Zasady traktowania klientów profesjonalnych przez

Komentarze

Transkrypt

Zasady traktowania klientów profesjonalnych przez
Zasady traktowania klientów profesjonalnych
przez Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1.
2.
Klienci zakwalifikowani przez Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej
Dom Maklerski), jako Klienci profesjonalni zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi (Dz. U.2005, Nr 183, poz. 1538, z późn. zm., dalej Ustawa) oraz Klienci detaliczni, którzy złożyli
wniosek o zmianę kategorii na Klienta profesjonalnego i spełnili warunki określone Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych,
banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (dalej: Rozporządzenie) mają niższy poziom ochrony niż Klienci zakwalifikowani przez Dom Maklerski, jako Klienci detaliczni.
Dom Maklerski jest zwolniony w stosunku do Klienta profesjonalnego od:
1)
Przekazania szczegółowych informacji dotyczących reklamy i promocji (§9 ust 2 – Rozporządzenia);
2)
Przekazania szczegółowej informacji dotyczącej Dom Maklerski (§10 Rozporządzenia) w tym kosztów i
opłat związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski,
3)
Przekazania informacji na temat ustalania sposobu oceny efektywności świadczonej usługi zarządzania
portfelem (§12 ust. 2 Rozporządzenia),
4)
Powiadomienia o możliwości przekazania jego instrumentów finansowych lub środków pieniężnych
innemu podmiotowi do przechowywania oraz informacji o odpowiedzialności, jaką z tego tytułu ponosi
Dom Maklerski (§14 ust. 1 pkt. Rozporządzenia), jak i braku możliwości wyodrębnienia instrumentów
finansowych Klienta przechowywanych przez inny podmiot,
5)
Powiadomienia o możliwości przechowywania lub zamiarze przechowywania instrumentów finansowych Klienta na rachunku zbiorczym oraz o związanych z tego tytułu zagrożeniach (§14 ust. 1 pkt. 2
Rozporządzenia),
6)
Powiadomienia o przechowywaniu instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta na terytorium innego państwa oraz o wnikających z tego skutkach dla praw Klienta do należących do niego
instrumentów finansowych i środków pieniężnych (§14 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia),
7)
Informowania o wszelkich prawach do instrumentów finansowych lub środków pieniężnych Klienta
przysługujących lub mogących przysługiwać Dom Maklerski lub podmiotom przechowującym te instrumenty finansowe lub środki pieniężne, w tym w szczególności o prawie do zaspokojenia roszczeń Dom
Maklerski lub podmiotu przechowującego z oznaczonych instrumentów finansowych lub środków pieniężnych (§ 14 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia),
8)
Przekazania informacji dotyczących zobowiązań i zakresu odpowiedzialności Dom Maklerski, w tym
warunki odzyskania i opis zagrożeń w odniesieniu do wykorzystania instrumentów finansowych przed
przystąpieniem do realizacji transakcji finansowania papierów wartościowych polegającego na udzie-
3.
4.
5.
6.
7.
leniu lub zaciąganiu pożyczki papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, transakcji odkupu lub odkupu odwrotnego albo transakcji zwrotnej kupno – sprzedaż lub sprzedaż - kupno
(§14 ust. 2 Rozporządzenia),
9)
Uzyskiwania informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego (§18 ust. 1 Rozporządzenia),
10) Uzyskania pisemnej zgody na wykorzystanie należących do Klienta instrumentów finansowych przechowywanych lub rejestrowanych przez Dom Maklerski na rachunek własny lub na rachunek podmiotu
trzeciego do realizacji transakcji finansowania papierów wartościowych polegających na udzieleniu lub
zaciąganiu pożyczki papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych, transakcji odkupu
lub odkupu odwrotnego albo transakcji zwrotnej kupno – sprzedaż lub sprzedaż - kupno (§28 ust. 2
pkt. 1 Rozporządzenia),
11) Niezwłocznego informowania Klienta o wszelkich istotnych okolicznościach uniemożliwiających właściwe wykonanie zlecenia złożonego przez tego Klienta (§44 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia),
12) Przekazania informacji dotyczącej najlepszego wyniku (§48 ust. 4 Rozporządzenia),
13) Przekazania informacji dotyczącej stosowanej polityki wykonywania zleceń oraz działania w najlepiej
pojętym interesie Klienta (§52 ust. 1 Rozporządzenia),
14) Przekazania raportów z realizacji transakcji w pełnym zakresie (§91 ust. 8 Rozporządzenia),
15) Przekazania informacji dotyczących wykonania zlecenia w pełnym zakresie (§ 92 ust. 7 Rozporządzenia),
16) Przekazania informacji o spadku wartości portfela lub poniesionych stratach z tytułu niezabezpieczonych pozycjach otwartych w instrumentach pochodnych poniżej progu ustalonego w umowie o zarządzanie portfelem (§ 91 ust. 10 Rozporządzenia).
Klient profesjonalny jest zwolniony od składania oświadczenia o sytuacji finansowej w przypadku podpisywania umowy świadczenia usług maklerskich z odroczoną płatnością (§63 ust. 2 Rozporządzenia).
Dom Maklerski przekaże informacje wymienione powyżej na pisemne żądanie Klienta profesjonalnego.
Klient profesjonalny, który uważa, że jest w stanie należycie ocenić lub zarządzać ryzykiem związanym z decyzjami inwestycyjnymi w związku ze wszystkimi umowami świadczenia usług maklerskich zawartymi z Domem Maklerskim lub w zakresie wybranych umów świadczenia usług maklerskich może wystąpić do Domu
Maklerskiego o wyższy poziom ochrony poprzez złożenie wniosku o zmianę kategorii Klienta z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego. Formularze wniosków o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na
Klienta detalicznego dostępne są stronie internetowej www.michaelstrom.pl oraz w Domu Maklerskim.
Po złożeniu wniosku o zmianę kategorii z Klienta profesjonalnego na Klienta detalicznego i jego uwzględnieniu przez Dom Maklerski, Dom Maklerski zawrze z Klientem profesjonalnym aneks do danej umowy świadczenia usług maklerskich w celu zaprzestania traktowania Klienta, jako Klienta profesjonalnego dla potrzeb
danej umowy świadczenia usług maklerskich. Wyższy poziom ochrony zostanie przyznany Klientowi profesjonalnemu po podpisaniu przez Dom Maklerski z Klientem przedmiotowego aneksu do danej umowy świadczenia usług maklerskich.
Klient profesjonalny zobowiązany jest do przekazywania do Domu Maklerskiego informacji o zmianie danych,
które mają wpływ na możliwość traktowania Klienta, jako Klienta Profesjonalnego.
8.
9.
10.
11.
Dom Maklerski może na wniosek Klienta profesjonalnego dokonać oceny jego wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego Klienta profesjonalnego.
Dom Maklerski dokonuje oceny wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych i doświadczenia inwestycyjnego Klienta profesjonalnego, sytuacji finansowej Klienta profesjonalnego, celów inwestycyjnych preferencji, co do poziomu i profilu ryzyka w zakresie usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych lub w zakresie usługi doradztwa inwestycyjnego.
Dom Maklerski świadcząc usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta profesjonalnego, o którym mowa
w art.3 pkt. 39 b lit. a-m Ustawy, może uznać, iż jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodnie z jego celami inwestycyjnymi.
DM świadczy usługi maklerskie na rzecz Klienta profesjonalnego na podstawie danego regulaminu świadczenia usług maklerskich oraz związanej z nim umowy z uwzględnieniem niniejszych zasad traktowania Klientów
profesjonalnych przez Michael / Ström Dom Maklerski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Oświadczenie
Oświadczam, że zostałem poinformowany o zasadach traktowania przez Michael / Ström Dom Maklerski Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością Klientów Profesjonalnych oraz że jestem świadomy zmniejszenia poziomu
ochrony, w stosunku do tego, jaki przysługiwałby Klientowi o statusie Klienta Detalicznego.
_____________________________________
Data i czytelny podpis Klienta/reprezentanta Klienta