Celestynka - Gmina Celestynów

Komentarze

Transkrypt

Celestynka - Gmina Celestynów
Egz empla r z b ezpłatny
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY
marzec nr 3 (185)/14
I S S N 1 5 0 6 -3 9 5 X
Celestynów • Dąbrówka • Dyzin • Jatne • Glina • Lasek • Ostrowik • Ostrów
Podbiel • Pogorzel • Ponurzyca • Regut • Stara Wieś • Tabor • Zabieżki
Celestynka
łączy gminy
PPP
Współpraca między
samorządem i przedsiębiorcą
Janosikowe
niekonstytucyjne
Regut
Zdjęcie: RPKiS
ma drugi wóz strażacki
SPIS TREŚCI
6lampy
Tekst: A. Mrozowski
na s17
11obserwatorium w ostrowiku
ciąg dalszy
13plac zabaw
w ponurzycy
?
uda się czy się nie uda
5
14stowarzyszenie absolwentów
i sympatyków 3 lo
nagradza
16klub dojrzałego człowieka
zabawa w kołbieli
18dzień dawcy szpiku
w starej wsi
20 piłki
okrągłe i jajowate
10
SAMORZĄD
w numerze:
wydawca i adres redakcji:
Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów
tel. +48 22 789 70 86, +48 22 789 70 60 wew. 101
www.celestynow.pl
PAMIĘCI
MARKA LASOCKIEGO
ZE SMUTKIEM PRZYJĘLIŚMY
WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI WÓJTA
OSIECKA MARKA LASOCKIEGO.
– ŻEGNAMY WSPANIAŁEGO
CZŁOWIEKA, PRAWDZIWEGO SAMORZĄDOWCA, KTÓRY WŁOŻYŁ
WIELE WYSIŁKU W ROZWÓJ GMINY
OSIECK – MÓWIŁ PODCZAS MSZY
ŻAŁOBNEJ WOJEWODA MAZOWIECKI JACEK KOZŁOWSKI.
Po niemal dwuletnim okresie walki
z chorobą nowotworową w środę 19 lutego 2014 r. odszedł wójt, ale przede
wszystkim człowiek, o którym dobrze
wypowiadali się wszyscy: mieszkańcy,
działacze samorządowi i współpracownicy. Cechowały go otwartość, życzliwość
i dobre wychowanie, drzwi jego gabinetu zawsze były otwarte dla interesantów,
co powtarzało się w wielu relacjach o Nim.
Urodził się 18 czerwca 1960 roku w Górkach koło Osiecka. Z wykształcenia geograf, ukończył Uniwersytet Warszawski
współpraca:
K. Abramowicz, E. Adamska, P. Ajdacki, K. Bojanowska-Niewczas, S. Bober, D. Celińska-Szol, K. Cybula, K. Gąsowska,
A. Jastrzębska, M. Jedynak, L. Komorowska, M. Kulesza,
A. Olszewska, J.S. Prasuła, M. Ruśkowski, L. Rutkowska,
W. Siedlecki, T. Skrzypkowski, K. Stelmach, M. Stępińska,
S. Traczyk, M. Wieczorek, O. Wileńska
projekt graficzny:
ART Depot
korekta, skład i przygotowanie do druku:
GRAFKOR MEDIA Mariusz Florek
druk:
OFRA Poligrafia, Warszawa
nakład:
2000 egzemplarzy
numer zamknięto i oddano do druku:
14 marca 2014 r.
2
16
w 1983 roku. Gdy związał się z samorządem, ukończył Podyplomowe Studia Samorządu Terytorialnego na UW. Funkcję
wójta gminy Osieck objął 1 lipca 1990
roku, w czasie najgłębszych przeobrażeń
zachodzących w naszym kraju. Działacz
Solidarności. Był jednym z najbardziej
doświadczonych samorządowców w po-
Zmarłego pożegnano w czwartek
20 lutego. W imieniu prezydenta Polski
Bronisława Komorowskiego Złoty Krzyż
Zasługi, pośmiertnie przyznany wójtowi Osiecka, wręczył żonie zmarłego
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.
W ostatniej drodze wójtowi towarzyszyły tłumy: przedstawiciele władz państwowych, samorządowcy z powiatu
otwockiego, przedstawiciele instytucji
i organizacji, znajomi, przyjaciele i mieszkańcy. Na uroczystości pogrzebowej licznie stawiły się poczty sztandarowe władz
powiatu otwockiego, ochotniczych straży pożarnych i placówek oświatowych
z terenu gminy Osieck. W pogrzebie
wzięli udział wójt gminy Celestynów
Stefan Traczyk i skarbnik gminy Agnieszka Kurek. Zwłoki Marka Lasockiego spoczęły na cmentarzu parafialnym w Osiecku. Cześć Jego pamięci!
redaktor naczelny:
Andrzej Mrozowski [email protected]
Celestynów, 3 marca 2014 roku
redakcja:
Monika Jankowska [email protected]
Angelika Kotyra-Przybysz [email protected]
Beata Przysowa [email protected]
12
wiecie. Funkcję wójta pełnił nieprzerwanie od 24 lat.
Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania
tekstów i tytułów. Materiałów niezamówionych redakcja
nie zwraca. Redakcja nie odpowiada też za treść
zamieszczanych ogłoszeń.
marzec nr 3 (185)/14
OBWIESZCZENIE
W związku z wypowiedziami byłej sołtys Celestynowa m.in. na łamach prasy lokalnej informuję, co następuje:
1)wyrokiem Sądu Okregowego Warszawa-Praga w Warszawie w V Wydziale Karnym z dn. 25 kwietnia 2013 roku,
sygn. akt V K 227/11 „lustr” stwierdzono, że Izabella Agnieszka Filipowicz-Żaroń złożyła niezgodne z prawdą
oświadczenie lustracyjne;
2)na podstawie przedmiotowego wyroku orzeczono wobec Izabelli Agnieszki Filipowicz-Żaroń utratę prawa
wybieralności, a także zakaz pełnienia funkcji publicznych, o których mowa w art. 4 pkt 2-57 Ustawy z dnia
18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 63, poz. 425 z późn. zm.) na okres
4 (czterech) lat;
3) w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga zgodnie z §14 Statutu Sołectwa Celestynów nastąpiło
wygaśnięcie mandatu sołtys.
Mając na uwadze powyższe, jako Wójt Gminy Celestynów sprawujący kontrolę nad działalnością organów sołectwa
informuję, iż nastąpiło wygaśnięcie mandatu sołtysa Celestynowa.
marzec nr 3 (185)/14
Stefan Traczyk
Wójt Gminy Celestynów
3
SAMORZĄD
INWESTYCJE
CELESTYNKA
TRZY RAZY P – CO TO JEST?
Zdjęcie: arch. DK
Tekst i zdjęcia: KG
fot. www.uzdrowisko-rymanow.com.pl
ŁĄCZY DWIE GMINY
DWIE GMINY, MIMO ŻE DZIELI PONAD 300 KM, ŁĄCZY CELESTYNKA. I CHOĆ
W GMINIE CELESTYNÓW, JAK WIEMY, OZNACZA TYTUŁ CZASOPISMA SAMORZĄDOWEGO, TO W GMINIE RYMANÓW CELESTYNKA TO WODA STOŁOWA.
OD LAT (WRAZ Z WODAMI TYTUS I KLAUDIA) GOŚCI W RYMANOWSKIM
UZDROWISKU I DOMACH. TO WŁAŚNIE ONA ZBLIŻYŁA OBIE GMINY.
Gmina Rymanów jest malowniczą
gminą na Podkarpaciu, którą zamieszkuje niemal 16 tysięcy mieszkańców.
Gmina ta charakteryzuje się nie tylko
pięknymi widokami, ale także uzdrowiskiem oraz bardzo popularnymi
wodami leczniczymi, które poprawiają
urodę oraz dbają o zdrowie kuracjuszy
i mieszkańców.
Celestynka to woda stołowa gazowana i niegazowana, pozyskiwana
z głębokości 250 m, średnio zmineralizowana, chlorkowo-wodorowęglano-
wo-sodowo-jodowo-bromowa. Orzeźwia, jednocześnie likwidując objawy
zmęczenia. Lekarze w rymanowskim
uzdrowisku zalecają ją przy leczeniu
przewlekłych nieżytów górnych dróg
oddechowych. Celestynka to również
napoje gazowane i niegazowane o różnych smakach.
To właśnie Celestynka połączyła gminy Celestynów i Rymanów. Aby poznać historię rymanowskiej Celestynki,
a przede wszystkim gminy Rymanów,
delegacja gminy Celestynów z wójtem
Stefanem Traczykiem na czele wyjechała na Podkarpacie. Odbyły się tam
oficjalne spotkania włodarzy oraz spotkania z przedstawicielami spółki, która
zarządza uzdrowiskiem oraz produkuje
m.in. wodę Celestynka, mniej oficjalne
zwiedzanie kompleksów uzdrowisk, zabytków i atrakcji turystycznych gminy
Rymanów. Wyjazd ten pozwolił na rozpoczęcie współpracy między gminami,
która w przyszłości zaowocuje trwałymi
kontaktami, by w konsekwencji doprowadzić do zawiązania partnerstwa bądź
utworzenia gmin bliźniaczych.
O NOWYCH FORMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZY SAMORZĄDEM
A SEKTOREM PRYWATNYM I MOŻLIWOŚCIACH Z TEGO WYNIKAJĄCYCH
Z DARIUSZEM KOŁODZIEJCZYKIEM, SEKRETARZEM GMINY CELESTYNÓW,
ROZMAWIA BEATA PRZYSOWA.
Coraz częściej można usłyszeć
o partnerstwie publiczno-prywatnym. Na czym ono polega?
– Jak sama nazwa wskazuje, jest to forma
współpracy między partnerem publicznym, w naszym przypadku jest to gmina, a podmiotem prywatnym. Może ona
mieć różną postać, np. koncesji, ale także
umowy zawartej z podmiotem prywatnym, wyłonionym w drodze postępowania na gruncie Ustawy o zamówieniach
publicznych. Należy podkreślić, iż co do
zasady ta współpraca jest przewidziana
na dłuższy okres czasu.
Jakie korzyści dla gminy niesie ze
sobą taka forma współpracy?
– Przede wszystkim daje ona możliwość
pozyskania środków na wykonanie inwestycji, działań potrzebnych z punktu
widzenia lokalnej społeczności. Takim
przykładem mogą być chociażby prace
modernizacyjne w szkołach, placówkach
służby zdrowia, które nie dość, że podnoszą jakość danych obiektów, to jeszcze
pozwalają na uzyskanie oszczędności.
Jakie inwestycje gmina chce realizować dzięki wykorzystaniu PPP?
– W opracowaniu, które posiadamy, wskazujemy chociażby na inwestycje związane z mieszkaniami komunalnymi. Jednak
nie tylko, jako gmina jesteśmy zainteresowani także inwestycjami, które dotyczyłyby sfery medycznej czy rekreacyjno-wypoczynkowej. W odniesieniu do tego
typu działalności dysponujemy bardzo
atrakcyjną nieruchomością w Pogorzeli
Warszawskiej po tzw. Pol-Hotelu. Pragnę
jednak podkreślić, iż jesteśmy otwarci
na propozycje podmiotów prywatnych.
Co gmina może zaproponować partnerowi prywatnemu i czego od niego
oczekuje?
– Jako gmina mamy do zaoferowania
nieruchomości, które mogą być wykorzystane do współpracy w ramach PPP.
Co więcej, także doświadczenie w działaniach z zakresu szeroko pojętej administracji publicznej, co może być bardzo pomocne przy załatwianiu różnego rodzaju
uzgodnień i pozwoleń. Dodam jeszcze
coś, co na pierwszy rzut oka może wydać
się niezrozumiałe. Otóż mamy do zaoferowania budynki użyteczności publicznej wymagające termomodernizacji, jak
szkoły czy ośrodek zdrowia. Doskonałym
przykładem w tej materii jest Karczew,
który podjął współpracę z partnerem
prywatnym, w wyniku czego wyremontował budynki m.in. szkół, a także będzie
miał oszczędności na energii elektrycznej
i ogrzewaniu.
Dziękuję za rozmowę.
Więcej informacji na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w gminie Celestynów można znaleźć na
jej oficjalnej stronie internetowej
www.celestynow.pl – w zakładce „Kierunki rozwoju”. Tam też sektor prywatny może zapoznać się z nieruchomościami, które przeznaczone zostały
pod inwestycje w formule PPP.
PIERWSZA INWESTYCJA W TYM ROKU
Tekst i zdjęcie: RPKiS
ZACZĘŁO SIĘ W STAREJ WSI...
To pierwsze prace drogowe prowadzone na terenie naszej gminy w tym roku.
Dokończyliśmy budowę ul. Kolejowej
Elektrownia wiatrowa w Sienawie,
przy trasie Krosno – Sanok
4
Nagrobek Marii i Jana Sienieńskich w kościele św. Wawrzyńca w Rymanowie
marzec nr 3 (185)/14
marzec nr 3 (185)/14
w mojej wsi. W ubiegłym roku został
wykonany krótki, ok. 30-metrowy
odcinek od ul. Fabrycznej, teraz połączyliśmy go z bazarkiem. Jezdnię
do niego przylegającą również na-
prawiono. Wszystkie prace polegały
na wybraniu pod nową jezdnię grubej, sięgającej miejscami 90 centymetrów warstwy ziemi, zasypanej
następnie tłuczniem i ubitej walcem.
Na tym nie koniec. Usunięto mnóstwo
korzeni i wyrównano pobocza nowej
drogi – gdzieniegdzie na szerokości
kilku metrów. Udrożniono też rowy.
Dla wygody mieszkańców prosiłem
wykonawcę o naprawę ścieżki prowadzącej do peronu i ku mojej radości
Tomiraf zgodził się wykonać te prace
w ramach kosztu całości (29,5 tys. zł).
Podkreślę, że w tę i inne roboty na terenie sołectwa angażowałem się osobiście. To oraz pieniądze przyznane
naszemu sołectwu przez radę gminy,
bardzo dobra współpraca z urzędem
i profesjonalizm firmy wykonawczej
przyniosły efekty.
5
INWESTYCJE
INWESTYCJE
NIBY NIC,
CIŚNIENIE
NA SZKŁO
A JEDNAK...
Tekst i zdjęcie:
RPKiS
Dobiega końca remont budynku Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii
Nauk – Unipress przy ul. Wrzosowej 46
w Celestynowie. W ramach restrukturyzacji instytutu znajdzie w nim swoje
miejsce laboratorium szkła i ceramiki.
Jak mówi prof. Sylwester Porowski, zastępca dyrektora ds. nowych technologii
instytutu, obróbka szkła pod wysokim ciśnieniem zmienia jego właściwości – staje się ono twardsze i bardziej wytrzymałe.
Budynek jest własnością instytutu,
ale działka należy do gminy. W lutym
2011 roku została przekazana nieodpłatnie instytutowi na 17 lat na cele badawcze. Władze PAN liczą na przedłużenie
umowy.
Tekst i zdjęcie: RPKiS
Podwyższanie krawężnika na ul. Wrzosowej w Celestynowie. Prace przeprowadzone zostały 6 marca przez firmę
El-Mad z Zabieżek. Dotychczasowy
układ pobocza powodował spływanie
wody z jezdni na niżej od niej położone
posesje.
wanych do wdrożenia przez grupy badawcze Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk współfinansowane
jest przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013.
Rozbudowa laboratoriów i stworzenie
prototypów linii doświadczalnych dla
innowacyjnych technologii przygoto-
OŚWIETLENIE NA SIEDEMNASTCE
Tekst i zdjęcie: RPI
GMINA CELESTYNÓW PODPISAŁA UMOWĘ NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA WZDŁUŻ ODCINKA DROGI KRAJOWEJ WARSZAWA – LUBLIN
PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ OSTRÓW. W PIERWSZEJ POŁOWIE ROKU
NA PRZYDROŻNYCH SŁUPACH MAJĄ ZOSTAĆ ZAMONTOWANE LAMPY
DOŚWIETLAJĄCE POBOCZA JEZDNI.
O montaż lamp na ostrowskim odcinku
drogi Warszawa – Lublin (droga krajowa
nr 17) zabiegali mieszkańcy sołectwa.
Jak informuje jeden z nich, przejście poboczem drogi jest bardzo niebezpieczne. – Większość zabudowań w Ostrowie
zlokalizowana jest po przeciwnej stronie sklepu i przystanku autobusowego
– mówi. – Wiele osób musi więc przejść
na drugą stronę ulicy i poboczem dojść
do nich. Duża prędkość, z którą poruszają się po drodze samochody, i przekraczanie przez kierowców krawędzi jezdni
nie sprzyja ich bezpieczeństwu – kończy.
Od samego początku sołtys oraz rada sołecka podkreślali, że tą drogą do domów
ze szkoły wracają również dzieci.
drogi. Doświetlony zostanie odcinek zaczynający się tuż przed miejscową podstawówką i kończący przy administracyjnej granicy gminy Celestynów. Lampy
zostaną zamieszczone na już istniejących
słupach. Oświetlą one prawe pobocze
drogi Warszawa – Lublin.
Lampy oświetleniowe zamontowane
zostaną na długości około 800 metrów
W związku tym, iż zarządcą drogi dzielącej Ostrów na dwie części jest Generalna
6
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
w Warszawie, a niektóre słupy trakcji
elektrycznej stoją na prywatnych posesjach, gmina musiała pozyskać zgodę
od właścicieli gruntów na umieszczenie na nich dodatkowych urządzeń
oraz uzgodnić projekt inwestycji z zarządcą drogi. Duży wkład w zebranie
zgód od mieszkańców miejscowości
włożyła sołtys sołectwa Janina Banaszek,
która roznosiła umowy z mieszkańcami
umożliwiające prace na urządzeniach
znajdujących się na ich posesjach. Jak
informuje kierownik referatu inwestycji i gospodarki komunalnej Katarzyna
Bojanowska-Niewczas, prace przy doświetleniu drogi powinny zakończyć się
w maju.
Rozbudowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej
nr 17 w miejscowości Ostrów kosztowała
będzie gminę ponad 24 tys. zł. W kwocie
tej mieszczą się koszty prac wykonywanych na drodze oraz zakup opraw montowanego oświetlenia.
marzec nr 3 (185)/14
OKAZJA!
DZIAŁKI
NA SPRZEDAŻ
Gmina Celestynów ogłasza przetarg
na sprzedaż trzech działek położonych
w atrakcyjnych lokalizacjach!
Odbędzie się on 9 kwietnia o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy w Celestynowie
przy ul. Reguckiej 3. Można będzie stać się
szczęśliwym nabywcą nieruchomości:
• przy ul. Szkolnej w Celestynowie
– o powierzchni 987 m2, której cena
wywoławcza (netto) wynosi 122 700 zł,
• w Regucie – składającej się z czterech
działek o pow. 123 m2, 714 m2, 334 m2
i 687 m2 w cenie wywoławczej (netto)
110 000 zł
oraz/lub
• działki o powierzchni 956 m2 w Zabieżkach
przy ul. Szpaczej w cenie wywoławczej
42 000 zł netto.
Szczegółowe informacje znajdują się na:
http://www.celestynow.pl/161-Nieruchomosci.htm
lub w Urzędzie Gminy w Celestynowie,
ul. Regucka 3, pok. 18 (tel. 22 789 70 60 wew. 115,
e-mail: [email protected]).
marzec nr 3 (185)/14
7
SAMORZĄD
SAMORZĄD
NO I (SPRAWIEDLIWOŚCI)
STAŁO SIĘ (ZADOŚĆ)
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
• 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%
do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
• 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18%
alkoholu.
Tekst: S. Traczyk
Opłata ta wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku
kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych
ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Liczbę i umiejscowienie punktów sprzedaży napojów zawierających ponad 4,5% alkoholu
na terenie gminy określa rada gminy. Uchwała (nr 6/03)
w tej sprawie ustaliła liczbę punktów sprzedaży napojów
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% zawartości
alkoholu (z wyjątkiem piwa) na terenie gminy Celestynów. Alkohol tej mocy przeznaczony do spożycia poza
miejscem sprzedaży można sprzedawać w maksymalnie
30 punktach; pozwolenie na sprzedaż alkoholu w miejscu
„JANOSIKOWE”, CZYLI DANINA PŁACONA PRZEZ
BOGATSZE WOJEWÓDZTWA NA RZECZ REJONÓW
UBOŻSZYCH, JEST NIEKONSTYTUCYJNA – UZNAŁ
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY. NIEZGODNY Z USTAWĄ
ZASADNICZĄ JEST BRAK ZAGWARANTOWANIA WOJEWÓDZTWOM MOŻLIWOŚCI ZACHOWANIA ISTOTNEJ
CZĘŚCI DOCHODÓW DO REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH – ELEMENTARNEJ SPRAWIEDLIWOŚCI.
Dotychczasowe przepisy powinny określać, a nie określają żadnych granic wpłat do budżetu – uznał Trybunał
Konstytucyjny. Według niego przepisy ustawy o „janosikowym” naruszają art. 167 Konstytucji RP. Dotyczy to tzw.
zasady adekwatności, zgodnie z którą jednostkom samorządu terytorialnego należy zapewnić udział w dochodach
publicznych odpowiednio do przypadających im zadań.
Przepis ten określa także, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są ich dochody własne oraz subwencje
ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa, a źródła dochodów samorządów określone są w ustawie. „Janosikowe” to
system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Spośród województw jedynym płatnikiem netto
„janosikowego” jest mazowieckie. Sędzia Stanisław Rymar,
wyjaśniając wyrok, oświadczył, że wskazane w skardze przepisy nie określają żadnej granicy wpłaty, którą ma realizować
województwo. W związku z tym w okolicznościach sporych
wahań koniunkturalnych wysokość tej wpłaty może wynosić większą część dochodów podatkowych, dokładnie
tak, jak to miało miejsce w przypadku Mazowsza w 2010 r.
– 63 proc. – artykułował sędzia. Nadmienił również, że stanowiło to około 80 proc. wszystkich dochodów własnych Mazowsza. Sędzia Stanisław Rymar dodał również, że w skrajnych
przypadkach samorząd może zostać obarczony wpłatami
WSPOMÓŻ INNYCH
Drzeworyt „Janosik z frajerką” – W. Skoczylas
wyższymi niż dochody własne. Taka sytuacja może zatem
doprowadzić do likwidacji instytucji dochodów własnych
w zasobach województwa, co jest sprzeczne w sposób
oczywisty z art. 167 ust. 2 Konstytucji RP – tłumaczył sędzia.
Luka jakichkolwiek ograniczeń w odbieraniu jednostkom
ustawowo zagwarantowanych środków prowadzi do tego,
że ustawowe zagwarantowanie dochodów własnych jednostek okazuje się złudne – podkreślił. Trybunał Konstytucyjny
wywnioskował, że zakwestionowane regulacje prawne stracą moc dokładnie po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku.
W ocenie Trybunału okres 18 miesięcy od dnia ogłoszenia
wyroku pozwoli ustawodawcy przygotować nowe rozwiązania doprowadzające do standardów konstytucyjnych
– wyjaśnił. Dodał, że koniecznie należy wprowadzić nowe
rozwiązania systemowe.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
SPRZEDAŻY ALKOHOLU
W MYŚL USTAWY O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI
I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI GMINA
JEST ZOBOWIĄZANA DO PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ
ZMIERZAJĄCYCH DO OGRANICZENIA SPOŻYCIA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH. LICZBA MIEJSC,
W KTÓRYCH MOŻNA SPRZEDAWAĆ ALKOHOL,
JEST PRZEZ KAŻDY SAMORZĄD REGULOWANA.
A JAK WYGLĄDA TO W GMINIE CELESTYNÓW?
Na terenie gminy znajduje się 31 punktów z alkoholem
przeznaczonym do spożycia poza miejscem sprzedaży
(sklepy, w których sprzedaje się napoje o zawartości alko-
8
Tekst i zdjęcie: RPKiS
holu zarówno poniżej, jak i powyżej 4,5%) i 6 punktów z alkoholem do spożycia na miejscu (gastronomia).*
Koszt uzyskania pozwolenia na sprzedaż alkoholu precyzuje art. 111 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Na jej podstawie opłata za roczne zezwolenie (wydawana
po raz pierwszy lub przedsiębiorcom, którzy sprzedali napoje o zawartości do 18% alkoholu za mniej niż 37 500 zł
i mniej niż 77 000 zł w przypadku mocniejszych trunków)
wynosi:

marzec nr 3 (185)/14
PRZEKAŻ 1%
SWOJEGO PODATKU
Poprzez przekazanie 1% swojego podatku to Państwo samodzielnie decydują o tym, co stanie się z częścią Państwa
podatków i jak zostaną wykorzystane. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów mogą Państwo wspomóc najbardziej potrzebujących. Dlatego gorąco zachęcamy do wspierania organizacji pożytku publicznego działających na terenie naszej gminy/
powiatu.
Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd,
szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne,
by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te należy wpisać:
• numer KRS organizacji,
• przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.
sprzedaży (gastronomia) wydane może być maksymalnie
10 przedsiębiorcom.
* Dane na dzień 12 lutego 2014 r.
W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć,
że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji.
Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy
skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne
dane osobowe) oddającym 1%.
Podatnik w deklaracji może wskazać również konkretny cel,
na który przekazuje 1% podatku. Podanie celu szczegółowego
powoduje, że wraz z kwotą organizacja otrzyma informację, na
jaki cel powinna przeznaczyć uzyskane od podatnika pieniądze.
Korzystaj z postępu i udogodnień, jakie niosą ze sobą nowe
rozwiązania, oszczędzaj swój czas, złóż deklarację roczną
przez internet. Jest to bezkosztowa, skuteczna i prosta forma
przekazania deklaracji i zeznań, ciesząca się z roku na rok coraz większą popularnością.
Proces składania deklaracji opisany został w zakładce „Instrukcje” na stronie www.e-deklaracje.gov.pl.
Przypominamy również, iż 5 kwietnia 2014 r. (sobota) będzie czynny Urząd Skarbowy w Otwocku przy ul. Matejki 4
w godz. 9.00-13.00. Tego dnia będzie można uzyskać informacje w zakresie zagadnień podatkowych z rozliczeniem
rocznym podatku dochodowego, pobrać formularze i broszury informacyjne oraz złożyć zeznanie podatkowe.
WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY CELESTYNÓW
• Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – KRS 0000268913 (cel szczegółowy Hufiec Celestynów)
• Fundacja Studencka Młodzi – Młodym – KRS 0000270261 (cel szczegółowy Celestynowskie Towarzystwo
Popularyzacji Sportu WINNING SIX)
• Otwockie Towarzystwo Opieki Paliatywnej – KRS 0000126492
• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel – KRS 0000035961
Lista wszystkich organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku za rok 2013
dostępna jest na stronie http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego.
marzec nr 3 (185)/14
9
RELACJE
Tekst i zdjęcia: GOK
AKCJA
RELACJE
ZIMA 2014
W CZASIE FERII ZIMOWYCH GMINNY OŚRODEK KULTURY W CELESTYNOWIE ZAPROSIŁ DZIECI W WIEKU OD 6 LAT ORAZ MŁODZIEŻ NA MINI KURS
ABC RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO, MINI KURS ABC TAŃCA NOWOCZESNEGO, MINI KURS ABC MŁODEGO PODRÓŻNIKA I SPEKTAKL TEATRALNY
„GRYMASY KRÓLEWNY KASI”.
MINI Kurs ABC młodego podróżnika
obejmował wyjazdy autokarowe dla
dzieci do:
• teatru Guliwer w Warszawie na spektakl
„Bajka o deszczowej kropelce i tęczy”,
• teatru Baj w Warszawie na spektakl
„Bajka o szczęściu”,
• kina Cinema City Sadyba w Warszawie
na film „Robaczki z Zaginionej Doliny”,
• sali zabaw Eldorado w Warszawie na
kuleczki oraz kręgle z degustacją pizzy
w Pizza Hut.
Średnio w każdym wyjeździe wzięło
udział 33 dzieci. Opiekunami podczas
wyjazdów autokarowych byli pracownicy GOK.
Na zakończenie ferii zimowych 2 marca 2014 r. w niedzielę Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie zaprosił
wszystkie dzieci na spektakl teatralny
„Grymasy królewny Kasi” w wykonaniu
aktorów z teatru Maska w Krakowie.
W bajce uczestniczyło ok. 70 osób.
Wstęp na spektakl był wolny.
MINI Kurs ABC rękodzieła artystycznego odbywał się trzy razy w tygodniu
po dwie godziny w świetlicy Publicznej
Szkoły Podstawowej w Celestynowie.
Instruktorkami były Magdalena Trzaskowska oraz Monika Szambelan-Althamer. Dzieci na zajęciach m.in. wykonywały szmaciane lalki, filcowe zawieszki,
ozdabiały słoiki metodą decoupage’u,
robiły kwiaty z papieru, tkały na krośnie.
Średnio w każdych zajęciach uczestniczyło 25 osób.
MINI Kurs ABC tańca nowoczesnego
odbywał się trzy razy w tygodniu po go-
dzinie w sali gimnastycznej Publicznej
Szkoły Podstawowej w Celestynowie.
Instruktorem była Aleksandra Domańska, która w trakcie sześciogodzinnego
kursu przygotowała z dziećmi układ taneczny z wykorzystaniem błyszczących
czirliderek. Na ostatnich zajęciach dzieci zaprezentowały swoje umiejętności
rodzicom. Średnio w każdych zajęciach
uczestniczyło 25 osób.
CO DALEJ Z
OBSERWATORIUM? cz. 2
Tekst: M. Sitek; Zdjęcie: K. Ulaczyk
W POPRZEDNIEJ „CELESTYNCE” PISAŁAM O HISTORII I TERAŹNIEJSZOŚCI
STACJI OBSERWACYJNEJ OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNEGO UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO W OSTROWIKU. NIESTETY, PRZEBUDOWA
DROGI KRAJOWEJ NR 17 W DROGĘ KLASY EKSPRESOWEJ NIESIE DLA
NIEGO POWAŻNE ZAGROŻENIA, Z LIKWIDACJĄ WŁĄCZNIE. W WIELU
ROZMOWACH PRACOWNICY I DOKTORANCI OMAWIALI ROZWIĄZANIA,
KTÓRE POZWOLIŁYBY OBSERWATORIUM KONTYNUOWAĆ DZIAŁALNOŚĆ
W TYM SAMYM MIEJSCU. DZIŚ CIĄG DALSZY ROZWAŻAŃ.
Bardzo istotną kwestią jest rodzaj oświetlenia przejść i przejazdów w okolicy
stacji. Najlepszym rozwiązaniem byłoby
zastosowanie tylko w niezbędnych miejscach lamp, które świecą w określonej
długości fali. Dzięki temu moglibyśmy
zastosować specjalne filtry nakładane
na teleskop, które wycinają niesprzyjające pasma światła. Dodatkowo można by zamontować specjalne kołnierze
na lampach, dzięki którym światło nie
byłoby tracone na świecenie w bok, tak
jak to ma miejsce w przypadku większości lamp ulicznych, lecz skierowane tylko
na trasę. Ekrany dźwiękoszczelne, które
są niezbędne na terenach zabudowanych, mogłyby być ciemne (nieprzezroczyste), dzięki czemu światła samochodów i lamp nie wychodziłyby poza drogę.
Problem narodził się pod koniec 2009
roku, gdy po raz pierwszy pokazano
publicznie plany odcinka drogi S17 pomiędzy Wiązowną i Kołbielą. W styczniu
2010 roku władze obserwatorium zostały zapewnione przez zarząd GDDKiA
w odpowiedzi na interwencję rektora
UW, że koncepcje dotychczas prezentowane nie są ostateczne i w dalszych
etapach projektowania wszystkie uwagi dotyczące stacji OA UW zostaną
uwzględnione. We wrześniu 2013 roku
na spotkaniu przedstawicieli GDDKiA
ze społecznością lokalną OA UW ponownie złożyło wniosek o zmianę planów
w tym miniwęźle, ponieważ przez cztery lata nie zmieniono w nich niczego.
4 grudnia 2013 roku ogłoszono przetarg
na budowę drogi S17, znowu bez naniesienia jakichkolwiek zmian, o które dwukrotnie prosiliśmy GDDKiA. Był to wtedy dowód na niedotrzymanie obietnic
o uwzględnieniu naszych postulatów.
W związku z dużym zainteresowaniem
dzieci zajęcia artystyczne oraz taneczne
będą kontynuowane w GOK-u w ramach zajęć stałych.
Władze obserwatorium astronomicznego poprosiły o interwencję wójta
i Radę Gminy Celestynów. Sugestia za-
10
marzec nr 3 (185)/14
marzec nr 3 (185)/14
niechania budowy wiaduktu na wysokości stacji jako słabo uzasadnionego
komunikacyjnie została zaprezentowana
18 grudnia ub.r. Także rektor UW ponownie interweniował listownie bezpośrednio w GDDKiA. Uzyskaliśmy wsparcie
ze strony gminy, szczególnie od radnego Zbigniewa Konefała, który służył
radą i rzetelnie przedstawiał problem
w naszym imieniu zarówno radzie gminy,
jak i przedstawicielom powiatu otwockiego. Dopiero na początku stycznia br.,
po ponad czterech latach od pierwszej
prośby o ominięcie terenu Uniwersytetu
Warszawskiego i licznych interwencjach,
GDDKiA przesłała nowe warianty organizacji ruchu przy drodze S17 w okolicy
terenu stacji obserwacyjnej stworzone
w październiku 2013 roku. Zaproponowano nowe rozwiązania. Przesłane projekty ku naszemu zadowoleniu w pełni
pokrywają się z rozwiązaniami pracowników OA UW przedstawianymi wójtowi i radzie gminy w grudniu 2013 roku.
Pierwszy wariant uwzględnia zmianę
zjazdu z wiaduktu z pominięciem działki
UW, co pozwala ocalić budynki obserwatorium, a także rezygnację ze ślepego
zjazdu w las. Rozwiązanie to pozwala
zachować nienaruszone tereny obserwatorium, lecz nie rozwiązuje problemu
związanego z rozświetlaniem nieba nad
teleskopem przez samochody jadące
wiaduktem. Drugi wariant jest dla nas
rozwiązaniem najlepszym. Projektanci
rezygnują w nim z budowy wiaduktu,
zapewniając przejście dla pieszych i rowerzystów po kładce nad drogą S17. Jest
to również rozwiązanie najtańsze, pozwalające zaoszczędzić kilka lub nawet
kilkanaście milionów złotych.
W oficjalnym piśmie GDDKiA podkreśla,
że ostateczne decyzje zostaną podjęte
w drugim kwartale 2014 roku na posiedzeniach komisji oceny przedsięwzięć
inwestycyjnych (KOPI), na które zostaną
zaproszeni przedstawiciele gmin reprezentujący społeczności lokalne. Losy północnej stacji obserwacyjnej Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego w Ostrowiku są zatem
w rękach przedstawicieli gminy Celestynów. Mamy nadzieję, że władze samorządowe uznają dalsze istnienie i funkcjonowanie naszej stacji obserwacyjnej
– unikatowej placówki naukowo-dydaktycznej – za ważny oraz wart ochrony
element edukacyjnej „infrastruktury”
gminy i podejmą walkę o przeforsowanie najlepszych rozwiązań inwestycyjnych w okolicy terenu obserwatorium.
Jeżeli mimo wszystkich zapewnień wiadukt powstanie w wersji pierwotnej,
będziemy prawdopodobnie zmuszeni
zrezygnować z obserwacji w Ostrowiku,
a nasi studenci stracą możliwość praktycznego kształcenia się w dziedzinie
astrofizyki obserwacyjnej. Mieszkańcy
gminy, zwłaszcza młodzież, stracą bezpowrotnie szansę poznania światowej
sławy naukowców oraz pogłębiania swojej wiedzy astronomicznej.
GMINA CHCE OBSERWATORIUM
Urząd Gminy w Celestynowie wspiera działania Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu
Warszawskiego. W piśmie skierowanym do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
7 stycznia tego roku zastępca wójta Magdalena Mąka zwróciła się o pozytywne ustosunkowanie
się do wniosku obserwatorium. Urząd poparł wniosek o zmianę projektu w zakresie
przebiegu wiaduktu WD6, tak by nie zagrażał dalszej działalności stacji obserwacyjnej.
Uzasadnił to półwieczną historią, dorobkiem naukowym i dydaktycznym w skali kraju,
zwracając się z prośbą o objęcie tego obiektu szczególną ochroną. RPKiS
11
RELACJE
RELACJE
OŚRODEK Z DOBRYM KLIMATEM
Tekst i zdjęcie: Ośrodek z dobrym klimatem
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 IM. MARII
KONOPNICKIEJ W OTWOCKU PRZY UL. MAJOWEJ
17/19 TO JEDYNY W POWIECIE OTWOCKIM SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ DLA UCZNIÓW Z OBNIŻONĄ
SPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU LEKKIM,
UMIARKOWANYM, ZNACZNYM I GŁĘBOKIM
ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SPRZĘŻONĄ.
Mieszkańców Otwocka i powiatu zapraszamy na Dzień Otwarty ośrodka, który odbędzie się 29 marca 2014 r. przy ul. Majowej 17/19 w godz. 10.00-13.00. Zaproszenie adresujemy
przede wszystkim do rodziców, nauczycieli, pedagogów, psychologów, członków samorządów gmin i wszystkich, którym
dobro ucznia niepełnosprawnego nie jest obojętne.
Podczas spotkania zaprezentujemy sposoby pracy z uczniem
niepełnosprawnym intelektualnie oraz zaplecze dydaktyczno-terapeutyczne placówki.
W programie:
• konsultacje z pedagogami zajmującymi się badaniami SI,
oceną postawy, logopedią,
• zajęcia pokazowe: dogoterapia, biofeedback, metoda pracy
Weroniki Sherborne, warsztaty plastyczne,
• multimedialna prezentacja o działalności ośrodka,
• zwiedzanie gabinetów: logopedii, rehabilitacji, siłowni, sali
Snoezelen, internatu, świetlicy,
• wystawa prac uczniów, kiermasz prac wychowanków,
• kawiarenka.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dysponuje bardzo dobrą bazą lokalową, posiada nowoczesne, dobrze wyposażone
gabinety dydaktyczno-terapeutyczne, sale rehabilitacyjne, logopedyczne, wczesnego wspomagania, specjalistyczny sprzęt
przystosowany do nauczania, usprawniania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną. Dla dzieci poruszających się na
wózkach jest winda. Uczniami opiekuje się wykwalifikowana
kadra pedagogiczna przygotowana do pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, reedukatorzy, rehabilitanci.
W skład ośrodka wchodzą:
• Przedszkole Specjalne nr 1,
• Powiatowa Szkoła Podstawowa nr 1,
• Powiatowe Gimnazjum nr 1,
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3,
• Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
• internat,
• zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od 3. roku życia.
Na każdym poziomie nauczania za zgodą organu prowadzącego może być organizowane nauczanie indywidualne.
Misja naszego ośrodka: Uwierz w siebie – potrafisz to zrobić
– inspiruje uczniów, zachęca do pokonywania barier związanych z niepełnosprawnością i wpływa na większą wiarę w siebie, w swoje możliwości. Działają koła: sportowe, turystyczne,
teatralne, plastyczne, informatyczne, muzyczne, taneczne,
12
dziennikarskie, fotograficzne, chór. Wychowankowie redagują
gazetkę „Szkolna Ławka”. Prowadzone są hipoterapia, dogoterapia, przyswajane wiadomości i umiejętności w akademii
zdrowia, realizowane projekty, programy profilaktyczne, ekologiczne, turystyczne, językowe w kraju i za granicą. Uczniowie
ze względu na różnorodność zajęć, rodzinną atmosferę, poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonalne, ciepłe podejście kadry
pedagogicznej bardzo lubią naszą placówkę i chętnie w niej
przebywają.
A co o ośrodku myślą rodziny naszych wychowanków?
Babcia Daniela, ucznia gimnazjum: „To szkoła na medal. Zachęcam, aby dzieci i młodzież, która ma kłopoty w szkole masowej związane z niepełnosprawnością intelektualną, uczęszczała
do tego ośrodka. Niepowodzenia, jakie spotykały mojego wnuka w poprzedniej szkole, źle wpływały na jego psychikę. Rodzice przenieśli go do ośrodka przy ul. Majowej. W nowej szkole
kłopoty się skończyły, bardzo się usamodzielnił. Doskonale sobie radzi. Jest radosny i pewny siebie. Z ogromnym zapałem się
uczy. Bardzo lubi wycieczki organizowane w tej szkole. W razie
kłopotów wychowawczych radą służy psycholog i pedagog
szkolny. Bardzo podoba mi się też ciepłe podejście nauczycieli do uczniów, serdeczne rozmowy nauczycieli dyżurujących
z dziećmi podczas przerw. Nauczyciele i panie woźne czuwają
nad ładem, porządkiem i bezpieczeństwem w budynku”.
Zapraszamy na koncert charytatywny
„Nauczyciele dzieciom”
Atrakcją Dnia Otwartego naszego ośrodka 29 marca 2014 r.
(sobota) będzie koncert charytatywny o godz. 16.00 w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.
Koncert jest dedykowany szkolnemu zespołowi tanecznemu
Hit, odnoszącemu sukcesy na scenach lokalnych, powiatowych i ogólnopolskich. Zespół rewelacyjnie zaprezentował
się na Ogólnopolskiej Scenie Prezentacji Artystycznych OSPAR
w Warszawie (II miejsce w konkursie), na Festiwalu Twórczości
Artystycznej „FETA” w Lesznie (I, II, III miejsca w konkursie) czy
precastingach do „Mam talent!” i „Got to dance”.
Zespół taneczny Hit, od 2000 r. prowadzony przez Magdalenę Solińską, jest realizacją marzeń uczniów o występach
marzec nr 3 (185)/14
na scenie i rozwijaniu talentu tanecznego. Motto zespołu
brzmi: „Tańczyć każdy może”, więc każde dziecko, niezależnie od wieku, sprawności ruchowej i stopnia rozwoju słuchu
muzycznego, jest w nim mile widziane. Pracujemy z uczniami
z dziecięcym porażeniem mózgowym, niezbornością ruchową,
wadami słuchu, wadami serca, epilepsją, zaburzeniami równowagi, zaburzeniami koncentracji uwagi, niepełnosprawnością
intelektualną – nie tylko w stopniu lekkim, ale też umiarkowanym i znacznym.
Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na rzecz naszych
niepełnosprawnych intelektualnie uczniów zrzeszonych
w zespole tanecznym Hit, dla których postanowiliśmy zorganizować profesjonalne warsztaty terapeutyczne (choreoterapia)
podczas wyjazdu wakacyjnego w lipcu 2014 r. Chcemy spełnić marzenia uzdolnionych małych tancerzy
z ośrodka, starając się pozyskać sponsorów, by wszystkie dzieci z zespołu, także te z biednych, wielodzietnych rodzin mogły
wziąć udział w takich warsztatach.
Tym razem my, nauczyciele, stajemy odważnie na scenie
i walczymy o datki pieniężne na rzecz naszych wychowanków.
Mamy nadzieję, że zostaniemy przyjęci ze zrozumieniem i sympatią, a hojne ręce widzów przeniosą małych „energetycznych”
tancerzy do świata ich marzeń, które bez pomocy ludzi dobrej
woli byłyby niemożliwe do zrealizowania. Pomóżmy dzieciakom! Podarujmy im uśmiech i chwile szczęścia!
Jak pomóc?
Można nabyć cegiełkę w cenie 30 zł, wpłacić datki na specjalne konto (informacje u organizatorów i w sekretariacie PMDK
w Otwocku), wrzucić datki do puszek kwestorskich i skarbon
stacjonarnych podczas koncertu. Cegiełki będą dostępne w sekretariacie PMDK w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10, na tydzień
przed koncertem oraz u organizatorów koncertu (komitet
organizacyjny „Nauczyciele dzieciom”, Renata Demiańczuk,
tel. 22 779 20 89).
W programie:
• występy nauczycieli z ośrodka, nauczycieli szkół powiatu
otwockiego oraz ich utalentowanych dzieci,
• gwiazdy estrady: zespół Papa Dance, zespół Skalar, orkiestra
Gloria,
• występy przyjaciół i sympatyków ośrodka,
• występy lokalnych zespołów, wokalistów,
• koncert poprowadzi Maciej Rock,
• udział modelek, Miss Ziemi Otwockiej,
• niespodzianka od organizatorów koncertu.
• zespół taneczny Hit – układ choreograficzny do przeboju
grupy Papa Dance.
Między występami będzie można skosztować domowych ciast,
ośrodkowego bigosu, grochówki, napić się kawy, herbaty. Dostępne będą też napoje, słodycze. Nasi uczniowie zaprezentują
swoje prace plastyczne. Odbędą się: loteria fantowa, kiermasz
świąteczny, prezentacja multimedialna promująca nasz Ośrodek i jego działalność oraz wiele innych atrakcji.
Zapraszamy serdecznie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy chcą
pomóc naszym niepełnosprawnym uczniom spełnić marzenia.
Będzie się działo. Przyjdźcie i wspomóżcie tańczące dzieciaki!
marzec nr 3 (185)/14
FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI
I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ
W PONURZYCY
Tekst: Z. Gajewska
Zdjęcie: M. Żołądek
5 LUTEGO 2014 ROKU KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
ROZPATRZYŁ POMYŚLNIE NASZ WNIOSEK
O REJESTRACJĘ FUNDACJI CENTRUM EDUKACJI
I AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ. CHCEMY DZIAŁAĆ
GŁÓWNIE W GMINIE CELESTYNÓW. NASZĄ MISJĄ
JEST AKTYWIZOWANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH,
WSPIERANIE ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY.
Obecnie diagnozujemy potrzeby lokalnych społeczności,
a zwłaszcza młodzieży z gminy Celestynów. Przeprowadziliśmy już kilkanaście wywiadów z kluczowymi postaciami dla
gminy. Dodatkowo poprosiliśmy o wypełnienie ankiet całą kadrę miejscowego gimnazjum, 70 rodziców i rozprowadziliśmy
120 ankiet wśród młodzieży. W naszym gimnazjum odbył się
także warsztat z kilkunastoosobową grupą uczniów, który
sprawdzał, co jest dla młodych ważne i co uważają za potrzebne.
Wszystkim osobom, z którymi udało nam się spotkać i mamy
nadzieję – jeszcze spotkać się uda, wszystkim uczniom, ich nauczycielom i rodzicom serdecznie dziękujemy za ich czas i zaangażowanie w tworzenie diagnozy. Urzędowi gminy dziękujemy za udostępnienie danych ilościowych dotyczących ogólnej
charakterystyki gminy. Szczególne podziękowania należą się
dyrekcji gimnazjum w Celestynowie oraz działającej przy szkole fundacji Nauka – Sport – Rekreacja za życzliwość i otwartość
na współpracę. Naszym pomysłom kibicuje i wspiera nas Towarzystwo Amicus.
W lutym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu Fundacji Aviva. Nasz projekt „Ponurzyca na wesoło!” ma na celu
pozyskanie środków na budowę placu zabaw w tej wsi. Pierwszy etap konkursu polega na głosowaniu internautów. Mogą
nam Państwo pomóc poprzez głosowanie na nasz projekt na
stronie: https://todlamniewazne.pl/inicjatywa,483,ponurzyca-na-wesolo.html.
Każdy może oddać codziennie jeden głos na naszą inicjatywę jeszcze do 28 marca! Z jednego komputera codziennie
można oddać aż 4 głosy, więc zachęcamy do głosowania całymi rodzinami. Każdy głos się liczy. Pokażmy Polsce, co jest
ważne dla dzieci we wsi Ponurzyca! Mogą nas Państwo znaleźć na stronie www.ceas.edu.pl i na Facebooku: https://www.
facebook.com/fundacjaceas i https://www.facebook.com/
events/284949138321322/?fref=ts (wydarzenie „Plac zabaw
w Ponurzycy”). Za wsparcie i Państwa zaangażowanie bardzo
dziękujemy!
13
RELACJE
KULTURA
NIE MA SZKOŁY,
Tekst i zdjęcia:
L. Rutkowska
LECZ PAMIĘĆ POZOSTAŁA
31 STYCZNIA 2014 ROKU W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. POR. JÓZEFA CZUMY „SKRYTEGO” W CELESTYNOWIE ODBYŁO SIĘ PODSUMOWANIE PIERWSZEGO SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO
2013/2014. NAJWAŻNIEJSZE BYŁY WYRÓŻNIENIA ZA WYNIKI W NAUCE,
ALE NIE ZABRAKŁO TEŻ OKAZJI DO TEGO, BY OCENIĆ DZIAŁALNOŚĆ
POZALEKCYJNĄ UCZNIÓW. MIĘDZY INNYMI PODCZAS TEJ UROCZYSTOŚCI ZOSTAŁY WRĘCZONE NAGRODY ZDOBYTE PRZEZ WYCHOWANKÓW
SZKOŁY W KONKURSIE ZORGANIZOWANYM PRZEZ STOWARZYSZENIE
ABSOLWENTÓW I SYMPATYKÓW 3 LO W CELESTYNOWIE.
Zgodnie z regulaminem konkursu plastyczno-fotograficznego pt. „Historia
szkolnictwa licealnego w Celestynowie
od 1944 roku opowiedziana rysunkiem
i fotografią”, ogłoszonego i zorganizowanego przez SAiS w ramach projektu
pt. „Pamięć o twórcach oświaty i kultury
Celestynowa na tle dorobku szkolnictwa licealnego”, komisja konkursowa
w składzie: Lucyna Rutkowska – przewodnicząca (wiceprezes SAiS), Hanna
Czarnecka i Ewa Kotowska – członkinie,
dokonała oceny 31 prac konkursowych
wykonanych przez 29 uczniów gimnazjum w Celestynowie.
Nagrodzono prace następujących
uczniów i przyznano:
I miejsce Karolinie Poradzie z kl. 2b
za pracę drzeworyt,
II miejsce Marcinowi Urbaniakowi
z kl. 2b za pracę fotograficzną 3 kolaże
zdjęć oraz przyznano trzy III miejsca:
Weronice Poleszuk z kl. 2d, Annie Żok
kl. 2c, Adrianowi Żok z kl. 2b oraz wyróżniono 5 innych prac plastycznych.
Oto refleksje zdobywczyni I miejsca
Karoliny: – O konkursie dowiedziałam się w szkole. Jako że grawerowanie
w drewnie jest moją pasją i kilka wcześniejszych prac przyniosło mi sukces,
postanowiłam spróbować i tym razem.
Dodatkowo dzięki temu konkursowi
dowiedziałam się wielu ciekawych
rzeczy na temat dawnego liceum. Wyniki konkursu bardzo mnie zaskoczyły,
ale i ucieszyły. Otrzymałam praktyczne nagrody, związane z moimi artystycznymi zainteresowaniami: zestaw
drewnianych pudełek i nowoczesną
wypalarkę. Bardzo pozytywnie współpracowało mi się z panią Lucyną Rutkowską i na pewno będę ją wspominać
bardzo miło. Obiecałam włączyć się
w prace związane z organizacją uroczystości przy Miejscu Pamięci 3 LO pod
koniec maja.
Zdobywca II miejsca w konkursie Marcin mówi: – O konkursie poinformowała nas wychowawczyni – pani Iwona Skóra. Postanowiłem wziąć w nim
udział, ponieważ dodatkowo mogłem
poznać historię liceum, w którym uczyli się członkowie mojej rodziny. Szukając informacji, dowiedziałem się wielu
nieznanych mi faktów, które przedstawiłem wszystkim uczniom gimnazjum
podczas uroczystego apelu. Nauczyłem się też nowej dla mnie techniki
prezentowania zdjęć, tzw. kolaż zdjęć,
dostałem wartościowe nagrody według własnego wyboru, co potwierdza
opinię, że warto brać udział w organizowanych konkursach.
W imieniu SAiS podziękowali młodzieży
i nagrody wręczyli Lucyna Rutkowska,
Ewa Kotowska i Stefan Śmierzyński.
PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
DZIEDZICTWO – SZTUKA, MUZYKA, WIARA, HISTORIA
I OJCZYZNA. ALE CZY TO WSZYSTKO? PROJEKT DZIEDZICTWA KULINARNEGO WARMII, MAZUR I POWIŚLA
URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEKONUJE, ŻE NIE.
Pomysł powołania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa
Kulinarnego rozwinął się i został wcielony w życie w szwedzkiej Skanii i na duńskiej wyspie Bornholm w 1995 roku. Projekt
szybko spotkał się z ogromnym zainteresowaniem ze strony
przedsiębiorców i władz samorządowych innych regionów
w Europie, których ambicją było zainteresowanie mieszkańców
i turystów regionalną żywnością. ESRDK jest ideą promującą
produkcję i sprzedaż regionalnej żywności. Służyć ma zwiększeniu współpracy pomiędzy lokalnymi producentami żywności, restauracjami, hodowcami i rolnikami. Sklepy i restauracje
opatrzone logo Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego oferują
swojskie produkty i potrawy, które podtrzymują i rozpowszechniają lokalne zwyczaje. ESRDK to odpowiedź na wszechobecną
kulturę fast foodu i ogólnie dostępną żywność przemysłową. To
zdrowy produkt regionalny, z którym utożsamiają się mieszkańcy danego obszaru, produkowany w sposób nieprzemysłowy,
przyjazny dla środowiska i z surowców dostępnych na danym
terenie. Odpoczywając na Warmii, Mazurach i Powiślu, warto
szukać lokali, restauracji, produktów oznaczonych logo ESRDK.
– Z dumą możemy powiedzieć, że nasz region był pierwszym,
który przystąpił w 2005 roku do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
i stworzył ją w naszym województwie – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. – Do sieci przystąpili rolnicy, producenci i przetwórcy żywności, restauratorzy,
w tym także restauracje hotelowe, właściciele gospodarstw
agroturystycznych i przedsiębiorcy. Jako pierwsi przystąpiliśmy
do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego,
do której obecnie należy 136 członków z całego województwa.
Teraz zaraziliśmy ideą promowania lokalnej żywności inne regiony Polski. Jednak nadal województwo warmińsko-mazurskie jest liderem w produkcji żywności w ramach Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Przodujemy w kompleksowych działaniach
w zakresie promocji tego rodzaju żywności oraz wysokiej jakości usług gastronomiczno-hotelarskich.
„Przez żołądek do serca” – mówi porzekadło. Warmia i Mazury
postawiły na kuchnię, która przyciąga, kusi, zachwyca. Dzisiejsze Warmia, Mazury i Powiśle to swoisty produkt setek lat
burzliwej historii tych terenów. Zjechali na nie po wojnie obywatele różnych zwyczajów, wyznań i kuchni z różnych stron
II Rzeczypospolitej. Powstał w ten sposób kociołek, w którym
bulgoczą dania kuchni staropolskiej, warmińskiej, mazurskiej,
kurpiowskiej i te według przepisów z Ukrainy, Litwy, Rosji
i Niemiec, serwując przebogatą paletą smaków, zapachów
i tradycji gastronomicznych, z którymi można obcować na
tych ziemiach.
Kuchnia odgrywa ogromne znaczenie w życiu każdego miejsca i jego mieszkańców, może też pełnić funkcję promocyjną
14
marzec nr 3 (185)/14
Tekst i zdjęcie:
A. Mrozowski
marzec nr 3 (185)/14
właśnie ze względu na różnorodność, specyfikę typowych dla
każdego regionu produktów żywnościowych i potraw. Kiedy dodamy do tego tradycyjną oprawę spożywania posiłków
i obchodzenia świąt, budujemy niepowtarzalny klimat, który
w różne części świata przyciąga rzesze turystów. Wiedzą o tym
od dawna Włosi, Francuzi, Grecy. Wiemy o tym i my, ale prawdziwe zainteresowanie naszą kuchnią na świecie mamy jeszcze przed sobą. Pierwsze kroki już jednak za nami. Ilustrują to
zdjęcia z rozmachem przygotowanej imprezy w ramach„Kalendarza imprez regionalnych” z udziałem partnerów zagranicznych województwa warmińsko-mazurskiego, zorganizowanej
w ubiegłym roku na olsztyńskim zamku. Uczestniczyli w niej
m.in. goście z rejonu Perugii, obwodu rówieńskiego i obwodu
lwowskiego.
Przy okazji spotkania otwierającego dwudniowy Festiwal Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego w Olsztynie wręczone zostały kolejne
certyfikaty dla najlepszych warmińskich, mazurskich i powiślańskich producentów serów, miodu, mięsa i wędlin, przetworów rybnych, piekarzy, restauratorów i właścicieli gospodarstw
agroturystycznych. Na konferencji przedstawiciel Perugii stwierdził, że poszukiwanie żywności tradycyjnej to wręcz obowiązek,
którego powinni podjąć się miejscowi producenci, hotelarze
i gastronomowie. Typowo lokalna żywność to wyszukiwanie
zapomnianych receptur i unowocześnianie ich z zachowaniem
tradycyjnych smaków i wysokiej jakości. – Takim przykładem
jest nasze prosciutto. To spuścizna wielu pokoleń chłopskich
rodzin, ale i sąsiadów i mieszkańców tamtejszych okolic – mówił Francesco Alegucci z Perugii i przedstawiciel prezydenta
Perugii. – Może warmińskie tradycje nie są wielowiekowe, jak
w przypadku Włoch, ale naszym atutem jest żywność wytwarzana z produktów powstających na obszarach Natury 2000.
Nasze produkty, mimo że mogą wydawać się typowe, są lokalne, a takie niezależnie od tego, czy pochodzą z Umbrii,
czy z Mazur, zawsze będą poszukiwane. We Włoszech z kolei
bardzo blisko współpracują ze sobą samorządy i przedsiębiorcy – zarówno producenci, jak i gastronomia – można było usłyszeć w wypowiedziach innych uczestników konferencji.
15
KULTURA
ZDROWIE
POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH
I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH
Ośrodek Psychoprofilaktyki Rodzinnej
Otwock, ul. Czaplickiego 7
tel. 22 779 70 98
e-mail: [email protected], [email protected]
godziny pracy: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-19.00
Tekst i zdjęcia: GOK
W PODBIELI
ZABAWA
22 lutego 2014 r. (sobota) odbyło się Spotkanie Klubu Dojrzałego Człowieka. Sołectwo Podbiel gościło grupę seniorów
i sympatyków gminy Celestynów w szkole podstawowej.
Uczestników powitali: zastępca wójta gminy Celestynów
Magdalena Mąka oraz prezes Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
Podbiel Agnieszka Gniadek-Cichecka. Jako pierwszy wystąpił zespół ludowy Podbielanki, który zaprezentował utwory
nawiązujące do tradycji regionalnych. W programie spotka-
CAŁA NA PRZÓD!
Tekst: A. Kotyra-Przybysz; Zdjęcie: GOK
Po raz pierwszy w Celestynowie w ramach Klubu Dojrzałego
Człowieka z powodzeniem odbył się bezpłatny koncert muzyki
żeglarskiej. Na scenie pod białymi żaglami tego wieczoru można było posłuchać falujących brzmień szant* zespołu Strefa Ciszy. Na spotkanie przybyło grono osób zafascynowanych muzyką morza, m.in. harcerze, rodziny z dziećmi, emeryci, renciści,
seniorzy oraz sympatycy żeglarstwa. Na widowni nie zabrakło
również włodarza gminy Celestynów wójta Stefana Traczyka,
pod patronatem które odbyło się spotkanie KDC.
Główni autorzy to: Gminny Ośrodek Kultury na czele z dyrektor
Hanną Pawłowską przy fantastycznej i nieocenionej współpracy prezesa Regionalnej Sekcji Mazowieckiej Polskiego Związku
nia była zabawa karnawałowa przy muzyce zespołu pod kierunkiem Jana Bieńki. Przeboje lat 70. i 80., m.in. „Walentyna
twist”, „Chłopiec z gitarą”, „Autostop”, „Rudy rydz”, „Nie bądź
taki szybki Bill”, „Iść w stronę słońca”, „Jest taki dzień” oraz
wiele innych zapewniły zgromadzonym doskonałą zabawę.
W imprezie uczestniczyło około 80 osób. Gminny Ośrodek
Kultury w Celestynowie zapewnił przejazd autokarem dla
wszystkich chętnych osób. Zespół ludowy Podbielanki oraz
członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Podbiel przygotowali poczęstunek w formie ciast oraz napojów. Zabawa była
bardzo udana i zapadnie na długo w pamięci uczestników
oraz organizatorów.
Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku Bogdana Wiśniewskiego oraz członków sekcji w Otwocku.
Szanty w cudowny sposób połączyły pokolenia, podczas spotkania panowała, wspaniała przyjacielska atmosfera, która
zachęcała do brania udziału w licznych konkursach zręcznościowych. Można było również nauczyć się wiązać podstawowy węzeł ratunkowy. Główną atrakcją wieczoru był konkurs
w zbieraniu plastikowych nakrętek, w którym trzy osoby (Marzena Możdżeńska, Henryk Bąk oraz Elżbieta Wasążnik) otrzymały zaproszenie na bezpłatny trzydniowy rejs organizowany
przez Regionalną Sekcję Mazowiecką Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych w Otwocku.
Zanim usłyszeliśmy bicie dzwonu kończącego rejs, do czerwoności rozgrzewaliśmy pokład z parkietu, w parze oraz
w kółeczku wszyscy razem, pod rękę z prezesem, za rączkę
z dzieckiem – każdy tańczył jak chciał i jak w sobie czuł muzykę
morza.
Do zobaczenia na jeziorach! Ahoj!
*Szanty, czyli żeglarskie pieśni i piosenki, których historia sięga XVIII
wieku, kiedy to były śpiewane na wielkich i małych żaglowcach, pomagając wioślarzom w długim i monotonnym wiosłowaniu. Początkowo szanty były wykonywane à capella, później również przy akompaniamencie prostych instrumentów. Od końca lat 70. Polska stała się
jednym z czołowych krajów na świecie w repertuarze szant. Co roku
odbywa się w niej ponad 100 różnych festiwali szantowych. Dla nas
żeglarzy szanty to przede wszystkim możliwość zespolenia się z innymi żeglarzami w śpiewie pełnym przygód, radości i pasji żeglarstwa.
Szanty są wspaniałym dopełnieniem długich wieczorów przy ognisku
gdzieś nad wodą oraz okazją do spełnienia się podczas śpiewania
w gronie znajomych, rodziny, przyjaciół, a jak wiadomo – im więcej
ludzi, tym raźniej i emocje są silniejsze.
16
marzec nr 3 (185)/14
Oferta programowa ośrodka jest skierowana przede wszystkim do młodzieży z problemami w zakresie adaptacji społecznej (uzależnienie, trudności wychowawcze, trudności
szkolne) i ich rodzin oraz grup zawodowych (nauczyciele,
kuratorzy, pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, policja itd.). Ośrodek działa w czterech obszarach:
1.Punkt konsultacyjny:
• poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek – poradnic two w zakresie profilaktyki uzależnień i problematyki ro dzinnej. Przyjmują psycholog i konsultant ds. uzależnień.
2.Szkolenia dla grup zawodowych.
3.Inicjatywy młodzieżowe (wolontariat, liderzy, drużyna piłki nożnej, gazetka profilaktyczna):
• piątek – spotkania liderów młodzieżowych,
• środa i niedziela – spotkania grupy piłki nożnej,
• wtorek i piątek – spotkania wolontariuszy.
4.Świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci od 7. do 10. roku
życia. Otwock, ul. Kubusia Puchatka 28, czynna: poniedziałek, środa, piątek 15.00-18.00.
Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
Otwock-Świder, ul. Mickiewicza 8
II piętro budynku poradni rejonowej, tel. 22 779 30 26
godziny pracy: od poniedziałku do piątku 8.00-19.00
Przychodnia Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia realizuje:
• program psychoterapii uzależnień,
• program pomocy psychologicznej dla osób współuzależnionych,
• udziela indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych i rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu i członkom ich rodzin,
• oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół Poradnictwa Rodzinnego
Otwock, ul. Komunardów 10
tel. 22 719 48 12
godziny pracy: poniedziałek 9.00-17.00
wtorek – piątek 8.00-16.00
konsultanci: psycholog, prawnik, psycholog-terapeuta,
pedagog
Tekst: RPKiS
Spotkania wspólnot AA
poniedziałek
• Otwock, sala katechetyczna przy kościele, ul. Kościelna,
godz. 18.00
• Józefów – sala przy kościele, godz. 18.00
• Celestynów, urząd gminy, godz. 18.00
wtorek
• Śródborów, ul. Ujejskiego 3, godz. 18.00
środa
• Otwock-Kresy, sala katechetyczna przy kościele, ul. Czerska 17, godz. 18.00
czwartek
• Świder, sala katechetyczna przy kościele, ul. Kołłątaja 80/82,
godz. 18.00
piątek
• Wiązowna, ośrodek zdrowia, godz. 18.00
sobota
• Karczew, sala spotkań, ul. Berlinga 1, godz. 17.00
niedziela
• Falenica, sala katechetyczna przy kościele, godz. 16.00
• Otwock, sala katechetyczna przy kościele, ul. Żeromskiego, godz. 9.00 i 16.00
Spotkania wspólnoty Al-Anon
(grupy dla współuzależnionych)
• poniedziałek – Świder, sala katechetyczna przy kościele,
ul. Kołłątaja 80/82, godz. 18.00
• poniedziałek, czwartek – Przychodnia Leczenia Uzależnień, ul. Mickiewicza 8, godz. 16.45 (grupa terapeutyczna)
• sobota – Karczew, Ośrodek Leczenia Uzależnień, ul. Świderska 27, godz. 17.00
• niedziela – Falenica, sala katechetyczna przy kościele,
godz. 16.00
Świetlice socjoterapeutyczne na terenie Otwocka
• Caritas Otwock, ul. Marszałkowska 23
• Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka”,
Otwock-Świder, ul. Mickiewicza 43/47
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Otwock, ul. Kopernika 12
oraz ul. Szosa Lubelska 23
• Szkoła Podstawowa nr 9, Otwock-Świerk 86
• Parafia Kresy, ul. Czerska 21
Celem zajęć jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat
uzależnień oraz umożliwienie realizacji podstawowych potrzeb: akceptacji, aktywności, rozwoju itp. Na zajęciach dzieci uczą się umiejętnego rozwiązywania swoich problemów.
Zespół poradnictwa rodzinnego oferuje:
• wsparcie dla osób doświadczonych przemocą,
• terapię rodzin i osób indywidualnych, konsultacje psychologiczne,
• kształcenie w zakresie umiejętności wychowawczych,
• grupy wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.
marzec nr 3 (185)/14
17
ZDROWIE
BEZPIECZEŃSTWO
ZBIERAMY TRZY RAZY
Tekst i zdjęcie: RPI
O SWOJEJ UBIEGŁOROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI ORAZ PLANACH NA ROK
2014 ROZMAWIALI CZŁONKOWIE KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW
KRWI PRZY URZĘDZIE GMINY W CELESTYNOWIE. SPOTKANIE
ODBYŁO SIĘ 12 LUTEGO.
30 osób, które oddają ponad 13 litrów krwi.
W ubiegłym roku zorganizowane zostały dwie zbiórki. Uczestniczyło w niej
łącznie 71 osób, z których 65 w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
oddało krew. Dzięki nim pobrano jej ponad 27 litrów.
Zarząd koła ostatecznie zatwierdził terminy tegorocznych akcji honorowego
oddawania krwi. Odbędą się one 23 lutego, 1 czerwca oraz 21 września. Jak
informuje prezes klubu Bogdan Bogucki, mieszkańcom o terminach przypominać będą m.in. plakaty rozwieszone
w sołectwach oraz ogłoszenia na oficjalnej stronie internetowej gminy Celestynów. – Efektywnym sposobem na rozpowszechnianie takiej informacji będzie
również zamieszczenie jej na fecebooku
– przekonywał podczas spotkania członek zarządu Robert Keler.
Klub Honorowych Dawców Krwi przy
Urzędzie Gminy w Celestynowie działa
już na terenie gminy czwarty rok. Rozpoczął od 15 uczestników akcji honorowego oddawania krwi i 7 litrów życioTekst i zdjęcie: M. Ruśkowski
16 LUTEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI ODBYŁ SIĘ DZIEŃ
DAWCY SZPIKU FUNDACJI DKMS
(NIEM. DEUTSCHE KNOCHENMARKSPENDERDATEI) – WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE.
Od 10 rano do 16 zarejestrowano
51 potencjalnych dawców szpiku, wśród
których nie zabrakło wójta Stefana Traczyka. Dzień Dawcy Szpiku wspierało
siedmioro wolontariuszy. Wszystkim
zarejestrowanym jako potencjalni dawcy składamy podziękowania za gotowość niesienia pomocy bliźnim. Wyrazy
wdzięczności należą się też dyrektor
podstawówki w Starej Wsi za umożliwienie wynajęcia sali, księżom za nagłośnienie akcji podczas odczytywania ogłoszeń
parafialnych i sponsorom – darczyńcom
słodkości – szczególnie firmie piekarniczej Natura.
18
dajnego płynu zebranych od nich przez
Regionalne Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie.
Obecnie w przeprowadzanych akcjach
każdorazowo bierze udział ponad
Stefan Traczyk, wchodzący w skład
zarządu klubu, informuje, że zbiórki
odbywać się będą w ambulansie stojącym na placu przed Urzędem Gminy
w Celestynowie w godzinach 9.00-13.00.
DO SZPIKU KOŚCI
DRUGI
SAMOCHÓD
STRAŻACKI
Tekst i zdjęcie:
RPKiS
W REGUCIE
– Samochód trafił do nas dzięki moim
staraniom. Nie zapłaciliśmy za niego
ani złotówki. Było na niego dziesięć
chętnych jednostek ochotniczej straży
pożarnej, udało się nam. Samochód
służył w jednostce w Celestynowie
(w Wojskowym Ośrodku Farmacji
i Techniki Medycznej). Był garażowany, ma nowe opony, no i przede
wszystkim nic nie kosztował strażaków z Reguta – chwali się radny Stanisław Pawlak z Reguta.
KTO WEŹMIE ZWIERZĘ DO DOMU?
Tekst i zdjęcie: RPI
PROBLEM BEZDOMNYCH ZWIERZĄT JEST ZNANY WSZYSTKIM. PORZUCONE PSY BŁĄKAJĄ SIĘ PO ULICACH, KOTY PRZEMYKAJĄ MIĘDZY PODWÓRKAMI. MIMO ŻE CHĘTNYCH NA ICH ADOPCJĘ NIE BRAKUJE, TO WCIĄŻ
SCHRONISKA DLA BEZPAŃSKICH ZWIERZĄT SĄ PRZEPEŁNIONE, A SAMORZĄDY MAJĄ PROBLEM Z WAŁĘSAJĄCYMI SIĘ PO ULICACH I STRASZĄCYMI PRZECHODNIÓW ZWIERZĘTAMI.
Lea to niewielki, rudy i bardzo energiczny pies, który próbuje na sobie skupić
uwagę właścicieli i złowieszczo szczeka
na obcych. Lea jest psem przygarniętym
z ulicy. Jak informują jej właściciele, została znaleziona kilka miesięcy temu
przez ich rodzinę w sąsiedztwie stawu
w pobliżu ul. Wrzosowej w Celestynowie. – Przygarnęliśmy ją dzięki dzieciom, które chciały zatrzymać zwierzaka
w domu – informują. Warunkiem pozostawienia była sterylizacja, w której
pomogła gmina Celestynów. Jak informuje pan Adam, Lea zawdzięcza imię
jego synowi. Pochodzi ono od imienia znanego argentyńskiego piłkarza
Lionela Messiego. W związku z tym,
że pies to suczka, imię sfeminizowano
i tak przyjaciel rodziny nosi imię Lea.
Referat ochrony środowiska, porządku
publicznego i obrony cywilnej podaje,
że koszt wyłapania, zapewnienia miejsca
w schronisku oraz wykonania zabiegu
sterylizacji lub kastracji np. psa może wynieść ponad 2 tys. zł. Gdyby w momencie
odławiania zwierzęcia znalazła się osoba
chętna do opieki nad nim, koszt ten uległby znacznemu zmniejszeniu. Koszt przeprowadzenia sterylizacji lub kastracji w zależności od wielkości psa to około 350 zł.
W celu ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych na terenie gminy Urząd
Gminy w Celestynowie przygotowuje
się do przeprowadzenia akcji zakładającej dofinansowanie mieszkańcom gminy sterylizacji lub kastracji posiadanych
zwierząt. W planach jest częściowe pokrycie przez gminę Celestynów kosztów
tego zabiegu. Wykonywany on będzie
we wskazanym przez urząd gabinecie weterynaryjnym. Informacje dotyczące zasad udzielania dofinansowania
można uzyskać pod numerem telefonu
22 789 70 60 wew. 137 oraz 112.
JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA
Dziękujemy wolontariuszom, którzy
akcją żyli już na tydzień przed jej roz-
poczęciem, i liczymy na udział w kolejnych edycjach Dnia Dawcy Szpiku.
marzec nr 3 (185)/14
POD KONIEC LUTEGO W JEDNEJ ZE WSI W NASZEJ GMINIE DOSZŁO DO ZUCHWAŁEGO RABUNKU. NIEZNANI SPRAWCY SPLĄDROWALI DOM
POD NIEOBECNOŚĆ WŁAŚCICIELI. ŁUPEM PRZESTĘPCÓW PADŁY PIENIĄDZE I KOSZTOWNOŚCI O WARTOŚCI NIEMAL 12 TYS. ZŁ.
Policja apeluje o czujność. – Im jesteśmy mniej uważni i sądzimy, że nas ten problem nie dotyczy, tym bardziej jesteśmy narażeni na
niebezpieczeństwo. Sprawcy potrafią działać błyskawicznie i po cichu. Za każdym razem, gdy tylko zauważymy obcą osobę w okolicy, skupmy się
na niej. Obserwujmy jej zachowanie, czym przyjechała, a w razie jakichkolwiek obaw poinformujmy sąsiadów i policję pod numerem 997 lub 112.
Na czas wyjazdów poprośmy znajomych i sąsiadów, by w trakcie naszej nieobecności mieli na oku nasz dobytek.
RPKiS
marzec nr 3 (185)/14
19
SPORT
SPORT
W TRENINGACH
SIŁA
Tekst: RPI/Albert Niemiec
Zdjęcie: arch. FAMP
DZIEWIĘCIO-, DZIESIĘCIO- ORAZ DWUNASTOLATKI
PODCZAS TEGOROCZNYCH FERII NIE ODPUŚCIŁY
SOBIE ZAJĘĆ Z PIŁKI NOŻNEJ. NA ZGRUPOWANIU
SPORTOWYM, KTÓRE ODBYŁO SIĘ
OD 16 DO 22 LUTEGO BR., PRZEZ PONAD PIĘĆ
GODZIN DZIENNIE MŁODZI PIŁKARZE DOSKONALILI
SWOJE UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE.
Zgrupowanie zorganizowała fundacja Akademia Młodego
Piłkarza Warszawa-Radość, która już od trzech lat prowadzi
z najmłodszymi mieszkańcami gminy Celestynów szkolenia
sportowe. Od samego początku w ramach wspierania i upowszechnia kultury fizycznej na terenie gminy Celestynów fundacja korzysta z jej dofinansowania. W tegoroczne ferie swoje
umiejętności celestynowscy zawodnicy doskonalili w Zamościu. Podstawą wyjazdu były trening i zdrowe odżywianie.
W Ośrodku Sportu i Rekreacji do dyspozycji drużyny były świetnie przygotowane: boisko (sztuczne), hala, pływalnia. Szkolenie
zawodników odbywało się w trzech grupach szkoleniowych.
Każda z nich realizowała program dostosowany do swojego
wieku i umiejętności. Młodzi zawodnicy zaczynali dzień od
porannego rozruchu, który już o godzinie 7.10 odbywał się
w parku lub sali. W ciągu dnia przeprowadzane były dwa treningi. Pierwszy od 10.00 do 12.00, drugi od 15.00 do 16.30.
Dodatkowo w godzinach 21.00-22.00 odbywały się zajęcia
uzupełniające. Sztab szkoleniowy fundacji informował, że jest
bardzo zadowolony z warunków, które na zgrupowaniu mieli
chłopcy, oraz z tego, że piękna pogoda pozwoliła na przeprowadzenie treningów i zawodów sportowych na boisku piłkarskim, co z pewnością zaprocentuje podczas rozgrywek.
Nie trzeba było długo czekać. Dwa tygodnie po zgrupowaniu drużyna, w skład której weszli zawodnicy urodzeni
w 2005 r., pokonała drużynę z Warszawy i zdobyła pierwsze
miejsce w turnieju Akademii Piłki Nożnej Mińsk Mazowiecki.
Zwycięzcom gratulujemy.
RUSZALI SIĘ I NIE BYŁO IM NUDNO
Tekst: RPI; Zdjęcia: arch. Fundacja „Nauka – Sport – Rekreacja”
TAK MOGĄ POWIEDZIEĆ UCZESTNICY UBIEGŁOROCZNYCH ZAJĘĆ, KTÓRE ZORGANIZOWAŁA FUNDACJA
NAUKA – SPORT – REKREACJA W RAMACH ZLECONEGO PRZEZ GMINĘ CELESTYNÓW ZADANIA PUBLICZNEGO. W OFERCIE ZNALAZŁY SIĘ ZAJĘCIA Z KOSZYKÓWKI, BADMINTONA, SIATKÓWKI I NAUKA TAŃCA.
Zgodnie z obowiązującymi procedurami gmina może niektóre ze swoich zadań znajdujących się w katalogu zadań publicznych zlecić do realizacji organizacjom pozarządowym.
Gmina Celestynów skorzystała z tego i w roku ubiegłym
wśród ośmiu organizacji, które realizowały takie zadanie,
była fundacja Nauka – Sport – Rekreacja z Celestynowa. Pod
hasłem „Ruch dla każdego. Ruszaj się, a nie będzie nudno”
w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
zorganizowała ona zajęcia sportowo-rekreacyjne. Koszt zajęć w 80% został sfinansowany z budżetu gminy Celestynów,
pozostałe 20% fundacja pozyskała z innych źródeł.
Ubiegłoroczne zajęcia przyciągnęły około 100 uczestników.
Ich celem było ukierunkowanie celestynowskiej młodzieży na naukę oraz doskonalenie umiejętności technicznych
i taktycznych z takich dyscyplin sportowych, jak: badminton,
piłka siatkowa, koszykówka oraz nauka tańca towarzyskiego.
W ramach przedstawionej przez fundację oferty przepro-
20
wadzono 54 godzin zajęć z tańca towarzyskiego. Uczono
na nich kroków walca angielskiego, tanga, cha-chy, quick
stepa, jive'a, rock and rolla oraz salsy. Półtoragodzinne spotkania odbywały się w czterech grupach. Zajęć sportowych,
które obejmowały naukę gry w badmintona, koszykówkę oraz siatkówkę, przeprowadzono natomiast 50 godzin.
Każdy z kursów zakończył się zawodami, podczas których
uczestnicy mogli wykazać się zdobytymi bądź udoskonalonymi podczas niego umiejętnościami. Siatkarze końcową rywalizację podjęli podczas II Grand Prix Celestynowa
w Piłce Siatkowej, koszykarze natomiast podczas II Mikołajkowego Grand Prix Celestynowa w Koszykówce Trzyosobowej.
Łączny koszt zadania wyniósł ponad 16 tys. zł. 
marzec nr 3 (185)/14
 Jak informują przedstawiciele fundacji, regularne treningi, nabyta podczas nich wiedza i umiejętności rozwinęły
w młodzieży systematyczność, pokazując korzyści płynące
z jej stosowania. Zajęcia sportowo-taneczne wśród młodzieży kształtowały również wyczucie rytmu, koordynację ruchową i co najważniejsze – umiejętność współdziałania w grupie
oraz dzielenia się przestrzenią z innymi ludźmi.
W 2013 r. gmina Celestynów łącznie przekazała organizacjom ponad 121 tys. zł na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zadania
realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
JAJOWATA PIŁKA W GRZE!
Tekst i zdjęcia: A. Kotyra-Przybysz
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W OSTROWIE 6 LUTEGO
DZIĘKI INICJATYWIE SEKRETARZA URZĘDU GMINY
W CELESTYNOWIE DARIUSZA KOŁODZIEJCZYKA
ODBYŁ SIĘ TRENING POKAZOWY RUGBY. PIERWSZE
ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE SPECJALNIE DLA DZIECI
POPROWADZIŁY ZAWODNICZKI DRUŻYNY RUGBY
SYRENKI WARSZAWA ANNA TKACZUK I ANNA
SADOWSKA. TEGO DNIA DZIECI ZAPOZNAŁY SIĘ
Z ZASADAMI GRY W RUGBY W WERSJI BEZKONTAKTOWEJ, TZW. RUGBY TAG.
Anna Tkaczuk krok po kroku tłumaczyła, na czym polega gra
w rugby i o co tak naprawdę w niej chodzi, co to są tagi, jak się
je zrywa zawodnikowi z przeciwnej drużyny i na czym polega
młyn oraz jego komendy. Dzieci bardzo chętnie brały udział
w treningu i zapoznawały się z nieco inną, ale jakże przyjazną
jajowatą piłką. W treningu udział wzięli zarówno Andrzej Kraszewski, dyrektor szkoły w Ostrowie, jak i sekretarz Dariusz
Kołodziejczyk, który sam trenował rugby w nieistniejącej już
drużynie PKS Rugby Radość. U obydwu panów można było
zaobserwować wolę walki godną prawdziwych sportowców.
– Nie ukrywam, że moim zamiarem jest rozpowszechnianie
na terenie naszej gminy tej fantastycznej dziedziny sportu,
jaką jest niewątpliwie gra w rugby. Postaram się również, aby
trenerzy odwiedzili na wiosnę szkołę w Ostrowie, bo wtedy
będziemy mogli zagrać na boisku trawiastym – zapowiedział
Dariusz Kołodziejczyk.
Jesteśmy więcej niż pewni, że te plany się spełnią, ponieważ
wielkim sympatykiem rugby tag jest również wójt Stefan
Traczyk. Przy takim wsparciu mamy szansę na dobrą drużynę.
Spotkanie zakończyło się sympatycznym gestem ze strony
zawodniczek Syrenek Warszawa, które podarowały dzieciom
sprzęt do rugby tag. Teraz pod okiem nauczyciela WF-u będą
one mogły rozwijać umiejętności gry w tej pięknej dziedzinie
sportu.
marzec nr 3 (185)/14
21
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
ważne telefony
Pogotowie ratunkowe ................................................999
Straż pożarna ..................................................................998
Policja ................................................................................997
Pogotowie gazowe .......................................................992
Pogotowie energetyczne ............................................991
.......................................... 22 778 28 00, 22 778 28 22
Numer ratunkowy .........................................................112
Gmina
Urząd Gminy w Celestynowie ............... 22 789 70 60
Posterunek Policji w Celestynowie ......22 789 70 07
(do 23.00)
Dzielnicowi gminy Celestynów (sprawy sąsiedzkie i rodzinne)
............................................... 600 997 474, 600 997 500
Ośrodek Zdrowia w Celestynowie ......22 789 70 74
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP
w Celestynowie .........................................22 719 27 44
BS w Celestynowie ...................................22 789 70 24
Nadleśnictwo Celestynów .....................22 789 70 03
Społeczne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
............................................ 22 789 70 61, 602 378 437
Poczta .............................................................22 789 71 00
Powiat
Komenda Powiatowa Policji ...........22 779 40 91-6
Komenda Policji w Karczewie ..............22 780 65 77
Pogotowie Ratunkowe w Otwocku ...22 779 50 92
Państwowa Straż Pożarna w Otwocku
...........................................................................22 718 16 20
Nadleśnictwo Celestynów .....................22 789 70 03
Szpital Powiatowy w Otwocku ............22 778 26 00
Biuro numerów ....................................................118 913
Starostwo Powiatowe w Otwocku .....22 778 13 00
Urząd Skarbowy w Otwocku ...............22 778 23 01
ZUS w Otwocku ........................................22 719 45 60
OCHOTNICZA
STRAŻ POŻARNA
Gospodarka Komunalna
W CELESTYNOWIE
KONSERWATORZY GOSPODARKI KOMUNALNEJ:
prowadzi wynajem
budynku
na uroczystości
weselne,
komunie, chrzciny,
imieniny z kateringiem
oraz
inne imprezy
okolicznościowe
Sieć wodociągowa:
1. Jarosław Kubajek – 607 072 242
– stacja uzdatniania wody w Celestynowie
oraz sieć wodociągowa w miejscowościach:
Celestynów, Zabieżki, Lasek, Stara Wieś,
Podbiel, Regut i Tabor.
2. Waldemar Floriańczyk – 607 328 158
– stacja uzdatniania wody w Ostrowie
i Glinie oraz sieć wodociągowa
w miejscowościach: Jatne, Dyzin,
Ostrów, Ostrowik, Dąbrówka, Glina
i Pogorzel.
tel. 508 579 830
22
05-430 Celestynów, ul. Regucka 5, tel./fax 22 789 70 52
Dni i godziny otwarcia: pon.-pt. 7.30-15.30
Sieć kanalizacyjna:
1. Bogdan Laskus – 607 327 834
2. Damian Ptasiński – 603 239 972
3. Robert Maleszewski – 603 314 105
UWAGA
PRZEDSZKOLAKI
IN SPE!
Informujemy, że nabór dzieci
do publicznych przedszkoli,
publicznych innych form wychowania
przedszkolnego
oraz oddziałów
przedszkolnych publicznych szkół
na rok szkolny 2014/2015 rozpocznie się
od 10 marca i potrwa do
28 marca 2014 roku
Przypominamy, że dzieci urodzone
w 2009 r. mają obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego.
Procedura oraz wnioski przyjęć dostępne są
w placówkach oświatowych
oraz na ich stronach internetowych.
Olga WILEŃSKA – Kierownik Zakładu Obsługi Szkół
tel. 22 789 71 21 wew. 123
SPROSTOWANIE
Na stronie 15 numeru styczniowo-lutowego „Celestynki”
pojawił się błąd. Autorką zdjęcia do artykułu „Wyróżnienie
specjalne Senatu RP dla gminy Celestynów” jest K. Czerwińska. Za błąd w imieniu redakcji przepraszam.
marzec nr 3 (185)/14
A. Mrozowski – redaktor naczelny
marzec nr 3 (185)/14
23
WOFiTM MA NOWEGO
KOMENDANTA
Tekst i zdjęcia: RPKiS
28 LUTEGO W WOJSKOWYM OŚRODKU FARMACJI
I TECHNIKI MEDYCZNEJ W CELESTYNOWIE NASTĄPIŁO
UROCZYSTE PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA PŁK. DYPL. KRZYSZTOFOWI PIEKARSKIEMU.
Po przybyciu żołnierzy i pracowników wojska oraz zaproszonych gości, w tym wójta gminy Celestynów Stefana Traczyka, wprowadzono sztandar i wciągnięto na maszt flagę
państwową. Komendanturę w obecności generała brygady
Piotra Dzięgielewskiego – szefa inspektoratu i szefa służby
zdrowia WP, przekazał ppłk Marian Wiśniowski. Uroczystość
zakończyła się defiladą wojskową.

Podobne dokumenty

inwestycje - Gmina Celestynów

inwestycje - Gmina Celestynów redaktor naczelny: Andrzej Mrozowski [email protected] redakcja: Monika Jankowska [email protected] Angelika Kotyra-Przybysz [email protected] Beata Przysowa b.przysow...

Bardziej szczegółowo

Rok 2013 - Gmina Celestynów

Rok 2013 - Gmina Celestynów wydawca i adres redakcji: Urząd Gminy w Celestynowie, ul. Regucka 3, 05-430 Celestynów tel. +48 22 789 70 86, +48 22 789 70 60 wew. 101 www.celestynow.pl redaktor naczelny: Andrzej Mrozowski a.mroz...

Bardziej szczegółowo

Podzielili gminny chleb

Podzielili gminny chleb współpraca: P. Ajdacki, K. Bojanowska-Niewczas, D. Celińska-Szol, K. Gąsowska, A. Jastrzębska, M. Jedynak, L. Komorowska, M. Kulesza, A. P. Nowak, A. Olszewska, L. Rutkowska, T. Skrzypkowski, K. St...

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Gmina Celestynów

Aktualności - Gmina Celestynów W. Siedlecki Skład i korekta: GRAFKOR MEDIA Druk: Przedsiębiorstwo poligraficzne MEDIA PRINT s.c., Jatne 15 Zszywanie i oprawa: POLAN Glina Wydawca: Urząd Gminy Celestynów, ul. Regucka 3, 05-430 Ce...

Bardziej szczegółowo