pobierz jubileuszowy katalog

Komentarze

Transkrypt

pobierz jubileuszowy katalog
KATALOG JUBILEUSZOWY
WYDAWNICTWA ZNAK
1959–2008
Kraków 2009
NOTA REDAKCYJNA
Katalog obejmuje wszystkie książki wydane w okresie od 1959 do końca 2008 roku, w układzie
chronologicznym, a w obrębie roku alfabetycznym, z numeracją ciągłą. Cyfry w indeksach odsyłają
do numeru pozycji.
Opracowanie katalogu
redaktorzy i współpracownicy
Wydawnictwa Znak
Projekt graficzny
Michał Pawłowski
henryk woniakowski | Prezes Zarządu SIW Znak
KSIĄŻKI KAŻDEGO ROKU
Święcąc jubileusze, nie sposób nie zadać sobie pytania, czy zrobiliśmy dobry użytek z czasu, jaki
był nam dany. Czas, który uchodzi czy upływa, jest dobrem nieodtwarzalnym: czy udało nam się
wykorzystać go tak, by wytworzyć coś trwałego, by przyłożyć rękę do powstania dóbr, które pomogły
lub pomagają ludziom zmagać się z trudami, biedami, dylematami życia? Które pozwalają lepiej
rozumieć świat, poszerzać wyobraźnię tak, by móc nią ogarnąć to, co znajduje się poza wąskim
horyzontem naszego własnego doświadczenia? Czy udało się wnieść do świata choć trochę piękna,
trochę prawdy, trochę dobra?
Wierzę głęboko, że nic w czasie ostatecznie nie ginie, ale wiem także, że nie sposób wszystkiego,
co byłoby tego warte, zachować w ludzkiej pamięci. Dlatego, odpowiadając na te pytania, przyglądam się półce z książkami Znaku, poszukując w każdym roku choć jednej książki, dla której
warto było się trudzić. Jednej! Jak można porównywać lata, w których Znakowi nie dane było,
nie wolno było wydawać więcej niż osiem czy dziesięć tomów – z obecnym czasem, kiedy nowych
ksiąg wychodzi po sto kilkadziesiąt? A jednak! Choćby nie wiedzieć jak to było niesprawiedliwe
dla setek, tysięcy pominiętych, spróbuję wskazać każdego roku taki tom, dla którego w moim
przekonaniu warto było być wydawcą.
1959 – Listy do przyjaciela Antoniego Gołubiewa, książka, która odnowiła i zakorzeniła duchowo
wielu czytelników, odsłaniając przed nimi głęboki sens słów Modlitwy. 1960 – Stanisław Stomma
w Myślach o polityce i kulturze pokazuje, że myśleć i działać twórczo można nawet w czasie marnym.
1961– Panowie Leszczyńscy Hanny Malewskiej to ludzie innej epoki, a przecież kierujący się namiętnościami, ambicjami, nadziejami tak podobnymi dzisiejszym! 1962 – biskup Wojtyła z niespotykaną
w Kościele – nie tylko polskim – odwagą podejmuje tematy ciała i seksualności w książce, której tytuł
wyraża główną myśl: Miłość i odpowiedzialność. 1963 – Henryka Elzenberga Kłopot z istnieniem to myśli
i aforyzmy wyrastające ze swego czasu, a zarazem niebywale wprost celne i uniwersalne. 1964 – Katolicy
i wolność myśli – Jacques Leclercq pokazuje, jak Kościół i chrześcijaństwo zmagały się z – pozornym,
a przecież wciąż żywym – dylematem wolności i prawdy. 1965 przynosi Dziennik duszy człowieka
pełnego dobroci i łagodności, a zarazem autora soborowej rewolucji w Kościele – Jana XXIII. 1966,
Ten jest z ojczyzny mojej: Władysław Bartoszewski i Zofia Lewinówna zebrali przez kilkuset Żydów
spisane relacje o ich dramatycznych losach i pomocy udzielanej im przez Polaków. 1967 – któryż
z dzisiejszych polityków potrafiłby postawić takie Drogowskazy jak te, które dał nam Dag Hammarskjöld! W 1968 pokazuje się pierwszy tom monumentalnej serii Kościół w Polsce, redagowanej przez
5
Wstęp
Jerzego Kłoczowskiego. 1969 – Zygmunt Kubiak w Wędrówkach po stuleciach odkrywa wieczne piękno
i żywotność klasycznej tradycji. 1970 – pierwszy tom poezji księdza Twardowskiego, Znaki ufności,
natychmiast znajduje wiernych miłośników. W 1971 – ks. Michał Heller po raz pierwszy staje twarzą
w twarz Wobec wszechświata, wchodząc na drogę, która po latach doprowadzi go do wielkich osiągnięć,
sławy i Nagrody Templetona. 1972 – Siedmiopiętrowa góra, autobiografia Thomasa Mertona, to jedna
z wielu wydanych w Znaku książek amerykańskiego trapisty, które pomagały i wciąż pomagają ludziom
żyć. W 1973 Tadeusz Żychiewicz Rokiem Mateusza rozpoczyna swą słynną serię poświęconą Pismu
Świętemu. W 1974 Władysław Bartoszewski po wieloletnich zmaganiach Znaku z cenzurą wydaje
po raz pierwszy swą monumentalną kronikę okupacji: 1859 dni Warszawy. 1975 – ksiądz Tischner
rozpoznaje trafnie marny stan ducha Polaków i publikuje Świat ludzkiej nadziei. 1976 – ankieta „Tygodnika Powszechnego”, Kim jest dla mnie Jezus Chrystus, pokazuje niezwykłą głębię wiary ludzi często
nienawykłych do pisania, którym jednak impuls zawarty w pytaniu kazał wziąć pióro do ręki. W 1977
późniejszy biskup i wielki kaznodzieja, a dziś kandydat na ołtarze, ks. Jan Pietraszko wydaje kolejny
tom rozważań duchowych Medytacje w drodze. 1978, Biblia, historia, nauka: ks. Jan Kudasiewicz uczy,
jak czytać Biblię, posługując się zarówno najnowszymi zdobyczami krytyki biblijnej, jak i najgłębiej
duchową lekturą Pisma. Nad 1979 rokiem góruje, rzecz jasna, wydanie Przemówień i homilii Jana
Pawła II z pierwszej, najbardziej bodaj niezwykłej Jego pielgrzymki do Ojczyzny. 1980 – po latach
sporów wydawcy z cenzurą i po trzech dekadach nieobecności Miłosza, pojawia się Gdzie wschodzi
słońce i kędy zapada, a czytelnicy ustawiają się do księgarń w kilometrowych kolejkach. 1981 – znów
słychać w Znaku bijący puls czasu: ks. Józef Tischner wydaje Etykę solidarności. 1982 – w katalogu
wyraźnie rysuje się powrót do spraw wiecznych, podstawowych, a światłem rozjaśniającym mroki
czasu i pesymizm rozumu, na pozór bezradnego wobec siły, świeci Istnienie i wartość Władysława
Stróżewskiego. W 1983 dostajemy owoc równie szybkiej, co benedyktyńskiej pracy ks. Adama Bonieckiego, Kalendarium życia Karola Wojtyły: jakże pracowitego i owocnego życia! 1984 – haust ożywczej,
tak bardzo potrzebnej nadziei i siły płynie z zapisu Przemówień i homilii ubiegłorocznej pielgrzymki
papieskiej. 1985 – w Kilku myślach, co nie nowe Jan Błoński rzuca całkiem właśnie nowe światło na
skomplikowane związki pomiędzy literaturą, świadomością społeczną, religią. 1986 – poprawione
i poszerzone wydanie Poezji i dramatów Karola Wojtyły, który przed sześciu laty ujawnił się po raz
pierwszy jako poeta i pozwolił wydać swe teksty literackie publikowane wcześniej pod pseudonimami w miesięczniku „Znak”. 1987 – klasyczne i po dzień dzisiejszy budzące namiętne dyskusje dzieło
Hanny Arendt Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. 1988 – w Jeśli Boga nie ma Leszek
Kołakowski odsłania najrozmaitsze przedsięwzięcia, jakie – zawsze w ostateczności bezskutecznie, co
nie znaczy: na próżno – podejmował rozum wobec wiary. Dla roku 1989, tego annus mirabilis historii
Polski i Europy, trzeba uczynić wyjątek, dlatego przywołuję tu trzy książki. Oto ukazuje się pierwszy –
jeszcze ocenzurowany! tom Bożego igrzyska Normana Daviesa, pierwsza „nadziemna” edycja Kuriera
z Warszawy Jana Nowaka-Jeziorańskiego i pierwsze wydanie Drogi nadziei Lecha Wałęsy. W 1990
nadal trwa wypełnianie białych plam; niech najlepszym znakiem tych prac będzie tom esejów Józefa
Czapskiego Czytając. 1991 – drugi tom Bożego igrzyska, o którym jeszcze dwa lata temu cenzura nie
pozwalała wspomnieć, nie dał na siebie długo czekać.
W roku 1992 wydarzeniem są Wiersze zebrane Aleksandra Wata, świadka, uczestnika i ofiary
szaleństw jego XX wieku. 1993 – znakiem, że Znak niesie pomoc tym, co chcą się rozeznać w nowej
rzeczywistości, także gospodarczej, jest klasyczna książeczka Henry’ego Hazlitta Ekonomia w jednej lekcji i cała seria „Wprowadzenie do biznesu”. Ale nie tylko w gospodarczych wyobrażeniach
panuje zamęt: demokracja każe na nowo przemyśleć wiele innych spraw, dla których znakomitym
przewodnikiem (choć nie dla wszystkich, niestety) jest w 1994 książka Ernesta-Wolfganga Böckenförde, Wolność – Państwo – Kościół. W 1995 nadal króluje „historia teraźniejszości”: w Między
Panem a Plebanem dostajemy przygotowany przez Jacka Żakowskiego zapis spotkania dwóch
ludzi – ks. Józefa Tischnera i Adama Michnika – będący syntezą historycznego spotkania różnych
środowisk: ludowego, katolickiego z laickim, inteligenckim, spotkania, którego owocami były
Solidarność i Okrągły Stół. A w 1996 ukazuje się Ciągnąc dalej – nowe wiersze Seamusa Heaneya,
jednego z noblistów, których Znak wydawał, jeszcze zanim zostali ozdobieni tym laurem. Także
i papieży – zanim nimi zostaną – Znak wydawał: poza Karolem Wojtyłą świadczą o tym liczne
książki Josepha Ratzingera, a wśród nich ważna rozmowa-rzeka z Peterem Seewaldem w 1997 –
Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci. Nowe czasy to nowe potrzeby
6
Wstęp
i nowe oczekiwania, na które Znak odpowiada m.in. powieściami: w 1998 w konkursie literackim
Znaku pierwszą nagrodę zdobywa Madame Antoniego Libery, która rychło staje się bestsellerem,
tłumaczonym na wiele języków, wydanym w trzydziestu krajach. A zarazem odchodzą ojcowie
założyciele: w 1999 umiera Jerzy Turowicz, a my wydajemy wybór jego najważniejszych tekstów
publicystycznych, najlepszy wyraz dążeń i celów Znakowskiego środowiska „katolików otwartych” –
Bilet do raju. Zbliżamy się do przełomu tysiącleci, Znak publikuje już ponad sto nowości rocznie,
coraz trudniej wyróżnić spośród nich tę jedną, szczególną książkę. Wielkim sukcesem 2000 roku
jest Pianista Władysława Szpilmana, któremu towarzyszy film Romana Polańskiego; rok 2001 to
znów przyszły noblista, tym razem John Maxwell Coetzee i jego słynna Hańba. 2002 przynosi
pięknie wydane Katharsis Andrzeja Szczeklika, w którym wybitny lekarz, odwołując się do przypadków medycznych z jednej strony i do wielkich mitów ludzkości z drugiej – pokazuje człowieka
jako duchowo-cielesną jedność. W 2003 – nowe dwadzieścia trzy mistrzowskie wiersze Wisławy
Szymborskiej, zgromadzone w tomie Chwila. W 2004 wychodzi Powstanie '44 Normana Daviesa,
książka, która została przez ogół Polaków uznana za ostateczne – czterdzieści lat oczekiwane – oddanie sprawiedliwości Powstaniu Warszawskiemu. Ale nie da się nie wspomnieć o wydanych w tymże
roku Podróżach z Herodotem Ryszarda Kapuścińskiego, który powierzył Znakowi swoje wyznanie
wiary wielkiego reportera. W 2005 umiera Jan Paweł II, a Jego Pamięć i tożsamość – opublikowana
miesiąc przed śmiercią – czytana jest przez miliony Polaków jako testament i przesłanie. W 2006
ukazuje się – po latach przerwy – nowa powieść Wiesława Myśliwskiego, Traktat o łuskaniu fasoli,
stając się wydarzeniem literackim i zdobywając liczne nagrody, z Nike na czele. Z bogatego wachlarza bestsellerów i książek, które wstrząsnęły Polską w 2007 (jak ks. Isakowicza-Zaleskiego Księża
wobec bezpieki ) – wybieram pełen pogodnej mądrości, refleksyjny dziennik Vaclava Hàvla Tylko
krótko, proszę. Oby się tacy politycy na kamieniu rodzili! 2008 to kolejny rok debat narodowych
i przewartościowań wywołanych przez książki Znaku: tym razem asumpt daje Strach Jana Tomasza
Grossa, ale dla siebie z tego roku wybiorę niezwykłe wyznanie i błaganie Matki Teresy Pójdź, bądź
moim światłem.
I tak oto utwierdzam się w przekonaniu, że było warto się trudzić przez pół wieku. A przecież –
wybierając po jednej książce z roku – ileż ich pozostawiłem niewspomnianych! Wspaniałe tomy
przekładów poetyckich Stanisława Barańczaka, nowe tomy Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Adama Zagajewskiego, Ryszarda Krynickiego, Bronisława Maja, powieści, eseje, wielki wkład
w teologię i filozofię religii, bogaty plon nagród – Nike, Kościelskich, Angelusa, Cogito, Feniksa
i wielu innych. Bestsellery Erica Emmanuela Schmidta czy spółki autorskiej Sempé – Goscinny.
I tak dalej. Oczywiście, nie wszystkie książki, które na to zasługują, zostają należycie zauważone,
docenione – a ich autorzy nagrodzeni i wynagrodzeni. Co więcej: nie wszystkie książki zasługujące
na wydanie udaje się wydać. Habent sua fata libelli. Taki jest ich – pisarzy i nas – wydawców los,
takie ryzyko zawodu pisarza i pracy wydawcy.
Myśląc o wydawaniu książek przez Znak od półwiecza, nie trzeba zapominać, że to była jedna
z działalności, z czasem stając się bodaj najważniejszą, środowiska myślącego twórczo, śmiało i zabiegającego o poszerzanie granic wolności i rozwoju człowieka nawet w najbardziej niesprzyjających
warunkach. W kręgu Znaku powstawały rozmaite instytucje, zależnie od potrzeb i możliwości epoki:
po Październiku 1956 roku sieć Klubów Inteligencji Katolickiej i Koło Posłów Znak, to ostatnie
mające własną niezwykle ciekawą, dwudziestoletnią historię. Nie został jeszcze w pełni opisany
udział osób związanych i uformowanych przez Znak w ruchu Solidarności z lat 1980–81, a potem
w przełomie roku 1989, w pierwszych sejmach i rządach Trzeciej RP. Ale ostatecznie podstawowym
polem naszego działania była zawsze kultura – stąd też, już w wolnej Polsce, kolejne przedsięwzięcia wyłaniające się ze Znaku, takie jak Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, działająca
przede wszystkim na polu dialogu kultur i religii, czy jak Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa
Tischnera, założona przez nas w 2003 roku na fali rosnących potrzeb edukacyjnych społeczeństwa,
a później usamodzielniona. Ale powstają też rzeczy „lżejsze”, jak Wydawnictwo Otwarte, poświęcone przede wszystkim literaturze rozrywkowej, kierowane przez Roberta Chojnackiego. Dodajmy
do tego quasi-instytucjonalne przedsięwzięcia, takie jak otwarte cykle spotkań, kiedyś pod hasłem
„Uniwersytet Latający”, a dziś „Dorwać Mistrza”, gromadzące publiczność, której nie są w stanie
pomieścić największe krakowskie audytoria. Dodajmy coroczne, organizowane wspólnie z trzema
krakowskimi uczelniami – UJ, PAT i PWST – Dni Tischnerowskie.
7
Wstęp
To wszystko jest dziełem ludzi, wielu wspaniałych ludzi. Nie sposób wymienić wszystkich,
którym Znak zawdzięcza to, czym był i czym jest. W katalogu wydanym na czterdziestolecie Znaku Jacek Woźniakowski, jego pierwszy i wieloletni redaktor naczelny, wspominał między innymi
Jerzego Turowicza – od powstania do 1991 roku prezesa Znaku – ks. Andrzeja Bardeckiego, Antoniego Gołubiewa, Marię z Morstinów Górską, Hannę Malewską, Zofię Starowieyską-Morstinową,
Mieczysława Pszona, Stefana Wilkanowicza, Krystynę Chmielecką, Zygmunta Pawlusa, Antoniego
Ochęduszkę. Dzisiaj większość ojców i matek założycielek z niebieskich wyżyn spogląda na nasze
działania albo znajduje się w stanie spoczynku.
Ostatnie dwudziestolecie, za które piszący te słowa czuje się współodpowiedzialny, to także i przede
wszystkim dzieło osób – tych, które pracowały i tych, które nadal pracują z nami. Wymienię tylko
część nazwisk, ale niech nikt, także ci niewspomniani, nie czują się – bo nie będą – zapomniani. Jerzy
Illg to od 1992 roku redaktor naczelny, nieprzerwanie pełen znakomitych pomysłów i zaraźliwej wobec
autorów energii oraz siły przekonywania, że Znak jest właściwym akuszerem i kolebką zarazem dla ich
arcydzieł, równocześnie inspirator i współtwórca wielu wydarzeń artystycznych rodzących się w kręgu
Znaku i wokół niego. Jego zastępca, Damian Strączek, wspierany przez sekretarza redakcji Artura
Wiśniewskiego, niezrównany w porządkowaniu z natury swej nieco chaotycznej pracy wydawniczej,
będącej czynnością z pogranicza twórczości i produkcji. Redakcja, która z niewielkiego grona, złożonego z Małgorzaty Biernackiej, Barbary Poźniakowej, Anny Szulczyńskiej i Jerzego Illga, rozrastała
się stopniowo, wyłaniając kolejne działy, na czele których stoją dziś: Karolina Macios – Literatura
Piękna (a pierwszą szefową działu była Małgorzata Szczurek, która do Znaku przyciągnęła wielu
znakomitych i bestsellerowych autorów). Magdalena Zielińska – od niedawna rządzi Literaturą Faktu,
Elżbieta Kot – prowadzi Religię i Filozofię, Katarzyna Janusik – Literaturę dziecięcą (którą do Znaku
wprowadziła zwycięsko Maria Makuch), zaś Maciej Gablankowski, choć młody, już prowadzi dział
Historia. Opracowuje te książki zespół pod czujnym okiem Katarzyny Mach, nad stroną artystyczną
czuwa obdarzona subtelnym gustem Barbara Kęsek współpracująca z najlepszymi grafikami, a do
fizycznej, drukowanej postaci doprowadza je dział Techniczny prowadzony przez – będącego żywą
historią Znaku, obecnego w nim niemal od zarania, a wciąż młodego Edwarda Leśniaka. Pamiętajmy
także o naszej głównej kuźni idei, czyli miesięczniku, który z rąk Jarosława Gowina przejął Michał
Bardel, nadając pismu nowy kształt graficzny i otwierając je ku nowym autorom i problemom.
Tak przygotowane setki tytułów i miliony egzemplarzy trzeba wypromować i sprzedać, za
co odpowiedzialni są przede wszystkim szefowa Działu Marketingu Sylwia Wcisło, a w jego
strukturze Biuro Prasowe pod wodzą Krzysztofa Janiczka i Dział Handlowy, gdzie sprawuje rządy
Aleksander Urbański, a z nim Paweł Polański i Dorota Maciejko. Ale nie wystarczy już docierać
tylko do czytelników: coraz więcej praw do przekładów naszych książek na rozmaite języki – także
pozaeuropejskie – skutecznie sprzedaje Dział Praw Autorskich, prowadzony z kompetencją i wdziękiem – wzmacniającym tylko stanowczość w negocjacjach – przez Annę Rucińską. Ład finansowy
gwarantuje księgowość kierowana przez Krystynę Matogę, a nad tym wszystkim unosi się Zarząd
z Marią Makuch, z Tomaszem Gancarzem biegłym w finansach i nowych technologiach, z Dyrektorem – Danutą Skórową, postacią kluczową dla wielu sukcesów odniesionych przez Znak dzięki
sprawnemu zarządzaniu ludźmi, właściwemu rozpoznaniu priorytetów i umiejętności podejmowania
nawet najtrudniejszych decyzji, i wreszcie – z piszącym te słowa. Do tego dodajmy uważną pracę
kontrolną i doradczą Rady Nadzorczej pod wodzą Tadeusza Syryjczyka i Radę Fundacji im. Hanny
Malewskiej, pełniącą funkcje właścicielskie, która na dorocznych zebraniach przyjmuje sprawozdania, a zarazem pełni funkcję łącznika między tym, co dawne i co nowe, gromadząc osoby kluczowe
dla Znaku zarówno dziś, jak i w przeszłości, a wśród nich Jacka Woźniakowskiego, Władysława
Stróżewskiego, Stefana Wilkanowicza, Marka Skwarnickiego czy Barbarę Strzelecką.
Kapitał takiego zaplecza autorskiego, takiego potencjału ludzkiego i takiej przeszłości pozwala
z optymizmem patrzeć w przyszłość nawet w roku, w którym zanosi się na globalny kryzys. Znak
niejeden już kryzys przezwyciężył – choć różna bywała tych kryzysów natura. Opiszą je kiedyś
historycy i pamiętnikarze. Jestem przekonany, że nadal będziemy dawać ludziom książki dla nich
niezbędne, a przy tym potrafiące – jak głosi misja wydawnictwa – „znajdować i upowszechniać
nowe intelektualne i artystyczne środki wyrazu wartości personalistycznych”. A czy to będą książki
drukowane na papierze i kupowane w księgarniach, czy też ściągane z Internetu i odczytywane
z takich lub innych elektronicznych czytników – to już zupełnie inna historia.
1959
poz. 1–3
1 9 59
1. | antoni gołubiew • Listy do przyjaciela. Gdy chcemy się modlić
310 s.
Próba odczytania Modlitwy Pańskiej pod kątem potrzeb, poszukiwań i trudności współczesnego
człowieka.
2. | stefan kisielewski • Opowiadania i podróże
Opr. graf. Andrzej Darowski
194 s.
Tom zawiera cztery opowiadania z czasów okupacji hitlerowskiej w Warszawie oraz listy z podróży
do Anglii, Francji i Rumunii.
3. | stefan kard. wyszyski • Droga krzyżowa
Opr. graf., rysunki, inicjały Stanisław Hiszpański
64 s., tw. opr., ilustracje
Rozważania w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla pisarzy.
1960
poz. 4–11
19 6 0
4. | antoni gołubiew • Poszukiwania
Opr. graf. Janina Gołubiewowa
354 s.
Zbiór szkiców i esejów. Wśród nich znajdują się: Twórczość pisarza i twórczość czytelnika, Sentymentalizm w życiu i sztuce, Twórcza rola konfliktu, Katolickość Conrada, Pan Kmicic na Jasnej Górze,
Święto stworzenia świata, Dlaczego jestem katolikiem.
5. | thomas merton • Nikt nie jest samotną wyspą
(No Man is an Island)
Tłum. Maria Morstin-Górska
Opr. graf. Stefan Papp
82 s.
Rozważania trapisty z opactwa Gethsemani (USA) o podstawach życia wewnętrznego: nadziei,
sumieniu, ascezie, powołaniu, szczerości, miłosierdziu, skupieniu, a przede wszystkim o nawiązywaniu stałego i żywego kontaktu z Bogiem.
6. | Moi rodzice
Opr. Marek Skwarnicki
Posłowie Józefa Hennelowa
Opr. graf. Stefan Papp
346 s.
42 wypowiedzi, wybrane spośród 408 prac nadesłanych na konkurs „Tygodnika Powszechnego”,
jeden z tzw. „Konkursów Spodka” (ps. Marka Skwarnickiego). Materiały uporządkowane chronologicznie tworzą trzy cykle: Przedwczoraj (do I wojny światowej), Wczoraj (lata międzywojenne)
i Dziś. Bogaty przekrój przez zmienne dzieje obyczajowości i ideałów wychowawczych w Polsce na
przestrzeni ostatnich stu lat.
7. | Przyjdź Królestwo Twoje
Opr. ks. Mieczysław Bednarz SJ
464 s., tw. opr.
Popularny modlitewnik, aktualizowany co roku, opracowany przez oo. jezuitów. Zawiera modlitwy, litanie, nabożeństwa, liturgię mszy św. (po polsku i po łacinie), sakramenty, pieśni,
ministranturę.
8. | stanisław stomma • Myśli o polityce i kulturze
Opr. graf. Stefan Papp
190 s.
Czołowy publicysta „Tygodnika Powszechnego” pisze między innymi o Gandhim, międzywojennych doświadczeniach parlamentaryzmu polskiego, laicyzmie współczesnym. Książka zawiera
klasyczne dziś teksty, m.in.: Na czym polega burżujstwo?, Przeciw pesymizmowi cywilizacyjnemu,
Casus Podfilipski.
9. | stefan swieawski • Rozum i tajemnica
Opr. graf. Stefan Papp
384 s., karton, obwoluta
Książka zawiera między innymi szkice: Uprawa intelektu, Myśl chrześcijańska w obronie materii,
Z rozważań nad Wcieleniem, Dlaczego tomizm?, Problemy filozoficznej teorii człowieka. Przedstawione
tu także zostały sylwetki o. Jacka Woronieckiego i prof. Adama Żółtowskiego.
12
19 6 0
10. | evelyn waugh • Helena
Tłum. Wacław Niepokólczycki
Opr. graf. Szczepan Henning
228 s.
Powieść biograficzna o św. Helenie, matce Konstantyna Wielkiego, której tradycja przypisuje
odnalezienie relikwii drzewa Krzyża.
11. | jerzy zawieyski • Brzegiem cienia. Kartki z dziennika
Opr. graf. Szczepan Henning
252 s.
Fragmenty diariusza intelektualnego. Lektury. Rozmyślania. Ludzie.
1961
poz. 12–21
1961
12. | henri de lubac sj • Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu
(Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme)
Tłum. Maria Stokowska
Wstęp Jan M. Szymusiak SJ
Red. Anna Turowiczowa
Opr. graf. Stefan Papp
348 s., karton, obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Klasyczna pozycja z zakresu teologii Kościoła oparta przede wszystkim na tradycji patrystycznej.
Obszerne fragmenty pism Ojców Kościoła.
13. | hanna malewska • Panowie Leszczyńscy
Opr. graf. Andrzej Darowski
436 s., karton, obwoluta
Gaśnie poświata złotego wieku, humanizmu, rozumnej polityki, ziemiańskiego wczasu – zaczyna
się schyłek, krwawa epoka żelaza, która do gruntu przeorze charakter Rzeczypospolitej szlacheckiej.
Nowa, odkrywcza wizja dziejów „potopu” i ludzi wplątanych w koło historii.
14. | ks. mieczysław maliski • Jezus i ty
Opr. graf. i rysunki Alina Kalczyńska
72 in q., tw. opr.
Najważniejsze katechizmowe wiadomości z nauki religii dla dzieci w wieku 8–12 lat. Przygotowanie
do pierwszej spowiedzi i komunii św. Liczne ilustracje barwne.
15. | ks. jan pietraszko • Rozważania
Opr. graf. Krystyna Miodońska
160 s.
Medytacje osnute wokół poszczególnych części mszy św. Autor przez lata związany był z kolegiatą
św. Anny w Krakowie. W latach pięćdziesiątych duszpasterz akademicki. Potem długoletni prepozyt
kolegiaty. Od r. 1963 biskup.
Zm. w 1988 r.
16. | Przyjdź Królestwo Twoje
Opr. ks. Mieczysław Bednarz SJ
Wyd. 2, zmienione, 448 s., tw. opr.
Patrz poz. 7.
17. | marek skwarnicki • Papierowy dzwon
Opr. graf. i rysunki Teresa Stankiewicz
58 s.
Debiut poetycki znanego publicysty „Tygodnika Powszechnego”.
15
1961
18. | jacek woroniecki op • Wychowanie człowieka. Pisma wybrane
Wybór W. Kamil Szymański OP
Opr. Jerzy Kołątaj
Opr. graf. Stanisław Kasprzysiak
338 s.
Najcenniejsze prace z dziedziny pedagogiki i wychowania indywidualnego i społecznego autorstwa
czołowego wychowawcy inteligencji katolickiej (1873–1949). Wśród tekstów znajdują się m.in.:
Rozwój osobowości człowieka, Chrześcijańskie wychowanie charakteru, Pełnia modlitwy, Sprawiedliwość,
Miłość, Podstawy nauki o małżeństwie, Kapłaństwo, Życie religijne współczesnej inteligencji polskiej.
19. | stefan kard. wyszyski • W światłach Tysiąclecia
Opr. graf. Adam Stalony-Dobrzański
188 s., tw. opr., obwoluta
Wybór tekstów związanych z tysiącleciem chrześcijaństwa w Polsce. Obraz prac Kościoła nad
przygotowaniem katolików do tej uroczystości. Książka składa się z pięciu części: Maryja, Życie
w łasce, Kościół – parafia – kapłaństwo – duszpasterstwo, Małżeństwo – rodzina – wychowanie, Problemy życia.
20. | Współczesna sztuka religijna w Polsce. Katalog II wystawy sztuki religijnej urządzonej przez Klub Inteligencji
Katolickiej oraz SIW Znak w Krakowie w klasztorze oo. Dominikanów, czerwiec–wrzesień 1961
Wstęp abp Eugeniusz Baziak
Opr. graf. Adam Stalony-Dobrzański
108 s. (nlb.), fotografie
68 reprodukcji. W części pierwszej wypowiedzi wybitnych intelektualistów, publicystów, historyków
sztuki, artystów na temat sztuki religijnej.
21. | tadeusz ychiewicz • Ludzie ziemi nieświętej
Opr. graf. Stefan Papp
Fot. Marek Piasecki
232 s.
Zbiór artykułów, poruszających zagadnienia moralne, obyczajowe, rodzinne, problemy sztuki
sakralnej. Polemiki światopoglądowe.
1962
poz. 22–29
1962
22. | ks. wojciech gajdus • Nr 20998 opowiada
Red. i wstęp ks. Stefan Trzciński
Opr. graf. Krystyna Miodońska
302 s., fot. na frontispisie
Wydane pośmiertnie wspomnienia pomorskiego proboszcza (1907–1957) z niemieckich więzień
i obozów koncentracyjnych: Fortu VII w Toruniu, Stutthofu i Oranienburga, bogate w informacje
(fakty, nazwiska) i opisujące problemy moralne świata obozów.
23. | Przyjdź Królestwo Twoje
Opr. ks. Mieczysław Bednarz SJ
Wyd. 3, tw. opr.
Patrz poz. 7, 16.
24. | thomas merton • Znak Jonasza
(The Sign of Jonas)
Tłum. Krystyna Poborska
Opr. graf. Zofia Darowska
334 s., tw. opr., obwoluta
Zbiór osobistych notatek i rozważań obejmujący okres pięciu lat po wstąpieniu autora do klasztoru
trapistów. Obserwacje z życia klasztornego, rozważania, modlitwy.
25. | przemysław mroczkowski • Katedry, łyki, minstrele
Opr. graf. i rysunki Teresa Stankiewicz
222 s., karton, obwoluta, rysunki, fotografie
Eseje wybitnego anglisty o kulturze średniowiecza. W szeregu obrazów i anegdot, poprzez egzotykę
obyczajową, autor pokazuje czytelnikowi żywego człowieka tamtej epoki.
26. | frank j. sheed • Teologia dla początkujących
(Theology for Beginners)
Tłum. Anna Morawska
Red. ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Stefan Papp
200 s.
Popularny zarys podstaw teologii katolickiej w prostym, logicznym i jasnym układzie.
27. | zofia starowieyska-morstinowa • Kabała historii
Opr. graf. i rysunki Teresa Stankiewicz
252 s., karton, obwoluta, rysunki, fotografie
Artystyczna wędrówka po Włoszech, pisana – jako psychiczna odtrutka – w latach okupacji. To
wydanie zawiera również wspomnienie z okupowanego Krakowa.
28. | zofia starowieyska-morstinowa • Ci, których spotykałam
Opr. graf. Krystyna Miodońska
308 s., fotografie
Wspomnienia-eseje ukazujące niezwykle żywo świat literacki okresu międzywojennego. Książka składa
się z następujących części: Zjazd poetów (w Pławowicach), Mój przyjaciel Wittlin, Lilka (Maria Jasnorzewska-Pawlikowska), Zofia Żurakowska, Medyka, Józef Weyssenhoff, Moja ciotka Cecylia (Łubieńska).
18
1962
29. | bp karol wojtyła • Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne
Red. Halina Bortnowska
Opr. graf. Adam Stalony-Dobrzański
Wyd. 1 (2), przejrzane i uzupełnione
314 s., karton, obwoluta
Dzieło poświęcone przede wszystkim zagadnieniom narzeczeństwa i małżeństwa, uzupełnione
o aneks dotyczący regulacji poczęć, krótki słownik filozoficzny i obszerną bibliografię. Kolejne
rozdziały książki to: Osoba i popęd, Osoba i miłość, Osoba a czystość, Sprawiedliwość względem Stwórcy
(małżeństwo, powołanie), Seksuologia a etyka.
1963
poz. 30–39
1963
30. | dorothy dohen • Powołanie do miłości
(La sainteté des laïcs [Vocation to Love]
i Vertus du chrétien dans le monde
[Journey to Bethleem])
Tłum. z franc. Anna Turowiczowa
Opr. graf. Alina Kalczyńska, Mariusz Chwedczuk
182 s.
Rozważania o miłości – caritas – wobec Boga i bliźniego.
31. | henryk elzenberg • Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu
Opr. graf. Zofia Darowska
466 s., tw. opr., obwoluta
Zapiski znakomitego uczonego i myśliciela (1887–1967), profesora uniwersytetu wileńskiego, a po
wojnie – toruńskiego, prowadzone od 1907 roku. Uwagi o książkach, ludziach, życiu: journal intime,
niezrównany w swej finezji, rzetelności, intelektualnej precyzji i głębi.
32. | zygmunt kubiak • Półmrok ludzkiego świata
Opr. graf. i rysunki Teresa Stankiewicz
222 s.
Debiut jednego z czołowych eseistów średniego pokolenia, filologa klasycznego, znawcy i tłumacza poezji greckiej, łacińskiej, angielskiej. Na książkę składają się części: Pobojowisko (to opowieść
o powstaniu Iliady i refleksja nad siłami działającymi w historii), Szukanie prawdy (to rozwinięcie
tej samej refleksji w wędrówce przez karty Biblii, Pascala, Augustyna, Leśmiana).
33. | ks. stanisław kluz • Niekoniecznie z ambony
Red. Józefa Hennelowa
Opr. graf. Krystyna Miodońska
148 s.
Wieloletni duszpasterz akademicki pisze o palących zagadnieniach życia współczesnego. Książka
zawiera teksty: Pokolenie sceptyków, O religii na lekcjach i po lekcji, Rodzina – ale jaka?, Wychowanie
małżeńskie, Urząd a łaska, Książka w ręku księdza.
34. | jan g.h. pawlikowski • Cisonie
Red. i wstęp Michał Pawlikowski
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
Obwoluta Zofia Darowska
248 s., tw. opr., obwoluta
„Autor, zadając się wiele ze światem ludzi prostych, odtwarza go w swej pięknej, głęboko mądrej i uczciwej powieści…” – mówi Stanisław Pigoń. Julian Krzyżanowski: „… porywająca
relacja o wsi podhalańskiej…”. Jan Józef Lipski: „… interesująca, bardzo rzeczowa, realistyczna
saga rodu góralskiego”. Autor urodził się w 1891 r. w Medyce, zmarł w 1962 r. na Kozińcu
w Zakopanem.
35. | Przyjdź Królestwo Twoje
Opr. ks. Mieczysław Bednarz SJ
Wyd. 4, uzupełnione, 544 s., tw. opr.
Patrz poz. 7, 16, 23.
21
1963
36. | göran stenius • Dzwony Rzymu
(Klockorna i Rom)
Tłum. z ang. Helena Dunin (przekład skrócony za zgodą autora)
Opr. graf. Krystyna Miodońska
382 s., karton, obwoluta
Powieść – współczesny apokryf – o obecności Chrystusa w Sakramencie Ołtarza. Historia fińskiego
księdza-konwertyty na tle barwnych obserwacji życia współczesnych Włoch: Watykanu, Rzymu,
prowincji.
37. | jerzy turowicz • Chrześcijanin w dzisiejszym świecie
Wstęp abp Karol Wojtyła
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
356 s., tw. opr., obwoluta
Analiza postawy chrześcijanina wobec zagadnień, jakie niesie dzisiejsza epoka w różnych dziedzinach
życia. Wśród tekstów znajdują się: Katolicy, polityka i tolerancja, Katolicyzm polski w dwudziestoleciu
między wojnami, Co to naprawdę znaczy humanizm? Autor prezentuje także sylwetki Mouniera,
Maritaina i ks. Piwowarczyka.
38. | witold urbanowicz • Ogień nad Chinami
Red. i wstęp Tadeusz Żychiewicz
Fot. autora
Opr. graf. Krystyna Miodońska
296 s., fotografie
Wspomnienia dowódcy dywizjonu 303, zamieszkałego w USA, przywołujące wydarzenia z mało
znanego frontu chińsko-japońskiego, gdzie w czasie II wojny Urbanowicz walczył jako gość 14. Floty
Lotniczej USA.
Pozostałe tomy patrz poz. 70, 93, 113.
39. | gerald vann op • Aby radość wasza była pełna
(The Divine Pity. A Study in the Social Implication of the Beatitudes)
Tłum. Hanna Malewska
Opr. graf. Andrzej Darowski
186 s.
Rozważania osnute wokół ewangelicznych ośmiu błogosławieństw z Kazania na Górze.
1964
poz. 40–49
19 6 4
40. | gregory baum osa • W stronę jedności
(Progress and Perspectives)
Aneks: Achilles kard. Liénart, List pasterski o przesądach rasowych
Tłum. i wstęp Anna Morawska
Opr. graf. Zofia Darowska
236 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Perspektywy Soborowe
Książka podejmująca zagadnienia związane z ekumenizmem: autor – amerykański konwertyta – analizuje dwie postawy: ekumeniczną i apologetyczną. Odpowiada na najważniejsze
pytania: Co to jest powszechność Kościoła?, Jak pogodzić mocne przekonanie własne z szacunkiem
dla przekonań cudzych?, Jaki sens miały schizmy w dziejach chrześcijaństwa?, Co to dzisiaj znaczy
nawracać?
41. | ks. gaston courtois • Rady dla rodziców
(L’art d’élever les enfants d’aujourd’hui)
Tłum. Maria Dembińska
Red. i posłowie Józefa Hennelowa
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
134 s.
Praktyczne, konkretne rady wychowawcze, oparte na obserwacji postępowania rodziców wobec
dzieci w różnych środowiskach.
42. | jerzy kłoczowski • Wspólnoty chrześcijańskie. Grupy życia wspólnego w chrześcijaństwie zachodnim
od starożytności do XV wieku
Red. Zofia Lewinówna
Opr. graf. Zofia Darowska
556 s., tw. opr., obwoluta
Profesor KUL daje studium o tych wyznawcach chrześcijaństwa, którzy pragnęli prowadzić życie
religijne bardziej intensywne i świadome, realizując najbardziej wiernie rady ewangeliczne. Obok
ideologii grup ukazane zostały związki między nimi a ówczesnymi przemianami społecznymi.
Zawiera bibliografię, indeksy, mapy.
43. | ks. hans küng • Sobór i zjednoczenie
(Konzil und Wiedervereinigung i Kirche im Konzil)
Słowo wstępne Franciszek kard. König, Achilles kard. Liénart
Tłum. Cecylia Żółtowska, Maria Urbanowa
Przedmowa do polskiego wydania Halina Bortnowska
Opr. graf. Zofia Darowska
296 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Perspektywy Soborowe
Jedna z pierwszych książek omawiających przemiany we współczesnym posoborowym Kościele.
44. | ks. jacques leclercq • Katolicy i wolność myśli
(La liberté d’opinion et les catholiques)
Tłum. Jan Prokop
Przedmowa Wyd. Znak
Red. ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Zofia Darowska
252 s., tw. opr., obwoluta
24
19 6 4
Seria: Perspektywy Soborowe
Zawiera m.in. teksty: Papieże wobec problemu wolności w świecie nowożytnym, Kościół i państwo,
Kościół i kult wodza, Słowo „tolerancja”, Wolność i prawda, Jedność ludzi dobrej woli.
45. | konstanty michalski cm • Dokąd idziemy? Pisma wybrane
Wybór i opr. Jerzy Kołątaj
Konsultacja ks. Aleksander Usowicz CM
Opr. graf. Stanisław Kasprzysiak
308 s.
Kilkuletni dorobek literacki jednego z czołowych twórców współczesnej katolickiej kultury intelektualnej w Polsce (1879–1947), „najwybitniejszego – jak pisał prof. Ingarden – polskiego historyka filozofii”. Zawiera teksty: Zagadnienia współczesnej filozofii dziejów, fragmenty pracy o bracie
Albercie oraz rozważań o św. Pawle.
46. | Mszalik na niedziele i święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf., rysunki Jerzy Skąpski
600 s., tw. opr.
Zawiera części stałe mszy św. (wraz z tekstem łacińskim w wydaniu 1 i 2), części zmienne mszy św.
na niedziele i święta, sakramenty św., litanie i modlitwy. Mszalik odzwierciedla prace episkopatu
nad posoborową zmianą liturgii. Ukazało się pięć wydań (patrz poz. 54, 65, 84, 90). Wydania 4 i 5
znacznie zmienione.
47. | ks. jan pietraszko • Rozważania
Opr. graf. Krystyna Miodońska
Wyd. 2, rozszerzone, 192 s.
Rozważania wokół poszczególnych części mszy św. poszerzone w tym wydaniu o rozważania ewangelicznych przypowieści Chrystusowych.
Patrz poz. 15.
48. | antoni b. stpie • Wprowadzenie do metafizyki
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
250 s., karton, obwoluta
Profesor KUL pisze w sposób przystępny o współczesnej metafizyce ogólnej oraz o niektórych
zasadniczych elementach metafizyki człowieka. Książka zawiera przewodnik bibliograficzny i słowniczek terminów filozoficznych.
49. | roman tomczyk • Uczynki niemiłosierne
Opr. graf. Stefan Papp
Fot. Marek Piasecki
244 s., fotografie
Zbiór reportaży-opowiadań o tematyce obyczajowej. Przenikliwe i pełne dowcipu obserwacje
z życia współczesnej polskiej prowincji. Autor (1909–1979), historyk, nauczyciel, publicysta, literat, długoletni przyjaciel i współpracownik „Tygodnika Powszechnego”, wydał kilka powieści
i tomów nowel.
1965
poz. 50–59
1965
50. | hans urs von balthasar • Modlitwa i kontemplacja
(Das betrachtende Gebet)
Tłum. Zofia Włodkowa
Opr. graf. Zofia Darowska
242 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Rozważania na temat modlitwy jednego z najwybitniejszych teologów współczesnych (1905–1988),
członka papieskiej komisji teologicznej, autora o imponującym dorobku naukowym.
51. | jean daniélou sj • Bóg i my. W stronę Chrystusa
(Dieu et nous; Approches du Christ)
Tłum. Aniela Urbanowicz.
Red. ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Krystyna Miodońska
338 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Autor pokazuje, jaki wkład do poznania Boga wniosły różne religie i filozofie, teologia chrześcijańska
a także mistyka. W pierwszym studium przedstawia Boga religii, Boga filozofów, Boga wiary, Boga
Jezusa Chrystusa, Boga Kościoła, Boga mistyków. Studium drugie porusza podstawowe problemy
chrystocentryzmu.
52. | jan xxiii • Dziennik duszy
(Il Giornale dell’Animae altri scritti di pietà)
Wstęp ks. Loris Capovilla
Tłum. Józefa Ledóchowska, urszulanka SJK
Opr. graf. Zofia Darowska
384 s., tw. opr., obwoluta
Jedyna – jak dotąd – książka tego typu odzwierciedla poprzez nieprzerwany ciąg zapisków duchowych całokształt życia kapłana – potem papieża; pokazuje jego modlitwę i jego duszę. Tom zawiera
notatki, rozmyślania i postanowienia czynione z okazji licznych rekolekcji i ćwiczeń duchowych
od roku 1895 (autor miał wtedy 14 lat) do roku 1962 (na kilka miesięcy przed śmiercią, w 81. roku
życia). Tekst uzupełniony został o listy, testament duchowy, różaniec, wybór modlitw, notatki do
biografii papieża Roncallego.
53. | hanna malewska • Apokryf rodzinny
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
290 s., karton, obwoluta
Powieść-esej. W zwięzłych scenach i dokumentach (listach) ukazane zostały splatające się, autentyczne losy szeregu rodzin w ciągu ostatnich 150 lat. Swoista genealogia inteligencji polskiej.
54. | Mszalik na niedziele i święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf., rysunki Jerzy Skąpski
Wyd. 2, 600 s., tw. opr.
Patrz poz. 46.
27
1965
55. | Nas dwoje
Opr. i wstęp Józefa Hennelowa
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
302 s., tw. opr., obwoluta
Cząstka plonu konkursu felietonisty „Tygodnika Powszechnego” Spodka, czyli Marka Skwarnickiego. Ten konkurs był poświęcony problemom współczesnego małżeństwa. Z 268 nadesłanych
prac wybrano 41.
56. | zofia starowieyska-morstinowa • Patrzę i wspominam
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
212 s.
Rozświetlona mądrą zadumą, przejmująco szczera książka o starości, o ludziach starych i młodych.
Ostatnie i najpiękniejsze dzieło autorki.
57. | jean steinmann • Paweł z Tarsu
(Saint Paul)
Tłum. Anna Turowiczowa
Posłowie Józef Paściak OP
238 s.
Seria: Ludzie i Czasy
Biografia św. Pawła oparta w głównej mierze na analizie listów Apostoła, autorstwa uczonego biblisty,
znanego z bardzo oryginalnego i subiektywnego traktowania Ksiąg świętych.
58. | 7 dni życia
Opr. i przedmowa Marek Skwarnicki
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
300 s., tw. opr., obwoluta
Pokłosie trzeciego konkursu Spodka. Z nadesłanych 406 prac wybrano 41. Przekrój przez życie
w Polsce lat sześćdziesiątych. Lekcja szczerości i odpowiedzialności za własne życie.
59. | jacek woniakowski • Laik w Rzymie i w Bombaju
Opr. graf. Zofia Darowska
294 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Perspektywy Soborowe
Zawiera m.in.: Reportaż z auli św. Piotra, Krótko o dwudziestu soborach, Wolność religii wczoraj
i dziś, W Indiach.
1966
poz. 60–71
1966
60. | ks. andrzej bardecki • Kościół epoki dialogu
Opr. graf. Zofia Darowska
364 s., tw. opr., obwoluta
Książka zawiera omówienie – z punktu widzenia teologicznego, historycznego i duszpasterskiego – wszystkich dekretów soborowych oraz innych dokumentów i ważnych wydarzeń
z okresu pontyfikatu Jana XXIII i Pawła VI, stanowiących podstawę posoborowej odnowy
Kościoła.
61. | jean-claude barreau • Dobra Nowina
(Annonce de Jésus-Christ)
Tłum. Imelda Adamska OSU
Red. Józefa Hennelowa
Opr. graf. Alina Kalczyńska
204 s.
Rozmyślania nad Ewangelią: o Jezusie, Jego nauce, darach Ducha Św., Maryi, sakramentach.
62. | henryk elzenberg • Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne
Opr. graf. Zofia Darowska
224 s., tw. opr., obwoluta
Zawiera eseje o literaturze (zwłaszcza francuskiej) XX wieku i problemach etycznych (m.in.
o Gandhim).
63. | antoni gołubiew • Na drodze. Opowiadania
Opr. graf. Alina Kalczyńska
322 s., karton, obwoluta
Na tom składają się następujące opowiadania: Bocian, Paragwaj, Gufrowane bibułki, Joanna i fotel,
Jelonka, Zielony kapelusik, Żurawie, Dzień na rzece, Szofer PKS-u, Głosy z jeziora, W restauracji,
Łowca zmiennych typu Alfa Centauri, W tym miejscu, Drzewo, Plastikowy notes, Album ze znaczkami,
Młyn wodny, Przy moście, W niedzielę.
64. | henri marrou • Augustyn
(Saint Augustin et l’augustinisme… avec la collaboration de A.M. Bonnardière)
Tłum. i wstęp Jan Stanisław Łoś
Bibliografia Władysław Stróżewski
176 s.
Seria: Ludzie i Czasy
Książka stanowi zwięzły opis życia i dzieła św. Augustyna, zawiera także wybór jego tekstów.
W ostatnim rozdziale, zatytułowanym Augustynizm, autor pokazuje, jak wielki wpływ wywarła
osobowość świętego na myśl europejską przez 16 stuleci, dzielących nas od jego śmierci. Dołączona do książki bibliografia zawiera polskie przekłady dzieł Augustyna i ważniejsze opracowania
obcojęzyczne.
65. | Mszalik na niedziele i święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
Wyd. 3, zmienione i skrócone, 490 s., tw. opr.
Patrz poz. 46, 54.
30
1966
66. | josef pieper • Tomasz z Akwinu
(Hinführung zu Thomas von Aquin)
Tłum. Zofia Włodkowa
Bibliografia Stanisław Augustyn
152 s.
Seria: Ludzie i Czasy
Wnikliwe studium życia i działalności św. Tomasza. Książka została uzupełniona o bibliografię,
która zawiera polskie przekłady dzieł św. Tomasza i polskie piśmiennictwo jemu poświęcone oraz
ważniejsze opracowania obcojęzyczne.
67. | karl rahner sj • O możliwości wiary dzisiaj
(Wybór z różnych pism Rahnera, wykaz źródeł na końcu książki)
Tłum. Anna Morawska
Wstęp Stefan Moysa SJ
Opr. graf. Krystyna Miodońska
260 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Wybór pism jednego z czołowych współczesnych teologów zgrupowany w trzech działach: Wiara, Modlitwa,
W Kościele. Zawiera teksty: Człowiek dzisiejszy a religia, Nauka jako „wyznanie”?, Bóg modlitw moich, Msza
św. młodych, Jednostka w Kościele, Sytuacja diaspory, O męskie chrześcijaństwo, Apostolat współczesny.
68. | edward h. schillebeeckx op • Chrystus, sakrament spotkania z Bogiem
(Christus, Sacrament van de Gotsontmoeting)
Tłum. i wstęp ks. Andrzej Zuberbier
Red. Halina Bortnowska
Opr. graf. Krystyna Miodońska
294 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Książka znakomitego teologa holenderskiego traktuje o sakramentalnym charakterze religii chrześcijańskiej i każdej religii. O charakterze tym decyduje wspólnota i niejako „ucieleśniająca” struktura
każdej religii. W chrześcijaństwie charakter ów wyznaczają Objawienie i Wcielenie.
69. | Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945
Red. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna
Wstęp Władysław Bartoszewski
Opr. graf. Ewa Frysztak
636 s., tw. opr., obwoluta
Pierwsza w naszym piśmiennictwie tak obszerna publikacja dokumentarna o pomocy udzielanej
w latach okupacji przez społeczeństwo polskie prześladowanym Żydom i osobom narodowości
lub pochodzenia żydowskiego. Przeszło 200 autentycznych relacji i wspomnień, głównie pisanych
przez Żydów, około 100 dokumentów. Książka zawiera indeksy.
70. | witold urbanowicz • Początek jutra
Red. Tadeusz Żychiewicz
Opr. graf. Krystyna Miodońska
278 s., fotografie
Druga część wspomnień asa polskiego lotnictwa z II wojny światowej, obejmująca wrzesień 1939,
marsz przez Rumunię i pobyt we Francji aż do stycznia 1940.
Pozostałe tomy patrz poz. 38, 93, 113.
31
1966
71. | bohdan winiarski • Nad Pissą, Wissą i Narwią. Podróż sentymentalna
Opr. graf. Zofia Darowska
280 s., tw. opr., obwoluta, fot. na frontispisie
Wspomnienia wybitnego polskiego znawcy prawa politycznego i międzynarodowego z lat dzieciństwa i młodości (1886–1903). Barwny obraz społeczeństwa Łomży i ziemi łomżyńskiej w ostatniej
ćwierci XIX w.
1967
poz. 72–78
19 6 7
72. | augustyn kard. bea • Rozważania o rodzinie ludzkiej
(Unity in Freedom. Reflections on the Human Family)
Tłum. Maria Wańkowiczowa
Aneks: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (tłum. Biuro Inf. ONZ); Modlitwa mjra Gordona Coopera, Sprawozdanie Komisji do spraw prozelityzmu i wolności religijnej (oba teksty tłum.
Elżbieta Tabakowska)
Opr. graf. Zofia Darowska
254 s., tw. opr., obwoluta
Zawiera teksty: Masowe środki przekazywania myśli, Wpływ Jana XXIII, Hańba chrześcijańskich
rozłamów, Kościół i wolność.
73. | ks. gaston courtois • Rady dla rodziców
(L’art d’élever les enfants d’aujourd’hui)
Tłum. Maria Dembińska
Red. i posłowie Józefa Hennelowa
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
Wyd. 2, 134 s.
Patrz poz. 41.
74. | dag hammarskjöld • Drogowskazy
(Vägmärken)
Tłum. i przypisy ks. Jan Zieja
Red. Zygmunt Łanowski
Opr. graf. Zofia Darowska
208 s.
Znane na całym świecie, urywkowo notowane, często poetyckie rozmyślania-modlitwy tragicznie
zmarłego (1961) sekretarza ONZ.
75. | jan xxiii • Dziennik duszy
(Il Giornale dell’Anima e altri scritti di pietà)
Wstęp ks. Loris Capovilla
Tłum. Józefa Ledóchowska, urszulanka SJK
Opr. graf. Zofia Darowska
Wyd. 2, 384 s., tw. opr., obwoluta
Patrz poz. 52.
76. | ks. jan pietraszko • Spotkania
Opr. graf. Krystyna Miodońska
204 s.
Rozważania osnute wokół spotkań Chrystusa z różnymi ludźmi podczas jego ziemskiej wędrówki.
Rozdział „Spotkanie z rzeszą” drukowany był w Rozważaniach (wyd. 2).
Patrz poz. 47.
77. | paweł sczaniecki osb • Msza po staremu się odprawia
Opr. graf. Barbara Szczerbińska
168 s., karton, obwoluta
Zawiera m.in.: O historii odprawiania mszy św. w Polsce, Śpiewy, Pochodzenie rytów, Zwyczaj w nawie
Kościoła, Miejsce mszy św. w pobożności dzisiejszej.
34
19 6 7
78. | marek skwarnicki • Marcin
Opr. graf. Zofia Darowska
188 s.
Powieść współczesna napisana w formie wspomnień: okupacyjna szkoła, powojenny uniwersytet,
walka o mieszkanie, konfrontacja pokoleniowych postaw z ojcem w USA.
1968
poz. 79–85
1968
79. | michel carrouges • Karol de Foucauld
(Charles de Foucauld, explorateur mystique)
Wstęp o. René Voillaume
Tłum. Katarzyna Łopuska
Opr. graf. Zofia Darowska
280 s.
Seria: Ludzie i Czasy
Pierwsza próba ukazania polskiemu czytelnikowi bogatej i kontrowersyjnej osobowości wielkiego
ewangelicznego „gwałtownika”, jakim był mistyk, pustelnik i misjonarz, inicjator Wspólnoty
Małych Braci.
80. | marie-dominique chenu op • Lud Boży w świecie
(Peuple de Dieu dans le monde, Vox populi, vox Dei. L’opinion publique dans le peuple de Dieu)
Tłum. Zofia Włodkowa, Halina Bortnowska (Vox populi…)
Wstęp Jerzy Turowicz
Opr. graf. Krystyna Miodońska
148 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Szeroki komentarz do Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym. Między innymi zawiera teksty:
Świeccy i „poświęcenie świata”, Znaki czasu, Opinia publiczna w ludzie Bożym.
81. | yves congar op • Chrystus i zbawienie świata
(Jésus Christ notre Médiateur, notre Seigneur, Vaste monde ma paroisse. Vérité et dimensions du salut)
Tłum. Anna Turowiczowa
Przedmowa Joachim Badeni OP
Opr. graf. Krystyna Miodońska
396 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Wśród rozdziałów znajdują się: Co to jest zbawienie, Co wiemy o czyśćcu i o piekle, Czy jesteśmy
naprawdę wolni?, Czy poza Kościołem nie ma zbawienia?, Wierzę w ciała zmartwychwstanie.
82. | Kościół w Polsce. Tom I: Średniowiecze
Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce pod red. Jerzego Kłoczowskiego
Indeksy Zofia Lewinówna
Opr. graf. Zofia Darowska
676 s., tw. opr., mapy
Na tom składają się teksty: Jerzy Kłoczowski, Wstęp, Zygmunt Sułowski, Początki Kościoła polskiego,
Józef Szymański, Biskupstwa polskie w wiekach średnich: organizacja i funkcje, Eugeniusz Wiśniowski,
Rozwój organizacji parafialnej w Polsce od czasów reformacji, Jerzy Kłoczowski, Zakony na ziemiach
polskich w wiekach średnich, Maria Helena Witkowska OSU, Zagadnienia mentalności religijnej
w świetle „Miracula” z XIII / XIV wieku. Tekst został uzupełniony o mapy i indeksy.
83. | stanisław ło • Świat historyków starożytnych
Opr. graf. Krystyna Miodońska
318 s., tw. opr., obwoluta
Dramatyczne dzieje świata starożytnego widzianego oczyma ówczesnych historyków: Herodota,
Tukidydesa, Polibiusza, Salustiusza, Tacyta.
37
1968
84. | Mszalik na niedziele i święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
Wyd. 4, nowa wersja, 504 s., tw. opr.
Patrz poz. 46, 54, 65.
85. | janusz radzikowski • Ona była taka
Opr. graf. Zofia Darowska, Andrzej Darowski
196 s.
Wspomnienia wiejskiego chłopca z okresu okupacji na ziemiach polskich, wcielonych do Rzeszy,
oddają z przejmującą wiernością atmosferę życia polskiej wsi w czasie wojny i ukazują, jak tamten
czas odciskał się w psychice dziecka.
1969
poz. 86–94
1969
86. | jean-claude barreau • Abyście przez wiarę życie mieli
(1. Annonce de Jésus-Christ; 2. La foi d’un païen; 3. La reconnaissance ou qu’est-ce que la foi?)
Tłum. 1. Imelda Adamska OSU, 2. Józefa Hennelowa, 3. Hanna Malewska
Opr. graf. Krystyna Miodońska
270 s.
Tom zawiera trzy książki: Dobra Nowina (patrz poz. 61); Wiara poganina; Rozpoznanie, czyli czym
jest wiara?
87. | romano guardini • Koniec czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wolność, łaska, los
(1. Das Ende der Neuzeit. Ein Versuch zur Orientierung, 2. Welt und Person. Versuche zur Christlichen
Lehre vom Menschen, 3. Freiheit, Gnade, Schicksal. Drei Kapitel zur Deutung des Daseins)
Tłum. 1. Zofia Włodkowa, 2. Maria Turowicz, 3. Janusz Bronowicz
Wstęp ks. Marian Jaworski
Opr. graf. Krystyna Miodońska
436 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Książka złożona z trzech fundamentalnych dzieł wielkiego teologa i filozofa szuka odpowiedzi na
pytania: Czym jest życie chrześcijańskie? Jakie związki łączą człowieka z innymi ludźmi – z Bogiem? Co to znaczy wolność? O doświadczeniu losu i jego pokonywaniu. O fatalizmie, stoicyzmie
i poczuciu humoru.
88. | zygmunt kubiak • Wędrówki po stuleciach
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
234 s., karton, obwoluta
Eseje literackie o klasycznym i romantycznym pojmowaniu sztuki, o jej związkach z moralnością,
o hellenizmie naszej kultury. Zawiera teksty: Poezja grecka, Dante, Erazm z Rotterdamu, Co zawdzięczamy Janowi Kochanowskiemu?, John Keats, Kawafis Aleksandryjczyk, Seferis.
89. | Natura, kultura, płeć – Historia. Etnografia. Socjologia. Psychoanaliza. Filozofia
(Sexualité humaine)
Praca zbiorowa Centre d’Etudes Laënnec (w wyd. polskim skrócona)
Tłum. Katarzyna Łopuska
Red. Karol Wojciech Meissner OSB
Opr. graf. Zofia Darowska
296 s., tw. opr., obwoluta
Na tom składają się testy: Gonzague Pierre, Wstęp, Rémy Chauvin, Postępowanie płciowe zwierząt
w życiu osobniczym i gromadnym, Jean-Marie Le Blond, Świat grecki i płciowość, Roger Bastide,
Rzeczywistość płci u ludów pierwotnych, Luc Thoré, Język i rzeczywistość płci, René Nelli, Miłość
dworska, Abel Jeannière, Od więzi rodowej do więzi małżeńskiej; Zróżnicowanie płciowe: prawo
a pożądanie, Louis Beirnaert, Rewolucja freudowska, Daniel Widlocher, Płciowość dziecięca, Serge
Leclaire, Rzeczywistość pożądania, Pierre Antoine, Sens płciowości i poszukiwanie etyki.
90. | Mszalik na niedziele i święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
Wyd. 5, nowa wersja, 504 s., tw. opr.
Patrz poz. 46, 54, 65, 84.
40
1969
91. | jadwiga stabiska osb ap • Królowa Jadwiga
Red. Jacek Susuł
Opr. graf. Zofia Darowska
146 s.
Seria: Ludzie i Czasy
„Książka niniejsza jest także próbą ukazania świętej i doskonałego człowieka. Majestatyczna w każdym calu, poważna i dostojna, jest jednak Jadwiga mocno zrośnięta z ziemią przez zaangażowanie
w sprawy świata z polityką włącznie, głęboko ludzka – przez zwyczajność środków, które doprowadziły ją do świętości” (ze Wstępu).
92. | Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945
Red. Władysław Bartoszewski, Zofia Lewinówna
Wstęp Władysław Bartoszewski
Opr. graf. Ewa Frysztak
Wyd. 2, rozszerzone, 1110 s., tw. opr., obwoluta
Patrz poz. 69.
93. | witold urbanowicz • Myśliwcy
Red. i wybór ilustracji Jerzy Kołątaj
Opr. graf. Krystyna Miodońska
278 s., fotografie
Sławny lotnik opisuje tutaj początki swojej służby w Szkole Podchorążych w Dęblinie (1931 rok) i dalsze
swoje losy aż do chwili mobilizacji w sierpniu 1939 roku. Pozostałe tomy patrz poz. 38, 70, 113.
94. | stefan wilkanowicz • Dlaczego i jak wierzę
Opr. graf. Zofia Darowska
252 s.
Szczera i bezpośrednia odpowiedź publicysty „Tygodnika Powszechnego”, długoletniego prezesa
Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie, w latach 1978–1993 redaktora naczelnego miesięcznika
„Znak”, członka Komisji Głównej Synodu Krakowskiego, współredaktora niektórych dokumentów
synodalnych – na ankietę „Dlaczego wierzę, wątpię, odchodzę”.
1970
poz. 95–102
19 7 0
95. | Biblia dzisiaj
Opr. i wstęp ks. Józef Kudasiewicz
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
410 s., tw. opr., obwoluta
Na tom składają się teksty: Norbert Lohfink, Jak rozumieć Pismo Święte (tłum. Anna Morawska),
Vincent O’Keefe SJ, Właściwe pojmowanie Ewangelii (tłum. Hanna Malewska), David Stanley SJ,
Ewangelie jako historia zbawienia (tłum. Stanisław Grygiel), Floyd V. Filson, Myśl grecka a ewangelie
(tłum. Anna Morawska), Hugo Rahner, Mit grecki a ewangelie (tłum. Anna Morawska), Joachim
Jeremias, Oryginalność orędzia Nowego Testamentu: Qumran i teologia; Problem historycznego Jezusa:
Słowo objawiające; Abba (tłum. Anna Morawska), Karl Rahner, Nowe ujęcie natchnienia biblijnego
(tłum. Anna Morawska), René Marlé, Bultmann a wiara chrześcijańska: ewangelia a mitologia (tłum.
Anna Morawska), Karl Hermann Schelkle, Dzieciństwo Jezusa (tłum. Anna Morawska), Wolfgang
Trilling, Zmartwychwstanie Jezusa (tłum. Anna Morawska), Charles H. Dodd, Prawo Chrystusa
(tłum. Halina Bortnowska), Pierre Benoit, Opisy ustanowienia Eucharystii (tłum. Anna Morawska),
Gerhard Voss, Wiara w rozumieniu Nowego Testamentu (tłum. Anna Morawska), Instrukcja Komisji
Biblijnej w sprawie historyczności Ewangelii (tłum. ks. Aleksy Klawek). Książka zawiera także noty
biograficzne o autorach oraz wybraną polską bibliografię.
96. | eugenia kocwa • Ucieczka z Ravensbrück
Opr. graf. Alina Kalczyńska
239 s., fot. na frontispisie
Rzadkie w literaturze obozowej wspomnienie ucieczki z obozu w Ravensbrück. Autorka opowiada
o jedynej udanej indywidualnej ucieczce.
97. | Kościół w Polsce. Tom II: Wiek XVI–XVIII
Studia nad historią Kościoła katolickiego w Polsce pod red. Jerzego Kłoczowskiego
Indeksy Zofia Lewinówna
Opr. graf. Zofia Darowska
1114 s., tw. opr., obwoluta, 19 map w tece
Na tom składają się teksty: Jerzy Kłoczowski, Uwagi wstępne, Wiesław Müller, Diecezje w okresie
potrydenckim, Stanisław Litak, Struktura i funkcje parafii w Polsce od końca XVI do XVIII wieku, Jerzy
Kłoczowski, Zakony męskie w Polsce w XVI–XVIII wieku, Elżbieta Janicka-Olczakowa, Zakony żeńskie
w Polsce w XVI–XVIII wieku, Ludomir Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce.
Tom I patrz poz. 82.
98. | bronisław mamo • Karol Ludwik Koniński
Opr. graf. Zofia Darowska
178 s.
Seria: Ludzie i Czasy
„Karol Ludwik Koniński to pisarz niezwykły, z rodziny wielkich gwałtowników chrześcijańskich:
Pawłów i Orygenesów, Pascalów i Newmanów, Kierkegaardów i Mounierów – dziś prawie nie
znany przez szerokie kręgi czytelników, czekający wciąż na odkrycie i zaszeregowanie w historii
myśli polskiej” (ze Wstępu).
99. | bolesław miciski • Pisma. Eseje, artykuły, listy
Wybór i opr. Anna Micińska
Wstęp Jan Błoński
Indeks Stanisław Papierz
Opr. graf. Zofia Darowska
43
19 7 0
616 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
Niemal pełny – pierwszy zarazem – zbiór literackiej spuścizny poety, filozofa, publicysty, jednego
z najwybitniejszych polskich eseistów okresu międzywojennego, zmarłego przedwcześnie podczas
ostatniej wojny (1943) w wieku 32 lat. „Kiedy ukazały się Podróże do piekieł (mówi o Micińskim
Błoński), zachwyceni czytelnicy smakowali elegancję i zręczność umysłu, którego najpierwszą cechą
zdawała się nieprzemożona ciekawość. Ale Miciński pogardzał ciekawością”: pisał o niej, że pozwala
uczestniczyć w tragicznych dziejach świata bez poczucia odpowiedzialności.
100. | Msza święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf. Jerzy Skąpski
72 s., tw. opr.
Ostatnie zatwierdzone teksty obrzędów Mszy św. z ludem. Zawiera teksty: Dziękczynienie po
Komunii św., rachunek sumienia, spowiedź.
Patrz poz. 46.
101. | jan twardowski • Znaki ufności. Wiersze
Opr. graf. Krystyna Miodońska
112 s.
Żebym nie zasłaniał sobą Ciebie
nie zawracał Ci głowy kiedy ustawiasz pasjanse z gwiazd
nie tłumaczył stale cierpienia – niech zostanie
jak skała ciszy
nie spacerował po biblii jak paw z zieloną szyją (…)
a zawsze wiedział, że nawet największego
świętego niesie
jak lichą słomkę mrówka wiary.
(Z wiersza ks. Twardowskiego)
102. | tadeusz ychiewicz • Poczta Ojca Malachiasza I
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
394 s., tw. opr., obwoluta
Zbiór tekstów wybitnego publicysty, zamieszczanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”: odpowiedzi na listy czytelników dają mu sposobność do głębokich i życiowych rozważań etycznych.
Książka zawiera indeks tematyczny.
1971
poz. 103–115
1971
103. | ks. andrzej bardecki • Przełom (Kościół epoki dialogu II)
Opr. graf. Zofia Darowska
302 s., tw. opr., obwoluta
Autor kontynuuje rozważania o aktualnym życiu Kościoła, prezentując systematycznie wydarzenia
i dokumenty posoborowej odnowy Kościoła.
W książce znajdują się teksty: Teologia soborowa, Reforma liturgii, O nową formację kapłana, Regulacja urodzeń, Przyszłość chrześcijaństwa.
Patrz poz. 60.
104. | antoni gołubiew • Unoszeni historią
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
380 s., karton, obwoluta
Część pierwsza książki zawiera szkice o początkach historii Polski, o św. Wojciechu, św. Stanisławie
Szczepanowskim, Kazimierzu Wielkim, unii lubelskiej. W drugiej części znajdują się wspomnienia
osobiste: przedwojenne – wileńskie, i powojenne – łódzkie i krakowskie: o wileńskich profesorach,
początkach „Tygodnika Powszechnego” i wiele innych.
105. | karol górski • Matka Mortęska
Opr. graf. Zofia Darowska
188 s.
Seria: Ludzie i Czasy
Z Przedmowy autora:
„Tak się składało, że od lat trzydziestu ośmiu zajmuję się właśnie Magdaleną Mortęską. Początkiem było to, że się zezłościłem. Znakomity socjolog warszawski, profesor Stefan Czarnowski,
napisał w referacie na VII Międzynarodowy Kongres Historyków w Warszawie w r. 1933, że
reformacja polska nie wydała mistyków i była owocem rachuby szlachty. Wydało mi się to
sprzeczne z tym, co już wiedziałem o epoce, i zacząłem szukać źródeł. Natrafiłem na Magdalenę Mortęską”.
106. | michał heller • Wobec wszechświata
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
210 s., tw. opr., obwoluta, rysunki, fotografie
Wybitny kosmolog w popularny i przystępny sposób podaje zarys współczesnej wiedzy o kosmosie,
rozważa także wnioski światopoglądowe, jakie ta wiedza nasuwa.
107. | zdzisław łapiski • Norwid
Opr. graf. Zofia Darowska
178 s., repr. rysunku Norwida
Książka ukazała się w 150-lecie urodzin poety. Wśród tekstów znajdują się: Filozofia i poezja języka,
„Cóż jest człowiek?” Motywy, tematy, idee, Dla kogo Norwid pisał?
108. | hanna malewska • Labirynt. LLW czyli co się może wydarzyć jutro
Opr. graf. Zofia Darowska
348 s., karton, obwoluta
„Dyptyk powieściowy”: pierwsza część jest poetycką wizją rodzenia się europejskiej kultury, część
druga to „dreszczowiec”, gdzie rysuje się groźna możliwość jej końca. Głęboka analiza kryzysu
naszej cywilizacji.
46
1971
109. | ks. mieczysław maliski • Aby nie ustać w drodze
Red. Jerzy Kołątaj
Opr. graf. i drzeworyty Alina Kalczyńska
334 s., tw. opr.
Pierwszy tom ogromnie popularnych tzw. „ramek” z „Tygodnika Powszechnego”: są to krótkie
rozmyślania-homilie, ułożone według niedziel i świąt roku kościelnego.
Pozostałe tomy patrz poz. 150, 182, 224.
110. | Msza święta
Opr. Benedyktyni Tynieccy
Opr. graf. Jerzy Skąpski
Wyd. 2, 72 s., tw. opr.
Patrz poz. 100.
111. | joseph ratzinger • Wprowadzenie w chrześcijaństwo
(Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das apostolische Glaubensbekenntnis)
Tłum. Zofia Włodkowa
Red. i wstęp ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Krystyna Miodońska
308 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Podstawowe dzieło kardynała Ratzingera. Poprzez analizę „Credo” autor wprowadza czytelników
w głębokie rozumienie kluczowych zagadnień wiary.
112. | jan twardowski • Znaki ufności. Wiersze
Opr. graf. Krystyna Miodońska
Wyd. 2, 112 s.
Patrz poz. 101.
113. | witold urbanowicz • Świt zwycięstwa
Opr. graf. Krystyna Miodońska
320 s., fotografie
Wspomnienia z bitwy o Wielką Brytanię, w której autor dowodził dywizjonem 303.
Pozostałe tomy patrz poz. 38, 70, 93, 1802, 1943.
114. | tadeusz ychiewicz • Poczta Ojca Malachiasza I
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 2, 394 s., tw. opr., obwoluta
Patrz poz. 102.
115. | tadeusz ychiewicz • Poczta Ojca Malachiasza II
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
354 s., tw. opr., obwoluta
1972
poz. 116–128
1972
116. | jan ciałowicz • Od Kościuszki do Sikorskiego
Wybór, red., wstęp Henryk Bułhak
Indeks Józef Kozak
Opr. graf. Zofia Darowska
358 s., tw. opr., obwoluta, fot. na frontispisie
Wybór szkiców poświęconych walce o niepodległość od powstania kościuszkowskiego do r. 1914,
klęsce wrześniowej i walce Polaków na obczyźnie w ostatniej wojnie światowej. Książka zawiera
wykaz publikacji historycznych autora.
117. | adam grzymała-siedlecki • Rozmowy z samym sobą
Tekst przygotowała Jadwiga Woycicka
Opr. graf. Zofia Darowska
328 s., karton, obwoluta, fotografie
Wspomnienia świetnego gawędziarza (1876–1967) z czasów jego młodości. Wśród tekstów znajdują
się: Paryż z okresu traktatu wersalskiego, Życie studenckie w czasach „Zielonego Balonika”, Oryginałowie
powiatu proszowickiego, Władysław Emeryk i Dagny Przybyszewska, Or-Ot, Leo Belmont, Andrzej
Niemojewski, Jerzy Szaniawski i jego teatr, O dawnym duchowieństwie.
118. | janusz a. ihnatowicz • Wiersze wybrane
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
140 s.
Wybór wierszy ks. Ihnatowicza, poety, który pisze i publikuje w Polsce, Anglii, Kanadzie, USA.
119. | feliks konopka • Ostatnia jesień. Wiersze wybrane
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
118 s.
Dorobek poety (1888–1982), tworzącego już od roku 1917 i piszącego do czasów najnowszych, znakomitego tłumacza prozy i poezji polskiej na język francuski oraz poezji francuskiej i niemieckiej
na język polski (m.in. świetny przekład cz. I i II Fausta Goethego).
120. | ks. mieczysław maliski • To nie takie proste, mój drogi
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
372 s., tw. opr.
Duszpasterska książka dla młodzieży o tematyce etycznej, składa się z dwóch części: Twój światopogląd (Założenia ogólne, Wiara w Boga, Wiara w Chrystusa) i Twój charakter (Założenia ogólne,
Roztropność, Sprawiedliwość, Wstrzemięźliwość, Męstwo).
121. | thomas merton • Siedmiopiętrowa góra
(The Seven Storey Mountain)
Tłum. Maria Morstin-Górska
Rysunki i fotografie Mertona
Opr. graf. Alina Kalczyńska
512 s., ilustracje
Tłumaczona na wiele języków autobiografia amerykańskiego konwertyty-trapisty z Gethsemani
(USA).
49
1972
122. | charles i elisabeth rendu • Czy Kościół nas oszukał? Wypowiedzi małżeństw
na temat regulacji urodzeń
(L’église nous a-t-elle trompée?)
Tłum. Halina Juszczakowska
List kard. Karola Wojtyły do Wydawnictwa Znak
Wstęp ks. Juliusz Turowicz
Aneks: Wanda Półtawska (psychiatra), Problem rodzicielstwa w aspekcie psychopatologii; Teresa
Kramarek (ginekolog), Metoda termiczna regulacji poczęć.
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
290 s., rysunki
123. | a.m. roguet • Msza święta dzisiaj
(Table ouverte.La messe d’aujourd’hui)
Tłum. Felicja Żurowska
Red. Anna Turowiczowa
Opr. graf. Krystyna Miodońska
190 s.
Autor nie chce wykładać „abstrakcyjnej teologii mszy, która dostarczyłaby klucza” do symbolicznych znaków liturgii mszalnej. Odwrotnie: „przyjrzymy się kolejno znakom i postaramy się zrozumieć je, aby czytelnik poprzez znak dotarł do tego, co on oznacza, to jest do
tajemnicy”.
124. | mark schoof op • Przełom w teologii katolickiej. Początki – drogi – perspektywy
(Aggiornamento.De doorbraak van een nieuwe katholieke theologie)
Słowo wstępne E. Schileebeckx
Tłum. Halina Bortnowska
Red. ks. Andrzej Bardecki
Wykazy bibliograficzne opr. zespołowe
Indeks osób Józef Kozak
Opr. graf. Krystyna Miodońska
302 s.
Seria: Teologia Żywa
Systematyczny i żywy opis różnych szkół, osób i tendencji, które przygotowały odnowę teologii
w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat: od kard. Newmana do II Soboru Watykańskiego.
125. | marek skwarnicki (spodek) • Szkoła mędrców
Opr. graf. i rysunki Teresa Stankiewicz
136 s.
Wybór z rubryki pod tymże tytułem w „Tygodniku Powszechnym”. Felietonowa proza poetycka.
126. | elbieta sujak • Sprawy ludzkie
Opr. graf. Krystyna Miodońska
194 s.
Autorka – lekarz-psycholog – omawia newralgiczne problemy współczesnego życia w gromadzie.
Wśród zamieszczonych w książce tekstów znajdują się: Konflikty w życiu człowieka, Alkohol,
Praca, Samotność, Zagrożenie miłości, Sprawy małżeństwa i rodziny.
50
1972
127. | andrzej wielowieyski • Przed nami małżeństwo
Opr. graf. Krystyna Miodońska
244 s.
Książka w sposób żywy i bezpośredni porusza takie zagadnienia, jak: konfrontacja tradycji
z nowoczesnością, miłość i małżeństwo wśród przesądów i nieporozumień, tworzenie wspólnoty małżeńskiej, dzieci, wychowanie do miłości, powołanie małżeństwa w wymiarze religijnym
i społecznym.
128. | tadeusz ychiewicz • Poczta Ojca Malachiasza III
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
244 s., tw. opr., obwoluta
Poprzednie tomy patrz poz. 102, 115.
1973
poz. 129–141
1973
129. | Bezimienni mówią o modlitwie
Wybór i układ Halina Bortnowska
Wstęp Marek Skwarnicki
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
412 s.
Wybór odpowiedzi na ankietę „Tygodnika Powszechnego” i mies. „Znak” z roku 1963: „Jak się
modlę? Czym jest dla mnie modlitwa?”, uzupełniony wypowiedziami z wcześniejszych ankiet
„Znaku”: „Dlaczego wierzę, wątpię, odchodzę”, i kilkoma wypowiedziami ankiety o podobnej
tematyce, zamieszczonej w ekumenicznym mies. „Jednota”.
130. | louis bouyer • Misterium paschalne
(Le mystère pascal)
Tłum. ks. Andrzej Zuberbier
Red. i wstęp ks. Stanisław Czerwik
Opr. graf. Krystyna Miodońska
370 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teologia Żywa
Rozmyślania nad liturgią trzech ostatnich dni Wielkiego Tygodnia (uzupełnione przez redaktora
w związku z późniejszymi zmianami liturgicznymi) wprowadzające – w oparciu o Pismo św. i Ojców – w misterium Kościoła i w istotę życia chrześcijańskiego.
131. | józefa hennelowa • U nas w rodzinie
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
274 s.
Wybór tekstów z popularnej – zwłaszcza wśród rodziców, wychowawców i młodzieży – „Rubryki
rodzinnej”, prowadzonej przez autorkę w „Tygodniku Powszechnym”.
Część II – patrz poz. 173.
132. | ks. jerzy langman • Oczekiwanie (Buchenwald)
Opr. tekstu Józef Pociecha
Opr. graf. Zofia Darowska
440 s., fotografie
Wspomnienia i przeżycia obozowe księdza, historyka sztuki, profesora seminarium duchownego,
który w latach 1941–1945 więziony był w Buchenwaldzie-Berlstedt, a po wyzwoleniu przyjął święcenia kapłańskie. Książka zawiera indeks nazwisk.
133. | jacques loew • Wytrwał jakby widząc niewidzialnego. Sylwetka współczesnego apostoła
(Comme s’il voyait l’invisible)
Tłum. Katarzyna Łopuska
Opr. graf. Krystyna Miodońska
182 s.
Autor – konwertyta, ksiądz-robotnik francuski, kierujący Mission Ouvrière św. Piotra i Pawła,
a później École de la Foi we Fryburgu Szwajcarskim, uczy – za św. Pawłem – jak świadczyć swym
życiem o Bogu, i jednocześnie żyć rytmem współczesnego świata.
134. | thomas merton • Siedmiopiętrowa góra
(The Seven Storey Mountain)
Tłum. Maria Morstin-Górska
53
1973
Rysunki i fotografie Mertona
Opr. graf. Alina Kalczyńska
Wyd. 2, 512 s., ilustracje
Patrz poz. 121.
135. | ks. mieczysław maliski • Aby nie ustać w drodze
Red. Jerzy Kołątaj
Opr. graf. i drzeworyty Alina Kalczyńska
Wyd. 2, poprawione, 334 s., tw. opr.
Patrz poz. 109.
136. | ks. mieczysław maliski • To nie takie proste, mój drogi
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 2, uzupełnione, 408 s., tw. opr.
Patrz poz. 120.
137. | janusz st. pasierb • Miasto na górze
Red. Andrzej Jastrzębski
Opr. graf. Zofia Darowska
312 s.
Część pierwsza książki zawiera sylwetki Erazma z Rotterdamu, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Alberta
Schweitzera, ks. Franciszka Sawickiego, Le Corbusiera, Daga Hammarskjölda, Jana XXIII, Jerzego
Zawieyskiego, Pawła VI i Jeana Guittona. Na część drugą składają się m.in. szkice: Chrześcijaństwo,
etyka, sztuka, Sobory o sztuce, Szansa nowoczesności w Kościele, Antynomie kultury współczesnej.
138. | jadwiga stabiska osb ap • Mistrz Wincenty
List kard. Karola Wojtyły do dyrektora Wydawnictwa Znak
Opr. graf. Zofia Darowska
148 s., bibliografia
Seria: Ludzie i Czasy
Biografia bł. Wincentego Kadłubka (zm. 1223), biskupa krakowskiego, który – po rezygnacji z biskupstwa – jako mnich cysterski w Jędrzejowie stworzył dzieło Chronica Polonorum.
139. | zofia starowieyska-morstinowa • Szukam człowieka
Wybór Andrzej Biernacki
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
462 s., fot. na frontispisie
Zbiór szkiców o książkach i kilkudziesięciu autorach polskich i obcych okresu międzywojennego
i powojennego. Niezrównany dokument życia literackiego, bogato kraszony dygresjami o ludziach
i życiu a także wspomnieniami osobistymi.
140. | jan twardowski • Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
110 s.
Opowiadania z Ewangelią w tle. Autor stara się przemawiać do dzieci, poruszając najtrudniejsze
problemy wiary i etyki chrześcijańskiej. Wprowadza żywe postacie i sytuacje pełne liryzmu i humoru oraz barwne realia ze świata przyrody.
54
1973
141. | tadeusz ychiewicz • Rok Mateusza
Opr. graf. Zofia Darowska
314 s.
Rozmyślania nad czytaniami lekcji i ewangelii w niedziele i święta roku liturgicznego „A” (czyli
Ewangelii wg św. Mateusza). W „Tygodniku Powszechnym” teksty te ukazywały się w rubryce
„W najbliższą niedzielę” podpisanej „XER”.
Dalsze części patrz poz. 155, 165. Wydane w jednym tomie patrz poz. 257.
1974
poz. 142–155
1974
142. | władysław bartoszewski • 1859 dni Warszawy
Wstęp Aleksander Gieysztor
Bibliografia prac autora Zofia Steczowicz-Sajdera
Indeks Zofia Bartoszewska
Opr. graf. Ewa Frysztak
836 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
Trzydzieści dni września 1939 roku, tysiąc siedemset sześćdziesiąt trzy dni okupacji i sześćdziesiąt sześć
dni Powstania Warszawskiego składa się na tytułowe 1859 dni – kroniki stolicy walczącej, cierpiącej,
niszczonej i niepokonanej. Autor z niezwykłą skrupulatnością, dzień po dniu, relacjonuje dzieje
stolicy w czasie wojny i okupacji, przytacza nie tylko niemieckie obwieszczenia i komunikaty, ale
także rozporządzenia władz Polski podziemnej i teksty z konspiracyjnej prasy. Opisuje codzienny
rytuał ulicznych łapanek i aresztowań oraz akcje Małego Sabotażu.
143. | ks. adam boniecki • Rozmowy niedokończone
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
248 s.
Reportaże, rozważania, szkice (m.in. z rubryki „Tygodnika Powszechnego” pod tymże tytułem).
W pierwszej części książki autor podejmuje rozważania o wierze, modlitwie, nawróceniu. Część
druga omawia problemy ludzi świeckich we współczesnym Kościele w Polsce. Część trzecia dotyczy
księży i zakonów. W części IV i V znalazły się opisy różnych ludzkich, nieraz bardzo pogmatwanych
i tragicznych spraw. To swoista sonda w sumienie człowieka współczesnego.
144. | g.k. chesterton • Pisma wybrane
Wybór i wstęp Przemysław Mroczkowski
Tłum. Hanna Malewska, Jerzy Pietrkiewicz, Jan Prokop, Maria Skibniewska, Marek Skwarnicki,
Irena Sławińska, Elżbieta Muskat-Tabakowska, Anna Przedpełska-Trzeciakowska, Bronisław Zieliński
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
300 s., tw. opr.
W stulecie urodzin G.K. Chestertona przygotowane zostały w jednym tomie jego eseje o religii,
filozofii, kulturze, polityce, Polsce.
145. | tadeusz chrzanowski • Żywe i martwe granice
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
224 s., 4 k. nlb., fotografie
Eseje o historii Polski prezentowane poprzez jej odbicie w zabytkach sztuki, przeplatane poetyckim ich „opisaniem”. Debiut prozatorski wybitnego historyka sztuki i poety, laureata Nagrody
im. Stanisława Vincenza (1984).
146. | bede griffiths • Złota nić. Chrześcijański aśram
(The Golden String, Christian Ashram. Essays towards a Hindu-Christian Dialogue)
Tłum. Janina Mroczkowska
Opr. graf. Barbara Paleta
372 s.
Angielski benedyktyn (1906–1993), wybitny znawca kultury i duchowości indyjskiej, od 1955 r.
żyjący w Indiach, przedstawia swą drogę przebytą w poszukiwaniu prawdy: od punktu wyjścia jego
formacji humanistycznej, przez odkrycie najpierw chrześcijaństwa, potem Kościoła katolickiego,
do monastycznego życia w opactwie benedyktyńskim.
57
1974
147. | antoni gołubiew • Świadkowie przemian. Szkice i rozważania
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
317 s., karton, obwoluta
Szkice literackie o pisarzach i ich dziełach w perspektywie „naszego dziedzictwa oraz problemu
osobistej odpowiedzialności za własny czas i stojące przed nami zadania” (ze Wstępu). W tomie
znalazły się eseje: Srebrne Orły, Jasienica, Malewska, Maria Górska i Zofia Morstinowa.
148. | michał heller • Spotkania z nauką
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
140 s.
Kolejna książka wybitnego kosmologa. Wśród szkiców znalazły się: Czy matematyka jest poezją?,
Przyroda jest matematyczna, Współczesna fizyka i bogowie Homera, Nowa postać racjonalizmu, Przed
fizyką jest człowiek.
149. | wojciech karpiski, marcin król • Sylwetki polityczne XIX wieku
Wstęp Henryk Wereszycki
Opr. graf. Zofia Darowska
150 s., fotografie
W tomie znalazło się piętnaście esejów o wybitnych działaczach i myślicielach okresu niewoli,
m.in. Maurycym Mochnackim, Zygmuncie Krasińskim, Aleksandrze Wielopolskim, Stanisławie
Tarnowskim, Włodzimierzu Spasowiczu, Aleksandrze Świętochowskim i in. „Autorzy szukają
odpowiedzi, zastanawiając się nad wzajemnym stosunkiem myślenia politycznego i rzeczywistego
przebiegu dziejów […], [chcą przybliżyć] polską myśl polityczną XIX w. młodszemu pokoleniu”
(ze Wstępu H.W.).
150. | ks. mieczysław maliski • Nasz chleb powszedni
Red. Jerzy Kołątaj
Opr. graf. Andrzej Łukaszewski
216 s., tw. opr.
Drugi tom „ramek” z „Tygodnika Powszechnego”.
Pozostałe tomy patrz poz. 109, 182, 224.
151. | maria morstin-górska • Poezje
Wybór Anna Górska, Marek Skwarnicki
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
120 s.
Ostatni – a pierwszy w Wydawnictwie Znak – tomik wierszy wybitnej poetki, pisarki (1893–1972),
człowieka o rozległej kulturze i znajomości literatury (liczne przekłady z języka francuskiego
i angielskiego), wyjątkowych cechach charakteru, życzliwości, pogodzie ducha, optymizmie. Od
r. 1956 była członkiem zespołu redakcyjnego mies. „Znak”. „Mądry rachunek samowiedzy […]
Zupełnie niepospolita inteligencja, przemyślnie na wodzy trzymająca uniesienie” (Stefan Napierski
o wierszach autorki).
152. | stefan moysa sj • Słowo zbawienia
Opr. graf. Krystyna Miodońska
276 s., karton, obwoluta
Seria: Teologia Żywa
O teologicznej rzeczywistości Słowa Bożego, jego pochodzeniu i życiu w Kościele.
58
1974
153. | Szkoła na Wiejskiej
Opr. graf. Krystyna Miodońska
278 s., fotografie
Zbiór wspomnień i artykułów dotyczących znakomitego warszawskiego gimnazjum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny, działającego w latach 1903–1944.
154. | andrzej wielowieyski • Przed nami małżeństwo
Opr. graf. Krystyna Miodońska
Wyd. 2, przejrzane i uzupełnione, 264 s.
Patrz poz. 127, 330.
155. | tadeusz ychiewicz • Rok Marka
Opr. graf. Zofia Darowska
300 s.
Tom II rozmyślań nad czytaniami lekcji i ewangelii na niedziele i święta roku liturgicznego „B”
(czyli Ewangelii wg św. Marka).
Pozostałe części patrz poz. 141, 165. Wydane w jednym tomie patrz poz. 257.
1975
poz. 156–165
1975
156. | john dalrymple • Chrześcijańskie Tak
(The Christian Affirmation)
Tłum. Hanna Malewska
Opr. graf. Andrzej Łukaszewski
168 s.
Rozważania duszpasterza akademickiego z Edynburga.
157. | madeleine delbrel • Zaufać Bogu. Wybór pism
(Nous autres, gens des rues; La joie de croire, Communautés selon l’Evangile)
Wybór i tłum. Krystyna Wróblewska
Opr. graf. Krystyna Miodońska
184 s.
Zmarła w r. 1964 autorka tych pięknych modlitewnych rozważań „uczy nas bezwarunkowego zaufania do Boga” (o. Loew) i po prostu tego, że „Bóg jest Kimś”. A jej książka pokazuje, że modlić
można się wszędzie – na ulicy, w tramwaju, przy pracy…
158. | Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Wypowiedzi w ankiecie „Tygodnika Powszechnego”
Wybór, opr. i posłowie Józefa Hennelowa
Wstęp ks. Wiesław Gawlik
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
300 s.
Uderzające szczerością i autentyzmem, bardzo zróżnicowane wypowiedzi, składają się na obraz
świadomości religijnej polskiego katolika.
159. | franz kardynał koenig • Chrystus i świat
(1. Die Stunde der Welt; 2. Der Aufbruch zum Geist; 3. Das Zeichen Gottes)
Tłum. 1. i 3. Helena Kocwa, 2. Maria Urbanowa
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
356 s., tw. opr., obwoluta
Przekład trzech książek kardynała Koeniga, w których autor z wielką prostotą i jasnością rozważa
problem stosunku współczesnego człowieka do Boga, Chrystusa i Kościoła, i szuka odpowiedzi
na jedno z centralnych pytań teraźniejszości: jak dziś wierzyć?
160. | thomas merton • Myśli w samotności. Chleb żywy
(Thoughts in Solitude; The Living Bread)
Tłum. Felicja Zielińska
Opr. graf. Zofia Darowska
292 s.
„To, co powiedziano tutaj o samotności, nie jest tylko przepisem dla pustelników, lecz wiąże się
z całą przyszłością człowieka i jego świata, a oczywiście szczególnie z przyszłością jego religii”
(z Przedmowy autora).
161. | jadwiga stabiska osb ap • Królowa Jadwiga
Red. Jacek Susuł
Wstęp ks. kard. Karol Wojtyła
Wyd. 2, przejrzane i uzupełnione, 172 s.
Seria: Ludzie i Czasy
Patrz poz. 91.
61
1975
162. | elbieta sujak • Rozważania o ludzkim rozwoju
Opr. graf. Krystyna Miodońska
292 s., tw. opr., obwoluta
Książka znanej lekarki-psychologa ma cel przede wszystkim praktyczny. Autorka chce pomóc
człowiekowi zainteresowanemu problemem rozwoju, ale nie stwarza zwartego, podręcznikowego
systemu. „Stanowi raczej […] próbę konfrontacji samej zasady rozwoju z doświadczeniami życia”
(ze Wstępu autorki). Życie – zwłaszcza życie religijne – pojmowane jest tutaj jako „droga i szansa
rozwoju”.
163. | ks. józef tischner • Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966–1975
Opr. graf. Andrzej Łukaszewski
320 s., tw. opr.
Będący pierwszą książką Józefa Tischnera zbiór szkiców filozoficznych z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych to zarazem wprowadzenie w centralne dla jego myśli zagadnienia wolności i nadziei.
Znalazły się w tu m.in. głośne teksty Chochoł sarmackiej melancholii, Refleksje o etyce pracy, W poszukiwaniu istoty wolności oraz Wiązania nadziei. Według Tischnera bowiem, najpilniejszym zadaniem
chrześcijaństwa jest „praca nad nadzieją bliźniego”. „Ani wiara, ani nawet miłość nie odcisnęły na
chrześcijańskim widzeniu bliźniego takiego piętna, jakie odcisnęła na nim nadzieja” – pisał.
164. | rené voillaume • Gdzie jest wasza wiara?
(Où est votre Foi?)
Tłum. Lucyna Rutowska
Opr. graf. Zofia Darowska
196 s.
Rekolekcje dla osób świeckich. Autor jest czołowym przedstawicielem rodziny duchowej o. Karola
de Foucauld.
165. | tadeusz ychiewicz • Rok Łukasza
Opr. graf. Zofia Darowska
272 s.
Ostatni tom rozmyślań nad czytaniami lekcji i ewangelii na niedziele i święta roku liturgicznego
„C” (czyli Ewangelii wg św. Łukasza.)
Pozostałe części patrz poz. 141, 155. Wydane w jednym tomie patrz poz. 257.
1976
poz. 166–170
19 7 6
166. | michał heller • Początek świata
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
196 s.
Książka mówi o strukturze i ewolucji świata, o różnych teoriach dotyczących jego początku i rozważa te kwestie w perspektywie filozoficznej.
167. | Kim jest dla mnie Jezus Chrystus. Wypowiedzi w ankiecie „Tygodnika Powszechnego”
Wybór, opr. i posłowie Józefa Hennelowa
Wstęp ks. Wiesław Gawlik
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 2, 400 s.
Patrz poz. 158.
168. | Psalmy-Kantyki
Przekł. z tłum. filologiczno-naukowego: Psalmy – Marek Skwarnicki. Kantyki – o. Placyd Galiński
Układ o. Franciszek Małaczyński OSB
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 1, 352 s., tw. opr.
Wyd. 2, 356 s., tw. opr.
Przekład psalmów i kantyków z tłumaczenia filologiczno-naukowego oo. benedyktynów, ułożony
wg liturgii godzin i dostosowany do śpiewania i recytacji.
169. | jerzy strojnowski • Eros i człowiek
Opr. graf. Andrzej Łukaszewski
340 s.
Autor, lekarz i filozof, kierownik katedry i Zakładu Psychopatologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Naukowiec i praktyk, omawia zagadnienia
erotyki z punktu widzenia przyrodniczego, historycznego i psychologicznego.
170. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze. Genesis
Opr. graf. Zofia Darowska
396 s.
Drukowane w „Tygodniku Powszechnym” w rubryce „Stare Przymierze” rozważania nad Księgą
Rodzaju. Cykl obejmuje pięć tomów.
Pozostałe tomy patrz poz. 179, 197, 218, 235.
1977
poz. 171–179
19 7 7
171. | ks. adam boniecki mic • Notes
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
240 s.
Materiały z rubryki prowadzonej przez autora w „Tygodniku Powszechnym”, wzbogacone notatkami
z podróży do Francji i Włoch oraz notatkami do kazań. Życie i zadania współczesnego chrześcijanina
ukazują się tu w nowym świetle.
172. | Bóg – Dekalog – Błogosławieństwa – Modlitwa
Red. Andrzej Święcicki
Opr. graf. Zofia Darowska
244 s.
Referaty i wypowiedzi z czterech sesji w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Autorami zamieszczonych tekstów są: Michał Czajkowski, Bronisław Dembowski, Andrzej Grzegorczyk, Stanisław Grzybek,
Henryk Hlebowicz, Stanisław Mędala, Bogdan Michałowicz, Marek Skwarnicki, Janina Słomińska, Lech
Stachowiak, Omar Amin Szwarc, Andrzej Święcicki, Bogdan Tranda, Feliks Zapłata.
173. | józefa hennelowa • My rodzice
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
364 s.
Druga część wydanej w r. 1973 książki U nas w rodzinie, stanowiąca opracowanie książkowe odcinków
„Rubryki rodzinnej” publikowanej w „Tygodniku Powszechnym” w latach 1971–1975.
Patrz poz. 131.
174. | henryk krzeczkowski • Po namyśle
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
196 s.
Na kanwie książek – zwłaszcza przekładów z literatury angielskiej – autor zastanawia się nad kluczowymi zjawiskami kultury, które wpływają na kształtowanie się świadomości moralnej współczesnego człowieka.
175. | alfred läpple • Od Księgi Rodzaju do Ewangelii. Wprowadzenie do lektury Pisma Świętego
(Biblische Verkündigung in der Zeitenwende; t. I: Biblische Urgeschichte, t. II: Das Volk Israel, t. III: Jesus
Christus – Messias und Kyrios)
Tłum. Julian Zychowicz
Wstęp ks. Józef Kudasiewicz
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
488 s., tw. opr., obwoluta
Zwięzła, jasna i rzeczowa katecheza Starego i Nowego Testamentu. „Läpple pokazał, że współczesna
biblistyka […] daje dzisiejszemu człowiekowi klucz do właściwego zrozumienia trudnych tekstów
biblijnych, uwrażliwia na piękno literackie Biblii i odkrywa jej bogactwa doktrynalne” (ze Wstępu).
Wielka pomoc przy katechezie. Na końcu książki umieszczona została polska bibliografia uzupełniająca
opracowana przez ks. Józefa Kudasiewicza.
176. | ks. jan pietraszko • Medytacje w drodze
Opr. graf. Krystyna Miodońska
312 s.
„Jeśli każdą drogę człowiek powinien traktować poważnie z rozeznaniem kierunku i środków, to
przede wszystkim powinien tak traktować tę jedyną, wspólną z Chrystusem drogę do Ojca”.
(Z Przedmowy autora).
66
19 7 7
177. | 70 żywotów
Wybór i red. Andrzej Paluchowski
Wstęp Jerzy Turowicz
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
560 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teksty z „Tygodnika Powszechnego”
„Portrety, sylwetki, wywiady i wspomnienia o ludziach, których życie było godne i owocne: ich myśli,
dokonania i ofiarność stały się drogowskazami. Śledzenie tych pojedynczych żywotów rzuca światło
na wspólną historię, na kulturę naszych czasów, na prądy myślowe, poprzez które człowiek usiłuje
określić swoje miejsce w świecie i odczytać sens swojej egzystencji. Wszystkie teksty publikowane
były w »Tygodniku Powszechnym« w latach 1945–75” (z karty tyt.).
178. | elbieta sujak • Rozważania o ludzkim rozwoju
Opr. graf. Krystyna Miodońska
Wyd. 2, 296 s., tw. opr., obwoluta
Patrz poz. 162.
179. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze. Exodus
Opr. graf. Zofia Darowska
376 s.
Druga część rozważań nad Starym Testamentem, tym razem nad Księgą Wyjścia.
Pozostałe tomy patrz poz. 170, 197, 218, 235.
1978
poz. 180–187
1978
180. | „Karmię was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku A. Ojcowie
żywi, t. I
Red. ks. Marek Starowieyski
Wstęp ks. kard. Gabriel Marie Garonne
Opr. graf. Zofia Darowska
400 s., tw. opr., obwoluta
Fragmenty pism Ojców Kościoła ułożone tak, by stanowiły komentarz do niedzielnych czytań
(roku liturgicznego A). Książka zawiera obszerny wstęp oraz słowniczek Ojców Kościoła.
Pozostałe tomy patrz poz. 191, 199, 223, 242, 275, 298, 325, 392, 422, 591.
181. | ks. józef kudasiewicz • Biblia, historia, nauka. Rozważania i dyskusje biblijne
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
424 s., tw. opr., obwoluta
Książka, która „nie powstała w zaciszu pracowni naukowej”, lecz „zrodziła się w samym sercu życia”.
W książce znalazły się szkice: Natchnienie biblijne a naukowe badanie Pisma Świętego, Czy w Biblii
są teksty niemoralne?, Jak nauka odczytuje dzisiaj Biblię?, Problem mitów w Starym Testamencie, Powstanie i historyczna wartość Ewangelii, Kazanie na Górze – prawem nowego Ludu Bożego, Polemika
z „Opowieściami biblijnymi” Kosidowskiego i biblijnym serialem telewizyjnym. Tekst uzupełniają
bibliografia i słowniczek.
182. | ks. mieczysław maliski • Chodzący po morzu
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
252 s., tw. opr., obwoluta
Trzeci tom „ramek” – mikrohomilii – drukowanych od lat w „Tygodniku Powszechnym”. Tekst
wzbogacony o rozważania drogi krzyżowej.
Pozostałe tomy patrz poz. 109, 151, 224.
183. | stefan swieawski • Człowiek i tajemnica
Opr. graf. Stefan Papp
284 s., karton, obwoluta
Kontynuacja wydanego przez Znak tomu Rozum i tajemnica (1960, poz. 9). Wśród esejów
znalazły się m.in.: Moje chrześcijaństwo dawniej i dziś, O filozofii wieczystej, Rola historii filozofii
w formacji umysłowej, Kultura jako podłoże życia nadprzyrodzonego, Chrześcijanin dzisiejszych
czasów wg „Gaudium et spes”, Chrześcijanin w środowisku naukowym, a także sylwetki m.in.
prof. Ajdukiewicza, ks. Korniłowicza, kard. Sapiehy, prof. Tatarkiewicza, Jerzego Zawieyskiego,
Maritaina.
184. | jan twardowski • Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi
Opr. graf. i rysunki Jerzy Skąpski
Wyd. 2, uzupełnione, 142 s.
Patrz poz. 140.
185. | łucja waniek • Magda, Piotr i Paweł
Opr. graf. Krystyna Miodońska
256 s.
Autentyczny dziennik matki trojga dzieci, notujący rozmowy z nimi i refleksje, od ich dzieciństwa
aż do usamodzielnienia się i założenia własnych rodzin.
69
1978
186. | rené voillaume • Rekolekcje watykańskie
(Retraite au Vatican avec Sa Sainteté Paul VI. Chemin de Croix [Droga krzyżowa] z książki Au coeur
des masses)
Tłum. Teresa Gautier
Opr. graf. Zofia Darowska
216 s.
Wygłoszone przez księdza ze Zgromadzenia Małych Braci Jezusa w Watykanie w r. 1968. Do tekstu
dołączona została droga krzyżowa tegoż autora.
187. | adam zagajewski • Drugi oddech
Opr. graf. Zbylut Grzywacz
148 s.
Zbiór szkiców o książkach, spojonych potrzebą „poszukiwania coraz to nowych (co nie znaczy, że
sprzecznych z tradycją) punktów widzenia dla oglądu literatury i poprzez nią – kultury, zastanej
przez nas i przez nas tworzonej”.
1979
poz. 188–197
19 7 9
188. | Drogi do niepodległości
Wybór, red. i wstęp Krzysztof Kozłowski
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
296 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teksty z „Tygodnika Powszechnego”
Wybór artykułów historyczno-politycznych zamieszczanych w „Tygodniku Powszechnym” na
przestrzeni 33 powojennych lat. Wśród autorów znajdują się m.in. Stefan Kieniewicz, Andrzej
Micewski, Henryk Wereszycki, Stanisław Kutrzeba.
189. | „I dzień się już nachylił”. Wybór z ankiety „Tygodnika Powszechnego” pt. „Myślę o swoim życiu”
Red., wstęp i posłowie Józefa Hennelowa
Opr. graf. Krystyna Miodońska
292 s.
Tom zawiera teksty osób, które mają już za sobą większą część życia.
190. | jan paweł ii • Przemówienia. Homilie. Polska 2 VI 1979–10 VI 1979. Kalendarium pobytu Jana
Pawła II w Polsce
Opr. graf. Zofia Darowska
256 s., tw. opr., obwoluta
Autoryzowana, ostateczna wersja przemówień i homilii wygłoszonych przez Ojca Świętego Jana
Pawła II w czasie jego pierwszego pobytu w Polsce.
191. | „Karmię was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku B. Ojcowie żywi, t. II
Red. ks. Marek Starowieyski
Opr. graf. Zofia Darowska
448 s., tw. opr., obwoluta
Homilie patrystyczne opracowane przez ks. Marka Starowieyskiego jako komentarze do czytań
niedzielnych roku liturgicznego B.
Pozostałe tomy patrz poz. 180, 199, 223, 242, 275, 298, 325, 392, 422, 591.
192. | stefan kisielewski • Z literackiego lamusa
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
268 s.
Zbiór esejów o literaturze pisanych w latach 1945–1953 oraz w latach 1968–1970 (w tych pod
pseudonimem Julia Hołyńska). Książka składa się z dwóch części: Teoria, ideologia, estetyka (Jak
oceniam literaturę dwudziestolecia, Literatura z tezą, O idee artystyczne) oraz Recenzje, impresje,
sylwetki (O Gołubiewie i jego książce, Dokąd prowadzi dociekliwy Sandauer, Człowiek wolny
poza czasem).
193. | „Mówić chcę z Wszechmocnym”. Modlitwy według listów św. Pawła
Opr. ks. Tadeusz Loska SJ
Opr. graf. Zofia Darowska
292 s.
Modlitewne parafrazy listów św. Pawła, służące pogłębieniu indywidualnej modlitwy i życia duchowego.
72
19 7 9
194. | karl rahner • Przez Syna do Ojca
(1. Von der Not und dem Segen des Gebetes; 2. Ich glaube an Jesus Christus)
Tłum. 1. Anna Morawska, 2. Danuta Szumska
Wstęp ks. Marian Jaworski
Opr. graf. Krystyna Miodońska
200 s.
Wznowienie dwóch książek Rahnera, wydanych w paryskim wydawnictwie oo. Pallotynów, Éditions
du Dialogue: Kiedy się modlisz… (1968) i Wierzę w Jezusa Chrystusa (1977).
195. | Sens choroby, sens śmierci, sens życia
Praca zbiorowa pod red. Haliny Bortnowskiej
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
392 s., karton, obwoluta
Uzupełnione i znacznie poszerzone materiały z dwóch numerów miesięcznika „Znak” poświęconych
tym zagadnieniom (nr 241–242 z 1974 r. i 272–273 z 1977 r.). Tom zawiera eseje: Piotr Wesełucha:
U podstaw pracy skutecznej, William H. Foege: W trosce o zbiorowość (tłum. Halina Bortnowska),
R.A. Lambourne: Ewolucja modelu zdrowia (tłum. Halina Bortnowska), Michael Wilson: Zdrowie,
podstawy i wartości (tłum. Halina Bortnowska), Ivan Illich: Wywłaszczenie zdrowia (tłum. Halina
Bortnowska), Marshal Marinker: Po co robić z ludzi pacjentów? (tłum. Tadeusz Kadenacy), Jan
Miodoński: Z zagadnień etyki lekarskiej, John H. Bryant, David Jenkins: O problemach etycznych
opieki zdrowotnej (tłum. Halina Bortnowska), Heinrich Pera: Sam nie podołam (tłum. Halina
Bortnowska), Theodule Rey-Mermet: Historia skłania do duszpasterskich refleksji (tłum. Irena
Felska), Cicely Saunders: Hospicjum św. Krzysztofa (tłum. Halina Bortnowska, Zbigniew Żylicz),
LS.: Odchodzący, o. Jacek Salij: Czy śmierć jest karą za grzech?, Peter Hebblethwaite: Czy istnieje
teologia śmierci? (tłum. Hanna Malewska), Simone Weil: Miłość Boga a nieszczęście (tłum. Hanna
Malewska), Søren Kierkegaard: Jak wioślarz w łodzi (tłum. Andrzej Więckowski), ks. Aleksander
Fedorowicz: Przeżyć dzień, Jan Paweł II: Majestat cierpiącego człowieka (tłum. Ludmiła Grygiel).
196. | ks. karol wojtyła – biskup, arcybiskup, kardynał • „Aby Chrystus się nami posługiwał”
Red. Józefa Hennelowa
Opr. graf. Zofia Darowska
492 s., tw. opr., fot. na frontispisie
Teksty publicystyczne, listy pasterskie, kazania Karola Wojtyły – księdza, biskupa, kardynała – publikowane w „Tygodniku Powszechnym” i miesięczniku „Znak” w latach 1949–1978.
197. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze. Kohelet, Hiob, Syracydes
Opr. graf. Zofia Darowska
472 s.
Trzeci z kolei – po Genezis i Exodus – tom starotestamentowych refleksji i rozważań, osnutych
wokół trzech ksiąg mądrościowych.
Pozostałe tomy patrz poz. 170, 179, 218, 235.
1980
poz. 198–206
1 9 80
198. | małgorzata borkowska osb • Mniszki
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
196 s., fotografie
Autorka, benedyktynka z Żarnowca, barwnie przedstawia niektóre wybitniejsze postacie benedyktynek polskich, działających zwłaszcza w okresie potrydenckiego odrodzenia tego zgromadzenia.
Książka przygotowana z okazji uroczystości 1500-lecia urodzin św. Benedykta.
199. | „Karmię Was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła komentują ewangelie niedzielne roku C. Ojcowie żywi, t. III
Red. ks. Marek Starowieyski
Opr. graf. Zofia Darowska
436 s., tw. opr., obwoluta
Pozostałe tomy patrz poz. 180, 191, 223, 242, 275, 298, 325, 392, 422, 590.
200. | czesław miłosz • Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada i inne wiersze
Przedruk za Instytutem Literackim w Paryżu oraz Michigan Slavic Publication Ann Arbor (1976)
Słowo od Autora
Opr. graf. Zofia Darowska
144 s., karton, obwoluta, fot. na frontispisie
Książka zawiera przedruk dwóch tomów laureata Nagrody Nobla: Król Popiel i inne wiersze oraz
Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. Pierwsze oficjalne wydanie w Polsce po 30-letniej nieobecności
poety, skazanego przez władze PRL na nieistnienie.
201. | paweł sczaniecki osb • Tyniec
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
240 s., fotografie
Monografia opactwa tynieckiego, napisana przez benedyktyńskiego mnicha, historyka. Na książkę
składają się szkice: Informacje wstępne (o św. Benedykcie, benedyktynach), Tyniec romański w epoce
Piastów, Tyniec gotycki i renesansowy w Polsce Jagiellonów, Tyniec barokowy i rokokowy w Rzeczypospolitej szlacheckiej, Ruina Tyńca pod władztwem Habsburgów, Ostatnie pięćdziesiąt lat (do r. 1980 –
1500-lecia urodzin św. Benedykta).
202. | stanisław stomma • Czy fatalizm wrogości?
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
180 s.
Rozprawa historiozoficzna na temat stosunków polsko-niemieckich w latach 1871–1933, tj. do
momentu objęcia władzy przez Hitlera.
203. | jan twardowski • Niebieskie okulary
Opr. graf. Krystyna Miodońska
168 s.
Poezja ks. Twardowskiego posiadła rzadki sekret polegający na połączeniu prostoty, mądrości, dobroci z liryczną zwięzłością i poczuciem humoru, co zapewnia jej niezmienne powodzenie zarówno
wśród wybrednych koneserów, jak i czytelników na co dzień nie obcujących z poezją.
204. | stanisław vincenz • Z perspektywy podróży
Opr. graf. Krystyna Miodońska
416 s., karton, obwoluta
75
1 9 80
Eseje literackie zmarłego na obczyźnie autora (1888–1971) znakomitej powieści z życia Huculszczyzny
Na wysokiej połoninie ukazują bogactwo jego intelektualnych zainteresowań i pasji. Wśród szkiców
znalazły się: Spotkanie z chasydami, Iliada, Czym może być dziś dla nas Dante, Rocznice Gandhiego,
Arcydzieło a mit ludowy, Krajobraz jako tło dziejów.
205. | ks. karol wojtyła – biskup, metropolita, kardynał • Kazania 1962–1978
Wybór i wstęp ks. Andrzej Bardecki
Opr. graf. Zofia Darowska
528 s., tw. opr., fot. na frontispisie
Wybór obejmuje najbardziej intensywny okres działalności kaznodziejskiej Karola Wojtyły. Zawiera
kazania zgromadzone w 9 działach: Program posługi biskupiej, Rok kościelny, Rekolekcje, Sobór
Watykański II, Rok Święty, Synod Biskupów, Ekumenizm, Varia, Trzej papieże.
206. | karol wojtyła (andrzej jawie, a.j., stanisław andrzej gruda, piotr jasie) • Poezje
i dramaty
Wybór i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz
Wstęp Marek Skwarnicki
Red. filolog. Jan Okoń
Opr. graf. Zofia Darowska
412 s., tw. opr., fot. na frontispisie
Pierwsze wydanie całej niemal twórczości poetyckiej Karola Wojtyły, sygnowanej do tej pory
pseudonimami.
1981
poz. 207–219
1 9 81
207. | mieczysław gbarowicz • Jan Andrzej Próchnicki (1553–1633). Mecenas i bibliofil. Szkic z dziejów
kultury w epoce kontrreformacji
Opr. indeksu Józef Kozak
Opr. graf. Zofia Darowska
236 s., fotografie
Monografia autorstwa sędziwego uczonego (1893–1984), historyka sztuki, mieszkającego przez
całe życie we Lwowie, pokazuje ciekawą a nieco zapomnianą sylwetkę arcybiskupa-bibliofila na
tle jego czasów.
208. | antoni gołubiew • Największa przygoda mego życia. Lata nad „Bolesławem Chrobrym”
Red. i posłowie Anna Doroszewska
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
460 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
Ze wstępu autora: „Żegnając się z powieścią będącą największą przygodą mego życia, potrzebowałem dokonania pewnego obrachunku, spojrzenia wstecz, zbilansowania wieloletniego
wysiłku, podsumowania dawnych wzruszeń i nadziei. Postanowiłem więc zebrać ogłoszone
fragmentaryczne relacje w jedną całość, uzupełniając oczywiście, czego w nich nie dopowiedziałem”.
209. | jan góra op • Mój dom
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
268 s.
Drukowane w „Tygodniku Powszechnym” opowiadania młodego dominikanina są, jak sam to
określił we wstępie, reportażem z przygody, która stała się jego udziałem od chwili, kiedy wstąpił
do klasztoru.
210. | dag hammarskjöld • Drogowskazy
(Vägmärken)
Tłum., przypisy, posłowie ks. Jan Zieja
Red. Zygmunt Łanowski
Opr. graf. Zofia Darowska
Wyd. 2, poprawione, 192 s.
Wydanie w dwudziestą rocznicę śmierci autora.
Patrz poz. 74.
211. | michał heller • Wszechświat i słowo
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
192 s.
Kosmologia relatywistyczna, teoria względności, filozofia i historia nauki, zagadnienia graniczne
pomiędzy naukami empirycznymi a filozofią i teologią – to podstawowe kierunki poszukiwań
intelektualnych księdza Michała Hellera, autora kilkunastu opublikowanych w Polsce i za granicą
książek. Wszechświat i słowo stanowi owoc dyskusji autora z jego kolegami: fizykami, astronomami
i kapłanami.
212. | gerard manley hopkins • Wybór poezji. Selected Poetry [Wydanie dwujęzyczne]
Wybór, tłum. i wstęp Stanisław Barańczak
Opr. graf. Zofia Darowska
108 s., karton, obwoluta
78
1 9 81
Najwybitniejszy angielski poeta religijny (1844–1889) od czasów Miltona, jego poezja tłumaczona
jest na wszystkie niemal języki świata. Polskiemu czytelnikowi nasuwa się porównanie z Norwidem.
„I staję się tym, czym jest Chrystus, bo On tym, czym ja był; i wiem: ten głupi Jaś, pośmiewisko,
śmieć, niski strzęp – nic – jest diamentem. Jest nieśmiertelnym diamentem” (G.M.H.).
213. | hanna malewska • O odpowiedzialności. Wybór publicystyki (1945–1976)
Kalendarium życia i twórczości opr. Andrzej Sulikowski
Opr. graf. Zofia Darowska
236 s.
Autorka, znakomita powieściopisarka, wywarła wielki wpływ na kształtowanie się oblicza intelektualnego środowiska „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, a co za tym idzie – sposobu myślenia sporej
części inteligencji polskiej okresu powojennego. W roku podwójnego jubileuszu H. Malewskiej – 70
lat życia i 50 twórczości – niektóre z jej artykułów i esejów zebrano w tym właśnie tomie.
214. | michał strzemski • W blasku menory
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
236 s.
Zbiór anegdot, wspomnień, szkiców – swoiste studium mentalności Żydów polskich. Cenne obserwacje obyczajowe, utrwalające pamięć o fragmentach niezwykłej kultury, która już nie istnieje.
215. | wiesław paweł szymaski • Rozmowy z pisarzami
Opr. graf. Eugeniusz Olszak
220 s.
Wywiady z wybitnymi literatami i naukowcami, które autor drukował na łamach „Tygodnika
Powszechnego” w latach 1964–65 (m.in. z Marią Dąbrowską, Jarosławem Iwaszkiewiczem, Janem
Parandowskim, Stanisławem Dygatem, Stefanem Flukowskim, Janem Brzękowskim, Stanisławem
Pigoniem, Kazimierzem Wyką). We wszystkich wywiadach autor kładzie nacisk na biografię intelektualną pisarzy. Z dzisiejszej perspektywy mają one trwałą wartość historyczną i dokumentarną
(wszystkie były autoryzowane).
216. | ks. józef tischner • Etyka solidarności
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
108 s.
Na książeczkę składają się drukowane w „Tygodniku Powszechnym” krótkie szkice – refleksje na
temat zasadniczych dla współczesnego człowieka pojęć: Dialog, Praca, Wyzysk, Cierpienie, Demokracja, Socjalizm, Rewolucja.
217. | stefan kardynał wyszyski • W światłach Tysiąclecia
Okładka i obwoluta Zofia Darowska
Wyd. 2, uzupełnione, 182 s., karton, obwoluta
Patrz poz. 19.
218. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze. Rut, Dawid, Salomon
Opr. graf. Zofia Darowska
380 s.
Kolejna, czwarta część cyklu „Stare Przymierze”.
Pozostałe tomy patrz poz. 170, 179, 197, 235.
79
1 9 81
219. | tadeusz ychiewicz • Ludzkie drogi
Opr. graf. Zofia Darowska
264 s.
Zbiór drukowanych w „Tygodniku Powszechnym” szkiców biograficznych, esejów historyczno-obyczajowych (np. esej poświęcony starowierom) oraz rozważań na kanwie lektury książek (np.
Brandstaettera czy Bułhakowa). Obejmuje postaci, których wpływ na kształtowanie kultury
europejskiej jest bezsporny (Tomasz More, Albert Schweitzer, Janusz Korczak i inni), bądź też
wydarzenia i procesy historyczno-kulturowe o takim właśnie znaczeniu.
1982
poz. 220–235
1 9 82
220. | Bezimienni mówią o modlitwie
Wybór i układ Halina Bortnowska
Wstęp Marek Skwarnicki
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 2, 428 s.
Patrz poz. 129.
221. | Doświadczenia lat wojny 1939–1945. Fakty. Postawy. Refleksje
Wybór, redakcja, wstęp Władysław Bartoszewski
Indeks nazwisk Józef Kozak
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
572 s., tw. opr., obwoluta
Seria: Teksty z „Tygodnika Powszechnego”
Spośród kilkuset tekstów dotyczących problematyki II wojny światowej, ogłoszonych w „Tygodniku
Powszechnym” w ciągu trzydziestu pięciu lat, przedrukowano w tym tomie siedemdziesiąt cztery.
Wśród autorów figurują m.in. Paweł Jasienica, Antoni Słonimski, Maria Czapska, Jan Parandowski.
Opracowania, przyczynki historyczne, eseje, artykuły polemiczne, dokumenty są próbą mówienia
prawdy o najnowszej historii Polski, tworząc bardzo bogaty i wszechstronny obraz czasów pogardy
i heroizmu ukazywanych od strony postaw ludzkich i problematyki moralnej.
222. | dietrich von hildebrand • Przemienienie w Chrystusie
(Die Umgestaltung in Christus, Gesammelte Verke X)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Opr. graf. Małgorzata Żurakowska
372 s.
Pierwsza prezentacja dzieła klasyka duchowości chrześcijańskiej (1889–1980), filozofa-fenomenologa, ucznia Husserla. Poradnik życia duchowego, który poprzez analizę różnych przejawów życia
ludzkiego, pozwala zrozumieć i realizować przemianę człowieka natury w „nowego człowieka”
w Chrystusie.
223. | „Karmię Was tym, czym sam żyję”. Ojcowie Kościoła prowadzą przez święta roku kościelnego. Ojcowie
żywi, t. IV
Wybór i opr. ks. Marek Starowieyski.
Komentarze liturgiczne ks. Jan Miazek
Indeks tematyczny do t. I–IV Czesław Mazur
Opr. graf. Zofia Darowska
572 s., tw. opr., obwoluta
Pozostałe tomy serii patrz poz. 180, 191, 199, 242, 275, 298, 325, 392, 422, 591.
224. | ks. mieczysław maliski • Góry przenosić
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
270 s., tw. opr., obwoluta
Czwarty tom „ramek”.
Pozostałe tomy patrz poz. 109, 150, 182.
225. | thomas merton • Posiew kontemplacji
(Seeds of Contemplation)
Tłum. Maria Morstin-Górska
82
1 9 82
Tłumaczenie uzupełniła Maria Tarnowska
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
220 s.
Zbiór refleksji sławnego trapisty z Gethsemani. W książce tej autor dzieli się swymi przemyśleniami
i przeżyciami z dziedziny życia wewnętrznego. „Każda chwila i każde wydarzenie ludzkiego życia
na ziemi rzuca jakiś posiew w duszę człowieka” – autor pokazuje, jak go rozwijać w dążeniu do
Boga. Wśród tematów rozważań znalazły się: Samotność, Tradycja i rewolucja, Źródłem wojny jest
strach, Piekło jako nienawiść.
226. | mnich z chevetogne • Zbawiciel
(1. Jésus. Simples regards sur le Sauveur; 2. Le visage de lumière. Reflets d’Évangile)
Tłum. Janina Fenrychowa
Opr. graf. Jerzy Skąpski
208 s.
Chevetogne to wspólnota ekumeniczna w Belgii. Autor, zakonnik prawosławny o. Lew Gillet
(podpisujący swe prace pseudonimem „Mnich z Kościoła wschodniego”), w bardzo osobistych
modlitwach-dialogach dzieli się z czytelnikami własnymi „spotkaniami” z ewangelicznym
Chrystusem.
227. | Pastorałki Tytusa Czyżewskiego z drzeworytami Tadeusza Makowskiego. Paryż 1925, Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Książki
Druk bibliofilski, 24 kart nlb., nakł. 1982 egz. numerowane, papier ręcznie czerpany
Do druku przygotowali Zygmunt Pawlus i Leszek Rzeszowski. Posłowie Jacek Woźniakowski
Druk wykonano pod kierunkiem Elżbiety Przypkowskiej w Oficynie Wydawniczej PP „Desa” w Jędrzejowie przy Muzeum im. Przypkowskich. Ilustracje do całości nakładu i część tekstu tłoczono
z klisz wykonanych z wydania paryskiego, które liczyło tylko 500 egz., ale uznane było za jedną
z najpiękniejszych książek polskich. Odtworzyliśmy ją jak najwierniej.
228. | marek skwarnicki • Poza czasem
Opr. graf. Zofia Darowska
80 s.
Wybór wierszy i modlitw znanego poety, publicysty „Tygodnika Powszechnego”. Zawiera m.in.
Pieśni pokutne, Akathistos polski.
229. | zofia starowieyska-morstinowa • Patrzę i wspominam
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
Wyd. 2, 220 s.
Patrz poz. 56.
230. | władysław stróewski • Istnienie i wartość
Opr. graf. Zofia Darowska
360 s.
Książka składa się z trzech części: U podstaw problematyki wartości, Prawda, dobro, piękno, komentarze i interpretacje (tu m.in. o Fortepianie Szopena Norwida, o filozofii Platona, św. Augustyna,
św. Tomasza); W kręgu wartości szczegółowych (tu m.in. znalazły się rozważania o patriotyzmie,
naturze dobra i zła, pojęciach piękna). Autor otrzymał za tę książkę w r. 1982 nagrodę naukową
PAN (Wydział Nauk Społecznych) i nagrodę II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego
i Techniki.
83
1 9 82
231. | józef tischner • Myślenie według wartości
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
498 s., tw. opr., obwoluta
Drugi po Świecie ludzkiej nadziei (poz. 163) wybór prac filozoficznych, drukowanych przeważnie
w „Tygodniku Powszechnym” i „Znaku”. W pierwszej części znalazły się rozważania z zakresu
fenomenologii, w drugiej polemika z tomizmem. Całość zamykają rozważania o etosie człowieka
myślącego w szerokiej perspektywie metafizyki dobra.
Szkice popularyzują dorobek wybranych współczesnych filozofów, a zarazem zawierają zręby własnego myślenia filozoficznego Tischnera. Jego celem było przede wszystkim przerzucenie kładek
pomiędzy chrześcijaństwem a myślą współczesną. Równocześnie akcentował potrzebę tworzenia
filozofii, która byłaby odpowiedzią na polskie doświadczenia ostatnich dziesięcioleci. Pisał: „Kiedyś filozofia rodziła się z podziwu wobec otaczającego nas świata (Arystoteles). A potem także
z wątpienia (Kartezjusz). A teraz, na naszej ziemi, rodzi się ona z bólu. O jakości filozofii decyduje
jakość bólu ludzkiego, który chce filozofia wyrażać i któremu chce zaradzać. Kto tego nie widzi,
jest bliski zdrady”.
232. | rené voillaume • Wieczny i żywy
(L’Éternel Vivant)
Tłum. Lucyna Rutowska
Opr. graf. Zofia Darowska
124 s.
Trzecia w naszym wydawnictwie książka wybitnego myśliciela, duszpasterza wspólnot o. Karola
de Foucauld („małych sióstr” i „małych braci”) jest jedną z najlepszych pozycji z dziedziny chrystologii.
233. | kazimierz wójtowicz • Przypisy do ziemi. Wiersze
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
96 s.
Drugi (i pierwszy w Polsce) tomik wierszy księdza, który od kilku lat przebywa w Wiedniu, gdzie
obowiązki duszpasterskie łączy z pracą naukową na wydziale teologicznym.
234. | józef yciski • Język i metoda
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
284 s.
Książka stanowi refleksję autora nad metodami i językiem nauki. Część pierwsza książki jest poświęcona problematyce języka, druga charakterystyce metod poznawczych zaś w trzeciej części
autor ukazuje kwestie filozoficzne towarzyszące rozwojowi nauki.
235. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze. Prorocy: Izajasz, Jeremiasz. Ezechiel
Opr. graf. Zofia Darowska
236 s.
Ostatnia – piąta – książka z cyklu rozważań starotestamentowych Tadeusza Żychiewicza, który
tak pisze we wstępie: „Starałem się więc dosłyszeć, co ów człowiek sprzed wieków, autor książki
biblijnej mówi do mnie, człowieka innej epoki i innego kręgu kulturowego”.
Pozostałe tomy patrz poz. 170, 179, 197, 218.
1983
poz. 236–257
19 83
236. | józef czapski • Patrząc. Z autoportretem i 19 rysunkami autora
Wybór i posłowie Joanna Pollakówna
Indeks Józef Kozak
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
408 s., ilustracje
Książka kolejnego (po Stanisławie Vincenzie i Czesławie Miłoszu) pisarza emigracyjnego, znakomitego malarza. Wybór artykułów pisanych w ciągu pięćdziesięciu lat (1928–80), poświęconych
sztuce i literaturze, stanowi najgłębszą może refleksję o sztuce i etosie artysty, jaka się w Polsce po
wojnie ukazała. „Są to dzieje artysty i człowieka przeżywającego swój wyznaczony przez historię
czas z wyostrzoną świadomością i czujnością etyczną” (z Posłowia J. Pollakówny).
237. | charles harold dodd • Założyciel chrześcijaństwa
(The Founder of Christianity)
Tłum. Zygmunt Kubiak
Opr. graf. Joanna Foryś
160 s.
Książka o Chrystusie napisana przez anglikańskiego pastora jest jego ostatnim dziełem, ukoronowaniem studiów prowadzonych nad Nowym Testamentem; „… książka o Ewangelii przeznaczona
dla wszystkich, a jednocześnie taka, że nie może jej pominąć zawodowy uczony” (ze Wstępu).
238. | andré frossard • „Nie lękajcie się”. Rozmowy z Janem Pawłem II
Tekst francuski tłum. Anna Turowiczowa
Red. ks. Stanisław Dziwisz, ks. Józef Kowalczyk, ks. Tadeusz Rakoczy
Opr. graf. Zofia Darowska
282 s., fot. na frontispisie
ISBN 83-7006-024-2
Wyjątkowa książka, oparta na pierwszym w historii wywiadzie z papieżem. Francuski dziennikarz
i pisarz André Frossard zadał Janowi Pawłowi II na progu pontyfikatu około siedemdziesięciu
pytań dotyczących jego osobistego życia, powołania, wiary, moralności, Kościoła i jego roli
w świecie, ekumenizmu i współczesności. Wynikiem tych rozmów jest książka bardzo głęboka
i osobista, ukazująca Jana Pawła II nie tylko jako sternika Kościoła, ale także jako niezwykłego
człowieka.
239. | maria jarczyska-bukowska • Etiudy i kaprysy
Wybór, red. i wstęp Andrzej Sulikowski
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
126 s., fot. na frontispisie, ilustracje
Wybór sporej części dorobku literackiego przedwcześnie zmarłej autorki „poezji-prozy”. Ze wstępu: „… krótkie, pisane prozą teksty Jarczyńskiej […] urzekają precyzją językową, świeżością skojarzeń, wrażliwością
malarską na światło, barwę i bryłę, a dzięki dystansowi ironicznemu ujawniają zaskakujące podteksty”.
240. | ks. adam boniecki (Opr.) • Kalendarium życia Karola Wojtyły
Bibliografia prac Karola Wojtyły Zofia Skwarnicka
Indeksy Urszula Perkowska
Opr. graf. Zofia Darowska
910 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
Zebrany z wielu różnorodnych źródeł materiał ułożony został chronologicznie, w miarę upływu
lat zapis jest coraz częstszy, od r. 1958 korzystano z „Księgi czynności biskupich”. Fakty przeplatane
są relacjami i dokumentami oraz wypowiedziami Karola Wojtyły – zwłaszcza fragmentami kazań.
86
19 83
Książka kończy się ostatnią notatką w „Księdze czynności Metropolity Krakowskiego” z 16 X 1978:
„Około godz. 17.15 – Jan Paweł II”.
Książka drukowana na wyjątkowym papierze, otrzymanym z inicjatywy Centro Incontri e Studi
Europei w Rzymie, dzięki szczególnym staraniom p. Wandy Gawrońskiej.
241. | marcin król • Ład utajony
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
172 s.
ISBN 83-7006-000-5
Eseje o historii, sztuce, filozofii politycznej i myśli konserwatywnej. Teksty z lat 1974–1980, publikowane najczęściej w „Tygodniku Powszechnym”.
242. | Księga Starców. Gerontikon. Ojcowie żywi, t. V
Tłum. s. Małgorzata Borkowska
Red. i wstęp ks. Marek Starowieyski
Opr. graf. Zofia Darowska
416 s.
ISBN 83-7006-016-1
Na książkę składają się apoftegmaty Ojców Pustyni, czyli sentencje i przypowieści pustelników
z pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Pozostałe tomy patrz poz. 180, 191, 199, 223, 275, 298, 325, 392, 422, 591.
243. | josef kútnik • Litania Loretańska
Tłum. Juliusz Zychowicz
Red. ks. Andrzej Bardecki
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
260 s.
ISBN 83-7006-008-0
Analiza poszczególnych wezwań Litanii Loretańskiej słowackiego teologa (1912–1982), żywo interesującego się polską kulturą chrześcijańską.
244. | alfred läpple • Od Księgi Rodzaju do Ewangelii. Wprowadzenie do lektury Pisma Świętego
(Biblische Verkündigung in der Zeitenwende)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Wstęp ks. Józef Kudasiewicz
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Rysunki Heinz Bogner
Wyd. 2, 488 s.
ISBN 83-7006-032-3
Patrz poz. 175; w wyd. 2 zaktualizowano polską bibliografię.
245. | List Króla Jana III Sobieskiego do Papieża Innocentego XI
Druk bibliofilski, 4k. nlb., nakł. 999 egz. liczb. ręcznie, na papierze czerpanym z papierni w Jeziornej
Z kolofonu: W trzechsetlecie odsieczy Wiednia, facsimile na nowo odczytane i przetłumaczone
przez Tadeusza Ulewicza z Krakowa. Przekład niem.: Karl Dedecius. Na froncie okładki reprodukcja
sztychu z XVII w. Inicjał i stylizowaną pieczęć wielką koronną Króla Jana projektował Jerzy Napieracz. Druk wykonano w Oficynie Wydawniczej PP „Desa” w Jędrzejowie wg projektu Elżbiety
Chodkiewicz-Przypkowskiej.
87
19 83
246. | thomas merton • Nikt nie jest samotną wyspą
Tłum. Maria Morstin-Górska
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
Wyd. 2, 322 s.
Patrz poz. 5.
247. | Ojczyzna – Album
Tekst: Karol Wojtyła, Myśląc Ojczyzna i Stanisław
Fot., opr. red. i graf. Adam Bujak
70 s., fot. biało-czarne i kolorowe
Autorski albumik znanego fotografika, w którym nastrojowe zdjęcia polskich pejzaży i poetyckie
teksty dopełniają się nawzajem, tworząc harmonijną całość.
248. | janusz st. pasierb • Pionowy wymiar kultury
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
52 s.
ISBN 83-7006-112-5
Druga w naszym wydawnictwie książka profesora Akademii Teologicznej i Seminarium Warszawskiego, księdza, historyka sztuki, poety. Zawiera wybór artykułów, przemówień, homilii. Książka
ta chce mówić „o różnych formach obecności Ewangelii w przeszłości i teraźniejszości, o przenikaniu się wzajemnym chrześcijaństwa i kultury, zwłaszcza polskiej, o jej aktualnych zagrożeniach,
możliwościach i szansach” (ze Wstępu).
249. | ks. jan pietraszko • Medytacje w drodze
Opr. graf. Krystyna Miodońska
Wyd. 2, uzupełnione, 370 s.
ISBN 83-7006-072-2
Patrz poz. 176.
250. | Powołanie i przygoda. Rodzice i wychowawcy o sobie
Wybór, red. i wstęp Józefa Hennelowa
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
274 s.
ISBN 83-7006-056-0
Na książkę tę złożyły się wypowiedzi rodziców i wychowawców nadesłane w r. 1980 do redakcji
miesięcznika „Znak” w odpowiedzi na ankietę „Czego nauczyliśmy się od naszych dzieci”.
251. | karl rahner • O możliwości wiary dzisiaj
Tłum. Anna Morawska
Opr. graf. Krystyna Miodońska
Wyd. 2, 268 s.
ISBN 83-7006-048-X
Patrz poz. 67.
252. | emmanuel renault • Święta Teresa z Avila
(Ste Therèse d’Avila et l’expérience mystique)
Tłum. Janina Fenrychowa
88
19 83
Opr. graf. Zofia Darowska
152 s., fotografie
ISBN 83-7006-096-X
Sylwetka wielkiej świętej, Doktora Kościoła, reformatorki klasztorów karmelitańskich działającej
w Hiszpanii w XVII wieku; jej życie i dzieło ukazane na tle ówczesnych czasów. Książka została
uzupełniona o krótki wybór tekstów Świętej oraz chronologię jej życia.
253. | stefan swieawski • Święty Tomasz na nowo odczytany. Wykłady w Laskach
Opr. graf. Noemi
224 s.
ISBN 83-7006-120-6
Autor, znakomity znawca filozofii średniowiecza, w oparciu o wykłady głoszone do sióstr franciszkanek prowadzących zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą, przedstawia zwięźle
i przystępnie zarys filozofii Akwinaty.
254. | tomasz z akwinu • Ewangelia Ojców Kościoła
Wybór, tłum. i wstęp Jacek Salij OP
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
268 s.
ISBN 83-7006-080-3
Fragmenty dzieła z początków XII wieku zwanego Catena aurea („Złoty łańcuch”), w którym
św. Tomasz zgromadził cytaty z pism Ojców Kościoła stanowiące komentarz do czterech ewangelii
i przeznaczone głównie dla kaznodziejów. Nasz wybór zawiera teksty do Ewangelii św. Mateusza.
Każdy, kto chce głębiej poznać ewangelię, znajdzie w książce skarby literatury patrystycznej.
255. | adam zagajewski • Cienka kreska
Opr. graf. Jacek Gaj
180 s.
ISBN 83-7006-088-9
W 1978 r. wydaliśmy zbiór szkiców literackich tego wybitnego pisarza średniego pokolenia (patrz
poz. 187). Tu autor „cienką kreską” rysuje zagraniczne przeżycia młodego Polaka.
256. | czesław zgorzelski • Mistrzowie i ich dzieła
Indeks Barbara Poźniakowa
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
206 s., fotografie
ISBN 83-7006-128-1
Zbiór sylwetek dziesięciu uczonych, z którymi zetknął się autor – długoletni profesor filologii polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Są to profesorowie: Marian Zdziechowski, Stanisław Pigoń, Manfred Kridl,
Konrad Górski, Wacław Borowy, Tadeusz Makowiecki, Karol W. Zawodziński, Tadeusz Mikulski, Maria
Dłuska i Kazimierz Wyka. To piękna lekcja humanizmu zarówno autora, jak i bohaterów jego książki.
257. | tadeusz ychiewicz • Dom Ojca: Rok Mateusza, Rok Marka, Rok Łukasza
Opr. graf. Zofia Darowska
Wyd. 2, 542 s.
ISBN 83-7006-040-4
Wznowienie (w jednym woluminie) trzech tomików wydanych przez Znak w latach 1973–75, zawierających rozważania i refleksje Tadeusza Żychiewicza na temat niedzielnych czytań liturgicznych.
Patrz poz. 141, 155, 165.
1984
poz. 258–269
1 9 84
258. | ian g. barbour • Mity, modele, paradygmaty. Studium porównawcze nauk przyrodniczych i religii
(Myths, Models and Paradigms. A Comparative Study in Science and Religion)
Tłum. Marek Krośniak
Posłowie Józef Życiński
Indeks Józef Kozak
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
172 s.
ISBN 83-7006-168-0
Autor, fizyk i teolog, jest profesorem w Carleton College (USA). Książka bardzo przystępnie omawia kluczowe punkty współczesnej filozofii nauki i pogłębia jej perspektywy własną, teologiczną
refleksją autora.
259. | władysław bartoszewski • 1859 dni Warszawy
Wstęp Aleksander Gieysztor
Bibliografia prac autora Zofia Steczkowicz-Sajdera
Indeks Zofia Bartoszewska
Opr. graf. Ewa Frysztak
Wyd. 2, przejrzane i uzupełnione, 820 s, tw. opr., obwoluta., fotografie
ISBN 83-7006-152-4
Patrz poz. 142.
260. | s. małgorzata borkowska • Dekret w niebieskim ferowany parlamencie. Wybór testamentów
z XVII–XVIII wieku
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
210 s., ilustracje
ISBN 83-7006-081-1
Wybór testamentów z XVII i XVIII wieku, poprzedzony barwnym opisem sylwetek i losów życia
piszących owe testamenty, ich powiązań rodzinnych i sąsiedzkich.
261. | antoni gołubiew • Szaja Ajzensztok. Trzy świeczniki siedmioramienne
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
280 s.
ISBN 83-7006-145-1
Rodzaj „udramatyzowanej kroniki” obejmującej czasy zaborów poprzez I wojnę światową i niepodległe dwudziestolecie – do roku 1939 i wtargnięcia Niemców do Nowego Targu, gdzie głównie
toczy się akcja. Szeroki „fresk”, oparty na gruntownie przebadanych realiach, pokazujący życie
tytułowego bohatera – Żyda i w równej mierze Polaka.
262. | michał heller • Usprawiedliwienie wszechświata
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
108 s.
ISBN 83-7006-184-2
Książka składa się z trzech części: Z genealogii myślenia – „korzenie”, usprawiedliwienie „wszystkiego, co jest”; Wszechświat i sens – pytanie o sens wszechświata w kontekście współczesnej
kosmologii; Rozważania o stworzeniu – próba przemyślenia od nowa chrześcijańskiej doktryny
o stworzeniu.
91
1 9 84
263. | jan paweł ii • Druga pielgrzymka do Polski. Przemówienia. Homilie. 16 VI 1983 – 22 VI 1983
Opr. graf. Zofia Darowska
234 s., fot. na frontispisie
ISBN 83-7006-009-9
Autoryzowane teksty wszystkich przemówień papieskich uzupełnione szczegółowym kalendarzem
pobytu w Polsce.
264. | zdzisław łapiski • Norwid
Opr. graf. Zofia Darowska
Wyd. 2, 178 s., karton, obwoluta, repr. rys. Norwida
ISBN 83-7006-001-3
Patrz poz. 107.
265. | ks. mieczysław maliski • Jezus i Ty
Opr. graf., ilustracje Alina Kalczyńska
Wyd. 2, zmienione, 96 s., tw. opr.
Książka dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Liczne modlitwy i teksty pieśni i piosenek religijnych.
Patrz poz. 14.
266. | Sens choroby, sens śmierci, sens życia
Praca zbiorowa pod red. Haliny Bortnowskiej
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 2, zmienione, 496 s.
ISBN 83-7006-065-X
W tej edycji dodano List apostolski Salvifici doloris Jana Pawła II oraz Statut krakowskiego
„Hospicjum”.
Patrz poz. 195.
267. | jerzy stempowski • Eseje
Wybór i wstęp Wojciech Karpiński
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
376 s.
ISBN 83-7006-136-2
Wybór z dwóch tomów, wydanych pierwotnie przez Instytut Literacki w Paryżu: Eseje dla Kassandry i Od Berdyczowa do Rzymu – zmarłego na emigracji klasyka eseistyki polskiej XX wieku, przez
dziesięciolecia nieobecnego w PRL-owskiej historii literatury.
268. | jan józef szczepaski • Nasze – nie nasze
Opr. graf. i fotografie Zbigniew Łagocki
112 s., 44 fotografie
ISBN 83-7006-192-3
Książka-album składająca się z dwóch części: Grecja i Meksyk, jest owocem oddzielonych
upływem wielu lat podróży do krajów o zupełnie odrębnej kulturze, ale wspólnej „ludzkiej
kondycji”.
92
1 9 84
269. | W obliczu wojny. Z prasy polskiej 1939 roku
Wybór i opr. redakcja miesięcznika „Znak”
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
350 s.
ISBN 83-7006-160-5
Wybór artykułów prasowych ilustrujących nastroje w Polsce w miesiącach poprzedzających wybuch
II wojny światowej.
1985
poz. 270–281
1 9 85
270. | jan błoski • Kilka myśli, co nie nowe
Opr. graf. Romuald Dziurosz
204 s.
ISBN 83-7006-121-4
Autor – krytyk literacki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozważa m.in. kwestie: „Czy ścieżki
sztuki rozeszły się naprawdę z przeświadczeniami wiary? Czy słuszne jest mniemanie, że literatura
nie potrafi dziś wyrazić świadomości wspólnoty? Jaki jest udział literatury we współczesnej kulturze?
W jaki sposób uwikłana jest w problemy edukacji i wychowania?” (ze Wstępu autora). Książka
zawiera także eseje o K.L. Konińskim, Bolesławie Micińskim, Kazimierzu Wyce.
271. | władysław czapliski • Zarys dziejów Polski do roku 1864
Indeksy Józef Kozak
Opr. graf. Zofia Darowska
550 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje, mapy, indeks, bibliografia
ISBN 83-7006-033-1
Zwięźle napisana historia Polski od czasów najdawniejszych do upadku powstania styczniowego,
z szerokim uwzględnieniem roli chrześcijaństwa w dziejach naszego kraju.
272. | maciej kozłowski • Krajobrazy przed bitwą
Opr. graf. Romuald Dziurosz
198 s., bibliografia
ISBN 83-7006-129-X
Książka zawiera trzy obszerne szkice, które są próbą zarysowania sytuacji poprzedzających trzy
zrywy z lat niewoli: część pierwsza maluje czasy pierwszego rozbioru i konfederacji targowickiej,
część druga – rewolucję moralną, która poprzedziła powstanie styczniowe, część trzecia to wymarsz
I Kadrowej do walki o niepodległość.
273. | jean-marie lustiger • Kazania paryskiego proboszcza
(Sermons d’un curé de Paris)
Tłum. Maria Tarnowska
Opr. graf. Zofia Darowska
292 s.
ISBN 83-7006-026-9
Wybrane homilie niedzielne i świąteczne kardynała Lustigera z okresu, gdy był proboszczem
w jednym z paryskich kościołów, zawsze nawiązujące do Ewangelii. Naukę poprzedza odpowiedni
tekst Pisma Świętego.
274. | hanna malewska • Panowie Leszczyńscy
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
Wyd. 2, 404 s.
ISBN 83-7006-017-X
Patrz poz. 13.
275. | Muza chrześcijańska. T. I: Wschód chrześcijański. Poezja armeńska, syryjska i etiopska. Ojcowie żywi, t. VI
Red. i opr. ks. Marek Starowieyski
Wstępy ks. Marek Starowieyski, Andrzej Mandalian, ks. Wincenty Myszor, ks. Stanisław Kur
Posłowie Józef Reczek
Opr. graf. Zofia Darowska
95
1 9 85
376 s.
ISBN 83-7006-089-7
Pierwszy tom poetyckiego cyklu serii pism Ojców Kościoła. Teksty pełne urody i mądrości teologicznej w znakomitych przekładach.
Tom zawiera m.in. słynny syryjski Hymn o perle w przekładzie Czesława Miłosza i Ody Salomona
w przekładzie Anny Kamieńskiej.
Pozostałe tomy serii patrz poz. 180, 191, 199, 223, 242, 298, 325, 392, 422, 591.
276. | reinhold niebuhr • Poza tragizmem. Eseje o chrześcijańskiej interpretacji historii
(Beyond Tragedy. Essay on the Christian Interpretation of History)
Tłum. Adam Szostkiewicz
Opr. graf. Romuald Dziurosz
ISBN 83-7006-169-9
196 s.
„Chrześcijańską wizję historii cechuje tragizm o tyle, że uznaje ona zło za nieunikniony składnik
najwyższych nawet przedsięwzięć ducha. Wykracza ona poza tragizm o tyle, że nie uważa zła za
właściwość samej egzystencji, lecz za coś ostatecznie poddanego dobremu Bogu” (ze Wstępu).
Autor był jednym z czołowych amerykańskich filozofów i protestanckich teologów; to klasyczna
już pozycja w światowej literaturze o chrześcijańskim rozumieniu dziejów.
277. | Pasterze wiernych Słowian: święci Cyryl i Metody
Wybór, tłum. i opr. Aleksander Naumow
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
156 s.
ISBN 83-7006-185-0
Wybór obejmuje główne utwory starosłowiańskie związane z braćmi Konstantynem (Cyrylem)
i Metodym oraz ich misją. Na końcu książki znajdują się informacje o autorach związanych
z działalnością Świętych Braci.
278. | ks. jan piwowarczyk • Wobec nowego czasu. Z publicystyki 1945–1950
Wybór i red. Jerzy Kołątaj
Wstęp Jerzy Turowicz
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
442 s., tw. opr., obwoluta, fot. na frontispisie
Wybór tekstów pierwszego redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego” w latach 1945–1951,
jednego z najznakomitszych publicystów katolickich swojego czasu. Książka traktuje m.in. o zagadnieniach ustrojowych, państwie, własności, wychowaniu. Świetny polemista znany był z dyskusji
z marksistami, co również znalazło tu odbicie. Tom pokazuje ważny fragment historii lat powojennych, jest też po trosze monografią „Tygodnika Powszechnego”, a także popularnym i zarazem
precyzyjnym wykładem ważnych elementów społecznej nauki Kościoła.
279. | emanuel mateusz rostworowski • Popioły i korzenie. Szkice historyczne i rodzinne
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
568 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje, indeks osób, mapy, drzewa genealogiczne rodzin Moszyńskich,
Popielów, Dunin-Borkowskich, Rostworowskich
ISBN 83-7006-025-0
Autor, syn dramaturga Karola Huberta Rostworowskiego, historyk, podzielił książkę niejako
na dwie części: „publiczną” i „prywatną” – są one jednak ściśle złączone ze sobą epoką polskiej katastrofy XVIII wieku, przechodzą w wiek XIX, a nawet początki XX, obejmują więc
okres niewoli, walk powstańczych i odzyskania niepodległości. Rostworowski odzwierciedlił
96
1 9 85
w historyczno-rodzinnej opowieści „losy i postawy pogrobowców szlacheckiej Rzeczypospolitej,
których jeszcze na początku XX wieku nazywano obywatelami ziemskimi lub po prostu obywatelami” (z Przedmowy autora).
280. | stanisław vincenz • Powojenne perypetie Sokratesa
Red. Marek Klecel
Posłowie Zygmunt Kubiak
Opr. graf. Romuald Dziurosz
362 s.
ISBN 83-7006-177-X
Książka, którą sam autor (1888–1971), zmarły na emigracji, nazwał humoreską filozoficzną, zasadza
się na fikcji: Sokrates nie umiera w więzieniu, lecz zostaje wywieziony jako uchodźca z powodu
niespodziewanego najazdu Scytów. Vincenz książki nie ukończył – żona i syn pisarza w oparciu
o notatki przygotowali książkę do wydania. Znakomita proza Vincenza pełna jest odniesień do
teraźniejszości.
281. | józef yciski • Teizm i filozofia analityczna. T. I
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
240 s.
ISBN 83-7006-074-9
Druga – po szeroko czytanym dziele pt. Język i metoda – wydana w Znaku filozoficzna książka
profesora Papieskiej Akademii Teologicznej i Częstochowskiego Seminarium Duchownego.
1986
poz. 282–292
1 9 86
282. | anna borkowska • Bożek templariuszy
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
168 s.
ISBN 83-7006-106-0
Osadzona zarazem w apokryfach starych kronik i w czasie ostatniej wojny dziwna historia – przypowieść o poszukiwaniu rzekomego „bożka” templariuszy, tajemniczego obrazu, który zawędrował
do Polski…
283. | karol górski • Zarys dziejów duchowości w Polsce
Opr. graf. Zofia Darowska
400 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje, indeks nazwisk
ISBN 83-7006-137-0
Autor przedstawia w rozwoju historycznym to, co stanowi istotę Kościoła żywego: duchowość, myśl
ascetyczną i mistyczną, stosunek ludzi do Boga, postaci wybitne i zasłużone dla pogłębiania religijności polskiej na przestrzeni prawie tysiąclecia, jak też określone „style” tej religijności. W książce
zamieszczono piękne fragmenty pism polskich pisarzy ascetyczno-mistycznych, encyklopedię
dziejów Polski, dziejów Kościoła w Polsce i jego duchowości.
284. | jerzy kłoczowski, lidia müllerowa, jan skarbek • Zarys dziejów Kościoła katolickiego
w Polsce
Red. Jerzy Kłoczowski
Zestawienie chronologiczne Adam Chruszczewski
Wybór fotografii Juliusz A. Chróścicki
Opr. map Maria Juran oraz Teresa Bednara, Bogdan Jończyk, Zofia Żuchowska
Opr. graf. Zofia Darowska
472 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje, mapy, indeksy
ISBN 83-7006-153-2
Książka, ujmująca w syntetycznym skrócie historię Kościoła katolickiego w Polsce, daje podstawowe informacje i ułatwia wyrobienie sobie poglądu na główne etapy przemian. Teksty ułożone
zostały chronologicznie: Średniowiecze i Rzeczpospolita, Okres niewoli, Dwudziestolecie międzywojenne – każda część poprzedzona wskazówkami bibliograficznymi. Książkę uzupełniają liczne mapy,
wykresy, statystyki oraz znakomita tablica chronologiczna, ułatwiająca osadzenie poszczególnych
wydarzeń w historii.
285. | józef kudasiewicz • Biblia – historia – nauka. Rozważania i dyskusje biblijne
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 2, poprawione i poszerzone, 432 s.
ISBN 83-7006-011-0
Patrz poz. 181.
286. | henri de lubac • O naturze i łasce
(Petite cathéchèse sur nature et grâce)
Tłum. Janina Fenrychowa
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
208 s.
ISBN 83-7006-010-2
Ze wstępu autora: „Książka jest po prostu próbą wyjaśnienia pewnych elementarnych pojęć, stanowiących podstawę naszej wiary i decydujących w sposób ukryty o codziennym ukierunkowaniu
naszych myśli i czynów”.
99
1 9 86
287. | bronisław maj • Zmęczenie
Posłowie Stanisław Barańczak
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
48 s.
ISBN 83-7006-154-0
Wiersze poety krakowskiego z lat 1979–1986. Oto wiersz zamykający tomik:
„Zanim osądzisz, zanim potępisz
i odwrócisz się, pamiętaj: także teraz
i właśnie takiego kocha
mnie Bóg”.
288. | thomas merton • Wybór wierszy
Wybór i red. Jerzy Illg
Tłum. Tadeusz Ross oraz Joanna Gromek, Krystyna Horodyska-Poborska, Jerzy Illg, Tadeusz Kęsik,
Jan Leszcza, Czesław Miłosz, Jerzy S. Sito, Tadeusz Sławek, Teresa Truszkowska
Opr. graf. Romuald Dziurosz
132 s.
ISBN 83-7006-105-2
Autor (1915–1968), trapista z Gethsemani (USA), znany ze swej bogatej działalności pisarskiej
(autobiografia Siedmiopiętrowa góra, liczne książki z dziedziny życia wewnętrznego, m.in. Posiew
kontemplacji, Nikt nie jest samotną wyspą, Znak Jonasza), jest również głębokim, niekonwencjonalnym poetą.
289. | jules monchanin, henri le saux • Benedyktyński aśram
Wybór, opr., tłum. i wstęp Janina Mroczkowska
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
156 s., fotografie
ISBN 83-7006-042-0
Druga, po Złotej nici Griffithsa, książka o dziele benedyktynów w Indiach, a także o modlitwie
i kontemplacji, w których tradycje hinduizmu mogą się spotkać z chrześcijaństwem. Wstęp
i chronologia zwięźle przypominają dzieje niezwykłego aśramu – przykładu duchowej współpracy
benedyktyńskiego życia monastycznego z duchowym dziedzictwem Indii.
290. | zenon szpotaski • O wolności myślenia
Wybór, opr. i wstęp Andrzej Sulikowski
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
316 s.
ISBN 83-7006-186-9
Autor (1919–1976), humanista o ogromnej i wszechstronnej erudycji, był znany tylko z miesięczników
„Znak” i „Więź”, gdzie pisywał zebrane w tomie eseje. Teksty te zadziwiają oryginalnością myślenia
i rozległością horyzontów filozoficznych, historycznych czy politycznych. Autor odczytuje w nowy
sposób tak różnych pisarzy, jak Dostojewski, Prus, Sienkiewicz, Gombrowicz i Parnicki.
291. | karol wojtyła (andrzej jawie, a.j., stanisław andrzej gruda, piotr jasie) • Poezje
i dramaty
Wybór i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz
Wstęp Marek Skwarnicki
Red. filolog. Jan Okoń
100
1 9 86
Opr. graf. Zofia Darowska
Wyd. 2, 420 s.
ISBN 83-7006-075-7
Patrz poz. 206.
292. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 1, 760 s.
ISBN 83-7006-138-9
Są to wydane w jednym tomie medytacje biblijne pisane dla czytelników „Tygodnika Powszechnego”
w rubryce „Stare Przymierze”, osnute wokół kolejnych ksiąg Starego Testamentu: Genesis, Exodus,
Kohelet, Hiob, Syracydes, Rut, Dawid, Salomon i Prorocy. Zamiast pracy naukowej, powstała raczej
próba egzystencjalnego rozumienia Biblii napisana piórem wnikliwego czytelnika i komentatora.
A niezwykła popularność owej doskonałej publicystyki religijnej wynika również z nieomijania
trudnych i kontrowersyjnych pytań.
Patrz poz. 170, 179, 197, 218, 235.
1987
poz. 293–312
1 9 87
293. | hannah arendt • Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła
(Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil)
Tłum. Adam Szostkiewicz
Opr. graf. Romuald Dziurosz
410 s.
ISBN 83-7006-027-7
Książka stanowi relację z procesu zbrodniarza wojennego Eichmanna, który odbył się w Jerozolimie
w 1961 r. Autorka, analizując przebieg tego procesu, usiłuje zgłębić mechanizm zbrodni popełnionych przez tzw. zwykłych ludzi. Książka jest ważnym dokumentem do dziejów XX wieku i zarazem
rozjaśnia podstawowe dla człowieka i społeczeństwa zagadnienia moralne.
294. | rafał marceli blüth • Pisma literackie
Red. Piotr Nowaczyński
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
368 s.
ISBN 83-7006-034-X
Pierwsze wydanie najcenniejszych pism literackich historyka, krytyka, badacza zagadnień religijnych,
społecznych i politycznych, znawcy Mickiewicza, Conrada i literatury rosyjskiej – zamordowanego
w 1939 r. przez Niemców. Książka zawiera również kronikę życia i twórczości oraz pełną bibliografię
prac Blütha i publikacji o autorze.
295. | jerzy bukowski • Zarys filozofii spotkania
Opr. graf. Adam Rąpalski
320 s.
ISBN 83-7006-194-X
Autor analizuje spotkanie jako wydarzenie zachodzące pomiędzy osobami, a także jako kategorię filozoficzną. Nawiązuje do dorobku filozofów zajmujących się intersubiektywnością, a także stara się prześledzić fenomen spotkania w opisach literackich; odwołuje się też do własnych intuicji i spostrzeżeń.
296. | Chrystianizacja Litwy
Praca zbiorowa
Red. i wstęp Jerzy Kłoczowski
Indeks Józef Kozak
Opr. graf. Romuald Dziurosz
352 s.
ISBN 83-7006-082-X
Książka zawiera trzy podstawowe prace: Zenonasa Ivinskisa, Litwa w dobie chrztu i unii z Polską;
ks. Jana Fiałka, Kościół rzymskokatolicki na Litwie oraz Zbysława Wojtkowiaka, Chrystianizacja
Litwy w historiografii polskiej ostatniego czterdziestolecia.
297. | jacek czajowski, jacek m. majchrowski • Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej
Opr. graf. Lucyna Kubik
168 s.
ISBN 83-7006-170-2
Sylwetki zapomnianych niekiedy polityków, z różnych ugrupowań. Sylwetki te ustawiono w kolejności schodzenia ze sceny politycznej. Oto one: Adam Skwarczyński, Walery Sławek, Wojciech
Korfanty, Maciej Rataj, Mieczysław Niedziałkowski, Stanisław Thugutt, Roman Rybarski, Stanisław Dubois, Stanisław Grabski, Alfred Fiderkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski i Karol Popiel. Tekst
uzupełnia słownik osób występujących w książce.
103
1 9 87
298. | Eucharystia pierwszych chrześcijan. Ojcowie Kościoła nauczają o Eucharystii. Ojcowie żywi, t. VII
Wybór i opr. ks. Marek Starowieyski
Wstępy ks. Marek Starowieyski, ks. Jan Miazek, ks. Andrzej Luft
Indeksy Czesław Mazur
Opr. graf. Zofia Darowska
478 s.
ISBN 83-7006-146-X
Siódmy tom serii pism Ojców Kościoła, wprowadzającej czytelnika w nieprzebrane bogactwo
piśmiennictwa wczesnochrześcijańskiego. Wstęp mówi o Eucharystii, Mszy św. i kościołach
pierwszych chrześcijan. Teksty zostały zgrupowane w czterech częściach: Nad misterium Eucharystii,
Komentarze Ojców Kościoła do eucharystycznych tekstów Pisma Św., Ojcowie Kościoła objaśniają poszczególne części Mszy św., Pobożność eucharystyczna. Tom uzupełnia słownik autorów oraz indeksy:
biblijny i rzeczowy.
Pozostałe tomy patrz poz. 180, 191, 199, 223, 242, 275, 325, 392, 422, 591.
299. | antoni gołubiew • Listy do przyjaciela. Gdy chcemy się modlić
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Wyd. 2, 316 s.
ISBN 83-7006-091-9
Patrz poz. 1.
300. | henryk grynberg • Kadisz
Opr. graf. Romuald Dziurosz
144 s.
ISBN 83-7006-195-8
Autor, od 1967 r. mieszkający w USA, twórca kilkunastu powieści i tomów poezji, laureat
Nagrody Kościelskich, przedstawia w swojej minipowieści środowisko powojennej emigracji
żydowskiej w Stanach Zjednoczonych, trudności adaptacyjne i wysiłek zachowania własnej
tożsamości.
301. | hanna malewska • O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945–1976)
Przygotowanie i wstęp Andrzej Sulikowski
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
Wyd. 2, zmienione i poszerzone, 492 s.
ISBN 83-7006-043-9
Patrz poz. 213.
302. | jacek moskwa • Antoni Marylski i Laski
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
308 s., fotografie, indeks
ISBN 83-7006-090-0
Duchowa biografia bohatera książki po młodzieńczym okresie „burzy i naporu” (pasjonującym!)
splotła się z historią dzieła Lasek, zakładu dla ociemniałych, prowadzonego przez ss. franciszkanki,
jednego z najważniejszych i najmocniej promieniujących ośrodków polskiego katolicyzmu w tym
stuleciu. Antoni Marylski (1894–1973), wyświęcony na księdza dwa lata przed śmiercią, był współtwórcą i filarem tego dzieła. Książka bogato udokumentowana cytatami z listów i zebranymi przez
autora relacjami osób z kręgu Lasek.
104
1 9 87
303. | beata obertyska • Grudki kadzidła
Opr. i wstęp Wojciech Ligęza
Opr. graf., ilustracje Teresa Stankiewicz
132 s.
ISBN 83-7006-108-7
Udostępniony dopiero po śmierci Obertyńskiej (1898–1980), poetki, powieściopisarki, autorki
wspomnień Z domu niewoli, zmarłej na emigracji, zbiór około 200 religijnych czterowierszy, dających przejmujące i dojrzałe poetycko świadectwo osobistego obcowania z prawdami wiary. Ta
niewielka książeczka może być swoistym modlitewnikiem pobudzającym do poszukiwań drogi
do świętości.
304. | leszek prorok • Inicjacje conradowskie
Opr. graf. Romuald Dziurosz
156 s.
ISBN 83-7006-178-8
Tom szkiców znanego prozaika (1919–1984), wiceprezesa Związku Literatów Polskich za kadencji
J.J. Szczepańskiego, dokumentujący fascynację autora życiem i dziełem Conrada.
305. | elbieta sujak • Rozważania o ludzkim rozwoju
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Wyd. 3, uzupełnione, 280 s.
ISBN 83-7006-083-8
Patrz poz. 162, 178.
306. | stefan swieawski • U źródeł nowożytnej etyki. Filozofia moralna w Europie XV wieku
Opr. indeksów Tadeusz Urbaniak
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
360 s.
ISBN 83-7006-018-8
Tom, choć stanowi samoistną całość, jest zwieńczeniem monumentalnych, liczących sześć woluminów Dziejów filozofii europejskiej XV wieku. W niezwykle precyzyjnym wywodzie autor analizuje
najpierw zagadnienia etyki indywidualnej, a więc kontrowersje wokół roli doczesności, przeciwstawienie kontemplacji i czynu, typologię cnót, sposób rozumienia szczęścia i grzechu – następnie
przechodzi do etyki wspólnotowej, pisząc o prawie, o etyce gospodarczej, społecznej, politycznej.
Ta szeroka panorama pozwala w myśli XV wieku dostrzec, jak pisze autor, „korzenie i zarodki
wszystkich prawie orientacji etycznych, typowych dla czasów, w jakich żyjemy”.
307. | ewa szumaska • Bizary
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
268 s.
ISBN 83-7006-059-5
Zbeletryzowane reportaże-refleksje są owocem podróży autorki po wszystkich prawie kontynentach (głównie Trzeciego Świata) i pokazują „dziwaczności” (franc. bizarrerie) ludzkich obyczajów
i losów.
308. | max thurian • O Eucharystii i modlitwie
(Le mystère de l’eucharistie; L’homme moderne et la vie spirituelle)
Tłum. Maria Tarnowska
105
1 9 87
Wstęp bp Marian Jaworski
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
180 s.
ISBN 83-7006-099-4
Tom zawiera dwa studia: Tajemnica Eucharystii. Spojrzenie ekumeniczne oraz Człowiek współczesny
i życie wewnętrzne. Autor, ur. w 1921 r., pastor protestancki, jest współzałożycielem wspólnoty
w Taizé, teologiem głęboko zaangażowanym w działalność ekumeniczną. Część pierwsza książki,
wedle słów autora, „zbiera elementy wspólnej wiary”, nie zacierając różnic między rozłączonymi
Kościołami. Studium drugie to zwięzła, a zarazem przenikliwa „szkoła modlitwy”, osadzona w konkrecie dzisiejszego życia codziennego.
309. | henryk wereszycki • Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
424 s.
ISBN 83-7006-002-1
Zbiór esejów nestora historyków polskich, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Teksty zgrupowano w pięciu częściach: polskie powstania i ich ocena, dzieje Niemiec od Bismarcka do Hitlera,
Galicja i liberalizm polityczny ostatnich lat monarchii habsburskiej, krytyka polskiej historiografii
lat 50. – to tematy centralne. Obok nich w książce znalazły się recenzje, sylwetki historyków, artykuły rocznicowe.
310. | alfred n. whitehead • Nauka i świat nowożytny
(Science and the Modern World)
Tłum. i wstęp Maciej Kozłowski, Marek Pieńkowski OP
Słownik terminów filozoficznych Marek Pieńkowski OP
Opr. graf. Romuald Dziurosz
296 s.
ISBN 83-7006-162-1
Pierwsza próba przedstawienia polskiemu czytelnikowi jednego z najwybitniejszych myślicieli
XX wieku. Autor, (1861–1947) matematyk i filozof, profesor Cambridge (Anglia) i Uniwersytetu Harvarda, podjął próbę ukazania wzajemnych związków myśli naukowej, filozoficznej,
religijnej, nawet estetycznej. Książka ta powstała z początkiem lat dwudziestych, zachowała
jednak pełną aktualność, także dlatego, że poszukiwanie nowych interpretacji rzeczywistości
autor sytuuje w podwójnej niejako perspektywie – historii i metafizyki. Dołączony słownik
podstawowych terminów filozoficznych używanych przez Whiteheada ułatwia zrozumienie
trudniejszych fragmentów.
311. | maciej włodarski • Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI wieku
Opr. graf. Romuald Dziurosz
300 s., ilustracje, indeksy, bibliografia
ISBN 83-7006-097-8
Nowatorska na naszym gruncie książka pokazuje, jak w oparciu o rozpowszechnione w całej
Europie traktaty o „dobrej śmierci” ćwiczyli się w „sztuce umierania” Polacy żyjący na przełomie
średniowiecza i renesansu. Kamieniem probierczym każdej kultury jest jej stosunek do śmierci.
Książka Włodarskiego, po pierwsze, ukazuje nam kulturę staropolską w tej perspektywie, po wtóre – pozwala pogłębić nasz własny stosunek do tego fundamentalnego zagadnienia.
106
1 9 87
312. | jacek woniakowski • Świeccy
Opr. graf. Zofia Darowska
140 s.
ISBN 83-7006-107-9
W związku z ożywieniem ruchu świeckich w Kościele i Synodem Biskupów poświęconym świeckim – autor, korespondent „Tygodnika Powszechnego” na trzeciej Sesji Soboru Watykańskiego II
oraz uczestnik ostatniego Kongresu laikatu (1967), przypomina atmosferę tych wydarzeń i wciąż
żywe, płynące z nich wnioski. Na książkę składają się m.in. szkice: Historia wzajemnych stosunków
między laikatem i duchowieństwem, Czego świeccy oczekują od księży?
1988
poz. 313–334
1 9 88
313. | ks. adam boniecki mic • Notes rzymski. Tom I: Listopad 1979–listopad 1981
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
292 s.
ISBN 83-7006-044-7
Książka zawiera korespondencje, które od 1979 roku autor przesyłał do „Tygodnika Powszechnego”, towarzysząc Papieżowi jako redaktor polskiego wydania „L’Osservatore Romano” lub – podczas papieskich podróży – jako wysłannik „Tygodnika”. Pisane na gorąco,
pod wrażeniem tego, co się właśnie działo, wnoszą nowe elementy do obrazu pontyfikatu
Jana Pawła II, a także dotykają ważnych spraw Kościoła powszechnego i różnych Kościołów
lokalnych.
314. | stefan chaskielewicz • Ukrywałem się w Warszawie. Styczeń 1943 – styczeń 1945
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
196 s.
ISBN 83-7006-029-3
Autor, któremu udało się wydostać z getta warszawskiego, ukrywał się po „aryjskiej stronie” aż
do wybuchu Powstania Warszawskiego. Po upadku powstania nie opuścił Warszawy, ukrywając
się aż do chwili oswobodzenia miasta. Sposób relacjonowania tych przeżyć – rzeczowy, dokładny,
niemal oschły – pogłębia tragiczną wymowę opisywanych faktów. Drugą część książki stanowią
rozmowy autora z osobami, które doświadczyły podobnych losów.
315. | tadeusz chrzanowski • Wędrówki po sarmacji europejskiej
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
336 s., fotografie
ISBN 83-7006-130-3
Książka jest zbiorem rozprawek naukowych i esejów literackich. Ogniskują się one wokół niezwykłego fenomenu tzw. sarmatyzmu, który autor starał się na nowo zinterpretować i dostrzec
w możliwie szerokiej perspektywie kulturowej. W książce znalazły się m.in. eseje: Sarmatów drogi
ku Europie, Portret sarmacki, Ciało sarmackie, Sarmacka eschatologia.
316. | Cierpienie ma tysiąc twarzy. Jan Paweł II i chorzy
Wybór, wstęp i opr. Zdzisław Ryn
Opr. graf. Grażyna Ryn
392 s.
ISBN 83-7006-124-9
Część pierwsza zawiera kazania, homilie i przemówienia Jana Pawła II do chorych, upośledzonych i cierpiących, wygłoszone w czasie Jego pielgrzymowania. Część druga stanowi wybór relacji,
sprawozdań, a przede wszystkim osobistych refleksji chorych, którzy przeżyli bezpośrednie lub
pośrednie spotkanie z Janem Pawłem II.
317. | jan paweł ii • Trzecia pielgrzymka do Polski. Przemówienia. Homilie. 8 VI 1987–14 VI 1987
Opr. graf. Zofia Darowska
Fot. na frontispisie Stanisław Markowski
220 s.
ISBN 83-7006-020-X
Kolejna książka „białej” serii papieskiej, stanowiąca zapis wszystkich wygłoszonych podczas pielgrzymki tekstów.
109
1 9 88
318. | tomasz jastrun • Węzeł polski. Wiersze stare i nowe
Opr. graf. Romuald Dziurosz
108 s.
ISBN 83-7006-013-7
Wiersze Tomasza Jastruna ukazujące się w „drugim obiegu” pod pseudonimem Te-Jot były jednym z najważniejszych przykładów poezji zaangażowanej, dającej świadectwo ponurym czasom
stanu wojennego i lat oporu wobec zniewolenia społeczeństwa przez komunistyczną dyktaturę.
Wydanie tych wierszy w 1988 roku było sukcesem i umożliwiło im dotarcie do szerszego kręgu
odbiorców.
319. | leszek kołakowski • Jeśli Boga nie ma. O Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak
zwanej filozofii religii
(Religion. If there is no God…)
Tłum. Tadeusz Baszniak, Maciej Panufnik
Opr. graf. Romuald Dziurosz
245 s.
ISBN 83-7006-147-8
Autoryzowany przekład z angielskiego wydania, książki uznanej za jedną z najważniejszych publikacji filozoficznych ostatnich lat. Autor rozpatruje formułowane na przestrzeni wieków argumenty
za i przeciw istnieniu Boga, podejmując newralgiczne punkty refleksji nad tajemnicą zła, językiem
religijnym, doświadczeniem mistycznym, próbami racjonalnego uzasadnienia istnienia Absolutu.
Precyzyjny i jasny opis różnych opozycji między wiedzą i wiarą jest równocześnie fascynującą
diagnozą świadomości dzisiejszego człowieka i jego sytuacji duchowej.
320. | stanisław kutrzeba • Polska odrodzona 1914–1939
Przejrzał, uzupełnił i do druku przygotował Stanisław Grodziski
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Fot. na frontispisie T. Wilczyński
306 s.
ISBN 83-7006-092-7
Autor (1876–1946), znakomity historyk, badacz dziejów ustroju i prawa Polski, profesor i rektor
UJ, prezes PAU, współpracownik „Tygodnika Powszechnego” w jego początkach, pierwszą wersję
książki zaczął pisać już we wrześniu 1920 r. Stanowi ona próbę obiektywnego opisu świeżych jeszcze
wydarzeń, dzięki którym Polska odzyskała i utrzymała niepodległość.
321. | jií langer • Dziewięć bram do tajemnic chasydów
(Devet bran. Chasidù tajemstvi. Podstawa tłumaczenia: Nine gates to the Chassidic Mysteries. Translated by Stephen Jolly)
Tłum. Anna Golewska
Redakcja, porównanie z oryginałem czeskim, słownik osób Józef Kozak
Konsultacja naukowa Henryk Piasecki
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
324 s.
ISBN 83-7006-139-7
Książka jest bardzo autentycznym przyczynkiem do historii Żydów – chasydów z galicyjskich
miasteczek, jak Bełz, Ropczyce, Leżajsk, Kock. Ukazuje mistyczną rzeczywistość świata chasydów,
która mogła istnieć tylko w zupełnej izolacji od świata i czasu, w biedzie, która wszystkich zrównuje,
w wolności i majestacie Bożym.
110
1 9 88
322. | henri de lubac • Katolicyzm. Społeczne aspekty dogmatu
(Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme)
Tłum. Maria Stokowska
Opr. graf. Jacek Cholewczuk
Wyd. 2, uzupełnione, 352 s.
ISBN 83-7006-074-9
Patrz poz. 12.
323. | jacques maritain • Pisma filozoficzne
(Challenges and Renewals. Selected readings edited by Joseph W. Evans and Leo R. Ward)
Tłum. Janina Fenrychowa
Wstęp Jerzy Turowicz
Weryfikacja terminów filozoficznych ks. Edmund Morawiec
Opr. graf. Romuald Dziurosz
412 s.
ISBN 83-7006-122-2
Wybór pism Maritaina dokonany przez Evansa i Warda obejmuje wszystkie jego najważniejsze
dzieła. Wyjątki z pism Maritaina zostały umieszczone w 6 zasadniczych grupach: I. Teoria poznania, II. Metafizyka, III. Etyka, IV. Estetyka, V. Polityka, VI. Filozofia historii. Wybór nie pomija
żadnego istotnego dla myśli Maritaina problemu.
324. | czesław miłosz • Kroniki
Opr. graf. Zofia Darowska
78 s.
ISBN 83-7006-188-5
Krajowa edycja nowego tomu naszego noblisty. Pierwodruk ukazał się nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu. Obok wielu pięknych wierszy zawiera m.in. ważny cykl Sześć wykładów wierszem.
325. | Pierwsi świadkowie. Wybór najstarszych pism chrześcijańskich. Ojcowie żywi, t. VIII
Tłum. Anna Świderkówna
Opr. ks. Marek Starowieyski
Opr. graf. Zofia Darowska
512 s.
ISBN 83-7006-058-7
Kolejny tom serii najstarszych pism chrześcijańskich obejmuje większość spośród dzieł tzw. Ojców
Apostolskich, autorów tworzących na przełomie I i II w. i należących do dwóch pokoleń żyjących po Apostołach, niejednokrotnie ich uczniów. Przekazy chrześcijańskie uzupełnione zostały
równoległymi świadectwami pogańskimi. Każdy tekst poprzedzony jest zwięzłym historycznym
i teologicznym wstępem.
Pozostałe tomy patrz poz. 180, 191, 199, 223, 242, 275, 298, 392, 422, 591.
326. | eugeniusz romer • Pamiętniki: problemy sumienia i wiary
Red. Stanisław Papierz
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Fot. na frontispisie Witold Romer
526 s., fotografie
ISBN 83-7006-114-1
Wybitny geograf, twórca nowoczesnej kartografii, autor wielu klasycznych prac, profesor Uniwersytetów Lwowskiego i Jagiellońskiego napisał swoje „wyznania” pod koniec życia. Były one wynikiem
111
1 9 88
głębokiego przewrotu duchowego – nawrócenia, które człowieka indyferentnego religijnie, o nastawieniu silnie antyklerykalnym doprowadziło nie tylko do Kościoła, lecz i do głębokich studiów
duchowych, teologicznych i poważnych myśli o przyjęciu święceń kapłańskich.
327. | marek skwarnicki • Australijska wiosna
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
206 s.
ISBN 83-7006-132-X
Autor – znany publicysta „Tygodnika Powszechnego” – był korespondentem w czasie pielgrzymki
Ojca Św. do Australii. Bezpośrednio przed nią dwa miesiące podróżował po tym kontynencie, odwiedzając m.in. skupiska polonijne, obserwując życie religijne wspólnot chrześcijańskich, a także
innych wyznań. Stąd jego reporterska książka jest nie tylko opisem podróży Papieża, ale ukazuje
również szeroko i ciekawie nakreślone tło, przynosząc wiele informacji o samej Australii, jej specyficznych problemach, ludziach i przyrodzie.
328. | edyta stein • O zagadnieniu wczucia
(Zum Problem der Einfuahlung)
Tłum. Danuta Gierulanka, Jerzy Gierula
W uzupełnieniu: Roman Ingarden, O badaniach filozoficznych Edith Stein
Opr. graf. Romuald Dziurosz
184 s.
ISBN 83-7006-123-0
Nie publikowana dotąd po polsku i trudno dostępna w oryginale (wydano 150 egzemplarzy!)
pierwsza drukowana praca Edyty Stein, filozofa-fenomenologa, później karmelitanki bosej, siostry
Teresy Benedykty od Krzyża, urodzonej we Wrocławiu w 1891 r., zamordowanej w Oświęcimiu
w 1942 r., beatyfikowanej w 1987 r., kanonizowanej w 1998 r. Uzupełnienie książki stanowi
odczyt prof. Romana Ingardena O badaniach filozoficznych Edith Stein wygłoszony 6 III 1968 r.
w Krakowie.
329. | bp ignacy tokarczuk • Moc i wytrwałość
Wybór i red. Tomasz Fiałkowski
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
328 s.
ISBN 83-7006-116-8
Artykuły, przemówienia i kazania biskupa przemyskiego, ilustrujące charakter i zasięg jego działalności duszpasterskiej. W książce znajdują się m.in. szkice: Kościół na wschodniej rubieży, Problemy
ateizmu, Przemiany wsi polskiej, Warmia. Zamiast wstępu w zamieszczono wywiad z bpem Tokarczukiem przeprowadzony przez Jacka Susuła.
330. | andrzej wielowieyski • Przed nami małżeństwo
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
Wyd. 3, przejrzane, 264 s.
ISBN 83-7006-067-6
Patrz poz. 127, 154.
331. | karol wojtyła • Przed sklepem jubilera. Medytacja o sakramencie małżeństwa
przechodząca chwilami w dramat
Opr. graf. Zofia Darowska
64 s., fotografie
112
1 9 88
ISBN 83-7006-157-5
Utwór po raz pierwszy był publikowany w „Znaku” w 1960 r. Niniejsze wydanie zawiera fotosy
z filmu Jeweler’s Shop, będącego ekranizacją dramatu.
332. | wiktor woroszylski • W poszukiwaniu utraconego ciepła i inne wiersze
Opr. graf. Romuald Dziurosz
104 s.
ISBN 83-7006-005-6
Autorski wybór zawiera – oprócz tytułowego – poemat Lustro (1980–1981) oraz wiersze pisane
w latach 1955–1987.
333. | jacek woniakowski • Czy kultura jest do zbawienia koniecznie potrzebna?
Indeks Józef Kozak
Opr. graf. Zofia Darowska
310 s.
ISBN 83-7006-115-X
Autor, profesor KUL, dyrektor Wydawnictwa Znak, członek Papieskiej Rady Kultury, zawarł w tej
książce myśli o kulturze w jej związkach z chrześcijaństwem. Te związki badane są tutaj pod różnymi kątami: książka zawiera m.in. rozdziały o duchowości polskiej, zabawie, wolności religijnej,
prawach człowieka.
334. | józef yciski • Teizm i filozofia analityczna. T. II
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
264 s.
ISBN 83-7006-131-1
Tom I patrz poz. 281.
1989
poz. 335–359
1 9 89
335. | janina bauman • Zima o poranku. Opowieść dziewczynki z warszawskiego getta
(Winterin the Morning: A Young Girl’s Life in the Warsaw Ghetto and Beyond 1935–1945)
Tłum. Janina Bauman
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
248 s.
ISBN 83-7006-030-7
Autorka, urodzona w Warszawie w 1926 roku w inteligenckiej rodzinie żydowskiej, spisała swoje
wspomnienia trzydzieści lat po wojnie. Doświadczenia wojny, getta, później ucieczka stamtąd
i lata przeżyte w ukryciu – wszystko to widziane oczyma kilkunastoletniej dziewczyny. Dzisiejsza
narracja przeplata się z fragmentami ocalałego pamiętnika.
336. | adam boniecki mic • Notes Rzymski. Tom II: 13 grudnia 1983–13 kwietnia 1986
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
277 s.
ISBN 83-7006-189-3
Uwaga: na karcie tytułowej błędnie 1983 zamiast 1981
Korespondencje redaktora polskiego wydania „L’Osservatore Romano” przesyłane dla „Tygodnika
Powszechnego” od 1979 r. składają się na barwny obraz pontyfikatu Jana Pawła II, podróży duszpasterskich, wszystkich ważnych wydarzeń w życiu Kościoła, funkcjonowania Stolicy Apostolskiej.
Tom I obejmował lata od 1979 do 1981. Tom II dotyczy wydarzeń od 13 XII 1981 do pamiętnej
wizyty Ojca Świętego w synagodze rzymskiej w kwietniu 1986 r.
Tom I patrz poz. 313.
337. | josif brodski • 82 wiersze i poematy
Wybór i opr. Stanisław Barańczak
Wstęp Czesław Miłosz
Tłum. S. Barańczak, A. Drawicz, J. Łobodowski, A. Mandalian, E. Siemaszkiewicz, W. Wirpsza,
W. Woroszylski
Opr. graf. Romuald Dziurosz
212 s.
ISBN 83-7006-045-5
Krajowa edycja wyboru wierszy i poematów laureata literackiej Nagrody Nobla – rosyjskiego poety, od 1972 roku przebywającego na emigracji w Stanach Zjednoczonych (pierwsze wydanie tej
książki ukazało się wiosną 1988 r. w Paryżu nakładem „Zeszytów Literackich”). Wspaniała poezja
Brodskiego, metafizyczna i intelektualna zarazem, ujawnia wszystkie swe walory w doskonałych
przekładach.
338. | maria ciela-korytowska • Romantyczna poezja mistyczna. Ballanche – Novalis – Słowacki
Opr. graf. Romuald Dziurosz
272 s.
ISBN 83-7006-155-9
Erudycyjne, wnikliwe, a zarazem przystępnie napisane studium ukazujące związki między literaturą
a mistyką. Na przykładzie twórczości trzech poetów romantycznych autorka analizuje charakterystyczne cechy poezji i wyobraźni mistycznej, jej możliwości poznawcze oraz uwarunkowania
kulturowe i psychologiczne, sytuując omawiane zjawiska w szerokiej perspektywie europejskiego
romantyzmu.
115
1 9 89
339. | norman davies • Boże igrzysko. Historia Polski. Tom I: Od początku do roku 1795
(God’s Playground. A History of Poland. Volume I)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Romuald Dziurosz
812 s., tw. opr., obwoluta, mapy, tabele
ISBN 83-7006-052-8
Pierwszy tom głośnego dzieła prezentującego zachodnim czytelnikom pasjonującą wizję dziejów
Polski, które – widziane oczami angielskiego uczonego – również polskiemu czytelnikowi odsłaniają
nowe perspektywy i szczegóły. Dociekliwość, doskonała orientacja autora w temacie w połączeniu
z emocjonalnym weń zaangażowaniem, a także czysto literackie walory książki są zaletami tego
wybitnego dzieła. Tekst uzupełniają liczne mapy, tablice chronologiczne, indeksy.
340. | józefa hennelowa • U nas w rodzinie
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
Wyd. 2, 392 s.
ISBN 83-7006-036-6
Patrz poz. 131, 173.
341. | george herbert • Wiersze wybrane
(Selected Poems)
Wydanie dwujęzyczne
Wybór, tłum. i posłowie Stanisław Barańczak
Opr. graf. Zofia Darowska
152 s.
ISBN 83-7006-200-8
Nie opublikowany za życia autora, potem zaś wielokrotnie wznawiany tom kunsztownych i zarazem
głębokich wierszy o tematyce religijnej uchodzi za szczytowe osiągnięcie XVII-wiecznej angielskiej
poezji metafizycznej.
342. | paweł jasienica (lech beynar) • Pamiętnik
Opr. graf. Romuald Dziurosz
144 s., fotografie
ISBN 83-7006-070-6
Pisany na kilka miesięcy przed śmiercią, po raz pierwszy publikowany w pełnym brzmieniu
w oficjalnym obiegu, niewielki objętościowo pamiętnik obejmuje okres od dzieciństwa autora
w rosyjskim miasteczku Maksaticha aż do II wojny światowej. W uzupełnieniu „fragment życiorysu” – lakoniczna relacja o powojennych reperkusjach partyzanckiej działalności autora. Archiwalne
zdjęcia ze zbiorów rodzinnych.
343. | stefan kisielewski • Lata pozłacane, lata szare. Wybór felietonów z lat 1945–1987
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
Fot. na frontispisie R.W. Resiak
756 s.
ISBN 83-7006-084-6
Felietony Kisiela towarzyszyły polskiemu życiu i „Tygodnikowi Powszechnemu” przez 42 lata. Lata
pozłacane, lata szare to specyficzna, zawsze niekonformistyczna i wyostrzająca spojrzenie panorama
naszych czasów, wydobyta, wyselekcjonowana przez samego Autora z jego ogromnego felietonowego
dorobku, celem stworzenia tej opasłej i jednocześnie lekkiej książki.
116
1 9 89
344. | marcin król • Słownik demokracji
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
104 s.
ISBN 83-7006-093-5
Słownik demokracji składa się z dwudziestu czterech haseł, publikowanych na łamach „Tygodnika
Powszechnego” w 1981 r. Stanowi zwięzłe, rzeczowe omówienie pojęć i terminów związanych z ideą
demokracji i jej praktykowaniem w życiu publicznym. Wśród haseł znajdują się m.in.: „pluralizm”, „kompromis”, „wybory”, „jawność”, „stowarzyszenia”, „parlament”, „kultura polityczna”,
„wolność”.
345. | ryszard krynicki • Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady z lat 1967–1983
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Henryk Waniek
192 s.
ISBN 83-7006-171-0
Na tom jednego z najbardziej dotkliwie nękanych przez cenzurę poetów związanych z opozycją
demokratyczną i obiegiem niezależnym, złożyły się wiersze wydawane oficjalnie w latach 60.
i 70., a także dalsze, wydawane w „podziemiu” i w paryskim Instytucie Literackim. Znamiennym śladem czasów, w których książka została opublikowana, są widoczne w niej ingerencje
cenzury.
346. | jean-marie lustiger • Pierwsze kroki w modlitwie
(Premiers pas dans la prière)
Tłum. Katarzyna Łopuska
Opr. graf. Zofia Darowska
132 s.
ISBN 83-7006-101-X
Cykl pogadanek o modlitwie wygłaszanych przez arcybiskupa Paryża w Radio Notre Dame od
sierpnia do listopada 1984. Autor jako duszpasterz stara się nam pomóc w dążeniu śladem Chrystusa.
To wprowadzenie do modlitwy jest zarazem rozmyślaniem o sztuce życia, albowiem „modlimy się
tak, jak wierzymy, a żyjemy tak, jak się modlimy”.
347. | thomas merton • Posiew kontemplacji. Nikt nie jest samotną wyspą
(Seeds of Contemplation. No Man is an Island)
Tłum. Maria Morstin-Górska
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
Wyd. 3, 364 s.
ISBN 83-7006-196-6
Patrz poz. 5, 225, 246.
348. | czesław miłosz • Metafizyczna pauza
Wybór i wstęp Joanna Gromek
Opr. graf. Romuald Dziurosz
204 s.
ISBN 83-7006-100-1
Wybór esejów ogniskujących się wokół problematyki religijnej i zagadnień metafizycznych, a więc
kręgu zainteresowań i fascynacji, którym pisarstwo Miłosza pozostaje zawsze wierne. Należy do nich
stosunek człowieka do tego, co w świecie absolutne, ale także do zła i grzechu, walka przeciwko
naporowi nicości, poszukiwanie ukrytego ładu istnienia.
117
1 9 89
349. | jan nowak (zdzisław jezioraski) • Kurier z Warszawy
Opr. graf. Romuald Dziurosz
544 s., fot. na frontispisie, fotografie
ISBN 83-7006-102-8
Pierwsze w kraju oficjalne wydanie słynnej książki opisującej pasjonujące przeżycia związane
z podróżami kurierskimi autora między Warszawą a Sztokholmem i między Warszawą a Londynem. Nowak był ostatnim emisariuszem, który dotarł do Warszawy tuż przed Powstaniem
Warszawskim, oraz pierwszym uczestnikiem powstania i wysłannikiem dowódcy AK, który po
powstaniu przedostał się do Londynu. Spotkania z wybitnymi politykami, m.in. z Churchillem
i Edenem, oraz dostęp do centrum decyzyjnego pozwoliły na wnikliwą analizę sprawy polskiej
w czasie ostatniej wojny.
350. | ks. janusz pasierb • Doświadczanie ziemi
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Fot. Adam Bujak
76 s.
ISBN 83-7006-179-6
Poetyckie refleksje z podróży do Ziemi Świętej, którym towarzyszą znakomite fotogramy Adama
Bujaka.
351. | włodzimierz rosłoniec • Lato 1944
Opr. graf. Andrzej Oczkoś
178 s., fotografie
ISBN 83-7006-126-5
Poruszający, żywo napisany pamiętnik z Powstania Warszawskiego (23 lipca–25 października). Autor
brał udział w walkach w Śródmieściu, na Powiślu i w desperackiej obronie ostatniego nie zajętego
przez Niemców odcinka lewego brzegu Wisły na Czerniakowie. Książka nie tylko dokumentuje
boje o każdą ulicę, budynek i piętro, ale ukazuje także codzienne życie walczącej Warszawy, nastroje
ludności cywilnej i żołnierzy, początkowe nadzieje i późniejszą gorycz samotnej klęski.
352. | Sacrum i sztuka
Praca zbiorowa
Opr. Nawojka Cieślińska
Opr. graf. Zbylut Grzywacz
320 s., fotografie
ISBN 83-7006-187-7
Plon zorganizowanego przez KUL spotkania artystów i historyków sztuki w Rogóźnie. Bogato ilustrowane, opatrzone indeksem, wypowiedzi i głosy w dyskusji m.in.: Jana Białostockiego, Tadeusza
Chrzanowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Mieczysława Porębskiego, Władysława Stróżewskiego.
Drugą część książki stanowi po raz pierwszy w Polsce opracowana pełna bibliografia wydawnictw
ciągłych i artykułów z czasopism w zakresie tematu: Kościół a sztuka współczesna 1945–1986.
353. | kathryn spink • Brat Roger, założyciel Taizé
(Frère Roger de Taizé, Communauté de Taizé)
Tłum. Anna Turowiczowa
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
184 s.
ISBN 83-7006-133-8
118
1 9 89
Plon rozmów autorki z Bratem Rogerem. Bardzo osobiste refleksje związane z dzieciństwem,
domem rodzinnym, stopniowym rodzeniem się idei wspólnoty, która na wiele lat przed Vaticanum II stała się zaczynem dzieła ekumenizmu i w miarę upływu czasu przyciągała coraz szersze
kręgi entuzjastów.
354. | maciej strzembosz • Wojna peloponeska i inne wiersze
Opr. graf. Romuald Dziurosz
70 s.
ISBN 83-7006-076-5
Debiut młodego autora wnoszący nowe wartości do „klasycyzującego” nurtu naszej poezji. Na tle
większości dzisiejszych debiutów tomik Strzembosza wyróżnia się kulturą literacką, sugestywnością
poetyckiej wizji i szczególnie aktualnym odczytywaniem historii.
355. | jan józef szczepaski • Kadencja
Opr. graf. Andrzej Darowski
280 s.
ISBN 83-7006-158-3
Książka ta jest szczegółową, rzetelną i znakomicie napisaną relacją z okresu działalności autora na
stanowisku prezesa Związku Literatów Polskich. Jego kadencja rozpoczęła się w burzliwych latach
1980–1981. 13 grudnia 1981 r. związek został zawieszony. Działalność zarządu w dramatycznych
miesiącach stanu wojennego oraz zakończone fiaskiem starania o reaktywowanie związku stanowią
główny temat książki.
356. | ewa szumaska • Trasy. Półprzewodnik turystyczny
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
231 s., mapy
ISBN 83-7006-149-4
Charakter książki określa podtytuł. Jest to próba pokazania panoramy Polski późnych lat osiemdziesiątych. Oprócz opisu odwiedzanych zabytków są tam również przygodne spotkania, rozmowy,
szkicowanie atmosfery miast i miasteczek oraz bardzo subiektywne spostrzeżenia i refleksje. Osobną
rolę pełnią sanktuaria maryjne, które w miarę pisania książki stały się jednym z ważniejszych celów
odbywanych wędrówek.
357. | lech wałsa współpraca jan mur (andrzej drzycimski, adam kinaszewski) • Droga
nadziei
Opr. graf. Zofia Darowska
385 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-134-6
Pamiętniki przewodniczącego NSZZ „Solidarność” obejmują okres od dzieciństwa do roku 1984.
Zasadnicza część książki koncentruje się wokół wydarzeń Grudnia ’70 oraz powstania i działalności
„Solidarności”. Wspomnienia autora skonfrontowane są z relacjami jego kolegów, współpracowników
i postronnych obserwatorów wydarzeń.
358. | marta wyka • Głosy różnych pokoleń
Opr. graf. Romuald Dziurosz
196 s.
ISBN 83-7006-165-6
Szkice i recenzje poświęcone dramatycznym dylematom i wyborom pisarzy dotykających w swych
utworach bolesnych miejsc świadomości inteligencji polskiej zagrożonej naporem historii
119
1 9 89
i polityki. Bohaterami kolejnych szkiców są m.in.: S. Baliński, J. Stempowski, A. Słonimski,
M. Jastrun, C. Miłosz, Z. Herbert, J. Andrzejewski, A. Gołubiew, J.J. Szczepański, R. Przybylski,
J.M. Rymkiewicz.
359. | michał ółtowski • Tarcza Rolanda
Opr. graf. Romuald Dziurosz
292 s., fotografie
ISBN 83-7006-173-7
Dzieje paramilitarnej organizacji „Tarcza” (potem „Uprawa”) ukazują patriotyczną postawę ziemiaństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej. Szczególną uwagę poświęca autor Leonowi
Krzeczunowiczowi („Roland”), który w organizacji odegrał pierwszoplanową rolę, przypłacając to
później śmiercią w obozie zagłady. W książce zamieszczono oryginalne relacje kilkunastu członków
„Tarczy”: K. Tarnowskiego, J. Zamoyskiego, W. Unruga, H. Jabłonowskiej i innych.
1990
poz. 360–382
1990
360. | stanisław baraczak • 159 wierszy 1968–1988
Opr. graf. Romuald Dziurosz
216 s.
ISBN 83-7006-046-3
Tom ten jest autorskim wyborem wierszy z książek wydanych zarówno w kraju, w obiegu oficjalnym
i niezależnym, jak i już po wyjeździe z Polski. Zawiera kanon wierszy, które z różnych względów
zachowały, dla autora i dla czytelników, ważność i aktualność. Książka ta pozwala prześledzić
ewolucję, jaką w latach 1968–1988 przebyła poezja Barańczaka.
361. | adam boniecki mic • Notes Rzymski. Tom III: Lata 1986–1988
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
200 s.
ISBN 83-7006-007-2
Dalszy ciąg niekonwencjonalnego i osobistego opisu wydarzeń związanych z Janem Pawłem II
(poprzedni tom zakończył się na maju 1986 r.). Próba podsumowania dziesięciolecia pontyfikatu.
Dodatkowo książka zawiera szkice biograficzne bł. Tytusa Brandsmy i bł. bpa Jerzego Matulewicza,
wspomnienia o ks. Bronisławie Bozowskim i ks. bpie Janie Pietraszce.
Tom I patrz poz. 313, tom II patrz poz. 336.
362. | józef czapski • Czytając
Wybór, opr. i wstęp Jan Zieliński
Opr. graf. Zbigniew Łagocki
496 s.
ISBN 83-7006-053-6
Obszerny wybór esejów literackich drukowanych na przestrzeni niemal 40 lat w paryskiej „Kulturze”. Swoiste dopełnienie esejów „malarskich” wydanych przez Znak w tomie Patrząc. Rozległy
wachlarz zainteresowań, od Norwida do współczesnych pisarzy emigracyjnych. Szczególne uwrażliwienie na problemy etyczne, nierozdzielne od zagadnień artystycznych, poszukiwanie inspiracji
metafizycznej wszelkiej twórczości, niezwykle osobisty sposób wypowiedzi czynią z tej książki
pasjonującą lekturę.
363. | bogdan czaykowski • Wiatr z innej strony. Wiersze zebrane z lat 1953–1989
Opr. graf. Romuald Dziurosz, Mariusz Mruczek
204 s.
ISBN 83-7006-174-5
Obszerny zbiór wierszy emigracyjnego poety (ur. 1932), ongiś członka londyńskiej grupy „Kontynenty”, od 1962 roku zamieszkałego w Vancouver.
364. | jerzy damsz • Lwowskie Puchacze. Wspomnienia lotnika
Opr. graf. Romuald Dziurosz
387 s., 48 fotografii
ISBN 83-7006-022-6
Autor, przedstawiciel pięknej i ciekawej formacji pokoleniowej, był ostatnim dowódcą
307 dywizjonu nocnego – „Lwowskich Puchaczy”. Jego żywo napisane wspomnienia, pełne
pasjonujących opisów walk powietrznych, a także codziennego życia polskich lotników
w Anglii, stanowią zarazem cenne opracowanie historyczne. Przyczyniają się do tego aneksy
obejmujące liczne dane dotyczące wszystkich polskich formacji lotniczych wchodzących
w skład RAF-u.
122
1990
365. | andrzej drawicz • Mistrz i diabeł. O Michale Bułhakowie
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
376 s.
ISBN 83-7006-061-7
Monografia Michała Bułhakowa, znanego w Polsce przede wszystkim jako autor Mistrza
i Małgorzaty. A. Drawicz, rusycysta i tłumacz, jeden z najwybitniejszych znawców współczesnej literatury rosyjskiej, kreśli dynamiczny i przemawiający do wyobraźni i uczuć czytelnika
portret psychologiczny Bułhakowa, jego zmagania z epoką, w jakiej przyszło mu żyć, dramatyczną obronę własnego kodeksu etycznego, jego cierpienia. W pracy została wykorzystana
cała dostępna literatura przedmiotu wydana w ZSRR i na Zachodzie, a także trudno dostępne
materiały archiwalne.
366. | rudolf fischer-wollpert • Leksykon papieży
(Lexikon der Päpste)
Tłum. Bernard Białecki
Opr. graf. Lucjan Orzech
464 s., opr. tw., obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-069-2
W części I książka zawiera zwięzłe informacje o życiu i działalności papieży (i antypapieży) w porządku chronologicznym; w części II – hasła rzeczowe związane z dziejami papiestwa; w części III –
alfabetyczny spis haseł. Uzupełnienia dotyczące dziejów Kościoła w Polsce opracował o. Zygmunt
Mazur OP. Książkę uzupełniają liczne ilustracje, kolorowe herby wszystkich papieży.
367. | andré frossard • Portret Jana Pawła II
(Portrait de Jean Paul II)
Tłum. Maria Tarnowska
Opr. graf. Zofia Darowska
136 s.
ISBN 83-7006-150-8
Cenna i piękna książka – relacja o licznych spotkaniach Frossarda z Papieżem. Zawiera refleksje
Jana Pawła II na temat ekumenizmu, etyki seksualnej, miejsca kobiet w Kościele, Lefebvre’a i integrystów. Tą pośrednią drogą autor kreśli wnikliwy portret Jana Pawła II.
368. | krzysztof górski • Papiestwo w Rzymie
Opr. graf. Zofia Darowska
160 s., fotografie, mapy
ISBN 83-7006-224-5
Autor, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych, były wyższy urzędnik ONZ, szambelan papieski, śledzi drogi, jakimi papieże dążyli do niezależności Stolicy Apostolskiej. Przede
wszystkim chodzi tu o sprawy finansowe związane z pracą Kurii, o jej strukturę i funkcjonowanie.
Książka jest owocem lektur, rozmów przeprowadzonych w Rzymie i przemyśleń autora.
369. | konstanty jeleski • Szkice
Wybór i red. Wojciech Karpiński
Słowo wstępne Witold Gombrowicz
Opr. graf. Zofia Darowska
Fot. na frontispisie Jacques Campens
254 s.
ISBN 83-7006-085-4
123
1990
Pierwszy w oficjalnym obiegu zbiór szkiców jednego z najwybitniejszych emigracyjnych eseistów
i krytyków literackich, wieloletniego współpracownika paryskiej „Kultury”. Teksty poświęcone
twórczości Gombrowicza, Miłosza, Wierzyńskiego, Czapskiego, Lebensteina i innych; wszystkie pochodzą z tomu Zbiegi okoliczności, wydanego nakładem Instytutu Literackiego w Paryżu w 1982.
370. | jerzy kłoczowski • Chrześcijaństwo i historia. Wokół nurtów reformy chrześcijańskiej VIII–XX w.
Opr. graf. Romuald Dziurosz
320 s.
ISBN 83-7006-003-X
Zbiór artykułów dotyczących centralnych problemów historii chrześcijaństwa od czasów karolińskich po wiek XX. W książce w przystępny sposób zostały przedstawione założenia nowoczesnej
historiografii społeczno-religijnej oraz fundamentalna sprawa ciągłości reform Kościoła w dziejach
europejskich i polskich społeczności chrześcijańskich.
371. | edward kołpak • Piętnaście lat tułaczki 1940–1955
jadwiga mielyska • Syberyjskie notatki
Opr. graf. Andrzej Oczkoś
195 s., fotografie
ISBN 83-7006-086-2
Wspomnienia dwojga ludzi ze wschodniego pogranicza Polski zesłanych w głąb ZSRR po wybuchu II wojny światowej. Mimo różnic wynikających z pochodzenia społecznego (autor pierwszego
tekstu to prosty chłop, autorka drugiego pochodzi z ziemiańskiej rodziny) łączy te wspomnienia,
oprócz tragizmu losów, umiejętność dzielnego znoszenia ciężkich przeciwności życiowych, w czym
pomaga obojgu mocna wiara i wynikająca z niej postawa wobec świata.
372. | maciej kozłowski • Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
311 s., fotografie
ISBN 83-7006-094-3
Popularnie napisana historia wojny polsko-ukraińskiej trwającej od 1 listopada 1918 r. do połowy
1919 r. Przyczyny, przebieg i następstwa tego konfliktu, który stał się punktem zwrotnym w dziejach
dwóch współżyjących ze sobą od sześciuset lat narodów. Obiektywne przedstawienie problemu
polsko-ukraińskiego na tle walk zbrojnych, a przede wszystkim debat parlamentarnych. Książkę
uzupełnia obszerna bibliografia tematu.
373. | eugeniusz kwiatkowski • W takim żyliśmy świecie. Sylwetki polityków
Wstęp Andrzej Romanowski
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
196 s.
ISBN 83-7006-240-7
Sylwetki polityków okresu międzywojennego, z którymi autor, również polityk, minister przemysłu,
później wicepremier i minister skarbu, jedna z czołowych postaci 20-lecia, miał okazję stykać się
bezpośrednio i wyrobić sobie o nich sąd niezależny, często niestereotypowy, zawsze jednak bardzo
wyważony i sprawiedliwy. Wśród bohaterów książki znaleźli się m.in. Piłsudski, Beck, Sikorski,
a także Churchill, Hitler, Stalin…
374. | stanisław markowski • Fotografie 1980–1989
Wersja polsko-angielska
Wstęp Andrzej Wajda
124
1990
Tłum. na angielski Jan Rybicki
Opr. graf. Władysław Pluta
115 s.
ISBN 83-7006-198-2
Album zawiera 115 czarno-białych fotografii przedstawiających najważniejsze i nieraz bardzo dramatyczne momenty ostatniego dziesięciolecia w Polsce. Autor w ekspresyjnych zdjęciach obrazuje
walkę polskiego społeczeństwa o wyzwolenie spod totalitarnej władzy.
375. | malcolm muggeridge • Jezus, człowiek, który żyje
(Jesus. The Man who Lives)
Tłum. Mirosław Nowakowski
Wstęp Józef Życiński
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
262 s.
ISBN 83-7006-109-5
Książka o Chrystusie powstała niemal dziesięć lat przed przyjęciem chrztu przez jej autora. Pisana
szokującym nieraz językiem, z prowokującymi paradoksami, bezceremonialnymi skojarzeniami,
a jednak zawierająca piękne i wnikliwe refleksje, autentyczne przeżycia religijne, które każdemu
czytelnikowi mogą pomóc w ujrzeniu Chrystusa w nowym świetle, głębiej i prawdziwiej.
376. | Nasze sprawy rodzinne
Red. Józefa Hennelowa, Marek Skwarnicki
Opr. graf. Agnieszka Zgud-Sobol
512 s.
ISBN 83-7006-068-4
Wznowienie w jednym tomie dwóch książek Znaku: Moi rodzice – pokłosia ankiety ogłoszonej
na ten temat w „Tygodniku Powszechnym” w 1967 roku, oraz Powołanie i przygoda – odpowiedzi
na ankietę „Znaku” pt. „Czego nauczyliśmy się od naszych dzieci”. Dwugłos dzieci i rodziców,
panorama pokoleń, postaw życiowych, rozmaitych problemów dotyczących życia w rodzinie, jego
dramatów i radości.
Patrz poz. 6, 250.
377. | jan polkowski • Elegie z Gór Tymowskich i inne wiersze
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
115 s., broszura
ISBN 83-7006-190-7
Pierwszy wydany w oficjalnym obiegu tom autora czterech książek wydanych w obiegu niezależnym
i za granicą. Autor, jeden z najwybitniejszych poetów swego pokolenia, publicysta, w późniejszych
czasach redaktor „Czasu Krakowskiego” i polityk.
378. | andrzej romanowski • Przed złotym czasem. Szkice o poezji i pieśni patriotyczno-wojennej 1908–1918
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
368 s.
ISBN 83-7006-125-7
Poezja legionowa, wiersze pisane przez Polaków służących w armiach zaborczych, emigracyjne utwory
wierszowane spod znaku endecji – opatrzone rzetelnym komentarzem historycznym – dają pełny
obraz zróżnicowanych postaw i nastrojów społeczeństwa polskiego oraz ich fluktuacji związanych
z wydarzeniami politycznymi i wojennymi burzliwego dziesięciolecia. Dopełnieniem książki są
szkice monograficzne poświęcone „Rocie” i „Pierwszej Brygadzie”.
125
1990
379. | jan józef szczepaski • Maleńka encyklopedia totalizmu
Opr. graf. Zofia Darowska, Andrzej Darowski
78 s.
ISBN 83-7006-182-6
Za najniebezpieczniejszy składnik totalitaryzmu autor uważa monopolistyczną ideologię. W cyklu
krótkich haseł (np. Jednostka, Język, Religia, Spisek) przedstawia szereg zjawisk i pojęć w rozumieniu
tejże ideologii, ukazując zagrożenia wynikające z takiego widzenia świata.
380. | jerzy turowicz • Kościół nie jest łodzią podwodną. Wybór publicystyki z lat 1964–1987
Wybór i red. Józefa Hennelowa
Opr. graf. Zofia Darowska
Fot. na okł. Stanisław Markowski
417 s.
ISBN 83-7006-140-0
Książka zawiera artykuły naczelnego redaktora „Tygodnika Powszechnego” pisane po Soborze Watykańskim II. W części pierwszej – publicystyka dotycząca spraw całego Kościoła katolickiego (między innymi
obszerna relacja z wyboru papieża Jana Pawła II). Druga część mówi o Kościele w Polsce, w trzeciej
zaś przedstawione zostały wizerunki ludzi określonych w tytule jako świadkowie Ewangelii.
381. | raymond winling • Teologia współczesna 1945–1980
(La théologie contemporaine 1945–1980)
Tłum. Krystyna Kisielewska-Sławińska
Red. przekładu Janina Fenrychowa
Opr. graf. Romuald Dziurosz
494 s.
ISBN 83-7006-051-X
Książka o charakterze niemal encyklopedycznym. W przejrzystym, chronologicznym układzie
przedstawia obraz przemian myśli teologicznej od 1945 do 1980 r., wskazując na różnorakie i bardzo
skomplikowane czynniki, które te przemiany powodowały. Książkę uzupełniają bogata literatura
przedmiotowa oraz indeksy.
382. | jacek akowski • Trzy ćwiartki wieku. Rozmowy z Jerzym Turowiczem
Opr. graf. Zofia Darowska
Fot. na 4 s. okł. Anna Beata Bohdziewicz
215 s.
ISBN 83-7006-166-4
Jacek Żakowski, autor interesujących książek-wywiadów (m.in. Anatomii smaku złożonej z rozmów
z członkami redakcji „Tygodnika Powszechnego”), tym razem przeprowadził fascynujący „wywiad-rzekę” z naczelnym redaktorem tego pisma. Książka stanowi „mówiony” autoportret Jerzego
Turowicza, w którego wspomnieniach wątki osobiste splatają się nierozdzielnie ze wszystkimi
meandrami powojennej historii Polski.
1991
poz. 383–403
1991
383. | hans urs von balthasar • W pełni wiary
(In der Fülle des Glaubens)
Tłum. Janina Fenrychowa
Wstęp Medard Kehl SJ
Wybór Werner Löser SJ
Opr. graf. Zofia Darowska
608 s.
ISBN 83-7006-148-6
Reprezentatywny wybór tekstów wybitnego teologa szwajcarskiego dokonany przez jezuitę o. Wernera Lösera. Cenna pomoc dla studentów teologii, lecz również książka dla najszerszych kół ludzi
myślących. Zbudowana na planie prostych prawd katechizmowych, obejmuje podstawowe prawdy
wiary, przedstawione w sposób daleki od wykładu podręcznikowego i teologicznego żargonu.
384. | louise boyd • Kresy
Wstęp Susan G. Mikoś
Tłum. Janina Fenrychowa
Opr. graf. Marek Pawłowski
200 s. (nlb.), 157 fotografii
ISBN 83-7006-055-2
Louise Boyd (1877–1972), uczestniczka wielu wypraw geograficznych i zasłużona badaczka Arktyki,
latem r. 1934 odbyła trwającą blisko trzy miesiące podróż po Polsce, przemierzając turystycznym
packardem ponad 10 000 km i wykonując 2500 nierzadko unikalnych fotografii. Fotografowane
przez nią osady zagubione w poleskich błotach, rybackie łodzie i place targowe, kresowe miasteczka
z ich niepowtarzalną architekturą przedstawiają świat, który już wkrótce miał zostać starty z powierzchni ziemi przez bezlitosny walec historii.
385. | norman davies • Boże igrzysko. Historia Polski. Tom II: 1795–1981
(God’s Playground. A History of Poland. Volume II)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Romuald Dziurosz
900 s., tw. opr., obwoluta, mapy
ISBN 83-7006-023-4
Dalszy ciąg pasjonującej wizji dziejów Polski, który do tej pory nie mógł się ukazać ze względów
cenzuralnych. W aneksie fragmenty I tomu, skonfiskowane przez cenzurę w 1988 r.
Tom I patrz poz. 339.
386. | louis dupré • Inny wymiar. Filozofia religii
(The Other Dimension. A Search for the Meaning of Religious Attitudes)
Tłum. Sabina Lewandowska
Opr. graf. Elżbieta Zaręba
468 s.
ISBN 83-7006-060-9
Książka ta – napisana przez profesora uniwersytetu w Yale – jest zapewne najlepszą z dotychczas
istniejących syntezą filozofii religii. Autorskie pytanie książki brzmi: czym jest wiara dla człowieka
religijnego? Dupré prezentuje własną, oryginalną filozofię religii.
387. | henryk elzenberg • Z filozofii kultury. Pisma. T. I
Wybór, opr. i wstęp Michał Woroniecki
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
128
1991
384 s.
ISBN 83-7006-163-X
Pierwszy tom Pism wileńsko-toruńskiego filozofa zawiera wznowienie wydanych wcześniej w Znaku
Prób kontaktu, a także artykuły, szkice oraz inedita związane z tytułową tematyką. Książka zawiera
m.in. szkice: Etyka wyrzeczenia, Rousseau jako pisarz, Spór o zależność etyki od religii, Przeciwko
hedonizmowi, Uwagi o pogardzie dla moralności.
Patrz poz. 62.
388. | Filozofia dialogu
Wybór, opr. i wstęp Bogdan Baran
Opr. graf. Mariusz Mruczek
258 s.
ISBN 83-7006-038-2
Antologia obejmuje przekłady prac takich autorów, jak Buber, Rosenzweig, Ebner, którzy ukształtowali myśl dialogiczną w pierwszej połowie bieżącego stulecia, oraz autorów późniejszych, jak
Lévinas czy Theunissen. Książka ukazuje zarówno leżące u źródeł dialogiki motywy żydowskie, jak
też istotne dla jej późniejszego rozwoju motywy fenomenologiczne.
389. | Gombrowicz – filozof
Red. Francesco M. Cataluccio, Jerzy Illg
Opr. graf. Mariusz Mruczek
260 s.
ISBN 83-7006-118-4
Książka składa się z trzech części. Pierwszą stanowi przekład książeczki – Gombrowicz: forma i rytuał, zawierającej rozmowy przeprowadzone z Gombrowiczem na krótko przed jego śmiercią przez
Piera Sanavia. Drugą tworzą teksty samego Gombrowicza: Przewodnik po filozofii w sześć godzin
i kwadrans, Egzystencjalizm i Byłem pierwszym strukturalistą. Na trzecią składają się najcenniejsze
teksty krytyczne poświęcone filozoficznym aspektom pisarstwa Gombrowicza – artykuły bądź
fragmenty prac K.A. Jeleńskiego, B. Łagowskiego, J. Jarzębskiego, A.S. Kowalczyka, R. Barilli
i W. Maciąga.
390. | gustaw herling-grudziski • Godzina cieni. Eseje
Wybór i red. Zdzisław Kudelski
Opr. graf. Mariusz Mruczek
388 s.
ISBN 83-7006-216-4
Zbiór esejów literackich drukowanych w „Kulturze” (Paryż) i „Wiadomościach” (Londyn), ukazujących rozległe zainteresowania i wielką erudycję autora. Znaczna część tekstów dotyczy twórczości
pisarzy rosyjskich (m.in. M. Gorkiego, A. Czechowa, I. Babla, B. Pasternaka, A. Sołżenicyna,
M. Bułhakowa). Na tom składa się trzydzieści pięć tekstów z lat 1949–1989.
391. | jan m. małecki • Zarys dziejów Polski 1864–1939
Opr. graf. Zofia Darowska
408 s., tw. opr., obwoluta, mapy, ilustracje
ISBN 83 7006-079-X
Przejrzysty, rzeczowy, bardzo bezstronny i wyważony wykład polskiej historii pomiędzy powstaniem
styczniowym a wybuchem II wojny światowej. Trafne łączenie różnych obszarów historii politycznej,
społecznej, ekonomicznej i kulturowej, uwzględniające bieżący stan badań nie tylko w zakresie
faktów, lecz i w podejściu do procesu historycznego. Książka jest kontynuacją wydanego przez
Znak w 1985 roku Zarysu dziejów Polski do roku 1864 Władysława Czaplińskiego.
129
1991
392. | Męczennicy. Ojcowie żywi, t. IX
Wybór, wstępy i opr. ks. Marek Starowieyski, Ewa Wipszyc
Opr. graf. Zofia Darowska
568 s.
ISBN 83-7006-141-9
Obszerny wybór tekstów źródłowych dotyczących męczeństwa starożytnych chrześcijan. Przystępnie
zredagowany wstęp wszechstronnie naświetla temat, zarówno z punktu widzenia teologicznego, jak
i historycznego. Cenna pomoc w duszpasterstwie, zwłaszcza w katechezie dorosłych.
Pozostałe tomy serii patrz poz. 180, 191, 199, 223, 242, 275, 325, 422, 591.
393. | czesław miłosz • Dalsze okolice
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Zofia Darowska
72 s.
ISBN 83-7006-280-6
Nowy tom pięknych i mądrych wierszy Miłosza, ukazujący się w 80. urodziny poety, zawiera
utwory zamieszczane w ciągu trzech lat w „Kulturze”, „Zeszytach Literackich”, „Tygodniku Powszechnym” i „NaGłosie”, a także wiersze dotychczas nie publikowane. Książka ta stała się jedną
z najważniejszych w dorobku laureata Nagrody Nobla i wkrótce po wydaniu polskim ukazała się
w USA pt. Provinces.
394. | czesław miłosz • Rok myśliwego
Opr. graf. Romuald Dziurosz
338 s., indeks
ISBN 83-7006-047-1
Osobliwy diariusz jednego roku, od sierpnia 1987 do sierpnia 1988, zawiera nie tylko sporządzane
„na gorąco” refleksje i notatki o podróżach, spotkaniach, lekturach, pracach w ogrodzie i własnej
twórczości, ale także wspomnienia (młodzieńcze Wilno, Powstanie Warszawskie, trudne lata
paryskie), portrety przyjaciół i pisarzy, minieseje o sztuce, religii, polityce, historii najnowszej. Ta
wielobarwna i wielowymiarowa mozaika ukazuje duchowy autoportret poety i człowieka.
395. | thomas merton, czesław miłosz • Listy
Tłum. Maria Tarnowska
Opr. graf. Romuald Dziurosz
168 s.
ISBN 83-7006-087-0
Listy Miłosza i Mertona pisane na przestrzeni 10 lat (1958–1968) stanowią świadectwo przyjaźni
i głębokiej więzi duchowej, jaka połączyła polskiego poetę z amerykańskim trapistą. Zawierają
wiele uwag o własnych dziełach, wyznań o stosunku obu pisarzy do otaczającego świata. Na kartach tych zaskakująco niekiedy szczerych listów toczy się żarliwy, nierzadko dramatyczny dialog
o Bożej Opatrzności i Naturze, samotności i zaangażowaniu, wątpliwościach człowieka podległego
pokusom i słabościom, a równocześnie poszukującego prawdy i świętości.
396. | jan nowak (zdzisław jezioraski) • Wojna w eterze. Wspomnienia. Tom I: 1948–1956
Opr. graf. Mariusz Mruczek
340 s., fotografie
ISBN 83-7006-191-5
Wspomnienia wieloletniego kierownika Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa, autora Kuriera z Warszawy, obejmujące okres od 1948 do 1956 roku. Wydane po raz pierwszy w 1985 r. w Londynie, stały
130
1991
się bestsellerem zarówno ze względu na talent narratorski autora, jak z powodu bogactwa materiału
historycznego, jakiego dostarczają. Książka ta, to pierwsze oficjalne wydanie krajowe. Drugi tom
wspomnień, pt. Polska z oddali – patrz poz. 423.
397. | artur r. peacocke • Teologia i nauki przyrodnicze
(Science and the Christian Experiment)
Tłum. Leszek M. Sokołowski
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
272 s.
ISBN 83-7006-117-6
Autor, wykładowca biologii w Oksfordzie, zajmuje się porównaniem nauki z teologią. Wyznaje
pogląd, że skoro świat jest jeden, twierdzenia nauki i religii muszą być w ostatecznym rezultacie
zgodne i zbieżne. Książka jest próbą „nowej syntezy”, nowego, zintegrowanego widzenia świata
i człowieka.
398. | Sprawa Galileusza
Praca zbiorowa
Wybór i red. ks. Józef Życiński
Tłum. Maria Olszańska, Krystyna Sławińska, Adam Szostkiewicz
Opr. graf. Romuald Dziurosz
212 s.
ISBN 83-7006-077-3
Książka zawiera wybór akt z procesu Galileusza skomentowany artykułem ks. Życińskiego: Proces
Galileusza jako konflikt prawdy i prawa. Pozostali autorzy: Paul Poupard, Bernard Vinaty OP, Olaf
Pedersen i Bernard Jacqueline, rozważają problemy wiary Galileusza, jego miejsce w Kościele wieku Oświecenia; porównują Galileusza z Kopernikiem, omawiają historię myśli wielkiego Włocha
i narosłe wokół niego kontrowersje. Książkę otwiera tekst autorstwa G.M. Garonne’a. Książka
wydana w 350. rocznicę śmierci wielkiego uczonego.
399. | marian stala • Chwile pewności. 20 szkiców o poezji i krytyce
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Mariusz Mruczek
284 s.
ISBN 83-7006-103-6
Szkice o poezji lat osiemdziesiątych. Autor ukazuje przewrót gustów i hierarchii, jaki się dokonał
w trudnym okresie lat 80–90. Jak sam pisze: „oddalanie się od awangardy i kształtowanie nowego
ładu w poezji to nadrzędny temat tej książki”. Jej bohaterami są m.in.: Miłosz, Herbert, Szymborska,
Barańczak, Maj, Krynicki, Polkowski, a także krytycy: Kazimierz Wyka i Jerzy Kwiatkowski.
400. | stanisław vincenz • Dialogi z Sowietami
Opr. graf. Romuald Dziurosz
317 s.
ISBN 83-7006-015-3
Wspomnienia spotkań i rozmów z Sowietami po ich wkroczeniu na ziemie polskie, w sowieckim
więzieniu w Stanisławowie, a pod koniec wojny na Węgrzech, kiedy dotarł tam front wschodni.
Vincenz dostrzega w swoich rozmówcach nie tylko anonimowe kółka wszystko niszczącej machiny,
ale również jej ofiary. Z pełnym życzliwości zaciekawieniem obserwuje spotkanych ludzi, stara się
ich zrozumieć, nie ulegając pokusie łatwego ferowania wyroków. Pełnej dobrotliwego humoru
relacji towarzyszy głęboka humanistyczna refleksja nad istotą natury ludzkiej.
131
1991
401. | simone weil • Wybór pism
Tłum., opr. i wstęp Czesław Miłosz
Opr. graf. Zofia Darowska
183 s.
ISBN 83-7006-119-2
Wybór obejmuje poza dwoma esejami najcenniejszą część dorobku Simone Weil: jej przemyślenia
ujęte w zwięzłą, aforystyczną formę. Maksymy te – zdaniem Miłosza – dorównują Myślom Pascala.
„Tak wielka jest intensywność jej paradoksalnych nieraz zdań […], że każde z nich z osobna przykuwa
uwagę, skłania do rozmyślań […]. Być może nowoczesny jej umysł z silnym piętnem światopoglądu
naukowego sprawia, że jej pisma szczególnie silnie przemawiają do ateistów” (Cz.M.).
402. | Zawierzyć człowiekowi. Księdzu Józefowi Tischnerowi na sześćdziesiąte urodziny
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na frontispisie Adam Bujak
536 s., karton, obwoluta
ISBN 83-7006-288-1
Tytuł księgi pamiątkowej zawiera esencję myśli i życia Księdza Profesora. Swoje prace ofiarują
Jubilatowi m.in. Lévinas, Ricoeur, König, Stróżewski, bp Życiński, Kołakowski, Turowicz. Księgę
otwiera list Jana Pawła II.
403. | tadeusz ychiewicz • Cnoty i niecnoty
Opr. graf. Zofia Darowska
Wybór ilustracji Piotr Mucharski
248 s.
ISBN 83-7006-135-4
Cykl artykułów publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”. Popularny i ceniony autor
rozważań biblijnych i wielu innych książek o tematyce religijnej snuje rozważania o współczesnych
obliczach odwiecznych cnót: dobroci, tolerancji, uczciwości, wdzięczności itp.
1992
poz. 404–436
1992
404. | dennis chamberlin • Między wami Polakami
Tłum. Anna Gowin
Wstęp Jacek Woźniakowski
Tłum. na j. ang. Teresa Ulewiczowa
Opr. graf. Marek Pawłowski
120 s.
ISBN 83-7006-376-4
Jak Polskę i nas, Polaków, widzą cudzoziemcy? Odpowiedź na to pytanie znaleźć można w pracach
młodego amerykańskiego fotografa Dennisa Chamberlina, laureata wielu nagród, m.in. Pulitzera
(1983). Chłodnym okiem, z niezwykłym wyczuciem perspektywy, na 120 czarno-białych fotografiach
przedstawił codzienność i wielkie wydarzenia w życiu Polaków. Tekst w wersji polsko-angielskiej.
405. | richard r. gallagher • Mała firma to takie proste
(Your small business made simple)
Tłum. Anita Doroba
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
204 s., Signum
ISBN 83-7006-297-6
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Poradnik dla osób pragnących założyć własną firmę; podstawowe wskazówki dotyczące planowania,
gospodarowania kapitałem, organizacji pracy itd.
406. | henryk grynberg • Kadisz
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
Wyd. 2, 114 s.
ISBN 83-7006-352-7
Patrz poz. 300.
407. | paul n. hague, peter jackson • Badania rynku, zrób to sam
(Do your own market research)
Tłum. Grażyna Skoczylas
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
272 s., Signum
ISBN 83-7006-368-3
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Podstawowy przewodnik w dziedzinie badania rynku. Czytelnik dowie się z niego, jak zaplanować badania rynku, jak dokonać ich, nie opuszczając biura, jak prowadzić badania „terenowe”,
organizować badania „prowokowane”, projektować ankiety, dokonywać wywiadów przez telefon,
przeprowadzać badania przy użyciu poczty itd., wreszcie – jak analizować uzyskane dane.
408. | julia hartwig • Czułość
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Rysunek na okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
112 s.
ISBN 83-7006-031-5
Kolejny tom wierszy wybitnej poetki wnosi do tej twórczości nowe tony. Nadal obecne jest tu
zachwycenie dobrem i pięknem; pogłębia się natomiast metafizyczny niepokój, świadomość przemijania, uwrażliwienie na religijny wymiar istnienia.
134
1992
409. | michał heller • Filozofia świata. Wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
192 s.
ISBN 83-7006-039-0
Szósta z kolei wydana przez Znak książka wybitnego teologa i kosmologa, profesora Papieskiej
Akademii Teologicznej w Krakowie. Jest to popularny wykład osnuty wokół najważniejszych postaci
z dziejów filozofii przyrody, wnoszących istotny wkład w historię (i współczesność) tego kierunku
filozofii: Platona, Arystotelesa, Kartezjusza, Newtona, Leibniza, Kanta, Whiteheada, Poppera.
410. | peter hingston • Wielka księga marketingu
(The Greatest Sales and Marketing Book)
Tłum. Marzena Perek
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
244 s., Signum
ISBN 83-7006-304-7
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Na czym polega analiza rynku? Jak śledzić konkurentów, prowadzić testy marketingowe? Jak
wyceniać towary, tworzyć pozytywny obraz firmy? Zaplanować „wejście na rynek”? Gdzie, kiedy
i w jaki sposób reklamować się? Jak prowadzić sprzedaż promocyjną? Popularny i wszechstronny
opis badania rynku i technik sprzedaży.
411. | peter hingston • Wielka księga małego biznesu
(The Greatest Little Business Book)
Tłum. Tomasz Wyrozumski
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
192 s., Signum
ISBN 83-7006-201-6
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Jak przeprowadzić badania rynku, przygotować plan działalności gospodarczej, zgromadzić fundusze, przygotować odpowiedni lokal? Jak zaprojektować papier firmowy, przeprowadzać rozmowy
z kandydatami do pracy, organizować pracę biurową, prowadzić marketing i sprzedaż? Jak kontrolować finanse, robić użytek z komputera, jak uczyć się na błędach? Podstawowy przewodnik
początkującego przedsiębiorcy.
412. | otfried höffe • Etyka państwa i prawa
Tłum. Czesław Porębski
Red. Jarosław Gowin
Opr. graf. Marek Pawłowski
184 s.
ISBN 83-7006-225-3
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Autor rozważa problemy sprawiedliwości, praw człowieka, pluralizmu i tolerancji w aspekcie
etycznych podstaw funkcjonowania państwa.
413. | janosch • Ach, jak cudowna jest Panama!
(Oh, wie schön ist Panama)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
48 s., opr. tw., Signum
135
1992
ISBN 83-7006-209-1
Janosch to literacki pseudonim urodzonego w Zabrzu, a mieszkającego na Teneryfie, na Wyspach Kanaryjskich, najpopularniejszego w obszarze niemieckojęzycznym autora książek dla
dzieci. Ta książka to jak dotąd największy sukces Janoscha. Książeczka opowiada o przygodach
pary nierozłącznych przyjaciół, Misia i Tygryska, którzy w poszukiwaniu swej mitycznej, wyidealizowanej Panamy po długiej wędrówce docierają do własnego domku, odkrywając w nim
wymarzoną Arkadię.
414. | ewa kurek-lesik • Gdy klasztor znaczył życie. Udział żeńskich zgromadzeń zakonnych w akcji
ratowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939–1945
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
174 s.
ISBN 83-7006-063-3
Wsparta na gruntownych badaniach, bogata źródłowo praca ukazuje mało znany, aczkolwiek niezmiernie ważny epizod, jakim było ratowanie w latach II wojny światowej dzieci żydowskich przez
polskie zakonnice. Wyważone i wnikliwe wywody autorki stanowią istotne ogniwo w toczącym
się dialogu polsko-żydowskim.
415. | krzysztof lisowski • Wieczorny spacer i inne wiersze
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Rysunek na okł. Aleksander Pieniek
72 s.
ISBN 83-7006-217-2
Dziewiąty tom wierszy krakowskiego poety, laureata wielu nagród literackich. Tytułowy „wieczorny
spacer” jest poetycką wędrówką w czasie i przestrzeni.
416. | jean-marie lustiger • Wybór Boga
(Le choix de Dieu)
Z kardynałem rozmawiają Jean Louis Missika i Dominique Wolton
Tłum. Anna Turowiczowa
Red. Magdalena Smoczyńska
Opr. graf. Zofia Darowska
404 s.
ISBN 83-7006-071-4
Rozmówcy kardynała Lustigera – Jean Louis Missika i Dominique Wolton – publicyści i zarazem
poważni pracownicy naukowi, jeden Żyd, a drugi agnostyk, pytaniami swymi przypierają Kardynała
do muru, a on odpowiada na nie z ogromną spontanicznością i otwartością. Tematyka rozmowy
obejmuje biografię Kardynała i jego żydowskie pochodzenie, jego stosunek do judaizmu i drogę do
chrześcijaństwa, Francję i Vichy, Pétaina i kolaborację, naukę i wiarę, Kościół i politykę, problemy
teologiczne, księży i świeckich, itd.
417. | gustaw meyrink • Golem
(Der Golem)
Tłum. Antoni Lange
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
292 s., Signum
ISBN 83-7006-233-4
Golem, wydany w r. 1915 najważniejszy utwór Meyrinka, to (wznawiana w ogromnych nakładach)
powieść okultystyczno-inicjacyjna, nawiązująca do znanej legendy o stworzonym przez rabiego
136
1992
Loewe w Pradze sztucznym człowieku ożywianym mocą kabalistycznej formuły. Trzymająca
w napięciu, wywołująca sugestywny nastrój tajemniczości i niepokoju powieść stawia pytania
o granice ludzkiego poznania, możliwości panowania nad światem i cenę, jaką się za takie pragnienia płaci.
418. | czesław miłosz • Szukanie ojczyzny
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Na okł. wykorzystano fot. Wojciecha Smoczyńskiego
220 s.
ISBN 83-7006-432-9
„Powracać w myślach do domu – ale ze świadomością wygnania” – to zdanie stanowić może motto
książki Miłosza, będącej zbiorem esejów poświęconych problematyce „wygnania” – braku „zakorzenienia” związanego i z opuszczeniem „kraju lat dziecinnych i młodzieńczych”, i z właściwą
XX wiekowi kondycją ludzką. Jest to także próba przybliżenia bogactwa i różnorodności życia
kresów dawnej Rzeczypospolitej oglądanych z perspektywy wspomnień i lektur.
419. | małgorzata musierowicz • Kwiat kalafiora
Ilustracje Małgorzata Musierowicz
Proj. okł. i karty tytułowej Bogusław Orliński
180 s., Signum
ISBN 83-7006-336-5
Małgorzata Musierowicz jest najpopularniejszą autorką i ilustratorką książek dla dzieci i młodzieży.
Powieść Szósta klepka w 1979 r. otrzymała „Złote Koziołki” na IV Biennale Sztuki dla Dziecka
w Poznaniu. W 1980 r. Kłamczucha – druga z kolei powieść cyklu – uzyskała „Srebrne Koziołki”.
W 1981 roku Ida sierpniowa otrzymała Harcerską Nagrodę Literacką, a w roku 1982 Kwiat kalafiora
został wpisany na Międzynarodową Listę Honorową im. H.Ch. Andersena. Dalsze pozycje cyklu
to Opium w rosole, Brulion B.B., Noelka, która została ogłoszona Książką Roku 1992, Pulpecja
i Dziecko piątku.
420. | małgorzata musierowicz • Ida sierpniowa
Ilustracje Małgorzata Musierowicz
Proj. okł. i karty tytułowej Bogusław Orliński
180 s., Signum
ISBN 83-7006-344-6
421. | małgorzata musierowicz • Opium w rosole
Ilustracje Małgorzata Musierowicz
Proj. okł. i karty tytułowej Bogusław Orliński
240 s., Signum
ISBN 83-7006-328-4
422. | Muza chrześcijańska. T. II. Poezja łacińska starożytna i średniowieczna. Ojcowie żywi, t. X
Wybór, wstęp i opr. ks. Marek Starowieyski
Opr. graf. Zofia Darowska
554 s.
ISBN 83-7006-110-9
Po zbiorze wczesnochrześcijańskiej poezji armeńskiej, syryjskiej i etiopskiej kolejny tom tej serii:
wybór ok. 300 utworów poetyckich łacińskich. Najstarsze zachowane teksty pochodzą z III/IV w.;
poezja ta osiąga swoje apogeum ok. w. XIII, kiedy powstają arcydzieła w rodzaju Stabat Mater, Dies
137
1992
irae czy hymnów św. Tomasza. Później zostaje stopniowo wyparta przez poezję w językach narodowych. Bogactwu treści i form poetyckich zbioru odpowiada równie bogaty wachlarz tłumaczy,
od staropolszczyzny do współczesności.
Pozostałe tomy serii patrz poz. 180, 191, 199, 223, 242, 275, 298, 325, 392, 591.
423. | jan nowak-jezioraski • Polska z oddali. Wspomnienia. Tom II: 1956–1976
Opr. graf. Mariusz Mruczek
475 s.
ISBN 83-7006-199-0
Drugi, po Wojnie w eterze, tom wspomnień wieloletniego szefa Rozgłośni Polskiej Radia Wolna
Europa (pierwsze wydanie Londyn 1988, Odnowa). Autor pisze we wstępie, że jego książka „nie jest
historią Polski powojennej ani kroniką Radia Wolna Europa. Są to po prostu osobiste wspomnienia, a więc książka pisana z perspektywy jednego człowieka, opisującego swój własny świat – świat
emigranta wpatrzonego w Polskę z oddali”. „Pisząc pamiętnik odtwarzałem fakty, daty, szczegóły
na podstawie tekstów audycji, opracowań analitycznych sytuacji w kraju, dokumentów i relacji
świadków”.
Patrz poz. 396.
424. | jacek purchla • Matecznik Polski. Pozaekonomiczne czynniki rozwoju Krakowa
w okresie autonomii galicyjskiej
Opr. graf. Lech Przybylski
Reprodukcja map Łukasz Szuster, Adam Wierzba
184 s., 94 fotografie, mapy
ISBN 83-7006-392-6
Książka opisuje wyjątkową funkcję, jaką w II poł. XIX w. pełniła dawna stolica Polski – królewskie
miasto Kraków. Ukazuje zależność między nagromadzonym w mieście dziedzictwem kulturowym,
jego symboliką i wymiarem politycznym a ekonomicznym rozwojem miasta. Tekst uzupełniają
liczne ilustracje.
425. | luise rinser • Troje dzieci i gwiazda
(Drei Kinder und ein Stern)
Tłum. Krzysztof Jachimczak
Proj. okł., ilustracje Aleksandra Michalska-Szwagierczak
96 s., tw. opr., Signum
ISBN 83-7006-249-0
Urocza i poetycka opowieść znanej niemieckiej pisarki ukazuje pasjonujące przygody dzieci Trzech
Króli, które wyruszając śladem ojców, postanawiają samodzielnie podążyć drogą wskazywaną przez
Gwiazdę Betlejemską.
426. | józef smaga • Narodziny i upadek imperium. ZSRR 1917–1991
Opr. graf. Marian Panic
Fot. na okł. Krzysztof Miller
412 s.
ISBN 83-7006-456-6
Pierwsza w Polsce historia Kraju Rad od jego początków do końca – napisana przez krakowskiego
rusycystę związanego do niedawna z „drugim obiegiem”. Żywo, z publicystyczną werwą napisane
dzieło odsłania mroczne, najgłębiej skrywane fakty i epizody z dziejów budownictwa komunistycznej utopii, która pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich. Czytelnik znajduje tu historię
kolejnych wcieleń Czeka, NKWD, KGB, procesów, czystek, paroksyzmów terroru i okresów
panowania kolejnych Genseków.
138
1992
427. | władysław stróewski • W kręgu wartości
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
178 s.
ISBN 83-7006-472-8
Kontynuacja rozważań zawartych w książce Istnienie i wartość (poz. 230), zwłaszcza części pt. W kręgu
wartości szczegółowych. Wśród tekstów znalazły się: O idei uniwersytetu, O stawaniu się człowiekiem,
Tak – tak, nie – nie. Kilka uwag o prawdzie, Plus ratio quam vis.
428. | elbieta sujak • Rozważania o ludzkim rozwoju
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 4, 300 s.
ISBN 83-7006-312-8
Patrz poz. 162, 178, 305.
429. | ewa szumaska • Obecność
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
112 s.
ISBN 83-7006-480-9
Pisarka i publicystka stale współpracująca z „Tygodnikiem Powszechnym”, autorka wydanych
w Znaku Tras (patrz poz. 356) i Bizarów (patrz poz. 307). Książka jest emocjonalną i bardzo osobistą opowieścią o sprawach i ludziach, których obecność stanowiła w życiu autorki, jak sama pisze,
„furtkę do czegoś najważniejszego i zupełnie niezwykłego, co nada wszystkiemu sens i pozwoli
zrozumieć do końca to, co mnie otacza, i samą siebie”.
430. | józef tischner • Etyka solidarności oraz Homo sovieticus
Opr. graf. Marek Pawłowski
212 s.
ISBN 83-7006-111-7
Wznowienie cieszącego się dużą popularnością na początku lat osiemdziesiątych cyklu refleksji
o etyce solidarności. Teksty zrodzone w gorących momentach historii były spontaniczną odpowiedzią
chrześcijańskiego filozofa na to, co się działo, i próbą zapisania „rodzącej się rzeczywistości ducha”.
Książka została uzupełniona pisanymi dziesięć lat później artykułami analizującymi duchowy
krajobraz świata postkomunistycznego.
Patrz poz. 216.
431. | józef tischner • Świat ludzkiej nadziei
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, 320 s.
ISBN 83-7006-237-7
Patrz poz. 163.
432. | aleksander wat • Wiersze zebrane
Opr. Anna Micińska, Jan Zieliński
Wstęp Anna Micińska
Opr. graf. Mariusz Mruczek
Na okł. rysunek Józefa Czapskiego
568 s.
ISBN 83-7006-156-7
139
1992
Obszerny tom zawiera wszystkie wiersze Wata (od futurystycznych „namopaników” po „naszepty
magnetofonowe” dyktowane pod koniec życia), wszystkie dostępne autokomentarze poety, odmianki
tekstów, informacje o pierwodrukach. Wydanie to – powstałe dzięki pomocy i przy współpracy
Oli Watowej – umożliwia prześledzenie odbitej w przekazach poetyckich niezwykłej drogi życiowej
i duchowej autora Mojego wieku.
433. | ks. tomasz wcławski • Gdzie jest Bóg? Małe wprowadzenie do teologii dla tych,
którzy nie boją się myśleć
Opr. graf. Marek Pawłowski
160 s.
ISBN 93-7006-488-4
Precyzyjnie i jasno napisana książka podejmuje podstawowe problemy wiary – te, które stoją przed
myślą teologiczną, i te, na które natrafia w codziennym życiu każdy z wierzących. Stawiając pytania
o Boga, człowieka, wiarę i Kościół, autor dochodzi do odkrywczych i inspirujących odpowiedzi,
które zmuszają czytelnika do ponownego przemyślenia tego, co znaczy być chrześcijaninem.
434. | adam zagajewski • Dzikie czereśnie. Wybór wierszy
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Na okł. rysunek Zbyluta Grzywacza
180 s.
ISBN 83-7006-256-3
Na książkę składają się wiersze zarówno z tomików wydanych jeszcze oficjalnie w kraju, jak i wydanych już na emigracji i w „drugim obiegu”. Ostatnie dwa tomy (Jechać do Lwowa, 1985, i Płótno,
1990), uznane powszechnie za najważniejsze dokonania „dojrzałego” Zagajewskiego, wchodzą do
Dzikich czereśni prawie w całości.
435. | „Z Tobą, więc ze Wszystkim”. 222 arcydzieła angielskiej i amerykańskiej liryki religijnej
Wybór, tłum. i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Romuald Dziurosz
357 s.
ISBN 83-7006-151-6
Kolejne imponujące dokonanie translatorskie Stanisława Barańczaka. Wśród 222 arcydzieł znalazły
się utwory 66 poetów, od anonimowych twórców XIII–XIV w. do poetów współczesnych. Antologia
zawiera krótkie noty o autorach oraz Wstęp, w którym Barańczak uzasadnia swoje rozumienie liryki
religijnej jako odpowiedzi człowieka na Objawienie – odpowiedzi nie zawsze pozytywnej.
436. | józef yciski • Ułaskawianie natury
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
260 s.
ISBN 83-7006-143-5
Książka filozofa, duszpasterza, biskupa tarnowskiego, później lubelskiego. Autor pisze: „… na
kartach proponowanej pracy usiłuję rekonstruować główne kierunki interpretacji filozoficznych,
które łączono z rozwojem nauk przyrodniczych. Historyczna perspektywa rozwoju wiedzy pozwala uniknąć wielu iluzji, które […] pojawiają się znowu we współczesnych polemikach, łudząc
odnowionymi wariantami ostatecznych tłumaczeń”. Wśród tekstów w książce znalazły się szkice:
Teologia i poezja w zoologii, Ochrzcić darwinizm?, Credo dla ateisty, Wewnątrz teosfery.
1993
poz. 437–469
1993
437. |henri bergson • Dwa źródła moralności i religii
(Les Deux Sources de la Morale et de la Religion)
Tłum. Piotr Kostyło SJ, Krzysztof Skorulski SJ
Wstęp Barbara Skarga
Opr. graf. Marek Pawłowski
323 s.
ISBN 83-7006-385-3
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Późne, słynne dzieło wielkiego filozofa XX w., upatrujące w sferze moralności i religii najdoskonalszy
przejaw „pędu życiowego” – podstawowej kategorii Bergsona. Czytelnik odnajdzie tu klasyczne
rozróżnienie na moralność zamkniętą i otwartą oraz religię statyczną i dynamiczną, a także oryginalne rozważania o mistycyzmie.
438. | josif brodski • Znak wodny
(Watermark)
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Lech Przybylski
106 s.
ISBN 83-7006-296-2
Piękne, niemal bibliofilskie wydanie (zdobione XVIII-wiecznymi miedziorytami J.B. Brustoloniego)
eseju o Wenecji, ukochanym mieście poety, który pod koniec życia przez kilkanaście lat spędzał
w nim każdą zimę. Proza Brodskiego – jak zwykle – zapiera dech: błyskotliwa, mądra, przenikliwa,
ironiczna, przewrotna, wzruszająca, dowcipna.
439. | avery brooke • Sztuka medytacji chrześcijańskiej
(Learning and Teaching Christian Meditation)
Tłum. Adam Szostkiewicz
Proj. okł., ilustracje Aleksandra Michalska-Szwagierczak
88 s.
ISBN 83-7006-202-4
Rodzaj praktycznego samouczka trudnej sztuki medytacji. Prowadzi od prostych form medytacji
ku wyższym rejonom wtajemniczenia, ku koronie doświadczenia religijnego, jaką jest kontemplacja.
Odwołuje się do wrażliwości i świata pojęć chrześcijanina. Stałym punktem odniesienia jest Biblia.
Nie ma w tej książce żadnej nachalności, jest natomiast szczerość, delikatność i zaangażowanie
religijne.
440. | john drane • Co New Age ma do powiedzenia Kościołowi?
(What is the New Age saying to the Church?)
Tłum. Krystyna Stankiewicz
Opr. graf. Maciej Kowalik
215 s.
ISBN 83-7006-234-2
Autor skupia się przede wszystkim na opisie postaw, wypowiedzi przywódców i manifestacji New
Age. Książka jest napisana z pozycji chrześcijańskich. Jest ona bardzo pożytecznym wprowadzeniem do problemów – zwłaszcza duszpasterskich – stających przed Kościołem w społeczeństwie
pluralistycznym.
142
1993
441. | bede griffiths • Chrześcijański Aśram
(Christian Ashram)
Tłum. Janina Mroczkowska
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
Wyd. 2, 190 s.
ISBN 83-7006-251-2
Patrz poz. 146.
442. | bede griffiths • Złota nić
(The Golden String)
Tłum. Janina Mroczkowska
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
Wyd. 2, 176 s.
ISBN 83-7006-243-1
Patrz poz. 146.
443. | ludmiła grygiel • Miłosierdzie Boże dla świata całego
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
124 s.
ISBN 83-7006-338-1
Biografia duchowa błogosławionej siostry Faustyny Kowalskiej, oparta przede wszystkim na analizie
jej „Dzienniczka”, prowadzonego przez wiele lat życia zakonnego.
444. | henryk grynberg • Pamiętnik Marii Koper
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
104 s.
ISBN 83-7006-322-5
„Pamiętnik Marii Koper jest nie tylko dokumentem żydowskim, lecz i zabytkiem kultury chłopskiej.
Pisała go kobieta przez dwa lata zamknięta w stodole, całkowicie uzależniona od swoich gospodarzy.
Jest to dokument doświadczeń i przeżyć polskiej Żydówki i chłopskiej rodziny w latach najcięższej próby. I jest to szczątek po dwóch kulturach, które w bardzo krótkim czasie jedna po drugiej
zginęły” (z Przedmowy autora).
445. | thomas hardy • 55 wierszy
Wybór, tłum. i wstęp Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
178 s.
ISBN 83-7006-346-2
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Dwujęzyczny (polsko-angielski) tom poezji wybitnego angielskiego pisarza i poety (1840–1928) jest
pierwszym wydanym w Znaku tomem Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego – serii zainicjowanej
i realizowanej przez Stanisława Barańczaka.
446. | henry hazlitt • Ekonomia w jednej lekcji
(Economicsin One Lesson)
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
204 s., Signum
143
1993
ISBN 83-7006-281-4
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Książka Hazlitta pozwala czytelnikowi zrozumieć podstawowe zagadnienia ekonomiczne, a zwłaszcza
wyrobić sobie pogląd na tematy powszechnie dziś dyskutowane: na czym powinna polegać rola
rządu w gospodarce, jak chronić przemysł, jakie są skutki ceł, regulacji cen, robót publicznych,
jaka jest rola związków zawodowych itd.
447. | immanuel kant • Religia w obrębie samego rozumu
(Die Religion innerhelb der Grenzen der blossen Vernunft)
Tłum., wstęp, przypisy Aleksander Bobko
Opr. graf. Marek Pawłowski
248 s.
ISBN 83-7006-345-4
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Pierwsze polskie wydanie kolejnego z klasycznych dzieł królewieckiego filozofa. Pierwsza część
książki jest próbą interpretacji fenomenu religii w świetle wypracowanej wcześniej koncepcji poznania transcendentalnego i racjonalistycznej etyki. Część druga przynosi krytykę historycznego
stanu chrześcijaństwa, charakterystyczną dla poglądów Oświecenia.
448. | zygmunt kubiak • Przestrzeń dzieł wiecznych. Eseje o tradycji kultury śródziemnomorskiej
Opr. graf. Teresa Stankiewicz
268 s.
ISBN 83-7006-408-6
Kolejny tom esejów znakomitego tłumacza, pisarza i wytrawnego znawcy kultury śródziemnomorskiej. W piśmiennictwie polskim rzadko współcześnie trafiamy na humanistykę takiej próby, opartą
na rozległej wiedzy, wyszukanym smaku, dociekliwości i umiejętności widzenia zjawisk kulturalnych
w szerokiej perspektywie, pozwalającej dojrzeć relacje między arcydziełami różnych epok.
449. | jacques maritain • Człowiek i państwo
(Man and the State)
Tłum. Adam Grobler
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-258-X
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Klasyczne dzieło czołowego francuskiego personalisty, kładące fundament pod zmianę stosunku
Kościoła katolickiego do demokracji, któremu wyraz dał Sobór Watykański II. Autor polemizuje
z interpretacjami demokracji, które przeciwstawiają ją katolickiej nauce społecznej, i wskazuje na
duchowe i religijne korzenie państwa demokratycznego.
450. | thomas merton • Dziennik azjatycki
(The Asian Journal)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Przypisy oraz słownik terminów i pojęć Ireneusz Kania
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
295 s., fotografie
ISBN 83-7006-416-7
Jest to sprawozdanie z – tragicznie zakończonej – wyprawy Mertona na Wschód, gdzie trapista szukał
pogłębienia swego „ducha monastycznego”. Interesował się bardzo duchowością orientalną, odwiedzał
klasztory w Tajlandii i Himalajach, by czerpać z ciągle żywej buddyjskiej tradycji życia zakonnego.
144
1993
451. | czesław miłosz • Historia literatury polskiej
(The History of Polish Literature)
Tłum. Maria Tarnowska
Opr. graf. Romuald Dziurosz
526 s., tw. opr., płótno, obwoluta
ISBN 83-7006-424-8
Dwukrotnie wydawane w Ameryce dzieło, w którym autor – przez ponad trzydzieści lat
profesor slawistyki w Uniwersytecie Kalifornijskim – zawarł odpowiadającą wymogom akademickim, ale zarazem własną, bardzo osobistą wizję literatury polskiej od jej początków
do roku 1939.
452. | czesław miłosz • Wiersze, t. I–III
Opr. graf. Zofia Darowska
T. I 337 s., t. II 304 s., t. III 408 s., tw. opr., płótno, obwoluta
T. I ISBN 83-7006-212-1
T. II ISBN 83-7006-220-2
T. III ISBN 83-7006-228-8
Trzytomowe wydanie zebranych wierszy Miłosza w efektownej szacie graficznej. Obejmuje całość
dotychczasowej twórczości poety, od juweniliów aż po najnowszy tomik Dalsze okolice.
453. | oskar miłosz • Storge
Tłum. Czesław Miłosz
Opr. graf. Lech Przybylski
108 s.
ISBN 83-7006-329-2
Oskar Miłosz – wielki poeta litewski piszący po francusku; ambasador Litwy w Paryżu. Autor
poematów i hermetycznych traktatów mistycznych. Tom przełożony i poprzedzony wstępem
przez Czesława Miłosza zawiera oprócz przekładów dawnych również przetłumaczone po raz
pierwszy traktaty mistyczne, kluczowe dla systemu myślowego Oskara Miłosza.
454. | małgorzata musierowicz • Dziecko piątku
Opr. graf., ilustracje Małgorzata Musierowicz
175 s., Signum
ISBN 83-7006-378-0
455. | małgorzata musierowicz • Noelka
Opr. graf., ilustracje Małgorzata Musierowicz
188 s., Signum
ISBN 83-7006-347-0
456. | małgorzata musierowicz • Pulpecja
Opr. graf., ilustracje Małgorzata Musierowicz
187 s., Signum
ISBN 83-7006-370-5
145
1993
457. | jan nowak (zdzisław jezioraski) • Kurier z Warszawy
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 2, 544 s.
ISBN 83-7006-313-6
Patrz poz. 349.
458. | Od Chaucera do Larkina. 400 nieśmiertelnych wierszy 125 poetów anglojęzycznych z 8 stuleci
Wybór, tłum. i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
578 s.
ISBN 83-7006-321-7
Stanisław Barańczak od lat zapoznaje czytelnika polskiego z kanonem poezji anglojęzycznej. Po
zbiorach poezji metafizycznej, religijnej, miłosnej i absurdalnej nadszedł czas na ukoronowanie
imponującego przedsięwzięcia antologią zawierającą wybór najświetniejszych arcydzieł poetyckich
języka angielskiego.
459. | włodzimierz odojewski • „Jedźmy, wracajmy…”
Opr. graf. Zofia Darowska
240 s.
ISBN 83-7006-241-5
Akcja nowych opowiadań autora Zasypie wszystko, zawieje toczy się bezpośrednio przed i podczas
wojny, a także po jej ukończeniu. We wspomnieniach dziecka rysuje się groza nadciągającej katastrofy, która położy kres światu kruchej, ziemiańskiej sielanki. W scenach i zdarzeniach z okupacji
sowieckiej i niemieckiej realizm splata się z oniryczną hiperbolą.
460. | jaroslav pelikan • Jezus przez wieki
(Jesus through the Centuries. His place in the History and Culture)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Joanna Budyn-Kamykowska
308 s.
ISBN 83-7006-095-1
Znany historyk i teolog śledzi wpływ, jaki wywarł Jezus nie tylko na kulturę, ale także na historię
polityczną, społeczną i ekonomiczną minionych dwóch tysiącleci. Podążając przez wieki śladami
Jezusa, autor stara się prześledzić, co nowego kolejne stulecia wnosiły do jego portretu. Pelikan
udowadnia, że sposób przedstawiania Jezusa w danej epoce jest jednym z podstawowych kluczy
do jej zrozumienia.
461. | jarosław marek rymkiewicz • Moje dzieło pośmiertne
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Rysunek na okł. Jan Lebenstein
Fot. na 4 s. okł. Andrzej Hrechorowicz
54 s.
ISBN 83-7006-337-3
Tom wierszy o tematyce egzystencjalno-metafizycznej kontynuuje i poszerza wątki książki Thema
Regium (1978).
146
1993
462. | Sens choroby, sens śmierci, sens życia
Opr. red. Halina Bortnowska
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 3, 391 s.
ISBN 83-7006-265-2
Patrz poz. 195, 266.
463. | lew szestow • Ateny i Jerozolima
(Afiny i Jerusalim)
Tłum., wstęp, przypisy Cezary Wodziński
Opr. graf. Marek Pawłowski
480 s.
ISBN 83-7006-330-6
Seria: Biblioteka Filozofia Religii
Najwybitniejsze, tłumaczone na wiele języków, dzieło wielkiego rosyjskiego egzystencjalisty. Autor
przyczynił się, jak żaden inny myśliciel – poza Kierkegaardem – do rozwinięcia poglądu, że pomiędzy religią, dziedziną paradoksu i absurdu, a filozofią – dziedziną rozumu – panuje sprzeczność
nie do pogodzenia.
464. | józef tischner • Myślenie według wartości
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, 523 s.
ISBN 83-7006-320-9
Patrz poz. 231.
465. | józef tischner • Nieszczęsny dar wolności
Opr. graf. Zofia Darowska
224 s.
ISBN 83-7006-354-3
Zbiór artykułów dotyczących najważniejszych tematów publicznych dyskusji nie tylko w Polsce,
ale i w innych krajach postkomunistycznych. Refleksje ks. Tischnera towarzyszą sporom o stosunek
państwa i Kościoła, znaczenie dekomunizacji i państwa prawa, wprowadzenie do ustawodawstwa
zapisów chroniących „wartości chrześcijańskie”, zakazie bądź dopuszczalności aborcji.
466. | józef tischner • Spowiedź rewolucjonisty. Czytając Fenomenologię ducha Hegla
Opr. graf. Marek Pawłowski
235 s.
ISBN 83-7006-235-0
Kolejna książka ks. prof. Józefa Tischnera stanowi niezwykle istotne ogniwo w jego cyklu przemyśliwania najważniejszych nurtów filozofii człowieka. Tym razem rzecz dotyczy Fenomenologii ducha
Hegla. Z wielkim mistrzostwem ks. prof. Tischner analizuje dzieło Hegla, przyswajając nam na
nowo jeden z najważniejszych tekstów w historii myśli ludzkiej.
467. | jan twardowski • Krzyżyk na drogę
Opr. graf. Lech Przybylski
Fot. Piotr Cieśla
63 s.
ISBN 83-7006-355-1
147
1993
Pierwszy tomik z serii, w której wierszom ks. Jana Twardowskiego towarzyszą piękne, barwne
fotografie Piotra Cieśli. Tutaj: krzyże i kapliczki przydrożne w polskim pejzażu. „Krzyż jest drogowskazem. Można iść od krzyża do krzyża i jeszcze dalej. Nie jest nieszczęściem – jest drogą”.
468. | marian zdziechowski • O okrucieństwie
Red. Marian Zaczyński
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
71 s.
ISBN 83-7006-369-1
Książka przypomnianego po raz pierwszy po wojnie wybitnego uczonego i myśliciela dotyczy
niepokojącego go przez lata fenomenu okrucieństwa, rozumianego metafizycznie i zarazem najzupełniej dosłownie – jako zadawanie tortur cielesnych. Wśród omawianych tematów znajdują
się m.in. zagadnienia takie jak inkwizycja, demonologia, polowanie na czarownice, ostra krytyka
przeszłości Kościoła, zagłada katarów, problem kary śmierci, zabijanie zwierząt itp.
469. | marian zdziechowski • Wybór pism
Red. Marian Zaczyński
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
546 s.
ISBN 83-7006-272-5
Pierwsze po wojnie wydanie pism M. Zdziechowskiego stanowiło wypełnienie dotkliwej luki
spowodowanej dyrektywami „polityki kulturalnej” PRL. Jest to obszerny wybór z głośnych przed
wojną dzieł Zdziechowskiego – myśliciela oryginalnego i niezależnego, profesora UJ, a następnie
rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Teksty pochodzą m.in. z tomów Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa, W obliczu końca, Widmo przyszłości.
1994
poz. 470–531
1994
470. | michel albert • Kapitalizm kontra kapitalizm
(Capitalisme contre capitalisme)
Tłum. Dorota Zańko
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
312 s., Signum
ISBN 83-7006-289-X
Seria: Zrozumieć Kapitalizm
Głównym celem tej książki jest wykazanie, że obok neoamerykańskiego modelu kapitalizmu istnieją także inne, być może bardziej efektywne ekonomicznie i bardziej sprawiedliwe społecznie.
471. | Arka Noego
Posłowie Jacek Woźniakowski
Opr. graf., ilustracje Wojciech Kołyszko
Fot. na 4 s. okł. W.T. Cukier
60 s.
ISBN 83-7006-206-7
Zabawne, a przy tym często nader kunsztowne wierszyki, tworzone w domu „Pod Jedlami” na
Kozińcu, w rodzinnym gronie Pawlikowskich (Jan Gwalbert i Michał, Maryla Wolska, Beata
Obertyńska, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska i in.). Wakacyjna rozrywka uprawiana przez wiele
lat zaowocowała poematem, który dostarczy wspaniałej zabawy miłośnikom absurdalnego humoru
i językowych igraszek.
472. | wystan hugh auden • 44 wiersze
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
192 s.
ISBN 83-7006-219-9
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Reprezentatywny wybór wierszy jednego z najwybitniejszych poetów XX wieku. Poezja Audena
(1907–1973) – który po lewicowych fascynacjach w młodości, po duchowym przełomie dawał
w swoich wierszach wyraz doświadczeniom metafizycznym i religijnym.
473. | wity augustyn • Wyznania
(Confessiones)
Tłum., wstęp, kalendarium Zygmunt Kubiak
Opr. graf. Marek Pawłowski
360 s.
ISBN 83-7006-380-2
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Najsłynniejsze dzieło św. Augustyna, opisujące jego wewnętrzną drogę w poszukiwaniu prawdy
o sobie, Bogu i świecie, która doprowadziła go do chrześcijaństwa. Wyznania są książką, do której
sięga zarówno teolog, badacz kultury i literatury, filozof i psycholog, jak również zwykły czytelnik
pragnący skonfrontować ze swoim życiem główną tezę książki: „Stworzyłeś nas jako skierowanych
ku Tobie. I niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie nie spocznie”.
474. | małgorzata baranowska • To jest wasze życie
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
156 s.
ISBN 83-7006-270-9
150
1994
Autorka, czerpiąc w bezpośredni sposób z doświadczeń wieloletniej, ciężkiej choroby przewlekłej
(lupus), wykorzystuje swe przeżycia, by nieść pociechę chorym i przedstawić praktykę przeżywania
choroby w sposób godny człowieka. Siłą tej książki jest połączenie doświadczeń konkretnego człowieka, zmuszonego żyć ze swoją chorobą na co dzień – z opisem postawy duchowej, pozwalającej
udźwignąć ciężar tego szczególnego doświadczenia.
475. | peter l. berger (Red.) • Etyka kapitalizmu
(The Capitalist Spirit: Towards a Religious Ethic of Wealth Creation)
Tłum. Henryk Woźniakowski
Posłowie Ryszard Legutko
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
200 s., Signum
ISBN 83-7006-377-2
Seria: Zrozumieć Kapitalizm
Zbiór esejów poszukujących w tradycji religijnej judaizmu i chrześcijaństwa oraz w pewnych
wątkach etyki i teologii przesłanek dla zbudowania na fundamencie religijnym etyki kapitalizmu.
Autorzy – m.in. Michael Novak, Richard John Neuhaus, George Weigel – szukają podstaw etyki,
której normy odnosiłyby się do realnych zjawisk, procesów i zachowań mających miejsce w gospodarce rynkowej.
476. | maurice blondel • Filozoficzne wyzwania chrześcijaństwa
(Exigences philosophiques du christianisme)
Tłum. Janina Fenrychowa
Tłumaczenie przejrzał Piotr Murzański
Posłowie Karol Tarnowski
Opr. graf. Marek Pawłowski
356 s.
ISBN 83-7006-159-1
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor (który swe podstawowe dzieło, L’Action – Działanie, wydał 100 lat temu) jest tym myślicielem,
który – obok Heideggera – wywarł największy bezpośredni wpływ na filozofię i teologię chrześcijańską XX wieku. Książka stanowi niezwykle głęboką analizę filozoficznych implikacji chrześcijaństwa
jako obietnicy spełnienia – w zjednoczeniu z Bogiem – ludzkiego pragnienia Absolutu.
477. | jan błoski • Forma, śmiech i rzeczy ostateczne. Studia o Gombrowiczu
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
284 s.
ISBN 83-7006-316-0
Autor wszechstronnie omawia najwyżej przez siebie cenione dzieła Gombrowicza, a także stawia
pytania „problemowe” dotyczące „metafizyki” pisarza, jego stosunku do etosu szlacheckiego, literatury, teatru, historii… Wieńczy książkę przejmujące wspomnienie osobistych spotkań z Gombrowiczem. Nowoczesne i uwzględniające cały dorobek gombrowiczologii rozważania fenomenu dzieła
Gombrowicza. Wzorcowa analiza, ukazująca, jak szerokie i rozmaite perspektywy są konieczne do
trafnego oglądu współczesnej literatury.
478. | ernst-wolfgang böckenförde • Wolność – państwo – Kościół
Tłum. Paweł Kaczorowski, Grzegorz Sowinski
Wstęp ks. Józef Tischner
Opr. graf. Marek Pawłowski
308 s.
151
1994
ISBN 83-7006-259-8
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Zbiór rozpraw jednego z najwybitniejszych niemieckich filozofów prawa, a zarazem katolickich
myślicieli społecznych. Autor analizuje relacje zachodzące między Kościołem a państwem demokratycznym, związki prawa i etyki, pytanie o miejsce moralności w polityce.
479. | edmund burke • Rozważania o rewolucji we Francji
(Reflections on the Revolution in France)
Tłum. Dorota Lachowska
Wstęp Paweł Kłoczowski
Opr. graf. Michał Jędrczak
272 s.
ISBN 83-7006-253-9
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor, angielski polityk i filozof (1729–1797), przeciwnik wszelkiego radykalizmu, krytycznie ocenia
rewolucję francuską. Rozważania o rewolucji prezentują podstawy umiarkowanego konserwatyzmu,
w wersji nie znanej polskiej tradycji.
480. | joseph campbell • Potęga mitu
(The Power of Myth)
Tłum. Ireneusz Kania
Opr. graf. Lech Przybylski
360 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-210-6
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Joseph Campbell, zmarły niedawno antropolog i mitograf, jest autorem fundamentalnych i ogromnie
popularnych w USA dzieł o kulturowej roli mitów: Maski Boga, Bohater o tysiącu twarzy i in. Rozległość zainteresowań, erudycja, sięganie do oryginalnych źródeł zapewniają jego dziełu doskonałe
opinie znawców i sukces u publiczności. Książka Potęga mitu powstała jako zapis serii rozmów TV
z Billem Moyersem cieszących się wielkim powodzeniem wśród telewidzów.
481. | jean daniélou • Trójca Święta i tajemnica egzystencji. Znak świątyni czyli o obecności Boga
(Le Trinité et la mystère de l’existence. Le signe du temple ou de la présence de Dieu)
Tłum. Maria Tarnowska
Wstęp Stanisława Grabska
Opr. graf. Marek Pawłowski
140 s.
ISBN 83-7006-227-X
Seria: Teologia Żywa
Książka jednego z najwybitniejszych teologów XX w. składa się z dwóch części. Pierwsza wprowadza w tajemnicę Trójcy Świętej i jej związków z tajemnicą egzystencji człowieka. W części drugiej
autor wnika w różne sensy symbolu świątyni jako miejsca zamieszkiwania Boga wśród ludzi: od
kosmosu przez świątynię jerozolimską do świątyni człowieczeństwa Chrystusa oraz tajemnicy
Ciała Mistycznego – Kościoła; wreszcie ukazuje wewnętrzną świątynię mistyków i wizję świątyni
niebiańskiej.
482. | emily dickinson • List do świata
(The Lettersof Emily Dickinson)
Wybór, wstęp, tłum. i opr. Danuta Piestrzyńska
Konsultacja językowa Elżbieta Muskat-Tabakowska
152
1994
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
220 s.
ISBN 83-7006-267-9
Listy najwybitniejszej – obok Whitmana – patronki nowoczesnej poezji amerykańskiej. Przez całe
życie zamknięta w czterech ścianach rodzinnego domu, prowadziła rozległą i różnorodną korespondencję, która pozwala choć częściowo poznać jej pełną zagadek biografię i niezwykłą osobowość.
483. | Duchowość zakonna. Szkice. Zakony w Polsce. Katalog
Opr. red. cz. 1. Jerzy Kłoczowski, cz. 2. Józef Kozak
Opr. graf. Małgorzata Flis
292 s.
ISBN 83-7006-183-4
Tom szkiców obejmujący zwięzłe przedstawienie klasycznych szkół duchowości zakonów katolickich,
m.in. szkoły monastyczno-benedyktyńskiej, szkół zakonów żebraczych – dominikanów, franciszkanów
i karmelitów, szkoły jezuickiej św. Ignacego Loyoli czy szkoły św. Wincentego à Paulo. Obok spraw
duchowości i klasztoru, wspólnoty zakonnej jako szkoły życia duchowego dotykamy samego rdzenia
każdego powołania zakonnego jednostki i całych wspólnot. Drugą część książki stanowi katalog zakonów i zgromadzeń zakonnych działających w Polsce (informacje historyczne, lokalizacja itd.).
484. | henri duméry • Problem Boga w filozofii religii. Krytyczny rozbiór kategorii Absolutu i schematu
transcendencji
(Dieu en la philosophie de la religion)
Tłum. Ireneusz Kania
Tłumaczenie przejrzał Karol Tarnowski
Wstęp Piotr Siejkowski OP
Opr. graf. Marek Pawłowski
180 s.
ISBN 83-7006-283-0
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Książka omawia centralne zarówno dla filozofii, jak i dla teologii zagadnienie dowodów na istnienie
Boga. Przedstawiając polemicznie dzieje dyskusji wokół kategorii Absolutu, autor formułuje własne
stanowisko, wyrastające ze źródeł fenomenologicznych.
485. | louis dupré • Głębsze życie
(The Deeper Life)
Tłum. Maria Tarnowska
Opr. graf. Marek Pawłowski
488 s.
ISBN 83-7006-275-X
Seria: Teologia Żywa
Książka powstała z serii wykładów, które autor wygłaszał dla cystersów z opactwa Gethsemani
w Kentucky. W pełnym żarliwości, żywym stylu bada on mądrość chrześcijańskiej tradycji duchowej i próbuje przywrócić naszym czasom wartość takich „przestarzałych” pojęć, jak rekolekcje
i kontemplacja, ubóstwo duchowe i miłość do stworzenia, naśladowanie Chrystusa i cierpienie,
bierne oczyszczenie i oświecenie.
486. | Dyplomacja w firmie
(Mastering Office Politics)
Praca zbiorowa
Tłum. Marzena Perek
153
1994
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Jerzy Barwiński
176 s., Signum
ISBN 83-7006-396-9
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Książka poświęcona polityce pracy w zespole. Poradnik dla pracodawców i podwładnych, jak
rozwiązywać konflikty, przyjmować krytykę i tworzyć dobre relacje interpersonalne.
487. | umberto eco • Sztuka i piękno w średniowieczu
(Arte e bellezza nell’estetica medievale)
Tłum. Mikołaj Olszewski, Magdalena Zabłocka
Opr. graf. Lech Przybylski
252 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-284-9
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Po wielkim sukcesie, jaki odniosły w Polsce beletrystyczne książki Umberto Eco (Imię Róży, Wahadło
Foucaulta, Zapiski na pudełku od zapałek), czytelnik może docenić w tej książce rozległą wiedzę autora,
wybitnego uczonego i znawcy Średniowiecza. Eco omawia zasadnicze koncepcje piękna w Średniowieczu,
estetykę proporcji, światła, teorie scholastyczne, charakterystyczne dla epoki zagadnienia z historii sztuki:
alegoryzm i symbolizm, poetykę, kanony piękna. Jasność wykładu i kunszt pisarski Eco sprawiają, że
jest to lektura dla wszystkich czytelników o szerokich zainteresowaniach humanistycznych.
488. | henryk elzenberg • Kłopot z istnieniem. Pisma. T. II
Red. Michał Woroniecki
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, 504 s.
ISBN 83-7006-167-2
Patrz poz. 31. Tom I patrz poz. 387.
489. | Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo
(Europa und die civil Society. Castelgandolfo – Gespräche. Band IV)
Opr. i wstęp Krzysztof Michalski
Tłum. Barbara Janicka, Dorota Lachowska, Małgorzata Łukasiewicz, Andrzej Pawelec, Wojciech
Pięciak, Władysław Witalisz
Opr. graf. Michał Jędrczak
256 s.
ISBN 83-7006-325-X
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
490. | françois furet • Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej
(La Révolution française est terminée)
Tłum. Barbara Janicka
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
96 s.
ISBN 83-7006-261-X
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej to analiza ideowej spuścizny Rewolucji. Furet dowodzi,
że należy zerwać z widzeniem życia publicznego przez rewolucyjne lub antyrewolucyjne okulary
i stworzyć nowe kategorie myślenia o ideowych podstawach demokracji.
154
1994
491. | john gray • Liberalizm
(Liberalism)
Tłum. Radosława Dziubecka
Red. Maria Ofierska, Piotr Pieńkowski
Opr. graf. Michał Jędrczak
120 s.
ISBN 83-7006-340-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
John Gray jest znakomitym filozofem z Oksfordu, zajmuje się w szczególności filozofią polityczną. Jest zwolennikiem filozofii liberalnej, ale dostrzega zarówno jej wewnętrzne sprzeczności, jak
i uwikłania w rzeczywistość polityczną i gospodarczą. Nie zajmuje postawy triumfalistycznej, lecz
krytyczną i właśnie dlatego lektura Liberalizmu powinna polskiemu czytelnikowi ułatwić zrozumienie sensu tej tak często banalizowanej idei.
492. | jean hani • Symbolika świątyni chrześcijańskiej
(Le Symbolisme du Temple Chrétien)
Tłum. Adam Q. Lavique
Opr. graf. Lech Przybylski
204 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-291-1
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Książka jest uporządkowanym tematycznie wykładem o zagadnieniach wiążących się z szeroko
pojętą symboliką świątyni jako budowli, a także symboliką jej wyposażenia i funkcji liturgicznych.
Sztuka sakralna jest tu rozumiana jako sztuka porządku nadprzyrodzonego, wiążąca świątynię
z kosmologią, ontologią i metafizyką.
493. | christine harvey, bill sykes • W poszukiwaniu zysku
(In Pursuit of Profit)
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
216 s., Signum
ISBN 83-7006-379-9
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Książka Amerykanki i Anglika zawiera mnóstwo praktycznych wskazówek dotyczących automotywacji, motywowania sprzedawców, organizacji i technik skutecznej sprzedaży, których zastosowanie
pozwala przekształcić firmę w organizację zorientowaną na sprzedaż. Adresowana głównie do biznesmenów książka stanowi wartościową lekturę dla każdego: umiejętność przekonywania czy motywowania siebie i innych do skutecznego działania jest cenna w każdej działalności zawodowej.
494. | seamus heaney • 44 wiersze
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
176 s.
ISBN 83-7006-246-6
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Seamus Heaney (ur. 1939) to najwybitniejszy poeta irlandzki od czasów Yeatsa, od głośnego debiutu w r. 1966 zbierający entuzjastyczne opinie krytyki. W jego poezji, powstającej pod ciśnieniem
skomplikowanej sytuacji, konfliktów i podziałów w Irlandii, ważną rolę odgrywa sprzeciw wobec
wszelkich postaci szowinizmu i nietolerancji, ochrona pojedynczego istnienia przed przemocą,
instynktem okrucieństwa i złem tkwiącym w naturze ludzkiej.
155
1994
495. | michał heller • Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego
Opr. graf. Andrzej Dudziński
Rysunki Katarzyna Broschowa
276 s.
ISBN 83-7006-323-3
W wydanej w 1971 r. książce Wobec wszechświata (por. poz. 106) wybitny filozof i kosmolog
w sposób popularny przedstawił zarys ówczesnej wiedzy o kosmosie, rozważając wnioski światopoglądowe, jakie ta wiedza narzuca. Obecnie autor przedstawia gruntownie zmodyfikowaną
wersję książki, uwzględniającą gwałtowny rozwój kosmologii, jaki dokonał się w ciągu minionych 20 lat.
496. | michał heller • Wszechświat i słowo
Opr. graf. Andrzej Dudziński
Wyd. 2, 220 s.
ISBN 83-7006-394-2
Patrz poz. 211.
497. | michał heller • Wszechświat u schyłku stulecia
Opr. graf. Andrzej Dudziński
Wybór ilustracji i komentarze Leszek Danilczyk
164 s.
ISBN 83-7006-348-9
Zbiór miniesejów wybitnego filozofa i kosmologa na temat najnowszych odkryć fizyki. Pisane z myślą
o czytelniku-humaniście, stanowić mogą znakomity przewodnik po nieprzeczuwalnych do niedawna
nowych horyzontach wszechświata, odsłanianych przez współczesną naukę. Wśród tematów m.in.:
Geometryczne piękno świata, Twórczy chaos, Tworzywo wszechświata, Genialna pomyłka.
498. | john hick • Argumenty za istnieniem Boga
(Arguments for the Existence of God)
Tłum. Miłowit Kuniński
Wstęp Ireneusz Ziemiński
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-387-X
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Książka jest przeglądem podstawowych argumentów (tradycyjnie zwanych dowodami) za istnieniem
Boga. Znajdujemy tu m.in. obszerną analizę argumentu ontologicznego w wersji św. Anzelma, jego
wariant kartezjański i najnowsze wersje N. Malcolma i Ch. Hartshorne’a oraz argument kosmologiczny św. Tomasza z Akwinu. Przedstawiona została także argumentacja moralna Kanta oraz
rekonstrukcja Hume’a krytyki argumentu teleologicznego. Zaprezentowano również nowoczesne
próby godzenia stanowiska nauk przyrodniczych ze stanowiskiem teistycznym (Lecomte du Noüy,
F.R. Tennant, R. Taylor).
499. | jan andrzej kłoczowski op • Więcej niż mit. Leszka Kołakowskiego spory o religię
Red. Izabella Sariusz-Skąpska
Opr. graf. Marek Pawłowski
388 s.
ISBN 83-7006-262-8
Seria: Akademia
156
1994
Książka jest pierwszą tak wyczerpującą próbą przedstawienia myśli Leszka Kołakowskiego, jednego
z najważniejszych filozofów polskich naszego wieku. Myśli w jej rozwoju – od czasów fascynacji
marksizmem po fundamentalną krytykę tego kierunku. Praca Jana Andrzeja Kłoczowskiego pomaga
czytelnikom tekstów Leszka Kołakowskiego zrozumieć i zinterpretować myśl filozofa.
500. | leszek kołakowski • Bóg nic nam nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu
(God owes us nothing)
Tłum. Ireneusz Kania
Opr. graf. Marek Pawłowski
284 s.
ISBN 83-7006-309-8
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor, biorąc za punkt wyjścia dzieje słynnej kontrowersji jansenistów z jezuitami w XVI i XVII w.,
przedstawia religijność Blaise Pascala, wielkiego matematyka i fizyka, a jednocześnie jednego
z najgłębszych myślicieli Europy. Duchową sylwetkę Pascala Kołakowski ukazuje w kontekście
zasadniczego dla tamtej epoki sporu o łaskę, predestynację oraz wolną wolę człowieka. Uważny
czytelnik książki łatwo zauważy, iż przedstawione w niej problemy, pozornie odległe i abstrakcyjne,
mają niejedno – często niepokojące – odniesienie do obecnej sytuacji chrześcijaństwa i Kościoła,
oraz że spór wokół nich nigdy w istocie się nie kończy.
501. | ryszard legutko • Spory o kapitalizm
Opr. graf. Marek Pawłowski
376 s.
ISBN 83-7006-299-7
Seia: Biblioteka Myśli Politycznej
Autor analizuje najważniejsze filozoficzne interpretacje fenomenu wolnego rynku i systemu kapitalistycznego. Prezentuje także spory na temat religijnego tła kapitalizmu. Książka jest pierwszym
dostępnym po polsku kompendium wiedzy na temat filozoficznych debat nad kapitalizmem i może
służyć jako podręcznik akademicki.
502. | gottfried wilhelm leibniz • Pisma z teologii mistycznej
Wybór i układ Małgorzata Frankiewicz, Jerzy Perzanowski
Tłum. i opr. Małgorzata Frankiewicz
Wstęp i dodatek Jerzy Perzanowski
Opr. graf. Marek Pawłowski
380 s.
ISBN 83-7006-361-6
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Dotychczas nie tłumaczone na język polski rozprawy jednego z największych filozofów europejskich, stanowiące świetny przykład fenomenalnie sprawnej racjonalistycznej myśli na usługach
najgłębszych problemów metafizycznych i religijnych.
503. | emmanuel lévinas • O Bogu, który nawiedza myśl
(De Dieu qui vient à l’idée)
Tłum. Małgorzata Kowalska
Tłumaczenie przejrzał Tadeusz Gadacz SP
Wstęp Tadeusz Gadacz SP
Opr. graf. Marek Pawłowski
284 s.
ISBN 83-7006-250-4
157
1994
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Wiek XX zaznał dwóch wojen światowych, totalitaryzmu faszystowskiego i komunistycznego.
W jaki sposób w obliczu takich wydarzeń pytać o istnienie Boga i możliwość jego poznania? Lévinas, jeden z najbardziej oryginalnych myślicieli naszego wieku, podejmuje ten problem, pytając
o warunki, dzięki którym pojęcie Boga w naszym wieku może mieć jeszcze sens. Lévinas odsłania
prawdę, że uprzywilejowanym miejscem poznania Boga jest etyczny czyn odpowiedzialności za
bliźniego. „Umrzeć za Niewidzialnego, oto metafizyka”.
504. | manfred lurker • Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach
(Die Botschaft der Symbolein Mythen, Kulturen und Religionen)
Tłum. Ryszard Wojnakowski
Opr. graf. Lech Przybylski
448 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-395-0
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Świetnie napisana i bogato ilustrowana historia wcieleń, w jakich w kulturach i religiach, a także
w baśniach i mitach występowały kluczowe symbole, takie jak gwiazdy, księżyc i słońce, woda i głębia, maska, koło jako obraz wszechświata, krzyż itp. Książka może pełnić rolę swoistego słownika
symboli, będąc równocześnie ciekawym, napisanym ze znawstwem i polotem esejem naukowym.
Cenne kompendium dla każdego humanisty, zwłaszcza dla religioznawców, antropologów, historyków literatury, sztuki i kultury.
505. | bronisław maj • Światło
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Rysunek na okł. Wojciech Kołyszko
36 s.
ISBN 83-7006-205-9
Nowy tom wierszy wybitnego poety średniego pokolenia, przeobrażającego się niepostrzeżenie
z „czołowego przedstawiciela młodej generacji” w „klasyka” obecnego w antologiach i chętnie
tłumaczonego na liczne języki. W ostatnich utworach Maj kondensuje i pogłębia charakterystyczny dla jego poezji obraz świata, przesycony spokojem, sensualną wrażliwością i tęsknotą do
piękna, dobra i – Światła. Ten niewielki tomik będzie ważnym wydarzeniem w polskiej poezji lat
dziewięćdziesiątych.
506. | matka teresa, brat roger z taizé • Modlitwa, źródło współczującej miłości
(Prayer seeking the Heart of God)
Tłum. Dorota Kuchta, Wspólnota z Taizé
Opr. graf. Edward Leśniak
128 s.
ISBN 83-7006-204-0
Proste i piękne przemyślenia na temat modlitwy i jej roli w życiu. Zdaniem autorów właśnie modlitwa jest źródłem ofiarnej miłości, tak owocnej w działalności ich obojga.
507. | bolesław miciski • Podróże do piekieł i inne eseje
Wstęp Adam Michnik
Red. Anna Micińska
Opr. graf. Małgorzata Macharska-Siwulak, Ryszard Rzepecki
152 s.
ISBN 83-7006-221-0
158
1994
Wybór esejów poety, filozofa, publicysty, przedwcześnie zmarłego klasyka polskiej eseistyki. Przenikliwe i głębokie, uderzające wykwintnością stylu i szlachetnością uczuć eseje Micińskiego (1911–1943)
pozostają do dzisiaj szkołą pisania i myślenia: o kulturze, religii, filozofii, duchowości współczesnego człowieka. W książce znalazły się najsłynniejsze teksty autora, m.in. Portret Kanta, Dyliżans
filozoficzny, O nienawiści, okrucieństwie i abstrakcji. Czytane po latach – ujawniają zaskakującą
aktualność.
508. | czesław miłosz • Na brzegu rzeki
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
80 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-254-7
Tom gromadzi wiersze pisane w latach 1991–1994. Po raz kolejny poeta powraca na Litwę, przynosząc stamtąd nowe skarby i odsłaniając nieoczekiwane perspektywy. Wiersze Miłosza zawierają
zarówno przenikliwą refleksję nad wpisanym w naturę złem, jak i ekstatyczny zachwyt nad pięknem
istnienia.
509. | czesław miłosz • Wypisy z ksiąg użytecznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji Leszek Danilczyk
344 s.
ISBN 83-7006-236-9
W tej całkowicie „prywatnej”, subiektywnej antologii Czesław Miłosz umieścił własne przekłady
(opatrzone interesującym komentarzem-narracją) wierszy, jego zdaniem, ważnych dla współczesnego
człowieka. Są to utwory pochodzące z różnych epok i kręgów kulturowych: od poetów starożytnych
Chin po współczesnych poetów europejskich i amerykańskich. Książka ta odniosła sukces także
w USA, gdzie ukazała się pt. A Book of Luminous Things (1996).
510. | czesław miłosz • Ziemia Ulro
Opr. graf. Lech Przybylski
276 s.
ISBN 83-7006-389-6
Obszerny esej – relacja z najważniejszych lektur i fascynacji intelektualnych (Blake, Swedenborg,
Mickiewicz, Dostojewski, Oskar W. Miłosz, Beckett, Simone Weil), ale także wycieczki w stronę
alchemii i kabały, rozważania o romantycznym przesileniu kultury europejskiej, uwagi o laickim
humanizmie, medytacje nad dzisiejszym Kościołem i polskim katolicyzmem… Przede wszystkim
zaś refleksja nad współczesnym człowiekiem – mieszkańcem smutnej krainy Ulro: wydziedziczonym
ze świętości i okaleczonym duchowo, poszukującym „innej ziemi i innego nieba”.
511. | john e. morby • Dynastie świata. Przewodnik chronologiczny i genealogiczny
(Dynasties of the World. A Chronological and Genealogical Handbook)
Tłum. Michał Rusinek
Opr. Józef Kozak
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
428 s.
ISBN 83-7006-274-1
Seria: Leksykony
Dzieło to zawiera przejrzyście skonstruowane tablice chronologiczne podające lata panowania,
związki rodzinne i inne informacje dotyczące ponad 600 dynastii świata, od starożytnego Egiptu do
dnia dzisiejszego. Informacje zawarte w książce oparte są na wielu starannie przebadanych źródłach
(podanych w bibliografii), dzięki czemu osiągnięto wiarygodność i precyzję.
159
1994
512. | thomas l. pangle • Uszlachetnianie demokracji. Wyzwanie epoki postmodernistycznej
(The Ennobling of Democracy. The Challenge of the Postmodern Era)
Tłum. Marek Klimowicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
320 s.
ISBN 83-7006-282-2
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka analizuje współczesne zagrożenia zachodnich demokracji, płynące ze strony postmodernistycznych krytyków tradycji i wartości cywilizacji zachodniej oraz ich wpływu na sposób myślenia
i postawy polityczne i moralne społeczeństwa. Zagrożeniom tym stara się autor przeciwstawić własną wizję obrony duchowych korzeni Zachodu poprzez krytyczną dyskusję z tradycją (zarówno ze
zwolennikami, jak i przeciwnikami wartości liberalnych) oraz włączenie tej dyskusji do programów
edukacyjnych szkół średnich i wyższych.
513. | czesław porbski • Na przykład Szwajcarzy… Eseje i rozmowy
Opr. graf. Marek Pawłowski
220 s.
ISBN 83-7006-307-1
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Zbiór esejów obrazujących sposób funkcjonowania demokracji szwajcarskiej – jednego z najciekawszych przykładów połączenia zasad demokratycznych i liberalnych. Autor nie ogranicza
się do pokazania wymiaru politycznego porządku państwowego Szwajcarii, lecz analizuje
również związki łączące system polityczny z takimi zjawiskami kulturowymi, jak język czy
religia. Książkę uzupełnia cykl wywiadów z wybitnymi przedstawicielami szwajcarskiego życia
publicznego.
514. | Przedsiębiorca z klasą
(Mastering Business Style)
Praca zbiorowa
Tłum. Marzena Perek
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Jerzy Barwiński
180 s., Signum
ISBN 83-7006-324-1
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Niezbędny dla każdego przedsiębiorcy podręcznik savoir-vivre’u. Przedstawia reguły etykiety
i protokołu dotyczące korespondencji, rozmów telefonicznych, kontaktów z klientami, spotkań
biznesowych w restauracji, przyjmowania zaproszeń, wręczania i przyjmowania upominków; podaje wskazówki na temat właściwego ubioru, przedstawiania się, udziału w dużych spotkaniach,
kontaktów z partnerami zagranicznymi itd.
515. | Przedstaw się z najlepszej strony
(Mastering the Business Interview. Success Strategies that Put You Ahead)
Praca zbiorowa
Tłum. Grażyna Skoczylas
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Jerzy Barwiński
180 s., Signum
ISBN 83-7006-332-2
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
160
1994
Książka poświęcona sztuce analizy własnych umiejętności, wykorzystywania sprzyjających okazji,
nawiązywania kontaktów i profesjonalnej ich kontroli. Pracobiorca dowie się, jak umawiać się
na rozmowę z potencjalnym pracodawcą, jak się do niej przygotować i jak ją prowadzić; menedżer – w jaki sposób kontaktować się ze środkami przekazu, aby siebie i swoją firmę przedstawić
z najlepszej strony.
516. | ryszard przybylski • Pustelnicy i demony
Opr. graf. Lech Przybylski
192 s., tw. opr., obw., ilustracje
ISBN 83-7006-293-8
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Cykl czterech esejów dotyczących postawy duchowej Ojców Pustyni, ich stosunku do materii,
ciała, myśli (jako źródeł grzesznego zwątpienia i pokus!). Napisane niezwykle barwnie, z właściwą
autorowi erudycją i różnorodnością odniesień, pełne nawiązań do sytuacji egzystencjalnej współczesnego człowieka.
517. | zbigniew raszewski • Listy do Małgorzaty Musierowicz
Wstęp Małgorzata Musierowicz
Opr. graf. Małgorzata Macharska-Siwulak
180 s.
ISBN 83-7006-349-7
Fascynujący dokument pięknej i niezwykłej przyjaźni wybitnego teatrologa i popularnej powieściopisarki. Zaczęło się od lektury Opium w rosole, potem przyszło zauroczenie kolejnymi tomami
słynnej Jeżycjady, które były dla Profesora źródłem radości i pokrzepieniem w ciężkiej chorobie,
z jaką zmagał się w ostatnich latach życia. Ranga pisarstwa Raszewskiego stale rośnie – po znakomitym Raptularzu i wydanym ostatnio Pamiętniku gapia listy do M. Musierowicz to kolejna porcja
świetnej literatury, mądrej, zabawnej, ciekawej.
518. | joseph ratzinger • Wprowadzenie w chrześcijaństwo
(Einführung in das Christentum)
Tłum. Zofia Włodkowa
Red. i przedmowa ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, 360 s.
ISBN 83-7006-421-3
Seria: Teologia Żywa
Patrz poz. 111.
519. | henry rollet • Zarys dziejów Polski 1939–1984
(La Pologne au XXe siècle)
Tłum. Marcin Eckstein
Opr. graf. Zofia Darowska
418 s.
ISBN 83-7006-290-3
Autor, francuski polonista, jako inspektor Banku Francusko-Polskiego przed II wojną światową
przebywał przez wiele lat w Polsce, poznał dobrze nasz język i historię. W swojej książce opisuje
okres od upadku powstania styczniowego do roku 1984. Wydanie polskie obejmuje jedynie lata
1939–1984 i stanowi III cz. trylogii Zarys dziejów Polski (cz. I, do roku 1864 – W. Czaplińskiego,
cz. II, 1864–1939 – J. Małeckiego).
161
1994
520. | nathan rosenberg, l.e. birdzell jr • Historia kapitalizmu
(How the West Grew Rich: The Economic Transformation of the Industrial World)
Tłum. Anita Doroba
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
484 s., Signum
ISBN 83-7006-306-3
Seria: Zrozumieć Kapitalizm
Obszerne, pasjonujące dzieło opisujące historię powstawania bogactwa zachodnich systemów
gospodarczych, które, zdaniem autorów, jest wynikiem pluralizmu politycznego i umiejętności
przystosowywania się do zachodzących zmian.
521. | jean-paul roux • Krew; mity, symbole i rzeczywistość
(Le Sang, mythes, symboles et réalités)
Tłum. Marzena Perek
Opr. graf. Lech Przybylski
408 s., opr. tw., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-298-9
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Fascynujące studium analizujące miejsce, rolę i symbolikę krwi w wierzeniach i obrzędach wszystkich ludów i cywilizacji, od Azteków po Chińczyków, od australijskich Dierisów i afrykańskich
Dogonów po Eskimosów, z uwzględnieniem tradcji antyku i judeochrześcijaństwa. W bogactwie
informacji etnograficznych, religioznawczych i historycznych pojawiają się takie tematy, jak kastracja, harakiri, defloracja, braterstwo krwi, obrzezanie, flagellanci, wampiry, Erynie, Atrydzi, mit
Edypa, Mitra, Graal itd.
522. | peter f. strawson • Analiza i metafizyka. Wstęp do filozofii
(Analysis and Metaphysics)
Tłum. Adam Grobler
Opr. graf. Marek Pawłowski
172 s.
ISBN 83-7006-268-7
Seria: Akademia
Sir Peter Strawson jest profesorem filozofii uniwersytetu w Oxfordzie. W swej książce stara się wyjaśnić i zilustrować przykładami pewną koncepcję filozofii analitycznej. Zaczyna od przedstawienia
ogólnego poglądu na naturę filozofii, by następnie przejść do ukazania w zarysie, jak można i należy
rozwiązywać pewne ważne kwestie powstające w łączących się z sobą dziedzinach – metafizyce,
epistemologii i filozofii języka.
523. | władysław stróewski • Istnienie i sens
Opr. graf. Marek Pawłowski
468 s.
ISBN 83-7006-273-3
Seria: Akademia
Książka porusza zagadnienia fundamentalne, dotyczące natury metafizyki i jej związków z dialektyką.
Chodzi w niej o ostateczny sens rzeczywistości w perspektywie jej rozumności powiązanej z jej
fundamentem, jakim jest Bóg. Autor ukazuje aktualność pytań metafizycznych i dialektycznych, ich
historyczną genezę i najwspanialsze odpowiedzi, które wiążą się z postaciami św. Tomasza z Akwinu
i Hegla. Książka pozwala pogłębić filozoficzną refleksję nad rzeczywistością, a także uporządkować
racjonalnie swoją wiarę w Absolut.
162
1994
524. | jerzy szacki • Liberalizm po komunizmie
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
264 s.
ISBN 83-7006-364-0
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka zawiera rozważania o naturze liberalizmu, o przyczynach słabości tradycji liberalnej
w Europie Wschodniej, o zalążkach myślenia liberalnego pod panowaniem komunizmu i jego
ówczesnych ograniczeniach, o liberalizmie gospodarczym przed i po przełomie 1989 r., a także
o perspektywach liberalizmu politycznego i światopoglądowego. Autor jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Warszawskiego i członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Jego
główne dzieła to: Kontrrewolucyjne paradoksy (1965), Tradycja (1971), Spotkania z utopią (1980) oraz
Dylematy historiografii idei (1991).
525. | Sztuka podejmowania decyzji
(Mastering Decision Making)
Praca zbiorowa
Tłum. Grażyna Skoczylas
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Jerzy Barwiński
108 s., Signum
ISBN 83-7006-341-1
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Podejmowanie decyzji jest dla każdego przedsiębiorcy kluczowym elementem jego działalności.
Ta książka zapoznaje czytelnika z przebiegiem procesu podejmowania decyzji i podsuwa techniki pomagające uporać się z tym problemem zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
Znajdzie on tu odpowiedź na pytania: jak radzić sobie w sytuacji ważnego wyboru? Kiedy trwać
przy pierwotnej decyzji? Co robić w przypadku błędnych decyzji? Jak stać się specjalistą od
podejmowania decyzji?
526. | paul tillich • Pytanie o Nieuwarunkowane
(Die Frage nach dem Unbedingten. Schriften zur Religionsphilosophie)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Wstęp Krzysztof Mech
Opr. graf. Marek Pawłowski
340 s.
ISBN 83-7006-300-4
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Zbiór esejów z dziedziny filozofii religii, ujętych w trzy grupy tematyczne: 1. Pojęcie religii, chrześcijaństwo a inne wielkie religie świata oraz quasi-religie (komunizm, faszyzm, humanizm) – rozległa
analiza sytuacji religijnej naszych czasów; 2. Jedność prawdy – niezależnie od tego, czy jest ona
wyrażana w kategoriach filozoficznych czy teologicznych; 3. Symbol jako właściwy środek wyrazu
języka religii.
527. | alexis de tocqueville • Dawny ustrój i rewolucja
(L’Ancien régime et la Révolution)
Tłum. Hanna Szumańska-Grossowa
Wstęp François Furet
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
163
1994
320 s.
ISBN 83-7006-356-X
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka jest wznowieniem edycji z 1970 r. (w której, ze względów politycznych, nazwisko tłumaczki zastąpione zostało pseudonimem). Jest to klasyczna już analiza zmian społecznych, które
doprowadziły do wydarzeń zwanych rewolucją francuską. Alexis de Tocqueville (1805–1859) znany
jest przede wszystkim ze swej młodzieńczej książki O demokracji w Ameryce, której pełne wydanie
ukazało się w 1996 r. w niniejszej serii.
528. | jan twardowski • Litania polska
Red. Jerzy Illg
Fot. Piotr Cieśla
Opr. graf. Lech Przybylski
72 s.
ISBN 83-7006-230-X
Kontynuacja wcześniejszej serii – patrz poz. 461. Piękne fotografie Piotra Cieśli towarzyszą krótkim,
zabawnym i wzruszającym poetyckim „portretom” polskich Madonn – m.in. z Rusinowej Polany,
Swarzewa, Kodnia, Kalwarii Zebrzydowskiej.
529. | eric voegelin • Lud Boży
(The People of God)
Tłum. Monika Umińska
Opr. graf. Marek Pawłowski
128 s.
ISBN 83-7006-372-1
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka przedstawia korzenie doktryn totalitarnych, zwłaszcza marksizmu, tkwiące – zdaniem
autora – w średniowiecznej herezji gnostycyzmu. Lud Boży jest pełniejszą wersją rozważań na
ten temat przedstawionych w wydanej po polsku Nowej nauce polityki. Warto podkreślić, że
książka nie była wcześniej publikowana i ukazała się równocześnie z pierwszym wydaniem
niemieckim.
530. | wiktor weintraub • O współczesnych i o sobie. Wspomnienia, sylwetki, szkice literackie
Opr. i wstęp Stanisław Barańczak
Opr. graf. Małgorzata Macharska-Siwulak, Ryszard Rzepecki
560 s.
ISBN 83-7006-127-3
Książka stanowi cenne źródło umożliwiające poznanie nie tylko biografii autora – wybitnego
uczonego, profesora najważniejszej w świecie katedry slawistyki na Harvard University –
ale także życia naukowego i kulturalnego jego epoki. W książce przedstawione są sylwetki
uczonych, poetów, pisarzy i osobistości tej miary co: Aleksander Brückner, Ignacy Chrzanowski, Wacław Borowy, Stanisław Pigoń, Julian Krzyżanowski, Roman Jakobson, Jerzy
Stempowski, Tadeusz Sinko, Józef Wittlin, Tadeusz Żeleński (Boy), Jan Lechoń, Kazimierz
Wierzyński i in.
164
1994
531. | marek wojdyło • Kraina lenistwa
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Rysunek na okł. Jan Szmatloch
80 s.
ISBN 83-7006-362-4
Jeden z najważniejszych debiutów poetyckich ostatnich lat. Wojdyło jest poetą skupienia i dyscypliny,
a jednocześnie dysponuje bogatą wyobraźnią, co nadaje jego wierszom niepokojącą wieloznaczność. Ich ciemna i dramatyczna tonacja łączy się z wrażliwością na urodę świata, przeżywanego
w kategoriach religijnych i egzystencjalnych. Marek Wojdyło za tę książkę otrzymał Nagrodę
im. Kościelskich.
1995
poz. 532–616
1995
532. | lord acton • Historia wolności. Wybór esejów
(Podstawa wyboru: Selected Writings of Lord Acton. Essays in Religion, Politics and Morality)
Tłum. Andrzej Branny, Anna Gowin, Paweł Śpiewak
Konsultacja historyczna przekładu Mariusz Markiewicz
Wybór i wstęp Paweł Śpiewak
Red. Paweł Fudali SJ
Opr. graf. Marek Pawłowski
220 s.
ISBN 83-7006-343-8
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Wybór pism jednego z klasyków filozofii politycznej zawiera jego najsłynniejsze rozprawy na temat
historii idei wolności, liberalizmu, religii i Kościoła. Wśród tekstów znalazły się m.in. Historia
wolności w czasach starożytnych, Historia wolności w chrześcijaństwie, O narodzie, Polityczne rozważania w Kościele.
533. | urs altermatt • Katolicyzm a Nowoczesny Świat
(Katholizismus und Moderne)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Tłumaczenie przejrzał Czesław Porębski
Wstęp ks. Józef Tischner
Opr. graf. Marek Pawłowski
600 s.
ISBN 83-7006-301-2
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Autor na przykładzie Szwajcarii pokazuje zderzenie katolicyzmu ze światem współczesnym, które
nastąpiło w ciągu ostatnich dwustu lat.
534. | jacek baczak • Zapiski z nocnych dyżurów
Posłowie Jan Błoński
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Rysunki Jacek Baczak
88 s.
ISBN 83-7006-584-8
Refleksje młodego autora, który przez kilka lat pracował jako pielęgniarz w domu nieuleczalnie chorych. Świadectwo dojrzałej, pełnej wrażliwości i współczucia postawy wobec cierpienia i śmierci.
535. | leszek balcerowicz • Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Adam Fisz
88 s.
ISBN 83-7006-286-5
Zbiór esejów znanego rzecznika racjonalności ekonomicznej pozwala czytelnikowi zrozumieć kapitalizm i problemy transformacji ustroju gospodarczego, wykazując uniwersalny charakter praw
ekonomicznych.
536. | stanisław baraczak • Bóg, trąba i ojczyzna. Słoń a sprawa polska oczami poetów
od Reja do Rymkiewicza
Wybór, wstęp i opr. mgr Desdemona Duś
Ilustracje Wojciech Kołyszko
167
1995
52 s.
ISBN 83-7005-576-7
Antologia zręcznych parodii najbardziej znanych wierszy polskich, których ukrytym, acz głównym
bohaterem okazuje się Słoń, „ten wielki przyjaciel Polski”.
537. | ks. andrzej bardecki, współpraca janusz poniewierski, adam szostkiewicz • Zawsze
jest inaczej
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Adam Bujak
200 s., fotografie
ISBN 83-7006-383-7
Autor był przez 30 lat asystentem kościelnym „Tygodnika Powszechnego” i redaktorem działu religijnego pisma. Jego wspomnienia obejmują lata od ukończenia studiów teologicznych w 1939 r.,
poprzez nielegalną pracę duszpasterską wśród polskich robotników przymusowych w Niemczech,
po 50-letnią historię „Tygodnika”, której był współtwórcą.
538. | john barrow • Teorie wszystkiego. W poszukiwaniu ostatecznego wyjaśnienia
(Theories of Everything. The Quest for Ultimate Explanation)
Tłum. Jan Czerniawski, Tomasz Placek
Przypisy, indeks Tomasz Placek
Opr. graf. Andrzej Dudziński
288 s.
ISBN 83-7006-371-3
Znany angielski fizyk i kosmolog poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy można stworzyć logicznie
spójną strukturę, w której zawarta byłaby cała informacja o wszechświecie.
539. | zygmunt bauman • Wolność
(Freedom)
Tłum. Joanna Tokarska-Bakir
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
128 s.
ISBN 83-700-465-5
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor, socjolog, jest od 1971 r. profesorem Uniwersytetu w Leeds (do 1968 – profesor UW). W swej
książce analizuje Bauman wolność jako relację społeczną. Nie jest ona uniwersalnym stanem człowieczeństwa, lecz tworem historycznym i społecznym.
540. | elizabeth bishop • 33 wiersze
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
168 s.
ISBN 83-7006-276-8
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Wybór wierszy poetki uważanej dzisiaj za jedno z najważniejszych zjawisk w poezji amerykańskiej.
Elizabeth Bishop (1911–1979) dorastała w Nowej Anglii i Nowej Szkocji, późnej przez długie lata
żyła na Florydzie i w Brazylii; w jej poezji dużą rolę odgrywa przyroda i krajobrazy miejsc, z którymi była związana.
168
1995
541. | martin bocian, współpraca ursula kraut, iris lenz • Leksykon postaci biblijnych. Ich dalsze
losy w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie oraz w literaturze, muzyce i sztukach plastycznych
(Lexikon der biblischen Personen)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Uzupełnienia polskie Andrzej Borowski, Małgorzata Pokorska, Piotr Poźniak
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
528 s.
ISBN 83-7006-393-4
Seria: Leksykony
Leksykon zawiera charakterystyki ok. 200 najważniejszych osób występujących w Biblii i przedstawia
ich dalsze losy w tradycji chrześcijańskiej, żydowskiej i islamskiej oraz ich wcielenia w literaturze,
muzyce i sztukach plastycznych.
542. | martin buber • Dwa typy wiary
(Zwei Glaubensweisen)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Wstęp Adam Żak SJ
Posłowie David Flusser
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-388-8
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Buber przeprowadza porównanie dwóch sposobów wierzenia, które – jego zdaniem – charakteryzują
judaizm i chrześcijaństwo. Pierwszy sposób rozumienia wiary, stanowiący sedno doświadczenia
judaizmu, polega na relacji zaufania całego człowieka do Boga. Drugi zaś – na uznaniu za prawdę
sformułowanej w zdania treści podanej do wierzenia.
543. | roberto calasso • Zaślubiny Kadmosa z Harmonią
(Le nozze di Cadmo e Armonia)
Tłum. Stanisław Kasprzysiak
Wstęp Josif Brodski
Opr. graf. Leszek Przybylski
416 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-440-X
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Roberto Calasso, wybitny włoski pisarz o rozległej erudycji, napisał dzieło niezwykłe, tłumaczone już na wiele języków, o związkach nieśmiertelnych ze śmiertelnymi, o splataniu się skończoności z nieskończonością, opisujące świat emocji, namiętności, szaleństw bogów, półbogów
i herosów.
544. | thomas campion • 33 pieśni
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
100 s.
ISBN 83-7006-391-8
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Thomas Campion (1567–1620), poeta zamykający w angielskiej literaturze epokę elżbietańską, sam
komponował do swoich pieśni muzykę i wykonywał je z akompaniamentem lutni.
169
1995
545. | fritjof capra • Należeć do wszechświata. Poszukiwania na pograniczu nauki i duchowości
(Belonging to the Universe. Explorations of Science and Spirituality)
Tłum. Piotr Pieńkowski
Wstęp Bartłomiej Dobroczyński
Posłowie ks. Tomasz Węcławski
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
272 s.
ISBN 83-7006-226-1
Zapis rozmowy z Davidem Steindl-Rastem, benedyktynem porównywanym przez wielu z Thomasem Mertonem, na temat systemowych, ale często nie uświadamianych związków między nauką
a teologią.
546. | jacques de chalendar • Francja – Polska: nowe wyzwanie
Tłum. Jerzy Brzozowski
Wstęp Bronisław Geremek
Posłowia Jacek Kuroń, Jacek Saryusz-Wolski
Opr. graf. Marek Pawłowski
136 s.
ISBN 83-7006-537-6
Książka obejmuje wspomnienia prezesa Fundacji Francja–Polska od 1989 do początku 1995. Pisana
jest w trybie osobistym, zarazem jednak zawiera komplet informacji dotyczących celów Fundacji
i charakteru prowadzonych przez nią projektów.
547. | robert a. dahl • Demokracja i jej krytycy
(Democracy and its Critics)
Tłum. Stefan Amsterdamski
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
488 s., Signum
ISBN 83-7006-294-6
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Demokracja i jej krytycy to obrona demokracji poprzez dyskusję z jej krytykami. Autor analizuje
pojęcie demokracji i jej źródła historyczne – od koncepcji państwa Platona do totalitaryzmu. Problemy związane z procesami demokratyzacji przedstawia we własnym ujęciu teoretycznym.
548. | terry dickey • Planowanie finansowe w małej firmie
(Budgeting for a Small Business. A Primer for Entrepreneurs)
Tłum. Marzena Perek
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
192 s., Signum
ISBN 83-7006-545-7
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Podręcznik planowania finansowego dla właściciela (lub potencjalnego właściciela) małej firmy.
Książka napisana jasno, przystępnie i kompetentnie, toteż skorzysta z niej zarówno nowicjusz, jak
i doświadczony biznesmen. Dodatkową jej zaletą są liczne przykłady oraz proste ćwiczenia.
549. | emily dickinson • Drugie 100 wierszy
Wybór i tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
170
1995
160 s.
ISBN 83-7006-279-2
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Po wielkim sukcesie, jaki odniosło wydanie „pierwszych” Stu wierszy Dickinson, znakomicie
przełożonych przez Stanisława Barańczaka, druga „setka” przybliża czytelnikowi polskiemu poezję
jednej z najważniejszych poetek amerykańskich, której dorobek doczekał się odkrycia i uznania
dopiero w 70 lat po jej śmierci.
550. | margaret dunne • Jak urządzić przyjęcie dla dzieci?
(Children’s Party Ideas)
Tłum. Anna Gowin, Tomasz Bieroń
Opr. graf. Bogusław Orliński
Rysunki Maria Makuch
176 s., Signum
ISBN 83-7006-592-2
Praktyczny poradnik dla rodziców, jak pomysłowo i niezbyt drogo zaaranżować urodzinowe przyjęcie lub karnawałowy bal.
551. | Dziedzictwo. Ziemianie polscy i ich udział w życiu narodu
Praca zbiorowa pod red. Tadeusza Chrzanowskiego
Opr. graf. Lech Przybylski
304 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-402-7
Książka ta stara się zaprezentować najważniejsze zagadnienia i osiągnięcia gospodarcze, kulturalne
i społeczne, które stanowią część ziemiańskiego dorobku, a zarazem są trwałym wkładem ziemian
we wspólne dziedzictwo narodowe.
552. | mirosław dzielski • Pisma zebrane
Wybór i red. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Lech Przybylski
884 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-335-7
Pierwsze „oficjalne” wydanie prac (publikującego większość z nich w niezależnym obiegu) przedwcześnie zmarłego w 1989 roku krakowskiego filozofa, twórcy polskiej wersji chrześcijańskiego
liberalizmu. Połączenie filozofii liberalnej, konserwatywnej i chrześcijańskiej zaowocowało w pismach
Dzielskiego głęboką refleksją nad rolą religii w państwie demokratycznym, istotą komunizmu,
znaczeniem wolnego rynku dla społeczeństwa obywatelskiego, zaś jego publicystyka zakorzenia te
filozoficzne przekonania w politycznych konkretach lat 80.
553. | umberto eco • Diariusz najmniejszy
(Diario minimo, Il secondo diario minimo)
Tłum. Adam Szymanowski
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
198 s.
ISBN 83-7006-381-0
Słynne Diario minimo Umberto Eco to pierwszy zbiór błyskotliwych i przezabawnych felietonów
pisanych dla mediolańskiego „L’Espresso”, których kolejne tomy ukazywały się w Polsce jako
Zapiski na pudełku od zapałek.
171
1995
554. | umberto eco • Sześć przechadzek po lesie fikcji
(Six Walks in the Fictional Woods)
Tłum. Jerzy Jarniewicz
Opr. graf. Halina Wójtowicz
160 s.
ISBN 83-7006-448-5
Książka znakomitego pisarza i uczonego zawiera cykl wykładów wygłoszonych w Harvard University. Analiza technik narracyjnych i mechanizmów konstrukcji dzieł autorów z różnych epok
i „obiegów” kultury – od L. Sterne’a, G. de Nervala i E.A. Poego, przez Kafkę, Flauberta i Joyce’a,
po Aleksandra Dumasa i Agathę Christie.
555. | henryk elzenberg • Z historii filozofii. Pisma. T. III
Wybór, red. i wstęp Michał Woroniecki
Opr. graf. Marek Pawłowski
490 s.
ISBN 83-7006-062-5
Tom obejmuje prace z zakresu historii filozofii. Są wśród nich zarówno znane już i głośne teksty,
jak i prace dotąd nie publikowane, wydobyte z rękopisów.
Tom I patrz poz. 387, tom II patrz poz. 488.
556. | kornel filipowicz • Rozstanie i spotkanie. Opowiadania ostatnie
Posłowie Stanisław Balbus
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-512-0
Seria: Proza
Książka zawiera kilkanaście ostatnich opowiadań zmarłego w 1990 r. mistrza krótkiej prozy. W niewielkich opowiadaniach Filipowicz zawarł głęboką prawdę o życiu, przenikliwą obserwację, mądry,
ironiczny niekiedy dystans, ciepło kreślone portrety ludzkie.
557. | roman frydman, andrzej rapaczyski • Prywatyzacja w Europie Wschodniej. Czy państwo
traci na znaczeniu?
(Privatization in Eastern Europe: Is the State Withering Away?)
Tłum. Barbara Stanosz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
292 s.
ISBN 83-7006-302-0
Seria: Zrozumieć Kapitalizm
Kilka esejów znanych ekspertów ekonomicznych przedstawia problematykę powszechnej prywatyzacji.
Autorzy rozważają ją głównie w kategoriach celu, tzn. racjonalizacji zachowań ekonomicznych.
558. | tadeusz gadacz (Opr.) • O człowieku. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
248 s.
ISBN 83-7006-568-6
Seria stanowiąca „zapis lektur filozoficznych” to fragmenty dzieł wybitnych i mniej znanych filozofów, zbierane, by uchronić przed zapomnieniem myśli ważne i piękne, zagubione w natłoku
skomplikowanych analiz.
172
1995
559. | tadeusz gadacz (Opr.) • O mądrości – o głupocie. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustacji na okł. Leszek Danilczyk
160 s.
ISBN 83-7006-399-3
560. | tadeusz gadacz (Opr.) • O miłości – o nienawiści. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
146 s.
ISBN 83-7006-310-1
561. | tadeusz gadacz (Opr.) • O przyjaźni – o wrogości. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
220 s.
ISBN 83-7006-553-8
562. | tadeusz gadacz (Opr.) • O samotności – o spotkaniu. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
160 s.
ISBN 83-7006-504-X
563. | tadeusz gadacz (Opr.) • O szczęściu – o nieszczęściu. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
264 s.
ISBN 83-7006-530-9
564. | tadeusz gadacz (Opr.) • O życiu – o śmierci. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
152 s.
ISBN 83-7006-318-7
565. | witold gombrowicz • Przeciw poetom. Dialog o poezji z Czesławem Miłoszem
Wstęp Francesco M. Cataluccio
Tłum. Barbara Piotrowska, Henryk Woźniakowski
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
136 s.
ISBN 83-7006-433-7
Książka zawiera pasjonujący „dialog o poezji”: tytułowy wywód autora, odpowiedź Czesława
Miłosza, kolejną ripostę Gombrowicza i – napisane specjalnie do tego wydania Po pięćdziesięciu
latach – zamknięcie dyskusji przez Miłosza.
173
1995
566. | witold gombrowicz • Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans
Tłum. Bogdan Baran
Wstęp Francesco M. Cataluccio
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
152 s.
ISBN 83-7006-441-8
Prawdziwą pasją Witolda Gombrowicza była przez całe życie filozofia, którą uprawiał w sposób
niekonwencjonalny, mając o różnych myślicielach i kierunkach własny sąd. W wykładach nakreślił
frapujące sylwetki: Kanta, Hegla, Schopenhauera, Nietzschego, Heideggera i Sartre’a – kwadrans
poświęcając Marksowi.
567. | jarosław gowin • Kościół w postkomunistycznej Polsce
Opr. graf. Michał Jędrczak
296 s.
ISBN 83-7006-481-7
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Pierwsza pełna monografia podejmująca kontrowersyjny temat roli Kościoła w polskim życiu
publicznym po roku 1989. Autor pokazuje przebieg sporów i zaznaczające się w nich stanowiska,
analizuje racje zwolenników i przeciwników aktywnej obecności Kościoła na arenie publicznej,
omawia podziały występujące między środowiskami i formacjami składającymi się na „mapę”
polskiego katolicyzmu.
568. | romano guardini • Wolność – łaska – los
(Freiheit, Gnade, Schicksal. Drei Kapitel zur Deutung des Daseins)
Tłum. Janusz Bronowicz
Wstęp abp Marian Jaworski
296 s.
ISBN 83-7006-520-1
Seria: Teologia Żywa
Autor, jeden z największych myślicieli chrześcijańskich XX wieku, teolog, dotyka w żywej i pasjonującej książce najbardziej ważkich zagadnień związanych z problematyką wolności ludzkiej,
rozdartej między losem a łaską.
569. | julia hartwig • Nim opatrzy się zieleń. Wybór wierszy
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
260 s.
ISBN 83-7006-285-t
Obszerny autorski wybór wierszy znanej poetki stanowi prezentację jej poezji z ośmiu wydanych
dotychczas tomów.
570. | michał heller • Nauka i wyobraźnia
Opr. graf. Andrzej Dudziński
192 s.
ISBN 83-7006-375-6
Autor wprowadza czytelnika w krąg współczesnej nauki. Jest tu jednak coś więcej: próba oryginalnego spojrzenia na problemy, z jakimi od dawna boryka się filozofia nauki.
174
1995
571. | michał heller • Szczęście w przestrzeniach Banacha
Opr. graf. Andrzej Dudziński
232 s.
Eseje zebrane w tym tomie dotyczą perspektyw rozwoju fizyki i związanej z nim rewolucji w spojrzeniu na naukę. Zdaniem autora, obcowanie z zagadką wszechświata może być źródłem autentycznego szczęścia.
572. | michał heller • Usprawiedliwienie wszechświata
Opr. graf. Andrzej Dudziński
Wyd. 2, poszerzone, 136 s.
ISBN 83-7006-398-4
Patrz poz. 262.
573. | michał heller • Wieczność – czas – kosmos
Opr. graf. Andrzej Dudziński
160 s.
ISBN 83-7006-319-5
Książka jest zbiorem studiów z pogranicza filozofii przyrody, filozofii nauki, nauk przyrodniczych
i ich historii. Zdaniem autora, korzenie wielu dzisiejszych problemów tkwią w dawnych filozoficznych dyskusjach na ten temat.
574. | albert o. hirschman • Lojalność, krytyka, rozstanie. Reakcje na kryzys państwa, organizacji
i przedsiębiorstwa
(Exit, Voice and Loyalty. Responses to Decline in Firms, Organizations and States)
Tłum. Jacek Kochanowicz, Irena Topińska
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
148 s.
ISBN 93-7006-552-X
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Lojalność, krytyka, rozstanie – to analiza sposobów reakcji na kryzysy w państwach, organizacjach
i przedsiębiorstwach. W tego typu sytuacjach szczególna rola przypada lojalności.
575. | julian kornhauser • Dom, sen i gry dziecięce. Opowieść sentymentalna
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Joanna Helander, Krzysztof Karolczyk
112 s.
ISBN 83-7006-457-4
Seria: Proza
Autobiograficzna proza znanego poety, krytyka i tłumacza przywołuje świat, którego już nie ma:
magiczną krainę dzieciństwa spędzonego w Gliwicach, niezwykłym miejscu, gdzie przenikały się
kultury: polska, niemiecka, śląska i żydowska. Piękny portret miasta i ludzi poddany tu został
swoistej mitologizacji i poetyzacji.
576. | stanisław lem • Lube czasy
Ułożył Tomasz Fiałkowski
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
156 s.
175
1995
ISBN 83-700-497-3
Choć Lem twierdzi, że „nie ma takiego nieszczęścia, do którego człowiek się nie przyzwyczai”, to
ma nadzieję, że rozpoznanie zagrożeń pozwoli na przezwyciężenie bezradności i uniknięcie przynajmniej niektórych z nich.
577. | clive staples lewis • Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury średniowiecznej i renesansowej
(The Discarded Image. An Introduction to Medieval and Renaissance Literature)
Tłum. Witold Ostrowski
Opr. graf. Lech Przybylski
232 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Autor, profesor uniwersytetów w Oxford i Cambridge, był wybitnym znawcą literatury średniowiecznej i renesansowej, a Odrzucony obraz jest na tym polu pozycją już klasyczną. Lewis wprowadza
nas w niezwykły świat średniowiecznej kosmologii, hierarchii niebios i bytów je zamieszkujących,
aby przejść do błyskotliwego wykładu średniowiecznych poglądów na umysł, duszę, ciało i historię. Odrzucony obraz to podstawowa lektura dla wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć nie tylko
średniowieczną literaturę, ale też mentalność ówczesnych ludzi odzwierciedlającą się w metafizyce,
astronomii czy geografii.
578. | henri de lubac • Aspekty buddyzmu
(Aspects du Bouddhisme)
Tłum. Ireneusz Kania
Wstęp Hans Waldenfels SJ
Opr. graf. Marek Pawłowski
212 s.
ISBN 83-7006-350-0
Seria: Teologia Żywa
Henri de Lubac, jezuita i późniejszy kardynał, poświęcił buddyzmowi kilka książek, spośród których
najważniejsze są Aspekty buddyzmu. Autor daje w niej wyraz szczególnemu szacunkowi dla drogi
Buddy, równocześnie jego porównania teologii i filozofii buddyzmu i chrześcijaństwa są swego
rodzaju apologią chrześcijaństwa.
579. | stephen macedo • Cnoty liberalne
(Liberal Virtues. Citizenship, Virtue and Community in Liberal Constitutionalism)
Red. Jan Hartman
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
372 s.
ISBN 83-7006-333-0
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka prezentuje oryginalne rozumienie liberalizmu jako idei ufundowanej na wartościach
moralnych i obala zarzuty, jakoby liberalizm musiał prowadzić do relatywizmu i rozkładu społeczeństwa jako wspólnoty.
580. | cynthia macgregor • Gry i zabawy rodzinne. Pomysłowe i niedrogie
(Free and super cheap Family Fun)
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. graf. Bogusław Orliński
Rysunki Maria Makuch
176 s.
176
1995
ISBN 83-7006-560-0
Pełen praktycznych pomysłów poradnik dla rodziców, jak spędzać z dziećmi czas na wspólnej
zabawie bez większych nakładów finansowych i – co najważniejsze – bez wszechobecnej telewizji.
581. | michel malherbe • Religie ludzkości
(Les religions de l’humanité)
Tłum. Małgorzata Frankiewicz
312 s.
ISBN 83-7006-373-X
Seria: Religie i Kościoły
Pisana żywym, publicystycznym językiem książka ma charakter encyklopedyczny i stanowi omówienie religii wyznawanych na całym świecie. Książkę charakteryzuje dbałość o obiektywizm i chęć
zrozumienia najdziwniejszych nieraz poglądów.
582. | gabriel marcel • Tajemnica bytu
(Le mystère de l’être. I. Réflexion et mystère. II. Foi et réalité)
Tłum. Małgorzata Frankiewicz
Wstęp Karol Tarnowski
Opr. graf. Marek Pawłowski
404 s.
ISBN 83-7006-528-7
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Jedyne systematyczne i zarazem najważniejsze dzieło wielkiego myśliciela chrześcijańskiego, zaliczanego do filozofii egzystencjalnej.
583. | thomas merton • Las, wybrzeże, pustynia. Notatnik, maj 1968
(Woods, Shore, Desert. A Notebook, May 1968)
Wstęp Patrick Hart
Wprowadzenie i przypisy Joel Weishaus
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Wojcech Kołyszko
Fot. Thomas Merton
72 s.
ISBN 83-7006-266-0
Niewielki dziennik Thomasa Mertona z podróży, jaką odbył w maju 1968 r. do Kalifornii
i Nowego Meksyku. Głębokie, poruszające szczerością zapiski, tchnące mądrością i spokojem
wewnętrznym. Pięknym tekstom Mertona towarzyszą fotografie przyrody – wykonane przez
autora.
584. | thomas merton • Zen i ptaki żądzy
(Zen and the Birds of Appetite)
Tłum. i przypisy Adam Szostkiewicz
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
152 s.
ISBN 83-7006-489-2
Książka Mertona stanowi próbę dotarcia do istoty czystego i bezpośredniego doświadczenia buddyzmu zen. Obok wielu wątków podjętych przez autora na szczególną uwagę zasługuje prezentacja
filozofii zen na tle chrześcijańskich doświadczeń mistycznych.
177
1995
585. | adam michnik, józef tischner, jacek akowski • Między Panem a Plebanem
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Mirosław Stelmach
688 s.
ISBN 83-7006-222-9
Niezwykłe spotkanie ludzi wywodzących się z różnych kątów Polski i przeciwstawnych tradycji.
Pełna autokrytycyzmu analiza dwóch diametralnie odmiennych światów – Kościoła katolickiego
i antykomunistycznych środowisk laickich – rodzi zaskakujące analogie i nieoczekiwane odpowiedzi
na pytania podstawowe: o treść życia, wiary, wolności, polskości.
586. | john stuart mill • O rządzie reprezentatywnym. Poddaństwo kobiet
(Considerations on Representative Government; The Subjection of Women)
Tłum. Gustaw Czernicki, M.Ch. [M. Chyżyńska]
Wstęp Jacek Hołówka
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
388 s.
ISBN 83-7006-239-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Dwa eseje wielkiego filozofa angielskiego, twórcy teorii utylitaryzmu. Mogą stanowić teoretyczną
podstawę do rozważania dylematów demokratyzacji ustroju oraz wszelkich społecznych implikacji
sytuacji kobiet.
587. | chantal millon-delsol • Zasada pomocniczości
(Le principe de subsidiarité)
Tłum. Czesław Porębski
Red. Małgorzata Biernacka
Opr. graf. Marek Pawłowski
140 s.
ISBN 83-7006-351-9
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Autorka w zwięzły sposób przedstawia zasadę organizacji państwa, mówiącą, że władza powinna
przejmować tylko te zadania, których nie są w stanie wykonać sami obywatele. Praca zwraca
uwagę na fakt, że zasada pomocniczości jest punktem wspólnym katolickiej nauki społecznej
i liberalizmu.
588. | czesław miłosz • Metafizyczna pauza
Wybór, opr. i wstęp Joanna Gromek
Opr. graf. Lech Przybylski
Wyd. 2, zmienione i uzupełnione, 286 s.
ISBN 83-7006-295-4
Patrz poz. 348.
589. | Miłość
Praca zbiorowa
Red. Jacek Bomba
Opr. graf. Jacek Gaj
Rysunki Jacek Waltoś
Fot. Lidia Ziółkowska
178
1995
192 s.
ISBN 83-7006-401-9
Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia urodzin Janiny Haubenstock.
590. | jürgen moltmann • Bóg w stworzeniu
(Gott in der Schöpfung. Ökologische Schopfungslehre)
Tłum. Zbigniew Danielewicz
Wstęp ks. Jacek Bolewski
Opr. graf. Marek Pawłowski
544 s.
ISBN 83-7006-211-3
Seria: Teologia Żywa
Bóg w stworzeniu jest wnikliwą analizą „zamieszkiwania” Boga przez Ducha Świętego w stworzeniu,
co autor wiąże z ekologiczną rehabilitacją natury. Znany niemiecki teolog odważnie łączy analizy
dotyczące natury Boga, w szczególności Ducha Świętego, z holistyczną wizją natury, znajdującą
dzisiaj coraz więcej zwolenników.
591. | Muza chrześcijańska. Tom III: Poezja grecka od II do XV wieku. Ojcowie żywi, t. VIII
Opr. i wstęp ks. Marek Starowieyski
Opr. graf., ilustracje Zofia Darowska
388 s.
ISBN 83-7006-474-7
Tom przynosi ponad 100 wierszy i poematów wczesnochrześcijańskich w języku greckim. Można
wśród nich wyróżnić poezję-modlitwę, a także poezję-homilię lub klasycyzujące hymny, np. Klemensa Aleksandryjskiego lub Grzegorza z Nazjanzu.
Pozostałe tomy serii patrz poz. 180, 191, 199, 223, 242, 275, 298, 325, 392, 422.
592. | maurice nédoncelle • Prośba i modlitwa. Notatki fenomenologiczne
(Prière humaine, prière divine. Notes phenoménologiques)
Tłum. Maria Tarnowska
Wstęp ks. Marek Jędraszewski
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-417-5
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor porównuje i poddaje głębokim i wnikliwym analizom różne aspekty relacji międzyludzkich krystalizujących się w prośbie i odniesienia do Boga, które mieszczą się w ramach fenomenu modlitwy.
593. | wolfgang pannenberg • Człowiek, wolność, Bóg
(Gottesgedanke und menschliche Freiheit. Metaphysik und Gottesgedanke)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp ks. Henryk Seweryniak
Opr. graf. Marek Pawłowski
260 s.
ISBN 83-7006-207-5
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor jest nie tylko głęboko przekonany o konieczności filozofii dla teologii, ale sam daje wysokiej klasy
próbkę własnego filozofowania. Książka składa się z dwóch rozpraw. Pierwsza poświęcona jest związkom
między filozofią Boga a metafizyką. Druga rozprawa ukazuje, że niemożliwa jest teologia, która nie jest
zdolna przemyśleć filozoficznie relacji Boga i człowieka w perspektywie zagadnienia wolności.
179
1995
594. | jerzy pilch • Rozpacz z powodu utraty furmanki
Wstęp Stanisław Barańczak
Red. Teresa Leśniak
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
224 s.
ISBN 83-7006-244-X
Wybór najcelniejszych felietonów autora publikowanych w minionych czterech latach na łamach
„Tygodnika Powszechnego”. Tym razem w języku, który trzeba określić jako felietonową prozę,
autor Spisu cudzołożnic opisuje obrzędy, absurdy i folklorystyczne osobliwości pierwszych lat
III Rzeczypospolitej.
595. | alvin c. plantinga • Bóg, wolność i zło
(God, Freedom and Evil)
Tłum. Krzysztof Gurba
Wstęp bp Józef Życiński
Opr. graf. Marek Pawłowski
168 s.
ISBN 83-7006-308-X
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor, jeden z najwybitniejszych współczesnych amerykańskich filozofów religii, zmaga się
w tej niewielkiej książeczce z najbardziej fundamentalnymi zagadnieniami filozoficznymi dotyczącymi Boga: zagadnieniem zła w jego relacji do ludzkiej wolności oraz tzw. dowodami na
istnienie Boga.
596. | platon • Fedon
(Podstawa tłum.: John Burnet, Plato’s Phaedo, edited with introduction and notes)
Tłum., wstęp i komentarz Ryszard Legutko
Opr. graf. Marek Pawłowski
320 s.
ISBN 83-7006-278-4
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Drugi (po Witwickim) przekład na język polski jednego z najważniejszych dialogów Platona. Tekst,
podzielony na 20 rozdziałów, jest opatrzony obszernym komentarzem, w którym zawarte są zarówno
odniesienia do licznych wcześniejszych interpretacji, jak i własne przemyślenia tłumacza.
597. | john polkinghorne • Rozum i rzeczywistość. Związki między nauką i teologią
(Reason and Reality. The Relationship between Science and Theology)
Tłum. Piotr Tomaszek
Opr. graf. Andrzej Dudziński
148 s.
ISBN 83-7006-490-6
Zdaniem autora, nie istnieje opozycja między „otwartą” nauką a „zamkniętą” teologią. W istocie
obie próbują opisać naturę rzeczywistości, badając jedynie różne jej aspekty.
598. | ryszard przybylski • Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina
Opr. graf. Lech Przybylski
Ilustracje barwne, obwoluta, wklejki Halina Wójtowicz
Wybór ilustracji Piotr Hordyński
292 s., tw. opr., obwoluta, kolor. i czarno-białe ilustracje
180
1995
ISBN 83-7006-544-9
Książka Ryszarda Przybylskiego jest interesującą próbą odtworzenia – na podstawie pozostawionej
przez Chopina bogatej korespondencji – „życia umysłowego” artysty, kształtowania się jego świadomości i przekonań na tle szeroko pojętej epoki.
599. | robert d. putnam • Budowanie sprawnej demokracji. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech
(Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy)
Tłum. Jakub Szacki
Posłowie Andrzej Rychard
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
326 s.
ISBN 83-7006-426-4
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka ta podejmuje problematykę sposobu działania instytucji demokratycznych. W jaki sposób
instytucje te wpływają na politykę i rząd? Czy, jeśli zreformujemy instytucję, znajdzie to odbicie
w jej praktycznych działaniach?
600. | joseph ratzinger • Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym
(Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den Dreieinigen Gott)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Wstęp Zdzisław Kijas OFMConv
Opr. graf. Marek Pawłowski
112 s.
ISBN 83-7006-496-5
Seria: Teologia Żywa
Zbiór refleksji niemieckiego teologa, prefekta rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary, wokół podstawowej tajemnicy chrześcijańskiej wiary – Trójcy Świętej. Wizja Trójcy, jaka pojawia się na kartach
tej książki, to przede wszystkim tajemnica zbawiająca.
601. | jean-paul roux • Jezus
(Jésus)
Tłum. Janina Fenrychowa
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji i komentarzy Leszek Danilczyk
488 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-269-5
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Autor, specjalista w dziedzinie historii i fenomenologii religii oraz orientalistyki, stosując metodę
porównawczą, ukazuje w działaniu i słowach Jezusa miejsca archetypów, symboli i tego, co – za
Ojcami Kościoła – nazywa propedeutyką.
602. | max scheler • Problemy religii
(Probleme der Religion)
Tłum. i wstęp Adam Węgrzecki
Posłowie Jan Andrzej Kłoczowski OP
Opr. graf. Marek Pawłowski
392 s.
ISBN 83-7006-229-6
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
181
1995
Max Scheler w Problemach religii przedstawił fenomenologiczną koncepcję religii, poświęcając wiele
uwagi analizom natury i atrybutów Boga oraz aktu religijnego. Zajął się też rozmaitymi próbami
uzasadniania religii oraz krytycznie rozważył możliwość stworzenia zupełnie nowej religii.
603. | friedrich d.e. schleiermacher • Mowy o religii do wykształconych spośród tych,
którzy nią gardzą
(Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern)
Tłum. Jerzy Prokopiuk
Wstęp Maciej Potępa
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-357-8
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor jest myślicielem, który po raz pierwszy tak wyraźnie uwzględnił rolę uczucia w doświadczeniu
religijnym – słynna jest jego definicja doświadczenia jako „uczucia absolutnej zależności”. Poglądy
te stały się tyleż płodne i ważne w rozwoju teologii i filozofii religii, co jednostronne i dyskusyjne.
Jak się okazuje, dziś znowu aktualne.
604. | andrzej stasiuk • Opowieści galicyjskie
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Elżbieta Lempp
100 s.
Nagroda Fundacji im. Kościelskich za rok 1995
ISBN 83-7006-554-6
Seria: Proza
Opis świata podgórskiej prowincji w książce Stasiuka utrzymany w „balladowym” nastroju. Autor z pietyzmem, ale lekką ręką kreśli sylwetki mieszkańców zapomnianej przez świat okolicy, jego proza świetnie
radzi sobie z opisem rzeczywistości, konstruuje obrazy żywo stające przed oczami czytelnika.
605. | richard swinburne • Spójność teizmu
(The Coherence of Theism)
Tłum. i wstęp Tadeusz Szubka
Opr. graf. Marek Pawłowski
406 s.
ISBN 83-7006-374-8
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor, profesor z Oxfordu, wybitny przedstawiciel filozofii analitycznej, ukazuje, opierając się na
dobrej znajomości współczesnej logiki, że także i dzisiaj tradycyjny teizm jest poglądem rozumnym
i możliwym do przyjęcia dla racjonalisty.
606. | karol tarnowski • Człowiek i transcendencja
Wstęp Józef Tischner
Red. Izabella Sariusz-Skąpska
Opr. graf. Marek Pawłowski
368 s.
ISBN 83-7006-513-9
Seria: Akademia
Zebrane w jedno, drukowane na przestrzeni lat, głównie w „Znaku” i „W drodze”, rozprawy i eseje
filozoficzne krakowskiego filozofa o orientacji fenomenologicznej, dotyczące m.in. poszukiwania
sensu życia, przeżywania wolności, źródeł poznania Boga.
182
1995
607. | ks. jan twardowski • Niecodziennik wtóry
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Joanna Kołyszko, Wojciech Kołyszko
64 s.
ISBN 83-7006-482-5
Przezabawny poetycki notatnik zawierający – obok nowych wierszy – wspomnienia, obrazki i anegdoty z życia bliźnich (także tych w sutannach). Książeczka pełna ciepła, zrozumienia dla ludzkich
słabości, przede wszystkim zaś nieodpartego humoru.
608. | ks. jan twardowski • Sześć pór roku
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Lech Przybylski
Fot. Piotr Cieśla
80 s.
ISBN 83-7006-238-5
Ksiądz Twardowski pisze o rzeczach szczególnie mu bliskich: o przyrodzie, krajobrazach, porach roku,
drzewach i ptakach, a doskonałą oprawę dla tych tekstów stanowią nastrojowe barwne fotografie
Piotra Cieśli.
609. | ks. jan twardowski • Znaki ufności
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Joanna Kołyszko, Wojciech Kołyszko
104 s.
ISBN 83-7006-390-X
Przypomnienie jednej z najważniejszych książek poetyckich ks. Twardowskiego. Poeta ujawnia w niej
wszystkie walory swego kunsztu: czułość dla każdego okruchu stworzenia, dobroć, wyrozumiałość
i prostotę, towarzyszącą prawdziwej mądrości.
610. | piotr s. wandycz • Cena wolności. Historia Europy Środkowo-Wschodniej od średniowiecza
do współczesności
(The Price of Freedom. A history of East Central Europe from the Middle Age to the Present)
Tłum. Tomasz Wyrozumski
Opr. graf. Małgorzata Macharska-Siwulak, Ryszard Rzepecki
494 s., mapy
ISBN 83-7006-314-4
Cena wolności to synchroniczna historia krajów Europy Środkowowschodniej: Polski, Czech, Słowacji
i Węgier, od czasów najdawniejszych do roku 2002. Ukazuje ten „prowincjonalny” region, stanowiący
w ciągu wieków ognisko konfliktów, ale i źródło nowych idei, prądów umysłowych i politycznych
eksperymentów o ogólnoświatowym znaczeniu. Piotr Wandycz jest emerytowanym profesorem
Yale (USA), autorem ponad czterystu publikacji, w tym szesnastu książek, wydanych w języku
angielskim, polskim, francuskim, niemieckim, włoskim, czeskim, litewskim i bułgarskim.
611. | ks. tomasz wcławski • Wspólny świat religii
Opr. graf. Marek Pawłowski
336 s.
ISBN 83-7006-339-X
Książka czołowego polskiego teologa i filozofa religii jest rzetelną analizą fenomenu religii i doświadczenia religijnego. Poza różnorodnością form życia religijnego ks. Węcławski poszukuje wartości
wspólnych ludziom wszystkich epok i kultur.
183
1995
612. | ks. tomasz wcławski • W teologii chodzi o ciebie. Przewodnik po źródłach i skutkach
teologicznej wyobraźni
Opr. graf. Marek Pawłowski
248 s.
ISBN 83-7006-434-5
Seria: Teologia Żywa
Autor napisał ten „Przewodnik” z myślą o ludziach, którzy chcieliby lepiej poznać świat własnej
wiary i objaśniającej go teologii.
613. | ludwig wittgenstein • Uwagi o religii i etyce
Tłum. Małgorzata Kawecka, Wojciech Sady, Wiesław Walentukiewicz
Wybór, wstęp, indeks Wojciech Sady
Opr. graf. Marek Pawłowski
214 s.
ISBN 83-7006-425-6
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Wydobyte z pośmiertnych papierów po jednym z największych i zarazem najbardziej tajemniczych filozofów XX wieku notatki i uwagi, stanowią świadectwo borykania się z problematyką,
na temat której Wittgenstein nie pozwalał się pierwotnie wypowiadać filozofii, ze względu na
granice języka.
614. | kardynał karol wojtyła • Znak sprzeciwu. Rekolekcje w Watykanie od 5 do 12 marca 1976
Wstęp kard. Stefan Wyszyński
Opr. graf. Marek Pawłowski
248 s.
ISBN 83-7006-442-6
Seria: Teologia Żywa
Tekst rekolekcji wielkopostnych, jakie ówczesny metropolita krakowski wygłosił na polecenie
papieża Pawła VI w Kurii Rzymskiej.
615. | jacek woniakowski • Góry niewzruszone. O różnych wyobrażeniach przyrody w dziejach
nowożytnej kultury europejskiej
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji i komentarzy Piotr Hordyński, Jacek Woźniakowski
Indeks Józef Kozak
344 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-215-6
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Książka jest czymś więcej niż tylko opowieścią o dziejach pejzażu, o zmiennych poglądach na rolę
malarstwa i funkcję wyobraźni lub o rozwoju turystyki i ekologii. Prowadzi czytelnika w stronę
kluczowych etapów cywilizacji europejskiej, od starożytnych jej korzeni aż do renesansowej magii
i naukowej rewolucji Galileusza i Newtona.
616. | Ze sobą – obok siebie – przeciwko sobie. Polacy, Żydzi, Austriacy i Niemcy w XIX i na początku XX w.
Tłum. Bartłomiej Hański
Opr. graf. Łukasz Skąpski
228 s.
ISBN 83-7006-277-6
Materiały z międzynarodowej sesji historyczno-literackiej pod tym samym tytułem.
1996
poz. 617–701
1996
617. | wity augustyn • O Trójcy Świętej
(Aurelii Augustini De Trinitate Libri Quindecim)
Tłum. Maria Stokowska
Wstęp ks. Józef Tischner
Posłowie i przypisy Jan Maria Szymusiak SJ
Opr. graf. Marek Pawłowski
664 s.
ISBN 83-7006-498-1
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Najważniejszy traktat teologiczno-filozoficzny św. Augustyna.
618. | hans urs von balthasar • Teologia dziejów. Zarys
(Theologie der Geschichte. Ein Grundriss)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Wstęp ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Marek Pawłowski
136 s.
ISBN 83-7006-303-9
Seria: Teologia Żywa
Ta niewielka, lecz fundamentalna książka wielkiego katolickiego teologa stanowi z pewnością jedną
z najbardziej ważkich medytacji teologicznych na temat dziejowości. Jej osią jest osoba Chrystusa,
który jako centrum świata i jego dziejów stanowi normę każdego historycznego życia i klucz do
zrozumienia zarówno rzeczywistości stworzonej, jak i Boga.
619. | stanisław baraczak • Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970–1995
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Tomasz Pilichowski
376 s.
ISBN 83-7006-541-4
Seria: Esej
Wybór gromadzący najważniejsze teksty z książek Ironia i harmonia, Etyka i poetyka, Książki najgorsze, Tablica z Macondo, a także eseje publikowane dotąd tylko w czasopismach amerykańskich
i krajowych.
620. | bruno bauman, toni siller • Trekking. Poradnik
(Trekking. Ein Ratgeber)
Tłum. Szymon Malecki
208 s.
ISBN 83-7006-500-7
Seria: Przewodniki
Przewodnik przygotowujący do wyjścia w wysokie góry. Sprzęt, przygotowanie kondycyjne, strategia
organizowania górskiej wędrówki.
621. | frances beer • Kobiety i doświadczenie mistyczne w średniowieczu
(Women and Mystical Experience in the Middle Ages)
Tłum. Andrzej Branny
Red. Roman Mazurkiewicz
Opr. graf. Lech Przybylski
256 s., karton, skrzydełka
186
1996
ISBN 83-7006-443-4
Seria: Dziedzictwo Średniowiecza
Sylwetki trzech średniowiecznych mistyczek: Hildegardy z Bingen, Mechtyldy z Magdeburga
i Juliany z Norwich.
622. | norberto bobbio • Prawica i lewica
(Destra e sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica)
Tłum. Adam Szymanowski
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
208 s.
ISBN 83-7006-578-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Analiza przesłanek i funkcji politycznego rozróżnienia prawicy i lewicy. Źródłem tego rozróżnienia
jest stosunek do równości. Autor przedstawia prawicę i lewicę jako podstawowe parametry działania
politycznego i polityczno-społecznych wyborów we współczesnym świecie.
623. | Bogowie, demony, herosi. Leksykon
Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Paska
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
456 s.
ISBN 83-7006-597-X
Seria: Leksykony
Leksykon zawiera ponad 1200 haseł; część z nich opracowana została po raz pierwszy w języku
polskim. Obok notatek o opisywanych postaciach znajdujemy tu również informacje o towarzyszących im rekwizytach oraz miejscach i formach kultu. Odsyłacze pomagają w porównaniu
funkcjonowania tej samej postaci w różnych religiach.
624. | josif brodski • Pochwała nudy
Wybór i opr. Stanisław Barańczak
Tłum. Anna Kołyszko, Michał Kłobukowski
Opr. graf. Robert Guzik
280 s.
ISBN 83-7006-540-6
Seria: Esej
Zbiór esejów rosyjskiego laureata Nagrody Nobla. Obok osobistych wspomnień z Leningradu (Łupy
wojenne) rozważania o kondycji współczesnych egzulów, poruszające dobrocią i mądrością przemówienia do absolwentów amerykańskich uczelni. Obok Listu do Horacego mamy Pochwałę Marka Aureliusza,
obok Listu do Prezydenta (Havla) – pasjonującą historię najsłynniejszego szpiega, Kima Philby.
625. | josif brodski • Poezje wybrane
Tłum. Stanisław Barańczak, Katarzyna Krzyżewska, Wiktor Woroszylski
Wstęp Czesław Miłosz
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Fot. na skrzydełku Anna Beata Bohdziewicz
296 s., karton, skrzydełka
ISBN 83-7006-532-5
Obszerny wybór wierszy zmarłego przedwcześnie poety stanowi próbę stworzenia kanonu jego
najlepszych polskich przekładów. Wstęp tworzą osobiste i przenikliwe Noty o Brodskim napisane
po śmierci poety przez jego przyjaciela Czesława Miłosza.
187
1996
626. | george gordon byron • Giaur. Ułamki powieści tureckiej
Tłum. Adam Mickiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
56 s.
ISBN 83-7006-486-8
Seria: Lektury
627. | józef czapski • Patrząc
Wybór, wstęp i posłowie Joanna Pollakówna
Indeks Józef Kozak
Opr. graf. Robert Guzik
Wyd. 2, poprawione i poszerzone, 504 s.
ISBN 83-7006-450-7
Seria: Esej
Patrz poz. 236.
628. | norman davies • Boże igrzysko. Historia Polski. Tom I, II
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Romuald Dziurosz
Wyd. 2, tom I 821 s., tom II 900 s.
Tom I ISBN 83-7006-506-6
Tom II ISBN 83-7006-514-7
Lektura dla szkół średnich
Patrz poz. 339, 385.
629. | paul davies • Plan Stwórcy. Naukowe podstawy racjonalnej wizji świata
(The Mind of God. The Scientific Basis for a Rational World)
Tłum. Marek Krośniak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
264 s.
ISBN 83-7006-427-2
Autor podejmuje fundamentalne kwestie, m.in. pochodzenia i ewolucji Kosmosu, istoty życia
i świadomości, ukazując, w jaki sposób teorie Newtona, Einsteina, Stephena Hawkinga czy Richarda
Feynmana wpłynęły na nasze pojmowanie fizycznego świata.
630. | wilhelm dichter • Koń Pana Boga
Posłowie Stanisław Barańczak
Opr. graf. Marek Pawłowski
228 s.
ISBN 83-7006-588-0
Seria: Proza
Nagroda Fundacji Kultury za rok 1996
Wilhelm Dichter urodził się w 1935 roku w rodzinie żydowskiej w Borysławiu. Tam przeżył wojnę. Pod
koniec 1944 roku przyjechał na teren obecnej Polski, gdzie ukończył studia i pracował naukowo. W 1968
roku wyemigrował z rodziną do USA. Koń Pana Boga jest opartym na wątkach autobiograficznych literackim debiutem autora. Wojna, okupacja i początki nowej władzy w Polsce zostają tu przedstawione
z punktu widzenia żydowskiego dziecka. Proza Dichtera – oszczędna, pozbawiona emocjonalnych komentarzy i moralistycznych ocen – to zjawisko w naszej literaturze całkowicie oryginalne i wyjątkowe.
Książkę przetłumaczono na wiele języków, m.in. na francuski, niemiecki i włoski.
188
1996
631. | david doyle • Kontrola kosztów
(Cost Control. A Strategic Guide)
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
216 s., Signum
ISBN 83-7006-586-4
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Fachowy, przystępnie napisany poradnik obejmuje podstawową problematykę zarządzania kosztami: pozwoli uniknąć pułapek procedury sporządzania budżetu, wskaże szereg alternatywnych
metod kontrolowania kosztów oraz środków, których zastosowanie nada firmie nowy styl działania,
uniemożliwiając niepożądany wypływ pieniędzy.
632. | umberto eco, richard rorty, jonathan culler, christine brooke-rose • Interpretacja
i nadinterpretacja
(Interpretation and overinterpretation)
Tłum. Tomasz Bieroń
Red. Stefan Collini
Opr. graf. Robert Guzik
152 s.
ISBN 83-7006-539-2
Seria: Esej
Umberto Eco przedstawia czytelnikom swoje poglądy na temat dopuszczalnych granic interpretacji
dzieła literackiego. Sięga po różne przykłady – od Dantego i Joyce’a po Chomsky’ego i Derridę.
W kolejnych tekstach Interpretacji i nadinterpretacji dyskusję z nim podejmują czołowi przedstawiciele światowej filozofii, teorii literatury i krytyki literackiej: Richard Rorty, Jonathan Culler
i Christine Brooke-Rose. Książka ta pokazuje go nie tylko jako wybitnego teoretyka literatury, ale
daje nam również wyjątkową okazję podpatrzenia go w roli pisarza. Jako „królik doświadczalny
i naukowiec w jednej osobie” bada bowiem własne reakcje na interpretacje dwóch jego powieści –
Imienia róży i Wahadła Foucaulta.
633. | albert einstein • Zapiski autobiograficzne
(Autobiographical Notes)
Tłum. Jacek Bieroń
Wstęp Andrzej Staruszkiewicz
Opr. graf. Andrzej Dudziński
56 s.
ISBN 83-7006-451-5
Seria: Autobiografie
Rodzaj autobiografii, choć autor mówi w niej przede wszystkim o ewolucji swych dzieł. Poczynając od
rozczarowania małego Alberta religią i młodzieńczych fascynacji matematyką, opowieść przedstawia
epistemologiczne credo autora. Wychodząc od zakwestionowania podstaw fizyki Newtonowskiej,
Einstein opisuje opracowanie szczególnej i ogólnej teorii względności oraz formułuje zastrzeżenia
wobec niektórych założeń mechaniki kwantowej.
634. | gillian rosemary evans • Filozofia i teologia w Średniowieczu
(Philosophy and Theology in the Middle Ages)
Tłum. Jan Kiełbasa
Red. Roman Mazurkiewicz
Opr. graf. Lech Przybylski
204 s., karton, skrzydełka
189
1996
ISBN 83-7006-410-8
Seria: Dziedzictwo Średniowiecza
Książka Gillian R. Evans przekonująco dowodzi, „że filozoficzna teologia pozostawała żywotna i rozwijała
się przez tysiąc lat właśnie w efekcie średniowiecznych wysiłków i że w ten sposób przekazała ona dziedzictwo nie przez zakopanie talentu, który otrzymała, lecz przez wprowadzenie go w obieg i pomnożenie”.
635. | paul evdokimov • Wieki życia duchowego. Od Ojców Pustyni do naszych czasów
(Les âges de la vie spirituelle. Des Pères du désert à nos jours)
Tłum. Maria Tarnowska
Wstęp Wacław Hryniewicz OMI
Opr. graf. Marek Pawłowski
292 s.
ISBN 83-7006-522-8
Seria: Teologia Żywa
Książka znanego świeckiego teologa prawosławnego jest jakby przewodnikiem duchowym dla
współczesnego człowieka Zachodu żyjącego w pełnym zgiełku świecie. W oparciu o świadectwo
i pisma Ojców Pustyni i Ojców Kościoła z pierwszych wieków chrześcijaństwa autor rysuje program
uwspółcześnionej „ascezy”, możliwej w dzisiejszym życiu, a skoncentrowanej na Chrystusie, który
zstępuje z człowiekiem do jego „piekieł”.
636. | paul k. feyerabend • Zabijanie czasu
(Ammazzando il tempo. Un’ autobiografia)
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. graf. Andrzej Dudziński
190 s.
ISBN 83-7006-414-0
Seria: Autobiografie
Kontrowersyjny filozof nauki i krytyk kultury u schyłku życia wspomina swe zawikłane losy. Po
młodości spędzonej w międzywojennym Wiedniu był oficerem armii austriackiej walczącej na
froncie wschodnim. Tam został ranny i częściowo sparaliżowany. Po wojnie wykładał między innymi w Berkeley i Zurychu. Jego anarchistyczna teoria nauki pod hasłem „wszystko jest dozwolone”
wywarła duży wpływ na amerykańską kontrkulturę lat sześćdziesiątych.
637. | richard p. feynman • „Pan raczy żartować, panie Feynman!” Przypadki ciekawego człowieka
(„Surely You’re Joking, Mr. Feynman!” Adventures of a Curious Character)
Wysłuchał Ralph Leighton, opracował Edward Hutchings
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. graf. Andrzej Dudziński
352 s.
ISBN 83-7006-459-0
Seria: Autobiografie
Amerykański fizyk noblista, twórca elektromechaniki kwantowej, opowiada nie tylko o tym, jak
konstruował bombę atomową i odkrywał tajemnice materii. Relacjonuje również, jak reformował
brazylijskie szkolnictwo, grał na perkusji, otwierał zamki szyfrowe, walczył z biurokracją rządową
i robił karierę artystyczną.
638. | rudolf fischer-wollpert • Leksykon papieży
(Lexikon der Päpste)
Tłum. Bernard Białecki
Uzupełnienia dotyczące Kościoła w Polsce Zygmunt Mazur OP
190
1996
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 2, 400 s.
ISBN 83-7006-476-0
Seria: Leksykony
Patrz poz. 366.
639. | tadeusz gadacz (Opr.) • O cierpieniu – o przyjemności. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
152 s.
ISBN 83-7006-570-8
640. | tadeusz gadacz (Opr.) • O prawdzie, o kłamstwie. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
224 s.
ISBN 83-7006-573-2
641. | tadeusz gadacz (Opr.) • O zazdrości – o zawiści. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
128 s.
ISBN 83-7006-467-1
642. | tadeusz gadacz (Opr.) • O wolności – o niewoli. Wypisy z ksiąg filozoficznych
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji na okł. Leszek Danilczyk
164 s.
ISBN 83-7006-428-0
643. | etienne gilson • Bóg i ateizm
(God and Philosophy. L’Athéisme difficile)
Tłum. Maria Kochanowska, Piotr Murzański
Wstęp Karol Tarnowski
Opr. graf. Marek Pawłowski
192 s.
ISBN 83-7006-422-1
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Zawarte w tym tomie dwie krótkie książki Gilsona: Trudny ateizm oraz Bóg i filozofia, stanowią ważny
przyczynek do teologii naturalnej wielkiego współczesnego historyka filozofii i tomisty. Oddzielone od
siebie okresem kilkudziesięciu lat pokazują spojrzenie na dzieje filozofii z pozycji „opcji tomistycznej”.
644. | john f. gittus • Sprawdź kondycję swojej firmy
(A Health Check for Your Business)
Tłum. Marzena Perek
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
232 s., Signum
ISBN 83-7006-561-9
191
1996
Seria: Wprowadzenie do Biznesu
Książka przystępnie prezentuje metody, jak kompetentnie porównywać zyski planowane i rzeczywiste,
oceniać wykorzystanie kapitałów, sporządzać zestawienie płynności; jak obliczać wskaźniki, takie
jak np. pokrycie aktywów, pokrycie odsetek bankowych, dźwignia finansowa, zysk na akcję itp.
645. | w.k.c. guthrie • Filozofowie greccy od Talesa do Arystotelesa
(The Greek Philosophers from Thales to Aristotle)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Marek Pawłowski
136 s.
ISBN 83-7006-475-2
Seria: Akademia
Znakomite popularne wprowadzenie do początków myśli filozoficznej, z których wyrosła cała
filozofia Zachodu.
646. | marie heaney • Za dziewiątą falą. Księga legend irlandzkich
(Over Nine Wawes. A Book of Irish Legends)
Tłum. Mieczysław Godyń
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
256 s., karton, skrzydełka
ISBN 83-7006-468-X
Zbiór opowiedzianych współczesnym językiem fascynujących legend irlandzkich będących uznanym
arcydziełem. Łączą one typowe elementy literatury tego gatunku – cudowność, heroiczne zmagania
rycerskie, dramatyczne wybory moralne, niesłychane przygody i wyzwania – z kolorytem Zielonej
Wyspy, jej przyrody, kultury, religii i historii.
647. | seamus heaney • Ciągnąc dalej. Nowe wiersze 1991–1996
(The Spirit Level)
Tłum. Stanisław Barańczak
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
64 s.
ISBN 83-7006-524-4
Nowy tom wierszy irlandzkiego noblisty w znakomitym tłumaczeniu Stanisława Barańczaka, ukazujący się niemal równocześnie z wydaniem oryginalnym.
648. | seamus heaney • Zawierzyć poezji
Tłum. Stanisław Barańczak, Magda Heydel, Jerzy Jarniewicz, Piotr Sommer, Adam Szostkiewicz,
Andrzej Szuba
Wybór i wstęp Stanisław Barańczak
Opr. graf. Robert Guzik
306 s.
ISBN 83-7006-516-3
Seria: Esej
Zredagowany przez Barańczaka obszerny wybór z trzech książek eseistycznych Heaneya zawiera –
oprócz tytułowej mowy noblowskiej – teksty o poetach takich jak G.M. Hopkins, W. Wordsworth,
W.H. Auden, E. Bishop, Ph. Larkin, o rodzinnych stronach poety: Mossbawn i Belfaście, o jego
mistrzach: Mandelsztamie, Miłoszu i Herbercie.
192
1996
649. | gustaw herling-grudziski • Godzina cieni
Wybór i opr. Zdzisław Kudelski
Opr. graf. Robert Guzik
Wyd. 2, 388 s.
ISBN 83-7006-572-4
Seria: Esej
Patrz poz. 390.
650. | jamie james • Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata
(The Music of the Spheres. Music, Science and the Natural Order of the Universe)
Tłum. Mieczysław Godyń
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji i komentarzy Piotr Hordyński
272 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-342-X
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Encyklopedyczne, świetnie napisane studium na temat dziejów nauki i muzyki przeznaczone
jest zarówno dla melomanów, jak i miłośników nauki oraz dla wszystkich lubiących podróże
intelektualne.
651. | william james • Prawo do wiary
(The Will to Believeand Other Essays in Popular Philosophy by William James)
Tłum. Adam Grobler
Wstęp Włodzimierz Galewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
180 s.
ISBN 83-7006-418-3
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
James jest jednym z pionierów zachodniej filozofii religii. Ten filozof i psycholog z przełomu XIX
i XX wieku, twórca pragmatyzmu, przekonuje, że wiara nie jest czymś irracjonalnym, choć jej
„racjonalność” należy do porządku praktycznego, a nie teoretycznego. Eseje na temat filozofii wiary
zgromadzone w tym tomie należą do klasycznych już prac z tej dziedziny.
652. | jan paweł ii • Adhortacje apostolskie
Słowo wstępne ks. bp Józef Życiński
Indeks Piotr Murzański
Opr. graf. Marek Pawłowski
968 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-453-1
Adhortacje dotyczą problemów katechezy, rodziny chrześcijańskiej, życia konsekrowanego, nawrócenia i pojednania. Ich lektura pozwala podążać za Janem Pawełem II w poszukiwaniu nowych form
obecności Kościoła w świecie doświadczającym głębokich przemian kulturowych i społecznych.
653. | jan paweł ii • Encykliki
Słowo wstępne ks. bp Tadeusz Pieronek
Indeks ks. Wojciech Życiński SDB
Opr. graf. Marek Pawłowski
1104 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-563-5
193
1996
Dwanaście encyklik Jana Pawła II – od Redemptor hominis po Ut unum sint – to jak gdyby słupy
milowe obecnego pontyfikatu. Adresowane do wszystkich członków Kościoła, a także „wszystkich
ludzi dobrej woli”, wskazują one najważniejsze – zdaniem Papieża – zagadnienia odnoszące się do
treści wiary, do podstawowych problemów moralnych i do sytuacji człowieka oraz zadań Kościoła
w dzisiejszym świecie.
654. | marcin król • Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi
Red. Maria Ofierska
Opr. graf. Michał Jędrczak
208 s.
ISBN 83-7006-571-6
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka Marcina Króla przynosi pytanie o filozoficzne podstawy współczesnej myśli liberalnej.
Liberalizm strachu charakteryzuje ostrożność wobec świata poglądów stanowczych. Liberalizm
odwagi dowodzi, iż wybór między wolnością a prawdą nie jest możliwy.
655. | selma lagerlöf • Legendy Chrystusowe
(Kristuslegender)
Tłum. Maria Zarębina
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
140 s., karton, skrzydełka
ISBN 83-7006-406-X
Na napisane przez szwedzką noblistkę Legendy apokryficzne składają się opowieści o cesarzu Tyberiuszu, o Trzech Mędrcach, o Świątyni Jerozolimskiej, a zwłaszcza o dzieciństwie Jezusa. Urzekają
liryzmem i pięknem języka, budzą zadumę i wzruszenie.
656. | jean-yves leloup • Hezychazm. Zapomniana tradycja modlitewna
(Ecrits sur l’hesychasme. Une tradition contemplative oubliée)
Tłum. Helena Sobieraj
Red. naukowa i wstęp Izabela Trzcińska
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
168 s.
ISBN 83-7006-403-5
Seria: Religie i Kościoły
Książka Jean Leloupa, dla prawosławnych ojca Jana Serafina, wprowadza czytelnika w niezwykły świat
tradycji hezychastycznej. Na podstawie swoich doświadczeń z góry Athos autor przedstawił praktykę
medytacji, której celem jest hesychia (z gr. spokój, cisza) – stan głębokiego wewnętrznego wyciszenia
i skupienia.
657. | philippe madre • Skandal zła
(Le scandale du mal)
Tłum. Dorota Zańko
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
148 s.
ISBN 83-7006-505-8
Autor, który jest jednocześnie lekarzem i diakonem, zachęca nas do głębokiej refleksji nad złem,
cierpieniem i współczuciem. Książka może stać się punktem odniesienia dla tych wszystkich, którzy
obcując z cierpieniem, mogą próbować odkryć jego wartość.
194
1996
658. | ks. mieczysław maliski • Zamyślenia
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
158 s.
ISBN 83-7006-447-7
Na książkę złożyły się krótkie, choć dostarczające materiału do długich przemyśleń, inspirowane
czytaniami biblijnymi refleksje księdza Malińskiego, od których wielu czytelników rozpoczyna
cotygodniową lekturę „Tygodnika Powszechnego”.
659. | jean-luc marion • Bóg bez bycia
(Dieu sans l’être)
Tłum. Małgorzata Frankiewicz
Tłumaczenie przejrzała Barbara Piotrowska
Wstęp Karol Tarnowski
Opr. graf. Marek Pawłowski
272 s.
ISBN 83-7006-529-5
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Marion buduje oryginalną filozofię nawiązującą do teologii negatywnej Pseudo-Dionizego. Filozofia poszukująca prawdziwie boskiego Boga musi rozstać się z metafizyką bytu po to, by odsłonić
wymiar boskiej Miłości ukazanej w osobie Chrystusa, to znaczy wymiar Daru.
660. | charles merrill • Podróż albo rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską,
czeską i niemiecką historią 1939–1995 pióra Charlesa Merrilla poświęcony Jamesowi Merrillowi
i Jackowi Woźniakowskiemu
(The Journey. Massacre of the Innocents)
Tłum. Andrzej Pawelec
Słowo wstępne Czesław Miłosz
Opr. graf. Krzysztof Skórczewski
Wybór ilustracji Charles Merrill
436 s., fotografie, mapy
ISBN 83-7006-538-6
Książka Merilla jest autobiografią podróżnika – a jednocześnie filantropa i historyka – który od
ponad półwiecza odwiedza regularnie „swoje” miasta Europy Środkowej: Kraków, Warszawę, Pragę,
Ołomuniec. Wizyty te nie tylko dostarczają autorowi materiału do intrygujących obserwacji, ale
również skłaniają go do refleksji na temat historii, kultury i moralności.
661. | thomas merton • Nowy człowiek
(The New Man)
Tłum. Przemysław Ciesielski OP
Tłumaczenie przejrzała i poprawiła Elżbieta Wolicka
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
164 s.
ISBN 83-7006-213-X
Thomas Merton mówi w tej książce o podstawowych prawdach wiary, nawiązuje do św. Tomasza,
św. Augustyna, św. Jana od Krzyża i św. Bernarda. W sposób przystępny przybliża skomplikowaną
teologicznie problematykę „nowego człowieka”, którym winien stać się chrześcijanin.
195
1996
662. | ludo j.r. milis • Anielscy mnisi i ziemscy ludzie. Monastycyzm i jego znaczenie
dla społeczeństwa średnowiecznego
(Angelic Monks and Earthly Men. Monasticism and its Meaning to Medieval Society)
Tłum. Jadwiga Piątkowka
Red. Roman Mazurkiewicz
Opr. graf. Lech Przybylski
248 s., karton, skrzydełka
ISBN 83-7006-579-1
Seria: Dziedzictwo Średniowiecza
Autor skupia uwagę na kwestii oddziaływania ideału i praktyki życia monastycznego nie na elity społeczne,
a na tzw. „wielkiego niemowę” społeczeństwa feudalnego – prosty lud, „ludzi bez archiwów i bez oblicza”.
663. | czesław miłosz • Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej
Opr. graf. Lech Przybylski
112 s.
ISBN 83-7006-492-2
Książka Czesława Miłosza wyrasta z fascynacji poezją Anny Świrszczyńskiej, którą tłumaczył
i wydał także w USA. Miłosz pisze o jej życiu, rodzicach, niełatwym dzieciństwie, pokazując, jak
doświadczenia życiowe odbijały się w tej znakomitej poezji. Książkę zdobią zdjęcia z rodzinnego
archiwum poetki.
664. | czesław miłosz • Szukanie ojczyzny
Opr. graf. Lech Przybylski
Wyd. 2, 220 s.
ISBN 83-7006-483-3
Patrz poz. 418.
665. | iris murdoch • Prymat dobra
(The Sovereignty of Good)
Tłum. i wstęp Andrzej Pawelec
Opr. graf. Marek Pawłowski
128 s.
ISBN 83-7006-569-4
Na książkę składają się eseje: O „Bogu” i „dobru”, O idei doskonałości, Prymat dobra nad innymi
pojęciami. Autorka porusza w nich krąg zagadnień bliski innej wielkiej pisarce, Simone Weil: miłość,
uwaga, pokora, śmierć, dobro, wolność, prawda.
666. | richard h. niebuhr • Chrystus a kultura
(Christ and Culture)
Tłum. Andrzej Pawelec
Wstęp Jacek Woźniakowski
Opr. graf. Marek Pawłowski
294 s.
ISBN 83-7006-446-9
Seria: Teologia Żywa
Książka amerykańskiego teologa jest próbą odpowiedzi na jedno z podstawowych pytań w dziejach
cywilizacji Zachodu: jak świat kultury przyjął „dobrą nowinę” przyniesioną przez Jezusa? Dzięki
lekturze tego dzieła czytelnik zrozumie lepiej nie tylko dzieje chrześcijaństwa, ale również obecną
sytuację Kościoła – w świetle nieusuwalnego konfliktu „dobrej nowiny” i doczesności.
196
1996
667. | fryderyk nietzsche • Niewczesne rozważania
(Unzeitgemässe Betrachtungen. Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden)
Tłum. Małgorzata Łukasiewicz
Posłowie Krzysztof Michalski
Opr. graf. Robert Guzik
346 s.
ISBN 83-7006-449-3
Seria: Esej
Jedna z pierwszych prac kontrowersyjnego filozofa, która od razu zwróciła uwagę elit kulturalnych
XIX-wiecznej Europy. Konfrontując własne przemyślenia z poglądami swych wielkich mistrzów:
Schopenhauera, Burckhardta i Wagnera, Nietzsche analizuje wpływ historii na sytuację duchową
pogrążającego się w kryzysie Starego Kontynentu. Książka zapowiada główne wątki późniejszej
twórczości autora Tako rzecze Zaratustra.
668. | ks. daniel olszewski • Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Mapy Zofia Żuchowska
408 s.
ISBN 83-7006-536-8
Seria: Religie i Kościoły
W znakomitej syntezie ks. Daniela Olszewskiego dzieje Kościoła katolickiego zostały przedstawione
łącznie z historią innych wyznań chrześcijańskich, a także genezą rozłamów, ich uwarunkowań
i następstw. Zasadniczy akcent położony został na rozwój chrześcijańskiej kultury. Szeroki kontekst
dla dziejów chrześcijaństwa stanowią przemiany społeczne, kulturalne, gospodarcze i polityczne
poszczególnych epok, krajów i kontynentów. Książka funkcjonuje jako podręcznik akademicki do
historii Kościoła, jednak problemowe ujęcie tematu czyni ją przystępną dla każdego czytelnika.
669. | victor m. pérez-díaz • Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii
(The Return of Civil Society. The Emergence of Democratic Spain)
Tłum. Dorota Lachowska
Opr. graf. Michał Jędrczak
360 s.
ISBN 83-7006-366-7
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka ta jest wszechstronną analizą przejścia od autorytarnego systemu sprawowania władzy
do społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnych instytucji państwowych, gospodarki rynkowej,
niezależności kultury.
670. | Polacy i Niemcy pół wieku później. Księga pamiątkowa dla Mieczysława Pszona
Praca zbiorowa pod red. Wojciecha Pięciaka
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na frontispisie Danuta Węgiel
552 s., karton, obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-538-4
Władysław Bartoszewski, Klaus von Bismarck, Karl Dedecjusz, Marion Gräfin Dönhoff, Stanisław Stomma, Horst Teltschik, Jerzy Turowicz i inni podsumowują stosunki polsko-niemieckie
od II wojny światowej. Jest to hołd dla zmarłego niedawno wieloletniego redaktora „Tygodnika
Powszechnego” Mieczysława Pszona, jednego z pionierów pojednania między Polakami a Niemcami. Książka zawiera też wspomnienia samego Pszona – pasjonującą opowieść o życiu politycznym
i społecznym w II RP.
197
1996
671. | karl popper • Świat skłonności
(A World of Propensities)
Tłum. Adam Chmielewski
Opr. graf. Marek Pawłowski
68 s.
ISBN 83-7006-546-5
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Jest to zarys koncepcji rzeczywistości obiektywnie niezdeterminowanej. Posiada ona dalekosiężne
konsekwencje, także dla wyobrażenia ludzkiej wolności.
672. | karl popper • Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu
(The Open Universe: An Argument for Indeterminism)
Tłum. Adam Chmielewski
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-556-2
Seria: Akademia
Druga, najważniejsza część trzytomowego dzieła Post scriptum do „Logiki odkrycia naukowego”.
Tym razem autor przedstawia wnikliwą krytykę determinizmu – zarówno „naukowego”, jak
i metafizycznego; w tym kontekście rozważa także problemy wolności, twórczości i racjonalności.
673. | Radość czytania Szymborskiej. Wybór tekstów krytycznych
Opr. Stanisław Balbus, Dorota Wojda
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
Fot. na frontispisie Joanna Helander
384 s.
ISBN 83-7006-542-2
Książka prezentuje kanon najważniejszych tekstów, jakie dotychczas napisano o Wisławie Szymborskiej. Wśród autorów są klasycy polskiej krytyki literackiej (Jerzy Kwiatkowski, Artur Sandauer,
Stanisław Barańczak), przyjaciele-poeci (Czesław Miłosz, Julian Przyboś) czy wybitni literaturoznawcy (Michał Głowiński, Marian Stala).
674. | zbigniew raszewski • Raptularz 1965–1967
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
270 s.
ISBN 83-7006-593-7
Raptularz profesora Raszewskiego, wybitnego polskiego teatrologa, zawiera prowadzone systematycznie
„kartki z dziennika”. Te swoiste varia układają się w rodzaj powieści o rozluźnionej, postmodernistycznej
kompozycji. Książka kreśli portret inteligenta poddanego ciśnieniom totalitarnej przemocy, zarówno
w czasie wojny (reminiscencje okupacyjne), jak i w okresie PRL-owskiej zapaści.
675. | patrick roth • Riverside. Nowa rzecz o Chrystusie
(Riverside. Christusnovelle)
Tłum. Małgorzata Łukasiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Grażyna Donat, Volker Corell
68 s.
198
1996
ISBN 83-7006-501-6
Seria: Proza
Bohaterami Riverside są dwaj młodzi chrześcijanie posłani w 37 roku przez apostoła Tomasza
(przygotowującego się do pisania Ewangelii) do trędowatego starca, którego w swoim czasie nie
udało się Chrystusowi uzdrowić…
676. | oliver sacks, jonathan miller, stephen jay gould, daniel l. kevles,
r.c. lewontin • Ukryte teorie nauki
(Hidden Histories of Science)
Tłum. Andrzej Pawelec
Red. Robert B. Silvers
Opr. graf. Andrzej Dudziński
128 s.
ISBN 83-7006-405-1
Zamieszczone w tomie eseje poświęcone są zapomnianym i pomijanym epizodom w dziejach nauki.
Autorzy pokazują, jak często obiecujące odkrycia i intuicje badawcze bywały odrzucane i zapominane,
by – czasem po wielu latach – pojawić się ponownie i zdobyć w nowym sformułowaniu powszechne
uznanie.
677. | gershom scholem • Kabała i jej symbolika
(Zur Kabbala und ihrer Symbolik)
Tłum. Ryszard Wojnakowski
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji i komentarzy Piotr Hordyński
232 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-589-9
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Gershom Scholem, wybitny znawca dziejów myśli żydowskiej, przedstawia w książce wyniki swych
wieloletnich studiów nad kabałą – ezoteryczną nauką mistyczną.
678. | william shakespeare • 100 słynnych monologów
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
268 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-548-1
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Świetny tłumacz Szekspira wybrał z tłumaczonych przez siebie sztuk wielkiego dramaturga najsłynniejsze monologi, pokazując, że ze względu na ich językowe mistrzostwo i walory poetyckie
mogą one z powodzeniem funkcjonować autonomicznie jako odrębne wiersze, ponadczasowe
małe arcydzieła.
679. | henryk sienkiewicz • Nowele: Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Latarnik,
Bartek zwycięzca, Wspomnienie z Maripozy, Sachem
Opr. graf. Marek Pawłowski
112 s.
ISBN 83-7006-494-9
Seria: Lektury
199
1996
680. | nicolas slonimsky • Słuch absolutny
(The Perfect Pitch. A Life Story)
Tłum. Rafał Śmietana
Opr. graf. Andrzej Dudziński
368 s.
ISBN 83-7006-452-3
Seria: Autobiografie
Autor, znany muzykolog, potomek zasłużonego rodu Słonimskich, jest niebywałym gadułą obdarzonym fantastyczną pamięcią i rzadkim dowcipem. Niemal każdy akapit tej opowieści to ciekawa i zabawna anegdota.
681. | george soros • Alchemia finansów czyli jak zrozumieć rynek
(The Alchemy of Finance. Reading the Mind of the Market)
Tłum. Piotr Wsowiński, Grzegorz Łuczkiewicz
Wstęp Zenon M. Komar
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
384 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-477-9
Książka ukazuje sposób myślenia i tajniki gry jednego z najskuteczniejszych graczy giełdowych na
świecie, pomaga zrozumieć wiele problemów związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym,
jest również znakomitą ekonomiczną i polityczną historią ostatnich czasów.
682. | Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo
(Die liberale Gesellschaft. Castelgandolfo – Gespräche 1992)
Red. i wstęp Krzysztof Michalski
Tłum. Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Jacek Migasiński, Andrzej Pawelec, Jerzy Turowicz
Opr. graf. Michał Jędrczak
212 s.
ISBN 83-7006-413-2
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Plon kolokwium Rady Naukowej Instytutu Nauk o Człowieku, odbywającego się corocznie w Castel
Gandolfo. Refleksje na temat relacji między wolnością a prawem, moralnością a religią, między
państwem a społeczeństwem obywatelskim.
683. | Spór o PRL
Praca zbiorowa
Wstęp Piotr Wandycz
Opr. graf. Marek Pawłowski
192 s.
ISBN 83-7006-594-5
Ocena 44 lat PRL-u dokonana na łamach „Tygodnika Powszechnego” przez takich autorów, jak: Marta
Fik, Andrzej Friszke, Michał Głowiński, Gustaw Herling-Grudziński, Jerzy Holzer, Jakub Karpiński,
Krystyna Kersten, Leszek Kołakowski, Marcin Kula, Jan Nowak-Jeziorański, Andrzej Paczkowski,
Wojciech Roszkowski, Jerzy Szacki, Jerzy Turowicz, Piotr Wojciechowski i Krzysztof Zanussi.
684. | artur szlosarek • Popiół i miód
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. na okł. Elżbieta Lempp
96 s.
200
1996
ISBN 83-7006-596-1
Trzeci tom poetycki Szlosarka potwierdza autentyczność jego talentu i pokazuje, że wcześniejsze
sukcesy nie były przypadkiem. Jak stwierdził Marian Stala, poezja ta „znacznie przewyższa swoim
poziomem to, co można znaleźć w licznych ostatnio tomach wierszy młodych twórców”.
685. | ewa szumaska • Skrwawione wzgórza Afryki. Opowieść o Burundi i Ruandzie
Opr. graf. Marek Pawłowski
180 s., fotografie
ISBN 83-7006-515-5
Autorka z delikatnością i wnikliwością prowadzi przez historię Burundi i Ruandy, opisuje ludzi zamieszkujących te dwa malutkie kraje ogarnięte paroksyzmem zbiorowej nienawiści między plemionami Tutsi i Hutu.
Książka nie pozostawia bez odpowiedzi pytań o to, kto jest odpowiedzialny za stan wojny domowej.
686. | charles taylor • Etyka autentyczności
(The Ethics of Authenticity)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Michał Jędrczak
96 s.
ISBN 83-7006-517-1
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Taylor nie należy do entuzjastów współczesnej kultury, ale nie jest też jej zaciekłym wrogiem.
W swojej książce pokazuje, iż rozmaite perwersje ponowoczesności – zwanej przez krytyków
„kulturą narcyzmu” – to jedynie aberracje konstytutywnego dla dzisiejszego człowieka ideału: romantycznego ideału autentyczności.
687. | max thurian • Tożsamość kapłana
(L’identità del sacerdote)
Tłum. Jan Machniak
Weryfikacja przekładu Paweł Kosiński SJ
Wstęp ks. Andrzej Bardecki
Opr. graf. Marek Pawłowski
120 s.
ISBN 83-7006-518-3
Seria: Teologia Żywa
Max Thurian podejmuje problem tożsamości i roli kapłana. Kim jest kapłan? Co różni go zasadniczo
od świeckich? Jakie są jego funkcje? Co różni kapłana chrześcijańskiego od kapłanów innych religii?
Przedmiotem swej refleksji czyni Thurian kapłaństwo służebne upodabniające się do Chrystusa,
Kapłana, Proroka i Pasterza, i z Nim złączone.
688. | xavier tilliette • Chrystus filozofów. Prolegomena do chrystologii filozoficznej
(Le Christ de la philosophie. Prolégomènes à une christologie philosophique)
Tłum. Arkadiusz Ziernicki
Wstęp Tadeusz Gadacz SP
Opr. graf. Marek Pawłowski
320 s.
ISBN 83-7006-521-X
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor, wybitny znawca idealizmu niemieckiego i filozofii współczesnej, jezuita, rysuje w książce
różne sposoby filozoficznego rozumienia Chrystusa na przestrzeni dziejów filozofii i w świetle osoby
Chrystusa różne rozumienie samej filozofii.
201
1996
689. | józef tischner • Nieszczęsny dar wolności
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Wyd. 2, 224 s.
ISBN 83-7006-429-9
Patrz poz. 462.
690. | ks. józef tischner, jacek akowski • Tischner czyta Katechizm. Rozmowy o Katechizmie
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. Anna Pietuszko
200 s.
ISBN 83-7006-436-1
Ks. Józef Tischner pokazuje, jak bardzo nowa – a zarazem wyrastająca z tradycji Kościoła – jest
nauka Katechizmu. Rozmowy… są pasjonującym wyrazem i wykładem wiary, która szuka i znajduje rozumienie, wiary, która śmiało konfrontuje się ze wszystkimi intelektualnymi i moralnymi
wyzwaniami współczesności.
691. | alexis de tocqueville • O demokracji w Ameryce
(De la démocratie en Amérique)
Tłum. Barbara Janicka, Marcin Król
Opr. graf. Michał Jędrczak
Tom I 456 s., tom II 362 s.
Tom I ISBN 83-7006-525-2
Tom II ISBN 83-7006-533-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Klasyczne dzieło będące analizą cnót, ale i ułomności demokracji. Tkankę życia narodów według
Tocqueville’a stanowią instytucje publiczne, więzi społeczne, związek tradycji z teraźniejszością,
poszanowanie dla wolności i godności człowieka.
692. | w. tomasz • Kwestia o duszy
(Quaestiones de anima)
Tłum. Zofia Włodek, Włodzimierz Zega
Wstęp Zofia Włodek
Opr. graf. Marek Pawłowski
280 s.
ISBN 83-7006-469-8
Seria: Teologia Żywa
Podstawowy traktat św. Tomasza dotyczący antropologii filozoficznej i teologicznej. Jest tu przedstawiona słynna nauka św. Tomasza o duszy jako jedynej „formie substancjalnej” człowieka
kształtującej „materię”, jaką jest ciało. W traktacie poruszone są takie zagadnienia, jak nieśmiertelność duszy, a także – sprawa kluczowa – możliwości poznawania przez nią tego, co
niematerialne.
693. | Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo
(Identität im Wandel. Castelgandolfo – Gespräche)
Opr. i wstęp Krzysztof Michalski
Tłum. Stefan Amsterdamski, Paweł Kaczorowski, Andrzej Kopacki, Małgorzata Łukasiewicz, Jacek
Migasiński, Andrzej Pawelec
Opr. graf. Michał Jędrczak
194 s.
202
1996
ISBN 83-7006-458-2
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Kolejny tom poświęcony spotkaniom intelektualistów z Papieżem w Castel Gandolfo. O źródłach
i rodzajach tożsamości, o tożsamości nowoczesnego społeczeństwa piszą filozofowie, socjologowie
i historycy, m.in. Böckenförde, Geremek, Kołakowski, Ricoeur, Taylor.
694. | claude tresmontant • Esej o myśli hebrajskiej
(Essai sur la pensée hebraïque)
Tłum. Maria Tarnowska
Wstęp Adam Żak SJ
Opr. graf. Marek Pawłowski
216 s.
ISBN 83-7006-438-8
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor stara się zrekonstruować metafizykę zawartą w hebrajskiej myśli biblijnej. Konfrontując
ją z dualistyczną grecką myślą Platona i neoplatonizmu, uwypukla hebrajską ideę jedności człowieka, w kontraście zaś z „kosmocentryzmem” zarysowuje oryginalną, zawartą w Biblii, ideę
stworzenia.
695. | ks. jan twardowski • Niebieskie okulary
Opr. graf. Joanna i Wojciech Kołyszko
Wyd. 2, 168 s.
ISBN 83-7006-419-1
Patrz poz. 203.
696. | ks. jan twardowski • Spóźnione kukanie
Opr. graf. Edward Leśniak
Fot. Aleksandra Iwanowska
68 s.
ISBN 83-7006-430-2
Tomik zawierający nie publikowane dotąd, powstałe w ostatnim czasie wiersze ulubionego przez
wielu księdza-poety. Jest to książka pełna dobroci, mądrości i sympatii do świata.
697. | henryk waniek • Opis podróży mistycznej z Oświęcimia do Zgorzelca 1257–1957
Opr. graf. Robert Guzik
164 s.
ISBN 83-7006-405-1
Seria: Esej
Książka Henryka Wańka, malarza i krytyka sztuki, to kunsztownie skonstruowany zbiór pięciu
esejów krążących wokół znaczeń, symboli i tematów zaszyfrowanych w jego obrazie Śląsko–Silesia–Schlesien, którego reprodukcja jest dołączona do każdego egzemplarza książki.
698. | bernhard welte • Filozofia religii
(Religionsphilosophie)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp Jan Andrzej Kłoczowski OP
Opr. graf. Marek Pawłowski
264 s.
ISBN 83-7006-581-3
203
1996
Seria: Biblioteka Filozofii Religii
Autor, najwybitniejszy po Schelerze niemiecki filozof religii XX wieku, zarysowuje w tej książce
spójną i oryginalną koncepcję filozofii religii. Jej punktem wyjścia jest filozofia Boga przyjmującego
dla człowieka wpierw postać tajemnicy i nicości, a następnie źródła wszystkiego, wreszcie postać
osoby; punktem dojścia zaś – filozofia modlącej się wspólnoty kościelnej.
699. | karen i terry whitehill • Rowerem po Europie
(Europe by Bike. 18 Tours Geared for Discovery)
Tłum. Marzena Perek
288 s., fotografie, mapy
ISBN 83-7006-508-2
Seria: Bez Granic
Cenne rady, jak przygotować wyprawę rowerową od strony sprzętu, zapasów, map itd., to tylko
wstęp do książki opisującej osiemnaście najciekawszych zdaniem autorów tras rowerowych w Europie, od Portugalii po Węgry i od Grecji po Szwecję.
700. | o. maciej ziba op • Po szkodzie? Przed szkodą? O Polsce, kapitalizmie i kontemplacji
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Michał Okoński
280 s.
ISBN 83-7006-404-3
Książka ojca Zięby to zbiór rozważań na temat współczesnego chrześcijaństwa, kultury i polityki, które składają się na spójny, konsekwentnie rozwijany opis kondycji duchowej dzisiejszego Polaka.
701. | stefan eromski • Syzyfowe prace
Wstęp Artur Hutnikiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
208 s.
ISBN 83-7006-502-3
Seria: Lektury
1997
poz. 702–797
19 9 7
702. | benedict anderson • Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się
nacjonalizmu
(Imagined Communities. Reflecions on the Origin and Spread of Nationalism)
Tłum. Stefan Amsterdamski
Opr. graf. Michał Jędrczak
208 s.
ISBN 83-7006-612-7
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor odpowiada na pytania: Czym jest naród, jakie są źródła świadomości narodowej? Jak rodziło
się poczucie narodowe w społecznościach Azji, Afryki i Ameryki?
703. | Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej
Praca zbiorowa
Wybór i wstęp Jerzy Szacki
Tłum. Barbara Szacka, Jerzy Szacki, Adam Szymanowski, Ewa Woydyłło
Opr. graf. Michał Jędrczak
340 s.
ISBN 83-7006-786-7
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Prezentowani w antologii autorzy rozważają ideę społeczeństwa obywatelskiego w kontekście
państwa, narodu, wolnego rynku, instytucji społecznych, moralności.
704. | timothy garton ash • Teczka. Historia osobista
(The File. A Personal History)
Tłum. Michał Rusinek
Tłumaczenie przejrzał Andrzej Pawelec
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
244 s.
ISBN 83-7006-699-2
Seria: Okrutny XX Wiek
Autor, jeden z najwybitniejszych znawców problemów Europy Środkowej, brytyjski pisarz
i publicysta, uzyskuje w archiwum Gaucka dostęp do swojej „teczki”, dokumentacji zgromadzonej na jego temat przez Stasi, tajną policję dawnych Wschodnich Niemiec. Ash decyduje
się na konfrontację: odnajduje autorów raportów, spotyka się z nimi i rozmawia, pragnąc
dociec ich ówczesnych motywacji, prześledzić późniejsze losy – oraz mechanizmy działania
reżimu.
705. | w. augustyn • Wyznania
(Confessiones)
Tłum., wstęp i kalendarium Zygmunt Kubiak
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, 448 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-683-6
Patrz poz. 473.
706. | teresa bogucka • Polak po komunizmie
Opr. graf. Michał Jędrczak
220 s.
ISBN 83-7006-675-5
206
19 9 7
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka stanowi zbiór artykułów pisanych dla „Gazety Wyborczej”, dotyczących naszej zbiorowej
świadomości – zarówno jej stanu po komunizmie, jak i jej reakcji na szok wolności.
707. | peter bondanella • Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa
(Umberto Eco and the open text. Semiotics, fiction, popular culture)
Tłum. Michał Paweł Markowski
Opr. graf. Robert Guzik
210 s.
ISBN 83-7006-792-1
Pierwsza opublikowana w Polsce monografia słynnego włoskiego pisarza i uczonego. Bondanella
analizuje poszczególne dzieła, przytacza fakty biograficzne – dając spójny wizerunek intelektualny
i literacki autora Imienia róży.
708. | gino calstaldo • Ziemia obiecana. 40 lat kultury rocka 1954–1994
(La terra promessa. Quarantianni di cultura rock 1954–1994)
Tłum. Jerzy Uszyński
Teksty piosenek i cytaty z jęz. ang. tłum. Tomasz Bieroń
Opr. graf. Andrzej Dudziński
312 s.
ISBN 83-7006-420-5
Seria: Pod Znakiem Muzyki
Próba omówienia decydujących momentów w historii rocka, przede wszystkim zaś intelektualnego
uchwycenia istoty tego wieloznacznego fenomenu.
709. | marie-dominique chenu • Święty Tomasz z Akwinu i teologia
(St Thomas d’Aquin et la théologie)
Tłum. Arkadiusz Ziernicki, Wiesław Szymona OP
Wstęp Jacek Salij OP
Weryfikacja przekładu Maria Tarnowska
Opr. graf. Marek Pawłowski
184 s.
ISBN 83-7006-478-7
Seria: Teologia Żywa
Przystępnie, a zarazem w pełni kompetentnie napisana przez jednego z najwybitniejszych teologów francuskich XX wieku monografia przedstawiająca sylwetkę i dzieło Tomasza z Akwinu.
Tekst autora przeplatany jest fragmentami z pism samego św. Tomasza oraz dokumentami z jego
epoki.
710. | irene salome cyrus • Indianie Ameryki Północnej
(Die Indianer Nordamerikas)
Tłum. Ryszard Wojnakowski
Opr graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
110 s.
ISBN 83-7006-632-1
Seria: Krótko i Węzłowato
Lektura zaspokoi oczekiwania wszystkich miłośników Indian. Autorka charakteryzuje poszczególne
plemiona indiańskie z uwzględnieniem ich dziejów i barwnych zwyczajów.
207
19 9 7
711. | józef czapski • Tumult i widma
Opr. graf. Robert Guzik
432 s.
ISBN 83-7006-595-X
Seria: Esej
Józef Czapski (1886–1993) splótł fascynującą biografię własną, świadectwo burzliwej epoki, ze sztuką i literaturą. Tumult i widma to książka, którą sam autor zestawił ze swych dzienników, zapisków podróżnych,
esejów pisanych od połowy lat czterdziestych do końca lat siedemdziesiątych. Pierwotnie książka ukazała
się w Instytucie Literackim w Paryżu. Obecne wydanie po raz pierwszy ukazuje się w kraju oficjalnie.
712. | norman davies • Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920
(White Eagle, Red Star. The Polish-Soviet war, 1919–1920)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Marek Pawłowski
308 s.
ISBN 83-7006-761-1
„Zazwyczaj ich [historyków] oceny były niezbyt wyważone: albo przedstawiali wojnę polsko-bolszewicką jako dramat o nieobliczalnych konsekwencjach, albo też sprowadzali ją do zwykłej błahostki” – pisze Davies. Sam stara się obiektywnie i bezstronnie ocenić wydarzenia, które w pamięci
narodowej zapisały się jako „cud nad Wisłą”.
713. | bartłomiej dobroczyski • New Age
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
144 s.
ISBN 83-7006-640-2
Seria: Krótko i Węzłowato
Niektórzy twierdzą, że New Age to zbiór półprawd i szkodliwych zabobonów, które tylko ktoś nierozsądny
mógłby potraktować poważnie. Czy tak jest rzeczywiście? Obiektywnie i kompetentnie napisana książka pozwoli wszystkim samodzielnie ustosunkować się do budzącego wiele kontrowersji „Ruchu Nowej Ery”.
714. | Dom pod Jedlami i jego twórca
Studia i wspomnienia pod red. Wiesława Wójcika
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
288 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje, bibliografia, indeks
ISBN 83-7006-643-7
Dom pod Jedlami w Zakopanem, zaprojektowany przez Stanisława Witkiewicza, jest powszechnie
uznawany za najlepszą realizację tzw. stylu zakopiańskiego. W kulturze polskiej spełnia on wszelako
nie tylko rolę dzieła sztuki, ale także miejsca, w którym skupiało się życie intelektualne, promieniujące stąd na cały region, a nawet na cały kraj.
715. | aleksander dumas • Trzej muszkieterowie
(Les Trois Mousquetaires)
Tłum. Joanna Guze
Opr. graf. Robert Guzik
608 s.
ISBN 83-7006-656-9
Seria: Lektury
Kolejne wydanie najsłynniejszej powieści „płaszcza i szpady” w klasycznym już przekładzie Joanny
Guze pozwala z zapartym tchem śledzić przygody zawadiackich i rycerskich muszkieterów.
208
19 9 7
716. | umberto eco • Sztuka i piękno w średniowieczu
(Arte e bellezza nell’estetica medievale)
Tłum. Mikołaj Olszewski, Magdalena Zabłocka
Opr. graf. Lech Przybylski
Wyd. 2, 248 s., karton, skrzydełka
ISBN 83-7006-530-1
Seria: Dziedzictwo Średniowiecza
Patrz poz. 487.
717. | mircea eliade • Inicjacja, obrzędy, stowarzyszenia tajemne. Narodziny mistyczne
(Initiation, rites, sociétés secrètes. Naissances mystiques. Essai sur quelques types d’initiation)
Tłum. Krzysztof Kocjan
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji i komentarzy Piotr Hordyński
192 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-598-8
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Słynny religioznawca omawia i analizuje różnorodne inicjacje w kulturach pierwotnych, ale również
klasycznych, a także szczątki motywów inicjacyjnych w chrześcijańskiej Europie.
718. | herbert ellinger • Hinduizm
(Hinduismus)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
108 s.
ISBN 83-7006-407-8
Seria: Krótko i Węzłowato
Niewielka monografia austriackiego autora stanowi przejrzyste wprowadzenie w zawiły świat
wszystkich fundamentalnych pojęć, wyobrażeń i bóstw hinduskich.
719. | Ewangelia dla dzieci
Tłum. ks. Tomasz Węcławski
Opr. graf. Marek Pawłowski
Ilustracje Danuta Jarecka
94 s., opr. tw., ilustracje
ISBN 83-7006-616-X
Wybitny teolog, rektor Seminarium Duchownego w Poznaniu, dokonał przekładu Ewangelii
z języka greckiego w formie przystępnej dla najmłodszego czytelnika.
720. | sarah ferguson, ksina yorku • O moim życiu
(My Story)
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. Jeff Coplon
Opr. graf. Robert Guzik
280 s., tw. opr., fotografie, Signum
ISBN 83-7006-706-9
W autobiografii księżna Yorku opowiada o swoich doświadczeniach z wyjątkową szczerością. Będąc
członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, ciepło i z poczuciem humoru mówi o tym, jak zwykła
dziewczyna wkroczyła w bajkowy świat pałacu Buckingham i dlaczego musiała z niego odejść.
209
19 9 7
721. | richard p. feynman • „A co ciebie obchodzi, co myślą inni?” Dalsze przypadki
ciekawego człowieka
(„What Do You Care What Other People Think?” Further Adventures of a Curious Character)
Wysłuchał Ralph Leighton
Tłum. Rafał Śmietana
Opr. graf. Andrzej Dudziński
352 s.
ISBN 83-7006-722-0
Seria: Autobiografie
Kontynuacja książki „Pan raczy żartować, panie Feynman!” Przygody ciekawego człowieka .Tym razem pan
Feynman – jeden z najwybitniejszych fizyków XX wieku i laureat Nagrody Nobla – odwiedza Waszyngton i Warszawę. W stolicy Stanów Zjednoczonych wyjaśnia przyczyny katastrofy promu kosmicznego
Challenger i walczy z naciskami polityków, a w Polsce… Cóż, pisze list, w którym dzieli się swoimi
obserwacjami z Warszawy. W książce można znaleźć również opowieść o wizycie u belgijskiej pary królewskiej, wycieczce do Japonii, konflikcie z feministkami i niezwykłe przemówienie Wartość nauki.
722. | stanisław filipowicz • Pochwała rozumu i cnoty. Republikańskie credo Ameryki
Opr. graf. Michał Jędrczak
256 s.
ISBN 83-7006-518-X
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka analizuje antyczny rodowód idei republiki, a także próbuje odpowiedzieć na pytanie: Czym
w istocie jest republika?
723. | john fordham • Jazz na CD. Przewodnik
(Jazz on CD. The essential guide)
Tłum. Aleksander Glondys
Opr. graf. Robert Guzik
480 s.
ISBN 83-7006-557-0
Seria: Pod Znakiem Muzyki
Autor, popularny krytyk muzyczny, znany z artykułów w „Guardian”, „Melody Maker” i „The Listener”, pomieścił tu recenzje aż 700 płyt kompaktowych z muzyką jazzową.
724. | piotr fornelski, katarzyna mikulska, marzena perek, grzegorz tochowicz • Lato
w Katalonii. Przewodnik
Fot. Piotr Fornelski, Marzena Perek
Rysunki Piotr Górka
168 s.
ISBN 83-7006-688-7
Seria: Bez Granic
Przewodnik, będący w istocie ciekawą opowieścią o historii, kulturze i dniu dzisiejszym Katalonii.
725. | aleksander fredro • Śluby panieńskie czyli magnetyzm serc. Komedia w pięciu aktach wierszem
Komentarz Stanisław Pigoń
Opr. graf. Marek Pawłowski
200 s.
ISBN 83-7006-415-9
Seria: Lektury
210
19 9 7
726. | aleksander fredro • Zemsta. Komedia w czterech aktach wierszem
Komentarz Stanisław Pigoń
Opr. graf. Marek Pawłowski
148 s.
ISBN 83-7006-510-4
Seria: Lektury
727. | joachim gnilka • Jezus z Nazaretu. Orędzie i dzieje
(Jesus von Nazaret. Botschaft und Geschichte)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Wstęp ks. Józef Kudasiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
400 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-431-0
Książka składa się z dwóch warstw. W pierwszej autor stara się przedstawić to, co rzeczywiście wiemy o Jezusie historycznym. W drugiej ukazane są zasadnicze elementy nauczania
Jezusa.
728. | wendy goldberg, betty goodwin • Wyjdź za mnie! Słynne pary na ślubnym kobiercu
(Marry Me! Courtships and Proposals of Legendary Couples)
Tłum. Barbara Sławomirska
Opr. graf. Robert Guzik
176 s.
ISBN 83-7006-697-6
Ozdobiona licznymi zdjęciami książka zawiera kilkadziesiąt relacji o oświadczynach i zaręczynach
par sławnych artystów, polityków, sportowców, głów koronowanych i gwiazd kultury masowej
m.in. Marilyn Monroe i Joe Di Maggio, Arnolda Schwarzeneggera i Marii Shrivers, Hillary i Billa
Clintonów i in.
729. | roman graczyk • Konstytucja dla Polski. Tradycje, doświadczenia, spory
Opr. graf. Michał Jędrczak
268 s.
ISBN 83-7006-651-8
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka pokazuje naszą tradycję konstytucyjną, demokratyczne doświadczenia Zachodu i ustrój
Polski w latach transformacji 1989–1997, a na tym tle – przedstawia spór o nową polską konstytucję.
730. | marcel granet • Religie Chin
(La religion des Chinois)
Tłum. Joanna Rozkrut
Wstęp Georges Dumezil
Konsultacja naukowa Anna Wójcik
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
152 s.
ISBN 83-7006-565-1
Seria: Religie i Kościoły
Jeden z najwybitniejszych antropologów i sinologów XX wieku, opisuje buddyzm, konfucjanizm
i szintoizm, pokazując ich współistnienie i wzajemne przenikanie się.
211
19 9 7
731. | robert hass • Zbierając jeżyny. Wybór wierszy
Tłum. Magdalena Heydel, Maria Korusiewicz, Paweł Marcinkiewicz, Bronisław Maj, Czesław
Miłosz, Jacek Podsiadło, Tadeusz Sławek, Andrzej Szuba
Red. Magda Heydel
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
94 s.
ISBN 83-7006-650-X
Pierwsza prezentacja polskim czytelnikom jednego z najciekawszych poetów amerykańskich, laureata
licznych nagród literackich, a ponadto współtłumacza i przyjaciela Czesława Miłosza.
732. | michał heller • Uchwycić przemijanie
Opr. graf. Jacek Szczerbiński
242 s.
ISBN 83-7006-466-3
Czy fizyka ma prawo ingerować w tak „ludzkie problemy”, jakim jest np. problem przemijania?
Jakie są granice badania świata za pomocą metody matematyczno-empirycznej? Te i inne kwestie
rozstrzyga w swej książce wybitny filozof i kosmolog krakowski.
733. | george herbert • 66 wierszy
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
184 s.
ISBN 83-7006-794-8
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Dzięki przekładom Stanisława Barańczaka w pełni odkrywamy pod zwodniczą prostotą wierszy
Herberta skupiony dramatyzm, precyzyjną choreografię sprzecznych napięć i sił.
734. | albert o. hirschman • Namiętności i interesy. U intelektualnych źródeł kapitalizmu
(The Passionsand the Interests. Political Arguments for Capitalism before Its Triumph)
Tłum. Irena Topińska, współpraca Maciej Kochanowicz
Przedmowa Amartya Sen
Opr. graf. Michał Jędrczak
148 s.
ISBN 83-7006-771-9
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Namiętności i interesy to poszukiwanie w przeszłości intelektualnych źródeł kapitalizmu. Autor –
jeden z twórców teorii rozwoju gospodarczego – pokazuje, jak zmieniały się poglądy na społeczne
i polityczne konsekwencje indywidualnej pogoni za własną korzyścią.
735. | ian vernon hogg • Słownik bitew świata
(Dictionary of Battles)
Tłum. Michał Rusinek
Opr. Tomasz Gąsowski i Józef Kozak
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
220 s.
ISBN 83-7006-664-X
Seria: Leksykony
Słownik zawiera opis ponad 500 najważniejszych bitew w historii świata, od starożytności po wojnę
w Zatoce Perskiej. Uzupełniony mapami pokazującymi przemiany sztuki prowadzenia bitew, indeksem
i chronologiczną tabelą rozwoju uzbrojenia, zawiera również cytaty z epoki ożywiające narrację.
212
19 9 7
736. | jan paweł ii • Ewangelia cierpienia. Wybór homilii, przemówień i dokumentów
Red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Adam Bujak
336 s.
ISBN 83-7006-599-6
Książka zawiera wybór homilii Jana Pawła II poświęconych cierpieniu oraz przemówień wygłaszanych
przy okazji spotkań z chorymi. Adresowana jest nie tylko do osób osobiście dotkniętych cierpieniem,
ale także do tych, którzy się z nimi stykają i którzy pragną zrozumieć jego głębszy sens.
737. | jan paweł ii • Listy pasterskie
Słowo wstępne ks. bp Bronisław Dembowski
Wybór i red. Artur Sporniak
Indeks ks. Wojciech Życiński SDB
Opr. graf. Marek Pawłowski
616 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-487-6
Wybór 27 najważniejszych Listów apostolskich. Możemy w nich śledzić zaangażowanie duszpasterskie Papieża i łączyć się z Nim w jego troskach i zmaganiach o godność człowieka, czystość wiary,
jedność chrześcijan i zagrożone wartości.
738. | jan paweł ii • Pielgrzymki do ojczyzny 1979, 1983, 1991, 1995, 1997. Przemówienia, homilie
Słowo wstępne bp Józef Kowalczyk, nuncjusz papieski w Polsce
Opr. red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Marek Pawłowski
1024 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-670-4
Ważny dokument tego pontyfikatu: zbiór wszystkich przemówień i homilii wygłaszanych przez
Papieża podczas jego kolejnych pielgrzymek do Polski.
739. | jan paweł ii • Przemówienia podczas pielgrzymki do Ojczyzny 31 maja – 10 czerwca 1997
Opr. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Marek Pawłowski
224 s.
ISBN 83-7006-667-4
740. | jan paweł ii • Przemówienia i homilie
Słowo wstępne abp Henryk Józef Muszyński
Wybór i red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Marek Pawłowski
548 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-626-7
Pośród papieskich homilii niektóre szczególnie się zaznaczyły w historii Kościoła czy nawet świata.
Dotyczy to zwłaszcza przemówień na forum ONZ i UNESCO, ważnych wystąpień na temat stosunku Kościoła do nauki, sporu wokół Galileusza, ale i pierwszej homilii Papieża w synagodze czy
wystąpienia na spotkaniu ekumenicznym w Asyżu. Książka stanowi zbiór nauk ważkich i bliskich
współczesnemu człowiekowi.
213
19 9 7
741. | katarzyna janowska, piotr mucharski • Rozmowy na koniec wieku. 1
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
294 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-715-8
Zapis 19 wywiadów telewizyjnych, w których wybitni przedstawiciele polskiego świata religii, nauki i kultury mówią o swoich odczuciach, przemyśleniach i niepokojach związanych ze schyłkiem
epoki.
742. | jerzy jarzbski • Apetyt na przemianę. Notatki o prozie współczesnej
Opr. graf. Anita Andrzejewska
192 s.
ISBN 83-7006-658-5
Tom esejów i szkiców krytyka i badacza literatury kreśli szeroką panoramę obejmującą niemal wszystkie interesujące zjawiska najnowszej polskiej prozy. Szkice Jarzębskiego towarzyszą poszukiwaniom
i dokonaniom współczesnych autorów, rejestrują odkrycia, śledzą nurty, wskazują powinowactwa
i tradycje – składając się na przenikliwą diagnozę sytuacji, w jakiej znajduje się nasza literatura
u schyłku dwudziestego wieku.
743. | john keats • 33 wiersze
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
112 s.
ISBN 83-7006-534-1
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Tłumaczenia jednego z największych, ale i najbardziej kontrowersyjnych poetów romantyzmu,
którego utwory, powstałe głównie w ostatnich dwóch latach jego życia, stawiano na równi z poezją
Byrona i Shelleya, mocno oddziałały na twórczość następnych pokoleń.
744. | krzysztof kielowski • O sobie
Opr. Danuta Stok
Opr. graf. Andrzej Dudziński
208 s.
ISBN 83-7006-439-6
Historia życia wybitnego twórcy – od dzieciństwa po Trzy kolory. Kieślowski biegle operuje anegdotą znakomicie ożywiającą wizerunki przedstawianych osób. Twórca Podwójnego życia Weroniki nie
stroni tutaj od faktów z życia osobistego, co może być zajmujące dla wszystkich szukających kluczy
do jego wyobraźni.
745. | leszek kołakowski • Mini-wykłady o maxi-sprawach
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Anna Brzywczy, Tomasz Tarasin
112 s.
ISBN 83-7006-575-9
Na książkę Leszka Kołakowskiego składa się seria błyskotliwych i głębokich wykładów na tematy
z pozoru mało filozoficzne. Kołakowski zajmuje się zagadnieniami takimi, jak: władza, sława, kłamstwo, podróże.
214
19 9 7
746. | barbara kosecka, wojciech kocołowski, anita piotrowska • Panorama kina najnowszego
1980–1995. Leksykon
Współpraca Katarzyna Kubisiowska
Konsultacja Adam Garbicz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
440 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-657-7
Seria: Leksykony
Książka jest pierwszą w Polsce próbą podsumowania minionego piętnastolecia w sztuce X Muzy.
Pierwsza część leksykonu zawiera charakterystyki twórców, druga omawia poszczególne dzieła filmowe, w części trzeciej, poświęconej tematom filmowym, czytelnik znajdzie opis zjawisk, nurtów
i obszarów, jakimi interesowało się kino w ciągu omawianego okresu.
747. | naftali lau-lavie • Zraniony Lew. Autobiografia
(Am Ke’Lawi)
Tłum. Aleksander Klugman
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
480 s., fotografie
ISBN 83-7006-776-X
Książka jest autobiografią polityka – rzecznika prasowego i doradcy wybitnych postaci izraelskiej
sceny politycznej. Czytelnik poznaje przejmującą, osobistą historię polskiego Żyda, a zarazem
najnowszą historię Izraela – temat pasjonujący, w Polsce wciąż mało znany.
748. | ryszard legutko • Tolerancja. Rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu
Opr. graf. Marek Pawłowski
236 s.
ISBN 83-7006-602-X
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka stanowi nową interpretację wielkiego sporu o tolerancję religijną, jaki toczył się od czasów
Reformacji do Oświecenia. Autor analizuje koncepcje Erazma, Locke’a, Bayle’a, Woltera oraz licznych krytyków tolerancji, pokazując założenia i konsekwencje, często paradoksalne i rozmijające
się z intencjami twórców.
749. | stanisław lem • Dziury w całym
Ułożył Tomasz Fiałkowski
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. autora na okł. Danuta Węgiel
196 s.
ISBN 83-7006-738-7
Zbiór jest wyborem felietonów czy miniesejów publikowanych przez Stanisława Lema co tydzień
w „Tygodniku Powszechnym”. „Pewne rzeczy przewiduję, ale ich sobie nie życzę” – wyznaje Stanisław
Lem. I choć twierdzi, że „nie ma takiego nieszczęścia, do którego człowiek się nie przyzwyczai”, to
jednak ma nadzieję, że rozpoznanie zagrożeń pozwoli na przezwyciężenie bezradności i uniknięcie
przynajmniej niektórych z nich.
750. | ks. mieczysław maliski • Gość w dom… Jan Paweł II w Polsce 1997
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Sławomir Kamiński
184 s., fotografie
215
19 9 7
ISBN 83-7006-723-9
Książka ks. Malińskiego jest wiernym zapisem przebiegu ostatniej wizyty Jana Pawła II w naszym
kraju. Znajdziemy tu najważniejsze fragmenty wszystkich przemówień papieskich – opatrzone
komentarzem wyjaśniającym ich znaczenie i próbującym zbliżyć się do tajemnicy ich oddziaływania
na drogich Ojcu Świętemu rodaków.
751. | ks. mieczysław maliski • Przewodnik po życiu Karola Wojtyły
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Adam Bujak
308 s.
ISBN 83-7006-567-8
Autor książki poznał Karola Wojtyłę w 1940 roku. Późniejsze ich drogi szły blisko siebie: seminarium, kapłaństwo, Uniwersytet Jagielloński i Lubelski, Rzym, Sobór. Wreszcie konklawe i papieskie
pielgrzymki po świecie, które ks. Maliński obserwował, przeżywał i opisywał.
752. | ks. mieczysław maliski • Twoje cztery twarze
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
152 s.
ISBN 83-7006-620-8
Książka, przeznaczona zwłaszcza dla młodego czytelnika, składa się ze zwięzłych, ale wnikliwych
rozważań na temat godności człowieka, jego rozwoju, kształtowania charakteru, sposobu postrzegania drugiego człowieka i piękna otaczającego świata.
753. | paweł marcinkiewicz • Świat dla opornych
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
104 s.
ISBN 83-7006-601-1
Nagoda Fundacji Kultury za 1996 r.
Czwarty tom wierszy młodego poety i tłumacza. Jego poezja, nie stroniąc od kunsztownych rozwiązań formalnych, pozostaje jednocześnie przekorna, ironiczna, rozliczająca się z egzystencjalnymi
doświadczeniami będącymi udziałem jego pokolenia. Marcinkiewicz uzupełnił tomik o interesujący
zestaw świetnych przekładów współczesnych poetów amerykańskich.
754. | Miejsca święte. Leksykon
Praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Paska
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
308 s., tw. opr., ilustracje, mapy, indeks, bibliografia
ISBN 83-7006-690-9
Seria: Leksykony
Leksykon zawiera ponad 300 haseł przedstawiających ośrodki kultu religijnego z całego świata,
zarówno historyczne, jak i współczesne. Przedstawiono miejsca czczone jako przejawy sacrum: np.
święte góry czy rzeki oraz groby świętych i proroków.
Autorami leksykonu są krakowscy religioznawcy, którzy opracowali wcześniej słownik Bogowie,
demony, herosi.
216
19 9 7
755. | artur midzyrzecki • Nieskończona przejrzystość. Nowe wiersze (1987–1997) i wybór
wierszy dawnych
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. autora na okł. Elżbieta Lempp
200 s.
ISBN 83-7006-722-0
Ostatni tom przygotowany do druku przez zmarłego niedawno wybitnego poetę. Książka ta pełnić
będzie rolę swoistego artystycznego testamentu Artura Międzyrzeckiego, jako że zawiera zarówno
kilkadziesiąt najnowszych, jak i autorski wybór tych utworów, które w swoim dorobku uznał on
za najważniejsze i pragnął ocalić od zapomnienia.
756. | mikołaj z kuzy • O oświeconej niewiedzy
(De docta ignorantia)
Tłum. i przypisy Ireneusz Kania
Wstęp Agnieszka Kijewska
Opr. graf. Marek Pawłowski
256 s.
ISBN 83-7006-455-8
Seria: Filozofia i Religia
Książka wielkiego i nadzwyczaj interesującego chrześcijańskiego myśliciela z XV wieku. Ten prekursor dialektyki, myśliciel teologicznie ryzykowny, ale nadzwyczaj śmiały, jest zarówno ostatnim
przedstawicielem Średniowiecza, jak i pierwszym czasów nowożytnych. Dzieło podstawowe dla
historii myśli europejskiej, dla filozofii Boga, a także przyrody i człowieka.
757. | czesław miłosz • Piesek przydrożny
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Lech Przybylski
320 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-762-X
Nagroda literacka Nike za 1997 rok
Niezwykła i bardzo osobista książka Miłosza zawiera zarówno nowe wiersze, jak i słynne już z publikacji w „Tygodniku Powszechnym” – „tematy do odstąpienia”, a także mistrzowsko zwięzłe prozy
tytułowego cyklu, na który składają się obrazki, aforyzmy, wspomnienia, małe traktaty teologiczne,
myśli poświęcone nurtującym pisarza fascynacjom, obsesjom, niepokojom.
758. | czesław miłosz • Życie na wyspach
Wybór i opr. Joanna Gromek
Opr. graf. Lech Przybylski
312 s.
ISBN 83-7006-543-0
Tom esejów drukowanych w prasie w latach 1989–1996. Łączy je bardzo wyraźnie krytyczny stosunek
do cywilizacji końca wieku. Obok rozważań o niemoralności sztuki, znaczeniu poezji – znajdujemy
tu także wspomnienia, portrety przyjaciół i znajomych.
759. | barbara g. myerhoff • Pejotlowe łowy. Sakralna podróż Indian Huiczoli
(Peyote Hunt; The Sacred Journey of the Huichol Indians)
Tłum. Andrzej Szyjewski
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
217
19 9 7
192 s.
ISBN 83-7006-484-1
Seria: Religie i Kościoły
Obszerna praca o religii i wierzeniach Indian Huiczoli z Meksyku zawierająca analizę kompleksu religijno-obrzędowego kukurydza-pejotl-jeleń oraz szczegółowy opis kluczowego rytuału
Huiczoli – „łowów na pejotl”. Książka powstała w wyniku nie tylko długoletnich studiów
akademickich, ale przede wszystkim bardzo długiego, żywego kontaktu z Indianami w ich
środowisku.
760. | friedrich nietzsche • Z genealogii moralności. Pismo polemiczne
(Zur Genealogie der Moral)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp Krzysztof Michalski
Opr. graf. Robert Guzik
172 s.
ISBN 83-7006-435-3
Seria: Esej
Trzy rozprawy, bezlitośnie tropiące wielkie fałszerstwa, jakie w etyce powoduje kierowanie się
resentymentem. Czasem obrazoburcze, przede wszystkim jednak stale prowokujące do myślenia. W świat pojęć Nietzschego znakomicie wprowadza przenikliwy i zwięzły wstęp Krzysztofa
Michalskiego.
761. | david niven • Księżyc jest balonem
(The Moon’s a Balloon)
Tłum. Aleksander Glondys
Red. Ewa Bednarska-Gryniewicz
Opr. graf. Andrzej Dudziński
416 s.
ISBN 83-7006-729-8
Seria: Autobiografie
Książka uważana jest za jedną z najlepszych aktorskich autobiografii. Niven z humorem, inteligencją i wdziękiem relacjonuje historię swojego życia: od dzieciństwa i szkolnych perypetii, poprzez
młodzieńczą zakazaną miłość, lata wojny, aż po błyskotliwą karierę w Hollywood.
762. | jan nowak-jezioraski • Kurier z Warszawy
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. autora na okł. Stanisław Markowski
Wyd. 3, 528 s.
ISBN 83-7006-680-1
Patrz poz. 349, 457.
763. | aleksandra oldzka-frybesowa • Drogami średniowiecznej Europy
Red. Roman Mazurkiewicz
Opr. graf. Lech Przybylski
304 s., karton, skrzydełka
ISBN 83-7006-454-X
Seria: Dziedzictwo Średniowiecza
Wędrówki Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej po średniowiecznej Europie to niepowtarzalne podróże
nie tylko w przestrzeni i w czasie, ale przede wszystkim w głąb naszej europejskiej i chrześcijańskiej
tożsamości – historii, kultury, religijności, wyobraźni.
218
19 9 7
764. | peter pawlowsky • Chrześcijaństwo
(Christentum)
Tłum. Ryszard Wojnakowski
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
112 s.
ISBN 83-7006-624-0
Seria: Krótko i Węzłowato
Książka przedstawia w zwięzłej, niemal publicystycznej syntezie dzieje chrześcijaństwa od czasu
publicznej działalności Chrystusa po dzień dzisiejszy. Autor, zachowując perspektywę i obiektywizm
historyka nie utożsamiającego się z żadnym wyznaniem, pokazuje, jak napięcia obecne w chrześcijańskim orędziu są z jednej strony przyczyną sporów, kryzysów i rozłamów w Kościele, z drugiej
zaś czynią z chrześcijaństwa religię o niezwykłej żywotności i sile przyciągania.
765. | bp jan pietraszko • Spotkania
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, 215 s.
ISBN 83-7006-713-1
Seria: Teologia Żywa
Patrz poz. 76.
766. | karl popper • Nieustanne poszukiwania. Autobiografia intelektualna
(Unended Quest. An Intellectual Autobiography)
Tłum. Adam Chmielewski
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Fot. na okł. Wolfgang Froebus
304 s.
ISBN 83-7006-463-9
Autobiografia intelektualna Poppera to jedna z najciekawszych książek tego autora – doskonały dokument rozwoju, a zarazem ważne świadectwo przemian intelektualnych i historycznych XX wieku,
uzmysławiający ogromny wpływ Poppera na rozwój współczesnej myśli filozoficznej.
767. | czesław porbski • Czy etyka się opłaca. Zagadnienia etyki biznesu
Red. Jarosław Gowin
Opr. graf. Robert Guzik
156 s.
ISBN 83-7006-660-7
Etyka biznesu wzbudza obecnie coraz większe zainteresowanie w kręgach polskich przedsiębiorców.
Autor jest wykładowcą filozofii w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, członkiem European Ethics
Network; należy do grona specjalistów pracujących nad wspólnym programem nauczania etyki biznesu,
przeznaczonym dla wszystkich europejskich wyższych szkół ekonomicznych i menedżerskich.
768. | Przeprosić za wypędzenie? O wysiedleniu Niemców po II wojnie światowej
Praca zbiorowa pod red. Klausa Bachmana i Jerzego Kranza
Opr. graf. Robert Guzik
316 s.
ISBN 83-7006-730-1
Pierwsza część niniejszej książki zawiera obszerny wybór tekstów oficjalnych na temat tzw. wypędzenia. Część druga przynosi plon debat i polemik, które na temat powojennych wysiedleń Niemców
toczyły się ostatnio w prasie polskiej.
219
19 9 7
769. | pseudo-dionizy areopagita • Pisma teologiczne. Imiona Boskie. Teologia mistyczna. Listy
Tłum. Maria Dzielska
Wstęp ks. Tomasz Stępień
Opr. graf. Marek Pawłowski
220 s.
ISBN 83-7006-682-8
Seria: Filozofia i Religia
Pseudo-Dionizy jest jedną z najważniejszych postaci nie tylko filozofii i teologii, ale także humanistyki europejskiej w ogóle. Wywarł kolosalny wpływ zarówno na tzw. teologię negatywną, jak
na teologię mistyczną. Ukształtował również symboliczny sposób odczytywania rzeczywistości,
dostrzegający w pięknie świata odblask Stwórcy, i z tego powodu oddziałał potężnie także na sztukę
i estetykę europejską.
770. | zbigniew raszewski • Raptularz 1968–1969
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
120 s.
ISBN 83-7006-628-3
Drugi tom pamiętników Zbigniewa Raszewskiego (1925–1992) jest ważnym świadectwem życia
teatralnego i umysłowego u schyłku lat sześćdziesiątych. Przejmujące, osobiste zapiski przynoszą
mnóstwo nieznanych informacji i spostrzeżeń o twórcach takich, jak Schiller, Holoubek, Grotowski, Swinarski, Dejmek, Hanuszkiewicz, w tle mając ponury obraz pomarcowych aresztowań,
groteskowych wystąpień partyjnych aparatczyków w środowisku PAN-u.
771. | kardynał joseph ratzinger • Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci
(Salz der Erde)
Z kardynałem rozmawia Peter Seewald
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
248 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-583-X
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary w wywiadzie, jakiego udzielił Peterowi Seewaldowi, opowiada
o swoim życiu, Kościele i jego problemach, współczesnej teologii.
772. | jewgienij riejn • Diamenty są wieczne. Wiersze i poematy
Wybór, tłum. i posłowie Piotr Fast
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. autora na okł. Wiaczesław Korotichin
64 s.
ISBN 83-7006-731-X
Specjalnością Riejna, gatunkiem, który doprowadził do perfekcji i który uznaje się za główny
sygnał jego oryginalności, jest poemat skonstruowany pozornie według reguł epickich. Najistotniejszą zawartość utworów stanowią jednak liryczne komentarze narratora, o dużym ładunku
emocjonalnym.
773. | françois rosset • Drzewo Kraków. Mit polski w literaturze francuskiej 1573–1896
(L’Arbre de Cracovie. Le mythe polonais dans la littérature française)
Tłum. Krzysztof Błoński
Opr. graf. Lech Przybylski
298 s., ilustracje
220
19 9 7
ISBN 83-7006-507-4
Autor przedstawia obraz Polski wyłaniający się z piśmiennictwa francuskiego: pamiętników, literatury
pięknej i publicystyki. Książka ukazuje ewolucję, jakiej w świadomości Francuzów doznawały mity
i stereotypy dotyczące Polski i Polaków – od Henryka Walezego do Alfreda Jarry’ego.
774. | grzegorz ry • Inkwizycja
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
104 s.
ISBN 83-7006-636-4
Seria: Krótko i Węzłowato
Fascynująca opowieść o inkwizycji odsłania ponadto dzieje stosunku Kościoła do herezji
oraz powstające w związku z tytułowym zjawiskiem napięcia między władzą kościelną
i świecką.
775. | martin scorsese • Pasja i bluźnierstwo
(Scorsese on Scorsese)
Tłum. Barbara Kosecka
Indeksy Artur Czesak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
264 s.
ISBN 83-7006-792-1
Seria: Autobiografie
Książka układa się w pełną, spójną i bardzo zajmującą wypowiedź reżysera o jego osobistej
i artystycznej biografii – od dzieciństwa po czasy Chłopców z ferajny. Opowieść uzupełnia
filmografia – całość stanowi kopalnię wiedzy o jednym z najwybitniejszych dziś filmowców
świata.
776. | william shakespeare • Hamlet
(Hamlet)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Willard Farnham
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
232 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-603-8
777. | william shakespeare • Król Lear
(King Lear)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Alfred Harbage
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
226 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-461-2
778. | william shakespeare • Tymon Ateńczyk
(Tymon of Athens)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Charlton Hinman
221
19 9 7
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
172 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-493-0
779. | judith shklar • Zwyczajne przywary
(Ordinary Vices)
Tłum. Marcin Król
Opr. graf. Michał Jędrczak
256 s.
ISBN 83-7006-778-6
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Na książkę składają się eseje poświęcone analizie okrucieństwa, zdrady, snobizmu, mizantropii
i hipokryzji. Shklar, odwołując się do przeszłości, z uwagą śledzi, jak sobie radzi z tymi występkami
współczesne społeczeństwo.
780. | henryk sienkiewicz • Quo vadis
Opr. graf. Marek Pawłowski
488 s.
ISBN 83-7006-551-1
Seria: Lektury
781. | david sinclair • Rock na CD. Przewodnik
(Rock on CD. The essential guide)
Tłum. Olaf Wojciechowski, Witold Rogowiecki
Red. Witold Rogowiecki
Opr. graf. Robert Guzik
496 s.
ISBN 83-7006-485-X
Seria: Pod Znakiem Muzyki
Zebrane i omówione obecne na rynku płyty kompaktowe, informacje o wykonawcach i autorach.
Książka ułatwia orientację w ogromnej produkcji muzycznej, pozwala również uporządkować
posiadaną wiedzę na temat rozwoju i przemian rocka.
782. | barbara skarga • Tożsamość i różnica. Eseje metafizyczne
Opr. graf. Marek Pawłowski
280 s.
ISBN 83-7006-527-9
Seria: Akademia
Książka podzielona jest na dwie części. Pierwsza zawiera eseje dotyczące kwestii tożsamości ujmowanej w różnych aspektach przez Heideggera i Lévinasa. Druga mówi o tożsamości Ja. Autorka
otrzymała za tę książkę Nagrodę im. Jana Długosza za 1998 rok.
783. | nadine slavinski • Rowerem po Niemczech. 20 tras, dzięki którym odkryjesz Niemcy
(Germany by Bike. 20 Tours Geared for Discovery)
Tłum. Anna Skucińska
252 s., fotografie
ISBN 83-7006-777-8
Seria: Bez Granic
222
19 9 7
Książka zawiera podstawowe informacje na temat Niemiec, bazy turystycznej oraz szczegółowy
opis dwudziestu wypróbowanych tras, wraz z dokładną marszrutą, wskazówkami co do wyżywienia i noclegów oraz charakterystyką turystycznych atrakcji. Autorka obszernie i dowcipnie
przedstawia krajobrazy, zabytki oraz stan dróg doskonale dobranych, najciekawszych regionów
kraju.
784. | jadwiga stabiska osb ap • Królowa Jadwiga
Wstęp Karol Wojtyła
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 3, przejrzane i poprawione, 188 s.
ISBN 83-7006-659-3
Patrz poz. 91, 161.
785. | marian stala • Druga strona. Notatki o poezji współczesnej
Opr. graf. Anita Andrzejewska
288 s.
ISBN 83-7006-649-6
W syntetycznych portretach twórców i w analitycznych zbliżeniach konkretnych tomików i wierszy
autor pokazuje przygody poezji w latach 90., w momencie destrukcji i przebudowy – nie tylko
literackiej – świadomości. Druga strona akcentuje przede wszystkim te elementy poetyckiego
światoodczucia, które różnią bieżącą dekadę od poprzedniej.
786. | józef tischner • Historia filozofii po góralsku
Czyta Józef Tischner i Stanisława Trebunia-Staszel
Oprawa muzyczna Leszek Szewczyk
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. autora na okł. Jan Zych
160 s., broszura + 4 kasety
ISBN 83-7006-752-2
Ks. Józef Tischner twierdzi, że na początku „wsędy byli górole”, a ci, których zwykło się uważać
za Greków, to górale, co „udawali Greka”, jak np. Jędrek Chmura z Pyzówki, omyłkowo zwany
Heraklitem z Efezu. W pełnych humoru filozoficznych felietonach, będących równocześnie arcydziełem stylu i myślowej precyzji, ks. Tischner nadzwyczaj trafnie przełożył systemy pierwszych
filozofów na język i odczuwanie podhalańskich górali. Filozofia po góralsku może okazać się niezbędną pomocą dla studentów filozofii, dla innych zaś źródłem radości i intelektualnej zabawy
w najlepszym gatunku.
787. | józef tischner • W krainie schorowanej wyobraźni
Red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
312 s.
ISBN 83-7006-698-4
Kontynuacja Nieszczęsnego daru wolności (poz. 465). Wybór esejów z lat 1993–1997, poświęconych
dylematom polskiej religijności, stosunkowi Kościoła do demokracji i współczesnego świata,
problematyce władzy, wolności i wiary. Opisując chrześcijaństwo jako religię apelującą przede
wszystkim do wolności człowieka, Tischner wskazuje jednocześnie na niebezpieczeństwa, jakie
rodzą integrystyczne tęsknoty części polskich katolików. Spór ze zwolennikami upolitycznienia
religii i „ukościelnienia” państwa przeradza się w obronę tego, co w chrześcijaństwie zasadnicze:
dialogu miłości między Bogiem a człowiekiem.
223
19 9 7
788. | steve turner • Głód niebios. Rock’n’roll w poszukiwaniu zbawienia
(Hungry for Heaven. Rock’n’roll’s search of Redemption)
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. graf. Andrzej Dudziński
240 s.
ISBN 83-7006-648-8
Seria: Pod Znakiem Muzyki
Pierwsza „duchowa” historia rocka, wydobywająca cenne treści religijne głęboko zakorzenione
w tej muzyce. Chronologiczny przegląd dorobku artystów reprezentujących rozmaite gatunki
muzyczne – od beatu i bluesa, przez heavy metal, folk i rap, do techno i „alternatywnej” muzyki
New Age – ujawnia zaskakująco konsekwentny, choć często daleki od ortodoksji nurt religijnych
poszukiwań.
789. | ks. jan twardowski • Najnowszy zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko z dziećmi
Opr. graf. Joanna Kołyszko, Wojciech Kołyszko
Wyd. 3, poszerzone, 136 s.
ISBN 83-7006-462-0
Patrz poz. 140, 184.
790. | tomasz wcławski • Sieć. Wyprawa pierwsza. Pytanie o Jezusa
Opr. graf. Patryk Krupa
284 s.
ISBN 83-7006-768-9
Stowarzyszenie egzegetów „spotyka się” w Internecie, by tam stoczyć coś w rodzaju pojedynku
z sektą „Dzieci Światłości”. Oprócz wciągającej intrygi pisana żywym językiem książka Węcławskiego – w swej drugiej warstwie – proponuje wykład teologii, która na co dzień jest przedmiotem
studiów młodych duchownych – internautów.
791. | alfred north whitehead • Religia w tworzeniu
(Religion in Making)
Tłum. Adam Szostkiewicz
Wstęp abp Józef Życiński
Opr. graf. Marek Pawłowski
144 s.
ISBN 83-7006-531-7
Seria: Filozofia i Religia
Centralnym tematem tej pasjonującej intelektualnie książki jest analiza postaw religijnych. Whitehead widział w religii nie tyle zjawisko społeczne, ile duchowo-egzystencjalne, sięgające najgłębszej
warstwy ludzkiej samotności wobec tajemnicy wszechświata.
792. | karen i terry whitehill • Rowerem po Francji. 14 tras, dzięki którym odkryjesz Francję
(France by Bike. 14 Tours Geared for Discovery)
Tłum. Marzena Perek
240 s., fotografie, mapy
ISBN 83-7006-736-0
Seria: Bez Granic
W książce znaleźć można wszelkie niezbędne informacje: opisy 14 atrakcyjnych tras, szczegółowe
opisy miejsc, informacje o noclegach, najciekawsze obiekty, propozycje wycieczek, informacje
o niezbędnym ekwipunku rowerzysty na francuskich trasach.
224
19 9 7
793. | robert s. wistrich • Kto był kim w III Rzeszy. Leksykon
(Who’s Who in Nazi Germany)
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. Paweł Dubiel
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
256 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-744-1
Seria: Leksykony
Pierwszy obszerny leksykon biograficzny osobistości Niemiec z lat 1933–1945 – przywódców partii hitlerowskiej, SS i SD, Wehrmachtu, administracji państwowej, gospodarki, nauki i kultury,
Kościołów. Około 240 życiorysów, zaczynających się w Rzeszy cesarskiej i Republice Weimarskiej,
z informacjami o losach po II wojnie światowej.
794. | elbieta wolicka • Próby filozoficzne. W kręgu wybranych zagadnień „filozofii wieczystej”
i współczesnej antropologii
Opr. graf. Marek Pawłowski
288 s.
ISBN 83-7006-382-9
Seria: Akademia
Myśl autorki, znanej dotychczas przede wszystkim z wnikliwych analiz Platona, leży na przecięciu
filozofii, religii i sztuki. Książka proponuje nowe odczytania koncepcji wybitnych myślicieli –
św. Tomasza czy św. Bonawentury, analizuje zjawiska wiary, czasu czy pamięci.
795. | maciej ziba op • Niezwykły pontyfikat. Z Ojcem Maciejem Ziębą rozmawia Adam Pawłowicz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
240 s.
ISBN 83-7006-591-0
Ojciec Maciej Zięba, dominikanin, dokonuje oceny i analizy pontyfikatu Jana Pawła II. Autor
omawia wszystkie najważniejsze wątki papieskiego nauczania: religijne, etyczne i społeczne.
796. | Znak. Bibliografia miesięcznika. 1946–1996
Opr. Maria Filipiak
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
360 s.
ISBN 83-7006-668-2
Kompletny wykaz publikacji, które ukazały się w miesięczniku „Znak”, ułożony w porządku
chronologicznym, a w obrębie roku – alfabetycznym. Ponadto wykaz numerów monograficznych
oraz indeks nazwisk.
797. | bp józef yciski • Ziarno samotności
Opr. graf. Robert Guzik
240 s.
ISBN 83-7006-559-7
Wybór artykułów i esejów biskupa tarnowskiego, później lubelskiego, profesora filozofii PAT. Autor
pyta o formy obecności Kościoła w niepokojach i bólu świata, stojąc na stanowisku, że należy jak
najpełniej uczestniczyć w kształtowaniu współczesności.
1998
poz. 798–883
1998
798. | woody allen • Woody według Allena
(Woody Allen on Woody Allen. In conversation with Stig Björkman)
Z reżyserem rozmawia Stig Björkman
Tłum. Anita Piotrowska
Opr. graf. Robert Guzik
356 s., fotografie
ISBN 83-7006-662-3
Autoportret nowojorskiego reżysera wyłania się stopniowo z luźnych wspomnień, uwag i dygresji
dotyczących jego życia i twórczości – w trakcie rozmowy ze Stigiem Björkmanem, szwedzkim
krytykiem filmowym, inteligentnym rozmówcą i doskonałym znawcą filmów Allena.
799. | urs altermatt • Sarajewo przestrzega. Etnonacjonalizm w Europie
(Das Fanal von Sarajevo. Ethnonationalismus in Europa)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp Tadeusz Mazowiecki
Opr. graf. Marek Pawłowski
360 s.
ISBN 83-7006-691-7
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Wybitny intelektualista szwajcarski, historyk dziejów najnowszych, z perspektywy przeobrażeń współczesnej Europy (zjednoczenie Niemiec, rozpad Związku Radzieckiego, Jugosławii, Czechosłowacji)
spogląda w przeszłość europejskich państw narodowych i w przyszłość zjednoczonej Europy.
800. | hannah arendt • Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła
(Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil)
Tłum. Adam Szostkiewicz
Indeks Artur Czesak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 2, uzupełnione, 420 s.
ISBN 83-7006-684-4
Seria: Okrutny XX Wiek
Patrz poz. 293.
801. | leszek balcerowicz • Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku
Red. i opr. indeksu Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, uzupełnione i poprawione, 280 s.
ISBN 83-7006-661-5
Patrz poz. 531.
802. | piotr bartula • Kara śmierci – powracający dylemat
Opr. graf. Marek Pawłowski
160 s.
ISBN 83-7006-798-0
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Autor przedstawia zasadnicze problemy związane z karą śmierci. Jaka jest skuteczność kary głównej
w odstraszaniu przestępców? Jaka jest jej moralna wartość jako sprawiedliwego odwetu? Problem
kary śmierci wiąże się w książce z klasycznymi pytaniami etyki: o winę i karę, miłosierdzie i prawo
łaski, ideę świętości życia i granice wolności człowieka.
227
1998
803. | tomasz bienias • Internet
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
148 s.
ISBN 83-7006-920-7
Seria: Krótko i Węzłowato
Przystępne wprowadzenie w historię Internetu, objaśnienie zasad jego działania, sposobów
korzystania z poczty internetowej, wyszukiwania danych i dokonywania zakupów w Sieci.
804. | halina birenbaum • Każdy odzyskany dzień
Red. i wstęp Izabella Sariusz-Skąpska
Opr. graf. Barbara Wróblewska
232 s.
ISBN 83-7006-686-0
Książka zawiera fragmenty dziennika z lat 60., obrazujące życie w Izraelu, oraz teksty różnego
rodzaju z lat późniejszych – skupione wokół międzynarodowych doświadczeń autorki, związanych
z Oświęcimiem i z przekazywaniem wiedzy o nim.
805. | jan błoski • Miłosz jak świat
Red. Wojciech Bonowicz
Indeksy Joanna Gromek
Opr. graf. Robert Guzik
Rysunki na okł. Jacek Gawłowski
240 s.
ISBN 83-7006-694-1
Książka gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława
Miłosza. Autor sytuuje poezję i eseistykę Miłosza w najważniejszych dla niej kontekstach, a przede
wszystkim z niezrównaną przenikliwości interpretuje jej głębokie sensy i kształt artystyczny, zawartą
w niej wizję świata, filozofię i eschatologię.
806. | norberto bobbio • Liberalizm i demokracja
(Liberalismo e democrazia)
Tłum. Paweł Bravo
Opr. graf. Michał Jędrczak
72 s.
ISBN 83-7006-578-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Analiza źródeł demokracji i liberalizmu oraz dziejów ich wzajemnych relacji. Książka omawia
podstawowe problemy współczesnej demokracji, jak m.in.: reprezentatywność, tyrania większości, sposób sprawowania władzy. Autor jest emerytowanym profesorem uniwersytetu w Turynie,
senatorem, autorytetem w życiu naukowym i publicznym współczesnych Włoch.
807. | antoni bobrowski • Poezja starożytnej Grecji i Rzymu
Opr. graf. Anita Andrzejewska, Rafał Bartkowicz
72 s.
ISBN 83-7006-755-7
Seria: Znak dla Szkoły
Przeznaczona dla uczniów szkół średnich analiza 10 utworów największych poetów starożytności,
od Homera do Owidiusza, może być także pomocą dla nauczycieli polonistów. Zawiera słowniczek
podstawowych terminów literackich.
228
1998
808. | martin bocian • Leksykon postaci biblijnych
(Lexikon der biblischen Personen)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Uzupełnienia polskie Andrzej Borowski, Małgorzata Pokorska, Piotr Poźniak
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 2, 528 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-393-4
Seria: Leksykony
Patrz poz. 541.
809. | josif brodski • Wiersze ostatnie
(So Forth)
Tłum. Katarzyna Krzyżewska, Stanisław Barańczak
Red. Jerzy Illg
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Fot. autora na obwolucie Anna Beata Bohdziewicz
120 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-746-8
W 1996 r. ukazał się po angielsku ostatni tom wierszy Josifa Brodskiego. Jego polskie wydanie
stanowi dokładny odpowiednik wydania amerykańskiego. Obok wierszy z podróży znajdujemy
piękne wiersze osobiste (Pamięci mego ojca…, Do mojej córki), elegie, piosenki miłosne, a nawet…
bluesy.
810. | tadeusz bujnicki, andrzej rataj • Trylogia Sienkiewicza. Leksykon
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
208 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-639-9
Seria: Leksykony
W Leksykonie znajduje się ok. 150 haseł ułożonych w porządku alfabetycznym, a dotyczących postaci
i miejsc ważnych dla świata przedstawionego w Sienkiewiczowskim dziele. Charakterystyki postaci
uwzględniają m.in. związki z prototypami historycznymi i literackimi. Przedstawione są także
istotne składniki przestrzeni Trylogii: zamki, miasta, dwory, zaścianki szlacheckie, step, puszcze
i rzeki, których rola w kształtowaniu fabuły jest znacząca.
811. | albert camus • Śmierć szczęśliwa
(La mort heureuse)
Tłum. Aleksandra Machowska
Opr. graf. Marek Pawłowski
158 s.
ISBN 83-7006-677-1
Seria: Proza
Pierwsze polskie wydanie pierwszego utworu Alberta Camusa. Powieść silnie inspirowana wydarzeniami z życia autora, napisana została w latach 1934–36.
812. | daniel cohen • Kłopoty dobrobytu
(Les infortunes de la prospérité)
Tłum. Zofia Wolińska
Opr. graf. Michał Jędrczak
156 s.
229
1998
ISBN 83-7006-653-4
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor analizuje konsekwencje wzrostu gospodarczego w sferze życia społecznego i politycznego,
szczególną uwagę poświęca bezrobociu oraz roli państwa w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów gospodarczych współczesnych społeczeństw.
813. | norman davies • Europa. Rozprawa historyka z historią
(Europe. A History)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Dodatki tłum. Rafał Śmietana
Indeksy Artur Czesak, Józef Kozak, Joanna Rusinek
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
Fot. autora na obwolucie Paweł Zechenter
1408 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje, mapy
ISBN 83-7006-226-1
Oryginalny, nieprzetłumaczalny tytuł: Europe. A History, wskazuje, że spojrzeniem autora nie
kieruje wyłącznie akademicki obiektywizm. W osnowę, jaką stanowi siatka chronologicznogeograficzna, Davies wplata tysiące fascynujących szczegółów, analiz i anegdot. Książka ukazuje
nie tylko bogactwo europejskiej przeszłości, ale i różnorodność perspektyw, z jakich można tę
przeszłość oglądać.
814. | john donne • 77 wierszy
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
228 s.
ISBN 83-7006-737-9
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
John Donne jest inicjatorem i najznakomitszym przedstawicielem „szkoły metafizycznej” w poezji
końca XVI wieku. Młodzieńcza liryka erotyczna i pisane w wieku dojrzalszym wiersze religijne,
choć zróżnicowane tematycznie, operują podobnym stylem. W jego poezji namiętność zderza się
nieustannie z myślą, niezwykłej intensywności emocjonalnej towarzyszy skłonność do filozoficznej
refleksji. Twórczość Donne’a wywarła ogromny wpływ na współczesnych i potomnych.
815. | thomas stearns eliot • Kto to jest klasyk i inne eseje
Tłum. Magda Heydel, Maria Niemojowska, Helena Pręczkowska, Maciej Żurowski
Wybór Magda Heydel
Opr. graf. Robert Guzik
268 s.
ISBN 83-7006-716-6
Seria: Esej
W esejach jednego z najważniejszych poetów XX wieku zawiera się jego wizja kultury – jako miejsca,
w którym spotykają się tradycja oraz siły współczesności. Ważna dla zrozumienia Eliotowskiego
sposobu myślenia o sztuce jest definicja postaci klasyka i miejsca, jakie zajmuje on w kulturze
narodowej i kulturze europejskiej.
816. | elbieta ettinger • Hannah Arendt – Martin Heidegger
(Hannah Arendt – Martin Heidegger)
Tłum. Elżbieta Wolicka
Opr. graf. Marek Pawłowski
164 s.
230
1998
ISBN 83-7006-652-6
Oparty na nie znanej dotąd korespondencji szkic opisuje historię związku dwojga wybitnych myślicieli, którzy spotkali się po raz pierwszy w 1924 roku, kiedy 18-letnia niemiecka Żydówka została
studentką i kochanką 35-letniego żonatego filozofa.
817. | stanisław falkowski • Lekcje literatury
Opr. graf. Piotr Bobiński
164 s., ilustracje, indeks
ISBN 83-7006-719-0
Seria: Znak dla Szkoły
Skierowane do nastolatków, błyskotliwe szkice zainspirują także tych nauczycieli, którzy pod warstwą rutyny i doświadczenia próbują odnaleźć polonistyczny entuzjazm i świeżość. Pod piórem
Falkowskiego ożywają znane, pokryte szkolną patyną teksty Homera, Mickiewicza, Słowackiego,
Reymonta, Wyspiańskiego i innych „autorów naszych lektur”.
818. | mia farrow • Wszystko, co minęło
(What Falls Away. A Memoir)
Tłum. Alina Śmietana
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Lynn Goldsmith
368 s., fotografie
ISBN 83-7006-795-6
Seria: Autobiografie
Wspomnienia znakomitej aktorki, znanej u nas z takich filmów, jak Dziecko Rosemary, Purpurowa
róża z Kairu, Alicja, a w życiu prywatnym matki z oddaniem opiekującej się gromadką własnych
i adoptowanych dzieci. Poznajemy dzieje jej kariery i życie prywatne, a także kulisy burzliwego
związku z Woody Allenem.
819. | stanisław filipowicz • Twarz i maska
Opr. graf. Michał Jędrczak
92 s.
ISBN 83-7006-751-4
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Stanisław Filipowicz jest historykiem myśli politycznej, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego,
autorem wielu książek, m.in. wydanego w 1997 roku dzieła Pochwała rozumu i cnoty. Republikańskie
credo Ameryki. Twarz i maska to oryginalny esej, w którym autor wydobywa najistotniejsze wątki
związane ze sposobami „istnienia” i działania w życiu politycznym.
820. | rudolf fischer-wollpert • Leksykon papieży
(Lexikon der Päpste)
Tłum. Bernard Białecki
Uzupełnienia dotyczące Kościoła w Polsce Zygmunt Mazur OP
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 3, 400 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-773-5
Seria: Leksykony
Patrz poz. 366, 638.
231
1998
821. | boena gierek • Celtowie
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
184 s., ilustracje
ISBN 83-7006-663-1
Seria: Krótko i Węzłowato
Z tej książki można dowiedzieć się, że w dobie największego rozkwitu Celtowie zamieszkiwali prawie całą Europę, dotarli do Azji Mniejszej, a nawet do Afganistanu i Chin, poznać ich wierzenia,
prześledzić podboje, czasy świetności i upadku. Można dowiedzieć się także o śladach Celtów na
ziemiach polskich.
822. | jacek głbski • Kuracja
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
152 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-833-2
Seria: Proza
II nagroda w Konkursie Wydawnictwa Znak
Powieść oparta na autentycznym wydarzeniu – lekarz-psychiatra, chcąc lepiej poznać psychikę
swoich podopiecznych, postanawia zostać pacjentem szpitala psychiatrycznego. Stopniowo pogrąża
się w matni…
823. | jean guisnel • Wojny w cyberprzestrzeni
(Guerres dans le cyberspace. Services secrets et Internet)
Tłum. Andrzej Oziębło
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
260 s.
ISBN 83-7006-621-6
Autor mówi o zagrożeniach, jakie – obok niekwestionowanych dobrodziejstw – niesie z sobą rozwój
Internetu, oraz o sposobach obrony. W uzupełnieniu krótki rys historyczny i słownik terminów
komputerowych.
824. | jean hani • Symbolika świątyni chrześcijańskiej
Tłum. Adam Q. Lavique
Opr. graf. Lech Przybylski
Wyd. 2, 204 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-605-4
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Patrz poz. 492.
825. | friedrich hayek • Indywidualizm i porządek ekonomiczny
(Individualism and Economie Order)
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Maria Grodzińska-Adamczyk
Fot. na okł. Marie Gray
300 s.
ISBN 83-7006-616-8
Klasyczny zbiór esejów laureata Nagrody Nobla. Autor przeprowadza analizę dwóch przeciwstawnych typów porządku ekonomicznego: socjalizmu i indywidualizmu, wykazując, że rozwiązanie
socjalistyczne uniemożliwia efektywne wykorzystanie zasobów ekonomicznych społeczeństwa oraz
nie da się pogodzić z wolnością jednostki.
232
1998
826. | marie de hennezel • Śmierć z bliska. Ci, którzy wkrótce odejdą, uczą nas żyć
(La mort intime)
Wstęp François Mitterrand
Tłum. Agnieszka Brzozowska, Jerzy Brzozowski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
204 s.
ISBN 83-7006-732-8
Temat podejmowany przez autorkę należy do najtrudniejszych, a jednak nie jest wcale paradoksem,
że książka wzbudza w nas radość życia, że uczy mądrego przeżywania każdego dnia. W przedmowie
Françoisa Mitterranda możemy przeczytać: „Ta książka jest lekcją życia. Płynie z niej więcej światła
niż z wielu traktatów o mądrości”.
827. | martin hollis • Filozofia
Tłum. Andrzej Walkowski
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
212 s.
ISBN 83-7006-609-7
Seria: Krótko i Węzłowato
Książka ma przede wszystkim zaintrygować i zachęcić – jest zaproszeniem do filozofowania. Autor
proponuje wspólną przygodę intelektualną, wyjaśnia, czym zajmuje się filozofia: w pierwszym
rzędzie stawia otwarte pytania.
828. | stephen holmes • Anatomia antyliberalizmu
(The Anatomy of Antiliberalism)
Tłum. Jakub Szacki
Wstęp Jerzy Szacki
Opr. graf. Michał Jędrczak
368 s.
ISBN 83-7006-775-1
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor podejmuje dyskusję z tezami należącymi do kanonu krytyki liberalizmu. Główne z nich to
m.in. zagrożenie „atomizacją” społeczeństwa, do jakiej miałaby prowadzić realizacja zasad liberalnych, zniszczenie zasady autorytetu jako ostoi ładu społecznego, moralny sceptycyzm.
829. | jan paweł ii • Program dla Kościoła w Polsce. Do polskich biskupów. Wizyta Ad limina 1998
Opr. graf. Marek Pawłowski
72 s.
ISBN 83-7006-800-6
Słowo pasterskie Ojca Świętego skierowane do polskich biskupów podczas pielgrzymki Ad
limina Apostolorum (do progów apostolskich), którą biskupi całego świata odbywają do Rzymu
co pięć lat.
830. | katarzyna janowska, piotr mucharski • Rozmowy na koniec wieku. 2
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. Jacek Strama
272 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-904-5
Drugi tom telewizyjnych Rozmów na koniec wieku, w których najwybitniejsze postacie świata
nauki i kultury rozmawiają o najistotniejszych, ich zdaniem, problemach stojących przed ludźmi
233
1998
końca wieku. W prezentowanym tomie zawarto między innymi rozmowy z Barbarą Skargą, Janem Błońskim, Tadeuszem Różewiczem, Marcinem Królem, Adamem Zagajewskim i Gustawem
Herlingiem-Grudzińskim.
Patrz poz. 741.
831. | maciej janowski • Polska myśl liberalna do 1918 roku
Red. Magdalena Petryńska
Opr. graf. Michał Jędrczak
288 s.
ISBN 83-7006-623-2
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Maciej Janowski przedstawia ewolucję polskiej myśli liberalnej od oświecenia po czas odzyskania
niepodległości w 1918 roku. Dowodzi, iż mimo braku ciągłości liberalizm polski był ideologią
spójną wewnętrznie. Szczególną uwagę autor poświęca źródłom myśli liberalnej, liberalizmowi
romantycznemu, liberalizmowi jako ideologii inteligencji.
832. | marek karwala • Polska poezja współczesna po 1956 roku
Opr. graf. Anita Andrzejewska, Rafał Bartkowicz
80 s., słowniczek trudniejszych terminów
ISBN 83-7006-709-3
Seria: Znak dla Szkoły. Interpretacje
Kolejna pozycja z serii Interpretacje. Autor prezentuje analizę trzynastu najbardziej reprezentatywnych dla epoki i najczęściej pojawiających się podczas egzaminów wierszy. Uważna lektura
książki uczy samodzielnego czytania tekstów poetyckich, a także bez trudu pomaga zapamiętać
najważniejsze cechy omawianych epok.
833. | john keegan • Kto był kim w II wojnie światowej. Leksykon
(Who’s Who in World War II)
Tłum. Anna Rucińska-Barnaś
Opr., wstęp i biogramy polskie Paweł Dubiel
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
224 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-832-4
Seria: Leksykony
Informacje o życiu, karierze i osobowości postaci szczególnie ważnych w dziejach II wojny światowej. Są wśród nich najwięksi dyktatorzy: Hitler, Mussolini i Stalin, demagodzy i ideologowie,
jak Goebbels czy Rosenberg, charyzmatyczni politycy, prorocy ruchów wyzwolenia i odrodzenia
narodowego, męczennicy, bohaterowie, spiskowcy i szpiedzy.
834. | krzysztof kielowski • Przypadek i inne teksty
Opr. Hanna Krall
Posłowie Tadeusz Sobolewski
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
192 s., fotografie
ISBN 83-7006-702-6
Opracowany przez Hannę Krall tom nowel Krzysztofa Kieślowskiego, będących zawsze dla tego
reżysera punktem wyjścia do prac nad scenariuszami filmów. W tomie znalazły się wczesne, cenione
zarówno przez widzów, jak i krytykę obrazy: Personel, Spokój, Amator i Przypadek. Książkę zdobią
fotografie reżysera i bohaterów jego filmów.
234
1998
835. | o. leon knabit osb • Schody do nieba
Rozmawiają Wojciech Bonowicz i Artur Sporniak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Danuta Węgiel
156 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-717-4
Ojciec Knabit nie uchyla się od utrzymanych w osobistym tonie odpowiedzi na trudne pytania
o to, czym jest zło, grzech, świętość. Autor kształtuje swoje duszpasterstwo w oparciu o zasadę
dawania posłuchu wszystkim otwartym na spotkanie.
836. | Kompleks wypędzenia
Praca zbiorowa pod red. Włodzimierza Borodzieja i Artura Hajnicza
Opr. graf. Piotr Suchodolski
508 s.
ISBN 83-7006-666-6
Pokłosie zorganizowanej przez Polską Fundację im. Roberta Schumana konferencji, podczas której konfrontowano polskie wyobrażenia na temat wysiedleń Niemców z tzw. Ziem Odzyskanych
z obrazem dominującym w Niemczech. Zrozumienie tej kwestii ma zasadnicze znaczenie dla
ostatecznego pojednania polsko-niemieckiego, tak ważnego wobec polskich aspiracji europejskich,
które Niemcy aktywnie popierają.
837. | ks. jan kracik • Święty Kościół grzesznych ludzi
Red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
Fot. autora na okł. Danuta Węgiel
364 s.
ISBN 83-7006-782-4
Ksiądz Kracik, profesor historii Kościoła w PAT, podejmuje refleksję m.in. nad inkwizycją i antysemityzmem chrześcijan, nad dziejami formuły głoszącej, że „poza Kościołem nie ma zbawienia”,
nad miejscem świeckich (w tym: kobiet) we wspólnocie wierzących i sojuszem „ołtarza z tronem”.
Jest w tej książce zaproszenie do refleksji nad sobą – rzymskim katolikiem mieszkającym w Polsce
u kresu drugiego tysiąclecia.
838. | halina krzanowska, marian tischner • Klonowanie
Na podstawie rozmów z autorami opr. Damian Strączek
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
128 s.
ISBN 83-7006-747-6
Seria: Krótko i Węzłowato
Specjalista od transplantacji prof. Marian Tischner oraz genetyk prof. Halina Krzanowska
w swojej krótkiej i przystępnej pracy odpowiadają na pytania: czym w swej istocie jest klonowanie, jak doszło do udanego eksperymentu z owieczką Dolly i jakie perspektywy otwiera
rozwój genetyki?
839. | will kymlicka • Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie
(Contemporary Political Philosophy. An Introduction)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Michał Jędrczak
344 s.
235
1998
ISBN 83-7006-725-5
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Wprowadzenie do filozofii politycznej ostatniego ćwierćwiecza, od Rawlsa i libertarian po komunitarian i feministki.
840. | krystyna latawiec • Poezja polska w latach 1939–1956
Opr. graf. Anita Andrzejewska, Rafał Bartkowicz
112 s., słowniczek trudniejszych terminów
ISBN 83-7006-695-X
Seria: Znak dla Szkoły. Interpretacje
Analiza 11 wierszy reprezentatywnych dla omawianej epoki, przeznaczona do użytku dla uczniów
szkół średnich.
841. | rené laurentin • Nieznany Duch Święty. Odkrywanie Jego doświadczenia i Jego Osoby
(L’Esprit Saint est inconnu. Découvrir son expérience et sa Personne)
Tłum. Maria Tarnowska
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
516 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-912-6
Pierwsze w języku polskim całościowe opracowanie katolickiej pneumatologii.
842. | edward lear, lewis carroll, w.s. gilbert, a.e. housman, hilaire belloc • 44 opowiastki
wierszem
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
272 s.
ISBN 83-7006-622-4
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
15. tom Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego przynosi wybór opowiastek wierszem pięciu
poetów drugiej połowy XIX i początku XX stulecia, uprawiających rzadki u nas nurt „poezji niepoważnej”, zachwycającej swych wielbicieli wyjątkowym stężeniem absurdu, czarnego humoru
i pure nonsensu.
843. | Leksykon polskich powiedzeń historycznych
Wybór i wstęp Maciej Wilamowski, Konrad Wnęk, Lidia A. Zyblikiewicz
Red. Artur Patek
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
Rysunki Jacek Gawłowski
192 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-647-X
Seria: Leksykony
Hasła leksykonu obejmują dzieje Polski od samych jej początków aż po rok 1995. Są tu cytaty
z wypowiedzi ważnych postaci historycznych (np. „Finis Poloniae”) lub z dzieł literackich, takie,
które wpisały się w świadomość historyczną Polaków, funkcjonują jako przysłowia lub były mniej
lub bardziej oficjalnymi sloganami w konkretnym okresie historycznym.
844. | stanisław lem • Apokryfy
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
454 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-710-7
236
1998
Na tom Apokryfów składają się recenzje książek, które swe istnienie zawdzięczają wyłącznie wyobraźni
autora Solaris. Teksty były publikowane wcześniej w książkach Doskonała próżnia, Wielkość urojona,
Prowokacja i Biblioteka XXI wieku.
845. | antoni libera • Madame
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
396 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-817-0
Seria: Proza
Główna nagroda w Konkursie Wydawnictwa Znak
Ironiczny „portret artysty z czasów młodości”, dojrzewającego w peerelowskiej rzeczywistości
schyłku lat sześćdziesiątych, jest zarazem opowieścią o potrzebie marzenia, o wierze w siłę słowa
i o naturze mitu, a także rozrachunkiem z epoką PRL-u.
846. | roger sherman loomis • Graal. Od celtyckiego mitu do chrześcijańskiego symbolu
(The Grail. From Celtic Myth to Christian Symbol)
Tłum. Jadwiga Piątkowska
Opr. graf. Lech Przybylski
Wybór ilustracji i komentarzy Piotr Hordyński
280 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-672-0
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Autor, antropolog i kulturoznawca, wywodzi romanse chrześcijańskie od prastarych celtyckich
mitów pogańskich mających swe źródło w Irlandii i przekazanych poprzez mitologię walijską do
Bretanii, która w Średniowieczu nadal zachowała celtycką tradycję. W nowym chrześcijańskim
środowisku kulturowym do dawnych pogańskich mitów wprowadzono elementy chrześcijańskie,
a w końcu powiązano je z tradycją ewangeliczną i apokryficzną, zaś Graal stał się pamiątką Męki
Pańskiej i mistycznym symbolem łaski Bożej.
847. | ks. mieczysław maliski • Dwa dni z życia Karola Wojtyły. Próba scenariusza filmowego
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Adam Bujak
168 s., fotografie
ISBN 83-7006-790-5
Paradokumentalna opowieść opisuje czas bezpośrednio poprzedzający wybór Karola Wojtyły na
papieża. Pierwsze konklawe, w wyniku którego wybrano Jana Pawła I, powrót do Krakowa i migawki z codziennej pracy Metropolity i drugie, pamiętne konklawe z października 1978. Wierny
obraz atmosfery panującej w Watykanie i w Krakowie owego czasu i próba rekonstrukcji debat
podczas trwania konklawe.
848. | ks. mieczysław maliski • Trwajcie w miłości – Keep Loving
Tłum. wersji angielskiej William Brand
Wybór Bożena Rubczyńska
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
112 s.
ISBN 83-7006-791-3
Rozważania zawarte w niniejszym tomiku koncentrują się wokół podstawowej prawdy: „Bóg jest
Miłością”, a opublikowane są w dwóch językach: polskim i angielskim.
237
1998
849. | witold marciszewski • Sztuczna inteligencja
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
190 s.
ISBN 83-7006-647-6
Seria: Krótko i Węzłowato
Dzięki tej publikacji można zrozumieć, co to jest bit, bajt, a także inne podstawowe w komputerowym świecie pojęcia – znane dotąd częstokroć tylko z nazwy! Sztuczna Inteligencja to programy komputerowe do takich zadań, jak rozpoznawanie form, rozumienie tekstów, rozumowanie,
decydowanie.
850. | jill matthews • Hanson. Biografia zespołu
(Hanson. MMMBop to the Top)
Tłum. Anna Skucińska
Proj. okł. i plakatu Anna Grzybowska
176 s., fotografie, plakat
ISBN 83-7006-629-1
Biografia zespołu Hanson Brothers, z której można dowiedzieć się wszystkiego o chłopcach z zespołu,
o ich zainteresowaniach i prywatnym życiu, a także poznać drogę grupy do światowego sukcesu.
851. | Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon
Praca zbiorowa pod red. Antoniego Jackowskiego
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
414 s., tw. opr., fotografie, mapy, indeks, bibliografia
ISBN 83-7006-896-0
Seria: Leksykony
Leksykon uwzględnia miejsca święte na ziemiach polskich, zarówno leżące na obecnym terytorium
kraju, jak i te, które dziś znajdują się poza granicami Polski, ale przez stulecia należały do Rzeczypospolitej. Oprócz ośrodków chrześcijańskich czytelnik znajdzie sanktuaria związane z innymi
religiami, a także z wierzeniami plemion słowiańskich, germańskich, Celtów.
852. | czesław miłosz • Antologia osobista. Wiersze, poematy, przekłady
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Fot. autora na okł. Danuta Węgiel
176 s., broszura + 4 kasety
ISBN 83-7006-888-X
Autorski wybór wierszy i tłumaczeń Czesława Miłosza wzbogacony o odautorskie komentarze.
Do tomu dołączone zostały 4 kasety magnetofonowe z nagraniem zawartych w tomie utworów
w wykonaniu Autora.
853. | czesław miłosz • Ogród nauk
Opr. graf. Lech Przybylski
270 s.
ISBN 83-7006-718-2
Przypomnienie dawno nie wznawianego tomu esejów, jednego z najważniejszych w dorobku Czesława Miłosza. Pomieścił on w tej książce eseje m.in. o tak znaczących dlań twórcach, jak Blake,
Mickiewicz czy Dostojewski, a także klasyczne już teksty: O piekle, Saligia, Ziemia jako raj czy
Niemoralność sztuki. Druga część książki zawiera „prywatną” antologię opatrzonych osobistymi komentarzami przekładów bliskich Miłoszowi poetów, m.in. Baudelaire’a, Mertona, Yeatsa, Venclovy,
Whitmana i Jeffersa. Całość zamyka przekład Księgi Eklezjasty.
238
1998
854. | czesław miłosz • Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945–1950
Red. Jerzy Illg
Konsultacja naukowa Aleksander Fiut
Przypisy Aleksander Fiut, Kamil Kasperek
Indeks Artur Czesak
Kalendarium Zdzisław Zblewski
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
560 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-754-9
Korespondencja Czesława Miłosza z pisarzami i przyjaciółmi, z lat 1945–1950. Wśród korespondentów są: Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wyka, Ryszard Matuszewski, Irena
i Tadeusz Krońscy, Tadeusz Różewicz i Józef Czapski – zaś każdy z bloków listów poprzedza wstęp
Miłosza kreślący sylwetkę adresata, dzieje znajomości z nim oraz wszelkie niezbędne objaśnienia,
konteksty i ciekawe obserwacje.
855. | anton neumayr • Dyktatorzy i medycyna
(Diktatoren im Spiegel der Medizin)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Konsultacja dr Zygmunt Lis, Grzegorz Przebinda, Zdzisław Zblewski
Opr. graf. Marek Pawłowski
384 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-726-3
Autor stawia sobie za cel „poddanie medycznej analizie spektakularnej kariery i żałosnego końca
trzech postaci politycznych – Napoleona, Hitlera i Stalina, które w ciągu ubiegłych dwóch stuleci
odcisnęły niezwykłe piętno na toku dziejów Europy”. Neumayr szczegółowo analizuje czynniki,
które w dzieciństwie i młodości tych trzech postaci mogły formować ich charakter, oraz stara się
odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że osobnicy typu Hitlera czy Stalina potrafią znaleźć
dostateczną liczbę ludzi gotowych realizować ich zbrodnicze plany.
856. | michael novak • Wolne osoby i dobro wspólne
(Free Persons and the Common Good)
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
356 s.
ISBN 83-7006-756-5
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka amerykańskiego teologa przedstawia propozycję uzgodnienia dwóch wymienionych w tytule
klasycznych pojęć filozofii społecznej, często – i niesłusznie, jak wykazuje autor – traktowanych
jako sprzeczne. Novak pokazuje, że tradycje katolicka i liberalna potrzebują siebie nawzajem: silne
strony każdej z nich odpowiadają słabszym stronom drugiej.
857. | grayna olszowska, tadeusz garsztka • Napisz na szóstkę! Vademecum dla uczniów szkół
podstawowych i średnich przed egzaminami wstępnymi i maturami
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
144 s.
ISBN 83-7006-613-5
Seria: Znak dla Szkoły
Książka zawiera tematy, z którymi uczeń może się spotkać na egzaminie do szkół średnich. Wyjaśnia zasady gatunkowe i reguły kompozycyjne: opowiadań, charakterystyk, esejów, rozprawek,
artykułów, reportaży – dlatego może być pomocna także dla maturzystów.
239
1998
858. | Opowiadania o miłości
Wybór Wojciech Bonowicz, Adam Wiedemann
Opr. graf. Anita Andrzejewska
200 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-676-3
Wybór najciekawszych utworów, jakie napisano na temat miłości w polskiej literaturze powojennej.
Obok delikatności Stachury – jak zawsze przenikliwy Hłasko, obok Rudnickiego – Herling-Grudziński, a także Czycz, Iwaszkiewicz, Filipowicz.
859. | bp tadeusz pieronek • Kościół nie boi się wolności
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Leszek Plichowski
192 s.
ISBN 83-7006-693-3
Bp Pieronek stał się symbolem Kościoła szukającego swego miejsca w demokratycznym państwie.
Książka stanowi wybór z kilkudziesięciu artykułów i wywiadów, jakich udzielił w ciągu ostatnich
kilku lat rzecznik prasowy Episkopatu. Tom uzupełnia aktualny wywiad przeprowadzony z księdzem
biskupem przez Jarosława Gowina i Wojciecha Bonowicza.
860. | beata polanowska-sygulska • Filozofia wolności Isaiaha Berlina
Opr. graf. Marek Pawłowski
216 s.
ISBN 83-7006-607-0
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Autorka omawia główne kierunki dyskusji nad kontrowersyjną doktryną pluralizmu etycznego
autorstwa oksfordzkiego liberała, wykorzystując niedostępne źródła (m.in. taśmy z nagraniami
kilkunastu rozmów z Isaiahem Berlinem, korespondencję oraz nie publikowane wywiady przeprowadzone przez Claude Galipeau). W aneksie wybór listów Berlina do autorki.
861. | jan philipp reemtsma • W piwnicy
(Im Keller)
Tłum. Viktor Grotowicz
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
194 s.
ISBN 83-7006-763-8
Seria: Okrutny XX Wiek
Pod koniec marca 1996 sprzed drzwi swego domu został porwany Jan Philipp Reemtsma, multimilioner, współwłaściciel koncernu Rothmansa, socjolog i specjalista od zagadnień przemocy.
Wraz z uwięzionym przeżywamy 33 doby spędzone w tytułowej piwnicy. Autor konfrontuje swoje
teoretyczne dotąd rozważania z dramatyczną rzeczywistością. Utwór zawiera też ogólniejsze refleksje
dotyczące mechanizmu terroru i przemocy.
862. | franz rosenzweig • Gwiazda zbawienia
(Der Stern der Erlösung)
Tłum. i wstęp Tadeusz Gadacz
Opr. graf. Marek Pawłowski
696 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-610-0
Seria: Filozofia i Religia
240
1998
Jedno z najważniejszych dzieł XX-wiecznej filozofii pisał Rosenzweig (1886–1929) na kartach frontowej korespondencji. Dzieło życia dwudziestowiecznego myśliciela zalicza się do nurtu filozofii
dialogu; opublikowane już po śmierci autora, stopniowo zyskiwało sobie uznanie filozofów. Dziś pozostaje dziełem wciąż żywym, ciągle inspirującym i ważnym dla judeo-chrześcijańskigo dialogu.
863. | paweł sczaniecki • Zamek w Korzkwi i jego właściciele (Dziesięć opowieści)
Red. Bogdan Strzeboński
Opr. graf. Grzegorz Szelc
Rys. na obwolucie Janusz Bogdanowski
156 s., twarda opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-848-0
Oparte na solidnym materiale źródłowym opowieści historyczne o rycerskich, szlacheckich, później
ziemiańskich rodach kolejnych właścicieli zamku w Korzkwi. O. Paweł Sczaniecki, benedyktyn
z Tyńca, teolog i historyk, interesował się szczególnie ziemią krakowską, swoją „małą ojczyzną”.
Pisał o Skawinie, Wojniczu, Tyńcu.
864. | monica seles • Przezwycieżyć strach
(Monica. From Feer to Victory)
Współpraca Nancy Richardson
Tłum. Rafał Śmietana
Konsultacja Małgorzata Pociej
Opr. graf. Robert Guzik
260 s.
ISBN 83-7006-721-2
Seria: Autobiografie
Jako siedemnastolatka Monica wygrała swój pierwszy turniej wielkoszlemowy French Open,
w którym pokonała Steffi Graf. Serię dalszych sukcesów młodziutkiej tenisistki przerwał niemiecki
szaleniec, wielbiciel Graf – podczas meczu ugodził Monicę nożem w plecy. Napisana profesjonalnie,
pełna dramatyzmu książka opisuje fenomenalną karierę Seles, ukazując prawdę nie tylko o niej
samej, lecz także o świecie wielkiego tenisa.
865. | william shakespeare • Henryk IV, cz. I i II
(First Part of King Henry The Fourth, Second Part of King Henry the Fourth)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie do cz. I M.A. Shaaber
Posłowie do cz. II Allan G. Chester
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
368 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-824-3
866. | william shakespeare • Makbet
(Macbeth)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Alfred Harbage
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
164 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-808-1
241
1998
867. | william shakespeare • Romeo i Julia
(Romeo and Juliet)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie John E. Hankins
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
192 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-606-2
868. | william shakespeare • Wesołe kumoszki z Windsoru
(The Merry Wives of Windsor)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Fredson Bowers
Red. Magdalena Ciszewska
Opr. graf. Andrzej Dudziński
188 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-696-0
869. | marek skwarnicki • Dzienniki 1982–1990
Red. Jarosław Gowin
Opr. graf. Barbara Wróblewska
Fot. autora na okł. Danuta Węgiel
228 s.
ISBN 83-7006-772-7
Wybór zapisków czynionych przez jednego z czołowych publicystów „Tygodnika Powszechnego”
zarówno na marginesie codziennych epizodów, jak i wielkich wydarzeń najnowszej historii Polski:
stanu wojennego, delegalizacji Związku Literatów Polskich, kolejnych pielgrzymek papieskich,
a wreszcie Okrągłego Stołu i upadku systemu komunistycznego.
870. | stanisław stomma • Trudne lekcje historii
Red. Andrzej Romanowski
Opr. graf. Robert Guzik
218 s.
ISBN 83-7006-780-8
Rodzaj autobiografii nestora polityki polskiej, lidera ruchu Znak. Rozpoczęta wspomnieniami
z dzieciństwa spędzonego w ziemiańskim dworku na Litwie przed I wojną światową, traktuje o dramatycznych wyborach ideowych dokonywanych w międzywojennym Wilnie, w PRL i w III Rzeczypospolitej. Myśli o Kościele, historii Polski i sposobach uprawiania polityki łączą się tu z portretami
współczesnych (Piłsudskiego, Zdziechowskiego, ks. Meysztowicza, prymasa Wyszyńskiego, Jerzego
Zawieyskiego, Jana Nowaka-Jeziorańskiego), a także z wywiadem udzielonym Andrzejowi Romanowskiemu na temat ruchu Znak.
871. | elbieta sujak • Rozważania o ludzkim rozwoju
Opr. graf. Robert Guzik
Wyd. 5, poprawione, 328 s.
ISBN 83-7006-788-3
Patrz poz. 162, 178, 305, 427.
242
1998
872. | andrzej sulikowski • Na początku był wiersz czyli 13 nowych odczytań poezji ks. Jana Twardowskiego
Opr. graf. Piotr Bobiński
Fot. na okł. Danuta Węgiel
142 s.
ISBN 83-7006-816-2
Seria: Znak dla Szkoły
Książka, efekt spotkań autora z młodzieżą i wspólnej lektury wierszy księdza Twardowskiego, zawiera nowe,
świeże i bardzo inspirujące interpretacje poezji księdza Jana, które powinny zainteresować wszystkich
wielbicieli jego twórczości, a nauczycielom dostarczyć pomysłów do nowych, oryginalnych lekcji.
873. | patrick süskind • Trzy historie i jedno rozważanie
(Drei Geschichten und eine Betrachtung)
Tłum. Małgorzata Łukasiewicz
Opr. graf. Marek Pawłowski
80 s.
ISBN 83-7006-750-6
Seria: Proza
Opowiadania niemieckiego prozaika i dramaturga, który międzynarodową sławę zyskał powieścią
Pachnidło, przełożoną na ponad 20 języków.
874. | bronisław widerski • Słowa Obcego
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
256 s.
ISBN 83-7006-825-1
Seria: Proza
Książka nagrodzona w Konkursie Wydawnictwa Znak
Bohater powieści chce ustalić, w jakim języku pisze Obcy, ubiegający się o azyl polityczny w Danii.
Od wyjaśnienia tej zagadki zależy jego kariera. Niezależnie od swojej warstwy sensacyjnej powieść
jest wnikliwie skonstruowaną metaforą przyrodzonego człowiekowi „wrzucenia w obcość”, nieprzekraczalnej granicy pomiędzy nim a Drugim i Światem.
875. | michał tempczyk • Fizyka najnowsza
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
164 s., ilustracje
ISBN 83-7006-673-9
Seria: Krótko i Węzłowato
Michał Tempczyk pisze jasno, stara się najprostszymi metodami wyjaśnić, jak współczesna fizyka opisuje
świat. Od najmniejszych cząstek materii do teorii chaosu – szukamy klucza do rzeczywistości!
876. | ks. józef tischner • Filozofia dramatu.Wprowadzenie
Red. Janusz Poniewierski
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Układ typograficzny Lech Przybylski
320 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-704-2
Pierwsze krajowe wydanie najważniejszego filozoficznego dzieła ks. Tischnera. Autor buduje oryginalną
filozoficzną antropologię, która pozwala postawić pytania podstawowe: gdzie jest Bóg? dlaczego zło?
czym są piękno, prawda i dobro? Ks. Tischner w mistrzowski sposób łączy tradycje fenomenologii
Husserla z myślą dialogiczną Lévinasa i filozofią dziejowości inspirowaną przez Hegla i Heideggera.
243
1998
877. | ks. józef tischner • Spór o istnienie człowieka
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Układ typograficzny Lech Przybylski
360 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-644-5
Autor, dialogując z klasykami myśli filozoficznej, zwłaszcza z Kierkegaardem, Lévinasem, Ricoeurem
i Maxem Schelerem, kreśli własną, oryginalną filozofię człowieka. Przedmiotem analiz ks. Józefa
Tischnera jest kilka podstawowych pojęć, kluczowych dla dramatycznej egzystencji: dobro i zło,
osoba, ciało, wolność, a wreszcie nadzieja.
878. | dorota warakomska, jarosław szczepaski • Ostatnia wyspa komunizmu. Jan Paweł II
na Kubie. Styczeń 1998
Red. Ireneusz Cieślik
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
17 s.
ISBN 83-700-801-4
Autorzy, dziennikarka i publicysta ekonomiczny, piszą o dziejach Kubańczyków, także tych na
emigracji, o tym jaka jest Kuba, o roli Kościoła katolickiego i o pielgrzymce Papieża. Reportaż jest
efektem ich podróży na Kubę w styczniu 1998 roku, podczas której byli obserwatorami i komentatorami pielgrzymki Ojca Świętego.
879. | max weber • Polityka jako zawód i powołanie (Wybór pism)
Tłum: Adrzej Kopacki, Paweł Dybel
Przedmowa, wstęp i opr. Zdzisław Krasnodębski
Opr. graf. Michał Jędrczak
310 s.
ISBN 83-7006-779-4
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Max Weber (1864–1920) był jednym z najbardziej wszechstronnych uczonych w dziejach nauk
społecznych. Stworzył podwaliny socjologii, zajmował się historią gospodarczą i teorią polityki,
był komentatorem wydarzeń politycznych swej epoki. Polityka jako zawód i powołanie to analiza
problemów istotnych i żywych w każdym społeczeństwie: etyka odpowiedzialności i etyka przekonań a polityka, racjonalizm i wolność, konflikt wartości, naród i państwo.
880. | karol wojtyła • Poezje i dramaty
Wybór i układ Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz
Wstęp Marek Skwarnicki
Opr. filologiczne Jan Okoń
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 3, 472 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-864-2
Patrz poz. 206, 291.
881. | Ziemianie. Pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem
Wybór tekstów i fotografii Agata Wolska
Wstęp Tadeusz Chrzanowski
Op. graf. Witold Siemaszkiewicz
184 s., tw. op., obwoluta, 165 fotografii
ISBN 83-7006-708-5
244
1998
Album fotografii przechowywanych w archiwach domowych rodzin ziemiańskich i arystokratycznych ilustruje życie codzienne nieodwracalnie zaginionego świata ziemiańskiego – jego prace
i rozrywki, jego specyficzny sposób bytowania, łączący elementy anachroniczne z nowoczesnymi.
Wstępny esej Tadeusza Chrzanowskiego nawiązuje zarówno do własnych wspomnień autora, jak
i staropolskich „żywotów człowieka poczciwego”.
882. | maciej ziba op • Papieże i kapitalizm. Od Rerum novarum po Centesimus annus
Red. Jarosław Gowin
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
224 s.
ISBN 83-7006-767-0
Autor analizuje ewolucję, jaką w ocenie gospodarki wolnorynkowej i liberalnej demokracji przeszła
katolicka nauka społeczna. Książka przynosi nowatorskie odczytanie encyklik społecznych obecnego
Papieża, wskazując na związki jego myśli z tradycją klasycznego liberalizmu. Rozprawa o. Zięby
jest ważnym głosem w dyskusji na temat miejsca Kościoła w życiu publicznym demokratycznego
społeczeństwa.
883. | abp józef yciski • Niewidzialne światło
Rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Danuta Węgiel
272 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-669-0
Jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Kościoła opowiada o świecie swego dzieciństwa,
narodzinach powołania, drodze kapłańskiej. Z rozmowy wyłania się obraz historii PRL-u, a także
interpretacja wydarzeń, jakie nastąpiły po roku 1989. Arcybiskup snuje refleksje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed współczesną kulturą i chrześcijaństwem na przełomie tysiącleci.
1999
poz. 884–962
1999
884. | luigi accattoli • Kiedy Papież prosi o przebaczenie. Wszystkie „mea culpa” Jana Pawła II
(Quando il Papa chiede perdono. Tutti „mea culpa” di Giovanni Paolo II)
Tłum. Anna Dudzińska-Facca
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Wojciech Plewiński
228 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-831-6
Autor, włoski dziennikarz „Corriere della Sera”, wymienia i analizuje wszystkie oświadczenia Jana
Pawła II wygłoszone do 1996 roku, w których Ojciec Święty przeprasza innych za grzechy i błędy,
jakich dopuścił się Kościół rzymskokatolicki. W książce tej znajdziemy więc papieskie słowa na
temat inkwizycji i wojen religijnych, podziału chrześcijaństwa i tzw. sprawy Galileusza, chrześcijańskiego antyjudaizmu oraz odpowiedzialności za konkwistę i kolonizację.
885. | w. augustyn • Dialogi filozoficzne
Tłum. Katarzyna Augustyniak, ks. Leszek Kuc, Józef Modrzejewski, Maria Mayakowska, Jerzy
Ptaszycki, Anna Świderkówna, Anna Trombala, Danuta Turkowska
Opr. Władysław Seńko
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
920 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-681-X
Seria: Filozofia i Religia
Dialogi filozoficzne to, obok Wyznań, najbardziej filozoficzne a zarazem znakomite literacko dzieła
św. Augustyna. Należą tutaj m.in. tak fundamentalne rozprawy, jak O życiu szczęśliwym, O nieśmiertelności duszy, Solilokwia, O wierze prawdziwej. Stanowią one jedne z najważniejszych dzieł
nie tylko myśli chrześcijańskiej, ale całej cywilizacji europejskiej. Wznowienie Dialogów… oparto
na nowym, zaktualizowanym opracowaniu prof. W. Seńki.
886. | leszek balcerowicz • Państwo w przebudowie
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Zbigniew Furman
200 s.
ISBN 83-7006-944-4
Architekt polskiego cudu gospodarczego, czołowa postać polskiego świata polityki – prof. Leszek
Balcerowicz – jest również popularyzatorem ekonomii i komentatorem problemów polityki
gospodarczej. W esejach składających się na tę książkę zapoznaje czytelnika m.in. z problemami
państwa i polityki, strategii gospodarczej, prywatyzacji i podatków, integracji europejskiej oraz
globalizacji gospodarki.
887. | samuel beckett • Wierność przegranej
Tłum. Antoni Libera, Marcin Nowoszewski
Wybór, opr. i posłowie Antoni Libera
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Wojciech Plewiński
152 s.
ISBN 83-7006-646-1
Seria: Esej
Tom esejów Samuela Becketta (1906–1989), laureata literackiej Nagrody Nobla w roku 1969, zawiera
m.in. dwie słynne prace: dłuższą rozprawę o dziele Marcela Prousta, a także debiutancki szkic o Finnegans Wake Joyce’a, uchodzący do dziś za jedną z najciekawszych wypowiedzi o enigmatycznym,
ostatnim utworze autora Ulissesa. Wszystkie zamieszczone w książce teksty są intrygujące zarówno
247
1999
ze względu na poruszaną problematykę i oryginalne ujęcie, jak i osobę autora, który okazał się
jednym z klasyków literatury XX wieku. W esejach tych można odnaleźć zarys artystycznego credo
przyszłego autora Czekając na Godota.
888. | władimir bukowski • I powraca wiatr…
(I wozwraszczajetsia wietier…)
Tłum. Andrzej Mietkowski
Wiersze tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Józef Grębski
432 s.
ISBN 83-7006-887-1
Seria: Okrutny XX Wiek
Autobiografia legendarnego obrońcy praw człowieka, dysydenta i więźnia politycznego, poddawanego przymusowemu leczeniu w szpitalach psychiatrycznych. W 1976 roku pod presją
światowej opinii wydalony z ZSRR i wymieniony na przywódcę Komunistycznej Partii Chile,
co lud rosyjski skwitował wierszykiem: Pomieniali chuligana / na Luisa Corvalána / Gdie najti
takuju blad’ / cztoby Lońku pomieniat’? Na Zachodzie Władimir Bukowski, z wykształcenia
biolog, osiadł w Cambridge, działał jako publicysta i polityk w Międzynarodówce Oporu. Wykorzystując wmontowany w okulary skaner, skopiował na Kremlu tajne akta, które złożyły się
na bestsellerowy Moskiewski proces.
889. | s. małgorzata chmielewska • Wszystko, co uczyniliście… Rozmawia Michał Okoński
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Jerzy Gumowski
208 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-960-6
Poruszająca, momentami drastyczna opowieść o bezdomności, a także życiu i wierze niezwykłej
kobiety. Siostra Małgorzata Chmielewska, polska przełożona Wspólnoty Chleb Życia i opiekunka
bezdomnych, opowiada o cierpieniu, śmierci, nadziei zbawienia dla wszystkich i możliwości piekła.
Wątek autobiograficzny obejmuje m.in. naukę w liceum w Szymanowie, wesołe życie w okresie
studiów biologicznych, nawrócenie i próby wstąpienia do kilku zgromadzeń zakonnych. Siostra
Małgorzata i Michał Okoński – dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” – o doniosłych sprawach
rozmawiają bez patosu, unikając wielkich słów.
890. | norman davies • Boże igrzysko. Historia Polski
(God’s Playground. A History of Poland)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
1184 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-911-8
W Polsce Boże igrzysko zostało przedstawione czytelnikom w dwóch odsłonach. Aby uzyskać
od cenzury zgodę na druk pierwszego tomu, Wydawnictwo Znak musiało w końcu lat osiemdziesiątych zadeklarować, że nie będzie zabiegać o publikację drugiego. Z tego powodu polski
przekład drugiej części dzieła ujrzał światło dzienne dopiero w 1991 roku, gdy cenzura już nie
istniała. Od tej pory książka była wielokrotnie wznawiana i wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem czytelników. W 1999 roku ukazała się w jednym tomie, aby zaspokoić oczekiwania
tych wszystkich, którzy obok słynnej jednotomowej Europy Normana Daviesa pragnęli mieć
Boże igrzysko w tej samej postaci.
248
1999
891. | wilchelm dichter • Koń Pana Boga
Posłowie Stanisław Barańczak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Paweł Ulatowski
Wyd. 2, 240 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-654-2
Seria: Proza
Patrz poz. 630.
892. | wilchelm dichter • Szkoła bezbożników
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Paweł Ulatowski
198 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-894-4
Seria: Proza
Fascynująca powieść Wilhelma Dichtera rozgrywa się na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.
Jej nastoletni bohater, cudem ocalony żydowski chłopiec, przeżywa okres fascynacji komunizmem
i stalinizmem. Styka się z krańcowymi opiniami wrogów i budowniczych nowego ustroju. Jego
postępująca indoktrynacja nieoczekiwanie zostaje zahamowana, gdy do głosu dochodzi miłość.
Powieść Dichtera obnaża z niespotykaną bezstronnością mechanizm uwiedzenia przez komunizm
i rozczarowanie tą wszechobecną ideologią. Jest niezwykłym połączeniem świadectwa mrocznych
czasów – o których polska proza nie chciała bądź nie mogła powiedzieć pełnej prawdy – i dziejów
dojrzewania nastolatka.
893. | umberto eco • Czytanie świata
Tłum. Monika Woźniak
Wybór Michał P. Markowski, Monika Woźniak
Opr. graf. Robert Guzik
216 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-862-6
Seria: Esej
Zbiór esejów Umberto Eco, wybranych z najważniejszych, niepublikowanych jeszcze w języku
polskim książek. Ich wspólnym tematem jest interpretacja: jej historia, granice oraz metody. Eco
z łatwością porusza się między Arystotelesem a Sherlockiem Holmesem, renesansem a postmodernizmem, Leibnizem a Joyce’em, starając się odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Jak
i dlaczego świat znaczy i jak mamy odczytywać jego wieloznaczny tekst? Co to jest symbol i jaka
jest jego historia? Dlaczego ludzie od zawsze marzyli o języku uniwersalnym? Książka ukazuje
nowe oblicze Eco: nie tyle semiologa, ile hermeneuty troszczącego się o właściwe rozszyfrowanie
przesłania znaków danych nam przez świat.
894. | umberto eco • Pięć pism moralnych
(Cinque scritti morali)
Tłum. Ireneusz Kania
Opr. graf. Piotr Suchodolski
100 s.
ISBN 83-7006-914-2
Umberto Eco, słynny włoski pisarz i uczony, tak komentuje pisma zamieszczone w tej książce:
„Dotyczą tego, co należałoby robić, tego, czego robić się nie powinno, bądź wreszcie tego, czego
za żadną cenę robić nie wolno”. Wszystkie, mimo ogromnej różnorodności ich tematyki, mają
charakter przede wszystkim etyczny. Eco tym razem zabiera głos w sprawach doraźnych, które
249
1999
jego zdaniem, wymagają natychmiastowej reakcji i komentarza. Wśród zamieszczonych tekstów,
poruszających tak ważne tematy współczesnego świata, jak totalitaryzm, wojny czy perspektywy
trzeciego tysiąclecia, znajduje się także słynna odpowiedź kardynałowi Martiniemu Gdy na scenę
wkracza ten inny.
895. | marek edelman, rudi assuntino, wlodek goldkorn • Strażnik. Marek Edelman opowiada
(Il guardiano. Marek Edelman racconta, Mamma Bund, La lezione dei totalitarismi, Da Auschwitz
a Sarajevo, ovvero: La vita dell’Occidente)
Tłum. Ireneusz Kania
Wstęp Jan Józef Szczepański
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Elżbieta Lempp
296 s.
ISBN 83-7006-919-3
Marek Edelman – ostatni dowódca powstania w getcie warszawskim, lekarz, działacz opozycji, kawaler Orderu Orła Białego – opowiada o Bundzie, czasie zagłady, o życiu w komunistycznej, a potem
wolnej Polsce. Tak naprawdę jednak Strażnik to opowieść o Szmulu Zygielbojmie, Mordechaju
Anielewiczu, Cywii Lubetkin i innych ludziach, których historia wystawiła na najcięższą próbę.
Edelman ma odwagę mówić prawdę nie tylko o czasie powstania w getcie, ale także o najbardziej
palących problemach współczesności. Dlatego w ostatniej części książki możemy przeczytać, co
sądzi o postawie Zachodu wobec wojny w byłej Jugosławii, o „zlocie” polskich ugrupowań nacjonalistycznych czy o atakach lotnictwa NATO na Kosowo.
896. | Eseje polityczne federalistów
(The Federalists Papers. Reader)
Tłum. Barbara Czerska
Wybór, wstęp i opr. Frederick Quinn
Opr. graf. Michał Jędrczak
220 s.
ISBN 83-7006-981-9
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Tom zawiera eseje polityczne, które w latach 1787–1788 opublikowali w prasie nowojorskiej J. Madison, A. Hamilton i J. Jay. Ukazują one sytuację polityczną, w jakiej toczyły się debaty wokół
Konstytucji Stanów Zjednoczonych oraz filozofii politycznej jej autorów.
897. | william galston • Cele liberalizmu
(Liberal purposes. Goods, virtues, and diversity in the liberal state)
Tłum. Andrzej Pawelec
Wstęp Marcin Król
Opr. graf. Michał Jędrczak
336 s.
ISBN 83-7000-945-2
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor – z filozoficznej perspektywy – wydobywa znaczenie i sens wartości najważniejszych dla życia
publicznego w państwie liberalnym: niezależności, tolerancji, twórczej wyobraźni, wychowania obywatelskiego.
250
1999
898. | tadeusz garsztka, zuzanna grabowska, gabriela olszowska • Do Itaki. Lekcje żywego
języka. Kształcenie literackie i językowe. Ćwiczenia dla I klasy gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
112 s.
ISBN 83-7006-932-0
Seria: Znak dla Szkoły
Co zrobić, jeśli okaże się, że w jednej klasie są uczniowie, którzy pracowali dotąd według rozmaitych
programów? Różnice w podejściu do nauczania gramatyki bywają kolosalne.
Lekcje żywego języka to książka napisana z myślą o problemach nowego gimnazjum. Materiał z wiedzy
o języku przyjął tutaj formę repetytorium, które pozwoli wyrównać poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Gramatyka języka polskiego została połączona z nauczaniem najważniejszych form
wypowiedzi pisemnej i ustnej.
899. | tadeusz garsztka, zuzanna grabowska, gabriela olszowska • Do Itaki. Z XX i XXI
wieku. Kształcenie literacko-kulturowe. Podręcznik dla ucznia. I klasa gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
271 s.
ISBN 83-7006-885-5
Seria: Znak dla Szkoły
Propozycja dla polonistów unikających rutyny. Zupełnie nowy, niezwykle nowoczesny, napisany
przez nauczycieli podręcznik, oparty na przemyślanym i sprawdzonym programie, zatwierdzonym
przez MEN. Odejście od „wkuwania” ku aktywnej pracy z tekstem, ćwiczeniu sprawności językowej
i wychowaniu świadomego czytelnika.
900. | tomasz gsowski, jerzy ronikier, piotr wróbel, zdzisław zblewski • Bitwy polskie.
Leksykon
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
220 s., tw. opr., plany bitew
ISBN 83-7006-787-5
Seria: Leksykony
Opracowany przez historyków z Uniwersytetu Jagiellońskiego leksykon zawiera noty o 540 najważniejszych w tradycji oręża polskiego bojach, stoczonych przez Polaków lub z ich znaczącym
udziałem. Pierwsze wiązały się z dziejami niepodległego państwa, drugie towarzyszyły zmaganiom
o niepodległość w czasach rozbiorów i obu wojen światowych.
Leksykon, ilustrowany mapami i szkicami bitew, zaopatrzony w indeksy i chronologiczny wykaz
wojen, kampanii, operacji i powstań, został przygotowany z myślą o nauczycielach, uczniach
i studentach.
901. | jarosław gowin • Kościół w czasach wolności 1989–1999
Opr. graf. Maciej Sadowski
476 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-902-9
Poszerzona i zaktualizowana wersja książki, której pierwsze wydanie w 1995 roku wywołało szeroką
dyskusję i która do dzisiaj pozostaje najważniejszym opisem przemian polskiego Kościoła po upadku PRL-u. Autor zestawia fakty, analizuje racje zwolenników i przeciwników obecności Kościoła
w życiu społecznym i politycznym, dochodząc do zaskakującego wniosku, że religia jest w naszym
kraju głównym gwarantem trwałości demokracji, ta zaś jest dla Kościoła szansą na pogłębienie
religijności Polaków.
251
1999
902. | georg w.f. hegel • Pisma wczesne z filozofii religii
(Fruhe Schriften; Hegels theologische Jugendschriften)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Posłowie ks. Tomasz Węcławski
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
432 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-705-0
Seria: Filozofia i Religia
Pisma romantycznego filozofa z okresu jego pobytu w Jenie odsłaniają najgłębsze intuicje myśli
Heglowskiej, przede wszystkim te czerpiące natchnienie z teologii chrześcijańskiej. Obiektem analiz
Hegla jest tutaj przekonanie o fundamentalnej – nie tylko w teologii, ale i w filozofii – roli miłości.
Przeświadczenie to, mimo iż zarzucone przezeń później, w dużej mierze stanowi źródło rozwoju
myśli tego geniusza filozofii europejskiej.
903. | joanna helander • Gdyby ta Polka była w Szwecji
Opr. graf. Karin Almlöf
Fot. Joanna Helander
96 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-962-2
Wizyta Wisławy Szymborskiej odbierającej Nagrodę Nobla w Sztokholmie jest dla Joanny Helander
okazją do zaprezentowania galerii portretów przyjaciół towarzyszących noblistce oraz pokazania tak
oficjalnego, jak i kameralnego wymiaru wydarzenia. Autorka nie ogranicza się jednak tylko do tej
jednej sytuacji, ale umieszcza w swoim albumie także portrety ludzi, z których każdy ma w sobie
coś poetyckiego, nawet jeśli ich związek z poezją nie wydaje się oczywisty. Czytelnik odnajdzie tam
niezwykłe wizerunki Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Krynickiego, Stanisława Barańczaka, Hanny
Krall, Ewy Demarczyk i wielu, wielu innych, nie tylko polskich artystów.
904. | otfried höffe • Sprawiedliwość polityczna. Podstawy krytycznej filozofii państwa i prawa
(Politische Gerechtigkeit. Grundlegung einer kritischen Philosophie von Recht und Staat)
Tłum. Jarosław Merecki SDB
Opr. graf. Marek Pawłowski
448 s.
ISBN 83-7006-799-9
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka Höffego, czołowego współczesnego filozofa politycznego, należy do największych osiągnięć
w tej dziedzinie w ostatnich dziesięcioleciach. Zawiera propozycję nowej koncepcji sprawiedliwości
społecznej i jej nowego uzasadnienia, wykorzystanego w dyskusji z tzw. politycznym projektem
nowożytnym. Sprawiedliwość polityczna jest trzecią, po Etyce państwa i prawa i monografii Immanuel
Kant, pozycją Höffego dostępną na polskim rynku.
905. | jan paweł ii • Fides et ratio. Encyklika
Indeks Wojciech Życiński SDB
Opr. graf. Marek Pawłowski
136 s.
ISBN 83-7006-877-4
Seria: Nauczanie Ojca Świętego
Kolejna encyklika papieska podejmuje problem wzajemnych relacji między wiarą i rozumem.
Papież – odwołując się do tradycji Kościoła – wskazuje na ich komplementarny charakter; są one
bowiem „jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”. Na uwagę
zasługują także refleksje dotyczące miejsca i roli teologii we współczesnym świecie.
252
1999
906. | jan paweł ii • Pielgrzymki do ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999. Przemówienia, homilie
Indeks Janusz Poniewierski
Opr. graf. Marek Pawłowski
Wyd. 2, uzupełnione, 1223 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-940-1
Seria: Nauczanie Ojca Świętego
Patrz poz. 738.
907. | katarzyna janowska, piotr mucharski • Rozmowy na koniec wieku. 3
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. Jacek Strama
288 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-877-4
Książka jest – trzecim z kolei – zapisem wywiadów telewizyjnego cyklu Rozmów na koniec wieku.
Uczestniczyli w nich wybitni przedstawiciele polskiego świata religii, nauki i kultury, którzy
poruszali problemy dotyczące ludzkiej kondycji i stanu naszej cywilizacji. „W trakcie tych spotkań – stwierdzają autorzy wywiadów, Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski – dowiedzieliśmy
się, że nie ma łatwych odpowiedzi na podstawowe pytania. I – jak nas uczą nasi rozmówcy – to
one są najważniejsze, bo stale prowokują do myślenia. Wiek się kończy, wiek się zaczyna – zadawanie pytań i dociekanie tajemnic niezmiennie pozostaje największą z przygód dostępnych
każdemu z nas”. Wśród rozmówców są m.in.: J. Tazbir, S. Chwin, J. Lebenstein, ks. M. Heller,
W. Bartoszewski.
Patrz poz. 741, 830.
908. | anna janus-sitarz • Lekcje teatru. Książka dla nauczyciela i ucznia
Opr. graf. Tomasz Pilkiewicz
Fot. na okł. Wojciech Plewiński
216 s., ilustracje
ISBN 83-7006-953-3
Seria: Znak dla Szkoły
Lekcje teatru są przeznaczone zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów szkół średnich i starszych
klas szkoły podstawowej. Zawierają ciekawe, bogato ilustrowane materiały dotyczące dziejów
sceny, od starożytności po czasy najnowsze, przeobrażeń zawodu aktora i roli widza w kreowaniu
spektaklu.
Propozycje oryginalnych zajęć pozwalają przybliżyć młodzieży zagadnienia tworzenia i recepcji
przedstawień, uczą krytycyzmu, umiejętności rozpoznania konwencji, interpretowania teatralnych
znaków. Pomysły na twórcze, dynamiczne lekcje zapewniają nie tylko poszerzanie wiedzy uczniów,
ale i kształtowanie ich możliwości kreacyjnych.
909. | karl jaspers • Wiara filozoficzna wobec Objawienia
(Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp Elżbieta Wolicka
Opr. graf. Marek Pawłowski
712 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-774-3
Seria: Filozofia i Religia
Dzieło Jaspersa stanowi sumę jego przemyśleń na temat „wiary filozoficznej” i transcendencji.
Zarazem to jedna z najważniejszych pozycji, pomocnych w zrozumieniu współczesnej sytuacji filozoficznej i duchowej, przenikniętej sceptycyzmem i świadomością zarówno fenomenu
253
1999
„nieobecności” Boga, jak wartości ludzkiej wolności, wobec transcendentnego horyzontu ludzkiej egzystencji w świecie. Tacy myśliciele, jak Leszek Kołakowski i Jeanne Hersch, zgodni są
co do fundamentalnego znaczenia książki Jaspersa dla tego, co zwykło się nazywać filozoficzną
teologią.
910. | james joyce • Ulisses
(The Ulisses)
Tłum. Maciej Słomczyński
Opr. graf. Maciej Sadowski
992 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-935-5
Seria: Kanon na Koniec Wieku
Publikacja w ramach Porozumienia Wydawców
Jedna z najwybitniejszych powieści dwudziestego wieku w kunsztownym przekładzie Macieja
Słomczyńskiego. Niegdyś uchodząca za awangardową i śmiałą obyczajowo, dziś jest już klasyczną
pozycją literatury światowej. Powieść jest parodią Odysei Homera, a zarazem posiada charakter
przypowieści. Akcja toczy się w ciągu jednego dnia, 16 czerwca 1904 roku, w Dublinie; w 18 rozdziałach pisarz ukazuje wędrówkę przez miasto akwizytora ogłoszeniowego Leopolda Blooma
w poszukiwaniu syna „z wyboru” oraz wędrówkę młodego nauczyciela-poety Stefana Dedalusa
w poszukiwaniu duchowego ojca.
911. | marek karwala • Polska poezja XX wieku. Klucze do interpretacji 1
Opr. graf. Beata Sławińska, Lesław Sławiński / Photo Design
208 s.
ISBN 83-7006-984-3
Seria: Znak dla Szkoły
Autor Kluczy do interpretacji pozwala w kilka chwil poznać typowe dla poszczególnych poetów
chwyty, zrozumieć strategie, które poloniści rozpracowywali latami. Książka jest cenną pomocą
i podstawowym kompendium dla uczniów, którzy interesują się poezją współczesną i chcieliby
ją interpretować na maturze. Każdy rozdział zawiera szkice interpretacyjne wierszy, podkreślające
i objaśniające najważniejsze cechy twórczość danego poety. W części pierwszej można znaleźć omówienia twórczości m.in.: Herberta, Gajcego, Różewicza, Grochowiaka, Podsiadły i wielu innych.
912. | o. leon knabit osb • Spotkania z wujkiem Karolem
Wstęp bp Stanisław Dziwisz
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Arturo Mari
116 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-837-5
Spotkali się po raz pierwszy przeszło 40 lat temu, w lutym 1958 roku w Pewli Małej koło Żywca.
Ojciec Leon podkreśla, że od pierwszego spotkania z obecnym papieżem Janem Pawłem II miał
poczucie, iż dane mu jest obcować z kimś niezwykłym, kto ma dar głębokiego widzenia spraw.
Z czasem spotkań było więcej, potem pojawiły się listy. Ta trwająca do dzisiaj znajomość i przyjaźń
obfitowały w interesujące epizody, o których opowiada książka będąca opracowaną i rozszerzoną
wersją radiowych pogadanek.
913. | leszek kołakowski • Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria druga
Opr. graf. Robert Guzik
112 s.
ISBN 83-7006-878-2
254
1999
Prezentowane w telewizji miniwykłady znakomitego filozofa cieszyły się od początku wielkim
powodzeniem. Obecny tomik jest zapisem drugiego ich cyklu. W wydaniu książkowym znajduje
się dziesięć znanych z telewizyjnego programu tekstów oraz trzy dodatkowe, których widzowie nie
mieli okazji poznać. Wśród szkiców znajdują się m.in. teksty dotyczące Boga, szacunku dla natury,
zabobonów, młodości, sumienia czy seksu.
Patrz poz. 745.
914. | leszek kołakowski • Moje słuszne poglądy na wszystko
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Piotr Wójcik
432 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-398-X
Seria: Esej
Tom przynosi zbiór esejów z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, dotąd rozproszonych w polsko- i obcojęzycznych periodykach. Odnajdujemy tu nowe, a także znane z dawniejszych książek
Kołakowskiego tematy, podejmowane z właściwą autorowi błyskotliwością, prostotą i głębią. Gdzie
szukać źródeł myślenia utopijnego? Jakie są związki pomiędzy ideami kształtującymi nowożytność:
racjonalizmem, historyzmem, nihilizmem, relatywizmem i fundamentalizmem? Jakie są podstawy
moralnej pewności? Jakie związki zachodzą między prawdą, demokracją i wolnością? Skąd pochodzi
zło w dziejach? Co wynika z rozpadu komunizmu? Na te i inne pytania odpowiadają eseje wybitnego filozofa.
915. | Koniec tysiąclecia. O czasie i drogach nowoczesności. Rozmowy w Castel Gandolfo
(Am Ende des Millenniums. Zeit und Modernitäten. Castelgandolfo – Gespräche)
Tłum. Xymena Dolińska, Andrzej Pawelec
Opr. graf. Michał Jędrczak
180 s.
ISBN 83-7006-943-6
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autorami rozważań o duchowej sytuacji człowieka u progu III tysiąclecia oraz o pojęciu czasu
w różnych tradycjach kulturowych są m.in.: Ralf Dahrendorf, Bernard Lewis, Jaroslav Pelikan,
Charles Taylor, ks. Józef Tischner.
916. | barbara kosecka, katarzyna kubisiowska • Lektury na ekranie, czyli mały leksykon
adaptacji filmowych
Opr. graf. Miłosz Urbanik
216 s., fotografie
ISBN 83-7006-856-1
Seria: Znak dla Szkoły
Czy literatura może obronić się przed kinem? Starcie słowa z obrazem to wyzwanie naszego czasu.
Adresatem książki jest uczeń, dla którego kino stanowi zwykle popularną rozrywkę, a literatura
czasem przykry obowiązek. Uczeń, któremu należy pokazać, jak czytać. Być może jedynym na to
sposobem jest dotrzeć poprzez obraz na powrót do tekstu, odsłonić ukryty sens i niezastąpione
walory literatury, uczynić z widza czytelnika. To zadanie, jakie postawiły sobie autorki, pisząc m.in.:
o Potopie, Makbecie, Procesie czy Ferdydurke.
917. | ks. jan kracik • Trwogi i nadzieje końca wieków
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
180 s.
ISBN 83-7006-895-2
255
1999
Gdy dobiega kresu nie tylko wiek, ale całe tysiąclecie, rośnie podatność na lęk wobec starych
i nowych scenariuszy końca świata. Czy takie nastroje pojawiały się w rytmie stuleci i co je wywoływało? Kiedy i jakie wydarzenia w ciągu dziejów odczytywano jako zapowiedź bliskiego Sądu
Boskiego? – Na te pytania próbuje w swojej książce odpowiedzieć ks. Kracik. Autor usiłuje zrozumieć pojawiające się cyklicznie w historii momenty narastania przeczuć katastroficznych, próbuje
opisać ich wymiar społeczny i religijny.
918. | andrzej krzeczunowicz • Krok po kroku. Polska droga do NATO 1989–1999
Opr. graf. Robert Guzik
260 s.
ISBN 83-7006-910-X
Opowieść o wielkim historycznym dramacie, jakim była niełatwa walka o przyjęcie Polski do Paktu
Północnoatlantyckiego, jest napisana tak żywo, że natychmiast wciąga czytelnika w bieg wydarzeń.
Równocześnie autor trzyma się faktów i odtwarza je rzetelnie i bezstronnie, nie tylko na podstawie
własnych doświadczeń i zapisków, ale także wszystkich dostępnych dokumentów i źródeł.
919. | Kultura opactwa Sankt Gallen
(Die Kultur der Abtei Sankt Gallen)
Praca zbiorowa
Wybór i opr. Werner Vogler
Tłum. Artur Grzybowski
224 s., fotografie, tw. opr., obwoluta
ISBN 83-70006-906-1
Bogato ilustrowana książka prezentuje ponadtysiącletnie dzieje benedyktyńskiego opactwa Sankt
Gallen. Autorzy przedstawiają jego udział w kształtowaniu europejskiej kultury; omawiają powstającą w nim sztukę (muzykę, malarstwo, architekturę), piśmiennictwo, literaturę, działalność
translatorską. Jest to zarazem kronika różnorodnych form życia klasztornego, które – zgodnie
z regułą – toczy się między modlitwą a pracą.
920. | kazimierz kutz • Klapsy i ścinki. Mój alfabet filmowy i nie tylko
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. z archiwum autora
358 s., fotografie
ISBN 83-7006-849-9
Książka Kazimierza Kutza jest szalenie zabawna, ale też głęboko mądra. Znajdziemy w niej przede
wszystkim portrety przyjaciół i bliskich ze świata filmowego, literackiego i artystycznego, a wśród
nich m.in.: Jędrusik, Cybulskiego, Wajdy, Zanussiego, Konwickiego, Dygata, Łomnickiego, Dymnego, Kilara, Różewicza. Obok nich pojawiają się operatorzy, wykładowcy Filmówki, politycy,
przyjaciele-sportowcy. Najpiękniejsze strony poświęca Kutz najbliższym: matce, ojcu, nieżyjącemu
bratu. Książka Kutza, miejscami przesycona ciepłem i nostalgią, miejscami złośliwa i drapieżna,
to prawdziwa kopalnia anegdot, groteskowy portret odchodzących w przeszłość czasów PRL-u,
przede wszystkim jednak fascynująca osobista historia życiowej drogi człowieka prawego i wiernego sobie.
921. | Lektury bez tajemnic I. Od średniowiecza do Młodej Polski
Opr. Michał Kuziak
Opr. graf. Beata Sławińska, Lesław Sławiński / Photo Design
236 s.
ISBN 83-7006-976-2
Seria: Znak dla Szkoły
256
1999
Lektura stanowi jedną z największych zmór ucznia. Czytana w pośpiechu i niedbale, nudzi i skłania
do sięgania po bryki. Lektury bez tajemnic to książka próbująca zahamować ten proces. Przystępnie
napisane szkice omawiają wszystkie obowiązkowe lektury szkoły średniej. Wprowadzają w tematykę,
porządkują treść i zwracają uwagę na najważniejsze problemy. Książka zawiera indeks, słownik, tabele,
glosy, zestawy pytań i cytatów, które ułatwiają odbiór i pogłębiają znajomość lektury. Napisali ją
młodzi adepci polonistyki, którym nieraz przyszło doświadczać podobnych trudności.
922. | Lektury bez tajemnic II. Literatura współczesna
Opr. Michał Kuziak
Opr. graf. Beata Sławińska, Lesław Sławiński / Photo Design
168 s.
ISBN 83-7006-882-0
Seria: Znak dla Szkoły
Książka jest kontynuacją poprzedniej pracy; ten sam zespół autorów postanowił tym razem zmierzyć
się z polską literaturą najnowszą. Czytelnik znajdzie tu omówienie twórczości m.in.: skamandrytów,
Przybosia, Baczyńskiego, Miłosza, Szymborskiej, Herberta, Herlinga-Grudzińskiego.
923. | denise levertov • Żółty tulipan
Tłum., opr. i wstęp Czesław Miłosz
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. na okł. David Geier
84 s.
ISBN 83-7006-806-5
Seria: Poezja
Denise Levertov (1923–1997) była jedną z najciekawszych poetek swojej generacji. Związana w latach sześćdziesiątych z buntem przeciw amerykańskiemu establishmentowi, z upływem lat coraz
większą wagę przywiązywała do tematów osobistych, przeżyć miłosnych – aż do momentu, gdy
pod koniec życia zaczęła pisać poezję religijną, której potrafiła nadać niespotykany dzisiaj kształt
artystyczny. Należała do przyjaciółek Czesława Miłosza, który wysoko cenił jej kunszt poetycki.
Niniejszy wybór poezji został przez niego ułożony, a także opatrzony przedmową adresowaną do
polskiego czytelnika.
924. | tomasz lis • Wielki finał. Kulisy wstępowania Polski do NATO
Opr. graf. Robert Guzik
384 s., fotografie
ISBN 83-7006-821-9
Opowieść o najważniejszej dla Polski kampanii dyplomatycznej ostatniego półwiecza. Tomasz Lis,
dziennikarz i publicysta znany z ekranu telewizji publicznej, autor trzech książek, przeprowadził
rozmowy z wpływowymi mężami stanu. Kulisy przystępowania do Paktu Północnoatlantyckiego
odsłaniają m.in. L. Wałęsa, A. Kwaśniewski, L. Miller, B. Geremek, a także osobistości na co dzień
mieszkające w Stanach Zjednoczonych, m.in. ambasador J. Koźmiński, J. Nowak-Jeziorański,
Z. Brzeziński, B. Clinton, R. Holbrooke, M. Albright. Znajdziemy w tym przystępnym opracowaniu opisy rozterek i kalkulacji najwybitniejszych polityków.
925. | richard lourie • Autobiografia Stalina
(The Autobiography of Joseph Stalin)
Tłum. Jadwiga Piątkowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Susan Gray
284 s., tw. opr.
257
1999
ISBN 83-7006-812-X
Seria: Proza
Jak autor sam wyznaje, Autobiografii Stalina, będącej wnikliwym studium psychiki i mentalności psychopatycznego mordercy, nigdy by nie napisał, gdyby nie wykonywany przez trzy
lata zawód… kierowcy szefa mafii w Bostonie. Poza tym Lourie był studentem na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, zna język rosyjski i wiele podróżował po Związku Radzieckim. Książka fascynuje ogromem wiedzy o historii i kulisach rewolucji rosyjskiej, jest jednak
przede wszystkim sensacyjną opowieścią, w której napięcie rośnie nieprzerwanie, zmierzając
do rozwiązania umiejętnie przygotowywanej tajemnicy – szokującego finału, który wyjaśnia
okoliczności śmierci Lenina.
926. | kard. jean-marie lustiger • Bądźcie szczęśliwi
(Soyez heureux)
Tłum. Ineza Królik
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
116 s.
ISBN 83-7006-874-X
Ta książka stanowi rodzaj „poradnika”, odpowiadającego na pytanie: jak być szczęśliwym?
Arcybiskup Paryża, jeden z najwybitniejszych hierarchów Kościoła rzymskokatolickiego, omawia tu
popularne wyobrażenia szczęścia, na przykład te wywoływane przez reklamę, i pokazuje ich miałkość.
W swych rozważaniach kard. Lustiger dokonuje m.in. interesującej egzegezy Ośmiu Błogosławieństw
(użyte w Ewangelii greckie słowo makarios – „błogosławiony”, znaczy: „szczęśliwy”).
927. | david lynch • Widzę siebie. Rozmawia Chris Rodley
(Lynch on Lynch, edited by Chris Rodley)
Tłum. Barbara Kosecka
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Amy Etra
364 s., fotografie
ISBN 83-7006-678-X
Seria: Autobiografie i Biografie
David Lynch – jeden z najbardziej kontrowersyjnych, a równocześnie najważniejszych twórców
współczesnego kina, w rozmowach z Chrisem Rodleyem, niezależnym twórcą filmów dokumentalnych, pisarzem i dziennikarzem – opowiada kolejno o swoim dzieciństwie i fascynacji
malarstwem; o trwającej pięć lat realizacji Głowy do wycierania, a także o pierwszych sukcesach
i pierwszych nominacjach do Oscara. Autor Miasteczka Twin Peaks i Dzikości serca okazuje się
twórcą opowiadającym z ogromną pasją o swojej intrygującej metodzie twórczej i o niezwykłych
ludziach – współpracujących z nim dźwiękowcach, aktorach i operatorach. Książkę uzupełniają
ciekawe ilustracje, m.in. reprodukcje obrazów Lyncha.
928. | michel malherbe • Religie ludzkości
(Les religions de l’humanité, Les religions)
Tłum. Małgorzata Frankiewicz
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
384 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-917-7
Seria: Leksykony
Rzeczowe i niezwykle kompetentne wprowadzenie w historię, zasady wiary i obrzędy najważniejszych
religii świata. Autor, znany francuski podróżnik i badacz, omawia nie tylko największe i najbardziej
znane religie, jak: chrześcijaństwo, z jego licznymi odłamami (katolicyzm, prawosławie, kościoły
wschodnie i główne nurty protestantyzmu), judaizm, islam, buddyzm i hinduizm, ale ukazuje także
258
1999
te mniej znane religie (zoroastryzm, dżinizm, religie animistyczne, religię Sikhów i wiele innych).
Osobną część stanowi omówienie nowych ruchów religijnych, wśród których Mahlerbe wyróżnia
religie synkretyczne, quasi-religie i sekty, oraz antyreligii – komunizmu.
929. | czesław miłosz • Kontynenty
Przypisy i bibliografia Andrzej Franaszek
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
536 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-930-4
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Kontynenty to pierwszy tom esejów, szkiców literackich i przekładów Miłosza. Dla czytelników
i badaczy jego twórczości książka ta będzie szczególnie interesująca, jako że należy do najmniej
znanych z całego jego dorobku. Ukazała się w 1958 roku w Instytucie Literackim w Paryżu, nie była
nigdy dotąd oficjalnie wydana w kraju, a jej wydania podziemne należały do rzadkości. Rozległość
zainteresowań, intelektualna chłonność i chęć przyswajania polszczyźnie najwartościowszych osiągnięć kultury światowej – wszystkie cechy późniejszej eseistyki czy, szerzej, działalności literackiej
Miłosza – są już w tym tomie wyraźnie widoczne.
930. | czesław miłosz • Zdobycie władzy
Przypisy i bibliografia Andrzej Franaszek
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
288 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-927-4
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Książka Zdobycie władzy, pierwsza z dwóch powieści noblisty, była rzadko wznawiana. Jej problematyka wiąże się z zagadnieniami, o których traktował powstały nieco wcześniej Zniewolony umysł. Jest
to w pewnym sensie odpowiedź Miłosza na fałszujący prawdę historyczną Popiół i diament. Akcja
powieści toczy się w latach 1944–1948 i przedstawia wybory i postawy Polaków pod koniec II wojny
światowej, po upadku Powstania Warszawskiego i zniewoleniu kraju przez narzucony mu reżim.
Powieść porusza brakiem złudzeń i pesymistycznym nastawieniem do świata, w którym nie ma dobrych rozwiązań. Wiele przenikliwych obserwacji Miłosza i dzisiaj uderza swoją trafnością, stanowiąc
ponadto ciekawy dokument pisarskiego, a przede wszystkim ideowego dojrzewania autora.
931. | dariusz nowacki • Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90.
Opr. graf. Anita Andrzejewska
192 s.
ISBN 83-7006-901-0
Pierwsza książka jednego z najciekawszych krytyków młodego pokolenia (ur. 1965), poświęcona
prozie polskiej lat 90. Omawiając jej główne nurty – m.in. nostalgiczno-mitograficzny, prozę kobiecą, „skandalistów” – Nowacki nie skupia się wyłącznie na młodych autorach, lecz zwraca uwagę
na pisarzy wszystkich generacji (np. S. Chwina, J. Pilcha, Z. Rudzką, A. Stasiuka), podkreślając,
iż literatura lat dziewięćdziesiątych kontynuuje i utrwala najżywotniejsze tendencje polskiej prozy.
Dariusz Nowacki jest redaktorem kwartalników kulturalnych „Opcje” i „FA-art.”, a swoje teksty
krytyczne publikował też m.in. w „Kresach”, „Twórczości” i „Znaku”.
932. | ks. daniel olszewski • Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Opr. graf. Mirosław Krzyszkowski
Wyd. 2, 456 s.
ISBN 83-7006-941-X
Patrz poz. 668.
259
1999
933. | Oświecenie dzisiaj. Rozmowy w Castel Gandolfo
(Aufklärung heute. Castelgandolfo – Gespräche)
Tłum. Małgorzata Łukasiewicz, Jacek Migasiński, Andrzej Pawelec
Opr. i wstęp Krzysztof Michalski
Opr. graf. Michał Jędrczak
232 s.
ISBN 83-7006-631-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Kolejny tom będący zapisem spotkań Jana Pawła II z intelektualistami. O nurcie oświeceniowym
w dzisiejszej kulturze – ideach wolności i odpowiedzialności piszą, m.in.: Hans Maier, Paul Ricoeur,
Charles Taylor i ks. Józef Tischner.
934. | jerzy owsiak • Orkiestra Klubu Pomocnych Serc, czyli monolog-wodospad Jurka Owsiaka. Rozmawia
Bartłomiej Dobroczyński
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
375 s., ilustracje
ISBN 83-7006-952-5
Wielowymiarowy portret twórcy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który wyłania się z tej
książki, może swym bogactwem zaskoczyć każdego: perkusista, witrażysta, organizator koncertów,
podróżnik, dziennikarz radiowy, opiekun trudnej młodzieży, producent filmów podróżniczych,
miłośnik życia rodzinnego…
Spotkanie Bartka Dobroczyńskiego – szalonego naukowca z Uniwersytetu Jagiellońskiego, badacza rzeczy mrocznych i egzotycznych – z Jurkiem Owsiakiem musiało doprowadzić do eksplozji.
W rezultacie powstała ta niesamowita książka, będąca zapisem niepowstrzymanego monologuwodospadu tego ostatniego.
935. | yves paccalet • Jacques-Yves Cousteau. W oceanie życia
(Jacques-Yves Cousteau dans l’océan de la vie. Biographie)
Tłum. Marzena Perek
Opr. graf. Robert Guzik
532 s.
ISBN 83-7006-899-4
Seria: Autobiografie i Biografie
Mroczne głębiny morskie, gdzie nie dociera promień słońca, podwodne knieje, Amazonia i Nil, Wielka
Rafa Koralowa i Antarktyda, Alaska i Wyspa Wielkanocna – to miejsca, w które prowadzi czytelnika
Jacques-Yves Cousteau, pierwszy człowiek-ryba, konstruktor aparatu do nurkowania i podwodnego
spodka, autor ponad stu filmów, w tym kilku nagrodzonych Oscarami i Złotą Palmą. O jego pasji
poznania milczącego świata, o niebezpiecznych i niezwykłych wyprawach organizowanych do ostatnich
chwil długiego życia i nieustępliwej walce o zachowanie biologicznego bogactwa mórz i oceanów dla
przyszłych pokoleń opowiada bliski współpracownik i uczeń Cousteau – Yves Paccalet.
936. | Poeci Znaku. „… pod koniec wieku wiersze spokojne”
Wstęp Jerzy Illg
Opr. graf. Piotr Suchodolski
36 s., fotografie
ISBN 83-7006-929-0
Krakowskie spotkanie Poetów Wschodu i Zachodu zbiegło się w czasie z jubileuszem 40-lecia
Wydawnictwa. Niniejszy almanach jest owocem jednego z wieczorów poetyckich, w którym uczestniczyli autorzy publikujący wcześniej w „Znaku”. Są wśród nich m.in. S. Barańczak, R. Krynicki,
C. Miłosz, J. Twardowski, A. Zagajewski.
260
1999
937. | edward polaski, piotr migrodzki • Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
508 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-865-0
Seria: Znak dla Szkoły
Ortografia i interpunkcja języka polskiego należą do najtrudniejszych na świecie. Mnogość wyrazów
o niejasnej i skomplikowanej pisowni sprawia kłopot nie tylko zwykłym użytkownikom języka,
ale i językoznawcom. W ciągu ostatnich lat w Polsce odbyło się kilka ważkich dyskusji na ten temat, wskutek czego wprowadzono jeszcze pewne zmiany pisowni. Redakcji nowego kompletnego
słownika ortograficznego podjął się prof. Edward Polański.
938. | janusz poniewierski • Pielgrzymka 1999. Dzień po dniu
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Sławomir Kamiński
72 s., kolorowe ilustracje
ISBN 83-7006-898-7
Pełny obraz pielgrzymki Ojca Świętego; najkrócej o najważniejszym dla polskiego Kościoła wydarzeniu 1999 roku. Jan Paweł II po raz siódmy, odkąd piastuje najwyższy urząd w Kościele, gościł na
ojczystej ziemi. Janusz Poniewierski z uwagą śledził szlak jego pielgrzymki, dzień po dniu odnotowując najważniejsze cytaty, anegdoty, zdarzenia istotne dla życia Kościoła. Dużo miejsca poświęcił
reakcji wiernych i znaczeniu, jakie miały dla nich słowa i gesty Ojca Świętego.
939. | janusz poniewierski • Pontyfikat
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Adam Bujak
424 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-872-3
Książka przedstawia rok po roku najważniejsze momenty pontyfikatu Jana Pawła II. Nie jest to
kronika w sensie ścisłym, to raczej tom esejów omawiających kluczowe problemy danego roku
i najważniejsze dokumenty, podróże zagraniczne i przemówienia, które „wstrząsnęły” światem.
Lektura Pontyfikatu pozwala zobaczyć, na czym polegała wielkość Papieża. Książkę Janusza Poniewierskiego, publicysty „Tygodnika Powszechnego”, otwiera wstęp pióra ks. Józefa Tischnera,
a zamyka szczegółowe kalendarium oraz spis wszystkich pielgrzymek i dokumentów.
940. | czesław porbski • Umowa społeczna. Renesans idei
Opr. graf. Marek Pawłowski
376 s.
ISBN 83-7006-861-8
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Teoria umowy społecznej od wielu stuleci stanowi jedną z najbardziej kontrowersyjnych koncepcji
w myśli politycznej. Czy wywodzenie porządku politycznego z dobrowolnej umowy jednostek jest
fundamentem liberalnej demokracji, czy raczej stanowi wyraz lekceważenia dla tradycji i organicznych więzi? Czesław Porębski z niezwykłą jasnością prowadzi nas przez gąszcz dyskusji, przypominając najważniejsze etapy rozwoju teorii umowy społecznej: myśl Hobbesa, Locke’a, Rousseau, Kanta,
ale także przedstawiając najnowsze dyskusje związane zwłaszcza z koncepcjami Johna Rawlsa.
941. | Pozostawione historii. Litwini o Polsce i Polakach
Tłum. Katarzyna Korzeniowska
Red. Katarzyna Korzeniowska, Vladas Sirutavicius
261
1999
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
180 s.
ISBN 83-7006-811-1
Traktat polsko-litewski z 1994 roku głosi, że politycy obu państw zwracają się ku przyszłości, rezygnują z rozważania kwestii historycznych, pozostawiając je naukowcom. Ta książka jest właśnie
próbą zmierzenia się z trudną przeszłością, podjętą przez litewskich historyków, politologów, ludzi
znających Polskę (m.in. profesora Vytautasa Landsbergisa). Zebrane w niej teksty prezentują litewski
punkt widzenia na niektóre zagadnienia w dziejach stosunków obu krajów.
942. | mirosław przylipiak, jerzy szyłak • Kino najnowsze
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
208 s., ilustracje
ISBN 83-7006-687-9
Seria: Krótko i Węzłowato
Niniejsza pozycja jest poświęcona prądom kina lat dziewięćdziesiątych naszego stulecia. Można
znaleźć tu sylwetki twórców oraz omówienia filmów, które wyznaczają kierunki rozwoju dzisiejszej
kinematografii. Dzikość serca, Pulp Fiction, Forrest Gump czy Dym – to tylko kilka z charakteryzujących omawiany okres i zanalizowanych w książce obrazów.
943. | pseudo-dionizy areopagita • Pisma teologiczne II
(Peri tēs ouranias hierarchias, Peri tēs ekklesiastikes hierarchias)
Tłum. Maria Dzielska
Wstęp ks. Tomasz Stępień
Opr. graf. Marek Pawłowski
208 s.
ISBN 83-7006-903-7
Seria: Filozofia i Religia
W dwóch traktatach składających się na drugi tom jego Pism Pseudo-Dionizy wprowadza nas
w niezwykły świat hierarchii porządku intelektów niebiańskich i wzorowaną na nich hierarchię
Kościoła. Nie posiadamy innego niż Hierarchia niebiańska traktatu o aniołach, który wywarłby tak
wielki wpływ na rozwój angelologii. Natomiast Hierarchia kościelna, drugi z traktatów, wywarła
olbrzymi wpływ na rozumienie i kształt liturgii w Kościele bizantyńskim.
Patrz poz. 769.
944. | kard. joseph ratzinger • Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj
(Ein neues Lied für der Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Opr. graf. Robert Guzik
280 s.
ISBN 83-7006-881-2
Kard. Joseph Ratzinger zajmuje się w tej książce relacją między wiarą w Jezusa Chrystusa jako najistotniejszym elementem chrześcijaństwa a liturgią. Po ukazaniu podstaw teologii i chrystologicznej
perspektywy wszelkiej refleksji nad rzeczywistością liturgiczną omawia poszczególne jej aspekty,
poświęcając przy tym najwięcej uwagi muzyce kościelnej i znaczeniu kościoła jako domu Bożego.
Książka kończy się rozważaniem na temat pokuty oraz drogi do posługi kapłańskiej.
945. | kard. joseph ratzinger • Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać
za pluralistyczne
(Wahrheit, Werte, Macht. Prüfsteine der pluralistischen Gesellschaft)
Tłum. Grzegorz Sowinski
262
1999
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Grzegorz Gałązka
96 s.
ISBN 83-7006-889-8
Trzy rozprawy, które składają się na nową publikację prefekta Kongregacji Nauki Wiary, dotyczą
tego samego problemu: kwestii wolności. Wolność polityczna – mówi Ratzinger – jest nie do
pomyślenia bez etycznych wartości wspólnotowych, takich jak sprawiedliwość czy odpowiedzialność. Kościół musi współdziałać z sumieniem, wspomagając jego otwartość na prawdę; ale musi
także współdziałać z państwem, wystrzegając się religijnej absolutyzacji państwa, nasycać je treścią
moralną, by życie zbiorowe nie pozostało bez prawdziwych fundamentów.
946. | maximilian rudwin • Diabeł w legendzie i literaturze
(The Devil in Legend and Literature)
Tłum. Jacek Illg
Opr. graf. Lech Przybylski
360 s., ilustracje
ISBN 83-7006-873-1
Seria: Mity, Obrazy, Symbole
Odwieczna walka dobra ze złem stanowi najgłębszą istotę wszystkich religii, a także sztuki. Szatan
zawsze budził zaniepokojenie – odkąd można sięgnąć pamięcią, próbowano zmierzyć się z nieprzeniknionym mrokiem, trudnym do zanalizowania racjonalną myślą. Autor z wielką erudycją
i kompetencją śledzi dzieje i rozliczne wcielenia Księcia Ciemności utrwalone w legendach, mitach,
podaniach różnych epok, religii i kręgów kulturowych, a także sposoby przedstawiania szatana
przez największych pisarzy i poetów.
947. | william shakespeare • Burza
(The Tempest)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Northop Frye
Opr. graf. Andrzej Dudziński
148 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-891-X
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
Burza należy do ostatnich sztuk Szekspira – w przeszłości krytycy skłaniali się ku sądowi, że była
jego ostatnim dziełem, i odczytywali ją jako artystyczne pożegnanie dramaturga ze sceną, widząc
w Prosperze alter ego autora. Prospero jest jedną z najciekawszych postaci stworzonych przez Mistrza
ze Stratfordu, typem filozofa parającego się białą magią, dążącego do samodoskonalenia i próby
wyzwolenia się z ograniczeń, jakie narzuca człowiekowi jego kondycja. Jego magia jest sztuką
pozwalającą mu utrzymywać kontakt z istotami wyższego rzędu (Ariel).
948. | william shakespeare • Król Henryk V
(King Henry The Five)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Alfred Harbage
Opr. graf. Andrzej Dudziński
196 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-841-3
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
Henryk V jest kroniką dramatyczną zamykającą tzw. drugą tetralogię, na którą składają się jeszcze
Ryszard II i dwie części Henryka IV. Przedstawia podboje Henryka V we Francji, wspominane
w czasach Szekspira jako wielki triumf oręża angielskiego. W związku z tym sztuka charakteryzuje
263
1999
się rozmachem: opisuje wyprawę Anglików na kontynent, przewija się przez nią wiele postaci
o zróżnicowanym rodowodzie, zawiera więcej niż w innych sztukach Szekspira wystąpień Chóru.
Henryk V zwykle jest interpretowany dwojako. Z jednej strony uwydatnia się patriotyzm sztuki,
z drugiej zaś strony dostrzega się okrucieństwo agresywnej wojny i makiaweliczną postawę króla,
którego armia nie jest wolna od zdrajców.
949. | robert skidelsky • Świat po komunizmie
(The World After Communism. A Polemic For Our Times)
Tłum. Stefan Amsterdamski
Opr. graf. Michał Jędrczak
208 s.
ISBN 83-7006-652-9
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor analizuje formy życia politycznego i ekonomicznego w okresie wprowadzania demokracji
i gospodarki rynkowej po upadku komunizmu. Formułując pytania o sens nowego porządku,
opowiada się za odrodzonym projektem liberalnym jako regulatorem życia społecznego. Szczególną
uwagę poświęca zjawisku kolektywizmu oraz zakresowi władzy państwa i rządom prawa.
950. | stefan swieawski • Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na okł. Piotr Janowski
372 s.
ISBN 83-7006-828-6
Seria: Akademia
Książka prof. S. Swieżawskiego to pierwszy w polskiej literaturze powojennej i nieprześcigniony
w swojej klarowności wykład metafizyki św. Tomasza z Akwinu. Stanowi ona kompendium wiedzy
o jej najważniejszych pojęciowych elementach i twierdzeniach. We wstępie-rozmowie autor wyjaśnia
ewolucję swojego rozumienia tomistycznej filozofii. Wznowienie niniejsze przywraca brzmienie
oryginalnego tekstu, modyfikowanego w kolejnych wydaniach.
951. | janusz szuber • O chłopcu mieszającym powidła. Wiersze wybrane 1968–1997
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. na okł. Władysław Szulc
136 s.
ISBN 83-7006-969-X
Seria: Poezja
Wiersze Szubera, żyjącego w Sanoku, z dala od metropolii i centrów kulturalnych, miały –
dzięki prezentowanemu wyborowi – możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców i zajęcia
na mapie współczesnej polskiej poezji należnego jej miejsca. Szuber jest twórcą całkowicie
dojrzałym, dostrzegającym w otaczających go szczegółach, ale też pamiątkach i śladach po
czasie minionym – metafizyczny wymiar istnienia, ów trudny do nazwania naddatek, który
sprawia, że przedmioty, ludzie i zdarzenia zaklęte w poezji pozostają na zawsze w naszej pamięci i wyobraźni.
952. | elbieta tabakowska • O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą”
Normana Daviesa
Wstęp Norman Davies
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
248 s., ilustracje
ISBN 83-7006-814-6
264
1999
Jak tłumaczyć książkę? Adeptów sztuki translatorskiej należy uczyć przede wszystkim wrażliwości na
tekst. Polega ona na dostrzeganiu wszystkich subtelności i niuansów, które łatwo umykają podczas
zbyt pobieżnej i pospiesznej lektury, ale także wymaga wierności intencjom autora i rzetelności,
która każe sprawdzać i roztrząsać. Książka opowiada o teorii przekładu w praktyce: zajmuje się
tłumaczeniem Europy Normana Daviesa, dokonanym przez Elżbietę Tabakowską, która przybliża
czytelnikowi etapy tego trudnego zadania.
953. | karol tarnowski • Wiara i myślenie
Opr. graf. Marek Pawłowski
336 s.
ISBN 83-7006-857-X
Seria: Akademia
Tom zawiera rozprawy i eseje z filozofii i historii filozofii omawiające szeroko rozumianą problematykę religijną. W części pierwszej czytelnik znajdzie teksty dotyczące dosyć rzadko w filozofii
polskiej poruszanych zagadnień, m.in.: relacji Boga i wiary oraz ludzkiej wolności i pragnienia
zbawienia, egzystencjalnych pytań o prawdę, religijnych podstaw metafizyki. Część druga O myślicielach i książkach zawiera jeden z wątków filozoficznej genealogii autora, który przebył drogę
od Platona do współczesnych polskich filozofów.
954. | ks. józef tischner • Ksiądz na manowcach
Opr. graf. Maciej Sadowski
Fot. na okł. Wojciech Druszcz
316 s.
ISBN 83-7006-884-7
Ksiądz na manowcach to zakorzeniona w Etyce solidarności głęboka refleksja nad tożsamością kapłana
w nowej rzeczywistości społecznej. Tę nową książkę ks. Tischnera otwierają dwa obrazy biblijne:
spór Abrahama z Panem Bogiem o uratowanie Sodomy oraz prośba apostołów, aby Bóg zniszczył
miasta, które nie chcą przyjąć Dobrej Nowiny. W tych dwóch scenach – mówi ks. Tischner – kryje
się tajemnica kapłaństwa, bowiem „kapłańskim losem jest szczególne albo–albo: być oskarżycielem
albo obrońcą człowieka”.
955. | ks. józef tischner • Przekonać Pana Boga
Rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Wojciech Druszcz
200 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-913-4
Wybitny filozof, kapłan i duszpasterz mówi, jak wychowywać dzieci i jak kształtować własne sumienie.
Szuka odpowiedzi na pytania: Jak ocalić miłość w małżeństwie? Czy filozof może być księdzem?
Czy dokonywać wyborów najtrudniejszych czy najprostszych? Czy spowiedź jest przekreśleniem
wolności? Zastanawia się także, czego chrześcijanin może nauczyć się od agnostyka, jak odróżnić
naśladowanie Chrystusa od udawania Go i czy można miłością przekonać Pana Boga. Ksiądz
Tischner mówi też o podziwie, jakim darzy tych, którzy przekraczają siebie.
956. | alexis de tocqueville • Listy
Tłum. Barbara Janicka
Wybór, wstęp i opr. Irena Grudzińska-Gross
Opr. graf. Michał Jędrczak
360 s.
ISBN 83-706-853-7
265
1999
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Klasyk naszych czasów, autor znanych polskim czytelnikom Dawnego ustroju i rewolucji oraz
O demokracji w Ameryce pozostawił ogromną i różnorodną korespondencję. Z listów odczytać
można jego sądy, niepokoje, upodobania. Odsłania się w nich druga, osobista strona życia wielkiego pisarza i człowieka uczestniczącego w życiu publicznym swojej epoki.
957. | w. tomasz z akwinu • Traktat o Bogu
(Summa theologiae. De Deo uno)
Tłum. i komentarz Gabriela Kurylewicz, Zbigniew Nerczuk, Mikołaj Olszewski
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
896 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-712-3
Seria: Filozofia i Religia
Nowy, współczesny polski przekład pierwszych 26 kwestii Summy teologicznej Tomasza z Akwinu,
będących najbardziej spójną, dojrzałą i klarowną syntezą metafizyki średniowiecznej. Kolejne
kwestie Traktatu o Bogu są zapisem dróg dochodzenia do poznania tajemnicy istnienia Boga i łączą
się z zyskiwaniem większej wiedzy o Stwórcy. Stawiane są pytania o prostotę, doskonałość, dobroć,
nieskończoność, niezmienność, jedność, wiedzę, wolę, miłość, życie i wszechmoc Boga; rozważane
istotne filozoficznie zagadnienia bytu, dobra, piękna, prawdy, fałszu, teorii idei i analogii. Niniejsza
praca jest wielowarstwowym opisaniem podejmowanych przez św. Tomasza poszukiwań przyczyn
rzeczywistości, godzi z sobą ontologię, epistemologię, etykę, teorię sztuki, hermeneutykę i teologię
objawioną.
958. | jerzy turowicz • Bilet do raju
Wybór Michał Okoński
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Krzysztof Karolczyk
308 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-907-X
Wybór publicystyki Jerzego Turowicza, redaktora naczelnego „Tygodnika Powszechnego”, nestora
i największego autorytetu polskiego dziennikarstwa, a równocześnie jednego z najważniejszych
w polskim Kościele świadków kończącego się wieku. Książka obejmuje w dużej mierze teksty opublikowane po 1989 roku, mówiące m.in. o nowej ewangelizacji i o rachunku sumienia polskiego
Kościoła. Znalazły się tutaj także artykuły dokumentujące polski przełom, odnoszące się do dziedzictwa PRL-u i dekomunizacji. Osobny rozdział stanowią świadectwa rozległości zainteresowań
kulturalnych Jerzego Turowicza: recenzje książkowe i filmowe, wspomnienia o T. Kantorze czy
P. Skrzyneckim.
959. | ks. tomasz wcławski • Abba wobec Boga Ojca
Posłowie ks. Andrzej Zuberbier
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
321 s.
ISBN 83-7006-912-6
Seria: Teologia Żywa
Rok 1999 został przez Papieża ogłoszony Rokiem Boga Ojca. Z tej okazji ks. Tomasz Węcławski,
wybitny polski teolog i pisarz religijny, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, podejmuje
papieskie wezwanie do namysłu nad życiem chrześcijańskim, które ma być „wielkim pielgrzymowaniem do Domu Ojca”. Ta książka, obok wydanych wcześniej prac teologów zachodnich: Joachima
Gnilki (Jezus z Nazaretu) i René Laurentina (Nieznany Duch Święty), stanowi III część tryptyku
będącego kompetentnym wprowadzeniem do teologii Trójcy Świętej.
266
1999
960. | kard. stefan wyszyski • Droga krzyżowa. Rozważania w czasie Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla
pracowników pióra
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
36 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-843-X
Książką tą czterdzieści lat temu Społeczny Instytut Wydawniczy Znak rozpoczął swoją działalność.
Rozważania wokół stacji Drogi Krzyżowej były przeznaczone dla ludzi pióra, ale jako inspiracja
do osobistych przemyśleń mogą służyć każdemu, kto dąży do zharmonizowania własnego życia
z wiarą.
961. | Zaświaty i krainy mityczne. Leksykon
Red. Małgorzata Sacha-Piekło
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
272 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-854-5
Seria: Leksykony
Przekonanie o istnieniu światów ukrytych przed oczami człowieka, światów o radykalnie odmiennym
statusie, jest jedną z cech charakterystycznych ludzkiej wyobraźni religijnej. Leksykon, który stara
się je opisać, obejmuje zarówno hasła o charakterze ogólnym, jak i hasła szczegółowe, zapoznające
nas z zaświatami i krainami mitycznymi istniejącymi w obrębie poszczególnych tradycji religijnych
świata. Ich mit został utrwalony w przekazie ustnym lub zapisany w świętych księgach i innych
dokumentach o charakterze religijnym. Autorami leksykonu są krakowscy religioznawcy, którzy
dla Wydawnictwa Znak opracowali już trzy słowniki dotyczące religii.
962. | jacek akowski • Pół wieku pod włos, czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego”
w czasach heroicznych
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
168 s., ilustracje
ISBN 83-7006-886-3
Jacek Żakowski dokonuje swoistej rekapitulacji, ale przede wszystkim zajmująco przybliża losy
redakcji „Tygodnika Powszechnego”. Najwięcej miejsca autor poświęca okresowi najtrudniejszemu –
do roku 1989 – kiedy samo ukazywanie się niezależnego katolickiego tygodnika było rzeczywiście
działalnością pod włos i absolutnym ewenementem na obszarze pomiędzy Łabą i Władywostokiem.
Dzieje pisma i skupionego wokół niego środowiska zbiegają się wielokrotnie z kluczowymi momentami powojennej historii Polski, stają się także okazją do przytoczenia wielu ciekawych faktów
i anegdot oraz nakreślenia malowniczych portretów związanych z „Tygodnikiem” ludzi, którzy w tej
historii, a także w naszym życiu kulturalnym i umysłowym odegrali znaczące role.
2000
poz. 963–1047
2000
963. | timothy garton ash • Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat dziewięćdziesiątych
(History of the Present. Essays, Sketches and Despatches from Europe in the 1990s)
Tłum. Jadwiga Piątkowska
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
Fot. autora na 4 s. okł. Caroline Forbes
536 s.
ISBN 83-7006-892-8
Swą kalejdoskopową opowieść o Europie Środka w dekadzie rozpoczynającej się „jesienią ludów”
w 1989 r. Timothy Garton Ash rozwija, zmieniając perspektywy i kąty widzenia, od szerokiej historycznej panoramy oglądanej niejako z lotu ptaka po reportażową migawkę. Autor – najwierniejszy
i najbardziej przenikliwy spośród zachodnich obserwatorów środkowoeuropejskich przemian, podróżnik po wszystkich opisywanych krajach, a zwłaszcza po Polsce – dysponuje wiedzą z pierwszej
ręki, wzbogaconą rzadką umiejętnością obserwacji znaczącego szczegółu, budowania syntezy oraz
dużej miary talentem literackim.
964. | andrzej basista • Architektura. Dlaczego jest, jaka jest
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
Fot. zamieszczone w książce pochodzą od autora
152 s., fotografie
ISBN 83-7006-625-9
Seria: Krótko i Węzłowato
Autor – wykładowca krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych i Politechniki – tym razem „krótko
i węzłowato” odpowiada na zasadnicze pytania: Co sprawia, że budynek nam się podoba? Czy
istnieją kryteria pozwalające odróżnić zwyczajną budowlę od architektonicznego dzieła? Dzięki
tej książce czytelnik ma możliwość poznania zasad, którymi rządzi się sztuka wznoszenia pięknych
budynków, by następnie wyruszyć na przechadzkę i samodzielnie odkrywać tajemnice architektury.
Książkę ilustruje niemal 200 fotografii, a także uzupełniają ją tablice omawiające najważniejsze
zagadnienia z historii architektury.
965. | witold bobiski • Historia ludzi. I klasa gimnazjum. Od czasów najdawniejszych do pierwszych
odkryć geograficznych
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
336 s., ilustracje
ISBN 83-7006-753-0
Seria: Znak dla Szkoły
Nagroda Edukacja XXI
Wyróżnienie przyznane przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w konkursie na najpiękniejszą książkę roku 2000
Historia ludzi to wyjątkowa propozycja na rynku podręczników do historii dla pierwszej klasy gimnazjum. Jej motywem przewodnim jest opowieść o życiu dawnych społeczności – od pierwszych
cywilizacji do końca XVI wieku. Zgodnie z założeniami reformy edukacji, książka kładzie nacisk
na rozumienie procesów historycznych, a nie encyklopedyczną wiedzę. Podział na podstawową
i rozszerzoną narrację historyczną umożliwia nauczycielowi wygodną i łatwą pracę bez względu
na ilość jednostek lekcyjnych. Podręcznik zaopatrzono w liczne, starannie dobrane ilustracje oraz
bogaty wybór tekstów i materiałów źródłowych.
966. | ks. adam boniecki (Opr.) • Kalendarium życia Karola Wojtyły
Bibliografia prac Karola Wojtyły Zofia Skwarnicka
Indeksy Urszula Perkowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
269
2000
Fot. na okł. Adam Bujak
Wyd. 2 poprawione i uzupełnione, 744 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-834-0
Patrz poz. 240.
967. | paweł bukowiec, michał kuziak • 150 tematów maturalnych. Motywy, wątki, problemy
Opr. graf. Jadwiga Burek
276 s.
ISBN 83-7006-900-2
Seria: Znak dla Szkoły
Tradycyjne podręczniki do języka polskiego dla szkół średnich mają układ chronologiczny, są mniej
lub bardziej szczegółową historią piśmiennictwa. Tymczasem literatura to także wiecznie aktualne
treści, powracające motywy i wątki – właśnie one stanowią podstawę maturalnych zadań. Stąd
też pomysł wydania 150 tematów maturalnych w formie leksykonu – przeznaczonego dla uczniów
szkół średnich, którzy chcą uporządkować wiedzę przed maturą, oraz dla nauczycieli szukających
inspiracji do tematów zadań domowych i klasowych.
968. | s. małgorzata chmielewska • Nie ma rzeczy niemożliwych. Rekolekcje wielkopostne
wygłoszone w kościele oo. Dominikanów w Krakowie w kwietniu 2000
Opr. graf. Janusz Wysocki
48 s.
ISBN 83-7006-936-3
Trzydniowe rekolekcje siostry Małgorzaty koncentrują się wokół trzech zasadniczych problemów:
nawrócenia, posługiwania innym i życia we wspólnocie, a więc dotyczą podstawowych zadań, jakie
stoją przed każdym chrześcijaninem. Autorka przekazuje te niezwykle ważne treści z maksymalną
prostotą, odwołując się wielokrotnie do swego bogatego doświadczenia w pracy z ubogimi, chorymi,
bezdomnymi. Na kartach tej książeczki znajdziemy także przykłady postaw Janki Ochojskiej oraz
Jurka Owsiaka – przykłady gotowości do pomocy potrzebującym – oraz… wezwanie do włączenia
się w krąg „ludzi dobrej woli”.
969. | juan eduardo cirlot • Słownik symboli
(Diccionario de símbolos)
Tłum. Ireneusz Kania
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
512 s., tw. opr., obwoluta, ilustracje
ISBN 83-7006-893-6
Jeden z najsłynniejszych, najbardziej cenionych słowników symboli, jaki kiedykolwiek trafił do
rąk czytelników. Jego pierwszy polski przekład, oparty na ostatecznej wersji najważniejszego dzieła
Juana Eduarda Cirlota, poety, badacza i krytyka sztuki, wydany został w atrakcyjnej szacie graficznej i opatrzony licznymi rysunkami, reprodukcjami i fotografiami. Opisy haseł noszą autorskie
piętno praktyka, dla którego mowa symboli nie była martwym językiem. Innymi zaletami not
są ich zwięzłość i oryginalność. Cirlot porządkuje wyobrażenia symbolu i próbuje odkryć jego
dominujące znaczenie.
970. | daniel cohen • Bogactwo świata, ubóstwo narodów
(Richesse du monde, pauvrétés des nations)
Tłum. Zofia Wolińska
Opr. graf. Michał Jędrczak
124 s.
ISBN 83-7006-972-X
270
2000
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Kolejna książka (po wydanych w przekładzie polskim w 1998 roku Kłopotach dobrobytu) profesora
ekonomii Université Paris-I i École Normale Supérieure. W Bogactwie świata i ubóstwie narodów
autor poszukuje przyczyn gwałtownego tempa bogacenia się niektórych regionów świata, a ubożenia innych. Sytuację tę określa mianem nowej rewolucji przemysłowej, przedstawia jej zasięg
i konsekwencje w różnych sferach życia społecznego. Problemy nierówności: bogactwa i ubóstwa,
są tu przedmiotem odkrywczej analizy.
971. | krystyna czerni • Rezerwat sztuki. Tropami artystów polskich XX wieku
Opr. graf. Robert Guzik
Na okł. Łukasz Korolkiewicz, Pogranicze, 1996
Fot. autorki na 4 s. okł. Danuta Węgiel
344 s., ilustracje
ISBN 83-7006-986-X
Tytuł Krakowskiej Książki Miesiąca w maju 2000 roku
Portrety najciekawszych polskich artystów XX wieku, m.in. Czapskiego, Wróblewskiego, Kantora, Nowosielskiego, Szapocznikow, Lebensteina, autorstwa cenionego krytyka i historyka sztuki.
Znakomite, lekkie pióro i odwaga w wyrażaniu własnych opinii w połączeniu z osobistym, często
bardzo emocjonalnym stosunkiem autorki do opisywanych artystów sprawiają, że książkę czyta się
jednym tchem. Zbiór, wzbogacony o kolorowe reprodukcje dzieł, może też służyć za przewodnik
po współczesnej sztuce polskiej.
972. | robert a. dahl • O demokracji
(On Democracy)
Tłum. Marcin Król
Opr. graf. Michał Jędrczak
200 s.
ISBN 83-7006-994-0
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
To kolejna już, wydana w serii: Demokracja: Filozofia i Praktyka, książka emerytowanego profesora
uniwersytetu w Yale, wnikliwego badacza demokratycznej formy rządów, jej historii i wpływu na
społeczeństwo. O demokracji – tym razem jako analiza dylematów współczesnej demokracji – stanowi
zwięzły przewodnik, dający jasne odpowiedzi na trudne pytania: Co to jest polityczna równość?
Jaką funkcję pełnią demokratyczne instytucje? Co sprzyja rozwojowi demokracji, a co ją ogranicza?
Jak działają procesy integracji w krajach wieloetnicznych i wielokulturowych?
973. | norman davies • Myśli wyszukane
Wybór Elżbieta Tabakowska, Janina Ozga
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
120 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-997-5
Seria: Myśli Wyszukane
„Każdy, kto odwiedza Polskę, powinien spróbować mówić po polsku. W końcu nie jest to aż takie
trudne. W istocie wymowa jest niezwykle regularna. Jedyne, czego potrzebujesz, to rozszczepione
podniebienie, gumowe szczęki, zęby ze stali, rozwidlony język, duże przerwy między zębami, aby
uwalniać nadmiar śliny, oraz dwadzieścia lat praktyki. Wtedy jesteś już przygotowany do wymawiania »Kopiec Kościuszki« bez parasola”. Na książkę składają się najbardziej błyskotliwe, zabawne
i frapujące cytaty wybrane z pism i wypowiedzi Normana Daviesa.
271
2000
974. | emily dickinson • Wiersze wybrane
Wybór i tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
288 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-804-9
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
„Nie wiem, jak można żyć, nie mając pod ręką tych wierszy. A kiedy je czytam, zastanawiam
się, po co miałabym czytać cokolwiek innego” (Kinga Dunin). Emily Dickinson – jedna
z najwybitniejszych poetek amerykańskich i najbardziej zagadkowych osobowości – niemal
nigdy nie opuszczała rodzinnego domu, żyjąc i tworząc w izolacji. Ogromna większość
z ponad 1700 jej wierszy przetrwała zamknięta w kufrze, dopiero po śmierci poetki ujawniając jej niezwykły talent i nowatorstwo. W tych lirykach rzeczywistość, ujęta w formę
zwięzłego paradoksu, objawia się jako pełna sprzeczności – zaakceptowanych, a więc
i przezwyciężonych.
975. | Do Itaki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela. Metody, konspekty, ścieżki międzyprzedmiotowe,
materiały dydaktyczne
Opr. graf. Daniel Malak
264 s.
ISBN 83-7006-764-6
Seria: Znak dla Szkoły
Poradnik metodyczny dla nauczyciela to książka, którą powinni mieć nie tylko poloniści pracujący
z programem i podręcznikami Do Itaki, ale wszyscy uczący. Poradnik… zawiera przegląd i wyczerpujące omówienie najważniejszych metod aktywnych stosowanych w nauczaniu języka polskiego.
W książce znaleźć też można zestaw kontekstów interpretacyjnych do podręczników Do Itaki oraz
plan ścieżek międzyprzedmiotowych realizowanych w tym programie i podręcznikach. Poradnik…
to prosty sposób na atrakcyjną lekcję.
976. | apostolos doxiadis • Zabójcza hipoteza
(Uncel Petros and Goldbach’s Conjecture)
Tłum. Rafał Śmietana
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Światosław Lenartowicz
152 s.
ISBN 83-7006-989-4
Niezwykle wciągająca powieść detektywistyczna o obsesyjnym poszukiwaniu prawdy. Młody człowiek, fascynat nauk ścisłych, nawiązuje przyjaźń ze swoim wujem Petrosem, geniuszem matematyki.
Namawia go do podjęcia przerwanych w niejasnych okolicznościach badań nad hipotezą Goldbacha.
Chodzi o udowodnienie twierdzenia, iż każda liczba parzysta jest sumą dwóch liczb pierwszych. To
pozornie proste założenie – w rzeczywistości zaś jeden z największych, nierozwiązanych problemów
matematycznych. Angielski wydawca ufundował nagrodę w wysokości miliona funtów dla tego,
kto zdoła dowieść prawdziwości hipotezy.
977. | moses i. finley • Polityka w świecie starożytnym
(Politics in the Ancient World)
Tłum. Dorota Kozińska
Opr. graf. Michał Jędrczak
184 s.
ISBN 83-7006-638-0
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
272
2000
Polityka w świecie starożytnym to poszukiwanie historycznych analogii i rozwiązań współczesnych
dylematów polityki. Autor odnajduje owe analogie w starożytnej Grecji i Rzymie, szczególną uwagę zwracając na ideologiczne podłoże polityki, rolę prawa, sposób sprawowania władzy, warunki
społecznej stabilności.
978. | jean-paul fitoussi, pierre rosanvallon • Czas nowych nierówności
(Le nouvel âge des inégalités)
Tłum. Stefan Amsterdamski
Opr. graf. Michał Jędrczak
200 s.
ISBN 83-7006-956-8
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autorzy – szukając korzeni nowych form nierówności – analizują kryzys państwa opiekuńczego,
wpływ globalizacji ekonomicznej na instytucje społeczne i na kryzys pracy. Wskazują na osłabienie więzi między klasą polityczną a społeczeństwem, na zakłócenia tożsamości indywidualnej
i zbiorowej.
979. | anne frank • Dziennik
(Anne Frank „Het Achterhuis”)
Zestawione przez Otto Franka i Mirjam Pressler
Tłum. Alicja Dehue-Oczko
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
316 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-647-X
Osobliwy dziennik żydowskiej dziewczynki, prowadzony w czasie II wojny światowej w formie
listów do nieistniejącej przyjaciółki Kitty. Zapiski trzynastoletniej Anne dają obraz ponad dwóch
lat życia ukrywającej się w centrum Amsterdamu rodziny Frank i ich znajomych: egzystencja
w zamknięciu staje się mieszaniną konfliktów międzyludzkich i strachu przed zdemaskowaniem.
Ostatnia notatka pochodzi z 1 VIII 1944 roku – sporządzona na trzy dni przed aresztowaniem
i wywiezieniem do obozu koncentracyjnego. To poruszająca, niezwykle poczytna, najczęściej tłumaczona na obce języki holenderska książka.
980. | tadeusz garsztka, zuzanna grabowska, gabriela olszowska • Do Itaki. Z Panem Cogito.
Kształcenie literacko-kulturowe. Podręcznik dla ucznia. II klasa gimnazjum
Opr. graf. i fot. na okł. Lesław Sławiński / Photo Design
304 s., ilustracje
ISBN 83-7006-645-3
Seria: Znak dla Szkoły
Pan Cogito – liryczny bohater wierszy Zbigniewa Herberta – został tym razem wybrany na przewodnika gimnazjalistów podczas kolejnej wyprawy „do Itaki”. Autorzy podręcznika zaplanowali go
tak, aby nauczyć młodzież wartościowania i rozróżniania dobra od zła, mądrości od głupoty i piękna
od brzydoty. Rozbudowane ćwiczenia mają także pomóc uczniom w samodzielnym obcowaniu
z tekstem i obrazem. Z Panem Cogito to książka, dzięki której młodzi ludzie przeżyją wspaniałą
przygodę z filozofią i sztuką, poznają arcydzieła literatury i malarstwa.
981. | jan gawroski • Drogi prowadzą do Rzymu. Wspomnienia i refleksje
Wstęp Zygmunt Kubiak
Opr. graf. Robert Guzik
320 s., fotografie
ISBN 83-7006-803-0
273
2000
Niezwykły przewodnik po Rzymie zarówno antycznym, jak i współczesnym. Niespieszna wędrówka ulicami Wiecznego Miasta jest dla autora – dyplomaty i literata, który niemal połowę
życia spędził we Włoszech – zaledwie pretekstem do fascynującej opowieści. Refleksje na temat
kultury śródziemnomorskiej splatają się tu z zabawnymi, a nieraz i zaskakującymi spostrzeżeniami dotyczącymi mentalności Słowian i południowców. Właśnie talent narracyjny połączony
z celnością obserwacji i głębią przemyśleń stanowi o sile tej książki. Dziś już mało kto potrafi
tak opowiadać…
982. | ludmiła grygiel • Zawierzyć Bożemu Miłosierdziu. Mistyka siostry Faustyny
Opr. graf. Robert Guzik
372 s.
ISBN 83-7006-995-9
Poszerzone wydanie jednej z najpoważniejszych książek na temat duchowości i posłannictwa
kanonizowanej w 2000 roku siostry Faustyny Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. „Przed
wejściem na plac Świętego Piotra i do sanktuarium w Łagiewnikach na kanonizację siostry
Faustyny dostajemy nową książkę Ludmiły Grygielowej. Z pierwszą poszliśmy na beatyfikację
siostry Faustyny, z drugiej uczyliśmy się czytać jej Dzienniczek. A z trzecią, tą właśnie, pójdziemy
po kanonizacji w Kościół i w świat na służbę Miłosierdzia Bożego. Jesteśmy posłani!” (kardynał
Franciszek Macharski).
983. | romano guardini • O istocie chrześcijaństwa
(Das Wesen des Christentums; Die mansliche Wirklichkeit des Herrn)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp abp Alfons Nossol
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
204 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-760-3
Seria: Teologia Żywa
Książka to w istocie dwie prace Guardiniego, podejmujące dwa centralne tematy refleksji
chrześcijańskiej: pytanie o samą istotę naszej religii oraz próbę ukazania postaci żywego Jezusa,
w Jego ludzkiej rzeczywistości. Racja połączenia tych dwóch prac jest prosta: chrześcijaństwo
to Chrystus. Dlatego uzupełnieniem odpowiedzi na pytanie o rdzeń chrześcijaństwa musi być
choćby szkic bosko-ludzkiego portretu jego Założyciela. Czy obok teologii psychologia ma
coś do powiedzenia na temat osoby Zbawiciela? Wnikliwa odpowiedź zajmuje drugą część
niniejszej publikacji.
984. | ks. michał heller • Rekolekcje
Opr. graf. Jolanta Olszowska
64 s.
ISBN 83-7006-963-0
Zapis rekolekcji wygłoszonych dla środowiska „Znak” przez ks. Michała Hellera, członka Papieskiej
Akademii Nauk. Ksiądz Heller, autor licznych książek dotyczących kosmologii, filozofii i historii
nauki, tym razem proponuje trzydniowe rozważania rekolekcyjne. W krótkich podrozdziałach,
bogato ilustrowanych cytatami z Pisma Świętego, dzieli się spostrzeżeniami na temat historii
i sztuki, natury dobra i problemu winy. Przede wszystkim jednak stawia pytanie, do którego, jak
pisze, ludzie stanowczo za rzadko wracają myślami, choć prawie nieustannie jest ono obecne w ich
świadomości: jak żyć?
274
2000
985. | roman ingarden • Szkice z filozofii literatury
Wstęp Władysław Stróżewski
Opr. graf. Marek Pawłowski
204 s.
ISBN 83-7006-802-2
Seria: Akademia
Znakomita synteza, stanowiąca wzorcowy przykład „autopopularyzacji”. Studenci zajmujący się
teorią literatury, nauczyciele i uczniowie liceów humanistycznych mogą posługiwać się tą książką –
wznowioną po raz pierwszy od 1947 roku, czyli daty jej pierwszego wydania! – jako swoistą summą
przemyśleń Ingardena na temat dzieła literackiego. Jak podsumował całość w Słowie wstępnym
Władysław Stróżewski: „Udało się autorowi zawrzeć w owych szkicach to, co najbardziej w jego
teorii dzieła istotne, i przedstawić to w sposób przejrzysty i prosty”.
986. | jan xxiii • Dziennik duszy
(Il Giornale dell’Anima e altri scritti di pietà)
Tłum. Józefa Ledóchowska SJK
Opr. graf. Jadwiga Mączka
Wyd. 3, 496 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-958-4
Książkę wznowiono na uroczystość beatyfikacyjną inicjatora II Soboru Watykańskiego, autora
encyklik Mater et Magistra, Pacem in terris. Uroczystość ta miała miejsce w Rzymie 3 września
2000 roku.
Patrz poz. 52, 75.
987. | wacław i lesław janiccy • Dziennik podróży z Kantorem 14 listopada 1979–8 grudnia 1990
Red. Łukasz Drewniak
Opr. graf. i łamanie Agnieszka Bartkowicz, Piotr Kułas
360 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-836-7
Książka wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w konkursie na najpiękniejszą
książkę roku 2000. Dopiero dziesięć lat po śmierci Tadeusza Kantora bracia Janiccy – wybitni aktorzy Cricot 2 – publikują swoje zeszyty, gdzie notowali, jak wyglądał dzień po dniu cricotowski
„tryb życia w dyscyplinie dyktowanej i zdeterminowanej pracą twórczą” (z listu Kantora do aktorów). Autorzy odsłaniają sposób wykorzystywania przez Kantora prywatnego życia aktorów jako
tworzywa postaci jego teatru. Dziennik… stanowi też interesujący przyczynek do psychologicznego
portretu wybitnego reżysera. Podróż, rozpoczętą wyjazdem z Florencji w 1979 roku, kończy śmierć
założyciela Cricot 2 w Krakowie 8 grudnia 1990 roku.
988. | brat johanan • Chrześcijanie i antysemityzm. Między bolesną przeszłością a nadzieją jutra
(Juifs et chrétiens d’hier à demain)
Tłum. Maria Tarnowska
Wstęp ks. Michał Czajkowski
Posłowie abp Henryk Muszyński
Opr. graf. Jadwiga Mączka
168 s.
ISBN 83-7006-728-X
Brat Johanan – Francuz, ksiądz katolicki, członek zakonu małych braci Jezusa – od ponad 40 lat
mieszka w Izraelu. Jego książka Chrześcijanie i antysemityzm, pełna żaru i namiętności, stanowi
osobistą próbę bilansu dwóch tysięcy lat kontaktów Kościoła i Synagogi – bardzo ważny jest wymiar
pokutny tej publikacji. Osobna jej część to rozważania teologiczne, np. co w praktyce znaczy, że
275
2000
żyd jest dla chrześcijanina „starszym bratem w wierze”? „Oby ta książeczka – napisał we wstępie
ks. Michał Czajkowski – otwarła nasze głowy i serca na przedziwne misterium ludu na zawsze
przez Boga wybranego”.
989. | tomasz jurasz • Karoca
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
104 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-555-4
Seria: Proza
III nagroda w drugiej edycji konkursu prozatorskiego Wydawnictwa Znak
Powieść osadzona w mrocznych realiach XVII-wiecznej Polski. Anna Alojza, wdowa po hetmanie
Chodkiewiczu, ucieka wraz ze swoim dworem z kresowego, ogarniętego wojną Ostrogu. Bohaterka jest ucieleśnieniem wszystkich obsesji swej epoki; spędzając czas na modlitwach i postach,
ukrywa przed światem swą okrutną i pełną namiętności osobowość. Tajemnice jej natury zdaje się
przenikać woźnica, ocalony przez Annę z kazamatów, przypadkowy powiernik dziewicy – wdowy.
Zarówno opisy rozterek Anny, jak i pełnego okrucieństwa i przemocy ówczesnego świata czyta się
z ogromnym zainteresowaniem.
990. | dariusz karłowicz • Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna – pytanie
o dowodową wartość męczeństwa
Opr. graf. Marek Pawłowski
320 s.
ISBN 83-7006-829-4
Seria: Akademia
Temat tej książki stanowi męczeństwo pojęte jako kategoria filozoficzna. Główne pytanie dotyczy
wartości dowodowej chrześcijańskiego świadectwa śmierci. Jest to nie tylko zagadnienie o podstawowym znaczeniu dla zrozumienia gwałtownej ekspansji Kościoła starożytnego, ale także kluczowy
problem filozofii chrześcijańskiej. Koncepcja świadectwa śmierci, ukształtowana na przełomie
II i III wieku, do dziś wzbudza żywe zainteresowanie teologów. Dawanie świadectwa jest bowiem
rdzeniem chrześcijańskiej idei doskonałości – podstawowym wyzwaniem i powołaniem uczniów
Chrystusa.
991. | marek karwala • Polska poezja XX wieku. Klucze do interpretacji, czyli jak ugryźć czwarty temat
maturalny. Cz. 2
Opr. graf. Beata Sławińska, Lesław Sławiński / Photo Design
212 s.
ISBN 83-7006-983-5
Seria: Znak dla Szkoły
Druga część Kluczy do interpretacji przynosi propozycje analiz i interpretacji utworów kolejnych
ośmiu poetów polskich różnych pokoleń – znajdziemy tu wiersze zarówno Czesława Miłosza, jak
i Marcina Świetlickiego. Głównym celem tej książki nie jest jednak wpojenie młodemu czytelnikowi tego, „co poeta chciał powiedzieć”, lecz pomoc w nauce trudnej sztuki obcowania z tekstem
poetyckim – stąd pomysł umieszczenia komentarzy i uogólnień dopiero na końcu poszczególnych
rozdziałów z analizami utworów. Wręczając klucze, autor zachęca jednak do samodzielnego otwarcia
bram świata liryki.
Patrz poz. 911.
276
2000
992. | krzysztof kielowski • Duże zwierzę
Wstęp i komentarze Jerzy Stuhr
Scenariusz na podstawie opowiadania Kazimierza Orłosia, Wielbłąd
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Krzysztof Wellman
Rys. na okł. Katarzyna Uczarczyk
Fot. Krzysztof Wellman
Rysunki Paweł Edelman
108 s., fotografie, rysunki
ISBN 83-7006-966-5
Miał to być pierwszy film fabularny Krzysztofa Kieślowskiego – niestety, wskutek interwencji
ówczesnych władz nie został zrealizowany. Scenariusz z 1973 roku odnalazł Janusz Morgenstern
25 lat później w Wiesbaden. Opowiadający o nietolerancji, utrzymany w konwencji przypowieści
film byłby ważnym ogniwem w artystycznym dorobku twórcy. W książce znajduje się scenariusz
Kieślowskiego z dodatkiem zabawnych, czasem lirycznych komentarzy reżysera filmu i odtwórcy
głównej roli, Jerzego Stuhra. Wydanie wzbogacają fotosy, unaoczniające wagę kreacji aktorskiej
stworzonej przez wielbłąda Rubio.
993. | leszek kołakowski • Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria trzecia i ostatnia
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. autora na 1 i 4 s. okł. Anna Brzywczy
104 s.
ISBN 83-7006-720-4
Ostatnia seria cieszących się olbrzymią popularnością mini-wykładów profesora Leszka Kołakowskiego. Na książkę składają się wykłady drukowane co tydzień w „Gazecie Wyborczej”, do których
autor dodał dwa teksty: Demokracja jest przeciwna naturze i Moje wróżby w sprawie przyszłości
religii i filozofii. Wśród rozważanych maxi-spraw znajdzie się tym razem m.in. stwierdzenie, iż istnienie długów dowodzi naszego optymistycznego spojrzenia na świat, omówienie trzech kategorii
wybaczenia, odpowiedzi na pytania: czy pasja rekordów świadczy o nadziei nieskończoności i czy
posiadamy samych siebie?
Patrz poz. 745, 913.
994. | leszek kołakowski • Myśli wyszukane
Wybór Andrzej Pawelec
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
120 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-977-0
Seria: Myśli Wyszukane
Wybór uwag, spostrzeżeń i refleksji Leszka Kołakowskiego, pogrupowanych w kilku kręgach tematycznych: O rzeczach boskich, O rzeczach ludzkich, O myśleniu, O historii, O sobie. Celność sformułowań,
dowcip, przenikliwość osądów to zalety, w jakie ubrane zostały myśli o Bogu i szatanie, człowieku,
czasie, śmierci, totalitaryzmach czy wolności. Kołakowski-filozof nie stroni również od wyznań nader
osobistych: „Nie lubię słów «filozofia» i «filozoficzny», bo obawiam się, że ktoś mógłby mnie spytać,
co to jest, a ja nie potrafiłbym odpowiedzieć. Ale oczywiście używam ich czasami”…
995. | Kościół krakowski w Tysiącleciu
Praca zbiorowa
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na okł. krypta św. Leonarda, fot. Stanisław Markowski
Fot. wewnątrz książki Janusz Figiel
277
2000
496 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-968-1
Zbiór szkiców pióra wybitnych krakowskich historyków i historyków Kościoła – niemający jednak
formy całościowego i wyczerpującego wykładu dziejów diecezji krakowskiej. Autorom zależało raczej na wydobyciu najważniejszych wydarzeń oraz prezentacji osobowości. To opowieść o Kościele
krakowskim, a więc nie tylko o krakowskich biskupach i najbliższym gronie współpracowników,
lecz także o parafiach tej swego czasu jednej z największych diecezji w Europie. Stroniąc od akademickiego wykładu, książka ta chce prowadzić czytelnika do zamyślenia nad historią własnego
Kościoła.
996. | Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej
Red. Krzysztof Krasuski
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
296 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-973-8
Seria: Znak dla Szkoły
Prawie każdy potrafi powiedzieć coś o Panu Tadeuszu. Kto jednak zna miejsce np. Zimnych krajów
Świetlickiego w literaturze polskiej? Leksykon omawia 200 utworów polskiej literatury współczesnej
opublikowanych od 1918 roku do późnych lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Każde hasło zawiera
informację o autorze oraz omówienie problematyki i treści dzieła. Książkę zamyka krótki słownik
haseł teoretycznoliterackich, znakomicie pomagający w interpretacji utworów. Leksykon… jest
cenną pomocą zarówno dla maturzystów, jak i studentów oraz osób zainteresowanych najnowszą
literaturą polską.
997. | paweł marcinkiewicz • Tivoli
Opr. graf. Wojciech Kołyszko
Fot. autora na 4 s. okł. Elżbieta Lempp
76 s.
ISBN 83-7006-951-7
Seria: Poezja
Od czasu debiutu – sytuującego młodego autora w tzw. trzecim obiegu – Marcinkiewicz przebył
długą drogę i dziś można go uznać za jednego z najciekawszych poetów swego pokolenia – wiersze
z Tivoli potwierdzają trafność dokonanych przezeń wyborów. Jest on niezwykle uważnym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości, czy będzie to przygnębiający pejzaż betonowych blokowisk
oglądanych z okna autobusu, altanki na działkach udzielające schronienia kochankom, tandetne
warzywniaki i piwiarnie czy wnętrza banalnych mieszkań, w których unosi się „słodki zapach
dzieciństwa”.
998. | andré marion, anne-laure courage • Całun turyński. Nowe odkrycia nauki
(Nouvelles découvertes sur le suaire de Turin)
Tłum. Piotr Murzański
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
244 s., fotografie, schematy, wykresy
ISBN 83-7006-934-7
Czy całun turyński jest autentyczny? Odbity obraz, zgodny z zachowanymi opisami śmierci Jezusa,
właściwości tkaniny, analiza śladów krwi zdają się to potwierdzać. Podważyła tę interpretację jedynie datacja metodą węgla 14C, lecz warunki jej przeprowadzenia są kwestionowane. Po niezwykle
obiektywnej prezentacji historii całunu oraz aktualnego stanu badań nad nim André Marion
i Anne-Laure Courage przedstawiają własne odkrycia: ślady łacińskich i greckich liter, znajdujące
się wokół widocznej na tkaninie twarzy człowieka. Dociekania badaczy stawiają w nowym świetle
kwestię autentyczności całunu.
278
2000
999. | czesław miłosz • Człowiek wśród skorpionów. Studium o Stanisławie Brzozowskim
Przypisy i bibliografia Andrzej Franaszek
Nota wydawnicza Andrzej Franaszek, Jerzy Illg
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
228 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-955-X
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Jedna z prac, które po II wojnie światowej zapoczątkowały powrót do zainteresowania twórczością Stanisława Brzozowskiego. Miłosz śledzi recepcję myśli autora Płomieni, wnikliwie omawia
jego filozofię oraz fundamentalną dyskusję z romantyzmem i polską mentalnością zbiorową, daje
własną ocenę osobowości twórczej młodopolskiego krytyka. Noblista porusza także kwestię głośnej „sprawy Brzozowskiego”: opowiadając się po stronie autora Legendy Młodej Polski, odrzuca
oskarżenia o współpracę pisarza z carską Ochraną. W Brzozowskim widzi jeszcze jedną ofiarę
„polskiego piekła”.
1000. | czesław miłosz • To
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
104 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-577-5
Nominacja do nagrody Nike 2001
To – pierwszy po sześciu latach nowy tom wierszy Miłosza – jest wydarzeniem o znaczeniu szczególnym. Zarówno artystycznym wymiarem, jak i niezwykle osobistym tonem wznosi się ta liryka
na rzadko spotykane wyżyny. Jednocześnie zaś, poprzez kolejne próby dotknięcia, nazwania
i egzorcyzmowania zła świata, poeta prowadzi czytelnika, w „mroczną dolinę”, w pobliże śmierci.
Miłosz jest jednak przewodnikiem pewnym i dlatego – mimo wszystko – kończąc tę niezwykłą
lekturę, ma się poczucie, że „To”: ciemność, okrucieństwo i cierpienie, pokonane zostało przez
coraz bliższe „Jasności promieniste”.
1001. | czesław miłosz • Wypisy z ksiąg użytecznych
Bibliografia Kamil Kasperek
Nota wydawnicza Jerzy Illg
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
Wyd. 2, 348 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-961-4
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Patrz poz. 509.
1002. | czesław miłosz • Ziemia Ulro
Przypisy i bibliografia Andrzej Franaszek
Nota wydawcy Artur Czesak, Andrzej Franaszek, Kamil Kasperek
Indeks osób Artur Czesak
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
Wyd. 2, 360 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-835-9
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Patrz poz. 510.
279
2000
1003. | john henry newman • Kazania uniwersyteckie. Piętnaście kazań wygłoszonych przed Uniwersytetem
Oksfordzkim między 1826 a 1843 rokiem
(Fifteen Sermons Preached Before the University of Oxford Between A.D. 1826 and 1843)
Tłum. Piotr Kostyło
Wstęp Paweł Kłoczowski
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
232 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-7006-748-4
Seria: Filozofia i Religia
Są w świecie przyrody zjawiska, które zmieniają cały krajobraz fizyczny. Newman był takim
„zjawiskiem” w świecie religii, zmienił nie tylko krajobraz anglikanizmu, lecz także rzymskiego
katolicyzmu. W roku 1871 ukazało się trzecie, pełne wydanie Kazań uniwersyteckich – na tej właśnie podstawie tłumaczenie polskie sporządził Piotr Kostyło. Kazania… dotykają tematów dla
Newmana najważniejszych. Pojawiają się tu kluczowe pojęcia, takie jak sumienie, logika wiary,
doktryna chrześcijańska. Można ten tom traktować jako najlepsze wprowadzenie w teologię i filozofię wielkiego nowatora myśli religijnej.
1004. | janusz nowak • Antologia maturzysty, czyli cytaty na każdy temat
Opr. graf. Marzena Pigoń
240 s.
ISBN 83-7006-807-3
Seria: Znak dla Szkoły
Antologia maturzysty… to najlepszy i najszybszy sposób odnalezienia stosownych cytatów na każdy
interesujący temat, a także doskonała pomoc przy pisaniu wszelkiego rodzaju wypracowań. Dzięki
Antologii… powtórka do matury może być naprawdę łatwa i skuteczna. Książka zawiera prawie
700 cytatów z arcydzieł literatury polskiej i światowej przeplatanych zwięzłym komentarzem autora. Tematyczny układ fragmentów pozwala łatwo odszukać ważne treści i dobrze je zrozumieć.
A przecież nie tylko maturzyści miewają problemy z przypomnieniem sobie, z jakiego utworu
pochodzi dany cytat…
1005. | jan nowak-jezioraski • Kurier z Warszawy
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. autora na 1 s. okł. Stanisław Markowski
Wyd. 4, poprawione i uzupełnione, 528 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-947-9
Patrz poz. 349, 457, 762.
1006. | jan nowak-jezioraski • Wojna w eterze
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. z archiwum autora
712 s., tw. opr., rysunki, fotografie
ISBN 83-7006-665-8
Wojna w eterze i Polska z oddali, wspomnienia z lat 1948–1976 wieloletniego kierownika Sekcji
Polskiej Radia Wolna Europa, zebrane zostały po raz pierwszy w jednym tomie – ich pierwsze
londyńskie wydania trafiły na listy bestsellerów. Jak stwierdza Jeziorański we wstępie do tomu
drugiego: „Pisząc pamiętnik, odtwarzałem fakty, daty, szczegóły na podstawie tekstów audycji,
opracowań analitycznych sytuacji w kraju, dokumentów i relacji świadków”. Całość, bogata
w materiał historyczny, pisana z dużym talentem, pozostaje przede wszystkim osobistym obrazem
„świata emigranta wpatrzonego w Polskę z oddali”.
Patrz poz. 396, 423.
280
2000
1007. | janina ochojska • Niebo to inni. Z Janiną Ochojską rozmawia Wojciech Bonowicz
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Michał Okoński
Fot. na 4 s. okł. Jerzy Gumowski / Agencja Gazeta
304 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-809-X
Po raz pierwszy Janka Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, zdecydowała się obszerniej
opowiedzieć o swoim życiu: o dzieciństwie spędzonym w szpitalach i sanatoriach, wieloletniej
walce z własną niepełnosprawnością, o przyjaźniach, dzięki którym w walce tej odnosiła kolejne
zwycięstwa, wreszcie – o swojej wierze i decyzji poświęcenia życia innym. Powstał portret osoby
pełnej energii i dojrzałego optymizmu, niepoddającej się przeciwnościom i zachowującej ufność
w dobroć człowieka. Tytuł książki, parafrazujący znaną formułę Sartre’a: „Piekło to inni”, najpełniej
wyraża to trudne zaufanie.
1008. | wojciech piciak • Inne twarze pojednania. Reportaże
Opr. graf. Jadwiga Burek
216 s., fotografie
ISBN 83-7006-996-7
Pojednanie to zdolność rozumienia innych, gotowość wybaczania w imię wspólnie przeżywanej prawdy
o przeszłości. Przełom w Polsce i Europie po roku 1989 pozwolił na otwarte mówienie o różnych „białych
plamach” – nie tylko o usunięciu Niemców z Polski i Czechosłowacji, lecz również o niebezpiecznej
drodze, jaką w PRL szli ci, którzy chcieli zmienić coś na lepsze między Polakami a Niemcami. W swym
zbiorze reportaży autor, znawca problematyki niemieckiej, tłumacz i publicysta „Tygodnika Powszechnego”, stara się wypełnić owe „białe plamy”, ukazując je przez pryzmat losów pojedynczych ludzi.
1009. | jacek podsiadło • I ja pobiegłem w tę mgłę. Wiersze wybrane
Wybrał i przedmową opatrzył Paweł Marcinkiewicz
Opr. graf. Danuta Jarecka
Fot. autora na 4 s. okł. Elżbieta Lempp
96 s.
ISBN 83-7006-685-2
Seria: Poezja
Niniejszy wybór wierszy, dokonany przez przyjaciela autora, poetę Pawła Marcinkiewicza, radykalnie modyfikuje i pogłębia rozpowszechniony wizerunek Podsiadły – „stachuropodobnego” trampa,
autsajdera i buntownika. Prezentuje on mniej znany profil: dojrzałego artystę o zaskakująco szerokiej
skali zainteresowań, twórczo nawiązującego do dokonań swoich mistrzów, m.in. Miłosza i Barańczaka, podejmującego brawurowe eksperymenty wersyfikacyjne i rymotwórcze, poetę, któremu
bliskie są zarówno uniesienia mistyczne, jak i poczucie humoru.
1010. | czesław porbski • O Europie i Europejczykach
Opr. graf. Marek Pawłowski
260 s.
ISBN 83-7006-964-9
Seria: Biblioteka Myśli Politycznej
Książka składa się z czterech części. W pierwszej sportretowani są „niepokorni Europejczycy”, tacy
jak Russell, Schweitzer, Sartre, Elzenberg i Bocheński. Część druga obejmuje listy i eseje zawierające
refleksje z podróży autora po Europie. Część trzecia, zatytułowana O Polsce w Europie, składa się
z rozważań na temat miejsca Polski w Europie oraz tekstów opisujących na użytek mieszkańców
Europy Zachodniej naszą rzeczywistość po roku 1989. Część ostatnia poświęcona jest zagadnieniom
integracji europejskiej, m.in. roli zintegrowanej Europy w świecie podlegającym globalizacji.
281
2000
1011. | Program do nauczania historii w gimnazjum. Rozkład materiału
Opr. Grzegorz Szymanowski przy współpracy Magdaleny Sobaś
Opr. graf. Daniel Malak
80 s.
ISBN 83-7006-970-3
Seria: Znak dla Szkoły
Program nauczania historii dla nauczycieli pracujących z podręcznikami Historia ludzi zawiera
omówienie przewidzianych treści kształcenia i zasad oceniania, odniesienie do ścieżek międzyprzedmiotowych. Wyposażony został w aneks – rozkład materiału w przypadku jednej lub dwóch
godzin dydaktycznych w tygodniu.
1012. | marcel proust • Pamięć i styl
Tłum. Marek Bieńczyk, Janusz Margański, Michał Paweł Markowski
Wybór, opr. i wstęp Michał Paweł Markowski
Opr. graf. Robert Guzik
232 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-959-2
Seria: Esej
Pierwszy polski przekład wyboru esejów Marcela Prousta, zawierający m.in. fragmenty słynnego tekstu
Contre Sainte-Beuve, stanowiącego zalążek W poszukiwaniu straconego czasu, a zarazem manifest artystyczny pisarza. W tomie znalazły się także inne istotne dla zrozumienia twórczości Prousta teksty: eseje
poświęcone Ruskinowi czy stylowi Flauberta i Baudelaire’a. Dzięki znakomitemu opracowaniu M.P. Markowskiego książka jest swoistym przewodnikiem po twórczości Prousta; czytelnik może zrekonstruować
proces powstawania W poszukiwaniu…, tropiąc charakterystyczne dla pisarza motywy i wątki.
1013. | grzegorz przebinda, józef smaga • Kto jest kim w Rosji po 1917 roku. Leksykon
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
340 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-868-5
Seria: Leksykony
560 haseł osobowych autorstwa krakowskich rusycystów daje przegląd osobistości życia Rosji od 1917
roku – w czasie istnienia i po rozpadzie ZSRR. Czytelnik znajdzie tu Bunina obok Strawińskiego czy
Marka Zacharowicza Szagała, zanim stał się światowej sławy artystą Chagallem, oraz osławionego
Pawkę Morozowa. Leksykon zestawia działaczy KGB, polityków, ludzi filmu, teatru, literatury, nauki,
sztuki, muzyki i baletu, sportu, patriarchów prawosławnej Cerkwi. Po prostu: niezbędny, aby wiedzieć,
„kto jest kim w Rosji po roku 1917”, zwłaszcza że książkę aktualizowano aż do momentu wydania.
1014. | elbieta przybył • Prawosławie
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
Rysunki Urszula Piech
Fot. Krystian Sachryń
196 s., fotografie, rysunki
ISBN 83-7006-985-1
Seria: Krótko i Węzłowato
Kompetentny, przystępny i ciekawy opis prawosławia w całej jego różnorodności i złożoności.
Autorka w sposób prosty i zrozumiały wyjaśnia najtrudniejsze kwestie z zakresu historii, teologii
i duchowości prawosławia, uzupełniając je plastycznym opisem liturgii i religijnych obrzędów.
Książka zadowoli zarówno tych, którzy po raz pierwszy zetknęli się z tą tematyką, jak i tych, którzy chcą poznać ją głębiej. Bogate Ilustracje liczne reprodukcje ikon, fotografie cerkwi, rysunki,
znakomicie dopełniają całości i unaoczniają bogactwo kultury prawosławia.
282
2000
1015. | karl rahner • Modlitwa i wiara
(Von der Not und dem Segen des Gebetes; Ich glaube an Jesus Christus)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp ks. Alfons J. Skowronek
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
184 s.
ISBN 83-7006-993-2
Seria: Teologia Żywa
Karl Rahner – niemiecki teolog, uhonorowany 15 tytułami doktora honoris causa, autor ok. 50 książek, propagator nowego modelu uprawiania teologii, będącego próbą scalenia wysokich, teoretycznych rozważań z przepowiadaniem Dobrej Nowiny – w centrum swojej teologii umieścił właśnie
posłannictwo kerygmatu kierowane do każdego człowieka, również, a może zwłaszcza, do tego,
który twierdzi, że nie wierzy. Modlitwa i wiara to zebrane w jednym tomie dwa cykle medytacji:
O niedoli i błogosławieństwie modlitwy oraz Wierzę w Jezusa Chrystusa, w nowym znakomitym
przekładzie Grzegorza Sowinskiego.
1016. | wojciech roszkowski • Do horyzontu i z powrotem. Eseje o historii i współczesności
Opr. graf. Robert Guzik
292 s.
ISBN 83-7006-863-4
Eseje Wojciecha Roszkowskiego, wybitnego znawcy historii najnowszej, poświęcone są najważniejszym zagadnieniom schyłku naszego stulecia. Obok refleksji o języku i prawdzie, tradycji
i postępie, wierze i rozumie – mamy rozważania o mitach historycznych, absurdach PRL-u,
Okrągłym Stole, problemach stających przed Polakami po upadku komunizmu i przed ludzkością u progu nowego tysiąclecia. Główne walory tej frapującej książki to przenikliwość diagnoz,
wyraźne opowiadanie się po stronie zdrowego rozsądku i moralnego ładu, rozległa wiedza
i błyskotliwy styl autora.
1017. | ryszard sadaj • Ławka pod kasztanem
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
188 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-547-3
Seria: Proza
II nagroda ex aequo drugiej edycji konkursu prozatorskiego Wydawnictwa Znak
Bohaterem i narratorem Ławki pod kasztanem jest dotknięty kalectwem chłopiec, który dojrzewa,
odkrywając swoje ograniczenia, i znajduje własne sposoby na ich przezwyciężenie. Humorystycznie
potraktowane perypetie chłopca sięgającego z powodzeniem po władzę wpisane są niezwykle zręcznie
w dzieje przemian ustrojowych i gospodarczych w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych.
Balansująca na pograniczu przypowiastki filozoficznej i groteski opowieść zręcznie operuje żartem
sytuacyjnym i ciepłym humorem, który łagodzi jej niepokojącą wymowę.
1018. | carl schmitt • Teologia polityczna i inne pisma
(Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveranitat; Romischer Katholizismus und politische Form; Die geistesgeschichtliche Lage des heuitigen Parlamentarismus; Der Begriff des Politischen.
Text von 1932 mit einem Vorwort und drei Corollarien)
Wybór, tłum. i wstęp Marek A. Cichocki
Opr. graf. Michał Jędrczak
258 s.
ISBN 83-7006-957-6
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
283
2000
Pisma polityczne klasyka współczesnej myśli konserwatywnej poświęcone między innymi: legitymizacji władzy, formom i tradycji parlamentaryzmu, suwerenności, autorytetowi instytucji, będącej
gwarantem ciągłości kultury i tradycji. Podstawą rozważań autora jest polityczność i wszelkie jej
implikacje w życiu państwa i narodu.
1019. | amartya sen • Nierówności. Dalsze rozważania
(Inequality Reexamined)
Tłum. Irena Topińska przy współpracy Macieja Kochanowicza
Opr. graf. Michał Jędrczak
236 s.
ISBN 83-7006-922-3
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Autor stawia pytanie o rozumienie nierówności – z etycznego i społecznego punktu widzenia.
Jego analiza – zarówno teoretyczna, jak i praktyczna – obejmuje wszelkie obszary, na których
występują nierówności, oraz wszelkie kategorie ludzi, których ten problem dotyczy. Książka
stanowi krytyczną kontynuację badań Sena, autor poszukuje odpowiedzi na pytanie: równość
czego? Jego prace o ubóstwie i głodzie, o rozwoju ekonomicznym i funkcji państwa, o wolności,
różnorodności i wyborze nieodmiennie odwołują się właśnie do etycznego wymiaru porządku
społecznego.
1020. | william shakespeare • Juliusz Cezar
(Julius Caesar)
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
176 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-998-3
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
Juliusz Cezar to pierwsza z wielkich tragedii Szekspirowskich. Ciąg wydarzeń od zabójstwa Cezara
podczas idów marcowych aż do klęski Brutusa pod Filippi ukazuje tragizm losów obydwu postaci.
Walka o władzę, pycha polityków, manipulowanie tłumem, konflikt: dobro państwa a interes
jednostki – żaden z tych problemów nie uległ przez dwadzieścia wieków dezaktualizacji. Juliusz
Cezar, mimo antycznego rodowodu i języka ze schyłku XVI wieku, stanowi doskonałe zwierciadło współczesności. W XX stuleciu, przez pryzmat totalitaryzmów, postać rzymskiego dyktatora
interpretowana była jako symbol tyranii.
1021. | william shakespeare • Sen nocy letniej
(Midsummer Night’s Dream)
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
136 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-759-X
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
W tej niezwykle popularnej i chętnie wystawianej komedii autor zetknął ze sobą dwie grupy postaci:
realnych Ateńczyków i leśne elfy. To zderzenie rzeczywistości i magii jest podstawowym źródłem
komizmu w sztuce, jest też pretekstem do opowieści o wielu obliczach miłości, a subtelna Tytania
zakochana w rzemieślniku Podszewce z oślą głową to nie tylko element baśniowy… Kolejne dzieło
Szekspira i kolejna pozycja w kolekcji doskonałych tłumaczeń Stanisława Barańczaka – niestrudzonego propagatora literatury anglojęzycznej.
284
2000
1022. | henryk sienkiewicz • Quo vadis
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na 1 i 4 s. okł. Piotr Bujnowicz / Chronos Film
Fot. pochodzi z planu filmu Quo vadis w reżyserii Jerzego Kawalerowicza
Wyd. 2, 488 s.
ISBN 83-7006-796-4
Seria: Lektury
Patrz poz. 780.
1023. | aldona skudrzykowa, krystyna urban • Do Itaki. Gra w słowa. Kształcenie literackie
i językowe. Ćwiczenia dla II klasy gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
192 s.
ISBN 83-7006-679-8
Seria: Znak dla Szkoły
Uczyć gramatyki czy posługiwania się polszczyzną? Na szczęście, w książce Gra w słowa nie ma już
po tym dylemacie ani śladu. Autorki rozwiązały ów problem, tłumacząc zagadnienia gramatyczne
na przykładzie tekstów literackich, szkolnych form wypowiedzi i mowy potocznej – przecież to
właśnie używanie języka odsłania jego budowę. Podręcznik został podzielony na bloki lekcyjne,
które jako gotowe zestawy łączą wszystkie elementy wiedzy o języku. Nauczyciel i uczeń nie muszą
już więc wybierać pomiędzy teorią i praktyką.
1024. | jerzy stuhr • Udawać naprawdę. Rozmowy przeprowadził Marek Mikos
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. na okł. Bogdan Krężel
276 s., fotografie
ISBN 83-7006-975-4
Jerzy Stuhr w rozmowie z Markiem Mikosem opowiada o sławie, która powoduje, że ludzie lubią
„kuknąć sobie na Stuhra”, o swoich filmach i reżyserskich doświadczeniach, o przyczynach odejścia
ze Starego Teatru oraz o wymarzonych projektach, których dotąd nie udało mu się zrealizować.
Ważne miejsce w książce zajmuje postać Krzysztofa Kieślowskiego, którego reżyser Historii miłosnych uważa za swojego duchowego mistrza. Wywiad-rzeka z Jerzym Stuhrem porywa czytającego
bystrym nurtem, pieniąc się dowcipem.
1025. | stefan swieawski • Lampa wiary. Rozważania na przełomie wieków
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
168 s.
ISBN 83-7006-839-1
Najnowsza książka nestora polskich filozofów (ur. 1907), zaangażowanego katolika, świeckiego audytora
na II Soborze Watykańskim – jedynego z dawnych krajów komunistycznych. Lampa wiary to refleksje
na tematy dziś – z perspektywy dziesiątków lat – dla autora najważniejsze, to rozmyślania o poszukiwaniu prawdy, spotkaniu wiary z ludzką mądrością i o Kościele. Lektura Lampy wiary stanowi rzadką
okazję obcowania z prawdziwą mądrością i wyjątkową osobowością ucznia Kazimierza Ajdukiewicza
i Etienne’a Gilsona, jednego z odnowicieli tomizmu i współtwórcy „szkoły lubelskiej”.
1026. | metropolita andrzej szeptycki • Pisma wybrane
Wyboru dokonali i przygotowali do druku Maria H. Szeptycka, o. Marek Skórka OSBM
Opr. graf. Marcin Strzembosz
440 s., tw. opr.
285
2000
ISBN 83-7006-867-7
Wybór homilii, listów pasterskich i pism teologicznych metropolity Andrzeja Szeptyckiego (1865–
1944), zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego, polskiego arystokraty – potomka rodu Fredrów,
który odegrał ważną rolę w dziejach narodu ukraińskiego. „Staje przed każdym Polakiem i Ukraińcem ludzki i chrześcijański obowiązek pojednania i wyzbycia się kompleksów i zawiści. Dotyczy to
również osoby jednego z największych przywódców duchowych Ukrainy, Metropolity Szeptyckiego.
Z tych powodów wydanie polskiego przekładu wyboru jego pism wydaje mi się sprawą naprawdę
ważną” (Stefan Swieżawski).
1027. | Szlaki pielgrzymkowe Europy
Red. Antoni Jackowski, Izabela Sołjan
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
Fot. na okł. Janusz Rosikoń
Wszystkie fotografie Janusza Rosikonia zamieszczone w książce pochodzą z albumu Madonny Europy
376 s., tw. opr., fotografie, mapy
ISBN 83-7006-700-X
Seria: Leksykony
Bogato ilustrowany leksykon poświęcony najważniejszym miejscom świętym w Europie oraz
wiodącym ku nim drogom pielgrzymkowym. Obejmuje 15 szlaków, w tym m.in. Rzym i wielkie
sanktuaria włoskie, Santiago de Compostela, szlak cudownych wizerunków Matki Bożej i miejsc
objawień maryjnych, takich jak Fatima, Lourdes i La Salette, oraz najbardziej znane ośrodki kultu
w Polsce. Wyposażony w starannie opracowane hasła dotyczące sanktuariów, kolorowe fotografie
świętych miejsc, ponad 20 map z trasami pielgrzymek.
1028. | władysław szpilman • Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939–1945
Wstęp i opr. Andrzej Szpilman
Fragmenty pamiętnika Wilm Hosenfeld
Posłowie Wolf Biermann
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Karliński
Fot. zamieszczone w książce pochodzą z archiwum autora
216 s., fotografie
ISBN 83-7006-954-1
Do książki dołączona jest płyta kompaktowa z nagraniami Władysława Szpilmana
Od chwili ukazania się wydania niemieckiego (1998) książka Szpilmana stała się światowym wydarzeniem, tłumaczono ją na osiem języków. Notowane na gorąco, podczas sześciu lat spędzonych
w warszawskim getcie, przemyślenia młodego pianisty są fascynującym, choć pełnym grozy zapisem
zwycięskiej walki o życie. Na kartach książki dobrzy Niemcy, pomagający Żydom Polacy i Żydzi-kolaboranci zadają kłam narodowościowym stereotypom, zaś umiłowanie muzyki – w sensie
dosłownym – kilkakrotnie ratuje Szpilmanowi życie. Pianista okazał się materiałem, na jaki czekał
Polański, by nakręcić film o Holokauście.
1029. | jerzy szyłak • Komiks
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
Wybór i opr. ilustracji oraz indeks Kamil M. Śmiałkowski
200 s., ilustracje
ISBN 83-7006-890-1
Seria: Krótko i Węzłowato
Najsłynniejsi bohaterowie, najlepsi rysownicy – o fenomenie komiksu w skrócie. To coś dla miłośników historyjek obrazkowych, ale i sceptyków. J. Szyłak, krytyk filmowy i scenarzysta komiksowy,
jeden z największych w Polsce specjalistów od rysunkowych historii, w swej kolejnej książce analizuje
286
2000
specyfikę gatunku komiksowego, który dziś uznać już trzeba za klasyczny element kultury XX
wieku. Autor wtajemnicza w reguły gatunku, zwraca uwagę na specyfikę różnych odmian komiksu.
Książkę ilustrują cytaty (zawierające polskie „dymki”).
1030. | grzegorz szymanowski • Historia ludzi. Vademecum dla nauczyciela. Klasa I. Scenariusze każdej lekcji
Opr. graf. Daniel Malak
128 s.
ISBN 83-7006-701-8
Seria: Znak dla Szkoły
Vademecum dla nauczyciela stanowi cenną pomoc dla wszystkich historyków pracujących z programem i podręcznikiem Historia ludzi. Książka została pomyślana jako wkład do segregatora, który
umożliwia łatwe posługiwanie się częściami podręcznika oraz sukcesywne budowanie zestawu
pomocy naukowych z materiałów wydawnictwa i własnych. Vademecum zawiera omówienie
wybranych technik i metod dydaktycznych, rozkład materiału oraz scenariusze do każdej lekcji
w klasie pierwszej, wartościowe nie tyko dla początkujących nauczycieli.
1031. | antoni szymborski • Burzliwe fortuny obroty. Mój pamiętnik (1831–1881)
Z rękopisu spisał Artur Czesak
Opr. graf. Agnieszka Bartkowicz
Na okł. wykorzystano fotografie pochodzące z archiwum Wisławy Szymborskiej i Muzeum Historii
Fotografii w Krakowie
Fot. Wisławy Szymborskiej Daniel Malak
304 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-870-7
Awanturnicze i barwne losy Antoniego Szymborskiego to odbicie polskiej historii XIX wieku:
romantyczny niepokój ducha każe mu rzucać się we wszystkie niepodległościowe awantury, a pozytywistyczna trzeźwość skłania, wbrew naturze, do „życia praktycznego” zarządcy majątków rolnych.
Żywot to na miarę fikcji historyczno-przygodowej: ucieczka do powstania wielkopolskiego w wieku
lat siedemnastu, pruskie więzienie, walki pod dowództwem Bema w Karpatach, handel maślanką
w Nowym Jorku, kopanie złota w Kalifornii, piękna karta w powstaniu 1863 roku. A wszystko
opowiedziane z rozmachem gawędziarza.
1032. | ks. józef tischner • Etyka solidarności
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Karliński
Wyd. 2, 144 s.
ISBN 83-7006-860-X
Etyka solidarności ukazała się po raz pierwszy na początku lat osiemdziesiątych. Po śmierci autora
Ojciec Święty Jan Paweł II stwierdził w swym liście, iż Tischnerowska etyka solidarności „nadaje
dziś kierunek trudnym zmaganiom narodu polskiego o taki kształt demokracji, w której byłaby
respektowana godność każdej osoby ludzkiej”.
Patrz poz. 216, 430.
1033. | ks. józef tischner • Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem
Wybór i opr. Wojciech Bonowicz
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na okł. Michał Lancz z Kitzingen, Apostołowie z księgą z tryptyku z r. 1521 (fragment), Muzeum
Narodowe w Krakowie. Fot. z archiwum fotograficznego MNK
184 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-634-8
287
2000
Zbiór szkiców księdza profesora Józefa Tischnera powstałych z okazji różnych świąt i okresów roku
liturgicznego to pomoc dla tych wszystkich, którzy chcą głębiej i bardziej świadomie przeżywać
„czas święty”. Teksty te wskazują, iż fundament doświadczenia religijnego stanowi rozumiejąca miłość, jaką obdarza nas Bóg, i rodząca się z tej miłości nadzieja, największa siła, w którą wyposażony
jest człowiek. Żaden z polskich współczesnych myślicieli religijnych nie pisze o fenomenie wiary
w sposób tak głęboki, a równocześnie tak przystępny.
1034. | ks. józef tischner • Myślenie według wartości
Opr. graf. Maciej Sadowski
Na okł. wykorzystano fragment szkicu Leonarda da Vinci
Wyd. 3, 500 s.
ISBN 83-7006-257-1
Patrz poz. 231, 464.
1035. | ks. józef tischner • Myśli wyszukane
Wybór Wojciech Bonowicz
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
152 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-967-3
Seria: Myśli Wyszukane
Wybór cytatów zaczerpniętych z książek, artykułów oraz wypowiedzi ks. Tischnera. Kolejne rozdziały:
Wokół wiary i niewiary, Człowiek i jego nadzieja, Wolność – miłość – heroizm, Między Wawelem a Jasną
Górą, tworzą swego rodzaju eseje poświęcone zagadnieniom stanowiącym główne kręgi tematyczne
refleksji Księdza Profesora. Zbiorek zamykają dwa krótkie rozdziały O sobie i Kilka ważnych myśli
przełożonych na góralski. Całość stanowi swego rodzaju „podręcznik mądrości” Tischnerowskiej, do
którego zawsze warto sięgnąć.
1036. | ks. józef tischner • Pomoc w rachunku sumienia
Opr. graf. Janusz Wysocki
48 s.
ISBN 83-7006-978-9
„Nikt nie jest w stanie zrobić rachunku sumienia za kogoś innego. Nikt nie mieszka w środku
serca człowieka. Nie znaczy to jednak, by nie można było pomóc bliźniemu w tropieniu win. Niniejszy szkic jest pomyślany jako taka pomoc” – tak komentował autor ową niewielką książeczkę,
przyznając jednocześnie, iż bezpośrednia przyczyna jej powstania to prośba ks. Ryszarda Juszczaka,
duszpasterza z Londynu. O refleksje nad winą we współczesnym świecie powinien jednak otrzeć się
każdy, niekoniecznie mieszkający w Londynie – zamierzona „pomoc” ks. Tischnera może okazać
się niezbędna dla człowieka XXI wieku.
1037. | ks. józef tischner • Świat ludzkiej nadziei
Opr. graf. Maciej Sadowski
Na okł. wykorzystano fragment szkicu Leonarda da Vinci
Wyd. 3, 300 s.
ISBN 83-7006-232-6
Patrz poz. 163, 431.
288
2000
1038. | wojciech tochman • Schodów się nie pali
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Bogdan Krężel
Fot. autora na 4 s. okł. Jerzy Gumowski / Agencja Gazeta
212 s.
ISBN 83-7006-727-1
Nagradzane w konkursach czytelników „Gazety Wyborczej” reportaże Wojciecha Tochmana,
dziennikarza, ale także gospodarza programu „Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie…” (TVP 1)
i jednego z założycieli Fundacji Itaka, układają się w tej książce w przemyślaną całość. Bohaterowie
o znanych nazwiskach: Grzegorz Przemyk, Piotr Skrzynecki, Wanda Rutkiewicz – są portretowani z taką samą uwagą jak bliźniak, który odkrywa istnienie brata homoseksualisty, czy chłopiec
o brzydkiej twarzy. To poruszające opowieści, jedne z najlepszych tekstów drukowanych w latach
dziewięćdziesiątych w polskiej prasie.
1039. | lars von trier • Spowiedź DOGMA-tyka. Rozmawiał Stig Björkman
(Trier om von Trier. Samtal med Stig Björkman)
Tłum. Tadeusz Szczepański
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. autora na 1 s. okł. Per-Anders Jörgensen
292 s.
ISBN 83-7006-971-1
Seria: Autobiografie
Wszechstronny portret bodaj najbardziej kontrowersyjnego autora współczesnego kina europejskiego. Książka zajmuje się nie tylko osobistym życiem i obsesyjnymi tematami von Triera,
artysta opowiada w niej także o technice swojej pracy, zamiłowaniu do prowokacji i potrzebie
nieustannego eksperymentowania. Cenne uzupełnienie stanowią kolejne manifesty artystyczne
von Triera (wraz z głośną Dogmą ’95), ogłaszane przy okazji premier jego filmów. Całość zamyka
rozdział i manifest poświęcony Tańcząc w ciemnościach, filmowi, który przyniósł mu Złotą Palmę
na festiwalu Cannes 2000.
1040. | jan twardowski • Niecodziennik cały
Opr. graf. Danuta Jarecka
90 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-988-6
Książka wyróżniona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek w konkursie na najpiękniejszą
książkę roku 2000
Pełna wersja jednego z największych bestsellerów ostatnich lat (znacznie ponad 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy) zawiera zarówno wznowienie poprzednich zapisków Niecodziennika, jak
i ukazującą się po raz pierwszy nową porcję anegdot, wspomnień, portretów, mądrych i zabawnych
przypowieści i medytacji księdza Twardowskiego. Autor – zjawisko niemające równego sobie –
przez wszystkie pokolenia i grupy czytelników nieodmiennie kochany jest za łagodność, ciepło
i wyrozumiałość, z jaką portretuje nasze niedoskonałości i potknięcia.
1041. | jan twardowski • Znaki ufności. Niebieskie okulary
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
252 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-980-0
Seria: Poezja
Wspólna edycja dwóch ważnych tomików poetyckich ks. Twardowskiego. Na kartach książki rozpoznajemy wszystkie walory twórczości autora, które przysparzają mu coraz więcej czytelników,
289
2000
odnajdujemy nieodmiennie: czułość dla każdego stworzenia, dobroć, wyrozumiałość i prostotę
towarzyszące prawdziwej mądrości. Poezja ks. Twardowskiego może poszczycić się rzadką zaletą,
będącą połączeniem głębokiego przesłania z liryczną zwięzłością i poczuciem humoru. To właśnie
zapewnia owym wierszom niesłabnące powodzenie zarówno wśród wybrednych koneserów, jak
i czytelników na co dzień nieobcujących z liryką.
1042. | henry vaughan • 33 wiersze
Wybór, tłum., wstęp i opr. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
144 s.
ISBN 83-7006-905-3
Seria: Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego
Kolejna pozycja w serii Biblioteczka Poetów Języka Angielskiego. Tym razem wybór tłumacza padł
na XVII-wiecznego poetę angielskiego. Henry Vaughan – początkowo twórca konwencjonalnych
liryków świeckich – najznakomitsze swe wiersze napisał po przeżyciu wstrząsu psychicznego, wywołanego przez śmierć ukochanego brata i paru bliskich przyjaciół. W historii liryki angielskiej zapisał
się jako poeta rozmowy z Bogiem, ujętej w formę dramatycznego dialogu o rzeczach ostatecznych.
Jego twórczość stanowi pomost łączący poezję metafizyczną XVII stulecia z mistycyzmem poetów
późniejszych (np. Williama Blake’a).
1043. | andrzej wajda • Kino i reszta świata
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. autora na okł. Gamma / BE&W
332 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-7006-987-8
Seria: Autobiografie i Biografie
Głośna już książka, której ukazanie zbiegło się w czasie z otrzymaniem przez autora Oscara za
całokształt twórczości filmowej. Dlaczego Andrzej Wajda został reżyserem i jaki wpływ na jego
karierę mogła mieć pogoda? Z jakiej przyczyny doszło do rozwiązania „tajemniczego X”? Na czym
polegał fenomen Zbyszka Cybulskiego? W autobiografii wybitnego twórcy filmowego czytelnik
znajdzie odpowiedź na te i wiele innych, równie intrygujących pytań. Mówiąc krótko: wszystko
o kulisach polskiego kina i o reżyserskim fachu – z najlepszego źródła informacji!
1044. | george weigel • Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II
(Witness to Hope. The Biography of Pope John Paul II)
Tłum. Maria Tarnowska, Jadwiga Piątkowska, Dominika Chylińska, Jacek Illg, Rafał Śmietana
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Grzegorz Gałązka
1152 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-7006-869-3
Monumentalne dzieło będące efektem pięciu lat wytężonej pracy badacza, oparte na rozmowach
Ojca Świętego z jego przyjaciółmi i współpracownikami, wypowiedziach osobistości z kręgów
religijnych, politycznych i artystycznych, a przede wszystkim na archiwalnych, po raz pierwszy
udostępnionych przez Watykan tajnych dokumentach oraz prywatnej korespondencji Papieża.
Polski przekład tego światowego bestselleru, który nosi aprobującą notkę osobistego sekretarza
i kapelana papieskiego, ks. bp. Stanisława Dziwisza, ukazał się na jubileusz osiemdziesiątych
urodzin Karola Wojtyły.
290
2000
1045. | zblewski zdzisław • Leksykon PRL
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
Na 1 s. okł. wykorzystano plakat Włodzimierza Zakrzewskiego, Partia, 1955. Plakat pochodzi
z kolekcji Krzysztofa Dydo
Na 4 s. okł. wykorzystano ulotkę ze zbiorów Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie
208 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-7006-793-X
Seria: Leksykony
Książka nominowana do Nagrody Edukacja XXI
Kto dziś uwierzy, że papier toaletowy był towarem nieosiągalnym, a telewizja oferowała wyłącznie dwa
kanały? Bogato ilustrowany Leksykon PRL daje przede wszystkim obraz życia codziennego, zawiera 240
haseł z różnych dziedzin. Np. objaśnienia wyrażeń z oficjalnego języka aparatu władzy (aktyw, współzawodnictwo pracy), zwrotów używanych przez opozycję (cztery osiem, zadyma) oraz pojęcia dotyczące
ówczesnych realiów (kolejka sklepowa, bikiniarz, koksownik, prywatka). Jeśli nie zaznaczono inaczej,
opowieści-anegdoty są autentyczne! Leksykon uzupełnia kalendarium – zarys dziejów PRL-u.
1046. | jurek zielonka • Tadzio
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Dorota Zielonka
264 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-397-7
Seria: Proza
II nagroda ex aequo drugiej edycji konkursu prozatorskiego Wydawnictwa Znak
Zabawna i pełna ciepła opowieść o wkraczaniu w wiek męski, rozgrywająca się głównie w malowniczej
alpejskiej scenerii. Jej bohater, naiwny marzyciel i pięknoduch – obarczony ponadto tajną misją – ulega
podszeptom serca i grze wyobraźni, by poprzez ciąg przygód i dokonanych wyborów poznać lepiej siebie
i otaczający go świat. Książka ta powinna zadowolić czytelników, którzy cenią humor, gustują w ironii
i nie stronią od metaliterackiej zabawy. Jest to bowiem także rzecz o zacierającej się granicy między prawdą
i kłamstwem, fikcją i rzeczywistością oraz delikatny pastisz pewnego wielkiego dzieła…
1047. | tadeusz ychiewicz • Stare Przymierze
Opr. graf. Jolanta Olszowska
Na okł. Rembrandt Harmensz van Rijn, Ofiarowanie Izaaka, 1635
Wyd. 2, 920 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-783-2
Patrz poz. 292.
2001
poz. 1048–1135
2001
1048. | w. augustyn • Wyznania
(Confessiones)
Tłum. wstęp i kalendarium Zygmunt Kubiak
Opr. graf. Marek Pawłowski
Na okł. fragment obrazu Michaela Pachera, Die hll. Augustinus und Gregor, 1480
Wyd. 3 poprawione, 440 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0028-3
Patrz poz. 473, 705.
1049. | lech bielski • Historia i dokument. Wybór tekstów źródłowych z komentarzami dla gimnazjum
i liceum
Opr. graf. Michał Tabor – Render s.c.
272 s.
ISBN 83-240-0088-7
Seria: Znak dla Szkoły
Wybór tekstów źródłowych zaproponowany przez Lecha Bielskiego ma uzmysłowić uczniom, iż
historia to w pierwszym rzędzie interpretacja faktów i rozumienie procesów dziejowych, nie zaś
nudne przyswajanie dat. Jest zachętą, aby odkryć dokument jako żywe świadectwo przeszłości.
Książka zawiera teksty pogrupowane tematycznie, dotyczą one najważniejszych wydarzeń historycznych. Zostały dobrane tak, by każdy fakt naświetlić z różnych punktów widzenia. Krótkie
komentarze i polecenia poprzedzające odpowiednie fragmenty ułatwią uczniowi ich zrozumienie
i zinterpretowanie.
1050. | wojciech bonowicz • Tischner
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Elżbieta Lempp
Fot. na skrzydełku Daniel Malak
512 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-240-0057-7
„Książka ta jest pierwszą próbą wypełnienia pewnego dotkliwego braku. Mimo ogromnego zainteresowania osobą śp. ks. prof. Józefa Tischnera nikt wcześniej nie pokusił się o opracowanie,
choćby cząstkowe czy skrótowe, jego biografii” (ze wstępu autora). Czytelnik po raz pierwszy ma
okazję prześledzić krok po kroku drogę duchową i intelektualną Józefa Tischnera, który jawi się
jako człowiek o wielu twarzach: kapłan, profesor filozofii, niezrównany gawędziarz, znawca góralszczyzny i górali. Biografia uzmysławia również, jak konsekwentny był rozwój jego osobowości
i jak spójne okazuje się jego dzieło.
1051. | s. małgorzta borkowska osb • Twarze Ojców Pustyni
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na okł. oraz wewnątrz książki wykorzystano fragmenty malowideł ściennych ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Warszawie
168 s.
ISBN 83-240-0006-2
Znakomita popularyzatorka zagadnień duchowości chrześcijańskiej i tłumaczka przypowieści
o ascetach egipskich przybliża postacie najsłynniejszych mnichów. Opowieści o Ojcach Pustyni,
napisane żywym językiem, obfitujące w żartobliwe wydarzenia, ukazują początki monastycyzmu
w sposób nie tylko atrakcyjny, ale również pouczający. Na kartach książki s. Borkowskiej odlegli
od spraw ziemskich mityczni asceci, okazują się ludźmi, którzy zmagają się ze swymi słabościami.
Wielcy święci stają się nam bliscy i jednocześnie pomagają nam w zrozumieniu korzeni kultury
chrześcijańskiej.
293
2001
1052. | j.m. coetzee • Hańba
(Disgrace)
Tłum. Michał Kłobukowski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
256 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0053-4
Seria: Proza
David Lurie, dwukrotnie rozwiedziony pięćdziesięciodwuletni profesor literatury na uniwersytecie
w Kapsztadzie, świadomie burzy swój święty spokój. Nawiązuje romans z młodziutką studentką
i wkrótce potem, zaskarżony przez nią, traci pracę i szacunek otoczenia. Żyje też w poczuciu winy
za tragedię, która spotkała jego córkę, Lucy. Coetzee otrzymał za Hańbę prestiżową nagrodę Bookera, przyznawaną za najlepszą powieść anglojęzyczną roku. Jest pierwszym pisarzem w historii
tej nagrody, któremu została ona przyznana dwukrotnie. Precyzyjny, klarowny język powieści
doskonale oddaje znakomity przekład Michała Kłobukowskiego.
1053. | kard. yves congar op • Prawdziwa i fałszywa reforma w Kościele
(Vraie et fausse réforme dans l’Église)
Tłum. Arkadiusz Ziernicki
Wstęp Wiesław Szymona OP
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
456 s.
ISBN 83-240-0101-8
Seria: Teologia Żywa
Kard. Congar (1904–1995) w swych pracach szczególny nacisk kładł na powrót chrześcijaństwa
do korzeni. Jego zdaniem Kościół zanurzony w czasie powinien się zmieniać – Ecclesia semper
reformanda est. Nie chodzi tu jednak o zmianę charakteru instytucji kościelnej, lecz o wewnętrzne
przeobrażenie się Kościoła. Reforma bowiem nie może prowadzić do schizmy, lecz winna być
przeprowadzana w oparciu o bezwzględny prymat miłości i czynnika duszpasterskiego, trwanie
w komunii całości, cierpliwość oraz powrót do tradycji. To pierwszy krok do powstania nowego
oblicza tego samego Kościoła, w nowej sytuacji społecznej.
1054. | joseph conrad • Lord Jim
Tłum. Michał Kłobukowski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
360 s., tw. opr.
ISBN 83-7006-641-0
Seria: Znak-omita Kolekcja
Lord Jim ukazał się w języku angielskim w roku 1900 w Londynie i Nowym Jorku w nakładzie
2100 egzemplarzy. Pierwsze polskie tłumaczenie dokonane przez Emilię Węsławską było wydane
w 1904 roku. W 1933 roku opublikowano słynny przekład autorstwa Anieli Zagórskiej, do dziś
wielokrotnie wznawiany. W sto lat od ukazania się Lorda Jima Wydawnictwo Znak postanowiło
wydać zupełnie nowe tłumaczenie powieści, którego dokonał Michał Kłobukowski. Dzięki temu
współczesnemu przekładowi los samotnego Jima, poddawanego próbom charakteru wśród klęsk
i załamań, staje się bliski młodemu czytelnikowi z XXI wieku.
294
2001
1055. | józef czapski • Na nieludzkiej ziemi
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Na okł. Józef Czapski, Autoportret I, 1941
Fot. wewnątrz książki pochodzą ze zbiorów autora, Instytutu Polskiego im. Gen. Sikorskiego
w Londynie i Instytutu Literackiego w Paryżu
380 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0000-3
„Jakie trwałe owocowanie tego człowieka, jak wiele dokonał. I to jego świadectwo o zamordowanych
i w imieniu zamordowanych zostaje na zawsze, nie tak jak dzieła sztuki, co do których nigdy nie jest to
pewne, ale jako nieustraszony zapis okropnej prawdy” [Czesław Miłosz, Rok myśliwego]. Na nieludzkiej
ziemi wpisuje się, wraz z Innym światem Herlinga-Grudzińskiego i Archipelagiem Gułag Sołżenicyna,
we wstrząsający kanon świadectw hekatomby cierpień, jakie zgotowała światu komunistyczna utopia
realizowana z niewyobrażalnym okrucieństwem przez sowiecki aparat przemocy i ucisku.
1056. | norman davies • Smok Wawelski nad Tamizą. Eseje. Polemiki. Wykłady
Wybór i układ tekstów Andrzej Pawelec
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. z archiwum autora
320 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0015-1
Pierwszy wybór publicystyki, tekstów okolicznościowych i wykładów znakomitego brytyjskiego
historyka jest nie tylko pasjonującą „wędrówką po tematach”, ale również książką o nim samym.
Czytelnik ma okazję poznać prywatne pasje Daviesa i prześledzić jego karierę pisarską od wczesnych
lat siedemdziesiątych aż po rok 2000, kiedy opublikował w „Timesie” żartobliwą przepowiednię
na nowe tysiąclecie. Zaciekawić może fakt, iż niektóre teksty ukazały się po raz pierwszy w wersji
wolnej od ingerencji cenzury.
1057. | helen carey davis • Amerykanka w Warszawie. Wspomnienia żony amerykańskiego dyplomaty
z czasów poprzedzających upadek komunizmu w Polsce
(Seven Winters in Warsaw. A Diplomat’s Wife Remembers the Years Leading Up To the Fall of Communism)
Tłum. Ewa Krasińska
Wstęp Jacek Fedorowicz
Opr. graf. Jadwiga Mączka
Rysunki w tekście John Boris, pracownik sekcji politycznej ambasady USA w Warszawie w latach
1988–1992
Fot. na 4 s. okł. oraz wewnątrz książki z archiwum autorki
160 s., rysunki, fotografie
ISBN 83-240-0078-X
Wspomnienia żony amerykańskiego dyplomaty Johna Davisa, ambasadora Stanów Zjednoczonych
w Polsce. Główna część książki poświęcona jest siedmiu „gorącym latom” (1984–1990), ale autorka
relacjonuje też pokrótce dwa swoje wcześniejsze pobyty na placówce w Warszawie, pokazuje zmieniający się obraz polskiej rzeczywistości, którą ogląda pełnym ciekawości, życzliwym, ale bezstronnym
okiem cudzoziemki. Jest to również pamiętnik osobisty żony dyplomaty, która z równą sumiennością
wybiera menu na przyjęcie dla działaczy opozycji, jak i pomaga im w nauce języka angielskiego,
gdy w wyniku zwycięskich wyborów w 1989 r. stają się członkami parlamentu i rządu.
1058. | łukasz dbski • Wiórki wiewiórki i inne bajki wierszem
Opr. graf. Anna Kaszuba-Dębska
64 s., tw. opr., ilustracje
295
2001
ISBN 83-240-0102-6
Łukasz Dębski napisał zabawne wierszyki dla swojej córeczki, zaś Ania, jej mama, namalowała do
nich obrazki – stąd właśnie wziął się pomysł na Wiórki wiewiórki. Książeczka stanowi atrakcyjną
propozycję dla dzieci i spełnia zarazem wymagania rodziców, którzy świadomie wybierają lektury
dla najmłodszych, doceniają Brzechwę i przeciwstawiają się zalewowi Disneyowskiej estetyki. „(…)
Po co wiewiórkom rdzawe wiórki? Czy miś ogórki je bez skórki? Na co dał grosik sumom wół i co
wół z żółwiem zjadł na pół? Czemu zły Janek jest znów spięty? Czy wuja bolą w piątki pięty? A jak
już bolą czemu rano? Wszystko w tej książce opisano”.
1059. | jacek dymel, katarzyna piórek, grayna urek-elgens • Matematyka dla każdego. Zadania
z odpowiedziami na trzech poziomach trudności
Opr. graf. Jadwiga Mączka
208 s., rysunki, wykresy
ISBN 83-240-0089-5
Seria: Znak dla Szkoły
Książka ta stanowi niezbędną pomoc w przygotowaniach do sprawdzianu, egzaminu i w razie
trudności przy odrabianiu zadań domowych. Matematyka dla każdego nadaje się do pracy samodzielnej, jak również do ćwiczeń na lekcji. Zawarte w niej zadania zostały pogrupowane na trzech
poziomach trudności (A, B, C) – taki układ pozwoli uczniowi i nauczycielowi dobrać i dostosować
ćwiczenia do własnych potrzeb. Poszczególne rozdziały zbioru wyczerpują zakres materiału określony
w podstawie programowej, dlatego wykonanie wszystkich zadań zapewnia solidne przygotowanie
do matury.
1060. | jacek filek • Filozofia jako etyka. Eseje filozoficzno-etyczne
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. autora na 4 s. okł. Urszula Filek
352 s.
ISBN 83-240-0074-7
Seria: Akademia
Wybór publikowanych już tekstów Jacka Filka, uzupełniony nowymi esejami, napisanymi
specjalnie do niniejszego tomu. Autor pojmuje etykę nie jako wąską i skostniałą dziedzinę
akademicką, lecz jako powiązany z konkretnym ludzkim losem namysł nad światem, ludzkim
działaniem i poszukiwaniem sensu. Stąd zachęta do samodzielnego zmierzenia się z najistotniejszymi pytaniami. „Człowiek współczesny wydaje się całkowicie zagubiony. A na dramatyczne
wołanie o etykę, wobec impotencji etyków-specjalistów, z namiastkami odpowiedzi śpieszą już
ideologowie i rozmaitej maści łowcy dusz” – dlatego właśnie należy przywrócić etyce jej miejsce
w samym centrum filozofii.
1061. | tadeusz garsztka, zuzanna grabowska, gabriela olszowska • Do Itaki. W rodzinnej
Europie. Kształcenie literacko-kulturowe. Podręcznik dla ucznia. III klasa gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński
320 s., fotografie, ilustracje
ISBN 83-240-0034-8
Seria: Znak dla Szkoły
W rodzinnej Europie stanowi zamknięcie cyklu podręczników, z którymi uczniowie i nauczyciele
gimnazjalni pracowali już od dwóch lat. W klasie trzeciej autorzy, w towarzystwie ucznia, kontynuują
wędrówkę przez rozmaite tematy i wątki literatury i sztuki. W rozdziale pierwszym, poprzez rodzimą
poezję i prozę uczniowie docierają do źródeł ojczystej kultury. Kolejna część przynosi w krótkim chronologicznym szkicu historię polskiego piśmiennictwa. Całość wieńczy konfrontacja dorobku naszych
przodków z osiągnięciami europejskimi. W rodzinnej Europie to książka, która stwarza możliwość
kształtowania świadomego Polaka-Europejczyka, wolnego od kompleksów i stereotypów.
296
2001
1062. | gisbert greshake • Wierzę w Boga Trójjedynego. Klucz do zrozumienia Trójcy Świętej
(An den drei-einen Gott glauben. Ein Schlüssel zum Verstehen)
Tłum. Wiesław Szymona OP
Wstęp ks. Tomasz Węcławski
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
128 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-240-0060-7
Seria: Teologia Żywa
Systematyczny i niezwykle kompetentny wykład nauki o Trójcy Świętej, pióra jednego z najwybitniejszych niemieckich teologów. Dzieło Gisberta Greshake, napisane językiem żywym i przystępnym,
nie pozostawi nikogo obojętnym, gdyż – jak pisze ks. Tomasz Węcławski we wstępie do książki –
jest to „dialog o Trójcy, który jest zarazem dialogiem ze stanem naszego ducha – prowadzonym
za pomocą odniesień do wydarzeń, słów i symboli opisujących duchową historię i dzisiejszy stan
naszej cywilizacji”. Sam autor bowiem stawia sobie za cel nie tyle rozumowe wyjaśnienie tej najbardziej fundamentalnej z tajemnic chrześcijaństwa, ile ukazanie jej przejawów w życiu każdego
chrześcijanina.
1063. | anselm grün • Każdy ma swego anioła
(Jeder Mensch hat einen Engel)
Tłum. Katarzyna Zimmerer
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na okł. witraż Anioł ze sceny zwiastowania ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
160 s.
ISBN 83-240-0048-8
Czy wierzysz, że istnieje ktoś, kto stale czuwa nad tobą, podąża za tobą ścieżką, po której kroczysz,
chroni i daje poczucie bezpieczeństwa? Czy wierzysz, że Bóg pochyla się nad twoimi problemami
i spieszy ci z pomocą zawsze, kiedy tylko tego potrzebujesz, wysyłając swego anioła? Ojciec Grün –
benedyktyn i terapeuta – w przepięknych obrazach ukazuje postacie aniołów oraz to, jak ingerują
w sytuacje pozornie bez wyjścia, chroniąc nas przed zagrożeniami ze strony świata i nas samych.
„Byłoby często dla nas lepiej, gdybyśmy zamiast ciągle grzebać w »bliźnie bycia niekochanym«,
poszukali w naszym życiu anielskich śladów” (z Wprowadzenia autora).
1064. | jean-marie guéhenno • Przyszłość wolności. Demokracja w globalizacji
(L’avenir de la liberté. La démocratie dans la mondialisation)
Tłum. Barbara Janicka
Opr. graf. Michał Jędrczak
160 s.
ISBN 83-240-0001-1
Seria: Demokracja: Filozofia i Praktyka
Książka opisuje świat, w którym granice nie określają już zbiorowości historycznych, a opozycja
między interesami publicznymi a prywatnymi nie wyznacza obszaru polityki. Autor – prawnik,
dyplomata, znawca stosunków międzynarodowych – poszukuje równowagi między wolnością
jednostki a potrzebą przynależności obywatelskiej.
1065. | józefa hennelowa • Bo ja jestem z Wilna… Z Józefą Hennelową rozmawia Roman Graczyk
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Adam Golec / Agencja Gazeta
Fot. na 4 s. okł. Katarzyna Ziębowicz-Tobolewska
216 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0033-X
297
2001
Rodzina, „Tygodnik”, Kościół i Polska widziane oczyma kobiety cieszącej się powszechnym autorytetem, a zarazem będącej postacią, która budzi wiele emocji i kontrowersji. Józefa Hennelowa,
dziennikarka i polityk szczerze rozmawia z jednym z czołowych publicystów „Gazety Wyborczej”,
opowiada o swojej działalności publicznej i społecznej oraz o wybitnych ludziach, których dane
było jej spotkać. Po raz pierwszy również tak otwarcie odpowiada na pytania dotyczące życia prywatnego: wspomina dzieciństwo spędzone w Wilnie, dzieli się radościami i problemami związanymi
z rolą żony, matki i babci.
1066. | abraham joshua heschel • Człowiek nie jest sam. Filozofia religii
(Man Is Not Alone. A Philosophy of Religion)
Tłum. Katarzyna Wojtkowska-Lipska
Wstęp Stanisław Krajewski
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
264 s.
ISBN 83-240-0087-9
Seria: Filozofia i Religia
Najważniejsze dzieło jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych żydowskich filozofów religii,
uznawane za klasykę współczesnej judaistycznej refleksji o Bogu. Heschel ukazuje, w jaki sposób
człowiek doświadcza obecności Boga i jak stara się to doświadczenie zrozumieć, a także rozważa
skutki decyzji człowieka, który akceptuje obecność Boga. Wreszcie – filozof zadaje pytanie, jak
wygląda ludzkie życie oparte na tym, co „niewysłowione”. Szczególny urok tej książki polega na
powiązaniu głębi filozoficzno-teologicznych dociekań z wrażliwością na to, co ludzkie, co wiąże
się z problemami życia codziennego.
1067. | ks. wacław hryniewicz omi • Nad przepaściami wiary. Z księdzem Wacławem Hryniewiczem
OMI rozmawiają Elżbieta Adamiak i Józef Majewski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta
360 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0044-5
Według Elżbiety Adamiak i Józefa Majewskiego – współautorów wywiadu-rzeki z wybitnym
teologiem, księdzem Wacławem Hryniewiczem – „ojciec Hryniewicz upodobał sobie chadzanie
nad przepaściami…”. I jest to droga raczej samotna, gdyż niewielu teologów porusza tematy np.
wątpliwości w wierze, tajemnicy cierpienia i śmierci, nadziei zbawienia dla wszystkich, kryzysu
wiary, grzeszności Kościoła i granic jego krytyki, wreszcie niewielu rozważa problem wolności
w teologii. A o tym wszystkim jest właśnie ta książka. Sam autor zaś przyznaje: „Jeżeli chodzę
nad przepaściami wiary, to unoszą mnie nad nimi skrzydła nadziei. Ona mówi: Bóg jest większy
niż nasza wiara”.
1068. | paweł huelle • Mercedes-Benz. Z listów do Hrabala
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. oraz wewnątrz książki – archiwum autora
Fot. autora na 4 s. okł. Kamil Gozdan / Agencja Gazeta
138 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0114-X
Seria: Proza
Urocza, przezabawna powiastka gdańskiego prozaika zaczyna się w okolicznościach iście dramatycznych: początek lat dziewięćdziesiątych, bohater wsiada do małego fiata z instruktorką kursu
prawa jazdy – wobec własnej nieudolności umiera nieomal z upokorzenia i wstydu. Pragnąc
opóźnić moment ostatecznej kompromitacji, zaczyna snuć opowieść o samochodach swoich
dziadków, powielając fortel i zarazem literacki chwyt z pewnego opowiadania Hrabala. Narracja
298
2001
staje się piętrowa i wielowymiarowa: wątki Hrabalowskie przeplatają się ze współczesnymi, całość
uzupełnia nostalgiczny, ale i pełen humoru powrót do rodzinnych korzeni – wyprawa w miniony
świat międzywojnia.
1069. | anette insdorf • Podwójne życie, powtórne szanse. O filmach Krzysztofa Kieślowskiego
(Double Lives, Second Chances. The Cinema of Krzysztof Kieslowski)
Tłum. Anita Piotrowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Andrzej Kramarz
224 s., fotografie
ISBN 83-240-0039-9
Podsumowanie całej twórczości Krzysztofa Kieślowskiego, napisane żywym językiem, ze świetną
znajomością zagadnienia. Dla polskiego czytelnika szczególnie cenny jest punkt widzenia amerykańskiego naukowca – Annette Insdorf, która obiektywnie, choć jednocześnie z pasją analizuje dzieło
autora Trzech kolorów. Insdorf była blisko związana z Krzysztofem Kieślowskim – od początku
jego międzynarodowej kariery pełniła funkcję osobistej tłumaczki reżysera, przyjaźniła się z jego
rodziną i współpracownikami. Podwójne życie, powtórne szanse to nie sucha analiza, lecz książka
pisana z godną podziwu pieczołowitością i wielkim zaangażowaniem.
1070. | katarzyna janowska, piotr mucharski • Rozmowy na nowy wiek. Tom I
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autorów na 4 s. okł. Jacek Strama
312 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0139-5
Telewizyjne wydanie Rozmów na koniec wieku / na nowy wiek otrzymało Nagrodę Wiktora dla najlepszego programu telewizyjnego w roku 2000. Czwarta edycja Rozmów w wydaniu książkowym zawiera
wywiady z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej kultury, nauki, religii i jest kontynuacją
poprzednich tomów. Tematy w nich poruszane składają się na katalog najważniejszych problemów
współczesności. Cztery tomy Rozmów stanowią encyklopedię wielkich tematów zreferowanych
w nieoczywisty sposób przez gości Katarzyny Janowskiej i Piotra Mucharskiego, wśród których
znaleźli się m.in. Hanna Krall, Marek Edelman, Krzysztof Penderecki, Krzysztof Zanussi.
1071. | ireneusz kania • Ścieżka nocy
Wybór i opr. Łukasz Tischner
Opr. graf. Robert Guzik
352 s.
ISBN 83-240-0029-1
Seria: Esej
Tom esejów otwiera rozmowa z Ireneuszem Kanią, dotycząca m.in. pesymizmu – kulturowego
światopoglądu autora. W drugiej części zestawione zostały rozważania o istocie kultury oraz rozmaitych funkcjach rytuału w odmiennych cywilizacjach. Dział trzeci wypełniają eseje dotyczące
Orientu i perspektyw zbliżenia między buddyzmem i chrześcijaństwem. Na czwartą część składają
się teksty dedykowane najwybitniejszym intelektualistom Rumunii: Eliademu, Cioranowi, Noice;
dwie kolejne poświęcone są „tropom biblijnym” oraz muzycznym fascynacjom autora. Książkę
zamykają rozmyślania na temat śmierci i źródeł zła.
1072. | leszek kołakowski • Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu
(God Owes Us Nothing)
Tłum. Ireneusz Kania
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
299
2001
Wyd. 2, 272 s.
ISBN 83-240-0080-1
Seria: Filozofia i Religia
Patrz poz. 500.
1073. | tadeusz konwicki • Pamiętam, że było gorąco. Rozmowy przeprowadzili Katarzyna Bielas
i Jacek Szczerba
Opr. graf. Robert Guzik
Fot. autora na 1 s. okł. Piotr Wójcik / Agencja Gazeta
256 s., fotografie
ISBN 83-240-0095-X
Tadeusz Konwicki po raz kolejny udowadnia, że jest królem gawędziarzy. Scenarzysta, reżyser
i wieloletni kierownik literacki zespołów filmowych wspomina barwne epizody z planu filmowego,
kreśli sylwetki przyjaciół, nie stroni od smacznych ploteczek. Stolik w Czytelniku zostaje zdemitologizowany, kulisy produkcji filmowej Peerelu odsłonięte, legenda Konwickiego-opozycjonisty
zweryfikowana przez samego jej bohatera. Swada, cięty dowcip i ironia czynią z tej opowieści zarówno
kreślony z przymrużeniem oka autoportret, jak i przenikliwy dokument ukazujący absurdalny czas
Peerelu w sposób ciepły i pozbawiony martyrologicznej rzewności.
1074. | kard. franz könig, ernst ludwig ehrlich • Żydzi i chrześcijanie jedną mają przyszłość.
Z kardynałem Franzem Königiem i Ernstem Ludwigiem Ehrlichem rozmawia Bernhard Moosbrugger
(Juden und Christen haben eine Zukunft)
Tłum. Dominika Motak
Konsultacje merytoryczne i wstęp ks. Michał Czajkowski
Przypisy Stanisław Krajewski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Bernhard Moosbrugger
144 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0134-4
W czasie, kiedy polemiki dotyczące stosunków chrześcijańsko-żydowskich zaostrzają się i łatwo
o niesprawiedliwe uogólnienia czy uleganie stereotypom – warto zamyślić się nad rozmową dwóch
ludzi dobrej woli: Franza Königa, kardynała, byłego arcybiskupa Wiednia oraz Ernsta Ludwiga
Ehrlicha, Żyda, autora wielu prac dotyczących judaizmu. Nie omijają oni w tym dialogu żadnej
trudnej kwestii, pełni nadziei, że „Stary Testament może spotkać się z Nowym”. Książkę wieńczy
rozmowa o modlitwie Ojcze nasz i przekonanie, że dzięki niej Żydzi i chrześcijanie zdołają „powoli
połączyć w modlitwie to, co rozdzieliła historia”.
1075. | maria krygier, maria kuciel, lidia wilusz • Testy kompetencyjne. Blok humanistyczny
Opr. graf. Daniel Malak
184 s., rysunki, tabelki
ISBN 83-240-0005-4
Seria: Znak dla Szkoły
Testy kompetencyjne. Blok humanistyczny to pozycja adresowana zarówno do gimnazjalistów, jak
i nauczycieli, którzy już niebawem staną w obliczu nowego egzaminu kompetencyjnego. Nowy
typ zadań bada przede wszystkim umiejętności – tzw. kompetencje, a nie, jak do tej pory, wiedzę.
Egzamin ten może sprawić wiele kłopotu również i nauczycielom, obligując ich do zmiany dotychczasowego sposobu przygotowywania uczniów do podjęcia kolejnego etapu kształcenia. Testy
zawarte w książce mają układ identyczny jak testy egzaminacyjne, a ich autorki są pracownicami
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
300
2001
1076. | zygmunt kubiak • Półmrok ludzkiego świata
Wstęp Hanna Malewska
Na okł. Teresa Stankiewicz, pastel z cyklu Conditio Humana
Opr. graf. Piotr Poniedziałek
188 s.
ISBN 83-240-0094-1
„Książka składa się z dwóch części. Pierwszą stanowi obszerny esej Pobojowisko. Jest on opowieścią
o powstaniu Homerowej Iliady. (…) Nie chodzi tu tylko o Iliadę. Raczej o próbę opisu sił działających w ludzkiej historii – na przykładzie dziejów głębokiej starożytności. Druga część obejmuje
osiem szkiców – ich wspólną treść określa tytuł Szukanie prawdy. Rzeczą Czytelnika jest rozstrzygnąć,
jaki jest stosunek owego szukania prawdy do problemów, które wynikają z poznawania historii –
problemów dotyczących losu człowieka na ziemi” (ze Wstępu autora).
1077. | anne lamotte • Niesforna dusza
(Crooked Little Heart)
Tłum. Tomasz Bieroń
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autorki na 4 s. okł. Mallory Geitheim
344 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0099-2
Seria: Proza
Niesforna dusza to pełna czułości, humoru i nieoczekiwanych skojarzeń powieść o dojrzewaniu –
dojrzewaniu do kobiecości, ale też dojrzewaniu do rodzicielstwa i bycia z drugim człowiekiem.
Rosie ma trzynaście lat i jest chuda jak patyk, matka Rosie, Elizabeth, nie potrafi uporać się z przeszłością, co kładzie się cieniem na jej związku z Jamesem – bohaterowie Anne Lamotte są ludźmi
z krwi i kości: mają swoje pasje, lęki i słabości, przeżywają kryzysy i chwile olśnienia urodą życia.
Przede wszystkim jednak nawet w najtrudniejszych momentach potrafią okazywać sobie ciepło
i zrozumienie. Kochają, wybaczają, starają się być dobrymi ludźmi.
1078. | karolina lanckoroska • Wspomnienia wojenne 22 IX 1939–5 IV 1945
Wstęp Lech Kalinowski, Elżbieta Orman
Opr. graf. Rafał Szłapa
Wszystkie fotografie zamieszczone w książce pochodzą ze zbiorów PAU w Krakowie
368 s., fotografie
ISBN 83-240-0077-1
Profesor Karolina Lanckorońska była ostatnią przedstawicielką znakomitego rodu Lanckorońskich z Brzezia. Urodzona w roku 1898, była świadkiem i uczestnikiem wielu historycznych
wydarzeń XX wieku. W 1994 roku przekazała rodakom niezwykły dar – rodową kolekcję
dzieł sztuki, której wartość artystyczna i historyczna nie ma sobie równej w Polsce. Swoje
dramatyczne i heroiczne losy z okresu II wojny światowej utrwaliła we Wspomnieniach wojennych: rozpoczyna je zajęcie Lwowa przez wojska radzieckie, kończy zwolnienie z obozu
koncentracyjnego w Ravensbrück w kwietniu 1945 r. To doskonały autoportret kobiety silnej
i bezkompromisowej wobec zła.
1079. | Leksykon dzieł filozoficznych
Na podst. Denis Huisman, Dictionnaire des mille oeuvres dés de la philosophie
Tłum. Liliana Kiełbasa, Jan Kiełbasa
Wybór i red. Jan Kiełbasa
Hasła dodane Zespół
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
301
2001
Na okł. Vittore Carpaccio, Święty Augustyn w swoim studiu, ze zbiorów San Giorgio dei Schiaroni,
Wenecja
352 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0011-9
Seria: Leksykony
Nieoceniony przewodnik po najważniejszych dziełach klasycznej i współczesnej literatury filozoficznej. Blisko 350 haseł w zwięzły i przystępny sposób omawia treść dzieł, ich strukturę, terminologię,
wartość poznawczą, kontekst historyczny i polemiczny oraz rolę, jaką odegrały w dziejach filozofii.
W przypadku tekstów należących do ścisłego kanonu, zaproponowano bardziej szczegółową prezentację dzieła i jego autora. Polskie wydanie uzupełniono 70 hasłami odnoszącymi się do tekstów
rodzimych, a także do prac angielskich i amerykańskich filozofów. Każde hasło opatrzone zostało
informacjami bibliograficznymi.
1080. | roma ligocka • Dziewczynka w czerwonym płaszczyku
(Das Mädchen im roten Mantel)
Współpraca Iris von Finckenstein
Tłum. Katarzyna Zimmerer
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autorki na 1 s. okł – archiwum autorki
Fot. autorki na 4 s. okł. Hans-Rudolf Schulz
352 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0075-5
Roma Ligocka napisała swą autobiografię po obejrzeniu filmu Lista Schindlera, kiedy to w postaci
dziewczynki w czerwonym płaszczyku odkryła samą siebie – swe dramatyczne wspomnienia wojenne
przedstawiła właśnie z perspektywy małej dziewczynki. Ligocka opisała także swoje powojenne
losy: zabawy w towarzystwie kuzyna – Romana Polańskiego, i przyjaciela – Ryszarda Horowitza,
przelotną fascynację komunizmem, przyjaźń z Piotrem Skrzyneckim, karierę w show businessie, nie
pomija również bolesnych doświadczeń – depresji, lekomanii. To opowieść o niezwykłej kobiecie;
polski i niemiecki bestseller, do którego prawa filmowe nabyła jedna z hollywoodzkich agencji.
1081. | joanna madej, joletta osewska, kinga psuj, izabella skrzypczyska • Do Itaki.
Z XX i XXI wieku. Scenariusze lekcji. I klasa gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
192 s., wykresy, tabelki, mapki
ISBN 83-240-0069-0
Do Itaki. Scenariusze lekcji języka polskiego stanowią bezcenną pomoc dla nauczycieli pragnących
wzbogacić swój zawodowy warsztat o konkretne propozycje lekcji przeprowadzanych z użyciem
metod aktywnych. Wygodna forma segregatora pozwala na rozdzielanie materiałów i swobodne
posługiwanie się nimi na lekcjach języka polskiego w różnych klasach. Wszystkie scenariusze (105 dla
każdej klasy) zostały zaopatrzone w materiały źródłowe potrzebne do przeprowadzenia lekcji.
1082. | joanna madej, joletta osewska, kinga psuj, izabella skrzypczyska • Do Itaki.
Z Panem Cogito. Scenariusze lekcji. II klasa gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
168 s., wykresy, tabelki, mapki
ISBN 83-240-0070-4
302
2001
1083. | joanna madej, joletta osewska, kinga psuj, izabella skrzypczyska • Do Itaki.
W rodzinnej Europie. Scenariusze lekcji. III klasa gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
160 s., wykresy, tabelki, mapki
ISBN 83-240-0071-2
1084. | robert makłowicz • CK Kuchnia
Hasła osobowe, komentarze do zdjęć, rysunki na okł. i na pocz. rozdziałów Andrzej Zaręba
Rysunki w tekście Agnieszka Krzakiewicz
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Studio ST / Lenartowicz
Fot. na 4 s. okł. i wewnątrz książki z archiwum Andrzeja Zaręby
248 s., tw. opr., fotografie, rysunki
ISBN 83-240-0103-4
Nie tylko zbiór przepisów kulinarnych polecanych przez Roberta Makłowicza. Książka pełna
dowcipu, niezwykła, zaprawiona opowieściami, takimi jak ta mrożąca krew w żyłach o ostatnim
daniu pułkownika Redla czy inna, o łagodzącym debilizm sznyclu cielęcym po prasku. Chłodnik
z poziomek, Wiener Schnitzel i strudel z jabłkami przywołują najświetniejsze czasy Austro-Węgier.
Podpisy pod zdjęciami, ułożone przez Andrzeja Zarębę, powodują gwałtowne ataki śmiechu, które
pozwalają rozluźnić mięśnie brzucha przed konsumpcją następnej przyrządzonej potrawy.
1085. | robert makłowicz, stanisław mancewicz • Zjeść Kraków. Przewodnik subiektywny
Rysunki Andrzej Zaręba
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autorów na 1 s. okł. Studio ST Lenartowicz / Zaucha
200 s., tw. opr., rysunki
ISBN 83-240-0056-9
Do książki dołączono mapę Gdzie warto wypić, gdzie warto zjeść w obrębie Plant
Nader subiektywny Przewodnik subiektywny Roberta Makłowicza, gospodarza programu Podróże
kulinarne (TVP 2) oraz Stanisława Mancewicza, wytrawnego smakosza i bywalca szynków, służyć
ma zapoznaniu czytelnika z najciemniejszymi zaułkami gastronomicznymi Krakowa, jak również
z historią i topografią miasta. Ów „Kraków od kuchni” uzupełniają równie mało obiektywne
rysunki Andrzeja Zaręby – ilustratora krakowskiego dodatku „Gazety Wyborczej”, a także plany,
zachęcające do wędrówek tropem restauracji, kawiarni, hoteli. Osobne szpalty poświęcono sławnym
ludziom, którzy niegdyś w Krakowie bawili i temu, co z ich zabaw wynikło…
1086. | ks. mieczysław maliski • A może to było tak…
Opr. graf. Anna Kaszuba-Dębska
112 s., tw. opr., ilustracje
ISBN 83-240-0104-2
Prześlicznie ilustrowane bajki autorstwa jednego z najbardziej znanych i cenionych przez czytelników
pisarzy religijnych z pewnością zachwycą wszystkie dzieci. Przygody głównych bohaterów – Świętego
Mikołaja, Aniołka i Diabełka, nie tylko bawią, ale również uczą wrażliwości i potrzeby obdarzania
miłością wszystkich wkoło. Pokazują świat, w którym wszystko może się wydarzyć, jeśli jest się
miłym i dobrym.
303
2001
1087. | ks. mieczysław maliski • Kazania najkrótsze
Opr. graf. Jadwiga Mączka
232 s.
ISBN 83-240-0072-0
Niewielkie homilie ks. Malińskiego – popularne „ramki” – jak zawsze odwołują się do fragmentów
Ewangelii. Głęboko osadzone we współczesności, skłaniają czytelnika do zadumy nad sensem naszego
życia, a ich celność sprawia, że za autorem chcemy powtórzyć krótką modlitwę: „Wskrześ mnie.
Od mojej martwoty, przyzwyczajeń, schematów, bierności. Od tchórzostwa, słabości, narzekania,
głupoty, egoizmu. Z-martwych-wstań mnie. Do życia, odwagi, inicjatywy, pomysłowości, prostoty,
otwartości. Do radości, pokoju, miłości. Proszę Cię, choć wiem, że na takie zmartwychwstanie trzeba
sobie zasłużyć swoją dojrzałością. Ale tym bardziej proszę Cię, żebym chciał, pragnął, dążył”.
1088. | czesław miłosz • Rok myśliwego
Przypisy Joanna Gromek
Bibliografia Kamil Kasperek
Nota wydawcy Artur Czesak
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
Wyd. 2, 456 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0032-1
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Patrz poz. 394.
1089. | czesław miłosz • Szukanie ojczyzny
Przypisy Andrzej Romanowski
Bibliografia Kamil Kasperek
Nota wydawcy Artur Czesak, Kamil Kasperek
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
Wyd. 3, 336 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0093-3
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Patrz poz. 418, 664.
1090. | czesław miłosz • Wiersze. Tom I
Przypisy i bibliografia Aleksander Fiut
Nota wydawcy Jerzy Illg, Kamil Kasperek
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
304 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0081-X
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Wiosną 2001 roku w Przypisie po latach poeta tak pisał o swoich lirykach: „Widzę wewnętrzną
logikę, łączącą moje wiersze napisane w wieku lat dwudziestu z wierszami mego wieku dojrzałego
i starości, aż po późny tom To”. Tom pierwszy Wierszy obejmuje utwory pisane w latach 1930–1945,
w tym tak ważne zbiorki, jak Trzy zimy (1936) i Ocalenie (1945). Prezentacja młodzieńczych utworów Miłosza i wierszy pisanych w okupacyjnej Warszawie pozwala prześledzić dojrzewanie jego
talentu i przebytą przezeń drogę, ale też uzmysławia, że już ta wczesna twórczość ujawnia głęboki
ton i poetycką siłę, które cechują całe dzieło tego wybitnego poety XX stulecia.
304
2001
1091. | michał niedwied • Egzamin gimnazjalny. Testy kompetencyjne. Blok matematyczno-przyrodniczy
Współpraca w zakresie przedmiotów przyrodniczych Ewa Zaporowska-Siwiak
Opr. graf. Daniel Malak
160 s., rysunki
ISBN 83-240-0105-0
Seria: Znak dla Szkoły
Liczą się nie tylko wiadomości, ale również umiejętność ich spożytkowania. Książka zawiera zestawy
testów wzorowanych na Syllabusach, dotyczących matematyki i nauk przyrodniczych. Stanowią
one kontynuację uznanych już Testów kompetencyjnych. Blok humanistyczny.
1092. | joyce carol oates • Amerykańskie apetyty
(American Appetites)
Tłum. Regina Triba-Wosik
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
384 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0040-2
Seria: Proza
Smaczny kąsek dla miłośników filmu American Beauty. Ironiczny obraz życia amerykańskiej klasy
średniej obnażający fałsz, konsumpcjonizm i emocjonalną pustkę skrywane pod maską samozadowolenia i politycznej poprawności. Bohaterami powieści są Ian i Glynnis, naukowiec i autorka
popularnych książek kucharskich, których los jest niemal ucieleśnieniem American dream. Wiodą
oni beztroski żywot wypełniony drobnymi przyjemnościami i kiedy zdaje się, że już nic nie zdoła
zakłócić idylli, w życiu państwa McCullough pojawia się pewna młoda tancerka. Jakiś czas później
Ian zostaje oskarżony o popełnienie morderstwa…
1093. | joanna olczak-ronikier • W ogrodzie pamięci
Drzewo genealogiczne Kazimierz Wiśniak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autorki na 1 s. okł. oraz na frontyspisie z archiwum autorki
360 s., tw. opr., fotografie, wklejka – drzewo genealogiczne
ISBN 83-240-0110-7
W ogrodzie pamięci to bodaj najważniejsza, a na pewno najbardziej osobista książka Joanny Olczak-Ronikier, autorki bestsellerów Piwnica pod Baranami i Piotr. Historia „prywatna”, ukazująca proces
rodzenia się polskiej inteligencji żydowskiego pochodzenia, staje się równocześnie niezwykłym
świadectwem epoki. Przez karty książki przewijają się – połączeni więzami krwi – wiedeńscy rabini,
polscy komuniści i francuscy bankierzy, holenderski awanturnik, oficer kontrwywiadu, amerykański psychiatra i rosyjski biznesmen. Spotkamy tu m.in. André Citröena, Lenina, Freuda i księcia
Karola. Ta rodzinna saga jest zjawiskiem literackim całkowicie wyjątkowym.
1094. | ojciec pio • Myśli wyszukane
(In My Own Words)
Wybór i opr. Anthony F. Chiffolo
Tłum. Michał Romanek
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
120 s.
ISBN 83-240-0106-9
Seria: Myśli Wyszukane (Religijne)
Człowiek współczesny bezustannie zderzający się z relatywizmem, jaki proponuje mu współczesna
kultura, coraz częściej tęskni za autorytetami, których wzór i jasne przesłanie pozwoliłyby mu uporządkować własne życie. Spotkanie z Ojcem Pio może posłużyć wszystkim: „Jego słowa (…) – tak
305
2001
jak za życia ich autora stanowiły natchnienie dla jego duchowych dzieci – nadal są źródłem głębokiego natchnienia dla współczesnych wiernych. Przekona się o tym każdy, kto sięgnie po ten
wybór najcenniejszych myśli Ojca Pio” (z Wprowadzenia).
1095. | ks. jerzy popiełuszko • Myśli wyszukane
Wybór i wstęp ks. Jan Sochoń
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 1 s. okł. i na skrzydełku Archiwum Żoliborskie
112 s.
ISBN 83-240-0108-5
Seria: Myśli Wyszukane (Religijne)
Ks. Jerzy Popiełuszko – zamordowany w 1984 roku przez SB kapelan „Solidarności”, którego proces
beatyfikacyjny jest w toku – to jedna z najważniejszych postaci polskiego Kościoła ubiegłego wieku.
Z jego myśli, wybranych przez ks. Jana Sochonia, teologa i poetę, wyłania się obraz człowieka
wiary czystej, sięgającej bezpośrednio do ewangelicznych „prawd prostych”. „Mamy wypowiadać
prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść. Modlić się, gdy
inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić. Przebaczać, gdy inni nie potrafią”.
1096. | grzegorz przebinda • Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy
Opr. graf. Krzysztof Zgłobicki
Fot. zamieszczone w książce pochodzą ze zbiorów autora
340 s., fotografie
ISBN 83-240-0144-1
Książka znakomitego rusycysty i historyka idei, dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, opowiada o wschodnich, prawosławnych i greckokatolickich fascynacjach Jana Pawła II.
Przez karty książki przewijają się wielkie postaci kultury Ukrainy i Rosji, sowieccy urzędnicy i antysowieccy dysydenci, prawosławni patriarchowie i greckokatoliccy metropolici. Ta pasjonująca
naukowa opowieść o śmiałej Papieskiej wizji Europy od Atlantyku aż po Ural, stanowi również
niewyczerpane źródło wiedzy o obecnym pontyfikacie i dwudziestowiecznych dziejach Kościoła
w Rosji i na Ukrainie.
1097. | Pytając o człowieka. Myśl filozoficzna Józefa Tischnera
Red. ks. Władysław Zuziak
Wstęp kard. Franciszek Macharski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Elżbieta Lempp
160 s.
ISBN 83-240-0149-2
Kilkanaście lat przed swoją śmiercią, we wstępie do książki Myślenie według wartości, ks. prof. Józef
Tischner napisał: „Powiem wtedy [u schyłku życia]: nie zrobiłem tego, co zrobić chciałem, nie
zrobiłem tego, co zrobić mogłem, nie zrobiłem tego, co naprawdę trzeba było zrobić. Co zrobiłem?
O tym powiedzą inni”. Próbę odpowiedzi na pytanie ks. Tischnera podjęli filozofowie podczas
konferencji Pytając o człowieka. Owocem ich spotkania jest właśnie ta książka.
1098. | kard. joseph ratzinger • Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach. Z kardynałem
Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald
(Gott und die Welt. Glauben und Leben in unserer Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Grzegorz Gałązka
306
2001
428 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0107-7
Kard. Joseph Ratzinger (ur. 1927) to jedna z najwybitniejszych postaci współczesnego Kościoła
rzymskokatolickiego. Świetny teolog (autor m.in. ważnej książki Wprowadzenie w chrześcijaństwo),
uczestnik II Soboru Watykańskiego, w latach 1977–1982 arcybiskup Monachium, w 1982 roku
mianowany prefektem rzymskiej Kongregacji Nauki Wiary. Szczególnym zainteresowaniem opinii
publicznej cieszą się wywiady-rzeki z kard. Ratzingerem. Tym razem tematami rozmowy są: wiara,
nadzieja i miłość, Bóg, Jezus Chrystus oraz Kościół. Dialogowi patronuje przekonanie, od dawna
obecne w Kościele, iż wiara szuka zrozumienia, a rozum poszukuje wiary.
1099. | o. jacek salij op • Świętowanie Pana Boga. Z ojcem Jackiem Salijem OP rozmawiają Alina Petrowa-Wasilewicz i Jacek Borkowicz
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Studio ST Lenartowicz / Zaucha
352 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0043-7
Ojciec Jacek Salij – duszpasterz i autor popularnych książek: Szukającym drogi, Pytania
nieobojętne, Nadzieja poddawana próbom, z humorem opowiada o swoim życiu, problemach
i nadziejach, a także o swojej największej miłości: o Bogu i o Kościele. Jego wizja jest jasna
i prosta, zrozumiała dla każdego: „O Kościele nie powinno się myśleć jak o partii politycznej.
Jeżeli ktoś jest gorącym zwolennikiem jakiejś partii, to bardzo stara się, by nie utraciła ona
zwolenników, a w miarę możliwości – żeby się powiększała. Natomiast Kościół istnieje nie po
to, żeby mieć zwolenników, lecz po to, by prowadzić ludzi do zbawienia, żeby być światłem
świata i solą ziemi”.
1100. | william shakespeare • Wieczór Trzech Króli albo Co zechcecie
(Twelfth Night, or, What You Will)
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
168 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0090-9
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
Przed kilkunastu laty Stanisław Barańczak podjął ogromne zadanie przełożenia od nowa na język
polski wszystkich dramatów Szekspira. Tym razem czytelnik otrzymuje do rąk Wieczór Trzech Króli – jedną z trzech (obok Jak się wam podoba oraz Wiele hałasu o nic) Szekspirowskich Radosnych
Komedii. Wątkiem przewodnim wszystkich tych sztuk jest miłość i miłosne konwencje – towarzyskie
i literackie. „Z konwencji i pozorów nie szydzi się tu jednak w duchu satyrycznym: w tej sztuce
wszystko jest wesołością, a ożywiający ją liryzm znaleźć można nie tylko w tekstach piosenek, lecz
i w samych bohaterach” (z Posłowia).
1101. | william shakespeare • Wszystko dobre, co dobrze się kończy
(All’s Well That Ends Well)
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
200 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0030-5
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
To już 26 pozycja z serii tłumaczeń dramatów Szekspira, dokonywanych przez Stanisława Barańczaka.
Przekłady te zadomowiły się w kulturze polskiej i choć czasem są przyczyną burzliwych polemik,
mają zdecydowanie więcej zagorzałych zwolenników niż przeciwników. Cenią je zarówno wybitni
krytycy, np. Jan Kott, który twierdzi, iż Barańczak „ma absolutny słuch językowy i magiczny dar
307
2001
rymowania”, jak i aktorzy, bardzo lubiący „grać Barańczaka”. Jan Peszek powiedział kiedyś: „Mówi
mi się Barańczaka tak, jak się oddycha powietrzem – tłumacz prowadzi mnie przez najbardziej
powikłane i splątane wątki z krystaliczną prostotą”.
1102. | aldona skudrzykowa, krystyna urban • Do Itaki. Buszując w zdaniu. Kształcenie literackie
i językowe. Ćwiczenia dla III klasy gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
168 s.
ISBN 83-240-0035-6
Seria: Znak dla Szkoły
Buszując w zdaniu to podręcznik do nauki o języku dla klasy trzeciej gimnazjum, a zarazem
kontynuacja znakomitej książki Gra w słowa tych samych autorek. Zaletą podręcznika jest połączenie teorii i praktyki: do systematycznej wiedzy językoznawczej uczeń dochodzi poprzez liczne
i wszechstronnie rozwijające ćwiczenia, które naśladują potoczne sytuacje komunikacyjne, uczy
się również pisać niektóre teksty użytkowe. Kompozycja podręcznika znacznie ułatwia pracę polonistów, dzięki podziałowi na kompletne jednostki lekcyjne. W klasie trzeciej szczególną uwagę
poświęcono budowie zdania.
1103. | józef smaga • Rosja w 20. stuleciu
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Duszenko / Agencja Gazeta
352 s.
ISBN 83-240-0086-0
Historia Rosji od rewolucji 1905 roku do objęcia prezydentury przez Władimira Putina. Żywo,
z publicystyczną werwą napisane dzieło odsłania mroczne, najgłębiej skrywane fakty i epizody z dziejów budownictwa komunistycznej utopii, która pochłonęła dziesiątki milionów istnień ludzkich.
Czytelnik znajduje tu historię Czeka w jej kolejnych wcieleniach, NKWD, KGB, opisy procesów,
czystek, paroksyzmów terroru i okresów panowania kolejnych Genseków, wreszcie – rozpadu
imperium i prób budowy zrębów nowoczesnego państwa z jego demokratycznymi instytucjami
i gospodarką rynkową.
1104. | magdalena soba • Historia ludzi. Od traktatu wersalskiego do Okrągłego Stołu. III klasa gimnazjum
Współpraca Grzegorz Szymanowski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
240 s., fotografie, reprodukcje, mapki
ISBN 83-240-0109-3
Seria: Znak dla Szkoły
Historia ludzi to cykl podręczników cieszący się już zasłużonym uznaniem uczniów i nauczycieli.
Tym razem autorzy prezentują gimnazjalistom najważniejsze wydarzenia i zjawiska XX wieku. Dydaktycznym zamysłem podręcznika było wskazanie źródeł współczesnych zjawisk cywilizacyjnych
i uświadomienie najważniejszych mechanizmów rządzących życiem politycznym i społecznym
nowożytnego świata. Oryginalny dobór ilustracji, ciekawe teksty źródłowe, przejrzysty układ graficzny i użyteczne polecenia dla uczniów dopełniają walorów podręcznika.
1105. | grzegorz szymanowski • Historia ludzi. Mapy konturowe
Kreślenie map Bartłomiej Kuniczuk, Daniel Malak
Opr. graf. Daniel Malak
128 s., mapy
ISBN 83-240-0111-5
Seria: Znak dla Szkoły
308
2001
Zestaw mapek konturowych do ćwiczeń na lekcjach, które mogą być ciekawym sposobem utrwalania wiedzy historycznej. Mapy konturowe to doskonałe uzupełnienie podręczników z serii Historia
ludzi dla wszystkich trzech klas gimnazjum.
1106. | grzegorz szymanowski • Historia ludzi. Od renesansu do rewolucji październikowej.
II klasa gimnazjum
Współpraca Witold Bobiński
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Zegary wykorzystane na 1 i 4 s. okł. pochodzą ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
312 s., fotografie, reprodukcje, mapki
ISBN 83-240-0036-4
Seria: Znak dla Szkoły
Historia ludzi. Od renesansu do rewolucji październikowej autorstwa Grzegorza Szymanowskiego
to książka dla drugiej klasy gimnazjum, a zarazem kontynuacja świetnego podręcznika Witolda
Bobińskiego. Zaletą obu książek jest bardzo duży wybór tekstów źródłowych oraz rozbudowane,
ciekawe polecenia dla uczniów. Współpraca Witolda Bobińskiego przy redagowaniu podręcznika
pozwoliła utrzymać w nim gawędziarski, łatwy w odbiorze styl wykładu. Książkę uzupełnia rozkład
materiału, przeznaczony dla nauczyciela zestaw scenariuszy lekcji oraz wybór map konturowych
do ćwiczeń.
1107. | grzegorz szymanowski • Historia ludzi. Vademecum dla nauczyciela. Klasa II.
Scenariusze wszystkich lekcji
Opr. graf. Daniel Malak
128 s.
ISBN 83-240-0037-2
Seria: Znak dla Szkoły
Vademecum dla nauczyciela. Klasa II zawiera rozkład materiału dla klasy drugiej gimnazjum oraz
komplet scenariuszy lekcji historii z tekstami źródłowymi i poleceniami dla grup. Większość zajęć
została zaprojektowana tak, aby pobudzić aktywność uczniów na lekcjach historii, uzupełniając
w ten sposób tradycyjną i mało skuteczną metodę wykładu. Vademecum… zostało przygotowane
w formie wkładu do segregatora, który nauczyciele otrzymują nieodpłatnie.
1108. | grzegorz szymanowski • Historia ludzi. Vademecum dla nauczyciela. Klasa III.
Scenariusze wszystkich lekcji
Opr. graf. Daniel Malak
100 s.
ISBN 83-240-0113-1
Seria: Znak dla Szkoły
To książka dla nauczycieli historyków, którzy intelektualną aktywność uczniów, samodzielność
myślenia i umiejętność rozumienia otaczającego ich świata stawiają na pierwszym miejscu. Aktywizujące metody i pomoce naukowe obecne w komplecie scenariuszy lekcji pomogą rozwinąć nie
tylko umiejętności uczniów, ale i własny warsztat dydaktyczny.
1109. | ks. józef tischner • Historia filozofii po góralsku
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Jan Zych
Wyd. 2, 112 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0041-0
Do wydania dołączono zestaw 4 płyt kompaktowych
Patrz poz. 786.
309
2001
1110. | ks. józef tischner, wanda czubernatowa • Wieści ze słuchanicy
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Wojciech Druszcz / Agencja Gazeta, archiwum Wandy Czubernatowej
124 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0135-2
Do wydania dołączono płytę kompaktową
W połowie roku 1997 na łamach miesięcznika „Znak” pojawił się zaskakujący cykl felietonów – pisane
gwarą listy, które wymieniali między sobą podhalańska poetka Wanda Czubernatowa i kapelan Związku
Podhalan ks. Józef Tischner. Cykl nosił tytuł Wieści ze słuchanicy i był rodzajem spowiedzi w listach („słuchanica” to po góralsku „konfesjonał”) – spowiedzi szczególnej, w której penitentka nie tyle wyznawała
swoje grzechy, ile raczej stawiała problemy, pytając kolejno o dobrobyt, o biedę, o wolność, a nawet o…
porno. Mimo choroby ks. kapelana wymiana listów trwała aż do marca 1999 roku.
1111. | łukasz tischner • Sekrety manichejskich trucizn. Miłosz wobec zła
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Marek Tischner
256 s.
ISBN 83-240-0058-5
Książka Łukasza Tischnera jest pierwszą próbą zmierzenia się z zasadniczą dla całego dzieła Czesława Miłosza kwestią zła. Łącząc kompetencje literackie i filozoficzne, autor przedstawia wnikliwe
interpretacje Świata, Doliny Issy, Traktatu moralnego i Traktatu poetyckiego, Gdzie wschodzi słońce
i kędy zapada oraz Pieska przydrożnego. Każda z analiz akcentuje inny aspekt tego fascynującego
zagadnienia: mowa jest o złu w naturze i w historii, o grzechu i o złu moralnym, o skażeniu świata
i o szatanie… Podążając „diabelskim tropem”, Tischner pokazuje, że to właśnie zło jest dla poety –
świadka dwóch totalitaryzmów – tematem, który najgłębiej przenika jego dzieło.
1112. | To powinieneś umieć. Historia. Gimnazjum. Klasa I. Zeszyty 1–4
Opr. Magdalena Kunysz
16 s.
ISBN 83-240-0125-5
1113. | To powinieneś umieć. Historia. Gimnazjum. Klasa II. Zeszyty 1–4
Opr. Magdalena Kunysz
16 s.
ISBN 83-240-0126-3
1114. | To powinieneś umieć. Historia. Gimnazjum. Klasa III. Zeszyty 1–4
Opr. Magdalena Kunysz
16 s.
ISBN 83-240-0127-1
1115. | To powinieneś umieć. Historia. Szkoła podstawowa. Klasa IV. Zeszyty 1–4
Opr. Agnieszka Brągiel, Anna Kołakowska
16 s.
ISBN 83-240-0128-X
310
2001
1116. | To powinieneś umieć. Historia. Szkoła podstawowa. Klasa V. Zeszyty 1–4
Opr. Agnieszka Brągiel, Grzegorz Szymanowski
16 s.
ISBN 83-240-0129-8
1117. | To powinieneś umieć. Historia. Szkoła podstawowa. Klasa VI. Zeszyty 1–4
Opr. Agnieszka Brągiel, Andrzej Synowiec
16 s.
ISBN 83-240-0130-1
1118. | To powinieneś umieć. Język polski. Gimnazjum. Klasa I. Zeszyty 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek
16 s.
ISBN 83-240-0116-6
1119. | To powinieneś umieć. Język polski. Gimnazjum. Klasa II. Zeszyty 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek
s.16
ISBN 83-240-0117-4
1120. | To powinieneś umieć. Język polski. Gimnazjum. Klasa III. Zeszyty 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek
16 s.
ISBN 83-240-0118-2
1121. | To powinieneś umieć. Język polski. Szkoła podstawowa. Klasa IV. Zeszyty 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek
16 s.
ISBN 83-240-0119-0
1122. | To powinieneś umieć. Język polski. Szkoła podstawowa. Klasa V. Zeszyty 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek
16 s.
ISBN 83-240-0120-4
1123. | To powinieneś umieć. Język polski. Szkoła podstawowa. Klasa VI. Zeszyty 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek
16 s.
ISBN 83-240-0121-2
1124. | To powinieneś umieć. Matematyka. Szkoła podstawowa. Klasa IV. Zeszyty 1–4
Opr. Michał Niedźwiedź
16 s.
ISBN 83-240-0131-X
311
2001
1125. | To powinieneś umieć. Matematyka. Szkoła podstawowa. Klasa V. Zeszyty 1–4
Opr. Michał Niedźwiedź
16 s.
ISBN 83-240-0132-8
1126. | To powinieneś umieć. Matematyka. Szkoła podstawowa. Klasa VI. Zeszyty 1–4
Opr. Michał Niedźwiedź
16 s.
ISBN 83-240-0133-6
1127. | To powinieneś umieć. Przyroda. Szkoła podstawowa. Klasa IV. Zeszyty 1–4
Opr. Ewa Zaporowska-Siwiak
16 s.
ISBN 83-240-0122-0
1128. | To powinieneś umieć. Przyroda. Szkoła podstawowa. Klasa V. Zeszyty 1–4
Opr. Ewa Zaporowska-Siwiak
16 s.
ISBN 83-240-0123-9
1129. | To powinieneś umieć. Przyroda. Szkoła podstawowa. Klasa VI. Zeszyty 1–4
Opr. Ewa Zaporowska-Siwiak
16 s.
ISBN 83-240-0124-7
Opr. graf. Daniel Malak
Ilustracje na okł. Andrzej Zaręba
Co zrobić, żeby skutecznie przygotować ucznia do próbnych sprawdzianów po szkole podstawowej
i egzaminów gimnazjalnych, które będą decydować o jego losie? Nowa seria Znaku dla Szkoły to
odpowiedź na potrzeby zreformowanej edukacji – oferta obejmuje serie sprawdzianów z języka
polskiego i historii zarówno dla szkoły podstawowej, jak i dla gimnazjum oraz matematykę i przyrodę dla szkoły podstawowej. Zeszytom towarzyszy kolorowy segregator, do którego uczniowie
mogą wpinać kolejne testy, które, regularnie przeprowadzane, dają możliwość systematycznego
obserwowania rozwoju ucznia.
1130. | To powinieneś umieć. Odpowiedzi do testów. Gimnazjum. Blok humanistyczny. Cz. 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek (język polski); Magdalena Kunysz (historia)
48 s.
ISBN 83-240-0136-0
1131. | To powinieneś umieć. Odpowiedzi do testów. Szkoła podstawowa. Blok humanistyczny. Cz. 1–4
Opr. Krystyna Cygal, Beata Kuczera, Elżbieta Szymonek (język polski); Agnieszka Brągiel, Anna
Kołakowska, Andrzej Synowiec, Grzegorz Szymanowski (historia)
40 s.
ISBN 83-240-0137-9
312
2001
1132. | To powinieneś umieć. Odpowiedzi do testów. Szkoła podstawowa. Blok matematyczno-przyrodniczy.
Cz. 1–4
Opr. Michał Niedźwiedź (matematyka); Ewa Zaporowska-Siwiak (przyroda)
48 s.
ISBN 83-240-0138-7
Opr. graf. Daniel Malak
Ilustracje na okł. Andrzej Zaręba
Odpowiedzi do testów pozwalają na weryfikację własnej wiedzy i samokontrolę postępów w nauce.
Wpięte do segregatora obok kolejnych testów znakomicie pomogą w przedegzaminacyjnych powtórkach.
1133. | tomasz à kempis • Cztery medytacje
(De imitatione Christi, Nachfolge Christi und vier andere Schriften, Lateinisch und deutsch)
Tłum. i wstęp Andrzej Sulikowski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na okł. fragment fresku z klasztoru oo. Augustianów w Krakowie
Na s. tytułowej drzeworyt ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
80 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0042-9
Czytelnicy, którzy cenią sobie Tomasza à Kempis, odnajdą tu wszystkie zalety jego pisarstwa. Cztery
niewielkie traktaty: Pochwała pokory, która jest fundamentem wszelkiej świętości, O życiu cichym i o wyrzeczeniu się siebie, O podniesieniu ducha i Krótka przestroga ku ćwiczeniom duchowym, utrzymane
w duchu O naśladowaniu Chrystusa, zaskakują prostotą i celnością wypowiedzi. Czasem wystarczy
jedno przeczytane zdanie, aby odkryć na nowo prawdy, które zatarły się w codziennym życiu.
1134. | ks. jan twardowski • Przezroczystość. Wybór wierszy
Układ tomu i posłowie Andrzej Sulikowski
Opr. graf. Danuta Jarecka
272 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0073-9
Do wydania dołączono płytę kompaktową
Wybór wierszy opracowany (i opatrzony posłowiem) przez Andrzeja Sulikowskiego, biografa i znawcę
twórczości ks. Twardowskiego. Na rynku księgarskim pojawiają się wciąż nowe edycje dzieł tego autora,
ponieważ poezja ks. Jana nieustannie znajduje nowe pokolenia admiratorów. Wiersze z tego wyboru
układają się w swoisty poetycki autoportret. Autor pisze w Przezroczystości o sobie, swoim doświadczeniu
kapłańskim, spotkaniach z bliźnimi i przyrodą, zachowując – jak zwykle – skromność i delikatność,
urzekając pełną onieśmielenia szczerością, dystansem do samego siebie i poczuciem humoru.
1135. | fiona walker • Tu.Lucy
(Lucy Talk)
Tłum. Maria M. Piechaczek
Opr. graf. Monika Gembarowska
408 s.
ISBN 83-240-0140-9
[email protected]! Pierwsza powieść ery Internetu. W stu procentach składa się ona z listów e-mailowych,
dokumentów w Wordzie, notek przyklejanych do lodówki oraz menu ekstrawaganckich obiadów.
W taki właśnie niecodzienny i zabawny sposób przedstawione zostały losy tytułowej bohaterki.
Lucy ma 26 lat i masę problemów: męczącą rodzinę, która chce, by jak najszybciej wyszła za mąż,
narzeczonego, który ją zdradza i pewnego bez pamięci zakochanego w niej sąsiada… Jeśli ktoś
przepada za e-mailami, można zachęcić go do lektury.
2002
poz. 1136–1233
2002
1136. | krzysztof biedrzycki, dariusz pasieka, barbara pdracka • Opowieść o człowieku.
Podręcznik do języka polskiego dla I klasy liceum
Rozdział Warsztaty maturzysty opr. Teresa Bulska
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
380 s., fotografie, rysunki
ISBN 83-240-0173-5
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do języka polskiego obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Opowieść o człowieku to podręcznik o jednolitej, spójnej
narracji historycznoliterackiej. To także antologia, w której teksty z kanonu sąsiadują z literaturą
współczesną. To wreszcie wysmakowany, dobrze napisany przewodnik po kulturze. Analizy literackie utworów oraz testy z rozdziału Warsztaty maturzysty pozwalają na dobre przygotowanie się
do egzaminów.
1137. | gene brewer • K-PAX
(K-PAX)
Tłum. Maria Gardziel, Andrzej Gardziel
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Internationale Medien and Film GMBH & Co.2 Produktions KG
248 s.
ISBN 83-240-0178-6 (brosz.), ISBN 83-240-0184-0 (tw. opr.)
Seria: Proza
Dla człowieka, który utrzymuje, że jest przybyszem z kosmosu, oddział Instytutu Psychiatrii na
Manhattanie wydaje się najodpowiedniejszym miejscem. Jednak ów pacjent w niczym nie przypomina tych, z którymi dr Gene Brewer miał wcześniej do czynienia. Nazywa się prot i twierdzi, że
przybył z planety K-PAX, idyllicznego świata, w którym wszyscy żyją w zgodzie i harmonii. Określiwszy dokładnie datę opuszczenia Ziemi, prot pozostawia nas w niepewności do ostatniej chwili.
Jego krótki pobyt w szpitalu na Manhattanie radykalnie zmienia życie pacjentów i panujące tam
stosunki międzyludzkie. Prot przywraca ludziom radość i sens życia. K-PAX to znakomicie napisana,
żywa, dowcipna i zarazem głęboko humanistyczna książka, adresowana nie tylko do miłośników
Lotu nad kukułczym gniazdem, ale także do wielbicieli twórczości Olivera Sacksa.
1138. | robert chojnacki • Testowe sprawdziany z języka polskiego dla I klasy liceum
Proj. okł. Daniel Malak
108 s., fotografie, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0235-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Zbiór testowych sprawdzianów z języka polskiego, które zostały skonstruowane tak, aby zadania
były możliwie ciekawe i różnorodne, a jednocześnie odwoływały się do określonych standardów
wymagań egzaminacyjnych. Opracowano je w dwóch wersjach na tym samym poziomie trudności,
co umożliwia przeprowadzenie sprawdzianu w klasie podzielonej na dwie grupy. Prawie wszystkie
zestawy zawierają blok poleceń dotyczących rozumienia tekstu. Sporo uwagi poświęcono także
znajomości innych niż pisane tekstów kultury. Podstawę konstrukcji testów stanowiły najbardziej
popularne programy i podręczniki dla pierwszej klasy zreformowanej szkoły średniej.
1139. | joseph conrad • Lord Jim
(Lord Jim)
Tłum. Michał Kłobukowski
Proj. okł. Maciej Sadowski
315
2002
Na 1 s. okł. obraz Jacht przybijający do brzegu (fragment) J.M.W. Turnera
Wyd. 2, 436 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0228-6
Seria: Kanon na Koniec Wieku
Publikacja w ramach Porozumienia Wydawców
Patrz poz. 1054.
1140. | przemysław czapliski • Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.
Proj. okł. Anita Andrzejewska
196 s.
ISBN 83-240-0145-X
Jerzy Jarzębski pisze o książce: „Przemysław Czapliński to najwybitniejszy dziś znawca współczesnej polskiej prozy. W swej nowej książce nawiązuje do najlepszych tradycji krytycznego pisarstwa.
Czytając z rzadko spotykaną wnikliwością literackie teksty, nie traci nigdy z oczu Całości – jako
w tej samej chwili: całokształtu literatury, historii czy polityki, gmachu kulturowych kontekstów
i odniesień, a także stanu umysłów współczesnych Polaków. Jego krytycznoliterackie rozważania są
więc jednocześnie diagnozą, jaką stawia dzisiejszej Polsce, i pasjonującym sprawozdaniem z procesów
rozumienia – tekstów i świata, w którym powstały”.
1141. | norman davies, roger moorhouse • Mikrokosmos. Portret miasta środkowoeuropejskiego.
Vratislavia·Breslau·Wrocław
(Microcosm. Portrait of a Central European City)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
Fot. autorów na skrzydełku obwoluty Paweł Zechenter, Hyatt Studios-Guy Meyer
600 s., tw. opr., obwoluta, fotografie, rysunki, mapy
ISBN 83-240-0172-7
Książka wydana wspólnie z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich – Fundacja
Historyczny portret stolicy Śląska, miasta, które wielokrotnie zmieniało swoje powiązania polityczne
oraz kulturowe i którego dzieje zawierają w sobie esencję rozmaitych doświadczeń kształtujących
Europę Środkową: bogatą mieszankę narodowości i kultur, niemiecki Drang nach Osten i powrót
Słowian, znaczącą rolę Żydów, burzliwe losy władców imperialnych, a wreszcie złowieszczą obecność zarówno hitlerowców, jak i stalinowców. Słowem, portret miasta – mikrokosmosu Europy
Środkowej. Ta książka, która dotyczy w większej mierze europejskiej historii regionalnej niż
polskich dziejów narodowych, stawia sobie za cel przezwyciężenie historiograficznej rywalizacji,
która doprowadziła do powstania dwóch konkurencyjnych wizji: „niemieckiego miasta Breslau”
i „polskiego Wrocławia”.
1142. | łukasz dbski • Krówki i mrówki i inne bajki wierszem
Opr. graf. i rysunki Anna Kaszuba-Dębska
72 s., tw. opr., rysunki
ISBN 83-240-0246-4
Łukasz Dębski napisał nowe wierszyki dla najmłodszych czytelników. Po Wiórkach wiewiórki mamy
pięknie zilustrowane przez Anię Kaszubę-Dębską Krówki i mrówki. W książeczce znajdziecie mnóstwo niezwykłych historii, okropnie śmiesznych, troszkę strasznych, ale zawsze ciekawych.
1143. | jesús díaz • Opowiedz mi o Kubie
(Dime algo sobre Cuba)
Tłum. Marzena Chrobak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
316
2002
Fot. na 1 s. okł. Tomasz Kawecki
Fot. autora na 4 s. okł. Ecco von Schwickow
244 s.
ISBN 83-240-0215-4 (brosz.), ISBN 83-240-0223-5 (tw. opr.)
Seria: Proza
Tragikomiczna powieść, której akcja toczy się w latach 90. na Kubie i w Miami. Jej bohaterem jest
Stalin Martínez, pechowiec i niezdara, wiodący monotonny żywot hawańskiego dentysty. W wyniku
przedziwnego splotu wydarzeń trafia na pokład porwanej łodzi i w ten sposób dociera do Miami.
Tam spotyka swego brata Lenina, byłego rewolucjonistę, który teraz zarabia na życie jako klaun…
Na tym nie koniec: Martínez wraca na Kubę, po czym znów – już świadomie – podejmuje kolejną
eskapadę do Miami. Poznajemy go w momencie, kiedy koczuje na dachu domu swego brata, usiłując
doprowadzić się do stanu przypominającego wygląd kubańskich uchodźców: spalonych słońcem
i wychudzonych. Kuba z powieści Díaza jest jednocześnie egzotyczna i dziwnie znajoma – chwilami
przypomina obrazki, które jedni z nas jeszcze pamiętają, a inni znają już tylko z filmów Barei.
1144. | krzysztof dorosz • Sztuka wolności. Eseje liberalne
Proj. okł. Helena Gargula
192 s.
ISBN 83-240-0222-7
Związki wolności i wiary nie są ani proste, ani oczywiste i z natury nigdy takie nie będą. Wolność,
jak miłość czy przyjaźń, pozostaje sztuką. Wolność człowieka wierzącego nie jest po prostu wyswobodzeniem z więzów i ograniczeń. Jest to wolność głęboko paradoksalna, ponieważ jej fundamentem
jest posłuszeństwo Bogu, którego głos rzadko daje się słyszeć jednoznacznie.
1145. | jacek dymel, katarzyna piórek, maria urek-etgens • Sztuka matematyki.
Program nauczania matematyki dla liceum
Proj. okł. Daniel Malak
56 s., tabele
ISBN 83-240-0165-4
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym
i liceum profilowanym. Oparty jest na spiralnym układzie materiału i trzech zasadach: nauczania
wyprzedzającego (tj. zapowiadania nowych treści na podstawowym poziomie, bez konieczności ich
formalnego zamykania), nauczania perspektywicznego (każde zagadnienie na niższym poziomie
daje możliwość jego pogłębiania), nauczania powtarzającego (przejście na wyższy poziom poprzedza
zawsze podsumowanie tego, co przepracowano wcześniej, np. z zastosowaniem metody projektu).
Treści nauczania zostały podzielone na podstawowe i uzupełniające, co umożliwia nauczycielowi
jednoczesne przygotowanie uczniów do matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
1146. | jacek dymel, katarzyna piórek, maria urek-etgens • Sztuka matematyki. Zbiór zadań
z matematyki dla I klasy liceum
Opr. graf. Irena Jagocha
192 s., rysunki, fotografie
ISBN 83-240-0181-6
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Zbiór zadań z matematyki obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Zadania dobrano tak, by – nie zniechęcając ucznia – kształtowały
jego intuicję, wyobraźnię, wrażliwość i kulturę matematyczną, a zarazem – ilekroć to było możliwe
– pokazywały związek matematyki z różnorodnymi problemami otaczającego nas świata.
317
2002
1147. | Dwunastu Apostołów
Red. Jan Turnau
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. ołtarz Wita Stwosza z kościoła Mariackiego w Krakowie (fragment), fot. Dymitr
Sprudin
W książce fot. fresku Ostatnia wieczerza (fragmenty) Cosimo Rosselego z Kaplicy Sykstyńskiej
100 s., fotografie
ISBN 83-240-0148-4
Krótkie szkice do portretów najbliższych uczniów Jezusa nakreślone przez: abpa Henryka Muszyńskiego, bpa Zdzisława Trandę, bpa Mariana Gołębiewskiego, bpa Andrzeja Suskiego, bpa Stanisława
Gądeckiego, bpa Tadeusza Pieronka, abpa Jeremiasza, prof. Annę Świderkównę, ks. Jana Kracika,
ks. Wacława Hryniewicza, ks. Henryka Czembora i ks. Michała Czajkowskiego. Głównym atutem
książki są nie tylko osoby autorów, ale przede wszystkim zaangażowanie i pełna miłości uwaga,
z jaką piszą o tych, którzy przekazali nam światło wiary.
1148. | s. faustyna [w. faustyna kowalska] • Myśli wyszukane
Wybór Elżbieta Przybył
Wstęp s. M. Elżbieta Siepak ZMBM
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autorki na 1 s. okł. Archiwum Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
176 s.
ISBN 83-240-0163-8
Seria: Myśli Wyszukane (Religijne)
30 kwietnia 2000 roku Jan Paweł II dokonał kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, która przekazała światu orędzie o Bożym Miłosierdziu. Książka jest wyborem fragmentów z Dzienniczka
siostry Faustyny i stanowi świetne przygotowanie do lektury całości. Słowa orędowniczki Bożego
Miłosierdzia budzą ufność, nadzieję na szczęśliwsze życie i przybliżają czytelnikowi posłannictwo
św. Faustyny Kowalskiej.
1149. | tadeusz gadacz • O umiejętności życia
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Piotr Głowinkowski
248 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0240-5
Życie można przeżyć na różne sposoby – radośnie, nie przejmując się niczym, smakując każdą
mijającą chwilę, lub też rozważnie, jakby każdy dzień miał być ostatnim dniem naszego życia.
Chcemy być szczęśliwi, ale czy potrafimy znaleźć szczęście w tym, co nas otacza, w naszej codzienności, pośród trudnych wyborów, jakich zmuszeni jesteśmy dokonywać? Sami siebie pytamy,
jak żyć, by odnaleźć w sobie spokój ducha i niezmąconą radość, ale nie my pierwsi zadajemy
takie pytania. Na przestrzeni wieków wskazówek szukano u teologów i filozofów. U progu XXI
wieku Tadeusz Gadacz – filozof, śladem dawnych nauczycieli mądrości, uczy siebie i nas trudnej
sztuki życia.
1150. | marta gessler, agnieszka krglicka • Qchnia Artystyczna / Kuchnia Świata.
Przepisy z „Wysokich Obcasów”
Opr. graf. PAG Piotr Grzybowski
Fot. Szymon Rogiński / Agencja Gazeta, Marcin Klaban / Agencja Gazeta
Fot. autorek na 1 s. okładek Wojciech Olkusnik / Agencja Gazeta, Maciej Ziemkiewicz / Agencja
Gazeta
200 s., tw. opr., fotografie
318
2002
ISBN 83-240-0251-0
To dwie książki w jednej – odkrywają dwie strony kulinarnych rozkoszy. Jak odnaleźć radość w swojej
kuchni? Potrawa powinna być nie tylko smaczna, ale także podana tak, by cieszyć wszystkie zmysły.
Przepisy Marty Gessler, które zaskakują swoją prostotą i pomysłowością, oraz fotografie skupione
na szczególe, odsłaniają ukryte piękno codziennej kuchni. Jak urozmaicić własną kuchnię? Książka
składa się z przepisów publikowanych co tydzień w „Wysokich Obcasach”. Potrawy z całego świata – zarówno te znane, jak i te egzotyczne, uwzględniające dostępne jesienią wiktuały – zagoszczą
w naszych domach dzięki przepisom Agnieszki Kręglickiej. Autorki są doświadczonymi restauratorkami i doskonale wiedzą, jak zasiadanie do stołu zmienić w prawdziwą przyjemność.
1151. | zuzanna grabowska, aleksandra labudda • Opowieść o człowieku. Scenariusze lekcji języka
polskiego dla I klasy liceum
Proj. okł. Daniel Malak
160 s., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0232-4
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Książka zawiera praktyczne, niebanalne przykłady lekcji języka polskiego w zreformowanej szkole
średniej. Dzięki nim można uczyć skutecznie i pokazać uczniom, że literatura to trwająca przez
wieki „opowieść o człowieku”, która dotyka pytań i wątpliwości ważnych dla każdego z nas.
1152. | anselm grün • Jezus – brama do Życia. Ewangelia św. Jana
(Jesus – Tür zum Leben. Das Evangelium des Johannes)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. obraz Jacoba Jordaensa Czterej Ewangeliści (fragment), Luwr, Paryż / B&W
192 s.
ISBN 83-240-0226-X
Druga z czterech książek o. Anselma Grüna opowiadających o poszczególnych Ewangeliach i ewangelistach. Autor, łącząc rozległą wiedzę biblijną, teologiczną i psychologiczną z aktualnymi problemami,
pokazuje różnice w sposobie ukazywania Jezusa przez poszczególnych autorów. Według Grüna, św.
Jan nie tyle chce dostarczać konkretnych informacji o Jezusie, ile raczej opisać Go jako tego, który
objawia nam Boga, czyniąc Go widocznym i doświadczalnym w świecie. W języku dzisiejszej duchowości powiedzielibyśmy, że osoba Jezusa przedstawiona przez św. Jana wprowadza nas w mistyczne
doświadczenie Boga Ojca i nowe rozumienie człowieka. Ewangelista poprzez widzialnego Jezusa
pokazuje to, co niewidzialne. Anselm Grün, odkrywając psychologię i duchową mądrość zawartą
w Ewangelii św. Jana, opisuje naszą drogę stawania się sobą i dążenie do zjednoczenia z Bogiem.
1153. | anselm grün • Jezus – wizerunek Człowieka. Ewangelia św. Łukasza
(Jesus – Bild des Menschen. Das Evangelium des Lukas)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. obraz Jacoba Jordaensa Czterej Ewangeliści (fragment), Luwr, Paryż / B&W
192 s.
ISBN 83-240-0216-2
Pierwsza z czterech książek o. Anselma Grüna opowiadających o poszczególnych Ewangeliach
i ewangelistach. W opowieści o Ewangelii św. Łukasza akcent pada przede wszystkim na sposób
budowania tekstu przez natchnionego autora. Anselm Grün pokazuje, jak dzięki malarskiej wrażliwości Łukasza połączonej z lekarską wnikliwością i przywiązaniem do szczegółu, obraz Jezusa
z jego Ewangelii został nasycony licznymi sensami, zrozumiałymi dla czytelników różnych kultur
i czasów. Jezus Łukasza jest i żydowski, i grecki, a równocześnie jest nasz, jest bliski naszej wyobraźni,
odpowiada na nasze potrzeby i pragnienia.
319
2002
1154. | martin heidegger • Fenomenologia życia religijnego
(Phänomenologie des religiösen Lebens)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
352 s.
ISBN 83-240-0147-6
Seria: Filozofia i Religia
Tom obejmuje wczesne wykłady Martina Heideggera z lat 1918–1921. Mają one ogromne znaczenie dla zrozumienia źródeł późniejszego myślenia filozofa, którego zwieńczeniem stała się
praca Bycie i czas wydana w roku 1927. Fenomenologia życia religijnego jest jedynym dziełem,
w którym Heidegger tak dogłębnie penetruje fundamentalne kwestie szeroko pojętej filozofii
religii. Tematami trzech wykładów są: metodologia fenomenologii religii wsparta analizą Listów
do Tesaloniczan, fenomenologiczna interpretacja Augustyna i neoplatonizmu oraz rozważanie
filozoficznych podstaw mistyki średniowiecznej. Lektura wykładów Heideggera z pewnością nie
należy do łatwych, jednak jej trud wynagradza ich zawartość, wnikliwość analiz i nieustająca
aktualność poruszanych problemów.
1155. | józefa hennelowa • Niedowiarstwo moje… Refleksje religijne
Proj. okł. Jadwiga Mączka
152 s.
ISBN 83-240-0154-9
Wspólnym mianownikiem tekstów tej książki jest przytoczona we wstępie opowieść z Ewangelii św.
Marka o przejmującej prośbie człowieka oczekującego cudu: „Wierzę, Panie, wspomóż niedowiarstwo
moje”. Drogi wiary każdego z nas są najważniejszą sprawą życia – pisze Józefa Hennelowa – i mogą
być darem dla innych, gdy się nimi dzielimy. Confiteor, Świadkowie, Świadectwa, Credo – w te cztery
cykle uporządkowane zostały teksty będące zapisem bardzo osobistego doświadczenia religijnego.
1156. | jane hirshfield • Uważność
Tłum. Magda Heydel
Wstęp Czesław Miłosz
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autorki na 4 s. okł. Joanna Helander
112 s.
ISBN 83-240-0203-0
Seria: Poezja
Jane Hirshfield jest autorką pięciu, cenionych i nagradzanych, tomów wierszy, zbioru esejów o poezji oraz dwu antologii poetyckich, m.in. księgi gromadzącej wiersze religijne pisane przez kobiety
w ciągu czterdziestu trzech stuleci. Ukończyła Uniwersytet w Princeton, wykładała jako visiting
professor na wielu amerykańskich uczelniach. Kilka lat spędziła w klasztorze Zen w Kalifornii, gdzie
została wyświęcona na ucznia w tradycji Soto. Buddyzm nie stał się nigdy w jej poezji tematem
bezpośrednich deklaracji – przejawia się jedynie w szczególnej wrażliwości i sposobie widzenia
świata: nacechowanym uważnością, czułością i współczuciem. Przenikliwe obserwacje codzienności
przesycone są w jej wierszach poczuciem humoru, skłonnością do paradoksu i zmysłem absurdu.
1157. | agnieszka holland • Magia i pieniądze. Rozmowy przeprowadziła Maria Kornatowska
Proj. okł. Robert Guzik
Fot. autorki na 1 s. okł. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta
400 s., fotografie
ISBN 83-240-0205-7
Seria: Autobiografie i Biografie
320
2002
Książka powstała w wyniku partnerskich rozmów prowadzonych przez Marię Kornatowską, która
dobrze zna twórczość Agnieszki Holland i przyjaźni się z artystką. Może dlatego autorka Europy,
Europy nie waha się odsłonić tajników swojego warsztatu, dzieląc się z czytelnikiem wiedzą o magii
budowania obrazów: wyborze scenografii czy doborze aktorów. Rozmowy przynoszą także komentarz
do jej filmów, zapoznają z ich genezą, okolicznościami powstania i – co szczególnie ciekawe – zdradzają odautorską interpretację. Sławna reżyserka daje się poznać jako wrażliwa kobieta, kochająca
życie i doceniająca jego uroki.
1158. | wacław hryniewicz omi • Chrześcijaństwo nadziei. Przyszłość wiary i duchowości chrześcijańskiej
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
Fot. autora na 4 s. okł. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta
432 s.
ISBN 83-240-0170-0
Seria: Teologia Żywa
Wacław Hryniewicz już wielokrotnie pokazywał, że jest teologiem, który nie boi się trudnych
pytań. W Chrześcijaństwie nadziei dokonuje analizy współczesnego chrześcijaństwa i ukazuje
drogi wyjścia z impasu, w jakim znalazł się Kościół w XX wieku. Podpowiada, w jaki sposób
u progu nowego tysiąclecia, w stechnicyzowanym świecie, budować swoją wiarę. Nie są to propozycje łatwe, ale z każdej z nich przebija nadzieja, która każe nam widzieć w chrześcijaństwie
religię przyszłości.
1159. | jan paweł ii • Program dla Polski
Wybór i opr. Jarosław Sołtys, Stefan Wilkanowicz
Opr. graf. Ryszard Baster
13 kart, fotografie
ISBN 83-240-0239-1
Publikacja wydana wspólnie z Fundacją Kultury Chrześcijańskiej „Znak”
Publikacja jest wyborem fragmentów z homilii, przemówień i encyklik Jana Pawła II. Ma ona
postać trzynastu osobnych kartonów, które można przechowywać jako książeczkę lub wykorzystać
jako ozdobę biurka lub półki. Dzięki Programowi dla Polski możemy wciąż obcować z przesłaniem,
które papież Jan Paweł II kieruje do swoich rodaków.
1160. | beata jancarz, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze. Podręcznik do biologii. Część I
Opr. graf. Beata Duś-Sławińska
Schematy i tabele Lesław Sławiński, Edward Augustyn, Daniel Malak
Rysunki Agnieszka Sajda, Maria Makuch
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
200 s., fotografie, rysunki, tabele, schematy
ISBN 83-240-0175-1
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do biologii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym,
liceum profilowanym i technikum. Autorki Człowieka w równowadze ożywiają trudne zagadnienia
nauki przez porównanie ich z tym, co znamy z codzienności. Powstawanie nowotworu tłumaczą
na przykładzie jazdy samochodem po górskiej drodze, procesów przebieg procesów w komórce
zestawiają ze sprawnie funkcjonującą firmą. Ta opowieść o biologii pomaga w odkrywaniu harmonii w otaczającym świecie i nas samych. Niewątpliwym atutem podręcznika jest jego bogata
i atrakcyjna szata graficzna.
321
2002
1161. | beata jancarz, agnieszka mikiewicz, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze.
Poradnik dla nauczyciela biologii. Część I
Proj. okł. Daniel Malak
128 s., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0186-7
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Ta książka to nieoceniona pomoc w pracy nauczyciela – zawiera rozkład materiału, szczegółowe
kryteria oceniania, przykładowe scenariusze lekcji, dwa duże testy z genetyki, skonstruowane
zgodnie z zasadami pomiaru dydaktycznego, a także podstawę programową do gimnazjum i szkoły
średniej, których porównanie pozwoli nauczycielowi zorientować się, jaką wiedzę uczeń posiadł
w gimnazjum. Autorki podają nie tylko adresy ciekawych stron internetowych, ale także opisują,
co można znaleźć w dostępnych na rynku programach komputerowych.
1162. | beata jancarz, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze. Program nauczania biologii
w liceum
Proj. okł. Daniel Malak
56 s., tabele
ISBN 83-240-0164-6
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Program biologii, który obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Zaczyna się w niekonwencjonalny sposób: od dziejów powstania człowieka myślącego, który stanowi centrum zainteresowania naszego programu.
Dopiero gdy uczeń przemyślał pytanie „Skąd jesteśmy?”, pojawiają się trudniejsze i bardziej
abstrakcyjne zagadnienia biologiczne. Dzięki temu układowi treści pedagog może przekonać
ucznia, że biologia to fascynująca dziedzina wiedzy i sam doświadczyć, iż jej nauczanie jest łatwe. Główną osnowę merytoryczną programu stanowi szeroko pojęta równowaga (homeostaza)
i wynikające z konieczności jej utrzymania konsekwencje dla organizmu człowieka. Materiał
może być zrealizowany w czasie krótszym niż trzy lata, jeśli będzie tego wymagał rozkład godzin
obowiązujący w szkole.
1163. | katarzyna janowska, piotr mucharski • Rozmowy na nowy wiek. Tom II
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
312 s., fotografie
ISBN 83-240-0257-X
„Kolejny tom Rozmów na nowy wiek różni się od poprzednich książek serii. Portretujemy w nim
pokolenie, które decyduje o obliczu współczesnej polskiej kultury. Stąd zapewne osobisto-biograficzny ton wielu zawartych w książce wypowiedzi. Prawda własnego losu znaczy dla naszych
rozmówców czasem więcej niż wygłaszanie sądów o świecie. Są to świadectwa ludzi, którzy ciągle
szukają w nim swojego miejsca. Fakt, że wiek XXI dopiero się rozpoczyna, sprawił też, że po raz
pierwszy zaczęliśmy pytać o politykę i tu odwołaliśmy się do pokolenia mistrzów” mówią o swojej
nowej książce Katarzyna Janowska i Piotr Mucharski. Tym razem ich rozmówcami byli: Zygmunt
Bauman, Marek Bieńczyk, Piotr Dumała, Paweł Huelle, Grzegorz Jarzyna, Jan Jakub Kolski,
Bronisław Łagowski, Krzysztof Michalski, Jan Nowak-Jeziorański, Jacek Ostaszewski, Jerzy Pilch,
Krzysztof Pomian, Stanisław Skrowaczewski, Tadeusz Sławek, Andrzej Stasiuk, Andrzej Strumiłło,
Paweł Śpiewak, Olga Tokarczuk, Tomasz Tomaszewski i Leopold Unger.
Tom I patrz poz. 1070.
322
2002
1164. | james joyce • Ulisses
(The Ulisses)
Tłum. Maciej Słomczyński
Opr. graf. Jacek Szczerbiński
Wyd. 2, 800 s.
ISBN 83-240-0210-3
Nowe wydanie jednej z najważniejszych powieści XX wieku
Patrz poz. 910.
1165. | aleksander jurewicz • Prawdziwa ballada o miłości
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. z archiwum autora
Fot. autora na 4 s. okł. Elżbieta Lempp
192 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0249-9
Seria: Proza
Akcja powieści toczy się w pierwszych latach po wojnie. Przemiany polityczne ukazane są w sposób dyskretny, ale nie pozostają bez konsekwencji dla losów bohaterów. Jurewicz za pomocą
obserwacji realiów obyczajowych, stylizowanych dialogów, opisów przyrody i przede wszystkim
konsekwentnego panowania nad językiem narracji w mistrzowski sposób kreuje atmosferę świata
Kresów, przepełnionego prawdziwymi, nierzadko dramatycznymi uczuciami, zanurzonego w przeszłości oraz przeobrażonego w legendę i mit przez polską literaturę. Nad powieścią unosi się duch
Ballad i romansów, Nad Niemnem i Bohini, ale wypełnia ją dramat na miarę Romea i Julii, którego
nieoczekiwany finał odsłania osobisty wymiar dzieła. Głównym przedmiotem Prawdziwej ballady
o miłości jest świat uczuć – silnych, namiętnych i czystych.
1166. | piotr kłodkowski • Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych
Proj. okł. Monika Klimowska
352 s.
ISBN 83-240-0179-4
Czy nieuchronna jest militarna konfrontacja potęg Zachodu i Wschodu? Wszystko będzie zależeć
od stopnia naszego zadufania… Być może brzmi to szokująco, jednak euroatlantycka cywilizacja
powinna wyzbyć się pretensji do uniwersalizmu i pogodzić z niemożnością narzucenia innym kulturom np. liberalnej demokracji czy idei wolności sumienia. Autor odwiedził wielokrotnie nie tylko
Chiny, Indie, Pakistan, ale wiele innych, mniejszych państw regionu. Jego refleksje, zapisywane
na gorąco podczas podróży, są najciekawszymi fragmentami tej intrygującej książki – niezwykle
przystępnie napisanej, a zarazem podejmującej najtrudniejsze dziś dla człowieka Zachodu tematy.
Czy nieuchronne zatem jest „zderzenie cywilizacji”? Wniosek zaskoczy niejednego czytelnika –
płaszczyzną porozumienia może stać się, jak sugeruje autor, otwartość azjatyckich mocarstw na
procesy globalizacyjne.
1167. | o. leon knabit osb • Od początku do końca. Z Ojcem Leonem Knabitem OSB rozmawiają
Wojciech Bonowicz i Artur Sporniak
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Maria Śliwa
200 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0057-7
Nowy tom rozmów z ojcem Leonem Knabitem, benedyktynem z Tyńca – popularnym duszpasterzem, rekolekcjonistą, bohaterem telewizyjnych programów religijnych. Czym jest świętość i jak to,
co święte, przenika nasze życie – oto główny temat książki, stanowiącej kontynuację popularnych
323
2002
Schodów do nieba. Ojciec Leon w charakterystyczny dla siebie sposób – ciepły, zrozumiały i dowcipny – odpowiada m.in. na pytania o młodość i starość, o miłość i problemy życia rodzinnego,
o ubóstwo i szczęście, o kult maryjny i święcenie niedzieli, wreszcie o początek i koniec nie tylko
naszego życia, ale całej ludzkiej historii.
1168. | o. leon knabit osb • Spotkania z Wujkiem Karolem
Wstęp bp Stanisław Dziwisz
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Arturo Mari L’Osservatore Romano Photo Service
Wyd. 2, uzupełnione, 120 s., fotografie
ISBN 83-240-0211-1
Patrz poz. 912.
1169. | katarzyna kolenda-zaleska • Pielgrzymka 2002
Red. Wojciech Bonowicz
Opr. graf. Daniel Malak, Agnieszka Szatkowska-Malak
Fot. na 1 s. okł. AP / Agencja Gazeta
Fot. autorki na 4 s. okł. Wojciech Karliński
152 s., fotografie
ISBN 83-240-0237-5
Książka dla wszystkich, którzy głęboko przeżyli ostatnią pielgrzymkę papieża do Ojczyzny i chcą na
dłużej ją zapamiętać oraz lepiej zrozumieć. Autorka, popularna dziennikarka telewizyjna, przystępnie opisuje każdy punkt tej pielgrzymki. Cennym uzupełnieniem publikacji są wszystkie homilie
i przemówienia Jana Pawła II, a także teksty będące znakomitym wprowadzeniem to tematów
poruszanych przez Ojca Świętego (np. relacja bezpośredniego świadka śmierci św. Faustyny) oraz
wiele kolorowych fotografii.
1170. | jan kracik • Relikwie
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Daniel Malak
244 s., fotografie, rysunki
ISBN 83-240-0229-4
Relikwie – szczątki świętych i przedmioty do nich należące – są otaczane kultem w wielu tradycjach
religijnych. Jaką rolę odegrały w chrześcijaństwie? Dlaczego umieszczano je w ołtarzach, pierścieniach
i stopniach schodów? Na te i inne pytania odpowiada ks. Jan Kracik, wybitny historyk Kościoła,
autor esejów Święty Kościół grzesznych ludzi i Trwogi i nadzieje końca wieków.
1171. | magdalena krzeptowska • Moja droga od rozpaczy do nadziei. Pocieszenie po śmierci dziecka
Wstęp o. Jacek Salij OP
Posłowie Bogdan de Barbaro
Proj. okł. Agnieszka Bartkowicz
Fot. pochodzą z archiwum autorki
152 s., fotografie
ISBN 83-240-0177-8
„Chciałabym opisać każdy z tych kroków, które teraz, z perspektywy czasu widzę lepiej i mam odwagę i siłę je nazwać, a przynajmniej mogę spróbować… – mówi autorka tej przejmującej książki –
Chciałabym opowiedzieć o długiej i trudnej drodze, na której od samego początku towarzyszył
nam w cierpieniu i pokonywaniu rozpaczy miłosierny i cierpiący z nami Bóg, współczujący i czuły
Jezus wraz ze swą Matką, oraz obdarzający siłą i łaską Duch Święty. Bóg działa także poprzez ludzi.
To oni, niezastąpieni – rodzina, przyjaciele, a czasem nieznajomi – swoją miłością, obecnością,
324
2002
nadzwyczajną pomocą i współczuciem sprawili także, że odnaleźliśmy naszą drogę, zaczęliśmy żyć
na nowo”. 25 lipca 1990 podczas kąpieli w morzu zginęło dwoje dzieci Magdaleny Krzeptowskiej.
Ta niewielka książka to napisane przez nią głęboko poruszające świadectwo, które może stanowić
pomoc dla osób dotkniętych podobną tragedią.
1172. | Kwiatki Jana Pawła II
Wybór i opr. Janusz Poniewierski
Pomysł i współpraca Jan Turnau
Opr. graf. Monika Klimowska
Proj. okł. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Sigma / Free
168 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0213-8
Książka o papieżu, jakiej jeszcze nie było. Jej redaktorzy zebrali około setki „kwiatków” – opowieści
i anegdot pokazujących znane i nieznane, czasem zabawne, a niekiedy budzące zadumę i wzruszenie wydarzenia z życia Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Lektura tej książki pokazuje, że charyzmat
papieża, biskupa, księdza Wojtyły przejawia się nie tylko w jego oficjalnych wystąpieniach, ale
także w codziennych, nieformalnych sytuacjach, w których na odsiecz autorytetowi przychodzi
niejednokrotnie poczucie humoru.
1173. | jhumpa lahiri • Tłumacz chorób
(Interprater of Maladies)
Tłum. Maria Jaszczurowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autorki na 4 s. okł. Jerry Bauer
208 s.
ISBN 83-240-0168-9 (brosz.), ISBN 83-240-0192-1 (tw. opr.)
Seria: Proza
Tłumacz chorób to zawód prawdziwy, nie zmyślony. Ludzie zwracają się do niego po pomoc, gdy
sami nie potrafią nazwać tego, co ich boli. Często jednak opisanie swojego cierpienia drugiemu
człowiekowi okazuje się trudne, wręcz niemożliwe; trudne jest również uświadomienie go samemu sobie. Bohaterowie opowiadań Lahiri, młodzi hinduscy imigranci w Stanach Zjednoczonych,
przekonują się na własnej skórze, jak ograniczone są możliwości porozumienia nawet wśród najbliższych. Niemożliwe wydaje się także utrzymanie równowagi na styku kultur, między tradycjami
Indii i Zachodu. A jednak czytelnik – jak Lilia z opowiadania Wizyty pana Pirzady – będzie pragnął
z całego serca, by nieprawdopodobne okazało się prawdą, żeby mimo wszystko każda historia
zakończyła się szczęśliwie.
1174. | aleksandra leja-dymek, magdalena soba • Ludzie i epoki. Program nauczania historii w liceum
Proj. okł. Daniel Malak
36 s.
ISBN 83-240-0166-2
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Program towarzyszący podręcznikowi Ludzie i epoki. Obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie
rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym Ta niezwykle przydatna pozycja
zawiera m.in. charakterystykę treści kształcenia, spis przewidywanych umiejętności i osiągnięć
uczniów na danym etapie kształcenia oraz tematy fakultatywne. Autorzy programu nie tylko
w wiedzę i umiejętności historyczne wprowadzają szeroko rozumiane wartości humanistyczne, ale
również podpowiadają, jak w nauczaniu historii wykorzystać komputer.
325
2002
1175. | joanna madej, joletta osewska, kinga psuj, izabella skrzypczyska • Do Itaki.
Z XX i XXI wieku. Scenariusze lekcji. I klasa gimnazjum
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Wyd. 2, 192 s., schematy, tabele
ISBN 83-240-0069-0
Seria: Znak dla Szkoły
Patrz poz. 1081.
1176. | joanna madej, joletta osewska, kinga psuj, izabella skrzypczyska • Do Itaki.
Z Panem Cogito. Scenariusze lekcji. II klasa gimnazjum
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Wyd. 2, 168 s., schematy, tabele
ISBN 83-240-0070-4
Seria: Znak dla Szkoły
Patrz poz. 1082.
1177. | joanna madej, joletta osewska, kinga psuj, izabella skrzypczyska • Do Itaki.
W rodzinnej Europie. Scenariusze lekcji. III klasa gimnazjum
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Wyd. 2, 160 s., schematy, tabele
ISBN 83-240-0071-2
Seria: Znak dla Szkoły
Patrz poz. 1083.
1178. | iwona majda, lucjan obajtek • Ludzie i epoki. Scenariusze lekcji historii dla I klasy liceum
Proj. okł. Daniel Malak
144 s.
ISBN 83-240-0196-4
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Scenariusze lekcji historii do I klasy zreformowanej szkoły średniej, które pozwolą przeprowadzić
lekcję w sposób ciekawy i niebanalny. Dzięki tej książce zarówno nauczyciel, jak i uczniowie, zapomną o nudnych lekcjach historii, która za sprawą wiedzy i doświadczenia autorek scenariuszy
staje się fascynującą opowieścią o dziejach ludzkości.
1179. | nicolas malebranche • Medytacje chrześcijańskie i metafizyczne
(Méditations chrétiennes et métaphysiques)
Tłum. Małgorzata Frankiewicz
Wstęp Jerzy Kopania
Proj. okł. Monika Klimowska
260 s.
ISBN 83-240-0225-1
Seria: Filozofia i Religia
Nicolas Malebranche (1638–1715), autor De la recherche de la verité (O poszukiwaniu prawdy, 1675)
i współtwórca teorii tzw. okazjonalizmu, jest w Polsce filozofem prawie nieznanym. Medytacje
chrześcijańskie i metafizyczne (1683) to pierwsza jego książka przełożona na język polski. Dwadzieścia
„medytacji” układa się w prowadzony z Jezusem dialog, będący w istocie traktatem o podstawowych
zagadnieniach z pogranicza teologii, filozofii chrześcijańskiej i teorii poznania.
326
2002
1180. | ks. mieczysław maliski • Faustyna znaczy szczęśliwa. Powieść biograficzna
Proj. okł. Jadwiga Mączka
Fot. autora na 4 s. okł. Danuta Węgiel
432 s.
ISBN 83-240-0212-X
Wśród licznych opracowań życia i duchowości św. Faustyny brakowało dotychczas książki,
która przedstawiłaby jej sylwetkę w atrakcyjnej formie powieści. Odważył się sięgnąć po tę
formę ks. Mieczysław Maliński – znany i lubiany m.in. jako autor bajek dla dzieci, beletryzowanych biografii papieża czy opowieści o postaciach z Nowego Testamentu. Tym razem
spróbował wyobrazić sobie, jak wyglądało „życie ukryte” orędowniczki Bożego Miłosierdzia
(jej dzieciństwo i młodość), jak rodziło się i dojrzewało jej powołanie i jak poradziła sobie
z tym niezwykłym darem, który został jej ofiarowany. Dla tych, którzy znają orędzie siostry
Faustyny z jej Dzienniczka, powieść ks. Malińskiego będzie zapewne interesującym, przystępnie
napisanym uzupełnieniem.
1181. | ks. mieczysław maliski • O diabełku, który odważył się śmiać
Opr. graf. i rysunki Anna Kaszuba-Dębska
112 s., tw. opr., rysunki
ISBN 83-240-0253-7
Nowy tom kolorowych, pogodnych i mądrych bajek. Obok dobrze znanych z poprzednich książek
księdza Malińskiego wesołych Aniołków i psotnych Diabełków tym razem poznajemy sympatyczne rodzeństwo – Mateusza i Anię oraz ich liczne, niekiedy zabawne, a czasem groźne przygody.
Znakomita lektura do wspólnego czytania dla dzieci i rodziców.
1182. | ks. mieczysław maliski • Rekolekcje kosmiczne
Proj. okł. Jadwiga Mączka
180 s.
ISBN 83-240-0157-3
Świat jest słowem Bożym. Ale jak świat odczytać, żeby Boga zrozumieć? I jak „odczytać” Boga, żeby
zrozumieć świat? Te pytania są punktem wyjścia Rekolekcji kosmicznych ks. Mieczysława Malińskiego i prowadzą Czytelników w głąb spraw ludzkich: rodziny, życia codziennego, wiary. Ostatecznie
więc, jak każde prawdziwe rekolekcje, są „czytaniem” człowieka – zagubionego, szukającego sobie
miejsca w świecie.
1183. | czesław miłosz • Druga przestrzeń
Proj. okł. Monika Klimowska
120 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0146-8
Nowy tom wierszy Czesława Miłosza, będący kontynuacją wątków interesujących pisarza właściwie „od zawsze”, przesuwa granice jego metafizycznych poszukiwań na terytoria nie penetrowane
dotąd tak dogłębnie nie tylko przez niego samego, ale przez współczesną poezję w ogóle. Miłosz
z niespotykaną odwagą i szczerością dotyka kwestii najważniejszych: wiary i zwątpienia, pytań
o wszechmocność Boga i Jego obojętność wobec zła. Dąży do stworzenia języka, którym – w przeciwieństwie do „wydrążonego” języka oficjalnej teologii, jak również dekadencji, w jakiej pogrążył się
język poezji – można mówić o „sprawach pierwszych”. Chodzi tu zatem o coś znacznie ważniejszego
aniżeli poezja, choć to ona właśnie umożliwia Miłoszowi docieranie do wymiaru, do którego przez
całe życie wytrwale dążył: do tytułowej „drugiej przestrzeni”.
327
2002
1184. | czesław miłosz • Wiersze. Tom II
Przypisy i bibliografia Aleksander Fiut
Nota wydawcy Jerzy Illg, Kamil Kasperek
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
424 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0209-X
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Drugi tom Wierszy Czesława Miłosza zawiera utwory pisane w latach 1948–1969, a zatem w ważnym, przełomowym i trudnym dla poety okresie, na który przypada koniec pobytu na placówce
dyplomatycznej w USA, zerwanie z reżimem PRL, dziesięciolecie spędzone na emigracji we Francji,
a następnie objęcie katedry literatur słowiańskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley
w roku 1960 i początek długiego wygnania w samotni na Grizzly Peak. W latach tych ukazały się tak
głośne książki, jak Światło dzienne, Traktat poetycki, Król Popiel i inne wiersze i Gucio zaczarowany
oraz wiersze tak znane, jak Do Jonathana Swifta, Piosenka o porcelanie, Esse, Sroczość, Rozmowy na
Wielkanoc 1620 roku, Do Robinsona Jeffersa, które tworzą ścisły kanon poetyckiego dzieła Miłosza.
1185. | henri j.m. nouwen • Kielich życia
(Can You Drink the Cup?)
Tłum. Justyna Grzegorczyk, Jan Grzegorczyk
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
96 s., fotografie
ISBN 83-240-0156-5
Kielich, potężny symbol ludzkiego doświadczenia, związany z celebrowaniem osiągnięć człowieka, jest dla Nouwena drzwiami prowadzącymi do pogłębienia duchowości. „Czy możecie wypić
kielich?” – to pytanie zadane przez Jezusa Janowi i Jakubowi, ma moc kruszenia zatwardziałych
serc – twierdzi Henri Nouwen. Wykorzystując kielich jako metaforę rozważa trzy obrazy – jego
pochwycenie, uniesienie i wypicie – które są ilustracją podstaw rozwoju duchowego. Powtarzając
pytanie Jezusa, prowokuje do odpowiedzi mogącej radykalnie zmienić nasze życie.
1186. | Opowieść o człowieku. Poradnik dla nauczyciela języka polskiego. Klasa I liceum
Proj. okł. Daniel Malak
264 s., tabele, zdjęcia
ISBN 83-240-0198-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Poradnik składa się z trzech części. Pierwsza z nich to wprowadzenia do podręczników i programu
napisane przez autorów oraz analiza sytuacji języka polskiego w nowej szkole średniej przeprowadzona przez Stanisława Bortnowskiego. Część druga to wybór ciekawych artykułów dotyczących
polonistyki szkolnej, prezentujących ciekawe metody prowadzenia lekcji i omawiających ważne
problemy dydaktyczne. W części trzeciej, autorstwa Dariusza Pasieki, znalazło się ponad dwadzieścia projektów lekcji z zakresu kształcenia rozszerzonego. Stanowią one ciekawe, praktyczne
uzupełnienie zapisów programowych i wskazują istotne różnice w stylu pracy z uczniami w obu
zakresach. Cenne uzupełnienie poradnika stanowi aneks zawierający wybór tekstów do Warsztatów
maturzysty (ostatniej części podręcznika) oraz dwie wersje rozkładu materiału.
1187. | dariusz pasieka, barbara pdracka • Opowieść o człowieku. Program nauczania języka polskiego
dla liceum
Proj. okł. Daniel Malak
40 s., tabele
ISBN 83-240-0167-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
328
2002
Program obejmuje kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum
profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym
i liceum profilowanym. Czy historię literatury polskiej można poznać w trzy lata? Tylko wtedy,
gdy tradycyjnie rozumiana historia literatury jest osią, na której prezentujemy uniwersalne tematy
podejmowane w dziełach wszystkich epok. Klasyka literacka powinna stanowić zwierciadło dla
dzieł literatury współczesnej, historii sztuki i filozofii. W programie Opowieść o człowieku literatura
nie jest celem samym w sobie. Chodzi bowiem o świadome kształtowanie świata wartości ucznia
i przygotowanie go do samodzielnego czytania oraz analizy tekstów kultury.
1188. | józef piórek, zdzisław pogoda • Sztuka matematyki. Podręcznik do matematyki dla I klasy
liceum
Opr. graf. Irena Jagocha
Rysunki Piotr Górka wg pomysłu Zdzisława Pogody
256 s., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0174-3
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do matematyki obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Książka ma prosty układ. Każdy rozdział zawiera krótki
wykład z praktycznymi przykładami zastosowania nowych wiadomości, historycznymi ciekawostkami oraz ćwiczeniami i zadaniami. Sztuka matematyki to książka, która uczy dyscypliny myślenia.
Zróżnicowany poziom zadań, liczne odwołania do codziennych sytuacji oraz rozmaitość propozycji
ułatwią pracę nauczycielom i uczniom.
1189. | krzysztof polek, marek wilczyski • Ludzie i epoki. Podręcznik do historii dla I klasy liceum
Opr. graf. Studio Kozak
368 s., fotografie, rysunki, mapy
ISBN 83-240-0176-X
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do historii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym,
liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Barwny, żywy język wykładu, anegdoty oraz intrygujące tytuły rozdziałów
sprawiają, że podręcznik dobrze się czyta. Przemyślany, przejrzysty układ treści ułatwia uczenie się,
a połączenie wydarzeń historycznych z codziennością sprzyja łatwemu ich zapamiętywaniu.
1190. | o. timothy radcliffe op • „Nazwałem was przyjaciółmi”. Z Ojcem Timothym Radcliffe’em
rozmawia Guillaume Goubert
(„Je vous appele amis”. Entretiens avec Guillaume Goubert)
Tłum. Marcin Turski
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. D.R. Maquette B. Flageul
268 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0151-4
Książka opublikowana wspólnie z Wydawnictwem W Drodze
Ojciec Timothy Radcliffe to przede wszystkim zakonnik o wielkim sercu, a dopiero później naukowiec, nauczyciel akademicki i wreszcie były generał zakonu dominikanów w latach 1998–2001.
Niezwykła wrażliwość, z jaką patrzy na świat, zaufanie, jakim obdarza nie tylko Boga, ale i otaczających go ludzi, a także wiara w dobro, które tkwi w każdym z nas, sprawiają, że świat widziany
jego oczami, choć niepozbawiony trosk, wydaje się prostszy, piękniejszy i bezpieczniejszy. Obok
zbioru niebanalnych rozmów książka zawiera listy ojca Radcliffe’a adresowane głównie do członków
wspólnoty dominikańskiej.
329
2002
1191. | ahmed rashid • Talibowie
(Taliban: Islam, Oil and the New Great Game in Central Asia)
Tłum. Dominika Chylińska, Adam Lipszyc, Jadwiga Piątkowska
Proj. okł. Agnieszka Bartkowicz
Fot. na 1 s. okł. Krzysztof Miller / Agencja Gazeta
416 s., mapy
ISBN 83-240-0150-6
Atak na World Trade Center był początkiem końca ruchu talibów, a także momentem przełomowym w kształtowaniu się stosunku Zachodu do wywodzących się z najuboższych regionów świata
ugrupowań ekstremistycznych i terrorystycznych. Ahmed Rashid, dziennikarz z pasją zajmujący
się tematyką afgańską i środkowoazjatycką od ponad dwudziestu lat, przedstawia historię reżimu
talibów na tle politycznych, społecznych, religijnych i gospodarczych realiów regionu. Rysuje sylwetki tajemniczych talibskich przywódców, krok po kroku śledzi ich militarne podboje, komentuje
politykę wewnętrzną i zagraniczną, tłumaczy specyfikę ich interpretacji islamu – wyczerpująco,
a zarazem przystępnie, przybliżając groźny fenomen fanatycznych bojowników.
1192. | roman e. rogowski • Mistyka Tatr
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 i 4 s. okł. obraz Morskie Oko A. Mroczkowskiego, 1891, Muzeum Narodowe w Krakowie
Fot. rysunków ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie Studio ST Lenartowicz / Zaucha
232 s., rysunki
ISBN 83-240-0204-9
Pisać o mistyce można tylko wówczas, kiedy się samemu doświadczyło obecności Boga, gdy poczuło
się Jego dotknięcie w pięknie dzieła stworzenia. Roman E. Rogowski – kapłan, teolog i alpinista
od lat zachęca do poszukiwania śladów Boga na szczytach gór i czyni to niezwykle przekonywująco.
Grono jego wiernych czytelników ucieszy wiadomość, że po Mistyce gór przyszedł czas na Mistykę
Tatr – przewodnik dla pragnących odnaleźć swoją drogę na szczyt, drogę prowadzącą do Boga.
1193. | andrzej romanowski • Jak oszukać Rosję? Losy Polaków od XVIII do XX wieku
Proj. okł. Robert Guzik
308 s.
ISBN 83-240-0199-9
Jak oszukać Rosję? To pytanie przez wieki trapiło polskich władców, polityków i wojskowych.
Dręczyło ono także bohaterów szkiców Andrzeja Romanowskiego: Kościuszkę i Pustowojtównę,
Piłsudskiego i Kwiatkowskiego. Każdy z nich inaczej zmagał się z problemem Rosji, czyniąc to
niekiedy w sposób zaskakujący, odbiegający od utrwalonego stereotypu. Tak też – przekornie
i niebanalnie – kreśli autor sylwetki owych czasem dobrze znanych, a czasem niesłusznie zapomnianych postaci. Przedstawia ich motywacje i zewnętrzne uwarunkowania, chwile słabości, ale także
momenty niezwykłej przenikliwości i odwagi. Tropiąc paradoksy pojedynczych ludzkich losów,
Andrzej Romanowski odsłania przed nami nieznane oblicze dobrze znanej historii.
1194. | Różaniec z Janem Pawłem II
Wybór i opr. Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski
Opr. graf. Monika Klimowska
Proj. okł. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Grzegorz Gałązka
88 s.
ISBN 83-240-0260-X
Ogłaszając Rok Różańca, papież zaproponował rozszerzenie modlitwy różańcowej o nową część – pięć
„tajemnic światła”, które będą odmawiane między częścią radosną i bolesną. Niniejsza książeczka
330
2002
ma być pomocą w praktykowaniu „odnowionego” Różańca. Jej redaktorzy posłużyli się cytatami
z pism i wypowiedzi Jana Pawła II, żeby ułatwić rozważanie poszczególnych tajemnic: i tych
„starych”, i tych „nowych”. Równocześnie układ książeczki ma pomóc tym, którzy pod wpływem
papieskiego listu Rosarium Virginis Mariae zechcą wrócić do Różańca lub nawet spróbują modlić
się w ten sposób po raz pierwszy. Warto odmawiać Różaniec! To właśnie mówi nam Jan Paweł II.
Bo „ta modlitwa – tak łatwa, a równocześnie tak bogata – naprawdę zasługuje na to, by ponownie
ją odkryć… Również w obecnym, trzecim tysiącleciu pozostaje ona modlitwą o wielkim znaczeniu,
przynoszącą owoce świętości”.
1195. | grzegorz ry • Celibat
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. miniatur z rękopisów przechowywanych w Archiwum Kapitulnym na Wawelu
Fot. autora na 4 s. okł. pochodzi z archiwum autora
120 s., fotografie
ISBN 83-240-0169-7
Kiedy Kościół łaciński wprowadził celibat? Gdzie szukać jego genezy? Jak rozumiano nakaz celibatu księży w ciągu wieków? Czy średniowieczni myśliciele i kanoniści pojmowali go tak samo jak
współcześni? Jakie ma on znaczenie dla Kościoła? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźć
można w nowej książce autora Inkwizycji – ks. Grzegorza Rysia.
1196. | consuelo de saint-exupéry • Pamiętnik róży
(Mémoires de la rose)
Tłum. Joanna Guze
Posłowie Małgorzata Szczurek
Opr. graf. Zespół / Plus
Proj. okł. Monika Gębarowska
236 s., fotografie
ISBN 83-240-0152-2 (brosz.), ISBN 83-240-0160-3 (tw. opr.)
Odnalezione po dwudziestu latach sensacyjne wspomnienia żony Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.
Historia burzliwego związku pięknej argentyńskiej rzeźbiarki ze słynnym pisarzem i lotnikiem
rzuca nowe światło na autora Małego Księcia, zrywając z jego legendą. W Pamiętniku róży Antoine
i Consuelo są przedstawieni jako ludzie z krwi i kości – targani sprzecznymi namiętnościami
przeżywają gorycz rozstań i zdrad, po czym znów składają sobie obietnice dozgonnej miłości.
Ta pełna wdzięku opowieść ujawnia, jak wielką rolę odegrała Consuelo w życiu słynnego męża –
wystarczy wspomnieć, że to właśnie ona zainspirowała go do stworzenia postaci róży w Małym
Księciu.
1197. | william shakespeare • Otello, Maur wenecki
(Othello, the Moor of Venice)
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
220 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0208-1
Seria: Dzieła Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
Jedna z największych, a także najbardziej popularnych – obok Hamleta i Makbeta – tragedii Williama Shakespeare’a. Historia miłości Maura do Desdemony i diabelskich knowań Jagona, doprowadzających Otella do zazdrości graniczącej z obłędem i wreszcie do morderstwa, opowiedziana
jest współczesną, doskonale zrozumiałą, a zarazem kunsztowną polszczyzną, stanowiącą znak
firmowy Stanisława Barańczaka, autora przekładu tego i wielu innych dzieł Shakespeare’a.
331
2002
1198. | francesca simon • Koszmarny Karolek
(Horrid Henry)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s., rysunki
ISBN 83-240-0191-3
Seria: Koszmarny Karolek
Koszmarny Karolek ma głowę pełną koszmarnych pomysłów, które pomagają mu zrealizować jego koleżanki i koledzy z klasy: Wredna Wandzia, Bezwzględny Bolo, Chciwy Henio
i Muskularny Miecio. Wszystko psuje młodszy brat Karolka – Doskonały Damianek. Czy
chcielibyście dowiedzieć się, jak się robi gludyń, jak zostać doskonałym i jak wywieść w pole
Zębową Wróżkę? Jeśli tak, to sięgnijcie do cyklu książeczek o przygodach Koszmarnego Karolka, okropnego synka rodziców, którzy pragną uczynić z niego grzecznego chłopca, ale nie
zawsze im się to udaje…
1199. | francesca simon • Koszmarny Karolek i klątwa mumii
(Horrid Henry And The Mummy’s Curse)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
84 s., rysunki
ISBN 83-240-0241-3
Seria: Koszmarny Karolek
Jak napisać test na szóstkę, w ogóle się nie ucząc? Jak przepłynąć cały basen, nie umiejąc pływać?
Jak nawiązać kontakt ze starożytną mumią? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnej książeczce o niezwykłych przygodach Koszmarnego Karolka i jego przyjaciół.
1200. | francesca simon • Koszmarny Karolek i nawiedzony dom
(Horrid Henry’s Haunted House)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
88 s., rysunki
ISBN 83-240-0231-6
Seria: Koszmarny Karolek
Jak zostać wyłącznym właścicielem telewizyjnego pilota? Jak poradzić sobie z upiorem w szafie? Jak przeprowadzić błyskawiczne zmiany w programie telewizyjnym? Odpowiedzi na te
pytania znajdziecie w kolejnej książeczce o niezwykłych przygodach Koszmarnego Karolka
i jego przyjaciół.
1201. | francesca simon • Koszmarny Karolek i Tajny Klub
(Horrid Henry And The Secret Club)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s., rysunki
ISBN 83-240-0248-0
Seria: Koszmarny Karolek
Jak uciec przed szczepieniem? Jak zostać genialnym szpiegiem? Jak zebrać najwięcej prezentów urodzinowych? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnej książeczce o niezwykłych przygodach
Koszmarnego Karolka i jego przyjaciół.
332
2002
1202. | francesca simon • Koszmarny Karolek i wszy
(Horrid Henry’s Nits)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s., rysunki
ISBN 83-240-0202-2
Seria: Koszmarny Karolek
Jak błyskawicznie pozbyć się wszy? Jak wytropić Zęboluda? Jak umilić przyjęcie rodzicom? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnej książeczce o niezwykłych przygodach Koszmarnego
Karolka i jego przyjaciół.
1203. | francesca simon • Koszmarny Karolek i Zębowa Wróżka
(Horrid Henry Tricks The Tooth Fairy)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s., rysunki
ISBN 83-240-0214-6
Seria: Koszmarny Karolek
Jak zamienić ślub kuzynki w czadową imprezkę? Jak szybko pozbyć się uciążliwego gościa? Jak
uwolnić szkołę od bardzo surowego nauczyciela? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnej
książeczce o niezwykłych przygodach Koszmarnego Karolka i jego przyjaciół.
1204. | francesca simon • Zemsta Koszmarnego Karolka
(Horrid Henry’s Revenge)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
88 s., rysunki
ISBN 83-240-0254-5
Seria: Koszmarny Karolek
Jak schwytać prawdziwego elfa? Jak doprowadzić do ostateczności szefa taty? Jak pokonać demona szkolnej stołówki? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnej książeczce o niezwykłych
przygodach Koszmarnego Karolka i jego przyjaciół.
1205. | aldona skudrzykowa, krystyna urban • Do Itaki. Mowa w krainie czarów. Kształcenie
literackie i językowe. Ćwiczenia dla I klasy gimnazjum
Opr. graf. Lesław Sławiński / Photo Design
168 s.
ISBN 83-240-0059-3
Seria: Znak dla Szkoły
Nowy podręcznik dla klasy pierwszej to propozycja dla nauczycieli ceniących łatwość pracy z podręcznikiem, bogactwo ćwiczeń i kształtowanie umiejętności kluczowych. Autorki odkrywają przed uczniami
magię języka, a punktem wyjścia do przekazania wiedzy o nim są codzienne sytuacje życiowe.
1206. | aldona skudrzykowa, krystyna urban • Mowa i życie. Kształcenie językowe. Język polski –
ćwiczenia dla klas I–III liceum
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
192 s., tabele, mapy
ISBN 83-240-0201-4
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
333
2002
Podręcznik do kształcenia językowego w zreformowanej szkole średniej. Towarzyszy on podręcznikowi Opowieść o człowieku. Mówienie to jedna z podstawowych czynności życiowych człowieka,
a jednak nauka o języku sprawia uczniom sporo kłopotu i budzi ich niechęć. Tak być nie musi.
Autorki proponują przyjąć refleksję nad potoczną sytuacją komunikacyjną jako punkt wyjścia do
zdobycia wiedzy teoretycznej. Bogaty materiał źródłowy, czytelny podział treści i ciekawe ćwiczenia
ułatwiają organizację pracy w nowych liceach i w technikach.
1207. | zadie smith • Białe zęby
(White Teeth)
Tłum. Zbigniew Batko
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Corbis / Agencja Free
Fot. autorki na 4 s. okł. Roderick Field
504 s.
ISBN 83-240-0244-8 (brosz.), ISBN 83-240-0243-X (tw. opr.)
Seria: Proza
Jeden z najgłośniejszych debiutów ostatnich lat. Obszerna, pełna epickiego rozmachu powieść
o losach trzech rodzin emigrantów mieszkających w Londynie. Bohaterami powieści są: Archie,
czterdziestosiedmioletni Anglik, życiowy nieudacznik, młoda Jamajka Clara Bowden, córka świadków Jehowy, która na skutek nieoczekiwanych zdarzeń zostaje jego żoną, przybyły z Bangladeszu
pięćdziesięcioletni Samad, który walcząc z własnymi słabościami, za wszelką cenę stara się zachować
religijną tożsamość, ich przyjaciele i dzieci… Pomimo wielości wątków i postaci czytelnik ani na
moment nie gubi się w stworzonym przez Zadie Smith świecie. Misterna, przemyślana konstrukcja oraz znakomicie nakreślone, wyraziste postaci sprawiają, że Białe zęby czyta się jednym tchem.
W powieściowym mikroświecie jak w lustrze odbijają się najważniejsze zagadnienia współczesności:
problem tolerancji, asymilacji i tożsamości.
1208. | sofokles • Król Edyp
(Oidipus tyrannos)
Tłum. i przedmowa Ludwik Hieronim Morstin
Posłowie Krzysztof Biedrzycki
Proj. okł. Monika Kaźmierczyk
96 s.
ISBN 83-240-0233-2
Seria: Znak dla Szkoły – Lektury z Pegazem
Reforma edukacji przyniosła kilka ważnych zmian w kanonie lektur szkolnych – lekturą obowiązkową w szkołach średnich stał się m.in. Król Edyp Sofoklesa. Zamiast tradycyjnej Antygony,
którą uczniowie czytali już w gimnazjum, zamiast problemu relacji jednostki i władzy, obowiązku
religijnego i obywatelskiego, wierności i posłuszeństwa pojawia się pytanie o wolność człowieka.
Arcydzieło Sofoklesa od ponad dwudziestu wieków skłania ludzi do postawienia sobie jednego
z najważniejszych pytań: czy człowiek jest panem swojego losu?
1209. | grayna stachówna • Polański od A do Z
Opr. graf. Daniel Malak
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. Romana Polańskiego na 1 s. okł. AP / Agencja Gazeta
Fot na 4 s. okł. Jan Słodowski
200 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0206-5
Legenda światowego kina, filmowy kuglarz i czarodziej, gwiazda pilnie strzegąca swej prywatności – twórca
Matni i Chinatown ciągle wymyka się opisom i definicjom. Od Autobiografii do Złotej Palmy – hasła
334
2002
tego niecodziennego leksykonu obejmują wszystkie filmy Romana Polańskiego, obsesyjnie powracające
tematy i motywy, dramatyczne wydarzenia, piękne kobiety. Książka przedstawia życie i dzieło autora
tak głośnych filmów jak Dziecko Rosemary czy najnowszego – Pianisty. Przynosi smaczne anegdoty,
nieznane prywatne zdjęcia, nowe fakty biograficzne. Pod piórem Grażyny Stachówny przeobrażają się
one w opowieść o człowieku i artyście – równie niezwykłą i pociągającą jak jej bohater.
1210. | władysław stróewski • O wielkości. Szkice z filozofii człowieka
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Daniel Malak
320 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0224-3
Władysław Stróżewski, wybitny filozof, profesor UJ, członek czynny PAU, przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Filozoficznego, redaktor „Kwartalnika Filozoficznego”, członek zespołu miesięcznika
„Znak”, zajmuje się historią filozofii, ontologią, antropologią, teorią wartości i estetyką. Nakładem
Znaku ukazały się dotychczas trzy jego książki: Istnienie i wartość (1981), W kręgu wartości (1992)
oraz Istnienie i sens (1994). Najnowszą tworzą eseje zgrupowane w trzech rozdziałach: Los człowieka,
Człowiek istota społeczna, W stronę wartości.
1211. | andrzej szczeklik • Katharsis. O uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki
Wstęp Czesław Miłosz
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
176 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-240-0242-1
Książka uhonorowana Nagrodą Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych oraz tytułem
Książki Grudnia przyznanym w ramach konkursu Krakowska Książka Miesiąca
Wyobraźnia ludzka od prawieków widziała wszechświat jako jedność i człowieka jako integralną jej
część. Wyrazem tego widzenia rzeczy są mity, magia, sztuka. A także medycyna – wielka medycyna,
prawdziwa sztuka medyczna, świadoma swych źródeł, swoich niebywałych osiągnięć i ograniczeń.
Prof. Andrzej Szczeklik, światowej miary uczony, a zarazem lekarz praktyk, w pasjonującym eseju
odsłania istotę medycyny, jej związki ze sztuką, intuicją i najgłębszymi pokładami wyobraźni, jej
niezwykły współczesny rozwój, jej stare i nowe dylematy.
1212. | władysław szpilman • Pianista. Warszawskie wspomnienia 1939–1945
Wstęp i opr. Andrzej Szpilman
Fragmenty pamiętnika Wilm Hosenfeld
Posłowie Wolf Biermann
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. zamieszczone w książce pochodzą z filmu Romana Polańskiego, fot. Guy Ferrandis / H&K /
Agencja Free oraz z archiwum autora
Fot. na 1 s. okł. plakat z filmu Romana Polańskiego Pianista
Wyd. 2, 216 s., fotografie
ISBN 83-240-0230-8
Nowa edycja Pianisty Władysława Szpilmana została wzbogacona fotosami z filmu Romana Polańskiego, który powstał na jej podstawie.
Patrz poz. 1028.
1213. | piotr sztompka • Socjologia. Analiza społeczeństwa
Opr. graf. Wydawnictwo Puls
Proj. okł. Robert Guzik
Fot. barwne Piotr Sztompka
335
2002
656 s., tw. opr., obwoluta, fotografie, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0218-9
Pierwszy od prawie trzydziestu lat oryginalny, nowoczesny, przystępnie i interesująco napisany
polski podręcznik socjologii, obejmujący całokształt problematyki socjologicznej od najprostszych
kontaktów międzyludzkich aż po najbardziej złożone struktury i procesy występujące w społeczeństwie globalnym. Jego celem jest prezentacja pojęć, kategorii i modeli teoretycznych stosowanych
w socjologii współczesnej. Książka, którą uzupełniają liczne diagramy i wykresy, biogramy wybitnych
socjologów, bibliografia, słownik pojęć, liczne fotografie oraz test sprawdzający nabyte wiadomości,
ma dopomóc w kształtowaniu niezbędnej dziś każdemu socjologicznej wyobraźni. Jest ona adresowana do wszystkich zainteresowanych problematyką życia społecznego, a zwłaszcza do studentów
socjologii i innych kierunków nauk społecznych, ekonomicznych czy humanistycznych.
1214. | Sztuka matematyki. Przewodnik dla nauczyciela matematyki. Klasa I liceum
Red. Jacek Dymel, Katarzyna Piórek, Maria Żurek-Etgens
Proj. okł. Daniel Malak
192 s., wykresy, wzory, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0187-5
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Do książki dołączona jest płyta CD ROM z programem komputerowym
Niezwykle użyteczny przewodnik dla nauczyciela matematyki, który zawiera m.in. praktyczne
wskazówki, jak radzić sobie z problemami, które występują zwykle w dydaktyce matematyki. Cenną
pomoc stanowi również kilkadziesiąt scenariuszy lekcji, pozwalających w oryginalny, pomysłowy
sposób wprowadzić nowe treści i zrealizować zagadnienia programu. Do książki dołączona jest
płyta CD z programem komputerowym, dzięki któremu niektóre z proponowanych w książce
scenariuszy można zrealizować mniej tradycyjnie.
1215. | grzegorz szymanowski • Ludzie i epoki. Przewodnik dla nauczyciela historii. Klasa I liceum
80 s., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0185-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Lekcje historii nie zawsze muszą mieć formę nużącego wykładu. Zarys metod i technik dydaktycznych stosowanych w nauczaniu historii, zebranych według użyteczności w kształceniu umiejętności
kluczowych pomoże w poszukiwaniu pomysłów na ciekawe i skuteczne przekazywanie wiadomości.
Obok pola i przykładowych kart do pokera kryterialnego w poradniku znajdą Państwo omówienie
zasad oceniania oraz opis poziomów wymagań według B. Niemierki. Do poszukiwań sposobu na
odczynianie banalności w szkole zachęcają także analizy poszczególnych epok ze względu na ich
walory dydaktyczne, przykładowe scenariusze lekcji oraz bogata bibliografia.
1216. | grzegorz szymanowski • Testowe sprawdziany z historii dla I klasy liceum
Proj. okł. Daniel Malak
80 s., rysunki, mapy, schematy, tabele
ISBN 83-240-0236-7
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Różnorodne ciekawe polecenia dla uczniów przypominają w tej książce raczej instruktaż badawczej
wyprawy niż nudny sprawdzian wiadomości. Testowe sprawdziany z historii mają jednak za zadanie
ułatwić nauczycielowi diagnozę dotyczącą wiedzy i umiejętności uczniów na danym etapie realizacji programu. Mogą być pomocne jako gotowy materiał do zadania klasowego lub inspiracja dla
własnych sprawdzianów nauczyciela. Ich ścisła korelacja z podstawą programową i standardami
wymagań gwarantuje obiektywność i precyzję oceny. Doświadczenie pedagogiczne autora i jego
praktyka jako egzaminatora krakowskiej OKE są dodatkową rekomendacją książki przydatnej
każdemu nauczycielowi historii i poważnie myślącemu o swej edukacji uczniowi.
336
2002
1217. | wisława szymborska • Chwila
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Piotr Głowinkowski
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0227-8
Wisława Szymborska, jak wiadomo, nie rozpieszcza swoich czytelników i wielbicieli. Na nowy tomik
kazała im czekać aż dziewięć lat – ukazuje się on w sześć lat po Nagrodzie Nobla i liczy dwadzieścia
trzy wiersze. Tym większym wszakże jest wydarzeniem: każdy z utworów, który wytrzymał proces
wielokrotnej destylacji i surową krytyczną selekcję, jest krystalicznie czystym, precyzyjnym i zwartym minitraktatem filozoficznym, metafizycznym i egzystencjalnym. Wiersze Szymborskiej mówią
o sprawach najważniejszych w sposób skłaniający do odkrywczych medytacji i przemyśleń.
1218. | piotr liwiski • Przygody z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej
Proj. okł. Anita Andrzejewska
276 s.
ISBN 83-240-0153-0
Jaka jest polska poezja ostatnich lat? Jak radzi sobie z wyzwaniem wolności, jak podchodzi do
kwestii stylu, jak ustosunkowuje się do tradycji, co oznacza dla niej arcydzieło? Piotr Śliwiński
pisze o tym kompetentnie i przystępnie – na szeroko zarysowanym tle sytuacji literatury i krytyki
literackiej lat dziewięćdziesiątych szkicuje analizy wybranych zagadnień z twórczości poetów tak
wybitnych jak Herbert, Różewicz czy Barańczak, a także szczegółowo i oryginalnie przedstawia
sylwetki twórców młodszego pokolenia – Świetlickiego, Podsiadły i ich następców.
1219. | charles taylor • Etyka autentyczności
(The Ethics of Authenticity)
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
120 s.
ISBN 83-240-0155-7
Po ukazaniu się pierwszego polskiego wydania tej książki, ks. Józef Tischner pisał: „W etyce co rusz
natrafiamy na dylemat: co lepiej – być wiernym normom etycznym, przykazaniom, zachowywać
się tak, jak one nakazują, czy też być wiernym samemu sobie, swoim wewnętrznym przekonaniom.
(…) Studium Taylora oparte jest głównie na tekstach filozofów amerykańskich, gdy jednak chodzi
o rodowód problemu »autentyczności«, eksploatuje on bardzo szeroko filozofię europejską. (…)
W Polsce nie mieliśmy dotychczas pracy z tej dziedziny, choć sam problem pojawiał się często, nie
tylko w filozofii, ale i w psychologii czy psychiatrii”.
1220. | charles taylor • Oblicza religii dzisiaj
(The Varietes of Religion Today)
Tłum. Adam Lipszyc, przejrzał Łukasz Tischner
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
96 s.
ISBN 83-240-0171-9
Cykl wykładów jednego z najwnikliwszych komentatorów współczesności, przenikliwie diagnozującego
naszą duchową sytuację. Kanadyjski filozof, krocząc śladami Williama Jamesa, opisuje przemiany, jakim
podlegały w XX wieku „doświadczenia religijne”. Dlaczego nasze przeżywanie religii ma coraz bardziej
zindywidualizowany charakter? Dlaczego cierpią na tym więzi zbiorowe, tradycyjnie wytwarzane przez
Kościoły? Czy przynależność religijna nadal współkształtuje tożsamość narodową, czy też poszukiwanie
własnych ścieżek duchowych prowadzi nieuchronnie do rozpadu wspólnot religijnych i narodowych?
Oblicza religii dzisiaj to lektura obowiązkowa dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć „ducha czasu”.
337
2002
1221. | ks. józef tischner • Myślenie według wartości
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Wyd. 4, 500 s.
ISBN 83-240-0189-1
Patrz poz. 231, 464, 1034.
1222. | ks. józef tischner • Polski kształt dialogu
Posłowie Jarosław Gowin
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Karliński
318 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0142-5
Głośna praca ks. Tischnera do tej pory był dostępna tylko w wydaniach emigracyjnych i „podziemnych”, przez co nigdy nie weszła na dobre do publicznych debat o Polsce i Kościele. Tymczasem
jest to nie tylko suma przemyśleń autora na temat komunizmu, ale i ważny głos w dzisiejszych
sprawach: roli Kościoła w życiu publicznym, etycznych podstaw liberalnej demokracji czy odpowiedzialności intelektualistów. Krytyczne analizy poglądów m.in. Leszka Kołakowskiego i Adama
Michnika będą stanowić zaskakujący dla wielu czytelników punkt wyjścia do nawiązanej później
przez ks. Tischnera przyjaźni ze środowiskami liberalnymi.
1223. | ks. józef tischner • W krainie schorowanej wyobraźni
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Karliński
Wyd. 2, 360 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0182-4
Patrz poz. 787.
1224. | Tolerancja.pl. Materiały dla nauczycieli
Red. Robert Chojnacki, Halina Wesołowska, Krystyna Zaufal
Proj. okł. Render s.c.
112 s., schematy, tabele
ISBN 83-240-0238-3
Jak zorganizować ciekawą lekcję wychowawczą? Jaki temat wybrać do rozmowy z uczniami? Które
z problemów współczesności są najważniejsze? Te pytania stawia wielu nauczycieli wychowawców.
Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, proponujemy cykle lekcji dotyczących tolerancji. W naszym wyborze znajdują się gotowe scenariusze zajęć wychowawczych oraz projekty edukacyjne.
Proponujemy też wzory krótkich ankiet i sondaży pomocnych w prowadzeniu lekcji dotyczących
tolerancji. Zamykające książkę kalendarium przedstawia ewolucję pojęcia praw człowieka na
przestrzeni wieków. Uzupełnieniem książki są dodatkowe materiały znajdujące się na internetowej
witrynie projektu Mosty tolerancji: www.tolerancja.pl
1225. | giuseppe tucci • Mandala
(Teoria e pratica del Mandala. Con speciale riguardo alla moderna psicologia del profondo)
Tłum. Ireneusz Kania
Proj. okł. Monika Klimowska
172 s., fotografie
ISBN 83-240-0180-8
„Mandala” to w dzisiejszej kulturze – nawet popularnej – jedno z najczęściej spotykanych słów
orientalnych. O mandali pisze się książki, wygłasza uniwersyteckie wykłady; nazwę „Mandala” noszą
338
2002
zespoły młodzieżowe i teatralne, ba, nawet perfumy… Ale rozprawiają też o niej religioznawcy
i psychiatrzy. Skąd ta popularność mandali? I czym ona w ogóle jest? Wyczerpującej, błyskotliwej
i rzetelnej odpowiedzi na wszystkie te pytania udziela w swej książce Giuseppe Tucci (1894–1984),
słynny włoski indolog i tybetolog, odkrywca i wydawca wielu ważnych tekstów z zakresu filozofii
i logiki buddyjskiej, założyciel Włoskiego Instytutu Środkowo- i Dalekowschodniego, podróżnik
i badacz Tybetu. Mandala jest pozycją już dziś klasyczną, wielokrotnie tłumaczoną i publikowaną
na całym świecie.
1226. | jean vanier • Kochać aż do końca. Skandal umywania nóg
(Aimer jusq’au bout. Le scandale du lavement des pieds)
Tłum. Katarzyna Wierzchosławska, Piotr Wierzchosławski
Opr. graf. Monika Klimowska
Rysunki Alina Domnicz (Wspólnota Arki w Śledziejowicach)
Fot. autora na 4 s. okł. Michał Hohol
112 s., rysunki
ISBN 83-240-0252-9
Jean Vanier – oficer marynarki, doktor filozofii, były wykładowca Uniwersytetu w Toronto, założyciel wspólnot Arki i współzałożyciel „Wiary i Światła”, ruchów skupionych wokół osób z upośledzeniem umysłowym – to jeden ze współczesnych autorytetów życia duchowego i wielkich
świadków miłosierdzia. Rozważania Vaniera osnute wokół ewangelicznej sceny, w której Chrystus
umywa nogi uczniom, wskazują na nowość wizji Boga i człowieka wyłaniającej się z tej sceny. Jego
refleksje prowadzą do wniosku, że odnowa chrześcijaństwa i ludzkości możliwa jest tylko na drodze
komunii i ofiarowania siebie.
1227. | adam wajrak, nuria selva fernandez • Zwierzaki Wajraka, czyli co żyje obok ciebie
Opr. graf. Daniel Malak
Proj. okł. i rysunki Wojciech Kołyszko
104 s., tw. opr., rysunki
ISBN 83-240-0250-2
Spotkasz zwierzaka na łące i nie wiesz, co to. A Wajrak dobrze wie. Zna i te leśne, i takie, które
widujesz w mieście, a nawet pływające głęboko w morzach. Jego opowieści zrozumie przedszkolak,
ale i dorosły niejednego się dowie. Wiewiórka, dzięcioł, zaskroniec – jakie mają zwyczaje, jak je
wypatrzyć, dlaczego są tak ciekawe? To podręczny przewodnik dla wszystkich, którzy chcą znać
swoich latających czy czworonożnych sąsiadów. Podzielony na rozdziały opisujące różne środowiska,
jest świetnym wprowadzeniem do lekcji przyrody. W książce znalazły się najważniejsze zwierzaki
z cyklu publikowanego w „Komiksowie” (dodatku „Gazety Wyborczej” dla dzieci) na nowo zilustrowane przez Wojciecha Kołyszkę.
1228. | george weigel • Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II
(Witness to Hope. The biography of Pope John Paul II)
Tłum. Dominika Chylińska, Jacek Illg, Jadwiga Piątkowska, Rafał Śmietana, Maria Tarnowska
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Grzegorz Gałązka
Wyd. 2, uzupełnione, 1192 s., tw. opr., obwoluta, fotografie
ISBN 83-240-0188-3
Książka uzupełniona została o wydarzenia pontyfikatu do października 2001 roku.
Patrz poz. 1044.
339
2002
1229. | george weigel • Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II. Suplement do wydania
pierwszego
(Afterword to Witness to Hope. The biography of Pope John Paul II)
Tłum. Jadwiga Piątkowska
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Grzegorz Gałązka
40 s.
ISBN 83-240-0197-2
Wielki Jubileusz Roku 2000, pielgrzymki do Ziemi Świętej, Kazachstanu, Armenii i na Ukrainę,
a także kanonizacja siostry Faustyny Kowalskiej to niektóre tylko wydarzenia, które opisuje suplement do najobszerniejszej biografii Jana Pawła II. Książka przedstawia działalność papieża w latach
1999–2001 i stanowi uzupełnienie do pierwszego wydania Świadka nadziei.
1230. | don winslow • Kalifornia – Ogień i Życie
(California Fire And Life)
Tłum. Rafał Śmietana
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
400 s.
ISBN 83-240-0195-3 (brosz.), ISBN 83-240-0194-8 (tw. opr.)
Seria: Proza
Jack Wade jest bez dwóch zdań najlepszym śledczym do spraw podpaleń w historii firmy ubezpieczeniowej Kalifornia – Ogień i Życie. Pożary nie mają przed nim tajemnic i – w odróżnieniu
od ludzi – nie kłamią. Piękna Pamela Vale ginie podczas pożaru własnego domu, a już nazajutrz
rano jej mąż zgłasza się po odszkodowanie w wysokości trzech milionów dolarów. I pogorzelisko,
i zwykłe poczucie przyzwoitości mówią Wade’owi, że coś tu jest bardzo nie w porządku… Gdy
zagłębia się w śledztwo, odkrywa, że jego ukochana Kalifornia to raj nie tylko dla surferów takich
jak on, lecz również dla wszelkiej maści oszustów, przestępców i mafii. Na kogo może liczyć? Co
zdoła wywęszyć, nim dostanie zakaz dalszego prowadzenia sprawy? Czy jego dawna miłość uniknie
śmierci? I jak to się wszystko skończy? Będziecie płonąć z ciekawości.
1231. | adeline yen mah • Spadające liście. Prawdziwa historia niechcianej chińskiej córki
(Falling Leaves. The True Story Of An Unwanted Chinese Daughter)
Tłum. Berenika Sienkiewicz
Proj. okł. Monika Kaszuba
276 s.
ISBN 83-240-0200-6
Życie Adeline Yen Mah to chińska wersja baśni o Kopciuszku. Ojciec bohaterki był powszechnie
szanowanym przedsiębiorcą, matka zmarła przy porodzie. To tragiczne wydarzenie zaważyło na
całym życiu Adeline, która oskarżana była o sprowadzanie na rodzinę nieszczęścia. Prawdziwym
nieszczęściem była jednak konieczność życia pod jednym dachem z zimną, okrutną i wyrachowaną
macochą. Mimo wszystko, dzięki mozolnej pracy i wytrwałości wyjechała na Zachód, gdzie zrobiła
karierę jako lekarka i założyła rodzinę. Książka jest nie tylko relacją o życiu w toksycznej, pozbawionej miłości rodzinie, lecz także znakomicie nakreślonym portretem dwudziestowiecznych Chin.
Upadek dynastii mandżurskiej, chińska rewolucja, a potem „rewolucja kulturalna” i wydarzenia
na placu Niebiańskiego Spokoju są ważnym tłem tej osobistej historii.
1232. | adam zamoyski • Chopin. Powściągliwy romantyk
Tłum. Dominika Chylińska
Proj. okł. Jolanta Uczarczyk
340
2002
Na 1 s. okł. portret Fryderyka Chopina autorstwa George Sand, 1841
Fot. zamieszczone w książce pochodzą z filmu Chopin. Pragnienie miłości, fot. Aga Piotrowska /
Skorpion Art
408 s., fotografie
ISBN 83-240-0083-6
Osobowość Chopina fascynuje nie tylko melomanów, nieustannie wymykając się jednoznacznym
interpretacjom. Nowoczesna i rzetelna biografia Zamoyskiego opowiada o Chopinie jako człowieku paradoksów: romantyku najwyżej ceniącym stoicką postawę, chorowitym „tytanie pracy” czy
patriocie, którego nazwano „obywatelem świata”. Czytelnik doskonale się bawi, śledząc zawiłości
towarzyskich gier w światku paryskich salonów. Gęsto cytowane fragmenty listów i pamiętników
powodują, że m.in. na nowo możemy spojrzeć na ciągle rozpalający wyobraźnię publiczności związek
kompozytora z George Sand. Czy zniszczył jego życie? Autor pozwala nam samym to ocenić.
1233. | adam zamoyski • Własną drogą. Osobliwe dzieje Polaków i ich kultury
(The Polish Way. A thousand-year History of the Poles and their Culture)
Tłum. Aleksandra Zgorzelska
Proj. okł. Agnieszka Bartkowicz
Fot. na 1 s. okł. włócznia św. Maurycego, Skarbiec katedralny na Wawelu, fot. Stanisław Michta
428 s., tw. opr., fotografie, mapy, rysunki
ISBN 83-240-0162-X
Synteza dziejów Polski. Według autora, najważniejszymi elementami historii Polski są: powstanie w Europie Środkowej państwa o ustroju parlamentarnym, jego niezwykły rozkwit w czasach
nowożytnych, jego podobnie niezwykły upadek w wieku XVIII, i wreszcie – przemiana z wieloetnicznego „narodu bez państwa” w jeden z najbardziej zwartych i żywotnych narodów współczesnej
Europy. W swej błyskotliwej syntezie Zamoyski wiele miejsca poświęca dziejom Polski szlacheckiej,
co wynika z przekonania, że mentalność Polaków można tak naprawdę zrozumieć jedynie, jeśli
dobrze zna się historię lat 1400–1800, bowiem w tym właśnie czasie Polacy mogli sami kształtować
swój los i wtedy też stworzyli swój na wskroś oryginalny świat. Wówczas także osiągnęli wielkość,
a następnie stracili zupełnie na znaczeniu, pozostawiając po sobie spadek, z którym wszyscy żyjemy
po dziś dzień.
2003
poz. 1234–1338
2003
1234. | brat albert • Myśli wyszukane
Wybór Wojciech Szulczyński
Wstęp s. Assumpta Faron
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Na okł. fot. urzędowa Brata Alberta z 1915 r., fot. Franciszek Kryjak, Archiwum Sióstr Albertynek
88 s.
ISBN 83-240-0284-7
Seria: Myśli Wyszukane (Religijne)
Brat Albert (Adam Chmielowski) był patriotą, uczestnikiem powstania styczniowego, artystą
malarzem, zakonnikiem, ale przede wszystkim ojcem ubogich. Jak powiedział o nim kard. Karol
Wojtyła, „rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”.
Prezentowane w zbiorze wydanym w serii Myśli wyszukane fragmenty pism, zaczerpnięte z bardzo
różnych źródeł i dotyczące tak pozornie odległych tematów jak sztuka czy wiara, więcej o nim
powiedzą niż wszystkie napisane na ten temat książki.
1235. | krzysztof biedrzycki • Opowieść o człowieku. Podręcznik do języka polskiego. Klasa II liceum
Współpraca Dariusz Pasieka, Barbara Pędracka
Warsztaty maturzysty opracowali: Robert Chojnacki, Dariusz Pasieka, Barbara Pędracka
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Na okł. wykorzystano fragment obrazów Caspara Davida Friedricha Podróżnik po morzu chmur
i Jacka Malczewskiego Zatruta studnia I
Fot. autorów na 4 s. okł. Daniel Malak
464 s., fotografie
ISBN 83-240-0301-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do języka polskiego obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Książka omawia literaturę romantyzmu, pozytywizmu
i Młodej Polski problemowo i chronologicznie. Pozwala to uczniom uporządkować wiedzę, a także
wskazuje możliwe kierunki samodzielnych poszukiwań w świecie kultury. Koncepcja podręcznika
i dobór materiału literackiego gwarantują realizację podstawy programowej w ciągu dwóch semestrów, a Warsztaty maturzysty przybliżają uczniom kształt egzaminu dojrzałości.
1236. | piotr bikont, robert makłowicz • Dialogi języka z podniebieniem. Książka kucharska
Wstęp Bronisław Maj
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. Bogdan Krężel
Fot. archiwalne pochodzą ze zbiorów prywatnych
228 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0348-7
Zbiór listów Bikonta i Makłowicza, drukowanych wcześniej w tygodniku „Wprost”, które przeplatane są przepisami kulinarnymi i znakomitymi zdjęciami Bogdana Krężela, ukazującymi autorów
w niecodziennych strojach i sytuacjach. Bronisław Maj we wstępie do książki napisał: „W epopei Homera Odyseusz tacza się od wyspy do wyspy, od biesiady do uczty, od uczty do biesiady;
naśladujący go bohaterowie Joyce’a, Bloom i Dedalus, taczają się od knajpy do knajpy, od pubu
do pubu. W Dialogach języka z podniebieniem (…) Bikont i Makłowicz robią to wszystko naraz:
taczają się, oddają i obżarstwu, i opilstwu. A czyż trzeba dodawać, że taka wędrówka – jest wielką
podstawową metaforą ludzkiego losu”.
343
2003
1237. | ks. adam boniecki, katarzyna kolenda-zaleska • Zrozumieć papieża. Rozmowy o encyklikach
Proj. okł. Monika Klimowska
Fot. na okł. Daniel Malak
272 s.
ISBN 83-240-0366-5
Równolegle z kompletnym wydaniem encyklik Jana Pawła II Wydawnictwo Znak opublikowało
zapis rozmów na ich temat, przeprowadzonych przez popularną dziennikarkę telewizyjną (autorkę
bestsellerowej Pielgrzymki 2002) z redaktorem naczelnym „Tygodnika Powszechnego”, cenionym
i popularnym duszpasterzem oraz wnikliwym znawcą Kościoła. Jest to książka dla szerokiego kręgu
czytelników, wydobywająca z trudnych tekstów papieskich najistotniejsze wątki i pokazująca, że
dokumenty te nie są abstrakcyjnymi traktatami teologicznymi, ale mają bezpośrednie odniesienie
do ludzkiego życia.
1238. | gene brewer • Na promieniu światła
(On a Beam of Light)
Tłum. Maria Gardziel, Andrzej Gardziel
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
256 s.
ISBN 83-240-0259-6 (brosz.), ISBN 83-240-0259-6 (tw. opr.)
Seria: Proza
W nowojorskim szpitalu psychiatrycznym z pięcioletniego letargu budzi się Robert Porter, podający
się za prota – przybysza z planety K-PAX. Okazuje się, że w ciele milczącego do tej pory pacjenta
znajdują się jeszcze inne osobowości. Kiedy zdezorientowany psychiatra Gene Brewer usiłuje
przebić się przez tę łamigłówkę rozmaitych wcieleń, odznaczający się wyjątkową inteligencją prot
niepostrzeżenie przejmuje obowiązki doktora. W szpitalu dochodzi do cudownych uzdrowień…
Na promieniu światła to zarazem ekscytująca i kojąca lektura. Książka jest kontynuacją cieszącej
się ogromną popularnością powieści K-PAX.
1239. | bartek chaciski • Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny
Opr. graf. i proj. okł. Przemek Dębowski
Rysunki Enenek
180 s.
ISBN 83-240-0369-X
Bartek Chaciński – dziennikarz „Przekroju” – objaśnia i analizuje słownictwo zaczerpnięte z najmłodszej polszczyzny. Poszczególne zagadnienia rozpatruje z pozycji tropiciela przemian, entuzjasty
nowych słów, a czasem również kreatora lingwistycznych zjawisk. Pokazując jak się dziś mówi, tworzy
on zarazem opowieść o współczesnej kulturze. Umieszczony na osobnych stronach przewodnik po
hip-hopie i oraz zasady „netykiety” to dodatkowe atrakcje książki, którą zilustrował szef netowej
galerii nnk.art.pl, czyli Enenek. Słownik zawiera poszerzone wersje haseł publikowanych co tydzień
na łamach „Dużego Formatu”, dodatku do „Gazety Wyborczej”.
1240. | j.m. coetzee • Czekając na barbarzyńców
(Waiting for the Barbarians)
Tłum. Anna Mysłowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
240 s.
ISBN 83-240-0381-9 (brosz.), ISBN 83-240-0386-X (tw. opr.)
Z obawy przed najazdami barbarzyńców władze bliżej nieokreślonego Imperium organizują ekspedycje karne w głąb kraju. Zarządca jednej z prowincji musi dokonać wyboru: stać na straży prawa,
którego zawsze bronił, a które teraz wydaje mu się niesprawiedliwe, albo też – w imię wyznawanych
344
2003
przez siebie zasad – zbuntować się i wystąpić przeciw władzy, którą reprezentuje. Mistrzowsko
poprowadzona akcja i znakomita, precyzyjna narracja sprawiają, że książkę tę czyta się z zapartym
tchem. Ta alegoryczną opowieść o władzy i wolności jest pierwsza z powieści, które przyniosły
sławę i uznanie przyszłemu nobliście.
1241. | Człowiek i społeczeństwo. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. Klasa I–III
Red. Robert Chojnacki
Opr. graf. Edward Augustyn
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Rysunki Andrzej Zaręba
232 s., fotografie, rysunki, mapy
ISBN 83-240-0310-X
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum
ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zagadnienia w nim omawiane to m.in.
prawa człowieka, terroryzm, globalizacja, miejsce Polski w NATO i Unii Europejskiej. Zawiera on
wyjaśnienia konkretnych przepisów Kodeksu cywilnego oraz wprowadza w arkana języka prawniczego. Rozbudowane ćwiczenia ułatwią samodzielną naukę uczniom, a także zainspirują wielu
nauczycieli. Autorami książki są: Aleksandra Leja-Dymek, Magdalena Sobaś, Magdalena Kurysz,
Wojciech Cholota, Krzysztof Janiczek, Bartłomiej Karolczyk, Marcin Lasoń, Aldona Michałek.
Podręcznikowi towarzyszy Program nauczania.
1242. | wojciech czuchnowski • Blizna. Proces Kurii krakowskiej 1953
Opr. graf. Helena Gargula
216 s., fotografie
ISBN 83-240-0271-5
Na początku lat 50. komunistyczne władze Polski zaczęły przygotowywać się do generalnej rozprawy z hierarchią Kościoła katolickiego. Proces księży z Kurii krakowskiej był jednym z elementów
tej akcji – ciosem wymierzonym w legendę nieżyjącego już kard. Adama Sapiehy. Przez długie
lata o sprawie tej milczano; ofiary sfingowanego procesu dotąd nie doczekały się rehabilitacji…
Wojciech Czuchnowski, dziennikarz „Gazety Wyborczej”, dotarł do materiałów archiwalnych
oraz do ostatnich żyjących świadków tamtych wydarzeń. Blizna jest pierwszą próbą opowiedzenia o dramatycznych losach osób skazanych w procesie oraz tych, którzy musieli świadczyć
przeciwko nim.
1243. | norman davies • Wyspy. Historia
(The Isles. A History)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Tłum. dodatków Jadwiga Piątkowska
Opr. graf. Joanna Wysocka, Janusz Wysocki
Ilustracje pochodzą z wydania Macmillan Publishers Ltd., 2000
Fot. autora na skrzydełku obwoluty Paweł Zechenter
1104 s., tw. opr., obwoluta, fotografie, mapy, rysunki, schematy, nuty
ISBN 83-240-0276-6
Norman Davies, z Przedmowy do polskiego wydania: „W Polsce historia brytyjska w znacznej
mierze pozostaje nieznana. Jeśli ktoś ją w ogóle studiuje, to robi to z dawnej, anglocentrycznej
perspektywy. (…) Wyspy ukażą im inny obraz. Być może pomogą im też zrozumieć, że Polska nie
jest jedynym krajem, którego historię trzeba napisać od nowa i którego miejsce w Europie trzeba
na nowo określić”. Wyspy to coś więcej niż tylko historia brytyjskiego imperium, to uniwersalna,
niemal szekspirowska opowieść o ludzkich namiętnościach i trudnych wyborach, a zarazem rozprawa o naszych czasach i tożsamości europejskiej.
345
2003
1244. | chantal delsol • Esej o człowieku późnej nowoczesności
(Éloge de la singularité. Essai sur la modernité tardive)
Tłum. Małgorzata Kowalska
Proj. okł. Maria Gromek
224 s.
ISBN 83-240-0288-X
Późna nowoczesność to epoka paradoksów: odżegnuje się od ideologii totalitarnych, ale kontynuuje
ich dzieło depersonalizacji; odrzuca dziedzictwo tradycji chrześcijańskiej, ale pozostaje wierna idei
godności pojedynczego człowieka. Autorka analizuje przyczyny owych sprzeczności i wskazuje
na ich konsekwencje w naszym codziennym życiu – począwszy od kultu zdrowego ciała, poprzez
rozwój współczesnych form matriarchatu, aż po sposób przeprowadzania interwencji wojskowych
i swoisty „integryzm” praw człowieka. Delsol upatruje źródeł odnowy w myśli środkowoeuropejskich
intelektualistów, która wyzwoliła się z okowów utopii, ale zdołała uniknąć pokusy relatywizmu
i złudzenia samowystarczalności osobowego podmiotu.
1245. | wilhelm dichter • Koń Pana Boga. Szkoła bezbożników
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. oraz fot. zamieszczone w książce pochodzą z archiwum autora
Fot. autora na 4 s. okł. Paweł Ulatowski
388 s., fotografie
ISBN 83-240-0351-7 (brosz.), ISNB 83-240-0350-9 (tw. opr.)
Seria: Proza
Nowe wydanie dwóch powieści Wilhelma Dichtera – tym razem w jednym tomie i z fotografiami
z archiwum autora. Obie powieści znalazły się w ścisłym finale Nagrody Nike w 1997 i 2000 roku,
a Koń Pana Boga został też wyróżniony Nagrodą Fundacji Kultury w 1996 roku.
Patrz poz. 891, 892.
1246. | antoni dudek, ryszard gryz • Komuniści i Kościół w Polsce 1945–1989
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Free / Corbis
464 s., fotografie
ISBN 83-240-0267-7
Pierwsze pełne opracowanie dotyczące stosunków państwo – Kościół w Polsce pod rządami komunistycznymi. Autorzy przygotowali swoją syntezę w oparciu o gruntowne badania źródłowe.
Koncentrując się na relacjach między władzą państwową a hierarchią kościelną, pokazują, jak z zastanawiającą regularnością dochodziło na przemian do zaostrzenia, to znów złagodzenia polityki
komunistycznych przywódców wobec Kościoła. Opisują też to, co działo się „na dole”, np. aresztowania i procesy pokazowe księży, akcje usuwania krzyży w szkołach, inwigilację duchowieństwa
oraz próby rozbicia Kościoła przez tworzenie propaństwowych organizacji katolickich.
1247. | louis dupré • Inny wymiar. Filozofia religii
(The Other Dimension)
Tłum. Sabina Lewandowska-Głuszyńska
Proj. okł. Monika Klimowska
Wyd. 2, poprawione, opatrzone nowym wstępem, 484 s.
ISBN 83-240-0280-4
Seria: Filozofia i Religia
Patrz poz. 386.
346
2003
1248. | jacek dymel, katarzyna piórek, maria urek-etgens • Sztuka matematyki. Zbiór zadań
z matematyki. Klasa II
Opr. graf. Irena Jagocha
168 s., wzory matematyczne, tabele, wykresy, rysunki
ISBN 83-240-0307-X
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Zbiór zadań do matematyki obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Książka jest znakomitym dopełnieniem wydanego w serii Znak dla szkoły podręcznika do matematyki dla klasy II szkoły średniej. Nauczyciele praktycy
zawarli w nim około 1000 zadań odpowiadających układowi zagadnień w podręczniku. Znaleźć
w nim można także wzory matematyczne, tabele i wykresy. Materiał podzielono na trzy poziomy
trudności pozwalające dopasować zadania do możliwości uczniów.
1249. | jacek fabiszak, marta gibiska, marta kapera • Szekspir. Leksykon
Proj. okł. Andrzej Dudziński
Opr. graf. Sebastian Stachowski
264 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0346-0
Otwierający książkę szkic znakomitej znawczyni przedmiotu Marty Gibińskiej Szekspir i jego
tajemnice opowiada o karierze teatralnej oraz życiu osobistym Szekspira, a także charakteryzuje
całą twórczość autora Hamleta. Najważniejszą część leksykonu stanowią krótkie streszczenia i objaśnienia wszystkich dramatów oraz opisy występujących w nich postaci i miejsc. W książce można
również znaleźć najsłynniejsze szekspirowskie cytaty funkcjonujące w polszczyźnie. Książkę na
pewno zrozumie każdy uczeń, skorzysta z niej student, a naprawdę polubi ją miłośnik twórczości
najsłynniejszego dramaturga świata.
1250. | jacek filek • Filozofia odpowiedzialności XX wieku
Opr. graf. Wojciech Karliński
304 s.
ISBN 83-240-0360-6
Pierwsza monografia filozoficzna poświęcona pojęciu odpowiedzialności w myśli współczesnej,
będąca próbą przedstawienia i zrozumienia istotnych filozofów odpowiedzialności, jacy pojawili
się w XX wieku. Napisana przez wybitnego krakowskiego filozofa – wykładowcę etyki i filozofii
człowieka na Uniwersytecie Jagielońskim oraz historię filozofii w Wyższej Szkole Europejskiej im.
ks. J. Tischnera – omawia twórczość takich autorów, jak: Søren Kierkegaard, Fryderyk Nietzsche,
Franz Rosenzweig, Martin Buber, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Max Scheler, Nicolai
Hartmann, Dietrich Bonhoeffer, Roman Ingarden, Hans Jonas i Emmanuel Levinas.
1251. | anne frank • Dziennik
(Het Achterhuis)
Tłum. Alicja Dehue-Oczko
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 2, uzupełnione, 316 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0263-4
W 1998 roku dokonano niezwykłego odkrycia. Światło dzienne ujrzały nie publikowane dotąd
zapiski. Powyższe wydanie zawiera pięć brakujących stron dziennika Anny.
Patrz poz. 979.
347
2003
1252. | jarosław gowin • Religia i ludzkie biedy. Księdza Tischnera spory o Kościół
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Marek Sokołowski
Fot. autora na 4 s. okł. Daniel Malak
220 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0359-2
Pierwsza monografia poświęcona wizji Kościoła w publicystyce i eseistyce księdza Tischnera. Autor
przedstawia kolejne spory, w które wchodził Tischner: z tomizmem, „religią schorowanej wyobraźni”, lękiem przed wolnością, nawykami z epoki komunizmu, pokusą integrystyczną, dążeniem
do upolitycznienia religii, a także dyskusję nad rozumieniem demokracji oraz polemikę na temat
przesłania Jana Pawła II. Celem analizy jest ukazanie pozytywnej wizji chrześcijaństwa, w imię
której ks. Tischner tak często i stanowczo zabierał głos. Autor – redaktor miesięcznika „Znak”,
współtwórca i rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera – ceniony jest za jasność
stylu i wyrazistość poglądów.
1253. | karolina grodziska • Gdzie miasto zaczarowane… Księga cytatów o Krakowie
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Na okł. Z.E. Zamek Królewski w Krakowie od klasztoru zwierzynieckiego. Ze zbiorów Biblioteki
Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Gabinet Rycin
444 s., tw. opr., obwoluta, fotografie, rysunki
ISBN 83-240-0368-1
Książka zawiera cytaty dotyczące całego Krakowa, ale i poszczególnych miejsc czy budowli.
Opowiadają one zarówno o znamienitej historii grodu, jak i jego zaściankowości i prowincjonalności. Wielkim walorem tej publikacji i czytelniczą atrakcją jest to, że można ją czytać na
kilka sposobów: otwierając w dowolnym miejscu i rozkoszując się co ciekawszymi sentencjami
albo idąc chronologicznie przez rozdziały księgi, której fragmenty układają się wtedy w pełną
historię miasta. Opowiedziana ona została w interesujący sposób: przez wielu autorów (od
Ibrahima Ibn Jakuba po współczesnych), rozmaitymi sposobami i w bardzo różnych tonacjach
(od patosu po groteskę i żart).
1254. | anselm grün • Jezus – droga do wolności. Ewangelia św. Marka
(Jesus – Weg zur Freiheit. Das Evangelium des Markus)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. obraz Jacoba Jordaensa Czterej Ewangeliści (fragment), Luwr, Paryż / B&W
184 s.
ISBN 83-240-0343-6
Jezus – droga do wolności. Ewangelia św. Marka to ostatnia z czterech książek o. Anselma Grüna opowiadających o poszczególnych Ewangeliach i ewangelistach. Analizując treści zawarte w Ewangelii
św. Marka, o. Grün stara się przybliżyć czytelnikowi Jezusa historycznego ukazanego w konkretnych sytuacjach; Jezusa – który żyje i cierpi, spotyka się z ludźmi i do nich przemawia, uzdrawia
i wyzwala od demonów. Autor zwraca uwagę na to, w jaki sposób św. Marek starał się pokazać, że
ziemski żywot Jezusa i jego czyny były nie mniej ważne niż śmierć i zmartwychwstanie. Ukazuje
Jezusa, który, podejmując walkę, by obdarzyć ludzi wolnością, lękowi przeciwstawia zaufanie,
a rozpaczy – nadzieję.
1255. | anselm grün • Jezus – nauczyciel zbawienia. Ewangelia św. Mateusza
(Jesus – Lehrer des Heils. Das Evangelium des Markus)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
348
2003
Na 1 s. okł. obraz Jacoba Jordaensa Czterej Ewangeliści (fragment), Luwr, Paryż / B&W
176 s.
ISBN 83-240-0300-2
Jezus – nauczyciel Zbawienia. Ewangelia św. Mateusza – to trzecia z czterech książek o. Anselma
Grüna opowiadających o poszczególnych Ewangeliach i ewangelistach. Publikacja jest interesującym
wprowadzeniem i pomocą w lekturze Ewangelii św. Mateusza. Anselm Grün analizuje tym razem
„ulubioną Ewangelię wczesnego Kościoła”, która wskazuje, jak wierzyć i w jaki sposób odpowiadać
na miłość Boga własnym życiem. Ewangelia św. Mateusza ma przede wszystkim wymiar etyczny,
przypomina chrześcijanom, że mają być „solą ziemi i światłem świata”. Przekazane w niej wezwanie
Jezusa do świadomego przeżywania własnego życia pomaga współczesnemu człowiekowi odnaleźć
jego prawdziwie duchowy sens.
1256. | tim guénard • Silniejszy od nienawiści
(Plus fort que la haine)
Tłum. Janina Błońska, Krzysztof Błoński
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Fot. autora na 4 s. okł. Edith Gueyne esprit-photo.com
244 s.
ISBN 83-240-0272-3
Wstrząsająca autobiografia człowieka, który umiał wyzwolić się z zaklętego kręgu nienawiści i przemocy. Bohater został porzucony przez matkę, był katowany przez ojca, trafił do domu poprawczego,
a potem – mając kilkanaście lat – żył na ulicy. Sławę i pieniądze przyniosła mu kariera zawodowego
boksera. Jednak dzięki własnemu uporowi i pomocy ludzi związanych z Arką Jeana Vaniera zdołał
do tego stopnia odmienić własne życie, by stać się opiekunem osób upośledzonych umysłowo.
Anna Dodziuk, psycholog i psychoterapeuta, powiedziała o prozie Guénarda: „Niezwykłe jest
to, że ta książka budzi nadzieję: nienawiść, jaka pozostaje po przejściu przez piekło, może zostać
uleczona. Leczy miłość”.
1257. | jacek gutorow • Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku
Proj. okł. i karty tytułowej Anita Andrzejewska
256 s.
ISBN 83-240-0273-1
Zbiór tekstów krytycznoliterackich jednego z krytyków młodego pokolenia – także poety i tłumacza – zawierający m.in. szkice poświęcone twórczości Barańczaka, Krynickiego, Podsiadły,
Świetlickiego, Sommera, Sosnowskiego i Różyckiego. W ostatnim rozdziale autor przedstawia
portrety dwóch krytyków literackich: Karola Maliszewskiego i Mariana Stali. Książka otrzymała
wyróżnienie Fundacji Kultury Polskiej. Autor jest również laureatem Nagrody im. Ludwika Frydego dla Młodego Krytyka za rok 2003 przyznawanej przez Sekcję Polską Międzynarodowego
Stowarzyszenia Krytyków Literackich.
1258. | seamus heaney • Światło elektryczne
(Electric Light)
Tłum. Stanisław Barańczak
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Jerzy Szot
Fot. na 1 s. okł. Światosław Lenartowicz
56 s.
ISBN 83-240-0327-4
Seria: Poezja
Światło elektryczne to jedenasty tom wierszy w dorobku Heaneya – irlandzkiego poety, eseisty
i tłumacza, wyróżnionego w 1995 roku literacką Nagrodą Nobla. Jest to poezja sensualna,
349
2003
wrażliwa na szczegół, osadzona w irlandzkiej tradycji i historii, a zarazem głęboko osobista,
z czułością powracająca do dzieciństwa i swobodnie poruszająca się zarówno wśród greckich
bogów, jak i postaci szekspirowskich, składająca hołd cieniom Audena, Brodskiego i Herberta.
Z pewnością należy ona do najlepszych i najmądrzejszych tekstów pisanych na przełomie XX
i XXI wieku. Światło elektryczne to kolejne kongenialne dokonanie translatorskie Stanisława
Barańczaka.
1259. | seamus heaney • Znalezione – przywłaszczone. Eseje wybrane 1971–2001
(Finders Keepers. Selected Prose 1971-2001)
Tłum. Magdalena Heydel
Wybrała Agnieszka Pokojska
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
324 s.
ISBN 83-240-0325-8
Tom Znalezione – przywłaszczone obejmuje eseje pisane przez Seamusa Heaneya w latach
1971–2001. W pierwszej części książki przeważają kwestie autobiograficzne związane z rodzinną
Irlandią, w części drugiej zamieszczone zostały szkice krytycznoliterackie. Jak wyjaśnia autor
w przedmowie, większość esejów w tym zbiorze ma swoje źródło w doświadczeniu czytelniczym:
w zachwycie, jakie budzi zetknięcie z poezją, i w chęci zachowania zawartego w niej dobra,
wszystkie zaś teksty łączy poszukiwanie odpowiedzi na zasadnicze pytania o sposób życia i pracy
poety, o związek, jaki powinien łączyć twórcę z jego własnym miejscem, literackim dziedzictwem
i współczesnym mu światem.
1260. | edward hirsch • Dzika wdzięczność. Wiersze wybrane
Tłum. Maja Wodecka
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Janet Landay
80 s.
ISBN 83-240-0322-3
Seria: Poezja
Dzika wdzięczność to wybór wierszy znakomitego amerykańskiego poety, twórczo przyswajającego lekcję polskiej szkoły poezji, której jest doskonałym znawcą. Wiersze Hirscha są zarazem
poruszające i ironiczne, zmysłowe i uduchowione. Poezja ta z jednej strony zanurzona jest we
współczesności, z drugiej cechuje ją wyjątkowe wyczulenie na historię – zarówno w wymiarze
osobistym, jak i powszechnym, dotykającym zjawisk tak dramatycznych, jak Holokaust i okrucieństwa nazizmu. Wiele wierszy Hirscha to elegie i epitafia poświęcone najbliższym (ojciec,
babcia), ulubionym pisarzom i mistrzom (Paula Celan, Simone Weil), ale też anonimowym
ofiarom historii.
1261. | friedrich hölderlin • Co się ostaje, ustanawiają poeci. Wiersze wybrane w przekładzie
Antoniego Libery
Tłum. Antoni Libera
Proj. okł. Maria Gromek
Na okł. wykorzystano obraz Świątynia Junony w Agrygencie Caspara Davida Friedricha, Museum
für Kunst- und Kulturgeschichte, Dortmund
Fot. tłumacza na 4 s. okł. Daniel Malak
340 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0266-9
Jest to pierwsze polskie dwujęzyczne wydanie poezji Hölderlina w tak obszernym wyborze. Tom
zawiera ponad osiemdziesiąt wierszy ze wszystkich okresów twórczości autora, jednego z największych
niemieckich poetów romantycznych. Są tu formy krótkie – epigramy i ody, a także elegie i hymny
350
2003
oraz niedokończone wiersze z ostatniego, najbardziej tragicznego okresu życia poety. Dokonany
przez tłumacza wybór jest bogaty i reprezentatywny. Książka opatrzona została wyczerpującym
wstępem, umieszczającym twórczość poety w kontekście jego biografii i na tle współczesnych realiów
historyczno-kulturowych, a język przekładu jest niezwykle klarowny i łatwy w odbiorze.
1262. | bohumil hrabal • Auteczko
(Autíčko)
Tłum. Jakub Pacześniak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 4 s. okł. oraz na 6 s. Michal Tůma
Fot. Tomáš Mazal, Milan Jankovič
108 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0274-X
Seria: Proza
W domku w Kersku pod Pragą Hrabal zajmował się pisaniem i ukochanymi kotami, wśród których
ulubienicą była rudo-biała Auteczko. Kiedy jednak koty nadmiernie się rozmnożyły, przestał mieć
czas na pracę i sen, stracił spokój ducha, prześladowany świadomością, że część z nich musi zabić.
Udręczony, za odkupienie swojej winy uznał dopiero wypadek samochodowy, z którego cudem
uszedł z życiem. Komentując balladę o kotach, Hrabal powiedział: „Nie traktuję się ulgowo; sam
pogłębiam swoje poczucie winy – ja nawet kiedy na świecie wydarzy się coś strasznego, odbieram
to tak, jakbym to ja zrobił czy mnie by to zrobiono. (…) I nawet ta kotka, ta zabita kotka – to ja.
(…) To jest to głębokie współczucie”.
1263. | jerzy illg • Wiersze z Marcówki
Opr. graf. i proj. okł. Olgierd Chmielewski
Ilustracje pochodzą z renesansowego zielnika Clusiusa Libri Picturati znajdującego się w zbiorach
Biblioteki Jagiellońskiej
56 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0338-X
Tom Wiersze z Marcówki to zapis doznań, medytacji i olśnień przeżytych z dala od ludzi, w samotności i ciszy, dzięki której odnaleźć można utracony spokój, usłyszeć własne myśli i to, co mają do
powiedzenia góry i trawy, drzewa i obłoki, wiatr poruszający skrzypiącymi okiennicami pustego domu
i mgła wypełniająca las. Autor tomu poetyckiego jest redaktorem naczelnym Wydawnictwa Znak.
1264. | jan xxiii • Myśli wyszukane
(Pope John XXIII. In My Own Words)
Tłum. Elżbieta Przybył
Wybór Anthony F. Chiffolo
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. East News
128 s.
ISBN 83-240-0269-3
Seria: Myśli Wyszukane (Religijne)
Książka zawiera papieskie przemyślenia na temat cierpienia, świętości, pokoju, prawdy, Kościoła
oraz innych elementów wiary chrześcijańskiej i ludzkiego życia. Fragment wyznania Jana XXIII:
„Odkąd Pan wezwał mnie nędznego do tak wysokiej służby, nie czuję już przynależności do czegokolwiek na tym świecie: do rodziny, ojczyzny ziemskiej, narodu, jakiegoś kierunku naukowego, do
projektów, choćby i dobrych. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek, uważam się tylko za niegodnego
i pokornego ‘sługę Bożego i sługę sług Bożych’. Cały świat jest moją rodziną. To poczucie przynależności powszechnej musi nadawać ton i ożywiać mój umysł, serce i czyny” (Dziennik duszy,
adwent 1959).
351
2003
1265. | jan paweł ii • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II
Słowo wstępne ks. bp Tadeusz Pieronek
Opr. graf. Marek Pawłowski
1288 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0349-5
Czternaście opublikowanych do końca roku 2003 dokumentów – od Redemptor hominis (1979)
po Ecclesia de Eucharistia (2003) – to czternaście słupów milowych pontyfikatu. Obszerne teksty,
adresowane nie tylko do członków Kościoła, ale także do „wszystkich ludzi dobrej woli”, omawiają
najważniejsze – zdaniem Papieża – zagadnienia odnoszące się do treści wiary, do podstawowych
problemów moralnych, do sytuacji człowieka oraz do zadań Kościoła w dzisiejszym świecie. Słowo
wstępne do zbioru encyklik napisał ks. bp Tadeusz Pieronek.
1266. | beata jancarz, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze. Podręcznik do biologii. Część II
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Opr. graf. Beata Duś-Sławińska
Rysunki Anna Ronikier, Agnieszka Sajda, Maria Makuch
Fot. Wojciech Karliński
Fot. autorek na 4 s. okł. Daniel Malak
288 s., fotografie, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0264-2
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do biologii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Z tej części Człowieka w równowadze uczeń będzie
mógł się wiele dowiedzieć o swoim organizmie – pogłębić wiadomości z gimnazjum na temat
anatomii i fizjologii. Większość zagadnień z dziedziny biologii autorki tłumaczą, odwołując się do
codziennych doświadczeń uczniów i oddziałujących na wyobraźnię przykładów. W drugiej części
zachowano dotychczasowy układ podręcznika. Duży nacisk położono na staranny dobór ilustracji
i schematów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętanie nowych wiadomości.
Patrz poz. 1160, 1268.
1267. | beata jancarz, agnieszka mikiewicz, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze.
Poradnik dla nauczyciela biologii. Część II
Proj. okł. Daniel Malak
Rysunki Anna Ronikier, Agnieszka Sajda
104 s., tabele, rysunki
ISBN 83-240-0286-3
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Poradniku ułatwi nauczycielowi biologii pracę z programem oraz drugą częścią podręcznika Człowiek
w równowadze. Zawiera rozkład materiału, szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności ucznia
oraz gotowy test sprawdzający obejmujący materiał z działu „Odżywianie”. Propozycje scenariuszy
lekcji prowadzonych metodą inscenizacji czy metaplanu, adresy interesujących stron internetowych,
a także bibliografia dostępnych na rynku ciekawych programów komputerowych okażą się pomocne
w poszukiwaniu sposobu na opowiedzenie uczniom o harmonii ukrytej w ciele człowieka.
Patrz poz. 1161, 1269.
1268. | beata jancarz, january weiner, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze. Podręcznik
do biologii. Część III
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Opr. graf. Beata Duś-Sławińska
Rysunki Jadwiga Burek, Maria Makuch, Agnieszka Sajda
352
2003
Fot. autorów na 4 s. okł. Daniel Malak, Marek Oramus
192 s., fotografie, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0329-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do biologii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. W III części Człowieka w równowadze autorzy kontynuują opowieść o biologii, w trakcie której wyjaśniają skomplikowane procesy i terminy, sięgając
do codziennych doświadczeń młodych ludzi. Uczniowie dowiadują się, jakie są zagrożenia dla
ich zdrowia, i odkrywają tajniki odporności organizmu człowieka. Książka pozwoli im pogłębić
wiadomości na temat biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz zrozumieć mechanizmy rządzące
w przyrodzie. Podręcznik przedstawia, jak zachować i rozwijać harmonię odkrytą w człowieku
i otaczającym go świecie.
Patrz poz. 1160, 1266.
1269. | beata jancarz, agnieszka mikiewicz, marzanna wikiera • Człowiek w równowadze.
Poradnik dla nauczyciela biologii. Część III
Proj. okł. Daniel Malak
Rysunki Jan Szczurek, Jadwiga Burek
104 s., tabele, rysunki
ISBN 83-240-0337-1
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Poradnik towarzyszący podręcznikowi Człowiek w równowadze. Część III to cenna pomoc w pracy
nauczyciela. Zawiera rozkład materiału oraz szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności
ucznia. Propozycje scenariuszy lekcji – prowadzonych metodą kuli śnieżnej, pokera kryterialnego
i metodą Jigsaw – ułatwią przygotowanie interesujących zajęć. Dzięki gotowym testom nauczyciel
może sprawdzić opanowanie przez uczniów materiału dotyczącego biotycznych i abiotycznych
czynników oddziałujących na człowieka. W Poradniku znajdują się także adresy przydatnych stron
internetowych oraz bibliografia dostępnych na rynku programów komputerowych przydatnych
w nauczaniu biologii.
Patrz poz. 1161, 1267.
1270. | janosch • Ach, jak cudowna jest Panama
(Oh, wie schön ist Panama)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
Wyd. 2, 56 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0362-2
Seria: Janosch
Patrz poz. 413.
1271. | janosch • Idziemy po skarb
(Komm, wir finden einen Schatz)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0367-3
Seria: Janosch
Kolejna opowieść o najnowszej przygodzie Misia i Tygryska, przyjaciołach mieszkających razem
w przytulnym domku nad rzeczką. Siedząc nad nią, marzą o „największym szczęściu na ziemi” –
o bogactwie. A gdzie je można znaleźć? W ziemi. Zaczynają więc kopać i szukać skarbu wszędzie,
gdzie tylko jest to możliwe. Podczas poszukiwań spotykają zwierzęta i ludzi, którzy też szukają
353
2003
szczęścia. Miś i Tygrysek w końcu stają się bogaci, później wszystko tracą, ale mimo to ciągle są
szczęśliwi. Janosch pięknie o tym opowiada – dyskretnie ucząc swych czytelników wrażliwości,
dobroci i współczucia – a słowom towarzyszą kolorowe ilustracje jego autorstwa.
1272. | janosch • Poczta dla Tygryska
(Post für den Tiger)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0358-4
Seria: Janosch
Poczta dla Tygryska to pierwsza z cyklu opowieść o Misiu, Tygrysku i tygryskowej Kaczce. Bohaterowie bardzo lubią ze sobą przebywać i gdy tylko oddalają się od siebie, tęsknią. Ukojeniem mają
być listy, które do siebie piszą. Ale – jak się okazuje – nie jest to takie proste. Janosch to literacki
pseudonim urodzonego w Zabrzu, a mieszkającego na Teneryfie najpopularniejszego w obszarze
niemieckojęzycznym autora książek dla dzieci, który sam ilustruje swe opowieści. Jego książeczki
tłumaczone były na 30 języków, uhonorowane licznymi międzynarodowymi nagrodami. Na podstawie jego bajek zrealizowano serię filmów animowanych, a rysunki autora zdobią kartki pocztowe,
plakaty i kalendarze.
1273. | hans jonas • Idea Boga po Auschwitz
(Gedanken über Gott. Drei Versuche)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Wstęp Jan Andrzej Kłoczowski OP
Opr. graf. Monika Klimowska
96 s.
ISBN 83-240-0262-6
Seria: Filozofia i Religia
Trzy części książki łączy pytanie: w jaki sposób można myśleć o Bogu dziś, gdy Jego istnienie kwestionuje filozofia, kosmologia, a przede wszystkim doświadczenie monstrualnego zła Holokaustu?
Próbując ocalić ideę Boga po Auschwitz, Jonas proponuje tezę: „Bóg nie jest wszechmocny”. Jest
to sprzeczne z tradycyjną ontologią Boga, w której mówi się o Jego absolutnej dobroci, mocy i zrozumiałości. Zdaniem Jonasa, tylko odmawiając Bogu atrybutu wszechmocy, można przyjąć, że jest
On zrozumiały i dobry – inaczej Jego pojęcie byłoby wewnętrznie sprzeczne. Kontrowersyjna teza
Jonasa jest dziś jednym z klasycznych głosów żydowskich w debacie o Auschwitz.
1274. | ryszard kapuciski • Autoportret reportera
Proj. okł. Daniel Malak
Fot. na 1 i 4 s. okł. Ryszard Kapuściński
148 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0347-9
Opowieść mistrza reportażu o sobie, tajemnicach własnego zawodu i o świecie współczesnych
mediów. Sam pisarz zaakceptował portret, który się wyłonił z jego wypowiedzi: podróżnika, artysty,
przenikliwego komentatora otaczającego nas świata. „Moją główną ambicją – mówi Kapuściński –
jest pokazać Europejczykom, że nasza mentalność jest bardzo eurocentryczna, że Europa, a raczej
jej część, nie jest jedyna na świecie. Że Europa jest otoczona przez niezmierną i wciąż wzmagającą
się różnorodność kultur, społeczeństw, religii i cywilizacji. Życie na planecie, na której jest coraz
więcej wzajemnych powiązań, wymaga tej świadomości i dostosowania się do radykalnie nowych
warunków globalnych”.
354
2003
1275. | o. leon knabit osb • Spotkania z wujkiem Karolem
Wstęp bp Stanisław Dziwisz
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Foto Felici
Wyd. 3, 136 s., fotografie
ISBN 83-240-0323-1
Patrz poz. 912, 1168.
1276. | leszek kołakowski • 128 bardzo ładnych wierszy stworzonych przez sześćdziesięcioro ośmioro poetek
i poetów polskich
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Na okł. wykorzystano fragment obrazu Giorgio de Chirico Wielki metafizyk, Nationalgalerie
Berlin
232 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0294-4
Bardzo osobista antologia wybitnego i popularnego filozofa, zawierająca utwory poetów z różnych epok, od Kochanowskiego do Ewy Lipskiej i Stanisława Barańczaka. Wiersze nie są ułożone
w kolejności chronologicznej, lecz pogrupowane tematycznie w pięciu kategoriach: o umieraniu,
o kochaniu i rozstaniu, o przemijaniu, o Bogu i o Polsce. Autor wyboru tak pisze we wstępie:
„Ułożyłem sobie zbiór polskich utworów poetyckich, kierując się prywatnym upodobaniem. Nie
jest to żaden przegląd historyczny polskiej poezji. Wybór ten nie odbiega daleko (choć zawsze
odbiega nieco) od upodobań czytelnika przeciętnego, jakim i ja jestem”.
1277. | leszek kołakowski • Husserl i poszukiwanie pewności
(Husserl and the Search for Certitude)
Przekład Piotr Marciszek
Proj. okł. Helena Gargula
96 s.
ISBN 83-240-0313-4
O Husserlu autor książki napisał: „Husserl (…) pisał jedną i tę samą książkę przez całe życie (…) Cel
był niezmiennie ten sam: jak odkryć niewzruszoną, absolutnie niepodważalną podstawę poznania;
jak odeprzeć argumenty sceptyków i relatywistów; jak uchronić się przed korozją psychologizmu
i historyzmu; jak osiągnąć doskonale trwały grunt w poznaniu. Ja sam, choć w sposób negatywny,
byłem silnie uzależniony od Husserla. Myślę, że nie udało mu się odkryć tej samowystarczalnej
podstawy naszej myśli, ale jego wysiłek nie tylko nie był bezowocny; moim zdaniem cała fenomenologia była największą i najpoważniejszą w naszym wieku próbą dotarcia do ostatecznych źródeł
poznania”.
1278. | leszek kołakowski • Mini-wykłady o maxi-sprawach
Opr. graf. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Piotr Wójcik / Agencja Gazeta
312 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0378-9
Producentem Wykonawczym cyklu programów telewizyjnych w Oxfordzie, które stanowiły podstawę
niniejszej publikacji, jest Euromedia TV. Wznowienie w jednym tomie trzech serii cieszących się
ogromną popularnością Mini-wykładów o maxi-sprawach Leszka Kołakowskiego. Znakomity filozof, pierwszy laureat prestiżowej nagrody im. Johna Klugego, amerykańskiego Nobla w dziedzinie
nauk humanistycznych, zajmuje się w swoich miniwykładach także zagadnieniami z pozoru mało
filozoficznymi: sławą, podróżami, długami, zabobonami i terroryzmem. Przenikliwość i poczucie
humoru autora pozwalają mu na zaskakujące i celne obserwacje dotyczące zarówno życia codzien-
355
2003
nego, jak i odwiecznych praw ludzkiej natury; gwarantują jednocześnie chwilę refleksji i prawdziwą
czytelniczą przyjemność.
Patrz poz. 745, 913, 993.
1279. | nicola kraus, emma mclaughlin • Niania w Nowym Jorku
(The Nanny Diaries. A Novel)
Tłum. Rafał Śmietana
Proj. okł. Sarah Gibb The Artworks Agency, Londyn
340 s.
ISBN 83-240-0278-2
Niania w Nowym Jorku to historia dwudziestokilkuletniej Nanny, pracującej jako opiekunka czteroletniego chłopca w rodzinie, której członkami są: pozbawiona uczuć matka, nieobecny, zajęty
romansami w pracy ojciec i dziecko – tęskniące za miłością i czułością rodziców. Młode autorki,
wcześniej pracujące jako zawodowe nianie, ukazały wynaturzony przez wszechobecny kult konsumpcjonizmu współczesny model rodziny. Stworzyły opowieść pełną ciętego humoru, a przy tym
wzruszającą i na wskrość prawdziwą. Niania w Nowym Jorku to z jednej strony wariacko śmieszny
opis licznych perypetii, a z drugiej – gorzka satyra na styl życia, w którym wszystko ma większą
wartość niż uczucia najbliższych.
1280. | o. tomasz kwiecie • Błogosławione marnowanie. O Mszy świętej z Ojcem Tomaszem Kwietniem OP
rozmawiają Jacek Borkowicz i Ireneusz Cieślik
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Daniel Malak
280 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0305-3
Seria: Rozmowy
Rozmowa, którą z ojcem Tomaszem Kwietniem (przeorem klasztoru dominikanów w Poznaniu)
przeprowadzili Jacek Borkowicz (redaktor „Więzi”) oraz Ireneusz Cieślik (świecki teolog), jest
znakomitym wprowadzeniem w treść i sens Mszy świętej. Autorzy zastanawiają się wspólnie, co
robić, aby przeżywać ją jak pierwsi chrześcijanie, którzy „łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek
w radości i prostocie serca”. „Chrześcijaństwo jest żywym kontaktem z Chrystusem. Tymczasem dla
bardzo wielu ludzi, z różnych przyczyn – także z przyczyny bardzo jednorodnego, moralizatorskiego kaznodziejstwa – chrześcijaństwo jest zespołem zasad, zwyczajów, których trzeba przestrzegać
i już” – fragment wypowiedzi o. Kwietnia.
1281. | andré lacocque, paul ricoeur • Myśleć biblijnie
(Thinking Biblically. Exegetical and Hermeneutical Studies)
Tłum. Ewa Mukoid, Maria Tarnowska
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
472 s.
ISBN 83-240-0285-5
Seria: Teologia Żywa
Książka jest zapisem rozmów Paula Ricoeura, filozofa, hermeneuty, oraz André LaCocque’a,
biblisty, egzegety, i dotyczy wybranych starotestamentowych wątków. Komentując biblijne
teksty, LaCocque i Ricoeur ukazują wiele nowych punktów widzenia: historyczno-krytyczna
metoda egzegezy, opierająca się na wynikach badań archeologicznych, filologicznych i historycznych, nie musi stać w sprzeczności z podejściem uwzględniającym pojęcie dynamicznej
tradycji, otwartym na rozwój znaczeniowy i wzbogacenie tekstu w wyniku jego relektury. Biblia
jest tu odczytywana na dwa różne sposoby, co sprawia, że czytelnik wraca do ksiąg biblijnych
poruszony i wzbogacony.
356
2003
1282. | bronisław maj • Elegie, treny, sny
Proj. okł. Maria Gromek
Na okł. wykorzystano obraz Tadeusza Łukasiewicza Tigrana Niech Królestwo Twoje przyjdzie (4.11.2004)
Fot. autora na 4 s. okł. Danuta Węgiel
144 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0300-2
Twórczość Bronisława Maja – charakteryzująca się szczególną wrażliwością moralną oraz głęboko poruszającym liryzmem – znana jest czytelnikom z tomów: Wiersze (1980), Taka wolność
(1981), Wspólne powietrze (1981), Zmęczenie (1986). Prezentowany autorski wybór wierszy jednego z najważniejszych poetów średniej generacji zawiera zestawione w przemyślaną, integralną
całość wiersze z dotychczasowych książek poetyckich Maja, a także nieznane juvenilia i utwory
najnowsze.
1283. | ks. mieczysław maliski • O aniołku, który chciał nawrócić piekło
Proj. okł. i ilustracje Anna Kaszuba-Dębska
88 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0371-1
Kolejny tom kolorowych, pogodnych i mądrych bajek księdza Mieczysława Malińskiego. Tym razem
dwa sympatyczne Aniołki zakradają się do piekła, aby obalić szatański dekalog i wpoić „braciom
diabełkom” dziesięcioro Bożych przykazań. Wpadają w tarapaty, ale ostatecznie misja kończy się
sukcesem, a kilku nawróconych szatanów traci rogi i piekielną czerń, uwalniając się tym samym
spod władzy Lucyfera…
1284. | bronisław mamo • Cieszyć się życiem. Zofia Starowieyska-Morstinowa. Szkic do portretu
Proj. okł. Sebastian Stachowski
Fot. pochodzą ze zbiorów Andrzeja Morstina, Jerzego Turowicza, Bronisława Mamonia, Wydawnictwa
Znak
160 s.
ISBN 83-240-0320-7
Książka Bronisława Mamonia poświęcona jest Zofii Starowieyskiej-Morstinowej, dziennikarce,
krytykowi literackiemu i eseistce, przez cały okres swej działalności związanej z „Tygodnikiem Powszechnym”, którego przez długie lata była jednym z filarów. Wieloletnia znajomość i współpraca
autora z Zofią Morstinową, a także jej nadzwyczaj ciekawa, niepublikowana dotychczas korespondencja z Józefem Wittlinem, stały się głównym tworzywem publikacji, w której czytelnik znajdzie
nie tylko dzieje życia bohaterki, ale również interesująco skreślony obraz środowiska literackiego.
W książce znajdują się liczne fotografie, na których można rozpoznać twarze m.in. Herberta,
Szczepańskiego czy Woźniakowskiego.
1285. | yann martel • Życie Pi
(Life of Pi)
Tłum. Zbigniew Batko
Opr. graf. James Hutcheson
Obraz na okł. Andy Bridge
Fot. autora na 4 s. okł. Danielle Schaub
344 s.
ISBN 83-240-0326-6 (brosz.), ISBN 83-240-0318-5 (tw. opr.)
Zebra ze złamaną nogą, orangutan z Borneo, ważący czterysta pięćdziesiąt funtów tygrys bengalski
i szesnastoletni Pi Patel – wyznawca hinduizmu, chrześcijaństwa, a także islamu – wychodzą cało
z katastrofy statku płynącego z Indii do Kanady. Co naprawdę wydarzyło się w szalupie dryfującej
gdzieś po Pacyfiku? W czym tkwi tajemnica przetrwania? Jak odkryć zdolności pozwalające stawić
357
2003
czoło sytuacjom bez wyjścia? Życie Pi jest książką, która przypomina, czym jest „zwykła, głupia
żądza życia”, wiara we własne możliwości i radość… czytania. Książka stała się międzynarodowym
bestsellerem oraz laureatem Nagrody Bookera 2002.
1286. | matka teresa • Myśli wyszukane
(Mother Theresa. In My Own Words)
Tłum. Katarzyna Mach
Wybór i opr. José Luis González-Balado
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Andrzej Iwańczuk / Agencja Gazeta
104 s.
ISBN 83-240-0247-2
Seria: Myśli Wyszukane (Religijne)
Wybór wypowiedzi jednego z najważniejszych świadków Miłosierdzia w dwudziestym wieku,
Matki Teresy z Kalkuty. Anegdoty i powiedzenia zawarte w tej książce to orędzie Matki Teresy do
wszystkich ludzi dobrej woli, pragnących usłyszeć słowa osoby żyjącej wedle zasad, które proponuje
innym. „Stworzył nas Bóg, dlatego czynimy małe rzeczy z wielką miłością. Wierzę w tę wielką
miłość, która pochodzi lub powinna pochodzić z naszego serca, powinna zaczynać się w domu:
od mojej rodziny, moich sąsiadów z drugiej strony ulicy, tych mieszkających w następnej bramie.
I ta miłość powinna następnie dotykać każdego” – fragment z rozdziału Miłość.
1287. | eduardo mendoza • Przygoda fryzjera damskiego
(La aventura del tocador de señoras)
Tłum. Marzena Chrobak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
292 s.
ISBN 83-240-0308-8 (brosz.), ISBN 83-240-0298-7 (tw. opr.)
Seria: Proza
Główny bohater powieści podejmuje pracę w obskurnym zakładzie fryzjerskim w Barcelonie.
Pewnego dnia spotyka tam piękną nieznajomą, która proponuje mu duże pieniądze w zamian za
drobną przysługę: kradzież dokumentów kompromitujących miejscową elitę… Tak rozpoczyna
się powieść obfitująca w nieoczekiwane zwroty akcji, pościgi, śledztwa i przebieranki. Urągająca
wszelkim zasadom logiki intryga i absurdalny humor są jedynie sztafażem, za którym kryje się
krytyka świata polityki i biznesu – podejrzanych interesów i mafijnych układów. Powieść Mendozy
można też czytać jako swoisty antykryminał; autor bawi się literackimi konwencjami, przerysowując
i doprowadzając do absurdu założenia gatunku.
1288. | thomas merton, czesław miłosz • Listy
(Striving Toward Being: The Letters of Thomas Merton and Czeslaw Milosz)
Tłum. Maria Tarnowska
Wstęp Joanna Gromek
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Wyd. 2, 176 s.
ISBN 83-240-0293-6
Patrz poz. 395.
358
2003
1289. | czesław miłosz • Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej
Opr. graf. Lech Przybylski
Na okł. portret 11-letniej Anny Świrszczyńskiej
Fot. pochodzą z rodzinnego archiwum Ludmiły Adamskiej-Orłowej
Wyd. 2, 112 s., fotografie
ISBN 83-240-0275-8
Patrz poz. 663.
1290. | czesław miłosz • Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931–1939
Zebrała i opracowała Agnieszka Stawiarska
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
520 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0340-1
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Dzieła zebrane wydawane przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury. Wydanie wspólne Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” i Wydawnictwa Literackiego
Pierwszy w Dziełach zebranych Miłosza tom, który nie jest wznowieniem wcześniej wydanej książki,
lecz zbiorem tekstów w większości nieznanych, rozproszonych po czasopismach dwudziestolecia
międzywojennego. Książka zawiera eseje i szkice, recenzje i programowe manifesty, korespondencje
z Paryża i sylwetki literackie, polemiki i pierwsze próby prozatorskie: nowele i opowiadania. Starannie
opracowany edytorsko przez Agnieszkę Stawiarską tom poprzedzony jej wstępem i opatrzony przypisami. Publikacja daje możliwość poznania „młodego” Miłosza, prześledzenia ewolucji jego poglądów
literackich i artystycznych, a także procesu kształtowania się jego stylu i warsztatu pisarskiego.
1291. | czesław miłosz • Wiersze. Tom III
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
384 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0234-0
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Dzieła zebrane wydawane przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury. Wydanie wspólne Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak” i Wydawnictwa Literackiego
W skład trzeciego tomu Wierszy Czesława Miłosza wchodzą utwory pisane w latach 1962–1987, w tym
tak znane tomy, jak: Gucio zaczarowany (1965), Miasto bez imienia (1969), Gdzie wschodzi słońce
i kędy zapada (1974), Hymn o perle (1982), a także utwory rozproszone, drukowane w tym czasie
w czasopismach. Okres ten to lata profesury w University of California w Berkeley i dojmującej
izolacji w samotni na Grizzly Peak, kiedy to poeta objęty był zakazem druku w kraju i osamotniony
wśród nieprzychylnej mu emigracji. Sytuację radykalnie odmieniła Nagroda Nobla i triumfalny
powrót twórczości Miłosza do ojczyzny.
1292. | andrew nagorski • Stacja końcowa – Wiedeń
(Last Stop Vienna)
Tłum. Anna Skucińska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Corbis / Free
Fot. autora na 4 s. okł. Newsweek ©
296 s.
ISBN 83-240-0312-6 (brosz.), ISBN 83-240-0297-9 (tw. opr.)
Seria: Proza
Karl Naumann, kilkunastoletni Niemiec, który stracił ojca i brata w czasie pierwszej wojny światowej,
szuka dla siebie miejsca w pokonanym, zdemoralizowanym Berlinie. Łatwo poddaje się wpływowi
359
2003
powracających z frontu żołnierzy, którzy odmawiają złożenia broni i prowadzą nieustanne walki
uliczne ze zwolennikami komunizmu. Karl przyłącza się do organizacji weteranów, a następnie
wstępuje do oddziałów szturmowych Adolfa Hitlera. Rodzący się ruch nazistowski rozdzierają spory
między Hitlerem a jego rywalami, w tym mentorem Karla – Ottonem Strasserem. Wobec pogłębiającego się rozłamu w partii Karl musi opowiedzieć się po jednej ze stron. Książka jest debiutem
znanego europejskiego publicysty.
1293. | jan nowak-jezioraski • Polska z bliska
Wybór i red. Andrzej Brzeziecki
Proj. okł. Robert Guzik
Fot. autora na okł. Tomasz Wierzejski dla „Vivy”
228 s.
ISBN 83-240-0296-0
Polska z bliska to zbiór esejów – refleksji nad obrazem Polski. Jan Nowak-Jeziorański dzieli się
swoimi pomysłami na walkę z bezrobociem i korupcją, a także spostrzeżeniami nt. polskiej polityki
zagranicznej i miejsca Polski w świecie. Lektura Polski z bliska przenosi nas także do pierwszego dnia
nadawania RWE czy alpejskiej chatki, gdzie powstawał „Kurier z Warszawy”, przypomina zmarłych
bliskich i przyjaciół autora, a także porusza trudne zagadnienia z przeszłości naszego kraju. Szerokie spojrzenie na sprawy kraju pozwala autorowi umiejscowić je w kontekście światowej polityki
a zarazem dostrzec zjawiska i procesy, które czytelnik mieszkający stale w Polsce może przeoczyć.
1294. | lucjan obajtek • Ludzie i epoki. Scenariusze lekcji z historii. Klasa II
Proj. okł. Daniel Malak
144 s., tabele, rysunki
ISBN 83-240-0316-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Książka zawiera scenariusze lekcji do wszystkich rozdziałów podręcznika Bożeny Popiołek Ludzie
i epoki dla klasy drugiej szkoły średniej. Można z niej korzystać na dwa sposoby: wykorzystywać gotowe
pomysły na lekcje albo z ich pomocą wymyślać własne. Scenariusze proponują bowiem dodatkowe
teksty źródłowe, pokazują, że nie tylko lekcja przeprowadzona z wykorzystaniem metod aktywnych,
ale i interesujący wykład może zainspirować uczniów do pogłębiania wiedzy historycznej.
1295. | michał olszewski • Do Amsterdamu
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
168 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0355-X
Seria: Proza
Nagroda w konkursie „Znak-Proza” 2003
Co tak naprawdę dyktuje wybór między życiem w Warszawie i w Krótkim Mieście? Co oznacza
„ucieczka do Amsterdamu” z wstrząsającego tytułowego opowiadania? Kto przywiózł heroinę na
prowincję? Bohaterowie są nam bliscy, bo mówią naszym głosem o ważnych w życiu wyborach:
miłości, karierze, wierności sobie. Teksty Olszewskiego to przykład dobrej, autentycznej prozy
współczesnej. Jury III edycji konkursu „ZNAK-Proza” nagrodziło zbiór opowiadań Michała Olszewskiego m.in. „za przenikliwe pokazanie sytuacji młodych ludzi z trudem szukających dla siebie
miejsca w nowej rzeczywistości”.
1296. | Opowieść o człowieku. Scenariusze lekcji z języka polskiego. Klasa II
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
Opr. graf. Irena Jagocha
304 s., rysunki, tabele
360
2003
ISBN 83-240-0331-2
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Książka zawiera nowatorskie, ciekawe pomysły na opowiedzenie uczniom na lekcjach języka polskiego w szkołach średnich o literaturze i kulturze okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej
Polski. Autorzy podpowiadają, jak przygotować interesującą lekcję oraz proponują konteksty, które
pozwalają na nowo odczytać znane lektury.
1297. | Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych. Klasa I
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
180 s.
ISBN 83-240-0344-4
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Wybór tekstów pomocniczych towarzyszący podręcznikowi do języka polskiego Opowieść o człowieku
dla klasy I szkoły średniej powstał na zamówienie nauczycieli. Wszyscy, którzy chcieliby poznać
więcej tekstów literackich i filozoficznych z okresu od starożytności do oświecenia, znajdą w tej
książce bogatą antologię. Dodatkowe teksty eseistyczne dotyczące zagadnień z poszczególnych epok
stwarzają ogromne możliwości aranżowania erudycyjnych zajęć.
1298. | Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych. Klasa II
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
168 s.
ISBN 83-240-0364-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Wybór tekstów pomocniczych dla klasy II szkoły średniej jest kontynuacją antologii towarzyszącej
podręcznikowi Opowieść o człowieku. Książka zawiera nie tylko dodatkowe utwory z okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, ale także teksty pozwalające poszerzyć wiedzę o kulturze tych
epok. Dzięki temu może być inspiracją do przeprowadzenia ciekawych zajęć z języka polskiego.
1299. | dariusz pasieka • Opowieść o człowieku. Poradnik dla nauczyciela języka polskiego. Klasa II liceum
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
164 s., tabele, fotografie
ISBN 83-240-0333-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Druga część Poradnika towarzyszącego podręcznikowi Opowieść o człowieku dla klasy II szkoły
średniej to nieoceniona pomoc w pracy nauczyciela języka polskiego. Książka zawiera rozkłady
materiału do kształcenia w zakresie podstawowym i rozszerzonym. Podpowiada, jakie konteksty
wykorzystać w celu poszerzenia wiadomości. Może być źródłem wielu pomysłów na interesujące
lekcje.
1300. | józef piórek, zdzisław pogoda • Sztuka matematyki. Klasa II
Opr. graf. Irena Jagocha
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Rysunki wg pomysłu Zdzisława Pogody Piotr Górka
224 s.
ISBN 83-240-0282-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do matematyki obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz kształcenie w zakresie rozszerzonym w liceum
ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Jak się okazuje, humanistyczny sposób mówienia o matematyce przynosi wspaniałe efekty dydaktyczne. Koncepcja pierwszej części podręcznika Józefa
361
2003
Piórka i Zdzisława Pogody wywołała ogromne zaciekawienie nauczycieli, a wielu z nich postanowiło
ją wypróbować w praktyce szkolnej. Zainteresowanie uczniów, przełamanie ich oporów i obaw
wobec matematyki oraz możliwość samodzielnej pracy w domu to także cele, jakie zrealizowali
autorzy w książce dla klasy II.
1301. | Pochwała ciekawości. Poradnik dla nauczycieli filozofii, języka polskiego, wiedzy o kulturze i historii
w liceum
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
Opr. graf. Zespół – Wydawnictwo Plus
140 s., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0330-4
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Autorzy książki podpowiadają nauczycielom, jak w szkole średniej na lekcjach języka polskiego,
historii i wiedzy o kulturze realizować ścieżkę filozoficzną. Podają przykłady wykorzystania Pochwały
ciekawości Jacka Wojtysiaka na lekcjach filozofii. Podsuwają sposoby na zainteresowanie nie tylko
tych uczniów, którzy lubią się dziwić i zadawać pytania. Podręcznik przygotował zespół w składzie:
Michał Bartel, Jacek Wojtysik (filozofia), Robert Chojnacki (język polski), Andrzej Synowiec (historia), Józefa Kunicka, Grzegorz Szymanowski (wiedza o kulturze).
1302. | anna podgórska • O Bogu i o nas. Książka dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej
Proj. okł. Anita Andrzejewska, Elżbieta Wasiuczyńska-Łątkowska, Andrzej Pilichowski-Ragno
Ilustarcje Elżbieta Wasiuczyńska-Łątkowska
Fot. Anita Andrzejewska, Andrzej Pilichowski-Ragno
228 s.
ISBN 83-240-0334-7 (brosz.), ISBN 83-240-0361-4 (tw. opr.)
Książka przygotowana specjalnie dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej. Uczy
prawd wiary i przykazań Bożych, pokazując na konkretnych przykładach, jak stosować je w rozmaitych sytuacjach życiowych. Nowoczesne ujęcie tematu i atrakcyjna szata graficzna sprawiają, że
lektura jest dla młodego czytelnika interesująca i nie pozwala ani przez chwilę się nudzić. Dla dorosłych zaproponowane w książce tematy mogą stanowić dobry punkt wyjścia do rozmów z dzieckiem
o Bogu. Książka jest zalecana przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu
Polski jako uzupełnienie podręcznika do nauczania religii w kl. II szkoły podstawowej.
1303. | joanna pollakówna • Ogarnąłeś mnie chłodem
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Studio Foto Konaszewska-Pyla
Fot. na 4 s. okł. Michał Mutor / Agencja Gazeta
40 s.
ISBN 83-240-0281-2
Ostatni, pośmiertnie wydany, tom wierszy poetki i krytyczki sztuki, autorki książek o Tytusie Czyżewskim, formistach, a przede wszystkim Malarstwa Polskiego między wojnami (1982). Jej twórczość
poetycka charakteryzuje się powściągliwością, jest filozofująca i ciąży ku miniaturze. Utwory pisane
u schyłku życia osiągnęły rzadko spotykaną krystaliczność, są przejmującym zapisem zmagania się
z chorobą i duchowego przygotowywania się na spotkanie rzeczy ostatecznych.
1304. | janusz poniewierski • Pontyfikat. 25 lat
Wstęp ks. Józef Tischner
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. AFP / East News
Fot. autora na 4 s. okł. Daniel Malak
362
2003
456 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0341-X
Poszerzone wydanie najlepszej polskiej monografii pontyfikatu Jana Pawła II. Książka, omawiająca
25 lat życia i działalności Papieża, jest kompetentną i przystępnie napisaną kroniką najważniejszych
faktów, ale jednocześnie podsuwa ona tropy, wedle których należy „odczytywać” ten niezwykły
pontyfikat. „Jan Paweł II od 25 lat mówi ludziom: ‘Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi’.
I prosi o modlitwę w intencji całego świata. I woła: ‘Bądźcie świadkami miłosierdzia!’. Oto testament
Biskupa Rzymu. Kiedy mówię ‘testament’, myślę nie o śmierci Papieża (…), ale o zobowiązaniu,
jakie wobec niego zaciągamy. O zobowiązaniu: do postawy zaufania Chrystusowi, do modlitwy
i do miłosierdzia” – fragment z Pontyfikatu.
1305. | boena popiołek • Ludzie i epoki. Podręcznik do historii. Klasa II
Opr. graf. Studio Kozak
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Na okł. wykorzystano fragment obrazu Jana Vermeera von Delfta Kobieta w niebieskim kubraczku
328 s., fotografie, rysunki, tabele, mapy
ISBN 83-240-0265-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do historii obejmujący kształcenie w zakresie podstawowym w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum oraz w zakresie rozszerzonym w liceum ogólnokształcącym
w liceum ogólnokształcącym i liceum profilowanym. Książka obejmuje okres od wielkich odkryć
geograficznych po początek XX stulecia, stanowiąc syntezę czterech wieków historii Polski i świata.
Charakterystyczną cechą podręcznika Bożeny Popiołek jest wyraźniejsze niż w innych ujęciach
zaakcentowanie przemian kulturowych. Zdaniem autorki, pozwalają one lepiej uchwycić sens
dziejów człowieka. Bogactwo tekstów źródłowych, map, tablic i schematów dopełnia walorów
dydaktycznych książki.
1306. | andy robb • Bombowa Biblia. Hebrajski harmider
(Boring Bible. Hotchpotch Herbrews)
Tłum. Michał Romanek
Opr. graf. i ilustracje Andy Robb
128 s.
ISBN 83-240-0373-8
Seria: Bombowa Biblia
Trzecia z cyklu książeczek popularyzujących Biblię przeznaczonych dla dzieci. Zawarte w książce
zaskakujące, pełne humoru spojrzenie na wydarzenia biblijne nikomu – nawet dorosłym – nie
pozwoli się nudzić podczas jej czytania. Hebrajski harmider to coś więcej niż tylko opowiadanie
o kłótniach między 12 synami Jakuba. Znaleźć tu można również: babiloński plan lekcji, porady,
jak bez kłopotu stać się twórcą namiotu, informacje o pożytkach płynących z opowiadania snów.
Poza tym poznacie historię wieloletnich podróży rodziny Abrahama w czasach, kiedy nie było ani
dróg, ani samochodów, ani nawet przydrożnych barów.
1307. | andy robb • Bombowa Biblia. Jedyny taki jedynak
(Boring Bible. Super Son)
Tłum. Michał Romanek
Opr. graf. i ilustracje Andy Robb
128 s.
ISBN 83-240-0365-7
Seria: Bombowa Biblia
Druga z cyklu książeczek dla dzieci popularyzujących Biblię. Jedyny taki Jedynak to niezwykła
opowieść o życiu i działalności Jezusa. Można się z niej między innymi dowiedzieć: czy Jezus jako
363
2003
dziecko musiał odrabiać lekcje, kogo odwiedzają aniołowie, kto to jest Mesjasz. Oprócz tego książka
zawiera: nauczanie Jezusa przekazane w przystępny, esencjonalny sposób czy opisy dawnych metod
leczenia. Książkę wzbogacają zabawne rysunki samego autora, quizy i ciekawostki oraz ramka na
zdjęcie w doborowym towarzystwie.
1308. | andy robb • Bombowa Biblia. Przedpotopowe początki
(Boring Bible. Ballistic Beginnings)
Tłum. Michał Romanek
Opr. graf. i ilustracje Andy Robb
128 s.
ISBN 83-240-0353-3
Seria: Bombowa Biblia
Pierwsza z cyklu książeczek dla dzieci popularyzujących Biblię. W Przedpotopowych początkach
można przeczytać w zabawny sposób przekazane opowieści o siedmiu dniach stworzenia, o pierwszej
rozprawie sądowej w dziejach świata i o tym, jak Noe zbudował arkę. Zawarto w niej także podpowiedzi, co zrobić, żeby się nie nudzić podczas czterdziestodniowej podróż z mamą, tatą i całym
zwierzyńcem. Bombowa Biblia przekazuje wiedzę przyprawiona humorem, a książkę wzbogacają
zabawne rysunki samego autora, quizy oraz ciekawostki.
1309. | Różaniec z Janem Pawłem II
Wybór i opr. Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski
Proj. okł. Daniel Malak
Opr. graf. Monika Klimowska
Fot. na okł. Grzegorz Gałązka
Wyd. 2, 90 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0309-6
Patrz poz. 1194.
1310. | jarosław marek rymkiewicz • Przez zwierciadło
Proj. okł. Maria Gromek
Fot. na okł. Daniel Malak
88 s.
ISBN 83-240-0303-7
Intrygujący esej wybitnego poety, pisarza i historyka literatury, laureata szeregu nagród, m.in.:
Nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie, Nagrody im. Stanisława Vincenza czy Nagrody
literackiej paryskiego miesięcznika „Kultura”. Tekst Jarosława Rymkiewicza jest zapisem refleksji
powstałych pod wpływem lektury Nowego Testamentu, w szczególności Ewangelii i Listów św.
Pawła. Autor – porównując różne przekłady Biblii – stawia szereg interesujących pytań, np. o to,
czy Bogu może podobać się zło, lub co stałoby się, gdyby Bóg wycofał swoją wszechmoc. W literaturze polskiej niewiele mamy podobnych prób zmierzenia się z biblijną wizją relacji łączących
Boga z człowiekiem.
1311. | ks. grzegorz ry • Rekolekcje
Proj. okł. Monika Klimowska
Na okł. wykorzystano fragment obrazu Jerzego Nowosielskiego Chrystus Trzy Marie „Olej niosące”
na Drodze Krzyżowej pociesza
136 s.
ISBN 83-240-0287-1
Lektura książki ks. Grzegorza Rysia to doskonały sposób przygotowania się do pełnego i głębokiego przeżywania wielkiego postu oraz świąt Wielkanocnych. Zawiera ona zbiór krótkich medytacji nad czytaniami
364
2003
ewangelicznymi, które w starożytnym Kościele były szczególnie polecane dla osób przygotowujących się
do chrztu. Punktem wyjścia do rozważań są trzy fragmenty Ewangelii św. Jana – opowieść o Samarytance,
historia wskrzeszenia Łazarza i uzdrowienia niewidomego. Wybór nie jest przypadkowy. Każdy z tych
fragmentów jest przecież opowieścią o tym, jak zmienić własne życie i pogłębić swoją wiarę.
1312. | francesca simon • Koszmarny Karolek i cuchnąca bomba
(Horrid Henry’s Stinkbomb)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s.
ISBN 83-240-0277-4
Seria: Koszmarny Karolek
Czy chcielibyście dowiedzieć się, jak wygrać konkurs czytelniczy, nie czytając ani jednej książki?
Jak zamienić grecką świątynię w rakietę kosmiczną? Jak skonstruować cuchnącą bombę? Jeśli tak,
to sięgnijcie po kolejną książeczkę o przygodach Koszmarnego Karolka, okropnego synka rodziców,
którzy pragną uczynić z niego grzecznego chłopca i nie zawsze im się to udaje…
1313. | francesca simon • Koszmarny Karolek i nieznośna niania
(Horrid Henry and the Bogey Babysitter)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s.
ISBN 83-240-0291-X
Seria: Koszmarny Karolek
Jak zebrać w Halloween mnóstwo słodyczy, w ogóle nie wychodząc z domu? Jak ujarzmić
nieznośną nianię? Jak urozmaicić sobie jazdę samochodem z rodzicami? Odpowiedzi na te
pytania znajdziecie w kolejnej książeczce o niezwykłych przygodach Koszmarnego Karolka
i jego przyjaciół.
1314. | francesca simon • Koszmarny Karolek i wielka forsa
(Horrid Henry Gets Rich Quick)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
96 s.
ISBN 83-240-0270-7
Seria: Koszmarny Karolek
Jak zostać łowcą krokodyli? Jak zdobyć wielką forsę bardzo małym kosztem? Jak przeprowadzić
błyskawiczną wymianę gwiazdkowych prezentów? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w kolejnej
książeczce o niezwykłych przygodach Koszmarnego Karolka i jego przyjaciół.
1315. | william shakespeare • Koriolan
(Coriolanus)
Tłum. Stanisław Barańczak
Posłowie Harry Levin
Opr. graf. Andrzej Dudziński
240 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0283-9
Seria: Dzieła Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
Sztuka ta jest prawdopodobnie ostatnim z napisanych przez Shakespeare’a dramatów. Historycy
literatury stawiają ją zazwyczaj na równi z największymi Szekspirowskimi tragediami pod względem
365
2003
dramatycznej mocy, rozpiętości problematyki i opanowania warsztatu. Koriolan zgłębia posuniętą
do skrajności sytuację człowieka, który sam jeden staje do walki z państwem. Tragedia ta stanowi
dopełnienie trylogii o tematyce republikańskiej, do której zaliczono Antoniusza i Kleopatrę oraz
Juliusza Cezara. Polski przekład Koriolana jest kolejnym znakomitym dokonaniem translatorskim
Stanisława Barańczaka.
1316. | robert schuman • Dla Europy
(Pour l’Europe)
Tłum. Magdalena Krzeptowska
Wstęp Bronisław Geremek
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Fot. na 1 s. okł. z archiwum Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
104 s.
ISBN 83-240-0317-7
Robert Schuman, francuski polityk i mąż stanu, położył fundamenty pod konstrukcję zjednoczonej
Europy. Wizjonerstwo łączył z pragmatyzmem, znajomość ludzkich charakterów i namiętności
targających narodami ze zdolnością do chłodnej analizy. Zaprojektowana przez niego struktura
pierwszej Wspólnoty Węgla i Stali dała podstawę funkcjonującym do dziś instytucjom europejskim. Dla Europy zawiera najważniejsze przemyślenia Schumana, pokazuje sposób jego działania
politycznego. Idea europejska jest w niej wyłożona z prostotą i przekonaniem, które porywają nas
po dziś dzień i pokazują – obok politycznego – całą głębię historycznego i duchowego wymiaru
tego przedsięwzięcia, jakim jest Unia Europejska.
1317. | ks. alfons józef skowronek • Kim jest Jezus z Nazaretu? Refleksje u progu XXI wieku
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
208 s.
ISBN 83-240-0356-8
Seria: Teologia Żywa
Rozważania jednego z czołowych polskich teologów poświęcone osobie Jezusa Chrystusa – niezmiennie aktualnej kwestii historyczności Mistrza z Nazaretu, Jego działalności i przepowiadaniu,
a także wpływowi, jaki wywarł na dzieje ludzkości. Druga część książki przedstawia, jak widzą Jezusa
wyznawcy innych wielkich religii: judaizmu, islamu, hinduizmu i buddyzmu. Ks. Skowronek nie
ucieka przed wyzwaniami współczesności ani przed najbardziej kontrowersyjnymi teoriami pojawiającymi się w teologii. Zastanawia się nad koniecznymi zmianami w tradycji, stawia pytania
o granice dialogu międzyreligijnego i o kapłaństwo kobiet.
1318. | Sztuka matematyki. Przewodnik dla nauczyciela matematyki. Klasa II
Pod red. Jacka Dymela, Katarzyny Piórek, Marii Żurek-Etgens
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
ISBN 83-240-0328-2
152 s.
Seria Znak dla szkoły – Z Pegazem
Nauczyciel matematyki stoi przed niełatwym zadaniem zainteresowania uczniów tym przedmiotem
i przekazania im rzetelnej wiedzy w efektywny sposób. Pomocny w tym będzie Przewodnik dla
nauczyciela, który zawiera 70 scenariuszy lekcji przygotowanych przez doświadczonych nauczycieli
szkół średnich i proponujących różne formy pracy z uczniami: klasyczne zadania, domina matematyczne, teksty sterujące, mapy skojarzeń, projekty czy testy sprawdzające. Autorzy Przewodnika
wyjaśniają, jak w oryginalny sposób wprowadzać nowe zagadnienia i ułatwiać uczniom przyswojenie
wiedzy. Zawartość i układ scenariuszy w Przewodniku pozwolą nauczycielowi na łatwy ich dobór
w zależności od potrzeb i możliwości klasy.
366
2003
1319. | grzegorz szymanowski • Człowiek i społeczeństwo. Poradnik dla nauczyciela wiedzy
o społeczeństwie. Klasa I–III
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
52 s., tabele
ISBN 83-240-0335-5
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Na książkę składa się sześć rozdziałów: pierwszy zawiera plan wynikowy. Rozdział drugi i piąty
to przykładowe scenariusze lekcji, pozwalające ciekawie zrealizować najtrudniejsze zagadnienia
programu. Trzeci rozdział książki zawiera test, który może stanowić zarówno gotowe narzędzie
sprawdzające wiedzę i umiejętności ucznia, jak i inspirację do samodzielnego tworzenia sprawdzianów. Rozdział czwarty tłumaczy zasady pracy ze źródłem na lekcjach wiedzy o społeczeństwie.
W ostatniej części poradnika została zamieszczona tabela wskazująca korelację nauczania wiedzy
o społeczeństwie z podstawami programowymi historii, filozofii i przedsiębiorczości.
1320. | wisława szymborska • Chwila / Moment
Tłum. Clare Cavanagh, Stanisław Barańczak
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Piotr Głowinkowski
92 s. tw. opr.
ISBN 83-240-0354-1
Dwujęzyczne, polsko-angielskie, wydanie cieszących się olbrzymią popularnością na całym świecie
wierszy Wisławy Szymborskiej. Kongenialne przekłady zgranego duetu Clare Cavanagh – Stanisław
Barańczak oddają niezwykłą klarowność, precyzję i językowy kunszt poezji noblistki. Każdy z utworów jest precyzyjnym i zwartym minitraktatem: filozoficznym, metafizycznym, egzystencjalnym,
mówi o sprawach najważniejszych w sposób skłaniający do odkrywczych medytacji i przemyśleń.
Chwila / Moment to doskonała lektura dla wszystkich, którzy znają i cenią twórczość Szymborskiej,
a także dla tych, którzy mogą ją poznać tylko za pośrednictwem angielszczyzny.
1321. | anna widerkówna • Chodzić po wodzie. Z Anną Świderkówną rozmawia Elżbieta Przybył
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 i 4 s. okł. Daniel Malak
Fot. zamieszczone w książce Daniel Malak, Elżbieta Lempp, archiwum Anny Świderkówny
264 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0352-5
Seria: Rozmowy
Anna Świderkówna – wybitna znawczyni antyku, autorka popularnych Rozmów o Biblii – po raz
pierwszy opowiada o sobie i swojej rodzinie, o udziale w Powstaniu Warszawskim, o pasjonującej
pracy nad papirusami i próbie wstąpienia do klasztoru, a także o swojej wierze i o tym, jak zainteresowanie starożytnością grecko-rzymską przerodziło się w fascynację Starym i Nowym Testamentem.
W przeprowadzonej przez Elżbietę Przybył rozmowie wątki biograficzne przeplatają się z pytaniami
ogólnymi: o sens cierpienia, zgodność wiary z nauką, o wolność człowieka i naturę Boga. W książce
zamieszczone są fotografie pochodzące m.in. z archiwum Anny Świderkówny.
1322. | elbieta tabakowska • O przekładzie na przykładzie. Rozprawa tłumacza z „Europą”
Normana Daviesa
Wstęp Norman Davies
Proj. okł. Helena Gargula
Wyd. 2, 248 s., fotografie
ISBN 83-240-0363-0
Patrz poz. 952.
367
2003
1323. | ks. józef tischner • Słowo o ślebodzie. Kazania spod Turbacza (1981–1997)
Zebrał i opracował Kazimierz Tischner
Posłowie Wojciech Bonowicz
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. Stefan Figlarowicz
Fot. na okł. Paweł Grawicz i archiwum Kazimierza Tischnera
164 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0289-8
(Książka + 4 kasety)
Latem 1981 roku ks. Józef Tischner pierwszy raz wyszedł pod Turbacz z grupą górali, żeby odprawić
Mszę przy kaplicy zwanej papieską lub partyzancką. Z czasem coroczne Msze Ludzi Gór zaczęły
gromadzić tysiące uczestników. Głoszone w ich trakcie homilie kapelan Związku Podhalan poświęcał
na ogół „ślebodzie” – wolności, a jego refleksji towarzyszyła zawsze góralska pieśń. Książka zawiera
13 z 16 wygłoszonych przez ks. Tischnera kazań, które zebrał i opracował jego brat Kazimierz Tischner
Do publikacji dołączone zostały płyty CD lub kasety, na których zarejestrowano Tischnerowskie
kazania. Historię turbaczowych Mszy opisuje posłowie Wojciecha Bonowicza.
1324. | józef tischner • Spotkanie. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska
Proj. okł. Olgierd Chmielowski
Fot. na okł. Krzysztof Gierałtowski
168 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0295-2
Tom niepublikowanych dotąd rozmów z ks. Józefem Tischnerem, które przeprowadziła na przełomie
lat 1992/1993 jego uczennica i doktorantka Anna Karoń-Ostrowska. Rozmowy nie zostały dokończone,
zawierają jednak wiele nieznanych szczegółów z życia ks. Tischnera, między innymi jego wspomnienia
wojenne, opowieść o studiach teologicznych i filozoficznych, o mistrzach, którzy go kształtowali lub
inspirowali, oraz komentarz do jego działalności (filozoficznej i publicystycznej) w latach 80. i 90.
Książka jest próbą połączenia wywiadu-rzeki z autobiografią intelektualną ks. Tischnera.
1325. | geza vermes • Jezus Żyd. Ewangelia w oczach historyka
(Jesus the Jew. A Historian’s Reading of the Gospel)
Tłum. Michał Romanek
Wstęp Henryk Woźniakowski
Posłowie ks. Michał Czajkowski
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
344 s.
ISBN 83-240-0314-2
Intrygująca książka o Jezusie, napisana przez żydowskiego historyka, profesora judaistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim, badacza Nowego Testamentu i rękopisów znad Morza Martwego. Autor
ukazuje Założyciela chrześcijaństwa w kontekście kultury i tradycji świata żydowskiego, który go
ukształtował. Wskazuje na szereg nieporozumień, jakie narosły wokół osoby Jezusa, zarówno wśród
jego przeciwników, jak i zwolenników. Książka na pewno wzbudzi zainteresowanie, ponieważ
problem: „kim naprawdę był Jezus?”, wciąż jest przedmiotem domysłów, dyskusji i sporów.
1326. | adam wajrak, nuria selva fernandez • Kuna za kaloryferem, czyli nasze przygody ze
zwierzętami
Proj. okł. Daniel Malak
Opr. graf. Agnieszka Szatkowska-Malak
Fot. Adam Wajrak
248 s., fotografie
368
2003
ISBN 83-240-0370-3
Dla zwierząt najważniejsza jest wolność. Ale czasem zdarza się nieszczęście, które pozbawia je szans
przeżycia w przyrodzie. Adam i Nuria opiekują się rannymi i porzuconymi zwierzętami, uznając,
że należy im pomóc w powrocie do natury. Wydra Julek, kruk Curro, boćki Brudas czy Seniorita
mają różne charaktery, a nawet „charakterki”. Opowieści o skrzydlatych i czworonożnych przyjaciołach – drukowane w „Dużym Formacie”, czyli dodatku „Gazety Wyborczej” – dopełniają się
dopiero w książce, która daje nam sposobność zżycia się z bohaterami i dopisuje puenty do ich
przygód. Książkę urozmaicają fotografie z archiwum autorów.
1327. | piotr s. wandycz • Cena wolności. Historia Europy Środkowowschodniej od średniowiecza
do współczesności
(The Price of Freedom. A History of East Central Europe from the Middle Ages to the Present)
Tłum. Tomasz Wyrozumski
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Wyd. 2, uzupełnione, 500 s., mapy, tablice chronologiczne
ISBN 83-240-0299-5
Patrz poz. 610.
1328. | george weigel • Czym jest katolicyzm? Dziesięć kontrowersyjnych pytań
(The Truth of Catholicism. Ten Controversies Explored)
Tłum. Aleksander Gomola
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
212 s.
ISBN 83-240-0268-5
George Weigel, znany amerykański publicysta katolicki, autor światowego bestselleru Świadek
nadziei. Biografia Jana Pawła II, zaprasza nas do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie: Co znaczy być katolikiem w XXI wieku? Za punkt wyjścia Weigel obrał dziesięć najbardziej
kontrowersyjnych twierdzeń Kościoła katolickiego, m.in.: Jezus jako jedyny Zbawiciel, katolickie
wymagania moralne, małżeństwo i celibat, pozytywny wymiar cierpienia, stosunek katolicyzmu
do innych religii oraz do demokracji. Analizując te zagadnienia, Weigel prowadzi czytelnika ku
końcowemu pytaniu: Jaki świat wybrać? Pozornie szczęśliwy świat łatwego życia bez zasad czy
bardziej ludzki świat wymagań katolicyzmu?
1329. | ks. tomasz wcławski • Powiedzcie prawdę
Proj. okł. Monika Klimowska
Fot. na 4 s. okł. Daniel Malak
176 s.
ISBN 83-240-0345-2
Książka zawiera zbiór najciekawszych artykułów i wystąpień ks. Tomasza Węcławskiego, wybitnego teologa, znanej postaci polskiego Kościoła. Autor porusza gorące tematy polskiego życia
społecznego i kościelnego, starając się ukazać w szerszej perspektywie problem moralnych postaw
Polaków, fundamentalizmu, przyszłości chrześcijaństwa, władzy i grzechu w Kościele. Tytułowy
esej jest wezwaniem do rzetelnego przyjrzenia się polskim sprawom i odnowy polskiego życia
społecznego. Jego tekst został opublikowany w związku z pielgrzymką Ojca Świętego do Polski
w sierpniu 2002 roku.
1330. | jeanne willis • Doktorek Gurgul. Księga Ziemianiątek
(Dr Xargle’s Book of Earthlets)
Tłum. Maria Makuch
369
2003
Opr. graf. i ilustracje Tony Ross
32 s.
ISBN 83-240-0306-1
Seria: Doktorek Gurgul
Doktorek Gurgul. Księga Ziemianiątek to pierwsza z serii kolorowych książeczek dla dzieci, których
bohaterem jest zielony, uczony, wielooki doktor, mieszkaniec odległej planety. Doktorek Gurgul specjalizuje się w obyczajach i historii Ziemian. W sposób niezwykle plastyczny i zabawny prezentuje je
w czasie specjalnych lekcji, by ostatecznie namówić swoich słuchaczy na wyprawę na odległą Ziemię.
Rzecz jasna owa kosmiczna perspektywa pozwala pokazać ziemskie obyczaje z odpowiednim dystansem, uwypuklając wszelkie zabawne aspekty naszej codzienności. W pierwszej części uczestniczymy
w lekcji dotyczącej najmniejszych mieszkańców Ziemi, czyli Ziemianiątek, i ich zachowań.
1331. | jeanne willis • Doktorek Gurgul. Księga ziemskich kundelków
(Dr Xargle’s Book of Earth Hounds)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i ilustracje Tony Ross
32 s.
ISBN 83-240-0319-3
Seria: Doktorek Gurgul
Doktorek Gurgul proponuje, aby na swojej kolejnej lekcji przyjrzeć się bliżej Ziemskim Kundelkom. Te niezwykłe stwory są równie zagadkowe co zabawne, dlatego wykład na ich temat wzbudził
olbrzymie zainteresowanie na odległej od Ziemi planecie. Szczególnie osobliwe pozostają obyczaje
kundelków dotyczące kąpieli i zabaw. Jak zawsze wykłady Doktora Gurgulka (świetnie „zobrazowane”) skrzą się bezpretensjonalnym i ciepłym humorem. Książka Willisa to zabawna krótka
historyjka wzbogacona kolorowymi ilustracjami dla dzieci w wieku od 1. do 7. roku życia, jednak
Doktorek Gurgul bawi zarówno Ziemianiątka, jak i dorosłych Ziemian.
1332. | jeanne willis • Doktorek Gurgul. Księga ziemskich tygrysssków
(Dr Xargle’s Book of Earth Tiggers)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i ilustracje Tony Ross
32 s.
ISBN 83-240-0315-0
Seria: Doktorek Gurgul
Tym razem Doktorek Gurgul, zielony naukowiec z odległej planety, bierze pod lupę obyczaje
zwykłych ziemskich kotków, czyli domowych tygrysków, które, jak wiadomo, nie cierpią piesków,
bohaterów trzeciej książeczki. Każdy wykład Kosmity Gurgula wieńczy zaskakująca pointa a zabawną opowieść urozmaicają rysunki Rossa.
1333. | jeanne willis • Doktorek Gurgul. Księga ziemskiej pogody
(Dr Xargle’s Book of Earth Weather)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i ilustracje Tony Ross
32 s.
ISBN 83-240-0324-X
Seria: Doktorek Gurgul
„Są cztery rodzaje ziemskiej pogody. Zbyt gorąco. Zbyt zimno. Zbyt mokro i zbyt wietrznie”. Tak Doktorek
Gurgul rozpoczyna swój kolejny wykład, tym razem dotyczący ziemskiej pogody. Swoim słuchaczom
wspomina o tym, że „pod wpływem deszczowych kulek Ziemianie potrafią zupełnie się rozmoczyć,
dlatego muszą okrywać się plastikową skórą”. Jego uczniowie dowiadują się również, że upieczeni na
słońcu Ziemianie i Ziemianiątka są niejadalni. Zabawną historię Willisa urozmaicają rysunki Rossa.
370
2003
1334. | jacek wojtysiak • Pochwała ciekawości. Filozofia
Opr. graf. Agnieszka Szatkowska-Malak, Daniel Malak
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Rysunki Maria Makuch
296 s.
ISBN 83-240-0311-8
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Książka może służyć jako pomoc dydaktyczna w edukacji filozoficznej na lekcjach filozofii, wiedzy o kulturze, języka polskiego oraz historii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym
i technikum. Autor przygotowanego przez Znak dla szkoły przewodnika po filozofii opowiada
przystępnie o zagadnieniach, które w ciągu wieków spędzały filozofom sen z powiek. Bogaty wybór tekstów filozoficznych oraz pytania ułatwiające ich analizę sprawiają, że książka ta może być
przydatna w nauczaniu filozofii i wiedzy o kulturze oraz może służyć jako pomoc w pogłębieniu
tematów poruszanych na lekcjach języka polskiego i historii.
1335. | virginia woolf • Pani Dalloway
(Mrs Dalloway)
Tłum. Krystyna Tarnowska
Opr. graf. Monika Klimowska
248 s.
ISBN 83-240-0302-9
Akcja Pani Dalloway rozgrywa się w ciągu zaledwie jednego czerwcowego dnia 1923 roku w Londynie. Na pozór niewiele się tu dzieje: tytułowa bohaterka przechadza się po mieście, spotyka parę
nieznajomych, przygotowuje wieczorne przyjęcie, odwiedza ją mężczyzna, którego kiedyś kochała.
W istocie jednak powieść jest istnym kłębowiskiem uczuć i namiętności. Dzięki zastosowanej
przez autorkę technice strumienia świadomości czytelnik nie tylko obserwuje świat z perspektywy
kilku bohaterów, lecz także towarzyszy ich myślom i emocjom, odkrywając, co naprawdę czai się
za fasadą ładu, harmonii i rodzinnego szczęścia.
1336. | Wysokie Obcasy. Twarze
Proj. okł. Piotr Grzybowski
Opr. graf. Agnieszka Szatkowska-Malak, Daniel Malak
256 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0261-8
Teksty zamieszczane w książce ukazywały się na łamach „Wysokich Obcasów” w latach 2000–2002
Znajdziecie w tej książce szesnaście z przeszło setki portretów kobiet, publikowanych w latach
2000–2002 w „Wysokich Obcasach” – dodatku „Gazety Wyborczej”. Bohaterkami tych opowieści
są postaci historyczne i współczesne, osoby znane i nieznane, Polki i kobiety z dalekiego świata,
młode dziewczyny i kobiety dojrzałe. Każda z nich jest na swój sposób wybitna i każda musiała
niemal wszystko sobie wywalczyć: życiowy start, uznanie i niezależność. Pokonywanie barier to
wspólny motyw chyba wszystkich spełnionych kobiecych życiorysów, warto je czytać choćby dla
tej porcji wiary – że jednak wszystko jest możliwe.
1337. | adam zagajewski • Powrót
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Światosław Lenartowicz
Fot. na 4 s. okł. Joanna Helander
48 s.
ISBN 83-240-0339-8
Seria: Poezja
371
2003
Powrót to poetycki „dokument” zaświadczający o jednej z przełomowych decyzji w życiu znanego
poety i prozaika Adama Zagajewskiego: powrocie – po przeszło dwudziestu latach emigracji – do
Krakowa, miasta młodości i studiów, pierwszych miłości i literackich początków. Osobiste wiersze,
pieczołowicie opisujące krakowskie ulice, parki i kościoły, układają się w coś na kształt poematu,
konfrontują wspomnienia z wyglądem tych samych miejsc po latach, przesycone są nostalgią,
stłumionymi emocjami i gorzką, wolną od złudzeń mądrością, jaką przynosi domykające się koło
powrotu.
1338. | józef yciski • Niewidzialne światło. Z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko
i Jarosław Gowin
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Foto Felici
Wyd. 2, zmienione i uzupełnione, 312 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0245-6
Seria: Rozmowy
Nowa edycja rozmów przeprowadzonych z abp. Życińskim przez Dorotę Zańko i Jarosława Gowina została znacznie zmieniona w stosunku do pierwszego wydania, a także poszerzona o nowe
zagadnienia, takie jak na przykład problem władzy w Kościele czy problem zła i oczyszczenia ze
zła w obrębie kościelnej wspólnoty.
Patrz poz. 883.
2004
poz. 1339–1458
2004
1339. | marc abrahams • IgNobel Prizes. AntyNoble
(IgNobel Prizes)
Tłum. Rafał Śmietana
Proj. okł. Paweł Święcicki
312 s.
ISBN 83-240-0446-7
Kapituła AntyNobla przyznaje od 1991 roku nagrody za najgłupsze i najbardziej kuriozalne
badania naukowe oraz inne osiągnięcia, których nie należy powtarzać. Marc Abrahams –
pomysłodawca tego wyróżnienia – z humorem opisał niezwykłe dokonania uhonorowane
AntyNoblem, takie jak opatentowanie koła (!) czy wyliczenie optymalnej metody moczenia
herbatnika.
1340. | dannie abse • Stetoskop. Wiersze wybrane
Tłum. Andrzej Szuba
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Joe Low
88 s.
ISBN 83-240-0476-9
Seria: Poezja
Stetoskop – pierwsza prezentacja twórczości Absego w Polsce – to wybór z wierszy zebranych
w White Coat, Purple Coat: Collected Poems 1948–1988 oraz ze zbioru utworów nowszych Be Seated, Thou: Poems 1989–1998. Tomik wiernie oddaje specyfikę tej poezji, w której stale obecne są
motywy autobiograficzne: żydowskość, walijskość, powołanie lekarskie. Z tradycji judaistycznej
czerpie Abse połączenie tragizmu i humoru oraz poczucie obecności Boga w świecie. Walia jest
jego rodzinnym domem, zaś wieloletnie doświadczenie lekarza daje mu wyjątkowe spojrzenie
na człowieka: niezwykle realistyczne, a zarazem głęboko humanistyczne i świadome kruchości
ludzkiego losu.
1341. | hannah arendt • Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła
(Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil)
Tłum. Adam Szostkiewicz
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Fot. na 1 s. okł. Corbis / Free
Wyd. 3, 420 s.
ISBN 83-240-0466-1
Patrz poz. 293, 800.
1342. | samuel beckett • Molloy i cztery nowele
(Molloy, Premier amour, L’Expulsé, Le Calmant, La Fin)
Tłum. Antoni Libera
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
284 s.
ISBN 83-240-0497-1
Samuel Beckett – Irlandczyk, który większość życia spędził w Paryżu – był jednym z nielicznych
pisarzy dwujęzycznych. Molloy i zamieszczone w tomie cztery nowele to pierwsze dzieła napisane
oryginalnie właśnie w języku francuskim. Powstałe zaraz po wojnie, otwierają najbujniejszy okres
w twórczym życiu pisarza i stanowią fundament jego najsłynniejszych dokonań. Proza ta była wcześniej tłumaczona na polski, ale dopiero w nowym przekładzie Antoniego Libery w pełni ujawnia
swe wielopiętrowe znaczenia i zachwyca niezwykłą urodą języka i stylu.
374
2004
1343. | krzysztof biedrzycki • Opowieść o człowieku. Podręcznik do języka polskiego
dla klasy III liceum
Współpraca Dariusz Pasieka, Barbara Pędracka
Rozdział Warsztaty maturzysty opr. Robert Chojnacki
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Na okł. wykorzystano fragmenty obrazów Dancing Władysława Roguskiego, własność Muzeum
Narodowego w Warszawie, i Portret Juliana Tuwima Stanisława Ignacego Witkiewicza, własność
Muzeum Narodowego w Poznaniu
408 s., fotografie, tablice chronologiczne
ISBN 83-240-0400-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Trzecia część Opowieści o człowieku to podręcznik porządkujący wiedzę o kulturze XX w. Autorom
udało się stworzyć pełen informacji a zarazem ciekawy przewodnik po kulturze minionego stulecia:
nie tylko omawiają najważniejsze zjawiska w literaturze współczesnej, ale uwzględniają również tło
historyczne i piszą o rozwoju filmu, teatru, muzyki oraz sztuk plastycznych. Atutem książki jest
wyraźne oddzielenie treści podstawowych od rozszerzonych oraz zamieszczone na końcu podręcznika Warsztaty maturzysty.
1344. | frank cottrell boyce • Miliony
(Millions)
Tłum. Zbigniew Batko
Proj. okł. Pathé / Mission Pictures
Opr. typograf. Irena Jagocha
260 s.
ISBN 83-240-0502-1 (brosz.), ISBN 83-240-0496-3 (tw. opr.)
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Pełna humoru i ciepła opowieść o dwóch chłopcach, którzy mają poważny problem: muszą w ciągu
kilku dni wydać 229370 funtów szterlingów. Nie są złodziejami ani gangsterami, ani nawet członkami
mafii. Przez zupełny przypadek stali się bogaci i właśnie pieniądze sprawiły, że zaczęli zachowywać
się dziwnie. Anthony wywołał szalejącą inflację na szkolnym podwórku. Damian, naśladując świętych, starał się unikać pokus tego świata, ale jak oprzeć się pizzy hawajskiej z podwójnym serem?
To coś więcej niż powieść przygodowa.
1345. | zbigniew brzeziski • Wybór. Dominacja czy przywództwo
(The Choice. Global Domination or Global Leadership)
Tłum. Bartłomiej Pietrzyk
Przekład wstępu do wydania polskiego i tekstu Zamiast posłowia Agnieszka Pokojska
Proj. okł. Natalia Szułdrzyńska
304 s.
ISBN 83-240-0477-7
Zbigniew Brzeziński analizuje światową sytuację polityczną na początku XXI w. Twierdzi, że Stany Zjednoczone stoją przed ważkim wyborem, czy dominować nad światem, czy temu światu
przewodzić. Pisze o utracie wiarygodności USA na arenie międzynarodowej. Negatywnie ocenia
zastąpienie trwałych sojuszy z państwami europejskimi doraźnymi aliansami z krajami nie w pełni
demokratycznymi i stosowanie siłowych metod walki z terroryzmem. Wybór nie jest jednak wyłącznie krytyką – zawiera jasno określone propozycje zmian stanowisk w światowej polityce, przede
wszystkim USA, lecz także ich sojuszników.
375
2004
1346. | robert chojnacki, olga katafiasz, grzegorz szymanowski • Opowieść o człowieku.
Poradnik dla nauczyciela języka polskiego. Klasa III liceum
Proj. okł. Daniel Malak
96 s., tabele
ISBN 83-240-0435-1
Dodatek: płyta CD z materiałami dydaktycznymi
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Poradnik to propozycja dla nauczycieli języka polskiego – podpowiada, jak skutecznie pracować
z maturzystami. Główną część książki stanowi zestaw komentarzy dydaktycznych przyporządkowanych rozkładowi materiału. Uwzględniono w nich wszystkie teksty zawarte w podręczniku dla
ucznia i wskazano na dodatkowe konteksty literackie. Nowością jest klucz odpowiedzi do Warsztatów maturzysty. Uzupełnienie książki stanowi płyta CD.
1347. | j.m. coetzee • Wiek żelaza
(Age of Iron)
Tłum. Anna Mysłowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
216 s.
ISBN 83-240-0473-4 (brosz.), ISBN 83-240-0464-5 (tw. opr.)
Seria: Dzieła J.M. Coetzee’ego
Wstrząsające wyznanie umierającej Elizabeth Curren, profesor literatury klasycznej w Kapsztadzie.
W liście do córki daje świadectwo ostatnich dni swojego życia. Dzieli się bólem schorowanego
ciała, rozczarowaniem cywilizacją białego człowieka, a także narastającym strachem przed samotnym odejściem. List Elizabeth jest aktem rozpaczy starej kobiety, której jedynym towarzyszem jest
kloszard. Bohaterka powieści noblisty woła o miłość i buntuje się przeciwko chorobie i światu,
który rozpada się na jej oczach.
1348. | j.m. coetzee • W sercu kraju
(In the Heart of the Country)
Tłum. Magdalena Konikowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Helena Kvarnström
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
192 s.
ISBN 83-240-0425-4 (brosz.), ISBN 83-240-0426-2 (tw. opr.)
Seria: Dzieła J.M. Coetzee’ego
Studium psychozy – obsesyjny, momentami deliryczny monolog wewnętrzny pogrążającej się
w szaleństwie kobiety, która mieszka na podupadłej, afrykańskiej farmie razem z apodyktycznym
ojcem i dwojgiem czarnych służących. Nic w tej powieści nie jest jasne ani oczywiste: prawda
miesza się ze zmyśleniem, rzeczywistość przeziera spomiędzy natrętnie powracających obrazów,
będących projekcjami chorego umysłu, miłość podszyta jest nienawiścią, a pragnienie bliskości
rodzi żądzę zemsty.
1349. | maria czapska • Europa w rodzinie. Czas odmieniony
Wstęp Adam Zagajewski
Przypisy Jacek Konieczny
Drzewa genealogiczne Józef Kozak
Proj. okł. Maria Gromek
Fot. pochodzą z archiwum Janusza Przewłockiego
376
2004
384 s.
ISBN 83-240-0402-5
Wznowienie książek wspomnieniowych Marii Czapskiej, siostry wybitnego malarza i pisarza Józefa
Czapskiego. Autorka kreśli dzieje swej licznej, rozprzestrzenionej na całą Europę rodziny na tle
burzliwych zmian społecznych. Z wnikliwością i wiarygodnością naocznego świadka i uczestnika
wydarzeń pokazuje, jak w ciągu kilku pokoleń polska arystokracja musiała przystosować się do życia
w nowych warunkach – i jak doskonale się w nich odnalazła, znajdując spełnienie w roli artystów
i krzewicieli kultury. Wydanie to poprzedzone jest wstępem Adama Zagajewskiego, wzbogacone
o zdjęcia i drzewo genealogiczne.
1350. | józef czapski • Patrząc
Wybór, przedmowa i posłowie Joanna Pollakówna
Indeks Urszula Horecka
Proj. okł. Joanna Rusinek
Na okł. wykorzystano Szkic rysunkowy Józefa Czapskiego
Wyd. 2, 460 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0438-6
Patrz poz. 236.
1351. | Czesław Miłosz in memoriam
Red. i posłowie Joanna Gromek
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. Czesława Miłosza na okł. Joanna Helander
Fot. Czesława Miłosza na 5 s. Daniel Malak
224 s.
ISBN 83-240-0503-X
Po śmierci Czesława Miłosza w polskich i zagranicznych czasopismach zaczęły się pojawiać
omówienia jego życia i twórczości, szkice, portrety i wspomnienia. Okazało się, że w pamięci
przyjaciół i ludzi, którzy zetknęli się z Poetą, pozostało wiele nieznanych, ważnych i ciekawych szczegółów, obserwacji, anegdot. Stąd pomysł ocalenia tych przepełnionych smutkiem,
ale i wdzięcznością głosów od rozproszenia i zapomnienia. Zebrane w niniejszym tomie są
świadectwem, czym była obecność Czesława Miłosza. Książka powstała we współpracy z „Tygodnikiem Powszechnym”.
1352. | norman davies • Powstanie ’44
(Rising ’44. The Battle for Warsaw)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Indeks Artur Czesak, Józef Kozak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na skrzydełku Joanna Plewińska-Potocka
960 s., tw. opr., obwoluta, fotografie, mapy
ISBN 83-240-0459-9
Historia Powstania Warszawskiego opowiedziana wnikliwie i z pasją przez Normana Daviesa.
Dzieje Powstania umieścił autor na tle zdarzeń od 1939 do 1956 roku, jednak swoją uwagę skupił
przede wszystkim na funkcjonowaniu koalicji antyhitlerowskiej, próbując odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ciągu dwóch miesięcy zwycięscy alianci nie zorganizowali pomocy dla walczącej
Warszawy. Ta fascynująca książka ukazuje znane – wydawałoby się – wydarzenia w nowym świetle,
a jednocześnie, dzięki połączeniu historycznej panoramy z osobistą perspektywą i losami poszczególnych uczestników Powstania, jest głęboko poruszająca.
377
2004
1353. | łukasz dbski, anna kaszuba-dbska • Gdzie Portugalczyk wygrzewa stopy, czyli podróże
w głąb Europy
Opr. graf. i ilustracje Anna Kaszuba-Dębska
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0501-3
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Bogato ilustrowana książeczka, w której dzieci znajdą mnóstwo ciekawych informacji o mieszkańcach innych krajów. Informacji niezwykłych i troszkę absurdalnych, ale zawsze bardzo zabawnych.
„Jak długie włosy noszą Włosi? Która obelga drażni Belga? Czy Fina w saunie spotka pech? Czym
często toast czyni Czech? Gdzie są sąsiedzi nasi – Szwedzi?” Odpowiedzi na te i wiele innych pytań
przynoszą wiersze autora.
1354. | bartłomiej dobroczyski • III Rzesza Popkultury i inne stany
Wybór i układ tekstów we współpracy z autorem Wojciech Bonowicz
Indeks Barbara Gąsiorowska
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Fot. autora na 4 s. okł. Daniel Malak
240 s.
ISBN 83-240-0421-1
Intrygujący a zarazem krytyczny przewodnik po popkulturze. W kolejnych szkicach autor z pasją
opisuje i analizuje różnorodne zjawiska kultury popularnej. Wskazuje wartościowe i fascynujące –
jak muzyka rockowa, kryminał noir czy pisarstwo Wiktora Pielewina – oraz te, które mogą stanowić
zagrożenie dla jej odbiorcy. Dobroczyński odsłania czytelnikom mechanizmy popkulturalnego
zniewolenia współczesnego człowieka i pokazuje, jak trudno od tego zniewolenia ustrzec siebie
i swoje dziecko.
1355. | fiodor dostojewski • Bracia Karamazow
(Brat’ja Karamazowy)
Tłum. Adam Pomorski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
916 s.
ISBN 83-240-0439-4 (brosz.), ISBN 83-240-0445-9 (tw. opr.)
Seria: Znakomita Kolekcja
Adam Pomorski, wybitny tłumacz literatury rosyjskiej i niemieckiej, który ma w swoim dorobku
przekłady Achmatowej i Brodskiego, Goethego i Rilkego, tym razem postanowił zmierzyć się z Braćmi
Karamazow. Powstał przekład nowoczesny, pozwalający zachwycić się pięknem prozy Dostojewskiego.
Pod piórem tłumacza na nowo ożywają w powieści „przeklęte problemy” – takie jak istnienie dobra
i zła, religii i ateizmu – stojące przed człowiekiem niezależnie od epoki, w której żyje.
1356. | Droga krzyżowa i droga światła z Janem Pawłem II
Wybór i opr. Wojciech Bonowicz, Janusz Poniewierski
Wstęp ks. Grzegorz Ryś
Proj. okł. Daniel Malak
Fot. na okł. Reuters / Forum
116 s.
ISBN 83-240-0416-5
Jan Paweł II wielokrotnie rozważał tajemnice Męki Pańskiej. Droga krzyżowa i droga światła zbiera
papieskie refleksje dotyczące cierpienia Chrystusa i radości Zmartwychwstania. W jednym tomie
zgromadzono teksty pochodzące z homilii, orędzi, katechez i medytacji. Mogą stać się one punktem
wyjścia do modlitwy indywidualnej lub wspólnoty wiernych.
378
2004
1357. | aleksandra duda-chodak • Biologia. Zadania testowe. Nowa matura
Proj. okł. Daniel Malak
136 s., rysunki, schematy, tabele
ISBN 83-240-0427-0
Seria: Znak dla Szkoły
Książka przeznaczona dla uczniów przygotowujących się do nowego egzaminu maturalnego oraz
dla ich nauczycieli. Zadania zostały skonstruowane w taki sposób, aby pedagogom ułatwiły sprawdzenie wiedzy z poszczególnych działów biologii, a maturzystów zapoznały z niespodziankami
i pułapkami zadań egzaminacyjnych.
1358. | jacek dymel, katarzyna piórek, maria urek-etgens • Sztuka matematyki. Zbiór zadań
z matematyki dla III klasy liceum
Opr. graf. Irena Jagocha
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
160 s., wzory matematyczne, tabele, wykresy, rysunki
ISBN 83-240-0432-7
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Propozycja dla uczniów, którzy chcą dobrze przygotować się do nowej matury i dla nauczycieli,
którzy mają im w tym pomóc. W książce znalazły się zadania o zróżnicowanym stopniu trudności,
obejmujące wszystkie omawiane w szkole średniej działy matematyki, co umożliwia maturzystom
dokładne ich powtórzenie. Zbiór jest uzupełnieniem materiału omawianego w podręczniku.
1359. | artur dzigaski, bogdan kozak • Nowa matura z języka polskiego. Praktyczne przygotowanie
do egzaminu
Proj. okł. i opr. typograf. Daniel Malak
184 s., fotografie, tabele
ISBN 83-240-0440-8
Seria: Znak dla Szkoły
Autorzy tego „poradnika”– nauczyciele w krakowskich liceach i współpracownicy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, twórcy próbnych zestawów do nowej matury publikowanych w „Kujonie
Polskim” (dodatku edukacyjnym do „Gazety Wyborczej”) – znają wymagania egzaminatorów
i kłopoty uczniów i napisali książkę, która tym ostatnim ułatwi zdanie kończącego szkołę średnią
egzaminu. W środku znajduje się dokładny opis nowej matury, rady, jak przygotować materiał do
prezentacji, a także informacje o systemie oceniania i pułapkach, których należy się wystrzegać.
1360. | francis fukuyama • Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej
(Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution)
Tłum. Bartłomiej Pietrzyk
Indeks Artur Czesak
Proj. okł. Monika Klimowska
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
312 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0357-6
W Końcu człowieka Fukuyama mierzy się z nowymi problemami, jakie niesie ze sobą postęp nauk
medycznych. Światowej sławy politolog rozważa indywidualne i społeczne konsekwencje wzrostu
możliwości biotechnologii, zastanawia się, czy badania naukowe są szansą czy zagrożeniem dla
ludzkości. Pyta o możliwości porozumienia pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami ich nieograniczonego rozwoju oraz o potencjalny i rzeczywisty wpływ medycyny na polityczne decyzje
wyborców. W swoich rozważaniach nad teraźniejszością i przyszłością ludzkości Fukuyama sięga
do filozofii Arystotelesa i jego koncepcji praw człowieka.
379
2004
1361. | tadeusz gadacz • O umiejętności życia
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Piotr Głowinkowski
Wyd. 2, 248 s.
ISBN 83-240-0495-5
Patrz poz. 1149.
1362. | tadeusz garsztka, barbara twardzik • W granicach realizmu. Trudne powieści w szkole średniej
Opr. graf. Sebastian Stachowski
Proj. okł. Agnieszka Kucharz
332 s.
ISBN 83-240-0406-8
Seria: Znak dla Szkoły
W granicach realizmu to przewodnik po literaturze dla uczniów klas drugich i trzecich szkoły średniej.
Zawiera rzetelne analizy poszczególnych utworów, teksty krytyczne, zestawy ćwiczeń sprawdzających rozumienie tekstu i, oczywiście, kluczowe fragmenty najważniejszych powieści – od Zbrodni
i kary do Stu lat samotności.
1363. | anselm grün osb • Bierzmowanie. Odpowiedzialność i siła
(Die Firmung. Verantwortung und Kraft)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Światosław Lenartowicz
80 s.
ISBN 83-240-0448-3
Seria: Sakramenty
Wielu dorosłych chrześcijan ma za sobą sakrament bierzmowania, ale tylko nieliczni zadają sobie pytanie, co to tak naprawdę oznacza. Niemiecki benedyktyn Anselm Grün wyjaśnia, czym dla katolików
jest bierzmowanie i w jasny sposób tłumaczy symbolikę tego sakramentu. Według niego świadome
wyznanie wiary nie jest tylko znakiem dojrzałości religijnej. Bierzmowanie może być również wsparciem we wchodzeniu w dorosłość i pomocą w przyjęciu odpowiedzialności za własne życie.
1364. | anselm grün osb • Eucharystia. Przemiana i zjednoczenie
(Die Eucharistiefeier. Verwandlung und Einswerden)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Wojciech Karliński
100 s.
ISBN 83-240-0423-8
Seria: Sakramenty
Eucharystia jest najczęściej sprawowanym sakramentem: kapłan celebruje ją każdego dnia, a większość katolików co niedzielę uczestniczy we mszy świętej. Anselm Grün przybliża ten sakrament
współczesnej wrażliwości. Jego książka jest prosto napisanym wprowadzeniem w gesty i symbole
eucharystyczne. Opisując ich teologiczne znaczenie, autor wiąże je jednocześnie ze światem ludzkich
przeżyć i codziennymi doświadczeniami.
1365. | anselm grün osb • Kapłaństwo. Obrzęd święceń
(Die Weihe. Priesterlich Leben)
Tłum. Grzegorz Sowinski
380
2004
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Światosław Lenartowicz
96 s.
ISBN 83-240-0461-0
Seria: Sakramenty
Gdy teologowie dyskutują na temat kapłaństwa, jednym z zasadniczych zagadnień jest relacja
pomiędzy kapłaństwem powszechnym, które sprawuje każdy chrześcijanin, i kapłaństwem hierarchicznym, które sprawują osoby wyświęcone przez biskupa. Ojciec Anselm pokazuje, w jaki sposób
wizerunek kapłana i święceń kapłańskich może być pomocny dla każdego chrześcijanina, który
pragnie pojąć, co jest jego misją w ziemskim świecie i czego potrzeba, aby ją należycie spełniał.
1366. | anselm grün osb • Małżeństwo. Błogosławieństwo na wspólną drogę
(Die Trauung. Segen für das gemeinsame Leben)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Grzegorz Koczara
64 s.
ISBN 83-240-0392-4
Seria: Sakramenty
Anselm Grün zaprasza czytelnika do refleksji nad istotą sakramentu małżeństwa i jego znaczeniem
dla duchowego życia człowieka – zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Wielu współczesnych, nawet
uważających się za osoby wierzące, pyta często: po co brać ślub? Autor odpowiada na to pytanie.
Wyjaśnia również, w jaki sposób małżeństwo umacnia miłość, skąd wzięły się obrzędy związane
z zaślubinami i co oznaczają.
1367. | anselm grün osb • Namaszczenie chorych. Pomoc i otucha
(Die Salbung der Kranken. Trost und Zärtlichkeit)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
80 s.
ISBN 83-240-0484-X
Seria: Sakramenty
Nowoczesne społeczeństwo stara się odsunąć od siebie chorobę i śmierć, a opiekę nad chorymi
i umierającymi zostawia specjalistom. Ojciec Anselm pokazuje niezgodę Kościoła na taką postawę.
Wyjaśnia, że właśnie sakrament namaszczenia jest znakiem głębokiej troski o chorych, świadectwem
wiary, nadziei i miłości. Tłumaczy także, w jaki sposób namaszczenie chorych przyczynia się do
budowania wspólnoty z cierpiącymi oraz do umacnia w wierze chorych i ich bliskich.
1368. | anselm grün osb • Spowiedź. Uroczystość pojednania
(Die Beichte. Feier der Versöhnung)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
88 s.
ISBN 83-240-0412-2
Seria: Sakramenty
Spowiedź to sakrament budzący najwięcej emocji i najczęściej kwestionowany. Jednocześnie coraz
głośniej mówi się o jego dobroczynnych skutkach nie tylko dla religijności, ale także psychiki
człowieka. Ojciec Anselm Grün w nowoczesny i przystępny sposób opisuje obydwa aspekty spowiedzi, wskazując na jej uzdrawiającą moc: sakrament pojednania pomaga człowiekowi pogodzić
się z Bogiem, ale również z ludźmi, wśród których żyje, i z samym sobą.
381
2004
1369. | henry hazlitt • Ekonomia w jednej lekcji
(Economics in one Lesson)
Tłum. Grzegorz Łuczkiewicz
Proj. okł. Tomasz Budzyń
Wyd. 2, 224 s.
ISBN 83-240-0504-8
Seria: Seria Wydawnicza Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera
Patrz poz. 446.
1370. | michał heller • Drogami myślących. Wykłady o nauce, wszechświecie i nieskończoności na płytach CD
Opr. graf. i fot. autora Daniel Malak
4 płyty CD
Zapis wykładów, wygłoszonych na antenie radia RDN Małopolska, w których wybitny astrofizyk
i teolog w przystępny sposób wyjaśnia teorie naukowe dotyczące wszechświata, a jednocześnie
podpowiada, jak w gąszczu trudnych naukowych hipotez i twierdzeń może się odnaleźć człowiek
myślący i wierzący.
1371. | michał heller • Filozofia przyrody. Zarys historyczny
Indeks osób Barbara Gąsiorowska
Indeks rzeczowy Elżbieta Kot
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na skrzydełku Daniel Malak
256 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0480-7
Seria: Kompendia Filozoficzne
Popularny wykład dziejów filozofii przyrody. Autor prowadzi czytelnika poprzez meandry różnorodnych systemów filozoficznych – od wyobrażeń starożytnych Greków po współczesne koncepcje
rzeczywistości. Wskazuje powiązania i rozbieżności między poszczególnymi teoriami oraz ich
wpływ na powstawanie i rozwój nowych. Przede wszystkim jednak pokazuje, jak długo i jak usilnie
człowiek próbuje poznać tajemnicę świata.
1372. | diana hendry • Cezary Aniołł i dziecko-duch
(Harvey Angell and the Ghost Child)
Tłum. Małgorzata Pasicka
Rysunki Maria Makuch
156 s.
ISBN 83-240-0462-9
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Stare domy kryją wiele tajemnic. Przekonał się o tym Kuba, kiedy podczas wakacji przyszło mu
w takim domu zamieszkać. Chłopiec stara się dowiedzieć, czyjego ducha spotyka w nocy, kto
mieszka w dodatkowym pokoju, do którego nie ma drzwi i kim jest ponury typ imieniem Tom
Troone. Sam nie potrafi odpowiedzieć na te pytania, prosi więc o pomoc przyjaciela. Wspólnie
odkryją zapomnianą historię i rozwiążą zagadkę z przeszłości. To druga z cyklu książeczek o przygodach Kuby i Cezarego Aniołła.
1373. | diana hendry • Cezary Aniołł pokonuje czas
(Harvey Angell Beats Time)
Tłum. Anna Skucińska
Rysunki Maria Makuch
382
2004
168 s.
ISBN 83-240-0486-6
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Kuba wygląda na zwykłego chłopca, ale to pozory. W jego życiu dzieją się niezwykłe rzeczy. Pewnego
razu po powrocie do domu znajduje dziwne niemowlę ukryte między malwami. Skąd pochodzi
dziecko, gdzie jest jego mama i kim są ubrane na czarno kobiety, które pukają do drzwi? Kuba wie,
że pomóc może tu tylko Cezary Aniołł. Czy poradzi on sobie jednak z niebezpieczną tajemnicą
czasu przyszłego? To trzecia książka o przygodach Kuby i Cezarego Aniołła.
1374. | diana hendry • Cezary Aniołł. Kim jest ten chwat?
(Harvey Angell)
Tłum. Małgorzata Pasicka
Rysunki Maria Makuch
144 s.
ISBN 83-240-0456-4
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Pierwsza z trzech opowieści o zwyczajnym chłopcu, który staje się uczestnikiem niezwykłych
wydarzeń. Pewnego dnia w domu Kuby zjawia się zagadkowa postać – Cezary Aniołł. Ma tajemniczy Zestaw do Łączenia i używa niezrozumiałych słów, np. Pola Energii, a jego 500-kilowatowy
uśmiech onieśmiela wszystkich. Kuba postanawia się dowiedzieć, kim tak naprawdę jest Cezary
Aniołł i czym właściwie się zajmuje. Nie wie jeszcze, że przeżyje fascynującą przygodę i zdobędzie
prawdziwego przyjaciela.
1375. | wacław hryniewicz omi • Kościół jest jeden. Ekumeniczne nadzieje nowego stulecia
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
456 s.
ISBN 83-240-0404-1
Seria: Teologia Żywa
Zbiór esejów o tematyce ekumenicznej. Ks. Hryniewicz kreśli krótką historię ekumenizmu, opisuje przykłady współpracy między różnymi wyznaniami, postawę i działania kościoła katolickiego
w dziele pojednania chrześcijan. Podkreśla także rolę Jan Pawła II w dialogu z innymi religiami
i światopoglądami i udział hierarchów w kształtowaniu ekumenicznej świadomości wiernych.
1376. | janosch • Dzień dobry, Świnko. Opowieść o tym, jak Tygrysek pewnego dnia nie wrócił do domu
(Guten Tag, kleines Schweinchen)
Tłum. Emilia Bielicka
Opr. graf. i ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0474-2
Seria: Janosch
Kolejna książeczka o przygodach Misia i Tygryska. Można się z niej dowiedzieć, co wynikło z przyjaźni Tygryska ze Świnką, jak Tygrysek nauczył się gotować spaghetti i co spotkało zbója imieniem
Jan Kieliszek.
1377. | janosch • Ja ciebie wyleczę, powiedział Miś. Opowieść o tym, jak Tygrysek pewnego razu zachorował
(Ich mach dich gesund, sagte der Bär)
Tłum. Emilia Bielicka
Opr. graf. i ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0452-1
383
2004
Seria: Janosch
Tygrysek jest chory, więc trzeba go wyleczyć. Lekarzem zostaje Miś, który bardzo chce pomóc
przyjacielowi. Jakie będą skutki Misiowych poczynań? O tym opowiada Janosch w kolejnej zabawnej historii.
1378. | janosch • Panama. Słuchowisko na płycie CD
Opr. graf. Tomasz Budzyń z wykorzystaniem ilustracji Janoscha
Słuchowisko o przygodach Misia i Tygryska przygotowane na podstawie książeczek Ach, jak
cudowna jest Panama!, Idziemy po skarb, Poczta dla Tygryska. W główne role wcielili się Krzysztof
Globisz i Jerzy Święch.
1379. | janosch • Wielki bal dla Tygryska. Opowieść o tym, jak Tygrysek pewnego razu obchodził urodziny
(Riesenparty für den Tiger)
Tłum. Emilia Bielicka
Opr. graf. i ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0465-3
Seria: Janosch
Tygrysek ma urodziny, więc Miś wyprawia dla niego wielki urodzinowy bal. Przybywają zaproszeni
goście: Ciocia Gąska, Słoń, Ropuszek Pudełko, Osiołek, podróżnik Majorka i mnóstwo innych
osób. Pewien gość troszkę się nudzi i postanawia urozmaicić zabawę, ale nawet nie przypuszcza,
jak dobrze mu to wyjdzie…
1380. | Jestem mamą. Zbiór prawdziwych historii o macierzyństwie
Red. i wybór Katarzyna Tubylewicz
Koordynacja projektu Aleksandra Szymańska
Proj. okł i opr. graf. Daniel Malak
Fot. główna na 1 s. okł. Mariusz Jasiński. Pozostałe fot. pochodzą z prywatnych archiwów autorek
Fot. na 4 s. okł., s. 67 i 129 Jacek Piotrowski / Agencja Gazeta
Fot. na 29 s. Michał Mutor / Agencja Gazeta
176 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0457-2
Książka dotycząca macierzyństwa, ale nie będąca nudnym poradnikiem. To zbiór pasjonujących
opowieści o byciu mamą: o dojrzewaniu do macierzyństwa i samotnym wychowywaniu dziecka,
o problemach z karmieniem i zmęczeniu pierwszych miesięcy, o poszukiwaniu opiekunek i czytaniu
dzieciom. Antologia ta zawiera historie autorstwa wielu ciekawych kobiet, m.in Anety GórnickiejBoratyńskiej, Katarzyny Bosackiej, Marii Deskur, Weroniki Kostyrko, Moniki Piątkowskiej-Talko,
Pauliny Reiter, Moniki Richardson, Justyny Sobolewskiej, Bogny Świątkowskiej, Joanny Trzepiecińskiej i Katarzyny Tubylewicz.
1381. | james joyce • Ulisses
(Ulysses)
Tłum. Maciej Słomczyński
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Wyd. 3, 816 s.
ISBN 83-240-0451-3
Patrz poz. 910, 1164.
384
2004
1382. | aleksander jurewicz • Lida
Proj. okł. Monika Klimowska
Fot. na 4 s. okł. Elżbieta Lempp
120 s.
ISBN 83-240-0382-7
Lida to wznowienie publikowanej pierwotnie przez paryską „Kulturę”, uhonorowanej nagrodą
Czesława Miłosza (1991) bardzo osobistej książki autora. Wiersze, krótkie prozy i fragmenty listów
do babci układają się w autobiograficzną opowieść o leżącym za naszą wschodnią granicą kraju
lat dziecinnych, który autor opuścił w wieku lat pięciu, wyjeżdżając z rodzicami „do Polszy”. Napisana pięknym, przesyconym nostalgią językiem z wieloma domieszkami białoruskiego Lida to
przejmująca rzecz o tęsknocie za ukochanymi i utraconymi miejscami i ludźmi.
1383. | ryszard kapuciski • Podróże z Herodotem
Proj. okł. i opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
264 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0482-3
Książka finalistka Nagrody Literackiej Nike 2005
Nike 2005 – Nagroda Czytelników
Kiedy Ryszard Kapuściński wyruszał w swoją pierwszą zagraniczną podróż, dostał w prezencie Dzieje
Herodota. Dzieło starożytnego historyka towarzyszyło mu w wędrówkach po Indiach, Chinach,
Azji Mniejszej i Afryce. W swojej kolejnej książce sławny reporter opowiada o wielu fascynujących wydarzeniach politycznych i historycznych, których był naocznym świadkiem, zestawiając je
z faktami opisywanymi przez Herodota. Choć wydawać by się mogło, że od starożytności w pracy
reportera zmieniło się prawie wszystko, to jednak i współcześnie trudno zrozumieć bieg historii.
Książka Ryszarda Kapuścińskiego jest wspaniałym przewodnikiem – nie udziela gotowych odpowiedzi, a uczy stawiać mądre pytania.
1384. | justyna kiliaczyk-ziba • Za rękę z Papieżem
Proj. okł. i opr. graf. Joanna Jung
76 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0395-9
Pełna uroku opowieść o chłopcu, który urodził się 18 maja i to w Wadowicach. W ten sam dzień
urodziny obchodził Jan Paweł II, więc wszyscy zaczęli porównywać go z Ojcem Świętym. Początkowo
trochę go to denerwowało. Z czasem zaprzyjaźnił się z Papieżem, choć nie znał go osobiście.
1385. | leon knabit osb • O radości
Proj. okł. i opr. typograf. Daniel Malak
Fot. na okł. Maria Śliwa
88 s.
ISBN 83-240-0409-2
Ojciec Leon Knabit, popularny kaznodzieja i autor cieszących się dużym powodzeniem książek,
jest dla wielu świadkiem wiary radosnej. W tej książce z właściwym sobie dowcipem i mądrością
odpowiada na pytania o to, czym jest radość i gdzie jej szukać, jak cieszyć się życiem i jak godzić
radość z cierpieniem. Zastanawia się także, czy radości można się nauczyć, czy Bóg ma poczucie
humoru i czy wierzącemu jest w życiu łatwiej.
1386. | leszek kołakowski • O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria I
Proj. okł. i opr. typograf. Daniel Malak
Fot. autora na 1 s. okł. Wojciech Matusik / Agencja Gazeta
385
2004
Ilustracje Jacek Gawłowski
108 s.
ISBN 83-240-0450-5
Kołakowski nie pisze kolejnej historii filozofii ani życiorysów wielkich myślicieli. Wybiera jedną
myśl – istotną dla danego filozofa, a jednocześnie ważną dla nas współczesnych – rozważa ją, zadaje
kolejne pytania i skłania czytelników do zastanowienia, o co pytali kiedyś siebie i o co pytają dzisiaj
nas wielcy filozofowie. Najprzyjemniejsze w tej pracy jest pragnienie poszukiwania odpowiedzi
i chęć poznania kolejnego pytania, które pozostają po lekturze kolejnego rozdziału. Książka jest
zbiorem wykładów, emitowanych przez program drugi TVP i publikowanych na łamach „Tygodnika Powszechnego”.
1387. | leszek kołakowski • Wśród znajomych. O różnych ludziach mądrych, zacnych, interesujących
i o tym, jak czasy swoje urabiali
Wybór i posłowie Zbigniew Mentzel
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Anna Beata Bohdziewicz / Reporter
Opr. typograf. Daniel Malak
208 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0500-5
Zbiór tekstów pisanych przy rozmaitych okazjach o różnych osobach – żyjących i zmarłych – które
odegrały szczególną rolę w życiu autora. Są wśród nich m.in. Aleksander Wat, Jarosław Iwaszkiewicz,
Jan Nowak Jeziorański, Adam Michnik, Jacek Kuroń, Jerzy Turowicz, Czesław Miłosz, ks. Józef
Tischner, Jan Paweł II. Jest to również swego rodzaju nieświadomie stworzona autobiografia – o samym Kołakowskim możemy bowiem dowiedzieć się sporo. Książka pokazuje go jako niezwykle
trafnego analityka charakterów opisywanych osób i uważnego obserwatora historycznych realiów,
w których powstawały poszczególne partie tekstu.
1388. | maciej kozłowski • Moja heroina. Świadectwo psychiatry
Proj. okł. Paweł Święcicki
160 s.
ISBN 83-240-0483-1
Niezwykle poruszająca książka – zapis intelektualnej i emocjonalnej wiwisekcji, jakiej dokonał
na sobie samym uzależniony od morfiny i heroiny lekarz. To coś więcej niż kolejne wyznanie
narkomana, to próba zrozumienia mechanizmów uzależnienia i przybliżenia czytelnikowi świata
narkomanów, który wcale nie jest tak odległy, jak się nam może wydawać.
1389. | maria krygier • Testy kompetencyjne. Blok humanistyczny. Część II
Proj. okł. Daniel Malak
112 s., fotografie, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0433-5
Seria: Znak dla Szkoły
Druga część Testów kompetencyjnych zawiera zestawy nowych zadań, dostosowanych do aktualnych
standardów egzaminacyjnych. Nauczyciele będą mogli wykorzystać wiele z nich na lekcjach, wzbogacając zasób proponowanych uczniom ćwiczeń. Gimnazjalistom pomogą zaś one w uzupełnieniu
i poszerzeniu wiedzy z przedmiotów humanistycznych.
Patrz poz. 1075.
386
2004
1390. | józefa kunicka, dorota wojda • Opowieść o człowieku. Scenariusze lekcji języka polskiego
dla III klasy liceum
Opr. graf. Irena Jagocha
Proj. okł. Daniel Malak
224 s.
ISBN 83-240-0401-7
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Książka zawiera projekty lekcji dotyczących literatury i kultury od okresu dwudziestolecia międzywojennego do końca XX w. Osobną część tomu stanowią scenariusze zajęć z komunikacji interpersonalnej. Ich autorka pokazuje, jak połączyć analizę tekstów literackich z uczeniem komponowania
spójnych tekstów i konstruowania logicznie uporządkowanej wypowiedzi.
1391. | andriej kurkow • Kryptonim „Pingwin”
(Smert’ postoronnego)
Tłum. Agnieszka Lubomira Piotrowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Elizabeth Sharp-Kourkov
244 s.
ISBN 83-240-0389-4 (brosz.), ISBN 83-240-0390-8 (tw. opr.)
Seria: Proza
Bohaterem powieści jest Wiktor, niespełniony pisarz w średnim wieku, który pewnego dnia dostaje wymarzoną propozycję pracy. Ma pisać „krzyżyki”, czyli nekrologi krajowych VIP-ów, ale
jeszcze przed ich śmiercią. Wkrótce potem bohaterowie „krzyżyków” zaczynają znikać z tego świata,
a w życiu Wiktora pojawiają się ludzie, których wolałby nie znać. Kryminalna atmosfera gęstnieje
ze strony na stronę, podlewany wódką absurd potęguje się w szaleńczym tempie, a zakończenie
okazuje się bardzo przewrotne.
1392. | kazimierz kutz • Portrety godziwe
Wybór i opr. Jan F. Lewandowski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Bogdan Krężel
164 s.
ISBN 83-240-0408-4
Na książkę Kazimierza Kutza – przygotowaną z okazji jego 75. urodzin – składają się wspominki
o jego przyjaciołach i krajanach: Tadeuszu Łomnickim, Zbyszku Cybulskim, Stanisławie Dygacie
czy legendarnym oszczepniku Januszu Sidle. Ich portrety fascynują i przywołują nadzieje i stracone
szanse pokolenia, które przeżyło wojnę. Pióro śląskiego reżysera gwarantuje lekturę przyjemną,
a jednocześnie pełną prawdziwych wzruszeń.
1393. | antoni libera • Madame
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 2, przejrzane, 396 s.
ISBN 83-240-0429-7
Seria: Proza
Patrz poz. 845.
1394. | iwona majda, lucjan obajtek • Ludzie i epoki. Scenariusze lekcji historii dla III klasy liceum
Proj. okł. Daniel Malak
148 s., tabele, rysunki
387
2004
ISBN 83-240-0396-7
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Scenariusze lekcji do podręcznika Ludzie i epoki dla klasy III dostosowane są do potrzeb nauczania w klasie maturalnej zreformowanej szkoły średniej. Dzięki przejrzystej strukturze lekcji oraz
umiejętnemu łączeniu metod podających z aktywizującymi pozwalają wprowadzić trudny materiał
dotyczący historii XX w.
1395. | robert makłowicz • Czy wierzyć platynowym blondynkom? Rzecz o restauracjach i nie tylko
Proj. okł. i opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. pochodzą z archiwum autora
228 s.
ISBN 83-240-0454-8
Najlepsze, zdumiewające plastycznością opisu recenzje kulinarne Roberta Makłowicza. Autor przez
dziesięć lat odwiedzał krakowskie, polskie i zagraniczne restauracje i bary. Następnie krytykował je lub
chwalił na łamach krakowskiego „Co jest grane” (dodatku „Gazety Wyborczej”) i to naprawdę strata,
że tych tekstów nie znali czytelnicy z całej Polski. Książka stratę rekompensuje z nawiązką. Zamyka ją
wybór najśmieszniejszych powiedzeń Makłowicza, nadających się do cytowania w wielu sytuacjach.
1396. | robert makłowicz, andrzej zarba • Kalendarz znaleziony w brytfannie 2005
Opr. graf. Daniel Malak
Rysunki Andrzej Zaręba
Fot. pochodzą z archiwum Andrzeja Zaręby
736 s.
Kalendarz zrywany Roberta Makłowicza i rysownika Andrzeja Zaręby to skarbnica wyjątkowych
przepisów, niesamowitego humoru i zaskakujących sekretów monarchii Habsburgów. Z niego
dowiecie się, co sprawiło, że pies Winrych dostał własne auto z szoferem i jak przyrządzić wyśmienity gulasz.
1397. | michał paweł markowski • Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
180 s.
ISBN 83-240-0388-6
Teksty zebrane w niniejszym tomie powstały w ciągu kilku lat. Znany filozof podejmuje w nich
rozważania takich zagadnień, jak żydowska pobożność, filozofia pragnienia, pokusy bałwochwalstwa
czy szaleństwo ocierające się o świętość. Markowski zestawia pozornie nie przystające do siebie pojęcia,
znajduje ich cechy wspólne i od nowa je definiuje. Choć poszczególne felietony różnią poruszane
problemy, łączy je autorska „obsesja” – ciągła próba zrozumienia tego, co zrozumieć trudno.
1398. | yann martel • Historia rodziny Roccamatio
(The Facts Behind the Helsinki Roccamatios)
Tłum. Rafał Śmietana
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Opr. typograf. Irena Jagocha
188 s.
ISBN 83-240-0506-4
Cztery głęboko poruszające historie, jedna bardziej niezwykła od drugiej. Ich bohaterami są zwykli
ludzie, którzy „zmagają się” z życiem: poznają rodzinne tajemnice, cierpią po stracie przyjaciela,
próbuja radzić sobie z lękiem i koszmarami przeszłości. Martel po raz kolejny dowodzi siły swej
wyobraźni i talentu do snucia opowieści. Pomysłowość i przyjemność, z jaką bawi się językiem,
dorównują tylko jego darowi do stwarzania postaci, które stają się czytelnikowi bardzo bliskie.
388
2004
1399. | eduardo mendoza • Oliwkowy labirynt
(El laberinto de las aceitunas)
Tłum. Marzena Chrobak
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Dodatek: plan Barcelony
272 s.
ISBN 83-240-0449-1 (brosz.), ISBN 83-240-0447-5 (tw. opr.)
Ekscentryczny detektyw o maniakalnych skłonnościach podejmuje próbę ucieczki z przytułku
dla psychicznie chorych. Klucz do wolności spada mu z nieba, a dokładniej z groźnego światka
przestępczej Barcelony. Bohater otrzymuje misję przechwycenia małej walizeczki wypełnionej po
brzegi banknotami o wysokim nominale… Absurdalny humor, szalona intryga i brawura głównego
bohatera zapewniają przyjemną lekturę.
1400. | eduardo mendoza • Przygoda fryzjera damskiego
(La aventura del tocador de señoras)
Tłum. Marzena Chrobak
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Wyd. 2, 312 s.
ISBN 83-240-0376-2
Patrz poz. 1287.
1401. | eduardo mendoza • Sekret hiszpańskiej pensjonarki
(El misterio de la cripta embrujada)
Tłum. Marzena Chrobak
Proj. okł. Przemysław Dębowski
176 s.
ISBN 83-240-0384-3 (brosz.), ISBN 83-240-0413-0 (tw. opr.)
Wytrawny detektyw, znany już czytelnikom Mendozy ze swej wątpliwej nieomylności i nie zawsze
celnie wysnuwanych wniosków, wyrusza na trop kolejnej zagadki. Tym razem próbuje rozwikłać
tajemnicę zniknięcia hiszpańskiej pensjonarki. Kto spodziewałby się prostego rozwiązania sprawy,
tego spotka bolesny zawód. Komu logika nieobca i tak się pogubi w zawiłym labiryncie nieprzewidywalnych wydarzeń, kłopotliwych niespodzianek i podejmowanych z żelazną konsekwencją
niewłaściwych kroków. Autor i tym razem nie zawodzi.
1402. | charles merrill • Podróż albo rzeź niewiniątek. Pamiętnik pół wieku trwającej znajomości z polską,
czeską i niemiecką historią 1939–1995 pióra Charlesa Merrilla poświęcony Jamesowi Merrillowi
i Jackowi Woźniakowskiemu
(The Journey. Massacre of the Innocents)
Tłum. Andrzej Pawelec
Słowo wstępne Czesław Miłosz
Proj. okł i opr. graf. Sebastian Stachowski
Wybór ilustracji Charles Merrill
Wyd. 2, 416 s., tw. opr., fotografie, mapy
ISBN 83-240-0460-2
Patrz poz. 660.
1403. | Między potępieniem a zbawieniem. Myślenie religijne ks. Józefa Tischnera
Red. ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziak
Indeks Barbara Gąsiorowska
389
2004
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
284 s., fotografie
ISBN 83-240-0437-8
Materiały z sesji zorganizowanej w ramach III Dni Tischnerowskich (2003) przez Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie. Wykłady poświęcono kluczowym zagadnieniom myślenia religijnego ks. Tischnera, np. problematyce łaski i wolności, cierpienia i miłosierdzia, usprawiedliwienia
i dialogu. Osobno omówiono zawartą w jego pracach wizję Kościoła, a także koncepcję „sensownej
krytyki” instytucji kościelnej. Wśród autorów znaleźli się m.in. Zbigniew Nosowski, ks. Henryk
Seweryniak, Władysław Stróżewski, Karol Tarnowski, ks. Tomasz Węcławski.
1404. | czesław miłosz • O podróżach w czasie
Wybór, opr. i wstęp Joanna Gromek
Proj. okł. Andrzej Dudziński
284 s.
ISBN 83-240-0441-6
Wybór esejów Czesława Miłosza powstałych w latach 1995–2004 pozwala w pełni docenić geniusz ich
autora, świadka i współtwórcy osobnej epoki w literaturze. Na tom składają się teksty o przemianach
mentalności i duchowości ostatnich lat, rozważania o książkach, wspomnienia o przyjaciołach oraz
szkice autobiograficzne. Miłosz opisuje historie ludzi sławnych, a także nikomu poza nim nie znanych.
Całość tworzy wielowymiarowy, pogłębiony portret naszych czasów. Autor podjął wysiłek odkrywania
sensu w zmienności losów, odnajdywania stałości tam, gdzie na pozór wszystko się zmieniło.
1405. | czesław miłosz • Wiersze. Tom IV
Red. Jerzy Illg, Anna Szulczyńska
Przypisy Aleksander Fiut
Nota wydawcy Jerzy Illg, Kamil Kasperek
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
408 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0420-3
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
W skład czwartego tomu Wierszy Czesława Miłosza wchodzą utwory pisane w latach 1981–1991,
a więc tomy: Nieobjęta ziemia (1984), Kroniki (1987) i Dalsze okolice (1991), a także utwory rozproszone, drukowane w tym czasie w czasopismach. Lata te to okres międzynarodowego uznania
i osiągnięcia znaczącej pozycji także w Ameryce – po tak prestiżowych wyróżnieniach jak Neustadt
Prize (1978) i literacka Nagroda Nobla (1980), która sprawiła, że dzieła Miłosza mogły powrócić
do kraju i trafić do rąk polskich czytelników. Teksty te, będące dowodem poszukiwań „formy
bardziej pojemnej”, tworzą najściślejszy kanon poezji Czesława Miłosza.
1406. | kazimierz moczarski • Rozmowy z katem
Wstęp Norman Davies
Opr. Andrzej Krzysztof Kunert
Indeks Artur Czesak
Proj. okł. Bartosz Mucha
456 s., fotografie
ISBN 83-240-0493-9
Przez dziewięć miesięcy 1949 roku w jednej celi więziennej przebywali wspólnie: Kazimierz
Moczarski, bohater Armii Krajowej, i generał SS Jürgen Stroop, kat warszawskiego getta. Autor,
zapamiętując wypowiedzi współwięźnia, zgromadził materiał do późniejszej publikacji. Opis
rozmów, prowadzonych systematycznie przez kilka miesięcy, odsłania czytelnikom prawdziwe
oblicze Stroopa i daje portret „osobowości totalitarnej”. Utrwalony przez Moczarskiego wizerunek
„kata” zapada w pamięć bodaj równie mocno, jak okoliczności, w których powstawał.
390
2004
1407. | michał niedwied • Egzamin gimnazjalny. Testy kompetencyjne. Blok matematyczno-przyrodniczy
Współpraca w zakresie przedmiotów przyrodniczych Ewa Zaporowska-Siwiak
Proj. okł. Daniel Malak
Wyd. 2, uaktualnione, 160 s., rysunki, wykresy, tabele, mapy
ISBN 83-240-0332-0
Seria: Znak dla Szkoły
Patrz poz. 1091.
1408. | Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych dla II klasy liceum
Red. Justyna Luty
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
168 s.
ISBN 83-240-0364-9
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Wybór tekstów pomocniczych dla klasy II jest kontynuacją antologii towarzyszącej podręcznikowi
Opowieść o człowieku. Książka zawiera nie tylko dodatkowe utwory z okresu romantyzmu, pozytywizmu i Młodej Polski, ale także teksty pozwalające poszerzyć wiedzę o kulturze tych epok, dzięki
czemu może być inspiracją do przeprowadzenia ciekawych zajęć.
1409. | Opowieść o człowieku. Wybór tekstów pomocniczych dla III klasy liceum
Red. Justyna Luty
Proj. okł. Piotr Poniedziałek
176 s.
ISBN 83-240-0399-1
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Wybór tekstów pomocniczych dla klasy III to ostatnia część antologii uzupełniającej podręcznik
Opowieść o człowieku. Książka proponuje dodatkowe teksty literackie i filozoficzne, dzięki którym
nauczyciele mogą zyskać inspirację do przeprowadzenia interesujących zajęć, a uczniowie poszerzyć
wiedzę o współczesnej kulturze i literaturze.
1410. | wacław oszajca sj • Trochę zostawić Bogu
Rozmawia Jarosław Makowski
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na okł. Daniel Malak
176 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0419-X
Wywiad rzeka z popularnym duszpasterzem, poetą i człowiekiem obecnycm w mediach, znanym
z odwagi i bezkompromisowości w wypowiadaniu własnych poglądów. Książka osnuta jest wokół
trzech wątków: ślubów zakonnych, cnót chrześcijańskich oraz grzechów głównych. Wacław Oszajca
zastanawia się, co jest ważniejsze – przestrzeganie przykazań czy głos sumienia, czym jest nadzieja
i czy miłości można się nauczyć. Rozmowa o prawdach wiary przeplata się z pasjonującą opowieścią
o byciu księdzem i zakonnikiem i z rozważaniami o tym, jak żyć.
1411. | krzysztof pawłowski • Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski
Opr. graf. Paweł Święcicki
Fot. na 4 s. okł. Marek Nelken
240 s.
ISBN 83-240-0485-8
391
2004
Krzysztof Pawłowski, rektor i założyciel Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu – w swojej książce analizuje i ocenia stan szkolnictwa wyższego w Polsce i w krajach
europejskich. Krytykuje obecną sytuację, zachęca do stworzenia nowej wizji uniwersytetu i proponuje reformę polskiej edukacji na wzór systemu amerykańskiego. Książkę wzbogaca ciekawa
opowieść o tworzeniu od podstaw prestiżowej szkoły wyższej, która byłaby odpowiedzią na nowe
potrzeby rynku edukacyjnego.
1412. | joanna petry mroczkowska • Siedem grzechów głównych dzisiaj
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
212 s.
ISBN 83-240-0410-6
Człowiek początku XXI w. coraz rzadziej mówi o grzechach, nazywa je błędami, słabościami, ułomnościami. Joanna Petry-Mroczkowska, tłumaczka, eseistka i krytyk literacki, zastanawia się, jakie
jest współczesne rozumienie istoty grzechu. Pokazuje, w jaki sposób skłonność do zła objawia się
w życiu i wskazuje mechanizmy unikania odpowiedzialności za popełnione grzechy. Ta książka to
zaproszenie do rozważenia na nowo naszych postaw życiowych.
1413. | bp tadeusz pieronek • Kościół bez znieczulenia
Rozmawia Marek Zając
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Daniel Malak
Fot. na 4 s. okł. Andrzej Kramarz
Fot. na s. 88 i 234 Arturo Mari
Fot. na 341 s. Jacek Bednarczyk
Pozostałe fot. pochodzą z prywatnego archiwum bp. Tadeusza Pieronka
376 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0494-7
Tom rozmów przygotowany specjalnie na 70. rocznicę urodzin bp. Tadeusza Pieronka, wybitnego
i nietuzinkowego hierarchy, wieloletniego rzecznika prasowego Konferencji Episkopatu Polski.
Bp Pieronek z charakterystyczną otwartością odpowiada na pytania dotyczące finansów Kościoła
katolickiego i jego stosunku do Unii Europejskiej, funkcjonowania instytucji kościelnych oraz
stosowania prawa kanonicznego. Mówi również o obecności Kościoła w życiu publicznym, o problemach episkopatu z o. Rydzykiem i… o gotowaniu.
1414. | józef piórek, zdzisław pogoda • Sztuka matematyki. Podręcznik do matematyki
dla III klasy liceum
Opr. graf. Irena Jagocha
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Rysunki na s. 19, 22, 30, 73, 79, 113, 125, 156, 161, 168, 197, 202 i 221 Piotr Górka wg pomysłu
Zdzisława Pagody
Grafika komputerowa Bartłomiej Kuniczuk
256 s.
ISBN 83-240-0403-3
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Ostatni tom Sztuki matematyki kontynuuje ideę myślenia o matematyce jako o dziedzinie nauki
mogącej zainteresować każdego. Podręcznik obejmuje trzy działy: geometrię przestrzeni trójwymiarowej, rachunek prawdopodobieństwa oraz elementy analizy matematycznej, bez których nasza
wiedza o świecie i nasza technika byłyby o wiele uboższe. Przejrzysty układ książki i wyróżnienie
najważniejszych informacji ułatwiają przyswajanie wiedzy.
392
2004
1415. | anna podgórska • O Bogu i o nas, czyli dziecinne trudne pytania
Proj. okł. i opr. graf. Anita Andrzejewska, Elżbieta Wasiuczyńska-Łątkowska, Andrzej Pilichowski-Ragno
Fot. Anita Andrzejewska, Andrzej Pilichowski-Ragno
Fot. na s. 132 Grażyna Makara / Agencja Gazeta
Rysunki Elżbieta Wasiuczyńska-Łątkowska
Rysunki na s. 35, 36 Majka Pankiewicz
Wyd. 2, 226 s.
ISBN 83-240-0490-4
Patrz poz. 1302.
1416. | grzegorz przebinda • Piekło z widokiem na niebo. Spotkania z Rosją 1999–2004
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
264 s.
ISBN 83-240-0518-8
Wybór esejów, reportaży i studiów o kulturze i polityce rosyjskiej, publikowanych w latach
1999–2004 na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Znaku”, „Więzi”, „Rzeczpospolitej”, „Polityki”
i „Gazety Wyborczej”. Bohaterami prac są zarówno wielcy pisarze i myśliciele Rosji XIX i XX
stulecia – Dostojewski, Gogol, Sołowjow, Szałamow, Sołżenicyn czy Jerofiejew – jak i politycy
i dygnitarze religijni współczesnej Federacji Rosyjskiej. Na osobną uwagę zasługują rozważania
o Janie Pawle II i jego kontaktach z prawosławiem, teksty o problemie czeczeńskim i kwestiach
rosyjsko-ukraińskich.
1417. | philip pullman • Byłem szczurkiem! …albo purpurowe pantofelki
(I was a rat! …or The Scarlet Slippers)
Tłum. Anna Skucińska
Opr. graf. i ilustracje Peter Bailey
204 s.
ISBN 83-240-0428-9
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Artur twierdzi, że jest szczurkiem. Być może mówi prawdę. Ale czy na pewno? Może jest straszliwym potworem grasującym w miejskich kanałach? Albo członkiem bandy nieletnich przestępców?
A może zwyczajnym małym chłopcem o nieco szczurzych nawykach? Tylko trzy osoby wierzą w tę
ostatnią wersję. I tylko jedna z nich wie, kim Artur jest naprawdę. Ona też ma swoją tajemniczą
historię. To mądra i zabawna historia, która uczy tolerancji dla ludzkiej inności i odrębności.
1418. | philip pullman • Jacek na sprężynach. Historia męstwa i występku
(Spring-Heeled Jack. A Story of Bravery and Evil)
Tłum. Anna Sak
Proj. okł. Peter Bailey
Ilustracje David Mostyn
116 s.
ISBN 83-240-0463-7
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Troje dzieci ucieka z sierocińca i wpada w łapy Macka Majchra i jego bandy. Ich los wydaje się
być przesądzony. Nikt i nic już ich nie ocali. Nikt i nic… póki nie pojawi się ktoś, kto skacze
jak wypuszczony w powietrze fajerwerk. To Jacek Na Sprężynach, pogromca wszystkich czarnych
charakterów. Fantastyczna historia opowiedziana przez jednego z najwybitniejszych współczesnych
pisarzy dla dzieci.
393
2004
1419. | philip pullman • Zegar, czyli nakręcona opowieść
(Clockwork or All Wound Up)
Tłum. Agnieszka Pokojska
Opr. graf. i ilustracje Peter Bailey
88 s.
ISBN 83-240-0397-5
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Przyprawiająca o dreszcz grozy opowieść dla odważnych dzieci. Młody zegarmistrz i straszliwy rycerz,
mechaniczny książę i złowieszczy doktor Kalmenius (podobno z piekła rodem) to postacie z historii
opowiadanej pewnego zimowego wieczoru. Nagle rzeczywiste wydarzenia w niewytłumaczalny
sposób splatają się z opowieścią i toczą w makabryczny, niepowstrzymany sposób.
1420. | Pytania do Papieża
Wybór i układ Justyna Kiliańczyk-Zięba
Posłowie Wojciech Bonowicz
Proj. okł. i opr. graf. Daniel Malak
Fot. na okł. AP / Agencja Gazeta
Fot. po s. 32, 48, 64, 80, 96, 128, 144 Corbis / Free
Fot. po s. 160 Tadeusz Warczak
224 s.
ISBN 83-240-0508-0 (brosz.), ISBN 83-240-0512-9 (tw. opr.)
Wydawnictwo Znak postanowiło zebrać i opublikować w jednej książce najciekawsze pytania do
Jana Pawła II oraz Jego odpowiedzi, które można odnaleźć w papieskich encyklikach, pismach,
listach i wywiadach. Materiałem do tej książki stały się pytania nadesłane przez ludzi, którzy wzięli
udział w konkursie „Pytanie do Papieża”. Nie było ograniczeń tematycznych. W książce zostały
poruszone zarówno skomplikowane kwestie religijne, jak i te związane z codziennym życiem każdego z nas. Pytano o istotę miłości, cierpienia, ale również o celibat, aborcję, kapłaństwo kobiet,
o to, czy Papież nie czuje się samotny i zmęczony oraz jak należy się modlić.
1421. | marek raczkowski • Historyjki obrazkowe
Proj. okł. i opr. graf. Jakub Jezierski
156 s., obwoluta
ISBN 83-240-0498-X
Książka wyróżniona w konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku
Błyskotliwy i zabawny album, skomponowany z rysunkowych opowieści Marka Raczkowskiego,
które niezwykle celnie komentują nasze codzienne doświadczenia. Subtelne poczucie humoru
i inteligencja rysownika sprawiają, że książkę „czyta się” z prawdziwą przyjemnością. Autor wybrał
do tej książki swoje najlepsze rysunki publikowane m.in. w „Przekroju” i „Polityce”.
1422. | paul ricoeur • Drogi rozpoznania
(Le parcours de la reconnaissance)
Tłum. Janusz Margański
Weryfikacja przekładu Małgorzata Frankiewicz
Proj. okł. Piotr Suchodolski / Studio nr 11
272 s.
ISBN 83-240-0379-7
Seria: Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu
Zapis trzech wykładów z 2001 roku wygłoszonych na zaskakujący i pomijany w literaturze
filozoficznej temat. Ricoeur, analizując pola znaczeniowe związane z kategorią „rozpoznania”,
wciąga czytelnika w podróż szlakami kultury i filozofii europejskiej. Pod wspólnym hasłem
394
2004
„rozpoznanie” ukazano złożoną problematykę: poznania przedmiotu bądź osoby, wdzięczności lub oddania sprawiedliwości czyimś zasługom, a także wskazania winnego. Indywidualny
aspekt poznawczy łączy się w tych rozważaniach z szerokim kontekstem socjologicznym
i filozoficznym.
1423. | tomasz róycki • Dwanaście stacji. Poemat
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Karliński
Fot. autora na 4 s. okł. Elżbieta Lempp
144 s.
ISBN 83-240-0424-6
Seria: Poezja
Książka uhonorowana Nagrodą im. Kościelskich oraz nominowana do Paszportu „Polityki” 2005
i Nagrody Literackiej Nike 2005
Poemat Tomasza Różyckiego to pełna humoru i nostalgii oraz językowych fajerwerków podróż
w przeszłość, a zarazem czuło-prześmiewcza afirmacja barwnych tradycji i codzienności Śląska,
regionu, gdzie kultura lokalna miesza się z niemiecką i kresową. Bohaterowi zostaje powierzona
misja, w związku z którą musi odwiedzić licznych członków rodziny. Jego wyprawa okazuje się
podróżą nie tylko w przestrzeni, lecz także w czasie – powrotem do magicznych miejsc, przedmiotów, smaków i tajemnic dzieciństwa.
1424. | kevin ruane • Racja stanu: zabić księdza
(Reasons of State. To Kill a Polish Priest)
Tłum. Dominika Chylińska
Posłowie Andrzej Witkowski
Proj. okł. Maria Gromek
Fot. na okł. PAP / Tomasz Gzell
284 s., fotografie
ISBN 83-240-0489-0
Wnikliwe spojrzenie na Polskę lat 80., a w szczególności na zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki
i związane z nim wydarzenia. Ruane przez trzydzieści lat był dziennikarzem BBC – korespondentem w Moskwie (1977–1980), a potem w Warszawie (1982–1986). Opowieść autora uzupełnia
posłowie napisane przez prokuratora Andrzeja Witkowskiego, który z ramienia Instytutu Pamięci
Narodowej prowadzi nowe śledztwo, mające jeszcze raz zbadać okoliczności śmierci kapłana oraz
ujawnić wszystkich jej sprawców.
1425. | max scheler • Wolność, miłość, świętość. Pisma wybrane z filozofii religii
Tłum. Grzegorz Sowinski
Przedmowa Adam Węgrzecki
Proj. okł. Monika Klimowska
320 s.
ISBN 83-240-0481-5
Seria: Filozofia i Religia
Max Scheler jest klasykiem dwudziestowiecznej antropologii, aksjologii i filozofii religii. Jego
dzieła były ważnym źródłem inspiracji m.in. dla Karola Wojtyły i Józefa Tischnera. W niniejszym
tomie zebrano jego prace poświęcone miłości i poznaniu, wolności i wzorcom osobowym, a także
możliwości istnienia Boga i ocenie dowodów na jego istnienie. Większość z nich nie była dotąd
dostępna w języku polskim.
395
2004
1426. | eric-emmanuel schmitt • Oskar i pani Róża
(Oscar et la dame Rose)
Tłum. Barbara Grzegorzewska
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na okł. Wojciech Karliński
80 s.
ISBN 83-240-0398-3 (brosz), ISBN 83-240-0407-6 (tw. opr.)
Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni
Oskar nie wierzył, że to możliwe, aż do spotkania z tajemniczą panią Różą, która ma za sobą karierę
zapaśniczki i umie znaleźć wyjście z każdej sytuacji… Piękna, mądra i nie pozbawiona humoru
opowieść o tym, jak pokonać strach, odnaleźć wiarę i nie poddać się w obliczu nieszczęścia. Książka
zyskała uznanie czytelników w każdym wieku.
1427. | eric-emmanuel schmitt • Pan Ibrahim i kwiaty Koranu
(Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran )
Tłum. Barbara Grzegorzewska
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
64 s.
ISBN 83-240-0471-8 (brosz.), ISBN 83-240-0470-X (tw. opr.)
Kiedy mały Momo podkrada smakołyki w sklepie pana Ibrahima, nawet nie podejrzewa, że stary
Arab, który tak naprawdę wcale nie jest Arabem, stanie się wkrótce jego przyjacielem i duchowym
przewodnikiem. Siła opowieści Schmitta tkwi w prostym, choć nie dla wszystkich oczywistym
przesłaniu: nie jesteś skazany na swój los, możesz świadomie wpływać na swoje życie, a to, czy
jesteś szczęśliwy, zależy przede wszystkim od ciebie.
1428. | william shakespeare • Kupiec wenecki
(The Merchant of Venice)
Posłowie Brents Stirling
Tłum. Stanisław Barańczak
Opr. graf. Andrzej Dudziński
160 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0469-6
Seria: Dramaty Szekspira w Przekładzie Stanisława Barańczaka
W 1594 r. stracono lekarza królowej Elżbiety, Roderigo Lópeza, portugalskiego Żyda, oskarżonego
o usiłowanie otrucia monarchini. Fakt ten stał się inspiracją dla Szekspira przy tworzeniu komedii
Kupiec wenecki. Centralną postacią sztuki jest Żyd Shylock – bezwzględny lichwiarz. Szekspir pokazuje
grę pozorów, w której uczestniczą wszyscy bohaterowie i odkrywa ich prawdziwe oblicza. Nie oszczędza
żadnej nacji, wytykając przywary Niemcom, Hiszpanom, Francuzom, a także Anglikom.
1429. | francesca simon • Harując z Herkulesem
(Helping Hercules)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
128 s.
ISBN 83-240-0414-9 (brosz.), ISBN 83-240-0418-1 (tw. opr.)
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Francesca Simon i Tony Ross starają się przybliżyć najmłodszemu czytelnikowi mitologię grecką.
Bohaterką poszczególnych historii jest niesforna dziewczynka imieniem Zuzia, która za sprawą
magicznej monety podróżuje w czasie do starożytnej Grecji. Tam przeżywa niezwykłe przygody
razem z bohaterami słynnych mitów: Herkulesem, Orfeuszem, Midasem czy Perseuszem.
396
2004
1430. | francesca simon • Koszmarny Karolek i wizyta królowej
(Horrid Henry Meets the Queen)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
88 s.
ISBN 83-240-0491-2
Seria: Koszmarny Karolek
Mimo ogromnych wysiłków rodzicom Koszmarnego Karolka nie udaje się zrobić z niego grzecznego
chłopca. Tym razem chce on koniecznie zadać ważne pytanie królowej Elżbiecie II, ale wszyscy
mu w tym bardzo przeszkadzają.
1431. | francesca simon • Koszmarny Karolek i wstrętne gacie
(Horrid Henry’s Underpants)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
88 s.
ISBN 83-240-0415-7
Seria: Koszmarny Karolek
Kolejna przezabawna książka o koszmarnych pomysłach Koszmarnego Karolka. Nasz bohater
próbuje glutowatej gliniastej gliny, usiłuje pozbyć się prezentu od prababci Gertrudy i wymyśla,
jak stać się potwornie bogatym.
1432. | francesca simon • Koszmarny Karolek. Koszmarny komplecik
(Helping of Horrid Henry)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
Dodatek: płyta CD (czyta Krzysztof Globisz)
276 s.
ISBN 83-240-0434-3
Seria: Koszmarny Karolek
Zamiast kilku – kilkanaście historyjek o przygodach naprawdę nieznośnego chłopca. W jednej
książce zebrano opowiadania z tomów: Koszmarny Karolek i wszy, Koszmarny Karolek i wielka forsa
oraz Koszmarny Karolek i nawiedzony dom.
1433. | francesca simon • Koszmarny Karolek. Potrójna paskudna porcja
(A Triple Treat of Horrid Henry)
Tłum. Maria Makuch
Opr. graf. i rysunki Tony Ross
Dodatek: płyta CD (czyta Krzysztof Globisz)
264 s.
ISBN 83-240-0453-X
Seria: Koszmarny Karolek
Potrójna porcja opowieści o podstępnych planach i przewrotnych pomysłach Koszmarnego Karolka. W jednym tomie zebrano historyjki z książek: Koszmarny Karolek i klątwa mumii, Zemsta
Koszmarnego Karolka, Koszmarny Karolek i nieznośna niania.
1434. | zadie smith • Łowca autografów
(The Autograph Man)
Tłum. Zbigniew Batko
397
2004
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 4 s. okł. Roderick Field
400 s.
ISBN 83-240-0431-9 (brosz.), ISBN 83-240-0430-0 (tw. opr.)
Seria: Proza
Historia najdziwniejszego tygodnia życia chińskiego Żyda, Aleksa-Li Tandema. Bohater, z zawodu
i zamiłowania łowca autografów, rozpaczliwie usiłuje nadać swojemu życiu choćby pozór sensu,
klasyfikując całą rzeczywistość według dwóch kategorii – żydowskiej i gojowskiej. Tydzień przed
piętnastą rocznicą śmierci jego ojca okazuje się przełomowy w iście hollywoodzkim stylu: Alex-Li
leci do Nowego Jorku, poznaje osobiście gwiazdę filmu, o której autografie bezowocnie marzył
przez kilkanaście lat, a po powrocie pomyślnie rozwiązuje wszystkie najważniejsze sprawy.
1435. | tadeusz sobolewski • Za duży blask. O kinie współczesnym
Indeksy Artur Czesak
Proj. okł. Maria Gromek
Fot. na 1 s. okł. kadr z filmu Edi – archiwum producenta
Fot. autora na 4 s. okł. Maciej Ziemkiewicz / Agencja Gazeta
276 s.
ISBN 83-240-0387-8
Znakomity krytyk filmowy przedstawia wybór tekstów – mapę współczesnego kina według Tadeusza
Sobolewskiego. Sylwetki najwybitniejszych polskich artystów, wywiady i omówienia najciekawszych
filmów tworzą niezwykle ciekawy i cenny przewodnik dla wszystkich filmoznawców oraz amatorów
dobrego kina. Warto wiedzieć, dlaczego znawca polskiej i zagranicznej klasyki ceni takie filmy jak
Pianistka czy Ghost Dog, a nie przypadło mu do gustu Tańcząc w ciemnościach.
1436. | george soros • Bańka amerykańskiej supremacji
(The Bubble of American Supremacy)
Tłum. Dominika Chylińska
Proj. okł. Monika Klimowska
180 s.
ISBN 83-240-0443-2
Słynny finansista i filantrop, rzecznik społeczeństwa otwartego, śmiało krytykuje politykę zagraniczną administracji Georga W. Busha, argumentując, że doktryna amerykańskiego prezydenta stanowi zagrożenie
dla demokracji i bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, a co za tym idzie – dla ładu światowego. Soros
nie poprzestaje na przenikliwej diagnozie, wspartej rozległą wiedzą ekonomiczną. W drugiej części książki
przedstawia pozytywny program dla Ameryki i radzi, jak zreformować organizacje międzynarodowe.
1437. | władysław stróewski • Ontologia
Red. Sebastian Tomasz Kołodziejczyk
Proj. okł. i fot. autora Arek Zbiżek
Proj. typograf. Irena Jagocha
320 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0393-2
Seria: Kompendia Filozoficzne
Wydanie wspólne SIW Znak i Wydawnictwa Aureus
Swą Ontologią Władysław Stróżewski podejmuje znakomitą tradycję naukowego kompendium –
zwięzłego i przekrojowego przedstawienia pewnej dyscypliny dla ogólnego pożytku uczonych
i studiujących. Wszystkie główne zagadnienia i stanowiska filozofii bytu zostały tu wyłożone i zestawione ze sobą z wielką jasnością i konsekwencją. To pierwszy w Polsce przewodnik po historii
zmagań z problematyką bytu, dostosowany nie tylko do potrzeb filozofów akademickich, ale także
czytelników nie posiadających gruntownego przygotowania filozoficznego.
398
2004
1438. | władysław stróewski • Ontologia
Red., analityczny spis treści, biogramy, tabele, grafy, aneksy i indeks rzeczowy Sebastian Tomasz
Kołodziejczyk
Indeks osób Wojciech Bonowicz
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Proj. typograf. Irena Jagocha
Fot. autora na skrzydełku Daniel Malak
Wyd. 2, 324 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0492-0
Seria: Kompendia Filozoficzne
Wydanie wspólne SIW Znak i Wydawnictwa Aureus
Patrz poz. 1437.
1439. | koji suzuki • Ring
(The Ring)
Tłum. Katarzyna Jakubiak
Proj. okł. Przemysław Dębowski
328 s.
ISBN 83-240-0499-8
Utrzymana w niesamowitym klimacie powieść grozy. Od pierwszej do ostatniej strony trzyma
czytelnika w strachu i niepewności, choć nie ma w niej krwawych scen. Źródłem wszystkich
nieszczęśliwych przypadków, jakie przytrafiają się bohaterom, jest fatalna kaseta wideo, będąca
nośnikiem klątwy, spadającej na każdego w siedem dni po jej obejrzeniu. Nieszczęśnik umiera
w strasznych okolicznościach. Przełamać klątwę próbuje dziennikarz tokijskiej gazety.
1440. | stefan swieawski • Alfabet duchowy
Opr. Luiza Arabella Wawrzyńska-Furman
Opr. graf. i fot. na okł. Daniel Malak
88 s.
ISBN 83-240-0458-0
Zbiór refleksji teologicznych i filozoficznych, spisanych przez Luizę Arabellę Wawrzyńską-Furman
w ostatnich miesiącach życia profesora Swieżawskiego. Książka jest swoistym portretem duchowym,
a zarazem testamentem wybitnego myśliciela.
1441. | andrzej synowiec • Historia. Ćwiczenia dla klasy I gimnazjum
Proj. okł. i opr. graf. Daniel Malak
156 s., fotografie, rysunki, tabele, mapy
ISBN 83-240-0405-X
Ćwiczenia zebrane w książce dotyczą okresu od początków dziejów ludzkości do pierwszych
odkryć geograficznych. Odwołują się zarówno do wiedzy, jak i wyobraźni ucznia i wymagają od
niego intelektualnej aktywności, co pozwala lepiej zapamiętać omawiane podczas lekcji zagadnienia. Wiele z nich odnosi się do map i tekstów źródłowych, dzięki czemu uczeń kształci swoje
umiejętności analityczne. Wszystkie polecenia zostały dostosowane do wymagań stawianych na
egzaminie gimnazjalnym.
1442. | Sztuka matematyki. Przewodnik dla nauczyciela matematyki. Klasa III liceum
Red. Jacek Dymel, Katarzyna Piórek, Maria Żurek-Etgens
Proj. okł. Daniel Malak
64 s., rysunki, tabele
399
2004
ISBN 83-240-0417-3
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Przewodnik dla nauczyciela uczącego w III klasie liceum zawiera rozkład materiału oraz trzydzieści
scenariuszy lekcji dotyczących zagadnień szczególnie istotnych dla uczniów klas maturalnych. Jest
pomocą dla nauczycieli pracujących z podręcznikiem Sztuka Matematyki.
1443. | grzegorz szymanowski • Człowiek i społeczeństwo. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie
w liceum
Opr. graf. Daniel Malak
32 s., tabele
ISBN 83-240-0290-1
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Niniejsza pozycja obejmuje program nauczania przedmiotu na poziomie podstawowym i rozszerzonym, który jest kontynuacją programu gimnazjalnego. Program łączy treści nauczania, szczegółowe
cele edukacyjne i procedury realizacji tychże z zakładanymi osiągnięciami uczniów. Zawiera również
opis założeń wychowawczych i dydaktycznych, propozycje metod oceny postępów ucznia i krótką
prezentację sposobów ewaluacji programu.
1444. | grzegorz szymanowski • Ludzie i epoki. Przewodnik dla nauczyciela historii. Klasa III liceum
Proj. okł. Daniel Malak
40 s.
ISBN 83-240-0391-6
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Ostatnia już część Przewodnika dla nauczyciela jest zbiorem materiałów służących do uatrakcyjnienia zajęć w III klasie szkoły średniej. Uzupełnia podręcznik Ludzie i epoki o dodatkowe materiały
źródłowe i propozycje bibliograficzne do poszczególnych lekcji. Nauczyciel znajdzie tu też rozkład
materiału, sugestie metodyczne i dydaktyczną charakterystykę epoki.
1445. | grzegorz szymanowski • Nowa matura z historii. Praktyczne przygotowanie do egzaminu
Proj. okł. Daniel Malak
Opr. map Carta Blanca – Michał Kucharski, Tomasz Płatek, Katarzyna Sariko
176 s., fotografie, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0487-4
Seria: Znak dla Szkoły
Grzegorz Szymanowski jest autorem podręczników do historii i nauczycielem w liceum, zna wymagania egzaminatorów i wie, jakie błędy popełniają uczniowie. W tej książce dzieli się swą wiedzą
z maturzystami. W środku znajdują się wypełnione arkusze egzaminacyjne. Szczegółowe komentarze uczą, jak rozpoznawać poszczególne typy zadań, i wyjaśniają, dlaczego właśnie tak powinny
wyglądać ich rozwiązania. Maturzysta poznaje także inne sposoby konstruowania podobnych zadań
i uczy się pisać krótkie wypracowania.
1446. | grzegorz szymanowski, piotr trojaski • Ludzie i epoki. Podręcznik do historii
dla III klasy liceum
Red. Julita Cisowska
Rozdz. 6, 15, 34 autorstwa Agnieszki Sabor, rozdz. 45, 55 autorstwa Marka Tobolewskiego
Proj. okł. Lesław Sławiński / Photo Design
Opr. graf. Studio Kozak
Opr. map Carta Blanca – Katarzyna Bischoff, Renata Pankratiew
Na okł. wykorzystano fot. Upadek muru berlińskiego – dpa / picture-alliance / Wolfgang Kumm,
oraz Ślad pierwszego człowieka na Księżycu – NASA
400
2004
368 s., fotografie, rysunki, tabele, tablice chronologiczne
ISBN 83-240-0377-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Historia wieku XX (1914-2003) stanowi zakończenie cyklu zapoczątkowanego przez książki Krzysztofa Polka i Marka Wilczyńskiego oraz Bożeny Popiołek. Podręcznik prowadzi ucznia przez meandry
dwudziestowiecznej polityki, gospodarki i kultury, dając mu do dyspozycji spójną wizję ostatniego
stulecia. Autorzy nawiązali do sprawdzonych w poprzednich dwóch częściach wzorów konstrukcji
podręcznika, wprowadzili jednak nowy rodzaj ćwiczeń, znajdujących się bezpośrednio pod tekstem
źródłowym lub mapą, do których się odnoszą.
1447. | paweł piewak • Księga nad księgami. Midrasze
Proj. okł. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
288 s.
ISBN 83-240-0383-5
Książka nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2005
Tytuł nawiązuje do Książki nad książkami Anny Kamieńskiej, poetyckich opowieści o Starym
Testamencie. Księga nad księgami pióra jej syna to poszukiwania coraz głębszego sensu Tory. Autor analizuje i interpretuje najważniejsze wątki i przypowieści biblijne. Pyta o miejsca niejasne,
ogólnikowe, tajemnicze. Swoje rozważania łączy z głosami innych komentatorów, literackimi
odwołaniami i osobistymi wspomnieniami. Książkę uzupełniono krótkim słownikiem pojęć
i autorów komentarzy do Tory: kabalistów, mędrców żydowskich, talmudystów i poetów.
1448. | ks. józef tischner • Myślenie w żywiole piękna
Wybór i opr. Wojciech Bonowicz
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na okł. Akt na plaży Jerzego Nowosielskiego, obraz reprodukowano dzięki uprzejmości Fundacji
Nowosielskich
356 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0436-X
Tischner jakiego znamy i nie znamy równocześnie – zbiór interesujących szkiców poświęconych
problematyce piękna, sztuki i twórczości, niepublikowanych dotąd w książkach. W tekstach pisanych przy różnych okazjach ks. Tischner ukazuje się jako wrażliwy widz i czytelnik, potrafiący
na marginesie omawianych utworów szkicować zręby własnej filozofii dramatu. W drugiej części
książki znalazł się przystępny Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów – powstały w oparciu
o wykłady prowadzone przez autora na Papieskiej Akademii Teologicznej i na Wydziale Reżyserii
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej.
1449. | tatiana tołstoj • Kyś
(Kys)
Przekład i posłowie Jerzy Czech
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
292 s.
ISBN 83-240-0479-3 (brosz.), ISBN 83-240-0478-5 (tw. opr.)
Seria: Proza
Metaforyczny obraz Rosji i satyra na jej mieszkańców. Znana pisarka analizuje największe słabości
narodu, mechanizmy władzy i antyinteligencki model kultury, posługując się przy tym różnymi
literackimi gatunkami i konwencjami. Tołstoj opisuje kraj po wielkim wybuchu. Rzeczywistość
tworzy się od nowa, tylko czasem spod ruin zburzonego miasta ludzie wydobywają księgi – pamiątki
minionej epoki. Są one wielką namiętnością Benedikta, ale pragnienie ich posiadania okazuje się
niebezpieczne.
401
2004
1450. | mieczysław tomaszewski • Penderecki. Trudna sztuka bycia sobą
Proj. okł. i opr. graf. Sebastian Stachowski
Fot. na 1 s. okł. Bogdan Krężel
Fot. na 4 s. okł. pochodzi z archiwum autora
92 s.
ISBN 83-240-0411-4
Skondensowana monografia poświęcona wybitnemu kompozytorowi. Z książki wyłania się intrygujący portret człowieka, pragnącego nade wszystko pozostać wiernym sobie, lecz także gotowego
podejmować nowe twórcze wyzwania.
1451. | tereska torrès • Pamiętnik na trzy głosy
(Le choix. Mémoires à trois voix)
Tłum. Wawrzyniec Brzozowski
Proj. okł. i fot. na okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na wkładce pochodzą z archiwum autorki, z wyjątkiem fot. Jacques’a Maritaina (archiwum
„Tygodnika Powszechnego”)
244 s.
ISBN 83-240-0394-0
Pasjonujące wspomnienia francuskiej pisarki, której rodzice – polscy Żydzi mieszkający w Paryżu
w latach 20. ubiegłego wieku – postanowili w tajemnicy przed swoimi bliskimi przyjąć chrzest.
Opowieść o dyskretnym wkraczaniu w świat wiary i miłości łączącej rodziców i o tym, że nie zawsze
to, co wydaje się przypadkiem, jest nim w rzeczywistości. Przykład literatury mówiącej w ciekawy
i dowcipny sposób o sprawach zasadniczych.
1452. | maria teresa trân thi li-wilkanowicz • Z Wietnamu do Polski. Opowieść
córki mandaryna
Tłum. Wawrzyniec Brzozowski
Proj. okł. Monika Gillert
Fot. zamieszczone w książce pochodzą z archiwum autorki
304 s.
ISBN 83-240-0472-6
Ojciec Teresy Trân Thi Lāi był jednym z niewielu katolickich mandarynów w Wietnamie zaangażowanym w sprawy Kościoła. Piastował poważne stanowiska w różnych prowincjach tego kraju,
był nawet kandydatem na prezydenta. Opowieść jego córki pokazuje Wietnam w czasach jej dzieciństwa, życie Kościoła widziane oczami dziecka, uczennicy katolickiej szkoły, wreszcie redaktora
studenckiego pisma i uczestniczki międzynarodowych kongresów. Teresa Trân Thi Lāi zajmująco
opowiada też o studiach we Francji, o swym spotkaniu z Polską i przyszłym mężem Stefanem
Wilkanowiczem, a także o swojej rodzinie i pracy tłumacza.
1453. | brady udall • Cudowne życie Edgara Minta
(The Miracle Life of Edgar Mint)
Tłum. Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Proj. okł. Suzanne Deane
Adaptacja proj. okł. do wydania polskiego Piotr Poniedziałek
Fot. na okł. Tim Hetherington
476 s.
ISBN 83-240-0385-1
Bolesna i brutalna powieść, napisana z ironicznym dystansem, przyrównywana do Lotu nad kukułczym gniazdem. Udall, zgodnie z najlepszą tradycją powieści amerykańskiej, ukazuje społeczeństwo
z perspektywy outsidera. Edgar Mint, siedmioletni pół-Apacz mieszkający w rezerwacie, kładzie
402
2004
pewnego dnia głowę pod koło pocztowej furgonetki. Dochodzi do siebie, ale najgorsze dopiero
przed nim. Jednak mimo najróżniejszych nieszczęść i braku nadziei na lepsze życie, dzięki determinacji i sile woli pozostaje wierny swoim marzeniom.
1454. | henryk waniek • Martwa natura z niczym. Szkice z lat 1990–2004
Proj. okł. i opr. graf. Sebastian Stachowski
252 s.
ISBN 83-240-0468-8
Zbiór znakomitych tekstów poświęconych sztuce. Autor uwodzi czytelnika swoimi opowieściami
o niezwykłych dziełach i ich niepokornych twórcach. Kreśli historię ikonoklazmu i ruchów z nim
walczących, pisze o swojej fascynacjii Casparem Davidem Friedrichem i dystansuje od kultu Williama Blake’a. Książka ta wciąga czytelnika w intrygującą podróż po świecie artystów.
1455. | rafał witek • Plaża tajemnic
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Ilustracje Małgorzata Pasicka
Dodatek: Wiersze dla niegrzecznych dzieci
128 s.
ISBN 83-240-0488-2
Seria: Książki dla Dzieci i Młodzieży
Pierwsza nagroda w konkursie literackim „Popisz się przed dzieckiem”
Opowieść o przygodach ośmioletniej Dzidzi, jej rodziny i przyjaciół. Na przełomie roku szkolnego
i wakacji w życie dziewczynki wkradają się elementy magiczne: niezwykły horoskop, uporczywy sen
czy wierszyki, pojawiające się nagle w torbie z zakupami. Bohaterka, z małą pomocą swoich bliskich,
stara się wyjaśnić tę tajemnicę. Ciepła historia, opowiedzianą w sposób intrygujący i oryginalny.
1456. | edmund wnuk-lipiski • Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe
Proj. okł. i opr. graf. Sebastian Stachowski
Fot. autora na 4 s. okł. RMF FM / Marcin Wójcicki
Opr. map Carta Blanca
340 s., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0444-0
Znakominy socjolog analizuje w swojej książce dwa najważniejsze procesy, którym podlega współczesny
świat – globalizację i demokratyzację – oraz ich wzajemny wpływ na siebie i na rozwój społeczeństw.
Na szczególną uwagę w dzisiejszych czasach zasługują rozważania o fundamentalizmie i przyszłości
państwa narodowego. Precyzyjny a jednocześnie przystępny wywód skierowany jest do wszystkich
czytelników świadomych istotnych przemian, które dokonują się we współczesnym świecie.
1457. | karol wojtyła, jan paweł ii • Poezje, dramaty, szkice. Tryptyk rzymski
Wybór i układ z upoważnienia autora Marek Skwarnicki, Jerzy Turowicz
Wstęp Marek Skwarnicki
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
596 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0422-X
Najpełniejsze wydanie pism literackich Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Tom zawiera m.in. drukowany
po raz pierwszy bez skrótów młodzieńczy zbiór wierszy Renesansowy psałterz. Literacką twórczość Jana
Pawła II reprezentuje nie tylko Tryptyk rzymski, ale też wybrane wypowiedzi Papieża, które mogą stanowić pomoc w interpretacji Tryptyku… (m.in. List do artystów), a także całej literackiej twórczości autora
(wystąpienie O Cyprianie Norwidzie w 180. rocznicę urodzin Poety). Tom powstał w ścisłej współpracy
z Markiem Skwarnickim, który we wstępie podpowiada, jak czytać i interpretować tę twórczość.
403
2004
1458. | juli zeh • Cisza jest dźwiękiem. Podróż po Bośni
(Die Stille ist ein Geräusch. Eine Fahrt durch Bosnien)
Tłum. Sława Lisiecka
Opr. graf. Wojciech Karliński
Fot. na 1 i 4 s. okł. David Finck
220 s.
ISBN 83-240-0475-0
Świetnie napisany reportaż młodej niemieckiej pisarki (rocznik 1974) z samotnej podróży po Bośni. Po zakończeniu wojny na Bałkanach Juli Zeh postanowiła sprawdzić, jak tam naprawdę jest.
Wybrała się na zniszczone wojną i wciąż niebezpieczne tereny tylko z psem, plecakiem i ogromną
otwartością na to, czego podróż ją nauczy. Zwarte, lakoniczne, powstające „na gorąco” zapiski
z podróży oddają bogactwo jej wrażeń: lęk przez nieznanym, ciekawość nowych ludzi, zachwyt
nad dziką przyrodą, zmęczenie upałem, zadziwienie i – przede wszystkim – pragnienie zrozumienia
rzeczywistości przez własne doświadczenie.
2005
poz. 1459–1554
2005
1459. | karen armstrong • Krótka historia mitu
(A short history of myth)
Tłum. Ireneusz Kania
Proj. okł. i opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
152 s.
ISBN 83-240-0599-4
Seria: Mity
Czym jest mit? Jaką wartość przedstawiał dla naszych przodków? I czy jest nam potrzebny dzisiaj?
Armstrong błyskotliwie i lekko kreśli dzieje kształtowania się mitów od paleolitu do współczesności.
Opowiada o silnej potrzebie posiadania mitów u człowieka obdarzonego świadomością przemijania
i śmierci. Książka stanowi pierwszą pozycję w międzynarodowej serii wydawniczej Mity.
1460. | henryk arod, krzysztof rociszewski • Algebra i geometria analityczna w zadaniach
Proj. okł. Wojciech Pleti
432 s.
ISBN 83-240-0547-1
Seria: Znak dla Szkoły
Zbiór zadań przeznaczony dla studentów wszystkich kierunków, na których matematyka jest
przedmiotem wykładowym. Zawiera zadania o bardzo zróżnicowanym stopniu trudności – od
elementarnych po szczególnie trudne. Każdy rozdział rozpoczyna zwięzłe teoretyczne wprowadzenie
wraz z przykładami zadań i ich rozwiązaniami.
1461. | timothy garton ash • Wolny świat. Dlaczego kryzys Zachodu jest szansą naszych czasów
(Free world. Why a crisis of the west reveals the opportunity of our time)
Tłum. Dominika Chylińska
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. autora na 4 s. okł. Iwona Burdzanowska / Agencja Gazeta
356 s.
ISBN 83-240-0543-9
Autor – ceniony brytyjski pisarz i publicysta, znawca współczesnej problematyki międzynarodowej – zachęca do odrzucenia schematycznych podziałów, które pojawiły się lub pogłębiły po
11 września: Zachód i reszta świata, Europa i Ameryka, Europa proamerykańska i antyamerykańska.
Ash podkreśla rolę, jaką zachodnie, demokratyczne państwa oraz ich mieszkańcy mają do odegrania
w procesie tworzenia tytułowego „wolnego świata”. Szczególne znaczenie przypisuje Wielkiej Brytanii, która powinna stać się pomostem łączącym Europę i Stany Zjednoczone, ale nie zapomina
też o państwach Europy Środkowej, których problemy są mu od dawna bliskie.
1462. | margaret atwood • Penelopiada
(The Penelopiad. The myth of Penelope and Odysseus)
Tłum. Magdalena Konikowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Na 1 s. okł. wykorzystano obraz Witolda Siemaszkiewicza L’hommage pour Lichtenstein
Fot. autorki na 4 s. okł. Stephen J. Allen
168 s.
ISBN 83-240-0591-9
Seria: Mity
Atwood wywraca homerycki wizerunek Odysa na nice, ukazując mityczne wydarzenia z perspektywy
Penelopy, oszukiwanej przez lata żony bohatera. W jej relacji okazuje się on zakłamanym kobieciarzem, Helena – zadufaną w sobie kokietką, zaś dwór – zbiorowiskiem podejrzanych charakterów.
406
2005
Penelopa nie oszczędza również siebie – jej legendarna wierność i posłuszeństwo przedstawione
zostają jako mit wykreowany dla otoczenia i potomności. Margaret Atwood prowadzi wyrafinowaną
grę literacką z eposem Homera, proponując nowe możliwości odczytania utrwalonej w tradycji
wersji wydarzeń.
1463. | natalia de barbaro • Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Opr. graf. Adam Michajłów
256 s.
ISBN 83-240-0589-7
Psycholog i specjalistka od marketingu politycznego pokazuje kulisy kampanii wyborczej, przy
których sama wielokrotnie pracowała i udowadnia, że polityka może być etyczna. Przedstawia
mechanizmy wpływu na wyborcę, udziela użytecznych rad i skutecznych rozwiązań przydatnych
zarówno przy okazji wyborów samorządowych, jak i prezydenckich. Kandydującym pokazuje kilka
prostych zasad gwarantujących sukces w wyborach, a samym wyborcom pozwala na oddanie głosu
w sposób świadomy.
1464. | „Bądź wolność twoja”. Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym
Red. naukowa ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziak
Słowo wstępne kard. Franciszek Macharski
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Wojciech Druszcz
Fot. na wkładce Stanisław Bachleda-Curuś, Daniel Malak
6 stron fotografii kolorowych
200 s.
ISBN 83-240-0557-9
W niniejszym tomie znalazły się teksty wygłoszone na konferencji naukowej Józefa Tischnera refleksja nad życiem publicznym podczas czwartych Dni Tischnerowskich, które odbyły się w maju
2004 roku. Książka zawiera ponadto wykład profesora Ernsta-Wolfganga Böckenfördego z cyklu
Colloquia Tischneriana oraz zapis dyskusji panelowej inaugurującej działalność Instytutu Myśli
Józefa Tischnera.
1465. | martyn beardsley • Jeszcze gorszy Galimatias
(Sir Gadabout gets worse)
Tłum. Anna Sak
Ilustracje Tony Ross
Proj. okł. Mandy Sherliker
96 s.
ISBN 83-240-0533-1
Sir Galimatias jest najgorszym rycerzem, jaki kiedykolwiek zasiadał przy Okrągłym Stole w zamku
Camelot, chodzącym nieszczęściem zakutym w rozklekotaną i przerdzewiałą zbroję. I to właśnie on ma odzyskać podstępnie skradziony miecz króla Artura, słynny Ekskalibur. Aby tego
dokonać, musi pokonać Sir Rydygiera Nieświeżego, jego psa Wściekłego Michałka i zjadliwą
Lady Belladonnę.
1466. | martyn beardsley • Sir Galimatias
(Sir Gadabout)
Tłum. Anna Sak
Ilustracje Tony Ross
Proj. okł. Mandy Sherliker
407
2005
88 s.
ISBN 83-240-0513-7
W pierwszym tomie przygód Sir Galimatias wraz ze swoim giermkiem Herbertem, czarodziejem
Merlinem i przebiegłym rudym kotem, ratuje z opresji królową Ginewrę. Niebywale śmieszne,
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, perypetie Sir Galimatiasa opowiedziane w cudowny sposób
a là Roald Dahl.
1467. | martyn beardsley • Sir Galimatias i duch
(Sir Gadabout and the ghost)
Tłum. Anna Sak
Ilustracje Tony Ross
Proj. okł. Mandy Sherliker
96 s.
ISBN 83-240-0537-4
Fantastyczną atmosferę całonocnych posiedzeń rycerzy przy Okrągłym Stole zakłóca duch Sir Henryka Włochacza. Spokój w Camelocie ma przywrócić Sir Galimatias razem ze swoim giermkiem
Herbertem i przebiegłym rudym kotem. Na przeszkodzie staje im jednak Ryży Rufus, mistrz
przebrania i podstępu.
1468. | martyn beardsley • Sir Galimatias i mały potwór
(Sir Gadabout and the little horror)
Tłum. Anna Sak
Ilustracje Tony Ross
Proj. okł. Mandy Sherliker
92 s.
ISBN 83-240-0566-8
Z powodu braku rycerzy na zamku Camelot, zadanie eskortowania jednego z dzieci Lorda Twardziela
zostaje powierzone Sir Galimatiasowi. Nieznośny malec daje mu się mocno we znaki i wpędza go
w okropne kłopoty. Największy Fajtłapa Wśród Rycerzy zyskał liczne grono sympatyków miedzy
innymi za sprawą zabawnych i pełnych uroku ilustracji autorstwa Tony’ego Rossa.
1469. | martyn beardsley • Sir Galimatias łapie wiatr w żagle
(Sir Gadabout goes overboard)
Tłum. Anna Sak
Ilustracje Tony Ross
Proj. okł. Mandy Sherliker
88 s.
ISBN 83-240-0574-9
Długobrody, znienawidzony i złośliwy pirat wraz ze swoją pomyloną załogą grasuje na wodach
kanału La Manche. Sir Galimatias, choć nigdy dotąd nie płynął statkiem, postanawia uratować
marynarzy przed rozbójnikami. Zostaje kapitanem okrętu „Latający Małż” i wyrusza na spotkanie
niebezpiecznej przygody bez kompasu i z piłką plażową zamiast globusa…
1470. | martyn beardsley • Sir Galimatias się stara
(Sir Gadabout. Does his best)
Tłum. Anna Sak
Ilustracje Tony Ross
Proj. okł. Mandy Sherliker
96 s.
ISBN 83-240-0556-0
408
2005
Kolejne spotkanie z Sir Galimatiasem i jego przyjaciółmi: królem Arturem i królową Ginewrą,
wiernym giermkiem Herbertem, czarodziejem Merlinem, jego złośliwym kotem Sydneyem Smithem oraz pilnującym domu maga żółwiem-wojownikiem kung fu, Doktorem McPhersonem. Tym
razem Galimatias wyzywa na pojedynek Sir Ambarasa i wyrusza na poszukiwanie Szczęściary, kozy
o trzech nogach, która powędrowała w kierunku niebezpiecznej krainy smoków.
1471. | krzysztof biedrzycki, dariusz pasieka, barbara pdracka • Opowieść o człowieku.
Język polski. Klasa I liceum
Opr. graf. Olgierd Chmielewski.
Proj. okł. Lesław Sławiński
Fot. kolorowe, tabele
Wyd. 2, zmienione, 448 s.
ISBN 83-240-0507-2
Seria: Znak dla Szkoły
W nowym wydaniu podręcznika zmieniono układ poszczególnych części i rozszerzono antologię
o kilka ważnych tekstów. Na nowo opracowane zostały również „Warsztaty maturzysty”. Książce
towarzyszą praktyczne pomoce naukowe dla uczniów: zakładki, które zawierają wskazówki ułatwiające analizę utworów literackich i dzieł plastycznych, oraz rozkładana plansza przedstawiająca
w postaci schematów blokowych najważniejsze treści nauczania w klasie pierwszej.
Patrz poz. 1136.
1472. | ewa błaszczyk, krystyna strczek • Wejść tam nie można
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Sebastian Skalski
32 strony fotografii kolorowych i czarno-białych
232 s.
ISBN 83-240-0558-7
Intymny portret artystki i popularnej aktorki, której dziecko doznało ciężkiego urazu mózgu. Wobec
tragicznego wypadku i walki o każdy dzień życia córki jej kariera zawodowa zeszła na dalszy plan.
Wejść tam nie można jest wstrząsającym dokumentem codziennego pokonywania lęku i cierpienia,
zmagania się z barierami społecznymi, medycznymi i finansowymi. Stanowi również niezwykłe
świadectwo miłości macierzyńskiej, dla której nie istnieją żadne przeszkody ani granice.
1473. | halina bortnowska • Już – jeszcze nie
Proj. okł. Jadwiga Mączka
Ilustracja na 1 s. okł. Maciej Trybek
10 stron ilustracji kolorowych
204 s.
ISBN 83-240-0627-3
Adwentowe i wielkopostne rozważania Haliny Bortnowskiej są książkowym debiutem publicystki
i wieloletniej redaktorki miesięcznika „Znak”. To osobiste refleksje na temat świadomego i głębokiego przeżywania własnej wiary, pisane w żywym dialogu z czytelnikami. Autorka podpowiada,
w jaki sposób w zgiełku współczesnego świata odnaleźć chwilę skupienia. Taką chwilą może być na
przykład spacer ulicami miasta przed świtem albo… przygotowanie jednej ze świątecznych potraw
według zamieszczonych w książce przepisów.
1474. | kate brian • Klub niewiniątek
(The V Club)
Tłum. Anna Skucińska
Opr. graf. Przemysław Dębowski
409
2005
Rys. na okł. Amy Saidens / www.artcounselinc.com
272 s.
ISBN 83-240-0576-5
Kiedy bogata, starsza pani funduje stypendium dla „czystych duchem, umysłem i ciałem”, cztery
przyjaciółki angażują się w zaciekłą rywalizację. Zakładają „Klub dziewic” oparty na ideałach
niezbędnych do zdobycia stypendium. Wkrótce okazuje się, że walczą nie tylko o pieniądze, ale
i o chłopaków… Intrygująca, świetnie napisana historia, porównywana do „Stowarzyszenia wędrujących dżinsów”, opowiada o problemach znanych każdej nastolatce.
1475. | anna brzeziska, joanna janiszewska-rain • W poszukiwaniu złotego środka. Rozmowy
o rozwoju człowieka
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Łukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
Fot. na 4 s. okł. Adam Rain
212 s.
ISBN 83-240-0595-1
Co to jest intymność? Jaki powinien być lider? Jak rozmawiać z dzieckiem? – na te i wiele innych
pytań odpowiada profesor Anna Brzezińska, wybitna specjalistka w zakresie psychologii rozwoju oraz psychologii edukacji. Ta książka nie jest zwykłym poradnikiem ani suchym naukowym
opracowaniem, lecz fascynującą opowieścią o rozwoju człowieka od niemowlęctwa do starości,
pokazującą zastosowanie teorii psychologicznych w codziennym życiu. Pierwsza z serii rozmów
z mistrzami polskiej psychologii.
1476. | bartek chaciski • Wyczesany słownik najmłodszej polszczyzny
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Ilustracje Enenek
192 s.
ISBN 83-240-0544-7
Najmłodsza polszczyzna to wciąż jeszcze niezbadany ląd domagający się swego odkrywcy.
Książka dziennikarza „Przekroju” Bartka Chacińskiego jest fascynującym przewodnikiem nie
tylko po języku młodych Polaków, ale też obrazem ich rzeczywistości, aktualnych zjawisk
i dominujących trendów. Autor analizuje próby wykorzystania młodego języka w reklamie
i błędy popełniane przez copywriterów. Wśród dodatków znaleźć można raport o najnowszych tendencjach językowych w świecie mody, tekst o języku fanów gier komputerowych
oraz dyktando i test ze znajomości najmłodszej polszczyzny. Całość ozdabiają rysunki mistrza
net-artu – enenka.
1477. | robert chojnacki • Opowieść o człowieku. Poradnik dla nauczyciela języka polskiego. Klasa I liceum
Opr. graf. Monika Gillert
Proj. okł. Daniel Malak
176 s.
ISBN 83-240-0539-0
Seria: Znak dla Szkoły
Poradnik stanowi uzupełnienie podręcznika Opowieść o człowieku autorstwa K. Biedrzyckiego,
B. Pędrackiej i D. Pasieki. Autor prezentuje oryginalną propozycję cykli lekcyjnych ściśle skorelowanych z zawartością podręcznika dla uczniów, które mają ułatwić nauczycielom realizację materiału.
Każdy cykl zawiera zróżnicowane rozwiązania dydaktyczne, pozwalające na dostosowanie metody
do konkretnej grupy uczniów i aktualnych potrzeb nauczycieli. Do książki dołączono płytę CD
z testami oraz materiałami dydaktycznymi.
410
2005
1478. | j.m. coetzee • Mistrz z Petersburga
(The Master of Petersburg)
Tłum. Wacław Niepokólczycki
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
256 s.
ISBN 83-240-0541-2 (brosz.), ISBN 83-240-0575-7 (tw. opr.)
Seria: Dzieła J.M. Coetzee’ego
Mroczna fantazja na temat epizodu z życia Dostojewskiego. W październiku 1869 roku Fiodor
Michajłowicz przybywa do Petersburga, aby wyjaśnić okoliczności tragicznej śmierci swego pasierba. Wszystkie ślady prowadzą do siatki młodych anarchistów i ich fanatycznego przywódcy.
Starzejący się pisarz zostaje skonfrontowany nie tylko z niewygodną prawdą na temat przybranego syna, lecz także samego siebie. Świetnie poprowadzona, wciągająca od pierwszych zdań
intryga jest zaledwie pretekstem do przeprowadzenia wnikliwej analizy relacji międzyludzkich,
mechanizmów rewolucji oraz związków między życiem i literaturą. W tle pobrzmiewają echa
mitu o Orfeuszu i Biesów.
1479. | Czuwanie. 1–8 kwietnia 2005
Red. Joanna Gromek-Illg
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wybór fot. Katarzyna Ziębowicz-Tobolewska, Witold Siemaszkiewicz
35 s. fot. kolorowych, 1 s. fot. czarno-białe
272 s.
Płyta CD
ISBN 83-240-0568-4
Świadectwo poruszających wydarzeń związanych ze śmiercią Jana Pawła II. Książka składa się
w większości z tekstów drukowanych w „Tygodniku Powszechnym” oraz rozmów emitowanych
na antenie RMF FM. Autorzy – m.in. ks. A. Boniecki, kard. F. Macharski, J. Woźniakowski,
K. Michalski, J. Hennelowa, S. Lem, A. Szczeklik, W. Bonowicz, ks. G. Ryś, T. Sławek, H. Bortnowska – próbują uchwycić sens i znaczenie nie tylko nauczania papieskiego, ale i spontanicznych
zachowań ludzi wywołanych śmiercią Ojca Świętego. Białe marsze, świetliste znaki, pojednanie
kibiców, internetowe i SMS-owe wspólnoty zwołujące się na modlitewne czuwania w różnych
punktach polskich miast – to zaskoczyło nas wszystkich.
1480. | norman davies • Jak powstało Powstanie ’44
Z udziałem Iwony Marzec, Karola Marca, Rogera Moorhouse’a, Artura Mrozowskiego, Witolda
Siemaszkiewicza, Anna Szulczyńskiej, Elżbiety Tabakowskiej
Słowo wydawcy Henryk Woźniakowski
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 1 s. okł. Daniel Malak
256 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0581-1
Rzadka okazja, aby zajrzeć do gabinetu ulubionego Autora i wydawniczej „kuchni”. Norman
Davies napisał fascynującą opowieść o kulisach wielkiego przedsięwzięcia – od pierwszego
zarysu, przez zbieranie materiałów, aż po paradoksy odbioru – wzbogaconą o ciekawe relacje
tych osób, bez których Powstanie ’44 nie dotarłoby do czytelników. Przy okazji otrzymaliśmy
bogato ilustrowany fragment autobiografii znakomitego historyka, napisany jak zwykle dowcipnie i lekko.
411
2005
1481. | anna dodziuk • Czy trudno jest łatwiej żyć. Punkt widzenia głównie kobiecy
Opr. graf. Jolanta Olszowska
Fot. autorki na okł. Daniel Malak
276 s.
ISBN 83-240-0609-5
Wybór tekstów znanej i cenionej psychoterapeutki, które ukazały się na łamach „Wysokich
Obcasów” w latach 1999–2005. Jej mądre i świeże spojrzenie na kwestie trudnych relacji rodzinnych, ról społecznych czy uzależnień skłania do przemyśleń i niejednokrotnie zachęca do
przewartościowania swoich postaw życiowych. Jak pisze sama autorka, to książka „o tym, co
obchodzi kobiety, co jest dla nich trudne, a mogłoby być łatwiejsze w relacjach z najbliższymi
albo ze sobą. (…) Pisząc ją, miałam jeden cel: żeby oczywistości przestały być takie oczywiste.
Żeby zajrzeć chociażby jednym okiem za fasadę opisywanych zjawisk i dzięki temu przestać do
nich podchodzić stereotypowo”.
1482. | kamil durczok, piotr mucharski • Wygrać życie
Rozmowy przeprowadził Piotr Mucharski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 i 4 s. okł. Daniel Malak
104 s.
ISBN 83-240-0514-5
Choroba nowotworowa jest w Polsce nadal tematem tabu. Kamil Durczok w rozmowie z Piotrem
Mucharskim pokazuje, że opowieść o zmaganiach z rakiem nie musi być sensacyjną wiwisekcją. W szczery i przejmujący sposób opowiada o lęku przed chorobą, o sile nadziei i zachęca
do profilaktyki. Rozmowę wzbogacają głosy onkologów: profesora Bogusława Maciejewskiego
i docenta Krzysztofa Składowskiego oraz Marianny Durczok, żony Kamila. Książka dedykowana jest zmarłemu na raka dziennikarzowi telewizyjnemu, Marcinowi Pawłowskiemu i jemu
poświęcony jest epilog.
1483. | artur dzigaski • Nowa matura z języka polskiego. Praca z tekstem
Opr. graf. Daniel Malak
168 s.
ISBN 83-240-0516-1
Seria: Znak dla Szkoły
Książka Artura Dzigańskiego adresowana jest do uczniów, którzy przygotowują się do matury,
jak również do nauczycieli. To zbiór testów podobnych do tych, z którymi zdający zmierzy się na
egzaminie. Każdy test opatrzony jest kluczem, który nie tylko zawiera prawidłowe odpowiedzi, ale
prezentuje także zasady przyznawania punktów. Książka pozwala na samodzielne przygotowanie
do nowego egzaminu poprzez rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem i możliwość
kontrolowania własnych postępów w nauce.
1484. | jasper fforde • Porwanie Jane E.
(The Eyre Affair)
Tłum. Marzena Chrobak
Proj. okł. i opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. autora na 4 s. okł. Mari Roberts
368 s.
ISBN 83-240-0520-X (brosz.), ISBN 83-240-0531-5 (tw. opr.)
Jeśli ktoś porwał bohatera twojej ulubionej powieści, jedyny ratunek w żywiołowej literackiej
detektyw Thursday Next. W pełnym nieskrępowanej fantazji świecie wykreowanym przez Jaspera
Fforde’a szekspiromaty recytują poezje na ulicach, bojówki surrealistów walczą z impresjonistami,
412
2005
a złoczyńcy porywają postaci z literackich arcydzieł. Ich łupem pada między innymi Jane Eyre
z wiktoriańskiej powieści Charlotte Brontë, na karty której ma ją przywrócić Thursday. Zapierająca
dech w piersiach układanka motywów kultury popularnej i wysokiej – po części James Bond, po
części Monty Python, Alicja w krainie czarów i Rok 1984…
1485. | jasper fforde • Skok w dobrą książkę
(Lost in a good book)
Tłum. Marzena Chrobak
Proj. okł. i opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. autora na 4 s. okł. Mari Roberts
Ilustracja na 7 s. Maggy Roberts
416 s.
ISBN 83-240-0603-6 (brosz.), ISBN 83-240-0602-8 (tw. opr.)
Druga część przygód Thursday Next. Bohaterka Porwania Jane E. po zlikwidowaniu jednego
z najgroźniejszych przestępców świata nie ma czasu pławić się w sławie i szczęściu rodzinnym,
bo na każdym kroku przytrafia jej się coś dziwnego. Śmiertelnie dziwnego. Na przykład na
pikniku spada z nieba samochód. Z rzeczywistego świata znika jej mąż a do tego szantażuje
ją wszechwładna Goliath Corporation. Thursday musi więc nauczyć się wchodzić do książek,
gdzie między innymi spóźnia się na własny proces w Procesie Kafki. I jeszcze drobiazg: tylko ona
może ocalić świat przed przemianą w różową maź… oczywiście przy drobnej pomocy słynnych
postaci literackich.
1486. | andré frossard • „Nie lękajcie się”. Rozmowy z Janem Pawłem II
(N’ayez pas peur, dialogue avec Jean-Paul II)
Tłumaczenie Anna Turowiczowa
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Georges’a de La Tour Święty Józef jako cieśla znajdującego się w Luwrze
Wyd. 2, 348 s.
ISBN 83-240-0600-1
Patrz poz. 238.
1487. | ruben gallego • Białe na czarnym
(Beloe na černom)
Tłum. Katarzyna Maria Janowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Nonstock / BE&W
192 s.
ISBN 83-240-0523-4 (brosz.), ISBN 83-240-0529-3 (tw. opr.)
Autor jest urodzonym w Moskwie synem Wenezuelczyka i Hiszpanki, wnukiem szefa Komunistycznej Partii Hiszpanii ukrywającego się w Rosji przed reżimem generała Franco. Gallego urodził się częściowo sparaliżowany, wychowywał się w sowieckich domach dziecka. Jako odmieniec
(ze względu na południowy typ urody), sierota i osoba niepełnosprawna fizycznie był potrójnie
wykluczony. Wstrząsająca relacja człowieka walczącego z chorobą oraz z okrucieństwem sowieckiego systemu, kierującego zdolnych intelektualnie, lecz upośledzonych fizycznie, młodych ludzi
z sierocińca bezpośrednio do… domu starców. Napisana ostrym i wyrazistym, ale oszczędnym
stylem książka nie ma w sobie cienia ckliwości. Uznana została za najlepszą rosyjską powieść 2003
roku i uhonorowano ją prestiżową nagrodą rosyjskiego Bookera.
413
2005
1488. | marta gessler, agnieszka krglicka • Nowa qchnia artystyczna / Kuchnia świata
Opr. graf. Piotr Grzybowski
Fot. kol. Marcin Klaban / Agencja Gazeta, Maciej Ziemkiewicz / Agencja Gazeta, Wojciech Olkuśnik / Agencja Gazeta, Szymon Rogiński / Agencja Gazeta
200 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0619-2
Świeże spojrzenie na kuchnię, wysmakowana szata graficzna oraz zupełnie nowe przepisy znanych
m.in. z „Wysokich Obcasów” restauratorek. Marta Gessler przypomina czytelnikom, że w gotowaniu
najważniejsze są radość i pomysł. Zachęca do wypróbowania bardziej skomplikowanych przepisów
jak polędwica Wellingtona, ale dba też o proste rytuały – przygotowanie zielonej herbaty czy kawy.
Agnieszka Kręglicka przywozi z kulinarnych podróży przepisy i inspiracje: hiszpańskie gazpacho
i paellę, legendarny smak greckiej fety, zioła prowansalskie. Jej opowieści o kuchni świata są nie
mniej smakowite niż same potrawy.
1489. | wojciech ginko • Wip
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Archiwum Teatru KTO
172 s.
ISBN 83-240-0505-6
Inteligentna i śmiesząca do łez satyra na współczesną polską prowincję, gdzie stare przyzwyczajenia,
wszechobecne układy i nieróbstwo połączone z cwaniactwem trwają uparcie mimo inwazji tego, co
nowoczesne i europejskie. Napisana ze swadą, tętniąca ironią historia o wyborach wójta w Brzozówce
stanowi znakomite zwierciadło zaściankowości, którą tylko przebrano w zachodnie uniformy.
1490. | rené goscinny, jean-jacques sempé • Nowe przygody Mikołajka
(Histoires inédites du Petit Nicolas)
Tłum. Barbara Grzegorzewska
Ilustracje Jean-Jacques Sempé
638 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0608-7
Tom zawiera osiemdziesiąt niepublikowanych dotąd w Polsce historyjek ilustrowanych zabawną
i niezapomnianą kreską Sempégo. Ukazujące się niemal pół wieku temu na łamach francuskiej
prasy popularnej opowiadania stanowią mistrzostwo krótkiej formy. I tym razem Mikołajek, choć
stara się być grzeczny, ciągle wpada w kłopoty. W gronie Mikołajka zawsze jest wesoło. Alcest ciągle
je, Gotfryd daje kolegom swoje zabawki, żeby je do końca popsuli, a Euzebiusz lubi się bić, ale
tylko z przyjaciółmi, bo jest bardzo nieśmiały. Perypetie Mikołajka i jego kolegów rozśmieszają już
kolejne pokolenie czytelników, a u starszych budzą nostalgię za szczęśliwym dzieciństwem.
1491. | anselm grün osb • Chrzest. Początek nowego życia
(Die taufe. Feier des lebens)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Jerzy Kędra
88 s.
ISBN 83-240-0519-6
Ostatni tom z popularnej serii Sakramenty, poświęcony sakramentowi, który większość z nas
przyjmuje bezrefleksyjnie, choć stanowi on pierwszy krok wtajemniczenia w chrześcijaństwo.
O. Anselm Grün stara się przybliżyć współczesnemu czytelnikowi religijny i egzystencjalny sens
tego sakramentu, omawiając jego bogatą w znaczenia symbolikę.
414
2005
1492. | janosch • Miś i Tygrysek chodzą po mieście
(Tiger und Bär im straßenwerkehr)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0551-X
Kolejna książeczka dla dzieci autorstwa znanego na całym świecie pisarza i malarza. Miś i Tygrysek
pilnie uczą się znaków drogowych, aby bez obawy przemierzać ulice w wielkich miastach. Nauka
nie jest łatwa, więc pomaga im w niej Pan Bobrowaty.
1493. | janosch • Tygrysek musi mieć rower
(Der kleine Tiger draucht ein fahrrad)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
48 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0524-2
Zanim Tygrysek dostanie rower będzie musiał poznać kilka zasad ruchu drogowego, tak aby:
– mógł poszaleć na zakrętach
– wybrać się do dalekich krajów i poznać obce ludy,
– odwiedzić swoją narzeczoną Maję Papaję. A najważniejsze – nie zderzyć się ze strasznym
fircykiem Azorkiem.
1494. | janosch • Wszystkie moje kaczki od A do Z. Mój pierwszy notes
(Alle meine enten von A bis Z)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
30 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0613-3
Fantastyczny, bogato ilustrowany notes dla dzieci z Tygryskową Kaczką, ulubioną zabawką Misia
i Tygryska, i z jej przeróżnymi kaczkowymi koleżankami. Można w nim zapisać adresy i numery
telefonów przyjaciół, plan lekcji oraz wszelkie tajemne notatki…
1495. | janosch • Wujek Puszkin dobry niedźwiedź. Opowieść o tym, jak Miś z Tygryskiem odbywają wielką
podróż, szukając Wujka Puszkina
(Onkel Puschkin guter bär)
Tłum. Emilia Bielicka
Opr. graf. Janosch
80 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0616-8
Miś i Tygrysek wyruszają w kolejną podróż. Tym razem wsiadają do superszybkiego pociągu
ekspresowego do Kolonii i jadą odwiedzić swojego wujka Puszkina. Zanim go odnajdą, spotkają się z kocurem Mikeszem, rybką Szlupakiem, morsem Antą i przeżyją wiele ciekawych
przygód.
1496. | jan paweł ii • Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II
Słowo wstępne ks. bp Tadeusz Pieronek
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na frontyspisie Corbis / Free
Wyd. 2, 1278 s., tw. opr., obwoluta
415
2005
ISBN 83-240-0349-5
Patrz poz. 1265.
1497. | jan paweł ii • Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Giorgione Młodzieniec ze strzałą ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu
Na 4 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Giorgione Mojżesz poddany próbie ognia z Galeria delli
Uffizi we Florencji
Na stronach tytułowych poszczególnych rozdziałów wykorzystano grafiki z dzieła Cesarego Ripy
Ikonologia znajdującego się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej
176 s.
ISBN 83-240-0525-0 (brosz.), ISBN 83-240-0526-9 (tw. opr.)
Ostatnie przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Tematem książki jest człowiek: zanurzony w historii,
skonfrontowany ze złem XX wieku, wreszcie – szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem.
Papież zastanawia się nad takimi pojęciami jak „naród”, „ojczyzna”, „Europa”, zwracając uwagę
m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny – tradycja jagiellońska, opór przeciwko nawracaniu siłą, orędzie św. Faustyny o miłosierdziu Bożym. Jednocześnie
ukazuje perspektywę, z której na historię poszczególnych narodów i cywilizacji można patrzeć
jako na historię zbawienia. Książkę zamyka interesująca rozmowa poświęcona zamachowi na Ojca
Świętego w maju 1981 roku, w której Papież przedstawia pogłębioną interpretację tego wydarzenia,
ujawniając m.in., o co pytał go w więzieniu Ali Agca. Rozdział ten jest dopełnieniem – tak ważnej
w całej książce – refleksji nad „tajemnicą nieprawości”.
1498. | jan paweł ii • Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Giorgione Młodzieniec ze strzałą ze zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu
Na 4 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Giorgione Mojżesz poddany próbie ognia z Galeria delli
Uffizi we Florencji
Czytają Jerzy Trela i Tadeusz Zięba
Reżyseria Romana Jastrzębiec-Bobrowska
Muzyka Ewa Kornecka
Ostatnia książka Jana Pawła II w wersji audio na płycie CD, przygotowana we współpracy z Radiem
Kraków specjalnie na rocznicę urodzin Ojca Świętego.
1499. | jan paweł ii • Pielgrzymki do ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999, 2002.
Przemówienia, homilie
Red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na frontyspisie Wojciech Łaski / East News
Wyd. 3, uzupełnione, 1256 s., tw. opr., obwoluta, indeks
ISBN 83-240-0567-6
Patrz poz. 738, 906.
1500. | jan paweł ii • Szukałem was…
Proj. okł. i opr. graf. Daniel Malak
Wybór i układ Janusz Poniewierski
Fot. na 1 s. okł. Reuters / Forum
80 s.
416
2005
ISBN 83-240-0564-1
Wybór cytatów z homilii, listów apostolskich, encyklik i innych pism Ojca Świętego Jana Pawła II.
Książka podzielona jest na cykle tematyczne, jak Ewangelia, Wolność, Polska, Europa, Kościół. Jak
napisał redaktor tomu, Janusz Poniewierski: uświadamia on nam, „że mieliśmy – wciąż mamy! –
do czynienia z prorokiem”.
1501. | james joyce • Dublińczycy
(Dubliners)
Tłum. Zbigniew Batko
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
200 s.
ISBN 83-240-0515-3
Znakomity zbiór piętnastu opowiadań, z których kilka to prawdziwe perły, a jedno – Zmarli –
uznawane jest za arcydzieło gatunku. W krótkich tekstach Joyce odmalowuje wielobarwny portret
Dublina i jego mieszkańców z początku dwudziestego wieku. Dublińczycy stanowią doskonałe
wprowadzenie do twórczości Joyce’a – to literatura nie stawiająca oporu w lekturze, wycyzelowana warsztatowo, napisana pięknym, klasycznym stylem. Jej walory dodatkowo podkreśla nowy
przekład autorstwa Zbigniewa Batki.
1502. | james joyce • Portret artysty w wieku młodzieńczym
(A Portrait of the Artist as a Young Man)
Tłum. Jerzy Jarniewicz
Posłowie Jerzy Jarniewicz
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. ze zbiorów Biblioteki Kongresu USA
ISBN 83-240-0620-6
264 s.
Historia emocjonalnego, intelektualnego i artystycznego dojrzewania młodego pisarza w Irlandii
na początku dwudziestego wieku z wyraźnymi akcentami autobiograficznymi. Śledząc burzliwy
proces wyzwalania się bohatera od więzów z rodziną, religią i narodem oraz kształtowaniem się
jego wrażliwości artystycznej, obserwujemy narodziny pisarskiego geniuszu. Powieść w nowym
przekładzie autorstwa Jerzego Jarniewicza.
1503. | ryszard kapuciski • Podróże z Herodotem
Proj. okł. i opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 2, 262 s.
ISBN 83-240-0573-0
Książka nominowana do Nagrody Literackiej Nike 2005 wydana w nowej, miękkiej oprawie.
Patrz poz. 1383.
1504. | jan andrzej kłoczowski op • Rekolekcje o nadziei
Proj. okł. Daniel Malak
Fot. autora na 1 s. okł. Danuta Węgiel
72 s.
ISBN 83-240-0522-6
Rekolekcje prowadzone przez znanego krakowskiego dominikanina i filozofa, ojca Jana Andrzeja
Kłoczowskiego. Autor rozważa fenomen nadziei, zestawiając ujęcia teologiczne, filozoficzne i psychologiczne z analizą tekstów biblijnych. Inspiracją są dla niego m.in. dzieła Jana Pawła II, ks. Józefa Tischnera, Gabriela Marcela i Antoniego Kępińskiego. Te rekolekcje są próbą odpowiedzi na
pytanie, jak zachować nadzieję w świecie, który zdaje się stale kwestionować jej źródła.
417
2005
1505. | leon knabit osb • O odwadze
Współpraca Wojciech Bonowicz
Opr. graf. i fot. autora na 1 s. okł. Daniel Malak
76 s.
ISBN 83-240-0540-4
O naszych czasach mówi się, że grzechy sprzedają się w nich lepiej niż cnoty. Niezrażony podobnymi
opiniami ojciec Leon Knabit stara się mówić o dobru, które krok po kroku zmienia świat, i nadziei,
która może rozproszyć wszelkie lęki. Refleksje zawarte w książce przenika jedno zasadnicze pytanie:
czy odwaga – zarówno ta potrzebna na co dzień, jak i ta prowadząca do czynów heroicznych – jest
czymś wyjątkowym, czy też każdy z nas może ją w sobie odnaleźć?
1506. | leon knabit osb • Spotkania z Wujkiem Karolem
Wstęp abp Stanisław Dziwisz
Opr. graf. i proj. okł. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Foto Felici
Wyd. 4, uzupełnione, 164 s., 16 stron fotografii kolorowych
ISBN 83-240-0611-7
W wydaniu tym dodano trzy nowe rozdziały poświęcone ostatnim wizytom ojca Leona w Rzymie,
jego pielgrzymce do grobu Ojca Świętego oraz wieloletniej korespondencji z Janem Pawłem II.
Patrz poz. 912, 1168, 1275.
1507. | marek kochan • Pojedynek na słowa. Techniki erystyczne w publicznych sporach
Opr. graf. i proj. okł. Przemysław Dębowski
Ilustracje Joanna Rusinek
264 s.
ISBN 83-240-0565-X
Seria: Znak dla Szkoły
Dlaczego ludzie wygrywają spory? Co zrobić, kiedy w publicznej rozmowie znajdziemy się
w sytuacji bez wyjścia? Na czym polega gra tocząca się w telewizyjnych debatach? Erystyka,
czyli sztuka słownego wygrywania sporów, może być niebezpieczną bronią. Jak wielką rolę
odgrywa w naszym życiu, doskonale wiedzą menedżerowie, politycy, dziennikarze, pracownicy
marketingu. Jednak jej znajomość potrzebna jest każdemu, by nie dać się zwieść otaczającej nas
zewsząd słownej manipulacji. Książka Kochana to podręcznik samoobrony. Wykorzystując zapisy
medialnych debat i rozmów, autor omawia najczęściej stosowane techniki erystyczne oraz uczy,
jak się przed nimi bronić.
1508. | leszek kołakowski • O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria II
Opr. graf. i projekt okł. Daniel Malak
Fot. autora na 1 s. okł. Piotr Wójcik Agencja / Gazeta
116 s.
ISBN 83-240-0527-7
Kolejny cykl wykładów telewizyjnych prof. Kołakowskiego emitowanych przez Program 2 TVP.
W drugiej serii pytania zadają nam tacy mistrzowie, jak: św.Tomasz z Akwinu, Wilhelm Ockham,
Mikołaj z Kuzy, Kartezjusz, Leibniz, Pascal, Hume. A są to pytania m.in. o dobro, o to, czy zasady
moralne mają charakter arbitralny, czy można wierzyć w Boga i twierdzić zarazem, że nic o Nim
nie wiadomo.
Seria I patrz poz. 1386.
418
2005
1509. | yusef komuniakaa • Pochwała miejsc ciemnych
Wybór, wstęp i tłum. Katarzyna Jakubiak
Proj. okł. Olgierd Chmielowski
Fot. na 1 s. okł. Światosław Lenartowicz
Fot. autora na 4 s. okł. Tom Wallace
128 s.
ISBN 83-240-0582-X
Seria: Poezja
Pierwszy w języku polskim wybór wierszy czarnoskórego poety – jazzmana. Jego utwory silnie
oddziałują na wyobraźnię, niepokoją szybkimi sekwencjami obrazów i zmianami tempa. Rytmiczna
i wizyjna poezja Komunyaki wiele zawdzięcza jazzowi, który nie tylko powraca jako temat wierszy,
lecz zdaje się ich tworzywem. Surrealistyczne, pełne emocjonalnego ognia wiersze o muzyce, tańcu
i zmysłowej miłości, ale także o wojnie w Wietnamie i „miejscach ciemnych”.
1510. | ks. jan kracik • Powszechny, apostolski, w historię wpisany. Z wędrówek po kościelnej przeszłości
Wybór i układ tekstów Maria Poniewierska
Proj. okł. Monika Klimowska
352 s.
ISBN 83-240-0528-5
Nowa książka historyka Kościoła, profesora PAT-u i publicysty współpracującego z „Tygodnikiem
Powszechnym”. Ks. Kracik omawia w niej historyczne przemiany Kościoła, pokazując życie religijne różnych epok w różnych aspektach. W kręgu zainteresowań autora leży zarówno ewolucja
doktryny oraz relacje Kościoła z państwem, jak i obraz codziennej pobożności, rozumienia prawd
wiary i sporów między wiernymi a duszpasterzami.
1511. | agnieszka kuciak • Dalekie kraje. Antologia poetów nieistniejących
Proj. okł. i opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Tomasz Zaucha
Fot. autorki na 4 s. okł. Karolina Sikorska Agencja / Gazeta
112 s., rysunki
ISBN 83-240-0569-2
Seria: Poezja
W swej drugiej książce poetyckiej Agnieszka Kuciak użycza głosu „poetom nieistniejącym”. Ich
wielobarwny a precyzyjnie zharmonizowany chór stanowi o urzekającym bogactwie i różnorodności tych wierszy. Mimo tego nie sposób zapomnieć, kto jest jedynym i prawdziwym autorem
tomiku.
1512. | józef majewski • Teologia na rozdrożach
Opr. graf. Piotr Suchodolski
256 s.
ISBN 83-240-0509-9
Przewodnik po problemach, sporach i kontrowersjach, przed jakimi w ostatnich latach stanęła
katolicka teologia. Autor jest świeckim teologiem, wieloletnim redaktorem „Więzi” i współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”. W swej książce pisze m.in. o stosunku Kościoła do innych
religii i innych wyznań chrześcijańskich, o nowych wątkach w teologii maryjnej i feministycznej,
o konsekwencjach reformy liturgii oraz o ścierających się wizjach Kościoła przyszłości. To książka
o tym, w jaki sposób dzisiejszy Kościół wyznaje swoją wiarę.
419
2005
1513. | tomasz małkowski • Poszukiwacze zaginionej wazy
Opr. graf. proj. okł. Przemysław Dębowski
272 s.
ISBN 83-240-0548-X
Pełna magii i fantastycznych przygód historia dla dzieci. Kuba Morawski, uczeń pierwszej klasy
gimnazjum, ma przed sobą niezwykłe zadanie. Razem ze swoim jamnikiem Racuchem, dwuletnią
siostrą Basią i gadającą lampą Melanią ma uratować świat przed panowaniem złego Viperusa. Ich
przygody zaczynają się na Wawelu, gdzie nagle ożywają arrasy, potem trafiają do Paryża i Rzymu,
które na zawsze mogą zniknąć z mapy Europy. Kuba i jego drużyna latają wieżą Eiffla przerobioną
na rakietę, podróżują w czasie, nieustannie wymykają się z pułapek zastawianych przez nikczemnego
Viperusa i jego plugawą kompanię. To przepyszna zabawa, a jednocześnie świetna lekcja historii
i geografii, która sama wchodzi do głowy.
1514. | zbigniew mentzel • Wszystkie języki świata
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Archiwum The Library of Congres
Fot. autora na 4 s. okł. Marek Szczepański
178 s.
ISBN 83-240-0560-9 (brosz.), ISBN 83-240-0559-5 (tw. opr.)
Intrygująca, wielowarstwowa powieść, której akcja toczy się w Warszawie, dziesięć lat po
upadku komunizmu. Jeden dzień z życia bohatera stanowi punkt wyjścia do opowieści
o skomplikowanych relacjach rodzinnych, o dorastaniu w Polsce lat 50. i 60. i o zawiłych
losach polskiej inteligencji. W powieści Mentzla spomiędzy obrazów współczesności wyłania
się historia, a spod śmiechu i groteski przebija refleksja nad tajemnicą ludzkiego losu i istotą
języka. Tak oto pisał o niej Leszek Kołakowski: „Należy czytelnika ostrzec: choć w Krakowie
wydana, opowieść Mentzla jest wybitnie warszawska. Jeśli czytelnik z Krakowa lub innego
miasta poza stolicą przeczyta mimo tej przestrogi Wszystkie języki świata, będzie zbudowany
duchowo, choć niekoniecznie wesoły”.
1515. | czesław miłosz • Przekłady poetyckie
Zebrała i opracowała Magda Heydel
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
728 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0606-0
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
Wszystkie (oprócz zawartych w Wypisach z ksiąg użytecznych) przekłady poetyckie Noblisty. Wśród
tłumaczonych autorów znajdują się między innymi Szekspir, Blake, Baudelaire, Whitman, Jeffers,
Auden, Eliot, Yeats, Lorca, Kawafis, poeci murzyńscy i chińscy, mistrzowie Zen i mistyk Kabir –
słowem, szeroka panorama najważniejszych dokonań poezji światowej.
1516. | edward ncka rozmawiał janek sowa • Człowiek – umysł – maszyna. Rozmowy o twórczości
i inteligencji
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Na 1 s. okł. wykorzystano grafikę Johna F. Simona pt. Head End
Fot. na 1 i 4 s. okł. Daniel Malak
256 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0594-3
„Każdy z nas od czasu do czasu zastanawia się nad sobą i nad swoimi relacjami z ludźmi, jednak
psycholog, siłą rzeczy, zastanawia się inaczej” – mówi profesor Edward Nęcka. Błyskotliwe pytania
Janka Sowy w połączeniu z wiedzą i osobistym doświadczeniem profesora sprawiają, że lektura tej
420
2005
książki staje się prawdziwie intelektualną przygodą. Psychologia została ukazana jako nauka interdyscyplinarna, korzystająca z osiągnięć zarówno filozofii, jak i biologii, co czyni książkę przydatną
nie tylko psychologom. Czy naukowcom potrzebne jest pojęcie duszy? Czy można zrobić komputer
z drewna? Czy małżeństwo jest wyborem racjonalnym? Czy profesor Nęcka jest robotem? – odpowiedzi zaskoczą niejednego czytelnika.
1517. | jan nowak-jezioraski • Kurier z Warszawy
Opr. graf. proj. okł. Robert Guzik
Fot. autora na 1 s. okł. Stanisław Markowski
Wyd. 5, 528 s., tw. opr., fotografie
ISBN 83-240-0535-8
Patrz poz. 349, 457, 762, 1005.
1518. | jan nowak-jezioraski • Wojna w eterze
Opr. graf. Robert Guzik
Wyd. 3, 712 s., tw. opr., 48 fotografii z archiwum autora
ISBN 83-240-0617-6
Patrz poz. 396, 1006.
1519. | tadeusz nyczek • Lektury obowiązkowe
Proj. okł. Przemysław Dębowski
Rys. na 1 s. okł. Marek Raczkowski
208 s.
ISBN 83–240–054 -8
Co jest wciąż świeże i aktualne, a co już pachnie naftaliną? Na to pytanie błyskotliwie i dowcipnie
odpowiada autor przekornego przewodnika po kanonie literatury od Kochanowskiego do Masłowskiej. Książka dla tych, którzy mają dość „najbardziej gorących debiutów tego roku” i „absolutnych
nowości” zalewających rynek. Niezbędnik dla każdego, kto wybiera się do księgarni i kto lubi czytać
nie tylko książki, ale i o książkach.
1520. | michał ogórek • Najlepszy Ogórek, czyli kalendarz na każdy rok
Rysunki Jacek Gawłowski
Układ Damian Strączek
Opr. graf. i proj. okł. Jakub Jezierski
Fot. autora na 4 s. okł. Wojciech Surdziel / Agencja Gazeta
272 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0601-X
Najśmieszniejsze teksty Michała Ogórka i rysunki Jacka Gawłowskiego zostały skojarzone z ważnymi świętami i rocznicami. Powstał nietypowy kalendarz „na każdy rok, kto wie – może na całe
życie”, jak twierdzi autor. Na przykład z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Narkomanii (26 VI)
Ogórek obnaża uzależnienie Polaków od prochów. Słowacki domagał się stanowczo: „Dajcie mi
proch zamknięty w narodowej urnie!”; potem wieszcz przeceniał możliwości tych środków, notując:
„z prochów lud wskrzeszę”.
1521. | Pamięć przyszłości. Stefanowi Wilkanowiczowi na początek dziewiątej dekady
Red. Janusz Poniewierski
Opr. graf. i fot. autora na frontyspisie Daniel Malak
404 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0612-5
421
2005
Księga pamiątkowa na osiemdziesiąte urodziny Stefana Wilkanowicza, wieloletniego redaktora
naczelnego miesięcznika „Znak” i prezesa Klubu Inteligencji Katolickiej w Krakowie. Część
pierwsza składa się z tekstów wspomnieniowych o jubilacie autorstwa jego współpracowników
i przyjaciół. Pozostałe dwie natomiast zawierają teksty poruszające problematykę zawsze obecną
w pisarstwie i działalności społecznej Wilkanowicza, jak miejsce Kościoła we współczesnym
świecie, rola świeckich w życiu Kościoła, dialog judaistyczno – chrześcijański czy tożsamość
kultury europejskiej.
1522. | linda papadopoulos • Lustereczko powiedz przecie. Rewolucja w myśleniu o własnym wyglądzie
(Mirror, Mirror. Dr Linda’s Body Image Revolution)
Tłum. Małgorzata Cierpisz
Opr. graf. Monika Klimowska
260 s., tabele
ISBN 83-240-0538-2
Autorka, doświadczona brytyjska psychoterapeutka, przekonuje kobiety, by rozprawić się z błędnymi,
ale głęboko w nas zakorzenionymi przekonaniami dotyczącymi własnego wyglądu. Pokazuje, jak
potrafią one wpłynąć na nasze samopoczucie, związki, stosunek do jedzenia, a nawet na przyjemność
z robienia zakupów. Doktor Linda nie nawołuje jednak do rewolucji w myśleniu o wyglądzie, ale
zachęca, by kwestię urody przesunąć o kilka stopni w dół w naszej hierarchii wartości. Swoje tezy
ilustruje zabawnymi scenkami rodzajowymi, a po każdym rozdziale proponuje zestaw ćwiczeń do
przemyślenia i zastosowania na co dzień.
1523. | jacek podsiadło • Kra
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Michał Koprowski
Fot. autora na 4 s. okł. Elżbieta Lempp
40 s.
ISBN 83-240-0577-3
Seria: Poezja
Tom wierszy Jacka Podsiadły to kamień milowy na jego drodze poetyckiej. Najważniejsze tematy, jak
cierpienie, śmierć i przemijanie pojawiają się tu w formie językowej, budzącej autentyczny zachwyt
a jednocześnie zanurzonej w mowie codziennej. Z recenzji Piotra Śliwińskiego: „Kra ma przenieść
poetę na drugi brzeg, na stronę dojrzałości, która zapewne jest doświadczeniem nieszczególnie
pożądanym, lecz nieuniknionym, takim, któremu należy stawić czoła. Gotów jest podporządkować
się wyrokom upływającego czasu, choć nie oznacza to ani odcięcia się od przeszłości, ani uległości
w obliczu siły kiełznającej szaleństwa młodości. W efekcie u Podsiadły mieszają się dwa żywioły –
elegijny z łobuzersko-ironicznym.”
1524. | janusz poniewierski • Pontyfikat 1978–2005
Wstęp ks. Józef Tischner
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Reuters
Fot. na 4 s. okł. Arturo Mari, L’Osservatore Romano
504 s., tw. opr., 56 stron fotografii kolorowych i czarno-białych
ISBN 83-240-0561-7
Nowe, pełne wydanie monografii pontyfikatu Jana Pawła II. Książka zawiera testament Ojca
Świętego opublikowany w Watykanie 7 kwietnia 2005 roku
Patrz poz. 939, 1304.
422
2005
1525. | pseudo-dionizy areopagita • Pisma teologiczne
Przedmowa ks. Tomasz Stępień
Tłum. Maria Dzielska
Proj. okł. Joanna Rusinek
396 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0511-0
Po raz pierwszy wydane w jednym tomie i poprawione przekłady najważniejszych pism teologicznych wybitnego filozofa i Ojca Kościoła.
Patrz poz. 769, 943.
1526. | marek raczkowski • Przygody Stanisława z Łodzi
Opr. graf. i proj. okł. Jakub Jezierski
Opieka artyst. Agnieszka Brzeżańska
92 s.
ISBN 83-240-0607-9
Najsłynniejsze przygody znanego, rdzennie polskiego bohatera, który zdaniem wielu powinien
kandydować na prezydenta. W swym nowym albumie rysownik umieścił najlepsze z publikowanych
w „Przekroju” opowiastek. Ułożone w tematyczne cykle ukazują skomplikowaną duchową biografię
fascynującej postaci.
1527. | joseph ratzinger • Bóg i świat. Z kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia Peter Seewald
(Gott und die Welt. Glauben und Leben in unserer Zeit. Ein Gespräch mit Peter Seewald)
Tłumaczenie Grzegorz Sowinski
Opr. graf. i proj. okł. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Corbis / Free
Wyd. 2, 428 s.
ISBN 83-240-0592-7
Patrz poz. 1098.
1528. | joseph ratzinger • Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj
(Ein neues Lied für der Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Opr. graf. Robert Guzik
Na 1 s. okł. wykorzystano fragm. Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka
Wyd. 2, 280 s.
ISBN 83-240-0572-2
Patrz poz. 944.
1529. | joseph ratzinger • Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci.
Z kardynałem Josephem Ratzingerem, Benedyktem XVI rozmawia Peter Seewald
(Salz der Erde)
Tłum. Grzegorz Sowinski
Opr. graf. i proj. okł. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Sipa Press / East News
Wyd. 2, 248 s.
ISBN 83-240-0585-4
Patrz poz. 771.
423
2005
1530. | michał rusinek, aneta załaziska • Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić
Proj. okł. i ilustracje Joanna Rusinek
Opr. graf. Michał Pawłowski
232 s.
ISBN 83-240-0570-6
Seria: Znak dla Szkoły
Retoryka to sztuka mówienia. Jest więc czymś, co każdy z nas powinien znać i umiejętnie wykorzystywać. Autorzy radzą, w jaki sposób skutecznie posługiwać się językiem i obronić się przed
retorycznymi chwytami naszych (roz)mówców, unikając suchych, teoretycznych opisów. Dowcipnym, obrazowym stylem pokazują na praktycznych przykładach, jak świadomie mówić i słuchać
wypowiedzi, które zewsząd nas otaczają, namawiają, kuszą, zwodzą… Ta książka nie wyjaśnia, jak
zbudowany jest zegarek, lecz podpowiada, jak najlepiej pytać o godzinę i jak najzręczniej na to
pytanie udzielać odpowiedzi.
1531. | anna saczuk, bartek chaciski, jacek skolimowski • Warszawa. W poszukiwaniu centrum.
Miejski przewodnik
Posłowie Jean-Yves Potel
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Proj. okł., grafiki i mapa – twożywo
Fot. Nicolas Grospierre
324 s.
ISBN 83-240-0590-0
Pełen fascynujących opowieści i praktycznych informacji przewodnik po mieście, które ciągle
zaskakuje swoją zmiennością. Novika, Paweł Dunin-Wąsowicz, Krystyna Janda, Vienio, Konstanty Gebert, Endo, Muniek Staszczyk, Tomasz Piątek, członkowie grupy Twożywo i wiele innych
znanych postaci oprowadza nas po niezwykłych miejscach stolicy lub ukazuje te pozornie znane
w nowym świetle. Najlepsze kluby, ciekawe sklepy, tajemnicze zaułki, a nawet idealne kryjówki na
całusy – oto intrygujący obraz Warszawy, miasta doświadczonego przez historię i niekochanego,
a jednocześnie tętniącego życiem.
1532. | eric-emmanuel schmitt • Dziecko Noego
(L’enfant de Noé)
Tłum. Barbara Grzegorzewska
Proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Światosław Lenartowicz, Tomasz Zaucha (Studio ST)
132 s.
ISBN 83-240-0546-3 (brosz.), ISBN 83-240-0552-8 (tw. opr.)
W okupowanej Belgii katolicki ksiądz ukrywa żydowskiego chłopca o imieniu Joseph. Udaje się
przeżyć wojnę, by po latach opowiedzieć swoją historię, z której wynika, że ojciec Pons ocalił coś
znacznie więcej niż tylko jego życie. Eric-Emmanuel Schmitt zaskakuje, wzrusza i skłania do refleksji.
Ta oparta na autentycznych wydarzeniach opowieść o różnorodności, tolerancji i poszukiwaniu
tożsamości łączy humor z powagą i udowadnia, że o dobru można mówić w sposób prosty, piękny,
a zarazem pozbawiony sentymentalizmu.
1533. | eric-emmanuel schmitt • Małe zbrodnie małżeńskie
(Petits crimes conjugaux)
Tłum. Barbara Grzegorzewska
Opr. graf. i proj. okł. Dominika Zaleska
100 s.
ISBN 83-240-0580-3 (brosz.), ISBN 83-240-0579-X (tw. opr.)
424
2005
„Kiedy widzicie kobietę i mężczyznę w urzędzie stanu cywilnego, zastanówcie się, które z nich stanie
się mordercą”. Małe zbrodnie małżeńskie to przewrotna, zabawna i pełna zaskakujących zwrotów
akcji opowieść o związku dwojga kochających się niegdyś ludzi. Co zostało między nimi po 15 latach
małżeństwa? Schmittowi udała się nie lada sztuka: napisał dramat, który czyta się jak najbardziej
wciągającą powieść.
1534. | eric-emmanuel schmitt • Opowieści o niewidzialnym
Tłum. Barbara Grzegorzewska
Ilustracje i proj. okł. Joanna Rusinek
244 s. , tw. opr.
ISBN 83-240-0605-2
Zbiorowe, pięknie ilustrowane wydanie trzech bestsellerowych powieści Erica-Emmanuela Schmitta –
Oskar i pani Róża, Pan Ibrahim i kwiaty Koranu oraz Dziecko Noego. Te opowieści mówią o nadziei,
miłości, śmierci, tolerancji, pokonywaniu własnych lęków i poszukiwaniu tożsamości. W sposób
zabawny i wzruszający opisują relacje między dziećmi a dorosłymi, dzięki którym każda ze stron
zyskuje coś bardzo ważnego.
1535. | francesca simon • Koszmarny Karolek i dożarte żarty
(Horrid Henry’s Joke Book)
Tłum. Maria Jaszczurowska
Ilustracje Tony Ross
80 s.
ISBN 83-240-0550-1
Co podać kanibalowi na śniadanie? Podaj mu rękę. Oto księga żartów Koszmarnego Karolka.
Jego mama ich nie cierpi, młodszy brat Damianek nie powinien ich czytać, a Mądra Misia
zatyka sobie uszy.
1536. | francesca simon • Koszmarny Karolek i megabombowa machina czasowa
(Horrid Henry and the Mega – Mean Time Machine)
Tłum. Maria Makuch
Proj. okł. i ilustracje Tony Ross
104 s.
ISBN 83-240-0615-X
Koszmarny Karolek ma głowę pełną koszmarnych pomysłów, które pomagają mu zrealizować
koleżanki i koledzy z klasy: Wredna Wandzia, Bezwzględny Lolo, Chciwy Henio i Muskularny
Miecio. Wszystko psuje młodszy brat Karolka – Doskonały Damianek. Cztery historyjki, z których
można się dowiedzieć jak skrócić nudny, niedzielny spacer? Jak wysłać brata w podróż w czasie?
Jak polubić ślimaki?
1537. | francesca simon • Koszmarny Karolek. Zabójczy zbiorek
(A Handful of Horrid Henry)
Tłum. Maria Makuch
Proj. okł. i ilustracje Tony Ross
288 s. + płyta CD
ISBN 83-240-0521-8
Trzy zabójczo śmieszne historie o Koszmarnym Karolku, czyli: Koszmarny Karolek, Koszmarny
Karolek i Tajny Klub oraz Koszmarny Karolek i Zębowa Wróżka. Po zażyciu gwarantowany potrójny
atak śmiechu.
425
2005
1538. | władysław stróewski • Istnienie i sens
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Giorgione Trzej filozofowie z Kunsthistorisches Museum
w Wiedniu
Fot. autora na 4 s. okł. Danuta Węgiel
Wyd. 2, poprawione, 514 s., tw. opr., 1 ilus. kol. – A. Rublow, Trójca Święta, Galeria Trietiakowska
w Moskwie
ISBN 83-240-0583-8
Patrz poz. 523.
1539. | Spis sekretów kulinarnych Stefana Swieżawskiego
Wstęp i rysunki Stefan Swieżawski
Redakcja i głosy współczesne Piotr Bikont
Proj. okł., opr. graf i fotogr. na 1 s. okł. Daniel Malak
176 s., tw. opr., fotografie czarno-białe, rysunki
ISBN 83-240-0545-5
Prawdziwa uczta dla podniebienia i wyobraźni. Gromadzony przez kilka pokoleń zbiór przepisów,
które spisywali przodkowie profesora Stefana Swieżawskiego, to skarbnica kulinarnych tajemnic. Znaleźć w nim można przepisy na szynkę z ryby i wódkę pędzoną z wołowiny. Przepisom
towarzyszą zdjęcia ziemiańskiego świata z archiwum profesora i niepublikowane rysunki, które
wykonał jako dziecko. Książkę otwierają wspomnienia przywołujące czasy, gdy przyszły wybitny
filozof, dla zaspokojenia łakomstwa gotów był nawet wyłowić kiełbaskę pływającą w tatrzańskim
stawie…
1540. | piotr sztompka • Socjologia zmian społecznych
(The Sociology of Social Change)
Tłum. Jacek Konieczny
Proj. okł. Adam Michajłów
324 s., wykresy, tabele, indeks
ISBN 83-240-0598-6
Żyjemy w świecie, którego jedynym stałym elementem jest… zmiana. Zakres, głębokość i tempo
zmian, jakie dokonują się wokół nas i w których uczestniczymy na co dzień, przekraczają wszystko,
czego społeczeństwa ludzkie doświadczały w przeszłości. Odnalezienie swego miejsca w chaosie
zmian, pokonanie dezorientacji i niepokojów wymaga ciągłej intelektualnej refleksji. Autor przedstawia własną „teorię stawania się społeczeństwa”, zbieżną z ujęciami socjologii najnowszej, w myśl
której zmiana społeczna jest efektem – zamierzonym i niezamierzonym – aktywności ludzi, ich
codziennych decyzji i wyborów. Książka Piotra Sztompki należy do kanonu lektur socjologicznych
na najznamienitszych europejskich uczelniach.
1541. | piotr sztompka, marek kucia • Socjologia. Lektury
Proj. okł. Robert Guzik
Proj. graf. Wydawnictwo Plus
740 s.
ISBN 83-240-0597-8
Pierwszy w Polsce tak obszerny wybór tekstów zarówno wielkich klasyków socjologii (Alexis de
Tocqueville, Gustav Le Bon, Max Weber), jak i socjologów współczesnych (Anthony Giddens,
Ralf Dahrendorff). Ponad połowa spośród siedemdziesięciu dwóch tekstów zamieszczonych
w tomie ukazała się po raz pierwszy w języku polskim. Lektura obowiązkowa nie tylko dla studentów socjologii i nauk humanistycznych, ale dla wszystkich zainteresowanych problematyką
społeczną.
426
2005
1542. | grzegorz szymanowski • Ludzie i epoki. Poradnik dla nauczyciela. Klasa I liceum
Proj. okł. Daniel Malak
Wyd. 2, zmienione, 80 s., miękka opr., rysunki, tabele
ISBN 83-240-0542-0
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Druga edycja Przewodnika dla nauczyciela historii została dostosowana do nowej edycji podręcznika
z cyklu Ludzie i epoki, przeznaczonego dla klasy I szkół ponadgimnazjalnych. Znalazł się w nim
zarys metod i technik dydaktycznych z przykładami ich stosowania oraz materiały przydatne
w ocenianiu i konstruowaniu planu oceniania. Na publikację składają się przygotowane do każdej
lekcji sugestie metodyczne, dodatkowe teksty źródłowe, przykładowe scenariusze zajęć oraz bogata
bibliografia.
Patrz poz. 1215.
1543. | grzegorz szymanowski, marek wilczyski • Ludzie i epoki. Klasa I liceum
Opr. graf. Studio Kozak
Proj. okł. Lesław Sławiński
Opr. map Carta Blanca / Katarzyna Bischoff, Urszula Wojciechowska, Adam Zakrzewski
Opr. planszy dołączonej do podr. Jolanta Jaworska-Jamruszkiewicz
Wyd. 2, zmienione, 392 s.
ISBN 83-240-0534-X
Seria: Znak dla Szkoły – Z Pegazem
Podręcznik do historii został udoskonalony i uzupełniony dodatkowymi informacjami dotyczącymi
starożytności, natomiast rozdziały poświęcone średniowieczu napisano od nowa. Dodano ponadto
nowe mapy, zakładki zawierające schemat interpretacji tekstów źródłowych oraz ikonografii i rozkładaną planszę, stanowiącą syntezę całego materiału klasy pierwszej.
Patrz poz. 1189.
1544. | andrzej niadowski • Nowa matura z historii i wiedzy o społeczeństwie.
Praktyczne przygotowanie do egzaminu
Proj. okł. Daniel Malak
Opr. map Carta Blanca / Michał Kaczanowski, Tomasz Płatek, Łukasz Żegota
184 s., mapy, rysunki, tabele
ISBN 83-240-0578-1
Seria: Znak dla Szkoły
Zbiór testów z rozwiązaniami pomocny uczniom w powtarzaniu i porządkowaniu wiadomości,
a nauczycielom – w prowadzeniu lekcji powtórkowych. Część dotycząca historii została podzielona
na kolejne epoki, a testy z wiedzy o społeczeństwie ułożono tematycznie. Na końcu każdej części
zamieszczono przykładowe arkusze egzaminacyjne z odpowiedziami.
1545. | anna widerkówna • Biblia a człowiek współczesny
Opr. graf. i proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Na 1 s. okł. fragment zwoju z tekstem Septuaginty
336 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0532-3
Efekt kilkuletniej współpracy profesor Świderkówny, znawczyni Biblii i antyku żydowsko-greckiego
z miesięcznikiem „Znak”. W atrakcyjnej formie miniesejów autorka wprowadza czytelników w te
wątki Biblii, które z dzisiejszej perspektywy wydają się szczególnie frapujące, jak kwestia mityczności i prawdy historycznej w Biblii, zagadnienie cierpienia i strachu przed Bogiem, sytuując je
w świecie współczesnym.
427
2005
1546. | ks. józef tischner • Etyka solidarności oraz Homo sovieticus
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 1 s. okł. Tomasz Tomaszewski
Wyd. 2, 296 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0588-9
Patrz poz. 216, 430, 1032.
1547. | ks. józef tischner • Idąc przez puste Błonia
Wybór, opr. i posłowie Wojciech Bonowicz
Opr. graf. i proj. okł. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Wojciech Karliński
352 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0614-1
Ks. Tischner nigdy nie napisał książki o Janie Pawle II, ale w ciągu wielu lat ich współpracy i przyjaźni powstało wiele tekstów, w których wybitny krakowski filozof komentował papieskie nauczanie.
Były to zarówno artykuły poświęcone poszczególnym encyklikom, jak i krótkie komentarze do
konkretnych wydarzeń: od wyboru kardynała Wojtyły na papieża po pielgrzymkę do Polski w 1999
roku, podczas której przyjaciele spotkali się po raz ostatni. W zbiorze znalazło się wiele tekstów
dotąd nie publikowanych. Całość potraktować można jako przewodnik po najważniejszych wątkach
papieskiej myśli, a zarazem zapis tego, jak przeżywaliśmy pontyfikat Jana Pawła II.
1548. | ks. józef tischner • Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem
Wybór Wojciech Bonowicz
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Na 1 s. okł. wykorzystano fragment tryptyku Michała Lancza z Kitzingen Apostołowie z Księgą
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie
Wyd. 2, 184 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0024-0
Patrz poz. 1033.
1549. | ks. józef tischner • Myślenie według wartości
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 5, 500 s.
ISBN 83-240-0555-2
Patrz poz. 231, 464, 1034, 1221.
1550. | ks. józef tischner • Świat ludzkiej nadziei
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 4, 300 s.
ISBN 83-240-0626-5
Patrz poz. 163, 431, 1037.
1551. | ks. józef tischner • Wokół Biblii. Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Ewelina Puczek
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Wojciech Druszcz
Fot. na 4 s. okł. Janusz Kokot – Archiwum TVP SA
196 s.
ISBN 83-240-0553-6
428
2005
Tom nie drukowanych dotąd rozmów z ks. Tischnerem – zapis audycji emitowanych w latach 90.
przez Telewizję Katowice. Jest to przystępny komentarz do wybranych ksiąg Starego Testamentu,
skoncentrowany na problematyce wolności, władzy i stosunku do zła. Refleksja nad istotą grzechu
i naturą Bożej Miłości, nad władzą religijną i świecką, wreszcie nad sensem cierpienia i dojrzewaniem do lepszego zrozumienia Bożego Objawienia.
1552. | wojciech tochman • Córeńka
Proj. okł. Jakub de Barbaro
160 s.
ISBN 83-240-0610-9
Wyspa Bali, 12 października 2002, jedenasta wieczorem. Huk eksplozji. Raj turystów – dla muzułmańskich fundamentalistów miejsce grzechu – zostaje ukarany. Wśród zaginionych jest dziennikarka
z Polski. Jej tropem wyrusza znakomity reportażysta Wojciech Tochman. Pisząc o czasie terroryzmu, autor odsłania najintymniejsze lęki współczesnego człowieka, przekracza ramy dokumentu,
fakty łączą się tu nierozerwalnie ze światem wyobraźni i kreacji. Córeńka to opowieść mityczna,
zmysłowa i ostra.
1553. | george weigel • Świadek nadziei. Biografia Papieża Jana Pawła II
(Witness to Hope. The Biography of Pope John Paul II)
Tłum. Dominika Chylińska, Jacek Illg, Jadwiga Piątkowska, Michał Romanek, Rafał Śmietana,
Maria Tarnowska
Proj. okł. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Grzegorz Gałązka
Wyd. 3, 1192 s., tw. opr., obwoluta, 32 s. fotografii kolorowych i 16 s. fot. czarno-białych
ISBN 83-240-0562-5
Wersja uzupełniona uwzględnia wydarzenia pontyfikatu do października 2001 roku oraz zawiera
aneks od wydawcy Kalendarium 2001–2005.
Patrz poz. 1044, 1228.
1554. | Zadie Smith przedstawia: Poparzone dzieci Ameryki
(Zadie Smith Introduces: Burned Children of America)
Wprowadzenie Zadie Smith
Tłum. Jolanta Kozak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. www.rudebwoyproductions.com
288 s.
ISBN 83-240-0517-X
Seria: Proza
Głosy buntu amerykańskich pisarzy młodego pokolenia (m.in. Jeffrey Eugenides, Jonathan Safran Foer, David Foster Wallace, Jonathan Lethem). Kilkanaście opowiadań, dobranych według
precyzyjnego klucza przez Zadie Smith, odziera ze złudzeń wyobrażenia o Ameryce jako krainie
dobrobytu i szczęścia. Odsłaniają one oblicze zatomizowanego społeczeństwa żyjącego w lęku przed
samotnością, chorobami i śmiercią. Poruszają realizmem obrazu i wstrząsają refleksją o przyszłości
cywilizacji. Mocna dawka prawdy o współczesnym świecie.
2006
poz. 1555–1677
2006
1555. | elbieta adamiak • Kobiety w Biblii. Stary Testament
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Na 1 s. okł. wykorzystano motyw 2, Miriam, z Misereor-Hungertuch Biblische Frauengestalten-Wegweiser zum Reich Gottes autorstwa Lucy D’Souza
320 s. , tw. opr.
ISBN 83-240-0623-0
Zbiór artykułów publikowanych w rubryce pod tym samym tytułem w „Tygodniku Powszechnym”.
Ceniona teolożka feministyczna tropi w Starym Testamencie ślady kobiet, zarówno tych powszechnie
znanych, jak Ewa, Sara, Judyta czy żona Lota, jak i tych zapomnianych lub wręcz bezimiennych.
Dowiadujemy się o ich bohaterskich czynach i dramatach, o ich trudnym położeniu społecznym,
ale i o tym, że pełniły w Izraelu funkcje przywódcze. Autorka, przybliżając ich postaci czytelnikom,
odnajduje w biblijnym rozumieniu kobiecości wartości bliskie również kobietom współczesnym.
1556. | pedro almodóvar • Volver
(Volver)
Tłum. Marzena Chrobak
Okł. i fotografie El Deseo by arrangement with Gutek Film
228 s., 16 stron fotografii kolorowych
ISBN 83-240-0738-5
Nagrodzony na festiwalu w Cannes scenariusz wybitnego hiszpańskiego reżysera. Tytuł po hiszpańsku oznacza „powrót”, bowiem Almodóvar powraca w tej opowieści do świata kobiecego, do
swych dwóch wielkich muz – Carmen Maury i Penélope Cruz, które w filmie zagrały matkę
i córkę oraz do swej rodzinnej miejscowości La Manchy. „Volver ma najlepsze cechy barokowego,
hiszpańskiego stylu – realistycznego i fantastycznego zarazem, który pozwala jak gdyby nigdy nic
przekraczać granice tragedii i komedii, życia i śmierci, dosłowności i cudu.” – pisał Tadeusz Sobolewski. Oprócz scenariusza w książce znalazły się również fotosy z filmu oraz wypowiedzi samego
Almodóvara zdradzające sekrety warsztatu reżysera.
1557. | timothy garton ash • Teczka
(The File. A Personal istory)
Tłum. Michał Rusinek
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Wyd. 2, 212 s.
ISBN 83-240-0633-8
Patrz poz. 704.
1558. | margaret atwood • Opowieść podręcznej
(The handmaid’s tale)
Tłum. Zofia Uhrynowska-Hanasz
Proj. okł. Joanna Szachowska
Fot. na 1 s. okł. Joanna Pawłowska
316 s.
ISBN 83-240-0666-4
Ponura, futurystyczna wizja totalitarnego państwa, w którym ortodoksyjna religia jest jedynym
prawem. Prawem stanowionym przez mężczyzn i służącym mężczyznom, które sprowadziło kobiety
do roli niemych reproduktorek, czyli tytułowych podręcznych. W patriarchalnym społeczeństwie
Gileadu pełnią one jedynie funkcję naczyń dla męskiego nasienia. Kanadyjska pisarka w swej antyutopii wyśniła iście Orwellowskie piekło kobiet, umiejętnie przeplatając drapieżną satyrę polityczną
z wyrafinowanym studium psychologicznym.
431
2006
1559. | j.m. barrie • Piotruś Pan i Wendy
(Peter And Wendy)
230 s., tw. opr.
Tłum. Michał Rusinek
Ilustracje Joanna Rusinek
ISBN 83-240-0716-4
Nowe tłumaczenie klasycznego dzieła literatury dziecięcej. Pełna fantastycznych przygód historia
trójki dzieci, zaprzyjaźnionych z Piotrusiem Panem, niezwykłym chłopcem, który potrafi latać, lecz
nie chce nigdy dorosnąć. Wraz z nim przenoszą się do baśniowej krainy Nibylandii, gdzie zostają
porwani przez piratów z Kapitanem Hakiem na czele. Nieśmiertelna, wielokrotnie przenoszona na
ekran opowieść, przeznaczona nie tylko dla dzieci, ale i dla dorosłych, w których drzemie tęsknota
za młodością.
1560. | benedykt xvi • Deus caritas est. Encyklika
Opr. graf. Daniel Malak
80 s.
ISBN 83-240-0667-2
Pierwsza encyklika papieża Benedykta XVI poświęcona jest miłości. Papież podkreśla, że miłość
należy do najważniejszych pojęć tworzących obraz Boga i określających istotę chrześcijaństwa.
Wskazuje też na trzy główne zagrożenia dla miłości we współczesnym świecie: niedostrzeganie
faktu, że tylko dzięki niej możliwa jest prawdziwa więź między człowiekiem i światem a Bogiem,
kwestionowanie sensu miłości małżeńskiej, a także rozumienie miłości jako spontanicznego uczucia,
a nie zobowiązania na całe życie.
1561. | krystyna bochenek, dariusz kortko • Dobry zawód. Z lekarzami rozmawiają Krystyna
Bochenek i Dariusz Kortko
Opr. graf. Maria Gromek
Na 1 s. okł. wykorzystano fragment obrazu Hieronima Boscha Leczenie głupoty ze zbiorów Muzeum
Prado w Madrycie
Fot. autorów na 4 s. okł. Daniel Malak
324 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0684-2
Dwójka dziennikarzy przez kilka lat prowadziła rozmowy ze sławami polskiej medycyny: najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach, niekwestionowanymi autorytetami dla uczniów
i pacjentów. Wśród rozmówców znaleźli się Andrzej Szczeklik, Zbigniew Religa, Kornel Gibiński,
Jerzy Hołowiecki i inni. Każdy z nich to wyjątkowa osobowość, ale łączy ich prawdziwe powołanie.
Obcując na co dzień z tajemnicą, jaką jest granica między życiem a śmiercią, zwierzają się autorom
z wyrzeczeń i dylematów moralnych, które niesie ich praca, odpowiadają na pytania o to, czym jest
strach i cierpienie. Wspólnie przywracają wiarę w sens i piękno zawodu lekarza.
1562. | christianna brand • Niania Matylda
(Nurse Matilda)
Tłum. Rafał Śmietana
Ilustracje Edward Ardizzone
Opr. graf. Piotr Poniedziałek
128 s.
ISBN 83-240-0571-4
Żadna niania nie wytrzymuje z liczną gromadką dzieci państwa Brown. Są potwornie niegrzeczne
i nieustannie psocą. Zdesperowani rodzice zatrudniają Matyldę – najbrzydszą nianię na świecie.
Włosy ma upięte z tyłu głowy w kok sterczący jak uchwyt imbryka. Twarz ma okrągłą i pomarszczoną,
432
2006
oczy przypominają dwa małe czarne guziki od butów, a nos – dwa ziemniaki. Ale najbardziej rzuca się w oczy jej ogromny przedni ząb, wystający nad dolną wargą. Jakie metody wychowawcze
zastosuje ta dziwna osoba i czy uda jej się poskromić hałaśliwą szajkę urwisów?
1563. | christianna brand • Niania Matylda w mieście
(Nurse Matilda Goes to Town)
Tłum. Rafał Śmietana
Ilustracje Edward Ardizzone
Opr. graf. Piotr Poniedziałek
128 s.
ISBN 83-240-0563-3
Niania Matylda znów ma bardzo trudne zadanie. Państwo Brown udali się na wakacje, oddając
dzieci pod opiekę ciotki. Lecz nawet tak przerażająca osoba, jak Adelajda Stitch nie dała sobie rady
z rozbrykaną gromadką. Cała nadzieja w tym, że niania Matylda i tym razem poskromi potwornie
rozwydrzoną hałastrę. Jej wielki ząb i straszna czarna laska na pewno będą w tym pomocne.
1564. | christianna brand • Niania Matylda idzie do szpitala
(Nurse Matilda Goes to Hospital)
Tłum. Rafał Śmietana
Ilustracje Edward Ardizzone
Opr. graf. Piotr Poniedziałek
128 s.
ISBN 83-240-0640-0
Niania Matylda zastosowała środki ostateczne: koszmarnie nieznośne dzieci, z którymi nikt na
świecie nie może sobie dać rady, zostały zapakowane do karetek i odwiezione do szpitala. Tam
dostały się pod opiekę żądnych operacji chirurgów i surowych pielęgniarek. Czy tym razem Niania
Matylda poradzi sobie z okropnymi wychowankami, którzy pobyt w szpitalu zaczęli od strasznych
psikusów? Na podstawie trzech książeczek o Niani Matyldzie powstał uroczy film dla dzieci z Emmą
Thompson w roli tytułowej.
1565. | josif brodski • Mniej niż ktoś. Eseje
(Less than one)
Tłum. Krystyna Tarnowska, Andrzej Konarek, Andrzej Mietkowski, Ewa Krasińska, Adam Pomorski,
Stanisław Barańczak, Agnieszka Pokojska, Renata Gorczyńska, Anna Husarska
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Fot. autora na skrzydełku Anna Beata Bohdziewicz
376 s.
ISBN 83-240-0635-4
Wybór esejów, które zaskarbiły autorowi sławę jednego z najwybitniejszych twórców gatunku. Znakomite literacko, pełne żaru i erudycji szkice dotyczą w większości literatury – dzieła i życia takich
mistrzów pióra, jak Anna Achmatowa, Marina Cwietajewa, Osip Mandelsztam, Konstandinos
Kawafis, Fiodor Dostojewski, Andriej Płatonow i W.H. Auden. W esejach autobiograficznych, które
otwierają i zamykają tom, rosyjski noblista z czułością wspomina rodziców, rodzinny Petersburg
i odtwarza realia życia w Związku Radzieckim.
1566. | josif brodski • Tym tylko byłem. Wybór wierszy
Wybór i posłowie Jerzy Illg
Opr. graf. Dmitrij Szewionkow-Kismiełow
Fot. autora na skrzydełku Paweł Zechenter
256 s.
433
2006
ISBN 83-240-0641-9
Tom wydany z okazji dziesiątej rocznicy śmierci poety. Zgromadzone w nim wiersze układają
się w opowieść o skomplikowanych losach Josifa Brodskiego – od jego leningradzkiej młodości,
pierwszych przyjaźni i inicjacji literackich, poprzez doświadczenie więzień, szpitali psychiatrycznych i zesłania, po wygnanie z ojczyzny, liczne podróże i prawie ćwierć wieku przeżyte na
emigracji. Poezja ta zachwyca wirtuozerią formalną, rozległością nieoczekiwanych skojarzeń,
zakresem podejmowanych tematów, ale też zaskakuje sarkastycznym dowcipem, zgoła „nierosyjskim” dystansem i ironią. Książkę zamyka zbiór wierszy, którymi pożegnali Brodskiego poeci
i pisarze polscy.
1567. | josif brodski • Wiersze bożonarodzeniowe
(Nativity Poems)
Tłum. Stanisław Barańczak, Katarzyna Krzyżewska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Jakub Rudnicki
Fot. autora na 4 s. okł. Walerij Płotnikow
80 s.
ISBN 83-240-0766-0
ISBN 978-83-240-0766-0
Josif Brodski, począwszy od roku 1962, zwykł niemal każde Boże Narodzenie witać wierszem.
W zależności od okoliczności i miejsca pobytu (więzienie, zesłanie, Jałta, Wenecja, Ameryka)
powstawały utwory bardzo odmienne, choć zawsze nawiązujące do czasu Narodzenia Pańskiego.
Książka gromadzi dwadzieścia jeden takich wierszy, niektóre publikowane są po raz pierwszy.
Tom wieńczy rozmowa z Noblistą, w której opowiada o genezie takiego świętowania narodzin
Chrystusa.
1568. | marcin brykczyski • Różowy prosiaczek
Opr. graf. Marta Ignerska
Ilustracje Joanna Olech, Marta Ignerska
40 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0690-7
Historia pewnego Prosiaczka, który nie akceptuje siebie takim, jakim jest, i bardzo chciałby spróbować być kimś innym. Wyrusza więc na spacer i prosi o radę napotkane zwierzęta.
W rozwikłaniu tego trudnego problemu będą mu pomagać Żaba, Bocian, Kruk, Baranek
i Kameleon. Mądra i ciepła bajka dla dzieci ukazująca wartość przyjaźni i pomagająca każdemu odkryć w sobie piękno. Książkę zdobią niekonwencjonalne ilustracje Marty Ignerskiej
i Joanny Olech.
1569. | anna burzyska, michał paweł markowski • Teorie literatury XX wieku. Podręcznik
Opr. graf. Michał Pawłowski
Fot. autorów na 4 s. okł. Daniel Malak
596 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0737-7
Dwójka krakowskich specjalistów od teorii literatury omawia w jednym tomie najważniejsze
szkoły teoretycznoliterackie zeszłego stulecia, od psychoanalizy do postkolonializmu. Każdemu
z nurtów poświęcony został osobny rozdział, uzupełniony przydatnymi dodatkami takimi, jak
wyjaśnienie kluczowych pojęć, chronologia i obszerna bibliografia. Książka, mimo podręcznikowego charakteru, napisana jest bardzo obrazowym i przystępnym językiem, zaś bogactwo treści
i kompetentna analiza idą w parze z jasnością i przejrzystością wykładu. Znakomite kompendium
wiedzy nie tylko dla wszystkich studentów kierunków humanistycznych.
434
2006
1570. | candace bushnell • Szminka w wielkim mieście
(Lipstick Jungle)
Tłum. Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Opr. graf. Katarzyna Borkowska
Fot. na 1 s. okł. Falko Updarp / Zefa / Corbis
Fot. autorki na 4 s. okł. Colin McPherson / Corbis
488 s.
ISBN 83-240-0715-6
Trzy przyjaciółki: Nico, Wendy i Victory mają władzę, pieniądze, rodziny i kochanków.
Projektantka mody, producentka filmowa i redaktor naczelna poczytnego pisma osiągnęły
wszystko to, czego pragną kobiety w świecie rządzonym przez mężczyzn – zajęły ich stanowiska. Eleganckie salony Manhattanu, pokazy mody, wielkie pieniądze, gorące romanse, życie
na najwyższych obrotach. W takiej scenerii umieszcza swoje bohaterki Candace Bushnell,
autorka bestsellerowego Seksu w wielkim mieście. Przewrotna powieść pełna błyskotliwego
humoru i seksapilu.
1571. | francesco cataluccio • Niedojrzałość. Choroba naszych czasów
(Immaturità. La malattia del nostro tempo)
Tłum. Stanisław Kasprzysiak
Opr. graf. Joanna Rusinek
292 s.
ISBN 83-240-0696-6
Błyskotliwy esej włoskiego autora i wydawcy, wielkiego znawcy i wielbiciela literatury polskiej. Ilustrując wywód licznymi przykładami z literatury, sztuki i filmu – od Kafki, Miłosza, Gombrowicza, Nabokova i Salingera po Balthusa, pokemony i Felliniego – Cataluccio
pokazuje, jak bardzo wiek dwudziesty wypromował niedojrzałość. W kulturze Zachodu,
która staje się coraz częściej kulturą rozrywki, dzieciństwo nienaturalnie się wydłuża, a etap
dorosłości zostaje wyeliminowany z cyklu życia człowieka. Analizując syndrom Piotrusia
Pana, autor przestrzega przed postępującą infantylizacją kultury. A czyni to doskonałym
piórem, z erudycją i pasją.
1572. | juan eduardo cirlot • Słownik symboli
Tłum. Ireneusz Kania
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Wyd. 2, 512 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0652-4
Patrz poz. 969.
1573. | j.m. coetzee • Elizabeth Costello
(Elizabeth Costello)
Tłum. Zbigniew Batko
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
268 s.
ISBN 83-240-0636-2 (brosz.), ISBN 83-240-0656-7 (tw. opr.)
Seria: Dzieła J.M. Coetzee’ego
Elizabeth Costello, powszechnie ceniona pisarka, podczas sympozjów, dyskusji i pogadanek miarowym głosem odczytuje swe kontrowersyjne wykłady na temat zła, praw zwierząt, Holokaustu,
nie bacząc na opinie publiki. Starsza, nieco kostyczna pani o nienagannym wyglądzie okazuje
się jednak maską, zza której raz po raz wygląda twarz samego autora. Granica między poglądami
435
2006
Coetzee’ego a przemyśleniami jego fikcyjnej bohaterki niebezpiecznie zaczyna się zacierać. Kim
właściwie jest Elizabeth Costello? Porte parole słynnego pisarza czy też niezależnym tworem jego
wyobraźni, aktorką wygłaszającą tekst wykładu Coetzee’ego, a może prowokacją?… Niezwykła
autokreacja Noblisty, powieść-esej, wykraczająca poza konwencje literackie.
1574. | j.m. coetzee • Hańba
(Disgrace)
Tłum. Michał Kłobukowski
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na 4 s. okł. Jerry Bauer
Wyd. 2, 268 s.
ISBN 83-240-0686-9 (brosz.), ISBN 83-240-0685-0 (tw. opr.)
Seria: Dzieła J.M. Coetzee’ego
Patrz poz. 1052.
1575. | j.m. coetzee • Powolny człowiek
(Slow Man)
Tłum. Magdalena Konikowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. okł. Douglas Kirkland / Orbis
Fot. autora na 4 s. okł. Sipa / East News
260 s.
ISBN 83-240-0746-6, 978-83-240-0746-2 (brosz.), ISBN 83-240-0720-2, 978-83-240-0720-2 (tw. opr.)
Seria: Dzieła J.M. Coetzee’ego
Paul Rayment, emerytowany fotograf, traci nogę w ulicznym wypadku. Wydarzenie to dramatycznie zmienia dotychczasowe życie starszego człowieka. Zdeklarowany samotnik, odwieczny dziwak,
staje się uzależniony od pomocy opiekunki, niezwykle witalnej Marijany, która wnosi w jego życie
dawno zapomniane uczucia, ciepło i kobiecość. Wszystko komplikuje się, gdy o prawo do bycia
u boku mężczyzny zaczyna walczyć inna kobieta – znana z wcześniejszej powieści Coetzee’ego
ironiczna i tajemnicza Elizabeth Costello. Kolejna powieść laureata literackiej Nagrody Nobla to
„osobista opowieść o nieuniknionej bezdomności pisarza, któremu nie udaje się zadomowić nawet
w wykreowanym przez siebie świecie” – pisał Jerzy Jarniewicz.
1576. | krystyna czerni • Nowosielski
Opr. graf. Kuba Sowiński
224 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0758-X
ISBN 978-83-240-0785-5
Album jednego z najbardziej cenionych polskich artystów XX wieku. Zgromadzono w nim 260 reprodukcji zarówno dzieł świeckich, jak i sakralnych, w tym ponad 70 nigdy nie publikowanych,
między innymi nieznane dotąd polichromie z cerkwi w Lourdes. Książkę otwiera szkic o życiu
i twórczości Nowosielskiego pióra Krystyny Czerni, znakomitej badaczki dzieł malarza. Ilustrowane kalendarium pozwala prześledzić jego drogę twórczą, a spis realizacji sakralnych umożliwia
czytelnikom wędrówkę śladami artysty wychowanego na styku dwóch kultur: Wschodu i Zachodu,
łączącego w swojej twórczości odwagę awangardy z powagą tradycji bizantyjskiej.
1577. | Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo
Red. Krzysztof Michalski
Opr. graf. Monika Klimowska
212 s.
436
2006
ISBN 83-240-0593-5
Książka jest owocem pierwszego z cyklu spotkań Jana Pawła II z intelektualistami należącymi do wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, które odbyło się w Castel Gandolfo w 1983 roku. Zawiera teksty
wybitnych uczonych z różnych dziedzin – filozofów, fizyków, prawników – próbujące stworzyć dla tych
nauk wspólną przestrzeń myślenia o człowieku. W tomie znaleźć można teksty takich myślicieli, jak
Hans-Georg Gadamer, Emanuel Lévinas, Charles Taylor, Józef Tischner czy Aleksander Gieysztor.
1578. | Człowiek wobec wartości
Red. naukowa ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziak
Słowo wstępne abp Stanisław Dziwisz
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Adam Bujak
Fot. na wkładce Daniel Malak
232 s., 6 stron fotografii kolorowych
ISBN 83-240-0657-5
Zapis konferencji naukowej Człowiek wobec wartości, która miała miejsce podczas piątych obchodów Dni Tischnerowskich w maju 2005 roku w Krakowie. Wzięli w niej udział m.in. Jacek Filek,
ks. Jarosław Jagiełło, Jan Andrzej Kłoczowski OP, Antoni Szwed, Karol Tarnowski, ks. Władysław
Zuziak, ks. abp Józef Życiński. Oprócz tekstów wszystkich wystąpień książka zawiera zapis panelu
Cierpienie i miłosierdzie w myśli Jana Pawła II i Józefa Tischnera z udziałem Tadeusza Gadacza,
Karola Tarnowskiego, ks. Tomasza Węcławskiego i Anny Karoń-Ostrowskiej.
1579. | norman davies • Boże igrzysko. Historia Polski
(God’s Playground. A History of Poland)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. autora na skrzydełku Daniel Malak
Wyd. 5, poszerzone, 1232 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0654-0
Patrz poz. 339, 385, 628, 890.
1580. | norman davies • Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920
(White Eagle, Red Star. The Polish-Soviet War 1919-1920 and ‘The Miracle on the Vistula’ )
Tłum. Andrzej Pawelec
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Fot. na 1 s. obwoluty Józef Piłsudski pod Grodnem ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie
Fot. na 4 s. okł. Michaił Tuchaczewski przyjmuje defiladę oddziałów Armii Czerwonej ze zbiorów
Rosyjskiego Archiwum Kino-fotodokumentów w Krasnogorsku
Wyd. 2, 360 s., tw. opr., obwoluta, 40 s. fotografii czarno-białych, mapy
ISBN 83-240-0749-0
ISBN 978-83-240-0749-3
Patrz poz. 712.
1581. | norman davies • Powstanie ’44
(Rising ’44. The Battle for Warsaw)
Tłum. Elżbieta Tabakowska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Wyd. 2, 960 s., miękka opr., 72 s. fotografii czarno-białych, mapy
ISBN 83-240-0662-1
Patrz poz. 1352.
437
2006
1582. | dariusz doliski, bogusława błoch • Ukryte sensy zachowania. Rozmowy o wywieraniu wpływu
i reklamie
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
200 s.
ISBN 83-240-0730-X
ISBN 978-83-240-0730-1
Jak to się dzieje, że zapamiętujemy całe reklamy? Dlaczego ludzie stają się ulegli, nawet gdy tego
nie chcą? Jak skutecznie prosić o pożyczkę? Czym się różni pesymizm od depresji? O tajnikach
wpływu społecznego i reklamie opowiada profesor Dariusz Doliński, specjalista od psychologii
społecznej w rozmowie z doktor Bogusławą Błoch.
1583. | antoni dudek, ryszard gryz • Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989)
Opr. graf. Dominika Zaleska
Fot. na 1 s. okł. Janusz Kobyliński
Wyd. 2, 464 s., tw. opr., 24 s. fotografii czarno-białych
ISBN 83-240-0675-3
Patrz poz. 1246.
1584. | anna dymna, wojciech szczawiski • Warto mimo wszystko
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. JudytaPapp.com
Fot. na 4 s. okł. Daniel Malak
264 s.
ISBN 83-240-0674-5
Portret ukazujący dwa intrygujące oblicza Anny Dymnej. Z jednej strony uznanej aktorki, mającej na koncie wiele niezapomnianych ról filmowych i teatralnych. Z drugiej zaś osoby oddającej
się z pasją działalności charytatywnej, pomagającej osobom niepełnosprawnym intelektualnie
w ramach założonej przez siebie fundacji Mimo Wszystko. Z rozmów z Anną Dymną przebija
siła i mądrość kobiety doświadczonej przez los, lecz pewnej własnej wartości i słuszności podjętych decyzji. Aktorka nie unika trudnych tematów: starości, utraty bliskich, ceny popularności,
opowiada też o swym zawodzie, o prawdziwych mistrzach, z którymi się zetknęła, o miłości
i przyjaźni.
1585. | umberto eco • Sztuka i piękno w średniowieczu
(Arte e bellezza nell’estetica medievale)
Tłum. Magdalena Kimula, Mikołaj Olszewski
Opr. graf. Sylwia Kowalczyk
Na 1 s. okł. wykorzystano fragm. ilustracji Maj z Godzinek księcia de Berry braci Limbourg
Wyd. 3, 256 s.
ISBN 83-240-0703-2
ISBN 978-83-240-0703-5
Patrz poz. 487, 716.
1586. | marek edelman, rudi assuntino, wlodek goldkorn • Strażnik. Marek Edelman opowiada
(Il guardiano. Marek Edelman racconta)
Tłum. Ireneusz Kania
Wstęp Jan Józef Szczepański
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. na 1 s. okł. Daniel Malak
438
2006
Wyd. 2, 296 s.
ISBN 83-240-0647-8
Patrz poz. 895.
1587. | Ewangelia dla dzieci
Tłum. ks. Tomasz Węcławski
Ilustracje Katarzyna Knapczyk
Wyd. 2, 80 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0650-8
Patrz poz. 719.
1588. | ian fleming • Casino Royale
(Casino Royale)
Tłum. Rafał Śmietana
Posłowie Wojciech Orliński
220 s.
ISBN 83-240-0748-2
Pierwsza z cyklu powieści o przygodach najsłynniejszego agenta 007 w tajnej służbie Jej Królewskiej Mości. James Bond ma do wypełnienia ważną misję: musi pokonać – ale tylko przy stole do
gry w bakarata – Le Chiffre’a, radzieckiego tajnego agenta i groźnego hazardzistę zarazem. Gra
o ogromne pieniądze szybko przeistoczy się w pojedynek na śmierć i życie, w którym niebagatelną
rolę odegra pewna tajemnicza, piękna kobieta.
1589. | kathleen flynn • Legalna fryzjerka
(Beyond the blond)
Tłum. Małgorzata Hesko-Kołodzińska
Opr. graf. Katarzyna Borkowska
292 s.
ISBN 83-240-0754-7
Opowieść o losach Georgii, młodej dziewczyny, która z fryzjerki w prowincjonalnym mieście
awansuje do roli najlepszej stylistki Nowego Jorku. Zdobywa pracę w najpopularniejszym
salonie, przyjaciół wśród elity Manhattanu i serce pewnego przystojnego Włocha. Dowcipny
i błyskotliwy debiut Kathleen Flynn, pracującej w jednym z najmodniejszych salonów Nowego Jorku.
1590. | jacek gawłowski • Gawłowski
Opr. graf., fot. autora i wybór rysunków Wojciech Freudenreich
Wstęp Stanisław Tym
160 s.
ISBN 83-240-0710-5
ISBN 978-83-240-0710-3
Bogaty zbiór prac znakomitego rysownika i karykaturzysty „Gazety Wyborczej”. Znajdziemy
wśród nich satyryczne i złośliwe komentarze do otaczającej nas rzeczywistości, ale też przejmujące
portrety znanych osób: Zbigniewa Herberta, Josifa Brodskiego, Milana Kundery. Ze wstępu Stanisława Tyma: „Rysunki Jacka Gawłowskiego nie są ilustracją. Są odrębnymi wypowiedziami. To
wielka umiejętność – umieć przedstawić swój pogląd w jakiejś sprawie, czyniąc to – użyję takiego
zwrotu – przy okazji”.
439
2006
1591. | rené girard • Początki kultury
(Les origines de la culture)
Tłum. Michał Romanek
Proj. okł. Anna Pol
276 s.
ISBN 83-240-0753-9
ISBN 978-83-240-0753-0
Zapis rozmów z René Girardem, stanowiący rodzaj duchowej biografii kontrowersyjnego antropologa kultury. Pokazuje, jak Girard formułował zarys teorii mimetycznej, wedle której powstanie
i rozwój kultury warunkują dwa dążenia – pragnienie naśladowania innych oraz poszukiwanie
kozła ofiarnego. Ta książka to synteza poglądów autora Kozła ofiarnego, w której odpowiada także
na krytyczne opinie dotyczące jego twórczości.
1592. | adam grobler • Metodologia nauk
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Tomasz Adamczyk / fotoarts.pl
Fot. na skrzydełku z archiwum autora
344 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0745-8
ISBN 978-83-240-0745-5
Seria: Kompendia Filozoficzne
Znakomity przewodnik po najważniejszych problemach, sporach i typologiach XX-wiecznej metodologii
i filozofii nauki, ale również bardzo osobiste dzieło, pełne komentarzy i oryginalnych propozycji autora.
Fascynujące, dowcipne i wciągające wyzwanie intelektualne dla każdego, kto chciałby wiedzieć więcej
o prawach, modelach i teoriach naukowych, kto chciałby zrozumieć, co to znaczy: myśleć, wyciągać
wnioski, dowodzić i uzasadniać. Książka dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się nauką.
1593. | jan grzegorczyk • Niebo dla akrobaty
Opr. graf. Krystyna Jarosz
Fot. autora na 4 s. okł. Piotr Wołyński
270 s.
ISBN 83-240-0658-3
Z książki Jana Grzegorczyka wyłania się niezwykła galeria wyrazistych postaci – wrażliwych
i gburów, profesorów i kloszardów, awanturników i wyrobników codzienności. Wszystkie łączy
problem choroby: ich samych lub bliskich. Porywająca książka o przebaczeniu, sile charakteru,
wierze, radości życia, przyjaźni i solidarności. Opowieść o tym, jak zmierzyć się z najtrudniejszymi
wyzwaniami i wygrać.
1594. | jacek gutorow • Linia życia
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Kasia Gutorow
76 s.
ISBN 83-240-0723-7
Seria: Poezja
Czwarty tom w dorobku Jacka Gutorowa, opolskiego poety i krytyka literackiego. Starannie
skomponowany zbiór wierszy wyrastających z pełnego niezwykłej koncentracji uczestnictwa
w świecie. Poezję tę budują oniryczne obrazy przesypujące się jak w kalejdoskopie, szare światło
i geometryczne kształty. Przedmioty i miejsca, ulotne wrażenia i głębokie refleksje, przyroda i kultura są w jednaki sposób godne najwyższej uwagi. „Gutorow proponuje istną nawałnicę obrazów,
z którymi czytelnik nie poradzi sobie przez długie, długie wieczory” (Michał Olszewski).
440
2006
1595. | robert d. hare • Psychopaci są wśród nas
(Without Conscience. The Disturbing World of The Psychopats Among Us)
Tłum. Anna Skucińska
Proj. okł. Jakub de Barbaro
276 s.
ISBN 83-240-0743-1
ISBN 978-83-240-0743-1
Doktor Robert D. Hare przedstawia charakterystykę zachowań psychopatycznych jednostek,
opartą na dwudziestopięcioletnich badaniach naukowych. Barwnie opisuje świat oszustów,
kanciarzy, brutali, gwałcicieli i seryjnych morderców, którzy oczarowują, kłamią i bezwzględnie
łamią wszelkie zasady społeczne. Czy powinniśmy uważać ich za ludzi chorych, czy po prostu
złych? Jak ich rozpoznać? I jak się przed nimi bronić? Książka doktora Hare dostarcza wiarygodnych i nieraz zaskakujących informacji wszystkim, którzy pragną zrozumieć to destrukcyjne
zaburzenie psychiczne.
1596. | john haskell • Amerykański czyściec
(American purgatorio)
Tłum. Katarzyna Jakubiak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
292 s.
ISBN 83-240-0683-4 (brosz.), ISBN 83-240-0682-6 (tw. opr.)
Seria: Proza
Historia gorączkowych poszukiwań przez młodego mężczyznę żony, która zniknęła w tajemniczych
okolicznościach. Zdesperowany bohater stopniowo odkrywa, że jego wspomnienia nie układają
się w harmonijną całość, a to, co uważał za własną przeszłość, okazuje się mirażem. Czy jego
żona w ogóle istnieje? A może to świat przestał być realny? Magnetyzująca opowieść o siedmiu
etapach wędrówki człowieka, siedmiu grzechach głównych oraz siedmiu krokach do ostatecznego
wtajemniczenia.
1597. | michał heller • Podróże z filozofią w tle
Wybór, opr. i wstęp Małgorzata Szczerbińska-Polak
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Grzegorz Zygier
Fot. autora na 4 s. okł. Daniel Malak
Na 1 s. okł. wykorzystano fot. zegara słonecznego równikowego ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Na karcie tytułowej wykorzystano fragm. holenderskiej mapy morskiej z XVII w. ze zbiorów
Biblioteki Jagiellońskiej
Na wklejce wykorzystano grafiki niderlandzkie z XVI w. Kolumb i Magellan autorstwa Adriaena
Collaerta ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej
244 s., tw. opr., 16 s. fot. czarno-białych i kolorowych z archiwum autora
ISBN 83-240-0653-2
Co łączy Sycylię i teorię względności, amerykańskie lotniska, Einsteina i Paryż, grecką poezję
i japoński buddyzm, estetyczne wartości matematyki i ewolucję wszechświata? Osoba księdza
profesora Michała Hellera – filozofa przyrody, fizyka, kosmologa i astronoma. Na wydany z okazji
70. urodzin Księdza Profesora tom składa się wybór zapisków z jego dziennika, prowadzonego
podczas licznych naukowych podróży po całym świecie. Ukazuje nowe, nieznane oblicze księdza
Hellera – zapalonego podróżnika, znawcy samolotów, miłośnika literatury i sztuki. Ciekawe
anegdoty i zdjęcia z podróży sąsiadują z krótkimi tekstami popularnonaukowymi.
441
2006
1598. | anthony horowitz • Misja Skeleton Key
(Skeleton Key)
Tłum. Beata Śmietana
Opr. graf. Piotr Poniedziałek
244 s.
ISBN 83-240-0761-X
ISBN 978-83-240-0761-5
Bohater serii książek Horowitza Alex Rider przypomina Jamesa Bonda, tyle że troszkę młodszego.
Przed czternastolatkiem stoją nie mniej straszliwe wyzwania niż przed słynnym agentem 007. Nastoletni superszpieg musi zmierzyć się z bezwzględnym rosyjskim generałem Sarowem, który dąży
do zagłady świata. Czy zdoła go powstrzymać? Na podstawie książek o Aleksie Riderze powstał film
zatytułowany Stormbreaker z Alicją Silverstone i Ewanem McGregorem w rolach głównych.
1599. | paweł huelle • Weiser Dawidek
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. na 1 s. okł. Getty Image / Flash Press Media
272 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0668-0
Seria: Proza
Okrzyknięta przez krytykę arcydziełem, jedna z najwybitniejszych powieści ostatnich lat, zaliczana
do klasyki literatury polskiej. Bohater i zarazem narrator książki wspomina tajemnicze wydarzenia
sprzed wielu lat. Usiłuje rozwikłać zagadkę tytułowego Weisera, obdarzonego niezwykłymi zdolnościami i charyzmą żydowskiego chłopca, który pewnego upalnego lata zniknął w niewyjaśnionych
okolicznościach. Magiczna, pełna uroku powieść o dzieciństwie, pamięci i granicach poznania.
„Czy nie jest po prostu tak, że w postaci Weisera autor złożył, jak w szkatułce, to wszystko, co jest
tęsknotą Polaków: ucieczkę od głupoty, tyranii, terroru zbiorowości i z drugiej strony – mądrość,
sprawność działania, dobroć i swoiste poczucie humoru?” – pisał o niej Jerzy Jarzębski.
1600. | ted hughes • Pogromca snów i inne opowieści o stworzeniu świata
(Dreamfighter and Other Creation Tales)
Tłum. Magda Heydel
Opr. graf. Mark Edwards
324 s.
ISBN 83-240-0760-1
ISBN 978-83-240-0760-8
Książka jednego z najwybitniejszych współczesnych brytyjskich poetów, męża Sylvii Plath,
napisana dla własnych dzieci. Zbiór opowiadań o tym, jak Pan Bóg stwarzał zwierzęta, jak
kształtowała się ich tożsamość i jak poszukiwały swojego miejsca w świecie – a jednocześnie
opowieść o dojrzewaniu człowieka i odkrywaniu prawdy o sobie. Mądra, przewrotna i pięknie
napisana – dla czytelników w każdym wieku, którzy potrafią zastanowić się nad tym, co tylko
na pozór wydaje się oczywiste.
1601. | jan paweł ii • Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom 1: 1979–1995.
Tom 2: 1996–2003
Opr. graf. Marek Pawłowski
Fot. na frontyspisie Bernard Bisson / Corbis Sygma
Wyd. 2, t. I 832 s., t. II 952 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0651-6
Seria: Nauczanie Jana Pawła II
Patrz poz. 652.
442
2006
1602. | jan paweł ii • Projekt życia. Wybór listów
Opr. graf. Joanna Rusinek
280 s. , tw. opr., 10 s. fotografii kolorowych
ISBN 83-240-0757-1
ISBN 978-83-240-0757-8
Seria: Nauczanie Jana Pawła II
Wybór gromadzący jedne z najważniejszych listów Jana Pawła II. Jego tematem przewodnim jest
tytułowy projekt życia, czyli projekt odpowiedzialnego kształtowania życia na każdym jego etapie,
świadomego wyboru spośród różnych perspektyw. Zbiór niezwykle mądrych rad odpowiadających
na najważniejsze z pytań: jak żyć?
1603. | janosch • Świerszczyk muzykant i kret
(Die Fiedelgrille und der Maulwurf)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
40 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0693-1
Kolejna książeczka dla dzieci autorstwa niemieckiego pisarza i rysownika. Tym razem czytelnicy
poznają lekkomyślnego Świerszczyka i solidnego Kreta. Przekonują się też, czy warto robić zapasy
na zimę oraz kto jest prawdziwym przyjacielem.
1604. | janosch • Tygryskowa szkoła
(Kleine Tigerschule)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
40 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0672-9
Kolejna część przygód Misia i Tygryska. Mali bohaterowie uczą się liter alfabetu oraz dodawania,
a do nauki angażują wszystkich swoich przyjaciół. Książka przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
1605. | janosch • Żabi król
(Der Froschkönig)
Tłum. Emilia Bielicka
Ilustracje Janosch
36 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0764-4
ISBN 978-83-240-0764-6
Niezwykle śmieszna wersja znanej wszystkim baśni braci Grimm. Żabia księżniczka za karę zostaje
przemieniona w dziewczynkę i dopiero pocałunek żabiego królewicza przywraca jej poprzednią,
piękną, żabią powłokę.
1606. | jerzy jarniewicz • Larkin. Odsłuchiwanie wierszy
Opr. graf. Marta Blachura
220 s.
ISBN 83-240-0722-9
Nazywany prześmiewczo „najsmutniejszym sercem w supermarkecie” Philip Larkin był twórcą na
wskroś nowoczesnym. Jego znaki firmowe to ujmowanie najzwyklejszego codziennego doświadczenia w klasyczne formy, dystans i brak złudzeń. Jerzy Jarniewicz przedstawia Larkina w kontekście
443
2006
poetyckiej tradycji i na tle współczesnych mu twórców. Książka składa się z dziesięciu szkiców –
wnikliwych, błyskotliwych analiz utworów najbardziej reprezentatywnych dla twórczości Larkina.
Napisane przystępnym, klarownym językiem, są to teksty krytyczne najwyższej próby – podparte
gruntowną wiedzą i ożywione autentyczną fascynacją.
1607. | ismail kadare • Pałac snów
(Pallati i ëndrrave)
Tłum. Dorota Horodyska
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
192 s.
ISBN 83-240-0699-0 (brosz.), ISBN 83-240-0698-2 (tw. opr.)
Seria: Proza
W sercu bałkańskiego Imperium wznosi się złowieszczy Pałac Snów, siedziba tajnej policji. Niezliczone pomieszczenia, połączone labiryntem ciemnych korytarzy, wypełnione są po brzegi archiwami
snów. Analiza marzeń sennych służy policji do inwigilacji obywateli. Armia ponurych urzędników,
perfekcyjnie zorganizowana biurokratyczna machina nieustannie selekcjonuje, interpretuje i klasyfikuje sny, które mogą okazać się niebezpieczne dla państwa. Mroczna alegoria Kadarego, nawiązująca
do utworów Kafki i Orwella, jest uznawana za jedną z najlepszych powieści w dorobku autora.
1608. | ryszard kapuciski • Ten inny
Opr. graf. Maria Gromek
Fot. na 1 s. okł. Joanna Gromek-Illg
80 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0701-6
Zbiór wykładów wygłoszonych przy różnych okazjach przez Ryszarda Kapuścińskiego (m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim z okazji przyznania tytułu doktora honoris causa), w których pisarz analizuje
pojęcie inności z reporterskiego, ale także filozoficznego, antropologicznego i socjologicznego punktu
widzenia. Zastanawia się, kim był Inny w początkach kultury, a kim jest we współczesnym wielokulturowym świecie. Pokazuje ewolucję tego pojęcia w wyniku rozwoju i zderzeń różnych cywilizacji.
Inspiracją dla Kapuścińskiego były jego niezliczone reporterskie podróże, ale także współczesna myśl
filozoficzna, zwłaszcza koncepcje Innego stworzone przez Emmanuela Lévinasa i Józefa Tischnera.
1609. | marzanna bogumiła kielar • Monodia
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. autorki na 4 s. okł. Jarosław Józef Jasiński
56 s.
ISBN 83-240-0643-5
Seria: Poezja
Czwarty tomik poetycki w dorobku laureatki Nagrody im. Kościelskich i Paszportu „Polityki”. Składa
się nań trzydzieści pięć wierszy odsłaniających surowe piękno świata, sondujących duszę człowieka
napiętnowanego śmiercią. Precyzja opisu rzeczywistości towarzyszy przenikliwemu obrazowi przemijania, w który wpisana jest zgoda na to, co nieuniknione i próba oswojenia nieznanego świata.
1610. | krzysztof kielowski • Autobiografia
Opr. Danuta Stok
Opr. graf. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Janusz Guttner / East News
Wyd. 2, poprawione, 224 s.
ISBN 83-240-0648-6
Patrz poz. 744.
444
2006
1611. | piotr kłodkowski • Doskonały smak orientu
Opr. graf. Maria Gromek
Fot. na 1 s. okł. Marek Wachsberger
232 s.
ISBN 83-240-0691-5
Zbiór reportaży o Bliskim i Dalekim Wschodzie, które w latach 2003-2005 ukazywały się na łamach
miesięcznika „Znak”. Zebrane w jednym tomie teksty cenionego orientalisty układają się w mapę
intelektualnej wędrówki, wzajemnie się uzupełniają i oświetlają, nawiązując do najlepszych tradycji
polskiego reportażu. Autor z łatwością potrafi odnaleźć detal czy zjawisko, które stają się symbolem
i kluczem do wnikliwej interpretacji egzotycznej kultury.
1612. | katarzyna kolenda-zaleska, wojciech bonowicz • Benedykt XVI – pielgrzymka do Polski 2006
Opr. graf. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Alessandra Benedetti / Orbis
Fot. na 4 s. okł. Daniel Malak
128 s.
ISBN 83-240-0712-1
Kronika pierwszej pielgrzymki Benedykta XVI do Polski. Autorzy opisali zarówno przygotowania,
jak i jej przebieg dzień po dniu, towarzysząc papieżowi we wszystkich miejscach, które odwiedził.
W książce znajdują się m.in.: reportaże ze spotkań z wiernymi, wszystkie homilie i przemówienia
Benedykta XVI wygłoszone podczas pielgrzymki, rozmowy z ks. Adamem Bonieckim, o. Leonem
Knabitem i ks. Grzegorzem Rysiem. Tom uzupełniają liczne fotografie dokumentujące przebieg
pielgrzymki.
1613. | leszek kołakowski • Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań
Opr. graf. Daniel Malak
472 s.
ISBN 83-240-0625-7
Książka zawiera 27 tekstów z lat 1967–1981, a więc z okresu, kiedy Leszek Kołakowski objęty był
w Polsce zakazem druku. Składa się z czterech części: Kłopoty z kulturą, Kłopoty z chrześcijaństwem,
Kłopoty z socjalizmem i Kłopoty z Polską. Wszystkie zmuszają czytelnika do opowiedzenia się za
jedną z możliwości, z których żadna nie jest zadowalająca. Jest to pierwsze krajowe wydanie tej
książki, która dotychczas miała dwie edycje w londyńskim wydawnictwie Aneks i kilka przedruków
w podziemnych polskich oficynach w latach 80.
1614. | leszek kołakowski • O co nas pytają wielcy filozofowie. Seria III
Opr. graf. Daniel Malak
Fot. autora na 1 s. okł. Krzysztof Wojciechowski / Forum
116 s.
ISBN 83-240-0669-9
Ostatni cykl wykładów telewizyjnych prof. Kołakowskiego emitowanych przez Program 2 TVP.
W III serii pytania zadają nam tacy mistrzowie, jak Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger,
Jaspers i Plotyn. Bohaterowie tego tomu pytają między innymi o to: Wedle jakich wskaźników
moglibyśmy oceniać postęp w dziejach, jeśli zrezygnujemy z odniesienia do dobra i zła moralnego?
Czy można uwierzyć, że ludzie staną się lepsi, jeśli się ich przekona, że życie kończy się niechybną
porażką, że nie ma pocieszenia ani zbawienia? Czy pytanie „co to znaczy być?” ma sens, czy wolno
je zadawać z nadzieją, że jest na nie odpowiedź?
Seria I patrz poz. 1386, seria II patrz poz. 1508.
445
2006
1615. | stephen m. kosslyn, robin s. rosenberg • Psychologia. Mózg. Człowiek. Świat
(Fundamentals of Psychology: The Brain, The Person, The World)
Tłum. Beata Majczyna, Marek Majczyna, Katarzyna Sikora, Anna Tylikowska
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. na 1 s. okł. Laura Tulaite
880 s., tw. opr., + zestaw ćwiczeń i testów na płycie CD
ISBN 83-240-0734-2
ISBN 978-83-240-0734-9
Doskonałe wprowadzenie w podstawy psychologii autorstwa dwójki wybitnych naukowców, niekwestionowanych autorytetów w swej dziedzinie. Jeden z najbardziej popularnych
podręczników do psychologii na świecie, to propozycja skierowana zarówno do nauczycieli
akademickich i studentów, jak i do osób po prostu zainteresowanych tym obszarem wiedzy.
Autorzy traktują psychikę człowieka jako spójną całość, dlatego też rozpatrują jej działanie
jednocześnie z trzech perspektyw: procesów zachodzących w mózgu (czyli czynników biologicznych), z perspektywy osoby (czyli przekonań, pragnień, uczuć) oraz świata lub grupy
(czyli czynników społecznych, kulturowych, środowiskowych). Książce towarzyszy płyta CD
z zestawem ćwiczeń i testów.
1616. | Ku jedności świata
Red. Michał Bardel
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
572 s.
ISBN 83-240-0702-4
Wybór kilkudziesięciu najważniejszych artykułów z miesięcznika „Znak” wydany z okazji 60. rocznicy
powstania pisma. Obok programowych tekstów założycieli pisma – Hanny Malewskiej, Stanisława
Stommy, Jerzego Turowicza czy Stefana Świeżawskiego – w tomie zamieszczono artykuły m.in. Karola
Wojtyły, Józefa Tischnera, Jana Józefa Szczepańskiego, Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego
i Ryszarda Kapuścińskiego. Uporządkowane chronologicznie układają się w niezwykłą opowieść
o losach polskiej inteligencji, kultury i Kościoła drugiej połowy XX wieku.
1617. | jarosław kupczak op • Dar i komunia. Teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II
Opr. graf. Dominika Zaleska
344 s.
ISBN 83-240-0681-8
Jedna z niewielu polskich prac naukowych poświęconych istotnemu, a zarazem kontrowersyjnemu
elementowi nauczania Jana Pawła II, czyli kwestii ciała i ludzkiej seksualności. Autor analizuje w niej mniej znane i rzadziej omawiane teksty, tzw. katechezy środowe, głoszone w latach
1979–1984, poświęcone właśnie teologii ciała. Bezcenna pomoc dla wszystkich studiujących myśl
Jana Pawła II.
1618. | marek lasota • Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki
Współpraca Marek Zając
Posłowie Ryszard Terlecki
Opr. graf. Dominika Zaleska
Fot. na 1 s. okł. Getty Image / Flash Press Media
Fot. autora na 4 s. okł. Wojciech Matusik / Agencja Gazeta
353 s., tw. opr., 24 s. fotografii czarno-białych
ISBN 83-240-0659-1
Książkowe opracowanie materiałów, które tajne służby PRL zgromadziły podczas trwającej kilkadziesiąt lat inwigilacji przyszłego papieża. Marek Lasota analizuje mechanizmy działania bezpieki,
446
2006
wzrastający strach władz partii przed charyzmatycznym kapłanem, próby ograniczania wzrostu
jego autorytetu czy prowokacje mające na celu skłócenie go z prymasem Stefanem Wyszyńskim.
Przedstawia sposoby werbowania agentów zarówno wśród ludzi Kościoła, jak i świeckich oraz metody wykorzystania informacji pozyskanych od donosicieli. Jednocześnie autor ukazuje kompletną
bezsilność bezpieki wobec wyzwania, jakie stanowił dla niej krakowski ksiądz. Książkę uzupełniają
reprodukcje archiwalnych zdjęć oraz skany najciekawszych dokumentów.
1619. | bernard lecomte • Pasterz
(Jean-Paul II)
Tłum. Michał Romanek, Helena Sobieraj, Dorota Zańko
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. na 1 s. okł. Sipa / East News
Fot. na skrzydełku z archiwum autora
768 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0637-0
Biografia Jana Pawła II, autorstwa francuskiego dziennikarza porównywalna z monumentalnym
dziełem George’a Weigla Świadek nadziei. Rezultat trwającej niemal cztery lata żmudnej pracy
badawczej i analizy źródeł, przede wszystkim w Krakowie i Rzymie. Niezwykle rzetelna od strony
faktograficznej, zadziwia śmiałością analiz i wniosków. Lecomte więcej miejsca niż inni biografowie
papieża poświęcił okresowi do 1978 roku, zwracając uwagę, że Jan Paweł II kontynuował w swoim
pasterskim dziele to, co zapoczątkował jako biskup Karol Wojtyła.
1620. | giulio leoni • Klątwa mozaiki
(I delitti del mosaico)
Tłum. Anita Słomak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
344 s.
ISBN 83-240-0673-7
W jednym z florenckich klasztorów znaleziono zwłoki wybitnego twórcy mozaik. Wkrótce ginie
kolejny człowiek, którego śmierć w tajemniczy sposób łączy się z symbolem pentagramu widniejącym na niedokończonej mozaice. Morderca i okoliczności zbrodni sieją w mieście grozę. Tropem
zagadkowych wydarzeń podąża Dante Alighieri. Kolejne etapy śledztwa ujawniają fakty kompromitujące wybitnych notabli Florencji XIV wieku. Wyśmienity kryminał, opowieść o zbrodni, której
tajemnica przeplata się z biografią autora Boskiej komedii.
1621. | giulio leoni • Klątwa światła
(I delitti della luce)
Tłum. Anita Słomak
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
336 s.
ISBN 83-240-0736-9
Florencja, rok 1300. Miastem wstrząsa seria tajemniczych morderstw. Wszystkie poszlaki wskazują na zorganizowany spisek zmierzający do przywrócenia władzy jedynemu potomkowi cesarza
Fryderyka II. By zebrać fundusze, konspiratorzy urządzają sensacyjne i ściągające tłumy pokazy
osobliwej relikwii pięknej męczennicy. W tle pokazów giną ludzie. Dante Alighieri ponownie
wciela się w rolę detektywa, a szukając rozwiązania zagadki, znajduje równocześnie inspiracje do
kolejnej księgi Boskiej komedii. Autor prowadzi czytelnika po ciemnych zakątkach renesansowego
miasta, wtajemnicza w kręgi szemranego towarzystwa oraz zdradza mało znane, a pikantne fakty
z prywatnego życia Dantego.
447
2006
1622. | james lock, daniel le grange • Twoje dziecko i zaburzenia odżywiania. Jak mu pomóc?
(Help Your Teenager Beat an Eating Disorder)
Tłum. Anna Gralak
Opr. graf. Jakub de Barbaro
Fot. na 1 s. okł. Levi Szekeres
320 s.
ISBN 83-240-0687-7
Dwaj amerykańscy psychologowie, eksperci w dziedzinie leczenia zaburzeń odżywiania, pomagają
stworzyć wspólną, rodzinną strategię walki z chorobą. Przekonująco dowodzą, że zaangażowanie
rodziców, którzy szybko podejmują działanie, są dobrze poinformowani i uczestniczą w terapii,
znacząco zwiększa szanse dziecka na całkowite wyleczenie z anoreksji czy bulimii.
1623. | mikołaj łoziski • Reisefieber
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Na 1 s. okł. wykorzystano pracę Cezarego Bodzianowskiego Skądinąd
Fot. na 1 s. okł. Monika Chojnicka
Fot. autora na 4 s. okł. Julia Staniszewska
164 s.
ISBN 83-240-0661-3 (brosz.), ISBN 83-240-0660-5 (tw. opr.)
Seria: Proza
Dojrzały debiut 25-letniego autora. Główny bohater, Daniel, przybywa do Paryża na wieść o śmierci
matki. Rozpoczyna poszukiwania bliskich jej ludzi – kochanka, psychoterapeutki i lekarza, który zapisał jej ostatnie słowa. Odkrywając prawdę o matce, Daniel stopniowo poznaje prawdę o samym sobie.
Utrzymana w klimacie filmów Bergmana opowieść o poszukiwaniu prawdy, o niemożności porozumienia
się i lęku przed bliskością ze znakomicie nakreślonymi portretami psychologicznymi. Książka w 2007
roku zdobyła Nagrodę Fundacji im. Kościelskich i była nominowana do Nagrody Literackiej Nike.
1624. | wojciech majewski • Marek Grechuta. Portret artysty
Komentarze Marek Grechuta
Obrazy na wkładkach Marek Grechuta
Opr. graf. Daniel Malak
Fot. na 1 s. okł. Marek Karewicz / East News
Płyta CD pt. Unikaty
240 s., tw. opr., fotografie czarno-białe, 16 s. ilustracji kolorowych
ISBN 83-240-0755-5
Pierwsza książka o jednym z najważniejszych polskich muzyków XX wieku. Wojciech Majewski,
znakomity muzyk jazzowy, pokazuje biografię artysty, opisując przede wszystkim fenomen jego
twórczości. O swojej współpracy z twórcą Korowodu opowiadają m.in. Jan Kanty Pawluśkiewicz,
Krystyna Janda i Grzegorz Turnau. Całość uzupełniają fotografie z domowego archiwum artysty,
po raz pierwszy publikowane obrazy Marka Grechuty oraz płyta koncertowa z zapisem występów
na festiwalach w Krakowie i Opolu.
1625. | robert makłowicz • Podróże kulinarne Roberta Makłowicza. Smak Węgier
Opr. graf. Przemysław Dębowski
Fot. autora na 1 i 4 s. okł. Gozdawa Projekt – Przemysław Osuchowski
152 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0767-9
ISBN 978-83-240-0767-7
Robert Makłowicz zaprasza czytelników na Węgry, gdzie pokazuje nie tylko, jak zrobić wyśmienite
leczo, ale zdradza też sekrety powstawania swych telewizyjnych programów. Czy na Węgrzech
448
2006
jarosze mogą znaleźć coś do jedzenia? Dlaczego warto zaopatrzyć się w kawałek baraniny? Gdzie
znaleźć najlepsze wina? Jak jednym bażantem obdzielić wszystkich uczestników uroczystego obiadu? – to tylko kilka pytań, na które odpowiada ta książka. Niezwykłe miejsca, wciągające opowieści,
praktyczne rady i przede wszystkim przepisy składają się na ten dowcipny i pełen radości życia
przewodnik po najsmaczniejszych potrawach i zakątkach Węgier.
1626. | ewa markowska-radziwiłowicz • Paprochy
Opr. graf. Joanna Szachowska
Fot. autorki na 4 s. okł. Daniel Malak
168 s.
ISBN 83-240-0706-7
Powieść pokoleniowa, obraz trudnego dojrzewania młodej kobiety w czasach PRL-u. Bohaterka
przeżywa pierwszą miłość, buntuje się, pragnie podróżować, kształcić się, być niezależną, jednak na
każdym kroku napotyka opór systemu. Debiut powieściowy, który autorka napisała, by utrwalić odarty
z sentymentów obraz epoki z jednej strony, a z drugiej – ocalić wiarę w realizację pragnień i marzeń.
1627. | paul mccartney, philip ardagh, geoff dunbar • Wysoko w chmurach
(High in the Clouds)
Tłum. Katarzyna Janusik
Ilustracje Geoff Dunbar
96 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0678-8
Książka dla dzieci napisana przez słynnego muzyka, członka legendarnej grupy The Beatles. Wiewiórek Wiórek stracił mamę i dom w wyniku działań okrutnej i przebiegłej Grety. Razem z przyjacielem Żabkiem i wiewiórką Wilhelminą wyrusza w pełną przygód misję uwolnienia zwierząt
spod władzy Grety i odnalezienia legendarnej wyspy Animalii, gdzie wszystkie zwierzęta są równe,
wolne i szczęśliwe. Pięknie ilustrowana opowieść o wolności i przyjaźni, niosąca też ważne przesłanie ekologiczne.
1628. | geraldine mccaughrean • Piotruś Pan w czerwieni
(Peter Pan in Scarlet)
Tłum. Michał Rusinek
Ilustracje David Wyatt
240 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0742-3
ISBN 978-83-240-0742-4
Wendy i jej rodzeństwo są dorośli, lecz nie zapomnieli o Piotrusiu Panie, Haku, Indianach i Krokodylu. Postanawiają wrócić na Nibylandię, która w niczym nie przypomina opuszczonej przez
nich przed laty wyspy… Co się z nią stało? Czy Piotruś Pan dalej jest małym chłopcem? I czy Hak
znów stanie na jego drodze?
W 2004 roku, dokładnie sto lat po premierze sztuki J.M. Barriego, londyński szpital Great Ormond
Street, właściciel praw do postaci Piotrusia Pana, ogłosił konkurs na ciąg dalszy przygód wiecznego
chłopca. W szranki stanęło kilkuset pisarzy z całego świata. Laureatką została Geraldine McCaughrean, angielska pisarka, autorka ponad 130 książek i sztuk teatralnych zarówno dla dzieci, jak i dla
dorosłych. Piotruś Pan w czerwieni to oficjalna kontynuacja nieśmiertelnego dzieła Barriego.
1629. | czesław miłosz • Wiersze ostatnie
Wiersze zebrała, przepisała i datowanie ustaliła Agnieszka Kosińska
Opr. graf. Maria Gromek
Fot. na 1 s. okł. Jim Vecchi / Corbis
449
2006
92 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0741-5
ISBN 978-83-240-0741-7
Tom wydany dwa lata po śmierci Czesława Miłosza zawiera utwory poetyckie powstałe w ostatnim
okresie życia noblisty. W pięciu częściach tej książki zbiegają się niczym w soczewce wątki i tematy
od zawsze fascynujące i niepokojące Miłosza-poetę. Powracamy zatem do wspomnień z dzieciństwa
i wileńskiej młodości, znajdujemy portrety krewnych i przyjaciół, rozmowy z dajmonionem i wiersze o tajnikach profesji poety. Znajdziemy tu zarówno przejmujące osobiste wyznania dotyczące
zmagania się ze starością, jak i wiersze operujące autoironią i groteską. Najważniejsze wydają się
jednak wiersze-modlitwy, rozmowy z „Niewypowiedzianym, naszym Ojcem w niebie” mające pomóc
w zobaczeniu „podszewki świata” i przeniknięciu tajemnicy, która odsłania się, kiedy „wchodzimy
w Inne, poza czas i przestrzeń”.
1630. | czesław miłosz • Zaczynając od moich ulic
Opr. graf. Agnieszka Spyrka
640 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0700-8
Seria: Dzieła Zebrane Czesława Miłosza
„Napisałem w życiu dużo artykułów i esejów, lepszych i gorszych, wygłosiłem też, niezależnie od
wykładów na uniwersytecie, sporo odczytów. (…) Tom niniejszy obejmuje wybór moich prac
noszących różne daty, pisanych w różnych krajach, w Polsce, we Francji, w Ameryce” – prezentuje
książkę autor. Wydana po raz pierwszy w 1985 roku w Bibliotece paryskiej „Kultury”, gromadzi
artykuły i eseje z lat 1943–1983. Znajdziemy w niej eseje poświęcone między innymi Czechowiczowi,
Witkacemu, Hertzowi, Andrzejewskiemu, a także słynną polemikę z Gombrowiczem na temat
poezji. Całość wieńczy mowa noblowska z 1980 roku.
1631. | roger moorhouse • Polowanie na Hitlera. Historia zamachów na wodza Trzeciej Rzeszy
(Killing Hitler)
Tłum. Krzysztof Mościcki
Wstęp Norman Davies
Posłowie Jan Rydel
Opr. graf. i fot. autora na skrzydełku Daniel Malak
440 s., 16 s. zdjęć czarno-białych
ISBN 83-240-0630-3
„Hitler jeszcze raz wyszedł cało z opresji. Jeden z konspiratorów zażartował, że musi mieć diabła
stróża” – pisze autor, tropiąc rozmaite wątki zamachów na wodza Trzeciej Rzeszy. Canaris, Stauffenberg czy Niepokólczycki to tylko najbardziej znane postaci z kręgu zamachowców próbujących
zmienić bieg historii. Brytyjski historyk przedstawia także tych, którzy swoje dzieło rozpoczęli
dużo wcześniej i byli znacznie bliżej celu. Kim byli? Jakie kierowały nimi pobudki? Do czego
w istocie dążyli? Odpowiedzi na wszystkie te pytania tworzą fascynującą opowieść o ludzkim
bohaterstwie i niezwykłej odwadze, ale także o podłości i zdradzie.
1632. | My mamy kota na punkcie kota. Najważniejsze wypisy z literatury przedmiotu
Red. Anna Bańkowska
Ilustracje Andrzej Tylkowski
Opr. graf. Daniel Malak
264 s.
ISBN 83-240-0731-8
ISBN 978-83-240-0731-8
Kocie zwyczaje i kocie podstępy, koty salonowe i poczciwe dachowce, rozkoszny „kłębuszek snu”
i koci bandyta Iwan, Behemot i kot z Cheshire – to tylko niektóre kocie sprawy, o których można
450
2006
przeczytać na kartach tej książki. Antologia tekstów dla wszystkich wielbicieli kotów: od Herodota poprzez Lewisa Carolla, Agnieszkę Osiecką, Emily Dickinson, Trumana Capote po Tadeusza
Konwickiego. Opowiadania, wiersze, piosenki i fragmenty powieści zgromadziła Anna Bańkowska,
a wszystko zabawnie zilustrował Andrzej Tylkowski.
1633. | wiesław myliwski • Traktat o łuskaniu fasoli
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
400 s., tw. opr., obwoluta
ISBN 83-240-0680-X
Seria: Proza
Główny bohater w monologu skierowanym do tajemniczego przybysza podczas jednego dnia,
spędzonego na wspólnym łuskaniu fasoli, dokonuje bilansu całego życia. Opisuje traumatyczne
przeżycia z czasów wojny, okres młodzieńczych złudzeń i pasji, lata „nauki i wędrówki”, poszukiwanie zarobku na obczyźnie, wreszcie – powrót do kraju. Misternie skonstruowana, przeplatająca
perspektywy czasowe powieść jest próbą przeniknięcia ukrytych sensów ludzkiego losu. Autor
usiłuje odkryć relacje między przypadkiem i przeznaczeniem, istnieniem autentycznym i pozornym,
zwykłym życiem i szaleństwem. „Powieść Myśliwskiego z ładnej, malowniczej i mądrej historii
o jednym życiu typowym dla pokolenia wojennego staje się wielką, natchnioną i symboliczną
opowieścią o życiu w ogóle.” (Marek Radziwon). Książka zdobyła Nagrodę Literacką Nike 2007
i była nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia.
1634. | augustus y. napier, carl whitaker • Rodzinna karuzela. Terapia rodzin bez tajemnic
(The Family Crucible. The Intenese Experience of Family Therapy)
Tłum. Małgorzata Cierpisz
Opr. graf. Anna Kaszuba-Dębska
400 s.
ISBN 83-240-0707-5
Autentyczna historia terapii rodziny Brice’ów, którzy zgłosili się do wybitnego terapeuty rodzinnego
Carla Whitakera oraz jego współpracownika, narratora opowieści, Augustusa Napiera. Sesja po
sesji mamy szansę podglądać zmagania, trudności, ale i dojrzewanie skonfliktowanych członków
rodziny. Kryzys jest etapem wpisanym w życie każdej rodziny. Autorzy książki podpowiadają, jak
sobie z nim radzić oraz jak uzdrowić wzajemne relacje i zażegnać wojnę domową?
1635. | phyllis reynolds naylor • Alice na wakacjach
(Alice in Rapture, Sort of)
Tłum. Katarzyna Janusik
Opr. graf. Przemysław Dębowski
160 s.
ISBN 83-240-0639-7
Alice ma dwanaście lat, ukochanego tatę i brata, dwie najbliższe przyjaciółki i całkiem nowego
chłopaka. I niekończącą się listę pytań. Ile razy trzeba myć zęby przed całowaniem? Co wypada
kupić chłopakowi na urodziny? Jak dobrze wypaść na plaży? I dlaczego wszystko jest tak skomplikowane, gdy nie ma się mamy? Alice, choć nieustannie popełnia zabawne gafy, to dzięki poczuciu
humoru i pomocy przyjaciół potrafi wyjść obronną ręką z każdych tarapatów.
1636. | phyllis reynolds naylor • Alice się waha
(Reluctantly Alice)
Tłum. Katarzyna Janusik
Opr. graf. Przemysław Dębowski
176 s.
451
2006
ISBN 83-240-0677-X
Druga książka o przygodach nastoletniej dziewczynki, która znowu popada w tarapaty. Zaczyna
nową szkołę i postanawia się zaprzyjaźnić z wszystkimi dookoła. Nie jest to łatwe, bo jedna z koleżanek ciągle jej dokucza. W dodatku tata i brat mają naprawdę poważne kłopoty…
1637. | phyllis reynolds naylor • Tylko nie Alice
(All But Alice)
Tłum. Katarzyna Janusik
Opr. graf. Przemysław Dębowski
160 s.
ISBN 83-240-0708-3
W trzeciej części przygód Alice postanawia we wszystkim naśladować swoje koleżanki. Zapisuje
się do tych samych klubów, tak samo się ubiera i nagle staje się bardzo popularna w szkole. Czy
jednak to, co robią wszyscy, zawsze jest najlepsze i najciekawsze? Jak dużą cenę warto zapłacić za
popularność? Może po prostu warto być sobą?
1638. | phyllis reynolds naylor • Alice bardzo się stara
(Alice in April)
Tłum. Katarzyna Janusik
Opr. graf. Przemysław Dębowski
160 s.
ISBN 83-240-0718-0
Kolejna porcja humoru i zabawnych perypetii rezolutnej dwunastolatki. Na miesiąc przed swymi
trzynastymi urodzinami Alice postanawia zostać prawdziwą Panią Domu: zajmuje się generalnymi
porządkami, naprawianiem ubrań, a nawet organizuje urodzinowe przyjęcie dla taty. Czy to jednak nie
za dużo jak na jedną dziewczynkę? Zwłaszcza że w szkole też wciąż pojawiają się nowe wyzwania.
1639. | sanjay nigam • Człowiek transplant
(Transplanted Man)
Tłum. Anna Gralak
Opr. graf. Joanna Szachowska
416 s.
ISBN 83-240-0624-9
Doktor Sunit „Sonny” Seth pracuje w szpitalu w indyjskiej dzielnicy Nowego Jorku. Pewnej nocy
pod jego opiekę trafia niezwykły pacjent: Człowiek Transplant, którego ciało przyjęło już siedem
przeszczepów organów od bardzo różnych dawców. Stał się przez to nie tylko medycznym fenomenem, lecz także żywą metaforą zjednoczenia Indii – kraju podziałów religijnych i etnicznych.
W szpitalnych salach i laboratoriach toczy się walka o życie Człowieka Transplanta, a jej tłem są
perypetie innych „przeszczepieńców” – ludzi oderwanych od swych korzeni, imigrantów próbujących odnaleźć swoje miejsce w świecie.
1640. | dorothy parker • Gra
(Complete Stories)
Tłum. Aleksandra Ambros
Opr. graf. Sylwia Kowalczyk
332 s.
ISBN 83-240-0714-8
Wybór najlepszych opowiadań nowojorskiej pisarki słynącej z ciętego, sardonicznego dowcipu.
Parker z bezlitosną przenikliwością portretuje kobiety – inteligentne i głupie, niezależne emancypantki i „bluszcze” oplatające mężów, zawistnice i obiekty zawiści. W trafnych scenach rodzajowych
452
2006
rozgrywających się w artystycznych kręgach Nowego Jorku ukazuje relacje międzyludzkie opierające
się na grze, w której wygrywa ten, kto najskuteczniej ukryje przed innymi zżerającą go rozpacz, pustkę,
samotność i lęk. Z drinkiem w wypielęgnowanej dłoni i uśmiechem na uszminkowanych ustach.
1641. | wiktor pielewin • Hełm grozy
(Szlem użasa)
Tłum. Małgorzata Buchalik
Opr. graf. Witold Siemaszkiewicz
Na 1 s. okł. wykorzystano obraz Witolda Siemaszkiewicza L’hommage pour Chirico
244 s.
ISBN 83-240-0638-9
Seria: Mity
Kolejna powieść w międzynarodowej serii Mity, w której rosyjski pisarz dokonuje odważnej reinterpretacji greckiego mitu o Minotaurze, Tezeuszu i Ariadnie. Akcja powieści toczy się w wirtualnym
świecie, w świadomości bohaterów uwikłanych w sieć wszechotacząjącego ich labiryntu. Próbują
go rozszyfrować, sforsować i przedostać się do innej rzeczywistości, porozumiewając się ze sobą za
pomocą internetowego czatu.
1642. | jacek podsiadło • A mój syn… Wybór felietonów
Opr. graf. Monika Klimowska
276 s.
ISBN 83-240-0692-3
Wybór felietonów, od których w latach 2000–2005 większość czytelników „Tygodnika Powszechnego” rozpoczynała lekturę pisma. Z językową wirtuozerią i ciętym dowcipem Podsiadło komentuje
w nich polską rzeczywistość początku trzeciego tysiąclecia. Zaczynając zwyczajowo od frazy „A mój
syn…”, pisze dużo o wielkiej przygodzie, jaką jest ojcostwo, a także m.in. o piłce nożnej, książkach,
Robercie Makłowiczu, polityce, podróżach czy… życiu wewnętrznym odkurzaczy.
1643. | anna politkowska • Druga wojna czeczeńska
(Wtoraja czeczenskaja)
Tłum. Irena Lewandowska
Opr. graf. Monika Klimowska
236 s., 8 stron ilustracji kolorowych
ISBN 83-240-0644-3
Wybór najlepszych reportaży niezależnej rosyjskiej dziennikarki „Nowej Gazety” relacjonujących
wojnę w Czeczenii. Niezwykła kronika, będąca nie tylko zapisem bitew, ale przede wszystkim
ludzkich losów. Autorka, specjalistka od spraw czeczeńskich, prezentuje odważne świadectwo,
obraz wojny, w której nie ma zwycięzców. Dziennikarka, której niejednokrotnie grożono śmiercią,
została zastrzelona przez nieznanych sprawców 7 października 2006 roku w centrum Moskwy.
1644. | janusz poniewierski • Gesty Jana Pawła II
Opr. graf. Daniel Malak
104 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0747-4
ISBN 978-83-240-0747-9
Zbiór tekstów publikowanych w „Tygodniku Powszechnym” po śmierci Jana Pawła II. Autor analizuje w nich uwiecznione na tysiącach zdjęć gesty i zachowania Ojca Świętego, będące świadectwem
Jego świętości i znakiem Bożej obecności równie wymownym jak to, co mówił i pisał. Liczne zdjęcia
dokumentują zarówno gesty wszystkim dobrze znane (ucałowanie ziemi), jak i te mniej opatrzone,
a równie znaczące, jak choćby włożenie indiańskiego pióropusza na głowę.
453
2006
1645. | eric pringle • Duży Jerzy
(Big George)
Tłum. Rafał Śmietana
Ilustracje Colin Paine
152 s.
ISBN 83-240-0632-X
Duży Jerzy przybył na ziemię z pewną misją. Nie pamięta jednak z jaką, gdyż mocno uderzył
się w głowę przy lądowaniu. Jedyną osobą, która okazuje sympatię gigantycznemu przybyszowi,
jest śliczna Tilly, córka młynarza. Niestety, ich przyjaźń jest zagrożona: ojciec chce sprzedać Tilly
okropnemu synowi barona. Czy uda się jej uwolnić od natrętnych amorów Kostka i czy dowie się,
skąd przybył Duży Jerzy?
1646. | eric pringle • Duży Jerzy i siódmy rycerz
(Big George and the Seventh Knight)
Tłum. Rafał Śmietana
Ilustracje Colin Paine
212 s.
ISBN 83-240-0679-6
Druga część zabawnych i pełnych zwrotów akcji przygód Dużego Jerzego, który przybył na ziemię
z innej planety w czasach głębokiego średniowiecza. Ogromny kosmita o zielono-niebieskich włosach
zaprzyjaźnia się z bystrym chłopcem o imieniu Walter, który marzy o tym, aby zostać rycerzem.
Wspólnie stawią czoła wielu rycerskim wyzwaniom.
1647. | eric pringle • Duży Jerzy i król zimy
(Big George and the Winter King)
Tłum. Rafał Śmietana
Ilustracje Colin Paine
208 s.
ISBN 83-240-0729-6
Trzecia książeczka z serii opowieści o Dużym Jerzym, gigantycznym przybyszu z kosmosu,
i jego przygodach w średniowiecznej Anglii. Siarczysty mróz budzi olbrzyma z głębokiego snu
i zmusza do wędrówki, której kresem jest wioska opanowana przez nikczemnego i podstępnego czarownika. Czy Duży Jerzy pomoże mieszkańcom wioski i uwolni ich z rąk okrutnego
tyrana?
1648. | elbieta przybył • Prawosławie
Opr. graf. Michał Pawłowski
Fot. na wkładce Krystian Sachryń
Fot. autorki na 4 s. okł. Daniel Malak
Wyd. 2, 256 s., 32 s. fotografii i ilustracji kolorowych
ISBN 83-240-0752-0
ISBN 978-83-240-0752-3
Patrz poz. 1014.
1649. | joseph ratzinger • Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym
(Der Gott Jesu Christi. Betrachtungen über den Dreieinigen Gott)
Tłum. Juliusz Zychowicz
Opr. graf. Monika Klimowska
Fot. na 1 s. okł. Gianni Giansanti / Sygma / Corbis
454
2006
Wyd. 2, 136 s.
ISBN 83-240-0713-X
Patrz poz. 600.
1650. | joseph ratzinger • Wprowadzenie w chrześcijaństwo
(Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis)
Tłum. Zofia Włodkowa
Wyd. 3, uzupełnione, 388 s., tw. opr.
ISBN 83-240-0649-4
Patrz poz. 111, 518.
1651. | tomasz róycki • Kolonie
Opr. graf. Olgierd Chmielewski
Fot. autora na 4 s. okł. Krzysztof Wojciechowski / Forum
86 s.
ISBN 83-240-0697-4
Seria: Poezja
Piąty tom poetycki laureata Nagrody Kościelskich w 2004 roku. Różycki po raz kolejny porusza
ważne w jego twórczości tematy pisania, historii, miłości i podróży. Tom zawiera 77 utworów
noszących egzotyczne, kolonialne tytuły, obfitujących w niepokojące, hipnotyczne i zapadające
w pamięć obrazy. Jednak pomimo atmosfery przygody oraz aromatu „cynamonu i goździków”
unoszącego się nad książką, jej tonacja jest „mroczna, podporządkowana myśli, że żadna podróż
ani słowo nie pozwolą uciec przed śmiercią”, jak pisał Andrzej Franaszek. Książka nominowana
do Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Gdynia 2