technik obsługi turystycznej

Komentarze

Transkrypt

technik obsługi turystycznej
TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
Symbol zawodu 422103
I.
CHARAKTERYSTYKA ZAWODU
1. Zadania zawodowe.
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.
2. Środowisko pracy
Praca technika obsługi turystycznej odbywa się w pomieszczeniach zamkniętych biur podróży oraz
w terenie, gdy zadania dotyczą zapoznania się z topografią terenu planowanych imprez. Praca często
wiąże się z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi.
3. Predyspozycje psychologiczno-fizyczne
Podzielność uwagi, refleks, pamięć wzrokowa, wytrzymałość, odporność emocjonalna, ekspresja
werbalna, łatwość i jasność wypowiedzi, brak lęku przestrzeni, wysokości i klaustrofobii, operatywność,
inicjatywa, spostrzegawczość, odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprez,
komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, życzliwość, uprzejmość, kultura osobista, dobra
prezencja, zainteresowania krajoznawcze, administracyjne, kulturoznawcze, umiejętności organizacyjne,
negocjacyjne, uzdolnienia językowe.
4. Przeciwwskazania zdrowotne
Słaba kondycja i niska wytrzymałość fizyczna, nieskorygowane szkłami wady wzroku, brak widzenia
obuocznego, zaburzenia widzenia barw, choroby uszu, niedosłuch, omdlenia, zaburzenia równowagi,
zawroty głowy, choroby układów: kostno-stawowego, ruchu, nerwowego, oddechowego, krążenia,
niewyrównane wady serca, cukrzyca, alergie, choroby skóry rąk, zaburzenia psychiczne, uzależnienia,
wady wymowy.
II.
WARUNKI KSZTAŁCENIA
1. Podbudowa programowa - gimnazjum.
Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodzie
technik obsługi turystycznej w 4-letnim technikum. Istnieje również możliwość kształcenia na
kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
2. Wyodrębnienie kwalifikacji w zawodzie.
W zawodzie technik obsługi turystycznej wyodrębniono dwie kwalifikacje.
Numer kwalifikacji
(kolejność) w zawodzie
Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
K1
T.13
K2
T.14
Nazwa kwalifikacji
Planowanie i realizacja imprez i usług
turystycznych
Prowadzenie informacji turystycznej oraz
sprzedaż usług turystycznych
1
3. Przedmioty, na których uczeń będzie zdobywał wiedzę w kształceniu zawodowym
teoretycznym:
1) podstawy turystyki
2) podstawy działalności gospodarczej w turystyce
3) marketing usług turystycznych
4) geografia turystyczna
5) organizacja imprez i usług turystycznych
6) język obcy zawodowy
4. Przedmioty, na których uczeń będzie zdobywał umiejętności w kształceniu zawodowym
praktycznym
1) pracownia turystyki
2) pracownia informacji turystycznej
3) pracownia obsługi informatycznej
4) praktyki zawodowe
5. W trakcie trwania nauki są do zdobycia dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie.
 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (K1) odbywa się pod koniec II semestru klasy III
 Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (K2) odbywa się pod koniec I semestru klasy IV
Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo uzyskania kwalifikacji. Mając zaliczone
wszystkie egzaminy potwierdzające zdobycie wymaganych kwalifikacji w zawodzie uczeń otrzymuje
dyplom technika.
III.
KARIERA ZAWODOWA
Technik obsługi turystycznej może pracować w firmach zajmujących się organizacją i obsługą turystyki:
 biurach podróży,
 agencjach turystycznych,
 ośrodkach informacji turystycznej oraz w organach administracji samorządowej zajmujących się
organizacją i promocją turystyki,
 branżowych organizacjach,
 fundacjach i stowarzyszeniach,
 domach wczasowych,
 działach socjalnych w zakładach pracy.
Może również prowadzić własne biuro podróży.
IV.
MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA
Po przystąpieniu i zdaniu egzaminu maturalnego absolwent ma możliwość kontynuacji nauki na
studiach wyższych lub w szkole policealnej.
2

Podobne dokumenty