Prezentacja A2000

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja A2000
A2000 – Sieciowe monitorowanie i analiza
Wszystkie wartości
sieci elektrycznej
w jednym przyrządzie
Wielofunkcyjny miernik mocy dla monitorowania, analizy i
optymalizacji działania sieci elektrycznych
Page 1
Grupy użytkowników
Wersja podstawowa
FFT, RS232 / RS485
Montaż rozdzielnic NN i SN
+ proste i atrakcyjne cenowo urządzenie
zastępujące pojedyncze mierniki
+ sprzęt o wysokiej funkcjonalności jako
uniwersalny przetwornik
Budowa agregatów np. prądotwórczych
+ proste i atrakcyjne cenowo urządzenie
zastępujące pojedyncze mierniki
+ użycie dodatkowych funkcji jako
zamienników dla prostych układów sterowań
Dystrybucja ( hurtownie )
+ proste i atrakcyjne cenowo urządzenie
nie wymagające żadnego doradztwa
( ze względu na łatwość obsługi )
Wersja pełna
FFT, sieć,
sieć, rejestrator
danych
Przemysł
+ sprzęt o wysokiej funkcjonalności
+ różnorodne interfejsy dla PLCs
i systemów sterowań
Automatyka budynków,
( inteligentne budynki )
+ sprzęt o wysokiej funkcjonalności
+ różnorodne interfejsy dla PLCs
i systemów sterowań
Produkcja energii i dystrybucja
+ urządzenie o wysokiej
niezawodności
+ różnorodne interfejsy dla systemów
sterowania
Końcowi klienci
+ zamienniki dla prostych przyrządów,
komparatorów, przetworników
Projektowanie przez
integratorów systemów
+ prosta obsługa
+ kompleksowe wsparcie
+ gotowe specyfikacje
Użytkownicy sprzętu
+ wysokojakościowe uzupełnienie
pracujących urządzeń
Page 2
Typowe aplikacje
z Pomiar i nadzór nad wszystkimi danymi pomiarowymi w sieci nn i wn ,
zasilaniem energetycznym, aparaturą łączeniową, rozdzielniami, instalacjami
z Optymalizacja instalacji, unikanie stanów krytycznych
z Analiza sieciowych zniekształceń spowodowanych przez harmoniczne
z Rejestracja zużycia energii
z Rejestracja i ocena wartości szczytowych i profili obciążenia
z Kontrola kompensacji prądu biernego
z Analogowa i cyfrowa komunikacja
Page 3
Dokładny pomiar – wielokrotne zastosowania
Monitorowanie
Monitorowanie sieci
sieci
Prąd,
Prąd, napięcie
napięcie (0,25%)
(0,25%)
Czynna,
Czynna, bierna,
bierna, pozorna
pozorna moc
moc (0,5%)
(0,5%)
przedział
mocy,
współczynnik
przedział mocy, współczynnik mocy,
mocy,
częstotliwość,
częstotliwość, prąd
prąd w
w przewodzie
przewodzie
zerowym
zerowym
Minimum,
Minimum, maksimum,
maksimum, średnia
średnia
prądów
prądów mierzona
mierzona za
za pomocą
pomocą bimetalu
bimetalu
Pomiar
Pomiar mocy
mocy pozornej
pozornej zgodnie
zgodnie zz
DIN40110
ze
znakiem
lub
DIN40110 ze znakiem lub bez
bez ii
kompensacja
kompensacja mocy
mocy pozornej.
pozornej.
Analiza
Analiza harmonicznych
harmonicznych
Harmoniczne
Harmoniczne do
do 15,
15, dla
dla prądu
prądu ii
napięcia
napięcia
Całkowity
Całkowity współczynnik
współczynnik zniekształceń
zniekształceń
prądu
prądu ii napięcia
napięcia
Wygodny
Wygodny wskaźnik
wskaźnik
Zużycie
Zużycie energii
energii
Cztery
Cztery wartości
wartości zz trójfazowego
trójfazowego
systemu.
systemu.
Czynna
Czynna ii bierna
bierna energia,
energia, całkowita
całkowita ii dla
dla
pojedynczej
pojedynczej fazy,
fazy, pobór/
pobór/ oddawanie,
oddawanie,
wysoka
wysoka // niska
niska taryfa
taryfa
Indywidualne
Indywidualne przyciski
przyciski dla:
dla:
-- pomiarów
jednofazowych,
pomiarów jednofazowych, dla
dla
gwiazdy
gwiazdy ii trójkąta
trójkąta
-- wartości
wartości pomiarowych
pomiarowych
-- obliczania
obliczania średnich
średnich
Filtr
Filtr wyświetlacza
wyświetlacza (wygładzanie)
(wygładzanie)
Uniwersalny
Uniwersalny przetwornik
przetwornik
2/4
2/4 analogowe
analogowe wyjścia,
wyjścia, swobodnie
swobodnie
zaznaczane,
zaznaczane, standard
standard sygnału
sygnału
+/+/- 20mA,
20mA, +/-10V
+/-10V
Wartości
Wartości maksymalne
maksymalne pamiętane
pamiętane zz
czasem
czasem ii datą
datą
Wskaźnik
Wskaźnik wartości
wartości
granicznych
granicznych
22 limity,
limity, swobodnie
swobodnie zaznaczane
zaznaczane
22 przekaźniki
przekaźniki wart.granicznych
wart.granicznych
Uniwersalny
Uniwersalny rejestrator
rejestrator
Rejestrator
Rejestrator danych
danych do
do 63.000
63.000
wartości,
wartości, max.
max. 12
12 mierzonych
mierzonych wartości,
wartości,
wyzwalanych
czasowo
lub
zdarzeniem
wyzwalanych czasowo lub zdarzeniem
Przełączanie
Przełączanie taryfy
taryfy zegarem
zegarem lub
lub za
za
pomocą
wejścia
synchronizującego
pomocą wejścia synchronizującego
22 impulsowe
impulsowe wyjścia
wyjścia ,, swobodni
swobodni ee
zaznaczane,
zaznaczane, zz programowana
programowana
szybkością
szybkością ,,
9-bitowy
9-bitowy wyświetlacz
wyświetlacz
Uniwersalne
Uniwersalne podłączenie
podłączenie do
do
PC,
PLC,
SCADA
PC, PLC, SCADA
Łatwe
Łatwe podłączenie
podłączenie do
do PC
PC za
za pomocą
pomocą
RS232
i
protokołów
RS232 i protokołów
Modbus
Modbus RTU,
RTU, DIN19244,
DIN19244, EN60870,
EN60870,
PROFIBUS,
PROFIBUS, LonWorks,
LonWorks, ETHERNET
ETHERNET
Analiza
Analiza zz programem
programem
MetraWin
MetraWin
Bezpłatny
Bezpłatny program
program MetraWin
MetraWin jest
jest
wygodnym
narzędziem
wygodnym narzędziem do
do czytania
czytania ,,
wizualizacji
wizualizacji ii rejestracji
rejestracji ..
Page 4
Imponujące możliwości
Ważna elastyczność
prąd przekładnika 1 A i 5A ,
z nastawianą przekładnią
Oszczędność kosztów
Redukcja ilości urządzeń i
okablowania
Made in
Germany
Produkt wysokiej jakości
niezawodność w tysiącach
aplikacji
1x
Ochrona płyty czołowej
klasa ochrony IP54
Wygodne podłączenie i
szybka wymiana
Rozłączne złącza
59,1 mm
Minimalna głębokość
instalacji
Pasujący do każdej szafy
Page 5
Zalety urządzenia
Dostrajana jasność
wybór w 8 krokach
Wygodny wyświetlacz
istotne cztery wartości
dla sieci trójfazowej
Wyświetlanie z filtrem
filtr programowalny 0...30 s
Szybki dostęp do wartości
oddzielne przyciski dla
mierzonych wartości i funkcji
Czytelna reprezentacja
wyświetlacz 9-bitowy dla :
Pomiary dla jednej fazy i dla
trzech faz
liczników energii
nazw parametrów
Mierzone wartości
Maksimum lub średnia
pomiar
konfiguracja
Czytelne operacje
różne poziomy dla
pomiaru i konfiguracji
Ochrona nastawionych wartości
blokada poziomu konfiguracji
Wyposażenie z tyłu
Page 6
Rejestrator danych – uniwersalny rejestrator
Rejestracja zdarzeń
dla analizy przyczyn
Ciągła rejestracja
dla długoterminowego nadzoru
Wybór historii
Przed wyzwoleniem 0, 25, 50,
75 %
Maximum 12 mierzonych
wartości
rejestrowanych
Wyzwalanie tłumienia przez
zewnętrzne wejście
synchronizujące
Wybór źródeł
indywidualna faza,
trójfazowe napięcie,
zbiorcze wartości,
prąd w przewodzie
neutralnym
Cykle próbkowania
0.3, 0.6, 1, 2, 5,10, 15, 30 s
1, 2, 5, 10, 15, 30 min
Okres rejestracji
1, 2, 5,10, 15, 30 min
1, 2, 4, 8, 12 h
1, 2, 4 d
Zatrzymanie jeśli pamięć
jest pełna lub
nadpisywanie
Wybór mierzonych wartości
V, A, Aśr, W, VAr, VA,
φ, Hz,Wi, VAri,VAi, Wh,
VArh, Ahd, Vhd
i = Interval
Duża pojemność pamięci
63000 wartości
Page 7
Wygodne programowanie, wyświetlanie,
obliczanie i rejestracja – za darmo
Wysoka jakość – za darmo
9 METRAwin10/A2000 – Freeware
9 A2000 z interfejsem RS232 jako standard
9 Notebook, dostępne PC
METRAwin10/A2000 jest wygodnym
oprogramowaniem dla wizualizacji, rejestracji i
obliczania mierzonych wartości
z Wygodna konfiguracja dla A2000
z czytanie z pamięci A2000
z Ciągła rejestracja (Online)
z Uniwersalne wyświetlanie wartości w funkcji
czasu, w tabeli lub jako bargrafy
z Programowanie interwałów czasowych
z Pamiętana konfiguracja
z Export danych do innych programów
systemu Windows
z Funkcje matematyczne
Jak
Jak można
można otrzymać
otrzymać METRAwin10
METRAwin10 // A2000
A2000 ??
1.
1. Załadować
Załadować zz Internetu
Internetu
http://www.gmc-instruments.com/deutsch/produkte/metrawin10a2000.htm
http://www.gmc-instruments.com/deutsch/produkte/metrawin10a2000.htm
2.
2. Zamówić
Zamówić jako
jako artykuł
artykuł oo numerze
numerze Z305A
Z305A
Zawiera
Zawiera adapter
adapter kabla
kabla zz złącza
złącza śrubowego
śrubowego 3-polowego
3-polowego na
na złącze
złącze Sub-D
Sub-D 99polowe
polowe
3.
3. Zawarte
Zawarte w
w zamówieniu
zamówieniu rejestratora
rejestratora danych
danych
Zawiera
Zawiera adapter
adapter omówiony
omówiony w
w pkcie
pkcie 2.
2.
Page 8
Wartości graniczne, przetwornik i
intefejs rejestracji
Doskonałe wyposażenie
w standardzie A2000 !
Standard
Standard
Wskaźnik
Wskaźnik wartości
wartości granicznych
granicznych
22 przekaźniki
przekaźniki wartości
wartości
granicznych,
swobodnie
granicznych, swobodnie
konfigurowanie,
konfigurowanie, zz histerezą
histerezą ii
historią
alarmu
historią alarmu
Interfejs
Interfejs szeregowy
szeregowy
Syrena
System alarmowy
Programowalny sterownik
Standard
Standard
PC
RS232
RS232 and
and RS485
RS485 Modbus,
Modbus,
opcjonalnie
opcjonalnie Profibus
Profibus DP,
DP, LON,
LON,
Ethernet
Ethernet
Programowalny sterownik
SCADA
Standard
Standard
Wielofunkcyjny
Wielofunkcyjny przetwornik
przetwornik
22 wyjścia
wyjścia analogowe,opcjonalnie
analogowe,opcjonalnie
4,standard
4,standard sygnałówl
sygnałówl +/+/- 20mA,
20mA, +/+/10V
10V
Rejestracja wykresów
Programowalny sterownik
Układy regulacji
Miernik
Miernik energii
energii
Optional
Optional
22 wyjścia
wyjścia impulsowe
impulsowe (( opcja),
opcja),
Programowana
Programowana częstość
częstość impulsów
impulsów ii
czas
trwania
czas trwania
11 wejście
wejście synchronizujące(opcja
synchronizujące(opcja ))
Synchronizacja
Synchronizacja pomiarów,
pomiarów,
przełączanie
przełączanie taryf,
taryf,
Licznik
Programowalny sterownik
System fakturowania
Page 9
Komunikacja bez ograniczeń
Uniwersalny do podłączeń do
PC, PLC i układów sterowania
ECS
system sterowania zużyciem energii
Internet
(Web-Server)
METRAWin
LON
(FTT-10A)
Zdalne
czytanie danych
(Modem)
Lokalne
sieci
DIN 19244
(RS 232)
DIN 19244
(RS 485)
ETHERNET
A2000
Oprzyrządowanie
i
Profibus DP
sterowanie
Suconet K
(RS485)
+ A201A
EN60870
(RS485)
Systemy zdalnego
sterowania
Układ
automatyki
MODBUS
(RS 485)
Sterowniki
programowalne
SCADA
Konstrukcja urządzeń
i maszyn
Jednakowe funkcje pomiarowe
dla różnych zastosowań
Page 10
Interfejsy RS232, RS485
W&T 86201 *
konverter RS232 – RS485
METRAwin10 / A2000
+
*
USB
konverter RS232
PLC
Sieć TC
Modem *
RS
RS 232
232
Funkcje
Funkcje interfejsowe
interfejsowe
(połączenie
(połączenie punkt-punkt)
punkt-punkt)
Protokół
Protokół DIN
DIN 19244
19244
Programowanie
Programowanie parametrów
parametrów
Czytanie
Czytanie mierzonych
mierzonych wartości
wartości (Online)
(Online)
RS
RS 485
485
(połączenie
(połączenie sieciowe)
sieciowe)
Protokół
Protokół DIN
DIN 19244
19244
Czytanie
Czytanie zz rejestratora
rejestratora danych
danych
Protokół
Protokół MODBUS
MODBUS
Protokół
Protokół EN
EN 60870
60870
*
Może być zamówione specjalne wyposażenie
Page 11
Suconet K
Compact PLC PS 4
Suconet K - Master
Suconet K
A201A – Suconet K - Link
RS 485 - DIN19244 Protocol
up to 31 devices
A2000
RS485 – DIN 19244
Suconet K - Slaves
Page 12
Profibus DP
Simatic S7-300
Profibus DP
Master
Pliki GSD i bloki
funkcyjne
Certificate
Z00546
Profibus DP
up to 31 devices
A2000
Profibus DP
Profibus DP - Slaves
Page 13
LonWorks (FTT-10A)
Użycie sieci LON
Użycie systemu sterowania zużyciem
energii ECS
z Standardowe zmienne sieciowe
z Adresowanie z podsieciami, węzłami
z Programowalna wymiana danych
z Standardowe zmienne sieciowe
z Adresowanie według Neuron-ID
z Odpytywanie z jednostek sumujących
ECS-LAN
LON – FTT-10A
A2000
LON
LON – FTT-10A
A2000
LON
Page 14
ETHERNET i METRAwin10
METRAwin10 / A2000
Live
Live measuring
measuring value
value overview
overview
Complete
Complete measuring
measuring value
value list
list
+
Ethernet - TCP/IP
Router
Live
Live recording
recording and
and
visualisation
visualisation
Hub
Konfiguracja
Konfiguracja jednostki
jednostki
NETbox*
RS485 – DIN 19244
A2000
ETHERNET 10BaseT
RJ45 Connector
A2000
RS485 – DIN 19244
Reading
Reading an
an visualisation
visualisation
of
of stored
stored data
data
* Może być zamówione specjalne wyposażenie
Page 15
ETHERNET i Przeglądarka Internetowa
Internet Browser (Standard)
Ethernet - TCP/IP
Router
Hub
Internet Home Page
A2000
ETHERNET 10BaseT
RJ45 Connector
* Może być zamówione specjalne wyposażenie
Page 16
ETHERNET i Oprogramowanie Klienta
Oprogramowanie Klienta
Ethernet - TCP/IP
Uwaga:
Uwaga: A2000
A2000 może
może być
być
zamówione
z
ETHERNET
zamówione z ETHERNET ii
aplikacją
aplikacją ComServer
ComServer
Hub
NETbox*
RS485 – DIN 19244
A2000
ETHERNET 10BaseT
RJ45 Connector
A2000
RS485 – DIN 19244
* Może być zamówione specjalne wyposażenie
Page 17
Przenośny komplet do zarządzania energią
A2000 – przenośny komplet (A202A)
METRAwin10 / A2000
z Wybór konfiguracji
z Długotrwałe monitorowanie z
z
z
z
z
z
rejestratorem danych
Wyznaczanie wartości
Wejście dla synchronizacji pomiarów
lub zmiany taryf
Pomiar prądu z opcjonalnymi cęgami
Bezpieczne urządzenie
Zawiera pomiarowe linie,
METRAwin10/A2000 i kable interfejsowe
Miejsce zasilania
Analiza i ocena
9Dla wszystkich wartości sieciowych
9Dla pików obciążenia i profili obciążenia
9Dla sieciowych zakłóceń z harmonicznymi
9Dla poboru energii i współczynnika mocy
9Dla kompensacji mocy pozornej
4 linie pomiarowe,
2 m z złączami
L1
L2
SYNC interval (15min)
or
high / low tariff
L3
N
Clamp on transformer
100/1 A oder 1000/1 A
Page 18

Podobne dokumenty