Statut Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników

Komentarze

Transkrypt

Statut Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników
Statut Zabrzańskiego Stowarzyszenia
Miłośników Motoryzacji
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę Zabrzańskie Stowarzyszenie Miłośników Motoryzacji
i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem oraz ZSMM.
2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą ZSMM.
3. Stowarzyszenie jest apolityczną organizacją społeczną zrzeszającą członków na
zasadzie dobrowolności.
4. ZSMM jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie
obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
5. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, program działania, strukturę
organizacyjną oraz ustala akty wewnętrzne dotyczące swojej działalności.
1.
2.
3.
4.
5.
§2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Zabrze.
Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
Swoją działalność skupia jednak głównie na terenie miasta Zabrze oraz województwa
śląskiego.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o
podobnym charakterze. Współpraca z zagranicznymi organizacjami będzie
prowadzona zgodniez poszanowaniem obowiązującego w Polsce prawa.
Stowarzyszenie może używać znaku graficznego, odznak i pieczęci, według wzorów i
zasad ustalonych przez Zarząd. Powyższe nie uchybia przepisom o ochronie praw
autorskich.
Czas działania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
Rozdział II
Cele i środki działania
§3
Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej
1. Celem
i kulturalnej
poprzez:
a) promocję miasta Zabrze i województwa śląskiego,
b) działania na rzecz ochrony zabytków motoryzacjioraz dotyczącej ich
dokumentacji,
c) restauracja
pojazdów
zabytkowych,
rozwijanie
zainteresowań
motoryzacyjnych członków Stowarzyszenia,
d) krzewienie wiedzy motoryzacyjnej oraz kultury motoryzacyjnej wśród
społeczeństwa,
e) promowanie pojazdów zabytkowych jako elementów kultury, historii i
dziedzictwa narodowego,
f) współpraca z władzami lokalnymi, wojewódzkimi i państwowymi, a także ze
środowiskami artystycznymi.
§4
1. Stowarzyszenie będzie realizowało powyższe cele poprzez:
a) promocję pojazdów mechanicznych poprzez przygotowanie i uczestnictwo w
imprezach
i
uroczystościach
okolicznościowych
oraz
spotkaniach
specjalistycznych,
b) pozyskiwanie, odrestaurowywanie i prezentowanie pojazdów mechanicznych
oraz innych przedmiotów związanych z techniką i historią motoryzacji,
c) udzielanie
specjalistycznej
pomocy
członkom
Stowarzyszenia
w
prowadzonych przez nich pracach renowacyjnych pojazdów mechanicznych
oraz zabytków techniki,
d) współpracę z samorządem terytorialnym oraz innymi organizacjami
społecznymi,
kulturalnymi
i
artystycznymi
poprzez
działalność
wystawienniczą, edukacyjną i popularyzacyjną związaną z głównym celem
Stowarzyszenia,
e) współpracę ze środkami masowego przekazu w sprawach dotyczących
popularyzacji i promocji działań Stowarzyszenia oraz kwestii związanych z
szeroko rozumianą motoryzacją.
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
§5
Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, przy czym osoby
prawne mogą być wyłącznie członkami wspierającymi.
Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
Członkiem zwyczajnym może być obywatel RP lub obcokrajowiec mieszkający na
terenie RP, który ukończył 18 lat; wypełnił deklarację członka zwyczajnego, do której
dołączył pisemną pozytywną opinię dwóch członków zarządu, uiścił pierwsząskładkę
i odbył staż kandydacki. Członkami zwyczajnymi są także założyciele ZSMM.
Staż kandydacki trwa 3 miesiące. Staż kandydacki może również odbyć osoba, która
nie ukończyła 18 lat; w takim przypadku wymagana jest pisemna zgoda
pełnoprawnych opiekunów na rozpoczęcie stażu kandydackiego. Staż kandydacki
takiej osoby trwa do momentu ukończenia 18 roku życia, nie krócej jednak niż 3
miesiące.
W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może skrócić staż kandydacki.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje się do Stowarzyszenia w drodze
uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji.
Nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia następuje uchwałą Walnego
Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
Zarząd Stowarzyszenia może odmówić przyjęcia w poczet członków zwyczajnych
kandydata, który nie spełnia warunków statutowych, uzasadniając swoja decyzję na
najbliższym posiedzeniu Zarządu.
§6
1. Członkowie zwyczajni mają prawo do:
a) zgłaszania opinii,
wniosków i postulatów dotyczących działalności
Stowarzyszenia,
b) czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.
Czynne i bierne prawo wyborcze nie przysługuje członkom zwyczajnym,
którzy nie mają uregulowanej bieżącej składki członkowskiej,
c) korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Stowarzyszenia zgodnie z
obowiązującym regulaminem,
d) uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
§7
1. Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) przestrzeganie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień
statutu, regulaminów i postanowień władz Stowarzyszenia,
b) popieranie i aktywne realizowanie celów Stowarzyszenia,
c) ochrona majątku i interesów Stowarzyszenia jako dobra wspólnego,
d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia we wszystkich aspektach jego działalności
oraz przyczynianie się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
e) regularne opłacanie składek członkowskich oraz uczestnictwo w Walnych
Zebraniach Stowarzyszenia.
§8
1. Kandydaci na stażu kandydackim mają te same prawa i obowiązki co członkowie
zwyczajni z wyjątkiem praw, jakie określa statut w paragrafie 6 pkt. 1 litery b) i c)
oraz z wyjątkiem obowiązków jakie określa statut w paragrafie 7 pkt. 1 litera e).
1.
2.
3.
4.
5.
§9
Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna
deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która:
a) jest zainteresowana działalnością Stowarzyszenia,
b) pisemnie zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową na rzecz
Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie
uchwały Zarządu.
Członek wspierający ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz
Stowarzyszenia, oraz posiada takie prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem
biernego i czynnego prawa wyborczego.
Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń,
przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
§10
1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła
wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, bądź w znaczący sposób
przyczyniła się do rozwoju i popularyzacji dziedziny będącej głównym przedmiotem
działalności Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa i obowiązki członka
zwyczajnego z wyjątkiem obowiązku wnoszenia składek członkowskich. Ponadto
członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
3. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w obradach władz
Stowarzyszenia.
§11
1. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na
piśmie Zarządowi po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych
zobowiązań,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenia członka ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w tajnym
głosowaniu zwykłą większością głosów, z powodu rażącego naruszenia
postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
uporczywego zalegania z płatnościami składek lub działania na szkodę
Stowarzyszenia,
d) pozbawienia członka Stowarzyszenia praw publicznych prawomocnym
wyrokiem sądowym.
2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia zainteresowanemu przysługuje
prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od dnia
doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym
Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§12
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w
głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów
przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. W razie, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie
trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której
dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można
powołać nie więcej niż połowę składu organu.
§13
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) Z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
b) Z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi, oraz zaproszeni
goście.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd
Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich
członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
5. Walne Zebranie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest
zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub
pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych
Stowarzyszenia.
6. Walne Zebranie Członków otwiera Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub zastępca
Przewodniczącego, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się
przewodniczącego Walnego Zebrania Członków, protokolanta oraz dwuosobową
komisję skrutacyjną.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów w
obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
8. W przypadku braku kworum przewodniczący zwołuje następne Walne Zebranie
Członków, nie później niż w ciągu miesiąca. Dla ważności podejmowanych wówczas
uchwał nie jest wymagana obecność połowy członków.
9. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalanie zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych
świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków
Stowarzyszenia lub jego władze,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego
majątku,
k) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we
wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz
Stowarzyszenia.
§14
1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z
uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z co najmniej trzech osób w tym Prezesa, Sekretarza i Skarbnika
oraz ewentualnych Wiceprezesów. Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika
wybiera Zarząd spośród swoich członków.
3. Pierwszy skład Zarządu wybierany jest podczas spotkania założycielskiego.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 60
dni. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.
5. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku
Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
6. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:
a) kierowanie pracami zarządu,
b) reprezentowanie Zarządu oraz Stowarzyszenia na zewnątrz.
7. Do kompetencji Skarbnika należą:
a) czuwanie nad środkami finansowymi uzyskanymi przez Stowarzyszenie,
b) zbieranie składek członkowskich od Członków Stowarzyszenia,
c) zatwierdzanie wydatków Stowarzyszenia.
8. Do kompetencji Sekretarza należą:
a) czuwanie nad wszelką dokumentacją Stowarzyszenia,
b) w porozumieniu z innymi członkami Zarządu przygotowywanie projektów
uchwał,
c) w
porozumieniu
z
innymi
członkami
Zarządu
przygotowywanie
korespondencji z innymi organami, Stowarzyszeniami oraz władzami
lokalnymi, regionalnymi i krajowymi.
9. Kompetencje ewentualnych wiceprezesów ustala Prezes Zarządu.
§15
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością
Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Przewodniczącego
oraz Sekretarza.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków
oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Rozdział V
Majątek i fundusze
1.
2.
3.
4.
§16
Na majątek Stowarzyszenia składają się:
a) środki pozyskane ze składek członkowskich,
b) środki pozyskane z darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji,
c) środki pozyskane z dochodów z ofiarności publicznej,
d) fundusze pozyskane ze środków finansowych przekazanych Stowarzyszeniu na
wykonanie określonych zadań zgodnych z założeniami Statutu.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia
podejmuje Zarząd.
Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli
w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy co najmniej dwóch
członków Zarządu, w tym prezesa Zarządu.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§17
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia
podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością głosów – dwóch
trzecich przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa
sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy
Prawa o Stowarzyszeniach.

Podobne dokumenty