Regulamin Przedmiotowy Konkursu Matematycznego

Komentarze

Transkrypt

Regulamin Przedmiotowy Konkursu Matematycznego
Regulamin Przedmiotowy
I Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego
w roku szkolnym 2016/2017
I. Informacje ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe wymagania i umiejętności dotyczące organizacji
I
Wojewódzkiego
Konkursu
Przyrodniczego
dla
uczniów
szkół
podstawowych
województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017.
2. Informacje ogólne dotyczące konkursów przedmiotowych ujęte zostały w Regulaminie
ogólnym konkursów przedmiotowych dla szkół podstawowych województwa
świętokrzyskiego w roku szkolnym 2016/2017 dostępnym na stronie Kuratorium Oświaty
w Kielcach: www.kuratorium.kielce.pl/zwiekszanie_szans/konkursy przedmiotowe.
II. Cele konkursu
1. Wspieranie i rozwijanie matematycznych zainteresowań i uzdolnień uczniów.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie matematyki.
3. Rozwijanie zdolności twórczego myślenia uczniów i kreatywnego podchodzenia do
problemów matematycznych.
4. Promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli.
5. Motywowanie szkół do podejmowania różnorodnych działań w zakresie pracy
z uczniami uzdolnionymi matematycznie.
III. Zakres wiedzy i umiejętności wymagany na poszczególnych etapach konkursu
Zakres treści i wymagane umiejętności na wszystkich trzech etapach (szkolnym, powiatowym
i wojewódzkim) wynikają z postawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół na podstawie Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.
U. z 2012 r., poz. 977 z późniejszymi zmianami).
1. Etap I - szkolny
1.1
Liczby naturalne:
a) Porównywanie liczb naturalnych.
b) Działania na liczbach naturalnych. Dzielenie z resztą liczb naturalnych.
c) Podzielność liczb. Cechy podzielności przez 2, 3, 5, 9, 10, 100.
d) Liczby pierwsze i liczby złożone.
e) Rozkład liczb naturalnych na czynniki pierwsze.
f) Zaokrąglanie liczb.
1.2
Liczby całkowite:
a) Porównywanie liczb całkowitych.
b) Działania na liczbach całkowitych.
c) Interpretowanie liczb całkowitych na osi liczbowej.
d) Obliczanie wartości bezwzględnej.
1.3
Ułamki zwykłe i dziesiętne:
a) Ułamek jako miara pewnej wielkości, stosunek dwóch wielkości, operator lub iloraz
liczb naturalnych.
b) Ułamki na osi liczbowej.
c) Porównywanie ułamków.
d) Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych.
e) Rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych.
1.4
Proste, półproste, odcinki:
a) Odcinki i proste prostopadłe. Odcinki i proste równoległe.
b) Odległość punktu od prostej.
1.5
Koła i okręgi.
a) Promień, średnica, cięciwa koła lub okręgu.
b) Wzajemne położenie kół lub okręgów.
c) Wzajemne położenie prostej i okręgu.
1.6
Kąty:
a) Miara kąta; porównywanie kątów.
b) Własności kątów wierzchołkowych i kątów przyległych.
1.7
Wielokąty i ich własności:
a) Nierówność trójkąta. Konstrukcja trójkąta o trzech danych bokach.
b) Twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta.
c) Własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu.
d) Obliczanie miar kątów z wykorzystaniem poznanych własności wielokątów.
1.8
Pola i obwody figur płaskich:
a) Obliczanie obwodu wielokąta o danych długościach boków.
b) Obliczanie pól: kwadratów, prostokątów, rombów, równoległoboków, trójkątów,
trapezów.
c)Jednostki pola powierzchni: mm2, cm2, dm2, m2, km2, ar, hektar.
1.9
Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
1.10 Zadania tekstowe.
2. Etap II - powiatowy
2.1 Obowiązują zagadnienia z I etapu.
2.2 Zapis liczb w systemie rzymskim (w zakresie3000).
2.3 Potęgi. Obliczanie potęg o wykładnikach naturalnych.
2.4 Prędkość, droga, czas.
2.5 Skala i plan.
2.6 Elementy statystyki opisowej
a) Porządkowanie danych. Przedstawienie danych graficzne.
b) Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w tekstach,
tabelach, diagramach i na wykresach.
c) Średnia arytmetyczna i mediana zestawu danych.
2.7 Wyrażenia algebraiczne:
a) Opisywanie za pomocą wyrażeń algebraicznych związków między różnymi
wielkościami.
b) Obliczanie wartości liczbowych wyrażeń algebraicznych.
3. Etap III - wojewódzki
3.1 Obowiązują zagadnienia z I i II etapu.
3.2 Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
a) Zapisywanie związków między wielkościami za pomocą równania pierwszego
stopnia z jedną niewiadomą.
b) Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.
3.3 Procenty.
3.4 Bryły.
a)Graniastosłupy proste i ostrosłupy. Siatki graniastosłupów prostych i ostrosłupów.
b) Bryły obrotowe; rozpoznawanie walców, stożków i kul.
c) Prostopadłościany. Pole powierzchni i objętość prostopadłościanu.
d) Jednostki objętości i pojemności: mm3, cm3, dm3, m3, litr, mililitr.
Organizacja konkursu
1. Czas trwania poszczególnych etapów konkursu:
a. Etap I – szkolny: 90 minut
b. Etap II – powiatowy: 60 minut
c. Etap III – wojewódzki: 90 minut
2. Rodzaje zadań, które będą zastosowane na poszczególnych etapach:
a. Etap I – szkolny: zadania zamknięte i otwarte.
b. Etap II – powiatowy: zadania zamknięte.
c. Etap III – wojewódzki: zadania zamknięte i otwarte.
3. Podczas eliminacji konkursowych na każdym etapie uczeń jest zobowiązany okazać się
legitymacją szkolną lub innym ważnym dokumentem tożsamości.
4. Na każdym etapie Konkursu zabrania się wnoszenia do sal, w których odbywa się konkurs,
wszelkich pomocy, w tym: tablic z wzorami matematycznymi, podręczników, książek,
kalkulatorów (w tym na etapie II kalkulatora w systemie operacyjnym) oraz środków
łączności (np. telefonów komórkowych).
5. Uczestnicy konkursu mogą korzystać z przyborów kreślarskich.
6. Podczas rozwiązywania zadań na etapie I i III uczeń powinien używać pióra lub długopisu.
Nie może używać korektora; błędne zapisy powinien przekreślać.
7. Na etapie II Konkursu uczniowie mogą korzystać z brudnopisów przygotowanych przez
dyrektora szkoły, w której odbywa się etap II Konkursu. Po zakończeniu pracy z arkuszem
zadań brudnopis zostaje zwrócony do Szkolnego Zespołu Nadzorującego i nie podlega
sprawdzeniu.
IV. Wykaz literatury dla uczestników
1. Podręczniki szkolne i zeszyty ćwiczeń do matematyki i przyrody (kl. IV – VI) dopuszczone
do użytku szkolnego – ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze
problemowym i twórczym.
2. Bednarczuk J. Bednarczuk J. Matematyczne gwiazdki. Klasa 4-6. Zbiór zadań - szkoła
podstawowa, Nowa Era, Warszawa
3. Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Liga zadaniowa. Zbiór zadań dla uczniów
zainteresowanych matematyką. Wyd. Aksjomat, Toruń.
4. Gałązka K.. Matematyka krok po kroku. Zbiór zadań nietrudnych. Klasy IV – VI szkoła
podstawowa. Wyd. RES POLONIA.
5. Kalisz S., Kulbicki J., Rudzki H., Matematyka na szóstkę dla klas V i VI, wyd. Nowik.
V. Wykaz literatury stanowiącej pomoc dla nauczycieli
1. Bobiński Z., Nodzyński P., Uscki M., Koło matematyczne w szkole, Wyd. Aksjomat, Toruń.
2.Fechner-Sędzicka I. Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej. Jak praktycznie i
systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?,
ORE.

Podobne dokumenty