Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Komentarze

Transkrypt

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Powiat Włoszczowski
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury
Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja
Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłasza
konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Planowany nabór
wniosków potrwa od 30.06.2016 do 30.09.2016.
Termin rozstrzygnięcia konkursu luty 2017 r.
Miejsce składania wniosków:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
Sposób składania wniosków:
1. Osobiście w zamkniętej kopercie lub paczce, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.15 – 16.15 w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa)
lub
2. W formie dokumentu elektronicznego, podpisanego przy użyciu
bezpiecznego podpisu elektronicznego
lub
3. Za pośrednictwem kuriera lub drogą pocztową z w godzinach 8:15-16:15 na adres:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Departament Funduszy
Europejskich ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa
Wnioski mogą składać:
1) Instytucje kultury (państwowe oraz współprowadzone przez ministra właściwego
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego);
2) Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe;
3) Szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
4) Szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz
jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych;
5) Jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury;
6) Organizacje pozarządowe;
7) Kościoły i związki wyznaniowe (tylko w zakresie projektów dotyczących
konserwacji i renowacji zabytków ruchomych i nieruchomych);
8) Podmioty zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.
Dofinansowanie można otrzymać na:
1)
Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach
i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu;
1
Powiat Włoszczowski
2)
Rozbudowa, przebudowa i remont niezabytkowej infrastruktury na cele
działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,
3)
Zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym
edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich;
Tworzenie i modernizacja wystaw stałych;
Ochrona i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków;
Konserwacja zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków,
księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów
audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochrona i udostępnienie poprzez
proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu
infrastrukturalnego);
Zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element
projektu infrastrukturalnego);
Rozbudowa, przebudowa i remont pomieszczeń lub obiektów
z przeznaczeniem na magazyny studyjne.
4)
5)
6)
7)
8)
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
80%
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
110 ml zł
Szczegółowe informacje znajdują się w serwisie Programu Infrastruktura i Środowisko
Źródło: strona internetowa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Świętokrzyskiego
2

Podobne dokumenty