Pobierz katalog z wystawy w formie pdf

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog z wystawy w formie pdf
MINIATURY
STANISŁAW MACIASZCZYK
Miniatura na okładce: Prometeusz
Miniatur auf dem Umschlag: Prometheus
Miniature on the cover: Prometheus
MINIATURY
STANISŁAW MACIASZCZYK
Poznań 2014
[email protected]
http://www.stanislawmaciaszczyk.pl
Galeria Łazienna
ul. Łazienna 4, 61-857 Poznań
PL
Stanisław Maciaszczyk – absolwent poznańskiej PWSSP,
dyplom interdyscyplinarny na Wydziale MGR pod kierunkiem prof. Tadeusza Jackowskiego w 1976 r. Malarz, grafik,
projektant, właściciel agencji reklamowej.
PL
Stanisław Maciaszczyk – ein Absolvent von PWSSP
in Poznan, interdisziplinäres Diplom im Atelier von
Professor Tadeusz Jackowski im Jahre 1976. Maler,
Grafik-Designer, Inhaber einer Werbeagentur.
DE
Stanisław Maciaszczyk – a graduate of the Poznan-based
PWSSP, diploma work in the atelier of professor Tadeusz
Jackowski, in 1976. Painter, graphic designer, owner of advertising agency.
EN
Malarstwo jest jak narkotyk – oszałamia, sprowadza wizje, tłumi egzystencjalne dylematy; wciąga
i uzależnia. Porzuciwszy malarstwo ciągle tęskni
się za jego magią, klimatem pracowni, zapachem
farb, barwą, swobodnym gestem, niczym nieskrępowaną ekspresją. Nawet wtedy, gdy poświęciwszy się innym dyscyplinom, nadal pozostaje się
w kręgu plastyki, z właściwą im kreatywnością
i fantazją, czy też rozwiązując formalne problemy,
lecz jednak w pewnym spętaniu regułami, często
w odpowiedzi na szczegółowo określone zamówienie – tak jak to robił Stanisław Maciaszczyk
przez lata poświęcone pracy projektanta i zarządzaniu własną agencją reklamową. Wreszcie, po
długim antrakcie, nie bez obaw, malarz powrócił
do swojej pasji. Jak powiada przysłowie, że ćwiczenie czyni mistrza, to przecież w tej dziedzinie
istotniejszy od sprawnej ręki jest umysł artysty,
w którym kumulują się doświadczane stany ducha,
przeróżne spostrzeżenia i przemyślenia, dojrzewając do momentu, kiedy zostaną uwolnione. Zatem
przerwaną pracę w innym czasie przychodzi podjąć
już w innej sensualnej scenografii. W tę, na nowo
budowaną przestrzeń, zdającą się rozpościerać daleko poza kadr, wdarły się masywne i dynamiczne formy malowane światłem i kolorem, miękkie
i liryczne lub kanciaste i drapieżne, nierzeczywiste. Przetaczają się gwałtownie, w sugestywnym
ruchu, czasami leniwie zawisają – niczym obłoki,
w których doszukujemy się jakichś rozpoznawalnych kształtów. Przesłaniają, a innym razem otwierają widok na rozciągnięty poza nimi syntetyczny
pejzaż, równie nierealny. Oddają ulotne emocje,
wewnętrzne napięcia, niedopowiedziane, ale inspirujące do snucia wszelakich domysłów. Wskazówką mogą tu być tytuły prac, które autor zdaje
się obdarzać szczególną atencją. To przekaz spójny
i zindywidualizowany. Jego ekspresję i siłę tworzy
mocno skontrastowana paleta, niekiedy na granicy ryzyka – drwiący z kanonów eksperyment, dobitnie podkreślający brak związku z materialnym
światem. Szokujące wydaje się zderzenie tego tętniącego i nieogarnionego kosmosu z niewielkimi
rozmiarami papierów, na których został uchwycony. Prace można śmiało nazwać miniaturami,
bo też powstają z właściwą miniaturze precyzją
i dbałością o detal. Gamy niuansów kolorystycznych
i specyficzną fakturę tworzą cierpliwie nakładane
warstwami akwarela i pastelowe kredki. Można się
poddać atmosferze tego malarstwa, iluzji ruchu, ferii barw, zmierzyć się z tajemnicą zapisanych w nim
ludzkich rozterek, lęków i zachwytów. Można lub nie.
W końcu – polubić je lub nie. Lecz trudno przejść
obok nich obojętnie.
Hanna T. Głowacka
Atak / Angriff /Attack
Zamknięty ustami / Mit dem Mund geschlossen /
Closed by lips
Pupcia / Popochen / Bottom
Prowokator / Anstifter / Provocator
Chiny / China / China
Prima-donny / Prima-donna / Prima-donnas
Malen ist wie eine Droge – es betäubt, bringt Visionen, unterdrückt existenzielle Dilemmas; vereinnimmt und macht süchtig. Wenn man auf Malen
verzichtet, vermisst man immer seine Magie, die
Atmosphäre des Studios, den Geruch der Farben,
die freie Geste, die ungehinderte Expression. Selbst
wenn man sich anderen Disziplinen widmet, im Kreis
der Kunst geblieben, mit der für sie typischen Kreativität und Phantasie, wenn man die formalen Probleme löst, muss man sich immer noch an die Regeln halten, besonders wenn der Auftrag detailliert
bestimmt ist – genau wie es Stanislaw Maciaszczyk
im Laufe der Zeit gemacht hat, wenn er als Designer
und Manager seiner Werbeagentur gearbeitet hat.
Endlich, nach einer langen Pause, nicht ohne Sorge,
kehrte der Maler auf seine Leidenschaft zurück.
Das Sprichwort besagt, dass Übung den Meister
macht, ist aber in diesem Bereich der Geist des
Künstlers noch wichtiger, als die gewandte Hand,
weil eben da sich die erlebten Geisteszustände ansammeln, verschiedene Beobachtungen und Ge-
danken, und reifen sie da, bis sie freigesetzt werden. DE
Dementsprechend wird der unterbrochene Auftrag
zu einer anderen Zeit bereits in einer anderen sinnlichen Szenografie aufgenommen. In diesen neu gebauten Raum, der sich weit außer dem Frame ausbreitet, stürzten massive und dynamische Formen
mit Licht und Farbe gemalt, weich und lyrisch oder
eckig und räuberisch, unwirklich. Sie überschlagen plötzlich, in einer eindrucksvollen Bewegung,
manchmal schweben sie faul - wie Wolken, in denen
wir nach erkennbaren Formen suchen.
Diese Formen verschleiern sich, ein andermal eröffnen sie einen Blick auf eine über ihnen gestreckte
synthetische Landschaft, ebenso unwirklich. Sie
erfassen flüchtige Gefühle, interne Anspannungen,
ungesagt inspirieren sie dazu, verschiedene Vermutungen anzustellen. Ein Anhaltspunkt können hier
die Titel der Werke sein, denen scheint der Künstler
eine besondere Beachtung zu schenken. Das ist eine
konsistente und personalisierte Botschaft. Expression und Kraft der Botschaft liegen in einer stark
kontrastreichen Palette, manchmal an der Grenze
des Risikos – es ist ein Experiment, das Standards
verspottet und die fehlende Beziehungen zu der
materiellen Welt hervorhebt. Diese Kollision des
pulsierenden und chaotischen Kosmos mit der kleinen Größe des Papiers, auf dem sie gefangen wurde,
scheint schockierend zu sein.
Die Werke können sicher Miniaturen genannt werden, weil sie mit der für die Miniatur typischen Präzision und Liebe zum Detail erstellt werden. Aquarelle
und Pastelle, sorgfältig übereinander geschichtet,
erstellen einen Umfang von koloristischen Nuancen
Ikar / Ikarus / Icarus
und eine spezifische Textur. Man kann die Atmosphäre dieser Malerei genießen, die Illusion der Bewegung, märchenhaftes Schauspiel der Farbe. Man
kann dem Geheimnis der menschlichen Dilemmas,
den Ängsten und Begeisterungen entgegentreten.
Man kann oder auch nicht. Letztendlich – man kann
diese Malerei gern haben oder auch nicht. Aber es
ist schwierig, einfach gleichgültig an ihr vorbeizugehen.
Hanna T. Głowacka
Melancholia / Melancholie / Melancholy
Gadanie / Gerede / Talking
Ładna graficzka / Schöne Grafik /
Nice graphic
Chmara / Schwarm / Swarm
Chwiejące się na wietrze / Sich im Wind wiegende / Waving in the wind
Szata / Gewand / Garment
Hipokryzja / Heuchelei / Hypocrisy
Tajemnice klasztorne / Klostergeheimnisse
/ Monastery mystery
Painting is like a drug – it overwhelms, it summons
visions, hushes out existential dilemmas: it draws you
in and gets you hooked. If you dare abandon it, you
miss its magic dearly, the atelier’s atmosphere, the
smell of paints, the colour, the freedom of movement, the unrestrained expression... If you choose
to devote yourself to other disciplines whilst staying
in the artistic environment, even with all its corresponding creativity and the ability to let your imagination run wild, you often find yourself tangled up
with rules, and providing for comissioned work – just
as Stanislaw Maciaszczyk did during the years spent
as a designer and director of his advertising agency.
Finally, after a long hiatus and somewhat fearful, the
painter has returned to his lifelong passion. Initially,
it may seem that practice makes perfect. But in the
case of the artist it is the mind, not the hand that
bares importance – the mind in which over the years
the accumulated experiences, sentiments, reflec-
Zielone pastwiska / Grüneweiden /
Green pastures
tions and sights have matured and now seek outlet. It EN
is in this way that we do not leave the place in which
the journey has been interrupted. In this newly built
space, smearing beyond the limits of a narrow-set
square, massive and dynamic forms invade the work
– painted with light and coulour
either soft and delicate or sharp and aggressive. At
times lazy and draping, these forms in which we seek
to recognise shapes stumble over each other
in suggestive motion. At times, these forms veil the
surrealistic landscapes stretching over them, at times they offer a window to them. They give out fleeting emotions, irresponsible yet encouraging imagination and dreamery. A clue may be found in the
titles of the works, to which the artist attaches great
importance. A powerful contrast forms the expression and force of these messsages, not seldom on
the border of risk – an experiment mocking standards, poignantly underligning the lack of relation
to the material world. This collision of the pulsating
and chaotic cosmos with the small-sized papers on
which they were captured comes through almost as
shocking. You can call them miniatures. They exist
through their precision and attention to detail. Painstakingly layered over each other – with aquarels and
pastels – they create a scope of colouristic nuances
and a specific texture. You can like the painting or
not, gives yourself over to the bewitching dance of
colours and codes in which human dilemmas, fears
and aspirations are deeply engraved, or not- but you
cannot, by any means, pass them by carelessly.
Hanna T. Głowacka
To już? / Schon jetzt? / Already?
Pustynia / Wüste / Desert
I co z tego? / Und was ist damit? / So what?
Wołanie na puszczy / Schrei in der Wildnis /
Crying in the wilderness
Jesienne rozterki / Herbstzerrissenheit /
Autumn dilemmas
Rozpoznanie / Diagnose / Diagnosis
Wielousty / Vielmund / Multi-mouth
Dylemat / Dilemma /Dilemma
Numery katalogowe / Katalognummer / Catalog number
4. Pustynia / Wüste / Desert
6. Chwiejące się na wietrze / Sich im Wind wiegende / Waving in the wind
8. Ładna graficzka / Schöne Grafik / Nice graphic
12. Melancholia / Melancholie /Melancholy
13. Tajemnice klasztorne / Klostergeheimnisse / monastery mystery
14. Zielone pastwiska / Grüneweiden / Green pastures
16. Ikar / Ikarus / Icarus
19. Chiny /China /China
21. Prowokator / Anstifter /Provocator
24. Atak / Angriff / Attack
25. Prima-donny / Prima-donnas / Prima-donnas
26. To już? / Schon jetzt? / Already?
33. Hipokryzja / Heuchelei / Hypocrisy
34. Pupcia / Popochen / Bottom
35. Gadanie / Gerede / Talking
37. Wielousty / Vielmund / Multi-mouth
38. Wołanie na puszczy / Schrei in der Wildnis / Crying in the wilderness
42. Szata / Gewand / Garment
43. Rozpoznanie / Diagnose / Diagnosis
44. I co z tego? / Und was ist damit? /So what?
46. Jesienne rozterki / Herbstzerrissenheit / Autumn dilemmas
47. Dylemat / Dilemma / Dilemma
52. Zamknięte ustami / Mit dem Mund geschlossen / Closed by lips
53. Prometeusz / Prometheus / Prometheus
54. Chmara / Schwarm / Swarm
Organizator:
ul. Łazienna 4
61-857 Poznań
tel. kom.: +48 790 350 112
tel.: + 48 61 8 580 500
Ośrodek Kultury w Jastrowiu,
ul. Kieniewicza 50
64-915 Jastrowie
Dofinansowanie:
Sponsorzy:
ISBN: 978-83-938428-1-0

Podobne dokumenty