UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP

Komentarze

Transkrypt

UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP
OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA
NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA
CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ- DLA KLIENTÓW
…………………………..
I. FORMA UBEZPIECZENIA
Proponujemy uzupełniającą formę ubezpieczenia Klientów, która uzależniona jest od indywidualnej decyzji
Klienta, otrzymującego możliwość wyboru pakietu ubezpieczeń najbardziej mu odpowiadającego spośród całej
gamy możliwości. Powyższy sposób umożliwia dostosowanie zarówno ryzyk ubezpieczeniowych, jak i sum
ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb Klienta, w szczególności przy bardzo zróżnicowanej grupie Klientów
Biura.
W ramach ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP istnieje możliwość zawarcia umowy w formie
indywidualnej, rodzinnej, a także grupowej zarówno krótkoterminowo, jak i całorocznie.
W ubezpieczeniu turystycznym dla cudzoziemców TRAPER możliwe jest ubezpieczenie w formie
indywidualnej, rodzinnej a także grupowo.
Ubezpieczenie w podróży na terytorium RP daje możliwość ubezpieczenia w formie indywidualnej, rodzinnej,
a także grupowo.
W ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków możliwe jest ubezpieczenie w formie indywidualnej,
rodzinnej lub grupowej.
Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za
pośrednictwem Biura.
II. ZAKRES UBEZPIECZENIA
Proponujemy następujące zakresy ubezpieczenia:
1) Dla Klientów wyjeżdżających na imprezy zagraniczne – ubezpieczenie w podróży zagranicznej
TRAMP;
2) Dla Klientów (cudzoziemców) wyjeżdżających na imprezy krajowe i zagraniczne- ubezpieczenie
turystyczne dla cudzoziemców TRAPER;
3) Dla Klientów (rezydentów) wyjeżdżających na imprezy krajowe- ubezpieczenie w podróży na
terytorium RP;
4) Dla Klientów wyjeżdżających na imprezy krajowe – ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych
Wypadków;
UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP
W ramach ubezpieczenia TRAMP proponujemy następujące ryzyka:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) (KLA);
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
ubezpieczenie OC za szkody na osobie (OC/O), ubezpieczenie OC za szkody na rzeczy (OC/R);
ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS);
ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP);
ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego
powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R);
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
g) ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz anulowania noclegu
(-ów) w hotelu (O/H);
h) ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L).
Rodzaje i zakres dostępnych świadczeń:
a) Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) (KLA)
Przedmiotem ubezpieczenia są następujące koszty poniesione w następstwie nagłego zachorowania lub
nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego:
a)
b)
d)
e)
f)
g)
koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego w tym:
a. pobyt i leczenie w szpitalu;
b. wizyty lekarskie,;
c. badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza.
koszty transportu:
a. medycznego do odpowiedniej placówki medycznej;
b
między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej;
c. do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, o ile z uwagi na stan zdrowia
Ubezpieczonego zlecony został przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego;
d. medycznego Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub do kraju zamieszkania
Ubezpieczonego:
Allianz organizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej
lub do kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub do placówki medycznej na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego
transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Allianz takiego transportu na
teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do
jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i możliwości
transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Operacyjnego, po konsultacji z
lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na
transport uznany przez lekarzy Centrum Operacyjnego za możliwy, nie podlega on dalszej
ochronie ubezpieczeniowej;
Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży lub pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub kraju jego zamieszkania, Allianz organizuje transport zwłok do miejsca
pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania
Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada
zorganizowaniu przez Allianz takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
koszty zakupu trumny przewozowej (limit odpowiedzialności Allianz w wypadku zakupu
trumny przewozowej stanowi równowartość 1250 euro). Allianz może zorganizować
kremację i transport prochów do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub
na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokryć koszty tych usług do
równowartości kosztów transportu zwłok.
koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza;
koszty leczenia stomatologicznego; górny limit odpowiedzialności Allianz za leczenie
stomatologiczne wynosi równowartość 100 euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w
niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednej wizyty lekarskiej w przypadku ubezpieczeń
zawieranych na okres krótszy niż 90 dni lub dwóch zdarzeń ubezpieczeniowych w przypadku
ubezpieczeń zawieranych na okres dłuższy lub równy 90 dni;
koszty leczenia związane z ciążą i porodem, nie później jednak niż do 32 tygodnia ciąży i nie więcej niż
1 500 euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym natychmiastowym
zakresie oraz dwóch wizyt lekarskich;
koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru.
TU Allianz Polska S.A. gwarantuje następujące usługi assistance (podane limity pomniejszają sumę
ubezpieczenia):
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,2
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
h)
organizacja leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wizyty lekarskiej, wizyty
pielęgniarki, wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zgodnie z warunkami określonymi
w obowiązujących o.w.u. w podróży zagranicznej Tramp,
i)
transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub jego kraju zamieszkania,
j)
transport ubezpieczonych w Allianz Polska członków rodziny Ubezpieczonego na teren
Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego w razie jego śmierci w
następstwie zdarzenia objętego o. w. u. w podróży zagranicznej Globtroter,
k) kontynuację podróży Ubezpieczonego,
l)
kontynuację podróży służbowej Ubezpieczonego,
ł)
pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny,
m) organizację i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby,
n) opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego,
o) pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub
kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
p) organizację pomocy prawnej,
q) pośredniczenie w przekazaniu kaucji,
r) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające
siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
s) przekazywanie wiadomości,
t) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu,
u) udzielanie informacji przed podróżą,
v) zastępstwo w podróży służbowej,
w) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu,
x) organizację kierowcy zastępczego w podróży prywatnej,
y) pokrycie kosztów zwrotu niewykorzystanego Ski-Passa
.
W każdym przypadku koszty transportu ograniczone są przez limit kwotowy, jaki odpowiada
zorganizowaniu przez Centrum Operacyjne takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
b) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW);
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na
zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży zagranicznej
Ubezpieczonego.
Na podstawie ustalonego stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu
świadczenie w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na
zdrowiu. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, TU Allianz Polska S.A. wypłaca Uposażonemu jednorazowe
świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone
świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu.
c) Ubezpieczenie OC za szkody na osobie (OC/O), ubezpieczenie OC za szkody na rzeczy (OC/R);
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami
niedozwolonymi – za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe (OC/O), jak i rzeczowe
(OC/R), w związku z wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym, poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, jeżeli zgodnie z prawem kraju, w
którym Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody. Zakres ochrony
ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. szkód powstałych przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z
życiem prywatnym, bez względu na opłacenie wyższej składki uwzględniającej ryzyko pracy.
d) Ubezpieczenie sprzętu sportowego (SS);
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest następujący sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego:
1)
2)
narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa;
deska do uprawiania snowboardu i wszystkich jego odmian;
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,3
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
3)
4)
5)
6)
7)
8)
deska do uprawiania surfingu i wszystkich jego odmian;
rower;
specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania;
specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa,
rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego,
specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej,
wraz z osprzętem i ekwipunkiem
Warunkiem ubezpieczenia nart, deski snowboardowej lub specjalistycznego sprzętu używanego do
nurkowania, jest zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia, z uwzględnieniem dodatkowej składki w
związku z uprawianiem odpowiedniej dyscypliny sportu.
e) Ubezpieczenie bagażu podróżnego (BP);
Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu
podróżnego, to jest wyłącznie: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich
zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych . Przedmiotem ubezpieczenia jest również sprzęt
elektroniczny należący do Ubezpieczonego lub powierzony Ubezpieczonemu przez Ubezpieczającego lub
na jego zlecenie w celu wykonywania przez Ubezpieczonego obowiązków służbowych. W razie
udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o
co najmniej 24 godziny, Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty
poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 120
euro.
f)
Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego
powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R);
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby obciążony przez organizatora turystyki w
razie odwołania przez Ubezpieczonego – przed planowaną datą wyjazdu – uczestnictwa we wcześniej
zarezerwowanej zagranicznej imprezie turystycznej i/lub w wypadku anulowania noclegu (-ów) w hotelu
oraz koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego, spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego.
Ubezpieczenie dotyczy imprezy turystycznej poza granicami RP oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego
zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta
turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub oddział przedsiębiorcy
zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Umowa ubezpieczenia kosztów
odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania noclegu (-ów) w hotelu oraz
wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w
ciągu 168 godzin od rezerwacji imprezy turystycznej i wpłaty całości lub części opłaty (zaliczki), nie później
jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
g) Ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i
anulowania noclegu (-ów) w hotelu (O/H);
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora
turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego-przed planowaną datą wyjazdu- uczestnictwa w we
wcześniej zarezerwowanej imprezie turystycznej i/lub wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu
(-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu w hotelu. Ubezpieczenie dotyczy imprezy poza granicami RP
oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego zarezerwowanej za pośrednictwem organizatora turystyki,
pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Umowa
ubezpieczenia ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i/lub anulowania
noclegu (-ów) w hotelu może być zawarta przez Ubezpieczającego najpóźniej w ciągu 168 godzin od
rezerwacji imprezy turystycznej i lub noclegu (-ów) w hotelu i wpłaty całości lub części (zaliczki) nie później
jednak niż 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy turystycznej i /lub pobytu w hotelu.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,4
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
h) Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu (O/L).
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby obciążony przez organizatora imprezy
w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą
wyjazdu/wylotu określoną na bilecie. W przypadku biletów lotniczych obejmujących międzylądowania poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialność Allianz obejmuje również okres pomiędzy
zawarciem umowy ubezpieczenia, a określoną w bilecie lotniczym godziną drugiego w kolejności wylotu
pod warunkiem, że drugi w kolejności wylot nastąpi nie później niż 24 godziny od daty i godziny pierwszego
wylotu określonej na bilecie lotniczym. Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych,
promowych lub kolejowych na wszystkich trasach międzynarodowych, wykupionych za pośrednictwem
organizatora turystyki, pośrednika turystycznego lub agenta turystycznego mającego siedzibę na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej lub przewoźnika mającego siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , lub
oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, który zawiera umowy zgodnie z prawem polskim. Ubezpieczenie
kosztów anulowania biletu może być zawarte przez Ubezpieczającego w ciągu 168 godzin od chwili
wystawienia biletu i wniesienia części lub całości opłaty za bilet, nie później jednak niż 24 godziny przed
wyjazdem/wylotem.
Ubezpieczony może zostać objęty ubezpieczeniem kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu
(O/H) i/lub kosztów anulowania biletu (O/L), jeśli usługi te nie zostały wcześniej objęte ubezpieczeniem z
tytułu kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy
turystycznej (O/R).
Ubezpieczenie swoim zakresem może obejmować:
Strefa A - terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie
Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
kraju zamieszkania Ubezpieczonego;
Strefa B - terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego.
KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONEGO ZAKRESU RYZYK ORAZ SUM
UBEZPIECZENIA PAKIET UBEZPIECZEŃ, KTÓRYM CHCE BYĆ OBJĘTY:
(EURO)
ZAKRES UBEZPIECZENIA
SUMY UBEZPIECZENIA
Koszty leczenia i pomocy w podróży (KLA)
Od 6000 do 75 000 euro
Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
0d 1300 do 15 000 euro
Odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie (OC/O)
Odpowiedzialność cywilna za szkody na rzeczy (OC/R)
Od 25 000 do 80 000 euro
Od 2500 do 8 000 euro
Sprzęt Sportowy (SS)
Od 500 do 2000 euro
Bagaż podróżny (BP)
Od 125 do 1500 euro
Koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej i/lub anulowania
noclegu w hotelu (O/R)
Ograniczone koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu (O/H)
Cena imprezy turystycznej/noclegu(-ów) w hotelu
Cena imprezy turystycznej/noclegu (-ów) w hotelu
Koszty rezygnacji z biletu (O/L)
Cena biletu
Przedstawiamy przykładowe sumy ubezpieczenia i odpowiadające im składki:
(euro)
SUMY UBEZPIECZENIA w euro
ZAKRES UBEZPIECZENIA
STREFA A
STREFA B
Koszty leczenia i pomocy w podróży
(KLA)
6000
15 000
30 000
6000
15 000
30 000
Następstwa nieszczęśliwych wypadków
(NNW)
1300
2500
5000
1300
2500
5000
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,5
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
Odpowiedzialność cywilna za szkody na
osobie (OC/O)
Odpowiedzialność cywilna za szkody na
rzeczy (OC/R)
-
25 000
80 000
-
25 000
80 000
-
2500
8000
-
2500
8000
Sprzęt Sportowy (SS)
-
-
500
-
-
500
Bagaż podróżny (BP)
-
125
500
-
125
500
Stawka w euro
Stawka dzienna za pakiet za osobę:
wyjazdy turystyczne
Program 1
0,80
Program 2
1,32
Program 3
3,73
Program 4
1,28
Program 5
2,02
Program 6
4,74
Stawka dzienna za pakiet za osobę:
wyjazdy turystyczne z uwzględnieniem
ryzyka amatorskiego uprawiania
narciarstwa i snowboardu
Program 7
1,44
Program 8
2,38
Program 9
6,71
Program 10
2,30
Program 11
3,64
Program 12
8,53
Stawka dzienna za pakiet za osobę:
wyjazdy turystyczne z uwzględnieniem
ryzyka związanego z amatorskim
uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
Program 13
3,20
Program 14
5,28
Program 15
14,92
Program 16
5,12
Program 17
8,08
Program 18
18,96
Koszty odwołania uczestnictwa w
imprezie turystycznej i/lub anulowania
noclegu(-ów) w hotelu, wcześniejszego
powrotu z imprezy turystycznej (O/R)
5 % ceny imprezy turystycznej i/lub ceny noclegu (-ów) w hotelu
Ograniczone koszty odwołania
uczestnictwa w imprezie turystycznej
i/lub anulowania noclegu(-ów) w hotelu
(O/H)
3% ceny imprezy turystycznej i/lub ceny noclegu (-ów) w hotelu
Koszty rezygnacji z biletu biletu (O/L)
4% ceny biletu
UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER
1. FORMA UBEZPIECZENIA (indywidualne lub rodzinne lub grupowe)
Proponujemy umowę ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców Traper z następującym zakresem
ubezpieczenia:
2. ZAKRES UBEZPIECZENIA
KL - Ubezpieczenie kosztów leczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nagłego
zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, który wystąpił w okresie ubezpieczenia poza granicami kraju
zamieszkania Ubezpieczonego.
Za koszty leczenia uznaje się:
a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym pobyt i leczenie w szpitalu, wizyty lekarskie,
badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza,
b) koszty transportu medycznego do odpowiedniej placówki medycznej,
c) koszty transportu medycznego pomiędzy placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy
ambulatoryjnej,
d) koszty transportu medycznego do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej,
e) koszty transportu medycznego Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
f) koszty transportu zwłok Ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania
Ubezpieczonego,
g) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza,
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,6
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
h) koszty leczenia stomatologicznego do 120 euro,
i) koszty leczenia związane z ciążą , nie później niż do 20 tygodnia ciąży, do równowartości 1000 euro,
j) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru.
ASSISTANCE - Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance)
Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
ł)
m)
n)
o)
transport Ubezpieczonych członków rodziny Ubezpieczonego w razie jego śmierci,
kontynuację podróży Ubezpieczonego,
pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny,
organizację i pokrycie kosztów wizyty bliskiej osoby,
opiekę nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego,
pokrycie kosztów wcześniejszego powrotu Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania
Ubezpieczonego,
organizację pomocy prawnej,
pośredniczenie w przekazaniu kaucji,
pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające
siedzibę na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego,
przekazywanie wiadomości,
poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego w górach lub na morzu (do równowartości 5500 euro za
każde działanie),
udzielanie informacji przed podróżą,
zastępstwo w podróży służbowej (do równowartości 800 euro),
pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu (zakup artykułów pierwszej potrzeby do równowartości 60 euro).
kierowca zastępczy,
pomoc w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w imprezie gry z golfa
NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na
zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie pobytu Ubezpieczonego poza
krajem zamieszkania.
Na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu
świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego Allianz wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości
pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O,
OC/R)
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami
niedozwolonymi - za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe jak i rzeczowe, w związku z
wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym
poza terytorium kraju zamieszkania, jeżeli zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium kraju, w którym
Ubezpieczony przebywa, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.
BP - Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu
podróżnego, to jest wyłącznie walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w
postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego.
W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu
Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,7
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do
równowartości 120 euro.
SS - Ubezpieczenie sprzętu sportowego
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w czasie podróży
Ubezpieczonego poza granicami kraju jego zamieszkania:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa,
deska do uprawiania snowboardu i jego odmian,
deska do uprawiania surfingu i jego odmian,
rower,
specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania,
specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa,
rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego,
specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej
wraz z osprzętem i ekwipunkiem.
O/R - Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z
imprezy turystycznej
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora
turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego - przed planowaną datą wyjazdu - uczestnictwa we wcześniej
zarezerwowanej imprezie turystycznej.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem
z imprezy turystycznej odbywającej się poza terytorium kraju jego zamieszkania do miejsca
zamieszkania Ubezpieczonego na terenie kraju jego zamieszkania, spowodowanym zdarzeniami losowymi
niezależnymi od Ubezpieczonego.
O/H - Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora
turystyki w wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu
w hotelu.
O/L - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora
imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą
wyjazdu/wylotu/wypłynięcia określoną na bilecie.
Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach
międzynarodowych.
ZAKRES TERYTORIALNY
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju
zamieszkania Ubezpieczonego:
1) terytorium Rzeczypospolitej Polskie z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa
P),
2) na terytoriach państw należących do układu Schengen wraz z terytoriami pozostałych państw
europejskich oraz wszystkich krajów położonych w basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi
z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa A),
3) na terytoriach wszystkich państw świata z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego (strefa B).
SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,8
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
rodzaj ubezpieczenia
Sumy Ubezpieczenia w EUR
PROGRAM 1
PROGRAM 2
PROGRAM 3
koszty leczenia i pomoc w podróży (assistance) (KLA)
40 000
30 000
25 000
pomoc w podróży (assistance) zgodnie z limitami określonymi w o.w.u. ubezpieczenia dla cudzoziemców traper
następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
2 500
5 000
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na
20 000
osobie (OC/O)
odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na
2000
rzeczy (OC/R)
bagaż podróżny (BP)
500
sprzęt sportowy (SS)
500
Składka w EUR
składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej
3,15
2,40
1,64
w ramach strefy A
składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej
4,40
3,35
2,34
w ramach strefy B
składka ubezpieczeniowa za 1 dzień ochrony ubezpieczeniowej
3,05
2,30
1,54
w ramach strefy P
stawka dla ubezpieczenia kosztów odwołania uczestnictwa w
imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z imprezy
turystycznej (O/R)
stawka dla ubezpieczenia kosztów anulowania noclegu(-ów) w
hotelu (O/H)
stawka dla ubezpieczenia kosztów anulowania biletu (O/L)
PROGRAM 4
15 000
5 000
20 000
2000
500
-
2,19
2,79
2,09
4 % ceny imprezy turystycznej
4 % ceny noclegu (-ów)
4 % ceny biletu
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,9
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
UBEZPIECZENIE W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
1. FORMA UBEZPIECZENIA (indywidualne lub rodzinne lub grupowe) :
Proponujemy umowę ubezpieczenia w podróży na terytorium RP z następującym zakresem ubezpieczenia:
2. ZAKRES UBEZPIECZENIA :
NNW - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na
zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży Ubezpieczonego na
terytorium RP.
Podróż- pobyt Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego.
Miejsce zamieszkania- adres posesji, budynku lub lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący
miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, wskazany przez Ubezpieczonego.
Na podstawie ustalonego stopnia (procentu) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu
świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
W przypadku śmierci Ubezpieczonego Allianz wypłaca Uposażonemu jednorazowe świadczenie w wysokości
pełnej sumy ubezpieczenia, pod warunkiem że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu trwałego
uszczerbku na zdrowiu.
ASSISTANCE - Ubezpieczenie pomocy w podróży (assistance)
Przedmiotem ubezpieczenia są następujące usługi assistance:
a) wizyta lekarza,
b) wizyta pielęgniarki,
c) usługi informacyjne,
d) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów wydanych przez instytucje mające
siedzibę na terenie RP,
e) przekazywanie wiadomości,
f) poszukiwanie i ratownictwo w górach lub na morzu,
g) udzielanie informacji przed podróżą,
h) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem odlotu,
i) kierowca zastępczy,
j) dostarczenie do miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leków zaordynowanych przez
lekarza prowadzącego,
k) organizacja procesu rehabilitacyjnego,
l) organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
m) pomoc domowa,
n) opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
o) opieka nad zwierzętami domowymi,
p) opieka psychologa,
KL - Ubezpieczenie kosztów leczenia
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia, poniesione przez Ubezpieczonego na terenie RP, w związku z
nieszczęśliwym wypadkiem objętym ochroną ubezpieczeniową, który wystąpił w okresie ubezpieczenia w
trakcie podróży na terytorium RP.
Za koszty leczenia uznaje się:
a) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego,
b) honoraria lekarskie,
c) koszty środków opatrunkowych, lekarstw i innych medykamentów przepisanych przez lekarza,
d) koszty operacji plastycznych,
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
10
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
e)
f)
g)
h)
koszty zakupu protez i środków pomocniczych,
koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
koszty zakupu wózka inwalidzkiego,
koszty zdjęć rentgenowskich, USG i innych badań diagnostycznych niezbędnych w procesie leczenia
powypadkowego,
i) koszty leczenia stomatologicznego do 100 złotych,
j) koszty transportu zgodnie z o.w.u.,
k) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru.
OC - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O,
OC/R)
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w związku z czynami
niedozwolonymi - za szkody wyrządzone osobom trzecim, zarówno osobowe jak i rzeczowe, w związku z
wykonywaniem przez niego czynności związanych z życiem prywatnym na terytorium RP, jeżeli zgodnie z
prawem obowiązującym na terytorium RP, jest on zobowiązany do naprawienia szkody.
Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje m.in. szkód powstałych przy wykonywaniu czynności
niezwiązanych z życiem prywatnym, bez względu na opłacenie wyższej składki uwzględniającej ryzyko pracy.
BP - Ubezpieczenie bagażu podróżnego
Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu
podróżnego, to jest wyłącznie walizy, torby, nesesery, plecaki oraz podobne przedmioty wraz z ich zawartością w
postaci odzieży i rzeczy osobistych należących do Ubezpieczonego.
W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu
Ubezpieczonego o co najmniej 24 godziny Allianz refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów
rachunków koszty poniesione na zakup przedmiotów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do
równowartości 150 złotych.
SS - Ubezpieczenie sprzętu sportowego
Ochroną ubezpieczeniową objęty jest sprzęt sportowy będący własnością Ubezpieczonego w czasie podróży
Ubezpieczonego na terytorium RP:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
narty do uprawiania wszystkich odmian narciarstwa,
deska do uprawiania snowboardu i jego odmian,
deska do uprawiania surfingu i jego odmian,
rower,
specjalistyczny sprzęt używany do nurkowania
specjalistyczny sprzęt używany do gry w golfa
rakiety tenisowe do gry w tenisa ziemnego,
specjalistyczny sprzęt używany do wspinaczki górskiej lub skałkowej
wraz z osprzętem i ekwipunkiem.
O/R - Ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub wcześniejszego powrotu z
imprezy turystycznej
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony byłby zasadnie obciążony przez organizatora
turystyki w razie odwołania przez Ubezpieczonego - przed planowaną datą wyjazdu - uczestnictwa we wcześniej
zarezerwowanej zagranicznej imprezie turystycznej.
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z wcześniejszym powrotem
z imprezy turystycznej odbywającej się na terenie RP do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego na terenie RP,
spowodowanym zdarzeniami losowymi niezależnymi od Ubezpieczonego.
O/H - Ubezpieczenie kosztów anulowania noclegu (-ów) w hotelu
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
11
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, którymi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora
turystyki w wypadku anulowania przez Ubezpieczonego noclegu (-ów) w hotelu przed datą rozpoczęcia pobytu
w hotelu.
O/L - Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu
Przedmiotem ubezpieczenia są koszty, jakimi Ubezpieczony zostałby zasadnie obciążony przez organizatora
imprezy w związku z rezygnacją przez Ubezpieczonego z biletu przed rozpoczęciem podróży, zgodnie z datą
wyjazdu/wylotu/wypłynięcia określoną na bilecie.
Ubezpieczenie dotyczy biletów lotniczych, autokarowych, promowych lub kolejowych na wszystkich trasach
krajowych.
3. ZAKRES TERYTORIALNY :
Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
4. OKRES UBEZPIECZENIA : 15 dni (przykład)
5. ILOŚĆ OSÓB :
2 (przykład)
6. SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA (przykład) :
Rodzaj ubezpieczenia:
Sumy ubezpieczenia na osobę: (w zł)
Następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW)
10 000
Pomoc w podróży (assistance) zgodnie z limitami określonymi w o.w.u. w podróży na terytorium RP
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na osobie
(OC/O)
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym za szkody na rzeczy
(OC/R)
20 000
2 000
Podstawowa składka ubezpieczeniowa (program 1)
53
Składka ubezpieczeniowa* (program 2*)
61
Rodzaj ubezpieczenia:
Koszty rezygnacji z biletu (O/L)
Łączna suma ubezpieczenia dla wszystkich osób objętych umową
ubezpieczenia (w zł):
55
Stawka dla wszystkich osób objętych umową ubezpieczenia (w zł):
Koszty rezygnacji z biletu (O/L)
2,20
* Składka została wyliczona z uwzględnieniem:
Ryzyka wykonywania pracy fizycznej
Ryzyka wykonywania pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku
Zniżki za wiek poniżej 20 lat
UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW
W ramach ubezpieczenia NNW Ubezpieczeni otrzymują następujący zakres świadczeń (jednakowy dla obu
rodzajów ubezpieczenia):
• świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu;
• podwójne świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu;
• świadczenie na wypadek śmierci;
• przeszkolenie zawodowe inwalidów;
• świadczenia opiekuńcze na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
12
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
wizyta lekarza;
wizyta pielęgniarki;
dostarczenie do miejsca pobytu leków zaordynowanych przez lekarza;
transport medyczny z osobą bliską z miejsca zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego do
odpowiedniej placówki medycznej wskazanej przez lekarza prowadzącego;
o transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do miejsca zamieszkania;
o transport medyczny z osobą bliską z placówki medycznej do placówki medycznej;
o organizacja procesu rehabilitacyjnego;
o organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
o opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi;
o opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie wystąpienia nieszczęśliwego
wypadku lub nagłego zachorowania dziecka lub osoby niesamodzielnej;
o organizacja prywatnych lekcji;
o organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka;
o opieka pielęgniarki po hospitalizacji;
o pomoc domowa;
o pomoc medyczna za granicą;
o opieka nad zwierzętami domowymi;
o opieka psychologa;
o zdrowotne usługi informacyjne;
o infolinia „Baby Assistance”.
zawał serca albo udar mózgu dla osób poniżej 30. roku życia;
o
o
o
o
•
KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU SPOŚRÓD PRZEDSTAWIONEGO ZAKRESU SUM
UBEZPIECZENIA PRZY UWZGLĘDNIENIU CZASU TRWANIA UBEZPIECZENIA:
ZAKRES UBEZPIECZENIA
Świadczenie na wypadek trwałego
uszczerbku na zdrowiu
Podwójne świadczenie na wypadek
trwałego uszczerbku na zdrowiu
Świadczenie na wypadek śmierci
Świadczenie na wypadek śmierci
dla dzieci w wieku do 18 roku życia
lub do ukończenia nauki, nie
później jednak niż do 24 roku życia,
pozostających na utrzymaniu
rodziców/prawnych opiekunów
Przeszkolenie zawodowe inwalidów
Świadczenia opiekuńcze na terenie
Rzeczypospolitej
Zawał serca albo udar mózgu dla
osób poniżej 30 roku życia
LICZBA DNI
1 dzień
od 2 do 3 dni
od 4 dni do 7 dni
od 8 dni do 15 dni
od 16 dni do 30 dni
od 31 dni do 60 dni
od 61 dni do 90 dni
od 91 dni do 120 dni
od 121 dni do 150 dni
od 151 dni do 180 dni
Program 1
Program 2
Program 3
(zł)
Program 4
5 000
10 000
15 000
20 000
10 000
20 000
30 000
40 000
2 500
5 000
7 500
10 000
2 500
5 000
5 000
5 000
Zgodnie z limitami
podanymi w owu
Zgodnie z limitami
podanymi w owu
Zgodnie z limitami
podanymi w owu
1,70
3,44
5,04
6,32
10,56
14,56
18,56
22,56
26,56
30,56
Zgodnie z limitami Zgodnie z limitami
podanymi w owu
podanymi w owu
Zgodnie z limitami Zgodnie z limitami
podanymi w owu
podanymi w owu
Zgodnie z limitami Zgodnie z limitami
podanymi w owu
podanymi w owu
Stawka podstawowa
3,40
5,20
6,88
10,32
10,08
15,12
12,64
18,96
21,12
31,68
29,12
43,68
37,12
55,68
45,12
67,68
53,12
79,68
61,12
91,68
Zgodnie z limitami
podanymi w owu
Zgodnie z limitami
podanymi w owu
Zgodnie z limitami
podanymi w owu
6,90
13,76
20,16
25,28
42,24
58,24
74,24
90,24
106,24
122,24
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
13
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
III. OBSŁUGA
Proponujemy sprzedaż ubezpieczeń na podstawie umowy agencyjnej lub umowy współpracy, zawartej
pomiędzy TU Allianz Polska S.A. a Biurem. Różnica między umową agencyjną a umową współpracy polega na
tym, że w przypadku tej pierwszej występować będą Państwo w roli pośrednika tj. agenta ubezpieczeniowego,
natomiast w przypadku umowy współpracy będą Państwo pełnić rolę Ubezpieczającego. Z tytułu umowy
agencyjnej Biuro otrzymuje prowizję zwolnioną z podatku VAT. Z tytułu umowy współpracy Biuro otrzymuje
wynagrodzenie brutto zawierające 22% VAT. Zarówno umowa agencyjna jak i współpracy nie wymagają wpisu
do rejestru agentów prowadzonego przez KNUiFE.
Techniczna obsługa pakietu polega na wykorzystaniu oprogramowania komputerowego do sprzedaży
ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP, ubezpieczeń turystycznych dla cudzoziemców TRAPER (także w
formie polisy otwartej), ubezpieczeń w podróży na terytorium RP (w formie indywidualnej oraz polisy otwartej),
ubezpieczeń NNW, służącego do wyliczenia składki ubezpieczeniowej należnej za wybrany przez Klienta
program ubezpieczenia. Wersja demonstracyjna oprogramowania do sprzedaży ubezpieczeń w formie
uzupełniającej znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://www.allianz.elvia.pl. Jako
potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia Klient otrzymuje wydrukowany certyfikat, który jest zobowiązany
zabrać ze sobą. Informacje o zawartych przez Biuro umowach są przekazywane automatycznie po zawarciu
umowy ubezpieczenia.
W przypadku współpracy pomiędzy TU Allianz Polska S.A. a Biurem na podstawie umowy generalnej (o
współpracy) za wykonywanie czynności pomocniczych do zawarcia i obsługi umów ubezpieczenia Allianz Polska
proponuje wynagrodzenie brutto dla Biura w wysokości:
- ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP 20 %;
- ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER 20 %;
- ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 %;
- ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 %;
W przypadku współpracy pomiędzy Allianz Polska a Biurem na podstawie umowy agencyjnej za
wykonywanie czynności pomocniczych do zawarcia i obsługi umów ubezpieczenia Allianz Polska proponuje
prowizję dla Biura w wysokości:
- ubezpieczenie w podróży zagranicznej TRAMP 20 %;
- ubezpieczenie turystyczne dla cudzoziemców TRAPER 20 %;
- ubezpieczenie w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 20 %;
- ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków 10 %;
Do przedstawionej oferty mają zastosowanie Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej TRAMP,
przyjęte uchwałą Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 128/2009 z dnia 13 sierpnia 2009 r., Ogólne warunki
grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz
Polska S.A. nr 3/2009 z dnia 8 stycznia 2009 roku, Ogólne warunki indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia
następstw nieszczęśliwych wypadków przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 4/2009 z dnia
8 stycznia 2009 roku, Ogólne warunki ubezpieczenia turystycznego dla cudzoziemców Traper przyjęte na mocy
uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 8/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku, Ogólne warunki ubezpieczenia w
podróży na terytorium RP przyjęte na mocy uchwały Zarządu TU Allianz Polska S.A. nr 9/2009 z dnia 5 lutego
2009 roku.
Informujemy, iż oferta ważna jest 30 dni od daty przedstawienia jej Klientowi. Mamy nadzieję, iż nasza
oferta spotka się z zainteresowaniem, a w przypadku jakichkolwiek niejasności pozostajemy do dyspozycji.
IV. KONTAKT
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Agenta) Oddział/Agencjatel. e-mail
……………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko Agenta) Oddział/Agencjatel. e-mail
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
14
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).
Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią oferty, programem komputerowym do sprzedaży
ubezpieczeń TRAMP i/lub NNW i/lub TRAPER i/lub ubezpieczenia w podróży na terytorium RP, ogólnymi
warunkami ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami
indywidualnego i rodzinnego ubezpieczenia NNW TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami grupowego
ubezpieczenia NNW TU Allianz Polska S.A., ogólnymi warunkami ubezpieczenia turystycznego dla
cudzoziemców TRAPER; ogólnymi warunkami ubezpieczenia w podróży na terytorium RP obowiązującymi w
dniu akceptacji oferty i akceptujemy warunki przedstawione w ofercie.
.....................................................
(data, podpis, pieczątka biura)
Oświadczamy, iż jesteśmy gotowi podpisać:
umowę współpracy
umowę agencyjną
z TUiR Allianz Polska S.A. dotyczącą współpracy w zakresie ubezpieczeń w podróży zagranicznej TRAMP
i NNW. W celu sporządzenia umowy dołączamy następujące dokumenty:
1.
kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/KRS
2.
kopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP
3.
kopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze podmiotów
gospodarki narodowej REGON
.....................................................
(data, podpis, pieczątka biura)
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa,
15
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015
, REGON 012267870, wysokość kapitału zakładowego:
363 690 000 złotych (wpłacony w całości).