Regulamin i zasady konkursu >> PDF

Komentarze

Transkrypt

Regulamin i zasady konkursu >> PDF
Regulamin konkursu
„Selfie z Outlander PHEV”
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu jest spółka MMC Poland Sp. z.o.o, ul. 17 Stycznia 45A, 02-146
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000168121, NIP: 526 10
39 021, kapitał zakładowy PLN 18 500 000 (dalej również: „Organizator”).
1.2. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Selfie z Outlander PHEV” (dalej również: "Konkurs”).
1.3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia
19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom
zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
1.4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonym niniejszym regulaminem (dalej również:
„Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
1.6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich
rodzin.
1.7. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych
w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków
Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w
Konkursie oraz/lub prawo do otrzymania nagród.
1
2. ZAŁOŻENIA KONKURSU
2.1 Konkurs będzie przeprowadzony na terenie m.st. Warszawa oraz na oficjalnym profilu
www.facebook.com/MitsubishiMotorsPolska.
2.2 Konkurs będzie trwał w dniach od 21.08.2015 r. do 19.09.2015 r. Konkurs podzielony jest na
III etapy, które trwają kolejno w dniach:
Etap I – 21– 22.08.2015 r. w godzinach 20:00 do 00:00 - zgłoszenie się do Konkursu,
28.08.2015 r. godz. 18:00 rozstrzygnięcie Etapu I,
Etap II – 28 – 29.08.2015 r. w godzinach 20:00 do 00:00 - zgłoszenie się do Konkursu,
04.09.2015 r. godz. 18:00 rozstrzygnięcie Etapu II,
Etap III – 04.09 – 05.09.2015 r. w godzinach 20:00 do 00:00 - zgłoszenie się do
Konkursu,11.09.2015 r. godz. 18:00 rozstrzygnięcie Etapu III.
3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGDÓD
3.1. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia „selfie” z samochodem Mitsubishi Outlander PHEV, który
będzie poruszał się po ulicach Warszawy w dniach 21-22,08.2015 r., 28-29.08.2015 r. i 0405.09.2015 r., w specjalnych świecących okularach otrzymanych od osoby obsługującej
Konkurs, polubienia fan page’u www.facebook.com/MitsubishiMotorsPolska, udostępnienie
swojego zdjęcia (wykonanego przy samochodzie) pod specjalnie utworzonym wydarzeniem
na profilu Mitsubishi Motors Polska na Facebook’u oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach marketingowych, także poprzez środki komunikacji
elektronicznej. Wydarzenie w czasie trwania Konkursu będzie przypięte na górze strony
profilowej.
3.2. W każdym dniu przejazdu samochodu Mitsubishi Outlander PHEV po ulicach Warszawy
Organizator przyzna 20 szt. świecących okularów przeciwsłonecznych dla tych Uczestników,
którzy wykażą się kreatywnością i wykonają najciekawsze selfie.
3.3. Dodatkowo, każde zdjęcie umieszczone na fan page’u www.facebook.com/
MitsubishiMotorsPolska pod wydarzeniem dotyczącym ww. Konkursu, bierze udział w
głosowaniu użytkowników portalu. Uczestnik Konkursu, którego zdjęcie otrzyma największą
ilość „like” ’ów, tj. tzw. polubień w danym etapie, zostanie nagrodzony przenośnym
akumulatorem / ładowarką typu „power bank”. Nagroda przyznawana jest po każdym z trzech
etapów Konkursu.
3.4. W przypadku wyniku remisowego wprowadzona zostanie jednodniowa dogrywka. Jeżeli
dogrywka nie wyłoni zwycięzcy, nagrodę przyzna specjalnie powołana Komisja Konkursowa.
3.5. Ogłoszenie zwycięzców danego etapu nastąpi na fan page’u www.facebook.com/
MitsubishiMotorsPolska odpowiednio w dniach: 28.08, 04.09 i 11.09.2015 r. Dodatkowo każdy
ze zwycięzców etapu zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach Konkursu. Przyznane
nagrody tzw. „power banki” zostaną następnie wysłane pocztą w terminie 21 dni od dnia
uzyskania adresów do korespondencji od zwycięzców Konkursu.
3.6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanego w Konkursie zdjęcia i że
przysługują mu do niego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe w rozumieniu
ustawy z 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90,
2
poz. 631 ze zm.). W zamian za możliwość uczestnictwa w Konkursie uczestnik udziela
wyłącznej, nieodpłatnej licencji Organizatorowi uprawniającej ten podmiot do korzystania z
przesłanego zdjęcia na wszelkich znanych polach eksploatacji, w tym określonych w art. 50
wskazanej wyżej ustawy, także poza terytorium Polski, w szczególności do korzystania w
zakresie wymaganym przez MMC Car Poland Sp. z o.o. dla celów marketingowych,
handlowych i reklamowych. Uczestnik zezwala jednocześnie na wykonywanie wszelkich praw
zależnych od przesłanego zdjęcia oraz na wykorzystywanie swojego wizerunku znajdującego
się na zdjęciu we wskazanym wyżej zakresie.
4. NAGRODY
4.1. Świecące okulary przeciwsłoneczne - 120 szt.
4.2. Przenośny akumulator / ładowarka typu „power bank” – 3 szt.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego Regulaminu.
5.2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności na adres Organizatora – MMC Poland Sp. z o.o., ul. 17 Stycznia 45A,
02-146 Warszawa, z dopiskiem "Reklamacje – Selfie z Outlander PHEV”. Reklamacje
dotyczące Konkursu muszą być zgłoszone w terminie do 7 dni kalendarzowych (decyduje
data stempla pocztowego) od daty rozstrzygnięcia danego etapu Konkursu.
5.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni roboczych
(decyduje data stempla pocztowego) od daty otrzymania reklamacji. Decyzje Komisji
Konkursowej są ostateczne i nie ma od nich odwołania.
5.4. Reklamacje spóźnione (wniesione po terminie wskazanych w ust. 2 powyżej) lub nie
zawierające adresu zwrotnego nadawcy nie będą rozpatrywane.
6. POSTANOWIENIA KONCOWE
6.1. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych
dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
6.2. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie
www.facebook.com/MitsubishiMotorsPolska. Organizator zastrzega, że informacje o
nagrodach (w tym zdjęcia, parametry) prezentowane na stronie www.facebook.com lub w
materiałach informacyjnych publikowanych przez Organizatora nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
6.3. Dane osobowe podane przez uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora
Konkursu w celach związanych z Konkursem i innych celach dozwolonych ustawą o ochronie
danych osobowych. Uczestnik niniejszym potwierdza, że podał swoje dane osobowe
dobrowolnie. Organizator Konkursu jako administrator danych osobowych jednocześnie
informuje, że uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
3
6.4. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie
informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich
ustaw.
4