WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM

Komentarze

Transkrypt

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA I CENTRUM
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W POZNANIU
BIBLIOGRAFIA
REGIONALNA
WIELKOPOLSKI
2009
ZESZYT 6
Poznañ 2010
Opracowanie
Dział Informacji Bibliograficznej i Regionalnej
Pracownia Bibliografii Regionalnej Wielkopolski
Poznań, ul. Kramarska 32
e-mail: [email protected]
Opisy zebrały:
Anna B a r t k o w i a k, Maria R y n a r z e w s k a,
Maria S t u l i g r o s z, Aneta S z c z e p a n i a k – G ł ę b o c k a
R e d a k c j a:
Beata N o w a k
ISSN 0409 – 347 X
Wydawca:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
Poznań, ul. Prusa 3
http: // www. wbp.poznan.pl.
Nakład: 310 egz.
SPIS TREŚCI
Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii .......................................................... 6
Wykaz tytułów czasopism wykorzystanych w bibliografii oraz ich skrótów................................................7
1.
II.
ZAGADNIENIA OGÓLNE .............................................................................................................. 21
1. Bibliografie. Katalogi .............................................................................................................. 21
2. Czasopisma.............................................................................................................................. 21
3. Opracowania dotyczące całego regionu................................................................................... 25
4. Poszczególne okręgi i miejscowości........................................................................................ 25
5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia....................................................................................... 29
a) Zbiorowe.......................................................................................................................29
b) Indywidualne................................................................................................................ 34
ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE .......................................................................................... 71
Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo...................................................................................... 71
Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia................................................................................. 71
Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska ......................................................... 71
a) Rezerwaty przyrody, ogrody, parki .............................................................................. 72
4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja................................................................... 73
5. Mapy. Kartografia ................................................................................................................... 75
1.
2.
3.
III.
IV.
LUDNOŚĆ .................................................................................................................................. 76
HISTORIA................................................................................................................................... 77
Opracowania ogólne. Historiografia
Nauki pomocnicze historii....................................................................................................... 77
Archeologia ............................................................................................................................. 77
Historia Wielkopolski.............................................................................................................. 77
a) Do połowy XV wieku................................................................................................... 77
b) Od połowy XV wieku do 1793 roku ............................................................................ 77
c) Od 1793 do 1918 roku.................................................................................................. 78
d) Od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie ........................................................ 79
e) Od 1939 do 1945 roku.................................................................................................. 81
5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości .................................................................. 82
6. Historia nauki, oświaty i kultury ............................................................................................. 92
1.
2.
3.
4.
V.
ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA LUDOWA ........................................................... 94
VI.
ZAGADNIENIA GOSPODARCZE............................................................................................ 94
Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka ................................................................. 94
a) Technika. Informatyka..................................................................................................95
2. Urbanistyka. Budownictwo ..................................................................................................... 95
3. Przemysł .................................................................................................................................. 96
a) Zagadnienia ogólne
b) Górnictwo..................................................................................................................... 96
c) Przemysł energetyczny................................................................................................. 96
d) Hutnictwo......................................................................................................................97
e) Przemysł elektromaszynowy ........................................................................................ 97
f) Przemysł chemiczny..................................................................................................... 97
g) Przemysł budowlany.....................................................................................................97
h) Przemysł ceramiczny i szklarski................................................................................... 97
i) Przemysł drzewno – papierniczy.................................................................................. 98
j) Przemysł lekki .............................................................................................................. 98
k) Przemysł spożywczy .................................................................................................... 98
l) Przemysł poligraficzny. Drukarstwo ............................................................................ 99
ł) Inne gałęzie przemysłu...................................................................................................99
4. Drobna wytwórczość. Usługi.....................................................................................................99
a) Przemysł drobny. Rzemiosło..........................................................................................99
b) Spółdzielczość pracy
1.
4
c) Usługi ......................................................................................................................... 100
Gospodarstwo wiejskie.......................................................................................................... 100
a) Rolnictwo ................................................................................................................... 100
b) Uprawa i ochrona roślin ............................................................................................. 101
c) Hodowla zwierząt. Weterynaria ................................................................................. 101
d) Mechanizacja rolnictwa
e) Melioracje ...................................................................................................................102
f) Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo............................................................... 102
g) Leśnictwo. Łowiectwo ............................................................................................... 102
h) Rybactwo. Wędkarstwo.............................................................................................. 103
6. Gospodarka wodna ................................................................................................................ 103
7. Handel. Żywienie zbiorowe................................................................................................... 104
a) Handel ........................................................................................................................ 104
b) Organizacja targów
c) Imprezy targowe......................................................................................................... 104
d) Żywienie zbiorowe ..................................................................................................... 105
8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia ............................................................................................ 105
9. Komunikacja.......................................................................................................................... 107
a) Transport .................................................................................................................... 107
b) Łączność..................................................................................................................... 108
10. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo.................................................................................... 108
11. Gospodarka mieszkaniowa .................................................................................................... 109
12. Pożarnictwo ........................................................................................................................... 109
5.
VII.
ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE .................................................................... 111
Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r. .................................. 111
Partie polityczne .................................................................................................................... 112
Organizacje społeczne ........................................................................................................... 112
Organizacje młodzieżowe...................................................................................................... 115
Zagadnienia społeczne........................................................................................................... 115
a) Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne ................................................ 115
b) Związki zawodowe..................................................................................................... 116
c) Zagadnienia socjologiczne..........................................................................................116
d) Pomoc społeczna ........................................................................................................ 117
e) Patologia społeczna .................................................................................................... 119
6. Uroczystości i obchody ......................................................................................................... 119
1.
2.
3.
4.
5.
VIII.
ZAGADNIENIA PRAWNO – ADMINISTRACYJNE ............................................................ 120
Administracja. Samorząd terytorialny ................................................................................... 120
a) Administracja ............................................................................................................. 120
b) Samorząd terytorialny ................................................................................................ 120
2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo ....................................................................................... 123
3. Bezpieczeństwo publiczne..................................................................................................... 123
1.
IX.
WOJSKO. OBRONA CYWILNA............................................................................................. 124
X.
1.
2.
3.
XI.
OCHRONA ZDROWIA............................................................................................................ 125
Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny........................................................................................125
Lecznictwo ............................................................................................................................ 126
Apteki .................................................................................................................................... 127
NAUKA. OŚWIATA. KULTURA............................................................................................ 127
Nauka. Organizacje i placówki naukowe............................................................................... 127
Szkolnictwo wyższe .............................................................................................................. 128
Oświata .................................................................................................................................. 132
a) Zagadnienia ogólne .................................................................................................... 132
b) Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne ................................ 134
c) Szkolnictwo podstawowe ........................................................................................... 135
d) Szkolnictwo specjalne ................................................................................................ 137
e) Szkolnictwo średnie ogólnokształcące ....................................................................... 137
f) Szkolnictwo artystyczne............................................................................................. 140
g) Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych .............................................................. 140
4. Kultura................................................................................................................................... 141
1.
2.
3.
5
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
XII.
Zagadnienia ogólne .................................................................................................... 141
Imprezy kulturalne ..................................................................................................... 141
Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny ................................................................. 142
Domy kultury. Kluby. Świetlice................................................................................. 143
Amatorski ruch artystyczny........................................................................................ 144
Muzea. Wystawy ........................................................................................................ 148
Radio i telewizja......................................................................................................... 152
Kultura fizyczna. Sport............................................................................................... 152
JĘZYKOZNAWSTWO ............................................................................................................. 155
XIII.
1.
2.
LITERATURA .......................................................................................................................... 155
Teksty literackie .................................................................................................................... 155
Krytyka i życie literackie....................................................................................................... 156
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SZTUKA ................................................................................................................................... 157
Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków.................................................................... 157
Plastyka.................................................................................................................................. 159
Teatr. Estrada......................................................................................................................... 160
Muzyka .................................................................................................................................. 161
Fotografika ............................................................................................................................ 163
Film. Kino.............................................................................................................................. 165
XIV.
XV.
ZAGADNIENIA WYZNANIOWE........................................................................................... 165
XVI.
1.
2.
3.
4.
5.
KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI. ARCHIWA .................................................. 171
Ruch wydawniczy. Księgarstwo............................................................................................ 171
Biblioteki. Czytelnictwo ........................................................................................................ 172
Informacja naukowa i multimedialna .................................................................................... 174
Czasopiśmiennictwo.............................................................................................................. 174
Archiwa ................................................................................................................................. 175
INDEKS AUTORSKI.............................................................................................................................. 176
INDEKS PRZEDMIOTOWY.................................................................................................................. 189
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI STOSOWANYCH
W BIBLIOGRAFII
bibliogr.
dot.
dwumies.
dwutyg.
dzien.
ed.
fot.
fragm.
il.
im.
jęz.
k.
kom. red.
kwart.
maszyn.
mies.
nacz.
nr
okł.
oprac.
polem.
popr.
portr.
półr.
przedm.
pw.
R.
red.
Roczn.
rozm.
rys.
tab.
tabl.
tłum.
tyg.
uzup.
wkł.
woj.
wyd.
wyd. spec.
wypow.
z.
zob.
bibliografia
dotyczy
dwumiesięcznik
dwutygodnik
dziennik
editor
fotografia(a)
fragment
ilustrował(a), ilustracje
imienia
język
karty
Komitet redakcyjny
kwartalnik
maszynopis
miesięcznik
naczelny
numer
okładka
opracował(a)
polemika
poprawione
portret
półrocznik
przedmowa
pod wezwaniem
rok
redaktor
rocznik
rozmowa / rozmawiał
rysował, rysunki
tabela
tablica
tłumaczył(a)
tygodnik
uzupełnione
wkładka
województwo
wydanie
wydanie specjalne
wypowiedzi
zeszyt
zobacz
WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH
W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW
Wykaz zawiera wszystkie tytuły czasopism zarejestrowane w bazie danych
ABC
Absolw. AE
Acta Myc.
Acta Orn.
Acta Parasit.
Acta Scansen.
Acta UL, Fol. Anthrop.
Acta UL, Fol. Libr.
Acta UNC, Zabytkozn.
Acta Univ. Wratisl., Hist.
Acta Univ. Wratisl., Prawo
Akant
Akt. Gm. Krzykosy
Akt. Lokal.
Alm. Hist.
Alma Mater
Analecta
Analecta Crac.
Animaliscience
Ann. Missiol. Posn.
Ann. Soc. Geol. Pol.
APS
Arbor. Kór.
Arch. Bibl. Muz.
Arch. Pol.
Arch. Technol. Masz. Aut.
Archeion
Archaeol. Hist. Pol.
Archaeol. Pol.
Archeol. Pol.
Archit. Mur.
Arkusz
Ars. Senes.
Arsenał Pozn.
Art & Business
Art. Inq.
Art. Quaest.
ARTeon
Asekuracja
Asnykowiec
Aten. Kapł.
Atest
Aura
Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. A
Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. B
Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Ser. C
Balcan. Posn.
Barok
Bemak
Bez Dogmatu
Bezpł. Tyg. Pozn.
Biblia i Ekumenizm
Absolwenci AE
Acta Mycologica
Acta Ornithologica
Acta Parasitologica
Acta Scansenologica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Anthropologica
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i
Konserwatorstwo
Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo
Aktualności Gminne. Miesięcznik gminy
Krzykosy
Aktualności Lokalne
Almanach Historyczny
Analecta Cracoviensia
Annales Missiologicae Posnanienses
Annales Societatis Geologorum Poloniae
Akademicki Przegląd Sportowy
Arboretum Kórnickie
Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne
Archiwista Polski
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
Archaeologia Historica Polona
Archaeologia Polona
Archeologia Polska
Architektura Murator
Ars Senescendi
Arsenał Poznański
Art Inquiry
Artium Quaestiones
Ateneum Kapłańskie
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią
Seria A – Geografia Fizyczna
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria B –
Botanika
Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią. Seria C –
Zoologia
Balcanica Posnaniensia
Bezpłatny Tygodnik Poznański
8
Biblioteka
Biblioteka PHTN
Bibliotekarz
Bibl. Pozn.
Bibliot. Kazn
Biol. Bull. Posn.
Biol. w Szk.
Biotechnologia
Biul. Gł. Bibl. Lek.
Biul. Hist. Pogr.
Biul. Hist. Szt.
Biul. Hist. Wychow.
Biul. Inf. AM Pozn.
Biul. Inf. AWF
Biul Inf. Burmistrza Kłodawy
Biul. Inf. Pow. Koniń.
Biul. Inf. Sądu Lek.
Biul. Inf. Św. Zw. Żoł. AK Wielkop.
Biul. Inf. WIL
Biul. Inf. ZM Czarnkowa
Biul. Inf. ZM Kłodawa
Biul. IPN
Biul. KPŻ
Biul. Miej.
Biul Mosiń.
Biul. Oceny Odm.
Biul. Par. Kraj. Wielkop.
Biul. Pobiedzis.
Biul. Pow. Pozn.
Biul. PTOP „Salamandra”
Biul. PWSZ Konin
Biul. Samorz. MiG Murowana Goślina
Biul. Stow. Gmin i Powiatów Wielkop.
Biul Stow. Muzeów
Biul. Stow. Rzecz.
Biul. WOIA
Blisko Siebie
Bus. Pol.
Cała Ty
Chem. Inż. Ekol.
Chem. w Szk.
Chir. Narz. Ruchu
Chodzieżanin
Chrońmy Przyr.
Coll. Theol. Adal.
Coll. Theol. Adal. Biblica
Coll. Theol. Adal. Practica
Coll. Theol. Adal. Sistematica
Czas. Kult.
Czas. Ostrz.
Czas Praw. – Hist.
Czempiń
Cztery Kąty
Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa
Naukowego
Bibliotekarz Poznański
Biblioteka Kaznodziejska
Biological Bulletin of Posnan
Biologia w Szkole
Biuletyn Głównej Biblioteki Lekarskiej
Biuletyn Historii Pogranicza
Biuletyn Historii Sztuki
Biuletyn Historii Wychowania
Biuletyn Informacyjny Akademii Medycznej w Poznaniu
Biuletyn Informacyjny Akademii Wychowania Fizycznego
Biuletyn Informacyjny Burmistrza Kłodawy
Biuletyn Informacyjny Powiatu Konińskiego
Biuletyn Informacyjny Sądu Lekarskiego i Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Biuletyn Informacyjny Światowego Związku Żołnierzy
Armii Krajowej Okręg Wielkopolska
Biuletyn Informacyjny. Wielkopolska Izba Lekarska
Biuletyn Informacyjny. Zarząd Miasta
Czarnkowa
Biuletyn Informacyjny Zarządu Miejskiego w Kłodawie
Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej
Biuletyn / Korporacja Producentów Żywności
Biuletyn Miejski
Biuletyn Mosiński
Biuletyn Oceny Odmian
Biuletyn Parków Krajobrazowych Wielkopolski
Biuletyn Pobiedziski
Biuletyn Powiatu Poznańskiego
Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody
„Salamandra”
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie
Biuletyn Samorządowy Miasta i Gminy Murowana Goślina
Biuletyn Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Biuletyn Stowarzyszenia Muzeów na Wolnym Powietrzu w
Polsce
Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
Województwa Wielkopolskiego
Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
Business Polonia
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
Chemia w Szkole
Chirurgia Narządów Ruchu
Chrońmy Przyrodę Ojczystą
Colloquia Theologica Adalbertina
Colloquia Theologica Adalbertina Biblica, Patristica et
Historica
Colloquia Theologica Adalbertina Practica et Canonica
Colloquia Theologica Adalbertina Sistematica
Czas Kultury
Czas Ostrzeszowski
Czasopismo Prawno - Historyczne
9
Debiuty Nauk. Stud. WSB
Dekada Lit.
Dendrobiology
Dialog
Diec. Kal.
Doradca
Dyr. Szk.
Dzieje Najnow.
Dzień Jeżyc
Dzień Nowotom. – Grodzis.
Dzień Wolszt.
Dziś
Dzwonek Odol.
Ecclesia Wielkop.
Echa Opal.
Echa Przeszł.
Echo
Echo Dopiewa
Echo Koźmina
Echo Lubonia
Echo Turku
Eduk. dla Bezp.
Eduk. Doros.
Eduk. Filoz.
Eduk. Multimed.
Eduk. Ustaw. Doros.
Edukacja
Eko i My
Ekon. Org. Przeds.
Ekonomista
Ekopartner
Er (r) go
Erica Polon.
Etnogr. Pol.
Europa
Exit
Expr. Pozn.
Fakty AM
Fakty Gost.
Fakty Jar.
Fakty Krot.
Fakty Pleszew.
Fakty Wielkop.
Fides
Filantrop
Filat. Kalis.
Filat. Pol.
Film
Fol. For. Pol. Ser. B
Fol. Hist. Artium, Ser. Nowa
Fol. Praehist. Posn.
Fol. Turist.
Font. Archaeol. Posn.
Food Science
Forestry
Format
Fortyfikacja
Foto – Zeszyty
Fotografia
Fragm. Faun.
Gaz. Bank.
Gaz. Goliń.
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej
Dekada Literacka
Diecezja Kaliska
Dyrektor Szkoły
Dzieje Najnowsze
Dzień Nowotomysko – Grodziski
Dzień Wolsztyński
Dzwonek Odolanowski
Ecclesia Wielkopolski
Echa Opalenickie
Echa Przeszłości
Edukacja dla Bezpieczeństwa
Edukacja Dorosłych
Edukacja Filozoficzna
Edukacja Multimedialna
Edukacja Ustawiczna Dorosłych
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa
Erica Polonica
Etnografia Polska
Europa Wschodu i Zachodu
Express Poznański
Fakty Akademii Medycznej w Poznaniu
Fakty Gostyńskie
Fakty Jarocińskie
Fakty Krotoszyńskie
Fakty Pleszewskie
Fakty Wielkopolskie
Fides. Biuletyn Bibliotek Kościelnych
Filantrop Naszych Czasów
Filatelista Kaliski
Filatelista Polski
Folia Forestalia Polonica. Seria B Drzewnictwo
Folia Historiae Artium. Seria Nowa
Folia Praehistorica Posnaniensia
Folia Turistica
Fontes Archaeologici Posnanienses
Food Science and Technology
Fragmenta Faunistica
Gazeta Bankowa
Gazeta Golińska
10
Gaz. Gost.
Gaz. Jar.
Gaz. Kleczew.
Gaz. Kośc.
Gaz. Mal. i Poet.
Gaz. Obs. IMGW
Gaz. Ostrow.
Gaz. Park.
Gaz. Pol.
Gaz. Pozn.
Gaz. Prawna
Gaz. Raw.
Gaz. Samorz. i Adm.
Gaz. Skalmierz.
Gaz. Sucholes.
Gaz. Szamot.
Gaz. Śrem.
Gaz. Targ.
Gaz. Ulicz.
Gaz. Wielkop.
Gaz. Witkow.
Gaz. Wyb.
Gaz. Zamkowa
Gaz. Ziemi Rychtal.
Gens
Geol. Quart.
Geologia (Kraków)
Geologos
Ginek. Prakt.
Głos Koła
Głos Konkur.
Głos Lipna
Głos Polit.
Głos Szamot.
Głos Szamotuł
Głos Śrem.
Głos Targowy
Głos Wągrow.
Głos Wielkop.
Głos Wolszt.
Głos Ziemi Szamot.
Goniec Lwówecki
Goniec Os.
Gosp. Nar.
Gościniec
Grabonos. Zap. Region.
Grot
Guliwer
Herba Pol.
Heureka
Highway
Hod. Rośl. i Nasien.
Humaniora
Ibis Pozn.
IKS
Il. Mag. Turyst.
Inf. Bibl. Gł. AM Pozn.
Inf. Klubowa
Inf. Koźminec.
Inf. Kult. i Turyst. Połud. – Zach. Wielkop.
Gazeta Gostyńska
Gazeta Jarocińska
Gazeta Kleczewska
Gazeta Kościańska
Gazeta Malarzy i Poetów
Gazeta Obserwatora IMGW
Gazeta Ostrowska
Gazeta Parkowa
Gazeta Polska
Gazeta Poznańska
Gazeta Prawna
Gazeta Rawicka
Gazeta Samorządu i Administracji
Gazeta Skalmierzycka
Gazeta Sucholeska
Gazeta Szamotulska
Gazeta Śremska
Gazeta Targowa
Gazeta Uliczna
Gazeta Wielkopolska
Gazeta Witkowska
Gazeta Wyborcza
Gazeta Zamkowa
Gazeta Ziemi Rychtalskiej
Geological Quarterly
Ginekologia Praktyczna
Głos Konkursowy
Głos Politechniki
Głos Szamotulski
Głos Śremski
Głos Wągrowiecki
Głos Wielkopolski
Głos Wolsztyński
Głos Ziemi Szamotulskiej
Goniec Osiedlowy
Gospodarka Narodowa
Grabonoskie Zapiski Regionalne
Herba Polonica
Hodowla Roślin i Nasiennictwo
Ibis Poznański
Ilustrowany Magazyn Turystyczny
Informator Biblioteki Głównej Akademii Medycznej w
Poznaniu
Informacja Klubowa. Wielkopolski Klub Kapitału
Informator Koźminecki
Informator Kulturalny i Turystyczny Południowo –
Zachodniej Wielkopolski
11
Inf. Miasta Luboń
Inf. Miej. Lubonia
Inf. Międzych.
Inf. Pow. Wrzes.
Inf. Region. Krotoszyn
Inf. Samorz. Gm. Bojanowo
Inf. Samorz. MiG Murowana Goślina
Inf. Swarzędzki
Informator RSR RP
Inż. Ochr. Środ.
Jantar. Szlaki
Jesteśmy
Jęz. Obce Szk.
Jęz. Pol.
Jour. of Plant Protect.
Kalis. Stud. Teol.
Kalisia Nowa
Kalisz. w Warsz.
Katecheta
Katedra
Kino
Klin. Perinat. i Ginek.
KNC
Kobylin
Konie i Rumaki
Koniń. Forum Nauk.
Kos. Bukow.
Kosmos
Kostrzyńskie ABC
Kosynier
Kośc. Gaz. Samorz.
Kościel. Goniec Samorz.
Koziołki Pozn.
Kół. Kur.
Kórniczanin
Krajozn. i Turyst.
Kresy
Kron. Katow.
Kron. M. Pozn.
Kron. Szczec.
Kron. Śremu
Kron. UAM Pozn.
Kron. Wielkop.
Kukurydza
Kulisy Gnieźn.
Kult. w Kraju
Kult. Współcz.
Kupiec Wielkop.
Kur. Mosiń.
Kur. Powiatowy
Kur. Puszczyk.
Kur. Reg.
Kur. Rogoziń.
Kur. Szamociń.
Kur. Wrzes.
Kurenda
Kwart. Artyst.
Kwart. Hist.
Kwart. Hist. Kult.
Informator Miasta Luboń
Informator Miejski Lubonia
Informator Międzychodzki
Informator Powiatu Wrzesińskiego
Informacje Regionalne. Krotoszyn
Informator Samorządowy Gminy Bojanowo
Informator Samorządowy Miasta i Gminy Murowana
Goślina
Informator Swarzędzki
Informator / Ruch Stowarzyszeń Regionalnych
Rzeczpospolitej Polskiej
Inżynieria i Ochrona Środowiska
Jantarowe Szlaki
Języki Obce w Szkole
Język Polski
Journal of Plant Protection Research
Kaliskie Studia Teologiczne
Kaliszanie w Warszawie
Kliniczna Perinatologia i Ginekologia
Króluj nam Chryste
Konińskie Forum Naukowe
Kosynier Bukowski
Kościańska Gazeta Samorządowa
Kościelecki Goniec Samorządowy
Koziołki Poznańskie
Kółkowa Kurenda
Krajoznawstwo i Turystyka
Kronika Katowicka
Kronika Miasta Poznania
Kronika Szczecina
Kronika Śremu
Kronika Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu
Kronika Wielkopolski
Kulisy Gnieźnieńskie
Kultura w Kraju i na Świecie
Kultura Współczesna
Kupiec Wielkopolski
Kurier Mosiński
Kurier Powiatowy
Kurier Puszczykowski
Kurier Regionalny
Kurier Rogoziński
Kurierek Szamociński
Kurier Wrzesiński
Kwartalnik Artystyczny
Kwartalnik Historyczny
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
12
Kwart. Hist. Nauki
Kwart. Hist. Prasy Pol.
Kwart. Hist. Żyd.
Kwart. Nowot.
Kwart. Wrzes.
LA Land. Anal.
Lech
Lednica
Leszcz. Not. Akad.
Leszcz. Zesz. Muzeal.
Ling. Posn.
Liskowianin
List do Chorych
Lit. Lud.
Liturg. Sac.
Lofer
Logistyka
Lud
Ludzie. Wydarzenia
Łambin. Rocz. Muz.
Mag. Inf. Gm. Nowy Tomyśl
Mag. Reg.
Mag. Samorz.
Management
Mars
Mater. Dziej. Kult. Bydg.
Mater. Inf. Spr.
Mater. Zach. – Pom.
Med. Sport.
Megaron
Megaron Kur.
Merkur. Leszcz.
Merkur. Mosiń.
Metafora
Miast. Pozn.
Miasto
Mies. Kośc. Archidiec. Pozn.
Mies. Sucholes.
Miłujcie się!
Misc. Hist. – Arch.
Misyjne Drogi
MM Mag. Przem.
Monitor Wielkop.
Morena
Mosiniak
Motywy
Museion
Muzyk
Myśl Pol.
Na Ostrow. Szlaku
Na Zachód
Nad Obrą
Nadnot. Echa
Nadwarciań. Rocz. Hist. – Arch.
Najwyż. Czas
Napis
Nasz Dzień po Dniu
Nasz Grunwald
Nasz Powiat
Nasz Pow. Chodzies.
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
Kwartalnik Historii Żydów
Kwartalnik Nowotomyski
Kwartalnik Wrzesiński
LA Landform Analysis
Leszczyński Notatnik Akademicki
Leszczyńskie Zeszyty Muzealne
Lingua Posnaniensis
Literatura Ludowa
Liturgia Sacra
Ludzie. Wydarzenia. Rocznice
Łambinowicki Rocznik Muzealny
Magazyn Informacyjny Gminy Nowy Tomyśl
Magazyn Regionalny
Magazyn Samorządowy
Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy i
Regionu
Materiały. Informacje, Sprawozdania Regionalnej Izby
Pamiątek Oświatowych
Materiały Zachodniopomorskie
Medycyna Sportowa
Megaron Kurier Czytelniczy
Merkuriusz Leszczyński
Merkuriusz Mosiński
Miasteczko Poznań
Miasto : Społeczność, Środowisko, Zarządzanie
Miesięcznik Kościelny Archidiecezji Poznańskiej
Miesięcznik Sucholeski
Miscellanea Historico – Archivistica
MM Magazyn Przymysłowy
Monitor Wielkopolski
Myśl Polska
Na Ostrowskim Szlaku
Na Zachód od Poznania
Nadnoteckie Echa
Nadwarciański Rocznik Historyczno – Archiwalny
Najwyższy Czas
Nasz Powiat Chodzieski
13
Nasza Przeszł.
Nasza Starołęka
Nasza Wielkop.
Nasze Hist.
Nasze Jeżyce
Nasze Miasto
Nasze Sprawy
Nasze Wiad. Śrem.
Natur. Fibr.
Nauka
Nauka i Przyszł.
Nauka Pol.
Neodidagmata
Neofilolog
Net. Gazeta
Neuroskop
Nie
Niedziela
Normalizacja
Not. Dobrzyc.
Not. Orn.
Not. Wyd.
Nowa Gaz. Gost.
Nowa Polsz.
Nowa Szk.
Nowa Środa
Nowa Wieś
Nowe Książ.
Nowe Państ.
Nowe Życie Gosp.
Now. Komor.
Now. Lek.
Now. Szpital.
Now. Wrzes.
Nowy Wiek
Obr. Plast.
Obs. Kaźmier.
Obs. Międzych.
Obs. Wrzes.
Obywatel
Ochr. i Konserw. Zabyt.
Ochr. Rośl.
Ochr. Zabyt.
Odkrywca
Odnowiciel
Odra
Onomastica
Opatowianin
Opcje
Operomania
Opiekun
Orbis Ling.
Orędownik MiG Ostroróg
Ostatni Dzw.
Ostrzesz. Kron. Reg.
Otolar. Pol.
Otwarta Szk.
Pacjent Wielkop.
Paedag. Christ.
PAL Prz. Artyst. – Lit.
Palestra
Pam. Bibl. Kór.
Nasza Przeszłość
Nasza Wielkopolska
Nasze Historie
Nasze Wiadomości Śremskie
Natural Fibres
Nauka i Przyszłość
Nauka Polska
Notatki Dobrzyckie
Notatki Ornitologiczne
Notes Wydawniczy
Nowa Gazeta Gostyńska
Nowa Polszczyzna
Nowa Szkoła
Nowe Książki
Nowe Państwo
Nowe Życie Gospodarcze
Nowiny Komornickie
Nowiny Lekarskie = Medical News
Nowiny Szpitalne
Nowiny Wrzesińskie
Obróbka Plastyczna Metali
Obserwator Kaźmierski
Obserwator Międzychodzki
Obserwator Wrzesiński
Ochrona i Konserwacja Zabytków
Ochrona Roślin
Ochrona Zabytków
Orbis Linguarum
Orędownik Miasta i Gminy Ostroróg
Ostatni Dzwonek
Ostrzeszowska Kronika Regionalna
Otolaryngologia Polska
Otwarta Szkoła
Pacjent Wielkopolski
Paedagogia Christiana
PAL Przegląd Artystyczno – Literacki
Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej
14
Pam. Lit.
Pam. Pol. Tow. Tatrzań.
Pam. Słow.
Pam. Tow. Miłoś. Ziemi Kośc.
Pan. Grodzis.
Pan. Kazim.
Pan. Leszcz.
Pan. Pol. Miast
Pan. Wielkop. Kult.
Państ. i Prawo
Parki Nar.
Parowozik
Partner Targ.
Pediat. Prakt.
Pegaz
Phytopat. Pol.
Pielęg. Pol.
Pieśń Skrzydl.
Piotrk. Stud. Pedag.
Plama
Podl. Kwart. Hum.
Poez. Dzis.
Pogranicza
Pojezierze
Pokolenia
Pol. Ang. Stud.
Pol. Drob.
Pol. J. Ecol.
Pol. J. Environ.
Pol. Market
Pol. Prz. Kartogr.
Polagra
Polityka
Polit. Społ.
Polonica
Polonistyka
Por. Bibl.
Por. Bibliogr. – Metod.
Por. Gosp.
Por. Handl.
Por. Jęz.
Por. Rest.
Post. Bioch.
Post. Fiz.
Post. Neonat.
Post. Ochr. Rośl.
Pow. Chodzies.
Pow. Kol.
Pozn. Pegaz
Pozn. Rocz. Arch. – Hist.
Pozn. Spotk. Język.
Pozn. Stom.
Pozn. Stud. Polon.
Pozn. Stud. Teol.
Pamiętnik Literacki
Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Pamiętnik Słowiański
Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej
Panorama Grodziska
Panorama Kazimierska
Panorama Leszczyńska
Panorama Polskich Miast
Panorama Wielkopolskiej Kultury
Państwo i Prawo
Parki Narodowe
Pozn. Univ. Econ.
Poznaj Swój Kraj
Poznań - Panorama
Pr. Hist. – Arch.
Pr. Inst. Tech. Bud.
Pr. Inst. Technol. Drew.
Pr. Językozn. (Katow.)
The Poznań University Economics Review
Partner Targowy
Pediatria Praktyczna
Phytopatologia Polonica
Pielęgniarstwo Polskie
Pieśń Skrzydlata
Piotrkowskie Studia Pedagogiczne
Podlaski Kwartalnik Humanistyczny
Poezja Dzisiaj
Polish Anglosaxon Studies
Polskie Drobiarstwo
Polish Journal of Ecology
Polish Journal of Environmental Studies
Polish Market
Polski Przegląd Kartograficzny
Polityka Społeczna
Poradnik Bibliotekarza
Poradnik Bibliograficzno – Metodyczny
Poradnik Gospodarski
Poradnik Handlowca
Poradnik Językowy
Poradnik Restauratora
Postępy Biochemii
Postępy Fizyki
Postępy Neonatologii
Postępy w Ochronie Roślin
Powiat Chodzieski
Powiat Kolski
Poznański Pegaz
Poznański Rocznik Archiwalno - Historyczny
Poznańskie Spotkania Językoznawcze
Poznańska Stomatologia
Poznańskie Studia Polonistyczne
Poznańskie Studia Teologiczne
Prace Historyczno – Archiwalne
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
Prace Instytutu Technologii Drewna
Prace Językoznawcze (Katowice)
15
Pr. Komis. Archeol. PTPN
Pr. Komis. Bud. i Archit. PTPN
Pr. Komis. Bud. Masz. PTPN
Pr. Komis. Hist. Szt. PTPN
Pr. Komis. Hist. PTPN
Pr. Komis. Jęz. PTPN
Pr. Komis. Muzyk. PTPN
Pr. Mater. Muz. Archeol. Łódź, Ser. Archeol.
Pr. Nauk. Kult. Fiz./WSP Częst.
Pr. Nauk. Pedagog./WSP Częst.
Pr. Przem. Inst. Maszyn Rol.
Pr. Uczest. Stud. Dokt.
Pr. z Zakresu Nauk Rol. PTPN
Prawo i Życie
Press
Probl. Dydak. AR Pozn.
Probl. Hum.
Probl. Opiek. – Wychow.
Probl. Rodz.
Probl. Społ. Ruchu Nauk.
Probl. Turyst.
Probl. Turyst. Hot.
Prok. i Prawo
Pro Libris
Promesa
Prosto z Ratusza
Prosto z Ratusza. Grodzisk Wlkp.
Prosto z Ratusza. Koło
Protokół Kult.
Prz. Antrop.
Prz. Bibliot.
Prz. Geod.
Prz. Geogr.
Prz. Geol.
Prz. Gnieźn.
Prz. Hand.
Prz. Hist. – Ośw.
Prz. Hist. - Wojs.
Prz. Hum.
Prz. Kol.
Prz. Komunal.
Prz. Koniń.
Prz. Leś.
Prz. Nauk. Inst. Wychow. Fiz.
Prz. Nekiel.
Prz. Org.
Prz. Politol.
Prz. Pol.
Prz. Pow.
Prz. Powsz.
Prz. Przyr.
Prz. Słupec.
Prz. Tyg.
Prz. Wielkop.
Prz. Wojsk Lot.
Prace Komisji Archeologicznej. Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk
Prace Komisji Budownictwa i Architektury. PTPN
Prace Komisji Budowy Maszyn. PTPN
Prace Komisji Historii Sztuki. PTPN
Prace Komisji Historycznej. PTPN
Prace Komisji Językoznawczej. PTPN
Prace Komisji Muzykologicznej. PTPN
Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i
Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna
Prace Naukowe. Kultura Fizyczna/Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Częstochowie
Prace Naukowe. Pedagogika/Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Częstochowie
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
Prace Uczestników Studium Doktoranckiego
Prace z Zakresu Nauk Rolniczych. PTPN
Problemy Dydaktyki i Wychowania w Akademii Rolniczej
w Poznaniu
Problemy Humanistyki
Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze
Problemy Rodziny
Problemy Społecznego Ruchu Naukowego
Problemy Turystyki
Problemy Turystyki i Hotelarstwa
Prokuratura i Prawo
Prosto z Ratusza. Grodzisk Wielkopolski
Protokół Kulturalny
Przegląd Antropologiczny
Przegląd Biblioteczny
Przegląd Geodezyjny
Przegląd Geograficzny
Przegląd Geologiczny
Przegląd Gnieźnieński
Przegląd Handlowy
Przegląd Historyczno – Oświatowy
Przegląd Historyczno – Wojskowy
Przegląd Humanistyczny
Przegląd Kolski
Przegląd Komunalny
Przegląd Koniński
Przegląd Leśniczy
Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i
Zdrowotnego WSP w Rzeszowie
Przegląd Nekielski
Przegląd Organizacji
Przegląd Politologiczny
Przegląd Polonijny
Przegląd Powiatowy
Przegląd Powszechny
Przegląd Przyrodniczy
Przegląd Słupecki
Przegląd Tygodniowy
Przegląd Wielkopolski
Przegląd Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej
16
Prz. Zach.
Prz. Zach. – Pom.
Prz. Zool.
Przeciąg
Przegląd
Przekrój
Przem. na Szlaku Piast.
Przew. Katol.
Przew. Targ. Miasta Pol.
Przyg. Wieści Gminne
Przyj. Ludu
Przyr. i Człow.
Przyr. Połud. Wielkop.
Quaest. Geogr.
Quaest. Medii Aevi
Quo Vadis
Rachunkowość
Rakoniew. Mag. Inf.
Raptularz Pozn.
Ratusz
Ratusz Trzcian.
Reg. Biul. WSB
Rejent
Reporter Gnieźn.
Res Facta Nova
Rocz. AR Pozn. Botanika
Rocz. AR Pozn. Rozprawy Naukowe
Rocz. Archidiec. Pozn.
Rocz. Bibl.
Rocz. Dendrol.
Rocz. Diec. Kal.
Rocz. Dziej. Społ.
Rocz. Hist.
Rocz. Hist. Prasy Pol.
Rocz. Hum.
Rocz. Kalis.
Rocz. Koniń.
Rocz. Lubus.
Rocz. Łódz.
Rocz. Muz. Nar. Rol.
Rocz. Nadnot.
Rocz. Nauk. AWF Pozn.
Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr.
Rocz. Nauk Polit.
Rocz. Nauk Społ.
Rocz. Nauk. WSHG Pozn.
Rocz. Ochr. Środ.
Rocz. Otwoc.
Rocz. Pleszew.
Rocz. Sekc. Pedagog. WSF – P Krak.
Rocz. Socjol. Rodz.
Rocz. Świętoch.
Rocz. Teol. (Lub.)
Rocz. Ziemi Kłodz.
Rokic. Wiad.
Rol. Spółdz.
Ruch Muzycz.
Przegląd Zachodni
Przegląd Zachodnio – Pomorski
Przegląd Zoologiczny
Przemiany na Szlaku Piastowskim
Przewodnik Katolicki
Przewodnik Targowe Miasta Polski
Przygodzickie Wieści Gminne
Przyjaciel Ludu
Przyroda i Człowiek
Przyroda Południowej Wielkopolski
Quaestiones Geographicae
Quaestiones Medii Aevi Novae
Rakoniewicki Magazyn Informacyjny
Raptularz Poznański
Ratusz Trzcianecki
Regionalny Biuletyn Wyższej Szkoły Bankowej
Reporter Gnieźnieński
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Botanika
Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy
Naukowe
Rocznik Archidiecezji Poznańskiej
Roczniki Biblioteczne
Rocznik Dendrologiczny
Rocznik Diecezji Kaliskiej
Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych
Roczniki Historyczne
Rocznik Historii Prasy Polskiej
Roczniki Humanistyczne
Rocznik Kaliski
Rocznik Koniński
Rocznik Lubuski
Rocznik Łódzki
Rocznik Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie
Rocznik Nadnotecki
Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w
Poznaniu
Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony
Przyrody „Salamandra”
Rocznik Nauk Politycznych
Roczniki Nauk Społecznych
Rocznik Naukowy / Wyższa Szkoła Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu
Rocznik Ochrona Środowiska
Rocznik Otwocki
Rocznik Pleszewski
Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły
Filozoficzno – Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie
Roczniki Socjologii Rodziny
Rocznik Świętochłowicki
Roczniki Teologiczne. Lublin
Rocznik Ziemi Kłodzkiej
Rokickie Wiadomości
Rolnik Spółdzielca
Ruch Muzyczny
17
Ruch Praw.
Rydzyna
Rydzyniak
Rzecz Krot.
Rzeczpospolita
Saec. Christ.
Salamandra
Salv. Mater
Samorz. Miej.
Samorz. Teryt.
Samorząd
Sąsiadka-Czytaj
Sąsiedzi Sąsiadom
Scena
Scr. Neophil. Posn.
Seminare
[Siedem] 7 Dni Kalisza
Siewca Wielkop.
Slav. Antiqua
Slav. Occid.
Slav. Orient.
Sław. Gost.
Słup. Stud. Hist.
Społ. Otwarte
Społem
Spotk. z Zabyt.
Spraw. Archeol.
Spr. Narod.
Stop Wielkop.
Streszcz. Ref.
Stud. Bibliol.
Stud. Demogr.
Stud. Dokt. AE Pozn.
Stud. Etnol. Antrop.
Stud. Filol. Pol.
Stud. Franciszk.
Stud. Germ. Posn.
Stud. Gnes.
Stud. Hist.
Stud. Hist. Oecon.
Stud. Hist. Slavogerm.
Stud. Koszal. – Kołob.
Stud. Led.
Stud. Mater. Dziej. Pałuk
Stud. Mater. Hist. Wojs.
Stud. Parad.
Stud. Phys. Cult.
Stud. Region. Lok.
Stud. Roman. Posn.
Stud. Ros. Posn.
Stud. Śl.
Stud. Zach.
Stud. Źródłozn.
Suplement
Sycyna
Sygnały Wierzb.
Szkice Hum.
Szkice Koźmiń.
Szkice Nadobrz.
Śląsk
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
Rydzyna Tu i Teraz
Rzecz Krotoszyńska
Saeculum Christianum
Salvatoris Mater
Samorząd Miejski
Samorząd Terytorialny
Scripta Neophilologica Posnaniensia
Siewca Wielkopolski
Slavia Antiqua
Slavia Occidentalis
Slavia Orientalis
Sławni Gostynianie
Słupskie Studia Historyczne
Społeczeństwo Otwarte
Spotkania z Zabytkami
Sprawozdania Archeologiczne
Sprawy Narodowościowe
Stop Wielkopolski
Streszczenia Referatów Wygłoszonych w [...] Roku /
Polskie Towarzystwo Geologiczne. Oddział w Poznaniu,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii
Studia Bibliologiczne
Studia Demograficzne
Studia Doktorantów Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Studia Etnologiczne i Antropologiczne
Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej
Studia Franciszkańskie
Studia Germanica Posnaniensia
Studia Gnesnensia
Studia Historyczne
Studia Historiae Oeconomicae
Studia Historica Slavo – Germanica
Studia Koszalińsko - Kołobrzeskie
Studia Lednickie
Studia i Materiały do Dziejów Pałuk
Studia i Materiały do Historii Wojskowości
Studia Paradyskie
Studies in Physical Culture and Tourism
Studia Regionalne i Lokalne
Studia Romanica Posnaniensia
Studia Rossica Posnaniensia
Studia Śląskie
Studia Zachodnie
Studia Źródłoznawcze
Sygnały Wierzbinka
Szkice Humanistyczne
Szkice Koźmińskie
Szkice Nadobrzańskie
18
Śl. Stud. Hist. – Teol.
Średz. Kwart. Kult.
Świat Kolei
Świat Rodz.
Świat Targów
Światło
Św. Gabriel
Teatr
Ten Świat
Teol Prakt.
Top Agrar
Topos
Transp. i Komunik.
Trybuna
Turysta Wielkop.
Twój Puls Tygod.
Twórczość
Tyg. Not.
Tyg. Nowy
Tyg. Pil.
Tyg. Powsz.
Tyg. Solidarność
Tyg. Swarz.
Tyg. Szamot.
Tyg. Śrem.
Tygiel Kult.
Ujskie Spr.
Varia
Variab. and Evol.
W Drodze
Warta
Wawrzyniec
Welcome to Poznań
Wędrownik
Wędrujemy
Wiad. Archeol.
Wiad. Archidiec. Gnieźn.
Wiad. Bot.
Wiad. Chem.
Wiad. Ekol.
Wiad. Ent.
Wiad. Grodzis.
Wiad. Hist.
Wiad. Jutrosiń.
Wiad. Kościań.
Wiad. Kramskie
Wiad. Lokal.
Wiad. Miejskogór.
Wiad. Nowot.
Wiad. Numiz.
Wiad. Odmian.
Wiad. Parazyt.
Wiad. Powiat.
Wiad. Skoc.
Wiad. Słupec.
Wiad. Somp.
Wiad. Staromiej.
Wiad. Ubezp.
Wiad. Wrzes.
Wiara i Uczynki
Wiedza i Umiejętności
Wielkop. Biul. Ekol.
Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne
Średzki Kwartalnik Kulturalny
Świat Rodzinny
Światło z La Salette
Święty Gabriel
Teologia Praktyczna
Top Agrar – Polska
Transport i Komunikacja
Turysta Wielkopolski
Twój Puls Tygodnia
Tygodnik Notecki
Tygodnik Nowy
Tygodnik Pilski
Tygodnik Powszechny
Tygodnik Solidarność
Tygodnik Swarzędzki
Tygodnik Szamotulski
Tygodnik Śremski
Tygiel Kulturalny
Ujskie Sprawy
Variability and Evolution
Welcome to Poznań and Wielkopolska
Wiadomości Archeologiczne
Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej
Wiadomości Botaniczne
Wiadomości Chemiczne
Wiadomości Ekologiczne
Wiadomości Entomologiczne
Wiadomości Grodziskie
Wiadomości Historyczne
Wiadomości Jutrosińskie
Wiadomości Kościańskie
Wiadomości Kramskie
Wiadomości Lokalne
Wiadomości Miejskogóreckie
Wiadomości Nowotomyskie
Wiadomości Numizmatyczne
Wiadomości Odmianoznawcze
Wiadomości Parazytologiczne
Wiadomości Powiatowe
Wiadomości Skockie
Wiadomości Słupeckie
Wiadomości Sompolna
Wiadomości Staromiejskie
Wiadomości Ubezpieczeniowe
Wiadomości Wrzesińskie
Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny
19
Wielkop. Inf. Przyr.
Wielkop. Kal. Rol.
Wielkop. Powst.
Wielkop. Spraw. Archeol.
Wielkop. Wiad. Filat.
Wielkop. Zagł.
Wielkop. Zesz. Folkloru
Wielkopolska
Wierchy
Wierzeniczenia
Wieści Akad.
Wieści Gm.
Wieści Gm. Brudzew
Wieści Krzywiń.
Wieści Luboń.
Wieści Pępowa
Wieści Stęszew.
Wieści z Komornik
Wieści z Ratusza
Wieść Gmin.
Więź
Winieta
Wiraże
Wizja Lokal.
Włóczypióro
Wojs. Prz. Hist.
Wojska Ląd.
WOK
Wokół Ołtarza
Wokół Śródki
Wprost
Wron. Spr.
Wspól. Mar.
Wychow. Fiz. Zdr.
Wychow. Muzycz. Szk.
Wychow. na co Dzień
Wychow. Przedszk.
Wychow. Tech. Szk.
Wydawca
Z Otchł. Wieków Ziemi Gośl.
Z Zag. Nauk Sąd.
Zabytki
Zap. Hist.
Zap. Jar.
Zap. Miłos.
Zar. Śl.
Zbliż. Pol. Niem.
Zesłaniec
Zesz. Artyst.
Zesz. Filoz.
Zesz. Folkloru Wielkop.
Zesz. Hist. TML
Zesz. Karmel.
Zesz. KTPN
Zesz. Muz. Ziemi Kłodz.
Zesz. Nauk. AE Pozn.
Zesz. Nauk AR Wroc., Nauki Hum.
Zesz. Nauk., Bud./ PZiel.- Górs.
Wielkopolski Informator Przyrodniczy
Wielkopolski Kalendarz Rolniczy
Wielkopolski Powstaniec 1918/1919
Wielkopolskie Sprawozdania Archeologiczne
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne
Wielkopolskie Zagłębie
Wielkopolskie Zeszyty Folkloru
Wieści Akademickie
Wieści Gminne
Wieści Gminne. Brudzew
Wieści Krzywińskie
Wieści Lubońskie
Wieści Stęszewskie
Wieść Gminna
Wizja Lokalna
Wojskowy Przegląd Historyczny
Wojska Lądowe
Wronieckie Sprawy
Wspólnota Maryjna
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
Wychowanie Muzyczne w Szkole
Wychowanie na co Dzień
Wychowanie w Przedszkolu
Wychowanie Techniczne w Szkole
Z Otchłani Wieków Ziemi Goślińskiej
Z Zagadnień Nauk Sądowniczych
Zapiski Historyczne
Zapiski Jarocińskie
Zapiski Miłosławskie
Zaranie Śląskie
Zbliżenia Polska - Niemcy
Zeszyty Artystyczne
Zeszyty Filozoficzne
Zeszyty Folkloru Wielkopolskiego
Zeszyty Historyczne Towarzystwa Miłośników Lwówka
Zeszyty Karmelitańskie
Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej
Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu.
Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu.
Nauki Humanistyczne
Zeszyty Naukowe. Budownictwo/ Politechnika
Zielonogórska
20
Zesz. Nauk. Inst. Nauk Społ./WSI Koszal.
Zesz. Nauk. Inst. Zarządz. PKoszal.
Zesz. Nauk. KTL
Zesz. Nauk. KUL
Zesz. Nauk PPozn., Archit.
Zesz. Nauk PPozn., Elekt.
Zesz. Nauk PPozn., Geom.
Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob.
Zesz. Nauk. PPozn., Masz. Rob. Transp.
Zesz. Nauk. PPozn., Org.
Zesz. Nauk. UJ, Pr. Hist.
Zesz. Nauk. WCO
Zesz. Nauk. WSB Pozn.
Zesz. Nauk. WSHU Pozn.
Zesz. Nauk. WSMiZ Leszno
Zesz. Nauk. WSO Pozn.
Zesz. Nauk. WSP Bydg., Stud. Hist.
Zesz. Nauk. WSZiB Pozn.
Zesz. Osiec.
Zesz. Słupec.
Zesz. Staszic.
Ziemia
Ziem. Kalis.
Ziem. Kór.
Ziem Szamot.
Ziem. Wągrow.
Znad Warty
Źródła
Życie
Życie Gm. Krzemieniewo
Życie Gost.
Życie i Myśl
Życie i Myśl. Zesz. Probl.
Życie Jar.
Życie Plesz.
Życie Raw.
Życie Szk.
Życie Uniw.
Zeszyty Naukowe Instytutu Nauk Społecznych / Wyższa
Szkoła Inżynierska w Koszalinie
Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania / Politechnika
Koszalińska
Zeszyty Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego
Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i
Urbanistyka
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Geometria
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny
Robocze i Pojazdy
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny
Robocze i Transport
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i
Zarządzanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace
Historyczne
Zeszyty Naukowe Wielkopolskiego Centrum Onkologii
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Handlu i Usług w
Poznaniu
Zeszyt Naukowy. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania
w Lesznie
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana
Czarnieckiego
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Bydgoszczy. Studia Historyczne
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i
Bankowości w Poznaniu
Zeszyty Osieckie
Zeszyty Słupeckie
Zeszyty Staszicowskie
Ziemia Kaliska
Ziemia Kórnicka
Ziemia Szamotulska
Ziemia Wągrowiecka
Życie Gminy Krzemieniewo
Życie Gostynia
Życie i Myśl. Zeszyty Problemowe
Życie Jarocina
Życie Pleszewa
Życie Rawicza
Życie Szkoły
Życie Uniwersyteckie
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Bibliografie. Katalogi
Barciński Florian. Czynniki rozwoju regionu w
oczach geografa ekonomicznego / wstęp i dobór tekstów
Wanda Maria Gaczek = poz. 219
1. BIBLIOGRAFIA regionalna miasta Turku i
powiatu tureckiego : 2008 / oprac. Małgorzata
Pawłowska; red. Wanda Grzeszkiewicz, Anita Nawrot;
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im.
Włodzimierza Pietrzaka w Turku. - Turek: MiPBP, 2009.
- 50 s.
2.
BIBLIOGRAFIA
zawartości
Przeglądu
Zachodniego 1996-2007 / oprac. Ewa Kozłowska,
Anzelma M. Kwiatkowska. - Poznań: Instytut Zachodni.
Instytut Naukowo-Badawczy, 2009. - IX, 187 s.
Czasopismo wydawane w Poznaniu
Borowski Stanisław. Aspekty metodologiczne badań
statystyczno-demograficznych / wstęp i dobór tekstów
Iwona Roeske-Słomka = poz. 242
[Czterdzieści] 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa
Kulturalnego 1969-2009 : praca zbiorowa / pod red.
Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora = poz. 1587
Katalog pokonkursowy : XVIII Ogólnopolski
Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej. Tour
Salon Poznań 2009 = poz. 1983
3. KATALOG rękopisów Biblioteki Raczyńskich w
Poznaniu : sygnatury 2300-2999 : indeksy / oprac.
Magdalena Bugajewska, Agnieszka Kraszewska. Poznań: BR, 2009. - 151 s.
4. KATALOG rękopisów Biblioteki Raczyńskich
w Poznaniu : sygnatury 2300-2999 : indeksy / oprac.
Magdalena Bugajewska, Agnieszka Kraszewska. Poznań: BR, 2009. - 412 s., [16] s. tabl.
5.
KOKOCIŃSKI
Dariusz.
Nikodema
Cieszyńskiego [1886-1942] "Roczniki Katolickie" w
latach 1923-1939 : analiza zawartości. - Poznań:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2009. 250 s. : il. - (Ephemerides
Ecclesiasticae
Posnanienses; 1))
Czasopismo
wydawane
w
Poznaniu
międzywojennym. Bibliografia zawartości
w
okresie
6. NOWOŚCI wydawnicze / oprac. Witold
Gostyński // Kron. Wielkop. - 2009, nr 1, s. 111-117;
nr 2, s. 137-141; nr 3, s. 111-117; nr 4, s. 123-126
Adnotowany przegląd nowości regionalnych
7. REGIONALIZM w nauczaniu historii, geografii
i języku polskim : (bibliografia w wyborze) / wybór i
oprac. Wiesława Leszko. - Piła: Centrum
Doskonalenia Nauczycieli, Publiczna Biblioteka
Pedagogiczna w Pile, [2009]. - 9 s.
Wybór publikacji dot. regionu pilskiego
Sztambuch Witolda Molika / zebrali i ułożyli
Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław
Matusik = poz. 488
Zenkteler Elżbieta. Historia Zakładu Botaniki
Ogólnej UAM w Poznaniu : 1919-2009 = poz. 1446
2. Czasopisma
8. BIULETYN / Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Międzychodzie. Filia w Sierakowie / red. Alina Nowak,
Krystyna Zachciał. - 2009, nr 1. - Sieraków: Drukarnia
Międzychód, 2009. - 32 s. : fot.
11. BRUDZEWSKIE Wieści Gminne : Biuletyn
Informacyjny Gminy Brudzew. - Brudzew: Gminne
Centrum Informacji, 2009
E-mail: [email protected]
Działalność organizacji w sezonie 2008/2009
9. BIULETYN Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Koninie / red. Ewa Kapyszewska. - 2009,
R. 12, nr 1 - 3. - Konin: PWSZ, 2009
Adres internetowy: www.pwsz.konin.edu.pl
10. BIULETYN Stowarzyszenia Rzeczoznawców
Majątkowych Województwa Wielkopolskiego / kolegium
red. Michał Kosmowski, Grzegorz Szczurek. - 2009, R. 9,
nr 1/20 - 3/22. - Poznań: SRMWW, 2009
12. DOBRZANIN : Samorządowy Informator
Gminy Dobra. - Dobra: Urząd Miejski w Dobrej przy
współudziale Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi
Dobrskiej, 2009
E-mail: [email protected]
13. DUSZPASTERSTWO Rodzin Archidiecezji
Gnieźnieńskiej : informator Referatu Rodzin Kurii
Metropolitalnej w Gnieźnie / red. Franciszej
Jabłoński, Teresa Niewiadomska. - 2009, R. 9, nr 2
(19). - Gniezno: Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum
Sp. z o.o., 2009. - 86 s.
22
14. DZWONEK Odolanowski : dwutygodnik
samorządowy / red. nacz. Roman Lis. - 2009, nr 1 - 23. Odolanów: Odolanowski Dom Kultury, 2009. - Dwutyg.
15. ECHO : Gołaniecki Informator Samorządowy :
biuletyn Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz / red. nacz.
Alina Wachowiak. - 2009, R. 13, nr 106 - 115. - Gołańcz:
UMiG, 2009. - Mies.
E-mail: [email protected]
16. GAZETA Kleczewska : miesięcznik gminy
Kleczew / red. nacz. Ewa Matyba. - 2009, nr 1 - 12. Kleczew: Urząd Gminy Kleczew, 2009
17. GAZETA Kościańska : tygodnik regionalny / red.
nacz. Jerzy Wizerkaniuk. - 2009, R. 11, nr 1 - 51/52. Kościan: Kościańska Oficyna Wydaw., 2009
Adres internetowy: www.koscian.net/gazeta
18. GAZETA Malanowska : samorządowy informator
gminy Malanów / red. zespół pod kier. Małgorzaty
Przygońskiej. - 2009, R. 4, nr 1(28) - 11(38). - Malanów:
Urząd Gminy w Malanowie, Gminne Centrum Kultury i
Sportu w Malanowie, 2009
E-mail: [email protected]
19. GAZETA Sucholeska: bezpłatny miesięcznik
mieszkańców gminy Suchy Las / red. nacz. Barbara
Stachowiak. - 2009, R. 6, nr 1 - 11. - Suchy Las: Urząd
Gminy Suchy Las, 2009
E-mail: [email protected]
20. GENS : rocznik Towarzystwa GenealogicznoHeraldycznego / red. P. Dziembowski. - 2007/2008, R.
11. - Poznań, 2008
Rec. KM. Dopieviana // Goniec Dopiew. - 2009, nr 2, s. 12
21. GŁOS Politechniki : pismo Politechniki
Poznańskiej / red. Jolanta Szajbe. - 2009, R. 16, nr 1 - 7. Poznań: PP, 2009. - Mies.
WOKÓŁ Jubileuszu : dodatek specjalny [do nr 6]. - 12 s.
22. GŁOS Władysławowa. - 2009, nr 1 - 5. Władysławów : Urząd Gminy Władysławów, 2009
Adres internetowy: www.wladyslawow.pl
E-mail: [email protected]
23. GONIEC Dopiewski : miesięcznik mieszkańców
gminy Dopiewo / red. nacz. Karolina Muniak. - 2009, R.
4, nr 1 - 12. - Dopiewo: VisionDruk s.c., 2009
Adres internetowy: www.goniecdopiewski.pl
E-mail: [email protected]
24. INFORMATOR Koźminecki : biuletyn
informacyjny Urzędu Gminy Koźminek / red. Mariusz
Kaczmarek [i in.]. - 2009, nr 24(1) - 26(3). - Koźminek:
Urząd Gminy w Koźminku, 2009
E-mail: [email protected]
25. INFORMATOR Międzychodzki / red. nacz.
Antoni Taczanowski. - 2009, R. 6, nr 1(55) - 12(66). Międzychód: Biblioteka Publiczna im. Jana Daniela
Janockiego w Międzychodzie przy współpracy Referatu
Promocji Urzędu Miasta i Gminy, 2009. - Mies.
E-mail: [email protected]
E-mail: informator_ [email protected]
26. INFORMATOR Samorządowy Gminy
Bojanowowo / red. nacz. Maria Biadalska. - 2009, R.
9, nr 1(25) - 4(28). - Bojanowo: Urząd Miejski w
Bojanowie, 2009
Adres internetowy: www.gminabojanowo.pl
27. KARMELITAŃSKIE Studia i Materiały
Historyczne / pod red. Piotra Franciszka Neumanna. 2009, t. 2. - Poznań: Flos Carmeli, 2009
28. KAWĘCZYNIAK : pismo wszystkich
mieszkańców gminy Kawęczyn. - Kawęczyn: Urząd
Gminy, 2009
Adres internetowy: www.kaweczyn.pl
E-mail: [email protected]
29. KOBYLIN : pismo samorządu miasta i gminy /
red. nacz. Magdalena Nowakowska. - 2009, R. 18, nr
1(99) - 6(105). - Kobylin: Muzeum Ziemi
Kobylińskiej, 2009. - Dwumies.
E-mail: [email protected]
30. KOSYNIER Bukowski : miesięcznik ziemi
bukowskiej / red. nacz. Maria Rura. - 2009, R. 17, nr 1
- 12. - Buk: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2009
E-mail: [email protected]
31. KÓRNICZANIN : dwutygodnik / red. nacz.
Łukasz Grzegorowski. - 2009, R. 22, nr 1 - 24. Kórnik: Kórnicki Ośrodek Informacji i Wydawnictw,
2009
32. KRONIKA Wielkopolski / red. nacz. Piotr
Maluśkiewicz. - 2009, R. 37, nr 1 - 4. - Poznań:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu, 2009. - Kwart.
E-mail: [email protected]
33. KUPIEC Wielkopolski : gazeta wielkopolskich
kupców / red. nacz. Katarzyna Zielińska. - 2009, R.
19, listopad (175). - Poznań: Wielkopolskie
Zrzeszenie Handlu i Usług, 2009. - 23 s.
E-mail: [email protected]
34. KURIER Puszczykowski / red. nacz. Izabella
Barczak. - 2009, R. 11, nr 84 - 94. - Puszczykowo:
Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa, 2009
E-mail: [email protected]
35. LIST do Chorych : pismo Archidiecezji
Poznańskiej / red. nacz. Waldemar Hanas. - 2009, nr 1
- 12. - Poznań: Caritas Archidiecezji Poznańskiej,
2009. - Mies.
36. MEDICUS Mundi Polonia : kwartalnik
wydawany przez Medicus Mundi Poland :
przeznaczony dla osób zainteresowanych problemami
medycznymi wchodzącymi w zakres tzw. medycyny
tropikalnej "International Health", ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb misyjnych ośrodków
medycznych / red. Zbigniew Pawłowski. - 2009, R. 9,
nr 28/29 - 30/31 - Poznań: Fundacja Pomocy
23
E-mail: [email protected]
Humanitarnej "Redemptoris Missio" - Medicus Mundi
Poland, 2009
37. MIASTECZKO Poznań : pismo o małych
ojczyznach i pograniczach kultur / red. Maria
Świątkowska-Pakuła, Zbigniew Pakuła. - 2009, nr 1(6). Poznań: Agencja Miriam Media & Stowarzyszenie
Miasteczko Poznań, 2009. - 179 s.
38.
MONITOR
Wielkopolski
:
magazyn
samorządowy / red. nacz. Artur Boiński. - 2009, R. 9, nr 1
- 12. - Poznań: Urząd Marszałkowski Województwa
Wielkopolskiego - Kancelaria Sejmiku, 2009
46. POJEZIERZE : miesięcznik samorządów
lokalnych : Chrzypsko - Kwilcz - Międzychód Przytoczna - Pszczew - Sieraków / red. nacz. Andrzej
Horodecki. - 2009, R. 19, nr - 219. - Sieraków:
Wydaw. S.A.W. "Pojezierze", 2009
47. PORÓWNANIA : czasopismo poświęcone
zagadnieniom komparatystyki literackiej oraz studiom
interdyscyplinarnym : komparatystyka i studia
postkolonialne II / red. nacz. Bogusław Bakuła. 2009, R. 6. - Poznań: ["Bonami"], 2009. - 352 s.
E-mail: monitorwielkopolski.com.pl
39. NASZE Jutro : miesięcznik informacyjno społeczno - kulturalny Gminnego Ośrodka Kultury we
Włoszakowicach / red. zespół. - 2009, nr 223 - 233/234. Włoszakowice: GOK, 2009
Od nr 225 red. nacz. Paweł Borowiec
E-mail: [email protected]
40. NOWINY Szpitalne : periodyk informacyjny dla
pracowników i przyjaciół Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w
Poznaniu / red. prowadzący Monika Dziamska. - 2009, R.
9, nr 1/2 - 4. - Poznań: Samodzielny Publiczny Szpital
Kliniczny nr 1 "Przemienienia Pańskiego" Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
Stowarzyszenie "Bono Serviamus", Wydaw. Kontekst,
2009
Nr 4 oznaczony R. 9/10 październik - styczeń 2009-2010
41. OBSERWATOR : tygodnik spraw lokalnych / red.
nacz. Grzegorz Antosik. - 2009, nr 1 - 25. - Turek:
Unipress, 2009
Adres internetowy: www.obserwator-turek.pl
E-mail: [email protected]
42. OBSERWATOR Kaźmierski : bezpłatny biuletyn
informacyjny Rady i Wójta Gminy Kaźmierz / red. Janusz
Stróżyk. - 2009, R. 12, nr 1 - 6. - Kaźmierz: Rada i Wójt
Gminy Kaźmierz, 2009. - Mies.
Adres internetowy: www.kazmierz.pl
E-mail: [email protected]
43.
ORĘDOWNIK
Samorządowy
Powiatu
Rawickiego / red. nacz. Janusz Hamielec. - 2009, nr 8 13. - Rawicz: Starostwo Powiatowe w Rawiczu, 2009. Dwumies.
E-mail: [email protected]
48. PRACE Komisji Muzykologicznej /
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział
Nauk o Sztuce, Katedra Muzykologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza. - 2009, t. 27. - Poznań:
Wydaw. PTPN, 2009
T. 27, STĘSZEWSKI Jan. Rzeczy, świadomość, nazwy. - 474
s.
49. PROSTO z Ratusza : swarzędzki miesięcznik
regionalny / red. nacz. Maciej Woliński. - 2009, R. 20,
nr 1 - 12. - Swarzędz: Gmina Swarzędz, 2009
E-mail: [email protected]
50. PRZEGLĄD Koniński : Konin, Koło, Turek,
Słupca / red. nacz. Stanisław Piguła. - 2009, nr 1 - 52.
- Konin: Wydaw. "Przegląd Koniński" sp. z o.o.,
2009. - Tyg.
Adres internetowy: www.przegladkoninski.pl
E-mail: [email protected]
51. PRZEGLĄD Nekielski : pismo samorządowe /
red. nacz. Roman Grychowski. - 2009, R. 20, nr 1(13)
- 24. - Nekla: Gmina Nekla, 2009. - Mies.
Nr 1 oznaczony 2008, R. 18, nr 13
52. PRZEGLĄD Nowotomyski : kwartalnik
społeczno-kulturalny
pod
patronatem
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego / red.
Lucyna Kończal-Gnap [i in.]. - 2009, R. 3, nr 1(9) 4(12). - Nowy Tomyśl: Oficyna Wydaw. Opalograf,
2009
53. PRZEGLĄD Zachodni : czasopismo Instytutu
Zachodniego w Poznaniu / red. nacz. Hanka
Dmochowska. - 2009, R. 65, nr 1 - 4. - Poznań:
Instytut Zachodni. Instytut Naukowo-Badawczy,
2009. - Kwart.
Adres internetowy: www.pz.iz.poznan.pl
44. PANORAMA Rynku Pracy : biuletyn
informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie
Wielkopolskim / red. nacz. Hanna Pawlak-Kornacka. 2009, R. 1, nr 1 - 2. - Ostrów Wielkopolski: Powiatowy
Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim, 2009
45. PANORAMA Wielkopolskiej Kultury : biblioteki
- muzea regionalne - ośrodki kultury - Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich : pismo Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury / red. nacz. Paweł
Henski. - 2009, R. 7, nr 1(50) - 6(55). - Poznań:
WBPiCAK, 2009
Adres internetowy: www.wbp.poznan.pl
54. PRZYGODZICKIE Wieści Gminne : pismo
Towarzystwa Miłośników Przygodzic / przew.
zespołu red. Edmund Radziszewski. - 2009, R. 11, nr
3. - Przygodzice: TMP, Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Przygodzic, 2009. - 20 s.
55. ROCZNIK Kaliski / red. Andrzej Nowak;
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział w Kaliszu.
- 2009, t. 35. - Kalisz: PTH, 2009
Rec. SZAL-TRUSZKOWSKA Bożena. "Rocznik Kaliski" jak
ekspres albo nawet superekspres. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2009, nr 53,
s. 14
24
56.
ROCZNIK
Ostrowskiego
Towarzystwa
Genealogicznego / red. Marian Franciszek Nowak;
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne. - 2009, R. 4. Ostrów Wlkp, 2009. - 459 s. : fot.
Rec. (ak). Ocalone wspomnienia. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
48(1399), s. 22
57. ROCZNIK Statystyczny Poznania / red. Tomasz
Klimanek; Urząd Statystyczny w Poznaniu. - 2009, R. 21.
- Poznań: US, 2009. - 245 s. : tab., wykr.
Informacje statystyczne za lata 2007-2008. Tekst także w jęz.
angielskim
58.
ROCZNIK
Statystyczny
Województwa
Wielkopolskiego / red. Tomasz Klimanek. - 2009. Poznań: Urząd Statystyczny w Poznaniu, 2009. - 392 s. :
tab.
Informacje statystyczne za rok 2008. Tekst także w jęz. angielskim
59. SCRIPTA Comeniana Lesnensia / Państwowa
Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego
w Lesznie; red. Maciej Pietrzak. - 2009, t. 7. - Leszno:
PWSZ, 2009
Seria MISCELLANEA. Nr 7. - 137 s.
60. STUDENCKIE Zeszyty Naukowe / Wyższa
Szkoła Humanistyczna w Lesznie; pod red. Kazimierza
Gduli. - 2009, nr 20 - 23. - Leszno: WSH, 2009
Nr 20, EDUKACJA przedszkolna. - 40 s.
Nr 21, PRZEMOC w rodzinie i w szkole. - 59 s.
Nr 22, FUNKCJONOWANIE w środowisku. - 48 s.
Nr 23, TATUAŻ - budowanie obrazu własnej osoby. - 44 s.
61. SUPLEMENT : pismo Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu / red. zespół. 2009, R. 6, nr 1(20) - 4(23). - Nowy Tomyśl: MiPBP,
2009
Adres internetowy: www.bibliotekant.pl
62. ŚREMSKI Notatnik Historyczny : czasopismo dla
miłośników ziemi śremskiej : historia - tradycja - kultura przyroda - turystyka - promocja regionu / red. Krzysztof
Budzyń. - 2009, R. 2, nr 3 - 4. - Śrem: P.H. BIN-COM
Krzysztof Budzyń, 2009
63. UCZYĆ Lepiej : czasopismo Ośrodka
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu / red. nacz. Ewa
Superczyńska. - 2008-2009, nr 1 - 5. - Poznań: Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli, 2008/2009
64.
WIADOMOŚCI
Jutrosińskie
:
gazeta
samorządowa
gminy
Jutrosin
zrzeszona
w
Stowarzyszeniu Prasy Lokalnej / red. zespół Krystyna
Konieczna [i in.]. - 2009, nr 111 - 114. - Jutrosin:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 2009
Od nr 114 red. nacz. Krystyna Konieczna
65. WIADOMOŚCI Miejskogóreckie / red. nacz. Ewa
Pawełka. - 2009, R. 18, nr 1(95) - 5(99). - Miejska Górka:
Ośrodek Kultury w Miejskiej Górce, 2009
Adres internetowy: www.osrodekkultury.go.pl
E- mail: [email protected]
66. WIADOMOŚCI Powiatowe : biuletyn
informacyjny samorządu powiatowego w Pleszewie. 2009, R. 6, nr 1(13) - 2(14). - Pleszew: Starostwo
Powiatowe w Pleszewie. Wydział Promocji i
Rozwoju, 2009
Nr 1(13) Wydanie okolicznościowe
67. WIADOMOŚCI Rakoniewickie : miesięcznik
informacyjny / red. nacz. Jolanta Napierała. - 2009, nr
1 - 12. - Rakoniewice: Urząd Miejski Gminy
Rakoniewice, 2009
Błąd w numeracji czasopisma: nr 1 - 8(18), 10(19) - 12 (21)
68. WIADOMOŚCI Skockie : informator
samorządowy miasta i gminy Skoki : miesięcznik /
red. nacz. Edmund Lubawy. - 2009, R. 11, nr 1 - 12. Skoki: Urząd Miasta i Gminy, 2009
Dodatek specjalny: KATYŃ - Pamiętamy. - 6 s.
69. WIADOMOŚCI Sompolna : miesięcznik
gminy Sompolno. - 2009, R. 6, nr 38 - 43. Sompolno: Urząd Miejski w Sompolnie, 2009
70.
WIELKOPOLSKIE
Wiadomości
Filatelistyczne / red. nacz. Władysław Alexiewicz. 2006, nr 43/1-2 - 43/3-4. - Poznań: Polski Związek
Filatelistów. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego, 2009
71.
WIELKOPOLSKIE
Wiadomości
Filatelistyczne / red. nacz. Władysław Alexiewicz. 2009, nr 46/1-2 - . - Poznań: Polski Związek
Filatelistów. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego, 2009
72. WIEŚCI Krzywińskie : czasopismo społecznokulturalne : pismo Krzywińskiego Towarzystwa
Kulturalnego / red. nacz. Grażyna Nowaczyk. - 2009,
nr 1(66) - 3(68). - Krzywiń: Krzywińskie
Towarzystwo Kulturalne, 2009
73. WIEŚCI Lubońskie : niezależny miesięcznik
mieszkańców : czasopismo samorządowe o
charakterze obywatelskim / red. nacz. Piotr Paweł
Ruszkowski. - 2009, R. 20, nr 1 - 12. - Luboń:
Stowarzyszenie "Forum Lubońskie", 2009
74. WIEŚCI Pępowa : pismo samorządu gminnego
/ red. Jacek Śląski. - 2009, R. 20, nr 113 - 116. Pępowo: Urząd Gminy Pępowo, 2009
75. WIEŚCI z Ratusza : biuletyn informacyjny
Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni : dwutygodnik /
red. nacz. Tadeusz Świątkiewicz. - 2009, R. 17, nr 1 24. - Września: UMiG, 2009
Adres internetowy: www.wrzesnia.pl
76. WŁÓCZYPIÓRO : kwartalnik literackokulturalny Klubu Wędrownych Poetów Miasta Turku /
red. nacz. Makary Górzyński. - 2008/9, nr 18/18 - 19.
- Turek: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w
Turku, 2009
Adres internetowy: www.wloczypioro.pl
E-mail: [email protected]
25
77. WOKÓŁ Błędna : kwartalnik samorządu
81. ZWIASTUN Parafii NMP Wniebowziętej w
zbąszyńskiego / red. nacz. Witold Silski. - 2009, nr 1(27) Piłce / red. Maria Bojko [i in.]. - 2009, nr 1 - 2. - 4(30). - Zbąszyń: Gmina Zbąszyń, 2009
Drawsko; Piłka: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP
Wniebowziętej, 2009
Adres internetowy: www.pilka.archpoznan.org.pl
78. ZACHODNI Poradnik Łowiecki : kwartalnik
Wojewódzkiego Sejmiku Łowieckiego w Poznaniu / red.
82. ŻYCIE Gminy Bralin : pismo samorządowe
nacz. Antoni Przybylski. - 2009, nr 1(29) - 4(28 [właśc.
gminy
Bralin / red. nacz. Marzena Kuropka. - 2009, R.
32]). - Piła: PPHU "Grandel" sp. z o.o., 2009
2, nr 1 - 6. - Bralin: Urząd Gminy w Bralinie, 2009. 79.
ZAGAJNIK
:
kwartalnik
edukacyjno- Dwumies.
E-mail: [email protected]
informacyjny Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie /
red. nacz. Leszek Chojnacki. - 2009, nr 1(13) - 4(16). 83. ŻYCIE Gminy Krzemieniewo : miesięcznik
Gołuchów: OKL, 2009
samorządowy
/ red. nacz. Halina Siecińska. - 2009, R.
Od nr 2 red. nacz. Barbara Czołnik
6, nr 53 - 64. - Krzemieniewo: Gminne Centrum
80. ZIELONE Przedmieście : dwumiesięcznik / Kultury w Krzemieniewie, 2009
Adres internetowy: www.gazeta.krzemieniewo.pl
Stowarzyszenie Ekologiczny Zieliniec; red. nacz. Janusz
Jusik. - 2009, R. 5, nr 14. - Poznań: SEZ, 2009. - 8 s.
3. Opracowania dotyczące całego regionu
84. KRONIKA wydarzeń w województwie
wielkopolskim w czwartym kwartale 2008 roku; Kronika
wydarzeń w województwie wielkopolskim [I-II kwartał
2009 roku] / oprac. Lena Bednarska. - Il. // Kron.
Wielkop. - 2009, nr 1, s. 207-239; nr 2, s. 179-207; nr 4, s.
161-191
Rocznik
Statystyczny
Województwa
Wielkopolskiego / red. Tomasz Klimanek = poz. 58
85.
WOJEWÓDZTWO
wielkopolskie
:
podregiony, powiaty, gminy : 2009 / red. Tomasz
Klimanek. - Poznań: Urząd Statystyczny w Poznaniu,
2009. - 434 s. : tab.
Informacja statystyczna w układzie terytorialnym
4. Poszczególne okręgi i miejscowości
Bojanowo, pow. Rawicz
Gniezno
Wystawa fotografii Anny Wodyńskiej = poz. 1924
Gryguć Jarosław. Gniezno : guide / tłum.
Agnieszka Szymczak = poz. 755
Ciosaniec, pow. Złotów
Gostyń, powiat
86. MAŃKA Arkadiusz. Sołectwo Ciosaniec. - Fot. //
Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 158-160
Podsumowanie dwuletniej działalności władz
powiatowych III kadencji = poz. 1353
Dolsk, pow. Śrem, okręg
Kalisz
Nasz Dolsk : dawne widoki miasta i okolicy / oprac.
Krzysztof Budzyń = poz. 1901
87. MINĄŁ rok sukcesów i... porażek. - Fot. //
Ziem. Kalis. - 2009, nr 53, s. 12-13
Głodno, pow. Grodzisk Wlkp.
Kamionna, pow. Międzychód
Jąder Tadeusz. Dariusz Mikołajczyk sołtysem roku! Portr. = poz. 482
88. KLAWE Jolanta. Kamionna wczoraj i dziś. Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 218, s. 26
Dot. m.in. zabytkowego kościoła
26
Komorniki, pow. Poznań, gmina
Marcewek, pow. Słupca
89. BRODA Jan. Rok dużych inwestycji. - Fot., portr.
// Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 32-33; BRODA Jan.
Liderzy / rozm. Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. //
Tamże. - nr 10/11, s. 34-35
96. ŚLEBIODA Andrzej. Żyje się tutaj jak w raju :
Marcewek w pigułce / rozm. A. - Portr. // Kur. Słup. 2009, nr 31, s. 9
Rozmowa z wójtem
Mieleszyn, pow. Gniezno, gmina
Konin, powiat
90.
PAŁASZ
Kazimierz.
Konin
"Gminą
Dziesięciolecia". - Fot., portr. // Welcome to Poznań. 2009, nr 11, s. 21
Konin w rankingu Związku Powiatów Polskich
Krotoszyn, powiat
91. MIJAJĄCY rok [w powiecie krotoszyńskim] w
dwunastu odsłonach. - Fot. // Prasa Lok. Krotoszyn, 2009,
nr 47, s. 6-7
97. GMINA Mieleszyn : [informator] / Urząd
Gminy Mieleszyn. - Piła: "Mediawol", [b.r.]. Składanka : fot., pl.
Mosina, pow. Poznań, gmina
98. SPRINGER Zofia. Najważniejsi są mieszkańcy
/ rozm. Renata Ratajczak. - Portr. // Welcome to
Poznań. - 2009, nr 8/9, s. 17
Rozmowa z burmistrzem miasta i gminy
Nowy Tomyśl
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina
92. JAK zmieniła się gmina w bieżącym roku? // Życie
Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 64, s. 5
99. KRONIKA wydarzeń [w Nowym Tomyślu] :
styczeń - marzec 2009; październik - grudzień 2009 /
oprac. Marzena Kortus, Izabela Putz. - Fot. // Prz.
Nowot. - 2009, nr 1, s. 144-172; nr 4, s. 112-141
Ląd, pow. Słupca
Oborniki, powiat
93. OLASZEK Małgorzata. Małgorzacie Olaszek
marzą się chodniki : w Lądzie szybko życie płynie / rozm.
A // Kur. Słup. - 2009, nr 34, s. 10
100. POWIAT obornicki : historia, zabytki,
turystyka : [informator]. - [B.m., b.r.] - [16] s. : fot.
Lubiń, pow. Kościan
Olejnik-Urban Ewa. "Lubiń - śladami wspomnień..." Fot. = poz. 513
Luboń, pow. Poznań
94. KALENDARIUM lubońskie / oprac. HS // Wieści
Luboń. - 2009, nr 1, s. 24; nr 3, s. 28; nr 4, s. 17; nr 5, s.
25; nr 6, s. 27; nr 7, s. 26; nr 10, s. 33; nr 11, s. 24; nr 12,
s. 24, 25-26
Okonek, pow. Złotów, gmina
101. DUSZARA Romuald M. Rozmowa z
Romualdem M. Duszarą, burmistrzem Okonka / rozm.
Magdalena Chomicz. - Fot., il., pl. // Kron. Wielkop. 2009, nr 4, s. 133-139
102. GMINA Okonek przyjazna dla turystów i
inwestorów. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 48, s. 8-9
Ostrów Wielkopolski
(ak). Ostrów inny niż zwykle = poz. 1891
95. KULPA Norbert, MAĆKOWIAK Przemysław.
Dawny i współczesny Luboń. - Fot. // Wieści Luboń. 2009, nr 11, s. 25, 26
Historia miasta w 55. rocznicę nadania praw miejskich. Streszczenie
wykładu prof. Janusza Karwata na spotkaniu Sekcji Historycznej
Towarzystwa Miłośników Miasta Lubonia
103. OSTRÓW Wielkopolski : ilustrowane dzieje
miasta / red. Witold Banach [i in.]. - Ostrów
Wielkopolski: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2009. 372 s. : fot., il., portr. - (Biblioteka Ostrowska; t. 37)
Rec. JAK. Monografia Ostrowa. - Fot. // Dzień Dobry Ostrów.
- 2009, nr 35, s. 10
Rec. MWE. Ostrów ma nową, bogato ilustrowaną monografię
miejską. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2009, nr 36, s. 18
Rec. WEISS Renata. Monografia na miarę czasów : kolejna
publikacja w ramach "Biblioteki Ostrowskiej". - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 37(1378), s. 15
27
Zawiera: OLEJNICZAK Marek. Położenie geograficzne i warunki
naturalne. s. 11-19. - PRZYBYLSKI Sebastian. Narodziny Ostrowa
Wielkopolskiego. s. 21-31. - MALKOWSKI Jacek. Ostrów w latach
1404-1699. s. 35-45. - BANACH Witold. Ostrów w XVIII wieku. s. 4765. - FRANC Aneta, KOWALCZYK Maciej. Na rubieżach państwa
Hohenzollernów. Ostrów w okresie 1793-1919. s. 69-99. - PIETRZAK
Józef. W II Rzeczypospolitej. s. 101-123. - JAKUBEK Edmund. Ostrów
w czasie okupacji niemieckiej 1939-1945. s. 125-137. - PILARCZYK
Piotr Miłosz. Ostrów Wielkopolski w czasach PRL. s. 139-155. PIETRZAK Józef. W III Rzeczypospolitej. s. 157-173. - FRANC Aneta,
MĄKA Alfred. Z historii ostrowskich kościołów. s. 175-187. JANISZEWSKA Ewa. Zabytkowa architektura sakralna. s. 189-201. OLEJNICZAK Marek. Architektura i zabytki świeckie. s. 203-217. BIERNACZYK Jarosław. Społeczność niemiecka i żydowska Ostrowa
w XVIII-XX wieku. s. 219-233. - SUSZYCKI Wojciech. Z dziejów
ostrowskiej oświaty. s. 235-249. - BIERNACZYK Jarosław. Wybitni
profesorowie, absolwenci i wychowankowie Almae Matris Ostroviensis.
s. 251-259. - SUKIENNICKI Antoni. Historia szpitalnictwa w Ostrowie
Wielkopolskim. s. 261-271. - JAROSZ Barbara. Miasto na kolejowym
szlaku. s. 273-283. - BANACH Witold. Ostrów Literacki. s. 285-301. SCHLENDER Grażyna. NSZZ "Solidarność" w Ostrowie
Wielkopolskim w latach 1980-1990. s. 303-313. - SUSZYCKI
Wojciech. Kultura w pigułce. s. 315-321. - KMIECIK Maciej. Sport w
pigułce. s. 323-331
W tekście biogramy wybitnych osób związanych z Ostrowem
Wlkp. w opracowaniu Marka Olejniczaka
104. TORZYŃSKI Radosław. Czekamy na owoce /
rozm. Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. // Merkuriusz. 2009, nr 7/8, s. 6-7
Rozmowa z prezydentem miasta
Paczkowo, pow. Poznań
105. KRAMKOWSKI Piotr. Duża wieś - wiele
potrzeb / rozm. Joanna Wojciechowska. - Portr. // Mag.
Swarz. - 2009, nr 3, s. 9
Problemy wsi w ocenie sołtysa, Piotra Kramkowskiego
Piła
106. PIŁA : tu wizje nabierają kształtu / Urząd Miasta
Piły. - Piła, [b.r.]. - Teka
WITAMY w Pile! : herzlich willkommen in Piła (Schneidemühl)! :
[informator] / teksty Zuzanna Przeworska; Urząd Miasta Piły. - Piła:
Przedsięb. Poligraficzno-Reklamowe "Tongraf", [b.r.]. - 31 s. : fot.
[PIŁA] : [wybór pocztówek]. - Piła: Urząd Miasta Piły, [b.r.]. - [12]
k. : fot.
PIŁA : plan miasta : city plan. - Skala 1 : 15 000. - Piła: Urząd
Miasta Piły, [b.r.]. - 1 mapa : kolor.; 69 x 59 cm, złoż. 23 x 12 cm
Tekst informatora także w jęz. niemieckim. Na odwrocie mapy
informator krajoznawczy. Tekst także w jęz. angielskim
Piła, okręg
Regionalizm w nauczaniu historii, geografii i języku
polskim : (bibliografia w wyborze) / wybór i oprac.
Wiesława Leszko = poz. 7
Piotrowice, pow. Słupca
107. A. Czy Piotrowice dogonią Tarnowo Podgórne? Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 9
Pleszew, powiat
108. KARALUS Michał. Pleszewski potencjał. Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 10
Rozmowa ze starostą
Poznań
109. GRZESZCZUK-BRENDEL Hanna. I tu było
kiedyś pięknie : ulica Szamarzewskiego na
poznańskich Jeżycach. - Fot. // IKS. - 2009, nr 7/8, s.
72-73
Historia i zabudowa ulicy w XX wieku
Jakość życia w Poznaniu / Urząd Miasta Poznania.
Wydział Rozwoju Miasta = poz. 1267
110. KISIEL Bogna. Inwestować w ludzi i dla
nich. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 272, s.
2-3
Kulpa Karolina. "Wierz mi to świat trzeci, ale
lubię własne śmieci" : świadomość historyczna
Poznaniaków na przykładzie osiedla Świerczewo =
poz. 1269
111. POZNAŃ in figures 2008 / Poznań City Hall;
oprac. graf. Anna Wybierała. - Poznań: Wydaw.
Miejskie, 2009. - 38 s. : fot., il., wykr.
Tekst w jęz. angielskim
112. POZNAŃ w liczbach 2008 / Urząd Miasta
Poznania; oprac. graf. Anna Wybierała. - Poznań:
Wydaw. Miejskie, 2009. - 38 s. : fot., il., wykr.
Quality of Life in Poznań / City Development.
Departament of the Poznań City Hall = poz. 1270
Rocznik Statystyczny Poznania / red. Tomasz
Klimanek = poz. 57
113. SPRINGER Filip. Poznań nam się rozlał. Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 296, s. 24
Przedmieścia miasta
Rawicz, powiat
114. PODSUMOWUJEMY 2008 rok. - Fot. //
Życie Raw. - 2009, nr 2, s. 16-17
Rydzyna, pow. Leszno, gmina
115. JĘDRZEJCZAK Grzegorz. Dobry rok 2008 /
rozm. Justyna Rutecka-Siadek. - Fot. // Rydzyna. 2009, nr 97, s. 1, 12
Rozmowa z burmistrzem
28
Sarbinowo, pow. Poznań
Urbaniak Rafał. Nadszedł czas na wyniki = poz.
1272
116. BIERNACKI Jacek. Niewielu mieszkańców, ale
za to wyjątkowa atmosfera / rozm. Joanna
Wojciechowska. - Portr. // Mag. Swarz. - 2009, nr 4, s. 67
Szamocin, pow. Chodzież
Problemy wsi w ocenie sołtysa, Jacka Biernackiego
Toller! Toller! / teksty i red. Wiesława Szczygieł i
Luba Zarembińska = poz. 1680
Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp., gmina
Śmiełów, pow. Jarocin
117. KALIŃSKI A. Sieroszewice - wiejska gmina z
dużymi ambicjami i możliwościami. - Fot. // Welcome to
Poznań. - 2009, nr 8/9, s. 4-5; BERKOWSKI Czesław. O
gminie Sieroszewice rozmawiamy z wójtem Czesławem
Berkowskim / rozm. Renata Ratajczak. - Portr. // Tamże. S. 6
122.
KOSTOŁOWSKA
Ewa.
Miniatury
śmiełowskie. - Wyd. 2. - Jarocin: Południowa Oficyna
Wydaw., 2009. - 205 s. : il.
Tekst także w jęz. angielskim
Stare Miasto, pow. Konin, gmina
118. WSZYSTKIE drogi prowadzą do Starego Miasta
: inwestycje : [informator]. - [B.m., b.r.]. - 30 s. : fot.
Tekst także w jęz. angielskim
119. WSZYSTKIE drogi prowadzą do Starego Miasta
: zabytki, kultura, sport : [informator]. - [B.m., b.r.]. - 30
s. : fot.
Tekst także w jęz. angielskim
Śrem
123. LEWANDOWSKI Adam. Dla mnie, dla
Ciebie, dla każdego... / rozm. Mariola Zdancewicz. Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 26-27
Rozmowa z burmistrzem
124. ŚREM : [informator]. - Śrem: Urząd Miejski
w Śremie, [2009]. - Teka, (7) z.
[1], AKTYWNY wypoczynek. - 8 s. : il.
[2], FORMATY kultury. - 8 s. : il.
[3], NAUKA i wychowanie. - 18 s. : il.
[4], POMOC społeczna. - 8 s. : il.
[5], PRZYSTAŃ dla biznesu. - 7 s. : il.
[6], USŁUGI dla społeczeństwa. - 7 s. : il.
Stwolno, pow. Rawicz
120. KOŚMIDER Stanisław. Powstaje osiedle Raj :
Stwolno: wieś rolniczo - podmiejska. - Fot. // Życie Raw.
- 2009, nr 2, s. 23
Tarnowo Podgórne, pow. Poznań, gmina
125. A.K. Tarnowo Podgórne - gmina, która
potrafi wykorzystać swoje atuty. - Fot. // Welcome to
Poznań. - 2009, nr 8/9, s. 21
Suchy Las, pow. Poznań, gmina
121. EDUKACJA dla demokracji : 20 lat demokracji
w gminie Suchy Las / autor projektu Marian Bajer;
wybór, oprac. i red. Maria Bajer. - Golęczewo:
Stowarzyszenie Golęczewian, 2009. - 80 s. : fot., il. (Arkusz Golęczewski; nr 4)
Zawiera m.in.: BAJER Maria. Najważniejsze, żeby pamiętać.
[Projekt]. s. 9-17. - WOJTERA Grzegorz. 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las. [Samorząd terytorialny]. s. 21-27. - GŁOWACKA Grażyna.
Historia Komitetu Obywatelskiego w gminie Suchy Las w latach 19891991. s. 28-30. - CHRUSZCZEWSKI Ryszard. Organizacje społeczne i
stowarzyszenia gminy Suchy Las. s. 31-37. - STANEK Mikołaj.
Demokracja w świetle koegzystencji dworu i wsi na przykładzie
Wargowa [w I połowie XX wieku]. s. 38-41. - ŁĘCKI Włodzimierz.
Franciszek Jaśkowiak - działacz krajoznawczy z Glinienka. s. 42-45. DRAUSOWSKA-KULECZKA Ewa. Roman Dmowski - zasłużony dla
Polski mieszkaniec Chludowa. s. 46-48. - PAPRZYCKI Kazimierz.
Towarzystwo Kulturalne Objezierza i Okolic. s. 49-52. - HOZENBERG
Katarzyna. Krótka historia Zespołu Tańca Ludowego "Chludowianie". s.
53-55. - DACHTERA Angelika. Zarys dziejów Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zielątkowie; Zarys dziejów Kółka Rolniczego w
Zielątkowie. s. 56-59. - Dyskusja. s. 60-63. - Demokracja w szkole :
sprawozdania: KAMIŃSKA Danuta. Nauczanie zintegrowane. s. 65-68.
- BAJER Maria. Szkoła Podstawowa. s. 68-75. - BAJER Marian.
Gimnazjum. s. 75-78
Materiały sesji i realizacja projektu w Zespole Szkół im. o. Mariana
Żelazka w Chludowie, pow. Poznań
Turek, powiat
Bibliografia regionalna miasta Turku i powiatu
tureckiego : 2008 / oprac. Małgorzata Pawłowska =
poz. 1
Ujście, pow. Piła
126. WILK Władysław. Huta [Szkła "Ujście"] dla
środowiska. - Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr [5] spec., s.
10-14
Znaczenie huty w rozwoju miasta w XIX i XX wieku
Uzarzewo, pow. Poznań
127. KOWALSKA Maria. Dbać o to, co się ma /
rozm. Joanna Wojciechowska // Mag. Swarz. - 2009,
nr 6, s. 9
Problemy wsi w ocenie sołtysa, Marii Kowalskiej
29
z burmistrzem] / rozm. Renata Ratajczak. - Portr. //
Tamże. - S. 10
Wągrowiec, powiat
128. [DZIESIĘĆ] 10 lat powiatu wągrowieckiego
1999-2009 / Starostwo Powiatowe. - [B.m.]: "PMF",
2009. - [24] s. : fot.
Wieleń, pow. Czarnków-Trzcianka, gmina
129. MIASTO i gmina Wieleń : [informator] / teksty i
red. Edmund Wolski, Hanna Forbrich; fot. Edmund
Wolski. - Piła: Wydaw. Media, 2009. - 41 s. : fot.
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina
130. [DWADZIEŚCIA] 20 lat minęło. Kalendarium
najważniejszych wydarzeń gminnych 1990-2010 / oprac.
Stefania Karwatka // Nasze Jutro. - 2009, nr 231, s. 21; nr
232, s. 13; nr 233/234, s. 16
Wydarzenia w gminie w latach 1990-1992
Września, powiat
131. POWIAT wrzesiński : [informator] / Starostwo
Powiatowe we Wrześni. - Września: Wydaw. Kropka
J.W. Śliwczyńscy, [b.r.]. - 14 s. : fot., mapa
Wytomyśl, pow. Nowy Tomyśl
132. WYTOMYŚL w przededniu jubileuszu / Iwona
Heliasz [i in.]. - Il., fot. // Prz. Nowot. - 2009, nr 4, s. 2437
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl, gmina
133. ZBĄSZYŃ to dobre miejsce do życia i rozwoju
własnego biznesu. - Fot., il. // Welcome to Poznań. 2009, nr 8/9, s. 8-9; LEŚNY Leszek. Tęcza przy pomniku
Karola Wojtyły to dobry znak dla Zbąszynia. [Rozmowa
Tekst także w jęz. angielskim
Złotów, okręg
134. BUCZKOWSKIE Konferencje Naukowe
(1998-2004) / pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek.
- Gdańsk; Wielki Buczek: Oddział Zrzeszenia
Kaszubsko - Pomorskiego Wielki Buczek,
Stowarzyszenie "Przyjazna Edukacja", Instytut
Kaszubski w Gdańsku, Studio "Oko", 2009. - 163 s. :
fot., il.
Zawiera m.in.: I Buczkowska Konferencja Naukowa rok 1998
75 lat Związku Polaków w Niemczech na Złotowszczyźnie:
KĘCIŃSKA Jowita. Katolickie Towarzystwo Młodzieży Polskiej w
Wielkim i Nowym Buczku. s. 11-16. - ZIELONKA Zbigniew.
Związek Polaków w Niemczech na Złotowszczyźnie jako ogniwo
tradycji narodowej. s. 16-21. - II Buczkowska Konferencja
Naukowa rok 1999 75 lat szkół polskich na Złotowszczyźnie:
KĘCIŃSKA Jowita. Szkoła w Wielkim Buczku - portret szkoły
polskiej na Złotowszczyźnie. s. 31-38. - ZIELONKA Zbigniew.
Szkoły ZPwN - ogniwem tradycji edukacji narodowej. s. 38-45. - II
Buczkowska Konferencja Naukowa rok 1999 Pomorska rodzina
nauczycielska: ROŻEŃSKI Roman. Jan Rożeński (1904-1968) sylwetka nauczyciela krajeńskiego. s. 58-60. - MATYSEKSZOPIŃSKA Barbara. Tradycja a współczesność - nauczycielska
rodzina Rożeńskich. s. 60-64. - KĘCIŃSKA Jowita. Baltazar i
Stanisława Lewandowscy - na styku dwóch regionów. s. 64-72. - IV
Buczkowska Konferencja Naukowa rok 2001 Pięć prawd Polaków
na czasy współczesne. s. 75-87. - V Buczkowska Konferencja
Naukowa rok 2002 Ksiądz patron Bolesław Domański i księża
pomorscy w 80. rocznicę Związku Polaków w Niemczech:
KĘCIŃSKA Jowita. Czy tylko wspominać? O księżach Krajny
Złotowskiej w międzywojniu. s. 92-95. - NADOLNY Anastazy. Ks.
Józef Styp-Rekowski duszpasterz Związku Polaków w Niemczech
w latach 1926-1939. s. 96-119. - VI Buczkowska Konferencja
Naukowa rok 2003: Aktualność idei i programów Związku Polaków
w Niemczech na Złotowszczyźnie: KĘCIŃSKA Jowita.
Złotowszczyzna - miejsce spotkań dzisiejszych Polaków i
Niemców. s. 132-135. - ZIELONKA Zbigniew. Co zostało z
tradycji złotowskich w konkretnym działaniu dnia dzisiejszego? s.
135-141. - VII Buczkowska Konferencja Naukowa Banki Ludowe i
organizacje gospodarcze na Złotowszczyźnie Polaków tradycje i
współczesność: BREWKA Kazimierz. Geneza powstania "Rolnika"
w Złotowie. s. 147-152. - KĘCIŃSKA Jowita. Polskie organizacje
gospodarcze na Krajnie Złotowskiej w okresie zaboru. s. 152-158. BORZYSZKOWSKI Józef. O zasługach ks. dr. Bolesława
Domańskiego dla zachowania polskości na Złotowszczyźnie. s.
158-160. - BORZYSZKOWSKI Józef. Rys historyczny Domu
Polskiego w Zakrzewie. Lata 1939-1945. s. 160-164
5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia
a. zbiorowe
135. ABYŚCIE szli i owoc przynosili / rozm.
Bogumiła Kania-Łącka; współpraca red. Tadeusz
Kieliszewski i Ewa Tynecka. - Poznań: Bonami Wydaw.Drukarnia, 2009. - 197 s. : fot. - (Biblioteka DIAK
Poznań; 12)
Zawiera m.in.: GĄDECKI Stanisław. Ks. abp Stanisław Gądecki. s.
9-27. - SCHUDY Stefan. Ks. Stefan Schudy. s. 29-36. PRZECZEWSKI Wojciech. Ks. Wojciech Przeczewski. s. 37-43. STUŁKOWSKI Szymon. Ks. Szymon Stułkowski. s. 145-148. SOBOLEWSKI Czesław. O. Czesław Sobolewski. s. 157-161. MAKOWSKI Tadeusz. Ks. Tadeusz Makowski. s. 173-184
Sylwetki i homilie. Dot. m.in. księży i zakonników z Poznania i
Archidiecezji Poznańskiej
136. ach. Najlepsi rolnicy mieszkają w Izabelinie
[gm. Kramsk, pow. Konin] - Fot. // Prz. Koniń. 2009, nr 13, s. 11
Alicja i Marek Kantarowscy oraz Teresa i Mariusz
Smolarkowie, zdobywcy tytułu "Wielkopolski Rolnik Roku 2008"
137. AUTOPREZENTACJA kandydatów do
Młodzieżowej Rady Miasta [Lubonia, pow. Poznań]. -
30
Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s. 12-13; Skład
145. DANEL Hanna. Cuda z miedzi. - Fot. // Gaz.
Młodzieżowej Rady Miasta. - Portr. // Tamże. - nr 12, s. Kośc. - 2009, nr 51/52, s. 27
Beata Andrzejczak i Ryszard Szulc, artyści amatorzy z Łagowa,
15; ŁACIŃSKA Agnieszka. Teraz młodzież // Tamże. pow. Kościan
S. 15, 34
138. BABIJÓW Agata. Kandydaci do tytułu Strażaka
Wielkopolski. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr
10, s. 4
Dolczewska Barbara. Staropolskie
kobiece w galerii kórnickiej = poz. 2007
portrety
Waldemar Florkowski i Andrzej Gniazdowski z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Krotoszynie
[Druga] II wojna światowa : w walce o niepodległą
ojczyznę / red. Aleksandra Haase [i in.] = poz. 826
139. BABIJÓW Agata. Kandydaci do tytułu
Wielkopolskiego Strażaka. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 9, s. 4
Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu
1919-2009 : nauka dla praktyki leśnej / pod red.
Józefa Brody = poz. 1447
Andrzej Figlak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdunach i
Marian Burczyk, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej z Gościejewie,
pow. Krotoszyn
140. BABIJÓW Agata. Oświadczenia majątkowe
[burmistrzów z powiatu krotoszyńskiego] pod lupą. - Fot.
// Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 25, s. 4
141. BABIJÓW Agata. W życiu najważniejsza jest
pasja i empatia. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr
50, s. 7
Grażyna Marszałek i Maria Ciesiółka, opiekunki Polskiego
Czerwonego Krzyża z Krotoszyna
Banaszkiewicz Grażyna. Wągrowieckie lapidarium =
poz. 899
142. BARTCZAK Maria. Ocalić od zapomnienia :
Pleszewianie w Powstaniu Wielkopolskim. - Pleszew:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2009. - 72 s. : il.
Słownik biograficzny
143. BIERNACZYK Jarosław. Żydowskie nekropolie
w stolicy Niemiec : ostrowianie na berlińskich
cmentarzach. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 48(1399), s.
20-21
144. BOROWIEC Paweł. Z dziejów pewnej
wielkopolskiej rodziny : o patriotycznej rodzinie Siudów Prałatów - Czarneckich. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr
223, s. 18-19
M.in. sylwetka Apolonii Siudy-Prałat z Włoszakowic, pow. Leszno
(1888-1956), uczestniczki Powstania Wielkopolskiego i Lecha Siudy
(1909-1997), lekarza z Buku, pow. Poznań
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
Byliński Eugeniusz, Król Marian. Pacyfikacja
mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940) : 70.
rocznica wydarzeń / red. Józef Mozio, Jerzy Szyło,
Agnieszka Skorka = poz. 818
CD. Dożynki gminno-parafialne w Węglewie [pow.
Piła] 2009 = poz. 1008
[Czterdzieści] 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa
Kulturalnego 1969-2009 : praca zbiorowa / pod red.
Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora = poz. 1587
Dziembowski Piotr. Obiekty sepulkralne
Skórzewie [pow. Poznań] = poz. 1809
w
146. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
konarzewscy. (Cz. 2). - Portr. // Goniec Dopiew. 2009, nr 12, s. 11
Stanisław Hartlich (1920-2002) i Jan Laskowski (1872-1939)
147. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 21). - Il. // Goniec Dopiew. - 2009,
nr 5, s. 9
Edward Aleksander Landsberg (1824-1897) i Józef Molski
(1896-1942)
148. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 23), Księża skórzewscy uzupełnienie. - Portr. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 7,
s. 9
Wykazy wikariuszy i księży współpracujących z parafią w
Skórzewie, pow. Poznań
149. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 17). - Il. // Goniec Dopiew. - 2009,
nr 1, s. 9
Władysław Rawicz Przyjemski (~1690-1734) i Józef Stefan
Niklewicz (- po 1772) - plebani w Skórzewie, pow. Poznań w
XVIII wieku
150. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 19). - Il. // Goniec Dopiew. - 2009,
nr 3, s. 9
Tadeusz Gaiński (-po 1784), Jan Pauliński (-po 1786),
Wojciech Chwałkowski (-po 1788), Kazimierz Olbrych (-po 1783),
Wojciech Kołecki (-po 1813), Walenty Błażycki (-po 1803),
Walenty Kozłowski (-po 1801), Bartłomiej Sikorski (~1749-1813),
Andrzej Wróblewski (1785-1838)
151. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 22). - Portr. // Goniec Dopiew. 2009, nr 6, s. 16
Zbigniew Teinert (1938-) i Franciszek Drost (1949-)
152. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 20). - Il. // Goniec Dopiew. - 2009,
nr 4, s. 9
Józef Cilski (1802-1868), Teodor Heinich (1836-1876) i Antoni
Kowalski (1869-1910)
153. DZIEMBOWSKI Piotr. Proboszczowie
skórzewscy. (Cz. 18). - Il. // Goniec Dopiew. - 2009,
nr 2, s. 9
31
Jan Fengler (-po 1759), Walenty Suchowski (-po 1767), Józef
Maciejewski (1715-po 1770), Mikołaj Liwiński (-po 1777), Maciej
Konrad Ignacy Wyssogota Zakrzewski (1745-1800)
ES. Na starej fotografii = poz. 1894
154. FRANKOWSKI Stanisław. Rodzina Haliny
Stabrowskiej. - Fot., portr. // Średz. Kwart. Kult. - 2009,
nr 5, s. 44-53
Mieczysław Stabrowski (1908-1957), przedsiębiorca budowlany,
działacz konspiracyjny w okresie II wojny światowej i Maksymilian
Ludwik Schmidt, więzień obozów koncentracyjnych (1906-1998)
związani ze Środą Wlkp.
Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego [w Kaliszu]
: dzieje szkoły od XIX w. po współczesność w kronikach
zapisane / aut. tekstów Grażyna Stępniewska [i in.] = poz.
1526
Gołdyn
Piotr.
Tymczasowa
Rada
Gminna
"Solidarność" w Sompolnie [pow. Konin] = poz. 1262
Grupiński Jerzy. Dziesięć palców / il. Grażyna
Kielińska = poz. 1795
159. KLAUZE Jolanta. Razem przez 50 lat. - Fot.
// Gaz. Kleczew. - 2009, nr 3, s. 2
Jubileusz par małżeńskich z gminy Kleczew, pow. Konin
160. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Nauczyciele, o
których pamiętamy... - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
41(1386), s. 20-21
Sylwetki nauczycieli z powiatu ostrowskiego
Kownacka Elżbieta, Kownacki Jerzy. Powstanie
OSP Krzemieniewo = poz. 850
Kownacka Elżbieta, Kownacki Jerzy. Siostry
Serafitki z Drobnina = poz. 827
161. KRAUZE Rajmund. Najstarsi topiarze dmuchacze w Hucie Szkła w Ujściu [pow. Piła] - spis
sporządzony przez p. Rajmunda Krauze w 2009 r. Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 24
Krupa Małgorzata, Babijów Agata. Wybierz
najlepszego ochotnika = poz. 1171
Krupa Małgorzata, Babijów Agata. Wybierz
najlepszego ochotnika = poz. 1172
Grzegorz Danuta. Po raz siedemnasty = poz. 1629
155. GRZESZCZAK Maciej. Dziewiętnastowieczni
kleczewscy urzędnicy (1815-1870), cz. 1 // Gaz. Kleczew.
- 2009, nr 3, s. 14
Burmistrzowie, urzędnicy skarbowi i pocztowi w Kleczewie, pow.
Konin
Hamielec Janusz. Dwór w Giżynie = poz. 828
162. KUROPKA Jacek. Z wiekiem nic się nie
kończy. - Portr. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 4, s. 11
Najstarsze mieszkanki gminy Bralin, pow. Kępno
163. KUROPKA Jacek. Zacne grono się
powiększy. - Portr. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 6, s.
12
Najstarsi mieszkańcy gminy Bralin, pow. Kępno
Hamielec Janusz. Dwór w Gołaszynie = poz. 833
Kuropka Jacek. Ze starego albumu.. = poz. 1899
Hamielec Janusz. Majątki w powiecie rawickim sto lat
temu = poz. 891
156. JAJOR Jan. Jarocińscy delegaci na Polski Sejm
Dzielnicowy w Poznaniu (3-5 XII 1918 r.). - Fot. // Życie
Jar. - 2009, nr 25, s. 10
Jajor Jan. Patriotyczna działalność skautingu w
Jarocinie w latach 1913-1919 = poz. 836
Janiszewski Waldemar L. Żyli kiedyś w Margoninie =
poz. 858
157. JĄDER Tadeusz. O dworze na Mielęcinku. Fot., portr. // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 5, s. 8
Wspomnienia mieszkańców okolic Mielęcinka, pow. Grodzisk
Wlkp. dot. dworu i rodziny Mieczysława Kwaśniewskiego w okresie
międzywojennym
kab. Trzech kolskich bohaterów żyje = poz. 1315
Kępińscy Żydzi / red. M. Łapa, G. Gatner = poz. 794
158. KIEROWNICY krzemieniewskiej biblioteki //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 57, s. 10
Wykaz kierowników Gminnej Biblioteki
Krzemieniewie, pow. Leszno od 1948 roku
Publicznej
w
164. KUSZ Adam. Towarzystwo Miłośników
Ziemi Gołanieckiej : polegli na gołanieckiej ziemi //
Echo. - 2009, nr 107, s. 3
Sylwetki i formy upamiętnienia powstańców wielkopolskich w
okolicach Gołańczy, pow. Wągrowiec
165. LAUREACI Plebiscytu o tytuł Ostrowianina
Roku [w latach 1992-2008]. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 51(1405), s. 31
166. LUBAWY E. 50 lat - na dobre i na złe! : złote
gody małżeńskie [par z gminy Skoki, pow.
Wągrowiec]! - Portr. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 6, s. 3
167. LUBAWY E. Złote jubileusze - 50 lat
mażeństwa [par z gminy Skoki, pow. Wągrowiec]. Fot. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 9, s. 18, 19
168. LUBONIANIE w Powstaniu Wielkopolskim :
z
biogramami
uczestników
Powstania
Wielkopolskiego / pod red. Piotra Pawła
Ruszkowskiego przy współpracy Janusza Karwata. Luboń:
Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe
"Forum Lubońskie", "Wieści Lubońskie", 2009. - 320
s. : fot., il., portr.
Rec. (I). Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim // Wieści
Luboń. - 2009, nr 12, s. 10
32
Zawiera: KARWAT Janusz. Luboń w dobie Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. s. 13-33. - RUSZKOWSKI Piotr P.
Organizacje skupiające uczestników Powstania Wielkopolskiego. s. 3444. - RUSZKOWSKI Piotr P. Wykaz powstańców związanych z
Luboniem. s. 45-52. - RUSZKOWSKI Piotr P. Józef Thomas [18401931] - patriotyczna osobowość Żabikowa na przełomie XIX i XX
wieku. s. 53-56. - Biogramy powstańców wielkopolskich. s. 57-310
169. M.R. Pozostaną w pamięci. - Portr. // Kos.
Bukow. - 2009, nr 11, s. 3
177. NAGRODZENI nauczyciele [z gminy
Krzemieniewo, pow. Leszno]. - Portr. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 2
Sylwetki
Nasza klasa = poz. 1902
Nasza klasa = poz. 1903
Marian Słupiński, Stanisław Mrówka, Stanisław Drobnik i Stefan
Andrys, mieszkańcy gminy Buk, pow. Poznań, członkowie koła
Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, zmarli w 2009
roku
Obiekty skaralne gminy i parafii Kłecko [pow.
Gniezno] / zebrał i oprac. Eugeniusz Kołodziejski =
poz. 1961
170. M.R. "Skąd nasz ród?". - Fot. // Kos. Bukow. 2009, nr 10, s. 14
178. OD Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i
polskich mieszkańców miasta w XX wieku / wstęp,
wybór i oprac. tekstów Anna Wylegała; nagranie i
oprac. relacji, współczesne zdjęcia świadków Roland
Borchers, Piotr Filipkowski, Anna Wylegała; tłum.
Anna Wysokińska. - Warszawa: Dom Spotkań z
Historią, Ośrodek Karta, 2009. - 56 s. : fot., portr. - (Z
Archiwum Historii Mówionej; z. 1)
Zjazd rodzinny Rutkowskich i Gielników w Buku, pow. Poznań
171. MAJEWICZ Bolesław. Słownik biograficzny
zasłużonych bukowian. - Buk: Usługi PoligraficznoWydawnicze, 2009. - 77 s. : il.
Dodatek do miesięcznika "KOSYNIER Bukowski"
172. MARCZAK Iwona, DUSZCZAK Beata.
Wcześniak i ostatni poród w Izbie Porodowej w Kórniku
[pow. Poznań]. - Portr. // Kórniczanin. - 2009, nr 24, s. 14
Karina Naskrent i Marcin Łakomy we wspomnieniach rodziców
173. MB. Prężne nowoczesne gospodarstwa :
wyróżnieni rolnicy [Michał Wełnica z Wylatkowa i
Wojciech Wysocki z Powidza, pow. Słupca]. - Portr. //
Gaz. Słup. - 2009, nr 38, s. 15
174. MIESZKAŃCY gminy Kaźmierz [pow.
Szamotuły] polegli w walkach wrześniowych 1939 roku /
oprac. Stefan Kasperek, Henryk Frącowiak. - Portr. //
Obs. Kaźmier. - 2009, nr 5, s. 14-15; Wspomnijmy
mieszkańców gminy Kaźmierz zmarłych w hitlerowskich
więzieniach i obozach koncentracyjnych w okresie II
wojny światowej / oprac. Leonarda Chudzikowska,
Urszula Kowzan. - Portr. // Tamże. - nr 6, s. 14-15
Między 30 a 35... : (między trzydzieści a trzydzieści
pięć...) wystawa z okazji 35-lecia Wydziału Edukacji
Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu :
[katalog] / tekst Ewa Obrębowska-Piasecka = poz. 1688
Wybór relacji biograficznych przedwojennych i napływowych
mieszkańców
Krzyża
Wlkp.,
pow.
Czarnków-Trzcianka
zasiedlających miasto po II wojnie światowej. Fragment projektu
realizowanego przez Ośrodek "Karta" w latach 2007-2029. Na
wstępie zarys historii miasta
179. ODESZLI w minionym roku. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 43, s. 8
Mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego
180. OPŁATEK Ł. Pół wieku pod rękę. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 51/52, s. 8
Pary małżeńskie z Zakrzewa, pow. Złotów
181. OSTROWSKA lista nieobecnych :
mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego zmarli od
listopada 2008 do października 2009. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 43(1390), s. 20-21
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
182. OSUCH Wojciech. Podziemia kościoła
Najświętszej Marii Panny w Gołańczy [pow.
Wągrowiec] bez tajemnic. - Fot. // Echo. - 2009, nr
113, s. 8
175. MIGASIEWICZ Iwona. Ocaleni od zapomnienia.
- Portr. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 7 dod. Katyń Pamiętamy, s. 4-6
Sylwetki osób pochowanych w podziemiach kościoła w XVIIXIX wieku
Biogramy ofiar zbrodni katyńskiej związanych ze Skokami, pow.
Wągrowiec
183.
PACZESNY
Artur.
Zagłada
międzychodzkich Żydów // Inf. Międzych. - 2009, nr
12, s. 14
Nagrody dla najlepszych swarzędzkich sportowców /
oprac. BB, MW = poz. 1766
Wykaz Żydów związanych z powiatem międzychodzkim - ofiar
II wojny światowej
176. NAGRODY im. Andrzeja Wojtkowskiego. (Bibliotekarz Wielkopolski) // Pan. Wielkop. Kult. - 2009,
nr 5, s. 18
184. PANOWICZ Tadeusz. Pamiętajmy o naszych
bohaterach! : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Pobiedziska. - Gniezno: Prymasowskie Wydaw.
Gaudentinum, 2009. - 108 s. : fot., portr.
Jolanta Mazurek - pracownik Biblioteki Kórnickiej PAN w
Kórniku, Danuta Balcerek - pracownik Biblioteki Raczyńskich, Janina
Przybysz - pracownik Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
i Anita Nawrot - pracownik Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Turku
Zawiera: Praca organiczna budziła myśl niepodległościową. s.
7-9. - Powstanie Wielkopolskie w Pobiedziskach wybuchło
spontanicznie. s. 11-16. - Józef Dowbor-Muśnicki (1867-1937)
generał broni. s. 17-30. - Generał Władysław Anders (1892-1970)
człowiek niezłomny. s. 31-37. - Ks. Bolesław Walich (1870-1936)
ulubieniec parafian. s. 39-41. - Ks. Kazimierz Smorawski (1869-
33
1946) wróg niemczyzny. s. 43-47. - A w Pobiedziskach był wikarym błogosławiony Michał Kozal (1893-1943). s. 49-51. - Generał Jan
Kąkolewski (1893-1977) w mundurze znienawidzonym i uwielbianym.
s. 53-78. - Antoni Palluth (1900-1944) żył wśród tajemnic. s. 79-94. Ks. Julian Dembiński (1882-1941) powstaniec wielkopolski z Imielna. s.
95-99. - Ustalony wykaz imienny powstańców wielkopolskich
związanych z ziemią pobiedziską. s. 107-109
Peśla Dariusz J. Jeden dzień = poz. 825
185. [PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE] 50-lecie pożycia
małżeńskiego [par z gminy Ujście, pow. Piła]. - Fot.,
portr. // Ujskie Spr. - 2009, nr 8, s. 16-21
Piękni dwudziestoletni / oprac. Paweł Borowiec =
poz. 956
191. RZEPCZYŃSKI Piotr. Puszczykowscy
bohaterowie Września 1939. - Fot., portr. // Kur.
Puszczyk. - 2009, nr 91, s. 6-7
Jan Labrzycki (1907-1939), poległy i Szczepan Lewandowski
(-2002), ocalały z egzekucji w Miętkiem na Wołyniu
Schreiber H. Wspomnienia z mojej młodości w
Śremie = poz. 584
192. SKŁAD Konwentu Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w
Lesznie (kadencja 2008-2012) // Leszcz. Not. Akad. 2009, nr 34, s. 7
Portrety dawnych mieszkańców Jutrosina = poz. 1905
193. SŁOWNIK biograficzny uczestników
Powstania Wielkopolskiego Frontu Północnego
(nadnoteckiego) 1918-1919 / red. Sławomir Łaniecki,
Piotr S. Adamczewski. - Nakło n. Notecią: Firma
Usługowo-Wydaw. "Daniel" Ewa Wierzchucka, 2009.
- 271 s. : il.
Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy :
opisy, wspomnienia, opracowania / red. Zofia Dragan,
Barbara Dragan, Rafał Wirecki = poz. 821
Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty /
oprac. Grzegorz Barczykowski, Waldemar Handke,
Rafał Kościański = poz. 1366
186. POWSTAŃCY wielkopolscy c.d. / do druku
przygotował Eligiusz Tomkowiak. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 4, s. 13
194. SPORTOWCÓW 2009 roku czas wybrać. Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 46, s. 6-7
Płygawko Danuta. Księgarze i drukarze w Śremie
1869-2009 / oprac. graf. Kamil Kondras = poz. 1984
Józef Kuik (1897-1969), Andrzej Lechna (1894-1943), Wiktor
Lechna (1898-1971) i Ignacy Michalowski (1871-1945) - powstańcy
wielkopolscy związani z gminą Dopiewo, pow. Poznań
187. POWSTAŃCY wielkopolscy c.d. / do druku
przygotował Eligiusz Tomkowiak. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 5, s. 13
Wojciech Kwiatkowski (1893-1919), Walenty Lemański (19001919), Jan Andrzej Maj (1895-1919) i Józef Skowroński (?-1919),
Paweł Szyfter (1893-1940), Zofia Szyfter-Ubysz (1897-1968) i Tadeusz
Wesołowski (1903-2000) - powstańcy wielkopolscy związani z gminą
Dopiewo, pow. Poznań
188. POWSTAŃCY wielkopolscy ziemi jutrosińskiej
// Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 7
Prezentacja kandydatów na sportowca i trenera powiatu
krotoszyńskiego 2009 roku
Sułek Grzegorz. Jubileusz chrzypskiego kościoła =
poz. 1967
[Sześćdziesiąt] 60 lat Ośrodka Doskonalenia
Nauczycieli w Poznaniu 1948-2008 / zespół red. Ewa
Superczyńska [i in.] = poz. 1478
195.
SZTERNEL
Tomasz.
Laury
dla
długodystansowców. - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr
5, s. 8
Aleksandra Głowacka, Krzysztof Wojciechowski i Bogdan
Kruk, radni powiatu wrzesińskiego
Wykaz
Poznań stawia na sport : [album] / Urząd Miasta
Poznania. Wydział Kultury Fizycznej = poz. 1771
189. PPR. Diety za pracę społeczną // Wieści Luboń. 2009, nr 10, s. 17-18
Oświadczenia majątkowe radnych z Lubonia, pow. Poznań
190. PUDLISZEWSKA Eleonora, BIERNACZYK
Alina. Wspomnienia. - Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo.
- 2009, nr 57, s. 8-9
Wspomnienia dot. punktów bibliotecznych w Górznie i Starym
Belęcinie, pow. Leszno
(raf). Jakiego włodarza przyniesie nam nowy rok? =
poz. 1354
Rutowska M. Lager Glowna : niemiecki obóz
przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności
polskiej (1939-1940) / red. H. Różanek = poz. 878
Śliwiński
Eugeniusz.
Kurkowe
Bractwo
Strzeleckie w Lesznie 1627-1947. [Część 2] = poz.
1236
W.N. Spotkali się po 44 latach = poz. 1514
196. WAWRZYNIAK Jarosław. Czy naprawdę
żyją w pamięci parafian Pawłowic [pow. Leszno]? Fot., portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 60,
s. 8-10
Sylwetki mieszkańców parafii - ofiar II wojny światowej
197. WAWRZYNIAK Jarosław. Walczyli pod
Monte Cassino. - Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. 2009, nr 57, s. 14
Mieszkańcy gminy Krzemieniewo, pow. Leszno
Weiss Wojciech. Sprintem przez 90 lat = poz.
1781
34
Wielichowo
w
90-tą
rocznicę
Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław Polak
[i in.] = poz. 900
Włodarek Henryk. Nekropolie odolanowskie - czas
zadumy i refleksji = poz. 1139
Wojcieszak Bogumił.
nowotomyska = poz. 863
Wielokulturowa
ziemia
Sylwetki laureatów
Zenkteler Elżbieta. Historia Zakładu Botaniki
Ogólnej UAM w Poznaniu : 1919-2009 = poz. 1446
202. ZIELONKA Józef. Kronika personalna
ścisłego kierownictwa Huty Szkła "Ujście" [pow. Piła]
w latach powojennych. - Portr. // Ujskie Spr. - 2009,
nr [5] spec., s. 15-17
Sylwetki członków kadry kierowniczej przedsiębiorstwa
Z rodzinnego albumu = poz. 1910
z.j. Dzwonek Odolanowski dzwoni od 15 lat = poz.
2024
198. ZAPISANE w pamięci / oprac. red. Ewa Strycka,
Anna Zielińska-Krybus; fot. Ryszard Kocoł; oprac. graf.
Jacek Grześkowiak. - Poznań: Wydaw. Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, 2009. - 112 s. : fot., il., portr.
Biografie profesorów i wykładowców Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu oraz materialne formy upamiętnienia ich działalności. M.in.
sylwetka patrona uczelni, Augusta Cieszkowskiego
Zarzycki Andrzej. Poznań. dzieje walki z pożarami
1253-2008 = poz. 1178
199. ZASŁUŻENI dla Miasta i Gminy Swarzędz
[pow. Poznań]. - Portr. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 3, s.
6-7
Barbara Antoniewicz - nauczycielka, Henryk Brodziszewski stolarz i Tadeusz Krug - przedsiębiorca budowlany - laureaci medalu
200. ZASŁUŻENI dla Miasta Puszczykowa // Kur.
Puszczyk. - 2009, nr 92, s. 3
Zofia Skibińska - lekarz, Zdzisław Pałczyński - miłośnik przyrody i
Franciszek Heigelmann, kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w
Puszczykowie, pow. Poznań w latach 1947-1969
Ziemia
Średzka
w
dobie
Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 : praca zbiorowa / pod
red. Janusza Karwata = poz. 896
Ziemia wyrzyska - świadkowie tamtych dni / red.
Agnieszka Mela-Kartosz = poz. 903
Złote chórzystki z Puszczykowa [pow. Poznań] /
Zosia Halicka [i in.] = poz. 1678
203. ZŁOTE gody [par małżeńskich z gminy
Mosina, pow. Poznań] 2009. - Fot. // Merkur. Mosiń. 2009, nr 12, s. 32
204. ZNANE postacie Odolanowa : materiały z
konferencji naukowej poświęconej Znanym Postaciom
Odolanowa, która odbyła się w rocznicę 600-lecia
uzyskania praw miejskich przez Odolanów, 29
września 2003 roku. - Odolanów: Stowarzyszenie św.
Marcina, 2009. - 40 s. : il.
Biografie osób związanych z Odolanowem, pow. Ostrów Wlkp.
od XVI do XIX wieku
205. ŻOŁNIERZE września 1939 roku ze Słupcy i
powiatu słupeckiego / oprac. Stanisław Garsztka //
Kur. Słup. - 2009, nr 30, s. 24
201. ZASŁUŻENI dla Okręgu Wielkopolskiego PZF
[Polskiego Związku Filatelistów] // Wielkop. Wiad. Filat.
- 2006 nr 43/1-2 wyd. 2009, s. 22
b. indywidualne
Adamczak Izabela
Alexiewicz Władysław
206. CZEGO nie wiemy o Izabeli Adamczak? - Portr.
// Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 59, s. 6
208. WŁADYSŁAW Alexiewicz : 24.11.1943 12.07.2009. - Portr. // Wielkop. Wiad. Filat. - 2006, nr
43/1-2 wyd. 2009, s. 2-3
Pracownica biblioteki w Krzemieniewie, mieszkanka Kociug, pow.
Leszno
Fizyk, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu,
działacz filatelistyczny
Adamczak Renata
Andrys Stanisław
207. (h). Kobieta z bronią w ręku. - Fot. // Gaz. Kośc.
- 2009, nr 50, s. 17
Mieszkanka Kościana, pierwsza członkini Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Śmiglu, pow. Kościan
209. ANDRYS Stanisław. Czuję się jutrosiniakiem
: wspomnienia wojenne Stanisława Andrysa. - Fot.,
portr. // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 8-9
Wspomnienia mieszkańca Jutrosina. pow. Rawicz z okresu II
wojny światowej
35
Andrzejewski Jan
Bachorz Celestyn Les
210. CZEGO nie wiemy o Janie Andrzejewskim. Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 64, s. 6
217. BACHORZ Celestyn Les. Pięć narodzin i
requiem. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 2009. 636 s. : il.
Rolnik, sołtys wsi Bojanice, pow. Leszno
Rec. (sza). Pięć narodzin... // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 24, s.
3
Antkowiak Krzysztof
Honorowy Obywatel Wrześni. Wspomnienia dot. m.in.
Wrześni i ziemi wrzesińskiej
211. ANTKOWIAK Krzysztof. Jestem typowym
poznaniakiem / rozm. Barbara Stachowiak. - Portr. // Gaz.
Sucholes. - 2009, nr 9, s. 6-7
Bałamącek Zdzisław
Dyrektor Zespołu Szkół im. o. Mariana Żelazka w Chludowie, pow.
Poznań
Zob. poz. 824
Banaszkiewicz Stanisław
Antoniewicz-Kaszczyńska Aleksandra
212. KUPIEC Sylwia. Droga do... obrazu. - Fot.,
portr. // Prz. Nowot. - 2009, nr 4, s. 99-104
218. PASJONAT z powołania 30.10.194807.06.2009. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 43(1390),
s. 22
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, nauczycielka
Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
Prezes Salezjańskiej Organizacji Sportowej Salos RP w
Ostrowie Wlkp., działającej wśród młodzieży
Apolinarska Maria
Barciński Florian
213. (pb). Maria Apolinarska zakończyła pracę
zawodową; APOLINARSKA Maria. Zachowanie
samodzielności Banku to mój największy sukces / rozm.
Paweł Borowiec. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 226, s.
18
219. BARCIŃSKI Florian. Czynniki rozwoju
regionu w oczach geografa ekonomicznego / wstęp i
dobór tekstów Wanda Maria Gaczek; Poznańskie
Towarzystwo
Przyjaciół
Nauk,
Uniwersytet
Ekonomiczny w Poznaniu. - Poznań: PTPN, 2009. 124 s. : il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t. 38)
Dyrektor Banku Spółdzielczego we Włoszakowicach, pow. Leszno
Arend Irena
214. Admin. Irena na arenę - głosujmy na naszego
kandydata do plebiscytu "Przeglądu Konińskiego" na
Najpopularniejszego Sołtysa Regionu Konińskiego. Portr. // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 6, s. 4
Sołtys wsi Janowo, pow. Konin
Wykaz ważniejszych prac prof. Floriana Barcińskiego. s. 24-26
Geograf, profesor Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu (1901-1987)
Bartkowiak Lech
220. LUBOŃSKI pedagog. - Portr. // Wieści
Luboń. - 2009, nr 11, s. 5
Nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, pow. Poznań,
laureat Medalu Edukacji Narodowej
Augustin Grażyna Beata
Batycki Albin
215. AUGUSTIN Grażyna Beata. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009,
nr 6, s. 9
Nauczycielka Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
we Wrześni, członkini Klubu Twórczości Różnej
221. BANASZAK Hanna. Koźmianin walczy o
medal MŚ. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr
30, s. 7
Niepełnosprawny tenisista i działacz sportowy z Koźmina
Wlkp., pow. Krotoszyn
Augustyniak Szczepan
Bąkowska Pelagia
216. POWSTAŃCY wielkopolscy c.d. / do druku
przygotował Piotr Rozumek. - Portr. // Goniec Dopiew. 2009, nr 3, s. 13
Powstaniec wielkopolski, sołtys wsi Jeziorki, pow. Poznań (18961975)
222. M.R. Kolejna stulatka; Życie wypełnione
pracą. - Fot., portr. // Kos. Bukow. - 2009, nr 12, s. 2223
Mieszkanka wsi Kalwy, pow. Poznań
36
Bednarek Przemysław
Błachowski Stefan
223. phil. Strażak [Państwowej Straży Pożarnej w
Słupcy] na emeryturze. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 31,
s. 15
231. BŁACHOWSKI Stefan. Stefan Błachowski
założyciel poznańskiej psychologii / wstęp i dobór
tekstów Ryszard T. Stachowski; Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań: PTPN,
2009. - 224 s. : il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t. 31)
Bereza Jan
224. (kar). [Jan Bereza]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr
46, s. 5; MUENZBERG-CZUBAŁA Alicja. Brat od
ciszy. - Fot. // Tamże. - nr 51/52, s. 22-23
Benedyktyn z Lubinia, pow. Kościan
Biegańscy Kazimiera i Stanisław
225. Z wizytą u seniorów. - Portr. // Prz. Osiec. 2009, nr 18, s. 8
Mieszkańcy Kątów, pow. Leszno
Bielawski Oskar
226. HOJAN Artur. Dr Bielawski i eugenika. Kościan: Artur Hojan, 2009. - 88 s., [12] s. tabl. : il.
Rec. SAŁACKI Paweł. Nieudana prowokacja // Gaz. Kośc. - 2009,
nr 38, s. 6
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w
Kościanie (1891-1973)
Psycholog (1889-1962), rektor Uniwersytetu Poznańskiego w
latach 1946-1948
Błaszczyk Damian
232. WŁODAREK Henryk. Perspektywiczny
piłkarz z Odolanowa [pow. Ostrów Wlkp.]. - Portr. //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 20, s. 9
Błaszkiewicz Małgorzata
233. ŁACIŃSKA Agnieszka. Wolny zawód
plastyk : Małgorzata Błaszkiewicz - wszechstronna
artystka z Lubonia [pow. Poznań]. - Il., portr. // Wieści
Luboń. - 2009, nr 7, s. 8, 29
Błażejewski Maciej
Bierut Józef
234. BABIJÓW Agata. Postawił stopę w
świątyniach Buddy. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr
40, s. 6
227. JÓZEF Bierut - "drugie skrzypce" Solidarności
Rolniczej w gminie Sompolno [pow. Konin]. - Il., portr. //
Wiad. Somp. - 2009, nr 41, s. 10
Bobiarski Wiesław
Rolnik z Lubstowa, pow. Konin
Bilert Alfons
Optyk, członek
Krotoszynie
Kurkowego
Bractwa
Strzeleckiego
w
235. BOBIARSKI Wiesław. Trzydzieści lat pracy
samorządowej / rozm. Grzegorz Sułek. - Portr. //
Pojezierze. - 2009, nr 215, s. 19
Wójt gminy Chrzypsko Wielkie, pow. Międzychód
228. e.m. Ksiądz Alfons Bilert [ze Strzałkowa, pow.
Słupca (1906-2009)] nie żyje. - Portr. // Kur. Słup. - 2009,
nr 27, s. 40
Blin Władysław
229. iz. Biskup Blin wyróżniony. - Portr. // Prz.
Koniń. - 2009, nr 5, s. 11
Biskup związany ze Ślesinem, pow. Konin
Boczoń Ludwik
236. MALEPSZAK Stanisław, RUSZKOWSKI
Piotr P. Ludwik Boczoń (1883-1960). - Fot., portr. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 7, s. 23-25
Pierwszy kierownik Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, pow.
Poznań, mieszkaniec Żabikowa w latach 1921-1937, działacz
społeczny
Bogdan Marian
Bliziński Wacław
230. KĘSZKA Sławomir. Fenomen działalności
społecznej duchowieństwa polskiego na kanwie życia i
pracy ks. prałata Wacława Blizińskiego (1900-1939). Kalisz: Wydaw. Edytor, 2009. - 151 s.
Proboszcz parafii w Liskowie, pow. Kalisz (1870-1944). Dot.
działalności duszpasterskiej i społecznej
Zob. poz. 979
Bojanowski Edmund
237. BOJANOWSKI Edmund. Dziennik / oprac.
Leonard Smołka. - Wrocław: Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi Panny, 2009
37
T. 1, 1853-1855. - 799 s. : il.
T. 2, 1856-1860. - 816 s.
T. 3, 1861-1866. - 781 s.
T. 4, 1867-1871. - 830 s. : il.
Dot. m.in. związków z Wielkopolską
238. PANUŚ Kazimierz. Bł. Edmund Bojanowski. Kraków: Wydaw. WAM, 2009. - 129 s. - (Wielcy Ludzie
Kościoła)
239. POMÓGŁ błogosławiony Edmund Bojanowski :
świadectwa o uzdrowieniach i innych łaskach /
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis
Immaculatae Conceptae. - Stara Wieś: Bonus Liber, 2009.
- 56 s. : il.
240.
ROK
z
błogosławionym
Edmundem
Bojanowskim : materiały duszpastersko - katechetyczne :
praca zbiorowa / red. Tadeusza Dyrek. - Dębica:
Zgromadzenie
Sióstr
Służebniczek
Bogarodzicy
Dziewicy Niepokalanie Poczętej, 2009. - 395 s. : il.
Brezowie Alfons i Gustaw Henryk
245. POWSTAŃCY wielkopolscy c.d. / do druku
przygotował Eligiusz Tomkowiak. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 3, s. 13
Alfons Breza (1891-1934), komendant powiatu rawickiego i
Gustaw Henryk Breza (1880-1945), ziemianin z Więckowic, pow.
Poznań
Bręborowicz Henryk
246. BRĘBOROWICZ Henryk. Ojciec polskiej
medycyny perinatalnej / wstęp i dobór tekstów Ewa
Baum i Grzegorz H. Bręborowicz; Poznańskie
Towarzystwo
Przyjaciół
Nauk,
Uniwersytet
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
- Poznań: PTPN, 2009. - 120 s. : il. - (Klasycy Nauki
Poznańskiej; t. 32)
Profesor Akademii Medycznej w Poznaniu (1909-1973)
Kult założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy
Dziewicy Niepokalanie Poczętej, błogosławionego (1814-1871)
Bromski Jan
Bonikowski Jan
241. (stk). Pożegnano wybitnego rawiczanina. - Fot. //
Życie Raw. - 2009, nr 2, s. 20
Działacz harcerski, prezes Rawickiej Poczty Harcerskiej i
Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZHW
Borowski Stanisław
242. BOROWSKI Stanisław. Aspekty metodologiczne
badań statystyczno-demograficznych / wstęp i dobór
tekstów Iwona Roeske-Słomka; Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
- Poznań: PTPN, 2009. - 276 s. : il. - (Klasycy Nauki
Poznańskiej; t. 40)
Bibliografia dorobku naukowego prof. dr. hab. Stanisława
Borowskiego. s. 29-39
Profesor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1921-1977)
Bortel Franciszek
243. KARWATKA Stefania. Franciszek Bortel z
Krzycka Wielkiego [pow. Leszno]. - (Nasi seniorzy). Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 232, s. 24
247. BROMSKI Jan. "Mam szalone pomysły
dlatego lubię konstruować" / rozm. Barbara
Stachowiak. - Portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 11, s.
12-13
Rzemieślnik z Suchego Lasu, budowniczy replik obiektów dla
Muzeum Literackiego Arkadego Fiedlera w Puszczykowie, pow.
Poznań
Brzezińscy Stefania i Władysław
248. A.L. Jubileusz 50-lecia państwa Stefanii i
Władysława Brzezińskich [z Bronisławek, pow. Piła].
- Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr 6, s. 9; ES. Diamentowy
jubileusz państwa Stefanii i Władysława Brzezińskich.
- Fot. // Tamże. - nr 7, s. 10
Bugała Andrzej
249. ROGACKI Ireneusz. Andrzej Bugała (19462009). - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 231, s. 20
Nauczyciel,
dyrektor
Włoszakowicach, pow. Leszno
Szkoły
Podstawowej
we
Bujakiewicz Katarzyna
Bortliszewski Kazimierz
244.
DZIEMBOWSKI
Piotr.
Proboszczowie
konarzewscy. (Cz. 1). - Fot. // Goniec Dopiew. - 2009, nr
11, s. 11
Proboszcz parafii w Konarzewie, pow. Poznań (1814-1866). M.in.
zarys historii kościoła św. Marcina od ok. XII wieku
250. BUJAKIEWICZ Katarzyna. Zawsze coś się
dzieje / rozm. Katarzyna Babiarz. - Portr. // Mag.
Swarz. - 2009, nr 7, s. 16-17
Aktorka związana z Poznaniem
Bujnowicz Zofia
251. JAJOR Jan. Zofia Bujnowicz. - Fot. // Życie
Jar. - 2009, nr 22, s. 10
Nauczycielka z Tarzec, pow. Jarocin
38
Bukowska Ewa
Chmieluk Józef
252. BABIJÓW Agata. Na co dzień jest królową
kuchni. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 18, s. 6
259. CHMIELUK Józef. Od Nysy Łużyckiej do
Neustadt : wspomnienia dowódcy 3 baterii 69 Pułku
Artylerii Przeciwlotniczej 1945 r. / wstęp, biogram,
rys historyczny pułku, oprac. i przypisy Krzysztof
Handke. - Leszno: Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy
69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego im. gen.
dyw. Stefana Roweckiego "Grota" i Garnizonu
Leszno, 2009. - 47 s. : il.
Dyrektor Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej w Krotoszynie
Bukowski Daniel
253. BUKOWSKI Daniel. Wywiad / rozm. Barbara
Stachowiak. - Fot., portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3/4,
s. 20-21
Kierowca motocyklowy, mieszkaniec Suchego Lasu, pow. Poznań
Burgiel Katarzyna
254. BURGIEL Katarzyna. To było jej flamenco... /
rozm. IP. - Portr. // Suplement. - 2009, nr 1, s. 12
Chojnacki Teofil
260. POCZAJOWIEC Witold. Opatrzność nad nim
czuwała : niezapomniana postać złotowskiego
aptekarza; Czuwała nad nim Opatrzność. - Fot. // Pan.
Złot. - 2009, nr 43, s. 14; nr 44, s. 12
Tancerka, właścicielka Szkoły Tańca Flamenco "La Tormenta" w
Poznaniu
Cholewicka Teresa
Burzyński Henryk
255. DEMBECKA Władysława. Henryk Apolinary
Burzyński (1926-2008). - Portr. // Głos Politech. - 2009,
nr 2, s. 6
Księgowy, emerytowany współpracownik Politechniki Poznańskiej
w Poznaniu
Burzyński Leszek
256. BURZYŃSKI Leszek. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 16, s. 5
Bzik Marian
261. LUBAWY E. Wspomnienia : śp. Teresa
Cholewicka // Wiad. Skoc. - 2009, nr 12, s. 4
Sołtys Budziszewic, pow. Wągrowiec (1947-2009)
Chomicz Antoni
262. PACZESNY Artur. Antoni Chomicz pseud.
"Stabrawa" (1905-1944) oficer WP i AK. - Portr. //
Inf. Międzych. - 2009, nr 10, s. 13, 14
Mierniczy powiatowy w Międzychodzie w okresie
międzywojennym, żołnierz i działacz konspiracyjny w okresie II
wojny światowej
Chopin Fryderyk
Zob. poz. 907
Zob. poz. 883
Cegielski Hipolit
Chrząstowska Bożena
257. KRÓL Marian. Hipolit Cegielski ikoną
nowoczesości i postępu. - Fot. // Prz. Wielkop. - 2009, nr
3, s. 5-7
263. CHRZĄSTOWSKA Bożena. Mrówa / rozm.
Joanna Marchewka. - Portr. // Uczyć Lepiej. 2008/2009, nr 4, s. 14-15
Fragment przemówienia podczas uroczystości odsłonięcia pomnika
H. Cegielskiego w Poznaniu
Zob. też poz. 1841
Chamiołowie Paweł i Rafał
258. KOŚMIDER Stanisław. Utalentowani bracia
Chazacy : Paweł i Rafał Chamiołowie, rawiccy muzycy i
piewcy folkloru. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 3, s. 21
Profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Chudziccy
264. (PAW). Zjazd rodu Chudzickich [w Luboniu,
pow. Poznań]. - Fot. // Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s.
22
Zjazd potomków lubońskiego gospodarza w XIX wieku,
Jakuba Chudzickiego
39
Chudzińska-Cierpiszewska Domicela
Czarnecka Stefania
265. CHUDZIŃSKA-CIERPISZEWSKA Domicela.
[Wrzesińscy animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z
Ratusza. - 2009, nr 24, s. 3
272. CZARNECKA Stefania. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 9, s. 7
Założycielka i dyrygent chóru "Camerata" we Wrześni
Ciepliński Łukasz
266. AT. Podpułkownik Łukasz Ciepliński "Pług". Fot., portr. // Inf. Międzych. - 2009, nr 3, s. 13
Żołnierz Armii Krajowej z Kwilcza, pow. Międzychód (1913-1951)
Cieszkowski August
Zob. poz. 198
Prezes Towarzystwa Czytelni Ludowych Koło im. bł. Edmunda
Bojanowskiego we Wrześni
Czarnecki Henryk
273.
CZARNECKI
Henryk.
[Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 8, s. 7
Nauczyciel Zespołu Szkół Publicznych w Czerniejewie, pow.
Gniezno
Czarnecki Hubert
Cieszyński Nikodem
Zob. poz. 5
Ciorga Ignacy
267. NOWAK Jadwiga. Listy do redakcji. - Portr. //
Nasze Jutro. - 2009, nr 225, s. 23
Rolnik z Grotnik, pow. Leszno uwięziony za brak tzw. dostaw
indywidualnych w latach 50. XX wieku. Wspomnienia córki, Jadwigi
Nowak. Kontynuacja artykułu "BYLIŚMY kułakami" ("Nasze Jutro"
2008, nr 221/222)
Ciszak Piotr
268. POKRYWKA Mateusz, SZCZEPANIAK
Władysław. Piotr Ciszak : nowy trener Lubońskiego
Klubu Tenisa Stołowego. - (Kto jest kim w Luboniu). Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 10, s. 42, 43
274. CZARNECKI Hubert. Najważniejsze w życiu
to mieć pasję! // Wiad. Skoc. - 2009, nr 5, s. 17
Członek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z
Rościnna. Dot. obrączkowamia ptaków w gminie Skoki, pow.
Wągrowiec
Czartoryski Zdzisław
275. MORYSON Jakub. Życie towarzyskie w
Sielcu Starym [właśc. Starym Sielcu, pow. Rawicz]. Fot., portr. // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 112-113, s. 15;
nr 114, s. 17
Życie w dworze książęcym w XIX i początkach XX wieku
Czelusta Helena
276. ADAMCZYK Szymon. Pogodna i pracowita
stulatka. - Portr. // Wieści z Ratusza - 2009, nr 3, s. 1,
3
Mieszkanka Chociczki, pow. Września
Cwudzińska Maria
269. KUBACKI Tadeusz. Zmarła Maria Cwudzińska
z Nowakowskich. - Portr. // Gaz. Słup. - 2009, nr 38, s. 2
270. mata. Zmarła doktor Cwudzińska. - Portr. // Kur.
Słup. - 2009, nr 38, s. 4
Lekarz pediatra ze Słupcy (1936-2009). Wspomnienia
Czeski Roman
277.
M.R.
Bukowianin
Liderem
Pracy
Organicznej. - Portr. // Kos. Bukow. - 2009, nr 3, s. 3
Rzeźbiarz, mistrz rzemiosł artystycznych z Mosiny urodzony w
Buku, pow. Poznań
Czarnecka Sławomira Kamila
Czeszyński Andrzej
271. CZARNECKA Sławomira Kamila. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009,
nr 6, s. 9
278. Z żałobnej karty : Andrzej Czeszyński (19322006). - Portr. // Wielkop. Wiad. Filat. - 2006 nr 43/12 wyd. 2009, s. 23
Nauczycielka Zespołu Szkół w Nowym Folwarku, pow. Września,
opiekunka szkolnego teatru amatorskiego
Filatelista z Trzcianki
40
Ćmakowska Małgorzata
Domańska Jadwiga
279. LEŚNIAK Kr. Panteon swarzędzanek. - Portr. //
Tyg. Swarz. - 2009, nr 25, s. 8
285. (JM). Zawsze tryska optymizmem : Jadwiga
Domańska po 30 latach pracy przeszła na emeryturę. Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 2, s. 9
Dyrektor Przedszkola "Miś Uszatek" w Swarzędzu, pow. Poznań
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce, pow.
Rawicz
Daneccy
280. KRAWCZYŃSKI Andrzej. Dawniej w
Puszczykowie [pow. Poznań]. - Fot., portr. // Kur.
Puszczyk. - 2009, nr 93, s. 13
Dom letniskowy rodziny Daneckich w Puszczykowie w 1. połowie
XX wieku. Wspomnienia
Darul Radosław
281. DARUL Radosław. Najistotniejsza jest
satysfakcja / rozm. Jakub Werchsler. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 11, s. 26
Maratończyk, mieszkaniec Skórzewa, pow. Poznań
Domański Bolesław
Zob. poz. 134
Dopierała Stanisława
286. KOŚMIDER Stanisław. Była nianią
rodzeństwa prof. Zolla. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr
4, s. 16
98-letnia mieszkanka Rawicza-Sarnowy
Dropek Władysława
Dąbrowicz Rafał
287. STULATKA ze Zberek [pow. Środa Wlkp.]. Portr. // Spr. Dominowa. - 2009, nr 6, s. 3
282. DĄBROWICZ Rafał. Wczoraj diakon - dziś
kapłan / rozm. Katarzyna Deskur. - Portr. // Wspól. Mar. 2009, nr 4, s. 5
Dubiel Stanisław
Ksiądz w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Grodzisku Wlkp.
288. DUBIEL Stanisław. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 11, s. 5
Dąbrowscy
Ksiądz, proboszcz parafii w Bardzie, pow. Września, katecheta
Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni,
poeta
Dąbrowscy Roman i Stanisław
Duczmal Agnieszka
283. KASPERKIEWICZ Kazimierz. Jeszcze jedna
zbrodnia hitlerowska w Kole / oprac. alew // Prz. Kol. 2009, nr 30, s. 6
289. KRUPA Małgorzata. Ta nasza Agnieszka. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 42, s. 6-7
Dąbrowski Jan Henryk
Durak Bolesław
284. JAN Henryk Dąbrowski / oprac. Bolesław
Święciochowski. - (Patroni wrzesińskich ulic). - Portr. //
Wieści z Ratusza. - 2009, nr 9, s. 6
290. (ep). Zmarł Bolesław Durak, prezes OSP
[Ochotniczej Straży Pożarnej] Kaniew [pow.
Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 13, s. 9
Zob. poz. 1311
Dyrygent. Dot. związków z Krotoszynem
Generał związany z Wielkopolską (1755-1818)
Dwornik Henryk
Dmowski Roman
Zob. poz. 911
Zob. poz. 121
Dyba Władysław
Dolata Przemysław Jerzy
Zob. poz. 1915
291. (ak). Okupacyjny harcerz : Władysław Dyba
(7 czerwca 1930 - 8 września 2009). - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 43(1390), s. 19
Były dyrektor ostrowskiego oddziału Wielkopolskiego Banku
Kredytowego, działacz Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej i Stowarzyszenia Szarych Szeregów w Ostrowie Wlkp.
41
Dyból Wanda
Fąka Marian
292. (ak). Patriotka i poetka : Wanda Dyból (1 lutego
1926 - 26 maja 2009). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
43(1390), s. 19
299. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Służyłem Panu
jak umiałem. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
24(1352), s. 18
Mieszkanka
warszawskiego
Ostrowa
Wlkp.,
uczestniczka
powstania
60-lecie kapłaństwa księdza z Ostrowa Wlkp.
Fiedler Arkady Radosław
Dziubaczyk Roman
293. (ak). Modelarz z pasją [z Ostrowa Wlkp] :
Roman Dziubaczyk (29 lipca 1952 - 2 sierpnia 2009). Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 43(1390), s. 22
Uczestnik rekonstrukcji przedwojennego samolotu "Ostrovia"
300. FIEDLER Arkady Radosław. Przygoda na
Platformie / rozm. Paweł Noworolnik i Łukasz
Wieszczeczyński // Mag. Swarz. - 2009, nr 3, s. 22
Podróżnik i pisarz z Puszczykowa, pow. Poznań, poseł na Sejm
Fiedler Florian
Eltmann Krystyna
294. MARCZAK Iwona. Położna Krystyna Eltmann żywa historia. - Portr. // Kórniczanin. - 2009, nr 18, s. 13
Pracownica Izby Porodowej w Kórniku, pow. Poznań
301. ZMARŁ Pan Florian Fiedler. - Portr. // Prosto
z Ratusza. - 2009, nr 9/10, s. 7
Nauczyciel, mistrz intarsji, regionalista ze Swarzędza, pow.
Poznań
Fabiś Filip
Flatt Jerzy Beniamin
295. FABIŚ Filip. Z boiska na ekran... / rozm. Barbara
Stachowiak. - Portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 9, s. 1819
302. LUBAWY E. Wybitny Skoczanin Zasłużony Polak Jerzy Beniamin Flatt. - Portr. //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 8, s. 18
Aktor filmu "Magiczne drzewo", mieszkaniec Suchego Lasu, pow.
Poznań
Założyciel Instytutu Agronomicznego (Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego) w Warszawie urodzony w Skokach,
pow. Wągrowiec (1768-1860)
Falędzki Antoni
Fleszarowa-Muskat Stanisława
296. DZIEMBOWSKI Piotr. Antoni Falędzki. - Fot. //
Goniec Dopiew. - 2009, nr 10, s. 9
Kamienna tablica poświęcona Antoniemu
1730/1750) w kościele w Konarzewie, pow. Poznań
Falędzkiemu
(-
Falkowski Marian
297. FALKOWSKI Marian. Wielkopolskim łąkom,
poznańskiemu łąkarstwu / wstęp i dobór tekstów
Stanisław Kozłowski, Piotr Goliński; Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Przyrodniczy
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. - Poznań:
PTPN, 2009. - 160 s. : il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t.
35)
303. STOŁEK-NAWROCKA Mariola Paulina.
Kolska pisarka : twórczość Stanisławy FleszarowejMuskat jako przykład literatury popularnej : pamięć o
pisarce. - Warszawa: Wystawy i Wydaw. K.K. im.
Zdzisława Krzyszkowiaka, 2009. - 104 s. : il.
Pisarka związana z Kołem (1919-1988)
Fojt Irena
304. FOJT Irena. Oceniam się bardzo pozytywnie /
rozm. Michał Głazik. - Portr. // Wieści Luboń. - 2009,
nr 10, s. 30
Dyrektor Gimnazjum nr 2 w Luboniu, pow. Poznań
Profesor Akademii Rolniczej w Poznaniu (1908-1999)
Faustman Wacław
298. WACŁAW Faustman (1881-1959) / oprac.
Bogumiła Magdziarek. - Portr. // Obs. Kaźmier. - 2009, nr
5, s. 9
Ksiądz wielkopolski, proboszcz parafii w Kaźmierzu, pow.
Szamotuły w latach 1932-1950
Frankel Perla
305. FRANKEL Perla. Jak za mgłą. - Portr. //
Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 6-8
Wspomnienia Żydówki, mieszkanki Poznania w latach 19351936
42
Frankowski Maciej
306. FRANKOWSKI Maciej. Nie sprzedaje się duszy
/ rozm. Krzysztof Szymoniak. - Poznań: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu, [2009]. - 34 s. : fot. - (Fotografowie
Wielkopolski)
chemii na UAM w Poznaniu, najstarszym synem
doktora / rozm. Krystyna Konieczna. - Portr. // Tamże.
- S. 5
Lekarz z Jutrosina, pow. Rawicz (1908-1986)
Gąska Władysław
Fotografik z Gniezna
314. LUBAWY E. Władysław Gąska. - Il., portr. //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 5, s. 4
Frąckowiak Elżbieta
307. NASI profesorowie : prof. Elżbieta Frąckowiak. Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 6, s. 6
Profesor Politechniki Poznańskiej
Krawiec ze Skoków, pow. Wągrowiec, żołnierz w okresie II
wojny światowej (1915-2009)
Gedymin Włodzimierz
Frąckowiak Henryk
315. GEDYMIN Włodzimierz. Skrzydlata Polska :
być zawsze pilotem / rozm. Tadeusz Malinowski //
Prz. Nekiel. - 2009, nr 24, s. 13
308. ZP. Ś.P. Henryk Frąckowiak 1929-2009. - Portr.
// Obs. Kaźmier. - 2009, nr 4, s. 15
Pilot, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 r. w Wielkopolsce.
Przedruk rozmowy opublikowanej w czasopiśmie "Skrzydlata
Polska" nr 37 z 1981 r.
Prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych
Koło w Kaźmierzu, pow. Szamotuły
Frąckowiak Paweł
309. FRĄCKOWIAK Paweł. Zdobył Puchar Polski /
rozm. KM. - Portr. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 11, s. 21
Kolarz, mieszkaniec Konarzewa, pow. Poznań
316. HABRYCH Urszula. Zasłużony dla
Wielkopolski. - Portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3/4,
s. 28; GEDYMIN Włodzimierz. Historia pilota w
czerwonym szaliku / rozm. Paweł Andrzejewski. Fot., portr. // Tamże. - nr 8, s. 5
Pilot wojskowy związany z Poznaniem w okresie
międzywojennym. Dot. m.in. zestrzelenia dwóch niemieckich
samolotów w okolicach Poznania w 1939 r.
Friedlaender Salomo
Gelbart Jakub
310. OSUCH Wojciech. Salomo Friedlaender - ps.
"Mynona". - Portr. // Echo. - 2009, nr 114, s. 4
317. GELBART Jakub. Adresat nieznany / oprac.
Ewa Koźmińska-Frejlak. - Warszawa: Baobab, 2009. 333 s. : il.
Niemieckojęzyczny filozof i poeta pochodzenia żydowskiego
urodzony w Gołańczy, pow. Wągrowiec (1871-1946)
Galant Franciszek
311. POWSTAŃCY wielkopolscy c.d. / do druku
przygotował Eligiusz Tomkowiak. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 1, s. 12
Wspomnienia Żyda kaliskiego dot. m.in. dzieciństwa w Kaliszu
przed II wojną światową
Geras Tadeusz Leonard
Zob. poz. 665
Powstaniec wielkopolski z Dopiewa, pow. Poznań (1900-1972)
Gielewski Mariusz
Gałkowski Andrzej
318. pat. Najlepszy dzielnicowy z Witkowa [pow.
Gniezno]. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 38, s. 19
312. KODYM-KOZACZKO Grażyna. Profesor
Andrzej Gałkowski (1926-2009). - Portr. // Głos Politech.
- 2009, nr 3, s. 10-11
Glapiak Jan
Architekt, profesor Politechniki Poznańskiej w Poznaniu
Gawroński Jan
313. KONIECZNA Krystyna. Jan Gawroński
skromny człowiek i wielki lekarz. - Portr. // Wiad.
Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 4; GAWROŃSKI Jacek. Jak
wyglądało życie rodzinne i prywatne doktora
Gawrońskiego : z Jackiem Gawrońskim, profesorem
319. GLAPIAK Jan. Seminarzysta : notatki z lat
1978-1984. - Poznań; [Górka Duchowna: Kościół
Parafialny p.w. Matki Bożej Pocieszenia i św. Michała
Archanioła], 2009. - 117 s., [8] s. tabl. : il.
Pamiętnik księdza z Górki Duchownej, pow. Leszno z okresu
pobytu w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu
43
Głazik Michał
Zob. poz. 1914, 1918
Głód Edward
Goździewicz Marek
327. OLSZEWICZ Jarosław. Jubileusz... - Portr. //
Wokół Błędna. - 2009, nr 3, s. 11
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. A. Fiedlera w Zbąszyniu,
pow. Nowy Tomyśl
320. (mp). Tradycja ciesielska nie zaniknie. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 5, s. 13
Górkowie
Cieśla z Nowej Wsi, pow. Krotoszyn
Zob. poz. 860
Głów Kazimierz
321. (sza). Pożegnanie księdza kanonika. - Portr. //
Wieści z Ratusza - 2009, nr 12, s. 3; (sim). Złoty
Kazimierz! - Portr. // Tamże. - nr 18, s. 3
Ksiądz, emerytowany proboszcz parafii farnej we Wrześni
Górnik Antoni
328. (ep). Miasto na płótnie Antoniego Górnika. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 9, s. 16
Artysta malarz związany z Koźminem Wlkp., pow. Krotoszyn
Głuszak Teodor
Górny Wiktor
322. GUZIK Piotr. Teodor Głuszak - żołnierz
zapomniany. - Il., portr. // Kórniczanin. - 2009, nr 19, s.
14
329.
GÓRNY
Wiktor.
Wiktor
Górny.
Wspomnienia / oprac. Urszula Bartczak. - Portr. //
Przyg. Wieści Gminne. - 2009, nr 3, s. 9-10
Żołnierz 2. Armii Wojska Polskiego z Dziećmierowa, pow. Poznań
(1924-1945)
Wspomnienia mieszkańca Czarnegolasu, pow. Ostrów Wlkp. z
okresu II wojny światowej
Gniazdowska Barbara
Górski Józef
Zob. poz. 1704
Gogół Krzysztof
323. MAĆKOWIAK Anna. Jarre, żużel i quad. - Fot.
// Pan. Leszcz. - 2009, nr 53, s. 17
Ksiądz z Leszna
Golba Jerzy
324. ANDROCHOWICZ Andrzej. Konstruktor ze
Środy [Wlkp.]. - Portr. // Średz. Kwart. Kult. - 2009, nr 5,
s. 28-35
330. NAPIERAŁA Jacek. Józef Górski : ze Śnietni
nad Prosną po rektorskie berło. - Poznań: Wydaw.
Poznańskie, 2009. - 162 s. : il. - (Magistri Nostri :
profesorowie
Wydziału
Prawa
Poznańskiego
Uniwersytetu)
Prawnik, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Wyższej
Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (1891-1961)
Górzny Czesław
331. SIECIŃSKA Halina. Nasz ksiądz - Czesław
Górzny. - Fot., portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. 2009, nr 58, s. 8-9
Proboszcz parafii w Oporowie, pow. Leszno
Gorzaniak Hanna
Graczyk Adam
325.
M.R.
Inicjatorka
"Optymistycznego
przedszkola". - Portr. // Kos. Bukow. - 2009, nr 9, s. 19
332. e.m. Strzałkowianin z "zaprzęgowym" hobby.
- Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 28, s. 14, 39
Dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku, pow. Poznań
Mieszkaniec Strzałkowa, pow. Słupca, uczestnik zawodów
zaprzęgów konnych
Goszczyński Stefan
Gralak Maciej
326. RUSIŃSKA-ROSZAK Danuta, ŁOŻYŃSKI
Marek. Pożegnanie. - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 6,
s. 19
Emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej (1924-2009)
333. zit. Dobrze miastu zasłużony : medal
dąbskiego
towarzystwa
dla
europejskiego
wicemistrza. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 3
Niepełnosprawny zawodnik w armwrestlingu z Dąbia, pow.
Koło
44
Gralakowie Maciej i Stanisław
Grzybek Władysław
334. zit. "Srebrny" syn i "brązowy" ojciec. - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 10
342.
POŻEGNALIŚMY
ś.p.
Władysława
Grzybka. - Fot. // Obs. Kaźmier. - 2009, nr 6, s. 16
Wicemistrz i brązowy medalista Europy w armwrestlingu z Dąbia,
pow. Koło
Członek Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych w Kaźmierzu, pow. Szamotuły (1924-2009)
Grochola Katarzyna
Grzymscy
335. KRUPA Małgorzata. Katarzyna z... Krotoszyna!
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 29, s. 6-7
Pisarka związana z Krotoszynem
343. zit. Podziękowania dla kłodawskiego
regionalisty. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 30, s. 11
Gruchała Sławomir
Gubański Antoni
336. (ep). Szef na próbnym okresie. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 45, s. 9
344. URODZINY pana Antoniego. - Portr. // Życie
Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 7
Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Koźminie Wlkp., pow.
Krotoszyn
Grudzielski Kazimierz
337. PAWEŁCZYK Michał. Gen. Kazimierz
Grudzielski a Nekielska Kompania Powstańców
Wielkopolskich. - Portr. // Prz. Nekiel. - 2009, nr 24, s.
11-12
Dowódca frontu północnego Powstania Wielkopolskiego (18561921)
Grudziński Julian
338. GOŁDYN Piotr. Julian Grudziński - założyciel
"Solidarności" Rolniczej w gminie Sompolno [pow.
Konin]. - Il., portr. // Wiad. Somp. - 2009, nr 40, s. 10
90-letni mieszkaniec Mierzejewa, pow. Leszno
Gubański Zenon
345. (ak). Doskonały fizyk i anglista : Zenon
Gubański (1 stycznia 1929 - 10 listopada 2009). - Fot.
// Gaz. Ostrow. - 2009, nr 43(1390), s. 19
Nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp.
Guderski Henryk
346. LULKIEWICZ Michał. Uczniowie pożegnali
swego Mistrza - Henia. - Portr. // Kos. Bukow. - 2009,
nr 6, s. 17
Pracownik firmy "Bukowianka" w Buku, pow. Poznań
Rolnik z Zakrzewka, pow. Konin
Gryczka Stanisława
339. WAWRZYNIAK N. Jubileusz pani Stanisławy. Fot. // Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 4, s. 14
90-letnia mieszkanka Roszkówka, pow. Rawicz
Haller Józef
Zob. poz. 492
Harmacińska-Nyczka Grażyna
347. DR. Odznaczenie dla "nowej" zagórowianki.
- Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 30, s. 13
Artystka plastyk ze Słupcy, Honorowa Obywatelka Zagórowa
Grynik Karolina
340. MARCINIAK Marta. Słupczanka robi karierę
jako modelka. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 30, s. 7
Hedrych Przemysław
Grzegorzewicz Jan
348. HEDRYCH Przemysław. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 12, s. 5
341. ZIĘBA Tadeusz. Jan Grzegorzewicz dokumentalista znad Rgilewki. - Portr. // Prz. Wielkop. 2009, nr 3, s. 56-58
Heine Ludwig
Nauczyciel i regionalista z Kłodawy, pow. Koło, autor "Kroniki
miasta i gminy Kłodawa"
Właściciel Agencji Artystyczno - Reklamowej "Hedrych" we
Wrześni
Zob. poz. 1973
Zob. też poz. 343
45
Hierowski Zygmunt
349. mata. Odszedł kibic, muzyk, mąż i ojciec
[mieszkaniec Strzałkowa, pow. Słupca (1934-2010)]. Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 30, s. 40
Hołoga Kazimierz
Inerowicz Piotr
Zob. poz. 1409
Jabczyński Jan
355. JARUSZKIEWICZ Ryszard. Pamięci ks.
Jana Jabczyńskiego. - Fot., portr. // Wieści Luboń. 2009, nr 11, s. 23
Proboszcz parafii w Wirach, pow. Poznań, publicysta i redaktor
czasopism katolickich
Zob. poz. 1686
Hornowski Bolesław
350. HORNOWSKI Bolesław. Teoretyczne i
psychometryczne podstawy psychologicznych badań
zdolności i rozwoju człowieka / wstęp i dobór tekstów
Elżbieta Hornowska, Jerzy Brzeziński; Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań: PTPN, 2009. - 218 s.
: il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t. 29)
Jabłoński Zachariasz
356. alew. Odpust połączony z jubileuszem. - Fot.
// Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 2
Zakonnik pochodzący z Brdowa, pow. Koło
Jachnik Stefan
Psycholog, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
(1914-1983)
Hulewiczowie Jerzy i Witold
357. ARA. 90-lecie AWF - wyróżnienie dla
kórniczanina. - Portr. // Kórniczanin. - 2009, nr 19, s.
24
351. WIELKIE rzeczy zrozumienie : korespondencja
Jerzego, Witolda i Wandy Hulewiczów z Emilem
Zegadłowiczem (1918-1938) / oprac. i wstępem opatrzył
M. Wójcik. - Warszawa, 2008
Jackowski Marian
Rec. WIERZEJSKA Jagoda. U zdroju listów // Nowe Książ. - 2009,
nr 11, s. 40
Korespondencja Jerzego (1886-1941) i Witolda (1895-1941)
Hulewiczów, artystów okresu międzywojennego, właścicieli Kościanek,
pow. Słupca
Husiatyński Jan
352. BOROWIEC Paweł. Od Krowicy do
Włoszakowic [pow. Leszno]. Jana Husiatyńskiego
przygoda ze sportem. Cz. 1-2. - Fot., portr. // Nasze Jutro.
- 2009, nr 224-225, s. 14-15
Ignyś Edward
353. (h). Ogrywanie mistrza. - Fot. // Gaz. Kośc. 2009, nr 48, s. 12
Założyciel kapeli dudziarskiej w Śmiglu, pow. Kościan
Iłłakowiczówna Kazimiera
354. KOZUBOWSKA Regina. Moc zaklinania
poetyckim piórem, czyli O motywach magicznych w
poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. - Toruń: Wydaw.
Adam Marszałek, 2009. - 150 s. : il.
Twórczość poetki poznańskiej (1892-1983)
Emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, mieszkaniec Kórnika, pow. Poznań
358.
IDZIKOWSKI
Damian.
Człowiek
naznaczony. - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 5, s. 22
Filatelista z Wrześni
Jakubczak Jadwiga
Zob. poz. 884
Jamka Zofia
359. BABIJÓW Agata. Przewodnicząca rady,
sołtyska, czytelniczka i... rowerzystka. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 13, s. 8
Przewodnicząca Rady Miejskiej Krotoszyna
Janiszewska Aleksandra
360. JANISZEWSKA Aleksandra. Kilka pytań
do... - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 1, s. 5
Nauczycielka, wicedyrektor Gimnazjum nr 1 we Wrześni
Janowski Jurek
361. PAKUŁA Zbigniew. Śnił o Poznaniu : Jurek
Janowski (1926-2008). - Portr. // Miast. Pozn. - 2009,
nr 1, s. 170
Żyd związany z Poznaniem. Wspomnienie
46
Janowski Stefan
Józefiak Zofia
362. JANOWSKI Stefan. Z naszego archiwum /
oprac. E. Wolna // Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 5, s. 22
370. CZEGO nie wiemy o Zofii Józefiak. - Portr. //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 6
Wspomnienia z Powstania Wielkopolskiego w Miejskiej Górce,
pow. Rawicz i okolicach
Bibliotekarka, mieszkanka Nowego Belęcina, pow. Leszno
Januszkiewicz Maria
363. NAJSTARSZA mieszkanka gminy. - Portr. //
Ujskie Spr. - 2009, nr 4, s. 6
99-letnia mieszkanka Ługów Ujskich, pow. Piła
Józefowski Ryszard
371. BOROWIEC Paweł. Ryszard Józefowski z
Włoszakowic [pow. Leszno]: człowiek, który
pokochał kamień. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr
223, s. 9
Rzemieślnik, kamieniarz
Jasiczak Józef
Juda Loew ben Becalel (Bezalel)
364. NASI profesorowie : prof. Józef Jasiczak. - Portr.
// Głos Politech. - 2009, nr 1, s. 4-5
Profesor Politechniki Poznańskiej
Zob. poz. 1851, 1856
Kachlicki Zdzisław
Jaśkowiak Franciszek
Zob. poz. 121
372. DOBROGOWSKI Andrzej, SZYMAŃSKI
Zbigniew. Profesor Zdzisław Kachlicki (1919-2008).
- Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 2, s. 7-9
Emerytowany Profesor Politechniki Poznańskiej w Poznaniu
Jauer Tadeusz
365. (P). Generał z Lubonia [pow. Poznań] : Tadeusz
Jauer (1939-2006) // Wieści Luboń. - 2009, nr 10, s. 29
Kaczmarek Roman
Jerzak Stanisław
373. POKRYWKA Mateusz, SZCZEPANIAK
Władysław.
Przewodniczący
sędziów
[Wielkopolskiego Związku Tenisa Stołowego]. Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 45
366. (sza). Pożegnanie Stanisława Jerzaka. - Portr. //
Wieści z Ratusza. - 2009, nr 12, s. 5
Mieszkaniec Lubonia, pow. Poznań
Emerytowany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego we Wrześni
Kaczyńska Maria
Jędraś Stanisław
367. JĘDRAŚ Stanisław. Wspomnienia z życia
wielkopolskiego nauczyciela. - Leszno: nakł. autora,
2009. - 160 s. : fot. - (Z Kagankiem Oświaty)
374. POCZAJOWIEC Witold. Zaproszenie dla
pierwszej damy już gotowe : czy Maria Kaczyńska
odwiedzi Złotów? - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 43, s.
3
Związki M. Kaczyńskiej ze Złotowem
Wspomnienia emerytowanego nauczyciela i regionalisty z Leszna
Kalak Jerzy
Jędrzejak Włodzimierz
368. JĘDRZEJAK Włodzimierz. Ostrów zatrzymał się
w rozwoju / rozm. Jarosław Wardawy. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 45(1393), s. 20-21
375. BABIJÓW Agata. Strażakiem jest z
zamiłowania - cukiernikiem przez przypadek. - Fot. //
Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 19, s. 8
Cukiernik, członek Ochotniczej Straży Pożarniej w Krotoszynie
Starosta powiatu ostrowskiego
Jop Marek
369. KOŚMIDER Stanisław. Jest za humanizacją
odbywania kary więzienia : dyrektor Zakładu Karnego w
Rawiczu, Marek Jop przechodzi na emeryturę. - Fot. //
Życie Raw. - 2009, nr 5, s. 12
376. BABIJÓW Agata. Tylko dwa tygodnie
pozostały
do
zakończenia
plebiscytu
na
Wielkopolskiego Strażaka Roku. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 14, s. 4
Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego
Pożarnej w Krotoszynie
Ochotniczej
Straży
47
Kalinowski Tadeusz
Katarzyńska Zofia
377. TADEUSZ Kalinowski 1909-1997 : w stulecie
urodzin : [album] / pod red. Wojciecha Makowieckiego. Poznań: Galeria Miejska Arsenał, Muzeum Narodowe,
2009. - 253 s. : il.
383. CZEGO nie wiemy o Zofii Katarzyńskiej? Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 6
Dokumentacja prac poznańskiego artysty z okazji wystaw w
muzeach i galeriach Poznania
Kaliski Jarosław
378. e.m. Słupczanin jednym z najlepszych
[studentów Politechniki Poznańskiej w Poznaniu]. - Portr.
// Kur. Słup. - 2009, nr 27, s. 15
Kania Stanisława
Zob. poz. 834
Pracownica poczty w Pawłowicach, pow. Leszno
Kaźmierczak Marzena
384. M.R. Pani kierownik USC [Urzędu Stanu
Cywilnego w Buku, pow. Poznań] już urzęduje. Portr. // Kos. Bukow. - 2009, nr 5, s. 5
Kegel Marian
385. BOCIAN Paweł. Wybitni sportowcy mieszkańcy gminy Swarzędz [pow. Poznań] : Marian
Kegel - zapomniany kolarz z Kobylnicy [1945-1972].
- Portr. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 5, s. 19
Kantarowscy Alicja i Marek
Kędziora Maciej
Zob. poz. 136
Karłowski Tadeusz
379. GRZELAK Adam. Tadeusz Karłowski (18931936) członek Powiatowej Rady Ludowej oraz
Powiatowej Rady Robotników i Żołnierzy, delegat na
Polski Sejm Dzielnicowy, organizator batalionu
jutrosińskiego oraz jego dowódca, działacz społeczny. Portr. // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 7
Karżewicz Iwona
380. BABIJÓW Agata. Mama Kaji jest policjantką. Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 21, s. 7
386. POKRYWKA Mateusz, SZCZEPANIAK
Władysław. Administrator hali. - Portr. // Wieści
Luboń. - 2009, nr 10, s. 30, 31
Kierownik hali widowiskowo-sportowej Lubońskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Luboniu, pow. Poznań
Kiąca Jarosław
387. BOROWIEC Paweł. Represjonowany za
rzekomą próbę obalenia ustroju. - Portr. // Nasze
Jutro. - 2009, nr 223, s. 16
Podejrzany o udział w nielegalnej organizacji i represjonowany
w latach 40. i 50. XX wieku, właściciel firmy budowlanej w
Jezierzycach Kościelnych, pow. Leszno
Policjantka z Krotoszyna
Kiciński Henryk
Kasperska Cecylia
381. M.R. Po jedyną prawdziwą nagrodę. - Portr. //
Kos. Bukow. - 2009, nr 6, s. 25
Mieszkanka wsi Szewce, pow. Poznań (1905-2009)
388. (pb). Na emeryturę odszedł Henryk Kiciński;
KICIŃSKI Henryk. Konie, wnuki, gospodarstwo /
rozm. Paweł Borowiec. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009,
nr 225, s. 24
Pracownik Urzędu Gminy we Włoszakowicach, pow. Leszno
Zob. też poz. 1793
Kasprzak Halina
Kiełbowicz Andrzej
Zob. poz. 1919
Kasprzyk Andrzej
389. red. Miliony widzów obejrzały słupczanina
[w programie telewizyjnym "Jaka to melodia"?]. Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 39, s. 7
382. RYBICKA Katarzyna. Nie wiem dlaczego, ale
uwielbiam rower. - Portr. // Gaz. Słup. - 2009, nr 38, s. 19
Rowerzysta ze Słupcy
Kierzkowska Genowefa
390. KIERZKOWSKA Genowefa. Genowefa
Kierzkowska. Wspomnienia / oprac. Edmund
48
Radziszewski. - Portr. // Przyg. Wieści Gminne. - 2009,
nr 3, s. 13-14
Wspomnienia mieszkanki Przygodzic, pow. Ostrów Wlkp. z
ucieczki przed Niemcami w 1939 r.
Kocik Jan Kanty
Zob. poz. 1352
Kolberg Elżbieta
Kilarowie
391. POCZAJOWIEC Witold. Długa droga do
Złotowa. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 45, s. 8
Rodzina związana ze Złotowem i Kleszczyną, pow. Złotów
Kiliński Jan
392. JAN Kiliński / oprac. Bolesław Święciochowski.
- (Patroni wrzesińskich ulic). - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 12, s. 4
398. CZEGO nie wiemy o Elżbiecie Kolberg? Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 61, s. 6
Pracownica Gminnego Ośrodka
Krzemieniewie, pow. Leszno
Pomocy
Społecznej
w
Kołeczko Franciszek
399. (ak). Jak kamień w wodę. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s. 41
Losy mieszkańca Bogdaju, pow. Ostrów Wlkp. w okresie II
wojny światowej
Szewc, działacz polityczny związany z Trzemesznem, pow.
Gniezno (1760-1819)
Kołodziej Marian
Kisło Arkadiusz
393. BOROWIEC Paweł. Portret XI: Arkadiusz Kisło
: poczet hodowców i miłośników koni w gminie
Włoszakowice [pow. Leszno]. - Fot., portr. // Nasze Jutro.
- 2009, nr 225, s. 12
Hodowca związany z gminą Włoszakowice
Kita Barbara
394. OKULICZ-KOZARYN M. Jubileusze w ZNP. Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 24
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Nochowie, pow. Śrem (19112003). Dot. m.in. związków z Luboniem, pow. Poznań
400. (ekr). Pożegnanie Mariana Kołodzieja. - Fot.
// Gaz. Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 7
Artysta plastyk i scenograf związany z Raszkowem i Ostrowem
Wlkp.
Komeński Jan Amos
Zob. poz. 1699
Kominek Mieczysława
401. OKULICZ-KOZARYN M. Mieczysława
Kominek. - Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 7, s. 25
Nauczycielka Szkoły Podstawowej w Łubowie, pow. Gniezno
(1913-1992)
Kita Walerian
395. OKULICZ-KOZARYN M. Jubileusze w ZNP. Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s. 20
Nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej w Nochowie, pow.
Śrem (1909-2002), działacz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Dot.
m.in. związków z Luboniem, pow. Poznań
Klimaszewski Marek
Kompf Przemysław
Zob. poz. 1931
Konieczny Bogdan
402. DR. Wyprawa w świat staroci. - Fot. // Kur.
Słup. - 2009, nr 36, s. 12
Rzemieślnik, hobbysta z Zagórowa, pow. Słupca
396. (WJ). Rawiczanin w Warszawie. - Fot. // Życie
Raw. - 2009, nr 5, s. 20
Fotografik z Rawicza
Konieczny Jacek
Kłosowscy Marianna i Kazimierz
403. KONIECZNY Jacek. Żal odchodzić... / rozm.
Dariusz Czarnecki. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr
33, s. 5
397. LUBAWY E. Diamentowy jubileusz // Wiad.
Skoc. - 2009, nr 10, s. 5
Ksiądz, wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w
Czarnkowie
Jubileusz małżeństwa ze Skoków, pow. Wągrowiec
49
Kopcewicz Andrzej
Kowalski Czesław
404. AMERICAN literature in Studia Anglica
Posnaniensia 1968-2008 : a selection of articles / red.
Janusz Semrau. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2009.
- 333 s., [1] k. tabl. : il.
411. KARWATKA Stefania. Człowiek z sercem
na dłoni. - Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 232, s.
14-15
Sanitariusz, działacz PCK z Sądzi, pow. Leszno (1904-1977)
Anglista, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu (1934-2007). Księga pamiątkowa
Kowalski Wojciech
Koperski Maksymilian
412. KOWALSKI Wojciech. "Dostałem wspaniały
dar od Boga" - rozmowa z nowo wyświęconym
księdzem Wojciechem Kowalskim / rozm. Ewa
Matyba. - (Gość "Gazety Kleczewskiej"). - Portr. //
Gaz. Kleczew. - 2009, nr 6, s. 26-27
Zob. poz. 1873
Kopras Zbigniew
Ksiądz związany z Kleczewem, pow. Konin
405. KOPRAS Zbigniew. Najważniejsze, by robić to,
co się lubi! - Fot., portr. // Gaz. Wyb. Poznań. - 2009, nr
4, s. 4-5
Rozmowa z kolekcjonerem zabytkowych pojazdów z Fiałkowa,
pow. Poznań
Korczak Regina
Kownacka Agnieszka
413. KOWNACKA Agnieszka. Wygrywała
powidzkie maratony pływackie / rozm. A. - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 31, s. 19
Ratownik wodny z Powidza, pow. Słupca
406. REGINA Korczak Honorowym Członkiem SBP.
- (Bibliotekarz Wielkopolski) // Pan. Wielkop. Kult. 2009, nr 5, s. 18-19
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w
Złotowie do 1992 r., działaczka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Kozłowski Jarosław
Zob. poz. 1725
Koźma Stanisław
Korfini-Stachnik Małgorzata
407. KORFINI-STACHNIK Małgorzata. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009,
nr 13, s. 5
Nauczycielka Gimnazjum nr 1,
Towarzystwa Kulturalnego we Wrześni
działaczka
Wrzesińskiego
Korytowska Barbara
408. M.R. Teraz chcę żyć wolniej. - Portr. // Kos.
Bukow. - 2009, nr 4, s. 12
Emerytowana kierowniczka Urzędu Stanu Cywilnego w Buku, pow.
Poznań
414. KOŹMA Stanisław. Powstanie Wielkopolskie
1918-1919 : moje przeżycia : moja rodzinna wioska
Walkowice [pow. Czarnków-Trzcianka]; Walki z
Grenzschutzem na odcinku Walkowice - Jabłonowo;
Walka obronna wioski Jabłonowo. - Fot. // Ujskie Spr.
- 2009, nr 1, s. 8; nr 2, s. 12; nr 3, s. 22-23; nr 4, s. 2121; nr 6, s. 12; nr 7, s. 13; nr 8, s. 14
Wspomnienia powstańca wielkopolskiego. M.in. historia
miejscowości
Krauze Rajmund
Zob. poz. 981
Król Wacław
Kosiński Antoni
409. ANTONI Kosiński / oprac. Bolesław
Święciochowski. - (Patroni wrzesińskich ulic). - Portr. //
Wieści z Ratusza. - 2009, nr 14, s. 4
Generał, współtwórca Legionów Polskich związany z Targową
Górką, pow. Września i Poznaniem (1769-1823).
415. KRÓL Wacław. Wacław Król - "Lotnicy
spod znaku poznańskiego "kruka" // Prz. Nekiel. 2009, nr 23, s. 9, 10
Wspomnienia pilota dywizjonu myśliwskiego z walk w
okolicach Poznania w 1939 roku. Fragment książki
Krzyśka Sławomir
Kowalik Anna
Zob. poz. 2010
410. AKUSZEWSKA Marta. Anna Kowalik. - (Kto
jest kim w Luboniu). - Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr
6, s. 26
Bibliotekarka z Lubonia, pow. Poznań
50
Krzyżosiak Teresa
Kupczyk Maciej Jan
416. BABIJÓW Agata. Historia Sarny. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 15, s. 6-7
424. NASI profesorowie : prof. dr hab. inż. Maciej
Jan Kupczyk. - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 6, s.
22-23
Łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej z Chwaliszewa, pow.
Krotoszyn
Profesor Politechniki Poznańskiej
Krzyżostaniak Roman
Kuropaczewski Łukasz
417. KRZYŻOSTANIAK Roman. Jak długo będę
mógł... / rozm. Michał Głazik. - Portr. // Wieści Luboń. 2009, nr 12, s. 21
425. KUROPACZEWSKI Łukasz. Po koncercie
lubi sobie pichcić! / rozm. Marcin Szafrański. - Fot. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 1, s. 20
Kościelny parafii pw. św. Barbary w Luboniu-Żabikowie, pow.
Poznań
Wirtuoz gitary klasycznej związany z Koninem
Kuryłło Hanna
Kubiak Helena
418. alew. Używam tylko ściegu gobelinowego. - Fot.
// Prz. Kol. - 2009, nr 34, s. 12
Hafciarka z Koła
426. SIATKA Hanna. Kruche i odważne :
konspiracyjne nauczycielki z rodziny Kuryłłów. - Fot.,
portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 22-23
Nauczycielka tajnego nauczania w Poznaniu i Luboniu, pow.
Poznań w okresie II wojny światowej
Kucharska Barbara
Kurzawska Grażyna
419. LEŚNIAK Kr. Panteon swarzędzanek. - Portr. //
Tyg. Swarz. - 2009, nr 20, s. 8
Nauczycielka, przewodnicząca Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu, pow. Poznań
427. BABIJÓW Agata. Obrazy nitką malowane. Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 7, s. 8-9
Hafciarka z Biadek, pow. Krotoszyn
Kucza Liliana
Kusiołek Anna
420. KUCZA Liliana. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 14, s. 5
428. A. Moim marzeniem była praca z dziećmi. Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 30, s. 8
Nauczycielka Gimnazjum nr 1 we Wrześni, animatorka kultury
muzycznej
Kuczyńscy Hanna i Jerzy
Zob. poz. 1003
Kuffel Edmund
Sołtys Cienina Kościelnego, pow. Słupca
Kwiatkowska Jadwiga
429. KWIATKOWSKA Jadwiga. Lubię być
prokuratorem / rozm. ach. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009,
nr 5, s. 14
Prokurator rejonowy w Koninie
421. PROFESOR Edmund Kuffel : doktor honoris
causa Politechniki Poznańskiej / oprac. zespół pod red.
Krystyny Długosz. - Poznań: Politechnika Poznańska,
2009. - 35 s. : portr.
Labrzycki Jan
Zob. poz. 191
Kujawa Agnieszka
Laskowscy
422. (h). Dziewczyna i... rajdy. - Fot. // Gaz. Kośc. 2009, nr 47, s. 19
430.
NAPIERAŁA-KOWALCZEWSKA
Aleksandra. Bratankowie księdza Jana : z dziejów
rodziny Laskowskich wspomnienia i wzmianki. Gniezno: Koło Plastyczno-Literackie Przy Klubie
Nauczyciela w Gnieźnie, 2009. - 59 s. : fot., il., portr.
Uczennica z Turwi, pow. Kościan, fotograf rajdów samochodowych
Kupczyk Bolesław
423. KOŚMIDER Stanisław. Najaktywniejszy w
gminie dziadek. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 4, s. 17
91-letni muzyk amator z Rawicza
Biogramy członków rodziny Laskowskich, krewnych i
potomków przywódcy strajku dzieci wrzesińskich, księdza Jana
Laskowskiego oraz ich związków z Konarzewem, pow. Poznań
51
Laskowski Jan
Lewandowski Edward
431. JAZY Paweł. Narodowy bohater, konarzewski
proboszcz. - Fot., portr. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 11,
s. 12
438. CIERNIAK Waldemar. Zasłużony myśliwy. Portr. // Zach. Por. Łow. - 2009, nr 3, s. 42
Proboszcz parafii w Konarzewie, pow. Poznań w latach 1902-1939,
działacz patriotyczny (1872-1939)
Prezes Koła Łowieckiego nr 32 "Leśnik" w Grodźcu, pow.
Konin
Lewandowski Marek Janusz
Ledóchowska Urszula
432. LEDÓCHOWSKA Urszula. Jeszcze Polska nie
zginęła, dopóki kochamy - święta Urszula Ledóchowska /
red. Bożena Bobowska. - Częstochowa: Kuria
Metropolitalna, 2009. - 47 s. : il.
439.
LEWANDOWSKI
Marek
Janusz.
[Wrzesińscy animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z
Ratusza. - 2009, nr 17, s. 5
Pracownik Komendy Powiatowej Policji we Wrześni, animator
kultury
Założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa
Konającego w Pniewach, pow. Szamotuły
Lewandowski Szczepan
Ledóchowski Mieczysław
433. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Ledóchowski
wzorem niezłomności : 25-lecie poświęcenia pomnika
kardynała Mieczysława Ledóchowskiego [w Ostrowie
Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 40(1384), s. 16
Arcybiskup gnieźnieński i poznański (1822-1902). Dot. związków z
Ostrowem Wlkp.
Lehmann Stanisława
434. RW. Stanisława Lehmann: 97-lecie. - Portr. //
Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 11, s. 12
Zob. poz. 191
Lewicki Andrzej
440. LEWICKI Andrzej. Między humanistyką a
przyrodoznawstwem : od podstaw psychologii do
eksperymentalnej psychologii klinicznej / wstęp i
dobór tekstów Maria Lewicka, Helena Sęk;
Poznańskie
Towarzystwo
Przyjaciół
Nauk,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: PTPN, 2009. - 216 s. : il. - (Klasycy Nauki
Poznańskiej; t. 30)
Psycholog, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu (1910-1972)
Mieszkanka Jabłonny, pow. Grodzisk Wlkp.
Lenartowicz Ewa
435. LENARTOWICZ Ewa. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 15, s. 5
Nauczycielka, działaczka Towarzystwa Czytelni Ludowych i Klubu
Twórczości Różnej "Cóś innego" we Wrześni
Lindner Zygmunt
441. ARCHITEKT powiatowy [w urzędzie w
Słupcy w 1927 roku] / oprac. Stanisław Garsztka. Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 38, s. 16
Lisiecki Arkadiusz Marian
Leśniewicz Zygmunt
436. WOLSKI Bolesław. Zasłużony weteran. - Portr.
// Wiad. Somp. - 2009, nr 41, s. 9
Działacz konspiracyjny w okresie II wojny światowej, kombatant z
Sompolna, pow. Konin
442. KRAWIARZ Kazimierz. Ks. Arkadiusz
Marian Lisiecki (1880-1930). Proboszcz bniński,
delegat na Polski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. (Słownik Delegatów na Polski Sejm Dzielnicowy) //
Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s. 50-52
Ksiądz, działacz społeczny i polityczny w Kórniku-Bninie,
pow. Poznań
Lewandowski Czesław
437. caro. Zmarł biskup Czesław Lewandowski // Prz.
Kol. - 2009, nr 33, s. 2; NUSZKIEWICZ Tomasz.
Dziękujemy za Twoje pracowite życie / oprac. alew. Fot. // Tamże. - nr 34, s. 16
Sufragan włocławski urodzony w Kole (1922-2009)
Liwerski Kazimierz
443. BOROWIEC Paweł. Kazimierz Liwerski
(1923-2009). - Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr
227/228, s. 18
Kościelny parafii w Zbarzewie, pow. Leszno
52
Lorenc Józef
Łyczywek Jan
444. NASI profesorowie : prof. dr hab. inż. Józef
Lorenc. - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 6, s. 20
450. PREZES prezesów : Jan Łyczywek
17.06.1955-30.012009. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009,
nr 43(1390), s. 22
Profesor,
Poznańskiej
dyrektor
Instytutu
Elektroenergetyki
Politechniki
Prezes Klubu Motorowego w Ostrowie Wlkp.
Lück Witold
Zob. poz. 897
Łyskawa Halina
451. MAJEWSKI Michał. Chleb za dobre serce. Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 29, s. 11
Łajdecki Maciej
445. RYBICKA Katarzyna. Jestem szczęśliwym
człowiekiem. - (Policjant prywatnie, czyli co mu w duszy
gra). - Portr. // Gaz. Słup. - 2009, nr 38, s. 4
Policjant z Komendy Policji w Słupcy
Mieszkanka wsi Ostrowite, pow. Słupca
Maćkowiak Anna
452. PAWEŁKA E. Pracowite życie. - Fot., portr.
// Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 4, s. 9
Stuletnia mieszkanka Rozstępniewa, pow. Rawicz
Ławniczak Antonina
446. e.m. 100-lecie pani Antosi [ze Słupcy]. - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 4
Łopuszański Tadeusz
Maćkowiak Marcin
453. DROGA życiowa bombardiera Marcina
Maćkowiaka z Gorszewic [pow. Szamotuły]. - Il. //
Obs. Kaźmier. - 2009, nr 4, s. 15
Powstaniec wielkopolski (1897-1942)
Zob. poz. 909
Łowmiański Henryk
Maćkowski Jan
447.
ŁOWMIAŃSKI
Henryk.
U
podstaw
państwowości słowiańskiej / wstęp i dobór tekstów Artur
Kijas; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: PTPN, 2009. - 233 s. : il. - (Klasycy Nauki
Poznańskiej; t. 34)
454. PAN Jan ma 90 lat. - Portr. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 57, s. 6
Historyk, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu (1898-1984)
Łoziński Mieczysław
448. zit. Odszedł wielki patriota i wychowawca. - Fot.
// Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 11
Nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Kłodawie, pow. Koło
(1925-2009)
Łukaszewski Piotr
449. (kar). Licealista z prozatorskim zacięciem. - Fot.
// Gaz. Kośc. - 2009, nr 49, s. 26
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w
Kościanie, laureat Wojewódzkiego Konkursu Literackiego "Zielone
Pióra"
Piekarz z Pawłowic, pow. Leszno
Magowski Władysław
455. KOWALCZYK Maciej. Miłość i wojna 1920
roku : dr Władysław Magowski (1890-1961). - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 42(1388), s. 22
Okulista związany z Poznaniem i Ostrowem Wlkp.
Majchrzak Stanisław
456. PAZDERSKI Piotr. Wspomnienie o
Stanisławie Majchrzaku. - Portr. // Echa Opal. - 2009,
nr 5, s. 18
Komendant Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl (1913-2009)
Majewicz Bolesław
457. M.R. "Dla tych, co po nas". - Portr. // Kos.
Bukow. - 2009, nr 1, s. 27; nr 2, s. 23
Regionalista z Buku, pow. Poznań. M.in. omówienie publikacji
53
Majorowicz Antoni
Marcinkowski Jan
458. PAMIĘCI majora Antoniego Majorowicza. - Il.,
portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 6 dod. Pamiętamy
Katyń 1940, s. 3
466. SZADY Beata. Jan Marcinkowski z
Boguszyna [pow. Leszno], czyli pan Jan od torfu. Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 224, s. 10
Farmaceuta z Poznania zamordowany w Katyniu (1883-1940)
Właściciel kopalni torfu i gospodarstwa rolnego
Malinowski Stefan
Mareccy Elżbieta i Janusz
459. JAJOR Jan. O Malinowskim, co zawiesił
sztandar na ratuszu. - Fot. // Życie Jar. - 2009, nr 27, s. 41
467. PIEKARCZYK Ewa. "Przy stole spotykamy
się na dwie ekipy". - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr
46, s. 18
Powstaniec wielkopolski z Jarocina
Rodzina Elżbiety i Janusza Mareckich ze Staniewa, pow.
Krotoszyn
Maliński Jan
460. MALIŃSKI Jan. Jan Maliński - "Samolot zakrył
słońce" // Prz. Nekiel. - 2009, nr 22, s. 8-11
Marek Łukasz
Wspomnienia pilota dywizjonu myśliwskiego z walk w okolicach
Poznania w 1939 roku
468. (red). To jest moja pasja, moje hobby i
zawód. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 42, s. 16
Ogrodnik z Łagiewnik, pow. Krotoszyn
Małecki Ludwik
Maschke Herbert
461. KARWATKA Stefania. Ludwik Małecki (19252009). - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 229/230, s. 20
Zob. poz. 1923
Kombatant z Włoszakowic, pow. Leszno
Matusiak Klaudia
Małecki Maciej
462. SZKLAREK Anna. Niepełnosprawność nie jest
przeszkodą w biznesie. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 10, s. 6
Niewidomy właściciel firmy zajmującej się rehabilitacją osób
niepełnosprawnych oraz ich aktywizacją na rynku pracy w Jarocinie i
Krotoszynie
Marchwiak Kazimierz
463. BANASZAK Hanna. Sołtysem będę dożywotnio.
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 16, s. 6
Sołtys Tatarów, pow. Krotoszyn
Marciniak Franciszka
464. [DZIEWIĘĆDZIESIĄT] 90 lat pani Franciszki. Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 4
Mieszkanka Krzemieniewa, pow. Leszno
Marciniak Ignacy
465. (ep). Widokówki z przesłaniem : Ignacy
Marciniak, kolekcjoner pocztówek ze Starej Obry [pow.
Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 7, s. 19
469. zit. Posłuszny granit w delikatnych rękach. Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 32, s. 11
Rzeźbiarka z Dąbia, pow. Koło
Matusiak Małgorzata
470. MATUSIAK Małgorzata. Mąż mnie
zostawiał... : miłośniczka "moczenia kija" / spisał zit //
Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 12
Wędkarz z Kłodawy, pow. Koło
Matuszewski Zenon
471.
OLSZEWICZ
Jarosław.
Zasłużona
emerytura... - Portr. // Wokół Błędna. - 2009, nr 3, s.
12
Dyrektor Gimnazjum w Zbąszyniu, pow. Nowy Tomyśl
Matysiak Marian
472. (ak). Pasjonat sportu : Marian Matysiak (26
lipca 1946 - 20 lipca 2009). - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 43(1390), s. 22
Prezes Terenowego Klubu Olimpijczyka w Wysocku Wielkim,
pow. Ostrów Wlkp.
54
Mazurkowie
Mierzejewski Przemysław
473. LUBAWY E. II Zjazd Rodziny Mazurków //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 6, s. 18
480. MIERZEJEWSKI Przemysław. Trzeba trochę
więcej osób... / rozm. Sylwia Kupiec. - Fot, portr. //
Prz. Nowot. - 2009, nr 4, s. 58-80
M.in. sylwetka założyciela rodu, Sebastiana Mazurka z Łosińca,
pow. Wągrowiec (1872-1960)
Rozmowa
z
twórcą
strony
internetowej
oledrynowotomyskie.e7.pl dot. popularyzacji historii Nowego
Tomyśla i okolic
Mądrzak-Wasielewska Zdzisława
Mikołajczak Tomasz
Zob. poz. 1797
Meissner Mieczysław
Zob. poz. 896
481. PRZYNOGA Arletta. Jak dwie bramki
odmieniły życie Tomka. - Fot. // Polska Głos Wielkop.
- 2009, nr 296, s. 21
Piłkarz "Lecha" Poznań
Merta Małgorzata
474. CZEGO nie wiemy o Małgorzacie Merta? - Portr.
// Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 60, s. 6
Pracownica biblioteki w Garzynie, pow. Leszno
Metelski Marian
475. METELSKI Marian (1899-1943), skaut kórnicki
/ oprac. Kazimierz Krawiarz. - Portr. // Kórniczanin. 2009, nr 23, s. 19
Działacz ruchu skautowego, powstaniec wielkopolski, żołnierz z
Kórnika, pow. Poznań
Miałkasowie Maria i Czesław
476. ŁACIŃSKA Agnieszka. Pięćdziesiąt lat radości.
- Fot., portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s. 21
Małżeństwo z Lubonia, pow. Poznań
Mikołajczyk Dariusz
482. JĄDER Tadeusz. Dariusz Mikołajczyk
sołtysem roku! - Portr. // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr
8, s. 12
Sołtys Głodna, pow. Grodzisk Wlkp. M.in. problemy wsi
Miłobędzka Krystyna
483. MIŁOBĘDZKA Krystyna. Człowieka robi się
jakoś więcej / rozm. Ewa Obrębowska-Piasecka. Portr. // IKS. - 2009, nr 7/8, s. 48-51
Laureatka Nagrody Artystycznej Miasta Poznania, mieszkanka
Puszczykowa, pow. Poznań
484. MIŁOBĘDZKA
Andrzej. Szare światło
Miłobędzką i Andrzejem
Biuro Literackie, 2009.
Rozmowy; 3)
Krystyna, FALKIEWICZ
: rozmowy z Krystyną
Falkiewiczem. - Wrocław:
- 180 s. : il. - (Seria:
Autorka związana z Poznaniem i Puszczykowem, pow. Poznań
Michalak Krystyna
477. MICHALAK Krystyna. Krystyna Michalak położna, która przyjęła na świat "małe miasteczko" /
rozm. Iwona Marczak i Beata Duszczak. - Portr. //
Kórniczanin. - 2009, nr 23, s. 10
Wspomnienia dot. Izby Porodowej w Kórniku, pow. Poznań w
latach 1971-1976
Mizerka Marian
485. MIZERKA Robert. Marian Mizerka (19282009). - Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 7, s. 22
Działacz społeczny i gospodarczy z Lubonia, pow. Poznań
Mielżyńscy
Mocek Beata
478. Stańczyk. Dobra nowina. (1-2). - Fot. // Wiad.
Wrzes. - 2009, nr 3, s. 17; nr 5, s. 17
486. MOCEK Beata. Kilka pytań do... - Portr. //
Wieści z Ratusza. - 2009, nr 2, s. 5
Ród ziemiański, właściciele Miłosławia, pow. Września. M.in.
historia miejscowości
Nauczycielka z Wrześni
Mielżyński Robert
Mocek Piotr
479. MIELŻYŃSKI Robert. Projekt "Mielżyński":
rozmowa z Robertem Mielżyńskim, biznesmenem i
zawcą win / rozm. Beata Machowska-Kaczmarek. - Portr.
// IKS. - 2009, nr 7/8, s. 48-51
487. NOWACZYK Joanna. Piotr Mocek zapomniany powstaniec z Mosiny [pow. Poznań]. Fot., portr. // Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 5-12
Dot. m.in. związków z wielkopolskim rodem Mielżyńskich
Powstaniec wielkopolski (1897-1919), żołnierz 15. Pułku
Ułanów Poznańskich, poległy w Szubinie
55
Molik Witold
Musiał Janusz
488. SZTAMBUCH Witolda Molika / zebrali i ułożyli
Krzysztof A. Makowski, Jerzy Kołacki, Przemysław
Matusik; red. Wojciech Nowakowski. - Poznań: Instytut
Historii UAM, 2009. - 233 s. : fot., il., portr.
494. ATLAS Janusz, MUSIAŁ Janusz.
Tajemniczy dwór / red. Bartłomiej Bączkowski. Wyd. 2 rozszerz. - Poznań: Wydaw. Naukowe
Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w
Poznaniu, 2009. - 146 s. : portr.
Zawiera m.in.: BIBLIOGRAFIA prac prof. dr. hab. Witolda Molika
za lata 1974-2008 / oprac. Alina Hinc, Piotr Grzelczak. s. 207-230
Historyk, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Księga pamiątkowa w 60-lecie urodzin
Zawiera m.in.: MUSIAŁ Janusz. Pomysł / [rozm. Janusz Atlas].
s. 125-146
Trener judo, założyciel i kanclerz Wyższej Szkoły Pedagogiki i
Administracji w Poznaniu
Morawski Andrzej
Musielak Franciszek
489. alew. Straciliśmy dobrego kolegę. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 33, s. 16
Policjant z Koła (1967-2009)
Morawski Witold
490. WAWRZYNIAK Jarosław. 65 rocznica śmierci
ostatniego właściciela Oporowa [pow. Leszno] : Witold
Dzierżykraj-Morawski (27 III 1895 - 9 XI 1944). - Portr.
// Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 8-10
Pułkownik Wojska Polskiego zamordowany w Mauthausen za
działalność konspiracyjną
495. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Był jednym z wielu. - Portr. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 64, s. 14
Losy mieszkańca Pawłowic, pow. Leszno (1913-1987) w
okresie II wojny światowej
Muszyńscy Bronisława i Kazimierz
496. Z wizytą u seniorów. - Portr. // Prz. Osiec. 2009, nr 18, s. 8
Mieszkańcy Kąkolewa, pow. Leszno
Morski Igor
Muszyński Alojzy
491. MORSKI Igor. Dramatycznie śmieszni... :
rozmowa z Igorem Morskim, ilustratorem, grafikiem, TV
scenografem, właścicielem Studia Graficznego [w
Poznaniu] / rozm. Aleksandra Krawczyk. - Portr. // Kur.
Puszczyk. - 2009, nr 91, s. 4-5
497. LUBAWY E. Alojzy Muszyński. - Portr. //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 5, s. 5
Nauczyciel, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skokach, pow.
Wągrowiec (1934-2009)
Muszyński Henryk
Mosica Stanisław
492. MOSICA Jędrzej. O "Błękitnym Generale" i jego
pobycie w Kole / oprac. K. Kasperkiewicz // Prz. Kol. 2009, nr 32, s. 11
Spotkanie Stanisława Mosicy z gen. Józefem Hallerem w Kole w
1926 roku
Moszyński Leszek
493.
MOSZYŃSKI
Leszek.
Przeszłość
i
teraźniejszość języków słowiańskich / wstęp i dobór
tekstów Czesław Łapicz, Krzystyna Szcześniak, Zygmunt
Zagórski; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań: PTPN, 2009. - 228 s. : il. - (Klasycy Nauki
Poznańskiej; t. 27)
Slawista, językoznawca związany z Uniwersytetem im. A.
Mickiewicza w Poznaniu (1928-2006)
498. MUSZYŃSKI Henryk. Nie wskażę drogi
politykom : tytuł prymasa Polski wraca do Gniezna.
Arcybiskup Henryk Muszyński zostanie następcą
kardynała Józefa Glempa / rozm. Karol Pomeranek. Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 295, s. 16
Nadolny Stanisław
499. KARWATKA Stefania. Stanisław Nadolny
(1937-2009). - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 232, s.
7
Rolnik, były prezes Kółka Rolniczego w Boguszynie, pow.
Leszno
Napieralczyk Wojciech
500. WSPOMNIENIE o Wojtku. - Portr. // Zach.
Por. Łow. - 2009, nr 4, s. 34
Członek Koła Łowieckiego"Łoś" w Poznaniu
56
Emerytowany profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu. Księga pamiątkowa. Dot. m.in. Wielkopolski w X-XV w.
Naskręt Stefan
501. (kar). Okupacyjne wspomnienia księży. - Fot. //
Gaz. Kośc. - 2009, nr 46, s. 13
Wspomnienia z dziecństwa spędzonego w okupowanym Kościanie
Nowacki Gerwazy
Zob. poz. 607
Nawrocka Anna
Nowak Jan
502. DO usłyszenia Pani Aniu! - Portr. // Wieści z
Ratusza. - 2009, nr 2, s. 6
Telefonistka, pracownica Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni
508. JANURA Jan. On też był "kułakiem": Jan
Nowak z Włoszakowic [pow. Leszno]. - Portr. //
Nasze Jutro. - 2009, nr 224, s. 7
Rolnik (1912-1996) uwięziony za brak tzw. dostaw
indywidualnych w latach 50. XX wieku. Wspomnienia syna,
Tadeusza Nowaka. Kontynuacja artykułu "BYLIŚMY kułakami"
("Nasze Jutro" 2008, nr 221/222)
Neumann Leon
503. DUDA Zygmunt. Jeden spośród wielu... - Fot. //
Prz. Nowot. - 2009, nr 4, s. 86-89
Nowak Krzysztof Marek
504. DUDEK Małgorzata. By wielkopolskie dzieci
czytały, pisały i myślały po polsku. - Fot., portr. // Echa
Opal. - 2009, nr 6, s. 7-9, 21
Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi
Opalenickiej w Urbanowie, pow. Nowy Tomyśl (1912-1988). M.in.
uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej
509. NOWAK Krzysztof Marek. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 18, s. 5
Animator kultury filmowej we Wrześni
Nowak Marek
Niedźwiedziński Marian
510. (ak). Z aparatem w ręku : Marek Nowak (17
listopada 1965 - 29 sierpnia 2009). - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 43(1390), s. 19
Zob. poz. 1587
Niezgódka Alfred
Pracownik Aresztu Śledczego, fotograf amator i regionalista z
Ostrowa Wlkp.
505. KORBIK Aldona. Latające modele. - Fot. // Prz.
Osiec. - 2009, nr 23, s. 6
Modelarz z Wojnowic, pow. Leszno
Nowicki Czesław
511. MATYBA Ewa. Pan Czesław Nowicki gminny Stulatek. - (Gość "Gazety Kleczewskiej"). Il., portr. // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 9, s. 8-9
Niziołkiewicz Sandra
506. BANASZAK Hanna. Sandra będzie sobą. - Fot.
// Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 19, s. 8-9
Uczestniczka konkursu
pochodząca z Krotoszyna
Miss
Polonia
Wielkopolski
Mieszkaniec Józefowa, pow. Konin
2009
Noji Józef
Zob. poz. 1521
Nowacka Bronisława
Zob. poz. 1717
Okopski Zbigniew
Zob. poz. 1730
Olejniczak Jan
512. WRZESIŃSKI Robert. Twórca ekslibrisu
Muzeum [Martyrologicznego w Luboniu-Żabikowie].
- Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 7, s. 22
Artysta plastyk z Poznania (1920-1994)
Nowacki Bronisław
Olejnik-Urban Ewa
507. WIELKOPOLSKA, Polska, Czechy : studia z
dziejów
średniowiecza
ofiarowane
profesorowi
Bronisławowi Nowackiemu / red. Zbyszko Górczak,
Jacek Jaskulski. - Poznań: Instytut Historii UAM, 2009. 370 s. : il., portr. - (Publikacje Instytutu Historii UAM;
88)
513. OLEJNIK-URBAN Ewa. "Lubiń - śladami
wspomnień..." - Fot. // Wieści Krzywiń. - 2009, nr 2, s.
20-21
Wspomnienia dot. Lubinia, pow. Kościan w latach 50. XX
wieku i w 2000 roku
57
Oleksza Maciej
Pałasz Kazimierz
Olkiewicz Alfred
521. PAŁASZ Kazimierz. Kazimierz Pałasz czy
TW "Edward"? / rozm. Jot. - Fot. // Prz. Koniń. 2009, nr 2, s. 7
Zob. poz. 1723
Prezydent Konina
514. STOLARSKI Michał. Wspomnienie pośmiertne
o śp. ks. radcy Alfredzie Olkiewiczu // Wiad. Archidiec.
Gnieźn. - 2009, nr 1, s. 185-187
Paukszta Eugeniusz
Ksiądz związany z Wielkopolską
Olkiewicz Danuta
515. (ak). Harcerka przez całe życie : najstarsza
ostrowska druhna skończyła 90 lat. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 41(13860, s. 14
Omelczuk Jerzy
Zob. poz. 1732
Ostromeccy Henryka i Kazimierz
516. PRZEŻYLI wspólnie 50 lat! - Fot. // Pan. Złot. 2009, nr 46, s. 13
522. KSIĘGA wpisów Eugeniusza Paukszty /
wybór i komentarze Dominik Paukszta. - Portr. //
Kron. M. Pozn. - 2009, nr 4, s. 81-99
Zapisy w księdze gości poznańskiego pisarza w latach 19551978
Pawelczak Władysław
523. JĄDER Tadeusz. W rocznicę kapłańskich
święceń. - Portr. // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 10, s.
8; WILCZYŃSKI Leszek. Ksiądz Władysław
Pawelczak : wspomnienie (1921 [właśc. 1911]-2003).
- Portr. // Tamże. - S. 9, 11
Rektor Seminarium Duchownego, dziekan Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Poznaniu. Dot. m.in. związków z
Rakoniewicami, pow. Grodzisk Wlkp.
Małżeństwo z Okonka, pow. Złotów
Pawlak Waldemar
Ostrowski Rafał
517. SIECIŃSKA Halina. Nasz proboszcz - ksiądz
Rafał Ostrowski. - Fot., portr. // Życie Gm. Krzemieniewo.
- 2009, nr 61, s. 8-9
524. PAWLAK Waldemar. Wspomnienia z
sierpnia 1939 r. [w Tarchałach Wielkich, pow. Ostrów
Wlkp.]. (Cz. 1-2) / oprac. Henryk Włodarek //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 15, s. 3; nr 17, s. 3-4
Proboszcz parafii w Siemowie, pow. Gostyń
Pawłowscy Teresa i Czesław
Otworowski Jakub
518. AMB. Jeden z pięciu w Wielkopolsce. - Fot. //
Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 19, s. 9
525. Z wizytą u seniorów. - Portr. // Prz. Osiec. 2009, nr 18, s. 8
Mieszkańcy Łoniewa, pow. Leszno
Uczeń gimnazjum z Rozdrażewa, pow. Krotoszyn
Pawłowski Adam
Pacyński Antoni
519.
CZARNECKI-PACYŃSKI
Łukasz,
GRZEGOROWSKI Łukasz. O leśniku, który skarby
kultury narodowej ratował. - Portr. // Kórniczanin. - 2009,
nr 19, s. 9-10
Naczelnik Fundacji Zakłady Kórnickie (1883-1939)
Paluszyński Mieczysław
520. (ak). Dyrygował do końca : Mieczysław
Paluszyński (21 października 1939 - 22 sierpnia 2009). Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 43(1390). s. 19
Dyrygent chórów i nauczyciel muzyki w szkołach Ostrowa Wlkp. i
Odolanowa
526. PAW. Wsłuchuję się w Boga. - Portr. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 10, s. 10
Ksiądz, wikary w parafii pw. św. Jana Bosko w Luboniu, pow.
Poznań
Pawłowski Marcin
527.
PAWŁOWSKI
Marcin.
Ostrowski
Schwarzeneger / rozm. Grzegorz Glubiak. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 52(1406), s. 28
Kulturysta z Ostrowa Wlkp.
58
Pertek Jerzy
Piotrowski Jerzy
528. JERZY Pertek : (1920-1989) / oprac. Andrzej
Sikorski. - Portr. // IKS. - 2009, nr 7/8, s. 75
535. (ik). W rocznicę urodzin Jerzego
Piotrowskiego. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 42, s.
2
Pisarz marynista z Poznania
Zegarmistrz i działacz Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w
Krotoszynie
Pflanz Beata
Piotrowski Włodzimierz
Zob. poz. 1846
Piasecka Maria
529. zit. Upowszechnia rękodzielnictwo. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 31, s. 12
Hafciarka z Kłodawy, pow. Koło
Piasecka Rozalia
530. MARCZAK Iwona. Rozalia Piasecka
założycielka kórnickiej Izby Porodowej. - Portr. //
Kórniczanin. - 2009, nr 21, s. 12
Położna z Kórnika, pow. Poznań (1895-1969)
536. PROBLEMY zatrudnienia we współczesnym
ustroju pracy : księga jubileuszowa na 55-lecie pracy
naukowej i dydaktycznej profesora Włodzimierza
Piotrowskiego / red. Zdzisław Niedbała, Michał
Skąpski. - Poznań: Wydaw. Naukowe UAM, 2009. 293 s., [1] k. tabl. : il.
Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Księga pamiątkowa
Piskorska Helena
537. WEISS Renata. Najlepiej jest na swoim. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 21(1346), s. 12
104-letnia mieszkanka Ostrowa Wlkp.
Piasny Janusz
531. PIASNY Janusz. Konsumpcja : teoria i praktyka /
wstęp i dobór tekstów Jerzy Woś; Poznańskie
Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu. - Poznań: PTPN, Uniwersytet Ekonomiczny,
2009. - 252 s. : il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t. 36)
Profesor i rektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1930-1997)
Pluta Krzysztof
538. PLUTA Krzysztof. Miałem duży udział w
planowaniu ładu przestrzennego w gminie
[Włoszakowice, pow. Leszno] / rozm. Paweł
Borowiec. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 223, s. 23
Inspektor Urzędu Gminy ds. planowania przestrzennego w
latach 1973-2008
Pielowski Zygmunt
Płókarz Bogna
532. PROFESOR. - Portr. // Zach. Por. Łow. - 2009,
nr 3, s. 43
Kierownik Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w
Czempiniu, pow. Kościan (1930-2009)
539. z.j. Nagroda Ministra Edukacji Narodowej. Portr. // Dzwonek Odol. - 2009, nr 21, s. 5
Nauczycielka Gimnazjum w Odolanowie, pow. Ostrów Wlkp.
Pieprzyk Hugolin
Poczta Ewa
533. O. Hugolin Pieprzyk. - Portr. // Wiad.
Miejskogór. - 2009, nr 3, s. 27
540. (ak). Odeszła seniorka. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 43(1390), s. 4
Franciszkanin wielkopolski związany z Osieczną, pow. Leszno
(1914-2009)
Mieszkanka Ostrowa Wlkp.
Pohl Maciej
Piłsudski Józef
Zob. poz. 879
Piotrowiak Andrzej
534. CZEGO nie wiemy o Andrzeju Piotrowiaku? Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 58, s. 6
Emerytowany nauczyciel, animator sportu z Krzemieniewa, pow.
Leszno
Zob. poz. 1011
Polański Adam
Zob. poz. 1922
Połącarz Zdzisław
Zob. poz. 1722
59
Połowicz Marian
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
541. POŁOWICZ Marian. Pamiętnik. (Cz. 1). - Portr.
// Średz. Kwart. Kult. - 2009, nr 5, s. 23-27
548.
WSPÓŁCZESNE
problemy
rynku
pieniężnego i kapitałowego : teoria i praktyka : studia
i przyczynki na jubileusz Wiesławy PrzybylskiejKapuścińskiej / red. Katarzyna Gabryelczyk, Elżbieta
Gruszczyńska-Brożbar.
Poznań:
Wydaw.
Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. - 222 s. : il. (Zeszyty Naukowe; z. 113)
Nauczyciel szkół rolniczych związany z Odolanowem i Środą
Wlkp. Wspomnienia
Popiełuszko Jerzy
Księga pamiątkowa
Zob. poz. 1188
Poplewska Adela
Przybylski Marian
542. M.R. Czyniła dobro. - Portr. // Kos. Bukow. 2009, nr 6, s. 24
Położna z Buku, pow. Poznań (1880-1957)
549. PRZYBYLSKI Marian. Jestem dumny, że
pochodzę z GNIAZDA tej uczelni! / rozm. Aleksandra
Rakowska. - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 4, s. 1215
Poplewski Jan
Wspomnienia dot. Państwowej Wyższej Szkoły Budowy
Maszyn (obecnie Politechniki Poznańskiej) w okresie
międzywojennym
Zob. poz. 1244
Potocka Danuta
Przybylski Mateusz
543. DR. Cuda pani Danuty! - Portr. // Kur. Słup. 2009, nr 28, s. 12
550. (e.m.) Mateusz [ze Strzałkowa, pow. Słupca] i
artystyczne [fotograficzne] hobby. - Portr. // Kur.
Słup. - 2009, nr 31, s. 40
Artystka amatorka z Zagórowa, pow. Słupca
Prądzyński Ignacy
Przybylski Norbert
544. IGNACY Prądzyński / oprac. Bolesław
Święciochowski. - (Patroni wrzesińskich ulic). - Portr. //
Wieści z Ratusza. - 2009, nr 24, s. 5
551. NIEZGODA Maria. Przypominamy sylwetkę
patrona [szkoły podstawowej w Smogulcu, pow.
Wągrowiec]. - Portr. // Echo. - 2009, nr 112, s. 3
Generał, inżynier związany z Wielkopolską (1792-1850)
Nauczyciel (1924-1988) i dyrektor szkoły w latach 1947-1988
Pruszkowski Bolesław Alfred
Przybył Jadwiga
545. (jdg). Bolesław Alfred Pruszkowski. - Portr. //
Wieści z Ratusza. - 2009, nr 2, s. 5
552. MARCZAK Iwona, DUSZCZAK Beata.
Pierwsze dziecko urodzone w kórnickiej Izbie
Porodowej. - Portr. // Kórniczanin. - 2009, nr 19, s. 21
Były dyrektor szkoły w Marzeninie, pow. Września, żołnierz w
okresie II wojny światowej (1916-2009)
Pruszyńska Małgorzata
546. DR. Hafciarka z duszą malarki. - Fot. // Kur.
Słup. - 2009, nr 29, s. 12
Hafciarka ze Skokumia, pow. Słupca
Wspomnienia pacjentki z Kórnika-Bnina, pow. Poznań dot.
narodzin córki, Henryki w 1957 roku
Przybysz Bogdan
553. LUBAWY E. Wspomnienia : śp. Bogdan
Przybysz // Wiad. Skoc. - 2009, nr 12, s. 4
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kakulinie, pow.
Wągrowiec (1946-2009)
Przybylscy Kazimiera i Jerzy
547. KOŚMIDER Stanisław. Podwójnie służyli
pacjentom : Kazimiera i Jerzy Przybylscy, cenieni
rawiccy lekarze - emeryci. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr
2, s. 21
Przygocki Paweł
Zob. poz. 1916
60
Przygocki Zdzisław
Rękosiewicz Irena
554. GALAS Maria. Wspomnienie o Zdzisławie
Przygockim. - Portr. // Echa Opal. - 2009, nr 6, s. 10-11
562. GRABSKA Jolanta. Biorę życie takim, jakie
jest... - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 16, s.
7
Rolnik. prezes Gminnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych
w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl (1929-2009)
Naczelnik Wydziału
Miejskiego w Krotoszynie
Gospodarki
Przestrzennej
Urzędu
Przykucki Marian
Rhode Arthur
555. WEJMAN Grzegorz. Ostatnie pożegnanie
Ekscelencji. - Fot., portr. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 10, s.
2-3
Arcybiskup szczecińsko-kamieński urodzony w Skokach, pow.
Wągrowiec (1924-2009)
Przytarska Grażyna
556. PRZYTARSKA Grażyna. Kilka pytań do... Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 3, s. 5
563. RHODE A. Wspomnienia ostrowskie =
Ostrowoer Erinnerungen / tłum. R. Dziergwa. Ostrów Wlkp., 2008
Rec. KOWALCZYK Maciej. "Wspomnienia ostrowskie". - Fot.
// Gaz. Ostrow. - 2009, nr 42(1286), s. 20-21
Wspomnienia pastora gminy ewangelickiej (1868-1967) dot.
Ostrowa Wlkp. Tekst także w jęz. niemieckim
Rogacka Helena
Nauczycielka, wicedyrektor Gimnazjum nr 2 we Wrześni
Ptaszyński Krzysztof
564. KARWATKA Stefania. Helena Rogacka z
Włoszakowic [pow. Leszno]. - (Nasi seniorzy). - Fot.,
portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 229/230, s. 29
557. (kar). Stypendium od premiera. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 50, s. 14
Rogalewicz Irena
Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. O. Kolberga w Kościanie,
stypendysta Prezesa Rady Ministrów
565. OKULICZ-KOZARYN M. Jubileusze w
ZNP. - Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 10, s. 31
Nauczycielka i działaczka konspiracyjna w okresie II wojny
światowej związana z Wielkopolską
Pudysiak Marian
558. ZABŁOCKI Stanisław Jan. Wspomnienie : śp.
Marian Pudysiak 1935-2009 // Gaz. Sucholes. - 2009, nr
8, s. 24
Rogalowie Leonarda i Roch
566. LUBAWY E. Diamentowy jubileusz
Leonardy i Rocha Rogalów [ze Skoków, pow.
Wągrowiec] // Wiad. Skoc. - 2009, nr 8, s. 19
Szef kuchni Komendy Poligonu w Biedrusku, pow. Poznań
Radke Edward
559. RADKE Edward. Pracy z ludźmi nic mi nie
zastąpi / rozm. Paweł Borowiec. - Portr. // Nasze Jutro. 2009, nr 223, s. 23
Konserwator urządzeń wodociągowych Gminnego
Komunalnego we Włoszakowicach, pow. Leszno
Zakładu
Roszak Łukasz
567. (kar). Wynegocjował życie. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 47, s. 1, 9
Strażak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Kościanie
Raszewski Gustaw
Roszak Maria Janina
560. (kar). Raszewskiemu w hołdzie. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 46, s. 14
568. SAŁACKI Paweł. Matka Cecylia z
Kiełczewa. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr 51/52, s. 1213
Starosta kościański w okresie międzywojennym (1857-1931)
Dominikanka związana z Kiełczewem, pow. Kościan
Redesiński Aleksy
Roszyk Jan
561. OFICER Armii Krajowej - słupczanin / oprac.
Stanisław Garsztka. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 33, s.
24
569. SIECIŃSKA Halina. Nasz proboszcz - ksiądz
Jan Roszyk. - Fot., portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. 2009, nr 64, s. 8-9
Proboszcz parafii w Pawłowicach, pow. Leszno
61
Rowiński Stefan
Sajdak Jan
570. STEFAN Rowiński. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 45(1393), s. 11
577. SAJDAK Jan. Pod urokiem literatury
patrystycznej i bizantyńskiej / wstęp i dobór tekstów
Ignacy Lewandowski; Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół
Nauk,
Uniwersytet
im.
Adama
Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań: PTPN, 2009. 207 s. : il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t. 37)
Działacz kulturalny, radny i burmistrz Ostrowa Wlkp. w okresie
międzywojennym
Zob. też poz. 1313
Rożeński Jan
571. POCZAJOWIEC Witold. Marzyło mu się - być
nauczycielem; Chciał być nauczycielem. - Fot. // Pan.
Złot. - 2009, nr 48-49, s. 12
Nauczyciel ze Złotowa, organizator oświaty w regionie złotowskim
Filolog klasyczny, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu (1882-1967)
Sawicka Helena
578. (ak). Mój obraz musi żyć. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 46(1395), s. 13
Malarka z Ostrowa Wlkp.
Rubach Stanisław
572. KASPERKIEWICZ Kazimierz. O jeszcze
jednym świadku Chełmna / oprac. alew // Prz. Kol. 2009, nr 35, s. 8
Regionalista z Koła
Rubiński Jerzy
Sawicka Olga
579. SAWICKA Olga. Życie z tańcem : z Olgą
Sawicką primabaleriną polskiego baletu / rozm. Stefan
Drajewski. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2009. - 165
s. : il.
Dot. m.in. związków z Teatrem Wielkim w Poznaniu
Zob. poz. 1445
Schmidt Telesfor
Rutyna Janina
573. (mp). 200 lat pani Janino! - Fot. // Życie Jar. 2009, nr 22, s. 11
Mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, pow. Jarocin
Rybark Hanys
Zob. poz. 817
Rybczyński Jacek
574. RYBCZYŃSKI Jacek. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 23, s. 3
Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej we Wrześni
Rzeźniczak Maria
575. JANURA Jan. Maria Rzeźniczak wstąpiła do
"klubu emeryta". - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 225, s.
24-25
Dyrektor przedszkola we Włoszakowicach, pow. Leszno
Rzymski Zenon
576. RZYMSKI Zenon. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 19, s. 5
Lider Klubu Edukacyjnego 4H "Horizon" przy English House
Studio Języków Obcych we Wrześni
580. TELESFOR Schmidt - budowniczy
nekielskiego kościoła / oprac. Jerzy Osypiuk. - Portr.
// Prz. Nekiel. - 2009, nr 24, s. 9, 10
Właściciel firmy budowlanej w Środzie Wlkp., działacz
społeczny (1869-1942) i jego rodzina
Schneider Elżbieta
581. SCHNEIDER Elżbieta. Kilka pytań do... Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 4, s. 7
Nauczycielka wychowania przedszkolnego w gminie Września
Schocken Salman
582. JANISZEWSKI Waldemar L. Mądry Żyd z
Margonina [pow. Chodzież] : Salman Schocken
(1877-1959). - Portr. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s.
96-97
Handlowiec i wydawca
Schramm Tomasz
583. PLACET experiri... : profesor Tomasz
Schramm w oczach przyjaciół / red. Dorota
Mazurczak, Krzysztof Marchlewicz. - Poznań: Instytut
Historii UAM, 2009. - 99 s. : il.
Profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
62
Schreiber Hermann
Sikora Stanisław
584. SCHREIBER H. Wspomnienia z mojej młodości
w Śremie // Śrem. Not. Hist. - 2008, nr 2
591. FRANKOWSKI Stanisław. Średzki lekarz i
działacz niepodległościowy. - Fot., il., portr. // Średz.
Kwart. Kult. - 2009, nr 5, s. 14-22
Rec. DAWIDOWSKI Jurek. Wspomnienia rabina Schreibera //
Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 157
Wspomnienia rabina urodzonego w Śremie (1882-1954) dot.
przełomu XIX i XX wieku. Zawiera m.in. spisy postaci i miejscowości
wymienionych we wspomnieniach spisanych w 1927 roku
Powstaniec wielkopolski, uczestnik bitwy pod Monte Cassino,
lekarz w Środzie Wlkp. w okresie międzywojennym (1892-1973)
Skibińska Zofia
Schulz Piotr
585. SCHULZ Piotr. Nie jestem jazzmanem / rozm.
Marek Zaradniak. - Portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s.
36-37
592. SKIBIŃSKA Zofia. Miejsce na życie / rozm.
Aleksandra Krawczyk. - Portr. // Kur. Puszczyk. 2009, nr 92, s. 4
Lekarz z Puszczykowa, pow. Poznań
Wokalista i instrumentalista z Poznania
Skowroński Jerzy Roman
Seidler Sławomir
593. (stk). Odszedł gwardian z Goruszek. - Fot. //
Życie Raw. - 2009, nr 6, s. 2
Zob. poz. 1920
Franciszkanin z Rawicza
Sędkowski Waldemar
586. AB. Nauczyciel języka angielskiego z
Krotoszyna dostał stypendium w USA. - Fot. // Ziem.
Kalis. - 2009, nr 53, s. 6
Sękiewicz Mieczysław
587. SROCZYŃSKI Stanisław. Opowieść o
Mieczysławie Sękiewiczu. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr
12 dod. Koniniana nr 3, s. III
Lekarz weterynarii z Konina
Sękiewicz-Winczewska Grażyna
588. SĘKIEWICZ-WINCZEWSKA Grażyna. Trzeba
współpracować / rozm. Anna Dragan // Prz. Koniń. 2009, nr 1, s. 24
Prezes Konińskiej Fundacji Kultury w Koninie
Skrok Jerzy
594. ŁACIŃSKA Agnieszka. Jerzy Skrok :
człowiek o szerokich zainteresowaniach. - Fot. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 10, s. 29
Malarz amator z Lubonia, pow. Poznań
Skrzypczak Bożena
595. SKRZYPCZAK Bożena. Przy Okrągłym
Stole Miliona Dolarów / rozm. KM. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 8, s. 11
Specjalista
ubezpieczeniowo-finansowy,
Konarzewa, pow. Poznań
mieszkanka
Skrzypczak Pelagia
Sidor Janusz
596. KARWATKA Stefania. Pelagia Skrzypczak z
Jezierzyc Kościelnych [pow. Leszno]. - (Nasi
seniorzy). - Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr
229/230, s. 28
589. PAWEŁKA E. Pozostanie wspomnienie. - Portr.
// Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 3, s. 13
Słodowy Paweł
Pracownik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Rawiczu (1969-2009)
597. JUBILEUSZ dziewięćdziesięciolecia. - Fot.,
portr. // Ujskie Spr. - 2009, nr 4, s. 11
Sidorski Dariusz
590.
FRĄCKOWIAK
Katarzyna.
Najlepszy
dzielnicowy. - Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 5, s. 5
Policjant z Lubonia, pow. Poznań, Dzielnicowy Roku Powiatu
Poznańskiego
Mieszkaniec Kruszewa, pow. Piła
Słomkowski Cezariusz
Zob. poz. 1925
63
Smoczyk Alfred
Sotek Marek
598. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz. Alfred Smoczyk (19281950). - Portr. // Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 101-106
605. SOTEK Marek. Nasz nowy wikariusz [w
parafii Maryi Królowej w Poznaniu]. - Portr. // Wspól.
Mar. - 2009, nr 6, s. 5
Żużlowiec związany z Lesznem (1927-1950)
Smolarkowie Teresa i Mariusz
Zob. poz. 136
Smoluchowski Zdzisław
Sowijak Weronika
606. SOWIJAK Weronika. Weronika Sowijak z
Bukówca Górnego [pow. Leszno] / rozm. Beata
Szady. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 223, s. 26
Zob. poz. 1587
Spruta Mariola
Smorodinow Wasilij
599. WSPOMNIENIA carskiego nauczyciela o
Koninie / oprac. Romuald Walczewski // Prz. Koniń. 2009, nr 12 dod. Koniniana nr 3, s. II
Sobczak-Jankiewicz Magdalena
607. SPRUTA Mariola. "Chwile" z panem
Gerwazym Nowackim. - Portr. // Kobylin. - 2009, nr
3, s. 6-7
Wspomnienia dot. nauczyciela szkoły podstawowej
Kobylinie, pow. Krotoszyn w latach 60. XX wieku
w
Stachowiak Marian
600. (sza). Nowa kierownik WTZ [Warsztatów
Terapii Zajęciowej we Wrześni]. - Portr. // Wieści z
Ratusza. - 2009, nr 15, s. 2
608. RÓŻAŃSKI Łukasz. Relaks na kółkach. Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 5, s. 12
Sobkowiak Bronisław
Stachowska Marianna
601. LUBAWY E. Piękny jubileusz ks. B.
Sobkowiaka. - Fot. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 9, s. 18, 19
609. WRZESIŃSKI Robert. Wspomnienia 99-latki
// Wieści Luboń. - 2009, nr 6, s. 26, 27
Ksiądz wielkopolski urodzony w Skokach, pow. Wągrowiec. 80lecie urodzin
Rowerzysta z Orzechowa, pow. Września
Wspomnienia mieszkanki Lubonia, pow. Poznań z okresu II
wojny światowej
Solibieda Stefan
Stanisław z Krzywinia
602. WAJS Renata. Dh Stefan ukończył 98 lat! Portr. // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 11, s. 12
610. PUKIANIEC Mikołaj. Stanisław z Krzywinia
- notariusz kapituły katedralnej w Poznaniu // Wieści
Krzywiń. - 2009, nr 3, s. 14-15
Mieszkaniec Tarnowy, pow. Grodzisk Wlkp.
Proboszcz kościoła św. Mikołaja w Krzywiniu, pow. Kościan
(~1550-~1629)
Sołtysiak Marzena
603. BABIJÓW Agata. Chwile, które wyrwała życiu.
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 33, s. 6-7
Mieszkanka Krotoszyna
Sosińska Daria
604. KRUPA Małgorzata. Dzień w pałacu za...
najlepszy fotoreportaż. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr
41, s. 8
Uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie, laureatka
Dnia Przedsiębiorczości
Staniszewski Mieczysław
Zob. poz. 1692
Stankowski Mikołaj
611. BOETTNER-ŁUBOWSKI Rafał. Mikołaj
Stankowski : portret pedagoga ASP. - Il. // IKS. 2009, nr 7/8, s. 40
Architekt wnętrz, wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w
Poznaniu
Starzyński Tomasz
Zob. poz. 1913
64
Stefaniak Jarosław
Stuligrosz Stefan
612. MARUSZEWSKI Bogdan T. Profesor Jarosław
Stefaniak (1929-2009). - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr
4, s. 12-14
620. STULIGROSZ Stefan. Muzyka uczy pokory /
rozm. Dominik Górny. - Fot., portr. // Merkuriusz. 2009, nr 10/11, s. 26-27
Profesor Politechniki Poznańskiej w Poznaniu
Jubileusz 70-lecia pracy artystycznej
Stefaniak Łucja
Styp-Rekowski Józef
613. STEFANIAK Łucja. Wojenna tułaczka. - Portr. //
Rydzyna. - 2009, nr 101, s. 6-7
Wspomnienia mieszkanki Kłody, pow. Leszno z okresu II wojny
światowej. Dot. wysiedlenia z Czarkowa, pow. Gostyń w 1940 roku
Wicemiss Polonia 2009, mieszkanka Wilcznej, pow. Słupca
614. PAKUŁA Zbigniew. Woda ze słomką. - Portr. //
Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 9-11
Żyda,
mieszkańca
Poznania
Suberska Katarzyna
621. phil. Kasia w finale Miss Polonia. - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 28, s. 4
Steinitz Helmut Cwi
Wspomnienia
międzywojennym
Zob. poz. 134
w
okresie
Stelmaszyk Jolanta
615. SIECIŃSKA Halina. Po latach pracy. - Portr. //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 58, s. 6
Nauczycielka związana z Krzemieniewem i Drobninem, pow.
Leszno
Sujecki Marius Bogdan
622. KARWATKA Stefania. W Polsce czuję się
bardzo dobrze. - Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr
233/234, s. 14
Rumun, właściciel sklepu w Dłużynie, pow. Leszno
Swissi Mustafa
Zob. poz. 1430
Stępniak Leon
Szabelski Alojzy
616. A.O. Jubileusz ks. kan. Leona Stępniaka. - Portr.
// Spr. Dominowa. - 2009, nr 6, s. 5; Ksiądz jubilat. - Fot.
// Tamże. - nr 7/8, s. 7
623. STRABEL Jolenta. Ludzie z pasją. - Fot.,
portr. // Kur. Puszczyk. - 2009, nr 91, s. 11
Kolekcjoner z Rogalinka, pow. Poznań
Emerytowany proboszcz parafii w Wonieściu, pow. Kościan i
Kościanie. 70-lecie kapłańtwa
Szabłowski Tadeusz
Stiller Marta
617. CZEGO nie wiemy o Marcie Stiller? - Portr. //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 57, s. 6
624. MOLEWSKI A. "Miałem wiele szczęścia..." Portr. // Pojezierze. - 2009, nr 216, s. 19
Losy mieszkańca Kwilcza, pow. Międzychód w okresie II
wojny światowej
Leśnik, sołtys wsi Bielawy, pow. Leszno
Szafraniak Szymon
Strassmann Arnold
618. BIERNACZYK Jarosław. Podróż sentymentalna
do Ostrowa i Raszkowa : Arnold Strassmann (18611940). - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 42(1388), s. 19
625. SZAFRANIAK Szymon. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 21, s. 4
Animator kultury muzycznej we Wrześni
Żydowski lekarz i publicysta XIX wieku związany z Raszkowem i
Ostrowem Wlkp.
Szajek-Rembacz Stefania
Stróżyk Edward
619. ZIELONKA Jerzy. Oficer "Grota" Roweckiego /
rozm. Teresa Masłowska. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr
36, s. 19
Major, działacz sportowy i społeczny z Kościana
626. KRZYŻOSTANIAK Paweł Radosław.
Stefania Szajek-Rembacz (1925-1989) : propozycja
patrona lubońskiej hali widowiskowo - sportowej. Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s. 5
Kajakarka z Lubonia, pow. Poznań
65
Szcześniak Dariusz
Szwiec Piotr
627. e.m. Darek z Szembrowa [pow. Słupca] i jego
archiwum. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 16
634. WASILEWSKI Wacław. Polskie krzyże w
syberyjskiej tajdze / wstęp Piotr Szwiec. - (Odczytane
na nowo...). - Il. // Prz. Nowot. - 2009, nr 4, s. 81-85
Szkudłapska Jagoda
628. GRABSKA Jolanta. Chociaż wiele poświęcam
tańcu, bez niego nie wyobrażam sobie życia. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 16, s. 6-7
Wspomnienia z pobytu grupy Polaków na miejscu dawnego
zesłania w republice Komi. Przedruk artykułu z "Królowej
Apostołów" 1991, nr 6
Szwiec Stanisław
Tancerka amatorka ze Zdun, pow. Krotoszyn
Szmatałowski Łukasz
629. zit. Kontynuuje dzieło wuja. - Fot. // Prz. Kol. 2009, nr 29, s. 13
635. SZWIEC Stanisław. Nowotomyślanin na
"nieludzkiej ziemi" - tragiczne lata zsyłki widziane
oczami dziecka. - Fot., il., portr. // Prz. Nowot. - 2009,
nr 4, s. 3-23
Wspomnienia mieszkańca Nowego Tomyśla z okresu II wojny
światowej
Rzeźbiarz amator z Koła
Szymaniak Agnieszka
Szomek Małgorzata
630. LEŚNIAK Kr. Panteon swarzędzanek. - Portr. //
Tyg. Swarz. - 2009, nr 23, s. 8
636. J.J. Agnieszka Szymaniak z Boguszyna [pow.
Leszno]. - (Nasi seniorzy). - Portr. // Nasze Jutro. 2009, nr 226, s. 26
Nauczycielka II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu,
dyrektor Zespołu Szkół w Paczkowie, pow. Poznań
Szymańska Jadwiga
Szóstak Jan
631. ZABŁOCKI Stanisław Jan. Wspomnienie : śp.
mjr w st. spocz. Jan Szóstak // Gaz. Sucholes. - 2009, nr
9, s. 28
Emerytowany szef łączności Komendy Poligonu w Biedrusku, pow.
Poznań (1930-2009)
637. mata. Jadwiga Szymańska nie żyje. - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 24-25; MARCINIAK
Marta. Śp. Jadzia we wspomnieniach słupczan. Portr. // Tamże. - nr 36, s. 16
Nauczycielka, działaczka harcerska związana ze Słupcą (19432009)
Szymkowiak Eryk
Szulc Marian
632. GRZELAK Adam. Marian Szulc (1891-1960)
nauczyciel, powstaniec wielkopolski dowódca batalionu
jutrosińskiego, oficer wojska polskiego. - Portr. // Wiad.
Jutrosiń. - 2009, nr 113, s. 7
638. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Ksiądz Eryk Szymkowiak : 1902-1939. - Fot., portr. //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 61, s. 14
Proboszcz parafii w Drobninie, pow. Leszno w latach 19341939
Szweykowski Zygmunt
Szyniszewski Lesław
633. SZWEYKOWSKI Zygmunt. Z badań nad prozą
XIX wieku / wstęp Jarosław Maciejewski; dobór tekstów
Edward
Pieścikowski;
Poznańskie
Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. - Poznań: PTPN, 2009. - 146 s. : il. - (Klasycy
Nauki Poznańskiej; t. 33)
639. red. Nauczyciel, handlowiec, księgarz. - Portr.
// Kur. Słup. - 2009, nr 28, s. 8
Bibliografia publikacji Z. Szweykowskiego. s. 19-36
Historyk literatury, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu (1894-1978)
Kierownik księgarni "Dom książki" w Słupcy (1930-2009)
Szypowski Jan
640. WYBITNY oficer Wojska Polskiego
urodzony w Słupcy [1889-1950] / oprac. Stanisław
Garsztka. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 32, s. 24
66
Ślisiński Lambert
Święciochowski Bolesław
641. zit. Pamięci kapłana wędrownika. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 30, s. 12
648. ŚWIĘCIOCHOWSKI Bolesław. [Wrzesińscy
animatorzy kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. 2009, nr 20, s. 5
Proboszcz parafii Sompolno, pow. Konin związany z Dąbiem, pow.
Koło
Prezes Wrzesińskiego Towarzystwa Kulturalnego we Wrześni
Śliwińska Teresa
Tabis Agnieszka
642. ŚLIWIŃSKA Teresa. Okupacyjna codzienność
Tereni. - Poznań: Bonami Wydaw.-Drukarnia, 2009. 111 s. : portr.
649. E.S. Jubileusz 90-lecia urodzin pani
Agnieszki Tabis [z Jabłonowa, pow. Piła]. - Fot.,
portr. // Ujskie Spr. - 2009, nr 7, s. 12
Wspomnienia dot. dzieciństwa w Poznaniu w okresie II wojny
światowej. Na trzeciej stronie okładki sylwetka autorki, nauczycielki z
Poznania
Tacik Eugeniusz
Śliwiński Romuald
643. ROMUALD Śliwiński (1909-1984). - Portr. //
Wiad. Powiat. - 2009, nr 2, s. 2; ŚLIWIŃSKA-KNAS
Barbara. Wspomnienie o ojcu. - Portr. // Tamże. - S. 2-3
Powiatowy lekarz weterynarii w Pleszewie w latach 1958-1970
Świątkiewicz Józef
644. MRUGASIEWICZ Izabela. Józef Świątkiewicz
(1948-2009). - Portr. // Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s. 7172
Historyk i regionalista z Czempinia, pow. Kościan
Zob. poz. 1724
Talent Zdzisław
650. ZABŁOCKI Stanisław Jan. Wspomnienie :
śp. Zdzisław Talent 1943-2009 // Gaz. Sucholes. 2009, nr 10, s. 28
Stolarz na Strzelnicy Garnizonowej w Biedrusku, pow. Poznań
(1930-2009)
Tamborska Jolanta
651. zit. Dla wszystkich jest zajęcie. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 33, s. 9
Soltys Gaju, pow. Koło
Świderski Stanisław
645. Z żałobnej karty : Stanisław Świderski (19232006). - Portr. // Wielkop. Wiad. Filat. - 2006 nr 43/1-2
wyd. 2009, s. 23
Filatelista z Poznania
Tempelhoff, rodzina
652. DZIEMBOWSKI Piotr. Rodzina Tempelhoff
z Dąbrówki. - Fot. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 9, s. 9
Sylwetki członków rodu związanych z Dąbrówką, pow. Poznań
w XIX i na przełomie XIX i XX wieku
Święcicki Heliodor
646. HELIODOR Święcicki : w 90. rocznicę
powstania Uniwersytetu Poznańskiego / red. Michał
Musielak. - Poznań: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2009. - 173 s.
: il.
647. ŚWIĘCICKI Heliodor. Klucz do solidarności
wielkiej rodziny intelektualnej / wstęp i dobór tekstów
Roman K. Meissner; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
- Poznań: PTPN, 2009. - 213 s. : il. - (Klasycy Nauki
Poznańskiej; t. 28)
Lekarz, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, prezes
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1854-1923)
Toller Ernst
Zob. poz. 1680
Tomaszewski Jan
653. TOMASZEWSKI Jan. Jak było? / rozm.
Andrzej Horodecki. - Portr. // Pojezierze. - 2009, nr
218, s. 10
Wspomnienia ucznia szkoły polskiej w Kwilczu, pow.
Międzychód w latach 1932-1939
Tomaszewski Michał
654. JANIK Bogusław. Wspomnienie o księdzu
Michale Tomaszewskim (1872-1940). - Fot. // Wieści
Pępowa. - 2009, nr 116, s. 14
Proboszcz parafii w Pępowie, pow. Gostyń w latach 1914-1940
67
Torzecki Jarosław
Urbaniak Mirosław
655. BABIJÓW Agata. Wybieramy strażaka i
jednostkę OSP roku 2009. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn
- 2009, nr 8, s. 4
662. WSPOMNIENIE o Mirosławie Urbaniaku /
oprac. mk // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 3, s. 9
Strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie
Nauczyciel związany z Budzisławiem
Kleczewem, pow. Konin (1933-2009)
Kościelnym
i
Torzewska Danuta
Urbaniak Stanisław
656. TORZEWSKA Danuta. [Wrzesińscy animatorzy
kultury]. - Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 22, s. 4
663. JANURA Jan. Wracamy do tematu: on był
"kułakiem". - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 223, s.
15
Członkini chóru "Camerata" we Wrześni
Torzyński Radosław
657. TORZYŃSKI Radosław. Przyszłością jest
działanie wspólne / rozm. Jarosław Wardawy. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s. 16-18
Rozmowa z prezydentem Ostrowa Wlkp. nt. działalności samorządu
terytorialnego
Trafankowski Alfred
658. (stk). Odszedł ks. Alfred Trafankowski;
Proboszcz emanował dobrocią. - Fot. // Życie Raw. 2009, nr 3, s. 5; nr 4, s. 12
Proboszcz parafii w Zielonej Wsi, pow. Rawicz
Rolnik z Włoszakowic, pow. Leszno uwięziony za brak tzw.
dostaw indywidualnych w latach 50. XX wieku. Wspomnienia syna,
Mariana Urbaniaka. Kontynuacja artykułu "BYLIŚMY kułakami"
("Nasze Jutro" 2008, nr 221/222)
Urbanowska Zofia
664. GULCZYŃSKI Janusz. Zofia Urbanowska
(1849-1939) w 160. rocznicę urodzenia i 70. rocznicę
śmierci konińskiej pisarki. - Fot., il., portr. // Kron. M.
Pozn. - 2009, nr 4, s. 51-66
M.in. przegląd publikacji dot. życia i twórczości
665. mar. Złożyli hołd znakomitej pisarce. - Fot. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 1
M.in. sylwetka powstańca wielkopolskiego, Tadeusza Leonarda
Gerasa (1895-1971)
Trawińska-Wąsikowska Alina
Wachowiak Józef
659. WSPOMNIENIE o Alinie TrawińskiejWąsikowskiej / Ewelina Surniak [i in.]. - Portr. // Pan.
Wielkop. Kult. - 2009, nr 6, s. 22-23
666. SAŁACKI Paweł. Józef Wachowiak. - Fot. //
Gaz. Kośc. - 2009, nr 48, s. 14-15
Ksiądz z Głuchowa, pow. Kościan
Współzałożycielka i przewodnicząca Polskiego Towarzystwa
Biblioterapeutycznego Koło w Poznaniu
Wagner Feliks
Trzeciak Weronika
660. TRZECIAK Weronika. Wspomnienia o
Niemcach : o jutrosińskich Niemcach opowiada
mieszkanka Jutrosina Weronika Trzeciak / rozm.
Romuald Krzyżosiak. - Fot., portr. // Wiad. Jutrosiń. 2009, nr 113, s. 8-9
Dot. m.in. okresu II wojny światowej
Ułaszyn Henryk
661. UŁASZYN Henryk. Studia onomastyczne i
socjolingwistyczne / wstęp i dobór tekstów Mirosław
Skarżyński, Bogdan Walczak; Poznańskie Towarzystwo
Przyjaciół Nauk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. - Poznań: PTPN, 2009. - 301 s. : il. - (Klasycy
Nauki Poznańskiej; t. 41)
Dot. m.in. gwary wielkopolskiej
Slawista, językoznawca, profesor Uniwersytetu Poznańskiego
(1874-1956)
667. NOWAKOWSKA Monika. Szlachetne
namiętności : wielkopolska rodzina Wagnerów. - Il.,
portr. // IKS. - 2009, nr 7/8, s. 32-34
Kolekcjoner z Poznania (1907-1992)
Waleński Arkadiusz
668. JaWa. Ks. Arkadiusz Waleński 1970-2009. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 40, s. 7
Ksiądz związany z Krotoszynem
Waleryś Zbigniew
669. (KS). Zbigniew Waleryś - aktor wbrew woli
ojca. - Portr. // Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2009, nr
4, s. 11-12
Aktor Teatru Polskiego w Poznaniu związany z ziemią
leszczyńską
68
Walter-Lehmann Aniela
Widzowska-Pasiak Agata
670. PUKIANIEC Mikołaj. Aniela Walter-Lehmann :
wspomnienie o niezwykłej "Sikorzance" rodem z
Krzywinia [pow. Kościan]. - Fot., portr. // Wieści
Krzywiń. - 2009, nr 1, s. 5; nr 2, s. 6
678. WIDZOWSKA-PASIAK Agata. Mały
dziecinny chochlik / rozm. Weronika Maciołek. Portr. // Mag. Swarz. - 2009, nr 3, s. 8
Wańkowicz Melchior
Wilczak Andrzej
671. (kar). Tropami Wańkowicza. - Fot. // Gaz. Kośc.
- 2009, nr 48, s. 9
Dot. związków
międzywojennym
pisarza
z
ziemią
kościańską
Pracownica Biblioteki Publicznej w Swarzędzu, pow. Poznań,
autorka utworów dla dzieci
w
okresie
679. WRZESIŃSKI Robert. Kręte drogi Andrzeja
Wilczaka. - Fot., portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 12,
s. 25, 54
Losy mieszkańca Lubonia, pow. Poznań w okresie II wojny
światowej we wspomnieniach córki, Alicji Korcz
Wańska Wanda
672. KARWATKA Stefania. Wanda Wańska z
Krzycka Wielkiego [pow. Leszno]. - (Nasi seniorzy). Fot., portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 231, s. 36
Wilczyńska Kamila
Zob. poz. 1450
Wiliszewski Edward
Wawrzyniak Józef
673. RUSZKOWSKI Piotr P. Uzupełniony życiorys. Portr. // Wieści Luboń. - 2009, nr 6, s. 5
Żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich w okresie II
wojny światowej, związany z Poznaniem i Luboniem, pow. Poznań
680. ZABŁOCKI Stanisław Jan. Śp. płk Edward
Wiliszewski 1929-2009 : wspomnienie // Gaz.
Sucholes. - 2009, nr 3/4, s. 23
Komendant poligonu w Biedrusku, pow. Poznań
Winczewski Henryk
Weissowie Bronisława i Grzegorz
674. RAZEM z rodziną. - Portr. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 64, s. 7
Mieszkańcy Pawłowic, pow. Leszno
681.
SROCZYŃSKI
Stanisław.
Henryk
Winczewski - ps. "Harry". - Portr. // Prz. Koniń. 2009, nr 2, s. 23
Lekarz związany z Koninem
Wełnica Michał
Wiśniewski Maciej
Wiatrak Stanisława
682. NASI profesorowie : prof. dr hab. Maciej
Wiśniewski. - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 6, s.
21-22
Zob. poz. 173
Chemik, profesor Politechniki Poznańskiej
675. ADAMCZYK Szymon. Towarzyska stulatka. Portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 8, s. 4
Wiśny Jerzy
Mieszkanka Wrześni
683. WIŚNY Jerzy. Staramy się, jak możemy /
rozm. Marzena Kuropka. - Fot. // Życie Gm. Bralin. 2009, nr 4, s. 5
Wiatrowska Urszula
676. DR. Zagórowianka najlepsza w Polsce! - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 12
Mieszkanka
fotograficznego
Zagórowa,
pow.
Słupca,
laureatka
konkursu
Sołtys osiedla Chojęcin Parcele w Chojęcinie, pow. Kępno
Wodyńska Anna
Zob. poz. 1924
Wiatrowski Stanisław
677. PAWEŁKA E. Srebrny jubileusz kapłaństwa. Fot. // Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 3, s. 15
Proboszcz parafii w Konarach, pow. Rawicz
69
Wojciechowska Jolanta
Wójcik Balbina
684. WOJCIECHOWSKA Jolanta. Kilka pytań do... Portr. // Wieści z Ratusza - 2009, nr 5, s. 5
692. MARCINIAK Zofia. Setne urodziny. - Portr.
// Wieści Krzywiń. - 2009, nr 2, s. 17
Nauczycielka Gimnazjum nr 1 we Wrześni
Mieszkanka Lubinia, pow. Kościan
Wojtkowiak Tadeusz
Wójcik Teresa
685. CZEGO nie wiemy o Tadeuszu Wojtkowiaku? Portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 56, s. 6
693. (mp). W bibliotece nie musi być nudno. - Fot.
// Gaz. Krotosz. - 2009, nr 4, s. 14
Sołtys Nowego Belęcina, pow. Leszno
Bibliotekarka z Rozdrażewa, pow. Krotoszyn
Woliński Władysław
Wybicki Józef
686. KSIĄDZ Woliński proboszcz oporowski. - Fot.,
portr. // Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 58, s. 8-9
694. JÓZEF Wybicki / oprac. Bolesław
Święciochowski. - (Patroni wrzesińskich ulic). - Portr.
// Wieści z Ratusza - 2009, nr 19, s. 4
Ksiądz (1838-1914), proboszcz parafii w Oporowie, pow. Leszno w
latach 1867-1886
Wielkopolski publicysta, działacz polityczny i prawnik (17471822)
Woś Stanisława
Wypych Roman
687. WAJS Renata. Urodziny najstarszej mieszkanki
Rostarzewa [pow. Grodzisk Wlkp.]. - Portr. // Wiad.
Rakoniew. - 2009, nr 12, s. 11
695. BOROWIEC Paweł. 50-25-20 albo: Roman
Wypych z Jezierzyc Kościelnych [pow. Leszno]. Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 225, s. 16-17
Właściciel piekarni
Woźniak Leszek
688. A. Pięćdziesiątka na rowerze. - Portr. // Kur.
Słup. - 2009, nr 39, s. 9
Radny z Cienina Kościelnego, pow. Słupca
Woźniak Ryszard
Wypych Stanisław
696. BOROWIEC Paweł. Stanisław Wypych
(1921-2009). - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr
227/228, s. 18-19
Leśnik z Krzyżowca, pow. Leszno, żołnierz w okresie II wojny
światowej
689. (sza). Ksiądz Ryszard Woźniak nie żyje. - Portr.
// Wieści z Ratusza. - 2009, nr 12, s. 5
Proboszcz parafii
Września (1937-2009)
Wyskotowie
pw. św. Filipa i Jakuba w Gozdowie, pow.
Woźniak Zdzisław
690. RYBICKA Katarzyna. Trzej muszkieterowie
przerwali grę : mieszkaniec Słupcy wystąpił w
teleturnieju "1 z 10". - Portr. // Gaz. Słup. - 2009, nr 36, s.
2
697. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Ród Wyskotów i ich herb. - Il. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 14
Historia rodu właścicieli Krzemieniewa, pow. Leszno w XIVXV wieku oraz opis herbu
Wysocki Wojciech
Zob. poz. 173
Woźnicki Kazimierz
691. (ak). Jeniec, który został ministrantem. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s. 35
Losy mieszkańca Ostrowa Wlkp. w okresie II wojny światowej
Wyszyńska-Klorek Anna
698. M.R. Przedszkole było drugim dzieckiem, a
praca pasją. - Portr. // Kos. Bukow. - 2009, nr 9, s. 18
Dyrektor Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku, pow.
Poznań
70
Zabel Bernard
Zielazek Henryk
699. POCZAJOWIEC Witold. Polska matką naszą... Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 47, s. 12
706. JAC. Piękny jubileusz Henryka Zielazka. Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 295, s. 30
Losy mieszkańca Skica, pow. Złotów
Były zawodnik i trener hokeja na trawie związany z klubem
"Grunwald" w Poznaniu
Zajde Eliasz
700. ŚWIĄTKOWSKA-PAKUŁA Maria. Szabes z
Koła : Eliasz Zajde (1924-2009). - Portr. // Miast. Pozn. 2009, nr 1, s. 168-169
Żyd związany z Kołem w okresie międzywojennym
Zielonka Jerzy
707. (TM). Kościaniak laureatem. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 46, s. 14
Dziennikarz
i
regionalista,
współtwórca
"Panoramy
Leszczyńskiej", wyróżniony za zasługi dla kultury leszczyńskiej
przez prezydenta Leszna
Zaporowski Jan
701. POKORSKA Hanna. II zjazd potomków Jana
Zaporowskiego [w Czerniejewie, pow. Gniezno]. - Fot. //
Tyg. Swarz. - 2009, nr 25, s. 10
M.in. sylwetka założyciela rodu, organisty ze Swarzędza, pow.
Poznań (1864-1954)
Zięta Pelagia
708. WRZESIŃSKI Robert. Okupacyjne losy pani
Pelagii [w Biernatkach, pow. Poznań]. - Portr. //
Kórniczanin. - 2009, nr 18, s. 12
Wspomnienia mieszkanki Kórnika, pow. Poznań
Zawadzki Tadeusz
702. ZAWADZKI Tadeusz. Na peryferiach świata
rzymskiego / wstęp i dobór tekstów Leszek Mrozewicz;
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań: PTPN,
2009. - 216 s. : il. - (Klasycy Nauki Poznańskiej; t. 39)
Historyk związany z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w
Poznaniu (1919-2008)
Zięta Stanisław
709. KARWATKA Stefania. Stanisław Zięta z
Włoszakowic [pow. Leszno]. - (Nasi seniorzy). - Fot.,
portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 233/234, s. 36
Zjeżdżałka Ireneusz
Zob. poz. 1917
Zawicka Teresa
Zygmunt Marceli
703. M.R. [Teresa Zawicka]. - Portr. // Kos. Bukow. 2009, nr 8, s. 16
Zakonnica z Buku, pow. Poznań (1916-2009)
Zob. poz. 898
Żabiński Dariusz
Zawodnik Barbara
704. phil. Ostrowite było mi pisane. - Portr. // Kur.
Słup. - 2009, nr 30, s. 11
Śpiewaczka ze wsi Ostrowite, pow. Słupca
710. ŻABIŃSKI Dariusz. Trzy pytania do... /
rozm. Barbara Morasz // Kórniczanin. - 2009, nr 19, s.
13
Fotografik ze Śremu
Zob. też poz. 1921
Zdancewicz Mariola
Żdżarowski Jan
705. ZDANCEWICZ Mariola. Kobieta niebanalna /
rozm. Stefania Golenia-Pruszyńska. - Fot., portr. //
Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 26-28
711. ŻDŻAROWSKI Jan. Jana Żdżarowskiego
kanonika poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551 /
oprac. Rafał Wójcik, Wiesław Wydra. - Poznań:
Biblioteka Uniwersytecka, 2009. - 50 s. : il. (Diariusze Staropolskie; z. 1)
Redaktor naczelna czasopisma "Merkuriusz" wydawanego w
Poznaniu, laureatka medalu "Labor Omnia Vincit"
Zeidler Józef
Zob. poz. 1873
Zapiski księdza wielkopolskiego. Dot. Diecezji Poznańskiej w
XVI wieku
71
Żółtowski Zbigniew
Żurawik Maria
712. HT. Myszkowo posiadłość hrabiego Zbigniewa
Żółtowskiego. - Fot. // Obs. Kaźmier. - 2009, nr 4, s. 14
713. zit. Mistrzynie zdobienia przedmiotów
[techniką decoupage]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 28,
s. 13
Losy właściciela Myszkowa, pow. Szamotuły (1888-1973) i jego
rodziny
Żyto Henryk
714. DOBRUSZEK Wiesław. Henryk Żyto. Leszno: Firma Wydaw. "Danuta", 2009. - 328 s. : il. (Asy Żużlowych Torów)
Były zawodnik "Unii" Leszno
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. Geodezja. Geologia. Gleboznawstwo
715. ROMANEK Andrzej. Kenozoik na pograniczu
Ziemi Lubuskiej, Pomorza i Wielkopolski. - Warszawa:
Państwowy Instytut Geologii - Państwowy Instytut
Badawczy, 2009. - 82 s., [2] k. tabl. złoż. luzem : il.
Woda w Mierzejewie [pow. Leszno] = poz. 1051
2. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia
716. LAMPERSKI Tomasz. Charakterystyka wód
powierzchniowych w powiecie rawickim. - Fot. //
Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 11, s. 11-12
Dot. m.in. inwestycji melioracyjnych
3. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona przyrody i środowiska
717. AG. Starosta kontra bobry [przy drodze z Lądu
do Zagórowa, pow. Słupca]. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr
33, s. 5
718. CZARNA Aneta. Rośliny naczyniowe środkowej
Wielkopolski. - Poznań: Wydaw. Uniwersytetu
Przyrodniczego, 2009. - 184 s. : il.
Czarnecki Hubert. Najważniejsze w życiu to mieć
pasję! = poz. 274
719.
DOMAGAŁA
Joanna.
(Nie)staranne
dokumenty? // Życie Raw. - 2009, nr 6, s. 7
Program ochrony środowiska w gminie Rawicz
720. DOMŻAŁ Robert. Puszcza Zielonka rośnie
szybciej niż przed laty. - Fot. // Polska Głos Wielkop. 2009, nr 271, s. 12
Wpływ zanieczyszczeń na puszczę
721. GĄBKA Maciej. Charophytes of the
Wielkopolska region (NW Poland) : distribution,
taxonomy and autecology. - Poznań: Bogucki Wydaw.
Naukowe, 2009. - 109 s. : il.
722. GONERA Przemysław. Fundusze dla zielonej
Wielkopolski / rozm. Jan Staniewski. - Portr. //
Merkuriusz. - 2009, nr 10/11, s. 14-15
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Rozmowa z prezesem
723. kab. Dwa oblicza Zalewu Ruszkowskiego. Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 10
Flora i fauna
Kamień św. Wojciecha : perły gminy Mieścisko :
[informator] = poz. 757
724. KARWATKA Stefania. Wierny jak bocian. Fot. // Nasze Jutro. - 2009, nr 229/230, s. 19
Bociany w Dłużynie, pow. Leszno
725. KLIMKO Małgorzata, KLIMKO Wojciech.
Przyrodnicza trasa rowerowa [w Poznaniu] wzdłuż
doliny rzeki Bogdanki : przewodnik przyrodniczy dla
zaawansowanych / fot. Magdalena Wawrzyniak,
Wojciech Klimko. - Poznań: Urząd Miasta Poznania.
Wydział Ochrony Środowiska, 2009. - 92 s. : fot., pl. (Poznan*. Miasto Know-How)
Nadleśnictwo Podanin [pow. Chodzież] = poz. 760
Pietrzak Tadeusz. Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w
Rawiczu = poz. 1351
72
726. POMNIKI przyrody [drzewa w gminie Gołańcz,
pow. Wągrowiec]. - Pl. // Echo. - 2009, nr 106, s. 9
727. PRZYRODA miasta Poznania / oprac.
Małgorzata Klimko [i in.]; oprac. graf. Wojciech Klimko;
fot. Antoni Kasprzak [i in.]. - Wyd. 2. - Poznań Urząd
Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska, 2009. 196 s. : fot., il., mapy
Zawiera m.in.: Zarys historii Poznania. [M.in. parki zabytkowe i
miejskie]. s. 11-28. - Flora i fauna. s. 29-129. - Ochrona przyrody.
[M.in. rezerwaty i pomniki przyrody]. s. 130-182
Ratajczak Jolanta. O ekologii i ochronie środowiska w
Wielkopolsce : rozmawiamy z Jolantą Ratajczak Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w
Poznaniu / rozm. Renata Piątkowska = poz. 1338
729. SZYBIAK Krystyna, KORALEWSKABATURA Elżbieta, BŁOSZYK Jerzy. Świdrzyki
Wielkopolski / Zakład Zoologii Ogólnej - Uniwersytet
Adama Mickiewicza Poznań. - Poznań: Wydaw.
Kontekst, 2009. - 59 s. : il.
730. WEISS Renata. Dębów coraz więcej. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 24(1352), s. 15
Ekologiczna akcja sadzenia dębów w dolinie Baryczy
Wielkopolskie drzewa : [album] / tekst i fot.
Krzysztof Borkowski = poz. 1909
731. ZDROWO i ekologicznie // Welcome to
Poznań. - 2009, nr 11, s. 6-7
Projekty realizowane w powiecie poznańskim w 2009 roku.
Tekst także w jęz. angielskim
728. SOBKOWSKI Krzysztof. Wilki wróciły do
puszczy [Noteckiej]! - Fot. // Polska Głos Wielkop. 2009, nr 294, s. 5
a. Rezerwaty przyrody, ogrody, parki
732. BIERNAT Filip. Park został sprzedany. - Fot. //
Wiad. Wrzes. - 2009, nr 4, s. 15
Zabytkowy park w Targowej Górce, pow. Września
733. e.m. Basen ważniejszy niż amfiteatr. - Fot. //
Kur. Słup. - 2009, nr 34, s. 15
Plan rewitalizacji parku w Strzałkowie, pow. Słupca
734. e.m. Radiowozami po alejkach? - Fot. // Kur.
Słup. - 2009, nr 28, s. 5
Projekt renowacji parku w Słupcy
735. (h). Perełka odzyska dawny blask? // Gaz. Kośc. 2009, nr 46, s. 15
Park Miejski im. Kajetana Morawskiego w Kościanie
736. JW. Park story // Goniec Dopiew. - 2009, nr 3, s.
7
Parki w gminie Dopiewo, pow. Poznań
średniej wiedzy przyrodniczej / fot. Tomasz Maliński,
Piotr Kiciński. - Poznań: Urząd Miasta Poznania.
Wydział Ochrony Środowiska, 2009. - 56 s. : fot., pl. (Poznan*. Miasto Know-How)
740. MALIŃSKI Tomasz, WROŃSKA-PILAREK
Dorota. Przewodnik dendrologiczny po parku
Cytadela : przewodnik dla zaawansowanych / fot.
Tomasz Maliński, Piotr Kiciński. - Poznań: Urząd
Miasta Poznania. Wydział Ochrony Środowiska,
2009. - 77 s. : fot., pl. - (Poznan*. Miasto Know-How)
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka"
741. KULECZKA Milena. Park Krajobrazowy
Puszcza Zielonka : [album]. - Poznań: Bogucki
Wydaw. Naukowe, 2009. - 132 s : il.
Bibliografia s. 316-329
Przyroda miasta Poznania / oprac. Małgorzata Klimko
[i in.] = poz. 727
737. WŁODAREK Henryk. Sto nowych drzew w
parku. - Fot. // Dzwonek Odol. - 2009, nr 23, s. 11
Park Natury w Odolanowie, pow. Ostrów Wlkp.
Ogród Zoologiczny w Poznaniu
738. KASPRZAK Krzysztof, KURCZEWSKI Rafał.
Słoniarnia w Poznaniu. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2009, nr
4, s. 107-112
Park Cytadela w Poznaniu
739. MALIŃSKI Tomasz, WROŃSKA-PILAREK
Dorota. Przewodnik dendrologiczny po parku Cytadela :
przewodnik uniwersalny przeznaczony dla osób o małej i
Park Krajobrazowy
im. gen. Dezyderego Chłapowskiego
742. GOŁDYN Hanna. Wpływ struktury
krajobrazu na różnorodność flory terenów rolniczych
na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen.
Dezyderego Chłapowskiego. - Poznań: Wydaw.
Uniwersytetu Przyrodniczego, 2009. - 197 s. : il.
Wielkopolski Park Narodowy
743.
MARO
Eryk.
Edukacyjne
ścieżki
Wielkopolskiego Parku Narodowego. - Fot. //
Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 34
73
4. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka i rekreacja
744. A. Turyści chętnie wracają do Powidza [pow.
Słupca] // Kur. Słup. - 2009, nr 29, s. 19
Sezon turystyczny
745. alew. Śladami kolskich bunkrów [z okresu II
wojny światowej] // Prz. Kol. - 2009, nr 34, s. 6
Ścieżka turystyczno-krajoznawcza
746. ANDERS Paweł. Pamiątki z przeszłości.
Mrówki. Okonek. Posadowo. Robaczyn. Smolice.
Szlachcin. Wieleń. Zakrzewo. Zdbice. Złotów //
Wędrujemy. - 2009, nr 4, s. 65-75
747. APIHERBA dr E. Kałużny Ośrodek
Apifitoterapii Pałac Witosław : [informator]. - [B.m.,
b.r.]. - Składanka : fot.
Gostyński Witold. XIV Forum Publicystów
Krajoznawczych [w powiecie nowotomyskim] = poz.
1982
755. GRYGUĆ Jarosław. Gniezno : guide / tłum.
Agnieszka Szymczak. - Wyd. 3 zmien. - Gniezno:
Plinta Scientific for the General Public Publishing,
2009. - 47 s. : fot., il.
Przewodnik turystyczny. Tekst w jęz. angielskim
756. H.W. Nowe oblicze plaży w Niepruszewie
[pow. Poznań]. - Il. // Kos. Bukow. - 2009, nr 8, s. 13
Jastrowie : plan miasta, mapa gminy = poz. 782
Zespół Pałacowo-Parkowy w Witosławiu, pow. Leszno. Funkcje
leczniczo-rekreacyjne i walory krajoznawcze okolic. Tekst także w jęz.
niemieckim i angielskim
Jezioro Powidzkie i jezioro Niedzięgiel :
największe w Wielkopolsce : mapa turystyczna = poz.
783
748. CAMPINGI w Wielkopolsce : [informator] /
tekst Zbigniew Szmidt. - Poznań: Wielkopolska
Organizacja Turystyczna, 2009. - 20 s. : fot., mapa
757. KAMIEŃ św. Wojciecha : perły gminy
Mieścisko : [informator]. - [Mieścisko: Urząd Gminy
Mieścisko, b.r.]. - Składanka : fot.
dan. Koniec węgla, czas na rekreację = poz. 959
749. DIE Route der Könige und Kaiser in Posen /
tekst Daina Kolbuszewska; fot. Kazimierz Fryś, Dariusz
Krakowiak, Maciej Kuszela; tłum. Kornelia Śmigielska,
Elżbieta Marszałek, Reinhard Lauterbach. - Poznań:
Wydaw. Miejskie, 2009. - Składanka : fot., mapa
TRAKT Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Tekst w jęz. niemieckim
Dolina Baryczy : Stawy Milickie : część wschodnia /
red. Grzegorz Zwoliński = poz. 780
750. e.m. Gdzie można się kąpać? - Fot. // Kur. Słup. 2009, nr 27, s. 24-25
Kąpieliska w powiecie słupeckim
751. GLUBIAK Grzegorz. Ostrowskie Monte Carolo.
- Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 46(1395), s. 20-21
Salony gier w Ostrowie Wlkp.
752. GŁOWACKA Grażyna. Rowerem po okolicy. Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3/4, s. 40; nr 6, s. 29; nr
7, s. 30
Zabytek przyrody w Budziejewku, pow. Wągrowiec. Zawiera
m.in. legnendę o kamieniu św. Wojciecha. Tekst także w jęz.
niemieckim
Karwatka Stefania. Zaproszenie do Sokołowic
[pow. Wolsztyn] = poz. 1946
Klimko
Małgorzata,
Klimko
Wojciech.
Przyrodnicza trasa rowerowa [w Poznaniu] wzdłuż
doliny rzeki Bogdanki : przewodnik przyrodniczy dla
zaawansowanych / fot. Magdalena Wawrzyniak,
Wojciech Klimko = poz. 725
Konin - lubię moje miasto : plan miasta / Wydział
Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miejskiego w Koninie = poz. 784
Kopczyńska Magdalena. KIG [Konińska Izba
Gospodarcza w Koninie] w stronę przedsiębiorczości
turystycznej = poz. 934
Koźma Stanisław. Powstanie Wielkopolskie 19181919 : moje przeżycia : moja rodzinna wioska
Walkowice [pow. Czarnków-Trzcianka] = poz. 414
Trasy turystyczne w okolicach Suchego Lasu, pow. Poznań
753. GŁOWACKA Grażyna. Szlaki rowerowe w
powiecie poznańskim. - Il. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3,
s. 32
758. MF. Goście będą wiedzieli, co się u nas dzieje
: pierwsze zebranie LOT-u [Lokalnej Organizacji
Turystycznej w Koninie] // Prz. Koniń. - 2009, nr 13,
s. 19
Fragment Cysterskiego Szlaku Rowerowego
Gniezno : plan miasta, mapa okolic / red. Karol
Kawałko = poz. 781
754. GOSTYŃSKI Witold. Na ziemiańskim szlaku :
za rogatkami Poznania: Brodnica [pow. Śrem]. - Fot. //
IKS. - 2009, nr 7/8, s. 87
Walory krajoznawcze miejscowości
759. NA skraju w Belęcinie. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 64, s. 6
"Chata na skraju" - gospodarstwo agroturystyczne Longiny i
Wiesława Szulców w Nowym Belęcinie, pow. Leszno
760.
NADLEŚNICTWO
Podanin
[pow.
Chodzież]. - Piła: "Mediawol", [b.r.]. - Składanka :
fot., pl.
74
Walory przyrodnicze i krajoznawcze terenów nadleśnictwa
761.
NOWOTOMYSKO-POCZDAMSKA
współpraca turystyczna / oprac. MIK. - Fot. // Nasz Dzień
po Dniu. - 2009, nr 45, s. 13
762. OŚRODEK Leśny im. W. Łuczkiewicza w
Margoninie : Nadleśnictwo Podanin [pow. Chodzież]. [B.m., b.r.]. - Składanka : fot., pl.
Historia ośrodka oraz walory turystyczne i krajoznawcze terenów
nadleśnictwa
771. ROWEREM po ziemi konińskiej / teksty A.
Łącki, E. i J. Fijałkowscy, E. Rapeła; fot. P. Figurski
[i in.]; Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa
Powiatowego w Koninie. - Konin, 2009. - 55 s. : fot.,
il., pl., mapy. - (Turystyka dla Aktywnych)
Szlaki rowerowe
turystyczny
w
powiecie
konińskim.
Przewodnik
772. STACHOWIAK B. Na brak klientów nie
narzeka. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3, s. 13;
B.S. Octopus już działa // Tamże. - nr 8, s. 8
Park Wodny "Octopus" w Suchym Lesie, pow. Poznań
763. OWCZARZAK Patrycja. Pierwsza parafia miasta
: przewodnik po Farze Poznańskiej / fot. Robert Rekiel,
Anita Bittner. - Poznań: Towarzystwo Przyjaciół
Poznańskiej Fary, 2009. - 43 s. : fot.
M.in. historia obiektu od ok. 1253 r.
764. phil. Giewartów zadowolony z sezonu; Podwoili
zyski z turystyki. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 36, s. 11
Sezon turystyczny w gminie Ostrowite, pow. Słupca
Piła : tu wizje nabierają kształtu / Urząd Miasta Piły =
poz. 106
765. PLACE zabaw [w gminie Osieczna, pow.
Leszno]. - Fot. // Prz. Osiec. - 2009, nr 24, s. 8
766. POKRYWKA Marian. "Sarenka" zaprasza przez
cały rok // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 11, s. 16
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Sarenka" w Kobylnicy, pow.
Poznań
Powiat pilski : mapa / teksty i fot. Edmund Wolski =
poz. 785
767. POWIAT śremski : twoja przystań : [informator].
- [Śrem: Starostwo Powiatowe w Śremie, 2009]. Składanka : fot.
Walory turystyczno-krajoznawcze gmin powiatu śremskiego
Powiat wrzesiński : mapa turystyczna / fot. A. Pawlak
[i in.] = poz. 786
768. POZNAJ Poznań z MPK : kolej parkowa
Maltanka, linie turystyczne. - [Poznań: Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, 2009]. - Składanka :
fot.
Poznań stawia na sport : [album] / Urząd Miasta
Poznania. Wydział Kultury Fizycznej = poz. 1771
Stawik Konrad. Krajobrazy Lwówka - dawniej i
dziś = poz. 1271
Stefaniak
Karolina.
Znów
na
Targach
Turystycznych Tour Salon 2009 = poz. 1066
Szczechowicz Tomasz. Zbąszyńskie Centrum
Sportu, Turystyki i Rekreacji [w Zbąszyniu, pow.
Nowy Tomyśl] - podsumowanie roku 2009 = poz.
1777
773. SZLAKIEM drewnianych kościołów [w
Wielkopolsce] / tekst Paweł Domachowski; fot. Paweł
Mordal; Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury. Pracownia Krajoznawcza w
Poznaniu. - Poznań: Wydaw. WBPiCAK, 2009. - 23 s.
: fot. - (Zwiedzamy Wielkopolskę)
774. THE Royal-Imperial Route in Poznań / tekst
Daina Kolbuszewska; fot. Kazimierz Fryś, Dariusz
Krakowiak, Maciej Kuszela; tłum. Robert Pagett,
Krzysztof Kotkowski. - Poznań: City Publishing
House, 2009. - Składanka : fot., mapa
TRAKT Królewsko-Cesarski w Poznaniu. Tekst w jęz.
angielskim
775. WAŚKO Marcin. Przystań w Czarnkowie. Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr 37, s. 2
Projekt budowy przystani wodnej na Noteci
Włoszkiewicz Włodzimierz. Trakt KrólewskoCesarski w Poznaniu : pokaz prac studentów III roku
Wydziału Architektury [Politechniki Poznańskiej] =
poz. 1695
776. WOJCIECHOWSKI Piotr. Wielkopolskie
perły czyli gdzie warto wybrać się na majówkę. - Fot.
// Mag. Swarz. - 2009, nr 3, s. 11
Dziewicza Góra
769. PROMENADA nad jeziorem Kórnickim na
odcinku zamek kórnicki - Plac Browarowy - koncepcja /
opis koncepcji Jan Ambroziak. - Fot., il. // Kórniczanin. 2009, nr 19, s. 16-17
Puszcza Zielonka : mapa turystyczna = poz. 788
770. RAKOWER Ryszard. Rowerem wzdłuż Warty? Fot. // Merkuriusz. - 2009, nr 10/11, s. 25
Zagospodarowanie turystyczne okolic Warty w Poznaniu
777. WOJEWÓDZTWO wielkopolskie i lubuskie :
przewodnik : ziemia pierwszych Piastów, Poznań stolica Pyrlandii, Międzyrzecki Rejon Umocniony,
ujście Warty / oprac. i red. Ewa Lodzińska. Warszawa: "Demart", 2009. - 293 s. : fot., mapy. (Polska Niezwykła)
75
778. JACEK Eugeniusz. Jeśli odpoczynek, to tylko
czynny! / rozm. Joanna Wojciechowska. - Fot. // Mag.
Swarz. - 2009, nr 3, s. 10
Polskie Towarzystwo
Turystyczno-Krajoznawcze
Koło "Łaziki" w Swarzędzu, pow. Poznań i jego prezes,
Eugeniusz Jacek
Biografie
Kasprzyk Andrzej
Stachowiak Marian
Zob. poz. 382
Zob. poz. 608
5. Mapy. Kartografia
779. DOLASZEWO [pow. Piła] : plan osiedla. - Skala
1 : 11 000. - Piła: Wydaw. BiK, [b.r.]. - 1 mapa : kolor.;
30 x 21 cm, złoż. 15 x 11 cm
Wydaw. "Trans-Druk" s.j., 2009. - 1 mapa : kolor.; 78
x 54 cm, złoż. 19 x 11 cm
780. DOLINA Baryczy : Stawy Milickie : część
wschodnia / red. Grzegorz Zwoliński. - Skala 1 : 70 000. Wyd. 2. - Wrocław: Studio Plan, 2009. - 1 mapa kolor.;
98 x 67 cm, złoż. 24 x 12 cm
Piła : tu wizje nabierają kształtu / Urząd Miasta
Piły = poz. 106
Na odwrocie mapy informator turystyczno-krajoznawczy
781. GNIEZNO : plan miasta, mapa okolic / red.
Karol Kawałko; oprac. kartogr. Ziemowit Borowczak,
współpr. Zdzisław Stankowiak, Bogumił Szyda; tekst
Ziemowit Borowczak, współpr. Jacek Mańkowski; fot.
Mirosław Skrzypkowski; oprac. graf. Wojciech
Wróblewski. - Skala 1 : 15 000. - Wyd. 6 uzup. - Piła:
Wydaw. BiK, [b.r.]. - 1 mapa : kolor.; 48 x 68 cm, złoż.
23 x 12
Na odwrocie mapy informator krajoznawczy Gniezna
782. JASTROWIE : plan miasta, mapa gminy. Jastrowie. Skala 1 : 10 000; Gmina Jastrowie. Skala 1 :
150 000 / red. Karol Kawałko; oprac. kartogr. Ziemowit
Borowczak, Wojciech Wróblewski; oprac. graf. Tadeusz
Wadas; Urząd Gminy i Miasta w Jastrowiu. - Piła:
Wydaw. BiK, [b.r.]. - 1 mapa : kolor.; 69 x 48 cm, złoż.
19 x 10 cm
Na odwrocie mapy informator krajoznawczy. Tekst także w jęz.
angielskim i niemieckim
783. JEZIORO Powidzkie i jezioro Niedzięgiel :
największe w Wielkopolsce : mapa turystyczna. - Skala 1
: 30 000. - Wyd. 3 popr. - Witkowo: Biuro Wydaw.
Artem, 2009. - 1 mapa : kolor.; 67 x 47 cm, złoż. 23 x 11
cm
784. KONIN - lubię moje miasto : plan miasta /
Wydział Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu
Miejskiego w Koninie. - Wyd. 7 popr. - Konin: Drukarnia
Na odwrocie mapy informator krajoznawczy
785. POWIAT pilski : mapa / teksty i fot. Edmund
Wolski; Starostwo Powiatowe w Pile. - Piła: Wydaw.
"Media", 2009. - 1 mapa : kolor.; 68 x 47 cm, złoż. 19
x 10 cm
Na odwrocie mapy informator krajoznawczy. Tekst także w jęz.
angielskim i niemieckim
786. POWIAT wrzesiński : mapa turystyczna / fot.
A. Pawlak [i in.]; Starostwo Powiatowe we Wrześni. 1 : 75 000. - Poznań: Pieruska & Mierkiewicz Wydaw. i Bank Geoinformacji Sp. z o.o., 2009. - 1
mapa : kolor.; 68 x 48 cm, złoż. 24 x 11 cm
Na odwrocie mapy informator krajoznawczy
787. POZNAŃ + 4 : Luboń, Mosina,
Puszczykowo, Swarzędz [pow. Poznań] : plan miasta /
oprac. kartogr. Mirosław Brzeziński, Mirosław
Sikorski, Agnieszka Komat; oprac. graf. Jacek
Majerczak, Agnieszka Wędrychowska. - Skala 1 : 20
000. - Warszawa: Demart SA, 2009. - 1 mapa : kolor.;
113 x 86 cm, złoż. 23 x 12 cm
788. PUSZCZA Zielonka : mapa turystyczna. Skala 1 : 70 000. - Poznań: Pietruska & Mierkiewicz
Sp. z o.o., 2009. - 1 mapa : kolor.; 68 x 48 cm, złoż.
24 x 11 cm. - (Top Mapa)
Na odwrocie mapy: szlaki rowerowe, szlak kościołów
drewnianych, informator krajoznawczy
789. WOLSZTYN pełną parą : plan miasta / Urząd
Miejski w Wolsztynie. - Toruń: Wydaw. Remedium,
[b.r.]. - 1 mapa : kolor.; 98 x 55 cm, złoż. 25 x 14 cm
76
III. LUDNOŚĆ
Banaszkiewicz Grażyna. Wągrowieckie lapidarium =
poz. 899
Czwojdrak Dariusz. Żydzi w Śmiglu = poz. 895
790. DANE za rok 2008 - gmina Włoszakowice [pow.
Leszno] // Nasze Jutro. - 2009, nr 224, s. 11
Statystyka ludności
791. DWORAK-COUSIN Ilona. Pływać razem z
Bogiem. - Fot. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 42-49
Refleksje na temat pamięci o wielkopolskich Żydach. Dot. głównie
dawnej synagogi, obecnie pływalni w Poznaniu i jej współczesnych
funkcji
792. FABIŚ Renata. Demografia ludności gminy
Zbąszyń [pow. Nowy Tomyśl] na koniec 2009 r. - Tab.,
wykr. // Wokół Błędna. - 2009, nr 4, s. 14-15
Heppner Aaron, Herzberg Isaak. Z przeszłości
Pleszewa / tłum. Edward Kubisz = poz. 869
793. IMIENINOWA świąteczna wyliczanka / oprac.
Jolanta Klauze // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 12, s. 26-27
Czestotliwość występowania imion mieszkańców gminy Kleczew,
pow. Konin
Janiszewski Waldemar L. Żyli kiedyś w Margoninie =
poz. 858
794. KĘPIŃSCY Żydzi / red. M. Łapa, G. Gatner. Kępno, 2008
Rec. GATNER Grażyna. Przywracanie pamięci // Miast. Pozn. 2009, nr 1, s. 158-159
Kmieć Jolanta. Wpływ judaizmu na tradycje
katolickie w Wielkopolsce w latach 1918-1939 = poz. 811
Kostrzewski Leopold. Ludność żydowska we Wrześni
w latach 1919-1939 = poz. 902
795. KOŚCIŃSKI Krzysztof. Wielkość ciała a sezon
urodzenia : poznańskie ośmiolatki 2007 / (1972-). Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Wydział Biologii. Instytut Antropologii, 2009.
- 147 s. : il.
Kozłowski Jerzy. Niemcy w Poznańskiem wobec
Wiosny Ludów = poz. 880
Liczbińska
Grażyna.
Umieralność
i
jej
uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej
ludności historycznego Poznania [w XIX w.] = poz. 874
796. M.R. Nasza klasa - rocznik 1939 // Kos. Bukow. 2009, nr 6, s. 23
Mieszkańcy gminy Buk, pow. Poznań urodzeni w 1939 roku
Obiekty skaralne gminy i parafii Kłecko [pow.
Gniezno] / zebrał i oprac. Eugeniusz Kołodziejski =
poz. 1961
Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich
mieszkańców miasta w XX wieku / wstęp, wybór i
oprac. tekstów Anna Wylegała = poz. 178
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
Paczesny Artur. Zagłada międzychodzkich Żydów
= poz. 183
797. PAKUŁA Zbigniew. Poznań się odsłania. Fot. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 12-15
Refleksje nt. stosunku do Żydów
Poczajowiec Witold. Przywracanie pamięci i
szacunku o Żydach [w Złotowie] : byli tu od XVI
wieku.. = poz. 905
798. PRZĄDKA Magdalena. Dowody osobiste w
statystyce. - Wykr. // Wokół Błędna. - 2009, nr 4, s. 15
Ewidencja ludności gminy Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl
Radziszewska Teresa, Woliński Maciej. Światowy
Dzień Romów = poz. 1580
799. SAKRAMENTALNE tak powiedzieli 50 lat
temu. - Fot., portr. // Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 5, s.
8-9
Pary małżeńskie z gminy Miejska Górka, pow. Rawicz
Schreiber H. Wspomnienia z mojej młodości w
Śremie = poz. 584
800. STACHOWIAK B. Jest nas coraz więcej. Wykr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 2, s. 10
Ludność gminy Suchy Las, pow. Poznań
Trzeciak Weronika. Wspomnienia o Niemcach : o
jutrosińskich Niemcach opowiada mieszkanka
Jutrosina Weronika Trzeciak / rozm. Romuald
Krzyżosiak = poz. 660
Wojcieszak Bogumił. Wielokulturowa ziemia
nowotomyska = poz. 863
Zdrowie poznańskich uczniów : praca zbiorowa /
pod red. Alicji Krzyżaniak = poz. 1384
77
IV. HISTORIA
2. Nauki pomocnicze historii
(ak). Wojna na DVD : unikatowe zbiory zostały
utrwalone na płycie = poz. 867
uczestników Powstania Wielkopolskiego
Muzeum Wojskowym w Poznaniu
w
Wielkopolskim
Kownacka Elżbieta, Kownacki Jerzy. Ród Wyskotów
i ich herb = poz. 697
802. KUSZ Adam. Herb miasta [Gołańczy, pow.
Wągrowiec]. - Il. // Echo. - 2009, nr 111, s. 4
801. KRZYŻAŃSKI Jacek, SKRZYPCZAK Jakub.
Powstańczy sztandar. - Fot. // Wieści Luboń. - 2009, nr 7,
s. 26
Rocznik
Ostrowskiego
Towarzystwa
Genealogicznego / red. Marian Franciszek Nowak =
poz. 56
Historia sztandaru IV Kompanii Marynarzy pod dwództwem
Adama Białoszyńskiego od 1933 roku. Prezentacja z udziałem rodzin
3. Archeologia
Morasz Barbara. Remont
znaleziskiem w tle = poz. 2008
mostu
z
ciekawym
803. POSPIESZNY Łukasz. Zwyczaje pogrzebowe
społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce
i na Kujawach. - Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2009. 158 s. : il. - (Studia i Materiały do Dziejów Kujaw - Niżu
Polski; 10)
804. POSPIESZNY Łukasz. Zwyczaje pogrzebowe
społeczności kultury ceramiki sznurowej w Wielkopolsce
i na Kujawach / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Instytut Prahistorii. - Poznań: Wydaw.
Poznańskie, 2009. - 158 s. : il. - (Studia i Materiały do
Dziejów Kujaw)
Bibliografia s. 111-130
Mała, gmina Wyrzysk). - Muzeum Okręgowe im.
Stanisława Staszica w Pile. - Poznań: Wydaw.
Poznańskie, 2009. - 394 s. : il.
806. SZAMAŁEK Krzysztof. Procesy integracji
kulturowej w młodszej epoce brązu i początkach epoki
żelaza na Pojezierzu Wielkopolskim. - Poznań:
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii
Nauk, 2009. - 199 s., [1] k. tabl. złoż. : il.
807. WEISS Renata. Archeologiczne rewelacje :
cenne odkrycie w kościele w Kotłowie [pow.
Ostrzeszów]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
36(1376), s. 12-13
808. WEJMANN Hubert. Podróż w minione
wieki. - Fot. // Kos. Bukow. - 2009, nr 1, s. 14
805. ROLA Jarosław. Późnoneolityczny węzeł
komunikacyjny w strefie środkowej Noteci (Żuławka
Znaleziska archeologiczne z Niepruszewa, pow. Poznań
4. Historia Wielkopolski
a. do połowy XV wieku
Wielkopolska, Polska, Czechy : studia z dziejów
średniowiecza ofiarowane profesorowi Bronisławowi
Nowackiemu / red. Zbyszko Górczak, Jacek Jaskulski =
poz. 507
809. WYSZKOWSKI Michał. Ustrój polityczny
Wielkopolski w latach 1138-1296. - Poznań: Wydaw.
Poznańskie, 2009. - 403 s. - (Wielkopolska. Historia.
Społeczeństwo. Kultura; 28)
b. od połowy XV wieku do 1793 roku
Jankowski Aleksander. Kościoły drewniane [z XVIIXVIII wieku] o zdwojonej konstrukcji ścian w
Wielkopolsce = poz. 1816
Biografie
Falędzki Antoni
Zob. poz. 296
78
Zob. poz. 610
Gniazdowska Barbara
Żdżarowski Jan
Zob. poz. 1704
Zob. poz. 711
Stanisław z Krzywinia
c. od 1793 do 1918 roku
Dworecki Z. Poznańskie i Piłsudski = poz. 879
Wiosna Ludów w Wielkopolsce
810. SOBCZAK Jerzy. Rok 1809 : drugie zwycięskie
powstanie wielkopolskie. - Fot. // Średz. Kwart. Kult. 2009, nr 5, s. 54-57
Kozłowski Jerzy. Niemcy w Poznańskiem wobec
Wiosny Ludów = poz. 880
Biografie
Bojanowski Edmund
Zob. poz. 237, 238, 239
Bortliszewski Kazimierz
Zob. poz. 433
Lisiecki Arkadiusz Marian
Zob. poz. 442
Prądzyński Ignacy
Zob. poz. 244
Cegielski Hipolit
Zob. poz. 544
Rhode Arthur
Zob. poz. 257
Czartoryski Zdzisław
Zob. poz. 563
Schmidt Telesfor
Zob. poz. 275
Dąbrowski Jan Henryk
Zob. poz. 580
Schocken Salman
Zob. poz. 284
Flatt Jerzy Beniamin
Zob. poz. 582
Strassman Arnold
Zob. poz. 302
Jabczyński Jan
Zob. poz. 618
Tomaszewski Michał
Zob. poz. 355
Kiliński Jan
Zob. poz. 654
Woliński Władysław
Zob. poz. 392
Kosiński Antoni
Zob. poz. 686
Wybicki Józef
Zob. poz. 409
Laskowski Jan
Zob. poz. 146, 431
Ledóchowski Mieczysław
Zob. poz. 694
Zaporowski Jan
Zob. poz. 701
79
d. od 1918 do 1939 roku. Powstanie wielkopolskie
Dworecki Z. Poznańskie i Piłsudski = poz. 879
Jajor Jan. Jarocińscy delegaci na Polski Sejm
Dzielnicowy w Poznaniu (3-5 XII 1918 r.) = poz. 156
811. KMIEĆ Jolanta. Wpływ judaizmu na tradycje
katolickie w Wielkopolsce w latach 1918-1939. - Konin:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, 2009. - 315 s.
Bibliografia s. 305-313
Panowicz Tadeusz. Pamiętajmy o naszych
bohaterach! : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Pobiedziska = poz. 184
Pawełczyk Michał. Gen. Kazimierz Grudzielski a
Nekielska Kompania Powstańców Wielkopolskich =
poz. 337
Powstanie Wielkopolskie w Bukówcu i okolicy :
opisy, wspomnienia, opracowania / red. Zofia Dragan,
Barbara Dragan, Rafał Wirecki = poz. 821
Powstanie Wielkopolskie
Bartczak Maria. Ocalić od zapomnienia : Pleszewianie
w Powstaniu Wielkopolskim = poz. 142
Duda Zygmunt. Ślady powstańczej pamięci w gminie
Miedzichowo = poz. 859
Grzelak Adam. Powstanie Wielkopolskie na ziemi
jutrosińskiej. Część 2-4 = poz. 838
Handke Krzysztof. Miejsca pamięci Powstania
Wielkopolskiego w powiecie leszczyńskim 1918/1919 : w
90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego = poz. 856
Janowski Stefan. Z naszego archiwum / oprac. E.
Wolna = poz. 362
Koźma Stanisław. Powstanie Wielkopolskie 19181919 : moje przeżycia : moja rodzinna wioska Walkowice
[pow. Czarnków-Trzcianka] = poz. 414
Krzyżański Jacek, Skrzypczak Jakub. Powstańczy
sztandar = poz. 801
Kusz Adam. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Gołanieckiej : polegli na gołanieckiej ziemi = poz. 164
Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim : z
biogramami uczestników Powstania Wielkopolskiego /
pod red. Piotra Pawła Ruszkowskiego przy współpracy
Janusza Karwata = poz. 168
Migasiewicz Iwona. Powstańczy sztandar wrócił do
Skoków = poz. 1317
Miśkowiak Joanna. O ojczyznę trzeba dbać = poz.
1318
Nowaczyk Joanna. Piotr Mocek - zapomniany
powstaniec z Mosiny [pow. Poznań] = poz. 487
Paczesny Artur, Jędrzejczak Robert. Konie na
zakrętach historii : z dziejów Pojezierza = poz. 894
Powstańcy wielkopolscy c.d. / do
przygotował Eligiusz Tomkowiak = poz. 186
druku
Powstańcy wielkopolscy c.d. / do
przygotował Eligiusz Tomkowiak = poz. 187
druku
Powstańcy wielkopolscy ziemi jutrosińskiej = poz.
188
RJ. Drukiem i w sieci [publikacje wydane w 90.
rocznicę Powstania Wielkopolskiego] = poz. 1985
Słownik biograficzny uczestników Powstania
Wielkopolskiego Frontu Północnego (nadnoteckiego)
1918-1919 / red. Sławomir Łaniecki, Piotr S.
Adamczewski = poz. 193
812. SMOLIŃSKI Aleksander. Morale i
dyscyplina Wojsk Wielkopolskich w latach 19181919 : przyczynek do dziejów Powstania
Wielkopolskiego. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek,
2009. - 146 s. : il.
813.
ŚWIĄTKIEWICZ
Józef.
Powstanie
Wielkopolskie - wyzwolenie Wielkopolski i Pomorza.
(Część 1-2). - Fot. // Wieści Krzywiń. - 2009, nr 1, s.
10-11; nr 2, s. 8, 18
W
90.
rocznicę
wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego : wiersze z konkursu dla młodzieży /
red. Andrzej Kaszubkiewicz = poz. 1798
Wielichowo w 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław
Polak [i in.] = poz. 900
Woźniak Marek. Do sztampy nie ma powrotu /
rozm. Artur Boiński = poz. 1322
Ziemia
Średzka
w
dobie
Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 : praca zbiorowa / pod
red. Janusza Karwata = poz. 896
80
Biografie
Augustyniak Szczepan
Zob. poz. 216
Magowski Władysław
Zob. poz. 455
Brezowie Alfons i Gustaw Henryk
Zob. poz. 245
Malinowski Stefan
Zob. poz. 459
Chomicz Antoni
Zob. poz. 262
Metelski Marian
Zob. poz. 475
Faustman Wacław
Zob. poz. 298
Mosica Stanisław
Zob. poz. 492
Galant Franciszek
Zob. poz. 311
Pacyński Antoni
Zob. poz. 519
Gelbart Jakub
Zob. poz. 317
Raszewski Gustaw
Zob. poz. 560
Geras Tadeusz Leonard
Zob. poz. 665
Rowiński Stefan
Zob. poz. 570, 1313
Haller Józef
Zob. poz. 492
Schmidt Telesfor
Zob. poz. 580
Karłowski Tadeusz
Zob. poz. 379
Sikora Stanisław
Zob. poz. 591
Laskowski Jan
Zob. poz. 146, 431
Siuda-Prałat Apolonia
Zob. poz. 144
Ledóchowska Urszula
Zob. poz. 432
Szulc Marian
Zob. poz. 632
Lindner Zygmunt
Zob. poz. 441
Lisiecki Arkadiusz Marian
Zob. poz. 442
Szymkowiak Eryk
Zob. poz. 638
Tomaszewski Michał
Zob. poz. 654
Maćkowiak Marcin
Zob. poz. 453
Zajde Eliasz
Zob. poz. 700
81
Zob. poz. 701
Zaporowski Jan
e. od 1939 do 1945 roku
814. HISTORIA harcerstwa wielkopolskiego : praca
zbiorowa. T. 3, Działalność konspiracyjna harcerstwa
wielkopolskiego w latach 1939-12945 / red. Marian
Pietrzykowski. - Poznań: Komisja Historyczna Chorągwi
Wielkopolskiej ZHP, 2009. - 237 s. : il., portr. (Wydawnictwo Komisji Historycznej / Związek
Harcerstwa
Polskiego.
Komenda
Chorągwi
Wielkopolskiej im. Powstańców Wielkopolskich 1918/19.
Seria 1, Monografie; 23)
Rutowska M. Lager Glowna : niemiecki obóz
przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności
polskiej (1939-1940) / red. H. Różanek = poz. 878
815. SOBCZAK Jerzy. Zabijajcie bez litości
mężczyzn, kobiety i dzieci... - Fot. // Średz. Kwart.
Kult. - 2009, nr 5, s. 36-41
Zbiorowe egzekucje Polaków w Wielkopolsce w 1939 roku
816. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz. Rok 1939 w
południowo-zachodniej Wielkopolsce. - Pl. // Scrip.
Com. Les. - 2009, nr 7, s. 119-127
(JD). Niemcy wysiedlali pierwsi = poz. 1928
Kaźmierczak Krzysztof M. Tajne życie Janiny X =
poz. 1183
Armia "Poznań"
Krupa Małgorzata. Na Błoniu jak nad Bzurą = poz.
1577
Cmentarze żołnierzy Armii "Poznań" i "Pomorze"
/ oprac. Stanisław Garsztka = poz. 871
Biografie
Chomicz Antoni
Zob. poz. 399
Krzyżosiak Teresa
Zob. poz. 262
Ciepliński Łukasz
Zob. poz. 416
Labrzycki Jan
Zob. poz. 266
Dyba Władysław
Zob. poz. 191
Leśniewicz Zygmunt
Zob. poz. 291
Dyból Wanda
Zob. poz. 436
Lewandowski Szczepan
Zob. poz. 292
Gąska Władysław
Zob. poz. 191
Majorowicz Antoni
Zob. poz. 314
Gedymin Włodzimierz
Zob. poz. 458
Metelski Marian
Zob. poz. 315
Głuszak Teodor
Zob. poz. 475
Morawski Witold
Zob. poz. 322
Górny Wiktor
Zob. poz. 329
Kołeczko Franciszek
Zob. poz. 490
Musielak Franciszek
Zob. poz. 495
82
Naskręt Stefan
Zob. poz. 501
Szulc Marian
Zob. poz. 632
Pruszkowski Bolesław Alfred
Zob. poz. 545
Szypowski Jan
Zob. poz. 561
Rogalewicz Irena
Zob. poz. 565
Wawrzyniak Józef
Zob. poz. 673
Sikora Stanisław
Zob. poz. 591
Wilczak Andrzej
Zob. poz. 679
Stachowska Marianna
Zob. poz. 609
Woźnicki Kazimierz
Zob. poz. 691
Stefaniak Łucja
Zob. poz. 613
Wypych Stanisław
Zob. poz. 696
5. Historia poszczególnych okręgów i miejscowości
Bralin, pow. Kępno
Kuropka Jacek. Ze starego albumu.. = poz. 1899
817. RYBARK Hanys. Bralin. - Poznań: Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja
Wydawnictw, 2009. - 67 s. : fot., il.
Rec. KUROPKA Jacek. Rybark po 70. latach // Życie Gm. Bralin. 2009, nr 5, s. 5
Przedruk. Oryg.: Kępno: nakładem i czcionkami Drukarni
Spółkowej, 1936
Monografia. Bezpłatny dodatek do "Nowego Przyjaciela Ludu".
M.in. sylwetka autora, rolnika i regionalisty (1884-1939)
Brodziszewo, pow. Szamotuły
818. BYLIŃSKI Eugeniusz, KRÓL Marian.
Pacyfikacja mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940) :
70. rocznica wydarzeń / red. Józef Mozio, Jerzy Szyło,
Agnieszka Skorka; Stowarzyszenie Byłych Więźniów
Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych i
Więzień w Brodziszewie, Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego w Poznaniu. - Poznań: P.W. "Interfund" Sp.
z o.o., 2009. - 184 s. : fot., il., portr.
Zawiera m.in.: Od historii do współczesności. s. 7-42. Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów
Koncentracyjnych i Więzień w Brodziszewie. [M.in. wykaz członków].
s. 43-93. - 17 lat współpracy Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji
Brodziszewa 1939 w Brodziszewie ze Stowarzyszeniem Byłych
Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych i
Więzień 1992-2009. s. 95-118. - Relacje i wspomnienia / Władysław
Raith [i in.]. s. 119-168. - Informacje i wykazy. [M.in. wykazy sołtysów
oraz prezesów i członków Ochotniczej Straży Pożarnej w
Brodziszewie]. s. 171-172
Buk, pow. Poznań
819. H.W. Historyczna niespodzianka z okazji 720
rocznicy nadania praw miejskich // Kos. Bukow. 2009, nr 6, s. 21
Dokumenty historyczne dot. Buku
Majewicz Bolesław. Słownik
zasłużonych bukowian = poz. 171
biograficzny
820. PIECHOWIAK Bolesław. "Wspomnienie
pierwszych dni okupacji niemieckiej w Buku". - Fot. //
Kos. Bukow. - 2009, nr 9, s. 4
Targosz Lidia. Zainteresowanie wystawą = poz.
1908
Bukówiec Górny, pow. Leszno, okręg
821. POWSTANIE Wielkopolskie w Bukówcu i
okolicy : opisy, wspomnienia, opracowania / red.
Zofia Dragan, Barbara Dragan, Rafał Wirecki. Bukówiec Górny: Komitet Obchodów 800-lecia Wsi
Bukówiec Górny i 600-lecia Szkolnictwa w Bukówcu
Górnym, 2009. - 66 s. : il.
Cegły, pow. Ostrów Wlkp.
822. GRABSKA Jolanta. Straaaaasznie ciekawe
miejsce. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 10,
s. 6-7
Zbiorowa mogiła żołnierzy napoleońskich w lesie w okolicy
wsi Cegły
83
Chrzypsko Wielkie, pow. Międzychód
Drobnin, pow. Leszno
Sułek Grzegorz. Jubileusz chrzypskiego kościoła =
poz. 1967
827. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Siostry Serafitki z Drobnina. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 59, s. 11
Sylwetki i działalność sióstr w Drobninie w latach 1924-1940
Ciążeń, pow. Słupca
A. Zarys historii O[chotniczej] S[traży] P[ożarnej] w
Ciążeniu [pow. Słupca] = poz. 1154
Giżyn, pow. Rawicz
828. HAMIELEC Janusz. Dwór w Giżynie. - Fot.
// Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 12, s. 16
Architektura obiektu z okresu międzywojennego na tle dziejów
miejscowości. Dot. m.in. właścicieli
Czarnków
823. BARNAŚ Zofia. Czarnków 1939-1945 (złe dni).
- Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr 38, s. 12
Rążewska-Golik Karolina.
okupacji = poz. 1711
Czarnków
w
czasie
Czarnylas, pow. Ostrów Wlkp.
824. BAŁAMĄCEK Zdzisław. Zdzisław Bałamącek.
Wspomnienia / oprac. Maciej Kowalczyk, Marian F.
Nowak. - Portr. // Przyg. Wieści Gminne. - 2009, nr 3, s.
6-8
Gniezno
829. [SIEDEMNASTA] 17. Wielkopolska
Dywizja Piechoty Armii "Poznań" z Gniezna / oprac.
Stanisław Garsztka. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 27,
s. 34
Gniezno, okręg
Czempiń, pow. Kościan
830. KSIĘGA egzaminów do święceń w diecezji
gnieźnieńskiej z lat 1563-1603 / oprac. Zdzisław
Pietrzyk. - Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009. 315 s. - (Bibliotheca Iagellonica. Fontes et Studia; t.
16)
Płygawko Danuta. Księgarze i drukarze w Śremie
1869-2009 / oprac. graf. Kamil Kondras = poz. 1984
Gołańcz, pow. Wągrowiec
Dąbrówka, pow. Poznań
831. KABACIŃSKA Anna. Regionalna Izba
Tradycji // Echo. - 2009, nr 108, s. 7
Wspomnienia mieszkańca dot. wsi w okresie II wojny światowej
Dziembowski Piotr. Rodzina Tempelhoff z Dąbrówki
= poz. 652
Dębnica, pow. Ostrów Wlkp.
Wizyta biskupa Laubitza w Gołańczy w 1930 r. w relacji
"Gazety Wągrowieckiej"
832. KABACIŃSKA Anna. Regionalna Izba
Tradycji : ostatnie miesiące pokoju 1939 roku;
Gołańcz w pierwszych dniach września 1939 r. //
Echo. - 2009, nr 107, s. 7-8; nr 112, s. 7
Przygotowania do wojny
825. PEŚLA Dariusz J. Jeden dzień. - Portr. // Przyg.
Wieści Gminne. - 2009, nr 3, s. 4-6
1 września 1939 r. w Dębnicy. Dot. m.in. dwunastu mieszkańców
wsi - ofiar incydentu pomiędzy Polakami a Niemcami
Osuch Wojciech. Podziemia kościoła Najświętszej
Marii Panny w Gołańczy [pow. Wągrowiec] bez
tajemnic = poz. 182
Dominowo, pow. Środa Wlkp., gmina
Gołańcz, pow. Wągrowiec, okręg
826. [DRUGA] II wojna światowa : w walce o
niepodległą ojczyznę / red. Aleksandra Haase [i in.]. [Dominowo: Urząd Gminy w Dominowie], 2009. - 116 s.
: fot., portr.
Kusz Adam. Towarzystwo Miłośników Ziemi
Gołanieckiej : polegli na gołanieckiej ziemi = poz.
164
Rec. KOLEJNA publikacja // Spr. Dominowa. - 2009, nr 9, s. 4-5
Mieszkańcy gminy Dominowo w okresie II wojny światowej. M.in.
biogramy i wspomnienia
84
Gołaszyn, pow. Rawicz
Kalisz
833. HAMIELEC Janusz. Dwór w Gołaszynie. - Fot.
// Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 13, s. 16
839. (ak). Rocznica tragedii : mija 70 lat od
zbrodni w Winiarach [osiedlu Kalisza] // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 49(1401), s. 16
Architektura obiektu na tle dziejów miejscowości. Dot. m.in.
właścicieli
840. SCHLENDER Grażyna. Aparat represji III
Rzeszy w Kaliszu w czasie II wojny światowej. - Fot.
// Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 31-39
Janków Przygodzki, pow. Ostrów Wlkp.
834. KANIA Stanisława. Stanisława Kania (19262008). Wspomnienia / oprac. Katarzyna Weiss. - Portr. //
Przyg. Wieści Gminne. - 2009, nr 3, s. 12-13
Wspomnienia mieszkanki dot. Jankowa Przygodzkiego we wrześniu
1939 r.
Kalisz, okręg
841. KUSTOSIK Bogusław. 25 Pułk Artylerii
Lekkiej Ziemi Kaliskiej. - Pruszków: Oficyna Wydaw.
"Ajaks", 2009. - 63 s. : il.
Dot. okresu międzywojennego i kampanii wrześniowej
Janowo, pow. Środa Wlkp.
835. NA polanie w Janowie. - Fot. // Prz. Nekiel. 2009, nr 22, s. 1, 3
Operacja zrzutu broni dla Armii Krajowej w 1943 r. i uroczystości
upamiętniające wydarzenie
"Znów wspominamy ten podły czas, porę burz" :
materiały dotyczące II wojny światowej w zasobie
Archiwum Państwowego w Kaliszu = poz. 1693
Kamionna, pow. Międzychód
Jarocin
Klawe Jolanta. Kamionna wczoraj i dziś = poz. 88
836. JAJOR Jan. Patriotyczna działalność skautingu w
Jarocinie w latach 1913-1919. - Fot., portr. // Prz.
Wielkop. - 2009, nr 3, s. 44-49
M.in. skład osobowy 1 Drużyny Skautowej im. Władysława
Jagiełły
Jutrosin, pow. Rawicz
Andrys Stanisław. Czuję się jutrosiniakiem
wspomnienia wojenne Stanisława Andrysa = poz. 209
:
Kaźmierz, pow. Szamotuły
Jaskuła Dorota. Dom Katolicki p.w. św. Józefa,
Patrona Robotników w Kaźmierzu [pow. Szamotuły] obecnie Gminny Ośrodek Kultury w bieżącym 2009
roku, obchodzi 100-lecie swego istnienia = poz. 908
842. TOBIS Aleksander. Okupacja niemiecka w
Kaźmierzu w okresie II wojny światowej (epizody). Fot. // Obs. Kaźmier. - 2009, nr 5, s. 12-13
Portrety dawnych mieszkańców Jutrosina = poz. 1905
Trzeciak Weronika. Wspomnienia o Niemcach : o
jutrosińskich Niemcach opowiada mieszkanka Jutrosina
Weronika Trzeciak / rozm. Romuald Krzyżosiak = poz.
660
Kaźmierz, pow. Szamotuły, gmina
Mieszkańcy gminy Kaźmierz [pow. Szamotuły]
polegli w walkach wrześniowych 1939 roku / oprac.
Stefan Kasperek, Henryk Frącowiak = poz. 174
Jutrosin, pow. Rawicz, gmina
837. JUTROSIN podczas okupacji hitlerowskiej. - Il.
// Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 113, s. 3
Kępno
Kępińscy Żydzi / red. M. Łapa, G. Gatner = poz.
794
Jutrosin, pow. Rawicz, okręg
838. GRZELAK Adam. Powstanie Wielkopolskie na
ziemi jutrosińskiej. Część 2-4. - Fot. // Wiad. Jutrosiń. 2009, nr 112-114, s. 6
Powstańcy wielkopolscy ziemi jutrosińskiej = poz.
188
Kleczew, pow. Konin
Grzeszczak
Maciej.
Dziewiętnastowieczni
kleczewscy urzędnicy (1815-1870), cz. 1 = poz. 155
85
Kleczew, pow. Konin, gmina
843. GŁOSZKOWSKI Ryszard. Kleczewski wrzesień
1939 r. // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 9, s. 4-5
Kościan
(kar). Okupacyjne wspomnienia księży = poz. 501
Kościan, okręg
Kłecko, pow. Gniezno, gmina
Obiekty skaralne gminy i parafii Kłecko [pow.
Gniezno] / zebrał i oprac. Eugeniusz Kołodziejski = poz.
1961
848. ZIELONKA Jerzy. W Kościańskiem przed
laty. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr 16, s. 26-27; nr
51/52, s. 28-29
Dot. okresu międzywojennego
Kobylin, pow. Krotoszyn
Krajna
844. MATERIAŁY źródłowe do dziejów Kobylina //
Kobylin. - 2009, nr 5, s. 11-13
849. POCZAJOWIEC Witold. Jak ongiś na
Krajnie leczono. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 41, s. 12
Tekst przywileju lokacyjnego Kobylina z 1303 roku z komentarzem
Zofii Wojciechowskiej. Także omówienie przywilejów z 1426 i 1430
roku z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu
Torz Marcin. Taki był wrzesień na pograniczu = poz.
904
Krotoszyn
Pozdrowienia z Krotoszyna : widoki miasta na
pocztówkach z lat 1897-1918 : [album] / wybór i
oprac. Helena Kasperska = poz. 1906
Koło
alew. Śladami kolskich bunkrów [z okresu II wojny
światowej] = poz. 745
Kasperkiewicz Kazimierz. Jeszcze jedna zbrodnia
hitlerowska w Kole / oprac. alew = poz. 283
Mosica Jędrzej. O "Błękitnym Generale" i jego
pobycie w Kole / oprac. K. Kasperkiewicz = poz. 492
Krzemieniewo, pow. Leszno
850. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Powstanie OSP Krzemieniewo. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 59, s. 10
Utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej w 1926 roku. M.in.
skład osobowy oddziałów
Kownacka Elżbieta, Kownacki
Wyskotów i ich herb = poz. 697
Jerzy.
Ród
Konarzewo, pow. Poznań
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina
Dziembowski Piotr. Proboszczowie konarzewscy.
(Cz. 1) = poz. 244
Konin
851. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Początki kółek rolniczych [w gminie Krzemieniewo
na przełomie XIX i XX wieku]. - Il. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 14
845. GULCZYŃSKI Janusz. O dawnym rzemiośle [w
Koninie] słów kilka // Prz. Koniń. - 2009, nr 12 dod.
Koniniana nr 3, s. 4
Wawrzyniak Jarosław. Czy naprawdę żyją w
pamięci parafian Pawłowic [pow. Leszno]? - Fot.,
portr. = poz. 196
846. KOWALCZYKIEWICZ Zygmunt. Nasza fara
[kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie w latach okupacji
hitlerowskiej] // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s. 17-18
Wawrzyniak Jarosław. Walczyli pod Monte
Cassino = poz. 197
847. NOWICKI Kazimierz. Małoletnicy Konińscy. Fot., il. // Prz. Koniń. - 2009, nr 12 dod. Koniniana, s. II
Krzywiń, pow. Kościan
Dzieje Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małoletnich w Koninie w
latach 1928-39
Pukianiec Mikołaj. Ołtarz Matki Boskiej
Krzywińskiej : historia ołtarza Najświętszej Marii
Panny w kościele św. Mikołaja w Krzywiniu [pow.
Kościan] = poz. 1830
Wspomnienia carskiego nauczyciela o Koninie /
oprac. Romuald Walczewski = poz. 599
86
Krzyż Wielkopolski,
pow. Czarnków-Trzcianka
Roweckiego "Grota" i Garnizonu Leszno, 2009. - 48 s.
: il.
Od Kreuz do Krzyża: losy niemieckich i polskich
mieszkańców miasta w XX wieku / wstęp, wybór i oprac.
tekstów Anna Wylegała = poz. 178
Lisków, pow. Kalisz
Ląd, pow. Słupca
Olaszek Małgorzata. Małgorzacie Olaszek marzą się
chodniki : w Lądzie szybko życie płynie / rozm. A = poz.
93
Kęszka
Sławomir.
Fenomen
działalności
społecznej duchowieństwa polskiego na kanwie życia
i pracy ks. prałata Wacława Blizińskiego (1900-1939)
= poz. 230
Luboń, pow. Poznań
Kalendarium lubońskie / oprac. HS = poz. 94
Lądek, pow. Słupca
852. ORCHOWSKI Aleksy. Parafia i miasto Lądek w
XVI w. // Kur. Słup. - 2009, nr 39, s. 25
Leszno
Chmieluk Józef. Od Nysy Łużyckiej do Neustadt :
wspomnienia dowódcy 3 baterii 69 Pułku Artylerii
Przeciwlotniczej 1945 r. / wstęp, biogram, rys historyczny
pułku, oprac. i przypisy Krzysztof Handke = poz. 259
853. HANDKE Krzysztof. Zarys historii wojennej 3
Dywizji Artylerii Przeciwlotniczej 1944-1945. - Leszno:
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego
Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana
Roweckiego "Grota" i Garnizonu Leszno, 2009. - 48 s.
Lubonianie w Powstaniu Wielkopolskim : z
biogramami uczestników Powstania Wielkopolskiego
/ pod red. Piotra Pawła Ruszkowskiego przy
współpracy Janusza Karwata = poz. 168
PPR. Luboń [pow. Poznań] na PWK = poz. 877
Łagiewniki, pow. Poznań
857. STACHOWIAK B. Łagiewniki miejscem
pamięci. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 8, s. 4
Łagiewniki we wrześniu 1939 r. Dot. m.in. zestrzelenia przez
Włodzimierza Gedymina niemieckiego samolotu i ujęcia jego
załogi
Margonin, pow. Chodzież
854. HANDKE Krzysztof. Zarys historii wojennej 69
Pułku Artylerii Przeciwlotniczej 1944-1945. - Leszno:
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69 Leszczyńskiego
Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana
Roweckiego "Grota" i Garnizonu Leszno, 2009. - 48 s. :
mapki
858. JANISZEWSKI Waldemar L. Żyli kiedyś w
Margoninie. - Fot., portr. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1,
s. 93-95
855. HANDKE Waldemar. Kryptonim "Ptaszarnia" :
Inspektorat Rejonowy ZWZ-AK Leszno. - Leszno:
[Instytut im. gen. Stefana "Grota" Roweckiego,
Waldemar Handke], 2009. - 131 s. : fot., il., portr. (Biblioteka "Grota"; nr 33)
Miedzichowo, pow. Nowy Tomyśl, gmina
Jan Amos Komeński a Polska : [katalog wystawy] /
teksty František Hýbl, Kamila Szymańska = poz. 1699
Śliwiński Eugeniusz. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Lesznie 1627-1947. [Część 2] = poz. 1236
Leszno, powiat
856. HANDKE Krzysztof. Miejsca pamięci Powstania
Wielkopolskiego w powiecie leszczyńskim 1918/1919 : w
90 rocznicę Powstania Wielkopolskiego. - Leszno:
Stowarzyszenie Oficerów Rezerwy 69. Leszczyńskiego
Pułku Przeciwlotniczego im. gen. dyw. Stefana
Historia Żydów, mieszkańców Margonina od XVII wieku do II
wojny światowej. Dot. głównie rodzin Aronstein i Manase
859. DUDA Zygmunt. Ślady powstańczej pamięci
w gminie Miedzichowo. - Fot., portr. // Prz. Nowot. 2009, nr 4, s. 90-98
Przebieg Powstania
upamiętnienia
Wielkopolskiego
i
formy
jego
Miejska Górka, pow. Rawicz
860. BOROWSKI Stefan. Z kronik Stefana
Borowskiego : monografia miasta Miejska Górka /
oprac. D. Orzechowska. - Il. // Wiad. Miejskogór. 2009, nr 2, s. 20-21; nr 3-4, s. 26-27; nr 5, s. 20-21
Dot. m.in. rodu Górków
87
Miejska Górka, pow. Rawicz, okręg
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp.
Janowski Stefan. Z naszego archiwum / oprac. E.
Wolna = poz. 362
Znane postacie Odolanowa : materiały z
konferencji naukowej poświęconej Znanym Postaciom
Odolanowa, która odbyła się w rocznicę 600-lecia
uzyskania praw miejskich przez Odolanów, 29
września 2003 roku = poz. 204
Mielęcinek, pow. Grodzisk Wlkp.
Jąder Tadeusz. O dworze na Mielęcinku = poz. 157
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl
Międzychód
Pszczelarze w Międzychodzie = poz. 1032
864. DUDA Zygmunt. Motocykl "Lech" z
Opalenicy. - Fot., il. // Kron. M. Pozn. - 2009, nr 4, s.
13-19
Historia Fabryki Motocykli w latach 1929-1931. Dot. m.in.
imprez sportowych i turystycznych w okresie międzywojennym i
współcześnie
Międzychód, powiat
Paczesny Artur. Zagłada międzychodzkich Żydów =
poz. 183
Miłosław, pow. Września
Stańczyk. Dobra nowina. (1-2) = poz. 478
Mosina, pow. Poznań
861. ROZSTRZELANI. - Fot. // Merkur. Mosiń. 2009, nr 10, s. 3
Egzekucja zakładników w Mosinie w 1939 roku
865. PIOTRZKIEWICZ Karol. W siedemdziesiątą
rocznicę... - Fot. // Echa Opal. - 2009, nr 5, s. 4-5
Opalenica w okresie II wojny światowej
Osieczna, pow. Leszno
Korbik Aldona. Zamek w Osiecznej [pow. Leszno]
= poz. 1821
Ostrów Wielkopolski
866. (ak). Tajemnica lasu Piaski : niewiele
brakowało, by Niemcy uruchomili w Ostrowie
[Wlkp.] wojenne krematorium. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 42(1388), s. 20-21
Nekla, pow. Września
Pawełczyk Michał. Gen. Kazimierz Grudzielski a
Nekielska Kompania Powstańców Wielkopolskich = poz.
337
Biernaczyk Jarosław. Żydowskie nekropolie w
stolicy Niemiec : ostrowianie na berlińskich
cmentarzach = poz. 143
Kotowska-Rasiak Ewa.
ostrowian = poz. 1952
Nekla, pow. Września, okręg
862. WINOGRODZKI Marian. Nekla i okolice w
przeddzień oraz w dniu niemieckiej agresji na Polskę //
Prz. Nekiel. - 2009, nr 21, s. 4
Nowy Tomyśl, okręg
Mierzejewski Przemysław. Trzeba trochę więcej
osób... / rozm. Sylwia Kupiec = poz. 480
863. WOJCIESZAK Bogumił. Wielokulturowa ziemia
nowotomyska. - Fot., tab. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s.
72-82
Historia Żydów na ziemi nowotomyskiej od XVIII wieku do 1945
roku. M.in. spis wyborców do Zarządu Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Nowym Tomyślu z 1933 roku
Pamięci
poległych
Maśliński Maciej Zenon. Dawne ostrowskie
cmentarze żydowskie = poz. 1824
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
Rhode A. Wspomnienia ostrowskie = Ostrowoer
Erinnerungen / tłum. R. Dziergwa = poz. 563
Ostrów Wielkopolski, powiat
867. (ak). Wojna na DVD : unikatowe zbiory
zostały utrwalone na płycie. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 48(1399), s. 19
Dot. płyty ze zbiorami nt. II wojny światowej w powiecie
ostrowskim, przygotowanej przez Ostrowskie Towarzystwo
Genealogiczne
88
Palędzie, pow. Poznań
868. HISTORIA miejscowości gminnych - cz. I Palędzie / do druku przygotował Eligiusz Tomkowiak. Fot., il. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 1, s. 11-12
Historia miejscowości do 1945 roku. M.in. opis zabytkowej willi z
1886 r.
Pawłowice, pow. Leszno
Z rodzinnego albumu = poz. 1910
Piła
Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile [od XVI
w.] / red. Marek Fijałkowski, Tomasz Wola = poz. 1973
Pleszew
Bartczak Maria. Ocalić od zapomnienia : Pleszewianie
w Powstaniu Wielkopolskim = poz. 142
869. HEPPNER Aaron, HERZBERG Isaak. Z
przeszłości Pleszewa / tłum. Edward Kubisz. - Fot. //
Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 102-116
Fragment publikacji "Z przeszłości i teraźniejszości Żydów oraz
gmin żydowskich w Prowincji Poznańskiej (Wielkim Księstwie
Poznańskim) na podstawie źródeł drukowanych i nie drukowanych" z
1909 roku. Historia Żydów i gminy żydowskiej w Pleszewie w XIX
wieku
Pobiedziska, pow. Poznań, okręg
Panowicz Tadeusz. Pamiętajmy o naszych bohaterach!
: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Pobiedziska =
poz. 184
Poznań
870. BAUM Marzena. Klasztor w mieście w świetle
kronik benedyktynek poznańskich 1607-1780. - Lublin:
Wydaw. Diecezji Tarnowskiej Biblos, 2009. - 321 s. : il.
Brzezicki Kazimierz. Urok króla kurkowego = poz.
1235
871. CMENTARZE żołnierzy Armii "Poznań" i
"Pomorze" / oprac. Stanisław Garsztka // Kur. Słup. 2009, nr 31, s. 24
Dworak-Cousin Ilona. Pływać razem z Bogiem = poz.
791
Frankel Perla. Jak za mgłą = poz. 305
Grzeszczuk-Brendel Hanna. I tu było kiedyś pięknie :
ulica Szamarzewskiego na poznańskich Jeżycach = poz.
109
Habrych Urszula. Zasłużony dla Wielkopolski =
poz. 316
872. KACZMAREK Zygmunt. Wielkopolskie
fundacje charytatywne w świetle sprawozdania
wojewody poznańskiego z 1936 roku. - Portr., tab. //
Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 20-30
873. KARALUS Maciej. Kernwerk 1945 : historia
zdobycia Cytadeli Poznańskiej. - Poznań: Wydaw.
Pomost, Wydaw. Vesper, 2009. - 240 s. : fot., il. (Festung Posen 1945; 15)
Kulpa Karolina. "Wierz mi to świat trzeci, ale
lubię własne śmieci" : świadomość historyczna
Poznaniaków na przykładzie osiedla Świerczewo =
poz. 1269
874. LICZBIŃSKA Grażyna. Umieralność i jej
uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej
ludności historycznego Poznania [w XIX w.]. Poznań: Biblioteka Telgte, 2009. - 209 s. : il.
Mrugalska-Banaszak Magdalena. Ratusz / oprac.
graf. Ewa Wąsowska = poz. 1839
Owczarzak Patrycja. Pierwsza parafia miasta :
przewodnik po Farze Poznańskiej / fot. Robert Rekiel,
Anita Bittner = poz. 763
Pakuła Zbigniew. Woda ze słomką = poz. 614
Pałac Działyńskich w Poznaniu : [informator] =
poz. 1826
875. PISKORSKI Jan M. Poznańskie mowy
Heinricha Himmlera / rozm. Piotr Bojarski // Miast.
Pozn. - 2009, nr 1, s. 34-38
Przemówienia dot. eksterminacji Żydów na spotkaniach kadry
dowódczej SS i przywódców NSDAP w 1943 roku. Przedruk z
"Gazety Wyborczej"
876. POZNAŃSKA kryta pływalnia już w
budowie / tłum. Joanna Kupczyk. - Il. // Miast. Pozn. 2009, nr 1, s. 39-41
Przebudowa synagogi na krytą pływalnię przez Niemców w
Poznaniu w 1940 roku. Przedruk z czasopisma "Ostdeutscher
Beobachter"
877. PPR. Luboń [pow. Poznań] na PWK. - Fot. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 6, s. 4
Lubońskie akcenty na Powszechnej Wystawie Krajowej w
Poznaniu w 1929 roku
Przyroda miasta Poznania / oprac. Małgorzata
Klimko [i in.] = poz. 727
878. RUTOWSKA M. Lager Glowna : niemiecki
obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla
ludności polskiej (1939-1940) / red. H. Różanek;
oprac. graf. E. Wąsowska. - Poznań, 2008. (Documenta Occupationis; 16)
Rec. NOWACZYK Lucyna. Wielkopolska i Poznań był
pierwszym miastem w Europie gdzie na taką skalę wysiedlono
ludność miejscową. - Fot. // Nasza Wielkop. - 2009, nr 94, s. 21-22
89
Rec.
PIETROWICZ Aleksandra. Promocja książki "Lager
Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla
ludności polskiej (1939 - 1940) // Prz. Zach. - 2009, nr 4, s. 301-303
Śliwińska Teresa. Okupacyjna codzienność Tereni =
poz. 642
884. JAKUBCZAK Jadwiga. Jadwiga Jakubczak.
Wspomnienia / oprac. Edmund Radziszewski. - Portr.
// Przyg. Wieści Gminne. - 2009, nr 3, s. 10-11
Wspomnienia mieszkanki dot. Przygodzic w okresie II wojny
światowej
The Działyńscy palace in Poznań : [informator] = poz.
1835
Kierzkowska Genowefa. Genowefa Kierzkowska.
Wspomnienia / oprac. Edmund Radziszewski = poz.
390
Wielkopolska - niemieckie kraje związkowe : czas
współpracy / red. Sławomir Piontek = poz. 1195
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp., gmina
Zarzycki Andrzej. Poznań. dzieje walki z pożarami
1253-2008 = poz. 1178
Żuchowski Tadeusz J. Pomnik 15. Pułku Ułanów
Poznańskich : dzieje i wymowa = poz. 1850
885. RADZISZEWSKI Edmund. Początek
okupacji niemieckiej w gminie Przygodzice. - Fot. //
Przyg. Wieści Gminne. - 2009, nr 3, s. 1-4
Raczyce, pow. Ostrów Wlkp.
Poznań, okręg
879. DWORECKI Z. Poznańskie i Piłsudski. Poznań, 2008
Rec. DUBER Paweł // Prz. Zach. - 2009, nr 3, s. 271-275
Rec. SIERPOWSKI Stanisław. Stosunek Wielkopolan
Piłsudskiego // Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 127-130
Kowalska
Barbara.
"Kronika
odczytana..." - Fot. = poz. 910
Rawicz
do
Kościół poznański w historiografii / pod red. Leszka
Wilczyńskiego = poz. 1978
880. KOZŁOWSKI Jerzy. Niemcy w Poznańskiem
wobec Wiosny Ludów. - Poznań: Wydaw. Poznańskie,
2009. - 493 s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapa. (Wielkopolska. Historia. Społeczeństwo. Kultura; 27)
Król Wacław. Wacław Król - "Lotnicy spod znaku
poznańskiego "kruka" = poz. 415
881. MALEPSZAK Stanisław. Wypędzeni 1939. Fot. // Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 26
Działalność Arthura Greisera w Poznaniu i okolicy w 1939 roku
Maliński Jan. Jan Maliński - "Samolot zakrył słońce"
= poz. 460
Molik Witold. Inteligencja polska w Poznańskiem w
XIX i początkach XX wieku = poz. 913
882. WIELKOPOLSKA Brygada Kawalerii Armii
"Poznań" / oprac. Stanisław Garsztka. - Fot. // Kur. Słup.
- 2009, nr 29, s. 24
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp.
883. BZIK Marian. Marian Bzik. Wspomnienia /
oprac. Edmund Radziszewski. - Portr. // Przyg. Wieści
Gminne. - 2009, nr 3, s. 8-9
Wspomnienia mieszkańca dot. Przygodzic w okresie II wojny
światowej
ponownie
886. HAMIELEC Janusz. Poszukiwany: J 001. Fot., il. // Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr
13, s. 16
Zaginiony kamień
miedzywojennym
graniczny
z
Rawicza
w
okresie
887. HAMIELEC Janusz. Strażnicy. - Fot. //
Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 12, s. 16
Grupa strażników przed budynkiem Komisariatu Straży
Granicznej w Rawiczu na fotografii z 1933 roku
888.
JĘDRZEJCZAK
Włodzimierz.
Pod
niemieckim butem. - (Rzemiosło wczoraj i dzisiaj). Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 5, s. 21
Rzemiosło w Rawiczu w latach 1939-1945
889. JĘDRZEJCZAK Włodzimierz. Wyzwolenie
[w 1945 r.] bez patosu. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr
4, s. 21
890. (WJ). Skąd nazwa "Cepter"? : historia
rawickiej fabryki [z lat międzywojennych] // Życie
Raw. - 2009, nr 3, s. 22
Rawicz, powiat
891. HAMIELEC Janusz. Majątki w powiecie
rawickim sto lat temu. - Fot. // Orędownik Samorz.
Pow. Raw. - 2009, nr 11, s. 16, 13-14
Posiadłości ziemskie i ich właściciele w "Księdze adresowej
majątków ziemskich Prowincji Poznańskiej" z 1907 r.
892. HAMIELEC Janusz. Powiat rawicki
osiemdziesiąt lat temu. - Fot. // Orędownik Samorz.
Pow. Raw. - 2009, nr 12, s. 11-12
Powiat rawicki w publikacjach wydanych w 1929 r.
90
Rąbiń, pow. Kościan
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy.
(Cz. 18) = poz. 153
(m). Historia leśnej kapliczki [z początku XX wieku w
Rąbiniu, pow. Kościan] = poz. 1959
Słupca, okręg
Rokietnica, pow. Poznań
Żołnierze września 1939 roku ze Słupcy i powiatu
słupeckiego / oprac. Stanisław Garsztka = poz. 205
893. PETRIUK Stefan. List służbowy z Rokietnicy z
września 1919 r. wykorzystany jako list za pobraniem. Il. // Wielkop. Wiad. Filat. - 2006, nr 43/3-4 wyd. 2009, s.
59-60
Stary Sielec, pow. Rawicz
Rusibórz, pow. Środa Wlkp.
Moryson Jakub. Życie towarzyskie w Sielcu
Starym [właśc. Starym Sielcu, pow. Rawicz] = poz.
275
Ochowiak Antoni. Święty Jacek i Rusibórz [pow.
Środa Wlkp.] = poz. 1962
Śmiełów, pow. Jarocin
Sieraków, pow. Międzychód
Kostołowska Ewa. Miniatury śmiełowskie = poz.
122
Chwała bohaterom / oprac. MJ = poz. 1311
Śmigiel, pow. Kościan
894. PACZESNY Artur, JĘDRZEJCZAK Robert.
Konie na zakrętach historii : z dziejów Pojezierza. - Fot. //
Pojezierze. - 2009, nr 219, s. 19
Stado Ogierów w Sierakowie w okresie Powstania Wielkopolskiego
Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.
895. CZWOJDRAK Dariusz. Żydzi w Śmiglu. Fot., portr. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 83-88
Historia ludności żydowskiej od XVIII wieku do 1945 roku.
Dot. m.in. lapidarium odsłoniętego w 2008 roku
Śrem
(jw). Stulatek w dobrej formie : sto lat Domu
Katolickiego w Skalmierzycach [pow. Ostrów Wlkp.] =
poz. 1942
Schreiber H. Wspomnienia z mojej młodości w
Śremie = poz. 584
Skoki, pow. Wągrowiec
Środa Wielkopolska, okręg
Migasiewicz Iwona. Ocaleni od zapomnienia = poz.
175
896. ZIEMIA Średzka w dobie Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 : praca zbiorowa / pod
red. Janusza Karwata. - Środa Wielkopolska:
Społeczny
Komitet
Rodzin
Powstańców
Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, 2009. 238 s. : fot., il., portr.
Migasiewicz Iwona. Powstańczy sztandar wrócił do
Skoków = poz. 1317
Skórzewo, pow. Poznań
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
21) = poz. 147
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
17) = poz. 149
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
19) = poz. 150
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
20) = poz. 152
Zawiera m.in.: KARWAT Janusz. Ziemia Średzka przed
wybuchem Powstania Wielkopolskiego. s. 11-46. - NOWAK
Remigiusz. Wysiłek zbrojny Ziemi Średzkiej w dobie Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. s. 47-81. - ŁUCZAK Jarosław.
Mieszkańcy Ziemi Średzkiej w Powstaniu Wielkopolskim - pamięć
i wykazy osób. s. 83-114. - BEBA Andrzej. Ks. Mieczysław Alfons
Meissner [1877-1938]. s. 115-121. - MIELCARZEWICZ Maria.
Kwatera Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Środzie
Wielkopolskiej.
s.
123-153.
Biogramy
powstańców
wielkopolskich z Ziemi Średzkiej. s. 155-204. - Lista osób
zaangażowanych w organizację Powstania Wielkopolskiego na
Ziemi Średzkiej / oprac. Maria Kamińska. s. 205-213. - Społeczny
Komitet Rodzin Powstańców Wielkopolskich [w Środzie Wlkp.] /
oprac. Tomasz Pawlicki. s. 215-216. - Obchody 90 rocznicy
wybuchu Powstania Wielkopolskiego / oprac. Tomasz Pawlicki. s.
217-223
91
Tarchały Wielkie, pow. Ostrów Wlkp.
Pawlak Waldemar. Wspomnienia z sierpnia 1939 r. [w
Tarchałach Wielkich, pow. Ostrów Wlkp.]. (Cz. 1-2) /
oprac. Henryk Włodarek = poz. 524
Ujście, pow. Piła
Krauze Rajmund. Wspomnienia = poz. 981
897. LÜCK Witold. Wspomnienia. - Fot. // Ujskie
Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 21
Życie pracowników
międzywojennym
Huty
Wilk Władysław.
środowiska = poz. 126
Szkła
Huta
w
[Szkła
Ujściu
w
okresie
"Ujście"]
dla
Zawiera m.in.: JĄDER Tadeusz. Społeczny Komitet Renowacji
Pomnika. [M.in. uroczystość odsłonięcia]. s. 14-15. - POLAK
Bogusław. "Historia oddziałów to historia ich dowódców". O
fenomenie powstańców wielkopolskich. [Oddział powstańców
wielichowskich i jego dowódca, podporucznik Kazimierz
Szcześniak (1885-1945)]. s. 16-20. - REZLER Marek. O froncie
zachodnim Powstania Wielkopolskiego. s. 21-24. - Kapelani
oddziałów powstańczych / oprac. Zenon Jóźwiak, Paweł Michalski.
s. 25-30. - Kalendarium Kompanii Wielichowskiej / oprac. Paweł
Michalski. s. 32-33. - POLAK Bogusław. Zdobycie Kopanicy - 11 I
1919 r. s. 34-35. - POLAK Bogusław. Bój o Kargowę i Babimost 12 II 1919 r. s. 36-38. - PAUKSZTA Eugeniusz. Pod Kargową : (z
dziejów Powstania Wielkopolskiego). [Opowiadanie]. s. 39-45. Służba sanitarno-medyczna Kompanii Wielichowskiej. s. 46-47. Pogrzeb bohaterów. [Dokumentacja sprowadzenia zwłok
powstańców poległych pod Kargową i relacje prasowe z
uroczystości pogrzebowych w 1928 r.]. s. 48-65. - Lista strat
powstańców wlkp. z ziemi wielichowskiej [poległych w Powstaniu
Wielkopolskim, wojnie polsko-radzieckiej 1920 r. i II wojnie
światowej] / oprac. Piotr Jakuboszczak, Jan Jóźwiak, Zenon
Jóźwiak. s. 66-74. - Oni przynieśli nam wolność... Biogramy
wybranych powstańców / oprac. Zdzisław Kościański [i in.]. s. 7596
Zielonka Józef. Historia gospodarcza Huty Szkła
"Ujście" [pow. Piła] na 200-lecie jej istnienia 1809-2009
= poz. 982
Września
898. ZYGMUNT Marceli. Wspomnienia. - Fot. //
Ujskie Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 22
901. (eski). Urzędowy skarb na poddaszu. - Fot. //
Wieści z Ratusza - 2009, nr 2, s. 7
Wspomnienia dot. Huty Szkła w Ujściu w okresie międzywojennym
Walkowice, pow. Czarnków-Trzcianka
Koźma Stanisław. Powstanie Wielkopolskie 19181919 : moje przeżycia : moja rodzinna wioska Walkowice
[pow. Czarnków-Trzcianka] = poz. 414
Dokumenty dystryktu wrzesińskiego z lat 90. XIX wieku
902.
KOSTRZEWSKI
Leopold.
Ludność
żydowska we Wrześni w latach 1919-1939. Września: Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne,
2009. - 75 s. : il.
Rec. DAWIDOWSKI Jurek. Żyli w miasteczku // Miast. Pozn.
- 2009, nr 1, s. 160-161
Wyrzysk, pow. Piła, okręg
Wargowo, pow. Oborniki
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
903. ZIEMIA wyrzyska - świadkowie tamtych dni
/ red. Agnieszka Mela-Kartosz. - Wyrzysk:
Towarzystwo Przyjaciół Wyrzyska, 2009. - 112 s. : il.
Wspomnienia dot. okresu międzywojennego i II wojny
światowej
Wągrowiec
899. BANASZKIEWICZ Grażyna. Wągrowieckie
lapidarium. - Fot., il. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 89-92
Wytomyśl, pow. Nowy Tomyśl
Epizody z historii Żydów, mieszkańców Wągrowca od XVIII wieku
do 1945 roku. M.in. sylwetki znaczących mieszkańców miasta
Wytomyśl w przededniu jubileuszu / Iwona
Heliasz [i in.] = poz. 132
Wielichowo, pow. Grodzisk Wlkp.
Zagórów, pow. Słupca
900. WIELICHOWO w 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław Polak
[i in.]. - Grodzisk Wielkopolski: Wydaw. Towarzystwa
Miłośników
Ziemi
Grodziskiej
w
Grodzisku
Wielkopolskim i Muzealnej Izby Tradycji Ziemi
Grodziskiej w Grodzisku Wielkopolskim, 2009. - 101 s.,
[18] s. tabl. : fot., il., portr. - (Grodziskie Zeszyty
Historyczne; nr 14)
Rec. (tj). Książka o powstaniu. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr 47, s.
11; (pm). Powstańcza monografia w Wielichowie. - Fot. // Tamże. - nr
50, s. 17
DR. Siostry odeszły = poz. 1933
Zduny, pow. Krotoszyn
904. TORZ Marcin. Taki był wrzesień na
pograniczu. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr
36, s. 6-7
Wrzesień 1939 r. w Zdunach i Kobylinie, pow. Krotoszyn
92
Złotów
Tłumaczenie "Generalnego przywileju założycielskiego na
Czarnkowskich gruntach kolonii Sophienberg" z 1772 roku z
komentarzem
905. POCZAJOWIEC Witold. Przywracanie pamięci i
szacunku o Żydach [w Złotowie] : byli tu od XVI wieku...
- Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 46, s. 12
Żołędnica, pow. Rawicz
Złotów, okręg
Hamielec Janusz. Dwór w Żołędnicy [pow.
Rawicz] = poz. 1813
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
Żychlin, pow. Konin
Zofiowo, pow. Czarnków-Trzcianka
906. ZAŁOŻENIE Zofiowa / tłum. Przemysław
Ożegowski // Nadnot. Echa. - 2009, nr 37, s. 12
907. NASKRĘCKA Jadwiga. Żychlińskie
okruchy. - Konin: [Jadwiga Naskręcka], 2009. - 72 s.,
[1] k. tabl. złoż. : il.
Zawiera m.in. teksty literackie. Dot. m.in. F. Chopina
6. Historia nauki, oświaty i kultury
Barabasz Agnieszka, Gliniecka Mariola. 80-lecie
Szkoły Polskiej w Radawnicy [pow. Złotów] = poz. 1496
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
Duda Zygmunt. Motocykl "Lech" z Opalenicy = poz.
864
Dziadek M. Opera Poznańska 1919-2005 : dzieje
sceny i myśli = poz. 1864
Dzieje akademickich studiów leśnych w Poznaniu
1919-2009 : nauka dla praktyki leśnej / pod red. Józefa
Brody = poz. 1447
ES. Na starej fotografii = poz. 1894
Kokociński Dariusz. Nikodema Cieszyńskiego
[1886-1942] "Roczniki Katolickie" w latach 19231939 : analiza zawartości = poz. 5
Konieczna Krystyna. Izydor Oracz w pełnym
blasku = poz. 1843
910. KOWALSKA Barbara. "Kronika ponownie
odczytana..." - Fot. // Dzwonek Odol. - 2009, nr 21, s.
4; nr 22, s. 3; nr 23, s. 4
Fragmenty kroniki Szkoły Podstawowej w Raczycach, pow.
Ostrów Wlkp. z lat 1913-1918
911. KOWNACKA Elżbieta, KOWNACKI Jerzy.
Kronika Mierzejewska. - Il. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 58, s. 14
Omówienie zawartości czasopisma wydanego w Mierzejewie,
pow. Leszno w 1939 roku. M.in. sylwetka redaktora, Henryka
Dwornika (1914-1993)
(eski). Sensacyjny nabytek muzeum = poz. 1705
Gimnazjum nr 2 im. Juliusza Słowackiego [w Kaliszu]
: dzieje szkoły od XIX w. po współczesność w kronikach
zapisane / aut. tekstów Grażyna Stępniewska [i in.] = poz.
1526
Krasowski Krzysztof. Narodziny
Poznaniu / notował K.B = poz. 1440
prawa
w
912. LORKOWSKA H. Z życia muzycznego
Poznania : muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu w
latach 1875-1920. - Poznań, 2005
Historia Koła Leśników 1919-2009 / red. Jarosław
Szaban, Władysław Kusiak = poz. 1448
Rec. KOMOROWSKA Małgorzata. Muzyczny Poznań w
książkach odbity // Ruch Muzycz. - 2009, nr 19, s. 34-37
908. JASKUŁA Dorota. Dom Katolicki p.w. św.
Józefa, Patrona Robotników w Kaźmierzu [pow.
Szamotuły] - obecnie Gminny Ośrodek Kultury w
bieżącym 2009 roku, obchodzi 100-lecie swego istnienia.
- Fot., il. // Obs. Kaźmier. - 2009, nr 3, s. 14-16
913. MOLIK Witold. Inteligencja polska w
Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku. Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2009. - 611 s. : il. (Monografie i Rozprawy / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Centrum "Instytut
Wielkopolski"; 2)
Życie kulturalne i organizacyjne na tle historii budynku od 1909
roku do II wojny światowej
909. JULKOWSKA Violetta. Legenda Gimnazjum i
Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie [pow. Leszno]. Fot., portr. // Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s. 31-44
Historia szkoły w latach 1928-1939. M.in. sylwetka twórcy i
dyrektora, Tadeusza Łopuszańskiego (1874-1955)
Od Akademii Lubrańskiego do Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
: tradycja wyższych studiów teologicznych w
Poznaniu / red. Jan Szpet = poz. 1443
Opłatek Ł. Jednym głosem wielu gardeł = poz.
1661
93
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta / red.
Witold Banach [i in.] = poz. 103
914. PACZESNY Artur, JĘDRZEJCZAK Robert.
Pamięci żołnierzy "wielkiej wojny" : z dziejów
Pojezierza. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 218, s. 19
Formy upamiętnienia żołnierzy walk i wojen w XX wieku. Dot.
głównie tablic pamiątkowych poświęconych żołnierzom wyznania
ewangelickiego poległym w I wojnie światowej (obecnie w zbiorach
Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie, pow. Międzychód)
Pawelczak D. 110 lat - przez trzy wieki = poz. 1507
Płygawko Danuta. Księgarze i drukarze w Śremie
1869-2009 / oprac. graf. Kamil Kondras = poz. 1984
Szubert Rafał. Biało-czerwone pasiaki : 100 lat
Klubu Sportowego "Ostrovia" Ostrów Wielkopolski
1909-2009 = poz. 1778
Wielichowo w 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław
Polak [i in.] = poz. 900
Wilowski Andrzej. Dzieło i gorycz = poz. 2011
Wryk Ryszard. 90 lat Akademickiego Związku
Sportowego w Poznaniu = poz. 1782
916. Z życia muzycznego Poznania : programy
koncertów 1900-1939 : katalog. - Poznań, 2004
Politechnika Poznańska : dzieje polskiego wyższego
szkolnictwa technicznego w Poznaniu 1919-2009 / pod
red. Haliny Ganińskiej = poz. 1429
Rec. KOMOROWSKA Małgorzata. Muzyczny Poznań w
książkach odbity // Ruch Muzycz. - 2009, nr 19, s. 34-37
Katalog zbioru programów i biletów na koncerty w Archiwum
Akademii Muzycznej w Poznaniu
Pruban Adam. Szkolna przeszłość i teraźniejszość =
poz. 1510
Zapisane w pamięci / oprac. red. Ewa Strycka,
Anna Zielińska-Krybus = poz. 198
Przybylski Marian. Jestem dumny, że pochodzę z
GNIAZDA tej uczelni! / rozm. Aleksandra Rakowska =
poz. 549
Zenkteler Elżbieta. Historia Zakładu Botaniki
Ogólnej UAM w Poznaniu : 1919-2009 = poz. 1446
915. (sza). Najstarszy polski film. - Fot. // Wieści z
Ratusza. - 2009, nr 3, s. 1, 6
Żdżarowski Jan. Jana Żdżarowskiego kanonika
poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551 / oprac. Rafał
Wójcik, Wiesław Wydra = poz. 711
"Les martyrs de la Pologne" ("Cierpienia Polski"), film z 1907/1908
r. dot. m.in. strajku dzieci wrzesińskich
Biografie
Błachowski Stefan
Zob. poz. 519
Rowiński Stefan
Zob. poz. 231
Boczoń Ludwik
Zob. poz. 570
Rożeński Jan
Zob. poz. 236
Jabczyński Jan
Zob. poz. 571
Święcicki Heliodor
Zob. poz. 355
Koperski Maksymilian
Zob. poz. 646, 647
Tomaszewski Jan
Zob. poz. 1873
Kuryłło Hanna
Zob. poz. 653
Urbanowska Zofia
Zob. poz. 426
Noji Józef
Zob. poz. 664
Zeidler Józef
Zob. poz. 1521
Pacyński Antoni
Zob. poz. 1873
94
V. ETNOGRAFIA. LITERATURA I SZTUKA
LUDOWA
917. DIABEŁ wenecki i inne legendy pałuckie /
oprac. Feliks Malinowski; il. Henryk Wojtas. - Wyd. 16
poszerz. - Bydgoszcz: Magraf, 2009. - 123 s. : il., mapa
921. POSADA Kazimierz. Jak wieloryb czajczan
uratował. - Il. // Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 11
Kamień św. Wojciecha : perły gminy Mieścisko :
[informator] = poz. 757
922. POSADA Kazimierz. O przeklętym
zamczysku w głubczyńskim jeziorze. - Il. // Pan. Złot.
- 2009, nr 51/52, s. 10
Lednickie serc pamiątki : legenda i wiersze z połowy
XIX wieku / oprac. Andrzej Marek Wyrwa, Mariola
Olejniczak = poz. 1796
918. LEGENDA o Jutrosinie [pow. Rawicz] : trzy
sąsiednie mieściny / rys. Krystyna Konieczna // Wiad.
Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 2
919. LEGENDY i podania Krajny i Pojezierza
Wałeckiego / oprac. Beata Stankiewicz. - Gdynia:
Wydaw. Region, 2009. - 121 s. : il.
Legenda dot. wsi Czajcze, pow. Złotów
Legenda dot. Głubczyna, pow. Złotów
923. PUSZCZA Pyzdrska - Olędrzy i ich żelazne
domy : [informator]. - [B.m.], 2009. - Składanka : fot.
Projekt popularyzacji dziedzictwa osadników olęderskich
924. SIKORSKI Andrzej. Tajemnica z jeziora / il.
Jarosław Gryguć. - Lednogóra: Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, 2009. - 23 s. : il. - (Ledna i
Mieczek)
Legenda dot. Ostrowa Lednickiego
Z rodzinnego albumu = poz. 1910
920. POCZAJOWIEC Witold. Boże Narodzenie na
dawnej Krajnie. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 51/52, s. 10
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. Prace ogólne. Planowanie. Technika. Informatyka
925. abk. Gminę Przedecz [pow. Koło] czekają duże
wydatki. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 6
Działalność Stowarzyszenia "Unia Nadwarciańska" w Słupcy w
zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
Plan inwestycji na lata 2009-2010
926. BIERNAT Filip. Niedorozwój gospodarki [w
Kołaczkowie, pow. Września]. - Fot. // Wiad. Wrzes. 2009, nr 3, s. 13
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
Budżet [gminy Swarzędz, pow. Poznań] '2009 = poz.
1071
931. FRANKOWSKI Tomasz. Efekty już
widoczne : inwestycje [w Zagórowie, pow. Słupca] w
trakcie realizacji. - Portr. // Gaz. Słup. - 2009, nr 36, s.
9
932. INWESTYCJE gminy Ujście [pow. Piła]
finansowane za pomocą środków Unii Europejskiej w
latach 2010-2013 // Ujskie Spr. - 2009, nr 6, s. 17
933. (jw). Gepardy ze Skalmierzyc. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s. 5
927. DOMAGAŁA Joanna. Pieniądze [na inwestycje]
dla Rawicza // Życie Raw. - 2009, nr 3, s. 3
Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp.,
wyróżnione w konkursie organizowanym przez Klub Gepardów
Biznesu i Instytut Lokalnego Biznesu
928. DURSKI Mieczysław. Zadania [inwestycyjne]
zrealizowane w roku 2009 na terenie miasta i gminy
Gołańcz [pow. Wągrowiec] // Echo. - 2009, nr 115, s. 1-5
934. KOPCZYŃSKA Magdalena. KIG [Konińska
Izba
Gospodarcza
w
Koninie] w stronę
przedsiębiorczości turystycznej. - Fot. // Prz. Koniń. 2009, nr 13, s. 23
929. DZIEMBOWSKI Piotr. Skórzewo [pow. Poznań]
w 2010 r. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 10, s. 12
Rozmowa z koordynatorem projektu KIG "Milowy krok w
rozwoju regionu"
Plan inwestycji
930. e.m. Pieniądze nie tylko dla gmin // Kur. Słup. 2009, nr 38, s. 15
935. M&M. Inwestycje wykonane na terenie
gminy Kleczew [pow. Konin]. - Fot. // Gaz. Kleczew. 2009, nr 4, s. 3-4
95
936. MF. Marek Waszkowiak prezesem KIG-u
[Konińskiej Izby Gospodarczej w Koninie]. - Fot. // Prz.
Koniń. - 2009, nr 13, s. 16
937. mk. [Gmina] Krajenka [pow. Złotów] sprzyja
biznesowi. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 49, s. 3
938. OPŁATEK Ł. Inwestycje [w gminie Lipka, pow.
Złotów] za unijne pieniądze // Pan. Złot. - 2009, nr 41, s.
6
939.
PLUSKOTA
Marcin.
Inwestycyjne
podsumowanie [projektów w gminie Zbąszyń, pow.
Nowy Tomyśl]; Rok 2009 - rok inwestycji. - Fot. // Wokół
Błędna. - 2009, nr 2, s. 5; nr 4, s. 2-3
940. POCZAJOWIEC Witold. Miejskie place budowy
: spacerkiem po miejskich inwestycjach [w Złotowie]. Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 41, s. 5
941. POWIAT kaliski: od rzemiosła do przemysłu /
oprac. Maciej Kosobucki. - Bydgoszcz: Promocja
Regionu, 2009. - 40 s. : il.
942. PRZYBYSZEWSKI Waldemar. Kolejne
"Źródło" unijnych funduszy / rozm. Hubert Wejmann. Il. // Kos. Bukow. - 2009, nr 7, s. 3
Lokalna Grupa Działania "Źródło" - stowarzyszenie gmin Buk,
Dopiewo i Stęszew, pow. Poznań
943. (raf). "Nie zarżnąć tych, którzy sobie jakoś
radzą". - Fot. // Prasa Lok. Krotoszyn. - 2009, nr 40, s. 5
Kryzys gospodarczy w gminie Krotoszyn
944. SKRZYPCZAK Karol. Rekordowe inwestycje
[w gminie Miejska Górka, pow. Rawicz w 2009 roku]. Portr. // Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 5, s. 3
Rozmowa z burmistrzem
945. SPRAWDŹ co się dzieje w twojej
miejscowości // Sąsiadka-Czytaj. - 2009, nr 7, s. 6-7
Realizacja inwestycji w gminie Tarnowo Podgórne, pow.
Poznań
946. STAŃCZYK A. Gminne inwestycje [w
gminie Trzcianka]. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr
35, s. 6
947. SZCZEPIŃSKA Alicja. Kapitał społeczny
Leszna jako potencjalny czynnik wzrostu gospodarki
miasta. - Tab., wykr. // Scrip. Com. Les. - 2009, nr 7,
s. 81-101
948. SZCZYGIEŁ Tomasz. Rakoniewickie
inwestycje // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 7, s. 3
M.in. lista inwestycji w gminie Rakoniewice, pow. Grodzisk
Wlkp. wykonanych w 2008 roku
Śrem : [informator] = poz. 124
949. TO był rok!!! : podsumowanie inwestycji
powiatu ostrowskiego w roku 2009. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s. 32-33
Walny Marian. Po co tyle hałasu = poz. 1103
Wszystkie drogi prowadzą do Starego Miasta :
inwestycje : [informator] = poz. 118
950. ZADANIA inwestycyjne [w gminie Pępowo,
pow. Gostyń wykonane w 2009 r.]. - Fot. // Wieści
Pępowa. - 2009, nr 116, s. 4
a. Technika. Informatyka
951. AC. Postęp przyczynia się do rozwoju // Prz.
Koniń. - 2009, nr 2, s. 33
Naczelna Organizacja Techniczna w Koninie
Gminne Centrum Informatyczne w Suchym Lesie, pow.
Poznań. Dot. obsługi informatycznej administracji publicznej w
gminie
952. SOSNOWSKI Tomasz. Wywiad / rozm. Barbara
Stachowiak. - Portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 2, s. 4-5
2. Urbanistyka. Budownictwo
953. (far). Uporządkują "Parcelki" : plan
zagospodarowania przestrzennego w Krotoszynie. - Il. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 10, s. 13
Marciniak Piotr. Architektura i urbanistyka
Poznania w latach 1945-1989 na tle doświadczeń
europejskich = poz. 1823
954. GRUSZKIEWICZ Jacek. Pomaga nam
doświadczenie i nowoczesny sprzęt / rozm. Marcin
Małecki. - Portr. // Nadnot. Echa. - 2009, nr 34, s. 5
955. MYCEK Ryszard. Pracownicy mogą czuć się
bezpieczni / rozm. J. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 6,
s. 5
Rewitalizacja Starego Rynku w Czarnkowie
Jankowski Aleksander. Kościoły drewniane [z XVIIXVIII wieku] o zdwojonej konstrukcji ścian w
Wielkopolsce = poz. 1816
Kodym-Kozaczko Grażyna. Politechnika Poznańska
w przestrzeni współczesnego Poznania = poz. 1424
"PAK Serwis" - firma budowlana w Koninie
956. PIĘKNI dwudziestoletni / oprac. Paweł
Borowiec. - Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 232, s. 8
Firma budowlana Jacka Rzeźniczaka we Włoszakowicach i
firma malarsko-tapeciarska Jerzego Kulasa w Bukówcu Górnym,
pow. Leszno. Jubileusze 20-lecia
96
Promenada nad jeziorem Kórnickim na odcinku
zamek kórnicki - Plac Browarowy - koncepcja / opis
koncepcji Jan Ambroziak = poz. 769
Biografie
Kiąca Jarosław
Schmidt Telesfor
Zob. poz. 387
Zob. poz. 337, 580
3. Przemysł
b. Górnictwo
957. D.Ś. Znów gorąco wokół kopalni [gazu w
Mikstacie, pow. Ostrzeszów]. - Fot. // Kur. Ziemi
Ostrzesz. - 2009, nr 12, s. 7
958. (sd). Gaz dla wszystkich - 800 tysięcy dla gminy
: kopalnia gazu w Roszkowie [pow. Jarocin]. - Fot. //
Życie Jar. - 2009, nr 26, s. 5
Dot. odkrywki "Lubstów", pow. Konin
960. Jot. Kopalnia potrzebuje planu "B"? - Fot. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 1, s. 1, 7
Konflikt pomiędzy Kopalnią Węgla Brunatnego "Konin" a
Zespołem Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. w Koninie
Kopalnia Soli "Kłodawa" w Kłodawie,
pow. Koło
Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego
zit. "Solanie" znad Rgilewki = poz. 1676
959. dan. Koniec węgla, czas na rekreację. - Fot. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 13, s. 9
Biografie
Zob. poz. 466
Marcinkowski Jan
c. Przemysł energetyczny
961. A. Rulak czuje się pewnie : gmina [Słupca]
ponownie musi rozpatrzyć sprawę biogazowni. - Fot. //
Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 9
962. BARTCZAK Andrzej. Być niezawodnym / rozm.
Mariola Zdancewicz // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 1415
Rozmowa z prezesem Elektrociepłowni "Piwonice" w Kaliszu
967. (rż). Energia z rzeźnickich resztek: powstanie
biogazownia w Golinie [pow. Jarocin]; WOJTCZAK
Janusz. Biogazownia za 20 mln / rozm. Radosław
Żyto // Życie Jar. - 2009, nr 21, s. 7
968. WIENCH Krzysztof. Teraz ciepło. - Fot., il. //
Merkuriusz. - 2009, nr 10/11, s. 6-8
Firma "Dalkia Polska", dystrybutor energii cieplnej w Poznaniu
963. e.m. Gaz ziemny w Strzałkowie [pow. Słupca] w
2010 roku // Kur. Słup. - 2009, nr 39, s. 14
969. WOŁOSZCZUK Józef. Środowisko naturalne
jest wspólnym dobrem / rozm. Mariola Zdancewicz. Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 18-19
964. ŁG. Czmoń [pow. Poznań] doczekał się
gazociągu. - Fot. // Kórniczanin. - 2009, nr 18, s. 10
Zakład Gazowniczy w Kaliszu oddział Wielkopolskiej Spółki
Gazownictwa. Rozmowa z dyrektorem
965. MIKIETYŃSKI Ryszard. Elektrownia wodna
"Żarki". - Fot. // Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 156-158
Prywatna elektrownia Aleksandry Augustowskiej na Gwdzie w
okolicach Łomczewa, pow. Złotów
966. (pos). Stawiają siłownie wiatrowe [w gminie
Bojanowo, pow. Rawicz]. - Il. // Życie Raw. - 2009, nr 3,
s. 10
Zespół Elektrowni
Pątnów - Adamów - Konin S.A. w Koninie
Jot. Kopalnia potrzebuje planu "B"? - Fot. = poz.
960
97
d. Hutnictwo
Huta Aluminium "Konin" S.A. w Koninie
970. MF. W hucie będzie nowa fabryka. - Portr. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 4, s. 9
e. Przemysł elektromaszynowy
971. ADAMSKA Farida. W Mahle zwalniają
najbardziej doświadczonych? - Fot. // Gaz. Krotosz. 2009, nr 15, s. 7
"Mahle Polska" w Krotoszynie
Babijów Agata. Klub kontra Mahle = poz. 1381
972. CIEŚLA R., KACZYŃSKA M. Załoga
poznańskiej fabryki bez pieniędzy // Polska Głos
Wielkop. - 2009, nr 294, s. 4
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Poznaniu
Fabryka Wagon S.A. w Ostrowie Wlkp.
Wardawy Jarosław. Słowacy przed Temidą : [przed
Sądem Okręgowym w Kaliszu] rozpoczął się proces o
nadużycia w byłej Fabryce "Wagon" [w Ostrowie Wlkp.]
= poz. 1368
H. Cegielski-Poznań S.A. w Poznaniu
973. KLEPAS Bogdan. Byliśmy najlepsi... / rozm.
Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. // Merkuriusz. 2009, nr 10/11, s. 17-18
Volkswagen Poznań S.A. w Poznaniu
974. EKOLOGICZNIE o poznańskich zakładach
Volkswagena // Welcome to Poznań. - 2009, nr 11, s.
8-9
Tekst także w jęz. angielskim
975. OCKSEN Jens. Jens Ocksen prezes Spółki
Volkswagen Poznań - specjalnie dla czytelników
Zielonego Przedmieścia / rozm. Sława Piasecka //
Ziel. Przedm. - 2009, nr 14, s. 2-3
f. Przemysł chemiczny
976. MEJER Michał. Ruszyła budowa fabryki farb [w
Niepruszewie, pow. Poznań] / rozm. Hubert Wejmann. Il. // Kos. Bukow. - 2009, nr 8, s. 3; WEJMANN Hubert.
Niech się mury pną do góry... - Fot. // Tamże. - nr 9, s. 10
Inwestor: "Hempel Manufacturing Poland"
977. STOMIL [w Nekli, pow. Września] - tradycja
i nowoczesność // Prz. Nekiel. - 2009, nr 22, s. 4
g. Przemysł budowlany
978. KON-BET znów wprowadził nową technologię. Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 13, s. 17
Konińska Wytwórnia Prefabrykatów "Kon-Bet" w Koninie
h. Przemysł ceramiczny i szklarski
979. BOGDAN Marian. Wspomnienia. - Fot. // Ujskie
Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 25-26
Wspomnienia dot. Huty Szkła w Ujściu od 1958 roku
980. ES. 200 lat ujskiego szkła. - Fot. // Ujskie Spr. 2009, nr 6, s. 18-19
Obchody jubileuszu Huty Szkła w Ujściu, pow. Piła
Huta [Szkła "Ujście", pow. Piła] na starej fotografii [z
lat 1947-1957] = poz. 1895
Krauze Rajmund. Najstarsi topiarze - dmuchacze w
Hucie Szkła w Ujściu [pow. Piła] - spis sporządzony
przez p. Rajmunda Krauze w 2009 r = poz. 161
981. KRAUZE Rajmund. Wspomnienia. - Fot. //
Ujskie Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 23-24
Wspomnienia rodzinne dot. Huty Szkła w Ujściu w XX wieku
Lück Witold. Wspomnienia = poz. 897
Wilk Władysław. Huta [Szkła "Ujście"] dla
środowiska = poz. 126
Wilk Władysław, Zielonka Józef. Działalność
Orkiestry Dętej Huty Szkła "Ujście" [pow. Piła od lat
40. do 80. XX wieku] = poz. 1671
98
982. ZIELONKA Józef. Historia gospodarcza Huty
Zimniak Franciszek. Z dziejów Huty Szkła w
Szkła "Ujście" [pow. Piła] na 200-lecie jej istnienia 1809- Dziembówku [pow. Piła] = poz. 1799
2009. - Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 2-9
Zygmunt Marceli. Wspomnienia = poz. 898
Zielonka Józef. Kronika personalna ścisłego
kierownictwa Huty Szkła "Ujście" [pow. Piła] w latach
powojennych = poz. 202
i. Przemysł drzewno-papierniczy
Firma w Krzycku Wielkim, pow. Leszno
983. BABIJÓW Agata. Nowe oblicze fabryki Biadki?
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn - 2009, nr 8, s. 3
985. BOROWIEC Paweł. Więcej niż tartak. - Fot.
// Nasze Jutro. - 2009, nr 229/230, s. 14
Fabryka Parkietów w Biadkach, pow. Krotoszyn
Tartak "Stefan" we Włoszakowicach, pow. Leszno
984. BOROWIEC Paweł. Jakość, innowacyjność i
nowoczesność. "Werner Kenkel" stale w czołówce firm
produkujących opakowania z tektury. - Fot., portr. //
Nasze Jutro. - 2009, nr 223, s. 10-11
j. Przemysł lekki
986. caro, mar. Pracownice "Konwartu" [w Koninie]
wylądowały na bruku. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 5, s.
21
987. RÓŻAŃSKI Łukasz. "W cuda nigdy nie
wierzę". - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 3, s. 9
Firma odzieżowa "Mikon" w Miłosławiu, pow. Września
Zakład Przemysłu Odzieżowego
Biografie
Zob. poz. 346
Guderski Henryk
k. Przemysł spożywczy
988. (ak). Rogale dla smakoszy. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 45(1393), s. 13
Tradycja rogala marcińskiego w Wielkopolsce
989. FORNALIK Łukasz. 15 lat firmy Hermes [we
Włoszakowicach, pow. Leszno]. - Fot. // Nasze Jutro. 2009, nr 227/228, s. 13
Producent wód i napojów
Edward Kałużny z Witosławia, pow. Leszno, producent
"Miodówki witosławskiej" wpisanej na Listę
Produktów
Tradycyjnych z Wielkopolski
994. MIEDZIŃSKI Franciszek, BARCZAK
Andrzej. Samo zdrowie! / rozm. Iwona Fidurska //
Pan. Złot. - 2009, nr 43, s. 4
Piekarnia "Chrupek" w Złotowie
990. (ik). Każdy ma swój smak - jeden woli powidła,
inny biały mak : pyszne rogale marcińskie [w
Wielkopolsce]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 46, s. 15
Piskorz Małgorzata. Współpraca Imperial Tobacco
Polska S.A. [w Jankowicach, pow. Poznań] z Katedrą
Sterowania i Inżynierii Systemów = poz. 1427
991. JANICKI Roman. Słodkie święta, czyli z wizytą
w cukierni u p. Romana Janickiego [w Kleczewie, pow.
Konin] / rozm. Ewa Matyba. - (Gość "Gazety
Kleczewskiej"). - Fot. // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 4, s. 2223
995. PUTZ Izabela. Smaki nowotomyskiego sera. Fot. // Prz. Nowot. - 2009, nr 4, s. 38-43
Konkurs na danie z wielkopolskiego sera smażonego
zorganizowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską "TopTomyśl" w Nowym Tomyślu i Wyższą Szkołę Hotelarstwa i
Gastronomii w Poznaniu
992. (jw). Święto przyjaciół "Lazura". - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 47(1397), s. 4; WARDAWY
Jarosław. Lazurowy jubileusz. - Fot. // Tamże. - nr
48(1399), s. 14
996. SKOWROŃSKA Magdalena. Ten sam smak
od 100 lat : piekarnia Michała Kwiecińskiego ze
Smolic [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2009, nr 12, s. 27
80-lecie Spółdzielni Mleczarskiej
Skalmierzycach, pow. Ostrów Wlkp.
"Lazur"
w
Nowych
993. KAŁUŻNY Edward. Dobry trunek na ratunek z
Zagłobą w tle. - Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8,
s. 23
997. STACH M. Powstała 125 lat temu. - Fot. //
Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 4, s. 10-12
Historia i jubileusz Cukrowni Miejska Górka S.A., pow.
Rawicz
99
998. STACHOWIAK B. Z tej mąki będzie chleb. Fot., portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 11, s. 15
Piekarnia Cukiernia Koperski w Suchym Lesie, pow. Poznań.
Jubileusz 25-lecia
999. WEISS Renata. Mleczarski jubileusz. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 36(1376), s. 10
120-lecie istnienia Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w
Ostrowie Wlkp.
1000. z.j. Odolanów [pow. Ostrów Wlkp.]
wpleciony w historię 120-letniej Ostrowskiej
Spółdzielni Mleczarskiej. - Fot. // Dzwonek Odol. 2009, nr 16, s. 3
Biografie
Kalak Jerzy
Wypych Roman
Zob. poz. 375
Zob. poz. 695
l. Przemysł poligraficzny. Drukarstwo
Płygawko Danuta. Księgarze i drukarze w Śremie
1869-2009 / oprac. graf. Kamil Kondras = poz. 1984
ł. Inne gałęzie przemysłu
alew. Co wiedzą o pracy swoich rodziców? = poz.
1611
1001. BASAJ Marek. O Poznańskich Zakładach
Sprzętu Ortopedycznego Spółka z o.o. rozmawiamy z
Prezesem Zarządu Markiem Basajem / rozm. Renata
Ratajczak. - Portr. // Welcome to Poznań. - 2009, nr
8/9, s. 11; [Dziewięćdziesiąt] 90 lat Poznańskich
Zakładów Sprzętu Ortopedycznego Sp z o.o. - Fot. //
Tamże. - S. 12-13
Tekst także w jęz. angielskim
4. Drobna wytwórczość. Usługi
a. Przemysł drobny. Rzemiosło
1002. (AK). Z windą w górę. - Fot., portr. // Prosto z
Ratusza. - 2009, nr 7/8, s. 27
Historia firmy jubilerskiej "Produkcja i Handel
Kuczyński" w Baranowie, pow. Poznań od 1977 roku
Jerzy
Firma Jacka i Przemysława Raczkowskich "Elektromechanika
Dźwigowa Jacek Raczkowski" Sp. z o.o. w Swarzędzu, pow. Poznań sprzedaż, montaż i konserwacja wind
Osowska Karolina. Swarzędzkie
spojrzenie w przyszłość = poz. 1560
Gulczyński Janusz. O dawnym rzemiośle [w Koninie]
słów kilka = poz. 845
Powiat kaliski: od rzemiosła do przemysłu / oprac.
Maciej Kosobucki = poz. 941
Jędrzejczak Włodzimierz. Pod niemieckim butem =
poz. 888
1004. WYRWIJMY się z domu i bądźmy aktywni
/ oprac. abk. // Prz. Kol. - 2009, nr 30, s. 12
1003. KUCZYŃSKA Hanna. Rodzinna firma Państwa
Kuczyńskich / rozm. Katarzyna Zielińska. - Fot., portr. //
Kupiec Wielkop. - 2009, listopad, s. 11-15
Zob. poz. 314
Głód Edward
Zob. poz. 247
Fiedler Florian
Zob. poz. 320
Józefowski Ryszard
Zob. poz. 301
Gąska Władysław
-
Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców gminy Brdów, pow.
Koło
Biografie
Bromski Jan
meble
Zob. poz. 371
100
Zob. poz. 427
Konieczny Bogdan
Piasecka Maria
Zob. poz. 402
Zob. poz. 529
Kubiak Helena
Pruszyńska Małgorzata
Zob. poz. 418
Zob. poz. 546
Kurzawska Grażyna
c. Usługi
Punkty w Poznaniu
1005. BIELEWICZ Elżbieta. W świecie ludzi bez
pary. - Fot. // Ziem. Kalis. - 2009, nr 53, s. 10
Biuro Matrymonialne "Rusałka" w Kaliszu
Piękni dwudziestoletni / oprac. Paweł Borowiec =
poz. 956
1007. URBANIAK Magdalena. Agnieszka
Poloszyk: w tym zawodzie trzeba być na bieżąco. Portr. // Nasze Jutro. - 2009, nr 233/234, s. 15
Salon fryzjerski w Bukówcu Górnym, pow. Leszno i jego
właścicielka, Agnieszka Poloszyk
1006. PODOLSKA Elżbieta. Pogotowie krawieckie
potrzebne każdemu // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr
272, s. 12
Biografie
Błażejewski Maciej
Piotrowski Jerzy
Zob. poz. 234
Zob. poz. 535
5. Gospodarstwo wiejskie
a. Rolnictwo
1008. CD. Dożynki gminno-parafialne w Węglewie
[pow. Piła] 2009. - Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr 6, s. 1415
M.in. sylwetki mieszkańców gminy Ujście, pow. Piła, laureatów
tytułu "Zasłużony dla rolnictwa"
1009. DR. Święto plonów [w Oleśnicy, pow. Słupca]
zakończone biesiadą. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 33, s.
13
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
Falkowski
Marian.
Wielkopolskim
łąkom,
poznańskiemu łąkarstwu / wstęp i dobór tekstów
Stanisław Kozłowski, Piotr Goliński = poz. 297
Gołdyn Hanna. Wpływ struktury krajobrazu na
różnorodność flory terenów rolniczych na przykładzie
Parku
Krajobrazowego
im.
gen.
Dezyderego
Chłapowskiego = poz. 742
1010. JĘDRKOWIAK Włodzimierz. Obsługa
programów wspólnej polityki rolnej obszarów wiejskich
za rok 2008 : informacja o działalności biura
powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa [powiatu rawickiego z siedzibą w Miejskiej
Górce]. - Portr. // Orędownik Samorz. Pow. Raw. 2009, nr 11, s. 10-11
1011. KĘSY Iwona. Holandia na mnie wpłynęła :
Maciej Pohl z Krotoszyna prowadzi gospodarstwo o
areale 140 ha. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 11, s.
20-21
1012. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Wieczerza
wielkopolskiej wsi. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
50(1403), s. 17
Uroczystość wręczenia odznaczeń wielkopolskim rolnikom w
Sieroszewicach, pow. Ostrów Wlkp.
1013. (mil). Gospodarstwo zmechanizowane, a
czasu coraz mniej. - Fot. // Gaz. Krotosz., 2009, nr 10,
s. 21
Gospodarstwo rolne Hanny i Sławomira Pocztów w Perzycach,
pow. Krotoszyn
1014. pat. Ostatnie w roku Święto Plonów [w
Kopojnie, pow. Słupca]. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr
36, s. 12
101
1015. pat. Święto chleba [dożynki gminne w
Niechanowie, pow. Gniezno]. - Fot. // Kur. Słup. - 2009,
nr 35, s. 18
Pietrzak Tadeusz. Wydział Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w
Rawiczu = poz. 1351
1016. RYBICKA Katarzyna. Bądźmy dobrzy jak
chleb. - Fot. // Gaz. Słup. - 2009, nr 36, s. 29
Dożynki powiatowe w Słupcy
1017. WRÓBLEWSKI Marcin. Święto zakończenia
zbiorów : dożynki wiejskie [w Woli Koszuckiej, pow.
Słupca] po 27 latach. - Fot. // Gaz. Słup. - 2009, nr 36, s.
13
Kółka i organizacje rolnicze
Kownacka Elżbieta, Kownacki Jerzy. Początki
kółek rolniczych [w gminie Krzemieniewo na
przełomie XIX i XX wieku] = poz. 851
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu
1018. NAPIERAŁA Eugeniusz. Ważniejsze
działania Wielkopolskiej Izby Rolniczej w 2008 r. //
Kos. Bukow. - 2009, nr 3, s. 26
Biografie
Wełnica Michał
Nadolny Stanisław
Zob. poz. 173
Zob. poz. 499
Andrzejewski Jan
Zob. poz. 210
Przygocki Zdzisław
Zob. poz. 554
Marcinkowski Jan
Zob. poz. 466
Wysocki Wojciech
Zob. poz. 173
b. Uprawa i ochrona roślin
1019. (ik). Początki są zawsze trudne : Grupa
Producentów Zbóż i Rzepaku "Krot - Plon" [w gminie
Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 7, s. 24
Roślin, 15 lat powołania Poznańskiej Hodowli Roślin
Sp. z o.o. [z siedzibą w Tulcach, pow. Poznań]. - Fot.
// Welcome to Poznań. - 2009, nr 8/9, s. 18-19
Tekst także w jęz. angielskim
1020. [OSIEMDZIESIĄT pięć] 85 lat tradycji
hodowli roślin, 50 lat powołania Poznańskiej Hodowli
c. Hodowla zwierząt. Weterynaria
1021. ES. Najlepszy Hodowca w Kraju. - Fot. //
Ujskie Spr. - 2009, nr 8, s. 25
Hodowla krów rasy blonde w Ujściu, pow. Piła
1022. FIB. Schronisko na wschód. - Fot. // Wiad.
Wrzes. - 2009, nr 4, s. 11
1025. KRUPA Małgorzata. Gołębia wystawa na
60 - lecie oddziału. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 10, s. 7; EM. Wystawa na jubileusz. - Fot. //
Tamże. - nr 48, s. 10
60 lat Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w
Krotoszynie
Schronisko dla zwierząt we Wrześni
1023. "FUTRZAKOWO" szuka domów adopcyjnych
/ oprac. abk. - Il. // Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 12
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kole
1024. (h). Hodowcy z pucharami. - Fot. // Gaz. Kośc. 2009, nr 47, s. 7
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział w
Kościanie
Hamielec Janusz. Dwór w Żołędnicy [pow. Rawicz] =
poz. 1813
Paczesny Artur, Jędrzejczak Robert. Konie na
zakrętach historii : z dziejów Pojezierza = poz. 894
Pawelczak D. Historia Stada w Zamku = poz. 1710
1026. phil. Świnie [w powiecie słupeckim] prawie
zdrowe. - Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 36, s. 5
Choroba Aujeszkyego
1027.
ŚLIWIŃSKI
Romuald.
Służba
weterynaryjna na terenie powiatu pleszewskiego w
latach 1918-1975 // Wiad. Powiat. - 2009, nr 2, s. 4-6
102
1028. tjc. Nie będzie rozbudowy schroniska? // Prz.
Koniń. - 2009, nr 6, s. 21
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie
Biografie
Zob. poz. 587
Kantarowscy Alicja i Marek
Smolarkowie Teresa i Mariusz
Zob. poz. 136
Zob. poz. 136
Kisło Arkadiusz
Śliwiński Romuald
Zob. poz. 393
Zob. poz. 643
Sękiewicz Mieczysław
e. Melioracje
Lamperski
Tomasz.
Charakterystyka
wód
powierzchniowych w powiecie rawickim = poz. 716
f. Ogrodnictwo. Sadownictwo. Pszczelarstwo
1029. A. W Powidzu [pow. Słupca] pszczelarzy nie
brakuje. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 30, s. 19
55 lecia istnienia ogrodu. - Fot. // Kos. Bukow. - 2009,
nr 8, s. 26, 28
Koło Pszczelarskie
1030. KRUPA Małgorzata. Pszczelarski jubileusz. Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 34, s. 11
1032. PSZCZELARZE w Międzychodzie. - Fot. //
Inf. Międzych. - 2009, nr 12, s. 13
Zarys dziejów koła pszczelarzy od 1870 r.
110-lecie Koła Pszczelarzy w Krotoszynie
1031. NIKLEWSKI Zdzisław. Sprawozdanie z
działalności R.O.D. [Rodzinnego Ogrodu Działkowego]
im. K. Świerczewskiego w Buku [pow. Poznań] z okazji
1033. WIŚNIEWSKI A. Szmaragdowy jubileusz. Portr. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 8, s. 19
Pracowniczy Ogród Działkowy "Jedność" w Skokach, pow.
Wągrowiec. Jubileusz 55-lecia
Biografie
Zob. poz. 468
Marek Łukasz
g. Leśnictwo. Łowiectwo
1034. BÖHM Tadeusz. 55 lat "Rysia" w Poznaniu. Fot. // Zach. Por. Łow. - 2009, nr 4 wkł. To i owo z kół i
związku, s. 10
Jubileusz Koła Łowieckiego "Ryś" w Poznaniu
1035. FORBRICH Hanna, GRAŚ Teofil. Sztandar dla
"Puszczy". - Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr 38, s. 10
Jubileusz 55-lecia Koła Łowieckiego nr 36 "Puszcza" w
Potrzebowicach, pow. Czarnków-Trzcianka
1036. KOENIG Roman. Obchody zakończone
sukcesem. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 48, s. 2
50-lecie Koła Łowieckiego "Odyniec" w Jastrowiu, pow. Złotów
Nadleśnictwo Podanin [pow. Chodzież] = poz. 760
1037. NAMYSŁ Przemysław. Moja ukochana ma
60-tkę. - Fot. // Zach. Por. Łow. - 2009, nr 3 wkł. To i
owo z kół i związku, s. 4
Jubileusz Koła Łowieckiego nr 43 "Ponowa" w Biadkach, pow.
Krotoszyn
Ośrodek Leśny im. W. Łuczkiewicza w
Margoninie : Nadleśnictwo Podanin [pow. Chodzież]
= poz. 762
1038. tjc. Myśliwi nie dokarmiają zwierząt [w
okręgu konińskim]? - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 3,
s. 20
103
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow.
Pleszew
Czołnik Barbara. Przyroda w intarsji - wystawa w
Gołuchowie [pow. Pleszew] = poz. 1682
1039. OŚRODEK Kultury Leśnej w Gołuchowie :
[album] / red. Iwona Cieślak, Joanna Zalejska-
Niczyporuk; fot. Mariusz Hertmann, Stanisław
Kulawiak, Iwona Cieślak. - Wyd. 2 uzup. - Gołuchów:
OKL, 2009. - 111 s. : fot.
Zawiera: Historia rezydencji gołuchowskiej. s. 6. - Historia
Ośrodka Kultury Leśnej [od 1986 r.]. s. 10-11. - Muzeum Leśnictwa
- "Oficyna". s. 14-25. - Muzeum Leśnictwa - "Powozownia". s. 3032. - Muzeum Leśnictwa - "Owczarnia". s. 36-37. - Inne obiekty
Ośrodka Kultury Leśnej. s. 41-47. - Pokazowa Zagroda Zwierząt. s.
50-61. - Park-arboretum. s. 64-109
Biografie
Zob. poz. 532
Lewandowski Edward
Stiller Marta
Zob. poz. 438
Zob. poz. 617
Napieralczyk Wojciech
Wypych Stanisław
Zob. poz. 500
Zob. poz. 696
Pielowski Zygmunt
h. Rybactwo. Wędkarstwo
Podsumowanie sezonu 2008
1040. KLAWE Jolanta. Międzychodzkie koło PZW
ma 100 lat. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 214, s. 26
Historia Polskiego Związku Wędkarskiego w Międzychodzie od
1909 r. i obchody jubileuszu
1042. SIERATOWSKI Kamil. Lokalna Grupa
Rybacka Obra - Warta; Ryby z regionu Obra - Warta.
- Mapa // Wokół Błędna. - 2009, nr 2, s. 6; nr 4, s. 11
1041. SIADEK Hubert. Z życia koła Wędkarskiego
PZW Kobylin [pow. Krotoszyn] // Kobylin. - 2009, nr 1,
s. 33-34
Biografie
Matusiak Małgorzata
Zob. poz. 470
6. Gospodarka wodna
1043. (ak). Wielki czas na kanalizację [Odolanowa,
pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
40(1384), s. 10
1048. OPŁATEK Ł. Odbudują za milion // Pan.
Złot. - 2009, nr 46, s. 7
1044. BARABASZ Agnieszka. Zmodernizowano
stację [uzdatniania wody] w [Zalesiu] Pieczynku [pow.
Złotów] // Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 3
Pawełka E. Budowa kanalizacji deszczowej i
chodników [w gminie Miejska Górka, pow. Rawicz] =
poz. 1117
1045. GRONOWICZ Zbigniew. Modernizacja
oczyszczalni ścieków [w Skokach, pow. Wągrowiec] //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 5, s. 7
1049. phil. Radni zgodzili się na podwyżki [opłat
za wodę i ścieki w Ostrowitem, pow. Słupca]. - Portr.
// Kur. Słup. - 2009, nr 27, s. 11
1046. HAŁUPKA Roman. Wyniki badań wody na
stacjach wodociągowych [w gminie Włoszakowice, pow.
Leszno] // Nasze Jutro. - 2009, nr 223, s. 8
1050. [WIELOLETNI Program Inwestycyjny]
WPI [gminy Suchy Las, pow. Poznań na lata 20092015] uchwalone / zebrała B. Stachowiak. - Fot. //
Gaz. Sucholes. - 2009, nr 6, s. 14
1047. (MW, PN). Wielki Projekt Kanalizacyjny:
Bogucin, Janikowo, Kobylnica, Gruszczyn [pow.
Poznań]. - Pl. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 12, s. 15-17
Odbudwa jazu na rzece Łobzonce w Czyżkowie, pow. Złotów
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie
1051. WODA w Mierzejewie [pow. Leszno]. - Fot.
// Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 3
104
Zakończenie prac geologicznych w przygotowaniu do budowy
ujęcia wody
1052. WYMAGANIA stawiane wodzie pitnej
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Cz. 1 / oprac.
Roman Hałupka // Nasze Jutro. - 2009, nr 227/228, s.
10-11
M.in. Jakość wody pitnej na terenie gminy Włoszakowice, pow.
Leszno. Zestawienie paramertrów wody pitnej na poszczególnych
stacjach wodociągowych
Biografie
Zob. poz. 559
Radke Edward
7. Handel. Żywienie zbiorowe
a. Handel
M.in. lista wystawców
1053. (alf). Załatwią formalności za ciebie. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2010, nr 6, s. 12
Agencja Celna "Ewa" w Krotoszynie
1054. JARNICKI Wiesław. Inwestycja w Strefie
Aktywacji [właśc. Aktywizacji] Gospodarczej w
Niepruszewie [pow. Poznań] / rozm. Hubert Wejmann. Il. // Kos. Bukow. - 2009, nr 4, s. 3, 6
Firma handlowo - serwisowa "Trans-Poz" S.A. oddział w
Niepruszewie w budowie
1055. K.Z. Centrum Handlowe Łacina [w Poznaniu.
Projekt]. - Fot. // Kupiec Wielkop. - 2009, listopad, s. 18
1056. K.Z. Galeria MM [w Poznaniu w budowie]. Fot. // Kupiec Wielkop. - 2009, listopad, s. 18
Karwatka Stefania. Oficjalne otwarcie i poświęcenie
ul. Zalesie oraz nowego targowiska we Włoszakowicach
[pow. Leszno] = poz. 1112
1060. SOBKOWIAK Jarosław. Zostajemy w
Krzemieniewie [pow. Leszno]. - Fot., portr. // Życie
Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 60, s. 11
Spółka "Polskie Hurtownie Budowlane"
1061. WARDAWY Jarosław. Kiedy Galeria (po)
Vita [w Ostrowie Wlkp.]? - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 40(1384), s. 11
1062. WSPÓŁCZESNE problemy zarządzania
organizacjami / red. nauk. Tadeusz Mendel. - Leszno:
Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania, 2009. - 151
s. : il. - (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła
Marketingu i Zarządzania w Lesznie)
Zawiera m.in.: STAN obecny i perspektywy rozwoju centrów
handlowych w Lesznie
1063. ZRZESZENIE Handlu, Gastronomii i Usług
w Pile. - Il. // Kupiec Wielkop. - 2009, listopad, s. 16
1057. KRUPA Małgorzata. Najważniejszy jest klient.
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 49, s. 6
Gminne Spółdzielnie
"Samopomoc Chłopska"
Sieć hurtowni i sklepów elektrycznych, firma w Krotoszynie
1058. M.R. Wspólnie łatwiej. - Fot. // Kos. Bukow. 2009, nr 6, s. 5
Zespół firm "DBS United Gaming Industries", producenci i
dystrybutorzy części i akcesoriów do urządzeń rozrywkowych. Otwarcie
siedziby w Niepruszewie, pow. Poznań
1064. OPŁATEK Ł. Zgon spółdzielczości jest
blisko. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 47, s. 3
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Lipce, pow.
Złotów
1059. MROZIŃSKI Mateusz. XIV Gminny Jarmark
Rolniczy [w Bukówcu Górnym, pow. Leszno] // Nasze
Jutro. - 2009, nr 232, s. 10-12
Biografie
Zob. poz. 622
Sujecki Marius Bogdan
c. Imprezy targowe
1065. PAWLAK Aurelia. Targi ["Gmina 2009" w
Poznaniu] otworzyły nowe możliwości. - Fot. // Monitor
Wielkop. - 2009, nr 12, s. 7
105
1066. STEFANIAK Karolina. Znów na Targach
Turystycznych Tour Salon 2009 // Wiad. Skoc. - 2009,
nr 10, s. 5
Targi Regionów i Produktów Turystycznych
"Tour Salon" w Poznaniu
Udział gminy Skoki, pow. Wągrowiec
d. Żywienie zbiorowe
Babijów Agata. Co ma chrzan do kuchni Okrasy? Fot. = poz. 1572
Banaszak Hanna. Najlepsze
wielkopolskiej pyry = poz. 1573
potrawy
tylko
1067. KNIE-GÓRNA Jadwiga. Jedyny taki w
Poznaniu. - Fot. // Przew. Katol. - 2009, nr 50, s. 2223
Bar Caritasu w Poznaniu
z
1068. mata. W kuchni tawerny "Pod pijaną zgrają"
[w Powidzu, pow. Słupca] // Kur. Słup. - 2009, nr 27,
s. 20-21
(kar). Plenerowe prace w Saskii = poz. 1685
Biografie
Mielżyński Robert
Zob. poz. 479
8. Finanse. Budżet. Ubezpieczenia
1069. (AD). Pożyczają na drogi i kanalizacje // Życie
Raw. - 2009, nr 4, s. 5
Zadłużenie gmin powiatu rawickiego
1070. BUDŻET gminy Suchy Las [pow. Poznań] na
rok 2009; Wydatki majątkowe zaplanowane w 2009 roku
/ oprac. B. Stachowiak. - Wykr. // Gaz. Sucholes. - 2009,
nr 1, s. 4-5
1071. BUDŻET [gminy Swarzędz, pow. Poznań]
'2009 // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 1, s. 4-7; M.W.
Inwestycje gminy Swarzędz. - Il. // Tamże. - nr 2, s. 6-7;
nr 3, s. 8; nr 4, s. 4; nr 6, s. 4-5; Prosto z placu budowy /
oprac. M.W. // Tamże. - nr 12, s. 14
1072. darurb. Gminne obligacje. - Fot. // Merkur.
Mosiń. - 2009, nr 10, s. 7
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie, pow. Poznań o emisji obligacji
komunalnych
1073. DOCHODY i wydatki miasta i gminy Buk
[pow. Poznań] w 2009 roku // Kos. Bukow. - 2009, nr 3, s.
19
1074. DOMAGAŁA Joanna. Chwalili i ganili // Życie
Raw. - 2009, nr 2, s. 5
Budżet gminy Pakosław, pow. Rawicz
1077. INFORMACJA w sprawie podatków i opłat
lokalnych [w gminie Buk, pow. Poznań] na 2010 rok
// Kos. Bukow. - 2009, nr 12, s. 29
1078.
JĄDER
Tadeusz.
Jubileusz
Nadobrzańskiego
Banku
Spółdzielczego
[w
Rakoniewicach, pow. Grodzisk Wlkp.] // Wiad.
Rakoniew. - 2009, nr 7, s. 1, 6
1079. Jot. Wróciły czasy Indian i kowbojów? Tab. // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s. 6
Budżet miasta Konina na 2009 rok
1080. KISIEL Bogna. Czat bez czadu o budżecie
miasta z prezydentem [Poznania] // Polska Głos
Wielkop. - 2009, nr 296, s. 11
1081. KISIEL Bogna. Czerwonak tnie wydatki na
2010 // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 295, s. 10
Budżet gminy Czerwonak, pow. Poznań
1082. KONIECZNA Edyta. Budżet miasta i gminy
Gołańcz [pow. Wągrowiec] na 2009 rok // Echo. 2009, nr 106, s. 4
Budżet gminy Rawicz
Fundusz sołecki [gminy Mosina, pow. Poznań] /
oprac. darurb = poz. 1346
1083. KONIECZNA Edyta. Projekt budżetu
miasta i gminy Gołańcz [pow. Wągrowiec] na 2010
rok // Echo. - 2009, nr 116, s. 7
1075. GRUDNIOWE sesje Rady Miejskiej w
Kleczewie [pow. Konin]: struktura planowanych
dochodów i wydatków gminy Kleczew na 2009 r. - Wykr.
// Gaz. Kleczew. - 2009, nr 1, s. 14
1084. LUBAWY E. Podatki i opłaty lokalne [w
gminie Skoki, pow. Wągrowiec] w roku 2010 //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 10, s. 9-10
1076. (HD). Będzie na salę i kanalizację // Życie Raw.
- 2009, nr 2, s. 13
1085. ŁAKOMY Zenon. Podatki : stawki
podatków obowiązujących na terenie gminy Jutrosin
106
[pow. Rawicz] w 2010 roku // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr
114, s. 3
1086. M.W. Podatki [lokalne w gminie Swarzędz,
pow. Poznań] w 2010 r. - stawki niższe niż u sąsiadów wzrost jedynie o wskaźnik inflacji // Prosto z Ratusza. 2009, nr 12, s. 7
1087. MARCINIAK Jarosław. O rakoniewickich
obligacjach // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 6, s. 4
Emisja obligacji komunalnych w Rakoniewicach, pow. Grodzisk
Wlkp.
1088. MB. Uchwalono nowe stawki podatkowe [w
Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl] // Nasz Dzień po Dniu. 2009, nr 45, s. 7
1089. MF. W powiecie [konińskim] dziura : budżet
[na rok 2009] z deficytem. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr
1, s. 18
1090. MIŚKOWIAK Joanna. Kolejny trudny rok //
Życie Raw. - 2009, nr 3, s. 13
Wykonanie budżetu gminy Kobylin, pow. Krotoszyn za 2008
rok
1097. RADA uchwaliła : uchwała nr XXVI/163/08
w sprawie budżetu gminy Kobylin [pow. Krotoszyn]
na rok 2009 // Kobylin. - 2009, nr 1, s. 2-6
1098. "SKĄD bierzemy pieniądze i na co je
wydajemy" : informacja o gospodarce finansowej
miasta i gminy Krzywiń [pow. Kościan] w 2008 roku.
- Il. // Wieści Krzywiń. - 2009, nr 2, s. 9-16
1099. SŁODKIEWICZ Tadeusz. Prognozowane
dochody budżetu gminy Sompolno [pow. Konin] na
rok 2010. - Il. // Wiad. Somp. - 2009, nr 43, s. 3-5
1100. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu
gminy Włoszakowice [pow. Leszno] za 2008 rok /
oprac. Maria Rolka // Nasze Jutro. - 2009, nr 226, s. 412
1101. STAWKI podatkowe na 2009 rok / oprac.
Danuta Poloszyk // Nasze Jutro. - 2009, nr 223, s. 6
Podatki lokalne w gminie Włoszakowice, pow. Leszno
Budżet powiatu rawickiego
1091. NAJNIŻSZE podatki w powiecie // Wieści
Krzywiń. - 2009, nr 3, s. 12
Podatki od nieruchomości w gminie Krzywiń na tle stawek w
gminach powiatu kościańskiego
1092. OPŁATEK Ł. Sołectwa chcą funduszu // Pan.
Złot. - 2009, nr 42, s. 7
1102. STAWKI podatków 2010 [w gminie Suchy
Las, pow. Poznań] / zebrała Barbara Stachowiak //
Gaz. Sucholes. - 2009, nr 10, s. 4-5
1103. WALNY Marian. Po co tyle hałasu. - Tab. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 14, 15
Finansowanie inwestycji w Luboniu, pow. Poznań w latach
2008-2012
Fundusz Sołecki w gminie Lipka, pow. Złotów
1093. POCZAJOWIEC Witold. 7 milionów deficytu;
FIDURSKI Wiesław. Subiektywnie o budżecie 2010,
czyli jak podzielić ten tort // Pan. Złot. - 2009, nr 49, s. 6
1104. WYSOKOŚĆ podatków - gmina
Włoszakowice [pow. Leszno] / oprac. D. Poloszyk //
Nasze Jutro. - 2009, nr 225, s. 18
Wpływy podatkowe na koniec 2008 r.
Projekt budżetu miasta i gminy Złotów
1094. PODATKI [lokalne w gminie Krzemieniewo,
pow. Leszno] na rok 2010 // Życie Gm. Krzemieniewo. 2009, nr 64, s. 4
1095. (pos). Drogi i kanalizacja // Życie Raw. - 2009,
nr 3, s. 11
Budżet gminy Bojanowo, pow. Rawicz
1105. ZAREMBA Kazimierz. Uchwała nr
XXIX/2009 Rady Gminy Pępowo [pow. Gostyń] z
dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na 2010
rok // Wieści Pępowa. - 2009, nr 116, s. 5-11
1106. ZM. Stawki podatków i opłat lokalnych na
terenie gminy Bojanowo [pow. Rawicz] w 2010 roku
// Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2009, nr 4, s. 4
1096. RADA uchwaliła // Kobylin. - 2009, nr 3, s. 3-5
Biografie
Apolinarska Maria
Zob. poz. 291
Skrzypczak Bożena
Zob. poz. 213
Dyba Władysław
Zob. poz. 595
107
9. Komunikacja
a. Transport
1107. abk. Na wszystkich drogach będą poprawki :
radni dokonali inspekcji nawierzchni asfaltowych [w
gminie Osiek Mały, pow. Koło]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009,
nr 29, s. 5
1108.
ABO.
P[aństwowa]
K[omunikacja]
S[amochodowa w Poznaniu] (nie) do wzięcia // Monitor
Wielkop. - 2009, nr 11, s. 5
Miejskogór. - 2009, nr 3, s. 12; nr 4, s. 5
1118. SIATKA Hanna. Kompleksowa inwestycja.
- Pl. // Wieści Luboń. - 2009, nr 6, s. 20
Przebudowa ulic Cmentarnej i Traugutta w Luboniu, pow.
Poznań
1119. WARDAWY Jarosław. Kolej na szybką
kolej. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 50(1403), s. 1011
1109. DROGOWY przewodnik [po gminie Kórnik,
pow. Poznań] / zebrała Barbara Morasz // Kórniczanin. 2009, nr 23, s. 9
Planowana linia Kolei Dużych Prędkości między Ostrowem
Wlkp. a Kaliszem
1110. GŁAZIK Michał. Jeszcze się nie sypią. - Fot. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 7, s. 12
1120. WARDAWY Jarosław. Obwodnica w pół
drogi : I część obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego
już działa. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 48(1399),
s. 10-11
Stan mostków w Luboniu, pow. Poznań
1111. GŁAZIK Michał. Parkingi [w Luboniu, pow.
Poznań] poza normą. - Fot. // Wieści Luboń. - 2009, nr 7,
s. 19
1112. KARWATKA Stefania. Oficjalne otwarcie i
poświęcenie ul. Zalesie oraz nowego targowiska we
Włoszakowicach [pow. Leszno] // Nasze Jutro. - 2009, nr
233/234, s. 17
1113. KARWATKA Stefania. Otwarcie drogi
asfaltowej Bukówiec Górny - Dłużyna [pow. Leszno] //
Nasze Jutro. - 2009, nr 231, s. 14
1114. KF. Inwestycje [drogowe] w gminie Grodzisk
Wlkp. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2009, nr 45, s. 7
1115. LIPOWCZYK Henryk. Powiatowy Zarząd
Dróg [w Rawiczu]. - Fot. // Orędownik Samorz. Pow.
Raw. - 2009, nr 13, s. 9-11
Drogi powiatowe w powiecie rawickim
1116. MICHALSKI Jerzy. Apel Zarządu Dróg
Gminnych // Nasze Jutro. - 2009, nr 227/228, s. 6-7
1121. [WIELOLETNI Program Inwestycyjny]
WPI [gminy Suchy Las, pow. Poznań na lata 20092015] uchwalone / zebrała B. Stachowiak. - Fot. //
Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3/4, s. 5
Program budowy i modernizacji dróg w gminie
1122. ZAGROBELNA Karolina. Przybyło
nowych dróg [i ulic w gminie Bralin, pow. Kępno]. Fot. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 5, s. 12
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
w Poznaniu
1123. PILARCZYK Mateusz. Od zmierzchu do
świtu. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 272, s.
27
Nocna komunikacja w Poznaniu
Poznaj Poznań z MPK : kolej parkowa Maltanka,
linie turystyczne = poz. 768
M.in. zestawienie prac wykonanych na drogach w gminie
Włoszakowice, pow. Leszno w 2008 roku
1117. PAWEŁKA E. Budowa kanalizacji deszczowej
i chodników [w gminie Miejska Górka, pow. Rawicz];
Budowa kanalizacji zgodnie z planem. - Fot. // Wiad.
Polskie Koleje Państwowe
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
Biografie
Kopras Zbigniew
Zob. poz. 405
108
b. Łączność
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne / red.
nacz. Władysław Alexiewicz = poz. 71
Filatelistyka
1124. KRAJOWA Wystawa Filatelistyczna "Pamięci
papieża Jana Pawła II, Rawicz, 2006.05.19-27 // Wielkop.
Wiad. Filat. - 2006, nr 43/1-2 wyd. 2009, s. 25-31
1125.
KRAWIARZ
Kazimierz.
Datowniki
okolicznościowe. - (Wielkopolana). - Il. // Wielkop. Wiad.
Filat. - 2009, nr 46/1-2, s. 9-14
1126.
KRAWIARZ
Kazimierz.
Datowniki
okolicznościowe [2005-2006]. - (Wielkopolana). - Il. //
Wielkop. Wiad. Filat. - 2006, nr 43/3-4 wyd. 2009, s. 4959
Petriuk Stefan. List służbowy z Rokietnicy z września
1919 r. wykorzystany jako list za pobraniem = poz. 893
Wielkopolskie Wiadomości Filatelistyczne / red. nacz.
Władysław Alexiewicz = poz. 70
1127. WYSTAWA Filatelistyczna o Tematyce
Religijnej
Kalisz
2009
:
z
okazji
X
Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego Palmares / oprac. i red. Jerzy Bielawski. - Kalisz:
Komitet Organizacyjny Wystawy Filatelistycznej o
Tematyce Religijnej, 2009. - 12 s. : fot.
Katalog wystawy w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w
Kaliszu
Zasłużeni dla Okręgu Wielkopolskiego PZF
[Polskiego Związku Filatelistów] = poz. 201
1128. (zp). Znaczki z Gwiazdą Dawida. - Il. //
Miast. Pozn. - 209, nr 1, s. 148-149
Wystawa znaczków drugiego obiegu z okresu stanu wojennego
w Wielkopolskim Muzeum Walk Niepodległościowych w
Poznaniu. M.in. znaczki poświęcone rocznicy powstania w getcie
warszawskim
Biografie
Alexiewicz Władysław
Zob. poz. 208
Jackowski Marian
Zob. poz. 358
Bonikowski Jan
Zob. poz. 241
Katarzyńska Zofia
Zob. poz. 383
Czeszyński Andrzej
Zob. poz. 278
Świderski Stanisław
Zob. poz. 645
10. Gospodarka komunalna. Hotelarstwo
1129. CZY mieszkańcy stracą cmentarz w [Poznaniu]
Zielińcu przy ul. Leśnej? - Fot. // Ziel. Przedm. - 2009, nr
14, s. 3-4
1133. OSYPIUK Jerzy. Prace na cmentarzach
olęderskich [w gminie Nekla, pow. Września] // Prz.
Nekiel. - 2009, nr 21, s. 9
1130. (far). Wysypiska do zamknięcia, a co z
rekultywacją? - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 42, s. 10
1134. pat. Zapłacimy za śmieci [w Witkowie, pow.
Gniezno], których nie będzie. - Fot. // Kur. Słup. 2009, nr 29, s. 17
Wysypiska odpadów w powiecie krotoszyńskim
1131. JAGODZIK Rafał. Rozpoczęto budowę
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani [pow.
Leszno]. - Fot. // Nasze Jutro. - 2009, nr 229/230, s. 12
1135. POCZAJOWIEC Witold. Na razie
komputeryzacja cmentarza. - Fot. // Pan. Złot. - 2009,
nr 41, s. 2
Cmentarz komunalny w Złotowie
1132. KRAUZE Krzysztof. Mamy dobre rady na
wszystkie odpady / rozm. Ewa Stasiak. - Portr. //
Welcome to Poznań. - 2009, nr 11, s. 11
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu
1136.
SPRAWOZDANIE
z
działalności
Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. we
Włoszakowicach [pow. Leszno] w 2008 roku. - Fot. //
Nasze Jutro. - 2009, nr 225, s. 7-9
109
1140. ZAKŁAD [Zagospodarowania Odpadów] w
1137. T.R. Nowe inwestycje oświetleniowe na
terenie miasta i gminy Swarzędz [pow. Poznań. Projekt] // Trzebani [pow. Leszno] na finiszu. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 61, s. 4
Prosto z Ratusza. - 2009, nr 9/10, s. 5
1138. TYLAK Daniel. Spalarnia śmieci to
konieczność. - Portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 1617
Projekt budowy spalarni odpadów dla Kalisza i południowej
Wielkopolski. Dot. m.in. zakładu "Orli Staw" w Nowych Prażuchach,
pow. Kalisz
1139.
WŁODAREK
Henryk.
Nekropolie
odolanowskie - czas zadumy i refleksji. - Fot. // Dzwonek
Odol. - 2009, nr 20, s. 4
1141. ZESTAWIENIE zbiórki odpadów [w gminie
Włoszakowice, pow. Leszno] w poszczególnych
latach [2001-2008] / oprac. Rafał Jagodzik // Nasze
Jutro. - 2009, nr 224, s. 9
Ziemia
Średzka
w
dobie
Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 : praca zbiorowa / pod
red. Janusza Karwata = poz. 896
Cmentarze w Odolanowie, pow. Ostrów Wlkp. Dot. m.in. osób
pochowanych na cmentarzach
11. Gospodarka mieszkaniowa
1142. ADAMSKA Farida. Dają się nabijać w butelkę?
: kto nie płaci czynszu za mieszkanie [komunalne i
socjalne] w gm. Krotoszyn? - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009,
nr 15, s. 13
1143. ADAMSKA Farida. Miała być Ameryka. - Fot.
// Gaz. Krotosz. - 2009, nr 10, s. 12
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Krotoszynie
1148. Jot. Łubu-dubu... a gdzie te mieszkania [w
Koninie]? // Prz. Koniń. - 2009, nr 4, s. 6
1149. KLAWE J. Nowe mieszkania [komunalne]
w Międzychodzie. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 215,
s. 14
1150. phil. Nowa kamienica na słupeckim rynku. Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 36, s. 2
Babijów Agata. Seniorzy świętowali 35-lecie = poz.
1592
1144. BŁASZCZAK Jan. 50-lecie Lubonianki. - Fot.
// Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s. 23
Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu, pow. Poznań od
1959 r.
1145. e.m. Zdążą, zanim zawali im się na głowę? Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 35, s. 6-7
Remonty kamienic komunalnych w Słupcy
1146. (ep). Pójdą jak świeże bułeczki? : mieszkania w
blokach w Łagiewnikach [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 11, s. 8
1151. POCZAJOWIEC Witold.
rozdrożu // Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 2
"Piast"
na
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piast" w Złotowie
1152. WARDAWY Jarosław. Dla każdego coś...
mieszkaniowego : miejska oferta mieszkaniowa [w
Ostrowie Wlkp.] dla zaradnych i dla systematycznych.
- Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 41(1386), s. 11
1153. WOZIŃSKA Katarzyna, LINETTEJ
Małgorzata. Czy "Wielkopolanka" dzieli na lepszych i
gorszych? // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 295, s. 7
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Wielkopolanka" w Poznaniu
1147. INFORMACJA o sytuacji mieszkaniowej w
gminie [Skoki, pow. Wągrowiec] // Wiad. Skoc. - 2009, nr
7, s. 11
12. Pożarnictwo
1154. A. Zarys historii O[chotniczej] S[traży]
P[ożarnej] w Ciążeniu [pow. Słupca]. - Fot. // Kur. Słup. 2009, nr 28, s. 10; BRODZIAK Adam. Zarys historii
OSP w Ciążeniu // Tamże. - nr 29, s. 10
100-lecie jednostki
AMB. Podwójne święto HDK = poz. 1380
1155. B.S. Ubiegły [2008] rok dla strażaków
[Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Suchy Las, pow.
Poznań] był pracowity. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr
3, s. 10
1156. BABIJÓW Agata. Już tylko tydzień dzieli
nas do zakończenia plebiscytu na Wielkopolskiego
Strażaka Roku. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009,
nr 15, s. 4
Ochotnicza Straż Pożarna w Raczkach, pow. Krotoszyn
Babijów Agata. Kandydaci do tytułu Strażaka
Wielkopolski = poz. 138
Babijów
Agata.
Kandydaci
Wielkopolskiego Strażaka = poz. 139
do
tytułu
110
Byliński Eugeniusz, Król Marian. Pacyfikacja
być lepiej. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 15, s.
mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940) : 70.
29
Ochotnicza Straż Pożarna w Wałkowie, pow. Krotoszyn
rocznica wydarzeń / red. Józef Mozio, Jerzy Szyło,
Agnieszka Skorka = poz. 818
Kownacka Elżbieta, Kownacki Jerzy. Powstanie
1157. DMYTERKO Honorata. Trzeba mieć tego OSP Krzemieniewo = poz. 850
bakcyla. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 5, s. 14
1171. KRUPA Małgorzata, BABIJÓW Agata.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawiczu-Sarnowie
Wybierz najlepszego ochotnika. - Fot. // Inf. Region.
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie Krotoszyn - 2009, nr 12, s. 6
Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie i Rozdrażewie, pow.
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
1158. (ep). Mieszkańcy mogą na nich polegać. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 11, s. 11
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaniewie, pow. Krotoszyn
1159. (ep). Na Biadki zawsze można liczyć. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 9, s. 14
Ochotnicza Straż Pożarna w Biadkach, pow. Krotoszyn
1160. (HD). O obozie, krwi i strategii. - Fot. // Życie
Raw. - 2009, nr 4, s. 20
Narada Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Rawiczu
1161. (ik). Będą świętować 80-lecie. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 18, s. 20
Ochotnicza Straż Pożarna w Borzęcicach, pow. Krotoszyn
1162. (ik). Będzie jubileusz i rozbudowa remizy. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 13, s. 13
Ochotnicza Straż Pożarna w Orpiszewie, pow. Krotoszyn
1163. (ik). Mają zabytkowy wóz strażacki. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 9. s. 11
Krotoszyn. Dot. także strażaków: Franciszka Krzyżosiaka z
Chwaliszewa, Andrzeja Bartkowiaka i Andrzeja Wawrzyniaka z
Rozdrażewa oraz Grzegorza Chudego z Orpiszewa
1172. KRUPA Małgorzata, BABIJÓW Agata.
Wybierz najlepszego ochotnika. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 13, s. 6
Ochotnicza Straż Pożarna w Łagiewnikach, pow. Krotoszyn
oraz jej członkowie, Jan Patryas i Czesław Szymczak
1173. MŁODZI strażacy / Tomasz Tomaszewski [i
in.]; rozm. Joanna Wojciechowska. - Fot. // Mag.
Swarz. - 2009, nr 3, s. 7
Ochotnicza Straż Pożarna w Kobylnicy, pow. Poznań
1174. PIEKARCZYK Ewa. Zawsze gotowi, by
ruszać na akcję : Ochotnicza Straż Pożarna w
Chwaliszewie [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 4, s. 9
1175. PRZEDSTAWIAMY jednostki OSP
[Ochotniczej Straży Pożarnej] : Łoniewo [pow.
Leszno]. - Fot. // Prz. Osiec. - 2009, nr 17, s. 11
Historia jednostki od 1964 roku
Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie, pow. Krotoszyn
1164. (ik). Może będą przeszkoleni. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 26, s. 16
1176. (rab). Festiwal dobrych smaków. - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 34, s. 5
Ochotnicza Straż Pożarna w Brdowie, pow. Koło
Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Grodzie, pow. Krotoszyn
1165. (ik). Niosą pomoc i nie próżnują. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 7, s. 14
1177. walek. Teraz sprzęt już nie zamarznie. - Fot.
// Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 6
Państwowa Straż Pożarna w Kole
Ochotnicza Straż Pożarna w Bożacinie, pow. Krotoszyn
1166. (ik). Pomagają sąsiadom. - Fot. // Gaz. Krotosz.
- 2009, nr 5, s. 12
Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce, pow. Krotoszyn
1167. (ik). Przydałaby się motopompa. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 8, s. 13
Ochotnicza Straż Pożarna w Maciejewie, pow. Krotoszyn
1168. (ik). Są po to, aby ratować : Ochotnicza Straż
Pożarna w Konarzewie - gm. Zduny [pow. Krotoszyn]. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 6, s. 19
1169. (ik). Wybudowali Dom Strażaka w 152 dni. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 10, s. 22
1178. ZARZYCKI Andrzej. Poznań. dzieje walki z
pożarami 1253-2008. - Poznań; Luboń: Wydaw. i
Drukarnia Uni-Druk s.j., 2009. - 335 s., [16] s. tabl. :
fot., il., portr.
Zawiera m.in.: Wywiady. s. 13-29. - Poznańska Straż Pożarna
na mapie Polski. s. 30-196. - Historię tworzą ludzie. Biografie,
rozmowy, wspomnienia. s. 197-234. - Dokumenty lat minionych. s.
235-251. - Kto jest kim w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Poznaniu? s. 234-262. - Kalendarium. s. 266-270. Portret Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w
Poznaniu. s. 271-272. - Aneksy. [Spisy funkcjonariuszy,
pracowników cywilnych, emerytów i rencistów]. s. 273-301
zit. Dąbska "młodzieżówka" = poz. 1673
zit. Krajowa laureatka z Koła = poz. 1675
Ochotnicza Straż Pożarna w Zalesiu, pow. Krotoszyn
1170. KĘSY Iwona. Ogólnie jest dobrze, ale mogłoby
1179. zit. Trzy dni ciężkich zmagań. : VI edycja
Fire Strongman "Kłodawa 2009" [w Kłodawie, pow.
Koło]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 32, s. 12
111
Biografie
Bednarek Przemysław
Przybysz Bogdan
Zob. poz. 223
Zob. poz. 553
Durak Bolesław
Roszak Łukasz
Zob. poz. 290
Zob. poz. 567
Kalak Jerzy
Sidor Janusz
Zob. poz. 375, 376
Zob. poz. 589
Majchrzak Stanisław
Torzecki Jarosław
Zob. poz. 456
Zob. poz. 655
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
1. Zagadnienia ogólne. Życie społeczne i polityczne regionu od 1945 r.
1180. [DWANAŚCIE] 12 mgnień, czyli co się
zdarzyło w mijającym roku [w powiecie krotoszyńskim].
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 52, s. 6-7
1181. KACZMAREK E. Koziatyń [Ukraina] miastem
partnerskim gminy Kleczew [pow. Konin], - Fot. // Gaz.
Kleczew. - 2009, nr 9, s. 6
1182. KAZUŚ Grażyna, A. Współpraca polsko niemiecka przynosi efekty. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr
27, s. 8
1186. KONIN : miasta partnerskie / teksty Marcin
Szubert; tłum. Aleksandra Kamińska; oprac. graf.
Dawid Faryniarz. - Konin: Urząd Miejski w Koninie.
Biuro Współpracy z Zagranicą i Integracji
Europejskiej, [b.r.]. - 48 s. : fot.
Tekst także w jęz. angielskim
1187. MEJNARTOWICZ Renata. Współpraca
zagraniczna [gminy Okonek, pow. Złotów] w latach
2002-2009. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s.
140-143
Współpraca gmin Słupca i Weimar/Lahn (Niemcy)
1183. KAŹMIERCZAK Krzysztof M. Tajne życie
Janiny X. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 272, s.
24
Dzieje Wielkopolskiej Samodzielnej Grupy Ochotniczej "Warta",
tajnej organizacji założonej w 1945 r.
Kępińska-Frąckowiak Anna. Katalog
społecznych - podsumowanie = poz. 1268
potrzeb
1184. KISIEL Bogna. Poznaniacy uhonorowali ojca
Solidarności. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr
271, s. 3
Tytuły honorowe dla Lecha Wałęsy i Stefana Duszy, księdza z
Poznania
1185. KOENIG Roman. Steinfeld [Niemcy] Jastrowie [pow. Złotów] partnerstwo na dalsze lata. - Fot.
// Pan. Złot. - 2009, nr 44, s. 8-9
1188. NIE można uśmiercić nadziei :
reminiscencje śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w
Wielkopolsce 1984-1989 / pod red. Waldemara
Handkego i Jarosława Wąsowicza. - Poznań:
Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Mlodzieży
w Pile, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w
Poznaniu, 2009. - 192 s. : il., portr. - (Studia i
Materiały Poznańskiego IPN; t. 9)
Zawiera m.in: WOJCIESZYK Elżbieta. Echa męczeńskiej
śmierci ks. Jerzego Popiełuszki w świetle dokumentów władz
aparatu represji województwa poznańskiego w latach 1984-1985. KOZŁOWSKI Marek. Teleksy KW PZPR w Kaliszu dotyczące ks.
Jerzego Popiełuszki (1984-1986). - WĄSOWICZ Jarosław. Partia,
Kościół i opozycja w regionie pilskim wobec uprowadzenia i
morderstwa księdza Jerzego Popiełuszki. - ZWIERNIK
Przemysław. Echa zabójstwa ks. Popiełuszki i procesu toruńskiego
na łamach poznańskiej prasy podziemnej w latach 1984-1985. Materiały źródłowe
112
1189. OPŁATEK Ł. Za wartości ważniejsze niż
Poznań: Oficyna Wydaw. Wyższej Szkoły Języków
życie. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 42, s. 2
Obcych im. Samuela B. Lindego, 2009. Pomnik Wolności w Lipce, pow. Złotów
(Wielogłosy)
1190. (raf). Prezydent [Lech Kaczyński] w
Krotoszynie. - Fot. // Prasa Lok. Krotoszyn. - 2009, nr 2,
s. 1, 3
1191. (sd). Statuetki za zasługi [dla ziemi jarocińskiej]
wręczone : nagrody im. Stanisława Taczaka. - Fot. //
Życie Jar. - 2009, nr 24, s. 12
Uroczystość w Jarocinie
Szczepińska Alicja. Kapitał społeczny Leszna jako
potencjalny czynnik wzrostu gospodarki miasta = poz.
947
1192. tjc. Lech Wałęsa odwiedził Konin. - Portr. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 6, s. 8
T. 1, Konteksty, kontakty. - 141 s. : il.
T. 2, Obszary współpracy, dokumenty. - 191 s. : il.
Zawiera m.in.: T. 1: TRZECIAKOWSKI Lech. Poznań - Posen.
Polacy i Niemcy w XIX-wiecznym Poznaniu. Między
koegzystencją a rywalizacją. s. 29-43. - SOBOŃ Andrzej. Partnerzy
od lat: Poznań - Hanower. s. 77-82. - SAKSON Andrzej.
Współpraca Instytutu Zachodniego [w Poznaniu] z niemieckimi
ośrodkami naukowymi po 1989 roku. s. 83-96. - WAGIŃSKAMARZEC Maria. Polsko-niemieckie kontakty kulturalne w latach
1990-2008. Poznań - RFN - Hanower. s. 97-117. - OWCZAREK
Łukasz. Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu. s. 119-133;
T. 2: Współpraca między miastem Poznań a partnerami
niemieckimi. s. 13-19. - "O wspólnej woli", czyli dziewięć lat
współpracy powiatu poznańskiego i regionu Hanower. s. 21-30. Współpraca województwa wielkopolskiego z Republiką Federalną
Niemiec od roku 1999. s. 31-60. - Partnerstwo Odra. s. 61-68. Współpraca wojewodów: kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego,
pilskiego i poznańskiego z Republiką Federalną Niemiec od 1990
do I połowy 1998 roku. s. 69-83. - Dokumenty. s. 169-191
Materiały konferencyjne. Teksty także w jęz. niemieckim
1193. TO był rok 2009 : podsumowanie
najważniejszych wydarzeń społecznych, samorządowych
i politycznych w Ostrowie Wielkopolskim w 2009 roku. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 52(1406), s. 11-13
1196. WRÓBEL Fryderyk. Partnerstwo to znaczy:
patrzeć na świat oczami innych : jubileusz współpracy
Jarocina i Schlüchtern [Niemcy]. - Fot. // Życie Jar. 2009, nr 21, s. 8
1194. (ts). Ukraińcy pod wrażeniem : delegacja z
obwodu winnickiego [w Jarocinie]. - Fot. // Życie Jar. 2009, nr 22, s. 4
1197. z.j. 25-lecie współpracy partnerskiej
Odolanów [pow. Ostrów Wlkp.] - Heringen Helme
[Niemcy]. - Fot. // Dzwonek Odol. - 2009, nr 14, s. 4
1195. WIELKOPOLSKA - niemieckie kraje
związkowe : czas współpracy / red. Sławomir Piontek. -
Biografie
Zob. poz. 387
Kiąca Jarosław
2. Partie polityczne
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Nie można uśmiercić nadziei : reminiscencje śmierci
księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce 1984-1989 /
pod red. Waldemara Handkego i Jarosława Wąsowicza =
poz. 1188
1198. BARABASZ Agnieszka. Złotowska SLD
świętuje swój jubileusz // Pan. Złot. - 2009, nr 51/52,
s. 4
3. Organizacje społeczne
1199. (ak). Niosą Dobrą Nowinę : ostrowscy
gedeonici pomagają potrzebującym. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 49(1401), s. 17
Chrześcijańska organizacja Międzynarodowe
Gedeonitów oddział w Ostrowie Wlkp.
Stowarzyszenie
1200. (alf). Być jak średniowieczny rycerz. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 6, s. 16
Bractwo Rycerskie "Poczet Wierzbięty" w Krotoszynie
1201.
BANASZAK
Hanna.
Zainspirowane
średniowieczem Dziki chcą prowadzić żywe lekcje
historii. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 29,
s. 6-7
Bractwo Rycerskie "Dziki" w Krotoszynie i Sulmierzycach,
pow. Krotoszyn
Byliński Eugeniusz, Król Marian. Pacyfikacja
mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940) : 70.
rocznica wydarzeń / red. Józef Mozio, Jerzy Szyło,
Agnieszka Skorka = poz. 818
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w
gminie Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz.
121
113
1202. FUDAŁA Tadeusz. Inwalidzi wojenni Ziemi
Ostrowskiej 1919-2009 : rys historyczny. - Ostrów Wlkp.:
Stowarzyszenie "Nowy Ostrów", 2009. - 46 s. : fot.
1213. zit. "Solna Dolina" dostała pieniądze! - Fot.
// Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 12
Stowarzyszenie w Kłodawie, pow. Koło
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w
Ostrowie Wlkp.
Koła Gospodyń Wiejskich
1203. GOŁEK Henryk. Pod butem Hitlera i Stalina :
koło WZSPK [Wielkopolskiego Związku Solidarności
Polskich Kombatantów] w Opalenicy [pow. Nowy
Tomyśl] // Echa Opal. - 2009, nr 5, s. 27-28
Babijów Agata. Balaton dla Babińca! - Fot. = poz.
1614
1204. GRABSKA Jolanta. Poczet Wierzbięty jak
żywy. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 9, s. 6-7
1214. BABIJÓW Agata. Królował schab ze
śliwką, babeczki i zupa pieczarkowa. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 25, s. 7
Bractwo Rycerskie "Poczet Wierzbięty" w Krotoszynie. Wystawa
rekonstrukcji uzbrojenia i wyposażenia obozowego z XIV i XV wieku w
Muzeum Regionalnym im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
1205. J.K. Międzychodzkie Koło Sybiraków ma 20
lat. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 217, s. 11
M.in. sylwetka Józefa Serdecznego (-1988)
1206. JAKUBEK Edmund. Czasy walki, honoru i
pamięci : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Oddział w Ostrowie Wielkopolskim. - Ostrów
Wielkopolski:
ŚZŻAK
Oddział
w
Ostrowie
Wielkopolskim, 2009. - 119 s. : il.
1207. KRÓL Marian. Labor Omnia Vincit / rozm.
Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009,
nr 7/8, s. 24-25
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
1208. mata. Słupczanki mają to coś. - Fot. // Kur.
Słup. - 2009, nr 30, s. 16
Organizacja społeczna działająca w Słupcy od 1999 r.
Koło we Wróżewach, pow. Krotoszyn
1215. BABIJÓW Agata. Kurczak faszerowany,
czernina i ciasto na maślance - palce lizać! - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 24, s. 7
Koło Gospodyń Wiejskich w Rozdrażewie, pow. Krotoszyn
1216. BABIJÓW Agata. Nadziewana kaczka,
pomidorówka i sernik owocowy. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 26, s. 7
Koło w Lutogniewie, pow. Krotoszyn
1217. BABIJÓW Agata. Nadziewana polędwica,
forszmak i truskawkowe niebo. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 28, s. 6
Koło w Orpiszewie, pow. Krotoszyn
1218. BABIJÓW Agata. Piersi z kurczaka, zupa
serowa i Shrek. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 34, s. 12
Koło w Różopolu, pow. Krotoszyn
Południowo-
1219. BABIJÓW Agata. Schabowe roladki, zupa
warzywna i zachód słońca. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 32, s. 6
1210. STASIAK Ewa. Lokalna Grupa Działania kreator lokalnego rozwoju. - Fot. // Welcome to Poznań. 2009, nr 11, s. 19
1220. BABIJÓW Agata. Wołowina z jarzynami,
zupa weselna i słony biszkopt. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 27, s. 6
1209. POCZAJOWIEC Witold. Tylko we Lwowie... Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 45, s. 9
Towarzystwo Miłośników
Wschodnich w Złotowie
Lwowa
i
Kresów
Lokalne Grupy Działania w Wielkopolsce
1211. SYK Jolanta. To nie sztuka założyć
stowarzyszenie, sztuką jest pokazanie dobrej roboty /
rozm. Żaneta Syk; oprac. AH. - Fot. // Pojezierze. - 2009,
nr 217, s. 16
Koło w Jasnym Polu, pow. Krotoszyn
Koło w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn
1221. BABIJÓW Agata. Zupa porowa, pierogi z
kapustą i grzybami oraz słodki kasat. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 29, s. 6
Koło w Bożacinie, pow. Krotoszyn
Stowarzyszenie "Babiniec" w Daleszynku, pow. Międzychód
Szternel Tomasz. Przedszkola w szkołach = poz. 1489
1212. WARDAWY Jarosław. Tradycyjna kwesta. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 13
Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w Ostrowie Wlkp.
Wielkopolska - niemieckie kraje związkowe : czas
współpracy / red. Sławomir Piontek = poz. 1195
Ziemia Średzka w dobie Powstania Wielkopolskiego
1918-1919 : praca zbiorowa / pod red. Janusza Karwata =
poz. 896
1222. BANASZAK Hanna. Królik, zupa
gulaszowa i babko - rolada. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 35, s. 8
Koło w Lipowcu, pow. Krotoszyn
1223. BANASZAK Hanna. Mięsna rolada, krem z
sałaty i fantazja. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 36, s. 7
Koło w Świnkowie, pow. Krotoszyn
1224. BANASZAK Hanna. Placki z piersi, krem i
ciasto na deser. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009,
nr 31, s. 6
Koło w Kobiernie, pow. Krotoszyn
114
1225. BANASZAK Hanna. Żeberka w kapuście,
chłodnik i rogale. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009,
nr 30, s. 8
Koło w Gorzupi, pow. Krotoszyn
1226. (h). Zaradne gospodynie z Lubinia. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 46, s. 19
Koło w Lubinu, pow. Kościan
1227. HORODECKI Andrzej. W Ryżynie [pow.
Międzychód] jubileusz... - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr
217, s. 16
Kurkowe Bractwa Strzeleckie
1235. BRZEZICKI Kazimierz. Urok króla
kurkowego. - Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr
10/11, s. 30-31
Historia Poznańskiego Bractwa Kurkowego od XV wieku
1236. ŚLIWIŃSKI Eugeniusz. Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Lesznie 1627-1947. [Część 2] // Scrip.
Com. Les. - 2009, nr 7, s. 32-67
M.in. wykazy królów kurkowych za lata 1710-1939
45-lecie koła
1228. LUBAWY E. 45-lecie Koła Gospodyń
Wiejskich [w Potrzanowie, pow. Wągrowiec]. - Fot. //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 10, s. 23
1229. PIĄTEK Leonarda. 60-lecie KGW Błońsko
[pow. Grodzisk Wlkp.] // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 7,
s. 10
1230. PIKUŁA Helena. Jubileusz 20-lecia KGW w
Złotnikach-Osiedle [pow. Poznań] // Gaz. Sucholes. 2009, nr 6, s. 16
Liga Obrony Kraju
1237. MIK. 65-lecie Ligi Obrony Kraju w Rejonie
Nowotomyskim. - Fot. // Nasz Dzień po Dniu. - 2009,
nr 45, s. 12
1238. zit. Strzelali do tarczy i rzucali granatem :
XV Powiatowe Zawody LOK [Ligi Obrony Kraju w
Dąbiu, pow. Koło]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 29, s.
12
Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów
1231. SIECIŃSKA Halina. Razem łatwiej. - Fot. //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 6
Koło w Górznie, pow. Leszno
1232. STACHOWIAK B. Koło Gospodyń [w Suchym
Lesie, pow. Poznań] świętowało. - Fot. // Gaz. Sucholes. 2009, nr 3/4, s. 22
1239. LUBAWY E. Perłowy jubileusz. - Fot. //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 11, s. 18-19
30-lecie Oddziału Terenowego w Skokach, pow. Wągrowiec
Jubileusz 35-lecia
1233. WURST Janina. Jubileusz i Święto Jesieni //
Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 10, s. 4
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych
45-lecie Koła w Tarnowie, pow. Grodzisk Wlkp.
M.R. Pozostaną w pamięci = poz. 169
1234. z.j. 60 jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich [w
Tarchałach Wielkich, pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 14, s. 5
1240. PARUS Ewa. Nie - dla przekręcania historii!
- Fot. // Gaz. Słup. - 2009, nr 38, s. 6
Koło w Strzałkowie, pow. Słupca
Biografie
Adamczak Renata
Zob. poz. 308
Grzybek Władysław
Zob. poz. 207
Błażejewski Maciej
Zob. poz. 342
Małecki Ludwik
Zob. poz. 234
Dyba Władysław
Zob. poz. 291
Frąckowiak Henryk
Zob. poz. 461
Piotrowski Jerzy
Zob. poz. 535
115
4. Organizacje młodzieżowe
Harcerstwo
Jajor Jan. Patriotyczna działalność skautingu w
Jarocinie w latach 1913-1919 = poz. 836
1241. (far). Służba, wychowanie, wypoczynek :
działalność Hufca ZHP Krotoszyn. - Fot. // Gaz. Krotosz.
- 2009, nr 10, s. 14
1244. M.R. Jak zostać harcerzem to na całe życie.
- Fot. // Kos. Bukow. - 2009, nr 12, s. 30
1242. HARCERSKIE wspomnienia / oprac. Krzysztof
Pilas. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 6-7, s. 19; nr 8, s.
24; nr 9, s. 28; nr 10, s. 29; nr 11, s. 27
Zapisy kroniki 23. Drużyny Harcerskiej im. gen. Józefa Bema w
Suchym Lesie, pow. Poznań z lat 1963-1968
1243. HARCERSKIE wspomnienia / oprac. Krzysztof
Pilas. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 1, s. 23; nr 2, s.
17; nr 3, s. 19; nr 3/4, s. 23
Zapisy kroniki 34. Drużyny Harcerskiej im. Powstańców
Wielkopolskich w Suchym Lesie, pow. Poznań z lat 1971-1977
Historia harcerstwa wielkopolskiego : praca zbiorowa.
T.
3,
Działalność
konspiracyjna
harcerstwa
wielkopolskiego w latach 1939-12945 / red. Marian
Pietrzykowski = poz. 814
10-lecie nadania imienia 5. Bukowskiej Drużynie Harcerskiej
Związku Harcerstwa Polskiego w Buku, pow. Poznań. M.in.
sylwetka patrona, Jana Poplewskiego (1896-1950)
Poczajowiec Witold. Frygi potrzebują wsparcia =
poz. 1664
1245.
[STULECIE]
100-lecie
harcerstwa
polskiego // Merkur. Mosiń. - 2009, nr 10, s. 12
Zarys historii harcerstwa w Mosinie, pow. Poznań od 1921
roku. Przygotowania do jubileuszu
Ochotnicze Hufce Pracy
1246.
BARABASZ
Agnieszka.
Powstało
Młodzieżowe Centrum Kariery [OHP w Złotowie]. Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 49, s. 3
Biografie
Bonikowski Jan
Zob. poz. 475
Olkiewicz Danuta
Zob. poz. 241
Dyba Władysław
Zob. poz. 515
Szymańska Jadwiga
Zob. poz. 291
Metelski Marian
Zob. poz. 637
5. Zagadnienia społeczne
a. Praca. Samorząd pracowniczy. Zagadnienia socjalne
1247. abk. Mniej ofert pracy, więcej osób bez etatów
[w powiecie kolskim]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 35, s. 6
1248. abk. Rolnik może mieć stażystę. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 29, s. 5
Bezrobocie w gminie Chodów, pow. Koło
1249. AKTYWNOŚĆ zawodowa Wielkopolan i jej
uwarunkowania / red. Renata Suchocka. - Poznań:
Wydaw.
Naukowe
Wyższej
Szkoły
Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2009. - 216 s. : il.
alew. Czy dogonią marzenia? = poz. 1297
1250. BEZROBOCIE [we Wrześni w 2008 r.] w
statystyce. - Wykr. // Wieści z Ratusza - 2009, nr 7, s. 6
1251. BIELAWSKA Aneta. Pomoc w znalezieniu
nowego zatrudnienia / rozm. Jolanta Grabska. - Fot. //
Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 10, s. 2
Klub Pracy w Krotoszynie
Edukacja i praca w powiecie gnieźnieńskim :
poradnik dla kandydatów do szkół dla młodzieży i
dorosłych powiatu gnieźnieńskiego w roku szkolnym
2009/2010 / red. Jakub Hadyński = poz. 1462
1252. FEMIAK Adrian. Czy grozi nam
bezrobocie? : sytuacja przedsiębiorstw z powiatu
krotoszyńskiego. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 3, s.
6-7
116
Realizacja programu w gminie Kwilcz, pow. Międzychód
1253. INFORMACJA o bezrobociu na terenie
miasta i gminy Ujście [pow. Piła] w okresie styczeń Panorama Rynku Pracy : biuletyn informacyjny
wrzesień 2009 r. - Tab., wykr. // Ujskie Spr. - 2009, nr 7,
Powiatowego
Urzędu
Pracy
w
Ostrowie
s. 15-18
Wielkopolskim / red. nacz. Hanna Pawlak-Kornacka =
1254. K.A. GCI ma 5 lat. - Fot. // Merkur. Mosiń. - poz. 44
2009, nr 11, s. 19
1258. POLOWCZYK Tadeusz. Czy poziom
Gminne Centrum Informacji w Mosinie, pow. Poznań. Dot. głównie
aktywizacji zawodowej
bezrobocia spada? / rozm. Natalia Ciszak. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 32, s. 2
1255. KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK Anna. Telepraca
Bezrobocie i Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie
w gminie Dopiewo [pow. Poznań] : akcja informacyjna
cz. 2. Podsumowanie projektu // Goniec Dopiew. - 2009,
1259. PROGRAMY rynku pracy w 2009 r. // Pan.
nr 6, s. 11
Rynku Pracy. - 2009, nr 2, s. 6-7
Podsumowanie badań dot. rynku pracy w kontekście polityki i
komunikacji społecznej
Programy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w
Ostrowie Wlkp.
1256. MF. Urząd pracy sięga po pieniądze :
bezrobocie [w pow. konińskim] rośnie. - Fot. // Prz.
Koniń. - 2009, nr 12, s. 16
1260. [SIEDEMNASTY] 17 marzec 2009 roku oficjalne otwarcie Urzędu Pracy w Ostrowie
Wielkopolskim. - Fot. // Pan. Rynku Pracy. - 2009, nr
1, s. 4-5; Nowa jakość urzędu. [Centrum Aktywizacji
Zawodowej]. - Il. // Tamże. - nr 2, s. 4-5
1257. MOLEWSKI A. Ekonomia społeczna w
praktyce. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 214, s. 11
Biografie
Zob. poz. 462
Małecki Maciej
b. Związki zawodowe
NSZZ "Solidarność"
Banach Witold. Jak w Ostrowie kończył się
komunizm / rozm. Jarosław Wardawy = poz. 1323
1261. (jw). Oni walczyli o wolność. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 24(1352), s. 3
Działacze NSZZ Solidarność w latach 80. XX wieku odznaczeni
przez prezydenta. Dot. m.in. mieszkańców Ostrowa Wlkp.
1262. GOŁDYN Piotr. Tymczasowa Rada Gminna
"Solidarność" w Sompolnie [pow. Konin]; Zaczęło się
w Zakrzewku... - Il. // Wiad. Somp. - 2009, nr 42-43, s.
10
M.in. skład osobowy rady w 1989 roku
Józef Bierut - "drugie skrzypce" Solidarności
Rolniczej w gminie Sompolno [pow. Konin] = poz.
227
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta / red.
Witold Banach [i in.] = poz. 103
Związek Nauczycielstwa Polskiego
NSZZ RI "Solidarność"
1263. (kar). Jubileusz seniorów - nauczycieli. Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr 50, s. 18
Gołdyn Piotr. Julian Grudziński - założyciel
"Solidarności" Rolniczej w gminie Sompolno [pow.
Konin] = poz. 338
50-lecie istnienia Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów
Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kościanie
Biografie
Zob. poz. 395
Kita Walerian
c. Zagadnienia socjologiczne
1264. AC. Uczymy się wzajemnie : aktywizacja
seniorów, integracja międzypokoleniowa [w Koninie]. Portr. // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s. 22
1265. BADANIE opinii mieszkańców gminy
Tarnowo Podgórne [pow. Poznań] o warunkach życia
i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej //
Sąsiadka-Czytaj. - 2009, nr 7 wkł., s. 1-4
117
1266. CZEGO chcą mieszkańcy [gminy Swarzędz,
pow. Poznań] : przedstawiamy wyniki badań
ankietowych. - Wykr. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 12, s.
8-9
1267. JAKOŚĆ życia w Poznaniu / Urząd Miasta
Poznania. Wydział Rozwoju Miasta; fot. Tomasz
Boniecki [i in.]. - Poznań: Wydaw. Miejskie, [b.r.] - 94 s.
: fot., il., tab., wykr.
Wyniki badań socjologicznych prowadzonych przez Urząd Miasta
we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu za lata
2000-2008
1268. KĘPIŃSKA-FRĄCKOWIAK Anna. Katalog
potrzeb społecznych - podsumowanie // Goniec Dopiew. 2009, nr 6, s. 9, 11
Wyniki badań ankietowych w gminie Dopiewo, pow. Poznań dot.
potrzeb społecznych mieszkańców
1269. KULPA Karolina. "Wierz mi to świat trzeci, ale
lubię własne śmieci" : świadomość historyczna
Poznaniaków na przykładzie osiedla Świerczewo. - Fot. //
Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s. 8-20
Wyniki ankiety na temat stosunku mieszkańców do lokalnych
obiektów historycznych. M.in. historia osiedla
1270. QUALITY of Life in Poznań / City
Development. Departament of the Poznań City Hall;
fot. Tomasz Boniecki [i in.]; transl. Krzysztof
Kotkowski. - Poznań: Wydaw. Miejskie, [b.r.] - 94 s. :
fot., il., tab., wykr.
Wyniki badań socjologicznych prowadzonych przez Urząd
Miasta we współpracy z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w
Poznaniu za lata 2000-2008. Tekst w jęz. angielskim
1271. STAWIK Konrad. Krajobrazy Lwówka dawniej i dziś // Wędrujemy. - 2009, nr 4, s. 48-57
Historia oraz walory turystyczno-krajoznawcze Lwówka, pow.
Nowy Tomyśl i okolic w świadomości młodzieży szkół
podstawowych w Lwówku i Posadowie oraz gimnazjum w
Lwówku. Omówienie wyników ankiety
1272. URBANIAK Rafał. Nadszedł czas na
wyniki // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 10, s. 10
Badania socjologiczne dot. warunków życia i potrzeb
mieszkańców gminy Suchy Las, pow. Poznań
d. Pomoc społeczna
1273. A. Wesołe wakacje najmłodszych // Kur. Słup. 2009, nr 29, s. 15
"Wesołe wakacje z latem edycja IV"- akcja Stowarzyszenia im. św.
Brata "Alberta" w Słupcy
1274. ach. Ciągle rodzą się nowe pomysły. - Tab. //
Prz. Koniń. - 2009, nr 4, s. 5
Fundacja "Otwarcie" w Koninie
1275. ach. Jaki los czeka bezbronnych pacjentów
[Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego "Zielony Dom" w
Koninie]? // Prz. Koniń. - 2009, nr 4, s. 7
Remont
1276. (ak). Mają swoje okno na świat : od 15 lat w
Ostrowie [Wlkp.] działa Warsztat Terapii Zajęciowej. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 41(1386), s. 12
(ak). Niosą Dobrą Nowinę : ostrowscy gedeonici
pomagają potrzebującym = poz. 1199
1277. BABIJÓW Agata. Bezpieczny kąt w
noclegowni [w Krotoszynie]. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 47, s. 7
Babijów Agata. Wegetują obok nas = poz. 1308
1278. BAREJ Bożena. Małe stowarzyszenie - wielkie
sercem / rozm. e.m. // Kur. Słup. - 2009, nr 39, s. 15, 39
Stowarzyszenie "Grajmy dalej" w Strzałkowie, pow. Słupca
1279. BRUDŁO Elżbieta. Nic nie zastąpi ciepła
rodzinnego ogniska / rozm. Marek Ambicki. - Portr. //
Nadnot. Echa. - 2009, nr 38, s. 5
Ośrodek Dziecka i Rodziny w Krzyżu Wlkp., pow. CzarnkówTrzcianka
Buczyńska Ewa, Buczyński Włodzimierz.
Potrójny jubileusz w Wierzenicy [pow. Poznań] =
poz. 1931
1280. caro. Ustawiają się w kolejkach po jedzenie
// Prz. Koniń. - 2009, nr 13, s. 21
Chrześcijańska Służba
Żywności w Koninie
Charytatywna
i
Koniński
Bank
1281.
DOMAGALSKA
Hanna.
10-lecie
Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy
[pow. Wągrowiec]. - Fot. // Echo. - 2009, nr 112, s. 10
1282. [DZIESIĘĆ] 10 lat Warsztatów [Terapii
Zajęciowej w Rydzynie, pow. Leszno]. - Fot. //
Rydzyna. - 2009, nr 98, s. 12
1283. e.m.. Nie będzie noclegowni w Słupcy? //
Kur. Słup. - 2009, nr 36, s. 2
1284. (em). Piękny zabytek wymagający uwagi :
Dom Dziecka w Górze [pow. Jarocin]. - Fot. // Życie
Jar. - 2009, nr 24, s. 8
Kaczmarek Zygmunt. Wielkopolskie fundacje
charytatywne w świetle sprawozdania wojewody
poznańskiego z 1936 roku = poz. 872
1285. KLAWE J. Klub Integracji Społecznej [w
Międzychodzie] ma 5 lat. - Fot. // Pojezierze. - 2009,
nr 215, s. 25
M.in. fragmenty wypowiedzi założyciela, Wojciecha Mameta
Knie-Górna Jadwiga. Jedyny taki w Poznaniu =
poz. 1067
118
1286. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Będą mieli
święta : pomoc charytatywna dla mieszkańców Ostrowa
[Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 50(1403), s. 13
Parafialny Zespół Caritas w Kleczewie, pow. Konin
Centrum Pomocy Rodzinie
1287. M.R. Pod wspólnym dachem. - Fot. // Kos.
Bukow. - 2009, nr 10, s. 34-35
10-lecie Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach, pow. Poznań
1288. MACIEJEWSKA Alicja. Dożywianie w gminie
Malanów [pow. Turek] // Gaz. Malanow. - 2009, nr 9, s. 3
Dożywianie dzieci w placówkach oświatowych
1289. MIŚKOWIAK Joanna. Z nowym rokiem w
nowej siedzibie. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 2, s. 9
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu
1297. alew. Czy dogonią marzenia? // Prz. Kol. 2009, nr 32, s. 6; abk. Pragną realizować się
zawodowo. - Fot. // Tamże. - nr 33, s. 8
"Dogonić marzenia" - program aktywizacji niepełnosprawnych
i bezrobotnych opracowany przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Kole
1298. mar. Otworzyli okno życia; Uczyły, że
można normalnie żyć. [Program "Pedagog rodzinny"].
- Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s. 3; nr 3, s. 22
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie
Molewski A. Ekonomia społeczna w praktyce = poz.
1257
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
1290. NDZIA. DPS [Dom Pomocy Społecznej] w
Zdunach [pow. Krotoszyn] na piątkę. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 7, s. 7
1291. NONNA Grzegorz. Ranking podjazdów dla
osób niepełnosprawnych [w Gołańczy, pow. Wągrowiec].
- Fot. // Echo. - 2009, nr 108, s. 3; NONNA Grzegorz,
TOMASZEWSKI Grzegorz. Ranking podjazdów dla
osób niepełnosprawnych - część druga. - Fot. // Tamże. nr 111, s. 8
1292. PAWLIK Magdalena. W DPS-ie awansują na
niższe stanowisko?; "Ktoś tu kłamie" - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 8, s. 5; nr 26, s. 10
1299. (alam). Rekordowa zbiórka Orkiestry [we
Wrześni]. - Fot. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 1, s. 3
1300. GOŁANIECKI XVII finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy [w Gołańczy, pow.
Wągrowiec]. - Fot. // Echo. - 2009, nr 106, s. 1
1301. KANIEWSKI D., JANKOWIAK D. Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy [w Kobylinie, pow.
Krotoszyn]. - Fot. // Kobylin. - 2009, nr 1, s. 27-28
1302. mar. W naszych sercach nie ma kryzysu. Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s. 9
Dom Pomocy Społecznej w Baszkowie, pow. Krotoszyn
XVII finał w Koninie
1293. POCZAJOWIEC Witold. Z duchem czasu : 55
lat Związku Niewidomych w Złotowie; Opłatek u
niewidomych. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 44, s. 13; nr
51/52, s. 8
1294. STRUGAŁA Zbigniew. Gdzie może dotrzeć
WTZ? - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 5, s. 26
1303. [SIEDEMNASTY] XVII Finał [w powiecie
rawickim] przeszedł do historii! - Fot. // Życie Raw. 2009, nr 3, s. 2, 16-17
1304. W Swarzędzu [pow. Poznań] Orkiestra
zebrała 56.040 złotych! - Fot. // Prosto z Ratusza. 2009, nr 1, s. 15
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czeszewie, pow. Września
1295. ŚLEDZIŃSKA Kinga. Wigilia u seniorów. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s. 37
Dom Pomocy Społecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w
Ostrowie Wlkp.
Śrem : [informator] = poz. 124
1305. WIELKA Orkiestra Świątecznej Pomocy [w
gminie Dopiewo, pow. Poznań] - relacja. - Fot. //
Goniec Dopiew. - 2009, nr 2, s. 11
1306. ZAGRALI na 11.629 złotych. - Fot. //
Rydzyna. - 2009, nr 97, s. 11
Finał w Rydzynie, pow. Leszno
1296. TROCHĘ o miłości bliźniego w praktyce /
oprac. mk // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 2, s. 6
Biografie
Kolberg Elżbieta
Zob. poz. 398
Kucharska Barbara
Zob. poz. 419
Rutyna Janina
Zob. poz. 573
Sobczak-Jankiewicz Magdalena
Zob. poz. 600
119
e. Patologia społeczna
1307. A. Coraz więcej narkotyków w szkołach [gminy
Słupca] // Kur. Słup. - 2009, nr 27, s. 9
pow. Poznań] w roku 2008 // Kos. Bukow. - 2009, nr
4, s. 21
1308. BABIJÓW Agata. Wegetują obok nas. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 38, s. 6-7
1310. KOLASIŃSKA M. Rzeczy dokonane i
proponowane // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 2, s. 8-9
Bezdomni w Krotoszynie
Sprawozdanie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kleczewie, pow. Konin za 2008 rok
1309.
GMINNY
Program
Profilaktyki
i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych [gminy Buk,
6. Uroczystości i obchody
1311. CHWAŁA bohaterom / oprac. MJ;
DĄBROWSKA-BRYKCZYŃSKA Stefania. [Rozmowa]
/ rozm. Michał Jasiński. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr
216, s. 12
Odsłonięcie tablicy upamiętniającej członków sierakowskiego ruch
oporu w okresie II wojny światowej w Sierakowie, pow. Międzychód.
M.in. losy rodziny Bogdana Dąbrowskiego w rozmowie z córką
1312. DRAGAN Zofia. Przede wszystkim zależy nam
na integracji / rozm. Magdalena Urbaniak. - Portr. //
Nasze Jutro. - 2009, nr 233/234, s. 18
Przygotowania do obchodów 800-lecia Bukówca Górnego, pow.
Leszno
1313. (jw). Świąteczny Ostrów. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 45(1393, s. 10-11
Uroczystości i widowisko historyczne dot. Stefana Rowińskiego,
pierwszego burmistrza Ostrowa Wlkp. w latach 1919-1920
1314. (jw). Świętowanie na raty. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 46(1395), s. 10-11
Obchody Święta Niepodległości i Święta Miasta Ostrowa Wlkp.
1315. kab. Trzech kolskich bohaterów żyje. - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 2
Obchody 65. rocznicy powstania warszawskiego. Dot. Zdzisławy
Rzepki, Balbiny Ignaszewskiej i Janusza Beksiaka, uczestników
powstania pochodzących z Koła
1316. MIGASIEWICZ I., LUBAWY E. Skoczanie
pamiętają. - Fot. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 9, s. 1, 11
1318. MIŚKOWIAK Joanna. O ojczyznę trzeba
dbać. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 3, s. 15
Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Zespole
Szkół Rolniczych w Bojanowie, pow. Rawicz
Na polanie w Janowie = poz. 835
1319. OPŁATEK Ł. Silniejsi patriotyzmem. - Fot.
// Pan. Złot. - 2009, nr 46, s. 8
Obchody Święta Niepodległości w Lipce, pow. Złotów
1320. POCZAJOWIEC Witold. Msza za
Ojczyznę, kwiaty i koncert. - Fot. // Pan. Złot. - 2009,
nr 46, s. 9
Obchody Święta Niepodległości w Złotowie
1321. (ts). Dni Patrona i Święto Niepodległości [w
Jarocinie]. - Fot. // Życie Jar. - 2009, nr 24, s. 12-13
Wielichowo w 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław
Polak [i in.] = poz. 900
1322. WOŹNIAK Marek. Do sztampy nie ma
powrotu / rozm. Artur Boiński. - Portr. // Monitor
Wielkop. - 2009, nr 12, s. 10
Obchody 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu
i Wielkopolsce
Obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej w Skokach, pow.
Wągrowiec
Ziemia
Średzka
w
dobie
Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 : praca zbiorowa / pod
red. Janusza Karwata = poz. 896
1317. MIGASIEWICZ Iwona. Powstańczy sztandar
wrócił do Skoków. - Fot. // Wiad. Skoc. - 2009, nr 12, s. 1,
3
Żuchowski Tadeusz J. Pomnik 15. Pułku Ułanów
Poznańskich : dzieje i wymowa = poz. 1850
Uroczystość przekazania sztandaru skockich powstańców członkom
Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 Koło w
Skokach, pow. Wągrowiec. M.in. historia sztandaru
120
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNOADMINISTRACYJNE
1. Administracja. Samorząd terytorialny
a. Administracja
1323. BANACH Witold. Jak w Ostrowie kończył się
komunizm / rozm. Jarosław Wardawy. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 22(1348), s. 23
90-lecie odrodzenia województwa poznańskiego
Sytuacja przed wyborami parlamentarnymi w Ostrowie Wlkp. w
1989 roku. Dot. m.in. NSZZ "Solidarność"
1332. WYBORY do parlamentu europejskiego na
terenie gminy Kaźmierz [pow. Szamotuły]. - Il. // Obs.
Kaźmier. - 2009, nr 4, s. 6
Kaczmarek Zygmunt. Wielkopolskie fundacje
charytatywne w świetle sprawozdania wojewody
poznańskiego z 1936 roku = poz. 872
1333. WYBORY do parlamentu europejskiego [w
gminie Kobylin, pow. Krotoszyn] // Kobylin. - 2009,
nr 3, s. 6-7
1324. kt. PO z miażdżącą przewagą. - Fot. // Tyg.
Swarz. - 2009, nr 23, s. 5
1334. WYNIKI wyborów do Europarlamentu [w
gminie Bralin, pow. Kępno] // Życie Gm. Bralin. 2009, nr 3, s. 2
Wybory do parlamentu europejskiego w gminie Swarzędz, pow.
Poznań
1325. KW. Eurowybory w gminie Dopiewo [pow.
Poznań] // Goniec Dopiew. - 2009, nr 7, s. 5
1326. (mch). Wybieraliśmy europarlamentarzystów
[w gminie Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp.] // Wiad.
Rakoniew. - 2009, nr 6, s. 1
1327. MIREK Joanna. Wybory do Europarlamentu w
gminie Zbąszyń [pow. Nowy Tomyśl]. - Wykr. // Wokół
Błędna. - 2009, nr 2, s. 7
1335. WYNIKI wyborów do parlamentu
europejskiego na terenie miasta i gminy Buk [pow.
Poznań] // Kos. Bukow. - 2009, nr 6, s. 28-29
1336. WYNIKI wyborów do PE [Parlamentu
Europejskiego] w naszej gminie [Kleczew, pow.
Konin] // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 6, s. 3
1337. ZM. Wybory do parlamentu europejskiego
na terenie gminy Bojanowo [pow. Rawicz]. - Il. // Inf.
Samorz. Gm. Bojanowo. - 2009, nr 2, s. 9
1328. NISKA frekwencja // Wiad. Miejskogór. - 2009,
nr 3, s. 7
Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wybory do parlamentu europejskiego w gminie Miejska Górka,
pow. Rawicz
1329. PPR. Eurowybory [w Luboniu, pow. Poznań] //
Wieści Luboń. - 2009, nr 6, s. 19
1330. STACHOWIAK B. Frekwencja godna uwagi //
Gaz. Sucholes. - 2009, nr 7, s. 6; Wyniki zbiorcze w
gminie Suchy Las [pow. Poznań] / oprac. Joanna Nowak
// Tamże. - S. 7
1338. RATAJCZAK Jolanta. O ekologii i ochronie
środowiska w Wielkopolsce : rozmawiamy z Jolantą
Ratajczak - Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Poznaniu / rozm. Renata Piątkowska. Portr. // Welcome to Poznań. - 2009, nr 11, s. 4-5
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Wystawa w Poznaniu = poz. 1702
Wyniki wyborów do parlamentu europejskiego
Zob. też poz. 1702
1331. WOJEWODA funkcja niełatwa. - Il. //
Merkuriusz. - 2009, nr 10/11, s. 4
Biografie
Fiedler Arkady Radosław
Zob. poz. 300
b. Samorząd terytorialny
1339. A. Kto na wójta Powidza [pow. Słupca]? Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 32, s. 19
121
1340. (ab). Powiat złotowski wdrożył system ISO :
1347. JASKÓLSKI Mirosław. To był udany rok
Certyfikat Zarządzania Jakością 9001:2008 dla Starostwa dla powiatu [złotowskiego] // Pan. Złot. - 2009, nr
Powiatowego w Złotowie. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 51/52, s. 5
48, s. 4
1348. KAZANA Henryk. Rozmowa z...
1341. AGLOMERACJA Kalisko - Ostrowska. burmistrzem Ujścia [pow. Piła] Henrykiem Kazaną /
Strategiczne myślenie czy szara rzeczywistość? // Gaz. rozm. Iwo Kijewski. - Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr 3,
Ostrow. - 2009, nr 47(1397), s. 7
s. 4-5
Porozumienie samorządowców o współpracy w ramach aglomeracji
kalisko - ostrowskiej
Autoprezentacja kandydatów do Młodzieżowej Rady
Miasta [Lubonia, pow. Poznań] = poz. 137
Babijów
Agata.
Oświadczenia
majątkowe
[burmistrzów z powiatu krotoszyńskiego] pod lupą = poz.
140
Badanie opinii mieszkańców gminy Tarnowo
Podgórne [pow. Poznań] o warunkach życia i
oczekiwaniach wobec administracji samorządowej = poz.
1265
Barabasz Agnieszka. Starostwo mecenasem sztuki =
poz. 1681
1342. BUKSALEWICZ Paweł. Najtańszy, ale
skuteczny / rozm. Beata Poprawska. - Fot. // Wieści
Krzywiń. - 2009, nr 3, s. 7
Urząd Miasta i Gminy w Krzywiniu, pow. Kościan w rankingu
tygodnika "Wspólnota"
Byliński Eugeniusz, Król Marian. Pacyfikacja
mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940) : 70.
rocznica wydarzeń / red. Józef Mozio, Jerzy Szyło,
Agnieszka Skorka = poz. 818
1343. ĆWIKŁA Bronisława. Współpraca krajowa
[gminy Okonek, pow. Złotów] // Kron. Wielkop. - 2009,
nr 4, s. 143-148
Dot. głównie współpracy na płaszczyźnie samorządowej
Aglomeracja kalisko - ostrowska. M.in. sylwetka starosty
ostrowskiego, Włodzimierza Jędrzejaka
1351. PIETRZAK Tadeusz. Wydział Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa
Powiatowego w Rawiczu. - Fot., portr. // Orędownik
Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 11, s. 9-10
Problemy rolnictwa i ochrony środowiska w powiecie.
Rozmowa z naczelnikiem wydziału
1352. POCZAJOWIEC Witold. Jak burmistrz [Jan
Kanty] Kocik przywracał Złotów do życia. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 42, s. 14
Funkcjonowanie władz miejskich w pierwszych latach po II
wojnie światowej
1353. PODSUMOWANIE dwuletniej działalności
władz powiatowych III kadencji. - Fot. // Powiat
Gostyński Informuje. - 2009, nr 1, s. [1-4]
Działalność samorządu powiatowego w latach 2007-2008
PPR. Diety za pracę społeczną = poz. 189
Przygotowania do wyborów samorządowych w Krotoszynie w
2010 roku
1344. DIETA / oprac. PPR. - Wykr. // Wieści Luboń. 2009, nr 7, s. 16
Wysokość diet przewodniczących rad w gminach powiatu
poznańskiego
1345. DOMINOWO [pow. Środa Wlkp.] europejską
gminą // Spr. Dominowa. - 2009, nr 10, s. 2
"Gazety
1350.
NOSAL
Krzysztof,
JĘDRZEJAK
Włodzimierz. Nie chcemy konkurować z Poznaniem /
rozm. Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. //
Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 8-9
1354. (raf). Jakiego włodarza przyniesie nam nowy
rok? // Prasa Lok. Krotoszyn. - 2009, nr 47, s. 4
darurb. Gminne obligacje = poz. 1072
Gmina Dominowo w rankingu
pozyskiwania środków unijnych
1349. M.W. Filia Wydziału Komunikacji
[Starostwa Powiatowego] w Swarzędzu [pow.
Poznań] już działa! - Fot. // Prosto z Ratusza. - 2009,
nr 2, s. 4-5
Prawnej".
Dot.
e.m. Biuletyn Miejski [miasta Słupcy] - sprawa sporna
= poz. 2015
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
1346. FUNDUSZ sołecki [gminy Mosina, pow.
Poznań] / oprac. darurb // Merkur. Mosiń. - 2009, nr 10, s.
9
Projekt wykorzystania środków w poszczególnych sołectwach
1355. SIERATOWSKI Kamil. Zbąszyń w
europejskiej perspektywie. - Fot. // Wokół Błędna. 2009, nr 4, s. 9-10
Projekty Urzędu Miejskiego opracowane i realizowane w
gminie Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl
Skrzypczak Karol. Rekordowe inwestycje [w
gminie Miejska Górka, pow. Rawicz w 2009 roku] =
poz. 944
Sosnowski Tomasz. Wywiad / rozm. Barbara
Stachowiak = poz. 952
1356. SZTANDERA Daniel. Gwarancja rozwoju /
rozm. Mariola Zdancewicz. - Fot., portr. //
Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 4-5
Aglomeracja
kalisko
wiceprezydentem Kalisza
-
ostrowska.
Rozmowa
z
122
Powiatowego w Rawiczu]. - Fot., portr. // Orędownik
Szternel Tomasz. Laury dla długodystansowców =
poz. 195
Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 12, s. 9-10
1357. SZTERNEL Tomasz. Łubu - dubu, niech żyje
nam... - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 5, s. 8
1360. WIEŚCI z Urzędu [Miasta i Gminy Gołańcz,
pow. Wągrowiec] // Echo. - 2009, nr 115, s. 5
Obchody 10-lecia samorządu powiatowego we Wrześni
Działalność urzędu w 2009 roku w statystyce
1358. ŚWIDERSKI Kazimierz. Oddałem temu miastu
najlepsze lata / rozm. Michał Głazik. - Portr. // Wieści
Luboń. - 2009, nr 11, s. 19, 24-13
1361. WIŚNIEWSKA Marzena. Nowa naczelnik
stawia na rozwój / rozm. Hanna Banaszak. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 32, s. 5
Rozmowa z naczelnikiem Lubonia, pow. Poznań w latach 19811990
Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Krotoszynie
To był rok 2009 : podsumowanie najważniejszych
wydarzeń społecznych, samorządowych i politycznych w
Ostrowie Wielkopolskim w 2009 roku = poz. 1193
Torzyński Radosław. Przyszłością jest działanie
wspólne / rozm. Jarosław Wardawy = poz. 657
1359. TUREK Janusz. Wydzial Geodezji, Kartografii,
Katastru i Gospodarki Nieruchomościami [Starostwa
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
1362. ABO. Kto jest kim w urzędzie : gdzie
znaleźć poszczególne departamenty i kto nimi kieruje?
// Monitor Wielkop. - 2009, nr 11, s. 11
Biografie
Andrzejewski Jan
Zob. poz. 210
Korytowska Barbara
Zob. poz. 408
Arend Irena
Zob. poz. 214
Kusiołek Anna
Zob. poz. 428
Bobiarski Wiesław
Zob. poz. 235
Marchwiak Kazimierz
Zob. poz. 463
Cholewicka Teresa
Zob. poz. 261
Nawrocka Anna
Zob. poz. 502
Jamka Zofia
Zob. poz. 359
Pałasz Kazimierz
Zob. poz. 521
Jerzak Stanisław
Zob. poz. 366
Pluta Krzysztof
Zob. poz. 538
Jędrzejak Włodzimierz
Zob. poz. 368
Raszewski Gustaw
Zob. poz. 560
Kaźmierczak Marzena
Zob. poz. 384
Rękosiewicz Irena
Zob. poz. 562
Kiciński Henryk
Zob. poz. 388
Stiller Marta
Zob. poz. 617
123
Zob. poz. 685
Tamborska Jolanta
Woźniak Leszek
Zob. poz. 651
Zob. poz. 688
Wojtkowiak Tadeusz
2. Zagadnienia prawne. Sądownictwo
1363. ADAMSKA Farida. Rośnie przestępczość
małoletnich : podsumowanie pracy sądu rejonowego w
Krotoszynie. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 6, s. 4
1364. GLUBIAK Grzegorz. Korupcja ponownie na
tapecie. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 42(1388), s. 16
Rozprawy przed Sądem Rejonowym w Ostrowie Wlkp. i Sądem
Okręgowym w Kaliszu w sprawie afery korupcyjnej w Klubie
Motorowym Ostrów
1365. KAŹMIERCZAK Krzysztof M. Ta lustracja
mija się z celem : w Wielkopolsce sprawdzono dotąd
tylko kilkaset z kilkunastu tysięcy oświadczeń
lustracyjnych // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 272, s. 5
1366. SPECŁAGIER NKWD nr 2 w Poznaniu.
Dokumenty / oprac. Grzegorz Barczykowski, Waldemar
Handke, Rafał Kościański; red. Waldemar Handke,
Bartosz Kuświk. - Poznań: Oddział Instytutu Pamięci
Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko
Narodowi Polskiemu w Poznaniu, 2009. - 164 s. : fot., il.
- (Studia i Materiały Poznańskiego IPN; t. 10)
Zawiera: HANDKE Waldemar. Specłagier NKWD nr 2 w
Poznaniu - próba analizy zachowanego w Oddziale IPN Poznań
materiału archiwalnego. s. 13-31. - KOŚCIAŃSKI Rafał. Spis
aresztowanych Polaków znajdujących się w specjalnym obozie
NKWD nr 2 pozostających do dyspozycji Wojewódzkiego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Poznaniu - opis źródła. s. 33-40. BARCZYKOWSKI Grzegorz. Wnioski z przeglądu akt osób
figurujących na liście aresztowanych w obozie NKWD nr 2 w
Poznaniu. s. 41-51. - Dokumenty. s. 53-129. - Fotokopie
dokumentów. s. 133-143. - Fotografie. s. 145-151
1367. (stk). Brakuje oddziału dla skazanych
niebezpiecznych // Życie Raw. - 2009, nr 5, s. 3
Zakład Karny w Rawiczu
1368. WARDAWY Jarosław. Słowacy przed
Temidą : [przed Sądem Okręgowym w Kaliszu]
rozpoczął się proces o nadużycia w byłej Fabryce
"Wagon" [w Ostrowie Wlkp.]; Kto chciał kupić
"Wagon"? - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 41(1386),
s. 10; nr 47(1397), s. 12
Biografie
Zob. poz. 429
Jop Marek
Nowak Marek
Zob. poz. 369
Kwiatkowska Jadwiga
Zob. poz. 510
3. Bezpieczeństwo publiczne
1369. ach. Mieszkańcy zobaczą jakie sznurówki nosi
sąsiad. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 5, s. 10
1372. (M.D.). O bezpieczeństwie [publicznym] w
powiecie [złotowskim] // Pan. Złot. - 2009, nr 43, s. 7
Monitoring Sompolna, pow. Konin
Jacznik Anna. Powiat okiem artystów = poz. 1683
1370. JĄDER Tadeusz. Stale na posterunku. - Portr. //
Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 10, s. 2; (tj). Nasi
dzielnicowi. - Portr. // Tamże. - nr 11, s. 5
Posterunek Policji w Rakoniewicach, pow. Grodzisk Wlkp. M.in.
rejony dzielnicowych
1371.
KOWALCZYK
Grzegorz.
Siedmiu
wspaniałych / rozm. Karolina Muniak. - Portr. // Goniec
Dopiew. - 2009, nr 5, s. 2-3; Dzielnicowi // Tamże. - S. 4
Bezpieczeństwo publiczne w gminie Dopiewo, pow. Poznań.
Rozmowa z szefem rewiru dzielnicowych policji
1373. MEDAL i awanse dla naszych / oprac. alew.
- Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 32, s. 8
90. rocznica powołania Policji Państwowej. Obchody w
Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu
1374. POZNAJ swojego dzielnicowego. - Portr. //
Prosto z Ratusza. - 2009, nr 7/8, s. 13
Wykaz i rejony dzielnicowych w gminie Swarzędz, pow.
Poznań
Reczek Rafał. Juwenalia studenckie w Poznaniu w
maju 1957 roku = poz. 1405
1375.
ROCHATKA
Tomasz.
Urząd
Bezpieczeństwa w Gnieźnie w latach 1945-1956. -
124
Poznań: Wydaw. Poznańskie, 2009. - 593 s. (Wielkopolska. Historia. Społeczeństwo. Kultura; 30)
Bibliografia s. 577-593
1377. STACHOWIAK B. Na wiosnę zmiany w
Straży Gminnej [w Suchym Lesie, pow. Poznań]. Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3/4, s. 5
Specłagier NKWD nr 2 w Poznaniu. Dokumenty /
oprac. Grzegorz Barczykowski, Waldemar Handke, Rafał
Kościański = poz. 1366
1378. Z monitoringiem [w Swarzędzu, pow.
Poznań] bezpieczniej // Mag. Swarz. - 2009, nr 3, s. 16
1376. STACHOWIAK B. Dla policji [w Suchym
Lesie, pow. Poznań] to był dobry rok [2008] // Gaz.
Sucholes. - 2009, nr 1, s. 15
Szkoła Policji w Pile
Pasje Krystyny Kmieciak = poz. 1729
Biografie
Gielewski Mariusz
Łajdecki Maciej
Zob. poz. 318
Zob. poz. 445
Karżewicz Iwona
Morawski Andrzej
Zob. poz. 380
Zob. poz. 489
Lewandowski Marek Janusz
Sidorski Dariusz
Zob. poz. 439
Zob. poz. 590
IX. WOJSKO. OBRONA CYWILNA
Chmieluk Józef. Od Nysy Łużyckiej do Neustadt :
wspomnienia dowódcy 3 baterii 69 Pułku Artylerii
Przeciwlotniczej 1945 r. / wstęp, biogram, rys historyczny
pułku, oprac. i przypisy Krzysztof Handke = poz. 259
Cmentarze żołnierzy Armii "Poznań" i "Pomorze" /
oprac. Stanisław Garsztka = poz. 871
Handke Krzysztof. Zarys historii wojennej 3 Dywizji
Artylerii Przeciwlotniczej 1944-1945 = poz. 853
Handke Krzysztof. Zarys historii wojennej 69 Pułku
Artylerii Przeciwlotniczej 1944-1945 = poz. 854
Kustosik Bogusław. 25 Pułk Artylerii Lekkiej Ziemi
Kaliskiej = poz. 841
Panowicz Tadeusz. Pamiętajmy o naszych
bohaterach! : Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 Pobiedziska = poz. 184
[Siedemnasta] 17. Wielkopolska Dywizja Piechoty
Armii "Poznań" z Gniezna / oprac. Stanisław Garsztka
= poz. 829
Smoliński Aleksander. Morale i dyscyplina Wojsk
Wielkopolskich w latach 1918-1919 : przyczynek do
dziejów Powstania Wielkopolskiego = poz. 812
Wielkopolska Brygada Kawalerii Armii "Poznań"
/ oprac. Stanisław Garsztka = poz. 882
Żuchowski Tadeusz J. Pomnik 15. Pułku Ułanów
Poznańskich : dzieje i wymowa = poz. 1850
Nowicki Kazimierz. Małoletnicy Konińscy = poz. 847
Biografie
Jauer Tadeusz
Zob. poz. 475
Pudysiak Marian
Zob. poz. 365
Metelski Marian
Zob. poz. 558
125
Stróżyk Edward
Zob. poz. 640
Talent Zdzisław
Zob. poz. 619
Szóstak Jan
Zob. poz. 650
Wiliszewski Edward
Zob. poz. 631
Szypowski Jan
Zob. poz. 680
X. OCHRONA ZDROWIA
1. Zagadnienia ogólne. Stan sanitarny
1379. (alf). "Człowiek jest tyle wart, ile daje innym". Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 46, s. 17
Stowarzyszenie Krotoszyński Klub "Amazonki" w Krotoszynie
1380. AMB. Podwójne święto HDK. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 48, s. 10
Klub Honorowych Dawców Krwi przy Powiatowej Komendzie
Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie
1381. BABIJÓW Agata. Klub kontra Mahle. - Fot. //
Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 47, s. 6
Klub Honorowych Dawców Krwi przy "Mahle Polska" w
Krotoszynie
1382. OSUCH Małgorzata. Stowarzyszenie Zdrowy
Styl. - Fot. // Echo. - 2009, nr 111, s. 9
Organizacja prozdrowotna w Gołańczy, pow. Wągrowiec
Shape Up: Zdrowa sylwetka : działania w środowisku
szkolnym dotyczące kształtowania zdrowego i
zrównoważonego rozwoju dzieci i młodzieży : zbiór
doświadczeń / oprac. Elżbieta Dybowska, Dagmara
Kamińska = poz. 1476
1383. ZAŁOŻENIA Planu Zdrowotnego Miasta
Poznania na lata 2010-2014 jako dokumentu
strategicznego w planowaniu długookresowej polityki
zdrowotnej dla mieszkańców Poznania / oprac. Elżbieta
Dybowska, Dagmara Kamińska, Monika Szymanowicz;
Miasto Poznań. - Poznań: Wydaw. Miejskie, 2009. - 67 s.
: il., tab., wykr.
GAŁĘCKI Jerzy. Obwody: klatki piersiowej, talii, biodra, ramienia
i uda oraz wskaźnik talia-biodro. s. 20-23. - STAWIŃSKAWITOSZYŃSKA Barbara, SOWIŃSKA Anna, KRZYŻANIAK
Alicja. Porównanie wyników aktualnych badań z wynikami badań z
poprzedniej dekady. s. 24-25. - Częstość występowania
nieprawidłowości w rozwoju fizycznym: nadwagi, otyłości,
niedowagi i znacznej niedowagi oraz niskorosłości / Małgorzata
Krzywińska-Wiewiorowska [i in.]. s. 26-32. - STAWIŃSKAWITOSZYŃSKA Barbara, KRZYWIŃSKA-WIEWIOROWSKA
Małgorzata, KRZYŻANIAK Alicja. Stan zdrowia badanych
uczniów. s. 33-37. - KRZYŻANIAK Alicja, STAWIŃSKAWITOSZYŃSKA Barbara, GAŁĘCKI Jerzy. Profilaktyczne
badania lekarskie u uczniów. s. 38. - Siatki centylowe wysokości,
masy ciała, BMI oraz ciśnienia tętniczego krwi. s. 39
Wyniki badań uczniów szkół poznańskich w wieku od 7-18 lat
przeprowadzone przez Uniwersytet Medyczny im. K.
Marcinkowskiego w Poznaniu
Zdrowo i ekologicznie = poz. 731
Polski Czerwony Krzyż
1385. (ak). Pomagają już od 90 lat : historia PCK
wpisała się w historię Ostrowa [Wlkp.]. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 48(1399), s. 15
Babijów Agata. W życiu najważniejsza jest pasja i
empatia = poz. 141
1386. BARABASZ Agnieszka. Blisko wiek niosą
pomoc : 90 lat Polskiego Czerwonego Krzyża. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 47, s. 5
Uroczystości jubileuszowe w Złotowie
1384. ZDROWIE poznańskich uczniów : praca
zbiorowa / pod red. Alicji Krzyżaniak; Miasto Poznań. Poznań: Wydaw. Miejskie, 2009. - 42 s., [10] s. tabl. :
tab., wykr.
Zawiera: GAŁĘCKI Jerzy, KRZYŻANIAK Alicja, STAWIŃSKAWITOSZYŃSKA Barbara. Sytuacja demograficzna dotycząca dzieci i
młodzieży w Poznaniu i w Polsce. s. 7-10. - Badana populacja i metody /
Alicja Krzyżaniak [i in.]. s. 8-14. - Podstawowe wskaźniki rozwoju
somatycznego: wysokość, masa ciała, wskaźniki proporcji wagowowzrostowych uczniów w Poznaniu / Alicja Krzyżaniak [i in.]. s. 15-19. STAWIŃSKA-WITOSZYŃSKA Barbara, KRZYŻANIAK Alicja,
1387. KUŁACZKOWSKA Małgorzata. Historia
działalności PCK na Ziemi Złotowskiej // Pan. Złot. 2009, nr 47, s. 5
1388. STRYJSKA Anna. Szkolne koło PCK
[Gimnazjum w Daszewicach, pow. Poznań] // Merkur.
Mosiń. - 2009, nr 9, s. 11
126
Biografie
Zob. poz. 411
Kowalski Czesław
2. Lecznictwo
1389. ABO. Szpitalny dołek // Monitor Wielkop. 2009, nr 11, s. 4
Dot. m.in. Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w
Kowanówku, pow. Oborniki
1390. ach. Pacjent i lekarz we wspólczesnej
medycynie : zakończył się VI Zjazd Lekarzy Ziemi
Konińskiej. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 6, s. 17
1391. ADAMSKA Farida. Personel rewelacyjny,
warunki urągające. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 46, s.
9
Zakład Leczniczego Usprawniania w Krotoszynie. Poradnia
Rehabilitacyjna dla Dzieci
1392. alew. Czy zabraknie pieniędzy na sierpniowe
wypłaty?; Kto chce zaorać kolski szpital?; Czy działania
dyrektora nie pogrążą szpitala?; Pielęgniarki zakładają
odejście od łóżek; Dyrektor w ogniu pytań. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 27-28, s. 1, 3; nr 29, s. 3; nr 33, s. 1, 3; nr
35, s. 3
Szpital w Kole
Apiherba dr E. Kałużny Ośrodek Apifitoterapii Pałac
Witosław : [informator] = poz. 747
1393. ATŁACHOWICZ Janusz. Plan strategiczny
Szpitala Powiatowego w Rawiczu Sp. z o.o. - Fot., portr.
// Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 13, s. 3
1397. KRUPA Małgorzata. Szpital [Powiatowy w
Krotoszynie] rozbudowany być musi. - Fot. // Inf.
Region. Krotoszyn. - 2009, nr 21, s. 5
Marczak Iwona, Duszczak Beata. Pierwsze
dziecko urodzone w kórnickiej Izbie Porodowej = poz.
552
Marczak Iwona, Duszczak Beata. Wcześniak i
ostatni poród w Izbie Porodowej w Kórniku [pow.
Poznań] = poz. 172
Michalak Krystyna. Krystyna Michalak - położna,
która przyjęła na świat "małe miasteczko" / rozm.
Iwona Marczak i Beata Duszczak = poz. 477
1398. MIŚKOWIAK Joanna. Spółka
kontraktu? // Życie Raw. - 2009, nr 3, s. 12
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Rawiczu
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
1399. PAWLIK Magdalena. Prawie na noże szło. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 13, s. 7
Szpital w Krotoszynie
Poczajowiec Witold. Jak ongiś na Krajnie leczono
= poz. 849
1394. (greg). Jubileusz w szpitalu : 10 lat
zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego [w
Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
41(1386), s. 13
1395. JĄDER Tadeusz. Kompetentnie i życzliwie :
Centrum Medyczne w Rakoniewicach [pow. Grodzisk
Wlkp.]. - Fot. // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 8, s. 6
1396. (jw). Sukces ostrowskiego szpitala : drugi w
Wielkopolsce, w czołówce w kraju. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 44(1391), s. 11
Korbik Aldona. Zamek w Osiecznej [pow. Leszno] =
poz. 1821
Hospicja
1400. caro. Pierwsi pacjenci [hospicjum przy
Sanktuarium Maryjnym w Starym Licheniu, pow.
Konin] są z naszego regionu // Prz. Koniń. - 2009, nr
2, s. 3
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie
1401. ach. W szpitalu zaczyna brakować łóżek. Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 4, s. 20
Oddział ratunkowy
Biografie
Bielawski Oskar
Zob. poz. 226
Cwudzińska Maria
bez
Zob. poz. 269, 270
Eltmann Krystyna
Zob. poz. 294
127
Zob. poz. 547
Gawroński Jan
Przybylski Jerzy
Zob. poz. 313
Zob. poz. 547
Kowalski Czesław
Sikora Stanisław
Zob. poz. 411
Zob. poz. 324, 541, 591, 810, 815, 1962
Magowski Władysław
Siuda lech
Zob. poz. 455
Zob. poz. 144
Piasecka Rozalia
Skibińska Zofia
Zob. poz. 530
Zob. poz. 592
Poplewska Adela
Winczewski Henryk
Zob. poz. 542
Zob. poz. 681
Przybylska Kazimiera
3. Apteki
1402. DMYTERKO Honorata. Drogie zdrowie //
Życie Raw. - 2009, nr 5, s. 7
Apteki w Rawiczu
Biografie
Zob. poz. 260
Chojnacki Teofil
XI. NAUKA. OŚWIATA. KULTURA
1. Nauka. Organizacje i placówki naukowe
1403. z.j. 25-lecie Warsztatów Naukowych "Lato z
helem" - czyli spotkanie najwybitniejszych fizyków
polskich w Odolanowie [pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 13, s. 7
wrześniu 1939 roku" - konferencja naukowa w Odolanowie,
pow. Ostrów Wlkp.
Instytut Zachodni im. Zygmunta
Wojciechowskiego w Poznaniu
1404. z.j. Konferencja na najwyższym szczeblu
naukowym. - Fot. // Dzwonek Odol. - 2009, nr 21, s. 2
"Historycy polscy i historia wojskowości w kraju i na obczyźnie po
Wielkopolska - niemieckie kraje związkowe : czas
współpracy / red. Sławomir Piontek = poz. 1195
Biografie
Łowmiański Henryk
Zob. poz. 447
128
2. Szkolnictwo wyższe
1405. RECZEK Rafał. Juwenalia studenckie w
Poznaniu w maju 1957 roku. - Fot. // Kron. M. Pozn. 2009, nr 4, s. 40-50
1410. iwa. Rok akademicki 2009/2010 w
zmienionej strukturze; Uczelnia z bardzo dobrą opinią.
- Portr. // Biul. PWSZ Konin. - 2009, nr 3, s. 4-5, 7
M.in. działalność władz miasta i Służby Bezpieczeństwa
Sprawozdanie z działalności : 26. 11.2007 30.11.2009 / Organizacja Środowiskowa Akademickiego
Związku Sportowego Poznań = poz. 1774
Akademia Muzyczna
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu
Z życia muzycznego Poznania : programy koncertów
1900-1939 : katalog = poz. 916
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
1406. KOSTA. Pomysł na prezent z Akademii Sztuk
Pięknych // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 296 dod.
Pasaż Kultury, s. 10
1411. KAPYSZEWSKA Ewa. PWSZ w Koninie
otwarta na współpracę międzynarodową. - Portr. //
Biul. PWSZ Konin. - 2009, nr 3, s. 22
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Lesznie
1412. KRONIKA : [październik - grudzień 2008;
styczeń - grudzień 2009] / oprac. Anna Mamulska //
Leszcz. Not. Akad. - 2009, nr 32, s. 15-18; nr 33, s. 1118; nr 34, s. 13-20
1413. KRÓLIKOWSKI Czesław. Kontynuacja i
rozwój. - Portr. // Leszcz. Not. Akad. - 2009, nr 34, s.
2-6
Plany uczelni w roku akademickim 2009/2010. Przemówienie
rektora
Biuro Promocji ASP
Między 30 a 35... : (między trzydzieści a trzydzieści
pięć...) wystawa z okazji 35-lecia Wydziału Edukacji
Artystycznej Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu :
[katalog] / tekst Ewa Obrębowska-Piasecka = poz. 1688
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
1407. NOWAK Maria. Kolejny budynek wzbogaci
miejski kampus AWF. - Fot. // Polska Głos Wielkop. 2009, nr 271, s. 8
Projekt rozbudowy
Poznań stawia na sport : [album] / Urząd Miasta
Poznania. Wydział Kultury Fizycznej = poz. 1771
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Koninie
1408. ar. Ruszają studia pomostowe dla pielęgniarek //
Biul. PWSZ Konin. - 2009, nr 3, s. 6
"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów
pomostowych" - projekt
1414. KRÓLIKOWSKI Czesław. Pierwsze
dziesięciolecie // Scrip. Com. Les. - 2009, nr 7, s. 105115
Maćkowiak
Krzysztof. Media a proces
wulgaryzacji polszczyzny w świadomości językowej
studentów PWSZ [Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej] w Lesznie] = poz. 1789
1415.
MAMULSKA
Anna.
Jubileusz
dziesięciolecia
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie // Scrip.
Com. Les. - 2009, nr 7, s. 116-119
Skład Konwentu Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
(kadencja 2008-2012) = poz. 192
Politechnika Poznańska w Poznaniu
1416. AMANOWICZ Łukasz. Koło Naukowe
Inżynierów Środowiska Politechniki Poznańskiej. Fot. // Głos Politech. - 2009, nr 6, s. 31-32
Działalność koła od 2007 r.
Biuletyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Koninie / red. Ewa Kapyszewska = poz. 9
1417. DEMBECKA Władysława. Klub Seniora
Politechniki Poznańskiej w życiu uczelni. - Fot. //
Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 29-31
1409. iwa. Nowy wydział, nowe władze. - Portr. //
Biul. PWSZ Konin. - 2009, nr 3, s. 5
Głos Politechniki : pismo Politechniki Poznańskiej
/ red. Jolanta Szajbe = poz. 21
Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia i jego dziekan, Piotr
Inerowicz
Głos Politechniki - piętnastolatek = poz. 2016
129
1418. GŁOS studentów na 90-lecie Politechniki
in.]. - Poznań: Comprint Agencja Reklamowa, 2009. Poznańskiej // Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 56 s. : fot., il.
43-44
1429. POLITECHNIKA Poznańska : dzieje
1419. GŁOS studentów. Politechnika z techniką na polskiego wyższego szkolnictwa technicznego w
bakier? // Głos Politech. - 2009, nr 4, s. 15-16; Poznaniu 1919-2009 / pod red. Haliny Ganińskiej. KOKOWSKI Tomasz. Głos informatyków. Studenci z Poznań: Wydaw. PP, 2009. - 222 s. : il.
uczelnią na bakier? // Tamże. - S. 16-19
Centrum Zarządzania Siecią Komputerową
Profesor Edmund Kuffel : doktor honoris causa
Politechniki Poznańskiej / oprac. zespół pod red.
1420. GOSŁAWSKI M. Zastosowanie kart Krystyny Długosz = poz. 421
pracowniczych : wywiad z M. Gosławskim Inspektorem
Bezpieczeństwa Sieci Komputerowej (Dział Ochrony i
Przybylski Marian. Jestem dumny, że pochodzę z
Spraw Obronnych PP) // Głos Politech. - 2009, nr 6, s. GNIAZDA tej uczelni! / rozm. Aleksandra Rakowska
14-16
= poz. 549
1421. HAMROL Adam. Politechnika Poznańska
wczoraj, dziś i jutro. - Fot. // Głos Politech. - 2009, nr 6
wyd. spec., s. 3-12
1430. SWISSI Mustafa. Politechnika Poznańska
okiem zagranicznego studenta. - Fot. // Głos Politech.
- 2009, nr 2, s. 37-38
Libijczyk, absolwent Politechniki Poznańskiej w Poznaniu
1422. J.J. Lotnicze kierunki na Politechnice
Poznańskiej // Głos Politech. - 2009, nr 3, s. 23
1423. JAK będzie wyglądała Politechnika Poznańska
w 100-lecie istnienia? / Jerzy Suchanek [i in.] // Głos
Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 20-23
1424. KODYM-KOZACZKO Grażyna. Politechnika
Poznańska w przestrzeni współczesnego Poznania. - Fot.
// Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 13-16
Obiekty uczelni w architekturze miasta
Korzystka Beata. Pomiar jakości usług bibliotecznoinformacyjnych w ankiecie skierowanej do pracowników
naukowo - dydaktycznych Politechniki Poznańskiej =
poz. 2005
Szeptycka Anna. Rozmowa z Anną Szeptycką :
pierwszą dyrektor Biblioteki w Politechnice
Poznańskiej = poz. 2006
1431. UMOWA o współpracy pomiędzy WMRiT
[Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu] a
Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie [pow. Poznań] / oprac. R.
Klawe, K. Wisłocki. - Fot. // Głos Politech. - 2009, nr
4, s. 16-18
Wasilczyk-Kryger Agnieszka. Akomodacja ucha*
= poz. 1733
Weiss Wojciech. Sprintem przez 90 lat = poz.
1781
M.H. Rozśpiewana Polibuda = poz. 1650
M.H. Starsi niż sądzicie.. = poz. 1651
M.H. Wesoły PRL, wesoły student! - Fot. = poz. 1598
1425. MUSIOŁ Grzegorz. Fundacja na Rzecz
Rozwoju Poliechniki Poznańskiej - w przededniu
jubileuszu [10-lecia] // Głos Politech. - 2009, nr 6, s. 18
1426.
OLEJNICZAK
Stanisław.
85
lat
Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Poznańskiej. Fot. // Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 26-28
Orczyk Małgorzata, Bogusz Edyta. Opracowanie
metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście
dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków
środowiska = poz. 1444
1427. PISKORZ Małgorzata. Współpraca Imperial
Tobacco Polska S.A. [w Jankowicach, pow. Poznań] z
Katedrą Sterowania i Inżynierii Systemów // Głos
Politech. - 2009, nr 2, s. 13
1428. POLITECHNIKA Poznańska / oprac.
Aleksandra Rakowska, Jolanta Szajbe; fot. M. Forecki [i
Włoszkiewicz Włodzimierz. Trakt KrólewskoCesarski w Poznaniu : pokaz prac studentów III roku
Wydziału Architektury [Politechniki Poznańskiej] =
poz. 1695
1432. WOJCIECHOWICZ Bolesław. Rozmowa z
Bolesławem Wojciechowiczem : profesorem,
rektorem Politechniki Poznańskiej w latach 19721981. - Portr. // Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec.,
s. 17
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej - istnieje
już od [1957 r.].. = poz. 1986
1433. WYDZIAŁ Elektryczny Politechniki
Poznańskiej / pod red. Ryszarda Nawrowskiego,
Konrada Skowronka. - Wyd. 3 uaktual. - Poznań:
Agencja Reklamowa Comprint, 2009. - 47 s. : il.
1434. WYDZIAŁ Maszyn Roboczych i Transportu
Politechniki Poznańskiej : informator. - Poznań:
Agencja Reklamowa Comprint, 2009. - 119 s. : il.
130
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
1435. BALICKI Władysław. "Uniwersyteckość"
metropolii. - Portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 25
1436. GÓRNY Dominik. Inspiracje tradycją. - Fot. //
Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 22-23
Jubileusz 90-lecia uczelni
Heliodor Święcicki : w 90. rocznicę powstania
Uniwersytetu Poznańskiego / red. Michał Musielak = poz.
646
1437. INFORMATOR na rok akademicki 2009/2010 :
zasady studiowania, plany zajęć / Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Prawa i Administracji
/ red. Piotr Lissoń, Maciej Kowalczyk. - Poznań:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział Prawa i Administracji, 2009. - 160 s.
1438. JACKOWIAK Bogdan. Trzymać rękę na
"pulsie" życia / rozm. Mariola Zdancewicz. - Portr. //
Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 12-13
Wydział Biologii. Rozmowa z dziekanem
1439. KORONIAK Henryk. Ciągle jesteśmy na czele
/ rozm. Mariola Zdancewicz. - Portr. // Merkuriusz. 2009, nr 5, s. 16-17
Wydział Chemii
1440. KRASOWSKI Krzysztof. Narodziny prawa w
Poznaniu / notował K.B. - Portr. // Merkuriusz. - 2009, nr
5, s. 7
Historia Wydziału Prawa
1441. MARCINIAK Bronisław. W tradycji
najważniejsza jest jakość / rozm. Mariola Zdancewicz. Portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 6
Rozmowa z rektorem
1442. NASKRĘCKI Ryszard. Proinnowacyjne
kształcenie, kompetentna kadra i absolwenci przyszłości
na Wydziale Fizyki UAM. - Portr. // Merkuriusz. - 2009,
nr 10/11, s. 23
1443. OD Akademii Lubrańskiego do Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza :
tradycja wyższych studiów teologicznych w Poznaniu /
red. Jan Szpet. - Poznań: Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza.
Wydział
Teologiczny.
Redakcja
Wydawnictw, 2009. - 177 s. : il.
Zawiera: SZPET Jan. Tradycja wyższych studiów teologicznych w
Poznaniu. W 40-lecie powołania Papieskiego Wydziału Teologicznego i
10-lecie Wydziału Teologicznego UAM. s. 11-16. - GĄDECKI
Stanisław. "Pamiętaj na wszystkie drogi". 40-lecie Papieskiego
Wydziału Teologicznego w Poznaniu. 10-lecie Wydziału Teologicznego
UAM. s. 17-39. - GROCHOLEWSKI Zenon. Wydział Teologiczny na
uniwersytecie państwowym. s. 41-60. - WITKOWSKI Rafał. Teologia
w murach Akademii Lubrańskiego i Kolegium Jezuitów w Poznaniu w
XVI wieku i pierwszej połowie XVII wieku. s. 61-76. - CZUBIŃSKI
Antoni. Wydział Teologiczny [w latach 1918-1922]. s. 77-84. DWORACKI Roman. Deus scientiarum Dominus - Bóg Panem Nauk :
40-lecie powstania Wydziału Teologicznego w Poznaniu 1969-2009.
Okres 1969-1998. s. 85-140. - BORTKIEWICZ Paweł. Wydział
Telogiczny na UAM - między obawami a nadzieją. s. 143-159. PRZYBECKI Adam. Kościół w spotkaniu z uniwersytetem. s. 161177
1444. ORCZYK Małgorzata, BOGUSZ Edyta.
Opracowanie metody nauki orientacji przestrzennej w
dużym mieście dla osób niewidomych z
wykorzystaniem dźwięków środowiska // Głos
Politech. - 2009, nr 6, s. 29-30
Projekt Uniwersytetu im. A. Mickiewicza i Politechniki
Poznańskiej w Poznaniu oraz Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, pow. Poznań
1445. WALCZAK Marian. Dwadzieścia pięć lat
obecności Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Kaliszu : [informator] / projekt i przygot. do druku
Joanna Dudek; fot. Kajetan Wiśniewski [i in.]. Kalisz: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny, 2009. - [20] s. : fot., portr.
Zawiera m.in. Profesor Jerzy Rubiński pierwszy dziekan
wydziału (1944-2007)
Publikacja jubileuszowa. Tytuł okł. UAM. Wydział
Pedagogiczno-Artystyczny
1446. ZENKTELER Elżbieta. Historia Zakładu
Botaniki Ogólnej UAM w Poznaniu : 1919-2009. Poznań: Bogucki Wydaw. Naukowe, 2009. - 48 s. :
fot., il., portr.
M.in. sylwetki pracowników naukowych oraz wykaz prac
doktorskich i habilitacyjnych
Zob. też poz. 1267, 1270
Uniwersytet Medyczny
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Zdrowie poznańskich uczniów : praca zbiorowa /
pod red. Alicji Krzyżaniak = poz. 1384
Uniwersytet Przyrodniczy
im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu
1447. DZIEJE akademickich studiów leśnych w
Poznaniu 1919-2009 : nauka dla praktyki leśnej / pod
red. Józefa Brody. - Poznań: Wydaw. Uniwersytetu
Przyrodniczego, 2009. - 378 s. : fot., il., portr.
Zawiera: Historia studiów leśnych w Poznaniu (1919-2009). s.
11-107. - Stopnie i tytuły naukowe oraz tryb ich uzyskiwania. s.
109-135. - Władze Wydziału Leśnego. [Dziekani, prodziekani,
nauczyciele akademiccy]. s. 135-167. - Doktoraty, habilitacje i
doktoraty honoris causa na Wydziale Leśnym w latach 1994-2009.
s. 169-189. - Działalność naukowa katedr. s.191-221. - Programy
nauczania i dydaktyka na Wydziale Leśnym. s. 223-227. Współpraca katedr Wydziału Leśnego z praktyką leśną oraz
krajowymi i zagranicznymi placówkami leśnymi. s. 229-233. Leśne Zakłady Doświadczalne. s. 235-245. - Sylwetki
emerytowanych i zmarłych profesorów i docentów. s. 247-308. Koło Leśników oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich "Venator". s.
309-317. - Absolwenci. [Wykazy]. s. 319-373
1448. HISTORIA Koła Leśników 1919-2009 / red.
Jarosław Szaban, Władysław Kusiak. - Bedoń: Polskie
Towarzystwo Leśne. Oddział Wielkopolski, 2009. 264 s. : il.
131
Zapisane w pamięci / oprac. red. Ewa Strycka, Anna
Putz Izabela. Smaki nowotomyskiego sera = poz.
Zielińska-Krybus = poz. 198
995
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Środzie Wlkp.
1449. KUBIACZYK I. Wielkopolska Wyższa Szkoła
Społeczno - Ekonomiczna w Środzie Wlkp. / rozm.
Agnieszka Łęcka // Mag. Swarz. - 2009, nr 6, s. 8
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie
1451. KARMOLIŃSKA Ewa. Młodzież ze
środowisk zagrożonych marginalizacją wobec własnej
przyszłości. - Poznań; Leszno: Wyższa Szkoła
Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego,
2009. - 304 s. - (Studia i Monografie Wyższej Szkoły
Humanistycznej w Lesznie)
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
1450. WILCZYŃSKA Kamila. Postawiłam na jakość.
- Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 20-21
1452. KORZENIOWSKI Andrzej. Czas na
logistykę. - Fot., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 5, s.
24
Rozmowa z rektorem
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii
w Poznaniu
Rozmowa z rektorem
Biografie
Alexiewicz Władysław
Zob. poz. 208
Gałkowski Andrzej
Zob. poz. 312
Barciński Florian
Zob. poz. 219
Goszczyński Stefan
Zob. poz. 326
Błachowski Stefan
Zob. poz. 231
Górski Józef
Zob. poz. 330
Borowski Stanisław
Zob. poz. 242
Hornowski Bolesław
Zob. poz. 350
Bręborowicz Henryk
Zob. poz. 246
Jachnik Stefan
Zob. poz. 357
Burzyński Henryk
Zob. poz. 255
Jasiczak Józef
Zob. poz. 364
Chrząstowska Bożena
Zob. poz. 263
Kachlicki Zdzisław
Zob. poz. 372
Falkowski Marian
Zob. poz. 297
Frąckowiak Elżbieta
Zob. poz. 307, 1420
Kaliski Jarosław
Zob. poz. 378
Kopcewicz Andrzej
Zob. poz. 404
132
Kozłowski Jarosław
Przybylska-Kapuścińska Wiesława
Zob. poz. 1725
Zob. poz. 548
Kupczyk Maciej Jan
Sajdak Jan
Zob. poz. 424
Zob. poz. 577
Lewicki Andrzej
Schramm Tomasz
Zob. poz. 440
Zob. poz. 583
Lorenc Józef
Stankowski Mikołaj
Zob. poz. 444
Zob. poz. 611
Łowmiański Henryk
Stefaniak Jarosław
Zob. poz. 447
Zob. poz. 612
Molik Witold
Szweykowski Zygmunt
Zob. poz. 488
Zob. poz. 633
Moszyński Leszek
Święcicki Heliodor
Zob. poz. 493
Zob. poz. 647
Musiał Janusz
Ułaszyn Henryk
Zob. poz. 494
Zob. poz. 661
Nowacki Bronisław
Wielgosz Andrzej
Zob. poz. 507
Zob. poz. 1731
Piasny Janusz
Wiśniewski Maciej
Zob. poz. 531
Zob. poz. 682
Piotrowski Włodzimierz
Zawadzki Tadeusz
Zob. poz. 536
Zob. poz. 702
3. Oświata
a. Zagadnienia ogólne
1453. A. 400 tys. zł na oświatę [w Słupcy] // Kur.
Słup. - 2009, nr 36, s. 9
1455. (arlet). Dzień nauczyciela. - Fot. // Inf.
Samorz. Krotoszyn. - 2009, nr 18, s. 4
Oświata w mieście i gminie Krotoszyn
A. Coraz więcej narkotyków w szkołach [gminy
Słupca] = poz. 1307
1454. abk. Brakuje wykwalifikowanej kadry języka
angielskiego. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 2
1456. B.S. E-szkoły w gminie [Suchy Las, pow.
Poznań] // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 8, s. 22
Banaszak Hanna. Szkolna teatromania = poz. 1620
Oświata w gminie Osiek Mały, pow. Koło
1457. BARABASZ Agnieszka. Bałagan w
okoneckiej oświacie // Pan. Złot. - 2009, nr 44, s. 5
133
Oświata w gminie Okonek, pow. Złotów
VI Festiwal Nauki w Liceum Ogólnokształcącym Spółdzielni
Oświatowej w Ostrowie Wlkp.
1458. BARABASZ Agnieszka. Starosta nagrodził
nauczycieli [z powiatu złotowskiego]. - Fot. // Pan. Złot. 2009, nr 42, s. 10
1459. BĄK Sławomir. Oświatowo-remontowy zawrót
głowy. - Fot. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 4, s. 7
Remont placówek oświatowych w gminie Bralin, pow. Kępno
1469. LUBAS Jan. Rok szkolny 2009-2010 [w
przedszkolach i szkołach gminy Dominowo, pow.
Środa Wlkp.] // Spr. Dominowa. - 2009, nr 9, s. 5
Maciejewska Alicja. Dożywianie
Malanów [pow. Turek] = poz. 1288
w
gminie
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
Nagrodzeni nauczyciele [z gminy Krzemieniewo,
pow. Leszno] = poz. 177
1460. CZAS wakacji to czas remontów : inwestycje w
oświacie w gminie Grzegorzew [pow. Koło]. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 30, s. 6
1470. NAUCZYCIELE się uczą. - Fot. // Monitor
Wielkop. - 2009, nr 11, s. 1; JAŁOSZYŃSKI Ryszard.
Nauczyciel również musi się uczyć // Tamże. - S. 8-9
Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Wielkopolsce
1461. DANE roku szkolnego 2009/2010 w
placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto i
gminę Buk [pow. Poznań] na dzień 1 września 2009 r. /
oprac. J. Królikowska // Kos. Bukow. - 2009, nr 9, s. 22
1462. EDUKACJA i praca w powiecie gnieźnieńskim
: poradnik dla kandydatów do szkół dla młodzieży i
dorosłych powiatu gnieźnieńskiego w roku szkolnym
2009/2010 / red. Jakub Hadyński. - Poznań: Fundacja
Centrum Inicjatyw Edukacyjnych, 2009. - 95 s.
1463. GILL Władysław. Byłem nauczycielem
nauczycieli / rozm. Stanisława Łowińska. - Portr. // Uczyć
Lepiej. - 2008/2009, nr 4, s. 6
Rozmowa z dyrektorem Instytutu Kształcenia Nauczycieli i Badań
Oświatowych (obecnie Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) w Poznaniu
w latach 1973-1974
1464. GORGOLEWSKA-ERKIET Katarzyna. Nowy
rok szkolny 2009/2010 // Gaz. Malanow. - 2009, nr 8, s. 3
Placówki oświatowe w gminie Malanów, pow. Turek
1465. INFORMACJA o stanie realizacji zadań
oświaty miasta i gminy Buk [pow. Poznań] za rok
szkolny 2008/2009 / oprac. J. Królikowska // Kos. Bukow.
- 2009, nr 11, s. 20-23; nr 12, s. 24
Jędraś
Stanisław.
Wspomnienia
wielkopolskiego nauczyciela = poz. 367
z
1471. NIKITENKO Danuta. Wspieranie uzdolnień
w szkołach ponadgimnazjalnych w Wielkopolsce i na
Dolnym Śląsku. - Fot. // Leszcz. Not. Akad. - 2009, nr
34, s. 25-26
1472. OPŁATEK Ł. W poszukiwaniu odpowiedzi.
- Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 46, s. 5
IV Sejmik Młodzieży w Domu Polskim w Zakrzewie, pow.
Złotów
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
1473. PLACÓWKI oświatowe w gminie Bralin
[pow. Kępno] w statystyce - rok szkolny 2009/2010 /
oprac. Sławomir Bąk. - Fot. // Życie Gm. Bralin. 2009, nr 6, s. 5
1474.
PRZYGOTOWANIE
placówek
oświatowych [gminy Swarzędz, pow. Poznań] do roku
szkolnego 2009/2010 // Prosto z Ratusza. - 2009, nr
9/10, s. 10
Regionalizm w nauczaniu historii, geografii i
języku polskim : (bibliografia w wyborze) / wybór i
oprac. Wiesława Leszko = poz. 7
życia
1475. (sd). 134 tysiące zł dla nauczycieli [z
regionu jarocińskiego] // Życie Jar. - 2009, nr 22, s. 11
(kar). Nowe władze Jantara = poz. 1760
1466. KASPRZYK Małgorzata. Pracowite wakacje. Fot. // Merkur. Mosiń. - 2009, nr 9, s. 9
Remonty placówek oświatowych w gminie Mosina, pow. Poznań
1467. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Miganie dla
wszystkich : w Ostrowie [Wlkp.] prowadzone są kursy
języka migowego. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
40(1384), s. 12
Kotowska-Rasiak Ewa.
pamiętamy.. = poz. 160
Nauczyciele,
o
1476. SHAPE Up: Zdrowa sylwetka : działania w
środowisku szkolnym dotyczące kształtowania
zdrowego i zrównoważonego rozwoju dzieci i
młodzieży : zbiór doświadczeń / oprac. Elżbieta
Dybowska, Dagmara Kamińska; konsultacja Jacek
Wysocki; Miasto Poznań. - Poznań: Wydaw.
Miejskie, 2009. - 43 s. : il. + płyta CD-ROM
Zawiera m.in.: Przykładowe działania w ramach projektu w
poznańskich placówkach: Przedszkole nr 190. s. 29-30. - Szkoła
Podstawowa nr 34. s. 31-34. - Gimnazjum nr 12. s. 34-36
których
1468.
KOTOWSKA-RASIAK
Ewa.
Wiedza
atrakcyjnie padana. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
49(1401), s. 20-21
1477. SUPERCZYŃSKA Ewa. Z kart historii
Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. - Il. //
Uczyć Lepiej. - 2008/2009, nr 1, s. 5
Jubileusz 60-lecia
134
1478. [SZEŚĆDZIESIĄT] 60 lat Ośrodka
1480. tjc. Uczniowie wybierali szkoły : oblężenie
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 1948-2008 / podczas V Konińskiego Forum Oświatowego [w
zespół red. Ewa Superczyńska [i in.]. - Poznań: ODN, Koninie]. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 13, s. 8
[2009]. - 52 s. : fot., il., portr.
Zawiera m.in.: Kadra. s. 30-36. - Spis pracowników 1948-2009. s.
Tyszkowska Maria. V Przegląd Dawnej Piosenki
42-51
Żołnierskiej i Niepodległościowej "Idzie żołnierz
borem, lasem..." = poz. 1668
Śrem : [informator] = poz. 124
1479. tjc. Oświatowy rok [w Koninie] w skrócie. Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 1, s. 8
Zdrowie poznańskich uczniów : praca zbiorowa /
pod red. Alicji Krzyżaniak = poz. 1384
Biografie
Bujnowicz Zofia
Zob. poz. 251
Piotrowiak Andrzej
Zob. poz. 534
Grzegorzewicz Jan
Zob. poz. 341
Rogalewicz Irena
Zob. poz. 565
Kucharska Barbara
Zob. poz. 419
Rożeński Jan
Zob. poz. 571
Kujawa Agnieszka
Zob. poz. 422
Rzymski Zenon
Zob. poz. 576
Kuryłło Hanna
Zob. poz. 426
Sędkowski Waldemar
Zob. poz. 586
Lenartowicz Ewa
Zob. poz. 435
Stelmaszyk Jolanta
Zob. poz. 615
Mocek Beata
Zob. poz. 486
Paluszyński Mieczysław
Zob. poz. 520
Szymańska Jadwiga
Zob. poz. 637
Urbaniak Mirosław
Zob. poz. 662
b. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą. Wychowanie przedszkolne
1481. abk. Przedszkole w Brdowie [pow. Koło] będzie
śliczne! - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 32, s. 7
1482. alew. Powita dzieci nową elewacją. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 31, s. 7
Zabytkowy budynek Przedszkola w Dąbiu, pow. Koło
1483. BĄK Sławomir. Mają swoje przedszkole [w
Taborze Małym, pow. Kępno]. - Fot. // Życie Gm. Bralin.
- 2009, nr 2, s. 4
1484. mata. Bogata oferta przedszkola [w
Ostrowitem pow. Słupca]. - Portr. // Kur. Słup. - 2009,
nr 32, s. 11
1485. MB. Nauka czytania przez zabawę [w
przedszkolu nr 1 w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl] //
Nasz Dzień po Dniu. - 2009, nr 45, s. 10
1486. PARUS Ewa. Misiowe pogadanki // Gaz.
Słup. - 2009, nr 38, s. 27
Przedszkole "Miś" w Słupcy
135
Pawełka E. Nowy zespół szkół = poz. 1508
1488. SZELĄG Karolina. Lubońskie przedszkola
// Wieści Luboń. - 2009, nr 11, s. 30-31
1487. PRYWATNE Przedszkole "Lisek Urwisek" [w
Swarzędzu, pow. Poznań] rośnie i przeprowadza się. Fot. // Tyg. Swarz. - 2009, nr 23, s. 2
1489. SZTERNEL Tomasz. Przedszkola
szkołach. - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 5, s. 14
w
Przedszkola Fundacji "Familijny Poznań" w szkołach
podstawowych w Grądach Górnych i w Lisewie, pow. Września
Biografie
Zob. poz. 575
Ćmakowska Małgorzata
Schneider Elżbieta
Zob. poz. 279
Zob. poz. 581
Gorzaniak Hanna
Wyszyńska-Klorek Anna
Zob. poz. 325
Zob. poz. 698
Rzeźniczak Maria
c. Szkolnictwo podstawowe
1490. A. 200 tys. zł dla Cienina Zabornego [pow.
Słupca] : szkoła [podstawowa] jak nowa. - Fot. // Kur.
Słup. - 2009, nr 34, s. 9
1491. A. Walczymy o czyste środowisko. - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 39, s. 9
"Sprzątanie świata" Wierzbocicach, pow. Słupca
akcja
w
szkole
podstawowej
w
1492. abk. Niebawem ostatni zgasi światło... - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 32, s. 7
Likwidacja Szkoły Podstawowej w Czerwonce, pow. Koło
1493. (ak). Ekologia nie zna granic. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 10
Współpraca Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w
Ostrowie Wlkp. ze szkołami Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Litwy,
Niemiec i Rumunii w ramach ekologicznego programu "Comenius"
1494. (ak). Pół wieku z "Siódemką". - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 42(1388), s. 10
50-lecie Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Józefa Bema w Ostrowie
Wlkp.
rocznica wydarzeń / red. Józef Mozio, Jerzy Szyło,
Agnieszka Skorka = poz. 818
1497. [DWUSTULECIE] 200-lecie szkoły w
Pawłowicach [pow. Leszno] // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 16
Obchody jubileuszu i kalendarium dziejów szkoły
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w
gminie Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz.
121
1498. FĄKA Michał. Reforma oświaty bez
entuzjazmu rodziców / rozm. Marek Ambicki. - Portr.
// Nadnot. Echa. - 2009, nr 35, s. 5
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Czarnkowie.
Rozmowa z dyrektorem
1499.
G.S.
Jubileusz
80-lecia
szkoły
[podstawowej] w Koziegłowach [właśc. Kozich
Głowach, pow. Konin] - Fot. // Gaz. Kleczew. - 2009,
nr 6, s. 2, 8-9
Historia szkoły od 1929 r. i obchody jubileuszu
1495. alew. Zbieraliśmy na niego kilka lat : Szkoła
[Podstawowa] w Korzeczniku [pow. Koło] ma nowy
dach. - Fot. / Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 7
1496. BARABASZ Agnieszka, GLINIECKA Mariola.
80-lecie Szkoły Polskiej w Radawnicy [pow. Złotów]. Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 42, s. 12
Uroczystość w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
Byliński Eugeniusz, Król Marian. Pacyfikacja
mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940) : 70.
1500. H.W. Demografia zamyka szkołę
[podstawową] w Otuszu [pow. Poznań] // Kos. Bukow.
- 2009, nr 3, s. 5
1501. INFORMACJA o stanie realizacji zadań
oświatowych organu prowadzącego [gminy Ujście,
pow. Piła] za rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami
sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego. - Tab., wykr.
// Ujskie Spr. - 2009, nr 7, s. 26-28
136
Karwatka
Stefania.
Osiągnięcia
Zespołu
Mandolinistów Szkoły Podstawowej w Dłużynie [pow.
Leszno] = poz. 1640
1502. KORBIK Aldona. Spotkanie po latach... - Fot. //
Prz. Osiec. - 2009, nr 24, s. 6-7
Zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Osiecznej, pow. Leszno
z 1969 roku
Kotowska-Rasiak Ewa. Religijne śpiewanie : XII
Ostrowski Konkurs Piosenki Religijnej "Cecyliada" [w
Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp.] = poz. 1643
Szkoła Podstawowa nr 2 im. A. Mickiewicza w Złotowie
1510. PRUBAN Adam. Szkolna przeszłość i
teraźniejszość // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 1, s. 7
Historia Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie,
pow. Kępno
1511. RYCHLEWSKI Stanisław, DOMINIAK
Dorota. Szkolny dream team / rozm. Agnieszka
Spiżewska. - Portr. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 9, s.
14
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, pow. Poznań w roku
szkolnym 2009/2010
Kowalska Barbara. "Kronika ponownie odczytana..." Fot. = poz. 910
Spruta Mariola. "Chwile" z panem Gerwazym
Nowackim = poz. 607
1503. MOLEWSKI A. 90 lat polskiej szkoły w
Kwilczu [pow. Międzychód]. - Fot. // Pojezierze. - 2009,
nr 218, s. 10
Stawik Konrad. Krajobrazy Lwówka - dawniej i
dziś = poz. 1271
Obchody jubileuszu
1504. MORASZ Barbara. Naukę czas zacząć! - Fot. //
Kórniczanin. - 2009, nr 17, s. 8, 9
Uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Kórnik,
pow. Poznań
1512. STRÓŻEWSKA Renata. Jubileusz 90-lecia
Szkoły Podstawowej [w Skokach, pow. Wągrowiec]. Fot. //
Wiad. Skoc. - 2009, nr 11, s. 1, 4;
Wspomnienia ze szkolnej ławy... [Wystawa pamiątek
szkolnych] // Tamże. - S. 16
1513. SZKOŁY [w gminie Gołańcz, pow.
Wągrowiec]. - Fot., portr. // Echo. - 2009, nr 112, s.
11-14
Nasza klasa = poz. 1902
Nasza klasa = poz. 1903
1505. OPŁATEK Ł. W obronie polskości : szkoła
[podstawowa] w Starej Wiśniewce [pow. Złotów] ma
swego patrona. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 41, s. 10
Nadanie imienia Obrońców Polskości
1506. (pat). Dorównuje szkołom miejskim. - Fot. //
Życie Jar. - 2009, nr 25, s. 4
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Siedleminie, pow. Jarocin
1507. PAWELCZAK D. 110 lat - przez trzy wieki //
Pojezierze. - 2009, nr 219, s. 22
Historia Szkoły Podstawowej w Lutomiu, pow. Międzychód od
1899 r.
1508. PAWEŁKA E. Nowy zespół szkół. - Fot. //
Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 4, s. 6
Szkoła podstawowa w Nieparcie, pow. Gostyń z oddziałami
przedszkolnymi i gimnazjum w Gostkowie, pow. Rawicz - zespół szkół
utworzony przez Edukacyjny Związek Międzygminny Gostkowo Niepart
1509. POCZAJOWIEC Witold. Wesele w Soplicowie.
Zespoły szkół (szkoła podstawowa i gimnazjum) w Morakowie,
Gołańczy, Panigrodzu i Smogulcu
Szternel Tomasz. Przedszkola w szkołach = poz.
1489
1514. W.N. Spotkali się po 44 latach. - Fot., portr.
// Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 3, s. 16
Zjazd absolwentów Szkoły Podstawowej w Miejskiej Górce,
pow. Rawicz z 1965 roku
(wb). Pięć lat UKS [Uczniowskiego Klubu
Sportowego] "Jedynka" [przy Szkole Podstawowej w
Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn] = poz. 1780
1515. WYNIKI sprawdzianu [szóstoklasistów] i
egzaminu [gimnazjalnego w gminie Osieczna, pow.
Leszno]. - Fot., tab. // Prz. Osiec. - 2009, nr 24, s. 11
1516. zit. Festyn na 75-lecie szkoły. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 29, s. 11
Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Dębinie, pow.
Koło
- Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 48, s. 10
Biografie
Bartkowiak Lech
Zob. poz. 220
Zob. poz. 285
Bugała Andrzej
Zob. poz. 249
Domańska Jadwiga
Goździewicz Marek
Zob. poz. 327
137
Kita Barbara
Muszyński Alojzy
Zob. poz. 394
Zob. poz. 497
Kita Walerian
Neumann Leon
Zob. poz. 395
Zob. poz. 503, 504
Kominek Mieczysława
Pruszkowski Bolesław Alfred
Zob. poz. 401
Zob. poz. 545
Przybylski Norbert
Zob. poz. 551
d. Szkolnictwo specjalne
1517. KRUPA Małgorzata. Szkoła specjalna na
Ostrowskiej ma już 60 lat; Kolorowe sześćdziesiąte
urodziny "szóstki". - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 19, s. 9; nr 20, s. 6-7
Zespół Szkół Specjalnych w Krotoszynie
Orczyk Małgorzata, Bogusz Edyta. Opracowanie
metody nauki orientacji przestrzennej w dużym mieście
dla osób niewidomych z wykorzystaniem dźwięków
środowiska = poz. 1444
1518. PAWLIK Magdalena. "Nasze dzieci
potrzebują sali". - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 44,
s. 11; (red). Drzwi otwarte w Zespole Szkół
Specjalnych [w Krotoszynie]. - Fot. // Tamże. - nr 46,
s. 8
1519. [SZEŚĆDZIESIĄT] 60 lat OSW. - Fot. //
Rydzyna. - 2009, nr 100, s. 11
Jubileusz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie, pow. Leszno
e. Szkolnictwo średnie ogólnokształcące
1520. AMBROZIK Tadeusz. Gimnazjum [im.
Polskich Noblistów w Bralinie, pow. Kępno] ma już 10
lat // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 5, s. 8
1521. DZIEŃ patrona : setna rocznica urodzin Józefa
Noji - Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Czarnkowie. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr 37, s. 5
M.in. sylwetka sportowca urodzonego w Pęckowie,
Czarnków-Trzcianka, uczestnika olimpiady w Berlinie
pow.
1522. e.m. Polsko - ukraiński show na zakończenie
wymiany. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 39, s. 25
Współpraca Gimnazjum im. M. Kopernika w Słupcy ze szkołą z
Ukrainy
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
1523. (ekr). Na jubileusz do szkoły. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 36(1376), s. 5
55-lecie III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wlkp.
1524. (ep). Wspomnienia połączyły się z
teraźniejszością. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 45, s. 14
10-lecie gimnazjum w Kobylinie, pow. Krotoszyn
1525. GIMNAZJUM nr 1 [we Wrześni] szkołą
otwartą na Europę // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 6, s. 7;
Gimnazjum nr 1 szkołą przyszłych inżynierów. - Fot. //
Tamże. - S. 9
1526. GIMNAZJUM nr 2 im. Juliusza
Słowackiego [w Kaliszu] : dzieje szkoły od XIX w. po
współczesność w kronikach zapisane / aut. tekstów
Grażyna Stępniewska [i in.]; red. Katarzyna
Garnuszewska-Goździewicz [i in.]. - Kalisz:
Gimnazjum nr 2 im. J. Słowackiego, 2009. - 66 s. :
fot.
Historia szkoły w kronikach i wspomnieniach
1527. GIMNAZJUM [nr 2 we Wrześni] bez barier.
- Fot. // Wieści z Ratusza - 2009, nr 5, s. 4
Projekt edukacyjny POKL
Grupa Maciej, Białek Elwira, Korcz Karolina.
"Orlik" w Puszczykowie = poz. 1750
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych
organu prowadzącego [gminy Ujście, pow. Piła] za
rok szkolny 2008/2009 wraz z wynikami sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego = poz. 1501
1528. J.K. Gimnazja mają 10 lat. - Fot. //
Pojezierze. - 2009, nr 218, s. 17
10-lecie Gimnazjum nr 1 w Międzychodzie
Julkowska Violetta. Legenda Gimnazjum i Liceum
im. Sułkowskich w Rydzynie [pow. Leszno] = poz.
909
138
1529. (kar). e-Kolberg. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009,
nr 47, s. 12
1541. (pat). "Zawodówka" wraca do Tarzec : nowe
kierunki kształcenia w szkole w Tarcach // Życie Jar. 2009, nr 22, s. 11
I Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w Kościanie
1530. (kar). Oborzyska e-Szkoła. - Fot. // Gaz. Kośc. 2009, nr 46, s. 16
Gimnazjum im. Jana Pawła w Starych Oborzyskach, pow. Kościan
1531. KF. Twórczy uczniowie ze Słowaka. - Portr. //
Nasz Dzień po Dniu. - 2009, nr 46, s. 13
"E-szkoła wielkopolska - twórczy uczeń" - realizacja projektu w
Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Grodzisku Wlkp.
1532. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Będą naśladować
noblistów. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 42(1388), s.
11
Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Ostrowie Wlkp.
Kotowska-Rasiak Ewa. Wiedza atrakcyjnie padana =
poz. 1468
1533. KTÓRĄ szkołę wybrać? - Fot. // Gaz. Krotosz. 2009, nr 12, s. 17-22
Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie krotoszyńskim
1534. LIKWIDOWALI uprzedzenia i poznawali
historię / oprac. zit. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 7
Współpraca Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, pow.
Koło z Humboldtschule w Hanowerze (Niemcy)
1535. ŁAKOMY Zenon. Rozbudowa gimnazjum [w
Jutrosinie, pow. Rawicz]. - Fot. // Wiad. Jutrosiń. - 2009,
nr 113, s. 4
1536. M.R. Pierwsze Gimnazjum w Buku [pow.
Poznań po II wojnie światowej]. - Fot. // Kos. Bukow. 2009, nr 10, s. 18-19
Melosik Michał. Jubileuszowe
kórnickiej Pro Sinfonice = poz. 1889
pasowanie
w
1537. MIK. Mają się czym pochwalić. - Portr. // Nasz
Dzień po Dniu. - 2009, nr 46, s. 7
Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl
1538. MIK. Od szkoły do e-szkoły. - Fot. // Nasz
Dzień po Dniu. - 2009, nr 46, s. 27
Gimnazjum w Nowym Tomyślu
Molewski A. 90 lat polskiej szkoły w Kwilczu [pow.
Międzychód] = poz. 1503
1539. (mp). ZSP 2 - prekursor w e-learningu. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 42, s. 13
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie
1540. NOWAK Adelina, WIDMAN Anna. 10 lat
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie [pow.
Konin]. - Fot. // Gaz. Kleczew. - 2009, nr 11, s. 10-11
Obchody jubileuszu
Parzuchowski Marek. 5 lat UKS "Gimnazjon" = poz.
1767
Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach, pow.
Jarocin
Pawełka E. Nowy zespół szkół = poz. 1508
1542. PAWLIK Magdalena. Mało się nauczyli, ale
się nie uwstecznili? - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr
46, s. 10
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w Rozdrażewie, pow.
Krotoszyn
1543. PIEKARCZYK Ewa. Rodzice wywalczyli
cztery klasy : I Liceum Ogólnokształcące w Koźminie
Wlkp. [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2009, nr 5, s. 6
1544. POCZAJOWIEC Witold. Spod znaku Rodła
: Gimnazjum [Publiczne nr 2 w Złotowie] będzie
miało swojego patrona. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr
47, s. 10
1545. (red). Jubileusz gimnazjum z pokazem
talentów. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 44, s. 16
10-lecie Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie
Wlkp., pow. Krotoszyn
1546. ROGACKI Ireneusz. Szkoła po pierwszym
dzwonku / rozm. Stefania Karwatka. - Portr. // Nasze
Jutro. - 2009, nr 232, s. 16-17
Zespół Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, pow.
Leszno
1547. RÓŻAŃSKI Łukasz. Ogólniak na szarym
końcu. - Fot. // Wiad. Wrzes. - 2009, nr 3, s. 10
Zespół Szkół Politechnicznych, Zespół Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących oraz Liceum Ogólnokształcące we Wrześni
1548. RYBICKA Katarzyna. Nic dwa razy się nie
zdarza // Gaz. Słup. - 2009, nr 38, s. 11
10-lecie Gimnazjum w Drążnej, pow. Słupca
1549. SIERZCHUŁA Wiesław. Gimnazjum nr 1
im. Polskich Olimpijczyków w Skokach [pow.
Wągrowiec] ma 10 lat / rozm. Klaudia Loręcka,
Zuzanna Druciarek // Wiad. Skoc. - 2009, nr 11, s. 1617
Stawik Konrad. Krajobrazy Lwówka - dawniej i
dziś = poz. 1271
Stryjska Anna. Szkolne koło PCK [Gimnazjum w
Daszewicach, pow. Poznań] = poz. 1388
Szkoły [w gminie Gołańcz, pow. Wągrowiec] =
poz. 1513
1550. tcj. Dlaczego marzną w nowej sali
[gimnastycznej]. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 7, s.
11
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie, pow. Konin
139
1551. walek. Liceum [Ogólnokształcące im.
1553. z.j. Uroczysty jubileusz 10-lecia Gimnazjum
Kazimierza Wielkiego w Kole] ma już 130 lat! - Fot. // [z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w
Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 6
Odolanowie, pow. Ostrów Wlkp.]. - Fot. // Dzwonek
Odol. - 2009, nr 20, s. 2, 4
1552. WASIAK Genowefa. O szkole średniej w
kontekście niżu demograficznego / rozm. Marta
Kaczmarek i Monika Kaczmarek. - Portr. // Echa Opal. Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka
2009, nr 5, s. 24-26
w Kaliszu
Zespół Szkół w Opalenicy, pow. Nowy Tomyśl. Rozmowa z
dyrektorem
Wyniki sprawdzianu [szóstoklasistów] i egzaminu
[gimnazjalnego w gminie Osieczna, pow. Leszno] = poz.
1515
1554. URBANIAK Andrzej. Gdy ma się w
życiorysie "Asnyka" / rozm. Zbigniew Kościelak. Portr. // Asnykowiec. - 2008, nr 17, s. 1-2
Biografie
Antkowiak Krzysztof
Zob. poz. 420
Łoziński Mieczysław
Zob. poz. 211
Antoniewicz-Kaszczyńska Aleksandra
Zob. poz. 448
Łukaszewski Piotr
Zob. poz. 212
Augustin Grażyna Beata
Zob. poz. 449
Matuszewski Zenon
Zob. poz. 215
Czarnecka Sławomira Kamila
Zob. poz. 471
Otworowski Jakub
Zob. poz. 271
Czarnecki Henryk
Zob. poz. 518
Płókarz Bogna
Zob. poz. 273
Dubiel Stanisław
Zob. poz. 539
Przytarska Grażyna
Zob. poz. 288
Fojt Irena
Zob. poz. 556
Ptaszyński Krzysztof
Zob. poz. 304
Gubański Zenon
Zob. poz. 557
Sosińska Daria
Zob. poz. 345
Janiszewska Aleksandra
Zob. poz. 604
Szomek Małgorzata
Zob. poz. 360
Korfini-Stachnik Małgorzata
Zob. poz. 630
Wojciechowska Jolanta
Zob. poz. 407
Kucza Liliana
Zob. poz. 684
140
f. Szkolnictwo artystyczne
1555. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Jubileusz
ostrowskiej muzyki : 35-lecie Zespołu Szkół Muzycznych
w Ostrowie Wlkp.] / fot. Michał Trusz, ekr. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 47(1397), s. 19
1556. SZKOŁA Muzyczna - Casio w Kole ogłasza
nabór na rok szkolny 2009/2010 // Prz. Kol. - 2009, nr
34-35, s. 6
g. Szkolnictwo zawodowe. Oświata dorosłych
Biuletyn / Uniwersytet Trzeciego Wieku w
Międzychodzie. Filia w Sierakowie / red. Alina Nowak,
Krystyna Zachciał = poz. 8
Hańczuk Eugeniusz. XX-lecie Gołanieckiej Orkiestry
Dętej [przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w
Gołańczy, pow. Wągrowiec] = poz. 1631
1557. JASKÓLSKI Mirosław. Stawiamy na języki //
Pan. Złot. - 2009, nr 42, s. 7
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Złotowie
Kajuth Krystyna. Wpływ nowych mediów na poziom
kultury języka współczesnej młodzieży : (na przykładzie
projektu badawczego w Zespole Szkół Budownictwa nr 1
w Poznaniu) = poz. 1787
1558. KONEK Marta. Święto Zespołu Szkół
Spożywczych [w Krajence, pow. Złotów]. - Fot. // Pan.
Złot. - 2009, nr 47, s. 9
Którą szkołę wybrać? - Fot. = poz. 1533
Likwidowali uprzedzenia i poznawali historię / oprac.
zit = poz. 1534
1560. OSOWSKA Karolina. Swarzędzkie meble spojrzenie w przyszłość; Swarzędz bez stolarzy? :
Zespół Szkół nr 1 wraz z Cechem zamierzają takiej
groźbie zapobiec. - Il. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 4,
s. 14-15; nr 5, s. 6
Przygotowanie młodzieży do produkcji meblarskiej
(pat). "Zawodówka" wraca do Tarzec : nowe
kierunki kształcenia w szkole w Tarcach = poz. 1541
1561. PLUTOWSKA Grażyna. Uczcili pamięć
swojego patrona. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 42, s.
12
Uroczystość w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła
II w Złotowie
1562. RJ. 40 lat konińskiego "Medyka". - Fot. //
Monitor Wielkop. - 2009, nr 11, s. 7
Zespół Szkół Medycznych w Koninie
Różański Łukasz. Ogólniak na szarym końcu =
poz. 1547
1563. (stk). W imię patriotyzmu lokalnego;
Zagospodarowano dużą przestrzeń społeczną // Życie
Raw. - 2009, nr 3, s. 6; nr 4, s. 13
Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rawiczu
M.R. "Polanie" ambasadorem kultury ludowej = poz.
1653
1559. MARCIŃCZYK Beata. Wciąż odkrywają świat.
- Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 294 dod. 50+, s.
IV
Sekcja turystyki Uniwersytetu III Wieku w Poznaniu
tcj. Dlaczego marzną w nowej sali [gimnastycznej]
= poz. 1550
1564. zit. Wszyscy otrzymali nominację do dalszej
nauki. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 29, s. 12
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kłodawie z siedzibą w
Dębinie, pow. Koło
Miśkowiak Joanna. O ojczyznę trzeba dbać = poz.
1318
(mp). ZSP 2 - prekursor w e-learningu = poz. 1539
1565. ZOSTAŃ dobrym fachowcem! // Wieści z
Ratusza - 2009, nr 5, s. 6
Zespół Szkół Zawodowych
Wielkopolskich we Wrześni
nr
2
Biografie
Fiedler Florian
Zob. poz. 301
Połowicz Marian
Zob. poz. 541
im.
Powstańców
141
4. Kultura
a. Zagadnienia ogólne
1566. (hol). Kultura doceniona : tegoroczny sezon
kulturalny [w Ostrowie Wlkp.] podsumowany i
zamknięty. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 24(1352), s.
20-21
1569. PODOLSKA Elżbieta. Miliony na
bibliotekę, Zamek i centrum kultury // Polska Głos
Wielkop. - 2009, nr 271, s. 10
1567. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Statuetki dla
ludzi kultury [w powiecie ostrowskim]. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 19
1570. SIECIŃSKA Halina. W Indiańskim sadzie. Fot. // Prz. Osiec. - 2009, nr 23, s. 8
Finansowanie inwestycji kulturalnych w Poznaniu
Ośrodek i fundacja "Blisko Ciebie" Pauliny Chrastek i Ireny
Bajserowicz w Maciejewie, pow. Leszmo
1568. KULTURALNY rok 2009 : podsumowanie
najważniejszych wydarzeń kulturalnych [w Ostrowie
Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 52(1406), s. 2021
Wielkopolska - niemieckie kraje związkowe : czas
współpracy / red. Sławomir Piontek = poz. 1195
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta / red.
Witold Banach [i in.] = poz. 103
Wszystkie drogi prowadzą do Starego Miasta :
zabytki, kultura, sport : [informator] = poz. 119
Śrem : [informator] = poz. 124
Biografie
Zob. poz. 439
Burzyński Leszek
Rzymski Zenon
Zob. poz. 256
Zob. poz. 576
Hedrych Przemysław
Sękiewicz-Winczewska Grażyna
Zob. poz. 348
Lewandowski Marek Janusz
Zob. poz. 588
b. Imprezy kulturalne
1571. (ak). Kulturalna Dolina Baryczy. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 40(1384), s. 14
Dni Karpia i Przegląd Kulturalny Doliny Baryczy w Przygodzicach,
pow. Ostrów Wlkp.
Plan imprez kulturalnych i sportowych w gminie Pakosław,
pow. Rawicz
(jw). Świąteczny Ostrów = poz. 1313
1572. BABIJÓW Agata. Co ma chrzan do kuchni
Okrasy? - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 37, s.
6-7
1576. KRUPA Małgorzata. Miasto wielu kultur,
festiwal pogranicza. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 34, s. 10-11
Festiwal kulinarno - kulturalny "Impreza do chrzanu" w
Krotoszynie
Festiwal "Pogranicze Kultur" w Zdunach, pow. Krotoszyn
1573. BANASZAK Hanna. Najlepsze potrawy tylko z
wielkopolskiej pyry. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 37, s. 6
Festyn kulinarno - muzyczny "Pyrogranie" w Koźminie Wlkp.,
pow. Krotoszyn
1574. e.m. Wawrzynkowo pod muzeum. - Fot. // Kur.
Słup. - 2009, nr 33, s. 16
Dni patrona Słupcy
1577. KRUPA Małgorzata. Na Błoniu jak nad
Bzurą. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 35, s.
7
Inscenizacja historyczna bitwy nad Bzurą z września 1939 r. na
Błoniach w Krotoszynie
1578.
MIKSTACKIE
uroczystości.
Sesja
popularnonaukowa ["Św. Roch - Mikstat Weterynaria"]. - Fot. // Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s.
64-66
Imprezy w Mikstacie, pow. Ostrzeszów
1575. (HD). Zawody, jubileusze i Dni Kupały. - Fot. //
Życie Raw. - 2009, nr 4, s. 16
142
1579. OPŁATEK Ł. Biesiadujmy razem. - Fot. //
1583. [TRZECI] III Tzadik Poznań Festival.
Pan. Złot. - 2009, nr 44, s. 10
[Program] / oprac. E.W. - Fot. // IKS. - 2009, nr 7/8, s.
Impreza integracyjna w Lipce, pow. Złotów
18-19
Festiwal kultury i tradycji żydowskiej
1580. RADZISZEWSKA Teresa, WOLIŃSKI Maciej.
Światowy Dzień Romów. - Fot. // Prosto z Ratusza. 2009, nr 4, s. 6-7
Prezentacja kultury i tradycji romskiej w Swarzędzu, pow. Poznań.
Dot. m.in. wystaw
1581. TOBOLSKI Błażej. Coś dla ducha. - Fot. //
Przew. Katol. - 2009, nr 48 dod. Metropolia Poznańska, s.
VI
Leszczyńskie Dni Kultury Chrześcijańskiej w Lesznie
1582. TOMCZAK Krystyna. Wronki [pow.
Szamotuły]. "Festyn z moim zwierzakiem" : impreza,
jakiej jeszcze nie było. - Fot. // Prz. Wielkop. - 2009, nr 3,
s. 62-64
1584. (u). Oda do ziemniaka : VIII Święto
Pyrczoka w Piotrkowicach [pow. Konin]. - Fot. // Prz.
Śles. - 2009, nr 10, s. 1
1585. WARDAWY Jarosław. Wspomnienia
opowiedziane muzyką. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009,
nr 44(1391), s. 20-21
"Wspomnij mnie", koncert w Ostrowie Wlkp. upamiętniający
sylwetki nieżyjących ostrowian
1586. ZAWOL Zofia. XII Wągrowiecki Festyn
Cysterski. - Fot. // Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s. 60-62
c. Towarzystwa kulturalne. Ruch regionalny
1587. [CZTERDZIEŚCI] 40 lat Leszczyńskiego
Towarzystwa Kulturalnego 1969-2009 : praca zbiorowa /
pod red. Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora;
oprac. graf. Irena Walachowska. - Leszno: LTK, 2009. 108 s. : fot., il., portr.
1589. KUSZ Adam. Współpraca TMZG
[Towarzystwa Miłośników Ziemi Gołanieckiej w
Gołańczy, pow. Wągrowiec] // Echo. - 2009, nr 115, s.
13
Zawiera: KONIOR Alojzy. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne
40 lat działalności. s. 7-19. - SMOLUCHOWSKI Zdzisław. Z historii
leszczyńskich towarzystw kultury. s. 19-27. - GŁOWINKOWSKA
Barbara. Zdzisław Smoluchowski prezes LTK w latach 1969-78, 198188. s. 27-32. - GŁOWINKOWSKI Jan. Marian Niedźwiedziński prezes
LTK w latach 1978-81. s. 32-34. - GŁOWINKOWSKA Barbara.
"Przyjaciel Ludu". [Czasopismo]. s. 34-36. - KONIOR Alojzy.
Konferencje, sesje, sympozja LTK. s. 37-41. - GRYCZKA Zbigniew.
Wystawy LTK. s. 42-45. - GRYCZKA Zbigniew. Medale LTK. s. 4548. - HALEC Janina Małgorzata. Działalność wydawnicza
Leszczyńskiego Towarzystwa Kulturalnego w latach 1969-2009. s. 4973. - Publikacje LTK 1969-2009. [Bibliografia]. s. 73-89. Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w prasie 1969-2009.
[Bibliografia]. s. 89-105. - Wykaz członków Leszczyńskiego
Towarzystwa Kulturalnego. Stan na 26 listopada 2009 r. s. 106-107
1590.
SECLER
Bartłomiej.
Działalność
Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej [w
Śremie] w pierwszej połowie 2009 r. - Fot. // Prz.
Wielkop. - 2009, nr 3, s. 58-60
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
1588. GALUBA Andrzej. Co nam się udało? - Fot. //
Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 6, s. 10
Tyszkowska Maria. V Przegląd Dawnej Piosenki
Żołnierskiej i Niepodległościowej "Idzie żołnierz
borem, lasem..." = poz. 1668
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne
w Poznaniu
1591.
SPRAWOZDANIE
Zarządu
Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w
Poznaniu za rok 2008. - Fot. // Prz. Wielkop. - 2009,
nr 3, s. 73-79
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej w Bralinie, pow.
Kępno
Biografie
Fiedler Florian
Zob. poz. 457
Nowak Marek
Zob. poz. 301
Grzegorzewicz Jan
Zob. poz. 341, 343
Korfini-Stachnik Małgorzata
Zob. poz. 407
Majewicz Bolesław
Zob. poz. 510
Rubach Stanisław
Zob. poz. 572
Świątkiewicz Józef
Zob. poz. 644
143
Święciochowski Bolesław
Zielonka Jerzy
Zob. poz. 648
Zob. poz. 707
d. Domy kultury. Kluby. Świetlice
(ak). Mały salon małych artystów : 8 lat w Ostrowie
[Wlkp.] działa galeria ["Pędzelek" przy Młodzieżowym
Domu Kultury] promująca młodych twórców = poz. 1610
(ak). Ostrów inny niż zwykle = poz. 1891
1598. M.H. Wesoły PRL, wesoły student! - Fot. //
Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 33-34
Kluby studenckie Politechniki Poznańskiej w latach 60. i 70.
XX wieku
Opłatek Ł. W poszukiwaniu odpowiedzi = poz.
1472
(alf). Zmierzyli się z mistrzem = poz. 1613
Spółdzielni
1599. phil. Będzie świetlica [środowiskowa w
Ostrowitem, pow. Słupca] przy stadionie // Kur. Słup.
- 2009, nr 32, s. 11
Banaszak Hanna. Jesień w Perzycach konkursem się
zaczęła = poz. 1615
1600.
ROŻEK
Magdalena.
Kulturalne
podsumowanie. - Fot. // Wokół Błędna. - 2009, nr 4, s.
16-17
1592. BABIJÓW Agata. Seniorzy świętowali 35-lecie.
- Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 46, s. 8
Klub "Pogodna Jesień"
Mieszkaniowej w Krotoszynie
przy
Krotoszyńskiej
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
1593. e.m. Co słychać u dzieciaków w świetlicy //
Kur. Słup. - 2009, nr 33, s. 14
Zbąszyńskie Centrum Kultury w Zbąszyniu, pow. Nowy
Tomyśl w 2009 roku
1601. SEKCJE i grupy GCK [Gminnego Centrum
Kultury w Krzemieniewie, pow. Leszno] // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 62, s. 15
Świetlica środowiskowa w Strzałkowie, pow. Słupca
(h). Artystyczne dusze z Czempinia = poz. 1630
1594. HABRYCH Urszula. Nowe centrum kultury w
Suchym Lesie [pow. Poznań] to już nie tylko plany na
przyszłość / rozm. Barbara Stachowiak. - Fot., portr. //
Gaz. Sucholes. - 2009, nr 10, s. 12-13; WOJTERA
Grzegorz. Nowe centrum kultury w Suchym Lesie to już
nie tylko plany na przyszłość / rozm. Barbara Stachowiak.
- Portr. // Tamże. - S. 14
(hol). Jubileusz w maskach = poz. 1635
iz. Chcemy zrobić coś fajnego : miejska scena
teatralna przy MGOK-u [Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Ślesinie, pow. Konin] = poz. 1636
Janas Malwina. Pasja czy potrzeba? - Fot. = poz. 1684
1595. (kama). Strażacy remontują salę. - Fot. // Życie
Gm. Bralin. - 2009, nr 1, s. 5
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Nowej Wsi Książęcej,
pow. Kępno
1596. KROLL Marzena. Kultura. - Fot. // Kron.
Wielkop. - 2009, nr 4, s. 148-151
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w
Okonku, pow. Złotów
1597. M&M. Kilka słów o nowym obiekcie. - Fot. //
Gaz. Kleczew. - 2009, nr 2, s. 2-3; GRZESZCZAK
Maciej. Żegnamy "stary" dom kultury // Tamże. - S. 3;
MATYBA Ewa. Zaproszenie do aktywności kulturalnej. Fot. // Tamże. - nr 3, s. 5
Kleczewskie Centrum Kultury w Kleczewie, pow. Konin
1602. SPRAWOZDANIE z działalności MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Buku [pow. Poznań] za
rok 2008 // Kos. Bukow. - 2009, nr 3, s. 14
1603. STACHOWIAK B. Seniorzy mają roczek. Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 3/4, s. 3
Klub Seniora "Dębowy Liść" przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Suchym Lesie, pow. Poznań
1604. WARDAWY Jarosław. Współpraca czy
spychologia? - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
49(1401), s. 11
Ostrowskie Centrum Kultury i Miejski Dom Kultury w
Ostrowie Wlkp.
1605. z.j. Odolanowski Dom Kultury [w
Odolanowie, pow. Ostrów Wlkp.] - ruszyła
działalność sekcji artystycznych. - Fot. // Dzwonek
Odol. - 2009, nr 19, s. 11
1606. ZAJDA Paweł. Zajęcia w MCK [Miejskim
Centrum Kultury w Czarnkowie] // Nadnot. Echa. 2009, nr 38, s. 10
1607. ZAJĘCIA stałe prowadzone na terenie
Mosińskiego Ośrodka Kultury [w Mosinie, pow.
Poznań] // Merkur. Mosiń. - 2009, nr 9, s. 15
Zob. też poz. 1627, 1641, 1657, 1677, 1726, 1900,
1905
Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu
Zob. poz. 1715
144
Koniński Dom Kultury w Koninie
Miejski Dom Kultury w Słupcy
Zob. poz. 1655, 1879
Zob. poz. 1916
Miejski Dom Kultury w Kole
Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni
Zob. poz. 1913
Zob. poz. 1732
Biografie
Augustin Grażyna Beata
Zob. poz. 215
e. Amatorski ruch artystyczny
1608. abk. Śpiewają już ćwierć wieku : "Osieczanki"
[z Osieka Małego, pow. Koło] świętowały jubileusz
swojego istnienia. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 10
1609. abk. Znów piosenka integrowała mieszkańców.
- Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 10
V Festiwal Festiwal Piosenki Integracyjnej w Rdutowie, pow. Koło
1610. (ak). Mały salon małych artystów : 8 lat w
Ostrowie [Wlkp.] działa galeria ["Pędzelek" przy
Młodzieżowym Domu Kultury] promująca młodych
twórców. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 41(1386), s. 15
1611. alew. Co wiedzą o pracy swoich rodziców?;
Nowy konkurs dla wszystkich dzieci. - Fot. // Prz. Kol. 2009, nr 29, s. 9; nr 30, s. 7
Konkurs plastyczny zorganizowany przez firmę Saint-Gobain
Abrasives w Kole
1617. BANASZAK Hanna. Kukułeczka kuka... Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 48, s. 10
II Dziecięcy Gminny Festiwal Piosenki Ludowej w Biadkach,
pow. Krotoszyn
1618.
BANASZAK
Hanna.
Ocalić
od
zapomnienia. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009,
nr 50, s. 9
III Wielkopolski Przegląd Twórczości Marka Grechuty w
Orpiszewie, pow. Krotoszyn
1619. BANASZAK Hanna. ONI grają nie pod
publiczkę - grają dla ludzi. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 25, s. 6
"Oni", grupa rockowa w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn
1620. BANASZAK Hanna. Szkolna teatromania. Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 44, s. 7
Grupa teatralna w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn
1612. alew. Impresje na temat wiatru : warsztaty
aktorskie w Korzeczniku [pow. Koło]. - Fot. // Prz. Kol. 2009, nr 30, s. 9
1621. BARABASZ Agnieszka. Śmiechu było co
niemiara. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 8
1613. (alf). Zmierzyli się z mistrzem. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 45, s. 16-17
1622. CHÓR Mieszany im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu. - Fot. // Merkuriusz. - 2009, nr 10/11, s.
39
I Młodzieżowy Przegląd Twórczości Czesława Niemena w
Perzycach, zorganizowany przez Zdunowski Ośrodek Kultury w
Zdunach, pow. Krotoszyn
1614. BABIJÓW Agata. Balaton dla Babińca! - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 41, s. 8-9
IX Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych w
Lutogniewie i uroczystość wręczenia nagród w plebiscycie na
najsmaczniejszą potrawę przygotowaną przez Koła Gospodyń Wiejskich
z powiatu krotoszyńskiego
1615. BANASZAK Hanna. Jesień w Perzycach
konkursem się zaczęła; URBAN Antoni. Urzekła mnie
ich świeżość i bezpretensjonalność / rozm. Hanna
Banaszak. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 43, s. 7
I Młodzieżowy Przegląd Twórczości Czesława Niemena w
Perzycach, zorganizowany przez Zdunowski Ośrodek Kultury w
Zdunach, pow. Krotoszyn
1616. BANASZAK Hanna. Jubileusz Korala na
biadkowym festynie. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 32, s. 6-7
Zespół Muzyczny "Koral" w Biadkach, pow. Krotoszyn
I Powiatowy Przegląd Kabaretów w Okonku, pow. Złotów
Historia chóru
Danel Hanna. Cuda z miedzi = poz. 145
1623. DĄBROWSKI Andrzej. Artystyczny prestiż
w Ostrowie [Wlkp.] : II Europejski Festiwal Chórów.
- Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 40(1384), s. 19
1624. DR. W świecie kolorowych buław. - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 31, s. 12
Zespół buławistek orkiestry dętej w Zagórowie, pow. Słupca
1625. DR. Zagórowska orkiestra grałą pod górami.
- Portr. // Kur. Słup. - 2009, nr 34, s. 13
Orkiestra dęta w Zagórowie, pow. Słupca
1626. [DRUGI] 2 Ogólnopolski Konkurs na
Grafikę i Rzeźbę o Tematyce Muzycznej Leszno 2009
: [informator] / oprac. i projekt graf. Izabela
Topczewska. - Leszno: Muzeum Okręgowe w
Lesznie, 2009. - [24] s. : il.
145
Werdykt jury i wybór nagrodzonych prac
1638. kab. Na fletniach Pana grają cudnie! - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 11
1627. e.m. Kto mi odda moje zapatrzenie? :
wydarzenie teatralne w [Miejskim Domu Kultury] w
Słupcy. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 36, s. 6
Edukacja dla demokracji : 20 lat demokracji w gminie
Suchy Las / autor projektu Marian Bajer = poz. 121
1628. (ep). Samba, walce, cza - cza, rumba :
Ogólnopolski Turniej Tańca w Koźminie Wlkp. [pow.
Krotoszyn] o Puchar Burmistrza. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2009, nr 18, s. 17
ES. Na starej fotografii = poz. 1894
1639. (kar). Ich inny świat. - Fot. // Gaz. Kośc. 2009, nr 49, s. 8
II Wojewódzki Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych
"Inny świat jest tu" w Kościanie
(kar). Plenerowe prace w Saskii = poz. 1685
1640. KARWATKA Stefania. Osiągnięcia
Zespołu Mandolinistów Szkoły Podstawowej w
Dłużynie [pow. Leszno]. - Fot. // Nasze Jutro. - 2009,
nr 229/230, s. 21
Historia zespołu od 1962 roku
1629. GRZEGORZ Danuta. Po raz siedemnasty. Portr. // Rydzyna. - 2009, nr 98, s. 6-7
Uczestnicy Środowiskowego Przeglądu Twórczości Plastycznej w
Rydzynie, pow. Leszno: Marianna Krasowska, Stanisław Kurzawa
Emilia Szymańska, i Elżbieta Paszek
1630. (h). Artystyczne dusze z Czempinia. - Fot. //
Gaz. Kośc. - 2009, nr 51/52, s. 26
25-lecie Sekcji Tkaniny Artystycznej przy Centrum Kultury w
Czempiniu, pow. Kościan
1631. HAŃCZUK Eugeniusz. XX-lecie Gołanieckiej
Orkiestry Dętej [przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Gołańczy, pow. Wągrowiec]. - Fot. // Echo. - 2009, nr
108, s. 4
1632. (hcz). Dziękujemy za minione 10 lat. - Fot. //
Życie Jar. - 2009, nr 22, s. 8
Chór "Kairos" przy parafii w Witaszycach, pow. Jarocin
1633. (hcz). Papieskie śpiewanie w Śmiełowie [pow.
Jarocin] : III Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej //
Życie Jar. - 2009, nr 22, s. 8
1634. (HD). Zasłużeni dla Wielkopolski. - Fot. //
Życie Raw. - 2009, nr 3, s. 18
Zespół folklorystyczny "Chojnioki" w Chojnie, pow. Rawicz
1635. (hol). Jubileusz w maskach. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 22(1348), s. 17
10-lecie pracowni plastycznej "Mała
Młodzieżowym Domu Kultury w Ostrowie Wlkp.
Zespół "Kookabura" w Kole
Mansarda"
przy
1641. KONIECZNA Krystyna. Obrazki w
koronkach. - Il. // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 15
Wystawa ze zbiorów ks. Szczepana Szymendery w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie, pow. Rawicz. M.in.
sylwetka kolekcjonera, proboszcza parafii w Pruścach, pow.
Oborniki
1642. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Kaliski
Sacrosong. - Fot. // Przew. Katol. - 2009, nr 50 dod.
Metropolia Poznańska, s. VIII
Przegląd Piosenki Religijnej "Sacrosong" 2009 w Kaliszu
1643. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Religijne
śpiewanie : XII Ostrowski Konkurs Piosenki
Religijnej "Cecyliada" [w Szkole Podstawowej nr 6 w
Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
47(1397), s. 17
1644. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Śpiewają dla
Pana : Festiwal Piosenki Religijnej Sacrosong w
Kaliszu. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 49(1401), s.
19
1645. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Śpiewający i
tańczący jubilat : 50-lecie Regionalnego Zespołu
Pieśni i Tańca "Ołobok" [w Ołoboku, pow. Ostrów
Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 45(1393), s.
19
1646. (KP). Nagrodzono aniołki // Pan. Złot. 2009, nr 51/52, s. 9
III Powiatowy Konkurs Plastyczny "Anioły" w Złotowie
1636. iz. Chcemy zrobić coś fajnego : miejska scena
teatralna przy MGOK-u [Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Ślesinie, pow. Konin]. - Fot. // Prz. Koniń. 2009, nr 13, s. 10
Janas Malwina. Pasja czy potrzeba? - Fot. = poz. 1684
1637. JUBILEUSZ konkursów o tematyce
ekologicznej : XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs
Plastyczno-Fotograficzny "Pejzaż Wielkopolski - EKO
2009" i XV Jubileuszowy Konkurs Poetycki o Tematyce
Ekologicznej : [informator] / oprac. Izabela Topczewska;
Muzeum Okręgowe w Lesznie. - Leszno: MO, 2009. Składanka : fot., il.
Historia imprez ilustrowana materiałami archiwalnymi
1647. (KP). Oceniono Szopki Krajeńskie. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 9
Konkurs na Bożonarodzeniową Szopkę Krajeńską w Muzeum
Ziemi Złotowskiej w Złotowie
1648. KRUPA Małgorzata. "Ekipa z Czerwonego
Dżipa" - o tej grupie będzie jeszcze w Polsce głośno. Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 42, s. 6-7
Zespół muzyczny w Orpiszewie, pow. Krotoszyn
1649. KRUPA Małgorzata. Śpiewaczy sukces
Kobierzanek. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009,
nr 27, s. 6-7
Zespół Śpiewaczy "Kobierzanki" w Kobiernie, pow. Krotoszyn
146
1650. M.H. Rozśpiewana Polibuda. - Fot. // Głos
Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 34
1664. POCZAJOWIEC Witold. Frygi potrzebują
wsparcia // Pan. Złot. - 2009, nr 45, s. 12
Chór Męski Politechniki Poznańskiej "Cantamus" w Poznaniu
Harcerski Zespół Mandolinowy "Frygi" w Łąkiem, pow.
Złotów
1651. M.H. Starsi niż sądzicie... - Fot. // Głos
Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 32
Historia Zespołu Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej
"Poligrodzianie" w Poznaniu od 1953 r.
1652. M.R. Jubilaci : dwudziestolatek. - Fot. // Kos.
Bukow. - 2009, nr 4, s. 16
Poczajowiec Witold. Kolorowy zawrót głowy =
poz. 1691
1665. PRĘTNICKI Andrzej. 15 lat pod miotłą. - Il.
// Wiad. Somp. - 2009, nr 43, s. 6
Kabaret "Pod Miotłą" w Sompolnie, pow. Konin
Zespół "Junki z Buku", pow. Poznań
1653. M.R. "Polanie" ambasadorem kultury ludowej. Fot. // Kos. Bukow. - 2009, nr 12, s. 20
Zespół Pieśni i Tańca "Polanie" przy Zespole Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, pow. Nowy Tomyśl
1654. MAŁE Konfrontacje : VIII Konkurs Literacko Fotograficzno - Plastyczny dla młodzieży szkolnej /
Leszczyńskie Stowarzyszenie Twórców Kultury w
Lesznie; red. Roman Józefiak, Ryszard Biberstajn. Leszno: LSTK, 2009. - 64 s. : fot.
Werdykt jury i prezentacja nagrodzonych prac
1655. mar. Konfrontacje z jubileuszowym tortem. Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 13, s. 17
X Ogólnopolskie Konfrontacje Tańca Współczesnego w Koninie
1656. mata. Chciałby tu przyjeżdżać co roku. - Fot. //
Kur. Słup. - 2009, nr 32, s. 14
Warsztaty wokalne w Strzałkowie, pow. Słupca
1657. mk. "Chwalmy Pana" na scenie KOK. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 48, s. 9
Festiwal Piosenki Religijnej w Krajeńskim Ośrodku Kultury w
Krajence, pow. Złotów
Morasz Barbara. Z "Koziej Łąki" do kamionkowskiej
strażnicy = poz. 1689
1658. (mp). Nowe żupany i buty na jubileusz. - Fot. //
Życie Jar. - 2009, nr 25, s. 11
1666. ROGACKI Ireneusz. 50 lat Chóru Męskiego
im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach [pow.
Leszno]; Z okolicznościowego wystąpienia prezesa
Chóru Ireneusza Rogackiego // Nasze Jutro. - 2009, nr
227/228, s. 28
1667.
STAROSTA
Dariusz.
Jubilaci
:
piętnastolatek / rozm. M.R. - Fot. // Kos. Bukow. 2009, nr 4, s. 16
Chór "Harmonia" w Buku, pow. Poznań
1668. TYSZKOWSKA Maria. V Przegląd Dawnej
Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej "Idzie
żołnierz borem, lasem...". - Fot. // Prz. Nowot. - 2009,
nr 4, s. 105-111
Impreza Nowotomyskiego
udziałem młodzieży szkolnej
Towarzystwa
Kulturalnego
z
1669. URATUJMY ziemię : EKO 2009 :
[informator] / oprac. B. Izabela Topczewska; Muzeum
Okręgowe w Lesznie. - Leszno: MO, 2009. - [44] s. :
il.
XX Jubileuszowy Wojewódzki Konkurs PlastycznoFotograficzny "Pejzaż Wielkopolski - EKO 2009" i XI
Jubileuszowy Konkurs Poetycki o Tematyce Ekologicznej. Werdykt
jury i wybór nagrodzonych prac
1670. WIETRZYŃSKI Wojciech. Swarzędzka
Orkiestra Flażoletowa zaprasza. - Fot. // Prosto z
Ratusza. - 2009, nr 3, s. 10
Historia orkiestry w Swarzędzu, pow. Poznań od 1996 roku
Zespół Śpiewaczy "Ciświczanie" w Ciświcy, pow. Jarocin
1659. NIEGRZECZNE dzieci / Cyryl Skiba [i in.];
rozm. Barbara Stachowiak. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009,
nr 3, s. 20-21
Grupa Teatralna przy Ośrodku Kultury w Suchym Lesie, pow.
Poznań, laureatka XIV Forum Teatrów Szkolnych w Poznaniu
1660. OLEJNIK Hanka. Trzy wieczory z teatrem. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 21(1346), s. 20-21
X Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych w Ostrowie Wlkp.
1661. OPŁATEK Ł. Jednym głosem wielu gardeł. Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 42, s. 8; POCZAJOWIEC
Witold. Cecylia świętuje. - Fot. // Tamże. - nr 47, s. 13
Dzieje Towarzystwa Śpiewu im. św. Cecylii w Złotowie
1662. OPŁATEK Ł. Wytrąbili sobie szacunek. - Fot.
// Pan. Złot. - 2009, nr 43, s. 8
Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Lipce, pow. Złotów
1663. phil. Słupeckie kapele na liście przebojów. Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 29, s. 15
1671. WILK Władysław, ZIELONKA Józef.
Działalność Orkiestry Dętej Huty Szkła "Ujście"
[pow. Piła od lat 40. do 80. XX wieku]. - Fot. // Ujskie
Spr. - 2009, nr [5] spec., s. 19-20
1672. ZAGRALI w Jarocinie / oprac. abk. - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 16
Zespół "SuperXiu" w Kole
Zasłużeni dla Miasta i Gminy Swarzędz [pow.
Poznań] = poz. 199
1673. zit. Dąbska "młodzieżówka". - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 29, s. 2
Młodzieżowa Miejsko-Strażacka Orkiestra Dęta w Dąbiu, pow.
Koło
1674. zit. Jubilatka z Osieka Wielkiego [pow.
Koło]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 11
Orkiestra dęta
147
1675. zit. Krajowa laureatka z Koła. - Fot. // Prz.
Kol. - 2009, nr 28, s. 2
Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kole
1676. zit. "Solanie" znad Rgilewki. - Fot. // Prz. Kol. 2009, nr 30, s. 2
Orkiestra Dęta Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie, pow. Koło
1677. zit. Zespół z Gminnego Ośrodka Kultury w
Babiaku [pow. Koło]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 31, s. 2
1679.
MIĘDZYNARODOWY
Festiwal
Folklorystyczny Bukowińskie Spotkania 9-13.06.2009
Polska / Jastrowie, Piła : [album] / red. Zbigniew
Kowalski, Jakub Sucharski; fot. Zbigniew Kowalski [i
in.]; tłum. Constantin Geambasu [i in.]. - Piła:
Przedsięb. Poligraficzno-Wydaw. Angraf, [2009]. 207 s. : fot.
Kalendarium i wybór fotografii z 20. edycji festiwalu. Tekst
także w jęz. rumuńskim, węgierskim, słowackim i ukraińskim
Orkiestra dęta
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno Teatralne Ośrodek - Teatr "Stacja
Szamocin" w Szamocinie, pow. Chodzież
1678. ZŁOTE chórzystki z Puszczykowa [pow.
Poznań] / Zosia Halicka [i in.]; rozm. P.R. - Portr. // Kur.
Puszczyk. - 2009, nr 92, s. 5
Żeński
Chór
Kameralny
"Canto-Cantare"
IV
Liceum
Ogólnokształcącego w Poznaniu. Sylwetki mieszkanek Puszczykowa,
członkiń chóru
Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny
"Bukowińskie Spotkania" w Jastrowiu,
pow. Złotów
1680. TOLLER! Toller! / teksty i red. Wiesława
Szczygieł i Luba Zarembińska; oprac. graf. Zofia
Kawalec-Łuszczewska. - Szamocin; Piła: Art Atelier
w Pile, 2009. - 72 s. : fot., portr.
Zawiera: Jak się zaczęło? s. 7-14. - Nasza mała ojczyzna. s. 1526. - Szamocin mała ojczyzna Ernsta Tollera. s. 27-40. - Szamocin
nasze miejsce na ziemi. s. 41-49. - Spektakle pogranicza. s. 49-70
"Życie i twórczość Ernsta Tollera dziedzictwem kulturowym
Szamocina - realizacja projektu teatralnego "Stacji Szamocin"
Biografie
Burgiel Katarzyna
Zob. poz. 423
Lenartowicz Ewa
Zob. poz. 254
Chamioła Paweł
Zob. poz. 435
Nowacka Bronisława
Zob. poz. 258
Chamioła Rafał
Zob. poz. 1717
Paluszyński Mieczysław
Zob. poz. 258
Chudzińska-Cierpiszewska Domicela
Zob. poz. 520
Potocka Danuta
Zob. poz. 265
Czarnecka Sławomira Kamila
Zob. poz. 543
Rybczyński Jacek
Zob. poz. 271
Hierowski Zygmunt
Zob. poz. 574
Skrok Jerzy
Zob. poz. 349
Ignyś Edward
Zob. poz. 594
Szafraniak Szymon
Zob. poz. 353
Kucza Liliana
Zob. poz. 625
Szkudłapska Jagoda
Zob. poz. 420
Kupczyk Bolesław
Zob. poz. 628
148
Szmatałowski Łukasz
Torzewska Danuta
Zob. poz. 629
Zob. poz. 656
Tacik Eugeniusz
Żurawik Maria
Zob. poz. 1724
Zob. poz. 713
f. Muzea. Wystawy
1681. BARABASZ Agnieszka. Starostwo mecenasem
sztuki // Pan. Złot. - 2009, nr 45, s. 13
Wystawy prac lokalnych artystów organizowane w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Złotowie
Biblioteka Raczyńskich : 180 lat : 1829-2009 :
[informator] / Biblioteka Raczyńskich = poz. 2009
1688. MIĘDZY 30 a 35... : (między trzydzieści a
trzydzieści pięć...) wystawa z okazji 35-lecia
Wydziału Edukacji Artystycznej Akademii Sztuk
Pięknych w Poznaniu : [katalog] / tekst Ewa
Obrębowska-Piasecka; projekt graf. Mirosław
Pawłowski. - Poznań: ASP. Wydział Edukacji
Artystycznej, 2009. - 71 s. : il.
Biogramy artystów i reprodukcje prac
1682. CZOŁNIK Barbara. Przyroda w intarsji wystawa w Gołuchowie [pow. Pleszew] // Pan. Wielkop.
Kult. - 2009, nr 6, s. 15
Wystawa w Ośrodku Kultury Leśnej
[Czterdzieści] 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa
Kulturalnego 1969-2009 : praca zbiorowa / pod red.
Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora = poz. 1587
Czwojdrak Dariusz. Żydzi w Śmiglu = poz. 895
Dolczewska Barbara. Staropolskie portrety kobiece w
galerii kórnickiej = poz. 2007
1683. JACZNIK Anna. Powiat okiem artystów. - Fot.
// Merkur. Mosiń. - 2009, nr 12, s. 14; Prosto z Ratusza. 2009, nr 12, s. 26
"Pałace dwory i kościoły powiatu poznańskiego" - wystawa prac
środowiska policyjnego Wielkopolski w Starostwie Powiatowym w
Poznaniu
1684. JANAS Malwina. Pasja czy potrzeba? - Fot. //
Gaz. Sucholes. - 2009, nr 10, s. 24
Prace twórców pracowni ceramicznej Ośrodka Kultury w Suchym
Lesie Filia Złotniki, pow. Poznań. Wystawa w Galerii a2 w Poznaniu
1685. (kar). Plenerowe prace w Saskii. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 49, s. 13
Prace uczestników Międzynarodowego Pleneru Artystycznego
Soplicowo 2009 w gminie Krzywiń, pow. Kościan. Wystawa w kawiarni
"Saskia" w Kościanie
1686. KOŃCZAL-GNAP Lucyna. Zwyczajna niezwyczajna. - Fot. // Suplement. - 2009, nr 1, s. 3
"Zwyczajna świętość"
- wystawa dokumentów i pamiątek
poświęconych lekarzowi, Kazimierzowi Hołodze w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
1689. MORASZ Barbara. Z "Koziej Łąki" do
kamionkowskiej strażnicy. - Fot. // Kórniczanin. 2009, nr 23, s. 12
Wystawa prac lokalnych plastyków i hobbystów z pracowni
"Kozia Łąka" w Kamionkach, pow. Poznań
1690. NIESPOKOJNY duch książek
nowych ciał // Prz. Koniń. - 2009, nr 4, s. 23
szuka
"Sztuka książki" - wystawa w galerii "Babiniec" zorganizowana
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie
1691. POCZAJOWIEC Witold. Kolorowy zawrót
głowy. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 43, s. 13
Wystawa prac plastyków amatorów, członków Bibliotecznego
Klubu Artystów "Pasja" w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Złotowie
Radziszewska Teresa, Woliński Maciej. Światowy
Dzień Romów = poz. 1580
Śmiałowicz Jolanta. Sztuka w wyrafinowanej
oprawie / rozm. Andrzej Haegenbarth = poz. 1847
Tadeusz Kalinowski 1909-1997 : w stulecie
urodzin : [album] / pod red. Wojciecha
Makowieckiego = poz. 377
Varia z kolekcji Sławomira Krzyśki : [informator]
/ Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół Książki,
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu = poz. 2010
1692.
WOJCIECHOWSKA-RATAJCZAK
Monika. Afrykańskie maski obrzędowe : wystawa w
Bibliotece Publicznej [w Swarzędzu, pow. Poznań]. Fot. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 2, s. 16, 17
Wystawa kolekcji Mieczysława Staniszewskiego
Krajowa Wystawa Filatelistyczna "Pamięci papieża
Jana Pawła II, Rawicz, 2006.05.19-27 = poz. 1124
1687. MAŁECKI Marcin. Na czarnkowskich
salonach. - Fot. // Pan. Wielkop. Kult. - 2009, nr 6, s. 15
"Salon Wielkopolski" - VIII edycja konkursu plastycznego i
wystawa pokonkursowa w Czarnkowie
1693. "ZNÓW wspominamy ten podły czas, porę
burz" : materiały dotyczące II wojny światowej w
zasobie Archiwum Państwowego w Kaliszu. - Fot. //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 17, s. 4
Wystawa
149
Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie
Zob. poz. 1720
Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu
Zob. poz. 1728
Galeria Miejska w Mosinie, pow. Poznań
1694.
STRZELECKA
Dorota.
Wakacyjne
wydarzenia. - Fot. // Merkur. Mosiń. - 2009, nr 9, s. 13
Wystawy biżuterii i prac osób niepełnosprawnych
Galeria Sztuki "Wieża Ciśnień" w Koninie
Zob. poz. 1926
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie,
pow. Pleszew
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie : [album] /
red. Iwona Cieślak, Joanna Zalejska-Niczyporuk = poz.
1039
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza
w Poznaniu
1695. WŁOSZKIEWICZ Włodzimierz. Trakt
Królewsko-Cesarski w Poznaniu : pokaz prac studentów
III
roku
Wydziału
Architektury
[Politechniki
Poznańskiej]. - Fot. // Głos Politech. - 2009, nr 4, s. 8
Wystawa
Muzeum Martyrologiczne
w Luboniu-Żabikowie, pow. Poznań
Zob. poz. 512
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu
Rolno - Spożywczego w Szreniawie,
pow. Poznań
1697. JUBILEUSZ 45-lecia Muzeum 1964-2009. Fot., il. // Welcome to Poznań. - 2009, nr 8/9, s. 16
Tekst także w jęz. angielskim
Umowa o współpracy pomiędzy WMRiT
[Wydziałem Maszyn Roboczych i Transportu] a
Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie [pow. Poznań] / oprac. R.
Klawe, K. Wisłocki = poz. 1431
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Krzyżański Jacek, Skrzypczak Jakub. Powstańczy
sztandar = poz. 801
1698. PODOLSKA Elżbieta. Starożytne skarby
nadal w magazynie. - Fot. // Polska Głos Wielkop. 2009, nr 294, s. 8
Projekt otwarcia galerii sztuki starożytnej
Zob. też poz. 1716, 1719
Muzeum Okręgowe w Lesznie
1699. JAN Amos Komeński a Polska : [katalog
wystawy] / teksty František Hýbl, Kamila Szymańska;
tłum. Andrzej Ajdarów, Piotr Drobnik, Michał
Hanczakowski. - Leszno: Muzeum Okręgowe, 2009. 60 s. : il.
Tekst także w jęz. czeskim
Historia pobytu J.A. Komeńskiego w Polsce w latach 16281656. Dot. m.in. Leszna
1700. KLAK Paweł. Indonezja - mozaika tradycji i
kultur. - Il. // Pan. Wielkop. Kult. - 2009, nr 6, s. 14
Wystawa
Zob. też poz. 1626, 1727
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
w Ostrowie Wlkp.
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
w Kaliszu
1696. (ak). Wehikuł czasu po ostrowsku. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 50(1403), s. 20-21
Wystawa Filatelistyczna o Tematyce Religijnej
Kalisz 2009 : z okazji X Międzynarodowego
Kongresu Józefologicznego - Palmares / oprac. i red.
Jerzy Bielawski = poz. 1127
"Wehikuł czasu na ostrowskim Rynku" - wystawa
Dąbrowski Andrzej. John Scofield - muzyka bez
granic = poz. 1871
Wojciechowski Jerzy. Jak hartował się jazz - w
muzeum : Jazz w Muzeum [w Ostrowie Wlkp.] już po raz
90. / rozm. Andrzej Dąbrowski = poz. 1885
Zob. też poz. 1718
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
1701. CUSTODIA Memoriae : Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy : XL lat istnienia
(1969-2009) : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja M.
Wyrwy. - Lednogóra: Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, 2009. - 269 s. : il. - (Biblioteka Studiów
Lednickich; t. 14)
Rec. KSIĄŻKA o Gieczu // Spr. Dominowa. - 2009, nr 10, s. 5
Dot. m.in. Giecza, pow. Środa Wlkp.
150
1702. WYSTAWA w Poznaniu // Spr. Dominowa. 2009, nr 7/8, s. 10
"Muzeum Pierwszych Piastów. Przeszłość - teraźniejszość przyszłość" - wystawa w holu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie
1703. ARCHITEKTURA romańska w Polsce : nowe
odkrycia i interpretacje : materiały z sesji naukowej w
Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9-11
kwietnia 2008 roku / red. Tomasz Janiak. - Gniezno:
Muzeum Początków Państwa Polskiego, 2009. - 703 s.,
[7] k. tabl. złoż. - (Biblioteka Muzeum Początków
Państwa Polskiego; vol. 2)
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich
we Wrześni
1704. (eski). Nowy nabytek muzeum. - Fot. // Wieści z
Ratusza. - 2009, nr 15, s. 4
Portret trumienny Barbary Gniazdowskiej (zm. w 1724 r.)
1705. (eski). Sensacyjny nabytek muzeum. - Fot.,
portr. // Wieści z Ratusza. - 2009, nr 5, s. 1, 3
Zeszyt ucznia, Bronisława Klimasa, uczestnika strajku dzieci
wrzesińskich w 1901 r.
Zob. też poz. 1917
Muzeum Regionalne
im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie,
pow. Międzychód
Paczesny Artur, Jędrzejczak Robert. Pamięci
żołnierzy "wielkiej wojny" : z dziejów Pojezierza =
poz. 914
1710. PAWELCZAK D. Historia Stada w Zamku.
- Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 216, s. 21
Wystawa w 180-lecie Stada Ogierów w Sierakowie
Muzeum Ziemi Czarnkowskiej
w Czarnkowie
1711. RĄŻEWSKA-GOLIK Karolina. Czarnków
w czasie okupacji. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2009, nr
38, s. 2
"Czarnków 1939-1945" - wystawa
Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu
1712. [PIĄTE] V Biennale Sztuki Europejskiej
Rawicz - Rokosowo 2009 : VI Konferencja "Artysta
XXI wieku", 16-21 sierpnia 2009 r. : [informator] /
oprac. graf. Jacek Jarczewski, Karol Zawieja. Leszno: Przedsiębiorstwo Trans-Mar Wojciech
Marciniak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu,
[2009]. - [48] s. : il.
Biogramy i reprodukcje prac artystów uczestniczących w
wystawie
Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie
1706. BABIJÓW Agata. Prawdziwe perełki można
złowić w sieci. - Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 40, s. 6-7
Nowe nabytki muzeum
1713. POCZAJOWIEC Witold. Bajeczny świat
lalek. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 41, s. 11
Wystawa lalek z kolekcji Aliny Wierzbickiej
1707. DOMASZEWICZ Michał. Muzykalia w
zbiorach muzeum w Krotoszynie. - Il. // Kron. Wielkop. 2009, nr 4, s. 112-118
M.in. zbiory o charakterze regionalnym
Grabska Jolanta. Poczet Wierzbięty jak żywy = poz.
1204
Zob. też poz. 1647
Skansen Filmowy "Soplicowo"
w Cichowie, pow. Kościan
1714. (kar). Soplicowo w gronie laureatów. - Fot.
// Gaz. Kośc. - 2009, nr 46, s. 3
Muzeum Regionalne w Wągrowcu
1708. "NA skrzydłach przeszłości" // Pan. Wielkop.
Kult. - 2009, nr 6, s. 14
Motywy ptaków na zabytkach archeologicznych z ziem polskich od
XI wieku p.n.e do XVII wieku n.e. - wystawa
Wyróżnienie w konkursie "Odkrywanie Wielkopolski"
Wielkopolskie Muzeum Walk
Niepodległościowych w Poznaniu
(zp). Znaczki z Gwiazdą Dawida = poz. 1128
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
Wystawy indywidualne
1709. alew. Jeszcze tylko regały... - Fot. // Prz. Kol. 2009, nr 27, s. 2
Remont pomieszczeń magazynowych
1715. AGO. Malarstwo uratowało mi życie //
Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 284 dod. Pasaż
Kultury, s. 13
151
Wystawa prac Jerzego Piotrowicza w Centrum Kultury "Zamek"
w Poznaniu
Wystawa prac rzeźbiarza amatora, Eugeniusza Tacika z Binina,
pow. Szamotuły w Buku, pow. Poznań
1716. ALAIN Le Quernec. Plakaty : wystawa w
Muzeum Narodowym [w Poznaniu]. - Il. // IKS. - 2009, nr
7/8, s. 20-21
1725. JAROSŁAW Kozłowski : Nie-Prawdy /
Nie-Kłamstwa : Non-Truths / Non-Lies : [katalog
wystawy] / tekst Bożena Czubak; fot. Rafał Sosin;
tłum. Anda MacBride. - Kraków: [Galeria Sztuki
Współczesnej Bunkier Sztuki], 2009. - 31 s. : fot.
1717. (alf). Malarstwo wypełnia jej życie. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 7, s. 16-17
Wystawa malarstwa Bronisławy Nowackiej ze Zdun, pow.
Krotoszyn w Bibliotece Publicznej w Zdunach
1718. ANDRZEJ Niekrasz : rysunek : wystawa
jubileuszowa 50 lat pracy twórczej : [katalog] / oprac.
Czesław
Woś;
Muzeum
Miasta
Ostrowa
Wielkopolskiego. - Ostrów Wlkp.: MMOW, 2009. - [12]
s. : il.
Wystawa towarzysząca XIII Międzynarodowemu Biennale Małej
Formy Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp.
1719. BOGUCKA Barbara. Sztuka jako wyraz historii
: o twórczości i wystawie plakatów Yossiego Lemela w
Poznaniu. - Fot., portr. // Miast. Pozn. - 2009, nr 61, s.
124-129
Cykle "1945-2005, Yossi Lemel and his father" i "Serce moje" wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu
1720. HAVLIK Ivo. Wystawa obrazów Filipa T.A.K.
po raz pierwszy w Polsce. - Fot., il., portr. // Wieści
Krzywiń. - 2009, nr 3, s. 4-5, 19
Wystawa prac czeskiego artysty, Tadeusza Andrzeja Krawczyszyna
w Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie
1721. (HD). Wszystko zaczęło się od bociana : na
szlaku bociana białego. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 2, s.
8
Wystawa obrazów Macieja Piotrowskiego w bibliotece w Chojnie,
pow. Rawicz
1722. IP. Między tradycją a awangardą : akwarelowa
retrospektywa. - Fot., portr. // Suplement. - 2009, nr 2, s.
10
"Akwarele" - wystawa prac Zdzisława Połącarza w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
1723. IP. Między tradycją a awangardą : zaskakująca
tajemniczością abstrakcja. - Fot., portr. // Suplement. 2009, nr 2, s. 10
"W pejzażu" - wystawa prac Macieja Olekszy w Miejskiej i
Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
Wystawa prac profesora poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. Tekst także w jęz. angielskim
1726. JIŽI Brázda : grafika : Galeria PIK
Ostrowskiego Centrum Kultury, wrzesień, 2009 :
[katalog] / projekt Barbara Zabłocka. - Ostrów Wlkp.:
Ostrowskie Centrum Kultury - Galeria PIK, Muzeum
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, 2009. - 12 s. : fot.,
il.
1727.
MICHALAK
Grażyna.
Malarstwo
Wojciecha Weissa // Pan. Wielkop. Kult. - 2009, nr 5,
s. 12
"Piękno do mnie przyszło..." - wystawa prac W. Weissa z lat
1905-1912 w Muzeum Okręgowym w Lesznie
1728. (mśp). Ziemia i światło : obrazy Avivy
Blum Galeria Arsenał [w Poznaniu] pokazała w
styczniu 2009 roku. - Fot., portr. // Miast. Pozn. 2009, nr 1, s. 130-131
1729. PASJE Krystyny Kmieciak. - Portr. //
Nadnot. Echa. - 2009, nr 33, s. 5
Wystawa obrazów w Galerii Sztuki "Akwarium" Szkoły Policji
w Pile
1730. PRZYBYLSKA Anna. "W sieci Amora" w
Cukierni na Rynku [w Suchym Lesie, pow. Poznań]. Portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 2, s. 23
Wystawa prac Zbigniewa Okopskiego
1731. STRZELECKA Dorota. Galeria Miejska w
Mosinie [pow. Poznań] zaprasza. - Portr. // Merkur.
Mosiń. - 2009, nr 10, s. 10
"Kilkanaście
nowych
i
możliwych
widoków
aksonometrycznych Poznania" - wystawa prac profesora Akademii
Sztuk Pięknych w Poznaniu, Andrzeja Wielgosza
1732. (sza). Artysta nieprzeciętny. - Portr. //
Wieści z Ratusza - 2009, nr 23, s. 6
Wystawa prac niepełnosprawnego malarza, Jerzego Omelczuka
z Poznania we Wrzesińskim Ośrodku Kultury we Wrześni
1724. J.S. Rzeźby z legendą. - Fot. // Kos. Bukow. 2009, nr 12, s. 10
Biografie
Bromski Jan
Zob. poz. 247
Marciniak Ignacy
Zob. poz. 465
152
g. Radio i telewizja
1733.
WASILCZYK-KRYGER
Agnieszka.
Akomodacja ucha*. - Fot. // Głos Politech. - 2009, nr 6
wyd. spec., s. 41-42
Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej "Afera" w Poznaniu
h. Kultura fizyczna. Sport
1734. (ak). Jubileusz Baryczy. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 40(1384), s. 8
60. rocznica powstania Gminnego Ludowego Klubu Sportowego
"Barycz" w Jankowie Przygodzkim, pow. Ostrów Wlkp.
1735. alew. Już wiemy, jak będzie wyglądał basen [w
Kole]. - Il. // Prz. Kol. - 2009, nr 34, s. 9
1736. (alf). Stwórzcie godne warunki, a będą sukcesy.
- Fot. // Gaz. Krotosz. - 2009, nr 46, s. 19
Sport w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn
1737. BANASZAK Hanna. Jubileusz [80-lecia] KKS
Astra [w Krotoszynie]. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 51, s. 13
1746. (ep). Bój Piasta o kasę z miasta. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 46, s. 14
Klub Sportowy "Piast" w Kobylinie, pow. Krotoszyn
1747. (g). Jest nowy klub żużlowy. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 22
Żużlowy Klub Sportowy "Ostrovia" w Ostrowie Wlkp.
1748. G.Sz. 60-lecie LZS "Tarchalanka". - Fot. //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 17, s. 11
Ludowy Zespół Sportowy w Tarchałach Wielkich, pow.
Ostrów Wlkp.
Glubiak Grzegorz. Korupcja ponownie na tapecie
= poz. 1364
1738. BARABASZ Agnieszka. Co w sporcie [w
gminie Jastrowie, pow. Złotów] piszczy... // Pan. Złot. 2009, nr 44, s. 4
1749. (greg). Tartan w Ostrowie i medale. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 48(1399), s. 24-25
1739. BARABASZ Agnieszka. "Orlik" wylądował w
Blękwicie // Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 7
1750. GRUPA Maciej, BIAŁEK Elwira, KORCZ
Karolina. "Orlik" w Puszczykowie // Kórniczanin. 2009, nr 24, s. 9; Merkur. Mosiń. - 2009, nr 12, s. 14
Boisko w Blękwicie, pow. Złotów
1740. BARABASZ Agnieszka. W Okonku [pow.
Złotów] jeżdżą na koniach. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr
41, s. 13
Wielka Gala Jeździecka - IV Zawody Jeździeckie Północnej
Wielkopolski
1741. BILSKI Ryszard, ŁUSIEWICZ Andrzej.
Samorząd stawia na sport. - Fot. // Nadnot. Echa. - 2009,
nr 36, s. 5
Baza sportowa w Lubaszu, pow. Czarnków-Trzcianka
1742. caro. Kibicom zafundowali klatkę z kolczastym
drutem. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s. 21
Lekka atletyka w Ostrowie Wlkp.
Kompleks sportowy przy Liceum Ogólnokształcącym im. M.
Kopernika w Puszczykowie, pow. Poznań
(HD). Zawody, jubileusze i Dni Kupały = poz.
1575
1751. HISTORIA 45 lat sportów walki (zapasów i
sumo) w Kobylinie [pow. Krotoszyn] // Kobylin. 2009, nr 1, s. 35-36
1752. JAK powstał i działa klub piłkarski w Gaju
Wielkim [pow. Szamotuły]. - Fot. // Obs. Kaźmier. 2009, nr 3, s. 9
Historia klubu od 2000 r.
Stadion w Koninie
1743. DANIEL Aleksander. Za piątym podejściem /
rozm. Leszek Gracz. - Fot., portr. // IKS. - 2009, nr 7/8, s.
12
Mistrzostwa świata w wioślarstwie w Poznaniu. Rozmowa z
prezesem Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich
1744. darurb. Orlik 2012 w Mosinie [pow. Poznań]
otwarty! - Fot. // Merkur. Mosiń. - 2009, nr 12, s. 3
1745. DR. Kilkanaście tysięcy widzów oglądało
zawody [konne w Kościołkowie, pow. Słupca]. - Fot. //
Kur. Słup. - 2009, nr 32, s. 13
Duda Zygmunt. Motocykl "Lech" z Opalenicy = poz.
864
1753. JAZY Paweł. 60 lat Orkanu Konarzewo
[pow. Poznań]. - Fot. // Goniec Dopiew. - 2009, nr 6,
s. 15
Historia klubu sportowego od 1949 roku
1754. JĄDER Tadeusz. Hala [widowiskowosportowa w Rakoniewicach, pow. Grodzisk Wlkp.]
już otwarta! - Fot. // Wiad. Rakoniew. - 2009, nr 12, s.
1, 4; INDA Jarosław. Co się będzie w hali działo? /
rozm. Tadeusz Jąder. - Portr. // Tamże. - S. 5
1755. jm. Puchar wójta pojechał do Daniszewa :
Gminny Turniej Piłki Nożnej w Ruszkowie [pow.
Koło] // Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 14
1756. (jw). Sportowy Ostrów [Wlkp.]. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 47(1397), s. 14
153
1757. "K" jak koszykówka // Sąsiadka-Czytaj. 2009, nr 7, s. 30
Sukcesy drużyny klubu "Tarnovia" Tarnowo Podgórne, pow.
Poznań
1758. Ka. To za nich trzymaliśmy kciuki : sportowy
rok [2008 w Koninie]. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 1, s.
30-31
kab. Wielkie show nad Wartą : 5 lat Koło Bluesa
Festivalu oraz Zlotu Motocykli i Automobili [w Kole] =
poz. 1876
1759. KACZMAREK M. Otwarcie Orlika w
Koźminku [pow. Kalisz]. - Fot. // Inf. Koźminec. - 2009,
nr 25, s. 1
1760. (kar). Nowe władze Jantara. - Fot. // Gaz. Kośc.
- 2009, nr 49, s. 18
Szkolny Klub Sportowy "Jantar" w Racocie, pow. Kościan
1761. KISIEL Bogna. I co z tego, że stadion Warty
należy do miasta. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr
294, s. 9
Problem zagospodarowania zdewastowanego stadionu w Poznaniu
1762. KOWALCZUK Kazimiera, CHOMICZ
Magdalena. Sport [w gminie Okonek, pow. Złotów]. Fot. // Kron. Wielkop. - 2009, nr 4, s. 151-156
1769. PAWEŁKA E.
miejskogóreckiego baseballu.
Miejskogór. - 2009, nr 5, s. 25
Wczoraj i dziś
- Fot. // Wiad.
15-lecie Towarzystwa Sympatyków Baseballu "Demony" w
Miejskiej Górce, pow. Rawicz
1770. (pb). Wiwat GKS [Gminny Klub Sportowy]
Włoszakowice [pow. Leszno]! - Fot. // Nasze Jutro. 2009, nr 229/230, s. 38
1771. POZNAŃ stawia na sport : [album] / Urząd
Miasta Poznania. Wydział Kultury Fizycznej; fot.
Paweł Buczek [i in.]; tłum. Krzysztof Kotkowski. Poznań: Wydaw. Miejskie, [2009]. - 71 s. : fot.
Tekst także w jęz. angielskim
Zawiera: Informacje o mieście. s. 5-7. - Poznań stawia na sport.
s. 25. - UEFA Euro 2012. s. 37. - Najważniejsze imprezy sportowe
w Poznaniu w latach 2009-2012. s. 38-39. - Organizacje sportowe.
Sportowcy. s. 41. - Akademia Wychowania Fizycznego. s. 42. Obiekty sportowe. s. 51-52. - Duma miasta. Sport dzieci i
młodzieży. s. 61-62. - Rekreacja i aktywny wypoczynek. s. 65-66
Poznańska kryta pływalnia już w budowie / tłum.
Joanna Kupczyk = poz. 876
1772. RAJEWSKI Janusz. Magnetyzm sportu aktywniej, zdrowiej, ciekawiej / rozm. Magdalena
Janicka. - Fot., portr. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr
11, s. 27-28
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji w Poznaniu
1763. MORASZ Barbara. Orliki [w Kamionkach i
Kórniku, pow. Poznań] otwarte. - Fot. // Kórniczanin. 2009, nr 24, s. 5
1773. (red). Szukają dyrektora dla GOS-u // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 42, s. 13
1764. (mp). Litry potu, tysiące kilometrów : kolarskie
podsumowanie 2009. - Fot. // Życie Jar. - 2009, nr 27, s.
38
Sportowców 2009 roku czas wybrać = poz. 194
Uczniowski Klub Sportowy "Trójka" w Jarocinie
1765. (mp). Miłość ci wszystko wybaczy : [sportowcy
z regionu jarocińskiego] odchodzą do coraz lepszych
klubów // Życie Jar. - 2009, nr 21, s. 24
1766. NAGRODY dla najlepszych swarzędzkich
sportowców / oprac. BB, MW. - Fot. // Prosto z Ratusza. 2009, nr 1, s. 11
Gminny Ośrodek Sportu w Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn
1774. SPRAWOZDANIE z działalności : 26.
11.2007 - 30.11.2009 / Organizacja Środowiskowa
Akademickiego Związku Sportowego Poznań. Poznań, [2009]. - 63 s. : tab.
1775. STEFAŃSKI Janusz. Ostatni wywiad
Stefańskiego / rozm. Grzegorz Glubiak. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 46(1395), s. 22-23
Klub Motorowy w Ostrowie Wlkp.
Osiągnięcia zawodników - mieszkańców gminy Swarzędz, pow.
Poznań w 2008 roku
1776. STULECIE klubu sportowego w Gołańczy
[pow. Wągrowiec] / oprac. Wojciech Osuch // Echo. 2009, nr 111, s. 18
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta / red.
Witold Banach [i in.] = poz. 103
r.
1767. PARZUCHOWSKI Marek. 5 lat
"Gimnazjon" // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 1, s. 33
UKS
Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum w Suchym Lesie,
pow. Poznań
1768. PAWEŁKA E. Otwarcie kompleksu
sportowego "Orlik" [w Miejskiej Górce, pow. Rawicz]. Fot. // Wiad. Miejskogór. - 2009, nr 3, s. 8
Historia Gołanieckiego Klubu Spoortowego "Zamek" od 1913
1777. SZCZECHOWICZ Tomasz. Zbąszyńskie
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji [w Zbąszyniu,
pow. Nowy Tomyśl] - podsumowanie roku 2009. Fot. // Wokół Błędna. - 2009, nr 4, s. 17-20
1778. SZUBERT Rafał. Biało-czerwone pasiaki :
100 lat Klubu Sportowego "Ostrovia" Ostrów
Wielkopolski 1909-2009. - Ostrów Wielkopolski:
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Gmina
Miasto Ostrów Wielkopolski, 2009. - 206 s. : fot.,
portr., tab. - (Biblioteka Ostrowska; t. 36)
154
Śrem : [informator] = poz. 124
Wszystkie drogi prowadzą do Starego Miasta :
zabytki, kultura, sport : [informator] = poz. 119
tcj. Dlaczego marzną w nowej sali [gimnastycznej] =
poz. 1550
1779. WARESIAK Adam. Towarzystwo Sympatyków
Baseballu "Demony" Miejska Górka [pow. Rawicz]. Fot. // Orędownik Samorz. Pow. Raw. - 2009, nr 13, s. 1415
1783. zit. Oblężony kort na "Orliku" : Turniej
Tenisa Ziemnego Kłodawa [pow. Koło] 2009. - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 27, s. 14
1784. zit. Rozpoczęły się prace w Łubiance [pow.
Koło]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 32, s. 12
Jubileusz 15-lecia
Projekt wielofunkcyjnego obiektu sportowego
1780. (wb). Pięć lat UKS [Uczniowskiego Klubu
Sportowego] "Jedynka" [przy Szkole Podstawowej w
Koźminie Wlkp., pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz.
- 2009, nr 13, s. 30
1785. ŻEGNAMY mijający rok, czekamy na nowe
sukcesy. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr 52,
s. 10
Wydarzenia sportowe w powiecie krotoszyńskim w 2009 roku
1781. WEISS Wojciech. Sprintem przez 90 lat. - Fot.
// Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 35-38
Wielkopolski Klub Piłkarski "Lech"
Poznań
Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki
Poznańskiej. M.in. sylwetki zawodników, uczestników igrzysk
olimpijskich
1782. WRYK Ryszard. 90 lat Akademickiego
Związku Sportowego w Poznaniu. - Poznań: Dom
Wydaw. Rebis, 2009. - 173 s. : il.
1786. LECH Poznań : kronika 2008/2009 / tekst
Andrzej Dawidowski [i in.]; fot. Małgorzata
Dawidowska [i in.]. - Poznań: Bogucki Wydaw.
Naukowe, 2009. - 198 s., [18] s. tabl. : fot.
Biografie
Banaszkiewicz Stanisław
Zob. poz. 332
Gralak Maciej
Zob. poz. 218
Batycki Albin
Zob. poz. 333
Gruchała Sławomir
Zob. poz. 221
Błaszczyk Damian
Zob. poz. 336
Husiatyński Jan
Zob. poz. 232
Bukowski Daniel
Zob. poz. 352
Kaczmarek Roman
Zob. poz. 253
Ciszak Piotr
Zob. poz. 373
Kegel Marian
Zob. poz. 268
Darul Radosław
Zob. poz. 385
Kędziora Maciej
Zob. poz. 281
Dziubaczyk Roman
Zob. poz. 386
Kownacka Agnieszka
Zob. poz. 293
Frąckowiak Paweł
Zob. poz. 413
Kujawa Agnieszka
Zob. poz. 309
Graczyk Adam
Zob. poz. 422
155
Zob. poz. 534
Łyczywek Jan
Smoczyk Alfred
Zob. poz. 450
Zob. poz. 101, 598
Matysiak Marian
Stróżyk Edward
Zob. poz. 472
Zob. poz. 619
Mikołajczak Tomasz
Szajek-Rembacz Stefania
Zob. poz. 481
Zob. poz. 626
Noji Józef
Zielazek Henryk
Zob. poz. 1521
Zob. poz. 706
Pawłowski Marcin
Żyto Henryk
Zob. poz. 527
Zob. poz. 714
Piotrowiak Andrzej
XII. JĘZYKOZNAWSTWO
1787. KAJUTH Krystyna. Wpływ nowych mediów na
poziom kultury języka współczesnej młodzieży : (na
przykładzie projektu badawczego w Zespole Szkół
Budownictwa nr 1 w Poznaniu) // Uczyć Lepiej. 2008/2009, nr 1, s. 13-14
1788. (kar). Z gwarą za pan brat. - Fot. // Gaz. Kośc. 2009, nr 50, s. 19
1790. SŁOWNIK wielkopolskiej gwary G-H;
Słownik gwarowy I-Ł / oprac. Helena Żyto // Wiad.
Jutrosiń. - 2009, nr 111, s. 17; nr 112-114, s. 16
1791. SMOLUCHOWSKI Zdzisław. Poznaj
wielkopolską gwarę : teksty i monologi gwarowe
Zdzisława Smoluchowskiego // Wiad. Jutrosiń. 2009, nr 112-114, s. 16
IX Państwowy Konkurs Gwary Wielkopolskiej w Kościanie
1789. MAĆKOWIAK Krzysztof. Media a proces
wulgaryzacji polszczyzny w świadomości językowej
studentów PWSZ [Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej] w Lesznie] // Scrip. Com. Les. - 2009, nr 7,
s. 7-21
Wyniki badań ankietowych
Ułaszyn Henryk. Studia onomastyczne i
socjolingwistyczne / wstęp i dobór tekstów Mirosław
Skarżyński, Bogdan Walczak = poz. 661
1792. WIELAND Bogdan. W Jezierzycach
[Kościelnych, pow. Leszno] ulice będą miały nazwy //
Nasze Jutro. - 2009, nr 225, s. 10
Rutowska M. Lager Glowna : niemiecki obóz
przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności
polskiej (1939-1940) / red. H. Różanek = poz. 878
XIII. LITERATURA
1. Teksty literackie
Diabeł wenecki i inne legendy pałuckie / oprac. Feliks
Malinowski = poz. 917
1793. DRAGAN Zofia. Śmiech to zdrowie : naszemu
drogiemu koledze Henrykowi Kicińskiemu w dniu
uroczystego przejścia na emeryturę // Nasze Jutro. 2009, nr 225, s. 33
Wiersz poświęcony pracownikowi
Włoszakowicach, pow. Leszno
Urzędu
Gminy
we
156
1794. FRASZKI o Śremie : Śrem się śmieje
Naskręcka Jadwiga. Żychlińskie okruchy = poz.
Satyrykon 2009 / wstęp Jerzy Kondras. - Śrem: Biblioteka 907
Publiczna Miasta i Gminy w Śremie, 2009. - [40] s. : il.
Sikorski Andrzej. Tajemnica z jeziora / il. Jarosław
Gryguć = poz. 924
1795. GRUPIŃSKI Jerzy. Dziesięć palców / il.
Grażyna Kielińska. - Poznań: Salon Artystyczny im.
Smoluchowski Zdzisław. Poznaj wielkopolską
Jackowskich, 2009. - 88 s. : il.
gwarę : teksty i monologi gwarowe Zdzisława
Wiersze poświęcone znanym poznaniakom
Smoluchowskiego = poz. 1791
1796. LEDNICKIE serc pamiątki : legenda i wiersze z
połowy XIX wieku / oprac. Andrzej Marek Wyrwa,
Mariola
Olejniczak.
Lednica;
[Gniezno]:
Praymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2009. - 23 s. : il. (Biblioteka Studiów Lednickich. Seria D; t. 1)
Historia Ostrowa Lednickiego w poezji i legendzie
1797. MĄDRZAK-WASIELEWSKA Zdzisława.
Zasiedzisko / il. Czesław Woś; red. Aleksandra KiełbSzawuła. - Ostrów Wielkopolski : Ostrowskie Centrum
Kultury, 2009. - 50 s. : il.
Rec. (ak). Strofy o prowincji. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
49(1401), s. 16
Wiersze dot. Ostrowa Wlkp. M.in. biografia autorki
1798. W 90. rocznicę wybuchu Powstania
Wielkopolskiego : wiersze z konkursu dla młodzieży /
red. Andrzej Kaszubkiewicz. - Poznań: Towarzystwo
Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu we
współpr. z Biblioteką Raczyńskich, 2009. - 32 s. : il.
Konkurs literacko - historyczny "Chwała Powstaniu
Wielkopolskiemu (1918-1919) - Konkurs o Szablę Powstańczą".
Werdykt jury i wybór utworów o tematyce powstańczej
1799. ZIMNIAK Franciszek. Z dziejów Huty
Szkła w Dziembówku [pow. Piła]. - Fot. // Ujskie Spr.
- 2009, nr [5] spec., s. 28-31
Historia huty wierszem. Wyciąg z "Kroniki Dziembówka"
pisanej przez Franciszka Zimniaka
2. Krytyka i życie literackie
Biblioteka Raczyńskich : 180 lat : 1829-2009 :
[informator] / Biblioteka Raczyńskich = poz. 2009
poznańska synagoga w tekstach poetyckich // Miast.
Pozn. - 2009, nr 1, s. 50-53
1800. DĄBROWSKI Andrzej. Nie taka straszna ta
poezja : XVII Festiwal "Wszystko jest poezją" [w
Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
40(1384), s. 20-21
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta /
red. Witold Banach [i in.] = poz. 103
1801.
[DWUDZIESTY
dziewiąty]
XXIX
Ogólnopolski Konkurs Poetycki Milowy Słup Konin
2009 / oprac. graf. Aleksandra Jurgielewicz. - Konin:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, 2009. - 47 s.
Zawiera m.in.: MAZURKIEWICZ Józef. Epizod żychliński.
[Wiersz]. s. 27
Regulamin, werdykt jury i wybór nagrodzonych prac
Jubileusz konkursów o tematyce ekologicznej : XX
Jubileuszowy
Wojewódzki
Konkurs
PlastycznoFotograficzny "Pejzaż Wielkopolski - EKO 2009" i XV
Jubileuszowy Konkurs Poetycki o Tematyce Ekologicznej
: [informator] / oprac. Izabela Topczewska = poz. 1637
1802.
ROSZAK
1803. POCZAJOWIEC Witold. Poezja do
reaktywacji; Wieczór złotowskich poetów. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 43, s. 12; nr 51/52, s. 9
Złotowski Klub Literacki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Złotowie
Uratujmy ziemię : EKO 2009 : [informator] /
oprac. B. Izabela Topczewska = poz. 1669
Międzynarodowy Listopad Poetycki
1804. IPU. Z miłości do słowa... - Fot. // Nasz
Dzień po Dniu. - 2009, nr 46, s. 7
XXXII edycja w Nowym Tomyślu
KUCZYŃSKA-KOSCHANY
Katarzyna,
Joanna. Upominanie i odpominanie :
Biografie
Dubiel Stanisław
Zob. poz. 288
Fleszarowa-Muskat Stanisława
Zob. poz. 303
Iłłakowiczówna Kazimiera
Zob. poz. 354
Łukaszewski Piotr
Zob. poz. 449
Mądrzak-Wasielewska Zdzisława
Zob. poz. 1797
157
Zob. poz. 528
Miłobędzka Krystyna
Urbanowska Zofia
Zob. poz. 483, 484
Zob. poz. 664, 665
Paukszta Eugeniusz
Widzowska-Pasiak Agata
Zob. poz. 522
Zob. poz. 678
Pertek Jerzy
XIV. SZTUKA
1. Architektura. Ochrona i konserwacja zabytków
1805. abk. Trwa remont kościelnego dachu. - Fot. //
Prz. Kol. - 2009, nr 29, s. 10
Kościół parafialny pw. Świętej Rodziny w Przedczu, pow. Koło
alew. Powita dzieci nową elewacją = poz. 1482
1806. (alf). Najstarszy cmentarz w kraju? :
Sulmierzyce [pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz. Krotosz. 2009, nr 7, s. 11
1807. BIELECKI Bartosz. Otwarcie kompleksu
pałacowo-parkowego w Smogulcu [pow. Wągrowiec]. Fot. // Echo. - 2009, nr 112, s. 18
1808. BIERNAT Filip. Pałac jak perła // Wiad. Wrzes.
- 2009, nr 3, s. 13
Remont zabytkowego pałacu w Kołaczkowie, pow. Września
1809. DZIEMBOWSKI Piotr. Obiekty sepulkralne w
Skórzewie [pow. Poznań]. - Fot. // Goniec Dopiew. 2009, nr 8, s. 9
Zabytkowe nagrobki i tablice pamiątkowe poświęcone proboszczom
skórzewskim i miejscowej szlachcie
1810. ELKA. Remont murów [miejskich w Poznaniu]
// Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 271, s. 10
Hamielec Janusz. Dwór w Gołaszynie = poz. 833
1813. HAMIELEC Janusz. Dwór w Żołędnicy
[pow. Rawicz]. - Fot. // Orędownik Samorz. Pow.
Raw. - 2009, nr 11, s. 16
Obecnie siedziba Hodowli Zarodowej Zwierząt "Żołędnica" Sp.
z o.o. Architektura obiektu na tle historii miejscowości
1814. (HD). Pakosław [pow. Rawicz] sprzedaje
pałac. - Fot. // Życie Raw. - 2009, nr 4, s. 9
Historia miejscowości gminnych - cz. I - Palędzie /
do druku przygotował Eligiusz Tomkowiak = poz. 868
Jacznik Anna. Powiat okiem artystów = poz. 1683
1815. JANKIEWICZ Patryk Remigiusz. Kościół
św. Antoniego w Pile : przewodnik. - Piła: Parafia
Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Padewskiego,
2009. - 190 s. : il.
Jankowska Maria. Poświęcenie zabytkowego
kościoła w Sompolnie [pow. Konin] = poz. 1940
(em). Piękny zabytek wymagający uwagi : Dom
Dziecka w Górze [pow. Jarocin] = poz. 1284
1816. JANKOWSKI Aleksander. Kościoły
drewniane [z XVII-XVIII wieku] o zdwojonej
konstrukcji ścian w Wielkopolsce. - Bydgoszcz:
Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009. 389 s. : il.
1811. FEMIAK Adrian. Kasa na renowację wiatraka
[w Sulmierzycach, pow. Krotoszyn]. - Fot. // Gaz.
Krotosz. - 2009, nr 18, s. 13
1817. JĄDER Tadeusz. Konserwator w
Rakoniewicach [pow. Grodzisk Wlkp.]. - Fot. // Wiad.
Rakoniew. - 2009, nr 6, s. 2
Projekt przebudowy zabytkowego rynku
1812. GOSTYŃSKI Witold. Kaplica Królów Polskich
: Złota Kaplica w poznańskiej katedrze. - Il. // IKS. 2009, nr 7/8, s. 86
Grzeszczuk-Brendel Hanna. I tu było kiedyś pięknie :
ulica Szamarzewskiego na poznańskich Jeżycach = poz.
109
1818. (jw). Stylowe nagrody. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2009, nr 47(1397), s. 13
VI edycja konkursu konserwatorskiego "W granicach stylu" w
Ostrowie Wlkp.
Kępińscy Żydzi / red. M. Łapa, G. Gatner = poz.
794
Hamielec Janusz. Dwór w Giżynie = poz. 828
Klawe Jolanta. Kamionna wczoraj i dziś = poz. 88
158
Kodym-Kozaczko Grażyna. Politechnika Poznańska
1828.
PRAWDZIWIE
europejski
oddech
w przestrzeni współczesnego Poznania = poz. 1424
poznańskich kościołów. - Fot. // Polska Głos Wielkop.
- 2009, nr 272 dod. Pasaż Kultury, s. 5
Finansowanie renowacji zabytkowych kościołów w Poznaniu z
1819. KONEK Marta. A u góry święta Agnieszka... funduszy Unii Europejskiej
Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr 51/52, s. 6
Renowacja kościoła w Krajence, pow. Złotów
1820. KORBIK Aldona. Świątynie : przewodnik
turystyczny. - Fot. // Prz. Osiec. - 2009, nr 23, s. 12
1829. PROGRAM opieki nad zabytkami dla
miasta Kalisza na lata 2009-2012. - Kalisz: [Miasto
Kalisz], 2009. - 168 s.
Zabytkowe kościoły w gminie Osieczna, pow. Leszno
1821. KORBIK Aldona. Zamek w Osiecznej [pow.
Leszno]. - Fot. // Prz. Osiec. - 2009, nr 24, s. 1
Historia budowli od XV wieku (obecnie Szpital RehabilitacyjnoLeczniczy dla Dzieci i Młodzieży)
1822. KRZYŻANOWSKA Magdalena. Chludowski
kościół w obiektywie. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr
3/4, s. 26; U.H., M.K. Chludowski kościół oczami
Artysty. - Fot. // Tamże. - nr 6, s. 22
Zabytkowy kościół drewniany w Chludowie, pow. Poznań. M.in.
wystawa fotografii Maciej Kiełpińskiego
1823. MARCINIAK Piotr. Architektura i urbanistyka
Poznania w latach 1945-1989 na tle doświadczeń
europejskich.
Poznań:
Wydaw.
Politechniki
Poznańskiej, 2009. - 324 s. : il.
1824. MAŚLIŃSKI Maciej Zenon. Dawne ostrowskie
cmentarze żydowskie. - Fot. // Kron. Wielkop. - 2009, nr
4, s. 118-122
Dzieje cmentarzy i lapidaria w Ostrowie Wlkp.
1830. PUKIANIEC Mikołaj. Ołtarz Matki Boskiej
Krzywińskiej : historia ołtarza Najświętszej Marii
Panny w kościele św. Mikołaja w Krzywiniu [pow.
Kościan]. - Fot. // Wieści Krzywiń. - 2009, nr 2, s. 7-8
Historia i charakterystyka zabytkowego ołtarza z 1628 roku
Puszcza Pyzdrska - Olędrzy i ich żelazne domy :
[informator] = poz. 923
1831. (s). Pomnik historii w Lubiniu [pow.
Kościan]. - Fot. // Gaz. Kośc. - 2009, nr 51/52, s. 3
Zabytkowy klasztor benedyktynów
1832. SMOLNIK Dariusz. Kontynuujemy prace
remontowo-konserwatorskie na Pólku. - Fot. // Życie
Gm. Bralin. - 2009, nr 6, s. 6
Zabytkowy kościół Sanktuarium Narodzenia Najświętszej
Marii Panny na Pólku w Bralinie, pow. Kępno
1833. STACHOWIAK B. Będzie tętnić życiem jak
za dawnych lat. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 6, s.
6
Pałac w Biedrusku, pow. Poznań
Morasz Barbara. Remont
znaleziskiem w tle = poz. 2008
mostu
z
ciekawym
Obiekty skaralne gminy i parafii Kłecko [pow.
Gniezno] / zebrał i oprac. Eugeniusz Kołodziejski = poz.
1961
1825. OSTATNI taki w mieście. - Fot. // Kos. Bukow.
- 2009, nr 3, s. 25
Betonowy słup ogłoszeniowy w Buku, pow. Poznań
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta / red.
Witold Banach [i in.] = poz. 103
Owczarzak Patrycja. Pierwsza parafia miasta :
przewodnik po Farze Poznańskiej / fot. Robert Rekiel,
Anita Bittner = poz. 763
1826. PAŁAC Działyńskich w Poznaniu :
[informator]. - [Poznań: Biblioteka Kórnicka Polskiej
Akademii Nauk, b.r.]. - [8] s. : fot.
Historia zabytkowej siedziby Oddziału Biblioteki Kórnickiej w
Poznaniu
Piotrowski Isabell von. Gniezno : zabytki sztuki
sakralnej : impresje fotograficzne : [album] / wstęp
Marian Aleksandrowicz = poz. 1904
1827. POTOCKI Mikołaj. Zamek w Kórniku [pow.
Poznań]. - Fot. // Przew. Katol. - 2009, nr 48, s. 49
1834. SZCZERBIAK Janusz. Perła Krajenki [pow.
Złotów] // Pan. Złot. - 2009, nr 50, s. 6
Renowacja kościoła pw. św. Anny
Szlakiem
drewnianych
kościołów
[w
Wielkopolsce] / tekst Paweł Domachowski = poz. 773
1835. THE Działyńscy palace in Poznań :
[informator]. - [Poznań: Biblioteka Kórnicka Polskiej
Akademii Nauk, b.r.]. - [8] s. : fot.
Historia zabytkowej siedziby Oddziału Biblioteki Kórnickiej w
Poznaniu. Tekst w jęz. angielskim
Wardawy Jarosław. Tradycyjna kwesta = poz.
1212
1836. WEJMANN Hubert. Świątynia pełna
niespodzianek. - Fot. // Kos. Bukow. - 2009, nr 6, s. 10
Renowacja zabytkowego ołtarza w kościele św. Wawrzyńca w
Niepruszewie, pow. Poznań
Wszystkie drogi prowadzą do Starego Miasta :
zabytki, kultura, sport : [informator] = poz. 119
1837. ZABYTKI nieruchome stanowiące własność
powiatu rawickiego. - Fot. // Orędownik Samorz. Pow.
Raw. - 2009, nr 13, s. 12-13
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Zamek w Kórniku [pow. Poznań] = poz. 1911
159
1838. zit. Spotkanie z ewangelicko-augsburskim
Jańczak. - Poznań: Drukarnia i Księgarnia Świętego
pastorem. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 12
Wojciecha Sp. z o.o. Wydaw. Święty Wojciech, 2009.
Cmentarz ewangelicko - augsburski w Bierzwiennej Długiej
- 136 s. : fot., il. - (Poznaj Poznań)
Kolonii, pow. Koło
Rec. SUWART Adam. Wycieczka w przeszłość szlakiem
pocztówek. - Fot. // Przew. Katol. - 2009, nr 48, s. 42;
MRUGALSKA-BANASZAK Magdalena. Pani na ratuszu / rozm.
Adam Suwart. - Fot. // Tamże. - S. 43
Tekst także w jęz. angielskim
Historia ratusza ilustrowana starymi pocztówkami
Ratusz w Poznaniu
1839. MRUGALSKA-BANASZAK Magdalena.
Ratusz / oprac. graf. Ewa Wąsowska; tłum. Małgorzata
2. Plastyka
1840. alew. Wspólnie stworzyli panoramę Koła : w V
Międzynarodowym Plenerze Malarskim wzięło udział 14
artystyów. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 11
1841. GÓRNY Dominik. Wziąć się wspólnie do pracy
- odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego [w
Poznaniu]. - Fot. // Merkuriusz. - 2009, nr 10/11, s. 16
1842. HISTORIA [budowy] pomnika ku czci Jana
Pawła II [we Wrześni]. - Fot. // Wieści z Ratusza. - 2009
wyd. spec. z dn. 19 maja, s. 2-3
Małecki Marcin. Na czarnkowskich salonach =
poz. 1687
1846. PFLANZ Beata. Beata mieszka w swoim
obrazie / rozm. Paweł Andrzejewski. - Fot. // Gaz.
Sucholes. - 2009, nr 8, s. 15; ANDRZEJEWSKI
Paweł. Finisaż artystki w Suchym Lesie. - Fot. //
Tamże. - nr 9, s. 13
Projekt plastyczny Beaty Pflanz z Suchego Lasu, pow. Poznań
Strzelecka Dorota. Galeria Miejska w Mosinie
[pow. Poznań] zaprasza = poz. 1731
Jacznik Anna. Powiat okiem artystów = poz. 1683
1843. KONIECZNA Krystyna. Izydor Oracz w
pełnym blasku. - Il. // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 114, s.
10-11
Historia i renowacja obrazu z kościoła parafialnego św. Elżbiety w
Jutrosinie, pow. Rawicz
Kotowska-Rasiak Ewa. Ledóchowski wzorem
niezłomności : 25-lecie poświęcenia pomnika kardynała
Mieczysława Ledóchowskiego [w Ostrowie Wlkp.] =
poz. 433
Kotowska-Rasiak Ewa. Pamięci poległych ostrowian
= poz. 1952
1847. ŚMIAŁOWICZ Jolanta. Sztuka w
wyrafinowanej oprawie / rozm. Andrzej Haegenbarth.
- Fot. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 42-43
Biesiady plastyków i wystawy malarstwa w Jastrowie, pow.
Szamotuły organizowane przez Jolantę Śmiałowicz i Jerzego
Handschke
1848. WEISS Renata. Wielkie święto małej formy.
- Fot. // Gaz. Ostrow. - 2010, nr 36(1376), s. 15
Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu
w Ostrowie Wlkp.
1849. WRÓBLEWSKI Marcin. Komunistyczna
pamiątka w centrum miasta. - Fot. // Gaz. Słup. 2009, nr 38, s. 21
Pomniki w Golinie, pow. Konin
1844. KRUPA Małgorzata. Plener rzeźbiarski czyli
nie święci garnki lepią. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. 2009, nr 33, s. 7
Zapisane w pamięci / oprac. red. Ewa Strycka,
Anna Zielińska-Krybus = poz. 198
I Międzynarodowy Plener Ceramiczny w Zdunach, pow. Krotoszyn
1845.
LESZCZYŃSKIE
reminiscencje
z
poplenerowego archiwum, Leszno 2009 / oprac. Izabela
Topczewska; tłum. Joanna Kopaczyk. - Leszno: Muzeum
Okręgowe w Lesznie, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Okręgowego w Lesznie, 2009. - Teka, (22) k. : il.
Tekst także w jęz. angielskim
Widoki Leszna na pocztówkach. Wybór reprodukcji z kolekcji
obrazów wykonanych na plenerach malarskich
1850. ŻUCHOWSKI Tadeusz J. Pomnik 15. Pułku
Ułanów Poznańskich : dzieje i wymowa. - Poznań:
Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich, 2009. - 67 s. : fot., il. - (Zeszyty
Historyczne Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich; 10)
Historia budowy, lokalizacji i odsłonięcia
poświęconych pułkowi w latach 1927 i 1982
Biografie
Antoniewicz-Kaszczyńska Aleksandra
Zob. poz. 233
Czeski Roman
Zob. poz. 212
Błaszkiewicz Małgorzata
Zob. poz. 277
pomników
160
Zob. poz. 491
Harmacińska-Nyczka Grażyna
Olejniczak Jan
Zob. poz. 347
Zob. poz. 512
Kalinowski Tadeusz
Piotrowicz Jerzy
Zob. poz. 377
Zob. poz. 1715
Matusiak Klaudia
Sawicka Helena
Zob. poz. 469
Zob. poz. 578
Morski Igor
3. Teatr. Estrada
1851. GŁAZIK Michał. Opowieść o Golemie. - Fot. //
Wieści Luboń. - 2009, nr 7, s. 7
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański
"Rabin Maharal i Golem" - spektakl "Asocjacji 2006" poświęcony
postaci rabina Judy Loewa ben Becalela (Bezalela), urodzonego w
Poznaniu w 1525 r. Realizacja na terenie dawnych Zakładów
Ziemniaczanych w Luboniu, pow. Poznań
1857. (alf). Powabny i onieśmielający ruch ciała :
Polski Teatr Tańca zawitał do Krotoszyna. - Fot. //
Gaz. Krotosz. - 2009, nr 6, s. 16-17
1852. (woszu). Teatralny grudzień w Krotoszynie. Fot. // Inf. Samorz. Krotoszyn. - 2009, nr 22/23, s. 4
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański recenzje
Spektakle Teatru im. H. Modrzejewskiej z Legnicy i Teatru
Polskiego z Poznania, wystawione w Krotoszynie w ramach projektu
Teatr Polska
1858. ALEXANDERPLATZ
Międzynarodowy Festiwal Sztuk
Współczesnych dla Dzieci i Młodzieży
w Poznaniu
1853. DRAJEWSKI Stefan. Z offu świat wygląda
inaczej // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 272 dod. Pasaż
Kultury, s. 13
Rec. RJ. Taniec nad historią. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2009,
nr 11, s. 10
Scena na Piętrze w Poznaniu
1859. BRZEZICKI Kazimierz. Trzydzieści lat z
gwiazdami. - Il., portr. // Merkuriusz. - 2009, nr 5, s.
40
30-lecie teatru
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta
w Poznaniu
1854. GÓRNY Dominik. W każdym z nas rozgrywa
się teatr. - Fot. // Merkuriusz. - 2009, nr 7/8, s. 44
19. edycja
1855. OBRĘBOWSKA-PIASECKA Ewa. Szakal
połamał zęby na cukierkach // Tyg. Powsz. - 2009, nr 27,
s. 46
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu
1860. TEATR Ósmego Dnia 1964-2009 : [album]
/ red. Paulina Skorupska; współpraca Agnieszka Knyt,
Katarzyna Madoń-Mitzner; tłum. Paweł Stachura. Warszawa: Ośrodek Karta, Dom Spotkań z Historią,
Agora SA, 2009. - 247 s. : il.
Teatr Polski w Poznaniu
1856. RACZAK Lech. Lepienie Golema : (o
przedstawieniu Asocjacji 2006 pt. "Rabin Maharal i
Golem"). - Fot. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 138-140
Premiera na Festiwalu Teatralnym "Malta". Dot. m.in. rabina
poznańskiego z XVI wieku, Judy Loewa ben Bezalela zwanego
Maharalem
Lorkowska H. Z życia muzycznego Poznania :
muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu w latach
1875-1920 = poz. 912
Teatr Polski w Poznaniu-recenzje
1861. RAWICKI Piotr. Mykwa
Rec. (JD). Błoto i brud. - Il. // Miast. Pozn. - 2009, nr 1, s. 142143
161
1862.
Walizka
SIKORSKA-MISZCZUK
Małgorzata.
Realizacja spektaklu: SOBCZYŃSKI Jacek. Świat zamknięty w
walizce // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 34, s. 15
Rec. DAWIDOWSKI Jurek. Fransua szuka Fransua. - Fot. // Miast.
Pozn. - 2009, nr 1, s. 144-145
Rec. LAREK Michał. Prawda sztuki. - Portr. // Teatr. - 2009, nr 4, s.
13-14
Rec. SOBCZYŃSKI Jacek. Żywa pamięć schowana w "Walizce". Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 37 dod. Pasaż Kultury, s. 11;
DRAJEWSKI Stefan. "Walizka" z przeszłością. - Fot. // Tamże. - nr 39,
s. 18
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu
Operowy Hoffmann-Opernfestival Poznań Polen : 1830.04.2009 : [program] / oprac. i red. Katarzyna
Liszkowska; tłum. Ekkehard Grube, Katarzyna
Liszkowska; fot. Krzysztof Citak [i in.]. - Poznań:
[Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu],
2009. - 22 + 30 s. : fot., portr.
Tekst także w jęz. niemieckim
1866. WAGNER Richard. Tannhäuser : [program]
/ oprac. i red. Michał J. Stankiewicz; tłum. Katarzyna
Liszkowska, Andrzej Marniok; fot. Andrzej
Grabowski [i in.]. - [Poznań: Teatr Wielki im.
Stanisława Moniuszki w Poznaniu], 2009. - 29 s. +
[44] s. : il., portr.
Tekst także w jęz. niemieckim
1863. DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ T. Wzloty i
upadki Pegaza : Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w
Poznaniu 1993-2005. - Poznań, 2006
Rec. KOMOROWSKA Małgorzata. Operowy Poznań w lekturach //
Ruch Muzycz. - 2009, nr 20, s. 34-36
Zbiór recenzji
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
w Poznaniu-recenzje
1867. BOCK Jerry, STEIN Joseph. Skrzypek na
dachu
1864. DZIADEK M. Opera Poznańska 1919-2005 :
dzieje sceny i myśli. - Poznań, 2007
Rec. (ar). Z Anatewki do Poznania. - Fot. // Miast. Pozn. 2009, nr 1, s. 141
Rec. KOMOROWSKA Małgorzata. Operowy Poznań w lekturach //
Ruch Muzycz. - 2009, nr 20, s. 34-36
1868. WACHOWICZ Barbara. Wigilie polskie
1865. [DZIEWIĄTY] IX Festiwal Hoffmanowski :
Polsko - Niemiecki Polnisch - Deutsches Festiwal
Rec. DRAJEWSKI Stefan. Spotkania wielkich Polaków przy
stole. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 296 dod. Pasaż
Kultury, s. 10
Biografie
Zob. poz. 579
Bujakiewicz Katarzyna
Waleryś Zbigniew
Zob. poz. 250
Zob. poz. 669
Sawicka Olga
4. Muzyka
1869. CHWIEDUK Alicja. Danie główne - gitara
klasyczna. - Fot., portr. // Prz. Wielkop. - 2009, nr 3, s.
66-68
Festiwal Polska Akademia Gitary w Wielkopolsce
1870. DĄBROWSKI Andrzej. 91. edycja "Jazz w
muzeum"; Życie zaczyna sie po... 70-tce. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 49(1401), s. 18; nr 50(1403), s. 16
XVIII edycja
Domaszewicz Michał. Muzykalia w zbiorach
muzeum w Krotoszynie = poz. 1707
1873. DYŻEWSKI Marek. "Wykrzykujcie Bogu
głosem wesela" // Ruch Muzycz. - 2009, nr 20, s. 6-10
Koncert muzyka jazzowego, Zbigniewa Namysłowskiego w cyklu
"Jazz w muzeum" w Ostrowie Wlkp.
Festiwal Muzyki Oratoryjnej "Musica Sacromontana" w
Gostyniu. M.in. sylwetki kompozytorów, Józefa Zeidlera (17441806) i Maksymiliana Koperskiego (1812-1886)
1871. DĄBROWSKI Andrzej. John Scofield muzyka bez granic. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
46(1395), s. 19
1874. GONCZAR Agnieszka. Jak to się robi w
Chicago? // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 272 dod.
Pasaż Kultury, s. 3
Koncert w ramach cyklu "Jazz w muzeum" w Ostrowie Wlkp.
1872. DĄBROWSKI Andrzej. Muzyka prosto od
krowy : Jimiway Bluses Festiwal [w Ostrowie Wlkp.];
Jimiway za pasem; Kontrowersyjny Jimiway. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 41(1386), s. 19; nr 42(1388), s.
13; nr 43(1390), s. 12-13
Festiwal Made in Chicago w Poznaniu
1875. GÓRNY Zbigniew. Coś takiego mnie
pasjonuje / rozm. Marek Zaradniak. - Fot., portr. //
Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 36
Poznańska Scena Muzyczna "Magnolia"
162
1876. kab. Wielkie show nad Wartą : 5 lat Koło
Bluesa Festivalu oraz Zlotu Motocykli i Automobili [w
Kole]. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 35, s. 8
1877. KOSIŃSKA Małgorzata. A było to tak...;
Podziękowania od Chóru Castellum Cantans. - Fot. //
Kórniczanin. - 2009, nr 21, s. 15
10-lecie Chóru Zamku Kórnickiego "Castellum Cantans" w
Kórniku, pow. Poznań
1878. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Grali Bacha dla
Papieża. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 42(1388), s. 15
Chanterelle Festival w Ostrowie Wlkp.
1885. WOJCIECHOWSKI Jerzy. Jak hartował się
jazz - w muzeum : Jazz w Muzeum [w Ostrowie
Wlkp.] już po raz 90. / rozm. Andrzej Dąbrowski. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 18
Z życia muzycznego Poznania : programy
koncertów 1900-1939 : katalog = poz. 916
Koncert Papieski w wykonaniu zespołu muzyków "Camerata
Ostroviensis" w kościele pw. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wlkp.
Filharmonia Poznańska
im. Tadeusza Szeligowskiego w Poznaniu
Lorkowska H. Z życia muzycznego Poznania :
muzyka w Teatrze Polskim w Poznaniu w latach 18751920 = poz. 912
1886. DOROŻAŁA-BRODNIEWICZ T. Uchem
krytyka : Filharmonia Poznańska w latach 1993-2003.
- Poznań, 2008
1879. mar. Sława artystów przyciągnęła tłumy :
Wiedeński Koncert Noworoczny w KOK-u [Konińskim
Domu Kultury w Koninie]. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr
1. s. 6
1880. phil. Kodex Blues rozsławi Słupcę? - Portr. //
Kur. Słup. - 2009, nr 33, s. 7
Zespół muzyczny w Słupcy
1881. POCZAJOWIEC Witold. Msza o pokój w
złotowskiej farze : wydarzenie artystyczne roku. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 42, s. 9
Koncert w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Złotowie
1882. REGGAE w Ostrowie [Wlkp.] na początek. Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 21(1346), s. 18;
Międzynarodowy Festiwal Reggae na Piaskach // Tamże.
- nr 24(1352), s. 18
Rec. KOMOROWSKA Małgorzata. Muzyczny Poznań w
książkach odbity // Ruch Muzycz. - 2009, nr 19, s. 34-37
Folk Festiwal Krotoszyn w Krotoszynie
1887. BABIJÓW Agata, BANASZAK Hanna.
Popłynęli z prądem folk i reggae. - Fot. // Inf. Region.
Krotoszyn. - 2009, nr 32, s. 6-7
Międzynarodowy Festiwal
"Chopin w Barwach Jesieni" w Antoninie,
pow. Ostrów Wlkp.
1888. BUKOWSKI Stanisław. Jesień w Antoninie.
- Fot. // Ruch Muzycz. - 2009, nr 22, s. 23-24
9. edycja
1883. SZCZEPANIAK A. Niech rozbrzmiewają na
chwałę Boga, niech pomagają w śpiewie i niech wznoszą
nasze serca do Boga : ...historia bukowskich organów //
Kos. Bukow. - 2009, nr 12, s. 3
Historia organów fary w Buku, pow Poznań po 1945 roku
1884. UŚMIECHNIJ się do muzyki / oprac. (hol). Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 21(1346), s. 16
Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki
"Pro Sinfonika"
1889. MELOSIK Michał. Jubileuszowe pasowanie
w kórnickiej Pro Sinfonice. - Fot. // Kórniczanin. 2009, nr 20, s. 12
35-lecie Klubu im. Mieczysława Karłowicza przy Liceum
Ogólnokształcącym w Kórniku, pow. Poznań
Biografie
Duczmal Agnieszka
Zob. poz. 289
Zob. poz. 620
Kuropaczewski Łukasz
Zob. poz. 425
Zaporowski Jan
Zob. poz. 701
Schulz Piotr
Zob. poz. 585
Stuligrosz Stefan
Zawodnik Barbara
Zob. poz. 704
163
5. Fotografika
1890. ABO. Wielkopolska 2009 widziana oczami
fotoreporterów. - Fot. // Monitor Wielkop. - 2009, nr 12, s.
8-9
Zdjęcia z konkursów
zorganizowanych przez Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
1891. (ak). Ostrów inny niż zwykle. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 40(1384), s. 13
"Nasz Ostrów" - wystawa fotografii w Galerii PIK Ostrowskiego
Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp.
1892. CYLKA Tomasz. Ksiądz w kajaku i papież w
Rzymie. - Fot. // Polska Głos Wielkop. - 2009, nr 294, s. 9
"Karol Wojtyła - Jan Paweł II i młodzi" - wystawa fotografii w
Domu Generalnym Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii
Zagranicznej w Poznaniu
1893. e.m. Niezwykła wystawa. - Fot. // Kur. Słup. 2009, nr 32, s. 14
"Dziecko" - wystawa fotografii w galerii Biblioteki Publicznej w
Strzałkowie, pow. Słupca
1894. ES. Na starej fotografii. - Fot. // Ujskie Spr. 2009, nr 8, s. 27
Chór Kościelny w Ujściu, pow. Piła na fotografiach z 1935 roku
Hamielec Janusz. Strażnicy = poz. 887
1895. HUTA [Szkła "Ujście", pow. Piła] na starej
fotografii [z lat 1947-1957]. - Fot. // Ujskie Spr. - 2009, nr
[5] spec., s. 18
1896. KAMIŃSKI Tomasz, WALINIAK Marcin.
Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej :
[album]. - Licheń: Zakład Gospodarczy "Dom
Pielgrzyma", 2009. - 60 s. : fot., il.
Sanktuarium Maryjne w Starym Licheniu, pow. Konin w fotografii
1897. KGP - wywołujemy skojarzenia Kaźmierska
Grupa Plenerowa [w Kaźmierzu, pow. Szamotuły]. - Fot.
// Obs. Kaźmier. - 2009, nr 5, s. 10
1898. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Fotograficzna
wystawa. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 47(1397), s. 16
Wystawa fotografii z obchodów Milenium Chrztu Polski i
Tysiąclecia Państwa Polskiego w kościele św. Antoniego w Ostrowie
Wlkp.
Kuleczka Milena. Park
Zielonka : [album] = poz. 741
Krajobrazowy
Puszcza
1899. KUROPKA Jacek. Ze starego albumu... - Fot.,
portr. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 1-3, s. 12; nr 6, s. 9
Wydarzenia i mieszkańcy gminy Bralin, pow. Kępno na starej
fotografii
Międzynarodowy
Festiwal
Folklorystyczny
Bukowińskie Spotkania 9-13.06.2009 Polska / Jastrowie,
Piła : [album] / red. Zbigniew Kowalski, Jakub Sucharski
= poz. 1679
1900.
MROZIK
E.
Wystawa
Grup
Fotograficznych [w Trzcianeckim Domu Kultury w
Trzciance]. - Fot. // Ratusz Trzcian. - 2009, nr 4, s. 15
Mrugalska-Banaszak Magdalena. Ratusz / oprac.
graf. Ewa Wąsowska = poz. 1839
1901. NASZ Dolsk : dawne widoki miasta i
okolicy / oprac. Krzysztof Budzyń. - Dolsk; Binkowo;
Śrem: Krzysztof Budzyń P.H. Bin-Com, 2009. - 112
s. : fot.
Dolsk, pow. Śrem i okolice na dawnej i współczesnej
pocztówce i fotografii
1902. NASZA klasa. - Fot. // Wiad. Jutrosiń. 2009, nr 114, s. 19
Uczniowie II klasy Szkoły Podstawowej w Jutrosinie, pow.
Rawicz w 1973 roku i na zjeździe absolwentów w 2009 roku na
fotografiach zbiorowych. M.in. wykaz osób
1903. NASZA klasa. - Fot. // Wiad. Jutrosiń. 2009, nr 113, s. 19
Uczniowie V klasy Szkoły Podstawowej w Dubinie, pow.
Rawicz w roku szkolnym 1961/1962 na fotografii zbiorowej. M.in.
wykaz osób
Piła : tu wizje nabierają kształtu / Urząd Miasta
Piły = poz. 106
1904. PIOTROWSKI Isabell von. Gniezno :
zabytki sztuki sakralnej : impresje fotograficzne :
[album] / wstęp Marian Aleksandrowicz. - Gniezno:
Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2009. - 119 s. :
fot.
1905. PORTRETY dawnych mieszkańców
Jutrosina. - Fot. // Wiad. Jutrosiń. - 2009, nr 114, s. 13
"Portrety jutrosinian" - wystawa fotografii archiwalnych w
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Jutrosinie, pow. Rawicz
1906. POZDROWIENIA z Krotoszyna : widoki
miasta na pocztówkach z lat 1897-1918 : [album] /
wybór i oprac. Helena Kasperska; tłum. Elżbieta
Płóciennik, Jacek Kępa. - Wyd. 2 poszerz. Krotoszyn:
Muzeum Regionalne im. Hieronima
Ławniczaka w Krotoszynie, 2009. - 175 s. : fot., il.
Tytuł równoległy: Gruss aus Krotoschin : stadtansichten auf
Ansichtskarten aus den Jahren 1897-1918. Tekst także w jęz.
niemieckim
1907. ŚREM 2009 / fot. Mariusz Dziuba. - Śrem:
Urząd Miejski w Śremie, 2009. - Teka, (15) k.
Kolekcja pocztówek z widokami Śremu
1908.
TARGOSZ
Lidia.
Zainteresowanie
wystawą. - Fot. // Kos. Bukow. - 2009, nr 10, s. 12
Wystawa fotografii poświęcona II wojnie światowej w
Bibliotece Publicznej w Buku, pow. Poznań
Teatr Ósmego Dnia 1964-2009 : [album] / red.
Paulina Skorupska = poz. 1860
164
1909. WIELKOPOLSKIE drzewa : [album] / tekst i
fot.
Krzysztof
Borkowski;
mapki
Radosław
Przebitkowski. - Poznań: Netbox Sp. z o.o., 2009. - 351 s.
: fot., mapy
"Ireneusz Zjeżdżałka, fotografie, prace w kolorze (w pierwszą
rocznicę śmierci - przyjaciele) - wystawa w Muzeum Regionalnym
im. Dzieci Wrzesińskich we Wrześni
Rec. KASPRZAK Krzysztof. Stare drzewa w Wielkopolsce // Kron.
Wielkop. - 2009, nr 4, s. 130-132
Rec. WARTO przeczytać // Zieleń Miejska. - 2009, nr 10, s. 11
1918. FIDURSKA Iwona. Dzieci są jak Anioły :
wystawa fotografii złotowianina [Michała Głazika] w
Luboniu pod Poznaniem. - Fot. // Pan. Złot. - 2009, nr
41, s. 11
1910. Z rodzinnego albumu. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 6
Wystawa w w Galerii na Regale Biblioteki Miejskiej w
Luboniu, pow. Poznań
Helena Kubiak i Marianna Nawrocik, mieszkanki PawłowicMałego Dworu w strojach pawłowickich na fotografii z ok. 1935 roku
1911. ZAMEK w Kórniku [pow. Poznań]. - Wrocław:
Wydaw. Zet, [b.r.]. - Teka, [9] k. : fot.
1919.
JEZIERSKI
Stanisław.
Impresje
przyrodnicze Haliny Kasprzak. - Fot. // Gaz. Sucholes.
- 2009, nr 8, s. 29
Wystawa fotografii w Suchym Lesie, pow. Poznań
Zbiór pocztówek
1920. JEZIERSKI Stanisław. Obrazki nie na
temat. - Fot. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 8, s. 29
Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii
1912. OBJAZDOWA Galeria Wielkopolskiej
Fotografii : Wielkopolska Press Photo 2009 : wystawa
pokonkursowa. - Poznań: Wojewódzka Biblioteka
Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, 2009.
- [15] s. : fot.
Wystawa prac fotoreportera prasy poznańskiej, Sławomira
Seidlera w Suchym Lesie, pow. Poznań
Krzyżanowska Magdalena. Chludowski kościół w
obiektywie = poz. 1822
1921. MORASZ Barbara. Prace Żabińskiego w
"Klaudynówce". - Portr. // Kórniczanin. - 2009, nr 19,
s. 13
"Prefiguracje archaiczne i Wenus Lodowa oraz inne prace z
okresu permanentnego niepokoju" - wystawa fotografii śremskiego
artysty, Dariusza Żabińskiego w Kórniku, pow. Poznań
Wystawy indywidualne
1913. abk. Czarno-biały świat z "Emaus" w tle. - Fot.
// Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 11
Wystawa fotografii Tomasza Starzyńskiego w Miejskim Domu
Kultury w Kole
1914. BŁASZCZAK Jan. Wernisaż Michała Głazika.
- Fot. // Wieści Luboń. - 2009, nr 10, s. 35
1922. SK. Po godzinach. - Fot., portr. // Suplement.
- 2009, nr 1, s. 8
"Po godzinach" - wystawa fotografii Adama Polańskiego w
Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu
"Dzieci są jak Anioły..." - wystawa fotografii Michała Głazika w
Galerii na Regale Biblioteki Miejskiej w Luboniu, pow. Poznań
1923. (ts). Mur berliński w obiektywie jarociniaka
: wystawa [w pałacu Radolińskich w Jarocinie] w
rocznicę obalenia muru belińskiego. - Fot. // Życie
Jar. - 2009, nr 24, s. 12
1915. DOLATA Przemysław Jerzy. Wywiad / rozm.
B.S. - Fot., portr. // Gaz. Sucholes. - 2009, nr 2, s. 18-19
Wystawa fotografii Herberta
fotoreportera urodzonego w Jarocinie
Wystawa fotografii przyrodniczej Przemysława Jerzego Dolaty w
Suchym Lesie, pow. Poznań. Rozmowa z autorem
1916. e.m. Wielka podróż pana Pawła. - Portr. // Kur.
Słup. - 2009, nr 39, s. 6
Wystawa fotografii Pawła Przygockiego w Miejskim Domu Kultury
w Słupcy
1917. (eski). Eryk Zjeżdżałka pro memoriam. - Fot. //
Wieści z Ratusza - 2009, nr 14, s. 2
Maschke,
1924. WYSTAWA fotografii Anny Wodyńskiej. Fot. // Inf. Samorz. Gm. Bojanowo. - 2009, nr 3, s. 15
"Bojanowo wczoraj i dziś" - wystawa w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Bojanowie, pow. Rawicz
1925. z.j. Fotografia w odcieniu bluesa. - Portr. //
Dzwonek Odol. - 2009, nr 21, s. 7
Wystawa fotografii Cezariusza Słomkowskiego z Odolanowa w
Ostrowie Wlkp.
Biografie
Frankowski Maciej
Zob. poz. 422
Nowak Marek
Zob. poz. 306
Klimaszewski Marek
Zob. poz. 510
Przybylski Mateusz
Zob. poz. 396
Kujawa Agnieszka
niemieckiego
Zob. poz. 550
165
Wiatrowska Urszula
Żabiński Dariusz
Zob. poz. 676
Zob. poz. 710
6. Film. Kino
Coraz mniej czytamy = poz. 1988
1926. DRAGAN Alicja. Filmowe pre-TEKSTY, czyli
dbałość o widza // Prz. Koniń. - 2009, nr 1, s. 24
Cykl comiesięcznych spotkań w Galerii Sztuki "Wieża Ciśnień" w
Koninie
Międzynarodowy Festiwal Filmów
Animowanych "Animator" w Poznaniu
1929. MIĘDZYNARODOWY Festiwal Filmów
Animowanych Animator. [Program]. - Il. // IKS. 2009, nr 7/8, s. 14-16
II edycja
1927. (h). Kino wraca do Śmigla [pow. Kościan] //
Gaz. Kośc. - 2009, nr 47, s. 15
Ogólnopolski Festiwal Sztuki Filmowej
"Prowincjonalia" we Wrześni
1928. (JD). Niemcy wysiedlali pierwsi. - Fot. // Miast.
Pozn. - 2009, nr 1, s. 174-175
Wysiedlenia Polaków i Żydów z Wielkopolski w okresie II wojny
światowej w filmie dokumentalnym "Jasnowłosa prowincja"
(sza). Najstarszy polski film = poz. 915
1930. ADAMCZYK Szymon. "Jańcio Wodniki"
rozdane. - Fot. // Wieści z Ratusza - 2009, nr 4, s. 1, 5
XVI edycja
Biografie
Fabiś Filip
Zob. poz. 295
Nowak Krzysztof Marek
Zob. poz. 509
XV. ZAGADNIENIA WYZNANIOWE
abk. Trwa remont kościelnego dachu = poz. 1805
(ak). Niosą Dobrą Nowinę : ostrowscy gedeonici
pomagają potrzebującym = poz. 1199
Baum Marzena. Klasztor w mieście w świetle kronik
benedyktynek poznańskich 1607-1780 = poz. 870
Buczkowskie Konferencje Naukowe (1998-2004) /
pod red. Jowity Kęcińskiej-Kaczmarek = poz. 134
1931.
BUCZYŃSKA
Ewa,
BUCZYŃSKI
Włodzimierz. Potrójny jubileusz w Wierzenicy [pow.
Poznań]. - Fot. // Prosto z Ratusza. - 2009, nr 12, s. 21
Czwojdrak Dariusz. Żydzi w Śmiglu = poz. 895
1933. DR. Siostry odeszły. - Fot. // Kur. Słup. 2009, nr 31, s. 13
Historia Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek w
Zagórowie, pow. Słupca od 1917 r.
1934. DROBNICKI Jan. Historia budowy kaplicy
w [Weronikopolu] Mielęcinie [pow. Kępno]. - Fot. //
Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 3, s. 4, 5
Dworak-Cousin Ilona. Pływać razem z Bogiem =
poz. 791
10-lecie Parafialnego Zespołu Caritas i pisma "Wierzeniczenia" w
działalności proboszcza parafii pw. św. Mikołaja, Przemysława Kompfa
Dyżewski Marek. "Wykrzykujcie Bogu głosem
wesela" = poz. 1873
1932. Chołodecki. Rekolekcje w drodze // Kur. Słup. 2009, nr 32, s. 18
Dziembowski Piotr. Obiekty sepulkralne
Skórzewie [pow. Poznań] = poz. 1809
Pielgrzymka piesza z Witkowa, pow. Gniezno na Jasną Górę w
Częstochowie
Cylka Tomasz. Ksiądz w kajaku i papież w Rzymie =
poz. 1892
w
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy.
(Cz. 21) = poz. 147
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy.
(Cz. 23), Księża skórzewscy - uzupełnienie = poz. 148
166
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
17) = poz. 149
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
19) = poz. 150
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
22) = poz. 151
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
20) = poz. 152
Dziembowski Piotr. Proboszczowie skórzewscy. (Cz.
18) = poz. 153
1935. E.L. Uroczystości pierwszokomunijne
skockich parafiach // Wiad. Skoc. - 2009, nr 5, s. 19
w
Glapiak Jan. Seminarzysta : notatki z lat 1978-1984 =
poz. 319
Gostyński Witold. Kaplica Królów Polskich : Złota
Kaplica w poznańskiej katedrze = poz. 1812
(hcz). Dziękujemy za minione 10 lat = poz. 1632
1936. (hcz). Krzyż, kaplica i... - Fot. // Życie Jar. 2009, nr 25, s. 11
Uroczystości odpustowe w parafii pw. Chrystusa Króla w Jarocinie
1942. (jw). Stulatek w dobrej formie : sto lat
Domu Katolickiego w Skalmierzycach [pow. Ostrów
Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 52(1406), s. 10
Kabacińska Anna. Regionalna Izba Tradycji = poz.
831
1943. KAEF. Pierwszy raz po wojnie publicznie
zapalono Menorę. - Fot. // Polska Głos Wielkop. 2009, nr 295, s. 8
Uroczystość w siedzibie Gminy Żydowskiej w Poznaniu
1944. kama. Na odpust do św. Józefa w Czerminie
[pow. Kępno]. - Fot., portr. // Życie Gm. Bralin. 2009, nr 2, s. 6
Parafia w Turkowach - kaplica w Czerminie
1945. KAPLICE, krzyże, figury i kapliczki
przydrożne w parafii Pyzdry [pow. Września] / oprac.
Janusz Popowski [i in.]. - Pyzdry: Parafia pw.
Narodzenia NMP w Pyzdrach, 2009. - 24 s. : fot.
1946. KARWATKA Stefania. Zaproszenie do
Sokołowic [pow. Wolsztyn]. - Fot. // Nasze Jutro. 2009, nr 229/230, s. 17
Figury i krzyże przydrożne w parafii Dłużyna, pow. Leszno.
M.in. figura św. Jana Naepomucena w Sokołowicach
Kępińscy Żydzi / red. M. Łapa, G. Gatner = poz.
794
(hcz). Papieskie śpiewanie w Śmiełowie [pow.
Jarocin] : III Powiatowy Konkurs Piosenki Religijnej =
poz. 1633
1947. KIEŁBASA Bartosz. Okręgi parafialne
nowego Konina. - Fot. // Prz. Koniń. - 2009, nr 2, s.
24
1937. (hcz). Perłowy jubileusz. - Fot. // Życie Jar. 2009, nr 22, s. 10
Kmieć Jolanta. Wpływ judaizmu na tradycje
katolickie w Wielkopolsce w latach 1918-1939 = poz.
811
30-lecie konsekracji kościoła pw. św. Antoniego w Jarocinie
1938. (hcz). Remontujemy kościół nasz : remonty w
parafiach na ziemi jarocińskiej w 2009 roku // Życie Jar. 2009, nr 26, s. 8
1939. (hcz). W drodze do kapłaństwa // Życie Jar. 2009, nr 24, s. 8
Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu
Heppner Aaron, Herzberg Isaak. Z przeszłości
Pleszewa / tłum. Edward Kubisz = poz. 869
Kokociński Dariusz. Nikodema Cieszyńskiego
[1886-1942] "Roczniki Katolickie" w latach 19231939 : analiza zawartości = poz. 5
Kokosińska Magdalena. Biblioteka parafialna
[przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela] w Trzciance
= poz. 1995
Konek Marta. A u góry święta Agnieszka.. = poz.
1819
Jacznik Anna. Powiat okiem artystów = poz. 1683
Jankiewicz Patryk Remigiusz. Kościół św. Antoniego
w Pile : przewodnik = poz. 1815
1940.
JANKOWSKA
Maria.
Poświęcenie
zabytkowego kościoła w Sompolnie [pow. Konin]. - Il. //
Wiad. Somp. - 2009, nr 43, s. 11-12
1941. JESTEŚMY Rycerkami Chrystusa! - Fot. //
Nasze Jutro. - 2009, nr 233/234, s. 19
Eucharystyczny Ruch Młodych we Włoszakowicach, pow. Leszno
Konieczna Krystyna. Izydor Oracz w pełnym
blasku = poz. 1843
1948. KONIECZNY Aleksander. Przygotowania
w parafii św. Barbary [w Luboniu-Żabikowie, pow.
Poznań]. - Fot. // Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 31,
35
Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 2009 w Poznaniu
Korbik Aldona. Świątynie
turystyczny = poz. 1820
:
przewodnik
167
Kotowska-Rasiak Ewa. Fotograficzna wystawa =
Krzyżanowska Magdalena. Chludowski kościół w
poz. 1898
obiektywie = poz. 1822
Kotowska-Rasiak Ewa. Grali Bacha dla Papieża =
poz. 1878
Kuczyńska-Koschany Katarzyna, Roszak Joanna.
Upominanie i odpominanie : poznańska synagoga w
tekstach poetyckich = poz. 1802
Kotowska-Rasiak Ewa. Kaliski Sacrosong = poz. 1642
1949. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Kotłów przed
koronacją. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 36(1376), s.
16
900-lecie fundacji kościoła rzymskokatolickiego pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie, pow. Ostrzeszów
1950. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Musicie być w
niebie : poświęcenie kościoła Matki Bożej Fatimskiej [w
Ostrowie Wlkp.]. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
42(1388), s. 14
Liczbińska
Grażyna.
Umieralność
i
jej
uwarunkowania wśród katolickiej i ewangelickiej
ludności historycznego Poznania [w XIX w.] = poz.
874
1957. LICZENIE wiernych [w parafii Maryi
Królowej w Poznaniu] // Wspól. Mar. - 2009, nr 6, s. 6
1958. LUBAWY E. Nowe oblicze kościoła w
Lechlinie [pow. Wągrowiec]. - Fot. // Wiad. Skoc. 2009, nr 12, s. 4
Remont dachu
1951. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Ocalić od
zapomnienia : ostrowskie zaduszki w kościele
Najświętszego Zbawiciela [w Ostrowie Wlkp.]. - Fot. //
Gaz. Ostrow. - 2009, nr 44(1391), s. 12
1952.
KOTOWSKA-RASIAK
Ewa.
Pamięci
poległych ostrowian. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
47(1397), s. 16
Odsłonięcie tablic upamiętniających bohaterów II wojny światowej
w kościele św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.
1959. (m). Historia leśnej kapliczki [z początku
XX wieku w Rąbiniu, pow. Kościan]. - Fot. // Gaz.
Kośc. - 2009, nr 48, s. 15
Maśliński Maciej Zenon. Dawne ostrowskie
cmentarze żydowskie = poz. 1824
mk. "Chwalmy Pana" na scenie KOK = poz. 1657
Kotowska-Rasiak Ewa. Religijne śpiewanie : XII
Ostrowski Konkurs Piosenki Religijnej "Cecyliada" [w
Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wlkp.] = poz. 1643
1960. NAWARA Maksymilian. Medytacje u
Benedyktynów w Lubiniu [pow. Kościan] // Wieści
Krzywiń. - 2009, nr 3, s. 10-11
1953. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Rok wielkich
wydarzeń : najważniejsze wydarzenia religijne [w Kaliszu
i Ostrowie Wlkp.] 2009 roku. - Fot. // Gaz. Ostrow. 2009, nr 52(1406), s. 17
Nie można uśmiercić nadziei : reminiscencje
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce
1984-1989 / pod red. Waldemara Handkego i
Jarosława Wąsowicza = poz. 1188
Kotowska-Rasiak Ewa. Śpiewają dla Pana : Festiwal
Piosenki Religijnej Sacrosong w Kaliszu = poz. 1644
1961. OBIEKTY skaralne gminy i parafii Kłecko
[pow. Gniezno] / zebrał i oprac. Eugeniusz
Kołodziejski; fot. Jacek Molenda. - Kłecko: Bogucki
Wydaw. Naukowe, 2009. - 111 s. : fot., pl.
1954. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Św. Józef
wzorem do naśladowania : X Międzynarodowy Kongres
Józefologiczny w Kaliszu. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009,
nr 40(1384), s.17
Kowalczykiewicz Zygmunt. Nasza fara [kościół pw.
św. Bartłomieja w Koninie w latach okupacji
hitlerowskiej] = poz. 846
1955. KOWALSKI Mariusz. Wypoczynek z
Salezjanami to wspaniała sprawa / rozm. A. // Kur. Słup. 2009, nr 31, s. 10
Oratorium im. Błogosławionej Piątki w Lądzie, pow. Słupca
Kownacka Elżbieta, Kownacki Jerzy. Siostry Serafitki
z Drobnina = poz. 827
1956. KRUPA Małgorzata. Wysłuchuje, pociesza,
otacza opieką. - Fot. // Inf. Region. Krotoszyn. - 2009, nr
35, s. 8-9
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie, pow.
Krotoszyn
Zawiera m.in.: Uwarunkowania historyczne gminy i parafii
Kłecko. s. 17-20. - Sytuacja społeczno-demograficzna. s. 20-24. Sytuacja wyznaniowa. s. 24-30. - Obiekty skaralne. s. 31-96. Duchowieństwo parafialne w Kłecku. [Biogramy]. s. 97-107
1962. OCHOWIAK Antoni. Święty Jacek i
Rusibórz [pow. Środa Wlkp.]. - Fot. // Średz. Kwart.
Kult. - 2009, nr 5, s. 42-43
Historia figury i kapliczki św. Jacka w XX wieku
Od Akademii Lubrańskiego do Wydziału
Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
: tradycja wyższych studiów teologicznych w
Poznaniu / red. Jan Szpet = poz. 1443
1963. OLCZYK Maciej. Prymasowskie Wyższe
Seminarium Duchowne pośród wyższych uczelni
miasta Gniezna // Wiad. Archidiec. Gnieźn. - 2009, nr
1, s. 191-200
Orchowski Aleksy. Parafia i miasto Lądek w XVI
w. = poz. 852
168
Ostrów Wielkopolski : ilustrowane dzieje miasta / red.
Witold Banach [i in.] = poz. 103
Osuch Wojciech. Podziemia kościoła Najświętszej
Marii Panny w Gołańczy [pow. Wągrowiec] bez tajemnic
= poz. 182
Owczarzak Patrycja. Pierwsza parafia miasta :
przewodnik po Farze Poznańskiej / fot. Robert Rekiel,
Anita Bittner = poz. 763
Panowicz Tadeusz. Pamiętajmy o naszych bohaterach!
: Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 - Pobiedziska =
poz. 184
Piotrowski Isabell von. Gniezno : zabytki sztuki
sakralnej : impresje fotograficzne : [album] / wstęp
Marian Aleksandrowicz = poz. 1904
Poczajowiec Witold. Msza o pokój w złotowskiej
farze : wydarzenie artystyczne roku = poz. 1881
Pomógł błogosławiony Edmund Bojanowski :
świadectwa o uzdrowieniach i innych łaskach /
Congregatio Sororum Servularum Beatae Mariae Virginis
Immaculatae Conceptae = poz. 239
Poznańska kryta pływalnia już w budowie / tłum.
Joanna Kupczyk = poz. 876
1966. (stk). Kult Matki Boskiej Rawickiej [w
kościele farnym w Rawiczu]. - Fot. // Życie Raw. 2009, nr 4, s. 12
1967. SUŁEK Grzegorz. Jubileusz chrzypskiego
kościoła. - Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 217, s. 21
400-lecie konsekracji kościoła parafialnego w Chrzypsku
Wielkim, pow. Międzychód. M.in. spis księży związanych z parafią
Szczepaniak A. Niech rozbrzmiewają na chwałę
Boga, niech pomagają w śpiewie i niech wznoszą
nasze serca do Boga : ...historia bukowskich organów
= poz. 1883
Szczerbiak Janusz. Perła Krajenki [pow. Złotów] =
poz. 1834
Szlakiem
drewnianych
kościołów
[w
Wielkopolsce] / tekst Paweł Domachowski = poz. 773
1968. TOBOLSKA Kamila. Uroczystości w
Świętym Krzyżu. - Fot. // Przew. Katol. - 2009, nr 50
dod. Metropolia Poznańska, s. II
80-lecie parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu
1969. TOBOLSKA Kamila. Weekend w klimacie
Taizé. - Fot. // Przew. Katol. - 2009, nr 48 dod.
Metropolia Poznańska, s. IV
Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 2009 w Poznaniu
Tobolski Błażej. Coś dla ducha = poz. 1581
Prawdziwie europejski oddech poznańskich kościołów
= poz. 1828
1964. PRZYDROŻNE kapliczki i krzyże [w gminie
Krzemieniewo, pow. Leszno]. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 64, s. 16
Pukianiec Mikołaj. Ołtarz Matki Boskiej Krzywińskiej
: historia ołtarza Najświętszej Marii Panny w kościele św.
Mikołaja w Krzywiniu [pow. Kościan] = poz. 1830
Trochę o miłości bliźniego w praktyce / oprac. mk
= poz. 1296
1970. UROCZYSTOŚĆ konsekracji kościoła pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kiszkowie [pow.
Gniezno] : której dokona Jego Ekscelencja Ks.
Arcybiskup
Henryk
Muszyński
Metropolita
Gnieźnieński : 20 IX 2009, godz. 12.00. - Gniezno:
Prymasowskie Wydaw. Gaudentinum, 2009. - 28 s. :
fot.
Puszcza Zielonka : mapa turystyczna = poz. 788
Rhode A. Wspomnienia ostrowskie = Ostrowoer
Erinnerungen / tłum. R. Dziergwa = poz. 563
Weiss Renata. Archeologiczne rewelacje : cenne
odkrycie w kościele w Kotłowie [pow. Ostrzeszów] =
poz. 807
(s). Pomnik historii w Lubiniu [pow. Kościan] = poz.
1831
Wejmann Hubert. Świątynia pełna niespodzianek
= poz. 1836
S.K. W Krzycku [Małym, pow. Leszno] parafianie
wspólnie redagują gazetkę = poz. 2021
Wielichowo w 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław
Polak [i in.] = poz. 900
Schreiber H. Wspomnienia z mojej młodości w
Śremie = poz. 584
Smolnik Dariusz. Kontynuujemy prace remontowokonserwatorskie na Pólku = poz. 1832
1965. SMOLNIK Dariusz, ZYCH Marcin. W dawnym
domu sióstr [w Bralinie, pow. Kępno] Oratorium im. Jana
Pawła II. - Fot. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 4, s. 6
1971. WOŁCZYK Zbigniew. Profesja wieczysta /
rozm. Aleksandra Krawczyk. - Fot. // Kur. Puszczyk. 2009, nr 92, s. 7
Zgromadzenie Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie, pow.
Poznań. Rozmowa z przełożonym generalnym
1972. WYRWA Andrzej Marek. Święty Jakub
Apostoł : malakologiczne i historyczne ślady
peregrynacji z ziem polskich do Santiago de
169
Compostela. - Lednica; Poznań: Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, 2009. - 91 s. : il. - (Biblioteka
Studiów Lednickich; 13)
1973. Z dziejów Kościoła Ewangelickiego w Pile [od
XVI w.] / red. Marek Fijałkowski, Tomasz Wola; tłum.
Thomas Kozak. - Piła: Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Pile, 2009. - 96 s. : fot., il., portr.
Zawiera: FIJAŁKOWSKI Marek. Z dziejów kościoła
ewangelickiego w Pile do 1945 r. s. 7-41. - WOLA Tomasz. Sytuacja
kościoła ewangelickiego w Pile po roku 1945. s. 43-63. - HEINE
Ludwig. Historia walki kościoła w Marchii Granicznej Poznań - Prusy
Zachodnie 1930-1940 / tłum. Thomas Kozak. s. 65-94
M.in. wspomnienia pastora, L. Heine (1877-1957), proboszcza
kościoła ewangelickiego św. Jana w Pile
Archidiecezja Poznańska
Abyście szli i owoc przynosili / rozm. Bogumiła
Kania-Łącka = poz. 135
1977. DESKUR Paweł. Zakończył się Synod
Archidiecezji / rozm. Katarzyna Deskur. - Portr. //
Wspól. Mar. - 2009, nr 1, s. 3
Knie-Górna Jadwiga. Jedyny taki w Poznaniu =
poz. 1067
1978. KOŚCIÓŁ poznański w historiografii / pod
red. Leszka Wilczyńskiego. - Poznań: Wydaw. "Rys",
2009. - 262 s.
zit. Spotkanie z ewangelicko-augsburskim pastorem =
poz. 1838
Historia kościoła w Archidiecezji Poznańskiej. Materiały
konferencji naukowej w Poznaniu w 2008 r.
1974. zit. Uroczystości 200-lecia [kościoła
parafialnego pw. św. Mikołaja Biskupa w Dąbiu, pow
Koło] we wrześniu. - Fot. // Prz. Kol. - 2009, nr 28, s. 2
Żdżarowski Jan. Jana Żdżarowskiego kanonika
poznańskiego, diariusz z lat 1532-1551 / oprac. Rafał
Wójcik, Wiesław Wydra = poz. 711
Akcja Katolicka
Diecezja Kaliska
1975. RABIEGA Maria. Działamy na rzecz parafian //
Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 1, s. 6
1979. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Budzić wiarę
w ludziach. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 22(1348),
s. 16
Działalność oddziału w Bralinie, pow. Kępno w 2008 roku
Nowowyświęceni księża w Diecezji Kaliskiej
Archidiecezja Gnieźnieńska
Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gnieźnieńskiej :
informator Referatu Rodzin Kurii Metropolitalnej w
Gnieźnie / red. Franciszej Jabłoński, Teresa
Niewiadomska = poz. 13
1976. JABŁOŃSKI Franciszek. Sprawozdanie
duszpasterskie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej za rok
2008 // Wiad. Archidiec. Gnieźn. - 2009, nr 1, s. 148-153
Księga egzaminów do święceń w diecezji
gnieźnieńskiej z lat 1563-1603 / oprac. Zdzisław Pietrzyk
= poz. 830
1980.
NAPIERAŁA
Stanisław.
Bądźmy
świadkami Boga Miłości / rozm. Ewa KotowskaRasiak. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr 51(1405), s.
22-23
Sanktuarium Maryjne w Starym Licheniu,
pow. Konin
caro. Pierwsi pacjenci [hospicjum przy
Sanktuarium Maryjnym w Starym Licheniu, pow.
Konin] są z naszego regionu = poz. 1400
Kamiński Tomasz, Waliniak Marcin. Bazylika
Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej : [album] =
poz. 1896
1981. KOLASIŃSKA Izabela. Sanktuarium w
Licheniu oczekuje świątecznych gości. - Fot. // Polska
Głos Wielkop. - 2009, nr 296, s. 2
Biografie
Bereza Jan
Zob. poz. 224
Zob. poz. 229
Bilert Alfons
Zob. poz. 228
Blin Władysław
Bliziński Wacław
Zob. poz. 230
170
Bojanowski Edmund
Zob. poz. 238, 240
Bortliszewski Kazimierz
Zob. poz. 244
Jabłoński Zachariasz
Zob. poz. 356
Konieczny Jacek
Zob. poz. 403
Dąbrowicz Rafał
Zob. poz. 282
Kowalski Wojciech
Zob. poz. 412
Domański Bolesław
Zob. poz. 134
Krzyżostaniak Roman
Zob. poz. 417
Dubiel Stanisław
Zob. poz. 288
Laskowski Jan
Zob. poz. 146, 431
Dusza Stefan
Zob. poz. 1184
Ledóchowska Urszula
Zob. poz. 432
Falędzki Antoni
Zob. poz. 296
Ledóchowski Mieczysław
Zob. poz. 433
Faustman Wacław
Zob. poz. 298
Lewandowski Czesław
Zob. poz. 437
Fąka Marian
Zob. poz. 299
Lisiecki Arkadiusz Marian
Zob. poz. 442
Gelbart Jakub
Zob. poz. 317
Liwerski Kazimierz
Zob. poz. 443
Głów Kazimierz
Zob. poz. 321
Muszyński Henryk
Zob. poz. 498
Gogół Krzysztof
Zob. poz. 323
Zob. poz. 501
Górzny Czesław
Zob. poz. 331
Olkiewicz Alfred
Zob. poz. 514
Hartlich Stanisław
Zob. poz. 146
Ostrowski Rafał
Zob. poz. 517
Jabczyński Jan
Zob. poz. 355
Naskręt Stefan
Pawelczak Władysław
Zob. poz. 523
171
Pawłowski Adam
Zob. poz. 1641
Szymkowiak Eryk
Zob. poz. 526
Pieprzyk Hugolin
Zob. poz. 638
Ślisiński Lambert
Zob. poz. 533
Przykucki Marian
Zob. poz. 641
Tomaszewski Michał
Zob. poz. 555
Roszak Maria Janina
Zob. poz. 654
Trafankowski Alfred
Zob. poz. 568
Roszyk Jan
Zob. poz. 658
Wachowiak Józef
Zob. poz. 569
Skowroński Jerzy Roman
Zob. poz. 666
Waleński Arkadiusz
Zob. poz. 593
Sobkowiak Bronisław
Zob. poz. 668
Wiatrowski Stanisław
Zob. poz. 601
Sotek Marek
Zob. poz. 677
Woliński Władysław
Zob. poz. 605
Stanisław z Krzywinia
Zob. poz. 686
Woźniak Ryszard
Zob. poz. 610
Stępniak Leon
Zob. poz. 689
Zawicka Teresa
Zob. poz. 616
Styp-Rekowski Józef
Zob. poz. 703
Żdżarowski Jan
Zob. poz. 134
Szymendera Szczepan
Zob. poz. 711
XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO. BIBLIOTEKI.
ARCHIWA
1. Ruch wydawniczy. Księgarstwo
[Czterdzieści] 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa
Kulturalnego 1969-2009 : praca zbiorowa / pod red.
Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora = poz. 1587
1982. GOSTYŃSKI Witold. XIV Forum
Publicystów
Krajoznawczych
[w
powiecie
nowotomyskim] // Wędrujemy. - 2009, nr 4, s. 21-26
Spotkanie autorów i wydawców zorganizowane przez
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych w Poznaniu
172
1983. KATALOG pokonkursowy : XVIII
Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i
Turystycznej. Tour Salon Poznań 2009. - Poznań:
Wydaw. Miejskie, 2009. - [13] s.
Werdykt jury i wykaz pozycji zgłoszonych do konkursu
1984. PŁYGAWKO Danuta. Księgarze i drukarze w
Śremie 1869-2009 / oprac. graf. Kamil Kondras. - Śrem:
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora
Święcickiego, 2009. - 122 s. : fot., il., portr. - (Śrem w
Małych Monografiach; 1)
Bibliografia s. 94-100
Zawiera: Kazimierz Gąsiorowski [1841-1908] - pierwszy księgarz
polski w Śremie (1869-1908). s. 9-23. - Śremskie drukarnie Hermanna
Schwantesa (1872-1921). s. 24-30. - Stanisław Mikołajski [1880-1939] drukarz, księgarz i wydawca w Czempiniu i Śremie (1905-1939). s. 31-
45. - Eryk Średzki [1885-1958] i jego śremskie drukarnie (19141939). s. 46-54. - W latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945). s.
55-62. - W Polsce Ludowej (1945-1989). s. 63-78. - W wolnej
Polsce i w czasach wolnego rynku (1989-2009). s. 79-92. BOOKSELLERS and Printers in Śrem (1869-2009) / transl. Letitia
Rydjeski. s. 110-114. - Buchhändler und Drucker in Schrimm 18692009 / übers. Nadine Waldow. s. 115-119
1985. RJ. Drukiem i w sieci [publikacje wydane w
90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego]. - Fot. //
Monitor Wielkop. - 2009, nr 11, s. 10
1986.
WYDAWNICTWO
Politechniki
Poznańskiej - istnieje już od [1957 r.]... - Fot. // Głos
Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 24-25
Biografie
Szyniszewski Lesław
Zob. poz. 639
2. Biblioteki. Czytelnictwo
1987. A. 22 tysiące książek. - Portr. // Kur. Słup. 2009, nr 27, s. 10
Biblioteka Publiczna w Lądku, pow. Słupca
1993. (hol). Katalog on-line. - Fot. // Gaz. Ostrow.
- 2010, nr 22(1348), s. 7
Regionalny
ostrowskiego
Katalog
Bibliotek
Publicznych
powiatu
(alf). Malarstwo wypełnia jej życie = poz. 1717
Błaszczak Jan. Wernisaż Michała Głazika = poz. 1914
IP. Między tradycją a awangardą : akwarelowa
retrospektywa = poz. 1722
1988. CORAZ mniej czytamy // Kos. Bukow. - 2009,
nr 3, s. 16-17
IP. Między tradycją a awangardą : zaskakująca
tajemniczością abstrakcja = poz. 1723
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy i kino "Wielkopolanin" w
Buku, pow. Poznań w 2008 roku
1989. DR. Czytanie wciąż modne. - Portr. // Kur.
Słup. - 2009, nr 28, s. 12
Biblioteka Publiczna w Zagórowie, pow. Słupca
1990. DR. Nie nudzą się [w Bibliotece Publicznej w
Zagórowie, pow. Słupca] w wakacje // Kur. Słup. - 2009,
nr 32, s. 12
1991. DR. "Nowa" trąbczyńska biblioteka. - Fot. //
Kur. Słup. - 2009, nr 38, s. 13
1994. JUBILEUSZ biblioteki. - Fot. // Życie Gm.
Krzemieniewo. - 2009, nr 57, s. 7; WEBER Anna.
Zawsze z czytelnikiem / rozm. Halina Siecińska. Portr. // Tamże. - S. 7-8; Biblioteka w Pawłowicach.
Biblioteka w Nowym Belęcinie. Biblioteka w
Garzynie. [Filie biblioteczne]. - Portr. // Tamże. - S. 9;
Czytelnicy; Statystyka // Tamże. - S. 10
60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Krzemieniewie, pow.
Leszno
Kierownicy krzemieniewskiej biblioteki = poz.
158
Biblioteka Publiczna w Trąbczynie, pow. Słupca
e.m. Niezwykła wystawa = poz. 1893
Fidurska Iwona. Dzieci są jak Anioły : wystawa
fotografii złotowianina [Michała Głazika] w Luboniu pod
Poznaniem = poz. 1918
1992. GRZESZCZAK Maciej. 60 lat bibliotekarstwa
publicznego w Kleczewie [pow. Konin]. - Fot. // Gaz.
Kleczew. - 2009, nr 5, s. 10-11; (mg). Sześćdziesięciolecie
Biblioteki w Kleczewie. - Fot. // Tamże. - nr 6, s. 10-11
Historia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie od
1949 r.
(HD). Wszystko zaczęło się od bociana : na szlaku
bociana białego = poz. 1721
1995. KOKOSIŃSKA Magdalena. Biblioteka
parafialna [przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela] w
Trzciance. - Fot. // Bibliotekarz. - 2009, nr 4, s. 20-22
1996. KONDRAT Jerzy. Najlepsze w Polsce certyfikat dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w
Śremie. - Fot. // Bibliotekarz. - 2009, nr 2, s. 22
Kończal-Gnap Lucyna. Zwyczajna - niezwyczajna
= poz. 1686
1997. KOTOWSKA-RASIAK Ewa. Bibliotekarze
ugoszczeni. - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2010, nr 36(1376),
s. 14
VI Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich
Antoninie i gminie Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp.
w
173
Poznańskiej. - Fot. // Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd.
spec., s. 18-20
Kroll Marzena. Kultura = poz. 1596
1998. KUPIEC Sylwia. Czym skorupka za młodu...
czyli o Oddziale dla Dzieci Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu. - Fot. // Prz.
Nowot. - 2009, nr 4, s. 44-53
1999. mar. Gosławice [w Koninie] mają nową
bibliotekę // Prz. Koniń. - 2009, nr 3, s. 11
Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego = poz. 176
Biblioteka w historii uczelni
Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku,
pow. Poznań
2007. DOLCZEWSKA Barbara. Staropolskie
portrety kobiece w galerii kórnickiej. - Portr. // Kron.
M. Pozn. - 2009, nr 4, s. 67-80
Kolekcja obrazów. M.in. sylwetki portretowanych osób
2000. PIĘKNY jubileusz / oprac. Andrzej Horodecki.
- Fot. // Pojezierze. - 2009, nr 217, s. 16
60-lecie Gminnej Biblioteki Publicznej w Chrzypsku Wielkim,
pow. Międzychód
Pudliszewska
Eleonora,
Wspomnienia = poz. 190
Biernaczyk
Alina.
2001. SABIŁŁO Anka. Poznańskie koło Polskiego
Towarzystwa Biblioterapeutycznego // Pan. Wielkop.
Kult. - 2009, nr 6, s. 22
Historia i działalność koła od 2004 roku
2002. (sd). W Golinie [pow. Jarocin] książnica dla
wszystkich. - Fot. // Życie Jar. - 2009, nr 21, s. 9
2008. MORASZ Barbara. Remont mostu z
ciekawym znaleziskiem w tle. - Fot. // Kórniczanin. 2009, nr 20, s. 11
Remont mostu prowadzącego do zamku. Dot. m.in. znaleziska
archeologicznego
Pałac Działyńskich w Poznaniu : [informator] =
poz. 1826
The Działyńscy palace in Poznań : [informator] =
poz. 1835
Zamek w Kórniku [pow. Poznań] = poz. 1911
Filia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin
SK. Po godzinach = poz. 1922
Suplement : pismo Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyślu / red. zespół = poz. 61
Targosz Lidia. Zainteresowanie wystawą = poz. 1908
2003. WIELKOPOLSKA inauguracja Programu
Rozwoju Bibliotek / oprac. Alicja Urbańska. - Fot. // Pan.
Wielkop. Kult. - 2009, nr 5, s. 2-3
Wojciechowska-Ratajczak Monika. Afrykańskie
maski obrzędowe : wystawa w Bibliotece Publicznej [w
Swarzędzu, pow. Poznań] = poz. 1692
Wystawa fotografii Anny Wodyńskiej = poz. 1924
2004. ZMIANY w krzemieniewskiej bibliotece //
Życie Gm. Krzemieniewo. - 2009, nr 63, s. 5
Elektroniczny system wypożyczeń w Bibliotece Publicznej w
Krzemieniewie, pow. Leszno
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej
w Poznaniu
2005. KORZYSTKA Beata. Pomiar jakości usług
biblioteczno-informacyjnych w ankiecie skierowanej do
pracowników naukowo - dydaktycznych Politechniki
Poznańskiej // Głos Politech. - 2009, nr 3, s. 20-21
2006. SZEPTYCKA Anna. Rozmowa z Anną
Szeptycką : pierwszą dyrektor Biblioteki w Politechnice
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
2009. BIBLIOTEKA Raczyńskich : 180 lat : 18292009 : [informator] / Biblioteka Raczyńskich. Poznań: Wydaw. Miejskie, 2009. - 12 s. : fot.
Dot. m.in. muzeów literackich
Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w
Poznaniu : sygnatury 2300-2999 : indeksy / oprac.
Magdalena Bugajewska, Agnieszka Kraszewska =
poz. 3
Katalog rękopisów Biblioteki Raczyńskich w
Poznaniu : sygnatury 2300-2999 : indeksy / oprac.
Magdalena Bugajewska, Agnieszka Kraszewska =
poz. 4
2010. VARIA z kolekcji Sławomira Krzyśki :
[informator] / Wielkopolskie Towarzystwo Przyjaciół
Książki, Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Poznań: nakł. autora, 2009. - 16 s. : fot., il., portr.
Zawiera: MRUGASIEWICZ Izabela. [Kolekcja i sylwetka
kolekcjonera]. s. 3-4. - KRZYŚKA Sławomir. Varia z kolekcji
Sławomira Krzyśki. s. 5-16
Zbiór bibliofilski kolekcjonera z Gniezna. Informator
towarzyszący wystawie w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu
2011. WILOWSKI Andrzej. Dzieło i gorycz. - Fot.
// Merkuriusz. - 2009, nr 5, s. 18-19
Historia biblioteki
174
Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Złotowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
2012. MRÓZ Sylwia. Na wesoło w bibliotece. - Fot. //
Pan. Złot. - 2009, nr 49, s. 8
Niespokojny duch książek szuka nowych ciał =
poz. 1690
Oddział dla dzieci i młodzieży
Poczajowiec Witold. Kolorowy zawrót głowy = poz.
1691
Poczajowiec Witold. Poezja do reaktywacji = poz.
1803
Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
ABO. Wielkopolska 2009
fotoreporterów = poz. 1890
widziana
oczami
Biografie
Zob. poz. 410
Adamczak Izabela
Lenartowicz Ewa
Zob. poz. 206
Zob. poz. 435
Bukowska Ewa
Merta Małgorzata
Zob. poz. 252
Zob. poz. 474
Czarnecka Stefania
Trawińska-Wąsikowska Alina
Zob. poz. 272
Zob. poz. 659
Józefiak Zofia
Widzowska-Pasiak Agata
Zob. poz. 370
Zob. poz. 678
Korczak Regina
Wójcik Teresa
Zob. poz. 406
Zob. poz. 693
Kowalik Anna
3. Informacja naukowa i multimedialna
(ak). Wojna na DVD : unikatowe zbiory zostały
utrwalone na płycie = poz. 867
RJ. Drukiem i w sieci [publikacje wydane w 90.
rocznicę Powstania Wielkopolskiego] = poz. 1985
2013. FENGLER Marcin. Swarzędz [pow. Poznań] z
góry. - Fot. // Mag. Swarz. - 2009, nr 3, s. 18
2014. SZYDEŁ Magdalena. Cyberspacer po eSwarzędzu [pow. Poznań] // Mag. Swarz. - 2009, nr 3,
s. 15
Widoki miasta w serwisie internetowym "Google Maps"
Portal internetowy miasta i gminy
Biografie
Mierzejewski Przemysław
Zob. poz. 480
4. Czasopiśmiennictwo
Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego 19962007 / oprac. Ewa Kozłowska, Anzelma M. Kwiatkowska
= poz. 2
175
Buczyńska Ewa, Buczyński Włodzimierz. Potrójny
Nie można uśmiercić nadziei : reminiscencje
jubileusz w Wierzenicy [pow. Poznań] = poz. 1931
śmierci księdza Jerzego Popiełuszki w Wielkopolsce
1984-1989 / pod red. Waldemara Handkego i
[Czterdzieści] 40 lat Leszczyńskiego Towarzystwa Jarosława Wąsowicza = poz. 1188
Kulturalnego 1969-2009 : praca zbiorowa / pod red.
2020. PPR. Od "Przeglądu" do "Wieści" : 20 lat
Barbary Głowinkowskiej i Alojzego Koniora = poz. 1587
niezależnej prasy w Luboniu [pow. Poznań]. - Il. //
2015. e.m. Biuletyn Miejski [miasta Słupcy] - sprawa Wieści Luboń. - 2009, nr 12, s. 24
sporna. - Fot. // Kur. Słup. - 2009, nr 31, s. 5
2021. S.K. W Krzycku [Małym, pow. Leszno]
2016. GŁOS Politechniki - piętnastolatek. - Fot. // parafianie wspólnie redagują gazetkę. - Fot. // Nasze
Jutro. - 2009, nr 231, s. 32
Głos Politech. - 2009, nr 6 wyd. spec., s. 40
Historia czasopisma Politechniki Poznańskiej od 1994 r.
"Zorza", czasopismo parafii pw. Najświętszej Marii Panny
Śnieżnej
2017. (hw). "Dzwonią" już 15 lat. - Fot. // Gaz.
Ostrow. - 2009, nr 41(1386), s. 5
Dwutygodnik samorządowy "Dzwonek Odolanowski" wydawany w
Odolanowie, pow. Ostrów Wlkp.
2022. STRÓŻYK Janusz. To już 100 numer
["Obserwatora Kaźmierskiego"]. - Fot. // Obs.
Kaźmier. - 2009, nr 4 wkł. s. 1-2
Czasopismo wydawane w Kaźmierzu, pow. Szamotuły
Kokociński Dariusz. Nikodema Cieszyńskiego [18861942] "Roczniki Katolickie" w latach 1923-1939 : analiza
zawartości = poz. 5
Kownacka Elżbieta,
Mierzejewska = poz. 911
Kownacki
Jerzy.
Kronika
2018. KUROPKA Marzena. Nasze pierwsze urodziny.
- Fot. // Życie Gm. Bralin. - 2009, nr 1, s. 1
"Życie Gminy Bralin", czasopismo wydawane w Bralinie, pow.
Kępno
2019. MAMY 5 lat! // Życie Gm. Krzemieniewo. 2009, nr 60, s. 1, 7; Dziękujemy za pomoc. [Dystrybucja
czasopisma]. - Fot. // Tamże. - nr 61, s. 6
Jubileusz
miesięcznika
"Życie
Gminy
wydawanego w Krzemieniewie, pow. Leszno
2023. WARDAWY Jarosław. 20 lat z "Gazetą
Ostrowską". - Fot. // Gaz. Ostrow. - 2009, nr
45(1393), s. 3
Wielichowo w 90-tą rocznicę Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919 / kom. red. Bogusław
Polak [i in.] = poz. 900
2024. z.j. Dzwonek Odolanowski dzwoni od 15
lat. - Fot. // Dzwonek Odol. - 2009, nr 18, s. 2
Jubileusz czasopisma wydawanego w Odolanowie, pow.
Ostrów Wlkp. Dot. m.in. redaktorów naczelnych i
współpracowników
Krzemieniewo",
Biografie
Jabczyński Jan
Zdancewicz Mariola
Zob. poz. 355
Zob. poz. 705
Seidler Sławomir
Zielonka Jerzy
Zob. poz. 1920
Zob. poz. 707
5. Archiwa
"Znów wspominamy ten podły czas, porę burz" :
materiały dotyczące II wojny światowej w zasobie
Archiwum Państwowego w Kaliszu = poz. 1693
Archiwum Państwowe w Poznaniu
2025. KRYSTEK Henryk. By kurz nie pokrył i
niepamięć... / rozm. Danuta Książkiewicz-Bartkowiak. Portr. // IKS. - 2009, nr 7/8, s. 76-77
Rozmowa z dyrektorem
Materiały źródłowe do dziejów Kobylina = poz. 844
176
INDEKS AUTORSKI
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska autorów, opracowujących, tłumaczy, autorów przedmów,
redaktorów, ilustratorów, recenzentów i polemistów.
Wykaz skrótów
ed.. – editor
fot.. – autor fotografii
il. – ilustrator
oprac. – opracował
oprac. graf. – opracował graficznie
oprac. kartogr. – opracował kartograficznie
A 93, 1453; . 1955
A. 96, 107, 413, 428, 688, 744, 961, 1029, 1154, 1182,
1273, 1307, 1339, 1490, 1491, 1987
A.K. 125
A.L. 248
A.O. 616
AB 586
(ab) 1340
abk 925, 1107, 1247, 1248, 1297, 1454, 1481, 1492,
1608, 1609, 1805, 1913; oprac. 1004, 1023, 1672
ABO 1108, 1362, 1389, 1890
AC 951, 1264
ach 136, 429, 1274, 1275, 1369, 1390, 1401
(AD) 1069
Adamczewski Piotr S. 193
Adamczyk Szymon 276, 675, 1930
Adamska Farida 971, 1142, 1143, 1363, 1391
Admin. 214
AG 717
AGO 1715
AH 1211
Ajdarów Andrzej 1699
(AK) 1002
(ak) 56, 291, 292, 293, 345, 399, 472, 510, 515, 520, 540,
578, 691, 839, 866, 867, 988, 1043, 1199, 1276, 1385,
1493, 1494, 1571, 1610, 1696, 1734, 1797, 1891
Akuszewska Marta 410
(alam) 1299
Aleksandrowicz Marian 1904
alew 356, 418, 489, 745, 1297, 1392, 1482, 1495, 1611,
1612, 1709, 1735, 1840; oprac. 283, 437, 572, 1373
Alexiewicz Władysław 70, 71
(alf) 1053, 1200, 1379, 1613, 1717, 1736, 1806, 1857
Amanowicz Łukasz 1416
AMB 518, 1380
Ambicki Marek 1279, 1498
Ambroziak Jan 769
Ambrozik Tadeusz 1520
Anders Paweł 746
Androchowicz Andrzej 324
Andrys Stanisław 209
Andrzejewski Paweł 316, 1846
Antkowiak Krzysztof 211
Antosik Grzegorz 41
Apolinarska Maria 213
polem. – autor polemiki
przedm. – autor przedmowy
rec. - recenzent
red. - redaktor
tłum. – tłumacz
ar 1408
(ar) 1867
ARA 357
(arlet) 1455
AT 266
Atlas Janusz 494
Atłachowicz Janusz 1393
Augustin Grażyna Beata 215
B.S. 772, 1155, 1456, 1915
Babiarz Katarzyna 250
Babijów Agata 138, 139, 140, 141, 234, 252, 359,
375, 376, 380, 416, 427, 603, 655, 983, 1156, 1171,
1172, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220,
1221, 1277, 1308, 1381, 1572, 1592, 1614, 1706,
1887
Bachorz Celestyn Les 217
Bajer Maria 121; oprac. 121
Bajer Marian 121; oprac. 121
Balicki Władysław 1435
Bałamącek Zdzisław 824
Banach Witold 103, 1323
Banaszak Hanna 221, 463, 506, 1201, 1222, 1223,
1224, 1225, 1361, 1573, 1615, 1616, 1617, 1618,
1619, 1620, 1737, 1887
Banaszak Magdalena zob. Mrugalska-Banaszak
Magdalena 1839
Banaszkiewicz Grażyna 899
Barabasz Agnieszka 1044, 1198, 1246, 1386, 1457,
1458, 1496, 1621, 1681, 1738, 1739, 1740
Barciński Florian 219
Barczak Andrzej 994
Barczak Izabella 34
Barczykowski Grzegorz 1366
Barej Bożena 1278
Barnaś Zofia 823
Bartczak Andrzej 962
Bartczak Maria 142
Bartczak Urszula 329
Bartkowiak Danuta zob. Książkiewicz-Bartkowiak
Danuta 2025
Basaj Marek 1001
Batura Elżbieta zob. Koralewska-Batura Elżbieta
729
Baum Ewa 246
Baum Marzena 870
177
Bączkowski Bartłomiej 494
Bąk Sławomir 1459, 1483; oprac. 1473
BB 1766
Beba Andrzej 896
Bednarska Lena 84
Berkowski Czesław 117
Biadalska Maria 26
Białek Elwira 1750
Biberstajn Ryszard 1654
Bielawska Aneta 1251
Bielawski Jerzy 1127
Bielecki Bartosz 1807
Bielewicz Elżbieta 1005
Biernacki Jacek 116
Biernaczyk Alina 190
Biernaczyk Jarosław 103, 143, 618
Biernat Filip 732, 926, 1808
Bilski Ryszard 1741
Bittner Anita 763
Błachowski Stefan 231
Błaszczak Jan 1144, 1914
Błoszyk Jerzy 729
Bobiarski Wiesław 235
Bobowska Bożena 432
Bocian Paweł 385
Bock Jerry 1867
Boettner-Łubowski Rafał 611
Bogdan Marian 979
Bogucka Barbara 1719
Bogusz Edyta 1444
Boiński Artur 38
Bojanowski Edmund 237
Bojarski Piotr 875
Bojko Maria 81
Boniecki Tomasz 1267, 1270
Borchers Roland 178
Borkowski Krzysztof 1909
Borowczak Ziemowit 782; oprac. kartogr. 781
Borowiec Paweł 144, 213, 352, 371, 387, 388, 393, 443,
538, 559, 695, 696, 984, 985; oprac. 956
Borowski Stanisław 242
Borowski Stefan 860
Bortkiewicz Paweł 1443
Borzyszkowski Józef 134
Böhm Tadeusz 1034
Brendel Hanna zob. Grzeszczuk-Brendel Hanna 109
Brewka Kazimierz 134
Bręborowicz Grzegorz H. 246
Bręborowicz Henryk 246
Broda Jan 89
Broda Józef 1447
Brodniewicz T. zob. Dorożała-Brodniewicz T. 1863,
1886
Brodziak Adam 1154
Bromski Jan 247
Brudło Elżbieta 1279
Brykczyńska Stefania zob. Dąbrowska-Brykczyńska
Stefania 1311
Brzezicki Kazimierz 1235, 1859
Brzeziński Jerzy 350
Brzeziński Mirosław 787
Buczek Paweł 1771
Buczyńska Ewa 1931
Buczyński Włodzimierz 1931
Budzyń Krzysztof 62
Bugajewska Magdalena 3, 4
Bujakiewicz Katarzyna 250
Bukowski Daniel 253
Bukowski Stanisław 1888
Buksalewicz Paweł 1342
Burgiel Katarzyna 254
Burzyński Leszek 256
Byliński Eugeniusz 818
Bzik Marian 883
caro 437, 986, 1280, 1400, 1742
CD 1008
Chmieluk Józef 259
Chojnacki Leszek 79
Chołodecki 1932
Chomicz Magdalena 101, 1762
Chruszczewski Ryszard 121
Chrząstowska Bożena 263
Chudzikowska Leonarda 174
Chudzińska-Cierpiszewska Domicela 265
Chwieduk Alicja 1869
Cierniak Waldemar 438
Cieśla R. 972
Cieślak Iwona 1039
Ciszak Natalia 1258
Citak Krzysztof 1865
Cousin Ilona zob. Dworak-Cousin Ilona 791
Cylka Tomasz 1892
Czarna Aneta 718
Czarnecka Sławomira Kamila 271
Czarnecka Stefania 272
Czarnecki Dariusz 403
Czarnecki Henryk 273
Czarnecki Hubert 274
Czarnecki-Pacyński Łukasz 519
Czołnik Barbara 1682; red. 79
Czubak Bożena 1725
Czubała Alicja zob. Muenzberg-Czubała Alicja 224
Czubiński Antoni 1443
Czwojdrak Dariusz 895
Ćwikła Bronisława 1343
D.Ś. 957
Dachtera Angelika 121
dan 959
Danel Hanna 145
Daniel Aleksander 1743
Darul Radosław 281
darurb 1072, 1744; oprac. 1346
Dawidowska Małgorzata 1786
Dawidowski Andrzej 1786
Dawidowski Jurek 584, 902, 1862
Dąbrowicz Rafał 282
Dąbrowska-Brykczyńska Stefania 1311
Dąbrowski Andrzej 1623, 1800, 1870, 1871, 1872,
1885
Dembecka Władysława 255, 1417
Deskur Katarzyna 282, 1977
Deskur Paweł 1977
Długosz Krystyna 421
Dmochowska Hanka 53
Dmyterko Honorata 1157, 1402
Dobrogowski Andrzej 372
178
Dobruszek Wiesław 714
Dolata Przemysław Jerzy 1915
Dolczewska Barbara 2007
Domachowski Paweł 773
Domagalska Hanna 1281
Domagała Joanna 719, 927, 1074
Domaszewicz Michał 1707
Dominiak Dorota 1511
Domżał Robert 720
Dorożała-Brodniewicz T. 1863, 1886
DR 1745
DR. 347, 402, 543, 546, 676, 1009, 1624, 1625, 1933,
1989, 1990, 1991
Dragan Alicja 1926
Dragan Anna 588
Dragan Barbara 821
Dragan Zofia 1312, 1793; red. 821
Drajewski Stefan 579, 1853, 1862, 1868
Drausowska-Kuleczka Ewa 121
Drobnicki Jan 1934
Drobnik Piotr 1699
Druciarek Zuzanna 1549
Duber Paweł 879
Dubiel Stanisław 288
Duda Zygmunt 503, 859, 864
Dudek Joanna 1445
Dudek Małgorzata 504
Durski Mieczysław 928
Duszara Romuald M. 101
Duszczak Beata 172, 477, 552
Dworacki Roman 1443
Dworak-Cousin Ilona 791
Dworecki Z. 879
Dybowska Elżbieta 1383, 1476
Dyrek Tadeusza 240
Dyżewski Marek 1873
Dziadek M. 1864
Dziamska Monika 40
Dziembowski P. 20
Dziembowski Piotr 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 244, 296, 652, 929, 1809
Dziergwa R. 563
Dziuba Mariusz 1907
E.L. 1935
e.m. 228, 332, 378, 446, 627, 733, 734, 750, 930, 963,
1145, 1278, 1283, 1522, 1574, 1593, 1627, 1893, 1916,
2015
(e.m.) 550
E.S. 649
E.W. 37, 1583
ekr 1555
(ekr) 400, 1523
ELKA 1810
EM 1025
(em) 1284
(ep) 290, 328, 336, 465, 1146, 1158, 1159, 1524, 1628,
1746
Ereński Romuald 129
ES 248, 980, 1021, 1894
(eski) 901, 1704, 1705, 1917
Fabiś Filip 295
Fabiś Renata 792
Falkiewicz Andrzej 484
Falkowski Marian 297
(far) 953, 1130, 1241
Faryniarz Dawid 1186
Fąka Michał 1498
Femiak Adrian 1252, 1811
Fengler Marcin 2013
FIB 1022
Fidurska Iwona 994, 1918
Fidurski Wiesław 1093
Fiedler Arkady Radosław 300
Figurski P. 771
Fijałkowscy E. i J. 771
Fijałkowski Marek 1973
Filipkowski Piotr 178
Fojt Irena 304
Fokt I. 916
Forbrich Hanna 129, 1035
Forecki M. 1428
Fornalik Łukasz 989
Franc Aneta 103
Frankel Perla 305
Frankowski Maciej 306
Frankowski Stanisław 154, 591
Frankowski Tomasz 931
Frąckowiak Anna zob. Kępińska-Frąckowiak
Anna 1255, 1268
Frąckowiak Henryk 174
Frąckowiak Katarzyna 590
Frąckowiak Paweł 309
Frejlak Ewa zob. Koźmińska-Frejlak Ewa 317
Fryś Kazimierz 749, 774
Fudała Tadeusz 1202
(g) 1747
G.S. 1499
G.Sz. 1748
Gaczek Wanda Maria 219
Galas Maria 554
Galuba Andrzej 1588
Gałęcki Jerzy 1384
Ganińska Halina 1429
Garnuszewska-Goździewicz Katarzyna 1526
Garsztka Stanisław 205, 441, 561, 640, 829, 871,
882
Gatner G. 794
Gatner Grażyna 794
Gawroński Jacek 313
Gąbka Maciej 721
Gądecki Stanisław 135, 1443
Gdula Kazimierz 60
Geambasu Constantin 1679
Gedymin Włodzimierz 315, 316
Gelbart Jakub 317
Gill Władysław 1463
Glapiak Jan 319
Gliniecka Mariola 1496
Glubiak Grzegorz 527, 751, 1364, 1775
Głazik Michał 304, 417, 1110, 1111, 1358, 1851
Głoszkowski Ryszard 843
Głowacka Grażyna 121, 752, 753
Głowinkowska Barbara 1587
Głowinkowski Jan 1587
Gnap Lucyna zob. Kończal-Gnap Lucyna 52, 1686
Golenia-Pruszyńska Stefania 705
179
Golik Karolina zob. Rążewska-Golik Karolina 1711
Goliński Piotr 297
Gołdyn Hanna 742
Gołdyn Piotr 338, 1262
Gołek Henryk 1203
Gonczar Agnieszka 1874
Gonera Przemysław 722
Gorgolewska-Erkiet Katarzyna 1464
Gosławski M. 1420
Gostyński Witold 754, 1812, 1982; oprac. 6
Goździewicz
Katarzyna
zob.
GarnuszewskaGoździewicz Katarzyna 1526
Górczak Zbyszko 507
Górna Jadwiga zob. Knie-Górna Jadwiga 1067
Górny Dominik 620, 1436, 1841, 1854
Górny Wiktor 329
Górny Zbigniew 1875
Górzyński Makary 76
Grabowski Andrzej 1866
Grabska Jolanta 562, 628, 822, 1204, 1251
Gracz Leszek 1743
Graś Teofil 1035
(greg) 1394, 1749
Grocholewski Zenon 1443
Gronowicz Zbigniew 1045
Grube Ekkehard 1865
Grupa Maciej 1750
Grupiński Jerzy 1795
Gruszkiewicz Jacek 954
Grychowski Roman 51
Gryczka Zbigniew 1587
Gryguć Jarosław 755; il. 924
Grzegorowski Łukasz 519; red. 31
Grzegorz Danuta 1629
Grzelak Adam 379, 632, 838
Grzelczak Piotr 488
Grzeszczak Maciej 155, 1597, 1992
Grzeszczuk-Brendel Hanna 109
Grzeszkiewicz Wanda 1
Grześkowiak Jacek 198
Gulczyński Janusz 664, 845
Guzik Piotr 322
(h) 207, 353, 422, 735, 1024, 1226, 1630, 1927
H.W. 756, 819, 1500
Haase Aleksandra 826
Habrych Urszula 316, 1594
Hadyński Jakub 1462
Haegenbarth Andrzej 1847
Halec Janina Małgorzata 1587
Halicka Zosia 1678
Hałupka Roman 1046; oprac. 1052
Hamielec Janusz 828, 833, 886, 887, 891, 892, 1813;
red. 43
Hamrol Adam 1421
Hanas Waldemar 35
Hanczakowski Michał 1699
Handke Krzysztof 853, 854, 856; oprac. 259
Handke Waldemar 855, 1366; red. 1188, 1366
Hańczuk Eugeniusz 1631
Harajda-Wojciechowska M. 916
Havlik Ivo 1720
(hcz) 1632, 1633, 1936, 1937, 1938, 1939
(HD) 1076, 1160, 1575, 1634, 1721, 1814
Hedrych Przemysław 348
Heine Ludwig 1973
Heliasz Iwona 132
Henski Paweł 45
Heppner Aaron 869
Hertmann Mariusz 1039
Herzberg Isaak 869
Hinc Alina 488
Hojan Artur 226
(hol) 1566, 1635, 1993; oprac. 1884
Hornowska Elżbieta 350
Hornowski Bolesław 350
Horodecki Andrzej 653, 1227; oprac. 2000; red. 46
Hozenberg Katarzyna 121
HS 94
HT 712
(hw) 2017
Hýbl František 1699
(I) 168
Idzikowski Damian 358
(ik) 535, 990, 1019, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169
Inda Jarosław 1754
IP 254, 1722, 1723
IPU 1804
iwa 1409, 1410
iz 229, 1636
J 955
J.J. 636, 1422
J.K. 1205, 1528
J.S. 1724
Jabłoński Franciszek 1976; red. 13
JAC 706
Jacek Eugeniusz 778
Jackowiak Bogdan 1438
Jacznik Anna 1683
Jagodzik Rafał 1131; oprac. 1141
Jajor Jan 156, 251, 459, 836
JAK 103
Jakubczak Jadwiga 884
Jakubek Edmund 103, 1206
Jakuboszczak Piotr 900
Jałoszyński Ryszard 1470
Janas Malwina 1684
Janiak Tomasz 1703
Janicka Magdalena 1772
Janicki Roman 991
Janik Bogusław 654
Janiszewska Aleksandra 360
Janiszewska Ewa 103
Janiszewski Waldemar L. 582, 858
Jankiewicz Patryk Remigiusz 1815
Jankowiak D. 1301
Jankowska Maria 1940
Jankowski Aleksander 1816
Janowski Stefan 362
Janura Jan 508, 575, 663
Jańczak Małgorzata 1839
Jarczewski Jacek 1712
Jarnicki Wiesław 1054
Jarosz Barbara 103
Jaruszkiewicz Ryszard 355
Jasiński Michał 1311
180
Jaskólski Mirosław 1347, 1557
Jaskulski Jacek 507
Jaskuła Dorota 908
JaWa 668
Jazy Paweł 431, 1753
Jąder Tadeusz 157, 482, 523, 900, 1078, 1370, 1395,
1754, 1817
(JD) 1861, 1928
(jdg) 545
Jezierski Stanisław 1919, 1920
Jędraś Stanisław 367
Jędrkowiak Włodzimierz 1010
Jędrzejak Włodzimierz 368, 1350
Jędrzejczak Grzegorz 115
Jędrzejczak Robert 894, 914
Jędrzejczak Włodzimierz 888, 889
jm 1755
(JM) 285
Jot 521, 960, 1079, 1148
Józefiak Roman 1654
Jóźwiak Jan 900
Jóźwiak Zenon 900
Julkowska Violetta 909
Jurgielewicz Aleksandra 1801
Jusik Janusz 80
JW 736
(jw) 933, 992, 1261, 1313, 1314, 1396, 1756, 1818, 1942
K.A. 1254
K.B. 1440
K.Z. 1055, 1056
Ka 1758
kab 723, 1315, 1638, 1876
Kabacińska Anna 831, 832
Kaczmarek Beata zob. Machowska-Kaczmarek Beata
479
Kaczmarek E. 1181
Kaczmarek M. 1759
Kaczmarek Mariusz 24
Kaczmarek Marta 1552
Kaczmarek Monika 1552
Kaczmarek Zygmunt 872
Kaczyńska M. 972
KAEF 1943
Kajuth Krystyna 1787
Kaliński A. 117
Kałużny Edward 993
kama 1944
(kama) 1595
Kamińska Aleksandra 1186
Kamińska Dagmara 1383, 1476
Kamińska Danuta 121
Kamińska Maria 896
Kamiński Tomasz 1896
Kania Stanisława 834
Kania-Łącka Bogumiła 135
Kaniewski D. 1301
Kapyszewska Ewa 1411; red. 9
(kar) 224, 449, 501, 557, 560, 567, 671, 1263, 1529,
1530, 1639, 1685, 1714, 1760, 1788
Karalus Maciej 873
Karalus Michał 108
Karmolińska Ewa 1451
Kartosz Agnieszka zob. Mela-Kartosz Agnieszka 903
Karwat Janusz 168, 896; red. 896
Karwatka Stefania 243, 411, 461, 499, 564, 596,
622, 672, 709, 724, 1112, 1113, 1546, 1640, 1946;
oprac. 130
Kasperek Henryk 174
Kasperkiewicz K. 492
Kasperkiewicz Kazimierz 283, 572
Kasperska Helena 1906
Kasprzak Krzysztof 738, 1909
Kasprzyk Małgorzata 1466
Kaszubkiewicz Andrzej 1798
Kawalec-Łuszczewska Zofia 1680
Kawałko Karol 781; red. 782
Kazana Henryk 1348
Kazuś Grażyna 1182
Kaźmierczak Krzysztof M. 1183, 1365
Kęcińska Jowita 134
Kępa Jacek 1906
Kępińska-Frąckowiak Anna 1255, 1268
Kęsy Iwona 1011, 1170
Kęszka Sławomir 230
KF 1114, 1531
Kiciński Henryk 388
Kiciński Piotr 739, 740
Kielińska Grażyna 1795
Kieliszewski Tadeusz 135
Kiełb-Szawuła Aleksandra 1797
Kiełbasa Bartosz 1947
Kierzkowska Genowefa 390
Kijas Artur 447
Kijewski Iwo 1348
Kisiel Bogna 110, 1080, 1081, 1184, 1761
Klak Paweł 1700
Klauze Jolanta 159; oprac. 793
Klawe J. 1149, 1285
Klawe Jolanta 88, 1040
Klawe R. 1431
Klepas Bogdan 973
Klimanek Tomasz 85; red. 57, 58
Klimko Małgorzata 725; oprac. 727
Klimko Wojciech 725; fot. 725
KM 20, 309, 595
Kmiecik Maciej 103
Kmieć Jolanta 811
Knas Barbara zob. Śliwińska-Knas Barbara 643
Knie-Górna Jadwiga 1067
Knyt Agnieszka 1860
Kocoł Ryszard 198
Kodym-Kozaczko Grażyna 312, 1424
Koenig Roman 1036, 1185
Kokociński Dariusz 5
Kokosińska Magdalena 1995
Kokowski Tomasz 1419
Kolasińska Izabela 1981
Kolasińska M. 1310
Kolbuszewska Daina 749, 774
Kołacki Jerzy 488
Kołodziejski Eugeniusz 1961
Komat Agnieszka 787
Komorowska Małgorzata 912, 916, 1863, 1864,
1886
Kondras Jerzy 1794
Kondras Kamil 1984
181
Kondrat Jerzy 1996
Konek Marta 1558, 1819
Konieczna Edyta 1082, 1083
Konieczna Krystyna 313, 1641, 1843; red. 64; rys. 918
Konieczny Aleksander 1948
Konieczny Jacek 403
Konior Alojzy 1587
Kończal-Gnap Lucyna 1686; red. 52
Kopaczyk Joanna 1845
Kopczyńska Magdalena 934
Kopras Zbigniew 405
Koralewska-Batura Elżbieta 729
Korbik Aldona 505, 1502, 1820, 1821
Korcz Karolina 1750
Korfini-Stachnik Małgorzata 407
Kornacka Hanna zob. Pawlak-Kornacka Hanna 44
Koroniak Henryk 1439
Kortus Marzena 99
Korzeniowski Andrzej 1452
Korzystka Beata 2005
Koschany Katarzyna zob. Kuczyńska-Koschany
Katarzyna 1802
Kosińska Małgorzata 1877
Kosmowski Michał 10
Kosobucki Maciej 941
KOSTA 1406
Kostołowska Ewa 122
Kostrzewski Leopold 902
Kościański Rafał 1366
Kościański Zdzisław 900
Kościński Krzysztof 795
Kośmider Stanisław 120, 258, 286, 369, 423, 547
Kotkowski Krzysztof 774, 1270, 1771
Kotowska-Rasiak Ewa 160, 299, 433, 1012, 1286, 1467,
1468, 1532, 1555, 1567, 1642, 1643, 1644, 1645, 1878,
1898, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1979, 1997
Kowalczewska
Aleksandra
zob.
NapierałaKowalczewska Aleksandra 430
Kowalczuk Kazimiera 1762
Kowalczyk Grzegorz 1371
Kowalczyk Maciej 103, 455, 563; oprac. 824; red. 1437
Kowalczykiewicz Zygmunt 846
Kowalska Barbara 910
Kowalska Maria 127
Kowalski Mariusz 1955
Kowalski Wojciech 412
Kowalski Zbigniew 1679; red. 1679
Kownacka Agnieszka 413
Kownacka Elżbieta 495, 638, 697, 827, 850, 851, 911
Kownacki Jerzy 495, 638, 697, 827, 850, 851, 911
Kowzan Urszula 174
Kozaczko Grażyna zob. Kodym-Kozaczko Grażyna
312, 1424
Kozak Thomas 1973
Kozaryn M. zob. Okulicz-Kozaryn M. 394, 395, 401,
565
Kozłowska Ewa 2
Kozłowski Jerzy 880
Kozłowski Marek 1188
Kozłowski Stanisław 297
Kozubowska Regina 354
Koźma Stanisław 414
Koźmińska-Frejlak Ewa 317
(KP) 1646, 1647
Krakowiak Dariusz 749, 774
Kramkowski Piotr 105
Krasowski Krzysztof 1440
Kraszewska Agnieszka 3, 4
Krauze Krzysztof 1132
Krauze Rajmund 161, 981
Krawczyk Aleksandra 491, 592, 1971
Krawczyński Andrzej 280
Krawiarz Kazimierz 442, 1125, 1126; oprac. 475
Kroll Marzena 1596
Król Marian 257, 818, 1207
Król Wacław 415
Królikowska J. 1461, 1465
Królikowski Czesław 1413, 1414
Krupa Małgorzata 289, 335, 604, 1025, 1030, 1057,
1171, 1172, 1397, 1517, 1576, 1577, 1648, 1649,
1844, 1956
Krybus Anna zob. Zielińska-Krybus Anna 198
Kryger
Agnieszka
zob.
Wasilczyk-Kryger
Agnieszka 1733
Krystek Henryk 2025
Krzyśka Sławomir 2010
Krzywińska-Wiewiorowska Małgorzata 1384
Krzyżaniak Alicja 1384
Krzyżanowska Magdalena 1822
Krzyżański Jacek 801
Krzyżosiak Romuald 660
Krzyżostaniak Paweł Radosław 626
Krzyżostaniak Roman 417
(KS) 669
Książkiewicz-Bartkowiak Danuta 2025
kt 1324
Kubacki Tadeusz 269
Kubiaczyk I. 1449
Kubisz Edward 869
Kucza Liliana 420
Kuczyńska Hanna 1003
Kuczyńska-Koschany Katarzyna 1802
Kulawiak Stanisław 1039
Kuleczka Ewa zob. Drausowska-Kuleczka Ewa 121
Kuleczka Milena 741
Kulpa Karolina 1269
Kulpa Norbert 95
Kułaczkowska Małgorzata 1387
Kupczyk Joanna 876
Kupiec Sylwia 212, 480, 1998
Kurczewski Rafał 738
Kuropaczewski Łukasz 425
Kuropka Jacek 162, 163, 817, 1899
Kuropka Marzena 683, 2018; red. 82
Kusiak Władysław 1448
Kustosik Bogusław 841
Kusz Adam 164, 802, 1589
Kuszela Maciej 749, 774
Kuświk Bartosz 1366
KW 1325
Kwiatkowska Azelma M. 2
Kwiatkowska Jadwiga 429
Lamperski Tomasz 716
Larek Michał 1862
Lauterbach Reinhard 749
Ledóchowska Urszula 432
182
Lenartowicz Ewa 435
Leszko Wiesława 7
Leśniak Kr. 279, 419, 630
Leśny Leszek 133
Lewandowski Adam 123
Lewandowski Ignacy 577
Lewandowski Marek Janusz 439
Lewicka Maria 440
Lewicki Andrzej 440
Liczbińska Grażyna 874
Linettej Małgorzata 1153
Lipowczyk Henryk 1115
Lis Roman 14
Lissoń Piotr 1437
Liszkowska Katarzyna 1865; tłum. 1866
Lodzińska Ewa 777
Loręcka Klaudia 1549
Lorkowska H. 912
Lubas Jan 1469
Lubawy E. 166, 167, 261, 302, 314, 397, 473, 497, 553,
566, 601, 1084, 1228, 1239, 1316, 1958
Lubawy Edmund 68
Lulkiewicz Michał 346
Lück Witold 897
Łacińska Agnieszka 137, 233, 476, 594
Łakomy Zenon 1085, 1535
Łaniecki Sławomir 193
Łapa M. 794
Łapicz Czesław 493
Łącka Bogumiła zob. Kania-Łącka Bogumiła 135
Łącki A. 771
Łęcka Agnieszka 1449
Łęcki Włodzimierz 121
ŁG 964
Łowińska Stanisława 1463
Łowmiański Henryk 447
Łożyński Marek 326
Łubowski Rafał zob. Boettner-Łubowski Rafał 611
Łuczak Jarosław 896
Łusiewicz Andrzej 1741
M&M 935, 1597
(m) 1959
(M.D.) 1372
M.H. 1598, 1650, 1651
M.K. 1822
M.R. 169, 170, 222, 277, 325, 381, 384, 408, 457, 542,
698, 703, 796, 1058, 1244, 1287, 1536, 1652, 1653, 1667
M.W. 1071, 1086, 1349
MacBride Anda 1725
Machowska-Kaczmarek Beata 479
Maciejewska Alicja 1288
Maciejewski Jarosław 633
Maciołek Weronika 678
Maćkowiak Anna 323
Maćkowiak Krzysztof 1789
Maćkowiak Przemysław 95
Madoń-Mitzner Katarzyna 1860
Magdziarek Bogumiła 298
Majerczak Jacek 787
Majewicz Bolesław 171
Majewski Michał 451
Makowiecki Wojciech 377
Makowski Krzysztof A. 488
Makowski Tadeusz 135
Malepszak Stanisław 236, 881
Malinowski Feliks 917
Malinowski Tadeusz 315
Maliński Jan 460
Maliński Tomasz 739, 740; fot. 739, 740
Malkowski Jacek 103
Maluśkiewicz Piotr 32
Małecki Marcin 954, 1687
Mamet Wojciech 1285
Mamulska Anna 1415; oprac. 1412
Mańka Arkadiusz 86
Mańkowski Jacek 781
mar 665, 986, 1298, 1302, 1655, 1879, 1999
Marchewka Joanna 263
Marchlewicz Krzysztof 583
Marciniak Bronisław 1441
Marciniak Jarosław 1087
Marciniak Marta 340, 637
Marciniak Piotr 1823
Marciniak Zofia 692
Marcińczyk Beata 1559
Marczak Iwona 172, 294, 477, 530, 552
Marniok Andrzej 1866
Maro Eryk 743
Marszałek Elżbieta 749
Maruszewski Bogdan T. 612
Marzec Maria zob. Wagińska-Marzec Maria 1195
Masłowska Teresa 619
Maśliński Maciej Zenon 1824
mata 270, 349, 637, 1068, 1208, 1484, 1656
Matusiak Małgorzata 470
Matusik Przemysław 488
Matyba Ewa 412, 511, 991, 1597; red. 16
Matysek-Szopińska Barbara 134
Mazurczak Dorota 583
Mazurkiewicz Józef 1801
Mądrzak-Wasielewska Zdzisława 1797
Mąka Alfred 103
MB 173, 1088, 1485
(mch) 1326
Meissner Roman K. 647
Mejer Michał 976
Mejnartowicz Renata 1187
Mela-Kartosz Agnieszka 903
Melosik Michał 1889
Mendel Tadeusz 1062
MF 758, 936, 970, 1089, 1256
(mg) 1992
Michalak Grażyna 1727
Michalak Krystyna 477
Michalski Jerzy 1116
Michalski Paweł 900
Miedziński Franciszek 994
Mielcarzewicz Maria 896
Mielżyński Robert 479
Mierzejewski Przemysław 480
Migasiewicz I. 1316
Migasiewicz Iwona 175, 1317
MIK 1237, 1537, 1538; oprac. 761
Mikietyński Ryszard 965
(mil) 1013
Miłobędzka Krystyna 483, 484
183
Mirek Joanna 1327
Miszczuk Małgorzata zob. Sikorska-Miszczuk
Małgorzata 1862
Miśkowiak Joanna 1090, 1289, 1318, 1398
Mitzner Katarzyna zob. Madoń-Mitzner Katarzyna
1860
Mizerka Robert 485
MJ 1311
mk 937, 1657; oprac. 662, 1296
Mocek Beata 486
Molenda Jacek 1961
Molewski A. 624, 1257, 1503
Molik Witold 913
Morasz Barbara 710, 1504, 1689, 1763, 1921, 2008;
oprac. 1109
Mordal Paweł 773
Morski Igor 491
Moryson Jakub 275
Mosica Jędrzej 492
Moszyński Leszek 493
Mozio Józef 818
(mp) 320, 573, 693, 1539, 1658, 1764, 1765
Mrozewicz Leszek 702
Mrozik E. 1900
Mroziński Mateusz 1059
Mróz Sylwia 2012
Mrugalska-Banaszak Magdalena 1839
Mrugasiewicz Izabela 644, 2010
(mśp) 1728
Muenzberg-Czubała Alicja 224
Muniak Karolina 1371; red. 23
Musiał Janusz 494
Musielak Michał 646
Musioł Grzegorz 1425
Muszyński Henryk 498
MW 1766
(MW, PN) 1047
MWE 103
Mycek Ryszard 955
Nadolny Anastazy 134
Namysł Przemysław 1037
Napierała Eugeniusz 1018
Napierała Jacek 330
Napierała Jolanta 67
Napierała Stanisław 1980
Napierała-Kowalczewska Aleksandra 430
Naskręcka Jadwiga 907
Naskręcki Ryszard 1442
Nawara Maksymilian 1960
Nawrocka Mariola Paulina zob. Stołek-Nawrocka
Mariola Paulina 303
Nawrot Anita 1
Nawrowski Ryszard 1433
NDZIA 1290
Neumann Piotr Franciszek 27
Niczyporuk Joanna zob. Zalejska-Niczyporuk Joanna
1039
Niedbała Zdzisław 536
Niewiadomska Teresa 13
Niezgoda Maria 551
Nikitenko Danuta 1471
Niklewski Zdzisław 1031
Nonna Grzegorz 1291
Nosal Krzysztof 1350
Nowaczyk Grażyna 72
Nowaczyk Joanna 487
Nowaczyk Lucyna 878
Nowak Adelina 1540
Nowak Alina 8
Nowak Andrzej 55
Nowak Jadwiga 267
Nowak Joanna 1330
Nowak Krzysztof Marek 509
Nowak Maria 1407
Nowak Marian F. 824
Nowak Marian Franciszek 56
Nowak Remigiusz 896
Nowakowska Magdalena 29
Nowakowska Monika 667
Nowakowski Wojciech 488
Nowicki Kazimierz 847
Noworolnik Paweł 300
Nuszkiewicz Tomasz 437
Obrębowska-Piasecka Ewa 483, 1688, 1855
Ochowiak Antoni 1962
Ocksen Jens 975
Okulicz-Kozaryn M. 394, 395, 401, 565
Olaszek Małgorzata 93
Olczyk Maciej 1963
Olejniczak Marek 103
Olejniczak Mariola 1796
Olejniczak Stanisław 1426
Olejnik Hanka 1660
Olejnik-Urban Ewa 513
Olszewicz Jarosław 327, 471
Opłatek Ł. 180, 938, 1048, 1064, 1092, 1189, 1319,
1472, 1505, 1579, 1661, 1662
Orchowski Aleksy 852
Orczyk Małgorzata 1444
Orzechowska D. 860
Osowska Karolina 1560
Osuch Małgorzata 1382
Osuch Wojciech 182, 310; oprac. 1776
Osypiuk Jerzy 1133; oprac. 580
Owczarek Łukasz 1195
Owczarzak Patrycja 763
Ożegowski Przemysław 906
(P) 365
P.R. 1678
Paczesny Artur 183, 262, 894, 914
Pagett Robert 774
Pakuła Maria zob. Świątkowska-Pakuła Maria 37
Pakuła Zbigniew 361, 614, 797; red. 37
Pałasz Kazimierz 90, 521
Panowicz Tadeusz 184
Panuś Kazimierz 238
Paprzycki Kazimierz 121
Parus Ewa 1240, 1486
Parzuchowski Marek 1767
Pasiak Agata zob. Widzowska-Pasiak Agata 678
pat 318, 1014, 1015, 1134
(pat) 1506, 1541
Paukszta Dominik 522
Paukszta Eugeniusz 900
PAW 526
(PAW) 264
184
Pawelczak D. 1507, 1710
Pawełczyk Michał 337
Pawełka E. 452, 589, 677, 1117, 1508, 1768, 1769
Pawełka Ewa 944; red. 65
Pawlak A. 786
Pawlak Aurelia 1065
Pawlak Waldemar 524
Pawlak-Kornacka Hanna 44
Pawlicki Tomasz 896
Pawlik Magdalena 1292, 1399, 1518, 1542
Pawłowska Małgorzata 1
Pawłowski Marcin 527
Pawłowski Mirosław 1688
Pawłowski Zbigniew 36
Pazderski Piotr 456
(pb) 213, 388, 1770
Peśla Dariusz J. 825
Petriuk Stefan 893
Pflanz Beata 1846
phil 223, 621, 704, 764, 1026, 1049, 1150, 1599, 1663,
1880
Piasecka Sława 975
Piasny Janusz 531
Piątek Leonarda 1229
Piątkowska Renata 1338
Piechowiak Bolesław 820
Piekarczyk Ewa 467, 1174, 1543
Pieścikowski Edward 633
Pietrowicz Aleksandra 878
Pietrzak Józef 103
Pietrzak Maciej 59
Pietrzak Tadeusz 1351
Pietrzyk Zdzisław 830
Pietrzykowski Marian 814
Piguła Stanisław 50
Pikuła Helena 1230
Pilarczyk Mateusz 1123
Pilarczyk Piotr Miłosz 103
Pilarek Dorota zob. Wrońska-Pilarek Dorota 739, 740
Pilas Krzysztof 1242, 1243
Piontek Sławomir 1195
Piotrowski Isabell von 1904
Piotrzkiewicz Karol 865
Piskorski Jan M. 875
Piskorz Małgorzata 1427
Pluskota Marcin 939
Pluta Krzysztof 538
Plutowska Grażyna 1561
Płóciennik Elżbieta 1906
Płygawko Danuta 1984
(pm) 900
Poczajowiec Witold 260, 374, 391, 571, 699, 849, 905,
920, 940, 1093, 1135, 1151, 1209, 1293, 1320, 1352,
1509, 1544, 1661, 1664, 1691, 1713, 1803, 1881
Podolska Elżbieta 1006, 1569, 1698
Pokorska Hanna 701
Pokrywka Marian 766
Pokrywka Mateusz 268, 373, 386
Polak Bogusław 900
Poloszyk D. 1104
Poloszyk Danuta 1046, 1101
Polowczyk Tadeusz 1258
Połowicz Marian 541
Pomeranek Karol 498
Popowski Janusz 1945
Poprawska Beata 1342
(pos) 966, 1095
Posada Kazimierz 921, 922
Pospieszny Łukasz 803, 804
Potocki Mikołaj 1827
PPR 189, 877, 1329, 2020; oprac. 1344
Prętnicki Andrzej 1665
Pruban Adam 1510
Pruszyńska Stefania zob. Golenia-Pruszyńska
Stefania 705
Prządka Magdalena 798
Przebitkowski Radosław 1909
Przeczewski Wojciech 135
Przeworska Zuzanna 106
Przybecki Adam 1443
Przybylska Anna 1730
Przybylski Antoni 78
Przybylski Marian 549
Przybylski Sebastian 103
Przybyszewski Waldemar 942
Przygońska Małgorzata 18
Przynoga Arletta 481
Przytarska Grażyna 556
Pudliszewska Eleonora 190
Pukianiec Mikołaj 610, 670, 1830
Putz Izabela 995; oprac. 99
(rab) 1176
Rabiega Maria 1975
Raczak Lech 1856
Radke Edward 559
Radziszewska Teresa 1580
Radziszewski Edmund 885; oprac. 390, 883, 884;
red. 54
(raf) 943, 1190, 1354
Raith Władysław 818
Rajewski Janusz 1772
Rakower Ryszard 770
Rakowska Aleksandra 549; oprac. 1428
Rapeła E. 771
Rasiak Ewa zob. Kotowska-Rasiak Ewa 160, 299,
433, 1012, 1286, 1467, 1468, 1532, 1555, 1567, 1642,
1643, 1644, 1645, 1878, 1898, 1949, 1950, 1951,
1952, 1953, 1954, 1979, 1980, 1997
Ratajczak Jolanta 1338
Ratajczak Monika zob. Wojciechowska-Ratajczak
Monika 1692
Ratajczak Renata 98, 117, 133, 1001
Rawicki Piotr 1861
Rążewska-Golik Karolina 1711
Reczek Rafał 1405
red 389, 639
(red) 468, 1518, 1545, 1773
Rekiel Robert 763
Rezler Marek 900
Rhode A. 563
RJ 1562, 1858, 1985
Rochatka Tomasz 1375
Roeske-Słomka Iwona 242
Rogacki Ireneusz 249, 1546, 1666
Rola Jarosław 805
Rolka Maria 1100
185
Romanek Andrzej 715
Roszak Danuta zob. Rusińska-Roszak Danuta 326
Roszak Joanna 1802
Rozumek Piotr 216
Rożek Magdalena 1600
Rożeński Roman 134
Różanek H. 878
Różański Łukasz 608, 987, 1547
Rura Maria 30
Rusińska-Roszak Danuta 326
Ruszkowski Piotr P. 168, 236, 673; red. 168
Ruszkowski Piotr Paweł 73
Rutecka-Siadek Justyna 115
Rutowska M. 878
RW 434
Rybark Hanys 817
Rybczyński Jacek 574
Rybicka Katarzyna 382, 445, 690, 1016, 1548
Rychlewski Stanisław 1511
Rzepczyński Piotr 191
Rzymski Zenon 576
(rż) 967
(s) 1831
S.K. 2021
Sabiłło Anka 2001
Sajdak Jan 577
Sakson Andrzej 1195
Sałacki Paweł 226, 568, 666
Sawicka Olga 579
Schlender Grażyna 103, 840
Schneider Elżbieta 581
Schreiber H. 584
Schudy Stefan 135
Schulz Piotr 585
(sd) 958, 1191, 1475, 2002
Secler Bartłomiej 1590
Semrau Janusz 404
Sęk Helena 440
Sękiewicz-Winczewska Grażyna 588
Siadek Hubert 1041
Siadek Justyna zob. Rutecka-Siadek Justyna 115
Siatka Hanna 426, 1118
Siecińska Halina 331, 517, 569, 615, 1231, 1570, 1994;
red. 83
Sieratowski Kamil 1042, 1355
Sierpowski Stanisław 879
Sierzchuła Wiesław 1549
Sikorska-Miszczuk Małgorzata 1862
Sikorski Andrzej 924; oprac. 528
Sikorski Mirosław 787
Silski Witold 77
(sim) 321
SK 1922
Skarżyński Mirosław 661
Skąpski Michał 536
Skiba Cyryl 1659
Skibińska Zofia 592
Skorka Agnieszka 818
Skorupska Paulina 1860
Skowronek Konrad 1433
Skowrońska Magdalena 996
Skrzypczak Bożena 595
Skrzypczak Jakub 801
Skrzypczak Karol 944
Skrzypkowski Mirosław 781
Słodkiewicz Tadeusz 1099
Słomka Iwona zob. Roeske-Słomka Iwona 242
Smoliński Aleksander 812
Smolnik Dariusz 1832, 1965
Smoluchowski Zdzisław 1587, 1791
Smołka Leonard 237
Sobczak Jerzy 810, 815
Sobczyński Jacek 1862
Sobkowiak Jarosław 1060
Sobkowski Krzysztof 728
Sobolewski Czesław 135
Soboń Andrzej 1195
Sosin Rafał 1725
Sosnowski Tomasz 952
Sotek Marek 605
Sowijak Weronika 606
Sowińska Anna 1384
Spiżewska Agnieszka 1511
Springer Filip 113
Springer Zofia 98
Spruta Mariola 607
Sroczyński Stanisław 587, 681
Stach M. 997
Stachnik Małgorzata zob. Korfini-Stachnik
Małgorzata 407
Stachowiak B. 772, 800, 857, 998, 1232, 1330, 1376,
1377, 1603, 1833; oprac. 1050, 1070, 1121, 1376
Stachowiak Barbara 211, 247, 253, 295, 952, 1594,
1659; oprac. 1102; red. 19
Stachowski Ryszard T. 231
Stachura Paweł 1860
Stanek Mikołaj 121
Staniewski Jan 722
Stankiewicz Beata 919
Stankiewicz Michał J. 1866
Stankowiak Zdzisław 781
Stańczyk 478
Stańczyk A. 946
Starosta Dariusz 1667
Stasiak Ewa 1132, 1210
Stawik Konrad 1271
Stawińska-Witoszyńska Barbara 1384
Stefaniak Karolina 1066
Stefaniak Łucja 613
Stefański Janusz 1775
Stein Joseph 1867
Stępniewska Grażyna 1526
Stęszewski Jan 48
(stk) 241, 593, 658, 1367, 1563, 1966
Stolarski Michał 514
Stołek-Nawrocka Mariola Paulina 303
Strabel Jolenta 623
Stróżewska Renata 1512
Stróżyk Janusz 2022; red. 42
Strugała Zbigniew 1294
Strycka Ewa 198
Stryjska Anna 1388
Strzelecka Dorota 1694, 1731
Stuligrosz Stefan 620
Stułkowski Szymon 135
Suchanek Jerzy 1423
186
Sucharski Jakub 1679
Suchocka Renata 1249
Sukiennicki Antoni 103
Sułek Grzegorz 235, 1967
Superczyńska Ewa 1477; red. 63, 1478
Surniak Ewelina 659
Suszycki Wojciech 103
Suwart Adam 1839
Swissi Mustafa 1430
Syk Jolanta 1211
Syk Żaneta 1211
(sza) 217, 321, 366, 600, 689, 915, 1732
Szaban Jarosław 1448
Szady Beata 466, 606
Szafraniak Szymon 625
Szafrański Marcin 425
Szajbe Jolanta 1428; red. 21
Szal-Truszkowska Bożena 55
Szamałek Krzysztof 806
Szawuła Aleksandra zob. Kiełb-Szawuła Aleksandra
1797
Szczechowicz Tomasz 1777
Szczepaniak A. 1883
Szczepaniak Władysław 268, 373, 386
Szczepińska Alicja 947
Szczerbiak Janusz 1834
Szcześniak Krystyna 493
Szczurek Grzegorz 10
Szczygieł Tomasz 948
Szczygieł Wiesława 1680
Szeląg Karolina 1488
Szeptycka Anna 2006
Szklarek Anna 462
Szmidt Zbigniew 748
Szopińska Barbara zob. Matysek-Szopińska Barbara
134
Szpet Jan 1443
Sztandera Daniel 1356
Szternel Tomasz 195, 1357, 1489
Szubert Marcin 1186
Szubert Rafał 1778
Szweykowski Zygmunt 633
Szwiec Piotr 634
Szwiec Stanisław 635
Szybiak Krystyna 729
Szyda Bogumił 781
Szydeł Magdalena 2014
Szyło Jerzy 818
Szymanowicz Monika 1383
Szymańska Kamila 1699
Szymański Zbigniew 372
Szymczak Agnieszka 755
Szymoniak Krzysztof 306
Śląski Jacek 74
Ślebioda Andrzej 96
Śledzińska Kinga 1295
Śliwińska Teresa 642
Śliwińska-Knas Barbara 643
Śliwiński Eugeniusz 598, 816, 1236
Śliwiński Romuald 1027
Śmiałowicz Jolanta 1847
Śmigielska Kornelia 749
Świątkiewicz Józef 813
Świątkiewicz Tadeusz 75
Świątkowska-Pakuła Maria 700; red. 37
Świderski Kazimierz 1358
Święcicki Heliodor 647
Święciochowski Bolesław 648; oprac. 284, 392, 409,
544, 694
T.R. 1137
Taczanowski Antoni 25
Targosz Lidia 1908
tcj 1550
(tj) 900, 1370
tjc 1028, 1038, 1192, 1479, 1480
(TM) 707
Tobis Aleksander 842
Tobolska Kamila 1968, 1969
Tobolski Błażej 1581
Tomaszewski Grzegorz 1291
Tomaszewski Jan 653
Tomaszewski Tomasz 1173
Tomczak Krystyna 1582
Tomkowiak Eligiusz 186, 187, 245, 311; oprac. 868
Topczewska B. Izabela 1669
Topczewska Izabela 1626, 1637, 1845
Torz Marcin 904
Torzewska Danuta 656
Torzyński Radosław 104, 657
Trusz Michał 1555
Truszkowska Bożena zob. Szal-Truszkowska
Bożena 55
Trzeciak Weronika 660
Trzeciakowski Lech 1195
(ts) 1194, 1321, 1923
Turek Janusz 1359
Tylak Daniel 1138
Tynecka Ewa 135
Tyszkowska Maria 1668
(u) 1584
U.H. 1822
Ułaszyn Henryk 661
Urban Antoni 1615
Urban Ewa zob. Olejnik-Urban Ewa 513
Urbaniak Andrzej 1554
Urbaniak Magdalena 1007, 1312
Urbaniak Rafał 1272
Urbańska Alicja 2003
W.N. 1514
Wachowiak Alina 15
Wachowicz Barbara 1868
Wadas Tadeusz 782
Wagińska-Marzec Maria 1195
Wagner Richard 1866
Wajs Renata 602, 687
Walachowska Irena 1587
Walczak Bogdan 661
Walczak Marian 1445
Walczewski Romuald 599
walek 1177, 1551
Waliniak Marcin 1896
Walny Marian 1103
Wardawy Jarosław 368, 657, 992, 1061, 1119, 1120,
1152, 1212, 1323, 1368, 1585, 1604, 2023
Waresiak Adam 1779
Wasiak Genowefa 1552
187
Wasielewska Zdzisława zob. Mądrzak-Wasielewska
Zdzisława 1797
Wasilczyk-Kryger Agnieszka 1733
Wasilewski Wacław 634
Waśko Marcin 775
Wawrzyniak Jarosław 196, 197, 490
Wawrzyniak Magdalena 725
Wawrzyniak N. 339
Wąsowicz Jarosław 1188; red. 1188
Wąsowska E. 878
Wąsowska Ewa 1839
(wb) 1780
Weber Anna 1994
Weiss Katarzyna 834
Weiss Renata 103, 537, 730, 807, 999, 1848
Weiss Wojciech 1781
Wejman Grzegorz 555
Wejmann Hubert 808, 942, 976, 1054, 1058, 1836
Werschler Jakub 281
Wędrychowska Agnieszka 787
Widman Anna 1540
Widzowska-Pasiak Agata 678
Wieland Bogdan 1792
Wiench Krzysztof 968
Wierzejska Jagoda 351
Wieszczeczyński Łukasz. 300
Wietrzyński Wojciech 1670
Wiewiorowska
Małgorzata
zob.
KrzywińskaWiewiorowska Małgorzata 1384
Wilczyńska Kamila 1450
Wilczyński Leszek 523; red. 1978
Wilk Władysław 126, 1671
Wilowski Andrzej 2011
Winczewska Grażyna zob. Sękiewicz-Winczewska
Grażyna 588
Winogrodzki Marian 862
Wirecki Rafał 821
Wisłocki K. 1431
Wiśniewska Marzena 1361
Wiśniewski A. 1033
Wiśniewski Kajetan 1445
Wiśny Jerzy 683
Witkowski Rafał 1443
Witoszyńska Barbara zob. Stawińska-Witoszyńska
Barbara 1384
Wizerkaniuk Jerzy 17
(WJ) 396, 890
Włodarek Henryk 232, 737, 1139; oprac. 524
Włoszkiewicz Włodzimierz 1695
Wojciechowicz Bolesław 1432
Wojciechowska Joanna 105, 116, 127, 778, 1173
Wojciechowska Jolanta 684
Wojciechowska M. zob. Harajda-Wojciechowska M.
916
Wojciechowska Zofia 844
Wojciechowska-Ratajczak Monika 1692
Wojciechowski Jerzy 1885
Wojciechowski Piotr 776
Wojcieszak Bogumił 863
Wojcieszyk Elżbieta 1188
Wojtas Henryk 917
Wojtczak Janusz 967
Wojtera Grzegorz 121, 1594
Wola Tomasz 1973
Woliński Maciej 1580; red. 49
Wolna E. 362
Wolski Bolesław 436
Wolski Edmund 129, 785; fot. 129
Wołczyk Zbigniew 1971
Wołoszczuk Józef 969
(woszu) 1852
Woś Czesław 1797; oprac. 1718
Woś Jerzy 531
Wozińska Katarzyna 1153
Woźniak Marek 1322
Wójcik M. 351
Wójcik Rafał 711
Wrońska-Pilarek Dorota 739, 740
Wróbel Fryderyk 1196
Wróblewski Marcin 1017, 1849
Wróblewski Wojciech 781; oprac. kartofgr. 782
Wryk Ryszard 1782
Wrzesiński Robert 512, 609, 679, 708
Wurst Janina 1233
Wybierała Anna 111, 112
Wydra Wiesław 711
Wylegała Anna 178
Wyrwa Andrzej M. 1701
Wyrwa Andrzej Marek 1972; oprac. 1796
Wysocki Jacek 1476
Wysokińska Anna 178
Wyszkowski Michał 809
z.j. 539, 1000, 1197, 1234, 1403, 1404, 1553, 1605,
1925, 2024
Zabłocka Barbara 1726
Zabłocki Stanisław Jan 558, 631, 650, 680
Zachciał Krystyna 8
Zagórski Zygmunt 493
Zagrobelna Karolina 1122
Zajda Paweł 1606
Zalejska-Niczyporuk Joanna 1039
Zaradniak Marek 585, 1875
Zaremba Kazimierz 1105
Zarembińska Luba 1680
Zarzycki Andrzej 1178
Zawadzki Tadeusz 702
Zawieja Karol 1712
Zawol Zofia 1586
Zdancewicz Mariola 89, 104, 123, 705, 962, 969,
973, 1207, 1350, 1356, 1438, 1439, 1441
Zenkteler Elżbieta 1446
Zielińska Katarzyna 1003; red. 33
Zielińska-Krybus Anna 198
Zielonka Jerzy 619, 848
Zielonka Józef 202, 982, 1671
Zielonka Zbigniew 134
Zięba Tadeusz 341
Zimniak Franciszek 1799
zit 333, 334, 343, 448, 469, 529, 629, 641, 651, 713,
1179, 1213, 1238, 1516, 1564, 1673, 1674, 1675,
1676, 1677, 1783, 1784, 1838, 1974; oprac. 470, 1534
ZM 1106, 1337
ZP 308
(zp) 1128
Zwiernik Przemysław 1188
Zwoliński Grzegorz 780
188
Zych Marcin 1965
Zygmunt Marceli 898
Żabiński Dariusz 710
Żdżarowski Jan 711
Żuchowski Tadeusz J. 1850
Żyto Helena 1790
Żyto Radosław 967
189
INDEKS PRZEDMIOTOWY
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym tematy poszczególnych pozycji bibliograficznych połączone z hasłami
topograficznymi oraz hasła osobowe.
Wykaz skrótów
adm. – administracja
arch. – archiwistyka
archeol. – archeologia
archit. – architektura
bezp. publ. – bezpieczeństwo publiczne
bibliogr. – bibliografia
bibliot. – bibliotekarstwo
bud. – budownictwo
czas. – czasopisma
czasop. – czasopiśmiennictwo
etnogr. – etnografia
fotogr. – fotografika
geod. – geodezja
geogr. – geografia
geol. – geologia
glebozn. – gleboznawstwo
gosp. – gospodarka
gosp. komunal. – gospodarka komunalna
gosp. mieszk. – gospodarka mieszkaniowa
gosp. wod. – gospodarka wodna
górn. – górnictwo
hand. – handel
hist. - historia
hod. – hodowla
hotel. – hotelarstwo
hut. – hutnictwo
hydrol. – hydrologia
inform. – informacja
jęz. – językoznawstwo
klimat. – klimatologia
komunik. – komunikacja
krajozn. – krajoznawstwo
księg. – księgarstwo
kult. – kultura
kult. fiz. – kultura fizyczna
leczn. – lecznictwo
leśn. – leśnictwo
lit. – literatura
lit. lud. – literatura ludowa
ludn. – ludność
łącz. – łączność
łow. – łowiectwo
mech. rol. – mechanizacja rolnictwa
melior. – melioracja
muz. – muzyka
muzealn. – muzealnictwo
obrona cyw. – obrona cywilna
ochr. przyr. – ochrona przyrody
ochr. środ. – ochrona środowiska
ogrod. – ogrodnictwo
org. młodz. – organizacje młodzieżowe
org. społ. – organizacje społeczne
ośw. – oświata
partie polit. – partie polityczne
patol. społ. – patologia społeczna
plan. – planowanie
plast. – plastyka
pomoc społ. – pomoc społeczna
pożarn. – pożarnictwo
przem. – przemysł
pszczel. – pszczelarstwo
roln. – rolnictwo
ruch amat. – amatorski ruch artystyczny
ruch wyd. – ruch wydawniczy
ryb. – rybactwo
rzem. – rzemiosło
samorz. prac. – samorząd pracowniczy
samorz. teryt. – samorzad terytorialny
sąd. – sądownictwo
socjol. – socjologia
spółdz. - spółdzielczość
szkoln. artyst. – szkolnictwo artystyczne
szkoln. og. – szkolnictwo ogólnokształcące
szkoln. podst. – szkolnictwo podstawowe
szkoln. spec. – szkolnictwo specjalne
szkoln. wyż. - szkolnictwo wyższe
szkoln. zaw. – szkolnictwo zawodowe
techn. – technika
telew. – telewizja
transp. – transport
turyst. – turystyka
ubezp. – ubezpieczenia
upr. rośl. – uprawa roślin
urb. – urbanistyka
w lit. – w literaturze
w muz. – w muzyce
w plast. – w plastyce
wet. – weterynaria
wędk. – wędkarstwo
wych. przed. – wychowanie przedszkolne
zag. prawne – zagadnienia prawne
zag. socjal. – zagadnienia socjalne
zag. społ. – polit. – zagadnienia społeczne
i polityczne
zag. wyzn. – zagadnienia wyznaniowe
zw. zaw. – zwiazki zawodowe
żyw. zbior. – żywienie zbiorowe
190
Adamczak Izabela 206
Adamczak Renata 207
Administracja 300, 872, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328,
1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337,
1338
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
1010
Aglomeracja kalisko-ostrowska 1341, 1350, 1356
Agroturystyka 759
Akademia Lubrańskiego w Poznaniu 1443
Akademia
Muzyczna
im.
Ignacego
Jana
Paderewskiego w Poznaniu 916
Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 611, 1406, 1688
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza
Piaseckiego w Poznaniu 357, 1407, 1771
Akademicki Związek Sportowy 1774, 1781, 1782
Akcja Katolicka 1975
Alexiewicz Władysław 208
Alkoholizm 1309, 1310
Amatorski ruch artystyczny 121, 145, 254, 258, 265,
271, 349, 353, 420, 423, 520, 543, 574, 594, 625, 628,
629, 656, 713, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614,
1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623,
1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632,
1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1642,
1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651,
1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660,
1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669,
1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678,
1679, 1680, 1684, 1685, 1689, 1691, 1717, 1724, 1894
Anders Władysław 184
Andrys Stanisław 209
Andrys Stefan 169
Andrzejczak Beata 145
Andrzejewski Jan 210
Antkowiak Krzysztof 211
Antoniewicz Barbara 199
Antoniewicz-Kaszczyńska Aleksandra 212
Antonin, pow. Ostrów Wlkp. - bibliot. 1997
Antonin, pow. Ostrów Wlkp. - muz. 1888
Apolinarska Maria 213
Apteki 260, 1402
Archeologia 803, 804, 805, 806, 807, 808, 2008
Archidiecezja Gnieźnieńska 13, 830, 1976
Archidiecezja Poznańska 711, 1977, 1978
Architektura 103, 109, 794, 828, 833, 1424, 1813, 1816,
1818, 1823, 1825, 1839, 1961
Archiwistyka 844, 1693, 2025
Archiwum Państwowe w Kaliszu 1693
Archiwum Państwowe w Poznaniu 844, 2025
Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu 319
Arend Irena 214
Armia "Poznań" 460, 829, 871, 882
Armia Krajowa 262, 266, 416, 561, 835, 855, 1206
Aronstein, rodzina 858
Augustin Grażyna Beata 215
Augustowska Aleksandra 965
Augustyniak Szczepan 216
Babiak, pow. Koło - ruch amat. 1677
Bachorz Celestyn Les 217
Bajserowicz Irena 1570
Bakalarz Marianna 162
Balcerek Danuta 176
Bałamącek Zdzisław 824
Banaszkiewicz Stanisław 218
Banki 213, 291, 1078
Baranowo, pow. Poznań - biogr. 1003
Baranowo, pow. Poznań - przem. drob. 1003
Barciński Florian 219
Bardo, pow. Września - biogr. 288
Bartkowiak Andrzej 1171
Bartkowiak Lech 220
Barycz, dolina - flora 730
Barycz, dolina - krajozn. 780
Barycz, dolina - mapy 780
Barycz, dolina - ochr. środ. 730
Barycz, dolina - turyst. 780
Baseball 1769, 1779
Baszków, pow. Krotoszyn - pomoc społ. 1292
Batycki Albin 221
Bąkowska Pelagia 222
Becalel (Bezalel) zob. Juda Loew ben Becalel
(Bezalel) 1856
Bednarek Przemysław 223
Beksiak Janusz 1315
Bereza Jan 224
Bestwin, pow. Krotoszyn - pożarn. 1163
Bezdomność 1308
Bezpieczeństwo publiczne 318, 380, 439, 445, 489,
590, 1366, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375,
1376, 1377, 1378, 1405, 1683
Bezrobocie zob. Praca 1247, 1248, 1250, 1252,
1253, 1256, 1258, 1297
Biadki, pow. Krotoszyn - biogr. 427
Biadki, pow. Krotoszyn - łow. 1037
Biadki, pow. Krotoszyn - pożarn. 1159
Biadki, pow. Krotoszyn - przem. 983
Biadki, pow. Krotoszyn - ruch. amat. 1616, 1617
Białoszyński Adam 801
Bibliofilstwo 2010
Bibliografie 1, 2, 5, 6, 7, 219, 242, 488, 1446
Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej w
Poznaniu 2005, 2006
Biblioteka Kórnicka PAN w Kórniku, pow. Poznań
1826, 1835, 1911, 2007, 2008
Biblioteka Miejska w Luboniu, pow. Poznań 1918
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Śremie
1996
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu 3, 4, 2009,
2010, 2011
Bibliotekarstwo 3, 4, 158, 176, 190, 206, 252, 272,
370, 406, 410, 435, 474, 659, 678, 693, 1144, 1596,
1686, 1690, 1691, 1692, 1717, 1721, 1722, 1723,
1803, 1826, 1835, 1890, 1893, 1908, 1914, 1918,
1922, 1924, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012
Biblioteki parafialne 1995
Biblioteki publiczne 158, 190, 252, 406, 410, 693,
1596, 1690, 1691, 1717, 1721, 1803, 1893, 1987,
1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1996,
1998, 1999, 2000, 2002, 2004, 2009, 2011, 2012
Biedrusko, pow. Poznań - biogr. 558, 631, 650, 680
Biedrusko, pow. Poznań - zabytki 1833
Biegańscy Kazimiera i Stanisław 225
191
Bielawski Oskar 226
Bielawy, pow. Leszno - biogr. 617
Biernacki Jacek 116
Biernaczyk Alina 190
Biernatki, pow. Poznań - biogr. 708
Bierut Józef 227
Bierzwienna Długa Kolonia, pow. Koło - zabytki 1838
Bierzwienna Długa Kolonia, pow. Koło - zag. wyzn.
1838
Bilert Alfons 228
Binino, pow. Szamotuły - biogr. 1724
Biografie 121, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164,
165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186,
187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210,
211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222,
223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269,
271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 316, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 373,
374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 416, 417, 418, 419, 420,
421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442,
443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,
454, 455, 456, 457, 458, 459, 461, 462, 463, 464, 465,
466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476,
478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499,
500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 509, 510, 511,
512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523,
525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535,
536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,
547, 548, 550, 551, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559,
560, 561, 562, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571,
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,
583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593,
594, 595, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605,
606, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617,
618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628,
630, 631, 632, 633, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 643,
644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 654, 655,
656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 665, 666, 667, 668,
669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679,
680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701,
702, 703, 704, 706, 707, 708, 709, 710, 712, 713, 714,
778, 794, 817, 818, 824, 825, 826, 827, 828, 833, 834,
836, 850, 858, 860, 863, 878, 879, 883, 884, 891, 896,
899, 900, 907, 911, 956, 1003, 1008, 1011, 1139,
1171, 1172, 1178, 1188, 1205, 1236, 1244, 1262,
1315, 1354, 1366, 1409, 1430, 1446, 1447, 1450,
1478, 1514, 1521, 1587, 1629, 1641, 1678, 1680,
1686, 1688, 1692, 1699, 1704, 1717, 1722, 1723,
1724, 1730, 1732, 1766, 1771, 1781, 1793, 1795,
1797, 1809, 1851, 1856, 1873, 1894, 1899, 1902,
1903, 1905, 1910, 1915, 1921, 1922, 1925, 1931,
1967, 1984, 2007, 2024, 2025
Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie 1720
Blękwit, pow. Złotów - sport 1739
Blin Władysław 229
Bliziński Wacław 230
Blum Aviva 1728
Błachowski Stefan 231
Błaszczyk Damian 232
Błaszkiewicz Małgorzata 233
Błażejewski Maciej 234
Błażycki Walenty 150
Błońsko, pow. Grodzisk Wlkp. - org. społ. 1229
Bnin zob. Kórnik 442, 552
Bobiarski Wiesław 235
Boczoń Ludwik 236
Bogdaj, pow. Ostów Wlkp. - biogr. 399
Bogdan Marian 979
Bogdanka, dolina - flora 725
Bogdanka, dolina - turyst. 725
Bogucin, pow. Poznań - gosp. wod. 1047
Boguszyn, pow. Leszno - biogr. 466, 499, 636
Bojanice, pow. Leszno - biogr. 210
Bojanowo, pow. Rawicz 1924
Bojanowo, pow. Rawicz - bibliot. 1924
Bojanowo, pow. Rawicz - czas. 26
Bojanowo, pow. Rawicz - fotogr. 1924
Bojanowo, pow. Rawicz - obchody 1318
Bojanowo, pow. Rawicz - szkoln. zaw. 1318
Bojanowo, pow. Rawicz - wystawy 1924
Bojanowo, pow. Rawicz, gmina - adm. 1337
Bojanowo, pow. Rawicz, gmina - budżet 1095
Bojanowo, pow. Rawicz, gmina - finanse 1106
Bojanowo, pow. Rawicz, gmina - przem. 966
Bojanowski Edmund 237, 238, 239, 240
Bonikowski Jan 241
Borowski Stanisław 242
Bortel Franciszek 243
Bortliszewski Kazimierz 244
Borzęcice, pow. Krotoszyn - pożarn. 1161
Bożacin, pow. Krotoszyn - org. społ. 1221
Bożacin, pow. Krotoszyn - pożarn. 1165
Bractwa kurkowe zob. Kurkowe Bractwa
Strzeleckie 207, 234, 1235
Bractwa rycerskie 1200, 1201, 1204
Bralin, pow. Kępno - czas. 82
Bralin, pow. Kępno - czasop. 2018
Bralin, pow. Kępno - hist. 817, 1510
Bralin, pow. Kępno - kult. 1588
Bralin, pow. Kępno - szkoln. og. 1520
Bralin, pow. Kępno - szkoln. podst. 1510
Bralin, pow. Kępno - zabytki 1832
Bralin, pow. Kępno - zag. wyzn. 1832, 1965, 1975
Bralin, pow. Kępno, gmina - adm. 1334
Bralin, pow. Kępno, gmina - biogr. 162, 163, 1899
Bralin, pow. Kępno, gmina - fotogr. 1899
192
Bralin, pow. Kępno, gmina - hist. 1899
Bralin, pow. Kępno, gmina - ośw. 1459, 1473
Bralin, pow. Kępno, gmina - transp. 1122
Brázda Jiží 1726
Brdów, pow. Koło - biogr. 356
Brdów, pow. Koło - pożarn. 1176
Brdów, pow. Koło - wych. przedszk. 1481
Brdów, pow. Koło, gmina - rzem. 1004
Breza Alfons 245
Breza Gustaw Henryk 245
Bręborowicz Henryk 246
Brodnica, pow. Śrem - krajozn. 754
Brodziszewo, pow. Szamotuły - biogr. 818
Brodziszewo, pow. Szamotuły - hist. 818
Brodziszewo, pow. Szamotuły - org. społ. 818
Brodziszewo, pow. Szamotuły - pożarn. 818
Brodziszewo, pow. Szamotuły - samorz. teryt. 818
Brodziszewo, pow. Szamotuły - szkoln. podst. 818
Brodziszewo, pow. Szamotuły - wspom. 818
Brodziszewski Henryk 199
Bromski Jan 247
Bronisławki, pow. Piła - biogr. 248
Brudzew, pow. Turek - czas. 11
Brzezińscy Stefania i Władysław 248
Budownictwo 387, 580, 954, 955, 956, 1816
Budziejewko, pow. Wągrowiec - krajozn. 757
Budziejewko, pow. Wągrowiec - lit. lud. 757
Budziejewko, pow. Wągrowiec - ochr. przyr. 757
Budzisław Kościelny, pow. Konin - biogr. 662
Budziszewice, pow. Wągrowiec - biogr. 261
Budżet 1070, 1071, 1073, 1074, 1075, 1076, 1079, 1080,
1081, 1082, 1083, 1089, 1090, 1095, 1096, 1097, 1099,
1100, 1105
Bugała Andrzej 249
Bujakiewicz Katarzyna 250
Bujnowicz Zofia 251
Buk, pow. Poznań - archit. 1825
Buk, pow. Poznań - bibliot. 1988
Buk, pow. Poznań - biogr. 144, 170, 171, 277, 325, 346,
384, 408, 457, 542, 698, 703, 1244
Buk, pow. Poznań - czas. 30
Buk, pow. Poznań - fotogr. 1908
Buk, pow. Poznań - hist. 171, 819, 820, 1908
Buk, pow. Poznań - kino 1988
Buk, pow. Poznań - kult. 1602
Buk, pow. Poznań - muz. 1883
Buk, pow. Poznań - ogrod. 1031
Buk, pow. Poznań - org. młodz. 1244
Buk, pow. Poznań - org. społ. 169
Buk, pow. Poznań - ruch amat. 1652, 1667
Buk, pow. Poznań - szkoln. og. 1536
Buk, pow. Poznań - wystawy 1724, 1908
Buk, pow. Poznań - zag. wyzn. 1883
Buk, pow. Poznań, gmina - adm. 1335
Buk, pow. Poznań, gmina - biogr. 169
Buk, pow. Poznań, gmina - budżet 1073
Buk, pow. Poznań, gmina - finanse 1077
Buk, pow. Poznań, gmina - gosp. 942
Buk, pow. Poznań, gmina - ludn. 796
Buk, pow. Poznań, gmina - ośw. 1461, 1465
Buk, pow. Poznań, gmina - patol. społ. 1309
Bukowska Ewa 252
Bukowski Daniel 253
Bukówiec Górny, pow. Leszno - biogr. 606, 956,
1007
Bukówiec Górny, pow. Leszno - hand. 1059
Bukówiec Górny, pow. Leszno - obchody 1312
Bukówiec Górny, pow. Leszno - transp. 1113
Bukówiec Górny, pow. Leszno - usługi 956
Bukówiec Górny, pow. Leszno, okręg - hist. 821
Bukówiec Górny, pow. Leszno, okręg - wspom. 821
Burczyk Mariusz 139
Burgiel Katarzyna 254
Burzyński Henryk 255
Burzyński Leszek 256
Bzik Marian 883
Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu
1067
Cegielski Hipolit 257, 1841
Cegły, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 822
Centrum Kultury "Zamek" w Poznaniu 1715
Centrum Pomocy Rodzinie 1297, 1298
Chamioła Paweł 258
Chamioła Rafał 258
Chanterelle Festival w Ostrowie Wlkp. 1884
Chludowo, pow. Poznań - biogr. 121, 211
Chludowo, pow. Poznań - fotogr. 1822
Chludowo, pow. Poznań - ruch amat. 121
Chludowo, pow. Poznań - szkoln. og. 121
Chludowo, pow. Poznań - szkoln. podst. 121
Chludowo, pow. Poznań - wystawy 1822
Chludowo, pow. Poznań - zabytki 1822
Chludowo, pow. Poznań - zag. wyzn. 1822
Chociczka, pow. Września - biogr. 276
Chodów, pow. Koło, gmina - praca 1248
Chojęcin Parcele zob. Chojęcin, pow. Kępno 683
Chojęcin, pow. Kępno - biogr. 683
Chojnacki Teofil 260
Chojno, pow. Rawicz - bibliot. 1721
Chojno, pow. Rawicz - ruch amat. 1634
Chojno, pow. Rawicz - wystawy 1721
Cholewicka Teresa 261
Chomicz Antoni 262
Chopin Fryderyk 907
Chór Chłopięcy i Męski Państwowej Filharmonii w
Poznaniu 620
Chór Męski im. Karola Kurpińskiego we
Włoszakowicach, pow. Leszno 1666
Chór Mieszany im. Stanisława Moniuszki
Spółdzielczości Pracy w Poznaniu 1622
Chóry 265, 520, 656, 1622, 1623, 1632, 1650, 1661,
1666, 1667, 1678, 1877, 1894
Chrastek Paulina 1570
Chrząstowska Bożena 263
Chrzypsko Wielkie, pow. Międzychód - bibliot.
2000
Chrzypsko Wielkie, pow. Międzychód - biogr. 235,
1967
Chrzypsko Wielkie, pow. Międzychód - hist. 1967
Chrzypsko Wielkie, pow. Międzychód - zag. wyzn.
1967
Chudy Grzegorz 1171
Chudziccy 264
Chudzicki Jakub 264
Chudzińska-Cierpiszewska Domicela 265
Chwaliszew, pow. Krotoszyn - biogr. 416, 1171
193
Chwaliszew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1171, 1174
Chwałkowski Wojciech 150
Ciążeń, pow. Słupca - hist. 1154
Ciążeń, pow. Słupca - pożarn. 1154
Cichowo, pow. Kościan - muzealn. 1714
Cienin Kościelny, pow. Słupca - biogr. 428, 688
Cienin Zaborny, pow. Słupca - szkoln. podst. 1490
Ciepliński Łukasz 266
Cierpiszewska
Domicela
zob.
ChudzińskaCierpiszewska Domicela 265
Ciesiółka Maria 141
Cieszkowski August 198
Cieszyński Nikodem 5
Cilski Józef 152
Ciorga Ignacy 267
Ciosaniec, pow. Złotów 86
Ciszak Piotr 268
Ciświca, pow. Jarocin - ruch amat. 1658
Cmentarze 794, 822, 871, 896, 1129, 1133, 1135, 1139,
1212, 1806, 1824, 1838
Cukrownia Miejska Górka S.A. w Miejskiej Górce,
pow. Rawicz 997
Cukrownie 997
Cwudzińska Maria 269, 270
Cystersi 1586
Cytadela w Poznaniu 873
Czajcze, pow. Złotów - lit. lud. 921
Czarkowo, pow. Gostyń - wspom. 613
Czarneccy 144
Czarnecka Sławomira Kamila 271
Czarnecka Stefania 272
Czarnecki Henryk 273
Czarnecki Hubert 274
Czarnków - biogr. 403
Czarnków - bud. 954
Czarnków - hist. 823, 1711
Czarnków - kult. 1606
Czarnków - muzealn. 1711
Czarnków - plast. 1687
Czarnków - szkoln. og. 1521
Czarnków - szkoln. podst. 1498
Czarnków - turyst. 775
Czarnków - wystawy 1687, 1711
Czarnylas, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 329, 824
Czarnylas, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 824
Czarnylas, pow. Ostrów Wlkp. - wspom. 824
Czartoryski Zdzisław 275
Czasopisma 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83
Czasopiśmiennictwo 2, 5, 355, 705, 707, 900, 911, 1188,
1587, 1931, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024
Czelusta Helena 276
Czempiń, pow. Kościan - biogr. 532, 644, 1984
Czempiń, pow. Kościan - hist. 1984
Czempiń, pow. Kościan - kult. 1630
Czempiń, pow. Kościan - ruch amat. 1630
Czermin, pow. Kępno - zag. wyzn. 1944
Czerniejewo, pow. Gniezno - biogr. 273, 701
Czerwonak, pow. Poznań, gmina - budżet 1081
Czerwonka, pow. Koło - szkoln. podst. 1492
Czeski Roman 277
Czeszewo, pow. Września - pomoc społ. 1294
Czeszyński Andrzej 278
Czmoń, pow. Poznań - przem. 964
Czyżkowo, pow. Złotów - gosp. wod. 1048
Ćmakowska Małgorzata 279
Daleszynek, pow. Międzychód - org. społ. 1211
Daneccy 280
Darul Radosław 281
Daszewice, pow. Poznań - ochr. zdrowia 1388
Daszewice, pow. Poznań - szkoln. og. 1388
Dąbie, pow. Koło - biogr. 333, 469, 641
Dąbie, pow. Koło - org. społ. 1238
Dąbie, pow. Koło - pożarn. 1673
Dąbie, pow. Koło - ruch amat. 1673
Dąbie, pow. Koło - sport 334
Dąbie, pow. Koło - wych. przedszk. 1482
Dąbie, pow. Koło - zabytki 1482
Dąbie, pow. Koło - zag. wyzn. 1974
Dąbrowicz Rafał 282
Dąbrowscy Roman i Stanisław 283
Dąbrowski Bogdan 1311
Dąbrowski Jan Henryk 284
Dąbrówka, pow. Poznań - biogr. 652
Dąbrówka, pow. Poznań - hist. 652
Dąbrówka, pow. Poznań - szkoln. podst. 1511
Dembiński Julian 184
Dębina, pow. Koło - ośw. dorosłych 1564
Dębina, pow. Koło - szkoln. podst. 1516
Dębnica, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 825
Dębnica, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 825
Diecezja Kaliska 1979, 1980
Długołęka, pow. Krotoszyn - pożarn. 1166
Dłużyna, pow. Leszno - biogr. 622
Dłużyna, pow. Leszno - fauna 724
Dłużyna, pow. Leszno - ruch amat. 1640
Dłużyna, pow. Leszno - szkoln. podst. 1640
Dłużyna, pow. Leszno - transp. 1113
Dłużyna, pow. Leszno, okręg - krajozn. 1946
Dłużyna, pow. Leszno, okręg - zag. wyzn. 1946
Dmowski Roman 121
Dobra, pow. Turek - czas. 12
Dolaszewo, pow. Piła - mapy 779
Dolata Przemysław Jerzy 1915
Dolsk, pow. Śrem, okręg 1901
Dolsk, pow. Śrem, okręg - fot. 1901
Dom Polski w Zakrzewie, pow. Złotów 134, 1472
Domańska Jadwiga 285
Domański Bolesław 134
Dominowo, pow. Środa Wlkp., gmina - biogr. 826
Dominowo, pow. Środa Wlkp., gmina - hist. 826
Dominowo, pow. Środa Wlkp., gmina - ośw. 1469
Dominowo, pow. Środa Wlkp., gmina - samorz.
teryt. 1345
Dominowo, pow. Środa Wlkp., gmina - wspom. 826
Domy dziecka 1279, 1284
Domy kultury 134, 1472, 1594, 1595, 1596, 1597,
1600, 1601, 1602, 1604, 1605, 1606, 1607, 1610,
1613, 1615, 1627, 1630, 1635, 1636, 1641, 1657,
1677, 1684, 1726, 1732, 1879, 1891, 1900, 1913,
1916
194
Domy pomocy społecznej 573, 1281, 1287, 1290,
1292, 1295
Dopierała Stanisława 286
Dopiewo, pow. Poznań - biogr. 311
Dopiewo, pow. Poznań - czas. 23
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - adm. 1325
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - bezp. publ. 1371
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - biogr. 186, 187
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - gosp. 942
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - pomoc społ. 1305
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - praca 1255
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - przyroda 736
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - socjol. 1268
Dopiewo, pow. Poznań, gmina - zag. społ. - polit. 1268
Dowbor Muśnicki Józef 184
Dożynki 1008, 1009, 1014, 1015, 1016, 1017
Drążna, pow. Słupca - szkoln. og. 1548
Drobna wytwórczość 1002, 1003
Drobnik Stanisław 169
Drobnin, pow. Leszno - biogr. 615, 638, 827
Drobnin, pow. Leszno - hist. 827
Drobnin, pow. Leszno - zag. wyzn. 827
Drogi 1107, 1109, 1113, 1114, 1115, 1116, 1120, 1121,
1122
Drogi rowerowe 770
Dropek Władysława 287
Drost Franciszek 151
Drukarstwo 1984
Dubiel Stanisław 288
Dubin, pow. Rawicz - biogr. 1903
Dubin, pow. Rawicz - fotogr. 1903
Dubin, pow. Rawicz - szkoln. podst. 1903
Duczmal Agnieszka 289
Durak Bolesław 290
Dusza Stefan 1184
Dwornik Henryk 911
Dyba Władysław 291
Dyból Wanda 292
Dziećmierowo, pow. Poznań - biogr. 322
Dziekanowice, pow. Gniezno - muzealn. 1701, 1702
Dziembówko, pow. Piła - przem. 1799
Dziembówko, pow. Piła - w lit. 1799
Dzierżnica zob. Dzierznica, pow. Środa Wlkp. 460
Dzierżykraj Morawski Witold zob. Morawski Witold
490
Dziewicza Góra - krajozn. 776
Dziewicza Góra - turyst. 776
Dziubaczyk Roman 293
Dzwonek Odolanowski 2017, 2024
Edukacja ekologiczna 739, 740, 743
Edukacja regionalna 7
Ekologia zob. Ochrona środowiska 730
Eltmann Krystyna 294
Etnografia 919, 920, 923, 1910
Euro 2012 1771
Europejskie Spotkanie Młodych Taizé 2009 w
Poznaniu 1948, 1969
Fabiś Filip 295
Fabryka Wagon S.A. w Ostrowie Wlkp. 1368
Falędzki Antoni 296
Falkowski Marian 297
Fauna 274, 717, 723, 724, 727, 728, 729
Faustman Wacław 298
Fąka Marian 299
Fengler Jan 153
Festiwal "Wszystko jest poezją" w Ostrowie Wlkp.
1800
Festiwal Hoffmannowski w Poznaniu 1865
Festiwal
Muzyki
Oratoryjnej
"Musica
Sacromontana" w Gostyniu 1873
Festiwal Reggae na Piaskach w Ostrowie Wlkp.
1882
Fiałkowo, pow. Poznań - biogr. 405
Fiedler Arkady Radosław 300
Fiedler Florian 301
Figlak Andrzej 139
Filatelistyka 70, 71, 201, 208, 278, 358, 645, 893,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Filharmonia
Poznańska
im.
Tadeusza
Szeligowskiego w Poznaniu 1886
Film 295, 509, 915, 1926, 1928, 1929, 1930
Finanse 213, 291, 595, 1069, 1072, 1077, 1078, 1084,
1085, 1086, 1087, 1088, 1091, 1092, 1093, 1094,
1098, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1346
Flatt Jerzy Beniamin 302
Fleszarowa-Muskat Stanisława 303
Flora 718, 721, 723, 725, 726, 727, 730, 739, 740,
742, 1909
Florkowski Waldemar 138
Fojt Irena 304
Folk Festiwal Krotoszyn w Krotoszynie 1887
Fotografika 106, 306, 396, 422, 510, 550, 676, 710,
741, 887, 1679, 1822, 1839, 1860, 1890, 1891, 1892,
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900,
1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908,
1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916,
1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924,
1925
Frankel Perla 305
Frankowski Maciej 306
Frąckowiak Elżbieta 307
Frąckowiak Henryk 308
Frąckowiak Paweł 309
Friedlaender Salomo 310
Fundacja Familijny Poznań w Poznaniu 1489
Fundacja Zakłady Kórnickie w Kórniku, pow.
Poznań 519
Gaiński Tadeusz 150
Gaj Wielki, pow. Szamotuły - sport 1752
Gaj, pow. Koło - biogr. 651
Galant Franciszek 311
Galeria Miejska "Arsenał" w Poznaniu 1728
Galeria Miejska w Mosinie, pow. Poznań 1694,
1731
Galeria na Regale Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Luboniu, pow. Poznań 1914, 1918
Galeria PIK Ostrowskiego Centrum Kultury w
Ostrowie Wlkp. 1726, 1891
Galeria Sztuki "Wieża Ciśnień" w Koninie 1926
Gałkowski Andrzej 312
Garzyn, pow. Leszno - bibliot. 1994
Garzyn, pow. Leszno - biogr. 474
Gastronomia zob. Żywienie zbiorowe 1068
Gawroński Jacek 313
Gawroński Jan 313
Gazeta Ostrowska 2023
195
Gazownictwo 969
Gądecki Stanisław 135
Gąsiorowski Kazimierz 1984
Gąska Władysław 314
Gedymin Włodzimierz 315, 316, 857
Gelbart Jakub 317
Genealogia 56, 867
Geologia 715, 1051
Geras Tadeusz Leonard 665
Giecz, pow. Środa Wlkp. - muzealn. 1701
Gielewski Mariusz 318
Gielnikowie 170
Gill Władysław 1463
Gimnazja 121, 212, 304, 360, 407, 420, 471, 518, 539,
556, 684, 1271, 1388, 1501, 1508, 1513, 1515, 1520,
1522, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1530, 1532, 1535,
1536, 1538, 1540, 1542, 1544, 1545, 1548, 1549, 1553,
1767
Gimnazjum i Liceum im. Adama Asnyka w Kaliszu
1554
Gimnazjum i Liceum im. Sułkowskich w Rydzynie,
pow. Leszno 909
Giżyn, pow. Rawicz - archit. 828
Giżyn, pow. Rawicz - biogr. 828
Giżyn, pow. Rawicz - hist. 828
Glapiak Jan 319
Głazik Michał 1914, 1918
Głodno, pow. Grodzisk Wlkp. 482
Głodno, pow. Grodzisk Wlkp. - biogr. 482
Głowacka Aleksandra 195
Głód Edward 320
Głów Kazimierz 321
Głubczyn, pow. Złotów - lit. lud. 922
Głuchowo, pow. Kościan - biogr. 666
Głuszak Teodor 322
Gminne Spółdzielnie "Samopomoc Chłopska" 1064
Gniazdowska Barbara 1704
Gniazdowski Andrzej 138
Gniezno 755
Gniezno - bezp. publ. 1375
Gniezno - biogr. 306, 498, 2010
Gniezno - czas. 13
Gniezno - fotogr. 1904
Gniezno - hist. 829, 830
Gniezno - krajozn. 755, 781
Gniezno - mapy 781
Gniezno - muzealn. 1703
Gniezno - wojsko 829
Gniezno - zabytki 1904
Gniezno - zag. wyzn. 13, 830, 1904, 1963
Gniezno, okręg - mapy 781
Gniezno, okręg - zag. wyzn. 1976
Gniezno, powiat - ośw. 1462
Gniezno, powiat - praca 1462
Gogół Krzysztof 323
Golba Jerzy 324
Golina, pow. Jarocin - bibliot. 2002
Golina, pow. Jarocin - przem. 967
Golina, pow. Konin - plast. 1849
Gołańcz, pow. Wągrowiec - biogr. 182, 310
Gołańcz, pow. Wągrowiec - czas. 15
Gołańcz, pow. Wągrowiec - hist. 182, 802, 831, 832
Gołańcz, pow. Wągrowiec - kult. 1589
Gołańcz, pow. Wągrowiec - ochr. zdrowia 1382
Gołańcz, pow. Wągrowiec - pomoc społ. 1281,
1291, 1300
Gołańcz, pow. Wągrowiec - ruch amat. 1631
Gołańcz, pow. Wągrowiec - sport 1776
Gołańcz, pow. Wągrowiec - szkoln. og. 1513
Gołańcz, pow. Wągrowiec - szkoln. podst. 1513
Gołańcz, pow. Wągrowiec - szkoln. zaw. 1631
Gołańcz, pow. Wągrowiec - zag. wyzn. 182, 310,
831, 928, 1360
Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - budżet 1082,
1083
Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - flora 726
Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - gosp. 928
Gołańcz, pow. Wągrowiec, gmina - samorz. teryt.
1360
Gołańcz, pow. Wągrowiec, okręg - biogr. 164
Gołańcz, pow. Wągrowiec, okręg - hist. 164
Gołaszyn, pow. Rawicz - archit. 833
Gołaszyn, pow. Rawicz - biogr. 833
Gołaszyn, pow. Rawicz - hist. 833
Gołuchów, pow. Pleszew - czas. 79
Gołuchów, pow. Pleszew - leśn. 1039, 1682
Gołuchów, pow. Pleszew - muzealn. 1039
Gołuchów, pow. Pleszew - wystawy 1682
Gorszewice, pow. Szamotuły - biogr. 453
Gorzaniak Hanna 325
Gorzupia, pow. Krotoszyn - org. społ. 1225
Gosławice zob. Konin 1999
Gospodarka 118, 124, 134, 620, 925, 926, 927, 928,
929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939,
940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950,
951, 952, 953, 954, 955, 957, 958, 959, 960, 961, 962,
963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973,
974, 975, 976, 977, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 986,
987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997,
998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022,
1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030,
1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038,
1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046,
1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054,
1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062,
1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070,
1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078,
1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086,
1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094,
1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,
1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110,
1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118,
1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126,
1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134,
1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142,
1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150,
1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,
1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166,
1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174,
1175, 1176, 1177, 1178, 1179
Gospodarka komunalna 896, 1129, 1130, 1131,
1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139,
1140, 1141
196
Gospodarka mieszkaniowa 1142, 1143, 1144, 1145,
1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1592
Gospodarka wodna 559, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1117
Gospodarstwo wiejskie 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021,
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1031,
1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042
Gostkowo, pow. Rawicz - szkoln. og. 1508
Gostyń - biogr. 1873
Gostyń - hist. 1873
Gostyń - muz. 1873
Gostyń - zag. wyzn. 1873
Gostyń, powiat 1353
Gostyń, powiat - samorz. teryt. 1353
Goszczyński Stefan 326
Gościejew, pow. Krotoszyn - biogr. 139
Gościejew, pow. Krotoszyn - pożarn. 139
Gozdowo, pow. Września - biogr. 689
Goździewicz Marek 327
Góra, pow. Jarocin - pomoc społ. 1284
Góra, pow. Jarocin - zabytki 1284
Górka Duchowna, pow. Leszno - biogr. 319
Górkowie 860
Górne Grądy, pow. Września - szkoln. podst. 1489
Górne Grądy, pow. Września - wych. przedszk. 1489
Górnictwo 466, 957, 958, 959, 960, 1676
Górnik Antoni 328
Górny Wiktor 329
Górny Zbigniew 1875
Górski Józef 330
Górzno, pow. Leszno - bibliot. 190
Górzno, pow. Leszno - org. społ. 1231
Górzno, pow. Leszno - wspom. 190
Górzny Czesław 331
Graczyk Adam 332
Gralak Maciej 333
Gralakowie Maciej i Stanisław 334
Greiser Arthur 881
Grochola Katarzyna 335
Grodziec, pow. Konin - biogr. 438
Grodzisk Wielkopolski - biogr. 282
Grodzisk Wielkopolski - szkoln. og. 1531
Grodzisk Wielkopolski, gmina - transp. 1114
Grotniki, pow. Leszno - biogr. 267
Gruchała Sławomir 336
Grudzielski Kazimierz 337
Grudziński Julian 338
Grupiński Jerzy - twórczość 1795
Gruszczyn, pow. Poznań - gosp. wod. 1047
Gryczka Stanisława 339
Grynik Karolina 340
Grzegorzew, pow. Koło, gmina - ośw. 1460
Grzegorzewicz Jan 341, 343
Grzybek Władysław 342
Grzymscy 343
Gubański Antoni 344
Gubański Zenon 345
Guderski Henryk 346
Gwary 661, 1788, 1790, 1791
Gwda, rzeka - przem. 965
H. Cegielski-Poznań S.A. w Poznaniu 973
Hafciarstwo 418, 427, 529
Haller Józef 492
Handel 622, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058,
1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066,
1112
Handschke Jerzy 1847
Harcerstwo 291, 475, 482, 515, 637, 814, 836, 1241,
1242, 1243, 1244, 1245, 1664
Harmacińska-Nyczka Grażyna 347
Hartlich Stanisław 146
Hedrych Przemysław 348
Heigelmann Franciszek 200
Heine Ludwig 1973
Heinich Teodor 152
Heraldyka 697, 802
Hierowski Zygmunt 349
Himmler Heinrich 875
Historia 88, 94, 95, 103, 109, 122, 126, 132, 143,
156, 171, 174, 182, 204, 414, 478, 480, 584, 727, 763,
791, 794, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 819, 820, 821,
822, 823, 824, 825, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833,
834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844,
845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855,
856, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867,
868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878,
879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889,
890, 891, 892, 893, 894, 895, 899, 901, 902, 903, 904,
905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915,
1032, 1154, 1178, 1236, 1269, 1443, 1507, 1510,
1521, 1526, 1778, 1782, 1813, 1821, 1824, 1826,
1830, 1835, 1899, 1905, 1942, 1961, 1962, 1967,
1973, 1978, 1984, 2011
Historia do połowy XV wieku 507, 697, 809, 819,
844
Historia od 1793 do 1918 roku 134, 146, 155, 230,
238, 244, 257, 275, 284, 302, 355, 392, 409, 431, 433,
442, 544, 563, 580, 582, 599, 618, 647, 652, 654, 686,
694, 701, 810, 822, 836, 851, 852, 869, 874, 879, 880,
891, 894, 896, 901, 910, 913, 915, 916, 1195, 1705,
1843, 1906, 1959
Historia od 1918 do 1939 roku 5, 121, 134, 142, 144,
146, 156, 157, 164, 168, 178, 184, 186, 187, 188, 193,
198, 216, 230, 231, 236, 245, 262, 283, 298, 305, 311,
317, 337, 362, 379, 414, 431, 432, 441, 442, 453, 455,
459, 475, 487, 492, 519, 549, 560, 570, 580, 591, 614,
632, 638, 646, 647, 653, 654, 665, 671, 700, 701, 801,
811, 812, 813, 821, 827, 828, 831, 832, 836, 838, 841,
847, 848, 850, 856, 859, 864, 872, 877, 879, 882, 886,
887, 890, 892, 893, 894, 896, 897, 898, 900, 902, 903,
911, 916, 981, 1313, 1317, 1318, 1334, 1429, 1440,
1446, 1447, 1448, 1850, 1864, 1894, 1910, 1933,
1985
Historia od 1939 do 1945 roku 134, 154, 174, 175,
183, 191, 196, 197, 205, 209, 259, 262, 266, 291, 292,
314, 315, 316, 322, 329, 343, 390, 399, 415, 416, 426,
436, 458, 460, 475, 490, 495, 501, 524, 545, 561, 565,
591, 609, 613, 632, 642, 660, 673, 679, 691, 696, 708,
745, 814, 815, 816, 818, 820, 823, 824, 825, 826, 829,
832, 834, 835, 837, 839, 840, 841, 842, 843, 846, 853,
854, 855, 857, 861, 862, 865, 866, 867, 871, 873, 875,
876, 878, 881, 882, 883, 884, 885, 888, 889, 903, 904,
197
1183, 1311, 1315, 1577, 1693, 1711, 1908, 1928, 1952
Historia od 1945 do 1989 roku 172, 178, 267, 298, 387,
477, 508, 522, 552, 607, 663, 1027, 1183, 1188, 1242,
1243, 1323, 1352, 1358, 1366, 1375, 1387, 1405, 1463,
1536, 1598, 1671, 1823, 1850, 1895, 1898, 1902, 1903
Historia od połowy XV wieku do 1793 roku 147, 149,
150, 152, 153, 296, 610, 711, 830, 870, 906, 1699, 1704,
1816
Hobby 1689
Hodowla zwierząt 393, 894, 1021, 1022, 1023, 1024,
1025, 1026, 1028, 1710, 1813
Hokej na trawie 706
Hołoga Kazimierz 1686
Hornowski Bolesław 350
Hospicja 1400
Hulewicz Jerzy 351
Hulewicz Witold 351
Husiatyński Jan 352
Huta Aluminium "Konin" S.A. w Koninie 970
Huta Szkła w Ujściu, pow. Piła 126, 161, 202, 897, 898,
979, 980, 981, 982, 1671, 1799, 1895
Hutnictwo 970
Hydrologia 716
Ignaszewska Balbina 1315
Ignyś Edward 353
Iłłakowiczówna Kazimiera 354
Imielno, pow. Gniezno - biogr. 184
Imprezy kulturalne 1313, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575,
1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584,
1585, 1586
Imprezy targowe 1065, 1066
Inerowicz Piotr 1409
Informacja naukowa i multimedialna 480, 867, 1985,
2013, 2014
Informatyka 952
Inne gałęzie przemysłu 1001, 1611
Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w
Poznaniu 1195
Inwestycje zob. Gospodarka 118, 925, 927, 928, 929,
931, 932, 935, 938, 939, 940, 944, 945, 946, 948, 949,
950, 1071, 1103
Izabelin, gm. Kramsk, pow. Konin - biogr. 136
Jabczyński Jan 355
Jabłonna, pow. Grodzisk Wlkp. - biogr. 434
Jabłonowo, pow. Piła - biogr. 649
Jabłoński Zachariasz 356
Jacek Eugeniusz 778
Jachnik Stefan 357
Jackowski Marian 358
Jakubczak Jadwiga 884
Jamka Zofia 359
Jan Paweł II, papież 1842, 1892
Janicki Roman 991
Janikowo, pow. Poznań - gosp. wod. 1047
Janiszewska Aleksandra 360
Jankiewicz Magdalena zob. Sobczak-Jankiewicz
Magdalena 600
Janków Przygodzki, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 834
Janków Przygodzki, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 834
Janków Przygodzki, pow. Ostrów Wlkp. - sport 1734
Janków Przygodzki, pow. Ostrów Wlkp. - wspom. 834
Janowo, pow. Konin - biogr. 214
Janowo, pow. Środa Wlkp. - hist. 835
Janowo, pow. Środa Wlkp. - obchody 835
Janowski Jurek 361
Janowski Stefan 362
Januszkiewicz Maria 363
Jarocin - biogr. 156, 459, 462, 836
Jarocin - fotogr. 1923
Jarocin - hist. 156, 836
Jarocin - obchody 1321
Jarocin - org. młodz. 836
Jarocin - sport 1764
Jarocin - wystawy 1923
Jarocin - zag. społ. - polit. 1191, 1194, 1196
Jarocin - zag. wyzn. 1936, 1937
Jarocin, okręg - ośw. 1475
Jarocin, okręg - sport 1765
Jarocin, okręg - zag. wyzn. 1938
Jasiczak Józef 364
Jasne Pole, pow. Krotoszyn - org. społ. 1219
Jastrowie, pow. Złotów - fotogr. 1679
Jastrowie, pow. Złotów - krajozn. 782
Jastrowie, pow. Złotów - łow. 1036
Jastrowie, pow. Złotów - mapy 782
Jastrowie, pow. Złotów - ruch amat. 1679
Jastrowie, pow. Złotów - zag. społ. - polit. 1185
Jastrowie, pow. Złotów, gmina - mapy 782
Jastrowie, pow. Złotów, gmina - sport 1738
Jastrowo, pow. Szamotuły - plast. 1847
Jastrowo, pow. Szamotuły - wystawy 1847
Jaśkowiak Franciszek 121
Jauer Tadeusz 365
Jerzak Stanisław 366
Jezierzyce Kościelne, pow. Leszno - biogr. 387, 596,
695
Jezierzyce Kościelne, pow. Leszno - jęz. 1792
Jeziorki, pow. Poznań - biogr. 216
Jeździectwo 332, 1740, 1745
Jeżyce zob. Poznań 109
Jędraś Stanisław 367
Jędrzejak Włodzimierz 368, 1350
Językoznawstwo 661, 878, 1787, 1788, 1789, 1790,
1791, 1792
Jimiway Blues Festiwal w Ostrowie Wlkp. 1872
Jop Marek 369
Józefiak Zofia 370
Józefowo, pow. Konin - biogr. 511
Józefowski Ryszard 371
Juda Loew ben Becalel (Bezalel) 1851, 1856
Judaizm 317, 584, 791, 794, 811, 869, 876, 895,
1802, 1824, 1943
Jutrosin, pow. Rawicz - biogr. 313, 1902, 1905
Jutrosin, pow. Rawicz - czas. 64
Jutrosin, pow. Rawicz - fotogr. 1902, 1905
Jutrosin, pow. Rawicz - hist. 209, 660, 1843, 1905
Jutrosin, pow. Rawicz - lit. lud. 918
Jutrosin, pow. Rawicz - ludn. 660
Jutrosin, pow. Rawicz - plast. 1843
Jutrosin, pow. Rawicz - szkoln. og. 1535
Jutrosin, pow. Rawicz - szkoln. podst. 1902
Jutrosin, pow. Rawicz - wspom. 209, 660
Jutrosin, pow. Rawicz - wystawy 1641, 1905
Jutrosin, pow. Rawicz - zag. wyzn. 1843
Jutrosin, pow. Rawicz, gmina 837
Jutrosin, pow. Rawicz, gmina - finanse 1085
198
Jutrosin, pow. Rawicz, okręg - biogr. 188, 379, 632
Jutrosin, pow. Rawicz, okręg - hist. 188, 838
Kachlicki Zdzisław 372
Kaczmarek Roman 373
Kaczyńska Maria 374
Kaczyński Lech 1190
Kafanka Bronisława 163
Kajakarstwo 626
Kakulin, pow. Wągrowiec - biogr. 553
Kalak Jerzy 375, 376
Kalinowski Tadeusz 377
Kaliski Jarosław 378
Kalisz 87
Kalisz - arch. 1693
Kalisz - czas. 55
kalisz - gosp. komunal. 1138
Kalisz - hist. 839, 840, 1526
Kalisz - łącz. 1127
Kalisz - muzealn. 1127
Kalisz - partie polit. 1188
Kalisz - przem. 962, 969
Kalisz - ruch amat. 1642, 1644
Kalisz - samorz. teryt. 1350, 1356
Kalisz - sąd. 1364, 1368
Kalisz - szkoln. og. 1526, 1554
Kalisz - szkoln. wyż. 1445
Kalisz - usługi 1005
Kalisz - wspom. 317, 1526
Kalisz - wystawy 1127, 1693
Kalisz - zabytki 1829
Kalisz - zag. wyzn. 1642, 1644, 1939, 1953, 1954
Kalisz, okręg - hist. 841, 1693
Kalisz, okręg - samorz. teryt. 1341
Kalisz, okręg - transp. 1119
Kalisz, okręg - wojsko 841
Kalisz, okręg - zag. społ. - polit. 1195
Kalisz, okręg - zag. wyzn. 1979, 1980
Kalisz, powiat - przem. 941
Kalisz, powiat - rzem. 941
Kalwy, pow. Poznań - biogr. 222
Kałużny Edward 993
Kamionki, pow. Poznań - ruch amat. 1689
Kamionki, pow. Poznań - sport 1763
Kamionki, pow. Poznań - wystawy 1689
Kamionna, pow. Międzychód 88
Kamionna, pow. Międzychód - hist. 88
Kamionna, pow. Międzychód - zabytki 88
Kania Stanisława 834
Kaniew, pow. Krotoszyn - biogr. 290
Kaniew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1158
Kantarowscy Alicja i Marek 136
Kapuścińska Wiesława zob. Przybylska-Kapuścińska
Wiesława 548
Karłowski Tadeusz 379
Karżewicz Iwona 380
Kasperska Cecylia 381
Kasprzak Halina 1919
Kasprzyk Andrzej 382
Kaszczyńska
Aleksandra
zob.
AntoniewiczKaszczyńska Aleksandra 212
Katalogi 3, 4, 916, 1983
Katarzyńska Zofia 383
Katedra pw. św. Piotra i Pawła w Poznaniu 1812
Kawęczyn, pow. Turek - czas. 28
Kaźmierczak Marzena 384
Kaźmierz, pow. Szamotuły - biogr. 298, 308, 342
Kaźmierz, pow. Szamotuły - czas. 42
Kaźmierz, pow. Szamotuły - czasop. 2022
Kaźmierz, pow. Szamotuły - fot. 1897
Kaźmierz, pow. Szamotuły - hist. 842, 908
Kaźmierz, pow. Szamotuły, gmina - adm. 1332
Kaźmierz, pow. Szamotuły, gmina - biogr. 174
Kaźmierz, pow. Szamotuły, gmina - hist. 174
Kąkolewo, pow. Leszno - biogr. 496
Kąkolewski Jan 184
Kąty, pow. Leszno - biogr. 225
Kegel Marian 385
Kędziora Maciej 386
Kępno - archit. 794
Kępno - biogr. 794
Kępno - hist. 794
Kępno - ludn. 794
Kępno - zag. wyzn. 794
Kiąca Jarosław 387
Kiciński Henryk 388, 1793
Kiełbowicz Andrzej 389
Kiełczewo, pow. Kościan - biogr. 568
Kiełpiński Maciej 1822
Kierzkowska Genowefa 390
Kilarowie 391
Kiliński Jan 392
Kino 1927, 1988
Kisło Arkadiusz 393
Kiszkowo, pow. Gniezno - zag. wyzn. 1970
Kita Barbara 394
Kita Walerian 395
Klasztor benedyktynów w Lubiniu, pow. Kościan
1960
Kleczew, pow. Konin - bibliot. 1992
Kleczew, pow. Konin - biogr. 155, 412, 662
Kleczew, pow. Konin - czas. 16
Kleczew, pow. Konin - hist. 155
Kleczew, pow. Konin - kult. 1597
Kleczew, pow. Konin - patol. społ. 1310
Kleczew, pow. Konin - pomoc społ. 1296
Kleczew, pow. Konin - przem. 991
Kleczew, pow. Konin - sport 1550
Kleczew, pow. Konin - szkoln. og. 1540, 1550
Kleczew, pow. Konin - szkoln. zaw. 1550
Kleczew, pow. Konin - zag. wyzn. 1296
Kleczew, pow. Konin, gmina - adm. 1336
Kleczew, pow. Konin, gmina - biogr. 159
Kleczew, pow. Konin, gmina - budżet 1075
Kleczew, pow. Konin, gmina - gosp. 935
Kleczew, pow. Konin, gmina - hist. 843
Kleczew, pow. Konin, gmina - ludn. 793
Kleczew, pow. Konin, gmina - zag. społ. - polit.
1181
Kleszczyna, pow. Złotów - biogr. 391
Klimas Bronisław 1705
Klimaszewski Marek 396
Klorek Anna zob. Wyszyńska-Klorek Anna 698
Klub Motorowy w Ostrowie Wlkp. 450, 1364, 1856
Klub Sportowy "Ostrovia" w Ostrowie Wlkp. 1778
Klub Sportowy "Unia" w Lesznie 714
Kluby 215, 435, 1592, 1598, 1603
199
Kłecko, pow. Gniezno, gmina - archit. 1961
Kłecko, pow. Gniezno, gmina - biogr. 1961
Kłecko, pow. Gniezno, gmina - hist. 1961
Kłecko, pow. Gniezno, gmina - ludn. 1961
Kłecko, pow. Gniezno, gmina - zabytki 1961
Kłecko, pow. Gniezno, gmina - zag. wyzn. 1961
Kłoda, pow. Leszno - biogr. 613
Kłodawa, pow. Koło - biogr. 341, 448, 470, 529, 713
Kłodawa, pow. Koło - górn. 1676
Kłodawa, pow. Koło - org. społ. 1213
Kłodawa, pow. Koło - pożarn. 1179
Kłodawa, pow. Koło - ruch amat. 1676
Kłodawa, pow. Koło - sport 1783
Kłodawa, pow. Koło - szkoln. og. 1534
Kłodawa, pow. Koło - szkoln. zaw. 1534
Kłodnicka Karolina 162
Kłodnicki Zygmunt 163
Kłosowscy Marianna i Kazimierz 397
Kmieciak Krystyna 1729
Kobierno, pow. Krotoszyn - org. społ. 1224
Kobierno, pow. Krotoszyn - ruch. amat. 1649
Kobylin, pow. Krotoszyn - czas. 29
Kobylin, pow. Krotoszyn - hist. 844, 904
Kobylin, pow. Krotoszyn - pomoc społ. 1301
Kobylin, pow. Krotoszyn - sport 1746, 1751
Kobylin, pow. Krotoszyn - szkoln. og. 1524
Kobylin, pow. Krotoszyn - szkoln. podst. 607
Kobylin, pow. Krotoszyn - wędk. 1041
Kobylin, pow. Krotoszyn - wspom. 607
Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - adm. 1333
Kobylin, pow. Krotoszyn, gmina - budżet 1096, 1097
Kobylnica, pow. Poznań - biogr. 385
Kobylnica, pow. Poznań - gosp. wod. 1047
Kobylnica, pow. Poznań - pożarn. 1173
Kobylnica, pow. Poznań - turyst. 766
Kocik Jan Kanty 1352
Kociugi, pow. Leszno - biogr. 206
Kolarstwo 309, 385, 1764
Kolberg Elżbieta 398
Kolekcjonerstwo 405, 465, 623, 667, 1641, 1692, 2010
Koła Gospodyń Wiejskich 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226,
1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1614
Kołaczkowo, pow. Września - gosp. 926
Kołaczkowo, pow. Września - zabytki 1808
Kołecki Wojciech 150
Kołeczko Franciszek 399
Koło - biogr. 283, 303, 343, 418, 437, 489, 492, 572,
629, 700, 1315
Koło - fotogr. 1913
Koło - hist. 283, 492, 745
Koło - hod. 1023
Koło - kult. 343
Koło - leczn. 1392
Koło - muz. 1876
Koło - muzealn. 1709
Koło - obchody 1315
Koło - plast. 1840
Koło - pomoc społ. 1297
Koło - pożarn. 1177, 1675
Koło - praca 1297
Koło - przem. 1611
Koło - ruch amat. 1611, 1638, 1672, 1675
Koło - sport 1735, 1876
Koło - szkoln. artyst. 1556
Koło - szkoln. og. 1551
Koło - turyst. 745
Koło - wystawy 1913
Koło, powiat - praca 1247
Kołodziej Marian 400
Komeński Jan Amos 1699
Kominek Mieczysława 401
Komorniki, pow. Poznań, gmina 89
Kompf Przemysław 1931
Komunikacja 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112,
1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Kon-Teksty zob. Międzynarodowy Festiwal 1853
Konary, pow. Rawicz - biogr. 677
Konarzew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1168
Konarzewo, pow. Poznań - biogr. 146, 244, 296,
309, 430, 431, 595
Konarzewo, pow. Poznań - hist. 244
Konarzewo, pow. Poznań - sport 1753
Konieczny Bogdan 402
Konieczny Jacek 403
Konin 90
Konin - bibliot. 1690, 1999
Konin - biogr. 425, 429, 521, 588, 664, 665, 681,
1409
Konin - bud. 955
Konin - budżet 1079
Konin - czas. 9, 50
Konin - film 1926
Konin - gosp. 934, 936
Konin - gosp. mieszk. 1148
Konin - górn. 960
Konin - hist. 599, 845, 846, 847
Konin - hod. 1028
Konin - hut. 970
Konin - krajozn. 784
Konin - leczn. 1390, 1401
Konin - lit. 1801
Konin - mapy 784
Konin - muz. 1879
Konin - ośw. 1479, 1480
Konin - pomoc społ. 1274, 1275, 1280, 1298, 1302
Konin - praca 1256
Konin - przem. 960, 978, 986
Konin - ruch amat. 1655
Konin - rzem. 845
Konin - socjol. 1264
Konin - sport 1742, 1758
Konin - szkoln. wyż. 9, 1408, 1409, 1410, 1411
Konin - szkoln. zaw. 1562
Konin - techn. 951
Konin - turyst. 758, 934
Konin - wojsko 847
Konin - wspom. 599
Konin - wystawy 1690
Konin - zag. społ. - polit. 1186, 1192
Konin - zag. wyzn. 846, 1947
Konin, okręg - łow. 1038
Konin, powiat - budżet 1089
Konin, powiat - turyst. 771
Konińska Izba Gospodarcza w Koninie 934, 936
200
Koniński Bank Żywności w Koninie 1280
Koniński Dom Kultury w Koninie 1655, 1879
Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego 959, 960
Konkurs Poetycki dla Dzieci i Młodzieży o Tematyce
Ekologicznej 1637, 1669
Kopalnia Soli "Kłodawa" w Kłodawie, pow. Koło 1676
Kopalnia Węgla Brunatnego "Konin" w Koninie 960
Kopcewicz Andrzej 404
Koperski Maksymilian 1873
Kopojno, pow. Słupca - roln. 1014
Kopras Zbigniew 405
Korczak Regina 406
Korespondencja 351
Korfini-Stachnik Małgorzata 407
Korytowska Barbara 408
Korzecznik, pow. Koło - ruch amat. 1612
Korzecznik, pow. Koło - szkoln. podst. 1495
Kosiński Antoni 409
Koszykówka 1757
Kościan - biogr. 207, 226, 449, 501, 557, 560, 567, 616,
619
Kościan - czas. 17
Kościan - hist. 501, 848
Kościan - hod. 1024
Kościan - jęz. 1788
Kościan - przyroda 735
Kościan - ruch amat. 1639
Kościan - szkoln. og. 1529
Kościan - wystawy 1685
Kościan - zw. zaw. 1263
Kościan - żyw. zbior. 1685
Kościan, okręg - biogr. 671
Kościan, powiat - finanse 1091
Kościanki, pow. Słupca - biogr. 351
Kościołków, pow. Słupca - sport 1745
Kościół katolicki 5, 135, 146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 184, 224, 228, 229, 230, 238, 239, 240, 244,
282, 288, 298, 299, 319, 321, 323, 331, 355, 356, 403,
412, 417, 431, 433, 437, 442, 443, 498, 501, 514, 517,
523, 526, 533, 555, 568, 569, 601, 605, 610, 616, 638,
641, 654, 658, 666, 668, 677, 686, 689, 703, 711, 763,
807, 811, 827, 830, 846, 852, 874, 1067, 1188, 1296,
1443, 1632, 1805, 1809, 1812, 1815, 1819, 1820, 1822,
1830, 1832, 1834, 1836, 1843, 1878, 1883, 1896, 1898,
1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942, 1944, 1945, 1946, 1947, 1949, 1950,
1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968,
1970, 1971, 1972, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979,
1980, 1981, 1995, 2021
Kotłów, pow. Ostrzeszów - archeol. 807
Kotłów, pow. Ostrzeszów - zag. wyzn. 807, 1949
Kowalik Anna 410
Kowalska Maria 127
Kowalski Antoni 152
Kowalski Czesław 411
Kowalski Wojciech 412
Kowanówko, pow. Oborniki - leczn. 1389
Kownacka Agnieszka 413
Kozal Michał 184
Kozie Głowy, pow. Konin - szkoln. podst. 1499
Kozłowski Jarosław 1725
Kozłowski Walenty 150
Koźma Stanisław 414
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - biogr. 221,
328, 336
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - kult. 1573
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - org. społ.
1220
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - ośw. 1620
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - ruch
amat. 1620, 1628
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - sport
1773, 1780
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - szkoln. og.
1543, 1545
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - szkoln.
podst. 1780
Koźmin Wielkopolski, pow. Krotoszyn - żyw. zbior.
1573
Koźminek, pow. Kalisz - czas. 24
Koźminek, pow. Kalisz - sport 1759
Kółka i organizacje rolnicze 121, 499, 554, 851
Kórnik, pow. Poznań - archeol. 2008
Kórnik, pow. Poznań - bibliot. 176, 1911, 2007,
2008
Kórnik, pow. Poznań - biogr. 172, 176, 294, 357,
442, 475, 519, 530, 708, 2007
Kórnik, pow. Poznań - czas. 31
Kórnik, pow. Poznań - fotogr. 1911, 1921
Kórnik, pow. Poznań - leczn. 172, 477, 552
Kórnik, pow. Poznań - muz. 1877, 1889
Kórnik, pow. Poznań - muzealn. 2007
Kórnik, pow. Poznań - sport 1763
Kórnik, pow. Poznań - szkoln. og. 1889
Kórnik, pow. Poznań - turyst. 769
Kórnik, pow. Poznań - urb. 769
Kórnik, pow. Poznań - wspom. 172, 477, 552
Kórnik, pow. Poznań - wystawy 1921
Kórnik, pow. Poznań - zabytki 1827, 1911, 2008
Kórnik, pow. Poznań, gmina - szkoln. podst. 1504
Kórnik, pow. Poznań, gmina - transp. 1109
Krajenka, pow. Złotów - ruch amat. 1657
Krajenka, pow. Złotów - szkoln. zaw. 1558
Krajenka, pow. Złotów - zabytki 1819, 1834
Krajenka, pow. Złotów - zag. wyzn. 1657, 1819,
1834
Krajenka, pow. Złotów, gmina - gosp. 937
Krajna - etnogr. 919, 920
Krajna - hist. 849
Krajna - leczn. 849
Krajna - lit. lud. 919
Krajna Złotowska zob. Złotów, okręg 134
Krajoznawstwo 106, 414, 745, 746, 747, 754, 755,
757, 760, 762, 767, 773, 776, 780, 782, 784, 785, 786,
788, 1271, 1946, 1982
Kramkowski Piotr 105
Krasowska Marianna 1629
Krauze Rajmund 981
Krawczyszyn Tadeusz Andrzej 1720
Kronika Mierzejewska 911
Krotoszyn - biogr. 138, 141, 234, 252, 289, 335, 359,
375, 376, 380, 462, 506, 535, 562, 586, 603, 604, 655,
668, 1011
Krotoszyn - fotogr. 1906
Krotoszyn - gosp. mieszk. 1143, 1592
201
Krotoszyn - hand. 1053, 1057
Krotoszyn - hist. 1906
Krotoszyn - hod. 1025
Krotoszyn - kult. 1572, 1577, 1592
Krotoszyn - leczn. 1391, 1397, 1399
Krotoszyn - muz. 1887
Krotoszyn - muzealn. 1204, 1706, 1707
Krotoszyn - ochr. zdrowia 141, 1379, 1380, 1381
Krotoszyn - org. młodz. 1241
Krotoszyn - org. społ. 1200, 1201, 1204
Krotoszyn - ośw. 1455
Krotoszyn - patol. społ. 1308
Krotoszyn - pomoc społ. 1277, 1308
Krotoszyn - pożarn. 138, 1380
Krotoszyn - praca 1251, 1258
Krotoszyn - przem. 971, 1381
Krotoszyn - pszczel. 1030
Krotoszyn - roln. 1011
Krotoszyn - sąd. 1363
Krotoszyn - sport 1737
Krotoszyn - szkoln. og. 1539
Krotoszyn - szkoln. spec. 1517, 1518
Krotoszyn - szkoln. zaw. 1539
Krotoszyn - teatr 1852, 1857
Krotoszyn - urb. 953
Krotoszyn - wystawy 1204
Krotoszyn - zag. społ. - polit. 1190
Krotoszyn - żyw. zbior. 1572
Krotoszyn, gmina - gosp. 943
Krotoszyn, gmina - gosp. mieszk. 1142
Krotoszyn, gmina - ośw. 1455
Krotoszyn, gmina - upr. roślin 1019
Krotoszyn, okręg - muz. 1707
Krotoszyn, powiat 91
Krotoszyn, powiat - biogr. 140, 179, 194, 1354
Krotoszyn, powiat - gosp. komunal. 1130
Krotoszyn, powiat - org. społ. 1614
Krotoszyn, powiat - praca 1252
Krotoszyn, powiat - samorz. teryt. 140, 1354, 1361
Krotoszyn, powiat - sport 194, 1785
Krotoszyn, powiat - szkoln. og. 1533
Krotoszyn, powiat - szkoln. zaw. 1533
Krotoszyn, powiat - zag. społ. - polit. 1180
Krotoszyńska Biblioteka Publiczna im. Arkadego
Fiedlera w Krotoszynie 252
Król Wacław 415
Krug Tadeusz 199
Kruk Bogdan 195
Kruszewo, pow. Piła - biogr. 597
Krwiodawstwo 1380, 1381
Krystek Henryk 2025
Krzemieniewo, pow. Leszno - bibliot. 158, 1994, 2004
Krzemieniewo, pow. Leszno - biogr. 158, 206, 398, 464,
534, 615, 697, 850
Krzemieniewo, pow. Leszno - czas. 83
Krzemieniewo, pow. Leszno - czasop. 2019
Krzemieniewo, pow. Leszno - hand. 1060
Krzemieniewo, pow. Leszno - hist. 697, 850
Krzemieniewo, pow. Leszno - kult. 1601
Krzemieniewo, pow. Leszno - pożarn. 850
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina 92
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina - biogr. 177, 197
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina - finanse 1094
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina - hist. 197, 851
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina - ośw. 177
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina - roln. 851
Krzemieniewo, pow. Leszno, gmina - zag. wyzn.
1964
Krzycko Małe, pow. Leszno - czasop. 2021
Krzycko Małe, pow. Leszno - zag. wyzn. 2021
Krzycko Wielkie, pow. Leszno - biogr. 243, 672
Krzycko Wielkie, pow. Leszno - przem. 984
Krzyśka Sławomir 2010
Krzywiń, pow. Kościan - biogr. 610, 670
Krzywiń, pow. Kościan - czas. 72
Krzywiń, pow. Kościan - hist. 1830
Krzywiń, pow. Kościan - samorz. teryt. 1342
Krzywiń, pow. Kościan - zabytki 1830
Krzywiń, pow. Kościan - zag. wyzn. 1830
Krzywiń, pow. Kościan, gmina - finanse 1091, 1098
Krzywiń, pow. Kościan, gmina - ruch amat. 1685
Krzyż Wielkopolski, pow. Czarnków-Trzcianka biogr. 178
Krzyż Wielkopolski, pow. Czarnków-Trzcianka hist. 178
Krzyż Wielkopolski, pow. Czarnków-Trzcianka ludn. 178
Krzyż Wielkopolski, pow. Czarnków-Trzcianka pomoc społ. 1279
Krzyż Wielkopolski, pow. Czarnków-Trzcianka wspom. 178
Krzyżosiak Franciszek 1171
Krzyżosiak Teresa 416
Krzyżostaniak Roman 417
Krzyżowiec, pow. Leszno - biogr. 696
Książka i czytelnictwo 705, 1983, 1984, 1985, 1986,
1995, 1997, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021, 2022, 2023, 2024
Księgarstwo 639, 1984
Kubiak Helena 418, 1910
Kucharska Barbara 419
Kucharska Leokadia 163
Kuchnia regionalna 988, 990, 1572, 1573, 1614
Kucza Liliana 420
Kuczyńska Hanna 1003
Kuczyński Jerzy 1003
Kuffel Edmund 421
Kuik Józef 186
Kujawa Agnieszka 422
Kulas Jerzy 956
Kultura 103, 119, 124, 256, 348, 439, 576, 588, 629,
952, 965, 1195, 1313, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570,
1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578,
1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586,
1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595,
1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603,
1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611,
1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619,
1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627,
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635,
1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643,
1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651,
1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667,
1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676,
1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684,
202
1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693,
1694, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703,
1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712,
1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721,
1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730,
1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739,
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748,
1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757,
1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1767,
1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776,
1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785,
1786, 1891, 1917, 1921
Kultura - hist. 5, 355, 519, 570, 711, 864, 900, 908, 911,
912, 913, 914, 915, 916, 1521, 1661, 1778, 1782, 1843,
1864, 1873, 1894, 1984, 2011
Kultura fizyczna 1771
Kultura historyczna 856, 859, 914
Kupczyk Bolesław 423
Kupczyk Maciej Jan 424
Kurkowe Bractwa Strzeleckie 207, 234, 535, 1235,
1236
Kuropaczewski Łukasz 425
Kuryłło Hanna 426
Kuryłłowie 426
Kurzawa Stanisław 1629
Kurzawska Grażyna 427
Kusiołek Anna 428
Kwaśniewski Mieczysław 157
Kwiatkowska Jadwiga 429
Kwiatkowski Wojciech 187
Kwieciński Michał 996
Kwilcz, pow. Międzychód - biogr. 266, 624
Kwilcz, pow. Międzychód - szkoln. og. 1503
Kwilcz, pow. Międzychód - szkoln. podst. 1503
Kwilcz, pow. Międzychód - wspom. 653
Kwilcz, pow. Międzychód, gmina - pomoc społ. 1257
Kwilcz, pow. Międzychód, gmina - praca 1257
Labrzycki Jan 191
Landsberg Edward Aleksander 147
Laskowski Jan 146, 430, 431
Laubitz Antoni 831
Ląd, pow. Słupca 93
Ląd, pow. Słupca - fauna 717
Ląd, pow. Słupca - hist. 93
Ląd, pow. Słupca - zag. wyzn. 1955
Lądek, pow. Słupca - bibliot. 1987
Lądek, pow. Słupca - hist. 852
Lądek, pow. Słupca - zag. wyzn. 852
Le Quernec Alain 1716
Lechlin, pow. Wągrowiec - zag. wyzn. 1958
Lechna Andrzej 186
Lechna Wiktor 186
Lecznictwo 103, 144, 172, 226, 269, 270, 294, 313, 411,
455, 477, 530, 542, 547, 552, 591, 592, 681, 747, 849,
1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397,
1398, 1399, 1400, 1401, 1821
Ledóchowska Urszula 432
Ledóchowski Mieczysław 433
Legendy zob. Literatura ludowa 757, 921, 922
Lehmann Aniela zob. Walter-Lehmann Aniela 670
Lehmann Stanisława 434
Lekka atletyka 281, 1749
Lemański Walenty 187
Lemel Yossi 1719
Lenartowicz Ewa 435
Leszczyńskie Towarzystwo Kulturalne w Lesznie
1587
Leszno - biogr. 192, 323, 367, 598, 707, 714, 1236,
1587, 1699
Leszno - czas. 59, 60
Leszno - gosp. 947
Leszno - hand. 1062
Leszno - hist. 259, 853, 854, 855, 1236, 1699
Leszno - jęz. 1789
Leszno - kult. 1581, 1587
Leszno - muzealn. 1699, 1700, 1727
Leszno - org. społ. 1236
Leszno - ruch amat. 1626
Leszno - ruch wyd. 1587
Leszno - szkoln. wyż. 192, 1412, 1413, 1414, 1415,
1451, 1789
Leszno - w plast. 1845
Leszno - wojsko 259, 853, 854
Leszno - wspom. 259
Leszno - wystawy 1587, 1699, 1700, 1720, 1727
Leszno - zag. społ. - polit. 947
Leszno - zag. wyzn. 1581
Leszno, okręg - biogr. 669
Leszno, okręg - zag. społ. - polit. 1195
Leszno, powiat - hist. 856
Leśnictwo 617, 696, 760, 762, 1039, 1682
Leśniewicz Zygmunt 436
Lewandowscy Baltazar i Stanisława 134
Lewandowski Czesław 437
Lewandowski Edward 438
Lewandowski Marek Janusz 439
Lewandowski Szczepan 191
Lewicki Andrzej 440
Libijczycy 1430
Licea ogólnokształcące 345, 448, 449, 557, 604, 630,
1468, 1523, 1529, 1531, 1533, 1534, 1537, 1539,
1543, 1547, 1551, 1554
Liceum
Ogólnokształcące
im.
Kazimierza
Wielkiego w Kole 1551
Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
w Puszczykowie, pow. Poznań 1750
Liceum Ogólnokształcące im. Oskara Kolberga w
Kościanie 1529
Liceum Ogólnokształcące w Kórniku, pow. Poznań
1889
Liceum Ogólnokształcące w Opalenicy, pow. Nowy
Tomyśl 1537
Licheń zob. Stary Licheń 1400, 1981
Liga Obrony Kraju 1237, 1238
Lindner Zygmunt 441
Lipka, pow. Złotów - hand. 1064
Lipka, pow. Złotów - kult. 1579
Lipka, pow. Złotów - obchody 1319
Lipka, pow. Złotów - ruch amat. 1662
Lipka, pow. Złotów - zag. społ. - polit. 1189
Lipka, pow. Złotów, gmina - finanse 1092
Lipka, pow. Złotów, gmina - gosp. 938
Lipowiec, pow. Krotoszyn - org. społ. 1222
Lisewo, pow. Września - szkoln. podst. 1489
Lisewo, pow. Września - wych. przedszk. 1489
Lisiecki Arkadiusz Marian 442
203
Lisków, pow. Kalisz - hist. 230
Lisówki, pow. Poznań - pomoc społ. 1287
Literatura 103, 288, 303, 354, 449, 483, 484, 522, 528,
664, 665, 678, 917, 1637, 1669, 1793, 1794, 1795, 1796,
1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804
Literatura ludowa 757, 917, 918, 919, 921, 922, 924,
1796
Liwerski Kazimierz 443
Liwiński Mikołaj 153
Lorenc Józef 444
Lubasz, pow. Czarnków-Trzcianka - sport 1741
Lubiń, pow. Kościan - biogr. 224, 692
Lubiń, pow. Kościan - org. społ. 1226
Lubiń, pow. Kościan - wspom. 513
Lubiń, pow. Kościan - zabytki 1831
Lubiń, pow. Kościan - zag. wyzn. 1831, 1960
Luboń, pow. Poznań 94, 95
Luboń, pow. Poznań - adm. 1329
Luboń, pow. Poznań - bibliot. 1914
Luboń, pow. Poznań - biogr. 137, 168, 189, 220, 233,
236, 264, 268, 304, 365, 373, 386, 394, 395, 410, 417,
426, 476, 485, 526, 590, 594, 609, 626, 673, 679
Luboń, pow. Poznań - czas. 73
Luboń, pow. Poznań - czasop. 2020
Luboń, pow. Poznań - finanse 1103
Luboń, pow. Poznań - fotogr. 1914, 1918
Luboń, pow. Poznań - gosp. 1103
Luboń, pow. Poznań - gosp. mieszk. 1144
Luboń, pow. Poznań - hist. 94, 95, 168, 877
Luboń, pow. Poznań - mapy 787
Luboń, pow. Poznań - samorz. teryt. 137, 189, 1358
Luboń, pow. Poznań - teatr 1851
Luboń, pow. Poznań - transp. 1110, 1111, 1118
Luboń, pow. Poznań - wspom. 609
Luboń, pow. Poznań - wych. przedszk. 1488
Luboń, pow. Poznań - wystawy 1914, 1918
Luboń, pow. Poznań - zag. wyzn. 1948
Lubstów, pow. Konin - biogr. 227
Lubstów, pow. Konin - górn. 959
Lubstów, pow. Konin - rekreacja 959
Lubstów, pow. Konin - turyst. 959
Ludność 103, 178, 183, 584, 660, 790, 791, 792, 793,
794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 811, 858, 863, 869,
874, 880, 895, 899, 902, 905, 1384, 1580, 1961
Ludowe Zespoły Sportowe 1734, 1748
Lutogniew, pow. Krotoszyn - org. społ. 1216
Lutogniew, pow. Krotoszyn - ruch amat. 1614
Lutogniew, pow. Krotoszyn - zag. wyzn. 1956
Lutom, pow. Międzychód - hist. 1507
Lutom, pow. Międzychód - szkoln. podst. 1507
Lück Witold 897
Lwówek, pow. Nowy Tomyśl - socjol. 1271
Lwówek, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. og. 1271
Lwówek, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. podst. 1271
Lwówek, pow. Nowy Tomyśl, okręg - krajozn. 1271
Łagiewniki, pow. Krotoszyn - biogr. 468, 1172
Łagiewniki, pow. Krotoszyn - gosp. mieszk. 1146
Łagiewniki, pow. Krotoszyn - pożarn. 1172
Łagiewniki, pow. Poznań - hist. 857
Łagowo, pow. Kościan - biogr. 145
Łajdecki Maciej 445
Łakomy Marcin 172
Ławniczak Antonina 446
Łączność 201, 208, 241, 278, 358, 383, 645, 893,
1124, 1125, 1126, 1127, 1128
Łąkie, pow. Złotów - org. młodz. 1664
Łąkie, pow. Złotów - ruch amat. 1664
Łobzonka, rzeka - gosp. wod. 1048
Łomczewo, pow. Złotów, okręg - przem. 965
Łoniewo, pow. Leszno - biogr. 525
Łoniewo, pow. Leszno - pożarn. 1175
Łopuszański Tadeusz 909
Łosiniec, pow. Wągrowiec - biogr. 473
Łowiectwo 438, 500, 532, 1034, 1035, 1036, 1037,
1038
Łowmiański Henryk 447
Łoziński Mieczysław 448
Łubianka, pow. Koło - sport 1784
Łubowo, pow. Gniezno - biogr. 401
Ługi Ujskie, pow. Piła - biogr. 363
Łukaszewski Piotr 449
Łyczywek Jan 450
Łyskawa Halina 451
Maciejew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1167
Maciejewo, pow. Leszno - kult. 1570
Maciejewski Józef 153
Maćkowiak Anna 452
Maćkowiak Marcin 453
Maćkowski Jan 454
Magowski Władysław 455
Maharal zob. Juda Loew ben Becalel (Bezalel)
1856
Maj Jan Andrzej 187
Majchrzak Stanisław 456
Majewicz Bolesław 457, 1500
Majorowicz Antoni 458
Makowski Tadeusz 135
Malanów, pow. Turek - czas. 18
Malanów, pow. Turek - ośw. 1288
Malanów, pow. Turek - pomoc społ. 1288
Malanów, pow. Turek, gmina - ośw. 1464
Malinowski Stefan 459
Maliński Jan 460
Małecki Ludwik 461
Małecki Maciej 462
Mały Dwór zob. Pawłowice, pow. Leszno 1910
Manase, rodzina 858
Mapy 106, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786,
787, 788, 789
Marcewek, pow. Słupca 96
Marchwiak Kazimierz 463
Marciniak Franciszka 464
Marciniak Ignacy 465
Marcinkowski Jan 466
Mareccy Elżbieta i Janusz 467
Marek Łukasz 468
Margonin, pow. Chodzież - biogr. 582, 858
Margonin, pow. Chodzież - hist. 858
Margonin, pow. Chodzież - krajozn. 762
Margonin, pow. Chodzież - leśn. 762
Margonin, pow. Chodzież - ludn. 858
Margonin, pow. Chodzież - turyst. 762
Marszałek Grażyna 141
Marzenin, pow. Września - biogr. 545
Maschke Herbert 1923
Matusiak Klaudia 469
204
Matusiak Małgorzata 470
Matuszewski Zenon 471
Matysiak Marian 472
Mazurek Jolanta 176
Mazurek Sebastian 473
Mazurkowie 473
Mądrzak-Wasielewska Zdzisława 1797
Meissner Mieczysław 896
Melioracje 716
Merkuriusz 705
Merta Małgorzata 474
Metelski Marian 475
Miałkasowie Maria i Czesław 476
Michalak Krystyna 477
Michałowski Ignacy 186
Miedzichowo, pow. Nowy Tomyśl, gmina - hist. 859
Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
w Złotowie 406, 1691, 1803, 2012
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie 1690
Miejska Biblioteka Publiczna w Luboniu, pow.
Poznań 1144, 1914
Miejska Górka, pow. Rawicz - biogr. 285, 860, 1514
Miejska Górka, pow. Rawicz - czas. 65
Miejska Górka, pow. Rawicz - hist. 860
Miejska Górka, pow. Rawicz - przem. 997
Miejska Górka, pow. Rawicz - roln. 1010
Miejska Górka, pow. Rawicz - sport 1768, 1769, 1779
Miejska Górka, pow. Rawicz - szkoln. podst. 1514
Miejska Górka, pow. Rawicz, gmina - adm. 1328
Miejska Górka, pow. Rawicz, gmina - gosp. 944
Miejska Górka, pow. Rawicz, gmina - gosp. wod. 1117
Miejska Górka, pow. Rawicz, gmina - ludn. 799
Miejska Górka, pow. Rawicz, gmina - samorz. teryt.
944
Miejska Górka, pow. Rawicz, gmina - transp. 1117
Miejska Górka, pow. Rawicz, okręg - hist. 362
Miejska Górka, pow. Rawicz, okręg - wspom. 362
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyślu 61, 1686, 1722, 1723, 1922, 1998
Miejski Dom Kultury w Kole 1913
Miejski Dom Kultury w Ostrowie Wlkp. 1604
Miejski Dom Kultury w Słupcy 1916
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne
w
Poznaniu 768, 1123
Mieleszyn, pow. Gniezno, gmina 97
Mielęcin zob. Weronikopole, pow. Kępno 1934
Mielęcinek, pow. Grodzisk Wlkp. - hist. 157
Mielęcinek, pow. Grodzisk Wlkp., okręg - wspom. 157
Mielżyńscy 478, 479
Mielżyński Robert 479
Mierzejewo, pow. Leszno - biogr. 344, 911
Mierzejewo, pow. Leszno - czasop. 911
Mierzejewo, pow. Leszno - geol. 1051
Mierzejewo, pow. Leszno - gosp. wod. 1051
Mierzejewo, pow. Leszno - hist. 911
Mierzejewski Przemysław 480
Międzychód - biogr. 262
Międzychód - czas. 25
Międzychód - gosp. mieszk. 1149
Międzychód - hist. 1032
Międzychód - org. społ. 1205
Międzychód - pomoc społ. 1285
Międzychód - pszczel. 1032
Międzychód - szkoln. og. 1528
Międzychód - wędk. 1040
Międzychód, powiat - biogr. 183
Międzychód, powiat - hist. 183
Międzychód, powiat - ludn. 183
Międzynarodowe
Biennale
Małej
Formy
Graficznej i Ekslibrisu w Ostrowie Wlkp. 1718,
1848
Międzynarodowe Stowarzyszenie Gedeonitów 1199
Międzynarodowy Festiwal "Chopin w Barwach
Jesieni" w Antoninie, pow. Ostrów Wlkp. 1888
Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych
"Animator" w Poznaniu 1929
Międzynarodowy
Festiwal
Folklorystyczny
"Bukowińskie Spotkania" w Jastrowiu, pow.
Złotów 1679
Międzynarodowy Festiwal Sztuk Współczesnych
dla Dzieci i Młodzieży w Poznaniu 1853
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Malta w
Poznaniu 1851, 1854, 1855, 1856
Międzynarodowy Listopad Poetycki 1804
Mikołajczak Tomasz 481
Mikołajczyk Dariusz 482
Mikołajski Stanisław 1984
Mikstat, pow. Ostrzeszów - górn. 957
Mikstat, pow. Ostrzeszów - kult. 1578
Miłobędzka Krystyna 483, 484
Miłosław, pow. Września - biogr. 478
Miłosław, pow. Września - hist. 478
Miłosław, pow. Września - przem. 987
Mizerka Marian 485
Mleczarstwo 992, 995, 999, 1000
Młodzieżowy Dom Kultury w Ostrowie Wlkp. 1610
Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki "Pro
Sinfonika" 1889
Mocek Beata 486
Mocek Piotr 487
Molik Witold 488
Molski Józef 147
Morakowo, pow. Wągrowiec - szkoln. og. 1513
Morakowo, pow. Wągrowiec - szkoln. podst. 1513
Morawski Andrzej 489
Morawski Witold 490
Morski Igor 491
Mosica Stanisław 492
Mosina, pow. Poznań - biogr. 277, 487
Mosina, pow. Poznań - hist. 861
Mosina, pow. Poznań - kult. 1607
Mosina, pow. Poznań - mapy 787
Mosina, pow. Poznań - org. młodz. 1245
Mosina, pow. Poznań - praca 1254
Mosina, pow. Poznań - sport 1744
Mosina, pow. Poznań - wystawy 1694, 1731
Mosina, pow. Poznań, gmina 98
Mosina, pow. Poznań, gmina - biogr. 203
Mosina, pow. Poznań, gmina - finanse 1072, 1346
Mosina, pow. Poznań, gmina - ośw. 1466
Mosina, pow. Poznań, gmina - samorz. teryt. 1072,
1346
Mosty 1110
Moszyński Leszek 493
Mrówka Stanisław 169
Mrówki, pow. Konin - krajozn. 746
205
Musiał Janusz 494
Musielak Franciszek 495
Muszyńscy Bronisława i Kazimierz 496
Muszyński Alojzy 497
Muszyński Henryk 498
Muzea literackie 2009
Muzealnictwo 247, 801, 895, 914, 1039, 1127, 1128,
1204, 1431, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701,
1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710,
1711, 1712, 1713, 1714, 1716, 1718, 1719, 1727, 1885,
1917, 2007
Muzeum Jazz Festiwal w Ostrowie Wlkp. 1871, 1885
Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie, pow. Pleszew 1039
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza w
Poznaniu 1695
Muzeum Martyrologiczne w Luboniu-Żabikowie,
pow. Poznań 512
Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w Ostrowie
Wlkp. 1696, 1718, 1885
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie, pow. Poznań 1431, 1697
Muzeum Narodowe w Poznaniu 801, 1698, 1716, 1719
Muzeum Okręgowe w Lesznie 1626, 1699, 1700, 1727
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1127
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 1701, 1702
Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
1703
Muzeum Pod Totemem w Puszczykowie, pow. Poznań
- Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera 247
Muzeum Regionalne im. Dzieci Wrzesińskich we
Wrześni 1704, 1705, 1917
Muzeum Regionalne im. Hieronima Ławniczaka w
Krotoszynie 1204, 1706, 1707
Muzeum Regionalne w Wągrowcu 1708
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole 1709
Muzeum Zamek Opalińskich w Sierakowie, pow.
Międzychód 914, 1710
Muzeum Ziemi Czarnkowskiej w Czarnkowie 1711
Muzeum Ziemi Rawickiej w Rawiczu 1712
Muzeum Ziemi Złotowskiej w Złotowie 1647, 1713
Muzyka 289, 425, 585, 620, 701, 704, 912, 916, 1707,
1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877,
1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,
1887, 1888, 1889
Muzyka amatorska 258, 265, 349, 420, 423, 520, 574,
625, 656, 1608, 1609, 1613, 1615, 1616, 1618, 1619,
1622, 1623, 1624, 1625, 1631, 1632, 1633, 1638, 1640,
1642, 1643, 1644, 1645, 1648, 1650, 1652, 1656, 1657,
1661, 1662, 1663, 1664, 1666, 1667, 1668, 1670, 1671,
1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678
Muzyka ludowa 353, 1608, 1614, 1617, 1649
Myszkowo, pow. Szamotuły - biogr. 712
Nadnotecka Puszcza - fauna 728
Nadolny Stanisław 499
Nagroda Artystyczna Miasta Poznania 483
Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego 176
Nagrody i odznaczenia 173, 176, 199, 200, 201, 220,
277, 406, 483, 539, 705, 1184, 1191, 1207, 1261, 1766
Namysłowski Zbigniew 1870
Napieralczyk Wojciech 500
Naskrent Karina 172
Naskręt Stefan 501
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w
Złotowie 1557
Nauka 447, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408,
1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424,
1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432,
1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448,
1449, 1450, 1451, 1452
Nauka - hist. 198, 231, 549, 646, 647, 913, 1429,
1440, 1443, 1446, 1447, 1448
Nauki pomocnicze historii 56, 697, 801, 802
Nawrocik Marianna 1910
Nawrocka Anna 502
Nawrot Anita 176
Nekla, pow. Września - czas. 51
Nekla, pow. Września - hist. 337
Nekla, pow. Września - przem. 977
Nekla, pow. Września, gmina - gosp. komunal.
1133
Nekla, pow. Września, gmina - hist. 460
Nekla, pow. Września, okręg - hist. 862
Neumann Leon 503, 504
Niechanowo, pow. Gniezno - roln. 1015
Niedzięgiel, jezioro - mapy 783
Niedzięgiel, jezioro - turyst. 783
Niedźwiedziński Marian 1587
Niekrasz Andrzej 1718
Niemcy 103, 178, 660, 880
Niepart, pow. Gostyń - szkoln. podst. 1508
Niepart, pow. Gostyń - wych. przedszk. 1508
Niepełnosprawni 221, 333, 462, 1291, 1297, 1579,
1639, 1694
Niepruszewo, pow. Poznań - archeol. 808
Niepruszewo, pow. Poznań - hand. 1054, 1058
Niepruszewo, pow. Poznań - przem. 976
Niepruszewo, pow. Poznań - rekreacja 756
Niepruszewo, pow. Poznań - zabytki 1836
Niepruszewo, pow. Poznań - zag. wyzn. 1836
Niezgódka Alfred 505
Niklewicz Józef Stefan 149
Niziołkiewicz Sandra 506
Nochowo, pow. Śrem - biogr. 394, 395
Noji Józef 1521
Noteć, rzeka - turyst. 775
Nowa Wieś Książęca, pow. Kępno - kult. 1595
Nowa Wieś, pow. Krotoszyn - biogr. 320
Nowacka Bronisława 1717
Nowacki Bronisław 507
Nowacki Gerwazy 607
Nowak Jan 508
Nowak Krzysztof Marek 509
Nowak Marek 510
Nowe Prażuchy, pow. Kalisz - gosp. komunal. 1138
Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - przem.
992
Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp., gmina gosp. 933
Nowicki Czesław 511
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne w Nowym
Tomyślu 1668
Nowy Belęcin, pow. Leszno - bibliot. 1994
Nowy Belęcin, pow. Leszno - biogr. 370, 685
206
Nowy Belęcin, pow. Leszno - turyst. 759
Nowy Folwark, pow. Września - biogr. 271
Nowy Tomyśl 99
Nowy Tomyśl - bibliot. 61, 1686, 1722, 1723, 1922,
1998
Nowy Tomyśl - biogr. 212, 480, 1686
Nowy Tomyśl - czas. 52, 61
Nowy Tomyśl - fotogr. 1922
Nowy Tomyśl - hist. 480
Nowy Tomyśl - kult. 1591
Nowy Tomyśl - lit. 1804
Nowy Tomyśl - przem. 995
Nowy Tomyśl - ruch amat. 1668
Nowy Tomyśl - szkoln. og. 1538
Nowy Tomyśl - turyst. 761
Nowy Tomyśl - wspom. 635
Nowy Tomyśl - wystawy 1686, 1722, 1723, 1922
Nowy Tomyśl, okręg - biogr. 863
Nowy Tomyśl, okręg - hist. 863
Nowy Tomyśl, okręg - ludn. 863
Nowy Tomyśl, okręg - org. społ. 1237
Nowy Tomyśl, powiat - krajozn. 1982
NSZZ "Solidarność" 103, 1261, 1323
NSZZ RI "Solidarność" 227, 338, 1262
Nyczka Grażyna zob. Harmacińska-Nyczka Grażyna
347
Objazdowa Galeria Wielkopolskiej Fotografii 1912
Objezierze, pow. Oborniki - kult. 121
Obligacje zob. Finanse 1087
Oborniki, powiat 100
Obra, rzeka - ryb. 1042
Obserwator Kaźmierski 2022
Ochotnicza Straż Pożarna 121, 138, 139, 290, 375, 376,
456, 553, 655, 818, 850, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158,
1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167,
1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176,
1673, 1675
Ochotnicze Hufce Pracy 1246
Ochrona przyrody 720, 727, 757, 760, 762
Ochrona przyrody i środowiska 722, 731, 1338
Ochrona środowiska 719, 730, 1351
Ochrona zdrowia 141, 411, 1379, 1380, 1381, 1382,
1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391,
1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400,
1401, 1402, 1476
Oczyszczalnie ścieków 1045
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 204, 232, 539,
541, 1139, 1925, 2024
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - czas. 14
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - czasop. 2017, 2024
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - gosp. komunal. 1139
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - gosp. wod. 1043
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 204
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - kult. 1605
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - nauka 1403, 1404
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - org. społ. 1000
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - przyroda 737
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - szkoln. og. 1553
Odolanów, pow. Ostrów Wlkp. - zag. społ. - polit. 1197
Ogólnopolski
Festiwal
Sztuki
Filmowej
"Prowincjonalia" we Wrześni 1930
Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych w
Ostrowie Wlkp. 1660
Ogólnopolski Konkurs na Grafikę i Rzeźbę o
Tematyce Muzycznej w Lesznie 1626
Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Nagrodę
"Milowego Słupa" w Koninie 1801
Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i
Turystycznej 1983
Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych w
Poznaniu 1659
Ogrodnictwo 468, 1031, 1033
Ogrody 738
Ogrody działkowe 1031, 1033
Ogród Zoologiczny w Poznaniu 738
Okonek, pow. Złotów 101
Okonek, pow. Złotów - bibliot. 1596
Okonek, pow. Złotów - biogr. 516
Okonek, pow. Złotów - krajozn. 746
Okonek, pow. Złotów - kult. 1596
Okonek, pow. Złotów - ruch amat. 1621
Okonek, pow. Złotów - sport 1740
Okonek, pow. Złotów, gmina 102
Okonek, pow. Złotów, gmina - ośw. 1457
Okonek, pow. Złotów, gmina - samorz. teryt. 1343
Okonek, pow. Złotów, gmina - sport 1762
Okonek, pow. Złotów, gmina - zag. społ. - polit.
1187
Okopski Zbigniew 1730
Olbrych Kazimierz 150
Olejniczak Jan 512
Olejnik-Urban Ewa 513
Oleksza Maciej 1723
Oleśnica, pow. Słupca - roln. 1009
Olędrzy 923, 1133
Olkiewicz Alfred 514
Olkiewicz Danuta 515
Ołobok, pow. Ostrów Wlkp. - ruch amat. 1645
Omelczuk Jerzy 1732
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 456, 554
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - finanse 1088
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - hist. 864, 865
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - org. społ. 1203
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - sport 864
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. og. 1537,
1552
Opalenica, pow. Nowy Tomyśl - wych. przedszk.
1485
Oporowo, pow. Leszno - biogr. 331, 490, 686
Organizacje młodzieżowe 241, 475, 637, 814, 836,
1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246
Organizacje społeczne 121, 169, 207, 291, 308, 342,
461, 515, 535, 818, 896, 1195, 1199, 1200, 1201,
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209,
1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217,
1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225,
1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233,
1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1489,
1614
Orli Staw zob. Nowe Prażuchy, pow. Kalisz 1138
Orpiszew, pow. Krotoszyn - biogr. 1171
Orpiszew, pow. Krotoszyn - org. społ. 1217
Orpiszew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1162, 1171
Orpiszew, pow. Krotoszyn - ruch amat. 1618, 1648
Orzechowo, pow. Września - biogr. 608
Osieczna, pow. Leszno - biogr. 533
207
Osieczna, pow. Leszno - hist. 1821
Osieczna, pow. Leszno - leczn. 1821
Osieczna, pow. Leszno - rekreacja 765
Osieczna, pow. Leszno - szkoln. podst. 1502
Osieczna, pow. Leszno - zabytki 1821
Osieczna, pow. Leszno, gmina - szkoln. og. 1515
Osieczna, pow. Leszno, gmina - szkoln. podst. 1515
Osieczna, pow. Leszno, gmina - zabytki 1820
Osieczna, pow. Leszno, gmina - zag. wyzn. 1820
Osiek Mały, pow. Koło - ruch amat. 1608
Osiek Mały, pow. Koło, gmina - ośw. 1454
Osiek Mały, pow. Koło, gmina - transp. 1107
Osiek Wielki, pow. Koło - ruch amat. 1674
Ostromeccy Henryka i Kazimierz 516
Ostrowite, pow. Słupca - biogr. 451, 704
Ostrowite, pow. Słupca - gosp. wod. 1049
Ostrowite, pow. Słupca - kult. 1599
Ostrowite, pow. Słupca - wych. przedszk. 1484
Ostrowite, pow. Słupca, gmina - turyst. 764
Ostrowski Rafał 517
Ostrowskie Centrum Kultury w Ostrowie Wlkp. 1604,
1726, 1891
Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne w Ostrowie
Wlkp. 867
Ostrów Lednicki - lit. 924
Ostrów Lednicki - lit. lud. 924, 1796
Ostrów Lednicki - w lit. 1796
Ostrów Wielkopolski 103, 104, 1891
Ostrów Wielkopolski - adm. 1323
Ostrów Wielkopolski - archit. 103, 1818
Ostrów Wielkopolski - biogr. 103, 143, 165, 181, 218,
291, 292, 293, 299, 345, 400, 433, 450, 455, 510, 515,
520, 527, 537, 540, 570, 578, 618, 657, 691, 1313, 1797
Ostrów Wielkopolski - czas. 44, 56
Ostrów Wielkopolski - czasop. 2023
Ostrów Wielkopolski - fotogr. 1891, 1898, 1925
Ostrów Wielkopolski - gosp. mieszk. 1152
Ostrów Wielkopolski - hand. 1061
Ostrów Wielkopolski - hist. 56, 103, 143, 433, 563, 866,
867, 1313, 1778, 1824, 1952
Ostrów Wielkopolski - inform. 867
Ostrów Wielkopolski - kult. 103, 1313, 1566, 1568,
1585, 1604, 1610, 1635
Ostrów Wielkopolski - leczn. 103, 1394, 1396
Ostrów Wielkopolski - lit. 103, 1800
Ostrów Wielkopolski - ludn. 103
Ostrów Wielkopolski - muz. 1870, 1871, 1872, 1878,
1882, 1884, 1885
Ostrów Wielkopolski - muzealn. 1696, 1718, 1871,
1885
Ostrów Wielkopolski - obchody 1313, 1314
Ostrów Wielkopolski - ochr. zdrowia 1385
Ostrów Wielkopolski - org. społ. 1199, 1202, 1206,
1212
Ostrów Wielkopolski - ośw. 103, 1467, 1468
Ostrów Wielkopolski - plast. 433, 1848, 1952
Ostrów Wielkopolski - pomoc społ. 1199, 1276, 1286,
1295
Ostrów Wielkopolski - praca 44, 1260
Ostrów Wielkopolski - przem. 999, 1000, 1368
Ostrów Wielkopolski - rekreacja 751
Ostrów Wielkopolski - ruch amat. 1610, 1623, 1635,
1643, 1660
Ostrów Wielkopolski - samorz. teryt. 657, 1193,
1350, 1356
Ostrów Wielkopolski - sąd. 1364
Ostrów Wielkopolski - sport 103, 1364, 1747, 1749,
1756, 1775, 1778
Ostrów Wielkopolski - szkoln. artyst. 1555
Ostrów Wielkopolski - szkoln. og. 1468, 1523, 1532
Ostrów Wielkopolski - szkoln. podst. 1493, 1494,
1643
Ostrów Wielkopolski - transp. 103, 1120
Ostrów Wielkopolski - w lit. 1797
Ostrów Wielkopolski - wspom. 563
Ostrów Wielkopolski - wystawy 1696, 1718, 1726,
1891, 1898, 1925
Ostrów Wielkopolski - zabytki 103, 1212, 1818,
1824
Ostrów Wielkopolski - zag. społ. - polit. 1193
Ostrów Wielkopolski - zag. wyzn. 103, 433, 563,
1199, 1643, 1824, 1878, 1898, 1950, 1951, 1952,
1953
Ostrów Wielkopolski - zw. zaw. 103, 1261, 1323
Ostrów Wielkopolski, okręg - samorz. teryt. 1341
Ostrów Wielkopolski, okręg - transp. 1119
Ostrów Wielkopolski, powiat - bibliot. 1993
Ostrów Wielkopolski, powiat - biogr. 160, 368
Ostrów Wielkopolski, powiat - gosp. 949
Ostrów Wielkopolski, powiat - kult. 1567
Ostrów Wielkopolski, powiat - ośw. 160
Ostrów Wielkopolski, powiat - praca 1259
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
1463, 1477, 1478
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, pow.
Pleszew 79, 1039, 1682
Ośrodek Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Niewidomych w Owińskach, pow. Poznań 1444
Oświata 7, 103, 124, 134, 160, 177, 251, 341, 367,
419, 422, 426, 435, 486, 520, 534, 565, 571, 576, 586,
615, 637, 662, 1288, 1307, 1384, 1453, 1454, 1455,
1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463,
1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471,
1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,
1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495,
1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519,
1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527,
1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535,
1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543,
1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551,
1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559,
1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1620, 1668,
1760
Oświata - hist. 103, 134, 236, 426, 571, 653, 909,
910, 1496, 1507, 1510, 1526, 1705
Oświata dorosłych 8, 1559, 1563, 1564
Oświata integracyjna 1553
Otusz, pow. Poznań - szkoln. podst. 1500
Otworowski Jakub 518
Owińska, pow. Poznań - szkoln. spec. 1444
Pacyński Antoni 519
Paczkowo, pow. Poznań 105
Paczkowo, pow. Poznań - biogr. 630
208
Pakosław, pow. Rawicz - zabytki 1814
Pakosław, pow. Rawicz, gmina - budżet 1076
Pakosław, pow. Rawicz, gmina - kult. 1575
Pakosław, pow. Rawicz, gmina - sport 1575
Palędzie, pow. Poznań - hist. 868
Palędzie, pow. Poznań - zabytki 868
Palluth Antoni 184
Paluszyński Mieczysław 520
Pałasz Kazimierz 521
Pałczyński Zdzisław 200
Pałuki - lit. lud. 917
Pałuki - w lit. 917
Pamiętniki 237, 319, 711
Panigródz, pow. Wągrowiec - szkoln. og. 1513
Panigródz, pow. Wągrowiec - szkoln. podst. 1513
Panorama Leszczyńska 707
Państwowa Komunikacja Samochodowa 1108
Państwowa Straż Pożarna 223, 567, 589, 1177, 1178,
1380
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 9,
1408, 1409, 1410, 1411
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie 192,
1412, 1413, 1414, 1415, 1789
Parafie 641, 852, 1805, 1961, 1968, 1974, 1995
Park Cytadela w Poznaniu 739, 740
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" - fotogr. 741
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" - krajozn.
788
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" - mapy 788
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" - przyroda
741
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" - turyst. 788
Park Krajobrazowy "Puszcza Zielonka" - zag. wyzn.
788
Park
Krajobrazowy
im.
gen.
Dezyderego
Chłapowskiego - flora 742
Park
Krajobrazowy
im.
gen.
Dezyderego
Chłapowskiego - przyroda 742
Park
Krajobrazowy
im.
gen.
Dezyderego
Chłapowskiego - roln. 742
Parki 727, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 739, 740, 741,
742, 743
Partie polityczne 1188, 1198
Pasiak Agata zob. Widzowska-Pasiak Agata 678
Paszek Elżbieta 1629
Patologia społeczna 1307, 1308, 1309, 1310
Patryas Jan 1172
Paukszta Eugeniusz 522
Pauliński Jan 150
Pawelczak Władysław 523
Pawlak Waldemar 524
Pawłowice, pow. Leszno - bibliot. 1994
Pawłowice, pow. Leszno - biogr. 383, 454, 495, 569,
674, 1910
Pawłowice, pow. Leszno - etnogr. 1910
Pawłowice, pow. Leszno - fotogr. 1910
Pawłowice, pow. Leszno - hist. 1910
Pawłowice, pow. Leszno - szkoln. podst. 1497
Pawłowice, pow. Leszno, okręg - biogr. 196
Pawłowice, pow. Leszno, okręg - hist. 196
Pawłowscy Teresa i Czesław 525
Pawłowski Adam 526
Pawłowski Marcin 527
Pertek Jerzy 528
Perzyce, pow. Krotoszyn - roln. 1013
Perzyce, pow. Krotoszyn - ruch amat. 1613, 1615
Pęckowo, pow. Czarnków-Trzcianka - biogr. 1521
Pępowo, pow. Gostyń - biogr. 654
Pępowo, pow. Gostyń - budżet 1105
Pępowo, pow. Gostyń - czas. 74
Pępowo, pow. Gostyń, gmina - gosp. 950
Pflanz Beata 1846
Piasecka Maria 529
Piasecka Rozalia 530
Piaski zob. Ostrów Wielkopolski 866
Piasny Janusz 531
Piechowiak Bolesław 820
Pieczynek zob. Zalesie, pow. Złotów 1044
Pielgrzymki 1932
Pielowski Zygmunt 532
Pieprzyk Hugolin 533
Piła 106
Piła - czas. 78
Piła - fotogr. 106
Piła - hand. 1063
Piła - hist. 1973
Piła - krajozn. 106
Piła - mapy 106
Piła - wspom. 1973
Piła - wystawy 1729
Piła - zabytki 1815
Piła - zag. wyzn. 1815, 1973
Piła, okręg - bibliogr. 7
Piła, okręg - ośw. 7
Piła, okręg - partie polit. 1188
Piła, okręg - zag. społ. - polit. 1188, 1195
Piła, okręg - zag. wyzn. 1188
Piła, powiat - krajozn. 785
Piła, powiat - mapy 785
Piłka nożna 232, 481, 1752, 1755
Piłka, pow. Czarnków-Trzcianka - czas. 81
Piłsudski Józef 879
Piotrkowice, pow. Konin - kult. 1584
Piotrowiak Andrzej 534
Piotrowice, pow. Słupca 107
Piotrowicz Jerzy 1715
Piotrowski Jerzy 535
Piotrowski Maciej 1721
Piotrowski Włodzimierz 536
Piskorska Helena 537
Piwonice zob. Kalisz 962
Plastyka 198, 212, 233, 277, 347, 377, 433, 469, 491,
512, 578, 1683, 1687, 1715, 1840, 1841, 1842, 1843,
1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1952
Plastyka amatorska 145, 594, 629, 713, 1610, 1611,
1626, 1629, 1630, 1635, 1637, 1646, 1669, 1684,
1685, 1691, 1717
Pleszew - biogr. 142, 643
Pleszew - czas. 66
Pleszew - hist. 142, 869
Pleszew - ludn. 869
Pleszew - zag. wyzn. 869
Pleszew, powiat 108
Pleszew, powiat - wet. 1027
Pluta Krzysztof 538
Płókarz Bogna 539
209
Pływanie 413, 1735
Pniewy, pow. Szamotuły - biogr. 432
Pobiedziska, pow. Poznań, okręg - biogr. 184
Pobiedziska, pow. Poznań, okręg - hist. 184
Pobiedziska, pow. Poznań, okręg - wojsko 184
Pobiedziska, pow. Poznań, okręg - zag. wyzn. 184
Poczta Ewa 540
Poczta Hanna i Sławomir 1013
Poczta zob. Łączność 383
Pocztówki zob. Fotografika 106, 1839, 1901, 1907,
1911
Podanin, pow. Chodzież, okręg - krajozn. 760, 762
Podanin, pow. Chodzież, okręg - leśn. 760, 762
Podanin, pow. Chodzież, okręg - ochr. przyr. 760, 762
Podatki zob. Finanse 1077, 1091, 1094, 1101, 1106
Pohl Maciej 1011
Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie - hist. 914
Polański Adam 1922
Policja 318, 380, 439, 445, 489, 590, 1370, 1371, 1374,
1376, 1683
Politechnika Poznańska w Poznaniu 21, 255, 307, 312,
326, 364, 372, 378, 421, 424, 444, 549, 612, 682, 1416,
1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434,
1444, 1598, 1650, 1651, 1695, 1733, 1781, 1986, 2005,
2006, 2016
Poloszyk Agnieszka 1007
Polska Akademia Nauk 447
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza 1188
Polski Czerwony Krzyż 141, 411, 1385, 1386, 1387,
1388
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 1857, 1858
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
1239
Polski Związek Filatelistów 201
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych 1024
Polski Związek Łowiecki 532
Polski Związek Niewidomych 1293
Polski Związek Wędkarski 1040
Polskie Koleje Państwowe 103
Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne 659, 2001
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 778
Połącarz Zdzisław 1722
Połowicz Marian 541
Pomniki 257, 433, 900, 1189, 1841, 1842, 1849, 1850
Pomniki przyrody 726, 727
Pomoc społeczna 124, 398, 419, 573, 600, 872, 1067,
1199, 1257, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279,
1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288,
1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297,
1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306,
1308, 1931
Popiełuszko Jerzy 1188
Poplewska Adela 542
Poplewski Jan 1244
Posadowo, pow. Nowy Tomyśl - krajozn. 746
Posadowo, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. podst. 1271
Potocka Danuta 543
Potrzanowo, pow. Wągrowiec - org. społ. 1228
Potrzebowice, pow. Czarnków-Trzcianka - łow. 1035
Powiatowy Urząd Pracy 1247, 1248, 1256, 1258, 1259,
1260
Powidz, pow. Słupca - biogr. 173, 413
Powidz, pow. Słupca - pszczel. 1029
Powidz, pow. Słupca - samorz. teryt. 1339
Powidz, pow. Słupca - turyst. 744
Powidz, pow. Słupca - żyw. zbior. 1068
Powidzkie, jezioro - mapy 783
Powidzkie, jezioro - turyst. 783
Powstanie warszawskie 292, 1315
Powstanie Wielkopolskie 142, 144, 164, 168, 184,
186, 187, 188, 193, 216, 245, 311, 337, 362, 379, 414,
453, 459, 475, 487, 632, 665, 801, 812, 813, 821, 838,
856, 859, 879, 894, 896, 900, 1317, 1318, 1322, 1798,
1985
Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 877
Poznań 57, 109, 110, 111, 112, 113, 1267, 1269, 1270
Poznań - adm. 872
Poznań - arch. 844, 2025
Poznań - archit. 109, 1424, 1823, 1839
Poznań - bezp. publ. 1366, 1373, 1405
Poznań - bibliogr. 2, 3, 4, 5, 219, 242, 488, 1446,
1983
Poznań - bibliot. 3, 4, 176, 1826, 1835, 1890, 2001,
2005, 2006, 2009, 2010, 2011
Poznań - biogr. 135, 176, 198, 208, 219, 231, 242,
246, 250, 254, 255, 257, 263, 297, 305, 307, 312, 316,
326, 330, 350, 354, 357, 361, 364, 372, 377, 404, 409,
421, 424, 440, 444, 447, 455, 458, 479, 481, 483, 484,
488, 491, 493, 494, 500, 507, 512, 522, 523, 528, 531,
536, 548, 577, 579, 583, 585, 605, 611, 612, 614, 620,
633, 645, 646, 647, 659, 661, 667, 669, 673, 682, 702,
705, 706, 878, 1178, 1366, 1430, 1446, 1447, 1478,
1688, 1732, 1771, 1781, 1795, 1851, 1856, 1919,
1920
Poznań - budżet 1080
Poznań - czas. 10, 20, 21, 27, 32, 33, 35, 36, 37, 38,
40, 45, 47, 48, 53, 57, 58, 63, 70, 71, 80
Poznań - czasop. 2, 5, 1188, 2016
Poznań - fauna 727, 738
Poznań - film 1929
Poznań - flora 725, 727, 739, 740
Poznań - fotogr. 1839, 1860, 1892, 1912
Poznań - gosp. komunal. 1129, 1132
Poznań - gosp. mieszk. 1153
Poznań - hand. 1055, 1056, 1065
Poznań - hist. 5, 109, 156, 198, 305, 316, 549, 614,
642, 727, 763, 801, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876,
877, 878, 912, 916, 1178, 1195, 1235, 1269, 1429,
1440, 1443, 1446, 1447, 1448, 1782, 1826, 1835,
1839, 1850, 1864, 2011
Poznań - jęz. 878, 1787
Poznań - krajozn. 1982, 1983
Poznań - kult. 1195, 1569, 1583, 1598
Poznań - kult. fiz. 1771
Poznań - lit. 1802, 2009
Poznań - ludn. 795, 797, 874, 1384
Poznań - łącz. 1128
Poznań - łow. 1034
Poznań - mapy 787
Poznań - muz. 912, 916, 1874, 1875, 1886
Poznań - muzealn. 801, 1128, 1431, 1695, 1698,
1716, 1719, 2009
Poznań - nauka 1195
Poznań - obchody 1322, 1850
Poznań - ochr. przyr. 727
210
Poznań - ochr. zdrowia 1383, 1384, 1476
Poznań - org. społ. 1207, 1235, 1489
Poznań - ośw. 1384, 1463, 1476, 1477, 1478
Poznań - ośw. dorosłych 1559
Poznań - pam. 319
Poznań - plast. 198, 1731, 1841, 1850
Poznań - pomoc społ. 872, 1067
Poznań - pożarn. 1178
Poznań - przem. 968, 972, 973, 974, 975, 1001, 1427
Poznań - przyroda 727
Poznań - radio 1733
Poznań - ruch amat. 1622, 1650, 1651, 1678
Poznań - ruch wyd. 1982, 1983, 1986
Poznań - samorz. teryt. 1362
Poznań - socjol. 1267, 1269, 1270
Poznań - sport 876, 1743, 1761, 1771, 1772, 1774, 1781,
1782, 1786
Poznań - szkoln. wyż. 21, 549, 646, 916, 995, 1405,
1406, 1407, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422,
1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431,
1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440,
1441, 1442, 1443, 1444, 1446, 1447, 1448, 1450, 1452,
1598, 1650, 1651, 1688, 1695, 1733, 1771, 1774, 1781,
1986, 2005, 2006, 2016
Poznań - szkoln. zaw. 1787
Poznań - teatr 912, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858,
1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867,
1868
Poznań - transp. 768, 1108, 1123
Poznań - turyst. 725, 749, 763, 768, 770, 774, 1695,
1771
Poznań - urb. 1424, 1823
Poznań - usługi 1006
Poznań - w lit. 1795
Poznań - wojsko 871, 1850
Poznań - wspom. 488, 549, 614, 642
Poznań - wystawy 377, 1128, 1683, 1684, 1688, 1695,
1702, 1715, 1716, 1719, 1728, 1892, 1912, 2010
Poznań - zabytki 763, 1810, 1812, 1826, 1828, 1835,
1839
Poznań - zag. prawne 1366
Poznań - zag. społ. - polit. 1184, 1195
Poznań - zag. wyzn. 5, 319, 763, 791, 870, 874, 876,
1067, 1443, 1802, 1812, 1828, 1892, 1943, 1957, 1968,
1969
Poznań - żyw. zbior. 1067
Poznań, okręg - adm. 1331
Poznań, okręg - biogr. 135, 879
Poznań, okręg - hist. 415, 460, 711, 879, 880, 881, 882,
913, 1978
Poznań, okręg - ludn. 880
Poznań, okręg - pam. 711
Poznań, okręg - wojsko 882
Poznań, okręg - wspom. 415, 460
Poznań, okręg - zag. społ. - polit. 1188
Poznań, okręg - zag. wyzn. 135, 711, 1977, 1978
Poznań, powiat - ochr. środ. 731
Poznań, powiat - ochr. zdrowia 731
Poznań, powiat - plast. 1683
Poznań, powiat - samorz. teryt. 1344
Poznań, powiat - turyst. 753
Poznań, powiat - zabytki 1683
Poznań, powiat - zag. społ. - polit. 1195
Poznań, powiat - zag. wyzn. 1683
Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poznaniu
1772
Pożarnictwo 121, 138, 139, 223, 290, 375, 376, 456,
553, 567, 589, 655, 818, 850, 1154, 1155, 1156, 1157,
1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165,
1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173,
1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1380, 1673,
1675
Praca 44, 462, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252,
1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260,
1297, 1462
Prałat Apolonia zob. Siuda-Prałat Apolonia 144
Prądzyński Ignacy 544
Protestantyzm 563, 874, 1838, 1973
Pruszkowski Bolesław Alfred 545
Pruszyńska Małgorzata 546
Pruśce, pow. Oborniki - biogr. 1641
Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne w
Gnieźnie 1963
Przeczewski Wojciech 135
Przedecz, pow. Koło - zabytki 1805
Przedecz, pow. Koło - zag. wyzn. 1805
Przedecz, pow. Koło, gmina - gosp. 925
Przedszkola zob. Wychowanie przedszkolne 1485
Przegląd Koniński 214
Przegląd Zachodni 2
Przemysł 941, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964,
965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975,
976, 977, 978, 980, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988,
989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999,
1000, 1001
Przemysł budowlany 978
Przemysł ceramiczny i szklarski 126, 161, 202, 897,
898, 979, 980, 981, 982, 1671, 1799, 1895
Przemysł chemiczny 976, 977
Przemysł drzewno - papierniczy 983, 984, 985
Przemysł elektromaszynowy 971, 972, 973, 974,
975, 1368, 1381
Przemysł energetyczny 960, 961, 962, 963, 964, 965,
966, 967, 968, 969
Przemysł lekki 346, 986, 987
Przemysł poligraficzny 1984
Przemysł spożywczy 375, 695, 988, 989, 990, 991,
992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1427
Przewodniki turystyczne 755, 763, 771, 773, 777
Przybylska Kazimiera 547
Przybylska-Kapuścińska Wiesława 548
Przybylski Jerzy 547
Przybylski Marian 549
Przybylski Mateusz 550
Przybylski Norbert 551
Przybył Jadwiga 552
Przybysz Bogdan 553
Przybysz Janina 176
Przygocki Paweł 1916
Przygocki Zdzisław 554
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 883, 884
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - czas. 54
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 390, 883,
884
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - kult. 1571
211
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp. - wspom. 390, 883,
884
Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp., gmina - hist. 885
Przyjaciel Ludu 1587
Przyjemski Władysław 149
Przykucki Marian 555
Przytarska Grażyna 556
Pszczelarstwo 1029, 1030, 1032
Ptaszyński Krzysztof 557
Pudliszewska Eleonora 190
Pudysiak Marian 558
Puszcza Pyzdrska - etnogr. 923
Puszcza Zielonka - ochr. przyr. 720
Puszczykowo, pow. Poznań - biogr. 191, 200, 280, 300,
483, 484, 592, 1678
Puszczykowo, pow. Poznań - czas. 34
Puszczykowo, pow. Poznań - mapy 787
Puszczykowo, pow. Poznań - sport 1750
Puszczykowo, pow. Poznań - szkoln. og. 1750
Puszczykowo, pow. Poznań - wspom. 280
Puszczykowo, pow. Poznań - zag. wyzn. 1971
Pyzdry, pow. Września, okręg - zag. wyzn. 1945
Racot, pow. Kościan - sport 1760
Raczkowski Przemysław 1002
Raczkowski Jacek 1002
Raczyce, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 910
Raczyce, pow. Ostrów Wlkp. - szkoln. podst. 910
Radawnica, pow. Złotów - hist. 1496
Radawnica, pow. Złotów - szkoln. podst. 1496
Radio 1733
Radio Afera w Poznaniu 1733
Radke Edward 559
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - biogr. 523
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - czas. 67
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - finanse 1078,
1087
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - leczn. 1395
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - sport 1754
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp. - zabytki 1817
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp., gmina - adm.
1326
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp., gmina - bezp.
publ. 1370
Rakoniewice, pow. Grodzisk Wlkp., gmina - gosp. 948
Raszewski Gustaw 560
Raszków, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 400, 618
Ratownictwo 1394
Ratusz w Poznaniu 1839
Rawicz - apteki 1402
Rawicz - biogr. 241, 258, 286, 369, 396, 423, 547, 589,
593
Rawicz - czas. 43
Rawicz - fotogr. 887
Rawicz - gosp. 927
Rawicz - hist. 886, 887, 888, 889, 890
Rawicz - leczn. 1393, 1398
Rawicz - łącz. 1124
Rawicz - muzealn. 1712
Rawicz - ośw. dorosłych 1563
Rawicz - pomoc społ. 1289
Rawicz - pożarn. 1157
Rawicz - rzem. 888
Rawicz - wystawy 1124, 1712
Rawicz - zag. prawne 1367
Rawicz - zag. wyzn. 1966
Rawicz, gmina - budżet 1074
Rawicz, gmina - ochr. środ. 719
Rawicz, powiat 114
Rawicz, powiat - biogr. 891
Rawicz, powiat - budżet 1090
Rawicz, powiat - finanse 1069
Rawicz, powiat - hist. 891, 892
Rawicz, powiat - hydrol. 716
Rawicz, powiat - melior. 716
Rawicz, powiat - ochr. środ. 1351
Rawicz, powiat - pomoc społ. 1303
Rawicz, powiat - pożarn. 1160
Rawicz, powiat - roln. 1010, 1351
Rawicz, powiat - samorz. teryt. 1351, 1359
Rawicz, powiat - transp. 1115
Rawicz, powiat - zabytki 1837
Rąbiń, pow. Kościan - hist. 1959
Rąbiń, pow. Kościan - zag. wyzn. 1959
Rdutów, pow. Koło - ruch amat. 1609
Redesiński Aleksy 561
Rekonstrukcje historyczne 1313, 1577
Rekreacja 382, 747, 750, 751, 756, 765, 772, 959
Rembacz Stefania zob. Szajek-Rembacz Stefania
626
Restauracje zob. Żywienie zbiorowe 1685
Rezerwaty przyrody 727
Rękosiewicz Irena 562
Rhode Arthur 563
Robaczyn, pow. Kościan - krajozn. 746
Roczniki Katolickie 5
Rogacka Helena 564
Rogalewicz Irena 565
Rogalinek, pow. Poznań - biogr. 623
Rogalowie Leonarda i Roch 566
Rokietnica, pow. Poznań - hist. 893
Rokietnica, pow. Poznań - łącz. 893
Rolnictwo 121, 136, 173, 210, 267, 466, 499, 508,
554, 663, 742, 851, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1351
Romowie 1580
Rostarzewo, pow. Grodzisk Wlkp. - biogr. 687
Roszak Łukasz 567
Roszak Maria Janina 568
Roszki, pow. Krotoszyn - pożarn. 1156
Roszków, pow. Jarocin - górn. 958
Roszkówko, pow. Rawicz - biogr. 339
Roszyk Jan 569
Rościnno, pow. Wągrowiec - biogr. 274
Rowiński Stefan 570, 1313
Rozdrażew, pow. Krotoszyn - biogr. 518, 693, 1171
Rozdrażew, pow. Krotoszyn - org. społ. 1215
Rozdrażew, pow. Krotoszyn - pożarn. 1171
Rozdrażew, pow. Krotoszyn - szkoln. og. 1542
Rozstępniewo, pow. Rawicz - biogr. 452
Rożeńscy 134
Rożeński Jan 134, 571
Różopole, pow. Krotoszyn - org. społ. 1218
Rubach Stanisław 572
Rubiński Jerzy 1445
Ruch regionalny 301, 341, 343, 457, 510, 572, 644,
707, 1588, 1589, 1590
212
Ruch wydawniczy 1587, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986
Rumuni 622
Rusibórz, pow. Środa Wlkp. - hist. 1962
Rusibórz, pow. Środa Wlkp. - zag. wyzn. 1962
Ruszkowski Zalew - fauna 723
Ruszkowski Zalew - flora 723
Ruszków, pow. Koło - sport 1755
Rutkowscy 170
Rutyna Janina 573
Rybactwo 1042
Rybark Hanys 817
Rybczyński Jacek 574
Rydzyna, pow. Leszno - biogr. 1629
Rydzyna, pow. Leszno - hist. 909
Rydzyna, pow. Leszno - pomoc społ. 1282, 1306
Rydzyna, pow. Leszno - ruch amat. 1629
Rydzyna, pow. Leszno - szkoln. og. 909
Rydzyna, pow. Leszno - szkoln. spec. 1519
Rydzyna, pow. Leszno, gmina 115
Ryżyn, pow. Międzychód - org. społ. 1227
Rzemiosło 247, 301, 314, 320, 371, 402, 418, 427, 529,
546, 845, 888, 941, 1004, 1560
Rzepka Zdzisława 1315
Rzeźniczak Jacek 956
Rzeźniczak Maria 575
Rzymski Zenon 576
Sajdak Jan 577
Samorząd terytorialny 121, 137, 140, 189, 195, 210,
214, 235, 261, 359, 366, 368, 384, 388, 408, 428, 463,
482, 502, 521, 538, 560, 562, 617, 651, 657, 683, 685,
688, 818, 944, 952, 1072, 1193, 1265, 1339, 1340, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350,
1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1681, 1793, 2015
Sanktuarium Maryjne w Starym Licheniu, pow.
Konin 1400, 1896, 1981
Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Lutogniewie,
pow. Krotoszyn 1956
Sanktuarium Narodzenia Najświętszej Marii Panny
na Pólku w Bralinie, pow. Kępno 1832
Sarbinowo, pow. Poznań 116
Sarnowa zob. Rawicz 286, 1157
Sawicka Helena 578
Sawicka Olga 579
Sądownictwo 1363, 1364, 1368
Sądzia, pow. Leszno - biogr. 411
Scena na Piętrze w Poznaniu 1859
Schmidt Maksymilian 154
Schmidt Telesfor 580
Schneider Elżbieta 581
Schocken Salman 582
Schramm Tomasz 583
Schreiber Hermann 584
Schroniska dla zwierząt 1022, 1028
Schudy Stefan 135
Schulz Piotr 585
Schwantes Hermann 1984
Seidler Sławomir 1920
Serdeczny Józef 1205
Sędkowski Waldemar 586
Sękiewicz Mieczysław 587
Sękiewicz-Winczewska Grażyna 588
Sidor Janusz 589
Sidorski Dariusz 590
Siedlemin, pow. Jarocin - szkoln. podst. 1506
Siemowo, pow. Gostyń - biogr. 517
Sieraków, pow. Międzychód - czas. 8, 46
Sieraków, pow. Międzychód - hist. 894, 1311
Sieraków, pow. Międzychód - hod. 894, 1710
Sieraków, pow. Międzychód - muzealn. 914, 1710
Sieraków, pow. Międzychód - obchody 1311
Sieraków, pow. Międzychód - ośw. dorosłych 8
Sieraków, pow. Międzychód - wspom. 1311
Sieraków, pow. Międzychód - wystawy 1710
Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp. - roln. 1012
Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp., gmina 117
Sieroszewice, pow. Ostrów Wlkp., gmina - bibliot.
1997
Sikora Stanisław 591
Siuda Lech 144
Siuda-Prałat Apolonia 144
Siudowie 144
Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 1942
Skalmierzyce, pow. Ostrów Wlkp. - zag. wyzn.
1942
Skansen Filmowy "Soplicowo" w Cichowie, pow.
Kościan 1714
Skibińska Zofia 200, 592
Skic, pow. Złotów - biogr. 699
Skoki, pow. Wągrowiec - biogr. 167, 302, 314, 397,
497, 555, 566, 601
Skoki, pow. Wągrowiec - czas. 68
Skoki, pow. Wągrowiec - gosp. wod. 1045
Skoki, pow. Wągrowiec - hist. 1317
Skoki, pow. Wągrowiec - obchody 1316, 1317
Skoki, pow. Wągrowiec - ogrod. 1033
Skoki, pow. Wągrowiec - org. społ. 1239
Skoki, pow. Wągrowiec - szkoln. og. 1549
Skoki, pow. Wągrowiec - szkoln. podst. 1512
Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - biogr. 166
Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - fauna 274
Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - finanse 1084
Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - gosp. mieszk. 1147
Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - hand. 1066
Skoki, pow. Wągrowiec, gmina - turyst. 1066
Skoki, pow. Wągrowiec, okręg - biogr. 175
Skoki, pow. Wągrowiec, okręg - hist. 175
Skoki, pow. Wągrowiec, okręg - zag. wyzn. 1935
Skokum, pow. Słupca - biogr. 546
Skowroński Jerzy Roman 593
Skowroński Józef 187
Skórzewo, pow. Poznań - biogr. 147, 148, 149, 150,
151, 152, 153, 281, 1809
Skórzewo, pow. Poznań - gosp. 929
Skórzewo, pow. Poznań - hist. 147, 149, 150, 152,
153
Skórzewo, pow. Poznań - zabytki 1809
Skórzewo, pow. Poznań - zag. wyzn. 147, 148, 149,
150, 151, 152, 153, 1809
Skrok Jerzy 594
Skrzypczak Bożena 595
Skrzypczak Pelagia 596
Słodowy Paweł 597
Słomkowski Cezariusz 1925
Słupca - biogr. 223, 269, 340, 347, 378, 382, 389,
441, 445, 446, 561, 637, 639, 640, 690
213
Słupca - czasop. 2015
Słupca - fotogr. 1916
Słupca - gosp. 930
Słupca - gosp. mieszk. 1145, 1150
Słupca - hod. 1026
Słupca - kult. 1574
Słupca - muz. 1880
Słupca - org. społ. 1208
Słupca - ośw. 1453
Słupca - pomoc społ. 1273, 1283
Słupca - przem. 961
Słupca - przyroda 734
Słupca - roln. 1016
Słupca - ruch amat. 1627, 1663
Słupca - samorz. teryt. 2015
Słupca - szkoln. og. 1522
Słupca - wspom. 270
Słupca - wych. przedszk. 1486
Słupca - wystawy 1916
Słupca, gmina - ośw. 1307
Słupca, gmina - patol. społ. 1307
Słupca, gmina - zag. społ. - polit. 1182
Słupca, okręg - biogr. 205
Słupca, okręg - hist. 205
Słupca, powiat - rekreacja 750
Słupiński Marian 169
Smoczyk Alfred 598
Smogulec, pow. Wągrowiec - biogr. 551
Smogulec, pow. Wągrowiec - szkoln. og. 1513
Smogulec, pow. Wągrowiec - szkoln. podst. 1513
Smogulec, pow. Wągrowiec - zabytki 1807
Smolarkowie Teresa i Mariusz 136
Smolice, pow. Krotoszyn - krajozn. 746
Smolice, pow. Krotoszyn - przem. 996
Smoluchowski Zdzisław 1587
Smorawski Kazimierz 184
Smorodinow Wasilij 599
Sobczak Gertruda 162
Sobczak-Jankiewicz Magdalena 600
Sobkowiak Bronisław 601
Sobolewski Czesław 135
Sojusz Lewicy Demokratycznej 1198
Sokołowice, pow. Leszno - zag. wyzn. 1946
Solibieda Stefan 602
Sołtysiak Marzena 603
Sompolno, pow. Konin - bezp. publ. 1369
Sompolno, pow. Konin - biogr. 436, 641
Sompolno, pow. Konin - czas. 69
Sompolno, pow. Konin - ruch amat. 1665
Sompolno, pow. Konin - zabytki 1940
Sompolno, pow. Konin - zag. wyzn. 1940
Sompolno, pow. Konin, gmina - biogr. 1262
Sompolno, pow. Konin, gmina - budżet 1099
Sompolno, pow. Konin, gmina - zw. zaw. 227, 338,
1262
Sosińska Daria 604
Sotek Marek 605
Sowijak Weronika 606
Specjalny
Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w
Rydzynie, pow. Leszno 1519
Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno - Teatralne
Ośrodek - Teatr "Stacja Szamocin" w Szamocinie,
pow. Chodzież 1680
Sport 103, 119, 124, 194, 218, 221, 232, 253, 268,
281, 293, 309, 332, 333, 334, 336, 352, 373, 385, 386,
413, 450, 472, 481, 527, 534, 619, 626, 706, 714, 876,
1364, 1521, 1575, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738,
1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,
1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754,
1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762,
1763, 1765, 1766, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772,
1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780,
1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1876
Sport motorowy 864, 1364, 1876
Sport samochodowy 422
Sport szkolny 1550, 1764, 1767
Sport żużlowy 450, 598, 714, 1747, 1775
Sporty walki 1751
Spółdzielnie mieszkaniowe 1143, 1144, 1151, 1153,
1592
Spruta Mariola 607
Stabrowska Halina 154
Stabrowski Mieczysław 154
Stachnik Małgorzata zob. Korfini-Stachnik
Małgorzata 407
Stachowiak Marian 608
Stachowska Marianna 609
Stadiony 1742, 1761
Stado Ogierów w Sierakowie, pow. Międzychód
894, 1710
Staloch Gertruda 163
Staniew, pow. Krotoszyn - biogr. 467
Stanisław z Krzywinia 610
Staniszewski Mieczysław 1692
Stankowski Mikołaj 611
Stara Obra, pow. Krotoszyn - biogr. 465
Stara Wiśniewka, pow. Złotów - szkoln. podst.
1505
Stare Miasto, pow. Konin, gmina 118, 119
Stare Miasto, pow. Konin, gmina - gosp. 118
Stare Miasto, pow. Konin, gmina - kultura 119
Stare Miasto, pow. Konin, gmina - sport 119
Stare Miasto, pow. Konin, gmina - zabytki 119
Stare Oborzyska, pow. Kościan - szkoln. og. 1530
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1349, 1683
Stary Belęcin, pow. Leszno 190
Stary Belęcin, pow. Leszno - bibliot. 190
Stary Gród, pow. Krotoszyn - pożarn. 1164
Stary Licheń, pow. Konin - fotogr. 1896
Stary Licheń, pow. Konin - leczn. 1400
Stary Licheń, pow. Konin - zag. wyzn. 1400, 1896,
1981
Stary Sielec, pow. Rawicz - biogr. 275
Stary Sielec, pow. Rawicz - hist. 275
Starzyński Tomasz 1913
Stefaniak Jarosław 612
Stefaniak Łucja 613
Steinitz Helmut Cwi 614
Stelmaszyk Jolanta 615
Stępniak Leon 616
Stęszew, pow. Poznań, gmina - gosp. 942
Stiller Marta 617
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 406
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej w
Bralinie, pow. Kępno 1588
Stowarzyszenie Szarych Szeregów 291
214
Strajk dzieci wrzesińskich 915, 1705
Strassmann Arnold 618
Straż Miejska 1377
Stróżyk Edward 619
Strzałkowo, pow. Poznań - org. społ. 1240
Strzałkowo, pow. Słupca - bibliot. 1893
Strzałkowo, pow. Słupca - biogr. 228, 332, 349, 550
Strzałkowo, pow. Słupca - fotogr. 1893
Strzałkowo, pow. Słupca - kult. 1593
Strzałkowo, pow. Słupca - pomoc społ. 1278
Strzałkowo, pow. Słupca - przem. 963
Strzałkowo, pow. Słupca - przyroda 733
Strzałkowo, pow. Słupca - ruch amat. 1656
Strzałkowo, pow. Słupca - wystawy 1893
Stuligrosz Stefan 620
Stułkowski Szymon 135
Stwolno, pow. Rawicz 120
Styp-Rekowski Józef 134
Suberska Katarzyna 621
Suchowski Walenty 153
Suchy Las, pow. Poznań - bezp. publ. 1376, 1377
Suchy Las, pow. Poznań - biogr. 247, 253, 295, 1915
Suchy Las, pow. Poznań - czas. 19
Suchy Las, pow. Poznań - fotogr. 1915, 1919, 1920
Suchy Las, pow. Poznań - kult. 1594, 1603
Suchy Las, pow. Poznań - org. młodz. 1242, 1243
Suchy Las, pow. Poznań - org. społ. 1232
Suchy Las, pow. Poznań - plast. 1846
Suchy Las, pow. Poznań - przem. 998
Suchy Las, pow. Poznań - rekreacja 772
Suchy Las, pow. Poznań - ruch amat. 1659
Suchy Las, pow. Poznań - sport 1767
Suchy Las, pow. Poznań - szkoln. og. 1767
Suchy Las, pow. Poznań - wystawy 1730, 1915, 1919,
1920
Suchy Las, pow. Poznań, gmina 121, 1272
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - adm. 1330
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - budżet 1070
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - finanse 1102
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - gosp. wod. 1050
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - inf. 952
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - ludn. 800
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - org. spol. 121
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - ośw. 1456
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - pożarn. 1155
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - samorz. teryt. 952
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - socjol. 1272
Suchy Las, pow. Poznań, gmina - transp. 1121
Suchy Las, pow. Poznań, okręg - turyst. 752
Sujecki Marius Bogdan 622
Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - biogr. 1619
Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - org. społ. 1201
Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - sport 1736
Sulmierzyce, pow. Krotoszyn - zabytki 1806, 1811
Sumo 1751
Swarzędz, pow. Poznań - bezp. publ. 1378
Swarzędz, pow. Poznań - bibliot. 1692
Swarzędz, pow. Poznań - biogr. 279, 301, 419, 630,
678, 701
Swarzędz, pow. Poznań - czas. 49
Swarzędz, pow. Poznań - gosp. komunal. 1137
Swarzędz, pow. Poznań - inform. 2013
Swarzędz, pow. Poznań - kult. 1580
Swarzędz, pow. Poznań - ludn. 1580
Swarzędz, pow. Poznań - mapy 787
Swarzędz, pow. Poznań - pomoc społ. 1304
Swarzędz, pow. Poznań - przem. drob. 1002
Swarzędz, pow. Poznań - ruch amat. 1670
Swarzędz, pow. Poznań - rzem. 1560
Swarzędz, pow. Poznań - samorz. teryt. 1349
Swarzędz, pow. Poznań - szkoln. zaw. 1560
Swarzędz, pow. Poznań - turyst. 778
Swarzędz, pow. Poznań - wych. przedszk. 1487
Swarzędz, pow. Poznań - wystawy 1580, 1692
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - adm. 1324
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - bezp. publ. 1374
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - biogr. 199, 1766
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - budżet 1071
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - finanse 1086
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - gosp. 1071
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - inform. 2014
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - ośw. 1474
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - socjol. 1266
Swarzędz, pow. Poznań, gmina - sport 1766
Swissi Mustafa 1430
Synod Archidiecezji Poznańskiej 1977
Szabelski Alojzy 623
Szabłowski Tadeusz 624
Szafraniak Szymon 625
Szajek-Rembacz Stefania 626
Szamocin, pow. Chodzież 1680
Szamocin, pow. Chodzież - biogr. 1680
Szamocin, pow. Chodzież - ruch amat. 1680
Szcześniak Dariusz 627
Szcześniak Kazimierz 900
Szemborowo, pow. Słupca - biogr. 627
Szewce, pow. Poznań - biogr. 381
Szkolnictwo artystyczne 1555, 1556
Szkolnictwo podstawowe 121, 220, 249, 285, 327,
394, 395, 401, 497, 503, 504, 545, 551, 607, 653, 910,
1271, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495,
1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503,
1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511,
1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1640, 1643, 1780,
1902, 1903
Szkolnictwo specjalne 1444, 1517, 1518, 1519
Szkolnictwo średnie ogólnokształcące 121, 211, 212,
215, 271, 273, 288, 304, 345, 360, 407, 420, 448, 449,
471, 518, 539, 556, 557, 604, 630, 684, 909, 1271,
1388, 1468, 1501, 1503, 1508, 1513, 1515, 1520,
1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528,
1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536,
1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544,
1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552,
1553, 1554, 1750, 1767, 1889
Szkolnictwo wyższe 192, 198, 208, 219, 231, 242,
246, 255, 263, 297, 307, 312, 326, 330, 350, 357, 364,
372, 378, 404, 424, 440, 444, 447, 493, 494, 507, 531,
536, 548, 549, 577, 583, 611, 612, 633, 646, 647, 661,
682, 702, 916, 995, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409,
1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417,
1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425,
1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433,
1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441,
1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449,
1450, 1451, 1452, 1598, 1650, 1651, 1688, 1695,
215
1733, 1771, 1774, 1781, 1789, 1986, 2005, 2006, 2016
Szkolnictwo zawodowe 301, 541, 1318, 1533, 1534,
1539, 1541, 1547, 1550, 1557, 1558, 1560, 1561, 1562,
1565, 1631, 1653, 1787
Szkoła Podoficerska dla Małoletnich w Koninie 847
Szkoła Policji w Pile 1729
Szkudłapska Jagoda 628
Szlachcin, pow. Środa Wlkp. - krajozn. 746
Szlak św. Jakuba- zag. wyzn. 1972
Szmatałowski Łukasz 629
Szomek Małgorzata 630
Szóstak Jan 631
Szpital Kliniczny nr 1 im. Przemienienia Pańskiego w
Poznaniu 40
Szpitale 103, 226, 1389, 1392, 1393, 1396, 1397, 1399,
1821
Szreniawa, pow. Poznań - muzealn. 1697
Sztuka 1144, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820,
1821, 1822, 1823, 1825, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831,
1832, 1833, 1834, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841,
1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850,
1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1857, 1858, 1859, 1860,
1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878,
1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887,
1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896,
1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905,
1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914,
1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1922, 1923, 1924,
1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930
Szulc Marian 632
Szulc Ryszard 145
Szulcowie Longina i Wiesław 759
Szweykowski Zygmunt 633
Szwiec Piotr 634
Szwiec Stanisław 635
Szyfter Paweł 187
Szyfter-Ubysz Zofia 187
Szymaniak Agnieszka 636
Szymańska Emilia 1629
Szymańska Jadwiga 637
Szymczak Czesław 1172
Szymendera Szczepan 1641
Szymkowiak Eryk 638
Szyniszewski Lesław 639
Szypowski Jan 640
Ślesin, pow. Konin - biogr. 229
Ślesin, pow. Konin - ruch amat. 1636
Ślisiński Lambert 641
Śliwińska Teresa 642
Śliwiński Romuald 643
Śmiałowicz Jolanta 1847
Śmiełów, pow. Jarocin 122
Śmiełów, pow. Jarocin - hist. 122
Śmiełów, pow. Jarocin - ruch amat. 1633
Śmiełów, pow. Jarocin - zag. wyzn. 1633
Śmigiel, pow. Kościan - biogr. 207, 353
Śmigiel, pow. Kościan - hist. 895
Śmigiel, pow. Kościan - kino 1927
Śmigiel, pow. Kościan - ludn. 895
Śmigiel, pow. Kościan - muzealn. 895
Śmigiel, pow. Kościan - zag. wyzn. 895
Średzki Eryk 1984
Śrem 123, 124
Śrem - bibliot. 1996
Śrem - biogr. 584, 710, 1921, 1984
Śrem - czas. 62
Śrem - fotogr. 1907
Śrem - gosp. 124
Śrem - hist. 584, 1984
Śrem - księg. 1984
Śrem - kult. 124, 1590
Śrem - ludn. 584
Śrem - ośw. 124
Śrem - pomoc społ. 124
Śrem - przem. 1984
Śrem - ruch wyd. 1984
Śrem - sport 124
Śrem - w lit. 1794
Śrem - wspom. 584
Śrem - zag. wyzn. 584
Śrem, powiat - krajozn. 767
Śrem, powiat - turyst. 767
Środa Wielkopolska - biogr. 154, 324, 541, 580, 591
Środa Wielkopolska - gosp. komunal. 896
Środa Wielkopolska - obchody 896
Środa Wielkopolska - org. społ. 896
Środa Wielkopolska - szkoln. wyż. 1449
Środa Wielkopolska, okręg - biogr. 896
Środa Wielkopolska, okręg - hist. 896
Środowisko geograficzne 715, 716, 717, 718, 719,
720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730,
731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741,
742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752,
753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763,
764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774,
775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785,
786, 787, 788, 789
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej 291,
1206
Świątkiewicz Józef 644
Świderski Kazimierz 1358
Świderski Stanisław 645
Świerczewo zob. Poznań 1269
Świetlice 1593, 1599
Święcicki Heliodor 646, 647
Święciochowski Bolesław 648
Świnków, pow. Krotoszyn - org. społ. 1223
Tabis Agnieszka 649
Tabor Mały, pow. Kępno - wych. przedszk. 1483
Tacik Eugeniusz 1724
Tajne nauczanie 426
Talent Zdzisław 650
Tamborska Jolanta 651
Taniec 254, 579, 628, 1628, 1655
Tarce, pow. Jarocin - biogr. 251
Tarce, pow. Jarocin - szkoln. og. 1541
Tarce, pow. Jarocin - szkoln. zaw. 1541
Tarchały Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - hist. 524
Tarchały Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - org. społ.
1234
Tarchały Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - sport 1748
Tarchały Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - wspom.
524
216
Targi Regionów i Produktów Turystycznych "Tour
Salon" w Poznaniu 1066
Targowa Górka, pow. Września - biogr. 409
Targowa Górka, pow. Września - przyroda 732
Tarnowa, pow. Grodzisk Wlkp. - biogr. 602
Tarnowa, pow. Grodzisk Wlkp. - org. społ. 1233
Tarnowo Podgórne, pow. Poznań - sport 1757
Tarnowo Podgórne, pow. Poznań, gmina 125
Tarnowo Podgórne, pow. Poznań, gmina - gosp. 945
Tarnowo Podgórne, pow. Poznań, gmina - samorz.
teryt. 1265
Tarnowo Podgórne, pow. Poznań, gmina - socjol. 1265
Tatary, pow. Krotoszyn - biogr. 463
Teatr 250, 579, 669, 912, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855,
1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864,
1865, 1866, 1867, 1868
Teatr amatorski 1612, 1620, 1627, 1636, 1659, 1660,
1680
Teatr Ósmego Dnia w Poznaniu 1860
Teatr Polski w Poznaniu 669, 912, 1861, 1862
Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu
579, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868
Technika 951
Teinert Zbigniew 151
Teksty literackie 907, 924, 1791, 1793, 1794, 1795,
1796, 1797, 1798, 1799
Tempelhoff, rodzina 652
Tenis 1783
Tenis stołowy 268, 373
Thomas Józef 168
Toller Ernst 1680
Tomaszewski Jan 653
Tomaszewski Michał 654
Torzecki Jarosław 655
Torzewska Danuta 656
Torzyński Radosław 657
Tour Salon zob. Targi Regionów i Produktów
Turystycznych "Tour Salon" w Poznaniu 1066
Towarzystwa kulturalne 121, 407, 648, 1587, 1591
Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej
1892
Towarzystwo Czytelni Ludowych 272, 435
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
1207
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów
Południowo-Wschodnich 1209
Towarzystwo Miłośników Ziemi Gołanieckiej w
Gołańczy, pow. Wągrowiec 1589
Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej w Śremie
1590
Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem w
Ostrowie Wlkp. 1212
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami 1023
Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego
1918/1919 1317
Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu 1195
Towarzystwo Śpiewu im. św. Cecylii w Złotowie 1661
Trafankowski Alfred 658
Trakt Cesarsko-Królewski w Poznaniu 749, 774, 1695
Transport 103, 768, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111,
1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120,
1121, 1122, 1123
Transport kolejowy 1119
Trawińska-Wąsikowska Alina 659
Trąbczyn, pow. Słupca - bibliot. 1991
Trzcianecki Dom Kultury w Trzciance 1900
Trzcianka - bibliot. 1995
Trzcianka - biogr. 278
Trzcianka - fotogr. 1900
Trzcianka - wystawy 1900
Trzcianka - zag. wyzn. 1995
Trzcianka, gmina - gosp. 946
Trzcianka, pow. Nowy Tomyśl - ruch amat. 1653
Trzcianka, pow. Nowy Tomyśl - szkoln. zaw. 1653
Trzebania, pow. Leszno - gosp. komunal. 1131,
1140
Trzeciak Weronika 660
Trzemeszno, pow. Gniezno - biogr. 392
Tulce, pow. Poznań - upr. roślin 1020
Turek - bibliot. 176
Turek - biogr. 176
Turek - czas. 41, 76
Turek, powiat - bibliogr. 1
Turew, pow. Kościan - biogr. 422
Turystyka 608, 744, 745, 748, 749, 752, 758, 759,
761, 763, 764, 766, 767, 768, 769, 770, 773, 774, 776,
777, 778, 780, 783, 788, 959, 1066, 1695, 1771
Turystyka rowerowa 608, 725, 753, 771, 788
Turystyka wodna 775
Tzadik Festival w Poznaniu 1583
Ubezpieczenia 595
Ubysz Zofia zob. Szyfter-Ubysz Zofia 187
Ujście, pow. Piła 126
Ujście, pow. Piła - biogr. 161, 202, 1894
Ujście, pow. Piła - fotogr. 1894, 1895
Ujście, pow. Piła - hist. 126, 897, 898, 981, 982, 1894
Ujście, pow. Piła - hod. 1021
Ujście, pow. Piła - przem. 126, 161, 202, 897, 898,
979, 980, 981, 982, 1671, 1895
Ujście, pow. Piła - ruch amat. 1671, 1894
Ujście, pow. Piła - wspom. 897, 898, 979, 981
Ujście, pow. Piła, gmina - biogr. 185, 1008
Ujście, pow. Piła, gmina - gosp. 932
Ujście, pow. Piła, gmina - praca 1253
Ujście, pow. Piła, gmina - samorz. teryt. 1348
Ujście, pow. Piła, gmina - szkoln. og. 1501
Ujście, pow. Piła, gmina - szkoln. podst. 1501
Ulice 109, 1112, 1118, 1122
Ułaszyn Henryk 661
Unia Europejska 930, 932, 938, 1345, 1828
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 219, 242,
330, 531, 548
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
208, 219, 231, 263, 330, 350, 404, 440, 447, 493, 507,
536, 577, 583, 633, 646, 647, 661, 702, 1435, 1436,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444,
1445, 1446
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Wydział Pedagogiczno - Artystyczny w Kaliszu
1445
Uniwersytet
Medyczny
im.
Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu 40, 246, 1384
Uniwersytet
Przyrodniczy
im.
Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu 198, 297, 1447, 1448
Uniwersytet Trzeciego Wieku 8, 1563, 1564
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Poznaniu 1559
217
Uprawa roślin 1019, 1020
Urban Ewa zob. Olejnik-Urban Ewa 513
Urbaniak Mirosław 662
Urbaniak Stanisław 663
Urbanistyka 769, 953, 1424, 1823
Urbanowo, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 503, 504
Urbanowska Zofia 664, 665
Uroczystości i obchody 835, 896, 900, 1311, 1312, 1313,
1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322,
1850
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu 1362
Urząd Wojewódzki w Poznaniu 1338, 1702
Usługi 234, 535, 956, 1005, 1006, 1007
Uzarzewo, pow. Poznań 127
Volkswagen Poznań S.A. w Poznaniu 974, 975
Wachowiak Józef 666
Wagner Feliks 667
Waleński Arkadiusz 668
Waleryś Zbigniew 669
Walich Bolesław 184
Walkowice, pow. Czarnków-Trzcianka - hist. 414
Walkowice, pow. Czarnków-Trzcianka - wspom. 414
Walter-Lehmann Aniela 670
Wałęsa Lech 1184, 1192
Wałków, pow. Krotoszyn - pożarn. 1170
Wańkowicz Melchior 671
Wańska Wanda 672
Wargowo, pow. Oborniki - hist. 121
Warsztaty terapii zajęciowej 600, 1276, 1282, 1294
Warta, rzeka - ryb. 1042
Warta, rzeka - turyst. 770
Wasielewska Zdzisława zob. Mądrzak-Wasielewska
Zdzisława 1797
Waszkowiak Marek 936
Wawrzyniak Andrzej 1171
Wawrzyniak Józef 673
Wągrowiec - biogr. 899
Wągrowiec - hist. 899
Wągrowiec - kult. 1586
Wągrowiec - ludn. 899
Wągrowiec - muzealn. 1708
Wągrowiec - wystawy 1708
Wągrowiec, powiat 128
Wąsikowska Alina zob. Trawińska-Wąsikowska Alina
659
Weiss Wojciech 1727
Weissowie Bronisława i Grzegorz 674
Weronikopole, pow. Kępno - zag. wyzn. 1934
Wesołowski Tadeusz 187
Weterynaria 587, 643, 1027
Wędkarstwo 470, 1040, 1041
Węglewo, pow. Piła - roln. 1008
Wiatrak Stanisława 675
Wiatraki 1811
Wiatrowska Urszula 676
Wiatrowski Stanisław 677
Widzowska-Pasiak Agata 678
Wieleń, pow. Czarnków-Trzcianka - krajozn. 746
Wieleń, pow. Czarnków-Trzcianka, gmina 129
Wielgosz Andrzej 1731
Wielichowo, pow. Grodzisk Wlkp. - biogr. 900
Wielichowo, pow. Grodzisk Wlkp. - hist. 900
Wielichowo, pow. Grodzisk Wlkp. - obchody 900
Wielichowo, pow. Grodzisk Wlkp. - zag. wyzn. 900
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1299, 1300,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306
Wielkopolska - archeol. 803, 804
Wielkopolska - archit. 1816
Wielkopolska - bezp. publ. 1683
Wielkopolska - bibliogr. 6
Wielkopolska - bibliot. 1997, 2003
Wielkopolska - biogr. 193, 201, 238, 239, 240, 284,
298, 315, 337, 479, 514, 533, 544, 565, 694, 878
Wielkopolska - bud. 1816
Wielkopolska - czasop. 900
Wielkopolska - fauna 729
Wielkopolska - film 1928
Wielkopolska - flora 718, 721, 1909
Wielkopolska - fotogr. 1890, 1909
Wielkopolska - geol. 715
Wielkopolska - gosp. komunal. 1138
Wielkopolska - hist. 184, 193, 337, 507, 791, 801,
809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 871, 878, 879,
880, 900, 1183, 1322, 1816, 1928, 1985
Wielkopolska - inform. 1985
Wielkopolska - jęz. 661, 878, 1790, 1791
Wielkopolska - krajozn. 773
Wielkopolska - lit. 1637, 1669, 1791
Wielkopolska - ludn. 791, 811
Wielkopolska - łącz. 70, 71, 201, 1125, 1126
Wielkopolska - muz. 1869
Wielkopolska - obchody 1322
Wielkopolska - ochr. środ. 722
Wielkopolska - org. młodz. 814
Wielkopolska - org. społ. 1210
Wielkopolska - ośw. 367, 1470, 1471
Wielkopolska - pam. 237, 711
Wielkopolska - praca 1249
Wielkopolska - przem. 988, 990
Wielkopolska - roln. 297, 1012, 1018
Wielkopolska - ruch amat. 1637, 1654, 1669
Wielkopolska - ruch wyd. 1985
Wielkopolska - turyst. 748, 773
Wielkopolska - w lit. 1798
Wielkopolska - wojsko 812
Wielkopolska - wspom. 367
Wielkopolska - zabytki 773, 1816
Wielkopolska - zag. prawne 1365
Wielkopolska - zag. społ. - polit. 1183
Wielkopolska - zag. wyzn. 239, 773, 811
Wielkopolska Izba Rolnicza w Poznaniu 1018
Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno Ekonomiczna w Środzie Wlkp. 1449
Wielkopolska, województwo 58, 84, 85
Wielkopolska, województwo - adm. 1331, 1338
Wielkopolska, województwo - ochr. przyr. 1338
Wielkopolska, województwo - ochr. środ. 1338
Wielkopolska, województwo - ruch amat. 1639
Wielkopolska, województwo - turyst. 777
Wielkopolska, województwo - zag. społ. - polit.
1195
Wielkopolski Klub Piłkarski "Lech" Poznań 1786
Wielkopolski Klub Publicystów Krajoznawczych
1982
Wielkopolski Park Narodowy - przyroda 743
218
Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych
w Poznaniu 1128
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe w Poznaniu 801
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu
1591
Wielkopolskie, pojezierze - archeol. 806
Wierzbicka Alina 1713
Wierzbocice, pow. Słupca - szkoln. podst. 1491
Wierzenica, pow. Poznań - biogr. 1931
Wierzenica, pow. Poznań - czasop. 1931
Wierzenica, pow. Poznań - pomoc społ. 1931
Wierzenica, pow. Poznań - zag. wyzn. 1931
Wierzeniczenia 1931
Wieści Lubońskie 2020
Więckowice, pow. Poznań - biogr. 245
Więzienia zob. Zakłady karne 1367
Wilczak Andrzej 679
Wilczna, pow. Słupca - biogr. 621
Wilczyńska Kamila 1450
Wiliszewski Edward 680
Winczewska Grażna zob. Sękiewicz-Winczewska
Grażyna 588
Winczewski Henryk 681
Winiary zob. Kalisz 839
Wiosna Ludów w Wielkopolsce 880
Wioślarstwo 1743
Wiry, pow. Poznań - biogr. 355
Wiśniewski Maciej 682
Witaszyce, pow. Jarocin - ruch amat. 1632
Witaszyce, pow. Jarocin - zag. wyzn. 1632
Witkowo, pow. Gniezno - biogr. 318
Witkowo, pow. Gniezno - gosp. komunal. 1134
Witkowo, pow. Gniezno - zag. wyzn. 1932
Witosław, pow. Leszno - krajozn. 747
Witosław, pow. Leszno - leczn. 747
Witosław, pow. Leszno - przem. 993
Witosław, pow. Leszno - rekreacja 747
Wittek Maria 162
Władysławów, pow. Turek - czas. 22
Włoszakowice, pow. Leszno - biogr. 144, 213, 249, 352,
371, 388, 461, 508, 538, 559, 564, 575, 663, 709, 956,
1793
Włoszakowice, pow. Leszno - bud. 956
Włoszakowice, pow. Leszno - czas. 39
Włoszakowice, pow. Leszno - hand. 1112
Włoszakowice, pow. Leszno - ludn. 790
Włoszakowice, pow. Leszno - przem. 985, 989
Włoszakowice, pow. Leszno - ruch amat. 1666
Włoszakowice, pow. Leszno - sport 1770
Włoszakowice, pow. Leszno - szkoln. og. 1546
Włoszakowice, pow. Leszno - transp. 1112
Włoszakowice, pow. Leszno - w lit. 1793
Włoszakowice, pow. Leszno - zag. wyzn. 1941
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina 130
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina - biogr. 393
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina - budżet 1100
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina - finanse 1101,
1104
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina - gosp. komunal.
1136, 1141
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina - gosp. wod. 1046,
1052
Włoszakowice, pow. Leszno, gmina - transp. 1116
Wodyńska Anna 1924
Wojciechowicz Bolesław 1432
Wojciechowska Jolanta 684
Wojciechowski Krzysztof 195
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum
Animacji Kultury w Poznaniu 1890
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 722
Wojewódzki Konkurs "Pejzaż Wielkopolski-EKO"
w Lesznie 1637, 1669
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im.
Oskara Bielawskiego w Kościanie 226
Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 1401
Wojnowice, pow. Leszno - biogr. 505
Wojsko 184, 259, 365, 475, 558, 619, 631, 640, 650,
680, 812, 829, 841, 847, 853, 854, 871, 1850
Wojtkowiak Tadeusz 685
Wola Koszucka, pow. Słupca - roln. 1017
Woliński Władysław 686
Wolsztyn - mapy 789
Wonieść, pow. Kościan - biogr. 616
Woś Stanisława 687
Woźniak Leszek 688
Woźniak Ryszard 689
Woźniak Zdzisław 690
Woźnicki Kazimierz 691
Wójcik Teresa 693
Wronki, pow. Szamotuły - kult. 1582
Wróblewski Andrzej 150
Wróżewy, pow. Krotoszyn - org. społ 1214
Wrzesiński Ośrodek Kultury we Wrześni 1732
Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne we Wrześni
407, 648
Września - biogr. 215, 256, 265, 272, 288, 321, 348,
358, 360, 366, 407, 420, 435, 439, 486, 502, 509, 556,
574, 576, 600, 625, 648, 656, 675, 684, 1704
Września - czas. 75
Września - film 915, 1930
Września - fotogr. 1917
Września - hist. 901, 902, 915, 1705
Września - hod. 1022
Września - ludn. 902
Września - muzealn. 1704, 1705, 1917
Września - plast. 1842
Września - pomoc społ. 1299
Września - praca 1250
Września - szkoln. og. 1525, 1527, 1547
Września - szkoln. zaw. 1547, 1565
Września - wystawy 1732, 1917
Września, gmina - biogr. 581
Września, okręg - wspom. 217
Września, powiat 131
Września, powiat - biogr. 195
Września, powiat - krajozn. 786
Września, powiat - mapy 786
Września, powiat - samorz. teryt. 195, 1357
Wspomnienia 157, 172, 178, 190, 209, 217, 259, 267,
270, 280, 305, 317, 329, 362, 367, 390, 414, 415, 460,
477, 488, 508, 513, 524, 549, 552, 563, 584, 599, 607,
609, 613, 614, 634, 635, 642, 653, 660, 663, 818, 820,
821, 824, 826, 834, 883, 884, 897, 898, 903, 979, 981,
1311, 1526, 1973
Współpraca międzynarodowa 1186, 1187, 1493
219
Współpraca międzynarodowa (Niemcy) 761, 1182,
1185, 1195, 1196, 1197, 1534
Współpraca międzynarodowa (Ukraina) 1181, 1194,
1522
Wybicki Józef 694
Wybory do parlamentu europejskiego 1324, 1325,
1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1332, 1333, 1334, 1335,
1336, 1337
Wybory parlamentarne 1323
Wybory samorządowe 1354
Wychowanie przedszkolne 279, 325, 575, 581, 698,
1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489,
1508
Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 1986
Wylatkowo, pow. Słupca - biogr. 173
Wypych Roman 695
Wypych Stanisław 696
Wyrzysk, pow. Piła, okręg - hist. 903
Wyrzysk, pow. Piła, okręg - wspom. 903
Wyskotowie 697
Wysocko Wielkie, pow. Ostrów Wlkp. - biogr. 472
Wyssogota Zakrzewski Maciej 153
Wystawy 377, 1124, 1127, 1128, 1204, 1580, 1587,
1641, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688,
1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1699,
1700, 1702, 1708, 1710, 1711, 1712, 1713, 1715, 1719,
1720, 1721, 1729, 1732, 1847, 1891, 1892, 1893, 1898,
1900, 1905, 1908, 1913, 1915, 1917, 1918, 1921, 1923,
1924, 1925, 2010
Wystawy indywidualne 1715, 1716, 1717, 1718, 1720,
1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1822, 1913, 1914, 1916, 1918, 1919, 1920,
1922, 1923, 1924
Wyszyńska-Klorek Anna 698
Wytomyśl, pow. Nowy Tomyśl 132
Wytomyśl, pow. Nowy Tomyśl - hist. 132
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu 1450
Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu
995
Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie 1451
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 1452
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu
494
Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu 1939
Zabel Bernard 699
Zabytki 88, 103, 119, 773, 828, 833, 868, 1212, 1284,
1482, 1683, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811,
1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1822, 1824,
1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834,
1835, 1837, 1838, 1839, 1904, 1911, 2008
Zabytki sakralne 763, 1812, 1819, 1820, 1828, 1830,
1834, 1836, 1904, 1940, 1961
Zagadnienia prawne 369, 429, 510, 1365, 1367
Zagadnienia prawno - administracyjne 140, 1323,
1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332,
1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341,
1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350,
1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368,
1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377,
1378
Zagadnienia socjologiczne 1264, 1265, 1266, 1267,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272
Zagadnienia społeczne 1247, 1248, 1249, 1250,
1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258,
1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266,
1267, 1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275,
1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283,
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291,
1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299,
1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307,
1308, 1309, 1310
Zagadnienia społeczne i polityczne 169, 387, 947,
1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187,
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,
1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203,
1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211,
1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219,
1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227,
1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235,
1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243,
1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251,
1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267,
1268, 1269, 1270, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276,
1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284,
1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,
1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308,
1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316,
1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1334
Zagadnienia wyznaniowe 5, 13, 103, 134, 135, 146,
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 182, 184, 224, 228,
229, 230, 238, 239, 240, 244, 282, 288, 298, 299, 319,
321, 323, 331, 355, 356, 403, 412, 417, 431, 432, 433,
437, 442, 443, 498, 501, 514, 517, 523, 526, 533, 555,
563, 568, 569, 593, 601, 605, 610, 616, 638, 641, 654,
658, 666, 668, 677, 686, 689, 703, 711, 763, 773, 788,
791, 794, 807, 811, 827, 830, 831, 846, 852, 869, 870,
874, 876, 895, 900, 1067, 1184, 1188, 1199, 1296,
1400, 1443, 1581, 1632, 1633, 1642, 1643, 1644,
1657, 1683, 1802, 1805, 1809, 1812, 1815, 1819,
1820, 1822, 1824, 1828, 1830, 1831, 1832, 1834,
1836, 1838, 1843, 1873, 1878, 1881, 1883, 1892,
1896, 1898, 1904, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935,
1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943,
1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951,
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959,
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967,
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1995, 2021
Zagórów, pow. Słupca - bibliot. 1989, 1990
Zagórów, pow. Słupca - biogr. 402, 543, 676
Zagórów, pow. Słupca - fauna 717
Zagórów, pow. Słupca - gosp. 931
Zagórów, pow. Słupca - hist. 1933
Zagórów, pow. Słupca - ruch amat. 1624, 1625
Zagórów, pow. Słupca - zag. wyzn. 1933
Zajde Eliasz 700
Zakłady karne 369, 1366, 1367
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w
Poznaniu 972
Zakony męskie 224, 533, 593, 1831, 1960, 1971
Zakony żeńskie 568, 703, 827, 870
Zakrzew, pow. Jarocin - biogr. 573
Zakrzewek, pow. Konin - biogr. 338
220
Zakrzewo, pow. Złotów - biogr. 180
Zakrzewo, pow. Złotów - hist. 134
Zakrzewo, pow. Złotów - krajozn. 746
Zakrzewo, pow. Złotów - kult. 134, 1472
Zakrzewo, pow. Złotów - ośw. 1472
Zalesie Małe, pow. Krotoszyn - pożarn. 1169
Zalesie, pow. Złotów - gosp wod. 1044
Zapasy 1751
Zaporowski Jan 701
Zawadzki Tadeusz 702
Zawicka Teresa 703
Zawodnik Barbara 704
Zbarzewo, pow. Leszno - biogr. 443
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl - biogr. 327, 471
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl - czas. 77
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl - kult. 1600
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl - rekreacja 1777
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl - sport 1777
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl, gmina 133
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl, gmina - adm. 1327
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl, gmina - gosp. 939
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl, gmina - ludn. 792, 798
Zbąszyń, pow. Nowy Tomyśl, gmina - samorz. teryt.
1355
Zberki, pow. Środa Wlkp. - biogr. 287
Zdancewicz Mariola 705
Zduny, pow. Krotoszyn - bibliot. 1717
Zduny, pow. Krotoszyn - biogr. 139, 628, 1717
Zduny, pow. Krotoszyn - hist. 904
Zduny, pow. Krotoszyn - kult. 1576, 1613, 1615
Zduny, pow. Krotoszyn - plast. 1844
Zduny, pow. Krotoszyn - pomoc społ. 1290
Zduny, pow. Krotoszyn - pożarn. 139
Zduny, pow. Krotoszyn - ruch amat. 1717
Zduny, pow. Krotoszyn - wystawy 1717
Zeidler Józef 1873
Zespoły folklorystyczne 1634, 1658
Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. w
Koninie 960
Zespół Szkół Zawodowych Przemysłu Spożywczego w
Krajence, pow. Złotów 1558
Zespół Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej
"Poligrodzianie" w Poznaniu 1651
Zielazek Henryk 706
Zielątkowo, pow. Poznań - pożarn. 121
Zielątkowo, pow. Poznań - roln. 121
Zieliniec zob. Poznań 1129
Zielona Wieś, pow. Rawicz - biogr. 658
Zielonka Jerzy 707
Ziemiaństwo 157, 478, 712, 891
Zięta Pelagia 708
Zięta Stanisław 709
Zjeżdżałka Ireneusz 1917
Złotniki, pow. Poznań - org. społ. 1230
Złotniki, pow. Poznań - ruch amat. 1684
Złotów - bibliot. 1691, 1803, 2012
Złotów - biogr. 260, 374, 391, 406, 571
Złotów - gosp. 940
Złotów - gosp. komunal. 1135
Złotów - gosp. mieszk. 1151
Złotów - hist. 905, 1661
Złotów - krajozn. 746
Złotów - lit. 1803
Złotów - ludn. 905
Złotów - muz. 1881
Złotów - muzealn. 1713
Złotów - obchody 1320
Złotów - ochr. zdrowia 1386
Złotów - org. młodz. 1246
Złotów - org. społ. 1209
Złotów - partie polit. 1198
Złotów - pomoc społ. 1293
Złotów - przem. 994
Złotów - ruch amat. 1646, 1647, 1661, 1691
Złotów - samorz. teryt. 1352, 1681
Złotów - szkoln. og. 1544
Złotów - szkoln. podst. 1509
Złotów - szkoln. zaw. 1557, 1561
Złotów - wystawy 1681, 1691, 1713
Złotów - zag. wyzn. 1881
Złotów, gmina - budżet 1093
Złotów, okręg 134
Złotów, okręg - biogr. 134, 571
Złotów, okręg - gosp. 134
Złotów, okręg - hist. 134
Złotów, okręg - kult. 134
Złotów, okręg - ochr. zdrowia 1387
Złotów, okręg - ośw. 134
Złotów, okręg - zag. wyzn. 134
Złotów, powiat - bezp. publ. 1372
Złotów, powiat - ośw. 1458
Złotów, powiat - samorz. teryt. 1340, 1347
Zofiowo, pow. Czarnków-Trzcianka - hist. 906
Związek Harcerstwa Polskiego 241, 1241, 1242,
1243, 1244
Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej
Polskiej 1202
Związek Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych 169, 308, 342, 461, 1240
Związek Nauczycielstwa Polskiego 395, 1263
Związek Polaków w Niemczech 134
Związek Sybiraków 1205
Związki zawodowe 103, 227, 338, 395, 1261, 1262,
1263, 1323
Zygmunt Marceli 898
Żabikowo zob. Luboń 168, 236, 417, 1948
Żabiński Dariusz 710, 1921
Żdżarowski Jan 711
Żołędnica, pow. Rawicz - archit. 1813
Żołędnica, pow. Rawicz - hist. 1813
Żołędnica, pow. Rawicz - hod. 1813
Żółtowski Zbigniew 712
Żuławka, pow. Piła - archeol. 805
Żurawik Maria 713
Żychlin, pow. Konin - biogr. 907
Żychlin, pow. Konin - hist. 907
Żychlin, pow. Konin - w lit. 907, 1801
Życie Gminy Krzemieniewo 2019
Życie literackie 1637, 1669, 1800, 1801, 1803, 1804
Żydzi 103, 143, 183, 305, 310, 317, 361, 582, 584,
614, 618, 700, 791, 794, 797, 811, 858, 863, 869, 875,
895, 899, 902, 905, 1583, 1928
Żyto Henryk 714
Żywienie zbiorowe 479, 1067, 1068, 1572, 1573,
1685
Żywność zob. przemysł spożywczy 988, 990
221
Publikacje Pracowni Bibliografii Regionalnej
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
1. „Bibliografia Regionalna Wielkopolski”:
Rocznik 1997 z. 1. W przygotowaniu z. 2
Rocznik 1998 z. 1-2 W przygotowaniu z. 3
Rocznik 1999 z. 1-4. W przygotowaniu z. 5
Rocznik 2000 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6
Rocznik 2001 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6
Rocznik 2002 z. 1-5. W przygotowaniu z. 6
Rocznik 2003 z. 1-6. W przygotowaniu z. 7
Rocznik 2004 z. 1-7.
Rocznik 2005 z. 1-7. W przygotowaniu z. 8
Rocznik 2006 z. 1-8.
Rocznik 2007 z. 1-7. W przygotowaniu z. 8
Rocznik 2008 z. 1-7. W przygotowaniu z. 8
Rocznik 2009 z. 1-6. W przygotowaniu z. 7
Rocznik 2010 z. 1. W przygotowaniu z. 2
2. „Książki o Wielkopolsce wydane w ... roku”. (Wybór):
Rocznik 1999
Rocznik 2000
Rocznik 2001
Rocznik 2002
Rocznik 2003
Rocznik 2004
Rocznik 2005
Rocznik 2006
Rocznik 2007
Rocznik 2008
Wydawnictwa można nabyć w Dziale Organizacyjno – Administracyjnym Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
ul. B. Prusa 3, tel. 66-40-891.

Podobne dokumenty