8 baterii - AGRO-DUDA Sp. z o.o.

Komentarze

Transkrypt

8 baterii - AGRO-DUDA Sp. z o.o.
Formularz B - karta informacyjna dla decyzji i postanowień
Lp.
Decyzje i postanowienia
1.
Numer wpisu
2.
Zakres przedmiotowy
decyzji/postanowienia*
3/09
Budowa zespołu dwóch silosów na paszę –
8 baterii
Krzepice, dz. nr ewid. 266/6.
3.
Znak sprawy
AB.B.7351/02/07/09
4.
Data wydania
06.04.2009 r.
5.
Nazwa organu, który wydał
decyzję/postanowienie*
Starosta Kłobucki
6.
Nazwa podmiotu, którego
decyzja/postanowienie* dotyczy
AGRO-DUDA Sp. z o.o.
Grąbkowo 73, 69-930 Jutrosin.
7.
Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/ Decyzja nr 192/09
postanowienia*
8.
Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, Starostwo Powiatowe w Kłobucku
nazwa komórki organizacyjnej, numer
Wydział Architektury, Budownictwa
pokoju, numer telefonu kontaktowego)
i Urbanistyki
Pokój 131
Tel. kontaktowy (034) 310-95-35
9.
Informacja, czy decyzja/postanowienie* jest Decyzja stała się ostateczna
ostateczne oraz adnotacje o ewentualnym
dnia 14.05.2009 r.
wstrzymaniu wykonania
decyzji/postanowienia*
10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania
informacji
Brak
11. Numery innych kart dotyczących podmiotu, Brak
którego dotyczy decyzja/postanowienie*
12. Uwagi
Brak

Podobne dokumenty