
magistrat=bwrdeistref
magnateria=uchelwyr
magnes=magnet
magnesowy=magnesiwm
magnetofon=tâp
magnetofonowy=casét
magnetooptyczny=magneto
magnetooptyka=magneto
magnetoterapia=magneto
magnetycznie=magnetig
magnetyczność=magnetedd
magnetyczny=magnetig
magnetyzm=magnetedd
magnez=magnesiwm
magnezowy=magnesiwm
mahometanizm=islam
mahoń=mahogani
mahoniowy=mahogani
mailowy=bost
majaczenie=deliriwm
majątek=gyfoeth
majątkowy=eiddo
majestat=fawredd
majestatycznie=urddasol
majestatyczny=mawreddog
majętność=gyfoeth
majętny=cyfoethog
majolika=majolica
majolikowy=majolica
major=mawr
majówka=picnic
majowy=chwilod
majster=meistr
majsterkowanie=diy
majsterkowicz=crefftwr
majstersztyk=gampwaith
majtek=briffiau
majtki=briffiau
mąka=blawd
makabra=erchyll
makabryczny=erchyll
makadam=macadam
makaron=pasta
makaronowy=pasta
makata=tapestri
makieta=model
makijaż=cyfansoddiad
makler=brocer
makolągwa=llinos
makowiec=opiwm
makowy=pabi
makrela=mecryll
makro=macro
makrofotografia=macro
makroinstrukcja=macro
makrokosmos=macrocosm
maksima=uchafsymiau
maksimum=uchafswm
maksymalnie=uchafswm
maksymalny=uchafswm
makulatura=sgrap
makulaturowy=ailgylchu
malarski=peintio
malarstwo=peintio
malarz=arlunydd
maleć=gostyngiad
maleństwo=babi
malina=mafon
malinowy=mafon
malkontenctwo=anfodlonrwydd
mało=isel
małoletni=mân
małolitrażowy=bach
małomiasteczkowy=daleithiol
małostka=treiffl
małostkowy=mân
malować=paent
malowanie=peintio
malowidło=peintio
małpa=mwnci
małpi=mwnci
małpiszon=mwnci
małpka=mwnci
maltretowanie=cam-drin
maluch=babi
małżeński=priodas
małżeństwo=priodas
małżonek=priod
mama=mom
mamidło=ddenu
mamienie=mom
mammografia=mamogram
mamuci=mamoth
mamunia=mam
mamusia=mom
mamut=mamoth
mamutowy=mamoth
manager=rheolwr
manatki=trapiau
mandarynka=mandarin
mandarynkowy=mandarin
mandaryński=mandarin
mandat=mandad
mandatowy=gorfodaeth
mandolina=mandolin
manekin=ffug
mangan=manganîs
manganowy=manganîs
mangowiec=mango
manicurzysta=merch
manierka=ffreutur
manifest=maniffesto
manifestacja=arddangos
manifestować=amlygu
manipulacja=triniaeth
manipulacyjny=trin
manipulować=trin
manipulowanie=trin
mankament=diffyg
manko=gollyngiadau
manuał=llawlyfr
manualny=llawlyfr
manufaktura=cynhyrchu
manuskrypt=llawysgrif
mapa=map
maraton=marathon
maratoński=marathon
marcowy=mawrth
margaryna=fargarin
margiel=marl
marginalnie=ychydig
marginalny=ymylol
margines=ymyl
marginesowo=ychydig
marginesowy=ymylol
marglować=marl
mariasz=priodas
mariaż=priodas
marionetka=bypedau
marionetkowy=bypedau
marker=marciwr
marketing=marchnata
marketingowy=marchnata
markier=marciwr
markować=esgus
markowy=brand
marksista=farcsaidd
marksistowski=farcsaidd
marksizm=marcsiaeth
marmolada=jam
marmur=marmor
marmurek=marmor
marmurkować=marmor
marmurkowanie=marmor
marmurkowy=marmor
marmurowy=marmor
marnie=wael
marnieć=pydredd
marność=balchder
marnotrawca=waster
marnotrawić=gwastraffu
marnotrawienie=gwastraffu
marnotrawnie=wastraffus
marnotrawstwo=gwastraff
marnować=gwastraff
marnowanie=gwastraffu
marskość=sirosis
marsowy=ymladd
marsz=march
marszruta=amserlen
marten=bele
martenowski=aelwyd
martwica=necrosis
martwo=marwol
martwy=marw
marudny=anodd
maryjny=marian
marynarka=llynges
marynarski=llongwr
marynarz=llongwr
marynować=gwellhad
marzec=march
marzenie=freuddwyd
marznąć=rewi
marznięcie=ymylol
marzyć=freuddwyd
marzyciel=breuddwydiwr
masarnia=cigydd
masarz=cigydd
maska=mwgwd
maskarada=fasgiau
maskaradowy=gwisg
maskota=swyn
maskować=mwgwd
maskowanie=cuddio
maskowy=cuddio
maślany=menyn
masło=menyn
master=meistr
maswerk=rhwyllwaith
masywny=enfawr
maszerować=march
maszerowanie=gorymdeithio
maszkara=anghenfil
maszkaron=mwgwd
maszt=mast
masztalerz=priodfab
masztowy=mast
maszyna=peiriant
maszyneria=peiriannau
maszynista=gyrrwr
maszynka=peiriant
maszynopis=llawysgrif
maszynopisanie=teipio
maszynownia=peiriant
maszynowy=peiriant
maszynoznawstwo=mecaneg
matematycznie=fathemategol
matematyk=mathemategwr
matematyka=mathemateg
materac=matras
materia=mater
materiał=deunydd
materialność=perthnasedd
materialny=deunydd
materiałowy=deunydd
materiałoznawstwo=ffiseg
mątew=chwisg
matka=fam
matma=mathemateg
matnia=trap
matowanie=gwydrau
matowienie=dull
matrona=metron
matryca=matrics
matrycować=stensil
matrycowy=matrics
mawiać=dweud
mąż=gwr
mazać=blot
mazisty=gludiog
mdławy=dim
mdło=sâl
mdłość=cyfog
mdły=faint
meandrowy=weindio
mebel=dodrefn
meblarski=dodrefn
meblarstwo=dodrefn
meblować=dodrefnu
meblowy=dodrefn
mech=mwsogl
mechanicznie=fecanyddol
mechaniczny=mecanyddol
mechanizm=mecanwaith
mecz=gêm
męczenie=blinder
męczennik=merthyr
meczet=mosg
meczowy=gêm
męczyć=artaith
medalion=medaliwn
medalowy=athletau
mediacja=cyfryngu
mediacyjny=cyfryngu
medialny=cyfryngau
mediana=canolrif
mediator=cyfryngwr
mediować=gyfryngu
medium=fodd
mędrek=doc
medycznie=feddygol
medyczny=meddygol
medytacja=myfyrdod
megabajtowy=megabeit
megalit=megalith
mejoza=meiosis
męka=artaith
melanina=melanin
meldunek=adroddiad
meliniarz=ffens
melioracja=draenio
meliorować=draen
melodia=dôn
melodramat=melodrama
melodyczny=melodig
melodyjność=dôn
melodyjny=melodig
melonowy=melon
membrana=bilen
membranowy=bilen
memorandum=memo
memoriał=goffa
memoriałowy=croniad
menadżer=rheolwr
menadżerski=rheolwr
menedżer=rheolwr
menedżerski=rheolaethol
mennica=mintys
mentalnie=meddwl
mentalność=feddylfryd
mentalny=meddwl
mentorski=mentora
menu=ddewislen
menzura=silindr
meritum=sylweddau
merkantylny=masnachol
merynos=merino
merytoryczny=sylweddol
mesa=llanast
męski=gwryw
męskość=gwrywdod
metaboliczny=metabolaidd
metabolizm=metabolaeth
metaforyczny=drosiadol
metaliczny=metel
metalowiec=metel
metalurgiczny=dur
metanol=methanol
metastaza=metastasis
meteorologia=meteoroleg
meteorologiczny=tywydd
metka=tag
mętlik=llanast
metoda=dull
metodologia=methodoleg
metodologiczny=methodoleg
metodycznie=drefnus
metodyczność=drefnus
metodyczny=drefnus
metodyka=methodoleg
metodysta=methodistiaid
metodystyczny=methodistiaid
metr=mesurydd
metraż=ardal
metresa=feistres
metro=isffordd
metropolita=metropolitan
metropolitalny=metropolitan
metrum=mesurydd
metryczny=metrig
metryka=metrig
metyl=methyl
metylowy=methyl
mężczyzna=gwryw
mężny=dewr
mężobójca=llofrudd
mezoderma=mesoderm
mężowski=priodasol
mgiełka=niwl
mgła=niwl
mglisty=dim
mgnienie=sydyn
miąć=crimp
miał=yn
miałki=bas
miano=enw
mianować=dylunio
mianowanie=apwyntiad
mianowicie=sef
mianownik=enwadur
miara=mesur
miarka=llwy
miarodajność=dibynadwyedd
miarodajny=awdurdodol
miarowo=sefydlog
miarowy=rhythmig
miasteczko=dref
miasto=ddinas
miazdra=epidermis
miąższ=cnawd
miąższość=trwch
mieć=wedi
miech=meginau
miecz=cleddyf
międlenie=copr
miednica=pelfis
miednicowy=pelfig
miedniczny=pelfig
miedź=copr
miedza=ffiniau
miedziany=copr
miedzionikiel=copr
miedzioryt=copr
miedziować=côt
miedziowy=copr
między=rhwng
międzyczas=lap
międzylądowanie=canolradd
międzyludzki=rhyngbersonol
międzymiastowy=orsaf
międzynarodowo=rhyngwladol
międzynarodowy=rhyngwladol
międzyrządowy=rhynglywodraethol
miejsce=lle
miejscowość=pentref
miejscowy=lleol
miejski=atodol
miejsko=trefol
miejskość=trefol
miękki=meddal
miękko=meddal
mięknąć=meddalu
mielić=falu
mienie=eiddo
miernictwo=arolygu
mierniczy=mesur
miernie=gymharol
miernik=mesurydd
mierny=canolig
mierzalny=mesuradwy
mierzeja=rhagorol
mierzenie=mesur
mierżenie=mesur
mierzwić=tail
mierzyć=mesur
mięsak=sarcoma
mieść=hel
miesiąc=mis
miesiącznica=gonestrwydd
miesięcznik=misol
miesięczny=misol
mięsień=cyhyrau
mięśniowy=cyhyrau
mięsny=cig
mięso=cig
mieszać=cymysg
mieszacz=gymysgu
mieszańcowy=hybrid
mieszanie=cymysgu
mieszaniec=hybrid
mieszanina=gymysgedd
mieszanka=gymysgedd
mieszankowy=cymysg
mieszarka=gymysgu
mieszczański=bourgeois
mieszek=meginau
mieszenie=cymysg
mieszkać=byw
mieszkalny=preswyl
mieszkanie=fflat
mieszkaniec=trigolion
mieszkaniowy=preswyl
mięta=mintys
mietlica=plygu
miętowy=mintys
miewać=wedi
migawka=ciplun
migdałek=tonsil
migdałowiec=almon
migot=taflu
migotać=taflu
migrować=symud
migrowanie=symud
mijanie=pasio
mikro=micro
mikrobiolog=microbiolegydd
mikrobiologia=microbioleg
mikrobiologiczny=microbiolegol
mikrofala=microdon
mikrofalówka=micro-don
mikrofalowy=micro-don
mikrofilm=microffilm
mikrofon=meicroffon
mikrofonowy=meicroffon
mikroklimat=microhinsawdd
mikrokosmos=ficrocosm
mikroskop=microsoft
mikroskopia=microsgopeg
mikroskopijny=microsgopig
mikroskopowy=microsgopig
mikrosystem=micro
mikroukład=sglodion
mikser=gymysgu
mikserski=terfynell
miksować=gymysgedd
miksowanie=cymysgu
mikstura=gymysgedd
mila=milltir
milczeć=fud
milczenie=distawrwydd
milczkiem=distawrwydd
mile=milltir
milenium=mileniwm
milicja=milisia
milicjant=plismon
milicyjny=milisia
milimetrowy=graff
milioner=filiwnydd
militaria=llenyddiaeth
militarnie=milwrol
militarny=milwrol
milknięcie=fud
millenium=mileniwm
miłość=cariad
miłościwy=grasol
miłosierdzie=drugaredd
miłosiernie=drugarog
miłosierny=trugarog
miłośnik=gariad
miłosny=gariad
miłostka=dirgelwch
miłować=cariad
mimiczny=ddynwared
mimik=ddynwared
mimochodem=pasio
mimowolny=anwirfoddol
minerał=mwynau
mineralny=mwynau
mineralogia=mwynyddiaeth
minia=coch
miniatura=bach
miniaturowy=bach
minięcie=pasio
minimalizacja=leihau
minimalizować=leihau
minimalnie=leiaf
minimalny=leiaf
minimum=leiaf
minister=gweinidog
ministerialny=gweinidogol
ministrant=allor
minor=mân
minus=minws
minuta=munud
minutowy=munud
miodobranie=echdynnu
miot=sbwriel
miotanie=taflu
miotełka=chwisg
miotła=banadl
miozyna=myosin
miriada=myrdd
miriadowy=myrdd
miriady=myrdd
mirra=fyrr
mirt=helygen
mirtowy=helygen
miś=arth
misa=bowlen
misio=arth
misja=genhadaeth
misjonarski=cenhadwr
misjonarz=cenhadwr
miska=bowlen
mister=mr
misterium=dirgelwch
misterny=cynnil
mistrz=meistr
mistrzowski=meistr
mistrzyni=hyrwyddwr
mistyczność=dirgel
mistyczny=dirgel
mistyfikacja=ffug
misyjny=cenhadwr
mit=chwedl
mitologia=mytholeg
mitologiczny=mytholegol
mitoza=mitosis
mitralny=mitral
mizeria=ciwcymbr
mizerny=wan
mizerota=sbwriel
mknąć=ysgyfarnog
mlask=slap
mlaskać=lap
mlaskanie=slap
mleć=falu
mlecz=llaeth
mleczarnia=llaeth
mleczarski=llaeth
mleczarstwo=laeth
mleczko=llaeth
mleczny=llaeth
mleko=llaeth
mlekowy=lactig
młócenie=dyrnu
młocka=dyrnu
młócka=dyrnu
młodo=ifanc
młodociany=ifanc
młodość=ieuenctid
młody=ifanc
młodzian=ieuenctid
młodzieniec=ieuenctid
młodzież=ieuenctid
młodzieżowy=ieuenctid
młodzik=ifanc
młot=morthwyl
młoteczkowy=morthwyl
młotek=morthwyl
młotkowy=morthwyl
młotowanie=morthwyl
młynarstwo=melino
młynarz=melinydd
młyniec=deillio
mnich=mynach
mniejszość=lleiafrifol
mniejszościowy=lleiafrifol
mniemać=meddwl
mniemanie=syniad
mnisi=mynachod
mnogość=lluosogrwydd
mnóstwo=llawer
mnożnik=lluosydd
mnożny=ffrwythlon
mobilność=symudedd
mobilny=symudol
mocarz=rhyfelwr
mocno=gryf
mocny=cryf
moczarowaty=corsiog
moczarowy=corsydd
moczary=siglen
moczówka=diabetes
moczowy=bledren
moda=ffasiwn
modalny=moddol
modelacja=modelu
modelarski=model
modelować=model
modelowanie=modelu
modelowy=model
modelunek=modelu
modemowy=modem
moderator=safonwr
modlić=weddïo
modlitewnik=gweddi
modlitewny=gweddi
modlitwa=gweddi
modnie=oer
modniś=fop
modny=ffasiynol
modrzew=llarwydd
modrzewiowy=llarwydd
moduł=llyfr
modulacja=modiwleiddio
modyfikacja=addasu
modyfikator=addasu
modyfikować=addasu
modyfikowanie=addasu
mogiła=bedd
mogilnik=beddrod
moje=i
mokradło=gors
mokro=gwlyb
mokry=gwlyb
mól=gwyfyn
molasa=tywodfaen
molekuła=moleciwl
molestować=dun
molestowanie=aflonyddu
molibden=molybdenwm
molibdenowy=molybdenwm
molo=pier
momentalnie=unwaith
monada=monad
monarcha=frenin
monarchia=brenhiniaeth
monarchini=frenin
monastycyzm=mynachaeth
monastyr=fynachlog
monetarny=ariannol
monistyczny=haen
monit=prydlon
monitować=annog
monitowanie=prydlon
monochrom=unlliw
monochromatyczność=unlliw
monochromatyczny=unlliw
monochromia=unlliw
monodram=monodrama
monofoniczny=mono
monolit=monolith
monopol=monopoli
monopolista=monopoli
monopolowy=gwirod
monoteista=monotheist
monotonny=undonog
monstrualny=anghenfil
monstrum=anghenfil
montaż=cynulliad
montażowy=cynulliad
montażysta=golygydd
monter=ffitrwydd
montownia=cynulliad
monument=gofeb
morał=moesol
moralitet=moesoldeb
moralnie=foesol
moralność=moesoldeb
moralny=moesol
morda=mwg
mordęga=fag
morderca=llofrudd
morderczy=marwol
morela=bricyll
morfina=morffin
morfologia=morffoleg
morfologiczny=morffolegol
morszczuk=cegddu
morusać=budr
mość=mawrhydi
mościć=pad
mosiądz=pres
mosiądzowanie=pres
mosiężny=pres
mostkowanie=pontio
moszcz=grawnwin
moszczenie=grawnwin
motać=rîl
motorowy=motor
motoryczny=motor
motowidło=rîl
motto=arwyddair
motyka=hoe
motyl=pili-pala
motylek=pili-pala
motylkowy=pili-pala
motyw=thema
motywacja=cymhelliant
motywacyjny=cymhelliant
motywowanie=cymhelliant
mowa=i
mówca=siaradwr
mówić=siarad
mówienie=siarad
mozaika=mosäig
mozaikowość=mosäig
mozaikowy=mosäig
móżdżkowy=ymennydd
mózg=ymennydd
mózgowie=ymennydd
możliwe=bosibl
możliwie=cyfle
możliwość=cyfle
możliwy=bosibl
możność=cyfle
możnowładztwo=arglwyddi
możny=nerthol
mozolić=plod
mozolny=anodd
mroczny=tywyll
mrok=tywyllwch
mrówczy=morgrug
mrowie=haid
mrożenie=rhewi
mrozić=rewi
mrożnia=rhewgell
mrozoodporny=gwydn
mrużyć=croes
mścić=dial
msza=offeren
mszczenie=dial
mucha=hedfan
muchołówka=brith
mulda=adael
multimedia=cyfryngau
multimedialny=cyfryngau
multipleks=plethiad
multiplikator=lluosydd
multyplikator=lluosydd
mundur=unffurf
mundurek=unffurf
municypalny=trefol
mur=wal
mural=murlun
murek=wal
murowany=brics
murzyn=negro
murzynek=niger
murzyński=negro
musical=cerddorol
muskać=strôc
muskuł=cyhyrau
muskularny=cyhyrau
muskulatura=cyhyrau
muśnięcie=brwsh
muszelka=plisgyn
muszka=gwybed
muszla=plisgyn
musztarda=mwstard
musztardowy=mwstard
musztra=ymarfer
musztrować=ymarfer
mutacja=treiglad
mutra=gnau
muza=awen
muzealia=amgueddfa
muzealnictwo=amgueddfa
muzealny=amgueddfa
muzeum=amgueddfa
muzyczność=gerddorol
muzyk=cerddor
muzykalnie=cerddorol
muzykalność=gerddorol
muzykalny=cerddorol
muzykant=cerddor
my=rydym
mydełko=sebon
mydelniczka=sebon
mydlany=sebon
mydlarnia=sebon
mydlasty=sebon
mydlić=sebon
mydło=sebon
mylić=drysu
mylnie=camgymeriad
mylny=ffug
mysi=llygoden
myśl=meddwl
myśleć=meddwl
myślenie=meddwl
myśliciel=feddyliwr
myślistwo=hela
myśliwiec=diffoddwr
myśliwski=hela
myśliwy=helwyr
myślowy=meddwl
mysz=llygoden
myszka=llygoden
myszołów=bwncath
myto=toll
nabawić=gontract
nabazgrać=dechrau
nabiał=llaeth
nabiałowy=llaeth
nabić=tamp
nabierać=ennill
nabieranie=ennill
nabój=cetrisen
nabojowy=cetrisen
nabór=recriwtio
nabożeństwo=ymroddiad
nabożnie=grefyddol
nabożność=ymroddiad
nabrać=tynnu
nabrzeże=cei
nabrzeżny=arfordirol
nabrzmiałość=chwydd
nabrzmienie=chwydd
nabyć=prynu
nabycie=caffael
nabytek=caffael
nabywać=gaffael
nabywanie=caffael
nabywca=brynwr
nać=nac
nachalny=agored
nachodzić=gorgyffwrdd
nachuchać=ergyd
nachwalić=canmol
nachylenie=llethr
naciąć=nick
naciąg=tensiwn
naciągać=ymestyn
naciąganie=ffug
naciągnięcie=straen
naciągowy=tynhau
nacięcie=toriad
nacinać=tân
nacinak=torrwr
nacisk=wasg
naciskać=wasg
naciskanie=gwasgu
naciśnięcie=wasg
nacja=cenedl
nacjonalizm=cenedlaetholdeb
naczelnik=pen
naczelny=prif
naczepa=trelar
naczynie=ddysgl
naczyniowy=fasgwlaidd
nad=dros
nadać=roi
nadajnik=trosglwyddydd
nadal=dal
nadanie=roi
nadaremnie=ofer
nadaremny=aflwyddiannus
nadawać=darlledu
nadawanie=darlledu
nadawca=anfonwr
nadawczy=trosglwyddydd
nadążać=cadw
nadążyć=cadw
nadbrzeże=cei
nadbrzeżny=torlannol
nadbudowa=strwythur
nadbudówka=strwythur
nadburmistrz=maer
naddatek=lwfans
nade=dros
nadejście=dyfodiad
nadepnięcie=grisiog
nader=hynod
nadesłać=anfon
nadfiolet=uwchfioled
nadfioletowy=uwchfioled
nadgarstek=arddwrn
nadgarstkowy=arddwrn
nadgodzina=goramser
nadgodziny=goramser
nadlecieć=godi
nadliczbowy=goramser
nadmiar=dros
nadmiarowy=segur
nadmieniać=awgrym
nadmienić=crybwyll
nadmiernie=dros
nadmuch=chwythu
nadmuchiwanie=chwyddiant
nadmuchowy=ergyd
nadnaturalny=arallfydol
nadprogramowo=goramser
nadprogramowy=goramser
nadproże=lintel
nadprzyrodzoność=arallfydol
nadrabiać=crymbl
nadrealizm=swrrealaeth
nadrobić=dal
nadruk=argraffu
nadrukować=argraffu
nadrzędny=cynradd
nadskakiwać=fawn
nadstawiać=agored
nadtlenek=perocsid
nadtłuczenie=radd
nadto=gormod
nadużyć=twyll
nadużycie=cam-drin
nadużywać=cam-drin
nadużywanie=cam-drin
nadwątlić=gwanhau
nadwerężenie=straen
nadworny=llys
nadwozie=corff
nadwyrężać=straen
nadwyrężyć=ysgwyd
nadwyżka=gwarged
nadwyżkowy=gwarged
nadżerka=erydiad
nadzianie=llenwi
nadzieja=gobeithio
nadzienie=llenwi
nadziwić=synnu
nadzór=goruchwyliaeth
nadzorca=goruchwyliwr
nadzorczy=goruchwylio
nadzwyczaj=hynod
nadzwyczajnie=hynod
nadzwyczajny=arbennig
naftowo=olew
naftowy=olew
nagabywanie=gymhelliad
nagana=cerydd
nagi=agored
nagiąć=troad
nagięcie=troad
naginać=troad
nagląco=frys
nagle=sydyn
naglić=annog
nagłos=dechrau
nagłość=frys
nagłówkowy=pennawd
nagły=sydyn
nagminny=epidemig
nagniotek=corn
nago=agored
nagonka=helfa
nagość=noethni
nagrać=cofnod
nagranie=cofnod
nagraniowy=recordiad
nagroda=gwobr
nagromadzenie=casgliad
nagrywać=cofnod
nagrywanie=cofnod
nagrzać=cynnes
nagrzewać=poeth
nagrzewacz=gwresogydd
nagrzewanie=gwres
nagrzewnica=gwresogydd
nagumować=gwm
nagwintować=reiffl
nahaj=chwip
naigrawać=rali
naiwniak=sugnwr
naiwność=diniweidrwydd
naiwny=naïf
nająć=rhent
najada=bwyta
najazd=goresgyniad
najem=rhent
najemca=tenant
najemny=person
najeść=bwyta
najeźdźczy=ymledol
najpierw=cyntaf
najście=ymyrraeth
nakapać=diferu
nakarbować=crychu
nakazać=gorchymyn
nakazowy=rhagnodol
nakazywać=rhagnodi
nakazywanie=rhagnodi
nakład=mater
nakładać=gorgyffwrdd
nakładanie=gosod
nakładca=troshaenu
nakładka=troshaenu
naklejanie=glynu
naklejka=sticer
nakraść=dwyn
nakręcać=clwyf
nakręcanie=weindio
nakręcenie=weindio
nakręcić=saethu
nakreślenie=braslun
nakreślić=tynnu
nakrętka=cap
nakrywka=cap
nakurzyć=pwff
nalać=arllwys
naładować=ddim
naładowanie=ddim
nalatywać=drifft
nalegać=mynnu
naleganie=mynnu
nalepka=label
naleśnik=crempog
nalewać=arllwys
nalewanie=arllwys
należność=ddim
należny=oherwydd
należycie=briodol
naliczać=ddim
nałogowo=cyson
nałoić=gwêr
nalot=raid
nałożenie=gosod
namalować=paent
namawiać=perswadio
namiar=dwyn
namiastka=dirprwy
namierzać=olrhain
namiestnik=llywodraethwr
namiętnie=angerddol
namiętność=angerdd
namiętny=angerddol
namiot=babell
namoczyć=socian
namotać=rîl
namowa=awgrym
namówić=perswadio
namuł=llaid
namulanie=llaid
namulenie=llaid
namulisko=llaid
namydlić=sebon
namysł=adlewyrchiad
nanos=llaid
nanosić=cymhwysol
nanoszenie=malurion
naocznie=golwg
naoliwić=iro
naostrzenie=min
napad=ymosodiad
napadać=raid
napadanie=ymosodiad
napalmowy=napalm
naparstek=dram
napaść=ymosodiad
napaskudzić=budr
napastliwość=ymosodol
napastliwy=ymosodol
napastniczy=ymledol
napastnik=ymosodwr
napastować=dun
napastowanie=aflonyddu
napęd=gyrru
napędowy=nwy
napędzać=yrru
napędzanie=gyrru
napędzić=hwb
napełniać=llenwi
napełnianie=llenwi
napełnić=llenwi
napełnienie=llenwi
napić=diod
napicie=foltedd
napięcie=foltedd
napięciowy=foltedd
napierać=treiddio
napięstek=arddwrn
napiętek=sawdl
napiętnowanie=stigma
napinać=ymestyn
napinanie=ymestyn
napis=llinyn
napisać=ysgrifennu
napitek=diod
napiwek=tip
napluć=rhagorol
napływać=llif
napływowy=ddiangen
napocić=chwysu
napoić=dyfrio
napój=diod
napojenie=diodydd
napominać=cerydd
napomknięcie=awgrym
napomknienie=awgrym
napomnienie=atgoffa
napór=pwysau
napotykać=wyneb
napotykanie=wynebu
napowietrzanie=awyru
napowietrzny=uwchben
naprawić=trwsio
naprawienie=da
naprędce=frys
naprężać=straen
naprężenie=straen
napromieniowanie=arbelydriad
naprostować=godi
naprowadzanie=canllawiau
naprowadzenie=pwyntio
naprząść=deillio
naprzeciw=gyferbyn
naprzemienny=ail
naprzód=ymlaen
naprzykrzać=gwefr
napychać=stwff
napyskować=bawl
narada=gynhadledd
naradzać=rhoi
naradzanie=cwnsler
naradzić=cwnsler
naramienny=ysgwydd
narastać=dyfu
narastanie=casgliad
narażać=agored
narażenie=amlygiad
narazić=agored
narciarski=gyrchfan
narciarstwo=sgïo
narcyz=pedr
narkomania=cyffuriau
narkotyk=cyffuriau
narkotykowy=cyffuriau
narkotyzować=cyffuriau
narodowo=cenedlaethol
narodowość=cenedligrwydd
narodowościowy=ethnig
narodowy=cenedlaethol
narodzenie=geni
narodziny=geni
narost=gweddill
narów=is
narracja=naratif
narracyjny=naratif
narrator=adroddwr
narratorski=naratif
nartostrada=lawr
naruszać=rhagfarn
naruszenie=torri
naruszyć=niwed
narwać=casglu
narysować=tynnu
narząd=organ
narzecze=tafodiaith
narzeczeństwo=ymgysylltu
narzędnik=offerynnol
narzędzie=offeryn
narzędziownia=offeryn
narzędziowy=cyfleustodau
narzucać=mynnu
narzucenie=gosod
narzucić=gosod
narzut=uwchben
narzutowy=anghyson
nasączać=diferu
nasadka=cap
nasadowy=gwaelodol
nasadzać=gronni
nasadzenie=plannu
naściągać=pinsiad
nasenny=cysgu
nasercowy=cordial
nasiąknięcie=dirlawn
nasienie=semen
nasiennictwo=hadau
nasienny=arloesol
nasilać=cynnydd
nasilenie=cynnydd
nasilić=cynnydd
nasionko=hadau
naskórek=epidermis
naśladować=dynwared
naśladowanie=ffug
naśladownictwo=ffug
naśladowniczy=ddynwared
nasłonecznienie=haul
nasmarować=iro
naśmiać=chwerthin
naśmiewać=ffug
nastąpić=lle
nastawa=osod
nastawać=annog
nastawiacz=meddyg
nastawialny=addasu
nastawianie=osod
nastawić=gosod
nastawienie=agwedd
nastawny=addasu
następca=olynol
następnie=yna
następnik=olynol
następowanie=olyniaeth
następstwo=olyniaeth
nastolatek=harddegau
nastraszyć=dychryn
nastręczać=gosod
nastręczyć=syml
nastrojenie=tiwnio
nasunięcie=gorgyffwrdd
nasuwka=deth
naświetlanie=arbelydriad
naświetlenie=amlygiad
nasycanie=dirlawnder
nasycenie=dirlawnder
nasyp=arglawdd
nasypowy=dwysedd
nasz=ein
naszkicować=braslun
naszkicowanie=braslun
naszpikować=lard
naszyjnik=mwclis
natarcie=ymosodiad
natarczywość=frys
natarczywy=gwasgu
natężać=straen
natężenie=dwysedd
natłoczyć=tyrfa
natłuszczać=gwirod
natłuszczenie=iro
natomiast=tra
natręctwo=ymyrraeth
natręt=lladron
natrętny=ymwthiol
natrysk=cawod
natryskiwać=chwistrellu
natryskowy=chwistrellu
natura=natur
naturalista=naturiaethwr
naturalistyczny=naturiol
naturalnie=naturiol
naturalność=naturioldeb
naturalny=naturiol
natychmiast=unwaith
natychmiastowość=uniongyrchedd
natychmiastowy=sydyn
nauczać=addysgu
nauczanie=hyfforddiant
nauczka=wers
nauczyć=dysgu
nauczyciel=athro
nauczycielski=athrawon
naukowiec=ymchwilydd
naukowy=gwyddonol
naurągać=sarhad
nautyczny=fôr
nawa=corff
nawąchać=anadlu
nawadniać=ddyfrhau
nawadnianie=ddyfrhau
nawalać=budr
nawałnica=storm
nawarzyć=fragu
nawiać=drifft
nawias=braced
nawiasem=braced
nawiązać=dechrau
nawiązanie=cyfeirnod
nawiązka=rhagorol
nawiązywać=wneud
nawiązywanie=rhwydweithio
nawiedzić=ymweld
nawiercać=ymarfer
nawiercić=ymarfer
nawierzchnia=wyneb
nawierzchniowy=côt
nawiew=awyru
nawiewnik=anadlu
nawieźć=tail
nawigacyjny=fôr
nawigator=llywiwr
nawijać=gwynt
nawijak=rîl
nawijanie=weindio
nawinięcie=weindio
nawodniać=ddyfrhau
nawodnić=ddyfrhau
nawodnienie=ddyfrhau
nawojowy=weindio
nawoskować=gwyr
nawowy=corff
nawóz=gwrtaith
nawozowy=gwrtaith
nawrót=ailwaelu
nawrotny=cefn
nawyk=arfer
nawykowy=cyson
nawzajem=arall
nazajutrz=diwrnod
nazbierać=casglu
nazbyt=rhy
nazewnictwo=enwi
naziemny=tir
nazizm=natsïaeth
naznaczać=staen
naznaczyć=craith
nazwa=enw
nazwać=enw
nazwanie=galw
nazwisko=enw
nazywanie=enwi
nęcenie=ddenu
nęcić=ddenu
nędza=diflastod
nędznie=wael
nędzny=ddiflas
negacja=negyddu
negatyw=negyddol
negatywny=negyddol
negatywowy=negyddol
negocjacja=drafodaeth
negocjacyjny=trafod
negocjować=trafod
negować=gwadu
negowanie=gwrthod
nękać=aflonyddu
nękanie=aflonyddu
nekropolia=fynwent
nekroza=necrosis
nektar=neithdar
nektarowy=neithdar
neogotycki=gothig
neogotyk=neo-gothig
neolit=neolithig
neolityczny=neolithig
nerka=arennau
nerkowy=arennol
nerpa=sêl
nerw=nerf
nerwowość=nerfusrwydd
nerwowy=nerfus
nestor=uwch
netto=net
neurolog=niwrolegydd
neurologia=oncoleg
neurologiczny=niwrolegol
neuronowy=nerfol
neutralnie=niwtral
neutralność=niwtral
neutralny=niwtral
newralgiczny=critigol
niańczyć=nyrs
niańka=nyrs
niby=fel
nic=dim
niciany=edeifion
nicość=dim
nicować=carp
niczego=dim
nie=dim
nieadekwatność=annigonol
nieadekwatny=annigonol
nieaktualność=darfod
nieaktualny=darfod
nieaktywny=anweithgar
niebacznie=ddiofal
niebaczny=anystyriol
niebanalny=gwreiddiol
niebawem=fuan
niebezpieczeństwo=perygl
niebezpiecznie=beryglus
niebezpieczny=beryglus
niebiański=nefol
niebiańsko=nefol
niebieski=glas
niebieskozielony=gwyrddlas
niebiosa=nef
niebo=awyr
niebolesny=ddi-boen
nieboskłon=awyr
nieboszczyk=ymadawedig
niebywale=hynod
niecałkowity=anghyflawn
niecenzuralny=bras
niech=osod
niechaj=osod
niechby=osod
niechcąco=ddiarwybod
niechętnie=amharod
niechętny=anghyfeillgar
niechlujny=anniben
niechybnie=anochel
niechże=osod
nieciekawie=dull
nieciekawy=ddiflas
niecierpliwić=ddiamynedd
niecierpliwie=eiddgar
niecierpliwy=ddiamynedd
niecka=cafn
niecny=budr
nieco=ychydig
niecodzienność=anghyffredin
niecodzienny=anarferol
nieczęsto=anaml
nieczęsty=anaml
nieczynny=cau
niedaleki=gerllaw
niedawno=ddiweddar
niedawny=diweddar
niedbałość=esgeulus
niedbalstwo=esgeulustod
niedelikatny=bras
niedługo=fuan
niedobitek=goroeswyr
niedobór=prinder
niedobrowolny=anwirfoddol
niedobry=gwael
niedobrze=gwael
niedociągnięcie=diffyg
niedogodność=anfantais
niedogodny=lletchwith
niedojrzale=anaeddfed
niedojrzałość=anaeddfedrwydd
niedokładnie=anghywir
niedokładność=ansicrwydd
niedokrwistość=anemia
niedola=diflastod
niedomagać=ddiniwed
niedomaganie=nam
niedomoga=nam
niedomykalność=mitral
niedopałek=sigarét
niedopuszczalnie=annerbyniol
niedorostek=gorrach
niedorzeczny=chwerthinllyd
niedostatecznie=wael
niedostateczny=anfoddhaol
niedostatek=prinder
niedosyt=anfodlon
niedowaga=rhy
niedrogi=rhad
niedrogo=rhad
niedrożność=rhwystr
nieduży=bach
niedwuznaczny=diamwys
niedyskretny=gollwng
niedźwiadek=arth
niedźwięczny=dull
niedźwiedź=arth
niedźwiedzi=eirth
nieefektowny=aneffeithiol
nieefektywność=aneffeithlonrwydd
nieefektywny=aneffeithiol
nieekonomiczny=wastraffus
nieelastycznie=anhyblyg
nieelegancki=anghwrtais
nieestetyczny=sarhaus
nieetyczny=anfoesegol
nieforemność=anffurfiad
nieforemny=afreolaidd
nieformalnie=anffurfiol
nieformalność=anffurfioldeb
nieformalny=anffurfiol
niefortunnie=anffodus
niefortunny=anffodus
niegdyś=unwaith
niegiętki=anhyblyg
niegłęboki=bas
niegłupi=dwp
niegodzien=deilwng
niegodziwie=budr
niegodziwiec=gwych
niegodziwy=gwych
niegospodarność=camreoli
niegroźny=ddiniwed
niegrzecznie=anghwrtais
niegrzeczny=ddrwg
nieharmonijny=anghydnaws
niehonorowy=budr
nieistotny=prin
niejaki=penodol
niejako=bron
niejasno=aneglur
niejasność=dryswch
niejasny=aneglur
niejawny=ymhlyg
niejednakowy=anghyfartal
niejednolitość=amrywiaeth
niejednolity=anghyson
niejednorodny=cymysg
niejednostajny=anwastad
niejednoznaczność=amwysedd
niejednoznaczny=amwys
niekompatybilny=anghydnaws
niekompletność=anghyflawn
niekompletny=anghyflawn
niekonsekwencja=anghysondeb
niekonsekwentnie=anghyson
niekonsekwentny=anghyson
niekonwencjonalnie=arall
niekonwencjonalność=anghonfensiynol
niekonwencjonalny=anghonfensiynol
niekorzystnie=negyddol
niekorzystny=negyddol
niekosztowny=rhad
niekształtność=anffurfiad
nieład=llanast
nieładnie=anghwrtais
nieładny=hyll
niełaska=warthus
niełaskawy=anghyfeillgar
nieledwie=bron
nielegalnie=anghyfreithlon
nielegalność=anghyfreithlondeb
nielegalny=anghyfreithlon
nielogicznie=afresymegol
nielogiczność=nonsens
nielogiczny=afresymegol
nieludzki=annynol
niemal=bron
niemieć=almaeneg
niemile=annymunol
niemiły=annymunol
niemo=amhosibl
niemocny=faint
niemoralnie=anfoesol
niemoralny=anfoesol
niemowa=fud
niemowlak=babi
niemowlę=babi
niemowlęctwo=babandod
niemożliwie=amhosibl
niemożliwość=amhosibl
niemożliwy=amhosibl
niemożność=anallu
niemrawy=swrth
niemy=fud
nienależny=gormodol
nienaruszalność=cywirdeb
nienaturalnie=annaturiol
nienaturalność=annormaledd
nienaturalny=annaturiol
nienawidzić=casineb
nienawiść=casineb
nienawistnie=casineb
nienawistny=atgas
nienormalność=annormaledd
nienormalny=annormal
nieobcy=dieithryn
nieobecnie=absennol
nieobecność=absenoldeb
nieobecny=absennol
nieobeznanie=anwybodaeth
nieobiektywność=gogwydd
nieobliczalny=anrhagweladwy
nieobowiązkowy=dewisol
nieobyczajność=anwedduster
nieobyczajny=anfoesol
nieobywatelski=anghymdeithasol
nieochoczo=anfoddog
nieoczekiwanie=annisgwyl
nieodłączny=hanfodol
nieodmiennie=ddieithriad
nieodporny=ansefydlog
nieodpowiedni=annigonol
nieodpowiednio=annigonol
nieodpowiedzialnie=anghyfrifol
nieodpowiedzialny=anghyfrifol
nieodzownie=reidrwydd
nieodzowność=anghenraid
nieodzowny=anhepgor
nieoficjalnie=answyddogol
nieoficjalny=answyddogol
nieoględny=anystyriol
nieomal=bron
nieopatrzny=anystyriol
nieorganiczny=anorganig
nieosobisty=amhersonol
nieosobowy=ddiddiwedd
nieostry=aneglur
niepamięć=amnesia
nieparzystość=cydraddoldeb
nieparzysty=od
niepełnoletni=mân
niepełnoletniość=babandod
niepełnosprawność=anabledd
niepełnosprawny=anabl
niepełnowartościowy=brin
niepełny=anghyflawn
niepewnie=ansicr
niepewność=ansicrwydd
niepewny=ansicr
niepłatny=di-dâl
niepłodność=anffrwythlondeb
niepłodny=anffrwythlon
niepoczytalność=gwallgofrwydd
niepoczytalny=gwallgof
niepodległość=annibyniaeth
niepodległościowy=annibyniaeth
niepodobny=annhebyg
niepodważalny=sain
niepodzielnie=berffaith
niepojętny=dwp
niepokaźny=anamlwg
niepokoić=trafferthu
niepokój=pryder
niepokojąco=aflonyddu
niepokojenie=aflonyddwch
niepomny=anghofus
niepomyślnie=aflwyddiannus
niepoprawnie=anghywir
niepoprawność=anghywir
niepoprawny=annilys
nieporadny=lletchwith
nieporęczny=swmpus
nieporozumienie=dryswch
nieporządek=anhrefn
nieporządnie=afreolus
nieporządny=anniben
nieposłuszny=ddrwg
niepospolity=anghyffredin
niepotrzebnie=diangen
niepotrzebny=diangen
niepoważny=gwyntog
niepowodzenie=methiant
niepowszedni=anghyffredin
niepowtarzalność=unigryw
niepozorny=anamlwg
niepraktycznie=anymarferol
niepraktyczny=anymarferol
nieprawda=gwir
nieprawdopodobnie=anghredadwy
nieprawdopodobny=anhygoel
nieprawdziwie=ffug
nieprawdziwość=ffug
nieprawdziwy=ffug
nieprawidłowo=anghywir
nieprawidłowość=afreoleidd-dra
nieprawidłowy=annilys
nieprawnie=anghyfreithlon
nieprawny=anghyfreithlon
nieprawomocność=analluedd
nieprawomocny=annilys
nieprawość=drygioni
nieprawowity=anghyfreithlon
nieprawy=bastard
nieproduktywny=anghynhyrchiol
nieprofesjonalny=amhroffesiynol
nieproporcjonalnie=anghymesur
nieproporcjonalność=anghymesur
nieproporcjonalny=anghymesur
nieprzejrzystość=didreiddiad
nieprzekraczalny=torri
nieprzemakalny=gwrthsefyll
nieprzenośny=llythrennol
nieprzepisowy=afreolaidd
nieprzerwanie=barhaus
nieprzewidywalność=anrhagweladwy
nieprzewidywalny=anrhagweladwy
nieprzezroczysty=tywyll
nieprzeźroczysty=tywyll
nieprzychylność=anghymeradwyaeth
nieprzydatność=anaddas
nieprzydatny=ddiwerth
nieprzyjaciel=gelyn
nieprzyjacielski=gelyn
nieprzyjaźnie=anghyfeillgar
nieprzyjazny=anghyfeillgar
nieprzyjemnie=cas
nieprzyjemny=gwael
nieprzystępny=ffres
nieprzystojny=cas
nieprzystosowanie=anaddas
nieprzytomność=anymwybodol
nieprzytomny=anymwybodol
nieprzyzwoitość=anwedduster
nieprzyzwoity=anweddus
nieracjonalny=afresymol
nieraz=weithiau
nierealistyczny=afrealistig
nieregularnie=afreolaidd
nieregularność=afreolaidd
nieregularny=afreolaidd
nierentowność=proffidioldeb
nierówno=anwastad
nierównomiernie=anwastad
nierównomierność=anghydraddoldeb
nierównomierny=anwastad
nierówność=anghydraddoldeb
nierównowaga=anghydbwysedd
nierówny=anwastad
nierozerwalnie=hanfodol
nierozstrzygalny=amhenodol
nieroztropnie=annoeth
nierozumny=ffôl
nierozwaga=frys
nierozważnie=fyrbwyll
nieruchawy=swrth
nieruchomość=eiddo
nieruchomy=llonydd
nierzeczowy=ofer
nierzetelność=anonestrwydd
nierzetelny=annibynadwy
niesamowicie=hynod
niesamowity=anhygoel
niesforność=gynnwrf
niesforny=afreolus
nieskazitelność=cywirdeb
nieskłonny=anfodlon
nieskończenie=ddiddiwedd
nieskory=araf
nieskromność=anwedduster
nieskutecznie=aneffeithiol
nieskuteczność=aneffeithlonrwydd
nieskuteczny=aneffeithiol
niesławny=ysgeler
niewiadoma=anhysbys
niewiadomy=anhysbys
niewiarogodny=anhygoel
niewiarygodnie=hynod
niewiarygodność=annibynadwyedd
niewiarygodny=anhygoel
niewidoczny=anweledig
niewidomy=ddall
niewidzenie=edrych
niewiedza=anwybodaeth
niewiele=ychydig
niewielki=bach
niewiniątko=diniwed
niewinnie=diniwed
niewinność=diniweidrwydd
niewinny=diniwed
niewłaściwie=annigonol
niewłaściwość=dirywiad
niewłaściwy=anghywir
niewolić=cyfyngu
niewolniczy=gaethweision
niewolnik=gaethweision
niewolny=bond
niewspółmierny=amrywiant
niewybredny=garw
niewydajność=aneffeithlonrwydd
niewydajny=aneffeithlon
niewydolność=methiant
niewygoda=anghysur
niewygodnie=anghyfforddus
niewygodny=lletchwith
niewymierny=afresymol
niewypłacalność=methdaliad
niewyraźny=dim
niewyrozumiałość=difrifoldeb
niewystarczająco=annigonol
niewystarczalność=annigonol
niezadowolenie=anfodlonrwydd
niezależność=annibyniaeth
niezależny=annibynnol
niezaradność=diymadferthedd
niezawisłość=annibyniaeth
niezawodnie=ddibynadwy
niezawodność=dibynadwyedd
niezawodny=ddibynadwy
niezbędność=anghenraid
niezbędny=ofynnol
niezbyt=anghyffredin
niezdara=lob
niezdarnie=drwsgl
niezdatny=anaddas
niezdolność=anallu
niezdrowo=afiach
niezdrowy=afiach
niezgodnie=torri
niezgodny=anghydnaws
niezgrabnie=drwsgl
niezgrabny=lletchwith
nieziemsko=gwych
nieźle=gwael
niezłośliwy=wan
niezły=gwael
niezmiennie=cyson
niezmienny=cyson
niezmiernie=hynod
niezmordowanie=ddiflino
nieznacznie=ychydig
nieznaczny=ychydig
nieznajomość=anwybodaeth
nieznajomy=dieithryn
nieznośnie=annioddefol
nieznośny=annioddefol
nieżonaty=di-briod
niezręcznie=lletchwith
niezręczny=lletchwith
niezrównanie=eithriadol
niezrozumiale=annealladwy
niezupełnie=eithaf
niezupełny=anghyflawn
niezwłocznie=unwaith
niezwłoczny=unwaith
niezwyczajny=anarferol
niezwykle=hynod
niezwykły=anarferol
nieżyczliwie=anghyfeillgar
nieżyczliwy=anghyfeillgar
nieżywy=marw
nigdy=byth
nigdzie=unman
nikiel=nicel
niklować=nicel
niklowanie=nicel
niklowy=nicel
nikły=faint
nikogo=dim
nikotyna=nicotin
nikotynizm=ysmygu
nikt=dim
nimb=halo
nimfa=nymff
niniejszym=hwn
niski=isel
nisko=isel
niskopienny=gorrach
niskoprocentowy=isel-radd
niskorosły=isel
nisza=arbenigol
niszczeć=pydredd
niszczenie=dinistrio
niszczyć=dinistrio
niszczycielski=trychinebus
niszowy=arbenigol
nitka=edau
nitkować=daflu
nitownica=offer
nitrowy=nitrig
niuch=pinsiad
niuton=newton
niwa=deyrnas
niwecznik=gwrthgyrff
niweczyć=llongddrylliad
niż=na
nizina=iseldir
nizinny=iseldir
niżowy=iseldir
no=dim
nobilitowanie=farchog
noc=nos
nocleg=nos
noclegowy=hostel
nocny=nos
nocować=cysgu
nominacja=enwebu
nominalnie=enwol
nominalny=enwol
nominat=enwebai
nominować=enwebu
nonkonformista=anghydffurfiol
nonkonformizm=anghydffurfiaeth
nonsensowny=nonsens
nora=twll
normalnie=arferol
normalność=normalrwydd
normalny=arferol
normandzki=norman
normatyw=norm
normatywny=normadol
nosek=trwyn
nosić=gwisgo
nosiciel=fector
nośnik=cyfryngau
nosówka=trwynol
nosowo=trwynol
nosowy=trwynol
nostalgia=hiraeth
nostalgiczny=hiraethus
nostryfikacja=cydnabyddiaeth
noszenie=gwisgo
noszowy=parafeddyg
nota=nodyn
notariat=notari
notariusz=notari
notatka=nodyn
notes=nodiadau
notka=rhybudd
notorycznie=hynod
notoryczny=bondigrybwyll
notować=croniclau
notowanie=dyfyniad
notyfikacja=hysbysiad
notyfikować=hysbysu
nowator=arloeswr
nowatorski=nofel
nowatorstwo=newydd-deb
nowelista=nofelydd
nowelizacja=diwygiad
nowicjat=prawf
nowicjusz=newyddian
nowinka=newydd-deb
nowo=newydd
nowoczesny=modern
nowość=newydd
nowotwór=canser
nowotworowy=canser
nowożeniec=priodfab
nowożytność=modern
nowożytny=modern
nowy=newydd
nóż=cyllell
nożny=droed
nożowy=cyllell
nożyce=siswrn
nożyczki=siswrn
nożyk=cyllell
nuda=diflastod
nudnie=ddiflas
nudno=ddiflas
nudny=ddiflas
nudzenie=diflastod
nudziarz=bore
nudzić=diflasu
nuklearny=niwclear
numer=nifer
numerator=gyfrifwr
numeryczny=nifer
nurek=ddeifiwr
nurkować=plymio
nurkowanie=plymio
nurkowy=plymio
nurnik=ram
nuta=nodyn
nygusować=bara
oaza=gwerddon
oba=ddau
obaj=ddau
obalić=wrthdroi
obawa=ofn
obawiać=ofn
obcas=sawdl
obcążki=gefail
obcesowo=sydyn
obchód=rowndiau
obchody=ddathliad
obchodzenie=trin
obchodzić=ddathlu
obciąć=torri
obciążać=ddim
obciążenie=llwyth
obciążnik=pwysau
obciążyć=archebu
obcięcie=torri
obcinać=torri
obcinacz=torrwr
obcinarka=torrwr
obcinek=torri
obciosać=ymyl
obcisły=dynn
obco=dieithryn
obcowanie=cyfathrach
obcy=tramor
obczyzna=alltud
obdarzać=gwych
obdukcja=awtopsi'r
obdzierać=stribed
obecność=presenoldeb
obecny=bresennol
obediencja=ufudd-dod
obejma=clamp
obejmować=cynnwys
obelga=sarhad
obelisk=obelisg
oberża=dafarn
oberżysta=tafarnwr
obezwładnienie=blinder
obficie=niferus
obfitość=digonedd
obfity=niferus
obgadać=cranc
obiad=cinio
obiadowanie=cinio
obiadowy=cinio
obić=cytew
obicie=padin
obiecać=addewid
obiecywać=addewid
obiegać=rowndiau
obiegowy=cylchrediad
obiekcja=gwrthwynebiad
obiekt=gwrthrych
obiektowy=gwrthrych
obiektyw=lens
obiektywizm=gwrthrychedd
obiektywnie=wrthrychol
obiektywność=gwrthrychedd
obiektywny=amcan
obierać=plicio
obieraczka=pliciwr
obieralny=dewisol
obieranie=plicio
obierzyna=croen
obietnica=addewid
objąć=cynnwys
objaśniać=esbonio
objaśnianie=eglurhad
objaśnić=esbonio
objaśnienie=esboniad
objaw=symptom
objawiać=datgelu
objawić=datgelu
objawienie=datguddiad
objazdowy=teithiol
objęcie=sylw
objętość=cyfrol
objętościowy=cyfrol
obkuwać=ymyl
oblać=gollyngiad
oblader=slab
obłąk=mechnïaeth
obłąkańczy=gwallgof
obłąkanie=gwallgofrwydd
oblamowanie=hem
obława=raid
oblecenie=don
obłęd=gwallgofrwydd
obleganie=brysur
oblewanie=haen
obleźć=pylu
oblężenie=gwarchae
obliczanie=cyfrifiad
oblicze=wyneb
obliczenie=cyfrifiad
obliczeniowy=cyfrifiad
obligacja=bond
obligatoryjność=gorfodol
obligatoryjny=gorfodol
oblizać=lyfu
oblizywać=lyfu
oblodzenie=eisin
obłok=cwmwl
obłożenie=deiliadaeth
oblubienica=briodferch
oblubieniec=priodfab
obłudny=rhagrithiol
obłupić=ddwyn
obły=hirgrwn
obmurowanie=leinin
obniżać=is
obniżenie=gostyngiad
obniżka=torri
obniżyć=is
obój=obo
oboje=ddau
obojętność=difaterwch
obojętny=niwtral
obojowy=obo
obopólnie=gilydd
obopólny=cytbwys
oborać=wyddgrug
obornik=tail
obostrzenie=tynhau
obowiązek=ofynnol
obowiązkowo=gorfodol
obowiązkowość=orfodol
obowiązkowy=gorfodol
obowiązywać=dilys
obowiązywanie=dilysrwydd
obóz=gwersyll
obozować=gwersyll
obozowisko=gwersyll
obozowy=gwersyll
obrabiać=drin
obrąbiać=drin
obrabiarka=peiriant
obrabować=ddwyn
obrabowywać=ddwyn
obracać=cylchdroi
obracanie=cylchdro
obrachunek=disgwyl
obrachunkowy=ariannol
obrączka=modrwy
obrączkowanie=ffonio
obrączkowy=cwtiad
obradować=eistedd
obrady=sesiwn
obramowanie=border
obrastać=amgylchynu
obraz=delwedd
obrażać=sarhaus
obrażanie=sarhaus
obrazek=delwedd
obrazkowy=llun
obraźliwy=sarhaus
obrazować=ddangos
obrazowanie=delweddu
obrazowo=graffigol
obrazowość=delweddau
obrazowy=graffeg
obrębiać=hem
obręcz=ymyl
obrobić=mwg
obróbka=triniaeth
obróbkowy=torri
obrócenie=troi
obrócić=cylchdroi
obrona=amddiffyn
obrońca=amddiffynnwr
obrończy=gard
obronić=amddiffyn
obronność=amddiffyn
obronny=amddiffyn
obrót=trosiant
obrotność=dyfeisgarwch
obrotny=ystwyth
obrotomierz=parch
obrysować=cyrion
obrywać=ffurflen
obrywka=dresin
obryzgać=sblash
obrządek=ddefod
obrządzać=priodfab
obrzęd=ddefod
obrzędowość=seremonïol
obrzędowy=defodol
obrzęk=chwydd
obrzeżać=cyrion
obrzeże=ymyl
obrzmienie=chwydd
obrzucać=tyngu
obrzucanie=daflu
obrzucenie=daflu
obrzydliwie=ofnadwy
obrzynek=torri
obsada=cast
obsadzenie=llenwi
obsadzić=llenwi
obscena=anlladrwydd
obsceniczność=anlladrwydd
obsceniczny=anweddus
obserwacja=arsylwi
obserwacyjny=arsylwi
obserwator=sylwedydd
obserwatorium=arsyllfa
obserwowanie=arsylwi
obsesja=obsesiwn
obsesyjny=obsesiynol
obsiać=gwasgariad
obsiew=hau
obsiewać=hau
obskakiwać=tyrfa
obskurny=llwyd
obsługa=gwasanaeth
obsługiwać=handlen
obsługiwanie=trin
obsłużyć=handlen
obstawa=gard
obstawiać=bet
obstawić=bet
obstrukcja=rhwystr
obstrukcyjny=rhwystrol
obstrzał=saethu
obstukiwać=sglodion
obsunięcie=ymsuddiant
obsuwanie=cneifio
obsypywać=gwych
obszar=ardal
obszarnik=tirfeddiannwr
obszarowy=tiriogaethol
obszczekać=cranc
obszernie=hyd
obszerność=hyd
obszerny=helaeth
obszyć=ymyl
obszycie=hem
obszywka=hem
obtaczać=falu
obtarcie=briw
obtoczyć=côt
obuć=esgidiau
obudowa=tai
obudować=amgáu
obudowanie=caeëdig
obudzenie=ddeffroad
obumarcie=pydredd
obumierać=pydredd
obumieranie=marwolaeth
obumrzeć=marw
obupłciowy=deurywiol
oburzać=ddig
obuwie=esgidiau
obuwniczy=esgidiau
obwiednia=amlen
obwieść=amgáu
obwieszczenie=rhybudd
obwijać=coil
obwiniać=bai
obwinianie=bai
obwinić=bai
obwód=gylchedd
obwódka=ymyl
obwodowy=ymylol
oby=byddai
obyć=weinyddu
obycie=weinyddu
obyczaj=arfer
obyczajność=moesoldeb
obyczajowość=moesau
obydwa=ddau
obydwaj=ddau
obydwoje=ddau
obywać=weinyddu
obywatel=dinesydd
obywatelski=sifil
obywatelskość=dinasyddiaeth
obywatelstwo=cenedligrwydd
ocalać=achub
ocaleć=dianc
ocalić=arbed
oceaniczny=cefnforol
oceanografia=eigioneg
oceanograficzny=eigioneg
ocena=gwestai
ocenić=gyfradd
ocet=finegr
ochładzać=oer
ochładzacz=oerach
ochlapać=sblash
ochłodzenie=oer
ochłodzić=oer
ochłonąć=adfer
ochmistrz=siambrlen
ochmistrzyni=goruchwyliwr
ochoczo=eiddgar
ochoczy=cyflym
ochota=awydd
ochotniczy=gwirfoddol
ochotnik=gwirfoddol
ochraniać=amddiffyn
ochraniacz=amddiffyn
ochrona=amddiffyn
ochroniarski=diogelwch
ochronić=amddiffyn
ochronnie=amddiffynnol
ochronnik=amddiffyn
ochronny=amddiffynnol
ociąganie=amharodrwydd
ociekać=diferu
ociekanie=diferu
ocielić=fawn
ocieniać=cysgod
ocienianie=cysgod
ocieplacz=leinin
ocieplić=inswleiddio
ociężale=drwm
ociosać=barf
ocknąć=ddod
ocknięcie=ddeffroad
oclenie=clirio
octan=asetad
octanowy=asetad
ocucenie=diwygiad
oczarować=swyn
oczarowanie=hud
oczekiwać=disgwyl
oczekiwanie=disgwyliadau
oczko=llygad
oczodół=cylchdro
oczodołowy=orbital
oczy=llygaid
oczyścić=glân
oczyszczać=glân
oczyszczacz=glanach
oczyszczanie=triniaeth
oczyszczenie=glân
oczywiście=cwrs
oczywisty=amlwg
oda=awdl
odbębnić=drum
odbezpieczyć=datglo
odbić=adlam
odbicie=adlewyrchiad
odbiegać=gadael
odbierać=derbyn
odbierak=casglwr
odbieralnik=derbynnydd
odbijać=adlam
odbijacz=troseddwyr
odbiór=dderbynfa
odbiorca=derbynnydd
odbiorczy=derbynnydd
odbiornik=derbynnydd
odblask=adlewyrchiad
odblaskowy=adlewyrchol
odblokować=datglo
odblokowanie=datglo
odblokowywać=datglo
odbój=bympars
odbojnica=rheiliau
odbojność=gwydnwch
odbudowa=adluniad
odbyć=dal
odbyt=anws
odcedzić=straen
odchody=baw
odchodzić=gadael
odchować=fagu
odchrząknięcie=hem
odchudzić=fain
odchwaszczanie=chwynnu
odchwaszczenie=chwynnu
odchylanie=allwyro
odchylenie=gwyriad
odchylić=allwyro
odchyłka=gwyriad
odciąć=torri
odciąg=llwch
odciągać=dynnu
odciągnięcie=dynnu
odciążenie=rhyddhad
odcięcie=torri
odcień=lliw
odcięta=torri
odcinać=torri
odcinanie=torri
odcinek=adran
odciskać=argraff
odciśnięcie=argraff
odczasownikowy=llafar
odczekać=caniatáu
odczepić=datglymu
odczepienie=datgysylltu
odczuć=teimladau
odczucie=teimlad
odczyn=adwaith
odczyścić=adnewyddu
odczyszczenie=glanhau
odczyt=darllen
odczytać=darllen
odczytanie=darllen
odczytowy=darlith
odczytywać=darllen
odczytywanie=darllen
oddać=cast
oddalać=ffwrdd
oddalenie=pellter
oddanie=ymroddiad
oddawać=cast
oddawanie=rhodd
oddech=anadl
oddechowy=anadlol
oddychać=anadlu
oddział=cangen
oddziałowy=adrannol
oddziaływać=effaith
oddziaływanie=effaith
oddzielać=gwahanu
oddzielacz=gwahanydd
oddzielanie=gwahanu
oddzielenie=gwahanu
oddzielić=gwahanu
oddźwięk=cyseiniant
odebrać=ateb
odebranie=tynnu
odedrzeć=ffurflen
odegrać=chwarae
odegranie=chwarae
odejmować=tynnu
odejmowanie=tynnu
odejść=fynd
odejście=ymadael
odemknięcie=agored
odepchnięcie=gwthio
oderwać=ffurflen
oderwanie=gwahanu
odesłać=dychwelyd
odesłanie=cyfeirnod
odessać=draen
odezwać=siarad
odgadnięcie=ddyfalu
odgadywać=ddyfalu
odgałęzienie=cangen
odgałęźnik=tap
odgiąć=sythu
odgłos=sain
odgniecenie=gall
odgraniczyć=cau
odgrażać=bygwth
odgrywać=chwarae
odgrzewanie=aildwymo
odholować=tynnu
odizolować=ynysu
odizolowywać=ynysig
odjąć=tynnu
odjazd=ymadael
odjechać=gadael
odjęcie=tynnu
odkąd=ers
odkaszlnięcie=hem
odkażanie=diheintio
odkażenie=diheintio
odkazić=diheintio
odkład=slip
odkładanie=glaw
odklejać=datglymu
odkomenderować=datglymu
odkopać=palu
odkopywać=cloddio
odkorować=rhisgl
odkryć=darganfyddiad
odkrycie=darganfyddiad
odkrywanie=darganfyddiad
odkrywczość=newydd-deb
odkrywczyni=explorer
odkrywka=frig
odkrztuszanie=beswch
odkształcenie=allwyro
odkupić=brynu
odkupienie=adbryniant
odłączać=ddatgysylltu
odłączanie=datgysylltu
odłączenie=ddatgysylltu
odłączyć=ddatgysylltu
odłam=ffracsiwn
odłamkowy=darnio
odławiać=dal
odległość=pellter
odlepiać=datglymu
odlew=cast
odlewać=cast
odlewanie=bwrw
odlewarka=wyddgrug
odlewnia=ffowndri
odlewnictwo=castio
odlewniczy=ffowndri
odlewnik=mân
odliczenie=didynnu
odlot=ymadael
odlotowy=tail
odłów=cynnyrch
odłowić=dal
odłożenie=gohirio
odłupać=sglodion
odma=emffysema
odmalować=paent
odmawiać=gwadu
odmęt=anrhefn
odmiana=amrywiaeth
odmieniać=rhedeg
odmienić=trawsnewid
odmiennie=gwahanol
odmienność=gwahaniaeth
odmienny=gwahanol
odmierzanie=mesur
odmierzenie=mesur
odmierzyć=mesur
odmłodzić=iau
odmowa=gwrthod
odmówić=sbwriel
odmówienie=gwadu
odmownie=gwrthod
odmrażanie=dadrewi
odmykać=datglo
odnajdowanie=darganfyddiad
odnawialny=dreigl
odnawianie=adnewyddu
odnieść=cyfeiriad
odniesienie=cyfeirnod
odnoga=cangen
odnosić=ymwneud
odnośnik=cyswllt
odnośny=perthnasol
odnoszenie=cyfeiriadau
odnotować=cofnod
odnotowywać=cofnod
odnowa=adnewyddu
odnowiciel=adferwr
odnowienie=adnewyddu
odnóże=coesau
odnóżka=saethu
odosobnić=ynysu
odpad=gwastraff
odpadanie=gorau
odpadowy=gwastraff
odpalenie=saethu
odpalić=tân
odparować=anweddu
odparowanie=anweddu
odparowywać=anweddu
odparowywanie=anweddu
odpędzenie=stripio
odpędzić=chwalu
odpiąć=datglymu
odpinanie=datglymu
odpis=copi
odpisywanie=didyniadau
odpłacić=ad-dalu
odplamiacz=staen
odpłatność=cydnabyddiaeth
odpłynięcie=ymadael
odpływ=all-lif
odprowadzenie=draen
odprowadzić=gyd-fynd
odpuścić=faddau
odpustowy=bererindod
odpuszczać=faddau
odpuszczenie=faddau
odraczać=gohirio
odraczanie=gohirio
odradzanie=ailenedigaeth
odradzić=atal
odrdzewiać=sychu
odreagować=lleihau
odrębność=penodol
odrębny=penodol
odręczny=llawysgrifen
odrestaurować=adfer
odrestaurowanie=adfer
odrestaurowywać=adnewyddu
odrobina=did
odroczenie=gohiriedig
odroczyć=gohirio
odrodzenie=ailenedigaeth
odrośl=saethu
odróżniać=penodol
odróżnianie=gwahaniaethu
odróżnić=gwahaniaethu
odróżnienie=gwahaniaeth
odruchowo=reddfol
odrutowanie=gwifrau
odrys=braslun
odrzeć=stribed
odrzucać=gwrthod
odrzucenie=wrthod
odrzucić=gwrthod
odrzutowiec=jet
odrzutowy=jet
odsadzenie=diddyfnu
odsądzenie=diddyfnu
odseparować=gwahanu
odseparowanie=gwahanu
odsetek=diddordeb
odsetkowy=diddordeb
odsiecz=rhyddhad
odsiew=dileu
odskakiwać=adlam
odsłaniać=datgelu
odsłanianie=dadorchuddio
odsłona=olygfa
odsłonić=datgelu
odsłonięcie=dadorchuddio
odsłonienie=dadorchuddio
odśpiewać=canu
odsprzedać=gwerthu
odsprzedaż=ailwerthu
odśrodkowy=allgyrchol
odstać=crwydrol
odstąpić=gadael
odstawa=rowndiau
odstawienie=tynnu
odstępować=gadael
odstępstwo=eithriad
odstojnik=meddyg
odstraszać=atal
odstraszanie=atal
odstraszenie=atal
odstraszyć=dychryn
odstrzał=saethu
odstrzelić=saethu
odświętny=nadolig
odświeżająco=braf
odsyłacz=cyswllt
odsyłanie=atgyfeiriadau
odszkodowanie=iawndal
odszkodowawczy=iawndal
odszukiwanie=edrych
odtąd=nawr
odtajać=thaw
odtrąbić=utgorn
odtrutka=gwrthwenwyn
odtwarzać=chwarae
odtwarzacz=chwaraewr
odtwarzanie=chwarae
odtworzenie=chwarae
odtworzyć=chwarae
odwaga=dewrder
odważnie=dewrder
odważnik=pwysau
odważny=dewr
odwdzięczyć=diolch
odwet=dial
odwieczny=tragwyddol
odwiedzać=ymweld
odwiedzanie=ymweliadau
odwiedziny=ymweliadau
odwiercić=bore
odwieść=anghymell
odwieźć=allwyro
odwilż=thaw
odwleczenie=gohiriad
odwlekać=gohirio
odwlekanie=gohiriad
odwłok=abdomen
odwodnić=draen
odwodnienie=dadhydradiad
odwołalny=betrus
odwołanie=apêl
odwoławczy=adolygiad
odwoływać=cyfeirnod
odwracać=cefn
odwracalny=cefn
odwracanie=gwrthdroad
odwrócenie=gwrthdroad
odwrócić=cefn
odwrót=enciliad
odwrotnie=gwrthwyneb
odwrotność=gwrthdro
odwrotny=gyferbyn
odwyk=adferiad
odwzorowywać=dynwared
odyseja=daith
odzew=ymateb
odziedziczyć=etifeddu
odzienie=dillad
odzież=dillad
odzieżowy=dillad
odziomek=casgen
odznaczenie=wobr
odznaczyć=dad-ddewis
odznaka=bathodyn
odzwierciedlać=adlewyrchu
odzwierciedlanie=adlewyrchu
odzwierciedlenie=adlewyrchu
odzwierciedlić=adlewyrchu
odźwierny=porthor
odżycie=diwygiad
odzysk=adfer
odzyskać=adfer
odzyskanie=adfer
odzyskiwanie=adfer
odzywać=siarad
odżywać=siarad
odżywczo=maethlon
odżywczy=maeth
odżywiać=bwyta
odżywianie=maeth
odżywienie=maeth
odzywka=cyflyrydd
odżywka=cyflyrydd
ofensywa=sarhaus
ofensywnie=sarhaus
ofensywny=sarhaus
oferent=cynigydd
oferować=cynnig
oferowanie=cynnig
oferta=cynnig
ofertowy=cais
offsetowy=atred
ofiara=dioddefwr
ofiarnie=hael
ofiarność=haelioni
ofiarny=aberthol
ofiarodawca=rhoddwr
ofiarować=cynnig
ofiarowanie=cynnig
oficer=ffrind
oficerski=swyddog
oficjał=swyddogol
oficjalista=clerc
oficjalnie=swyddogol
oficjalność=ffurfioldeb
oficjalny=swyddogol
ofrankować=agored
ogar=ci
ogarek=stwmp
ogień=tân
ogląd=trosolwg
oglądalność=gynulleidfa
oględność=rhybudd
ogłoszenie=ad
ogłoszeniodawca=poster
ogłoszeniowy=hysbysebu
ogłuszyć=syfrdanu
ogniowy=igneaidd
ognisko=tân
ogniskowa=ganolbwynt
ogniskować=ffocws
ogniskowy=ganolbwynt
ognisty=tân
ogniwo=cyswllt
ogół=cyffredinol
ogółem=cyfanswm
ogólnie=cyffredinol
ogólnikowo=gyffredinol
ogólnikowy=amwys
ogólnoludzki=cyffredinol
ogólnopaństwowy=lefel
ogólność=gyffredinol
ogólnoświatowy=fyd-eang
ogólnoustrojowy=systemig
ogólny=cyfanswm
ogołocenie=gwagio
ogołocić=stribed
ogon=gynffon
ogonek=gynffon
ogórek=ciwcymbr
ogórkowy=ciwcymbr
ogorzałość=tan
ograbiać=ddwyn
ograbić=ddwyn
ogradzać=amgylchynu
ograniczać=terfyn
ograniczająco=cyfyngu
ograniczanie=gostyngiad
ograniczenie=terfyn
ogranicznik=stop
ograniczoność=cyfyngiadau
ograniczyć=terfyn
ogród=gardd
ogródek=gardd
ogrodnictwo=garddio
ogrodniczy=gardd
ogrodnik=garddwr
ogrodowy=gardd
ogrodzenie=ffens
ogrodzeniowy=ffens
ogrodzić=ffens
ogrom=maint
ogromnie=hynod
ogromny=enfawr
ogrywać=cryn
ogryzek=sgrap
ogrzać=cynnes
ogrzewać=gwres
ogrzewacz=gwresogydd
ohydnie=erchyll
ojciec=tad
ojcostwo=dadolaeth
ojczulek=pa
ojczym=lystad
ojczysty=brodorol
ojczyzna=cartref
ojej=gee
okablowanie=gwifrau
okalać=ymyl
okaleczenie=anrhefn
okap=cwfl
okapnik=diferu
okapowy=bondo
okapturzyć=cwfl
okaryna=ocarina
okaz=sbesimen
okazanie=dangos
okaziciel=berchennog
okazja=cyfle
okazjonalnie=achlysurol
okazjonalność=achlysurol
okazjonalny=achlysurol
okazyjnie=achlysurol
okazyjny=achlysurol
okazywać=dangos
okienny=ffenestr
okładać=fib
okładanie=leinio
okładka=clawr
okładzina=leinin
oklaski=gymeradwyaeth
oklaskiwać=clapio
oko=llygad
okolić=ardal
okolica=ardal
okoliczność=ffaith
okolicznościowy=achlysurol
okoliczny=cyfagos
okólnik=cylchlythyr
okólny=cylchlythyr
około=tua
okołoziemski=cylchdro
okoń=esgynbren
okop=ffos
okopowizna=gwreiddiau
okopowy=ffos
okorować=rhisgl
okpienie=dwyll
okradać=ddwyn
okrąg=cylch
okrągły=rownd
okrasa=grefi
okraść=ddwyn
okraszenie=grefi
okratować=grât
okrawek=torri
okrążać=cylch
okrążenie=lap
okręg=ardal
okręgowy=ardal
okres=amser
określać=gosod
określanie=diffiniad
określenie=diffiniad
określić=gosod
okresowo=gyfnodol
okresowy=cyfnodol
okręt=llong
okrężnica=coluddyn
okrężny=gylchfan
okropieństwo=arswyd
okropnie=ofnadwy
okropność=arswyd
okropny=erchyll
okrucieństwo=greulondeb
okrutnie=creulon
okrutnik=creulon
okrutny=creulon
okrycie=mantell
okrywowy=allanol
okrzemka=diatom
okrzesywanie=tocio
okrzyk=crio
oksydacja=ocsideiddio
oktagon=octagon
oktant=octant
okuć=caledwedd
okucie=amgarn
okularnik=cobra
okulary=sbectol
okulista=offthalmolegydd
okulistyka=offthalmoleg
okulizacja=egin
okulizować=blagur
okulizowanie=egin
okultystyczny=ocwlt
okultyzm=ocwlt
okupacja=galwedigaeth
okupacyjny=galwedigaeth
okupować=fyw
okupowanie=meddiannu
okwiat=perianth
olbrzym=enfawr
olbrzymi=enfawr
olcha=gwern
oleisty=olewog
olej=olew
olejny=olew
olejowy=olew
olimpijczyk=olympaidd
olimpijski=olympaidd
olinowanie=rigio
oliwa=olew
oliwienie=iro
oliwka=olewydd
oliwkowy=olewydd
oliwny=olewydd
ołów=arweiniol
ołówek=pensil
ołowianka=galena
ołowiany=arwain
ołowiawy=arweiniol
ołowiowanie=arweiniol
ołowiowy=arwain
ołówkowy=pensil
olsza=gwern
olszyna=gwern
olszynka=gwern
olszynowy=gwern
ołtarz=allor
ołtarzowy=allor
ołtarzyk=allor
omasztować=mast
omawiać=drafod
omiatać=hel
omiatanie=brwsio
omieść=ysgubol
omijanie=osgoi
omłot=dyrnu
omnibus=omnibws
omotać=twist
omówić=drafod
omówienie=trosolwg
omylić=gamarwain
omyłka=camgymeriad
omyłkowy=gamgymeriad
on=ar
ona=a
ondulacja=don
ongiś=unwaith
onieśmielać=byfflo
onieśmielenie=brawychu
onkolog=oncolegydd
onkologia=oncoleg
onuca=sanau
opactwo=abaty
opad=gwlybaniaeth
opadać=sinc
opak=blwch
opakowanie=pecyn
opakowywać=pecynnu
opał=tanwydd
opalać=tan
opalcowanie=byseddu
opalenizna=tan
opałowy=tanwydd
opancerzanie=bostio
opanować=meistr
opanowanie=meistrolaeth
oparcie=sylfaen
oparkanić=ffens
opasanie=gwregys
opaska=band
opat=abad
opatentować=patent
opatrunek=dresin
opatrywać=gwisg
opatrywanie=dresin
opatrzyć=arth
opcja=opsiwn
opcjonalnie=dewisol
opcjonalny=dewisol
operacja=gweithrediad
operacyjny=gweithredu
operator=gweithredwr
operatorski=gweithredwr
operować=gweithredu
operowy=opera
opętanie=obsesiwn
opiąć=lap
opieczętować=sêl
opieka=gofal
opiekacz=tostiwr
opiekować=gofal
opiekun=ceidwad
opiekuńczy=gofal
opieprzyć=pupur
opierać=sylfaen
opieszałość=arafwch
opiewać=canu
opiniodawca=ymgynghorydd
opiniodawczy=ymgynghorol
opis=disgrifiad
opisowość=disgrifiadol
opisowy=disgrifiadol
opium=opiwm
opiumowy=opiwm
opłacać=dalu
opłacalność=proffidioldeb
opłacalny=cost
opłacanie=taliad
opłacenie=taliad
opłacić=dalu
opłata=ffi
oplatanie=ffi
opłatek=waffer
opłatkowy=waffer
oplot=wain
opłotek=clwydi
opluć=rhagorol
opodal=bell
opodatkować=treth
opodatkowanie=treth
opodatkowywać=treth
opodatkowywanie=drethu
opoka=graig
oponent=gwrthwynebydd
oponować=gwrthwynebu
opór=gwrthiant
opornica=cychwynnol
opornik=gwrthydd
oporność=gwrthiant
oporny=gwrthsefyll
oportunista=gyfle
oportunistyczny=gyfle
oporządzać=ymyl
opowiadać=ddweud
opowiadacz=adroddwr
opowiadanie=stori
opowiastka=stori
opowiedzieć=ddweud
opowieść=stori
opóźniacz=arafu
opozycja=gwrthwynebiad
opozycyjny=gwrthwynebiad
opracowanie=datblygu
opracowywanie=datblygu
oprawić=ffrâm
oprawka=soced
opresja=gormes
oprogramowanie=meddalwedd
opromieniać=llonna
oprószyć=taenu
oprotestować=gystadleuaeth
opróżnianie=gwagio
oprysk=ddyfrhau
opryskać=sblash
opryskiwać=chwistrellu
opryskiwanie=chwistrellu
opryskowy=chwistrellu
opryszczka=herpes
oprzątać=daclus
oprzeć=sylfaen
oprzytomnieć=rali
optimum=gorau
optoelektronika=optoelectroneg
optować=dewis
optowanie=dewis
optyczny=optegol
optyk=optegydd
optymalność=gorau
optymista=optimist
opublikować=swydd
opuchlina=chwydd
opuchlizna=chwydd
opuchnięcie=chwydd
opukać=tap
opukanie=tapiau
opuścić=gadael
opust=ad-daliad
opuszczać=gadael
opuszczanie=gadael
opuszczenie=gadael
opuszka=bwlb
opylacz=chwistrellu
opylić=chwistrellu
oralny=llafar
oranż=oren
oranżada=lemonêd
orator=areithiwr
oratorium=oratorio
oraz=a
orbita=cylchdro
orbitalny=orbital
orbitować=cylchdro
orbitowanie=cylchdro
orchidea=tegeirian
orczykowy=lifft
order=gorchymyn
ordowik=ordofigaidd
ordynariusz=cyffredin
ordynarnie=di-chwaeth
ordynarny=di-chwaeth
ordynat=drefnu
ordynator=ysbyty
ordynować=arfer
ordynus=cad
orędować=eiriolwr
orędownictwo=eiriolaeth
orędownik=hyrwyddwr
oręż=arf
organicznie=organig
organiczny=organig
organista=organydd
organizacja=sefydliad
organizacyjny=sefydliad
organizator=trefnydd
organizatorski=trefnu
organizm=corff
organizować=drefnu
organizowanie=drefnu
organoleptyczny=blas
organowy=organ
orientacja=tueddfryd
orientacyjny=dangosol
orientować=dwyrain
orkan=corwynt
orkiestra=band
orkiestralny=cerddorfaol
orkiestrowy=cerddorfaol
ornament=addurn
ornamentacja=addurniadau
ornamentacyjny=addurniadol
ornamentalny=addurniadol
ornamentowanie=addurniadau
ornamentowy=addurniadol
ornamentyka=addurniadau
ornitologia=adareg
orny=Âr
orogeneza=orogenesis
orszada=teigr
ortodoksyjny=uniongred
ortodoncja=orthodonteg
ortogonalny=orthogonal
ortografia=sillafu
ortograficznie=sillafu
ortograficzny=sillafu
ortopedia=patholeg
oryginał=gwreiddiol
oryginalnie=gwreiddiol
oryginalność=gwreiddiol
oryginalny=gwreiddiol
orzechowy=gnau
orzeczenie=penderfyniad
orzecznictwo=gyfraith
orzeł=eryr
orzeźwić=oer
oś=echelin
osaczyć=draen
osad=gwaddod
osąd=barn
osada=anheddiad
osadnictwo=anheddiad
osadniczy=aneddiadau
osadnik=trap
osadowy=gweddilliol
osadzać=sefydlu
osądzać=barnwr
osadzanie=glaw
osadzenie=seddi
osądzenie=barnwr
osadzić=sefydlu
osądzić=barnwr
osamotnić=anialwch
osamotnienie=unigrwydd
oścież=eang
ościeżnica=ffrâm
ósemkowy=wythol
osesek=sugnwr
oset=ysgallen
osiadać=sinc
osiadanie=ymsuddiant
osiągalny=cyraeddadwy
osiągniecie=cyflawniad
osiedlać=osod
osiedlanie=anheddiad
osiedle=anheddiad
osiem=wyth
osiemnaście=deunaw
osiemnaścioro=deunaw
osiemnasty=ddeunawfed
osierdziowy=pericardial
osierocenie=profedigaeth
osierocić=anialwch
osiodłać=cyfrwy
oskarżenie=gyhuddiad
oskrobać=grafu
osłabiać=gwanhau
osłabić=gwanhau
osłabienie=gwendid
osładzać=llonna
oślepianie=llacharedd
oślepić=ddall
oślepienie=dallineb
oślepnięcie=dallineb
ośli=asyn
ośmieszać=gwawdio
ośmieszanie=gwawdio
ośmieszyć=gwawdio
ośmiobok=octagon
ośmiokąt=octagon
ośmiokrotnie=wyth
ośmioro=wyth
ośmiościan=dorri
osmolić=budr
osmoza=osmosis
ósmy=wythfed
osobiście=person
osobisty=personol
osobliwie=od
osobliwy=unigol
osobnik=unigol
osocze=plasma
osowiałość=iselder
osowieć=gwyfynod
ospale=gysglyd
ospałość=gysglyd
osprzęt=atodiadau
ośrodek=canola
ośrodkowy=ganolog
ostać=sefyll
ostatecznie=olaf
ostateczny=terfynol
ostatni=diwethaf
ostatnio=diwethaf
ostro=gryf
ostrobok=ceffyl
ostróg=sbardun
ostroga=sbardun
ostrokrzew=gelyn
ostrość=eglurder
ostrosłup=pyramid
ostrożeń=ysgallen
ostrożnie=rhybudd
ostrożność=rhybudd
ostry=finiog
ostryga=wystrys
ostrygowy=wystrys
ostrzał=tân
ostrzarka=min
ostrze=llafn
ostrzegacz=tân
ostrzeganie=rhybudd
ostrzegawczo=rhybudd
ostrzegawczy=rhybudd
ostrzeliwać=tân
ostrzenie=min
ostrzeżenie=rhybudd
ostudzenie=oer
ostudzić=oer
ostygnięcie=oer
osuszać=draen
osuszanie=draenio
osuszenie=draenio
osuszyć=sych
osuwanie=ymsuddiant
osuwisko=tirlithriad
oświadczać=datgan
oświadczenie=datganiad
oświata=addysg
oświatowy=addysgol
oświetlanie=goleuadau
oświetlenie=goleuadau
oswobodzenie=ryddhad
oswobodzić=ryddhau
osypać=gollyngiad
osypisko=sgri
oszacować=amcangyfrif
oszacowanie=amcangyfrif
oszacowywać=amcangyfrif
oszałamiająco=syfrdanol
oszałamianie=syfrdanol
oszalowanie=crib
oszczędnie=gynnil
oszczędny=cost
oszczędzać=arbed
oszczędzanie=arbed
oszczędzić=arbed
oszczepowy=gwaywffon
oszklenie=ffenestri
oszklić=gwydredd
oszlifować=fflysio
oszpecenie=anffurfiad
oszukańczo=dwyll
oszustwo=twyll
otaczać=amgylchynu
otaczanie=cyfagos
otrzeźwić=sobr
otrzymywać=derbyn
otrzymywanie=derbyn
otucha=gysur
otulina=hôl
otumanić=tynnu
otwarcie=agored
otwartość=agored
otwierać=agored
otwieracz=agoriad
otwór=twll
otworek=twll
otworzyć=agored
otyłość=gordewdra
otynkować=plastr
owacja=slofacia
owacyjny=brwdfrydig
owad=bryfed
owadobójczy=pryfleiddiad
owadzi=bryfed
owal=hirgrwn
owalny=hirgrwn
owca=defaid
owczarnia=blygu
owczarz=bugail
ówczesny=yna
owczy=defaid
owiać=hel
owies=ceirch
owijanie=weindio
owijka=gafael
owładnąć=hel
owłosienie=gwallt
owo=gair
owoc=ffrwythau
owocnia=pericarp
owocny=ffrwythlon
owocobranie=casglu
owocolistek=carpel
owocować=ffrwythau
owocowy=ffrwythau
owodnia=amnion
owrzodzenie=wlser
owsiany=ceirch
owszem=oes
ożaglowanie=sail
ozdoba=addurniadau
ozdobienie=addurniadau
ozdobnik=addurn
ozdobny=addurniadol
ozdrowieć=gwellhad
ozdrowieniec=ymadfer
ożenek=priodas
oziębiać=dull
oziębiacz=oerach
oziębić=oer
oziębienie=dieithrwch
ozimy=gaeaf
oznaczać=cymedr
oznaczanie=penderfyniad
oznaczenie=arwydd
oznajmienie=cyhoeddiad
oznaka=arwydd
ożóg=banadl
ozon=osôn
ozonowy=oson
ozór=tafod
ożywiać=fyw
ożywienie=cynnydd
pachnidło=bersawr
pachnieć=arogl
pacierz=gweddi
pacierzowy=cefn
paciorek=glain
pacjent=cleifion
pacnąć=slap
pacyfista=heddychwr
pacykować=dwb
pacynka=bypedau
paczenie=dechrau
paczka=pecyn
paczkować=pecyn
pączkować=blagur
paczkowanie=pacio
pączkowanie=ffrindiau
paczkowy=parsel
pączkowy=blagur
padać=glaw
padaczka=epilepsi
padalec=llyngyr
padok=cae
pager=swnyn
paginacja=tudalennau
pagodowy=ffigys
pagórek=bryn
pagórkowaty=bryniog
pajac=clown
pajacyk=bypedau
pajda=darn
pajęczak=arachnid
pak=cae
pąk=blagur
paker=pacio
pakiet=pecyn
pakietowy=pecyn
pakować=pecyn
pakowacz=pacio
pakowaczka=pacio
pakowanie=pacio
pakowarka=pecynnu
pakowy=cae
paktować=trafod
pakuły=tynnu
pakunek=pecyn
pakunkowy=pacio
pała=nob
pałac=palas
pałacowy=palas
pałacyk=palas
palacz=ysmygwyr
pałąk=mechnïaeth
pałąkowaty=crwm
pałaszować=anfon
palcowanie=byseddu
palcówka=bysedd
palcowy=bys
palec=bys
palenie=ysmygu
palenisko=ffwrnais
paleniskowy=grât
paleta=palet
pałętanie=palet
paletowy=baletau
paliatyw=lliniarol
paliatywny=lliniarol
palik=peg
palikować=peg
palikowanie=pegiau
palisander=rhoswydd
paliwo=tanwydd
paliwowy=tanwydd
pałka=cosh
palma=palmwydd
palmowy=palmwydd
palnąć=cosh
palnik=llosgwr
palnikowy=llosgwr
palny=fflamadwy
palowanie=pentyrrau
palto=côt
paluch=blaen
pamflet=pamffled
pamiątkowy=goffa
pamięć=cof
pamiętać=cofio
pamiętanie=cof
pamiętnik=dyddiadur
pamiętnikarz=dyddiadurwr
pamiętny=gofiadwy
pancernik=ryfel
panew=pan
panewka=pan
paniczny=panig
panierować=côt
panika=panig
panikować=panig
paniusia=clecs
panna=miss
panoramiczny=lydan
panoramowanie=pan
panoszyć=parhau
państwo=gwladol
państwowy=gwladol
pantera=panther
panterka=panther
papeteria=swyddfa
papier=papur
papierek=papur
papierniczy=papur
papieros=sigarét
papierośnica=sigarét
papierosowy=sigarét
papierowy=papur
papkowaty=pastai
paprać=llanast
papranina=llanast
paproć=rhedyn
papryka=pupur
paprykarz=pupur
paprykowy=pupur
papucie=sliperi
papuga=parot
papuzi=parot
paraboloida=paraboloid
paradny=gala
paradoks=baradocs
paradowanie=arddangos
paradygmat=patrwm
parafia=plwyf
parafialny=plwyf
parafina=paraffin
parafinować=paraffin
parafinowanie=car
parafinowy=gwyr
paragraf=paragraff
paralela=cyfochrog
paralelnie=cyfochrog
paralelny=cyfochrog
paraliż=parlys
paramedyczny=parafeddygon
parametr=paramedr
paranoja=paranoia
parantela=gysylltiadau
parasol=ymbarél
parasolka=ymbarél
parasolowy=ymbarél
parcela=plot
parciany=gwregys
parcie=pwysau
pardwa=grugiar
paręset=cant
park=parc
parkan=ffens
parkiet=parquet
parkietowy=parquet
parking=parcio
parkować=parc
parkowanie=parcio
parkowy=parc
parlament=senedd
parlamentariusz=seneddwyr
parlamentarnie=seneddol
parlamentarny=seneddol
parlamentarzysta=seneddol
parnik=stemar
parodia=parodi
parodystyczny=parodi
parol=barôl
parostwo=pendefigaeth
parować=anweddu
parowanie=anweddu
parowiec=stemar
parówka=selsig
parowóz=locomotif
parowy=stêm
partactwo=cyffug
partaczyć=llanast
partenogeneza=parthenogenesis
partia=parti
partycja=balis
partycypacyjny=cyfranogol
partyjka=gêm
partyjny=parti
partykuła=gronynnau
partyzant=partisan
parytet=cydraddoldeb
parzenie=fragu
parzystość=cydraddoldeb
pasaż=cyntedd
pasażer=teithwyr
pasażerski=teithwyr
paschalny=pasg
pasek=bar
pasemko=meysydd
paser=ffens
paserstwo=ffensys
pasja=angerdd
pasjans=amynedd
pasjonująco=angerdd
paskowy=stribed
paskuda=direidi
paskudnie=hyll
paskudnik=braw
paskudny=cas
paskudzić=llanast
pasmo=band
pasmowy=band
pasować=gêm
pasowanie=addas
pąsowieć=gochi
pasożyt=parasit
pasożytniczy=parasitig
pasożytowanie=parasitig
pastelowy=pastel
pasternak=pannas
pasterski=bugeiliol
pasterz=bugail
pastisz=clytwaith
pastoralny=bugeiliol
pastować=gwyr
pastuch=bugail
pastuszka=bugail
pastwa=ysglyfaethus
pastylka=dabled
pasywa=rhwymedigaethau
pasywny=goddefol
paszczęka=geg
paszkwil=enllib
paszport=pasport
paszportowy=pasport
pasztet=pastai
pasztetowy=pastai
patentować=patent
patentowy=patent
patera=llwyfandir
paternalistyczny=nawddoglyd
patka=tab
patogenny=pathogenau
patolog=patholegydd
patologia=patholeg
patologiczny=patholegol
patos=pathos
patriarcha=patriarch
patriota=gwladgarwr
patriotycznie=gwladgarol
patriotyczny=gwladgarol
patrol=patrôl
patrolować=patrôl
patrolowanie=patrôl
patrolowy=patrôl
patroszyć=perfedd
patrzeć=edrych
patykowaty=main
patyna=patina
pawilon=pafiliwn
pazerny=barus
paznokciowy=ewinedd
paznokieć=hoelen
pazur=crancod
pchać=gwthio
pchnięcie=bwyslais
pęcherz=bledren
pęcherzyk=swigen
pechowy=anlwcus
pęczek=bagad
pęcznienie=chwydd
pęd=momentwm
pedagog=athro
pedagogia=addysgeg
pedagogiczny=addysgol
pedagogika=addysgeg
pedał=pedal
pedałować=pedal
pedałowanie=pedal
pedałowy=droedlath
pederasta=hoyw
pędrak=dot
pędzel=brwsh
pędzenie=goryrru
pejcz=chwip
pejzaż=tirwedd
pejzażysta=tirweddau
pęk=bagad
pękanie=agennu
peklowanie=halltu
pęknięcie=dorri
pektorał=pectoral
pektyna=pectin
pełen=llawn
peleryna=fantell
pełgać=taflu
pelikan=pelican
pełnia=llawnder
pełnić=gweithredu
pełnienie=gweithredu
pełno=llawn
pełnoetatowy=llawn-amser
pełnoletni=oed
pełnoletniość=oedolion
pełnometrażowy=hyd
pełnomocnictwo=dirprwy
pełnomocnik=asiant
pełnoprawny=llawn
pełność=llawnder
pełnowartościowy=sterling
pełny=llawn
penetracja=treiddio
penetrować=treiddio
penetrowanie=treiddio
penis=pidyn
pens=pennau
pensja=cyflog
pensjonat=pensiwn
pensjonować=wrthod
pepsyna=pepsin
percepcja=canfyddiad
percepcyjny=canfyddiadol
percypować=gweld
perełka=drysor
perełkowy=perlog
perfekcja=berffaith
perfekcjonista=berffeithydd
perfekcjonizm=berffaith
perfekcyjnie=perffaith
perfekcyjność=berffaith
perfekcyjny=perffaith
perfidny=peryglus
perfumować=arogl
perfumy=bersawr
pergamin=memrwn
pergaminowy=memrwn
period=cyfnod
periodyczny=cyfnodol
periodyk=cyfnodolyn
perkal=chintz
perkalowy=chintz
perkoz=gwyach
perkusista=drymiwr
perkusja=drymiau
perkusyjny=drum
perła=perlog
perlić=perlog
perłowy=perlog
permanencja=sefydlogrwydd
permanentny=barhaol
permisywny=caniataol
perorować=cwac
personalny=gweithlu
personel=staff
personifikować=dynwared
personifikowanie=dynwared
perspektywa=safbwynt
perswadować=perswadio
perta=pert
pertraktacja=trafodaethau
pertraktować=trafod
peruka=wig
perukarz=wig
perwersyjny=gwrthnysig
peryferie=ymylon
peryferyjność=pell
peryferyjny=ymylol
peryhelium=perihelion
perymetr=perimedr
perypatetyczny=teithiol
perypetia=trychineb
perystaltyka=peristalsis
perz=marchwellt
pestycyd=plaladdwyr
pętać=glocsen
pętelka=cylch
pętla=cylch
pętlowy=cylch
petycja=ddeiseb
pewien=a
pewniak=dibynadwy
pewnik=cert
pewno=bendant
pewność=hyder
piać=frân
piach=tywod
piana=ewyn
pianino=piano
pianista=pianydd
pianistyczny=piano
pianka=ewyn
piankowy=ewyn
pianotwórczy=ewyn
pianowy=ewyn
piasek=tywod
piaskarka=tywod
piaskowcowy=tywodfaen
piaskowiec=tywodfaen
piaskowy=tywod
piasta=canolbwynt
piastować=dal
piastun=gwarcheidwad
piastunka=nyrs
piaszczarka=tywod
piaszczysty=tywodlyd
piątka=pum
piąty=pumed
pić=diod
picie=yfed
piec=ffwrnais
pięć=pum
pięćdziesiątnica=pentecost
piechota=troedfilwyr
piechur=cerddwr
pięciobok=pentagon
pięciokąt=pentagon
pięciokrotnie=pum
pięcioro=pum
piecowy=ffwrnais
piecyk=ystod
pieczara=ogof
pieczarka=madarch
pieczarkowy=madarch
pieczątka=stamp
pieczęć=stamp
pieczeń=rhost
pieczętować=sêl
pieczyste=rhost
pieczywo=bara
piedestał=pedestal
piędź=rhychwant
piekarnik=popty
piekarski=pobydd
piekarz=pobydd
piekielnik=uffern
piekielny=uffern
piekło=uffern
pięknieć=craciau
piękniś=fop
pielęgnacja=gofal
pielęgniarz=nyrs
pielęgnować=nyrs
pielęgnowanie=feithrin
pielenie=chwynnu
pielgrzymkowy=bererindod
pielgrzymować=bererindod
pielucha=diaper
pieluszka=diaper
pień=creadigol
pieniactwo=ymgyfreithio
pieniądz=arian
pieniężny=arian
pieprz=pupur
pieprzniczka=pupur
pieprzny=sbeislyd
pieprzowy=pupur
pieróg=pastai
pierożek=pastai
pierś=fron
pierścień=modrwy
pierścionek=modrwy
piersiowy=pectoral
pierwiastek=gwraidd
pierwiastkowy=elfennol
pierwiosnek=briallu
pierwiosnka=briallu
pierworodny=gwreiddiol
pierwotnie=gwreiddiol
pierwotność=cyntefig
pierwotny=cynradd
pierwowzór=prototeip
pierwszoplanowy=cynradd
pierwszorzędny=cysefin
pierwszorzędowy=cynradd
pierzchać=ffoi
pierze=blu
pies=ci
pięść=ddwrn
pięściarski=bocsio
pięściarstwo=bocsio
pięściarz=paffiwr
piesek=ci
pieśniarski=canu
pieśniarz=cantores
pieszczotliwie=annwyl
pieszo=droed
pięta=sawdl
piętka=sawdl
piętnaście=pymtheg
piętnaścioro=pymtheg
piętnasty=bymthegfed
piętnowanie=stigma
pietruszka=persli
pietysta=pietist
pigmentowy=pigment
pigułka=bilsen
pijać=yfed
pijak=feddw
pijaństwo=meddwdod
pik=brig
pikanteria=croen
pikantny=sbeislyd
pikieta=piced
pikietować=piced
piknik=picnic
piknikowy=picnic
pikowanie=cwiltio
pikowy=pique
piksel=picsel
piktogram=pictogram
pilastr=pilaster
piłka=bêl
piłkarstwo=pêl-droed
piłkarz=pêl-droed
pilnie=brys
pilno=awyddus
pilność=frys
pilnowanie=gard
pilny=frys
pilot=peilot
pilotaż=peilot
pilotażowy=peilot
pilotować=peilot
pilotowy=peilot
pinakiel=pinacl
piołunowy=chwerw
pion=fertigol
pionek=darn
pionier=arloeswr
pionierski=arloeswr
pionierstwo=arloesol
pionowo=fertigol
pionowy=fertigol
piórkowy=pen
piórnik=pen
pióro=pen
piorun=mellt
piorunochron=mellt
piosenkarz=cantores
piracki=môr-leidr
piramida=pyramid
piramidalnie=pyramid
piramidalny=bera
piramidka=pyramid
piramidowy=pyramid
pirat=môr-leidr
pisać=ysgrifennu
pisak=marciwr
pisanie=ysgrifennu
pisarek=awduron
pisarski=clerigol
pisarstwo=ysgrifennu
pisarz=awdur
pisemny=ysgrifenedig
piśmiennictwo=llenyddiaeth
piśmienność=llythrennedd
piśmienny=llythrennog
pismo=llythyr
pisownia=sillafu
pistolet=gwn
pistoletowy=gwn
pisywać=ysgrifennu
piszczałka=pibell
piszczel=tibia
pita=feddw
piwiarnia=tafarn
piwiarniany=tafarn
piwko=cwrw
piwnica=islawr
piwniczka=seler
piwniczny=islawr
piwny=cwrw
piwo=cwrw
piwosz=yfwr
piwowarski=bragu
piwowarstwo=bragu
płaca=cyflog
płacenie=taliad
placenta=brych
płacić=dalu
placówka=sefydliad
placowy=cyflogres
płacowy=cyflogres
placyk=sgwâr
płacz=crio
płaczliwość=crio
plądrowanie=chwilota
plafon=nenfwd
plagiat=llên-ladrad
plagiatorstwo=llên-ladrad
płakać=crio
plakacista=poster
plakat=poster
plakatowy=poster
plakieta=plac
plakietka=bathodyn
plama=staen
plamiak=hadog
plamić=staen
plamisty=brych
plan=cynllun
planarny=planar
planeta=blaned
planetarny=planedau
planista=cynlluniwr
plankton=plancton
planować=amserlen
planowanie=cynllunio
planowy=cynllunio
plansza=bwrdd
plantacja=planhigfa
plantatorski=ffermwyr
plask=slap
płaski=fflat
płasko=fflat
płaskonosy=fflat
płaskorzeźba=rhyddhad
płaskość=gwastadrwydd
płaskownik=fflat
płaskowyż=llwyfandir
płaskowzgórze=llwyfandir
plaśnięcie=pat
plasowanie=osod
plastik=plastig
plastikowy=plastig
plastyczny=plastig
plastyk=plastig
plastyka=celf
plastykowy=plastig
płaszcz=mantell
płaszczka=baladr
płaszczyk=clogyn
płaszczyzna=awyren
płat=taliad
platan=awyren
płatek=petal
platerowanie=gorchudd
płatniczy=talu
płatnik=talwr
płatność=taliad
płatny=ffi
platyna=platinwm
platynowy=blatinwm
pławić=hwyaden
pławny=bywiog
playback=chwarae
płaz=ymlusgiaid
plaża=traeth
plazma=plasma
plazmowy=plasma
plażowicz=ymdrochwyr
plażowy=traeth
płciowość=rhywioldeb
pleban=ficer
plecy=ôl
pled=rug
plejada=galaeth
plemnik=sberm
plenarny=llawn
plenić=bridio
plenność=ffrwythlondeb
plenny=ffrwythlon
pleśń=wyddgrug
pleśniawka=fronfraith
pleśnieć=wyddgrug
pleśniowy=wyddgrug
płetwa=asgell
plewienie=chwynnu
plik=ffeil
plinta=blinth
pliszka=siglen
płochliwy=swil
płochy=anystyriol
płócienko=calico
płócienny=gynfas
płodnie=ffrwythlon
płodność=ffrwythlondeb
płodny=ffrwythlon
płodozmian=cylchdro
plomba=sêl
plombować=sêl
płomień=fflamau
płomienica=ffliw
płomienny=fflamau
plon=cynnyrch
płonny=ddiwerth
płot=ffens
płotek=clwydi
ploter=plotydd
płotkarski=clecs
plotkarstwo=clecs
plotkarz=clecs
plotkowanie=clecs
płótno=gynfas
płowieć=pylu
płowożółty=bwff
płowy=fawn
pluć=rhagorol
płucny=ysgyfeiniol
płuco=ysgyfaint
plugawość=budreddi
plusk=sblash
pluskać=sblash
pluskanie=sblash
pluskwa=nam
plwocina=rhagorol
płycina=panel
płycizna=bas
płyn=hylif
płynnie=rhugl
płynność=hylifedd
płynny=hylif
płyta=cd
płytka=plât
płytki=platiau
płytko=bas
płytowanie=platiau
płytowy=plât
pływ=llif
pływalność=hynofedd
pływowy=llanw
pnącze=ddringwr
pneumatycznie=niwmatig
pneumatyczny=niwmatig
pneumonia=niwmonia
pobawić=hwyl
pobębnić=drum
pobicie=batri
pobielanie=crisialau
pobłażać=hiwmor
pobłażliwość=goddefgarwch
pobliski=gerllaw
pobocze=ysgwydd
poboczny=mân
poborca=casglwr
pobory=cyflog
pobratymiec=cyfatebol
pobratymstwo=cymodlon
pobrzeże=cyrion
pobrzeżny=arfordir
pobudzać=hwb
pobudzanie=symbyliad
pobudzić=hwb
pobujać=fib
pobyt=aros
pobytowy=caniatáu
pocałować=cusanu
pocałunek=cusanu
pocenie=chwysu
pochlebca=smwddi
pochlebiać=gwastad
pochlebić=gwastad
pochlebnie=canmol
pochlebny=cyfarch
pochód=march
pochodna=deilliadol
pochodnia=torch
pochodny=deilliadol
pochodzenie=tarddiad
pochodzić=ddod
pochopnie=ysgafn
pochopność=crynhoi
pochopny=anystyriol
pochować=gladdu
pochowanie=gladdu
pochówek=claddu
pochrząkiwać=hem
pochwa=fagina
pochwała=canmol
pochwalić=canmol
pochwowy=wain
pochwycenie=trawiad
pochwycić=dal
pochył=troad
pochylać=gogwydd
pochylanie=gogwydd
pochylenie=llethr
pochylnia=ramp
pochyłość=llethr
pociąć=torri
pociąg=hyfforddi
pociągać=ganlyniad
pociąganie=dynnu
pociągnięcie=strôc
pociągowy=drafft
pocić=chwysu
pociecha=gysur
pocięgiel=warthol
pocieszać=terfynell
pocieszenie=gysur
pocieszny=doniol
pocieszyć=terfynell
pocisk=taflegryn
poćwiartowanie=chwarteru
poćwiczyć=arfer
począć=wneud
początek=dechrau
początkowanie=cychwynnol
początkowo=cychwynnol
początkowy=cychwynnol
poczciwość=gonestrwydd
poczciwy=onest
poczekać=aros
poczekalnia=aros
poczet=erbyn
poczmistrz=bostfeistr
poczta=bost
pocztówka=post
pocztowy=post
poczucie=synnwyr
poczwara=anghenfil
poczwórny=cwad
poczynanie=dechrau
poczynić=wneud
poczytać=darllen
poczytność=poblogrwydd
podanie=gweinyddu
podarcie=ffurflen
podarek=rhodd
podarować=rhoi
podarunek=rhodd
podarunkowy=anrheg
podatek=treth
podatkowy=treth
podatnie=agored
podatnik=trethadwy
podatny=agored
podawać=gweinyddu
podawanie=gweinyddu
podaż=cyflenwad
podążać=dilyn
podążyć=dilyn
podbicie=codi
podbieg=ran
podbiegunowy=polar
podbijak=ystlumod
podbój=goresgyniad
podbródek=ên
podbrzusze=abdomen
podbudować=sail
podburzanie=anogaeth
podburzenie=anogaeth
podchodzenie=dull
podchodzić=at
podchorąży=cadét
podchwytliwy=anodd
podciąć=ymyl
podciąg=is-linyn
podciągać=dynnu
podcień=arcêd
podczas=yn
podczerwień=ir
podczerwony=is-goch
poddawać=pwnc
poddusić=cawl
poddział=isrannu
poddzierżawić=isosod
podejmować=gymryd
podejrzanie=amheus
podejrzeć=rhagolwg
podejrzenie=amheuaeth
podejrzewać=amau
podejrzliwie=amheus
podejrzliwość=amheuaeth
podejrzliwy=amheus
podejść=dulliau
podejście=dull
podekscytowanie=cyffro
podenerwować=drist
podeprzeć=prop
podesłać=sbwriel
podeszwa=unig
podeszwowy=droed
podgardlanka=selsig
podgardle=gwddf
podgatunek=isrywogaeth
podglądać=rhagolwg
podglądanie=clustfeinio
podglebie=isbridd
podgłówek=clustog
podgonić=frys
podgromada=is-ddosbarth
podgrzać=gwres
podgrzewać=gwres
podgrzewacz=gwresogydd
podium=podiwm
podjąć=gymryd
podjazd=rhodfa
podjazdowy=gwylliaid
podjęcie=gymryd
podjudzać=ci
podjudzanie=anogaeth
podjudzenie=anogaeth
podkanclerzy=is-ganghellor
podkładka=pad
podklasa=is-ddosbarth
podkolanówka=pen-glin
podkomisarz=cynorthwy-ydd
podkomisja=is-bwyllgor
podkomitet=is-bwyllgor
podkomorzy=siambrlen
podkopowy=cloddio
podkopywać=tanseilio
podkopywanie=tanseilio
podkowa=pedol
podkowiec=pedol
podkradać=dwyn
podkradanie=ddwyn
podkraść=dwyn
podkreślać=straen
podkreślenie=straen
podkreślić=straen
podlać=dyfrio
podłączać=cysylltu
podłączyć=cysylltu
podlegać=pwnc
podleganie=amlygiad
podległość=darostwng
podlewać=dyfrio
podlewanie=dyfrhau
podlotek=harddegau
podłoże=haen
podłużnie=hyd
podłużny=hydredol
podmiatać=hel
podmiejski=maestrefol
podmienić=amnewid
podminować=tanseilio
podmiot=gweithredwr
podmiotowy=goddrychol
podmuch=chwyth
podmuchiwać=ergyd
podmurować=sail
podmyć=gwanhau
podnająć=isosod
podniebienie=blas
podniecenie=cyffro
podnieść=cynnydd
podniesienie=cynnydd
podnieta=symbyliad
podniosłość=uchel
podnosić=cynnydd
podnośnik=lifft
podnośny=codi
podnoszenie=cynnydd
podnóże=droed
podobieństwo=tebygrwydd
podobizna=ffacs
podobnie=unig
podobno=debyg
podobny=tebyg
podogonie=doc
podomka=gwn
podpalacz=ysmygwyr
podparcie=cymorth
podpatrywać=sbïo
podpatrywacz=sbïo
podpatrzyć=sbïo
podpiąć=bachyn
podpięcie=cysylltu
podpierać=prop
podpinka=leinin
podpis=llofnod
podpisać=arwydd
podpisanie=llofnod
podpisywać=arwydd
podpisywanie=arwydd
podpora=prop
podpórka=prop
podporowy=bwyslais
podporucznik=is-gapten
podporządkowanie=cydymffurfio
podpowiadać=prydlon
podpowiadanie=annog
podpowiedź=awgrym
podpowiedzieć=prydlon
podprażać=rhost
podrabiać=ffug
podrabianie=ffug
podrapać=dechrau
podrażnienie=cosi
podręcznik=llaw
podręcznikowy=gwerslyfr
podręczny=pop
podrobić=dynwared
podróbka=ffug
podrostek=ifanc
podrównikowy=cyhydeddol
podróż=daith
podrozdział=adran
podróżniczy=teithio
podróżować=teithio
podróżowanie=teithio
podrzeć=ffurflen
podrzędny=plentyn
podsądny=diffynnydd
podściółka=sbwriel
podsekretarz=dan
podskarbi=trysorydd
podskubać=tynnu
podsłuchiwanie=tapio
podsłuchowy=clustfeinio
podstacja=is-orsaf
podstawa=sylfaen
podstawiać=dirprwy
podstawić=dirprwy
podstawienie=cyfnewid
podstawka=sylfaen
podstawowy=cynradd
podstemplować=prop
podstrzelić=clwyf
podstrzesze=llofft
podstrzyżenie=ymyl
podsufitowy=nenfwd
podsumować=swm
podsumowanie=crynodeb
podsumowywać=crynhoi
podsuwać=awgrymu
podsuwanie=awgrymu
podświadomość=anymwybodol
podszept=awgrym
podszewka=leinin
podszywać=dynwared
podtlenek=nitraidd
podtrzymać=cynnal
podtrzymanie=cynnal
podtrzymywać=cynnal
podtytuł=isdeitl
podumać=awen
podupadać=dirywiad
podupadanie=dirywiad
podusić=cawl
poduszka=clustog
poduszkowy=glustog
podwajać=dwbl
podwajanie=dyblu
podwatować=cwilt
podważać=tanseilio
podważanie=her
podważenie=her
podważyć=her
podwędzić=pinsiad
podwiązać=tei
podwiązka=garter
podwieczorek=te
podwiesić=atal
podwieszka=sling
podwieźć=lifft
podwijać=bwyd
podwodny=tanddwr
podwoić=dwbl
podwój=dwbl
podwojenie=dyblu
podwójnie=dwbl
podwójny=dwbl
podwórko=iard
podwórze=iard
podwórzowy=libart
podwozie=ffrâm
podwoziowy=ffrâm
podwyżka=cynnydd
podwyższać=cynnydd
podwyższanie=codi
podwyższenie=cynnydd
podwyższyć=cynnydd
podyktować=mynnu
podyskutować=drafod
podzbiór=is-set
podzespół=elfen
podziać=mynd
podział=dosbarthu
podziałka=cae
podziałowy=ymholltiad
podziękować=ddiolch
podziękowanie=diolch
podzielać=rhannu
podzielić=rhannu
podzielnie=galw
podziemie=ddaear
podziemny=ddaear
podziw=edmygedd
podziwiać=edmygu
podźwignięcie=diwygiad
poemat=gerdd
poeta=bardd
poetycki=barddoniaeth
poetyckość=barddoniaeth
poetyczność=barddonol
poetyczny=barddol
poezja=barddoniaeth
pofałdowanie=plygu
pofolgować=fwynhau
pogadać=siarad
pogadanka=sgwrs
poganiacz=chwip
pogarda=dirmyg
pogarszać=waeth
pogiąć=twist
pogięcie=plygu
pogląd=weld
poglądowy=papur
pogładzić=strôc
pogłaskać=pat
pogłębiać=cynnydd
pogłębić=dyfnhau
pogłębienie=dyfnhau
pogłowie=poblogaeth
pogoda=tywydd
pogodny=siriol
pogodowy=tywydd
pogodzenie=cysoniad
pogorszenie=dirywiad
pogorszyć=gwaethygu
pogórze=llwyfandir
pogotowie=ambiwlans
pograć=chwarae
pogranicze=ffin
pograniczny=ffin
pogratulować=longyfarch
pogrążać=sinc
pogrążyć=sinc
pogromca=goncwerwr
pogrozić=ysgwyd
pogrubiać=eofn
pogrubić=eofn
pogrzeb=angladd
pogrzebać=gladdu
pogrzebacz=brocer
pogrzebanie=claddu
pogrzebowe=angladd
pogrzebowy=angladd
pogubić=drysu
pogwałcać=groes
pogwałcenie=groes
pogwar=murmur
pogwizd=chwiban
pogwizdywać=chwiban
pohamować=cymedrol
pohukiwać=cynnydd
poić=dyfrio
poinformować=hysbysu
poinstruować=hyfforddi
pointa=pwynt
pojąć=deall
pojawiać=ymddangos
pojawić=derbyn
pojawienie=ymddangosiad
pojazd=cerbydau
pojechać=fynd
pojęcie=cysyniad
pojęciowy=cysyniadol
pojednanie=cysoniad
pojednawca=cymodwr
pojedynczy=sengl
pojemnik=cynhwysydd
pojemność=gallu
pojemny=cynhwysydd
pojenie=dyfrio
pojeść=bwyta
pojmać=dal
pojmanie=dal
pojmany=ddal
pojmowanie=dealltwriaeth
pójść=fynd
pokaleczenie=poenus
pokarm=bwyd
pokarmowy=bwyd
pokątnie=gyfrinachol
pokawałkowanie=dameidiog
pokaz=dangos
pokazać=dangos
pokaźny=sylweddol
pokazowy=arddangos
pokazywać=dangos
pokazywanie=dangos
póki=tan
pokierować=canllaw
pokład=dec
pokładowy=bwrdd
poklask=gymeradwyaeth
poklasyfikować=dosbarthu
poklepać=pat
pokłon=bwa
pokłonić=bwa
pokochać=cariad
pokój=ystafell
pokojowiec=gwas
pokojówka=forwyn
pokojowo=heddwch
pokojowy=heddwch
pokolenie=genhedlaeth
pokoleniowy=cenedlaethau
pokolorować=lliw
pokonać=drechu
pokonanie=drechu
pokonywać=oresgyn
pokonywanie=goresgyn
pokopać=gic
pokora=gostyngeiddrwydd
pokornie=ostyngedig
pokorny=ostyngedig
pokosztować=blas
pokraczny=od
pokrętka=llinyn
pokrewieństwo=cysylltiad
pokrewnie=debyg
pokrewny=cysylltiedig
pokroić=torri
pokrój=arfer
pokropić=rhagorol
pokropienie=ychydig
pokrótce=byr
pokrowiec=clawr
pokryć=clawr
pokrycie=clawr
pokrywa=cap
pokrywać=clawr
pokrywanie=gorgyffwrdd
pokrywka=cap
pokrywkowy=caead
pokrzepienie=sicrwydd
pokrzyk=crio
pokurcz=hyll
pokusa=demtasiwn
pokusić=ymgais
pokuszenie=demtasiwn
pokuta=edifeirwch
pokutować=edifarhau
pokwitanie=glasoed
pokwitowanie=derbyn
poła=fflap
polać=arllwys
połać=llwybr
połączenie=cysylltiad
połączeniowy=cysylltu
połączyć=cyswllt
połamać=egwyl
polana=llannerch
polano=llety
polarny=polar
poławiać=pysgod
pole=maes
polecać=argymell
polecenie=gorchymyn
polecić=argymell
polecieć=hedfan
polegać=dibynnu
polepszyć=gwell
polerka=gloywi
polerować=bwff
polerowanie=gloywi
poletko=plot
polewa=gwydredd
polewaczka=chwistrellu
polewanie=llifogydd
polewka=cawl
półgłówek=baw
policja=heddlu
policjant=plismon
policyjny=heddlu
policykliczny=polysyclig
policzkować=slap
polifoniczny=polyffonig
poligrafia=argraffu
poligraficzny=argraffu
polimer=polymerau
polimerowy=polymer
polimeryczny=polymerau
polip=polyp
poliptyk=polyptych
polisa=polisi
polistyren=polystyren
polistyrenowy=polystyren
politowanie=biti
politycznie=wleidyddol
polityczny=gwleidyddol
polityk=polisïau
poliuretan=polywrethan
poliuretanowy=polywrethan
polizać=lyfu
półka=silff
połknięcie=fwyta
półkula=hemisffer
półkulisty=cwpan
półmisek=ddysgl
północny=gogledd
półnuta=minim
polny=maes
polonez=polonaise
polotny=bywiog
połów=pysgod
polować=hela
polowanie=hela
połowowy=pysgota
polowy=maes
położenie=lleoliad
położnictwo=obstetreg
położnik=obstetrydd
położyć=roi
półpiętro=grisiau
półpiętrze=grisiau
półprodukt=canolradd
półprosta=baladr
półprzezroczystość=lled-dryloyw
półprzeźroczystość=lled-dryloyw
półprzezroczysty=dryloyw
półprzeźroczysty=dryloyw
półśrodek=lliniarol
polubić=ffansi
południk=meridian
południowy=de
półwysep=penrhyn
połykacz=bwyta
połykanie=fwyta
połysk=sglein
połyskiwanie=ddisgleirdeb
połyskliwość=ddisgleirdeb
połyskliwy=sgleiniog
pomachać=don
pomagać=helpu
pomaganie=helpu
pomagier=cynorthwywr
pomalować=lliw
pomalowanie=peintio
pomału=araf
pomarańcz=oren
pomarańcza=oren
pomarańczarnia=orendy
pomarańczowy=oren
pomarzyć=freuddwyd
pomaszerować=march
pomęczyć=artaith
pomiar=mesur
pomiarowy=mesur
pomiatać=hel
pomidor=tomato
pomidorowy=tomato
pomięcie=adeiladau
pomiędzy=rhwng
pomieścić=lle
pomieszać=drysu
pomieszanie=dryswch
pomieszczenie=ystafell
pomijać=anwybyddu
pomijalny=prin
pomijanie=sgipio
pominięcie=diffyg
pomiot=tail
pomniejszać=lleihau
pomniejszanie=pellhau
pomniejszenie=gostyngiad
pomnik=gofeb
pomny=ymwybodol
pomoc=helpu
pomocnica=cynorthwy-ydd
pomocnictwo=helpu
pomocniczo=arall
pomocniczy=atodol
pomocnik=cynorthwy-ydd
pomocny=defnyddiol
pomocowy=cymorth
pomocy=help
pomodlić=weddïo
pomostowy=pontio
pomówić=siarad
pompa=pwmp
pompka=pwmp
pompować=pwmp
pompowanie=pwmpio
pompownia=pwmp
pompowy=pwmp
pomroka=tywyllwch
pomścić=dial
pomsta=dial
pomstować=rap
pomszczenie=dial
pomylenie=dryswch
pomylić=camgymeriad
pomyłka=camgymeriad
pomysł=syniad
pomyśleć=meddwl
pomyślnie=llwyddiannus
pomyślność=llwyddiant
pomyślny=llwyddiannus
pomysłodawca=cychwynnydd
pomysłowość=dyfeisgarwch
pomysłowy=glyfar
pomyszkować=ffured
pomywacz=golchwr
ponad=dros
ponadczasowy=bythol
ponadnarodowy=rhyngwladol
ponadpaństwowy=rhyngwladol
ponaglać=annog
ponaglenie=atgoffa
ponawiać=ailadrodd
poncz=dyrnu
ponętnie=hudolus
ponętny=ddenu
poniekąd=ychydig
ponieść=arth
ponieważ=fel
poniewierka=adfyd
poniżyć=bychanu
ponoć=debyg
ponosić=arth
ponoszenie=dwyn
ponowić=ailadrodd
ponowienie=ailadrodd
ponton=cychod
popiół=lludw
popisać=ddangos
popisowy=trawiadol
popłacenie=talu
popłakać=crio
poplamić=staen
popłatny=broffidiol
popłoch=panig
poplotkować=clecs
popluwać=rhagorol
popołudnie=prynhawn
popołudniowy=prynhawn
poporodowy=ôl-enedigol
poprawa=gwelliannau
poprawczy=cywirol
poprawiać=gywir
poprawianie=gywir
poprawić=gwell
poprawienie=gywir
poprawka=diwygiad
poprawnie=gywir
poprawność=gywirdeb
poprawny=dilys
popróbować=blas
poprosić=gofyn
poproszenie=gofyn
poprowadzenie=llwybr
poprowadzić=arwain
poprzeć=cymorth
poprzecznie=trawslin
poprzeczny=trawslin
poprzedni=blaenorol
poprzednik=rhagflaenydd
poprzednio=flaenorol
poprzedzenie=blaenorol
poprzestać=cyfyngu
poprzez=gan
popsuć=gwastraff
popsucie=gwastraff
popukać=tap
populacja=poblogaeth
popularność=poblogrwydd
popuszczać=llac
popuszczenie=annog
popychać=gwthio
popychanie=gwthio
popyt=galw
popytowy=galw
pora=amser
porada=tip
poradnia=clinig
poradnictwo=cwnsela
poradnik=canllaw
poradzić=handlen
poranek=bore
poranny=bore
poratowanie=adalw
porażenie=parlys
porazić=streic
porażka=drechu
porcelana=llestri
porcelanowy=porslen
porcelit=porslen
porcja=dogn
porcjowanie=torri
pordzewieć=rhwd
poręba=clirio
poręczność=cyfleus
poręczyciel=gwarantwr
pornografia=pornograffi
pornograficzny=pornograffig
poród=genedigaeth
porodowy=lwfans
porost=cen
porosty=cen
porowaty=hydraidd
porównać=cymharu
porównanie=cymhariaeth
porównawczy=cymharol
porównywać=cymharu
porównywalnie=gymharol
porównywalny=cymharu
porównywanie=cymhariaeth
poroże=cyrn
porozmawiać=siarad
poróżowieć=gochi
porozumienie=cytundeb
porozumiewać=gyfathrebu
porozumiewanie=cyfathrebu
porozumiewawczy=wybod
port=porthladd
portfel=waled
portfelik=waled
portfelowy=portffolio
portier=porthor
portiernia=caban
portki=trowsus
portmonetka=pwrs
porto=porthladd
portowy=porthladd
portret=portread
portretować=portreadu
portretowy=portread
portyk=portico
porucznik=is-gapten
poruszać=symud
poruszanie=symud
poruszenie=cyffro
poruszyć=symud
porysować=dechrau
porysowanie=dechrau
porządek=gorchymyn
porządkować=drefnu
porządkowanie=archebu
porządkowy=gorchymyn
porządnicki=drefnus
porządnie=daclus
porządność=gonestrwydd
porządny=barchus
porzeczkowy=cyrens
porzucanie=gorau
porzucenie=gorau
posądzać=amau
posądzanie=amheuaeth
posadzenie=plannu
posądzenie=amheuaeth
posadzić=plannu
posag=gwaddol
posąg=cerflun
posażek=cerflun
posążek=cerflun
pościć=cyflym
pościel=taflenni
posegregować=segmentu
poseł=mr
poselstwo=neges
posępny=diflas
posiać=hau
posiadać=dal
posiadacz=deiliad
posiadanie=meddiant
posiadłość=eiddo
posiedzenie=cyfarfod
posiedzieć=eistedd
posiew=hadau
posiłek=prydau
posilić=bwyta
posiłkować=orfod
posiłkowy=ategol
posiniaczenie=cleisio
posinieć=porffor
poskąpić=gyfnod
poskramiać=atal
poskrobać=dechrau
poskromienie=atal
posłać=anfon
posłanie=neges
posłaniec=cennad
posłannictwo=genhadaeth
posłannik=cennad
pośledni=israddol
poślinić=lyfu
poślizg=slip
poślizgnięcie=slip
poślizgowy=ireidiau
pośliźnięcie=slip
posłowie=aelodau
posłuch=ufudd-dod
posłuchanie=gynulleidfa
posługa=weinidogaeth
posługacz=cynorthwy-ydd
posługiwać=defnydd
posługiwanie=defnydd
posłuszeństwo=ufudd-dod
posłuszny=ufudd
posłużyć=defnydd
posłyszeć=glywed
posmakować=blas
pośmiać=chwerthin
pośmiertnie=marwolaeth
pośmiewisko=chwerthin
posocznica=madredd
posokowiec=ci
posolić=halen
pospać=cysgu
pośpiech=frys
pospiesznie=frys
pośpiesznie=frys
pospieszyć=frys
pośpieszyć=frys
pospolicie=cyffredin
pospolity=cyffredin
posprzątać=glân
pośredni=canolradd
pośrednictwo=cyfryngu
pośredniczenie=gyfryngu
pośredniczy=gyfryngu
pośredniczyć=gyfryngu
pośrednik=brocer
pośrednio=anuniongyrchol
pośród=ymhlith
pośrodku=canol
postać=a
postanowić=penderfynu
postąpić=wneud
postarzał=oed
postaw=agweddau
postawa=agwedd
postawić=bet
postawienie=roi
postawny=golygus
postęp=cynnydd
postępek=gweithredu
postępować=ymlaen
postępowanie=weithdrefn
postępowo=gynyddol
postępowy=cynyddol
posterowanie=poster
posterunek=swydd
posterunkowy=gwnstabl
postój=stop
postojowe=parcio
postojowy=parcio
postraszyć=dychryn
postronek=llinyn
postronny=achlysurol
postrzał=saethu
postrzegać=gweld
postrzegalny=synhwyrol
postrzeganie=canfyddiad
postrzelać=saethu
postrzelić=saethu
postrzeżenie=canfyddiad
postrzeżeniowy=craff
postrzygacz=gliper
postukać=tap
postukiwać=pat
postulat=galw
postument=pedestal
postura=osgo
posucha=sychder
posunięcie=symud
posuwisty=symudol
poświadczenie=datganiad
poświęcać=aberth
poświęcenie=aberth
poświęcić=aberth
poświst=chwiban
posyłać=anfon
posyłka=parsel
poszanowanie=perthynas
poszczególny=unigol
poszczekiwać=rhisgl
poszczerbić=radd
poszczycić=balchder
poszerzanie=estyniad
poszerzenie=estyniad
poszkodowanie=dioddefwyr
poszukiwać=ceisio
poszukiwawczy=arolwg
poszum=murmur
poszybować=soar
potańczyć=dawns
potas=potasiwm
potasowy=potasiwm
potaż=potash
potencjał=potensial
potencjalny=potensial
potężny=pwerus
potknięcie=slip
potliwość=chwysu
potnieć=chwysu
potoczystość=rhugl
potokowy=brithyll
potomek=ddisgynnydd
potomny=plentyn
potomstwo=epil
potop=llifogydd
potopić=foddi
potrącać=atal
potrącanie=didynnu
potrącenie=didynnu
potracić=ddidynnu
potrącić=ddidynnu
potrafić=gallu
potraktować=drin
potrawa=bwyd
potrenować=arfer
potroić=trebl
potrójnie=triphlyg
potrwać=gymryd
potrząsać=ysgwyd
potrząsanie=ysgwyd
potrząść=ysgwyd
potrzask=trap
potrzaskać=dorri
potrząśnięcie=ysgwyd
potrzeba=angen
potrzebny=ofynnol
potrzebować=angen
potrzebowanie=angen
potrzymać=dal
potulność=gostyngeiddrwydd
potwierdzać=gadarnhau
potwierdzenie=cadarnhad
potwierdzić=gadarnhau
potwór=anghenfil
potwornie=erchyll
potworny=ofnadwy
potyczka=ysgarmes
poubierać=ymyl
pouczać=addysgu
pouczenie=cyfarwyddyd
pouczyć=addysgu
poufałość=gyfarwydd
poufnie=hyder
poufność=cyfrinachedd
poufny=cyfrinachol
poukładać=ddatrys
pourazowy=trawmatig
powąchać=arogl
powaga=disgyrchiant
powalać=budr
powalczyć=ymladd
powalić=ymledol
powątpiewać=amheuaeth
powątpiewanie=amheuaeth
poważać=barch
poważnie=ddifrif
poważny=difrifol
powiać=ergyd
powiadamiać=hysbysu
powiadomić=ddweud
powiadomienie=rhybudd
powiastka=stori
powiat=ardal
powiatowy=ardal
powiązać=cyswllt
powiązanie=cyswllt
powidło=jam
powiedzenie=ddweud
powiedzieć=dweud
powiększać=cynnydd
powielać=dyblygu
powielanie=atgynhyrchu
powielić=dyblygu
powiernictwo=ymddiriedolaeth
powierniczy=ymddiriedolaeth
powiernik=ymddiriedolwr
powierzchnia=ardal
powierzchownie=arwynebol
powierzchowny=arwynebol
powierzenie=aseiniad
powieść=nofel
powieściopisarz=nofelydd
powieściowy=nofel
powieszenie=crog
powietrze=awyr
powietrzny=awyr
powiew=awel
powikłanie=gymhlethdod
powinność=ddyletswydd
powinowactwo=cysylltiad
powinszować=longyfarch
powinszowanie=llongyfarch
powitać=croeso
powitalny=croeso
powleczenie=gorchuddio
powlekać=gorchuddio
powlekanie=gorchuddio
powłóczyć=llwybr
powłoka=plisgyn
powłokowy=gorchuddio
powód=rheswm
powódź=llifogydd
powodzenie=llwyddiant
powodzić=ffynnu
powodziowy=llifogydd
powództwo=gweithredu
powojenny=rhyfel
powołanie=cyfeirnod
powoli=araf
powolność=arafwch
powolny=araf
powolutku=araf
powonienie=arogl
powóz=cerbyd
powozowy=hyfforddwr
powracać=dychwelyd
powracanie=dychwelyd
powrócić=dychwelyd
powrót=ôl
powrotny=dychwelyd
powściąganie=ataliaeth
powściągliwość=ataliaeth
powściągliwy=cedwir
powściągnięcie=ataliaeth
powstać=cynnydd
powstańczy=gwrthryfelwyr
powstanie=cynnydd
powstrzymać=stop
powstrzymanie=stop
powstrzymywać=atal
powstrzymywanie=cyfyngiant
powszechnie=gyffredinol
powszechność=cyffredinolrwydd
powszedni=cyffredin
powtarzać=ailadrodd
powtarzalny=ailadrodd
powtarzanie=ailadrodd
powtórka=ailadrodd
powtórzenie=ailadrodd
powtórzyć=ailadrodd
powulkaniczny=folcanig
pożądać=chwant
pożądanie=chwant
pożądliwość=chwant
pożałować=edifarhau
pożar=tân
pożarcie=llewod
pożarowy=tân
pożartować=jôc
pozbawiać=difreintiedig
pozbawić=gwadu
pozbawienie=amddifadedd
pozbierać=casglu
pozbyć=gwared
pozbycie=gwared
pozbywać=gwaredu
pozbywanie=gwaredu
pozdrawianie=cyfarchiad
pozdrowienie=cyfarchiad
pożeglować=sail
pozew=gweithredu
pozgonny=angladd
poziom=lefelau
poziomka=mefus
poziomkowy=mefus
poziomo=llorweddol
poziomowy=haen
poziomy=lefelau
poznanie=gwybodaeth
poznawać=gwybod
poznawanie=dysgu
poznawczy=gwybyddol
późno=hwyr
późny=hwyr
pozór=debyg
pozornie=ffug
pozorny=rhithwir
pozorować=ffug
pozostać=chwith
pozostałość=gweddilliol
pozostawać=parhau
pozostawanie=aros
pozostawiać=gadael
pozostawić=chwith
pozować=gosod
pozowanie=gosod
pożreć=bwyta
pozwalać=caniatáu
pozwalanie=caniatáu
pozwiedzać=golygfaol
pozwolenie=caniatáu
pozwolić=osod
pożycie=cyfathrach
pozycja=eitem
pożyczać=fenthyg
pożyczka=benthyciad
pożyczkobiorca=benthycwyr
pożyczkodawca=benthyciwr
pożyczkowy=benthyciad
pożyczyć=fenthyg
pozyskać=ennill
pozyskiwać=ennill
pożytecznie=defnyddiol
pożyteczność=defnyddioldeb
pożyteczny=defnyddiol
pożytek=cyfleustodau
pozyton=positron
pozytron=positron
pozytywnie=cadarnhaol
pozytywny=cadarnhaol
pożywić=bwyta
pożywienie=bwyd
pożywka=fodd
pożywność=iachusrwydd
pożywny=maeth
prącie=pidyn
pracobiorca=gweithiwr
pracodawca=cyflogwr
pracować=gwaith
pracowicie=brysur
pracownia=labordy
pracowniczy=staff
pracownik=gweithiwr
prąd=cyfredol
pradawny=hynafol
prądnica=generadur
prądownica=tân
prądowy=cyfredol
pradziad=dad-cu
pradziadek=dad-cu
pragmatycznie=bragmatig
pragmatyczny=bragmatig
pragnąć=awydd
pragnienie=awydd
praktycznie=bron
praktyczność=ymarferoldeb
praktyczny=ymarferol
praktyk=arfer
praktyka=ymarfer
praktykant=prentis
praktykować=arfer
praktykowanie=arfer
pralnia=sych
pranie=arian
praojciec=tad
prasa=wasg
prasować=haearn
prasowy=wasg
prastary=hynafol
prawda=gwir
prawdomównie=gywir
prawdomówny=gywir
prawdopodobieństwo=tebygolrwydd
prawdopodobny=debygol
prawdziwie=gwir
prawdziwość=gwir
prawdziwy=gwir
prawica=hawl
prawidło=reg
prawidłowo=gywir
prawidłowy=dilys
prawniczy=cyfreithiwr
prawnie=gyfreithiol
prawnik=cyfreithiwr
prawność=cyfreithlondeb
prawny=cyfreithiol
prawo=hawl
prawodawca=ddeddfwrfa
prawodawczy=deddfwriaethol
prawomocnie=olaf
prawomocność=cyfreithlondeb
prawomocny=terfynol
prawomyślność=teyrngarwch
prawomyślny=ffyddlon
prawość=cywirdeb
prawosławny=uniongred
prawowicie=gyfreithlon
prawowierny=uniongred
prawowitość=cyfreithlondeb
prawowity=gyfreithlon
prawy=hawl
prawzór=prototeip
prążkować=grib
preambuła=rhagair
prebenda=prebend
precedens=cynsail
precedensowy=cynsail
precyzja=gywirdeb
precyzować=nodi
precyzyjnie=gywirdeb
precyzyjność=gywirdeb
prędki=cyflym
prędko=gyflym
prędkość=cyflymder
prefabrykacja=cynulliad
prefacja=rhagymadrodd
preferencja=dewis
preferencyjnie=dewis
preferencyjny=ffafriol
preferować=dewis
preferowanie=dewis
prehistoria=cynhanes
prekursor=rhagflaenydd
prekursorski=rhagflaenydd
prekursorstwo=rhagflaenydd
prelegent=siaradwr
prelekcja=darlith
preliminaria=rhagarweiniadau
preliminować=cyllidebau
preludium=rhagarweiniad
premia=bonws
premiowy=bonws
prenumerator=danysgrifiwr
preparat=paratoi
preparator=arddangos
presja=pwysau
prestiż=bri
prestiżowy=bri
pręt=bar
pretekst=esgus
pretendować=esgus
pretorium=pencadlys
prętowy=rod
prewencja=atal
prewencyjny=ataliol
prezbiter=offeiriad
prezbiterianin=bresbyteraidd
prezbiteriański=bresbyteraidd
prezencja=ymddangosiad
prezent=rhodd
prezentacja=arddangos
prezenter=cyflwynydd
prezentować=bresennol
prezentowanie=bresennol
prezerwatywa=condom
prezes=llywydd
prezesować=llywyddu
prężność=gwydnwch
prężny=bywiog
prezydencki=arlywyddol
prezydent=llywydd
prezydialny=arlywyddol
prezydować=llywyddu
próba=sampl
probacja=prawf
probierz=meincnod
próbka=sampl
próbkowanie=samplu
problem=broblem
problematycznie=problemau
problematyczność=problemau
problematyczny=problemau
problematyka=problemau
problemowy=problemau
próbny=treial
probostwo=rheithordy
proboszczowski=person
próbowanie=ceisio
probówka=tiwb
procedura=weithdrefn
proceduralny=trefniadol
procent=cant
procentowy=cant
proces=broses
procesor=prosesydd
procesowy=trefniadol
proch=llwch
próchnica=pydredd
próchnienie=pydredd
prochowy=powdwr
procura=dirprwy
producent=gwneuthurwr
produkcja=cynhyrchu
produkcyjność=cynhyrchiant
produkcyjny=gweithgynhyrchu
produkować=cynhyrchu
produkowanie=cynhyrchu
produkt=cynnyrch
produktywnie=cynhyrchiol
produktywność=cynhyrchiant
produktywny=cynhyrchiol
profesja=proffesiwn
profesjonalista=proffesiynol
profesjonalnie=broffesiynol
profesjonalny=proffesiynol
profesor=athro
profesorski=athrawol
profetyczny=broffwydol
profetyzm=darogan
profil=proffil
profilaktyka=atal
profilować=proffilio
profilowanie=proffilio
profilowy=adrannol
profit=elw
próg=trothwy
prognostyczny=agwedd
prognoza=rhagolwg
prognozować=rhagolwg
prognozowanie=darogan
progowy=trothwy
program=rhaglen
programator=rhaglennydd
programista=rhaglennydd
programistyczny=rhaglenni
programować=raglen
programowalny=rhaglenadwy
programowanie=rhaglenni
programowy=rhaglen
progresja=dilyniant
progresywność=cynyddol
progresywny=flaengar
prohibicja=gwahardd
prohibicjonista=gwahardd
prohibicyjny=afresymol
projekcja=amcanestyniad
projekcyjny=amcanestyniad
projekt=prosiect
projektant=dylunydd
projektodawca=dylunydd
projektor=taflunydd
projektować=dylunio
projektowanie=dylunio
projektowy=dylunio
prokuratorski=erlynydd
prokuratura=erlyniad
prokurent=dirprwy
proliferacja=gormod
prolongata=estyniad
prom=fferi
promenada=promenâd
promesa=addewid
promieniolecznictwo=radiotherapi
promieniotwórczość=ymbelydredd
promieniotwórczy=ymbelydrol
promieniowanie=ymbelydredd
promiennik=rheiddiadur
prószyć=chwistrellu
protokół=protocol
protokolant=recorder
protokólant=recorder
protokolarny=protocol
protokólarny=protocol
protokółować=munud
protoplasta=hynafiad
protoplazma=protoplasm
prototyp=prototeip
prototypowy=prototeip
protraktor=protractor
prowadnica=canllaw
prowadnik=canllaw
prowadzać=arwain
prowadzenie=rhedeg
prowadzić=arwain
proweniencja=darddiad
prowiant=cinio
prowiantowy=siopau
prowincja=talaith
prowincjonalny=taleithiol
prowizja=comisiwn
prowokacyjnie=bryfoclyd
prowokacyjny=bryfoclyd
prowokatorski=bryfoclyd
proza=rhyddiaith
prozaik=awdur
prozatorski=rhyddiaith
próżniaczy=ddiog
próżno=ofer
próżność=balchder
próżnować=segur
pruć=rip
prym=arweinydd
prymityw=cyntefig
prymitywnie=tua
prymitywność=cyntefig
prymitywny=cyntefig
prymka=gnoi
prymula=briallu
pryncypał=prif
pryncypialny=egwyddorol
pryskać=penddelw
pryskanie=sblash
prysznic=cawod
prysznicowy=cawod
prywata=preifat
prywatnie=breifat
prywatność=preifatrwydd
prywatny=preifat
pryzma=prism
pryzmat=prism
pryzmatoid=prismatoid
prząść=rhychwant
przebaczać=faddau
przebaczenie=faddau
przebaczyć=faddau
przebąkiwać=awgrym
przebić=egwyl
przebierać=gwisg
przebieralnia=newid
przebieranie=dresin
przebłysk=taflu
przebogaty=cyfoethog
przebrać=gwisg
przebyć=teithio
przebywać=bresennol
przeć=gwthio
przecedzić=straen
przeceniać=goramcangyfrif
przecenić=goramcangyfrif
przechodzenie=sifft
przechować=siop
przechowywać=siop
przechwalać=brag
przechwałka=adlam
przechwycić=ryng-gipio
przechwytywać=ryng-gipio
przechył=sawdl
przeciąć=torri
przeciąg=drafft
przeciągły=hir
przecięcie=croestoriad
przeciek=gollwng
przeciekać=gollwng
przeciekanie=gollyngiadau
przecierpieć=para
przeciętnie=cyfartaledd
przeciętny=cyfartaledd
przecinać=torri
przecinacz=torrwr
przecinanie=torri
przecinarka=torrwr
przecinek=atalnod
przecinka=atalnod
przeciskać=gwasgu
przeciw=erbyn
przeciwbakteryjny=antiseptig
przeciwdepresyjny=iselder
przeciwgnilny=antiseptig
przeciwieństwo=gyferbyn
przeciwlegle=gyferbyn
przeciwległy=gyferbyn
przeciwnie=gyferbyn
przeciwnik=gwrthwynebydd
przeciwnikotynowy=iechyd
przeciwny=gyferbyn
przeciwpowodziowy=llifogydd
przeciwpożarowy=tân
przeciwstawiać=gwrthwynebu
przeciwstawianie=gwrthwynebiad
przeciwstawienie=gwrthwynebiad
przeciwstawność=cyferbyniad
przeciwstawny=gyferbyn
przeciwwybuchowy=ffrwydrad
przeciwzakaźny=antiseptig
przecudny=godidog
przećwiczyć=arfer
przecząco=negyddol
przeczekać=aros
przeczenie=negyddu
przeczesać=crib
przeczuć=teimladau
przeczuwać=ddyfalu
przeczyć=gwadu
przeczyścić=carthu
przeczyszczenie=carthu
przeczytać=darllen
przed=cyn
przedawkować=gorddos
przedawkowanie=gorddos
przedawnić=treiglad
przedawnienie=cyfyngiad
przeddzień=noswyl
przede=cyntaf
przedłużać=ymestyn
przedłużacz=estyniad
przedłużanie=estyniad
przedłużenie=estyniad
przedłużyć=ymestyn
przedmieście=faestref
przedmiot=eitem
przedmiotowo=gyfrifol
przedmiotowość=gwrthrychedd
przedmiotowy=cwestiwn
przedmowa=rhagair
przedmówca=siaradwr
przedmuch=ergyd
przedmuchać=carthu
przedmuchiwać=ergyd
przedni=blaen
przednówek=prinder
przedostać=gael
przedostawać=treiddio
przedpiersie=cist
przedpłata=rhagdaliad
przedpokój=neuadd
przedpołudnie=bore
przedporodowy=cyn-geni
przedpotopowy=darfod
przedramię=fraich
przedruk=ailargraffiad
przedrukować=ailargraffiad
przedrukowywanie=ailargraffiad
przedrzeć=egwyl
przedsiębiorca=masnachwr
przedsiębiorczy=mentrus
przedsiębiorstwo=cwmni
przedsiębrać=cychwyn
przedsięwziąć=gymryd
przedsięwzięcie=prosiect
przedsionek=atriwm
przedsłowie=rhagair
przedstawiać=bresennol
przedstawić=bresennol
przedstawiciel=cynrychiolydd
przedstawicielka=cynrychiolydd
przedstawicielski=cynrychiolydd
przedstawicielstwo=cynrychiolaeth
przedstawienie=bresennol
przedświt=fore
przedtem=cyn
przedwcześnie=gynamserol
przedwczesny=cynamserol
przedwieczny=tragwyddol
przedyskutować=drafod
przedział=hyder
przedziurkować=dyrnu
przedziwny=rhyfedd
przefasonować=ail-lunio
przeflancować=trawsblaniad
przeflancowywać=drawsblannu
przeformułowywać=ddidrafferth
przeforsować=gwthio
przegapić=miss
przegląd=trosolwg
przeglądowy=adolygiad
przegroda=balis
przegub=arddwrn
przegubowy=gymalog
przehandlować=cyfnewid
przeinaczać=twist
przeistoczenie=trawsnewid
przejąć=gymryd
przejadać=pall
przejaskrawiać=gor-ddweud
przejaśnienie=clirio
przejaw=mynegiant
przejawiać=amlygu
przejawić=amlygu
przejazd=cyntedd
przejazdowy=daith
przejażdżka=gyrru
przejęcie=caffael
przejmowanie=caffael
przejrzeć=weld
przejrzyście=glir
przejrzystość=tryloywder
przejrzysty=tryloyw
przejść=fynd
przejściowy=pontio
przekąs=eironi
przekąsem=eironi
przekąska=byrbryd
przekąskowy=byrbryd
przekątna=lletraws
przekątnia=lletraws
przekątny=lletraws
przekaz=neges
przekazanie=darlledu
przekazywanie=darlledu
przekład=cyfieithu
przekładać=gyfieithu
przekładanie=cyfieithu
przekładka=leinin
przekładnia=offer
przekładniowy=offer
przekłamanie=gogwydd
przeklasyfikować=ailddosbarthu
przekomarzać=rali
przekonanie=euogfarn
przekonywająco=argyhoeddiadol
przekonywanie=argyhoeddiadol
przekop=ffos
przekopać=cloddio
przekopiować=copi
przekraczanie=croesi
przekradać=dwyn
przekręcać=twist
przekręcenie=troi
przekręcić=twist
przekreślać=croes
przekreślić=croesi
przekrój=adran
przekrojenie=croestoriad
przekrojowy=llorweddol
przekrwienie=tagfeydd
przekształcać=trawsnewid
przekształcić=trawsnewid
przekształtnik=trawsnewidydd
przekuć=gyfieithu
przekupień=gwerthwr
przekwitać=pylu
przełączać=newid
przełączanie=newid
przełączenie=newid
przełącznica=optegol
przełącznik=newid
przełączyć=newid
przeładunek=trin
przeładunkowy=porth
przełam=dorri
przełamać=egwyl
przełamanie=egwyl
przełamywać=egwyl
przelatywać=hedfan
przełaz=gamfa
przelecieć=hedfan
przelęknąć=dychryn
przelewać=gollyngiad
przelewanie=adleoli
przelewowy=gorlif
przeliterować=sillafu
przelot=daith
przelotnie=fyr
przelotny=fyrhoedlog
przelotowy=llwybr
przełożenie=cymhareb
przemakalny=athraidd
przemalować=paent
przemarsz=march
przemarzać=rewi
przemawiać=cyfeiriad
przemawianie=siarad
przemęczenie=blinder
przemiał=melino
przemieniać=trawsnewid
przemienić=trawsnewid
przemiennik=trawsnewidydd
przemienny=ail
przemieść=symud
przemieścić=symud
przemieszczać=symud
przemieszczanie=llwyth
przemijać=slip
przemilczać=fud
przemilczenie=distawrwydd
przemleć=falu
przemoc=trais
przemodelować=dwyrain
przemowa=lleferydd
przemówić=siarad
przemówienie=lleferydd
przemożny=llethol
przemysł=diwydiant
przemyśleć=meddwl
przemyślenie=meddwl
przemyśliwanie=myfyrdod
przemyślny=glyfar
przemysłowiec=diwydiannwr
przemysłowo=diwydiant
przemysłowy=diwydiannol
przemyt=smyglo
przemytnictwo=contraband
przemytniczy=contraband
przemytnik=smyglwr
przenaszalność=drosglwyddadwy
przenieść=symud
przenikać=treiddio
przenikanie=treiddio
przenikliwość=treiddio
przenosić=symud
przenosiny=symud
przenośny=cludadwy
przeobrażać=trawsnewid
przeobrażanie=trawsnewid
przeobrażenie=trawsnewid
przeobrazić=trawsnewid
przeoczenie=arolygu
przeoczyć=miss
przeor=cyn
przeorat=priordy
przeorganizowanie=ad-drefnu
przepadek=fforffedu
przepalenie=llosgiadau
przepasać=tei
przepaść=bwlch
przepięcie=ymchwydd
przepikować=cwilt
przepisać=ailysgrifennu
przepisywać=rhagnodi
przepłacać=gorwariant
przepłacenie=gordalu
przepłoszyć=dychryn
przepłukać=fflysio
przepłukiwać=fflysio
przepłynięcie=cyntedd
przepływ=llif
przepływać=llif
przepływomierz=llif
przepływowy=llif
przepocić=chwysu
przepojenie=dirlawnder
przepompować=pwmp
przepompownia=pwmpio
przepona=sgert
przepotężny=nerthol
przepowiadać=ddarogan
przepowiednia=darogan
przepowiedzieć=ddarogan
przepracować=gweithio
przeprawa=cyntedd
przeprawiać=cyfleu
przeprawianie=croesi
przeprojektować=ailgynllunio
przeprosiny=ymddiheuriad
przeproszenie=ymddiheuriad
przeprowadzać=gynnal
przeprowadzić=perfformio
przeprowadzka=symud
przepuklina=dorgest
przepust=geuffos
przepuszczalny=athraidd
przepuszczenie=cyntedd
przepych=moethus
przepysznie=blasus
przepyszny=blasus
przepytać=holi
przerabianie=newid
przerażająco=brawychus
przerazić=dychryn
przeraźliwy=erchyll
przereklamować=pwff
przerób=prosesu
przerwa=egwyl
przerwać=stop
przerwanie=stop
przerywać=stop
przerywacz=torri
przerywanie=ymyrraeth
przerywnik=addurn
przerzuć=sifft
przerzucać=troi
przerzucanie=troi
przerzucenie=symud
przerzut=metastasis
przesączanie=diferu
przesadnie=rhy
przesądnie=ofergoelus
przesadny=gorliwio
przesądny=ofergoelus
przesadzać=gor-ddweud
przesadzanie=trawsblannu
przesadzenie=ailblannu
przesądzenie=rhagnodi
przesadzić=gor-ddweud
prześcigać=excel
przesiadywać=eistedd
przesiąkalny=athraidd
przesiąkanie=treiddio
przesiąkliwy=athraidd
przesianie=ridyll
przesiąść=newid
przesiedlanie=adsefydlu
przesiedleniec=allfudwyr
przesiedzieć=eistedd
przesieka=llannerch
przesiew=sgrinio
przesiewanie=sgrinio
przesilenie=byrddydd
przesłać=anfon
prześladowanie=aflonyddu
prześladowczy=ormesol
przesłaniać=mwgwd
przesłanianie=anwybyddu
przesłanie=neges
przesłanka=cyflwr
przesławny=clodwiw
prześledzić=olrhain
prześliczny=hyfryd
przesłona=gorchudd
przesłonić=aneglur
przesłuchać=glywed
przesłuchanie=gwrandawiad
przesłuchiwać=cyfweliad
przesłuchiwanie=holi
prześmieszny=ddoniol
przesortowanie=datrys
przespać=cysgu
przespanie=cysgu
przestać=stop
przestarzałość=darfod
przestawać=consort
przestawić=newid
przestawienie=sifft
przestęp=trosedd
przestępca=troseddwr
przestępczość=trosedd
przestępczy=troseddol
przestój=tei
przestrach=ofn
przestraszenie=dychryn
przestraszyć=dychryn
przestroga=rhybudd
przestronny=eang
przestrzegać=arsylwi
przestrzeganie=cydymffurfio
przestrzelić=saethu
przestrzeliwać=saethu
przestrzenny=gofodol
przestudiować=astudiaeth
przestudiowanie=astudiaeth
przestwór=ehangder
przestworze=ehangder
przesunięcie=sifft
przesuszać=parch
przesuw=sifft
przesuwać=sifft
przesuwalny=symudol
przesuwny=symudol
przeświadczenie=euogfarn
przeświecanie=gwasgariad
prześwietlanie=pelydr-x
prześwietlenie=pelydr-x
prześwietlić=pelydr-x
prześwietny=gogoneddus
prześwit=clirio
przesycenie=dirlawnder
przesył=darlledu
przesyłać=anfon
przesyłka=llwyth
przeszacować=goramcangyfrif
przeszacowanie=ailbrisio
przeszacowywać=ailbrisio
przeszczepić=trawsblaniad
przeszczepienie=trawsblaniad
przeszczepowy=trawsblannu
przeszkadzać=darfu
przeszkadzanie=rhwystr
przeszkoda=rhwystr
przeszkodzić=atal
przeszkolenie=hyfforddiant
przeszkolić=hyfforddi
przeszlifować=tywod
przeszłość=gorffennol
przetaczanie=trallwysiad
przetak=ridyll
przetańczyć=dawns
przetapianie=smeltio
przetarg=tendr
przetasować=cymysgu
przetestować=prawf
przetłumaczyć=gyfieithu
przeto=felly
przetoczenie=trallwysiad
przetoczyć=gofrestr
przetransformować=trawsnewid
przetrawiać=crynhoad
przetrawić=crynhoad
przetrwalnik=sbôr
przetrwanie=goroesiad
przetrząśnięcie=ysgwyd
przetrzebiać=carthu
przetrzymywać=cadw
przetrzymywanie=cadw
przetwarzać=broses
przetwarzalny=hailgylchu
przetwarzanie=prosesu
przetwór=prosesu
przetwórca=prosesydd
przetwórczy=prosesu
przetwórnia=ffatri
przetwornica=trawsnewidydd
przetwórstwo=prosesu
przetworzenie=prosesu
przetworzyć=broses
przewaga=fantais
przewalać=gofrestr
przeważać=parhau
przeważnie=bennaf
przewężenie=cyfyngiad
przewiać=ergyd
przewiązać=tei
przewiązanie=dresin
przewidywać=darparu
przewidywalny=rhagweladwy
przewidywanie=darogan
przewidzenie=ddarogan
przewidzieć=ddarogan
przewielebny=parchedig
przewiercić=ymarfer
przewietrzanie=awyru
przewietrzenie=awyru
przewietrzyć=awyr
przewiew=drafft
przewiewność=olau
przewiewny=olau
przewieźć=gynnal
przewiezienie=trafnidiaeth
przewijać=sgrolio
przewijanie=sgrolio
przewinięcie=sgrolio
przewód=gwifren
przewodni=cadeirydd
przewodnictwo=dargludedd
przewodnicząca=llywydd
przewodniczenie=cadair
przewodniczyć=cadair
przewodnik=canllaw
przewodność=dargludedd
przewodzić=arwain
przewołanie=cludiant
przewóz=cerbyd
przewożenie=trafnidiaeth
przewozić=trafnidiaeth
przewozowy=cludiant
przewracanie=troi
przewrócenie=wrthdroi
przewrócić=sgil
przewrót=chwyldro
przewrotnie=gwrthnysig
przewrotny=gwrthnysig
przewrotowy=chwyldroadol
przewyższać=excel
przewyższanie=clirio
przewyższenie=clirio
przez=gan
przezacny=deilwng
przeze=i
przeżeranie=bwyta
przeziębienie=oer
przezimować=gaeafgysgu
przeznaczenie=tynged
przeznaczyć=ddyrannu
przezornie=ofalus
przeźrocze=sleid
przezroczystość=tryloywder
przeźroczystość=tryloywder
przezroczysty=tryloyw
przeźroczysty=tryloyw
przeżuć=gnoi
przeżuwać=gnoi
przeżuwanie=cnoi
przezwisko=llysenw
przezwyciężać=oresgyn
przezwyciężenie=oresgyn
przezwyciężyć=oresgyn
przeżyć=profiad
przeżycie=goroesiad
przeżytek=goroesiad
przezywać=byw
przeżywać=byw
przykuwać=denu
przyłącze=cysylltiad
przyłączenie=cysylltiad
przyłączeniowy=cysylltiad
przyłapać=dal
przylecieć=hedfan
przylegać=cyfagos
przyleganie=ymlyniad
przylepiać=cadw
przylepiec=gludiog
przylepka=sawdl
przylepność=ymlyniad
przylepny=gludiog
przylga=ad-daliad
przylgnięcie=ymlyniad
przylgowy=clamp
przylot=cyrraedd
przyłożyć=cymhwysol
przymiarka=gosod
przymierzalnia=gosod
przymierze=cyfamod
przymiotnik=ansoddair
przymocować=trwsio
przymocowanie=atodiad
przymus=orfodaeth
przymusowość=cyfyngiad
przymuszać=anorchfygol
przymykać=hanwybyddu
przynajmniej=leiaf
przynęta=abwyd
przynieść=ganlyniad
przynosić=arth
przyodziewać=dillad
przyodziewek=dillad
przypadek=achos
przypaść=cronni
przypiąć=pin
przypieczętować=sêl
przypinać=pin
przypis=troednodyn
przypisywanie=aseiniad
przypływ=llif
przypochlebiać=gwastad
przypominać=atgoffa
przypominanie=cofio
przypomnieć=cofio
przypomnienie=canllaw
przyprawa=sbeis
przyprawić=sbeis
przyprószyć=taenu
przyprowadzać=dewch
przyprowadzić=dewch
przypuścić=credu
przypuszczać=amau
przypuszczalny=disgwyl
przypuszczanie=ddyfalu
przypuszczenie=ddyfalu
przyranny=trawmatig
przyroda=natur
przyrodniczy=natur
przyrodnik=naturiaethwr
przyrodolecznictwo=ffisiotherapi
przyrodoleczniczy=naturiol
przyrost=cynnydd
przyrostek=ddodiad
przyrostowo=gynyddol
przyrostowy=cynyddol
przyrównywać=cyfateb
przyrząd=offeryn
przyrządzanie=paratoi
przyrządzić=baratoi
przyrzeczenie=addewid
przyrzekać=addewid
przysadzać=sgil
przysądzać=sgil
przyścienny=wal
przysiadanie=eistedd
przysiąść=eistedd
przysięga=lw
przysięgać=tyngu
przysięganie=tyngu
przysięgły=tyngu
przysiek=slic
przyskrzynić=pinsiad
przysłać=anfon
przysłaniać=aneglur
przysłona=agorfa
przysłonić=mwgwd
przysłonięcie=agorfa
przysłowie=ddihareb
przysługiwać=mwynhau
przysłużyć=gwasanaethu
przysmak=danteithfwyd
przyśnić=freuddwyd
przysparzać=ehangu
przyspawać=weld
przyspieszacz=cyflymydd
przyśpieszacz=cyflymydd
przyspieszenie=cynnydd
przyśpieszenie=cynnydd
przyśpiesznik=ferw
przyspieszyć=cyflymder
przysporzyć=gosod
przysposobić=mabwysiadu
przysposobienie=mabwysiadu
przyssawka=sugnwr
przystać=derbyn
przystań=doc
przystanek=stop
przystąpienie=derbyn
przystawać=cydymffurfio
przystawanie=ymlyniad
przystępnie=hygyrch
przystępny=hygyrch
przystojny=golygus
przystosować=addasu
przystosowalność=addasu
przystosowanie=addasu
przystosowywać=addasu
przystosowywanie=addasu
przystrajać=ymyl
przystrzyżenie=ymyl
przyswajać=crynhoad
przyswajanie=cymathu
przyświecać=canllaw
przyswoić=dderbyn
przyswojenie=cymathu
przysyłać=anfon
przysypać=adael
przyszłość=dyfodol
przyszły=dyfodol
przyszywać=gwnïo
przytępiać=dull
przytępić=dull
przytłaczająco=llethol
przytłaczanie=pwyso
przytłoczyć=gorlethu
przytłumiać=dim
przytoczenie=dyfyniad
przytomność=ymwybyddiaeth
przytomny=ymwybodol
przytrafić=digwydd
przytrzymać=dal
przytrzymanie=dal
przytrzymywać=dal
przytupywać=tapio
przytwierdzenie=atodiad
przytyk=troi
przytykać=troi
przyusznica=parotid
przyuszny=parotid
przywabiać=ddenu
przywara=is
przywdziać=gwisgo
przywdziewać=don
przywiązać=tei
przywiązanie=atodiad
przywiązywanie=clymu
przywierać=cau
przywieranie=ymlyniad
przywieść=dewch
przywiesić=tei
przywieszka=tag
przywieźć=dewch
przywiezienie=dewch
przywilej=fraint
przywitanie=croeso
przywódca=arweinydd
przywódczyni=arweinydd
przywołać=cofio
przywołanie=cofio
przywoływać=cofio
przywracać=adfer
przywracanie=adfer
przywrócenie=adfer
przywrócić=adfer
przyziemie=islawr
przyziemny=llythrennol
przyznać=grant
przyznanie=grant
przyznawać=grant
przyzwoicie=gweddus
przyzwoitość=gwedduster
przyzwoity=gweddus
przyzwolenie=caniatâd
przyzwolić=lletya
przyzwyczajenie=arfer
przyzywać=alw
psalm=salm
pseudogotycki=ffug
pseudolosowy=ffug
pseudonim=llysenw
psiak=ci
psikus=jôc
psota=rig
psotny=ddireidus
pstrąg=brithyll
pstrągarnia=brithyll
pstrągowy=brithyll
pstrzyć=dot
psubrat=bastard
psuć=gwastraff
psychiatra=seiciatrydd
psychiatria=seiciatreg
psychiatryczny=seiciatrig
psychicznie=meddwl
psychiczny=meddwl
psycholog=seicolegydd
psychologia=seicoleg
psychologicznie=seicolegol
psychologiczny=seicolegol
psychoterapeutyczny=trawma
psychoterapia=seicotherapi
psychoza=seicosis
pszczeli=wenynen
pszczoła=wenynen
pszenica=gwenith
pszeniczny=gwenith
pszenny=gwenith
ptactwo=adar
ptak=adar
ptasi=adar
ptasznik=fowler
ptyś=pwff
ptysiowy=pwff
publicystyczny=newyddiadurol
publicystyka=newyddiaduraeth
publicznie=cyhoeddus
publiczność=gynulleidfa
publiczny=cyhoeddus
publika=cyhoeddiadau
publikacja=cyhoeddiad
puch=lawr
puchacz=dylluan
puchar=cwpan
pucharowy=twrnamaint
pucować=prysgwydd
pucz=orchest
pudełeczko=tun
pudełko=blwch
puder=bowdr
pudło=blwch
pudłować=miss
pudrowanie=cyfansoddiad
pudrowy=bowdr
pugilares=waled
puginał=dagr
pukać=sgil
pukanie=sgil
pukiel=crychu
puknięcie=sgil
pula=pot
pułap=nenfwd
pułapka=trap
pułapkowy=trap
pularda=ieir
pułk=catrawd
pułkownik=cyrnol
pułkowy=catrodol
puls=pwls
pulsacja=pwls
punkt=pwynt
punktacja=sgorau
punktak=dyrnu
punktowanie=pwyntio
punktualnie=brydlon
punktualność=prydlondeb
punktualny=brydlon
pupil=disgybl
pupilek=ward
purpurowy=porffor
purytanin=piwritanaidd
puścić=osod
pustak=bloc
pustelnik=meudwy
pustynia=anialwch
pustynny=anialwch
puszcza=goedwig
puszczać=osod
puszczalski=caniataol
puszczenie=rhyddhau
puszczyk=dylluan
puszek=caniau
puszka=tun
puszkowy=deillio
pycha=balchder
pykać=swigen
pył=llwch
pylasty=llychlyd
pyłek=paill
pylić=paill
pyłkowy=paill
pyłowy=llwch
pyskaty=pert
pyskowanie=ceg
pysznie=balchder
pyszny=blasus
pytać=gofyn
pytanie=cwestiwn
pytlować=bollt
rąb=clirio
rąbanka=dewisiadau
rabarbar=riwbob
rabarbarowy=riwbob
rabat=ad-daliad
rabatowy=disgownt
rąbek=hem
rabować=ddwyn
rabowanie=lladrad
rabunek=lladrad
rabunkowy=lladrad
rachmistrz=cyfrifiadur
rachowanie=cyfrif
rachuba=disgwyl
rachunek=bil
racja=rheswm
racjonalnie=rhesymol
racjonalny=rhesymegol
rączka=handlen
rączy=cyflym
rada=cyngor
radarowy=radar
radiacja=ymbelydredd
radiacyjny=ymbelydredd
radiator=rheiddiadur
radioaktywnie=ymbelydredd
radioaktywność=ymbelydredd
radioaktywny=ymbelydrol
radioamatorski=amatur
radiodyfuzja=darlledu
radiofonia=darlledu
radiofoniczny=darlledu
radiografia=radiograffeg
radiolatarnia=begwn
radiolog=radiolegydd
radiologia=radioleg
radiologiczny=radiolegol
radiolokacja=radar
radiolokacyjny=radar
radiomagnetofon=radio
radioodbiornik=radio
radioreportaż=sylwebaeth
radiosłuchacz=gwrandäwr
radiotelefon=radio
radioteleskop=telesgop
radioterapia=radiotherapi
radiowęzeł=darlledu
radiowo=radio
radiowy=radio
radlić=hoe
radny=cynghorydd
radość=llawenydd
radośnie=llawenydd
radosny=hapus
radować=pleser
radowanie=mwynhad
radykał=radical
radykalnie=radical
radykalność=radical
radykalny=radical
radzić=handlen
rafa=riff
rafia=raffia
rafineria=burfa
rafowy=riff
raglan=rhaglan
raglanowy=rhaglan
raj=baradwys
rajd=rali
rajdowy=rali
rajgras=rygwellt
rajstopy=teits
rajtuzy=teits
rak=canser
rakietka=raced
rakietowy=taflegryn
rama=ffrâm
ramiączko=strap
ramię=fraich
ramieniowy=gymalog
ramka=ffrâm
ramowy=fframwaith
rampa=ramp
rana=bore
randka=dyddio
ranek=bore
ranga=rheng
rangowy=rheng
ranking=rheng
rankingowy=safle
ranny=anafwyd
rano=bore
raport=adroddiad
raportować=adroddiad
raptem=sydyn
raptowność=sydynrwydd
raptus=problemus
rarytas=prinder
rasa=hil
rasista=hiliol
rasistowski=hiliol
rasowo=hiliol
rasowy=hiliol
raszka=robin
rata=osod
ratować=arbed
ratowanie=achub
ratownictwo=achub
ratowniczy=achub
ratunek=achub
ratunkowy=argyfwng
ratyfikacja=gadarnhau
ratyfikacyjny=gadarnhau
ratyfikowanie=gadarnhau
ratyna=ffris
raz=amser
rażąco=gwbl
razem=cyfanswm
rażenie=dinistrio
razić=streic
raźny=rhybudd
rdest=cwlwm
rdza=rhwd
rdzawy=rhydlyd
rdzeń=craidd
rdzeniowo=llwybr
rdzeniowy=craidd
rdzennie=brodorol
rdzenny=brodorol
rdzewieć=rhwd
reagować=ymateb
reakcja=adwaith
reakcjonista=adweithiol
reakcyjny=adweithiol
reaktor=adweithydd
reaktywny=adweithiol
reaktywować=ailddeffro
realia=realiti
realistycznie=realistig
realistyczny=realistig
realizacja=gweithredu
realizator=contractwr
realizm=realaeth
realizować=gweithredu
realizowanie=gweithredu
realność=realiti
reasekuracja=sicrwydd
reasumować=crynhoi
rębacz=benderfynol
rebelia=wrthryfela
rebeliancki=gwrthryfelwyr
rebeliant=gwrthryfelwyr
recenzent=adolygydd
recenzja=adolygiad
recepcja=desg
recepcjonista=derbynnydd
recepcyjny=dderbynfa
receptor=derbynnydd
receptorowy=derbynnydd
receptura=fformiwla
recepturowy=presgripsiwn
receptywny=dderbyn
recesja=dirwasgiad
recital=datganiad
recycling=ailgylchu
recydywa=ailwaelu
recykling=ailgylchu
recytacja=llefaru
recytować=adrodd
recytowanie=llefaru
ręcznie=llaw
ręcznik=tywel
ręczny=llaw
redagować=ysgrifennu
redagowanie=golygu
redakcja=golygyddol
redakcyjny=golygyddol
redaktor=golygydd
redaktorski=golygyddol
redlina=grib
redukcja=gostyngiad
redukcyjny=gostyngiad
redukować=leihau
redukowanie=gostyngiad
reduktor=straen
redystrybucja=ailddosbarthu
redystrybuować=ailddosbarthu
reedycja=ailadrodd
ref=cyf
refektarz=ffreutur
referat=papur
referencja=cyfeirnod
referendarz=ysgrifennydd
referendum=refferendwm
refleksja=adlewyrchiad
refleksyjny=adlewyrchol
reflektant=cynigydd
reflektorowy=sylw
reforma=diwygio
reformacja=diwygiad
reformator=diwygiwr
reformować=diwygio
reformy=diwygio
refować=riff
refren=côr
refundacja=ad-daliad
refundować=ad-daliad
regatowy=rasio
regaty=regata
region=rhanbarth
regionalizm=rhanbartholdeb
regionalnie=rhanbarthol
regionalny=rhanbarthol
regresja=atchweliad
regulamin=rheolau
regulator=rheolwr
regulować=addasu
rehabilitacja=adsefydlu
rehabilitacyjny=adsefydlu
rehabilitować=ailsefydlu
reintegracja=ailintegreiddio
reja=iard
rejent=notari
rejestr=gofrestr
rejestracja=cofrestru
rejestracyjny=cofrestru
rejestrator=recorder
rejestrować=gofrestr
rejestrowanie=cofnod
rejestrowy=cofrestru
rejon=ardal
rejonowy=ardal
rejs=daith
rejsowy=mordeithiau
rejterada=enciliad
rejterować=enciliad
rejwach=rhacs
ręka=llaw
rękaw=llewys
rękawica=faneg
rękawiczka=faneg
rekin=siarc
reklama=ad
reklamacja=cwyn
reklamacyjny=cwyn
reklamować=hysbysebu
reklamowanie=hysbysebu
reklamowy=hysbysebu
rękoczyn=ergyd
rękodzielnictwo=crefft
rękodzielnik=crefftwr
rękodzieło=crefftau
rękojeść=handlen
rękojmia=warant
rekomendacja=argymhelliad
rekomendować=argymell
rekompensata=iawndal
rekonesansowy=patrôl
rekonfigurować=ad-drefnu
rekonstrukcja=adluniad
rekonstruktor=adferwr
rekontrować=atgyfnerthu
rekonwalescent=ymadfer
rękopis=llawysgrif
rekord=cofnod
rekordowy=cofnod
rekordzista=cofnod
rekreacja=hamdden
rekreacyjny=hamdden
rekrutacja=recriwtio
rekrutacyjny=recriwtio
rekrutować=recriwtio
rektor=rheithor
rektorat=rheithor
rektorski=rheithor
rekultywacja=adfer
rekurs=orfod
rekwizyt=prop
rekwizytor=prop
relacja=berthynas
relacjonować=adrodd
relacjonowanie=sylw
relacyjny=perthynol
relatywnie=gymharol
relatywny=cymharol
relewancja=perthnasedd
relief=rhyddhad
religia=crefydd
religijnie=grefyddol
religijny=crefyddol
relikt=crair
relikwia=crair
reling=rheiliau
relokacja=adleoli
remanent=rhestr
reminiscencja=atgof
remis=tei
remisowy=tei
remitent=gyhoeddwr
remiza=ddepo
ren=plant
rencista=pensiynwyr
renesans=dadeni
renesansowy=dadeni
renifer=ceirw
reniferowy=carw
renomowany=enwog
renowacja=adnewyddu
rentgenogram=pelydr-x
rentgenolog=radiolegydd
rentgenologia=radioleg
rentgenologiczny=radioleg
rentgenowski=pelydr-x
rentowność=proffidioldeb
rentowny=proffidiol
rentowy=cynllun
reorganizacja=ad-drefnu
reorganizowanie=ad-drefnu
rep=gynrychiolydd
repartycja=dosbarthu
repatriacja=dychwelyd
repatriant=adleoli
repatriować=adleoli
reperowanie=trwsio
repertuar=repertoire
repertuarowy=repertoire
repetent=ailadrodd
repetycja=ailadrodd
replika=replica
replikacja=ddyblygu
replikować=ailadrodd
report=adroddiad
reportażysta=gohebydd
reporter=gohebydd
reporterski=gohebydd
repozytorium=sefydliad
reprezentacja=cynrychiolaeth
reprezentacyjny=cynrychiolydd
reprezentant=cynrychiolydd
reprezentatywny=cynrychiolydd
reprezentowanie=cynrychiolaeth
reprint=ailargraffiad
reprodukcja=atgynhyrchu
reprodukować=atgynhyrchu
reprodukowanie=atgynhyrchu
reproduktor=stablau
reprymenda=cerydd
republikanin=weriniaethol
republikański=weriniaethol
resekcja=echdoriad
resocjalizacja=adsefydlu
resocjalizować=adennill
resort=gyrchfan
resortowy=adrannol
respektować=perthynas
respirator=anadlydd
respondent=ymatebydd
restauracja=bwyty
restauracyjny=bwyty
restaurować=adfer
restrykcja=cyfyngiad
restrykcyjny=cyfyngu
reszta=gweddill
resztkowy=gweddilliol
retencja=cadw
retor=arweinydd
retorta=retort
retortowy=retort
retorycznie=rhethregol
retoryczność=rhethreg
retoryka=rhethreg
rewalidacja=adsefydlu
rewaluacja=ailbrisio
rewanż=dial
rewelacja=datguddiad
rewers=cefn
rewersyjny=cefn
rewia=adolygiad
rewident=archwilydd
rewidować=adolygu
rewirowy=gwnstabl
rewizja=adolygu
rewizor=rheolwr
rewizyjny=diwygio
rewolta=gwrthryfel
rewolucja=chwyldro
rewolucjonista=chwyldroadol
rewolucyjność=chwyldroadol
rewolucyjny=chwyldroadol
rezerwacja=archebu
rezerwować=llyfr
reżim=drefn
rezolucja=cydraniad
rezolut=beiddgar
rezonans=cyseiniant
rezoner=mentor
rezultat=ganlyniad
rezydencja=preswyl
rezydencjonalny=preswyl
rezydent=trigolion
rezydentny=preswyl
rezydentura=preswyl
rezydować=byw
rezygnacja=ymddiswyddiad
rezygnować=gyda
reżym=drefn
reżyser=cyfarwyddwr
rezystancja=gwrthiant
rezystor=gwrthydd
ringowy=modrwy
riposta=riposte
ripostować=riposte
robactwo=fermin
robaczkowy=atodiad
robak=llyngyr
robić=wneud
robienie=wneud
roboczo=betrus
ród=ymhlith
róg=corn
rój=haid
romans=rhamant
romański=rhufeinig
romansować=rhamant
romansowanie=rhamant
romansowy=rhamant
romantycznie=rhamantus
romantyczność=rhamant
romantyczny=rhamantus
romantyk=rhamantus
romantyka=rhamant
romb=diemwnt
romboedr=rhombohedron
romboid=rhomboid
romboidalny=diemwnt
rondel=pan
rondo=gylchfan
ropa=olew
ropniak=empyema
ropociąg=gweill
ropucha=llyffant
rosa=dew
roślina=planhigion
roślinność=llystyfiant
roślinny=llysiau
rosły=dyfu
rosnąć=cynnydd
rośnięcie=cynnydd
rosół=cawl
rostbef=cnwd
roszponka=corn
roszpunka=corn
rotacja=cylchdro
rotacyjny=cylchdroi
rotmistrz=capten
rotorowy=rotor
router=llwybrydd
rów=ffos
rower=beic
rowerowy=beic
rowerzysta=beicio
rówieśnica=gyfoeswyr
rówieśnik=cyfoes
równać=gêm
równanie=hafaliad
równia=parod
równie=fel
również=hefyd
równikowy=cyhydeddol
równina=plaen
równinny=fflat
równo=tei
równoczesny=pryd
równolegle=cyfochrog
równoległobok=paralelogram
równoległy=paralel
równoleżnik=cyfochrog
równomiernie=gyfartal
równomierność=unffurfiaeth
równomierny=unffurf
równoprawny=cyfoed
równoramienny=triongl
równorzędność=gywerthedd
równorzędny=cyfwerth
równość=cydraddoldeb
równouprawnienie=cydraddoldeb
równowagowy=cydbwysedd
równowartościowy=gywerthedd
równoważnik=cyfwerth
równoważność=gywerthedd
równoważny=cyfwerth
równoznacznik=cyfystyron
równoznaczność=gywerthedd
równoznaczny=cyfwerth
równy=cyfartal
róż=rhosod
róża=rhosyn
różanecznik=rhododendron
różany=rhosyn
rozbabrać=sychu
rozbić=egwyl
rozbicie=egwyl
rozbieganie=aflonydd
rozbieżność=gwahaniaeth
rozbieżny=anghydnaws
rozbijać=egwyl
rozbijanie=torri
rozbiór=balis
rozbiórka=dymchwel
rozbiórkowy=dymchwel
rozbiorowy=balisau
rozbój=lladrad
rozbójniczy=rheibus
rozbrat=egwyl
rozbryzganie=chwyth
rozbrzmiewać=atsain
rozbudowa=ehangu
rozbudowywać=adeiladu
rozchlapać=sblash
rozchmurzyć=llonna
rozchody=gwariant
rozchodzenie=gwasgariad
rozciąć=torri
rozciągać=ymestyn
rozciągacz=deml
rozciągłość=ymestyn
rozciągnięcie=estyniad
rozcięcie=hollt
rozcieńczalnik=deneuach
rozcieńczanie=gwanhau
rozcieńczenie=gwanhau
rozcieracz=grinder
rozcinać=rhiciog
rozcinanie=adran
rozczarowanie=siom
rozczarowywanie=siomedig
rozczepiać=ddatgysylltu
rozczesać=crib
rozczłonkowanie=darnio
rozczochrać=sychu
rozdać=ymdrin
rozdanie=llaw
rozdarcie=ffurflen
rozdawać=dosbarthu
rozdawanie=dosbarthiad
rozdawca=dosbarthu
rozdawnictwo=dosbarthiad
rozdawniczy=dosbarthu
rozdmuchać=gwasgariad
rozdrabiać=falu
rozdrabniać=crymbl
rozdrapać=dechrau
rozdrapywać=dechrau
rozdrobnienie=darnio
rozdroże=groesffordd
rozdwajać=fforc
rozdysponować=dosbarthu
rozdział=pennod
rozdzielać=rhannu
rozdzielanie=gwahanu
rozdzielczość=cydraniad
rozdzielczy=dosbarthu
rozdzielenie=gwahanu
rozdzielić=rhannu
rozdzielnia=dosbarthu
rozdzielnik=dosbarthwr
rozdzielność=gwahanu
różdżka=hudlath
rozdźwięk=bwlch
rozebrać=stribed
rozedma=emffysema
rozedrzeć=ffurflen
rozegrać=chwarae
rozejm=cadoediad
rozejmowy=cadoediad
rozejrzeć=edrych
rożek=corn
rożen=rhagorol
rozesłać=anfon
roześmiać=chwerthin
rozeznać=canfod
rózga=rod
rozganiać=wasgaru
rozgardiasz=anrhefn
rozglądać=edrych
rozgłaszać=utgorn
rozgłaszanie=darlledu
rozgłos=cyhoeddusrwydd
rozgniewać=dicter
rozgraniczyć=union
rozgrywać=chwarae
rozgryzać=gnoi
rozgrzać=poeth
rozgrzanie=cynnes
rozgrzebać=sychu
rozgrzeszenie=gollyngdod
rozgrzewać=cynnes
rozgrzewka=cynhesu
rozjaśniać=pylu
rozjazd=gyffordd
rozkaprysić=fwynhau
rozkaz=gorchymyn
rozkazać=gorchymyn
rozkazywać=gorchymyn
rozkład=dosbarthu
rozkładać=dadelfennu
rozkładanie=lledaenu
rozkładowy=rhestredig
rozklejenie=rhoi
rozkochanie=cariadus
rozkopać=sychu
rozkosz=llawenydd
rozkosznie=blasus
rozkoszny=hyfryd
rozkoszować=mwynhau
rozkoszowanie=mwynhau
rozkraczyć=pontio
rozkręcanie=deillio
rozkręcenie=deillio
rozkręcić=deillio
rozkrój=torri
rozkruszać=falu
rozkruszanie=torri
rozkurcz=diastole
rozkwasić=dorri
rozkwaterować=canton
rozkwitać=ffynnu
rozkwitanie=ffynnu
rozlać=gollyngiad
rozłączać=ddatgysylltu
rozłączenie=ddatgysylltu
rozłącznik=torri
rozłączyć=ddatgysylltu
rozładowanie=rhyddhau
rozłąka=gwahanu
rozłam=rhannu
rozłamać=egwyl
rozlanie=gollyngiad
rozlatywać=gwasgariad
rozlegle=helaeth
rozległość=ehangder
rozległy=helaeth
rozleniwienia=ddiog
rozlew=potelu
rozlewać=gollyngiad
rozlewanie=potelu
rozlewnia=potelu
rozlewniczy=diodydd
rozlewny=eang
rozleźć=wasgar
rozliczać=glir
rozliczenie=anheddiad
rozliczeniowy=bilio
rozłóg=ymestyn
rozlokować=defnyddio
rozłożenie=dosbarthu
rozłożyć=ledaenu
rozłożysty=lledaenu
rozmach=momentwm
rozmaicie=amrywiol
rozmaitość=amrywiaeth
rozmaity=amrywiol
rozmaryn=rhosmari
rozmawiać=siarad
rozmawianie=siarad
rozmiar=maint
rozmiękczać=meddalu
rozmiękczyć=serth
rozmieść=defnyddio
rozmieścić=defnyddio
rozmieszać=cymysgwch
rozmieszczać=defnyddio
rozmieszczanie=defnyddio
rozmieszczenie=dosbarthu
rozmnóżka=sbôr
rozmontować=chwalu
rozmontowywać=dadosod
rozmontowywanie=datgymalu
rozmowa=sgwrs
rozmównica=awditoriwm
rozmrażać=dadrewi
rozmrażanie=dadrewi
rozmrożenie=thaw
rozmrozić=thaw
rozmysł=bwriad
rozmyślać=meddwl
rozmyślanie=myfyrdod
rozmyślnie=fwriadol
różnić=gwahanol
różnica=gwahaniaeth
różnicować=gwahaniaethu
różnicowanie=gwahaniaethu
różnicowy=gwahanol
różniczka=gwahanol
różniczkować=gwahaniaethu
różniczkowanie=gwahaniaethu
różniczkowy=gwahanol
różnie=gwahanol
różnogatunkowy=heterogenaidd
różnojęzyczny=amlieithog
różnorodność=amrywiaeth
różnorodny=heterogenaidd
roznoszenie=lledaenu
różny=gwahanol
różowy=pinc
rozpacz=anobaith
rozpaczać=anobaith
rozpaczliwie=anobeithiol
rozpaczliwość=anobaith
rozpaczliwy=anobeithiol
rozpad=pydredd
rozpalenie=saethu
rozpalić=cynnau
rozpamiętywanie=atgof
rozpatrywać=gweld
rozpatrywanie=prosesu
rozpatrzeć=ystyried
rozpatrzyć=ystyried
rozpęd=momentwm
rozpędzać=gwasgariad
rozpędzenie=gwasgariad
rozpędzić=wasgaru
rozpiąć=ymestyn
rozpieprzyć=ergyd
rozpieścić=difetha
rozpieszczać=gwastraff
rozpiętość=rhychwant
rozpinać=cae
rozpłakać=crio
rozplanować=rhestredig
rozplanowanie=cynllun
rozpłodowy=bridio
rozpocząć=dechrau
rozpoczęcie=dechrau
rozpoczynać=dechrau
rozpołowić=haneru
rozporek=hedfan
rozporządzalny=gael
rozporządzenie=rheoliad
rozporządzić=waredu
rozpościeranie=lledaenu
rozpostrzeć=ymestyn
rozpowszechniać=dosbarthu
rozpowszechnianie=dosbarthu
rozpowszechnić=dosbarthu
rozpowszechnienie=tryledu
rozpoznanie=diagnosis
rozpoznawalność=gwelededd
rozpoznawczy=arwydd
rozpraszać=gwasgariad
rozpraszanie=gwasgariad
rozprawa=gwrandawiad
rozprawiać=drafod
rozprężać=ymestyn
rozprężny=ehangu
rozpropagować=eang
rozprostować=ymestyn
rozproszenie=gwasgariad
rozproszyć=gwasgariad
rozprowadzać=dosbarthu
rozprowadzenie=dosbarthu
rozprowadzić=dosbarthu
rozpruć=rip
rozprysk=sblash
rozpryskiwać=gwasgariad
rozpryskiwanie=sblash
rozprzedać=gwared
rozprzestrzeniać=ledaenu
rozprzestrzenianie=ledaenu
rozprzestrzenić=ledaenu
rozprzestrzenienie=ledaenu
rozpuścić=diddymu
rozpustny=anfoesol
rozpuszczalnik=toddydd
rozpuszczalnikowy=toddydd
rozpuszczanie=diddymiad
rozpuszczenie=diddymiad
rozpychać=penelin
rozpylać=chwistrellu
rozpylanie=chwistrellu
rozpylić=chwistrellu
rozrabiać=brawl
rozrabiacki=diddorol
rozrabiactwo=diddorol
rozrachunek=anheddiad
rozrachunkowy=anheddiad
rozradowanie=pleser
rozrastać=dyfu
rozregulować=dadreoli
rozreklamować=hysbysebu
rozród=atgynhyrchu
rozrodczość=atgynhyrchu
rozrośnięcie=tyfu
rozróżniać=gwahaniaethu
rozróżnialny=penodol
rozróżnianie=gwahaniaethu
rozróżnić=gwahaniaethu
rozróżnienie=gwahaniaeth
rozruch=dechrau
rozruszanie=dechrau
rozrusznik=cychwynnol
rozrywać=ffurflen
rozrywka=adloniant
rozrywkowy=adloniant
rozrząd=cam
rozrzucać=gwasgariad
rozrzucić=gwasgaredig
rozrzut=gwasgariad
rozrzutny=gwych
rozsada=eginblanhigion
rozsądek=synnwyr
rozsadka=slip
rozsądnie=rhesymol
rozsądny=rhesymol
rozsadowy=eginblanhigion
rozsadzać=penddelw
rozsiąść=eistedd
rozsiew=ledaenu
rozsiewać=hau
rozsiewacz=gwrtaith
rozsmarować=ledaenu
rozśmieszyć=chwerthin
rozstać=gadael
rozstanie=gwahanu
rozstaw=gofod
rozstawianie=gofod
rozstawienie=gofod
rozstroić=drist
rozstrój=drist
rozstrojenie=drist
rozstrzelać=saethu
rozstrzelanie=saethu
rozstrzelić=gwasgariad
rozstrzeliwać=saethu
rozstrzyganie=anheddiad
rozstrzygnięcie=penderfyniad
rozsuwalny=ymestyn
rozsyłać=anfon
rozsypać=gwasgariad
rozsypanie=gwasgariad
rozsypywanie=lledaenu
rozszarpać=ffurflen
rozszarpywać=ffurflen
rozszczep=hollt
rozszczepiać=rhannu
rozszczepianie=ymholltiad
rozszczepić=rhannu
rozszczepienie=ymholltiad
rozszerzalność=ehangu
rozszerzanie=ehangu
rozszerzenie=estyniad
roztajać=thaw
roztargać=ffurflen
roztasować=gwared
roztropny=doeth
roztrząsanie=dyfalu
roztwór=ateb
rozum=rheswm
rozumieć=cymedr
rozumienie=dealltwriaeth
rozumnie=rhesymegol
rozumny=deallus
rozumować=rheswm
rozumowanie=rhesymu
rozumowo=rhesymegol
rozumowy=rhesymegol
rozwalanie=tanio
rozwalenie=tanio
rozwalić=dorri
rozwarstwienie=dosbarthu
rozwartość=lled
rozważać=ystyried
rozważanie=ystyriaeth
rozważnie=ddoeth
rozważyć=ystyried
rozweselenie=llonna
rozweselić=llonna
rozwiać=chwalu
rozwiązać=datrys
rozwiązanie=ateb
rozwiązywać=datrys
rozwiązywanie=problemau
rozwichrzyć=sychu
rozwidlać=fforc
rozwieść=ysgaru
rozwieszać=ymestyn
rozwijanie=datblygu
rozwinięcie=datblygu
rozwód=ysgaru
rozwódka=ysgaru
rozwodnienie=gwanhau
rozwodowy=ysgaru
rozwodzić=ysgaru
rozwora=esgynbren
różyczka=rwbela
rozziew=bwlch
rtęć=mercwri
rubaszny=bras
rubel=rwbl
rubież=ffin
rublowy=rwbl
rubryka=blwch
ruch=symud
ruchawka=terfysg
ruchliwość=symudedd
ruchliwy=ystwyth
ruchomość=symudedd
ruchomy=symudol
ruchowy=motor
ruda=mwyn
rudny=mwyn
rudoblond=tywodlyd
rudość=gochni
rudowęglowiec=glowyr
rudy=mwyn
rudymentarny=elfennol
rudzik=robin
rufa=baw
rufowy=llym
ruja=rut
rulon=gofrestr
rum=rym
rumienić=gochi
rumieniec=fflysio
rumosz=rwbel
rumowisko=rwbel
rumowy=rym
run=rhedeg
runda=rownd
rupieć=sbwriel
rura=pibell
rurka=tiwb
rurociąg=gweill
rurowy=pibell
rustykalny=gwledig
ruszać=symud
ruszt=grid
rusztowanie=crocbren
rusztowy=rhwyll
ruszyć=symud
rutyna=arferol
rutynowo=arferol
rutynowy=arferol
rwać=rip
ryba=pysgod
rybacki=pysgota
rybactwo=pysgota
rybak=pysgotwr
rybi=pysgod
rybka=pysgod
rybny=pysgod
ryboflawina=ribofflafin
rybołówstwo=pysgota
ryć=ysgythru
rychło=fuan
rychły=cyflym
rycina=ffigwr
ryczałt=cyfandaliad
ryczałtowy=cyfandaliad
rydel=rhaw
rygiel=bollt
ryglować=bollt
ryglowanie=cloi
ryglowy=bollt
rygorystycznie=drylwyr
rygorystyczny=caeth
ryjkowiec=gwiddon
rykowisko=rut
rymarz=cyfrwywr
rynek=farchnad
rynienka=larfa
rynkowy=farchnad
rynna=gwter
rynnowy=gwter
rynsztok=gwter
rynsztokowy=draen
ryps=gynrychiolydd
rys=craciau
rysa=dechrau
rysować=tynnu
rysowanie=darlun
rysownik=ddrafftsmon
rysunek=darlun
ryt=ddefod
rytm=rhythm
rytmicznie=rhythmig
rytmiczność=rhythm
rytmiczny=rhythmig
rytmika=rhythm
rytowanie=ysgythriad
rytownictwo=engrafu
rytownik=ysgythrwr
rytuał=defodol
rytualny=defodol
rywal=wrthwynebydd
rywalizować=gystadlu
rywalizowanie=gystadlu
ryż=reis
ryżowy=reis
ryży=sinsir
ryzykancki=diafol
ryzyko=risg
ryzykować=risg
ryzykowanie=peryglu
ryzykownie=risg
ryzykowny=risg
rząd=cymru
rządca=stiward
rzadki=prin
rzadko=anaml
rzadkość=prinder
rządowo=llywodraeth
rządowy=cymru
rządzenie=llywodraethu
rzecznictwo=eiriolaeth
rzecznik=eiriolwr
rzeczny=afon
rzeczownik=enw
rzeczowość=gwrthrychedd
rzeczoznawca=arbenigol
rzeczywiście=gwirioneddol
rzeczywistość=realiti
rzeczywisty=gwirioneddol
rzędna=drefnu
rzednieć=gwasgariad
rzeka=afon
rzekomo=honedig
rzemieślnictwo=crefftau
rzemieślniczy=crefft
rzemieślnik=crefftwr
rzemiosło=crefftau
rzepa=maip
rzepak=trais
rzepakowy=trais
rzepik=maip
rzęsisty=helaeth
rześki=cyflym
rzetelnie=deg
rzetelność=dibynadwyedd
rzetelny=deg
rzeźba=cerflun
rzeźbiarski=cerflun
rzeźbiarstwo=cerflun
rzeźbiarz=cerflunydd
rzeźbienie=cerfio
rzęzić=rhuglen
rzeźnia=lladd-dy
rzeźniczy=cigydd
rzeźnik=cigydd
rzeżucha=berwr
rzucać=daflu
rzucanie=taflu
rzucenie=daflu
rzut=amcanestyniad
rzutek=dartiau
rzutnik=taflunydd
rzutować=cast
rzutowanie=amcanestyniad
rzutowy=amcanestyniad
rzymianin=rhufeinig
rzymski=rhufeinig
rzymskokatolicki=gatholig
rżysko=sofl
sabat=saboth
sabatowy=sabothol
sabotażowy=ymyrryd
sączkować=draen
sączkowanie=draenio
sączyć=sip
sad=drist
sąd=llys
sadło=braster
sadownictwo=ffrwythau
sądowniczy=barnwrol
sądownie=llys
sadownik=garddwr
sadowy=cyllidol
sądowy=llys
sadysta=sadist
sadź=cawell
sadzać=plannu
sadzawka=pwll
sadzenie=plannu
sądzenie=treial
sadzić=planhigion
sądzić=barnwr
sadzonka=eginblanhigion
safian=moroco
safianowy=moroco
sąg=llinyn
sakiewka=pwrs
sakralny=sanctaidd
sakrament=sacrament
saksofon=sacsoffon
sakwa=bag
sala=ystafell
sałata=letys
salaterka=bowlen
sałatka=salad
sałatkowy=salad
salmonella=salmonela
salomonowy=solomon
salonowy=salon
sam=un
samczy=asgellog
samobójca=hunanladdiad
samobójczy=hunanladdiad
samobójstwo=hunanladdiad
samochód=car
samochodowy=car
samochodziarz=modurwr
samochwalstwo=canmol
saneczki=sled
saneczkować=sled
saneczkowy=rhedeg
sanhedryn=sanhedrin
sanitariusz=parafeddyg
sanitarka=ambiwlans
sanitarno=glanweithiol
sanitarny=plymio
sankcja=cosb
sankcjonować=sancsiwn
saper=cloddiwr
saperka=raw
saperski=peiriannydd
sarabanda=saraband
sarenka=ceirw
sarkoma=sarcoma
sąsiedni=cyfagos
satelita=lloeren
saturacja=dirlawnder
satyna=sidan
satynowy=sidan
satyra=dychan
satysfakcja=bodlonrwydd
satysfakcjonować=fodlon
sążnisty=hir
scalenie=integreiddio
scementować=sment
scena=olygfa
scenariusz=senario
sceneria=golygfeydd
sceniczny=cam
scenka=olygfa
scenograf=dylunydd
scenografia=golygfeydd
scenopis=sgript
schab=lwyn
schizofrenia=sgitsoffrenia
schładzać=oer
schładzacz=oerach
schlebiać=gwastad
schłodzić=oer
schludnie=daclus
schludny=daclus
schnąć=sych
schodek=grisiau
schodkowy=grisiog
schodowy=grisiau
schody=grisiau
schodzić=lawr
scholar=ysgolhaig
schorzenie=clefyd
schować=cuddio
schowanko=toriad
schowek=gludfwrdd
schrupać=wasgfa
schwycić=cydio
schwytać=dal
schwytanie=dal
schylać=troad
schylanie=plygu
schyłek=dirywiad
schylenie=plygu
ściąć=torri
ściągalność=casgliad
ściana=wal
ścianka=wal
ścieg=pwyth
ścięgno=tendon
ściek=elifiant
ściekanie=diferu
ściekowy=garthffos
ściemniać=dim
ścienny=wal
ścieralność=athreuliad
ścieralny=elfen
ścierka=brethyn
ścierń=sofl
ściernica=olwyn
ściernisko=sofl
ścieśniać=cramp
ścieśnienie=anwedd
ścieżka=llwybr
ściganie=erlyniad
ścinać=torri
ścinanie=cneifio
ścinek=sgrap
ściółka=sbwriel
ściółkowy=barn
ścisk=tyrfa
ściskać=gwasgu
ściskanie=cywasgu
ściśle=agos
ścisłość=cywirdeb
ściśnięcie=cywasgu
sczepienie=trawiad
sedes=toiled
sedno=craidd
sedymentacyjny=gwaddod
sędzia=barnwr
sędzina=barnwr
sędziować=barnwr
sędziowanie=dyfarnu
sędziowski=barnwr
segmentacja=segmentu
segmentować=segment
segmentowy=segment
segregacja=gwahanu
segregator=ffeil
sejf=diogel
sejsmiczny=seismig
sekciarski=enwadol
sekciarz=enwadol
sekcja=adran
sekcyjny=adrannol
sekretariat=ysgrifenyddiaeth
sekretarski=ysgrifenyddol
sekretarz=ysgrifennydd
sekretarzyk=ysgrifennydd
sekretnie=gyfrinachol
sekretność=cyfrinachedd
sekretyna=secretin
seksowność=rhywiol
seksowny=rhywiol
seksualizm=rhywioldeb
seksualnie=rhywiol
seksualność=rhywioldeb
sekta=sect
sektor=sector
sektorowy=sector
sekunda=eiliad
sekundnik=eiliad
sekundowy=eiliad
sekwencja=trefn
sekwencyjny=dilyniannol
sekwestracja=atafaelu
selekcja=dethol
selekcyjny=dethol
selektywny=dethol
selen=seleniwm
selenowy=seleniwm
semantyk=semanteg
semantyka=semanteg
semestr=semester
semestralny=semester
seminarium=seminar
seminaryjny=seminar
semityzm=semitiaeth
sen=cysgu
senacki=senedd
senat=senedd
senator=seneddwr
senior=uwch
senny=gysglyd
sens=ystyr
sensacja=teimlad
sensor=synhwyrydd
sensownie=synhwyrol
sensowność=ddoethineb
sensowny=synhwyrol
sensualistyczny=synhwyrau
sentyment=teimlad
sentymentalny=sentimental
sęp=fwltur
separacja=gwahanu
separator=gwahanydd
separować=ynysu
sepiowy=sepia
septyczny=septig
ser=caws
serce=galon
sercówka=cocos
sercowy=galon
serdak=festiau
serdecznie=croeso
serdeczność=cynhesrwydd
serdeczny=swmpus
serduszko=galon
serek=caws
seria=gyfres
serio=ddifrif
sernik=gaws
serowarski=taw
serowarstwo=caws
serowy=caws
serpent=sarff
serwer=gweinyddwr
serwerowy=gweinyddwr
serwetka=napcyn
serwetnik=napcynnau
serwis=gwasanaeth
serwisować=gwasanaeth
serwisowy=gwasanaeth
serwitut=hawddfraint
serwować=gwasanaethu
sesja=sesiwn
set=gosod
setka=cant
setny=gant
sezon=tymor
sezonowo=dymhorol
sezonowość=tymhorol
sezonowy=tymhorol
sfałszować=ffug
sfastrygować=offer
sfaulować=budr
sfera=maes
sfinalizować=gwblhau
sfinalizowanie=cwblhau
sfinansować=cyllid
sfingować=ffug
sfinksowy=enigmatig
sfora=pecyn
sformatować=fformat
sformułować=wneud
sfotografować=ffotograff
sfrustrowanie=rhwystredig
siać=hau
siadać=eistedd
siadanie=eistedd
siadywać=eistedd
siano=gwair
sianokiszonka=silwair
siarczek=sylffid
siarczyn=sylffitau
siarczysty=ddygn
siarka=sylffwr
siarkować=sylffwr
siarkowy=asid
siąść=eistedd
siatka=net
siatkarz=pêl-foli
siatkówka=retina
siatkówkowy=retina
siatkowy=rhwyll
się=a
siebie=bob
sieć=net
sieciowy=rhwydwaith
sieczka=mwclis
siedem=saith
siedemnasty=bymtheg
siedlisko=cynefin
siedliskowy=cynefin
siedmiokąt=heptagon
siedmiokrotnie=saith
siedmioro=saith
siedzenie=sedd
siedziba=pen
siedzieć=eistedd
siedzisko=sedd
siejba=hau
siekanie=torri
siekanina=hash
siekanka=hash
sielankowy=hyfryd
sień=neuadd
siennik=matras
sienny=twymyn
sierocy=amddifad
sierota=amddifad
sierotka=amddifad
sierp=cryman
sierpień=awst
sierść=gwallt
siew=hadu
siewka=eginblanhigion
siewnik=ymarfer
siewny=hadau
sikora=titw
siła=heddlu
siłacz=athletwr
silić=silica
silikatowy=silicad
silnia=ffactorial
silnie=gryf
silnik=peiriant
silnikowy=motor
silny=cryf
silosować=silwair
siłowy=cryfder
sinto=allor
siodełko=cyfrwy
siodłać=cyfrwy
siodlarz=cyfrwywr
siodło=cyfrwy
siodłowy=cyfrwy
siódmy=seithfed
siostra=chwaer
siostrzyczka=chwaer
sitko=ridyll
sito=ridyll
sitowy=ridyll
sjena=sienna
skąd=lle
skądinąd=arall
skądś=rhywle
skaj=ing
skala=raddfa
skała=graig
skalać=warthus
skaleczenie=clwyf
skalisty=creigiog
skalny=graig
skalować=raddfa
skamielina=ffosil
skamieniałość=ffosil
skandal=gwarth
skandować=sgan
skaner=sganiwr
skanować=sgan
skanowanie=sgan
skąpać=dip
skąpo=wael
skarb=drysor
skarbiec=trysorlys
skarbnica=drysor
skarbnik=trysorydd
skarbowy=treth
skarga=gweithredu
skarpa=torbwt
skarpować=llethr
skarpowanie=draeniau
skasować=dileu
skasowanie=dileu
skatalogować=catalog
skater=clêr
skaut=sgowtiaid
skaza=blot
skazanie=euogfarn
skażenie=halogiad
skecz=braslun
skeleton=sgerbwd
skiba=darn
skibka=darn
skierować=targed
skierowanie=cyfeirio
skinąć=nod
skinienie=nod
skipowy=sgip
skląć=tyngu
skład=cyfansoddiad
składać=cynnwys
składanka=casglu
składka=cyfraniad
składkowy=cyfrannol
składnica=ddepo
składnik=elfen
składnikowy=elfen
składny=daclus
składować=siop
składowisko=tirlenwi
składowy=elfen
skłaniać=arwain
skłanianie=annog
sklasyfikować=dosbarthu
sklasyfikowanie=dosbarthu
sklecić=rig
skleić=glocsen
sklejenie=glud
sklep=siop
sklepik=siop
sklepikarz=siopwr
skłon=llethr
skłonić=arwain
skłonność=ogwydd
skłonny=parod
skoczek=siwmper
skocznia=bryn
skojarzenie=gymdeithas
skojarzyć=cysylltiol
skoksować=golosg
skomentować=sylw
skompilować=lunio
skompletować=gwblhau
skomplikować=cymhleth
skomplikowanie=cymhleth
skompromitować=cyfaddawdu
skomunikować=gyfathrebu
skomunikowanie=gyfleu
skon=cyfunol
skonać=marw
skoncentrować=ffocws
skończenie=cyfyngedig
skończoność=cyfyngedig
skończyć=diwedd
skonfigurować=ffurfweddu
skonfiskować=atafaelu
skonfrontować=wynebu
skonkretyzować=penodol
skonsternować=siom
skonstruować=adeiladu
skonsumować=yfed
skontrolować=gwirio
skoordynować=cydlynu
skoordynowanie=cydlynu
skopać=gic
skopek=bwced
skopiować=copi
skóra=croen
skorelować=cyfateb
skórka=croen
skórny=croen
skoro=ers
skorowidz=mynegai
skorumpować=llygredig
skorupa=plisgyn
skorupiasty=ffres
skorupka=plisgyn
skory=croen
skorygować=gywir
skorygowanie=gywir
skorzystać=defnydd
skośnie=lletraws
skosztować=blas
skra=wreichionen
skraj=ymyl
skrajem=ymyl
skrajnie=hynod
skrajność=eithafol
skrajny=eithafol
skrapiać=taenu
skraplacz=cyddwysydd
skraplanie=anwedd
skraść=dwyn
skręcać=twist
skręcalność=cylchdro
skręcenie=twist
skręcić=dro
skrępowanie=embaras
skreślać=dechrau
skreślenie=ddilead
skreślić=dileu
skręt=dro
skrobać=dechrau
skrobanie=crafu
skrobanka=erthyliad
skrobia=starts
skrobiowy=startsh
skrócić=torri
skrom=bychan
skromnie=bychan
skromny=bychan
skroń=deml
skroplenie=anwedd
skrót=byrfodd
skrótowy=byr
skrucha=edifeirwch
skrupulatnie=ofalus
skrupulatny=gydwybodol
skruszyć=edifarhau
skryć=cuddio
skrypt=sgript
skryptowy=sgript
skrytka=po
skrytobójca=asasin
skrytobójczy=peryglus
skrywać=cuddio
skrywanie=didreiddiad
skrzat=imp
skrzep=clot
skrzętnie=ofalus
skrzyczeć=rhacs
skrzydełko=adain
skrzydełkowy=pili-pala
skrzydlaty=asgellog
skrzydło=adain
skrzynia=bin
skrzyniowy=gwastad
skrzynka=blwch
skrzynkowy=blwch
skrzypce=ffidil
skrzypcowy=ffidil
skrzypek=feiolinydd
skrzypieć=wasgfa
skrzypki=ffidil
skrzywdzenie=niwed
skrzyżowanie=croestoriad
skuć=weld
skulić=crychu
skumbria=mecryll
skumulować=gronni
skupiać=ffocws
skupić=ffocws
skupienie=ffocws
skupisko=clwstwr
skupować=brynu
skurcz=grebachu
skurczenie=grebachu
skurczyć=crebachu
skusić=temtio
skutecznie=effeithiol
skuteczność=effeithiolrwydd
skuteczny=effeithiol
skutek=ganlyniad
skuter=sgwter
skutkować=ganlyniad
skwapliwie=eiddgar
skwer=sgwâr
słabo=isel
słabość=gwendid
słabostka=gwendid
słabowity=bregus
słaby=wan
ślad=olrhain
slajd=sleid
slajdowy=sleid
slalomowy=slalom
ślamazarny=swrth
sława=ogoniant
sławetny=gogoneddus
sławić=canmol
sławnie=enwog
sławny=enwog
śledczy=ymchwilydd
śledź=penwaig
śledzenie=olrhain
śledzić=trac
śledzik=penwaig
śledziona=ddueg
śledziowy=penwaig
śledztwo=ymchwiliad
ślepiec=ddall
ślepota=dallineb
ślepy=ddall
ślimaczy=malwen
ślimak=malwen
ślimakowaty=swrth
ślimakowy=sgriw
ślina=poer
śliniak=bib
ślinianka=parotid
ślinowy=poer
slipy=briffiau
śliski=llithrig
śliskość=llithrig
śliwa=eirin
śliwka=eirin
śliwkowy=eirin
ślizgać=sleid
ślizgacz=llithrydd
ślizganie=symudol
ślizgawica=gwydredd
ślizgawka=sleid
ślizgowy=slip
słód=brag
słodki=melys
słodko=melys
słodkość=melyster
słodować=brag
słodownia=brag
słodowy=brag
słodycz=melyster
słodzić=melys
słodzik=felysydd
sloganowy=cyffredin
słoik=jar
słój=jar
słoma=gwellt
słomiany=gwellt
słomka=gwellt
słomkowy=gwellt
słoń=cawrfil
słońce=haul
słonecznie=heulog
słonecznikowy=blodyn
słoneczny=heulog
słonica=cawrfil
słonik=cawrfil
słonina=moch
słoninka=moch
słoniowy=cawrfil
słotny=glawog
słówko=gair
słownictwo=geirfa
słownik=geiriadur
słownikarz=geiriadurwr
słownikowy=geirfa
słowność=ddibynadwyedd
słowny=gair
słowo=gair
słowotwórczy=ffurfiannol
ślub=priodas
ślubny=priodas
ślubowanie=lw
słuch=gwrandawiad
słuchacz=gwrandäwr
słuchowy=clywedol
sługa=gwas
słup=polyn
słupek=bar
słupkowy=bar
ślusarnia=haearn
ślusarski=cloeon
ślusarz=cloeon
słusznie=hawl
słuszność=hawl
słuszny=deg
śluz=mwcws
śluza=clo
służąca=forwyn
służba=gwasanaeth
służbowy=busnes
służebnica=gwas
służebność=hawddfraint
służka=gwas
śluzówka=mwcws
służyć=gwasanaethu
słychać=glywed
słynny=enwog
słyszeć=glywed
słyszenie=gwrandawiad
smaczny=blasus
smagać=chwip
smak=blas
smakować=blas
smakowanie=blasu
smakowicie=blasus
smalec=lard
smar=iro
smarowanie=iro
smarowy=iro
smętnie=drist
smętny=drist
śmiać=chwerthin
śmiało=ymlaen
śmianie=chwerthin
śmieć=sbwriel
śmiecenie=sbwriel
śmiech=chwerthin
śmiecić=sbwriel
śmierć=marwolaeth
śmiercionośny=marwol
śmiertelnie=marwol
śmiertelnik=marwol
śmiertelność=marwolaethau
śmiertelny=angheuol
śmieszek=chwerthin
śmiesznie=doniol
śmieszność=chwerthinllyd
śmieszny=doniol
śmietana=hufen
śmietankowy=hufen
śmietanowy=hufen
śmietnik=sbwriel
śmietnisko=adael
śmigłowcowy=hofrennydd
śmigłowiec=hofrennydd
smoking=ysmygu
smoła=tar
smolić=budr
smołować=cae
smołowy=cae
smrodliwy=budr
smucić=drist
smukły=fain
smutnie=drist
smutno=drist
smutny=drist
smycz=dennyn
smyczek=bwa
smyczkowy=llinynnol
smyk=plentyn
śniadanie=brecwast
śniadaniowy=brecwast
śnić=freuddwyd
śniedź=patina
śnieg=eira
śniegowy=eira
śnienie=breuddwydio
śnieżek=eira
śnieżny=eira
snopek=bwndel
snuć=deillio
snucie=nyddu
sobie=a
sobór=cyngor
sobótka=goelcerth
sobowtór=dwbl
socha=cerflun
socjalista=sosialaidd
socjalistyczny=sosialaidd
socjalizm=sosialaeth
socjalny=cymdeithasol
socjolingwistyka=gymdeithasol
socjologia=cymdeithaseg
socjologiczny=cymdeithasegol
soczewica=ffacbys
soczewka=lens
soczewkowy=lens
sód=sodiwm
sodomita=dywarchen
sodowy=sodiwm
sojusz=cynghrair
sojuszniczy=cynghrair
sok=sudd
sól=halen
solanka=heli
solarny=solar
sołdat=milwr
solenie=halltu
solić=halen
solid=solet
solidarność=undod
solidarny=undod
solidnie=solet
solidność=dibynadwyedd
solidny=solet
solista=unawdydd
solniczka=halen
solny=asid
solówka=unawd
solowy=unawd
sołtys=hynaf
sonatowy=sonata
sondaż=arolwg
sonet=soned
sopran=soprano
sopranista=soprano
sopranowy=soprano
sortownia=trefnu
sortowniczy=trefnu
sortyment=amrywiaeth
sos=saws
sowa=dylluan
sowity=digon
spać=cysgu
spacerkiem=droed
spacerowanie=cerdded
spacerowy=cerdded
spaczyć=twist
spad=llethr
spadanie=gostwng
spadkobierca=etifedd
spadkodawca=ymadawedig
spadkowy=lawr
spadochron=parasiwt
spadochroniarski=parasiwt
spadochronowy=parasiwt
spadziowy=dew
spadzistość=llethr
spadzisty=osgo
spajać=bond
spajanie=bondio
spakować=pecyn
spałaszować=ddymchwel
spalinowy=hylosgi
spanie=cysgu
sparaliżowanie=parlys
sparodiować=parodi
spartaczyć=hash
spartolić=hash
sparzenie=sgaldio
spaskudzić=hash
spasować=blygu
spaw=weld
spawać=weld
spawalnia=weldio
spawalnictwo=weldio
spawalniczy=weldio
spawanie=weldio
specjał=danteithfwyd
specjalista=arbenigol
specjalistyczny=arbenigol
specjalnie=arbennig
specjalność=lein
specjalny=arbennig
specyficznie=penodol
specyficzny=penodol
specyfik=penodol
specyfikacja=fanyleb
specyfikować=nodi
spedycja=anfon
spedycyjny=anfon
spedytorski=tynnu
spędzenie=gwariant
spękanie=craciau
spektakl=perfformiad
spektakularnie=trawiadol
spektakularny=trawiadol
spektrometria=sbectrometreg
spektrum=sbectrwm
spekulacja=dyfalu
spekulowanie=dyfalu
spełniać=gwrdd
spełnianie=cydymffurfio
spełnić=gwrdd
spełnienie=cydymffurfio
spenetrować=treiddio
sperma=sberm
śpiączka=coma
spichlerz=graneri
spichrz=graneri
spięcie=cylched
spiek=sinter
spieniężyć=arian
śpieszyć=frys
spiętrzenie=casgliad
śpiewać=canu
śpiewaczy=lleisiol
śpiewak=cantores
śpiewanie=canu
śpiewny=canu
spiłować=esgob
spinacz=clip
spinanie=cydblethu
spinka=stablau
spinningowy=nyddu
spirala=troellog
spiralny=troellog
spirytualia=gwirodydd
spirytus=ysbryd
spirytusowy=ysbryd
spis=rhestr
spisać=ysgrifennu
spisek=cynllwyn
spiskować=plot
spiskowanie=cynllwyn
spisowy=gyfrifwr
spiż=efydd
spiżarnia=bwtler
śpiżarnia=bwtler
spiżowy=efydd
spłacać=dalu
spłacenie=dalu
splądrować=sach
splamić=staen
spłata=ad-dalu
splątanie=dryswch
spław=rafft
spławiać=drifft
splecenie=gwehyddu
spleśnieć=wyddgrug
splin=ddueg
spłoszyć=fflysio
splot=wead
splotka=rhuban
spłowieć=pylu
spłuczka=fflysio
spłukać=fflysio
spłukiwać=fflysio
spłukiwanie=fflysio
spluwać=rhagorol
spłycać=bas
spłycieć=bas
spływ=ffo
spływać=draen
spocenie=chwysu
spocić=chwysu
spocząć=gweddill
spoczynek=gweddill
spoczynkowy=gorffwys
spod=o
spodek=soser
spodenki=siorts
spodlić=dirywio
spodni=trowsus
spódnica=sgert
spódniczka=sgert
spodnie=trowsus
spodobać=ffansi
spodziewać=disgwyl
spodziewanie=annisgwyl
spoina=weld
spoisty=cydlynol
spójnia=bond
spójnie=gyson
spójnik=cyd
spójność=cysondeb
spójny=gyson
spojrzeć=edrych
spokój=heddwch
spokojnie=heddwch
spokojny=tawel
spółdzielczość=cydweithredol
spółdzielczy=cydweithredol
spółdzielnia=cydweithredol
społecznie=gymdeithasol
społeczny=cymdeithasol
spółgłoska=gydnaws
spółgłoskowy=gydnaws
spoliczkować=slap
spółka=cwmni
spomiędzy=ymhlith
spontanicznie=ddigymell
spontaniczny=digymell
spopielać=lludw
spopielić=lludw
spór=anghydfod
sporadycznie=achlysurol
sporadyczny=achlysurol
sporek=corn
sporność=wrthwynebus
sporny=cwestiwn
sporo=llawer
sportowiec=athletwr
sportretować=portreadu
spory=anghydfodau
sporządzać=tynnu
sporządzanie=darlun
sporządzenie=tynnu
sporządzić=tynnu
sposób=a
sposobność=cyfle
spośród=o
spostrzegalny=ddirnadwy
spostrzeganie=canfyddiad
spostrzegawczość=arsylwi
spostrzegawczy=sylwgar
spostrzeżenie=arsylwi
spotęgować=dwysáu
spotkać=gwrdd
spotkanie=cyfarfod
spotykać=gwrdd
spowalniać=araf
spowalniacz=cymedrolwr
spowiednik=cyffeswr
spowiedź=gyffes
spowodować=ganlyniad
spowolnić=araf
spóźnić=hwyr
spóźnienie=hwyr
spożyć=bwyta
spożycie=defnydd
spożytkować=lwyddiant
spożytkowanie=harnais
spożywać=bwyta
spożywanie=defnydd
spożywczy=bwyd
sprać=pupur
sprasowanie=cywasgu
sprawa=achos
sprawdzać=gwirio
sprawdzanie=gwirio
sprawdzenie=gwirio
sprawdzian=prawf
sprawdzić=gwirio
sprawianie=gwneud
sprawić=wneud
sprawiedliwie=deg
sprawiedliwość=cyfiawnder
sprawiedliwy=deg
sprawnie=effeithlon
sprawność=effeithlonrwydd
sprawny=effeithlon
sprawować=ymarfer
sprawowanie=ymarfer
sprawozdanie=adroddiad
sprawozdawca=adroddwr
sprawozdawczość=adrodd
sprawozdawczy=adrodd
sprecyzować=penodol
sprecyzowanie=eglurhad
sprężać=amser
sprężanie=cywasgu
sprężarkowy=cywasgydd
sprężenie=cywasgu
sprezentować=rhoi
sprężyna=gwanwyn
sprężynka=gwanwyn
sprężynowy=gwanwyn
sprężysty=elastig
sprint=sbrint
sprinterski=sbrint
sprośnie=gwbl
sprośny=bawdy
sprostać=gwrdd
sprostować=gywir
sprowadzenie=cyflwyniad
spruć=rip
spryciarz=glyfar
spryskać=chwistrellu
spryskiwać=chwistrellu
spryskiwacz=chwistrellu
sprytnie=glyfar
sprytny=smart
sprzątać=glân
sprzątacz=glanach
sprzątanie=glanhau
sprzeciw=gwrthwynebiad
sprzeciwiać=gwrthwynebu
sprzeciwić=gwrthrych
sprzeciwienie=gwrthwynebu
sprzecznie=wahaniaeth
sprzeczność=wahaniaeth
sprzeczny=anghyson
sprzedać=gwerthu
sprzedajny=llygredig
sprzedawać=gwerthu
sprzedawca=gwerthwr
sprzedaż=gwerthu
sprzęgło=cydiwr
sprzęgłowy=cydiwr
sprzeniewierzyć=sefydlu
sprzęt=caledwedd
sprzętowy=caledwedd
sprzyjanie=annog
sprzykrzyć=pall
sprzymierzać=cynghreiriol
sprzysiężenie=cynllwyn
spuchlizna=chwydd
spuchnąć=boenus
spuchnięcie=chwydd
spudłować=miss
spulchniacz=cyflyrydd
spuścić=draen
spustoszyć=trychinebus
spustowy=draen
spuszczać=draen
spuszczanie=draen
spychać=gwthio
spytać=gofyn
srebrnoszary=arian
srebrny=arian
srebro=arian
srebrzysty=arian
średni=cyfartaledd
średnia=cyfartaledd
średnica=diamedr
średnik=gwahannod
średnio=cyfartaledd
średniodystansowiec=canol
średniookresowy=fodd
średnioroczny=cyfartaledd
średnioterminowy=fodd
średniowiecze=oedran
średniowieczny=canoloesol
środek=canola
śródgórski=mynyddig
środkowanie=canolbwyntio
środkowy=canol
śródlądowy=mewndirol
śródokręcie=gwasg
środowisko=amgylchedd
środowiskowy=amgylcheddol
srodze=ddifrifol
śródziemnomorski=canoldir
śródziemny=canoldir
śródżylny=mewnwythiennol
srogi=difrifol
srogo=ddifrifol
srokaty=brith
sromota=warthus
śruba=sgriw
śrubowaty=helical
śrubowy=sgriw
śrut=saethu
śrutownik=grinder
ssący=cymeriant
ssak=famaliaid
ssawka=sugnwr
stabilność=sefydlogrwydd
stabilny=sefydlog
stacja=orsaf
stacjonarny=llonydd
staczać=gofrestr
staczanie=sleid
stąd=neu
stadion=stadiwm
stadium=cam
stadnie=buchesi
stadnina=stablau
stągiew=taw
stajenny=priodfab
stajnia=sefydlog
stal=dur
staliwo=cast
stałość=sefydlogrwydd
stalówka=nib
stalownictwo=dur
stamtąd=yno
stancja=llety
stand=safle
stanie=stoc
stanowczo=gryf
stanowczy=cwmni
stanowić=a
stanowienie=rheoliad
stanowisko=swydd
stanowy=penderfynu
stapel=slip
staranie=ymdrechu
starannie=ofalus
staranność=gofal
staranny=ofalus
starczyć=ddigonol
starka=plaen
starodawny=hen
staromodny=hen
starosta=maer
staroświecki=hen-ffasiwn
staroświeckość=hen-ffasiwn
starożytny=hynafol
starszeństwo=statws
starszyzna=henoed
start=dechrau
starter=cychwynnol
startowy=dechrau
stary=hen
starzec=hen
starzyzna=sbwriel
statecznik=balast
stateczność=sefydlogrwydd
stateczny=sefydlog
statek=llong
statua=cerflun
statuetka=cerflun
statuować=ddeddfu
status=statws
statut=statud
statutowy=statudol
statycznie=sefydlog
statyczność=sefydlog
statyczny=sefydlog
statysta=ffug
statystycznie=ystadegol
statystyczny=ystadegol
statystyk=ystadegau
statystyka=ystadegau
statyw=trybedd
staw=pwll
stawać=sefyll
stawiać=roi
stawianie=roi
stawić=wyneb
stawiennictwo=ymddangosiad
stawka=gyfradd
stawonóg=arthropod
stawowy=pwll
staż=hyd
stażowy=hyfforddiant
stażysta=rhyngwladol
stchórzyć=ffync
stebnować=cwilt
stębnować=cwilt
stek=unedau
stelaż=pontio
stelażowy=rac
stempel=stamp
stemplować=stamp
stemplowy=prop
stenogram=trawsgrifiadau
step=cam
stępiać=swrth
stępieć=dull
stępor=chwilod
ster=llyw
stercz=brostad
sterczenie=amcanestyniad
stereotyp=stereoteip
stereotypować=stereoteip
stereotypowanie=stereoteipio
stereotypowy=stereoteipio
sterownica=llyw
sterownik=gyrrwr
steryd=steroid
sterylny=diheintiedig
stetoskop=stethosgop
stężenie=canolbwyntio
stężyć=canolbwyntio
stłamsić=atal
stłoczenie=gorlenwi
stłumić=atal
stłumienie=atal
sto=gant
stocznia=iard
stoczyć=ymladd
stodoła=barn
stóg=stac
stoisko=safle
stojąco=sefyll
stojak=sefyll
stojan=stator
stójkowy=plismon
stok=llethr
stół=tabl
stolarka=coed
stolarnia=coed
stolarski=coed
stolarstwo=coed
stołeczny=cyfalaf
stolica=cyfalaf
stolik=tabl
stolnik=garthffos
stołować=bwyta
stołówka=ffreutur
stołówkowy=ffreutur
stołownik=ffiniol
stołowy=tabl
stomatolog=deintydd
stonować=sobr
stopa=troedfedd
stopień=gradd
stopnica=gwadn
stopniowanie=graddio
stopniowo=raddol
stopniowy=graddol
stopowy=troedfedd
stora=ddall
storczyk=tegeirian
stornowanie=gwrthdroad
stos=stac
stosować=defnydd
stosowalność=berthnasol
stosowanie=cais
stosowność=ffitrwydd
stosowny=priodol
stosunek=cymhareb
stosunkowo=gymharol
stosunkowy=cymharol
stówa=gymdeithas
stowarzyszać=cysylltiol
stowarzyszenie=gymdeithas
stowarzyszeniowy=cymdeithas
stowarzyszyć=cysylltiol
stożek=côn
stożkowatość=tapr
stożkowaty=pigfain
stożkowy=côn
strącanie=crynhoi
straceńczy=anobeithiol
strącenie=crynhoi
strach=ofn
strachliwość=ofnus
strachliwy=ofnus
stragan=stondin
strajk=streic
strajkować=streic
strajkowicz=flaenwr
strajkowy=streic
strapić=gofid
straszliwy=ofnadwy
straszny=ofnadwy
straszyć=dychryn
strąt=crynhoi
strateg=strategydd
strategia=strategaeth
strategicznie=strategol
strategiczny=strategol
stratować=anwybyddu
stratyfikacja=dosbarthu
stratygraficzny=stratigraffig
strawić=crynhoad
straż=gard
strażacki=tân
strażnica=gard
strażnik=gard
strefa=parth
strefowy=parth
stres=straen
streścić=crynhoi
stresować=straen
streszczenie=crynodeb
strofowanie=cerydd
strój=gwisg
strojenie=tiwnio
stromo=serth
stromy=serth
strona=parti
stronić=tudalennau
stronica=tudalen
stronicowy=dudalen
stronnictwo=parti
stronniczo=gogwydd
stronniczość=gogwydd
stronniczy=rhannol
stronny=ochrau
strop=nenfwd
stróżować=gwylio
stróżówka=porthdy
struć=gwenwyn
strug=awyren
strugać=sglodion
struktura=strwythur
strukturalnie=strwythurol
strukturalny=strwythurol
strumienica=sylw
struna=llinyn
strunowy=llinyn
strup=grachen
strupieć=grachen
struś=estrys
strużyna=sglodion
stryczek=crocbren
stryj=ewythr
stryjeczny=gefnder
stryjek=ewythr
stryjenka=modryb
strzał=saethu
strzałowy=tanio
strząsać=ysgwyd
strząśnięcie=ysgwyd
strzecha=gwellt
strzelać=saethu
strzelanie=saethu
strzelanina=saethu
strzelba=reiffl
strzelecki=saethu
strzelić=saethu
strzelisty=main
strzelnica=saethu
strzelniczy=saethu
strzemiączko=stapes
strzeżenie=gwarchod
strzykawka=chwistrell
strzyża=gnu
strzyżyk=dryw
studencki=myfyrwyr
student=myfyrwyr
studia=astudiaethau
studio=stiwdio
studiować=astudiaeth
studnia=dda
studyjny=gan
stukać=tap
stukanie=tapio
stuknięcie=sgil
stuła=ddwyn
stulecie=ganrif
stwarzać=creu
stwierdzanie=asesu
stwierdzenie=datganiad
stwór=creadur
stwórca=crëwr
stwórczy=creadigol
stworzenie=creu
stworzyć=creu
stworzyciel=crëwr
styczeń=ionawr
styczny=tangiad
stygmat=stigma
stykać=cysylltiad
stykowy=pin
styl=arddull
stylisko=siafft
stylistyczny=arddull
stylistyka=arddull
stylowy=arddull
stymulacja=symbyliad
stymulacyjny=symbyliad
stymulant=symbylydd
styropian=polystyren
styropianowy=polystyren
subiekt=clerc
subiektywny=goddrychol
subordynacja=darostwng
subskrybent=danysgrifiwr
substancja=sylweddau
substrat=haen
substytucja=cyfnewid
substytut=dirprwy
subsydiowanie=cymhorthdal
subsydium=cymhorthdal
subtelnie=cynnil
subtelność=ysgafnder
subtelny=cynnil
subwencja=grant
suchar=bisgedi
sucharek=bisgedi
sucho=sych
suchość=sych
suchy=sych
sufiks=ddodiad
sufit=nenfwd
sufitowy=nenfwd
sugerować=awgrymu
sugerowanie=awgrymu
sugestia=awgrym
sugestywny=awgrymog
sukces=llwyddiant
sukcesja=olyniaeth
sukcesor=olynol
sukcesywnie=olynol
sukcesywny=olynol
sukienka=gwisg
sukiennictwo=brethyn
sukienny=brethyn
suknia=gwisg
sukniowy=gwisg
sukno=brethyn
suma=cyfanswm
sumarycznie=cronnus
sumaryczny=crynodeb
sumienie=cydwybod
sumienny=gydwybodol
sumować=swm
sumpt=draul
supeł=cwlwm
superintendent=uwch-arolygydd
superior=uwch
supermarket=archfarchnad
supersam=archfarchnad
surdut=côt
surowcowy=deunydd
surowiec=amrwd
surówka=moch
surowo=ddifrifol
surowość=difrifoldeb
surowy=amrwd
surrealistyczny=swrrealaidd
surrealizm=swrrealaeth
suspensja=atal
susz=sychder
susza=sychder
suszarka=gwallt
suszarnia=sychu
suszarniczy=sychu
suszenie=sychu
suszyć=sych
sutek=deth
suterena=islawr
sutka=fron
suw=strôc
suwak=llithrydd
suwakowy=sbwlio
suweren=sofran
suwerenny=sofran
suwmiarka=caliper
suwnica=craen
swada=croen
swastyka=swastika
swawolić=ffug
swędzenie=cosi
swędzić=cosi
swędzieć=cosi
sweter=siwmper
sweterek=siwmper
świąd=cosi
świadczyć=tyst
świadectwo=tystysgrif
świadek=tyst
świadomie=ymwybodol
świadomość=ymwybyddiaeth
świadomy=ymwybodol
świat=byd
świąteczny=nadolig
światełko=golau
światło=golau
światłocień=chiaroscuro
światłocieniowy=chiaroscuro
światłoczuły=cit
światłość=golau
światły=goleuedig
świątobliwie=sanctaidd
świątobliwość=sancteiddrwydd
świątobliwy=sanctaidd
światopogląd=cred
światowy=fyd-eang
świątynia=deml
świątynny=deml
świdrować=bore
świeca=gannwyll
święcenie=ddathliad
świecki=seciwlar
świecko=seciwlar
świergotek=waun
świerk=sbriws
świerkowy=sbriws
świerszcz=criced
świerzbić=cosi
świerzbieć=cosi
świerzbienie=cosi
święta=gwyliau
świetlany=golau
świetlica=ystafell
świetlisty=disglair
świetlny=golau
świetlówka=fflwroleuol
świetnie=rhagorol
świetność=ddisgleirdeb
świetny=rhagorol
święto=gwyliau
świętopietrze=ceiniog
świętość=sancteiddrwydd
świętować=ddathlu
świętowanie=ddathliad
świeżenie=ffres
świeżo=ffres
świeżość=ffres
świeży=ffres
świnia=moch
świniak=moch
świnina=porc
świnka=moch
świstać=chwiban
świstawka=chwiban
świstek=sgrap
świt=gwawr
świtać=gwawr
świtezianka=band
swoboda=rhyddid
swoisty=penodol
swój=eich
swoje=eich
swojskość=gyfarwydd
sworzeń=pin
sworzniowy=bollt
sycić=gwladol
sygnał=arwydd
sygnalista=arwyddwr
sygnalizacja=larwm
sygnalizacyjny=arwydd
sygnalizować=arwydd
sygnałowy=arwydd
sygnatariusz=lofnodwr
sygnatura=llofnod
syjoński=seion
sykomor=sycamorwydden
sykomora=sycamorwydden
sylaba=sillafau
sylabizować=sillafu
sylikat=silicad
sylur=silwraidd
sylurski=silwraidd
sylweta=amlinell
sylwetka=proffil
symbiotyczny=symbiotig
symbioza=symbiosis
symboliczny=tocyn
symbolika=symbolau
symbolizm=symbolaeth
symetria=cymesuredd
symetryczność=cymesuredd
symetryczny=cymesur
symfonia=symffoni
symfoniczny=symffonig
sympatia=cydymdeimlad
sympatycznie=orau
sympatyczny=cydymdeimladol
sympozjum=symposiwm
symulacja=efelychiad
symulant=efelychydd
symulator=efelychydd
symulować=ffug
symulowanie=efelychiad
symultaniczny=pryd
syn=fab
synagoga=synagog
synchronia=cydamseru
synchronizacja=cydamseru
synchronizm=cydamseru
synchronizować=cydamseru
synchronizowanie=cydamseru
syndyk=derbynnydd
syndykat=syndicâd
synek=fab
synergia=synergedd
synod=cyngor
synonim=cyfystyron
synonimiczny=gyfystyr
syntaktyczny=cystrawennol
syntaktyka=cystrawen
syntetyczny=synthetig
syntetyk=synthetig
syntetyzator=syntheseisydd
synteza=synthesis
syntezator=syntheseisydd
sypać=gwasgariad
sypiać=cysgu
sypialny=cysgu
sypki=tywod
syrop=surop
systematycznie=systematig
systematyczny=systematig
systemowo=systemig
systemowy=system
sytuacja=sefyllfa
sytuacyjny=nodi
szabas=saboth
szabasowy=sabothol
szablon=templed
szablonowy=stereoteipio
szachista=gwyddbwyll
szachownica=gwiriwr
szachowy=gwyddbwyll
szachy=gwyddbwyll
szacować=amcangyfrif
szacowanie=amcangyfrif
szacunek=amcangyfrif
szacunkowo=amcangyfrif
szacunkowy=amcangyfrif
szafa=dillad
szafarz=gweinidog
szafka=cabinet
szafkowy=asgellog
szafot=crocbren
szafowanie=unionsyth
szafowy=rac
szafran=saffron
szafranowy=saffron
szajka=gang
szal=siôl
szał=gwallgofrwydd
szala=siôl
szalbierski=twyllodrus
szalbierz=cwac
szalenie=hynod
szaleństwo=gwallgofrwydd
szalik=sgarff
szalka=ddysgl
szałowy=siôl
szalupa=lansio
szambelan=siambrlen
szamotowy=clai
szampion=hyrwyddwr
szaniec=gwrthglawdd
szanować=perthynas
szanowanie=parch
szansa=cyfle
szarak=ysgyfarnog
szarańcza=locust
szarfa=sgarff
szarłat=porffor
szarówka=gwyll
szarża=rheng
szastać=gad
szaszłyk=sgiwerau
szata=gwn
szatan=satan
szczapa=sglodion
szczątki=darnau
szczątkowy=gweddilliol
szczebel=lefel
szczędzenie=sbâr
szczędzić=sbâr
szczegół=manylion
szczególnie=enwedig
szczególny=arbennig
szczegółowo=manylion
szczegółowość=manylion
szczegółowy=manwl
szczęk=ên
szczęka=ên
szczekać=rhisgl
szczekanie=cyfarth
szczękowy=ên
szczelina=slot
szczelinka=agorfa
szczelinowaty=hollt
szczelinowy=slot
szczeliwo=pacio
szczelnie=dynn
szczelny=dynn
szczep=straen
szczepienie=brechiad
szczepionka=brechlyn
szczepionkowy=straen
szczerba=hyderus
szczerbić=hyderus
szczery=honest
szczerze=onest
szczęściarz=lwcus
szczęście=hapusrwydd
szczęśliwie=hapus
szczęśliwiec=lwcus
szczęśliwość=hapusrwydd
szczęśliwy=hapus
szczodrobliwość=haelioni
szczodrobliwy=hael
szczodrość=haelioni
szczodry=hael
szczodrze=hael
szczotka=brwsh
szczotkarz=brwsh
szczotkować=brwsh
szczotkowanie=brwsio
szczotkowy=brwsh
szczucie=anogaeth
szczudłowy=pontio
szczupleć=fain
szczupłość=bychan
szczupły=fain
szczwany=cyfrwys
szczycić=balchder
szczygieł=nico
szczypać=pinsiad
szczypanie=pinsiad
szczypce=gefeiliau
szczypczyki=gefeiliau
szczypior=goesyn
szczypnięcie=pinsiad
szczypta=pinsiad
szczyt=brig
szczytny=uchel
szczytowanie=brig
szef=pen
szefostwo=penaethiaid
szeląg=swllt
szeleścić=sibrwd
szelf=silff
szelfowy=silff
szelka=strap
szelmowski=cyfrwys
szepnięcie=sibrwd
szept=sibrwd
szeptać=sibrwd
szeptanie=sibrwd
szeregowanie=safle
szeregowiec=preifat
szeregowo=gyfres
szermierczy=ffensys
szeroki=eang
szeroko=eang
szerokoformatowy=eang
szerokokątny=eang
szerokość=lled
szeryf=siryf
szerzenie=ledaenu
szerzyć=ledaenu
sześć=chwe
sześcian=ciwb
sześcienny=ciwbig
sześcioro=chwe
szesnastkowy=hecs
szesnasty=bymtheg
szew=pwyth
szewc=crydd
szkarada=hyll
szkarłatny=goch
szkic=braslun
szkicować=braslun
szkicowanie=braslun
szkicownik=braslun
szkielet=sgerbwd
szkiełko=sleid
szklanka=gwydr
szklany=gwydr
szklenie=gwydr
szkliwo=enamel
szkło=gwydr
szkoda=difrod
szkodliwie=niweidiol
szkodliwość=niwed
szkodliwy=niweidiol
szkodnik=pla
szkodzić=difrod
szkoła=ysgol
szkolenie=hyfforddiant
szkoleniowiec=hyfforddwr
szkoleniowy=hyfforddiant
szkolić=hyfforddi
szkółka=ysgol
szkółkowanie=meithrin
szkolnictwo=addysg
szkolny=ysgol
szkuner=sgwner
szkuta=cwch
szlaban=rhwystr
szlachectwo=uchelwyr
szlachetność=uchelwyr
szlachta=uchelwyr
szlaczek=llwybr
szlagon=sgweier
szlak=llwybr
szlaka=sorod
szlam=llaid
szlamowanie=llaid
szlauch=pibell
szlif=torri
szlifa=torri
szlifierka=grinder
szlifierz=grinder
szlifować=falu
szmaciany=rhacs
szmata=rhacs
szmatka=brethyn
szmatławiec=rhacs
szmelc=sbwriel
szmer=murmur
szmira=sbwriel
szmugiel=smyglo
szmugler=smyglwr
sznur=llinyn
sznurek=llinyn
sznurować=tei
szósty=chweched
szowinista=jingo
szpada=cleddyf
szpadel=rhaw
szpalta=slip
szparag=asbaragws
szparagowy=asbaragws
szperać=pry
szpetnie=wael
szpetny=hyll
szpicel=sbïo
szpiclować=sbïo
szpiczak=lluosog
szpieg=sbïo
szpiegować=sbïo
szpiegowski=sbïo
szpik=esgyrn
szpikować=ffars
szpilka=pin
szpital=ysbyty
szpitalnictwo=ysbytai
szpitalny=ysbyty
szpon=crancod
szpona=ên
szpryca=llenwi
szprycha=siarad
szpula=rîl
szpulka=rîl
szpulkowy=bobin
szpulowy=rîl
szrama=craith
szranki=awenau
sztab=staff
sztaba=ingotau
sztabka=llety
sztaluga=îsl
sztanca=stampiau
sztandar=faner
sztandarowy=flaenllaw
sztaplować=stac
sztauować=stow
szterling=sterling
sztolnia=twnnel
sztorcem=unionsyth
sztorcować=ên
sztorm=storm
sztormowy=storm
sztos=strôc
sztubak=ysgol
sztucer=reiffl
sztucznie=artiffisial
sztuczny=artiffisial
sztuka=celf
szturchać=biff
szturchaniec=biff
szturchnięcie=bob
szturm=ymosodiad
szturmować=storm
szturmowy=ymosodiad
sztych=ysgythriad
sztycharstwo=engrafu
sztycharz=ysgythrwr
sztygar=fforman
sztylet=dagr
sztywnie=gaeth
sztywno=anhyblyg
sztywny=stiff
szufelka=ennill
szufla=raw
szuflować=raw
szumny=swnllyd
szurać=cymysgu
szuranie=cymysgu
szuter=graean
szutrowanie=balast
szutrowy=graean
szuwary=brwyn
szwaczka=gwniadwraig
szwadron=sgwadron
szwalnia=gwnïo
szwank=cyfaddawdu
szwankować=methu
szwendać=crochenydd
szyb=gwydr
szyba=gwydr
szybka=cyflym
szybki=cyflym
szybko=cyflym
szybkość=cyflymder
szybowy=siafft
szyć=gwnïo
szychta=sifft
szycie=gwnïo
szydełkowanie=gwau
szyderstwo=gwawdio
szydłowaty=gornbilen
szydzić=ffug
szyfrowy=clo
szyja=gwddf
szyjka=gwddf
szykanowanie=aflonyddu
szykować=paratoi
szyld=arwydd
szyling=swllt
szylkret=brych
szylkretowy=crwban
szyna=rheilffordd
szynion=bynsen
szynkarz=tafarnwr
szynkownia=dafarn
szyper=gwibiwr
szypułka=bonyn
szyszka=côn
szyszkowaty=pineal
szyszkowy=côn
szyszynka=pineal
tabela=tabl
tabelaryczny=tabl
tabelka=tabl
tabernakulum=tabernacl
tabletka=dabled
tabliczka=plât
tabor=dreigl
tabulacja=tab
tabulator=tab
taca=cafn
tachograf=tacograff
tacka=cafn
taczka=ferfa
tafelka=teil
tafla=teil
taflować=teil
taflowy=teils
tafta=taffeta
taić=atal
tajanie=thaw
tajemniczo=dirgel
tajemniczość=dirgelwch
tajemniczy=dirgel
tajga=taiga
tajniak=asiant
tajnik=cuddio
tajność=cyfrinachedd
tak=oes
taki=a
takielunek=rig
takowy=unrhyw
taksator=brocer
taksja=tacsis
taksówka=tacsi
taksówkarski=tacsi
takt=cam
taktowanie=cloc
taktowność=tact
taktowny=ystyriol
taktowy=strôc
taktyczny=tactegol
taktyk=tactegau
taktyka=tactegau
także=a
talerz=plât
talerzowy=disg
talerzyk=plât
talia=gwasg
talk=talc
talon=talebau
tam=yno
tama=argae
tamaryndowiec=tamarind
tambor=drum
tamborek=cylch
tamować=bonyn
tamponować=swab
tancerz=dawnsiwr
tańczyć=dawns
tandem=cyd
tandemowy=cyd
tandeta=sbwriel
taneczny=dawns
tangens=tangiad
tani=rhad
taniec=dawns
tanina=tannin
tanizna=sbwriel
tankowiec=tancer
tantiema=difidend
tapczan=gadair
tapicerka=clustogwaith
tapicerstwo=clustogwaith
tapioka=tapioca
tapiseria=tapestrïau
taplać=sblash
taran=ram
tarapaty=trafferth
tarasowy=teras
tarcie=ffrithiant
tarczowy=disg
tarczyca=thyroid
tarczycowy=thyroid
targ=farchnad
targować=bargen
targowanie=bargeinio
targowisko=farchnad
targowy=farchnad
taryfa=tocynnau
taryfikacja=tariffau
taryfikator=rheng
taryfowanie=prisiau
taryfowy=cwota
tarzać=gofrestr
tasiemcowy=hir
tasiemka=rhuban
taśma=tâp
taśmowy=tâp
tasować=cymysgu
tasowanie=cymysgu
taster=blasu
tata=dad
tatarak=melys
taternik=mynyddwr
tato=dad
tatuś=pa
tawerna=dafarn
tchnąć=anadlu
tchnięcie=anadl
tchnienie=anadl
tchórzliwy=llwfr
teatr=sinema
teatralizacja=gynnal
teatrolog=sinema
teatrologia=sinema
teatrzyk=sinema
technicznie=dechnoleg
techniczny=technegol
technik=technegydd
technika=technoleg
technolog=technolegydd
technologia=technoleg
technologicznie=dechnoleg
technologiczny=technoleg
teczka=plygell
tęczówka=iris
tęczowy=enfys
tegoroczny=eleni
teka=portffolio
tekst=testun
tekstowy=testun
tekstura=ansawdd
tekstylia=tecstilau
tekstylny=tecstilau
tektoniczny=tectonig
tektura=cardbord
tekturka=cardbord
tekturowy=cardbord
teledysk=fideo
telefaks=ffacs
telefon=ffôn
telefonicznie=ffôn
telefoniczny=ffôn
telegazeta=teletestun
telegraf=telegraff
telegraficznie=telegram
telegrafista=telegraff
telegrafować=telegraff
telekomunikacja=telathrebu
telekomunikacyjny=telathrebu
teleks=telex
telemetria=telemetreg
telemetryczny=telemetreg
teleskop=telesgop
teleskopowy=telesgopig
teletechnika=telathrebu
teletekst=teletestun
teleturniej=cwis
telewidz=gwylwyr
telewizja=teledu
telewizor=teledu
telewizyjny=teledu
tematycznie=thema
tematyczny=thematig
tematyka=pynciau
temblak=sling
tembr=cae
tempera=tymheredd
temperatura=tymheredd
temperaturowy=tymheredd
templariusz=deml
tempo=cyflymder
tendencja=duedd
tendencyjność=gogwydd
tender=tendr
tenisista=tenis
tenisowy=tenis
tenorowy=tenor
tent=babell
tenuta=daliadaeth
teodolit=theodolit
teolog=diwinydd
teologiczny=diwinyddol
teoremat=theorem
teoretycznie=theori
teoretyczny=damcaniaethol
teoretyk=damcaniaethwr
teoria=theori
tępieć=dull
tępo=swrth
tępy=dull
terapeuta=therapydd
terapeutycznie=therapiwtig
terapeutyczny=therapiwtig
terapia=therapi
terasa=teras
teraz=nawr
teraźniejszość=bresennol
tercet=triawd
tercjarz=trydyddol
teren=ardal
terenowy=maes
terenoznawstwo=topograffi
terkot=rhuglen
terkotać=rhuglen
terkotanie=rhuglen
termin=amser
terminal=terfynell
terminalowy=terfynell
terminarz=amserlen
terminologia=derminoleg
terminowanie=prentisiaeth
terminowo=amser
terminowość=prydlondeb
terminowy=amserol
termoizolacyjny=ynysu
termojądrowy=ymdoddiad
termometr=thermomedr
termometryczny=thermomedr
termostat=thermostat
termostatycznie=thermostat
terroryzm=terfysgaeth
terytorialny=tiriogaethol
terytorium=tiriogaeth
tęsknić=miss
tęsknica=miss
tęsknota=hiraeth
tęskny=drist
test=prawf
testament=dyst
testować=prawf
testowy=prawf
tetanus=tetanws
tętnica=rhydweli
tętno=pwls
tetraedr=tetrahedron
tetrarcha=tetrarch
też=a
teza=ddadl
tezaurus=thesawrws
tężcowy=tetanws
tężec=tetanws
tężenie=ceulad
tężnia=graddio
tiul=tulle
tkać=wead
tkacki=gwehydd
tkactwo=gwehyddu
tkacz=gwehydd
tkalnia=gwehyddu
tkanie=gwehyddu
tkanina=gwe
tkaninowy=ffabrig
tkanka=meinwe
tkankowy=meinwe
tkliwy=cariadus
tknąć=cysylltiad
tlen=ocsigen
tlenek=ocsid
tlenienie=ocsigen
tlenkowy=ocsid
tlenowy=ocsigen
tło=cefndir
tłoczenie=gwasgu
tłoczny=cangen
tłoczyć=gwasgu
tłok=piston
tłokowy=piston
tłuczek=pestl
tłumacz=cyfieithydd
tłumaczenie=cyfieithu
tłumaczeniowy=cyfieithu
tłumaczyć=gyfieithu
tłumić=atal
tłumienie=dampio
tłumnie=tyrfa
tłumok=bwndel
tłuścioch=brasterog
tłusto=seimllyd
tłustość=braster
tłusty=braster
tłuszcz=braster
tłuszcza=rhacs
tłuszczenie=braster
tłuszczowy=brasterog
toaleta=toiled
toaletka=dresin
toaletowy=toiled
toast=tost
tobogan=sleid
tobół=bwndel
tobołek=bwndel
toczenie=troi
toczny=dreigl
toczyć=gofrestr
tokarka=durn
tokarnia=durn
tokarski=troi
toksyczność=wenwynig
toksyczny=gwenwynig
toksyna=gwenwyn
tolerancja=goddefgarwch
tolerancyjnie=goddefgarwch
tolerancyjność=goddefgarwch
tolerancyjny=goddefgar
tolerować=ddioddef
tolerowanie=goddefgarwch
tom=cyfrol
tomik=cyfrol
tonąć=sinc
tonacja=tôn
tonażowy=tunelledd
toniczny=tonic
tonik=tonic
tonika=tonic
tonowy=tunnell
topiel=gwlff
topielec=boddi
topielisko=trobwll
topikowy=ffiws
topinambur=artisiog
topografia=topograffi
topograficzny=topograffaidd
topola=poplys
toporny=bras
tor=llwybr
torba=bag
torbiel=cyst
torebka=bag
torf=mawn
torfowisko=corsydd
torfowiskowy=cors
torfowy=mawn
tornado=gorwynt
tornister=fag
torowisko=trac
torowy=trac
tors=torso
tortura=artaith
torturować=artaith
torturowanie=artaith
torys=torïaid
toster=tostiwr
tostowy=tost
totalnie=llwyr
totalność=gyfan
toteż=felly
totus=pawb
towar=da
towaroznawstwo=nwydd
towarzyski=cymdeithasol
towarzystwo=cymdeithas
towarzysz=cydymaith
towarzyszenie=gyd-fynd
towarzyszyć=gyd-fynd
trąba=utgorn
trąbka=utgorn
trącać=sgil
trącić=sgil
tradycja=traddodiad
tradycyjnie=draddodiadol
tradycyjny=traddodiadol
traf=cyfle
trafnie=gywir
trafność=perthnasedd
trafny=gywir
tragarz=porthor
tragedia=trychineb
tragicznie=trychineb
tragiczność=trychineb
tragiczny=drasig
tragizm=trychineb
trakcyjny=cychwynnol
trakt=briffordd
traktat=gytundeb
traktatowy=gytundeb
traktor=tractor
traktować=drin
traktowanie=triniaeth
trampolina=trampolîn
tramwaj=tram
tramwajarz=tram
tramwajowy=tram
transatlantycki=iwerydd
transatlantyk=leinin
transfiguracja=gweddnewidiad
transformacja=trawsnewid
transformata=trawsnewid
transformator=trawsnewidydd
transformatornia=trawsnewidydd
transformatorowy=trawsnewidydd
transformować=trawsnewid
transformowanie=trawsnewid
transfuzja=trallwysiad
transkrypcja=trawsgrifiad
translacja=cyfieithu
translator=cyfieithydd
transmisja=darlledu
transmisyjny=darlledu
transmitować=darlledu
transmitowanie=darlledu
transnarodowy=rhyngwladol
transparent=tryloyw
transplantacja=trawsblannu
transplantat=trawsblaniad
transport=trafnidiaeth
transportować=trafnidiaeth
transportowanie=trafnidiaeth
transportowy=cludiant
transzeja=ffos
tranzystor=transistor
tranzystorowy=transistor
trapez=trapîs
trapić=trafferthu
trapienie=ysgol
trasa=llwybr
trasowanie=llwybr
traszka=madfall
tratwa=rafft
trauma=trawma
traumatyczny=trawmatig
trawiasty=glaswellt
trawić=crynhoad
trawler=treill-long
trawnik=lawnt
trębacz=utgorn
trefl=clybiau
tren=hyfforddi
trend=duedd
trener=hyfforddwr
trenerski=hyfforddwyr
trening=hyfforddiant
treningowy=hyfforddiant
trenować=hyfforddi
trenowanie=hyfforddi
trepek=sandal
treściwie=gryno
treściwość=cyfoeth
triada=triad
trio=triawd
triumf=llwyddiant
triumfalny=gorfoleddus
triumfator=enillydd
triumfować=llwyddiant
triumfowanie=buddugoliaethau
trofeum=tlws
troisty=trebl
trója=tri
trojaki=trebl
trójdzielny=triphlyg
trójdźwięk=triad
troje=tri
trojenie=tri
trójgraniec=trocar
trójka=tri
trójkąt=triongl
trójkątnie=triongl
trójkątowanie=trionglau
trójliść=ceirw
trójmian=trinomial
trójnik=ti
trójnóg=trybedd
trokar=trocar
tron=orsedd
tronowy=orsedd
tropić=helfa
tropienie=olrhain
tropikalny=trofannol
troska=pryder
troskliwie=ofalus
troskliwy=gofalu
troszczyć=gofal
trotuar=palmant
truć=gwenwyn
truchleć=ofn
trucht=trot
trucizna=gwenwyn
trud=trafferth
trudno=anodd
trudność=anhawster
trudny=anodd
trudzenie=trafferth
trudzić=trafferth
trumienka=arch
trumna=arch
trunek=gwirod
trup=corff
trupa=corff
truposz=corff
truskawka=mefus
truskawkowy=mefus
trust=ymddiriedolaeth
trutka=gwenwyn
trwać=diwethaf
trwale=barhaol
trwałość=cynaliadwyedd
trwanie=hyd
trwoga=ofn
trwonić=treiffl
trwożliwy=swil
trwożny=ofnus
trwożyć=dychryn
trybunał=tribiwnlys
trybut=teyrnged
trykotarstwo=gwau
trykotowy=gwau
trykoty=teits
trymować=ymyl
trypsyna=trypsin
tryptyk=triptych
tryskacz=chwistrellu
tryt=tritiwm
tryumf=llwyddiant
tryumfalnie=orfoleddus
tryumfować=llwyddiant
tryumfująco=orfoleddus
trywialny=ddibwys
trząść=ysgwyd
trzaskać=pop
trzcina=brwyn
trzcinka=brwyn
trzcinowy=ffon
trzeba=angen
trzeci=trydydd
trzeciorzęd=trydyddol
trzeciorzędny=trydyddol
trzeciorzędowy=trydyddol
trzej=tri
trzepać=slap
trzepnięcie=troi
trzęsienie=daeargryn
trzewiczkowy=esgidiau
trzewik=esgidiau
trzeźwić=sobr
trzeźwieć=sobr
trzeźwo=sobr
trzeźwy=sobr
trzmiel=wenyn
trzoda=moch
trzon=craidd
trzonek=cap
trzos=pwrs
trzpień=bonyn
trzustka=pancreas
trzy=tri
trzykrotność=deirgwaith
trzymać=dal
trzymanie=dal
tubalny=ysgubol
tuberkulina=twbercwlin
tubka=tiwb
tubus=tiwb
tubylczy=brodorol
tubylec=brodorol
tucznik=moch
tułactwo=alltud
tułacz=crwydryn
tułaczy=ddigartref
tuleja=llwyn
tulejka=llwyn
tulejowy=llewys
tulić=cuddle
tulipan=tiwlip
tulipanowy=tiwlip
tułów=cefnffyrdd
tuman=cwmwl
tumanienie=niwl
tuńczyk=tiwna
tunel=twnnel
tunelowy=twnnel
tunika=grys
tupać=stamp
tupet=nerf
tura=rownd
turbina=tyrbin
turbinowy=tyrbinau
turbot=torbwt
turbozespół=tyrbin
turbulencja=gynnwrf
turbulentny=aflonydd
turkot=rhuglen
turkotać=rhuglen
turlać=gofrestr
turnia=graig
turniej=twrnamaint
turystyczny=croeso
tusz=inc
tuszować=sglein
tutaj=yma
tutka=cornet
tutor=tiwtor
tuż=hawl
tuzinkowy=canolig
twardnieć=caledu
twardnienie=caledu
twardo=caled
twardość=caledwch
twardy=caled
twardziel=anodd
twarogowy=caws
twarz=wyneb
twarzowy=wyneb
twierdza=caer
twierdząco=oes
twierdzenie=arddeliad
twój=eich
twór=creu
twórca=crëwr
twórczo=creadigrwydd
twórczość=creadigrwydd
twórczy=creadigol
tworzenie=creu
tworzyć=creu
tworzywo=deunydd
tyczka=polyn
tyczyć=polyn
tydzień=wythnos
tyfus=teiffoid
tyfusowy=teiffoid
tygodnik=wythnosol
tygodniowo=wythnosol
tygodniowy=wythnosol
tygrys=teigr
tygrysek=teigr
tygrysi=teigr
tył=ôl
tyle=felly
tyłem=ôl
tylko=unig
tylni=cefn
tymianek=teim
tynk=plastr
tynkarz=plastrwr
tynkować=plastr
typizacja=teipio
typografia=argraffwaith
typować=bet
typowo=nodweddiadol
typowy=nodweddiadol
tyrać=fag
tyrania=gorthrwm
tyranizować=bwlio
tysiąclecie=mileniwm
tysiączny=fil
tytan=titaniwm
tytanowy=titaniwm
tytoń=tybaco
tytoniowy=tybaco
tytuł=teitl
tytułować=hawl
tytułowanie=steilio
tytułowy=teitl
ubabrać=budr
ubarwienie=lliw
ubaw=chwerthin
ubezpieczenie=yswiriant
ubezpieczeniowo=yswiriant
ubezpieczeniowy=yswiriant
ubezpieczyć=yswiriant
ubezpieczyciel=yswiriwr
ubierać=gwisg
ubieranie=dresin
ubijacz=ymyrryd
ubiór=gwisg
ubłagać=perswadio
ubliżać=sarhad
ubliżyć=droseddu
ubocznie=ddigwyddiad
uboczny=ochr
ubogi=gwael
ubogo=wael
ubojnia=lladd-dy
ubolewać=anffodus
ubolewanie=edifar
ubóść=gore
ubóstwo=tlodi
ubrać=gwisg
ubranie=dillad
ubraniowy=dillad
ubranko=addas
ubrudzić=budr
ubywanie=lleihau
ucałować=cusanu
ucałowanie=cusanu
ucha=blwyddyn
ucho=blwyddyn
uchodźca=ffoaduriaid
uchodźczy=ffoaduriaid
uchodzenie=dianc
uchodźstwo=alltud
uchować=bridio
uchronić=arbed
uchwała=cydraniad
uchwalać=datrys
uchwalić=mabwysiadu
uchwycenie=dal
uchwycić=dal
uchwyt=handlen
uchwytny=cyraeddadwy
uchybiać=rhagfarn
uchybienie=methiant
uchylać=diddymu
uchylanie=osgoi
uchylić=diddymu
uciąć=torri
uciążliwie=aflonyddgar
uciążliwość=niwsans
uciążliwy=feichus
ucichnięcie=ymsuddiant
uciecha=llawenydd
ucięcie=dorri
ucieczka=dianc
uciekanie=gyrchfan
ucieranie=ffrithiant
ucieszny=anghredadwy
ucieszyć=llonna
ucinanie=dorri
ucisk=gormes
uciskowy=cywasgu
uciśnięcie=gofid
uciszać=distawrwydd
uciszenie=distawrwydd
uciszyć=distawrwydd
uczcić=ddathlu
uczciwie=onest
uczciwość=gonestrwydd
uczciwy=deg
uczczenie=ddathlu
uczelnia=brifysgol
uczelniany=brifysgol
uczeń=myfyrwyr
uczenie=dysgu
uczennica=myfyrwyr
uczep=bachiad
uczepić=bachiad
uczesać=crib
uczestnictwo=cyfranogiad
uczestnik=cyfranogwr
uczęszczanie=presenoldeb
uczniak=ysgol
uczniowski=myfyrwyr
uczta=gwledd
ucztować=gwledd
uczuć=teimladau
uczucie=teimlad
uczuciowo=emosiynol
uczuciowość=sensitifrwydd
uczuciowy=emosiynol
uczulenie=alergedd
uczuleniowy=alergedd
uczyć=addysgu
uczynek=gweithred
uczynić=wneud
uczynność=caredigrwydd
uczynny=defnyddiol
udać=fynd
udanie=fynd
udar=strôc
udaremnianie=rhwystredigaeth
udaremnić=drechu
udaremnienie=rhwystredigaeth
udarowo=ymarfer
udarowy=ergydiol
udatny=daclus
udawać=esgus
udeptać=gwadn
uderzać=streic
uderzająco=trawiadol
uderzanie=taro
uderzenie=strôc
uderzeniowy=effaith
udławić=tagu
udo=glun
udobruchać=hiwmor
udogodnienie=cyfleus
udój=llaeth
udokumentować=ddogfen
udostępniać=rhannu
udostępnić=rhannu
udręczać=gofid
uduchowienie=ysbrydolrwydd
udusić=cawl
uduszenie=tagu
udział=rhannu
udziałowiec=hapddaliwr
udziałowy=gyfranddaliad
udziec=coesau
udzielać=grant
udzielić=grant
udzielny=sofran
udźwig=gallu
udźwignięcie=gynnal
uelastycznić=dynn
ufać=ymddiriedolaeth
ufarbować=llif
ufnie=hyderus
ufność=hyder
ufny=hyderus
ufryzować=crychu
ufundować=hyd
ugarnirować=ymyl
ugaszczać=diddanu
ugaszenie=ddiflannu
ugiąć=troad
ugięcie=allwyro
uginać=troad
uginanie=allwyro
ugłaskać=hiwmor
ugoda=anheddiad
ugościć=lle
ugoszczenie=lletygarwch
ugrupowanie=parti
ugrzęznąć=stondin
uhonorować=anrhydedda
uiścić=dalu
uiszczać=dalu
uiszczenie=taliad
ująć=cynnwys
ujadać=bae
ujadanie=bae
ujawniać=datgelu
ujawnić=datgelu
ujawnienie=datgelu
ujęcie=saethu
ujednolicenie=unffurf
ujemnie=negyddol
ujemny=negyddol
ujeżdżalnia=marchogaeth
ujmować=adnabod
ujmowanie=cydnabyddiaeth
ujrzeć=gweler
ujść=dianc
ujście=aber
ukamienować=carreg
ukaranie=cosb
ukazać=dangos
ukazanie=dangos
ukazywać=dangos
ukierunkować=targed
ukierunkowywanie=targedu
układ=system
układać=lleyg
układanie=aliniad
układanka=pos
układność=cwrteisi
układowy=systemig
ukłon=bwa
ukłonić=bwa
uknuć=wead
ukończenie=cwblhau
ukończyć=gwblhau
ukoronować=coron
ukoronowanie=coronau
ukorzenie=ostyngedig
ukorzyć=ostyngedig
ukos=gogwydd
ukraść=dwyn
ukręcić=ffurflen
ukrócać=atal
ukrócenie=atal
ukrócić=atal
ukroić=dorri
ukruszyć=crymbl
ukryć=cuddio
ukrycie=cuddio
ukrywać=cuddio
ukrywanie=cuddio
ukrzyżowanie=croesholiad
ukształtować=siâp
ukształtowanie=siâp
ułamek=ffracsiwn
ułamkowy=ffracsiynol
ulatnianie=dianc
ułatwić=helpu
ulatywać=dianc
ulecieć=hedfan
ulegać=pwnc
ulęgać=pwnc
ulepszać=gwell
ulepszanie=gwelliannau
ulepszenie=gwelliannau
ulepszyć=gwell
ulewny=glawog
ulga=rhyddhad
ulica=stryd
uliczka=stryd
uliczny=stryd
ulistnienie=dail
ulitować=biti
ułomność=nam
ulotka=daflen
ulowy=fwrlwm
ułożenie=trefniant
ułożyć=trefnu
ultra=uwch
ultradźwięk=uwchsain
ultramontanizm=athronydd
ultranowoczesny=uwch
ultrasonograf=uwchsain
ulubieniec=hoff
ululać=gwyrddlas
ulżenie=lleddfu
ulżyć=hawdd
umacniać=cryfhau
umawiać=apwyntiad
umeblować=dodrefnu
umeblowanie=dodrefn
umiarkowanie=gymharol
umieć=gallu
umiejętnie=fedrus
umiejętność=sgiliau
umiejętny=medrus
umiejscowić=gosod
umiejscowienie=safle
umierać=marw
umieralność=marwolaethau
umieranie=marwolaeth
umieść=lle
umieszczać=gosod
umieszczenie=lleoliad
umiłowanie=cariad
umizgać=llwy
umniejszanie=israddio
umniejszyć=lleihau
umocnić=gadarnhau
umocnienie=gryfhau
umocować=sefydlog
umocowanie=cyfreithlondeb
umorzyć=rhyddhau
umotywować=cyfiawnhau
umowa=contract
umowny=confensiynol
umożliwić=bosibl
umrzeć=marw
umrzyk=corff
umundurowanie=unffurf
umykanie=dianc
umysł=meddwl
umyślnie=fwriadol
umyślność=bwriad
umyślny=fwriadol
umysłowo=meddwl
umysłowość=feddylfryd
umysłowy=meddwl
umywalka=sinc
unaoczniać=wynebu
unaocznić=ddangos
uncja=owns
unia=undeb
uniemożliwiać=atal
uniemożliwić=atal
unieruchamiać=analluoga
unieść=lifft
uniesienie=lifft
unieśmiertelniać=anfarwol
unieśmiertelnienie=anfarwoldeb
unieszczęśliwiać=anhapus
unieszkodliwiać=waredu
unieszkodliwić=waredu
unieszkodliwienie=gwaredu
uniewinnić=esgus
uniform=unffurf
uniformizacja=unffurfiaeth
unijny=ue
unikać=osgoi
unikalnie=unigryw
unikalność=unigryw
unikalny=unigryw
unikanie=osgoi
unikat=unigryw
unikatowy=unigryw
uniknięcie=osgoi
unionista=undebwr
unitarny=unedol
uniwersalność=amlbwrpasedd
uniwersalny=cyffredinol
uniwersytecki=brifysgol
uniwersytet=brifysgol
uniżenie=ostyngedig
uniżoność=gostyngeiddrwydd
unoszenie=lifft
uosabiać=dynwared
upad=dip
upadanie=gostwng
upakowanie=dwysedd
upał=gwres
upalny=poeth
uparcie=ystyfnig
upatrywać=gweld
upewniać=ganfod
upić=feddw
upicie=meddwdod
upiększenie=harddu
upiększyć=harddu
upierać=mynnu
upijać=meddwi
upleść=wead
upłynięcie=terfyn
upływ=cyntedd
upływność=gollyngiadau
upływowy=gollyngiadau
upodabniać=dderbyn
upodlenie=dirywiad
upodobać=dewis
upodobanie=pleser
upodobnić=llun
upodobnienie=cymathu
upokarzać=bychanu
upokorzyć=ostyngedig
upolować=saethu
upominek=rhodd
upominkowy=anrheg
upomnieć=pwysleisio
upomnienie=rhybudd
uporać=delio
uporczywie=gyson
uporczywość=dyfalbarhad
uporczywy=parhaus
uporządkować=drefnu
uporządkowanie=trefniant
uposażenie=cyflog
upośledzenie=anabledd
upośledzić=nam
upoważnić=trwydded
upowszechniać=ledaenu
upowszechnić=eang
upozorować=efelychu
upraszanie=gwahodd
uprawa=cnwd
uprawiać=arfer
uprawianie=arfer
uprawić=drin
uprawniać=hawl
uprawny=drin
uprawomocnić=ddilysu
uprawomocnienie=dilysu
uprawowy=drin
uprażyć=rhost
uprząść=deillio
uprzątać=daclus
uprząż=harnais
uprzedni=cyn
uprzednio=flaenorol
uprzedniość=datgelu
uprzedzająco=eithriadol
uprzedzenie=rhagfarn
uprzejmie=garedig
uprzejmość=caredigrwydd
uprzejmy=gwrtais
uprzemysłowić=ddiwydiannol
uprzytomnić=cofio
uprzywilejować=fraint
uprzywilejowanie=dewis
upustowy=rhyddhad
urabiać=wyddgrug
urabialny=ymarferol
urabianie=mwynglawdd
urabiarka=benderfynol
uran=wraniwm
uranowy=wraniwm
uratować=arbed
uraz=trawma
urazowy=trawmatig
urbanistyczny=trefol
urbanistyka=trefol
urlop=gadael
urna=wrn
urobek=carthu
uroczy=swynol
uroczystość=seremoni
uroczysty=nadolig
urodzaj=cynhaeaf
urodzajność=ffrwythlondeb
urodzajny=ffrwythlon
urodzenie=geni
urodzić=geni
urodzinowy=pen-blwydd
urodziny=pen-blwydd
urodziwy=golygus
urojenie=rhith
urojeniowy=rhithiol
urok=swyn
urokliwy=swynol
urologia=wroleg
urozmaicenie=amrywiaeth
urozmaicić=amrywiaeth
uruchamiać=dechrau
uruchamianie=dechrau
uruchomić=dechrau
uruchomienie=dechrau
urwać=tynnu
urwisko=clogwyn
urywanie=dorri
urząd=swyddfa
urządzenie=dyfais
urządzić=trefnu
urzeczenie=diddordeb
urzeczywistnić=realiti
urzeczywistnienie=wireddu
urzędniczy=clerigol
urzędnik=swyddog
urzędowanie=swyddfa
urzędowo=swyddogol
urzędowy=swyddogol
usadowić=esgynbren
usankcjonować=sancsiwn
uściślenie=eglurhad
uściśnięcie=ysgwyd
usiać=stablau
usiąść=eistedd
usiedzieć=eistedd
usilnie=gryf
usilny=anodd
usiłowanie=ymgais
uskok=fai
uskrzydlać=adain
uskuteczniać=rendro
usługa=gwasanaeth
usługobiorca=derbynnydd
usługodawca=darparwr
usługowy=gwasanaeth
usłyszeć=glywed
usmarować=budr
uśmiać=doniol
uśmiech=gwenu
uśmiechać=gwenu
uśmiechanie=gwenu
uśmiechnięcie=wên
usnuć=deillio
uśpienie=cysgu
uspokajać=lleddfu
uspokajająco=gysur
uspokoić=bwyllog
usposabiać=gostwng
usposobienie=natur
usprawiedliwiać=cyfiawnhau
usprawiedliwić=cyfiawnhau
usprawiedliwienie=esgus
usprawniać=gwell
usprawnić=gwell
ustać=sefyll
ustalać=trwsio
ustalanie=trwsio
ustalenie=penderfyniad
ustalić=trwsio
ustanawiać=gosod
ustanawianie=osod
ustanowić=gosod
ustanowienie=sefydlu
ustąpić=cynnyrch
ustąpienie=ymddiswyddiad
ustawa=gyfraith
ustawiać=gosod
ustawianie=osod
ustawić=gosod
ustawiczny=cyson
ustawienie=osod
ustawodawca=ddeddfwrfa
ustawodawczy=deddfwriaethol
ustawowy=statudol
ustęp=paragraff
ustępliwy=cynhyrchu
ustępować=cynnyrch
ustępowanie=datrys
ustępstwo=consesiwn
usterka=fai
usterzenie=gynffon
ustnie=lafar
ustny=llafar
ustosunkować=sylwadau
ustosunkowanie=agwedd
ustroić=ymyl
ustrój=system
ustrojenie=dec
ustrojowy=systemig
ustronie=enciliad
ustronny=ymddeol
ustrzelić=saethu
usunięcie=symud
ususzka=grebachu
usuwać=dileu
usuwanie=dileu
uświadamiać=ymwybyddiaeth
uświadomić=ymwybodol
uświadomienie=ymwybyddiaeth
uświetniać=anrhydedda
uświetnić=harddu
uświnić=budr
usypać=slip
usypisko=twmpath
usytuowanie=lleoliad
uszanować=perthynas
uszanowanie=parchu
uszczegóławiać=manylion
uszczegółowianie=gywirdeb
uszczegółowić=manylion
uszczelniać=sêl
uszczelniacz=seliwr
uszczelnienie=sêl
uszczerbek=difrod
uszczęśliwiać=hapusrwydd
uszczęśliwić=hapus
uszczęśliwienie=hapusrwydd
uszczuplać=crebachu
uszczuplenie=disbyddu
uszczuplić=hyderus
uszczypniecie=pinsiad
uszczypnięcie=pinsiad
uszeregowanie=safle
uszkadzać=difrod
uszkadzanie=difrod
uszko=difrod
uszkodzenie=difrod
uszkodzić=difrod
uszny=blwyddyn
usztywnić=tynhau
uszyć=gwnïo
utaić=atal
utarczka=ysgarmes
utkać=wead
utknąć=sownd
utlenialność=ocsideiddio
utlenianie=ocsideiddio
utlenienie=ocsideiddio
utonąć=sinc
utopić=foddi
utożsamianie=adnabod
utożsamienie=adnabod
utrapienie=niwsans
utrudniać=anodd
utrudnianie=rhwystr
utrudnić=anodd
utrudnienie=anfantais
utrudzić=fag
utrwalać=cynnal
utrwalić=trwsio
utrzymać=cynnal
utrzymywać=cadw
utwardzać=halltu
utwardzanie=caledu
utwardzenie=gwellhad
utwardzić=gwellhad
utwierdzać=atgyfnerthu
utwierdzić=gadarnhau
utwór=trac
utworzenie=creu
utworzyć=creu
utylitarny=iwtilitaraidd
utylitarysta=iwtilitaraidd
utylitarystyczny=iwtilitaraidd
utylizować=ailgylchu
utylizowanie=waredu
uwaga=nodyn
uwalać=budr
uwalniać=gwared
uwarstwienie=dosbarthu
uważać=cyfrif
uważnie=ofalus
uważny=astud
uwertura=agorawd
uwiąd=pydredd
uwiarygodnić=ddilysu
uwiązać=tei
uwiązanie=tei
uwidocznić=dangos
uwidocznienie=gwelededd
uwieczniać=dal
uwiecznianie=dal
uwielbić=canmol
uwieńczyć=coron
uwierać=pinsiad
uwierzyć=credu
uwierzytelniać=ddilysu
uwierzytelnić=pâr
uwierzytelnienie=dilysu
uwięź=tei
uwięzienie=carchar
uwijać=deillio
uwzględniać=cynnwys
uwzględnić=cynnwys
uzależniać=wneud
uzależnić=pwnc
uzasadniać=cyfiawnhau
uzasadnić=cyfiawnhau
uzasadnienie=cyfiawnhad
uzbierać=casglu
uzbrajać=fraich
uzbrajanie=fraich
uzbroić=fraich
uzbrojenie=arfau
uzda=ffrwyn
uzdrowisko=sba
uzdrowiskowy=sba
uzębienie=dannedd
użerać=brawl
uzewnętrznienie=amlygiad
uziemić=seiliedig
uziemienie=tir
uznanie=cydnabyddiaeth
uznaniowość=ddisgresiwn
uznawać=derbyn
uznawanie=cydnabyddiaeth
uzupełniać=gyd-fynd
uzupełnianie=cwblhau
uzupełnienie=gyd-fynd
uzwojenie=weindio
użyć=defnydd
użycie=defnydd
użyczać=benthyg
użyczyć=benthyg
uzysk=cynnyrch
uzyskanie=ennill
uzyskiwać=ennill
uzyskiwanie=ennill
użytecznie=defnyddiol
użyteczność=cyfleustodau
użyteczny=defnyddiol
użytek=defnydd
użytkować=ddefnyddi
użytkowanie=defnydd
użytkownik=defnyddiwr
użytkowość=defnyddioldeb
użytkowy=cyfleustodau
używać=defnydd
używalność=defnyddioldeb
używanie=defnydd
użyźniać=tail
w=yn
wabić=ddenu
wabik=ddenu
wąchać=arogl
wąchanie=arogl
wachlarz=ystod
wachlować=gefnogwr
wada=nam
wadium=diogelwch
wadliwie=ddiffygiol
wadliwość=ddiffygiol
wadliwy=ddiffygiol
wądół=pwll
wadzenie=pwysau
waflowy=waffer
waga=pwysau
wagabunda=crwydryn
wąglik=anthracs
wagon=wagen
wagonik=troli
wagonownia=ddepo
wagonowy=hyfforddwr
wagowy=pwysau
wahać=amrediad
wahacz=fraich
wahadłowiec=gwennol
wahadłowo=gwennol
wakacje=gwyliau
wał=siafft
walać=budr
walcować=gofrestr
walcowanie=dreigl
walcowaty=silindrog
walcówka=dreigl
walcowy=silindrog
walczyć=ymladd
walec=silindr
waleczny=dewr
wałęsać=byddwch
wałęsanie=cerdded
walidacja=dilysu
walidować=ddilysu
waliza=cefnffyrdd
walizka=dillad
walka=ymladd
wałkonić=segur
wałkowanie=dreigl
wałkowy=pin
walnie=offerynnol
walny=amlwg
walor=gwerth
waloryzować=addasu
wałowy=rhagfur
waltornia=corn
waluta=arian
walutowy=gyfradd
wanad=fanadiwm
wanienka=bath
wanilia=fanila
waniliowy=fanila
wanna=bath
wapień=calchfaen
wapiennik=leim
wapienny=leim
wapń=calsiwm
wapniak=calchfaen
wapniowiec=calchfaen
wapniowy=calsiwm
wapno=leim
war=rhyfel
warcholić=brawl
warga=gwefusau
wariacja=amrywiad
wariacki=gwallgof
wariactwo=gwallgofrwydd
wariant=gwahanol
wariantowy=gwahanol
warkocz=ciw
warnik=boeler
warowny=gaerog
warstewka=ffilm
warstwa=haenen
warstwowanie=dosbarthu
warsztat=gweithdy
warsztatowy=gweithdy
warta=werth
wartki=bywiog
wartość=gwerth
wartościowanie=prisiad
wartościowo=gwerth
wartościowy=gwerthfawr
wartownia=gard
wartownik=gard
warunek=cyflwr
warunkować=cyflwr
warunkowo=amodol
warunkowy=amodol
warząchew=hidlwr
warzęcha=hidlwr
warzelnia=bragdy
warzenie=bragu
warzyć=fragu
warzywnictwo=garddio
warzywnik=llysiau
warzywny=llysiau
warzywo=llysiau
wąski=cul
wąskotorowy=eiconau
wasz=eich
wątek=edau
wątłość=gwendid
wątły=faint
watować=cwilt
wątpić=amheuaeth
wątpienie=amheuaeth
wątpliwie=amheus
wątpliwość=amheuaeth
wątpliwy=amheus
wątroba=iau
wątróbka=iau
wątrobowy=iau
wąwóz=ceunant
wąż=neidr
waza=ffiol
wazeliniarski=olewog
ważenie=pwyso
ważkość=disgyrchiant
ważność=dilys
ważny=dilys
wazon=ffiol
wazowy=ffiol
wbicie=dyrnu
wbijać=morthwyl
wbrew=torri
wbudować=sefydlu
wbudowywać=sefydlu
wchodzenie=mynd
wciągarka=winsh
wciągnięcie=dynnu
wciąż=dal
wcięcie=mewnoli
wcielić=dynwared
wcisk=gwasgu
wciskać=gwasgu
wciskanie=gwasgu
wciśnięcie=wasg
wczasowicz=gwyliau
wczasowy=gwyliau
wczasy=gwyliau
wcześnie=cynnar
wczesny=cynnar
wczoraj=ddoe
wczuwać=empathi
wdać=dwyn
wdech=anadl
wdmuchiwanie=chwythu
wdrażać=defnyddio
wdrażanie=gweithredu
wdrożenie=gweithredu
wdrożeniowy=gweithredu
wdrożyć=defnyddio
wdychać=anadlu
wdychanie=anadlu
wdziać=don
wdzięczenie=diolch
wdzięczność=diolch
wdzięczny=ddiolchgar
wdzięk=swyn
we=yn
węch=arogl
wędka=rod
wędkarski=pysgota
wędkarstwo=pysgota
wędkarz=pysgotwr
wędkować=pysgota
wędkowanie=pysgota
wędlina=selsig
wędliniarski=selsig
według=gwerth
wędrowiec=crwydryn
wedrzeć=treiddio
wędzenie=ysmygu
wędzić=gwellhad
wędzidełko=ffrwyn
wędzidło=ffrwyn
wędzisko=rod
wędzonka=fygu
weekendowy=penwythnos
wegetacja=llystyfiant
wegetacyjny=tyfu
wegetarianizm=llysieuaeth
wegetariański=llysieuol
węgiel=glo
węglan=carbonad
węglanowy=carbonad
węglik=carbid
węglonośny=carbonifferaidd
węglowiec=glowyr
węglownia=byncer
węglowodan=carbohydrad
węglowodanowy=carbohydrad
węglowodór=hydrocarbon
węglowodorowy=hydrocarbon
węglowy=carbon
węgłowy=carbon
węgorz=llysywen
wehikuł=cerbyd
wejście=mynediad
wejściówka=fynedfa
wejściowy=mewnbwn
wektor=fector
wektorowy=fector
wełna=gwlân
wełniany=gwlân
wełnisty=gwlanog
welon=gorchudd
welur=melfed
welurowy=melfed
welwet=melfed
weneryczny=gwenerol
wenta=raffl
wentyl=falf
wentylacja=awyru
wentylacyjny=awyru
wentylator=gefnogwr
wentylatorowy=fan
wentylowy=falf
weranda=porth
werbalnie=gwefusau
werbalny=llafar
werbena=ferfain
werbować=recriwtio
werbunek=recriwtio
werdykt=dyfarniad
wernisaż=agor
wersalka=soffa
werset=pennill
wersja=fersiwn
wertykalny=fertigol
weryfikacja=adolygiad
weryfikacyjny=gwirio
weryfikator=dilyswyr
weryfikować=gwirio
weryfikowanie=gwirio
wesele=priodas
weselić=llawen
weselny=priodas
wesół=siriol
wesoły=hoyw
wesprzeć=cymorth
western=gorllewinol
weterynaria=milfeddygol
weterynaryjny=milfeddygol
weterynarz=milfeddyg
weto=gwrthodiad
wetować=gwrthodiad
wewnętrznie=fewnol
wewnętrzny=mewnol
węzeł=cainc
węzełek=bwndel
wezgłowie=glustog
węzłowy=cainc
wężownica=coil
wężowy=neidr
wężyk=tiwb
wgląd=mewnwelediad
wgłębienie=toriad
wgłębny=dwfn
wgniatać=ddysgl
wgniecenie=hyderus
wiać=ergyd
wiaderko=bwced
wiadomo=anhysbys
wiadomość=neges
wiadomy=hysbys
wiadro=bwced
wiadukt=draphont
wiano=gwaddol
wiara=ffydd
wiarogodność=hygrededd
wiarołomny=peryglus
wiarygodnie=ddibynadwy
wiarygodność=hygrededd
wiarygodny=credadwy
wiata=byd
wiaterek=awel
wiatr=gwynt
wiatrówka=siaced
wiatrowy=gwynt
wiąz=llwyfen
wiązacz=haen
wiązadło=tei
wiązanie=bond
wiązanka=bagad
wiązowy=llwyfen
wibracja=dirgryniad
wicedyrektor=is-lywydd
wicehrabia=is-iarll
wicekanclerz=is-ganghellor
wicekonsul=is-gonswl
wiceminister=dirprwy
wiceprezes=is-lywydd
wiceprezydent=is-lywydd
wiceprzewodniczący=is-lywydd
wichrowaty=cam
wiciokrzew=gwyddfid
widać=gweler
widelec=fforc
widełki=fforc
widełkowy=fforc
wideo=fideo
wideokaseta=fideos
wideoklip=clip
widły=fforc
widmo=sbectrwm
widnieć=dangos
widno=golau
widnokrąg=gorwel
widny=disglair
widocznie=debyg
widoczność=gwelededd
widoczny=gweladwy
widok=weld
widokówka=post
widokowy=ffafriol
widomy=gweladwy
widowisko=golygfeydd
widowiskowy=trawiadol
widownia=gynulleidfa
widywać=gweld
widz=gwylwyr
widzenie=gweledigaeth
widzialnie=amlwg
widzialność=gwelededd
widzialny=gweladwy
widzieć=gweler
wiec=felly
więc=felly
wiecha=esgynbren
wiecheć=bagad
wieczerza=swper
wieczko=cap
wiecznie=byth
wiecznozielony=bytholwyrdd
wieczny=tragwyddol
wieczór=noson
wieczorek=noson
wieczorem=noson
wieczorny=noson
wieczysty=gwastadol
więdnąć=pylu
wiedza=gwybodaeth
wiedzieć=gwybod
wiedźma=wrach
wiejski=gwledig
wiek=oedran
wieko=caead
wiekopomny=anfarwol
wiekowy=oedran
większość=mwyafrif
większościowy=mwyafrif
wiekuisty=tragwyddol
wielbłąd=camel
wielbłądzi=camel
wielce=iawn
wielebny=parchedig
wielkanocny=pasg
wielki=mawr
wielkodusznie=hael
wielkoduszność=haelioni
wielkoformatowy=mawr
wielkogabarytowy=llwyth
wielkolud=enfawr
wielkomiejski=metropolitan
wielkopiecowy=ffwrnais
wielkopostny=garawys
wielkość=maint
wielmożny=syr
wieloczerpakowy=ysgol
wieloetapowy=aml
wielofazowy=aml
wielogłosowy=polyffonig
wielojęzyczność=amlieithrwydd
wielojęzyczny=amlieithog
wielokanałowy=aml
wielokomorowy=aml
wielokrotny=lluosog
wielokulturowość=amlddiwylliannol
wielokulturowy=amlddiwylliannol
wielokwiatowy=aml
wieloletni=aml
wielomian=polynomial
wielomianowy=polynomial
wielonarodowościowy=rhyngwladol
wielonarodowy=rhyngwladol
wielopasmowy=lôn
wielopiętrowy=aml-lawr
wielopłaszczyznowy=amlochrog
wielopunktowy=aml
wieloraki=lluosog
wielorakość=lluosogrwydd
wieloryb=morfil
wielorybi=morfil
wielorzędowy=rhesog
wielość=lluosogrwydd
wielościan=polyhedron
wielościenny=polyhedral
wieloskładnikowy=cyfansawdd
wielostopniowy=aml
wielostronicowy=aml
wielostronny=amlochrog
wielostrzałowy=ailadrodd
wieloszczeblowy=aml-lefel
wielowiekowy=ganrif
wielozadaniowy=amlbwrpas
wieloznaczność=amwysedd
wieloznaczny=nod-chwiliwr
wieńczenie=frig
wieńczyć=coron
wieniec=coron
wieprz=mochyn
wieprzowina=porc
wieprzowy=porc
wiercenie=drilio
wiercić=ymarfer
wierność=ffyddlondeb
wierny=gwir
wierszorób=pennill
wierszowanie=pennill
wierszowy=pennill
wiertak=ymarfer
wiertarka=ymarfer
wiertło=ymarfer
wiertnica=rig
wiertnictwo=drilio
wiertniczy=drilio
wierzba=helyg
wierzbowy=helyg
wierzch=top
wierzchni=wyneb
wierzchołek=top
wierzchołkowy=fertigol
wierzenie=cred
wierzgać=gic
wierzganie=cicio
wierzyć=credu
wierzyciel=credydwyr
wierzycielski=dyled
wieś=pentref
wieśniaczy=gwledig
wieszadło=peg
wieszanie=crog
wieszcz=bardd
wieszczy=broffwydol
wietrzeć=pydredd
wietrzenie=awyru
wietrznik=anadlu
wietrzno=gwyntog
wietrzny=gwyntog
wietrzyk=awel
wiew=awel
wiewiórka=wiwer
więź=bond
więzienie=carchar
więziennictwo=carchar
więzienny=carchar
wigilia=noswyl
wigilijny=nadolig
wigwam=caban
wikariusz=ficer
wikary=curad
wiking=llychlynwyr
wiklina=helyg
wiklinowy=wiail
wikt=comin
wilczy=blaidd
wilgoć=lleithder
wilgotnie=llaith
wilgotno=gwlyb
wilgotny=gwlyb
wilk=blaidd
willa=fila
willowy=fila
wina=gwin
windować=tynnu
windowy=lifft
windykacja=adfer
winiak=brandi
winiarnia=gwin
winiarski=gwin
winić=bai
winien=euog
winnica=winllan
winnik=tartar
winny=euog
wino=gwin
winobranie=hen
winogrona=rawnwin
winszować=longyfarch
winszowanie=llongyfarch
winyl=finyl
wiola=fiola
wiolinista=feiolinydd
wiolonczela=soddgrwth
wiolonczelista=sielydd
wionąć=drifft
wiór=sglodion
wiórek=sglodion
wiosenny=gwanwyn
wioska=pentref
wioślarz=rhwyfwr
wiosna=gwanwyn
wiośniany=gwanwyn
wirnik=rotor
wirnikowy=rotor
wirować=deillio
wirtualnie=bron
wirtualny=rhithwir
wirulentny=ffyrnig
wirusologia=firoleg
wirydarz=agos
wisior=pendant
wisiorek=pendant
wist=tra
witać=croeso
witalność=bywiogrwydd
witalny=hanfodol
witamina=fitamin
witaminowy=fitamin
witryna=safle
wiwatować=llonna
wizerunek=delwedd
wizja=gweledigaeth
wizjoner=weledigaethol
wizjonerski=weledigaethol
wizjonerstwo=ffantasi
wizualizacja=delweddu
wizualnie=golwg
wizualność=gwelededd
wizualny=gweledol
wizyjny=fideo
wizyta=ymweld
wizytacja=ymweld
wizytator=arolygydd
wizytówka=cerdyn
wjazd=mynediad
wjazdowy=gofnod
wjechać=rhowch
wjeżdżać=rhowch
wkład=cyfraniad
wkładać=mewnosod
wkładanie=mewnosod
wkładka=mewnosod
wkleić=past
wklejać=past
wklejanie=past
wklejka=mewnosod
wklepać=pat
wklęsłość=soced
wkłuć=mewnosod
wkłucie=chwistrelliad
wkoło=rownd
wkopać=cloddio
wkraczać=rhowch
wkradać=slip
wkręcać=sgriw
wkręcić=sgriw
wkręt=sgriw
wkrętarka=gyrwyr
wkroczenie=ymyrraeth
wkroczyć=cam
wkrótce=fuan
wlać=arllwys
włączać=newid
włącznik=newid
władanie=meistrolaeth
włamać=egwyl
włamywać=egwyl
włamywacz=ladron
wlanie=arllwys
właściciel=perchennog
właścicielski=perchnogaeth
właściwie=briodol
właściwość=eiddo
właściwy=cymwys
właśnie=yn
własnoręcznie=llawysgrif
własnoręczny=llawysgrif
własność=adeilad
własnościowy=perchnogol
własny=hunan
wlatywać=adlam
wleczenie=haul
wlepić=palmwydd
wlewać=arllwys
wlewanie=arllwys
wlewek=ingotau
wlewka=ingotau
włochaty=blewog
włóczęga=hobo
włóczęgostwo=gardota
włóczka=edafedd
włócznia=gwaywffon
włóczyć=gad
włodarz=stiward
włok=dyfrgwn
włók=ffibrog
włókiennictwo=tecstilau
włókienniczy=tecstilau
włóknisty=ffibrog
włos=gwallt
włościanin=werin
włościański=werin
włosie=gwallt
włosisty=blewog
włosy=gwallt
wlot=cilfach
wlotowy=cymeriant
włożenie=mewnosod
włożyć=mewnosod
wmawiać=perswadio
wmieszanie=goblygiadau
wmówić=perswadio
wnęka=bae
wnet=fuan
wnętrze=tu
wniebowstąpienie=ddyrchafael
wnieść=wneud
wnikać=treiddio
wnikanie=treiddio
wnikliwie=ofalus
wnikliwość=mewnwelediad
wniknięcie=treiddio
wniosek=cais
wnioskodawca=ymgeisydd
wnioskować=cais
wnosić=codi
woal=gorchudd
woalka=gorchudd
wobec=i
woda=dwr
wóda=fodca
wodewil=vaudeville
wódka=fodca
wodniactwo=cychod
wodnisty=dyfrllyd
wodny=dwr
wodomierz=mesurydd
wodoodporność=diddos
wodoodporny=diddos
wodopój=dyfrhau
wodór=hydrogen
wodorost=algâu
wodorowęglan=soda
wodorowy=hydrogen
wodoszczelny=diddos
wodotrysk=jet
wódz=prif
wodzik=llithrydd
wojak=milwr
wojenny=rhyfel
wojewoda=llywodraethwr
wojewódzki=taleithiol
województwo=talaith
wojłok=cyfrwy
wojna=rhyfel
wojować=ymgodymu
wojowanie=rhyfelwyr
wojownik=rhyfelwr
wojsko=fyddin
wojskowo=milwrol
wojskowość=amddiffyn
wojskowy=milwrol
wójt=maer
wokalista=cantores
wokaliza=lleisiol
wokalny=lleisiol
wół=ych
wola=yn
wołać=crio
wołanie=crio
wole=cnwd
woleć=well
wolej=foli
wolno=araf
wolnocłowy=di-dreth
wolność=rhyddid
wolontariusz=gwirfoddol
woltaż=foltedd
wolumen=cyfrol
wolumin=cyfrol
woluta=sgrolio
wonieć=arogl
wór=sach
worek=bag
workowy=sach
wosk=gwyr
woskować=gwyr
woskowaty=gwyr
woskowo=gwyr
woskowy=gwyr
woszczyna=gwyr
wotum=pleidleisio
wotywny=pleidleisio
wówczas=yna
wóz=car
woźnica=gyrrwr
wpadać=hwb
wpadka=slip
wpakować=clapio
wpasować=addas
wpatrywanie=syllu
wpędzenie=gyrru
wpiąć=clip
wpierw=cyntaf
wpis=mynediad
wpisać=copi
wpisanie=teipio
wpisywać=ysgrifennu
wpisywanie=teipio
wpłacać=blaendal
wpłacenie=dalu
wpłacić=blaendal
wpłata=taliad
wplatać=wead
wpleść=wead
wpływ=effaith
wpływać=dylanwad
wpływanie=dylanwad
wpływowy=dylanwadol
wpływy=refeniw
wpraszać=bwyslais
wprawa=sgiliau
wprawdzie=gwir
wprawianie=roi
wprawić=dewch
wprawienie=roi
wprawny=hyddysg
wprost=syth
wprowadzać=rhowch
wprowadzanie=cyflwyniad
wprowadzenie=cyflwyniad
wprowadzić=rhowch
wprzód=ymlaen
wpuścić=osod
wpuszczać=cyfaddef
wpychać=gwthio
wrąb=nick
wrąbać=bang
wrabiać=weu
wracać=ôl
wrak=llongddrylliad
wraz=a
wrażenie=argraff
wrażliwość=sensitifrwydd
wrażliwy=sensitif
wrębiarka=torrwr
wręczać=llaw
wręczanie=gwobr
wręczyć=llaw
wredny=cas
wręga=troad
wrócić=ôl
wróg=gelyn
wrogi=elyniaethus
wrogo=elyniaethus
wrona=frân
wrota=gatiau
wrotkarz=sglefrwyr
wróżebny=broffwydol
wryć=cloddio
wrzaskliwość=gynnwrf
wrzaskliwy=swnllyd
wrzód=wlser
wrzos=grug
wrzosiec=rhostir
wrzosowisko=rhostir
wrzosowy=grug
wrzucać=daflu
wrzucenie=gollwng
wrzucić=daflu
wsad=mewnbwn
wsadowy=bobiad
wsadzać=cloi
wsadzić=roi
wschód=ddwyrain
wschodni=dwyrain
wścibiać=slip
wścieklizna=gynddaredd
wsiąkać=sinc
wsiąść=bwrdd
wsiowy=gwledig
wskazać=pwynt
wskazanie=arwydd
wskaźnik=mynegai
wskaźnikowy=dangosol
wskazówka=tip
wskazówkowy=analog
wskazywać=dangos
wskazywanie=pwyntio
wskroś=drylwyr
wskrzeszenie=atgyfodiad
wskutek=ganlyniad
wślizgiwać=dwyn
wśliznąć=slip
wspak=ôl
wspaniale=rhagorol
wspaniałomyślnie=hael
wspaniałomyślność=haelioni
wspaniałomyślny=hael
wsparcie=cymorth
wspierać=cymorth
wspieranie=cymorth
wspinacz=mynyddwr
współbieżny=cyfochrog
współbrzmieć=gydnaws
współczesność=presennol
współczesny=modern
współczuć=tosturi
współczucie=tosturi
współczująco=gydnaws
współczulny=cydymdeimladol
współczynnik=cyfernod
współdziałać=rhyngweithio
współdziałanie=rhyngweithio
współdzielenie=rhannu
współdzielić=rhannu
współgrać=rhyngweithio
współistnieć=fyw
współmałżonek=priod
współmiernie=gymesur
współmierny=cyfrannol
wspólnik=partner
wspólność=cymuned
wspólnotowy=cymunedol
wspólny=cyffredin
współobywatel=cyd-ddinasyddion
współpracować=gwaith
współpracownik=helpu
współrozmówca=cyfwelydd
współrzędna=cydlynu
współśrodkowość=consentrig
współśrodkowy=consentrig
współtowarzysz=cydymaith
współtwórca=sefydlydd
współubieganie=haeriad
współuczestnictwo=cymdeithas
współużytkowanie=rhannu
współwłasność=perchnogaeth
współzależność=gyd-ddibyniaeth
współzałożyciel=sefydlydd
współzawodnictwo=gystadleuaeth
współzawodniczyć=gystadlu
współzawodnik=wrthwynebydd
wspomagać=helpu
wspominać=cofio
wspomnieć=crybwyll
wspomnienie=cof
wspornik=braced
wspornikowy=cadw
wśród=ymhlith
wstać=cynnydd
wstawiać=mewnosod
wstawianie=mewnosod
wstawić=mewnosod
wstawienie=mewnosod
wstawiennictwo=eiriolaeth
wstawka=mewnosod
wstążka=rhuban
wstążkowy=rhuban
wstecz=ôl
wsteczny=cefn
wstęga=band
wstęgowy=rhuban
wstęp=fynedfa
wstępniak=golygyddol
wstępny=cychwynnol
wstrętny=cas
wstrząs=sioc
wstrząsać=ysgwyd
wstrząśnięcie=sioc
wstrząśnienie=sioc
wstrzemięźliwie=ataliaeth
wstrzemięźliwość=ymwrthod
wstrzemięźliwy=tymherus
wstrzykiwać=chwistrellu
wstrzykiwanie=chwistrelliad
wstrzyknięcie=chwistrelliad
wstrzymanie=atal
wstyd=gwarth
wstydliwie=gywilyddus
wstydzić=cywilydd
wsunięcie=gosod
wsuwać=bwyd
wsyp=rhowch
wsypać=arllwys
wsysanie=dyhead
wszcząć=agored
wszczęcie=gychwyn
wszczepiać=sinc
wszczepić=mewnosod
wszczepienie=mewnblannu
wszczynać=dechrau
wszechmocny=hollalluog
wszechobecny=hollbresennol
wszechpotężny=hollalluog
wszechstronnie=helaeth
wszechstronność=amlbwrpasedd
wszechstronny=amryddawn
wszechświat=bydysawd
wszechświatowy=cyffredinol
wszechwładnie=berffaith
wszędobylski=hollbresennol
wszelki=unrhyw
wszerz=ehangder
wszywka=tab
wtajemniczać=dechrau
wtajemniczanie=gychwyn
wtajemniczenie=gychwyn
wtargnięcie=ymyrraeth
wtedy=yna
wtem=sydyn
wtór=uwchradd
wtórnik=dyblygu
wtórność=deilliadol
wtórny=uwchradd
wtrącanie=ymyrraeth
wtrącić=roi
wtryniać=slip
wtrysk=chwistrelliad
wtryskiwać=chwistrellu
wtryskiwanie=chwistrelliad
wtryskowy=chwistrellu
wtyka=ffyn
wtykać=sownd
wuj=ewythr
wujek=ewythr
wujenka=modryb
wujostwo=modrybedd
wulgarnie=di-chwaeth
wulgarny=di-chwaeth
wulkan=llosgfynydd
wulkaniczny=llosgfynydd
wulkanizować=halltu
wwieźć=dewch
wwóz=mynediad
wwozić=dewch
wyabstrahować=dynnu
wyartykułować=diffinio
wyasygnowanie=grant
wybaczać=faddau
wybaczenie=faddau
wybaczyć=faddau
wybarwienie=lliw
wybawić=arbed
wybić=sgil
wybicie=datgymalu
wybielać=cannydd
wybielacz=cannydd
wybielić=cannydd
wybierać=ddewis
wybieralność=cymhwyster
wybieralny=dewisol
wybieranie=deialu
wybijać=streic
wybiórczo=ddethol
wybiórczy=dethol
wybitnie=hynod
wybitny=eithriadol
wybłagać=beg
wyblaknąć=pylu
wybój=geudyllau
wybór=dewis
wyborca=pleidleiswyr
wyborczy=etholaeth
wybornie=ardderchog
wyborny=rhagorol
wybory=etholiadau
wybrakowanie=condemniad
wybraniec=dewis
wybrudzić=budr
wybrzeże=arfordir
wybuch=ffrwydrad
wybuchowo=ffrwydrad
wybuchowy=ffrwydrol
wybudować=adeiladu
wybudowanie=adeiladu
wybujałość=afiaith
wybulić=fforc
wyburzać=ddymchwel
wyburzanie=dymchwel
wyburzenie=dymchwel
wycena=mesur
wyceniać=mesur
wycenić=mesur
wychłostać=chwip
wychodek=gyfrin
wychodnia=frig
wychodźca=allfudwyr
wychodzenie=mynd
wychodzić=fynd
wychów=magu
wychować=codi
wychowanek=disgybl
wychowanie=addysg
wychowawca=athro
wychowawczy=tiwtorial
wychowywać=addysgu
wychowywanie=codi
wychwalać=canmol
wychwalenie=canmol
wychwycić=dal
wychwyt=defnydd
wychwytywać=dal
wyciąć=torri
wyciąg=echdynnu
wyciągać=tynnu
wyciąganie=tynnu
wyciągarka=winsh
wyciągnięcie=tynnu
wyciągowy=gwacáu
wycieczka=daith
wycieczkowy=mordeithiau
wyciek=gollyngiadau
wyciekać=gollwng
wyciekanie=gollyngiadau
wycieniować=cysgod
wycinać=torri
wycinanie=torri
wycinarka=torrwr
wycinek=torri
wycinkowość=segmentu
wyciskać=gwasgu
wycofać=dynnu
wycofanie=tynnu
wycofywać=dynnu
wycofywanie=tynnu
wyćwiczyć=ymarfer
wyczekiwanie=aros
wyczerpać=gwacáu
wyczerpanie=blinder
wyczerpująco=llawn
wyczerpywać=defnyddio
wyczerpywanie=disbyddu
wyczuć=synnwyr
wyczucie=synnwyr
wyczuwać=synnwyr
wyczuwalnie=amlwg
wyczyn=camp
wyczyścić=glir
wyczytać=darllen
wydąć=gloch
wydajność=perfformiad
wydajnościowy=perfformiad
wydajny=effeithlon
wydalać=ysgarthu
wydanie=argraffiad
wydarzenie=digwyddiad
wydarzyć=digwydd
wydatek=agwedd
wydatkowanie=gwariant
wydatnie=sylweddol
wydatność=bwysigrwydd
wydatny=amlwg
wydawać=rhifyn
wydawanie=rhifyn
wydawca=cyhoeddwr
wydawnictwo=cyhoeddwr
wydawniczy=golygyddol
wydechowy=gwacáu
wydeptać=gwadn
wydezynfekować=diheintio
wydłubać=ddewis
wydłużanie=estyniad
wydłużyć=cynnydd
wydma=twyni
wydmowy=twyni
wydmuchać=ergyd
wydmuchiwanie=tanio
wydmuszka=plisgyn
wydobyć=echdynnu
wydobywać=echdynnu
wydolność=gallu
wydostać=dianc
wydostawać=dianc
wydra=dyfrgwn
wydrapać=dechrau
wydrążać=ymarfer
wydruk=argraffu
wydrukować=argraffu
wydrukowanie=argraffu
wydusić=gwasgu
wydział=adran
wydziałowy=gyfadran
wydzielenie=gwahanu
wydzielić=gwahanu
wydzielina=rhyddhau
wydzierżawiać=rhent
wydzierżawić=rhent
wydzierżawienie=brydles
wydzwaniać=toll
wydźwięk=tenor
wydźwignięcie=fagu
wyekspediować=anfon
wyeksponować=agored
wyekwipować=paratoi
wyeliminować=dileu
wyeliminowanie=dileu
wyemitować=rhifyn
wygadanie=rhugl
wyganiać=alltud
wygasić=dim
wygaśnięcie=terfyn
wygenerować=cynhyrchu
wygiąć=troad
wygięcie=allwyro
wyginać=troad
wyginanie=plygu
wyginięcie=ddiflannu
wygląd=ymddangosiad
wyglądać=edrych
wygładzać=pat
wygładzanie=llyfnu
wygładzenie=llyfnu
wygładzić=llyfn
wygłaszać=ddarparu
wygłodzenie=llwgu
wygłosić=ddarparu
wygnać=wasgar
wygnanie=alltud
wygnaniec=alltud
wygniatać=sboncen
wygoda=anghyfleus
wygodnie=gyfforddus
wygodny=gyfforddus
wygrać=ennill
wygrana=ennill
wygranie=ennill
wygrawerować=ysgythru
wygrawerowanie=hysgythru
wygrywać=ennill
wygrywanie=ennill
wygrzebać=cloddio
wygubić=dinistrio
wyhamować=brêc
wyhodować=dyfu
wyimaginować=ffansi
wyimek=dyfyniad
wyizolować=ynysu
wyjąć=symud
wyjałowienie=blinder
wyjaśniać=esbonio
wyjaśnić=esbonio
wyjaśnienie=esboniad
wyjątek=eithriad
wyjątkowo=hynod
wyjątkowość=unigryw
wyjątkowy=unigryw
wyjawiać=datgelu
wyjawić=datgelu
wyjawienie=datgelu
wyjazd=daith
wyjazdowy=ymadael
wyjechać=gadael
wyjęcie=symud
wyjeżdżać=gadael
wyjeżdżenie=ymadawiad
wyjeździć=rut
wyjmować=symud
wyjrzeć=edrych
wyjść=ymadael
wyjście=allbwn
wyjściowy=allbwn
wyka=coed
wykadzać=bersawr
wykańczać=gorffen
wykańczanie=gorffen
wykąpać=bath
wykasować=dileu
wykaz=rhestr
wykazać=dangos
wykazanie=arddangos
wykazywać=dangos
wykład=darlith
wykładać=darlith
wykładanie=leinin
wykładniczy=esbonyddol
wykładnik=ddehonglwr
wykładowca=darlithydd
wykładowy=cyfarwyddyd
wykładzina=leinin
wyklucie=agorfa
wykolejeniec=segur
wykonać=wneud
wykonalność=dichonoldeb
wykonalny=ymarferol
wykonanie=ymarfer
wykonawca=contractwr
wykonawczy=gweithredol
wykonawstwo=gweithredu
wykończanie=gorffen
wykończenie=gorffen
wykończeniowy=gorffen
wykończyć=gorffen
wykonywać=ymarfer
wykonywalny=gweithredadwy
wykonywanie=ymarfer
wykop=ffos
wykopać=cloddio
wykopalisko=cloddio
wykopanie=cloddio
wykopowy=cloddio
wykopywać=cloddio
wykopywanie=cloddio
wykorzeniać=dadwreiddio
wykorzenianie=ddileu
wykorzenić=dadwreiddio
wykorzenienie=gwared
wykorzystać=defnydd
wykorzystanie=defnydd
wykorzystywać=defnydd
wykorzystywanie=defnydd
wykpić=ffug
wykpiwać=ffug
wykraczać=fynd
wykradać=dwyn
wykradanie=ddwyn
wykradzenie=ddwyn
wykraść=dwyn
wykrawanie=dyrnu
wykręcać=twist
wykręcanie=deialu
wykręcenie=deialu
wykręcić=twist
wykreować=creu
wykres=graff
wykreślenie=ddilead
wykreślić=streic
wykrętny=anodd
wykroczyć=fynd
wykrój=patrwm
wykrojenie=patrwm
wykrojnik=dyrnu
wykropkować=dot
wykruszać=crymbl
wykrwawiać=gwaedu
wykrwawić=gwaedu
wykryć=canfod
wykrycie=canfod
wykrywać=canfod
wykrywacz=synhwyrydd
wykrywalność=ddatrys
wykrywanie=ddatrys
wykrzesać=streic
wykrzywienie=twist
wykształcenie=addysg
wykształcić=addysgu
wykup=pryniant
wykupić=brynu
wykupienie=brynu
wykurować=gwellhad
wykwintnie=dwt
wykwintny=daclus
wylać=gwaredu
wyłączalny=torri
wyłącznie=unig
wyłącznik=newid
wyłączność=dethol
wyłączny=dethol
wylądować=tir
wyładować=tir
wyładowanie=rhyddhau
wyładowczy=rhyddhau
wyładowywać=tir
wyładowywanie=tir
wyładunek=tir
wyląg=cydiwr
wyłamać=egwyl
wyłamanie=torri
wyłaniać=ymddangos
wylanie=gollyngiad
wyłapać=dal
wyłapywać=trap
wylatanie=ennill
wylecieć=hedfan
wyleczalny=halltu
wyleczyć=gwellhad
wylęg=agorfa
wylęgać=agorfa
wylęganie=deor
wylęgarka=deorfa
wylęgarnia=deorfa
wylęgowy=deor
wylesianie=datgoedwigo
wylew=strôc
wylewać=fflysio
wylewanie=arllwys
wylewność=afiaith
wyliczać=gyfrif
wyliczanie=cyfrifiad
wyliczanka=rhifau
wyliczenie=cyfrifiad
wyłoić=gwêr
wyłom=torri
wyłonić=ymddangos
wylot=siop
wylotowy=siop
wyłowić=pysgod
wyłożenie=leinin
wyłudzenie=ddwyn
wyłupać=sglodion
wymachiwać=don
wymagać=ofynnol
wymagalny=talu
wymaganie=gofyniad
wymalować=peintio
wymarcie=ddiflannu
wymarsz=march
wymarzać=rewi
wymarzyć=freuddwyd
wymaszerować=gorymdeithio
wymawiać=amlwg
wymawianie=ynganiad
wymaz=swab
wymazać=dileu
wymazanie=dileu
wymazywać=dileu
wymazywanie=dileu
wymiana=cyfnewid
wymiar=dimensiwn
wymiarkować=ddyfalu
wymiarowy=dimensiwn
wymiatać=hel
wymiatanie=hel
wymięcie=cyfnewid
wymieniać=cyfnewid
wymienianie=crybwyll
wymienić=enw
wymienienie=newydd
wymienny=symudadwy
wymierać=marw
wymierny=mesuradwy
wymierzanie=gweinyddu
wymierzyć=mesur
wymieść=hel
wymieszać=cymysgedd
wymieszanie=cymysgu
wymiotowanie=chwydu
wymioty=chwydu
wymoczyć=serth
wymodelować=wyddgrug
wymóg=gofyniad
wymontować=dileu
wymowa=ynganiad
wymówić=esgus
wymówka=esgus
wymowny=ystyrlon
wymurówka=simnai
wymusić=heddlu
wymuskać=ymyl
wymuszać=heddlu
wymusztrować=ymarfer
wymykać=dianc
wymysł=ddyfais
wymyślanie=meddwl
wymyślić=meddwl
wymyślny=soffistigedig
wynagrodzenie=cyflog
wynająć=rhent
wynajęcie=rhent
wynajem=rhent
wynajemca=tenant
wynajmować=rhent
wynalazca=dyfeisiwr
wynalazczość=ddyfais
wynalazczy=arloesol
wynalazek=ddyfais
wynalezienie=ddyfais
wynaturzenie=dirywiad
wynegocjować=trafod
wynieść=swm
wynik=ganlyniad
wynikać=ganlyniad
wynikowy=allbwn
wyniszczać=ymledol
wyniszczenie=dinistrio
wyniszczyć=dinistrio
wynosić=swm
wynurzać=ymddangos
wynurzenie=ymddangosiad
wyobcować=ynysu
wyobcowanie=dieithrio
wyobrażać=dychmygu
wyobrażalny=delweddu
wyobrażenie=delwedd
wyobrażeniowy=tybiannol
wyobrazić=dychmygu
wyobraźnia=dychymyg
wyodrębniać=echdynnu
wyodrębnianie=echdynnu
wyodrębnić=echdynnu
wyodrębnienie=gwahanu
wyolbrzymiać=gor-ddweud
wyolbrzymić=gor-ddweud
wyorywacz=cloddiwr
wypaczyć=gogwydd
wypad=daith
wypadek=damwain
wypadkowość=damwain
wypakować=echdynnu
wypalacz=llosgwr
wyparowywać=anweddu
wypatrzeć=brych
wypchać=tyrfa
wypędzić=ddiarddel
wypełniać=llenwi
wypełnianie=llenwi
wypełnić=llenwi
wypełnienie=llenwi
wyperswadować=perswadio
wypić=diod
wypielęgnować=nyrs
wypijać=diod
wypikować=cwilt
wypis=echdynnu
wypłacać=dalu
wypłacalność=diddyledrwydd
wypłacalny=gallu
wypłacanie=taliad
wypłacenie=taliad
wypłacić=dalu
wypłakać=crio
wypłata=taliad
wyplatać=wead
wyplatanie=gwehyddu
wypleniać=dadwreiddio
wyplenić=dileu
wypłowieć=pylu
wypluć=rhagorol
wypłukiwać=fflysio
wypluwać=rhagorol
wypływ=all-lif
wypływać=llif
wypływanie=gadael
wypływowy=all-lif
wypocić=chwysu
wypocząć=gweddill
wypoczynek=gweddill
wypoczynkowy=ardal
wypoczywać=gweddill
wypogodzić=llonna
wypolerować=sglein
wypompować=pwmpio
wyposażać=addas
wyposażanie=gosod
wyposażenie=offer
wyposażyć=paratoi
wypowiadać=siarad
wypowiadanie=diffinio
wypowiedź=datganiad
wypowiedzenie=terfynu
wypowiedzieć=derfynu
wypożyczać=rhent
wypożyczalnia=beic
wypożyczenie=rhent
wypożyczyć=rhent
wypracowywać=cynhyrchu
wyprasować=gwasgu
wypraszać=weddïo
wyprawa=daith
wyprawiać=taw
wyprawka=layette
wyprażać=rhost
wyprażyć=cynnau
wyprodukować=cynhyrchu
wyprofilować=wyddgrug
wyprofilowanie=llunio
wypromieniować=rhyddhau
wyprosić=beg
wyprostowanie=codi
wyprostowywać=sythu
wyprostowywanie=sythu
wyprowadzenie=ymadael
wyprowadzka=symud
wyprysk=ecsema
wyprzeć=gwadu
wyprzedaż=gwerthu
wyprzedzać=ymlaen
wyprzedzanie=goddiweddyd
wyprzedzić=ymlaen
wypucować=prysgwydd
wypukle=boglynnog
wypuklenie=boglynnog
wypuklina=rheolwr
wypuścić=osod
wypustek=pin
wypustka=mewnosod
wypuszczać=rhyddhau
wypuszczanie=rhyddhau
wypuszczenie=rhyddhau
wypychać=gwthio
wypytywanie=cyfweld
wyrabianie=cynhyrchu
wyrastać=dyfu
wyratować=achub
wyraz=gair
wyrażać=mynegi
wyrażanie=mynegiant
wyrażenie=mynegiant
wyrazić=mynegi
wyraziciel=ddehonglwr
wyraziście=glir
wyrazisty=glir
wyraźnie=glir
wyraźny=glir
wyrazowy=llafar
wyrecytować=adrodd
wyręczać=lleihau
wyregulować=addasu
wyregulowanie=addasu
wyro=bobiad
wyrób=cynnyrch
wyrobić=ennill
wyrobienie=soffistigeiddrwydd
wyrobisko=cloddio
wyrocznia=oracl
wyrodzenie=dirywiad
wyroić=ffansi
wyrok=achos
wyrokować=barnwr
wyrośl=llystyfiant
wyrostek=atodiad
wyrównanie=iawndal
wyrównawczy=iawndal
wyrównywanie=aliniad
wyróżniać=sefyll
wyróżniająco=os
wyróżnianie=amlygu
wyróżnienie=gwobr
wyrozumiałość=dealltwriaeth
wyrozumienie=cydymdeimladol
wyruszenie=gadael
wyruszyć=fynd
wyrwa=bwlch
wyrwać=egwyl
wyrywać=ffurflen
wyrzucać=adael
wyrzucanie=taflu
wyściełanie=stwffin
wyścielić=glustog
wyścig=hil
wyścigowy=rasio
wyściółka=leinin
wyściskać=gwasgu
wyśledzenie=olrhain
wyśledzić=olrhain
wyśmienicie=rhagorol
wyśmienity=rhagorol
wyśmiewać=gwawdio
wyśmiewanie=gwawdio
wyśpiewać=canu
wyśpiewanie=canu
wyśpiewywać=canu
wystąpić=cais
wystąpienie=lleferydd
wystarać=gaffael
wystarczająco=ddigon
wystarczalność=digonolrwydd
wystartować=dechrau
wystawa=arddangosfa
wystawać=prosiect
wystawanie=amcanestyniad
wystawca=arddangoswr
wystawiać=agored
wystawianie=rhifyn
wystawić=gadael
wystawienie=amlygiad
wystawienniczy=arddangosfa
wystawny=hyfryd
wystawowy=arddangosfa
występ=perfformiad
występek=is
występny=gwych
występować=bresennol
występowanie=presenoldeb
wystosować=ysgrifennu
wystraszenie=dychryn
wystraszyć=dychryn
wystroić=gwisg
wystrój=dylunio
wystrojenie=dylunio
wystrzał=saethu
wystrzelać=saethu
wystrzelenie=lansio
wystrzelić=tân
wystrzeliwać=tân
wystudzić=oer
wysublimować=aruchel
wysunięcie=enwebu
wysuszanie=sychu
wysuszyć=sych
wyświetlać=arddangos
wyświetlacz=arddangos
wyświetlarka=taflunydd
wyświetlenie=arddangos
wyświetlić=weld
wysychać=sych
wysychanie=sychu
wysyłać=anfon
wysyłanie=anfon
wysypiać=cysgu
wysypisko=adael
wysypka=frech
wyszczególniać=manylion
wyszczególnianie=nodi
wyszczególnić=nodi
wyszczególnienie=fanyleb
wyszczerbić=nick
wyszczotkować=brwsh
wyszczupleć=fain
wyszeptać=sibrwd
wyszkolenie=hyfforddiant
wyszkolić=hyfforddi
wyszlamować=garthu
wyszlifować=falu
wyszorować=prysgwydd
wyszpiegować=sbïo
wyszukaność=soffistigeiddrwydd
wyszydzać=gwawdio
wyszydzanie=ffug
wyszydzenie=ffug
wyszywanie=brodwaith
wyszywanka=brodwaith
wytaczarka=ddiflas
wytańczyć=dawnsio
wytapianie=smeltio
wytargować=bargen
wytchnąć=anadlu
wytępić=dinistrio
wytępienie=gwared
wytężać=straen
wytężyć=straen
wytłaczać=boglynnu
wytłumaczalny=atebol
wytłumaczenie=esboniad
wytłumaczyć=esbonio
wytłumić=glustog
wytłuszczenie=eofn
wytoczyć=dewch
wytopienie=smeltio
wytracać=dinistrio
wytrącanie=crynhoi
wytrącenie=crynhoi
wytracić=dinistrio
wytrawiać=crynhoad
wytrawianie=ysgythriad
wytrawnie=profiadol
wytrawność=aeddfedrwydd
wytrawny=sych
wytrenowanie=hyfforddi
wytropić=olrhain
wytrwać=dyfalbarhau
wytrwałość=dyfalbarhad
wytrząsać=ysgwyd
wytrząśnięcie=ysgwyd
wytrzepać=ysgwyd
wytrzeźwić=sobr
wytrzeźwieć=sobr
wytrzymać=wrthsefyll
wytrzymałość=nerth
wytrzymałościowo=cryfder
wytrzymałościowy=cryfder
wytrzymanie=wrthsefyll
wytrzymywać=wrthsefyll
wytrzymywanie=cynnal
wytwarzać=cynhyrchu
wytwarzanie=cynhyrchu
wytwór=gynnyrch
wytwórca=gwneuthurwr
wytwórczość=allbwn
wytwórczy=gweithgynhyrchu
wytwórnia=label
wytwornica=generadur
wytwórstwo=cyflenwad
wytworzyć=cynhyrchu
wytyczać=tân
wytyczenie=lleyg
wytyczna=canllaw
wytypować=ddarogan
wywabić=ddenu
wywalać=cytew
wywalczyć=ennill
wywalić=daflu
wywar=drafft
wywatować=cwilt
wyważać=gwobr
wywiad=cyfweliad
wywiadowczy=cudd-wybodaeth
wywiązać=gwrdd
wywiązywać=rhyddhau
wywierać=ymarfer
wywiercić=ymarfer
wywieść=casglu
wywiesić=arddangos
wywieszać=hedfan
wywietrznik=anadlu
wywijać=slip
wywinięcie=crychu
wywód=ddadl
wywodzić=casglu
wywoławczy=arwydd
wywoływacz=datblygwr
wywoskować=gwyr
wywracać=bowlen
wywrócić=drist
wywrotka=tipio
wywrzaskiwać=bawl
wywrzeć=wedi
wyż=ucheldir
wyzbyć=gwared
wyzbywać=gwared
wyzdrowienie=adfer
wyżebrać=beg
wyżeł=pwyntydd
wyżerać=erydu
wyżerka=ceunant
wyżłabiać=rut
wyznaczać=gosod
wyznaczanie=penderfyniad
wyznacznik=ffactor
wyznaczyć=gosod
wyznanie=gyffes
wyznaniowy=crefyddol
wyzwać=barf
wyzwanie=her
wyzwoleńczy=ryddhad
wyzwolenie=ryddhad
wyzwolić=ryddhau
wyżyna=ucheldir
wyżynny=ucheldir
wyzyskiwacz=siwmper
wyzywać=her
wyżywać=her
wyzywająco=bryfoclyd
wyżywienie=prydau
wzajemnie=bob
wzajemny=cytbwys
wzbić=soar
wzbijać=soar
wzbronić=gwahardd
wzbudzić=codi
wzburzanie=cyffro
wzburzenie=cyffro
wzdłuż=hyd
wzdłużnie=hyd
wzdłużny=hydredol
wzdragać=crebachu
wzgarda=dirmyg
wzgardzić=esgeulustod
wzgląd=mwyn
względem=ran
względność=perthnasedd
względny=cymharol
wzgórek=twmpath
wzgórze=bryn
wziąć=gymryd
wzięcie=gymryd
wzlecieć=hedfan
wzmacniać=gryfhau
wzmacniak=ailadrodd
wzmacnianie=cryfhau
wzmianka=crybwyll
wzmiankować=crybwyll
wzmocnić=gryfhau
wzmocnienie=atgyfnerthu
wzmożenie=atgyfnerthu
wznawiać=ailddechrau
wzniosłość=aruchel
wznosić=godi
wznowić=ailddechrau
wzór=patrwm
wzorek=patrwm
wzornictwo=dylunio
wzornik=wyddgrug
wzorowanie=modelu
wzorowo=rhagorol
wzorowy=rhagorol
wzorzec=patrwm
wzorzysty=patrymog
wzrastać=cynnydd
wzrastanie=twf
wzrokowo=golwg
wzrokowy=gweledol
wzrost=cynnydd
wzrostowy=twf
wzruszenie=emosiwn
wzruszyć=cyffwrdd
wzwód=codi
wzywanie=galw
z=gyda
zaadaptować=addasu
zaadoptować=mabwysiadu
zaadoptowanie=mabwysiadu
zaaferowanie=embaras
zaakcentować=straen
zaakcentowanie=pwyslais
zaakceptować=derbyn
zaalarmować=rhybudd
zaangażowanie=ymgysylltu
zaapelować=apêl
zaaranżować=trefnu
zaatakować=ymosodiad
ząb=dannedd
żaba=broga
zababrać=staen
zabarwić=staen
zabarwienie=lliw
zabawa=hwyl
zabawianie=diddanu
zabawić=hwyl
zabawka=deganau
zabawkarski=deganau
zabawkowy=deganau
zabawnie=hwyl
zabawny=doniol
zabawowy=hwyl
zabębnić=drum
ząbek=ewin
zabezpieczać=sicrhau
zabezpieczenie=diogelwch
zabezpieczyć=sicrhau
żabi=broga
zabieg=triniaeth
zabiegać=ceisio
zabiegowy=triniaeth
zabierać=gymryd
zabijaka=bwlio
żabka=broga
ząbkowanie=cychwynnol
zabłądzić=crwydrol
zabłąkać=crwydrol
zabłąkanie=crwydrol
zabliźnić=craith
zablokować=bloc
zablokowanie=bloc
zabobonny=ofergoelus
zabójca=llofrudd
zabójczo=marwol
zabójczy=marwol
zabójczyni=asasin
zabrać=gymryd
zabraknąć=methu
zabraniać=gwahardd
zabranie=symud
zabrnąć=sinc
zabronić=gwaharddiad
zabrudzenie=baw
zabrudzić=budr
zabryzgać=sblash
zabrzmieć=sain
zabuczeć=cynnydd
zabudowa=adeiladau
zabudować=gosod
zabudowanie=adeiladu
zaburzać=ymyrryd
zaburzenie=anhrefn
zabytek=gofeb
zabytkowy=hen
zacerować=darn
zachcianka=fad
zachęcać=annog
zachęcająco=gwahodd
zachęcanie=annog
zachęcenie=annog
zachęcić=annog
zachęta=cymhelliant
zachłannie=eiddgar
zachłanny=barus
zachlapać=sblash
zachłyśnięcie=dyhead
zachód=gorllewin
zachodni=gorllewin
zachodzenie=gorgyffwrdd
zachodzić=gorgyffwrdd
zachorować=sâl
zachorowalność=morbidrwydd
zachować=cadw
zachowanie=ymddygiad
zachowawczy=ceidwadol
zachowywać=ymddwyn
zachowywanie=ymddygiad
zachrzęścić=grit
zachwalać=canmol
zachwalacz=atgyfnerthu
zachwalanie=canmol
zachwiać=ysgwyd
zachwianie=aflonyddwch
zachwycać=pleser
zachwycenie=ecstasi
zachwycić=pleser
zachwyt=pleser
zaciąć=chwip
zaciąg=haul
zaciągać=codi
zaciągnięcie=haul
zacięcie=jam
zaciekawienie=chwilfrydedd
zaciekły=ffyrnig
zaciemnić=aneglur
zacieniać=cysgod
zacienianie=gysgod
zacieśnić=agosach
zacinanie=trawiad
zacios=plethu
zacisk=terfynell
zaciskać=cydiwr
zaciskacz=crimp
zacisze=tawel
zaciszny=tawel
zaćma=cataract
zaćmić=dim
zacny=barchus
zacumować=doc
zacytowanie=cyfeirio
zacząć=dechrau
zaczarowanie=hud
zaczątek=cnewyllyn
zaczęcie=ailddechrau
zaczekać=aros
zaczep=bachyn
zaczepiać=dal
zaczepić=bachyn
zaczepienie=gafael
zaczepnie=ymosodol
zaczepny=sarhaus
zaczepowy=atodiad
zaczerwienienie=gochni
zaczesać=crib
zaczesywać=crib
zaczopowanie=glocsen
zaczyn=cnewyllyn
zaczynać=dechrau
zadać=gofyn
zadąć=ergyd
żądać=cais
zadanie=dasg
żądanie=cais
zadaniowy=tasg
zadaszenie=to
zadatek=blaendal
zadawać=gofyn
zadawanie=gofyn
zadbać=gofal
zadbanie=sicrhau
zadebiutować=gyntaf
zadęcie=chwyth
zadecydować=penderfynu
zadeklarować=datgan
zademonstrować=dangos
żaden=dim
zadeptać=sathru
zadławić=tagu
zadławienie=dagu
zadłużanie=dyled
zadłużenie=dyled
zadłużeniowy=ddyled
żądny=awyddus
zadośćuczynienie=iawndal
zadowalać=fodlon
zadowalająco=boddhaol
zadowalanie=bodlon
zadowolenie=bodlonrwydd
zadowolić=fodlon
zadrapać=dechrau
zadrapanie=dechrau
zadrasnąć=dechrau
zadraśnięcie=dechrau
zadrukować=argraffadwy
zadrzewienie=dail
zaduma=awen
zadusić=tagu
zadymienie=mwg
zadyszenie=anadl
żądza=chwant
zadziałać=gweithredu
zadzierać=llanast
zadziwiająco=anhygoel
zadziwić=syndod
zadziwienie=rhyfedda
zafajdać=tail
zafakturować=anfoneb
zafałszować=drist
zafarbować=llif
zafascynowanie=obsesiwn
zafundować=drin
zagadać=siarad
zagadka=pos
zagadkowo=enigmatig
zagadnięcie=broblem
zagadnienie=broblem
zagajnik=prysgwydd
zagarniać=atafaelu
zagarnięcie=trawiad
zagasnąć=diffodd
zagęścić=dewychu
zagęszczać=tyrfa
zagęszczanie=cywasgu
zagiąć=blygu
żagiel=sail
żagiew=brand
zaginać=clinig
zagipsować=plastr
zagłada=dinistrio
zaglądać=edrych
zagłębić=cloddio
zagłębie=basn
zagłodzenie=llwgu
zagłosować=pleidleisio
żaglowy=sail
zagłuszać=foddi
zagłuszyć=foddi
zagmatwanie=ddryslyd
zagniewanie=dicter
zagnieżdżać=nyth
zagnieżdżanie=nythu
zagnieżdżenie=nythu
zagnieździć=nyth
zagon=cyrch
zagospodarowanie=tir
zagrabić=cydio
zagrać=chwarae
zagracać=goresgyniad
zagradzać=gwadu
zagranica=tramor
zagraniczny=tramor
zagranie=strôc
zagrażać=cyfaddawdu
zagrażanie=beryglu
zagroda=pen
zagrodzić=bar
zagrożenie=perygl
zagrozić=cyfaddawdu
zagrycha=byrbryd
zagrzać=tost
zagrzebać=gladdu
zagrzebanie=claddu
zagwarantować=gwarant
zagwarantowanie=gwarant
zagwizdać=chwiban
zahaczać=bachyn
zahaczyć=bachyn
zahamować=stop
zahamowanie=atal
zahartować=galedu
zahartowanie=tymheru
zahuczeć=storm
zaimek=rhagenw
zaimkowy=rhagenw
zaimplementować=gweithredu
zaimponować=argraff
zaimprowizować=fyrfyfyr
zainaugurować=lansio
zainicjować=dechrau
zainkasować=casglu
zainstalować=osod
zainteresować=diddordeb
zainteresowanie=diddordeb
zainterweniować=ymyrryd
zaintrygować=dirgelwch
zaiskrzyć=glint
zaiste=wir
zaizolować=inswleiddio
zając=ysgyfarnog
zająć=cyfeiriad
zajadać=ceunant
zajarać=donna
zajazd=dafarn
zajęcie=trawiad
zajęciowy=galwedigaethol
zajętość=brysur
zajezdnia=ddepo
zajmować=ymdrin
zajmowanie=cyfeiriad
zajrzeć=edrych
zajść=digwyddiadau
zajście=digwyddiad
zakała=warthus
zakalcowaty=drist
zakasanie=haint
zakasować=excel
zakaz=gwaharddiad
zakazać=gwaharddiad
zakażenie=haint
zakaźny=heintus
zakazywać=gwaharddiad
zakazywanie=gwahardd
żakiet=siaced
zakład=planhigion
zakładać=ganiataol
zakładanie=osod
zakładnik=gwystlon
zakładowy=cyfalaf
zaklasyfikować=dosbarthu
zaklęcie=sillafu
zakleić=sêl
zaklejenie=sêl
zakleszczenie=jam
zaklinować=darn
zakłócać=darfu
zakłócić=darfu
zakłopotać=niwl
zakłopotanie=embaras
zakole=gromlin
zakołysać=rîl
zakon=gorchymyn
zakończenie=diwedd
zakończyć=diwedd
zakonnik=mynach
zakonny=crefyddol
zakonserwować=cadw
zakontraktowanie=gontract
zakopać=gladdu
zakopanie=claddu
zakopywać=gladdu
zakorkowanie=tagfeydd
zakorzeniać=gwraidd
zakorzenić=gwraidd
zakorzenienie=gwreiddiau
zakosztować=blas
zakotwiczyć=angor
zakrawać=ymddangos
zakręcać=twist
zakręcenie=deillio
zakręcić=deillio
zakres=ystod
zakreskować=agorfa
zakreślać=cylch
zakresowy=rhychwant
zakręt=troad
zakrętka=cap
zakrystia=festri
zakrystian=clochydd
zakrywać=clawr
zakrzep=clot
zakrzepica=thrombosis
zakrzepnąć=clot
zakrzepnięcie=ceulad
zakrztusić=tagu
zakrztuszenie=dagu
zakrzyczeć=storm
zaksięgować=talu
zakumulować=gronni
zakup=prynu
zakupić=brynu
zakupowy=siopa
zakurzyć=llwch
zakwalifikować=gymwys
zakwaterować=lle
zakwaterowanie=llety
zakwestionować=her
zakwitać=blodau
zakwitnięcie=blodau
żal=galar
zalać=llifogydd
załącznik=atodiad
załagodzić=bwyllog
załam=torri
załamywać=dymchwel
załamywanie=allwyro
zalanie=llifogydd
załatwiać=trin
załatwienie=anheddiad
zalążek=germ
zalążkowy=hadau
zalążnia=ofari
zalecać=argymell
zalecanie=rhagnodi
zalecenie=argymhelliad
zalecić=argymell
zalecieć=arogl
zaledwie=unig
zalepienie=glynu
zaleta=fantais
zalew=morlyn
zalewa=llifogydd
zalewać=llifogydd
zalewanie=llifogydd
zależeć=dibynnu
zależny=dibynnol
zalicytować=cais
zaliczanie=disgwyl
zaliczenie=credyd
zaliczkowy=imprest
zaliczyć=cynnwys
żałobny=angladd
zalogować=log
załom=troad
załomotać=rhuglen
żałość=galar
zalotnik=arwydd
żałować=edifar
żałowanie=edifar
założyć=dechrau
założyciel=sefydlydd
założycielski=cychwynnol
zaludnienie=poblogaeth
żaluzja=ddall
zamachowiec=asasin
zamalowywać=peintio
zamanifestować=amlygu
zamarzać=rewi
zamarzanie=rhewi
zamarznięcie=rhewi
zamarzyć=freuddwyd
zamaskować=mwgwd
zamaszysty=cyflym
zamawiać=gorchymyn
zamawianie=archebu
zamążpójście=priodas
zamęczać=bore
zamek=clo
zameldować=gofrestr
zameldowanie=gwirio
zamęt=dryswch
zamglić=dim
zamiar=bwriad
zamiatać=hel
zamiatacz=ysgubwr
zamiatanie=hel
zamiatarka=ysgubwr
zamieniać=cyfnewid
zamienić=amnewid
zamiennik=newydd
zamienny=newydd
zamierać=marw
zamierzać=mynd
zamierzenie=bwriad
zamieścić=sefydlu
zamieszać=cymysgedd
zamieszanie=dryswch
zamieszczać=swydd
zamieszczenie=gosod
zamieszkać=byw
zamieszkanie=preswyl
zamieszkiwać=byw
zamieszkiwanie=preswyl
zamigotać=taflu
zamilknięcie=distawrwydd
zamiłowanie=cariad
zaminowanie=mwynglawdd
zamknięcie=cau
zamkowy=castell
zamocowanie=atodiad
zamoczyć=gwlyb
zamorski=tramor
zamówić=gorchymyn
zamówienie=gorchymyn
zamówieniowy=gorchymyn
zamożność=cyfoeth
zamożny=cyfoethog
zamrażać=rewi
zamrażalnia=rhewgell
zamrażalnik=rhewgell
zamrażanie=rhewi
zamrażarka=rhewgell
zamroczyć=dim
zamrożenie=rewi
zamrozić=rewi
zamszowy=swêd
zamulać=llaid
zamydlać=sebon
zamykać=agos
zamykanie=cau
zamysł=cynllun
zamyślać=awen
zanadto=gormod
żandarm=plismon
żandarmeria=heddlu
zanegować=gwadu
zaniechanie=methiant
zanieczyścić=budr
zanieczyszczać=lygru
zanieczyszczenie=llygredd
zaniedbać=esgeulustod
zaniedbanie=esgeulustod
zaniedbywać=esgeulustod
zaniedbywanie=esgeulustod
zaniepokoić=drist
zaniepokojenie=pryder
zanieść=gynnal
zanikać=diflannu
zanikanie=ddiflaniad
zaniknięcie=ddiflaniad
zanim=cyn
zanosić=gweddïo
zanoszenie=weddïo
zanotować=cofnod
zanudzać=bore
zanudzenie=bore
zanurkować=plymio
zanurzać=dip
zanurzyć=dip
zaobserwować=arsylwi
zaoczny=diofyn
zaoferować=cynnig
zaofiarować=gwirfoddol
zaognić=fflysio
zaokrąglać=talgrynnu
zaokrąglanie=rownd
zaokrąglenie=talgrynnu
zaokrąglić=rownd
zaokrętować=ymrestru
zaopatrywać=cyflenwad
zaopatrywanie=cyflenwad
zaopatrzenie=cyflenwad
zaopatrzyć=cyflenwad
zaopiekować=gofal
zaordynować=rhagnodi
zaostrzanie=tynhau
zaoszczędzenie=arbed
zaoszczędzić=arbed
zaowocować=ganlyniad
zapach=arogl
zapadka=fflap
zapadnia=trap
zapakować=pecyn
zapakowanie=pacio
zapał=brwdfrydedd
zapalać=golau
zapałać=golau
zapalczywie=angerddol
zapalenie=llid
zapałka=gêm
zapalnik=ffiws
zapalny=llid
zapamiętać=cofio
zapamiętałość=angerdd
zapamiętanie=cofio
zapamiętywanie=cofio
zaparcie=rhwymedd
zaparkować=parc
zaparzać=gall
zapas=siop
zapaskudzić=budr
zapatrzyć=syllu
zapędzać=annog
zapełniać=llenwi
zapełnić=llenwi
zapętlenie=cylch
zapewniać=darparu
zapięcie=clamp
zapieczętować=sêl
zapiekanie=pob
zapiekanka=caserol
zapierać=gwadu
zaprzeć=gwadu
zaprzeczanie=gwrthod
zaprzeczenie=gwrthod
zaprzeczyć=gwadu
zaprzęg=sled
zaprzęganie=harneisiau
zaprzęgowy=sled
zaprzepaszczenie=miss
zaprzestać=stop
zaprzestawać=aflonyddwch
zaprzeszły=gorberffaith
zapukać=sgil
zapukanie=tap
zapuścić=menter
zapusty=carnifal
zapuszczać=bwyslais
zapuszczenie=treiddio
zapychać=glocsen
zapylać=peillio
zapylenie=llwch
zapytać=gofyn
zapytanie=ymholiad
żar=gwres
zarabiać=ennill
zarabianie=ennill
zaradczy=adnoddau
zaradność=dyfeisgarwch
zaradny=dyfeisgar
zaradzić=cyfeiriad
zaranie=gwawr
zaraz=hawl
zarażać=heintus
zarazek=germ
zarażenie=haint
zaraźliwość=heintusrwydd
zaraźliwy=heintus
zarchiwizować=archif
żarcie=jôc
zareagować=ymateb
zarecytować=adrodd
zaręczynowy=ymgysylltu
zaręczyny=ymgysylltu
zarejestrować=gofrestr
zarejestrowanie=gofrestr
zareklamować=hysbysebu
zarekomendować=argymell
zarekwirowanie=atafaelu
zarezerwować=llyfr
żargon=jargon
żarłacz=siarc
żarliwie=eiddgar
żarna=breuanau
żarnowiec=banadl
zarób=ennill
zarobek=enillion
zarobić=ennill
zarodek=embryo
zarodkowy=embryonig
zarodnik=sbôr
zaródź=cnewyllyn
zarost=barf
żarówka=bwlb
zarówno=ddau
żarowy=gwynias
żart=jôc
żartem=jôc
żartobliwy=chwareus
żartować=jôc
zarumienić=fflysio
zaryglować=bollt
zarys=amlinellol
zarysować=dechrau
zarysowanie=dechrau
zarysowywać=llunio
zaryzykować=cyfle
zarząd=bwrdd
zarządca=rheolwr
zarządzenie=ordinhad
zarządzić=archebu
zarzekać=tyngu
żarzeniowy=gwynias
zarzucać=cast
zarzucenie=gorau
zarzut=tir
zaś=a
zasadniczo=egwyddor
zasadniczy=cynradd
zasadność=cyfreithlondeb
zasadny=rhesymol
zasadowość=alcalinedd
zasadzać=plannu
zasądzać=plannu
zasadzenie=plannu
zasądzenie=wobr
zasadzić=plannu
zasądzić=wobr
zasapać=pwff
zaścianek=arbenigol
zasekwestrować=embargo
zasępianie=cymylau
zasępienie=cymylau
zaserwować=bowlen
zasiać=hau
zasiadać=eistedd
zasianie=hadu
zasiąść=eistedd
zasiedzenie=presgripsiwn
zasięg=radiws
zasiew=hau
zasiewać=hau
zasiewanie=hadu
zasilać=cyflenwi
zasilacz=ac
zasiłek=lwfans
zasilenie=chwistrelliad
zaskakiwać=syndod
zaskakująco=syndod
zaskarżalny=her
zaskarżenie=her
zasklepiać=arch
zaskoczenie=syndod
zaskoczyć=syndod
zasłaniać=aneglur
zasłanianie=aneglur
zaślepienie=dallineb
zaślepka=cap
zasłona=gorchudd
zasłonić=cuddio
zaślubiać=gwragedd
zaślubiny=priodas
zasługa=teilyngdod
zasługiwać=teilyngdod
zasługiwanie=haeddu
zasłużenie=haeddiannol
zasłużyć=ennill
zasmakować=blas
zaśmiać=chwerthin
zaśmiecać=annibendod
zaśmiecanie=sbwriel
zaśmiecenie=sbwriel
zasób=adnoddau
zasobnia=byncer
zasobnik=hambwrdd
zasobnikowy=tanc
zasobność=digonedd
zasobny=cyfoethog
zaspa=drifft
zaśpiewać=canu
zaspokajać=gwrdd
zaspokoić=gwrdd
zaspokojenie=bodlonrwydd
zaśrubowywać=sgriw
zastanawiać=rhyfedda
zastanowić=meddwl
zastanowienie=adlewyrchiad
zastąpić=amnewid
zastąpienie=amnewid
zastaw=addewid
zastawienie=addewid
zastawka=falf
zastęp=cynnal
zastępca=dirprwy
zastępczy=newydd
zastępczyni=dirprwy
zastępować=amnewid
zastępowanie=cyfnewid
zastępstwo=dirprwy
zastosowalność=berthnasol
zastosowanie=cais
zastrajkować=streic
zastraszać=dychryn
zastraszająco=frawychus
zastraszanie=bwlio
zastraszenie=brawychu
zastrugać=tapr
zastrzał=felon
zastrzelenie=saethu
zastrzelić=saethu
zastrzeżenie=archebu
zastrzyk=chwistrelliad
zastrzykiwać=chwistrellu
zasugerować=awgrymu
zasupłać=cwlwm
zasuwka=blot
zaswędzić=cosi
zaświadczenie=tystysgrif
zaświnić=budr
zaświtać=gwawr
zasygnalizować=arwydd
zasygnalizowanie=arwydd
zasymilować=dderbyn
zasypać=llenwi
zasysanie=dyhead
zaszczekać=rhisgl
zaszczycać=anrhydedda
zaszczycić=anrhydedda
zaszczyt=anrhydedda
zaszemrać=murmur
zaszeptać=sibrwd
zaszeregować=esgynnol
zaszeregowanie=dosbarthu
zaszewka=bwyd
zaszklić=gwydredd
zaszkodzić=niwed
zasznurować=les
zaszokować=sioc
zasztyletowanie=drywanu
zaszyć=gwnïo
zataczać=rîl
zataić=cuddio
zatajać=atal
zatamować=argae
zatamowanie=rhwystr
zatańczyć=dawns
zatapiać=sinc
zatapianie=llifogydd
zatarcie=aneglur
zatelegrafować=telegraff
zatem=felly
zatkać=glocsen
zatłaczać=chwistrellu
zatłoczenie=tagfeydd
zatłoczyć=tyrfa
zatoka=bae
zatonięcie=llongddrylliad
zatopić=sinc
zator=emboledd
zatrącać=arogl
zatriumfować=llwyddiant
zatruć=gwenwyn
zatrucie=gwenwyn
zatrudnienie=swyddi
zatruwać=gwenwyn
zatryumfować=llwyddiant
zatrząść=ysgwyd
zatrzaskiwać=sleid
zatrzeć=dileu
zatrzęsienie=ysgwyd
zatrzymać=stop
zatrzymanie=stop
zatrzymywać=stop
zatrzymywanie=cadw
zatwardzenie=rhwymedd
zatwardziałość=caledwch
zatwierdzanie=dilysu
zatwierdzenie=cymeradwyaeth
zatykać=stop
zatytułować=hawl
zaufać=ymddiriedolaeth
zaufanie=hyder
zaułek=diwedd
zausznik=gwyach
zauważać=rhybudd
zauważalnie=amlwg
zauważalny=amlwg
zauważyć=nodyn
zawada=glocsen
zawadzać=glocsen
zawahać=atal
zawarcie=casgliad
zawdzięczać=ddyledus
zawdzięczenie=ddyledus
zawężać=cul
zawężenie=cul
zawezwać=alw
zawiadamiać=hysbysu
zawiadomić=hysbysu
zawiadomienie=rhybudd
zawianie=atal
zawiązać=tei
zawiązek=cnewyllyn
zawiązywać=tei
zawierać=cynnwys
zawieranie=casgliad
zawierucha=storm
zawierzać=warchod
zawierzyć=warchod
zawieść=methu
zawiesić=atal
zawiesina=atal
zawiesinowy=borth
zawieszenie=atal
zawieszka=pendant
zawieźć=methu
zawijarka=pacio
zawijas=ffynnu
zawikłanie=ddryslyd
zawile=cymhleth
zawilgocenie=lleithder
zawiłość=cymhlethdod
zawiły=anodd
zawiniątko=bwndel
zawinięcie=blygu
zawistnie=genfigennus
zawistny=genfigennus
zawładnięcie=dal
zawłaszczać=ddwyn
zawoalować=gorchudd
zawód=proffesiwn
zawodnik=chwaraewr
zawodność=methiant
zawodny=annibynadwy
zawodowstwo=proffesiynol
zawodowy=proffesiynol
zawór=falf
zaworek=falf
zaworowy=falf
zawracać=trafferthu
zawrócić=dychwelyd
zawrzeć=cynnwys
zawstydzenie=embaras
zawstydzić=gwarth
zawzięcie=ffyrnig
zażądać=cais
zażalenie=cwyn
zażarcie=ffyrnig
zażartować=jôc
zazdrość=eiddigedd
zazdrośnik=genfigennus
zazdrosny=genfigennus
zazdrostka=eiddigedd
zazębiać=cae
zazębianie=gorgyffwrdd
zazębić=ymgysylltu
zazębienie=rhwyll
zażenowanie=embaras
zazielenienie=llystyfiant
zaznajomić=cyfarwydd
zaznajomienie=cyfarwydd
zażyć=gymryd
zażyłość=agosatrwydd
zażyły=agos
zażywać=gymryd
zbaczać=byddwch
zbaczanie=gwyriad
zbadanie=astudiaeth
zbagatelizować=leihau
zbankrutować=penddelw
zbawczy=arbed
zbawiać=arbed
zbawić=arbed
zbawienny=buddiol
zbędny=nas
zbesztać=eistedd
zbieg=gyd-ddigwyddiad
zbiegać=gyd-fynd
zbieganie=grebachu
zbiegowisko=tyrfa
zbierać=casglu
zbieractwo=casglu
zbieracz=casglwr
zbieranie=casgliad
zbieżność=cydgyfeirio
zbiór=gosod
zbiorczy=crynodeb
zbiórka=casgliad
zbiornik=tanc
zbiorowy=cyfunol
zbitka=clwstwr
zbłądzić=byddwch
zblazowanie=diflastod
zblednąć=golau
zbliżać=fras
zbliżanie=fras
zbliżenie=fras
zbliżyć=fras
zbocze=llethr
zboczenie=gwyriad
zbójnik=wahardd
zbombardować=bom
zbór=eglwys
zboże=corn
zbożny=barchus
zbrązowieć=tan
zbroczyć=staen
zbrodnia=trosedd
zbrodniarz=troseddol
zbrodniczy=troseddol
zbroić=fraich
zbrojarski=atgyfnerthu
zbrojenie=atgyfnerthu
zbrojeniowy=amddiffyn
zbrojnie=breichiau
zbrojny=arfog
zbrudzić=budr
zbrukać=difrïo
zbrzydnąć=pall
zbudować=adeiladu
zbudowanie=adeiladu
zbudzić=ddihun
zbulwersować=drist
zbuntować=gwrthryfelwyr
zburzenie=dinistrio
zburzyć=dinistrio
zbycie=gwaredu
zbyt=rhy
zbyteczny=nas
zbytek=moethus
zbytnio=gormod
zbywalny=trafod
zdalny=pell
zdanie=ddedfryd
zdarcie=stripio
zdarzać=digwydd
zdarzenie=digwyddiad
zdarzyć=bosibl
zdatność=ffitrwydd
zdatny=addas
zdawać=eistedd
zdawkowy=achlysurol
zdążać=nick
zdecydować=penderfynu
zdecydowanie=gryf
zdefiniować=diffinio
zdegradować=ariannydd
zdeklarować=ynganu
zdekoncentrować=gwasgariad
zdementować=gwadu
zdemolować=cytew
zdemontować=chwalu
zdenerwować=drist
zdenerwowanie=rhwystredigaeth
zdeponować=blaendal
zdeponowanie=blaendal
zderzać=hwb
zderzenie=gwrthdrawiad
zdewaluować=gwenwyn
zdezaktualizować=hen
zdezerterować=anialwch
zdezorientować=dryswch
zdezynfekować=diheintio
zdiagnozować=diagnosis
zdjęcie=llun
zdmuchiwać=chwythu
zdobnictwo=addurniadau
zdobniczy=addurniadol
zdobny=addurnedig
zdobyć=ennill
zdobycie=ennill
zdobycz=ysglyfaethus
zdobyczny=ddal
zdobywać=ennill
zdobywanie=caffael
zdobywca=enillydd
zdobywczyni=enillydd
zdolność=gallu
zdolny=gallu
zdradliwy=anodd
zdradzać=datgelu
zdradziecki=peryglus
zdrapać=dechrau
zdrapywać=dechrau
zdrój=sba
zdrojowisko=dyfrhau
zdrów=iach
zdrowie=iechyd
zdrowieć=adfer
zdrowo=iach
zdrowotność=iechyd
zdrowotny=iechyd
zdrowy=iach
zdrożność=drygioni
zdrożny=gwych
zdryfować=drifft
zdublować=drych
zdumienie=syndod
zdumiewająco=anhygoel
zdun=crochenydd
zdusić=nip
zdwajać=atgyfnerthu
zdwoić=atgyfnerthu
zdwojenie=dyblygu
zdychać=marw
zdymisjonować=wrthod
zdynamizować=hwb
zdyscyplinować=disgyblaeth
zdyscyplinowanie=disgyblaeth
zdyskontować=diystyru
zdyskredytować=anfri
zdystansować=pellter
źdźbło=llafn
zdziwić=syndod
zdziwienie=syndod
ze=gyda
że=bod
zębodół=soced
zębowy=deintyddol
zebra=sebra
zebrać=casglu
żebrać=beg
żebractwo=cardota
zebranie=cyfarfod
żebranina=cardota
żebro=asen
żebrowanie=asennau
żebrowy=arfordirol
żęcie=cynaeafu
zedrzeć=stribed
zegar=cloc
zegarowy=cloc
żeglarski=fôr
żeglarz=llongwr
żeglować=sail
żeglowny=mordwyol
żegluga=pleser
żeglugowy=llongau
zegnać=bwced
zejść=fynd
zejście=dras
żel=gel
żelastwo=sbwriel
żelatyna=gelatin
żelazisty=eironi
żelaziwo=sbwriel
żelazko=haearn
żelazny=haearn
żelazo=haearn
żeliwny=haearn
zemleć=falu
zemścić=dial
zemsta=dial
żeniaczka=priodas
zenit=anterth
zenitowy=anterth
żeński=benyw
zepchnięcie=gwthio
zepsuć=llanast
zepsucie=lygredd
żer=ysglyfaethus
żerdź=esgynbren
zero=sero
żerować=ysglyfaethus
zerowy=sero
zerwać=egwyl
zerwanie=egwyl
zeskorupieć=crwst
zeskrobać=grafu
zesłanie=alltud
zesłaniec=alltud
ześlizg=sleid
zespawać=weld
zespół=band
zespolenie=anastomosis
zespolić=integreiddio
zespołowy=tîm
ześrodkowanie=canolbwyntio
ześrodkowywać=canolbwyntio
zestaw=gosod
zestawiać=gasglu
zestawić=lunio
zestawienie=crynodeb
zestrój=tiwnio
zestrojenie=tiwnio
zestrzelić=saethu
zeszlifować=tywod
zesztywnieć=stiff
zetleć=pydredd
żeton=tocyn
zew=crio
zewnętrznie=allanol
zewnętrzność=allanol
zewnętrzny=allanol
zez=croes
zeznać=tystio
zeznanie=tystiolaeth
zeznawać=tystio
zezować=croes
zezowatość=croes
zezowaty=croes
zezwalać=caniatáu
zezwolenie=caniatáu
zezwolić=caniatáu
zgadnięcie=ddyfalu
zgadywać=ddyfalu
zgadywanie=dyfalu
zgadywanka=cwis
zgangrenować=madredd
zgarbić=troad
zgarnięcie=ennill
zgasić=ddiffodd
zgaszenie=ddiffodd
zgęstnieć=dewychu
zgęstnienie=trwchus
zgęszczanie=anwedd
zgęszczenie=anwedd
zgiąć=troad
zgiełk=din
zgiełkliwy=aflonydd
zginać=troad
zginanie=plygu
zginarka=plygu
zgłaszać=adroddiad
zgłębiać=treiddio
zgłosić=adroddiad
zgłoska=sillafau
zgłoszenie=cais
zgłoszeniowy=cais
zgnicie=pydredd
zgniot=gwasgu
zgoda=caniatâd
zgodnie=yn
zgodność=cydymffurfio
zgodny=lein
zgon=marwolaeth
zgorszenie=gwarth
zgorszyć=sioc
zgorzel=madredd
zgorzelina=raddfa
zgrabny=daclus
zgrać=rip
zgraja=bagad
zgranie=rip
zgromadzenie=cynulliad
zgromadzić=casglu
zgroza=arswyd
zgrubiale=trwchus
zgrubnie=tua
zgrubny=bras
zgrupowanie=grwpio
zgrywa=rip
zgrywać=rip
zgryźć=gnoi
zgryźliwie=llym
zgryźliwy=darten
zgryzota=galar
zgrzebło=crib
zgrzebny=bras
zgrzewać=weld
zgrzewanie=weldio
zgrzytać=jar
zguba=dinistr
zgubny=trychinebus
zgwałcenie=trais
zgwałcić=trais
zhańbić=warthus
ziać=anadlu
ziajać=pant
ziarnisty=gronynnog
ziarnowanie=graen
ziarnówka=eginblanhigion
ziębnąć=rewi
zielarski=llysieuydd
zielarstwo=perlysiau
zielarz=llysieuydd
ziele=berlysiau
zieleń=gwyrdd
zieleniec=lawnt
zielenieć=lawnt
zielenina=lawntiau
zielny=berlysiau
zielono=gwyrdd
zieloność=gwyrdd
zielonoświątkowy=bentecostaidd
zielony=gwyrdd
ziemia=tir
ziemianin=landlord
ziemiański=bonheddig
ziemiaństwo=tirfeddianwyr
ziemniak=tatws
ziemno=lled
ziemski=ddaear
zignorować=anwybyddu
zilustrować=ddangos
zilustrowanie=darlun
zima=gaeaf
zimnica=dab
zimno=oer
zimny=oer
zimować=gaeafgysgu
zimowanie=gaeaf
zimowisko=gaeaf
zimowy=gaeaf
zimozielony=bytholwyrdd
zintegrować=integreiddio
zintensyfikować=cam
zioło=berlysiau
ziołolecznictwo=llysieuol
ziołowy=berlysiau
zirytować=gall
zjadać=bwyta
zjadliwy=ffyrnig
zjawa=ysbryd
zjawianie=ymddangosiad
zjawić=mynychu
zjawienie=ymddangosiad
zjawisko=ffenomen
zjawiskowość=amlygiad
zjawiskowy=anhygoel
zjazd=ymadael
zjazdowy=lawr
zjechać=ymadael
zjednać=ennill
zjednoczenie=undeb
zjeść=bwyta
zjeżdżać=sleid
zjeżdżalnia=sleid
zlać=arllwys
złącze=golygu
złączka=deth
złagodzić=liniaru
złamać=egwyl
złamanie=dorri
zlanie=ymdoddiad
złapać=dal
złapał=cydio
źle=gwael
zlecać=comisiwn
zlecenie=gorchymyn
zleceniobiorca=contractwr
zleceniodawca=talwr
zlekceważenie=esgeulustod
zlekceważyć=anwybyddu
zlew=sinc
zlewka=bicer
zlewozmywak=sinc
zlitować=drugaredd
zło=drwg
żłób=crib
żłobek=meithrin
żłóbek=crib
żłobina=ffliwt
złocisty=aur
zlodowacenie=rhewlifiant
zlodowacieć=rewi
złodziej=lleidr
złodziejstwo=dwyn
złoić=tan
złom=sgrap
złomek=mater
złomować=dileu
złomowy=sgrap
złość=dicter
złośliwie=maleisus
złośliwiec=canfod
złośliwy=malaen
złoszczenie=ddig
zlot=rali
złotko=gariad
złoto=aur
złotowłos=euraidd
złoty=aur
złowić=dal
złoże=blaendal
złożoność=cymhlethdod
złuda=rhith
złudnie=dwyllodrus
złudzenie=rhith
złupienie=sach
złuszczać=sied
zły=gwael
zmącić=mar
zmaleć=gostyngiad
zmanipulować=trin
zmarnieć=pydredd
zmarnować=gwastraffu
zmartwienie=trafferth
zmartwychwstanie=atgyfodiad
zmarznięcie=oer
zmasowanie=enfawr
zmatowieć=dull
zmaza=blot
zmazać=dileu
zmęczenie=blinder
zmęczeniowy=blinder
zmętnienie=didreiddiad
zmiana=newid
zmiatać=hel
zmiękczać=meddalu
zmielić=falu
zmieniać=newid
zmienianie=newid
zmienić=newid
zmienna=amrywiol
zmiennik=ail
zmienny=amrywiol
zmierzać=nod
zmierzchać=gwyll
zmierzyć=mesur
zmieść=hel
zmieścić=addas
zmieszać=cymysgedd
zmieszanie=dryswch
zmiksować=cymysgedd
zmiłowanie=drugaredd
zminimalizować=leihau
zmiotka=brwsh
zmniejszać=gostyngiad
zmniejszyć=gostyngiad
zmoczyć=gwlyb
zmodyfikować=addasu
zmontować=ymgynnull
zmontowanie=casgliad
zmora=hunllef
zmorzenie=hunllef
zmotoryzowanie=modurwyr
zmowa=cynllwyn
zmrok=gwyll
zmrozić=nip
żmudnie=gorfod
żmudny=anodd
zmusić=heddlu
zmuszać=heddlu
zmysł=synnwyr
zmyślać=brag
zmysłowo=synhwyraidd
znienacka=sydyn
znienawidzić=casineb
znieprawić=llygredig
znieść=arth
zniesienie=dileu
zniesławić=enllib
zniesławienie=enllib
znieważać=sarhad
znieważenie=sarhad
znikać=diflannu
znikąd=unman
znikanie=ddiflaniad
zniknięcie=ddiflaniad
znikomy=prin
zniszczenie=dinistrio
zniszczyć=dinistrio
zniweczenie=dinistr
zniweczyć=dinistrio
żniwny=cynhaeaf
żniwo=cynhaeaf
zniżać=bwa
zniżanie=dras
zniżenie=dras
zniżka=disgownt
zniżkowy=lawr
zniżyć=is
znokautować=sgil
znormalizować=normaleiddio
znosić=para
znośny=oddefol
znoszenie=drifft
znów=eto
znowu=eto
znudzenie=diflastod
znudzić=pall
znużenie=blinder
zobaczyć=weld
zobojętnienie=difaterwch
zobowiązanie=ymrwymiad
zobrazować=ddangos
zobrazowanie=arddangos
zodiak=sidydd
żołądek=stumog
żołądkowy=gastrig
żołądź=mes
żółć=melyn
żółcień=melyn
żółciowy=bustl
żołdak=milwr
żołnierski=milwr
żołnierz=milwr
żołnierzyk=milwr
żółtawy=melyn
żółtko=melynwy
żółtkowy=sac
żółto=melyn
żółtobrązowy=brown
żółtobrzeżek=chwilod
żółty=melyn
żółw=crwban
żółwi=crwbanod
żółwiowy=crwban
żona=wraig
żonglować=jyglo
żonglowanie=jyglo
zoo=sw
zoologiczny=sw
zorganizować=drefnu
zorganizowanie=drefnu
zorza=gwawr
żorżeta=georgette
zostawać=aros
zostawiać=chwith
zostawianie=gadael
zostawić=gadael
zrabować=ddwyn
zranienie=anaf
zrastać=ffiws
zrastanie=ffiwsys
zraszać=perlog
zraszacz=chwistrellu
zrealizowanie=cwblhau
zreasumować=crynhoi
zrębnica=siliau
zręcznie=llaw
zręczność=sgiliau
zręczny=slic
zredagować=ysgrifennu
zredagowanie=drafftio
zredukować=torri
zreformować=diwygio
zrehabilitować=ailsefydlu
zrejterować=enciliad
zrelacjonować=adrodd
zremisować=tei
źrenica=disgybl
zreperowanie=drwsio
zrewidowanie=adolygu
zrezygnować=dewis
zrobić=wneud
zrobienie=wneud
źródełko=gwanwyn
źródlany=brithyll
źródło=ffynhonnell
źródłowy=ffynhonnell
zrodzić=cynnydd
zrogowacenie=gore
zrolować=gofrestr
zrośnięcie=ymdoddiad
zrost=ymlyniad
zrównać=cyfateb
zrównanie=aliniad
zrównoważać=hafalu
zrównywać=cyfateb
zrównywanie=cyfateb
zróżnicować=gwahaniaethu
zróżnicowanie=gwahaniaethu
zróżniczkować=gwahaniaethu
zrozumiale=ddealladwy
zrozumiałość=dealltwriaeth
zrozumieć=deall
zrozumienie=dealltwriaeth
zrugać=llechi
zrujnowanie=ddifetha
zrumienić=brown
zrzednąć=wasgaru
zrzędny=ffres
zrzekać=sied
zrzeszanie=cysylltiad
zrzeszenie=gymdeithas
zrzucanie=rhyddhau
zrzucenie=ollwng
zrzucić=adael
zrzut=adael
zrzutka=gwaredu
zstąpić=lawr
zstąpienie=dras
zstępny=ddisgynnydd
zstępować=lawr
zsumować=swm
zsuw=tirlithriad
zsuwnia=saethu
zsyłka=alltud
zsynchronizować=cydamseru
zsyntetyzować=syntheseiddio
zsypać=adael
zsypisko=sgri
zszokować=sioc
zszyć=pwyth
żuć=gnoi
zuch=lad
żucie=cnoi
żuk=chwilod
zupa=cawl
zupełnie=gwbl
zupełność=cyflawnder
zupełny=gwblhau
zupka=cawl
żuraw=craen
żurawi=craeniau
żurawina=llugaeron
żurawinowy=llugaeron
żurnalista=newyddiadurwr
zutylizować=ddefnyddi
żużel=sorod
żużlowiec=comedïwr
żużlowy=sorod
zużycie=defnydd
zużywać=defnyddio
zużywanie=gwisgo
zwabiać=ddenu
zwabić=ddenu
zwąchać=arogl
żwacz=rumen
zwalać=adael
zwalczać=ymladd
zwalczanie=ymladd
zwalczyć=ymladd
zwalić=sgil
zwalisty=swmpus
zwalniać=araf
zwalnianie=rhyddhau
zwartość=dwysedd
zwątpić=anobaith
zwątpienie=amheuaeth
żwawo=gyflym
żwawy=cyflym
zwęglać=torgoch
zwerbować=ymrestru
zweryfikować=gwirio
zwęszyć=arogl
zwężać=cul
zwężanie=lleihau
zwęzić=cul
zwiad=sgowtiaid
zwiadowca=sgowtiaid
zwiadowczy=sgowtiaid
zwiastować=herald
zwiastun=rhagolwg
związać=tei
związek=cyswllt
związkowiec=undebwr
związkowy=undeb
związywanie=gydradd
zwichnięcie=datgymalu
zwichrować=twist
zwichrowanie=dirdro
zwiędnąć=pylu
zwiedzać=ymweld
zwiedzanie=taith
zwiedzić=ymweld
zwiększać=cynnydd
zwiększanie=cynnydd
zwiększenie=cynnydd
zwiększyć=cynnydd
zwieńczać=coron
zwierciadło=drych
zwierz=anifail
zwierzchni=uwch
zwierzchnik=uwch
zwierzęcy=anifeiliaid
zwierzenie=gyffes
zwierzyna=gêm
zwierzyniec=sw
zwiesić=tocio
zwietrzeć=gwastraff
zwietrzenie=tywydd
zwietrzyć=arogl
zwięźle=byr
zwięzły=byr
zwijać=crychu
zwilżać=gwlyb
zwilżanie=gwlychu
zwilżenie=gwlychu
zwilżyć=gwlyb
zwinność=ystwythder
zwinny=ystwyth
zwiotczenie=gwendid
żwir=graean
żwirek=sbwriel
żwirować=graean
żwirowanie=graean
żwirownia=graean
żwirowy=graean
zwisanie=crog
zwitek=sgrolio
zwitka=coil
zwłaszcza=enwedig
zwłóknienie=ffibrosis
zwodniczo=gamarweiniol
zwodzenie=dwyll
zwój=coil
zwojnica=rîl
zwojowy=troellog
zwołać=alw
zwołanie=cynnull
zwolna=araf
zwolnić=rhyddhau
zwolnienie=rhyddhau
zwoływać=alw
zworka=siwmper
zwożenie=trosglwyddiad
zwozić=cyrraedd
zwracać=dychwelyd
zwracanie=dalu
zwrócenie=dychwelyd
zwrócić=dychwelyd
zwrot=dychwelyd
zwrotka=pennill
zwrotnica=croesi
zwrotnie=ôl
zwrotnik=trofannau
zwrotnikowy=trofannol
zwrotność=ystwythder
zwrotny=dychwelyd
zwycięski=ennill
zwycięsko=fuddugol
zwyciężać=ennill
zwycięzca=enillydd
zwyciężczyni=enillydd
zwyciężyć=ennill
zwyczaj=arfer
zwyczajnie=unig
zwyczajny=cyffredin
zwyczajowo=arfer
zwyczajowy=arferol
zwykle=arfer
zwykły=arferol
zwyrodnienie=dirywiad
zwyrodnieniowy=dirywiol
zwyżka=atgyfnerthu
zwyżkować=cynnydd
żyć=byw
życie=bywyd
życiorys=cv
życzenie=cais
życzliwie=cydymdeimladol
życzliwość=caredigrwydd
życzliwy=cyfeillgar
żyd=iddew
żydowski=iddewig
zygzak=igam-ogam
zygzakiem=igam-ogam
zygzakowaty=igam-ogam
żyjątko=creadur
żyła=wythïen
żyłka=perfedd
żyłowy=arweinydd
zysk=elw
zyskać=ennill
zyskanie=ennill
zyskiwać=ennill
zyskiwanie=ennill
zyskownie=elw
zyskowność=proffidioldeb
zyskowny=proffidiol
żywcem=fyw
żywica=resin
żywiczny=resin
żywienie=maeth
żywieniowiec=arlwywyr
żywieniowy=maeth
żywioł=elfen
żywiołowo=digymell
żywiołowy=digymell
żywność=bwyd
żywnościowy=bwyd
żywo=byw
żywopłot=gwrych
żywot=bywyd
żywotnie=hanfodol
żywotność=bywyd
żywotny=hanfodol
żywy=fyw
żyzność=ffrwythlondeb
żyzny=ffrwythlon
zżycie=gyfarwydd

Podobne dokumenty