Wypowiedzenie umowy - wzór -

Komentarze

Transkrypt

Wypowiedzenie umowy - wzór -
…………………………., …..………….…….. r.
(miejscowość)
(data)
Imię i nazwisko: …………………………………
Adres: …………………………………………….
…………………………………………………….
Pesel: ……………………………………………
Polska Energetyka Pro Sp. z o.o.
Aleje Jerozolimskie 123 A
02 – 017 Warszawa
Wypowiedzenie umowy sprzedaży energii elektrycznej
Niniejszym oświadczam, że wypowiadam umowę sprzedaży energii elektrycznej
łączącą mnie ze spółką Polska Energetyka Pro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
……………………………….
Czytelny podpis klienta
(imię i nazwisko)

Podobne dokumenty