W zadaniach o numerach od jednego do dwudziestu pięciu jest

Komentarze

Transkrypt

W zadaniach o numerach od jednego do dwudziestu pięciu jest
UZUPEŁNIA ZESPÓŁ
NADZORUJĄCY
WPISUJE UCZEŃ
DATA URODZENIA UCZNIA
KOD UCZNIA
dzień miesiąc
rok
miejsce
na naklejkę
z kodem
dysleksja
EGZAMIN
W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM
Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW
MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH
SIERPIEŃ 2002
Instrukcja dla ucznia
1. Sprawdź, czy zestaw egzaminacyjny zawiera 14 stron.
Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
2. Na tej stronie i na karcie odpowiedzi wpisz swój kod i datę urodzenia.
Czas pracy:
120 minut
3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania.
4. Rozwiązania zapisuj długopisem lub piórem z czarnym lub granatowym
tuszem/atramentem. Nie używaj korektora.
Liczba punktów
do uzyskania: 50
5. W zadaniach od 1. do 25. są podane cztery odpowiedzi: A, B, C, D.
Odpowiada im następujący układ kratek na karcie odpowiedzi:
A
B
C
D
Wybierz tylko jedną odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej
literą - np. gdy wybrałeś odpowiedź "A":
6. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeżeli
się pomylisz,
błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź.
7. Rozwiązania zadań od 26. do 33. zapisz czytelnie i starannie
w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.
8. Redagując odpowiedzi do zadań, możesz wykorzystać miejsca opatrzone
napisem Brudnopis. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane
i oceniane.
Powodzenia!
GM-B1-021
Zadanie 1. (0 – 1)
Trasa od dworca PKP do parku przy
ulicy Konnej zaznaczona jest dwiema
strzałkami. Według oznaczeń trzeba
iść w kierunku:
A. najpierw północnym, potem
północno–zachodnim
B. najpierw południowo–zachodnim,
potem północnym
C. najpierw południowo–wschodnim,
potem północnym
D. najpierw północno–wschodnim,
potem północnym
Zadanie 2. (0 – 1)
Na
rysunku
przedstawiono
plan
alei
parkowej
w skali 1:1000. Ile w rzeczywistości wynosi pole powierzchni
obszaru objętego planem?
∩.
∩.
∩.
∩.
3 cm
∩.
∩.
∩.
∩.
5 cm
A. 15000 m2
B. 1500 m2
C. 150 m2
D. 15 m2
Brudnopis
Zadanie 3. (0 – 1)
Klomb ma kształt koła o promieniu 3 metrów. Ile metrów płotka dekoracyjnego trzeba
kupić na ogrodzenie tego klombu? Przyjmij wartość π ≈ 3,14.
A. 56,52
B. 28,26
C. 18,84
Brudnopis
Strona 2 z 14
D. 9,42
Zadanie 4. (0 – 1)
Na ilustracjach przedstawiono różne formy terenu w postaci profilu i rysunku
poziomicowego. Który z rysunków poziomicowych jest zgodny z profilem?
A.
B.
C.
D.
Zadanie 5. (0 – 1)
Na szczycie wzgórza znajduje
się punkt widokowy. Na jakiej
wysokości względem podstawy
budynku znajduje się punkt
widokowy?
A. 40 m
B. mniej niż 50 m
C. ponad 50 m
D. 50 m
Strona 3 z 14
Zadanie 6. (0 – 1)
Dwa punkty do obserwacji zwierzyny znajdują się symetrycznie względem środka
polany. Odległość jednego z tych punktów od środka tej polany wynosi 35 metrów. Jaka
jest odległość między tymi punktami obserwacyjnymi?
A. 0 m
B. 35 m
C. 50 m
D. 70 m
Zadanie 7. (0 – 1)
W szkółce zasadzono s sosen, a topoli m razy więcej niż sosen. Ile zasadzono razem
drzew?
s
A. s + (m + s)
B. s +
C. s(1 + m)
D. 2s + ms
m
Zadanie 8. (0 – 1)
Zewnętrzną częścią liścia jest skórka, której komórki są przezroczyste. Jest to
przystosowanie liścia do prowadzenia fotosyntezy, ponieważ:
A. światło swobodnie dociera przez te komórki do komórek miękiszu asymilacyjnego
B. para wodna z powietrza przenika przez te komórki do komórek miękiszu asymilacyjnego
C. dwutlenek węgla wnika przez przezroczyste komórki w głąb liścia i dociera do komórek
miękiszu asymilacyjnego
D. tlen wnika przez przezroczyste komórki w głąb liścia i dociera do komórek miękiszu
asymilacyjnego
Zadanie 9. (0 – 1)
W oznaczonych na ilustracji literą F
strukturach
komórek
roślinnych
znajduje się zielony barwnik i przebiega
w nich fotosynteza. Jak nazywają się
wskazane struktury?
A. chloroplasty
B. mitochondria
C. chromoplasty
D. lizosomy
wodniczka
F
jądro
Strona 4 z 14
Zadanie 10. (0 – 1)
Podczas spaceru w parku Marta znalazła różnobarwny kamień. Które z poniższych
określeń chemicznych na pewno nie odnosi się do niego?
A. substancja złożona
B. mieszanina
C. materia
D. pierwiastek
Zadanie 11. (0 – 1)
Liczba drzew w parku wzrosła w ciągu trzech lat z 350 do 420 sztuk. O ile procent
wzrosła liczba drzew w tym okresie?
A. 16
2
3
B. 20
C. 83
1
3
D. 120
Brudnopis
Zadanie 12. (0 – 1)
Szkółka hodowli drzew ma kształt prostokąta o szerokości 84 m. Powierzchnia szkółki
wynosi 9240 m2. Ile metrów bieżących siatki potrzeba na jej ogrodzenie?
A. 194
B. 220
C. 336
D. 388
Brudnopis
Zadanie 13. (0 – 1)
Jaskółka lata z prędkością o wartości 50
m
. Ile kilometrów przeleciałaby jaskółka
s
w ciągu jednej minuty?
A. 0,3
B. 3
C. 0,5
D. 5
Brudnopis
Zadanie 14. (0 – 1)
Maciek sprawdził odczyn gleby w parku za pomocą czułego papierka wskaźnikowego
i skali. Odczytał wynik: pH = 6,2. Jaki odczyn ma gleba w tym parku?
A. bardzo kwaśny
B. kwaśny
C. zasadowy
Strona 5 z 14
D. mocno zasadowy
Zadanie 15. (0 – 1)
Uczeń, wykonując doświadczenie na lekcji chemii, spalił w tlenie kawałki siarki. Które
równanie opisuje ten proces?
A. S + O2 → SO2
C. 2SO2 + O2 → 2SO3
B. SO2 + H2O → H2SO3
D. H2 + S → H2S
Zadanie 16. (0 – 1)
Piotr przerysował z książki rysunek kreta stosując skalę 2:1. Następnie Ola
przerysowała rysunek Piotra w skali 1:4. Na rysunku Oli kret ma długość 8 cm. Jaką
długość miał kret w książce?
A. 2 cm
B. 4 cm
C. 16 cm
D. 32 cm
Brudnopis
Zadanie 17. (0 – 1)
W każdej połowie górnej szczęki kreta znajdują się 3 siekacze, 1 kieł, 4 przedtrzonowce
i 3 trzonowce. W połowie żuchwy (dolna szczęka) występują takie same rodzaje zębów
i w takiej samej liczbie jak w połowie górnej. Ile zębów ma dorosły kret?
A. 11
B. 22
C. 33
D. 44
Brudnopis
Zadanie 18. (0 – 1)
Żaba może żyć na lądzie i w wodzie. Która cecha budowy żaby świadczy
o przystosowaniu do życia w wodzie?
A.
B.
C.
D.
cienkościenne, workowate, pofałdowane płuca
błony pływne między palcami kończyn tylnych
naga skóra, zwilżona wydzieliną gruczołów
mocno rozwinięta tylna para kończyn
Zadanie 19. (0 – 1)
Nazwa „gospodarstwo ekologiczne” oznacza, że nie stosuje się w nim:
A.
B.
C.
D.
chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych
mechanicznych metod niszczenia chwastów i płodozmianu
nawozów naturalnych i pielenia za pomocą narzędzi
obornika i mechanicznej uprawy gleby
Strona 6 z 14
Zadanie 20. (0 – 1)
Na wykresie przedstawiono powierzchnię wybranych parków narodowych. Który
z wymienionych parków ma największą część swojej powierzchni całkowitej pod ścisłą
ochroną?
Powierzchnia ogółem
Powierzchnia pod ścisłą ochroną
25000
21164
Powierzchnia w ha
20000
15000
11514
10000
5910
5000
2231
1741
1734
777
1061
0
Tatrzański
Świętokrzyski
Pieniński
Babiogórski
Parki narodowe
A. Pieniński
B. Babiogórski
C. Świętokrzyski
D. Tatrzański
Zadanie 21. (0 – 1)
Kora drzewa pływa po powierzchni stawu, ponieważ:
A.
B.
C.
D.
wartość siły wyporu jest mniejsza niż wartość siły ciężkości
wartość siły wyporu jest większa niż wartość siły ciężkości
wartość siły ciężkości jest równa wartości siły wyporu
siła ciężkości w tych warunkach nie działa
Zadanie 22. (0 – 1)
Michał miał jeden liść o trzech częściach. Zbierał jeszcze liście klonu o pięciu częściach.
Który zapis przedstawia zależność między liczbą wszystkich części liści zebranych przez
Michała (k) od liczby liści o pięciu częściach (n)?
A. k = n
B. k = n + 3
Strona 7 z 14
C. k = 5n
D. k = 5n + 3
Zadanie 23. (0 – 1)
Klon francuski ma liście o trzech częściach (klapach), których nerwy główne
są ustawione do siebie pod kątem prostym. Długość nerwu jest taka sama w każdej
części liścia, natomiast odległość między końcami klap wynosi 6 cm. Za pomocą którego
z podanych równań można obliczyć długość nerwu?
x
A. 2x2 = 36
B. 2x2 = 6
C. 2x = 6
D. 2x = 36
x
6 cm
Brudnopis
Zadanie 24. (0 – 1)
Z jaką siłą Ziemia przyciąga kasztan o masie 0,01 kg, jeżeli przyspieszenie ziemskie
m
wynosi około 10 2 ?
s
A. ok. 0,001 N
B. ok. 0,01 N
C. ok. 0,1 N
D. ok. 1 N
Brudnopis
Zadanie 25. (0 – 1)
Na rysunku przedstawiono schemat otrzymywania obrazu liścia przy użyciu
lupy. Powstający obraz jest:
obraz
A.
B.
C.
D.
prosty, pozorny, powiększony
prosty, pozorny, zmniejszony
odwrócony, rzeczywisty, zmniejszony
odwrócony, rzeczywisty, powiększony
Strona 8 z 14
ognisko
liść
Zadanie 26. (0 – 4)
A
Rysunek przedstawia przekrój poprzeczny
liścia.
F
a) Korzystając z określeń:
B
skórka górna, skórka dolna,
miękisz palisadowy, miękisz
gąbczasty, aparat szparkowy,
wiązka przewodząca,
E
C
podpisz części liścia zgodnie
z oznaczeniami na rysunku.
D
A - ..................................................................
B - ..................................................................
C - ..................................................................
D - ..................................................................
E - ..................................................................
F - ...................................................................
b) Korzystając z wyżej wymienionych terminów uzupełnij tabelę, przyporządkowując
części liścia do pełnionych przez nie funkcji.
Części liścia
Funkcja
Chroni liść przed przeschnięciem.
Odbywa się przez nie wymiana gazowa
i transpiracja (parowanie).
Przeprowadza wodę z korzenia do liścia,
a substancje odżywcze z liścia do innych
części roślin.
Intensywnie zachodzi w nim fotosynteza.
Strona 9 z 14
Zadanie 27. (0 – 3)
Oblicz objętość przedstawionego na rysunku domku dla ptaków. Zapisz obliczenia.
Brudnopis
Zadanie 28. (0 – 2)
Żelazne słupki płotu w parku szybko rdzewieją w miejscu
zaznaczonym na rysunku. Wyjaśnij przyczynę i podaj
sposób zapobiegania temu zjawisku.
przyczyna .............................................................................
.................................................................................................
sposób zapobiegania .............................................................
.................................................................................................
Strona 10 z 14
Zadanie 29. (0 – 4)
Popularnym pierwiastkiem występującym w glebie w postaci związków chemicznych
jest wapń. Poniżej umieszczono fragment układu okresowego z tym pierwiastkiem.
1A
1
2
3
4
H
wodór
2A
1,008
3 Li
4 Be
beryl
lit
9,01
6,94
11 Na
12 Mg
sód
magnez
3B
22,99
24,30
19 K
20 Ca
21 Sc
potas
wapń skand
39,10
40,08 44,96
1
a) Określ położenie wapnia w układzie
okresowym.
grupa - ..........................................................
okres - ...........................................................
b) Podaj liczbę protonów w atomie wapnia.
......................................................................
c) Napisz wzór sumaryczny tlenku wapnia.
.......................................................................
d) Określ, jaki typ związku powstanie po
wrzuceniu tlenku wapnia do wody.
.......................................................................
Zadanie 30. (0 – 2)
W jakim dniu roku sosna rosnąca w Słowińskim Parku Narodowym rzuca najkrótszy
cień w słoneczne południe? Uzasadnij swoją odpowiedź.
..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Strona 11 z 14
Zadanie 31. (0 – 3)
Oblicz wysokość drzewa, którego cień ma długość 10 m, jeżeli pionowo ustawiony kij
o długości 1,5 m rzuca, w tym samym czasie, cień o długości 0,6 m. Oznacz dane
wielkości na rysunku. Zapisz obliczenia.
Brudnopis
Zadanie 32. (0 – 2)
Szyszka jodły pospolitej spadała swobodnie z wysokości 45 m. Oblicz czas spadania
m
szyszki. Przyjmij, że przyspieszenie ziemskie wynosi 10 2 . Pomiń opory ruchu.
s
2
gt
Skorzystaj ze wzoru h =
odpowiednio go przekształcając. Zapisz obliczenia.
2
Brudnopis
Strona 12 z 14
Zadanie 33. (0 – 5)
Szkolne koło LOP przygotowuje projekt umocnienia ruchomych piasków zajmujących
powierzchnię w kształcie prostokąta o wymiarach 24 m i 5 m.
- Na jaką liczbę kwadratów o boku 0,5 m można podzielić ten teren? Sporządź
rysunek pomocniczy. Zapisz obliczenia.
- Ile należy przygotować kęp trawy utrwalającej wydmę, jeśli trzeba zasadzić je we
wszystkich wierzchołkach kwadratów o bokach półmetrowych? Skorzystaj
z rysunku pomocniczego i zaznacz kilkanaście miejsc zasadzania traw. Zapisz
obliczenia.
Brudnopis
Strona 13 z 14
Brudnopis
Strona 14 z 14

Podobne dokumenty