ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE 1. KRYTERIA

Komentarze

Transkrypt

ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE 1. KRYTERIA
ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O KULTURZE
1. KRYTERIA OCENIANIA – OBSZARY AKTYWNOŚCI
Na początku roku szkolnego nauczyciel zapoznaje uczniów z zakresem wymagań
programowych oraz systemem oceniania na lekcjach wiedzy o kulturze.
Liczba ocen nie jest określona. Zależy od możliwości uczniów i tempa pracy. Każdy
uczeń w semestrze podlega przynajmniej kilkukrotnej ocenie z obszarów aktywności:
1. Wiedza – sprawdzana na bieżąco na lekcji w formie wypowiedzi ustnej oraz pisemnej.
2. Prace twórcze (różne techniki np. rysunek, malarstwo, kolaż, fotomontaż, frotaż,
rzeźba, grafika, projektowanie, konstruowanie) – minimum raz w semestrze.
3. Praca samodzielna na lekcji, aktywność ucznia na lekcjach i jego osobista ekspresja –
w zależności od tempa pracy ucznia.
4. Prezentacja lub inna forma wypowiedzi multimedialnej – blog, strona WWW, forum.
5. Aktywność w przedsięwzięciach artystycznych, animacyjnych, społecznych i innych (
wystawa, happening, przedstawienie szkolne, gazetka szkolna, kulturalna akcja
charytatywna)
6. Udział w konkursach plastycznych, fotograficznych i innych.
KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH:
100% - 98% - celujący
97% - 86% - bardzo dobry
85% - 70% - dobry
69% - 50% - dostateczny
49% - 30%- dopuszczający
29% - 0% - niedostateczny
KRYTERIA OCENY PRAC TWÓRCZYCH:
LICZBA PUNKTÓW
ELEMENTY OCENY
1. KOMPOZYCJA
0-5
2. PERSPEKTYWA
0-5
3. TONACJA BARWNA
0-5
4. INTERPRETACJA ARTYSTYCZNA
0-5
RAZEM 20 PUNKTÓW.
Punkty są przeliczane na oceny :
20
- celujący
19 – 18 - bardzo dobry
17 – 15 - dobry
14 – 10 - dostateczny
9 – 4 - dopuszczający
Za prace twórcze nie ma oceny niedostatecznej.
2. KONTRAKT UCZEŃ – NAUCZYCIEL
1. Liczba ocen z przedmiotu nie jest określona, zależy od możliwości uczniów i tempa
pracy.
2. Każdy uczeń w semestrze podlega ocenie z obszarów aktywności:
 wiedza ( wiedza bieżąca, zdobywana na lekcjach, wiedza teoretyczna sprawdzana
poprzez ćwiczenia, wiedza historyczna sprawdzana m.in. w formie testów
podsumowujących omawiany dział ),
a) kartkówki – waga 2
b) sprawdziany – waga 3
 postawa twórcza i aktywność ( udział w dyskusjach i konkursach, zaangażowanie w
ćwiczeniach lekcyjnych, uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, udział w
występach szkolnych, uczestnictwo w życiu kulturalnym, postępy w zdobywaniu
umiejętności artystycznych związanych z tym przedmiotem,
a) prace domowe, odpowiedź ustna, aktywność na zajęciach – waga 1
b) udział w konkursach – waga 1
c) nagroda, wyróżnienie w konkursie – waga 2
d) prace plastyczne, fotograficzne – waga 1
e) happening, gazetka, przedstawienie szkolne – waga 1
 samodzielność myślenie i wola poznawcza, a także zachowanie na lekcjach i
zajęciach poza szkołą.
3. Ocenianie jest jawne, umotywowane ustnie.
4. Uczeń ma prawo w terminie 2 tygodni poprawić oceny z poszczególnych obszarów
oceniania.
5. Uczniowie mają obowiązek przynosić materiały i narzędzia wskazane przez
nauczyciela.
6. Każdy uczeń ma prawo dwa razy w semestrze być nieprzygotowanym do zajęć, za
każdy następny brak przygotowania uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
3. ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI
1. O ocenach i postępach nauczania rodzice informowani są poprzez: wgląd do
dziennika elektronicznego, na zebraniach z wychowawcą klasy i kontaktach
indywidualnych.
2. Prace klasowe są do wglądu rodziców w czasie kontaktów indywidualnych.
4. SPOSÓB WYSTAWIANIA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ.
1. Ocena śródroczna i roczna ustalona jest na podstawie wszystkich ocen (oblicza się
współczynnik Ω ), przy czym decydującą rolę odgrywa zaangażowanie ucznia na
lekcji.
0,00 – 1,64 (1)
1,65 – 2,44 (2)
2,45 – 3,39 (3)
3,40 – 4,34 (4)
4,35 – 5,29 (5)
2.
3.
4.
5.
6.
5,30 – 6,00 (6)
Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się ocenę śródroczną –
waga 4
Przy wystawianiu oceny pod uwagę bierze się :
możliwości ucznia,
wkład jego pracy,
efekty jakie osiąga.
Uczniowie z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej oceniani są
według ich indywidualnych predyspozycji i starań.
Uczniowie zdolni otrzymują oceny za zadania dodatkowe, które wymagają większej
pracy samodzielnej.
Przy ocenianiu wykorzystane zostaną podane kryteria odnoszące się do
sześciostopniowej skali ocen.
Stopień niedostateczny (1)
Uczeń:
- nie zdobył podstawowych umiejętności i wiadomości;
- nie uczestniczy w lekcji;
- lekceważy obowiązki szkolne;
- nie przygotowuje zadań domowych;
Stopień dopuszczający (2)
Uczeń:
- sytuuje najważniejsze wydarzenia z dziejów kultury w czasie i przestrzeni;
- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe pomiędzy zjawiskami w kulturze;
- przedstawia z pomocą nauczyciela, w formie ustnej i pisemnej, poglądy na temat
tekstów kultury;
- odszukuje najważniejsze informacje w źródłach pisanych;
Stopień dostateczny (3)
Uczeń:
- ma wiedzę określoną w podstawie programowej z niewielkimi brakami;
- wiąże zjawiska kulturowe w łańcuchy przyczynowo – skutkowe;
- w opisie wytworów kultury odróżnia fakty od opinii;
- formułuje ustne i pisemne wypowiedzi zawierające własne poglądy na temat tekstów
kultury;
- przygotowuje prezentację multimedialną;
- uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych.
Stopień dobry (4)
Uczeń:
- ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi
posłużyć w typowych sytuacjach;
- porównuje informacje zawarte w różnych źródłach i korzysta z nich ze
zrozumieniem;
- przeprowadza krytyczną analizę źródeł informacji;
- samodzielnie dokonuje analizy i interpretacji tekstu kultury;
- przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum,
stronę WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu;
- uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i formułuje opinie na ich temat.
Stopień bardzo dobry (5)
Uczeń:
- ma wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej, potrafi się nimi
posłużyć w sytuacjach problemowych;
- analizuje i porównuje dane zawarte w różnych źródłach, a także samodzielnie je
interpretuje;
- potrafi odnieść się do kilku odmiennych interpretacji danego tekstu kultury;
- uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i samodzielnie je ocenia;
- przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum,
stronę WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu;
- przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum,
stronę WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub problemami
kultury współczesnej;
- aktywnie wykorzystuje swoją wiedzę na lekcji.
Stopień celujący (6)
Uczeń spełnia wszystkie wymagania niezbędne do uzyskania stopnia bardzo dobrego,
a ponadto:
- zgłębia literaturę dotyczącą sztuki oraz wydarzeń kulturalnych i stosuje tę wiedzę w
różnych sytuacjach problemowych;
- samodzielnie rozwija zainteresowania związane z kulturą i sztuką;
- przygotowuje prezentację lub inną formę wypowiedzi multimedialnej – blog, forum,
stronę WWW – na tematy związane z kulturą lokalną i regionu lub z szeroko pojętymi
problemami kultury współczesnej;
- potrafi zainteresować swoją wiedzą innych uczniów.