Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina

Komentarze

Transkrypt

Lublin dla Wszystkich. Twarze Lublina
www.dlawszystkich.lublin.eu 1
www.dlawszystkich.lublin.eu 3
oksana cymbaluk
autorka zdjęć ▸ photographer ▸ автор світлин
Twarze Lublina – Lublin dla Wszystkich to zbiór portretów mieszkanek
i mieszkańców miasta autorstwa Oksany Cymbaluk. To subiektywny obraz
miasta aspirującego do miana otwartego i wielokulturowego.
Wydawnictwo przygotowane w ramach projektu „Lublin dla Wszystkich”
realizowanego przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin.
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
www.dlawszystkich.lublin.eu
T wa r ze ▸ Faces ▸ Облич ч я
Twarze Lublina to autorski projekt
dziennikarki i fotografki z Łucka,
Oksany Cymbaluk, rozpoczęty
dzięki współpracy z Fundacją
Kultury Duchowej Pogranicza
i finansowemu wsparciu Programu KE „Młodzież w działaniu”.
Portretowe zdjęcia lublinian
i lublinianek prezentują wielokulturową mozaikę miasta oraz
subiektywną selekcję osób, które
dodają codziennemu życiu Lublina
kolorów i przyczyniają się do jego
rozwoju. Wielokulturowość widać
tu na wielu płaszczyznach, nie
tylko w wymiarze przynależności
do grupy narodowej czy etnicznej.
Wśród portretowanych osób znaleźli się muzycy, aktorzy, dziennikarze, sportowcy, osoby publiczne,
turyści, studenci i po prostu zwykli
ludzie, którzy tworzą organizm
tego miasta. „Twarz odzwierciedla
charakter człowieka, opowiada
wszystko, zanim jeszcze zaczyna
mówić.” – mówi autorka projektu.
Portrety bohaterów i bohaterek
pokazują więc wyjątkowy Lublin
z perspektywy ich indywidualnych
doświadczeń. „Twarze Lublina” to
również zapis drogi, jaką przeszła
autorka w poszukiwaniu osób do
fotografowania, bo to właśnie za
ich pośrednictwem poznawała
i uczyła się Lublina. Nie chodziło
o propagowanie jakichkolwiek
postaw, lecz o uchwycenie różnorodności, marzeń i pasji mieszkańców oraz zachęcenie ich do refleksji
nad współczesną tożsamością
miasta ze wszystkimi jego zaletami i wadami. Zadając wszystkim
bohaterom katalog tych samych
pytań, udało się stworzyć wyjątkową opowieść o mieście, opartą
o szczere, indywidualne historie,
które razem dały obraz miasta „tu
i teraz”. Twarze Lublina są więc
portretem miasta zatrzymanego na
chwilę w codziennym biegu i osadzonego w kontekście wydarzeń na
przestrzeni roku: od października
2013 do końca sierpnia 2014 roku.
Mamy nadzieję, że są również
dowodem na to, że Lublin jest
i chce być miastem dla wszystkich.
“Faces of Lublin” is a photo project
by Oksana Cymbaluk, a journalist
and photographer from Łuck.
The
project has been started thanks
to cooperation with the Foundation for Spiritual Culture of the
Borderland and financial support
from the European Commission
program “Youth in Action.” Portrait
pictures of Lublin residents present
a multicultural mosaic of the city
and a subjective selection of people who make the city’s everyday
life more vivid and colorful, and
who have an influence on Lublin’s
development. Multiculturalism
here is visible in different dimensions, not only as far as national
or ethnic identity is concerned.
Among photographed people, there
are musicians, actors, journalists,
representatives of authorities, athletes, public figures, tourists and
ordinary people, creating the body
of the city. “Face reflects human
character. It tells everything before
it even starts to speak.” – says the
author of the project. Participants’
portraits present the extraordinary
Lublin from the perspective of their
individual experiences. “Faces of
Lublin” also reflect the road covered by the author in the process of
searching for people to photograph
and present since through them
she was learning Lublin. The aim
was not to promote any particular
attitudes, but to render distinctness and diversity of Lublin’s residents as faithfully as possible and
to show their dreams, passions,
to make other people analyze
a contemporary identity of the city,
its advantages and flaws. By asking
all the participants of “Faces of
Lublin” the same questions, it was
possible to create a unique story
about the city, based on honest
opinions and individual experience,
which has painted the image of the
today’s city. The “Faces of Lublin”
project constitutes a portrait of the
city caught in a moment of the fastpaced reality, and settled in the
context of the events taking place
throughout the year – from October
2013 to the end of August 2014.
We hope it also proves that Lublin
is and wants to be the city for all.
Обличчя Любліна – це авторський
проект журналістки та фотографа
із Луцька Оксани Цимбалюк,
реалізація якого була можливою завдяки співпраці з Фондом
Духовної Культури Прикордоння та фінансовій підтримці
Програми ЄК «Молодь в дії».
Портрети мешканців та мешканок Любліна представляють
мультикультурну мозаїку міста
та суб’єктивну підбірку людей,
які додають яскравих кольорів
до щоденного життя Любліна та
докладають руку до його розвитку. Мультикультурність тут
видніється на багатьох рівнях, не
лише на рівні приналежності до
національної чи етнічної групи:
серед героїв проекту можна
віднайти музикантів, акторів,
журналістів, спортсменів,
публічні особи, туристів,
студентів та й звичайних людей
які творять організм цього міста.
«Обличчя віддзеркалює людський
характер, промовляє швидше
і говорить більше ніж слова»
- говорить авторка проекту.
Портрети героїв проекту показують унікальний Люблін з перспективи власного, індивідуального
досвіду. «Обличчя Любліна»
це також і опис стежки, якою
мусила пройти авторка підчас
пошуків героїв проекту, адже
саме за їх посередництвом вона
пізнавала Люблін. Метою проекту не було поширення певних
конкретних ідей, лише представлення різноманітності, мрій
і захоплень мешканців міста,
а також заохочення задуматися
над сучасною ідентичністю міста,
його перевагами та недоліками.
Задаючи усім героям проекту
ідентичні питання нам вдалося
створити унікальну оповідку про
це місто, засновану на щирих,
індивідуальних історіях, які
в сукупності створили образ міста
«тут і тепер». Обличчя Любліна –
це портрет міста, яке зупинилось
на хвилинку у щоденній метушні,
оправлений у контекст подій що
відбулися на протязі року: від
вересня 2013 р. до кінця серпня
2014 р. Сподіваємося, що вони є
також і доказом того, що Люблін
є і хоче бути містом для всіх.
www.dlawszystkich.lublin.eu 5
Kr zysztof Żuk, Prez ydent Miasta Lublina ▸ Kr zysztof Żuk, Mayo r of Lublin C it y ▸ К ш иштоф Ж у к, През и д е нт Міс т а Л юб л ін
Położenie Lublina na kulturalnym
i gospodarczym styku wschodu
i zachodu wpłynęło na charakter
miasta. Pamiętamy o ogromnym
dziedzictwie wynikającym z wielokulturowości miasta i pielęgnujemy
tradycje tego miejsca organizując
wydarzenia artystyczne takie
jak festiwal Inne Brzmienia, Noc
Kultury, Carnaval Sztukmistrzów,
Jarmark Jagielloński, Festiwal
Teatrów Europy Środkowej „Sąsiedzi” czy Festiwal Wielokulturowy
Lublin. Wydarzenia te nie są jedynie
odwołaniem do chlubnej przeszłości miasta. Na terenie Lublina
mieszkają od pokoleń przedstawiciele i przedstawicielki mniejszości
narodowych, etnicznych i religijnych, zaś prężny ośrodek akademicki, jakim jest nasze miasto,
przyciąga coraz liczniejsze grono
studentów zagranicznych. Coraz
więcej osób decyduje się na zakładanie firm w Lublinie, budując tym
samym nasz lokalny rynek pracy.
Od 2008 roku Lublin, jako pierwsze i jedyne do tej pory miasto
w Polsce, jest częścią sieci Miast
Międzykulturowych Rady Europy.
To ogromne wyróżnienie, ale też
odpowiedzialność za budowanie
spójnego, kompleksowego systemu zarządzania różnorodnością
w Lublinie. Dlatego też staramy się
korzystać z najlepszych wzorców
wypracowanych przez europejskiego lidera integracji mniejszości,
Lublin’s location on the cultural
and economic edge of the East and
the West has influenced its character. We remember about significant
heritage ensuing from multiculturalism of the city and we nurture
its traditions by organizing artistic
events such as the Different Sound
Art’n’Music Festival, the Night
of Culture, the Carnaval SztukMistrzów, the Jagiellonian Fair, the
Bitter-Sweet Theaters Festival “The
Neighbors” or the Multicultural
Lublin Festival. These events are
not the sole reference to the glorious past of the city. On the territory
of Lublin, for many generations,
there have been numerous representatives of national, ethnic or
religious minorities, whereas our
city as a buoyant academic center
attracts more and more foreign
students. More people decide
to establish their companies in
Lublin, contributing to the development of the local labor market.
Since 2008, Lublin has become
a part of the network of the
Council of Europe’s Intercultural
Cities as the first and so far the
only city in Poland. This is an
enormous honor, but also a significant responsibility for building
a coherent and complex system of
diversity management in Lublin.
Therefore, we attempt to follow
the best patterns created by the
European leader of minorities
Розташування Любліна на культурному та економічному стику
сходу і заходу вплинуло на характер міста. Ми пам’ятаємо про
величезну спадщину пов’язану
із мультикультурністю міста і
розвиваємо традицію цього місця
шляхом організації мистецьких
заходів, таких як Фестиваль
Інші Звучання, Ніч Культури,
Карнавал Митців, Ягелонська
Ярмарка, Фестиваль Театрів
Центральної Європи «Сусіди»
або Фестивалю Мультикультурний Люблін. Ці події є не лише
згадкою про славне минуле
міста. У Любліні протягом кількох
поколінь живуть представники
та представниці національних,
етнічних і релігійних меншин, а також процвітаючий
академічний центр, яким є наше
місто, притягує величезну групу
закордонних студентів. Все
більше людей обирають Люблін
для заснування власного бізнесу,
таким чином розбудовуючи
наш локальний ринок праці.
З 2008 року, Люблін є першим і поки єдиним містом
у Польщі, що входить до
мережі Інтеркультурних
міст Ради Європи. Це велика
честь, але й відповідальність
за створення злагодженої,
комплексної системи управління
різноманіттям в Любліні. Тому ми
намагаємося використовувати
szwajcarski kanton Neuchâtel. Cieszę się, że dzięki inicjatywom takim
jak realizowany w partnerstwie
projekt „Lublin dla wszystkich”,
mamy okazję zadbać o wszystkich
mieszkańców naszego miasta,
niezależnie od tego, skąd i na jak
długo tu przyjechali. To zresztą
nie jedyna tego typu inicjatywa.
Jesteśmy na etapie niezwykle
dynamicznego rozwoju Lublina:
pozyskujemy nowych inwestorów,
inwestujemy w infrastrukturę
komunikacyjną i rekreacyjno-sportową, jednocześnie stawiając na
kulturę, rozwój oświaty oraz na
aktywność Lublinian. Mieszkańcy
coraz bardziej dostrzegają te
zmiany i pozytywnie na nie reagują.
Zależy mi na tym, by jeszcze chętniej włączali się w proces decydowania o przyszłości Lublina. Dzięki
rozwijanym przez nas narzędziom
partycypacyjnym, takim jak na
przykład budżet obywatelski,
którego pierwsza edycję rozpoczęliśmy w tym roku, każdy z nas
może mieć wpływ na rozwój miasta.
Lublin jest miastem dla wszystkich!
Prezydent Miasta Lublina
Krzysztof Żuk
integration – the Swiss Canton of
Neuchâtel. I am glad that thanks to
the initiatives such as the “Lublin For All” project, introduced
within our partnership, we have
an opportunity to take care of all
the residents of the city, irrespective of their origins and plans to
stay. Nevertheless, this is not
the only initiative of this kind.
At the moment, Lublin is a dynamically developing city: we gain
new investors, we invest in both
communication as well as sport
and leisure infrastructure, enriching at the same time our cultural
and educational offer and involving
Lublin residents. These changes
are becoming more are more visible
in the city and residents’ reaction
to them is positive. I would like
residents to get involved more
actively in the decision-making
process concerning Lublin’s future.
With the aid of participatory tools
we have developed, for instance
the citizens budget whose first edition took place this year, everyone
can have an influence on the city’s
development. Lublin is a city for all!
The Mayor of the City of
Lublin Krzysztof Żuk
найкращий взірець, розроблений
Європейським лідером в галузі
інтеграції меншин – Швейцарським кантоном Невшатель. Я
радий, що за допомогою таких
ініціатив як реалізований у
партнерстві проект «Люблін
для всіх», ми маємо можливість
піклуватися про всіх жителів
нашого міста, незалежно від того
звідки вони походять і як довго
тут перебуватимуть. Зрештою, це
не єдина такого типу ініціатива.
Ми перебуваємо на етапі
надзвичайно швидкого розвитку Любліна: знаходимо
нових інвесторів, інвестуємо
в транспортну та спортивновідпочинкову інфраструктуру,
в той же час ставлячи на культуру, розвиток освіти та на
активність мешканців Любліна.
Мешканці міста все частіше
помічають ці зміни і позитивно
реагують на них. Мені залежить
на тому, щоб мешканці більш
охоче брали участь у процесі
прийняття рішень щодо майбутнього Любліна. За допомогою
розроблених нами інструментів
громадського впливу, таких як,
наприклад, громадянський бюджет, перше видання якого було
запущене цього року, кожен з
нас може мати вплив на розвиток
міста. Люблін це місто для всіх!
Президент міста Люблін
Кшиштоф Жук
www.dlawszystkich.lublin.eu 7
Większość mieszkańców i mieszkanek Lublina
odnosi się do innych z pewną rezerwą, ale,
jeśli masz szczęście, uda Ci się poznać ich
gościnność, a nie ma ona sobie równych
i przekracza najśmielsze oczekiwania.
Ciężko Lublin określić jako miasto wielokulturowe.
Powiedziałbym raczej, że jest wspaniałym polskim
miastem, które przyciąga do siebie ludzi; szczególnie studentów i studentki z różnych kultur i o różnym pochodzeniu etnicznym. Miasto na pewno
potrzebuje jeszcze trochę czasu, zanim w pełni
przeistoczy się w społeczność wielokulturową,
jednak wiele już się zmieniło przez ostatnie 6 lat.
N iyi A der ib i g be
▸The majority of Lublin residents remain reserved towards the others, but if you are lucky,
you will feel their hospitality which cannot be compared to anything
else and which is more than one could expect.
It is hard to refer to Lublin as a multicultural city. I would rather say it is a wonderful
Polish city which attracts people, mostly students representing different cultures
and ethnic origins. There is no doubt that the city needs some time until it turns into
a multicultural community, but a lot has already changed for the last 6 years.
▸Більшість мешканців Любліна ставляться до інших з певною дистанцією,
але якщо вам пощастить, вам вдасться пізнати їх гостинність,
яка не має собі рівних і перевершує всі очікування.
Досить важко назвати Люблін мультикультурним містом. Я б радше сказав, що
це чудове польський місто, яке притягує до себе людей, особливо студентів
з різних культур та різних національностей. Місто, безумовно, потребує ще
трохи більше часу, перш ніж повністю перетворитися в мультикультурне
суспільство, але багато що вже змінилося протягом останніх шести років.
www.dlawszystkich.lublin.eu 9
Jeżeli chcemy być gościnni, to musimy zapomnieć o swojej roli gospodarza i swojemu
gościowi pozwolić być gospodarzem na naszym
terenie – wtedy uzyskujemy prawdziwą gościnność. Tego życzę mieszkańcom Lublina.
J anus z O p ry ń sk i
▸If we want to be hospitable, we need to forget about our role as a host and let our guest be the host
on our territory – this is a key to real hospitality and this is what I wish for all the residents of Lublin.
▸Якщо ми хочемо бути привітними, то ми повинні забути про свою роль господаря
і дозволити нашому гостеві бути господарем на нашій землі – ось коли ми
будемо справді гостинними. Саме цього я бажаю мешканцям Любліна.
www.dlawszystkich.lublin.eu 11
Wielokulturowość trzeba mieć w głowie, wyzbyć
się stereotypów, otworzyć oczy i dostrzec innych.
Sama też muszę nad tym jeszcze popracować, więcej czytać, poznawać prawdziwie, a nie
wybiórczo. To nie jest łatwe, ale jest ważne.
Generalnie wszystko, co ważne, nie jest łatwe.
Sylwia L as o k
▸Multiculturalism has to be enrooted in your mind, you need to get rid of stereotypes, open your
eyes and see other people. I need to work on that myself, read more, learn truly, not in a selective
way. This is not easy, but this is important. All in all, anything that is important is not easy.
▸Інтеркультурність треба мати у себе в голові, позбутися стереотипів та упереджень,
розкрити очі та побачити інших. Мені й самій ще потрібно над цим працювати,
більше читати, пізнавати справжнє, а не вибіркове. Це не так легко як би здавалося,
але це справді важливо. Загалом все, що є важливим не є легким.
www.dlawszystkich.lublin.eu 13
Wielokulturowość nie jest łatwym społecznie
zjawiskiem, ale Lublin – jak pokazuje historia –
zawsze miał animatorów idei dialogu i współistnienia różnych kulturowo środowisk, nieoglądających
się nawet na możliwości formalnego wsparcia.
Lucyn a Dziac zkowsk a
▸Multiculturalism is not an easy social phenomenon, but – as the history has proved
– Lublin has always been a city of animators of dialog, coexistence of different cultural
environments and activists who have not been waiting for formal support opportunities.
▸Інтеркультурність не є суспільно простим явищем, але Люблін, як це показує історія,
завжди мав своїх аніматорів ідеї діалогу та спільного співжиття різноманітних
культурних середовищ, не озираючись на можливості формальної підтримки.
www.dlawszystkich.lublin.eu 15
Moja wizja twarzy Lublina: Twarz powinna
łączyć rysy całego świata. Włosy niech będą kręcone, oczy niebieskie, nos lekko zaostrzony,
cera jasna, by miała coś z każdego narodu.
Bog da n S zc ze r ba
▸My vision of Lublin’s face: the Face should combine features of the entire world. Curly hair,
blue eyes, slightly pointed nose, fair complexion in order to represent every nation.
▸Моє бачення обличчя Любліна: Обличчя повинно об’єднувати в собі
риси усього світу. Кучері на голові, очі блакитні, ніс злегка загострений,
шкіра досить бліда, обличчя мало б щось від кожного народу.
www.dlawszystkich.lublin.eu 17
Niektórzy puryści uważają, że wielokulturowość odnosi się tylko do żywych obcokrajowców, ale dla mnie ma ona też wymiar
dziedzictwa, symboli i przekonań.
Marc i n Sk r z ype k
▸Some purists believe that multiculturalism refers exclusively to living
foreigners, but for me it also includes heritage, symbols and beliefs.
▸Деякі пуристи вважають, що мультикультурність відноситься лише до живих іноземців,
але, як на мене, вона має також і вимір спадщини, символів та переконань.
www.dlawszystkich.lublin.eu 19
Sam mam przyjaciół z Białorusi i Ukrainy, którzy są nam tak bliscy, a z tych krajów jest przecież najwięcej przyjezdnych w Lublinie. Oni nas
wzbogacają. Widzą w naszym mieście możliwości rozwoju, których my często nie doceniamy.
Wo jc i ech O lchowsk i
▸I have near friends from Belarus and Ukraine and these are the two most common
countries from which people arrive to Lublin. They enrich us and see in the city
possible paths of development that are very often underestimated by ourselves.
▸Я маю друзів з України та Білорусі які є нам такими близькими, і власне з цих країн
приїздить найбільше іноземців до Любліна. Вони нас збагачують. Вони бачать можливості
для розвитку у нашому місті, можливості, яких ми самі часто не помічаємо.
www.dlawszystkich.lublin.eu 21
W Portugalii istnieje słowo „bairrismo”, co oznacza
miłość do swoich ulic, dzielnic, miasta bądź wioski, które się kocha mimo wszystko i jest się dumnym z tego, że się z niego pochodzi. Bądźcie dumni
z Lublina, brońcie go, nie wstydźcie się waszych
korzeni, bo macie wiele powodów do dumy.
L i no Matos
▸In Portugal, there is a word “bairrismo”, meaning love for your streets, districts, your city or village
that you love in spite of all, and that you are proud is the place you come from. Be proud of Lublin,
defend it, do not be ashamed of your roots since you have a number of reasons to be proud.
▸В Португалії є таке собі слово „bairrismo”, що означає любов до своїх вулиць,
районів, міста чи містечка, яке любиш не зважаючи ні на що і відчуваєш гордість
за те, що походиш власне з цього місця. Пишайтеся своїм містом, охороняйте його,
не соромтеся вашого коріння, адже у вас є багато причин для гордості.
www.dlawszystkich.lublin.eu 23
Czuję się małą częścią wielkiego dla mnie
miasta, w którego nazwie wybrzmiewa
słowo „lublu”, co znaczy „kocham”.
Mar i n a B elo kon e va -Sh i u k ashvi l i
▸I feel I am a small part of the city that is great to me and whose
name says „lublu”, which means “I love”.
▸Відчуваю себе маленькою частинкою великого як для мене міста,
в назві якого чутно слово „люблю”, що означає „kocham”.
www.dlawszystkich.lublin.eu 25
„Lublin – miasto wielokulturowe”: I tak, i nie.
Historycznie na pewno tak, na co dzień jednak
mało tu wielości kultur. Mam nadzieję, że ludzie,
którzy przyjadą do Lublina z rożnych stron świata,
zobaczą jego ukryte piękno i zechcą tu zostać na
dłużej. Dzięki temu będziemy wielokulturowi.
Moja rada dnia dla mieszkańców Lublina: Będą
dwie. Po pierwsze dbajcie o Lublin. Każdy z nas
ma wpływ na to, jak to miasto wygląda, więc
róbmy wszystko, żeby żyło się jak najlepiej i jak
najpiękniej. Po drugie uczcie się języków.
N kos i k a zi K huma lo
▸“Lublin – a multicultural city”: yes and no. Historically certainly yes, but on the daily basis cultural
diversity is not that visible. I hope that people, who will come to Lublin from different corners of the
world, will see its hidden beauty and will be willing to stay longer. Then, we will become multicultural.
My advice to Lublin’s residents: I will give you two pieces of advice. Firstly, take care of
Lublin. Each of us has an influence on the way the city looks like so let’s do as much as
we can to lead here good and beautiful lives. Secondly, learn foreign languages.
▸“Люблін –мультикультурне місто”: І так, і ні. З історичної перспективи, без сумніву, так,
на щодень, однак, мало тут різноманітності культури. Маю надію, що люди, які приїздять
сюди з різних кінців світу будуть в стані побачити його приховану красу і захочуть
тут залишитись на довше. Завдяки цьому ми можемо стати мультикультурними.
Моя порада для мешканців Любліна: Зроблю дві. Перш за все, дбайте про
Люблін. Кожен з нас має вплив на те, як це місто виглядає, отже робімо все,
щоб нам тут жилось якнайкраще. По-друге, вивчайте іноземні мови.
www.dlawszystkich.lublin.eu 27
Zawsze stawiam na edukację, bo to jedyna
droga do wyzbycia się atawistycznego lęku
przed nieznanym. Poznając swoje lepsze strony
nawzajem, możemy stać się społeczeństwem
naturalnie wielokulturowym. Lublin jest na bardzo dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.
A ngel i k a K wo l i k
▸I always believe in education since this is the only way to get rid of an atavistic
fear of the unknown. Knowing each other’s good sides, we can naturally become
a multicultural society. Lublin is on the good road to achieve this goal.
▸Я завжди ставлю на навчання, бо це єдина дорога до подолання атавістичного
страху перед неминучим. Пізнаючи свої найкращі сторони, ми можемо
в природній спосіб стати мультикультурним суспільством. Люблін зараз
знаходиться на правильній дорозі для досягнення цієї мети.
www.dlawszystkich.lublin.eu 29
Nie sądzę, by miejsce mogło mieć jedną twarz.
Miasto tworzą wszyscy jego mieszkańcy, a ci
różnią się od siebie – młodzi i starzy, religijni i świeccy, miejscowi i cudzoziemcy…
Kreślenie jednej twarzy byłoby nudne.
Nie powiedziałbym, że trudno się tu żyje,
ale sądzę, że konieczna jest znajomość polskiego. Dla mnie to motywacja i pozytyw, bo uważam, że trzeba się nauczyć
języka miejsca, w którym się żyje.
Tal Schwa rtz
▸I do not think that a place can have a single face. A city is created by all its
residents and they are very different – young and old, religious and lay, local
citizens and foreigners… Drawing a single face would be boring.
I would not say it is hard to live here but I think you have to know Polish. For me, it is a motivation
and an advantage since I believe you need to learn the language of the country you live in.
▸Не думаю, що місце могло б мати якесь конкретне одне обличчя. Місто створюють всі
його мешканці, які відрізняються один-від-одного – молоді та старі, релігійні та світські,
місцеві та іноземці… створення одного обличчя було б дуже нудною справою.
Я не сказав би, що тут важко жити, але мені здається, що знання польської
мови є обов’язковим атрибутом. Для мене, це мотивація і позитив, адже
вважаю, що слід вивчати мову місця в якому перебуваєш.
www.dlawszystkich.lublin.eu 31
W dzisiejszym świecie procesu mobilności
raczej nie da się zatrzymać, więc dobrosąsiedzkie współistnienie z obcymi kulturami i innymi
ludźmi staje się codziennym zadaniem.
N asti a K i nzersk a
▸Today, it is quite impossible to stop the process of mobility, so good neighbor
relations with foreign cultures and people have become an everyday task.
▸Сьогодні мобільність є явищем, яке неможливо зупинити, отож добросусідське життя
поряд із різними культурами та іншими людьми є нашим щоденним завданням.
www.dlawszystkich.lublin.eu 33
Nie spotkałem wielu obcokrajowców, którzy mieszkają tu od lat. Słyszałem, że w Lublinie są na przykład uchodźcy ze Wschodu, ale
trudno mi do nich trafić. Może dlatego, że
oferta kulturalna miasta skierowana jest do
osób mówiących biegle po polsku. Niemniej
myślę, że trzeba się otworzyć i próbować znaleźć do nich drogę. Ja jeszcze nie próbowałem,
ale może to jest prostsze, niż się wydaje.
J an „ Bo ř ek ” Dvoř á k
▸I have not met many foreigners who have been living here for years. I have heard
that in Lublin, there are refugees from the East, but it is hard for me to reach them.
Maybe this is why the cultural offer of the city is dedicated to the Polish-speaking
audience. Nonetheless, I think we need to become more open and look for a way to
reach them. I have not tried yet but maybe it is easier than one may suppose.
▸Я ще не зустрічав багатьох іноземців, які б мешкали тут на протязі довгого періоду часу. Я чув,
що в Любліні є біженці зі сходу, але мені важко до них дістатися. Можливо причиною є факт,
що більшість культурних заходів, що відбуваються в місті, спрямовані передусім до осіб, що
вільно володіють польською. Однак думаю, що слід відкритися для них і намагатися знайти
шлях до цих людей. Я ще цього не пробував, але можливо це не так складно як би здавалося.
www.dlawszystkich.lublin.eu 35
Rada dnia dla mieszkańców Lublina: Bądźcie
bardziej otwarci na cudzoziemców. Kiedy cudzoziemiec pyta o coś lub coś mówi, nie bądźcie
tacy zdziwieni. Cudzoziemcy, którzy odwiedzają Polskę, nie znają przecież polskiej kultury. To dla nich nowe miejsce i nowa kultura.
E ro l Tun ç
▸My advice for Lublin’s residents: Be more open to foreigners. When a foreigner asks
you about something or says something, do not be so surprised. Foreigners visiting
Poland do not know Polish culture. For them, this is a new place and a new culture.
▸Порада дня для мешканців Любліна: Будьте більш відкритими на іноземців. Коли іноземець про
щось питає, або говорить про щось – не будьте такі здивовані. Іноземці, що приїздять до Польщі
не завжди знають польську культуру. Можливо це для них нове місце та незнана досі культура.
www.dlawszystkich.lublin.eu 37
W Lublinie żyje się po polsku.
Obcokrajowców mieszkających na stałe w Lublinie nie jest tak dużo, aby mogli oni stworzyć znaczące grupy kulturowe, tym bardziej podzielić się
na grupy językowe czy według kraju pochodzenia.
Jeden Chilijczyk w Lublinie nie stworzy chilijskiej
kultury tak, jak jedna restauracja hiszpańska
nie stworzy w Lublinie hiszpańskiej kuchni. Jednak zgadzam się z tym, że jesteśmy coraz bardziej otwarci i dążymy ku wielokulturowości.
Lu is A lb erto Vi l l a bl a nc a Alva r e z
▸In Lublin you live Polish.
There are not so many foreigners living permanently in Lublin so that they could create
considerable cultural groups, the more so divide themselves into linguistic or origin
groups. One Chilean in Lublin will not implement Chilean culture as one Spanish
restaurant will not introduce Spanish cuisine in Lublin. However, I agree that we are
becoming more open-minded and that multiculturalism has become our goal.
▸В Любліні живеться на польську манеру.
Іноземців які б жили постійно в Любліні не є настільки багато, щоб вони могли створити потужні
культурні одиниці, а більше того – поділитися на групи за мовною ознакою чи за походженням.
Один чилієць не буде в стані створити суттєву культурну одиницю в Любліні, подібно як і один
іспанський ресторанчик не може впровадити іспанської кухні до Любліна. Однак не можу не
погодитись, що ми є все більш відкритими і впевнено крокуємо до мультикультурності.
www.dlawszystkich.lublin.eu 39
Lublin – miasto wielokulturowe? Sądzę, że
nie bardziej niż przeciętne miasto europejskie średniej wielkości. Pytanie raczej powinno
brzmieć: czy Lublin jest gotowy, by stać się
miastem wielokulturowym, gdyż prawdopodobnie stanie się nim w najbliższym czasie?
Wizja twarzy Lublina: młoda, przyjazna i uśmiechnięta. Jednak to wizja trochę wyidealizowana.
Gdyby była nieco bardziej realna, przyozdabiałby ją lekki grymas wyższości, przełamany
niepewnością i rozcieńczony odrobiną lenistwa.
G r zego r z R ze pe ck i
▸Lublin – a multicultural city? In my opinion, no more than an average middlesized city of Europe. The question should be whether Lublin is ready to become
a multicultural city since most probably it will become one quite soon.
My vision of Lublin’s face: young, friendly and smiling. It is pretty idealized,
though. Supposing it was more real, it would be adorned by a gentle grimace of
superiority mixed with uncertainty and diluted with a bit of laziness.
▸Люблін – мультикультурне місто? На мою думку, не більш ніж середньостатистичне європейське
місто середніх розмірів. Питання слід було б сформулювати так: чи Люблін готовий бути
мультикультурним містом, адже, скоріш за все, саме таким і буде Люблін у найближчому часі.
Моє бачення обличчя Любліна: молоде, привітне та усміхнене. Однак це злегка ідеалізоване
бачення. Якщо говорити про більш реалістичну версію, то обличчя прикрашала би
легка гримаса зверхності, подолання невизначеності та легкий натяк на лінь.
www.dlawszystkich.lublin.eu 41
Wi ę zi ▸ Bonds ▸ Зв’яз к и
Za słowami – migranci/migrantki,
cudzoziemcy/ki – kryją się osoby
i ich złożone tożsamości. Portrety
lublinian i lublinianek opublikowane w tej książce przez Miasto
Lublin to echo portretów mieszkańców i mieszkanek Neuchâtel
z dzieła wydanego w 2013 roku
przez kanton Neuchâtel. Obie
publikacje stawiają sobie ten
sam cel: pokazać twarz różnorodności, która gości w naszej
przestrzeni publicznej.
Uznanie tej różnorodności za
bogactwo jest jednym z celów
rządu Neuchâtel od początku lat
90. Silne gwarancje (prawo głosu
dla cudzoziemców i cudzoziemek, prawo dotyczące spójności
wielokulturowej czy utworzenie
punktu specjalnie dla obcokrajowców, a w konsekwencji
wydziału zajmującego się międzykulturowością), podejmowanie
inicjatyw związanych z powitaniem, poradnictwem i wsparciem
nowoprzybyłych oraz ciągłe dbanie
o włączanie cudzoziemców w życie
kantonu spowodowały, że polityka
międzykulturowa stała się jego
wizytówką. Nasze doświadczenie
udowadnia, że kluczowe jest tu
zaangażowanie władz w proces
włączania każdego mieszkańca
i mieszkanki kantonu, gwarantując
tym samym spójność społeczną.
Od dwóch lat Neuchâtel i Lublin
łączy wyjątkowe partnerstwo
poświęcone tym właśnie zagadnieniom. Zbudowane przez ten czas
więzi bez wątpienia przetrwają dłużej niż sam projekt, który dobiega
końca w 2014 roku. Przedstawiciele i przedstawicielki Neuchâtel,
którzy odwiedzili Lublin, a także
lublinianie i lublinianki, którzy
mieli okazję odwiedzić Szwajcarię,
zapamiętają te wspólne doświadczenia, bo to właśnie dzięki
spotkaniom i wspólnym rozmowom
rodzą się najlepsze projekty!
Celine Maye, deputowana ds.
cudzoziemców i cudzoziemek,
szefowa wydziału spójności
międzykulturowej (COSM)
Kanton Neuchâtel, Szwajcaria, sierpień 2014
The words “migrants” or “foreigners” should be read as people and
their complex identities. Portraits
of Lublin residents, presented in
the book published by the City of
Lublin, echo the Neuchâtel citizens’
portraits, published in 2013 by the
Canton of Neuchâtel. Both publications have a similar goal – to
present faces’ diversity which is visible in public space. Regarding the
diversity as an advantage has been
one of the Neuchâtel government’s
aim since the 90s. Strong guarantees (voting rights for foreigners,
regulations on multicultural cohesion or establishing special points
for foreigners and, as a result, the
department of intercultural affairs),
introduced initiatives of welcoming, counseling and supporting the
newly arrived and continuous integration of foreigners in the canton’s
life have made intercultural policy
of Neuchâtel become its showcase.
Our experience proves that a key
to success consists in involving
authorities in the process of engaging canton’s citizen with the guarantee of social cohesion. For two
years, Neuchâtel and Lublin have
been unique partners, focused on
the above-mentioned questions.
The relations we have built, with
no doubt, will last longer than the
project which is about to end in
2014. Representatives of Neuchâtel, who visited Lublin, and Lublin
residents, who had an opportunity
to visit Switzerland, will remember
the shared experience since these
are meetings and discussions that
translate into the best projects!
Céline Maye, Cantonal Commissioner for Foreign Nationals, the
Head of the Intercultural Cohesion
Department (COSM) Kanton Neuchâtel, Switzerland, August 2014
За словами – мігранти/мігрантки,
іноземці/іноземки – ховаються
особи і їх складні особистості.
Опубліковані в цій книзі портрети люблінян є свого роду ехом
портретів мешканців Невшатель
(Neuchâtel) з публікації виданої
у 2013 році у кантоні Невшатель.
Обидві публікації мають одну
і ту ж мету: показати обличчя
різноманітності, яка заповнює
наш публічний простір.
Визнання цього розмаїття багатством є однією з цілей уряду
Невшатель ще від початку 90-х
років. Високі гарантії (право
голосу для іноземців, право до
інтеркультурної згуртованості,
створення місць спеціально для
іноземців, а потім відділу до справ
інтеркультурності), ініціативи
пов’язані із привітанням, порадами і підтримкою новоприбулих,
а також постійна турбота про
інтеграцію іноземців у життя
кантону призвели до того, що
інтеркультурна політика стала
його візитною карткою. Наш
досвід показує, що ключовим тут
є залучення місцевої влади до
процесу інтеграції кожного мешканця кантону, що, в свою чергу,
гарантує соціальну згуртованість.
Вже на протязі двох років Невшатель і Люблін поєднує унікальне
партнерство присв’ячене
цим конкретним питанням.
Налагоджені протягом цього
часу зв’язки без сумніву будуть
більш тривалими ніж сам проект,
який закінчується у 2014 році.
Представники Невшатель, які
мали змогу побувати у Любліні,
а також Любліняни, які відвідали
Швейцарію на довго запамятають цей спільний досвід, адже
власне під час таких зустріцей,
спільних розмов народжуються найкращі проекти!
Celine Maye, уповноважена до
справ іноземців та іноземок,
начальник відділу інтеркультурної
згуртованості (COSM)
Кантон Невшатель, Швейцарія,
серпень 2014 р.
Lu bli n dl a ws zystkich ▸ Lublin f or a ll ▸ Л юблі н д ля Всіх
Lublin nie jest miastem jednolitym
etnicznie, narodowo, kulturowo,
religijnie. Nie jest jednak jeszcze miastem, które śmiało może
nazywać się międzykulturowym.
Zapoczątkowany w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin ponad dwa lata
temu projekt „Lublin dla Wszystkich” miał za zadanie dokładniej
przyjrzeć się zjawisku integracji.
Zastanawiając się, jak powinien
wyglądać system dobrej integracji, szukaliśmy inspiracji i wiedzy
w wielu miejscach w Polsce i Europie, w tym u naszych szwajcarskich
Partnerów. Generalnie wnioski są
podobne. Trzeba jasno komunikować zasady panujące w danym
kraju. Określić warunki brzegowe,
by dać wybór osobom chcącym
zamieszkać na danym terenie.
Jeśli to się uda – kolejny krok to
maksymalna pomoc, by proces
włączania się w życie miasta był
jak najszybszy. Wysiłek instytucji
publicznych skutkuje radykalnym zmniejszeniem szarej strefy,
w której żyją migranci. Przestają
być obcy. Są włączeni w życie
społeczne, kulturalne i gospodarcze. Nierzadko także w polityczne.
Miasto staje się ich miejscem. Są
z niego dumni. Współtworzą je.
WWW c z yli tr z y nog i
W Lublinie także poszliśmy tą
drogą. Powstał system „w w w :
wsparcie – współpraca – wiedza”.
Podstawowym elementem stała
się Grupa Wsparcia Integracji. To
ciało złożone z blisko 30 osób,
które z racji swojej wiedzy naukowej, doświadczenia zawodowego,
zajmowanego stanowiska bądź
pełnionej funkcji, mają zarówno
teoretyczną, jak i praktyczną
wiedzę na temat zasad funkcjonowania instytucji publicznych
i sytuacji mniejszości w Lublinie.
Podstawowym zadaniem grupy
jest budowanie i nieustanna
ewaluacja dostosowanego do
potrzeb lubelskich systemu
partycypacyjnego zarządzania
różnorodnością kulturową. Spora
część z osób pracujących w Grupie
miała też okazję poznać system
integracji w Kantonie Neuchâtel.
Lublin is not ethnically, nationally,
culturally or religiously uniform.
Though, it is not a city that can be
openly referred to as multicultural.
The aim of the “Lublin for All”
project, initiated over two years ago
in the Mayor of the City of Lublin’s
Office, was to take a closer look
at the process of integration.
While trying to find out what the
good integration system should
look like, we have been looking
for inspiration and knowledge in
many Polish and European places,
including our Swiss Partners.
Generally, conclusions are quite
similar. State rules need to be
clearly presented. It is necessary
to determine boundary conditions to give choice to people who
want to live in a particular place.
Once it is provided, the next step
would be to offer maximal support in order to make integration
process as fast as possible. The
effort of public institutions results
in a diametrical decrease in gray
market, which is migrants’ place of
living. They stop to be foreign and
become included in social, cultural
and economic life, very often also
in politics. The city becomes their
place that they are proud of and
that they want to jointly create.
WWW – thre e pil l ars
In Lublin, we have also followed
this path. The w ww system
(“wsparcie, współpraca, wiedza”
– “support, cooperation, knowledge”) has been created.
The Integration Support Group
has become the most fundamental
element. This is a group of almost
30 people who thanks to their
scientific knowledge, professional
experience, position or function
they perform dispose of both theoretical and practical knowledge of
public institutions functioning and
the situation of Lublin minorities.
An elementary task of the group is
to build and constantly evaluate
the participation system of cultural
diversity management adapted
to Lublin’s needs. A considerable
number of people working in the
group had an opportunity to get
Люблін не є містом однорідним
з огляду на його етнічний,
національний, культурний чи
релігійний склад. Та й поки
що і не можемо назвати його
інтеркультурним містом.
Головною метою проекту
«Люблін для Всіх», який був
ініційований Канцелярією
Президента Міста Люблін два
роки тому, було більш детальне
вивчення явища інтеграції.
Розмірковуючи над тим, як
повинна виглядати система
доброї інтеграції, ми шукали натхнення та знань у багатьох містах
Польщі та Європи, у тому числі й
у наших Швейцарських партнерів.
Загалом, висновки є досить
схожими. Слід чітко роз’яснювати
правила, що діють в даній країні.
Визначити граничні умови, щоб
дати вибір людям, які хочуть
жити на даній території. Якщо
це вдасться – наступний крок,
це максимальне заохочення до
активної участі у суспільному
житті міста. В наслідок великих зусиль громадських установ радикально зменшується
так звана сіра сфера, в якій
живуть мігранти. Вони перестають бути чужими, починають
бути активними у соціальній,
культурній та господарській
сферах. Нерідко трапляються
і випадки, коли іноземці починають активізуватися і в політичній
сфері. Місто стає їх місцем. Саме
тоді вони можуть пишатися цим
містом, стають його творцями.
ПС З (www) то бто три о по ри
В Любліні ми також пішли
вже протоптаною доріжкою
– створена була система
«ПЗС: підтримка – співпраця
– знання (www: wsparcie
– współpraca – wiedza)»
Головним елементом є Група
Підтримки Інтеграції. Це орган,
що включає в себе близько 30
осіб, які з огляду на свої наукові
знання, досвід роботи, посаду
чи функції мають необхідні
теоретичні чи практичні знання
щодо функціонування громадських установ та ситуації
www.dlawszystkich.lublin.eu 43
Innym, niezwykle istotnym
elementem włączania w proces
współdecydowania o polityce
integracji są spotkania mniejszości narodowych i etnicznych.
To niezwykle ważny element
systemu. Powinien być realnym
świadectwem na to, że władza chce
i umie wsłuchać się w głos tych
grup, które z racji swej niewielkiej
liczebności często nie są w stanie
zaistnieć w szerszym kontekście
społecznym czy politycznym.
Ważną częścią systemu są także
powtarzane badania społeczne
sprawdzające, w jaki sposób
mieszkańcy Lublina odnoszą się
do osób z mniejszości narodowych, etnicznych i językowych.
System bez koordynatora nie byłby
systemem. Dlatego też podjęta
została próba wypracowania na
poziomie Kancelarii Prezydenta
rozwiązania pozwalającego na
wyznaczenie osoby, która stałaby
się pierwszym kontaktem Urzędu
z mniejszościami – konkretną
osobą, która ma czas i kompetencje, by się spotkać, poznać,
wysłuchać problemów i pomóc
w wypracowaniu rozwiązania.
Dobra integracja to program na
pokolenia. Dlatego niezwykle
ważna jest edukacja. W ramach
projektu przygotowano programy edukacyjne dla młodzieży
oraz dorosłych, a także przeprowadzono dziesiątki godzin
zajęć z wrażliwości kulturowej
w różnych środowiskach.
Jako że wypracowany system
powinien być partycypacyjny,
postanowiliśmy oddać głos
mieszkańcom Lublina, czego
efekt widzą Państwo w postaci
niniejszego albumu oraz strony
www.dlawszystkich.lublin.eu.
Piotr Skrzypczak
familiar with integration system
in the Canton of Neuchâtel.
Meetings of national and ethnic
minorities constitute another
crucial element of getting involved
in the process of co-deciding
about integration policy. This
an extremely significant part
of the system, which ought to be
a real testimony that authorities
want to and are willing to listen
to the groups of people who find
it difficult to appear in a broader
social or political context since
they are not numerous enough.
Repetitive social research on how
Lublin residents treat people
from national, ethnic or linguistic
minorities constitutes another
essential part of the system.
A system without a coordinator
would not be a system. For this
reason, in the Mayor of the City
of Lublin’s Office the effort has
been made to introduce a solution allowing to indicate a person
who would be a first to contact
in the Office-minorities relations – a solid person with time
and competences to meet people, listen to their problems and
help to find effective solutions.
Good integration is a mutligenerational program. Therefore,
education is particularly important.
As a part of the program, educational programs for young and
adults have been prepared. In addition, dozens of classes on cultural
sensitivity among various environments have been conducted.
Since the developed system should
be participatory, we have decided
to give Lublin residents a chance
to speak, which resulted in the
following album and website:
www.dlawszystkich.lublin.eu.
Piotr Skrzypczak
меншин у Любліні. Основним
завданням групи є створення
та постійна оцінка системи
спільного управління культурною
різноманітністю, достосованою до
потреб Любліна. Велика частина
Групи мала також можливість
ознайомитись із інтеграційною
системою кантону Невшатель.
Наступний не менш важливий
елемент активізації у процесі
спільного управління – це зустрічі
національних та етнічних меншин. Це надзвичайно важливий
елемент системи. Це свого роду
доказ, що влада хоче та вміє
вислухати ті групи, які з огляду
на свої досить малі розміри не
можуть проявитись у суспільному
чи політичному вимірі.
Важливим елементом системи
є також і циклічні дослідження
того, як мешканці Любліна ставляться до членів національних,
етнічних і мовних меншин.
Система ця не працювала
б належним чином без
відповідного нагляду. Саме тому
у Канцелярії Президента Міста
Люблін створені були всі умови
для визначення певної конкретної
особи, яка була б першим контактом Управління з іноземцями
– особи, котра мала б час, та
необхідні знання для того щоб
зустрітися, пізнати, вислухати
проблеми та опрацювати можливе вирішення цієї проблеми.
Добра інтеграція триває кілька
поколінь. Саме тому надзвичайно
важливою є освіта. В рамах проекту були опрацьовані відповідні
навчальні програми для молоді
та дорослих, а також було проведено десятки годин навчань
та тренінгів в галузі культурної
чутливості в різних середовищах.
Оскільки опрацьована система
повинна бути системою спільного
управління, ми вирішили надати
голос мешканцям Любліна,
наслідком чого власне і є дана
публікація, та веб-сторінка
www.dlawszystkich.lublin.eu.
Пьотр Скшипчак
lu be lski e mniejs zoś ci na rodowe,
e tniczn e i religijne
Buddy j ski Z wią ze k D i am e nto wej D rog i li n ii K arma K agyu
ul. Głowackiego 29/1, 20-060 Lublin, tel. 602 855 514
Po l sk ie Towar zyst wo Biał o rute n ist yczn e
Wydział Humanistyczny UMCS ,
ul. M. Curie-Skłodowskiej 4a, 20-031 Lublin
Centrum K u ltu ry i S z tu k i
Chińskie j H e Sh u ifa UMCS
Biblioteka Główna UMCS (III piętro nowej
części), ul. Radziszewskiego 11
[email protected]
www.ack.lublin.pl/projekty/
centrum-kultury-i-sztuki-chinskiej-he-shuifa-umcs
F un dacja Do br a Wo l a
ul. Cicha 4, Lublin,
adres do korespondencji:
ul. Leszczyńskiego 23, Lublin,
tel. 503385031. [email protected]
Fundac ja Ch roń my
Cmenta r ze Ż ydowsk i e w Lubl i ni e
ul. Lubartowska 85, 20-094 Lublin, tel. 81 745 03 47
www.kirkuty-lublin.pl
Gmin a W y zn a n i owa Ż ydowsk a
w Wa rszawi e , Fi lia w Lubl i ni e
ul. Lubartowska 85, 20-123 Lublin,
tel. 81 747 09 91, www.warszawa.jewish.org.pl,
www.jewish.org.pl, http://lublin.jewish.org.pl/
Centrum K u ltu ry Is l amu w Lu bl i ni e
Liga Mu zu ł ma ńska RP Od dzi a ł w Lu bl i ni e
Stowa r z ysze n ie Stu de ntó w Muzuł ma ń sk ich w Polsce Od dzi a ł w Lu bl i ni e
ul. Mieczysława Romanowskiego 40, 20-707 Lublin
www.islamlublin.pl, [email protected]
Fundac j a K u ltu ry Duchowe j Pog ra n ic za
al. Warszawska 71, Lublin 20-803, tel. 81 746 93 99
www.fkdp.pl, [email protected]
Parafia Greckokatolicka w Lublinie
al. Warszawska 71, 20-803 Lublin, tel. 81 746 93 99
www.grekat.pl, [email protected]
Parafia Ewangelicko-Augsburska
Św. Trójcy w Lublinie
ul. Ewangelicka 1, tel. 81 442 10 50
www.lublin.luteranie.pl, [email protected]
Pa r a f ia P r awosław n a K ate d ra ln a
pw. P r zemie n ie n ia Pa ń sk i ego
ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin, tel. 444 41 61
www.chresto-vozd.harazd.net/indexpl.html,
[email protected]
Stowar zysze n ie Ormian
w Lubl in ie „ ARARAT ”
[email protected]
www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie
-Ormian-w-Lublinie/1418240431775099
Stowar zysze n ie ROM
Zespół Szkół nr 4, ul. Bronowicka 21,
20-301 Lublin, tel. 81 746 14 07
Stowar zysze n ie Wspó ł pr acy
z Narodami Bl isk iego Wschodu
ul. Gilowa 10, 20-335 Lublin, tel. 796 447 202
www.polska-orient.pl, [email protected]
Towar zyst wo Po l sko -Nige ryjsk ie
Od dział w Lubl in ie
ul. Krakowskie Przedmieście 28/14, 20-002 Lublin
www.tppn.w.interia.pl, [email protected]
Towar zyst wo Spo ł e czno -Kultur aln e
Żyd ó w w Po l sce od dział w Lubl in ie
ul. Lubartowska 10, 20-084 Lublin, tel. 501 836 048
www.tskz.pl/index.php/oddziay/lublin, [email protected]
Towar zyst wo Uk r aiń sk ie
Krakowskie Przedmieście 23, 20-002
Lublin, tel. 81 534 10 24
www.ukr-tov.pl, [email protected]
Zangdo k Pal r i Sangha – Lubl in
ul. Nadrzeczna 572, 20-437 Lublin, tel. 603 914 172
www.zangdokpalrisangha-lublin.pl
W Lublinie swoje środowiska
mają także przedstawiciele społeczności:
gruzińskiej, syryjskiej, czeczeńskiej.
Pa r a f ia p r awosław n a
pw. P r zemie n ie n ia Pa ń sk i ego
ul. Ruska 15, 20-126 Lublin, tel. 81 747 74 38
www.lublin.cerkiew.pl, [email protected]
www.dlawszystkich.lublin.eu 45
Podziękowania ▸ Ack now ledgments ▸ П од як а
Za nami ponad dwa lata pracy nad
It has been a two-year work to make Позаду понад два роки роботи
tym, by nasze miasto było przyour city more friendly towards
над тим, щоб наше місто було
jaźniejsze dla osób należących do
people of national, ethnic, linguпривітнішим для осіб, які
mniejszości narodowych, etniczistic or religious minorities, for
належать до національних,
nych, językowych, religijnych, dla
foreigners and refugees. For All.
етнічних, мовних, релігійних
cudzoziemców i uchodźców. Dla
We have managed to do many
меншин, для іноземців та
Wszystkich.
things, but there is even more work біженців. Для Всіх.
Sporo nam się udało nam się
ahead. Therefore, we would like to
Нам вдалося багато чого досягти,
zrobić, jeszcze więcej pracy przed
say thank you to people without
ще більше роботи чекає нас
nami. Dlatego w tym miejscu
whom there would be no mention
попереду. Тому саме зараз ми
chcemy podziękować osobom, bez
of good integration.
хочемо подякувати людям, без
których nie byłoby mowy o dobrej
People from the Integration Supяких не можна було б говорити
integracji.
port Group and experts:
про хорошу інтеграцію.
Osoby z Grupy Wsparcia Integracji
Члени Групи Підтримки Інтеграції
wraz z ekspertami:
та експерти:
Monika Artymiak, Ewa Alicja Bajbak, Mirosław Bieniecki, Monika Budka, Piotr Choroś, Anna Dąbrowska,
Agnieszka Demczuk, Aleksandra Duź, Magdalena Gnyp-Ścigocka, Katarzyna Goc, Aleksandra Gulińska, Iwona
Haponiuk, Wiktoria Herun, Yulian Hofman, Roman Jaborkhel, Marta Jędrych, Ewelina Jurasz, Violetta Kędzierska,
Małgorzata Kiszczak, Ewa Kozdraj, Anna Krawczyk, Iwona Kryczka, Mariusz Kucharek, Marta Lipczyńska-Ciodyk,
Marzena Lipert, Renata Maciejewska, Paula Mazurek, Edyta Naja, Marta Niedziela, Armine Ożga-Margaryan,
Marzena Piłat, Magdalena Postępska, Magalena Przytuła, Bohdan Rożnowski, Julita Agnieszka Rybczyńska,
Paweł Rydzewski, Grzegorz Rzepecki, Tomasz Sieniow, Piotr Skrzypczak, Anna Szadkowska-Ciężka, Anna Szajwaj, Agata Świdzińska, Jacek Wnuk, Agnieszka Wojciechowska, Michał Wójcik, Małgorzata Zawiła.
Osoby z Urzędu Miasta, bez których People from the City Office without
Особи з Управління міста
nie udałoby się tak dobrze pracowhom our work on introducing new
Люблін, без котрих не можливою
wać na rzecz wprowadzania nowych solutions in integration would not
була б злагоджена робота над
rozwiązań w zakresie integracji:
have been so successful:
впровадженням нових механізмів
інтеграції:
Monika Barczewska, Anna Dragan-Tryka, Kinga Jarmołowicz, Kamila Kniaziowska, Krzysztof Komorski, Agnieszka
Malinowska, Grzegorz Maruszak, Magdalena Stefanek, Agnieszka Wiechnik, Wojciech Wilk, Karolina Zuzaniuk,
Joanna Żytkowska.
Reprezentanci i eksperci z Kantonu
Representatives and experts from
Представники та експерти
Neuchâtel, którzy byli dla nas źróthe Canton of Neuchâtel who were
Кантону Невшатель, котрі були
dłem wiedzy i inspiracji:
for us a source of knowledge and
для нас джерелом знань та
inspiration:
натхнення:
Oliver Freeman, Raoul Jaccard, Méryl Jeannin, Raoul Lembwadio, Céline Maye, Elżbieta Moulin, Hasan Mutlu,
Patricia Dos Santos Pereira, Anna Strześniewska.
Autorka i pomocnicy w przygotowa- The author and people assisting
Авторка та помічники проекту
niu kampanii „Twarze Lublina”:
in the preparation of the “Faces of
«Обличчя Любліна»:
Lublin” campaign:
Oksana Cymbaluk oraz Ayvan Amanoail, Katarzyna Bierzanowska, Paweł Dysput, Agata Grula, Krzysztof Janiak,
Izabela Kozłowska-Dechnik, Tommy Næss, Gemma Pinyol, Alina Pospischil, Rafał Rola, Tomasz Smołka, Andrzej
Szadkowski, Jacek Szafrański, Atouraya Bet Younadam.
Osoby z mediów, które służyły nam
People from media who were willing Представники медіа-спільноти,
wsparciem i radą:
to share their support and advice:
які служили нам величезною
підтримкою та порадою:
Małgorzata Domagała, Agnieszka Krawiec, Tomasz Rakowski, Joanna Żarnoch-Chudzińska.
Osoby, które pomagały zorganizoPeople who helped to organize
Особи, які допомагали нам при
wać spotkania w polskich miastach, meetings in Polish cities in order to організації зустрічей та дискусій
by dyskutować o dobrej integracji:
discuss on good integration:
на тему доброї інтеграції у різних
містах Польщі:
Alicja Dąbrowska, Szymon Gawlik, Anna Pawłowska, Katarzyna Potoniec, Marta Siciarek, Katarzyna Snarska,
Karolina Sydow, Bogna Stawicka.
Dziękujemy także wszystkim tym,
Thank you to all of those who have
Хочемо подякувати також і тим,
których nie wymieniliśmy z imienia
not been mentioned by name,
хто не вказаний у цьому іменному
i nazwiska, ale którzy swoją pracą
but who make Lublin more openсписку, але своєю роботою та
i zaangażowaniem czynią Lublin
-minded with their work and
активністю в той чи інший спосіб
miastem bardziej otwartym.
involvement.
робить Люблін більш відкритим
містом.
i n de x osób
Strona 8 Alina Bąk, Andrzej Mathiasz, Anna Tea,
Dmitriy Panto, Grzegorz Brudny, Jacek Wnuk, Jose Moreno
Martínez, Krisztina Szörcsök, Liliya Borhulevych, Ludwika
Kłoczowska­‑Mazur, Magdalena Chojnacka, Maria Golonka,
Natalia Derewinska­‑Sobiecka, Niyi Aderibigbe, Siarhiej
Abramowicz, Sławomir Toman, Stanisław Żebrowski, Thibault du Tertre, Tomek Klisz, Tomek Lenart, Vitaliy Padalka
Strona 10 Anna Dąbrowska, Carlos Martínez­
‑Romero Gamarra, Daniel Arbaczewski, Ewa Żydek,
Janusz Opryński, Justyna Orłowska, Kamil Filipowski,
Kamil Rodzik, Marcin Moszyński, Marcin Sutkowski,
Mateusz Nowak, Michał Szachmat, Miloslav Gabriel
Slávik, Piotr Celiński, Piotr Korzeb, Piotr Majewski,
Przemysław Buksiński, Radosław Bomba, Rafał Koza
Koziński, Renata Kamola, Switłana Szarhorodska
Strona 12 Agata Sztorc, Andrzej Rusin, Bartosz Wójcik,
Darek Figura, Halina Kosior, Jan Staniewicz, Jan Witalis
Borowiec, Kamil Grudzień, Kamil Misztal, Ludmiła Babijczuk, Luis Sánchez Navarro, Małgorzata Kobus, Mirosław Korbut, Monika Stolat, Paweł Waga, Piotr Pawlak,
Radosław Skiert, Rosario Espozito, Sylwia Lasok, Taras
Bondarenko, Tomasz Ślusarski, Weronika Mazurkiewicz
Strona 14 Andrzej Kępski, Anna Fruza Stępień, Bohdan Rożnowski, Dawid Bartoszek, Izabela Kozłowska­
‑Dechnik, Jacek Miśniakiewicz, Karolina Mądro,
Katarzyna Bierzanowska, Katarzyna Romanek, Krzysztof
Janiak, Kyryl Dubovyi, Lucyna Dziaczkowska, Marcin
Sudziński, Marta Sienkiewicz, Mykhailo Petyakh, Olga
Sakalosh, Paweł Kos, Piotr Czarnecki, Rafał Sadownik,
Roman Kocurowski, Tadeusz Dubiel, Tomasz Dymek
Strona 16 Anna Kulikowska, Bartłomiej Gwiazda,
Bogdan Bracha, Bogdan Szczerba, Clory Emilie, Ihor
Hinda, Jacek Steinbrich, Jan Bernad, Krystyna Radzik,
Magdalena Franczak, Maria Artemiuk, Monika Mamińska­
‑Domagalska, Paweł Frelik, Paweł Korbus, Piotr Jaruga,
Sasza Radczenko, Umalt Gadaev, Waldemar Wilkołek,
Wiktoria Skirska, Witek Walencik, Władysław Humeniuk
Strona 18 Aleksander Wiącek, Anna Bakiera, Anna
Brudny, Anna Wojewódka, Ayvan Amanoail, Darek
Filozof, Dorota Zaniuk, Dzmitry Szyła, Helena Karathanasis, Justyna Wójcik, Karolina Mojsym, Katarzyna
Zubala, Ludomir Franczak, Magda Kozak­‑Siemińska,
Małgorzata Wojcieszuk, Marcin Skrzypek, Michał
Sieńko, Roman Maciuk, Tetyana Myrovych, Tomasz
Bogowski, Walentyna Fedorowicz, Wojciech Goleman
Strona 20 Agnieszka Krawiec, Aneta Stodulska­‑Sowa,
Anna Pantus, Anton Blazheyev, Barbara Szymańska,
Bogusław Byrski, Cezary Hunkiewicz, Daniel Kornas, Kasia
Pudło, Katarzyna Babis, Łukasz Bilik, Maciej Podleśny,
Magdalena Kawa, Olga Svystun, Ołeksandra Radczenko,
Paweł Prokop, Robert Grablewski, Roman Jaborkhel,
Tomasz Bielak, Witold Dąbrowski, Wojciech Olchowski
Strona 22 Agnieszka Jagiełło, Daniel Chlibiuk,
Dariusz Osiński­‑Krawiec, Grzegorz Maziarczyk, Jacek
Jaco Harasimiuk, Karol Rzepecki, Katerina Potiagajlo,
Kuba Jezierski, Lino Matos, Łukasz Jasina, Marcos
Hurtado Morente, Marzena Efir, Mateusz Urbański,
Michal Wojcik, Michał Bojar, Monika Madejek, Piotr
Arnoldes, Rafał Lis, Sylwia Janasz, Tomasz Pietrasiewicz, Waldemar Dziaczkowski, Witalij Biłyj
Strona 24 Agata Poręba, Agata Will, Alina Pospischil,
Anna Bieganowska, Anna Nawrot, Daniel Grzeszkiewicz,
Dominik Szcześniak, Grzegorz Linkowski, Grzegorz
Olifirowicz, Igor Aronov, Joanna Krauze, Maja Podleśna,
Marcin Kamola, Marina Belokoneva­‑Shiukashvili,
Marta Kociubowska, Muhammad Aliyu Abba, Nadia
Gergało­‑Dąbek, Ola Iwańska, Paulina Skipirzepa, Robert
Szlęzak, Viktoriya Kondratyuk, Wojciech Sieńko
Strona 26 Agnieszka Dyś, Agnieszka Matecka, Anna
Szadkowska­‑Ciężka, Artur Miіkowski, Bartek Trubaj,
Danuta Naugolnik, Dorota Ozimek, Gosia Kruszyńska,
Jakub Adamczuk, Joanna Reczek­‑Szwed, Kamila Kruk,
Katarzyna Krzywicka, Konrad Biel, Łukasz Jemioła,
Michał Kula, Mieczysława Goś vel Misia, Nkosikazi
Khumalo, Olesya Malyugina, Piotr Tyczyński, Przemek
Szymański, Rafał Wołowczyk, Witold Nowakowski
Strona 28 Agnieszka Sylwia Kołczewska, Angelika
Kwolik, Barbara Wybacz, Bożena Kazanowska, Dariusz
Jeż, Dorota Wojcik, Elżbieta Wolińska, Irena Ślusarenko,
Józef Szopiński, Julian Hofman, Kasia Kulbowska,
Maciej Mazur, Magda Kusa, Marta Ryczkowska, Mateusz
Nowicki, Michał Korba, Oleg Pawliszcze, Olga Maciupa,
Paweł Matraszek, Robert Pranagal, Wojciech Guz
Strona 30 Aleksandr Drobiniak, Andrii Myrovych,
Andrij Saweneć, Aneta Dmitruk, Anna Rogowska­
‑Mrówczyńska, Armine Ożga­‑Margaryan, Ewa Kipta,
Grzegorz Kluz, Jacek Babicz, Joanna Zętar, Jonatan
Maciejko, Kacper Kubiec, Katarzyna Łopata, Katarzyna
Świerszcz, Luiza Fijałkowska, Magdalena Fijałkowska,
Małgorzata Domagała, Monika Uss, Rafał Chwała,
Rusłan Pisocki, Tal Schwartz, Zofia Brzozowska
Strona 32 Agnieszka Wojciechowska, Aleksandra
Proksa, Anna Betlejewska, Giorgi Sharabidze, Iwona
Kornet, Iwona Kryczka, Jadwiga Kawiak, Kamila Kniaziowska, Karol Karwowski, Łukasz Szymanek, Masza Natanson, Mateusz Jaroszewski, Mateusz Kolczyk, Maxime
Luna Kirschbach, Miłosz Zieliński, Monika Czapka, Nastia
Kinzerska, Radek Werbowski, Radosław Misztal, Ryszard
Skrzyniarz, Sylwia Piotrowska, Wojciech Januszczyk
Strona 34 Abyomi Odeyale, Anna Prończuk, Anna
Tymiec, Asseff Salloom, Bartek Pazura, Hubert Pyrgies, Jan „Bořek” Dvořák, Janek Taraszkiewicz, Kacper
Sulowski, Konrad Kowalski, Krzysztof Wasilczyk, Marcin Jan Waciński, Marcin Kulczycki, Marcin Pawlak,
Marek Żmuda, Marta Kurowska, Natalia Rusiecka,
Tomasz Rakowski, Waldemar Radziwiłko, Waldemar Tatarczuk, Wiktor Świncicki, Żenia Huczko
Strona 36 Ana Djienalieva, Andrzej Kidaj, Anna Fajge­­
‑Samoń, Anna Krawczyk, Barbara Ławnik, Bartłomiej
Bałaban, Bożena Wiśniewska, Daniel Filipek, Elżbieta
Cwalina, Erol Tunç, Ewelina Habza, Hanna Mróz, Katarzyna
Zabratańska, Krystyna Szydłowska, Mariusz Drzewiński,
Michał Kincel, Michał Zgiet, Paulina Paga, Piotr Sanetra, Tolu Haroun Adamu, Tomek Pizoń, Wiktoria Herun
Strona 38 Andrzej Urbański, Arkadiusz K., Bożena
Sosnowska, Diana Galińska, Grażyna Turczyn, Joanna
Kolstrung, Joanna Miłoszewicz, Julita Agnieszka Rybczyńska, Justyna Domaszewicz, Kasia Łukasiewicz,
Klaudia Waryszak, Luis Alberto Villablanca Alvarez,
Łukasz Borkowski, Małgosia Majewska, Mark White,
Marzena Łuszczek, Mateusz Lis, Natalia Stypułkowska,
Olena Slobodianyk, Regina Smoter­‑Grzeszkiewicz,
Roman Romantsov, Szymon Pietrasiewicz
Strona 40 Agata Jakuszko Sobocka, Agata Zwierzyńska,
Aleksander Kurczewski, Arkadiusz Szmołda, Barbara Żarinov, Grzegorz Rzepecki, Jakub Szwed, Jan
Kondrak, Janina Walczewska, Krzysztof Laskowski,
Łukasz Downar, Maciej Lubaś, Maciej Rukasz, Małgorzata Pietrzak­‑Lenart, Marta Wasilczyk, Ola Gulińska,
Robert Marchel, Stefan Batruch, Teresa Wójcik, Tomasz
Kulbowski, Trevor Butcher, Witalia Sosnowska
www.dlawszystkich.lublin.eu 47
Album przygotowany w ramach projektu „Lublin dla Wszystkich”
realizowanego przez Kancelarię Prezydenta Miasta Lublin.
Projekt realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach Szwajcarskiego
Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
www.dlawszystkich.lublin.eu
REDAKCJA
Jacek Szafrański, Katarzyna Bierzanowska, Yulian Hofman,
Piotr Skrzypczak, Anna Szadkowska-Ciężka, Agnieszka Wojciechowska
ZDJĘCIA
Oksana Cymbaluk
PROJEKT, SKŁAD, ŁAMANIE
Rafał Rola, Tomasz Smołka ▸ Studio Format – studioformat.pl
© Urząd Miasta Lublin, Lublin 2014
ISBN 978-83-62997-48-0
DRUK
Wrocławska Drukarnia Naukowa PAN im. St. Kulczyńskiego Sp. z o.o.
ul. Joachima Lelewela 4, 53-505 Wrocław
tel./fax: 71 3438779 ▸ www.wdn.pl

Podobne dokumenty