Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany

Komentarze

Transkrypt

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany
Prognoza oddziaływania na środowisko
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
pod nazwą „OKOPOWA”
Maj 2015
SPIS TREŚCI
1.
WIADOMOŚCI OGÓLNE................................................................--------------..........................
Wstęp i podstawy prawne opracowania.......................................................................
Zakres prognozy...........................................................................................................
Metodyka......................................................................................................................
1.4.
Materiały wejściowe......................................................................................................
1.5.
Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zostały uwzględnione
podczas opracowywania dokumentu.......................................................................................
2. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
1.1.
1.2.
1.3.
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU......................................................................................
3.
INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO.....................................
4.
STAN I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO REJONU OBJĘTEGO PROJEKTEM PLANU.....
4.1. Krótka charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego
i kulturowego........................................................................................................................
4.1.1.
Geomorfologia...................................................................................................
4.1.2.
Budowa geologiczna.........................................................................................
4.1.3.
Wody podziemne i powierzchniowe...................................................................
4.1.4.
Gleby.................................................................................................................
4.1.5.
Klimat................................................................................................................
4.1.6.
Roślinność.........................................................................................................
4.1.7.
Świat zwierząt...................................................................................................
4.1.8.
Walory krajobrazowe.........................................................................................
4.2.
Obszary chronione.......................................................................................................
4.3.
Stan i funkcjonowanie środowiska...............................................................................
4.4.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji postanowień planu
4.5.
Podstawowe uwarunkowania dla zagospodarowania wynikające z opracowania
ekofizjograficznego...............................................................................................................
4.6.
Istniejące problemy ochrony środowiska......................................................................
5. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU
PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO...........................................................................................
5.1. Ustalenia projektu miejscowego planu........................................................................
5.2. Przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu planu na środowisko........................
Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu.....................
Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska......................................
Środowisko wodno-gruntowe, wody powierzchniowe.................................................
Fauna
Flora
Bioróżnorodność.........................................................................................................
Powierzchnia ziemi.....................................................................................................
Krajobraz
Atmosfera i klimat akustyczny....................................................................................
Wpływ na ludzi............................................................................................................
Wpływ na obszary chronione.......................................................................................
5.3.
Zgodność m.p.z.p. z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
6.
przestrzennego oraz innymi dokumentami..............................................................................
OCENA USTALEŃ PROJEKTU PLANU W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA...........................................
7.
OCENA USTALEŃ PROJEKTU PLANU Z PUNKTU WIDZENIA MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
8.
WNIOSKI..............................................................................................................................
9.
STRESZCZENIE.......................................................................................................................
1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
1.1. Wstęp i podstawy prawne opracowania
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego jest elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko. Rolą tego
opracowania jest minimalizacja szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze, które
mogą zachodzić w wyniku realizacji ustaleń planu, a także uzasadnienie decyzji przestrzennych
podjętych w planie. W dokumencie niniejszym dokonuje się oceny zasobów środowiska, ich
stanu, identyfikuje problemy związane z ochroną środowiska, określa oddziaływanie na
poszczególne komponenty środowiska, uwzględniając przy tym ich wzajemne powiązania.
Ponadto, przedstawia się rozwiązania, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań. W prognozie w sposób szczególny
analizuje się możliwe oddziaływanie na obszary NATURA 2000.
Nadrzędnym celem prognozy jest ocena projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w aspekcie ochrony zasobów naturalnych środowiska przyrodniczego i
przedstawienie przewidywanych przekształceń środowiska i warunków życia ludzi w wyniku
realizacji projektu planu. Prognoza powstała na mocy Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).
Integralną częścią opracowania jest rysunek w skali 1 : 2000.
1.2. Zakres prognozy
Zakresem prognozy objęto obszar zlokalizowany w północnej części miasta Biała Podlaska tereny położone ulicami: Terebelską, Okopową, Jana Kazimierza oraz zabudową mieszkaniową
od wschodu. Obszar ujęty w planie i prognozie stanowią tereny już w większości zabudowane.
Jest to zabudowa szpitala z obiektami towarzyszącymi. Powierzchnia obszaru sięga prawie 75
ha. Na północ od analizowanego terenu znajduje się niewielki obszar gruntów ornych i
nieużytków z wyraźną sukcesją zabudowy mieszkaniowej, oddzielających teren szpitala od
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych i dalej obwodnicy miasta.
Zakres opracowania zgodny jest z wymaganiami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227).
1.3. Metodyka
Ocenę skutków wpływu ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na środowisko oparto na analizie potencjalnych zagrożeń wynikających z jego
całkowitej realizacji. Ze względu na specyfikę środowiska, dla poszczególnych terenów
funkcjonalnych rozpatrywano tu przede wszystkim przewidywany wpływ zapisów planu na
warunki wodno-gruntowe i krajobraz. Następnie poszczególnym terenom funkcjonalnym
nadano Wagę zależną od stopnia ich potencjalnych oddziaływań na środowisko:
* tereny o funkcjach przyrodniczych;
* tereny o umiarkowanej sile oddziaływań;
* tereny o dużych potencjalnych oddziaływaniach.
Brak materiałów dokumentacyjnych w skali odpowiadającej projektowi zmiany planu
miejscowego, dotyczących występującej w mieście fauny i flory, utrudnia bardzo dokładne
sprecyzowanie wpływu realizacji ustaleń planu na te elementy środowiska. Prognoza opiera się
w znacznym stopniu na wizjach terenowych, podczas których dokonano oceny stanu i
funkcjonowania środowiska, zidentyfikowano zagrożenia i tereny najcenniejsze przyrodniczo.
Ponadto dokonano bardzo ogólnego rozpoznania fauny i flory, co umożliwiło określenie
wpływu potencjalnych inwestycji na biotyczne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań
mających na celu zminimalizowanie ewentualnego negatywnego oddziaływania.
1.4. Materiały wejściowe
Przy opracowywaniu posłużono się literaturą fachową oraz następującymi materiałami
wyjściowymi:
* Ekofizjografia podstawowa miasta Biała Podlaska, IGPiM Lublin 2003 r.;
* Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, przyjęte
Uchwałą XXXVI/116/10 Rady Miejskiej w Białej Podlaskiej z dnia z dnia 21 kwietnia
2010r., ze zmianami;
* Program ochrony środowiska dla miasta Biała Podlaska, Lublin 1998 r.;
* Program ochrony środowiska dla powiatu bialskiego na lata 2014-2017, z perspektywą
na lata 2018-20121;
*
Raport o stanie środowiska województwa lubelskiego w latach 2006 - 2007, Biblioteka
monitoringu środowiska, Lublin 2008 r.;
* Strategia rozwoju miasta Biała Podlaska na lata 2008-2015;
* dane uzyskane w czasie wizji terenowych w 2014 roku;
* podkłady geodezyjne w postaci mapy numerycznej;
* Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą
„OKOPOWA”, zatwierdzony uchwałą Nr I/5/06 z dnia 10 lutego 2006 r.;
* Prognoza skutków wpływu realizacji ustaleń planu na środowisko przyrodnicze do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą
„OKOPOWA”, zatwierdzony uchwałą Nr I/5/06 z dnia 10 lutego 2006 r.
1.5. Cele
ochrony
środowiska
na
szczeblu
międzynarodowym,
wspólnotowym
i krajowym istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby,
w jakich zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu
Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w
Polsce między innymi poprzez wprowadzenie odpowiednich aktów prawnych. Spośród nich, za
jeden z najważniejszych należy uznać ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie której sporządzona została niniejsza
prognoza. Ustawa ta wypływa z ustaleń na szczeblu międzynarodowym, za których początek
należy uznać Konwencję o Różnorodności Biologicznej z Rio de Janeiro z 05 czerwca 1992
roku.
Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnej wagi nabiera aspekt ekologiczny w
planowaniu przestrzennym, ujęty w Polityce Ekologicznej Państwa. Projektowany plan
miejscowy powinien spełniać wymogi zawarte w tym dokumencie tj. kształtować ład
przestrzenny pozwalając jednocześnie na rozwój gospodarki. Przez ład przestrzenny należy
rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. Nie należy przy
tym zapominać o zasadzie zrównoważonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w art. 5 „Rzeczpospolita
Polska
(...)
zapewnia
ochronę
środowiska,
kierując
się
zasadą
zrównoważonego rozwoju". Kryteria zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w
projektowanej zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.in. poprzez
utrzymanie terenu zieleni parkowej i ustalenie wzbogacenia jego roślinności, przy
jednoczesnym dopuszczeniu intensyfikacji zagospodarowania na terenie już zainwestowanym –
szpitala wojewódzkiego. Intensyfikacja zabudowy na obszarze już zurbanizowanym może
lokalnie prowadzić do zubożenia układu przyrodniczego miasta, jednak w szerszej skali w
pewnym stopniu minimalizuje problem „rozlewania się" inwestycji na tereny, dla których
podstawową funkcją powinna być funkcja przyrodnicza. Jest to swego rodzaju kompromis
społeczno - ekologiczny, którego wypracowanie jest niezbędne by zachować środowisko
przyrodnicze dla przyszłych pokoleń.
Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw
członkowskich są dyrektywy, wśród których jako najważniejsze należy wymienić:
* dyrektywę Rady 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich
ptaków (Dyrektywa Ptasia);
* dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa).
Obie dyrektywy są podstawą prawną tworzenia sieci obszarów NATURA 2000, której celem jest
zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt.
Realizacja projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powinna
wpływać negatywnie na obszary NATURA 2000, które są położone w znacznej odległości od
miasta (20-40km).
Oprócz ww. aktów prawnych na uwagę zasługują także:
*
dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej:
dyrektywa SOOŚ);
*
dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków
wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne (dalej: dyrektywa OOS).
Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE jest „zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i
przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu
planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z
niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i
programów, które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko". Dyrektywa
nr 85/337/EWG dotyczy oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i
prywatne na środowisko.
Z powyższego wynika, że cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, między
członkowskim i krajowym zostały przynajmniej częściowo uwzględnione w zmianie planu
miejscowego, dla którego opracowana została niniejsza prognoza. Uwidacznia się to przede
wszystkim w próbie zapisania jak najbardziej racjonalnych zasad kształtowania przestrzeni już
zainwestowanej w granicach zmiany planu, z jednoczesnym zachowaniem terenów biologicznie
czynnych oraz uwzględnieniu lokalnych i ponadlokalnych powiązań przyrodniczych.
2.
PROPOZYCJE
DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Ze względu na charakter i skalę zmian, jakie niesie ze sobą realizacja planu nie przewiduje się
konieczności szczególnej analizy skutków postanowień przedmiotowego dokumentu.
Oddziaływanie na środowisko, nawet przy realizacji wszystkich zapisów planu w 100%, nie
powinno zmienić się na tyle silnie by konieczne było wprowadzenie zupełnie nowych narzędzi
i metod obserwacji środowiska. Sprawdzenie jakości środowiska może odbywać się w ramach
indywidualnych zamówień lub w ramach monitoringu środowiska województwa lubelskiego.
Analizę skutków realizacji postanowień planu można wykonać w ramach oceny aktualności
studium i planów sporządzanych przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska. Opracowania takie
opierają się m.in. na analizie obowiązujących planów miejscowych, stopniu ich realizacji oraz
decyzji o pozwoleniu na budowę, wydawanych na podstawie obowiązujących planów. Bada się
również aktualne funkcjonowanie środowiska przyrodniczego na danym obszarze. Obowiązek
wykonywania analiz wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717). Przy tworzeniu tego typu opracowań należałoby zwrócić szczególną
uwagę na realizację zapisów planu w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i zachowania
powierzchni biologicznie czynnej w nim ustalonej. Ponadto, do wykonania analiz możliwe jest
wykorzystanie sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na
środowisko. Dokumenty te stanowią istotne źródło danych bardzo przydatnych dla
prawidłowego opisania środowiska na danym terenie. Ocenę aktualności studium i planów
sporządza się co najmniej raz w czasie kadencji rady. Z tą samą częstotliwością wykonywana
byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu.
3.
INFORMACJE
O
MOŻLIWYM
TRANSGRANICZNYM
ODDZIAŁYWANIU
NA
ŚRODOWISKO
Przewiduje się, że realizacja założeń projektu planu, pomimo bliskości Białorusi (odległość ok.
40 km od granicy), nie przyniesie odczuwalnych oddziaływań o zasięgu transgranicznym. Plan
nie wprowadza zmian w skali, która mogłaby przynieść skutki środowiskowe poza granicami
kraju.
4.
STAN
I FUNKCJONOWANIE ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO REJONU OBJĘTEGO
PROJEKTEM PLANU
4.1. Krótka charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego i
kulturowego
4.1.1. Geomorfologia
Warunki
fizjograficzne
terenu
determinuje
usytuowanie
w
strukturze
geologiczno-
geomorfologicznej miasta – obszar opracowania stanowi fragment równiny akumulacyjnej
subregionu Równiny Łukowskiej, mocno przemodelowanej, ze słabo czytelnymi w terenie
krawędziami wierzchowiny, której łagodne stoki (2%) stanowią rejon przydatny dla lokalizacji
i rozwoju zabudowy.
4.1.2. Budowa geologiczna
W granicach miasta najstarszymi skałami są wapienie jurajskie przykryte utworami
kredowymi, na których leżą osady trzeciorzędowe miocenu i oligocenu. Oligoceńskie osady
wykształciły się w postaci drobno i średnioziarnistych piasków ilastych, pyłów i iłów. Miocen
reprezentują frakcje piaszczyste i ilaste. W utworach trzeciorzędowych zlokalizowany jest
bardzo ważny poziom wodonośny.
O warunkach litologicznych omawianego obszaru opracowania decydują przede wszystkim
najmłodsze, czwartorzędowe utwory powierzchniowe, o miąższości wynoszącej około 65 m.
Buduje je kompleks przypowierzchniowy, wykształcony w postaci glin zwałowych oraz
piasków pochodzenia fluwialnego i fluwioglacjalnego, ze zmienną zawartością utworów
pylastych. W strukturze litologicznej miasta są to tereny o najlepszych warunkach do
zabudowy. Dla zainwestowania urbanistycznego korzystne są również warunki hipsometryczne
omawianego terenu.
4.1.3. Wody podziemne i powierzchniowe
Ważne użytkowo poziomy wodonośne, o największym obecnie znaczeniu praktycznym,
występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych.
Wody czwartorzędowe mają charakter wód swobodnych i są zasilane bezpośrednio w wyniku
infiltracji. Charakteryzuje je szybka reakcja na wielkość zasilania, która z jednej strony
świadczy o łatwym odnawianiu się zasobów, z drugiej strony o konieczności bardzo starannej
izolacji podłoża by uniknąć wnikania i przemieszczania się zanieczyszczeń z powierzchni
terenu. Wody gruntowe tworzą zwierciadło współkształtne z powierzchnią topograficzną;
miąższość warstwy aeracji wynosi ponad 4,0 m. Wodonosiec nie jest uszczelniony od góry, co
sprzyja migracji zanieczyszczeń do wód gruntowych, drenowanych z kolei przez cieki
powierzchniowe. Na omawianym terenie nie występują wprawdzie powierzchniowe zjawiska
wodne, jednak niezorganizowany spływ powierzchniowy i podziemny z terenów zabudowy i
tras komunikacyjnych obszaru może (oczywiście w bardzo niewielkiej skali) przyczynia się do
degradacji cieków miasta poprzez zwiększanie dopływu różnorodnych polutantów.
4.1.4. Gleby
Na obszarze opracowania pozostają dwa zwarte obszary czynne biologicznie. Na osadach
piaszczystych wykształciły się słabe gleby bielicowe o niskiej wartości użytkowej, których
wierzchnia
warstwa
ulega
typowym
przeobrażeniom
urbanizacyjnym
(alkalizacji,
koncentracji metali ciężkich, czy przesuszeniu), co znacznie obniża warunki edaficzne
biotopów.
4.1.5. Klimat
Według regionalizacji klimatycznej obszar opracowania jest zaliczany do dzielnicy Bialsko Łukowskiej, charakteryzującej się najniższymi w województwie lubelskim temperaturami
powietrza (średnia roczna ok. 7,4°C), dużym zachmurzeniem nieba (średnia roczna 66-68%),
znacznymi rocznymi prędkościami wiatru (około 3,5 m/sek.) oraz podwyższonymi
wartościami niedosytu wilgotności powietrza, łagodzonymi dzięki bliskości doliny Krzny.
Topoklimat na terenie opracowania związany jest z terenami zabudowanymi, gdzie może
dochodzić do lokalnego podwyższenia temperatury i jej większych wahań dobowych.
Zabudowa wielkogabarytowa zmienia drogi przepływów powietrza i może prowadzić do
lokalnego gromadzenia się zanieczyszczeń., jednak sektor miasta, w którym usytuowany jest
omawiany obszar, ma stosunkowo korzystne warunki biotopoklimatyczne - na dobrze
przewietrzanej wierzchowinie nie występuje niebezpieczeństwo drastycznego zalegania
zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.
4.1.6. Roślinność
Struktura florystyczna omawianego obszaru ukształtowała się w wyniku długotrwałego
procesu synantropizacji zbiorowisk, będącej wyrazem adaptacji do zmian warunków
siedliskowych, zachodzących pod wpływem działalności człowieka. Przeobrażenia szaty
roślinnej biegły w kierunku kurczenia się zasięgu zbiorowisk autogenicznych na rzecz
antropogenicznych zmian składu florystycznego, a wręcz zaniku pokrywy roślinnej.
4.1.7. Świat zwierząt
Fauna obszaru miasta nie wyróżnia się szczególnym składem gatunkowym. Świat zwierząt
reprezentowany jest głównie przez pospolite ptaki. Spotkać tu można m.in.: sójkę, srokę,
wronę siwą, kawkę, trznadla, pliszkę siwą, wróbla, bociana, sikorę bogatkę i inne. Większe
ssaki raczej nie są spotykane.
4.1.8. Walory krajobrazowe
Na omawianym obszarze dominującą rolę pełni zabudowa szpitala. Niezabudowana działka
wzdłuż ulicy Terebelskiej, użytkowana jako nieurządzona zieleń publiczna oraz szpalery drzew
i krzewów pełniące funkcję izolacyjno - krajobrazową uzupełniają lokalną sieć przyrodniczą
podnosząc jednocześnie walory krajobrazu.
4.2. Obszary chronione
W granicach opracowania nie ma terenów chronionych na mocy przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższym obszarem chronionym będzie Bialski
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, którego utworzenie jest zapisane jako zadanie D.XII.3 w
„Strategii rozwoju Białej Podlaskiej do roku 2015".
4.3. Stan i funkcjonowanie środowiska
Oceniane opracowanie planistyczne dotyczy terenu w znacznej mierze zainwestowanego:
obejmuje ono działkę Szpitala Wojewódzkiego (z towarzyszącymi funkcjami gospodarczymi).
W granicach opracowania znajdują się jednak również elementy zagospodarowania mogące
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze – lądowisko śmigłowców
ratunkowych.
Czynniki abiotyczne
Powietrze – w mieście, ani na stacji pomiarowej WIOŚ, zlokalizowanej przy ul. Orzechowej,
nie są przekraczane poziomy dopuszczalne dla stężeń badanych substancji, w tym pyłu
zawieszonego.
Wielkość
wprowadzanych
do
powietrza
substancji
w
latach
2006-2008
– emisja do powietrza [Mg/rok]
rok
ogółem
pyły
2006
2007
2008
77 562
67 803
63 094
63,24
47,98
17,53
gazy
ogółem
77 499
67 755
63 076
Źródło:
strona Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - www.pecbp.pl Raport o stanie województwa
lubelskiego w latach 2006-2007, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Lublin 2008.
Na stan powietrza oddziałują przede wszystkim:
*
emisje technologiczne tj. emisje z zakładów przemysłowych (głównie energetyki)
-główną przyczyną zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła jest brak lub zły stan
techniczny zabezpieczeń oraz przestarzałe procesy technologiczne;
*
sektor komunalno-bytowy - spalanie odpadów w domowych piecach, które nie
wytwarzają wystarczająco wysokiej temperatury do całkowitego spalania, w związku z
czym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych,
merkaptanów i innych szkodliwych związków chemicznych;
*
źródła komunikacyjne - zanieczyszczenia rosną w wyniku większej ilości użytkowników
dróg i są dodatkowo potęgowane złym stanem technicznym pojazdów oraz nawierzchni
dróg, a także niską jakością paliwa. Na skrzyżowaniach i wzdłuż tras komunikacyjnych
o dużym natężeniu ruchu występują podwyższone stężenia tlenków węgla, tlenków azotu
oraz węglowodorów lotnych.
Jednocześnie z danych WIOŚ z 2013 r. dla powiatu bialskiego, zamieszczonych w Programie
ochrony środowiska dla powiatu bialskiego na lata 2014-2017, z perspektywą na lata 2018-2021
wynika, że ze względu na wynik oceny pyłu PM10 powiat zaliczony został do klasy C, co
oznacza, że stężenia tego pyłu przekraczają poziomy dopuszczalne, powiększone o margines
tolerancji, a w przypadku gdy margines ten nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy
docelowe.
Gleby - wyraźne przekształcenia środowiska glebowego w mieście mają lokalny charakter i
związane są przede wszystkim z zabudowanymi obszarami miejskimi, z terenami zakładów
przemysłowych oraz ruchliwymi trasami komunikacyjnymi. W granicach obszaru opracowania
występują słabe gleby bielicowe o niskiej wartości użytkowej.
Wody powierzchniowe i podziemne - wody podziemne głębszych poziomów wodonośnych
są dobrej jakości, odmienna sytuacja występuje w przypadku stanu wód powierzchniowych
najpłytszych warstw wodonośnych, które nie spełniają norm. Znaczny wpływ na jakość wód
ma wysoki współczynnik przepuszczalności gleb i osadów powierzchniowych. Główna rzeka
przepływająca przez Białą Podlaską - Krzna niesie wody o umiarkowanym potencjale
ekologicznym, z podwyższoną koncentracją fosforanów i azotu ogólnego. Na stan wód w rzece
poza biogenami znajdującymi się w ściekach wpływają również spływy z nawożonych pól
uprawnych oraz spłukiwane przez deszcze zanieczyszczenia z obszarów zabudowanych.
Potencjał elementów fizykochemicznych w Krznie jest poniżej stanu dobrego, elementów
biologicznych umiarkowany, natomiast elementów hydromorfologiczynych maksymalny.
Czynniki biotyczne
Na obszarze miasta procesy urbanizacji wkroczyły na tereny biologicznie czynne, co skutkuje
zmianami struktury przyrodniczej oraz obniżeniem odporności środowiska. Zmniejszyły się
także powierzchnie leśne. Nastąpiła fragmentaryzacja naturalnych układów ekologicznych na
niewielkie powierzchniowo obszary, często pozbawione kontaktu i zasilania z innymi terenami
cennymi
przyrodniczo.
Proces
ten
skutkuje
zubożeniem
i
degradacją
środowiska
przyrodniczego. Najważniejszą rolę przyrodniczą w sąsiedztwie terenu opracowania odgrywają
tereny zieleni towarzyszące zabudowie, oraz pasy zadrzewień i zakrzaczenia, a także fragment
terenu postagrarnego na północ od działki szpitala. Są to swoiste, niewielkie enklawy, gdzie
ingerencja człowieka jest stosunkowo niewielka, a zróżnicowanie biologiczne w skali miasta
duże. Zasilają one biologicznie tereny sąsiednie oraz przestrzenie zabudowane. Właściwie
wszystkie tereny niezabudowane stanowią potencjalne środowisko życia drobnych zwierząt. Na
terenie miasta Biała Podlaska brak jest obszarów wyznaczonych w ramach sieci NATURA
2000.
4.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji postanowień
planu
Brak realizacji zapisów projektu zmiany planu miejscowego nie zmieni istniejących
uciążliwości takich jak:
*
emisja pyłów i gazów (głównie SO 2, CO, CO2) z emisji przemysłowych, z obiektów
infrastruktury technicznej, indywidualnych gospodarstw oraz emisji gazów związanej
z komunikacją,
* emisja zanieczyszczeń i produkcji odpadów związanych z gospodarką komunalną
przemysłem,
* hałas, którego głównym źródłem jest komunikacja,
*
degradacja krajobrazu wywołana wprowadzeniem chaotycznej zabudowy mieszkaniowej,
lokalizacją linii energetycznych oraz obiektów usługowych i przemysłowych,
* ogromna presja na przyrodę ożywioną - już istniejąca gospodarka nie pozwala na
istnienie, czy odtworzenie dużych, naturalnych systemów przyrodniczych oraz
stworzyła bariery w postaci tras komunikacyjnych,
*
zaśmiecanie terenów, zwłaszcza w pobliżu siedzib ludzkich, powodujące obniżenie
walorów krajobrazowych terenu oraz mogące prowadzić do rozproszonego
zanieczyszczenia środowiska.
Tereny jeszcze niezainwestowane, narażone na wysokie emisje zanieczyszczeń, charakteryzują
się bardzo niską zdolnością do regeneracji także ze względu na wysoki stopień ich
fragmentaryzacji.
4.6.
Podstawowe uwarunkowania dla zagospodarowania wynikające z opracowania
ekofizjograficznego
Uwarunkowania rozwoju miasta Biała Podlaska wypływające z warunków przyrodniczych,
zostały określone w opracowaniu ekofizjograficznym. Opracowanie to wskazało tereny
przeznaczone pod funkcję przyrodniczą, mieszkaniową, aktywności gospodarczej oraz
rolnictwa. Uwzględniono następujące cechy środowiska warunkujące rozwój różnorodnych
funkcji:
*
Rzeźbę obszarów zróżnicowanych morfogenetycznie. Większość terenów płaskich ma
dobre i bardzo dobre warunki dla rozwoju przestrzennego, zaś formy wklęsłe (doliny
rzeczne, dolinki, rozcięcia erozyjne i zagłębienia wytopiskowe) - średnie i słabe.
*
Wierzchowiny, poza rejonami zagłębień, mające korzystne warunki hydrogeologiczne
dla realizacji zabudowy.
*
Hydroizobata 1 m, czyli średnia głębokość do wód podziemnych, obejmująca
większość den dolinnych i większych zagłębień powoduje złe warunki dla lokalizacji
budynków z podpiwniczeniem (należy uwzględnić, że występują sezonowe wahania
poziomu, wynoszące w zależności od budowy litologicznej od 0,3 do 0,7 m).
*
Warunki gruntowe na wierzchowinie (brak w profilu warstw organicznych i
plastycznych) są korzystne dla zabudowy wielokondygnacyjnej, dodatkowo wody
podziemne stabilizują się tu generalnie na dość dużych głębokościach (ok. 4,0 m).
*
Doliny rzeczne, ze szczególnym uwzględnieniem doliny Krzny, stanowią ważne
kanały wentylacji miasta.
*
Prawidłowe funkcjonowanie Przyrodniczego Systemu (PSM), który jest obiektywną
planistyczną formą ochrony struktury przyrodniczej miasta, wymaga jego ochrony i
wzbogacania. Jego istnienie zapewni poprawę warunków zamieszkiwania i
zharmonizowanie sfery przyrodniczej ze społeczno - gospodarczą.
*
Dla funkcjonowania PSM, szczególne znaczenie mają obszary łącznikowe:
korytarze i sięgacze ekologiczne. Należy dążyć do ich wzmocnienia przyrodniczego
i w miarę możliwości do likwidacji barier ekologicznych ograniczających funkcję
tych terenów.
*
Poprawa lokalnych warunków klimatycznych wiąże się ze zwiększaniem udziału oraz
poprawą stanu wysokiej roślinności, w tym szczególnie terenów zalesianych
*
Strefa przy dolinna wymaga uważnego potraktowania. Przejście od terenów
szczególnie biologicznie aktywnych oraz krajobrazowo cennych do strefy
zurbanizowanej, o dużym udziale przemysłu, musi uwzględniać zasady strefowania i
harmonizacji krajobrazu.
*
Wprowadzane funkcje terenu, czy obostrzenia planistyczne powinny być dostosowane
do jego odporności na antropogenne przekształcenia. Należy uwzględniać, że tereny
mają zróżnicowaną odporność ogólną i cząstkową (dotyczącą poszczególnych
komponentów środowiska), a najmniej odpornym elementem są stosunki wodne.
4.7. Istniejące problemy ochrony środowiska
Zdefiniowanie
problemów
ochrony
środowiska
w
czasach
intensywnego
rozwoju
gospodarczego nabiera szczególnego znaczenia. Każda inwestycja oraz zmiana zagospodarowania
terenów rodzi pytanie o ich skutki dla ekosystemów i przyszły stan środowiska. Taka sytuacja
zmusza do pogodzenia interesów gospodarczych z ochroną zasobów przyrodniczych.
O ile dla całego miasta jednym z najistotniejszych problemów jest ochrona ekosystemów
wodnych, szczególnie związanych z doliną Krzny, o tyle dla obszaru opracowania problem ten
ogranicza się do ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem przez spłukiwanie
zanieczyszczeń przez deszcze z obszarów zabudowanych. Wagi natomiast nabiera problem
przesuszenia powietrza i tworzenia wysp ciepła w miarę wzrostu intensywności zabudowy i
związanej z tym pojemności cieplnej, przy obniżaniu wilgotności powietrza, związanej z
ubytkiem terenów o dużej ewapotranspiracji.
5.
PROGNOZA
ODDZIAŁYWANIA
NA
ŚRODOWISKO
PROJEKTU
PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
5.1. Ustalenia projektu miejscowego planu
Przeznaczenie terenów
Zmiana planu zakłada kontynuację istniejącej struktury funkcjonalnej i nie wprowadza nowych
funkcji. Wyróżniono następujące formy przeznaczenia terenów:
* tereny zieleni publicznej: ZP;
* tereny usług z zakresu ochrony zdrowia: UZ
*
tereny dróg publicznych: ulica dojazdowa: KD-D
Projekt zmiany planu dopuszcza wprowadzenie funkcji usługowej z zakresu drobnego handlu i
gastronomii, jako funkcji uzupełniającej funkcję podstawową, a także niezbędne obiekty
techniczne i gospodarcze.
Wprowadzono maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla działki istniejącego
budynku szpitala w wysokości 1,3 oraz dla działki powstałej przez przeprowadzenie nowej
drogi dojazdowej przez teren szpitala w wysokości 1,0.
Ustalenia projektu zmiany planu z zakresu ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego
W planie obejmuje się ochroną wszystkie komponenty środowiska przyrodniczego:
1) istniejący drzewostan,
2) florę i faunę,
3) stosunki wodne – wód powierzchniowych i podziemnych,
4) ukształtowanie terenu,
5) powietrze.
W tym celu ustalono:
• minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnego dla usług zdrowia 20%
oraz dla terenu zieleni publicznej 80%
• ochronę istniejących zasobów wód podziemnych, w tym wód gruntowych oraz podjęcie
działań, mających na celu ochronę i zapobieganie obniżaniu się zwierciadła wód
gruntowych poprzez:
◦ 1) zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych do wód gruntowych i do gruntu,
◦ 2) realizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
◦ 3) odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków oraz z terenów utwardzonych
ulic, placów i parkingów zgodnie z §37 ust. 1 i ust. 2 pkt 3), 4), 5),
◦ 4) ograniczenie wprowadzania powierzchni utwardzonych.
• Zakazy:
◦ zabudowy terenu ZP oraz obowiązek pielęgnacji istniejącej i wprowadzenia nowej
roślinności.
◦ niszczenia istniejącej roślinności – pojedynczych drzew lub ich skupisk, krzewów i
żywopłotów, obsadzeń ulic itp. na całym terenie objętym zmianą planu miejscowego.
◦ podwyższania istniejącego poziomu terenu (rzędnej terenu) z wyłączeniem realizacji
inwestycji infrastrukturalnych i liniowych ustalonych w planie, przy zachowaniu
naturalnych warunków spływu powierzchniowego.
◦ naruszania naturalnych stosunków spływu powierzchniowego,
◦ odprowadzania ścieków sanitarnych do wód powierzchniowych, gruntowych i do
gruntu.
◦ lokalizacji obiektów i urządzeń, które wymagają tworzenia stref ograniczonego
użytkowania, wykraczających poza granice działki, na której przewiduje się ich
lokalizację oraz takich, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne i takich, dla
których raport o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany z wyłączeniem
tych, które służą obsłudze mieszkańców, w tym: inwestycji infrastrukturalnych i
komunikacyjnych, przy zastosowaniu najkorzystniejszego dla środowiska wariantu,
wskazanego w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
• ustala się obowiązek ochrony przed hałasem i promieniowaniem istniejącej i zapewnienia
właściwego standardu akustycznego dla nowo powstającej zabudowy usług z zakresu
ochrony zdrowia, poprzez przestrzeganie w poszczególnych budynkach dopuszczalnych
poziomów hałasu, określonych przepisami Prawa ochrony środowiska, przy czym tereny
UZ kwalifikuje się w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska w
sprawie wartości progowych poziomów hałasu jako tereny szpitali w miastach.
• ustala się objęcie zorganizowaną formą usuwania odpadów całego obszaru opracowania
(wszystkich wytwórców odpadów), zgodnie z przepisami odrębnymi.
Ustalenia z zakresu infrastruktury technicznej:
Ustala się utrzymanie wszystkich istniejących na terenie objętym zmianą planu miejscowego
sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza się ich remonty, modernizację lub wymianę, a także
budowę nowych sieci, stosownie do zapotrzebowania.
Ponadto ustala się:
* zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej, z uwzględnieniem zapotrzebowania
wody dla celów przeciwpożarowych oraz dopuszczeniem wykorzystania innych ujęć wód
podziemnych, dla celów własnych usług z zakresu ochrony zdrowia;
* odprowadzenie ścieków komunalnych w systemie grawitacyjno-pompowym do miejskiej
sieci kanalizacyjnej a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków;
*
odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków powierzchniowo do gruntu, poprzez
pozostawienie określonych w § 33 powierzchni biologicznie czynnych w obrębie działki lub
do kanalizacji deszczowej;
* odprowadzenie wód opadowych z powierzchni utwardzonych na terenach usług UZ, po
oczyszczeniu w obrębie działki własnej do systemu odwadniającego trasy komunikacyjne
lub do gruntu;
* odprowadzenie wód opadowych z ulic do kanalizacji deszczowej, a następnie, po uprzednim
podczyszczeniu w separatorach do rzeki Krzna;
* zaopatrzenie obszaru objętego planem miejscowym w gaz średnioprężny z istniejącej stacji
redukcyjnej gazu IIo, w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową, zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
* warunki jakim winny odpowiadać sieci gazowe, ich prowadzenie oraz usytuowanie wokół
nich obiektów terenowych będą zgodne z obowiązującymi przepisami;
* zasilanie terenu w energię elektryczną poprzez istniejące i nowo realizowane, stosownie do
potrzeb, stacje transformatorowe, budowane w formie stacji wnętrzowych lub obudowanych,
w obrębie działek własnych inwestycji;
* oświetlenie terenów UZ, ZP i KD-D z sieci kablowej, zasilanej z istniejących i
projektowanych stacji transformatorowych;
* dopuszcza się lokalizowanie stacji bazowych telefonii cyfrowej wyłącznie na istniejących i
projektowanych budynkach, na istniejących konstrukcjach masztowych oraz w innych
formach, zgodnie z przepisami odrębnymi, z wyłączeniem lokalizacji na nowych
wolnostojących masztach i konstrukcjach wieżowych;
* wywożenie odpadów komunalnych z obszaru objętego planem sposobem zorganizowanym
zgodnie z systemem gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Biała Podlaska,
realizowanym na podstawie przepisów odrębnych.
W zakresie obsługi parkingowej w obszarze objętym planem miejscowym ustala się:
* realizację programu parkingowego w formie parkingów terenowych, garaży podziemnych i
wielopoziomowych, z koniecznością zapewnienia miejsc parkingowych dla osób
niepełnosprawnych,
* zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych w granicach poszczególnych
lokalizacji własnych, przy zastosowaniu następujących wskaźników minimalnych,
obejmujących również miejsca dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie
mniejszej niż wynika to z przepisów ustawy o drogach publicznych:
* szpital
– 30 mp/100 zatrudnionych i 20 mp/100 łózek,
* przychodnia zdrowia
– 12 mp/10 gabinetów,
* pozostałe obiekty usługowe
– 20 mp/1000 m2 powierzchni całkowitej usług.
Ustalenia wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
Na terenach przeznaczonych w zmianie planu na cele publiczne, ustala się:
*
pielęgnację i ochronę istniejącej roślinności wysokiej i niskiej oraz jej wzbogacenie, z
zastosowaniem gatunków dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu i aktualnych warunków
środowiska,
*
kształtowanie zieleni przyulicznej w ramach modernizacji i urządzania ulic miejskich,
*
zapewnienie niezbędnych warunków do korzystania przez osoby niepełnosprawne, w
szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich,
*
wyposażenie w elementy detalu urbanistycznego, podnoszące jakość użytkową i
estetyczną przestrzeni, w oparciu o indywidualne opracowania studialno-projektowe,
*
zakaz umieszczania indywidualnych, wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych.
W zakresie umieszczania tablic, urządzeń reklamowych i szyldów ustala się:
*
zakaz umieszczania tablic, urządzeń reklamowych i szyldów na drzewach i pomnikach,
*
zakaz umieszczania tablic i urządzeń reklamowych w liniach rozgraniczających ulic,
*
zakaz sytuowania wolno stojących tablic i urządzeń reklamowych na całym obszarze
objętym zmianą planu miejscowego,
*
dopuszcza się umieszczanie szyldów na terenach UZ, oraz ustala się obowiązek
dostosowania kompozycji, wielkości, kolorystyki i grafiki szyldów umieszczanych na
elewacjach budynków do kompozycji architektonicznej, charakteru budynku i przekroju ulicy,
*
zakaz umieszczania szyldów: mających podświetlane i oświetlone powierzchnie
ekspozycyjne, ze zmienną liczbą powierzchni ekspozycyjnych oraz oświetlenia wystaw, które
mogą być uciążliwe dla użytkowników budynków w obszarze oddziaływania, jak również
użytkowników drogi.
5.2. Przewidywane skutki wpływu ustaleń projektu planu na środowisko
Jak pisano na wstępie, celem opracowania jest określenie wynikających z pełnej realizacji ustaleń
zmiany planu, możliwych negatywnych skutków dla środowiska. Pozwoli to na określenie
działań mogących je ograniczyć oraz przedstawienie ewentualnych rozwiązań mających na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu.
Projekt zmiany planu ustala różne zagospodarowanie dla określonych terenów, co skutkuje
zróżnicowaną siłą ich oddziaływań negatywnych. Dlatego zaklasyfikowano tereny funkcjonalne
planu do poszczególnych grup wyróżnionych na podstawie przyjętej siły oddziaływania:
* tereny
o funkcjach przyrodniczych – ZP,
* tereny
o średnim oddziaływaniu - UZ,
* tereny o silnym oddziaływaniu – KDD.
W kolejnym podrozdziale zostały przedstawione możliwe oddziaływania na poszczególne
komponenty środowiska.
5.2.1. Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu
Na obszarze objętym zmianą planu miejscowego nie przewiduje się zasadniczych zamian
przeznaczenia terenów. W stosunku do stanu istniejącego wprowadza się ulicę klasy
dojazdowej, jednak jest ona już wyznaczona w obowiązującym planie. Likwiduje się ulicę
publiczną na terenie szpitala wojewódzkiego. Nie przewiduje się zmian natężenia ruchu
samochodowego, które mogłyby spowodować wzrost wytwarzania SO2, CO2, CO, pyłów,
produktów
spalania
złożonych
związków
organicznych
(węglowodory
policykliczne,
chlorowcopochodne).
Nowe inwestycje na terenach UZ spowodują zmniejszenie istniejącej powierzchni terenów
biologicznie czynnych, jednak co najwyżej do wymaganego planem minimum tj. 20%
powierzchni terenów. Nastąpi także częściowe zniszczenie struktury wierzchniej warstwy
pokrywy glebowej. Szata roślinna będzie niszczona przede wszystkim bezpośrednio, przez
usuwanie pokrywy roślinnej istniejącej, w celu realizacji inwestycji. Wprowadzenie
ewentualnego ogrzewania nowych budynków nie powinno spowodować wzrostu tzw. „niskiej
emisji", ze względu na przewidywane przyłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Jednocześnie ustalono wzbogacenie i pielęgnację roślinności na terenie ZP, co powinno
zrekompensować ewentualne straty dla środowiska. Projekt zmiany planu przewiduje również
utrzymanie
i
wzbogacenie
roślinności
wysokiej
i
niskiej,
towarzyszącej
ciągom
komunikacyjnym, mającej znaczenie krajobrazowe i izolacyjne. Nowe zagospodarowanie
terenu szpitala nie wywoła większych zmian w już zurbanizowanym krajobrazie, a nasadzenia
zieleni mogą tylko poprawić jego walory. Pasy takiej zieleni będą pozytywnie wpływać na
ograniczanie poziomu hałasu komunikacyjnego oraz poprawiać walory krajobrazowe i
klimatyczne terenów do nich przyległych. Zagospodarowanie zielenią wysoką będzie również
korzystne dla podniesienia różnorodności biologicznej.
5.2.2. Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska
5.2.2.1. Środowisko wodno-gruntowe, wody powierzchniowe
Przy obecnym zagospodarowaniu omawianego obszaru wpływ na środowisko gruntowo-wodne
można ocenić jako niewielki. Realizacja projektu miejscowego planu nie zmieni w znacznym
stopniu dotychczasowego wpływu na środowisko wodno-gruntowe, choć wprowadzenie nowej
zabudowy zakłóci częściowo istniejące stosunki wodne w glebie między innymi na skutek zmian
kierunków spływu powierzchniowego i odizolowania podłoża. Powierzchnia infiltracji na
terenach UZ ograniczona będzie w zasadzie do powierzchni biologicznie czynnej. Pełnemu
uszczelnieniu ulegną drogi - nawierzchnia asfaltowa skutecznie ograniczy infiltrację wód, co
zdecydowanie ograniczy funkcje gleb jakie pełnią w środowisku. Należy też mieć na uwadze,
że stan omawianych elementów środowiska może ulec pogorszeniu w przypadku braku
kanalizacji deszczowej. Spływ powierzchniowy z dróg oznacza przedostawanie się do
środowiska wodno-gruntowego substancji ropopochodnych. Substancje te są wyjątkowo
niebezpieczne – zaburzają homeostazę, działają mutagennie i toksycznie, degradują wody
gruntowe i powierzchniowe, zmniejszają stężenie rozpuszczonego tlenu, hamują wymianę
gazową oraz ograniczają dostęp światła. Dlatego niezbędna jest realizacji systemu kanalizacji
deszczowej. Skutki środowiskowe mogą być ogromne dlatego plan ustala między innymi
konieczność podczyszczania wód opadowych pochodzących z parkingów i placów, co
minimalizuje ryzyko wystąpienia lokalnego skażenia wód lub gruntu. Prawdopodobnie w
wyniku wprowadzenia zabudowy nastąpi również alkalizacja środowiska glebowego
spowodowana stosowaniem materiałów budowlanych. Ustalenia planu nakładają obowiązek
podłączenia planowanych obiektów do sieci kanalizacyjnej, co jest skutecznym narzędziem
ochrony środowiska wodno-gruntowego.
5.2.2.2. Fauna
Wpływ ustaleń planu uzależniony jest od skali i rodzaju zmian jakie w dokumencie
planistycznym zaprojektowano. Generalnie to właśnie inwazyjność zabudowy determinuje siłę
z jaką oddziałuje plan na poszczególne komponenty środowiska. Analizowany projekt zmiany
planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia w większym stopniu zagospodarowania,
dopuszczając jedynie do jego niewielkiej intensyfikacji. Nie planuje się nowych podziałów
terenu a co za tym idzie nowych ogrodzeń uniemożliwiających migrację drobnej zwierzyny.
Rozbudowie nie ulegnie również sieć drogowa, która niewątpliwie stanowi bariery dla migracji
zwierząt. Teren ZP stanowić będzie „zieloną enklawę”, która może być miejscem występowania
wielu gatunków drobnych zwierząt jeżeli na terenach sąsiednich, już nie objętych zmianą planu
utrzymane zostaną więzi z otaczającym środowiskiem.
Plan uwzględnia warunki życia małych zwierząt (gryzonie, płazy, gady). Zapisy dotyczące
ogrodzeń są wystarczające by zapewnić swobodną migrację.
5.2.2.3. Flora
Najważniejszym elementem flory na obszarze opracowania są tereny zieleni parkowej i
towarzyszące ciągom ulicznym. W projekcie zmiany planu przewiduje się zachowanie tych
obszarów, co z uwagi na ich funkcje przyrodniczą jest słuszne. Przewiduje się również
wzbogacenie i zachowanie obecnie istniejących pasów zieleni o funkcji izolacyjnokrajobrazowej. Zagrożeniem dla flory będzie planowana rozbudowa szpitala wojewódzkiego –
każdy nowy obiekt zabiera powierzchnię, która potencjalnie może być siedliskiem roślin. Skala
wprowadzanych zmian w zagospodarowaniu jest jednak niewielka, i można stwierdzić, że dla
flory stanowi ona zagrożenie właściwie pomijalne.
Realizacja zmiany planu zagospodarowania nie zaburzy funkcjonowania korytarzy
ekologicznych biegnących wzdłuż rzeki Krzny oraz systemu przyrodniczego miasta.
5.2.2.4. Bioróżnorodność
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego „Okopowa" w Białej Podlaskiej nie wpłynie na
bioróżnorodność gatunkową, genetyczną i ekologiczną, ze względu na to, ze dotyczy ona
terenu już zainwestowanego, a skala planowanych przekształceń powoduje, że nie będą one
miały znaczenia dla bioróżnorodności obszaru. Można co najwyżej spodziewać się wzrostu
bioróżnorodności na skutek urządzania zieleni. Może to przynieść korzyści dla ptaków i
owadów. Wprowadzane gatunki ozdobne krzewów nie rzadko są dobrą bazą pokarmową a
niekiedy miejscem gniazdowania.
5.2.2.5. Powierzchnia ziemi
W wyniku nowego zainwestowania niewielkim zmianom ulegnie powierzchnia terenu. Związane
jest to z potrzebą niwelacji terenu pod zabudowę, jednak ustalenia planu zobowiązują do
zachowania dotychczasowych kierunków spływu powierzchniowego, a tym samym stosunki
wodne nie powinny ulec większym zmianom. Należy tu zauważyć, że „wyrównywanie"
powierzchni ma na celu umożliwienie budowy i sprawnego odprowadzenia wód do systemów
kanalizacyjnych (planowanych, budowanych jednocześnie z drogami), studni chłonnych i innych
obiektów czy terenów. Są to działania, które ochronią środowisko wodno-gruntowe przed
nadmiernym zanieczyszczaniem. Trzeba też zdać sobie sprawę z tego, że ewentualne zmiany
powierzchni nie będą duże ponieważ obszar jest w zasadzie płaski.
5.2.2.6. Krajobraz
Krajobraz tej części miasta nie ulegnie większym przekształceniom – zmiana planu dotyczy już
zabudowanego terenu. W projektowanym dokumencie planistycznym w celu zachowania
walorów krajobrazowych przewidziano działania, mające na celu zminimalizowanie
spowodowanych realizacją planu zmian. Nakazano zachowanie drzewostanów i wprowadzanie
zieleni izolacyjnej oraz krajobrazotwórczej.
5.2.2.7. Atmosfera i klimat akustyczny
Bardzo duży wpływ na stan sanitarny powietrza w Białej Podlaskiej mają zanieczyszczenia
pochodzące z kotłowni - sektora energetyczno-przemysłowego, kotłowni komunalnych, palenisk
domowych oraz z pojazdów mechanicznych. W wyniku realizacji ustaleń projektu zmiany planu
nie
nastąpi zwiększenie liczby emitorów – nowe obiekty podłączone będą do ciepłowni
miejskiej. Nie przewiduje się również znaczącego wzrostu poziomu zanieczyszczeń
komunikacyjnych ani hałasu komunikacyjnego.
5.2.2.8. Wpływ na ludzi
Analizowana zmiana planu jest odpowiedzią na potrzeby społeczno-gospodarcze. Korzyści
odniosą mieszkańcy Białej Podlaskiej i terenów, położonych w zasięgu działania szpitala
wojewódzkiego, którego rozbudowę umożliwi uchwalenie analizowanego dokumentu. Ustalenia
planu uznaje się za pozytywne w odniesieniu do ludzi.
5.2.2.9. Wpływ na obszary chronione
W granicach opracowania nie ma terenów chronionych na mocy przepisów ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliższym obszarem chronionym będzie Bialski
Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy, którego utworzenie jest zapisane jako zadanie D.XII.3 w
„Strategii rozwoju Białej Podlaskiej do roku 2015".
W granicach objętych planem nie stwierdzono występowania chronionych gatunków fauny
w rozumieniu: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia
obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).
Na terenie opracowania
nie występują siedliska podlegające ochronie w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 200Ir. w sprawie określenia rodzajów
siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz. U. Nr 92, poz. 1029) oraz gatunki
chronione w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w
sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237).
Najbliżej położone tereny sieci Natura 2000, promieniu do 30 km to Dolina Dolnego Bugu (PLB
140002), Ostoja Nadbużańska (PLH 140005), Dobry (PLH 06004) i Terespol (PL 060053).
Ponadto nie prognozuje się oddziaływania na potencjalne tereny Natury 2000, w tym Dolina
Krzny. Charakter planu, jego założenia i przyszła realizacja nie powinny wpłynąć
negatywnie na obszary NATURA 2000. Oddziaływanie zmiany planu na środowisko będzie
miało charakter lokalny, zasięgiem obejmujący obszar nią objęty i co najwyżej najbliżej
położone tereny.
5.3.
Zgodność
m.p.z.p.
z
zapisami
Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz innymi dokumentami
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Okopowa" nie narusza ustaleń
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Biała Podlaska.
6. OCENA USTALEŃ PROJEKTU PLANU W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Projekt zmiany planu jest odpowiedzią na potrzebę rozbudowy szpitala wojewódzkiego. Jego
ustalenia są zgodne z wymogami ładu przestrzennego, powstające inwestycje będą musiały
spełnić wymagania dotyczące kształtowania formy architektonicznej i gabarytów budynków, co
umożliwi prawidłowe kształtowanie krajobrazu miejskiego.
Projekt zmiany planu wprowadza szereg ustaleń z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Z
punktu widzenia funkcjonowania środowiska najistotniejsze są ustalenia dotyczące obszarów o
funkcji przyrodniczej lub bezpośrednio na nie wpływające. Projekt przewiduje zachowanie i
wzbogacenie terenów zieleni parkowej oraz towarzyszącej ciągom ulicznym. Zieleń ta będzie
miała charakter izolacyjny i jako taka będzie obniżać poziom hałasu, ale również w skali
lokalnej poprawiać będzie klimat miejski.
Realizacja zapisów projektu planu nie naruszy zasobów przyrodniczych o znaczeniu
ponadlokalnym.
7. OCENA USTALEŃ PROJEKTU PLANU Z PUNKTU WIDZENIA MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA WPŁYWU
NA ŚRODOWISKO
Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Brzegowa" w Białej Podlaskiej
nie zmieni w znaczny sposób obecnego funkcjonowania środowiska, ani też nie zredukuje
występujących na danym terenie zakłóceń i uciążliwości. Należy zauważyć, iż ustalenia planu
porządkują obecne zagospodarowanie tego terenu oraz wprowadzają liczne ograniczenia mające
na celu ochronę i zminimalizowanie negatywnego oddziaływania na środowisko.
8. WNIOSKI
Podsumowując prognozę oddziaływania na środowisko dla zmiany MPZP pod nazwą „Okopowa"
należy stwierdzić, że plan zapewnia uporządkowane zagospodarowanie na terenie nim objętym,
przy
jednoczesnym
projektowanych
zminimalizowaniu
funkcji
na
system
negatywnego
przyrodniczy.
oddziaływania
Sposób
istniejących
zagospodarowania
i
terenu
zaproponowany w projekcie zmiany planu ze względu na swój charakter nie spowoduje
degradacji środowiska przyrodniczego zarówno w granicach opracowania jak również na
terenach przyległych.
9. STRESZCZENIE
Niniejsza prognoza jest integralną częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Tak zmiana planu jak i prognoza obejmują
swoim zasięgiem obszar szpitala wojewódzkiego w Białej Podlaskiej, miasta na prawach
powiatu położonego w województwie lubelskim.
Celem sporządzenia prognozy jest zdefiniowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego jakie
może przynieść realizacja założeń planu i ewentualne podjęcie działań mających na celu
ograniczenie negatywnych oddziaływań. Powyższe jest zgodne z teorią zapobiegania
powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń u źródła, co przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne a
przede wszystkim środowiskowe.
Ustalenia zmiany planu nie zmieniają znacząco obecnych form użytkowania – dotyczą obszaru
już zainwestowanego. Dla zapewnienia dobrego stanu środowiska i jego funkcjonowania w
planie ustalono działania mające na celu ograniczenie negatywnych oddziaływań i skutków
środowiskowych takie jak np. obowiązek odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej,
zakaz lokalizacji inwestycji uciążliwych czy zakaz stosowania ogrodzeń pełnych.
W prognozie dokonano analizy poszczególnych komponentów środowiska i oceniono jego
funkcjonowanie w granicach opracowania przy uwzględnieniu zewnętrznych powiązań
przyrodniczych. Ponadto, dokonano ogólnej oceny stanu środowiska i jego odporności na
degradację. Najważniejszą cześć prognozy stanowi ocena oddziaływania ustaleń planu na
środowisko przyrodnicze Białej Podlaskiej, w której określono przewidywane skutki realizacji
postanowień planu w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. Oceniono skalę i
siłę oddziaływania na roślinność, zwierzęta, glebę, krajobraz, wody powierzchniowe i
gruntowe, klimat, powierzchnię ziemi, bioróżnorodność oraz powietrze. Ze względu na skalę
planowanych przekształceń oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska jest bardzo
niewielkie i nie przyniesie znaczących zamian środowiskowych.

Podobne dokumenty