white paper

Komentarze

Transkrypt

white paper
WHITE PAPER
Inteligentne biuro –
nowoczesne zarządzanie
budynkami w oparciu o
protokół IP
Automatyzacja budynków
Systemy oparte na protokole IP coraz częściej wypierają
tradycyjne, odseparowane rozwiązania automatyzacyjne oraz
instalacje i systemy sterowane za pośrednictwem magistrali.
Pionierami są tu nowoczesne budynki biurowe, zapewniające
pracownikom nieosiągalną dotychczas ergonomię, wygodę i
energooszczędność.
W klasycznym środowisku biurowym poszczególne instalacje
techniczne budynków są od siebie oddzielone. Pracują niezależnie
od siebie i są kontrolowane przez specjalne sterowniki lub za
pośrednictwem działań wykonywanych ręcznie.
Wraz z pojawieniem się systemów opartych na magistrali
nastąpiła pewna zmiana — nacisk zaczęto kłaść już nie na
sprzęt, lecz na oprogramowanie. Po raz pierwszy można
było zaprogramować przełączniki i urządzenia pod kątem
użytkownika, a w razie potrzeby także je przeprogramować,
co eliminowało konieczność kosztownego montażu nowego
okablowania. Jednocześnie możliwe stało się logiczne
powiązanie odseparowanych dotychczas instalacji.
W porównaniu z klasyczną techniką instalacyjną magistrala
cechuje się stosunkowo dużą elastycznością. Programowanie
i przeprogramowywanie systemów jest jednak czasochłonne i
wymaga interwencji specjalisty lub odpowiednio przeszkolonego
pracownika.
Wysokie koszty wynikające z dużej pracochłonności
programowania i brak zgodności między poszczególnymi
systemami magistrali niekorzystnie wpływały na stosowanie
tej technologii na dużą skalę.
Kolejnym krokiem w kierunku automatyki budynkowej opartej na
oprogramowaniu jest wprowadzenie protokołu IP do systemów
i instalacji technicznych w budynkach. Każde urządzenie jest tu
wyposażone we własny port sieciowy. Procesy rejestrowania
i wymiany danych oraz przesyłania instrukcji sterujących
odbywają się za pośrednictwem uniwersalnego protokołu
IP, który od dziesięcioleci jest standardowym protokołem
informatycznym. Eliminuje to problemy ze zgodnością w
obszarze komunikacji.
Protokół Ethernet/IP
Coraz więcej systemów technicznych zmierza w kierunku
zgodności z protokołem IP. Najpierw częścią sieci transmisji danych
stała się telefonia, potem nadszedł czas na monitoring wideo z
kamerami IP. Złącza IP pojawiły się również w rozwiązaniach do
kontroli dostępu i rejestrowania czasu, systemach ogrzewania/
wentylacji, projektorach i rzutnikach oraz sterownikach wind
i instalacjach oświetleniowych. Zmiany te nie ograniczają się
do interfejsów dla sterowników instalacji, lecz uwzględniają
poszczególne podzespoły i komponenty, takie jak czujniki i
aktuatory. Wszystkie te komponenty objęte pojęciem „Internet
przedmiotów” (ang. Internet of Things — IoT) są połączone w sieć
i automatycznie komunikują się ze sobą nawzajem.
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
1
Infrastruktury w budynkach
Inteligentne biuro
Bramka automatyzacyjna
Klasyczna infrastruktura w budynkach
Sterowanie żaluzjami
Klasyczna infrastruktura biurowa jest dopasowana do
konkretnego celu. Każda instalacja wymaga tu własnego
rozwiązania, odpowiadającego jej wyjątkowym wymaganiom.
W związku z tym kontrola tych instalacji za pomocą spójnego
systemu do zarządzania budynkiem jest bardzo trudna lub
wręcz niemożliwa. Sztywne wytyczne związane z konkretnymi
zastosowaniami oraz wykorzystywane tu zwykle sterowniki
centralne sprawiają, że wyposażenie techniczne budynków
niełatwo jest dostosować do indywidualnych potrzeb.
Przykładem może być oświetlenie w dużych biurach. Niemal
żaden pracownik nie jest zadowolony z oświetlenia ogólnego —
dla jednego jest ono zbyt jasne, dla innego z kolei zbyt ciemne.
Oświetlenie jest albo wyłączone, albo działa z pełną mocą.
W takiej sytuacji nie są więc uwzględniane ani zmieniające
się warunki oświetleniowe, ani indywidualne potrzeby
pracowników. Podobnie jest z ogrzewaniem i klimatyzacją.
Infrastruktury dostosowane do konkretnych zastosowań
wymagają oddzielnych rozwiązań systemowych dla różnych
potrzeb. Odrębny system (alarm domowy) jest niezbędny
choćby do ostrzegania o niebezpieczeństwie stwarzanym np.
przez agresywnych ludzi. Wszystko to sprawia, że równolegle
działa wiele różnych, odseparowanych od siebie systemów,
których połączenie ze sobą nawzajem jest niemożliwe lub
bardzo trudne.
W tradycyjnej infrastrukturze informatycznej zabezpieczenia
sieci są zaimplementowane w przełączniku brzegowym w
punkcie dystrybucyjnym zainstalowanym na piętrze lub w
części podstawowej centralnego punktu dystrybucyjnego.
Ich implementacja na poziomie dostępu do sieci w obszarze
działania użytkowników jest przy użyciu zwykłych środków
niemożliwa.
°C
Klimatyzacja
Ogrzewanie
Mikroprzełącznik
Oświetlenie
Użytkownik
Zdecentralizowana infrastruktura w budynkach
W przypadku infrastruktury zdecentralizowanej funkcje sieci
i jej inteligencja nie są zaimplementowane w centralnym
punkcie dystrybucyjnym, lecz w pobliżu użytkownika i
instalacji. Mikroprzełączniki w obszarze stanowiska pracy
lub instalacji udostępniają złącza IP i we współpracy z
odpowiednimi bramkami automatyzacyjnymi przejmują liczne
funkcje automatyki budynkowej.
W infrastrukturze zdecentralizowanej rejestrowanie stanu,
analiza danych, narzędzia sterujące/kontrolne i zabezpieczenia
są zaimplementowane w bezpośrednim pobliżu użytkownika
lub elementów instalacji budynkowych. Przeprowadzana
lokalnie na brzegu sieci analiza danych i generowane na jej
podstawie instrukcje sterujące pozwalają ograniczyć obciążenie
sieci, ponieważ ilość danych do przesłania jest tu mniejsza niż
w rozwiązaniach scentralizowanych. Zaimplementowane na
miejscu funkcje zabezpieczające skutecznie powstrzymują
niepożądany i nieautoryzowany dostęp do sieci bezpośrednio na
poziomie portu sieciowego. Dla porównania, w rozwiązaniach
tradycyjnych
stosowane
są
zabezpieczenia wewnątrz sieci,
działające w przełącznikach w
piętrowym lub centralnym punkcie
dystrybucyjnym.
Jeśli jeden z komponentów
zdecentralizowanych
ulegnie
awarii, problem dotyczy tylko
ściśle ograniczonego obszaru
obsługiwanego
przez
dany
mikroprzełącznik.
Wszystkie
pozostałe obszary w dalszym ciągu
działają bez zakłóceń. W przypadku
infrastruktury tradycyjnej problem
obejmuje znacznie większy obszar
— może to być nawet cały zasięg
punktu
dystrybucyjnego
na
piętrze.
Konwencjonalna infrastruktura budynkowa z oddzielnymi sieciami dla danych i automatyki
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
2
Elementy infrastruktury
zdecentralizowanej w budynkach
Infrastruktura zdecentralizowana składa się z okablowania,
mikroprzełączników i aplikacji. O jej ewentualną integrację
z istniejącymi klasycznymi rozwiązaniami automatyki
budynkowej dba bramka automatyzacyjna.
sterowanie i zarządzanie całym technicznym wyposażeniem
biura, takim jak oświetlenie, żaluzje, ogrzewanie/klimatyzacja,
dostęp do sieci za pośrednictwem sprzętu informatycznego i
telefonów oraz urządzenia zabezpieczające. Mikroprzełączniki
zajmują miejsce odpowiadające dwóm podwójnym puszkom
instalacyjnym stosowanym w okablowaniu tradycyjnym.
Okablowanie
Aplikacje
Zdecentralizowane okablowanie można stworzyć podobnie
jak klasyczne okablowanie strukturalne przez połączenie
światłowodów położonych między piętrami i kabli miedzianych
w obszarze działania użytkowników. W ten sposób można
wykorzystać dotychczasowe okablowanie strukturalne
również w infrastrukturze zdecentralizowanej.
Ze względów ekonomicznych w dużych i nowych budynkach
stawia się zwykle na okablowanie czysto światłowodowe.
Światłowody kładzie się przy tym od centralnego punktu
dystrybucyjnego w budynku lub lokalizacji aż do obszaru
działania użytkowników, w którym są one podłączane do
mikroprzełączników. Dla zaoszczędzenia miejsca okablowanie
między piętrami można zainstalować w tzw. luźnych tubach,
do których podłącza się kable typu breakout lub kable
kompaktowe, prowadzące do obszaru działania użytkowników.
Coraz popularniejsze stają się też konfekcjonowane
kable światłowodowe, wyposażone przez producenta w
odpowiednie złącza i gotowe do wykorzystania.
Wszystkie te koncepcje są zgodne ze stosownymi normami
(DIN EN 50173-3).
Działające w przełącznikach samodzielne komponenty
oprogramowania, tzw. aplikacje, udostępniają zróżnicowaną
funkcjonalność. Umożliwiają interakcję między czujnikami
i aktuatorami w całej sieci, niezależnie od ich odległości
od siebie nawzajem. Dzięki temu możliwe jest sterowanie
technicznym wyposażeniem budynków za pomocą urządzeń
mobilnych, takich jak smartfony, tablety i laptopy. Aplikacje
łączą instrukcje sterujące niezależnych od siebie instalacji, np.
oświetlenia, ogrzewania czy kontroli dostępu i dopasowują je
do określonych profili użytkowników.
Do instalacji i uruchamiania aplikacji nie jest konieczna
ingerencja w oprogramowanie wbudowane przełączników. Nie
wprowadza się do niego żadnych zmian. Znacznie zmniejsza to
nakłady pracy potrzebne do administrowania infrastrukturą.
Na jednym przełączniku można jednocześnie uruchomić wiele
aplikacji, udostępniając w ten sposób najróżniejsze funkcje.
Dział informatyki w firmie może też zrezygnować z gotowych
aplikacji i tworzyć skrypty samodzielnie. Dynamiczny,
sterowany zdarzeniami język programowania o nazwie
microScript umożliwia tworzenie skryptów w dowolnym
edytorze tekstu i ich ładowanie do przełączników. Skrypty
w języku microScript są wykonywane powyżej poziomu
systemu operacyjnego, z uprawnieniami użytkownika, który
je uruchomił. Dzięki temu w skrypcie nie można wykorzystać
ewentualnych luk w zabezpieczeniach systemu operacyjnego,
co pomaga spełnić coraz wyższe wymagania w zakresie
bezpieczeństwa sieci.
Mikroprzełaczniki
Przełączniki od dawna nie są już tylko elementami
rozgałęziającymi w obszarze transmisji danych, lecz także
inteligentnymi, wydajnymi centrami sterowania. Ich duża moc
obliczeniowa sprawia, że mogą przejąć dodatkowo istotne
funkcje automatyki budynkowej. Jako przykład można wymienić
Bramka automatyzacyjna
Jeśli
w
zdecentralizowaną
infrastrukturę
opartą
na
protokole IP mają zostać
włączone
dotychczasowe,
klasyczne instalacje i systemy,
można to zrobić za pomocą
bramki
automatyzacyjnej,
która
zarządza
również
niezbędną wymianą danych.
Połączenie z integrowanymi
systemami można zrealizować
zarówno drogą kablową, jak i
bezprzewodową.
Centrala sterownicza - mikroprzełącznik MICROSENS z bramką automatyzacyjną
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
3
Funkcje i zalety inteligentnego biura
W inteligentnym biurze poszczególne instalacje i systemy są ze
sobą połączone. Wielofunkcyjne czujniki oparte na protokole
IP przejmują zadania odseparowanych dotychczas czujników
dostosowanych do konkretnych instalacji. Dzięki temu dla
całego biura lub obszaru często wystarczy tylko jeden czujnik
wielofunkcyjny. Analiza danych czujników jest realizowana
na miejscu, podobnie jak przygotowywanie wynikających
z niej instrukcji, które sterują aktuatorami poszczególnych
komponentów technicznych w budynku. Jeśli na przykład
czujnik ruchu wykryje, że w pomieszczeniu nikogo nie ma,
może wyłączyć oświetlenie, ograniczyć działanie ogrzewania/
klimatyzacji i zablokować dostęp do sieci. Jeśli dodamy do
tego elektroniczną rejestrację czasu, wówczas urządzenia
peryferyjne, takie jak drukarki i małe urządzenia elektryczne,
mogą być automatycznie wyłączane za pośrednictwem
przełączanych gniazdek elektrycznych, gdy pracownik opuści
biuro.
Indywidualne dopasowanie dzieki aplikacjom
W inteligentnym biurze otoczenie można dopasować do
konkretnych potrzeb i wymagań użytkowników. Pracownicy
mogą indywidualnie zaprojektować swoje stanowisko pracy, co
— jak dowiedziono — zwiększa ich produktywność i motywację
oraz zmniejsza liczbę błędów. Aplikacje na przełącznikach
udostępniają niezbędne w tym celu funkcje jako samodzielne
komponenty oprogramowania; zmiany w oprogramowaniu
wbudowanym przełączników nie są konieczne. Procesy
instalowania i używania aplikacji przypominają analogiczne
działania dla aplikacji na smartfony i tablety — przebiegają
łatwo, bezproblemowo i ekonomicznie.
jednego rozwiązania. Integracja przełączanych gniazdek
elektrycznych 230 V sprawia, że w system zarządzania biurem
można też włączyć klasyczny sprzęt elektryczny.
Bezpieczeństwo
Zabezpieczenia zaimplementowane w mikroprzełącznikach
zapewniają maksymalne bezpieczeństwo bezpośrednio na
zewnętrznej granicy sieci. Stanowisko pracy i dostęp do sieci
są aktywowane tylko wtedy, gdy użytkownik dysponuje
odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli tak nie jest, port sieciowy
i gniazdka elektryczne na stanowisku pozostają zablokowane.
Za pośrednictwem aplikacji na przełącznikach — a tym samym
w sieci — można zaimplementować funkcje zwiększające
bezpieczeństwo pracowników. W sytuacji alarmowej możliwe
jest na przykład automatyczne otwieranie drzwi i oświetlanie
dróg ewakuacyjnych. W przypadku alarmu pożarowego
można jednocześnie zadbać o wyłączenie takich systemów jak
instalacja wentylacyjna, aby nie podsycać dodatkowo pożaru.
Aplikacje i skrypty utworzone za pomocą języka microScript
w założeniu dysponują jedynie prawami dostępu danego
użytkownika, co w dużym stopniu zwiększa bezpieczeństwo
sieci.
W inteligentnym biurze znacznie większe niż w strukturach
tradycyjnych jest również bezpieczeństwo eksploatacji całej
sieci. Awaria jednego komponentu ma jedynie zasięg lokalny
i oddziałuje na przykład na tylko jedno stanowisko pracy lub
pomieszczenie. W pomieszczeniach o wyższych wymaganiach
w zakresie bezpieczeństwa można też zapewnić redundancję
na różnych poziomach, np. przez połączenia między
mikroprzełącznikami lub stworzenie topologii pierścienia.
Elastyczność i skalowalność
Duża elastyczność koncepcji zdecentralizowanej sprawia, że
zmiany użytkowe można wprowadzać szybko i bez większego
nakładu pracy. W przypadku rozbudowy lub podziału
dużych biur, a także łączenia, podziału i zmiany sposobu
użytkowania poszczególnych pomieszczeń, cały proces można
przeprowadzić według odcinków lub dla poszczególnych sal.
Infrastruktura zdecentralizowana i oparte na oprogramowaniu
funkcje zainstalowane na mikroprzełącznikach zapewniają
znakomitą skalowalność inteligentnego biura. Nie trzeba przy
tym wprowadzać tej koncepcji od razu w całym budynku —
inteligentne biuro można też tworzyć etapami, pomieszczenie
po pomieszczeniu.
Połaczenie róźnych systemów i instalacji
Aplikacje i skrypty zapewniają interakcję między serwerem i
aktuatorami w całej sieci w oparciu o uniwersalny protokół
IP. Dzięki temu sterowanie odrębnymi dotychczas systemami,
takimi jak sprzęt informatyczny, oświetlenie, ogrzewanie/
klimatyzacja, projektory i rzutniki, zabezpieczenia, kontrola
dostępu i rejestracja czasu, może odbywać się za pośrednictwem
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
4
Dostosowanie warunków otoczenia w salach konferencyjnych
Rentowność
Scenariusz przykładowy
Efektywność kosztową zdecentralizowanych infrastruktur
opartych na światłowodach (ang. Fiber To The Office —
FTTO) potwierdziła ekspertyza przygotowana przez firmę
WIK Consult GmbH, należącą do niemieckiego Instytutu
Badawczego Infrastruktury i Usług Komunikacyjnych (WIK).
Zgodnie z ekspertyzą ten model infrastruktury zapewnia
korzyści finansowe już w przypadku sieci obejmującej 160
użytkowników. Wraz ze wzrostem ich liczby rosną również
korzyści w obszarze kosztów. Im większe są sieci, tym bardziej
ekonomiczna staje się oparta na światłowodach infrastruktura
zdecentralizowana — zarówno w zakresie instalacji, jak i
bieżącej eksploatacji. Z ekspertyzy wynika na przykład, że dla
220 stanowisk pracy oszczędności sięgają ok. 30% (zarówno w
krótkim, jak i w długim terminie). Opinia zakłada przy tym okres
użytkowania 10 lat, podobnie jak właściwe normy dotyczące
okablowania. Uwzględniono również wymianę urządzeń w
cyklu pięcioletnim.
Zmiany funkcjonalności możliwe w przypadku inteligentnego
biura są realizowane za pomocą oprogramowania przez
aplikacje lub modyfikacje skryptów. W odróżnieniu od
rozwiązań opartych na magistrali nie jest tu potrzebne
pracochłonne programowanie, co korzystnie wpływa również
na koszty eksploatacji.
Funkcje i zalety inteligentnego biura obrazuje następujący
przykład praktyczny. Kierownik działu — pan A. — w
poniedziałek rano wchodzi do budynku firmy. Jest w pracy
nieco wcześniej niż zwykle. System kontroli dostępu na
wejściu rozpoznaje go i przekazuje stosowną informację do
inteligentnego systemu zarządzania budynkiem. Smartfon
pana A. loguje się do sieci firmowej i uzyskuje autoryzację. Gdy
pan A. idzie przez hol wejściowy, ogrzewanie w jego biurze jest
przełączane z trybu oszczędnego na standardowy.
Pan A. otwiera drzwi do swojego biura, co sprawia, że
automatycznie włącza się oświetlenie o wybranym przez
niego natężeniu i preferowanej barwie. Porty sieciowe, które
dla ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do sieci w
trakcie jego nieobecności były zablokowane, są aktywowane
zarówno dla jego laptopa, jak i dla telefonu VoIP.
Pan A. przez chwilę zastanawia się, czy na pewno wyłączył
w piątek światło i ekspres do kawy, ponieważ spieszył się
przy wychodzeniu z biura, aby na czas dotrzeć na prywatne
spotkanie. Wtedy przypomina sobie, że inteligentny system
zarządzania budynkiem automatycznie wyłącza oświetlenie
po opuszczeniu biura przez zajmującego je pracownika. Gdy
natomiast pan A. wychodzi poza budynek, system wyłącza
gniazdka elektryczne 230 V. Personel sprzątający dysponuje
własną kartą dostępu, za pomocą której aktywuje gniazdka
elektryczne umożliwiające podłączenie odkurzacza w czasie
sprzątania biura.
Na godzinę 10.00 pan A. zwołał naradę działu. System
zarządzania budynkiem jest zintegrowany z elektronicznymi
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
5
kalendarzami
pracowników
i
w porę uruchamia ogrzewanie
w
sali
konferencyjnej.
Gdy
pierwszy
uczestnik
wchodzi
do
pomieszczenia,
włączają
się
oświetlenie
i
narzędzia
konferencyjne, aktywowane są też
porty sieciowe dla uczestników.
Przed wprowadzeniem koncepcji
inteligentnego biura trzeba było
rezerwować sale konferencyjne
na konkretne godziny — teraz
wszystko odbywa się zgodnie z
centralnym kalendarzem programu
Outlook.
System
określa
również
dostępność wolnych pomieszczeń
i może automatycznie generować
propozycje, co pomaga lepiej
wykorzystywać
dostępną
powierzchnię biurową. Specjalne
czujniki
wykrywają
obecność
ludzi w pomieszczeniu i na
bieżąco mierzą temperaturę oraz
efektywność wentylacji. Dawniej
wraz ze spadkiem jakości powietrza w pomieszczeniu spadała
też produktywność spotkań. Teraz inteligentne biuro dba o
odpowiedni dopływ świeżego powietrza, a nawet generuje
stosowne komunikaty informacyjne przez głośniki IP.
Podczas przygotowywania się do narady pani B.
idzie do archiwum, w którym znajdują się stare plany
budowlane, niedostępne jeszcze w wersji cyfrowej. Miejsce
przechowywania planów znalazła w rejestrze elektronicznym.
Windą zjeżdża do sutereny. Oświetlona jest przy tym tylko
droga, po której porusza się pani B. — światło w pozostałych
obszarach jest przyciemnione.
Pan C., który jeszcze raz szybko przegląda swoje dokumenty na
naradę, pracuje znacznie spokojniej i bardziej produktywnie,
odkąd oświetlenie jest idealnie dopasowane do jego stanowiska
pracy z systemem CAD. Gdy słońce kryje się za chmurami,
aplikacja Smart Director na przełącznikach sieciowych dba
o to, aby lampy LED natychmiast uzupełniły słabsze światło
dzienne i bezstopniowo zapewniły odpowiednie natężenie
oświetlenia. Gdy chmury się rozejdą, natężenie światła jest
zmniejszane, a zmierzona wartość światła z zewnątrz jest
przekazywana do systemu zarządzania budynkiem, dzięki
czemu automatycznie przyciemniane są fotochromowe szyby
w oknach. W starszym budownictwie system w analogiczny
sposób steruje żaluzjami.
W sali konferencyjnej rzutnik włącza się, gdy tylko pan A.
wchodzi do pomieszczenia. Kilka dni temu jeden z pracowników
chciał wieczorem zabrać urządzenie z pustej sali do domu.
Funkcja Disconnect Monitoring dostępna w przełączniku,
do którego podłączony jest rzutnik, nawet w przypadku
wyłączonych urządzeń i dezaktywowanych portów sieciowych
potrafi wykryć, czy urządzenia są fizycznie podłączone do
sieci. Dzięki krótkiemu komunikatowi przekazanemu ochronie
sprawę udało się wyjaśnić, jeszcze zanim pracownik znalazł
się w garażu podziemnym. Okazało się, że jego przełożony
pozwolił mu na wypożyczenie rzutnika na weekend, zapomniał
jednak to zgłosić. Gdyby budynek był wcześniej wyposażony
w rozwiązania inteligentnego biura, można byłoby zapobiec
kradzieży komputerów z sali szkoleniowej. Ówczesna
infrastruktura informatyczna była jednak w stanie stwierdzić
obecność urządzeń w sieci tylko za pośrednictwem stanu
łącza, co wymagało ich włączenia. Wyłączonych urządzeń nie
można było wtedy monitorować.
Narada dobiega końca. Pan A. spotyka na korytarzu pana D. z
innego działu. W kąciku na kawę wymieniają się pomysłami
na przyszłe projekty. Dawniej w tym miejscu — tak jak na
każdym piętrze — znajdowało się pomieszczenie z systemem
EPD i punktem dystrybucyjnym dla danego piętra. Dzięki
nowoczesnej, opartej na światłowodach infrastrukturze
zdecentralizowanej piętrowe punkty dystrybucyjne nie są już
potrzebne. Pan D. przekształcił pomieszczenie dystrybucyjne
na swoim piętrze w magazyn materiałów biurowych i
eksploatacyjnych. Dzięki temu jego pracownicy nie muszą już
schodzić do piwnicy po papier, kasety z tonerem czy materiały
biurowe.
Zrobiło się późno. Pan A. wyłącza laptopa i idzie do domu.
Jego inteligentne biuro blokuje porty sieciowe, przełącza
ogrzewanie na niższy poziom i wyłącza światło — oraz ekspres
do kawy, o którym pan A. znowu zapomniał.
Nowoczesny panel LED z czujnikiem wielofunkcyjnym
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
6
Perspektywy
Literatura
Rozwój w kierunku środowisk biurowych, które dopasowują
się do indywidualnych potrzeb pracowników i procesów
przedsiębiorstw, w ostatnich latach wyraźnie przyspieszył.
Można zakładać, że wraz z coraz powszechniejszym wdrażaniem
instalacji, podzespołów i komponentów wyposażenia
budynków ze złączami IP w kolejnych latach trend ten jeszcze
się umocni. Inteligentne biuro, w którym zaawansowane,
rozproszone systemy w przyjazny dla użytkownika i
ekonomiczny sposób udostępniają kompleksowe, szeroko
zakrojone funkcje, a przy tym same dostosowują się do siebie
nawzajem, jest już rzeczywistością. Koncepcja ta stwarza
podstawy dla nowoczesnych środowisk pracy i pozwala
czerpać korzyści ze znacznie większej efektywności działania
i rentowności oraz lepszych zabezpieczeń niż w przypadku
tradycyjnych technologii biurowych.
[1] „Przełączniki sieciowe jako centrala sterowania
inteligentnym biurem”. Artykuł przeglądowy. Hamm.
MICROSENS GmbH & Co. KG, 2015.
[2] „Zaaplikuj sobie sieć: nowe funkcje przełączników
zapewniają profesjonalne korzyści”. Artykuł przeglądowy.
Hamm. MICROSENS GmbH & Co. KG, 2015.
[3] „Zdecentralizowana infrastruktura przełączników dla
nowoczesnych budynków”. Artykuł przeglądowy. Hamm.
MICROSENS GmbH & Co. KG, 2015.
[4] „Bezpieczeństwo przede wszystkim — bezpieczne sieci w
budynkach oparte na zdecentralizowanych rozwiązaniach
infrastrukturalnych”. Artykuł przeglądowy. Hamm.
MICROSENS GmbH & Co. KG, 2015.
[5] „Wysoka dostępność bez kompromisów — koncepcje
redundancji w sieciach FTTO”. Artykuł przeglądowy.
Hamm. MICROSENS GmbH & Co. KG, 2014.
[6] „Inteligentne oświetlenie — światło z sieci”. Artykuł
przeglądowy. Hamm. MICROSENS GmbH & Co. KG, 2015.
[7] „Porównanie kosztów koncepcji FTTO z okablowaniem
strukturalnym i piętrowymi punktami dystrybucyjnymi”.
Ekspertyza. Bad Honnef. WIK-Consult GmbH, 2012.
Mikroprzełącznik MICROSENS zamontowany w kanale kablowym
[8] DIN EN 50173-6:2014-05 „Informationstechnik —
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen —
Teil 6: Verteilte Gebäudedienste”. Norm. Beuth-Verlag,
2014.
Streszczenie
Współczesne środowisko pracy wymaga maksymalnej elastyczności i efektywności ekonomicznej. W nowoczesnych budynkach
biurowych stanowisko pracy dopasowuje się więc do potrzeb pracowników, pozwalając im osiągnąć pełną wydajność. „Smart
Office” — inteligentne biuro — niesie ze sobą nowy poziom komfortu, bezpieczeństwa i rentowności. To rozwiązanie oparte jest
na infrastrukturze zdecentralizowanej, w której systemy automatyki budynkowej wykorzystują protokół IP i stają się częścią sieci
transmisji danych. Aplikacje uruchamiane na przełącznikach sieciowych udostępniają wiele przydatnych funkcji, których realizacja
za pomocą dotychczasowych technologii jest niemożliwa lub wykonalna jedynie w ograniczonym zakresie.
www.microsens.de/smart-office
Inteligentne biuro – nowoczesne zarządzanie budynkami w oparciu o protokół IP
MICROSENS Sp. z o.o. - ul. Ślężna 187/s-2 - 53-110 Wrocław/Polska
7

Podobne dokumenty