Prezentacja nowego systemu gospodarowania odpadami

Komentarze

Transkrypt

Prezentacja nowego systemu gospodarowania odpadami
Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
w mieście Rawa Mazowiecka
Zmiana Ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Akt zmieniający z dnia 1 lipca 2011 roku:
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897)
Dotychczasowy system gospodarowania odpadami
Właściciel nieruchomości
/ zarządca nieruchomości
Opłata
Odpady
Umowa
Przedsiębiorca
odbierający odpady
Opłata
Odpady
Umowa
Instalacja odzysku
/ unieszkodliwiania
Decyzja
na obiór
i zagospodarowanie
odpadów
MIASTO
Nowy system gospodarowania odpadami
Właściciel nieruchomości
/ zarządca nieruchomości
Opłata
Odpady
w ramach
przetargu
Umowa
Przedsiębiorca
odbierający odpady
Rejestr
Odpady
Sprawozdawczość
Instalacja odzysku
/ unieszkodliwiania
MIASTO
Cele nowej ustawy to:
•
•
•
•
•
•
•
uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u
źródła”;
zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów
ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym
recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób
inny niż składowanie odpadów;
całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym
samym zmniejszenie zaśmiecenia w szczególności lasów i terenów
rekreacyjnych;
prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania
z odpadami komunalnymi zarówno przez właścicieli nieruchomości, jak
i prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska wynikających
z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc
odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony
gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie
czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
Nowa USTAWA zmieniająca system
gospodarowania odpadami komunalnymi weszła
w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
natomiast
Nowy system gospodarowania
odpadami komunalnymi
musi zacząć funkcjonować w każdej gminie
najpóźniej od: 1 lipca 2013 r.
OPŁATA
Właściciele
nieruchomości
/ Zarządcy
nieruchomości
Deklaracja
Opłata
Opłata pokrywa następujące koszty:
odbierania, transportu,
zbierania, odzysku, w tym
recyklingu, a także
unieszkodliwiania odpadów
komunalnych zgodnie z
obowiązującą hierarchią
postępowania z odpadami
tworzenia i
utrzymania punktów
selektywnego
zbierania odpadów
komunalnych
obsługi
administracyjnej
całego systemu
DRODZY MIESZKAŃCY
PAMIĘTAJCIE, IŻ OPŁATA ZA
ODPADY POSEGREGOWANE
BĘDZIE NIŻSZA,
OPŁACA SIĘ WIĘC
SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

Podobne dokumenty